.

  !" #!%$% &'(.

102. /.*)+ .

[: \ 8*]&7Z?A8%A <*>.=<*>@?A8%B 8%C 8%D 8%A EF.=<*>? A8%B V>WAND W> <.'43 5 6 798:/.=C S8 R A <? D 7HC8IJ?K 5 ^ ?=EF8%A <*>.=C8%B <? A A4G D 8:/?B <? D 7HC 8IJ? BLK 5 O M NP:QD R C.=B Bd>WD 7C@8%BLK .=_W<8%B S8 <? D 7C 8a` I?BbK 5 MR#A <*>? A8%B <? D 7C8cIJ. S8 T R C8:K 5 U 87 :/8%BJ8%A EF.(B \ :/.YX 7Z?C@.

 .

:=<?>A@ G B CED H IKJ F LNMOQP R OQJ SKTULWVXOQP YYNYYNYYYNYYNYYYZYYNYYNYYYNYYNYYZYYYNYY G []\9^ _a`cbed]fgihkjlchmgihnpo]qrtsu_a`bwvchnpo]qxlhyqzd]{AhmgEvcd]|}hmgr \\}\\}\}\\}\\}\\}\~ []\.10!#2435+*-#.7698.+*-/.  !#"%$#&'(*).[ €yhk|}hkqz‚lcd]llchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qŠ\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\ ‹ []\Œ~ KhmŽcjc‚|}‚]j‘o]gnpd]ƒlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q“\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\”‹ []\9‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchkƒ1fcg%oXlc`|˜™ošlchwj’„nphmgio]qa|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]q†\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\”œ []\œ žo—gnpd†{=‚jcŸ…np‚|}dšlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qx|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]qp\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\ œ []\Œ¡ ¢Qo’n†fcƒ‚hˆ‡‰oŠ|}o]j.

[.[ ¦ Áµhko]g%hnpdŠ‘`cjlcd…nphkj…˜™d]ƒlchkƒÂ]ƒ‚£]hm{cgid¯\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\´³ []\.[mœ •7o˜™hkjc|‚dšlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qx|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q½\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\š° []\.[][²¹1dŠ‘—gnw`cƒ‚d¸lcheº»`cƒ‚hmg¯\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\ ª []\.[ ^ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]jh}¶XfAo?jhkjc|›d]ƒlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q·\}\}\\}\\}\\}\¸¦ []\.[¡ ¬­d]¾‚|}hkqalcheƒ›o]qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q¿\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\À° []\.[ ‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchwƒ‚dŠgihmfgihkqzhkj…˜™d]|}‚]j©h}¶XfAo]jchkjc|‚d?ƒlhwƒ‚o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q ° []\.[~ ¬­hkƒ‚d]|}‚]ju‘`jc|}‚o]jcd]ƒNlchyƒ›dšh}¶Wfµo]jchkj|}‚d]ƒ7\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\¼ª []\.‡‰`£]d?lo¤\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\¥¡ []\9¦ K¨§X‚qz‚?julchwj’„nphmgio]qx|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q©\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\ ¡ []\«ª ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j£—gi®—Ž=|dšlchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qa\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\¯¡ []\9° ±²Xlc`cƒ‚ops¯d—gi£]`nphkj…˜™ošlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\ ¦ []\9³ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j´fµo]ƒ‚d—g­lhyƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?qp\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\ ¦ []\.

[ ° ¹1o]£?d—g%¨˜inpoŠlhw`cjjW„=nphmgioŠ|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o´\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\u³ []\.ª ÿƒ‚£?`jcd]qxfcg%o]fc‚hklcd]lchkqalcheƒ‚d?qahk|`cd]|}‚o]jchkqxfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q¤\}\}\\\\}\\}\}\\ ³ []\.Ê»ËÍÌ#Î…Ï²Æ Ð…Ð’Ð…Ð’Ð’Ð…Ð’Ð…ÐWВЅВВЅВЅВВВВВЅВЅВВЅÐWВЅВЅВВЅВЅÐWВЅВВЅРÑcÒ ÃÓ\›[ ÃÓ\9~ ÃÓ\׋ ÃÓ\œ žÔ—gnw`cƒ‚dŠlhkƒfcgioXl`c|˜%ošlhylo?qaqzhmgi‚hkqÕ\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\ Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l¼[tlhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l~“lhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l´‹Ólhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Ø [~ [ ‹ [mœ [mœ .[ ³ ž`jc|}‚o]jchkq½˜zgi‚£]o]jco…npb}˜zgi‚|}d]qalchy`cjjW„nphmg%oŠ|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o©\}\\}\\}\}\\}\\}\²[ ^ []\Œ~—^ ž`jc|}‚o]jcqav‚fAhmg%{A]ƒ‚›|d]qÄlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\ [ ^ []\Œ~X[²¬­hkƒ‚d]|}‚o]jchkqa‘`cj|}‚o]jcd]ƒ‚hkqy\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\Å[ ^ Æ´ÇÉÈ.

 .

:=<?>A@ .10!#2435+*-#.+*-/.  !#"%$#&'(*).7698.

  .

-#+6* ( !#)=)?.$9*2./. 0Z!#3+*-8*=0Z"/3*!)>?*Í@3 .i! (<.4+*-#.i! (<././0 .+*3. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ". ) *ˆ"!#3 .i.!102*ˆ).i.   ! "#%$ & )' ( $ 3+*-.40 ! ( $ !µ!83-1* ( -#! "%$9*:. "i3+*-.43654!17i35.

3*!#>?*4)#& A <—).$9.

-#+*2 ( 5ˆ39CEDi-/. -1* ( )./.!#"%$+*ˆ)N.43. )5. (R(<./3H*7 .%ki. 0Z!#3+*4)-1*=0Z"/3*!)>?*ˆ)c! ( !13"/3*. ( ./0 ! ( $9*Pi. + .»35! "i35! )5! ( $ .!#-8i./*@3Hˆ* ) -1* ( .F. !V36ˆ* ) (<.i+H0 ! ( )5+H* ( .4-#+ 2 ( ˆ5 39CMD -/. !Q.i!G3H*ˆ) (<.43+54.i!L0LO-. !L3 . Z0 !#3?ˆ* ). ( N * -1*40 "/3 !#>?‰* @ & I J *=02*K. 0 ! 3+. ! ( . + ( $ ! 35"i3.!102ˆ* )UT<i.+ . ( *F7%+6. ( .i. * -1*=Z0 "/3 !#( >?i* 14S !#3.! $‘.@i.!102ˆ* )B3 .43 6×"/*3 .

! ( 3. !Wi. !1%.!#)5! ( $‘.43 ( ( i.!#"i3. !#35. +HX ! 35! $5!#)YÔ 0 .4)1Z.-8*=Z0 "/*3 ( !)>?ˆ* ( ) )5!?"/i.

+*!#)WÔ3 . !X<.Yi. Z0 !#3+N* -8*=0 ". 35!102U* ./3 ./3 !#3 ( ˆ* )X"! 3+Z0 + $5+*39d -/.X[4* 3+0 .Ni7 + 240 + -/. $ !14* 35( .Pi.1!_™^ "`* ! -#+ .4)’"`4* $5! ( . !<.X! ( 3 .3H3 . (:(<.43 -1.4.43’]X[ˆ* 3+0 .%X 2ˆ3?0N.GX 243+0N.40 . *3 . ( +6Z0 "\ˆ* 3›$‘. ! .1"\*43 . !Qˆ5 3 .43Q*3 .EŒ3 & a c!102ˆ* )›$ 3 . ( -#+ . !%3Hˆ* ) (<./3 !#3 Ei./*3 .4( -#! )ei.Ri. ./*3 .%-X[ˆ* 3+0 . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & b c .

$9.*3 !#>?*fi.+63H3 .%& h <—).N).gÔ0 .! ( . ! . ( . ( !#35.

!102ˆ* )l3 . + .4.+*! ( $5!#)ÔjS .4)-1* ( -1z* !8D .43. -#+6* ( !#)Í"`*=3 + ( 2=Z0 +*-#. ( T-%.435+*.4) X[. . !ii7 35!_ˆS !1Z0 ! ( $5!4%*3 .47/*3 ! -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & k c!8D ( +*3.i.4) ! -1.!102ˆ* )#…. ( -#+H* ( !#)-8*=0 ".

/0 .4.Ei. 35! "i35! )5! ( $ .%!#3c-83 . 0Z!#3?*N-1*=0Z"/3*!)>?*1)+."%3+ˆ* "i+ !1. .+ $+0LZ* –!1—3 ).%"i3+*-.i+HSz+ )5+*2 ( -8*=0Z"/3*!)>?* -1* ( >?./N * !8k3 -{C43 -1.4-#+ 2 ( 5439dED-#.43.i!1302O. )1Zm3H*=U5 .%! (<. 0 ! 3+*ˆ)-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)1Z)+.%& z .! ( »* É-8ˆ* )5! ( 7* $535+H5=* ( *=02n $535+ -1ˆ* )!Gio +*"!#3#p 7 24*3 +*-8ˆ* )’! ).435.%35!#)›$‘.40Z! ( $ !W36*ˆ) (<.40Z! ( $ !=!83k-1* ( -#!#"™$9*]./U5 .*3 !#5> . ( $5!#)#& q Ye rU"# smt#u Nvfxw V -yR jw sm `$ & A I a h b ( $5! ( .43. 35!102ˆ* ) )+%. ). + ./.4+*-#./3H*G./i.$+. !#)Y0L4C )X35!8*3 !8S .i. ( !)>5.$9*i\.43H5ˆ!17i35.

+~X !#3.4)%i.4-#+H* ( !#)Yi.! ( $ ! )W35! "i35! )5! ( $ .+6* ( .43?5=.43}*3 ..4./36*µÍ!13 . (:(-. ! . 0 ! 3+*1-8*=0 "./0Z! ( $9*i& | !83 .

3*!#>?*.

43… !_™^ "`* ( ! ( -#+ ./*N3 . ! ) i.-8*=Z0 "/*3 !)>?ˆ* )%%. )Q7i+ ( O=0Z+*-/. .4)1 ! )5"!#.Z-X[*ˆ3?0Ô. 3e3 . $5+6*3 +H/ .4).+ . )X-1*=Z0 "/*3 !)5> . Z0 !#3+4* ).4).!#)Yi. ! (<.!#-8.4)W"`4* $5! ( . !R3 .43H0 ! ( $5!A!8.™U"\*=3*./*3 .+*!#)X35.4*3 -8.4-#+H* ( ! )c"`*=*3 + ( 2=Z0 +*-/./3 .4(*. ."i3+4* "i+*!8. ! <.43Y3 .4i.NX 2ˆ3?0N.EŒ3 & J ./*3 ! 3#& € "/3 +*-#.fi. ( .

'‚. !#)#& < „ .43W)+%. !l364* )X-#!#3?ˆ* )Yi. )"i3?ˆ* "i+ !1.4"/3 +*-#. ( . ! $5!#3?0 + ( .4*3 -8.4%.+ $902…* =!1U3 )5! ( * -1ˆ* ).+*-8ˆ* )}!io + "! 3+7 2=*3 + -1ˆ* )\i.! ( * $ 3.43. (R(<.4Z 0 ! ( $ . ./3 .Gi. Z0 !#3?* -8*=Z0 "/*3 !)>?* ».3 0!14* 35!10 . .43i. !. !13ƒ36ˆ5 !8i7 3 .µF3 .+65=* ( *=02n $ 3. !l. ( "\*=3 + ( *40 +Hi* & J .4-#+ 2 ( i. 3k!13=3H*=U5 .

 .

10!#2435+*-#.! -1.  !#"%$#&'(*).7698.+*-/.. -#+*2 ( Z .i! 35!80L*ˆ)3*.:=<?>A@ s\ t#V x"   /smV "# < J * ( ).+6.

!/.4.+*2 (2( *$ + ! ( !X)?*=36.+*2 ( 3. 3 .3 .B.%&‰<—). 0Z!#3?* ( !15U.i35.43"`*ˆ3+T<. ! -1.i! +H0 "/3 +*-#..i!e.$ .. $5+HS4*i&. (6 -8..4.i.4. (g(<.

43])+*=3H..! ( -1* ( $ 35.$5!X$ +*"`* .43 .i!X! -1.. -#+6* ( !#) U)5! + ( $ 3?*.i-#+H* ( ! )—.!#).

E0Ô.4.i-#! !83363 ..

43T<.i!(' *)+.* !#" $! %&']$ .

ˆ!#).-*/ )+.'.+*3.i!#.

%-#+6* ( !#) . ( !#35.4-#+ 2 ( .2T<. 0.i!W3 . ).i!W0 .%!W*3 .)?*=36.ˆ‚.1!#-8. .

1( )+* ( 2Z 3546'5& ( 0 "/36%* .

+6Z < ( . ( .. . ' d0 `abe-cF  <3 "i3.43›$ !N+60 ./* "./ˆ* )Yi. .%!13 Z0 !#3+N* -8*=0 ".Z )879: <.+6* ( ! )Yi.4.!#-1i.=>N)?* ( ?A@B4 @. ! 0 !#3?ˆ* ) 35!/.%4! ( -8*=02* c . (GIHKJMLNPO$QSROTJ=UWVXLYZO$Q )5!-1* ( ).+ .Z".4Œ3 !a`ab-cD}É!83 )5!85=.4-#+ 2 -1.4.%39C $5+*-/.4ˆ5 + ( .$53+.4)X!_™^ "i3.C3ED '&F )5!l3H3 .3 . !W*3 .435! )P4* 3+i.43›$ !35!#.4Ô0 .!).!#).' &  4* 3.43. -#+H* !#)e%.fX[ˆ* 3?Ô ( < ( .> !1Z 0 . ! .40 . !l3 . "i.E*3 !#)([\D2]F_^ & | Z ( 0 !#3c$+#n 3+Z0 + * )5!g36*3 . )X)+*=3Hi.

!#)›$9* T-%.43 "`ˆ* 3 i.( *3 !#>?* %& 0 !#3+4* )Z-8*=Z 0 "/*3 !)>?ˆ* ))5!»"/i.4)gi. !8i.435!)5> .!/. !7)?* ". ! (<. ! ( 35! "i35! )5! ( $ . Z ".43 !#)#3Hˆ* ) (<. 0 ! 3+ˆ* )N3.

( $9ˆ* )ei.43?i. . +*.$ ! ( ". ( .li.40 . -#+*2 ( 3H3 .4.li.4ˆ5 3 . !=)+*4i7 35!! ).. @ &™:*43HˆS ! 35!80Lˆ* )Q0]4C )…$‘.! ( $‘.EÔ0 . !8m 3 "/*3 . ! € 3?U5 . ( »* 635!#"%35!#).

4. ( $9*N. 35!#)}*ˆ3+.%! ( . $9i* & f h g t s\t#uV ji ‚"G "   /smV "# < ( ! 3H*ˆ) (-..%!". 0 ! 3+*ˆ)?-1*=0Z"/3 !#>?*ˆ) I[lkm]% C]onp^ ‰-8*=0L* !13-1* ( >?.

iu [Xvw]xy^ zWvw]x|{~}bA-1* ( 3 .i+*! ( $ !#)8Z €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ *ˆ) (-.i!#-s3.43*!8! 3)q-8kr.i! <( .*ˆ)Q. c!0Z8!#D 3?*ˆ+6) 0235*ˆ!#)…."\`a*Rt.4.4)e*4"! 3 .+6* ( ! )X)5+H5=. 0 ! 3+ˆ* )X-8*=0 ".

. )+.+m)52=3H*N)5+ ‡ c Ô “ ‚ J ƒ l .43 !#)W).*3 !#>?4* )# Š‰ˆ*[Xvh‰]‹xŒ‰^…d Ž[ v ]x ^ )+* ( +H5=.

/0 ].%!N.Z)+./*ˆ) \* ( ! ( $ !/@_Z " vh‰mv  x‰mx 6 €a‘†’ @ (-. 0 ! 3+*ˆ)=-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)! ) 3 .Ô-1*=0Gp š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ <3k"i3?*. .i!µ".0Ô.].435! ) o/*40L*=3 2=5=*ˆ)A6-1*=0Z"\* ( ! ( $ !1.

i!l./* 0 ! 3+*N-1*=0Z"/3 !#>?*iy% !_^™+*)›$ !!13*ˆ"..Z–[†Š‰” • ” ( ( U < ™ ^ * + . 0 ! 3+*ˆ) 1. $ +~S4..*40 /" 3 !#>?*ˆ)X! )Y*4$ 3?* (<.4)+*z-#+*.43T<. Í 5 ) = 2 H 3 2 * ./*4) ž Š‰e> de Š‰” • u [Xvh‰– —v ] x‰w —x ^ 6 €a‘™˜ @ Š‰  u [ vh‰Œv )8xŒ‰x ]œvh‰x cv xŒ‰^ 6 €a‘™ @ (-.$9*-..  . 3 . 8 ! * 3 1 ! Z 0 ! ( $+* ( !1. 0Z!#3?* 8.i. ) 5 $ l ! .4.$+*L.%$53+*i!83w(-¡[\y]2¢^…$ .*=0Z"/3*!)>?*G./*N"`*ˆ31Z / t# V "# -   /smV "# < ^ •oŸd>Š‰( >[\  oŸ^ & <—).i!+r  t£B •?>%¤6e{Bk& ( .

$5+HS .)+.%$‘.2.[¥).i!#)›$9*~[¥)¦¢^.43T<.%! (<.i!+r §[¥)¦¢^>%& c ./0 .. 0Z!#3?*ˆ) -1*=0Z"/3 !#>?*ˆ)W! ) -1* ( 0f.vw]w)¦xy^…$‘.

Z Š‰” • > •Š‰ & ¨ .

 .

10!#2435+*-#.+*-/.:=<?>A@ ž / t#  "G .7698.  !#"%$#&'(*).

e s  x q  /smV " < <—). $ +~S=*/Zw[\Š‰y œ^ oŸ >Š‰–[† oŸ^ & <U^™+*).%$53+*i!83m.$5!l. ( !83*!10Z! ( $+* ( !1. ( Í)52=3H*2..4)+*z-#+*.

-¡[ .

]2¢^…$ .i!+ .43T<.

: .

KM‰ >%y¤”S{Bk& .

 .43 .c$+*.

‰ 0Z!#3+*-8‰ *=0Z"/3*!)>?* ( * ( .* (<.)+*” .$ !’!13%+ ( Sˆ!#3./3H*iŠ{Bk )`aŒb‰4!_^™+ ).

i!3ˆ > ? 4.E3T<.PzŠ?.   ]w) $‘.

i. & <3k"i3+*-./. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ".$9*2.i! (<.

1)+.3*!#>?*4)W!#) -1* ( 0N.$ 3.i+ ).+67/. $ +~S=*/Z Š‰œ > Š‰ & <3k"i3+*-.%$ .i!l3*.$9*Z!#)Y./.$+*].™$ +HS4*35! )5"!#.i./0 .

Z Š‰–[† •oŸ%^>Š‰y  Š‰œo/Ÿ &  .

"i3.4.43.!102*ˆ) -1* ( X 35! -1.i!l3*.E3 .+*2 ( oi+ ).i! ( -#+*.%)5! /" .i!A!#)c+ ( $9.!. ( *4$‘.$ 2435+*-#.$5+*-/.43YT<. 3 .1»"i3+C4.i+ $ +HS . .135!#"%35!#).i!8.!#-#+ )+*Í). -#+*2 ( .43.!#) )5+H0 . ‚y t# uVt#sm "#V  /smV " <  <]).i!l*=7%$5! ( ! 3.i!".% O2NaJ ƒ G$J R ƒm/T<.%) .! ( $‘.i!f3*.

" 3*!10Z! ( $5! ./*/Z .i!8D ( +*! ( .

[¥.r.

]2¢^ 'C.[†]–.

.*=0Z"/3*!)>?*)5!"/. Z0 !#3?* 8.i!l0 .P^ .i!8.fX[*43+0 6 €a‘ @ .43HT-.35+67%+*3X! ( 3 .[ vw]$xy^S§v3.GT-.%! 8. ( !#35.%+*!#3 <( .i!A! )5.. ?.

135!#"i).2!#"%3 .4)Q *ˆ)+"! .  x 'Cjv  '¢x 6 €a‘ @ ( ( ( ( ( ( ( ( (! -1!#.+*2 .d‚' 3 .%). +*!8-#.$‘35.! $ (.3?! *ˆ"i$‘.4.

/ˆ* ) (<./.4.!35!#"%3+*-.i-#! ).+60Z"/3*!80 ! $ !c$5! + ! . 0 ! 3+ˆ* ) -8*=0 ".=3 Z .+6* !#)6 €Š‘\’ @ 6 €Š‘ ˜ @?É6 €a‘™ @’)./* €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ .

i.3*!#>?*4)# Š‰mvh‰+  '¢x‰?d  v  '¢x )+* ( +65=.2=36*N). 0Z!#3?* -8*=0 ".Ex 6 €a‘ @ Š‰(4< u [Xvh‰–4 v ^+  '$[\x‰–4 x ^ 6 €a‘ @ ! (<.43*! )W)5+m). 0 ! 3+*ˆ) -1*40 "/3 !#>?*ˆ)! )f*4$53+* (<.+ < vh‰mv xŒ‰.

i!N3 .$5!#)A35!/.i!f36*ˆ) “ ‚ J ƒ ‡ 3» .43›$ ! )35!/.ÔK3*.E3*!#)!+60 .Ô35! ).™U.43.E3?! 3. )+.Z)+.3*!#>?*7-1. )c".!#)5"!#.F.4)A".E0 ! ( $5!G3 .435+ !#)e./0 .45ˆ+ ( .$ +~S4.$ .

%!].i!).$ ./4* )1Z Š‰e>  (<./*ˆ) +60 ./0 .·6×35! ).0Ô.U@l. 0 ! 3+*Í-8*=0Z"/3*!)>?*LT<. ( .1)+* ( )+.!f*=7%$5+*! ( !f0N. 0Z!#3+*4)c-1*40 "/3 !#>?*ˆ).!#) *4$ 3?* (<.45ˆ+ ( .435+*.

3~p $ +*".

$5+63*+H/. ( ./*NT<.4*3 ! )W %.3*+*-1C ( .i! 3 ./*436*ˆ)?-1*=02*N)5+X[.i!+'&qs)(. ( 35!#.

4Z š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ !83"i3?*.

$+*F..i!f.i.

*ˆ) Š‰y  €  )5(9 | !Š`aŠ‰y X[ vh‰( c'¢x‰^–[Xv  '¢x ^ vh‰yv  'vh‰yx  '¢x‰v c ' xŒ‰Œx [Xvh‰v )8xŒ‰x ^( c'$[ vh‰œx c v x‰^ b jvh‰v )8x‰yx '0 `aŠ‰y b jvh‰yx 8v x‰ 6 €a‘! @ 6 €a‘" @ # .

 .

i!+2 0 + ! ( $ 35./!#5ˆ).i!c-8*  2+ ?jv c'¢x )  jv )8'¢x ( ( ( ( ( ( € 3H5=.%ˆ.!/.4. ( .i.i!W3 .45ˆ+ ( .N.43}T<.N.N0Z+*)+0 .43}!#)P3 .N.+*2 ( .*=0 .4.7698.i! 3 .i!_D ( 6+ 02*ˆ) )+.+ .4.43›$ ! 3.1".i!+N-/. )X"i3+*ˆ"%+*!1.  !#"%$#&'(*). R OTJ=UWVXLYZOtRO$GŒY ‚„2ƒ …wO I/-8*=02*L.. ( >?$5. 0Z!#3+* -1*=0Z"/3 !#>?*N-1.4)%T<. ( (<.NT<.+*-/.%! ).Ô".43›$ !+60 .:=<?>A@ & V "# <s\ K<  +„ £v •'¢x/.+65 ( */Z 4* $ .i!#) + ( $5!#3.l*ˆ"! 3 ..43.4)+-#* + 2 ( Z 8.40N7%+ .!#)P3 .!#) .i!l3 .10!#2435+*-#.

+*2 6 €a‘\’ @ '.E0 ! $5!c! 3 .-1* )5+ )." 3*!#>5.+*-/.$ !7‚C4).)+.i.i)›$ + $9.

 ) '5& [†Š‰–4  ^>‰ 4  & & [†Š‰y ^A‰ & „ & [† ‰ ^  [¥.

PzŠ¢^  [\ ^ ‰ .

Pz  & ' 0 a` b6 ‰ †[ =)  ^ & ¨ & | !a`ab” ‰ [\r   ^ d> 2—jv2  xŒ#& # &A9 & f t)ret#t#u   .

smV "# < c ( (<. 3+*4) -8*=0 ‰ ".

!15=.NX 2ˆ3+0N./*/*ˆZ$) Š‰‹z 0Z !#> c . +~zS.$+* .3.%!13 "i35+H0 ! 3+* `" *ˆ3!13 (+ Sˆ!#..i(! ./.*=0L*Q!13X"%3+*-.3*!#>?*4)#mŠ‰‹z  —)5! .i./.i!8D ( ! 8.)+*2i.i+*!1)53k+ 2 ).

43*! ).+ $‘.$+*ˆ3! . +*35! -#. * T<. )5( Z x Š‰  '0 `aŒb  Š‰  [Xvh‰– '¢x‰^–[Xv )t'¢x ^  [ v —'¢x ^_[Xv )?'¢x ^ vh ‰v  Œx ‰x   ' v xŒ ‰C)¡vh‰œx v cx  v  x  6 €a‘\’$’ @ / - }smt#u mg sm x"   /smV "# < [ vw]xœ^ 0 ! ( $ !B3H*ˆ) ((<.4Z $ . +H* i.i!13"/3*. !¦.1!_^™"/3 (*.N.N.%!W3*.40 . "/3 .> !#)V*ˆ3.+*2 ( i.P%.3 .$+*=5=* ( . Sˆ! .43="`ˆ* 3 Z 0 !1i.i+HŠSz‰ + )5+* 2 ( & )5!l*=7%$5+*! ( !A.i!80L*4)W35! "iUK35! V )5! Gw( O p >39CEiD -/. ƒ RO$JMUKVXL_Y_O & c 4* )?!). !G.i!N)5!G363*. ( *-1*=0Z"/3 !#>?*)+* ( LŒVWLYZL NPL ƒ V ! ( *3 . 0Z!#3?*ˆ) -1(*=0Z"/( 3*!)>?*ˆ)Q( 3H*ˆ)X"`*.

+*2 ( %. +*3.4 LŒVILYZL J ƒœ G ƒ N O /! ( 3 .!#-#.Yi. ! '5& | !8X ! 35+6.

( . . $9*2i. ((-. ! ."\* (i.4"i)(35! [Xvw)5! ]( xy$ ^=.4-#6[4S + 2 !#( 3P3ˆS . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z0 "/3 !#>?ˆ* ) & . !#) * i-1-1*-* ˆ*( 3+!#%. ! ( -#+ .$+ˆ* )!#. )%3 T<. ( Í* -1*=Z0 "/3 !#>?Í* v | !a`ab ).1.435i.35!_p ( ( ( * .A-1ˆ* 3.> !#) . @ & ! o ./F.Í! ).! $ . » !8k 3 -1* >?. !l36ˆ* ) (<.!23Hˆ* )="/. 0 ! 3+» * -1*=Z0 "/3 !#>?* d*v| '¢x ( ( $5+*! !-1*=02N € )5("/i. ).f!102D‚54ˆ* i. !8—3 "/3 .Ui.* . ( »* ! ( $ 3.:. ( $+ˆ* )Bi.

 .

7698.:=<?>A@ ue "#   V.10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).+*-/.

i+ ! ( $ ! )P.N-8*=7i35. W.+*-1*G3*.   /s\V "# < ( W3 3 ( ˆ5 3+CED-#.4)X)5+H5=.4.G36* ( 54+ $9. (<.+65 ( +HD-#./*G5ˆ!8*=0Ln $ 3. Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i ! )P3*. ( ).%!8D ( + -#+H* ( !#)8Z ( .

$9*ˆ3YT<..!#"i3.m /.i!W36*3.!#)5! ( $‘.i!83Sˆ!#.

Z ! *.35!#"%35!#).! ‘$ . -#+*2 < J–… ‚ VXO %! ˆ vC '¢xW  v x  / ˆ 6 €a‘\’˜ @ (G(-. 0 ! 3+*=-8*=0 .

$+*ˆ3 T<. ƒ N ?  .c!83Sˆ! . !83 <( ." 3*!#>?*%Šƒ N e%4! )!13/C ( 5=.43 Z <3 ƒ N T ‚ JMLŒGT›#O i. !%. 0 ! 3+*N-1*40 "/3 !#>?*-8* ( !8k 3 !#>./3H*i ET-.%!QX[*ˆ3+0 .!35!#.i!X35! "i35! )5! ( $ .

 vx 6 €a‘\’ @ ! 3+*ˆ).N.i!R3H*ˆ) (<. 0 ( .+65=* ( *=02n $ 3./Z * ) .! -8.43~S=*g.G3 .!#.4.F.%+*-#+H.i!80]C4) !_^™+*)›$ !l4* $53 .]X( 243+0N. !8D ( +6.E0N7i+65i( !1.Í.vw]o)¦xy^’$ + ! ( ! ( 1! 30Z+*)?0L*N.i! $ . 3X!13k"/.+6* ( !#)W$ 3.4)8Z ƒ N rN!#)›$ Cgi.!N"/...7. 3+5=..%!Z).L3 .i!1( ..N.%!W3*.Z!83k)5+65 *g./0Z! ( +$ *i)5+ )5! <—)"i3.43 .i!17%+6.%!Z3.!#.™$ ( +63 +6#.4.+6T<.i!6v . 3 $ +*". $ ! 35+H*ˆ( 3#&}< ( $+* ( -#! )# !_^™+ )./( 3*. ( ..$ !g.. $+* ! !83k-1.40Ni7 +H5 i!8.i( T-.:.)5+ $9. ( 0 .E. $ !-8*ˆ353.43YT<.-1*40 "/3 !#>?*ˆ)+[ vw]xy… ^ =[¥)..i!”xÍ"i.%3 ."!#35+H*.+*)+* ( *4$ .!#)?*=3HS4!#3BX C4-#+H360Z! ( $ !A)5+ $5! !80L*4). ( .$+*i& € .4)%X[.4.

) . 0Z!#3?*-8*=0Z"/3*!)>?*¦(v– ('¢xc).%!1.43 J %¢›#N R ƒ Z "`*ˆ3e3*.36*µ! ( $ !#3?*].i!?35! "i35! )5! ( $ .!1.43*3.i!BS-./*ˆ3e.1-1* ( *z-#+H.-1*=02* O2NaJ ƒ UmOTV ƒ NeO=›#N X O$GwO$& v ! | !a`ab  ? [ c''#$ ^ 6 €a‘\’ @ / - }smt#u )(%f smt#"g x"#  . (R(<..i!8.i!83 *435+654! ( Zƒ N r3 •@—& '0 x `aŒb  ( 3*.!…"/.i!83 $‘. _^ "  v x  #$ 6 €a‘\’ @ < ( $9* ( -#! )#M.

js\V "# <  < .

 V.

s\t u f"# "#j q  /s\} "# <V c *ˆ)=".

40 .4) "`*=3 .4.4.N3H3 .!#3?S .1( "`*=*3 .43”[ ] ^ & ( ( < -8*4* 3+i..U@_Z O2NŠJ ƒ L+*–UmO$GwLŒGKR Xƒ V . X 2ˆ3+0N.E0L*ˆ)}3 .43e3*.i!8. . 35!#)W$5! !80L4* )µ6[*=i7 ).i! ( 35! "i35! )5! ( $ .ND‚5=. ( $9*ˆ)e[Xvw]‹xœ^Y. ( *Í).40N7%+6n ( [ vw]xœ^ "`ˆ* 3X)?.!"/..%$5+63 +6/. ! .i35. X[ˆ* 3?Ô 0 .i!13—"/3*.43$‘.

i! <. . 0 ! 3+*Z-1*=0Z"/3 !#>?*-1.43 ? [1 c''#$ ^ 2.436T<./ P..1-8*=02*/Z ".i./3*! 3   '0#$ . ( <( .435.- Z 6 €a‘\’ @ 6 €a‘\’ @ 3 .3 . .! ™"i35! ) .i+ !#3 .N.

 .

i!80L*ˆ)Y3H*ˆ)e.%!R.7698.+*-/.43X! )1Z .i!#)5.  !#"%$#&'(*).i! )5!#.%!102*ˆ).40L*4)P..$53 .4353?*=363H*ˆ)%./  '' #  | !#-1*43+.i!0. .:=<?>A@   u / "# "#  c g* T-.10!#2435+*-#.

i! #$   Z ‰  [ )(./3H*ˆ3e..

#^ [†@ .

– ^ #   [¥)+.

P^ [&@ .

e  .

i!r'† )+.#^ 6 €a‘\’ ! @   .i! ).$9*T<.

$9*ˆ3:[¥)+.4.ˆ’!83 X×.

i!@.4)+*ˆ) 0LC4) -8* ( Sˆ! ( +*! ( $5!4Z [¥)+.·! ( 0N.%.o/*ˆ)Í-#. X[*ˆ3+0 .-#3. ( .i!É!#).P^ )5!É"/.i!8.+67i+ 3F.

4.P^ u[X' ^ §'  ».i!80]C4) '$[ )(.

#^ §'$[\' ^ §'  ‰ &   |'0#$ & .%).%4! ( .$ + $9.

4o/*ˆ35./.4..%!#3 .%! 0.F.3+*=3H36*ˆ)%.i!G0Z2-.E0L*ˆ)=. ( +H.* J * ( )5+6.i! ) ./36*L.Z ( ( (  3H*ˆ)e. ( (-. 0 ! 3+*»-1*=0Z"/3 !#>?*F.43.

4.i) ..1"i3+*4"i+*!8./-36*ˆ3e.  ‰ Š  ' [&@ ./*L3*.. .i! #   F .

 0P.

+ ˆ3 ™$5! ! ‰    [ )(. ^  '0#$  6* 80L*ˆ)8Z . $ !#3.

P^ [&@.

–^  '  ¥[ )+.

P^ [&@ .

 0.

P^  ‰    '   [&@ .

 0.

P^ [&@ .

h^  ' ' [ ' ^  [' ^ ‰       [X' ^ [†@ .

–^  [.

h^ .  [&@ .

 0.

P^ 6 €a‘\’ " @ .

%$5+63 +6/. .E./-36*ˆ3e.4353?*=363H*G.i!#)5.43 .i!0. .* ( .%!W3*./*µ!83.!_^™"\* ( ! ( .+ .i!loi!80L*ˆ)Y.

4-#! ( "#smt#u i s\t#V "L x"# )(eRV  s\t "  !#.   6 €a‘ ˜ @ c!Voi!#.!#) .43]6 €a‘ ˜ @m-8*=0L*P.  [Xv  . ( .$9*$+*=0 . 5$ +*) X×.o/*!#) 0]C )-8*ˆ353. …wLWG R $ G~…wLCV ƒ L h* UmOTGwLŒGKR Xƒ Vh…wL ‚ G:GhH„JMLNPO RO$JMUKVXL_Y_O &™) .!#.e?jv—  '¢xi! ( 9$ * ( .

 '¢xy^    v P [[\.

'†xœ) ^ œ ^  v   X [ & ' y x ^  .

 [œx  '0 # .  .%!102*ˆ). [ œx‰+  '0#$.x    8.. [P [XxŒ‰h x ^”  '0# –[\xŒ‰h —x ^ ^ .$53 . ( .xŒ‰y^ .433*. . [ x ' # x ^ . 80L*4)V."i3?*ˆ"i+ !1./* 3 .…wLV ƒ L+*–UmO$G„LŒG„R \ƒ V Z .   .4. . 6 €a‘ ˜–’ @ ˆ" i!  6 €a‘ ˜w’ @ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R TO G ƒ V. . `*.   ^     6 €a‘ ˜$˜ @ ! .$5+63*+H/.

 .

 !#"%$#&'(*).+*-/.+ ./*23 .7698.1! ^™"\* ( ! ( .:=<?>A@ ž / t#  j x"# / / - }smt#u )(eR s\t#V"g x"#j q  /smV " < 8)5.10!#2435+*-#.NX[*ˆ3?0Ô.439i!13k"i3?*. ( .

%!W..$+*2.i.

  .. 0Z!#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*/Z  2..   [ . 0 ! 3+*ˆ) 1.1"`*4$ ! ( -#+*.i!!#).  ‰ [ P[ ‰.$5+63 +6/.)5+60Z"/3 !10Z! ( $ !EZ Š‰œ  ‰  ./.1!_^™"\* ( ! ( .4)X! -1.i!l.%!1. -  ‰  [ P[ ‰–  ^+ c''# h[ ‰–  ^^  4* 3P* $ 3 ./*N3*.*ˆ) -( .i!l3 . 0Z!#3?*ˆ) 1.*40 /" 3 !#>?*ˆ)’!#). -#+6* ( !#)..i.  6 €a‘ ˜$ @ 6 €a‘ ˜ @ € .*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W).GX[*43+0 .) ^+ c''#$w[ ‰W) ^‹^   ./*ˆ) (<.43k! )eX C4-#+H3m! ( -8* ( $ 35. .!A"/.$ ! ‚3 .g. !. ƒ N Š‰œ § ƒ N Š‰+  ƒ N 1 < @ ƒ N 1Š‰z  § ƒN1  Š‰S)8ƒ N 1  < @ 6 €a‘ ˜ @  s\t#V "#V  /smV " < ( ..i!4Z  Š‰œ E Š‰   p] Š‰z  E  Š‰ z   ] ž 8. 3.43Y3 .+ .i!80]C4) ‚.i+~Sz+*)5+ 2 ( .%!1.".%!W. ( $ ! 35+H*ˆ35! )P.N.+67i+ 3X-1*=02*/Z Š‰  ‰ . ( (<.-#3.+602*ˆ)eT<.

 c' # .

%!W.i!2X[*ˆ3+0 . ^  6 €a‘ ˜ @ 3 6 3 .43N.4./3H*/Z <—)›$‘.  .i.N. .!13*.! ( .+63H3 .43})5! ( * Í-8*ˆ)5! ( *]. - u[1 .43 ..4)…". ! )N3 . $NaJ ‚ V ƒ …wL|…wL O NPL T-.%!W0 . [1  ''#  ^   . 3 $5+*"/3H*ˆ)’! ( $5!#3?*ˆ).E0Ô.4-#+H* ( !#)W$535+H5=* ( *=02n $535+ -/. ( C ( 5=. ).:3 .4) 3.%! ( *ˆ)A"! 3+0Z+ $ !Z! ( -1* ( $ 35.

  '0#$ .

 ^ 6 €a‘ ˜ @ #sm "#V  /smV "# < <( . 0Z!#3?* -8*=0 ".

i!e ). N ƒ G %ŒQ J ƒ .+  %&.3*!#>?* ¸!#)R3 .

<0 .

i!l3*..+6* ( !#)Y. ( ./*:3 .i.4( -#! )X)5!#3+C ( 3*.4)X3 .4.i!l3 .1! -1.!_^™"`* ( ! ( -#+ .4)W)?*=36." 3*!/.+*2 ( Z <3 . X[*ˆ3+0 .E3Œ $5! ( !80L*4)PT<.

 .  § / ?> ‰  2.i! ".  6 €a‘ ˜ ! @ .i!#)›$9*WT<. S .43 .  ‰  ‰ .

"./3 $ .i!1. E™=.4./*BT<.!#)?. *=7™$ ! ( !102*ˆ)—!13‚0Z+*)?0L*=3.i!.43 .

i!Y..i-#+H0L*ˆ)T<. (2(<. 0Z!#3+* -8*=0Z"/3*!)>?* $ + ! ( ! .

35!#)."\* ( .4)f.i+*! ( $ !#)1.¿3 . ? y]Z.i+~X!#3.! ( $ ! )-1*ˆ3.+60 . (*-#! ) ( p!n#).

]%@n#n#n .

) Í .

$ + ) ×.i!80]C )µ)5! ?X +CNT<. ·.4.43   ƒ N 1 ‰  .i!4Z )5.

.

[\ƒ N : <@w^ 6 €a‘ ˜ " @ .

 .

10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).7698.:=<?>A@ .+*-/.

Ži  V }"G ".

A-1* ( 8.+*2 ( `" *=3*+ ( =2 0Z+*-#." V y / . ! -1.4.*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0 "..

( Z D   Dy‰  ‰ • D   jn#n#n„ •D  ‰y: •D 6 €a‘  @ > .3*!#>?*4)1Z  !#.2.

0Z!#3+*4( )?-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)— .i!¦D 5( ™Dœ‰ & &#& D ( )+* (](<.* ( .

i! 3*.40 .%). )6‹! . ! )}( .%-#+6* !#)X).=!13T" !Œ%( .4-#+ 2 & ( . 3H*ˆ)a%.( !R3H3 .)5!P363*.1!#-8. ( ! ( $5!#3+*A"\*4)5+ $5( +HS4*WT<. .40 .i!.%!13k"`( *=3*+ *=0Z+6*f*$ .)?*=36.40N7i+Hn ( 3 .

%!102*ˆ).(.43 4.+*2 & =..$53 .$ . $ !8*ˆ35!80Ô./* -8*=02* LV9›#LO$NPLŒJ ƒ ‚ GK… ƒ JMLŒGT› ƒ V …„LŒV V  L N ƒmZ $¢!? y! .i!l3 . ( Q. )# -1* *™. $ !’)?*=7i3. -#+6* !#)]"`*=3*+ 2=0Z+*-/.4)! -1. 35!102ˆ* ) ˆ)5+ .!e3 .B0N.™1+60Z"`*ˆ3.+6.! -1.4.

a  a .

‹!Œ" !Œ .

†&I s .

! .

 a ™"!_! #+! " Œ$!$Œ% ! y! ™ #C& ¢! #  'Œ $# ” " y ! ™ (  +wŠ‰ m& &#& T )?* ( 3 .4) .

l3 1. 35.4(*.35+ %+*35). 67 6 €a‘  @ #)›$‘. Y. 8..!! ( 3 .N" i! i!A! )5.+*2 ( /n /.1! .4.NX[*ˆ3?0Ô.!#) i! .

Z D [†=)cŠ‰‹^–[\=)  ^1n#n#nw[†=)c ^A 6 €a‘ w’ @ q "  .

 t#  "#V s\ smt# RV"#t# uVt#sm ) )+*436.i. )A35./.i!N$9*-..+*2 ( .i!D  §Dy‰y  n#n#nˆ §D  ‰yt jD  -1* ( -8*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W)+* ( )¦Dy‰‹z D [ )(.$+*K.i.i.i!CD $*g. (K(-. #! -8. )./. D  <Dy‰  ‰  U+ .4-#+H* ( 4.Ö!83…"%3+*-.* ( -1*z!8Di-#+*! ( $ )c! ( $ !#3?*ˆ)6D &#& & D ! ( $9* ( -#!#)+)io.!#)W.4(*.!#3. 3k+ 3535!8.4. 0 ! 3+*Í35.4)W3 .+67/3 !)$z*Z! = n#n#nK <D  ‰y < D  8.+*2 ( "`*=3 + ( 2=0Z+*-#.i! D & ‰ c .7)+.i+HSz+*)?*ˆ3P./0 .i!f3*..

4(H4& ( ( (<.5 % Dy‰ & &#& D )+* (  +$vM ¡'¢Z (<.43eT<.13 .40f7i+6n ( .i!1D  8Dy‰y  ‰ •n#n#nI ¡D  ‰yd D >N .7. ( . ( ( <—)X"i35! -#+ )+* ( *4$ .1"i3?*ˆ"i+ !1.43*! )#i! ( $+* ( .%!”D .!#)¦v|) '¢Ôx !#)X$‘.i!)5+–D .43 !#)#3 . 0Z!#3?*ˆ) 35!#.3 .4(H . $5!#35+H*ˆ3 * ! ) -#+*! 3.4.#^ D z D & x !#)e.!/.5 % Dy‰ &#& &#2D *N)+* $+*. ( ./*4) 0 ! 3+*ˆ) 3./* ( .%&  ..$ .

+*2 ( + ( 4S !#3.1!_^™"`* ( ! ( -#+ .l... / 5 & <3 36*=5U.t!/  q  / s\V "# < .43 .NX[*ˆ3+0 .+ . 35+ $+0L*!#)V3 .=!_^™"`* ( ! ( #.) .!#) E 8 $ +H3*+6#.402*ˆ)}3*.40Z! ( $ !X). ).E3Œ&‰< ( 9$ * ( .+ . ( #.+i)+*43 .E3k".i!3*.S. X[.

 Z 65=. E3 ( .

* .?:.  h  '$[\ƒ N K[†¢^+ <@w^ 6 €a‘ $ @ t  .  6 €a‘ $˜ @ §-9-$. )5(Œ%+ . .. 1032. / .

i!4Z   . 576 8 8  1032.4  E$ ! ( 1! 02*ˆ)YT<.

+ $902*µ! )Y.i( ! $5!#( 3?0 + ( .GX[.i!. ( -#+ 2 ( ( 0N.43›$ !+60 .W. ( ( .$9CZ+ ( .. X[.lT<.E36.43H.i!( )+.!#).i.%!8D + ! .45ˆ( + ( .43. +~S4.7". 35+ $+0L* .. -#+ 2 36*=5U.l.435+*.$535+ 5ˆ+*33*.4.4.i!Y0Ô./( 3 $ +HS ..4..%& ( <—)…"`ˆ* )5+H7/*3 ! 3. "\*43+T<.)5!/.4  33H*=5U. ! ). !#3 .

*µ!13 S .E3i.+*".43H*ˆ3—"i35+ p . !83.

="i35! )5-#3.1!#-1./0Z! ( $+*iE..4)Y3 .$535+ ( 5ˆ+602*ˆ) .3H*=U5 .+*"-#+ 2 ( ".1$9*-.i!l3*.4)’)+*=3H. ) .43.43?5=N < > .+ $902* -1*=02* .43!13.+*".435.i-#+H* ( !#)Y.43Hˆ* 3W"i3.+ ( . .i! ( *ˆ)35! ).%!QX[*ˆ3+0 .$9*=0 . ƒ N W[†^=< —& * !13S . 3+5=. / 5 &  + ( !80N7 .i. T<.4-#+ 2 ( . ( .43 ( *2.

 .

 !#"%$#&'(*).$5+63 +6/.:=<?>A@  8.7698.10!#2435+*-#. smt# - /t V Vm .+*-/.

i!#) ‚3 .i-#+ 3e3 .t#sm   / s\} "# < ( .  @ ./*N3*./3*.f. Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i %-8*=0L*.4)%X[.   ) @. ( <( .  ( *=02n $535+*-#.4)X).  c!_D ( 6+ 02*ˆ) "/.i!8.%+*! ( $5!#) 35!83 .+65=.4. #$vE .+6* ( ! )1Z œvE ./3*! 3 !#)eX C4-#+H3.4)Q.' .   @ .i! < ./.GX243+0N.+H* ( #! )X$535+654* 2? .%!W. ( #.

)W 3*.!µ)5.!13 .13.    # 2 ? < ( 5$ 35!f3*.4)). ( #.4)YX[.4)X). ( -#+H* ( ! )oi+ "! 3+72=3*+ -/.35!13*.4)YX[.%+*! ( $5!#).+*-/.' .Z #$.! ( 3*.? ./*g3 .+65=*  '  '  ( .4.+65=. -#+*2 ( .Mp  y] # 2] #   <0 ". $ + )?X×.–[†Š‰y ^A  6 €a‘  @ ( *=0Ln $ 3.  ) @.+H* ( ) $ 3.

6 €a‘  @ smt# w t)R .3*!/.

yRu" t#s\Vj   .

+6* ( ! )Yoi+*"!#3?72=3 +*-#.).i!l.+65=. ( . 0Z!#3+*Z-1*40 "/3 !#>?*iy%‚.i+ ! ( $ ! X[*43+0 .4)%. smV "# < c!_D ( 6+ 02*ˆ)e3*.i!l3 . (:(<.4)%X[.

] .' t§'' . Š‰+ .' t§'' .  h >[ ƒ N K[† ^+ •@ 3 ^ '$[¢@09)c@'‰3)c@' ^ . ) @ .$ 35.? . Š ‰y I  '¦[ ƒ N K[†Š‰‹^+ cƒ N K [† ^+ •@ (^ . 3*!#)X)?* ( Z #$ :  # h[†Š‰( c ^ o[†Š‰( c ^  =) #$  # w[†Š‰( c ^ w[†Š‰( c ^ 6 €a‘  ! @ .43 6 €a‘™2 @ " i! V ƒ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R $O G ƒ Vq…wLŒVVXO 2ƒ N P› JMO ..i!80L*4).+6* ( E. Š‰ I  '[ ƒ N K[\Š‰‹^( •@y‰ C^” $.4-#+H* ( ! )QX[. ( . @ .+6* ( !#)1Z 6 €a‘  @ '&?>'0# ¦] '&?>0' # .4) 35!13*. 102*ˆ)%.Z ¦? .  .  6 €a‘  @ "#smt# —i smt# "# `*-. <0@ ”' $ 35.  #$.   ? # .

    Z # .Š‰ $ 2 Š‰ 2 ) .

# ¦Š‰   ¦Š‰     .

7698.  !#"%$#&'(*).Š‰ #   Š‰ 6 €a‘  " @ .:=<?>A@ # .+*-/.10!#2435+*-#. 2Š‰ # Š‰ #  #$  #$ .

 .

  .

$ - /. !#"$ &%')(*+.0)( u ‚ "  "N .

-#+*2 (21 ! . ).e s  V- /t# ( *3 .!#.

$9*g. "‚C45ˆ+ ( ./3 $‘.i!l. ! -1.+*2 ( 6 €a‘™˜–’ @?! ( 3 .4.4./*g. ( 35! )+./. 02*ˆ)X!83k"i3+*-. ( ../*ˆ) )5! 35+ !#)# !10Z"/3*!#.a433Œ &a$! Œ !65 aI \! U! ( 3*.i.

i! .4o.*2T<.

G.i!80L*ˆ)›$ 35.435!80L*ˆ)8Z < <   v # [[X.*ˆ3 .

'&xy) ^ œ ^   v .

/*ˆ) )5! 35+*! )98  D 8  F !13k"i3?*. ( . < . ( $ !  FZ‰(  Dy‰œF ^ F  Dy‰œFZ‰+ •D F ŸS  Dy‰œF •D F  Dy‰œF Ÿ •D ?> D F   F ^ Fo‰+  D¢ŸIF ^ F  D¢ŸIFZ‰+ •D TF ^ C> . +3H* 3 .i!l3*.E3Œ& !#. FBA?-1*=02*BT<.  D & i!#35.4)X-1. ( 36* 9n +0 ( * E5 +.i!80L* 1* +. ))5!#3.+*! )—) ..43 ˆ)W! : : F.D & /3 +( * ( -1* ( S4!#3?5ˆ! ( $ ! )#z( "\*-.   [\'&xy^      ( 5ˆ! ( !#3 . D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> Dy ‰yF Dy ‰yFo‰A Dy ‰yF Dy ‰yF%Ÿ Dy ‰ F?> D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> && && && && && & & & & & D F D Fo‰ D F D F%Ÿ D F@> && && && && && & & ˆ)35! 43 i! 4.E3*!#) ! )1Z :  D :  F [D •Dy‰+ •D §n#n#n^+[ F  FZ‰( •F §n#n#n^   < . [D [ D [ D [ D n#n#n 7 6 €a‘†’ @ n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n 40L*4)#&U<—)]+ ( $ ! 35! ) .%.$9*g. 3 4)$ 3 Z+ ˆ).NX[*ˆ3?0Ô.  =. ˆ3 ii" .+65=.1)./.%+*! $5!4Z + 4.

]X C4.43  .35+ %+ D F 7 & #  E D ( -/./3 .i! ( *Í!#)B0LC4)T-. .i! ( $5+HD-#. )+*Í".$ + -1.D 7 6 €a‘™˜ @ < ( 9$ * ( #.43?6 €a‘ ˜ @’+6.N5ˆ! ( !#35./*D   dF      & 7 67 ~p ™! )5.+6360Z! ( $5!A"`*ˆ3+T<.i! ).%!N.$53 .LX2ˆ3+0f. ( ./3 . 3.%!10N.! )#3*./3*.fX2ˆ3+0f.%!W3*. 6 €a‘\’ @ )5!N.

 .

10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).:=<?>A@ f .+*-/.7698.

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\  n#n# nI cD Œ ! &a$! – %'  ™ )2z *  # .

a&Œ. ! œ! .

a  a .

%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ( )$z * !#) )+*=3H.D & .439C..4. ‹!3D  •Dœ‰y  ‰  ‰~ 8D > a& # &  (  D ( #+(((#–D # (a  )— .i!#)›$9*LT-.! -1.i-#+ 2 .+*2 i)5! ) . $5+*) X×.i!l3 . # #a Œ D *$Œ.

Z ‰ D ) * •Dy‰ ) *  ‰ n#n#n„ •D  ‰ ) * •D £ 6 €a‘™ @   z ./3 $5+*"/3 +*-/.E0L*ˆ)?!#)›$‘..4-#+ 2 ( \" *ˆ3 .N!#-8.

Z 7 D ) ‰ •Dy‰ ) * §n#n#n– •D §n#n#n„  D ‰* ‰ )D *  ) .

4.o. o. ! oi!80L*4)N( .i! "! ( ( .( "`*4$ ! -#+*.4)c! $ !#35.i./0 .i(<! .i! ( $5( !»"\*ˆ3-8* ( Sˆ! ( +*! ( -#+*(.*(i( (-.4-#+ 2 ..i! 0Z!#3?*ˆ)c! $ !#3?*ˆ)#& < $9* -#! )#k!13 0 + !10N7%3+*F.4+*)?3 .–!#) . ( ( 0 ! 3+*Í! $5!#3?*"\*ˆ3?T<. 3*.i!)5! 3+3H*Í$‘.%&—<3e0 ( + !10N7%3+*@.i!f3 .].%+*!#( 3?.4)B.F. .i! 35! .40N7%+6n &I.%!1)+.4)./* !13’$+n#3+0Z+ ( ( *É+ ( .i!1!#) .–+68T-.Ô-8*=0N7i+ .

% ) o.%+HSz+*)?*ˆ3 ./.+ ( !80N7. !CD &T *43 oi+ "24$5!#).i-#+H7/3*! !#) .43 .43?5=*i 3 .F.i! *E*F%.i!G3H*Í)5!#.FT<.%!#-#+ 3# ) $* G„O?› LŒG„LŒG …  Q_O$NPLŒQROTJ ‚ G„LŒQQ ƒ V O 4 ..+*)#).4.i!µ)5!#3B.35!8.-#+ 2 ( )$z* ! )c+*3.GX3 .

+0N.L.i+~S™+ )+*ˆ3Y.$5!4i).".+67i+H3*+6.Z )@o.i./3 $ +*".F. "`*ˆ).i!1.4.43.i! D& ˆ* 3Y4* $ 35. ( .i!A)5! 3 .i.ˆ&< ( $+* ( -#! )#)52=3H* ( 4* ) T<.

E0Lˆ* )’.Lo.+*2 ( .i! (<.40f7i+6n ( &œ.402ˆ* )8Z ) ‰ ‰  Dy‰ ) ‰) * •D *  )¦D * ( (<.i!).4+ )+3 .A!#)}.402ˆ* )}*3 .i!B3 .+ . .i!c! )%.i+ !#3+./0 .N. +H1T<.4.G. F ! ( $ !#35. ( .*3 +*-#. -1*=0N7%+ ( .i!)+.!1k3 "i3.1!#-8.4)Y.o.i! 3*. 0Z!#3?*µ! ( $5!#3+*µ"\*ˆ3?T<.!#3?36*$‘.4o/ˆ* 35.i! 35! .i.4)] "`*4$5! ( .4-#+ 2 ( 6 7€a‘™ @…"`ˆ* 3 *  ‰ ».4) <3`0 + !10N7%3+*l.+6Z 0 !#3’$+#n 3+Z 0 + ( i* ! ( -1* ( $53 . 0 ! 3+*ˆ)X! ( $ !#3?*ˆ)#&< ( $9* ( -#! )#!130Z+*!80N7i3+*f.

35!8.l..GT<.i!l36* ).i! ) E*Wi. !¦D & *ˆ3oi+*"24$5!#)5+ )#U)./.%+HSz+*)?*ˆ3.% *Bo.%!#-#+ 3# ) * G„Or› LŒG„LŒG …  QZO2NPLQ(RO$J ‚ GwLQ3Q ƒ V O 4 .43 .!/.4.+ ( !10N7i.i! )5! 3}.-#+ 2 ( )$z *!#)?+*3.43+5=*%3 . X3 .i-#+H7/3*! ˆ!#) .

4.%. ( $9*%—)5+ )$z *É! )L.1!#-8.4!#))›$9)+*g*436T<i.44C0L)#4* ™)W"/i.43 & YZLŒJMUKVXO„‡ Ÿ !/. .g.i( !!13H3 . ( .Z *fo. 0Z!#3?* ! ( $ !#3?*ˆ)#& €}i.( . )5!1-#0L.4(6:i.+*2 ( ) ( @m • ( )c@M£%/3H*ˆ)X-1*z!8D.402ˆ* ) . ! D  *i%.i!+D & *ˆ3N$‘. !~D ]-1*40L* T<i. ( .i+~S™+ )+*ˆ3Q.$53 . !#3. i. )!8i.%! ). ( i.ˆ&i< ( $9* ( -#! )#)52436* ( ˆ* )%T<i. !1i. . +HzS +*)?ˆ* 3gi.!#3Y.!++6* D ! )s3 . ! )5! )$3 z 4S*z.E"/*3 !#i.+*! ( $5!#)P. !8.@™+6* )7.Q35.µ)?* ( (<. 3 "`*=3 + ( *=Z0 +6%* )Ä!#)L.. .%!102ˆ* ).g3 .1"\4* )5+6%7 +6*3 +H. *3 .4).4.2.

4i. 3 !e.E*3 !#. ( -#!./&iQ< (.4$9( *K-#!#T<)’i. m]$)5+4(o @™.D +6 * ( .%)Y&I3 . )…!#3 )›.4.4$+3H5=* .

)5!! (334)5! .ˆ)… )5*F2=3Ho 1* .:"/i. !Z!8i. i.

ˆ31&Z )?* ( -1*=4 Z0 .

. ! @ ! )B3 ."/]T*3 4+!)5> . (' .4! )5) ( Z X 4C -#+H3 4S !#3BT<i./»* .4@™)1&hZ —' 3+ *47 )¦.

4Œ3 & c ./ˆ* )=)?*=36%. -#+6* ( !#)  Ÿ )c@m cM)c@Mu[†”) @^–[\”)M' ^–[†¦ ' ^ „ .Í)+*=3Hi. -#+ 2 ( 3 .4) * $ 3+4* ) . -#+6* ( .( +*-#.

 .

+*-/.10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).:=<?>A@ .7698.

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ f a! Œ # ! &  $  a  ™"!oŒ #a¢~! ) !Dy”‰‹z D ! .

 [¥)+Œ .

P^D D  z cD #9Dy‰y   ‰ † a! n#n#nw  D& ( ( (   ‰y~ D  > „# D 5 # Š‰ 2  } &#&#& $ ‚3*.4) .

$9*435+6#.É3 .%!A! X[*ˆ3?0Ô..4( -#! )P. ). 0N.%!13k"`*=3*+ *=0Z+6*WT-.35+67!4Z D • Dy‰y  ‰ jn#n#n„ •D  ‰y: •D >D [\=)cŠ‰^–[† )  ^6n#n#n„[\=)c ^> !#.! ! )5.40L*4)V3H*ˆ)e02* ( *=0Z+6*ˆ)1[†”)? ^ %$ ! ( !102*ˆ)1Z + D • Dy‰œ  ‰ jn#n#n„ •D  ‰œ~ •D  D  )j[Š‰+ • §n#n#n„ c ^  ‰ § n#n#n„ £[¥)+. .fX×./3 $5+*"/3 +*-#.4.

4) "`*4$5! ( ..P^ Š‰  #n n#n  7 > 6 €a‘ @ c .+ .%!  : 8.43 .%! 3 .i! Ô)?* ( +H5=.i!B36*4)’-1‰ *z!8Di-#+*! ( $ !#)e.i!! )5.4)P.4)}0 + )+0 . ( $9*i+65=. ( .-1*z!8D.i.35+67%+*3’!83}"`*=3*+ ( *=0Z+6*)?* ( !1T<.4)Q./*ˆ)QX[*ˆ3?0Ô. )}.43 ! ( $ ! )#™-1* ( 3H*fT<.i+HS .+*! ( $5!#) .43 !#)#&$ *ˆ3$ ./*g36*ˆ).

%!RT<.4) ! -1.43 & f  ‰   [¥)+.E0L*ˆ)Q.i! 35( .ˆ *=7%$ ! ( !102*ˆ)3 ..i!102*ˆ).$53 . -#+6* ( !#)8Z Dy‰e )D  ‰ ‰    ) DyD ‰ D T<.i!! )3H*GT-.

P^ D D 7 6 €a‘ @ .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ ‰ yv '¢x~ =Œ$!(! Œ9D  Dy‰y  yD ‰ #.

( /.i!#)›$9*LT-.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ?0v '&x !#) D •Dy‰  ‰ *=0 . *N!83k-1* ( >?.(((#KD #a: Œ 6 ‹! ™ #q a  v|) .

i!$9*-../*g.4.1! -1.G3 . -#+*2 ( Z 0  ‰  u[¥)+.5U..

! -1.+*2 ( ) §n#n#n„ •D   ‰  D X 9C.P^ D [†¢^ > D +*=3H.i-#+ 2 ( ..4.i!l3 .

$5+*) ×.Z i)5! ) .43 > 7 6 €a‘ @ .

E  # ™ # &  '¢xt & ! Z Œ$!‹! ( . ‰ •Dœ‰  §‰ n#n# n„  D  ‰ c •D  [D ^ Dy‰  §n#n#n„ >[D  ‰ ^ £[ D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^   ‰ §n#n#n„ £[ D  ‰œ^ [ ^ £[D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^ [ ^  ‰ §n#n#n„ §[D  ‰œ^ [ 6^ >[D ^ D [ ^  Dy‰+[ ^  ‰ §n#n#n„  D  ‰ •D 6 7 €a‘ @  n#n#n 0D  ‰y” D £ Œa ŒˆD .

.i! )%. $+*~[ŠD ^ >D & < $9* -#! )# vE) '¢x7!#)$‘.%!N3 .* ( .Z!#-1.i!=-8( * ( (<>?.!/.%$ +H3*+H/. )’"i3?*ˆ"i+*!8.%.40N7%+6n ./5ˆ. )+*i o%!1( 02ˆ* ( )e.ˆ%! ( ( !13 .4-#+ 2 "\*43*+ 2=0 + -/. 3 $5+602*A".i)5. (6f.4.43 !#)XÍ"`*ˆ3X$‘.i! 3*./*G3 .4.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )#(/3H*ˆ)X( -1*z!8D./*fT-.+*! $5!#) D )+* ( 0 ! 3+*ˆ( ) 3.4.i! o%!102*ˆ)%.Í3 ..4-#+ 2 ( -1*40 "/3 !#>5.4( -#+ 2 ( .f*ˆ"!#35. .i.

T-.$53 .402*ˆ) .%!!#) 3H*FT<.i!NT<.i!#3.( .%!102ˆ* ).43 & ¨ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful