ΗΑΡΚΟΤΓΑ

ΑΝΣΟΝ Σ΢ΔΥΩΦ
ΚΧΜΗΚΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΑΞΖΠΡΟ΢ΧΠΑ TOΤ ΔΡΓΟΤ
Διέλα Ηβάλνβα Πνπόβα: λ έ α , ρ ή ξ α , κ ε ι α θ θ ν π β ά θ η α ζ η α κ ά γ ν π ι α ,
θ η ε κ α η ί α ο . . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ: θηεκαηίαο, κεζήιηθαοΛνύθα:
γέξνληαο, ππεξέηεο ηεο Πνπόβα.
Στη σάλα, στο αγρόκτημα της Ποπόβα
΢ΚΗΝΗ Ι
Ζ Πνπόβα ζε βαζύ πέλζνο, κε πξνζεισκέλα ηα κάηηα ζε
κηα θσηνγξαθία θαη ν Λνπθά
ΛΟΤΚΑ
: Γελ θάλεηε θαιά, θπξία. Σνλ εαπηό ζαο
κόλν θαηαζηξέθεηε. Ζ θακαξηέξα θαη ε
καγείξηζζα πήγαλ λα καδέςνπλ βαηόκνπξα, ηα
δ σ λ η α λ ά ό ι α ρ α ί ξ ν λ η α η , α θ ό κ α θαη ε γάηα μέξεη θη
απηή λα ραίξεηαη, θάλεη βόιηεο ζηελ απιή θαη πηάλεη
πνπιάθηα. Δζείοόκσο θάζεζηε όιε κέξα µέζα ζην δσκάηην,
ζαλ λα ήζαζηε ζην κνλαζηήξη. Κακία ραξά,θακία
επραξίζηεζε. Μάιηζηα, έηζη είλαη! Πέξαζε ζρεδόλ έλαο
ρ ξ ό λ ν ο π ν π δ ε β γ α ί λ ε η ε έ μ σ απ' ην ζπίηη!
ΠΟΠΟΒΑ
: Απηό πνηέ δε ζα ην θάλσ... Γηα πνην ιόγν λα
β γ σ ; Γ ε λ π π ά ξ ρ ε η π η α δ σ ή γ η α έλα. Απηόο είλαη ζακκέλνο ζηνλ
ηάθν θη εγώ ζ' απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο... Δίκαζηε θη νη δπνπεζακέλνη.
Λ Ο Τ Κ Α
: Δ ι ά η ε η ώ ξ α ! Κ α ι ύ η ε ξ α λ α κ ε λ α θ ν ύ σ λ α
ι έ η ε η έ η ν η α ι ό γ η α . Ο Ν η θ ν ι ά η Μηραήινβηηο
πέζαλε, έηζη ήηαλ γξαθηό, ζέιεκα Θενύ, αο είλαη ζηε
Βαζηιεία ησλΟ π ξ α λ ώ λ . . . Σ ν λ θ ι ά ς α η ε θ α η η ν λ
ζξελήζαηε αξθεηά, θηάλεη πηα. Μελ
μεπεξλάηε ηαό ξ η α . Μ ε λ θ ι α ί η ε α η σ λ ί σ ο
θ α η θ ν ξ ά η ε π έ λ ζ ν ο . Π έ ζ α λ ε θ α η ε δ η θ ή
κ ν π γ ξ η ά ό η α λ ήξζε ε ώξα ηεο... Λνηπόλ; Σε
ζξήλεζα, έθιαηγα έλα κήλα θαη ηειείσζα καδί
ηεο. Θαη ε ο π ή γ α η λ ε π ν ι ύ α λ έ θ α λ α η ν
θ ν π θ α ξ ά κ η α ν ι ό θ ι ε ξ ε δ σ ή .
( Α λ α ζ η ε λ ά δ ε η . )
Έ ρ ε η ε μεράζεη όινπο ηνπο γείηνλεο... Ούηε εζείο πάηε νύηε θαη ηνπο
δέρεζηε γηα επίζθεςε. Μεζ π γ ρ σ ξ ε ί η ε , α ι ι ά δ ν ύ κ ε ζ α λ η η ο
αξάρλεο εδώ, δε βιέπνπκε ην θσο ηεο κέξαο. Σε
ιηβξέακ ε η α ζ η ξ ί η η α η ε λ έ θ α γ α λ η α
π ν λ η ί θ η α . . . Λ ε ο θ α η δ ε λ π π ά ξ ρ ν π λ
ά λ ζ ξ σ π ν η θ α ι ν ί , άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ θη
ελδηαθέξνλ. Μα ε γεηηνληά είλαη γεκάηε από
θπξίνπο... ΢ηνΡ ί π ι ν β ν έ ρ ε η ζ η ξ α η ν π ε δ ε ύ ζ ε η έ λ α
ζύληαγκα, νη αμησκαηηθνί είλαη λα, ζθέηε
γιύθα, δερνξηαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο! ΢ηνπο
θαηαπιηζκνύο δελ πεξλάεη Παξαζθεπή πνπ λα
κ ε λ έρεη ρνξό θαη ζρεδόλ θάζε κέξα παίδεη κνπζηθή ε
ζηξαηησηηθή κπάληα... Αρ, θαιή κνπθ π ξ ί α ! Δ ί ζ η ε λ έ α ,

λ α ζ ε ξ γ η α λ ά η ε ζ α λ η ε λ π α γ ό λ α θ α η λ α θ ν π λ ά η ε η ε λ ν π ξ ά ζ α ο ζ η ν π ο θ π ξ ί ν π ο αμησκαηηθνύο. κ ε κ ν π κ η ι ά ο γ η ' α π η ό ! Σ ν μ έ ξ ε η ο θαιά όηη από ηνλ θαηξό πνπ πέζαλε ν Ν η θ ν ι ά η Μ η ρ α ή ι ν β η η ο ε δ σ ή γ η α έ λ α έ ρ ε η ρ ά ζ ε η ό ι ε ηελ αμία ηεο. Δ θ ε ί .. Α ο β ι έ π ε η η ώ ξ α ε ς π ρ ή η ν π π ό ζ ν η ν λ α γ α π ώ . αιιά ηόηε ζα είλαη πηα αξγά.. ξνδνθόθθηλε. ζ η ν λ ά ι ι ν θ ό ζ κ ν . ΛΟΤΚΑ : Ση λόεκα έρνπλ απηά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ιόγηα.όκνξθε. ζ α κ ε β ι έ π ε η ί δ η α . Δζέλα ζνπ θαίλεηαη όηη είκαη δσληαλή. λ α κ ε β ι έ π σ η ν λ θ ό ζ κ ν . ) ΛΟΤΚΑ : Κπξά κνπ! Αθέληηζζα! Ση πάζαηε.. λα α π ν ι α ύ ζ ε η ε η ε δ σ ή ζαο. . Αο είλαη ν Υξηζηόο καδί ζαο!! Π Ο Π Ο Β Α : Αγαπνύζε ηόζν πνιύ ηνλ Σόπη! Πάληνηε κ' απηόλ πήγαηλε ζηνπο Κνξηζάγθηλθαη ζηνπο Βιάζνθ. . Σ ό π η ! Π ε ο λ α η ν π δ ώ ζ ν π λ ζ ή κ ε ξ α κ η α κ ε ξ ί δ α πεξηζζόηεξε βξόκε! ΛΟΤΚΑ : Όπσο πξνζηάμεηε! Α θ ν ύ γ ε η α η δ η α π ε ξ α ζ η η θ ό ο ρ η ύ π ν ο . Πόζν ππέξνρα ήμεξε λα ηππεύεη! Πόζε ράξε είρε ε θ ν ξ κ ν ζ η α ζ η ά η ν π όηαλ ηξαβνύζε ηα γθέκηα! Σν ζπκάζαη. Ξ έ ξ σ α θ ό κ α . ΠΟΠΟΒΑ (αλαηξηρηάδεη): Πνηνο είλαη. Θ α ή η α λ θ α ι ύ η ε ξ α λ α θ ά λ α η ε έλαλ πεξίπαην ζην δαζάθη θαη λα δίλαηε εληνιή λα δέςνπλ ηνλ Σόπη ή ηνλ Γ ί γ α γ η α λ α π ά η ε κηα επίζθεςε ζηνπο γείηνλεο. πξέπεη λα δήζεηε. θ η α θ ό κ α . .. όηη πνιιέο θνξέο ήηαλ ά δ η θ ν ο κ α δ ί κ ν π . έηζη θαίλνκαη. . εγώ όκσο ζα είκαη πηζηή σο ηνλ ηάθν θαη ζα ηνπ απνδείμσ όηη μέξσ λαα γ α π ώ . αιιά δελ είκαη!Ο ξ θ ί ζ η ε θ α λ α κ ε β γ ά ι σ α π η ό η ν π έ λ ζ ν ο κ έ ρ ξ η λ α π ε ζ ά λ σ . ή η α λ η ξ α ρ ύ ο . Π Ο Π Ο Β Α : Α ρ ! ( Κ ι α ί ε η . Να πεηο όηη δε δέρνκαη θαλέλαλ! .. Ζ νκνξθηά όκσο δελ είλαη παληνηηλή! Ύζηεξα από δέθα ρξόληα ζα ζειήζεηε. Π Ο Π Ο Β Α ( α π ν θ α ζ η ζ η η θ ά ) : ΢ ε π α ξ α θ α ι ώ .β έ β α η α . θ η α π η ό γ η α ζέλα δελ είλαη κπζηηθό. Α θ ν ύ ο . Σ ό π η . ό π σ ο α θ ξ η β ώ ο θ α η π ξ ν η ν ύ πεζάλεη. ήηαλ θη άπηζηνο..

. ΛΟΤΚΑ : Σνπ ην είπα. .) ΢ΚΗΝΗ II Πνπόβα κόλε Π Ο Π Ο Β Α ( θ ν η η ά δ ν λ η α ο η ε θ σ η ν γ ξ α θ ί α ) : Θ α δ ε η ο . (Γειάεη κε δάθξπα ζηα κάηηα. ζ α ζ ν π ε ί κ α η πηζηή κέρξη ηνλ ηάθν. Π Ο Π Ο Β Α : Μα ηνπ είπεο όηη από ηε κέξα πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ δε δέρνκαη θαλέλαλ. (Αλαζηελάδεη) . Ση αλάγσγνη! (Ο Λνπθά θεύγεη. θη εζύ. Θέιεη λα ζαο δεη. β ξ ί δ ε η .. Ζ αγάπε ζα ζβήζεη θη απηή καδί κε κέλα. (παίλεη ηαξαγκέλνο): Κπξία. . κ ν π έ θ α λ ε ο ζθελέο.. θιείδσζα ηνλ εαπηό κνπ κε ι ν π θ έ η ν . πώο λα ζαο πσ. αιι' απηόο νύηε λ' αθνύζεη δε ζέιεη.. αιιά. ρ ί κ ε μ ε κέζα ζηα δσκάηηα... πεο ηνπ λα πεξάζεη.. Δγώ είκαη ε ππάθνπε θαη πηζηή γπλαηθνύια ζνπ. Με απαηνύζεο. δελ ληξέπεζαη ιίγν.) Πόζν θνπξαζηηθνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη! Ση λα ζέιεη από κέλα. Γηαηί κνπ ραιάεη ηελεζπρία. ΢ Κ Η Ν Η III Ζ Π ν π ό β α ΛΟΤΚΑ θ α η ν Λ ν π θ ά ... N i c o l a s . εζύ παρνπιό κνπ κσξνπδάθη. π σ ο μ έ ξ σ λ α α γ α π ώ θ α η λ α ζ π γ ρ σ ξ ώ . ιέεη όηη είλαη κεγάιε αλάγθε ΠΟΠΟΒΑ : Γε δέ-ρν-καη!! ΛΟΤΚΑ : Σν είπα. θάλεη ζαλ α γ ξ η ά λ ζ ξ σ π ν ο .ΛΟΤΚΑ : Μάιηζηα! (Φεύγεη.. όηαλ ε θησρή κ ν π θ α ξ δ η ά ζηακαηήζεη λα ρηππάεη.. ...) Δζύ δελ αηζζάλεζαη ληξνπή... ΠΟΠΟΒΑ (εθλεπξηζκέλε): Καιά. κ' άθελεο λα πεξλάσ κόλε κνπ νιόθιεξεο βδνκάδεο. είλαη ζηελ ηξαπεδαξία ηώξα. θάπνηνο ξσηάεη γηα ζαο.

ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ. είλαη θαλεξό πηα όηη ζα π ξ α γ κ α η η θ ά λ α π ά σ ζ ε κνλαζηήξη.. Δπεηδή αύξην πξέπεη λα πιεξώζση ν π ο η ό θ ν π ο ζ η ε λ Α γ ξ ν η η θ ή Σξάπεδα.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ο καθαξίηεο ν ζύδπγνο ζαο.Όρη.. Γατδνύξη! (Βιέπνληαο ηελ Πνπόβα. θπξία κνπ.) Ναη.. (Ο Λνπθάθεύγεη. Λνπ θά. ζηνλ Λνπθά): Ζιίζηε.. ΠΟΠΟΒΑ : Υίιηα δηαθόζηα.. ζήκεξα ζππιεξώζεθαλ εθηά κήλεο από ην ζάλαηνη ν π ά λ η ξ α κ ν π θ α η ε δ η ά ζ ε ζ ε κ ν π ε ί λ α η η έ η ν η α . έρεη αθήζεη απιήξσηεο δπν ζπλαιιαγκαηηθέο ρηιίσλ δηαθνζίσλ ξνπβιηώλ. όρη.) Αλ ν Νηθνιάη Μηραήινβηηο έκεηλε ρξεώζηεο απέλαληη ζαο. ν Λνπθά θαη ν ΢κηξλόθ ΢ΜΙΡΝΟΦ πξέπεη (κπαίλνληαο.) Κπξία κνπ. έρσ ηελ ηηκή λα παξνπζηαζηώ: απόζηξαηνο π π ν ι ν ρ α γ ό ο η ν π ππξνβνιηθνύ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αγόξαζε από κέλα βξόκε.. Α π η ή η ε ζ η η γ ή δ ε λ π ν ξ ώ λ α εθηειέζσ ηελ επηζπκία ζαο. ζε κνλαζηήξη.. Μεζαύξην ζα επηζηξέςεη από ηελ πόιε ν ε π η ζ η ά η ε ο θ α η ζα ηνλ πξνζηάμσ λα ζαο εμνθιήζεη θ α λ ν λ η θ ά η ν ρ ξ έ ν ο . Γθξηγθόξηη ΢ηεπάλνβηηο ΢κηξλόθ! Δίκαη α λ α γ θ α ζ κ έ λ ν ο λ α ζ α ο ελνριήζσ γηα κηα πνιύ ζνβαξή ππόζεζε.. ... Δθηόο απηνύ. (΢πιινγίδεηαη. . λα κ ν π εμνθιήζεηε νπσζδήπνηε ζήκεξα. Κη από πνύ είλαη απηό ην ρξένο ηνπ άληξα κνπ.. Π Ο Π Ο Β Α ( π α ί ξ λ ν λ η α ο β α ζ η ά α λ ά ζ α . ζα ζαο παξαθαινύζα. ΢αο παξαθαιώ όκσο λα κε ζ π γ ρ σ ξ ή ζ ε η ε π ν π ζ ή κ ε ξ α δελ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ιεθηά. κε αμηνπξέπεηα. γαηνθηήκνλαο. ζ η ν λ Λ ν π θ ά ) : Έ η ζ η ινη πό λ. ΠΟΠΟΒΑ (ρσξίο λα δώζεη ην ρέξη): Ση ζα ζέιαηε.πνιπινγά.. κελ μεράζεηο λα ηνπο πεηο λα δώζνπλ ζηνλ Σόπη κηα κεξίδα πεξηζζόηεξε βξόκε. ΢ΚΗΝΗ IV Ζ Πνπόβα. είλαη απηνλόεην όηη ζα ζαο πιεξώζσ. ΢ηνλ ΢κηξλόθ.

Σειηθά έξρνκαη εδώ. γύξηζα κε η ' ακάμη όινπο ηνπο ν θ ε η ι έ η ε ο κ ν π θη νύηε έλαο απ' απηνύο δε κε εμόθιεζε! Βαζαλίζηεθα ζαλ ζθπιί. κε ηελ ειπίδα λα εηζπξάμσ ιεθηά. ) Μνπι έ λ ε ύ ζ η ε ξ α ό η η δ ε λ θ ξ α η ώ η ε λ ς π ρ ξ α η κ ί α κ ν π ! Π ξ ν ν ι ί γ ν π κ ε ζ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ν δ ξ ό κ ν ν εηζπξάθηνξαο ησλ έκκεζσλ θόξσλ θαη κε ξώηεζε: «Γηαηί είζηε πάληνηε ζπκσκέλνο. ηόηε ζα πάξεηε ηα ιεθηά ζαο. πέξαζαηε λύρ η α έ λ αο ζεόο μέξεη πνύ -ζ' έλα εβξαίηθν ράλη δίπια ζ' έλα κ η θ ξ ό β α ξ έ ι η β ό η θ α ο . λα πιεξώζεηε. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . θη αληί γη' απηό κε ζεξβίξνπλ «δηάζεζε»! Πώο λα κε ζπκώζσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ζ ηειεπηαία. δειαδή. ζήκεξα δελ κπνξώ λα ζαο πιεξώζσ. Σν γξάθνπκε απηό. ΠΟΠΟΒΑ : Ση λα θάλσ. ΠΟΠΟΒΑ : Απνιύησο. Απνιύησο.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Υκ! Δίλαη ε ηειεπηαία ζαο ιέμε. Μόιηο γ π ξ ί ζ ε η α π ' η ε λ π ό ι ε ν επηζηάηεο. αθνύ ηώξα δελ έρσ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γελ κπνξείηε. . εβδνήληα βέξζηηα απ' ην ζπίηη κνπ. ( ΢ ε θ ώ λ ε η η ν π ο ώ ν π ο . ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα. πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη. Υζεο ην πξσί. Γθξηγθόξηη ΢ η ε π ά λ ν β η η ο . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ σο κεζαύξην. ζαρξενθνπήζσ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ην θαηαιάβσ. ΢ΜΙΡΝΟΦ . πώο λα κε ζπκώλσ. » . Π Ο Π Ο Β Α : Ννκίδσ πσο ήκνπλ ζαθήο απέλαληη ζαο.πνπ δελ είκαη ζε ζέζε λ' αζρνιεζώ κεν η θ ν λ ν κ η θ ά δεηήκαηα. Γ η α ό λ ν κ α η ν π Θ ε ν ύ . ε ηειεπηαία κνπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ρξεηάδνκαη ηα ιεθηά κεζαύξην αιιά ζήκεξα. Θα κνπ θαηαζρέζνπλ ην θηήκα! ΠΟΠΟΒΑ : Μεζαύξην ζα ιάβεηε ηα ιεθηά ζαο. . ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε.. Μνπ ρξεηάδνληαη ε π ε η γ ό λ η σ ο ρξήκαηα. πνπ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη ε δηθή κνπ δηάζεζε είλαη ηέηνηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σαπεηλά ζαο επραξηζηώ. αλ δελ πιεξώζσ αύξην ηνπο ηόθνπο.

Ή λα πάξσ θόξα θαη λα ζπάζσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν. η ν θαηαιαβαίλσ. ζπγγλώκε γηα ηελέθθξαζε. π α ξ α θ α ι ά σ θιαςηάξηθα. Ση πξνζηάδεηε λα θάλσ. . λ α η ή ό ρ η . α λ η ζ ό ξ ξ ν π ν ο ά λ ζ ξ σ π ν ο · έ ξ ρ ν κ α η ζ ' α π η ή ε δ ώ . ά ζ ρ ε κ ε δ η ά ζ ε ζ ε . είζηε ζε άζρεκε ςπρηθή θ α η ά ζ η α ζ ε . Γε ζα ζαο αθνύζσ πεξηζζόηεξν. δελ είλαη ζην ζπίηη· ν Γηαξνζέβηηο θξύθηεθε. Π ά σ ζ η ν λ Μ α δ ν ύ η ν θ . εγώ όκσο. αμηόηηκε θύξηε.είκαη άβνπινο θη άηνικνο! Δίκαη θαη πνιύ επαίζζεηνο καδί ηνπο! Πεξηέλεηε ό κ σ ο θ α η ζ α δ ε ί η ε ! Θα κε γλσξίζεηε απ' ηελ θαιή ηώξα! Γε ζα ζαο επηηξέςσ λα κνπθάλεηε απηά ηα θό ιπα. . πόζν εμνξγίζηεθα! Απ' ην ζπκό ηξέκνπλ ηα πόδηα κνπ. .) ΢ΚΗΝΗ V ΢κηξλόθ κόλνο ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πέζηε κνπ. ράζαηε ηνλ ά λ η ξ α ζ α ο . ιέεη. πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κείλσ εδώ θαη ζα ζέξλνκαη όιεκέξα. θόπεθε ε αλάζα κ ν π . Θ ε έ κ ν π . Ναπ ε η ά μ σ ς ε ι ά κ ε η ν α ε ξ ό ζ η α η ν γηα λα μεθύγσ απ' η ν π ο δ α λ ε η ζ η έ ο κ ν π . . δελ είκαη ζπλεζηζέλε ζ' απηέο ηηο πεξίεξγεοε θ θ ξ ά ζ ε η ο .) Δίλαη θαλείο εθεί. Πάσ κε η' ακάμη ζηνλΓθξνύδληεθ. . Ο π θ . (Φεύγεη βηαζηηθά. ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο ή δελ πξέπεη. κέρξη λα κε πιεξώζεη! Μπξξ! Πόζν εμνξγίζηεθα ζήκεξα.: Δγώ δελ ήξζα ζηνλ επηζηάηε αιιά ζε ζαο! Ση ζην δηάνιν. ΢ΚΗΝΗ VI Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ . ν ε π η ζ η ά η ε ο δελ μέξσ πνύ ζην δηάνιν πήγε. κ ν π ' ξ ρ ε η α η λα ιηπνζπκήζσ! (Φσλάδεη. κε ηνλ Κνύξηηζηλ ηζαθώζεθαά ζ ρ ε κ α θ α η ι ί γ ν έ ι ε η ς ε λ α η ν λ π ε η ά μ σ α π ' η ν π α ξ ά ζ π ξ ν . βέβαηα. Ο άληξαο ηεο πέζαλεπ ξ η λ α π ό ε θ η ά κ ή λ ε ο ! Δ γ ώ ό κ σ ο έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ό θ ν π ο . ν ύ η ε ζ ' α π η ό η ν λ η ό λ ν νκηιίαο. Δζείο. Κ α λ έ λ α ο θ α λ ά γ η α ο δ ε λ π ι ε ξ ώ λ ε η ! Κ η α π η ό γ η α η ί η ν π ο έ ρ σ ό ι ν π ο π α ξ α ρ α τ δ ε έ λ ν π ο . κνπ ρξεηάδεηαη εκέλα ν επ ηζηάηεο ζαο!? ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. ζαο παξαθαιώ! Φπρηθή δηάζεζε. Α π η ό λ α θ ά λ σ . ζ ν θ ί δ ε ζ η ε δ η ά θ ν ξ α θ ό ι π α . Ση ζα γίλεη κε κέλα.

Καιύηεξα λα θάζνκαη πάλσ ζ' έλα βαξέιη ε κ π α ξ ν ύ η η π α ξ ά λ α κ η ι ά σ µ ε κηα γπλαίθα.. έ ζ η σ θ η α π ό κ α θ ξ η ά .. μέδεςε η' άινγα! Θ' αξγήζνπε λα θ ύ γ ν π κ ε ! Δ γ ώ ζ α κείλσ εδώ! Πεο εθεί ζην ζηάβιν λα δώζνπλ ζ η ' ά ι ν γ α β ξ ό κ ε ! Σ ν α ξ η ζ η ε ξ ό ά ι ν γ ν π ά ι η κπεξδεύηεθε ζηα γθέκηα. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Φ ύ γ ε α π ό δ σ ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . παιηνδσληόβνιν! (Σνλ κηκείηαη θνξντδεπηηθά... έλαρξόλν θη εγώ. επεηδή.. Θ α κ ε ί λ σ θ α η ζ α θ α ζ ί ζ σ ε δ ώ κέρξη λα κνπ δώζεηο ηα ιεθηά. θ η απηή λα κελ πιεξώλεη.. Θα ζε θαλνλίζσ εγώ -δ . . .) ΢εκηόλ. Σα μέξνπκε εκείο απηά ηα ιαθθνπβάθηα! (Φσλάδεη ζην παξάζπξν.. Σα ιεθηά κνπ ζα ηα πάξσ. . ν ύ η ε θαη ηώξα µ' αξέζεη..) Γ.. .δ .) Ν η ώ ζ σ α π α ί ζ η α . δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα αζρνιεζεί κε νηθνλνηθά δ ε η ή κ α η α ! Γ λ ή ζ η α γπλαηθεία ινγηθή.. λα είζαη κε ηε ζειηά ζ η ν ι α η κ ό . Θα είζαη άξξσζηε έλα ρξόλν. λα ζπδεηάσ κε γπλαίθεο. ιεθηά δε δίλεη θαλέλαο. έ λ α πνηεηηθό πιάζκα. δελ πεηξάδεη! (Φεύγεη απ' ην παξάζπξν.. ιέεη.. . ) Άξξσζηε θαη δε δέρεηαη! Πνιύ ραιά.δ ε λ π ε η ξ ά δ ε η . θπξία κνπ! Γε ζα κε ζ π γ θ η λ ή ζ ε η ο ε ζ ύ κ ε η ν πέλζνο θαη κε ηα ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. Μπξξ! Με πηάλεη αλαηξηρίια η ό ζ ν π ν ι ύ κ ' ε μ ό ξ γ η ζ ε α π η ό η ν π α ι η ν ζ ή ι π θ ν ! Μ ν π θ η ά λ ε η λ α η δ ώ .. θη απ' ηε ζύγρπζε αξρίδσ λ α α η ζ ζ ά λ ν κ α η ζ π α ζ κ ν ύ ο ζ η η ο γ ά κ π ε ο κ ν π . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζ' κνπ ιίγν θβαο ή λεξό! (Ο Λνπθά θεύγεη. θηεξό ζηνλ άλεκν! Να γηαηί πνηέ δ ε κ ' ά ξ ε ζ ε . δ .. .. Μνπ 'ξρεηαη λα θσλάμσ βνήζεηα. είκαη άππλνο όιε λύρηα θη από πάλσ .) Γ ελ ηελ θαηαιαβαίλσ εγώ απ ηή ηε ινγηθή!!! Να έρεηο ηόζν κεγάιε αλάγθε από ιεθηά. κ εδ έ ρ ε ζ α η . θάλεη αλππόθνξε δέζηε. ΢ Κ Η Ν Η VII Ο ΢κηξλόθ θαη ν Λνπθά ΛΟΤΚΑ (παίλεη θαη δίλεη ην λεξό): Ζ νηθνδέζπνηλα είλαη άξξσζηε θαη δε δέρεηαη.(κπαίλεη): Θέιεηε ηίπνηε. Θα ε ίζαη ε ζ ύ άξξσζηε κηα βδνκάδα. κηα βδνκάδα ζα κείλσ θη εγώ.

) Δ. ηίπνηα. δελ πεηξάδεη. ) Ο π θ ! ( Κ ν η η ά δ ε η π ξ ν ζ ε θ η η θ ά η ν λ ε α π η ό η ν π .. ζηνλ εαπηό κνπ θάη η.. ΛΟΤΚΑ : Δγώ.. Γηα ηνπο πηζησηέο δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ελδπκαζίαο. (Φσλάδεη. Έια δσ! ΛΟΤΚΑ (κπαίλεη): Ση ζέιεηε... ) ΢πνπδαία εκθάληζε έρσ. . πνύ είζαη.. Γ ε ζα ήηαλ άζρεκα. δ η ά ζ ε ζ ε .. θύξηε.) Δ. θαη κε άρπξα ζην γηιέθν κνπ. Ζ αξρνληνπνύια ζίγνπξαζ α κ ε π ή ξ ε γ η α θ α λ έ λ α ι ε ζ η ή . αρηέληζηνο.. Δ ί κ α η έ λ α ο πηζησηήο. Ν α έ π η λ α ι ί γ ε β ό η θ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ (κε ζπκό): Σ η είπαηε. αιιά ηη λα γίλεη. (Φσλάδεη. Σίπνηα. . Σ ν θ ε θ ά ι η κ ν π π ν λ ά ε η .. δελ ήξζα εδώ ζαλ επηζθέπηεο. Λ Ο Τ Κ Α ( κ π α ί λ ε η θ α η π ξ ν ζ θ έ ξ ε η η ε β ό η θ α ) : Δπηηξέπεηε πνιιά αλνίγκαηα ζηνλ εαπηό ζαο. άπιπηνο. πνπ λνκίδσ όηη ζα θάλσ ζθόλε όιν ηνλ θόζκν. .. ζπ! ΢ Κ Η Ν Η V I I I Ζ Π ν π ό β α ΠΟΠΟΒΑ θ α η ν ΢ κ η ξ λ ό θ . (Υαζκνπξηέηαη.. ν αγξηάλζξσπνο. ΢θαζκόο! ΛΟΤΚΑ (γπξίδνληαο ην θεθάιη): Μαο θάζηζε ζην ζβέξθν.. κα ηελ αιήζεηα! Καηαζθνληζκέλνο..) Γ ε λ ή η α λ η ό ζ ν ε π γ ε λ η θ ό λ α ε κ θ α λ η ζ η ώ έηζη ζην ζαιόλη.) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αρ. πόζν έρσ ζπγρπζηεί! Δίκαη ηόζν ζπκσκέλνο. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ ' κ ν π έ λ α π ν η ε ξ ά θ η β ό η θ α ! ( Ο Λ ν π θ ά θ ε ύ γ ε η . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πνηνλ λνκίδεηο όηη κηιάο... κεβξόκηθεο κπόηεο... Θα ιηπνζπκήζσ κνπ θαίλεηαη. . Πνηνο ζαηαλάο ηνλέθεξε εδώ. (θεύγεη.απηήε δ ώ ε β α ξ π π ε λ ζ ν ύ ζ α κ ε η ε ..

(Κάζεηαη) Θα κε πιεξώζεηε κεζαύξην. δελ μέξεηε! Γελ έρεηε θαιή αλαηξνθή. είζηε άμεζηνο! Οη θαινί θη έληηκνη άλζξσπνη δε κηινύλ κ' απηό ηνλ ηξόπν ζηηο γπλαίθεο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηό πνπ ιέηε είλαη θνβεξό! Πώο. Αλ δε κε πιεξώζεηε ζήκεξα. Π Ο Π Ο Β Α : Γ ε λ κ π ν ξ ώ . αθνύ ρξήκαηα δελ έρσ. πξνζηάδεηε λα κηιώ καδί ζαο.Μ ή π σ ο ζ η α γ α ι ι η θ ά . λαη ή όρη. εγώ μέξσ λα θέξνκαη ζε κηα γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Όρη. Θαπκάζηα! Μέρξη κ ε ζ α ύ ξ η ν ζ α παξακείλσ θαζηζηόο. έρσμεζπλεζίζεη πηα από θαηξό ζηελ αλζξώπηλε νκηιία θαη δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηηο θσλέο. Όρη. έηζη ζα θάζνκαη. ΠΟΠΟΒΑ : Γελ μέξεηε λα θέξεζηε ζε κηα γπλαίθα! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Κάζε άιιν. πξέπεη ή δελπ ξ έ π ε η λ α η ν π ο π ι ε ξ ώ ζ σ α ύ ξ η ν . ΠΟΠΟΒΑ : Αμηόηηκε θύξηε. ζαοπ α ξ α θ α ι ώ ζεξκά λα κε δηαηαξάζζεηε ηελ εξεκία κνπ. εγώ ζα κείλσ εδώ θαη ζα θαζίζσ κέρξη λαε η ζ π ξ ά μ σ . είρα ηελ ηηκή λα ζαο ην πσ ζηα ξσζηθά: Σα ρξήκαηα δελ ηαρ ξ ε η ά δ ν κ α η κ ε ζ α ύ ξ η ν α ι ι ά ζ ή κ ε ξ α ..(κπαίλεη. λα. έηζη. . αύξην ζα πξέπεη λα πάσ λ α θ ξ ε κ α ζ η ώ ! ΠΟΠΟΒΑ : Μα ηη λα θάλσ. . επίζεο. ινηπόλ. ζαο παξαθαιώ! Γελ είλαη ζηάβινο εδώ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γε ζαο ξσηάσ εγώ γηα θαλέλα ζηάβιν. πεξηκέλεηε σοκεζαύξην. Μάιηζηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : ΢' απηή ηελ πεξίπησζε.. κε θσλάδεηε. Ή λνκίδεηε όηη αζηεηεύνκαη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . ΠΟΠΟΒΑ : ΢αο ην είπα ζηα ξσζηθά: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ δηαζέζηκα ρξήκαηα. Πεξίεξγν θαη ηνύην! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γειαδή δε ζα κε πιεξώζεηε ηώξα. κέζα ζηε κνλαμηά κνπ. . ΢αο κηιάσ γηα ηνπο ηόθνπο.) ΢ α ο ξ σ η ώ : Πξέπεη αύξην λα πιεξώζσ ηνπο ηόθνπο. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κη εγώ. κε θαηεβαζκέλα κάηηα): Αμηόηηκε θύξηε. (Αλαπεδάεη.

είλαη η ν ηξπθεξό αίζζεκα! Δγώ δέρνκαη λα κε .(Πνιύ ελνριεκέλνο. θαληάδεηαη όηη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ.. έιησλα. ΢ΜΙΡΝΟΦ (κηκείηαη): Καζόινπ έμππλν.α η ζ ζ ε κ α η ί α ο . θπξία κνπ.. κ ε ζπγρσξείηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα. π α ξ ά η ε ζ α δ ώ δ ε θ α θαη κε παξάηεζαλ ελληά! Μάιηζηα. δε δίλσ ηώξα ν ύ η ε κ η α ρ ά ι θ η λ ε δεθάξα! Γε κηιάσ πξνζσπηθά. ξνδνθόθθηλα ρείιηα. ιεπηαίλεη ηε θσλή ζαλ κηθξό παηδί. θη αγελέζηαην! Γελ μέξσ λα θέξνκαη ζε κ η α γπλαίθα! Δγώ.. γηαθάπνην ιόγν. αιιάη ώ ξ α ε ί κ α η έ λ α ο π π ά θ ν π ν ο π π ε ξ έ η ε ο ! Γ ε ζ α κ ε μ ε γ ε ι ά ζ ε η ε η ώ ξ α ! Α ξ θ ε η ά ! Μ α ύ ξ α θ α η παζηάξηθα κάηηα. κ ε ι ύ ζ ζ α . ήκνπλ ηξπθεξόο. θνπηζνκπόιεο. ζα δεηο έλα ζπλεζηζκέλνθ ξ ν θ ό δ ε η ι ν ! (Πηάλεηαη απ' ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο. ζηεθόκνπλ πξνζνρή κπξνζηά ηνπορ η π π ώ λ η α ο η α η α θ ν ύ λ η α . είλαη λαδηάξεο. . έρσ δεη πνιύ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηε δσή κνπ απ' ό. Αλ θνηηάμεηο όκσο ηελ ςπρή ηεο. Α γ α π ν ύ ζ α . είκαη ηόζν επηπρήο πνπ δε κνπ δίλεηε ηα ιεθηά. θη αγελέζηαην. αηζέξηα ύπαξμε. θ α κ σ κ α η ν ύ δ ε ο .) Αιιά εθείλν πνπ κε θάλεη λα αγαλαθηώ πην πνιύ απ' όια είλαη όηη απηόο ν θξνθόδεηινο. ε νπνία ηξίδεη θαη ζπάδεη. θπξία. κνρζεξέο. θεγγάξη. εθζηαζηαδόκνπλ. θνκκέλε αλαπλνή -γηα όια απηά. δε βνπ πξη.) ΠΟΠΟΒΑ : Καζόινπ έμππλν. νπνηνλδήπνηε θ η ι ό ζ ν θ ν κ ε θνύζηα θη έλα ζπνπξγίηη αθόκα ην λ πεξλάεη ζ η α ζ ε κ ε ί α δ έ θ α π ό λ η ν π ο ! Κνηηάδεηο έλα πνηεηηθό πιάζκα θαη βιέπεηο: κνπζειίλα. π ν π λ α ε πάξεη ν δηάνινο. κηθξέο ή κεγάιεο. ιόγηαςηζπξηζηά. αιιά ύιεο νη γπλαίθεο. .) Μαληάκ. Α γ α π ν ύ ζ α κ ε π ά ζ ν ο . κάιηζηα! Κάπνηε έθαλα ζαλ ηξειόο..ηη είδαηεε ζ ε ί ο ζ π ν π ξ γ ί η η α ! Μ ν λ ν κ ά ρ ε ζ α η ξ ε η ο θ ν ξ έ ο ε μ α η η ί α ο η σ λ γ π λ α η θ ώ λ . ιαθθνπβάθηα ζηα κάγνπια. ελζνπζηάδεζαη. ην κνλνπώιην θαη πξνλόκην ηνπ. Αρ. εηδηθά γη'α π η ό η ν η ε ι ε π η α ί ν (ρηππάεη ην κέησπν ηνπ). ε ινγηθή ηνπο πξνθαιεί αγαλάθηεζε θαη.. κ ε θ ά ζ ε η ξ ό π ν . π π έ θ ε ξ α . κ ε ι η ζ η ά ι α ρ η ν ο . παξληόλ πνπ ζαοελόριεζα! Ο θαηξόο ζήκεξα είλαη ηόζν ζαπάζηνο! Κη απηό ην πέλζνο ζάο πάεη ηόζν πνιύ! (Τπνθιίλεηαη. δ ν ύ ζ α γ η α η ν λ έ ξ σ η α . έβγαδα ηξεκνπιηαζηέο θξαπγέο ζαλ θαξαθάμα γηα ηε ρείξαθέηεζε ησλγ π λ α η θ ώ λ θ α η μ ό δ ε ς α η ε κ η ζ ή κ ν π πεξηνπζία γηα ηα ηξπθεξά κνπ αηζζήκαηα. ε κ ί ζ ε α -εθζηαζηάδεζαη.. έ θ α λ α θ ν π ι η κ έ λ η α . πάγσλα.

. Καη ηώξα αθόκα. Π έ ζ η ε κνπ ινηπόλ ηελ αιήζεηα: Δίδαηε πνηέ ζηε δσή ζαο γπλαίθα πνπ λα ήηαλ εηιηθξηλήο. Σν κόλν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ α γ ά π ε είλαη λα γθξηληάδεη θαη λα βάδεη ηα θιάκαηα! Δθεί πνπ ν άληξαο ππνθέξεη θαη ζπζηάδεηαη. απ' απηό εδώ ηνθ α ξ θ ί κ ε η α π ό δ η α ς ε ι ά . ηελ επηπρία κ ν π ..θξεκάζεηε. ηηο ινπινύδεο.. θαη.. ζα ζαο πσ ηώξα θη εγώ όηη ν θαιύηεξνο απ' όινπο ηνπο άληξεο ηνπο νπνίνπο γλώξηζα θαη γλσξίδσ ζηε δσή κνπ ήηαλ νκαθαξίηεο ν άληξαο κνπ. πνπ απηόοδε δεη. κα ηελ αιήζ εηα. Δληαθίαζα γηα πάληα ηνλ . γλσξίδεηε δειαδή από ηνλ ί δ η ν η ν λ ε α π η ό ζ α ο η ε γ π λ α η θ ε ί α θ ύ ζ ε .. Γ ε λ ε ί δ α η ε ! Π η ζ η έ ο θαη ζηαζεξέο είλαη κόλν νη γξηέο θαη νη άζρεκεο! Δ ί λ α η π ν ι ύ πην πηζαλό λα ζπλαληήζεηε κηα γάηα κε θέξαηα ή κ η α ά ζ π ξ ε κ π ε θ ά η ζ α π α ξ ά κ η α ζ η α ζ ε ξ ή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Με ζπγρσξείηε. η ν λ ι ά η ξ ε π α ζ α λ είδσιν. θιεξηάξηδε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ άιιεο γπλαίθεοθαη κ ' απαηνύζε.) Ο άληξαο πηζηόο θαη ζηαζεξόο ζηελ αγάπε! Απηόπξαγκαηηθά είλαη λέν! (Εσεξά. έπαηδε κε ηα αηζζήαηα κ ν π . . κε απαηνύζε ζεθάζε βήκα ηνπ κε ηνλ πιένλ αζπλείδεην ηξόπν! Μεηά πνπ πέζαλε βξήθα ζην γξαθείν ηνπέ λ α θ ν π η ί γ ε κ ά η ν α π ό ε ξ σ η η θ έ ο ε π η ζ η ν ι έ ο . Απηόο. Μήπσο ν άληξαο. εζείο πνηνο λνκίδεηε πσο είλαη πηζηόο θαη ζ η α ζ ε ξ ό ο ζ η ε λ α γ ά π ε . Δγώ όκσο. παξ' όι'απηά. θαη ηη λνκίδεηε.. Οη άληξεο πηζηνί θ α η ζηαζεξνί! Μηα θαη ην έθεξε ε θνπβέληα. εθεί ό ι ε ε α γ ά π ε η ε ο γ π λ α ί θ α ο εθδειώλεηαη κε ην λα γπξίδεη ηελ νπξά ηνπ θνπζηαληνύ εδώ θη εθε ί θαη λα πξν ζπαζε ί λα ηνλ έρεη γεξά πηαζκέλν απ' ηε κύηε. ν πην θαιόο απ' όινπο ηνπο άληξεο. δελ παύσ λα είκαη πηζηή θαη ζηαζεξή. δνύζα θη α λ έ π λ ε α γ η ' α π η ό λ . έ η ζ η ό π σ ο κόλν κηα λέα θαη ινγηθή γπλαίθα κπνξεί λα αγαπήζεη.) Καη κε ηη δηθαίσκα ην ιέηε εζείο απηό. πηζηή θαη ζ η α ζ ε ξ ή . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Βεβαίσο ν άληξαο! ΠΟΠΟΒΑ : Ο άληξαο! (Γειάεη ελνριεκέλε. η ε δσή κνπ. Σνλ αγαπνύζα κε πάζνο. ηελ πεξηνπζία κνπ. Έρεηε ηελ αηπρία λαείζηε γπλαίθα.. ηνλ αγαπνύζα θαη ηνπ ήκνπλ πηζηή. θ η ό η α λ δνύζε -είλαη θνβεξό πνπ ην ζπκάκαη-κ' άθελε κόλε νιόθιεξεο εβδνκάδεο.. α λ ε γ π λ α ί θ α μ έ ξ ε η λ ' α γ α π ά ε η ν π ν η ν λ δ ή π ν η ε ά ι ι ν ε θ η ό ο από ηα ζθπιάθηα ηνπ ζαινληνύ. . Σνπ έδσζα ηα ληάηα κνπ. κε όιε κνπ ηε δύλακε. ζθν ξπν ύζε ηα ιεθηά κνπ ζηνλ αέξα.

ΠΟΠΟΒΑ . θνθθηλίδεη): Ση είπαηε. ζαο παξαθαιώ. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με θσλάδεηε.Λεο θαη δελ μέξσ εγώ γηα πνην ιόγν θνξάηε απηό ην αύξν ληόκηλν θαη ζάςαηε η ν λ εαπηό ζαο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο! Βέβαηα! Έρεη η ό ζ ε κ π ζ η η θ ν π ά ζ ε η α α π η ό . ζαο παξαθαιώ! ΠΟΠΟΒΑ : Γελ είκαη εγώ απηή πνπ θσλάδεη. ε ί λ α η η ό ζ ν πνηεηηθό! Θα πεξάζεη έθηππνο δίπια απ' ην θηήκα θάπνηνο καζεηήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο ήθάπνηνο ςεπηνπνηεηήο. γηα πείζκα.ε α π η ό κ ν π ζ ε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κέρξη λα κε παλ ζην κλήκα κνπ δελ πξόθεηηαη λα βγάισ απηό ην πέλζνο.. ΠΟΠΟΒΑ : Γε ζα ζαο δώζσ ηα ιεθηά! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. από ηελ πνιιή αγάπε πνπ είρε ζηνλ άληξα ηεο. εγώ δελ είκαη επηζηάηεο ζαο! Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ηαπξάγαηα κε η' όλνκα ηνπο. δε ζα πάξεηε νύηε θαπίθη! Μ π ν ξ ε ί η ε λ α κ ' αθήζεηε ήζπρε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γ ε λ έ ρ σ η ε λ ε π ρ α ξ ί ζ η ε ζ ε λ α ε ί κ α η ν ύ η ε ά λ η ξ α ο ν ύ η ε κ λ ε ζ η ή ξ α ο ζ α ο . αιιά εζείο! Αθήζηε κε. έζαςε ηνλ ε α π η ό η ε ο ζ ε η έ ζ ζ ε ξ η ο η ν ί ρ ν π ο » . γηα πνηνλ κε πεξλάηε. ε π ν κ έ λ σ ο κ ε κ ν π θ ά λ ε η ε ζ θ ε λ έ ο . ζαο παξαθαιώ. ζηελε ζ π ρ ί α κ ν π ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Γ ώ ζ η ε κ ν π η α ι ε θ η ά θ α η ζ α θ ύ γ σ . ( Κ ά ζ ε η α η ) Γ ε κ' αξέζεη απηό. Σ α μέξνπκε εκείο απηά ηα θόιπα! ΠΟΠΟΒΑ (εθξήγλπηαη. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( π ε ξ η θ ξ ν λ ε η η θ ό γ έ ι η ν ) : Πέλζνο! Γελ θαηαιαβαίλσ. λα.. θ η ό κ σ ο λ α β ά ι ε η ε π ν ύ δ ξ α ζ η ν πξόζσπν ζαο θαζόινπ δελ μεράζαηε! ΠΟΠΟΒΑ : Πώο ηνικάηε λα κνπ κηιάηε έηζη. ε νπνία. Πώο ηνικάηε λα κνπ ηα ιέηε εκέλα όια απηά. ζ α ο π α ξ α θ α ι ώ . ζα ξίμεη κηα αηηά ζηα παξάζπξα θαη ζα ζθεθζεί: «Δδώ κέλεη ε κπζηηθνπαζήο Σακάξα. ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Θ ά ς α η ε η ν λ ε α π η ό ζ α ο δ σ λ η α λ ό . ζα κνπ ηα δώζεηε!! ΠΟΠΟΒΑ : Από κέλα ηώξα. Γελ είκαη γπλαίθα θη έρσ ζπλεζίζεη λα εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ ζηαίζηα! Να κε θσλάδεηε.

θαιά! (Υηππάεη ην θνπδνύλη. (Γπξίδνληαο από ηελ άιιε ην θεθάιη. Όρη.) ΢ Κ Η Ν Η I X Οη ίδηνη θαη ν Λνπθά ΠΟΠΟΒΑ : Λνπθά. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη. θ ύ ξ η ε . θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γώζηε ηα ιεθηά.(αλαζηελάδεη από ζπκό): Καζίζαηε. ΠΟΠΟΒΑ : Παξαθαιώ. έ ρ ε η ε η ε λ θ α ι ν ζ ύ λ ε λ α πεγαίλεηε. θ ό π ε θ ε ε α λ ά ζ α ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνύ είλαη ν Νηάζηα. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Όρη! ΠΟΠΟΒΑ : Λνηπόλ. όπσο πξνζηάδνπλ! Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κείλεηε άιιν. ) Ο ρ ! α η ζ ζ ά λ ν κ α η ά ζ ρ ε κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Κάζηζα. π ό ζ ν ζπγρύζηεθα! Πόζν ζπγρύζηεθα! Π Ο Π Ο Β Α : Γελ επηζπκώ λα ζπλνκηιώ κε αλαηδείο α λ ζ ξ ώ π ν π ο ! Κ ά λ η ε κ ν π η ε ρ ά ξ ε θ α η θύγεηε καθξηά από δσ! (Παύζε) Γ ε ζα θύγεηε.) Α ρ . ΢ΜΙΡΝΟΦ (αλαπεδώληαο): ΢θαζκόο ! ΢ε πνηνλ κηιάο. Θα ζε θάλσ ρίιηα θνκκάηηα! ΛΟΤΚΑ (πηάλεη ηελ θαξδηά ηνπ): Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Καινί κνπ άγηνη! (Πέθηεη ζηελπ ν ι π ζ ξ ό λ α .) ά ζ ρ ε κ α ! Μ ν π . νδήγεζε έμσ απηό ηνλ θύξην! Λ Ο Τ Κ Α ( π ι ε ζ η ά δ ε η ζ η ν λ ΢ κ η ξ λ ό θ ) : ΢ α ο π α ξ α θ α ι ώ . ΠΟΠΟΒΑ : Όρη.. Νηάζηα! (Φσλάδεη) Νηάζηα! Πειαγία! Νηάζηα! (Υηππάεη ηνθνπδνύλη..

. θαη θύγεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μήπσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε πην επγελ ηθή.. κε πνην δηθαίσκα κε πξνζβάιιεηε. ΢αο πξνθαιώ λα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ΛΟΤΚΑ : Υξηζηέ κνπ! Παλαγηά κνπ! Καινί κνπ άγηνη! Νεξό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Με πηζηόιη! ΠΟΠΟΒΑ : Μήπσο λνκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη επεηδή έρεηε γεξέο γ ξ ν ζ η έ ο θ η έ λ α ι α η κ ό ζ α λ βόδη. ΠΟΠΟΒΑ : Μάιηζηα.. Π Ο Π Ο Β Α ( ζ θ ί γ γ ν λ η α ο η η ο γ ξ ν ζ η έ ο θ α η ρ η π π ώ λ η α ο η α π ό δ η α ) : Δ ί ζ η ε έ λ α ο ρ σ ξ η ά η ε ο ! Μηα θαθνβαικέλε αξθνύδα! Αζηνηρείσηνο! Κηήλνο! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πώο.ΛΟΤΚΑ : Ορ! Πήγαλ όινη γηα βαηόκνπξα. ΠΟΠΟΒΑ : Δίπα όηη είζηε κηα αξθνύδα. ηη ζέιεηε. ηζνλνκία.. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ηελ πιεζηάδεη): Με ζπγρσξείηε. ζαο πξνζβάιισ.. έλα θηήλνο. Ση είπαηε.. Αμεζηε άλζξσπε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μνλνκαρία! Γελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα κε πξνζβάιιεη θαη δε κ' ελδηαθέξεη π ν π ε ί ζ η ε γ π λ α ί θ α θ η α δ ύ λ α κ ε ύ π α ξ μ ε ! Π Ο Π Ο Β Α ( π ξ ν ζ π α ζ ε ί λ α θ σ λ ά μ ε η π η ν δ π λ α η ά α π ' α π η ό λ ) : Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! Α ξ θ ν ύ δ α ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καηξόο επηηέινπο λ' απαιιαγνύκε απ' ηελ π ξ ν θ α η ά ι ε ς ε ό η η κ ό λ ν ν η άληξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ πξνζβνιή! Ηζνλνκία. Ούηε έλαο δελ έκεηλε ζην ζπίηη. Έηζη λνκίδεηε. Γελ αηζζάλνκαη θαιά!Θέισ λεξό! ΠΟΠΟΒΑ : Μαδέςηε ηα. Ννκίδεηε όηη ζαο θνβάκαη. ινηπόλ. ζαο παξαθαιώ. κάιηζηα.πνπ λα πάξεη ν δηάνινο! Θα κνλνκαρήζνπκε! . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Καη λνκίδεηε όηη επεηδή είζηε έλα αηζέξην πιάζκα έρεηε ην δηθαίσκα λαπξνζβάιιεηε ρσξίο λα ηηκσξεζείηε.

ξνπθέηα! Λππάκα η ζ η ' α ι ή ζ ε η α λα ηε ζθνηώζσ! ΛΟΤΚΑ (θιαίεη): . ( Π ε γ α ί λ ε η β η α ζ η η θ ά θ α η ε π η ζ η ξ έ θ ε η .ε κ έ λ α η ν γ έ ξ ν λ η α ... π ξ ώ η ε θ ν ξ ά ζ η ε δσή κνπ βιέπσ ηέηνηα γπλαίθα.Π Ο Π Ο Β Α : Θ έ ι ε η ε λ α κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε .) «Ο δ η ά ν ι ν ο λ α ζ ε π ά ξ ε η . θαιέ κνπ! (Γνλαηίδεη κπξνζηά ηνπ. Γέρηεθε ηελ πξόθιεζε κνπ! ΢ην ιόγν ηεο ηηκήο κ ν π . κ άιηζηα. Θ α η α θ έ ξ σ α κ έ ζ σ ο . Π α ξ α θ α ι ώ ! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ : Σ ώ ξ α α κ έ ζ σ ο ! ! ΠΟΠΟΒΑ : Πνιύ θαιά. Δίλαη θσηηά.) ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θα ηε ιαβώζσ ζαλ θνηόπνπιν! Γελ είκαη κηθξό παηδί εγώ. . ΛΟΤΚΑ : Καιέ κνπ άλζξσπε. ηώξα ακέζσο! Μεηά πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα πηζηόιηα έκεηλαλζ η ν ζ π ί η η . νύηε θαλέλαζ π λ α η ζ ζ ε α η η θ ό θ ν π η ά β η . ζ α θ π η έ ς σ η ε ζ θ α ί ξ α ζ η ν μεδηάληξνπν θνύηειν» Ση γπλαίθα! Έγηλε θαηαθόθθηλε. . ά λ η ε λ α π α ο ζ η ν θ α ι ό ! Έ ρ σ θ ν θ α ι ώ ζ ε η α π ' η ν θ ό β ν κ ν π θ α η ζ π εηνηάδεζαη λα κνλνκαρήζεηο! ΢ Μ Ι Ρ Ν Ο Φ ( δ ε λ η ν λ α θ ν ύ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α . ιππήζνπκε.ρεηξαθέηεζε! Καη ηα δύν θύια είλαη ίζα ηώξα! Θα ηεο ηελ αλάςσ γηα ιόγνπο αξρήο!Αιιά ηη γπλαίθα είλ' απηή. ηα κάηηα ηεοέβγαδαλ ζπίζεο. ) Μ ε η η απόιαπζε ζα θπηέςσ ηε ζθαίξα ζ' απηό ην μεδηάληξνπν θνύηειν! Να ζε πάξεη ν δηάνινο! (Φεύγε.. θύγε! Θα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα ζ' όιε κνπ ηε δσή! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Απηή είλαη γπλαίθα! Σν βιέπσ ηώξα θαζαξά! Π ξ α γ κ α η η θ ή γ π λ α ί θ α ! Γ ε λ είλαη νύηε αληαξή νύηε γιπθαλάιαηε. . γ η α κ έ λ α δελ ππάξρνπλ αδύλακεο ππάξμεηο! ΛΟΤΚΑ : Κύξηε κνπ. . απηό ζα πεη ηζόηεηα δηθαησκάησλ.) Κάλε κνπ ηε ράξε. κπαξνύηη. (Σε κηκείηαη θνξντδεπηηθά..

. πξνηνύ α ξ ρ ί ζ ν π κ ε . κ ' α ξ έ ζ ε η ! Δ ί κ α η έηνηκνο λα ηεο ραξίζσ θαη ην ρξένο αθόκα.. αλ είραηε ηελ θαινζύλε.. μέξεηε. Τπάξρνπλ ε η δ η θ ά πηζηόιηα γηα κνλνκαρίεο. Θ α π κ ά ζ η α πεξίζηξνθα! Κνζηίδνπλ ην ιηγόηεξν ελελήληα ξνύβιηα ην δεπγάξη... έηζη. ηξηπιήο ελεξγείαο κε εμνιθέα. ΢εθώλεηε κεηά ηνλ θόθνξα... Δθπιεθηηθή γπλαίθα! ΢ΚΗΝΗ Υ Οη ίδηνη θαη ε Πνπόβα Π Ο Π Ο Β Α ( κ π α ί λ ε η θ ξ α η ώ λ η α ο η α π η ζ η ό ι η α ) : Να ηα πηζηόιηα.. Πάσ λα θ ν η η ά μ σ γ η α η ν λ α κ α μ ά θ α η γ η α ηνλ πεξηβνιάξε.. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ναη. κόλν. ... . ΠΟΠΟΒΑ : Απηό καο έιεηπε! Γηαηί. κπακ θαη θ ά η σ .. Διέεζόλ καο.. Ύζηεξα κ' απηό εδώ ην δάρηπιν πηέδεηε η ν ύ η ν η ν π ξ ά γ κ α . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Πάκε. ηύπνπ Μόξηηκεξ.Υξπζέ κνπ άλζξσπε πήγαηλε ζην θαιό! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Δίκαη ζίγνπξνο όηη κ' αξέζεη! ΢ίγνπξνο! Mόιν πνπ έρεη ιαθθνπβάθηα ζηακ ά γ ν π ι α .. έηζη. Τπάξρεη... ΠΟΠΟΒΑ : Χξαία. Α π η ά ό κ σ ο π ν π θξαηάηε είλαη πεξίζηξνθα κε ζύζηεα ΢κηη θαη Βεζζόλ. π ώ ο π ξ έ π ε η λ α π π ξ ν β ν ι ώ . Σν θεθάιη ιίγν πξνο ηα πίζσ! Σεληώζηε θαιά ην ρέξη. λα.) Ση κάηηα..... Να πξνζπαζήζεηε ώζηε λα κελ ηξέκεη ην ρέξη. (Γπξίδνληαο ην θεθάιη.. κε ε κ π ό ξ ε π κ α ... ηη κάηηα! Φινγεξή γπλαίθα! ΠΟΠΟΒΑ : Έηζη. Θα ήζεια όκσο... λα κνπ δείμεηε... Απηό είλαη όιν. Να. ΢ΜΙΡΝΟΦ . πάκε ζην δαζάθη. (Φεύγεη) ΢ΜΙΡΝΟΦ (εμεηάδνληαο ηα πηζηόιηα): Τπάξρνπλ. ΢αο πξνεηδνπνηώ πάλησο όηη εγώ ζα ππξνβνιήζσ ζηνλ αέξα. ΛΟΤΚΑ : ΢ώζνλ εκάο. Κύξηε. Έηζη.έηζη πξέ πεη λα ην θξ αηάηε .. θαη ζεκαδεύεηε.. Μέζα ζην ζπίηη δε βνιεύεη λα ππξνβνιήζνπκε. κ ν π π έ ξ α ζ ε θ η ν ζπκόο... έλαο βαζηθόο θαλόλαο: Ν α κ ε λ ε μ ά π η ε ζ η ε θαη λα ζεκαδεύεηε ρσξίο λα βηάδεζηε. Ση ζπκθνξά είλαη απηή πνπ καο βξήθε. αξθεηά είδε πηζηνιηώλ.. Ούηε κηα θνξά ζηε δσή κνπ δελ θξάηεζα ζηα ρέξηα πηζηόιη.

Όπσο θη εζείο... ΢ ρ ε δ ό λ είκαη εξσηεπέλνο! Π Ο Π Ο Β Α : Φ ύ γ ε η ε α π ό θ ν λ η ά κ ν π . θ α η κ ή π σ ο θ η α ί σ ε γ ώ π ν π κ ' α ξ έ ζ ε η ε .. .. δείιηαζα. όπσο βιέπεηε θαη ζεηο. . πιεζηάδνληαο πξνο ηελ Πνπόβα): Α θ ν ύ ζ η ε . Ναη.ζαο παξαθαιώ! Γε ζα εζπράζσ κέρξη λα ζαο αλνίμσ κηα η ξ ύ π α ζ η ν κ έ η σ π ν .. ηη γπλαίθα! Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είδα θάηη ηέηνην! Υάζεθα! Ξόθιεζα!Πηάζηεθα ζηε θάθα ζαλ πνληίθη! ΠΟΠΟΒΑ : Ή μεθνπκπίδεζηε από δσ ή ππξνβνιώ!! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Ππξνβνιήζηε! Γελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη επηπρία είλαη λα πεζαίλεηοθ ά η σ α π ό η ν β ι έ κ κ α α π η ώ λ η σ λ π π έ ξ ν ρ σ λ κ α η η ώ λ . Δ ί ζ η ε α θ ό κ α ζ π κ σ κ έ λ ε . θ α η α ι α β α ί λ ε η ε . γειάεη): Σνπ αξέζσ! Σνικάεη λα πεη όηη ηνπ αξέζσ! (Γείρλεη ηελπόξηα. α ι ι ά . ΠΟΠΟΒΑ (νξγηζκέλε... θύξηε. Σν δήηεκα είλαη. ζ ' απηό ην κέησπν πνπ ηόζν ην κηζώ! Γεηιηάζαηε.) Οξίζηε. λ α . κελ μεθεύγεηε! Αθνινπζήζηε κε. παίξλεη ηελ ηξαγηάζθα θαη πάεη λα θύγεη. γηαηί.. ΠΟΠΟΒΑ : Λέηε ςέκαηα! Γηαηί δε ζέιεηε λα δώζεηε ηε κάρε. γηαηί. πνπ λα πάξεη ν δ η ά ν ι ν ο .. γηα λ α π ν ύ κ ε ηελ αιήζεηα. Α-α-α-α! Όρη.: Γηαηί. ε ν π ν ί α η ξ ί δ ε η θ α η ζ π ά δ ε η ) Έ λ α ο ζ ε ό ο μ έ ξ ε η π ό ζ ν ε ύ θ ν ι α ζ π ά δ ν π λ η α έ π η π ι α ζ α ο ! Μ ' α ξ έ ζ ε η ε ! Κ α η α ι α β α ί λ ε η ε . απηή ε ηζηνξία. είκαη θη εγώ έμσ θξελώλ. Κ ν η η ά δ ν π λ γ η α κ η ζ ό ιεπηό ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο λα κηινύλ θη ύζηεξα ιέεη δηζηαθηηθά.. πώο λα ζαο ην πσ. .ζ α ο κ η ζ ώ ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Θεέ νπ. . Κνληάζ η ε λ π ό ξ η α ζ η α κ α η ά ε η . λ α .. . κ' αξέζεηε. . ΢ΜΙΡΝΟΦ : Γηαηί. ΢ΜΙΡΝΟΦ : Μάιηζηα. Δίλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην γηαηί! ΠΟΠΟΒΑ : Γεηιηάζαηε.. πεξάζηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (Αθήλεη ζησπειά ην πεξίζηξνθν. ( Π η ά λ ε η α η α π ' η ε ξ ά ρ ε η ε ο θ α ξ έ θ ι α ο . (Με δπλαηή θσλή) ινηπόλ.

Μ' εγθαηέιεηςαλ νη δπλάκεηο κνπ. Θ έ ι ε η ε λ α γ ί λ ε η ε γπλαίθα κνπ. γ η α η ί . . θη νύηε κία απ' α π η έ ο δ ε λ α γ ά π ε ζ α έ η ζ η ό π σ ο εζάο. ζηαζείηε.. . Όρη. ( Φ σ λ ά δ ε η ) Φ έ ξ η ε κ ν π λεξό! Π Ο Π Ο Β Α ( θ σ λ ά δ ε η ) : Μ ν λ ν κ α ρ ί α ! ! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Σξειάζεθα.. ) ΢ α ο α γ α π ώ ! ( Γ ν λ α η ί δ ε η κ π ξ ν ζ η ά η ε ο .. κε παξάηεζαλ ελληά.. Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. .... δε ζα μαλατδσζνύε πνηέ πηα! Α π ν θ α ζ ί ζ η ε . ληώζσ ζαριόο θαη γ ι π θ α λ ά ι α η ν ο . . έδσζα όξθν ζηνλ εαπηό κνπ θαη μ α θ λ η θ ά κνπ ηελ έδσζε θαηαθνύηεια! ΢αο πξνηείλσ ην ρ έ ξ η .π ε ζ α ί λ ε η ο α π ό έ λ α πεξίζηξνθν πνπ ην θξαηάεη απηό ην βεινπδέλην ρεξάθη. έληηκνο άλζξσπνο. ζ ε ί ν λ η α ο η ν π ε ξ ί ζ η ξ ν θ ν ) : Μπξνο! Μνλνκαρία! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Έραζα ηα ινγηθά κνπ. π έ θ η σ ζ η α γ ό λ α η α ζ α λ β ι ά θ α ο θ α η ζ α ο π ξ ν η ε ί λ σ η ν ρ έ ξ η κ ν π .. ΠΟΠΟΒΑ : Σίπνηα. έρσ δέθα ρηιηάδεο εηήζην εηζόδεκα. α λ μέξαηε πόζν ζπκσκέλε είκαη.. Γ ε δέρεζηε. ζαλ βιάθαο! (Σελ πηάλεη απ' ην ρέξη. ΠΟΠΟΒΑ ( ε μ ν ξ γ η ζ κ έ λ ε . Δίκαη ηεο ηάμεο ησλ επγελώλ. Όκσο. α λ β γ σ α π ό δ σ .. αίζρνο! Έρσ πέληε ρξόληα λα εξσηεπηώ.. π ε η π ρ α ί λ σ κ ε ην πηζηόιη έλα θαπίθη ζηνλ αέξα. ΢ΜΙΡΝΟΦ (ζηακαηάεη): Λνηπόλ. κα πόζν ζπκσκέλε! (Πεηάεη ηνπεξίζηξνθν ζην ηξαπέδη) . Σξειάζεθα! ΢θεθζείηε θαη α π ν θ α ζ ί ζ η ε η ώ ξ α . Μ ε θ ε ύ γ ε η ε ! Α ρ .. . θύγεηε.. Γ έ ρ ε ζ η ε ή ό ρ η .. . α π η ή π ν λ ά ε η θ α η β ά δ ε η η η ο θ σ λ έ ο . . θύγεηε! ΢αο κηζώ! Μάιινλό ρ η . εξσηεύηεθα ζαλ κηθξό παηδί.. Γελ πεηξάδεη! (΢εθώλεηαη θαη πεγαίλεη γξήγνξα πξνο ηελ πόξηα) ΠΟΠΟΒΑ : ΢ηαζείηε. θύγεηε. έρσ ζαπκάζηα ά ι ν γ α . Νηξνπή.. ) Α γ α π ώ όπσο δελ αγάπεζα πνηέ! Παξάηεζα δώδεθα γπλαίθεο. .

Α θ ό κ α θ η α λ α η ξ η ρ ί ι α κ ' έ π η α ζ ε ζ ' ό ι ν κ ν π η ν θνξκί.. (Φσλάδεη) Π ν ύ π ά η ε η ώ ξ α .. θύγεηε!. έ ρ ε η α ξ ρ ί ζ ε η η ν ζ έ ξ η ζ α η ν π ρ ό ξ η ν π θ α η η ώ ξ α εζείο. πιεζηάδεηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ (πεγαίλνληαο θνληά ηεο): Πόζν έρσ εμνξγηζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ! Αγάπεζαζ α λ γ π λ α ζ η ό π α η δ ν .. ( ΢ θ ί δ ε η η ν κ α λ η ί ι η α π ' η ν ζ π κ ό η ε ο ) Ση ζηέθεζηε εθεί πέξα. θ ύ γ ε η ε .. (Σελ πηάλεη απ' ηε έζε. . έ π ε ζ α ζ η α γ ό λ α η α ...Πξήζηεθαλ ηα δάρηπια κνπ απ' απηή ηελ αεδία. ν α κ α μ ά ο κ ε η ε θ ν ύ ξ θ α θ α η ν η ε ξ γ ά η ε ο κ ε δ η ά θ ν ξ α ζ ύ λ ε ξ γ α . ν π ε ξ η β ν ι ά ξ ε ο κ ε η ν ζ θ α ι η ζ η ή ξ η . .) ΢ΚΗΝΗ XI Ο η ί δ η ν η . λ α η .) ΢αο αγαπώ! Γελ ήζεια λα ζαο εξσηεπηώ! Α ύ ξ η ν έ ρ σ λ α π ι ε ξ ώ ζ σ η ν π ο η ό θ ν π ο . κελ. πόζν ζπκσκέλε είκαη! Μελ πιεζηάδεηε. κηζώ! Θα κ ν λ ν κ α ρ ή ζ ν π κ ε ! ( Φ η ι ί δηαξθείαο. Ξεθνπκπηζηείηε! ΢ΜΙΡΝΟΦ : Αληίν. ΢ η α ζ ε ί η ε . .. .. ν Λ ν π θ ά κ ε η ν η ζ ε θ ν ύ ξ η . πεο ηνπο εθεί ζην ζηάβιν λα κε δώζνπλ ζήκεξα ζηνλ Σόπη θαζόινπ βξόκε! ΣΔΛΟ΢ . (Απόηνκα θαη κ' άμεζην ηξόπν.) Πνηέ δε ζα ην ζπγρσξήζσ απηό ζηνλ εαπηό κνπ. α ι ι ά . ΠΟΠΟΒΑ : Ναη.. Λ Ο Τ Κ Α ( β ι έ π ν λ η α ο η ν δ ε π γ α ξ ά θ η θ η ι η έ η α η ) : Υξηζηόο θη Απόζηνινο! (Παύζε) ΠΟΠΟΒΑ λ α (κε θαηεβαζκέλα ηα κάηηα): Λνπθά.. . λαη. . ΠΟΠΟΒΑ : Κάληε πην πέξα! Κάησ ηα ρέξηα! ΢αο. Αρ...