.

  !" #!%$% &'(.

102.*)+ . /.

=_W<8%B S8 <? D 7C 8a` I?BbK 5 MR#A <*>? A8%B <? D 7C8cIJ. S8 T R C8:K 5 U 87 :/8%BJ8%A EF.YX 7Z?C@.=B Bd>WD 7C@8%BLK .=C8%B <? A A4G D 8:/?B <? D 7HC 8IJ? BLK 5 O M NP:QD R C.'43 5 6 798:/.(B \ :/.=C S8 R A <? D 7HC8IJ?K 5 ^ ?=EF8%A <*>.=<*>@?A8%B 8%C 8%D 8%A EF.[: \ 8*]&7Z?A8%A <*>.=<*>? A8%B V>WAND W> <.

 .

10!#2435+*-#.:=<?>A@ G B CED H IKJ F LNMOQP R OQJ SKTULWVXOQP YYNYYNYYYNYYNYYYZYYNYYNYYYNYYNYYZYYYNYY G []\9^ _a`cbed]fgihkjlchmgihnpo]qrtsu_a`bwvchnpo]qxlhyqzd]{AhmgEvcd]|}hmgr \\}\\}\}\\}\\}\\}\~ []\.  !#"%$#&'(*).+*-/.[ €yhk|}hkqz‚lcd]llchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qŠ\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\ ‹ []\Œ~ KhmŽcjc‚|}‚]j‘o]gnpd]ƒlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q“\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\”‹ []\9‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchkƒ1fcg%oXlc`|˜™ošlchwj’„nphmgio]qa|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]q†\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\”œ []\œ žo—gnpd†{=‚jcŸ…np‚|}dšlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qx|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]qp\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\ œ []\Œ¡ ¢Qo’n†fcƒ‚hˆ‡‰oŠ|}o]j.7698.

[.[ ^ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]jh}¶XfAo?jhkjc|›d]ƒlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q·\}\}\\}\\}\\}\¸¦ []\.[~ ¬­hkƒ‚d]|}‚]ju‘`jc|}‚o]jcd]ƒNlchyƒ›dšh}¶Wfµo]jchkj|}‚d]ƒ7\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\¼ª []\.[mœ •7o˜™hkjc|‚dšlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qx|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q½\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\š° []\.[ ¦ Áµhko]g%hnpdŠ‘`cjlcd…nphkj…˜™d]ƒlchkƒÂ]ƒ‚£]hm{cgid¯\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\´³ []\.‡‰`£]d?lo¤\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\¥¡ []\9¦ K¨§X‚qz‚?julchwj’„nphmgio]qx|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q©\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\ ¡ []\«ª ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j£—gi®—Ž=|dšlchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qa\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\¯¡ []\9° ±²Xlc`cƒ‚ops¯d—gi£]`nphkj…˜™ošlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\ ¦ []\9³ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j´fµo]ƒ‚d—g­lhyƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?qp\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\ ¦ []\.[ ‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchwƒ‚dŠgihmfgihkqzhkj…˜™d]|}‚]j©h}¶XfAo]jchkjc|‚d?ƒlhwƒ‚o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q ° []\.[][²¹1dŠ‘—gnw`cƒ‚d¸lcheº»`cƒ‚hmg¯\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\ ª []\.[¡ ¬­d]¾‚|}hkqalcheƒ›o]qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q¿\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\À° []\.

[ ³ ž`jc|}‚o]jchkq½˜zgi‚£]o]jco…npb}˜zgi‚|}d]qalchy`cjjW„nphmg%oŠ|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o©\}\\}\\}\}\\}\\}\²[ ^ []\Œ~—^ ž`jc|}‚o]jcqav‚fAhmg%{A]ƒ‚›|d]qÄlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\ [ ^ []\Œ~X[²¬­hkƒ‚d]|}‚o]jchkqa‘`cj|}‚o]jcd]ƒ‚hkqy\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\Å[ ^ Æ´ÇÉÈ.[ ° ¹1o]£?d—g%¨˜inpoŠlhw`cjjW„=nphmgioŠ|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o´\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\u³ []\.ª ÿƒ‚£?`jcd]qxfcg%o]fc‚hklcd]lchkqalcheƒ‚d?qahk|`cd]|}‚o]jchkqxfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q¤\}\}\\\\}\\}\}\\ ³ []\.Ê»ËÍÌ#Î…Ï²Æ Ð…Ð’Ð…Ð’Ð’Ð…Ð’Ð…ÐWВЅВВЅВЅВВВВВЅВЅВВЅÐWВЅВЅВВЅВЅÐWВЅВВЅРÑcÒ ÃÓ\›[ ÃÓ\9~ ÃÓ\׋ ÃÓ\œ žÔ—gnw`cƒ‚dŠlhkƒfcgioXl`c|˜%ošlhylo?qaqzhmgi‚hkqÕ\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\ Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l¼[tlhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l~“lhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l´‹Ólhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Ø [~ [ ‹ [mœ [mœ .

 .

:=<?>A@ .+*-/.10!#2435+*-#.7698.  !#"%$#&'(*).

  .

4+*-#. "i3+*-.   ! "#%$ & )' ( $ 3+*-. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ".i! (<.i! (<.40 ! ( $ !µ!83-1* ( -#! "%$9*:./0 .+*3.$9*2./.i.i. ) *ˆ"!#3 ./.!102*ˆ). 0Z!#3+*-8*=0Z"/3*!)>?*Í@3 . -#+6* ( !#)=)?.43654!17i35.

$9.3*!#>?*4)#& A <—).

!102ˆ* )UT<i. (R(<. + ( $ ! 35"i3.4-#+ 2 ( ˆ5 39CMD -/.i!L0LO-. -#+*2 ( 5ˆ39CEDi-/.i+H0 ! ( )5+H* ( . ( *F7%+6. )5./0 ! ( $9*Pi./3H*7 . + .»35! "i35! )5! ( $ .43+54.43.%ki. * -1*=Z0 "/3 !#( >?i* 14S !#3.F. ( . !V36ˆ* ) (<.!102ˆ* )B3 .43 6×"/*3 . ! ( .i. ( N * -1*40 "/3 !#>?‰* @ & I J *=02*K.+ . !L3 . 0Z!#3+*4)-1*=0Z"/3*!)>?*ˆ)c! ( !13"/3*. Z0 !#3?ˆ* )./.i!G3H*ˆ) (<. -1* ( ). 0 ! 3+.! $‘.!#-8i. ( .!#"%$+*ˆ)N.@i. !Q./*@3Hˆ* ) -1* ( .

!#"i3. ! ( 3. !#35.4)1Z. +HX ! 35! $5!#)YÔ 0 .43 ( ( i.!#)5! ( $‘. !Wi. !1%.-8*=Z0 "/*3 ( !)>?ˆ* ( ) )5!?"/i.

1!_™^ "`* ! -#+ ./*3 .GX 243+0N. (:(<./3 .%X 2ˆ3?0N. Z0 !#3+N* -8*=0 ". $ !14* 35( .Pi.43’]X[ˆ* 3+0 .Ri. !<.+*!#)WÔ3 .EŒ3 & a c!102ˆ* )›$ 3 .4( -#! )ei.40 .3H3 .Ni7 + 240 + -/.4.43Q*3 . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & b c .1"\*43 .4)’"`4* $5! ( . !%3Hˆ* ) (<. ./3 !#3 Ei.43 -1. ( +6Z0 "\ˆ* 3›$‘. !X<./*3 .X[4* 3+0 .Yi. ( -#+ .%-X[ˆ* 3+0 .X! ( 3 ./3 !#3 ( ˆ* )X"! 3+Z0 + $5+*39d -/. *3 . ! . 35!102U* . !Qˆ5 3 .

N).*3 !#>?*fi.! ( .$9. ( . ( !#35.gÔ0 . ! .+63H3 .%& h <—).

43. .4)-1* ( -1z* !8D . ( -#+H* ( !#)-8*=0 ".!102ˆ* )l3 . ( T-%.4) ! -1.435+*. + .47/*3 ! -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & k c!8D ( +*3.i. -#+6* ( !#)Í"`*=3 + ( 2=Z0 +*-#.!102ˆ* )#….4) X[. !ii7 35!_ˆS !1Z0 ! ( $5!4%*3 .4.+*! ( $5!#)ÔjS .

Ei. )1Zm3H*=U5 . 0 ! 3+*ˆ)-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)1Z)+. ( $5!#)#& q Ye rU"# smt#u Nvfxw V -yR jw sm `$ & A I a h b ( $5! ( .i./i.40Z! ( $ !W36*ˆ) (<.! ( »* É-8ˆ* )5! ( 7* $535+H5=* ( *=02n $535+ -1ˆ* )!Gio +*"!#3#p 7 24*3 +*-8ˆ* )’! ).4+*-#.*3 !#5> ./3H*G.43.43H5ˆ!17i35.%!#3c-83 .%35!#)›$‘.4-#+ 2 ( 5439dED-#.435./U5 .i+HSz+ )5+*2 ( -8*=0Z"/3*!)>?* -1* ( >?.%& z ."%3+ˆ* "i+ !1.$+.4. 35! "i35! )5! ( $ ./N * !8k3 -{C43 -1./.43.+ $+0LZ* –!1—3 ).40Z! ( $ !=!83k-1* ( -#!#"™$9*].%! (<./0 . ). ( !)>5. 0Z!#3?*N-1*=0Z"/3*!)>?*1)+.$9*i\. + . !#)Y0L4C )X35!8*3 !8S .%"i3+*-. . 35!102ˆ* ) )+%.i!1302O.

! ..+6* ( .4)%i. (:(-.4-#+H* ( !#)Yi./36*µÍ!13 . 0 ! 3+*1-8*=0 ".43}*3 ./0Z! ( $9*i& | !83 .! ( $ ! )W35! "i35! )5! ( $ .43?5=.4. +~X !#3.

3*!#>?*.

/*3 ! 3#& € "/3 +*-#. ! (<.!#)Yi.+ .+*!#)X35. $5+6*3 +H/ . !R3 .4-#+H* ( ! )c"`*=*3 + ( 2=Z0 +*-/./*N3 .-8*=Z0 "/*3 !)>?ˆ* )%%.™U"\*=3*.4). .4*3 -8.!#-8.NX 2ˆ3?0N.Z-X[*ˆ3?0Ô.4i.43Y3 .4(*."i3+4* "i+*!8. ( .EŒ3 & J ./*3 . )X-1*=Z0 "/*3 !)5> . .4)W"`4* $5! ( . )Q7i+ ( O=0Z+*-/./3 . ! ) i. Z0 !#3+4* ).4)1 ! )5"!#.4). 3e3 .43H0 ! ( $5!A!8.43… !_™^ "`* ( ! ( -#+ .fi. ! <.

/3 . Z0 !#3?* -8*=Z0 "/*3 !)>?* ».+65=* ( *=02n $ 3.4"/3 +*-#.4Z 0 ! ( $ .4-#+ 2 ( i.43W)+%.µF3 . 3k!13=3H*=U5 . !13ƒ36ˆ5 !8i7 3 .+ $902…* =!1U3 )5! ( * -1ˆ* ). !.! ( * $ 3.+*-8ˆ* )}!io + "! 3+7 2=*3 + -1ˆ* )\i. . ! $5!#3?0 + ( .4%.Gi.3 0!14* 35!10 . . !l. ( "\*=3 + ( *40 +Hi* & J . '‚.43i. !#)#& < „ . ( .4*3 -8. )"i3?ˆ* "i+ !1. !l364* )X-#!#3?ˆ* )Yi. (R(<.43.

 .

 !#"%$#&'(*)..+6.:=<?>A@ s\ t#V x"   /smV "# < J * ( ).7698.! -1. -#+*2 ( Z .+*-/.i! 35!80L*ˆ)3*.10!#2435+*-#.

4. $5+HS4*i&.+*2 ( 3.i. 0Z!#3?* ( !15U. (g(<. ! -1.%&‰<—).B.3 .i! +H0 "/3 +*-#.43"`*ˆ3+T<.+*2 (2( *$ + ! ( !X)?*=36.4.$ .4.i35. (6 -8..!/..i!e. 3 ..

! ( -1* ( $ 35.i-#+H* ( ! )—.43])+*=3H.43 .i!X! -1.!#)..$5!X$ +*"`* .. -#+6* ( !#) U)5! + ( $ 3?*.

4.i-#! !83363 ..E0Ô.

i!(' *)+.* !#" $! %&']$ .43T<.

ˆ!#).-*/ )+.i!#.'.+*3.

ˆ‚. ).4-#+ 2 ( .2T<. 0.)?*=36. ( !#35.i!W3 .%-#+6* ( !#) .%!W*3 .i!W0 .1!#-8. .

1( )+* ( 2Z 3546'5& ( 0 "/36%* .

.!).$53+.4Œ3 !a`ab-cD}É!83 )5!85=.fX[ˆ* 3?Ô ( < ( .4.40 . "i.%4! ( -8*=02* c .4./* ".Z".3 .E*3 !#)([\D2]F_^ & | Z ( 0 !#3c$+#n 3+Z0 + * )5!g36*3 .4Ô0 .=>N)?* ( ?A@B4 @.4ˆ5 + ( .!#-1i. ! . ! 0 !#3?ˆ* ) 35!/. !W*3 .43›$ !35!#. ( . !l3 . ' d0 `abe-cF  <3 "i3.' &  4* 3./ˆ* )Yi. (GIHKJMLNPO$QSROTJ=UWVXLYZO$Q )5!-1* ( ). )X)+*=3Hi.%!13 Z0 !#3+N* -8*=0 ".43.!#)..%39C $5+*-/.435! )P4* 3+i.+6Z < ( .4)X!_™^ "i3.C3ED '&F )5!l3H3 .+6* ( ! )Yi.43›$ !N+60 .4-#+ 2 -1. .Z )879: <.> !1Z 0 .+ . -#+H* !#)e%.

0 ! 3+ˆ* )N3.435!)5> . !#)›$9* T-%.4)gi. ! (<. !8i.( *3 !#>?* %& 0 !#3+4* )Z-8*=Z 0 "/*3 !)>?ˆ* ))5!»"/i. Z ". ! ( 35! "i35! )5! ( $ .!/. !7)?* ".43 !#)#3Hˆ* ) (<.43 "`ˆ* 3 i.

( $9ˆ* )ei. ( »* 635!#"%35!#).40 .li. !=)+*4i7 35!! ).43?i. +*.li. ! € 3?U5 .! ( $‘. -#+*2 ( 3H3 . .. ( .4ˆ5 3 . @ &™:*43HˆS ! 35!80Lˆ* )Q0]4C )…$‘. !8m 3 "/*3 .EÔ0 .$ ! ( ".4.

35!#)}*ˆ3+. ( $9*N.. 0 ! 3+*ˆ)?-1*=0Z"/3 !#>?*ˆ) I[lkm]% C]onp^ ‰-8*=0L* !13-1* ( >?.4.%!". $9i* & f h g t s\t#uV ji ‚"G "   /smV "# < ( ! 3H*ˆ) (-.%! ( .

0 ! 3+ˆ* )X-8*=0 ".i!#-s3. c!0Z8!#D 3?*ˆ+6) 0235*ˆ!#)….i+*! ( $ !#)8Z €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ *ˆ) (-.iu [Xvw]xy^ zWvw]x|{~}bA-1* ( 3 .*ˆ)Q.4)e*4"! 3 ."\`a*Rt.+6* ( ! )X)5+H5=.43*!8! 3)q-8kr.i! <( .4.

43 !#)W).+m)52=3H*N)5+ ‡ c Ô “ ‚ J ƒ l . )+..*3 !#>?4* )# Š‰ˆ*[Xvh‰]‹xŒ‰^…d Ž[ v ]x ^ )+* ( +H5=.

0 ! 3+*ˆ)=-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)! ) 3 .Z)+./0 ].Ô-1*=0Gp š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ <3k"i3?*./*ˆ) \* ( ! ( $ !/@_Z " vh‰mv  x‰mx 6 €a‘†’ @ (-.].%!N.435! ) o/*40L*=3 2=5=*ˆ)A6-1*=0Z"\* ( ! ( $ !1. .i!µ".0Ô.

) 5 $ l ! ..i!l..*=0Z"/3*!)>?*G.$9*-./*4) ž Š‰e> de Š‰” • u [Xvh‰– —v ] x‰w —x ^ 6 €a‘™˜ @ Š‰  u [ vh‰Œv )8xŒ‰x ]œvh‰x cv xŒ‰^ 6 €a‘™ @ (-.%$53+*i!83w(-¡[\y]2¢^…$ .$+*L.4.i.. 0 ! 3+*ˆ) 1. 0Z!#3?* 8.Z–[†Š‰” • ” ( ( U < ™ ^ * + . Í 5 ) = 2 H 3 2 * ./* 0 ! 3+*N-1*=0Z"/3 !#>?*iy% !_^™+*)›$ !!13*ˆ".43T<.i!+r  t£B •?>%¤6e{Bk& ( .*40 /" 3 !#>?*ˆ)X! )Y*4$ 3?* (<.4)+*z-#+*. 8 ! * 3 1 ! Z 0 ! ( $+* ( !1. 3 . $ +~S4.  ./*N"`*ˆ31Z / t# V "# -   /smV "# < ^ •oŸd>Š‰( >[\  oŸ^ & <—).

)+.%! (<.[¥).%$‘./0 .i!+r §[¥)¦¢^>%& c .i!#)›$9*~[¥)¦¢^. 0Z!#3?*ˆ) -1*=0Z"/3 !#>?*ˆ)W! ) -1* ( 0f.43T<.. $5+HS .2.vw]w)¦xy^…$‘.

Z Š‰” • > •Š‰ & ¨ .

 .

 !#"%$#&'(*).+*-/.10!#2435+*-#.:=<?>A@ ž / t#  "G .7698.

.%$53+*i!83m.4)+*z-#+*. ( !83*!10Z! ( $+* ( !1.$5!l. $ +~S=*/Zw[\Š‰y œ^ oŸ >Š‰–[† oŸ^ & <U^™+*).e s  x q  /smV " < <—). ( Í)52=3H*2.

-¡[ .

]2¢^…$ .i!+ .43T<.

: .

KM‰ >%y¤”S{Bk& .

 .c$+*.43 .

/3H*iŠ{Bk )`aŒb‰4!_^™+ ).)+*” .* (<. ‰ 0Z!#3+*-8‰ *=0Z"/3*!)>?* ( * ( .$ !’!13%+ ( Sˆ!#3.

E3T<.i!3ˆ > ? 4.   ]w) $‘.PzŠ?.

/.i.i! (<. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ". & <3k"i3+*-.$9*2.

$9*Z!#)Y.+67/.%$ .i+ ).1)+.$+*]./0 .$ 3.i!l3*.3*!#>?*4)W!#) -1* ( 0N.i. $ +~S=*/Z Š‰œ > Š‰ & <3k"i3+*-.™$ +HS4*35! )5"!#./.

Z Š‰–[† •oŸ%^>Š‰y  Š‰œo/Ÿ &  .

i!8.i!l3*.!#) )5+H0 .% O2NaJ ƒ G$J R ƒm/T<.i! ( -#+*.i+ $ +HS .!#-#+ )+*Í).43.i!f3*.! ( $‘.i!A!#)c+ ( $9. 3 .i!".!.E3 . ."i3.i!l*=7%$5! ( ! 3.%)5! /" .43YT<.%) . ‚y t# uVt#sm "#V  /smV " <  <]).$ 2435+*-#.+*2 ( oi+ ).1»"i3+C4. -#+*2 ( . ( *4$‘.43.135!#"%35!#).4.!102*ˆ) -1* ( X 35! -1.$5+*-/.

" 3*!10Z! ( $5! ./*/Z .i!8D ( +*! ( .

r.[¥.

[†]–. ]2¢^ 'C.

.35+67%+*3X! ( 3 .i!l0 .%! 8.i!8.%+*!#3 <( . ?.fX[*43+0 6 €a‘ @ . ( !#35.[ vw]$xy^S§v3. Z0 !#3?* 8.43HT-.P^ .i!A! )5.GT-..*=0Z"/3*!)>?*)5!"/.

$‘35. +*!8-#.4)Q *ˆ)+"! .! $ (.3?! *ˆ"i$‘.135!#"i).%).4.d‚' 3 .2!#"%3 .  x 'Cjv  '¢x 6 €a‘ @ ( ( ( ( ( ( ( ( (! -1!#.+*2 .

/* €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ .4. 0 ! 3+ˆ* ) -8*=0 ".+6* !#)6 €Š‘\’ @ 6 €Š‘ ˜ @?É6 €a‘™ @’).i-#! ).=3 Z .+60Z"/3*!80 ! $ !c$5! + ! ./ˆ* ) (<.!35!#"%3+*-./.

0Z!#3?* -8*=0 ".3*!#>?*4)# Š‰mvh‰+  '¢x‰?d  v  '¢x )+* ( +65=.2=36*N).Ex 6 €a‘ @ Š‰(4< u [Xvh‰–4 v ^+  '$[\x‰–4 x ^ 6 €a‘ @ ! (<.+ < vh‰mv xŒ‰. 0 ! 3+*ˆ) -1*40 "/3 !#>?*ˆ)! )f*4$53+* (<.i.43*! )W)5+m).

435+ !#)e.3*!#>?*7-1.™U.$5!#)A35!/.$ .E0 ! ( $5!G3 .ÔK3*.F.E3?! 3./0 .i!N3 .Z)+.43›$ ! )35!/.i!f36*ˆ) “ ‚ J ƒ ‡ 3» .4)A".Ô35! ).43.!#)5"!#.$ +~S4.E3*!#)!+60 .45ˆ+ ( . )c". )+.

/*ˆ) +60 .0Ô.!f*=7%$5+*! ( !f0N.$ . 0Z!#3+*4)c-1*40 "/3 !#>?*ˆ).!#) *4$ 3?* (<.%!]. ( .45ˆ+ ( .·6×35! )./4* )1Z Š‰e>  (<. 0 ! 3+*Í-8*=0Z"/3*!)>?*LT<.U@l.435+*.i!).1)+* ( )+./0 .

3~p $ +*".

i! 3 .4*3 ! )W %./*436*ˆ)?-1*=02*N)5+X[. $5+63*+H/./*NT<.i!+'&qs)(. ( . ( 35!#.3*+*-1C ( .

4Z š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ !83"i3?*.

i!f.$+*F..i.

*ˆ) Š‰y  €  )5(9 | !Š`aŠ‰y X[ vh‰( c'¢x‰^–[Xv  '¢x ^ vh‰yv  'vh‰yx  '¢x‰v c ' xŒ‰Œx [Xvh‰v )8xŒ‰x ^( c'$[ vh‰œx c v x‰^ b jvh‰v )8x‰yx '0 `aŠ‰y b jvh‰yx 8v x‰ 6 €a‘! @ 6 €a‘" @ # .

 .

+*2 ( .i!l3 .45ˆ+ ( . 0Z!#3+* -1*=0Z"/3 !#>?*N-1.!/.7698.+65 ( */Z 4* $ .i!+2 0 + ! ( $ 35.+ .40N7%+ .4)+-#* + 2 ( Z 8.%! ).+*-/.Ô".N0Z+*)+0 .1".NT<.43}T<.4)%T<.N.4.43.43›$ !+60 . ( (<.i!+N-/.i!#) + ( $5!#3.i!c-8*  2+ ?jv c'¢x )  jv )8'¢x ( ( ( ( ( ( € 3H5=.N.4.!#)P3 .l*ˆ"! 3 .43›$ ! 3.10!#2435+*-#.i..4. R OTJ=UWVXLYZOtRO$GŒY ‚„2ƒ …wO I/-8*=02*L.*=0 . ( . )X"i3+*ˆ"%+*!1. ( >?$5./!#5ˆ).:=<?>A@ & V "# <s\ K<  +„ £v •'¢x/.43}!#)P3 ..%ˆ.i!W3 .!#) .N.  !#"%$#&'(*).i! 3 .i!_D ( 6+ 02*ˆ) )+.

" 3*!#>5.)+.$ !7‚C4).i.E0 ! $5!c! 3 .+*2 6 €a‘\’ @ '.i)›$ + $9.+*-/.-1* )5+ ).

 ) '5& [†Š‰–4  ^>‰ 4  & & [†Š‰y ^A‰ & „ & [† ‰ ^  [¥.

PzŠ¢^  [\ ^ ‰ .

Pz  & ' 0 a` b6 ‰ †[ =)  ^ & ¨ & | !a`ab” ‰ [\r   ^ d> 2—jv2  xŒ#& # &A9 & f t)ret#t#u   .

smV "# < c ( (<. 3+*4) -8*=0 ‰ ".

i!8D ( ! 8.i(! ./.*=0L*Q!13X"%3+*-./*/*ˆZ$) Š‰‹z 0Z !#> c . +~zS.3*!#>?*4)#mŠ‰‹z  —)5! .%!13 "i35+H0 ! 3+* `" *ˆ3!13 (+ Sˆ!#.$+* ./.3.)+*2i.!15=.i.NX 2ˆ3+0N.i+*!1)53k+ 2 )..

!¦. Sˆ! . ƒ RO$JMUKVXL_Y_O & c 4* )?!). !G.i+HŠSz‰ + )5+* 2 ( & )5!l*=7%$5+*! ( !A. )5( Z x Š‰  '0 `aŒb  Š‰  [Xvh‰– '¢x‰^–[Xv )t'¢x ^  [ v —'¢x ^_[Xv )?'¢x ^ vh ‰v  Œx ‰x   ' v xŒ ‰C)¡vh‰œx v cx  v  x  6 €a‘\’$’ @ / - }smt#u mg sm x"   /smV "# < [ vw]xœ^ 0 ! ( $ !B3H*ˆ) ((<.43="`ˆ* 3 Z 0 !1i.40 .i!13"/3*. ( *-1*=0Z"/3 !#>?*)+* ( LŒVWLYZL NPL ƒ V ! ( *3 .$+*ˆ3! . +H* i. * T<.3 .i!80L*4)W35! "iUK35! V )5! Gw( O p >39CEiD -/. 0Z!#3?*ˆ) -1(*=0Z"/( 3*!)>?*ˆ)Q( 3H*ˆ)X"`*.i!N)5!G363*.$+*=5=* ( .1!_^™"/3 (*.+ $‘.P%.43*! ).> !#)V*ˆ3.N. "/3 .+*2 ( i.4Z $ . +*35! -#.N.%!W3*.

Yi.!#-#. ! '5& | !8X ! 35+6.4 LŒVILYZL J ƒœ G ƒ N O /! ( 3 .+*2 ( %. +*3.

! $ .Ui./F. ( .435i. @ & ! o .f!102D‚54ˆ* i. !8—3 "/3 . $9*2i. ( $+ˆ* )Bi.1. )%3 T<. Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z0 "/3 !#>?ˆ* ) & . .:.* . ).A-1ˆ* 3. ((-. 0 ! 3+» * -1*=Z0 "/3 !#>?* d*v| '¢x ( ( $5+*! !-1*=02N € )5("/i.$+ˆ* )!#.!23Hˆ* )="/.4-#6[4S + 2 !#( 3P3ˆS . !l36ˆ* ) (<.4"i)(35! [Xvw)5! ]( xy$ ^=. !#) * i-1-1*-* ˆ*( 3+!#%."\* (i. ( Í* -1*=Z0 "/3 !#>?Í* v | !a`ab ).35!_p ( ( ( * . ! ( -#+ . ! .> !#) . » !8k 3 -1* >?. ( »* ! ( $ 3.Í! ).

 .

+*-/.10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).7698.:=<?>A@ ue "#   V.

i+ ! ( $ ! )P./*G5ˆ!8*=0Ln $ 3. Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i ! )P3*.+*-1*G3*.N-8*=7i35.4. ( ). (<.   /s\V "# < ( W3 3 ( ˆ5 3+CED-#.G36* ( 54+ $9.4)X)5+H5=. W.+65 ( +HD-#.%!8D ( + -#+H* ( !#)8Z ( .

!#"i3.$9*ˆ3YT<.m /..i!83Sˆ!#.!#)5! ( $‘.i!W36*3.

Z ! *. 0 ! 3+*=-8*=0 .! ‘$ .35!#"%35!#). -#+*2 < J–… ‚ VXO %! ˆ vC '¢xW  v x  / ˆ 6 €a‘\’˜ @ (G(-.

%!QX[*ˆ3+0 . ƒ N ?  . 0 ! 3+*N-1*40 "/3 !#>?*-8* ( !8k 3 !#>.43 Z <3 ƒ N T ‚ JMLŒGT›#O i. !83 <( .c!83Sˆ! ./3H*i ET-.!35!#.$+*ˆ3 T<. !%." 3*!#>?*%Šƒ N e%4! )!13/C ( 5=.i!X35! "i35! )5! ( $ .

40Ni7 +H5 i!8.! -8.N.43 ..i!6v .Z!83k)5+65 *g.Í.+6* ( !#)W$ 3./( 3*.i!R3H*ˆ) (<.7.%!Z3.i!”xÍ"i.i( T-. 3 $ +*". !8D ( +6. ( .+65=* ( *=02n $ 3..i!17%+6.G3 ...%3 .$+*i& € .%+*-#+H.-1*40 "/3 !#>?*ˆ)+[ vw]xy… ^ =[¥). 3X!13k"/. $+* ! !83k-1. $ ! 35+H*ˆ( 3#&}< ( $+* ( -#! )# !_^™+ ).!#.+6T<.:. ( 0 .i! $ .vw]o)¦xy^’$ + ! ( ! ( 1! 30Z+*)?0L*N./Z * ) ..N.E0N7i+65i( !1.L3 .i!80]C4) !_^™+*)›$ !l4* $53 .]X( 243+0N.i!1( .+*)+* ( *4$ .%!Z).4.!N"/.!#)?*=3HS4!#3BX C4-#+H360Z! ( $ !A)5+ $5! !80L*4).43~S=*g.)5+ $9.!#.43YT<. 0 ( .E.F.%!W3*. ( .™$ ( +63 +6#.4.4)%X[. 3+5=. vx 6 €a‘\’ @ ! 3+*ˆ).4)8Z ƒ N rN!#)›$ Cgi..4."!#35+H*.$ !g. $ !-8*ˆ353../0Z! ( +$ *i)5+ )5! <—)"i3.

i!83 $‘.i!?35! "i35! )5! ( $ ..1-1* ( *z-#+H.%!1.i!BS-.-1*=02* O2NaJ ƒ UmOTV ƒ NeO=›#N X O$GwO$& v ! | !a`ab  ? [ c''#$ ^ 6 €a‘\’ @ / - }smt#u )(%f smt#"g x"#  .!…"/.i!8.i!83 *435+654! ( Zƒ N r3 •@—& '0 x `aŒb  ( 3*. _^ "  v x  #$ 6 €a‘\’ @ < ( $9* ( -#! )#M.43*3./*ˆ3e.!1. ) .43 J %¢›#N R ƒ Z "`*ˆ3e3*. 0Z!#3?*-8*=0Z"/3*!)>?*¦(v– ('¢xc). (R(<.36*µ! ( $ !#3?*].

js\V "# <  < .

 V.

s\t u f"# "#j q  /s\} "# <V c *ˆ)=".

( *Í). ! . ( $9*ˆ)e[Xvw]‹xœ^Y.ND‚5=. X[ˆ* 3?Ô 0 ..!"/.%$5+63 +6/.4. 35!#)W$5! !80L4* )µ6[*=i7 ).43e3*.1( "`*=*3 .40N7%+6n ( [ vw]xœ^ "`ˆ* 3X)?. X 2ˆ3+0N.E0L*ˆ)}3 .40 .i35.4) "`*=3 .i!13—"/3*.i!8.U@_Z O2NŠJ ƒ L+*–UmO$GwLŒGKR Xƒ V .4.N3H3 .43”[ ] ^ & ( ( < -8*4* 3+i.!#3?S ..i! ( 35! "i35! )5! ( $ . .43$‘.

436T<. 0 ! 3+*Z-1*=0Z"/3 !#>?*-1. ( <( .! ™"i35! ) .i! <.435.- Z 6 €a‘\’ @ 6 €a‘\’ @ 3 .i.N./3*! 3   '0#$ . ./ P. .i+ !#3 .3 .1-8*=02*/Z "..43 ? [1 c''#$ ^ 2.

 .

+*-/.%!102*ˆ).43X! )1Z .i!80L*ˆ)Y3H*ˆ)e.i!0.7698.40L*4)P. .10!#2435+*-#..  !#"%$#&'(*).i!#)5.i! )5!#./  '' #  | !#-1*43+.%!R.$53 .:=<?>A@   u / "# "#  c g* T-.4353?*=363H*ˆ)%.

/3H*ˆ3e..i! #$   Z ‰  [ )(.

#^ [†@ .

– ^ #   [¥)+.

P^ [&@ .

e  .

$9*T<.i!r'† )+.i! ).#^ 6 €a‘\’ ! @   .

4.$9*ˆ3:[¥)+.ˆ’!83 X×.

+67i+ 3F. X[*ˆ3+0 .-#3.o/*ˆ)Í-#.i!É!#).·! ( 0N.i!8.P^ )5!É"/. ( .4)+*ˆ) 0LC4) -8* ( Sˆ! ( +*! ( $5!4Z [¥)+.%.i!@.

i!80]C4) '$[ )(.P^ u[X' ^ §'  ».4.

$ + $9.%4! ( .#^ §'$[\' ^ §'  ‰ &   |'0#$ & .%).

4.i! ) . 0 ! 3+*»-1*=0Z"/3 !#>?*F.%!#3 .4o/*ˆ35. ( +H.%! 0./.Z ( ( (  3H*ˆ)e.F.43..3+*=3H36*ˆ)%./36*L. ( (-.E0L*ˆ)=.i!G0Z2-.* J * ( )5+6.

 ‰ Š  ' [&@ .1"i3+*4"i+*!8. ../*L3*.i! #   F .i) .4./-36*ˆ3e..

 0P.

+ ˆ3 ™$5! ! ‰    [ )(. $ !#3. ^  '0#$  6* 80L*ˆ)8Z .

P^ [&@.

–^  '  ¥[ )+.

P^ [&@ .

 0.

P^  ‰    '   [&@ .

 0.

P^ [&@ .

h^  ' ' [ ' ^  [' ^ ‰       [X' ^ [†@ .

–^  [.

h^ .  [&@ .

 0.

P^ 6 €a‘\’ " @ .

 ./*µ!83.i!loi!80L*ˆ)Y.i!0.43 . .* ( .%!W3*.E.%$5+63 +6/.4353?*=363H*G.!_^™"\* ( ! ( .+ ./-36*ˆ3e.i!#)5.

4-#! ( "#smt#u i s\t#V "L x"# )(eRV  s\t "  !#.e?jv—  '¢xi! ( 9$ * ( . 5$ +*) X×. ( .!#) .  [Xv  .43]6 €a‘ ˜ @m-8*=0L*P.o/*!#) 0]C )-8*ˆ353.   6 €a‘ ˜ @ c!Voi!#. …wLWG R $ G~…wLCV ƒ L h* UmOTGwLŒGKR Xƒ Vh…wL ‚ G:GhH„JMLNPO RO$JMUKVXL_Y_O &™) .$9*$+*=0 .!#.

 '¢xy^    v P [[\.

'†xœ) ^ œ ^  v   X [ & ' y x ^  .

/* 3 .   . . .4.  .%!102*ˆ). [ œx‰+  '0#$. [ x ' # x ^ ."i3?*ˆ"i+ !1.433*.…wLV ƒ L+*–UmO$G„LŒG„R \ƒ V Z .$53 .   ^     6 €a‘ ˜$˜ @ ! . ( . [œx  '0 # .$5+63*+H/.x    8. 6 €a‘ ˜–’ @ ˆ" i!  6 €a‘ ˜w’ @ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R TO G ƒ V. [P [XxŒ‰h x ^”  '0# –[\xŒ‰h —x ^ ^ .xŒ‰y^ . . `*.. 80L*4)V.

 .

10!#2435+*-#.7698./*23 .+ .NX[*ˆ3?0Ô.  !#"%$#&'(*).1! ^™"\* ( ! ( . ( .:=<?>A@ ž / t#  j x"# / / - }smt#u )(eR s\t#V"g x"#j q  /smV " < 8)5.+*-/.439i!13k"i3?*.

.$+*2.%!W.i.

%!1.)5+60Z"/3 !10Z! ( $ !EZ Š‰œ  ‰  .4)X! -1.+ . ƒ N Š‰œ § ƒ N Š‰+  ƒ N 1 < @ ƒ N 1Š‰z  § ƒN1  Š‰S)8ƒ N 1  < @ 6 €a‘ ˜ @  s\t#V "#V  /smV " < ( .i!l. .N.1"`*4$ ! ( -#+*. 0Z!#3?*ˆ) 1.   .i.%!W.43Y3 .43k! )eX C4-#+H3m! ( -8* ( $ 35.g.$ ! ‚3 .   [ .i!l3 . -#+6* ( !#). ( $ ! 35+H*ˆ35! )P./*N3*.. 3.*40 /" 3 !#>?*ˆ)’!#). ( (<./*ˆ) (<.+67i+ 3X-1*=02*/Z Š‰  ‰ .1!_^™"\* ( ! ( . 0Z!#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*/Z  2.i!80]C4) ‚.) ^+ c''#$w[ ‰W) ^‹^   .%!1. -  ‰  [ P[ ‰–  ^+ c''# h[ ‰–  ^^  4* 3P* $ 3 .+602*ˆ)eT<.$5+63 +6/. 0 ! 3+*ˆ) 1.i+~Sz+*)5+ 2 ( . !.-#3.  6 €a‘ ˜$ @ 6 €a‘ ˜ @ € .".i!4Z  Š‰œ E Š‰   p] Š‰z  E  Š‰ z   ] ž 8.i!!#).*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W).*ˆ) -( .  ‰ [ P[ ‰.../.GX[*43+0 ..!A"/.

 c' # .

%!W0 . ^  6 €a‘ ˜ @ 3 6 3 .43})5! ( * Í-8*ˆ)5! ( *].%! ( *ˆ)A"! 3+0Z+ $ !Z! ( -1* ( $ 35.4) 3.+63H3 .4-#+H* ( !#)W$535+H5=* ( *=02n $535+ -/.  . $NaJ ‚ V ƒ …wL|…wL O NPL T-.43 .%!W.i!2X[*ˆ3+0 .4)…". .!13*. ).4. ! )N3 .i. [1  ''#  ^   ./3H*/Z <—)›$‘.! ( .E0Ô.N. ( C ( 5=. 3 $5+*"/3H*ˆ)’! ( $5!#3?*ˆ).:3 .43N. - u[1 ..

  '0#$ .

0Z!#3?* -8*=0 ". ^ 6 €a‘ ˜ @ #sm "#V  /smV "# < <( .

N ƒ G %ŒQ J ƒ .i!e ).3*!#>?* ¸!#)R3 .+  %&.

<0 .

i!l3 .i. X[*ˆ3+0 .+*2 ( Z <3 ./*:3 .E3Œ $5! ( !80L*4)PT<.4)X3 .+6* ( !#)Y.4)W)?*=36. ( .4.1! -1.i!l3*.4( -#! )X)5!#3+C ( 3*.!_^™"`* ( ! ( -#+ .." 3*!/.

i!#)›$9*WT<.  § / ?> ‰  2.43 .  ‰  ‰ . . S .i! ".  6 €a‘ ˜ ! @ .

4./3 $ .!#)?. E™=.43 .i!1.".i!./*BT<. *=7™$ ! ( !102*ˆ)—!13‚0Z+*)?0L*=3.

0Z!#3+* -8*=0Z"/3*!)>?* $ + ! ( ! ..i-#+H0L*ˆ)T<.i!Y. (2(<.

"\* ( . (*-#! ) ( p!n#).i+*! ( $ !#)1.+60 .35!#).i+~X!#3.¿3 . ? y]Z.4)f.! ( $ ! )-1*ˆ3.

]%@n#n#n .

) Í .

·.4.i!80]C )µ)5! ?X +CNT<.i!4Z )5. $ + ) ×.43   ƒ N 1 ‰  .

.

[\ƒ N : <@w^ 6 €a‘ ˜ " @ .

 .

 !#"%$#&'(*).+*-/.7698.:=<?>A@ .10!#2435+*-#.

Ži  V }"G ".

.+*2 ( `" *=3*+ ( =2 0Z+*-#.A-1* ( 8. ! -1.4.*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0 "." V y / .

2.3*!#>?*4)1Z  !#. ( Z D   Dy‰  ‰ • D   jn#n#n„ •D  ‰y: •D 6 €a‘  @ > .

0Z!#3+*4( )?-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)— .i!¦D 5( ™Dœ‰ & &#& D ( )+* (](<.* ( .

.40 . ! )}( .i! 3*.1!#-8. )6‹! .%).)?*=36.%!13k"`( *=3*+ *=0Z+6*f*$ .4-#+ 2 & ( .i!.%-#+6* !#)X).=!13T" !Œ%( .40N7i+Hn ( 3 . 3H*ˆ)a%.40 . ( ! ( $5!#3+*A"\*4)5+ $5( +HS4*WT<.)5!P363*.( !R3H3 .

$ !’)?*=7i3.43 4.™1+60Z"`*ˆ3.+6.!e3 ./* -8*=02* LV9›#LO$NPLŒJ ƒ ‚ GK… ƒ JMLŒGT› ƒ V …„LŒV V  L N ƒmZ $¢!? y! .(.%!102*ˆ).i!l3 .+*2 & =.! -1. ( Q. )# -1* *™. $ !8*ˆ35!80Ô.4.$53 . 35!102ˆ* ) ˆ)5+ ..$ . -#+6* !#)]"`*=3*+ 2=0Z+*-/.B0N.4)! -1.

a  a .

‹!Œ" !Œ .

†&I s .

! .

 a ™"!_! #+! " Œ$!$Œ% ! y! ™ #C& ¢! #  'Œ $# ” " y ! ™ (  +wŠ‰ m& &#& T )?* ( 3 .4) .

35.1! . 67 6 €a‘  @ #)›$‘.!! ( 3 .+*2 ( /n /.!#) i! . 8..4(*. l3 1.4. Y.35+ %+*35).NX[*ˆ3?0Ô.N" i! i!A! )5.

Z D [†=)cŠ‰‹^–[\=)  ^1n#n#nw[†=)c ^A 6 €a‘ w’ @ q "  .

/..!#)W. 0 ! 3+*Í35.i!N$9*-.4./0 .i!D  §Dy‰y  n#n#nˆ §D  ‰yt jD  -1* ( -8*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W)+* ( )¦Dy‰‹z D [ )(.i.7)+./.i!f3*. )A35. #! -8.i! D & ‰ c .+67/3 !)$z*Z! = n#n#nK <D  ‰y < D  8. t#  "#V s\ smt# RV"#t# uVt#sm ) )+*436.4)W3 . (K(-. 3k+ 3535!8..$+*K.+*2 ( .i. ).i.i!CD $*g.+*2 ( "`*=3 + ( 2=0Z+*-#.* ( -1*z!8Di-#+*! ( $ )c! ( $ !#3?*ˆ)6D &#& & D ! ( $9* ( -#!#)+)io.i+HSz+*)?*ˆ3P.4(*. D  <Dy‰  ‰  U+ .4-#+H* ( 4.Ö!83…"%3+*-.!#3.

43 !#)#3 .43eT<.. 0Z!#3?*ˆ) 35!#.4.%!”D . ( .!/.!#)¦v|) '¢Ôx !#)X$‘.i!1D  8Dy‰y  ‰ •n#n#nI ¡D  ‰yd D >N . ( ( <—)X"i35! -#+ )+* ( *4$ . ( .7./*4) 0 ! 3+*ˆ) 3.4(H4& ( ( (<.i!)5+–D .40f7i+6n ( .%&  .3 .5 % Dy‰ &#& &#2D *N)+* $+*.#^ D z D & x !#)e. $5!#35+H*ˆ3 * ! ) -#+*! 3.13 .$ .1"i3?*ˆ"i+ !1.43*! )#i! ( $+* ( .4(H ./* ( .5 % Dy‰ & &#& D )+* (  +$vM ¡'¢Z (<.

40Z! ( $ !X).i!3*.+i)+*43 . ).E3Œ&‰< ( 9$ * ( .) . ( #. X[.1!_^™"`* ( ! ( -#+ .!#) E 8 $ +H3*+6#.=!_^™"`* ( ! ( #. / 5 & <3 36*=5U.NX[*ˆ3+0 .S.+ .43 .+ ..l.t!/  q  / s\V "# < .+*2 ( + ( 4S !#3.402*ˆ)}3*.. 35+ $+0L*!#)V3 .E3k".

 Z 65=. E3 ( .

  6 €a‘ $˜ @ §-9-$. 1032.?:.  h  '$[\ƒ N K[†¢^+ <@w^ 6 €a‘ $ @ t  . .. / . * . )5(Œ%+ .

576 8 8  1032.4  E$ ! ( 1! 02*ˆ)YT<.i!4Z   .

GX[.i!( )+.4.4  33H*=5U.$9CZ+ ( .4.43..435+*..i. -#+ 2 36*=5U.+ $902*µ! )Y. +~S4.)5!/.i!Y0Ô. "\*43+T<.!#).i( ! $5!#( 3?0 + ( .%!8D + ! .43›$ !+60 .E36.7".$535+ 5ˆ+*33*./( 3 $ +HS . !#3 . X[.. 35+ $+0L* . ! ).l. ( ( .W.i!.45ˆ( + ( .43H.4.lT<. ( -#+ 2 ( ( 0N..%& ( <—)…"`ˆ* )5+H7/*3 ! 3.

*µ!13 S .+*". !83.E3i.43H*ˆ3—"i35+ p .

.4-#+ 2 ( .3H*=U5 .4)Y3 .435.43Hˆ* 3W"i3.$535+ ( 5ˆ+602*ˆ) .+*"-#+ 2 ( "./0Z! ( $+*iE.+ $902* -1*=02* . ƒ N W[†^=< —& * !13S . ( .="i35! )5-#3.i. / 5 &  + ( !80N7 .1$9*-.+ ( .$9*=0 .i!l3*. T<. ) .43.43 ( *2.i-#+H* ( !#)Y.i! ( *ˆ)35! ).4)’)+*=3H.+*".%!QX[*ˆ3+0 .43!13. 3+5=. .43?5=N < > .1!#-1.

 .

$5+63 +6/.+*-/.10!#2435+*-#.:=<?>A@  8. smt# - /t V Vm .  !#"%$#&'(*).7698.

i!#) ‚3 .4)X).   @ .GX243+0N.  c!_D ( 6+ 02*ˆ) "/.' .  ( *=02n $535+*-#. #$vE . Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i %-8*=0L*./*N3*.   ) @.t#sm   / s\} "# < ( ./3*.+6* ( ! )1Z œvE .%+*! ( $5!#) 35!83 .i-#+ 3e3 .  @ .%!W. ( <( .f.i! < .4)%X[.+H* ( #! )X$535+654* 2? .4. ( #./.i!8.+65=./3*! 3 !#)eX C4-#+H3.4)Q.

( #.    # 2 ? < ( 5$ 35!f3*.' .–[†Š‰y ^A  6 €a‘  @ ( *=0Ln $ 3. ( -#+H* ( ! )oi+ "! 3+72=3*+ -/.+65=*  '  '  ( .? ./*g3 . $ + )?X×.13.%+*! ( $5!#).!µ)5.Z #$.35!13*.4)X).! ( 3*.4.Mp  y] # 2] #   <0 ".+65=.+*-/. )W 3*.  ) @. -#+*2 ( .!13 .4)YX[.4)YX[.+H* ( ) $ 3.4)).

3*!/. 6 €a‘  @ smt# w t)R .

yRu" t#s\Vj   .

i+ ! ( $ ! X[*43+0 .4)%.+65=.i!l. (:(<. ( . 0Z!#3+*Z-1*40 "/3 !#>?*iy%‚. smV "# < c!_D ( 6+ 02*ˆ)e3*.).i!l3 .+6* ( ! )Yoi+*"!#3?72=3 +*-#.4)%X[.

102*ˆ)%.' t§'' .+6* ( !#)1Z 6 €a‘  @ '&?>'0# ¦] '&?>0' # .   ? # . @ . <0@ ”' $ 35.+6* ( E.  #$.Z ¦? . ( .4-#+H* ( ! )QX[.  6 €a‘  @ "#smt# —i smt# "# `*-.43 6 €a‘™2 @ " i! V ƒ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R $O G ƒ Vq…wLŒVVXO 2ƒ N P› JMO . Š ‰y I  '¦[ ƒ N K[†Š‰‹^+ cƒ N K [† ^+ •@ (^ .  . ) @ . 3*!#)X)?* ( Z #$ :  # h[†Š‰( c ^ o[†Š‰( c ^  =) #$  # w[†Š‰( c ^ w[†Š‰( c ^ 6 €a‘  ! @ . Š‰+ .? .4) 35!13*..  h >[ ƒ N K[† ^+ •@ 3 ^ '$[¢@09)c@'‰3)c@' ^ .$ 35. Š‰ I  '[ ƒ N K[\Š‰‹^( •@y‰ C^” $.] .i!80L*4).' t§'' .

    Z # .Š‰ $ 2 Š‰ 2 ) .

# ¦Š‰   ¦Š‰     .

 !#"%$#&'(*).7698.+*-/.:=<?>A@ # .10!#2435+*-#. 2Š‰ # Š‰ #  #$  #$ .Š‰ #   Š‰ 6 €a‘  " @ .

 .

  .

0)( u ‚ "  "N . !#"$ &%')(*+.$ - /.

!#.e s  V- /t# ( *3 .-#+*2 (21 ! . ).

+*2 ( 6 €a‘™˜–’ @?! ( 3 .a433Œ &a$! Œ !65 aI \! U! ( 3*.$9*g.4. ! -1./.4. 02*ˆ)X!83k"i3+*-./*ˆ) )5! 35+ !#)# !10Z"/3*!#./3 $‘./*g.i. "‚C45ˆ+ ( . ( . ( 35! )+..i!l.

*2T<.4o.i! .

i!80L*ˆ)›$ 35.435!80L*ˆ)8Z < <   v # [[X.*ˆ3 .G.

'&xy) ^ œ ^   v .

.D & /3 +( * ( -1* ( S4!#3?5ˆ! ( $ ! )#z( "\*-.E3Œ& !#.$9*g.   [\'&xy^      ( 5ˆ! ( !#3 .4)X-1.  D & i!#35. ( 36* 9n +0 ( * E5 +./.1). [D [ D [ D [ D n#n#n 7 6 €a‘†’ @ n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n 40L*4)#&U<—)]+ ( $ ! 35! ) .  =.+*! )—) ./*ˆ) )5! 35+*! )98  D 8  F !13k"i3?*. ))5!#3.%+*! $5!4Z + 4.NX[*ˆ3?0Ô.43 ˆ)W! : : F.+65=. 3 4)$ 3 Z+ ˆ). ˆ3 ii" .%. < .E3*!#) ! )1Z :  D :  F [D •Dy‰+ •D §n#n#n^+[ F  FZ‰( •F §n#n#n^   < . ( . +3H* 3 .i!l3*.i!80L* 1* +. D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> Dy ‰yF Dy ‰yFo‰A Dy ‰yF Dy ‰yF%Ÿ Dy ‰ F?> D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> && && && && && & & & & & D F D Fo‰ D F D F%Ÿ D F@> && && && && && & & ˆ)35! 43 i! 4. FBA?-1*=02*BT<. ( $ !  FZ‰(  Dy‰œF ^ F  Dy‰œFZ‰+ •D F ŸS  Dy‰œF •D F  Dy‰œF Ÿ •D ?> D F   F ^ Fo‰+  D¢ŸIF ^ F  D¢ŸIFZ‰+ •D TF ^ C> .

/3 . 6 €a‘\’ @ )5!N.$53 .+6360Z! ( $5!A"`*ˆ3+T<.LX2ˆ3+0f.$ + -1.%!N.35+ %+ D F 7 & #  E D ( -/./*D   dF      & 7 67 ~p ™! )5.%!10N.i! ( *Í!#)B0LC4)T-. ./3*. )+*Í". 3.D 7 6 €a‘™˜ @ < ( 9$ * ( #./3 .%!W3*.i! ( $5+HD-#. ( .43  .43?6 €a‘ ˜ @’+6.fX2ˆ3+0f.]X C4.N5ˆ! ( !#35.i! ).! )#3*.

 .

7698.10!#2435+*-#.+*-/.  !#"%$#&'(*).:=<?>A@ f .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\  n#n# nI cD Œ ! &a$! – %'  ™ )2z *  # .

a&Œ. ! œ! .

a  a .

+*2 i)5! ) .D & .i-#+ 2 ..4.! -1. ‹!3D  •Dœ‰y  ‰  ‰~ 8D > a& # &  (  D ( #+(((#–D # (a  )— .i!#)›$9*LT-.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ( )$z * !#) )+*=3H.i!l3 . # #a Œ D *$Œ. $5+*) X×.439C.

N!#-8.4-#+ 2 ( \" *ˆ3 ..Z ‰ D ) * •Dy‰ ) *  ‰ n#n#n„ •D  ‰ ) * •D £ 6 €a‘™ @   z .E0L*ˆ)?!#)›$‘./3 $5+*"/3 +*-/.

Z 7 D ) ‰ •Dy‰ ) * §n#n#n– •D §n#n#n„  D ‰* ‰ )D *  ) .

*(i( (-.i! "! ( ( .].F.i! ( $5( !»"\*ˆ3-8* ( Sˆ! ( +*! ( -#+*(.%&—<3e0 ( + !10N7%3+*@. .4).( "`*4$ ! -#+*.i!1!#) .%+*!#( 3?./0 .i.40N7%+6n &I.–!#) .4)B./* !13’$+n#3+0Z+ ( ( *É+ ( .–+68T-.i(<! . o. 3*.4)c! $ !#35.4.i! 0Z!#3?*ˆ)c! $ !#3?*ˆ)#& < $9* -#! )#k!13 0 + !10N7%3+*F. ! oi!80L*4)N( .o.%!1)+. ( ( 0 ! 3+*Í! $5!#3?*"\*ˆ3?T<.Ô-8*=0N7i+ .4-#+ 2 .i!)5! 3+3H*Í$‘.i! 35! ..i!f3 .4+*)?3 .

F.43?5=*i 3 ./..i! *E*F%. !CD &T *43 oi+ "24$5!#).%+HSz+*)?*ˆ3 .-#+ 2 ( )$z* ! )c+*3.+*)#).FT<.i-#+H7/3*! !#) .i!µ)5!#3B.43 .i!G3H*Í)5!#.+ ( !80N7.4.35!8.GX3 .% ) o.%!#-#+ 3# ) $* G„O?› LŒG„LŒG …  Q_O$NPLŒQROTJ ‚ G„LŒQQ ƒ V O 4 .

ˆ&< ( $+* ( -#! )#)52=3H* ( 4* ) T<./3 $ +*".i.i!1.i! D& ˆ* 3Y4* $ 35.$5!4i).L.43.i.4. "`*ˆ).i!A)5! 3 .Z )@o.F.i+~S™+ )+*ˆ3Y.+0N.".+67i+H3*+6. ( .

F ! ( $ !#35.4o/ˆ* 35.i! 35! . 0Z!#3?*µ! ( $5!#3+*µ"\*ˆ3?T<.i! 3*.i. ( .i!)+.+6Z 0 !#3’$+#n 3+Z 0 + ( i* ! ( -1* ( $53 .i! (<.!#3?36*$‘.+*2 ( .G. 0 ! 3+*ˆ)X! ( $ !#3?*ˆ)#&< ( $9* ( -#! )#!130Z+*!80N7i3+*f.i!c! )%. .4)] "`*4$5! ( .Lo.A!#)}./0 .4.i!).4-#+ 2 ( 6 7€a‘™ @…"`ˆ* 3 *  ‰ ».4+ )+3 .1!#-8.4)Y. -1*=0N7%+ ( .40f7i+6n ( &œ.402ˆ* )}*3 .N.!1k3 "i3.E0Lˆ* )’.4) <3`0 + !10N7%3+*l.o.*3 +*-#.402ˆ* )8Z ) ‰ ‰  Dy‰ ) ‰) * •D *  )¦D * ( (<.i+ !#3+.i!B3 . +H1T<.+ .

i-#+H7/3*! ˆ!#) .l.+ ( !10N7i.43+5=*%3 .i!l36* ).43 ./.i! )5! 3}.%!#-#+ 3# ) * G„Or› LŒG„LŒG …  QZO2NPLQ(RO$J ‚ GwLQ3Q ƒ V O 4 .35!8.% *Bo.%+HSz+*)?*ˆ3.GT<.i! ) E*Wi. X3 ..!/.4. !¦D & *ˆ3oi+*"24$5!#)5+ )#U).-#+ 2 ( )$z *!#)?+*3.

!#3. +HzS +*)?ˆ* 3gi.%!102ˆ* ).43 & YZLŒJMUKVXO„‡ Ÿ !/.@™+6* )7. ( i.2.Q35.4.g3 .!#3Y. *3 .+*! ( $5!#)P. i. . ( $9*%—)5+ )$z *É! )L.4(6:i.1"\4* )5+6%7 +6*3 +H. ( .$53 .( .4.. .44C0L)#4* ™)W"/i.E"/*3 !#i. 3 "`*=3 + ( *=Z0 +6%* )Ä!#)L.g.402ˆ* ) .µ)?* ( (<.Z *fo.i+~S™+ )+*ˆ3Q.!++6* D ! )s3 .4).1!#-8. !~D ]-1*40L* T<i. !1i. ! D  *i%.i!+D & *ˆ3N$‘.%! ). )!8i.+*2 ( ) ( @m • ( )c@M£%/3H*ˆ)X-1*z!8D. ( . . )5!1-#0L.i( !!13H3 .ˆ&i< ( $9* ( -#! )#)52436* ( ˆ* )%T<i. 0Z!#3?* ! ( $ !#3?*ˆ)#& €}i.4!#))›$9)+*g*436T<i.%. !8. ! )5! )$3 z 4S*z.

4$+3H5=* . m]$)5+4(o @™.4$9( *K-#!#T<)’i.E*3 !#.D +6 * ( .4. )…!#3 )›./&iQ< (. 3 !e. ( -#!.%)Y&I3 .4i.

i. !Z!8i.:"/i. )5!! (334)5! .ˆ)… )5*F2=3Ho 1* .

ˆ31&Z )?* ( -1*=4 Z0 .

"/]T*3 4+!)5> . .4@™)1&hZ —' 3+ *47 )¦. (' ./»* .4! )5) ( Z X 4C -#+H3 4S !#3BT<i. ! @ ! )B3 .

4Œ3 & c . -#+6* ( !#)  Ÿ )c@m cM)c@Mu[†”) @^–[\”)M' ^–[†¦ ' ^ „ .4) * $ 3+4* ) . -#+ 2 ( 3 ./ˆ* )=)?*=36%. -#+6* ( .( +*-#.Í)+*=3Hi.

 .

+*-/.10!#2435+*-#.7698.  !#"%$#&'(*).:=<?>A@ .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ f a! Œ # ! &  $  a  ™"!oŒ #a¢~! ) !Dy”‰‹z D ! .

 [¥)+Œ .

4) .P^D D  z cD #9Dy‰y   ‰ † a! n#n#nw  D& ( ( (   ‰y~ D  > „# D 5 # Š‰ 2  } &#&#& $ ‚3*.

.$9*435+6#.%!A! X[*ˆ3?0Ô. ).4( -#! )P..35+67!4Z D • Dy‰y  ‰ jn#n#n„ •D  ‰y: •D >D [\=)cŠ‰^–[† )  ^6n#n#n„[\=)c ^> !#.%!13k"`*=3*+ *=0Z+6*WT-. 0N.É3 .40L*4)V3H*ˆ)e02* ( *=0Z+6*ˆ)1[†”)? ^ %$ ! ( !102*ˆ)1Z + D • Dy‰œ  ‰ jn#n#n„ •D  ‰œ~ •D  D  )j[Š‰+ • §n#n#n„ c ^  ‰ § n#n#n„ £[¥)+.fX×.4./3 $5+*"/3 +*-#.! ! )5.

%!  : 8.35+67%+*3’!83}"`*=3*+ ( *=0Z+6*)?* ( !1T<.i+HS .+*! ( $5!#) .43 .4)P.i!! )5.4)Q./*g36*ˆ).-1*z!8D.43 ! ( $ ! )#™-1* ( 3H*fT<.P^ Š‰  #n n#n  7 > 6 €a‘ @ c . )}.+ .4)}0 + )+0 .i! Ô)?* ( +H5=.4) "`*4$5! ( . ( $9*i+65=.i./*ˆ)QX[*ˆ3?0Ô.43 !#)#&$ *ˆ3$ . ( ..%! 3 .i!B36*4)’-1‰ *z!8Di-#+*! ( $ !#)e.

ˆ *=7%$ ! ( !102*ˆ)3 .i!! )3H*GT-.%!RT<.43 & f  ‰   [¥)+.$53 . -#+6* ( !#)8Z Dy‰e )D  ‰ ‰    ) DyD ‰ D T<..i! 35( .4) ! -1.i!102*ˆ).E0L*ˆ)Q.

P^ D D 7 6 €a‘ @ .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ ‰ yv '¢x~ =Œ$!(! Œ9D  Dy‰y  yD ‰ #.

( /.i!#)›$9*LT-.(((#KD #a: Œ 6 ‹! ™ #q a  v|) . *N!83k-1* ( >?.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ?0v '&x !#) D •Dy‰  ‰ *=0 .

./*g.1! -1.4.. -#+*2 ( Z 0  ‰  u[¥)+.G3 .5U.i!$9*-.

i-#+ 2 ( .+*2 ( ) §n#n#n„ •D   ‰  D X 9C..4.i!l3 .! -1.P^ D [†¢^ > D +*=3H.

Z i)5! ) .43 > 7 6 €a‘ @ . $5+*) ×.

E  # ™ # &  '¢xt & ! Z Œ$!‹! ( . ‰ •Dœ‰  §‰ n#n# n„  D  ‰ c •D  [D ^ Dy‰  §n#n#n„ >[D  ‰ ^ £[ D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^   ‰ §n#n#n„ £[ D  ‰œ^ [ ^ £[D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^ [ ^  ‰ §n#n#n„ §[D  ‰œ^ [ 6^ >[D ^ D [ ^  Dy‰+[ ^  ‰ §n#n#n„  D  ‰ •D 6 7 €a‘ @  n#n#n 0D  ‰y” D £ Œa ŒˆD .

(6f.i)5.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )#(/3H*ˆ)X( -1*z!8D./*fT-./5ˆ. )+*i o%!1( 02ˆ* ( )e. )’"i3?*ˆ"i+*!8. $+*~[ŠD ^ >D & < $9* -#! )# vE) '¢x7!#)$‘.40N7%+6n . .ˆ%! ( ( !13 .%.i.%!N3 .43 !#)XÍ"`*ˆ3X$‘.4( -#+ 2 ( .4-#+ 2 ( -1*40 "/3 !#>5.i!=-8( * ( (<>?.* ( .4-#+ 2 "\*43*+ 2=0 + -/.%$ +H3*+H/. 3 $5+602*A".!/.+*! $5!#) D )+* ( 0 ! 3+*ˆ( ) 3.4.Z!#-1.4.i! o%!102*ˆ)%.f*ˆ"!#35./*G3 . .i! )%.i! 3*..4.Í3 .

43 & ¨ .%!!#) 3H*FT<.( .402*ˆ) .%!102ˆ* ).T-.i!#3.i!NT<.$53 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.