ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ . ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη. ξνδνθόθθηλε. . αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ . ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά. Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ . λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν . λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο.. ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α .. . Δ θ ε ί . Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή.β έ β α η α . θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό. Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο. ή η α λ η ξ α ρ ύ ο . Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη. . Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη. Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! . έηζη θαίλνκαη. κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο.. θ η α θ ό κ α . . Α θ ν ύ ο . ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε. Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. πξέπεη λα δήζεηε.όκνξθε.. Σ ό π η . Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο ... ήηαλ θη άπηζηνο. Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η . Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ . ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα.

ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα. εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη.) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή. .. Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ. θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο .. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν.. Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη.... ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα. Με απαηνύζεο.. Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ.ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη.. . Θέιεη λα ζαο δεη.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα. (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα. (Αλαζηελάδεη) . αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη. π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ .. ... δελ ληξέπεζαη ιίγν. ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα. κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο. β ξ ί δ ε η . . θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν . θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο. Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία. ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα. αιιά. πώο λα ζαο πσ. πεο ηνπ λα πεξάζεη. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά . N i c o l a s .. θη εζύ. κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο.. όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη.. (παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα.) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο .

Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο. .. θπξία κνπ. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. όρη.Όρη. (΢πιινγίδεηαη. ζε κνλαζηήξη. γαηνθηήκνλαο.. Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε. λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα. .. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε. (Ο Λνπθάθεύγεη. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ. ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ. ΢ηνλ ΢κηξλόθ.. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα.. Λνπ θά..) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ.) Ναη... έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ. ζα ζαο παξαθαινύζα... ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε. Δθηόο απηνύ.) Κπξία κνπ.. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη. έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ. Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο .. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο. κε αμηνπξέπεηα. ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ.. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α . ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε.πνιπινγά.

ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . » . γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. Σειηθά έξρνκαη εδώ. Σν γξάθνπκε απηό. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. πώο λα κε ζπκώλσ. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε. λα πιεξώζεηε. . Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο. εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. ε ηειεπηαία κνπ. ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. ΢ΜΙΡΝΟΦ . πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη..πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα. . ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο . θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ. δειαδή. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε.. ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα. πνπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . Υζεο ην πξσί. αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. Απνιύησο.

Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο . ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα. πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. . ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. . πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο . α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . εγώ όκσο. κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα.) Δίλαη θαλείο εθεί. Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . θόπεθε ε αλάζα κ ν π . Α π η ό λ α θ ά λ σ . . . . δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε. Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. βέβαηα. ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. αμηόηηκε θύξηε. Δζείο. ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ.: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν. ιέεη. κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. λ α η ή ό ρ η . είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε . ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο . Ση ζα γίλεη κε κέλα. ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε. η ν θαηαιαβαίλσ.) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ. Ο π θ . (Φεύγεη βηαζηηθά. Θ ε έ κ ν π . Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν. κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ.

Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν.. κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ. μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα. .. . ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά.) Γ. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε .) ΢εκηόλ. έ λ α πνηεηηθό πιάζκα.) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α . ιέεη. είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ .δ .. Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν. ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο.. θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π .. έλαρξόλν θη εγώ. δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή. . Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα... θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια.. θάλεη αλππόθνξε δέζηε.. δ .. ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη... Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη. δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν. Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά.δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η .. Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα.. Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά . Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα.) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά. Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ . επεηδή. . . θ η απηή λα κελ πιεξώλεη. παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά. λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό .. . κ εδ έ ρ ε ζ α η . ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη.(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο.

. Σίπνηα. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ .) Δ. Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η .. πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο.. πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ. (Υαζκνπξηέηαη. (Φσλάδεη. .. Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο. κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο. αιιά ηη λα γίλεη. θύξηε.. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε. αρηέληζηνο.. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε.. δελ πεηξάδεη. Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη. Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ.. δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο.. Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α . (θεύγεη. κεβξόκηθεο κπόηεο. ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π .) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ.. Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο. πνύ είζαη.) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη. . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η .. (Φσλάδεη.. θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ..... ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν. ηίπνηα.) Δ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο.. Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα.. δ η ά ζ ε ζ ε .απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε . ΛΟΤΚΑ : Δγώ. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η. άπιπηνο.. ν αγξηάλζξσπνο. .

είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α . λα. έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν. δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή. ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. (Αλαπεδάεη...) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο. ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν.Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ. ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα. (Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε. αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. κέζα ζηε κνλαμηά κνπ. έηζη ζα θάζνκαη. λαη ή όρη. επίζεο. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. κε θσλάδεηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε. εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν . αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. ινηπόλ. Όρη. ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο. Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα. Μάιηζηα. ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε. . έηζη. . Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. .(κπαίλεη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ .

κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε . θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ. ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο . αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα.) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν. θη αγελέζηαην. ιόγηαςηζπξηζηά. αηζέξηα ύπαξμε. παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν. Α γ α π ν ύ ζ α . π π έ θ ε ξ α . θνπηζνκπόιεο. θπξία κνπ. είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. ελζνπζηάδεζαη. ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α . θεγγάξη. ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . έιησλα. ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. πάγσλα. δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . δε βνπ πξη. κηθξέο ή κεγάιεο.. .(Πνιύ ελνριεκέλνο. νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα.) Μαληάκ. Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. γηαθάπνην ιόγν. έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα.. ξνδνθόθθηλα ρείιηα.) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο.. κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο. κνρζεξέο. κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα. . ήκνπλ ηξπθεξόο. θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ. ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. κ ε ι ύ ζ ζ α . π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό. θπξία. ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια..α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . εθζηαζηαδόκνπλ.. δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο. Αρ. είλαη λαδηάξεο. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο . ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη.ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ . κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο .. ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ).

. θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο. έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη. ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο.) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά. Δγώ όκσο.. κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . πνπ απηόοδε δεη. απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά . κα ηελ αιήζ εηα. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή. Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο. α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. ηελ πεξηνπζία κνπ. Απηόο. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. θαη ηη λνκίδεηε. . Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα.θξεκάζεηε. η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ. Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη. δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. θαη. . Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα. πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή .. Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ. ηελ επηπρία κ ν π .. γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε . έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π . θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε. δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . Καη ηώξα αθόκα. ηηο ινπινύδεο. Μήπσο ν άληξαο. Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα.. Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. κε όιε κνπ ηε δύλακε.. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε .) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό. παξ' όι'απηά. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε. η ε δσή κνπ...

ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη.Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε. ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη. λα. αιιά εζείο! Αθήζηε κε. ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ. ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . ε νπνία. ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε. έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο.. γηα πείζκα. ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ . θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. θνθθηλίδεη): Ση είπαηε.ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο. ζαο παξαθαιώ. ζαο παξαθαιώ. ΠΟΠΟΒΑ . γηα πνηνλ κε πεξλάηε. από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο..

) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά. θ ύ ξ η ε . π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε. Όρη. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν.) Α ρ . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα. έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε. Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α .(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε. ) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ. Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη. ΠΟΠΟΒΑ : Όρη..) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π . ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ. (Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη.. νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ . θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη. θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά.

Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη. Έηζη λνκίδεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. ζαο παξαθαιώ. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. ινηπόλ.ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα..... Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία. Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή.. έλα θηήλνο.. κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε.πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! . κάιηζηα. ζαο πξνζβάιισ. ηζνλνκία. ηη ζέιεηε. Ση είπαηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε.

ιππήζνπκε. π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα..) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η . ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά. απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ. Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο . . θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ.ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή. ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. .Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε . Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π .) Κάλε κνπ ηε ράξε.) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ.. ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η . ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . Δίλαη θσηηά. γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ..ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α . κ άιηζηα. ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο. ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η . ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α . . κπαξνύηη. θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε. ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε. νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η . ..

... πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε . μέξεηε. ηύπνπ Μόξηηκεξ... ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη.. ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα. ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί.. έηζη.... Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε.. Θα ήζεια όκσο.. λα κνπ δείμεηε... πάκε ζην δαζάθη.. Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ. (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο.έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε . Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη. ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα. Κύξηε.. κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα. κπακ θαη θ ά η σ . Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α . Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε.... Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα.. . (Γπξίδνληαο ην θεθάιη. ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία. κε ε κ π ό ξ ε π κ α . Διέεζόλ καο. Να.. κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο. Έηζη.... λα. . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη. κόλν.) Ση κάηηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε. έηζη.. Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. Τπάξρεη.Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α . Απηό είλαη όιν. Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ. αλ είραηε ηελ θαινζύλε. έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε... π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ . Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη.. ΢ΜΙΡΝΟΦ .. θαη ζεκαδεύεηε... ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα..

λ α .. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί.: Γηαηί. α ι ι ά .. (Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ.. όπσο βιέπεηε θαη ζεηο. θύξηε... γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα. ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ . λ α . ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε. δείιηαζα.. Σν δήηεκα είλαη..ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε .. πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν. .) Οξίζηε. .. Α-α-α-α! Όρη. κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε. . πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο .. . Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . Όπσο θη εζείο. ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π . Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε. πώο λα ζαο ην πσ. απηή ε ηζηνξία. θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . κ' αξέζεηε. γηαηί. παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη. Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά. ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε. γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε . είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ. Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η . πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε .ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν . .. γηαηί.. . ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε. ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο . Ναη.

ζηαζείηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ.. αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ. γ η α η ί . .. α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο . ) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο. .π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη. θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο. Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. . α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη. Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η .. Νηξνπή.. . ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο . . Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α . θύγεηε.. κε παξάηεζαλ ελληά.. δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε . Όκσο. ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο . . ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η . α λ β γ σ α π ό δ σ . ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε .. π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα.. Όρη. Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ.. Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ .. θύγεηε. ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα. Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. Γ ε δέρεζηε. . εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί. έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η .. Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε. ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα... . π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. έληηκνο άλζξσπνο. έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α .. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα.. κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) .

ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α .. Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν.. Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά.) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ.. πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ . (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α . ΠΟΠΟΒΑ : Ναη. κελ. ΢ η α ζ ε ί η ε .. Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί. (Σελ πηάλεη απ' ηε έζε. κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. ... . πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν ... έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. .. θ ύ γ ε η ε .Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία.. (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.. πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε. λ α η . ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η . λαη.) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο ..) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η . θύγεηε!. ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η . . έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α . Αρ. ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο. ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα. . α ι ι ά . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful