P. 1
การโต้วาทีppt

การโต้วาทีppt

|Views: 4,313|Likes:
Published by roongkarn

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: roongkarn on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

การโต้วาที

อ. วิไลลักษณ์ บุญ
เคลื อบ

ความหมายของการ
โต้วาที
- เป็ นการอDิปรายuบบหน ง
- มีการโต้uย้งกันรtหวางบุคคลðองn ายÏน
หัวข้ อÏnหัวข้อหน ง
- เðนอuนวคิnหรือหลั กการÏนn ายตน
- หักล้างuนวคิnหรือหลักการของn ายตรง
ข้าม
- Ït้เหตุnล ข้ อเท็¬¬ริง ความร้ ไหวnริบ
วาทnิลป์ โวหาร
คารม โน้ มน้ าวϬÏห้คล้ อยตาม

ลักษณtของการโต้วาที
มี 2 ลักษณtคือ
1.โต้วาที โnยทั วไปÏนtีวิต
ปรt¬าวัน
2.โต้วาที โnยมีรปuบบ

¬ุ nปรtðงค์ของการ
โต้วาที
- เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่ มีทัศนะขัด
แย้งกันได้ชี ้แ¤งเหnุuล
ให้u้อ ่ นท¥าบ
- N กNนทักHะกา¥wด ใช้เหnุuล
ป@ิÐาm ไห?w¥ิบ ?าทศิลป
ป¥ะสบกา¥m ค?าม¥อบ¥้ กา¥
แสดงออกที่ เหมาะสม
- N กกา¥คิดอยางมีเหnุuล ¥้¤ั ก
แส?งหาข้อมล ข้อเท¤¤¥ิงมาสนับสนุน
และหักล้างได้อยางมีน ้ าหนักน าเช ่ อ
nอ
- N กNนทักHะกา¥Hั งอยางมี
?ิ¤า¥mQาmทั้ งu้wดและu้Hั ง

องค์ปรtกอบของการ
โต้วาที
1. ญัตติ
2. บุคคลที เกี ยวกับการโต้วาที
- ปรt8านÏนการโต้วาที
- n้โต้วาที
- กรรมการตัnðิน
- n้¬ับเวลา
- n้nั ง

ญัตติ
หมายnง หัวข้ อเรื อง ปั ญหา
หรือข้อเðนอuนtÏห้มีการ
tี ขาn


ลักษณtของญัตติ ที nี
Ït้n้อยคาðุDาn เข้าϬง าย
tัnเ¬น กtทัnรัn uลtง ายตอ
การ¬n¬า
พระเดชดี กว่ า
พระคุณ
ประสบการณ์
สำาคั ญกว่ าการศึกษา


ญัตติÏนการโต้วาที
การnnยากกวาการเขียน
ðตรีมีความอnทนกวาบุรุษ
tีวิตÏนtนบทðบายกวาtีวิตÏนเมืองหลวง
มีtี วิตอยÏนกรุงกับมลnิษnีกวาtีวิต
เงียบเหงาÏนtนบท
เกิnเป็ นtายðบายกวาหญิง
nั งnนตรีไทยðบายϬกวาnนตรีðากล
ติnบุหรี อันตรายกวาติnเหล้ า

ญัตติÏนการโต้วาที
โรคเอnð์ อันตรายกวามtเร็ง
อย เป็ นโðnnี กวาuตงงาน
ของเทียมnี uน uตของuท้nีกวา
เป็ นครนั นuðนลาบากเป็ นนักเรียนเหนื อย
ยากกวาหลายเทา
tายป_ิบัติ8รรมไn้nีกวาหญิง
อานหนังðื อnิมn์nี กวาn โทรทั nน์
เnินทางโnยรnไn ปลอnDัยกวารnยนต์

ลักษณtของญัตติ ที nี
ควรอยÏนรปปรtโยคบอกเลา
นั กเขี ยนดี กว่ า
นั กพูด
มี ปัญญาดี กว่ ามี
ทรัพย์


ลักษณtของญัตติ ที nี
ควรมีนัยขัnuย้งÏห้n้โต้วาที
ðามารnโต้uย้งกันไn้
เที ่ยวเม!"#ทยดี
กว่ า#ป$่ า"%ดน
เป& นพ่ !ค'าดี กว่ า
เป& นข'าราชการ


บุคคลที เกี ยวข้ องÏนการ
โต้วาที
ปรt8านÏนการโต้วาที
มีบทบาทðาคัญทาÏห้การโต้วาที
nาเนิ นไปn้วยnี ต้องร้ขั นตอนuลtหลัก
เกณv์การโต้วาทีอยางnี มีความเป็ นกลาง
มีnิลปtการnn
ðร้างบรรยากาnที nีuกn้nั ง หน้ าที คือ
u¬้งญัตติ
uนtนาn้โต้,กรรมการตัnðิน
tี u¬งกติกา เtิญn้
โต้ขนโต้ตามลาnับ
ðรุปหลั ง¬ากn้โต้nnเðร็¬ nnยั วยุ
n ายตรงกันข้าม
unลงnลการตัnðิน กลาวขอบคุณ
n้โต้uลtกรรมการ

n้โต้วาที
ร้หลักเกณv์การโต้วาทีเป็ น
อยางnี Ït้เหตุnล
มีไหวnริบ
มีความร้Ïนญัตติที ¬tโต้
มีความðามารnทางDาษา
มีอารมณ์ ขัน


หัวหน้ าn ายเðนอ,n าย
ค้าน
- เðนอญัตติ ตีญัตติ uลt
ค้านการตีความญัตติ
- อ้างเหตุnลðนับðนุน
uนวคิnn ายตน
- กลาวðรุปปรtเn็นn ายตน
uลtหักล้าง
uนวคิnn ายตรงกันข้ ามÏน
ตอนท้ าย


n้ðนับðนุน
- เðนอปรtเn็นความคิn
ðนับðนุนn้โต้n ายตน
โnยลาnับ
- โต้uย้ง หักล้างn้โต้n าย
ตรงกันข้ ามเป็ น
ปรtเn็น q


กรรมการn้ตัnðิน
- ร้หลักเกณv์การโต้วาที
เป็ นอยางnี
- มีความร้ Ïนญัตติที โต้
- ไมมีอคติ


n้¬ั บเวลา
ต้องควบคุมเวลาการโต้วาที
อยางเคร งครัn
ขนอยกับความðtnวกuลt
ความเหมาtðม
- หั ?หน้ า 5 - 10 นาที
- u้ สนับสนุ น 3-5 นาที
- ป¥ะZานในกา¥โn้?าทีส¥ุป
5- 6 นาที


n้nั ง
- ทาÏห้บรรยากาnÏนการ
โต้วาที มีðีðัน
- มีมารยาทÏนการnั ง ปรบมือ
เมื อตรงปรtเn็ น
ไมโหuาป า ไมnnหยาบคาย
Ït้วิ¬ารณญาณ


กลวิ 8ีการโต้วาที
1. การตีญัตติn ายเðนอðามารnนิ ยามคา
ทุกคาÏนญัตติ n ายค้าน
ðามารnค้านนิ ยามหรือÏห้นิ ยามÏหมไn้
2. การเðนอuนวคิnต้องðามารnnิð¬น์
ความ¬ริง โnยยกเหตุnล
หลั กjาน ข้อเท็¬¬ริง มาðนับðนุน
ตลอn¬นหาเหตุหรืออุ ทาหรณ์
ที ไมขั nกับญัตติเnิ มของตน
3. ต้องมีการย าญัตติอย เðมอ


เกณv์การÏห้คtuนนการ
โต้วาที
- มา¥ยาท บุ คลิ ก 10
คะแนน
- หลัก_านอ้ างอิ ง 10
คะแนน
- เหnุuลในกา¥หั กล้าง 30
คะแนน
- เน ้ อหาสา¥ะ 20
คะแนน
- กา¥ใช้ ÐาHาห¥อล กเลน
30 คะแนน
¥?ม 100
คะแนน

ข้อควรคาน งÏนการ
โต้วาที
- n้อง¥ักHาเ?ลาอยางเค¥งค¥ัด
- ¥ะ?ัง?า¤า ไมwดหยาบคาย
ล?งเกิน ก้า?¥้า? อนา¤า¥
ไมwดเ¥ ่ องส ?นnั ?ของN ายn¥ง
กันข้ าม ไมชี ้หน้ า
ไมเอยนาม¤¥ิงของN ายn¥งข้าม
- ค?¥เn¥ียมnั?อยางดี กอนข ้น
โn้ ค?บคุมสnิอา¥มmให้ ได้
- u้ โn้ค?¥เป นนักHั งที่ ดี และมี
อา¥มmขัน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->