P. 1
Business Plan

Business Plan

|Views: 5,733|Likes:
Published by tuguldur

More info:

Published by: tuguldur on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Эдийн Засаг Бизнесийн Сургууль
Менежментийн тэнхим
Бэлэн гоймонгийн үйлдвэрлэлийг шинээр нэвтрүүлэх төлөвлөгөө
“Бүү Ай” ХK-нL 2010-2012 онL хооронд хэрэгжих öизнес төлөвлөгөө
Lалгасан:...............................................................(М.Эрдэнэтуnа)
Iүйuэтгэг¬:...............................................................
А.Халиун -5606033
).Мөнхзаnа- 5606041
¬.Tүвшин-5606029
T.Хандмаа-5606080
Э.Hомин-Эрдэнэ-5605081
Б.Hаран¬имэг-5606077
H.Анхмаа-5606049
Yлаанöаатар хот
2009 он
Гарчиг
1. Дүгнэлт
2. Орчны шинжилгээ
3. Маркетингийн төлөвлөгөө
4. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
5. Менежментийн төлөвлөгөө
6. Санхүүгийн төлөвлөгөө
7. Рискийн т!
". #авсралт
ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
1. Дотоод орчны шинжилгээ
Çàõ çýýêèei áàãòààHж
Oëààíáààòàò õîòûí áýëýí õîîëíû çàõ çýýëèéí áàãòààìæèéã òîäîòõîéëîõûí
äàòààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýò äîîòõ òîìú¸îã àøèãëàí òîãòîîëîî.
Ç= n*p*q
O- çàõ çýýëèéí áàãòààìæ
n- ñóäàëãààãààò òîäîòõîéëñîí õýòýãëýã÷äèéí òîî
p- á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóíäàæ ¿íý
q- íýã óäàà õóäàëäàí àâàõ äóíäàæ õýìæýý
O= n*p*q= 342510*275*52=4.897.893.000 òºãòºãèéí çàõ çýýë áàéíà. /1
æèëä /
Iàíàé óëñàä 2004 îíä БHХАY - с èìïîòòîîò îòæ èòñýí áýëýí õîîë 70628,54 êã
áóþó нийт имnортоор орж ирсэн öэлэн хоолнL 54%-èéã õÿòàäààñ
îòóóëæ èòñýí öайна. 1992 îíîîñ áýëýí õîîë èìïîòòîëîí îòóóëæ èòж эхэлсэн
öайна.
Iîíãîë óëñûí íèéò õ¿í àì íü 2683.4 ñàÿ /2008 îíû áàéäëààò / çàõ çýýëèéí
áàãòààìæàà òîîöõîä äàòààõü ¿ç¿¿ëýëò íü ìàíàé ãîë õýòýãëýã÷èä áîëîõ þì.
SWOT oèiæèêãýý
Ãàãààã õ¿÷èi ç¿eêñ Äîòîîã õ¿÷èi ç¿eêñ
Aîêîìæ:
• Oëñ òºòèéí òààòàé íºõöºë
áàéäàë á¿òäñýí
Äàâoo òàê:
• Aàéòøèë
• Ö¿í àìûí õýòýãöýý áàéãàà
• Nàéí áîëîâñòóóëàãäñàí
òºëºâëºãººòýé
• Çàõ çýýëèéí ñáãìáíòäýý õ¿ò÷
àæèëëàõ
• Aýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéã ñîíãîõ,
¿éë àæèëëàãààíû íºõö뺺ñ
õàìààòóóëæ ººò÷ëºõ
• Aýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷ áîëîí,
çîòèëòîò çàõ çýýëòýéãýý
áàéíãûí õîëáîîòîé , ìýäýýëëèéã
ñîëèëöäîã áàéõ
• Iîíãîë õ¿íèé îíöëîãò òîõèòñîí
• íäýñíèé ¿éëäâýòëýë
• Øèíý áòýíä
• Борuтой
• Hэмэлт урамшууллLн uайтай
Aþoê çàiàê:
• Aýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí ¿éë
àæèëëàãàà áóóòàõ
• Öýòýãëýã÷äèéí õ¿ñýë ýòìýëçýë
ººò÷ëºãäºõ
• Oáõíîëîãèéí äýâøèëèéí õóòäàö
• Yäèéí çàñãèéí íºõöºë áàéäàë
ººò÷ëºãäºõ
Ñoê òàê:
• Çàõ çýýëä ººòèéí áàéò ñóóòèà
ýçëýýã¿é
• Äàäààäûí ºòñºëäºã÷ èõ
• Aæèëëàõ õ¿÷èí áýëòãýãäýýã¿é
Çàõ çýýëä îëîí òºòëèéí áýëýí õîîëíóóä íèéë¿¿ëýãäýæ áàéãàà áºãººä ìàíàé ãîîë
ºòñºëäºã÷èä AÍÖAO-ûí Äàõóâàí, Öàéôó, AÍNO-ûí Äîøèòàê, Øèí òàì¸í, Eèì÷è
òàì¸í çýòýã áýëýí õîîëíóóäûã ºòñºëäºã÷ºº áîëãîæ àâñàí.
Aýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü ÷ºëººò ºòñºë人íèé çàõ çýýë áºãººä ñàëáàòò îòæ,
ãàòàõ ñààä áàãà áàéäàã. ªòñºëäºã÷èä íü îëîí æèëèéí òóòøëàãàòàé ººòèéí
ãýñýí õóâààòèëàëòûí ñóâàãòàé áàéãààòàà áèäíýýñ ãîë äàâóó òàëòàé áàéíà.
ªòñºëäºã÷èéí ñóë òàë:
✔ Ö¿ì¿¿ñèéí äóíä íýò õ¿íä ìóóòàé
✔ Aàéòøèëûí õóâüä õîë ó÷èò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íýíä òàòâàò,
òýýâýòëýëòèéí çàòäàë íýìýãääýã
✔ A¿òýýãäýõ¿¿íèé îòöîä õèìèéí íàéòëàãà îòñîí
✔ Öàäãàëàëòûí ãîòèì òîäîòõîéã¿é
✔ Îòöûí ãàòàë ¿¿ñýë òîäîòõîéã¿é
ªòñºëäºã÷èéí äàâóó òàë:
✔ Çàõ çýýëä ººòèéí áàéò ñóóòüòàé áîëñîí
✔ Íýò òºòºë îëîí
✔ Oîíîã òºõººòºìæèéã ººòèéí îòîíäîî ¿éëäâýòëýäýã
Iàíàé äàâóó òàë:
✔ O¿¿õèé ýäèéí íººöèéã äîòîîäîîñîî õÿìä ¿íýýò áýëòãýõ
✔ Äààëèéí òàòâàò áîëîí òýýâýòëýëòèéí çàòäàë áàãà
✔ Aàéòøëûí õóâüä õýòэãëýã÷èääýý îéò
✔ A¿òýýãäýõ¿¿íèé íàéòëàãà íü îòãàíèê
✔ íäýñíèé øèíæèéã àãóóëñàí
✔ íèéí õóâüä áîëîìæèéí
Iàíàé ñóë òàë:
✔ Oîíîã òºõººòºìæèéã ãàäààäààñ õóäàëäàí àâäàã
✔ Çàõ çýýëä áàéò ñóóòèà îëæ àâààã¿é øèíý
✔ Íýò òºòºë öººí
✔ Öýòýãëýã÷èäýä òàíèãäààã¿é
Aîðêooêàêò îðêîãûi oèiæèêãýý
Çàõ çýýë äýõ ýòýëòèéã òîäîòõîéëîõäîî õýòýãëýã÷èäèéí ñóäàëãààã àâàõ
çàìààò ãàòãàñàí áîëíî. Yòýëòèéí õýìæýýã îëîõäîî çîòèëòîò çàõ çýýëýý
òîäîòõîéëîõ çàìààò ãàòãàñàí áîëíî.
$%&'()%) *+, *--( ./ 0
12345 .+6.7 89:9 .+6+.; ,<&-=6-;> ?2@@@3?@@@@@ )A=&A=.'B
,9C'B. %&(%=%)%B> .'B=D'B. ;9.; ;+C,+&=7. 8-(-. ,%%( ';-,
6%.'&,%()%B> ,%) +BD+=> 69D7. '&=-; 8%(%. ,A;AA %&%. .9)+=)
+E'((+=6+; 8+B.+.
F+B(8+&0
1. Íàñàíä õ¿ðýãñýä: Iîíãîëûí íèéò õ¿í àìûí 64.9 õóâèéã íàñàíä õ¿òñýí õ¿ì¿¿ñ
áóþó 16-59 íàñíûõàí ýçýëäýã. Yäãýýò õ¿ì¿¿ñ íü áèá ôèçèîëîãèéí õóüä áýëýí
õîîë õýòýãëýõýä òîõèòîìæòîé áºãººä èõýíõ íü èäýâõèòýé õ¿í àìä òîîöîãääîã.
2. Äóíäàæ îðëîãîòîé àæèë÷èä: Íèéãìèéí èõýíõ õóâèéã áóþó õóâèéã äóíäàæ
áîëîí ò¿¿íýýñ äîîø îòëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ ýçýëæ áàéãàà áà àæèë ýòõýëäýã õ¿ì¿¿ñ.
Yäèéí çàñãèéí á¿õ òºòëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã àíãèéí îëîí õýëáýòèéí
àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèëëàãñàäûí ñàòûí äóíäàæ öàëèí 101.8 ìÿíãàí
òºãòºã áàéíà. ( 2005 îíû 8-ò ñàòûí áàéäëààò ) Yíäýýñ ¿çýõýä ýäãýýò
õ¿ì¿¿ñèéí öàëèí õàíãàìæ íü òàíñàã õýòýãëýýíä áóñ ºòãºí õýòýãëýýíä
çàòöóóëàãäàæ áàéãàà íü õàòàãäàæ áàéíà.
3.Áýëýí õîîë õýðýãëýõ ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ0 Aýëýí õîîë õýòýãëýæ çàíøñàí áóþó
õýòýãëýõ ñîíèòõîëòîé õ¿ì¿¿ñ
4. Õîò áîëîí àéìãèéí èðãýä, îðîí íóòãààð àæèëëàãñàä0 Öîò àéìãèéí èòãýä, õ¿í
àìûí àëèâàà íÿãòòàëòàé ãàçàò áóñàä ãàçòûã áîäâîë àæèë ýòõëýëò öолон
àæëûí áàéò èë¿¿ áàéäàã. Iºí õºäºº îòîí íóòãààò àæèëëàãñàä áàéæ áîëíî.
Хэрэглэã¬идийн худалдан авалтанд нөлөөлдөг öас нэг хү¬ин зүйл нь
öүтээгдэхүүний үнэ öайдаг öа үүнийг öас судалгаагаар гаргаж өгсөн.
¹ íý /òºãòºã/ Öýòýãëýã÷
1 100-300 Äóíäàæ îòëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ, îþóòíóóä, îôôèñûí àæèë÷èä
2 301-500 Äóíäàæ îòëîãîòîé, ñîíèòõîëòîé õ¿ì¿¿ñ, îôôèñûí àæèë÷èä
3 501-ñ äýýø ªíäºò îòëîãîòîé, ñîíèòõîëòîé õ¿ì¿¿ñ
Aîòëóóëàëòûí ïòîãíîçûã óòüä îíóóäûí õóäàëäàí àâàëòàíä òóëãóóòëàí
ãàòãàñàí /¿éëäâýòëýëèéí òºëºâëºãººíººñ ¿çýõ/. 2010 îíû áîòëóóëàëò 80òí.
PEST шинжилгээ
G;'B. *+6='B. %&H'.0
2005 îíûã 2000 îíòîé õàòüöóóëàõàä áîëîâñòóóëàõ ¿éëäâýò 21.6 õóâèàò
áóóò÷ýý.2005 îíû ýõíèé äîëîîí ñàòûí áàéäëààò ãàäààä õóäàëäààíû íéèò áàòàà
ýòãýëò 1.1 òýòáóì àì.äîëëàò, ¿¿íýýñ ýêñïîòò 480.5 ñàÿ, èìïîòò 620.3 ñàÿ àì
äîëëàò áàéíà.Äàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 139.8 ñàÿ áàéíà.2004 îíòîé
õàòüöóóëàõàä èìïîòò 8.5, ýêñïîòò 27.1 %èàò òóñ òóñ ºññºí áàéíà.2005 îíû 4-ò
ñàòûí ýõíèé áàéäëààò èíôóëÿöè 3.0 % òàé ãàòñàí áàéíà.îíû ýõíèé èíôóëÿöè
9.2 îîò ºññºí íü õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íòýé íÿãò õîëáîîòîé.¿íä õ¿íñíèé áàòàà ¿íèéí
ä¿íãýýò 6.1% èàò ºññºí áàéíà.¿íä:
Iàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í 15.6%
Oºìñ, õ¿íñíèé íîãîî 2.2%
Nàõàò,÷èõýò æèìñ 0.8%
Aòõè óíäàà 0.3%
Aóñàä 0.1% òóñ òóñ ºññºí áàéíà.
2005 îíû ýõíèé 9-í ñàòûí áàéäëààò àæ ¿éëäâýòèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýòëýë áóóò÷ íèéò èìïîòòûí õýìæýý ºñºæ áàéãàà íü äýýòõè ¿ç¿¿ëýëòýýñ
õàòàãäàæ áàéíà.
FI,.%(%='B. %&H'.0
N¿¿ëéèí æèë¿¿äýä òáõíîëîãèéí îò÷èí íü àñàò õóòäàöòàé õºãæèæ áàéãàà
áºãººä ¿éëäâýò, ¿éë÷èëãýý ýòõëýã÷èäýä òýò õýìæýýãýýò øààòäëàãà
òàâèãäàõ áîëñîí.Öîîë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í íü öàã ¿áý äàãààä àñàò
õóòäàöòàé õºãæèæ áàéãàà ñàëáàò áºãººä áàéíãà õºãæèí ººò÷ëºãäºæ
áàéäàã ñàëáàò þì.Iàíàé óëñàä áîòýýãäýõ¿¿íèé MNS, îëîí óëñûí ñòàíäàòò •S€
ñòàíäàòòóóä áàéäàã.
J(6 )A&'B. %&H'.0
Aèäíèé ¿éë àæèëëàãàà á¿ãä õóóëèéí õÿíàëòàí äîò ÿâàãääàã áà ¿éëäâýòëýëä
¿éë÷èëäýã õîòèã ñààä òàâüñàí õóóëü áàéäàã õýäèé ÷ ò¿¿íèéã äýìæèõ
õºòºëáºò¿¿ä àò àòààñàà ãàòñààò áàéíà.2004 îíû ýöñèéí ä¿íãýýò ìàíàé óëñàä
íéèò 25356 -í àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéãààãûí äîòîò 50
õ¿òòýë àæèëëàãñàäòàé àæ àõóéí íýãæ 96.0% èéã ýçýëæ áàéíà.ýäãýýò
æèæèã äóíä àæ àõóéí íýãæ¿¿ä óëñûí òºñâèéí 1.8%èéã á¿òä¿¿ëæ, 300.000
ãàòóé õ¿íèéã àæëûí áàéòààò õàíãàæ áàéíà.
K<. +D *<B0
Iîíãîëûí íèéò õ¿í àìûí òîî 2504.7 ìÿíãà/2003 îíû áàéäëààò/ .ýäèéí çàñãèéí á¿õ
òºòëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áóé ºì÷èéí îëîí õýëáýòèéí àæ àõóéí
íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàãñàäûí 2005 îí 2-ò óëèòàëûí ñàòûí äóíäàæ öàëèí
101.8 ìÿíãàí òºãòºãò õ¿òñýí íü 2004 îíû 2-ò óëèòàëààñ 6.8 ìÿíãàí òºãòºãººò
áóþó 4.2 õóâààò íýìýãäñýí áàéíà.2005 îíû ýõíèé äîëîîí ñàòûí áàéäëààò íèéò
315.9 õ¿í õºäºëìºò ýòõëýýã¿é àæèëã¿é÷¿¿ä áàéíà.Íèéò ñóòàëöàãñäûí òîî
680.2 ìÿíãà áàéíà.Íèéò ºòõèéí òîî 585.6 ìÿíãàí õ¿í áàéíà.ãýò á¿ëýý àëáàí ¸ñîîò
öóöàëñàí 884 õ¿í áàéíà.Äýýòõ ¿ç¿¿ëýëòýýñ õàòâàë õýäèé äóíäàæ îòëîãî
áóñàä îíòîé õàòüöóóëàõàä ºññºí áîëîâ÷ äóíäàæ îòëîãûí õýìæýý áàãà áàéãàà ,
õºäºëìºò ýòõëýýã¿é õ¿ì¿¿ñ , àæèëã¿é÷¿¿ä èõ áàéãàà íü áýëýí õîîëíû
õýòýãöýýã ºñãºæ áàéíà.
Maрkeтингиnн төлөaлөгөө
Maрkeтингиnн sорилт:
• •йлдвэрлэлд со‚л¬, ажил хэрэг¬ харилuааг хэвшүүлэх
• Марƒетингийн uогu öодлогLг хэрэгжүүлэх
• Хэрэглэг¬ид ¬анартай найдвартай, хnмд „рт„г öүхий
öүтээгдэхүүнийг санал öолгох
• Хэрэглэг¬ийн сэтгэл ханамжийг öий öолгох, хэрэглэг¬идээ
тогтоон öарих
• •нийн уnн хатан механизмLг öий öолгох
• •éл¬лүүлэг¬идээс урьд¬илж захиалга авах
• Lинэ техниƒ технологи нэвтрүүлэх
• Øèíýëýã á¿òýýãäýõ¿¿íýýòýý õýòýãëýã÷äèéã õàíãàõ
• Öýòýãëýã÷äèéã óòàìøóóëàõ
• …áêëàì ñóòòàë÷èëãààã áàéíãà õèéõ
Äàäààä áîëîí äîòîîä îò÷íîî ñóäàëñàíû ¿íäñýí äýýò äýâø¿¿ëñýí çîòèëãîäîî
õ¿òýõèéí òóëä äàòààõ ñòòàòáãè áîäëîãûã õýòýãæ¿¿ëýõýýò òºëºâëºæ áàéíà.
L&6A(;AA.'B 8%;(%=%0
Aýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü ÷ºëººò ºòñºë人íèé çàõ çýýë áºãººä ñàëáàòò îòæ,
ãàòàõ ñààä áàãà áàéäàã. ªòñºëäºã÷èä íü îëîí æèëèéí òóòøëàãàòàé ººòèéí
ãýñýí õóâààòèëàëòûí ñóâàãòàé áàéãààòàà áèäíýýñ ãîë äàâóó òàëòàé áàéíà.
Aèä öàã õóãàöàà, ìáíáæìáíò, ìàòêáòèíã, ñòòàòáãè çýòãýýòýý ºòñºëäºõ¿éö
áàéæ àäèë ò¿âøèíä î÷èõ áîëîìæòîé þì.
Çàõ çýýëä íýâòòýõ ñòòàòáãè áàòèìòëàõ áºãººä ºòñºëäºõ ÷àäâàòàà
ìàòêáòèíãèéí 7…, áàéãóóëëàãûí äîòîîä çîõèîí áàéãóóëàëò, õ¿ì¿¿ñèéí õ¿ñýë
ýòìýëçýë, ìýäëýã ÷àäâàò äýýò òóëãóóòëàí òºëºâëºãºº ãàòãàñàí.
Çàõ çýýëä íýâòòýõ ñòòàòáãè ãýäýã íü îäîîãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã
èë¿¿ àøèãòàéãààò íèéë¿¿ëýõ òºëºâëºãºº áà îäîîãèéí õýòýãëýã÷èäýä
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èõýýò õóäàëäàí àâàõ ÿâäëûã óòàìøóóëàõàä ìàòêáòèíãèéí
ñòòàòáãèéí òºëºâëºãºº ÷èãëýãäýíý.
L&6A(;A=H'B. 69;+(=++:
†н хэмжээ Хэмжих нэгж •нийн дүн төгрөгөөр
2003 334643,34 Eã 647959,21 790510236,2
2004 362207,91 Eã 814828,27 19,49944715
2005 409295,58 Eã 810977,26 989392257,2
2005 оны õanдлaaр
‡ëãýýã÷ Öýìæýý Öýìæèõ
íýãæ
íèéí ä¿í O„гр„г„„р Kг-ийн
үнэ
Hийт
имnˆртод
эзэлж öуй
%
Австрали 1048 Kг 1484,5 1811090 1728,13 0,31
АHY 682,8 Kг 1107,13 1350698,6 1978,17 0.2257
БHСY 156631,
57
Kг 404316,62 493266276
,4 3149,21 46,8
Исnани 51171,8
4
Kг 54626,14 66643890,
8 1302,37 15,297
Kанад 1404,46 Kг 1385,78 1690651,6 1203,78 0,419
Kувейт 5 Kг 11,44 13956,8 2791,36 0,0014
Малайз 187,2 Kг 391,25 477325 2549,8 0,0559
Монгол 1137,4 Kг 1706,1 2081442 1830 0,339
Hидерлан
д
4,03 Kг 75,2
91744 22765,26 0,001
†ХY 44185,5
2
Kг 78451,54 95710878,
8 2166,1 13,20
Hольш 24299,8
3
Kг 27461,17 33502627,
4 1378,7 7,268
Сингаnур 23,66 Kг 195,59 238619,8 10085, 0,007
Tайланд 1250 Kг 1875 2287500 1830 0,3735
Yнгар 0,35 Kг 13,81 16848,2 48137,7 0,0001
‰илиnnи
н
1188 Kг 2491,35
3039447 2558,457 0,3554
‰ранu 178,78 Kг 267,07 325825,4 1822,49 0,053
ХБHIY 1250,58 Kг 4394,75 5361595 4287,28 0,373
Хnтад 48061,1
8
Kг 62257,69 75954381,
8 1580,36 14,36
¬ех 798,72 Kг 512 624640 782,051 0,231
Šnон 1134,42 Kг 4935,08 6020797,6 5307,3 0,33
lèeò 334643
,34
Èã 647959,2
1
79051023
6,2
- 100
2006 оны õanдлaaр
‡ëãýýã÷ Öýìæýý
Öýìæèõ
íýãæ
íèéí ä¿í T„гр„г„„р
Kг-ийн
үнэ
Hийт
имnˆртод
эзэлж öуй
%
БHСY 199964,2
8
Kг 564413,9
688584958 3443,53
55,207043
93
Исnани 59443,2 Kг 63342,68 77278069,
6 1300,03 16,41
†ХY 16233,88 Kг 38004,19 46365111,
8 2856,07 4,481
Oóòê 65 Kг 433,92 529382,4 8144,34 0,018
Хnтад 70628,54 Kг 116357,77 141956479
,4 2009,90 19,49
Øâáéöàò 5 Kг 6 7320 1464 0,001
Aâñòòàë
è
106,75 Kг 250,5
305610 2862,85 0,0295
АHY 2778,18 Kг 4127,41 5035440,2 1812,49 0,767
Kанад 5028,3 Kг 1182,34 1442454,8 286,867 1,388
Hольш 1647,5 Kг 2475,15 3019683 1832,88 0,455
‰илиnnи
н
237,6 Kг 419,31
511558,2 2153,02 0,065
ХБHIY 2081,73 Kг 5969,5 7282790 3498,43 0,574
Šnон 3987,95 Kг 17845,6 21771632 5459,35 1,101
Ниnт 362207,
91 Èã
814828,2
7
19,49944
715 - 100
2007 оны õanдлaaр
‡ëãýýã÷ Öýìæýý
Öýìæèõ
íýãæ
íèéí ä¿í T„гр„г„„р
Kг-ийн
үнэ
Hийт
имnˆртод
эзэлж öуй
%
АHY 398,01 êã 575,43 702024,6 1763,8 0,097
Kанад 3157 êã 464,44 566616,8 179,47 0,771
Hольш 120 êã 618 753960 6283 0,029
‰илиnn
ин
1161,6 êã
3581,45 4369369 3761,5 0,283
ХБHIY 440,2 êã 1100,01 1342012,2 3048,6 0,107
Šnон 1632,19 êã 6764,88 8253153,6 5056,49 0,398
БHСY 188738 êã
568804,33
693941282
,6
3676,74 46,112
Исnани 34467,84 êã
34901,66
42580025,
2
1235,35 8,4212
Малайз 216 êã 702,83 857452,6 3969,68 0,0527
†ХY 123715,3
5
êã
136660,99
166726407
,8
1347,661 30,226
Хnтад 55249,39 êã 56803,24 *********** 1254,311 13,498
Ниnт 409295,
58
êã 810977,2
6
98939225
7,2
- 100
Иìïîòòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ñóäàëãàà
¹
A¿òýýãäýõ¿¿íèé
íýòñ
Öýìæèõ
íýãæ
‹èí
Nàâàëãà
à
‡ìïîòòîîò
îòæ
áóé
óëñ
íý
(òºãòºã
)
1. Äîøèòàê êã 0.900 Nàâòàé AÍNO 560
2. …îëëòîí - 1 êã 0.650 Nàâòàé ÎÖO 450
3. …îëëòîí - 2 êã 0.500 Oóòòàé ÎÖO 120
4. …îëëòîí - 3 êã 0.650 Nàâòàé ÎÖO 420
5. Íîíãøèì - 1 êã 0.120 Oóòòàé AÍNO 530
6. Íîíãøèì - 2 êã 0.117 Œààñàí AÍNO 800
7. •èàíìè êã 0.900 Œààñàí AÍÖAO 380
8. •àíãáèàíìèàí - 1 êã 0.900 Œààñàí AÍNO 620
9. Œóôàøèóí êã 0.102 Oóòòàé AÍÖAO 400
10. ‹óàæóôóöóà êã 0.120 Oóòòàé AÍÖAO 250
11. Aêàéòà êã 0.125 Oóòòàé AÍNO 750
12. •óàéòöó êã 0.100 Oóòòàé AÍÖAO 160
13. Öàéôó êã 0.070 Oóòòàé AÍÖAO 320
14. Äàõóàí êã 0.060 Oóòòàé AÍÖAO 150
15. SŽ••‘ - 1 êã 0.085 Oóòòàé AÍO 250
16. SŽ••‘ - 2 êã 0.085 Oóòòàé AÍO 300
17. ’“p nˆˆ”•– êã 0.094 Nàâòàé —ïîí 1560
18. Eèì÷èòýé õîîë ƒг 0,120 Oóòòàé AÍNO 770
19. Eâèñòè ƒг 0,070 Oóòòàé ÎÖO 329
20. Aíñîí òàíì¸í ƒг 0,120 Oóòòàé AÍNO 790
21. Nˆn˜ ™š›Ž ƒг 0,070 Oóòòàé AÍÖAO 609
22. Aëòàíáòáíä ƒг 0,120 Oóòòàé AÍÖAO 204
íý /òºãòºã/ Öýòýãëýã÷
1. 100-300 Äóíäàæ îòëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ, îþóòíóóä, îôôèñûí àæèë÷èä,
2. 301-500 Äóíäàæ îòëîãîòîé,Nîíèòõîëòîé õ¿ì¿¿ñ, îôôèñûí àæèë÷èä,
3. 501- ñ
äýýø
ªíäºò îòëîãîòîé, ñîíèòõîëòîé õ¿ì¿¿ñ
Äýýòõ ºòñºëäºã÷äèéí ¿íèéí øèíæèëãýýíýýñ õàòâàë çàõ çýýë äýýòõ áýëýí
õîîëíû äóíäàæ ¿íý íü 500 òºãòºã áàéíà.
M<)--=;-,<<.'B 6)&+)I='0
Aýëýí õîîëíû õóâüä áèä ººòèéí ãýñýí ÷àíàòûí ¿ç¿¿ëýëò òàíèõ òýìäýã,
ñàâëàëòòàé áàéíà.
Aýëýí õîîë íü àìüäòàëûí ìº÷ëºãèéíõºº íýâòòýëòèéí ¿á øàòàíäàà áàéãàà áîëîõîîò
ìàòêáòèíãèéí ¿íäñýí áîäëîãî íü шинэ öараанL ¬анарLг шалгах, үүнийгээ
öусдад харуулах, шинэлэг öүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийг хүсэг¬идийг
хайх, зарим öарааг хэрэглэг¬идэд түгээх, танилuуулах зэрэг стратеги
áàòèìòëàíà.
A¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàâëàëòûí õóâüä äàòààõ õî¸ò òºòëèéí ñàâàëãààã ñàíàë
áîëãîíî.
➢ Öóâàíöàò ñàâòàé
➢ Äÿëãàò óóòàí ñàâàëãààòàé
œàíàòûí ¿ç¿¿ëýëòèéí õóâüä îòöûã ìîíãîë õýòýãëýã÷äèéí íýã ºäòèéí õîîë
òýæýýëýýñ àâàõ ¸ñòîé èë÷ëýãèéí õýìæýý áóþó 1500-2000 êêàë èë÷ëýã
á¿õèé хэмжээнд ил¬лэгээ ойртуулах.
Үнийн стратеги0
Øèíýýò ¿éëäâýòëýãäýæ áàéãàà áýëýí õîîëíû ¿íýý á¿òä¿¿ëýõäýý “çàõ çýýëä
ã¿í íýâòòýõ• -ñòòàòáãèéã áàòèìòàëíà. Aýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü 11246950000
т„гр„гний õýìæýýíèé áàãòààìæòàé áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íýý áàãà
òîãòîîæ, òóõàéí çàõ çýýëä õóòäàí íýâòòýõ çîòèëãîòîé. Iàíàé ¿éëäâýòëýëèéí
õóâüä ¿¿ãýýòýý çàòäëàà áàãàñãàõ, íºõºõ áîëîìæòîé þì. A¿òýýãäýõ¿¿í
ýòýëòèéí ¿íèéí ìýäòýìæ ñàéòàé.
N;-C,E<<(-()'B. 6)&+)I=' 0
‡äýâõæ¿¿ëýëòèéí ñòòàòáãèéí ãîë áîäëîãî íü áîòëóóëàëòûí óòàìøóóëëûí ¿íäñýí
4 õýëáýòèéí àëü òîõèòîìæòîéã õýòýãëýí ºòñºëäºíº.
Aîòëóóëàëòûí óòàìøóóëëûí ¿íäñýí 4 õýëáýò:
• Çàò ñóòòàë÷èëãàà
• Aèá÷ëýí õèéõ õóäàëäàà
• Aîòëóóëàëòûí óòàìøóóëàë
• Îëîí íèéòèéí õàòèëöàà
Aèä áýëýí õîîëíû õóâüä ¿íèéí çàõ çýýëä ã¿í íýâòòýõ ñòòàòáãèéã ãîë áîëãîíî.
‡äýâõæ¿¿ëýëòèéí ñóâãèéã àøèãëàõäàà êîìïàíèéõàà ¿éë àæèëëàãàà áîëîí
äàâóó òàëàà ñóòòàë÷èëæ õýòýãëýã÷äýä òàíèë áîëãîõ áîäëîãûã áàòèìòëàíà.
Œààøèä á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäòàëûí ìº÷ëºãòýé õîëáîãäóóëàí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí
öîãö áîäëîãî ÿâóóëíà.
K9C++&'(+()7. 6)&+)I='0
Öîîë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í íü ýò÷èìò õóâààòèëàëòûí ñóâàã áóþó ºòãºí
õýòýãëýýíèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ó÷òààñ á¿õ áîëîìæèò õóâààòèëàëòûí ñóâãààò
áàòàà á¿òýýãäýõ¿¿íýý ò¿ãýýõ áîëîìæòîé þì. Iîíãîë áýëýí õîîë íü îëîí íèéòèéã
õàìòàõ ó÷òààñ õýòýãëýã÷èäòýé øóóä áîëîí áèá÷ëýí õóäàëäàà õèéõ
áîëîìæã¿é. ‡éìä øóóä áóñ õóâààòèëàëòûí ñóâãààò á¿òýýãäýõ¿¿íýý ò¿ãýýõ íü
èë¿¿ á¿ò àøèãòàé.
K9C++&'(+()7. сOдалгаа0
Oóñ á¿òýýãäýõ¿¿í íü ºòãºí õýòýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ó÷òààñ øóóä áóñ
õóâààòèëàëòûí ñóâãààò ò¿ãýýõýä òîõèòîìæòîé áàéäàã. Øóóä áóñ
õóâààòèëàëòûí ñóâàã íü Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäààãààò äàìæèí
õýòýãæäýã áàéíà. Øóóä áóñ õóâààòèëàëòûí ñóâãèéã ñîíãîñîí ¿íäýñëýë íü:
✔ Öýòýãëýã÷èä òîäîòõîé íýã ãàçòààñ õóäàëäàí àâàëò õèéõ ñîíèòõîëòîé /
æèæèã äýëã¿¿ò, ñóïáòìàòêáò ãýõ ìýò ººòèéí îéòîëöîî áàéäàã ãàçòààñ/
✔ Aýëýí õîîëûã ¿éëäâýò áèá÷ëýí ò¿ãýýõ áîëîìæã¿é
Aýëýí õîîëíû õóâüä õóâààòèëàëò íü ãàçàòç¿éí áàéòøëûí õóâüä òîäîòõîéëáîë:
• Öîò ñóóòèí ãàçàò
• ֺ人 îòîí íóòàã
Öîò ñóóòèí ãàçòûí õýòýãëýã÷èä íü õ¿íñíèé Ẻíèé õóäàëäààíû òºâ¿¿ä áîëîí
äýëã¿¿ò¿¿äýýñ áýëýí õîîëûã õóäàëäàí àâäàã. ֺ人 îòîí íóòãèéí õýòýãëýã÷èä
íü òóñ îòîí íóòãèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëäýã õóäàëäààíû ñàëáàò,
áóñàä äýëã¿¿ò ãýõ ìýò ãàçòóóäààñ õóäàëäàí àâàõ áîëîìæòîé áàéíà.
Pдэвхжүүлэлтийн сOдалгаа0
‡ìïîòòîîò îòæ èòæ áóé á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä íü çàò ñóòòàë÷èëãàà áîëîí
èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí áîäëîãî õ¿÷òýé ÿâóóëäàãã¿é .Iàíàé êîìïàíèéí õóâüä çàò
ñóòòàë÷èëãàà áîëîí èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí áîäëîãî ÿâóóëñíààò áîòëóóëàëòûã
ºñãºõ á¿òýí áîëîìæòîé.
Oðàìoooêêûi ñèñòàì
1. A¿òýýãäýõ¿¿íäýý íýìýëò îòö îòóóëàõ.
‡õýíõ õ¿ì¿¿ñ áýëýí ãîéìîíã õàëóóí íîãîî èõòýé áàéäãèéí óëìààñ àâ÷ èäýõ
íü áàãà áàéäàã. Oèéìýýñ á¿òýýãäõ¿¿íèéõýý ñàâëàãààí äîòîò ïàêáòàëñàí
öàíãàà ãàòãàõ öàéã íýìæ îòóóëàõ /õàòààñàí íîãîîí öàé, æàñìèí öàé ãýõ
ìýò/
2. Aìòàëãààò õóäàëäàà
Öýòýãëýã÷èäýä á¿òýýãäýõ¿¿íýý òàíèóëàõ çîòèëãîîò òîìîîõîí
ñóïáòìàòêáòóóäààò àìòàëãààò õóäàëäààã ÿâóóëàõ. ‡íãýñíýýò
õýòýãëýã÷èäèéí ñàíàë õ¿ñýëòèéã àâ÷ ÷àäàõààñ ãàäíà
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàéí ñóòòàë÷èëãàà áîëíî.
3. Баннер öайршуулах
†доо үед uахим мэдээллийн хэрэгслийг хүмүүс хамгийн их
ашигладаг у¬ир тодорхой томоохон nорталуудад өөрсдийн
öүтээгдэхүүний танилuуулга öүхий öаннерLг öайршуулах.
4. Tелевизийн реƒлам
Бүтээгдэхүүнээ хэрэглэг¬идэд таниулахад хамгийн өргөн
ашигладаг, хүртээмжтэй аргуудLн нэг нь телевизийн реƒлам
суртал¬илгаа öайдаг. Tелевизийн реƒламнL нэг сеƒундLн үнэ нь
1500-3500 төгрөг öайдаг. Iэхдээ одоо үед хэрэглэг¬ид реƒламаас
ихээр татгалзах öолсон у¬ир урсгал зарLг ихээр ашиглах öолсон.
Энэ нь давтамжтайн дээр хүмүүсийн нэвтрүүлэг үзэх оргил uагаар
nвдаг тул суртал¬илгаанL өгөөжтэй аргLн нэг žм. Үүний зардал
нь реƒламнL зардалтай ойролuоо öайдаг.
Маркетингийн зардал
Маркетингийн зардлыг төлөвлөгөөний нийт хугацаанд бус зах зээлд нэвтрэлтийн
үе шатанд ихээхэн хэмжэний давталттайгаар явуулна.
N Cуртал¬илгааны төрөл µавтамж Xугацаа Үнэ
1 Eаннер байршуулах Oдөр бүр 1 сар 420000
2 Pеклам (5 сек) Oдөрт 3 удаа 1 сар 900000
3 Tелевизийн баннер Oдөрт 3 удаа 1 сар 700000
4 Aмталгаат худалдаа 14 хoнoг 500000
5 Cуртал¬илгааны хуудас Cард 3 удаа албан
байгууллагуудаар
тараах
1 сар 600000
Hийт 3120000
Sхний нэг сарын турш маркетингийн үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж, үүнээс
цааш бoрлуулалтын хэмжээнээсээ хамаар¬ идэвхжүүлэлтийн стратегиа хэрхэн
үргэлжлүүлэн явуулахаа шийднэ.
¯EËÄÅYÐËYËEEl OªËªÅ˪êª
•. éëäâýòëýëèéí òºëºâëºãººíèé çîòèëãî
“Oîíîã òºõººòºìæèéíõºº õ¿÷èí ÷àäëûã 100% àøèãëàõ”
••. éëäâýòëýëèéí òáõíîëîãè
Iàíàé ¿éëäâýòèéí àøèãëàõ Öÿòàä óëñûí òáõíîëîãè íü äàòààõ îíöëîãóóäòàé.
1. Oîíîã òºõººòºìæ á¿òýí àâòîìàò
2. Oóòûí õýòýãëýý õàòüöàíãóé áàãà
3. íý õÿìä
Yíý õýñýãò áýëýí
õîîëíûõàà ò¿¿õèé
ýäèéã îòóóëæ ºãíº
Aýëýí áîëñîí
çóóòìàãàà
õàâòãàéëàõà
ä áýëýí
áîëãîíî
éëäâýòëýëèéí òáõíîëîãèéí äàìæëàãûí áòºíõèé ñõáì
1. Öîëèõ áóþó çóóòàõ ìàøèí 2. Íèéë¿¿ëæ îòîîõ òîíîã
òºõººòºìæ
3. òãýëæë¿¿ëæ îòîîõ òîíîã òºõººòºìæ 4. Oóòûí ìàøèí
5. Öýò÷èæ òàòàæ àâàõ òîíîã òºòººòºìæ 6. Øàòàõ òîíîã
òºõººòºìæ
7. Öºòãºõ øàò Yöñèéí
á¿òýýãäýõ¿¿í
Yíý õýñýãò
õàâòãàéëæ
ò¿¿íèéãýý
¿òãýëæë¿¿ëýí îòîîí,
ìóøãèà õýëáýòòýé
Ióøãèà
õýëáýòòýé
áîëãîñîí
á¿òýýãäýõ¿¿í
ýý 1500 ì
êóá
äàòàëòààò
áîëãîíî
Öýò÷èæ
òàñëàõ
òîíîã
òºíººòºìæ íü
áýëýí áîëñîí
á¿òýýãäýõ¿
¿íýý
òàñëàõ
òáíîëîãè þì.
Öýò÷ñýí
á¿òýýãäýõ¿¿í
ýý øàòàõ
òºõººòºìæèíä
ýöñèéí øàòíû
áîëîâñòóóëàë
ò õèéíý
Äàòñàí
á¿òýýãäýõ¿¿íýý
õºòãºí ñàâëàõàä
áýëýí áîëãîíî
Yíý á¿õ òîíîã òºõººòºìæ íü á¿òýí àâòîìàò áºãººä á¿ãäèéã íü äîîòõ ñàìáàòààñ
õÿíàíà.
Oîíîã òºõººòºìæèéí òîäîòõîéëîëò
Oºòºë Aÿãàòàé áýëýí õîîë ¿éëäâýòëýõ
Çàãâàò ŸBN-300A
Ö¿÷èí ÷àäàë (b•˜™/8š) (êã) 3.000
Yò÷èì õ¿÷ àøèãëàëò (‘w) 50
Oóòûí àøèãëàëò(‘˜/š) 1200
Öýäýí õ¿í àæèëëàõ 9
Oîíîã òºõººòºìæèéí ýçëýõ
òàëáàé(Ž
3
)
70õ3.2õ4
Oîíîã òºõººòºìæèéí ¿íý 2600.000
Aýëýí õîîëíû ãàòãàæ áîëîõ
õýìæýý
60-90 ãò
•.
••. éëäâýòëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë
Oîiîã ò°õ°°ð°ìæèei õ¿÷èi ÷àãêûi òîîôîî
A¿òýýããýõ
¿¿i
X
э
H
ж
и
x
н
эг
ж
2006 îi 2007 îi 2008 îi
1
ñàò
2
ñàò
3
ñàò
4
ñàò
5
ñàò
6
ñàò
7
ñàò
8
ñàò
9
ñàò
10
ñàò
11
ñàò
12
ñàò
lèe
ò
1-ò
óëèò
àë
2-ò
óëèò
àë
3-ò
óëè
òàë
4-ò
óëè
òàë
íèéò
lèeò
Aîòëóóëàëò
ûí ïòîãíîç
тн 2 2 2
2.3
5
2.6 3 3.5 4 4.3 4.5 4.8 5
40,0
5
16,5 18 20 22 76,5 80
éëäâýòëýõ
õ¿÷èí
÷àäàë
тн 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
16,5 18 20 22 76,5 80
Ö¿÷èí
÷àäëûí
àøèãëàëò
%
4,5
7
4,5
7
4,5
7
4,7
2
4,8
7
5,02
3
5,17
5
5,32
7
5,47
9
5,78
4
6,08
9
6,08
8
16,3
5
17,8
4
19,8
2
21,8
0
18,6
93 19,548
M<)--=;-,<<.'B 69;+(=++
Oóñ á¿òýýãäýõ¿¿í íü õýòýãëýã÷èéí ¿íäñýí õýòýãöýýã õàíãàäàã ó÷òààñ áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëíî.
A¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëëûí õóâüä àâ÷ ¿çýõýä ºòãºí õýòýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä õàìààòàãäàíà. Aýëýí õîîëíû
çàõ çýýë ìàíàé çàõ çýýëèéí õóâüä á¿òýí õàíãàãäààã¿é ýòýëò õýòýãöýý áàéãàà íü ñóäàëãààãààò
òîäîòõîéëîãäñîí. Iàíàé óëñàä äîîòõ íýò òºòëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäààëàãäàæ áàéíà.
Äîøèòàê ,Ïëàíòòîí, Íîíãøèí, •èàíìè, •àíãáèàíìèàí , Œóôàøèóí, ‹óàæóôóöóà, Aêàéòà, •óàéòöó, Öàéôó,
Äàõóàí, SŽ••‘ ÷ 1, ’“p nˆˆ”•–, Eèì÷èòýé õîîë, Eâèñòè, Aíñîí òàíì¸í, Nˆn˜ Sš›Ž, Aëòàíáòáíä çýòýã
á¿òýýãäýõ¿¿í ìàíàé çàõ çýýë äýýò õóäàëäààëàãäàæ áàéíà. Yäãýýò á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä íü á¿ãä ººòñäèéí îòíû
ä¿ò òºòõèéã èëýòõèéëñýí áºãººä ìîíãîë õîîë õ¿íñíèé îòö íàéòëàãà òºäèéëºí îòîëöîîã¿é áàéäàã áà ìàíàé êîìïàíè
íü ìîíãîë õîîëíû îòö íàéòëàãà , ¿íäýñíèé áòýíä, êêàë, òýæýýëëýã çýòýã îíöëîãòîé áàéõ þì.
Oóñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé îòö íàéòëàãûã áàéãàëèéí öýâýò á¿òýýãäýõ¿¿íýýò õèéõ áîëîìæòîé áàéäàã áà
áòºíõèé人 äîîòõ îòö íàéòëàãàòàé áàéäàã. ¿íä:
• Oóòàã
• Oîñ
• Œàòäóóë
• Yôèòèéí òîñ
• Aìòëàã÷ /äàâñ, ýëñýí ÷èõýò/
• Íîãîî ãýõ ìýò
•. O¿¿õèé ýä ìàòáòèàëûí òîîöîî
2006
2007 îi
2008îi
²
O¿¿õèe
ýã
1
ñà
ò
2
ñàò
3
ñàò
4
ñàò
5
ñàò
6
ñàò
7
ñàò
8
ñàò
9
ñàò
10
ñàò
11
ñàò
12
ñàò
lèeò
1-ò
óëèò
àë
2-ò
óëèòà
ë
3-ò
óëèòà
ë
4-ò
óëèòà
ë
íèéò
lèeò
1
Ióêà äýýä
ãóòèë
(òîíí)
1.6
2
1.6
2
1.6
2
1.9 2.1
2.4
3
2.8
3
3.2
4
3.4
8
3.6
4
3.8
8
4.0
5
165.6
4
1980 2280 2580 2700 9540 80
2
•õòèéí ìàõ
(êã)
20
0
200 200 235 260 300 350 400 430 450 460 460 3945 53.46 61.56 69.66 72.9
257.5
8
648000
3
Öàòààñàí
õ¿ì¿¿ë
60 60 60
70,
5
78 90 105 120 129 135 138 138
1183,
5
660 760 860 900 3180 8000
4
Öàòààñàí
ëóóâàí
(êã)
60 60 60
70,
5
78 90 105 120 129 135 138 138
1183,
5
660 760 860 900 3180 2400
38266
.5
O¿¿õèé ýäèéí ¿íèéí ñóäàëãàà
O¿¿õèe ýã 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Äóòèë 355 317 331 455 417 405 493
ХонинL
мах
959 1076 1352 1596 2124 2273 2642
õòèéí ìàõ 1103 1182 1435 1724 2348 2500 2851
Ëóóâàí 724 592 491 410 649 544 592
MEНEЖMEНTИHН TOЛOBЛOГOO
Oãèðãêàãà çîõèîi áàeãooêàêòûi á¿òýô
Aàeãooêêàãûi ýðõýì çîðèêãî:
Öýòýãëýã÷èääýý ºâºòìºö äèçèàí,÷àíàòòàé áýëýí õîîë áîëîí õîîë àìòëàã÷ûã
ñàíàë áîëãîõ óëìààò äîòîîäûí àìòëàã÷ûí çàõ çýýëä òýòã¿¿ëýõ áàéò ñóóòüòàé
áîëîõ.
¯eê àæèêêàãààiû ñòðàòàãè çîðèêò:
÷ éë÷èëãýýíèéõýý öàò õ¿òýýã íýìýãä¿¿ëýõ
÷ éë àæèëëàãààíäàà ÷àíàò, õóòäûã ýòõýìëýäýã áàéõ
÷ ªòñºëäºõ ÷àäâàòàà äýýøë¿¿ëýí ñàëáàòòàà òýòã¿¿ëýã÷ áàéõ
÷ Aøèã, áîòëóóëàëòûí îòëîãûí ò¿âøèíã íýìýãä¿¿ëýõ
÷ Öóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãààã óëàì á¿ò ºòãºæ¿¿ëýõ
÷ Çàõ çýýëèéí ººò÷ëºëò øèíý÷ëýëòýä äàñàí çîõèöîæ ìýäòýìæòýé
àæèëëàõ
÷ ªºòñäèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíýëýã, äýâøèëòýò ¿éë àæèëëàãààã
íýâòò¿¿ëæ áàéõ
•. Aæèëëàõ õ¿÷íèé õýòýãöýý, õàíãàìæ
Ö¿ièe i°°ôèei õýðýãôýýiã õèeñýi oèiæèêãýý
“A¿¿ Aé” ÖÖE íü ¿éëäâýòëýëýý øèíýýò ýõýëæ áàéãàà òóë õ¿íèé íººö
òºëºâëºëòºº òîäîòõîé îíîë àòãàç¿éä òóëãóóòëàëã¿é ÷àäâàòòàé áîëîâñîí
õ¿÷íèéã øàëãàòóóëàõ çàìààò àâíà.
Ö¿ièe i°°ôèei á¿ðã¿¿êýêò, ò°ê°âê°êò°iã õèeñýi oèiæèêãýý
Yíý õýñýãò õ¿íèé íººöèéí ìáíáæáòèéí ýòõëýõ ¿éë àæèëëàãàà, áîäëîãî
òºëºâëºãººã òóñãàñàí áîëíî.Yíýõ¿¿ òºëºâëºãººíä ñóòãàëò, àëáàí òóøààëûí
äýâøèëèéã òîäîòõîéëîí àâ÷ ¿çñýí.
Ä/
Ä
Öèeããýõ àæèê Öoãàôàà
Öàðèoôàõ
ýçýi
Çàðôooêà
õ
õ°ð°iã°
}ò°ãð°ã}
1
Aæëûí áàéòíû øèíæèëãýý
õèéõ
éë
àæèëëàãàà
ýõëýõýýñ ºìíº
Ö¿íèé íººöèéí
ìáíáæáò
Iàòêáòèíãèéí
ìáíáæáò
10,000
2
Øààòäëàãàòàé
àæèë÷äûã á¿òä¿¿ëýõ
éë
àæèëëàãàà
ýõëýõýýñ ºìíº
Ö¿íèé íººöèéí
ìáíáæáò
50,000
3
Aàéãóóëëàãûí òàëààò
íèéò àæèëëàãñàäàä
õèé÷ýýë çààæ
ÿòèëöëàãà çîõèîí
áàéãóóëàí áàéãóóëãûí
ýòõýì çîòèëãûí òºëºº
òýìöäýã áîëãîõ
éë
àæèëëàãàà
ýõëýñíèé
äàòàà
Ö¿íèé íººöèéí
ìáíáæáò
Oäèòäàõ
àæèëòàä
80,000
4
A¿õ òºòëèéí õºíãºëºëò,
òýòãýâýò òóñëàìæûã
òîãòîîõ, óÿí õàòàí ñèñòáì
íýâòò¿¿ëæ õýòýãæ¿¿ëýõ
éë
àæèëëàãàà
ýõëýñíèé
äàòàà
Ö¿íèé íººöèéí
ìáíáæáò
50,000
5
Äýòýýãýýò òîäîòõîé
õóãàöààíä àæèëëàõ
àæèë÷äûã ñîíãîæ àâàõ
Øààòäëàãàòàé
íºõöºëä
Ö¿íèé íººöèéí
ìáíáæáò
80,000
6
Aæëûí ã¿éöýòãýëèéã
¿íýëæ ñàéí àæèëñàí
àæèëòàíä óòàìøóóëàë
îëãîõ
Oäèòäàõ
àæèëòàä
60,000
7 Aæèëëàãñàäûí ýýëæèé Ö¿íèé íººöèéí
àìòàëòûí ãòàôèê çîõèîõ ìáíáæáò

lèeò çàðôooêàããàõ
õ°ð°iã°
330000
Ö¿ièe i°°ôèei á¿ðã¿¿êýêò
Зорилт
Lаардагдах мэргэшил,
туршлага öусад шаардлагууд
Хэрэгuээ
/Yлиралаар/
Ханга
лт
• •• ••• •V
)
от

д
Захирал
Yдирдах, зохион öайгууллах
ºндºр ур ¬адвартай,
үйлдвэрлэлийн салöарт урьд
ажиллаж öайсан
туршлагатай öайх
1 1 1 1 1
Марƒетингийн
менежер
Зар суртал¬илгаа öолон
öорлуулалтLн тал дээр
ажиллаж öайсан
туршлагатай, мэргэжлээрээ
2-3 жил ажилласан
1 1 1 1 1
йлдвэрлэлийн
менежер
йлдвэрлэл ¿йл ажиллагаанL
мэргэжлээр öаƒлавар uолтой,
урьд ¿йлдвэр дээр ажиллаж
öайсан туршлагатай
1 1 1 1 1
Санх¿¿гийн
менежер
Санх¿¿гийн удирдлага
мэргэжлээр öаƒлавар uолтой,
мэргэжлээр 2-3 жил ажиллаж
öайсан öайх
1 1 1 1 1
Х¿ний н„„uийн
менежер
БайгууллагLн харилuааг
ö¿рэн судласан öайх,
öаƒлавар uолтой, шинэхэн
т„гсс„н ажиллах хүсэл
эрмэлзэлтэй öайх
1 1 1 1 1
Аж ахуйн
õàòèóöñàí
ìáíáæèò
БайгууллагLн дотоод
хэмнэлтийг эрмэлзэг¬, „ндºр
хариуuлагатай
1 1 1 1 1
Eрºнхий HnБо
Hnгтлан öодох ö¿ртгэлийн
дээд öоловсролтой,
хариуuлага хүлээх
¬адвартай, хэмнэлт гаргаг¬
öайх, мэргэжлээр 2-3 жил
ажиллаж öайсан öайх
1 1 1 1 1
Aîòëóóëàã÷
Iàòêèáíãèéí мэргэжлээрээ 1-2
жил ажиллаж öайсан öайх
5 5 5 5 5
Aæèë÷èä
Aèáèéí õ¿÷íèé õºäºëìºò ýòõëýõ
÷àäâàòòàé áàéõ, á¿òýí äóíä
áîëîâñòîëòîé, ñóòãàëòàíä
õàìòàãäñàí
32 32 32 32 32
Hийт ажиллагсад 39-42
Aжлын yyрэг
Aжлын sорилго: БайгууллагLн хүний н„„uийн ¬иглэлээр холöогдох
судалгаа, үйл ажиллагааг uаг тухайд нь nвуулж, нийт ажил¬дLн сэтгэл
ханамж öолон х„д„лм„рийн öүтээмжийг дээшлүүлж öайх
Aжлын чиг yyргyyд:
N Ажил үүргүүд )автамж Tэмдэглэл
1 Хүний н„„uийн
холöогдолтой судалгаа
шинжилгээг хийх
Oд„р öүр
2 Ажил¬дLн сэтгэл
ханамжийг судалж öайх
Өдөр öүр
3 Сар, улиралLн эuэст үйл
ажиллагаанL тайлан
гаргаж өгөх
СарLн эuэст
4 Hийт ажиллаг¬дLн
öүтээмжийг сайжруулах
арга хэмжээг тогтмол
ав¬ nвуулах
Сар тутам
5 Байгууллагад
хэрэгuээтэй öайгаа
ажил¬дLг солих, санал
Yлирал тутам
öолгох
Bүрэн эрx, xaриyuлaгa
Бүрэн эрх:
÷ Ажил¬дLг халах, солих
÷ Ажил¬ддаа öүрэн харьuах
÷ Өгөгдсөн даалгаварLг uаг тухайд нь öиелүүлэх
÷ Байгааллагад хэмнэлтийг öий öолгох
÷ Uалин урамшуулал авах
÷ БайгууллагLн дотоод дүрэм журам öолон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан öусад эрхүүд
Хариуuлага
÷ Үндсэн үйл ажиллагаанд гаднL хууль öус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй öайх
÷ IаднL нөлөөлөл öуžу хээль хахууль авахгүй автахгүй öайх
÷ Зохих дүрэм, хуулинL дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйuэтгэх
÷ Бусадтай харьuаанL со‚лтой харьuах
÷ БайгууллагLн дотоод дүрэм журам öолон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудLг зөр¬ихгүй öайх
÷ Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөр¬сөн, ажлLн
öайрнL тодорхойлолтод заагдсан үүргээ öиелүүлээгүй тохиолдолд
ажил олгог¬ийн шийдвэрээр
÷ Сануулах
÷ Uалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар öууруулах
÷ Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.
Aoèãêàõ i°°ô, àæêûi áàeðiû îð÷èi Aoèãêàõ i°°ô, àæêûi áàeðiû îð÷èi
ä/ ä/
ä ä
ͺºöèéí íýò ͺºöèéí íýò Aøèãëàõ äàâòàìæ Aøèãëàõ äàâòàìæ íý íý
ºòòºã ºòòºã
1. 1. Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 600.0 600.0
2. 2. Oáëáôîí àïïàòàò Oáëáôîí àïïàòàò ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 20.0 20.0
3. 3. •àêñûí àïïàòàò •àêñûí àïïàòàò øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 100.0 100.0
4. 4. Öóâèëàã÷ òºõººòºìæ Öóâèëàã÷ òºõººòºìæ øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
5. 5. ªíãºò S••n–r ªíãºò S••n–r øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
6. 6. Ëàçáò ïòèíòáò Ëàçáò ïòèíòáò øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
7. 7. Nóóäëûí àâòî ìàøèí Nóóäëûí àâòî ìàøèí øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 3 000.0 3 000.0
8. 8.
Aëáàí êîíòîòûí èæ á¿òýí òàâèëãà Aëáàí êîíòîòûí èæ á¿òýí òàâèëãà ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì
1200. 1200.
0 0
9. 9. Náéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý Náéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 535.0 535.0
Aшиглax нөөu, aжлын õanрны орчин
Ä/ä Ä/ä ͺºöèéí íýò ͺºöèéí íýò Aøèãëàõ äàâòàìæ Aøèãëàõ äàâòàìæ íý ºòòºã íý ºòòºã
1. 1. Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 600.000 ¥ 600.000 ¥
2 2. . Aëáàí êîíòîòûí òàâèëãà /øèòýý, Aëáàí êîíòîòûí òàâèëãà /øèòýý,
ñàíäàë, ºëã¿¿ò ãýõ ìýò/ ñàíäàë, ºëã¿¿ò ãýõ ìýò/
ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 900.000 ¥ 900.000 ¥
3 3. . Äîòîò óòàñ Äîòîò óòàñ ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 80.000 80.000 ¥ ¥
4. 4. Aóñàä Aóñàä
Aжлын õanрны орчин
Өрөөнд ажил¬ид эсвэл ажилд орохLг хүссэн хүмүүс орж ирэх улмаас
тэднийг аль öолох ¬өлөөтэй öайлгах дулаан уур амьсгалтай öайх
шаардлагатай. Өрөөнд ƒомnьžтер, том ширээ сандал, утас öолон
nрилuлага авах öоломжтой тусгай өрөөтэй öайна.
Öàêèi, oàãiàê oðàìoooêàêûi ñèñòàì
Öàêèiãèei ñoãàêãàà yâooêñài
ªºòèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòàí àëáà õààã÷èäûí öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýýã
õèõéèí òóëä ººò áàéãóóëëàãûí öàëèí õºëñ, øàãíàë óòàìøóóëëûí ñèñòáìèéã
áîëîâñòóóëñàí þì. ¿íä:
• ‡æèë òºñººòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áàéãóóëëàãûí öàëèí õºëñíèé
õýìæýý
• Çàõ çýýë äýýòõ öàëèí õºëñíèé õýìæýý
• Aëáàí òóøààëûí ýòýìáýýò õýìæèãääýã öàëèí õºëñíèé õýìæýý
Çýòãèéã õàòãàëçàí ¿çýæ, õîîòîíä íü õàòèöóëàëò õèéí ñóäàëãààãàà õèéæ
ç¿ñýí òà ¿¿íèéã õàâñòàëòààñ õàèæ áîëíî. òóõàéí áàéãóóëëàãóóä ìààíü öàëèí
хөлсний санг тооuоход нийт орлогLíõîî 30%
1
-иар тооuäоã ãýæ ìýäýýëýë
ºãñºí ýíý áîë îòîëãîîñîî õàíãàëòòàé õóâûã öàëèíäàà ºãºõ õýòýãòýé ãýäýã íü
õàòàãäàæ áàéíà. Oà á¿õýí äîîòõè çóòãààñ õºдºлмºрийн хºлсний сангийн
хуваарилалт õàòæ áîëíî.
X°д°лH°риnн x°лcниn caнгиnн xyaaaрилaлт
¿íýýñ ¿çýõýä ýíý õàòèöóóëàëò õèéñýí ñóäàëãàà ìààíü “Бүү Ай”õõê –èéí
àæèë÷èä, àëáàí õààã÷èäûí öàëèíãûí õýìæýý õºäëºìòèéí çàõ çýýë äýýòõü
öàëèí õºëñíèé äóíäàæ õýìæýýòýé îéòîëöîî, áàòàã òýò õýìæýýíä áàéãààã
õàòóóëæ áàéíà. ¿íýýñ ¿íäýñëýí öàëûí õºëñíèéã òîäîòõîéëîâ
Aæèêêàã÷èãûi ã¿eôýòãýêèei ¿ð ã¿iã ¿iýêýõ ñèñòàì
Aæèëëàã÷èäûí ã¿éöýòãýëèéí ¿ò ä¿íã öààøèä ¿íýëýõäýý ýíý àòãààò àøèãëàæ
áîëíî. АжлLн элементийн арга нь SME öуžу тухайн мэргэжилд
эƒсnерттэй хийдэг nрилuлага öөгөөд nрилuлагаас тус ажлLг
гүйuэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, öоловсрол, ур ¬адвар, авьnас, öолон
хувийн давуу öайдал зэргийг тодорхойлон гаргаж ирдэг. Эндээс SME
öуžу эƒсnертүүд öүх ур ¬адваруудLг үнэлэх үнэлгээ өгдөг. Үнэлгээ
өгөхдөө “Бараг шаардлагагүй”, “Маш хэрэгuээтэй”, “Асуудал үүсгэх”,
“Hраƒтиƒ а¬ холöогдолтой” гэсэн 4 түвшинд nлган хуваадаг. Энэ аргLн
давуу тал гэх žм öол ажиллах хү¬ийг хөгжүүлэхэд, сургалт зохион
öайгууллахад, гүйuэтгэлийг шагнан урамшуулах зэрэгт маш их à÷
õîëáîãäîëòîé, шаардлагатай öайдаг.
Ö¿ièe i°°ôèei ñoðãàêò, õ°ãæêèei ñoãàлãàà
Cyргaлт
“Бүү Ай” ÖÖE íü òáõíèê òáõíîëîãûí õºãæëèéã äàãààä øèíý òîíîã òºõººòºìæ
îòóóëæ èòæ áàéãàà áºãººä ò¿¿íèéã ÿàæ àøèãëàõ, óãñòàõ òàëààò ººòñäèéí
èíæèíáò òáõíèêèéí àæèëëàã÷èäûã áàéíãà ñóòãàæ çààâàò çºâëºãºº ºãºõ
áîëíî. Yíý ñóòãàëòûã ÿâóóëàõ íü ìàø èõ à÷ õîëáîãòîëòîé þìàà.
Энэ сургалтLн ÿâóóëàõàä öайгууллагад хийгдэх ажил нь öол
1. Хэрэгuээг тодорхойлох: Энэ нь ¬иг үүргийн öиелэлт, öайгууллагLн
шинжилгээ, ажил¬инL шинжилгээг хийх öолно
2. Ажил¬инL сургалтанд сурах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох:
Eрөнхий ¬адвар, öолон ¬иг хандлага мотиваuийг тодорхойлох
öолно.
3. СургалтLг nвуулах ор¬инг öүрдүүлэх: сургалтLн зорилго үр дүнг
таамаглах, материал нөөuийг öололuоог судлах, урьд¬илан öэлдэх
гэх мэт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
4. СургалтLн арга механизмLг сонгох: Šмар аргаар сургалтLг
nвуулахаа сонгох, үүнд nерзентаuи, öүлгийн сургалт гэх мэт.
5. СургалтLн үр нөлөөг судлах: СургалтLн үр дүнг хэмжих хnналтLн
арга öарилLг зохион öүтээх öөгөөд орлого-зарлагLн шинжилгээ
хийх öолно.
Зураг N1
Tycлax aжилтaн õэлтгэx cyргaлт
СургалтLн зорилго: Lинээр элсэн орж öуй ажил¬нLг сургах, öуžу
ажлLн öайранд дасгах, хамгийн öага зардлаар хурдан хугаuаанд
öэлтгэх
СургалтLн арга хэлöэр: Энэ сургалтLг ажлLн öайр дээр шууд эрхлэн
nвуулах öолно. Үйл ажиллагаанL хугаuаа нь -14 хоног үргэлжилэх
-1 сар туслах ажилтан
СургалтLн зардал: Зардал -Tухайн ажлLн öайрнL ажлLн хөлсний 40%
-Сургаг¬ийн ажлLн хөлс ажлLн хөлсний 50%
-АжлLн öайранд дээрээс гарах эрсдлийн ажлLн
хөлсний 30%
-Үнэлгээг ав¬ nвуулах – 10%
СургалтLг үнэлэх: 14 õîíîãîîñ -1 сар сургалтанд сууснL эuэст ажлLн öайр
дээр шалгалт ав¬ ур ¬адварLг тодорхойлох, мөн хамтран ажиллагсдLн
сэтгэгдэл, өөрийн ажилдаа хандах хүсэл эрмэлзэл гэх мэт хү¬ин
зүйлүүдийг харж үзэх öөгөөд эuэст нь хариуuсан инженер, хүний
нөөuийн меíáæèò шийдвэрлэн ажилд авна.
Œàëèí, øàãíàë óòàìøóóëëûí ñèñòáì
Ö°ã°êì°ðèei
iýìýããýê õ°êñ,
oðàìoooêàêûi
õýêáýð
•êãîõ i°õô°ê •êãîããîõ õýìæýý
Öýãèeã
îêãîõ
íäñýí öàëèí Aæèë àëáàí
òóøààëûí ÷èã
¿¿òýãòýé
õîëáîãäóóëàí õèéæ
ã¿éöýòãýõ ¸ñòîé
àæèë
Œàãààò òîîöîí
õºäºëìºòèéí
ãýòýýíä çààñàí
õýìæýýãýýò îëãîíî.
Nàò á¿òèéí
5, 20- íä
Aìòàëò áàÿòûí ¿áýò
àæèëëàñíû õºëñ
Oëñ íèéòýýòýý
àìàòäàã
òýìäýãëýëò áàÿò
áîëîí áàéãóóëãûí îéí
áàÿò
Íýã ºäòèéí öàëèí
*2
Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
غíèéí öàãààò
àæèëëàñíû õºëñ
Øºíº àæèëëàõ
ýýëæã¿é àæèëòàí
øºíèéí öàãààò
äóóäàãäàí èòýõ
Íýã ºäòèéí öàëèí*2 Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
Aëáàí òóøààë õîñëîí
àæèëëàñíû íýìýãäýë
Aæèëòàíã áàéõã¿é
áàéñàí ¿áä îòëîõ
áîëîìæòîé àëáàí
òóøààëòàí îòëîæ
àæèëëàõ
Aæèëëàñàí öàã *
îòëîæ áàéãàà
àæèëòàíû öàãèéí
õºëñ
Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
Îíöãîé äààëãàâàò
áèáë¿¿ëñýíèé
øàãíàë
Îíöãîé äààëãàâàò
áèáë¿¿ëñýí
òîõèîëäîëä
íäñýí öàëèíãèéí
60-100 %
Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
Oòàëäààíò øàãíàë Oýìöýýí óòàëäààí
çîõèîí áàéãóóëàõàä
øàãíàëò áàéòàíä
îòñîí òîõèîëäîëä
Oóõàéí íºõöºë
áàéäàë òýìöýýíèé
öàò õ¿òýýíýýñ
øàëòãààëíà
Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
‹èëèéí ýöñèéí ¿ò
ä¿íãèéí øàãíàë
Aæëûí ã¿éöýòãýë
áèáë¿¿ëñýí áàéäàë
íü õàìãèéí ñàéí
íäñýí öàëèíã *
10 –ààñ áàãàã¿é
õýìæýýíèé ýä
ìàòáòèàë ìºíãºí
õºòºí㺺ò
‹èëèéí
ýöýñò
Oýòãýìæ Îéòûí õàìààòàí íàñ
áàòñàí
—ìàò
õàìààòàéãààñ íü
øàëòãààëàí ¿íäñýí
öàëèíãèéí 20-60%
Oóõàéí
òîõèîëäîë
á¿òò
Oãèðãêàãûi çàðãàê
² Çàðãêûi iýð
Öýìæèõ
iýãæ
Öýìæýý
lýãæèei
çàðãàê
Ñàðûi ièeò
çàðãàê
1 Aâòîìàøèí
1
(çàñâàò ¿éë÷èëãýý) ø 2 50000 100000
2 Øàòàõóóí ëèòò 400 (ÄO) 168000
3 Øàòàõ òîñëîõ ìàòáòèàë ëèòò 15 400 6000
4
Oòàñ
2
- Iîáèêàòò
- Iîáèêîì
ø
ø
5
1
15000
-
75000
200000
A¿ãã 549000
1
!¿é"ýòãýõ #àõèðàë, $ð%íõèé ì$í$æ$ð à&òîìà'èí õýðýãëýíý.
2
!¿é"ýòãýõ #àõèðàë ìîáè(îì)í ¿íäñýí õýðýãëýã÷, $ð%íõèé ì$í$æ$ð, õ¿íèé í%%"èéí ì$í$æ$ð, äóëààí) "$õèéí
$ð%íõèé èíæ$í$ð, ñ*èðòèéí "$õèéí $ð%íõèé èíæ$í$ð, ¿éëä&ýðëýëèéí ì$í$æ$ð ìîáè(àðò)í õýðýãëýã÷ áàéíà.
CAНXҮҮГИHН TӨЛӨBЛӨГӨӨ
€aрдaл, үр дүнгиnн тооuоо
lýãæ á¿тээгдэxүүниn өөриnн өртгиnн тооuоо, iýãæèei ¿iý :
² Çàðãêûi àiãèêàê Ayãàòàe áýêýi
õîîê
1 Iàòáòèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàòäàë 80
2 Öºäºëìºòèéí çàòäàë 8
3 Yò÷èì õ¿÷íèé çàòäàë 15
4 Oýýâòèéí çàòäàë 16
5 íäñýí õºòºíãèéí ýëýãäëèéí çàòäàë 17
6 Nàâ áàãëàà áîîäëûí çàòäàë 10
7 Öºäºëìºò õàìãààëëûí çàòäàë 7
8 Aîòëóóëàëò ìàòêáòèíãèéí çàòäàë 7
9 Çàõèòãàà, óäèòäëàãûí çàòäàë 10
10 éëäâýòëýë ¿éë àæèëëàãààíû áóñàä çàòäàë 12
11 Íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿íèé á¿òýí ººòèéí ºòòºã (íýãæèéí íèéò
çàòäàë)
200
12 Íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý 250
13 Íýãæèéí àøèã 50
Bорлyyлaлтын орлогын •рогноs ‚2010 оны 1- р caр - 2012 оны 12 - р caрƒ
№ Bүтээгдэxү
үн
Hэг
ж
үнэ
(төг
.)
2006 он ‚H„н. төг.ƒ
lèeò
(ìÿí.òº
ã.)
1-р
сар
2-р
сар
3-р
сар
4-р
сар
5-р
сар
6-р
сар
7-р
сар
8-р
сар
9-р
сар
10-р
сар
11-р
сар
12-р
сар
1. Ayãàòàe
áýêýi õîîê
‚oƒ
250
200
00
200
00
200
00
235
00
260
00
300
00
350
00
400
00
430
00
450
00
460
00
460
00
9542
0.00
(HӨАT 15%)
(ìÿí.òºã.)
360.
00
360.
00
360.
00
423.
00
468.
00
540.
00
630.
00
720.
00
774.
00
810.
00
828.
00
828.
00
1431
3.00
Bорлyyлaлты
н
Орлого‚ìyi.ò°ã

240
0
240
0
240
0
282
0
312
0
360
0
420
0
480
0
516
0
540
0
552
0
552
0
8110
7.00

Bүтээгдэxүүн Hэгж
үнэ
(төг.)
2007 он ‚H„н. төг.ƒ 2008 он ‚H„н. төг.ƒ
1-ò óëèòàë 2-ò óëèòàë 3-ò óëèòàë 4-ò óëèòàë ‹èëä
1. Ayãàòàe
áýêýi õîîê ‚oƒ
250 131000 142000 150000 150500 137640.00
(HӨАT 15%)
(ìÿí. òºã.) 2358.00 2556.00 2700.00 2709.00
20646.00
Bорлyyлaлт
ын
Орлого
‚ìyi. ò°ã.ƒ
15720.00 17040.00 18000.00 18060.00
116994.00
+,-./01 ү1, 12 +Ө34 56751 ү1, 85915.
2006 îiû ìaтeриaл түүxиn эдиnн saрдaл ‚ìyi.төг.ƒ
№ Tүүxиn
эд
Hэг
ж
үнэ
(төг.
)
2006 он ‚ìyi.төг.ƒ
1-р
сар
2-р
сар
3-р
сар
4-р
сар
5-р
сар
6-р
сар
7-р
сар
8-р
сар
9-р
сар
10-
р
сар
11-
р
сар
12-р
сар
lèeò
(ìÿí. òºã.)
1 Îòîñ äýýä
ãóòèë
(êã)
450
162
0
16
20
162
0
1903
,5 2106
243
0
283
5
324
0
348
3
364
5
372
6
372
6 6470.784
2 ¿õòèéí
ìàõíû
áýëäìýë
( êã)
150
0
200
20
0 200 235 260 300 350 400 430 450 460 460
8876.25
3 Öàòààñà 60 60 60 70,5 78 90 105 120 129 135 138 138
í ëóóâàí
(êã)
500
295.87
4 Öàòààñà
í õºì¿¿ë
(êã)
500 60 60 60 70,5 78 90 105 120 129 135 138 138
295.87
íèéò 15938.774
2007, 2008 îiû ìaтeриaл түүxиn эдиnн saрдaл ‚ìyi.төг.ƒ
¹
Tүүxиn эд
Hэгж
үнэ
(төг)
2007 он ‚H„н. төг.ƒ 2007
‚H„н.
төг.ƒ
2008 он
‚H„н. төг.ƒ
1-ò óëèòàë 2-ò óëèòàë 3-ò óëèòàë 4-ò óëèòàë íèéò
1 Îòîñ äýýä
ãóòèë (êã)
450
10611 11502 12150 12190,5
20904.1
0
27000.00
¿õðèei ìàõiû
áýêãìýê ‚ êãƒ
1500
1310 1420 1500 1505
8602.50 90000.00
Öàòààñàí
ëóóâàí (êã)
500
393 426 450 451,5
860.25 30000.00
Öàòààñàí 500 393 426 450 451,5 860.25 30000.00
õºì¿¿ë (êã)
* - Tээврийн зардлLг тусад нь тооuов.
…aлингиnн saрдaл
№ Aлõaн тyшaaл Орон тоо Caрын
дyндaж
uaлин
Caрын
uaлингиn
н caн
НДШ,
ЭMД
‚19.5†ƒ
Caрын
uaлингиn
н saрдaл
Жилиnн
uaлингиn
н saрдaл
Bэлэн xоолны үnлдaэр
1 Eрөнхий захирал 1 300000 450000 58500 241500 2898000
2 Марƒетингийн
менежер
1 200000 350000
39000
161000
1932000
3 Үйлдвэрлэлийн
менежер
1 200000 350000
39000
161000
1932000
4 Хүний нөөuийн
менежер
1 200000 350000
39000
161000
1932000
5 Санхүүгийн
менежер
1 200000 350000
39000
161000
1932000
6 БорлуулалтLн
менежер
5 100000 230000
19500
80500
966000
7 Инженер 1 100000 230000 19500 80500 966000
8 Hnгтлан 1 110000 250000 21450 88550 1062600
9 Hnрав 1 90000 215000 17550 72450 869400
10 Aолоо¬ 5 100000 230000 19500 80500 966000
11 Хамгаалаг¬ 2 70000 195000 13650 56350 676200
12 А¬иг¬ 2 60000 185000 11700 48300 579600
13 Үйл¬лэг¬ 2 60000 185000 11700 48300 579600
14 Tехнологи¬ 1 100000 230000 19500 80500 966000
15 Ээлжийн мастер 16 100000 230000 19500 80500 966000
Bүгд 41 1999000 4030000 388050 1601950 19223400
Öàõèêãàài ýð÷èì õ¿÷ièe çàðãàê
¹ Yò÷èì õ¿÷íèé çàòäëûí àíãèëàë Íèéò ä¿í (ìÿí.òºã.)
1 Œàõèëãààí ýò÷èì õ¿÷íèé
çàòäàë
1070.362
2 Öàëààëòûí çàòäàë 55279.250
3 Oóò, óñíû çàòäàë 200.750
lEEO įl 56550.365
Aè÷èã õýðãèei çàðãàê
Nàíõ¿¿, çàõèòãàà, á¿òòãýë òîîöîîíû áàòèìò, ìàÿãò, áàãàæ õýòýãñýë ã.ì îòíî. Nàòûí öàëèíãèéí ñàíãèéí 0.3%-ò
òîîöîæ ñàòä 16935 òºãòºã çàòöóóëíà.
Çàõèðãàà àæ àõoei çàðãàê
Aæ àõóéí áàãàæ õýòýãñýë, óòñãàë çàòäàë, òîõèæèëòèéí çàòäàë, àæ àõóéí ýä õîãøëèéí çàñâàò,
¿éë÷èëãýý ã.ì îòíî. Nàòûí öàëèíãèéí ñàíãèéí 1.5%-ò òîîöîæ ñàòä 84675 òºãòºã çàòöóóëíà.
Öîêáîîiû çàðãàê
Oòàñiû òîî
Ñooð‡
õoðààìæ
lýã ìèioòûi òàðèˆ Ñàðûi õýðýãêýý ‚ìèiƒ
Ñàðûi ièeò
çàðãàê
Ñooðèi
õîêáîî
¯¿ðýi
õîêáîî
Öîò
õîîðîiã
Ñooð
èi
õîêáîî
¯¿ðýi
õîêáîî
Öîò
õîîðîiã
Äóòàâ 6900*3 7 òºã 50 òºã 150-250 600 400 650 174900
Oýýâðèei çàðãàê
² Çàðãêûi iýð
A÷ààiû
õýìæýý
‰âàõ çàe ‚êìƒ
lýãæèei
çàðãàê*
Šèêèei ièeò çàðãàê
‚ìyi.ò°ãƒ
1 O¿¿õèé ýäèéí òýýâýòëýëò 1.1 òí 1000 11496.3 11496.3
2
Oóñëàõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé òýýâýòëýëò
61.6 òí
77 òí
360 (OA)
10 (Öàò-õîòèí)
97.5
119.5
2162.16
92.015
5
Nýëáýã õýòýãñýë, ìàòáòèàëûí
òýýâýòëýëò
40 òí 360 97.5 1404.0
6 Äîòîîä òýýâýòëýëò 10276 1 êì 328.7 3377.72
A¿ãã
23653.795
*- :îíí (ì à÷ààí) ¿íèéã óëñ)í íýãäñýí òàðè;ààð <Õà&ñðàëò =4>
Ö°ã°êì°ð õàìãààêêûi çàðãàê
² Öàìãààêàõ õýðýãñýê lîðì
Öýðýãôýý
‚æèêãƒ
lýãæèei ¿iý Šèêèei ièeò çàðãàê
Äoêààiû ñòàiô
1
ªâëèéí
– ªìä, öàìö
– Yñãèé ãóòàë
– Aýýëèé
1/ 2 æèë
1/ 2 æèë
1/ æèë
19
19
38
15000
5000
300
285000
95000
11400
2
Çóíû
– ªìä, öàìö
– Äóòàë
– Aýýëèé
1/ æèë
1/ æèë
1/óëèòàë
38
38
152
7000
5000
200
266000
190000
30400
3 Öàìãààëàëòûí ìàëãàé 1/ 5 æèë 8 12000 96000
4 Öîòäëîãî òàéëàõ øèíãýí 1/õîíîã 12540 450 5643000
5 Öîøóóâ÷ 1/æèë 38 2000 76000
Bэлэн xоолны ¿eêãâýð
1 ‡æ á¿òýí õóâöàñ 1/æèë 30*2 ýýëæ 5000 300000
2 Øààõàé 1/æèë 30 2000 60000
A¿ãã
7052800
Yêýããýê õîðîããêûi oèìòãýê
² ¯iãñýi õ°ð°iãèei iýð ªðò°ã ‚ìyi.ò°ãƒ
Šèêèei
ýêýããýê
Ñàðûi ýêýããýê
1
Oîíîã òºõººòºìæ (10%)
– Äóëààíû ñòàíöûí
– Бэлэн хоолнL ¿éëäâýòèéí
250000.0
385000.0
25000.0
38500.0
2083.3
3208.3
2
Aàòèëãà (2.5%)
– Äóëààíû ñòàíöûí
– Бэлэн хоолнL ¿éëäâýòèéí
– Eîíòîòûí
199900.0
157400.0
120000.0
4997.5
3935.0
3000.0
416.46
327.92
250.0
A¿ãã
1112300.0 75432.5 6285.98
Ñýêáýã õýðýãñýêèei çàðãàê
Nýëáýã õýòýãñëèéí æèëèéí çàòäëûã òîíîã òºõººòºìæèéí ¿íèéí ä¿íãèéí 3%-ò òîîöú¸. Oîíîã òºõººòºìæèéí ºòòºã
635.0 ñàÿ òºãòºã. ¿íèé 3% íü 19.05 ñàÿ òºãòºã.
Aðèoi ôýâðèei çàðãàê
² Çàðãêûi iýð Öýðýãêýý Öýìæýý
lýãæèe
i
çàðãàê
Ñàðûi ièeò çàðãàê
1 Aàòààíû ñàâàí Nàò 20 ø 200 4000
2 Oãààëãûí íóíòàã Nàò 20 êã 1500 30000
3 Aòèóí öýâòèéí öààñ Nàò 96 ø 200 19200
4 Öîãèéí ø¿¿ò Oëèòàë 8 ø 1000 2667
5 Äàòûí ñàâàí Nàò 96 ø 250 24000
6 Öóâèí Ö.æèë 10 ø 3000 5000
7 Aë÷óóò Oëèòàë 90 ø 500 15000
8 Aòèóòãàëûí áîäèñ ñàò 10 êã 500 5000
A¿ãã
104867
Aoñàã çàðãaê
² Çàðãêûi iýð
Öýìæèõ
iýãæ
Öýìæýý
lýãæèei
çàðãàê
Ñàðûi ièeò
çàðãàê
1 Aîòëóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû - - - 1500000
2 Oîìèëîëòûí õîíîã 5 8000 40000
3 Çàò ñóòòàë÷èëãààíû óäàà 1 50000 50000
4 Öîîë, õ¿íñíèé ïîòö 2250 500 1125000
5
Yòñäýëèéí
– O¿¿õèé ýä
– Í¿¿òñ
– Nýëáýã õýòýãñýë
– Aóñàä


60
10
170000
8900
10200000
89000
1500000
1000000
6 Nóòãàëòûí - - - 50000
A¿ãã
15554000
Maрkeтингиnн saрдaл
№ Cyртaлчилгaaны
төрөл
ДaaтaHж Xyгauaa Үнэ
1 Баннер öайршуулах Өдөр öүр 1 сар 420000
2 Pеƒлам (5 сеƒ) Өдөрт 3 удаа 1 сар 900000
3 Tелевизийн öаннер Өдөрт 3 удаа 1 сар 700000
4 Амталгаат худалдаа 14 хоног 500000
5 Суртал¬илгаанL
хуудас
Сард 3 удаа алöан
öайгууллагуудаар
тараах
1 сар 600000
Ниnт 3120000
Aoèãêàõ i°°ô, àæêûi áàeðiû îð÷èi Aoèãêàõ i°°ô, àæêûi áàeðiû îð÷èi
ä/ ä/
ä ä
ͺºöèéí íýò ͺºöèéí íýò Aøèãëàõ äàâòàìæ Aøèãëàõ äàâòàìæ íý íý
ºòòºã ºòòºã
1. 1. Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 600.0 600.0
2. 2. Oáëáôîí àïïàòàò Oáëáôîí àïïàòàò ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 20.0 20.0
3. 3. •àêñûí àïïàòàò •àêñûí àïïàòàò øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 100.0 100.0
4. 4. Öóâèëàã÷ òºõººòºìæ Öóâèëàã÷ òºõººòºìæ øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
5. 5. ªíãºò S••n–r ªíãºò S••n–r øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
6. 6. Ëàçáò ïòèíòáò Ëàçáò ïòèíòáò øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 200.0 200.0
7. 7. Nóóäëûí àâòî ìàøèí Nóóäëûí àâòî ìàøèí øààòäëàãàòàé ¿áä øààòäëàãàòàé ¿áä 3 000.0 3 000.0
8. 8.
Aëáàí êîíòîòûí èæ á¿òýí òàâèëãà Aëáàí êîíòîòûí èæ á¿òýí òàâèëãà ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì
1200. 1200.
0 0
9. 9. Náéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý Náéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 535.0 535.0
Aшиглax нөөu, aжлын õanрны орчин
Ä/ä Ä/ä ͺºöèéí íýò ͺºöèéí íýò Aøèãëàõ äàâòàìæ Aøèãëàõ äàâòàìæ íý ºòòºã íý ºòòºã
1. 1. Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë Eîìïüþòáòèéí èæ á¿òäýë ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 600.000 ¥ 600.000 ¥
2 2. . Aëáàí êîíòîòûí òàâèëãà /øèòýý, Aëáàí êîíòîòûí òàâèëãà /øèòýý,
ñàíäàë, ºëã¿¿ò ãýõ ìýò/ ñàíäàë, ºëã¿¿ò ãýõ ìýò/
ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 900.000 ¥ 900.000 ¥
3 3. . Äîòîò óòàñ Äîòîò óòàñ ºäºò òóòàì ºäºò òóòàì 80.000 80.000 ¥ ¥
4. 4. Aóñàä Aóñàä
Oãèðãêàãûi çàðãàê
² Çàðãêûi iýð
Öýìæèõ
iýãæ
Öýìæýý
lýãæèei
çàðãàê
Ñàðûi ièeò
çàðãàê
1
Aâòîìàøèí
1
(çàñâàò
¿éë÷èëãýý)
ø 2 50000 100000
2 Øàòàõóóí ëèòò 400 (ÄO) 168000
3 Øàòàõ òîñëîõ ìàòáòèàë ëèòò 15 400 6000
4
Oòàñ
2
- Iîáèêàòò
- Iîáèêîì
ø
ø
5
1
15000
-
75000
200000
A¿ãã 549000
Pисƒийн тооuоо
)отоод ор¬нL рисƒ Iадаад ор¬нL рисƒ
• Tоног төхөөрөмжийн гэнэтийн
эвдрэл
• Ажил хаnлт
• Байгалийн гамшиг
• Эдийн засгийн хnмрал
• TатварLн өсөлт
• Tехнологийн хоuрогдол
• Hийлүүлэг¬ гэрээгээ зөр¬их
• Tүүхий эд хугаuаандаа ирэхгүй
öайх
• Ажил¬идад тохиолдох гэнэтийн
осол
• Iологдол их гарах

• Tехнологийн хөгжил
• Lинээр өрсөлдөг¬ орж ирэх
• Lинэ öүтээгдэхүүн зах зээлд
нэвтрэх

Эрсдлийн санг uэвэр ашгийн 10%-аар öайгуулна. Энэ нь гэнэтийн эрсдэл
гарсан тохиолдолд үйлдвэрлэлээ хэвийн nвуулахад шаардлагатай тогтмол
öайх ‚стой нөөuийн хэмжээ žм.
Xaacрaлт 1
Oóñ ¿éëäâýò íü áàéãóóëàãäñíààò ìîíãîëûí õýòýãëýã÷äèéí õýòýãöýýã õàíãàõ,
ìîíãîë õ¿íèé õýòýãëýýíèé îíöëîãò òîõèòñîí õÿìä ºòòºã á¿õèé áýëýí õîîë çàõ çýýëä
íýâòò¿¿ëýõ çîòèëãîòîé áàéíà. Oóñ áèçíáñ íü 16-59 íàñíû èäýâõèòýé õ¿í àì áóþó àæèë
ýòõëýãñýä, äóíäàæ îòëîãîòîé õ¿ì¿¿ñèéã õàìòàõ áºãººä ýíý íü ìîíãîëûí õ¿í àìûí 60 îò÷èì
õóâèéã ýçýëæ áàéíà.(ìîíãîëûí íèéò õ¿í àì 2504.6 ñàÿ 2003 îíû áàéäëààò). Eîìïàíè çàõ
çýýëä ººòèéí áàéò ñóóòüòàé, íýò õ¿íäòýé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí áòýíä á¿òýýõ
ÿâäàë þì
Eîìïàíè ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàíààò 20-50 õ¿íèé àæëûí áàéòûã ýõíèé ýýëæèíä áèé
áîëãîõ áîëîìæòîé.
Îò÷èí ¿áä õýòýãëýã÷èä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý áèø õýòýãöýýíäýý
íèéöñýí, ÷àíàòòàé, àþóëã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ýòõýìëýäýã áîëñîí áà áèá áÿëäàòàà
õºãæ¿¿ëýõ, õîîëîî òîõèòóóëàõ ñîíèòõîëòîé áîëæ èë¿¿ îëîí òºòëèéí èë÷ëýã ñàéòàé
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í õýòýãëýõ áîëñîí áàéíà.
2004 îíû ýöñèéí ä¿íãýýò ìàíàé óëñàä íèéò 25356 àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãàà
ÿâóóëæ áàéãààãèéí äîòîò 50 õ¿òòýë àæèëëàãñàäòàé àæ àõóéí íýãæ 96.0 õóâèéã
ýçýëæ áàéíà. Yäãýýò æèæèã, äóíä àæ àõóéí íýãæ¿¿ä óëñûí òºñâèéí 1.8 õóâèéã
á¿òä¿¿ëæ, 300 ìÿíãà ãàòóé õ¿íèéã àæëûí áàéòààò õàíãàæ áàéíà. Iàíàé óëñàä
ÿäóóòàë, àæèëã¿éäýë äîòâèòîé áóóòàõã¿é áàéãààãèéí íýã øàëòãààí íü æèæèã, äóíä
¿éëäâýò ýòõëýã÷èä, ò¿¿í÷ëýí àëáàí áóñ ñáêòîòò õóâèàòàà õºäºëìºò ýòõëýæ áóé
õ¿ì¿¿ñèéã òºòººñ ñàíõ¿¿ãèéí òîäîòõîé áîäëîãîîò äýìæèõã¿é áàéãààòàé õîëáîîòîé. ‡éìä
æèæèã, äóíä ¿éëäâýòèéí ýòõ ç¿éí îò÷èíã áîëîâñòîíãóé áîëãîõ, òàòâàò, ñàíõ¿¿ãèéí
áîäëîãîîò äýìæèõ, òýäýíä ¿ç¿¿ëæ áàéãàà ¿éë÷èëãýýã ò¿òãýí øóóòõàé, õ¿íä ñóòòëûí
äàòàìòã¿é áîëãîõ, òóñ ¿éëäâýòëýëä àæèëëàãñäûí ìýäëýã, óò ÷àäâàòûã
ñàéæòóóëàõ, çºâëºë㺺, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çýòýã àòãà õýìæýýã àâàõ øààòäëàãà
óòãàí ãàò÷ áàéíà.
Xaacрaлт 2
Aýêýi õîîêiû õýðýãêýã÷èei ñoãàêãàà
Ñoãàêãààiû çîðèêãî: Aýëýí õîîë õýòãëýã÷äèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààòõè ñàíàë
áîäîë, õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâèéã òîäòóóëàõ çîòèëãîòîé
1.Oàíû íàñ
à. 0-16 á. 16-59 â. 59 -äýýø
2. Oàíû îòëîãî /Iÿíãàí òºãòºã/
à. 0-100 á. 100-300 â. 300- äýýø
3. Oà áýëýí õîîë õóäàëäàí àâàõäàà àëü ¿ç¿¿ëýëòèéã íü ÷óõàë÷èëäàã âý?
à. ñàâàëãàà á. ¿íý â. ÷àíàò ã. áóñàä
4. Oàíä áýëýí õîîëíû ñàâëàëò ÿìàò áàéâàë òîõèîëìòîé âý?
à. óóòòàé á. õóâàíöàò ñàâòàé
5. íèéí õóâüä ÿìàò áàéâàë òîõèòîìæòîé âý?
à.100-200¥ á. 200-500¥ â. 500- 1000 ¥ ã. 1000- äýýø¥
6. Oà ÿìàò óëñûí áýëýí õîîë õýòýãëýäýã âý?
à. Öÿòàä á. Îòîñ â. Nîëîíãîñ ã. Aóñàä
7. Oà õýòýãëýäýã áýëýí õîîëîíäîî õýò ñýòãýë õàíàìæòàé áàéäàã âý?
à. á¿òýí ñýòãýë õàíàìæòàé á. ñýòãýë äóíäóóò â. ñýòãýë õàíàìæã¿é
8. Öýäèéä ÿìàò íºõöºëä áýëýí õîîë õóäàëäàí àâäàã âý?
à. àæèëëàõ ¿áäýý á. ãýòòýý â. áàéíãà
9 Oà õýò òîãòìîë õóäàëäàí àâäàã âý?
à. ºäºò á¿ò á. äîëîî õîíîãò 0-1
â. äîëîî õîíîãò 2-4 óäàà ã. äîëîî õîíîãò 5-6 óäàà
Oàíä áàÿòëàëàà
Öàâñðàêò 3
Oîíîã òºõººòºìæèéí ñîíãîëòûã äàòààõ òáõíîëîãèóäààñ ñîíãîí àâ÷ ¿éë àæèëëàãààíäàà
àøèãëàíà. Ү¿íä:

Aýêýi ãîeìîiãèei ¿eêãâýðèei òîiîã ò°õ°°ð°ìæèei ñoãàêãàà :
AÍÖAO-ûí “ D•™š•n|›•n˜ M••š›n– Wˆr‘™ ” êîìïàíè íü 1984 îíä áàéãóóëàãäñàí áà
ãîéìîíãèéí ÷èãëýëýýò ¿éëäâýòëýë ÿâóóëäàã. 1994 îíîîñ ýõëýí á¿òýýãäýõ¿¿íýý Aüáòíàì,
Oàéëàíä, Íáïàë, Iáêñèê, Iàëàéç, Yíýòõýã, ÎÖO, Aíãëè, Øâáä, Aìáòèê, ‡íäîíáçè çýòýã
îòíóóäàä ýêñïîòòîëæ áàéíà. Oóñ êîìïàíè íü ‹SO 9001 îëîí óëñûí ÷àíàòûí ìáíáæìáíòýýò
ãýò÷èëãýý àâñàí.
Q%BD%.='B. <B(;C-&(-('B. I&A.,'B R&%SI66 0
çóòàã 1.
çóòàã 2.
TUV 8-(-. =%BD%.='B. )%.%= )A,AA&ADE 0 Oã òºõººòºìæ íü æèãíýõ ïòîöáññòîé, 1
øèòõýã áýëýí ãîéìîíã 60 - 90 ãòàììûí æèíòýé ãàòãàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé.
Œîãàê
•Ž• -
3 òîii
•Ž• -
6 òîii
•Ž• -
9 òîii
•Ž• -
12 òîii
•Ž• –
15 òîii
A¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àäàìæ
(òîíí/ íýã ýýëæèíä)
3 òîíí 6 òîíí 9 òîíí 12 òîíí 15 òîíí
Yò÷èì õ¿÷íèé õ¿÷èí ÷àäàë (êèëîâàò) 50 78 90 110 128
Oóòûí çàòöóóëàëò (êã / 1 öàãò ) 1000 1300 2000 2300 2600
Aæèëëàõ õ¿÷èí / 1 ýýëæèíä/ 5 5 6 6 6
A¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý 75*5* 75*5*6 75*5*6 78*5*6 90*5*6
(óòò*ºòãºí*ºíäºò) ìáòòýýò 6

TUV 8-(-. =%BD%.='B. <B(;C-&(-('B. R&%SI66 0
ãóòèë 纺âºòëºõ - îòöóóäàà õèéæ õóòãàõ - ãóòèë ýëäýæ îòîîõ - ãóòèë ç¿ñýæ
äîëãèîòîé õýëáýòò îòóóëàõ - óóòàíä æèãíýõ - õºòãºõ - íóãàëàà ãàòãàí õýò÷èõ -
õàòààõ - õºòãºõ - ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í.
Yäãýýò òîíîã òºõººòºìæèéã ñ¿óäëàí ¿çýæ ýíý äóíäààñ ìàíàé òáõíîëîãè íü
1. Oîíîã òºõººòºìæ á¿òýí àâòîìàò
2. Oóòûí õýòýãëýý õàòüöàíãóé áàãà
3. íý õÿìä
4. Œààøèä çàõ çýýëèéí ºòãºæèëòºíä òáõíîëãèéí øèíý÷ëýë õèéõ
øààòäëàãàã¿é
5. Nàíàë áîëãîæ áàéãàà ¿éë÷èëãýý íü èë¿¿ áîëîìæèéí
Äýñýí øàëòãààíû óëìààñ NPA-300A ãýñýí òîíîã òºõººòºìæèéã ñîíãîí àâñàí.
Öàâñðàêò 4
Öºäºëìºòèéí ãýòýý
Îí Nàò ªäºò ¹ Oëààíáààòàò õîò
Íýã. Aòºíõèé ç¿éë
Yíýõ¿¿ ãýòýýã íýã òàëààñ óëñûí á¿òòãýëèéí ãýò÷èëãýý ________________________
äóãààòòàé, ____________________ òáãèñòáòòýé “БҮҮ АH” ÖÖE-ã òºëººëæ
__________________ àëáàí òóøààëòàé ___________________ îâîãòîé _______________/
Œààøèä àæèë îëãîã÷ òàë / ãýõ, íºãºº òàëààñ IO-ûí èòãýíèé ¿íýìëýõ __________________
äóãààòòàé, òáãèñòáò ___________________ -òýé ____________________ îâîãòîé
__________________ / Œààøèä Aæèëòàí ãýõ / íàò õàòèëöàí òîõèò÷ Iîíãîë Oëñûí íäñýí
Öóóëü, IO-í Öºäºëìºòèéí òóõàé õóóëü, IO-í áóñàä õóóëü òîãòîîìæèä òóõàé ¿íäýñëýí
õàòèëöàí òîõèò÷ áàéãóóëàâ.
Öî¸ò. Äýòýýíèé ãîë íºõöºë
2.1 Aæèëòàí ____________________ îâîãòîé _____________-ã “БҮҮ АH” ÖÖE-ä
——————————————————————————————— 2005 îíû ___ ò
ñàòûí ___ íû ºäòººñ ýõëýí _______________ õóãàöààòàéãààò àæèëëóóëàõààò
ãýòýýã áàéãóóëàâ.
2.2 Aæèëòàí ________________ îâîãòîé ___________________-íèé ¿íäñýí öàëèí ñàòä
——————— òºãòºã.
2.3 Oóõàéí àæèëòàí àæëûí óò ÷àäâàò, èäýâõè ñàíàà÷ëàãà, àæèëëàñàí
õóãàöàà, ¿ò á¿òýýëèéã õàòãàëçàí óòàìøèë îëãîõ àñóóäëûã êîìïàíèéí áòºíõèé
çàõèòëûí çºâëºëèéí õóòëààò õýëýëöýí øèéäâýòëýíý.
2.4 Œàëèíã ñàò á¿òèéí 5, 20-íû ºäò¿¿äýä òîãòìîë òàâüæ îëãîíî.
Äóòàâ. Aæèë îëãîã÷èéí ýòõ ¿¿òýã
3.1 Aæèë îëãîã÷ íü õóóëü òîãòîîìæèíä íèéö¿¿ëýí äîòîîä æóòàì áîëîâñòóóëàí
áàòàëæ ìºòä¿¿ëýõ, àæèëòíààñãýòýýãýýò õ¿ëýýñýí ¿¿òýã, äîòîîä æóòìûã ÷àíä
ñàõèæ àæèëëàæ áàéãààä õÿíàëò òàâèõ, øààòäàõ ýòõòýé.
3.2 Aæèë îëãîã÷ íü àæèëòíûã àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîîãîîò õàíãàõ, àæèë
¿¿òýãòýé íü õîëáîãäóóëàí àæëûí áàéò òîíîã òºõººòºìæ áîëîí áóñàä ç¿éëýýò
õàíãàíà.
3.3 Aæèë îëãîã÷ íü õóóëüä çààñàí ýòõ ýäýëæ, ¿¿òýã õ¿ëýýíý.
ĺòºâ. Aæèëòíû ýòõ ¿¿òýã
4.1 éë÷èëãýýíèé ìáíáæáò íü àæèë îëãîã÷îîñ àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîîãîîò
õàíãóóëàõ, ñàíàë áîäëîî çîõèõ øàòíû óäèòäëàãàä óëàìæëàõ, öàëèí õºëñ,
ýýëæèéí àìòàëò, àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýò¿¿ë àõóéä íèéöñýí õàíãóóëàõ, àæèë
îëãîã÷îîñ ãýòýýãýýò õ¿ëýýñýí ¿¿òãýý áèáë¿¿ëýõèéã øààòäàõ ýòõòýé.
4.2 Aæèëòàí íü Iîíãîë óëñûí õºäºëìºòèéí òóõàé õóóëü áîëîí àæèë îëãîã÷ òàëûí
Öºäºëìºòèéí äîòîîä æóòìûã äàãàæ ìºòäºíº.
4.3 Eîìïàíèé ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû çîòèëãîîò áèé áîëñîí òóñëàõ ¿éë
àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿òýã õ¿ëýýíý.
4.4 Oóõàéí àæèëòàí íü õóóëüä çààñàí ýòõ ýäýëæ ¿¿òýã õ¿ëýýíý.
Oàâ. Oàëóóäûí õ¿ëýýõ õàòèóöëàãà
5.1 Öºäºëìºòèéí õóóëü, Eîìïàíèé ä¿òýì, äîòîîä æóòàì áîëîí ýòõ á¿õèé
áàéãóóëëàãà, ìýòýãæëèéí àæèëòíû ºãñºí ¿¿òãèéã ãýòýýíä çààñàí íºõöëèéí
àäèë ãýæ ¿çýæ õî¸ò òàë äàãàæ áèáë¿¿ëíý.
5.2 Äýòýýíä íýìýëò ººò÷ëºëò îòóóëàõ øààòäëàãàòàé áîë õî¸ò òàëûí
òîõèòîëöñîíîîò òóõàéí ¿áä íü áè÷ãýýò øèéäâýòëýæ ãýòýýíä õàâñàòãàíà.
Yòõýëñýí àæèëäàà õóâèéí ñî¸ë, çàí õàòüöàà, áèáèéí ýò¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë,
ìýòýæëèéí óò ÷àäâàòûí õóâüä òýíöýõã¿é áîëæ àæèë÷èä, õàìò îëíîîñ
øààòäëàãà òàâüñàí ¿áä çàõèòãààíû ñàíàà÷ëàãààò àæëûã ººò÷èëæ ººò
àæèëä øèëæ¿¿ëíý. Çàõèòãààíèé ºãñºí àæëûã õèéõýýñ òàòãàëçàâàë
õºäºëìºòèéí ãýòýýã öóöëàíà.
5.3 Äýòýýíèé òàëààò ãàòñàí ìàòãààíûã õýëöëèéí æóòìààò æóòìààò
òîõèòîëöîõã¿éä õ¿òâýë ø¿¿õýä øèéäâýòë¿¿ëýõ ø¿¿õèéí øèéäâýòèéã ýöñèéí
øèéä õýìýýí õî¸ò òàë õ¿íäýòãýí ¿çýõ
Çóòãàà . Äýòýýã öóöëàõ ¿íäýñëýë, ãýòýýã ä¿ãíýõ ñóíãàõ æóòàì
6.1 Yíýõ¿¿ ãýòýýã àæèëòíû ñàíàà÷ëàãààò áè÷ãýýò õ¿ñýëò ãàòãàñàí íºõöºëä
Iîíãîë Oëñûí Öºäºëìºòèéí òóõàé õóóëèéí 38,39-ò ç¿éëèéã ¿íäýñëýí öóöëàæ
áîëíî.
6.2 Öºäºëìºòèéí ãýòýýã çàõèòãààíû ñàíàà÷ëàãààò öóöëàõ áîë õºäºëìºòèéí
òóõàé õóóëèéí 40-ò ç¿éëèéã ¿íäýñëýõèéí çýòýãöýý àæèë îëãîã÷ äîò äóòäñàí
íºõöºëä çàõèòãààíû ñàíàà÷ëàãààò ãýòýýã ÿìàò íýã áîëçîëã¿éãýýò öóöëàæ
çºâõºí àæèëëàñàí õóãàöààíû òîîöîîã õèéíý.
A. Aæèëòàí áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóòàì, òóøààë øèéäâýòèéã õ¿íäýòãýí ¿çýõ
øàëòãààíã¿éãýýò çºò÷ñºí.
A. Oäèòäëàãààñ ºãñºí ¿¿òýã äààëãàâàòò õàéíãà õàíäñàí
6.3 Oàëóóäûí àëü íýã íü ãýòýýã öóöëàõ, ººò÷ëºõ òàëààò ñàíàë òàâèàã¿é
òîõèîëäîëä ãýòýýã àíõ áàéãóóëñàí õóãàöààãààò ñóíãàñàíä òîîöíî.
6.4 Äýòýýíèé áèáëýëòèéã ñàòä íýã óäàà ãàòãàæ ä¿ãíýíý.
6.5 Yíýõ¿¿ ãýòýýã õî¸ò õóâü ¿éëäýæ íýã õóâèéã “ Íàòíû öàöòàã” ÖÖE-èéí
çàõèòãààíä íºãºº õóâèéã àæèëòàíä ºãíº.
6.6 Äýòýýíä õî¸ò òàë ãàòûí ¿ñýã çóòæ áàòàëãààæñàí ºäòººñ ýõëýí õ¿÷èí
òºãºëäºòò òîîöíî.
Äîëîî. Äýòýýíä íýìýëò ººò÷ëºëò îòóóëàõ
……………………………… Îâîãòîé ………………………õºäºëìºòèéí õóóëèéí
……………… ç¿éëä çààñíààò ãýòýýíèé ……………………………....-ä
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………… íºõöºëèéã íýìýëòýýò îòóóëàâ.
Äýòýý áàéãóóëñàí:
“БҮҮ АH” ÖÖE-èé Aæèëòàí……………………….
Çàõèòãààã òºëººëæ: îâîãòîé ………………………..
Öàâñðàêò 5
Meнeжeрүүдиnн үүрэг
Maрkeтингиnн Heнeжeр
– Зар суртал¬илгааг хариуuан ажиллуулах
– Yдирдах, зохион öайгуулах
– Зах зээлийн нэмэгдэл судалгаа шинжилгээ хийх
– Ажил¬дLн сэтгэгдлийг сонсох
– Сургалт семинар nвуулж öайх
– Lийдвэр гаргах
Ñàiõ¿¿ãèei ìàiàæàð
– Nàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ãàòãàõ
– Öºòºíãèéã ýòãýëòýíä îòóóëæ áàéõ
– Eàññíû îòîëò, ãàòàëòûã õÿíàõ
– Eîìïàíèé òàéëàí áàëàíñûã õºòëºõ
– Äàòãàä òàéëàí òàâüæ áàéõ
¯eêãâýðêýêèei ìàiàæàð
– éëäâýòëýëèéí õýñãèéí àæëûã õÿíàæ áàéõ
– Øààòäëàãàòàé ¿áèéí òîíîã òºõººòºìæèéã õÿíàõ
– Aæèë÷äûí ñýòãýãäýë, àæëûí áàéòíû íºõöëèéã õÿíàæ áàéõ
– Œáõèéí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õÿíàõ
– A¿òýýãäýõ¿¿íä ÷àíàòûí õÿíàëò òàâèõ
Ö¿ièe i°°ôèei ìàiàæàð
– Aæèë÷äûí ñýòãýãäýë, ñýòãýë õàíàìæèéã ñóäëàõ
– Øààòäëàãàòàé áîëîâñîí õ¿÷íèéã ñóòãàõ, àæèëä àâàõ
– Aæëûí áàéòíû øèíæèëãýýã õèéæ áàéõ
– Aæèë÷äûí á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëæ áàéõ
– Aæèë÷äûí ÷àíàòûã õÿíàõ
Aæ àõoe õàðèoôñài ìàiàæàð
– Aàéãóóëëàãûí õýâèéí àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ
– Aæèë÷äûí øààòäëàãà ãàòñàí òîõèîëäîëä ¿éë÷ëýõ
– Aãóóëàõûí áîëîí àæëûí áàéòíû çàñâàò ¿éë÷èëãýýã öàã òóõàéä íü õèéæ
áàéõ
Eiæàiàð
– Oîíîã òºõººòºìæèéí õýâèéí àæèëëàãààã õÿíàõ
– íäñýí àæèë÷äûí á¿òýýìæèéã õÿíàõ
– Oòñãàë çàñâàò áîëîí ãýíýòèéí ãýìòëèéã çàñâàòëàõ
¯iãñýi àæèêòài
– ªãñºí ¿¿òýã äààëãàâòûã öàã òóõàéä íü áèáë¿¿ëýõ
– Oîíîã òºõººòºìæèéã õýâèéí àæèëëóóëàõ
– ªºòèé㺺 õºãæ¿¿ëæ áàéõ
– Aæëûí áàéòíû ñàéæòóóëàëòûã ñàíàë áîëãîæ áàéõ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->