ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο. αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ .όκνξθε. ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη. λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο. εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ .. ξνδνθόθθηλε. Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η . Σ ό π η . κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο. ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε. Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη. . πξέπεη λα δήζεηε. Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή. θ η α θ ό κ α . ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α .. . λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη.β έ β α η α .. όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα. Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ . Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο . ήηαλ θη άπηζηνο... αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά. Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! . . Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. έηζη θαίλνκαη. λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν .. Α θ ν ύ ο . Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. ή η α λ η ξ α ρ ύ ο . Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . Δ θ ε ί . Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ . θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό. .

Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη.. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα.ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη. αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη. π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ . . β ξ ί δ ε η .. ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά.) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή. (Αλαζηελάδεη) .) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο . θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν .. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά . πεο ηνπ λα πεξάζεη. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα. θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν. ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα. θη εζύ. ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα.. .. Με απαηνύζεο.. κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο. (παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία. κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο.. δελ ληξέπεζαη ιίγν.... εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη.. Θέιεη λα ζαο δεη.. όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη. θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο . Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία. ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα.. αιιά. N i c o l a s . . πώο λα ζαο πσ. . (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα. Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ. Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ..

έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ.. ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε.) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο. Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο . γαηνθηήκνλαο. Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α . ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά. ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ.) Κπξία κνπ. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε.) Ναη. Λνπ θά.. όρη.. ΢ηνλ ΢κηξλόθ. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. . Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο.. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ.Όρη.. λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα. .. θπξία κνπ... (΢πιινγίδεηαη.. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα. Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε. (Ο Λνπθάθεύγεη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο.. ζα ζαο παξαθαινύζα. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ.πνιπινγά.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε. κε αμηνπξέπεηα.. ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ. έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α . Δθηόο απηνύ. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα.. ζε κνλαζηήξη.

΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ. λα πιεξώζεηε.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . ε ηειεπηαία κνπ. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα. Σειηθά έξρνκαη εδώ. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο. ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο . αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο. πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη. Σν γξάθνπκε απηό.. κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. Υζεο ην πξσί. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. δειαδή. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . πώο λα κε ζπκώλσ. ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. . » . θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ. γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε. Απνιύησο. ΢ΜΙΡΝΟΦ . ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ. πνπ. Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο.πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα.

κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. Θ ε έ κ ν π . Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. Ο π θ . ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε. . κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα. Α π η ό λ α θ ά λ σ . Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. εγώ όκσο. ιέεη.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα. Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο. ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. . ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . Ση ζα γίλεη κε κέλα. η ν θαηαιαβαίλσ.: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν. π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο . . δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο . . Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν. ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. βέβαηα. πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. . Δζείο. θόπεθε ε αλάζα κ ν π .) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ. Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ. ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο . αμηόηηκε θύξηε. λ α η ή ό ρ η . α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . (Φεύγεη βηαζηηθά. κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ. δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε.) Δίλαη θαλείο εθεί. είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε .

λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό . είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ . . ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο. .. έ λ α πνηεηηθό πιάζκα. Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν...(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε. ...δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η .. παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά. δ . έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά . . κ εδ έ ρ ε ζ α η . θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε . μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα. δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή. ιέεη..) ΢εκηόλ. .. Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά.. ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη. έλαρξόλν θη εγώ. Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν.) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη.) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά.δ .. κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ. δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν. ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη. Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα. ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά. θ η απηή λα κελ πιεξώλεη. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο. . Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ . Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ. Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα.. Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα. Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ ..) Γ. επεηδή. θάλεη αλππόθνξε δέζηε. θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π ... ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η ..

. ΛΟΤΚΑ : Δγώ.. ηίπνηα. (θεύγεη. . θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ. κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο.. δελ πεηξάδεη... θύξηε. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε. Σίπνηα. αρηέληζηνο.. . αιιά ηη λα γίλεη. κεβξόκηθεο κπόηεο. (Υαζκνπξηέηαη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο. Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α .... πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. (Φσλάδεη. Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ.. Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. . ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ.) Δ.. ν αγξηάλζξσπνο.) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη.απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε . πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ .) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε. άπιπηνο. δ η ά ζ ε ζ ε . Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη.. ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν.) Δ. Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα. (Φσλάδεη.. Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο.... Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο. Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η . πνύ είζαη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο. ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π . .. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η..

ινηπόλ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ. ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. . πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν . είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α . (Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε. ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν..Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ .) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο. είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. . Μάιηζηα. εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο. αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν. (Αλαπεδάεη. έηζη ζα θάζνκαη. αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. λα. κε θσλάδεηε. ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο. λαη ή όρη. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη.. ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε. Όρη. . κέζα ζηε κνλαμηά κνπ.(κπαίλεη. δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή. ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα. έηζη. επίζεο.

κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο . θπξία κνπ. π π έ θ ε ξ α .. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ). θεγγάξη. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν. π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα. δε βνπ πξη.) Μαληάκ. ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά. έιησλα. είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α . Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο. παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο . κηθξέο ή κεγάιεο.) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν. θνπηζνκπόιεο. αηζέξηα ύπαξμε. θπξία. ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη. δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . Α γ α π ν ύ ζ α . ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη... αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά. ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. γηαθάπνην ιόγν.α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . ξνδνθόθθηλα ρείιηα. είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε . έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα. θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ. ιόγηαςηζπξηζηά. κνρζεξέο. κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα.. Αρ. ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη. . ελζνπζηάδεζαη. νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα.ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ . πάγσλα. εθζηαζηαδόκνπλ. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . θη αγελέζηαην.. . έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό.(Πνιύ ελνριεκέλνο. κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο. κ ε ι ύ ζ ζ α .) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο. είλαη λαδηάξεο. θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ.. ήκνπλ ηξπθεξόο. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο .

η ε δσή κνπ.. α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα. γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε . . Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα.θξεκάζεηε.. Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή. Δγώ όκσο. πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή . θαη. η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν.. Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο. κε όιε κνπ ηε δύλακε. δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ. θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε. δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο. πνπ απηόοδε δεη. θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο. Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη. κα ηελ αιήζ εηα.) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό.. ηελ επηπρία κ ν π . έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π . Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ηελ πεξηνπζία κνπ. ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε . παξ' όι'απηά.. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ.. θαη ηη λνκίδεηε. Απηόο.. ηηο ινπινύδεο.) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά. Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . Μήπσο ν άληξαο. Καη ηώξα αθόκα. .. κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά .

. ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη. θνθθηλίδεη): Ση είπαηε. ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. ΠΟΠΟΒΑ .ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο. γηα πνηνλ κε πεξλάηε. ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ .Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . αιιά εζείο! Αθήζηε κε. ε νπνία.. ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ . γηα πείζκα. Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα. από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . ζαο παξαθαιώ. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε. λα. θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. ζαο παξαθαιώ. ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη. ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ. εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο.

θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη. ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. θ ύ ξ η ε . ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα.) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά. θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν. Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη. (Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη.) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π . π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε. Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α . ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ.(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε. έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε.. Όρη. ) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα.) Α ρ .. νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ .

κάιηζηα. ζαο πξνζβάιισ. κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε. ηζνλνκία. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. ηη ζέιεηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε. έλα θηήλνο. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. ινηπόλ.ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα. Ση είπαηε.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε. Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή.. Έηζη λνκίδεηε. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία. ζαο παξαθαιώ... Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη.πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! .. Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα..

ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο. ιππήζνπκε. απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ. .. . θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε. ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. . . κπαξνύηη. ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά. νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η .) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η .. ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα.. ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η .) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ. ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η .ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α . Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π . Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. κ άιηζηα. ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε. Δίλαη θσηηά. γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ. ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α . θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ. Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο .Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ..) Κάλε κνπ ηε ράξε.ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή.

. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη... κε ε κ π ό ξ ε π κ α .. . ηύπνπ Μόξηηκεξ.) Ση κάηηα. (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη.. π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ .Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ.... πάκε ζην δαζάθη. ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία. θαη ζεκαδεύεηε. Να.. Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α . Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη. έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε..... Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ.έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε .. μέξεηε. Έηζη. Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε.. . πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε . Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. λα... Θα ήζεια όκσο. Κύξηε. κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο. αλ είραηε ηελ θαινζύλε. ΢ΜΙΡΝΟΦ ... ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί. ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο. έηζη.. ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα... (Γπξίδνληαο ην θεθάιη. Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα. έηζη. κόλν. Τπάξρεη.. Απηό είλαη όιν. Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα. λα κνπ δείμεηε.. Διέεζόλ καο... Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη. κπακ θαη θ ά η σ .... Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε... Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη.. ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα. κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο.

(Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ.. ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ . απηή ε ηζηνξία.. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε . α ι ι ά . Ναη. θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . . Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε.ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ... Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η .. ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε.. . γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. Α-α-α-α! Όρη. όπσο βιέπεηε θαη ζεηο... γηαηί. λ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί. δείιηαζα. ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε. κ' αξέζεηε. κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε. παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη.ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν . Σν δήηεκα είλαη. Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά.: Γηαηί.) Οξίζηε. πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε . ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π . Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . πώο λα ζαο ην πσ. θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε . γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα. . Όπσο θη εζείο. είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ. λ α . ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε.. . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα.. ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο . πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο . γηαηί. θύξηε.. .. . πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν.

΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ. δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε . θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο. α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη. θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η . ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα.. ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο . ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο . Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. Γ ε δέρεζηε. Όρη.. εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί... Νηξνπή. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα. Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ . . Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η .. π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. . αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ. .. Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ. .. έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η ..π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. έληηκνο άλζξσπνο. ζηαζείηε. κε παξάηεζαλ ελληά. γ η α η ί . ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα.. . Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε. Όκσο. κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) .. ) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο.. .. ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α . έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α .. θύγεηε. α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο . π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα.. .. α λ β γ σ α π ό δ σ . . ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε . Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. θύγεηε.

κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. ΠΟΠΟΒΑ : Ναη. ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α .. ΢ η α ζ ε ί η ε . Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά.. . κελ. (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α .) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η .. . ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η . θύγεηε!. (Σελ πηάλεη απ' ηε έζε.. πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε.. . Αρ. θ ύ γ ε η ε ... Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν.. λαη. ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα.. ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο.) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ. α ι ι ά .. . .. πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν . έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. .. ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η . Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί. (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία. λ α η . έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α . πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ .) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful