KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBi) IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

NAMA PELAJAR NO KAD PENGENALAN

: :

MOHDAZHAR BIN SAMION 810312-01-5813

PROGRAM DAN UNIT KURSUS SUBJEK DAN KOD PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH HANTAR

: : :

PPG SAINS 2 SAINS EDU3105 PN. AZIZAH BINTI ABD SAMAD 23.2.2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) AMBILAN 2011

JADUAL PENENTUAN TUGASAN PROJEK (SEMESTER 2)

JABATAN KOD KURSUS KURSUS

: : :

SAINS SCE 3103 MENEROKA BAHAN

TARIKH MULA:

07 JAN 2011

TARIKH TAMAT:

07 APRIL 2011

OBJEKTIF PROJEK:

Pelajar diharapkan akan boleh:

1. 2. 3. 4.

mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk-tajuk kerja amali dalam kursus “ Meneroka Bahan” memperolehi pengetahuan dan memahami konsep-konsep utama dalam aktiviti kerja amali. melakukan aktiviti amali dan menulis laporan kerja amali. menjawab soalan-soalan yang berkaitan bagi setiap aktiviti kerja makmal/amali.

Task level D Specification A Acquisition of knowledge Topic (25%) B Mastery of knowledge & skills (25%) C Transfer of knowledge & skills (35%) Attitude and personality (15%) Procedure

Practical 1 : Investigating the Fractional Distillation of Petroleum

Collect information related to the topics and six practical topics

A quiz on the understanding of the concepts in the practical 1-6

Do and write six practical report based on the six topics;

Commitment  Has shown conscientiousness and full involvement in carrying out the assignment

Collection of materials from various sources

Practical 2 : To compare the rate of rusting of iron, steel and stain less steel

A portfolio containing information related to practical 1-6

Answer enrichment questions in each practical

Reflection on the practical done.

Collaboration  Has shown effort in obtaining guidance from various parties (Collaboration form)

Practical 3 : To prepare the samples of ethanol and to investigate the physical properties of ethanol

Practical 4 : To prepare a sample of ester and to investigate the physical properties of the prepared ester

Practical 5 : To prepare ammonium salt fertilizers

Practical 6 : To prepare Soap using saponification process

IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

NAMA PELAJAR :

KOD KURSUS : SCE 3103

NAMA KURSUS : MENEROKA BAHAN

TARIKH MULA :

07 JAN 2011

TARIKH TAMAT : 07 APRIL 2011

TUGASAN PROJEK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) AMBILAN 2011

Kursus ini memberi penekanan kepada kepentingan bahan asli dan bahan buatan manusia dalam alam nyata. Pelajar dikehendaki menyiasat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bahan asli dan bahan buatan manusia dalam kehidupan seharian.

Tugasan:

Anda dikehendaki:

1. Mengumpul maklumat daripada beberapa sumber (sekurang-kurangnya 3) tentang tajuk berkaitan dengan “Meneroka Bahan” bagi setiap tajuk aktiviti kerja amali. Tunjukkan bukti pembacaan yang jelas dan buat ringkasan pembacaan bagi setiap amali

2. Jalankan dan tulis laporan bagi setiap aktiviti kerja amali 1 hingga 6. Tulis refleksi bagi setiap kerja amali yang telah dijalankan. Laporan mestilah dihantar berdasarkan perincian pentaksiran bagi setiap kerja amali.

3. Jawab semua soalan-soalan pengayaan dalam setiap aktiviti amali.

Arahan am:

Semua laporan hendaklah ditaip menggunakan computer. Jenis fon Arial, saiz 12 dan langkau baris 1.5. Nyatakan rujukan mengikut format APA.

Muka surat depan hendaklah mengandugi butiran berikut:

1. Nama pelajar 3. No. Kad Pengenalan 5. Kod dan nama kursus

2. No. Matrik 4. Kumpulan / Unit 6. Nama pensyarah

7. Tarikh Hantar

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) AMBILAN 2011

SCE 3103 :MENEROKA BAHAN

RUBRIK PEMARKAHAN PROJEK

Criteria Aspect evaluated and weighing Task components Good Average Weak

18-25   Clear proof of reading.  

9-17 Proof of reading.  

0-8 Some proof of reading.

A (25%) Acquisition of knowledge

Documentation on information collected from various resources

More than 3 different types of reference resources.

2-3 of different types of reference resources.

Less than 2 different types of reference resources.

Content is complete, precise, and relevant.

  Content relevant but

Content less relevant

incomplete.

B (25%) Mastery of knowledge

Answer questions in each practical activity. ( 15 marks convert to 25 %)

18-25

9-17

0-8

Based on the marking scheme

Based on the marking scheme

Based on the marking scheme

24-35 C (35%) Transfer of knowledge Do and write reports for Practical 1 to 6. Reports completed and written in the correct format with accepted range of result. Very clear understanding of concepts in the discussion of results of the practical.

12-23 Reports completed and written in the correct format with accepted range of result. Clear understanding of concepts in the discussion of results of the practical.

0-11 Reports completed and written in the correct format with accepted range of result. Weak understanding of concepts in the discussion of results of the practical.

Aspect evaluated and weighing

Task components Good

Criteria Average Weak

Commitment (5%) Report organisation D (15%) Attitude and personality Collaboration with peers and lecturers (10%)

4-5 Highly committed in carrying out task. Conscientious Shows keen interest 8 - 10 Able to work independently and collaboratively.

2-3 Less committed in carrying out task. Less conscientious Shows some interest 5-7 Able to work rather independently as well as collaboratively.

0-1 Not committed in carrying out task. Lackadaisical. Shows little or no interest 0-4 Unable to work independently as well as collaboratively.

Total mark for this project-based coursework = 60%

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR DAN NO. KAD PENGENALAN : KAMARUDIN BIN OTHMAN (680501-01-5035)

KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING

: PPG SAINS 2 : SCE 3103 MENEROKA BAHAN : EN

SEMESTER : 2

JAFRI B. MOHAMAD SAAD

TARIKH 7/1/2012

PERKARA YANG DIBINCANG Menerima kerja kursus daripada pensyarah, En Jafri B. Mohd Saad

CATATAN Penerangan daripada pensyarah

T/TANGAN

17/01/2012 Menghantar e-mel kepada pensyarah untuk bertanya tentang format laporan KKP

Pensyarah membalas e-mel

21/01/2012 Perbincangan dengan rakan tentang penulisan KKBi bersama Azhar

Format KKBi

18/01/2012 Mencari maklumat tentang tugasan di Perpustakaan Awam Muar bersama Azhar.

Meneroka Bahan

TARIKH 14/2/2012

PERKARA YANG DIBINCANG Perbincangan bersama Azhar tentang Amali 1 : Fractional Distillation of Petroleum

CATATAN Persediaan untuk amali.

T/TANGAN

16/2/2012

Perbincangan bersama Azhar, Ong tentang Amali 2: compare the rate of rusting of iron, steel and stain less steel.

20/03/2012

Perbincangan bersama Azhar tentang PCK.

22/3/2012

Perbincangan bersama Azhar, Ong tentang Amali 3: prepare the samples of ethanol and to investigate the physical properties of ethanol

25/3/2012

Menjalankan Amali Tajuk 1-3 dengan seliaan pensyarah

Amali Tajuk 1-3. Makmal Kimia

26/3/2012

Perbincangan dengan Azhar dan

Ong tentang penulisan laporan amali 1-3 30/3/2012 Menulis laporan amali tajuk 1-3.

1/4/2012

Membuat kolaj daripada kertas dan menjawab soalan Individu

Menjawab soalan perbincangan PCK 2 dan 3

4/4/2012

Perbincangan bersama Azhar dan Ong untuk persediaan amali 4,5 dan 6. Perbincanagan kumpulan.

8/4/2012

Menjalankan amali tajuk 4,5 dan 6.

10/4/2012

Menjawab soalan perbincangan PCK 4,5,dan 6.

12/4/2012

Menghantar draf KKBi untuk semakan pensyarah.

18/4/2012

Menyiapkan KKBi sebagai mana saranan pensyarah.

Menghantar KKBi

28/4/2012

SCE 3103 MENEROKA BAHAN PRAKTIKAL 1 Tajuk Tujuan Bahan/Peralatan : Bahan Api : Untuk mengkaji komposisi penyulingan berperingkat petroleum. :

Petroleum, Porselin cip, Kertas turas, Kaki retort, Termometer (-10 - 36 oC), Kelalang penyulingan, Kondenser Liebig, Kelalang kon, Kasa dawai, Tuku kaki tiga, Piring penyejat, Penunu Bunsen. Prosedur :

A. Komposisi penyulingan berperingkat petroleum. 1. Peralatan telah disediakan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 2. Petroleum dalam kelalang penyulingan telah dipanaskan secara perlahan-lahan. 3. Komposisi petroleum pertama telah dikumpulkan pada suhu 30 - 80 oC. 4. Pemanasan telah diteruskan dan hasil penyulingan telah dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza pada julat suhu yang berlainan iaitu 80 - 120oC, 120 - 160OC, dan 160 - 200oC.

B. Ciri-ciri hasil penyulingan yang pelbagai. 5. Warna hasil penyulingan telah diperhatikan. 6. Kelikatan hasil penyulingan telah diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. 7. Setiap hasil penyulingan telah dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan telah dipanaskan. Warna nyalaan api dan jelaga yang terhasil telah diperhatikan. 8. Pemerhatian telah dicatatkan dalam jadual. Keputusan Hasil Penyulingan a Julat suhu (oC) 30ºC - 80ºC : Warna Hasil Penyulingan Kuning Pekat sedikit Mudah terbakar Kelikatan Kebolehbakaran

Langkah berjaga-jaga

:

1. Pengudaraan hendaklah dipastikan dalam keadaan baik sebelum memulakan eksperimen. 2. Cermin mata keselamatan perlu digunakan semasa melakukan aktiviti makmal. 3. Semua percantuman alatan hendaklah rapat dan ketat pada tempatnya sebelum eksperimen dijalankan. 4. Dua atau tiga porcelin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. 5. Aliran air yang disambung pada Kondenser Liebig hendaklah dipastikan tidak bocor untuk memastikan hasil pecahan yang diperolehi tidak terjejas. 6. Hasil pecahan yang diperolehi perlu ditutup untuk mengelakkan berlakunya pemeruwapan. 7. Alatan kaca dan peralatan yang panas hendaklah dikendalikan dengan berhatihati. 8. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Perbincangan :

1. Berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan, kumpulan kami hanya memperolehi satu hasil pecahan iaitu pada julat suhu 30ºC - 80ºC. 2. Setiap kumpulan seharusnya memperolehi empat hasil pecahan. 3. Hal ini berlaku berikutan semasa menjalankan eksperimen, penunu Bunsen yang kami gunakan telah kehabisan gas tanpa kami sedari di mana terjadinya ralat pada suhu dan bacaan termometer serta hasil pecahan yang diperolehi. Soalan :

1. Bincangkan kebolehbakaran bagi hasil penyulingan petroleum.

Berdasarkan rujukan awal, apabila takat didih hasil penyulingan bertambah, semakin sukar bagi pecahan tersebut untuk terbakar. Namun, hasil daripada

pemerhatian mendapati bahawa kebolehbakaran hasil penyulingan mengikut suhunya tidak menyamai rumusan awal. Hal ini menunjukkan hasil pecahan pada suhu 200ºc juga masih mudah terbakar.

2. Bincangkan hubungan antara takat didih hasil penyulingan dengan:

(a) Warna hasil pecahan penyulingan Warna pecahan menjadi semakin kuning sehingga kuning perang apabila suhu hasil pecahan meningkat.

(b) Kelikatan hasil penyulingan Kelikatan pecahan menjadi semakin likat dan sukar untuk mengalir apabila suhu hasil pecahan meningkat.

(c) Jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan Jelaga yang dihasilkan bertambah apabila suhu hasil pecahan meningkat.

3. Hasil penyulingan X mempunyai formula C6H14. Ramalkan warna, kelikatan, dan jelaga yang terhasil oleh X.

Pecahan X adalah hexane. Ia berwarna kekuningan cair dan sedikit jelaga yang dihasilkan.

4. Tuliskan persamaan kimia seimbang untuk mewakili pembakaran petrol (C8H18). 2C8H18 + 25 O2 → 16CO2 + 18H2O

5. Pembakaran tak lengkap petrol menghasilkan pembebasan gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrik oksida. Tuliskan persamaan kimia seimbang untuk mewakili pembakaran tak lengkap petrol (C8H18). 2C8H18 + 17 O2 → 16CO + 18H2O 6. Apakah biodiesel?

Biodiesel ialah bahan bakar yang dapat diperbaharui sama ada dalam bentuk cecair atau gas dan berasal dari tindak balas kimia dengan bahan alkohol dan tumbuhan, minyak haiwan atau lemak.

7. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Biodiesel adalah lebih bersih daripada diesel kerana biodiesel mengurangkan pelepasan karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida dan zarah-zarah. Penggunaan biodiesel lebih efisien berbanding bahan api petroleum, biodiesel adalah tenaga yang efisien jumlah kecekapan tenaga bahan api biodiesel adalah 320% berbanding 83% bagi diesel petroleum. Seterusnya, biodiesel boleh diperbaharui kerana ia berasaskan tumbuhan, oleh itu ia dapat ditanam semula. Disamping itu, biodiesel membebaskan bau yang menyenangkan apabila dibakar. Ia mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku. Kesimpulan :

Penyulingan berperingkat petroleum berdasarkan julat suhu yang berbeza menghasilkan hasil pecahan yang berlainan seperti petroleum, minyak petrol, kerosene, diesel dan fuel oil. Rujukan :

        

Eileen Ramsden. (2001). Key Science for GCSE Chemistry. UK: Nelson Thornes. John H. Nelson, Kenneth C. Kemp. (2003). Laboratory Experiments Chemistry: The Central Science. America: Prentice Hall. Tan Y.T. (2003). Pysical Chemistry for STPM. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Sally Wehmeier. (1994). Oxfords Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. Steven Koh. (2002). O-Level: Classified Science Qualitative Analysis. Singapore: Singapore Asian Publications. http://www.sabah.edu.my/hc001.wcdd/gas_asli.htm http://www.sabah.edu.my/hc001.wcdd/eksperimen.htm http://biodiesel.biodiesel-itb.com/apaitu.htm http://siperigi.blogspot.com/2011/06/biofuel-kelebihan-dan-kekurangan.html

Lampiran

:

Gambar 1: Penyediaan peralatan eksperimen Praktikal 1: Bahan Api.

Gambar 2: Ahli kumpulan kami untuk eksperimen Praktikal 1: Bahan Api sedang memasukkan petroleum mentah ke dalam kelalang

Gambar3: Porcelin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman.

Gambar 4: Pemanasan petroleum dalam kelalang penyulingan.

Gambar5: Penghasilan hasil pecahan awal pada julat suhu 30ºC 80ºC.

Gambar 6 Hasil pecahan pertama pada julat suhu 30ºC - 80ºC berwarna kekuningan.

Gambar 7: Ujian kelikatan hasil pecahan a.

Gambar 8: Ujian kebolehbakaran hasil pecahan

Amali 1. Bahan sokongan 1

Sumber Asli Hidrokarbon
Petroleum dan Gas Asli

Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan
sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Petroleum berkumpul apabila terperangkap di antara dua lapisan batuan yang tidak telap.Gas asli biasanya terkumpul di atas cecair petroleum. Gas asli terutamanya terbina daripada metana , sedikit etana , propana serta hidrokarbon berat .

Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan.

Proses Penyulingan Berperingkat

Hidrokarbon dalam petroleum diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat. Semasa penyulingan berperingkat , petroleum dipanaskan dalam sebuah menara pemeringkat . Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih rendah meruap terlebih dahulu , naik ke bahagian atas menara lalu dikondensasikan dan diasingkan. Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih tinggi akan terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondensasikan sebagai cecair. Hidrokarbon (pecahan) dalam petroleum dapat diasingkan kerana setiap hidrokarbon mempunyai takat didihnya tersendiri. Proses peretakan digunakan untuk memecahkan molekul hidrokarbon yang besar kepada molekul hidrokarbon yang kecil . Sebelum setiap hidrokarbon dipasarkan , proses peretakan dan penulenan dilakukan bagi menjamin mutu pecahan tersebut.

Anda digalakkan untuk membaca selanjutnya tentang eksperimen penyulingan petroleum. ( Eksperimen ini boleh dijalankan di makmal. ) Sifat Pecahan-Pecahan Petroleum Yang Diperolehi
Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu ; makin kurang likat pecahan itu makin cerah warnanya makin mudah pecahan itu terbakar makin bersih nyalanya ( kurang berjelaga ) Makin tinggi takat didih pecahan petroleum itu ; makin likat pecahan itu makin gelap warnanya makin sukar pecahan itu terbakar makin berjelaga nyalanya.

Pecahan-pecahan Petroleum Dan Kegunaannya.
Pecahan Petroleum Gas-gas petroleum (takat didih paling rendah ) Kegunaan Dicairkan di bawah tekanan dan digunakan sebagai gas untuk memasak.

Petrol

Digunakan sebagai bahan api untuk kereta dan kenderaan ringan. Sumber bagi pembuatan plastik, dadah, dan kain sintetik dalam industri petrokimia dan sebagai pelarut Digunakan sebagai bahan api untuk pesawat terbang serta untuk pemanasan dan pencahayaan (lampu kerosin ) Digunakan sebagai bahan api untuk kenderaan berat seperti bas , lori dan kereta api. Digunakan sebagai pelincir untuk mengurangkan geseran Digunakan untuk membuat lilin,bahan penggilap dan bahan pencuci Digunakan sebagai bahan api dalam kapal , mesin kilang dan stesen jana kuasa Digunakan untuk membuat jalan raya dan bahan kalis air.

Nafta

Kerosin

Diesel

Minyak pelincir

Parafin

Minyak Bahan Api

Bitumen (takat didih paling tinggi)

Amali 1. Bahan sokongan 2

Eksperimen
Eksperimen : Mengkaji penyulingan petroleum (minyak mentah) di dalam makmal.

Kaedah : Radas penyulingan ringkas seperti pada rajah di atas disediakan . Minyak mentah dalam tabung didih dipanaskan dan hasil sulingan dikumpulkan pada julat suhu yang berbeza. Hasil sulingan dipungut dan sifat setiap pecahan dikaji dari aspek berikut , iaitu kelikatan, warna pecahan , sifat nyalaan dan kebolehbakaran Untuk menentukan sifat kelikatan , sedikit pecahan tertentu dituang ke dalam piring kaca. Piring kaca itu dicondongkan sedikit dan pemerhatian dibuat samada pecahan itu mudah mengalir atau tidak. Untuk menentukan warna pecahan , perbandingan warna dibuat bagi setiap pecahan itu.

Untuk mengkaji sifat nyalaan , pecahan tertentu dimasukkan ke dalam mangkuk pijar . Sekerat benang dicelup ke dalam pecahan itu untuk bertindak sebagai sumbu. Sumbu itu dinyalakan . Warna nyalaan itu diperhatikan . Sekeping kertas turas diletak di atas nyala untuk lihat kuantiti jelaga yang terkumpul dari nyala itu.

Ujian Sifat Nyala Keputusan :
Pecahan Julat Suhu ( 0C ) 1 2 3 50- 100 0C 101-150 0C 151- 200 0C Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Cair / mudah mengalir Pekat sedikit Agak pekat Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukat terbakar Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Warna Pecahan Kelikatan Keboleh bakaran Kuantiti jelaga

4

201- 250 0C

Agak pekat

Baki

Lebih dari 250 0C

Perang tua - hitam

Amat likat / sangat sukar mengalir

Tidak terbakar

-

Perbincangan : 1) Daripada keputusan eksperimen , didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan itu : Semakin likat pecahan itu ( kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul –molekul sukar bergelongsor antara satu sama lain. ) Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah .( sebab peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu.) Semakin gelap warna pecahan itu . 2) Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi : Keterlarutan dalam air - Semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. PH – Semua pecahan petroleum bersifat neutral . Hasil pembakaran sama - Semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air.

PRAKTIKAL 2 Topik Tujuan : Aloi. : Untuk membezakan kadar pengaratan besi, keluli dan keluli tahan karat. : Besi tulen paling mudah terkakis, keluli kurang mudah terkakis manakala keluli tahan karat tidak berkarat. : : Jenis paku yang berlainan. : Keamatan warna biru larutan agar. : Isipadu larutan agar, persekitaran eksperimen (tabung uji diletakkan di kawasan yang mempunyai cahaya).

Hipotesis

Pemboleh ubah

Pemboleh ubah yang dimanipulasi Pemboleh ubah yang bergerak balas Pemboleh ubah yang dimalarkan

Bahan/peralatan

: Paku besi, paku keluli, paku keluli tahan karat, larutan agar, larutan kalium hexacyanoferrate (III), air, kertas pasir, tabung uji, rak tabung uji. :

Prosedur

1. Paku telah digosokkan dengan menggunakan kertas pasir untuk membuang karat daripada permukaan paku. 2. Paku besi telah diletakkan di dalam tabung uji A, paku keluli di dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat di dalam tabung uji C. 3. 5% larutan agar telah disediakan dengan menambah 5g agar ke dalam 100cm 3 air yang mendidih. Kemudian, beberapa larutan kalium hexacyanoferrate (III) telah ditambah ke dalam larutan agar (Rajah 2). 4. Larutan agar yang panas telah dituangkan ke dalam tiga tabung uji sehingga paku tenggelam sepenuhnya. 5. Tabung uji telah diletakkan pada rak tabung uji dan dibiarkan selama lima hari. Keamatan warna biru yang terhasil diperhatikan. 6. Semua data pemerhatian telah direkod dalam jadual di bawah.

Pemerhatian Jenis Tabung Uji Tabung Uji A

: Perubahan Paku Berdasarkan Hari Hari 1 Tiada perubahan warna yang berlaku pada larutan agar (warna kuning keperangan) dan paku. Tiada perubahan warna yang Hari 2 Perubahan warna pada larutan agar. Keamatan warna biru telah mula kelihatan. Hari 3 Keamatan warna biru semakin banyak kelihatan. Hari 4 Hari 5

Keamatan Keamatan warna biru warna biru lebih banyak lebih banyak kelihatan kelihatan berbanding berbanding pada hari pada hari ke-3. ke-4 pada permukaan kepala paku. Keamatan warna biru semakin Keamatan warna biru bertambah

Tabung Uji B

Tiada perubahan warna yang

Sedikit keamatan warna biru

berlaku pada larutan agar (warna kuning keperangan) dan paku. Tabung Uji C Tiada perubahan warna yang berlaku pada larutan agar (warna kuning keperangan) dan paku.

berlaku pada larutan agar (warna kuning keperangan) dan paku.

telah mula kelihatan.

banyak kelihatan berbanding pada hari ke-3.

berbanding pada hari ke-4 tetapi tidak pada sekitar paku.

Tiada Tiada Tiada perubahan perubahan perubahan warna yang warna yang warna yang berlaku berlaku berlaku pada larutan pada larutan pada larutan agar (warna agar (warna agar (warna kuning kuning kuning keperangan) keperangan) keperangan) dan paku. dan paku. dan paku.

Tiada perubahan pada paku dan tiada keamatan warna biru yang terhasil.

Keputusan Tabung Uji A

: Keamatan Warna Biru Inferens

Keamatan warna biru terbentuk di Kadar pengaratan yang permukaan paku besi. berlaku pada paku A adalah tinggi. Sedikit keamatan warna biru Kadar pengaratan yang terbentuk tetapi tidak pada sekitar berlaku pada paku B paku. adalah kurang berbanding paku A. Tiada perubahan pada paku dan Tiada pengaratan tiada keamatan warna biru yang berlaku. terhasil. yang

B

C

Perbincangan

:

1. Kadar pengaratan paku besi adalah lebih tinggi berbanding paku keluli dan juga paku keluli tahan karat. Ini disebabkan oleh kehadiran ion Fe2+ yang banyak terdapat pada paku besi berbanding paku lain. 2. Larutan kalium hexacyanoferrate (III) membantu dalam menguji kehadiran ion Fe2+ bagi mengesan pengaratan serta membantu mengekalkan kedudukan paku bagi memudahkan pemerhatian dilakukan. 3. Pengaruh cahaya memainkan peranan yang utama dalam membantu mempercepatkan pengaratan berlaku bagi eksperimen ini. Ini kerana, pengaratan berlaku dengan kehadiran air, udara dan cahaya. 4. Kadar keamatan warna biru mula kelihatan pada hari kedua eksperimen ini dijalankan iaitu pada paku besi sahaja, manakala bagi paku keluli pula, keamatan warna biru telah mula kelihatan pada hari ketiga dan paku keluli tahan karat pula menunjukkan tiada keamatan warna biru sehingga hari kelima iaitu haru terakhir eksperimen.

Langkah berjaga-jaga

:

1. Setiap paku mestilah digosok dengan menggunakan kertas pasir secara keseluruhannya untuk membuang bahan asing dan karatan yang terdapat paku. 2. Larutan agar yang telah disediakan hendaklah dimasukkan dengan kadar yang segera ke dalam tabung uji untuk mengelakkan larutan tersebut mengeras. 3. Larutan agar dituang secara berhati-hati ke dalam tabung uji. 4. Isipadu larutan agar hendaklah sama untuk ketiga-tiga tabung uji untuk memastikan ketepatan pada keputusan.

Soalan-soalan

:

1. Terangkan fungsi larutan kalium hexacyanoferrate (III). Fungsi larutan kalium heksasianoferrat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum(II), iaitu warna biru tua akan terbentuk. Keamatan warna biru tua ini menggambarkan tahap pengaratan paku besi. 2. Apakah hubungkait antara keamatan warna biru dan kadar pengaratan?

Apabila keamatan warna biru semakin tinggi yang bermaksud warna biru menjadi lebih pekat maka kadar pengaratan adalah lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kehadiran ion ferum(II). 3. Terangkan bagaimana penggunaan larutan agar yang pejal boleh memperbaiki dan meningkatkan pemerhatian pada eksperimen. Dengan menggunakan larutan agar yang pejal boleh membantu untuk memegang dan memastikan paku dalam keadaan yang static dan terletak pada kedudukannya. Selain itu, memudahkan juga untuk melihat pertukaran warna yang berlaku serta pengaratan yang berlaku dapat diperhatikan dengan lebih mudah. 4. Namakan bahagian pada keluli dan keluli tahan karat. Keluli - 99% ferum, 1% karbon. Keluli tahan karat - 74% ferum, 18% kromium, 8% nikel.

5. Berdasarkan inferens pada keputusan penyelidikan, bandingkan kadar pengaratan besi, keluli dan keluli tahan karat serta terangkan inferensnya. Berdasarkan inferens, kadar pengaratan besi adalah tinggi berbanding keluli dan keluli tahan karat, manakala kadar pengaratan keluli adalah kurang berbanding besi tetapi lebih tinggi berbanding keluli tahan karat, berikutnya keluli tahan karat tidak mengalami sebarang pengaratan. 6. Bagaimana penyusunan atom dalam logam dikaitkan dengan kemuluran dan kebolehtempaannya ?   Logam mengandungi atom yang sama saiz. Susunan atom adalah rapat dan teratur. Lapisan atom mudah bergelongsor antara satu sama lain. Daya tarikan antara atom logam tulen sangat kuat, tetapi tidak tegar. Apabila suatu daya dikenakan, lapisan-lapisan atom boleh menggelongsor antara satu sama lain. Ini menjadikan logam tulen mudah ditarik untuk

dijadikan dawai yang panjang. Logam tulen dikatakan mempunyai sifat kemuluran. Dalam keadaan semulajadi, penyusunan atom-atom logam tidak sempurna kerana mempunyai ruangan kosong. Apabila satu blok logam tulen diketuk atau ditekan, sebahagian kumpulan atom logam tergelincir ke kedudukan yang baru supaya memenuhi ruangan kosong. Ini membolehkan logam dijadikan pelbagai bentuk. Logam tulen dikatakan mempunyai sifat kebolehtempaan.

7. Terangkan perbezaan antara aloi gantian dan aloi celahan.  Atom-atom yang diselitkan adalah hampir sama saiz dengan atom-atom dalam logam. Contohnya, dalam Loyang (brass), atom-atom kuprum (tembaga) dan zink adalah hampir sama saiz. Atom-atom yang diselitkan dalam aloi celahan adalah berbeza saiz daripada atom-atom logam. Contohnya, gangsa terdiri daripada atomatom kuprum (tembaga) dan timah yang mempunyai saiz yang berbeza.

Kesimpulan

:

Berdasarkan eksperimen menunjukkan bahawa paku besi tulen telah banyak terkakis manakala paku keluli hanya terkakis sedikit dan keluli tahan karat tidak terkakis langsung. Oleh itu, pengaloian boleh mencegah kakisan. Hipotesis diterima.

Lampiran

:

Gambar 1: Jenis paku yang digunakan dan kertas pasir. Dari kiri: paku besi, paku keluli dan paku keluli tahan karat.

Gambar 2: Paku digosok dengan menggunakan kertas pasir untuk membuang bahan asing dan karat pada paku.

Gambar 3: 100cm3 air didih dituang ke dalam bikar sebelum ditambah larutan agar dan potassium hexacyanoferrate (III) ke dalamnya.

Gambar 4: Air, larutan agar dan larutan potassium hexacyanoferrate (III).

Gambar 5: Larutan dituang ke dalam ketiga-tiga tabung uji dalam isipadu yang sama.

Gambar 6: Tabung uji kemudian ditutup dengan menggunakan parafilm.

Gambar 7: Keadaan paku pada hari pertama. Tiada perubahan warna dan juga paku pada larutan agar.

Gambar 8: Terdapat keamatan warna biru pada laturan agar pada tabung uji A dan B, manakala tabung uji C tiada sebarang perubahan warna pada larutan agar.

Rujukan     

:

Bethell, Coppock. (2000). Chemistry First. UK: Oxford University Press. Hong, Wah, Ong. (1999). Siri Pelangi Kimia Fokus SPM. Selangor: Penerbit Pelangi Sdn. Bhd. Toon, Leng, Tin. (2003). Siri Revisi Lengkap Fajar Bakti Sukses Kimia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. http://library.utem.edu.my/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid =2587&Itemid=113 http://books.google.com.my/books?id=XjJpTeq8j1gC&pg=PA276&lpg=PA276&d q=pengaratan+paku&source=bl&ots=YUqk-A7E8z&sig=I42Cc2g4SGojkIMN8QOw7M71kw&hl=en&ei=QEMoTuzAF8rjrAeJ_v3qAQ&sa= X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q=p engaratan%20paku&f=false http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_ferricyanide

Amali 2. Bahan sokongan 1 Karat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari

Sebuah baut berkarat di jembatan yang melintangi sungai.

Karat merupakan hasil korosi, yaitu oksidasi suatu logam. Besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe2O3.xH2O. Korosi atau proses pengaratan merupakan proses elektro kimia. Pada proses pengaratan, besi (Fe) bertindak sebagai pereduksi dan oksigen (O2) yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Persamaan reaksi pembentukan karat sebagai berikut: Anode: Fe(s) → Fe2+(aq) ) 2eKatode: O2(g) + 4H+(aq) + 4e- → 2H2O(l)

[sunting] Autokatalis
Karat yang terbentuk pada logam akan mempercepat proses pengaratan berikutnya. Oleh sebab itu, karat disebut juga dengan autokatalis. Mekanisme terjadinya korosi adalah logam besi yang letaknya jauh dari permukaan kontak dengan udara akan dioksidasi oleh ion Fe2+. Ion ini larut dalam tetesan air. Tempat terjadinya reaksi oksidasi di salah satu ujung tetesan air ini disebut anode. Ion Fe2+ yang terbentuk bergerak dari anode ke katode melalui logam. Elektron ini selanjutnya mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Ujung tetesan air tempat terjadinya reaksi reduksi ini disebut katode. Sebagian oksigen dari udara larut dalam tetesan air dan mengoksidasi Fe2+ menjadiFe3+ yang membentuk karat besi (Fe2O3.H2O).

[sunting] Kerugian
Besi atau logam yang berkarat bersifat rapuh, mudah larut, dan bercampur dengan logam lain, serta bersifat racun. Hal ini tentu berbahaya dan merugikan. Jika berkarat, besi yang digunakan sebagai pondasi alau penyangga jembatan menjadi rapuh sehingga mudah ambruk. Alat-alat produksi dalam industri makanan dan farmasi tidak boleh menggunakan menggunakan logam yang mudah berkarat. Hal ini disebabkan karat yang terbentuk mudah larut dalam makanan, obat-obatan, atau senyawa kimia yang diproduksi. Oleh sebab itu, untuk kepentingan industri biasanya menggunakan peralatan stainless yang antikarat. Awas jangan mudah percaya begitu saja, tulisan ini sudah disunting oleh ratusan orang yang tidak kita ketahui identitas dan latarbelakang pendidikannya!

[sunting] Pencegahan
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: Karat

Kerugian yang cukup besar akibat proses pengaratan mengharuskan adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya karat. Prinsip pencegahan nya dengan cara melindungi besi dan penyebab terjadinya karat. dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi proses pengaratan besi, banyak cara pencegahan yang dapat dilakukan, seperti modifikasi lingkungan, modifikasi besi, proteksi katodik, dan pelapisan.
Cara modifikasi lingkungan. Oksigen (O2) dan kelembaban udara merupakan faktor penting dalam proses pengaratan, mengurangi kadar oksigen atau menurunkan kelembaban udara dapat memperlambat proses pengantaraan. Sebagai contoh, kelembaban di dalam gudang dapat dikurangi dengan mendinginkan gudang menggunakan pengondisi udara (Air Conditioner / AC). Cara modifikasi besi. Ketika besi membentuk aloi (logam campuran) dengan unsur-unsur tertentu, besi akan lebih tahan terhadap pengaratan. Baja (aloi dari besi) mengandung sebelas persen hingga dua belas persen kromium dan sedikit mengandung karbon, disebut stainless steel. Baja ini ini tahan karat dan sering digunakan dalam industri, untuk bahan kimia, dan di rumh tangga. Cara proteksi katodik. Jika logam besi dihubungkan dengan seng, besi tersebut akan sukar mengalami korosi. Hal ini disebabkan seng lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan besi. Potensi reduksi besi adalah E°Zn2+|Zn = -0.76V, lebih negatif dari pada potensi reduksi besi, yaitu sebesar E°Fe2+|Fe = -0.44V. Seng akan beraksi dengan oksigen dan air dalam lingkungan yang mengandung karbon dioksida. Seng karbonat yang terbentuk berfungsi melindungi seng itu sendiri dari korosi. Cara perlindungan logam seperti ini disebut cara proteksi katodik (Katode Pelindung). Selain seng (Zn), logam magnesium (Mg) yang termasuk alkali tanah, banyak digunakan untuk keperluan ini.

Cara pelapisan. Jika logam besi dilapisi tembaga atau timah, besi akan terlindung dari korosi. Sebab logam Cu (E°Cu2+|Cu = +0.34V) dan Sn( E°Sn2+|Sn =-0.14V) memiliki potensi reduksi yang lebih positif dari pada besi (E°Fe2+|Fe = -0.44V). Namun, bila lapisan ini bocor, sehingga lapisan tembaga atau timah terbuka, besi akan mengalami korosi yang lebih cepat. Selain dengan tembaga dan timah, besi juga dapat dilapisi dengan logam lain yang sulit teroksidasi. Logam yang dapat digunakan adalah yang memiliki potensial reduksi lebih positif dibandingkan besi, seperti perak, emas, nikel, timah, tembaga, dan platina. Selain senyawa logam, pelapisan dapat pula menggunakan senyawa nonlogam. Proses pelapisan logam besi ini dapat dengan cara membersihkan besi terlebih dahulu, kemudian melapis dengan suatu zat yang sukar ditembus oleh oksigen, misalnya cat, gelas, plastik, atau vaselin (gemuk). Perlu diperhatikan, seluruh permukaan besi harus terlapis sempurna untuk menghindarkan kontak dengan oksigen. Proses pelapisan yang tidak sempurna dapat lebih berbahaya dibandingkan besi tanpa pelapis. Pengaratan dapat terjadi pada bagian yang tertutup sehingga tidak terdeteksi.

Praktikal 3 Tajuk Tujuan : Alkohol, Eter, dan Amina : Untuk menyediakan sampel etanol dan untuk mengkaji sifat-sifat kimia etanol. : Glukosa, kentang masak, nanas lenyek, nasi, ubi kayu, pisang lenyek, yis, air kapur, air suling, air paip, larutan kalium dikromat (VI), asid sulfuri pekat, kertas turas, kelalang kon, bikar, silinder penyukat, kelalang penyulingan, penyumbat dengan salur penghantar, penyumbat dengan satu lubang, termometer, kondenser Liebig, fractioning column, tungku tiga kaki dan pengapit, kaki retort, kasa dawai, penunu Bunsen, tiub getah, corong penapis, tabung didih, kertas litmus biru, mangkuk penyejat, pemegang tabung uji, penitis, forsep.

Bahan/Peralatan

A. Untuk Menyediakan Sampel Etanol. Hipotesis :

Etanol boleh disediakan melalui proses penapaian dan hasil diperoleh melalui proses penyulingan. Pemboleh ubah : : Jenis karbohidrat yang digunakan. : Penghasilan etanol. : Kehadiran yis, Suhu.

(a) Dimanipulasikan (b) Bergerak balas (c) Dimalarkan Prosedur :

1. 20g glukosa telah dilarutkan dalam 150cm3 air suling dalam kelalang kon yang bersih. 2. 10g yis telah ditambah ke dalam campuran dan kemudiannya telah digoncang sebaiknya. 3. Kelalang kon telah ditutup dengan penyumbat dengan salur penghantar. Penghujung salur penghantar dimasukkan ke dalam tabung didih yang telah terisi air kapur di dalamnya seperti Rajah 3 (a). 4. Radas telah diletakkan di tempat yang hangat atau panas (35oC) selama 4-5 hari.

5. Dari semasa ke semasa, perubahan yang berlaku kepada air kapur telah diperhatikan. 6. Selepas 4-5 hari, kandungan dalam kelalang kon telah dituraskan. Hasil turasan telah dituangkan ke dalam sebuah kelalang penyulingan. 7. Radas untuk penyulingan telah disediakan seperti di Rajah 3 (b). 8. Larutan campuran telah dipanaskan sehingga mendidih dan etanol telah dikumpulkan antara 78oC hingga 80oC. 9. Hasil sulingan yang telah dikumpul telah diperiksa warna dan bau. 10. Langkah 1 hingga 9 telah diulang dengan menggunakan kentang masak, nanas lenyek, nasi, ubi kayu atau pisang lenyek bagi menggantikan glukosa. 11. Pemerhatian telah direkodkan dalam Jadual 1.

B. Untuk Menyiasat Sifat Kimia Etanol. Hipotesis :

Tindak balas yang berlainan ke atas etanol akan menghasilkan bahan yang berbeza. Pemboleh ubah : : Jenis karbohidrat yang digunakan. : Hasil tindak balas. : Etanol.

(a) Dimanipulasikan (b) Bergerak balas (c) Dimalarkan

B-1 Untuk Menyiasat Pembakaran Etanol. Hipotesis :

Etanol mudah terbakar dalam udara.

Prosedur 1. 2. 3. 4.

:

2cm3 etanol telah dituangkan ke dalam mangkuk penyejat. Kayu uji bernyala telah digunakan untuk menyalakan etanol (Rajah 4). Keboleh bakaran etanol, warna nyala dan kejelagaan nyala telah diperhatikan. Pemerhatian telah direkodkan dalam Jadual 2.

B-2 Untuk Menyiasat Pengoksidaan Etanol. Hipotesis :

Etanol boleh dioksidakan kepada asid etanoik. Prosedur :

1. 10cm3 larutan kalium permanganat telah dimasukkan ke dalam sebuah tabung didih. 2. 10 titis asid sulfurik pekat telah di tambah ke dalam tabung didih menggunakan penitis. 3. 3cm3 etanol telah di tambah ke dalam campuran. 4. Rajah telah disediakan seperti Rajah 5. 5. Tabung didih telah di panaskan dengan perlahan-lahan sehingga campuran mendidih. 6. Bau hasil produk telah ditentukan. 7. Pemerhatian telah direkodkan dalam Jadual 3.

Keputusan Eksperimen A Ujian

:

Pemerhatian Glukosa Kentang Masak Bertukar menjadi keruh Tidak berwarna Bau yang tajam

Air kapur Warna sulingan Bau sulingan

Bertukar menjadi keruh Tidak berwarna Bau yang tajam

Jadual 1 Penyediaan Sampel Etanol Eksperimen B-1 Ujian ke atas Etanol Glukosa Pemerhatian Kentang Masak

Keboleh bakaran Warna nyala

Mudah terbakar Terbakar dengan nyalaan biru Tidak berjelaga Jadual 2 Pembakaran Etanol

Susah terbakar Tiada warna nyala

Kejelagaan nyala

Tidak berjelaga

Eksperimen B-2 Ujian ke atas Hasil Sulingan Warna Bau Pemerhatian Glukosa Tidak berwarna Berbau cuka Jadual 3 Pengoksidaan Etanol Langkah berjaga-jaga :

1. Pengudaraan hendaklah dipastikan dalam keadaan baik sebelum memulakan eksperimen. 2. Semua percantuman alatan hendaklah rapat dan ketat pada tempatnya sebelum eksperimen dijalankan. 3. Aliran air yang disambung pada Kondenser Liebig hendaklah dipastikan tidak bocor untuk memastikan hasil pecahan yang diperolehi tidak terjejas. 4. Alatan kaca dan peralatan yang panas hendaklah dikendalikan dengan berhatihati. 5. Produk atau hasil penapaian hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. 6. Etanol yang diperolehi perlu ditutup menggunakan parafilm untuk mengelakkan berlakunya pemeruwapan. Perbincangan Eksperimen A 1. Semasa proses penapaian, gas karbon dioksida dan etanol telah dihasilkan. Kehadiran gas karbon dioksida memperlihatkan pembentukan buih dan menjadikan air kapur keruh. :

2. Etanol yang terhasil pada peringkat awal adalah cair dan perlu dipekatkan. Oleh itu, proses penyulingan berperingkat telah dijalankan untuk menghasilkan etanol 96% tulen. 3. Penapaian glukosa dan kentang masak dapat menghasilkan etanol dan karbon gas dioksida. 4. Kedua-dua glukosa dan kentang masak juga menghasilkan bau yang tajam. Eksperimen B-1 1. Etanol adalah bahan yang mudah terbakar. Kehadiran oksigen yang membolehkan pembakaran berlaku dan karbon dioksida serta air terhasil. 2. Dalam eksperimen ini juga, kami menguji pembakaran etanol yang dihasil dari kentang masak. Namun, dari pemerhatian yang diperoleh, etanol ini susah untuk terbakar. Ini adalah kerana, hasil etanol yang dihasilkan terlalu sedikit serta oksigen yang dihasilkan telah meruap ke udara menyebabkan tiada pembakaran berlaku. Eksperimen B-2 1. Dalam eksperimen ini, kalium permanganat digunakan sebagai agen pengoksidaan dalam mengoksidakan etanol kepada asid etanoik. 2. Apabila kalium permanganat ditambah kepada etanol, campuran telah dipanaskan dan warna ungu campuran tersebut telah dinyahwarnakan 3. Asid etanoik yang dihasilkan berbau cuka. Kesimpulan Eksperimen A Etanol boleh disediakan dalam makmal melalui proses penapaian glukosa dan diasingkan daripada campuran tindak balas melalui proses penyulingan berperingkat. Hipotesis diterima. Eksperimen B-1 Etanol terbakar dengan mudah dalam udara. Pembakaran etanol menghasilkan nyalaan biru yang tidak berjelaga bersama gas karbon dioksida dan air. Hipotesis diterima. Eksperimen B-2 :

Apabila etanol dididihkan dengan kalium manganat, etanol dioksidakan kepada asid etanoik yang berbau cuka. Hipotesis diterima.

Soalan-soalan

:

1. Namakan enzim yang terdapat pada yis yang menguraikan glukosa kepada etanol. Enzim zimase iaitu enzim yang secara perlahan-lahan menguraikan glukosa dalam keadaan ketiadaan oksigen. 2. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang untuk menunjukkan pengoksidaan glukosa ke pada etanol. C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 3. Terangkan kegunaan penyulingan berperingkat dalam eksperimen ini. Air dan etanol merupakan dua cecair yang mempunyai takat didih yang berbeza. Penyulingan pecahan digunakan untuk memisahkan air dan etanol untuk mendapatkan etanol yang tulen iaitu proses ini akan menghasilkan 95% etanol dan 5% air.

4. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang untuk menunjukkan pembakaran etanol. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O 5. Apakah fungsi larutan kalium permanganat dalam eksperimen ini? Larutan kalium permanganat digunakan sebagai agen pengoksidaan iaitu menukar warna ungu kepada tidak berwarna (dinyah warnakan). 6. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang untuk menunjukkan pengoksidaan etanol. CH3CH2OH + 2[O]  CH3COOH + H2O 7. Ramalkan pemerhatian apabila radas dalam Rajah 5 dibiarkan selama lebih dari seminggu. Terangkan jawapan. Warna hasil fermentasi akan bertukar kepada tidak berwarna dan tidak keruh kerana karbon dioksida telah dilepaskan sepenuhnya. Oleh itu, tiada lagi tindak balas bagi enzim untuk menghadamkannya kerana semua gula telah ditukar kepada etanol dan karbon dioksida. 8. Bolehkah etanol digunakan sebagai bahan api kenderaan? Terangkan jawapan. Etanol boleh digunakan sebagai bahan api kenderaan kerana ia digunakan sebagai pelarut. Etanol juga digunakan sebagai bio-bahan api yang boleh dicampur dengan petrol atau digunakan secara langsung. Ciri-ciri etanol sebagai bahan api motor adalah ia terdiri daripada oktana bercincin yang tinggi yang boleh membawa kepada keberkesanan yang tinggi dalam enjin dan prestasi pemanduan. Etanol juga boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dari faktor pengangkutan.

Rujukan 

:

Hong, Wah, Ong. (1999). Siri Pelangi Kimia Fokus SPM. Selangor: Penerbit Pelangi Sdn. Bhd.

 

Theng, Yam, Looi. (1997). Sukses Lengkap Terkini SPM Kimia Tingkatan 4 & 5. Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Toon, Leng, Tin. (2003). Siri Revisi Lengkap Fajar Bakti Sukses Kimia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Lampiran:

Gambar1: Radas dan bahan yang digunakan semasa proses penapaian i. Glukosa ii. Nanas lenyek iii. Nasi lenyek iv. Ubi kayu v. Kentang lenyek. vi. Pisang lenyek

Gambar 2: Radas dan bahan yang digunakan semasa proses penapaian Nanas lenyek + air suling + yis

Gambar 3: Radas dan bahan yang digunakan semasa proses penapaian Glukosa + air suling + yis

Biofuel
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari

Energi terbaharui

Biofuel Biomassa Panas bumi Hidroelektrisitas Energi surya Energi pasang surut

Energi ombak Energi angin
l b s

Bahan bakar hayati atau biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Ada tiga cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah organik kering (seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian); fermentasi limbah basah (seperti kotoran hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas (mengandung hingga 60 persen metana), atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar). Proses fermentasi menghasilkan dua tipe biofuel: alkohol dan ester. Bahan-bahan ini secara teori dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil tetapi karena kadang-kadang diperlukan perubahan besar pada mesin, biofuel biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol yang dihasilkan dari gandum, bit, kentang atau jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen pada 2020. Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002 adalah etanol. Biofuel menawarkan kemungkinan memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon di atmosfer karena berbagai tanaman yang digunakan untuk memproduksi biofuel mengurangi kadar karbondioksida di atmosfer, tidak seperti bahan bakar fosil yang mengembalikan karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah selama jutaan tahun ke udara. Dengan begitu biofuel lebih bersifat carbon neutral dan sedikit meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer (meski timbul keraguan apakah keuntungan ini bisa dicapai di dalam prakteknya). Penggunaan biofuel mengurangi pula ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan keamanan energi. [1] Ada dua strategi umum untuk memproduksi biofuel. Strategi pertama adalah menanam tanaman yang mengandung gula (tebu, bit gula, dan sorgum manis [2]) atau tanaman yang mengandung pati/polisakarida (jagung), lalu menggunakan fermentasi ragi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua adalah menanam berbagai tanaman yang kadar minyak sayur/nabatinya tinggi seperti kelapa sawit, kedelai, alga, atau jathropa. Saat dipanaskan, maka keviskositasan minyak nabati akan berkurang dan bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, atau minyak nabati bisa diproses secara kimia untuk menghasilkan bahan bakar seperti biodiesel. Kayu dan produkproduk sampingannya bisa dikonversi menjadi biofuel seperti gas kayu, metanol atau bahan bakar etanol.

Daftar isi
[sembunyikan] 1 ENERGY BAHAN BIO DARI LIMBAH 2 Biofuel generasi pertama o 2.1 Minyak sayur o 2.2 Biodiesel o 2.3 Bioalkohol o 2.4 BioGas o 2.5 Biofuel padat o 2.6 Syngas 3 Biofuel generasi kedua 4 Referensi 5 Rujukan

[sunting] ENERGY BAHAN BIO DARI LIMBAH
Penggunaan limbah biomassa untuk memproduksi energi mampu mengurangi berbagai permasalahan manajemen polusi dan pembuangan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyoroti potensi energi bio yang berasal dari limbah untuk memberikan kontribusi bagi pengurangan pemanasan global. Laporan itu menyimpulkan bahwa di tahun 2020 nanti 19 juta ton minyak tersedia dari biomassa, 46% dari limbah bio: limbah padat perkotaan, residu pertanian, limbah peternakan, dan aliran limbah terbiodegradasi yang lain. [3][4] Tempat penampungan akhir sampah menghasilkan sejumlah gas karena limbah yang dipendam di dalamnya mengalami pencernaan anaerobik. Secara kolektif gas-gas ini dikenal sebagai landfill gas (LFG) atau gas tempat pembuangan akhir sampah. Landfill gas bisa dibakar baik secara langsung untuk menghasilkan panas atau menghasilkan listrik bagi konsumsi publik. Landfill gas mengandung sekitar 50% metana, gas yang juga terdapat di dalam gas alam. Biomassa bisa berasal dari limbah materi tanaman. Gas dari tempat penampungan kotoran manusia dan hewan yang memasuki atmosfer merupakan hal yang tidak diinginkan karena metana adalah salah satu gas rumah kaca yang potensil pemanasan globalnya melebihi karbondioksida. [5][6] Frank Keppler dan Thomas Rockmann menemukan bahwa tanaman hidup juga memproduksi metana CH4. == Bahan bakar berbentuk cair bagi transportasi == Sebagian besar bahan bakar transportasi berbentuk cairan, sebab berbagai kendaraan biasanya membutuhkan kepadatan energi yang tinggi. Kendaraan biasanya membutuhkan kepadatan kekuatan yang tinggi yang bisa disediakan oleh mesin pembakaran dalam. Mesin ini membutuhkan bahan bakar pembakaran yang bersih untuk menjaga kebersihan mesin dan

meminimalisir polusi udara. Bahan bakar yang lebih mudah dibakar dengan bersih biasanya berbentuk cairan dan gas. Dengan begitu cairan (serta gas-gas yang bisa disimpan dalam bentuk cair) memenuhi persyaratan pembakaran yang portabel dan bersih. Selain itu cairan dan gas bisa dipompa, yang berarti penanganannya mudah dimekanisasi, dan dengan begitu tidak membutuhkan banyak tenaga. [[Berkas: == Contoh.jpg ==]]

[sunting] Biofuel generasi pertama
Biofuel generasi pertama menunjuk kepada biofuel yang terbuat dari gula, starch, minyak sayur, atau lemak hewan menggunakan teknologi konvensional.[7] Biofuel generasi pertama yang umum didaftar sebagai berikut.
[sunting] Minyak sayur Artikel utama untuk bagian ini adalah: Minyak sayur sebagai bahan bakar

Minyak sayur dapat digunakan sebagai makanan atau bahan bakar; kualitas dari minyak dapat lebih rendah untuk kegunaan bahan bakar. Minyak sayur dapat digunakan dalam mesin diesel yang tua (yang dilengkapi dengan sistem injeksi tidak langsung, tapi hanya dalam iklim yang hangat. Dalam banyak kasus, minyak sayur dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel, yang dapat digunakan kebanyakan mesin diesel bila dicampur dengan bahan bakar diesel konvensional. MAN B&W Diesel, Wartsila dan Deutz AG menawarkan mesin yang dapat digunakan langsung dengan minyak sayur. Minyak sayur bekas yang diproses menjadi biodiesel mengalami peningkatan, dan dalam skala kecil, dibersihkan dari air dan partikel dan digunakan sebagai bahan bakar.
[sunting] Biodiesel Artikel utama untuk bagian ini adalah: Biodiesel

Biodiesel merupakan biofuel yang paling umum di Eropa. Biodiesel diproduksi dari minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan merupakan cairan yang komposisinya mirip dengan diesel mineral. Nama kimianya adalah methyl asam lemak (atau ethyl) ester (FAME). Minyak dicampur dengan sodium hidroksida dan methanol (atau ethanol_ dan reaksi kimia menghasilkan biodiesel (FAME) dan glycerol. 1 bagian glycerol dihasilkan untuk setiap 10 bagian biodiesel. Biodiesel dapat digunakan di setiap mesin diesel kalau dicampur dengan diesel mineral. Di beberapa negara produsen memberikan garansi untuk penggunaan 100% biodiesel. Kebanyakan produsen kendaraan membatasi rekomendasi mereka untuk penggunaan biodiesel sebanyak 15% yang dicampur dengan diesel mineral. Di kebanyakan negara Eropa, campuran biodiesel 5% banyak digunakan luas dan tersedia di banyak stasiun bahan bakar.[8][9]

Di AS, lebih dari 80% truk komersial dan bis kota beroperasi menggunakan diesel. Oleh karena itu penggunaan biodiesel AS bertumbuh cepat dari sekitar 25 juta galon per tahun pada 2004 menjadi 78 juta galon pada awal 2005. Pada akhir 2006, produksi biodiesel diperkirakan meningkat empat kali lipat menjadi 1 milyar galon. [3]
[sunting] Bioalkohol Artikel utama untuk bagian ini adalah: Bahan bakar alkohol

Alkohol yang diproduksi secarai biologi, yang umum adalah ethanol, dan yang kurang umum adalah propanol dan butanol, diproduksi dengan aksi mikroorganisme dan enzym melalui fermentasi gula atau starch, atau selulosa. Biobutanol seringkali dianggap sebagai pengganti langsung bensin, karena dapat digunakan langsung dalam mesin bensin. Butanol terbentuk dari fermentasi ABE (aseton, butanol, etanol) dan eksperimen modifikasi dari proses tersebut memperlihatkan potensi yang menghasilkan energi yang tinggi dengan butanol sebagai produk cair. Butanol dapat menghasilkan energi yang lebih banyak dan dapat terbakar "langsung" dalam mesin bensin yang sudah ada (tanpa modifikasi mesin).[10] Dan lebih tidak menyebabkan korosi dan kurang dapat tercampur dengan air dibanding ethanol, dan dapat didistribusi melalui infrastruktur yang telah ada. Dupont dan BP bekerja sama untuk menghasilkan butanol. Bahan bakar etanol merupakan biofuel paling umum di dunia, terutama bahan bakar etanol di Brasil. Bahan bakar alkohol diproduksi dengan cara fermentasi gula yang dihasilkan dari gandum, jagung, bit gula, tebu, molasses dan gula atau amilum yang dapat dibuat minuman beralkohol (seperti kentang dan sisa buah, dll). Produksi etanol menggunakan digesti enzim untuk menghasilkan gula dari amilum, fermentasi gula, distilasi dan pengeringan. Proses ini membutuhkan banyak energi untuk pemanasan (seringkali menggunakan gas alam). Produksi etanol selulosa menggunakan tanaman non-pangan atau produk sisa yang tak bisa dikonsumsi, yang tidak mengakibatkan dampak pada siklus makanan. Memproduksi etanol dari selulosa merupakan langkah-tambahan yang sulit dan mahal dan masih menunggu penyelesaian masalah teknis. Ternak yang memakan rumput dan menggunakan proses digestif yang lamban untuk memecahnya menjadi glukosa (gula). Dalam laboratorium ethanol selulosik, banyak proses eksperimental sedang dilakukan untuk melakukan hal yang sama, dan menggunakan cara tersebut untuk membuat bahan bakar ethanol. Beberapa ilmuwan telah mengemukakan rasa prihatin terhadap percobaan teknik genetika DNA rekombinan yang mencoba untuk mengembangkan enzym yang dapat memecah kayu lebih cepat dari alam, makhluk mikroskopik tersebut dapat tidak sengaja terlepas ke alam, tumbuh secara eksponensial, disebarkan oleh angin, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan struktur seluruh tanaman, yang dapat mengakhiri produksi oksigen yang dilepaskan oleh proses fotosintesis tumbuhan.

Ethanol dapat digunakan dalam mesin bensin sebagai pengganti bensin; ethanol dapat dicampur dengan bensin dengan persentase tertentu. Kebanyakan mesin bensin dapat beroperasi menggunakan campuran ethanol sampai 15% dengan bensin. Bensin dengan ethanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi, yang berarti mesin dapat terbakar lebih panas dan lebih efisien. Bahan bakar etanol memiliki BTU yang lebih rendah, yang berarti memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melakukan perjalan dengan jarak yang sama. Dalam mesin kompresi-tinggi, dibutuhkan bahan bakar dengan sedikit ethanol dan pembakaran lambat untuk mencegah praignisi yang merusak (knocking). Ethanol sangat korosif terhadap sistem pembakaran, selang dan gasket karet, aluminium, dan ruang pembakaran. Oleh karena itu penggunaan bahan bakar yang mengandung alkohol ilegal bila digunakan pesawat. Untuk campuran ethanol konsentrasi tinggi atau 100%, mesin perlu dimodifikasi. Ethanol yang meyebabkan korosif tidak dapat disalurkan melalui pipa bensin, oleh karena itu diperlukan truk tangki stainless-steel yang lebih mahal, meningkatkan konsumsi biaya dan energi yang dibutuhkan untuk mengantar ethanol ke konsumen. Banyak produsen kendaraan sekarang ini memproduksi kendaraan bahan bakar fleksibel, yang dapat beroperasi dengan kombinasi bioethanol dan bensin, sampai dengan 100% bioethanol. Alkohol dapat bercampur dengan bensin dan air, jadi bahan bakar etanol dapat tercampur setelah proses pembersihan dengan menyerap kelembaban dari atmosfer. Air dalam bahan bakar ethanol dapat mengurangi efisiensi, menyebabkan mesin susah dihidupkan, menyebabkan gangguan operasi, dan mengoksidasi aluminum (karat pada karburator dan komponen dari besi). ]</ref>-->
[sunting] BioGas Artikel utama untuk bagian ini adalah: biogas

Biogas diproduksi dengna proses digesti anaerobik dari bahan organik oleh anaerobe. Biogas dapat diproduksi melalui bahan sisa yang dapat terurai atau menggunakan tanaman energi yang dimasukan ke dalam pencerna anaerobik untuk menambah gas yang dihasilkan. Hasil sampingan, digestate, dapat digunakan sebagai bahan bakar bio atau pupuk. Biogas mengandung methane dan dapat diperoleh dari digester anaerobik industri dan sistem pengelolaan biologi mekanik. Gas sampah adalah sejenis biogas yang tidak bersih yang diproduksi dalam tumpukan sampah melalui digesti anaerobik yang terjadi secara alami. Bila gas ini lepas ke atmosfer, gas ini merupakan gas rumah kaca.

Oils and gases can be produced from various biological wastes:
Thermal depolymerization of waste can extract methane and other oils similar to petroleum. GreenFuel Technologies Corporation developed a patented bioreactor system that uses nontoxic photosynthetic algae to take in smokestacks flue gases and produce biofuels such as biodiesel, biogas and a dry fuel comparable to coal.[11] [sunting] Biofuel padat

Contohnya termasuk kayu, arang, dan manur kering.
[sunting] Syngas Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gasifikasi

Syngas dihasilkan oleh kombinasi proses pyrolysis, kombusi, dan gasifikasi. Bahan bakar bio dikonversi menjadi karbon monoksida dan energi melalui pyrolysis. Masukan oksigen terbatas diberikan untuk mendukung kombusi. Gasifikasi mengubah materi organik menjadi hidrogen dan karbon monoksida. Campuran gas yang dihasilkan, syngas, adalah bahan bakar.

[sunting] Biofuel generasi kedua
Para pendukung biofuel mengklaim telah memiliki solusi yang lebih baik untuk meningkatkan dukungan politik serta industri untuk, dan percepatan, implementasi biofuel generasi kedua dari sejumlah tanaman yang tidak digunakan untuk konsumsi manusia dan hewan, di antaranya cellulosic biofuel.[12] Proses produksi biofuel generasi kedua bisa menggunakan berbagai tanaman yang tidak digunakan untuk konsumsi manusia dan hewan yang diantaranya adalah limbah biomassa, batang/tangkai gandum, jagung, kayu, dan berbagai tanaman biomassa atau energi yang spesial (contohnya Miscanthus). Biofuel generasi kedua (2G) menggunakan teknologi biomassa ke cairan, diantaranya cellulosic biofuel dari tanaman yang tidak digunakan untuk konsumsi manusia dan hewan.[13] Sebagian besar biofuel generasi kedua sedang dikembangkan seperti biohidrogen, biometanol, DMF, Bio-DME, Fischer-Tropsch diesel, biohydrogen diesel, alkohol campuran dan diesel kayu. Produksi cellulosic ethanol mempergunakan berbagai tanaman yang tidak digunakan untuk konsumsi manusia dan hewan atau produk buangan yang tidak bisa dimakan. Memproduksi etanol dari selulosa merupakan sebuah permasalahan teknis yang sulit untuk dipecahkan. Berbagai hewan ternak pemamah biak (seperti sapi) memakan rumput lalu menggunakan proses pencernaan yang berkaitan dengan enzim yang lamban untuk menguraikannya menjadi glukosa (gula). Di dalam labolatorium cellulosic ethanol, berbagai proses eksperimen sedang

dikembangkan untuk melakukan hal yang sama, lalu gula yang dihasilkan bisa difermentasi untuk menjadi bahan bakar etanol. Para ilmuwan juga sedang bereksperimen dengan sejumlah organisme hasil rekayasa genetik penyatuan kembali DNA yang mampu meningkatkan potensi biofuel seperti pemanfaatan tepung Rumput Gajah (Panicum virgatum).[14]

[sunting] Referensi
SCE 3103 MENEROKA BAHAN PRAKTIKAL 4 Tajuk :

Asid Karboksilik, Ester dan Amida. Tujuan :

Untuk menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat-sifat fizikal ester. Bahan/Peralatan :

Etanol tulen, asid etanoik glacial, asid sulfurik pekat, 5% larutan natrium bikarbonat, minyak, air, larutan natrium klorida, bikar, kelalang penyulingan, saluran paip, kelalang berdasar bulat, kelalang kon, silinder penyukat, termometer, condenser Liebig, penunu Bunsen, kaki retort dengan pengapit, kaki tripod, penyumbat dengan dua lubang dan blok kayu. Prosedur :

A. Untuk Menyisat Sifat Fizikal Ester. 1. 2cm3 etil etanoat telah dimasukkan ke dalam tabung uji. Bau ester telah dikenalpasti dan dicatatkan. 2. 5cm3 air suling telah ditambah ke dalam ester dan campuran telah digoncang sebaiknya. Kelarutan ester dalam air telah dicatatkan.

3. Langkah 1 hingga 2 telah diulang menggunakan aseton dan metal spirit telah digantikan berturut-turut dengan air suling.

Keputusan

:

Pelarut

Pemerhatian

Air

Tidak larut dalam air

Aseton

Larut dalam air

Metal spirit

Larut dalam air

B. Untuk Menyediakan Contoh Ester. 1. 50cm3 etanol tulen telah dicampurkan dengan 50cm 3 asid etanoik glasial ke dalam kelalang bulat 250ml. 2. 10cm3 asid sulfurik pekat telah dimasukkan secara berhati-hati ke dalam campuran sebelumnya dan campuran itu telah digoncang dengan cermat. Beberapa keping serpihan pasu berliang telah ditambah. 3. Radas telah di sediakan seperti dalam Rajah 6. 4. Campuran telah dipanaskan di bawah refluks untuk 1 jam. 5. Penunu Bunsen telah dialihkan dan campuran telah dibiarkan menyejuk dalam suhu bilik. 6. Campuran yang sejuk telah dimasukkan ke dalam burrett dan 25cm 3 air sejuk telah dimasukkan. Campuran telah digoncang.

7. Bahagian bawah campuran telah diasingkan daripada bahagian atas dan telah dibuang. 8. 25cm3 5% natrium bikarbonat telah dicampurkan dan campuran telah digoncangkan. Bahagian bawah campuran telah diasing. 9. Prosedur 8 telah diulang semula. 10. 25cm3 air telah dimasukkan dan digoncang lagi. Bahagian bawah telah diasing. 11. 5cm3 larutan kalsium klorida tepu telah dimasukkan. Campuran telah dikacau dengan cermat dan bahagian bawah telah diasing. 12. Bahagian organik telah dikenalpasti, dan baunya juga telah dikenalpasti.

Langkah Berjaga-Jaga

:

1. Pengudaraan hendaklah dipastikan dalam keadaan baik sebelum memulakan eksperimen. 2. Semua percantuman alatan hendaklah rapat dan ketat pada tempatnya sebelum eksperimen dijalankan. 3. Alatan kaca dan peralatan yang panas hendaklah dikendalikan dengan berhatihati.

4. Penambahan asid sulfurik pekat ke dalam kelalang bulat hendaklah dilakukan dengan berhati-hati kerana asid sulfurik pekat sangat mengakis. 5. Serpihan pasu berliang hendaklah dimasukkan untuk mengelakkan loncatan semasa pemanasan. 6. Hasilan yang diperoleh selepas pemanasan perlu ditutup menggunakan parafilm untuk mengelakkan berlakunya pemeruwapan. Perbincangan :

1. Berdasarkan eksperimen, ester tidak larut dalam air tetapi larut dalam aseton dan metal spirit. Ester membentuk dua lapisan apabila ditambah dengan air tetapi larut sepenuhnya dalam pelarut organik. Ini belakunya kerana tidak seperti asid karbosilik, ester tidak mempunyai kumpulan OH untuk membentuk ikatan molekul hidrogen dengan air. 2. Proses pengesteran adalah proses tindak balas berbalik kerana tindak balas antara asid etanoik dan etanol tidak sepenuhnya ditukarkan kepada hasilan. 3. Dalam eksperimen ini, etil etanoat disediakan dengan merefluks campuran etanol, asid etanoik dan asid sulfurik pekat. Kondenser refluks digunakan untuk menghalang pemeruwapan sebatian organik semasa mendidih. 4. Hasilan proses pengesteran adalah etil etanoat, etanol, asid eatnoik dan air. Hasilan ini disejukkan pada suhu bilik untuk mengelakkan penyejatan dan pemindahan hasilan ke dalam burrett. 5. Antara kegunaan ester dalam industri kimia ialah sebagai pelarut untuk sebatian organik. Contohnya pentil etanoat digunakan sebagai penanggal pengilat kuku, polyester (terilen) digunakan sebagai gentian sintetik dalam industri tekstil, dan penambah rasa, perisa dan pengawet dalam industri makanan. Kesimpulan :

Ester tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organic. Ester dihasilakn dengan merefluksi alkohok dan asid karbosilik.

Soalan-soalan

:

1. Terangkan maksud tindakbalas pengesteran.

Pengesteran adalah tindak balas kimia antara dua sebatian iaitu antara asid karbosilik dan alkohol, dan ester terbentuk sebagai hasilan terakhir yang terlibat secara berbalik.

2. Tuliskan formula kimia seimbang untuk mewakili tindakbalas antara asid etanoik dan etanol.

CH3COOH (ce) + C2H5OH (ce)

CH3COOC2H5 (ce) + H2O (ce)

3. Apakah fungsi asid sulfurik pekat dalam eksperimen ini?

Asid

sulfurik

pekat

bertindak

sebagai

pemangkin

dalam

tindak

balas

pengesteran.

4. Terangkan kaedah lain untuk menyediakan etil etanoat.

Esters juga boleh disintesis (disediakan) dengan tindak balas acyl klorida dengan alkohol. Cecair etanoil klorida ditambah ke dalam etanol, kemudian akan terhasil hidrogen klorida bersama dengan cecair ester etil etanoat.

CH3COCI (ce) + CH3CH2OH (ce)

CH3COOCH2CH3 (ce) + HCI (ce)

5. Apakah fungsi 5% larutan natrium bikarbonat dalam eksperimen ini?

Untuk meneutralisasikan dan menyingkirkan asid etanoik.

6. Terangkan kegunaan larutan kalsium klorida dalam eksperimen ini.

Untuk menyingkirkan etanol berlebihan.

7. Bandingkan kadar keterlarutan etil etanoat dalam air, aseton, dan metal spirit. Terangkan pemerhatian anda.

Etil etanoat tidak larut dalam air tetapi larut dalam aseton dan metal spirit kerana ester tidak mempunyai kumpulan OH untuk membentuk ikatan molekul hidrogen dengan air.

8. Namakan ester yang terhasil daripada tindakbalas esterifikasi antara asid butanoik dan etanol.

Etil butanoat.

9. Tuliskan formula kimia seimbang untuk mewakili tindakbalas diatas.

C3H7COOH +C2H5OH

C3H7COOC2H5 + H2O

Rujukan       

:

Hong, Wah, Ong. (1999). Siri Pelangi Kimia Fokus SPM. Selangor: Penerbit Pelangi Sdn. Bhd. Theng, Yam, Looi. (1997). Sukses Lengkap Terkini SPM Kimia Tingkatan 4 & 5. Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Toon, Leng, Tin. (2003). Siri Revisi Lengkap Fajar Bakti Sukses Kimia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Beavon, R. (2001). Preparation of Ethyl Ethanoate. Daripada

http://home.clara.net/rod.beavon/ethanoic_prep.htm. Clark, J. (2004). Introducing Esters. Daripada

http://www.chemguide.co.uk/organicprops/esters/background.html. Clark, J. (2004). Making Esters. Daripada

http://www.chemguide.co.uk/organicprops/esters/preparation.html. Clark, J. (2000). Nucleophilic Addition/ Elimination in the Reaction between Acyl Chlorides  and Alcohols. Daripada

http://www.chemguide.co.uk/mechanisms/addelim/alcohol.html. Thinkquest. (2010). Le Chatelier. Daripada

http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/chemistry/inorganicchemistry/equili brium/chatelier/chatelier.htm.  TutorVista. (2010). Physical Properties of Esters. Daripada

http://www.tutorvista.com/chemistry/physical-properties-of-esters.

Lampiran

:

Gambar 1. Membuat persiapan radas untuk amali 4

2cm3 etil etanoat telah dimasukkan ke dalam tabung uji. Bau ester

telah dikenalpasti dan dicatatkan.

Gambar 3. Mencampurkan air suling ke dalam ester dan larutan digoncang sebaiknya. Kelarutan ester dalam air dicatatkan

Gambar 4. Campuran etanol tulin, asid etanoik dan asid sulfuric pekat dipanaskan selama sejam

Gambar 5 Campuran 25cm3 yang sejuk telah

dimasukkan ke dalam burrett dan air sejuk telah telah

dimasukkan. digoncang. Gambar 6 Bahagian telah

Campuran

bawah

campuran daripada dan telah

diasingkan atas

bahagian dibuang.

Amali4. Bahan sokongan Amali 4: ASID KARBOSILIK , ESTER DAN AMIDATujuan : Untuk menyediakan ester dan mengkaji sifat – sifat fizikalnya. Bahan / Radas: Etanol , asid ethanoik, asid sulfurik, larutan sodiumbikarbonat, minyak, air , larutan sodium klorin, distillation flask, tap funnel,round bottomed fask, conical flask, silinder penyukat, thermometer, Liebigcondenser, Penunu Bunsen, Restord stands dan clamps, tripod stand, jamrandik dan gabus. Langkah – langkah: A. Untuk mengkaji sifat fizikal ester.1. 2cm3 ethyl ethanoate dicampurkan ke dalam sebuah tabung didih.Bau ester dicatatkan.2. 5cm3 air suling dicampurkan ke dalam larutan ester itu dan campuranitu digoncangkan hingga sebati. Keterlarutan larutan ester ke dalamair suling dicatatkan.3. Langkah satu hingga 2 diulangi dengan mengantikan larutan esterdengan larutan acetone dan methylated spirits.Keputusan : Solvent Observation AirAcetoneMethylated spirits

B. Untuk menyediakan ester. 1. Campurkan 50 cm3 etanol dengan 50 cm3 ethanoic glacial kedalam sebuah round – bottomed flask berukuran 250 ml.2. Campurkan dengan berhati – hati 10 cm3 larutan pekat asidsulfurik ke dalam round – bottomed flask itu tadi.3. Sediakan bahan dan radas seperti yang ditunjukkan dalam gambarrajah.4. Panaskan campuran itu selama satu jam.5. Biarkan larutan campuran itu sejuk bersamaan dengan suhu bilik.6. Kemudian tuangkan campuran yang telah sejuk itu ke dalamsebuah corong pemisah dan campurkan 25 cm3 air sejuk.Goncangkan corong turas itu berturut – turut dengan:7. 25 cm3 atau 5% larutan sodium bikarbonat untuk mengeluarkanasid etanoik dan asid sulfurik.8. 25 cm3 air suling untuk membasuh serta mengeluarkan asidetanoik dan asid sulfurik.9. 5 cm3 larutan kalsium klorida untuk mengeluarkan etanol.10. Perhatikan lapisan organik yang terkumpul dan ciumkan bau itu. Soalan : 1. Terangkan maksud tindak balas esterification.2. Tuliskan persamaan kimia untuk mewakili tindak balas antara asidethanoic dan etanol.3. Apakah fungsi asid sulfurik

pekat di dalam eksperiment ini?4. Terangkan kaedah lain dalam penyediaan ethyl ethanoat.5. Apakah fungsi 5% larutan sodium bikarbonat dalam eksperiment ini? 6. Terangkan penggunaan larutan kalsium klorida dalam eksperiment ini.7. Bandingkan keterlarutan dalam air antara ethyl ethanoate, acetonedan methylated spirits. Terangkan pemerhatian anda.8. Namakan jenis ester yang terhasil dari tindak balas esterificationantara asid butanoik dan etanol.9. Tuliskan persamaan kimia antara tindak balas kimia asid butanoikdan etanol.

SCE 3103 MENEROKA BAHAN PRAKTIKAL 5 Tajuk :

Ammonia, Asid Sulfurik, dan Asid Nitrik. Tujuan :

Untuk menyediakan baja garam ammonium. Bahan-bahan/ Radas :

Larutan ammonia (2M), asid sulfurik cair (1M), bikar, rod kaca, penunu Bunsen, kaki tripod, kasa dawai, corong penapis dan kertas turas. Prosedur :

1. 30cm3 asid sulfurik cair telah dituang ke dalam bikar. 2. Larutan ammonia telah ditambah sedikit demi sedikit ke dalam bikar dan pada masa yang masa larutan itu telah dikacau. 3. Larutan ammonia telah tidak ditambah apabila larutan telah berbau amnion. 4. Larutan telah dipanaskan sehingga menjadi 1/3 daripada jumlah isipadu asal. 5. Larutan telah disejukkan dalam campuran ais dan air. Kristal garam yang telah terhasil telah ditapis menggunakan corong penapis dan kertas turas (Rajah 7).

Langkah berjaga-jaga

:

7. Pengudaraan hendaklah dipastikan dalam keadaan baik sebelum memulakan eksperimen. 8. Alatan kaca dan peralatan yang panas hendaklah dikendalikan dengan berhatihati. 9. Peneutralan antara asid sulfurik dan ammonia boleh diuji menggunakan kertas litmus paper dan kepekaan terhapad bau amniotik yang terhasil. 10. Isipadu akhir larutan hendaklah dipanaskan sehingga 1/3 daripada jumlah isipadu asal. 11. Larutan hendaklah disejukkan terlebih dahulu menggunakan campuran ais dan air untuk mendapatkan kristal garam sebelum ditapis menggunakan corong penuras dan kertas turas. Perbincangan :

1. Berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan, tindakbalas asid dan base akan menghasilkan air dan sebatian ionik yang dikenali sebagai garam. Tindak balas ini dipanggil proses peneutralan. Ammonium sulfat disediakan dengan proses

peneutralan asid dan base iaitu 1M asid sulfurik diperlukan untuk meneurtalkan 2M ammonia. 2. Kertas litmus digunakan untuk menguji keneutralan larutan. Jika kertas litmus paper merah bertukar kepada merah, larutan masih berasid. Dan larutan terus dititrat sehingga terneutral sepenhunya dan larutan berbau amniotik. 3. Larutan disejukkan ke dalam campuran ais dan air untuk membentuk lapisan ammonium sulfat pada lapisan atas larutan yang terhasil melalui proses penyejukan. 4. Ammonium sulfat ialah pepejal kristal yang tidak berwarna.

Keputusan

:

Larutan Ammonium Diuji Dengan Pemerhatian Kertas Litmus Biru

Semasa pentitratan

Kertas litmus biru bertukar warna merah

Selepas pentitratan

Kertas litmus biru tidak mengalami perubahan

Kesimpulan

:

Garam yang terhasil tidak berwarna dan tidak berbau. Soalan-soalan :

1. Tuliskan persamaan stabil untuk menunjukkan penghasilan ammonium sulfat di dalam eksperimen ini. 2NH4OH (aq) H2SO4 (aq) → (NH4)2SO4 (s) + 2H2O (l) 2. Bagaimana penambahan ammonium sulfat boleh memberi kesan kepada nilai pH tanah?

Penambahan ammonium sulfat dalam tanah akan menambahkan pembebasan ion sulfat dan pembentukan bisulfat yang mana kedua-duanya akan menambah keasidan dalam tanah dan menurunkan keseimbangan nilai pH tanah di samping membekalkan keperluan nitrogen untuk pertumbuhan pokok.

3. Selain daripada baja, ammonium sulfat juga digunakan sebagai semburan adjuvant pertanian untuk larutan baja cecair. Terangkan fungsi ammnium sulfat dalam keadaan ini?

Ammonium sulfat digunakan sebagai semburan adjuvant pertanian untuk larutan cecair racun serangga, racun rumpai dan racun kulat. Ia berfungsi untuk mengikat besi dan kation kalsium yang berada dalam air dan sel tumbuhan.

4. Namakan tiga contoh baja semulajadi yang digunakan dalam pertanian.

Baja najis haiwan, Baja pereputan tumbuhan/ tumbuhan yang mati (komposit), baja pereputan tulang-tulang.

5. Namakan tiga contoh baja tiruan yang digunakan dalam pertanian.

Baja kalium sintetik, baja nitrogen sintetik, baja fosforus sintetik.

6. Tuliskan formula kimia untuk menunjukkan penghasilan:

a. Ammonium fosfat 3NH3 (g) + H3PO4 (p) → (NH4)3PO4 (ak) b. Ammonium nitrat NH3 (g) + HNO3 (ce) → NH4NO3 (ak) c. Urea 2NH3 (g) + CO2 (g) → H2N-COONH4 (ak) H2N-COONH4 (ak) → (NH2)2CO (ak) + H2O (ce) 7. Kira peratusan nitrogen, N dalam 1 mol untuk baja diatas. (Relatif jisim atom : H, 1; C,12; N,14; O,16; P,31; S,32)

Ammonium fosfat, (NH4)3PO4 Jisim 1 mol (NH4)3PO4 = 3[14 + 4(1)] + 31 + 4(16) = 149 g/mol

Peratusan nitrogen, N dalam 1 mol ammonium fosfat, (NH4)3PO4 = 3(14) X 100 149 = 28.19%

Ammonium nitrat, NH4NO3

Jisim 1 mol NH4NO3 = 14 + 4(1) + 14 + 3(16) = 80 g/mol

Peratusan nitrogen, N dalam 1 mol ammonium nitrat, NH4NO3 = 2(14) X 100 80 = 35%

Urea, (NH2)2CO Jisim 1 mol (NH2)2CO = 2[14 + 2(1)] + 12 + 16 = 60 g/mol

Peratusan nitrogen, N dalam 1 mol urea, (NH2)2CO = 2(14) X 100 60 = 46.67%

8. Diantara baja diatas, manakah yang paling sesuai untuk tumbesaran pokok? Terangkan jawapan anda.

Baja yang paling sesuai adalah urea kerana mengandungi peratusan nitrogen yang tertinggi. Nitrogen diperlukan untuk menjadikan daun lebih hijau. Disebabkan oleh nitrogen dalam udara tidak dapat digunakan dan diserap oleh daun, jadi baja ammonium diberikan. Ini kerana baja ammonium mengikat molekul-molekul dalam berada dalam air dan tumbuhan. Rujukan :

   

Hong, Wah, Ong. (1999). Siri Pelangi Kimia Fokus SPM. Selangor: Penerbit Pelangi Sdn. Bhd. Theng, Yam, Looi. (1997). Sukses Lengkap Terkini SPM Kimia Tingkatan 4 & 5. Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Toon, Leng, Tin. (2003). Siri Revisi Lengkap Fajar Bakti Sukses Kimia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Alibaba.com. (2011). Ammonium Sulphate. Sumber daripada

http://chinaadditives.en.alibaba.com/product/242599197209469492/Ammonium_sulfate_CAS_No_7783_20_2_E517_Ammonium_sulpha te_diammonium_sulfate_sulfuric_acid_diammonium_salt.html.    AllExperts.com. (2011). Fertilizer. Sumber daripada

http://en.allexperts.com/q/Fertilizer-717/Urea.htm. Answers.com. (2011). Ammonium Sulfate. Sumber daripada

http://www.answers.com/topic/ammonium-sulfate. Chemicalland. (2011). Ammonium Sulfate. Sumber daripada

http://chemicalland21.com/industrialchem/inorganic/AMMONIUM%20SULFATE.h tm.   Len. (2011). Natural and Synthetic Fertilizer. Sumber daripada

http://hubpages.com/hub/Natural-and-Synthetic-Fertilizer. OrganicSpringTime. (2011). Organic Fertilizer: How They are Used in Organic Farming.  Sumber daripada http://www.organicspringtime.com/organic-

fertilizers/organic-fertilizers-how-they-are-used-in-organic-farming-35/. TutorVista.com. (2011). Salts of Ammonia. Sumber daripada

http://www.tutorvista.com/content/chemistry/chemistry-ii/nitrogen/ammoniasalts.php.

Lampiran

:

Amali 5 . Bahan sokongan 1

SCE 3103 MENEROKA BAHAN PRAKTIKAL 6 Topik : Sabun Dan Detergen Tujuan : Untuk menyediakan sabun menggunakan proses saponifikasi. Bahan/ Peralatan : Minyak sawit, larutan sodium hidroksida, serbuk sodium klorida, kertas turas, air suling, bikar, silinder penyukat, spatula, rod kaca, corong turas, kasa dawai, kaki tripod, penunu Bunsen, tabung uji. Prosedur : 1. 10 cm3 minyak sawit telah dimasukkan ke dalam bikar. 2. 50 cm3 dari 5 mol dm-3 larutan sodium hidroksida telah dimasukkan ke dalam minyak sawit. 3. Larutan campuran telah dipanaskan sehingga mendidih. 4. Larutan campuran telah dikacau menggunakan rod kaca. 5. Larutan campuran telah dibiarkan mendidih selama 10 minit. 6. Bikar telah dipindahkan dari haba. 50 cm3 air suling dan 3 sudu sodium klorida telah ditambah ke dalam larutan campuran. 7. Larutan tersebut telah dididihkan selama 5 minit. 8. Larutan telah dibiarkan sejuk. 9. Sabun telah ditapis keluar. Sabun telah dibasuh dengan sedikit air suling. 10. Sabun telah dikeringkan dengan menekannya menggunakan kertas turas.

11. Sabun telah diuji menggunakan jari. Sedikit sabun telah dimasukkan ke dalam tabung uji dan telah ditambah dengan air paip. 12. Pemerhatian telah direkodkan.

Langkah berjaga-jaga

:

1. Pengudaraan hendaklah dipastikan dalam keadaan baik sebelum memulakan eksperimen. 2. Alatan kaca dan peralatan yang panas hendaklah dikendalikan dengan berhatihati. 3. Larutan yang telah dididihkan hendaklah dibiarkan sejuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan air suling dan sodium klorida dan dipanaskan kembali menggunakan penunu Bunsen agar tidak berlakunya percikan. 4. Larutan hendaklah disejukkan menggunakan air pili terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam belas yang berisi campuran ais dan air untuk mengelakkan kerosakan pada bikar akibat perubahan suhu secara mengejut. 5. Larutan sabun yang bercampur minyak hendaklah ditapis dengan sebaiknya agar penggunaan kertas turas untuk pengeringan dapat dikurangkan. Perbincangan :

1. Saponifikasi adalah proses yang melibatkan percampuran minyak atau lemak dengan larutan sodium hidroksida yang dikenali sebagai lye untuk membentuk garam sodium asid lemak (sabun) dan gliserol. 2. Sodium hidroksida telah ditambah pada minyak sawit dan ia sangat larut dalam air serta membebaskan haba. 3. Sepanjang proses pemanasan minyak sawit dan larutan sodium hidroksida, campuran hendaklah dididihkan serta dikacau menggunakan rod kaca.

Pemanasan yang tinggi diperlukan untuk memastikan campuran dipanaskan secara tetap. 4. Semasa saponifikasi, molekul air telah disingkirkan daripada asid lemak. 5. Selepas pendidihan, campuran hendaklah disejukkan untuk memastikan pembentukan lapisan sabun pada atas campuran. Manakala, lapisan bawah campuran pula akan membentuk gliserol di mana ia akan disingkirkan bagi mengumpul sabun. 6. Sabun yang telah terhasil ditekan menggunakan kertas turas untuk tujuan pengeringan iaitu menyingkirkan lebihan air dan minyak. 7. Sabun tidak sesuai digunakan dengan air keras kerana kation divalent mineral terlarut seperti Ca 2+, Mg 2+ dan Fe 2+ akan membentuk mendapan dengan anion karbosilik (asid lemak) yang terkandung dalam sabun. Keputusan :

Ujian Terhadap

Air Paip

Air Suling

Penghasilan Buih

Kurang buih

Banyak buih

Kejernihan Dan Kekeruhan Air

Lebih keruh

Jernih

Pertukaran Kertas Litmus Biru

Tiada perubahan

Tiada perubahan

Pertukaran Kertas Litmus Merah

Bertukar kepada warna Bertukar biru biru

kepada

warna

Kadar pH

8

8

Kesimpulan : Minyak dan asid lemak bergabung dengan sodium hidroksida untuk membentuk sabun melalui proses saponifikasi.

Soalan-soalan : 1. Huraikan ciri – ciri sabun yang dihasilkan.

Sabun adalah agen pembersih yang berkesan dalam air lembut sahaja dan menghasilkan buih yang banyak dalam air lembut (air suling) berbanding air keras (air paip). Sabun yang dihasilkan terasa licin apabila disentuh dan membentuk buih apabila dilarutkan dengan air.

2. Apakah fungsi sodim klorida dalam eksperimen ini?

Membentuk mendakan sabun dan sebahagiannya larut dalam air.

3. Tuliskan persamaan proses saponifikasi yang berlaku dalam eksperimen ini.

Minyak sawit + Sodium hiroksida  Sabun + Gliserol CH2-OOC-R-CH-OOC-R-CH2-OOC-R (Lemak) + 3 NaOH (Sodium hidroksida)  3R-CO2-Na (Sabun) + CH2-OH-CH-OH-CH2-OH (Gliserol) 4. Ramalkan pemerhatian apabila air paip digantikan dengan air suling dalam prosedur 11. Huraikan jawapan tersebut.

Sabun akan larut dalam air suling dan menghasilkan buih yang lebih banyak berbanding air paip kerana air suling adalah air lembut dan tidak mengandungi magnesium ion (Mg2+) dan kalsium ion (Ca2+).

5. Bolehkah sabun dihasilkan melalui penghirdolisisan lemak atau minyak dibawak keadaan yang berasid. Huraikan jawapan anda.

Tidak, kerana lemak dan minyak tidak boleh dihidrolasi untuk membentuk sabun dan gliserol dalam keadaan berasid.

6. Namakan dua teknik yang berbeza digunakan dalam proses menghasilkan sabun ini.

Proses penyejukan dan proses pemanasan.

7. Apakah keburukan sabun komersial?

Kebanyakan sabun komersial yang dihasilkan menggunakan gliserol yang terhasil untuk kegunaan dalam industri yang lain, antaranya mengekalkan

keaslian kulit semulajadi, pelembap gliserin, dan menghalang kekeringan pada kulit. Selain itu, produk berasaskan sabun ini biasanya mengandungi bahan tambahan seperti detergen laureth sodium sulfat yang boleh menyebabkan kulit menjadi kasar. Ia juga mempunyai tahap kealkalian yang tinggi iaitu kira-kira pH 9. Kadar keasidan kulit dan rambut pula kira-kira pH 5 hingga pH 6. Keasidan yang tinggi yang terdapat pada sabun komersial biasanya tidak disyorkan untuk kegunaan rambut kerana boleh menyebabkan kekeringan pada rambut.

8. Apakah bahan yang digunakan dalam industri penghasilan detergen?

Detergen anionik, non-ionik, fosfat dan borates.

Rujukan :  Hong, Wah, Ong. (1999). Siri Pelangi Kimia Fokus SPM. Selangor: Penerbit Pelangi Sdn. Bhd.

  

Theng, Yam, Looi. (1997). Sukses Lengkap Terkini SPM Kimia Tingkatan 4 & 5. Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Toon, Leng, Tin. (2003). Siri Revisi Lengkap Fajar Bakti Sukses Kimia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Roberson. D. L. (2009). Saponification and the Making of Soap: An Example of Basic Catalyzed Hydrolysis of Esters. Sumber dari

http://www.miracosta.edu/home/dlr/102exp8.htm.   Scharf. W. & Malerich C. (2010). Preparation of Soap. Sumber dari http://www.springerlink.com/index/210343301W07888K.pdf. Shenzhen Industry Trade. (2005). The Disadvantages of Commercial Soaps. Sumber dari

http://www.laundryballcaresocks.com/news/Information/2007/82/078215442003A 69A4AFB5FJ189IADB.html.  Supersoapmaking. (2010). Introduction to the Different Soap Making Method. Sumber  dari http://www.supersoapmaking.com/introduction-to-the-different-

soapmaking-methods.html. Webhop. (2010). Man Made Organic Materials. Sumber dari

http://www.educationalelectronicsusa.com/c/org_mat-V.htm.

Lampiran

:

Minyak sawit dicampurkan dengan sodium hiroksida

Larutan campuran dipanaskan

Larutan yang telah dididihkan dibiarkan sejuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan air suling dan sodium klorida

Larutan dipanaskan semula dan dikacau untuk mengelakkan percikan

Larutan ditapis menggunakan penapis dan kertas turas

Perbandingan sabun yang dicampur dengan air suling dan air paip.

Amali 6. Bahan sokongan 1

Sabun dan Deterjen
Ditulis oleh Achmad Lutfi pada 27-02-2009

Limbah domestik kerapkali mengandung sabun dan diterjen. Keduanya merupakan sumber potensial bagi bahan pencemar organik. Sabun adalah senyawa garan dari asam-asam lemak tinggi, seperti natrium stearat, C17H35COO-Na+. Aksi pencucian dari sabun banyak dihasilkan dari kekuatan pengemulsian dan kemampuan menurunkan tegangan permukaan dari air. Konsep ini dapat dipahami dengan mengingat kedua sifat dari ion sabun. Suatu gambaran dari stearat terdiri dari ion karboksil sebagai “kepala” dengan hidrokarbon yang panjang sebagai “ekor“. Dengan adanya minyak, lemak dan bahan organik tidak larut dalam air lainnya, kecenderungan untuk „ekor” dari anion melarut dalam bahan organik, sedangkan bagian “kepala” tetap tinggal dalam larutan air. Oleh karena itu sabun mengemulsi atau mengsuspensi bahan organik dalam air. Dalam proses ini, anion-anion membentuk partikel-partikel micelle seperti gambar berikut.

Gambar 3 Bentuk partikel-partikel koloid Micelle dari sabun Keuntungan yang utama dari sabun sebagai bahan pencuci terjadi dari reaksi dengan kationkation divalen membentuk garam-garam dari asam lemak yang tidak larut. 2 C17H35COO-Na+ + Ca2+ –> Ca(C17H35CO2)2(s) + 2 Na+ Padatan-padatan tidak larut ini, biasanya garam-garam dari mahnesium atau kalsium. Keduanya tidak seluruhnya efektif seperti bahanbahan pencuci. Bila sabun digunakan dengan cukup, semua kation divalen dapat dihilangkan oleh reaksinya dengan sabun, dan air yang mengandung sabun berlebih dapat mempunyai kemampuan pencucian dengan kualitas yang baik. Begitu sabun masuk ke dalam buangan air atau suatu sistem akuatik biasanya langsung terendap sebagai garam-garam kalsium dan magnesium, oleh karena itu beberapa pengaruh dari sabun dalam larutan mungkin dapat dihilangkan. Akhirnya dengan biodegridasi, sabun secara sempurna dapat dihilangkan dari lingkungan. Oleh kerena itu i terlepas dari pembentukan buih yang tidak enak dipandang, sabun tidak menyebabkan pencemaran yang penting. Deterjen sintentik mempunyai sifat-sifat mencuci yang baik dan tidak membentuk garam-garam tidak larut dengan ion-ion kalsium dari magnesium yang biasa terdapat dalam air sadah. Deterjen sintetik mempunyai keuntungan tambahan karena secara relatif bersifat asam kuat, oleh karena itu tidak menghasilkan endapan sebagai asam-asam yang mengendap suatu karakteristik yang tidak nampak pada sabun. Unsur kunci dari deterjen adalah bahan surfaktan atau bahan aktif permukaan yang bereaksi dalam menjadikan air menjadi basah (wetter) dan sebagai bahan pencuci yang lebih baik. Surfaktan terkonsentrasi pada batas permukaan antara air dengan gas (udara), padatan-padatan (debu) dan cairan-cairan yang tidak dapat bercampur (minyak). Hal ini terjadi karena struktur “Amphiphilic” yang berarti bagian yang satu dari molekul adalah suatu yang bersifat polar atau gugus ionik (sebagai kepala) dengan afinitas yang kuat untuk air dan bagian lainnya suatu hidrokarbon (sebagai ekor) yang tidak suka air.

Senyawa ini suatu surfaktan alkil sulfat, suatu jenis yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti shampo, kosmetik, pembersih, dan loundry. Sampai tahun 1960-an sufaktan yang paling umum digunakan adalah alkil benzen sulfonat. ABS suatu produk derivat alkil benzen. ABS sangat tidak menguntungkan karena ternyata sangat lambat terurai oleh bakteri pengurai disebabkan oleh adanya rantai bercabang pada strukturnya. Oleh kerena itu ABS kemudian digantikan oleh surfaktan yang dapat dibiodegradasi yang dikenal dengan Linier Alkil Sulfonat (LAS). Sejak LAS menggantikan ABS dalam deterjen masalah-masalah yang timbul seperti penutupan permukaan air oleh gumpalan busa dapat dihilangkan dan toksinitasnya terhadap ikan di air telah banyak dikurangi. Sampah dan buangan-buangan kotoran dari rumah tangga, pertanian dan pabrik/industri dapat mengurangi kadar oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh kehidupan dalam air. Di bawah pengaruh bakteri anaerob senyawa organik akan terurai dan menghasilkan gas-gas NH3 dan H2S dengan bau busuknya. Penguraian senyawa-senyawa organik juga akan menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri patogen yang akan mengganggu kesehatan air. Ditergen tidak dapat diuraikan oleh organisme lain kecuali oleh ganggang hijau dan yang tidak sempat diuraikan ini akan menimbulkan pencemaran air. Senyawa-senyawa organik seperti pestisida (DDT, dikhloro difenol trikhlor metana), juga merupakan bahan pencemar air. Sisa-sisa penggunaan pestisida yang berlebihan akan terbawa aliran air pertanian dan akan masuk ke dalam rantai makanan dan masuk dalam jaringan tubuh makhluk yang memakan makanan itu. Bahan pencemar air yang paling berbahaya adalah air raksa. Senyawasenyawa air raksa dapat berasal dari pabrik kertas, lampu merkuri. Karena pengaruh bakteri anaerob garam anorganik Hg dengan adanya senyawa hidrokarbon akan bereaksi membentuk senyawa dimetil mekuri (CH3)2Hg yang larut dalam air tanah dan masuk dalam rantai makanan yang akhirnya dimakan manusia. Energi panas juga dapat menjadi bahan pencemar air, misalnya penggunaan air sebagai pendingin dalam proses di suatu industri atau yang digunakan pada reaktor atom, menyebabkan air menjadi panas. Air yang menjadi panas, selain mengurangi kelarutan oksigen dalam air juga dapat berpengaruh langsung kehidupan dalam air.
Kata Pencarian Artikel ini: DETERJEN, bahan kimia sabun, sabun dan deterjen, sabun, pencemaran air oleh deterjen, sabun dan detergen, bahan kimia dalam sabun, bahan kimia deterjen, kimia organik dalam sabun, tegangan permukaan air sabun

Sabun dan Deterjen
Ditulis oleh Achmad Lutfi pada 27-02-2009

Limbah domestik kerapkali mengandung sabun dan diterjen. Keduanya merupakan sumber potensial bagi bahan pencemar organik. Sabun adalah senyawa garan dari asam-asam lemak tinggi, seperti natrium stearat, C17H35COO-Na+. Aksi pencucian dari sabun banyak dihasilkan dari kekuatan pengemulsian dan kemampuan menurunkan tegangan permukaan dari air. Konsep ini dapat dipahami dengan mengingat kedua sifat dari ion sabun. Suatu gambaran dari stearat terdiri dari ion karboksil sebagai “kepala” dengan hidrokarbon yang panjang sebagai “ekor“. Dengan adanya minyak, lemak dan bahan organik tidak larut dalam air lainnya, kecenderungan untuk „ekor” dari anion melarut dalam bahan organik, sedangkan bagian “kepala” tetap tinggal dalam larutan air. Oleh karena itu sabun mengemulsi atau mengsuspensi bahan organik dalam air. Dalam proses ini, anion-anion membentuk partikel-partikel micelle seperti gambar berikut.

Gambar 3 Bentuk partikel-partikel koloid Micelle dari sabun Keuntungan yang utama dari sabun sebagai bahan pencuci terjadi dari reaksi dengan kationkation divalen membentuk garam-garam dari asam lemak yang tidak larut. 2 C17H35COO-Na+ + Ca2+ –> Ca(C17H35CO2)2(s) + 2 Na+ Padatan-padatan tidak larut ini, biasanya garam-garam dari mahnesium atau kalsium. Keduanya tidak seluruhnya efektif seperti bahanbahan pencuci. Bila sabun digunakan dengan cukup, semua

kation divalen dapat dihilangkan oleh reaksinya dengan sabun, dan air yang mengandung sabun berlebih dapat mempunyai kemampuan pencucian dengan kualitas yang baik. Begitu sabun masuk ke dalam buangan air atau suatu sistem akuatik biasanya langsung terendap sebagai garam-garam kalsium dan magnesium, oleh karena itu beberapa pengaruh dari sabun dalam larutan mungkin dapat dihilangkan. Akhirnya dengan biodegridasi, sabun secara sempurna dapat dihilangkan dari lingkungan. Oleh kerena itu i terlepas dari pembentukan buih yang tidak enak dipandang, sabun tidak menyebabkan pencemaran yang penting. Deterjen sintentik mempunyai sifat-sifat mencuci yang baik dan tidak membentuk garam-garam tidak larut dengan ion-ion kalsium dari magnesium yang biasa terdapat dalam air sadah. Deterjen sintetik mempunyai keuntungan tambahan karena secara relatif bersifat asam kuat, oleh karena itu tidak menghasilkan endapan sebagai asam-asam yang mengendap suatu karakteristik yang tidak nampak pada sabun. Unsur kunci dari deterjen adalah bahan surfaktan atau bahan aktif permukaan yang bereaksi dalam menjadikan air menjadi basah (wetter) dan sebagai bahan pencuci yang lebih baik. Surfaktan terkonsentrasi pada batas permukaan antara air dengan gas (udara), padatan-padatan (debu) dan cairan-cairan yang tidak dapat bercampur (minyak). Hal ini terjadi karena struktur “Amphiphilic” yang berarti bagian yang satu dari molekul adalah suatu yang bersifat polar atau gugus ionik (sebagai kepala) dengan afinitas yang kuat untuk air dan bagian lainnya suatu hidrokarbon (sebagai ekor) yang tidak suka air. Senyawa ini suatu surfaktan alkil sulfat, suatu jenis yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti shampo, kosmetik, pembersih, dan loundry. Sampai tahun 1960-an sufaktan yang paling umum digunakan adalah alkil benzen sulfonat. ABS suatu produk derivat alkil benzen. ABS sangat tidak menguntungkan karena ternyata sangat lambat terurai oleh bakteri pengurai disebabkan oleh adanya rantai bercabang pada strukturnya. Oleh kerena itu ABS kemudian digantikan oleh surfaktan yang dapat dibiodegradasi yang dikenal dengan Linier Alkil Sulfonat (LAS). Sejak LAS menggantikan ABS dalam deterjen masalah-masalah yang timbul seperti penutupan permukaan air oleh gumpalan busa dapat dihilangkan dan toksinitasnya terhadap ikan di air telah banyak dikurangi. Sampah dan buangan-buangan kotoran dari rumah tangga, pertanian dan pabrik/industri dapat mengurangi kadar oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh kehidupan dalam air. Di bawah pengaruh bakteri anaerob senyawa organik akan terurai dan menghasilkan gas-gas NH3 dan H2S dengan bau busuknya. Penguraian senyawa-senyawa organik juga akan menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri patogen yang akan mengganggu kesehatan air. Ditergen tidak dapat diuraikan oleh organisme lain kecuali oleh ganggang hijau dan yang tidak sempat diuraikan ini akan menimbulkan pencemaran air. Senyawa-senyawa organik seperti pestisida (DDT, dikhloro difenol trikhlor metana), juga merupakan bahan pencemar air. Sisa-sisa

penggunaan pestisida yang berlebihan akan terbawa aliran air pertanian dan akan masuk ke dalam rantai makanan dan masuk dalam jaringan tubuh makhluk yang memakan makanan itu. Bahan pencemar air yang paling berbahaya adalah air raksa. Senyawasenyawa air raksa dapat berasal dari pabrik kertas, lampu merkuri. Karena pengaruh bakteri anaerob garam anorganik Hg dengan adanya senyawa hidrokarbon akan bereaksi membentuk senyawa dimetil mekuri (CH3)2Hg yang larut dalam air tanah dan masuk dalam rantai makanan yang akhirnya dimakan manusia. Energi panas juga dapat menjadi bahan pencemar air, misalnya penggunaan air sebagai pendingin dalam proses di suatu industri atau yang digunakan pada reaktor atom, menyebabkan air menjadi panas. Air yang menjadi panas, selain mengurangi kelarutan oksigen dalam air juga dapat berpengaruh langsung kehidupan dalam air.
Kata Pencarian Artikel ini: DETERJEN, bahan kimia sabun, sabun dan deterjen, sabun, pencemaran air oleh deterjen, sabun dan detergen, bahan kimia dalam sabun, bahan kimia deterjen, kimia organik dalam sabun, tegangan permukaan air sabun

PENDAGOGI CONTENT KNOWLEDGE (PCK)
PPIP 1

TOPIK 1: BAHAN ASLI DAN BAHAN BUATAN MANUSIA

1. Create a collage using materials around you. State which materials are natural and which are manufactured. Describe how the manufactured materials are derived from natural resources. 2. Based on the pictures given, state what are the natural or manufactured materials that are needed to make each object. Suggest other possible materials that could be used, and state whether these items are natural or manufactured materials.

3. At the end of these two activities, answer the following questions:

   

What have you learnt from these two activities? Which part of the primary science curriculum teaches this particular topic? Discuss how you can use these two activities in your teaching and learning. What was the role of the teacher in these two activities?

JAWAPAN: 1.

Gambar rajah 1: Kolaj Objek Nama objek Bahan untuk membuat objek Kain kapas plastik Sifat objek

A B

Layar Tiang layar

Bahan asli Bahan bukan asli

C D E F

Awan Matahari Bot Nelayan

kapas Biji lada Biji sagu Besi

Bahan asli Bahan asli Bahan asli Bahan asli

ii. Bagaimana bahan buatan dibuat Bahan buatan bahan yang dibuat melalui proses-proses kimia dimana bahanbahan mentah berubah menjadi pelbagai jenis bahan. Bahan-bahan buatan termasuk aloi, plastic, bahan komposit, bahan kimia industry, sabun dan detergen.

2.

Objek Rumah

Bahan yang digunakan Batu bata Atap genting Cermin tingkap Besi cerucuk

Sifat bahan Bahan buatan Bahan buatan Bahan buatan Bahan asli Bahan buatan Bahan asli Bahan buatan Bahan asli Bahan asli Bahan buatan Bahan buatan

Kereta

Tayar Badan kereta Cermin Pembalut tempat duduk kulit

Komputer

Pembalut kabel elektrik Cermin monitor Badan computer

3. Perbincangan (Menjawab soalan) *Bahan terdiri daripada dua bentuk iaitu bahan asli dan bahan buatan * Menyiasat Alam Bahan *Kedua-dua aktiviti di atas dapat digunakan dalam proses P&P. Kemahiran Proses Sains yang boleh diterapkan ialah kemahiran mengkelas. Murid diminta untuk mengkelaskan bahan-bahan yang disenaraikan kepada bahan asli dan bahan buatan

PCK 2

TOPIC 4: PROPERTIES OF COPPER AND BRONZE

You are given a piece of copper and a piece of bronze of similar size, shape and thickness. Compare and contrast their properties.

At the end of this activity, answer the following questions:

   

What have you learnt from this activity? Which part of the primary science curriculum teaches this particular topic? Discuss how you can use this activity in your teaching and learning. What was the role of the teacher in this activity?

JAWAPAN:  Murid dapat mengetahui sifat-sifat tembaga dan gangsa. Sifat-sifat tembaga 1. Warna kemerahan 2. Konduktor elektrik yan baik. 3. Konduktor haba yang baik 4. Tembaga tidak larut dalam air (H2O) dan isopropanol, atau isopropil alkohol. Sifat-sifat gangsa 1. Kuat 2. Tahan kakisan 3. Kadar pengoksidaan yang rendah pada suhu tinggi. 4. Tahan sebam. 5. Kesan biostatik

 

Menyiasat Alam Bahan Teknik pengajaran yang sesuai untuk mengajar isi kandungan ini ialah kaedah demonstrasi

PCK 3

TOPIC 6: ALCOHOLS, ETHERS AND AMINES

Identify consumer products (food, drinks, household cleaning agents, toiletries, cosmetics, etc.) that contain alcohols, ethers and amines. You will need to collect or copy the product labels and bring them to class for discussion:

Example:

Product Name

Name of chemicals (on product label)

Chemical Type (Alcohol/ether/amine)

1. Perfume

ethyl ethanoate

ester

At the end of this activity, answer the following questions:

   

What have you learnt from this activity? Which part of the primary science curriculum teaches this particular topic? Discuss how you can use this activity in your teaching and learning. What was the role of the teacher in this activity?

JJAWAPAN: Bahan Minyak wangi Nama bahan kimia Ethylethanoate Jenis bahan kimia Ester

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful