You are on page 1of 4

出版年份

譯者
(公元)

編號

《書名》

譯本名稱

F001

《Kū-iok ê Sèng-keng:Si-phian》(舊約e聖經:詩篇)

馬雅各譯本

1882

F002

《Lan e Kiu-tsu Ia-so Ki-tok e Sin-iok》 (咱e救主耶穌基督e新約) 馬雅各譯本

F003

《The New Testament in the colloquial of the Hakka dialect. Sin, Yok,
客家話譯本
Šin ̀ Kin, Tshen, Šu, . Hak, Ka, Syuk, Wa.̀》 (馬可福音、使徒行傳)

F004

《客話新舊約聖經》

客家話譯本(
漢字版)

語言

譯文字體 下載網址

備註

馬雅各

廈門話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/64583320

The Book of Psalms. Amoy dialect. Seng-chheh kong-hoe oah-pan in
(聖書公會活版印)。
The State Library of NSW.

1898

馬雅各

廈門話

羅馬字

http://www.scribd.com/doc/14114824/

1874

"By some
missionaries of
the Basel Evang.
Missionary
Society."

客家話

羅馬字

http://www.scribd.com/doc/24171685/

1923

客家話

漢字

1924

客家話

羅馬字

F005-A

《Kìu-chú Ya-sṳ kài Sin-yok Shìn-kin Tshiên-shu, Yit tsò khak-ka phak客家話譯本
và》(救主耶穌的新約聖經全書,譯作客家白話)(四福音)

F005-B

《Kìu-chú Ya-sṳ kài Sin-yok Shìn-kin Tshiên-shu, Yit tsò khak-ka phakvà》(救主耶穌的新約聖經全書,譯作客家白話)(使徒行傳- 客家話譯本
啟示錄)

F006

《The Gospel of Saint John in the Chinese language, according to the
dialect of Shanghai, expressed in the Roman alphabetic
上海話譯本
character》(約翰福音)

1853

F007

《Mo-Khau Dzen Fok-iung Su -- Zaung-he Kheuiung》(馬可傳福音書 -- 上海?音)

上海話譯本

F008

《路加傳福音書全》

F009

《Mo-K'u Djon Foh-In Sh. Sh-Cheu Tu-bah》(馬可傳福音書 -蘇州土白)

F010-A

http://www.scribd.com/doc/81587828/

http://www.scribd.com/doc/69000113/

客家話

1924

羅馬字
http://www.scribd.com/doc/69002911/

James Summers
(蘇謀斯)

Basel 1874. // Printed for the British and Foreign Bible Society. // C.
Schultze, Printer.

上海大英聖書公會。
New Testament (Hak-ka Dialect). Printed for the British and Foreign Bible
Society at the English Presbyterian Mission Press, Swatow, 1924. Second
Edition, 500 copies.
New Testament (Hak-ka Dialect). Printed for the British and Foreign Bible
Society at the English Presbyterian Mission Press, Swatow, 1924. Second
Edition, 500 copies.

上海話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/106928312

1904

上海話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/107145698

大美國聖經會托印---上海:美華書館。

蘇州話譯本

18--

蘇州話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/105870735

蘇州土白漢字抄本。澳洲國立圖書館藏書。

蘇州話譯本

1897

蘇州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/107162784/

大美國聖經會托印---上海美華書館印。

《舊約全書:蘇州土白》〈舊約律法五卷〉

蘇州話譯本

1908

蘇州話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/81562153/

大美國聖經會托印---上海美華書擺印。

F010-B

《舊約全書:蘇州土白》〈舊約詩書五卷〉

蘇州話譯本

1908

蘇州話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/73913038/

大美國聖經會托印---上海美華書擺印。

F010-C

《舊約全書:蘇州土白》〈舊約先知十七卷〉

蘇州話譯本

1908

蘇州話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/81559909/

大美國聖經會托印---上海美華書擺印。

F011

《Chaʻo-chʻi Yi-sʻu Chï-tuh Sang iah Sʻing shï; Sʻz Fuh-iang tʻa Sʻz-du
'ae-djüe. Fa üe-tsiu t'û '-》(救主耶穌基督新約聖書 -四福音帶使徒行傳 -- 翻溫州土白)

溫州話譯本

1894

溫州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/65556016/

The four Gospels and Acts, in Wenchow.

F012

《Sʻeng iǒ cŭing sú. --- Gṳ̄ ing-năing hŭ gâ Tŭ-kiʻong. --- Lô̤ mă
cī.》(新約全書‧建寧府個土腔‧羅馬字)

建寧話譯本

1896

建寧話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/65562597/

F013

《Ma-thaíFû-yeng Chhon̂ - Ting-chow》(馬太福音書‧汀州話)

汀州話譯本

1919

汀州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/67732900/

The Gospel of Matthew in Ting-chow.

1868

高富、戴德生、
慕稼谷
(Frederick Foster
Gough, James
寧波話
Hudson Taylor &
George Evans
Moule)

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/64588185/

Leng-Teng Da-ing Peng-koh teng Wæ -koh Sing-shü Kong-We.
(倫敦:大英本國和外國聖書公會)

F014

《Ah-Lah kyiu-cü Yiæ -su Kyi-toh-go Sing Iah Shü: Peng-veng fæ n
Nying-po tʻu-wo: Feng pʻin: Yih-pin cü siang-te-go tsihtsông》(我等救主耶穌基督個新約書:翻譯為寧波土話[?])

寧波話譯本

William Edward
Soothill

出版年份(中文
年號)

大清光緒三十四
年歲次戊申
大清光緒三十四
年歲次戊申
大清光緒三十四
年歲次戊申

F015

《Ngô-he kyiu-cü Yia-su Kyi-toh-keh Sing-iah Shü -- T'e-tsiu T'u-wa,
Di-nyi-t'ao Ing》(我許救主耶穌基督個新約書 台州土話 -第二套印 - 大英本國搭外國聖書會印)

台州話譯本

1897

台州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/113860681/

T'e-Tsiu-Fu Nen-di-we ing-shu-vong ing. (台州府內地會印書房印)
澳洲國立圖書館藏書。翻拍照片版。

F016

《Ngô-he kyiu-cü Yia-su Kyi-toh-keh Sing-iah Shü -- T'e-tsiu T'u-wa,
Di-nyi-t'ao Ing》(我許救主耶穌基督個新約書 台州土話 -第二套印 - 大英本國搭外國聖書會印)

台州話譯本

1897

台州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/65528316/

T'e-Tsiu-Fu Nen-di-we ing-shu-vong ing. (台州府內地會印書房印)
Google Books.

F017

《馬太福音傳》《馬可福音傳》《路加福音傳》《約翰福音傳》 羊城土白譯本

羊城土白(
廣州話)

漢字

http://zh.scribd.com/doc/24467262/

F018

《San-yeuk Sheng-keng. Ts'uen shue. Kwong-tung T'o wa. Pak-Hoi
1906》(新約聖經‧全書‧廣東土話。北海 1906)

廣東土白譯本

1906

廣東土白

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/81916364/

Printed at the Pakhoi Mission Press(美華聖經會/北海書館 印).

F019

《新約全書》

廣東話譯本

1906

廣東話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/81951850/

上帝版。聖書公會印發。Canton Colloquial New Testament.

F020-A

《舊新約全書》(舊約部份)

廣東話譯本

1907

廣東話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/31960942/

上帝版。聖書公會印發。Canton Colloquial Bible.

F020-B

《舊新約全書》(新約部份)

廣東話譯本

1907

廣東話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/31961434/

上帝版。聖書公會印發。Canton Colloquial Bible.

F021

《新約全書:中西字——廣東話新譯本 - 美國新譯英文‧The
New Testament - Canton Revised Version -- American Standard
Version》

廣東話譯本

1927

廣東話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/81947339/

上帝版。The American Bible Society -- Shanghai 1927.

F022

《新約全書》

廣東話譯本

1927

廣東話

漢字

http://zh.scribd.com/doc/81950536/

聖經公會/美華聖經會 印發。
Cantonese New Testament (Revised). Ed. 2330. Published jointly by The
American Bible Society and The British & Foreign Bible Society. [It's stated
in the preface that this edition is a tentative edition.]

F023-A
F023-B
F023-C
F023-D

《新舊約全書》1 創世記_撒母耳記上
《新舊約全書》2 撒母耳記下_詩篇
《新舊約全書》3 箴言_瑪拉基書
《新舊約全書》4 新約全書

廣東話譯本
廣東話譯本
廣東話譯本
廣東話譯本

1934
1934
1934
1934

廣東話
廣東話
廣東話
廣東話

漢字
漢字
漢字
漢字

http://zh.scribd.com/doc/113906799/
http://zh.scribd.com/doc/113910575/
http://zh.scribd.com/doc/113908120/
http://zh.scribd.com/doc/113911542/

聖書公會印發。 Canton Bible. Ed. 2984.
聖書公會印發。 Canton Bible. Ed. 2984.
聖書公會印發。 Canton Bible. Ed. 2984.
聖書公會印發。 Canton Bible. Ed. 2984.

F024-A

《新舊約全書》1 創世記_士師記

福州話譯本

?

福州話

漢字

http://www.scribd.com/doc/57824533/

聖書公會印發。

F024-B

《新舊約全書》2 路得記_尼希米記

福州話譯本

?

福州話

漢字

http://www.scribd.com/doc/57826035/

聖書公會印發。

F024-C

《新舊約全書》3 以斯帖記_耶利米書

福州話譯本

?

福州話

漢字

http://www.scribd.com/doc/57827342/

聖書公會印發。 缺少 箴言31:4 至 以賽亞書11:11)

F024-D

《新舊約全書》4 耶利米哀歌_約翰福音

福州話譯本

?

福州話

漢字

http://www.scribd.com/doc/57828787/

聖書公會印發。

F024-E

《新舊約全書》5 使徒行傳_啓示錄

福州話譯本

?

福州話

漢字

http://www.scribd.com/doc/57830046/

聖書公會印發。

F025-A

《Séng Gĭng : Sĭng Gô Iók ciòng cṳ̤̆ ——Hók-ciŭ tū-kiŏng》
(聖經:新舊約全書——福州土腔) (舊約全書)

福州話譯本

1908

福州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/81560287

Dâi-Ĭng Lièng Nguôi-Guók Séng-Cṳ̤̆ HuôI Enǵ gi
(大英連外國聖書會印製[?]) British and Foreign Bible Society.
Foochow Colloquial Bible (749). Foochow City. Printed at the Romanized
Press A.B.C.F.M. [American Board of Commissioners for Foreign Missions]

F025-B

《Séng Gĭng : Sĭng Gô Iók ciòng cṳ̤̆ ——Hók-ciŭ tūkiŏng》(聖經:新舊約全書——福州土腔)(新約全書)

福州話譯本

1908

福州話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/81561502/

Dâi-Ĭng Lièng Nguôi-Guók Séng-Cṳ̤̆ HuôI Enǵ gi
(大英連外國聖書會印製[?]) British and Foreign Bible Society.
Foochow Colloquial Bible (749). Foochow City. Printed at the Romanized
Press A.B.C.F.M. [American Board of Commissioners for Foreign Missions]

F026

《Kiʻu-tsʻu iâ-sou Ki-tok kâi Sin-ieh Tshuân-tsṳ. ChieN-kʻng Mʻa-thʻai
k̈ʻau Sʻai-thû》 (救主耶穌基督的新約全書:前卷馬太到使徒 )

汕頭話譯本

1892

汕頭土白

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/65559619/

Matthew to Acts: Swatow dialect.
Tãi Eng-kok lãi gūa SiàN-tsṳ-hũe Ìn. 1892. (大英國內外聖書會)

F027

《Sin-ieh Iá-kok tsṳ-sìn : Èk-tsò Tîe-chiu pe̓ hūe》(新約雅各書信:譯做潮州白話)

潮州話譯本

1888

W. Duffus & J.C.
Gibson

潮州白話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/93121987/

SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g Hông-soh-hṳn ìn (在汕頭:禮拜堂 Hông-sohhṳn 印)

F028

《Kū-ieh Iak-ná tsṳ : Èk-tsò Tîe-chiu pe̓ h-ūe》
(舊約約拿書:譯做潮州白話)

潮州話譯本

1888

W. Duffus & J.C.
Gibson

潮州白話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/93121513/

SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g Hông-soh-hṳn ìn (汕頭:禮拜堂 Hông-soh-hṳn
印)

1882-1883

光緒八年光緒九年

大清光緒三十二
年歲次丙午
大清光緒三十三
年歲次丁末
大清光緒三十三
年歲次丁末

F029

《Kū-ieh Tshàng-sì-kìtshûan-tsṳ : Èk-tsò Tîe-chiu pe̓ h-ūe》
(舊約創世記全書:譯做潮州白話)

潮州話譯本

1888

W. Duffus & J.C.
Gibson

潮州白話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/72536717/

Tõ SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g Hông-soh-hṳn ìn (在汕頭:禮拜堂 Hông-sohhṳn 印)

F030

《Sài-thû Páu-lô só-kìa kâi tsṳ-sìn: Hui-li̓p-píchìHui-lĩ-mñg poihphien. E̓k-tsò Tîe-chiu pe̓ h潮州話譯本
ūe》(使徒保羅所寄書信:腓立比至腓利門八篇。譯作潮州白話

1894

W. Duffus & J.C.
Gibson

潮州白話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/72534806/

SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g, Hông-soh-hṳn ìn (汕頭:禮拜堂, Hông-sohhṳn 印)

F031

《Kū-ieh Lũ-tit Kì kũa Sàn-bú-zṳ kì chiē ē nõ-kńg. E̓k-tsò Tîe-chiu pe̓ h潮州話譯本
ūe》 (舊約路得記到撒母耳記冊的首卷:譯做潮州白話)

1915

W. Duffus & J.C.
Gibson

潮州白話

羅馬字

http://zh.scribd.com/doc/72535484/

SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g, Hông-soh-hṳn ìn (汕頭:禮拜堂, Hông-sohhṳn 印)

F032

《Kū-ieh Sàn-bú-zṳ ē-kńg tshûan-tsṳ. E̓k-tsò Tîe-chiu pe̓ h-ūe》
(舊約撒母耳記下卷全書:譯做潮州白話)

潮州話譯本

1898

潮州白話

羅馬字

http://www.scribd.com/doc/65563957/

SuàN-thâu : Lói-pài-tn̂ g, Hông-soh-hṳn ìn (汕頭:禮拜堂, Hông-sohhṳn 印)

F033-A

《Ice Hese》(滿文新約全書 - Part 1)

滿洲話

1911

利波夫左夫

滿洲話

滿文

http://zh.scribd.com/doc/93334108/

F033-B

《Ice Hese》(滿文新約全書 - Part 2)

滿洲話

1911

利波夫左夫

滿洲話

滿文

http://zh.scribd.com/doc/93331551/

滿洲話《新約全書》由東正教教士斯捷 凡﹒利波夫左夫 (Stepan
Vaciliyevich Lipovtsov) 翻譯的滿文《新約全書》(1850-1869?版)
,共8卷,收藏於澳洲新南威爾士州立圖書館,裝訂成2
本合訂本。一位諳滿文的朋友 Dalt
指出,此滿文二冊新約八卷中,第一冊包括卷一、卷二、
卷三、卷四,第二冊包括卷四、卷五、卷六下、卷七。因
此此本新約為殘本,卷四重複(約翰福音),並且缺卷六 上
(羅馬、林前、林後、加拉太)。

F034

[新約全書]

滿洲話

(18501869?)

利波夫左夫

滿洲話

滿文

http://zh.scribd.com/doc/59328396/

F035

[馬可福音]

滿洲話

?

利波夫左夫

滿洲話

滿文

http://orthodox.cn/bible/manchu/02mk_man
chu.pdf

F036

《滿漢合璧新約聖書》(馬太福音)

滿洲話

1911

滿洲話

滿文

http://zh.scribd.com/doc/92792867/

中文為委辦譯本譯文。中央民族學院圖書館藏書。

F037

《滿漢合璧新約聖書》(馬可福音)

滿洲話

1911

滿洲話

滿文

http://zh.scribd.com/doc/92794374/

中文為委辦譯本譯文。中央民族學院圖書館藏書。

蒙古語:書
寫蒙古語

傳統蒙古
http://zh.scribd.com/doc/64961211/
文字體

此譯本採用蒙古語的“佛”翻譯耶和華上帝,并採用眾多源自佛教之蒙
語詞彙翻譯聖經詞彙。二位譯者均隸屬倫敦差會LMS。

蒙古語:書
寫蒙古語

傳統蒙古
http://zh.scribd.com/doc/64959175/
文字體

此譯本採用蒙古語的“佛”翻譯耶和華上帝,并採用眾多源自佛教之蒙
語詞彙翻譯聖經詞彙。二位譯者均隸屬倫敦差會LMS。

1933

Heinrich August
Jäschke 翻譯,
後由 Augustus
William Heyde,
Friedrich
西藏文
Adolphus Redslob
與 Nathaniel
組成的委員會修

西藏文

http://zh.scribd.com/doc/93305825/

British & Foreign Bible Society, Shanghai. 1933
Tibetan New Testament, R(evised). V(ersion)., Ed. 2933

[1948]?

[約瑟(索南)格干]
西藏文
?

西藏文

http://zh.scribd.com/doc/60105411/

F038

《The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ:
Translated out of the original Greek into the Mongolian language》

蒙古語譯本

F039

《The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ:
Translated out of the original Greek into the Mongolian language》

蒙古語譯本

F040

《Dam pa'i gsun rab ces bya ba bzugs so, zal chad gsar ba'i mdo
rnams ni》

西藏文新約修
訂本

F041

[藏文新舊約全書]

藏文聖經約瑟(
索南)格干譯本?

F042

[維吾爾語馬可福音]

施德華(Edward
Stallybrass)、史
威廉 (William
Swan)
施德華(Edward
Stallybrass)、史
威廉 (William
Swan)

?

維吾爾語

斯拉夫字 http://gospelgo.com/q/Uyghur%20Cyrillic%20
Copyright status unknown.

Bible%20-%20Gospel%20of%20Mark.pdf

《引支勒》全集 | 《討拉特》節集 (Ingil or New Testament +
Paraphrased Torah or the Mosaic
阿拉伯文 http://gospelgo.com/a/uyghur/MukeddesKita
Law)。人們活書出版社(LBA)出版。版權2005維文聖經協會。The
字體
b.pdf
work is currently protected by copyright. Uncertain if the translation is
published online with the permission of the copyright holder.

F043

《聖經(維吾爾文)》

現代維文譯本

2005

維吾爾語

F044

《馬太福音》

黑苗語

1912

富能仁字
黑苗語
母 Fraser http://www.scribd.com/doc/63766763/
(Eastern Lisu)
script

F045

《SI XY TO 7》[傈僳語聖經]

傈僳語聖經

1980

傈僳語

富能仁字

http://zh.scribd.com/doc/61678517/
(Fraser
script)

F046

《馬可福音》

川苗語譯本

1938

川黔滇苗語

柏格理字
母Pollard http://zh.scribd.com/doc/63691600/
script

F047

《Fu in Ma-tai》(馬太福音)

仲家話譯本

1904

仲家話 /
布依語

F048

《M-KO TE-D》(Na-Hsi Mark)

納西語譯本

F049

《新舊約全書》

廣東話譯本

F050

《聖經:新廣東話》

新廣東話譯本
廈門音羅馬字
聖經(巴克禮
譯本)
台語聖經漢字
本(巴克禮譯
本)

http://zh.scribd.com/doc/93119972/

中華民國元年歲
次壬子

傈僳語聖經版權為三一聖經公會所有﹐承 蒙允許免費網路分發
(於2011年8月5日獲得三一聖經公會書面同意)。

Chung Chia vernacular.

納西語

經修改的
柏格理Pol http://zh.scribd.com/doc/93119273/
lard字體

Gospel of Mark in the Na-hsi or Naxi language.

1987

廣東話

漢字

紙本收藏(購於2006)

上帝版。

2006

廣東話

漢字

紙本收藏(購於2011)

上帝版。香港聖經公會。

Elise Shapten

F051

《Sin-kū-iok ê Sèng-keng》

2001

巴克禮

廈門話

羅馬字

紙本收藏(購於2008)

台灣聖經公會。

F052

《聖經:台語漢字本》

1996

巴克禮

廈門話

漢字

紙本收藏(購於2008)

台灣聖經公會。

F053

《Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng》 (現代台語新約聖經)

現代台語譯本

2007

紙本收藏(購於2011)

台灣聖經公會。Today's Taiwanese New Testament. Romanized Edition.

F054

《新約聖經:紅皮聖經漢羅合用本》

紅皮聖經

2005

台語/台灣閩
羅馬字
南語

林俊育 轉寫漢羅
台語/台灣閩 漢字、羅
(原文為羅馬字
紙本收藏(購於2011)
南語
馬字合用

台灣教會公報社印製。此譯本為台灣基督新教和天主教共同參與翻譯
之譯本,