P. 1
Burtgeliin tsogts bodlogo

Burtgeliin tsogts bodlogo

|Views: 889|Likes:
Published by davaas

More info:

Published by: davaas on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

original

Бодлого.

"Сансар" компани
Эхлэлтийн баланс
Мөнгө 4,100,000.00 Дансны өглөг "Б" компани
Бэлэн мөнгөн сан 30,000.00 Урьдчилж олсон орлого
Богино хyгаuааf хөрөнгө орyyлалf 400,000.00 Урf хyгаuааf өр fөлõөр
Aeлага 36,000.00 Sнгиùн хyeьuаа
¥ндсэн маfeриал 120,000.00 Xалаасны хyeьuаа
Бэлэн õyfээгдэхyyн 140,000.00 Hэмж fөлөгдсөн капиfал
Урьдчилж fөлсөн fyрээс 360,000.00 Xyримfлагдсан аuиг
¥ндсэн хөрөнгө 48,000,000.00
Tyyниù хyримfлагдсан элэгдэл (9,600,000.00)
Kомпьkfeриùн программ 720,000.00
Нийт 44,306,000.00 Нийт
Эхлэлтийн баланс
150,000.00
470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(100,000.00)
6,000,000.00
9,786,000.00
44,306,000.00
САНСАР ÕÕÊ-ÍÛ 1997 ÎÍÛ 1 САРЫН АЖИЛ Ã¯ÉËÃÝÝ
Мөнгө Xалааснm хynuuаа Нэмx төлөгдсөн капитал K yндсэн матeриал
4,100,000.00 170,000.00 3e 100,000.00 6,000,000.00 120,000.00
1 120,000.00 480,000.00 6a 60,000.00 1a 60,000.00 1õ 3а
2 422,500.00 864,850.00 6õ 97,500.00 2õ 3õ
17õ 4,639,810.00 150,000.00 6e 3e
350,000.00 7a
280,000.00 12 60,000.00
260,000.00 18 40,000.00 36,500.00
1,303,000.00 19
505,000.00 20 Богино хyгаuаат XO 157,500.00
336,000.00 21a 400,000.00 6,157,500.00 4a
137,000.00 21õ 325,000.00 2a 4õ
350,000.00 22 Xангамxийн матeриал 6a
200,000.00 23 7a 350,000.00 350,000.00 7õ 6õ
26,000.00 33 325,000.00 6e
5,182,310.00 5,411,850.00 75,000.00
3,870,460.00 350,000.00 350,000.00
-
þyyсаагyй yйлдnэрлэл I þyyсаагyй yйлдnэрлэл II YН3 I
5a 969,600.00 2,038,000.00 13õ 5õ 646,400.00 1,491,200.00 13e 7õ 140,000.00 428,400.00 13a 7õ
10а 640,000.00 10õ 480,000.00 8a 48,000.00 8õ
13a 428,400.00 13õ 364,800.00 9а 10,000.00 9e
9г 48,000.00 9г
11a 70,400.00 11õ
12a 112,000.00 12õ
2,038,000.00 2,038,000.00 1,491,200.00 1,491,200.00 428,400.00 428,400.00
- - -
"Э" Xyримтлагдсан Элэгдэл Борлyyлалтmн хөнгөлөлт Yрuдuилx төлсөн тyрээс
10,000.00 10,000.00 9а 17a 94,690.00 17,650.00 6õ 360,000.00 7õ
120,000.00 8 9õ

10e
10,000.00 10,000.00 94,690.00 17,650.00 120,000.00 11e
77,040.00 240,000.00 12e
24
"K" Xyримтлагдсан Элэгдэл "R" Xyримтлагдсан Элэгдэл Бyсад YX-ийн элэгдэл
10,167.00 10,167.00 9õ 15,000.00 15,000.00 9e 120,000.00 120,000.00 9г
10,167.00 10,167.00 15,000.00 15,000.00 120,000.00 120,000.00
Tооuсон uалин НþL-ийн өглөг Бэлэн бyтээгдэхyyн Yрuдuилx олсон орлого
10г 160,000.00 1,600,000.00 10 21a 336,000.00 160,000.00 10г 140,000.00 3,461,600.00 14a
10д 137,000.00 176,000.00 11 13õ 2,038,000.00
19 1,303,000.00 13e 1,491,200.00
1,600,000.00 1,600,000.00
- 336,000.00 336,000.00
-
ББO
14a 3,461,600.00 XAOAT-mн өглөг 3,529,200.00 3,461,600.00 Борлyyлалтmн орлого
18 260,000.00 21õ 137,000.00 137,000.00 10д 207,600.00
Tаnилга эд хогmил
14õ 505,000.00
137,000.00 137,000.00
3,721,600.00 - -
3,721,600.00 505,000.00
505,000.00
"X" компани аnлага НOAT-mн өглөг Бyсад татnарmн аnлага Бартeрmн борлyyлалтmн аnлага
14õ 4,545,000.00 25,000.00 16a 20 505,000.00 505,000.00 15a 15a 505,000.00 454,500.00 15õ 15e
15õ 454,500.00 240,000.00 16õ 50,500.00 15e
4,734,500.00 17
4,999,500.00 4,999,500.00 505,000.00 505,000.00 505,000.00 505,000.00
- - -
Борлyyлалтmн бyuаалт Oрлогmн татnарmн аnлага Бэлэн мөнгөний сан Anлага "B" Hргэн
16a 25,000.00 22 350,000.00 30,000.00 36,000.00
16õ 240,000.00 33 26,000.00 26,000.00 24
26,000.00 26,000.00
30,000.00
265,000.00 350,000.00
265,000.00 350,000.00
Ногдол аmгийн sардал Найдnаргyй аnлагmн sардал Xyримтлагдсан аmиг алдагдал Xyримтлагдсан элэгдэл
23 200,000.00 25 7,200.00 9,786,000.00
200,000.00 - 7,200.00 - - 9,786,000.00
200,000.00 7,200.00 9,786,000.00
САНСАР ÕÕÊ-ÍÛ 1997 ÎÍÛ 1 САРЫН АЖИЛ Ã¯ÉËÃÝÝ
K yндсэн матeриал
120,000.00
480,000.00 89,000.00 4a
979,000.00 7,500.00 4õ
170,000.00 1,616,000.00 5
1,629,000.00 1,712,500.00
36,500.00
þанснm өглөг
89,000.00 150,000.00
7,500.00 480,000.00 3a
480,000.00 979,000.00 3õ
882,500.00
150,000.00
1,609,000.00 1,459,000.00
-
YН3 II
105,000.00 364,800.00 13õ
72,000.00
15,000.00
36,000.00
52,800.00
84,000.00
364,800.00 364,800.00
-
Óäèðäëàãûí çàðäàë
105,000.00
10,167.00
36,000.00
480,000.00
52,800.00
84,000.00
26,000.00
793,967.00
793,967.00
Yрuдuилx олсон орлого
470,000.00
470,000.00
Борлyyлалтmн орлого
5,050,000.00 14õ
5,050,000.00
5,050,000.00
Бартeрmн борлyyлалтmн аnлага
50,500.00
50,500.00
50,500.00
Anлага "B" Hргэн
36,000.00
7,200.00 25
- 7,200.00
28,800.00
Xyримтлагдсан элэгдэл
9,600,000.00
10,000.00
10,167.00
15,000.00
120,000.00
- 9,755,167.00
9,755,167.00
Axлmн хyснэгт "Сансар" компани
þанснm нэр
TOLБ Tохиргоо TþLБ OT
þт Kт þт Kт þт Kт þт
Мөнгө 3,870,460.00 3,870,460.00
Бэлэн мөнгөниù сан 30,000.00 30,000.00
Богино хyгаuааf XO 75,000.00 75,000.00
Aeлага 28,800.00 28,800.00
Бyсад аeлага 400,500.00 400,500.00
¥ндсэн маfeриал 36,500.00 36,500.00
Бэлэн õyfээгдэхyyн 207,600.00 207,600.00
Tаeилга эд хогuил 505,000.00 505,000.00
Урьдчилж fөлсөн fyрээс 240,000.00 240,000.00
¥ндсэн хөрөнгө 48,000,000.00 48,000,000.00
Xyримfлагдсан элэгдэл (9,755,167.00) (9,755,167.00)
Kомпьkfeриùн программ 720,000.00 720,000.00
Xyримfлагдсан элэгдэл KR 30,000.00 30,000.00
Урьдчилж олсон орлого 470,000.00 470,000.00
Урf хyгаuааf өр fөлõөр 5,000,000.00 5,000,000.00
Sнгиùн хyьuаа 23,000,000.00 23,000,000.00
Xалаасны хyeьuаа (40,000.00) (40,000.00)
Hэмж fөлөгдсөн капиfал 6,157,500.00 6,157,500.00
Xyримfлагдсан аuиг 9,786,000.00 9,786,000.00
Борлyyлалfын орлого 5,050,000.00 5,050,000.00
Борлyyлалfын хөнгөлөлf 77,040.00 77,040.00 77,040.00
Борлyyлалfын õyuаалf 265,000.00 265,000.00 265,000.00
ББO 3,721,600.00 3,721,600.00 3,721,600.00
Удирдлагын sардал 793,967.00 207,200.00 1,001,167.00 1,001,167.00
Hогдол аuгиùн sардал 200,000.00 200,000.00
Hаùдeаргyù аeлагын sардал 7,200.00 7,200.00
49,423,500.00 49,423,500.00
Sлэгдлиùн sардал ББX 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Xyyниù sардал 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Xyyниù өглөг 300,000.00 300,000.00
537,200.00 537,200.00 49,753,500.00 49,753,500.00 5,394,807.00
Axлmн хyснэгт "Сансар" компани
1997.01.31
OT YБ
Kт þт Kт
3,870,460.00
30,000.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
36,500.00
207,600.00
505,000.00
240,000.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
720,000.00
(30,000.00)
470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00
344,807.00 9,441,193.00
5,050,000.00
300,000.00
5,394,807.00 44,328,693.00 44,328,693.00
Tооuоолол
1 K yндсэн матeриал
Sхниù yлдэгдэл Oрлого 3арлага
1 2000*60 = 120000
2 6000*80 = 480000
11000*89 = 979000
170000
3 1000*89 = 89000
7500
4 2000*60 = 120000
6000*96.25 = 577500
8500*96.25 = 818125
1100*91.25 = 100375
2 "Э" yндсэн хөрөнгө XS = (AO - ¥O)/n = (620000 - 20000)/10 = 60000₮
60000 *2 = 120000 ₮ ₮
120000 /12 = 10000 ₮ ₮
"K" yндсэн хөрөнгө
Sлэгдэл õаùгyyлах хyeь = 1/t *2 * 100 = 20%
Oгноо Sлэгдэл Xyримfлагдсан элэгдэл
0
1 122,000.00 122,000.00
2 97,600.00 219,600.00
3 53,680.00 273,280.00
122000/12 = 10166.67₮
"R" yндсэн хөрөнгө
Sлэгдэл = 400000 * 150 / 4000 = 15000₮
3 ¥ндсэн uалин Oлгох HДL
1,600,000.00 1,600,000.00 160,000.00
Fарf олгох
1,303,000.00
1600000 * 11% = 176000 ₮ ₮
Aжилласан yeиùн элэгдэл = (AO-¥O)* Tаùланf хyгаuаанд гyùuэfгэсэн ажил / Hормаfиe
ажил
4 þyндаx өртгийн арга
Ì Дамжлага
1 Oрu
Д¥ C1 1000
Tаùланf сард y.лэсэн 10000
Tооuогдeол sохих нэгж 11000
Fарu
Lилжсэн õyfээгдэхyyн 10400
Д¥ C2 600
Tооuогдсон нэгж 11000
2 Lyyд маfeриал
¥ùлдeэрлэж дyyссан 10400 10400
Д¥ C2 600
Lyyд маfeриал 100% 600
Xyeиргалfын sардал 40%
Нийт экnиnалeнт нэгx 11000
3 Hиùf Lyyд маfeриал
Д¥ C1 80,000.00 60,000.00
2,038,000.00 969,600.00
Tооuогдnол sохих sардал 2,118,000.00 1,029,600.00
4 Hиùf экeиeалeнf нэгж 11000
Экnиnалeнт нэгxийн өртөг 195.89 93.60
5
2,037,289.62
Lyyд маfeриал
Д¥ C2-иùн өрfөг 80,710.38 56,160.00
Tооuогдсон sардал 2,118,000.00
Tаùланf хyгаuаанд гарсан
sардал
ÌÌ ueх рyy uилжсэн
õyfээгдэхyyниù өрfөг
10400* 195.89
Tооuоолол
Suсиùн yлдэгдэл
2000*60 = 120000
2000*60 = 120000
6000*80 = 480000
11000*89 = 979000
170000
2000*60 = 120000
6000*96.25 = 577500
8500*96.25 = 818125
1500*91.25 = 136875
400*91.25 = 36500
Aнхны өрfөг
610,000.00
488,000.00
268,400.00
(4,880.00)
XAOAT
137,000.00
Aжилласан yeиùн элэгдэл = (AO-¥O)* Tаùланf хyгаuаанд гyùuэfгэсэн ажил / Hормаfиe
Ì Дамжлага
Xyeиргалfын sардал
10400
240
10640
Xyeиргалfын sардал
20,000.00
1,068,400.00
1,088,400.00
10640
102.29
Xyeиргалfын sардал
24,550.38
ÌÌ Дамжлага
1 Oрu
Д¥ C1 800
10400
Tаùланf сард y.лэсэн 9600
Tооuогдeол sохих нэгж 20800
Fарu
ББ-д uилжсэн 20400
Д¥ C2 400
Tооuогдсон нэгж 20800
2 OU-иùн өрfөг Lyyд маfeриал
ББ-д uилжсэн 20400 20400 20400
Д¥ C2 400 400
Lyyд маfeриал 100% 400
Xyeиргалfын sардал 60%
Нийт экnиnалeнт нэгx 20800 20800
3 Hиùf OU-иùн өрfөг Lyyд маfeриал
Д¥ C1 100,000.00 50,000.00 10,000.00
3,528,489.62 2,037,289.62 646,400.00
Tооuогдnол sохих sардал 3,628,489.62 2,087,289.62 656,400.00
4 Hиùf экeиeалeнf нэгж 20,800.00 20800
Экnиnалeнт нэгxийн өртөг 174.78 100.35 31.56
5
3,565,437.99
OU-иùн өрfөг Lyyд маfeриал
Д¥ C2-иùн өрfөг 63,051.63 40,140.19 12,623.08
Tооuогдсон sардал 3,628,489.62
Oмнөх ueхээс uилжиж ирсэн
нэгж
Tаùланf хyгаuаанд гарсан
sардал
ББ-д uилжсэн
õyfээгдэхyyниù өрfөг 20400*
174.78
ÌÌ Дамжлага 5 Бэлэн õyfээгдэхyyн
Sхниù yлдэгдэл Oрлого
1 1000* 140 = 140000
2 20400*173 = 3529200
3
6 Биef õyс хөрөнгиùн элэгдэл = 720000/2 = 360000
360000/12 = 30000
7 10 жилиùн хyгаuааfаù жилд 72%-иùн хyyfэù sээл 5000000
5000000*72% = 3600000
3600000/12 = 300000
Xye/3ардал
20400
240
20640
Xye/3ардал
40,000.00
844,800.00
884,800.00
20640
42.87
Xye/3ардал
10,288.37
3арлага Suсиùн yлдэгдэл
1000* 140 = 140000
1000* 140 = 140000
20400*173 = 3529200
1000* 140 = 140000
19200*173 = 3321600 1200*173 = 207600
Сансар" компанийн санхyyгийн харuuаанm mинxилгээ
1. Tөлбөрийн uадnарmн mинxилгээ
1996.12.31 1997.01.31
4,566,000.00 4,118,860.00
7.36 5.72
7.31 5.16
4,566,000.00 4,033,060.00
8.36 6.35
0.12 0.11
2. Санхyyгийн тогтnортой байдлmн mинxилгээ
0.87 0.87
1.145 1.150
0.12 0.11
4,566,000.00 4,118,860.00
0.13 0.13
5,620,000.00 5,770,000.00
0.13 0.13
0.15 0.15
Tөлбөрийн хэтийн боломxийн ysyyлэлт:
Uэeэр эргэлfиùн хөрөнгө = Hиùf эргэлfиùн
хөрөнгө ÷ Богино хyгаuааf өр fөлõөр
Tyргэн хөрeөх хөрөнгиùн харьuаа = (Мөнгөн
хөрөнгө + TБ¥U +Aeлага) / Богино хyгаuааf өр
fөлõөр
¥нэмлэхyù хөрeөх хөрөнгиùн харьuаа = (Мөнгөн
хөрөнгө + TБ¥U) / Богино хyгаuааf өр fөлõөр
Tyргэн хөрeөх хөрөнгиùн харьuаа = Мөнгөн
хөрөнгө + TБ¥U +Aeлага
Sргэлfиùн харьuаа = Hиùf эргэлfиùн
хөрөнгө/Богино хyгаuааf өр fөлõөр
Sргэлfиùн харьuаа = Hиùf эргэлfиùн
хөрөнгө/Балансын uэeэр дyн
Биe даах чадeарын коэqqиuиeнf = Oөриùн
капиfал (Ssэмuигчиùн өмчиùн дyн)/Балансын
uэeэр дyн
Cанхyyгиùн хамаарлын коэqqиuиeнf =
Балансын uэeэр дyн/Oөриùн капиfал
3охиuyyлалfын коэqqиuиeнf = Oөриùн
эргэлfиùн капиfал/Oөриùн капиfал
Oөриùн эргэлfиùн капиfал = Oөриùн капиfал +
yрf хyгаuааf өр fөлõөр ÷ yндсэн хөрөнгө õа
хөрөнгө орyyлалf, õиef õyс хөрөнгө
Fадны капиfалын хyeиùн жин = Fадны
капиfал/Hиùf капиfал (Балансын пассиeиùн дyн)
Fадны капиfал Богино õолон yрf хyгаuааf өр
fөлõөриùн ниùлõэр дyн kм.
Урf хyгаuааf sээл õолон өөриùн капиfалын
харьuаа = Урf хyгаuааf sээл/Oөриùн капиfал
Fадны õолон өөриùн капиfалын харьuаа =
Fадны капиfал/Oөриùн капиfал
a) Xyy fөлөх чадeар = (Xyy + TOUA)/Xyyниù
sардал
K1 = (Xyy + TOUA)/Hиùf хөрөнгө -0.01
0.71
K2 = Борлyyлалfын орлого/Hиùf хөрөнгө 0.113922
K3 = Oөриùн капиfал/Fадны капиfал 0.87
-0.01
K5 = Oөриùн эргэлfиùн капиfал/ Hиùf хөрөнгө 0.09
3. Эргэuийн mинxилгээ4. Amигт аxиллагаанm mинxилгээ
0.26
1.27
(0.01)
(0.01)
1.15
a) Xyy fөлөх чадeар = (Xyy + TOUA)/Xyyниù
sардал
b) Xyy õа yндсэн өриùг fөлөх чадeар =
(Xyy+TOUA+Баùгyyлсан элэгдлиùн uимfгэл) /
(Xyyниù sардал ÷ ¥ндсэн өр (анх аeсан sээл)
c) Aльfманы индeкс Z = 3.3K1 + 1.0K2 +0.6K3 + 1.4K4 + 1.2K5
K4 = Hогдол аuиг fөлсөниù дараах uэeэр аuиг/
Hиùf хөрөнгө
Aeлагын эргэu (yдаа) = Борлyyлалfын
орлого/Aeлагын дyндаж yлдэгдэл
Aeлагын эргэu (өдөр) = 360 хоног/Aeлагын эргэu
(yдаа)
Sргэлfиùн хөрөнгиùн эргэu (yдаа) =
Борлyyлалfын орлого/Sргэлfиùн хөрөнгиùн
дyндаж yлдэгдэл
Sргэлfиùн хөрөнгиùн эргэu (өдөр) = 360
хоног/Sргэлfиùн хөрөнгиùн эргэu (yдаа)
Hиùf хөрөнгиùн ачаалал = Hиùf орлого
(õорлyyлалfын орлого)/Балансын uэeэр дyн
Борлyyлалfын аuигf ажиллагаа = ¥ндсэн yùл
ажиллагааны uэeэр орлого/Борлyyлалfын
орлого
Oрfгөөр fооuсон õорлyyлалfын AA = ¥ндсэн yùл
ажиллагааны uэeэр орлого/Борлyyлсан
õyfээгдэхyyниù өрfөг
Xөрөнгиùн аuигf ажиллагаа = Uэeэр
аuиг/Балансын uэeэр дyн
Oөриùн капиfалын аuигf ажиллагаа = Uэeэр
аuиг/Oөриùн капиfал
ROE = Uэeэр аuиг * Hиùf акfиe = ROA *
мyлfипликаfор
Мyлfипликаfор = Hиùf акfиe/Hиùf өөриùн
хөрөнгө
5. Мөнгөн yрсгалmн mинxилгээ
0.82
4,118,860.00
0.09
(0.07)
(0.01)
Aжлын капиfал õа õорлyyлалfын харьuаа =
Aжлын капиfал/Борлyyлалfын орлого
Aжлын капиfал = Sргэлfиùн хөрөнгө ÷ õогино
хyгаuааf өр fөлõөр
Aжлын капиfал õа хөрөнгиùн харьuаа = Aжлын
капиfал/Балансын uэeэр дyн
Мөнгөн орлого õа õорлyyлалfынхарьuаа=¥ùл
ажиллагааны uэeэр орлогын
гyùлгээ/Борлyyлалfын орлого
Мөнгөн орлого õа хөрөнгиùн харьuаа= ¥ùл
ажиллагааны uэeэр орлогын гyùлгээ/Балансын
uэeэр дyн
Peгисfриùн дyгаар
Б
1997 ÎÍÛ 1-P СAPLН
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
Xnнаx х¿лээн аnсан байгyyллагmн нэр ñàð ºäºð
.
Cангиùн саùдын 2004 оны
215 fооf fyuаалûí
2 äóãààð õàâñðàëò
1997 ÎÍÛ 1-P СAPLН
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
Fарmн ¿сэг
Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ
ÁÀËÀÍÑ
"СAНСAP" ÕÕÊ 1997 онm 01 сарmн 31
( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)
̺ðèéí äóãààð ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË
¯ëäýãäýë
1-ð ñàðûí 1
À Á 1
1 ժЪÍê
1.1
Ýðãýëòèéí õºðºíãº
̺í㺠áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºí㺠4,130,000.00
1.1.2
Áîãèíî õóãàöààò õºðºí㺠îðóóëàëò 400,000.00
1.1.3
¯íýëãýýíèé õàñàãäóóëãà
1.1.4
Äàíñíû àâëàãà 36,000.00
1.1.5
Íàéäâàðã¿é àâëàãûí õàñàãäóóëãà
1.1.6
Áóñàä àâëàãà
1.1.7
Áàðàà ìàòåðèàë 260,000.00
1.1.8
Ìàë àìüòàä
1.1.9
Óðüä÷èëæ òºëñºí çàðäàë / òîîöîî 360,000.00
1.1.10
1.1.20 Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í
5,186,000.00
1.2
Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº
1.2.1
¯íäñýí õºðºí㺠48,000,000.00
1.2.2
Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë (9,600,000.00)
1.2.3
Áóñàä õºðºíãº
1.2.4
Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
1.2.5
Äóóñààã¿é áàðèëãà
1.2.6
Ìàë àìüòàä /ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí/
1.2.7
Áèåò áóñ õºðºí㺠720,000.00
1.2.8
Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë
1.2.9
Õºðºí㺠îðóóëàëò áà áóñàä õºðºíãº
1.2.10
¯íýëãýýíèé õàñàãäóóëãà
1.2.20 Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í
39,120,000.00
1.3 ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í
44,306,000.00
À Á
2 ªð òºëáºð áà ýçýìøèã÷äèéí ºì÷
2.1
ªÐ ÒªËÁªÐ
2.1.1
Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð
2.1.1.1
Äàíñíû ºãëºã 150,000.00
2.1.1.2
Öàëèíãèéí ºãëºã
2.1.1.3
Îðëîãûí òàòâàðûí ºãëºã
2.1.1.4
ÕÀÎÀÒ-ûí ºãëºã
2.1.1.5
ͪÀÒ-ûí ºãëºã
2.1.1.6
Áóñàä òàòâàðûí ºãëºã
2.1.1.7 •ÌÍÄ-ûí øèìòãýëèéí ºãëºã
2.1.1.8 Íîãäîë àøãèéí ºãëºã
2.1.1.9 Áàí€íû áîãèíî õóãàöààò çýýë
2.1.1.10 Áóñàä ºãëºã
2.1.1.11 Óðüä÷èëæ îðñîí îðëîãî
470,000.00
2.1.1.12
2.1.1.20 Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í
620,000.00
2.1.2 Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð
2.1.2.1 Óðò õóãàöààò âå€ñåëèéí ºãëºã
2.1.2.2 Óðò õóãàöààò çýýë
5,000,000.00
2.1.2.3 Óðò õóãàöààò áîíäûí ºãëºã
2.1.2.4
Áóñàä óðò õóãàöààò ºãëºã
2.1.2.5 Óðò õóãàöààò ºãëºãèéí õàñàãäóóëãà
2.1.2.6
2.1.2.20 Óðò õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í
5,000,000.00
2.2.20 ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í
5,620,000.00
2.3
2. Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷
2.3.1
ªì÷• à) òºðèéí
2.3.2
á) õóâèéí 23,000,000.00
2.3.3
Õàëààñíû õóâüöàà (100,000.00)
2.3.4
Õóâüöààò êàïèòàëûí ä¿í
2.3.5
Íýìæ òºëºãäñºí €à‚èòàë 6,000,000.00
2.3.6
Äàõèí ¿íýëãýýíèé íººö
2.3.7
•çýìøèã÷äèéí ºì÷èéí áóñàä õýñýã
2.3.8
Õóðèìòëàãäñàí àøèã /àëäàãäàë/
2.3.8.1
Òàéëàíãèéí ¿åèéí 9,786,000.00
2.3.8.2 ªìíºõ ¿åèéí
2.3.20 Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷
38,686,000.00
2.4 ¯¿íýýñ: Öººíõèéí îðîëöîî
2.5.20 ªð òºëáºð áà ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ä¿í
44,306,000.00
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /
Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /
Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ
1997 онm 01 сарmн 31
( òºãðºãººð)
¯ëäýãäýë
1 - р сарын 31
2
3,900,460.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
244,100.00
240,000.00
4,888,860.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
505,000.00
720,000.00
(30,000.00)
39,439,833.00
44,328,693.00
300,000.00
470,000.00
770,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,770,000.00
23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00
9,441,193.00
(344,807.00)
9,786,000.00
38,558,693.00
44,328,693.00
ÎÐËÎÃÛÍ ÒÀÉËÀÍ
"СAНСAP " ÕÕÊ
( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)
¯ç¿¿ëýëò ªìíºõ îíû ä¿í
1.1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî
1.1.1 Áîðëóóëàëòûí îðëîãî
1.1.2 Áîðëóóëàëòûí õîðîãäîë áà áóöààëò
1.1.3 Áîðëóóëàëòûí õºíãºëºëò
1.1.20 Áîðëóóëàëòûí îðëîãûí ä¿í
1.2 Áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòºã
1.3 Нийт аmиг
1.4
¯éë àæèëëàãàà (áîðëóóëàëò,åðºíõèé óäèðäëàãà)-íû çàðäàë
1.4.1 ¯íäñýí áîëîí íýìýãäýë öàëèí
1.4.2 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë
1.4.3 ƒàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë
1.4.4 Àøèãëàëòûí çàðäàë
1.4.5 Ò¿ðýýñèéí çàðäàë
1.4.6 Àëáàí òîìèëîëòûí çàðäàë
1.4.7 Òýýâðèéí çàðäàë
1.4.8 Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí çàðäàë
1.4.9 •ëýãäëèéí çàðäàë
1.4.10 ƒàð ñóðòàë÷èëãààíû çàðäàë
1.4.11 „óóäàí,õîëáîîíû çàðäàë
1.4.12 „àòàõóóíû çàðäàë
1.4.13 Íàéäâàðã¿é àâëàãûí çàðäàë
1.4.14 „àãíàë , óðàìøóóëëûí çàðäàë
1.4.15 ƒýýëèéí õ¿¿ãèéí çàðäàë
1.4.16 Áóñàä çàðäàë
1.4.20 ¯éë àæèëëàãààíû çàðäëûí ä¿í
1.5 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
2 ¯íäñýí áóñ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
2.1 ¯íäñýí áóñ ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé àøèã (àëäàãäàë)
2.2 Òîðãóóëü õºíãºëºëòèéí àøèã
2.3 Íîãäîë àøãèéí îðëîãî
2.4 …àë†òûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí õýðýãæñýí àøèã (àëä)
2.5 …àë†òûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí õýðýãæýýã¿é àøèã (àëä)
2.6 Õóâüöàà, áîíäûí çàðäëûí õîðîãäóóëãà
2.7 Õàðààò áîëîí õàìòàðñàí ¿éëäâýðýýñ îëñîí àøèã
2.8 Áóñàä
2.2 ¯íäñýí áóñ ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)-ûí ä¿í
3 Òàòâàð òºëºõèéí ºìíºõ àøèã (àëäàãäàë)
3.1 Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë
4 Òàòâàðûí äàðààõ àøèã (àëäàãäàë)
4.1 Öººíõºä íîãäîõ õóâü
5 Åðäèéí àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
5.1 Îíöãîé øèíæòýé ç¿éëñ - öýâýð
6 Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã (àëäàãäàë )
6.1 Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã (àëäàãäàë)
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /

Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /
̺ðèéí
äóãààð
1997 онm 01 сарmн 31
(òºãðºãººð)
Òàéëàíò õóãàöààíû ä¿í
5,050,000.00
(265,000.00)
(77,040.00)
4,707,960.00
3,721,600.00
986,360.00
480,000.00
52,800.00
84,000.00
131,000.00
46,167.00
7,200.00
530,000.00
1,331,167.00
(344,807.00)
(344,807.00)
(344,807.00)
(344,807.00)
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /
Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /
ª•€ÈÉÍ ªªÐ€ËªËÒÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
"СAНСAP" ÕÕÊ 1997 онm 01 сарmн 31
(Àæ àõóéí íýãæèéí íýð)
¯ƒ¯¯‡•‡Ò Õóâüöààò €à‚èòàë Íýìæ òºëºãäñºí €à‚èòàë Äàõèí ¿íýëãýýíèé íººö
1996 онm 12 сарmн 31 23,000,000.00 6,000,000.00 -100,000.00
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò
Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë /1•2/
¯íäñýí õºðºíãèéí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò /áóóðàëò
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/áóóðàëò
ˆàäààä âàë†òûí õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö
Îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é îëç, ãàðç
Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã
Íîãäîë àøèã
ˆàðãàñàí õóâüöààò €à‚èòàë 157,500.00 60,000.00
1997 онm 01 сарmн 31 yлдэгдэл 23,000,000.00 6,157,500.00 -40,000.00
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò
Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë
¯íäñýí õºðºíãèéí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/ áóóðàëò
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/áóóðàëò
ˆàäààä âàë†òûí õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö
Îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é îëç, ãàðç
Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã
Íîãäîë àøèã
ˆàðãàñàí õóâüöààò €à‚èòàë
1997 онm 01 ñàðûí 31 ¿ëäýãäýë 23,000,000.00 6,157,500.00 -40,000.00
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /
Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /
ˆàäààä âàë†òûã
õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö
1997 онm 01 сарmн 31
/òºãðºãººð/
Õóðèìòëàãäñàí àøèã Íèéò ä¿í
9,786,000.00 38,686,000.00
( fөгрөгөөр)
-344,807.00 -344,807.00
217,500.00
9,441,193.00 38,558,693.00
9,441,193.00 38,558,693.00
Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.
•ªÍÃªÍ Ã¯ÉËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ
" СAНСAP " ÕÕÊ 1997 OНL 01 СAPLН 31
( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)
̺ðèéí äóãàà𠯃¯¯‡•‡Ò ªìíºõ îíû ä¿í
1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
1.1
1.1.1 Áîðëóóëàëòûí áîëîí õóäàëäàí àâàã÷ààñ îðñîí ìºíãº
1.1.2 Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíààñ îðñîí ìºíãº
1.1.3 Äààòãàëûí íºõâºðººñ õ¿ëýýí àâñàí ìºíãº
1.1.4
1.2
1.2.1 Àæèë÷äàä îëãîñîí ìºíãº
1.2.2 Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéãóóëëàãàä òºëñºí ìºíãº
1.2.3 Ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàë õóäàëäàí àâàõàä òºëñºí ìºíãº
1.2.4 Àøèãëàëòûí çàðäàëä òºëñºí ìºíãº
1.2.5 Ò¿ëø øàòàõóóí, òýýâðèéí õºëñ, ñýëáýã õýðýãñýëä òºëñºí ìºíãº
1.2.6 Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äýä òºëñºí áóñàä ìºíãº
1.2.7 Òºëñºí õ¿¿ / лиueнsиùн fөлõөр/
1.2.8 Òºëñºí îðëîãûí òàòâàð
1.2.9 Äààòãàëûí òºëáºðò òºëñºí ìºíãº
1.2.10 Ò¿ð çýýë áóöààí òºëñºí
1.20 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
2 Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
2.1 Õóäàëäñàí óðò õóãàöààò õºðºíãèéí îðëîãî
2.2 Õóäàëäàæ àâñàí óðò õóãàöààò õºðºíãº
2.3 Õóäàëäñàí õºðºí㺠îðóóëàëòûí îðëîãî
2.4 Õóäàëäàæ àâñàí õºðºí㺠îðóóëàëò
2.5 Õ¿ëýýí àâñàí õ¿¿, íîãäîë àøèã
2.20
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
3 Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
3.1 ˆàðãàñàí õóâüöàà
3.2 Áàí€íààñ àâñàí çýýë
3.3 Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñèéí ºãëºãèéí òºëáºð
3.4 ƒýýëèéí òºëºëò
3.5 Óëñààñ ºãñºí ñàíõ¿¿æèëò /Áóñäààñ àâñàí ò¿ð çýýë/
3.6 Òºðºë á¿ðèéí õàíäèâ /Ò¿ð çýýëä¿¿ëñýí/
3.7 Óðò õóãàöààò ºðèéí òàéëàíãèéí õóãàöààíû òºëºëò
3.8 ̺í㺺ð ýðã¿¿ëæ õóäàëäàí àâñàí õóâüöàà
3.9 ̺í㺺ð òºëñºí íîãäîë àøèã
3.10 Õ¿¿ áà óðàìøóóëëûí îðëîãî
3.11 …àë†òûí õàíøèéí çºð¿¿
3.20 Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
4 Á¿õ öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýý
5.1 •ºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë
5.2 •ºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /
Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí îðëîãî
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí çàðëàãà
Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.
1997 OНL 01 СAPLН 31
(òºãðºãººð)
Òàéëàíò õóãàöààíû ä¿í
4,639,810.00
4,639,810.00
5,211,850.00
1,303,000.00
336,000.00
546,000.00
280,000.00
260,000.00
1,494,850.00
992,000.00
-572,040.00
200,000.00
-200,000.00
422,500.00
120,000.00
-229,540.00
-229,540.00
4,100,000.00
3,870,460.00
3ÀÕÈÐÀË / Б. þABAAСYPЭН /
Нß- ÁÎ / Б. þABAAСYPЭН /

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->