.

  !" #!%$% &'(.

/.102.*)+ .

=C S8 R A <? D 7HC8IJ?K 5 ^ ?=EF8%A <*>.(B \ :/.=<*>? A8%B V>WAND W> <.YX 7Z?C@.=C8%B <? A A4G D 8:/?B <? D 7HC 8IJ? BLK 5 O M NP:QD R C.[: \ 8*]&7Z?A8%A <*>.=_W<8%B S8 <? D 7C 8a` I?BbK 5 MR#A <*>? A8%B <? D 7C8cIJ.=<*>@?A8%B 8%C 8%D 8%A EF.=B Bd>WD 7C@8%BLK . S8 T R C8:K 5 U 87 :/8%BJ8%A EF.'43 5 6 798:/.

 .

10!#2435+*-#.7698.:=<?>A@ G B CED H IKJ F LNMOQP R OQJ SKTULWVXOQP YYNYYNYYYNYYNYYYZYYNYYNYYYNYYNYYZYYYNYY G []\9^ _a`cbed]fgihkjlchmgihnpo]qrtsu_a`bwvchnpo]qxlhyqzd]{AhmgEvcd]|}hmgr \\}\\}\}\\}\\}\\}\~ []\.[ €yhk|}hkqz‚lcd]llchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qŠ\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\ ‹ []\Œ~ KhmŽcjc‚|}‚]j‘o]gnpd]ƒlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q“\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\”‹ []\9‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchkƒ1fcg%oXlc`|˜™ošlchwj’„nphmgio]qa|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]q†\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\”œ []\œ žo—gnpd†{=‚jcŸ…np‚|}dšlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qx|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o]qp\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\ œ []\Œ¡ ¢Qo’n†fcƒ‚hˆ‡‰oŠ|}o]j.  !#"%$#&'(*).+*-/.

[ ‹ •–gio—f=‚hklcd]lhkqxlchwƒ‚dŠgihmfgihkqzhkj…˜™d]|}‚]j©h}¶XfAo]jchkjc|‚d?ƒlhwƒ‚o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q ° []\.[¡ ¬­d]¾‚|}hkqalcheƒ›o]qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q¿\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\À° []\.[~ ¬­hkƒ‚d]|}‚]ju‘`jc|}‚o]jcd]ƒNlchyƒ›dšh}¶Wfµo]jchkj|}‚d]ƒ7\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\¼ª []\.[][²¹1dŠ‘—gnw`cƒ‚d¸lcheº»`cƒ‚hmg¯\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\ ª []\.[.‡‰`£]d?lo¤\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\\}\\}\¥¡ []\9¦ K¨§X‚qz‚?julchwj’„nphmgio]qx|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?q©\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\ ¡ []\«ª ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j£—gi®—Ž=|dšlchyƒ‚o]qajW„nphmg%o]qE|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]qa\}\\}\}\\\\}\\}\}\\}\¯¡ []\9° ±²Xlc`cƒ‚ops¯d—gi£]`nphkj…˜™ošlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\ ¦ []\9³ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]j´fµo]ƒ‚d—g­lhyƒ‚o]qajW„nphmg%o?qa|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o?qp\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\ ¦ []\.[ ^ ¬­hmfcg%hkq™hkj?˜%d]|›]jh}¶XfAo?jhkjc|›d]ƒlhwƒ‚o?qajW„=nphmgio]qa|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q·\}\}\\}\\}\\}\¸¦ []\.[mœ •7o˜™hkjc|‚dšlchwƒ‚o]qajW„nphmg%o?qx|o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o]q½\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\š° []\.[ ¦ Áµhko]g%hnpdŠ‘`cjlcd…nphkj…˜™d]ƒlchkƒÂ]ƒ‚£]hm{cgid¯\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\\\}\\}\´³ []\.

Ê»ËÍÌ#Î…Ï²Æ Ð…Ð’Ð…Ð’Ð’Ð…Ð’Ð…ÐWВЅВВЅВЅВВВВВЅВЅВВЅÐWВЅВЅВВЅВЅÐWВЅВВЅРÑcÒ ÃÓ\›[ ÃÓ\9~ ÃÓ\׋ ÃÓ\œ žÔ—gnw`cƒ‚dŠlhkƒfcgioXl`c|˜%ošlhylo?qaqzhmgi‚hkqÕ\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\ Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l¼[tlhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l~“lhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Khnpo]qU˜zgid]|}‚]j¯lhKƒ‚dÕfcgio—fc›hkld]l´‹Ólhtƒ›d]qÖhk|}`cd]|›o]jhkqÖfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q Ø [~ [ ‹ [mœ [mœ .ª ÿƒ‚£?`jcd]qxfcg%o]fc‚hklcd]lchkqalcheƒ‚d?qahk|`cd]|}‚o]jchkqxfAo?ƒ‚‚jc…np‚|}d]q¤\}\}\\\\}\\}\}\\ ³ []\.[ ³ ž`jc|}‚o]jchkq½˜zgi‚£]o]jco…npb}˜zgi‚|}d]qalchy`cjjW„nphmg%oŠ|}o…n†f=ƒ‚hˆ‡‰o©\}\\}\\}\}\\}\\}\²[ ^ []\Œ~—^ ž`jc|}‚o]jcqav‚fAhmg%{A]ƒ‚›|d]qÄlhy`cjjW„=nphmgioš|}o…n†fcƒ›hˆ‡‰o \}\}\\\\}\\}\}\\\\}\\ [ ^ []\Œ~X[²¬­hkƒ‚d]|}‚o]jchkqa‘`cj|}‚o]jcd]ƒ‚hkqy\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\\\}\}\\}\\Å[ ^ Æ´ÇÉÈ.[ ° ¹1o]£?d—g%¨˜inpoŠlhw`cjjW„=nphmgioŠ|o’n†fcƒ‚hˆ‡‰o´\}\\}\}\\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\\}\\}\\}\}\u³ []\.

 .

+*-/.10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).7698.:=<?>A@ .

  .

 "i3+*-.43654!17i35.i! (<.   ! "#%$ & )' ( $ 3+*-. 0Z!#3+*-8*=0Z"/3*!)>?*Í@3 .i! (<.!102*ˆ)./0 .i.i.+*3./.$9*2./. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ". ) *ˆ"!#3 . -#+6* ( !#)=)?.40 ! ( $ !µ!83-1* ( -#! "%$9*:.4+*-#.

3*!#>?*4)#& A <—).$9.

»35! "i35! )5! ( $ .i+H0 ! ( )5+H* ( ./0 ! ( $9*Pi./.43 6×"/*3 ./3H*7 . ( N * -1*40 "/3 !#>?‰* @ & I J *=02*K.!#"%$+*ˆ)N.!102ˆ* )UT<i.F.!#-8i. + ( $ ! 35"i3. !L3 . 0 ! 3+.%ki.4-#+ 2 ( ˆ5 39CMD -/.i. ! ( . !V36ˆ* ) (<.i!L0LO-. * -1*=Z0 "/3 !#( >?i* 14S !#3.+ ./*@3Hˆ* ) -1* ( . -#+*2 ( 5ˆ39CEDi-/. Z0 !#3?ˆ* ).! $‘. ( .@i. + . !Q. (R(<.43+54. -1* ( ).!102ˆ* )B3 . ( *F7%+6. 0Z!#3+*4)-1*=0Z"/3*!)>?*ˆ)c! ( !13"/3*.i!G3H*ˆ) (<.43. )5. ( .

+HX ! 35! $5!#)YÔ 0 . ! ( 3. !1%.-8*=Z0 "/*3 ( !)>?ˆ* ( ) )5!?"/i. !#35.!#)5! ( $‘.!#"i3.4)1Z.43 ( ( i. !Wi.

1"\*43 .Pi.4( -#! )ei. ! ./*3 . *3 .3H3 ./*3 . $ !14* 35( .EŒ3 & a c!102ˆ* )›$ 3 .43 -1. .GX 243+0N.Yi.+*!#)WÔ3 .43’]X[ˆ* 3+0 .%-X[ˆ* 3+0 . !<. ( +6Z0 "\ˆ* 3›$‘. Z0 !#3+N* -8*=0 "./3 !#3 ( ˆ* )X"! 3+Z0 + $5+*39d -/.X! ( 3 .Ni7 + 240 + -/.X[4* 3+0 ./3 .%X 2ˆ3?0N.Ri. !Qˆ5 3 . !X<. !%3Hˆ* ) (<.4)’"`4* $5! ( ./3 !#3 Ei. (:(<.43Q*3 . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & b c . ( -#+ .1!_™^ "`* ! -#+ .40 . 35!102U* .4.

*3 !#>?*fi.+63H3 .N).%& h <—). ( .gÔ0 . ( !#35.$9.! ( . ! .

!102ˆ* )#….47/*3 ! -1*=Z 0 "/3 !#>?ˆ* ) & k c!8D ( +*3. !ii7 35!_ˆS !1Z0 ! ( $5!4%*3 .43.4) ! -1.4) X[.435+*.!102ˆ* )l3 . -#+6* ( !#)Í"`*=3 + ( 2=Z0 +*-#. ( T-%.i. + . ( -#+H* ( !#)-8*=0 ".+*! ( $5!#)ÔjS . .4)-1* ( -1z* !8D .4.

). 0Z!#3?*N-1*=0Z"/3*!)>?*1)+./U5 ."%3+ˆ* "i+ !1./. 35!102ˆ* ) )+%./i.4+*-#.$9*i\. ( !)>5.i+HSz+ )5+*2 ( -8*=0Z"/3*!)>?* -1* ( >?.$+.+ $+0LZ* –!1—3 ). )1Zm3H*=U5 .435.Ei./0 .40Z! ( $ !=!83k-1* ( -#!#"™$9*].%! (<.4.4-#+ 2 ( 5439dED-#. ( $5!#)#& q Ye rU"# smt#u Nvfxw V -yR jw sm `$ & A I a h b ( $5! ( . 0 ! 3+*ˆ)-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)1Z)+.! ( »* É-8ˆ* )5! ( 7* $535+H5=* ( *=02n $535+ -1ˆ* )!Gio +*"!#3#p 7 24*3 +*-8ˆ* )’! ).i. + .i!1302O.43.43.*3 !#5> .%35!#)›$‘. !#)Y0L4C )X35!8*3 !8S .%"i3+*-./N * !8k3 -{C43 -1. 35! "i35! )5! ( $ .%& z .40Z! ( $ !W36*ˆ) (<.%!#3c-83 . .43H5ˆ!17i35./3H*G.

/36*µÍ!13 . (:(-.+6* ( ./0Z! ( $9*i& | !83 .4-#+H* ( !#)Yi. ! . 0 ! 3+*1-8*=0 ".4)%i.! ( $ ! )W35! "i35! )5! ( $ . +~X !#3..4.43}*3 .43?5=.

3*!#>?*.

+ .4)1 ! )5"!#."i3+4* "i+*!8. !R3 ./*N3 . ! <. ! ) i. Z0 !#3+4* ).EŒ3 & J ./3 . )Q7i+ ( O=0Z+*-/./*3 .Z-X[*ˆ3?0Ô. )X-1*=Z0 "/*3 !)5> .4). 3e3 .4-#+H* ( ! )c"`*=*3 + ( 2=Z0 +*-/.43H0 ! ( $5!A!8.4*3 -8.4)W"`4* $5! ( . ( .™U"\*=3*.-8*=Z0 "/*3 !)>?ˆ* )%%. .43Y3 ./*3 ! 3#& € "/3 +*-#. $5+6*3 +H/ .4i. ! (<.fi.NX 2ˆ3?0N.!#-8.+*!#)X35.!#)Yi.43… !_™^ "`* ( ! ( -#+ .4).4(*. .

3 0!14* 35!10 . '‚.43i. Z0 !#3?* -8*=Z0 "/*3 !)>?* ».4-#+ 2 ( i. (R(<. !l364* )X-#!#3?ˆ* )Yi. !#)#& < „ .4"/3 +*-#. )"i3?ˆ* "i+ !1. !l.+65=* ( *=02n $ 3.4Z 0 ! ( $ .43. ! $5!#3?0 + ( .Gi.+*-8ˆ* )}!io + "! 3+7 2=*3 + -1ˆ* )\i. ( "\*=3 + ( *40 +Hi* & J . !.! ( * $ 3.µF3 .43W)+%. .4*3 -8.4%. . ( .+ $902…* =!1U3 )5! ( * -1ˆ* )./3 . 3k!13=3H*=U5 . !13ƒ36ˆ5 !8i7 3 .

 .

.:=<?>A@ s\ t#V x"   /smV "# < J * ( ).10!#2435+*-#.  !#"%$#&'(*).+*-/.i! 35!80L*ˆ)3*. -#+*2 ( Z .7698.+6.! -1.

4. 3 .+*2 (2( *$ + ! ( !X)?*=36.i35..i! +H0 "/3 +*-#.4.+*2 ( 3.i.i!e.43"`*ˆ3+T<. (6 -8.%&‰<—). $5+HS4*i&. ! -1..4.B. 0Z!#3?* ( !15U. (g(<.$ .3 ..!/.

! ( -1* ( $ 35. -#+6* ( !#) U)5! + ( $ 3?*.43])+*=3H.43 .i-#+H* ( ! )—..i!X! -1.$5!X$ +*"`* ..!#).

4.E0Ô..i-#! !83363 .

i!(' *)+.* !#" $! %&']$ .43T<.

i!#.-*/ )+.ˆ!#).+*3.'.

0.2T<.%!W*3 .ˆ‚.)?*=36. .4-#+ 2 ( . ).i!W3 . ( !#35.1!#-8.%-#+6* ( !#) .i!W0 .

1( )+* ( 2Z 3546'5& ( 0 "/36%* .

40 .435! )P4* 3+i.!#-1i.=>N)?* ( ?A@B4 @.%!13 Z0 !#3+N* -8*=0 ".E*3 !#)([\D2]F_^ & | Z ( 0 !#3c$+#n 3+Z0 + * )5!g36*3 . .43.43›$ !N+60 . -#+H* !#)e%. )X)+*=3Hi. ! 0 !#3?ˆ* ) 35!/.3 .4Œ3 !a`ab-cD}É!83 )5!85=.$53+. "i.' &  4* 3.4. !W*3 .+ .4ˆ5 + ( ..%39C $5+*-/. ' d0 `abe-cF  <3 "i3./* ".%4! ( -8*=02* c .fX[ˆ* 3?Ô ( < ( . ( . (GIHKJMLNPO$QSROTJ=UWVXLYZO$Q )5!-1* ( ).+6* ( ! )Yi.4Ô0 .+6Z < ( .> !1Z 0 . !l3 . .43›$ !35!#.4)X!_™^ "i3.4.!#)./ˆ* )Yi. ! .!).Z )879: <.4-#+ 2 -1.C3ED '&F )5!l3H3 .Z".

4)gi.43 "`ˆ* 3 i.435!)5> . !#)›$9* T-%.43 !#)#3Hˆ* ) (<. !8i. Z ".!/.( *3 !#>?* %& 0 !#3+4* )Z-8*=Z 0 "/*3 !)>?ˆ* ))5!»"/i. ! ( 35! "i35! )5! ( $ . ! (<. !7)?* ". 0 ! 3+ˆ* )N3.

li. ( .EÔ0 .! ( $‘. ! € 3?U5 .li.$ ! ( ". ( »* 635!#"%35!#). . @ &™:*43HˆS ! 35!80Lˆ* )Q0]4C )…$‘.4ˆ5 3 .40 .43?i. -#+*2 ( 3H3 .. +*. !8m 3 "/*3 . ( $9ˆ* )ei.4. !=)+*4i7 35!! ).

%!". 0 ! 3+*ˆ)?-1*=0Z"/3 !#>?*ˆ) I[lkm]% C]onp^ ‰-8*=0L* !13-1* ( >?.%! ( .4. ( $9*N. $9i* & f h g t s\t#uV ji ‚"G "   /smV "# < ( ! 3H*ˆ) (-. 35!#)}*ˆ3+..

i!#-s3. c!0Z8!#D 3?*ˆ+6) 0235*ˆ!#)…. 0 ! 3+ˆ* )X-8*=0 ".iu [Xvw]xy^ zWvw]x|{~}bA-1* ( 3 .*ˆ)Q.i! <( .4)e*4"! 3 .4.+6* ( ! )X)5+H5=.43*!8! 3)q-8kr."\`a*Rt.i+*! ( $ !#)8Z €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ *ˆ) (-.

)+.43 !#)W).*3 !#>?4* )# Š‰ˆ*[Xvh‰]‹xŒ‰^…d Ž[ v ]x ^ )+* ( +H5=.+m)52=3H*N)5+ ‡ c Ô “ ‚ J ƒ l ..

/*ˆ) \* ( ! ( $ !/@_Z " vh‰mv  x‰mx 6 €a‘†’ @ (-. 0 ! 3+*ˆ)=-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)! ) 3 .435! ) o/*40L*=3 2=5=*ˆ)A6-1*=0Z"\* ( ! ( $ !1.Ô-1*=0Gp š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ <3k"i3?*.0Ô. .].Z)+.%!N./0 ].i!µ".

43T<.i.i!l..i!+r  t£B •?>%¤6e{Bk& ( .. 0 ! 3+*ˆ) 1.$+*L.Z–[†Š‰” • ” ( ( U < ™ ^ * + . Í 5 ) = 2 H 3 2 * .*40 /" 3 !#>?*ˆ)X! )Y*4$ 3?* (<.  . 3 . 0Z!#3?* 8.$9*-./*N"`*ˆ31Z / t# V "# -   /smV "# < ^ •oŸd>Š‰( >[\  oŸ^ & <—)./* 0 ! 3+*N-1*=0Z"/3 !#>?*iy% !_^™+*)›$ !!13*ˆ". ) 5 $ l ! . 8 ! * 3 1 ! Z 0 ! ( $+* ( !1. $ +~S4./*4) ž Š‰e> de Š‰” • u [Xvh‰– —v ] x‰w —x ^ 6 €a‘™˜ @ Š‰  u [ vh‰Œv )8xŒ‰x ]œvh‰x cv xŒ‰^ 6 €a‘™ @ (-.4..*=0Z"/3*!)>?*G.4)+*z-#+*.%$53+*i!83w(-¡[\y]2¢^…$ .

)+.%$‘. $5+HS ..%! (<./0 .i!+r §[¥)¦¢^>%& c .[¥).vw]w)¦xy^…$‘. 0Z!#3?*ˆ) -1*=0Z"/3 !#>?*ˆ)W! ) -1* ( 0f.i!#)›$9*~[¥)¦¢^.2.43T<.

Z Š‰” • > •Š‰ & ¨ .

 .

+*-/.  !#"%$#&'(*).7698.:=<?>A@ ž / t#  "G .10!#2435+*-#.

.e s  x q  /smV " < <—). $ +~S=*/Zw[\Š‰y œ^ oŸ >Š‰–[† oŸ^ & <U^™+*).$5!l.4)+*z-#+*. ( !83*!10Z! ( $+* ( !1. ( Í)52=3H*2.%$53+*i!83m.

-¡[ .

]2¢^…$ .i!+ .43T<.

: .

KM‰ >%y¤”S{Bk& .

 .c$+*.43 .

)+*” . ‰ 0Z!#3+*-8‰ *=0Z"/3*!)>?* ( * ( ./3H*iŠ{Bk )`aŒb‰4!_^™+ ).$ !’!13%+ ( Sˆ!#3.* (<.

E3T<.i!3ˆ > ? 4.PzŠ?.   ]w) $‘.

i.i! (<. & <3k"i3+*-. 0 ! 3+*ˆ) -8*=0 ".$9*2./.

$9*Z!#)Y.$+*].i+ )./.+67/.3*!#>?*4)W!#) -1* ( 0N.i!l3*.$ 3.i. $ +~S=*/Z Š‰œ > Š‰ & <3k"i3+*-.™$ +HS4*35! )5"!#.1)+.%$ ./0 .

Z Š‰–[† •oŸ%^>Š‰y  Š‰œo/Ÿ &  .

43YT<.43.!102*ˆ) -1* ( X 35! -1.E3 .%) .!#-#+ )+*Í).1»"i3+C4. -#+*2 ( . ( *4$‘. .% O2NaJ ƒ G$J R ƒm/T<.i!f3*.$5+*-/."i3. ‚y t# uVt#sm "#V  /smV " <  <]).i!A!#)c+ ( $9.%)5! /" .+*2 ( oi+ ).i!l3*.i!".135!#"%35!#).i!l*=7%$5! ( ! 3.43.i! ( -#+*.i!8.! ( $‘.!.i+ $ +HS .4.!#) )5+H0 .$ 2435+*-#. 3 .

" 3*!10Z! ( $5! .i!8D ( +*! ( ./*/Z .

[¥.r.

[†]–. ]2¢^ 'C.

43HT-.P^ .*=0Z"/3*!)>?*)5!"/.i!l0 .%+*!#3 <( . Z0 !#3?* 8. ( !#35.GT-..i!8. ?..[ vw]$xy^S§v3.%! 8.i!A! )5.35+67%+*3X! ( 3 .fX[*43+0 6 €a‘ @ .

$‘35.4)Q *ˆ)+"! .2!#"%3 .d‚' 3 .  x 'Cjv  '¢x 6 €a‘ @ ( ( ( ( ( ( ( ( (! -1!#.%).135!#"i). +*!8-#.3?! *ˆ"i$‘.! $ (.+*2 .4.

i-#! )./ˆ* ) (<.!35!#"%3+*-./* €$‚„ƒ V†… ƒ …ˆ‡ .4./.+60Z"/3*!80 ! $ !c$5! + ! .=3 Z . 0 ! 3+ˆ* ) -8*=0 ".+6* !#)6 €Š‘\’ @ 6 €Š‘ ˜ @?É6 €a‘™ @’).

2=36*N).43*! )W)5+m).3*!#>?*4)# Š‰mvh‰+  '¢x‰?d  v  '¢x )+* ( +65=.+ < vh‰mv xŒ‰.Ex 6 €a‘ @ Š‰(4< u [Xvh‰–4 v ^+  '$[\x‰–4 x ^ 6 €a‘ @ ! (<.i. 0Z!#3?* -8*=0 ". 0 ! 3+*ˆ) -1*40 "/3 !#>?*ˆ)! )f*4$53+* (<.

43›$ ! )35!/.E0 ! ( $5!G3 .E3?! 3./0 .Z)+.i!f36*ˆ) “ ‚ J ƒ ‡ 3» .ÔK3*. )+.43.4)A".Ô35! ).i!N3 . )c".3*!#>?*7-1.$5!#)A35!/.45ˆ+ ( .E3*!#)!+60 .$ .™U.$ +~S4.435+ !#)e.F.!#)5"!#.

45ˆ+ ( .1)+* ( )+./0 .$ .0Ô.%!].U@l.!#) *4$ 3?* (<. 0 ! 3+*Í-8*=0Z"/3*!)>?*LT<.!f*=7%$5+*! ( !f0N.i!). 0Z!#3+*4)c-1*40 "/3 !#>?*ˆ)./*ˆ) +60 .435+*. ( .·6×35! )./4* )1Z Š‰e>  (<.

3~p $ +*".

3*+*-1C ( .i!+'&qs)(. $5+63*+H/. ( . ( 35!#.i! 3 .4*3 ! )W %./*436*ˆ)?-1*=02*N)5+X[./*NT<.

4Z š NPO–… ‚ R ›#Ow‡ !83"i3?*.

$+*F.i.i!f..

*ˆ) Š‰y  €  )5(9 | !Š`aŠ‰y X[ vh‰( c'¢x‰^–[Xv  '¢x ^ vh‰yv  'vh‰yx  '¢x‰v c ' xŒ‰Œx [Xvh‰v )8xŒ‰x ^( c'$[ vh‰œx c v x‰^ b jvh‰v )8x‰yx '0 `aŠ‰y b jvh‰yx 8v x‰ 6 €a‘! @ 6 €a‘" @ # .

 .

)X"i3+*ˆ"%+*!1.N.+65 ( */Z 4* $ .43}T<.i./!#5ˆ). R OTJ=UWVXLYZOtRO$GŒY ‚„2ƒ …wO I/-8*=02*L.i!_D ( 6+ 02*ˆ) )+.4.+ .40N7%+ .45ˆ+ ( .!#)P3 .43}!#)P3 .N0Z+*)+0 . 0Z!#3+* -1*=0Z"/3 !#>?*N-1. ( >?$5.:=<?>A@ & V "# <s\ K<  +„ £v •'¢x/.i!+2 0 + ! ( $ 35.!#) .4)%T<.7698.l*ˆ"! 3 .10!#2435+*-#.1"..i!c-8*  2+ ?jv c'¢x )  jv )8'¢x ( ( ( ( ( ( € 3H5=.  !#"%$#&'(*).!/.+*-/.Ô".*=0 ..i! 3 .4.i!l3 .i!+N-/.43›$ ! 3.N.i!#) + ( $5!#3.N. ( (<.%! ).i!W3 . ( .43.+*2 ( .4.NT<.43›$ !+60 .%ˆ.4)+-#* + 2 ( Z 8.

-1* )5+ ).+*2 6 €a‘\’ @ '.i.)+.+*-/.i)›$ + $9." 3*!#>5.$ !7‚C4).E0 ! $5!c! 3 .

 ) '5& [†Š‰–4  ^>‰ 4  & & [†Š‰y ^A‰ & „ & [† ‰ ^  [¥.

PzŠ¢^  [\ ^ ‰ .

Pz  & ' 0 a` b6 ‰ †[ =)  ^ & ¨ & | !a`ab” ‰ [\r   ^ d> 2—jv2  xŒ#& # &A9 & f t)ret#t#u   .

3+*4) -8*=0 ‰ ".smV "# < c ( (<.

i+*!1)53k+ 2 )././*/*ˆZ$) Š‰‹z 0Z !#> c .3. +~zS.NX 2ˆ3+0N.)+*2i.$+* .%!13 "i35+H0 ! 3+* `" *ˆ3!13 (+ Sˆ!#.!15=.i!8D ( ! 8..i.*=0L*Q!13X"%3+*-./.3*!#>?*4)#mŠ‰‹z  —)5! .i(! .

%!W3*.43="`ˆ* 3 Z 0 !1i.N. "/3 .43*! ).> !#)V*ˆ3. ( *-1*=0Z"/3 !#>?*)+* ( LŒVWLYZL NPL ƒ V ! ( *3 .+*2 ( i.$+*ˆ3! .i+HŠSz‰ + )5+* 2 ( & )5!l*=7%$5+*! ( !A. 0Z!#3?*ˆ) -1(*=0Z"/( 3*!)>?*ˆ)Q( 3H*ˆ)X"`*. )5( Z x Š‰  '0 `aŒb  Š‰  [Xvh‰– '¢x‰^–[Xv )t'¢x ^  [ v —'¢x ^_[Xv )?'¢x ^ vh ‰v  Œx ‰x   ' v xŒ ‰C)¡vh‰œx v cx  v  x  6 €a‘\’$’ @ / - }smt#u mg sm x"   /smV "# < [ vw]xœ^ 0 ! ( $ !B3H*ˆ) ((<. !¦. Sˆ! .40 .i!13"/3*.P%.i!80L*4)W35! "iUK35! V )5! Gw( O p >39CEiD -/.+ $‘.i!N)5!G363*.N.$+*=5=* ( .3 . !G.4Z $ . +H* i. * T<. +*35! -#. ƒ RO$JMUKVXL_Y_O & c 4* )?!).1!_^™"/3 (*.

+*2 ( %.!#-#.4 LŒVILYZL J ƒœ G ƒ N O /! ( 3 . ! '5& | !8X ! 35+6. +*3.Yi.

> !#) .35!_p ( ( ( * . ( »* ! ( $ 3.:.435i. ( $+ˆ* )Bi.f!102D‚54ˆ* i.! $ .Ui. ( .4-#6[4S + 2 !#( 3P3ˆS .!23Hˆ* )="/. ! . ).$+ˆ* )!#. ! ( -#+ . $9*2i.4"i)(35! [Xvw)5! ]( xy$ ^=.* . Z0 !#3?ˆ* ) -1*=Z0 "/3 !#>?ˆ* ) & . )%3 T<. ((-. !8—3 "/3 ./F.1. » !8k 3 -1* >?."\* (i. .Í! ). !#) * i-1-1*-* ˆ*( 3+!#%. @ & ! o . 0 ! 3+» * -1*=Z0 "/3 !#>?* d*v| '¢x ( ( $5+*! !-1*=02N € )5("/i. !l36ˆ* ) (<.A-1ˆ* 3. ( Í* -1*=Z0 "/3 !#>?Í* v | !a`ab ).

 .

 !#"%$#&'(*).+*-/.7698.:=<?>A@ ue "#   V.10!#2435+*-#.

+65 ( +HD-#. W.G36* ( 54+ $9.N-8*=7i35.i+ ! ( $ ! )P.%!8D ( + -#+H* ( !#)8Z ( . (<. Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i ! )P3*./*G5ˆ!8*=0Ln $ 3.   /s\V "# < ( W3 3 ( ˆ5 3+CED-#.+*-1*G3*.4)X)5+H5=.4. ( ).

!#)5! ( $‘..m /.i!W36*3.$9*ˆ3YT<.!#"i3.i!83Sˆ!#.

-#+*2 < J–… ‚ VXO %! ˆ vC '¢xW  v x  / ˆ 6 €a‘\’˜ @ (G(-.Z ! *.! ‘$ .35!#"%35!#). 0 ! 3+*=-8*=0 .

!%. 0 ! 3+*N-1*40 "/3 !#>?*-8* ( !8k 3 !#>.i!X35! "i35! )5! ( $ .$+*ˆ3 T<.%!QX[*ˆ3+0 ./3H*i ET-. !83 <( . ƒ N ?  ." 3*!#>?*%Šƒ N e%4! )!13/C ( 5=.43 Z <3 ƒ N T ‚ JMLŒGT›#O i.c!83Sˆ! .!35!#.

i! $ ..!#. ( 0 .4)%X[.40Ni7 +H5 i!8.vw]o)¦xy^’$ + ! ( ! ( 1! 30Z+*)?0L*N.Í.%!Z3. $+* ! !83k-1.i!1( .!#)?*=3HS4!#3BX C4-#+H360Z! ( $ !A)5+ $5! !80L*4).%!W3*.43YT<.G3 .$ !g.$+*i& € .-1*40 "/3 !#>?*ˆ)+[ vw]xy… ^ =[¥).+*)+* ( *4$ .%+*-#+H./( 3*./Z * ) .i!17%+6..."!#35+H*.+6* ( !#)W$ 3.. $ !-8*ˆ353.. vx 6 €a‘\’ @ ! 3+*ˆ). ( .N.i( T-.Z!83k)5+65 *g.4.F.%3 .+65=* ( *=02n $ 3.i!80]C4) !_^™+*)›$ !l4* $53 .%!Z)...43~S=*g.i!”xÍ"i.E.:.4)8Z ƒ N rN!#)›$ Cgi.4. 3X!13k"/.7. 3 $ +*". !8D ( +6.!N"/. 0 ( .i!R3H*ˆ) (<.!#.]X( 243+0N.+6T<.™$ ( +63 +6#.E0N7i+65i( !1.! -8.L3 .)5+ $9./0Z! ( +$ *i)5+ )5! <—)"i3.i!6v . $ ! 35+H*ˆ( 3#&}< ( $+* ( -#! )# !_^™+ ).N.4.43 . 3+5=. ( .

43 J %¢›#N R ƒ Z "`*ˆ3e3*. (R(<.!1.i!?35! "i35! )5! ( $ .i!8.36*µ! ( $ !#3?*].%!1. _^ "  v x  #$ 6 €a‘\’ @ < ( $9* ( -#! )#M./*ˆ3e.43*3..1-1* ( *z-#+H. 0Z!#3?*-8*=0Z"/3*!)>?*¦(v– ('¢xc).i!BS-.i!83 $‘. ) .i!83 *435+654! ( Zƒ N r3 •@—& '0 x `aŒb  ( 3*.-1*=02* O2NaJ ƒ UmOTV ƒ NeO=›#N X O$GwO$& v ! | !a`ab  ? [ c''#$ ^ 6 €a‘\’ @ / - }smt#u )(%f smt#"g x"#  .!…"/.

js\V "# <  < .

 V.

s\t u f"# "#j q  /s\} "# <V c *ˆ)=".

X 2ˆ3+0N.!"/.%$5+63 +6/. ( $9*ˆ)e[Xvw]‹xœ^Y.4) "`*=3 .43”[ ] ^ & ( ( < -8*4* 3+i.43e3*.N3H3 .i!8.1( "`*=*3 . 35!#)W$5! !80L4* )µ6[*=i7 ).E0L*ˆ)}3 .i! ( 35! "i35! )5! ( $ . . ( *Í).U@_Z O2NŠJ ƒ L+*–UmO$GwLŒGKR Xƒ V .ND‚5=..40N7%+6n ( [ vw]xœ^ "`ˆ* 3X)?.4.43$‘..4.40 . X[ˆ* 3?Ô 0 . ! .!#3?S .i!13—"/3*.i35.

.- Z 6 €a‘\’ @ 6 €a‘\’ @ 3 .3 .i! <./3*! 3   '0#$ .435.i+ !#3 .436T<. .! ™"i35! ) ./ P. . ( <( .i.43 ? [1 c''#$ ^ 2.1-8*=02*/Z ". 0 ! 3+*Z-1*=0Z"/3 !#>?*-1.N.

 .

/  '' #  | !#-1*43+.$53 .10!#2435+*-#.i!#)5.7698.i!0.+*-/.%!102*ˆ).:=<?>A@   u / "# "#  c g* T-.43X! )1Z .%!R. .i! )5!#..40L*4)P.  !#"%$#&'(*).i!80L*ˆ)Y3H*ˆ)e.4353?*=363H*ˆ)%.

i! #$   Z ‰  [ )(../3H*ˆ3e.

#^ [†@ .

– ^ #   [¥)+.

P^ [&@ .

e  .

$9*T<.#^ 6 €a‘\’ ! @   .i! ).i!r'† )+.

ˆ’!83 X×.$9*ˆ3:[¥)+.4.

i!8.4)+*ˆ) 0LC4) -8* ( Sˆ! ( +*! ( $5!4Z [¥)+.%.P^ )5!É"/.o/*ˆ)Í-#.i!@. ( .i!É!#). X[*ˆ3+0 .+67i+ 3F.-#3.·! ( 0N.

i!80]C4) '$[ )(.P^ u[X' ^ §'  ».4.

$ + $9.#^ §'$[\' ^ §'  ‰ &   |'0#$ & .%).%4! ( .

i! ) . ( +H.* J * ( )5+6. ( (-.%!#3 .E0L*ˆ)=./.4o/*ˆ35.43.F../36*L.4.Z ( ( (  3H*ˆ)e.3+*=3H36*ˆ)%.i!G0Z2-. 0 ! 3+*»-1*=0Z"/3 !#>?*F.%! 0.

i! #   F ..  ‰ Š  ' [&@ .. ./-36*ˆ3e.4./*L3*.i) .1"i3+*4"i+*!8.

 0P.

$ !#3.+ ˆ3 ™$5! ! ‰    [ )(. ^  '0#$  6* 80L*ˆ)8Z .

P^ [&@.

–^  '  ¥[ )+.

P^ [&@ .

 0.

P^  ‰    '   [&@ .

 0.

P^ [&@ .

h^  ' ' [ ' ^  [' ^ ‰       [X' ^ [†@ .

–^  [.

h^ .  [&@ .

 0.

P^ 6 €a‘\’ " @ .

i!0.%!W3*./*µ!83. .E. .+ .* ( .%$5+63 +6/.i!#)5.4353?*=363H*G./-36*ˆ3e.43 .i!loi!80L*ˆ)Y.!_^™"\* ( ! ( .

…wLWG R $ G~…wLCV ƒ L h* UmOTGwLŒGKR Xƒ Vh…wL ‚ G:GhH„JMLNPO RO$JMUKVXL_Y_O &™) .e?jv—  '¢xi! ( 9$ * ( . ( .  [Xv  .o/*!#) 0]C )-8*ˆ353.$9*$+*=0 .!#.4-#! ( "#smt#u i s\t#V "L x"# )(eRV  s\t "  !#.43]6 €a‘ ˜ @m-8*=0L*P. 5$ +*) X×.!#) .   6 €a‘ ˜ @ c!Voi!#.

 '¢xy^    v P [[\.

'†xœ) ^ œ ^  v   X [ & ' y x ^  .

/* 3 . 6 €a‘ ˜–’ @ ˆ" i!  6 €a‘ ˜w’ @ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R TO G ƒ V.433*. ( .."i3?*ˆ"i+ !1.x    8. . 80L*4)V. `*.4.%!102*ˆ).xŒ‰y^ .   ^     6 €a‘ ˜$˜ @ ! .$53 . [P [XxŒ‰h x ^”  '0# –[\xŒ‰h —x ^ ^ .…wLV ƒ L+*–UmO$G„LŒG„R \ƒ V Z . . [ x ' # x ^ . [œx  '0 # .  .$5+63*+H/. .   . [ œx‰+  '0#$.

 .

439i!13k"i3?*. ( .7698.NX[*ˆ3?0Ô./*23 .+*-/.1! ^™"\* ( ! ( .10!#2435+*-#.+ .:=<?>A@ ž / t#  j x"# / / - }smt#u )(eR s\t#V"g x"#j q  /smV " < 8)5.  !#"%$#&'(*).

%!W..i.$+*2.

N. -  ‰  [ P[ ‰–  ^+ c''# h[ ‰–  ^^  4* 3P* $ 3 . ( (<.".4)X! -1.43k! )eX C4-#+H3m! ( -8* ( $ 35.   [ .1!_^™"\* ( ! ( . .i./.) ^+ c''#$w[ ‰W) ^‹^   .1"`*4$ ! ( -#+*.i!l3 .%!W.*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W).. !..GX[*43+0 .!A"/. ( $ ! 35+H*ˆ35! )P.43Y3 . 3..i!l. 0 ! 3+*ˆ) 1./*ˆ) (<. ƒ N Š‰œ § ƒ N Š‰+  ƒ N 1 < @ ƒ N 1Š‰z  § ƒN1  Š‰S)8ƒ N 1  < @ 6 €a‘ ˜ @  s\t#V "#V  /smV " < ( ./*N3*.)5+60Z"/3 !10Z! ( $ !EZ Š‰œ  ‰  .*40 /" 3 !#>?*ˆ)’!#).+ .i!!#). 0Z!#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*/Z  2.  ‰ [ P[ ‰.%!1.i+~Sz+*)5+ 2 ( .$ ! ‚3 .+602*ˆ)eT<.  6 €a‘ ˜$ @ 6 €a‘ ˜ @ € . -#+6* ( !#).g.%!1.i!4Z  Š‰œ E Š‰   p] Š‰z  E  Š‰ z   ] ž 8. 0Z!#3?*ˆ) 1.*ˆ) -( .   .-#3.i!80]C4) ‚..+67i+ 3X-1*=02*/Z Š‰  ‰ .$5+63 +6/.

 c' # .

i.4)…".4) 3. ! )N3 . ( C ( 5=.! ( ./3H*/Z <—)›$‘.  .43})5! ( * Í-8*ˆ)5! ( *].. ^  6 €a‘ ˜ @ 3 6 3 .4-#+H* ( !#)W$535+H5=* ( *=02n $535+ -/. $NaJ ‚ V ƒ …wL|…wL O NPL T-.%!W0 . [1  ''#  ^   .+63H3 .%! ( *ˆ)A"! 3+0Z+ $ !Z! ( -1* ( $ 35.43N.:3 .4.43 . .i!2X[*ˆ3+0 . 3 $5+*"/3H*ˆ)’! ( $5!#3?*ˆ).!13*.%!W. ). - u[1 .E0Ô.N.

  '0#$ .

 ^ 6 €a‘ ˜ @ #sm "#V  /smV "# < <( . 0Z!#3?* -8*=0 ".

i!e ).3*!#>?* ¸!#)R3 . N ƒ G %ŒQ J ƒ .+  %&.

<0 .

( .4( -#! )X)5!#3+C ( 3*.+6* ( !#)Y.E3Œ $5! ( !80L*4)PT<.4)X3 .4. X[*ˆ3+0 .!_^™"`* ( ! ( -#+ .i!l3 .1! -1.i.i!l3*./*:3 .4)W)?*=36.+*2 ( Z <3 ." 3*!/..

i!#)›$9*WT<.  6 €a‘ ˜ ! @ .i! ". .43 .  ‰  ‰ . S .  § / ?> ‰  2.

4./3 $ .i!1./*BT<.i!. *=7™$ ! ( !102*ˆ)—!13‚0Z+*)?0L*=3.43 .!#)?. E™=.".

.i-#+H0L*ˆ)T<.i!Y. (2(<. 0Z!#3+* -8*=0Z"/3*!)>?* $ + ! ( ! .

+60 . ? y]Z.i+*! ( $ !#)1.i+~X!#3.¿3 ."\* ( .4)f.35!#). (*-#! ) ( p!n#).! ( $ ! )-1*ˆ3.

]%@n#n#n .

) Í .

4.43   ƒ N 1 ‰  . ·.i!80]C )µ)5! ?X +CNT<.i!4Z )5. $ + ) ×.

.

[\ƒ N : <@w^ 6 €a‘ ˜ " @ .

 .

+*-/.  !#"%$#&'(*).:=<?>A@ .10!#2435+*-#.7698.

Ži  V }"G ".

.*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0 ".A-1* ( 8. ! -1.4." V y / .+*2 ( `" *=3*+ ( =2 0Z+*-#.

3*!#>?*4)1Z  !#.2. ( Z D   Dy‰  ‰ • D   jn#n#n„ •D  ‰y: •D 6 €a‘  @ > .

i!¦D 5( ™Dœ‰ & &#& D ( )+* (](<. 0Z!#3+*4( )?-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)— .* ( .

1!#-8.i! 3*.40N7i+Hn ( 3 .( !R3H3 .4-#+ 2 & ( . )6‹! .=!13T" !Œ%( . ! )}( .40 . 3H*ˆ)a%. ( ! ( $5!#3+*A"\*4)5+ $5( +HS4*WT<.40 .%).)?*=36.)5!P363*. .%!13k"`( *=3*+ *=0Z+6*f*$ .i!.%-#+6* !#)X).

+6.B0N.+*2 & =./* -8*=02* LV9›#LO$NPLŒJ ƒ ‚ GK… ƒ JMLŒGT› ƒ V …„LŒV V  L N ƒmZ $¢!? y! . $ !’)?*=7i3. )# -1* *™.(.!e3 . 35!102ˆ* ) ˆ)5+ .43 4. -#+6* !#)]"`*=3*+ 2=0Z+*-/.™1+60Z"`*ˆ3.4)! -1. ( Q.! -1.$ . $ !8*ˆ35!80Ô.$53 ..%!102*ˆ).i!l3 .4.

a  a .

‹!Œ" !Œ .

†&I s .

! .

4) .  a ™"!_! #+! " Œ$!$Œ% ! y! ™ #C& ¢! #  'Œ $# ” " y ! ™ (  +wŠ‰ m& &#& T )?* ( 3 .

!#) i! .4.N" i! i!A! )5.NX[*ˆ3?0Ô. 67 6 €a‘  @ #)›$‘.+*2 ( /n /.4(*.35+ %+*35).1! .. 35. l3 1. 8. Y.!! ( 3 .

Z D [†=)cŠ‰‹^–[\=)  ^1n#n#nw[†=)c ^A 6 €a‘ w’ @ q "  .

)A35.+67/3 !)$z*Z! = n#n#nK <D  ‰y < D  8./.+*2 ( "`*=3 + ( 2=0Z+*-#.i!D  §Dy‰y  n#n#nˆ §D  ‰yt jD  -1* ( -8*™!_D-#+ ! ( $ ! )-8*=0Z"/3*!)>?*ˆ)W)+* ( )¦Dy‰‹z D [ )(.4)W3 . 0 ! 3+*Í35.i! D & ‰ c .!#3. 3k+ 3535!8.i!f3*. D  <Dy‰  ‰  U+ .4.Ö!83…"%3+*-. t#  "#V s\ smt# RV"#t# uVt#sm ) )+*436.4-#+H* ( 4.$+*K. (K(-.i.4(*. ).* ( -1*z!8Di-#+*! ( $ )c! ( $ !#3?*ˆ)6D &#& & D ! ( $9* ( -#!#)+)io.i.i!CD $*g.+*2 ( .i.!#)W.7)+..i+HSz+*)?*ˆ3P.. #! -8.i!N$9*-././0 .

( ( <—)X"i35! -#+ )+* ( *4$ .i!1D  8Dy‰y  ‰ •n#n#nI ¡D  ‰yd D >N .%!”D .5 % Dy‰ &#& &#2D *N)+* $+*.40f7i+6n ( .i!)5+–D ..3 ./*4) 0 ! 3+*ˆ) 3.!/. $5!#35+H*ˆ3 * ! ) -#+*! 3.43 !#)#3 .43*! )#i! ( $+* ( .7.$ .%&  .!#)¦v|) '¢Ôx !#)X$‘.13 . 0Z!#3?*ˆ) 35!#.43eT<.5 % Dy‰ & &#& D )+* (  +$vM ¡'¢Z (<./* ( .4(H4& ( ( (<.4(H .1"i3?*ˆ"i+ !1.#^ D z D & x !#)e.4. ( . ( .

t!/  q  / s\V "# < .E3Œ&‰< ( 9$ * ( . / 5 & <3 36*=5U.S.E3k". 35+ $+0L*!#)V3 .!#) E 8 $ +H3*+6#.+i)+*43 .+ . ( #.+ .43 .. ).l.=!_^™"`* ( ! ( #.402*ˆ)}3*.+*2 ( + ( 4S !#3.) .1!_^™"`* ( ! ( -#+ .NX[*ˆ3+0 .. X[.i!3*.40Z! ( $ !X).

E3 ( . Z 65=.

  h  '$[\ƒ N K[†¢^+ <@w^ 6 €a‘ $ @ t  . * . / .. )5(Œ%+ . . 1032.?:.  6 €a‘ $˜ @ §-9-$.

576 8 8  1032.i!4Z   .4  E$ ! ( 1! 02*ˆ)YT<.

! ). !#3 .43.$9CZ+ ( .$535+ 5ˆ+*33*...45ˆ( + ( . "\*43+T<.i( ! $5!#( 3?0 + ( .. X[.E36.4.i!( )+.GX[.7".)5!/.435+*.+ $902*µ! )Y. 35+ $+0L* .W./( 3 $ +HS . +~S4.%& ( <—)…"`ˆ* )5+H7/*3 ! 3. ( ( .!#).i..4  33H*=5U.4.4.i!.l.lT<. -#+ 2 36*=5U. ( -#+ 2 ( ( 0N.%!8D + ! .i!Y0Ô.43H.43›$ !+60 .

43H*ˆ3—"i35+ p . !83.E3i.*µ!13 S .+*".

) .+*".43 ( *2.+ $902* -1*=02* .$9*=0 .4)’)+*=3H.43.1!#-1.1$9*-.i.43Hˆ* 3W"i3./0Z! ( $+*iE. .+*"-#+ 2 ( ". T<.="i35! )5-#3.435.i!l3*.43?5=N < > . 3+5=.43!13.%!QX[*ˆ3+0 . ( .4)Y3 .+ ( .i! ( *ˆ)35! ).i-#+H* ( !#)Y. / 5 &  + ( !80N7 . ƒ N W[†^=< —& * !13S .$535+ ( 5ˆ+602*ˆ) .4-#+ 2 ( .3H*=U5 ..

 .

 smt# - /t V Vm .:=<?>A@  8.+*-/.7698.  !#"%$#&'(*).$5+63 +6/.10!#2435+*-#.

/*N3*.   @ .+6* ( ! )1Z œvE .i! < . #$vE .  c!_D ( 6+ 02*ˆ) "/. ( <( . Z0 !#3?*Z-8*=0Z"/3*!)>?*i %-8*=0L*.t#sm   / s\} "# < ( .%!W.4)Q.  @ .GX243+0N.' . ( #.i!8./3*.  ( *=02n $535+*-#.+65=.%+*! ( $5!#) 35!83 ././3*! 3 !#)eX C4-#+H3.+H* ( #! )X$535+654* 2? .   ) @.4)X).i!#) ‚3 .i-#+ 3e3 .4.f.4)%X[.

+*-/.!µ)5. -#+*2 ( . ( #.+65=.4)YX[.' .4)X).4)).Mp  y] # 2] #   <0 ".+H* ( ) $ 3.+65=*  '  '  ( .    # 2 ? < ( 5$ 35!f3*.? .13.!13 .%+*! ( $5!#). )W 3*.–[†Š‰y ^A  6 €a‘  @ ( *=0Ln $ 3. ( -#+H* ( ! )oi+ "! 3+72=3*+ -/.  ) @./*g3 . $ + )?X×.35!13*.4.! ( 3*.4)YX[.Z #$.

6 €a‘  @ smt# w t)R .3*!/.

yRu" t#s\Vj   .

 smV "# < c!_D ( 6+ 02*ˆ)e3*.i+ ! ( $ ! X[*43+0 . ( .4)%.4)%X[.i!l3 . 0Z!#3+*Z-1*40 "/3 !#>?*iy%‚.+6* ( ! )Yoi+*"!#3?72=3 +*-#.).+65=. (:(<.i!l.

? . ( .$ 35.  #$.4-#+H* ( ! )QX[.  h >[ ƒ N K[† ^+ •@ 3 ^ '$[¢@09)c@'‰3)c@' ^ . Š‰ I  '[ ƒ N K[\Š‰‹^( •@y‰ C^” $. 3*!#)X)?* ( Z #$ :  # h[†Š‰( c ^ o[†Š‰( c ^  =) #$  # w[†Š‰( c ^ w[†Š‰( c ^ 6 €a‘  ! @ .4) 35!13*.] .   ? # .Z ¦? .  . Š ‰y I  '¦[ ƒ N K[†Š‰‹^+ cƒ N K [† ^+ •@ (^ ..43 6 €a‘™2 @ " i! V ƒ NPLŒV ƒ R $G ‚ G„R $O G ƒ Vq…wLŒVVXO 2ƒ N P› JMO . <0@ ”' $ 35.' t§'' .i!80L*4).' t§'' . @ . ) @ .+6* ( E.  6 €a‘  @ "#smt# —i smt# "# `*-. Š‰+ .+6* ( !#)1Z 6 €a‘  @ '&?>'0# ¦] '&?>0' # . 102*ˆ)%.

Š‰ $ 2 Š‰ 2 ) .    Z # .

# ¦Š‰   ¦Š‰     .

10!#2435+*-#.7698. 2Š‰ # Š‰ #  #$  #$ .Š‰ #   Š‰ 6 €a‘  " @ .+*-/.:=<?>A@ # .  !#"%$#&'(*).

 .

  .

0)( u ‚ "  "N . !#"$ &%')(*+.$ - /.

).e s  V- /t# ( *3 .!#.-#+*2 (21 ! .

.i!l. "‚C45ˆ+ ( .i./. ! -1. 02*ˆ)X!83k"i3+*-.4. ( .a433Œ &a$! Œ !65 aI \! U! ( 3*./*g.+*2 ( 6 €a‘™˜–’ @?! ( 3 ./*ˆ) )5! 35+ !#)# !10Z"/3*!#. ( 35! )+.$9*g./3 $‘.4.

*2T<.i! .4o.

*ˆ3 .G.435!80L*ˆ)8Z < <   v # [[X.i!80L*ˆ)›$ 35.

'&xy) ^ œ ^   v .

43 ˆ)W! : : F.$9*g. D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> Dy ‰yF Dy ‰yFo‰A Dy ‰yF Dy ‰yF%Ÿ Dy ‰ F?> D F D Fo‰A D F D F%Ÿ D F?> && && && && && & & & & & D F D Fo‰ D F D F%Ÿ D F@> && && && && && & & ˆ)35! 43 i! 4. 3 4)$ 3 Z+ ˆ). [D [ D [ D [ D n#n#n 7 6 €a‘†’ @ n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n n#n#n 40L*4)#&U<—)]+ ( $ ! 35! ) . FBA?-1*=02*BT<./*ˆ) )5! 35+*! )98  D 8  F !13k"i3?*.%.4)X-1.+65=.1).%+*! $5!4Z + 4./. ˆ3 ii" .  D & i!#35. ( 36* 9n +0 ( * E5 +.+*! )—) . +3H* 3 .E3*!#) ! )1Z :  D :  F [D •Dy‰+ •D §n#n#n^+[ F  FZ‰( •F §n#n#n^   < .i!80L* 1* +. ( $ !  FZ‰(  Dy‰œF ^ F  Dy‰œFZ‰+ •D F ŸS  Dy‰œF •D F  Dy‰œF Ÿ •D ?> D F   F ^ Fo‰+  D¢ŸIF ^ F  D¢ŸIFZ‰+ •D TF ^ C> .E3Œ& !#.NX[*ˆ3?0Ô.   [\'&xy^      ( 5ˆ! ( !#3 . < . ( . ))5!#3.D & /3 +( * ( -1* ( S4!#3?5ˆ! ( $ ! )#z( "\*-.i!l3*..  =.

43  ./*D   dF      & 7 67 ~p ™! )5. 6 €a‘\’ @ )5!N.LX2ˆ3+0f.fX2ˆ3+0f.%!10N.]X C4.%!W3*.$53 . ( ./3 .$ + -1.N5ˆ! ( !#35.i! ).43?6 €a‘ ˜ @’+6.D 7 6 €a‘™˜ @ < ( 9$ * ( #.35+ %+ D F 7 & #  E D ( -/.i! ( $5+HD-#. )+*Í"./3*. 3.i! ( *Í!#)B0LC4)T-.! )#3*./3 . .+6360Z! ( $5!A"`*ˆ3+T<.%!N.

 .

:=<?>A@ f .+*-/.7698.  !#"%$#&'(*).10!#2435+*-#.

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\  n#n# nI cD Œ ! &a$! – %'  ™ )2z *  # .

 ! œ! .a&Œ.

a  a .

%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ( )$z * !#) )+*=3H.! -1.i!l3 .D & .+*2 i)5! ) . $5+*) X×.i-#+ 2 .439C..i!#)›$9*LT-.4. # #a Œ D *$Œ. ‹!3D  •Dœ‰y  ‰  ‰~ 8D > a& # &  (  D ( #+(((#–D # (a  )— .

E0L*ˆ)?!#)›$‘..4-#+ 2 ( \" *ˆ3 .N!#-8./3 $5+*"/3 +*-/.Z ‰ D ) * •Dy‰ ) *  ‰ n#n#n„ •D  ‰ ) * •D £ 6 €a‘™ @   z .

Z 7 D ) ‰ •Dy‰ ) * §n#n#n– •D §n#n#n„  D ‰* ‰ )D *  ) .

! oi!80L*4)N( .%&—<3e0 ( + !10N7%3+*@.40N7%+6n &I.o. ( ( 0 ! 3+*Í! $5!#3?*"\*ˆ3?T<.F.i!f3 .*(i( (-.i!)5! 3+3H*Í$‘.%!1)+.Ô-8*=0N7i+ .i! 0Z!#3?*ˆ)c! $ !#3?*ˆ)#& < $9* -#! )#k!13 0 + !10N7%3+*F.].4)B.–+68T-. o.%+*!#( 3?.4-#+ 2 .–!#) . 3*.i! "! ( ( ./* !13’$+n#3+0Z+ ( ( *É+ ( .4+*)?3 .4.i!1!#) .i! 35! ..i. .i! ( $5( !»"\*ˆ3-8* ( Sˆ! ( +*! ( -#+*(.4)c! $ !#35.4).( "`*4$ ! -#+*.i(<! ./0 .

43?5=*i 3 .FT<.%!#-#+ 3# ) $* G„O?› LŒG„LŒG …  Q_O$NPLŒQROTJ ‚ G„LŒQQ ƒ V O 4 .+*)#).+ ( !80N7.i!µ)5!#3B.43 .-#+ 2 ( )$z* ! )c+*3.i! *E*F%.F.4.GX3 .35!8. !CD &T *43 oi+ "24$5!#).%+HSz+*)?*ˆ3 ./.i!G3H*Í)5!#.% ) o.i-#+H7/3*! !#) ..

L.43.i.Z )@o.i+~S™+ )+*ˆ3Y.".i!1. "`*ˆ)./3 $ +*".i! D& ˆ* 3Y4* $ 35.F.i!A)5! 3 .+0N.ˆ&< ( $+* ( -#! )#)52=3H* ( 4* ) T<.4.$5!4i). ( .+67i+H3*+6.i.

A!#)}.4)] "`*4$5! ( .i! (<.!1k3 "i3.40f7i+6n ( &œ.i.402ˆ* )8Z ) ‰ ‰  Dy‰ ) ‰) * •D *  )¦D * ( (<.+6Z 0 !#3’$+#n 3+Z 0 + ( i* ! ( -1* ( $53 .!#3?36*$‘.i!). 0Z!#3?*µ! ( $5!#3+*µ"\*ˆ3?T<.Lo.i! 35! .G.4o/ˆ* 35.1!#-8.i!)+. .i!B3 .4-#+ 2 ( 6 7€a‘™ @…"`ˆ* 3 *  ‰ ».i! 3*.*3 +*-#. F ! ( $ !#35. -1*=0N7%+ ( .N.4+ )+3 .E0Lˆ* )’. 0 ! 3+*ˆ)X! ( $ !#3?*ˆ)#&< ( $9* ( -#! )#!130Z+*!80N7i3+*f.i+ !#3+. +H1T<.402ˆ* )}*3 .4)Y.4./0 .+ .i!c! )%. ( .4) <3`0 + !10N7%3+*l.o.+*2 ( .

35!8.!/.i-#+H7/3*! ˆ!#) .-#+ 2 ( )$z *!#)?+*3.%+HSz+*)?*ˆ3.i!l36* ).+ ( !10N7i./.43+5=*%3 .4.%!#-#+ 3# ) * G„Or› LŒG„LŒG …  QZO2NPLQ(RO$J ‚ GwLQ3Q ƒ V O 4 .GT<.43 ..% *Bo. !¦D & *ˆ3oi+*"24$5!#)5+ )#U).l.i! ) E*Wi. X3 .i! )5! 3}.

+HzS +*)?ˆ* 3gi. .4!#))›$9)+*g*436T<i. !#3.@™+6* )7. )5!1-#0L.ˆ&i< ( $9* ( -#! )#)52436* ( ˆ* )%T<i. !8.%. )!8i.44C0L)#4* ™)W"/i. ( $9*%—)5+ )$z *É! )L.+*2 ( ) ( @m • ( )c@M£%/3H*ˆ)X-1*z!8D.i( !!13H3 . ( .402ˆ* ) .$53 .43 & YZLŒJMUKVXO„‡ Ÿ !/.1"\4* )5+6%7 +6*3 +H.1!#-8.Z *fo. 0Z!#3?* ! ( $ !#3?*ˆ)#& €}i. !1i.g.( . ! D  *i%. *3 .4..4).µ)?* ( (<. ( .E"/*3 !#i. ! )5! )$3 z 4S*z.i+~S™+ )+*ˆ3Q. i.4.Q35.%! ).i!+D & *ˆ3N$‘. . . ( i. !~D ]-1*40L* T<i.%!102ˆ* ). 3 "`*=3 + ( *=Z0 +6%* )Ä!#)L.!++6* D ! )s3 .2.+*! ( $5!#)P.!#3Y.g3 .4(6:i.

( -#!.4$9( *K-#!#T<)’i.4$+3H5=* .E*3 !#. 3 !e. )…!#3 )›./&iQ< (.D +6 * ( . m]$)5+4(o @™.4i.%)Y&I3 .4.

ˆ)… )5*F2=3Ho 1* .:"/i. !Z!8i. )5!! (334)5! . i.

ˆ31&Z )?* ( -1*=4 Z0 .

./»* .4@™)1&hZ —' 3+ *47 )¦.4! )5) ( Z X 4C -#+H3 4S !#3BT<i."/]T*3 4+!)5> . (' . ! @ ! )B3 .

-#+6* ( ./ˆ* )=)?*=36%.4) * $ 3+4* ) .( +*-#. -#+ 2 ( 3 .4Œ3 & c .Í)+*=3Hi. -#+6* ( !#)  Ÿ )c@m cM)c@Mu[†”) @^–[\”)M' ^–[†¦ ' ^ „ .

 .

+*-/.10!#2435+*-#.7698.:=<?>A@ .  !#"%$#&'(*).

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ f a! Œ # ! &  $  a  ™"!oŒ #a¢~! ) !Dy”‰‹z D ! .

 [¥)+Œ .

4) .P^D D  z cD #9Dy‰y   ‰ † a! n#n#nw  D& ( ( (   ‰y~ D  > „# D 5 # Š‰ 2  } &#&#& $ ‚3*.

É3 . ).%!A! X[*ˆ3?0Ô.40L*4)V3H*ˆ)e02* ( *=0Z+6*ˆ)1[†”)? ^ %$ ! ( !102*ˆ)1Z + D • Dy‰œ  ‰ jn#n#n„ •D  ‰œ~ •D  D  )j[Š‰+ • §n#n#n„ c ^  ‰ § n#n#n„ £[¥)+.35+67!4Z D • Dy‰y  ‰ jn#n#n„ •D  ‰y: •D >D [\=)cŠ‰^–[† )  ^6n#n#n„[\=)c ^> !#..4.4( -#! )P.! ! )5./3 $5+*"/3 +*-#.$9*435+6#.%!13k"`*=3*+ *=0Z+6*WT-. .fX×. 0N.

4) "`*4$5! ( .43 ./*g36*ˆ).+*! ( $5!#) .P^ Š‰  #n n#n  7 > 6 €a‘ @ c .-1*z!8D.i!! )5..+ .43 !#)#&$ *ˆ3$ .43 ! ( $ ! )#™-1* ( 3H*fT<.%! 3 .4)P.i! Ô)?* ( +H5=. ( $9*i+65=.i!B36*4)’-1‰ *z!8Di-#+*! ( $ !#)e.4)Q.i.35+67%+*3’!83}"`*=3*+ ( *=0Z+6*)?* ( !1T<. ( .4)}0 + )+0 .i+HS . )}.%!  : 8./*ˆ)QX[*ˆ3?0Ô.

43 & f  ‰   [¥)+.4) ! -1.E0L*ˆ)Q.%!RT<.i!! )3H*GT-.i!102*ˆ)..ˆ *=7%$ ! ( !102*ˆ)3 . -#+6* ( !#)8Z Dy‰e )D  ‰ ‰    ) DyD ‰ D T<.i! 35( .$53 .

P^ D D 7 6 €a‘ @ .

smt#u "# .

 t#  x"# sm s\t  R"#t uVt s\ ‰ yv '¢x~ =Œ$!(! Œ9D  Dy‰y  yD ‰ #.

i!#)›$9*LT-.%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )# ?0v '&x !#) D •Dy‰  ‰ *=0 . *N!83k-1* ( >?.(((#KD #a: Œ 6 ‹! ™ #q a  v|) . ( /.

..i!$9*-.5U. -#+*2 ( Z 0  ‰  u[¥)+.1! -1.G3 ./*g.4.

.P^ D [†¢^ > D +*=3H.i-#+ 2 ( .+*2 ( ) §n#n#n„ •D   ‰  D X 9C.i!l3 .4.! -1.

$5+*) ×.Z i)5! ) .43 > 7 6 €a‘ @ .

E  # ™ # &  '¢xt & ! Z Œ$!‹! ( . ‰ •Dœ‰  §‰ n#n# n„  D  ‰ c •D  [D ^ Dy‰  §n#n#n„ >[D  ‰ ^ £[ D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^   ‰ §n#n#n„ £[ D  ‰œ^ [ ^ £[D ^ [D ^ [ ^ £[Dy‰œ^ [ ^  ‰ §n#n#n„ §[D  ‰œ^ [ 6^ >[D ^ D [ ^  Dy‰+[ ^  ‰ §n#n#n„  D  ‰ •D 6 7 €a‘ @  n#n#n 0D  ‰y” D £ Œa ŒˆD .

i! )%.Í3 . .Z!#-1.%.4-#+ 2 ( -1*40 "/3 !#>5./5ˆ.i)5.%$ +H3*+H/.40N7%+6n .%!4"\*43eoi+*"24$ ! )5+ )#(/3H*ˆ)X( -1*z!8D.4.%!N3 .f*ˆ"!#35./*fT-.* ( .43 !#)XÍ"`*ˆ3X$‘. $+*~[ŠD ^ >D & < $9* -#! )# vE) '¢x7!#)$‘. 3 $5+602*A".4-#+ 2 "\*43*+ 2=0 + -/. .i! o%!102*ˆ)%./*G3 . (6f.!/.4.i..i!=-8( * ( (<>?.ˆ%! ( ( !13 . )’"i3?*ˆ"i+*!8.4( -#+ 2 ( .i! 3*.4.+*! $5!#) D )+* ( 0 ! 3+*ˆ( ) 3. )+*i o%!1( 02ˆ* ( )e.

%!!#) 3H*FT<.43 & ¨ .( .i!NT<.T-.402*ˆ) .i!#3.$53 .%!102ˆ* ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.