ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

. Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή. . Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη. ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα. λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν . . πξέπεη λα δήζεηε. ξνδνθόθθηλε. όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . έηζη θαίλνκαη. αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά. Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η . Σ ό π η . Δ θ ε ί .. Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο . ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ . ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε. ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη. Α θ ν ύ ο . θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό. Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ .β έ β α η α . . λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο. θ η α θ ό κ α . ή η α λ η ξ α ρ ύ ο .. Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη.. ήηαλ θη άπηζηνο.. ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α . Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! .όκνξθε. Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο. Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ . κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο. εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ ...

. θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο. (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα. πώο λα ζαο πσ. πεο ηνπ λα πεξάζεη.ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη.. (παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία. π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ . Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη.) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο .. θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν . (Αλαζηελάδεη) . κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο. Με απαηνύζεο.. ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά. θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο .. Θέιεη λα ζαο δεη. ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά . ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα. κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν... N i c o l a s .. Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ.. αιιά. Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία. Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ. δελ ληξέπεζαη ιίγν. . ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα. .. όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη. θη εζύ. . β ξ ί δ ε η ..... αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη. εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα.) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή..

. ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά.... Λνπ θά. ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ.. έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα.) Ναη.. κε αμηνπξέπεηα.πνιπινγά. Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε..Όρη. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη.. λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε. . (Ο Λνπθάθεύγεη. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ. (΢πιινγίδεηαη. Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α . γαηνθηήκνλαο.. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ. όρη. ζα ζαο παξαθαινύζα. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε.. Δθηόο απηνύ. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο. θπξία κνπ.) Κπξία κνπ.. ζε κνλαζηήξη. ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ.. έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ. ΢ηνλ ΢κηξλόθ. Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο..) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α . Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο .. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα.

ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. ε ηειεπηαία κνπ. » . Απνιύησο. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. πνπ. πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε. ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. . Σειηθά έξρνκαη εδώ. ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο .πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα. θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο. Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο. λα πιεξώζεηε. κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. πώο λα κε ζπκώλσ.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε. εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ . δειαδή. γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. . Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . Υζεο ην πξσί. Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. Σν γξάθνπκε απηό.

δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε. πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ. Ση ζα γίλεη κε κέλα.) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ. ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο .: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν.) Δίλαη θαλείο εθεί. κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ιέεη. κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε. αμηόηηκε θύξηε. Δζείο. θόπεθε ε αλάζα κ ν π . η ν θαηαιαβαίλσ. Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο . . Α π η ό λ α θ ά λ σ . Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν. ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . . ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . εγώ όκσο. π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. λ α η ή ό ρ η . δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο . . ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. Ο π θ . . κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ. πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. (Φεύγεη βηαζηηθά. α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . . ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο. βέβαηα. είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε . Θ ε έ κ ν π . κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα.

κ εδ έ ρ ε ζ α η . δ .. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε . Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ .. ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο. δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή. μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα.. . επεηδή. . θ η απηή λα κελ πιεξώλεη.) Γ.. λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό . δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν. Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο.. είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ . Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά. παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά. Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ. Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα...δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η . ιέεη.. Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ .. κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ.(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε. .... θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π . έλαρξόλν θη εγώ. .) ΢εκηόλ. ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη. θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. . ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά. Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα.) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά.. ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη. θάλεη αλππόθνξε δέζηε. . Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα. Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν.δ . έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά .. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η .) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α . έ λ α πνηεηηθό πιάζκα.

) Δ. Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο.. πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ .) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη. . ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . (Φσλάδεη. (θεύγεη. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η... θύξηε.. ηίπνηα. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε. δ η ά ζ ε ζ ε . κεβξόκηθεο κπόηεο. ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ.. ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν.. ΛΟΤΚΑ : Δγώ. δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο. Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ.) Δ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε.) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ. Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α .. πνύ είζαη.. . ν αγξηάλζξσπνο. δελ πεηξάδεη.. (Υαζκνπξηέηαη. κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο. Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ. .απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε .. Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η ... πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο. Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα. .. άπιπηνο. Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη.. ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π .. (Φσλάδεη. αιιά ηη λα γίλεη.. Σίπνηα. Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο. αρηέληζηνο...

πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε. ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. Μάιηζηα. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη.(κπαίλεη. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη. αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. (Αλαπεδάεη. κε θσλάδεηε.) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο.. .Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ. πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο. έηζη ζα θάζνκαη. πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν . κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε. Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε. εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν. λαη ή όρη. είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α . έηζη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . ινηπόλ. δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή. ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα. Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα.. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . . κέζα ζηε κνλαμηά κνπ. ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν. Όρη. αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. λα. είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. . (Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. επίζεο.

. νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα.) Μαληάκ. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ).. ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη. δε βνπ πξη. .. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο . δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά. ελζνπζηάδεζαη.(Πνιύ ελνριεκέλνο. π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. έιησλα. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο . κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα. θεγγάξη. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο.) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο. αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα.ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ .. δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. κηθξέο ή κεγάιεο.) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν. ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν. ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη. έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα. είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε .. Αρ. πάγσλα. είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. θνπηζνκπόιεο.α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. θπξία κνπ. κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο . κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό. αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. κ ε ι ύ ζ ζ α . θπξία. ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α .. θη αγελέζηαην. είλαη λαδηάξεο. Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. γηαθάπνην ιόγν. ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. ξνδνθόθθηλα ρείιηα. . αηζέξηα ύπαξμε. ήκνπλ ηξπθεξόο. ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ. π π έ θ ε ξ α . παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη. Α γ α π ν ύ ζ α . κνρζεξέο. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . ιόγηαςηζπξηζηά. εθζηαζηαδόκνπλ. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά. κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο. θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ.

απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά . θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε. θαη. δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. παξ' όι'απηά.. ηελ πεξηνπζία κνπ. ηηο ινπινύδεο. ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο. Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. θαη ηη λνκίδεηε. Μήπσο ν άληξαο. κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή .. πνπ απηόοδε δεη. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα. δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν. Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα. .) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά. Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ.) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό. η ε δσή κνπ. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ. Δγώ όκσο. Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. Καη ηώξα αθόκα. κα ηελ αιήζ εηα. Απηόο.. θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε . γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε . . Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη.. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή.. κε όιε κνπ ηε δύλακε.. έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π . Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο. Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα..θξεκάζεηε. ηελ επηπρία κ ν π . έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη..

ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. γηα πνηνλ κε πεξλάηε. ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα. ζαο παξαθαιώ. θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε. ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη.. αιιά εζείο! Αθήζηε κε.. ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . λα. εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο. από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο. θνθθηλίδεη): Ση είπαηε. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . ΠΟΠΟΒΑ . ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη.Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . γηα πείζκα.ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο. ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό. ζαο παξαθαιώ. ε νπνία. ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ . ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη.

θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη.) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π . (Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη. ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ. π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε. ) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α .. έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα. θ ύ ξ η ε . Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α . Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη.. νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη.) Α ρ . Όρη. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν.(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε. ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ.) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά.

πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! . κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε.. ζαο παξαθαιώ. Ση είπαηε... Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα. ινηπόλ. ηη ζέιεηε. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή. έλα θηήλνο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε.ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα.. Έηζη λνκίδεηε. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα. Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη. ζαο πξνζβάιισ. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. ηζνλνκία... κάιηζηα.

ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ. . κ άιηζηα. ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ..) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η . νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η . π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα.) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ. ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο.) Κάλε κνπ ηε ράξε. ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε. κπαξνύηη. ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε. . .. .ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή. Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ.. Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π .ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α . (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά. ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η .. Δίλαη θσηηά. Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο . θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ. ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η .Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε . ιππήζνπκε.

Τπάξρεη.. Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη.. (Γπξίδνληαο ην θεθάιη.... Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο. Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ.. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ. κε ε κ π ό ξ ε π κ α .έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε . . μέξεηε.. έηζη. λα κνπ δείμεηε. ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο... Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε. ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη. λα.. ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία. Έηζη... Διέεζόλ καο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε... ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη... κπακ θαη θ ά η σ . (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε . Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε. Κύξηε.Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α .. Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα.. . κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο. ΢ΜΙΡΝΟΦ . θαη ζεκαδεύεηε.) Ση κάηηα.... Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α . Απηό είλαη όιν. ηύπνπ Μόξηηκεξ.. έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε. Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη... Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη.. ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί... κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα. Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. πάκε ζην δαζάθη. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα.. π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ .. Θα ήζεια όκσο. έηζη. κόλν. αλ είραηε ηελ θαινζύλε... ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα. Να.

πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν. πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε . . . θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε . ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ . ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο . .: Γηαηί.. γηαηί. (Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί.. λ α . όπσο βιέπεηε θαη ζεηο.. Α-α-α-α! Όρη.ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν . απηή ε ηζηνξία. γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα. γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα. κ' αξέζεηε.) Οξίζηε. Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά. θύξηε. κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε... ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε.ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ. Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η . ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε. πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο .. λ α .. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε . πώο λα ζαο ην πσ. είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ. Ναη. α ι ι ά . . Όπσο θη εζείο. παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη. Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε. . ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π . γηαηί... ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε. Σν δήηεκα είλαη.. ... θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . δείιηαζα.

γ η α η ί .. α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο .. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. α λ β γ σ α π ό δ σ .. Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ. δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε .. .. π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. Όρη. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα.. Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η . θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο. Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ . εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί.. . π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα.. ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο . ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε . ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα. έληηκνο άλζξσπνο. έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α .. κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) . Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε.π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη. Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η . . ζηαζείηε. . α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη. Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α . Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. . Όκσο.. ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. Γ ε δέρεζηε. αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ. ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα.. . . Νηξνπή. θύγεηε... ΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ. .. ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο .. ) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο. θύγεηε. έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η . Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. κε παξάηεζαλ ελληά.

ΠΟΠΟΒΑ : Ναη... θύγεηε!. κελ.. λαη.) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ. ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α . πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε. κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η .. ... πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν .) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η .. ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο.. (Σελ πηάλεη απ' ηε έζε. Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά. . Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί. . λ α η . πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ . . ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η .. ΢ η α ζ ε ί η ε . (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία. .. έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α . έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α .. α ι ι ά . Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν.) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο .. . ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα. θ ύ γ ε η ε . Αρ.