.

  !" #!%$% &'(.

/.102.*)+ .

=<*>@?A8%B 8%C 8%D 8%A EF.=C8%B <? A A4G D 8:/?B <? D 7HC 8IJ? BLK 5 O M NP:QD R C.=<*>? A8%B V>WAND W> <.(B \ :/.'43 5 6 798:/.=C S8 R A <? D 7HC8IJ?K 5 ^ ?=EF8%A <*>.YX 7Z?C@.[: \ 8*]&7Z?A8%A <*>.=B Bd>WD 7C@8%BLK . S8 T R C8:K 5 U 87 :/8%BJ8%A EF.=_W<8%B S8 <? D 7C 8a` I?BbK 5 MR#A <*>? A8%B <? D 7C8cIJ.

 .

:=<?>A@ G B CED H IKJ F LNMOQP R OQJ SKTULWVXOQP YYNYYNYYYNYYNYYYZYYNYYNYYYNYYNYYZYYYNYY G []\9^ _a`cbed]fgihkjlchmgihnpo]qrtsu_a`bwvchnpo]qxlhyqzd]{AhmgEvcd]|}hmgr \\}\\}\}\\}\\}\\}\~ []\.+*-/.  !#"%$#&'(*).[ €yhk|}hkqz‚lcd]llchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qŠ\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\ ‹ []\Œ~ KhmŽcjc‚|}‚]j‘o]gnpd]ƒlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q“\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\”‹ []\9‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchkƒ1fcg%oXlc`|˜™ošlchwj’„nphmgio]qa|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]q†\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\”œ []\œ žo—gnpd†{=‚jcŸ…np‚|}dšlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qx|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]qp\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\ œ []\Œ¡ ¢Qo’n†fcƒ‚hˆ‡‰oŠ|}o]j.10!#2435+*-#.7698.

[ ¦ Áµhko]g%hnpdŠ‘`cjlcd…nphkj…˜™d]ƒlchkƒÂ]ƒ‚£]hm{cgid¯\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\´³ []\.[¡ ¬­d]¾‚|}hkqalcheƒ›o]qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q¿\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\À° []\.[.[ ^ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]jh}¶XfAo?jhkjc|›d]ƒlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q·\}\}\\}\\}\\}\¸¦ []\.‡‰`£]d?lo¤\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\¥¡ []\9¦ K¨§X‚qz‚?julchwj’„nphmgio]qx|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q©\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\ ¡ []\«ª ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j£—gi®—Ž=|dšlchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qa\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\¯¡ []\9° ±²Xlc`cƒ‚ops¯d—gi£]`nphkj…˜™ošlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\ ¦ []\9³ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j´fµo]ƒ‚d—g­lhyƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?qp\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\ ¦ []\.[ ‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchwƒ‚dŠgihmfgihkqzhkj…˜™d]|}‚]j©h}¶XfAo]jchkjc|‚d?ƒlhwƒ‚o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q ° []\.[mœ •7o˜™hkjc|‚dšlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qx|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q½\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\š° []\.[~ ¬­hkƒ‚d]|}‚]ju‘`jc|}‚o]jcd]ƒNlchyƒ›dšh}¶Wfµo]jchkj|}‚d]ƒ7\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\¼ª []\.[][²¹1dŠ‘—gnw`cƒ‚d¸lcheº»`cƒ‚hmg¯\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\ ª []\.

[ ° ¹1o]£?d—g%¨˜inpoŠlhw`cjjW„=nphmgioŠ|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o´\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\u³ []\.[ ³ ž`jc|}‚o]jchkq½˜zgi‚£]o]jco…npb}˜zgi‚|}d]qalchy`cjjW„nphmg%oŠ|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o©\}\\}\\}\}\\}\\}\²[ ^ []\Œ~—^ ž`jc|}‚o]jcqav‚fAhmg%{A]ƒ‚›|d]qÄlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\ [ ^ []\Œ~X[²¬­hkƒ‚d]|}‚o]jchkqa‘`cj|}‚o]jcd]ƒ‚hkqy\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\Å[ ^ Æ´ÇÉÈ.ª ÿƒ‚£?`jcd]qxfcg%o]fc‚hklcd]lchkqalcheƒ‚d?qahk|`cd]|}‚o]jchkqxfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q¤\}\}\\\\}\\}\}\\ ³ []\.Ê»ËÍÌ#Î…Ï²Æ Ð…Ð’Ð…Ð’Ð’Ð…Ð’Ð…ÐWВЅВВЅВЅВВВВВЅВЅВВЅÐWВЅВЅВВЅВЅÐWВЅВВЅРÑcÒ ÃÓ\›[ ÃÓ\9~ ÃÓ\׋ ÃÓ\œ žÔ—gnw`cƒ‚dŠlhkƒfcgioXl`c|˜%ošlhylo?qaqzhmgi‚hkqÕ\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\ Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l¼[tlhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l~“lhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l´‹Ólhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Ø [~ [ ‹ [mœ [mœ .

 .

+*-/.:=<?>A@ .  !#"%$#&'(*).7698.10!#2435+*-#.

  .

!102*ˆ).i! (<. "i3+*-.43654!17i35. -#+6* ( !#)=)?.+*3./.40 ! ( $ !µ!83-1* ( -#! "%$9*:.4+*-#. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ". 0Z!#3+*-8*=0Z"/3*!)>?*Í@3 . ) *ˆ"!#3 .i! (<.i.   ! "#%$ & )' ( $ 3+*-.$9*2././0 .i.

3*!#>?*4)#& A <—).$9.

43+54.4-#+ 2 ( ˆ5 39CMD -/. !V36ˆ* ) (<./0 ! ( $9*Pi.i.! $‘. Z0 !#3?ˆ* ). + . ( . ( *F7%+6.!#"%$+*ˆ)N.»35! "i35! )5! ( $ . ! ( ./.F. !Q. ( N * -1*40 "/3 !#>?‰* @ & I J *=02*K. 0Z!#3+*4)-1*=0Z"/3*!)>?*ˆ)c! ( !13"/3*.+ . -#+*2 ( 5ˆ39CEDi-/./*@3Hˆ* ) -1* ( .@i.i!L0LO-. + ( $ ! 35"i3.%ki. (R(<.!102ˆ* )B3 . )5. ( .43 6×"/*3 . !L3 . 0 ! 3+.!#-8i. * -1*=Z0 "/3 !#( >?i* 14S !#3.!102ˆ* )UT<i./3H*7 .i+H0 ! ( )5+H* ( .i!G3H*ˆ) (<.43. -1* ( ).

!#"i3. +HX ! 35! $5!#)YÔ 0 . ! ( 3.-8*=Z0 "/*3 ( !)>?ˆ* ( ) )5!?"/i.!#)5! ( $‘. !#35. !1%.43 ( ( i. !Wi.4)1Z.

X[4* 3+0 .3H3 .4.1!_™^ "`* ! -#+ . !X<. .Ni7 + 240 + -/. Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & b c .GX 243+0N./3 !#3 ( ˆ* )X"! 3+Z0 + $5+*39d -/./*3 . (:(<. *3 .+*!#)WÔ3 .Ri.43’]X[ˆ* 3+0 . Z0 !#3+N* -8*=0 ". 35!102U* .EŒ3 & a c!102ˆ* )›$ 3 . ( -#+ . !%3Hˆ* ) (<.43 -1. !Qˆ5 3 ./3 .4( -#! )ei.Yi. $ !14* 35( .4)’"`4* $5! ( .1"\*43 .40 ./*3 .%-X[ˆ* 3+0 .%X 2ˆ3?0N.X! ( 3 .Pi./3 !#3 Ei.43Q*3 . !<. ! . ( +6Z0 "\ˆ* 3›$‘.

%& h <—). ( !#35. ! .gÔ0 .N). ( .$9.*3 !#>?*fi.+63H3 .! ( .

( T-%.4) ! -1.!102ˆ* )l3 . !ii7 35!_ˆS !1Z0 ! ( $5!4%*3 . -#+6* ( !#)Í"`*=3 + ( 2=Z0 +*-#. + .4) X[.435+*.i.47/*3 ! -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & k c!8D ( +*3.43.!102ˆ* )#….+*! ( $5!#)ÔjS . ( -#+H* ( !#)-8*=0 ".4. .4)-1* ( -1z* !8D .

%"i3+*-. !#)Y0L4C )X35!8*3 !8S ./.+ $+0LZ* –!1—3 )./U5 .*3 !#5> ./0 . ( !)>5.Ei.$9*i\.43H5ˆ!17i35.4-#+ 2 ( 5439dED-#.4.$+.! ( »* É-8ˆ* )5! ( 7* $535+H5=* ( *=02n $535+ -1ˆ* )!Gio +*"!#3#p 7 24*3 +*-8ˆ* )’! ).43.43. 35! "i35! )5! ( $ . )1Zm3H*=U5 .i. 0 ! 3+*ˆ)-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)1Z)+.40Z! ( $ !W36*ˆ) (<. . 0Z!#3?*N-1*=0Z"/3*!)>?*1)+.435. )./N * !8k3 -{C43 -1.40Z! ( $ !=!83k-1* ( -#!#"™$9*].i+HSz+ )5+*2 ( -8*=0Z"/3*!)>?* -1* ( >?./3H*G.%35!#)›$‘.%& z ./i. 35!102ˆ* ) )+%."%3+ˆ* "i+ !1.4+*-#.%!#3c-83 .%! (<.i!1302O. + . ( $5!#)#& q Ye rU"# smt#u Nvfxw V -yR jw sm `$ & A I a h b ( $5! ( .

4-#+H* ( !#)Yi.! ( $ ! )W35! "i35! )5! ( $ ./0Z! ( $9*i& | !83 .43?5=./36*µÍ!13 .+6* ( .4)%i..4. ! . +~X !#3. 0 ! 3+*1-8*=0 ". (:(-.43}*3 .

3*!#>?*.

4)1 ! )5"!#.4*3 -8. . ! (<.EŒ3 & J .43… !_™^ "`* ( ! ( -#+ . 3e3 ./*N3 .fi. !R3 . .4). ! <. Z0 !#3+4* )./*3 ."i3+4* "i+*!8.+*!#)X35.!#)Yi.4i. ! ) i./3 .43Y3 .Z-X[*ˆ3?0Ô.!#-8. )Q7i+ ( O=0Z+*-/.4)W"`4* $5! ( .-8*=Z0 "/*3 !)>?ˆ* )%%. )X-1*=Z0 "/*3 !)5> .™U"\*=3*.43H0 ! ( $5!A!8.4)./*3 ! 3#& € "/3 +*-#.4-#+H* ( ! )c"`*=*3 + ( 2=Z0 +*-/. ( .+ .4(*.NX 2ˆ3?0N. $5+6*3 +H/ .

43W)+%. 3k!13=3H*=U5 .µF3 .+65=* ( *=02n $ 3. !#)#& < „ . !l364* )X-#!#3?ˆ* )Yi. !l.4"/3 +*-#. !. Z0 !#3?* -8*=Z0 "/*3 !)>?* ». ! $5!#3?0 + ( . . '‚.43.43i.4%. .4*3 -8.3 0!14* 35!10 .+*-8ˆ* )}!io + "! 3+7 2=*3 + -1ˆ* )\i. ( . (R(<. !13ƒ36ˆ5 !8i7 3 .! ( * $ 3.4Z 0 ! ( $ . )"i3?ˆ* "i+ !1.Gi./3 . ( "\*=3 + ( *40 +Hi* & J .4-#+ 2 ( i.+ $902…* =!1U3 )5! ( * -1ˆ* ).

 .

.i! 35!80L*ˆ)3*.:=<?>A@ s\ t#V x"   /smV "# < J * ( ). -#+*2 ( Z .! -1.10!#2435+*-#.+*-/.7698.+6.  !#"%$#&'(*).

0Z!#3?* ( !15U.4.4.43"`*ˆ3+T<.+*2 ( 3. $5+HS4*i&.B..3 . (g(<.i.%&‰<—). (6 -8.!/. 3 .i! +H0 "/3 +*-#.$ .. ! -1..i35.+*2 (2( *$ + ! ( !X)?*=36.4.i!e.

!#)..i-#+H* ( ! )—.43])+*=3H.$5!X$ +*"`* ..43 . -#+6* ( !#) U)5! + ( $ 3?*.i!X! -1.! ( -1* ( $ 35.

E0Ô.i-#! !83363 .4..

i!(' *)+.* !#" $! %&']$ .43T<.

i!#.-*/ )+.ˆ!#).'.+*3.

4-#+ 2 ( . .%!W*3 .i!W3 . ).%-#+6* ( !#) .2T<. 0.)?*=36. ( !#35.1!#-8.i!W0 .ˆ‚.

1( )+* ( 2Z 3546'5& ( 0 "/36%* .

%!13 Z0 !#3+N* -8*=0 ".+6Z < ( .4ˆ5 + ( . (GIHKJMLNPO$QSROTJ=UWVXLYZO$Q )5!-1* ( ).Z".4-#+ 2 -1.Z )879: <. !l3 . "i..4)X!_™^ "i3.!).+6* ( ! )Yi.%4! ( -8*=02* c . ! .!#-1i.fX[ˆ* 3?Ô ( < ( .40 .3 .$53+.4Ô0 .43›$ !N+60 . -#+H* !#)e%. !W*3 . ! 0 !#3?ˆ* ) 35!/.E*3 !#)([\D2]F_^ & | Z ( 0 !#3c$+#n 3+Z0 + * )5!g36*3 .+ .' &  4* 3./ˆ* )Yi.435! )P4* 3+i.%39C $5+*-/. ' d0 `abe-cF  <3 "i3./* ".43.!#). ( .43›$ !35!#.=>N)?* ( ?A@B4 @. )X)+*=3Hi. .4. .C3ED '&F )5!l3H3 .4.> !1Z 0 .4Œ3 !a`ab-cD}É!83 )5!85=.

! (<.( *3 !#>?* %& 0 !#3+4* )Z-8*=Z 0 "/*3 !)>?ˆ* ))5!»"/i.43 !#)#3Hˆ* ) (<.43 "`ˆ* 3 i. ! ( 35! "i35! )5! ( $ . !7)?* ". 0 ! 3+ˆ* )N3. Z ".4)gi.!/. !#)›$9* T-%.435!)5> . !8i.

4ˆ5 3 .li. -#+*2 ( 3H3 . . !8m 3 "/*3 . ( »* 635!#"%35!#).$ ! ( ".. ( $9ˆ* )ei.4. ( .! ( $‘.43?i. !=)+*4i7 35!! ).EÔ0 . ! € 3?U5 . +*. @ &™:*43HˆS ! 35!80Lˆ* )Q0]4C )…$‘.40 .li.

.%!".4. 0 ! 3+*ˆ)?-1*=0Z"/3 !#>?*ˆ) I[lkm]% C]onp^ ‰-8*=0L* !13-1* ( >?.%! ( . 35!#)}*ˆ3+. ( $9*N. $9i* & f h g t s\t#uV ji ‚"G "   /smV "# < ( ! 3H*ˆ) (-.

i+*! ( $ !#)8Z €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ *ˆ) (-. c!0Z8!#D 3?*ˆ+6) 0235*ˆ!#)….*ˆ)Q.4)e*4"! 3 .+6* ( ! )X)5+H5=.43*!8! 3)q-8kr.iu [Xvw]xy^ zWvw]x|{~}bA-1* ( 3 . 0 ! 3+ˆ* )X-8*=0 ".i!#-s3.i! <( ."\`a*Rt.4.

.43 !#)W).+m)52=3H*N)5+ ‡ c Ô “ ‚ J ƒ l . )+.*3 !#>?4* )# Š‰ˆ*[Xvh‰]‹xŒ‰^…d Ž[ v ]x ^ )+* ( +H5=.

].435! ) o/*40L*=3 2=5=*ˆ)A6-1*=0Z"\* ( ! ( $ !1.Z)+.%!N.i!µ".Ô-1*=0Gp š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ <3k"i3?*./0 ]. 0 ! 3+*ˆ)=-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)! ) 3 . .0Ô./*ˆ) \* ( ! ( $ !/@_Z " vh‰mv  x‰mx 6 €a‘†’ @ (-.

$ +~S4.i!l.*=0Z"/3*!)>?*G.$9*-.4. Í 5 ) = 2 H 3 2 * . 8 ! * 3 1 ! Z 0 ! ( $+* ( !1. 0Z!#3?* 8.%$53+*i!83w(-¡[\y]2¢^…$ .43T<./*4) ž Š‰e> de Š‰” • u [Xvh‰– —v ] x‰w —x ^ 6 €a‘™˜ @ Š‰  u [ vh‰Œv )8xŒ‰x ]œvh‰x cv xŒ‰^ 6 €a‘™ @ (-. 3 . 0 ! 3+*ˆ) 1.i..  ./*N"`*ˆ31Z / t# V "# -   /smV "# < ^ •oŸd>Š‰( >[\  oŸ^ & <—).*40 /" 3 !#>?*ˆ)X! )Y*4$ 3?* (<.i!+r  t£B •?>%¤6e{Bk& ( ... ) 5 $ l ! ./* 0 ! 3+*N-1*=0Z"/3 !#>?*iy% !_^™+*)›$ !!13*ˆ".Z–[†Š‰” • ” ( ( U < ™ ^ * + .$+*L.4)+*z-#+*.

2. $5+HS .43T<.)+.%! (<. 0Z!#3?*ˆ) -1*=0Z"/3 !#>?*ˆ)W! ) -1* ( 0f.i!+r §[¥)¦¢^>%& c ..[¥).vw]w)¦xy^…$‘.%$‘.i!#)›$9*~[¥)¦¢^./0 .

Z Š‰” • > •Š‰ & ¨ .

 .

:=<?>A@ ž / t#  "G .  !#"%$#&'(*).7698.+*-/.10!#2435+*-#.

4)+*z-#+*.%$53+*i!83m. ( !83*!10Z! ( $+* ( !1.e s  x q  /smV " < <—). ( Í)52=3H*2.. $ +~S=*/Zw[\Š‰y œ^ oŸ >Š‰–[† oŸ^ & <U^™+*).$5!l.

-¡[ .

43T<.i!+ .]2¢^…$ .

: .

KM‰ >%y¤”S{Bk& .

c$+*. .43 .

)+*” .* (<. ‰ 0Z!#3+*-8‰ *=0Z"/3*!)>?* ( * ( .$ !’!13%+ ( Sˆ!#3./3H*iŠ{Bk )`aŒb‰4!_^™+ ).

i!3ˆ > ? 4.E3T<.PzŠ?.   ]w) $‘.

i! (<. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ".$9*2. & <3k"i3+*-./.i.

1)+.+67/./0 .i.%$ .$ 3.$+*].™$ +HS4*35! )5"!#.i!l3*.$9*Z!#)Y.i+ ). $ +~S=*/Z Š‰œ > Š‰ & <3k"i3+*-./.3*!#>?*4)W!#) -1* ( 0N.

Z Š‰–[† •oŸ%^>Š‰y  Š‰œo/Ÿ &  .

i!".4.% O2NaJ ƒ G$J R ƒm/T<. ( *4$‘.E3 .!#-#+ )+*Í).i!f3*. .!.!#) )5+H0 .43YT<.43.!102*ˆ) -1* ( X 35! -1.$ 2435+*-#.43.i+ $ +HS .i! ( -#+*.i!l*=7%$5! ( ! 3.%) . -#+*2 ( .135!#"%35!#).i!l3*.1»"i3+C4. ‚y t# uVt#sm "#V  /smV " <  <])."i3. 3 .$5+*-/.%)5! /" .i!8.i!A!#)c+ ( $9.! ( $‘.+*2 ( oi+ ).

/*/Z .i!8D ( +*! ( ." 3*!10Z! ( $5! .

r.[¥.

[†]–. ]2¢^ 'C.

fX[*43+0 6 €a‘ @ .43HT-.i!8..i!A! )5.i!l0 . Z0 !#3?* 8.*=0Z"/3*!)>?*)5!"/. ?.GT-.[ vw]$xy^S§v3.%+*!#3 <( ..35+67%+*3X! ( 3 .%! 8.P^ . ( !#35.

+*!8-#.3?! *ˆ"i$‘.4.%).135!#"i).4)Q *ˆ)+"! .d‚' 3 .+*2 .2!#"%3 .  x 'Cjv  '¢x 6 €a‘ @ ( ( ( ( ( ( ( ( (! -1!#.$‘35.! $ (.

/ˆ* ) (<.i-#! )./* €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ .4.=3 Z .+60Z"/3*!80 ! $ !c$5! + ! .!35!#"%3+*-. 0 ! 3+ˆ* ) -8*=0 ".+6* !#)6 €Š‘\’ @ 6 €Š‘ ˜ @?É6 €a‘™ @’)./.

43*! )W)5+m).2=36*N). 0Z!#3?* -8*=0 ".3*!#>?*4)# Š‰mvh‰+  '¢x‰?d  v  '¢x )+* ( +65=.Ex 6 €a‘ @ Š‰(4< u [Xvh‰–4 v ^+  '$[\x‰–4 x ^ 6 €a‘ @ ! (<.i.+ < vh‰mv xŒ‰. 0 ! 3+*ˆ) -1*40 "/3 !#>?*ˆ)! )f*4$53+* (<.

$ +~S4.i!N3 . )c". )+.43›$ ! )35!/.43.4)A".E3*!#)!+60 .i!f36*ˆ) “ ‚ J ƒ ‡ 3» .$5!#)A35!/.ÔK3*.3*!#>?*7-1.Ô35! )./0 .435+ !#)e.E0 ! ( $5!G3 .F.$ .™U.45ˆ+ ( .Z)+.!#)5"!#.E3?! 3.

435+*.$ .·6×35! )./*ˆ) +60 .1)+* ( )+.0Ô.45ˆ+ ( .!f*=7%$5+*! ( !f0N.U@l.%!].!#) *4$ 3?* (<.i!)./0 . 0Z!#3+*4)c-1*40 "/3 !#>?*ˆ). ( . 0 ! 3+*Í-8*=0Z"/3*!)>?*LT<./4* )1Z Š‰e>  (<.

3~p $ +*".

$5+63*+H/./*436*ˆ)?-1*=02*N)5+X[.4*3 ! )W %.i!+'&qs)(./*NT<. ( .i! 3 . ( 35!#.3*+*-1C ( .

4Z š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ !83"i3?*.

.$+*F.i.i!f.

*ˆ) Š‰y  €  )5(9 | !Š`aŠ‰y X[ vh‰( c'¢x‰^–[Xv  '¢x ^ vh‰yv  'vh‰yx  '¢x‰v c ' xŒ‰Œx [Xvh‰v )8xŒ‰x ^( c'$[ vh‰œx c v x‰^ b jvh‰v )8x‰yx '0 `aŠ‰y b jvh‰yx 8v x‰ 6 €a‘! @ 6 €a‘" @ # .

 .

( .+*-/.N0Z+*)+0 .i!c-8*  2+ ?jv c'¢x )  jv )8'¢x ( ( ( ( ( ( € 3H5=.*=0 . )X"i3+*ˆ"%+*!1.  !#"%$#&'(*)./!#5ˆ).43}!#)P3 .10!#2435+*-#. 0Z!#3+* -1*=0Z"/3 !#>?*N-1.i! 3 .4)%T<.%ˆ.4)+-#* + 2 ( Z 8.NT<.+ .i!l3 . R OTJ=UWVXLYZOtRO$GŒY ‚„2ƒ …wO I/-8*=02*L.N.i!#) + ( $5!#3. ( (<.i!+2 0 + ! ( $ 35.+65 ( */Z 4* $ .l*ˆ"! 3 .1".7698.43}T<.i!_D ( 6+ 02*ˆ) )+.!/.4.!#)P3 .Ô".i!+N-/.i. ( >?$5.4.43.+*2 ( .45ˆ+ ( ..43›$ !+60 .43›$ ! 3.i!W3 .:=<?>A@ & V "# <s\ K<  +„ £v •'¢x/.4.%! )..!#) .N.40N7%+ .N.

$ !7‚C4).+*2 6 €a‘\’ @ '.i.)+.-1* )5+ )." 3*!#>5.+*-/.i)›$ + $9.E0 ! $5!c! 3 .

 ) '5& [†Š‰–4  ^>‰ 4  & & [†Š‰y ^A‰ & „ & [† ‰ ^  [¥.

PzŠ¢^  [\ ^ ‰ .

Pz  & ' 0 a` b6 ‰ †[ =)  ^ & ¨ & | !a`ab” ‰ [\r   ^ d> 2—jv2  xŒ#& # &A9 & f t)ret#t#u   .

smV "# < c ( (<. 3+*4) -8*=0 ‰ ".

3*!#>?*4)#mŠ‰‹z  —)5! ./.i+*!1)53k+ 2 )./*/*ˆZ$) Š‰‹z 0Z !#> c .3.i.$+* .!15=.NX 2ˆ3+0N. +~zS.i!8D ( ! 8.)+*2i../.*=0L*Q!13X"%3+*-.%!13 "i35+H0 ! 3+* `" *ˆ3!13 (+ Sˆ!#.i(! .

%!W3*.$+*=5=* ( .+ $‘. ƒ RO$JMUKVXL_Y_O & c 4* )?!). !¦.3 .4Z $ .+*2 ( i. !G. Sˆ! .N. ( *-1*=0Z"/3 !#>?*)+* ( LŒVWLYZL NPL ƒ V ! ( *3 .i!13"/3*. +*35! -#. * T<.i!80L*4)W35! "iUK35! V )5! Gw( O p >39CEiD -/.i!N)5!G363*.43*! ).40 .> !#)V*ˆ3. )5( Z x Š‰  '0 `aŒb  Š‰  [Xvh‰– '¢x‰^–[Xv )t'¢x ^  [ v —'¢x ^_[Xv )?'¢x ^ vh ‰v  Œx ‰x   ' v xŒ ‰C)¡vh‰œx v cx  v  x  6 €a‘\’$’ @ / - }smt#u mg sm x"   /smV "# < [ vw]xœ^ 0 ! ( $ !B3H*ˆ) ((<.i+HŠSz‰ + )5+* 2 ( & )5!l*=7%$5+*! ( !A.43="`ˆ* 3 Z 0 !1i.P%. +H* i.$+*ˆ3! .N.1!_^™"/3 (*. 0Z!#3?*ˆ) -1(*=0Z"/( 3*!)>?*ˆ)Q( 3H*ˆ)X"`*. "/3 .

! '5& | !8X ! 35+6. +*3.!#-#.4 LŒVILYZL J ƒœ G ƒ N O /! ( 3 .Yi.+*2 ( %.

> !#) . .435i.4-#6[4S + 2 !#( 3P3ˆS . !8—3 "/3 . » !8k 3 -1* >?.A-1ˆ* 3. ! ( -#+ .! $ . ( »* ! ( $ 3.!23Hˆ* )="/. !#) * i-1-1*-* ˆ*( 3+!#%. ((-. ( .1. ( $+ˆ* )Bi. !l36ˆ* ) (<.Ui. ( Í* -1*=Z0 "/3 !#>?Í* v | !a`ab ). @ & ! o ."\* (i. $9*2i.* .Í! ).35!_p ( ( ( * .:./F.$+ˆ* )!#. 0 ! 3+» * -1*=Z0 "/3 !#>?* d*v| '¢x ( ( $5+*! !-1*=02N € )5("/i.f!102D‚54ˆ* i. ! . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z0 "/3 !#>?ˆ* ) & . ).4"i)(35! [Xvw)5! ]( xy$ ^=. )%3 T<.

 .

10!#2435+*-#.7698.+*-/.:=<?>A@ ue "#   V.  !#"%$#&'(*).

+65 ( +HD-#.   /s\V "# < ( W3 3 ( ˆ5 3+CED-#. ( )./*G5ˆ!8*=0Ln $ 3. W. Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i ! )P3*.%!8D ( + -#+H* ( !#)8Z ( .4.i+ ! ( $ ! )P. (<.4)X)5+H5=.G36* ( 54+ $9.N-8*=7i35.+*-1*G3*.

i!W36*3..m /.!#)5! ( $‘.i!83Sˆ!#.$9*ˆ3YT<.!#"i3.

! ‘$ .35!#"%35!#).Z ! *. -#+*2 < J–… ‚ VXO %! ˆ vC '¢xW  v x  / ˆ 6 €a‘\’˜ @ (G(-. 0 ! 3+*=-8*=0 .

!83 <( .%!QX[*ˆ3+0 . !%.!35!#./3H*i ET-." 3*!#>?*%Šƒ N e%4! )!13/C ( 5=.$+*ˆ3 T<.i!X35! "i35! )5! ( $ . ƒ N ?  . 0 ! 3+*N-1*40 "/3 !#>?*-8* ( !8k 3 !#>.43 Z <3 ƒ N T ‚ JMLŒGT›#O i.c!83Sˆ! .

0 ( .N. ( ../0Z! ( +$ *i)5+ )5! <—)"i3.!N"/. !8D ( +6.40Ni7 +H5 i!8.7.G3 ..F.i! $ .%!Z3.N.+6* ( !#)W$ 3.$ !g. vx 6 €a‘\’ @ ! 3+*ˆ).i!R3H*ˆ) (<.Z!83k)5+65 *g.™$ ( +63 +6#.i!80]C4) !_^™+*)›$ !l4* $53 . $ ! 35+H*ˆ( 3#&}< ( $+* ( -#! )# !_^™+ ).i!6v .4.4)8Z ƒ N rN!#)›$ Cgi.! -8.Í.-1*40 "/3 !#>?*ˆ)+[ vw]xy… ^ =[¥).4.i( T-./( 3*. 3+5=.4.43 .!#..]X( 243+0N. ( .!#)?*=3HS4!#3BX C4-#+H360Z! ( $ !A)5+ $5! !80L*4).43~S=*g.L3 ."!#35+H*.%!Z).E.4)%X[.E0N7i+65i( !1. ( 0 ...)5+ $9. $ !-8*ˆ353. 3 $ +*".i!”xÍ"i.i!1( .43YT<.%+*-#+H./Z * ) . $+* ! !83k-1.%3 .vw]o)¦xy^’$ + ! ( ! ( 1! 30Z+*)?0L*N.$+*i& € .+65=* ( *=02n $ 3.%!W3*.!#.i!17%+6. 3X!13k"/.:.+6T<..+*)+* ( *4$ ..

(R(<.-1*=02* O2NaJ ƒ UmOTV ƒ NeO=›#N X O$GwO$& v ! | !a`ab  ? [ c''#$ ^ 6 €a‘\’ @ / - }smt#u )(%f smt#"g x"#  .43 J %¢›#N R ƒ Z "`*ˆ3e3*.!…"/.36*µ! ( $ !#3?*].%!1. ) . 0Z!#3?*-8*=0Z"/3*!)>?*¦(v– ('¢xc).i!?35! "i35! )5! ( $ ./*ˆ3e.i!83 *435+654! ( Zƒ N r3 •@—& '0 x `aŒb  ( 3*.1-1* ( *z-#+H.!1.i!8.43*3.. _^ "  v x  #$ 6 €a‘\’ @ < ( $9* ( -#! )#M.i!83 $‘.i!BS-.

js\V "# <  < .

 V.

s\t u f"# "#j q  /s\} "# <V c *ˆ)=".

i!8.4.i35.U@_Z O2NŠJ ƒ L+*–UmO$GwLŒGKR Xƒ V .!#3?S .4) "`*=3 . ( $9*ˆ)e[Xvw]‹xœ^Y.40 ..!"/.43$‘.i!13—"/3*. 35!#)W$5! !80L4* )µ6[*=i7 ).43”[ ] ^ & ( ( < -8*4* 3+i.1( "`*=*3 .43e3*.40N7%+6n ( [ vw]xœ^ "`ˆ* 3X)?. X[ˆ* 3?Ô 0 . . X 2ˆ3+0N.E0L*ˆ)}3 . ! . ( *Í).N3H3 ..%$5+63 +6/.i! ( 35! "i35! )5! ( $ .4.ND‚5=.

( <( .43 ? [1 c''#$ ^ 2.N.436T<.i! <.. 0 ! 3+*Z-1*=0Z"/3 !#>?*-1.- Z 6 €a‘\’ @ 6 €a‘\’ @ 3 .3 . .i./3*! 3   '0#$ .1-8*=02*/Z ".435./ P.i+ !#3 .! ™"i35! ) . .

 .

%!R.:=<?>A@   u / "# "#  c g* T-..10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).i!0.40L*4)P. .$53 .i!80L*ˆ)Y3H*ˆ)e.4353?*=363H*ˆ)%.43X! )1Z .i!#)5.i! )5!#.7698.%!102*ˆ).+*-/./  '' #  | !#-1*43+.

.i! #$   Z ‰  [ )(./3H*ˆ3e.

#^ [†@ .

– ^ #   [¥)+.

P^ [&@ .

e  .

$9*T<.#^ 6 €a‘\’ ! @   .i! ).i!r'† )+.

$9*ˆ3:[¥)+.4.ˆ’!83 X×.

i!8.i!@.o/*ˆ)Í-#. ( .·! ( 0N.%.+67i+ 3F.4)+*ˆ) 0LC4) -8* ( Sˆ! ( +*! ( $5!4Z [¥)+.P^ )5!É"/.i!É!#). X[*ˆ3+0 .-#3.

P^ u[X' ^ §'  ».4.i!80]C4) '$[ )(.

$ + $9.%4! ( .%).#^ §'$[\' ^ §'  ‰ &   |'0#$ & .

43./36*L.4o/*ˆ35.i!G0Z2-.* J * ( )5+6./. ( +H.F.i! ) .E0L*ˆ)=.%!#3 .%! 0.3+*=3H36*ˆ)%.4. 0 ! 3+*»-1*=0Z"/3 !#>?*F.Z ( ( (  3H*ˆ)e.. ( (-.

./*L3*.  ‰ Š  ' [&@ .4.1"i3+*4"i+*!8./-36*ˆ3e..i! #   F .i) ..

 0P.

$ !#3.+ ˆ3 ™$5! ! ‰    [ )(. ^  '0#$  6* 80L*ˆ)8Z .

P^ [&@.

–^  '  ¥[ )+.

P^ [&@ .

 0.

P^  ‰    '   [&@ .

 0.

P^ [&@ .

h^  ' ' [ ' ^  [' ^ ‰       [X' ^ [†@ .

–^  [.

  [&@ .h^ .

 0.

P^ 6 €a‘\’ " @ .

%$5+63 +6/.+ ./-36*ˆ3e.4353?*=363H*G.E.43 .i!#)5.!_^™"\* ( ! ( .* ( .i!loi!80L*ˆ)Y.i!0. . ./*µ!83.%!W3*.

!#) . ( . …wLWG R $ G~…wLCV ƒ L h* UmOTGwLŒGKR Xƒ Vh…wL ‚ G:GhH„JMLNPO RO$JMUKVXL_Y_O &™) . 5$ +*) X×.  [Xv  .e?jv—  '¢xi! ( 9$ * ( .4-#! ( "#smt#u i s\t#V "L x"# )(eRV  s\t "  !#.43]6 €a‘ ˜ @m-8*=0L*P.o/*!#) 0]C )-8*ˆ353.!#.   6 €a‘ ˜ @ c!Voi!#.$9*$+*=0 .

 '¢xy^    v P [[\.

'†xœ) ^ œ ^  v   X [ & ' y x ^  .

 `*. [ œx‰+  '0#$../* 3 . 80L*4)V. [œx  '0 # . [P [XxŒ‰h x ^”  '0# –[\xŒ‰h —x ^ ^ .   . .433*.$5+63*+H/.x    8.$53 . .…wLV ƒ L+*–UmO$G„LŒG„R \ƒ V Z .%!102*ˆ). ( . .  . [ x ' # x ^ .4. 6 €a‘ ˜–’ @ ˆ" i!  6 €a‘ ˜w’ @ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R TO G ƒ V."i3?*ˆ"i+ !1.xŒ‰y^ .   ^     6 €a‘ ˜$˜ @ ! .

 .

/*23 . ( .7698.+ .+*-/.10!#2435+*-#.439i!13k"i3?*.:=<?>A@ ž / t#  j x"# / / - }smt#u )(eR s\t#V"g x"#j q  /smV " < 8)5.1! ^™"\* ( ! ( .  !#"%$#&'(*).NX[*ˆ3?0Ô.

%!W.$+*2.i..

  [ ./.i!l3 .43k! )eX C4-#+H3m! ( -8* ( $ 35. ( $ ! 35+H*ˆ35! )P. !.*40 /" 3 !#>?*ˆ)’!#). ..%!W. ( (<.+602*ˆ)eT<.!A"/.i!!#)..43Y3 .. 0 ! 3+*ˆ) 1.".%!1.+67i+ 3X-1*=02*/Z Š‰  ‰ .%!1.g./*N3*. -#+6* ( !#)./*ˆ) (<.  6 €a‘ ˜$ @ 6 €a‘ ˜ @ € .i.N.+ . -  ‰  [ P[ ‰–  ^+ c''# h[ ‰–  ^^  4* 3P* $ 3 .i!80]C4) ‚.1"`*4$ ! ( -#+*.) ^+ c''#$w[ ‰W) ^‹^   .i!l.$ ! ‚3 . 3.i+~Sz+*)5+ 2 ( .1!_^™"\* ( ! ( .4)X! -1. 0Z!#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*/Z  2.. ƒ N Š‰œ § ƒ N Š‰+  ƒ N 1 < @ ƒ N 1Š‰z  § ƒN1  Š‰S)8ƒ N 1  < @ 6 €a‘ ˜ @  s\t#V "#V  /smV " < ( . 0Z!#3?*ˆ) 1.$5+63 +6/.   .GX[*43+0 .*ˆ) -( .)5+60Z"/3 !10Z! ( $ !EZ Š‰œ  ‰  .  ‰ [ P[ ‰.-#3.*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W).i!4Z  Š‰œ E Š‰   p] Š‰z  E  Š‰ z   ] ž 8.

 c' # .

 [1  ''#  ^   ../3H*/Z <—)›$‘.  . $NaJ ‚ V ƒ …wL|…wL O NPL T-. .:3 .%! ( *ˆ)A"! 3+0Z+ $ !Z! ( -1* ( $ 35.4-#+H* ( !#)W$535+H5=* ( *=02n $535+ -/. ).i.43N.E0Ô.%!W.+63H3 .4.43})5! ( * Í-8*ˆ)5! ( *]. ! )N3 .!13*. 3 $5+*"/3H*ˆ)’! ( $5!#3?*ˆ). - u[1 .i!2X[*ˆ3+0 . ( C ( 5=.! ( .43 .%!W0 .4) 3. ^  6 €a‘ ˜ @ 3 6 3 .N.4)…".

  '0#$ .

0Z!#3?* -8*=0 ". ^ 6 €a‘ ˜ @ #sm "#V  /smV "# < <( .

3*!#>?* ¸!#)R3 . N ƒ G %ŒQ J ƒ .i!e ).+  %&.

<0 .

4)X3 .!_^™"`* ( ! ( -#+ .+6* ( !#)Y.1! -1.4( -#! )X)5!#3+C ( 3*.i!l3 ." 3*!/.i!l3*.+*2 ( Z <3 .4.E3Œ $5! ( !80L*4)PT<./*:3 .4)W)?*=36. X[*ˆ3+0 . ( .i..

  ‰  ‰ . . S .i!#)›$9*WT<.43 .  6 €a‘ ˜ ! @ .  § / ?> ‰  2.i! ".

4.i!1.".!#)?. *=7™$ ! ( !102*ˆ)—!13‚0Z+*)?0L*=3./*BT<. E™=.i!.43 ./3 $ .

. (2(<.i!Y. 0Z!#3+* -8*=0Z"/3*!)>?* $ + ! ( ! .i-#+H0L*ˆ)T<.

"\* ( .+60 . (*-#! ) ( p!n#).¿3 .4)f. ? y]Z.i+*! ( $ !#)1.! ( $ ! )-1*ˆ3.i+~X!#3.35!#).

]%@n#n#n .

) Í .

43   ƒ N 1 ‰  . ·. $ + ) ×.i!4Z )5.i!80]C )µ)5! ?X +CNT<.4.

.

[\ƒ N : <@w^ 6 €a‘ ˜ " @ .

 .

 !#"%$#&'(*).7698.+*-/.:=<?>A@ .10!#2435+*-#.

Ži  V }"G ".

" V y / ..*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0 ".A-1* ( 8. ! -1.4.+*2 ( `" *=3*+ ( =2 0Z+*-#.

2. ( Z D   Dy‰  ‰ • D   jn#n#n„ •D  ‰y: •D 6 €a‘  @ > .3*!#>?*4)1Z  !#.

* ( . 0Z!#3+*4( )?-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)— .i!¦D 5( ™Dœ‰ & &#& D ( )+* (](<.

40N7i+Hn ( 3 .)5!P363*.1!#-8.)?*=36. )6‹! .40 . ! )}( .i! 3*. 3H*ˆ)a%.40 . ( ! ( $5!#3+*A"\*4)5+ $5( +HS4*WT<.%).i!. .%-#+6* !#)X).4-#+ 2 & ( .=!13T" !Œ%( .%!13k"`( *=3*+ *=0Z+6*f*$ .( !R3H3 .

35!102ˆ* ) ˆ)5+ ./* -8*=02* LV9›#LO$NPLŒJ ƒ ‚ GK… ƒ JMLŒGT› ƒ V …„LŒV V  L N ƒmZ $¢!? y! .$ .4. )# -1* *™.%!102*ˆ).B0N.. $ !8*ˆ35!80Ô.! -1. ( Q.43 4.+*2 & =.(. -#+6* !#)]"`*=3*+ 2=0Z+*-/.+6. $ !’)?*=7i3.4)! -1.!e3 .$53 .™1+60Z"`*ˆ3.i!l3 .

a  a .

‹!Œ" !Œ .

†&I s .

! .

4) .  a ™"!_! #+! " Œ$!$Œ% ! y! ™ #C& ¢! #  'Œ $# ” " y ! ™ (  +wŠ‰ m& &#& T )?* ( 3 .

+*2 ( /n /.!#) i! .1! ..4.4(*.35+ %+*35). 67 6 €a‘  @ #)›$‘.NX[*ˆ3?0Ô.!! ( 3 . 8.N" i! i!A! )5. l3 1. Y. 35.

Z D [†=)cŠ‰‹^–[\=)  ^1n#n#nw[†=)c ^A 6 €a‘ w’ @ q "  .

i. 3k+ 3535!8.i.+*2 ( .i. ).+67/3 !)$z*Z! = n#n#nK <D  ‰y < D  8.i!f3*.7)+.4(*.4)W3 . #! -8.Ö!83…"%3+*-.4-#+H* ( 4.+*2 ( "`*=3 + ( 2=0Z+*-#.4././0 .i!N$9*-.i!CD $*g.i! D & ‰ c .$+*K.!#3.!#)W.. 0 ! 3+*Í35..i+HSz+*)?*ˆ3P. t#  "#V s\ smt# RV"#t# uVt#sm ) )+*436.i!D  §Dy‰y  n#n#nˆ §D  ‰yt jD  -1* ( -8*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W)+* ( )¦Dy‰‹z D [ )(. )A35. (K(-./. D  <Dy‰  ‰  U+ .* ( -1*z!8Di-#+*! ( $ )c! ( $ !#3?*ˆ)6D &#& & D ! ( $9* ( -#!#)+)io.

%&  .4(H4& ( ( (<.5 % Dy‰ &#& &#2D *N)+* $+*.7.4.$ .!/.!#)¦v|) '¢Ôx !#)X$‘.4(H .i!)5+–D . ( ( <—)X"i35! -#+ )+* ( *4$ .5 % Dy‰ & &#& D )+* (  +$vM ¡'¢Z (<.i!1D  8Dy‰y  ‰ •n#n#nI ¡D  ‰yd D >N . $5!#35+H*ˆ3 * ! ) -#+*! 3./*4) 0 ! 3+*ˆ) 3.40f7i+6n ( .3 .%!”D .1"i3?*ˆ"i+ !1.43eT<.43 !#)#3 .13 . ( . ( . 0Z!#3?*ˆ) 35!#../* ( .#^ D z D & x !#)e.43*! )#i! ( $+* ( .

+ .S. ).E3Œ&‰< ( 9$ * ( .i!3*. X[..) .402*ˆ)}3*.t!/  q  / s\V "# < .+*2 ( + ( 4S !#3.E3k".43 .40Z! ( $ !X).=!_^™"`* ( ! ( #.1!_^™"`* ( ! ( -#+ . / 5 & <3 36*=5U.!#) E 8 $ +H3*+6#.+ ..NX[*ˆ3+0 . ( #. 35+ $+0L*!#)V3 .+i)+*43 .l.

E3 ( . Z 65=.

 1032. .. / . )5(Œ%+ .  h  '$[\ƒ N K[†¢^+ <@w^ 6 €a‘ $ @ t  .  6 €a‘ $˜ @ §-9-$.?:. * .

i!4Z   .4  E$ ! ( 1! 02*ˆ)YT<. 576 8 8  1032.

4.43›$ !+60 .%!8D + ! .GX[.$9CZ+ ( . "\*43+T<.lT<.45ˆ( + ( .i!( )+.435+*.l.i( ! $5!#( 3?0 + ( .i!Y0Ô. !#3 .4  33H*=5U. +~S4...4.4. X[.i!.W.i. -#+ 2 36*=5U. ( -#+ 2 ( ( 0N.43.. ( ( .7".. ! )./( 3 $ +HS .%& ( <—)…"`ˆ* )5+H7/*3 ! 3.$535+ 5ˆ+*33*.+ $902*µ! )Y.43H.)5!/. 35+ $+0L* .!#).E36.

43H*ˆ3—"i35+ p .*µ!13 S . !83.E3i.+*".

/0Z! ( $+*iE.43!13.i. T<. .435.$535+ ( 5ˆ+602*ˆ) .4-#+ 2 ( .i-#+H* ( !#)Y..+*".43.4)Y3 .3H*=U5 .i!l3*.43Hˆ* 3W"i3. ) .4)’)+*=3H. ƒ N W[†^=< —& * !13S .+ ( .+ $902* -1*=02* . / 5 &  + ( !80N7 . ( . 3+5=.i! ( *ˆ)35! ).%!QX[*ˆ3+0 .+*"-#+ 2 ( ".1$9*-.1!#-1.43?5=N < > .$9*=0 .43 ( *2.="i35! )5-#3.

 .

:=<?>A@  8.$5+63 +6/.  !#"%$#&'(*).10!#2435+*-#.7698.+*-/. smt# - /t V Vm .

( #.%!W.i! < ./.  @ .4)X).i-#+ 3e3 .i!#) ‚3 .' .4)Q.t#sm   / s\} "# < ( . Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i %-8*=0L*./3*.  c!_D ( 6+ 02*ˆ) "/. ( <( ./*N3*.4)%X[.GX243+0N.   @ . #$vE .  ( *=02n $535+*-#.f.+6* ( ! )1Z œvE .i!8.%+*! ( $5!#) 35!83 .   ) @.+65=.4./3*! 3 !#)eX C4-#+H3.+H* ( #! )X$535+654* 2? .

+65=*  '  '  ( .4)X).4)YX[.13.    # 2 ? < ( 5$ 35!f3*.  ) @.4))./*g3 .! ( 3*. ( -#+H* ( ! )oi+ "! 3+72=3*+ -/.–[†Š‰y ^A  6 €a‘  @ ( *=0Ln $ 3.+H* ( ) $ 3.!13 . $ + )?X×.? .Z #$.' . )W 3*.+*-/.!µ)5.35!13*.+65=.4)YX[.Mp  y] # 2] #   <0 ". ( #.%+*! ( $5!#). -#+*2 ( .4.

6 €a‘  @ smt# w t)R .3*!/.

yRu" t#s\Vj   .

 smV "# < c!_D ( 6+ 02*ˆ)e3*. 0Z!#3+*Z-1*40 "/3 !#>?*iy%‚.+6* ( ! )Yoi+*"!#3?72=3 +*-#. (:(<. ( .i!l.+65=.4)%.i!l3 .).i+ ! ( $ ! X[*43+0 .4)%X[.

+6* ( !#)1Z 6 €a‘  @ '&?>'0# ¦] '&?>0' # .Z ¦? . 3*!#)X)?* ( Z #$ :  # h[†Š‰( c ^ o[†Š‰( c ^  =) #$  # w[†Š‰( c ^ w[†Š‰( c ^ 6 €a‘  ! @ . Š ‰y I  '¦[ ƒ N K[†Š‰‹^+ cƒ N K [† ^+ •@ (^ .  #$. @ .  6 €a‘  @ "#smt# —i smt# "# `*-.43 6 €a‘™2 @ " i! V ƒ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R $O G ƒ Vq…wLŒVVXO 2ƒ N P› JMO .? . ) @ . ( .i!80L*4)..$ 35.4) 35!13*.  h >[ ƒ N K[† ^+ •@ 3 ^ '$[¢@09)c@'‰3)c@' ^ . 102*ˆ)%. Š‰ I  '[ ƒ N K[\Š‰‹^( •@y‰ C^” $.  .   ? # .' t§'' .] .' t§'' . Š‰+ .4-#+H* ( ! )QX[.+6* ( E. <0@ ”' $ 35.

Š‰ $ 2 Š‰ 2 ) .    Z # .

# ¦Š‰   ¦Š‰     .

 !#"%$#&'(*).10!#2435+*-#. 2Š‰ # Š‰ #  #$  #$ .7698.+*-/.:=<?>A@ # .Š‰ #   Š‰ 6 €a‘  " @ .

 .

  .

 !#"$ &%')(*+.0)( u ‚ "  "N .$ - /.

-#+*2 (21 ! . ).e s  V- /t# ( *3 .!#.

.$9*g. "‚C45ˆ+ ( . ! -1.i!l. 02*ˆ)X!83k"i3+*-.a433Œ &a$! Œ !65 aI \! U! ( 3*. ( 35! )+.i./*g. ( ./*ˆ) )5! 35+ !#)# !10Z"/3*!#.4./3 $‘./.4.+*2 ( 6 €a‘™˜–’ @?! ( 3 .

*2T<.i! .4o.

i!80L*ˆ)›$ 35.*ˆ3 .435!80L*ˆ)8Z < <   v # [[X.G.

'&xy) ^ œ ^   v .

E3Œ& !#./*ˆ) )5! 35+*! )98  D 8  F !13k"i3?*.+65=./. [D [ D [ D [ D n#n#n 7 6 €a‘†’ @ n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n 40L*4)#&U<—)]+ ( $ ! 35! ) . ( $ !  FZ‰(  Dy‰œF ^ F  Dy‰œFZ‰+ •D F ŸS  Dy‰œF •D F  Dy‰œF Ÿ •D ?> D F   F ^ Fo‰+  D¢ŸIF ^ F  D¢ŸIFZ‰+ •D TF ^ C> .i!80L* 1* +.  D & i!#35.i!l3*.%+*! $5!4Z + 4. < . D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> Dy ‰yF Dy ‰yFo‰A Dy ‰yF Dy ‰yF%Ÿ Dy ‰ F?> D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> && && && && && & & & & & D F D Fo‰ D F D F%Ÿ D F@> && && && && && & & ˆ)35! 43 i! 4. FBA?-1*=02*BT<. ˆ3 ii" .%.   [\'&xy^      ( 5ˆ! ( !#3 .+*! )—) .1).$9*g. ( 36* 9n +0 ( * E5 +.D & /3 +( * ( -1* ( S4!#3?5ˆ! ( $ ! )#z( "\*-. 3 4)$ 3 Z+ ˆ).NX[*ˆ3?0Ô.  =. ( .43 ˆ)W! : : F.. +3H* 3 .E3*!#) ! )1Z :  D :  F [D •Dy‰+ •D §n#n#n^+[ F  FZ‰( •F §n#n#n^   < .4)X-1. ))5!#3.

6 €a‘\’ @ )5!N. )+*Í".%!10N. ( .43  .i! ).]X C4.35+ %+ D F 7 & #  E D ( -/.i! ( *Í!#)B0LC4)T-.$53 ./3*. .43?6 €a‘ ˜ @’+6.+6360Z! ( $5!A"`*ˆ3+T<.%!N.! )#3*.$ + -1.LX2ˆ3+0f./3 .N5ˆ! ( !#35.D 7 6 €a‘™˜ @ < ( 9$ * ( #. 3./3 .fX2ˆ3+0f.%!W3*./*D   dF      & 7 67 ~p ™! )5.i! ( $5+HD-#.

 .

:=<?>A@ f .+*-/.10!#2435+*-#.7698.  !#"%$#&'(*).

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\  n#n# nI cD Œ ! &a$! – %'  ™ )2z *  # .

a&Œ. ! œ! .

a  a .

D & .! -1.439C.i!l3 ..%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ( )$z * !#) )+*=3H. $5+*) X×. # #a Œ D *$Œ.4.i-#+ 2 . ‹!3D  •Dœ‰y  ‰  ‰~ 8D > a& # &  (  D ( #+(((#–D # (a  )— .i!#)›$9*LT-.+*2 i)5! ) .

E0L*ˆ)?!#)›$‘./3 $5+*"/3 +*-/.4-#+ 2 ( \" *ˆ3 .Z ‰ D ) * •Dy‰ ) *  ‰ n#n#n„ •D  ‰ ) * •D £ 6 €a‘™ @   z ..N!#-8.

Z 7 D ) ‰ •Dy‰ ) * §n#n#n– •D §n#n#n„  D ‰* ‰ )D *  ) .

i! "! ( ( .i(<! ./* !13’$+n#3+0Z+ ( ( *É+ ( .i!)5! 3+3H*Í$‘.–+68T-..F.4)c! $ !#35.i! 35! ./0 .i!1!#) .–!#) .]. 3*.i!f3 .4+*)?3 .( "`*4$ ! -#+*. ! oi!80L*4)N( .%&—<3e0 ( + !10N7%3+*@.%+*!#( 3?.i.4)B.Ô-8*=0N7i+ .4.o.i! ( $5( !»"\*ˆ3-8* ( Sˆ! ( +*! ( -#+*(.i! 0Z!#3?*ˆ)c! $ !#3?*ˆ)#& < $9* -#! )#k!13 0 + !10N7%3+*F.40N7%+6n &I.4-#+ 2 . .*(i( (-. o.%!1)+.4). ( ( 0 ! 3+*Í! $5!#3?*"\*ˆ3?T<.

4.43?5=*i 3 .-#+ 2 ( )$z* ! )c+*3.%+HSz+*)?*ˆ3 .% ) o.+*)#). !CD &T *43 oi+ "24$5!#).FT<..GX3 .%!#-#+ 3# ) $* G„O?› LŒG„LŒG …  Q_O$NPLŒQROTJ ‚ G„LŒQQ ƒ V O 4 .i!µ)5!#3B./.i-#+H7/3*! !#) .35!8.43 .i!G3H*Í)5!#.i! *E*F%.F.+ ( !80N7.

43.i! D& ˆ* 3Y4* $ 35./3 $ +*". ( .Z )@o.$5!4i).F.i!1.".i. "`*ˆ).+67i+H3*+6.4.L.ˆ&< ( $+* ( -#! )#)52=3H* ( 4* ) T<.i.+0N.i!A)5! 3 .i+~S™+ )+*ˆ3Y.

*3 +*-#.o.4) <3`0 + !10N7%3+*l. 0 ! 3+*ˆ)X! ( $ !#3?*ˆ)#&< ( $9* ( -#! )#!130Z+*!80N7i3+*f. -1*=0N7%+ ( .402ˆ* )}*3 . .i!)+.i! 35! . ( .G.Lo./0 .+ .4)Y. 0Z!#3?*µ! ( $5!#3+*µ"\*ˆ3?T<. F ! ( $ !#35.i!).4-#+ 2 ( 6 7€a‘™ @…"`ˆ* 3 *  ‰ ».+6Z 0 !#3’$+#n 3+Z 0 + ( i* ! ( -1* ( $53 .4o/ˆ* 35.E0Lˆ* )’.i.1!#-8.402ˆ* )8Z ) ‰ ‰  Dy‰ ) ‰) * •D *  )¦D * ( (<.i!c! )%.40f7i+6n ( &œ.N.A!#)}. +H1T<.i! (<.i+ !#3+.4.!1k3 "i3.!#3?36*$‘.4)] "`*4$5! ( .4+ )+3 .i!B3 .+*2 ( .i! 3*.

GT<.% *Bo.%!#-#+ 3# ) * G„Or› LŒG„LŒG …  QZO2NPLQ(RO$J ‚ GwLQ3Q ƒ V O 4 . !¦D & *ˆ3oi+*"24$5!#)5+ )#U).-#+ 2 ( )$z *!#)?+*3.43 ./..i! )5! 3}.i! ) E*Wi.%+HSz+*)?*ˆ3.4.i!l36* ).43+5=*%3 .i-#+H7/3*! ˆ!#) .!/.35!8.l. X3 .+ ( !10N7i.

+*! ( $5!#)P. +HzS +*)?ˆ* 3gi.4.g.ˆ&i< ( $9* ( -#! )#)52436* ( ˆ* )%T<i. *3 .µ)?* ( (<.!++6* D ! )s3 .43 & YZLŒJMUKVXO„‡ Ÿ !/. . 3 "`*=3 + ( *=Z0 +6%* )Ä!#)L.4. ( .+*2 ( ) ( @m • ( )c@M£%/3H*ˆ)X-1*z!8D.g3 . !#3. !1i.%! ).i+~S™+ )+*ˆ3Q. !~D ]-1*40L* T<i.E"/*3 !#i. . . )!8i.!#3Y.402ˆ* ) . ( $9*%—)5+ )$z *É! )L. i. ( .%!102ˆ* ).4!#))›$9)+*g*436T<i.2. 0Z!#3?* ! ( $ !#3?*ˆ)#& €}i.i!+D & *ˆ3N$‘.44C0L)#4* ™)W"/i. ! )5! )$3 z 4S*z.i( !!13H3 .( . ( i.4).@™+6* )7.1!#-8.Q35..4(6:i.Z *fo. !8. ! D  *i%.%.$53 .1"\4* )5+6%7 +6*3 +H. )5!1-#0L.

4$9( *K-#!#T<)’i. m]$)5+4(o @™./&iQ< (. 3 !e.D +6 * ( .E*3 !#. )…!#3 )›.%)Y&I3 .4$+3H5=* .4.4i. ( -#!.

:"/i. i. )5!! (334)5! . !Z!8i.ˆ)… )5*F2=3Ho 1* .

ˆ31&Z )?* ( -1*=4 Z0 .

4! )5) ( Z X 4C -#+H3 4S !#3BT<i.4@™)1&hZ —' 3+ *47 )¦."/]T*3 4+!)5> . ! @ ! )B3 ./»* . (' . .

( +*-#.4Œ3 & c . -#+ 2 ( 3 ./ˆ* )=)?*=36%.4) * $ 3+4* ) .Í)+*=3Hi. -#+6* ( . -#+6* ( !#)  Ÿ )c@m cM)c@Mu[†”) @^–[\”)M' ^–[†¦ ' ^ „ .

 .

:=<?>A@ .+*-/.  !#"%$#&'(*).10!#2435+*-#.7698.

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ f a! Œ # ! &  $  a  ™"!oŒ #a¢~! ) !Dy”‰‹z D ! .

 [¥)+Œ .

P^D D  z cD #9Dy‰y   ‰ † a! n#n#nw  D& ( ( (   ‰y~ D  > „# D 5 # Š‰ 2  } &#&#& $ ‚3*.4) .

fX×.$9*435+6#.35+67!4Z D • Dy‰y  ‰ jn#n#n„ •D  ‰y: •D >D [\=)cŠ‰^–[† )  ^6n#n#n„[\=)c ^> !#. 0N../3 $5+*"/3 +*-#. ).%!A! X[*ˆ3?0Ô.4( -#! )P.É3 . .4.%!13k"`*=3*+ *=0Z+6*WT-.! ! )5.40L*4)V3H*ˆ)e02* ( *=0Z+6*ˆ)1[†”)? ^ %$ ! ( !102*ˆ)1Z + D • Dy‰œ  ‰ jn#n#n„ •D  ‰œ~ •D  D  )j[Š‰+ • §n#n#n„ c ^  ‰ § n#n#n„ £[¥)+.

i!! )5.4) "`*4$5! ( ./*g36*ˆ).35+67%+*3’!83}"`*=3*+ ( *=0Z+6*)?* ( !1T<.43 !#)#&$ *ˆ3$ .i! Ô)?* ( +H5=. ( $9*i+65=.4)P./*ˆ)QX[*ˆ3?0Ô.43 ! ( $ ! )#™-1* ( 3H*fT<.4)}0 + )+0 .-1*z!8D.i!B36*4)’-1‰ *z!8Di-#+*! ( $ !#)e.. )}.4)Q.%! 3 .i.P^ Š‰  #n n#n  7 > 6 €a‘ @ c . ( .+ .+*! ( $5!#) .i+HS .%!  : 8.43 .

i! 35( .4) ! -1.i!102*ˆ).43 & f  ‰   [¥)+. -#+6* ( !#)8Z Dy‰e )D  ‰ ‰    ) DyD ‰ D T<.$53 .i!! )3H*GT-.E0L*ˆ)Q.%!RT<..ˆ *=7%$ ! ( !102*ˆ)3 .

P^ D D 7 6 €a‘ @ .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ ‰ yv '¢x~ =Œ$!(! Œ9D  Dy‰y  yD ‰ #.

*N!83k-1* ( >?.i!#)›$9*LT-. ( /.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ?0v '&x !#) D •Dy‰  ‰ *=0 .(((#KD #a: Œ 6 ‹! ™ #q a  v|) .

.4./*g.5U.G3 ..i!$9*-. -#+*2 ( Z 0  ‰  u[¥)+.1! -1.

4..! -1.i-#+ 2 ( .i!l3 .P^ D [†¢^ > D +*=3H.+*2 ( ) §n#n#n„ •D   ‰  D X 9C.

Z i)5! ) .43 > 7 6 €a‘ @ . $5+*) ×.

E  # ™ # &  '¢xt & ! Z Œ$!‹! ( . ‰ •Dœ‰  §‰ n#n# n„  D  ‰ c •D  [D ^ Dy‰  §n#n#n„ >[D  ‰ ^ £[ D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^   ‰ §n#n#n„ £[ D  ‰œ^ [ ^ £[D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^ [ ^  ‰ §n#n#n„ §[D  ‰œ^ [ 6^ >[D ^ D [ ^  Dy‰+[ ^  ‰ §n#n#n„  D  ‰ •D 6 7 €a‘ @  n#n#n 0D  ‰y” D £ Œa ŒˆD .

i! )%. $+*~[ŠD ^ >D & < $9* -#! )# vE) '¢x7!#)$‘. )+*i o%!1( 02ˆ* ( )e./*G3 ./5ˆ. .Í3 .ˆ%! ( ( !13 .i! o%!102*ˆ)%.i)5.4( -#+ 2 ( .* ( . 3 $5+602*A".%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )#(/3H*ˆ)X( -1*z!8D.%.f*ˆ"!#35. )’"i3?*ˆ"i+*!8.4.4-#+ 2 "\*43*+ 2=0 + -/.!/.+*! $5!#) D )+* ( 0 ! 3+*ˆ( ) 3.43 !#)XÍ"`*ˆ3X$‘.%!N3 .i!=-8( * ( (<>?.i.40N7%+6n .i! 3*. .4.%$ +H3*+H/./*fT-.4. (6f.4-#+ 2 ( -1*40 "/3 !#>5..Z!#-1.

i!NT<.%!!#) 3H*FT<.402*ˆ) .43 & ¨ .%!102ˆ* ).T-.$53 .i!#3.( .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.