‫•••••••• ••• •‬

‫•••••••• ••••• •‬
‫ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ‬

‫••••••••• •••• •‬
‫••••••• • • •‬
‫•••‬
‫••• ••••••‬
‫••••• •• ••‬
‫• •‪ñ‬‬

‫‪/‬‬

/

:

L1 0 / . -M
»
«

«

»
»
«

«

ÊÉ È ÇM

«

»

»

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë
LÜÛ

:
:9 8 7[
È Ç[

ZFE D C B A@ ? > = < ;
ZÓ ÒÑ ÐÏ ÎÍ Ì Ë Ê É

»

«

:
Z{z y xw v ut[
po n m l k j i h g fe d[

Zz y x w v u t s r q

»

«

:

»

«
»

«
»

«

:

:

«

»

»
«

(

:

:(

)

)

(
(
(

)

)
)

:

»

«

«

»
»
«

«

»

»

«
»
«
»

«
»
«

»

«

»
«

.

:

»

«

:

:
:

:
-

:

:

-

-

:

:

:

:
:

:

:

:

:
«

»

:

»

»

:

««

:

:

(

)

(

)

:

:

(

)

..

»

«

»

«
»
«

»

"

§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

~} |[
Z© ¨

»

«
»

«

»
««

»

»

««

»

»
«
:

»

«

«

»

«

»

(

)

»
«

»
«
:

»

«
(

)

(

)

»
«

«

»

«

»

«

»

:

»

«
»
«
:

»

»

«

«

«

«

»

»
"

«

»

«
»
«

«

»

»

:

.

»
«

»

«
»
»

«

«

»
»
«
«
»

«

(

(

)

-

.

)

»
«

:

»
«
«
«

»
»

(

)

(

)
»

«

«

»

:

»

«

»

«
»

«

"

»

«

»

«

«

»
«

»

»
«

«

«

»

»
«

»
»

«

»

«

()

»
«

«

«

»

«

»
»

»

«

»

«

«
"

"

»

»

«

»
«
»

«

-

-

»

«
»

«

»

«

«

»

«

«
«
»

»

»

»

«

»

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿[
«
« ZÏ Î Í Ì Ë Ê É

«

«

»
»

Z@ ? > = < ;: 9 8 [

«

»

Z32 1 0[

»
«

»

«
»

«
»

«

«

»

)

(

)

-

-

»

«

«

»

«

»
«

«

»

»
«

»

«

»

«

»

«

»

»
«
»
«

»
«

Zu t s[

«

»

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X[
Zn m l k j i h g f

»

«

(

)

¬« ª © [

Z± ° ¯®

(

)

»
"

»

«

»
«

Z± ° [

»

«

:

»

«

»
«

L K J I H G F E D C B A @[
ZS R QP O NM
ZE D[

»
«

»
«

»
«
»
«
«

»

»

«

"

«

»

»

«
«

»

»

«
:

»
«

® ¬« ª [

Z²± ° ¯

»

«

»

«
°¯ ®[
Z½ ¼» º ¹ ¸ ¶µ´ ³ ² ±
Z@ ? > = < ; : 9 8 7[
±°[

Z´ ³²

»

«
»

»
«

«

»

«
»

«

»

«

«

»
«

»

«

«

»
»

»
«

»
«

«

»

»

"

"

»

»

«

«

«

»

»

»
«

«

«

»

«

»
»

«

«
:

«

«

»

«

»
»:

»

»
«

»
»

«

«

»

«

«

»

«

»
«

»

»

«

«

»
:

»

«

Z S R Q P O NM L K J [

Z ï î í ìë êé èç æ å[

»

»
«

«
«

»

«

-

-

-

-

-

»
«

»

«

»

-

»
«
«

"

"

"

»

"

»

»
«

«

»

«
»

«

«
:

»

«

»

»
«
»

«

»

»

«
«

»
«

«
»
«

»

-

»

«
»
«
«

»

»
«
«
«

»
»

»
«

«

»

»
«

«

»

»

«
«

»

«

»

»

«

»
«

.
«

»

y x wv u t[

Z }|{z

»
«

. ZÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô [

"
«

»

»
»

«
«

«

»

»
«
«

»

»
"

«

»
«
»
«

(

)

_
()

-()

-()

»
«

»

«

»

«

«

«

»

«

»

»

«

«

»

»

«

»

»

«

»

«

«

»
«

»
«

«

»

»

«

»

-

-

»
«

»
«

»
«

»
«
»
(

)

-

«

»
«
«

»
»

«
(

(

)

)

»
«

»
«

«
»
«

»

»

«

»

«
»

«

»

«

-

-

»

«
«

»

«

»

«

»

«

»
«

«

»
»

«

»

«
)('& %$ #[

»

Z× Ö ÕÔ[
Z+ *

«

»
«
«

»
»

«

»

«

»

«

»
«

«

»
»

«

»

«

»

«

»
«

»

»
«
wv utsrqp[

Z

~}|{zyx

«

»

»
«

»

«

»
«
»
«

«

»

«
«

»
»

-

»
«

(

(

)

)

»

«
:

»

«

»

»
«
:

»

«

»

«
»
«

»

»

"

«

«
»

»
»
«

»

«

««

-

«

»

»

«

»
"

«

»

«

»

«

»

«

»
«

»
«

«

»

»

«
«

»

»

«

«

»

»
«
«

«

"

"

»

»

»

"

«

-

»
«

-

-

«

»
«
«

»
«

:

»

»

»

»
»

«

»
«

« «
:

»
«
Zª© ¨§ ¦ ¥¤ £¢¡

~ }[

( )

-

»

«

"
«

»

«

«

»

»

»
«
«

«

»
»

»

»

«
«
»
»

«
«

»

»

»
«

«

«
»

»
«
«

»
«

»

«

»

«

»

»

«
»

«
»
(

)

«

»
«
«

»

«

»

«

»
«

»

w[ :

.[ :

> = <[ :
.[ :

] ZP ON M L[ :

.[ :

]

Z{ z y x

] ZE D C B A @ ?

:

»
«

»
«
»
«

»
«

..

«

»
«

..

»

»

«
«

»

»

«

"

"

«
«

»

»
«

»

«

»

:

:

"

»

«

«

»
:

«

»
«

Ä

Ä

»

...
...

»
«
»
«

«

»
«

»
»

«

»
"

«
»

«
«

»

«
«
«
«

»
»

»
«

»

»

«

«

»

«

»

»

«
«
«

"

»

»
»

»

«

»
«

«

»

«


«
«

»
»

»

«
»

«

«

»

:

«

»

»

«
«

»

«

»

«

«

»

»

«

»

»

»

«

»

«
»

«

«


»


«

»


«
«

»
«

»

»
«

»

«

»
«

«

«

»

»

»
«
»
«
«

»

»

-

««

»

«

»
«

»

«

»
«

»

«

»
«

«

»
»

:

»

«

«

»

:

!!

ÕÔÓÒÑÐ[

çæåäã âáàßÞ ÝÜÛÚÙØ×Ö
0 / . -, + * ) ( ' & %$ # " !
Z <;:987 6543 21

:

:

•
«

»

•

»
«
»

«
»

•

•

«
»

«

•

:
.

.

«

»

Z. -, +[

.

.

.

.


:

»

«
»

«

:

..

:

(

)

«

»

»

«

»

«

»

«

«

«

»

»
«

»

»
»

«

«

«

«

»
»
»

»

«

«

»

»

«

»

«

»
«

»
»


«
:

Z

~}|[

Z\[ ZYXWVUTS[

:

9 8765 4 32 1 0[
»

Z= <; :
«

Zxw v u t sr q p[
²±°¯®¬ «ª ©¨§ ¦[
ÈÇ ÆÅ Ä Ã ÂÁÀ¿ ¾ ½¼» º ¹ ¸ ¶µ ´ ³
ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ÌËÊÉ
Z& %$#"!

»

«

»
«

»

«

»

«
»

«
»
«

"

»

«

»
«

»
«

«
:
-

»

»

«

:
»

«

»

«

:
»
««

»

(

)

»
«

»

«
«

»

»
Á

Á

«

»

«

»
»

«

»

»

«

«

:

.

:

:

:

"

"
"

:

:

«

»

»

«

:
»
«

:

»

«

:
»

«

:

(

)

»
«
»

«

:
«

»


«

«

»

»
»

«

«

»
«

»
»
«
»

"

(

)

«

»
«
»

«

»

»
«

"

«

»

«

»

"

»

«

:
»

«
«

»

»
«
»

«
»
«

»

«

"

"

»

«
««

»
»

:
»

«
»
«

©©© ·®¿²¶»©·-¸ ½±³

«

»

:
»
«

:
»

«

:
»

«

:
»
«

»
«
«

»

:
«

»

»

«

:
«

»

:
Z7 6 5 4 3 2 1[

:
»
«

$ #" !

¾½¼»º¹¸¶µ ´³²±°¯®¬«[
ËÊÉ ÈÇÆÅ ÄÃÂÁÀ¿
)('&%$# "! ÔÓÒÑÐÏÎÍÌ
8765 43 2 1 0/ .-, +*
HGF ED C B A@ ? > =< ;: 9
WVUTSRQPON MLKJI
gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
Znmlkjih

»

«
:

»

«

:

:
»
«

:
»

«

:

»

«

»

«

:
«

»

»

«

:
»
«
»
«

»
«

:

«

»

»
«

«

»

»

«
«

»

«

»

»

»

«
««

»

«

«

»
»

«

»

!!

:( )

«

»
:( )

»

«
:

»
«
«
«

»
»

:
»
«

»

«

«

»

«

»

ÐÏÎÍÌ[

ÝÜÛÚÙØ× ÖÕ ÔÓ ÒÑ

Zèçæ åäã âáàßÞ

.

ZßÞÝÜ[

Zçæåäã[

~ }| { zyxw v uts r[
Z§¦¥¤£¢¡
Z% $#" ![

«

»

Z¯ [
ZX W V U [
Za ` _^] \[ Z[
Zk j ih g f e dc[
Zq p o n m[
Zw v u t s r [
Z
Z

~ } | { z y[

~ }[

Z¤ £ ¢ [

ZÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [

Z² ± ° ¯ ®[

ZÁÀ ¿ ¾[

¸¶µ´[

¿¾½¼» º ¹

ZÂÁÀ

ËÊÉÈÇÆ[
ÔÓÒÑÐÏÎ[

ZÅ ÄÃ[

/ . - , +* )( ' & %$ # " ! Ö Õ
Z43210

C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5[
ZL KJ I HG F E D

ZNM[
ZWVUT SR Q[
a` _^ ]\ [Z Y[
o n m l k j i h gf e d c b
Z}| { zy xwv u ts r qp
Z\ [ Z Y[

¨§¦¥ ¤£¢ ¡

[

Z¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ´ ³² ± ° ¯® ¬ « ª©

¦¥ ¤ £ ¢¡

~ }| { z y x w v[

:987 654[
IHGFE DCBA@ ?>= <;
U T S R Q P ON M L K J
c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
qp o n m l kj i h g fe d
¢¡ ~} |{ zy x w vu t s r
Z§¦¥ ¤£

, + * ) ( ' & % $ # " ![

? >= < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ZA @

N M L K J I H G F E D[
XW V U T S RQ P O
e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y
Zq p on mlk ji h gf

»
«

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , [
CBA @[

Z> = < ; : 9

U T S R Q PO N M L K J I H G F E D
l k ji h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V
} | { zyx w v u t sr q p o n m
Z

~

rq p[
Zx wv uts

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3[
Z8 7[

987[

ZD C B A @ ?

Z@? > =< ;:
Z$ # " ! [
Z8 7[

}| {zyx wv utsr q p[
Z

Zx w[

~

Zx w[

( )

«

»

:
± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥[
ÇÆÅÄ ÃÂÁÀ ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²
ÕÔ ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
Z,+ *)(' &%$ #" !Ö
Z#" ![
Z& %$ #" ![

Z,+ *) (' [

»

«
»
«

K JI H G F E D C B A @[
_ ^ ] \ [ ZY XW V U T S R Q PO N M L
r q p o n m l k ji h g f e d c b a`
Z

~ }| {zyx wv uts

Zxw[

»

Z

Zv u[

Zxwvutsrq p[

»

«

:
»

«

»

«
»
«
»
«
:

«

«

»

»

m l k j i h g f e d c b a ` _^ ] \ [
Z w v u t s rq p o n
u ts r q p on m l k j i h gf e d c[
Zz y x w v
Ä
Ü»«¬»®±²±³§ ïì è
Ô»ª·¬·½«- ïï é è
ß½¬- ïð ïì
ß½¬- ïï è

«

Zxw v ut sr q p[

»

«

»

«

»

»

«

»

"
»

«

»

Z~ } | { z yx w v u t s r q p[
Z# " ![

«

:

»
«
»

«

»
«
»

«

»

«
:

:

»

«

»
«
«

»
»

«


»
«
»

«
»

«
»

«

»

«

»

«

»

«

»
«
»

«

«

»

..

ZL K J I H G F E D C B[

»

«

#" ! [
2 1 0 / . - , + * )( '& % $
ZA @? >= < ;: 98 7 6 54 3
»

«

»
«

«

»

»
«

»

»

«

Z#" ![

«

«

»
»

«
«

»

:

ª©¨ §¦ ¥¤ £¢[

½¼ » º ¹¸ ¶µ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «

Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾
å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
Zõô ó ò ñ ðï î íì ëêé è çæ
:

Z ¤ £ ¢[
Zª© ¨ §¦[

ZÕ ÔÓÒ Ñ Ð[
Zá[

Zæ å äã[

Zë ê é è ç[

+* ) ( ' & %$ # " ![
7 6 5 4 32 1 0 / .- ,
ZB A @ ? > = < ;: 9 8

»

«
»

«

(

)

«

»

»
«
»

«

»

«
«
«

»
»

«

»

»

«
:

:
ZÝÜÛÚÙ Ø×ÖÕÔÓ[

²±° ¯® ¬ « ª© ¨ §¦[
à  Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
æå ä ã á
â
à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ
ô óòñ ð ï îí ì ë ê éè ç
4 32 1 0 / . -, + * ) ( ' &%$ # " ! õ
Z@ ?> =< ;:9 8 76 5
Z³ ²±°[

Z] \ [ Z Y X W V U T S [
Z\ [ Z Y [

:
»

«

»

«
»

«

»

«
»

«

»
«

"![

»
«

»

«

/ . - , + * ) ( ' & %$ #
:9876 5 43210
ZBA @ ?>=< ;

»
«
»
»

«
«

«

»

»
«

»

«
»

«

»

«
»

«
:

»
«

«

»
»
»

««

»

«

»

Z\[Z Y[

«
«
»

»

«

»
»
««

»

«

.

««

»

»
»
««

«

»

»

»

«

( )

¿ ¾½¼» º¹ ¸¶[

Z ÈÇÆ ÅÄÃÂ ÁÀ

»

Z£ ¢¡ ~ } |[
Z½¼ » º¹¸ ¶ µ´ ³ ²± ° ¯®[
ZL KJ IH G FE DC[

«

»

«

:

»

»

«

»

««

:

»

«

:
»

«
«

»
«

»

»

«

«

g f e d c[
nm lkji h
Z

utsr qp o

~ }|{zy xw v

»

0 /.[

Z7 6 5 4 3 2 1

«

»

«
«

»

»
«

W VU TS RQ PO N[

»

Zl kj i h gf ed cb a` _ ^]\ [ZYX

»

«

«

»

Zh g f ed c[
ZÁ À ¿ ¾ ½[
Z©¨§¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ~ } | {[
Z¸¶µ ´³ ²±[

~ }| [

Zk j[

Zo n m[

»
«

»

»
»

«
»
«

«

ba `_^] \ [ Z YX W V[

Zfedc

Z_[

:

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[
Zf e

:(

)
»


«

.

.

»

«

»
«

- , + * ) ( ' & % $ # " ![

A @? > = <; : 9 8 7 6 54 3 2 10 /.

ZHG F E DCB

»
«

»

«
«

»

«
»
«

.

»

»

«

«

»

»

»

«

»

«
«
«

»
»
«

»
»

«

»

»

j i h g fe d c b a `_ ^] \ [ Z[
Zyx w v u t sr q p o n m l k

«

«
»:
. ( )«

«

»

»
«

»
»

«
«

ÍÓÍ

/
¿®»º»ë৿¸±± ½±³

.............................................................................................
.................................................
....................................
..............
................................................................
..............................................................
.......................................................................

.................................
............................................................................................
............................................................

-

..............................................................

-

.........................................................................

-

..............................................

-

....................................................................

-

............................................................

-

...................................................

-

......................................................

-

................................................

-

........................................................................

-

............................

-

............................................................

-

.............................................................

-

.............................................................................

-

..................

-

............................................................. (

)

-

.....................................

-

.......................................................

-

...................................................................

-

...................................

-

........................

-

.....................................................................

-

........................................................................

-

.....................................

-

...................................

-

...........................................................................

-

..............................................................

-

..........................................................................

-

...........................................................

-

......................................................................

-

.............................................................................

-

......................................................................

-

.............................................

-

............................................

-

.................

-

..............................................................

-

........................................................

-

.....................................................................(

)

..........................................................

-

...................................................

-

...............................................

-

..................................................

-

.............................................

-

...................................................

-

.......................................................

-

.......................................................................

-

....................................................................

-

.....................................................................

-

.................................................................

-

..................................................................

-

..............

-

...........................................

-

.......................................................

-

................................

-

.....................................................

-

.......................

-

.................................................

-

.............

-

............................................

-

........................................................................

-

....................................................................

-

.......................................................................

-

.............................................................

-

................

-

.........................................................

-

........................................................

-

........................................................

-

....................................................................

-

....................................

-

...............................

-

.................................................................

-

........................................................................

-

....................................................

-

..........................................................................

-

........................................................................

-

..........................................................................

-

..........................................

-

............................................

-

..........................................

-

.............................

-

..............................................

-

..................................................

-

......................................................

-

......................................................

-

..................................

-

..........................................................

-

.......................................................................

-

.....................................................................

-

................................................................

-

...........................................

-

................

-

.....................................................

-

.......................................................................

-

..........................................

-

......................................................

-

....................................

-

........

-

.....................................

-

..........................................................

-

..........................................................

-

......................................................

-

.........

-

...................................................................

-

.....................

-

..........................

-

......................................................

-

..........................................................

-

...............................................

-

...........

-

.........................................................

-

..............

-

........

-

..................................................

-

........................

-

.........................................

-

................................................

-

.........................................................

-

..........................................................

-

......................................

-

...........................

-

................................

-

.......................

-

..............................................

-

....................

-

.............................................................

-

....................

-

...................

-

...........................................................

-

.........................................................

-

...........................................

..

....................................................................

-

................................
..........................................................................................
.....................................................................
............................................................................................
...................................................................................
......................................................(
)
.......................................................................
.............................................................................
....................................
.....
......
.........................................................
................................................................
................................................................................
.............................................................
.......................
..........................................
....................................................................
................................................................................
.........................................................................
........................................................
...........................................................................
...................................................
..................................................................................
......................................................................
....................................................

-

.................................................................................
..............................................................
................................................................!!
................................................................
............................................................................................
...................................................
........................................................................
....................................................
....................................................
..............................................................
.......................................................................................
.....................................................
.......................................
...................................
........................................
..................................................
.................................................
....................................
................................
...................................
.......
........................
.........................................................................

-

.........................................................
............................................................................................

-

.......................................
.....................................................................
.........
.................................................................................
...............................................................................
...................................................................
.........................................
........................................................................................
........................................................
..................................................
.
...............................................
.............................................
.........................................................
............................................................................................
.......................................................
....................................................................................
............................................................................................
........
.......................................................

-

......................................................................................
............................................................................................
........................................................
...............................................................................
.................................................................

-

.........................................................................
................................................
............................................................................................
.......................................
......................
.................................................................
......................................
............................................................................................
.....................................................
.................................................................
............................................................................................

-

-

Z' & % $ # " ![

-

hedayah.media@gmail.com
:
•
•
•
•
•
•
•