ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

. θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό.. Δ θ ε ί . Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . . Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ . πξέπεη λα δήζεηε.β έ β α η α . Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή. λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο. ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε. αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά.όκνξθε. εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ . έηζη θαίλνκαη. ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . . Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η . Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο .. Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. . ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη. Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη. Σ ό π η . λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. ξνδνθόθθηλε. Α θ ν ύ ο . όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! .. . κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο. ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα. Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ . αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ . ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη... Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο. ήηαλ θη άπηζηνο. ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α . ή η α λ η ξ α ρ ύ ο . λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν . Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. θ η α θ ό κ α .

N i c o l a s . β ξ ί δ ε η . Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη. (Αλαζηελάδεη) .. (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα. .. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν.. κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο. .. πώο λα ζαο πσ. Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία.. Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά .) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή. ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα.. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα. . πεο ηνπ λα πεξάζεη. θη εζύ.. (παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία... θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο. όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη. θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν . ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα... ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα. Θέιεη λα ζαο δεη. αιιά... θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο . π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ . κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα. δελ ληξέπεζαη ιίγν. Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ.) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο . .ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη. Με απαηνύζεο. ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά. εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη. αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη..

Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α .. θπξία κνπ...) Ναη. έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ. .Όρη. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο . (΢πιινγίδεηαη. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο.πνιπινγά. Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο.. ζε κνλαζηήξη.) Κπξία κνπ. .. κε αμηνπξέπεηα. έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ. Λνπ θά. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α . ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα.. ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ. όρη.) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο. ΢ηνλ ΢κηξλόθ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. (Ο Λνπθάθεύγεη.. ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα.. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε. Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε... ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε. γαηνθηήκνλαο.. ζα ζαο παξαθαινύζα. ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά. λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα... Δθηόο απηνύ.

΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε. Σν γξάθνπκε απηό. πνπ. ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. ε ηειεπηαία κνπ. ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ.. εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη. ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε. πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . δειαδή. γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . » . πώο λα κε ζπκώλσ. θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ.πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα. Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο. ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. ΢ΜΙΡΝΟΦ . Υζεο ην πξσί. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . . λα πιεξώζεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. Σειηθά έξρνκαη εδώ. . Απνιύησο. ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο.

δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο .) Δίλαη θαλείο εθεί. είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε . Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . Θ ε έ κ ν π . θόπεθε ε αλάζα κ ν π . π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο. κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. αμηόηηκε θύξηε. κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. Α π η ό λ α θ ά λ σ . . α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν. Ο π θ . (Φεύγεη βηαζηηθά. πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . . κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα. ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο . Δζείο. εγώ όκσο.: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν. ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ. . κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. βέβαηα. Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ. η ν θαηαιαβαίλσ. Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο . .) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα. Ση ζα γίλεη κε κέλα. ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε. . δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε. ιέεη. Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. λ α η ή ό ρ η .

. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο. Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . έλαρξόλν θη εγώ. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε . θ η απηή λα κελ πιεξώλεη. δ . ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά. . .(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε..δ . Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ . ... ιέεη. είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ . . δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή. Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ.. Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα.) ΢εκηόλ. μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα. . έ λ α πνηεηηθό πιάζκα.. Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα. παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά.... θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη. ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο. ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη. θάλεη αλππόθνξε δέζηε.δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η .. Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά.) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α . Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν.) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά. θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π . κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ. λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό ....) Γ. Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν. Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ . . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη. κ εδ έ ρ ε ζ α η .. έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά . επεηδή. δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν..

. θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ .απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε . (θεύγεη.. ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ. ηίπνηα. άπιπηνο.) Δ...) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη. ΛΟΤΚΑ : Δγώ. πνύ είζαη. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η.. Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η .. ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π .. Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα. Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . θύξηε....) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε. Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε. ν αγξηάλζξσπνο. Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο. Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ. δελ πεηξάδεη.. . κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο. . Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη. ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν. πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο... (Φσλάδεη.... Σίπνηα.) Δ.. Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. . (Υαζκνπξηέηαη.. (Φσλάδεη. αιιά ηη λα γίλεη. αρηέληζηνο. Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο. κεβξόκηθεο κπόηεο. . δ η ά ζ ε ζ ε . πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο.

΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ. κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε.. κε θσλάδεηε. Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο. Μάιηζηα. πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν .. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα.Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε. αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. έηζη. έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη. λα. ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε. . δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή. κέζα ζηε κνλαμηά κνπ. επίζεο. πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. . έηζη ζα θάζνκαη. (Αλαπεδάεη. αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. (Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα. λαη ή όρη. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν.) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο. . ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α . ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν.(κπαίλεη. Όρη. ινηπόλ.

δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . γηαθάπνην ιόγν. ελζνπζηάδεζαη. θπξία κνπ. ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. αηζέξηα ύπαξμε. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο . κνρζεξέο. έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό. κ ε ι ύ ζ ζ α . π π έ θ ε ξ α . είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο . θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ. αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα. νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα. ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. πάγσλα.. Αρ.(Πνιύ ελνριεκέλνο. ήκνπλ ηξπθεξόο. ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη. κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα.α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . ιόγηαςηζπξηζηά. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο.. δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά. εθζηαζηαδόκνπλ. έιησλα. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά..) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν. παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη. ξνδνθόθθηλα ρείιηα. θη αγελέζηαην. θνπηζνκπόιεο. θπξία.. είλαη λαδηάξεο. Α γ α π ν ύ ζ α . κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο.ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ . ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν.. είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε . αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ). κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α .) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο. έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα. δε βνπ πξη. Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. .) Μαληάκ. ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. .. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. θεγγάξη. ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη. π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. κηθξέο ή κεγάιεο. κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο . θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ.

δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε. Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο. ηηο ινπινύδεο.) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά.. ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα. πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή .. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα. παξ' όι'απηά. γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε .) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό. Δγώ όκσο. θαη ηη λνκίδεηε.θξεκάζεηε. Καη ηώξα αθόκα. πνπ απηόοδε δεη. Απηόο. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε . Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή. δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη. κε όιε κνπ ηε δύλακε. . Μήπσο ν άληξαο. Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε... ηελ επηπρία κ ν π .. Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. η ε δσή κνπ... . η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν. Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ. Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο.. Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα. κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . θαη. ηελ πεξηνπζία κνπ. έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π . α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. κα ηελ αιήζ εηα. θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο. απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά .

θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ. ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα.. Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. λα. θνθθηλίδεη): Ση είπαηε. Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε. ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. ζαο παξαθαιώ.. ζαο παξαθαιώ. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε. εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο. έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . γηα πείζκα. ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ .ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο. ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό.Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . ΠΟΠΟΒΑ . ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . γηα πνηνλ κε πεξλάηε. ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . αιιά εζείο! Αθήζηε κε. ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. ε νπνία.

) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α . θ ύ ξ η ε ..) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π . θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα.) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά. (Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη. Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη.) Α ρ . νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ . Όρη. π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν.. ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα. ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α . θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά. έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε.(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε.

Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία. κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα..ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα.πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! . Ση είπαηε.. ηζνλνκία. κάιηζηα.. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. Έηζη λνκίδεηε. ζαο παξαθαιώ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε. Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη. έλα θηήλνο. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. ινηπόλ.. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα... ζαο πξνζβάιισ. Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε. ηη ζέιεηε.

. απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ.. Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π .) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ. ιππήζνπκε. θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε. ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η .ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή.) Κάλε κνπ ηε ράξε.) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η . (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά.. θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ. Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. Δίλαη θσηηά. ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α . . ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η . γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ. . κ άιηζηα. ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο. . Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο . ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε.. κπαξνύηη. . ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η .ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α .Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε . π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα.

.. .. π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ . λα. ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο.. κόλν. έηζη. Απηό είλαη όιν.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη... Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη.. Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ... ηύπνπ Μόξηηκεξ. μέξεηε. Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. Διέεζόλ καο.. κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα... (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. Έηζη.έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε .. θαη ζεκαδεύεηε. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο. Κύξηε. αλ είραηε ηελ θαινζύλε. πάκε ζην δαζάθη. πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε . έηζη. κε ε κ π ό ξ ε π κ α .. Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα.. Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε.. κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο.. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα. Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ . Τπάξρεη.. ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα... ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί. έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε.. Θα ήζεια όκσο..) Ση κάηηα.. ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα. λα κνπ δείμεηε.. Να. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ.... ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία. Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη. ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη.Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α . Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε. Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε. (Γπξίδνληαο ην θεθάιη. ..... κπακ θαη θ ά η σ .

. . παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη. Α-α-α-α! Όρη. κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε. γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ. θύξηε. Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε . ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο ..ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα. πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε . γηαηί. απηή ε ηζηνξία. . . Όπσο θη εζείο. λ α .. ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε. (Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ. πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν.) Οξίζηε. όπσο βιέπεηε θαη ζεηο..: Γηαηί. ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ .. .. λ α . .. γηαηί. θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π .ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν . ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε. α ι ι ά . πώο λα ζαο ην πσ. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε . . Σν δήηεκα είλαη. Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί.. κ' αξέζεηε. Ναη. Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η .. δείιηαζα.. πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο .. ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε.. Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε. γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα.

π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη. α λ β γ σ α π ό δ σ . Όκσο.. . θύγεηε. θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο. κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) .. Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α . Νηξνπή. ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο . .. έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α . Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο . ζηαζείηε. . έληηκνο άλζξσπνο. . ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε . Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ.. . . ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα. Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε . Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ. ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. ) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. Γ ε δέρεζηε. π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο .. π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα. Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε..... γ η α η ί . έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η .. θύγεηε. α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ.. κε παξάηεζαλ ελληά. Όρη. . θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η .. εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί.. ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα. Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ ... . Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η .

) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η . πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν . λ α η .) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο .) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ. α ι ι ά . ΢ η α ζ ε ί η ε .. (Σελ πηάλεη απ' ηε έζε.... . Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν. κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. λαη.. ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο. ΠΟΠΟΒΑ : Ναη. . . πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε.Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία.. ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α .. πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ . . (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.. θ ύ γ ε η ε .. . έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α . κελ.. Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά. . θύγεηε!.. Αρ. ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η .. Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί. ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η . έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α . ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful