Бодлого.

"Сансар" компани
Эхлэлтийн баланс
Мөнгө
Бэлэн мөнгөн сан

4,100,000.00 Дансны өглөг "Б" компани
30,000.00 Урьдчилж олсон орлого

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт
Авлага
Үндсэн материал
Бэлэн бүтээгдэхүүн
Урьдчилж төлсөн түрээс
Үндсэн хөрөнгө

400,000.00
36,000.00
120,000.00
140,000.00
360,000.00
48,000,000.00

Урт хугацаат өр төлбөр
Энгийн хувьцаа
Халаасны хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хуримтлагдсан ашиг

Түүний хуримтлагдсан элэгдэл
Компьютерийн программ
Нийт

(9,600,000.00)
720,000.00
44,306,000.00 Нийт

150,000.00
470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(100,000.00)
6,000,000.00
9,786,000.00

44,306,000.00

САНСАР ÕÕÊ-ÍÛ 1997 ÎÍÛ 1 САРЫН АЖИЛ Ã¯ÉËÃÝÝ

Мөнгө
4,100,000.00
1
120,000.00
2
422,500.00
17б
4,639,810.00

5,182,310.00
3,870,460.00

5a
10а
13a

170,000.00
480,000.00
864,850.00
150,000.00
350,000.00
280,000.00
260,000.00
1,303,000.00
505,000.00
336,000.00
137,000.00
350,000.00
200,000.00
26,000.00
5,411,850.00

10,000.00

"Ю" Хуримтлагдсан Элэгдэл
10,167.00
10,167.00 9б
10,167.00

10,167.00

К үндсэн матери
120,000.00


60,000.00
40,000.00

36,500.00

Богино хугацаат ХО
400,000.00
325,000.00 2a

157,500.00
6,157,500.00

7a

4a

6a

Хангамжийн материал
350,000.00
350,000.00 7б

325,000.00
75,000.00


10б
13б

2,038,000.00

"Э" Хуримтлагдсан Элэгдэл
10,000.00
10,000.00 9а

10,000.00

Нэмж төлөгдсөн капитал
6,000,000.00
60,000.00 1б
97,500.00 2б

350,000.00
-

Дуусаагүй үйлдвэрлэл I
969,600.00
2,038,000.00 13б
640,000.00
428,400.00

2,038,000.00
-

Халаасны хувьцаа
100,000.00
60,000.00 1a


6a


7a
12
18
19
20
21a
21б
22
23
33

Дуусаагүй үйлдвэрлэл II
646,400.00
1,491,200.00 13в
480,000.00
364,800.00

1,491,200.00
-

17a

1,491,200.00

Борлуулалтын хөнгөлөлт
94,690.00
17,650.00

94,690.00
77,040.00

ҮНЗ I

8a


11a
12a

140,000.00
48,000.00
10,000.00
48,000.00
70,400.00
112,000.00
428,400.00
-

428,400.00 13a

120,000.00
240,000.00

15,000.00

Бусад ҮХ-ийн элэгдэл
120,000.00
120,000.00 9г
120,000.00

11б
12б

428,400.00

Урьдчилж төлсөн түрээс
360,000.00
120,000.00

17,650.00

"Я" Хуримтлагдсан Элэгдэл
15,000.00
15,000.00 9в
15,000.00

350,000.00

120,000.00

8
10в
11в
12в
24

10г
10д
19

14a
18

Тооцсон цалин
160,000.00
1,600,000.00 10
137,000.00
1,303,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
ББӨ
3,461,600.00
260,000.00

21a

НДШ-ийн өглөг
336,000.00
160,000.00 10г
176,000.00 11

336,000.00

21б

13б
13в

ХАОАТ-ын өглөг
137,000.00
137,000.00 10д

137,000.00

14б
15б

3,529,200.00
207,600.00

20

4,999,500.00

Борлуулалтын буцаалт
25,000.00
240,000.00

137,000.00
-

НӨАТ-ын өглөг
505,000.00
505,000.00 15a

505,000.00

22

15a

505,000.00
-

Бусад татварын авлага
505,000.00
454,500.00 15б
50,500.00 15в

505,000.00
-

Орлогын татварын авлага
350,000.00
33

265,000.00
265,000.00

Бартерын борлуулалты
15в

505,000.00

Бэлэн мөнгөний сан
30,000.00
26,000.00
26,000.00

Авлага "В" Иргэ
36,000.00
24

26,000.00

350,000.00
350,000.00

Ногдол ашгийн зардал
200,000.00

200,000.00
200,000.00

Борлуулалтын орл

Тавилга эд хогшил
505,000.00

26,000.00
30,000.00

23

3,461,600.00

505,000.00
505,000.00

"Ж" компани авлага
4,545,000.00
25,000.00 16a
454,500.00
240,000.00 16б
4,734,500.00 17

4,999,500.00
-

16a
16б

-

Урьдчилж олсон ор

336,000.00
-

14б
3,721,600.00
3,721,600.00

Бэлэн бүтээгдэхүүн
140,000.00
3,461,600.00 14a
2,038,000.00
1,491,200.00

25

-

Найдваргүй авлагын зардал
7,200.00

7,200.00
7,200.00

Хуримтлагдсан ашиг алдагдал
9,786,000.00

-

-

9,786,000.00
9,786,000.00

Хуримтлагдсан элэ

К үндсэн материал
120,000.00
480,000.00
89,000.00 4a
979,000.00
7,500.00 4б
170,000.00
1,616,000.00 5
1,629,000.00
36,500.00

1,712,500.00

Дансны өглөг
89,000.00
150,000.00
7,500.00
480,000.00 3a
480,000.00
979,000.00 3б
882,500.00
150,000.00
1,609,000.00
1,459,000.00
-

ҮНЗ II
105,000.00
72,000.00
15,000.00
36,000.00
52,800.00
84,000.00
364,800.00
-

364,800.00 13б

364,800.00

Óäèðäëàãûí çàðäàë
105,000.00
10,167.00
36,000.00
480,000.00
52,800.00
84,000.00
26,000.00

793,967.00

793,967.00
Урьдчилж олсон орлого
470,000.00

470,000.00
Борлуулалтын орлого
5,050,000.00 14б

5,050,000.00
5,050,000.00

Бартерын борлуулалтын авлага
50,500.00

50,500.00
50,500.00

Авлага "В" Иргэн
36,000.00
7,200.00
28,800.00

7,200.00

Хуримтлагдсан элэгдэл
9,600,000.00
10,000.00
10,167.00
15,000.00
120,000.00

25

-

9,755,167.00
9,755,167.00

Ажлын хүснэгт "Сансар" компани

Дансны нэр
Мөнгө
Бэлэн мөнгөний сан
Богино хугацаат ХО
Авлага
Бусад авлага
Үндсэн материал
Бэлэн бүтээгдэхүүн
Тавилга эд хогшил
Урьдчилж төлсөн түрээс
Үндсэн хөрөнгө
Хуримтлагдсан элэгдэл
Компьютерийн программ
Хуримтлагдсан элэгдэл КП
Урьдчилж олсон орлого
Урт хугацаат өр төлбөр
Энгийн хуьцаа
Халаасны хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хуримтлагдсан ашиг
Борлуулалтын орлого
Борлуулалтын хөнгөлөлт
Борлуулалтын буцаалт
ББӨ
Удирдлагын зардал
Ногдол ашгийн зардал
Найдваргүй авлагын зардал

Элэгдлийн зардал ББХ
Хүүний зардал
Хүүний өглөг

ТӨШБ
Дт
3,870,460.00
30,000.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
36,500.00
207,600.00
505,000.00
240,000.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
720,000.00

Тохиргоо
Кт

Дт

ТДШБ
Кт

Дт
3,870,460.00
30,000.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
36,500.00
207,600.00
505,000.00
240,000.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
720,000.00

30,000.00

207,200.00

Кт

Дт

30,000.00
470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00
9,786,000.00
5,050,000.00

470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00
9,786,000.00
5,050,000.00
77,040.00
265,000.00
3,721,600.00
793,967.00
200,000.00
7,200.00
49,423,500.00

ОТ

77,040.00
265,000.00
3,721,600.00
1,001,167.00

77,040.00
265,000.00
3,721,600.00
1,001,167.00

30,000.00
300,000.00

30,000.00
300,000.00

200,000.00
7,200.00
49,423,500.00
30,000.00
300,000.00
537,200.00

300,000.00
537,200.00

49,753,500.00

300,000.00
49,753,500.00

5,394,807.00

1997.01.31
ОТ

ҮБ
Кт

Дт
3,870,460.00
30,000.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
36,500.00
207,600.00
505,000.00
240,000.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
720,000.00
(30,000.00)

470,000.00
5,000,000.00
23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00
9,441,193.00

344,807.00
5,050,000.00

5,394,807.00

Кт

44,328,693.00

300,000.00
44,328,693.00

Тооцоолол
1 К үндсэн материал
Эхний үлдэгдэл
1 2000*60 = 120000
2

Орлого

Зарлага

6000*80 = 480000
11000*89 = 979000
170000

3

1000*89 = 89000
7500

2000*60 = 120000
6000*96.25 = 577500
8500*96.25 = 818125
1100*91.25 = 100375

4

2 "Э" үндсэн хөрөнгө

ХЭ = (АӨ - ҮӨ)/n = (620000 - 20000)/10 = 60000₮
60000₮ *2 = 120000₮
120000₮/12 = 10000₮

"Ю" үндсэн хөрөнгө
Элэгдэл байгуулах хувь = 1/t *2 * 100 = 20%
Элэгдэл
Хуримтлагдсан элэгдэл

Огноо
0
1
2
3

122,000.00
97,600.00
53,680.00

122,000.00
219,600.00
273,280.00

122000/12 = 10166.67₮
"Я" үндсэн хөрөнгө

Ажилласан үеийн элэгдэл = (АӨ-ҮӨ)* Тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил
ажил
Элэгдэл = 400000 * 150 / 4000 = 15000₮

3 Үндсэн цалин

Олгох
1,600,000.00

Гарт олгох
1,303,000.00
1600000₮ * 11% = 176000₮

НДШ
1,600,000.00

160,000.00

4 Дундаж өртгийн арга
I Дамжлага
1 Орц
ДҮ С1
Тайлант сард ү.лэсэн
Тооцогдвол зохих нэгж

1000
10000
11000

Гарц
Шилжсэн бүтээгдэхүүн
ДҮ С2
Тооцогдсон нэгж

10400
600
11000

2
Үйлдвэрлэж дууссан
ДҮ С2

Шууд материал

Шууд материал
Хувиргалтын зардал

10400
600

10400

100%
40%

600

Нийт эквивалент нэгж
3
ДҮ С1
Тайлант хугацаанд гарсан
зардал
Тооцогдвол зохих зардал

11000
Нийт

Шууд материал
80,000.00

60,000.00

2,038,000.00

969,600.00

2,118,000.00

1,029,600.00

4 Нийт эквивалент нэгж
Эквивалент нэгжийн өртөг
5 II цех рүү шилжсэн
бүтээгдэхүүний өртөг
10400* 195.89
ДҮ С2-ийн өртөг
Тооцогдсон зардал

11000
195.89

93.60
Шууд материал

2,037,289.62
80,710.38
2,118,000.00

56,160.00

Эцсийн үлдэгдэл
2000*60 = 120000
2000*60 = 120000
6000*80 = 480000
11000*89 = 979000
170000
2000*60 = 120000
6000*96.25 = 577500
8500*96.25 = 818125
1500*91.25 = 136875

400*91.25 = 36500

Анхны өртөг
610,000.00
488,000.00
268,400.00
(4,880.00)

хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил / Норматив

ХАОАТ
137,000.00

Хувиргалтын зардал
10400

240

10640
Хувиргалтын зардал
20,000.00
1,068,400.00
1,088,400.00
10640
102.29
Хувиргалтын зардал

24,550.38

II Дамжлага
1 Орц
ДҮ С1
Өмнөх цехээс шилжиж ирсэн
нэгж
Тайлант сард ү.лэсэн
Тооцогдвол зохих нэгж

10400
9600
20800

Гарц
ББ-д шилжсэн
ДҮ С2
Тооцогдсон нэгж

20400
400
20800

2
ББ-д шилжсэн
ДҮ С2

ӨЦ-ийн өртөг
Шууд материал
20400
20400
20400
400
400

800

Шууд материал
Хувиргалтын зардал

100%
60%

400

Нийт эквивалент нэгж
3
ДҮ С1
Тайлант хугацаанд гарсан
зардал
Тооцогдвол зохих зардал

20800
Нийт

ӨЦ-ийн өртөг
Шууд материал
100,000.00
50,000.00
10,000.00

3,528,489.62
3,628,489.62

4 Нийт эквивалент нэгж
Эквивалент нэгжийн өртөг
5 ББ-д шилжсэн
бүтээгдэхүүний өртөг 20400*
174.78
ДҮ С2-ийн өртөг
Тооцогдсон зардал

20800

2,037,289.62
2,087,289.62

646,400.00
656,400.00

20,800.00
174.78

100.35
ӨЦ-ийн өртөг

3,565,437.99
63,051.63
3,628,489.62

40,140.19

20800
31.56
Шууд материал

12,623.08

5

Бэлэн бүтээгдэхүүн
Эхний үлдэгдэл
1 1000* 140 = 140000
2

Орлого
20400*173 = 3529200

3

Хув/Зардал
20400

240

20640
Хув/Зардал
40,000.00
844,800.00
884,800.00
20640
42.87
Хув/Зардал

10,288.37

6

Биет бус хөрөнгийн элэгдэл = 720000/2 = 360000
360000/12 = 30000

7

10 жилийн хугацаатай жилд 72%-ийн хүүтэй зээл 5000000
5000000*72% = 3600000
3600000/12 = 300000

Зарлага

1000* 140 = 140000
19200*173 = 3321600

Эцсийн үлдэгдэл
1000* 140 = 140000
1000* 140 = 140000
20400*173 = 3529200
1200*173 = 207600

Сансар" компанийн санхүүгийн харьцааны шинжилгээ
1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ
1996.12.31

1997.01.31

4,566,000.00

4,118,860.00

7.36

5.72

7.31

5.16

4,566,000.00

4,033,060.00

Эргэлтийн харьцаа = Нийт эргэлтийн
хөрөнгө/Богино хугацаат өр төлбөр

8.36

6.35

Эргэлтийн харьцаа = Нийт эргэлтийн
хөрөнгө/Балансын цэвэр дүн

0.12

0.11

0.87

0.87

Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө = Нийт эргэлтийн
хөрөнгө – Богино хугацаат өр төлбөр
Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа = (Мөнгөн
хөрөнгө + ТБҮЦ +Авлага) / Богино хугацаат өр
төлбөр
Үнэмлэхүй хөрвөх хөрөнгийн харьцаа = (Мөнгөн
хөрөнгө + ТБҮЦ) / Богино хугацаат өр төлбөр
Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа = Мөнгөн
хөрөнгө + ТБҮЦ +Авлага

2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ
Бие даах чадварын коэффициент = Өөрийн
капитал (Эзэмшигчийн өмчийн дүн)/Балансын
цэвэр дүн
Санхүүгийн хамаарлын коэффициент =
Балансын цэвэр дүн/Өөрийн капитал
Зохицуулалтын коэффициент = Өөрийн
эргэлтийн капитал/Өөрийн капитал

1.145

1.150

0.12

0.11

4,566,000.00

4,118,860.00

0.13

0.13

Гадны капитал Богино болон урт хугацаат өр
төлбөрийн нийлбэр дүн юм.

5,620,000.00

5,770,000.00

Урт хугацаат зээл болон өөрийн капиталын
харьцаа = Урт хугацаат зээл/Өөрийн капитал

0.13

0.13

Өөрийн эргэлтийн капитал = Өөрийн капитал +
урт хугацаат өр төлбөр – үндсэн хөрөнгө ба
хөрөнгө оруулалт, биет бус хөрөнгө
Гадны капиталын хувийн жин = Гадны
капитал/Нийт капитал (Балансын пассивийн дүн)

Гадны болон өөрийн капиталын харьцаа =
Гадны капитал/Өөрийн капитал
0.15
Төлбөрийн хэтийн боломжийн үзүүлэлт:
a)
Хүү төлөх чадвар = (Хүү + ТӨЦА)/Хүүний
зардал

0.15

a)
Хүү төлөх чадвар = (Хүү + ТӨЦА)/Хүүний
зардал
b) Хүү ба үндсэн өрийг төлөх чадвар =
(Хүү+ТӨЦА+Байгуулсан элэгдлийн шимтгэл) /
(Хүүний зардал – Үндсэн өр (анх авсан зээл)
c)
Альтманы индекс Z = 3.3K1 + 1.0K2 +0.6K3 + 1.4K4 + 1.2K5
К1 = (Хүү + ТӨЦА)/Нийт хөрөнгө
К2 = Борлуулалтын орлого/Нийт хөрөнгө
К3 = Өөрийн капитал/Гадны капитал
К4 = Ногдол ашиг төлсөний дараах цэвэр ашиг/
Нийт хөрөнгө

-0.01

К5 = Өөрийн эргэлтийн капитал/ Нийт хөрөнгө

0.09

-0.01
0.113922
0.87

3. Эргэцийн шинжилгээ
Авлагын эргэц (удаа) = Борлуулалтын
орлого/Авлагын дундаж үлдэгдэл
Авлагын эргэц (өдөр) = 360 хоног/Авлагын эргэц
(удаа)
Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц (удаа) =
Борлуулалтын орлого/Эргэлтийн хөрөнгийн
дундаж үлдэгдэл
Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц (өдөр) = 360
хоног/Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц (удаа)
Нийт хөрөнгийн ачаалал = Нийт орлого
(борлуулалтын орлого)/Балансын цэвэр дүн

4. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ
Борлуулалтын ашигт ажиллагаа = Үндсэн үйл
ажиллагааны цэвэр орлого/Борлуулалтын
орлого

0.26

Өртгөөр тооцсон борлуулалтын АА = Үндсэн үйл
ажиллагааны цэвэр орлого/Борлуулсан
бүтээгдэхүүний өртөг

1.27

Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа = Цэвэр
ашиг/Балансын цэвэр дүн

(0.01)

Өөрийн капиталын ашигт ажиллагаа = Цэвэр
ашиг/Өөрийн капитал

(0.01)

ROE = Цэвэр ашиг * Нийт актив = ROA *
мултипликатор
Мултипликатор = Нийт актив/Нийт өөрийн
хөрөнгө

1.15

0.71

5. Мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Ажлын капитал ба борлуулалтын харьцаа =
Ажлын капитал/Борлуулалтын орлого
Ажлын капитал = Эргэлтийн хөрөнгө – богино
хугацаат өр төлбөр

0.82
4,118,860.00

Ажлын капитал ба хөрөнгийн харьцаа = Ажлын
капитал/Балансын цэвэр дүн

0.09

Мөнгөн орлого ба борлуулалтынхарьцаа=Үйл
ажиллагааны цэвэр орлогын
гүйлгээ/Борлуулалтын орлого

(0.07)

Мөнгөн орлого ба хөрөнгийн харьцаа= Үйл
ажиллагааны цэвэр орлогын гүйлгээ/Балансын
цэвэр дүн

(0.01)

Регистрийн дугаар

Б
1997 ÎÍÛ 1-Р САРЫН
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ

Хянаж х¿лээн авсан байгууллагын нэр
.

ñàð ºäºð

Сангийн сайдын 2004 оны
215 тоот тушаалûí
2 äóãààð õàâñðàëò

7 ÎÍÛ 1-Р САРЫН
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ

Гарын ¿сэг

Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ

ÁÀËÀÍÑ
"САНСАР" ÕÕÊ

1997 оны 01 сарын 31

( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)

̺ðèéí äóãààð

ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË

À

Á

1
1.1

¯ëäýãäýë

1-ð ñàðûí 1
1

ժЪÍê
Ýðãýëòèéí õºðºíãº
̺í㺠áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãº

4,130,000.00

1.1.2

Áîãèíî õóãàöààò õºðºí㺠îðóóëàëò

400,000.00

1.1.3

¯íýëãýýíèé õàñàãäóóëãà

1.1.4

Äàíñíû àâëàãà

1.1.5

Íàéäâàðã¿é àâëàãûí õàñàãäóóëãà

1.1.6

Áóñàä àâëàãà

1.1.7

Áàðàà ìàòåðèàë

1.1.8

Ìàë àìüòàä

1.1.9

Óðüä÷èëæ òºëñºí çàðäàë / òîîöîî

36,000.00

260,000.00
360,000.00

1.1.10
1.1.20
1.2

Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í

5,186,000.00

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãº

1.2.1

¯íäñýí õºðºíãº

48,000,000.00

1.2.2

Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë

(9,600,000.00)

1.2.3

Áóñàä õºðºíãº

1.2.4

Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë

1.2.5

Äóóñààã¿é áàðèëãà

1.2.6

Ìàë àìüòàä /ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí/

1.2.7

Áèåò áóñ õºðºíãº

1.2.8

Õóðèìòëàãäñàí ýëýãäýë

1.2.9

Õºðºí㺠îðóóëàëò áà áóñàä õºðºíãº

1.2.10

¯íýëãýýíèé õàñàãäóóëãà

1.2.20
1.3

720,000.00

Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í

39,120,000.00

ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í

44,306,000.00

À

Á

2
2.1
2.1.1

ªð òºëáºð áà ýçýìøèã÷äèéí ºì÷
ªÐ ÒªËÁªÐ
Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð

2.1.1.1

Äàíñíû ºãëºã

150,000.00

2.1.1.2

Öàëèíãèéí ºãëºã

2.1.1.3

Îðëîãûí òàòâàðûí ºãëºã

2.1.1.4

ÕÀÎÀÒ-ûí ºãëºã

2.1.1.5

ͪÀÒ-ûí ºãëºã

2.1.1.6

Áóñàä òàòâàðûí ºãëºã

2.1.1.7

ÝÌÍÄ-ûí øèìòãýëèéí ºãëºã

2.1.1.8

Íîãäîë àøãèéí ºãëºã

2.1.1.9

Áàíêíû áîãèíî õóãàöààò çýýë

2.1.1.10

Áóñàä ºãëºã

2.1.1.11

Óðüä÷èëæ îðñîí îðëîãî

470,000.00

2.1.1.12
2.1.1.20

Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í

2.1.2

Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð

2.1.2.1

Óðò õóãàöààò âåêñåëèéí ºãëºã

2.1.2.2

Óðò õóãàöààò çýýë

2.1.2.3

Óðò õóãàöààò áîíäûí ºãëºã

2.1.2.4

Áóñàä óðò õóãàöààò ºãëºã

2.1.2.5

Óðò õóãàöààò ºãëºãèéí õàñàãäóóëãà

620,000.00

5,000,000.00

2.1.2.6
2.1.2.20

Óðò õóãàöààò ºð òºëáºðèéí ä¿í

5,000,000.00

ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í

5,620,000.00

2.2.20
2.3
2.3.1
2.3.2

2. Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷
ªì÷:

à) òºðèéí
á) õóâèéí

2.3.3

Õàëààñíû õóâüöàà

2.3.4

Õóâüöààò êàïèòàëûí ä¿í

2.3.5

Íýìæ òºëºãäñºí êàïèòàë

2.3.6

Äàõèí ¿íýëãýýíèé íººö

2.3.7

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí áóñàä õýñýã

23,000,000.00
(100,000.00)
6,000,000.00

2.3.8

Õóðèìòëàãäñàí àøèã /àëäàãäàë/

2.3.8.1

Òàéëàíãèéí ¿åèéí

2.3.8.2

ªìíºõ ¿åèéí

2.3.20

Ýçýìøèã÷äèéí ºì÷

2.4

9,786,000.00
38,686,000.00

¯¿íýýñ: Öººíõèéí îðîëöîî

2.5.20

ªð òºëáºð áà ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ä¿í

ЗÀÕÈÐÀË
Нß- ÁÎ

44,306,000.00

/ Б. ДАВААСҮРЭН /
/ Б. ДАВААСҮРЭН /

Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ

1 сарын 31
( òºãðºãººð)
¯ëäýãäýë

1 - р сарын 31
2

3,900,460.00
75,000.00
28,800.00
400,500.00
244,100.00
240,000.00
4,888,860.00
48,000,000.00
(9,755,167.00)
505,000.00

720,000.00
(30,000.00)

39,439,833.00
44,328,693.00

300,000.00
470,000.00
770,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,770,000.00

23,000,000.00
(40,000.00)
6,157,500.00

9,441,193.00
(344,807.00)
9,786,000.00
38,558,693.00
44,328,693.00

ÎÐËÎÃÛÍ ÒÀÉËÀÍ
"САНСАР " ÕÕÊ
( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)
̺ðèéí
äóãààð

¯ç¿¿ëýëò

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.20
1.2
1.3

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî
Áîðëóóëàëòûí îðëîãî
Áîðëóóëàëòûí õîðîãäîë áà áóöààëò
Áîðëóóëàëòûí õºíãºëºëò
Áîðëóóëàëòûí îðëîãûí ä¿í
Áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòºã
Нийт ашиг

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.20
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1

¯éë àæèëëàãàà (áîðëóóëàëò,åðºíõèé óäèðäëàãà)-íû çàðäàë

ªìíºõ îíû ä¿í

¯íäñýí áîëîí íýìýãäýë öàëèí
Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë
Çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë
Àøèãëàëòûí çàðäàë
Ò¿ðýýñèéí çàðäàë
Àëáàí òîìèëîëòûí çàðäàë
Òýýâðèéí çàðäàë
Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí çàðäàë
Ýëýãäëèéí çàðäàë
Çàð ñóðòàë÷èëãààíû çàðäàë
Øóóäàí,õîëáîîíû çàðäàë
Øàòàõóóíû çàðäàë
Íàéäâàðã¿é àâëàãûí çàðäàë
Øàãíàë , óðàìøóóëëûí çàðäàë
Çýýëèéí õ¿¿ãèéí çàðäàë
Áóñàä çàðäàë
¯éë àæèëëàãààíû çàðäëûí ä¿í
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
¯íäñýí áóñ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
¯íäñýí áóñ ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé àøèã (àëäàãäàë)
Òîðãóóëü õºíãºëºëòèéí àøèã
Íîãäîë àøãèéí îðëîãî
Âàëþòûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí õýðýãæñýí àøèã (àëä)
Âàëþòûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí õýðýãæýýã¿é àøèã (àëä)
Õóâüöàà, áîíäûí çàðäëûí õîðîãäóóëãà
Õàðààò áîëîí õàìòàðñàí ¿éëäâýðýýñ îëñîí àøèã
Áóñàä
¯íäñýí áóñ ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)-ûí ä¿í
Òàòâàð òºëºõèéí ºìíºõ àøèã (àëäàãäàë)
Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë
Òàòâàðûí äàðààõ àøèã (àëäàãäàë)
Öººíõºä íîãäîõ õóâü
Åðäèéí àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
Îíöãîé øèíæòýé ç¿éëñ - öýâýð
Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã (àëäàãäàë )
Íýãæ õóâüöààíä íîãäîõ àøèã (àëäàãäàë)

ЗÀÕÈÐÀË
Нß- ÁÎ

/ Б. ДАВААСҮРЭН /
/ Б. ДАВААСҮРЭН /

1997 оны 01 сарын 31
(òºãðºãººð)
Òàéëàíò õóãàöààíû ä¿í

ДАВААСҮРЭН /

АВААСҮРЭН /

5,050,000.00
(265,000.00)
(77,040.00)
4,707,960.00
3,721,600.00
986,360.00
480,000.00
52,800.00
84,000.00

131,000.00
46,167.00

7,200.00

530,000.00
1,331,167.00
(344,807.00)

(344,807.00)
(344,807.00)

(344,807.00)

ªÌ×ÈÉÍ ªªÐ×˪ËÒÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
"САНСАР" ÕÕÊ

1997 оны 01 сарын 31

(Àæ àõóéí íýãæèéí íýð)

¯Ç¯¯ËÝËÒ

1996 оны 12 сарын 31
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò

Õóâüöààò êàïèòàë

Íýìæ òºëºãäñºí êàïèòàë

Äàõèí ¿íýëãýýíèé íººö

23,000,000.00

6,000,000.00

-100,000.00

23,000,000.00

157,500.00
6,157,500.00

60,000.00
-40,000.00

23,000,000.00

6,157,500.00

-40,000.00

Ãàäààä âàëþòûã
õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö

Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë /1+2/
¯íäñýí õºðºíãèéí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò /áóóðàëò
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/áóóðàëò

Ãàäààä âàëþòûí õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö
Îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é îëç, ãàðç
Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã
Íîãäîë àøèã
Ãàðãàñàí õóâüöààò êàïèòàë
1997 оны 01 сарын 31 үлдэгдэл
Á¿ðòãýëèéí áîäëîãûí ººð÷ëºëò
Çàëðóóëñàí ¿ëäýãäýë
¯íäñýí õºðºíãèéí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/ áóóðàëò
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí äàõèí ¿íýëãýýíèé ºñºëò/áóóðàëò

Ãàäààä âàëþòûí õºðâ¿¿ëýëòèéí íººö
Îðëîãûí òàéëàíä õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é îëç, ãàðç
Òàéëàíò ¿åèéí öýâýð àøèã
Íîãäîë àøèã
Ãàðãàñàí õóâüöààò êàïèòàë
1997 оны 01 ñàðûí 31 ¿ëäýãäýë

ЗÀÕÈÐÀË
Нß- ÁÎ

/ Б. ДАВААСҮРЭН /
/ Б. ДАВААСҮРЭН /

ы 01 сарын 31
/òºãðºãººð/

Õóðèìòëàãäñàí àøèã

9,786,000.00

Íèéò ä¿í

38,686,000.00
( төгрөгөөр)

-344,807.00

-344,807.00

9,441,193.00

217,500.00
38,558,693.00

9,441,193.00

38,558,693.00

Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû
68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.

̪ÍÃªÍ Ã¯ÉËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ
" САНСАР " ÕÕÊ

1997 ОНЫ 01 САРЫН 31

( Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íýð)

¯Ç¯¯ËÝËÒ

̺ðèéí äóãààð

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí îðëîãî
Áîðëóóëàëòûí áîëîí õóäàëäàí àâàã÷ààñ îðñîí ìºíãº
Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíààñ îðñîí ìºíãº
Äààòãàëûí íºõâºðººñ õ¿ëýýí àâñàí ìºíãº
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí çàðëàãà
Àæèë÷äàä îëãîñîí ìºíãº
Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéãóóëëàãàä òºëñºí ìºíãº
Ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàë õóäàëäàí àâàõàä òºëñºí ìºíãº
Àøèãëàëòûí çàðäàëä òºëñºí ìºíãº
Ò¿ëø øàòàõóóí, òýýâðèéí õºëñ, ñýëáýã õýðýãñýëä

Òºëñºí îðëîãûí òàòâàð

1.2.9

Äààòãàëûí òºëáºðò òºëñºí ìºíãº

2.20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.20
4

òºëñºí ìºíãº

Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷äýä òºëñºí áóñàä ìºíãº
Òºëñºí õ¿¿ / лицензийн төлбөр/

1.2.8
1.2.10
1.20
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ªìíºõ îíû ä¿í

Ò¿ð çýýë áóöààí òºëñºí
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
Õóäàëäñàí óðò õóãàöààò õºðºíãèéí îðëîãî
Õóäàëäàæ àâñàí óðò õóãàöààò õºðºíãº
Õóäàëäñàí õºðºí㺠îðóóëàëòûí îðëîãî
Õóäàëäàæ àâñàí õºðºí㺠îðóóëàëò
Õ¿ëýýí àâñàí õ¿¿, íîãäîë àøèã
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ìºíãºí ã¿éëãýý
Ãàðãàñàí õóâüöàà
Áàíêíààñ àâñàí çýýë
Ñàíõ¿¿ãèéí ò¿ðýýñèéí ºãëºãèéí òºëáºð
Çýýëèéí òºëºëò
Óëñààñ ºãñºí ñàíõ¿¿æèëò /Áóñäààñ àâñàí ò¿ð çýýë/
Òºðºë á¿ðèéí õàíäèâ /Ò¿ð çýýëä¿¿ëñýí/
Óðò õóãàöààò ºðèéí òàéëàíãèéí õóãàöààíû òºëºëò
̺í㺺ð ýðã¿¿ëæ õóäàëäàí àâñàí õóâüöàà
̺í㺺ð òºëñºí íîãäîë àøèã
Õ¿¿ áà óðàìøóóëëûí îðëîãî
Âàëþòûí õàíøèéí çºð¿¿
Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýýíèé ä¿í
Á¿õ öýâýð ìºíãºí ã¿éëãýý

5.1

̺íãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë

5.2

̺íãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë

ЗÀÕÈÐÀË
Нß- ÁÎ

/ Б. ДАВААСҮРЭН /
/ Б. ДАВААСҮРЭН /

Ñàíãèéí ñàéäûí 2006 îíû

68 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.

1997 ОНЫ 01 САРЫН 31

АСҮРЭН /

АСҮРЭН /

(òºãðºãººð)
Òàéëàíò õóãàöààíû ä¿í

4,639,810.00
4,639,810.00

5,211,850.00
1,303,000.00
336,000.00
546,000.00
280,000.00
260,000.00
1,494,850.00
992,000.00

-572,040.00

200,000.00
-200,000.00

422,500.00

120,000.00

-229,540.00
-229,540.00
4,100,000.00
3,870,460.00