P. 1
ahanii asuult.docx

ahanii asuult.docx

|Views: 510|Likes:
ahanii asuultuud
ahanii asuultuud

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Батчулууны Нямбат on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

1. Öýíõýð, øàð ºíãºíèé äóíäààñ ÿìàð ºí㺠ãàðäàã âý?

/Íîãîîí/
2. ÌÓ-ûí ¿íäñýí õóóëü õýäýí á¿ëýãòýé âý? /6/
3. /
4. ßìàð àìüòíûã ìîíãîë áè÷èãò “ìýíýõýé” ãýæ áè÷äýã âý?/ìýëõèé/
5. Õ¿ðãýíèé õ¿¿õýä? /çýý/
6. ¯íýãíèé çóëçàãà? /Ãàâàð/
7. Ìîíãîëûí õàìãèéí ñ¿¿ë÷èéí õààíû õàòàí õýí áý? /Äîíäîãäóëàì/
8. Äýëõèéí õýäýí õóâèéã óñ ýçýëäýã âý? /71%/
9. Õ¿íèé áèåèéí õýäýí õóâèéã óñ ýçýëäýã âý? /70%/
10. Ìó-ûí òºâ öýã? /ªâºðõàíãàé àéìàã/
11. Öàãëàâàð ãýæ þóã õýëäýã âý? /Öàã òîíû áè÷èã/
12. Õ¿í àìüòíû ä¿ðñòýé õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí åðºíõèé íýð?/Õ¿õýëäýé/
13. Ìàø íàðèéí 纺ëºí íîîñ? /Íîîëóóð/
14. Äýëõèéí ⺠öýãò áàéäàã óëñ? /Ýêâàòîð, Õèòî õîò/
15. Øàòàðò õ¿íèé õýäýí ä¿ðñ áàéäàã âý? /3, íî¸í, õ¿¿, áýðñ/
16. ÌÍÒ-ä ãàðäàã óëñûí ãîî âàí? /Ìóõóëàé/
17. Øàâüæíû íýðòýé îðä ? /Õèëýíö/
18. Äýëõèéí õàìãèéí æèæèã õîò óëñ /Âàòèêàí/
19. ÌÍÒ-ä ãàðäàã Òîðãîëæèí áàÿíû ãýðãèé? /Ìîíãîëæèíãóà/
20. Âàí õàíû õºâã¿¿íèé íýð? /Ñýíã¿ì/
21. ×èíãèñ õààíû áàãà õàòíû íýð? /Õóëàí/
22. ×èíãèñ õààí àëü õàòàíäàà èë¿¿ õàéðòàé âý? /Õóëàí/
23. Ìîíãîëûí õàìãèéí ºíäºðò îðøäîã ñóì? /Äóóò/
24. ¨ëûí àì àëü àéìàãò áàéäàã âý? /ªìíºãîâü/
25. Àðõàíãàé àéìãèéí òºâ? /Öýöýðëýã/
26. Øèëèéã þóíààñ ãàðãàí àâäàã âý? /ýëñ/
27. ªìíºãîâü àéìãèéí òºâ? /Äàëàíçàäãàä/
28. ×èíãèñ õààí õàìãèéí ñ¿¿ëä ÿìàð óëñòàé áàéëäñàí áý? /Òàíãóä/
29. Òýìýý óñàà õààíàà íººöºëäºã âý? /áºõ/
30. Òîä áè÷ãèéí õýí çîõèîñîí áý? /Íàìõàéæàìö/
31. Àíààøíû õýë õýäýí ñì óðòòàé âý? /60 ñì/
32. Àäóóíû öºñíèé óóò íü õààíàà áàéäàã âý? /óóòã¿é/
33. Àãààðûí õýäýí õóâèéã Î
2
ýçýëäýã âý? /20.95%/
34. Àíõíû çàð ñóðòàë÷èëãàà õààíà, õýäèéä ¿¿ññýí áý? /Àíãëè, 1472/
35. Ààëç õýäýí õºëòýé âý? /8/
36. Àëóóð÷èí õàëèì íü äàëàéí õàãèéí õóðäàí àìüòàí áà öàãò õýäýí êì õóðäàëäàã âý? /561êì/ö/
37. Áîãäõàí óóë õýäýí àìòàé âý? /32/
38. Áºäíº øóâóó íýã óäàà ºíäºãëºõ人 õýäèéã ãàðãàäàã âý? /25/
39. Áºõºíãèéí ýðèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ãèðýý/
40. Ãàõàéíû ¿ð òºë? /Òîðîé/
41. Ãîâüä öýöýãëýæ óðãàäàã áýë÷ýýðèéí óðãàìàë? /Òààíà/
42. Äàíçàððàâæàà íü “Ñàðàí õºõºº” äóóëàëò æ¿æãýý õýäýí îíä áè÷ñýí âý? /1830/
43. Äà õ¿ðýýã 1911 îíîîñ ýõëýí þó ãýæ íýðëýõ áîëñîí áý? /Íèéñëýë õ¿ðýý/
44. Äàëàéí óóð àìüñãàëààð õ¿íèéã ýì÷èëäýã ýì÷èëãýý? /Í¿¿ð çàñàë/
45. Äàðõàí öààçàò áîãä õàí óóëûí õàìãèéí ºíäºð öýã /Öýöýý ã¿í/
46. Äýëõèé äýýð 400 æèë áîðîî îðîîã¿é öºë /×èëèéí Àëòàêèì/
47. Àðàá áè÷ãèéã õààíààñàà ýõëýí áè÷äýã âý? /Áàðóóíààñàà ç¿¿í/
48. Äýíë¿¿íèé áàÿðûã õààíà òýìäýãëýäýã âý? /Õÿòàä/
49. Äýëõèé äýýð õýäýí æèëèéí ºìíº áè÷èã ¿ñýã ¿¿ññýí áý? /5000/
50. Äýëõèéí õàìãèéí òîì ýëñýí öºë? /Ñàõàð/
51. Äýëõèéí õàìãèéí ÷èéãëýã óëñ? /Ýíýòõýã/
52. ßìààãààðàà äýëõèéä òýðã¿¿ëäýã îðîí? /Õÿòàä/
53. ÄÎÕ-ûí ýñðýã êîìïüþòåðèéí òîãëîîìûã ÿìàð óëñàä çîõèîñîí áý? /Øâåéöàðè/
54. Çàãàñ ÿàãààä í¿äýý àíüäàãã¿é âý? /àíüñàãàã¿é ó÷èð/
55. Çààíû ÿñàí ñèéëáýðýýð ÷èìýãëýñýí ¿íýò ãóòàë õààíà áàéäàã âý? /Áîãä õààíû îðäîí ìóçåéä/
56. Èíãýíèé ñ¿¿ãýýð õèéñýí óíäàà? /õîîðìîã/
57. Çýðëýã ãàõàéí 2 íàñòàéã íü âó ãýäýã âý? /Õîâñ/
58. Ìàíàé îðîíä õýäýí îíîîñ ãàëò òýðýã ÿâæ ýõýëñýí áý? /1949/
59. “Ìààìóó íààø èð” äóóíû ø¿ëãèéí çîõèîã÷? /×. Ëõàìñ¿ðýí/
60. Ìàòàð õýä íàñëàäàã âý? /80-100/
61. ÌÓ-ûí õèëèéí íèéò óðò? /8161 êì, 895 ì/
62. ÌÓ-ûí õàìãèéí ºíäºð öýã? /Õ¿éòíèé îðãèë/
63. Ìîíãîëä ìîðèí ºðòºº õýäèéä ¿¿ññýí áý? /1229 îíä Õóáèëàé õààíû ¿åä/
64. Ìîíãîë óëñ ãàçàð íóòãààðàà äýëõèéä õýää¿ãýýðò îðäîã âý? /18/
65. Ìîñêàâàãèéí êðåìëèéã àíõ þóãààð áàðüñàí áý? /Ìîä/
66. Ìîíãîëûí õàìãèéí íàì äîð ãàçàð? /Õºõ íóóðûí õîòãîð/
67. ÌÓ-ûí õýìæýýãýýðýý ÿìàð áàéíà ãýæ õóóëèíäàà çààñàí áàéäàã âý? /1:2/
68. ÌÓ-ûí õàìãèéí òîì ãàçàðíóòàãòàé àéìàã? /ªìíºãîâü/
69. Æèðõèéí àðüñûã ÿàãààä ãýðò îðóóëäàãã¿é âý? /Àÿíãà áóóõ àþóëòàé/
70. Ìîíãîë õýë íü ÿìàð õýëíèé á¿ëýãò õàìààðàãääàã áý? /Àëòàé ÿçãóóðûí/
71. Ìîãîéí ÷èõ õààíàà áàéäàã âý? /Ìîãîé ÷èõã¿é/
72. Ìîíãîëûí ðàäèî õýäýí îíä áàéãóóëàãäàí áý? /1934 îíû 09 ñàð/
73. Íàðèéí æàëãûã þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ñóâàã/
74. Íýã ìº÷ õýäýí ìèíóòòàé òýíöýõ âý? /15/
75. Òîä áè÷ãèéã õýí çîõèîñîí áý? /Íàìõàéæàìö/
76. Äóáà ñîõîð äóíäàà ãàíö í¿äòýé òýð þó âý? /ç¿¿, òýâíý/
77. Òóéë àÿëãóóëàí óíøèõûã ÿàõ ãýäýã âý? /Õàéëàõ/
78. Ýðäýíýçóóãèéí õèéä õýäýí ñóâàðãàòàé âý? /108/
79. Àðñëàíãèéí ýìèéã íü þó ãýäýã âý? /Ýðñëýí/
80. Äàëàéí õàâ÷ ÿìàð öóñòàé âý? /Öýíõýð/
81. Ìîíãîëûí õààí øèðýýíä õàìãèéí îëîí æèë òºð áàðüñàí õààí? /Áàòìºíõ/
82. Ñàÿ òºëëºñºí ýõ ìàëûí õºõíººñ ãàðàõ øèì òýæýýëèéã þó ãýäýã âý? /ãàë óóðàã/
83. Ìîíãîëûí çóóíû øèëäýã ðîìàí? /”Òóíãàëàã òàìèð”/
84. Çóóíû øèëäýã ðîìàíû çîõèîã÷ íü õýí áý? /×. Ëîäîéäàìáà/
85. “Äàöàí” ãýæ þóã õýëäýã âý? /Ëàì õóâðàãèéí ñóðãóóëü/
86. ªâ÷¿¿ ãýäýñíèé èõ ¿ñèéã þó ãýäýã âý? /ñàâàã/
87. ßìàð àìüòàí óðàãøàà ÿâæ ÷àääàãã¿é âý? /Øîðãîîëæèí àðñëàí/
88. ßìàð àìüòàí íóðóóãààðàà äýý õàðàí õýâòýæ ÷àääàã âý? /Õ¿í/
89. ßìàð øóâóó óñàí äîîãóóð íèñäýã âý? /Îöîí øóâóó/
90. Ìîíãîëûí àíõíû äîêòîð? /Á. Ðèí÷åí/
91. “Õóðäàí áîðëîã ìîðèíû ýçýí” çîõèîëûã õýí áè÷ñýí áý? /×. Ëîäîéäàìáà/
92. Ìîíãîëûí õàòàä õºñ㺺 þóãààð ò¿¿äýã áàéñàí áý? /Óòàñ/
93. ªíäðèéã þóãààð òýìäýãëýäýã âý? /h/
94. Õ¿í õîíîãò õè÷íýýí õýìæýýíèé àãààð àìüñãàëäàã âý? /12 êã/
95. Àéëä îðñîí õ¿í ÿàæ ñóóõûã öýýðëýäýã âý? /Öîìöîéæ áóþó ÿâãàí/
96. Òîã ðóó ÿàãààä øýýäýãã¿é âý?/õýëýõäýý àíõààð!!!/ /Öàõèëãààíòàé ó÷èð/
97. “Ãàçàð øîðîîíäîî áè õàéðòàé” ø¿ëãèéí çîõèîã÷? /Ø. Äóëìàà/
98. Õºâºíã þóíààñ ãàðãàæ àâäàã âý? /Ìîä/
99. Îëñûã þóíààñ ãàðãàæ àâäàã âý? /Óðãàìàë/
100. Õàìãèéí àíõíû ìîíãîë êèíî ÿìàð íýðòýéãýýð á¿òýýãäñýí áý? /MGL õ¿¿/
101. Äýëõèéä õàìãèéí îëîí õýëýýð ãàðñàí íîì? /ÌÍÒ/
102. Õàáóë õààí õýäýí îíä õàìàã Ìîíãîëûí õààíä ºðãºìæëºãäñºí áý? /1130/
103. Àìáàãàé õààíû äàðàà õýí õààí øèðýýíýý ñóóñàí áý? /Õîòàëà/
104. ªãºäýé õààí õýäýí æèë òºð áàðüñàí áý? /12/
105. Õàìãèéí óäààí 47 æèë õààí øèðýýíä ñóóñàí õààí? /Áàòìºíõ äàÿí õààí/
106. Ìàíäóõàé õýíèé õàòàí áý? /Ìàíäóóë/
107. ×èíãèñèéí óäìûí õýäýí õ¿í õààí øèðýýíä ñóóñàí áý? /37/
108. Òàõèà õýäýí ø¿äòýé âý? /ø¿äã¿é/
109. Îðõîí ãîë õààíà öóòãàäàã âý? /Ñýëýíãý/
110. Ìàíàé øèíý ¿åèéí çîõèîë÷äûí àíõíû ýìõòãýë ÿìàð íýðòýé ãàð÷ áàéñàí áý? /Óðàí ¿ãñèéí ÷óóëãàí /
111. Ëèãäýí õààí ÿìàð öîëòîé áàéñàí áýà? /õóòàãò/
112. ¯ëãýð äîìîãò ãàðäàã õàìãéèí ºíäºð óóë /Ñ¿ìáýð/
113. Íàìãààñ þó àâ÷ õýðýãëýäýã âý? /õ¿ëýð/
114. ßìàð øóâóó ººð øóâóóíû ¿¿ðýíä òºðäºã âý? /õºõºº/
115. Öóñ ñîðäîã øàâüæ /øóìóóë/
116. Óñ õèìèéí ýëåìåíò ìºí ¿¿? /áèø/
117. Õ¿÷èëòºðºã÷ õýä äýõ ýëåìåíò âý? /8/
118. Ìîíãîëûí õàìãèéí èõ óñòàé ìºðºí /Ñýëýíãý/
119. ×èíãèñ õààí ÿìàð æèëòýé áàéñàí áý? /ìîðü/
120. Àðâàí íýã äýýð íýãèéã íýìýýä õýä âý? /11/
121. ×èíãèñ õààíû àìèéã àâàðñàí õ¿íèé îõèíû íýð / Õàäààí/
122. Èõ æàíæèí Ñ¿õáààòàðûí àíõíû áàãøèéí íýð /Æàìüÿàí/
123. Óðãàìàë þóãààð àìüñãàëäàã âý? /í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé/
124. Øâåéöàðèéí ìºíãºíèé íýãæ /ôðàíê/
125. Ïàðàëåëü øóëóóíóóä îãòîëöîõ óó? /¯ã¿é/
126. ÌÓ-ûí õàìãèéí õîéò öýã? /Ìîíãîë øàðûí äàâàà/
127. Ìàëûí ãóÿ ºãçºãò õàéð÷ äàðñàí òýìäýã? /òàìãà/
128. Ãýìèíãèéí øîðîíä áîñîîãîîðîî ¿õñýí Ìîíãîë áààòàð /Äàìäíñ¿ðýí/
129. Ýð õ¿íèé ñ¿ëä íü þóíä íü áàéäàã âý? /Á¿ñ/
130. Ìîíãîë ãýðò áºõèéëã¿é îðâîë àëü õýñãèéã ìºðãºäºã âý? /Òîòãî/
131. Åñºí ýðäýíèéí õýäèéã íü äàëàéãààñ îëáîðëîäîã âý? /Ñóâä, ø¿ð/
132. Àðâàéã íýðæ ãàðãàäàã áàãà îõüòîé óíäàà? /Äàðñ/
133. ÿð õîðõîéã þó ¿éëäâýðëýõýä àøèãëàäàã âý? /òîðãî/
134. ĺðâºí íàñòàé ¿íýýã þó ãýäýã âý? /ĺíæ/
135. Ãåïîòåíóç ÿìàð ãóðâàëæèíä áàéäàã âý? /Òýãø ºíöºãò/
136. Àëóíãîî õýíèé õàòàí âý? /Äîáó ìýðãýí/
137. ªðãºí õýìæýýãýýð òàðõàõ õàëäâàðò ºâ÷èí /Òàõàë/
138. Çóóí ñàÿûã Ìîíãîë÷óóä þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ä¿í÷¿¿ð/
139. “Õºìõèé” ãýæ õ¿íèé ÿìàð ýðõòýí âý? /Äîîä óðóóë /
140. Øàòàðò àìüòíû õýäýí ä¿ðñ áàéäàã âý? /2, Ìîðü, òýìýý/
141. ªºð çóóðàà çàðöóóëàõ ìºíãèéã þó ãýäýã âý? /Õàëààñíû ìºíãº/
142. ÌÓ-ûí àíõíû íèñãýã÷ /Äýìáýðýë/
143. ÌÓ-ûí ñàíñðûí àíõíû íèñãýãñ? /Ð. ÿððàã÷àà/
144. Õ¿íèé òîëãîéíû çóëàéíààñ ÷èõ õ¿ðòýë ¿ñ? /Ñàí÷èãíû ¿ñ/
145. Ìîíãîë÷óóä þóã ìîëîð ýðäýíý ãýæ íýðëýäýã âý? /Ìîðèíû òîëãîé/
146. Ãàð õýìýýõ ¿ãèéí õ¿íäýòãýëèéí íýð? /Ìóòàð/
147. Ãàð õýìýýõ ¿ãèéí äîðîìæ íýð? /Ñàâàð/
148. 5 öóëûí õýä íü õîñ ýðõòýí áý? /2/
149. Ñîëîíãûí 7 ºíãºíèé õàìãèéí çàõàä íü áàéäàã õî¸ð ºíãº?/óëààí ÿãààí/
150. Öàãèéí ç¿¿íèé äàãóó òýíõëýãýý ýðãýäýã íàðíû öîð ãàíö ãàðàã? /Ñóãàð/
151. Íàðíû òàëààñ õàìãèéí ýõíèé ãàðàã? /Áóä/
152. Åñºí åñèéí ÿìàð 3 åñèéã íÿëõ åñ ãýäýã âý? /Ýõíèé 3 åñ/
153. Õàðü õýëíýýñ îð÷óóëàëã¿é õýðýãëýäýã ¿ãñ? /Õ¿íèé íýð/
154. 5 õîøóó ìàëààñ ÿìàð ìàë íü áèò¿¿ òóóðàéòàí âý? /Ìîðü/
155. Ìîíãîëûã ñóäàëäàã ãàäààäýðäýìòýí? /Ìîíãîë÷ ýðäýìòýí/
156. Õóòãà, ñýðýýã àëü òàëààð íü õ¿íä ºãäºã âý? /Èø/
157. Äýëõèéí àíõíû åðºíõèéëºã÷? /Æîðæ Âàøèíãòîí/
158. “Ýõ îðîí÷äûí ºäºð” õýäýíä áîëäîã âý? /3 ñàðûí 01/
159. “Õºâã¿¿ä” íàñ áèåä õ¿ðñíèéã ÌGL-÷óóä þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ýðèé öýýíä õ¿ðýõ/
160. Äîòîîäûí äàéíûã ººðººð þóã ãýäýã âý? /Èðãýíèé äàéí/
161. Äýëõèéí õàìãèéí ºíäºð óóëûí íýð? /Ãèìëàé/
162. Äàíçàíðàâæààãèéí ýöãèéí íýð? /Äóëäóéò/
163. Ìîíãîë óëñ õýäýí ¿íäýñòýíòýé âý? /Ìîíãîë, êàçàõ/
164. Ýìýãòýé Ẻã þó ãýäýã âý? /Óäãàí/
165. Õàìãèéí íºäºðò íèñäýã øóâóó? /Á¿ðãýä/
166. Óëààíáààòàðûí óðä þó áàéäàã âý? /Ó ¿ñýã/
167. Ãîëûí óñàíä ÿìàð ÷óëóó áàéäàã âý? /õóóðàé/
168. 4 ãîëèî íèñýæ ÿâæ, àí÷èí íýãèéã íü áóóä÷èõàæ, õýä íü ¿ëäýõ âý? /Ãîëèî íèñäýãã¿é
“ÀÕÀ” àñóóëò
1. Ìîíãîë òºðèéí ñ¿¿ë÷èéí õàòàí./ Äîíäîã äóëàì/
2. Ñàìàð ÿìàð ìîäîíä óðãàäàã âý? / õóø /
3. Áàÿð ¸ñëîëûí ¿åä ìîíãîë÷óóä öàãààí ñ¿¿ãýý þóíä õèéæ áàüäàã âý? /ìºíãºí àÿãà/
4. ÎÓ-í õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí ºäºð/12-3/
5. Ìîíãîëûí õàìãèéí àíõíû á¿ðýí õýìæýýíèé ºíãºò êèíî /Àëòàí ºð㺺/
6. Îõèíû õ¿¿õäèéã / çýý/
7. Ìîíãîë áè÷ýãýýð ºã뺺 ãýäýã ¿ãèéã ÿàæ äóóääàã âý? /ªðë¿ãý/
8. Îí, ñàð, ºäðèéã ººðººð þó ãýäýã âý?/îãíîî/
9. ͯÁ õýäýí îíû õýäýí ñàðûí õýäýíä áàéãóóëàãäñàí áý?/1945-10-23 ÀÍÓ-í Ñàíôðàíöèñêî/
10. Íýðëýõýýä íýðýý èäýõã¿é Õàðèàä þóãàà èäýõã¿é ãýäýã âý? / Ãýðýý/
11. “Ãàçàð øîðîîíäîî áè õàéðòàé” ø¿ëãèéí çîõèîã÷ /Ø.Äóëìàà/
12. Òàõèà õýäýí ø¿äòýé âý? /Ø¿äã¿é/
13. Îðõîí ãîë õààí öóòãàëäàã âý? /Ñýëýíãý/
14. ÄÎÕ-òîé òýìöýõ îëîí óëñûí ºäºð/12-1/
15. ßìàð øóâóó óñàí äîîãîîð íèñäýã âý? /Îöîí øóâóó/
16. Æèëèéí õàìãèéí áîãèíî ºäºð /12.22
17. Õ¿í õýäýí õóðóóòàé âý? /20/
18. Ìàíàé óëñ ͯÁ-ä õýäýí îíä íýãäýí îðñîí áý? /1948/
19. Ìîíãîë÷óóä þó á¿ñëýõèéã öýýðýëäýã âý? / Îëñ, äýýñ/
20. Íýýëòòýé íèéãýìëýã ñàíã áàéãóóëàã÷ / Æ.Ñîðñ/
21. Îëîí óëñûí õ¿¿õäèéí íýâòð¿¿ëãèéí ºäðèéã íýðëýíý ¿¿? /12-10/
22. Ãóðâàëæíû äîòîîä ºíöãèéí íèéëáýð /180
0
/
23. 11í ñàð õýäýí õîíîãòîé áý? /335/
24. Ìîíãîë òàõèéí òóõàé “Ãàéõàìøèãò ìîíãîë ìîðü” òóóæ áè÷ñýí àíãëèéí çîõèîë÷/Æåìñ Îëäðè÷/
25. Áàãøèéã àíãëèàð þó ãýäýã âý? /teacher/
26. 2
5
õýäòýé òýíöýõ âý? / 32 /
27. Îëîí óëñûí ÕÝÒÒ õýäýí îíä áàòëàãäñàí áý?/1948/
28. Ìîäîí õóìñòàé ,ìîãîé áèåòýé òýð âý? /׺äºð /
29. Õóðãà, èøèã, óíàãà, òóãàë, áîòãûã ÿìàð ìàë ãýõ âý /òºë ìàë/
30. Ìàíàé øèíý ¿åèéí çîõèîã÷äûí àíõíû ýìõòãýë ÿìàð íýðòýé áàéñàí âý? /Óðàí ¿ãñèéí ÷óóëãàí/
31. Ëèãäýí õààí ÿìàð öîëòîé áàéñàí âý? / Õóäàãò/
32. Õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåíöè õýäýí îíä áàòëàãäñàí âý? /1989/
33. ×èíãèñûí óäìûí õýäýí õ¿í õààí øèðýýíä ñóóñàí âý? /37/
34. 2 íàñòàé òýìýýã þó ãýäýã âý? /Òîðîì/
35. Øèíãýí ìåòàëë /ìºíãºí óñ/
36. Íýìýãäõ¿¿íèé áàéðûã ñîëèõîä íèéëáýðèéí ÷àíàð / ººð÷ëºãäºõã¿é /
37. ÈÀÒ òèéðýëòýò îíãîöíû ýðèí ¿åèéã íýýñýí ÒÓ ìàðêèéí îíãîöíóóäûã õýí çîõèîí á¿òýýñýí áý?/Òóïàëåâü/
38. Áàòàà 13 íàñòàé, òýð áàéíãà ºäðèéí òýìäýãëýë õºòºëäºã.Ò¿¿íèé ýã÷ Öýöãýý Áàòààãèéí ºäðèéí òýìäýãëýëèéã
çºâøººðºëã¿é àâ÷ ýýæäýý óíøèæ ºãñºíä Áàòàà àñàð èõ óóðëàñàí. Ýíý ÿìàð ýðõèéí çºð÷èë áý? /Õàëäàøã¿é
÷ºëººòýé áàéõ ýðõ/
39. Çóí þóãààð òºãñºæ, íàìàð þóãààð ýõýëäýã âý? / í-¿ñýã /
40. Íàðíû ýíåðãè äýëõèéä ÿìàð õóãàöààíû äàðàà èðäýã âý? /8 ñåê /
41. Øèíæëýõ óõààíû õààí / Ìàòåìàòèê/
42. Íîì ñîíèí ñýòã¿¿ëèéí åðºíõèé íýð / Õýâëýë/
43. Õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàìãààëàõ òóõàé õóóëü õýäýí îíä áàòëàãäñàí âý? /1996îí/
44. Çîõèîã÷èéí ãîë çýâñýã þó âý? /¯çýã/
45. Öàãèéã þóòàé ç¿éðëýäýã âý /àëò/
46. Ìîíãîë îðíû õàìãèéí òîì íóóð /Óâñ/
47. Öàãààí ÿìàà õýâòýýãýýðýý òàðãàëíà./öàñ îðîõ/
48. Ìàíàé ìîíãîë óëñ õ¿¿õäèéí ýðèéí êîíâåíöèä õýäýí îíä íýãäýí îðñîí áý?/1990/
49. Äýëõèéí õàìãèéí ºíäºð öàìõàãò àíòåéí àëü óëñàä áàéäàã áý? /Êàíàä/
50. ×è ÿìàð ¿íäýñòýí âý? /Ìîíãîë/
51. Ìàíàé äýëõèé öàãèéí õýäýí á¿ñòýé âý? / 24 /
52. Õ¿íèé îþóí óõààí ñîðüäîã àìàí çîõèîëûí òºðºë / Îíüñîãî/
53. Áîä ìàëûã íýðëý? /Òýìýý, Àäóó, ¯õýð/
54. ÎÓ-í ñàéí äóðûíõíû ºäºð /12-5/
55. Õàìãèéí ñ¿¿ëä ç¿¿í ºìíºä Àçèä áîëñîí ãàìøèãò ñàëõè / Öóíàìè/
56. Ñóðàã÷äàä çîðèóëñàí õºòºëáºðèéí äàãóó çîõèîñîí íîì / Ñóðàõ áè÷èã/
57. Èõ ìîíãîë óëñ õýäýí îíä áàéãóóëàãäñàí âý? /1204/
58. Õàòààñàí ààðöûã þó ãýäýã âý /ààðóóë/
59. Äóëìàà çóí àìðàëòààðàà íàéçóóäòàéãàà óóëàíä ÿâæ æèìñ ò¿¿õýýð áîëîâ. Ãýòýë äóëìààãèéí íàéçóóä æèìñíèé
ìîäûã õàéð ãàìã¿é õóãàëæ Äóëìàà òýðýíä ãîìäîí óéëæýý.Äýýðõ òîõèîëäîëä õ¿¿õä¿¿ä ÿìàð ¿¿ðãýý çºð÷ñºí áàéíà
âý?/Ýõ îðíîî õàéðëàí õàìãààëàõ /
60. Ìîíãîëûí çóóíû øèëäýã ðîìàí /Òóíãàëàã Òàìèð/
61. Åâðîï, àçè òèâèéã õîîðîíä íü çààãëàäàã óóë /óðàëûí íóðóó/
62. Àëèâàà ç¿éëä çàðöóóëñàí ìºíãèéã þó ãýäýã âý? /çàðäàë/
63. Ìîíãîë ãýð áºõèéëã¿é îðâîë ãýðèéí àëü õýñãèéã ìºðãºõ âý? /Òîòãî/
64. Õàìãèéí ñ¿¿ëèéí çóíû îëèìï õààíà áîëñîí áý? / Õÿòàä Áýýæèí/
65. “Õ¿íèé ýðõ õ¿¿õäèéí ýðõýýñ ýõýëíý” àÿí õýäýí õîíîã ¿ðãýæèëäýã âý?/16/
66. Àëãàíäàà í¿õòýé àìüòàí /Àðñëàí/
67. Ìîíãîë õýëýíä õýäýí óðò ýãøèã áàéäàã âý? /7/
68. Äóáà ñîõîð äóíäàà ãàíö í¿äòýé òýð þó âý? / Ç¿¿ òýâíý/
69. Òýãø ºíöºãòèéí ºíöã¿¿ä õýäýí ãðàäóñ áý?/90
0
/
70. Õ¿¿õýä ¿íäñýí õýäýí ýðõòýé áàéäàã áý?/18/
71. Ìîíãîëûí õàìãèéí èõ óñòàé ìºðºí /Ñýëýíãý/
72. Äàëàéí õàâ÷ ÿìàð ºíãºòýé âý? /Öýíõýð/
73. Àíõíû ¿íäñýí õóóëèéã õýäýí îíä áàòàëñàí âý? /1924/
74. Ìîíãîëûí õàìãèéí ºíäºðò îðøäîã ñóì /Äóóò/
75. Îëîí óëñûí õ¿íèé ýðõèéí ºäºð õýäýí ñàðûí õýäýí áý?/12-10/
76. ÌÓ Ãàçàð íóòãèéí õýìæýýãýýðýé äýëõèéä õýäýä îðäîã âý? /18/
77. Íýã èí÷èä õýäýí ñì áàéäàã âý? /2.54 ñì/
78. ªíäºð õÿòàä ,ºðººñºí ÷èõòýé òýð þó âý? /õàëóóí ñàâ /
79. 6+4:2= õýä âý? / 8 /
80. Õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåöèéã/ÕÝÊ/ õààíààñ áàòëàí ãàðãàäàã âý?/ͯÁ/
81. Óñ õýäýí ãðàäóñò õºëääºã âý (0 ãðàäóñò)
82. Ìîíãîë áè÷èã õýäýí ¿ñýãòýé âý? /28/
83. ÌÓ-ûí õàìãèéí ºíäºð öýã /Õ¿éòýíèé îðãèë/
84. Î õýä äýõ ýëåìåíò âý? /8/
85. Öàãëàâàð ãýæ þóã õýëäýã âý? /Öàã òîîíû áè÷èã/
86. ̺íõèéã áýëýãääýã ºí㺠/õºõ/
87. Îõèí ä¿¿ãèéí ÷èíü íºõðèéí õàäàì ýýæ ÷èíèé þó áîëîõ âý ? /ýýæ/
88. Òýìýýíä 3, ¿õýðò 1, õîíü àäóóíä áàéäàãã¿é ç¿éë /Ý ¿ñýã/
89. Ñàðíû ñîíàò ñèìôîíûã õýí áè÷ñýí áý? /Áåòõîâåí/
90. Õ¿¿õýä õóóëèíä çààñàí õýäýí ¿¿ðýãòýé áý? /5/
91. 2 øºíº äàðààëæ ÿàãààä áîðîî îðäîãã¿é âý? /äóíä íü ºäºð áàéäàã ó÷ðààñ/
92. Äýëõèéä õàìãèéí îëîí õýëýýð ãàðñàí íîì /ÌÍÒ/
93. Ìàíàé îðîíä õýäýí îíîîñ ãàëò òýðýã ÿâæ ýõýëñýí âý? /1949/
94. Õ¿¿õýä ¿íäñýí õýäýí ýðõòýé áàéäàã áý?/18/
95. Õýäýí ºíãèéí õàäàã áàéäàã âý? /5
96. Ø¿ëýã íàéðàãëàë áè÷äýã àâúÿñòàí /ÿðóó íàéðàã÷/
97. Àâòîáóñàíä ä¿¿ðýí çîð÷èã÷ ÿâæ áàéíñàí áºãººä íýã àíãèéí õýñýã ñóðàã÷èä õîîðîíäîî èõ ë
îíèðõîëòîé ñýäâýýð ÿðèëöàæ áàéñàí òóë õàæóóä áàéñàí ºíäºð íàñòàé õ¿íä ñóóäàë òàâüæ ºãºõºº ìàðòæýý. Ýíý
òîõèîëäîëä ñóðàã÷èä ÿìàð ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýýã¿é áàéíà âý? /ªíäºð íàñòàí àõìàä õ¿ì¿¿ñò òóñëàæ äýìæèõ /
98. Äýëõèé òýíõëýãýý ýðãýæ áàéõàä äîîðîî ýðãýæ áàéäàã õî¸ð öýã /òóéë/
99. Ìîíãîë òºðèéí õ¿íäýòãýëèéí áýëýãäýë /Èõ öàãààí òóã/
100. Õàìãèéí òîì øóâóó /Òýìýýí õÿðóóë/
101. Äîìîãò ºã¿¿ëñíýýð õàðààöàéí æèã¿¿ðèéã õýí õî¸ð ñàëàà áîëãîñîí ãýäýã âý? /Ýðõèé ìýðãýí/
102. Õóóëèéí òºðèéí ÿìàð áàéãóóëëàãà áàòëàí ãàðãàäàã âý?/ÓÈÕ/
103. Õîâ÷ õ¿íèé þó àìàðäàãã¿é âý? /Õîøóó/
104. Õàìãèéí òîì ìàõ÷èí /Öàãààí áààâãàé/
105. Ñóðàã÷ “Í”-ûã àíãèéõàí íü èõýä ãàäóóðõàí àëàã ¿çýæ, íýðýýð íü äóóäàõã¿é öàã ÿìàãò íàìãèéí ìýëõèé ãýæ
ãîî÷ëîí äóóäàã. Ýíý íü õ¿¿õäèéí ÿìàð ýðõ íü çºð÷èãäºæ áàéíà âý?/íýð àëäàðòàé áàéõ/
106. Íýð íýãòíèé þó íýã ãýäýã âý? /×èõ/
107. Ìîéëü æèìñíèé ìîä /Ìîíîñ/
108. Þíäýí úºãºº äóóíààñ ñýäýâëýñýí äóóðü /Ó÷èðòàé ãóðâàí òîëãîé/
109. 10-ð àíãèéí ñóðàã÷ “Ý” íü Êðèñòîñûí øàøèí ø¿òäýã. ¯¿íèéã àíãèéõàí íü ìýäýýä ò¿¿íèéã ãàäóóðõàõ áîëîâ. Ýíý íü
õ¿¿õäèéí ÿìàð ýðõ çºð÷èãäºæ áàéíà áý?/ø¿òýõ ýñ ø¿òýõ/
110. Íàðèéí æàëãà /ñóäàã/
111. Áóõ áóãà 2-í àëü íü óðàìääàã âý /õî¸óëàà/
112. Õ¿íèé áèåèéí õýäýí õóâèéã óñ ýçýëäýã âý? / 70 /
113. Õàñàõ òîîã õàñàõ òîîãîîð ¿ðæ¿¿ëýýä ÿìàð òýìäýãòýé òîî ãàðàõ âý? / + /
114. Õóðäàí áîðëîã ìîðüíû ýçýí çîõèîëûã õýí áè÷ñýí âý? /×.Ëîäîé äàìáà/
115. Öîíõûã àíãëèàð þó ãýäýã âý? /window /
116. ×èíãèñ õààíû ààâûã õýí ãýäýã âý?/Åñ¿õýé/
117. Åñ¿õýé áààòðûã ÿìàð õ¿ì¿¿ñ õîðîëñîí áý?/Òàòàðóóä/
118. Íîìûã àíãëèàð þó ãýäýã âý?/book/
119. Ò¿ëýý ò¿¿äýã ìîäîí ñàâ /àðàã/
120. ªâºë õýäýí ñàðòàé áý? /3/
121. Àðààòíû õààí /àðñëàí/
122. Òóóëàéí ¿ð òºëèéã þó ãýäýã áý?/á¿æèí/
123. Äîëîîãèéí äàðààõ àíõíû òîîã íýðëý? /13/
124. Àëòàí óðãèéí çàëãàìæàà õýíýýñ ýõëýñýí áý? /Áîäî÷àð ìóíõàã/
125. ÀÍÓ òóãàíä õýäýí îä áàéäàã âý? /51/
126. Ö¿íõèéã àíãëèàð þó ãýäýã âý? /Bag/
127. 2+2=100 ýíý ¿íýí ¿¿? /¯íýí /
128. Õóëãàíûã àíãëèàð þó ãýäýã âý? /Ìîuse/
129. Íîìûã îðîñîîð þó ãýäýã âý ? /Êíèãà /
130. 121 õýäèéí êâàäðàò âý? /11/
131. Èõ ìºðºí äºë㺺í ýðäýìò õ¿í þó ãýäýã âý? /äàðóó/
132. 10 ñàÿ õýäýí òýãòýé âý? /7/
133. Äýëãýìýë ºíöºã õýäýí ãðàäóñ âý? /180
0
/
134. ªâººã àíãëèàð þó ãýäýã âý? /Grandfather/
135. ÌÍÒ õýäýí á¿ëýã õýäýí ç¿éëòýé âý? /12á¿ëýã 282 ç¿éëòýé/
136. Ëàì õ¿íèé ¿ñ ÿàãààä õèéñäýãã¿é âý? /Õàëçàí ó÷ðààñ/
137. Ýõ îðîí÷äûí ºäºð /3ñàðûí1/
138. 5-í õîøóó ìàëààñ õýäýí íü ñàëàà òóóðàéòàé âý?/4/
139. Ìîíãîë óëñ àëü òèâä áàãòäàã âý?/Àçè/
140. 3-í öýíõýðèéí àãóé àëü ñóìàíä áàéäàã âý?/Ìàíõàí/
141. Ìîíãîëûí àíõíû ñàíñðûí íèñãýã÷ õýí áý?/ÿððàã÷àà/
142. Çàãàñ ÿàãààä í¿äýý àíüäàãã¿é âý? /çîâõèã¿é/
143. Õîîë õèéäýã õ¿íèéã õýí ãýäýã âý? /òîãîî÷/
144. Ýýæèéí ýýæèéã õýí ãýäýã âý? /ýìýý/
145. Õ¿íèéã äóóäàõààð ÿàãààä ýðãýæ õàðäàã âý?/àðäàà í¿äã¿é ó÷ðààñ/
146. Äýëõèéí äàãóóë þó âý?/ñàð/
147. Öàãààí òîëãîé õýäýí ¿ñýãòýé âý /35/
148. Ìàíàé äýëõèé ÿìàð õýëáýðòýé âý /Ẻðºíõèé/
149. ̺ñºí äýýð ìºíãºí àÿãà òýð þó âý /ñàð/
150. Õ¿í þóãààð àìüñãàëäàã âý /õ¿÷èëòºðºã÷/
151. Àéë îðñîí õ¿íèéã ÿàæ ñóóõûã öýýðëýäýã âý? /Öîìöîîæ áóþó ÿâãàí/
152. Ýëñýí óóëûã þó ãýäýã âý /ìàíõàí/
153. Õàìãèéí ¿íýòýé ìåòàëë /àëò/
154. Íàðíû àéìãèéí 4äýõ ãàðèã /àíãàðàã/
155. Íàãàöûí äýðãýä ÿìàð ÿñ áàðüæ áîëäîãã¿é âý /äàë/
156. Àðäûí õóâüñãàë õýäýí îíä ÿëñàí áý /1921/
157. Íàðòàé áîðîî îðñíû äàðàà þó òàòäàã âý /ñîëîíãî/
158. Ìîíãîëûí õàìãèéí öýíãýã íóóð /Õºâñãºë/
159. Ìîðèí õóóð õýäýí ÷àâõäàñòàé âý /2/
160. 11 ñàðûí 26 ÿìàð áàÿð áîëäîã âý /óëñ òóíõàãëàñíû áàÿð/
161. Àíãëè öàãààí òîëãîé õýäýí ¿ñýãòýé âý /26/
162. Ç¿¿í ãàðûã ººðººð þó ãýäýã âý? /ñîëãîé ãàð/
163. Ìîíãîë óëñûí àíõíû åðºíõèéëëºã÷ /Î÷èð áàò/
164. ªíõð¿¿ø õýäýí õºëòýé âý? /õºëã¿é/
165. Ìîíãîë áè÷ãýýð ýä¿ð ãýæ þó ãýñýí ¿ã âý? /ºäºð/
166. Ìîíãîë óëñ ÿìàð óóð àìüñãàëòàé âý? /ýðñ òýñ/
167. Åñºí ýðäýíèéí îðîí õýíèé ø¿ëýã âý? /Ï. Áàäàð÷/
168. Àäóóíû ºâºã þó âý?/õóëàí/
169. 8 äàâñàí áºõºä ÿìàð öîë ºãäºã âý?/Ãàðüä/
170. Åñ õýäýí ñàðûí õýäýíä ýõýëäýã âý?/12.22/
171. Àðñëàíãèéí ýìèéã þó ãýäýã âý?/Ýðñëýí/
172. Ñàìàð ÿìàð ìîäîíä óðãàäàã âý?/õóø/
173. ×îíûí ¿ð òºëèéã þó ãýäýã âý?/áýëòðýã/
174. Ìîíãîë óëñûí òóãàíä õýäýí ºí㺠áàéäàã âý?/2/
175. Íàðíû àéìàã õýäýí ãàðèãòàé âý?/9/
176. Õàìãèéí óðò õ¿ç¿¿òýé àìüòàí /àíààø/
177. Õîâä àéìàã õýäýí ñóìòàé âý?/17/
178. ºðã¿é áîë áàÿí ºâ÷èíã¿é áîë ........þó ãýäýã âý?/æàðãàë/
179. Õàìãèéí õ¿÷òýé àìüòàí /øîðãîîëæ/
180. ßìààíààñ ãàðäàã ¿íýò ç¿éë /íîîëóóð/
181. ×èíãèñ õààí õýäýí îíä òºðñºí âý?/1162/
182. Òýìýýíèé çýðëýã ºâºã /õàâòãàé/
183. Æèæèã îëîí óóëñ /òîëãîä/
184. Ìîíãîë áè÷èã õýäýí ¿ñýãòýé âý /28/
185. Óñíû õèéí òºëºâ þó âý /óóð/
186. Ìîíãîë îðíû õàìãèéí òîì íóóð /Óâñ/
187. ×èíãèñ õààíû ààâ /Åñ¿õýé/
188. Ñýëýìèéí ººð íýã íýð /èëä/
189. ×èíãèñ õààíû ýýæ /ª¿ëýí/
190. Ìîíãîë îðíû õàìãèéí ã¿í íóóð /Õºâñãºë/
191. ºäºð ãóðâàëæèí øºíº äºðâºëæèí òýð þó âý /ºðõ/
192. Íèë ìºðºí àëü òèâä îðøäîã âý?/Àôðèê/
193. Öýíõýð øàð ºíãºíèé äóíäààñ ÿìàð ºí㺠ãàðäàã âý /Íîãîîí/
194. Áà÷èì ãýæ ÿìàð óòãà èëòãýæ áàéíà âý /ßàðàëòàé/
195. ÌÓ-ûí òºâ öýã /ªâºðõàíãàé/
196. Øàòàðò õ¿íèé õýäýí ä¿ðñ áàéäàã âý /3 íî¸í áýðñ õ¿¿/
197. Øàâüæíû íýðòýé îðä /Õèëýíö/
198. Äýëõèéí õàìãèéí æèæèã õîò óëñ /Âàòèêàí/
199. Âàí õààíèé õºâã¿¿íèé íýð /Ñýíã¿ì/
200. ×èíãèñ õààíû áàãà õàòíû íýð /Õóëàí/
201. ¨ëûí àì àëü àéìàãò áàéäàã âý /ªìíºãîâü/
202. Àðõàíãàé àéìãèéí òºâ /Öýöýðëýã/
203. Øèëèéã þóíààñ ãàðãàæ àâäàã âý /Ýëñ/
204. Òýìýý óñàà õààíàà íººöºëäºã âý /Áºõ/
205. Òîä áè÷ãèéí õýí çîõèñîí âý /Íàìõàéæàìö/
206. Àíààøíû õýë õýäýí ñì óðòòàé âý /60 ñì/
207. Áîãäõàí óóë õýäýí àìòàé âý /32/
208. Àðàá áè÷ãèéãí õààíààñ ýõëýí áè÷äýã âý /Áàðóóíààñ Ç¿¿í /
209. Äýíë¿¿íèé áàÿðûã õààíà òýìäýãëýäýã âý /Õÿòàä/
210. Äýëõèé äýýð õýäýí æèëèéí ºìíº áè÷èã ¿ñýã ¿¿ññýí âý /5000/
211. Äýëõèéí õàìãèéí òîì ýëñýí öºë /Ñàõàð /
212. Äýëõèéí õàìãèéí ÷èéãëýã óëñ /Ýíýòõýã/
213. Çýðëýã ãàõàéí 2 íàñòàéã þó ãýäýã âý /Õîâñ /
214. Ìàòàð õýä íàñëàäàã âý /80-100/
215. Ìîíãîëä ìîðèí ºðòºº õýäèéä ¿¿ññýí âý? /1229/ Õóáèëàé õàíû ¿åä
216. Ìîíãîëûí õàìãèéí íàì äîð ãàçàð /Õºõ íóóðûí õîòãîð/
217. Æèðõèéí àðüñûã ÿàãààä ãýðò îðóóëäàãã¿é âý? / Àÿíãà áóóõ àþóëòàé/
218. Ìîíãîë õýë íü ÿìàð õýëíèé á¿ëýãò õàìðàãääàã âý? /Àëòàé ÿçãóóðûí/
219. Ìîãîéí ÷èõ õààíàà áàéäàã âý? / ×èõã¿é/
220. Ìîíãîëûí ðàäèî õýäýí îíä áàéãóóëàãäñàí âý? /1934 îí 9ñàð/
221. Íàðèéí æàëãûã þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ñóâàã/
222. Íýã ìº÷ õýäýí ìèíóòòàé òýíöýõ âý? /15/
223. Ýðäýíýçóóãèéí õèéä õýäýí ñóâàðãàòàé âý? /108/
224. Ìîíãîëûí õààí øèðýýíä õàìãèéí îëîí æèë õýí ñóóñàí âý? /Áàòìºíõ/
225. Ñàÿ òºëëºñºí ýõ ìàëûã õºõíººñ ãàðàõ øèì òýæýýëèéã þó ãýäýã âý? / Ãàë óóðàã/
226. Çóóíû øèëäýã ðîìàíûã çîõèîã÷ õýí âý? / ×.Ëîäîéäàìáà/
227. Äàöàí ãýæ þóã õýëäýã âý? /Ëàì õóâèðãûí ñóðãóóëü/
228. Ìîíãîëûí àíõíû äîêòîð / Á.Ðèí÷åí/
229. Ìîíãîëûí õàòàä õºìñºãºº þóãààð ò¿¿äýã áàéñàí âý? / Óòàñ/
230. Õ¿í õîíîãò õè÷íýýí õýìæýýíèé àãààð àìüñãàëäàã âý? /12êã/
231. Îëñûã þóíààñ ãàðãàæ àâäàã âý? /Óðãàìàë/
232. Äýëõèéí òºâ öýãò áàéäàã óëñ /Ýêâàòîð, Õèòî õîò/
233. Ìàíäóõàé õýíèé õàòàí âý? /Ìàíäóóë/
234. ¯ëãýð äîìîãò ãàðäàã õàìãèéí ºíäºð óóë /Ñ¿ìáýð/
235. ßìàð øóâóó ººð øóâóóíû ¿¿ðýíä òºðäºã âý? /Õºõºº/
236. ÓÑ õèìèéí ýëåìåíò ìºí ¿¿? /Áèø/
237. 11 äýýð 1-ã íýìýýä õýä âý? /11/
238. МНТ-г хэн зохиосон бэ? “тодорхойгүй”
239. Чингисийн анхны хатан хэн бэ? “Бөртэ үжин”
240. Чингис хааны аав хэн бэ? “Есүхэй”
1. 4.Чингис хааны хадам аав хэн бэ? “Дэй сэцэн”
2. 5.Чингис хааны ээж хэн бэ? “Өүлэн эх”
3. 6.Чингис хааны эмэгтэй дүүгийн нэр “Тэмүүлэн”
4. МНТ-д гардаг Торголжин баяны гэргий хэн бэ? “Мохголжингуа”
5. Чингисийн удмын хэдэн хүн хаан ширээнд суусан бэ? “37”
6. 9.МНТ хэдэн зүйлтэй бэ? “282”
7. Чингис хаан ямар жилтэй бэ? “Морь”
8. Чингис хааны бага хатан хэн бэ? “Хулан”
9. Есүхэй баатарыг ямар хүмүүс хорлосон бэ? “Татарууд”
10. МНТ хэдэн бүлэгтэй бэ? “12”
11. Чингис хаан хэдэн онд төрсөн бэ? “1162”
12. Ван хааны хөвгүүний нэр хэн бэ? “Сэнгүм”
13. Есүхэй баатарын Татар нарт хорлогдсон газрын нэр “Цэгцэрийн шар тал”
14. 17.МНТ-г хэдэн онд зохиосон бэ? “1240”
15. Тэмүүжин хэнийг ирэх дайсан учирхад араатан мэт гэж магтдаг бэ?”Боорчи”
16. Чингис хаан хэдэн онд тэнгэрт халисан бэ? “1227”
17. Сорхон-шарын охины хэр хэн бэ? “Хадаан”
18. 21.1206 онд хаана есөн хөлт тугаа тахиж Тэмүүжинд “Чингис “цолыг өгсөн вэ?/онон
мөрний эхэнд/
19. Жамуха ,Тэмүжин 2 эхэлж анд бололцохдоо бие биедээ юу өгсөн вэ? /шагай/
20. Боорчийн аав хэн вэ? /нахубаян /
21. Тэмүжиний зарц эмгэн хэн вэ?/хуагчин эмгэн/
22. Хабул хааны 2-р хүү хэн бэ? /Бартанбаатар/
23. Чингисийн хүзүүг харвахын өмнө Зэв ямар нэртэй байсан бэ? /Зургаадай/
24. Чингисийг өнгөрсний дараа хаан ширээг хэн залгамжилсан бэ?/Өгэдэй/
25. Тэмүүжин хэдэн настай байхдаа сүй тавьсан бэ?/9 настай/
26. Боорчи ,Тэмүүжини амийг хэдэн удаа аварсан бэ?/3 удаа/
27. Тэмүүжинг тайчууд нарт баригдаад найр хийж байх араар нь оргоод дөнгөтэйгаа
усанд хэвтэж байхад хэн тусалсан бэ?/Сорхон-шар/
28. Дэй сэцэнгийн гэргий хэн бэ?/Цотан/
29. Сорхон –шар Тэмүүжинг юунд нуусан бэ?/хонины ноосонд/
30. Тэмүүжин 1227 оны хэдэн сарын хэдэнд нас барсан бэ?/7 сарын 12/
31. Тэмүүжин хаана төрсөн бэ?/Онон мөрний Дэлүүн болдогт/
32. Гүег хааны эцэг хэн бэ?/Өгэдэй/
33. Чингис шүлгийг хэн зохиосон бэ?/Д.Пүрэвдорж/
34. Цэгээн чулууг бутартал
Цээлийн усыг цалигтал тусалъя гэж хэн хэлсэн бэ? /Зэв/
35. Чингис хаан 9 өрлөгийнхөө хэнийг нь булган өлгийд төрсөн буянт нөхөр минь гэж
магтсан бэ? /Зэлмэ/
36. Алтан улсыг мөхөөж эзлэн дагуулсан их хаан хэн бэ? /Өгэдэй/
37. Тэмүүжин ямар цолтой бэ? /Чингис/
38. Äýëõèé äýýð õýäýí æèëèéí ºìíº áè÷èã ¿ñýã ¿¿ññýí áý? /5000/
39. Ìîíãîë õýë íü ÿìàð õýëíèé á¿ëýãò õàìààðàãääàã áý? /Àëòàé ÿçãóóðûí/
40. Òîä áè÷ãèéã õýí çîõèîñîí áý? /Íàìõàéæàìö/
41. Óëààíáààòàð õîòûí õàìãèéí ºíäºð ç¿éë íü þó áý? /Ó ¿ñýã/
42. Ýõíèé ¿å íü ñïîðòûí õàìò îëîí àðä îðîõ ¿å íü àñàæ ãýðýëòýõ ç¿éë /Áàãëàà/
43. Õîéíîîñîî óðäààñàà àäèëõàí óíøèãääàã õàìãèéí óðò ¿ã /õàäãàëàãäàõ/
44. Ìîíãîëûí çóóíû øèëäýã ðîìàí? /Òóíãàëàã òàìèð/
45. Ìîíãîë áè÷ãèéí “áàð áýð” íºõöºë¿¿ä ÿìàð òèéí ÿëãàëûí íºõöºë¿¿ä áý?
/¿éëäýõèéí òèéí ÿëãàë/
46. Áàãø õýäýí ¿åòýé ¿ã áý? /íýã/
47. ªë ñàéí äààäàã ãýæ ÿàõûã õýëäýã áý? /Xîîë èäýëã¿é óäààí ÿâõ/
48. “Ãàçàð øîðîîíäîî áè õàéðòàé” ø¿ëãèéí çîõèîã÷? /Ø. Äóëìàà/
49. Ñóðàí æîëîî –õóëàí æîðîî þó áý? /ò¿ðãýí õýëëýã/
50. Çóí þóãààð ýõëýæ –íàìàð þóãààð òºãñºõ áý? /Í ¿ñýã/
51. Ìîíãîë áè÷ãýýð “æèëóãó÷è” ãýæ þó áý? /æîëîî÷/
52. “Áà÷èì” ãýæ ÿìàð óòãûã èëýðõèéëæ áàéíà âý? /ßàðàëòàé/
53. ßìàð àìüòíûã ìîíãîë áè÷èãò “ìýíýõýé” ãýæ áè÷äýã âý? /ìýëõèé/
54. Öàãëàâàð ãýæ þóã õýëäýã âý? /Öàã òîíû áè÷èã/
55. Ãîëûí äóíä þó áàéäàã âý /Î ¿ñýã/
56. Øàâüæíû íýðòýé îðä ? /Õèëýíö/
57. Äàíçàððàâæàà íü “Ñàðàí õºõºº” äóóëàëò æ¿æãýý õýäýí îíä áè÷ñýí âý? /1830/
58. Äà õ¿ðýýã 1911 îíîîñ ýõëýí þó ãýæ íýðëýõ áîëñîí áý? /Íèéñëýë õ¿ðýý/
59. Àðàá áè÷ãèéã õààíààñàà ýõëýí áè÷äýã âý? /Áàðóóíààñàà ç¿¿í/
60. “Ìààìóó íààø èð” äóóíû ø¿ëãèéí çîõèîã÷? /×. Ëõàìñ¿ðýí/
61. Íýã ìº÷ õýäýí ìèíóòòàé òýíöýõ âý? /15/
62. “Äàöàí” ãýæ þóã õýëäýã âý? /Ëàì õóâðàãèéí ñóðãóóëü/
63. “Õóðäàí áîðëîã ìîðèíû ýçýí” çîõèîëûã õýí áè÷ñýí áý? /×. Ëîäîéäàìáà/
64. Äýëõèéä õàìãèéí îëîí õýëýýð ãàðñàí íîì? /ÌÍÒ/
65. Ìàíàé øèíý ¿åèéí çîõèîë÷äûí àíõíû ýìõòãýë ÿìàð íýðòýé ãàð÷ áàéñàí áý? /Óðàí ¿ãñèéí ÷óóëãàí /
66. ¯ëãýð äîìîãò ãàðäàã õàìãéèí ºíäºð óóë /Ñ¿ìáýð/
67. Çóóí ñàÿûã Ìîíãîë÷óóä þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ä¿í÷¿¿ð/
68. Öàãààí òîëãîé õýäýí ¿ñýãòýé âý /35/
69. Ìîíãîë áè÷ãýýð ýä¿ð ãýæ þó ãýñýí ¿ã âý? /ºäºð/
70. Öàãàà òîëãîéí 21 äàõü ¿ñãèéí íýðëýíý ¿¿? /Ö/
71. Äàðõàí Ýðäýíýò õî¸ðûí õîîðîíä þó áàéäàã âý? / òàñëàë/
72. “Ýíý õ¿¿õí¿¿ä ¿¿” êèíîíä Æàìö äàðãà “Çîîòåõíèê÷èéã ÷ºäºð뺔 ãýñýí íü þó ãýñýí ¿ã áý? /Õ¿íòýé
ñóóëãàõ áóþó ãýðë¿¿ëýõ /

ÄÎÕ-ûí ýñðýã êîìïüþòåðèéí òîãëîîìûã ÿìàð óëñàä çîõèîñîí áý? /Øâåéöàðè/ 54. Ìîíãîë õýë íü ÿìàð õýëíèé á¿ëýãò õàìààðàãääàã áý? /Àëòàé ÿçãóóðûí/ 71. Äàëàéí õàâ÷ ÿìàð öóñòàé âý? /Öýíõýð/ 81. Ìîíãîëûí õààí øèðýýíä õàìãèéí îëîí æèë òºð áàðüñàí õààí? /Áàòìºíõ/ 82. ßìàð àìüòàí íóðóóãààðàà äýý õàðàí õýâòýæ ÷àääàã âý? /Õ¿í/ 89. Çýðëýã ãàõàéí 2 íàñòàéã íü âó ãýäýã âý? /Õîâñ/ 58. Íýã ìº÷ õýäýí ìèíóòòàé òýíöýõ âý? /15/ 75. ÌÓ-ûí õàìãèéí òîì ãàçàðíóòàãòàé àéìàã? /ªìíºãîâü/ 69. Ëîäîéäàìáà/ 85. Ìàòàð õýä íàñëàäàã âý? /80-100/ 61. Äýíë¿¿íèé áàÿðûã õààíà òýìäýãëýäýã âý? /Õÿòàä/ 49. ßìàð àìüòàí óðàãøàà ÿâæ ÷àääàãã¿é âý? /Øîðãîîëæèí àðñëàí/ 88. Ìîñêàâàãèéí êðåìëèéã àíõ þóãààð áàðüñàí áý? /Ìîä/ 66. 895 ì/ 62.47. Äóáà ñîõîð äóíäàà ãàíö í¿äòýé òýð þó âý? /ç¿¿. Ìîíãîëûí àíõíû äîêòîð? /Á. Ìîíãîëûí çóóíû øèëäýã ðîìàí? /”Òóíãàëàã òàìèð”/ 84. Çóóíû øèëäýã ðîìàíû çîõèîã÷ íü õýí áý? /×. Ìîíãîë óëñ ãàçàð íóòãààðàà äýëõèéä õýää¿ãýýðò îðäîã âý? /18/ 65. ßìààãààðàà äýëõèéä òýðã¿¿ëäýã îðîí? /Õÿòàä/ 53. Çààíû ÿñàí ñèéëáýðýýð ÷èìýãëýñýí ¿íýò ãóòàë õààíà áàéäàã âý? /Áîãä õààíû îðäîí ìóçåéä/ 56. Ìîãîéí ÷èõ õààíàà áàéäàã âý? /Ìîãîé ÷èõã¿é/ 72. “Ìààìóó íààø èð” äóóíû ø¿ëãèéí çîõèîã÷? /×. ÌÓ-ûí õàìãèéí ºíäºð öýã? /Õ¿éòíèé îðãèë/ 63. ªâ÷¿¿ ãýäýñíèé èõ ¿ñèéã þó ãýäýã âý? /ñàâàã/ 87. Íàðèéí æàëãûã þó ãýæ íýðëýäýã âý? /Ñóâàã/ 74. Äýëõèéí õàìãèéí ÷èéãëýã óëñ? /Ýíýòõýã/ 52. òýâíý/ 77. “Äàöàí” ãýæ þóã õýëäýã âý? /Ëàì õóâðàãèéí ñóðãóóëü/ 86. Çàãàñ ÿàãààä í¿äýý àíüäàãã¿é âý? /àíüñàãàã¿é ó÷èð/ 55. Äýëõèéí õàìãèéí òîì ýëñýí öºë? /Ñàõàð/ 51. Èíãýíèé ñ¿¿ãýýð õèéñýí óíäàà? /õîîðìîã/ 57. Òóéë àÿëãóóëàí óíøèõûã ÿàõ ãýäýã âý? /Õàéëàõ/ 78. Ìîíãîëûí õàòàä õºñ㺺 þóãààð ò¿¿äýã áàéñàí áý? /Óòàñ/ . ÌÓ-ûí õýìæýýãýýðýý ÿìàð áàéíà ãýæ õóóëèíäàà çààñàí áàéäàã âý? /1:2/ 68. ßìàð øóâóó óñàí äîîãóóð íèñäýã âý? /Îöîí øóâóó/ 90. Ìîíãîëûí ðàäèî õýäýí îíä áàéãóóëàãäàí áý? /1934 îíû 09 ñàð/ 73. Æèðõèéí àðüñûã ÿàãààä ãýðò îðóóëäàãã¿é âý? /Àÿíãà áóóõ àþóëòàé/ 70. Äýëõèé äýýð õýäýí æèëèéí ºìíº áè÷èã ¿ñýã ¿¿ññýí áý? /5000/ 50. Ëõàìñ¿ðýí/ 60. Ìîíãîëä ìîðèí ºðòºº õýäèéä ¿¿ññýí áý? /1229 îíä Õóáèëàé õààíû ¿åä/ 64. Ýðäýíýçóóãèéí õèéä õýäýí ñóâàðãàòàé âý? /108/ 79. Ñàÿ òºëëºñºí ýõ ìàëûí õºõíººñ ãàðàõ øèì òýæýýëèéã þó ãýäýã âý? /ãàë óóðàã/ 83. “Õóðäàí áîðëîã ìîðèíû ýçýí” çîõèîëûã õýí áè÷ñýí áý? /×. Ëîäîéäàìáà/ 92. Òîä áè÷ãèéã õýí çîõèîñîí áý? /Íàìõàéæàìö/ 76. Ðèí÷åí/ 91. Àðàá áè÷ãèéã õààíààñàà ýõëýí áè÷äýã âý? /Áàðóóíààñàà ç¿¿í/ 48. Ìàíàé îðîíä õýäýí îíîîñ ãàëò òýðýã ÿâæ ýõýëñýí áý? /1949/ 59. Àðñëàíãèéí ýìèéã íü þó ãýäýã âý? /Ýðñëýí/ 80. Ìîíãîëûí õàìãèéí íàì äîð ãàçàð? /Õºõ íóóðûí õîòãîð/ 67. ÌÓ-ûí õèëèéí íèéò óðò? /8161 êì.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->