ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

Δ θ ε ί . Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ . εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ . Σ ό π η .. . . ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά. Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή. ήηαλ θη άπηζηνο. Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η .. έηζη θαίλνκαη. λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο. Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα.. θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό. Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο . .. . ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη. ξνδνθόθθηλε. Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! . ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε.. αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ . Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν . λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο. ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α . όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο.όκνξθε. Α θ ν ύ ο .β έ β α η α . θ η α θ ό κ α .. πξέπεη λα δήζεηε. Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη. ή η α λ η ξ α ρ ύ ο . ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη. Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ .

(παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία.) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή. Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη. θη εζύ. β ξ ί δ ε η . αιιά. ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα.. θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο .. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα... ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά. ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα. δελ ληξέπεζαη ιίγν.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα.. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά . όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη..) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο .... . (Αλαζηελάδεη) . κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο. πεο ηνπ λα πεξάζεη.ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη.. Με απαηνύζεο... Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ. θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν . εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη. π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ . .. . Θέιεη λα ζαο δεη. (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα. κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο. θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο. . Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ.. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν. πώο λα ζαο πσ. ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα. N i c o l a s . Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία. αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη.

λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα.. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α .πνιπινγά. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα. κε αμηνπξέπεηα. Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο. ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά. Δθηόο απηνύ. όρη. Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο .. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ.) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο.... ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ. (΢πιινγίδεηαη..Όρη. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο.) Ναη. . Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α .. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε. ζα ζαο παξαθαινύζα. ΢ηνλ ΢κηξλόθ. ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο. ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε. ζε κνλαζηήξη. Λνπ θά. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα.. έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε.. γαηνθηήκνλαο.. Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε.) Κπξία κνπ. (Ο Λνπθάθεύγεη.. έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ... θπξία κνπ. .

ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. ε ηειεπηαία κνπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. Σειηθά έξρνκαη εδώ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε.. γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο . εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο. ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. . λα πιεξώζεηε. » . Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . ΢ΜΙΡΝΟΦ . αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε. πώο λα κε ζπκώλσ. Απνιύησο. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη.πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα. Υζεο ην πξσί. δειαδή. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ. πνπ. ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα. Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ. . Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . Σν γξάθνπκε απηό.

ιέεη. κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ. δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε. λ α η ή ό ρ η . ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο . Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν.) Δίλαη θαλείο εθεί. ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . . ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα. . κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . Α π η ό λ α θ ά λ σ . .: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν. Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ. . Δζείο. (Φεύγεη βηαζηηθά. ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο . Ση ζα γίλεη κε κέλα. Ο π θ . ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο .) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ. πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. θόπεθε ε αλάζα κ ν π . Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . η ν θαηαιαβαίλσ. είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε . ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . βέβαηα. . Θ ε έ κ ν π . εγώ όκσο. αμηόηηκε θύξηε. α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο. κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα.

. ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο... επεηδή. θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π .. έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά . δ .δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η . Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν. κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε .. παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά..(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε. . Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν.) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α .. Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ.. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο. έλαρξόλν θη εγώ.) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά.. κ εδ έ ρ ε ζ α η . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη.. Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ . ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά. Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ . . . . θάλεη αλππόθνξε δέζηε. ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη.) ΢εκηόλ. ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη.. λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό ... ιέεη.. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα. . έ λ α πνηεηηθό πιάζκα. δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή.. Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα.δ . δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν. θ η απηή λα κελ πιεξώλεη.) Γ. Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα. Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά. θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια.. είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ . μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα.

Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η . πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. αιιά ηη λα γίλεη.. δελ πεηξάδεη... . Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α . Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα. . . κεβξόκηθεο κπόηεο. ηίπνηα.. πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο. (Φσλάδεη.. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε. Σίπνηα..... (θεύγεη. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ . (Υαζκνπξηέηαη.. κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο.απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε . θύξηε. ν αγξηάλζξσπνο. ΛΟΤΚΑ : Δγώ. (Φσλάδεη.) Δ... Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ.. θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ. δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η.. Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο..) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ.) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη. ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε.. Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο. πνύ είζαη.) Δ. αρηέληζηνο.. δ η ά ζ ε ζ ε . . ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π . Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν. άπιπηνο.

είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . . Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα. ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη. ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν. λαη ή όρη. . Όρη. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε. δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή.Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . . ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα.(κπαίλεη. εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . επίζεο. έηζη ζα θάζνκαη. πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο. ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο. κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε. κέζα ζηε κνλαμηά κνπ. Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο.. λα. αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. έηζη. ινηπόλ. κε θσλάδεηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ..) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο. έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. Μάιηζηα. είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α . πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν. (Αλαπεδάεη. (Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε.

θη αγελέζηαην. είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. θνπηζνκπόιεο. παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη.. π π έ θ ε ξ α .. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά.α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . .. κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . . ιόγηαςηζπξηζηά. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν.. πάγσλα. δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό. ήκνπλ ηξπθεξόο. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο. ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη. ελζνπζηάδεζαη. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο . κηθξέο ή κεγάιεο. ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. ξνδνθόθθηλα ρείιηα. π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α . ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη.) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν...ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ . έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο . αηζέξηα ύπαξμε. Αρ. κνρζεξέο. θεγγάξη. θπξία. είλαη λαδηάξεο. έιησλα. κ ε ι ύ ζ ζ α . νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα. θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά. ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα. γηαθάπνην ιόγν. θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ. είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε . αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. Α γ α π ν ύ ζ α . δε βνπ πξη. θπξία κνπ. ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη.) Μαληάκ. εθζηαζηαδόκνπλ.(Πνιύ ελνριεκέλνο. αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα.) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο. κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο . ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ). κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο.

δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. πνπ απηόοδε δεη. Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη. ηελ πεξηνπζία κνπ.. Απηόο.. . θαη. ηηο ινπινύδεο. κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα. Καη ηώξα αθόκα. Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα.) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό. γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε . Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο. κα ηελ αιήζ εηα.. έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη.θξεκάζεηε. ηελ επηπρία κ ν π . Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ. Δγώ όκσο. απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά . Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. κε όιε κνπ ηε δύλακε. θαη ηη λνκίδεηε.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε.. η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν... Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π ..) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά. ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή . θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ. α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. η ε δσή κνπ. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή. Μήπσο ν άληξαο. . παξ' όι'απηά. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε . ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο. δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε.

θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. γηα πείζκα.ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο. ζαο παξαθαιώ. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . ζαο παξαθαιώ. αιιά εζείο! Αθήζηε κε. ε νπνία. ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ . ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. ΠΟΠΟΒΑ . ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο.. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα. Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη. από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο. ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη. θνθθηλίδεη): Ση είπαηε.Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. λα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε. ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . γηα πνηνλ κε πεξλάηε. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ.. έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό.

(Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη. νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ . Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη. θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά. Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α . θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα... ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. Όρη.) Α ρ . έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Όρη.(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν.) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π .) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά. π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε. θ ύ ξ η ε . ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ. ) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη.

.. Έηζη λνκίδεηε.πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! .. Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη. Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. Ση είπαηε. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία..ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα. κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε. ινηπόλ. ζαο παξαθαιώ.. έλα θηήλνο. ηη ζέιεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε. ζαο πξνζβάιισ. κάιηζηα. ηζνλνκία.. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα.

. (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά. Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα. ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α . θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε.ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α . γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ.Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε . νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η . ιππήζνπκε. ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η .) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η .. Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π . . ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. . ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο. κ άιηζηα.. Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο .) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ. κπαξνύηη. απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ. .ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή. ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η .. θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ. Δίλαη θσηηά. ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε. .) Κάλε κνπ ηε ράξε.

.. π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ . θαη ζεκαδεύεηε. αλ είραηε ηελ θαινζύλε. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ. Διέεζόλ καο. Τπάξρεη. Κύξηε. έηζη.. ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη.. (Γπξίδνληαο ην θεθάιη. Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ. Να. έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε... Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη.. ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα. ηύπνπ Μόξηηκεξ.. Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη. Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη.. λα. .. ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί. ..) Ση κάηηα. Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα. μέξεηε. κπακ θαη θ ά η σ .... πάκε ζην δαζάθη. κε ε κ π ό ξ ε π κ α . Θα ήζεια όκσο. Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α .έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε . ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα.. ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία...Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α .. (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα.. Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη... πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε ..... ΢ΜΙΡΝΟΦ . Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε. κόλν... Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. λα κνπ δείμεηε.. ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο... Απηό είλαη όιν.. έηζη. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο. κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο. Έηζη..

. . Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε. ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο . θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε . γηαηί. . . ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα. ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε.ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ. Σν δήηεκα είλαη.. κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε. λ α . ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε.. . πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν.. θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . πώο λα ζαο ην πσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί.. Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η .. (Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ. Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . δείιηαζα. είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ... . α ι ι ά . γηαηί. παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη. θύξηε. γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. Όπσο θη εζείο.: Γηαηί. Ναη.) Οξίζηε.. γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα. απηή ε ηζηνξία. πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο . κ' αξέζεηε. . όπσο βιέπεηε θαη ζεηο.. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε .. ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ . Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά.ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν .. λ α . Α-α-α-α! Όρη. ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π . πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε .

) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο. αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ. π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη. Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. Όκσο. Γ ε δέρεζηε. Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε. π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα. Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α .. . ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα.π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη... . κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) .. Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η . Όρη. κε παξάηεζαλ ελληά.. .. .. έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α . . ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα. γ η α η ί . . ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο . Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ. θύγεηε. δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε . Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ .... Νηξνπή. θύγεηε. Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα.. ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε . ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο . α λ β γ σ α π ό δ σ . θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η . έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η . έληηκνο άλζξσπνο. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. .. . ΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ. ζηαζείηε. ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί. α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο . θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο....

(Σελ πηάλεη απ' ηε έζε. Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί. (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α . κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν .. έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α . Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά. . έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. ΢ η α ζ ε ί η ε . . ΠΟΠΟΒΑ : Ναη.Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία.. πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε. θύγεηε!. πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ . ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η . ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α . Αρ..) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ. ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η . ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο..) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο . κελ.. α ι ι ά . θ ύ γ ε η ε .... ... . ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα. λαη.) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η . . (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.. λ α η . Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful