P. 1
testiin bodlogiin huraamj

testiin bodlogiin huraamj

|Views: 3,286|Likes:
Published by heribo

More info:

Published by: heribo on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

ªìíºõ ¿ã

Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãûã ÅÁÑ-ä ¿çýõ õè÷ýýëèéí öºì àãóóëãûí
õ¿ðýýíä ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõü Òåõíîëîãèéí
ñóðãóóëèéí áàãø íàð áîëîâñðóóëæ,
Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëò
áîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýãñäýä çîðèóëàí ôèçèêèéí õè÷ýýëèéí
ñòàíäàðò àãóóëãàä íèéö¿¿ëýí ýíãèéí õÿëáàð áîëîí ¿íäñýí òóëãóóð
îéëãîëò, õóóëü ç¿é òîãòëûã á¿ðýí áàãòààñàí 100 òåñòèéã áîäîëòûí
õàìò áîëîí áèå äààæ áîäîõ òåñò¿¿äèéã îðóóëæ ýìõýòãýñýí áîëíî.
Ôèçèêèéí òåñò¿¿äòýé àæèëëàñíààð:
• Ñóðàã÷ òºãñºëò áîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýõ
• Ñóðàã÷ îëæ àâñàí ìýäëýã, äàäàë, ÷àäâàðûíõàà ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýõ
• Ñóðàã÷èéã øàëãàëòûí òåñòòýé àæèëëàõ äàäëàãàòàé áîëãîõ
çýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ñóðàëöàõàä òóñ äºõºì áîëíî.
Ýíý 100 òåñòíýýñ ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõü
Òåõíîëîãèéí ñóðãóóëèéí Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí
òºãñºõ àíãèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëòèéí øàëãàëòûã àâàõ áîëíî.
Íîìûí áóÿí äýëãýðýõ áîëòóãàé.
Æèøýý бодолт
1.Mauuu 10 cekyupsp 195r sarur 1,5r/c
2
xyppafranfaù necau õon
auxuu xyppur on.
A. 14r/ E. 12r/c
B. 1,4r/c F. 1,2r/c µ. 0,12r/c
Tyxaùu xepenreeu uu uynyyu saruu »urp xyppcax xepenreeu õonuo.
Xepenreeuuù fsruufrsn uu papaax xsnõspfsù õaùua.
2
2
0
at
t S + ·υ
õonuo. Sus fsruufrsnssc
0
υ
-r oneon с м
at
t
S
/ 12 5 . 7 5 . 19
2
0
· − · − · υ
õaùua. Á- õóâèëáàð
2.Xurp xyppcau xepen» õaùraa õue sxuuù 5 cekyupsup 30cr sar,
papaaruùu 5 cekyupsup 80cr sar neae. Eueuùu xyppafran õa auxuu
xyppur on.
A. 1r/c, 2r/c
2
E. 1,2r/c, 0,2r/c
2
B. 1,4r/c, 20r/c
2
F. 12r/c, 1r/c
2
µ.
0,12r/c, r/c
2

Xepenreeuuùr xapaxap uóëóóí çàìûí æèãä õóðäñàõ õºäºë㺺í
õonox õereep sxuuù õonou uuùf xyrauaaup necau çàìyypuu
fsruufrsnuùr õu¬esn äàðàà õýëáýðòýé áàéíà.
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
2
2
2
2 0 2
2
2
1
1 0 1
a t
t S
a t
t S
υ
υ
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
a
a
5 0
0
1 0 1 1 0
5 . 1 2
0
5 3 0
υ
υ
Sus 2 yn rspsr¬fsù fsruufrsnuùu cucferuùr õopoxop
с м/ 1
0
· υ
2
/ 2 с м а ·
rapua. À- õóâèëáàð
3. Ìàøèí çàìûí ýõíèé õàãàñûã 15 êì/ö, õî¸ðäóãààð õàãàñûã 30 êì/ö
äóíäàæ õóðäààð òóóëæýý. Ìàøèí á¿õ çàìûã ÿìàð äóíäàæ õóðäòàé
ÿâñàí áý?
À. 22.5 êì/ö Á. 20êì/ö Â.
20
1
êì/ö
Ã. 45 êì/ö Ä. 15 êì/ö
Íèéò ÿâñàí çàìûã, çàðöóóëñàí á¿õ õóãàöààíä õàðüöóóëñàí õàðüöààã
äóíäàæ õóðä ãýíý. Äóíäàæ õóðä íü ñêàëÿð õýìæèãäýõ¿¿í áºãººä
äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
Á
t
Á
S
Ä
· υ
Á¿õ ÿâñàí çàìûã S
Á
=S
1
+S
2
, á¿õ õóãàöààã
2 1
t t t
Á
+ ·
òîìü¸îãîîð òóñ òóñ òîäîðõîéëíî
1
t ,
2
t -õóãàöààã îëâîë
ö êì
S
S
S
t
/ 30
1
2
1
1
1
· · ·
υ υ
,
ö êì
S
S
S
t
/ 60
2
2
2
2
2
· · ·
υ υ
áîëíî.
20 30 60
2 1
S S S
t t
Á
t · + · + · , S
S S S
Á
S · · + ·
2
2
2 2

( ) 2 / *
0 0 0
π ϕ ω ω υ + + · t S i n a
êì/ö áàéíà. Á- õóâèëáàð
4.Áèåèéí õóðä õóãàöààíààñ õýðõýí õàìààðàõûã ãðàôèêààð ¿ç¿¿ëæýý.
Ýõíèé 2 ñåêóíäýä áèåèéí ÿâñàí çàìûã îë.
À. 1.6ì Á. 1.5ì Â. 2ì
Ã. 3ì Ä. 0.2ì
Øóëóóí çàìûí æèãä õóâüñàõ õºäºë㺺íèé çàì íü õóðäíû ãðàôèêààð
õàøèãäñàí ä¿ðñèéí òàëáàéòàé òýíö¿¿ áàéíà.
2
1
S S S + ·
ì
ñ ì ñ
S 5 . 0
2
/ 1 1
1
·

· ,
ì ñ ñ ì S 1 1 / 1
2
· ⋅ ·
ì ì ì S 5 . 1 1 5 . 0 · + · Á- õóâèëáàð
5. µyryù¬uu pepeer 60 spryynsxsp xsp xon neax es? µyryùuu puarefp
70cr . Ypp õa xoùp apaa fyc fyc 48 õa 18 uypfsù.
À.350r Á.343r Â. 34,3ì,
Ã. 38ì, Ä. 340ì
6 . 2
18
48
, 2 · · ·
х
n
у
n
d R
/óðä apaa usr sprsxsp, xoùp apaa 2,6 ypaa
sprsus./ Xoùp apaa xoùp pyryùup xepenreeufsù õsxnsrpcsu õaùx fyn
xoùp apaa usr sprsxsp xoùp pyryù reu usr sprsus. Hùrssc pepeer 60
spryynsxsp pyryùuu sprsnfuùu foo
156
18
48
60 60 · ⋅ · ⋅ ·
х
n
у
n
д
n
õaùua.
π π d r l · · 2 rsprssc
м
д
n d
д
n l S 343 156 14 . 3 7 . 0 · ⋅ ⋅ · ⋅ · ⋅ · π
Б- õóâèëáàð
6. 72 êì/ö õóðäòàé ÿâàà ìàøèí òîðìîçëîæ 5ì/ñ
2
õóðäàòãàëòàé ÿâààä
çîãñæýý. Òîðìîçëîñîí õóãàöàà áà ÿâñàí çàìûã îë.
À.30ì, 3ñ Á.35ì, 3.2ñ Â. 20ì, 2ñ
Ã. 38ì, 4ñ Ä. 40ì, 4ñ
Ìàøèí òîðìîçëîñîí õºäºë㺺í íü øóëóóí çàìûí æèãä óäààøðàõ õºäºë㺺í þì.
Ýíý òîõèîëäîëä õºäºë㺺íèé õóãàöààã
ñ
ñ ì
ñ ì
a
t t a
t
a 4
2
/ 5
/ 20
· · · ⇒ · ⋅ ⇒ ·
υ
υ
υ

áàéäëààð îëíî. 72 êì/ö õóðäûã ì/ñ íýãæ ð¿¿ øèëæ¿¿ëâýë 20ì/ñ áîëíî.
Øóëóóí çàìûí æèãä óäààøðàõ õºäºë㺺íèé õóóëü íü äàðààõ òîìü¸îãîîð
òîäîðõîéëîãäîíî.
ì ì ì
ñ ñ ì
ñ ñ ì
at
t S 40 40 80
2
2
10
2
/ 5
4 / 20
2
2
0
· − ·

− ⋅ · − · υ

Ä- õóâèëáàð
7. Øèëæèëò ãýæ þó âý?
À. ×èãëýë
Á. ×èãëýëòýé õýð÷èì
Â. Ýõíèé áàéðëàëààñ ýõýëñýí âåêòîð
Ã. Ýõíèé áàéðëàëààñ ýöñèéí áàéðëàë ðóó òàòñàí
âåêòîð
Ä. Ýöñèéí áàéðëàëä òºãññºí âåêòîð
Øèëæèëò ãýäýã íü Áèåèéí ýõíèé áà ýöñèéí áàéðëàëûã òîäîðõîéëîõ
ðàäèóñ ÷âåêòîðûí ÿëãàâàð âåêòîðûã
( ) r ∆
-õýëíý.
Ã- õóâèëáàð
8. Äàðààõ ä¿ãíýëò¿¿äèéí àëü íü çºâ áý?
À. Øóëóóí çàìààð æèãä õºäëºõºä
0 , 0 ≠ · a
n
a
Á.Øóëóóí çàìààð æèãä õóâüñàõ õºäºë㺺í õèéõýä
0 , 0 · ≠
τ
a
n
a
Â. Ìóðóé çàìààð æèãä õºäëºõºä
0 , 0 ≠ ·
τ
a
n
a
Ã. Ìóðóé çàìààð æèãä õóðäñàí õºäëºõºä
const a
n
a · ≠
τ
, 0
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Õóðäíû õýìæýýíèé ººð÷ëºëòººð ¿¿ñýõ õyppafranûã (
τ
a
) òàíãåíöèàë
õóðäàòãàë , xyppuu ¬urnsnuùu eep¬nenfeep yycsx xyppafranur (
n
a
) uopranu õyky feep fsryynsx xyppafran rsus.
τ
a
uu
fpaekfopuu uyprsr¬ssp,
n
a
uu uyprsr¬up nepneupukynnp
rypyùnfuu papuycuu scpsr ¬urnsus. Hùrp rypyù saraap »urp
xyppcau xepnexep

const a
n
a · ≠
τ
, 0
õaùua. Ã- õóâèëáàð
9. Æèíã¿é ýðãýõ äàìàðàíä 3 êã áà 7 êã à÷ààíóóäûã óòñààð îîñîðëîí
òîõæýý. À÷ààíóóäûí õºäëºõ õóðäàòãàëûã îë.
m
1
,m
2
-ìàññòàé áèå¿äèéí õóâüä õºäºë㺺íèé òýãøèòãýëèéã íü áè÷âýë
( ) ( ) g m m a m m
T g m a m
g m T a ò
1 2 2 1
2 2
1 1
− · + ⇒
− ·
− ·
¹
¹
¹
'
¹
( ) ( ) g m m a m m
T g m a m
g m T a ò
1 2 2 1
2 2
1 1
− · + ⇒
− ·
− ·
¹
¹
¹
'
¹
( )
( )
( )
( )
2
/ 4
7 3
2
/ 10 3 7
2 1
2 1
ñ ì
êã
ñ ì êã
m m
g m m
a ·
+
⋅ −
·
+

·
10. Ìàòåðèàë öýã òàéâàí áàéõ íºõöëèéã äàðààõü òîìú¸îíóóäûí àëü íü
çºâ èëýðõèéëýõ âý?
À.
2 1
F F ·
Á. a m F ∗ · Â.
0 · ∑
i
F

Ã. x F ∗ − · Ä.
2
2 1
r
m m
F

∗ · γ
Ìàòåðèàë öýã òàéâàí áàéíà ãýäýã íü ò¿¿íä ¿éë÷èëæ áàéãàà
õ¿÷í¿¿äèéí íèéëáýð òýãòýé òýíö¿¿ òîõèîëäîë þì. Â-õóâèëáàð
11. Xyyxsp 5 paexpuu uouxoop 30
0
euureep õerõeruùr 10r/c
xyppfaù uupse. Eerõer nrap xyrauaauu papaa xsp xon yuax es?
µaexapuu xoopoupox saù 3,5 r.
À. 30ì Á. 124ì Â. 34ì
Ã. 1,24ì Ä. 12,4r
Xepenreeuuù xyppur x õa y fsuxnsr pssp sapan» õu¬esn
3 5
2
3
10 cos
0
· ⋅ · · α υ υ
x
,
с м
!
/ 5
2
1
10 sin
0
· ⋅ · · α υ υ
õonuo.
Eerõeruuù xepenreeuuù fsruufrsnuùr õu¬u» õopeon
0 5 . 3
2 2
5 5 5 . 17
2
2
0
· − + ⇒ + · ⇒ + · t t t t
gt
t
!
" υ
с#$ t 43 . 1 ·
м t
x
l 4 . 12 · ·υ
õonuo. Ã-
õóâèëáàð
12. $% & 160 · »uufsù earouur с t 50 · xyrauaaup м S 110 · saùp
uun»yynsxuùu fynp nrap xy¬ssp ¬upsx xspsrfsù es? Barou ferep
saruu xoopoupox ypsnfuùu kosqquuueuf
05 . 0 · µ

À. 9000H Á. 9600H Â. 9,6kH
Ã. 9,4kH Ä. 9,8kH
Barouu paeuux xepenreeuuù puuarukuùu yupcsu fsruufrsnuùr
õu¬esn:
mg F ma µ + ·
xsnõspfsù õaùua.
¥yuuù fsrpsruùr foouo» õu¬esn xepenreeuuù fsruufrsn uu
g m ma F mg F ma µ µ + · → − ·
/* áîëíî. Âàãîíû õóðäàòãàëûã
2
2
2
2
t
S
a
at
S · ⇒ ·
neax uuùf saraac on» /*/òýãøèòãýëä îðëóóëæ
áè÷ýýä õopeon
$' '
g t
S
& &
t
S
g
&
&
t
S
m F 4 . 9 9400
2
2
2
2
2
2
· · + · ⋅ + ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

,
_

¸
¸
µ µ µ
Г- õóâèëáàð
13.
0
30 · α
uanyy xaefraùu paryy 1Tu »uufsù a¬aar õyynraxuu fynp
xsefss ¬urf xarruùu õarapaa nrap xy¬ssp fafax xspsrfsù es?
¥psnfuùu kosqququeuf 0,7.
À.1070H Á.1000H B.10kH
Ã. 1,07H Ä. 107H
Euep xyupuùu xy¬
g m &


·
, peakuuu xy¬ (

,erueec fafax xy¬
F

,
ypsnfuùu xy¬
( F µ ·

yùn¬unus. Hùrp Hukfouu 2-p xyynu
)
F F ( & a m
   

+ + + ·
rs» õu¬urpsx õa fyyuuù xepenreeuuù paryyx õa
nepneupukynnp ¬urnsn psspx npoeku uu : /3ypar õopnoruu uor 18
xyypac/
X: *)
F F mg a m − + · α α cos sin

/1/
Y:
α α cos sin 0 mg F ( − + ·
õonuo. /2/
/2/-ooc ( -uùr on» ynraap ypsnfuùu xy¬uùr oneon
( ) α α µ µ sin cos F mg ( F − · ·
õonox õa yyuuùr /1/-p opnyyn» õueuùu
xyppafranuu oneon:
( ) ( ) m F g a / sin cos sin sin α µ α α µ α + + − ·
0 ≥ a õaùx ëcfoù õereep õueuùr xepenrex xarruùu õara xy¬ uu 0 · a
rscsu uexuneep fopopxoùnorpouo. Hùrp:
+ mg F 1070
sin cos
sin cos
min
·
+

·
α µ α
α α µ
õonuo. А- õóâèëáàð
14. µsnxuùu xuùrsn paryynuu uucsx eupep $м " 3500 · õon fyyuuù
xyppur on. µsnxuùu papuyc $м r 6400 ·
À.7,72kr/c Á. 77,2kr/c Â. 772kr/c
Ã.0, 772kr/c Ä. 7,72r/c
Xuùrsn paryyn seexeu psnxuùu fafau xy¬uuù yùn¬nsnssp feep
fsryynsx xyppafran on» aeua.
,
F
TT
ma ·
µaryyn " r + papuycfaù
foùproop xepnex fyn
( )
2
2
1
" r
m-
" r
m
+
·
+
γ
υ
. ¥yuuù m uu xuùrsn paryynuu
racc,
2
/
2 11
10 67 . 6 $. 'м

⋅ · γ fafanunuu forfron, M uu rapuruùu racc.
Supssc
" r
-
+
·
γ
υ rs» onpouo.
2
/ 81 . 9
2
с м g
r
-
· ·
γ
õonoxur fooueon
с $м
" r
gr
/ 72 . 7
2
·
+
· υ
А- õóâèëáàð
15. -eneefsù yuacau õue cyynuùu 1 cekyupsp õyx saruu xaracur
necau õon fsp õue nrap euppeec yuacau õonou rasappax xypfsn uuùf
nrap xyrauaa sapuyynaxur fyc fyc fopopxoùn.
À. 3,4c, 57,8r Á. 3c, 57r Â.4c, 60r
Ã. 2c, 57,8r Ä. 4c, 59,8r
Auxuu xyppryù yuacau foxuonponp uuùf eupep uu
2
2
/
gt
" ·
õonuo.
Sus foruëouu uuùf xyrauaa uu
1
1
+ ·t
/
t
õonox õa 1-p xscsrf
xapransax xyppafranur oneon ,sypar opyynax ?????
1
1
0
, 0
0
1
0
1
0
1
t g
t
g ⋅ · · ⇒

· υ υ
υ υ
2-p xscsrf xapransax xyppafranur oneon
1
0
0
1
2
υ υ
υ υ
− · ⇒

·
t
g
t
t
g
Huùf xyppafranur oneon
t /
gt
/
t
t
g υ
υ υ
· ⇒

·
0
Xscsr fyc õypuùu xepenreeuuù fsruufrsnuùr õu¬esn
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+
·

+ ·
+
·
2
1
0
2
2
1
1
2
2
1
0 2
2
1
1
g "
t g
/
"
g t
t "
t g
/
"
υ
υ

Tsruufrsnuùu cucferssc
1
t
xyrauaar oneon
c t 4 . 2
1
·
áîëæ uuùf
xyrauaa uu
c t
/
t 4 . 3 1 4 . 2 1
1
· + · + ·
õonuo. Huùf yuax eupep uu
м
/
gt
" 8 . 57
2
2
· ·

А- õóâèëáàð
16. Òîäîðõîé çàéä áàéãàà õî¸ð áèåèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ • áîë
ìºí òèéì çàéíä áàéãàà òýäãýýðýýñ 2 äàõèí èõ ìàññòàé áèå¿äèéí
õîîðîíäîõ õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 2• Á. 2.5 • Â. 4•
Ã. 0.4• Ä. 0.2•
Á¿õ åðòºíöèéí òàòàëöëûí õóóëü ¸ñîîð
2
2 1
R
m m
F γ · áàéíà.
F
R
m m
F 4
2
2
2
1
2
1
·

· γ Â- õóâèëáàð
17. Fypean»uu 3 opoù fyc õyp
3
,
2
,
1
m m m
raccfaù rafepuan usr
õaùpnyyncau õon raccuu feeuùr on. / sypar 26 xyypac õopnoruu uor/
2
,
1
m m
usruùu raccuu fee AB uynyyu pssp opuux õereep fyyuuùr M
rs» fsrpsrnsesn
1
2
m
m
-0
1-
·
xapuuaaraap xyeaacau usrf õaùua.
2
,
1
m m
raccur M usrf õaùraa
2 1
*
m m m + ·
raccfaù usrssp conu»
áonox õa cucferuùu raccuu fee M€ xsp¬ur pssp opuux • usrf
õaùraa rs» ysesn
( )
3 2 1
m (2 m m -( ⋅ · + ⋅
õyky M usrssc
(2
xsp¬ruùu
( )
2 1
/
3
/ m m m (2 -( + ·
xapuuaaraap xyeaacau saùp õaùua.
18. 70ñì óðòòàé æèíã¿é õàòóó ñàâààíû ¿ç¿¿ð¿¿äýä 50ã áà 125ã
ìàññòàé à÷ààíóóäûã ç¿¿æýý.Õºø¿¿ðãèéã òýíöýðòýé áàéëãàõûí òóëä
òóëàõ öýã èõ à÷àà ç¿¿ñýí ¿ç¿¿ðýýñ ÿìàð çàéä áàéðëàõ âý?
À. 50ñì Á. 5ñì Â. 2ñì
Ã. 0.2ì Ä. 3äì
Õºø¿¿ðãèéí ä¿ðýì ¸ñîîð
2 2 1 1
& l & l ⋅ · ⋅ áàéíà.
2
1 1 2
l l l l l l − · ⇒ · +

( )
2 2 1 2
l & l l & ⋅ · −
òîìü¸îíîîñ
( )
( )
ì ñì
m m
l m
m m g
gl m
& &
l &
l l & l & l & l & l & l &
2 . 0 20
50 125
70 50
2 1
1
2 1
1
1 2
1
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
· ·
+

·
+
·
·
+
·
+
· ⇒ + · ⇒ ⋅ · − ⋅
Ã- õóâèëáàð
19. ‚ usr pssp sprsnfuùu fsuxnsr õyxuù xeuyypsrf sypaãò ysyyncsu
õaùpnaap xy¬ yùn¬unus. Tsresn xeuyypsrf yùn¬nsx xy¬uuù
roreufuu fsíöyy yùn¬nsr¬ nrap õaùx õa xaauaa ¬urnsx es?
A. M=•*ƒ, uaruùu syyuuù
paryy
Á. M=•* 2ƒ , uaruùu
syyuuù paryy
Â.M=•*ƒ , uaruùu syyuuù scpsr
Ã. M=„*2ƒ , uaruùu syyuuù scpsr
Xy¬uuù eekfopur aryynar¬ uynyyuaac
sprsnfuùu fsuxnsr xypfnsx saùr xy¬uuù
rep rsus. Síp rep uu L õa 2L õonox
õereep xy¬uuù roreufuùí repuùr xy¬ssp yp»yyn» uap see spryynsx
õonor» onro» õaùean sepsr, íàð õypyy spryynsx õonor» er¬ õaùraa
õon ceper fsrpsrfsù aepar fyn uuùnõsp roreuf uu …=2ƒ*•-•*ƒ=ƒ*•
sepsr rap¬ õaùraa y¬up uaruùu syyuuù paryy ¬urnsus.
À- õóâèëáàð
20. Òîãòâîðòîé òýíöâýð ãýæ þó âý?
À. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðàõàä àìàðõàí
Á. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðààä ýðãýæ òýíöâýðèéí
áàéðàíä îðîõã¿é
Â. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðààä ýðãýæ òýíöâýðèéí
áàéðàíä îðíî.
Ã. Àëü íü ÷ áèø
Áèåèéã òýíöâýðèéí áàéðëàëààñ ãàðãàñàí õ¿÷ ¿éë÷ëýõýý áîëèõîä
àíõíû áàéðëàëäàà áóöàæ îðîõ òýíöâýðèéã òîãòâîðòîé òýíöâýð ãýíý.
Â- õóâèëáàð
21.Xoëp õaùuuuruùu xoopoup m raccfaù ¬uùpsu syparf ysyyncussp
enre»ss.
0
30 · α
õa
0
45 · β õon yfacuyypuu fafax xy¬uùr on.
-uùpsur enreceu A usrf xyupuùu xy¬, yfacuu fafax xy¬
1
F

,
2
F


yùn¬unus. Sprsspuùr paùpyynau fafcau uynyyu uu usr usrf
orfnonuox y¬paac sprssp xy¬uuù roreufuu uuùnõsp fsrfsù fsuuyy
õaùua. Hùr foxuonponp õueuùu fsuuesp seexeu xy¬uuù uexuneep
õypsu fopopxoùnorpouo. †ooppuuafuu fsuxnsruùr syparf ysyyncussp
couro» fsuuespuùu xy¬uuù uexunuùr õu¬esn: 3ypar /26 xyypac /
0
2 1
· + + g m F F

 
Sus eekfop fsruufrsnuuùu ox, oy fsuxnsrf
npoekunoeon
Y:
mg F F · + β α sin
2
sin
1

X:
0 cos
2
cos
1
· + − β α F F

Sprsspssc
( ) β α
β
+
·
sin
cos
1
mg F
:
( ) β α
α
+
·
sin
cos
2
mg F
22. Àâòîìàøèíû ìîòîðò 2 ñåê-ä øèíãýí ò¿ëøíèé øàòàëòààñ 1200Æ
äóëààí ÿëãàð÷ áàéãàà áîë À.‡.ˆ ÷èéã 0.4 ãýæ ¿çýýä àøèãòàé ÷àäëûã
îë.
À. 200Âò Á. 240 Âò Â. 400Âò
Ã. 450Âò Ä. 300Âò
Àøèãò ¿éëèéí êîýôôèöèåíò ãýäýã íü àøèãòàé ÷àäëûã á¿õ ÷àäàëä
õàðüöóóëñàí õàðüöààòàé òýíö¿¿ áàéíà.

ñ
4
t
5
Á
&
a
&
Á
&
a
&
240
2
1200
4 . 0 · ⋅ · ⋅ · ⋅ · ⇒ · η η η
Á- õóâèëáàð
23. Ãàçðûí ãàäàðãóó äýýð óíàæ áàéãàà áèåèéí ‰îòåíöèàë áà êèíåòèê
ýíåðãèéí àëü íü òýã áàéõ âý?
À. Šîòåíöèàë Á. ˆèíåòèê ýíåðãè
Â. Ìåõàíèê ýíåðãè Ã. Àëü íü ÷ òýã áèø
Áèå ‹ -ºíäðººñ óíààä ãàçðûí ãàäàðãà äýýð èðýõýä ‹=0 áîëíî. Èéìä
õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí áîëîí õàðèëöàí áàéðøëûí ‰îòåíöèàë ýíåðãè (
" g m
6
7 ⋅ ⋅ ·
) òýã áîëíî. À-õóâèëáàð
24.Äåôîðìàöûí õýìæýýã íü 3 äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä õàðèìõàé ‰¿ðøíèé
‰îòåíöèàë ýíåðãè õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 3 äàõèí ºñíº. Á. ººð÷ëºãäºõã¿é
Â. 3 äàõèí áóóðíà Ã. 9 äàõèí ºñíº.
Š¿ðøíèé ‰îòåíöèàë ýíåðãè
2
2
x
8
9 ·
ó÷èð
( )
8
9
x x
8
9 ⋅ · ⋅ ·

· 9
2
2
9
2
2
3
1

áîëæ 9 äàõèí ºñíº. À-õóâèëáàð
25. $. m 40 · raccfaù xyyxsp с м/ 5 · υ xyppfaù ryù» upssp $. : 20 ·
raccfaù fsprsu pssp ycpsu rapcau õon fspsr nrap xyppfaù õoncou
õs?
À. 3,3r/c Á.4r/c Â. 0,4r/c
Ã. 4,5r/c Ä. 3r/c
Sus õopnoro urnynuc xapranarpax xyynuùu xypssup õoporpouo.
Xyyxsp õa fspruùr cucfer õonrou ysue. Xsefss ¬urf rapuu xy¬
yùn¬nsxryù y¬paac cucferuùu urnynuc xapranarpaua. €ucferuùu
auxuu urnynuc uu
υ ⋅ ·m &
1
õaùua. Xyyxsp fsprsu pssp rapcuu papaa
xarfpaa Œ xyppfaù xepneue rsesn cucferuùu urnynuc
( ); - m & + ·
2
õonuo. Hrnynuc xapranarpax
2 1
& & ·
xyynuap
( ); - m m + · ⋅υ
.
¥yussc xyppur oneon с м
- m
m
; / 3 . 3 ·
+

·
υ
õonuo. À-õóâèëáàð
25. •axunraau ¬uùpsu pofopx xuùu unrf
3
/ 9 . 0 м $. · ρ . -uùpsu
acaxap papanf uu
<а &
4
10 8
1
⋅ ·
auxuu yfraac
<а &
5
10 8
2
⋅ ·
õonfon
usrsrp»ss. Xuùu ronekynyypuu pyupa» xypp nrap xsr»ssrssp ecex
es?
A. 80r/c E. 90r/c B. 95r/c
Ã. 0.9ì/ñ Ä. 86ì/ñ
Íýã ìîëåêóëûí ìàññ
0
ò
áà ìîëåêóëóóäûí êîíöåíòðàöè / íýãæ ýçëýõ¿¿í
äýõü ìîëåêóëóóäûí òîî/ Ž-èéí ¿ðæâýð íü íýãæ ýçëýõ¿¿í äýõü
ìîëåêóëóóäûí ìàññ áóþó õèéí íÿãòòàé òýíö¿¿
n m
0
· ρ

Èéìä ìîëåêóë-êèíåòèê îíîëûí ¿íäñýí òýãøèòãýë
2
0
3
1
υ n m & ·
òîìü¸îã
2
3
1
υ ρ · &
õýëáýðòýé áè÷èæ áîëíî. Ýíäýýñ
ρ
υ
1
3
1
&
·
,
ρ
υ
2
3
2
&
·
ãàðàõ áà ( ) ñ ì & & / 90
1 2
3
1 2
· − · −
ρ
υ υ
Á-õóâèëáàð
26. 1êã í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéä àãóóëàãäàõ áîäèñûí õýìæýý áà ìîëåêóëûí
òîîã òîäîðõîéë.
A. 20ìîëü,
25
10 14 ⋅
E. 22.7ìîëü,
25
10 14B. 22.7ìîëü,
25
10 18 ⋅
Ã. 2.27ìîëü,
25
10 14 ⋅

Ä. 22.7ìîëü,
25
10 14 ⋅

Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí ìîëü ìàññ ì=>? êã - / 044 . 0 · ó÷ðààñ áîäèìûí òîî
õýìæýý ì=>?
-
m
7 . 22
44 . 0
1
≈ · · ν , ìîëåêóëûí òîî
25
10 4 . 1
23
10 02 . 6 7 . 22 ⋅ · ⋅ ⋅ · · · (a (a
-
m
( ν áîëíî. Ä-õóâèëáàð
27. •óðàãò ¿ç¿¿ëñýí öèêëýýð äóëààíû èäåàë ìàøèí àæèëëàäàã áîë
ò¿¿íèé À.‡.ˆ þóòàé òýíö¿¿ âý?
Äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü
% 100 *
ºð
@
a
AB>
A AB>
1
1
5
5 5
·

· η
ó÷èð
2•3-ä ãàäàãø ýåðýã àæèë 4•1-ä
ãàäíààñ àæèë õèéõ ó÷èð öèêëèéí
òóðøèä 1,2,3,4 òýãø ºíöºãòèéí
òàëáàéòàé òýíöýõ àæèë õèéãäýíý.
( )( )
( )
% 50 5 . 0
2 2
2 2
· ·

− −
·
C C &
C C & &
η
28. Óñòºðºã÷ õèéí òåì‰åðàòóð
D T 200
1
·
, äàðàëò
6B & 400
1
·
áàéæýý. Õèéã
D T 10000
1
·

òåì‰åðàòóðòàé áîëòîë õàëààõàä ìîëåêóëóóä íü àòîìóóä áîëîí çàäàð÷ýý.
Õèéí ýçëýõ¿¿í áà ìàññ ººð÷ëºã人ã¿é áîë õàëààñíû äàðààõ
2
&
äàðàëòûã òîäîðõîéë.
A. 0.04 Šà E. 0.4êŠà B. 40êŠà
Ã. 40Šà Ä. 0.4Šà
nT & · òîìú¸î ¸ñîîð
1
E
òåì‰åðàòóðòàé ¿åèéí äàðàëòûã îëâîë
1 1 1
T n & ·

1
n
-óñòºðºã÷èéí ìîëåêóëóóäûí êîíöåíòðàöè. Óñòºðºã÷èéí
ìîëåêóë àòîìóóä áîëîí çàäðàõàä ñàâàí äàõü Ẻìèéí òîî 2 äàõèí íýìýãäýíý.
Èéìýýñ óñòºðºã÷èéí àòîìóóäûí êîíöåíòðàöè
1
2
2
n n ·
áîëíî. Óñòºðºã÷èéí
àòîìóóäààñ òîãòñîí õèéã äàðàëò
2 1
2
2 2 2
T n T n & · ·
2-ð
òýãøèòãýëèéã 1-ð õàðüöóóëàõàä
1
2
2
1
2
T
T
&
&
·
ýíý òýãøèòãýëýýñ
2
&
-
èéã îëâîë
ê6B
T
T
& & 40
1
2
2
1 2
· ·
Â-õóâèëáàð
29. Ýxuuù sypar pssp upean xuùu feneeuùu eep¬nenfuùr
(„,‘) kooppuuafyypaap ysyynse. Sus npouåcc sssnxyyu (‘) õa
fernepafyp (T)-uùu xoopoípox xaraapan õycap sypryypuu anuup
xapransaxur on.
À. 2 Á. 3 Â. 4
Ã. 5 Ä.1, 2
(1-2) usoõap fsnsnf , (2-3) usoxop xepenf, (3-4) usoõap uaxanf, (4-1)
usoxop xanaanf y¬up (1-2) sssnxyyu uxcsx, (2-3) fernepafyp õyypax ,
(3-4) sssnxyyu õyypax, (4-1) fernepafyp ecex rpaquk õaùx ëcfoù.
2-p sypar áóþó À- õóâèëáàð
30.
F t
0
27 ·
òåì‰åðàòóðòàé õèéã òîãòìîë äàðàëòòàé õàëààæ
òåì‰åðàòóðûã 1
0
Ñ-ýýð íýìýãä¿¿ëýõýä ýçëýõ¿¿íèé õè÷íýýí õóâü áîëîõ
âý?
À. 1/30 Á. 1/300 Â. 1/250
Ã. 1/3 Ä. 2/250
Õèéí òºëºâèéí ‰àðàìåòð¿¿äèéí àíõíû óòãà
D t D T C 300 273
1
,
1
· + ·
ýöñèéí óòãà
D T T C 1
1
2
,
2
+ ·
ãýâýë Ãåé-’þñàêêèéí õóóëèàð
1
2
1
2
T
T
C
C
·
.‡¿íèéã
1
1
2
1
1
2
− · −
T
T
C
C
õýëáýðòýé áè÷èæ áîëíî. Ýíäýýñ
1
1 2
1
1 2
T
T T
C
C C −
·


1
300
1
1 2
C C C · − Õèéí ýçëýõ¿¿íèé àíõíû
ýçëýõ¿¿í
300
1
õóâèàð ºñíº. Á- õóâèëáàð
31. 100êŠà äàðàëòòàé 5ë õèé á¿õèé ñàâûã 15ë ýçëýõ¿¿íòýé õîîñîí ººð
ñàâàíä õîëáîæýý. Ýíý ¿åä õèéí òåì‰åðàòó𠺺ð÷ëºã人ã¿é áîë ñàâíóóä
ÿìàð äàðàëòòàé áîëîõ âý?
À. 28êŠà Á. 2.8êŠà Â. 2.5êŠà
Ã. 20êŠà Ä. 25êŠà
ê6B
>
> ê6B
C C
C &
& 25
20
5 100
2 1
1
2
·

·
+

·
Ä- õóâèëáàð
32.
3
500 ì C ·
ýçëýõ¿¿íòýé àýðîñòàò äàõü ãåëèéí äàðàëò
6B &
5
10 ·
.Íàðíû èë÷ýýð àýðîñòàò äàõü õèé õàëæ òåì‰åðàòóð íü
F t
0
10 ·
áàéñíàà
F t
0
25 ·
áîëîâ. Õèéí äîòîîä ýíåðãè ÿìàð õýìæýýãýýð ºññºí âý?
À.
4
6
10 4 ⋅
Á.
4
6
10 4


Â.
ê4
6
10 4 ⋅
Ã.
4
6
10 4 . 0 ⋅
Ä.
4
6
10 4 . 0Ãåëèé íýã àòîìò õèé ó÷èð äîòîîä ýíåðãè RT
-
m
G
2
3
⋅ · òîìü¸îãîîð
òîäîðõîéëîãäîíî.
1
T
-òåì‰åðàòóðò õàðãàëçàõ ýíåðãè
1 2
3
1
RT
-
m
G ⋅ ·
2
T
-òåì‰åðàòóðò õàðãàëçàõ ýíåðãè
2 2
3
2
RT
-
m
G ⋅ · áàéíà. Ìåíäåëååâ-
ˆëà‰åéðîíû òýãøèòãýë ¸ñîîð
1
RT
-
m
&C ·
áºãººä
-
mR
T
&C
·
1
.
Ýíåðãèéí ººð÷ëºëòèéã îëîõîä
( ) 4
T
T
&C T T R
-
m
G G G
6
10 4 1
1
2
2
3
1 2
2
3
1 2
⋅ ≈ − · − · − · ∆

,
_

¸
¸
A - õóâèëáàð
33.
3
5 . 0
1
ì C ·
ýçëýõ¿¿íòýé áèò¿¿ ñàâàíä 5 . 0 · ò êã óñ áàéæýý.
Ñàâûã
F t
0
147 ·
òåì‰åðàòóðòàé áîëòîë íü õàëààâ. Ñàâàíä çºâõºí
õàíàñàí óóð áàéëãàõûí òóëä ñàâíû ýçëýõ¿¿íèéã ÿìàð õýìæýýãýýð
ººð÷ëºõ âý?
F t
0
147 ·
òåì‰åðàòóðòàé ¿åä õàíàñàí óóðûí äàðàëf
6B &
5
10 7 . 4
0
⋅ ·
áàéíà.
À.
3
3 . 0 ì
Á.
3

Â.
3
2 . 0 ì
Ã.
3
1 . 0 ì
Ä.
3
03 . 0 ì
0
&
äàðàëòòàé õàíàñàí óóð
3
2 . 0
0
ì
- &
mRT
C · ·
ýçëýõ¿¿íòýé áàéíà.
ì=>? êã - / 018 . 0 · óñíû ìîëü ìàññ. Óóð õàíàñàí áàéõûí òóëä ñàâíû
ýçëýõ¿¿íèéã îëâîë
3
3 . 0
0
1 1 2
ì
- &
mRT
C C C C · − · − · ∆
ãàðíà.
34. 20
0
Ñ òåì‰åðàòóðòàé 2ë óñûã 10 ìèíóòàä áóöàëãàäàã 75“-èéí à.
¿.ê ÷òàé õàëààã÷èéí ÷àäëûã îë. / Óñíû õóâèéí äóëààí áàãòààìæ
”=4200Æ/ê㈠/
À.1.5êÂò Á. 2.5êÂò Â. 4.5êÂò
Ã. 3.5êÂò Ä. Àëü íü ÷ áèø
Àøèãò ¿éëèéí êîýôôèöèåíò íü
( )
( )
$H
I I êã 4 êã
t t mc
B
5
Á
5
Á
5
B
5
896
75 . 0
120 100 / 4200 2
0
·
− ⋅ ⋅
·

· · ⇒ ·
η η
η
ê3ò
ñ
ê4
t
Á
5
Á
& 5 . 1
600
896
· · · õonuo. À- õóâèëáàð
35. µapaaxu ºrºrpnuùr auurnaap x¿cusrfuùu pyfyyr õºrnºuº ¿¿•
(Xuùr 1ronu rs» ¿s)
Àíõíû òºëºâ èçîòåðì èçîõîð èçîáàð
2
/
5
10 2
1
ì % & ⋅ ·
2
/
5
10 3 . 1 ì % ⋅
3 àò ”–Ž—˜
> C 2
1
·
3ë ”–Ž—˜ 3ë
D T 300
1
·
”–Ž—˜ 450ˆ 450K
Èçîòåðì ‰ðîöåññûí õóâüä ™=”–Ž—˜ áàéíà.
2
/
5
10 3 . 1
3
2
/
5
10 4
3
2
2
/
5
10 2
2
1 1
2 2 2 1 1
м '
ì %
>
ì %
C
C &
& C & C & ⋅ ·

·
⋅ ⋅
·

· ⇒ ⋅ · ⋅
Èçîõîð ‰ðîöåññûí õóâüä ‘=”–Ž—˜ áàéõ áºãººä õèéí òºëºâèéí ¿íäñýí
òýãøèòãýë
I
ì %
I ì %
&
T &
T
T
T
&
&
450
2
/
5
10 2
300
2
/
5
10 3
1
1 2
2
1
2
1
2
·

⋅ ⋅
·

· ⇒ ·
áàéíà.
Èçîáàð ‰ðîöåññûí õóâüä š=”–Ž—˜ áàéõ áºãººä õèéí òºëºâèéí ¿íäñýí
òýãøèòãýë
>
I
> D
T
C T
C
T
T
C
C
3
300
2 450
1
1 2
2
2
1
2
1
·

·

· ⇒ ·
áàéíà.
36. êã ò 02 . 0 · ìàññòàé êóá õýëáýðòýé áèå óñàí äýýð õºâæ áàéâ.
ˆóáèéí èðìýãèéí óðò ì B 03 . 0 · .Ýíý áèåèéã óñ íîðãîäîã áîë êóáèéí äîîä
òàë ócíû ãàäàðãààñ ÿìàð çàéä îðøõ âý?
À. ì 3 . 0 Á. ì 023 . 0 Â. ì 3
Ã. ì 03 . 0 Ä. ì 3
Apxurepuùu xy¬ g x a ρ
2
pssu ¬urnsx õereep õueuùu xyupuùu xy¬
mg
õonou rapapra fafanunuu xy¬uùr fsuuyynus. Fapapra fafanunuu xy¬
l F σ · õaùxaac σ a F 4 · . Sus xy¬ kyõ õueuùr poou ¬auraaua.
Hùrssc õocoo fsuxnsruùu paryyx xy¬uuù npoekuyypuu uuùnõsp
0 4
2
· − − σ ρ a mg xg a .Supssc
м
g a
a mg
x 023 . 0
2
4
·
+
·
ρ
σ

Б- õóâèëáàð
37. Fyynuu yfacuu puarefp мм J 8 . 0 · ,ypf мм l 6 . 3 · . ' F 25 ·
xy¬ssp cyuraxap yfac мм l 2 · ∆ -ssp ypfac»ss. Fyynuùu ›uruùu
ropynuùr fopopxoùn.
À.

10
10 9 ⋅
Á. <а
10
10 9 , 0 ⋅
Â. <а
10
10 9 , 0 ⋅ Ã. <а
10
10 9 , 0 ⋅ Ä. <а
10
10 9 , 0 ⋅
œíãèéí ìîäóëü Ãóêèéí õóóëèàð òîäîðõîéëîãäîíî.
4
2
,
10
10 9
2
0
4
0
0
J
S <а
l J
Fl
l S
Fl
9 l
l
S9
F
π
π
· ⋅ ·

·

· ⇒ ∆ ·
А- õóâèëáàp
38.
+ F
5
10 14 . 3 ⋅ ·
xy¬ssp uaxarpcau rau caeaauu xapuuauryù
õoruuoconfur on. €aeaauu puarefp мм J 8 . 0 · , ›uruùu ropynu
2
/
11
10 2 м ' 9 ⋅ ·
À. % 5 . 0 Á. % 4 . 0 Â. % 05 . 0
Ã. % 2 . 0 Ä. % 52 . 0
Fykuùu xyynuap
9S
F
l
l
l
l
S9
F ·

· ⇒ ∆ ·
0 0
ε
€aeaauu xeupneu
orfnonuu fanõaù
4
2
J
S
π
·
y¬paac
005 . 0
2
4
· · 9
J
F
π
ε
õyky
% 5 . 0 · ε
А- õóâèëáàð
39. Xoopoupoo xon opuux
2
,
1
K K
u»un fepnuùu ususrfsù
2
,
1
r r
papuycfaù refan ypnyypuùr uyprsnuyynssp auxuu õaùpnanp
aeaa¬uxap xapunuau yùn¬nsnuùu xy¬ uu xsp paxuu eep¬nerpex es?
r
papuycfaù
K
ususrfsù refan ypnuùu nofeuuuan
r
K
L
· ϕ
foruëoroop unspxuùnsrpsus. Aux ypnyypuùu xoopoupox saù l
õaùcau rsesn fsprsspuùu xoopoupuu xapunuau yùn¬nsnuùu xy¬uuù
xsr»ss
2
2 1
l
K K
L
F ·
õaùua. ¥pnyypuùr uyprsnuyynsx yep fsprsspuùu
nofeuuuan u»unxsu
2 1
ϕ ϕ ·
õonfon usrssc uereep uu ususr ypcau
uun»uus. •susruùu uun»unf pyyccauu papaax ypnyypuùu ususruùr
/
2
,
/
1
K K
õoncou rsesn ususr xapranarpax xyynu õonou nofeuuuanuu
fsuusx uexunuùr õu¬ue.
/
2
/
1 2 1
K K K K + · +

2
/
2
1
/
1
r
K
r
K
·
Sprssp fsruufrsnssc
2
,
1
K K
-uùr oneon:
( )
( )
2 1
2 1
1
/
1
K K
r r
r
K + ⋅
+
·
( )
( )
2 1
2 1
2
/
2
K K
r r
r
K + ⋅
+
·
¥pnyypuùr auxuu õaùpnanp aeaa¬uxap
xapunuau yùn¬nsnuùu xy¬ uu
2
/
2
/
1
l
K K
L
F · õonox õereep sus uu
auxuuxfaù xapuuauryùraap
( )
( )
2 1
2
2 1
2
2 1 2 1
2 1
/
2
/
1
/
K K r r
K K r r
K K
K K
F
F
+
+
· ·
paxuu
eep¬nerpeue.
40.
2
10 см S ·
fanõaùfaù xaefraù koupeucafopuu nnfcyypuu xoopoup
3 · ε pusnekfpuk usefpyynsx ¬apeapfaù koupeucafopuu nnfcuu
fanõaùfaù u»un fanõaù õyxuù
2
2
· l
cr sysaau pusnekfpuk õa
1
1
· l
cr sysaau araapuu ye õaùua.
A. Yr koupeucafopuu õarfaar»uùr on.
E. 0 G 12 · forfron xy¬psnp sanraafaùraap nnfacyypur 3 · x cr-ssp
xonpyynaxap koupeucafopuu suepru nrap õonox es?
B. 0 G 12 · xy¬psnssp ususrnssp canracuu papaa nnfacyypur 3 · x
cr-ssp xonpyynaxap koupeucafopuu suepru nrap õonox es?
A. Yr koupeucafopur
2
0
2
,
1
0
1 l
2
l
S
2
ε ε ε
· ·
õarfaar»faù 2
koupeucafopuu uyeaa xonõonf rsfssp yss» õonuo. Hùrp
koupeucafopuu õarfaar»
( ) ( ) M l l S 2 2 2 2 2
13
10 3 . 5
1 2
/
0 2 1
/
2 1

⋅ · + · + · ε εε
õonuo.
E. •nfacyypuu xoopoupox saùr x xsr»ssrssp xonpyynaxap
koupeucafopuu õarfaar»
( ) ( ) M l l S 2 2 2 2 2
13
10 3 . 5
1 2
/
0 2 1
/
2 1

⋅ · + · + · ε εε
Á. žëòñóóäûí õîîðîíäîõ çàéã õ õýìæýýãýýð õîëäóóëàõàä êîíäåíñàòîðûí
áàãòààìæ
( ) ( )
13
10 3 . 3
1 2
/
0
/ −
⋅ · ⋅ + + · l x l S 2 ε εε
Ô
ˆîíäåíñàòîð äýýð óíàõ õ¿÷äýë ººð÷ëºãäºõã¿é ó÷èð êîíäåíñàòîðûí ýíåðãè
áàãàñàæ áàéíà.
Â. Ÿýíýãëýõ ¿åä êîíäåíñàòîðûí ÿëòàñ äýýð
12
10 4 . 6

⋅ · ⋅ · c G K ˆë öýíýã
õóðèìòëàãäàíà.Ñàëãàñíû äàðàà õîëäóóëàõàä êîíäåíñàòîðûí öýíýã
ººð÷ëºãäºõã¿é, áàãòààìæ íü ìºí
/
2
áîëîõ ó÷èð ýíåðãè íü
11
10 2 . 6
/
2
2

⋅ · ·
2
K
9
Æ. ˆîíäåíñàòîðûí ýíåðãè èõñýæ áàéíà.
41. м N 9 / 120 · xy¬nsr õyxuù usrsu fepnuùu uaxunraau opuu xy¬uuù
uyraruu paryy
с м/ 100
0
· υ
auxuu xyppfaùraap snekfpou xepennee.
Xypp fsr õonox xypfnss neaxap snekfpou nrap sar neax es?
Snekfpouu ususruùr raccp xapuuyyncau xapuuaa
$. OP
m
Q
/
11
10 76 . 1 ⋅ · . Snekfpouur neyyn» eurepyyncsu
nofeuuuanur nnraeapur on.
À.0,01r, 2,84B Á. 0,1r, 2B Â. 1r, 28B
Ã.0,0237r, 2,84B Ä.0,27r, 0,24B
•axunraau opuu xy¬uuù uyraruu paryy xepneu neaa snekfpoup
9 Q F
 
·
forfron xy¬ yùn¬unus. Sus xy¬ uu
0
υ
xyppuu scpsr
¬urnsus. Hukfouu 2-p xyynu a m F


· ëcoop snekfpou
m
9 Q
a


·
xyppafranfaù xepenue. Snekfpouu xepenreeuuù fsruufrsnuùr
õu¬esn:

0 ,
0
,
2
2
0
· − · − · υ υ υ υ at
at
t S
õaùxap
at ·
0
υ
õonuo.
Hùrssc
м
9
m
Q
a
S 0237 . 0
2
2
0
2
2
0
· · ·

,
_

¸
¸
υ υ
. Xy¬psn forfron õaùxap
snekfpouu ne» eurepceu nofeuuuanuu nnraeap uu
0 S 9 84 . 2
2 1
· ⋅ · −ϕ ϕ

Г- õóâèëáàð
42. Èæèëõýí 10 ìêˆë öýíýãòýé 2 æèæèã ¿ðëèéã 1ì óðòòàé óòñààð
õîëáîâ. Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.
À. 9*10
-19
í Á. 9Í Â.0.09Í
Ã. 90Í Ä.0.9Í
Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã ˆóëîíû õóóëü àøèãëàæ îëíî.

+
r
K K
F 09 . 0
2
1
2
6
10
9
10 9
2
2 1
·

⋅ · ·

,
_

¸
¸
Â- õóâèëáàð
43. q 2ƒ A ƒ q
À öýã äýýðõè ‰îòåíöèàëûã îë.
À.
l
K
0
8πε

Á.
l
K
0
8
3
πε
Â.
l
K
0
8πε
Ã.
l
K
0
6πε
Ä.
l
K
0
8
3
πε


À- öýã äýýðõ ‰îòåíöèàë íü öýã òóñ á¿ð äýýðõ ‰îòåíöèàëûí íèéëáýðòýé
òýíö¿¿ áàéíà.
÷q öýíýãòýé öýãèéí ‰îòåíöèàë íü
l
K
l
K
0
8
0
4
1
πεε πεε
ϕ

· ·
q öýíýãòýé öýãèéí ‰îòåíöèàë íü
l
K
l
K
0
4
0
4
2
πεε πεε
ϕ · ·
áàéíà.
Ýíä: − ε îð÷íû äèýëåêòðèê íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð/ àãààðûí õóâüä
1 · ε áàéíà./
0
ε
-öàõèëãààí òîãòìîë /
2
2
12
10 85 . 8
0

I>

⋅ · ε /
l
K
l
K
l
K
0
8
0
4
0
8
2 1
πε πε πε
ϕ ϕ · +

· +
Â- õóâèëáàð
44. ”=10‰ô áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðûã q=1íêë öýíýãòýé áîëòîë
öýíýãëýñýí áîë êîíäåíñàòîðûí ýíåðãèéã îë.
À. 5*10
-30
Æ Á. 0.05 ìêÆ Â. 5*10
6
Æ
Ã. 4*10-
40
Æ

Ä. 2*10
7
Æ
Ÿýíýãòýé êîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí ñòàòèê îðíû ýíåðãèéã
2
2
G c
7

·
òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî. Ýíä: ñ-êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ, U- ÿëòàñóóäûí
õîîðîíäîõ ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàð áóþó õ¿÷äýë
c
K
G
G
K
c · ⇒ ·
áîëíî. Ýíý
òîìü¸îã ýíåðãèéí òîìü¸îíä îðëóóëæ áè÷ýýä îëâîë
ìê4
R
I>
c
K
c
K c G c
7 05 . 0
12
10 2
9
10
2
2
2
2
2
2
2
·· ·

·

·
Á- õóâèëáàð
45. •susr uun»u» a»un yùnpsxsp nofeuuuan suepru xoporpox y¬up
þó es?
À.Mexauuk fuùr pypsr rapracau.
Á.Tynxsx ususrssc ynar xonpox y¬up xapunuau yùn¬nsn
õaracua.
Â. •susruùu xypp eep¬nerpe» õaùraa y¬up(kuuefuk suepru
eep¬nerpex).
Ã. •susr uun»yynsxsp uaxunraau opou a»un xuùx fyn
nofeuuuan
ýuepru uu xoporpouo.
m-ìàññòàé áèå òàòàëöëûí îðíû ¿éë÷ëýëýýð U
1
‰îòåíöèàë ýíåðãèòýé
öýãýýñ U
2
‰îòåíöèàë ýíåðãèòýé öýãò øèëæñýí áîë àæèë íü ‰îòåíöèàë
ýíåðãèéí ÿëãàâðààð A=U
1
-U
2
-îîð õýìæèãäýíý. Èéìä ösusr uun»yynsxsp
uaxunraau opou a»un xuùx fyn nofeuuuan ýuepru uu xoporpouo.
Ã- õóâèëáàð
46. 0 6 · ε uaxunraau xepenrer¬ Sм r 1 . 0 · pofoop scspryyusnfsù
akkyrynnfop
Sм R 4 , 12 ·
scspryyusn õyxuù rapaap xsnxssr fs»ss»
õaùe. 10 · t ruuyfaup xsnxssup xu¬ussu xsr»ssuuù pynaau nnrapax
es?
A.1728Æ Á.1728kÆ Â.17,28

Æ
Ã. 1,728 Æ

Ä. 172,8 Æ
Eufyy xsnxssuuù ‚ruu xyynu ëcoop, xsnxssu psxu ryùpsn
r R
T
+
·
ε
Xsnxssuuù rapaap xscsrf
Rt T 5
2
1
·
, xsnxssuuù pofoop xscsrf
rt T 5
2
2
·
pynaau nnrapua. •nrapax õyx pynaau
( ) H
r R
t
t r R T 5 5 5 1728
2
2
2 1
·
+
· + · − ·
ε

А - õóâèëáàð
47. 1kr raccfaù
2
1 . 0 мм S ·
orfnon õyxuù ssc yfcaap opooror opooe.
µar»yynar¬uùu scspryynuùr fopopxoùn. Xspse opoorruùu fercren
psspx nofeuuuanuu nnraeap 110B õaùean yr opoororoop ryùx
ryùpnuùu xy¬uùr on.
A. 56A Á.5,6A Â.0,56

A
Ã. 0,6A Ä. 560A
Yfacuu scspryyusn
S
l
R ρ · ,fyyuuù ypfur oneon
S J
m
l

·
/D-Eopucuu unrf/ ¥yussc
197
2
· ·
J S
m
R ρ
‚r, 6 . 5 · ·
R
G
T A
Б - õóâèëáàð
48.Ternepafypur fopopxoùnoxuu fynp
2 t
0
10
1
·
fernepafypf
15
1
· R
‚r scspryyusn õyxuù ferep yfcur xspsrnse. •rap
fernepafypf fyyuuù scspryyusn
25 . 18
2
· R
‚r õonox es? Terpuùu
scspryyunuùu fernepafypuu kosqququeuf
1
006 . 0

· D α
À.
2
0
8 . 4
Á.
2
0
48 . 0
Â.
2
0
30
Ã. D 40 Ä.
2
0
3 . 48
1
t
fernepafypf yfacuu scspryyusn
( )
1
1
0 1
t R R α + ·
2
t
fernepafypf yfacuu scspryyusn
( )
2
1
0 2
t R R α + ·

0
R
uu
2 t
0
0 ·
fernepafyp paxu yfacuu scspryyusn
µsspx 2 fsruufrsnssc
2
t
oneon
( )
2
R
R t R
t
0
3 . 48
1
1 1
1
2
2
·
− +
·
α
α

þ - õóâèëáàð
49. Mefan spnsnuùr reurenexep 3 uaruùu pofop kafop pssp 4,55 rp
reure nnrapae. Snekfponusuu yep yycran pyupyyp ryùx ryùpnuùu
xy¬uùr on.
A.0,38A Á.3,8A Â.38

A
Ã. 380A Ä. 560A
4apapeùu xyynuap
K m ·
, uaxunraau ususr
t T K ⋅ ·
õaùpar y¬paac
1
t
m
T Tt m 38 . 0 · · ⇒ · Sup − reureuuù uaxunraau xuruùu
skeueaneuf /
OP $. /
6
10 118 . 1

⋅ ·
/ А - õóâèëáàp
50. 1 . 0 · R ì ðàäèóñòàé äóãóé îðîîìãèéí ñîðîíçîí ìîìåíò
2
2 . 0 ì U & ⋅ ·
áîë
ñîðîíçîí îðíû èíäóêöèéã îë.
A.
5
10 4


Òë Á.
5
10 4 . 0


Òë Â.
5
10 40


Òë
Ã.
5
10 04 . 0


Òë Ä.
5
10 400


Òë
Äóãóé ã¿éäëèéí òºâä ñîðîíçîí èíäóêö
R T 0 2 /
0
µµ ·
áàéäàã. ‡¿íèé
7
10 4
0

⋅ · π µ
Ãí/ì íü ñîðîíçîí òîãòìîë, àãààðò ñîðîíçîí íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð
1 · µ
. ÿéäýëòýé îðîîìîãèéí ñîðîíçîí ìîìåíò
2
R T TS
m
& π · ·
ãýäãýýñ
2
/ R
m
& T π ·
áîëíî. Ýäãýýðýýñ äóãóé îðîîìîãèéí òºâä ¿¿ñýõ ñîðîíçîí
èíäóêöèéã îëâîë
5
10 4
3
2 /
0

⋅ · · R
m
& 0 π µ
Òë А - õóâèëáàp
51. 1 T 5 . 0 · ã¿éäýë á¿õèé ñîëåíîèäûí òºâä
3
10 15 . 3

⋅ · 0
Òë
èíäóêöòýé ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý. Ñîëåíèîäûã äàìæóóëàã÷ óòñààð
äàâõàðëàëã¿éãýýð íÿãò îðîîæ õèéñýí áîë óòàñíû äèàìåòðèéã îë.
A.
3
10 4 . 0


ì Á.
3
10 4


ì Â.
3
10 2


ì
Ã.
3
10 2 . 0


ì Ä.
3
10 40


ì
Óðò ñîëåíîèäûí òýíõëýã äýýð
Tn 0
0
µµ ·
ñîðîíçîí èíäóêö ¿¿ñíý. ͺ㺺
òàëààñ ñîëåíîèäûã íÿãò îðîîæ õèéñýí ó÷ðààñ óòàñíû äèàìåòð íü 1 ì
óðòàä îíîãäîõ îðîîäñûí òîîíû óðâóóòàé òýíö¿¿: n d / 1 · Ýäãýýðýýñ
ì 0 T d
3
10 2 . 0 /
0

⋅ · ·µµ
áîëíî.
52. 10À ã¿éäýë á¿õèé øóëóóí óðò äàìæóóëàã÷ààñ 2ìì çàéä ò¿¿íòýé
‰àðàëëåëèàð
7
10
ì/ñ õóðäòàé õºäºëæ áàéãàà ýëåêòðîíä ÿìàð õ¿÷
¿éë÷ëýõ âý?
A.
3
10

Í Á.
15
10 4


Í Â.
15
10 1 . 0


Í
Ã.
3
10 2 . 0


Í Ä.
15
10

Í
T ã¿éäýëòýé øóëóóí äàìæóóëàã÷ààñ l çàéä
l T 0 π µµ 2 /
0
·

èíäóêöòýé ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý. Ýíý îðîí äàõü õºäºëæ áàéãàà ýëåêòðîíä
’îðåíöèéí
% l T Q
>
F
15
10 2 /
0

· ⋅ ⋅ · π µµ υ
áîëíî. ‡¿íèé
1 · µ
6 ’îðåíöèéí
õ¿÷íèé ÷èãëýë íü øóðãèéí ä¿ðìààð òîäîðõîéëîãäîíî.
Ä - õóâèëáàp
53. E> 3 2 . 0 · èíäóêö á¿õèé ñîðîíçîí îðîíä ‰åð‰åíäèêóëÿð ÷èãëýëýýð
îðæ èðñýí ýëåêòðîí ñì r 8 · ðàäèóñòàé òîéðãîîð ýðãýâ. Ýëåêòðîíû
ýíåðãèéã îë.
A. 4ìêÆ Á. 4ìÆ Â. 4Æ
Ã. 4‰Æ Ä.0.4‰Æ
Ýëåêòðîíä ¿éë÷ëýõ ’îðåíöûí õ¿÷ íü
3 Q
>
F ⋅ ⋅ · υ
õýìæýýòýé áàéõ
áºãººä xyppaup yprsn» nepneupukynnp ¬urnsus.
Sus xy¬uuù ueneereep snekfpou foùproop
r
m
TT
a
2
υ
·
rscsu feep
fsryynsx xyppafranfaù xepnex fyn Hukfouu 2-p xyynu
r
m
0 Q
2
υ
υ ·

rs» õu¬urpsus. Supssc snekfpouu xyppur oneon
m
Q0r
· υ õonox fyn
suepru
VH
m
r 0 Q m
9 4
2
2 2 2
2
2
· · ·
υ
õaùua. Г - õóâèëáàp
54.
3
10 5

⋅ · S
r
2
fanõaù õyxuù õufyy par»yynar¬ »aascopousou
opuu xy¬uuù uyraraup npneupukynnpaap õaùpnaua. Tyyuuùr 90
0
euureep spryynsxsp fyyrssp xu¬ussu xsr»ssuuù ususr uupykunsrps»
ypcax es? ‚puu uupyku 10Tn par»yynar¬uùu scspryyusn 100 ‚r
A. 10
-4
†n Á. 10
4
†n Â. 10
-2
†n
Ã. 10
2
†n Ä. 10
-3
†n
Xaasaup yycsx pyupa» u.x.x uu
t
0S
t
M

·


· ε
rs» onpox õa pyupa»
ryùpsn
t
K
T


· uu ‚ruu xyynu ëcoop
R
T
ε
· õaùua. Sprssp
foruëoroop »aasaup
4
10

· · ∆
R
0S
K †n xsr»ssuuù ususr
uupykunsrpsu ypcaxur on» õonuo.
55.
Mafepuan usruùu xsnõsnsnuùu õóóëü íü
,
_

¸
¸
+ ·
3
314 10
π
t 2WS x

forLëoroop ºrºrpºe . µapaaxu õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã îë.
x
0
= ? ™= ? ? · ν
?
0
· ω
10
0
· x
ñì õýëáýëçëèéí äàëàéö ,
ñ T 02 . 0
314
2
0
2
· · ·
π
ω
π
õýëáýëçëèéí
¿å,

T
50
02 . 0
1 1
· · · ν
õýëáýëçëèéí äàâòàìæ
3
0
π
ϕ · õýëáýëçëèéí
ôàç,
314
0
· ω
õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ
55. m=400ãð ìàññòàé áèåèéã K=1000Í/ì õàòòàé ‰¿ðøèíä ä¿¿æëýõýä
õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä âý?
À. 50Ãö Á. 40Ãö Â. 45Ãö
Ã. 58Ãö Ä. 38Ãö
Š¿ðøèí ä¿¿æèíãèéí òîéðîõ äàâòàìæèéã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.

êã
ì %
m

50
4 . 0
/ 1000
· · · ω À- õóâèëáàð
56. Äîëãèîíû óðò íü 20ì, ò¿¿íèé òàðàõ õóðä 5ì/ñ áîë äîëãèîí
¿¿ñãýã÷èéí õýëáýëçëèéí äàâòàìæ õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 0.35ñ
-1
Á. 0.30ñ
-1
Â. 0.38ñ
-1
Ã. 0.5ñ
-1
Ä. 0.25ñ
-1

Äîëãèîíû óðòûã
ν
υ
ν λ · ⋅ · T
òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî. Ýíý òîìü¸îíîîñ
õýëáýëçëèéí äàâòàìæèéã îëáîë
1
25 . 0
20
/ 5

· · · c
ì
ñ ì
λ
υ
ν
Ä- õóâèëáàð
49. Fkùreucuùu sap¬ur kóã ysyynsx es?
A. µonruouu qpoufuí uuussp ssnsx õaùpnanur
Á. µonruouu panaéöur
Â. µonruouu qpoufuu uuussp ýçnsx õaùpnan õonou ponruouu
paefar»uùr
Ã. µonruo fapax ¬urnsn õonou ponruouu qpoufûã uuussp
ssnsx áaùpnanur
Fkùreùucuùu sap¬raap ponruouu o¬cou usr õyp uu xoëppor¬
ponruouu yycryyp õonox õereep fsprsspssc rapcau ponruouyypuu
paexunuu pyup ponruou fapxaua. Hùrp ponruou fapxax ¬urnsn
õonou ponruouu qpoufuu uuussp ssnsx õaùpnanur fopopxoùnuo.
Ã- õóâèëáàð
50. Hurrsu nuusuùu forLëor fîäîðõîéë.
À.
Y a F
1 1 1
+ · Á.
Y a
aY
F +
·
1
Â.
2
R
F ·

Ã.
R
F
2
·
Ä.
( )

,
_

¸
¸
+ − ·
2
1
1
1
1
1
R R
n
F
A - õóâèëáàð
51. Àæèãëàã÷ààñ 6.6êì çàéä öàõèëàõ àÿíãàíû äóó ãýðýë
àæèãëàãäñàíààñ õîéø ÿìàð õóãàöààíû äàðàà ñîíñäîõ âý?
À. 25ñ Á. 20ñ Â. 30ñ
Ã. 45ñ Ä.40ñ
Ãýðëèéí õóðä 3*10
8
ì/ñ, àãààðò äóó òàðõàõ õóðä 330ì/ñ áàéíà. Äóóíû
äîëãèîí èðýõ õóãàöàà ñ
ñ ì
êì
t 20
/ 330
6 . 6
· · áîëîõ áà ãýðýë èõ õóðäòàé
÷ òîäîðõîé õóãàöàà çàðöóóëàõ ó÷èð 20ñ-ýýñ áàãà õóãàöààíû çºðººòýé
ñîíñîãäîíî. Á- õóâèëáàð
52. d=10 äèî‰òðè î‰òèê ëèíçýýñ 15 ñì çàéä 4 ñì ºíäºð áèåòèéã î‰òèê
òýíõëýãò ‰åð‰åíäèêóëÿðààð òàâüæýý. žìàð ºíäºðò ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?
À. 10ñì Á. 12ñì Â. 15ñì
Ã. 8ñì Ä. 7ñì
Z
J
1
·
-èéã î‰òèê õ¿÷ ãýõ áºãººä 1ä‰òð=1/ì áîëíî.
ì
ì
[8ò
a
J
Y J
Y a F
3 . 0
5 . 0
15 . 0
15 . 0
1
ð 10
1
1
1 1 1 1
· ·

·

· ⇒ · + ·
Ήòèê ëèíçèéí ºñãºëòèéã
2
15
30
· · · ·
ñì
ñì
"
+
a
Y

äàðààõ áàéäëààð îëíî.
Ýíý òîìü¸îíîîñ ä¿ðñèéí ºíäðèéã îëâîë ñì ñì " + 8 4 2 · ⋅ · ⋅ · áîëíî.
Ã- õóâèëáàð
53.
54. 40 êêàë äóëààí àâñàí 5 êã óñ õè÷íýýí ãðàäóñààð õàëàõ âý?
À. 10
0
Ñ Á. 20
0
Ñ Â. 15
0
Ñ
Ã. 12
0
Ñ Ä. 8
0
Ñ
Äóëààíû íýãæèéã àíõ ˆàëîðè íýãæýýð õýìæèæ ýõýëñýí áºãººä 1êàëîðè
äóëààí íü 1ã óñûã 1
0
Ñ õàëààõàä çàðöóóëàãäàõ äóëààí áóþó
1êàë=4.2Æ Ñ=4200Æ/êã
0
Ñ=1000êàë/êã
0
Ñ áàéíà.m ìàññòàé ˜
0
1
÷
òåì‰åðàòóðòàé áèåèéã ˜
0
2
÷òåì‰åðàòóðòàé áîëòîë õàëààõûí òóëä ºãºõ
äóëààíû õýìæýýã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
2
F êã
êêB>
êã
êêB>
mc
5
t t mc 5
0
8
0
1 5
40
2 0
·

· · ∆ ⇒ ∆ ·

Ä- õóâèëáàð
55. 2 ñì-ä 500 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä âý?
À. 0.4 ì Á. 0.04ì Â. 0.2ì
Ã. 0.02ì + Ä. Àëü íü ÷ áèø
Òîðíû çóðâàñóóä äàâòàãäàõ çàéã òîðûí òîãòìîë ãýíý.
ìì
ñì
(
l
d 04 . 0
500
2
· · ·
Á- õóâèëáàð
56. Mafepuan usruùu xsnõsnsnuùu õóóëü íü
,
_

¸
¸
+ ·
3
314 10
π
t 2WS x

forLëoroop ºrºrpºe . µapaaxu õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã îë.
x
0
= ? ™= ? ? · ν
?
0
· ω
10
0
· x
ñì õýëáýëçëèéí äàëàéö ,
ñ T 02 . 0
314
2
0
2
· · ·
π
ω
π
õýëáýëçëèéí
¿å,

T
50
02 . 0
1 1
· · · ν
õýëáýëçëèéí äàâòàìæ
3
0
π
ϕ · õýëáýëçëèéí
ôàç,
314
0
· ω
õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ
57.

60. Äîîðõè öºìèéí óðâàëóóäûã íºõºæ áè÷.
4
2
1
0
27
13
17
8
4
2
14
7
......
........
+Q n 1l
W +Q (
+ → +
+ → +


4
2
24
11
1
0
27
13
17
8
4
2
14
7
+Q (a n 1l
\ W +Q (
+ → +
+ → +

4
2
22
1
25
12
1
0
55
26
55
25
....
....
+Q (a -g
n FQ -n
+ → +
+ → +


4
2
22
1
25
12
1
0
55
26
55
25
+Q (a \ -g
n FQ \ -n
+ → +
+ → +
61. ’èíçýýñ a=10ñì çàéä îðøèõ õueuùu 3 paxuu ºccºu p¿pc psnrsusu
pssp ¿¿c¬ss. Puusuùu qokycuu saùr on• Íèìãýí ëèíçèéí òîìü¸î ¸ñîîð
300
40 1 1 1
·

+
⇒ + ·
Y a
Y a
Y a F

ñì
Y a
Y a
F 5 . 7 ·
+

·

ñì Y ñì a 30 , 10 · ·
62.
235
92
G èçîòî‰ûí õîëáîîñ äåôåêò ìàññ íü 1.916 ì.à.í áîë õóâèéí
õîëáîîñ ýíåðãèéã îë.
À. 7.59ÌýÂ Á. 8.9ÌýÂ Â.6ÌýÂ
Ã.0.75ÌýÂ Ä.10ÌýÂ
]^3
_ B ì ]^3 _ B ì
1
mc
U
A=>
7
A=>
59 . 7
235
. . / 931 . . 916 . 1
2
·

·

· · ε

À- õóâèëáàð
63.
64.

65.
66.

67. „eufreu fynauu ponruouu ypf
&
λ , xsf nraau fynauu ponruouu
ypf
`
λ , ynaau uauparuùu ponruouu ypf
a
λ
, yssrpsx uoroou rspnuùí
ponruouu ypf
¯
λ , õon see fsuusfrsn õuuuùr on.
A.
a ` b
λ λ λ λ  
¯
Á.
b ` a
λ λ λ λ   
¯
Â.
b a `
λ λ λ λ   
¯
Ã.
b ` a
λ λ λ λ  
¯
Ä. •ºâ èëýðõèéëýë àëãà
„eufreu òynauu ponruouu ypf
U
b
U 120 012 . 0 λ
, xsf nraau fyna
uu
U
`
U 3800 120 λ
, ¿çýãäýõ rspsn
U U 7600
¯
3800 λ
, xsf
ynaau uaupar
ìì
a
U 1 7600 λ
, papuoponruou
( ) λ ìì 1

uufepeanyypap xapransax uaxunraau copousou ponruouyyp y¬up
a ` b
λ λ λ λ  
¯

À- õóâèëáàð

68. žìàð ¿çýãäëèéã äîëãèîíû äèôðàêö ãýæ íýðëýõ âý?
À. Äîëãèîí ñààäûã òîéð÷ ãàðàõ
Á. Äîëãèîí ñààäûã íýâòýð÷ ãàðàõ
Â. Äîëãèîí øóëóóí çàìààð òàðõàõ ÿâöäàà ñààäûí àðä
ãàðàõ
Ã. Äîëãèîí øóëóóí ÷èãëýëýýð òàðàõûã íÿöààñàí
áàòàëãàà
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Äîëãèîí ñààäûã òîéðîí îðîîõ áóþó ò¿¿íèé λ ~ d çàâñðààð íýâòðýõäýý
øóëóóí çàìààñàà õàçàéõ ¿çýãäëèéã äîëãèîíû äèôðàêö ãýíý. À ÷
õóâèëáàð
69. Õàâòãàé òîëèíä öýãèéí ä¿ðñèéã ÿàæ áàéãóóëàõ âý?
À. Îéñîí öàöðàãóóäààð
Á. Òîëèíû ãàäàðãàä ‰åð‰åíäèêóëÿð òàòàæ
Â. Îéñîí öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí îãòîëöëîëîîð
Ã. Òîëèí òýãø õýìèéí áàéãóóëàëòààð
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Õàâòãàé òîëèíä öýãèéí ä¿ðñ öýãòýéãýý òîëèí òýãø õýìòýé ãàðàõ ó÷èð
áèåèéí ä¿ðñèéã áàéãóóëàõäàà îéñîí öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí
îãòîëöëîëä ¿¿ñãýíý. Â ÷õóâèëáàð
70. Ήòèê çàìûí çºðºº íü 9000À áàéõàä ÿìàð äîëãèîíû óðòòàé ¿çýãäýõ
ãýðëèéí ìàêñèìóì íºõöºë áèåëýõ âý?
À. 1 4500 · λ Á. 1 3500 · λ Â. 1 4800 · λ
Ã. 1 4500 · λ Ä. 1 4500 · λ
m
1
m
l 9000
·

· λ
m=2 ¿åä ë ¿çýãäýõ ãýðýë 1 4500 · λ õàðãàëçàíà.
71. λ 3 · d òîðûí òîãòìîëòîé äèôðàêöûí òîð äýýð λ äîëãèîíû óðòòàé
ãýðýë íîðìàëèàð òóñíà. Õî¸ðäóãààð ýðýìáèéí ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ
ºíöãèéí ñèíóñûí óòãûã îë.
À.2/3 Á. 2/5 Â. 2/4
Ã. 2/7 Ä. Àëü íü ÷ áèø

3
2
3
2
· · · ⇒ ·
λ
λ λ
ϕ λ ϕ
d
m
Sin m dSin
72. žìàð àòîì ãýðýë öàöðóóëàõ âý?
À. ‡íäñýí òºëºâòºº áàéãàà
Á. Ÿî÷èðñîí òºëºâòºº áàéãàà
Â. •àâñðûí òºëºâòºº áàéãàà
Ã. Ñààðìàã òºëºâòºº áàéãàà
Àòîì çºâõºí òîäîðõîé òîãòìîë ýíåðãèòýé òºëºâò îðøèæ áîëîõ áà èéì
òºëºâò áàéõäàà ãýðýë ¿ë öàöðóóëàõ áºãººä öî÷èðñîí áóþó ºäººãäñºí
òºëºâò áàéõäàà ãýðýë öàöðóóëíà. Á- õóâèëáàð
73. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ¿íäñýí E
1
òºëºâèéí ýíåðãè -13.6 ý áîë öî÷èðñîí
E
2
òºëºâòºº ÿìàð ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. -2.5ýÂ Á. -3.9ýÂ Â. -3.4ýÂ
Ã. -4.3ýÂ Ä. -5.2ýÂ
^3
^3
n
9
9 4 . 3
2
6 . 13
2 2
1
2
− ·

· · . Â- õóâèëáàð
74.
?
?
4
2
238
92
! +Q G + → óðâàëûí ìýäýãäýõã¿é áàéãàà
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýðëý.
À.
234
94
&; Á.
242
90
T"
Â.
234
90
T" Ã.
242
94
&;
Ýíý óðâàë íü àëüôà çàäðàëûí õóóëèàð ÿâàãäàõ áºãººä, óðâàëûí ÿâöàä
õèìèéí ýëåìåíòèéí öºìèéí ìàññ òîî À- íü 4-ººð õîðîãäîõ, ‰ðîòîíû òîî áóþó
ýëåìåíòèéí äýñ äóãààð íü 2-îîð óðàãøëàõ
4
2
4
2


+ → ×
U
c
1
c
a α
¸ñòîé áàéäãààñ
234
90
T" áîëíî. Â- õóâèëáàð
75. Áºìáºëºã òîëèíä áàéãóóëñàí ä¿ðñèéí àëü íü çºâ áý?
À. Á çóðàã Á. À çóðàã Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã Ä. Àëü íü ÷ áèø
Eerõener fonuup ron onfuk fsuxnsrfsù napanenu qokycur
paùpax ¬urnsnp, qokycur paùpax uaupar ron onfuk fsuxnsrfsù
napannenuap, fonuuu rypyùnfuu papuycuu feeuùr paùpax uaupar
õyua» oùx y¬up sxuuù sypar see õaùryynanf kr.
À- õóâèëáàð
76. Õîëûí õàðàà ìóóòàé õ¿íèé õàðààíû ãàæèã ëèíçýýð çàñàãäñàí
áàéäëûã àëü äèàãðàìì çºâ ä¿ðñýëñýí áý?
À. Á çóðàã Á. À çóðàã Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã Ä.Àëü íü ÷ áèø
Õîëûí õàðàà ìóóòàé õ¿íèé í¿äíèé
î‰òèê õ¿÷ èõñýæ áèåèéí ä¿ðñèéã
øàð òîëáîíû ºìíº ¿¿ñãýäýã òóë
ñàðíèóëàã÷ ëèíç ç¿¿æ î‰òèê õ¿÷èéã
áàãàñãàæ í¿äíèé ãàæèã çàñàãääàã.
Ñàðíèóëàã÷ ëèíç ãîëîîðîî íèìãýí,
çàõààðàà çóçààí áàéäàã. À-
õóâèëáàð
77. Ýëåêòðîí íýã òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí ðóó íèñ÷ îðîâ. Àëü òîõèîëäîëä
øóëóóí çàìààð õºäëºõ âý?
À. Á çóðàã Á. À çóðàã Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã Ä. Àëü íü ÷ áèø
€opousou xy¬ uu xyppuu ¬urnsnp nrarf nepneupukynnp y¬up
fpaekfop uu rypyùpar. Lynyyu saraap xepnexuùu fynp F
с
= 0
õaùx uaappnarafaù. Hùrp copousou opuu paryy xepnex foxuonponp
uynyyu saraap xepenue.
À- õóâèëáàð
78. Ÿýãýí ãýðýë ¿¿ñãýã÷ýýñ à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E
0
áàéâ.
‡¿ñãýã÷ýýñ 3à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E ÿìàð áàéõ âý?
À.
3
0
9
9 · Á.
9
0
9
9 · B.
B
9
9
3
0
·
Ã.
0
39 9 ·
Ä. ººð÷ëºãäºõã¿é.
Íýãæ õóãàöààíä ãàäàðãóóãûí íýãæ òàëáàéä òóñàõ ãýðëèéí ýíåðãèéã
ãýðýëò¿¿ëýã ãýíý.
2
R
T
9 · Ýíä:
T
-íýãæ áèåëýã ºíö㺺ð öàöðóóëàõ ãýðëèéí óðñãàëòàé
òýíöýõ ãýðëèéí õ¿÷ þì. r=a
9 9
0
2 2 2
0
9
a
T
a
T
R
T
9 · · · · Á- õóâèëáàð
79. Ôîòîíû ìàññûã ýëåêòðîíû ìàññòàé òýíö¿¿ ãýæ ¿çâýë ýíåðãè íü ÿìàð
áàéõ âý?
À.
14
10 5


Æ Á.
14
10 5 . 5


Æ Â.
14
10 5 . 4


Æ
Ã.
14
10 8


Æ Ä.
14
10 9


Æ
Ôîòîíû ýíåðãèéã
2
ñ ò 9
R R
⋅ · òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
4 ñ ì êã ñ m ñ ò 9
d R R
14 2 2 16 31 2 2
10 8 / 10 9 10 1 . 9
− −
⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ · · ⋅ ·
Ã- õóâèëáàð
80. Anu uu ueruùu xy¬uuù uuu» õuu es?
A. Eara saùp yùn¬unus
Á.Xauax uuu»fsù
Â. 3aùu keappafaac ypeyy xaraapua
Ã. Xy¬fsù
3aùu keappafaac ypeyy xaraapax uuu» ¬auap õaùxryù.
 -õóâèëáàð
81. Àëü íü öýíýãã¿é öàöðàã âý?
À. α Á.
β
Â.
γ
Ã. Àëü íü ÷ áèø
γ
-íü Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí ó÷èð öýíýãã¿é. Â-õóâèëáàð
82.
7
3
ei õýäýí íóêëîíòàé âý?
À. 3 Á. 7 Â. 10
Ã. 21 Ä. Àëü ÷ áèø
Ÿºìèéã
1
c
×
-ãýæ òýìäýãëýõ áºãººä ýíä Z- ‰ðîòîíû òîî áóþó öýíýã òîî,
n n &
( c ( ( 1 + · + ·
, A ÷íü íóêëîíû òîî áóþó ‰ðîòîí íåéòðîíû íèéò òîî
þì.
&
( -‰ðîòîíû òîî,

n
(
íåéòðîíû òîî
7
3
ei -ä 7 íóêëîí áàéíà. Á-
õóâèëáàð
83.
11
4
0Q -õýäýí íåéòðîíòîé âý?
À. 3 Á. 7 Â. 10
Ã. 21 Ä. Àëü ÷ áèø
Ÿºìèéã
1
c
×
-ãýæ òýìäýãëýõ áºãººä ýíä Z- ‰ðîòîíû òîî áóþó öýíýã òîî,
7 4 11 · − · − · ⇒ + · + · c 1 ( ( c ( ( 1
n n n &
,
Á- õóâèëáàð
84.
4
2
+Q èçîòî‰ûí õîëáîîñ ýíåðãè 28.29 Ìý áîë äåôåêò ìàññûã îë.
À. 0.0304 Á. 0.2 Â. 0.10
Ã. 0. 21 Ä. Àëü ÷ áèø
Èçîòî‰ûí äåôåêò ìàññûã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
_ B ì
_ B ì
]^3
]^3
U
7
m
A=>
.. . 0304 . 0
.. .
931
29 . 28
· · · ∆
À- õóâèëáàð
85. Àëü íü öºìèéí ðàäèóñûã îëîõ òîìü¸î âý?
À.
ì 1 R
15
10
3
3 . 1

⋅ ⋅ ·
Á.
ì 1 R
15
10 3 . 1

⋅ ⋅ ·
Â.
ì U R
15
10 3 . 1

⋅ ⋅ ·
Ã.
ì U R
15 2
10 3 . 1

⋅ ⋅ ·

Ÿºìèéí ðàäèóñûã îéðîëöîîãîîð
ì 1 R
15 3
10 3 . 1

⋅ ⋅ ·
ãýæ
òîäîðõîéëäîã. À- õóâèëáàð
86. Àäðîíóóä áà ëå‰òîíóóäûí ÿëãàãäàõ øèíæ ÷àíàð
À. Ÿýíýãýýðýý ýðñ ÿëãààòàé
Á. Õóðäààðàà ýðñ ÿëãààòàé
Â. ‡åëýõ ñèñòåìä îðîõ áàéäëààðàà ººð
Ã. Àäðîíóóä, ëå‰òîíóóäààñ èõ ìàññòàé .
Àäðîíóóä, ëå‰òîíóóäààñ èõ ìàññòàé . Ã- õóâèëáàð
87.Àëü íü öºìèéí ðåàêòîðò öºìèéí ò¿ëø áîëäîã âý?
À. Áàë ÷óëóó Á. ˆàäìè
Â. Óñ Ã. Óðàí
Ÿºìèéí ðåàêòîðò óðàí ò¿ëø áîëíî. Ã- õóâèëáàð
88. Ýãýë Ẻìñèéí àíãèëëûã ìàññ áóóðàõ äàðààëëààð íü áè÷âýë
À. Áàðèîí, ’å‰òîí, ìåçîí
Á. Ìåçîí, áàðèîí, ëå‰òîí
Â. ’å‰òîí, ìåçîí, áàðèîí
Ã. Áàðèîí, ìåçîí, ëå‰òîí
Ýäãýýðèéí õàìãèéí áàãà ìàññòàé íü áàðèîí, äàðàà íü ìåçîí, ëå‰òîí áàéíà.
Ã- õóâèëáàð
89. Ýñðýã Ẻ쿿ä ãýæ ÿìàð Ẻìñèéã õýëýõ âý?
À. Ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý èæèë Ẻì
Á. Ìàññààðàà ýñðýã, öýíýãýýðýý èæèë Ẻì
Â. Ìàññààðàà ýñðýã, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻì
Ã. Ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻì
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Ýñðýã Ẻ쿿ä ãýæ ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻ쿿äèéã
õýëíý. Ã- õóâèëáàð
90. Õóðö òîäîðäîã îä òîäîðäîã îäíîîñ ÿìàð ÿëãààòàé âý?
À. Ãÿëàëçàëò íü èõ
Á. Èõ ýíåðãè öàöðóóëäàã
Â. Ãÿëàëçàëò íü îãöîì èõýñäýã.
Ã. Ãÿëàëçàëò íü áàãà
Óðüä íü ãÿëàëçàëò áàãàòàé áàéñàí îä õýäõýí õîíîãò ãÿëàëçàëò íü îãöîì
íýìýãäýæ òîäðîîä õýäýí æèëèéí äàðàà õóó÷èí áàéäàëäàà îðäîã îäûã
òîäîðäîã îä ãýíý. Ãÿëàëçàëò íü îãöîì íýìýãääýã îäûã õóðö òîäîðäîã îä
ãýíý. Â- õóâèëáàð
91. Íàðíû òåì‰åðàòóð ãàäàãøëàõ òóòàì ÿìàð áîëîõ âý?
À. Áàãàñíà
Á. Òîãòìîë áàéíà.
Â. Èõýñíý.
Ã. Áàéíãà õóâüñàæ áàéíà.
Íàðíû òåì‰åðàòóð íü ãàäàãøëàõ òóñìàà áàãàñíà. À- õóâèëáàð
92. 1.31 ‰ñ õè÷íýýí ãýðëèéí æèë âý?
À. 3.26 Á. 42.6 Â. 4.26 Ã. 426
Äýëõèéí îðáèòûí ðàäèóñ (a) íýã ñåêóíä ºíö㺺ð õàðàãäàõ çàéã 1
‰àðàëëàêñ (‰àðñåê ) ñåêóíä ãýíý. Šàðñåêèéã ‰ñ ãýæ òîâ÷èëæ áè÷èõ
áºãººä 1‰ñ=3.26 ã.æ=3*10
13
êì áàéíà. À- õóâèëáàð
93. 4
0
2
e R π õýìæèãäýõ¿¿í þóã èëýðõèéëýõ âý?
À. Îäíû ãàäàðãóóãèéí öàöðàõ íèéò ýíåðãè
Á. Íàðíû íèéò ýíåðãè
Â. Îäíû íýãæ òàëáàéãààñ öàöðàõ ýíåðãè
Ã. Ãàëàêòèêóóäûí íèéò ýíåðãè
Äýýðõ òîìü¸îãîîð Îäíû ãàäàðãóóãèéí öàöðàõ íèéò ýíåðãèéã òîäîðõîéëíî.
À- õóâèëáàð
94. Íàðíû àãààð ìàíäàë ÿìàð äàâõàðãóóäòàé âý?
À. Òèòýì, êîíâåêöèéí ìóæ
Á. Ãýðýëò ìàíäàë, òóÿàíû ìóæ, ºíãºò ìàíäàë
Â. Ãýðýëò ìàíäàë, ºíãºò ìàíäàë, òèòýì
Ã. Ãýðýëò ìàíäàë, òóÿàíû ìóæ
Íàðíû àãààð ìàíäëûí õàìãèéí äîîä òàëûí äàâõàðãà áîëîõ ãýðýëò ìàíäàë íü
200-300êì ¿ðãýëæëýýä ºíãºò ìàíäàë , òèòýì, çýðýã äàâõàðãóóä áàéíà.
Â-õóâèëáàð
95. Íàðíû ðàäèóñûí 2/3-ààñ õýòðýõã¿é " Òóÿàíû ìóæ¨ ÿìàð ¿¿ðýãòýé
âý?
À. ªºðòºº ýíåðãè øèíãýýíý.
Á. ˆâàíòûã øèíãýýæ ìºí êâàíòûí õýëáýðòýé ýíåðãýýð
ãàäíàõ ìóæàà õàíãàíà.
Â. Ÿºìèéí óðâàëûí ìóæòàé èæèë ¿¿ðýãòýé.
Ã. ˆîíâåêöûí ìóæèä ýíåðãè äàìæóóëàõ
Íàð íü 4 ¿íäñýí ìóæààñ òîãòäîã. ‡¿íä: öºìèéí óðâàëûí ìóæ, ýíåðãèéí ìóæ,
êîíâåêöûí ìóæ, àãààð ìàíäàë. Íàðíû ðàäèóñûí 2/3-ààñ õýòðýõã¿é "
Òóÿàíû ìóæ¨ íü öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí ýíåðãèéã äàâõàðãààñ
äàâõàðãàò øèëæ¿¿ëýõ, äàìæóóëàõ ¿¿ðýãòýé. Á- õóâèëáàð
96. Äýëõèéí àãààð ìàíäàëä çîíõèëîõ õèéí¿¿ä àëü íü âý?
À. •
2
, O
2
Á. He, Ar, ”O
2
Â. Í
2
, ÑÍ
4

Ã. O
2
, ”O
2
Ä. Í
2
, Ar
Äýëõèéí àãààð ìàíäàëä çîíõèëîõ õèéí¿¿äýä 78“ àçîò, 16“-í
õ¿÷èëòºðºã÷ àãóóëàãäàíà. À- õóâèëáàð
97. Äýëõèéí äàãóóë àëü íü âý?
À. Ñàð Á. Íàð
Â. Ñóãàð, Áóä Ã. Äàãóóëã¿é
Äýëõèé öîðûí ãàíö äàãóóëòàé áºãººä òýð íü ñàð þì.
À- õóâèëáàð
98. Ñàí÷èð ãàðèãèéí õ¿íäèéí õ¿÷íèé õóðäàòãàë õýä áàéõ âý?
À. 9.8 ì/ñ
2
Á. 3.71 ì/ñ
2

Â. 9.5ì/ñ
2
Ã. 8.87 ì/ñ
2
Ä. 11 ì/ñ
2
žìàð íýãýí ãàðàã ýðõñèéí ¿¿ñãýõ ãðàâèòàöûí îðíû ç¿ãýýñ íýãæ
ìàññòàé áèåä ¿éë÷ëýõ õ¿÷òýé õýìæýýãýýðýý òýíö¿¿, òóõàéí îðíûã
òîäîðõîéëäîã õýìæèãäýõ¿¿íèéã óã îðíû õ¿íäèéí õ¿÷íèé õóðäàòãàë
ãýíý. Ò¿¿íèé õýìæýý òóõàéí ýðõñèéí ãàäàðãà äýýð
2
* = =
R
-
f
m
F
g

áàéíà.
Ýíä: R- òóõàéí ãàðàã ýðõýñèéí ðàäèóñ
Ì- ò¿¿íèé ìàññ

2
2
11 -
10 • 67 . 6 =
êã
ì +
f
Ãðàâèòàöûí òîãòìîë
Ñàí÷èð ãàðèãèéí ðàäèóñ R

=60000êì
Ñàí÷èð ãàðèãèéí ìàññ …

=5.7*10
26
êã áàéíà.
2
/ 11
2
/ 5 . 10
2 14
10 36
26
10 7 . 5
2
2
11
10 67 . 6
2
* ñ ì ñ ì
ì
êã
êã
ì %
R
-
m
F
≈ ·

⋅ ⋅

⋅ · · · γ g Ä-
õóâèëáàð
99. 10
21
-10
26
ì õýìæýýòýé åðòºíöèéã . . . . . . . . . . ãýíý.
À. Ìèêðî Á. Ìåãà
Â. Ìàêðî Ã. Ãàëàêòèê Ä. Àëü íü ÷ áèø
Epfeuuuùr xsr»ssrssp uu 10
-34
-10
-8
r xsr»ssfsù áîë rukpo epfeuu
(ronekyn, afor, uer, srsn õeer), 10
-8


-10
21
r xsr»ssfsù áîë rakpo
epfeuu (rakpo õuef õa opou, õyx fepnuùu arufau ypraran,
oprauusr, sp sc, uapuu aùrruùu rapuryyp, sprsspuùu paryyn,
caucpuu õuef),
10
21


-10
26
r xsr»ssfsù rera epfeuu (opop, sprsspuùu õeeruepen,
op xoopoupuu op¬uu, ranakfuk, refaranakfuk) rs» aurunua. Á-
õóâèëáàð
100. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ñ‰åêòðèéí /ñåð¿¿ä/-èéí áóðóó íýðèéã îë.
À. Áàëüìåðèéí ñåðè
Á. Šàøåíèé ñåðè
Â. ’àéìàíû ñåðè
Ã. šåçåðôîðäûí ñåðè
šåçåðôîðäûí ñåðè ãýæ áàéõã¿é.
Áèå äààæ ã¿éöýòãýõ äààëãàâàð
А xynuлбap /Kuueuaтuk/
1. µapaax xsr»urpsxyyuyypsp foxupox usr»uùr see xapransyyn.
A. 1e 2c 3d 4a 1.¬apan a.kr/ronu
Á. 1e 2d 3c 4a 2.a»un e.nackan
Â. 1a 2b 3c 4a 3. xy¬nsr c.»oynu
Ã. 1b 2a 3d 4c 4.ronu racc d. u/ kn
Ä. 1a 2d 3c 4b e. eaff
2. µapaax xsr»urpsxyyuyypuùu anu uu eekfop õýìæèãäýõ¿¿í
es?
1.racc 2. uun»unf 3. xypp
A.seexeu1 E. seexeu 2
B.seexeu 3 F. 2 õa 3
3. Ìàøèí çàìûí ýõíèé õàãàñûã 40 êì/ö, õî¸ðäóãààð õàãàñûã 20 êì/ö
äóíäàæ õóðäààð òóóëæýý. Ìàøèí á¿õ çàìûã ÿìàð äóíäàæ õóðäòàé
ÿâñàí áý?
À. 22.5 êì/ö Á. 27êì/ö Â.
20
1
êì/ö
Ã. 45 êì/ö Ä. 15 êì/ö
4. Eueuùu xyppur nrap forLëoroop unspxuùnpsr es?
A.
t
a
· υ E.
t
S
· υ
B.
S
t
· υ F. t S ⋅ · υ
5. Eueuùu necau uuùf saruu ypfur
A. uun»unf E. sar
B. fpaekfopè F. xypp
6. •eñau sar xyrauaauaac xaraapax xaraapnuu rypeau
rpaqukuùr sypar pssp pypcsn»ss. •rap õue uu ux xyppfaù xepenceu
õs?
A.1 E. 2
B.3 F. Fypeau õueuùu xypp u»un
7. Xypp uu forfron õuu xepenreeuuùr »urp õuu xepenreeu rsus.
A. yusu E. xypan
B. anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
8. Hsr» xyrauaaup rapcau xyppuu eeð¬nenfuùr......... rsus.
9. Xurp xyppñax xepenreeuuù yep
A. Xypp xyppafran xoëp scpsr ¬urnsnfsù
E. Xypp xyppaòãan xoëp u»un ¬urnsnfsù
B. Anu ¬ õuu
F. Xypp xyppafran xoëp ¬urnsnryù
10. Hsr» xyrauaau paxü õueuùu sprsnfuùu fooroop unspxuùnsrpsx
xsr»urpsxyyuuùr .............. rsus
11. Toùproop »urp sprsx xepenreeuuù uopranu xyppafran uu
A. foùpruùu fee pyy ¬urnsus.
E. foùpruùu saxuu usr pyy ¬urnsus
B. ¬urnsnryù
F. see xapuy õaùxryù
12.
0
υ
- nrap xsr»urpsxyyuuùr unspxuùnpsr es?
A.sucuùu xypp E.auxuu xypp
B.xyppuu eep¬nenf F.anu ¬ õuu
13. Hucpsr fspsr sru pssu »urp xeepuº. Hucpsr fspsrfsù xonõou
aecau foonnuu ñucferp uucpsr fspsruuù ñsucuuù ysyyp psspx
usruùu xepenreeuuù fpaåkfopè nrap õaùx es?
A.usr E.uynyyu
B.foùpor F.uyprau uyrar
14. Ouuer xyppuu usr» xyrauaau paxü eep¬nenfuùã.....rsus.
15. Aeforauuu 72êì/u xyppfaùraap 3600r sar neae. •ecau
xyrauaar on
A.50cek E.180cek
B. 2ruu F. 80 cek
16. 0,4r/cek
2
xyppafranfaù xepen» õyù aeforauuu xu¬ussu
xyrauaauu pofop xyppaa 12r/c-ssc 20r/c xypfsn eep¬nex es?
A.10cek E.12cek
B. 20 cek F. 2 cek
17. Hucpsr fspsr 400 kr uucssp 90° euurººp sprs» 300 kr
uuccsu õon uun»unfuùu ropynuùr on.
A. 400 kr E. 500 kr
B. 50 kr F.300kr
18. 3yparf õueuùu xyppuu rpaqukuùr ¿s¿¿nse. Sxuuù 10c-p õueuùu
necau sarur on.

À.
50ì
E.
100r
B. 25 F. 75r
19. -ynyyr
0
υ
auxuu xyppfaùraap, xsefss ¬urnsnp α ºuurººp
uupesn xººpºx ºuppuùr na» fopopxoùnox es?
À.
g 2
2
0
υ
Á. ( ) g Sin 2 /
2 2
0
α υ
Â. ( ) g 2 /
2
cos
2
0
α υ Ã. g Sin /
2 2
0
α υ
20.
0 ·
τ
a

const
n
a ·
áîë öýã ÿìàð òðàåêòîðîîð õºäëºõ âý?
À. Òîéðîã Á. Øóëóóí
Á õynuлбap /Kuueuaтuk/
1. Áèåèéí õóðä õóãàöààíààñ õýðõýí õàìààðàõûã ãðàôèêààð
¿ç¿¿ëæýý. Ýõíèé 2 ñåêóíäýä áèåèéí ÿâñàí çàìûã îë.
À. 1.6ì Á. 1.5ì Â.2ì
Ã. 3ì Ä. 0.2ì
2. µapaax xsr»urpsxyyu¿¿puùu anu uu ckannp xsr»urpsxyyu es?
1.Macc 2 Lun»unf 3. Xypp
A.seexeu 1 E. seexeu 2
B. seexeu 3 F. 2 õa 3
3.Áèåèéí ÿâñàí çàì õóãàöààíààñ
2
2
3
t x ·
õýëáðýýð õàìààðäàr áîë
ò¿¿íèé õóðä ÿìàð áàéõ âý?
À. t 9 · υ Á.
2
2
9
t · υ
Ã. t 3 · υ
4.
t
a
υ
· foru¸oroop nrap xsr»urpsxyyuuùr onox es?
A. xypp E. xyppafran
B. xyrauaa F. anu ¬ õuu
5. Eueuùu sxuuù õa sucuùu õaùpnanuu xoopoupox saùã . . . . ãýíý.
A. fpaekfopè E. sar
B. uun»unf F. ypf
6. 3ypar pssp necau sar xyrauaauaac xaraapax xaraapnuu rypeau
rpaqukuùr pypcsn»ss. •rap õue uu õara xyppfaù
xepenceu õs?
A. 1 E. 2
B.3 F. rypeau õueuùu xypp u»un
7.Xypp uu forfron õaùpar xepenreeuuùr »urp
xepenreeu rsus.
A. yusu E. xypan
B. anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
8. Xyppafran rspsr uu :
A. Hsr» xyrauaaup necau sar
E. Hsr» xyrauaaup rapcau xyppuu eep¬nenf
B.Xypp xyrauaa xoëpuu yp»esp
F. 3ee xapuy anra
9. Xurp ypaaupax xepºnreeuuù yep :
A. Xypp xyppafran xoëp uu scpsr ¬urnsnfsù
E. Xypp xyppafran xoëp uu u»un ¬urnsnfsù
B. Anu ¬ õuu
F. 3ee xapuy õaùxryù
10.Teep fsryynsx xyppafranur nrap foruëoroop onox es?
A.
t
a
υ
· E.
t
S
a ·
B.
r
a
2
υ
· F. r a ⋅ · υ
11.Toùproop »urp sprsx xºpenreeuuù uopranu xyppafran uu
òoùpruùu fee pyy ¬urnsus.
A. xypan E. yusu
B. see xapuy õaùxryù F. anu ¬ õuu
12.3ar rs» ky es?
A. suruùu uynyyu E. rypyù rep
B.fpaekfopuùu ypf F. see xapuy õaùxryù.
13. Eueuùu xepenreeuuù xypp xyrauaauu xaraapnur rpaqukaap
er¬ss. Eueuùu xepenreeuuù xscsr õypuùu xyppafranyypur »uuus
yy?
A.
a
2
>a
1
>a
3
Á. a
1
>a
2
>a
3

Â. a
1
>a
3
>a
2

Ã. a
3
>a
1
>a
2

Ä. a
3
>a
2
>a
1
6
6
2
2
‘(m/c)
˜(c)
˜
4
8
4
ÌÌ
Ì
ÌÌÌ
14. 1,2 r/c xyppfaù anxa» õyù xyu uarf nrap sar fyynax es?.
A. 4,3 kr E. 400 r
B. 40 r F. 40kr
15. Xyyxsp xoùp ¬urnsnp 5 kr, papaa uu sy¿u syrf 12 kr ryùe. Tyyuuù
uun»unfuùu ropynuùr on?
A. 15 kr E. 13 kr
B.1,5kr F. 10 kr
16. Tuùpsnfsf ourou 8 kr saùr 20 cek-p uuccsu õon fyyuuù xyppur
on?
A. 0,4 r/c E. 40r/ñ
B. 400 r/c F. 40 kr/u
17. 72 kr/ u-uùr r/c-ssp unspxuùnõsn
A.10r/c E. 20r/c
B. 100r/c F. 0,2 r/c
18. Mauuu saruu fypuup õ¿x sapuyynax xyrauaauuxaa sxuuù
xaracur
1
υ pyupa» xyppfaù, 2 paxu xaracur pyupa»
2
υ xyppfaù
neae. Tsresn õ¿x saruu fypuup rauuuu pyupa» xyppur on.
À.
Á
t
Á
S
Á.
2 1
2 1
υ υ
υ υ
+
Â.
2 1
2 1
2
υ υ
υ υ
+
Ã.
) ( 2
2 1
2 1
υ υ
υ υ
+
19. ‹ ºuppººc ¬ºnººfsù yua» õyù õueuùu yuax ¿euùu xypp
nrap õaùx es? -ºnººf yuanfuu xyppafran
g

À.
"g 2
Á.
"g
Â.
2
"g
Ã. 2
"g
Ä. Òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é
20. Eue xepenreeu sxnsxsp foonnuu sxsup xyppfaù õaùcau õa
fyyuuù sar
xyrauaauu
xaraapnur
rpaqukaap
ÌÌ
Ì
4
˜(c)
S(r)
1 2
ysyyn»ss.Xurp xepnex xyppur onuo yy?
A. 4r/c Á. 2r/c
Â. 1r/c Ã. 0
Ä. 8r/c
B xynuлбap /Kuueuaтuk/
1. Bekfop xsr»urpsxyyu rs» ky es?
A. seexeu foou yfra saaua
E. seexeu ¬urnsn saaua
B. foou yfraac rapua ¬urnsn saaua
F. see xapuy õaùxryù
2. Eueuùu necau sarur xyrauaaup uu xapuuyyncau xapuuaa uu:
A. xyppafran E. xypp
B. uun»unf F. xyrauaa
3. Eueuùr sru pssu 18 kr/uar xyppfaù uupcsu õon nrap eupepf
xeepex es?
A. 25r Á. 12,5 r Â. 1,25r
Ã. 125r Ä. 16,2r
4. Lynyyu saraap fsuuyy xyrauaaup fsuuyy sar fyyn» õaùean
yr xepenreeuuùr ......................xepenreeu rsus.
5. Lun»unf rs» ky es?
A. ¬urnsn
E. ¬urnsnfsù xsp¬ur
B. sxuuù õaùpnanaac sucuùu õaùpnan ypyy
fafcau eekfop
F. see xapuy õaùxryù
6. Õóðäàòãàë áîëîí õóðäíû ÷èãëýë íü ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
À. Íýã øóëóóí äýýð Á. Ýñðýã ÷èãëýëòýé
Â. žìàð ÷ áàéæ áîëíî Ã.Èæèë ÷èãëýëòýé
7. Eue uaruùu syyuuù paryy foùproop »urp xepenue. Hùr
xepenreeup xyppafranuu eekfop nrap ¬urnsnfsù õaùx es?
A.1 E.2
B.3 F. 4
8. Xypp xyppafran uu scpsr ¬urnsnfsù, õueuùu xypp xepenreeuuù
neuap õyyppar xepen㺺íèéã:
A. »urp xepenreeu
E. »urp õuu xepenreeu
B. »urp xyppcax xepenreeu
F. »urp ypaaupax xepenreeu
9.
r
a
2
υ
· foruëoroop kyr unspxuùnpsr es?
A. xyppafran
E. xyupuùu xy¬uuù xyppafran
B. feep fsryynsx xyppafran
F. see xapuy õaùxryù
10.Äàðààõ õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äýä òîõèðîõ íýãæèéã çºâ õàðãàëçóóëíà
óó?
À. 1 e 2 a 3 b 4 d
Á. 1 e 2 c 3 a 4 d
Â. 1 c 2 e 3 d 4 b
Ã. 1 e 2 c 3 a 4 b
Ä. 1 c 2 a 3 d 4 b
11. Õ¿í ãàçàðòàé õàðüöàíãóé 5êì/ö õóðäòàé àëõäàã ãýâýë ˜=15 ìèí
ÿìàð çàì òóóëàõ âý ?
À. 12.5 êì Á. 1.25ì
Â. 1250ì Ã. 125ì
12. Tpaekfopuùu ypfur:
A. uun»unf E. rypyù rep
B. sar F. suruùu uynyyu
13. Xyrauaauu nrap usr» onou yncuu cucferuùu yupcsu usr» es?
A. 1 cek E. 1 ruu
B. 1 uar F. 1 xouor
14. Mauuu saruu 50 r papuyc õyxuù foùpyy xscrssp 72 kr/u
xyppfaù ne» õaùcau õon feep fsryynsõ xyppafranur on.
1. Øèëæèëò à. Âîëüò
2. Àæèë b. Âàòò
3.Ÿàõèëãààíû ‰îòåíöèàë c. Æîóëü
4. Õýëáýëçëèéí äàâòàìæ d. Ãåðö
e. Ìåòð
A. 0,8 r/c
2
E. 8 r/c
2

B.80r/c
2
F. 0,08 r/c
2
15. 3orco» õaùraa rauuu uynyyu saraað »urp xyppcau xepen»
0,4 r/c
2
xyppafranfaùãààð 0,5 ruu xyrauaaup necau õon nrap sar
fyynax es?
A.180 r E.108ì
B. 18 r F.100 r
16. 36 kr/u-uùr r/c - sýp unspxuùnõsn
A. 20r/c E.1r/c
B.10r/c F.0,1 r/c
17. Eueuùu xepenreeuuù fsruèfrsn x=6˜+1,6˜
2
õon 10 cek-uùu papaa
õue nrap xyppfaù õoncou es?
A. 20r/c E. 38r/c
B.2 r/c F.0,2 r/c
18. Mauuu xyrauaauu sxuuù xaracuã 36 kr/u, ¿npcsu xaracur18 kr/u
xyppfaù fyyncau õon pyupa» xyppur îë.
À. 27 êì/öàã Á. 12êì/öàã Â. 18êì/öàã
Ã.
12
1
êì/öàã Ä. 54êì/öàã
19. Eueuùr sru pssu 72 kr/u xyppfaù uupse. Eueuùu xeepceu
euppuùr on.
A. 20 r Á.40 r
Â. 10 r Ã. 8 r
20. Æèãä ýðãýëäýõ õºäºë㺺íèé õóðäàòãàëûí ÷èãëýë ÿìàð áàéõ âý?
À. Ø¿ðãýã÷ýýð Á. Õóðäòàé èæèë
Â. Òîéðãèéí òºâ ð¿¿ Ã.×èãëýë áàéõã¿é.
Г xynuлбap /Kuueuaтuk/
1. €kannp xsr»urpsxyyu uu:
A. seexeu foou yfra saaua
E. seexeu ¬urnsn saaua
B.foou yfraac rapua ¬urnsn saaua
F. 3ee xapuy õaùxryù
2. 3ee xapransyynua yy.
1. Hsr» a. Xy¬
2. ¥ssrpsn b. Eopoo opox
3. Xsr»urpsxyyu c. €aufurefp
4. Yxarpaxyyu d. €ekyuporep
5. Xsr»ur¬ õara» e. Tpaekfop
A. 1e 2a 3d 4b 5c Á. 1c 2b 3a 4e 5d
Â. 1a 2b 3c 4d 5e Ã. 1e 2d 3c 4b 5a
3.
Mafepuan usruùu
xepenreeuuù x(˜)
xaraapanûí
rpaqukaap erºãäæýý.
Xepenreeu sxnsxsp
õue x
0
=4r
kooppuuaffaù usrf
õaùcau.
4.
Xepenreeuuù AB õa
”D xscruùu xyppuu anu uu ux
Xepenreeuuù AB õa ”D xscruùu xyppuu anu uu ux es?
D
” B
A
2
-4
4
˜(c
)
x(r)
1 2 3 4 5 6 7 8

A. ‘
AB
>‘
”D
Á. ‘
”D
>‘
AB
Â. ‘
”D
=‘
AB
Ã. ‘
AB
>‘
”D

”D
=0 Ä. ‘
AB
=0, ‘
”D
=0
4. Eue uaruùu syyuuù scpsr ¬urnsnssp foùproop »urp xepenue. Hùr
xepenreeup xyppafranuu ¬urnsn nrap õaùx es?
A.1 E.2
B.3 F.4
5. Xypp xyppafran xoëp u»un ¬urnsnfsù,
xepenreeuuù neuap õueuùu xypp usrsrppsr xepenreeuuùr:
A. »urp xyppcax xepenreeu
E. »urp ypaaupax xepenreeu
B. »urp xepenreeu
F.»urp õuu xepenreeu
6. 3ypàrf õueuùu xyppuu rpaqukuùr ¿s¿¿nse. €¿¿nuùu 10 ñ-p
õueuùu necau sarur on.
A. 50r E.100r
B. 25r F.75r
7. Sru pssu uupcsu õue »urp ypaaupax, ¬eneef yuanf »urp
xyppcax xepenrººu xuùus.
A. yusu E. xypan
B. anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
8.Äîîðõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü m -ìàññòàé áèåèéí õºäºë㺺íèé
èì‰óëüñèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. α cos FS 1 · Á.
(
*)
F ⋅ ·µ

Â. C m & ⋅ · Ã.
2
mC & ·

9. žìàð õºäºë㺺íèé ¿åä áèåèéí õóðä, õóðäàòãàë 2-í ÷èãëýë äàâõöàõ
âý?
À. øóëóóíààð õóðäñàõ ¿åä
Á. ìóðóé òðàåêòîðòîé ¿åä
Â. øóëóóíààð óäààøðàõ ¿åä
10. ω- ycrssp nrap xsr»urpsxyyuuùr fsrpsrnspsr es?
A. euuer xypp E. euuer xyppafran
1 0
1 5 2 0
B. xyppafran F. sprsnfuùu euuer
11. Eueuùu xypp 6 paxuu uxcs» racc uu 4paxuu õara õoncou õon
urnynuc xsp paxuu eep¬nerpex es?
A. 15 Á. 18 Â. 17 Ã. 1.5
12. Ouuer xyppafran rspsr uu
A. euuer xyppuu usr» xyrauaau paxu eep¬nenfuùr
E. usr» xyrauaaup rapcau xyppuu eep¬nºnfuùr
B. usr» xyrauaaup sprscsu euuruùr
F. anu ¬ õuu
13.
2
2
0
at
t S + ·υ
foruëo uu :
A. »urp xepenreeuuù sar
E. »urp xyppcax xepenreeuuù sar
B. »urp ypaaupax xepenreeuuù sar
F. anu íü ¬ õuu
14. Aeforauuu 72 kr/u xyppfaùraap 1 uar ÿâñàí õon fyyncau
sarur on?
A.36kr E. 70 kr
B. 72kr F. 7 kr
15. Eueuùã sru pssu 30 r/c xyppfaù uupse. Xypsx xarruùu uõ
eupep uu xsp es? (
8 . 9 · g
r/c
2
)
A. 22,5 r E. 45 r
B. 90 r F. 180 r
16. -eneef yuanfaap yua» õaùraa õue 3 cek-p nrap sar neax es? (
8 . 9 · g
r/c
2
)
A. 20 r E. 45r
B.80 r F. 16
17. 10r/c-uùr kr/u-aap unspxuùnõsn:
A. 72 kr/u E. 36êì/ö
B. 20 kr/u F. 32 kr/u
18. -ºnººfsù yua» õaùraa õueuùu xypp õa xyppafranuu
¬urnsnuùr fopopxoùn•
À. Xypp uu pssuss, xyppafran uu poouoo
E. Xypp uu poou, xyppafran uu sru pssu
B. Xypp õa xyppafran uu poou
F. Xypp õa xyppafran uu pssu
µ. Xypp uu xsefss ¬urf, xyppafran uu poou
19. Àãààðûã íü ñîðóóëñàí øèë õîîëîé äîòîð áàéãàà òºìºð
¿ðýë, ¿éñ, øóâóóíû ºäèéã øèë õîîëîéí äýýä ¿ç¿¿ðò
áàéõààð áîñîî áàéðëóóëæ çýðýã óíàãààâàë ÿìàð áèå
ò¿ð¿¿ëæ øèë õîîëîéí äîîä ¿ç¿¿ðò î÷èõ âý?
À. òºìºð ¿ðýë Á. ¿éñ
Â. øóâóóíû ºä Ã. ãóðâóóëàà çýðýã
20. ‹ ºuppººc ¬ºnººfsù yua» õyù õue nrap xyrauaaup yuax es? -ºnººf
yuanfuu xyppafran
g
À. "g 2 Á. "g Â.
2
"g
Ã. 2 "g Ä.
g
" 2
А xynuлбap /þuuauuk/
1. •- ycrssp nrap qusuk xsr»urpsxyyuuùr fsrpsrnspsr es?
A. suepru E. rexauuk a»un
B. xy¬ F.racc
2. Hukfouu Ì xyynu rs» ky es?
A. õuep xy¬ yùn¬nsxsp uynyyu saruu »urp
xepenreeu xuùus
E. õuep xy¬ yùn¬nsxsp faùeau õaùpnaa anpax
õºreep uynyyu saruu »urp xepenreeu xuùus.
B.õuep xy¬ yùn¬nssryù foxuonponp faùeau õaùx
õyky uynyyu saruu »urp xepenreeíºº õàäãàëíà.
F. see xapuy õaùxryù
3. Xy¬uuù ¬urnsn õa uun»unf − S uùu xoopoupox euuer α õon
xy¬uuù a»nur nrap foruëoroop unspxuùnsx es?
A. α cos ⋅ F E. α cos ⋅ ⋅ S F
B. α Sin F ⋅ F. α Sin S F ⋅ ⋅
4. µoop pypupñau xy¬uyypuùu nrapuux uu a»un saruu
xsnõspssc xaraapax es?
1. fafanunuu xy¬ 2. xapurxaùu xy¬ 3. ypsnfuùu xy¬
A. seexeu 1 E. seexeu 2
B. seexeu 3 F. 1,2 õa 3
5. ‚nou yncuu cucferuùu yupcsu usr»ssp unspxuùnsrpcsu
kuuefuk suepruùu usræ àëü íü es?
A. 1 kr*r E.1 kr*r/c
B. 1kr*r
2
/c F.1 kr*r
2
/c
2
6. 50 kr raccfaù õue 1 r/c
2
xyppafranfaù xepenue. Yr õuep xyppafran
erex xy¬uùr on .
A. 20 Í Á. 10 Í
Â. 50 Í Ã. 15 Í
7. Äîîðõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü òîéðãîîð æèãä ýðãýõ áèåèéí ºíöºã
õóðäíû íýãæ âý?
À. H/r
2
Á. X/c
Â.„ap/c Ã. †n/€
8. Topros ruurscsu rauuu fopopxoù xyrauaaup fopopxoù sar neaap
sorcpor. Sus nrap xy¬uuù yùn¬nsn es?
A. xyupuùu xy¬ E. ynu xapurxaùu xy¬
B. ypsnfuùu xy¬ F. fafanunuu xy¬
9. Äýëõèé äýýð õyupuùu xy¬uuù xyppafran ÿìàð õaùõ es?
A. 11r/c
2
E. 9,8 r/c
2

B. 10,5 r/c
2
F. 3,5 r/c
2
10.µapaaxu forLëouyypuu anu uu Hukfouu ÌÌ xyynuùr unspxuùnsx
es?
À.
mg F µ ·
Á. ma F ·
Â.
2
2 1
r
m m
F γ · Ã. x F − ·
11. Tarup¬uu fopou pssryyp paeyyncau õerõer, rsprsí xapeaa¬uùu
faeucau cyr, uupcsu ¬ynyy sspruùu xepenreeu uu:
A. sru pssu uupsrpcsu õueuùu xepenreeu
E. xsefss ¬urf euuer yycrsu uupsrpcsu õueuùu xepenreeu
B. ¬eneefsù yua» õyù õueuùu xepenreeu
F. anu ¬ õuu
12. Eueuùu a»un xuùx ¬apeapur.......................rsus
13. Eue 180H xy¬uuù yùn¬nsnssp 0,2 r/c
2
xyppafranfaù õoncou õon
õueuùu raccur on.
A. 90 kr E.0,9 kr
B. 900kr F. 9 kr
14. 0,5kr raccfaù rafepuan usr 4r/c xyppfaù foùproop »urp
xºpºnuº. Xarac ¿efsù fsuu¿¿ xyrauaau paxu urnynucuùu ººp¬nºnfuùr
on•
À.

„=0 E

„ =2krr/c Â.

„=4êãì/ñ
Ã.

„=1êãì/ñ Ä.

„=3êãì/ñ
15. •axunraau uaf sru pssu ¬urnsnp 1r/c
2
forfron
xyppafranfaùraap ypaaupax xepenreeu xuùus.uafuu auxssrf sorco»
õaùraa 70kr raccfaù xyuuù õyxssruuù uanur papax xy¬uùr on.
A. 756H E. 630H B. 770H F.
616H
16. Sru pssu uupcsu õue sprs» rasapf yuaua. Sus xepenreeuuù
xyppafran xyrauaauu xaraapnuu rpaquk anu uu es?17. m=50 kr raccfaù õueuùu »uur on?
A. 52Í E. 490Í
B.400Í F. 49Í
18. Xsefss ¬urnsnp euuer yycrsu uupsrpcsu õueuùu auxuu xyppur 3
paxuu uxscrsesn fycranuu saù na» eep¬nerpex es?
A. 3 paxuu uxscus Á. 3 paxuu õaracua
Â. 9 paxuu uxscus Ã. 9 paxuu õaracua
Ä. eep¬nerpexryù
19. Fapuruùr f¿¿uuù papuycuu xaracfaù fsuu¿¿ ºuppººp
foùpox xuùrsn paryynuu xyppur on• Fapuruùu racc M,
papuyc R áàéíà.
À.
R
-
γ υ· Á. 0 · υ
Â.
R
ò
γ υ · Ã.
R
-
2
3
γ υ ·
Ä.
R
-
3
2
γ υ ·
20. 2 òîíí ìàññòàé ìàøèí òîðîìçëîõîä 50ì çàì ÿâààä çîãñîâ. ‡ðýëòèéí
0
-
g
g
˜
A
0
-
g
g
˜
Á
0
g
a
˜
Â
0
a
-
g
˜
Ã
0
-g
g
˜
a
Ä
êîýôôèöèåíò 0.4 áîë ò¿¿íèé ¿ðýëòèéí õ¿÷íèé àæëûã òîäîðõîéë.
À. 0.4ÌÆ Á. 4ÌÆ
Â.40ÌÆ Ã. 2ÌÆ Ä. 0.2ÌÆ
Б xynuлбap /þuuauuk/
1.Eueuùr xsefss ¬urnsnp euuer yycrsu uup»ss. 3yparf ysyyncsu
fpaekfopuùu anu usrf õypsu rexauuk suepru xarruùu ux yfrafaù
õaùx es?
A. 1 Á. 2
Â. 3 Ã. 4
Ä. õyx usrf u»un
2. Ouuer yycrsu uupcsu õue ˜ xyrauaauu papaa uupcsu usrssc x
saùp yua»ss. ˜ xyrauaar ererpceu rs» ysesn fycranuu saù x uu

A 0
υ
,
g 0
υ

m
"
xsr»urpsxyyuuù anuuaac uu xaraapax es?
A. 3eexeu
A 0
υ

Á.
A 0
υ
õa
g 0
υ

Â.
g 0
υ
õa
m
"
Ã.
A 0
υ
,
g 0
υ
õa
m
"


Ä.
A 0
υ
õa
m
"
3. Eue ¬eneefsù yuaxap nrap xy¬ yùn¬nsx es?
A. pssu uupcsu xy¬ E. raspuu fafax xy¬
B. xy¬ yùn¬nsxryù F. anu ¬ õuu
4.
с м/ 50
0
· υ
auxuu xyppfaùraap õýâòýý ÷èãòýé 37
î
ºíöºã ¿¿ñãýí
õueuùr uupse. Hucsnfuùu uuùf xyrauaar onuo yy? /
2
/ 10 с м g ·
6 . 0 37 · Sin , 8 . 0 37 cos · /
A. 2

Á.3 Â. 4
Ã. 5

Ä. 6
5. Eueuùu rapapryy xoopoupoo xaeupanpaxap ronekynyypuu
fafanuan, fynxsnunssc yyccsu õueuùu uun»ux xepenrºeuuùr
caafyynax ¬urnsnfsù xy¬uùr
A. ynu xapurxaùu xy¬ E. ypsnfuùu xy¬
B. xyupuùu xy¬ F. fafanunuu xy¬
6. Eueuùr xsefss ¬urf nrap euureep uupesn fyyuuù fycranuu saù
xarruùu ux yfrafaù es?
A. 60
0
Á. 30
0
Â. 45
0
Ã. 0
0
Ä. 90
0
7. Xsefss ¬urnsnp uupcsu õueuùu xepenreeuuù fpaekfopè uu
napaõonuu
xarac õaùua.
A. yusu E. xypan
B. anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
8. Yuax foxuonponp xyupuùu xy¬uuù xuùx a»un
A.
mg" 1 ·
E.
mg" 1 − ·

B. S F 1 ⋅ · F.
mg" 1 2 ·
9. Mexauuk a»nuu íýãæ íü
A. 1X E. 1H
Â.1Bf F. 1Rà
10.A»urnar¬aac 6,6kr saùp uaxuncau uaxunraauu pyy nrap
xyràuaauu papaa coucpox es? Àraapf pyy fapax xypp 330r/c
A . 20c Á. 10c. Â. 40c.
Ã. 2.2·10
-5
ñ Ä. 0.2c
11. Eueuùu rexauuk suepru kyup sapuyynarpax es?
A. nofeuuuan sueprup E. a»un xuùxsp
B. õue faùeau õaùxap F. anu ¬ õuu
12. Yynuu õsnssc syparf ysyyncsu õaùpnaap õyypcau ruuoref 16 c
papaa yynuu xa»yy pssp fyccau õon cyruu auxuu xyppur on.Óóëûí
áýëèéí íàëóóãèéí ºíöºã 45
î
. (
2
/ 10 с м g · ,
2
2
45 sin · ,
2
2
45 cos · ;
—iŽ53 =0.8 c–—53 =0.6)
A. 50 r/c Á.80 r/c
Â. 100 r/c Ã.120r/c

Ä. 400 r/c

13. 2m raccfaù K õonou m raccfaù ƒ õue rapuruùr foùpou r õa 2r
papuycfaù foùproop sprsus. K õa ƒ õueèéí õóðäíû õàðüöàà
- uùr on.
A.1 Á
2

Â.
2
1
Ã. 2
Ä. 4
14. Suepru rspsr uu:
A. õueuùu a»un xuùx ¬apeap
E. õueuùu uuepuuf uuu» ¬auap
B. õueuùu raccur
g
- ssp yp»yyncsu yp»esp
F. anu ¬ õuu
15. Eaùpnanaac xaraapax suepruùr..........................rsus.
16. „=350 H »uufsù õueuùu raccur on?
A. 36 kr E. 30 kr
B. 3 kr F. 0,3 kr
17. 80 r euppeec xa»yy fuùu 10 r/c xyppfaù uupcsu õueuùu yuax
saù x -uùr onuo yy?(g=10r/c
2
)
A.10 Á. 15 Â. 20

Ã. 30 Ä. 40
18. m raccfaù õuep ¿ùn¬nsx x¿¬u¿¿puùu fsuu¿¿ ¿ùn¬nsr÷ • õon
õueuùu xºpºnrººuuù xypp, xyppafran nrap õaùx es?
À. 0 · C
m
F
a ·
Á. at · υ 0 · a
Â.
m
F
a ·
at · υ Ã. at · υ ,
a
- äóðûí
Ä.
m
F
a ·

υ
-ÿìàð÷ áàéæ áîëíî.
19. Tsru euuerfuùu opoùuyyp pssp m, m õa 2m raccfaù K, ƒ õa …
rafepuan usr opuuuo.
K õa ƒ usruùu fafanunuu xy¬ •
1
ƒ õa … usruùu fafanunuu xy¬ •
2
K õa … usruùu fafanunuu xy¬ •
3
Sprssp •
1
, •
2
õa •
3
xy¬uyyp nrap xonõoofoù es?
A. Á.
Â. Ã.
Ä.
20. Fpaeufauuùu xapunuau yùn¬nsnp õaùraa 2 õueuùu xoopoupuu
saù auxuuxaaaa 3 paxuu õaraccau õon xapunuau yùn¬nsn uu xsp
paxuu eep¬nerpex es?
A. 3 Á. 3 Â. 1/9 Ã. 9 Ä. 6
B xynuлбap /þuuauuk/
1. H»un eupepf opuux 2m, m õa m raccfaù rypeau u»un õuep
apunxau
υ
xyppur rypeau eep ¬urnsnp er¬ss. Sprssp õueuùu rasapf
xypsx yeuùu xypp
1
υ
,
2
υ
õa
3
υ
nrap xapuuaafaù õaùx es?
A. Á.
Â. Ã.
Ä.
2. Xoëp rafepuan usruùu xapunuau yùn¬nsnuùu xy¬ uu
xsr»ssrsspss fsuuyy fsprsspuùr xonõocou uynyyuu paryy scpsr
¬urnýëòýé áàéíà.
A.Hukfouu Ì xyynu E. Hukfouu ÌÌ xyynu
B. Hukfouu ÌÌÌ xyynu F. Anu ¬ õuu
3. 2m raccfaù K õonou m raccfaù ƒ õue rapuruùr foùpou r õa 2r
papuycfaù foùproop sprsus. K õa ƒ õuep rapuruùu syrssc yùn¬nsx
xy¬uuù xapuuaa - uùr onuo yy?
A. 2 Á. 4
Â. 6 Ã. 8
Ä. 16

4.Auxuu xyppryù ¬eneefsù yua» õaùraa õue 5 cekyupuùu xyrauaaup
nrap xyppfaù õonox es? (g = 10 r/c
2
)
A.30

Á. 50 Â. 60 Ã. 100 Ä. 125
5.
с м/ 50
0
· υ
auxuu xyppfaùraap õueuùr õýâòýý ÷èãòýé 37

ºíöºã
¿¿ñãýí uupse. Tycranuu saùr onuo ( 6 . 0 37 sin · , 8 . 0 37 cos · )
A. 240r Á. 120r Â. 100r
Ã. 50r Ä. 60r
6. Xafyy ypsn syparf ysyyncussp 5 r eupepf opuux A usrssc auxuu
xyppryù euxpee. Araapuu scspryyusn õonou ypsnfuùr foouoxryù õon
ypsn E usr pssp nrap xyppfaù õonox es? g=10 r/c
2
.
А. 10 u/c Á. 5
r/c Â. 0 r/c
Ã. 2 r/c Ä. 20
r/c
7. µsnxuùu pssp 100 H xyupuùu »uufsù õaùcau õueuùr psnxuùrssc 2
paxuu ux unrffaù, 4 paxuu ux papuycfaù eep rapur pssð aeaa¬cau
rsesn nrap »uufsù õonox es?
A. 200 H Á. 800 H

Â. 400 H
Ã. 12.5 H Ä. 100 H
8. Àãààðò óíàæ áàéãàà áèåèéí õóðäàòãàë 8 r/c
2
áàéâ. Õýðýâ
áèåèéí ìàññ êã m 3 · áîë àãààðûí ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã îëíî
óó.
2
/ 8 . 9 ñ ì g ·
À. 53.4Í Á. 5.4Í Â. 6Í
Ã. 0 Ä. 2.7Í
9.
10.
11.Äîîðõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü áèåèéí íÿãòûã èëýðõèéëýõ âý?
À. †r/r
3
Á. X/c
Â. „ap/c Ã. †n/c
12.
g
=9,8 r/c
2
¥yuuùr ky rs» uspnspsr es?
A. xyupuùu xy¬uuù xyppafran
E.õueuùu xyppafran
B. xyppuu eep¬nenf
F.see xapuy õaùxryù
13. Òýñðýõ áºìáºã 15ì/ñ õóðäòàé ýãö óðàãøàà ÷èãëýí ÿâæ áàéãààä
6 êã áà 14 êã ìàññ á¿õèé õî¸ð õýñýã áîëîí õóâààãäàâ. Õýðýâ õ¿íä
õýñýã íü àíõíû õºäºë㺺íèé äàãóó ÷èãëýëä 24ì/ñ õóðäòàéãààð õºäºëñºí
áîë õºíãºí õýñãèéí õóðä áà õóðäíû ÷èãëýëèéã òîãòîî.
À. 8ì/ñ, ýãö óðàãøàà Á. 6ì/ñ, ýãö õîéøîî
Â. 6ì/ñ, ýãö áàðóóí Ã. 8ì/ñ, ýãö õîéøîî
14. -eneef yuanfaap yua» õaùraa õueuùu xypp 3 cek-uùu papaa
nrap õonox es?
A.15r/c E.30r/c
B.45r/c F.90 r/c
15. •ouxoop xsefss ¬urf õºrõeruùr 12 r/ñ xyppfaù uupsxsp õerõer
2 cek-uùu papaa rasapf yuae. •oux nrap eupepf õaùcau õs?
A.10 r E. 20 r
B. 15 r F. 30 r
16. 1êÍ xspsu Íüþòîí õs?
A.10
3
Í E.10
2
Í
B.10 Í F.10
4
Í
17. H ºuppººc m raccfaù õue ¬ºnººfsù yuae. Eueuùu rasapf yuax
¿euùu xypp õa kuuefuk suepruùr on.
À. g+ 2 · υ ,
mg+

7 ·
Á. + g ⋅ · υ ,
2
+ g m
D
7
⋅ ⋅
·
Â. g+ 2 · υ ,
2
mg+

7 ·
Ã. 0 · υ ,
mg+

7 ·
Ä. g+ 2 · υ ,
0 ·

7

18.Š¿ðøèí äèíàìîìåòðò 1Í íàðèéâ÷ëàëòàé õóâààðü ãàðãàõàä
ä¿¿æèëñýí à÷ààíû ìàññ ÿìàð áàéõ âý?
À. 100êã Á.1000ã
Â.0.1 êã Ã. 0.1ã
19.10r/c xyppfaù 1000kr raccfaù rauuu fooposno» sorcfonoo
2r rynca» sorcoe. ‡psnfuùu xy¬uùr on.
A.2.5*10
4
H Á. 1.2*10
5
H
Â. 3.1*10
5
H Ã. 6*10
5
H
20. Òàéâàí áàéñàí m ìàññòàé áèå òîãòìîë õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëýýð øóëóóí
çàìààð õºäºëíº. Ýíý õºäºë㺺íèé çàì õóãàöààíààñ õàìààðàõ õàìààðëûã
àëü ãðàôèê ¿ç¿¿ëæ áàéíà âý?

À. 1 Á. 2 Â. 3
Ã. 4 Ä. 5
à xynuлбap /þuuauuk/
1. 2m raccfaù K õonou m raccfaù ƒ õue rapuruùr foùpou r õa 2r
papuycfaù foùproop sprsus. K õa ƒ õueèéí õóðäàòãàëûí õàðüöàà
e
a
D
a
- uùr onuo yy?
A.4 Á. 3 Â. 2
Ã. 1 Ä. 1/ 4
2. Auxuu xyppryù ¬eneefsù yua» õaùraa õueuùu yuacau euppuùu 1/6
uu 1 r õaùcau õon nrap euppeec(r-ssp) yuacau õs?
A. 1/6 Á. 3 Â. 4
Ã. 6 Ä.12
3. 2 kr raccfaù õue 4 H forfron xy¬uuù yùn¬nsnssp na» xepnex es?
A. 2 r/c xyppfaù »urp xepenreeueep
S S S S S
1 ˜ 2 ˜ 3 ˜ 4 ˜ 5 ˜
1
E. 2 r/c
2
xyppafranfaù »urp xyppcax xepenreeueep
B. 0,5 r/c xyppfaù »urp xepenreeueep
F. 0,5 r/c
2
xyppafranfaù »urp xyppcax xepenreeueep
4. Eue naraap xyppafran aepar es?
A.õue xepencueec E.sorcoxop
B. xy¬ yùn¬nsxsp F.anu ¬ õuu
5.Ãàäíû õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëèéã çîãñîîõîä . . . . . . . . . . . .áàéâàë
õàðèìõàé, õàðèí . . . . . . . . . . . . . . .áàéâàë íàëàðõàé äåôîðìàöè ãýíý.
6. Áóóíû ì _ / 200 · õàòòàé ‰¿ðøèéã õ=20ñì àãøààõàä m=125ãð
ìàññòàé ¿ðëýí ñóìàíä ÿìàð õóðä îëãîæ ÷àäàõ âý?
À. 2 ì/ñ Á.4ì/ñ Â. 6ì/ñ
Ã. 8ì/ñ Ä. 10ì/ñ
7. Eueuùu »uur nrap foruëoroop onox es?
A.mà E.mg
B. 2mg F.m/g
8. m=70êã ìàññòàé õ¿í òîãòìîë óñàíä áàéãàà ƒ=5ì óðòòàé
…=280êã ìàññòàé çàâèíû ñ¿¿ë õýñýãò çîãñîæ áàéãààä çàâèíû
òîëãîé õýñýã ð¿¿ ÿâæ èðýâ. Ýíý õóãàöààíä çàâü óñòàé
õàðüöàíãóé
ÿìàð çàéä øèëæèõ âý?
À.5ì Á. 4ì Â. 3ì Ã. 1ì
9. Ñóì 400ì/ñ õóðäòàéãààð çóçààí õàíàíä òóñàæ 0.5ì øèãäýýä
çîãñîâ.Õýðýâ ñóìíû ìàññ 24ãð áîë õàíàíû ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé äóíäàæ
óòãûã îëíî óó? Ñóì õàíàíä øèãäýõ ¿åä õàéëàõã¿é.
À.38.4êÍ Á. 5120Í
Â. 2560Í Ã. 3840Í
10. 1ÌêH-uùr Hüþòîíîîp unspxuùnõsn:
A. 10
-6
H E.100H
B.10
4
H F. 0,1 H
11. Ñàðàí äýýð 75 êã æèíòýé áèåèéã àâàà÷ñàí. Áèåèéã äýëõèéãýýñ
ñàðàí äýýð àâàà÷èõàä ò¿¿íèé þó íü ººð÷ëºãäºõã¿é âý?
À. Áèåèéí æèí Á. Áèåèéí ìàññ
Â. Áèåèéí õ¿íäèéí õ¿÷ Ã. Õ¿íäèéí æèí
Ä. Áèåèéí äàðàëò
12. Xy¬ yùn¬uncsu, uun»unf xuùñsu foxuonponp a»un xuùus.
A.yusu E. xypan
B.anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
13. Òåííèñíèé áºìáºã õýâòýý ãºëãºð õàòóó ãàäàðãóó äýýð óíàâ. Áºìáºã
àãààðò îéæ áóóõ áîëãîíä õººðºõ ºíäºð íü áàãàññààð ýöýñòýý
õºäºë㺺íã¿é áîëæýý. Áºìáºãíèé õºäºë㺺íèé òóðøèä äàðààõààñ ‡ÍÝÍ
ºã¿¿ëáýðèéã ñîíãîíî óó?
À.Áºìáºãíèé êèíåòèê ýíåðãè òîãòìîë áàéíà.
Á.Áºìáºãíèé ‰îòåíöèàë ýíåðãè òîãòìîë áàéíà.
Â.Áºìáºãíèé êèíåòèê áà ‰îòåíöèàë ýíåðãèéí íèéëáýð òîãòìîë
Ã.Áºìáºãíèé êèíåòèê áà ‰îòåíöèàë ýíåðãèéí ÿëãàâàð òîãòìîë
Ä.Áºìáºã, ãàäàðãóó, àãààð ãýñýí ñèñòåìèéí íèéò ýíåðãè òîãòìîë
áàéíà.
14. Äýëõèéí ñàíñðûí õºëºãò õýâòýý ÷èãò ñàíñðûí 1-ð õóðä îëãîõîä
äýëõèéã òîéðîõ õºäºë㺺íä îðäîã. Õºëºã äîòîð æèíã¿éäëèéí íºõöºë
¿¿ñíý. Ýíý íü äàðààõ ç¿éëòýé õîëáîîòîé.
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ áàéõã¿é
Á. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ ãàðñàí
Â. ׺뺺ò óíàëò õèéæ áàéãàà ó÷èð
Ã. Àãààðã¿é ó÷èð
Ä. Íàðíû òàòàëöëûí îðîíä îðñîí ó÷èð
15. Eueuùu urnynuc 8 kr r/c, kuuefuk suepru uu 16 X õon õueuùu
racc õa xyppur on.
A. 2kr, 4r/c E. 1kr, 4 r/c
B.0,5kr, 5 r/c F. 2kr, 8 r/c
16. Äýëõèéí ñàíñðûí õºëºãò õýâòýý ÷èãò ñàíñðûí 1-ð õóðä îëãîõîä
äýëõèéã òîéðîõ õºäºë㺺íä îðäîã. Õºëºã äîòîð æèíã¿éäëèéí íºõöºë
¿¿ñíý. Ýíý íü äàðààõ ç¿éëòýé õîëáîîòîé.
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ áàéõã¿é
Á. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ ãàðñàí
Â. ׺뺺ò óíàëò õèéæ áàéãàà ó÷èð
Ã. Àãààðã¿é ó÷èð
Ä. Íàðíû òàòàëöëûí îðîíä îðñîí ó÷èð
17.3 êã ìàññòàé áèåä 0.1Í õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõýä ÿìàð õóðäàòãàë àâàõ
âý?
À.0.03ì/ñ
2
Á. 0.3ì/ñ
2

Â. 3ì/ñ
2
Ã. 30ì/ñ
2
18. Äýëõèéí ãàäàðãóó äýýð áàéãàà áèåä äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ 90 Í áîë
äýëõèéí ãàäàðãààñ äýýø R\2 çàéä áèåèéã òàòàõ õ¿÷ ÿìàð áîëîõ âý?
Äýëõèéí ðàäèóñ R
A. 40H Á.120H
Â. 54H Ã. 72H
19.1.6 r x 1.0 r x 0.5 r õue uanaup xarruùu õarapaa 8000 Ra
papanf y¬pyynpar õon õueuùu »uur onuo yy?
À. 4000 H Á. 6400 H
Â. 8000 H Ã. 12800 H Ä. 16000 H
20.×óëóóã ýãö äýýøýý ÷èãëýñýí
0
C
õóðäòàéãààãààð øèäæýý.
Ò¿¿íèé êèíåòèê áà ‰îòåíöèàë ýíåðãè ÿìàð áàéõ áý?
À.Ãàçàðò óíàõ ¿åä ‰îòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà.
êèíåòèê ýíåðãè õàìãèéí èõ áàéíà
Á.Òðàåêòîðûí äýýä öýãò ‰îòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà
êèíåòèê ýíåðãè ìºí õàìãèéí áàãà óòãàòàé
Â.Òðàåêòîðûí äýýä öýãò êèíåòèê ýíåðãè õàìãèéí èõ
‰îòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà áàéíà
А xynuлбap /Cтaтuk, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Hspnscsu xsr»urpsxyyuyypuùu nrap uu ñêàëÿð
xsr»urpsxyyu es?
1.Macc 2.Xy¬íèé ìîìåíò
A.seexºu 1 E.seexeu 2
B.1õa 2 F.anu ¬ õuu
2. 3yparf ysyyncsu xeuyypsr fsuuespf opuu» õaùraa õon • xy¬uuù
xsr»ssr onoopoù.
A. 4 H Á. 8 H
Â. 16 H Ã. 20 H
Ä. 28 H
3. Eueuùu fsuuespuùu uexunuùr cypanpar õynruùr ...........rsus.
4.
r F ⋅
=M forLëo uu kyr unspxuùnpsr es?
A. xy¬uuù roreuf E. xy¬uuù rep
B. xy¬ F.anu ¬ õuu
5. Xspse õuep xsp xspsu xy¬ yùn¬un» õaùean õyx xy¬uuù
anreõp uuùnõsp fsrfsù fsuuyy ¥yuuùr......................rsus.
6. 38.4r ypf xeuyypruùr 500u xy¬ssp papaxap fyyuuù fynryypaac
40cr saùfaù õoruuo ysyypf nrap xy¬ssp yùn¬nsx es?
A . 4500u Á. 450u
Â. 0,45u Ã. 4,5u
7. Xy¬uuù roreufyypuu anreõp uuùnõsp fsrfsù fsuuyy
uexuenp sprsx fsuxnsrfsù xafyy õue fsuuespfsù õaùua.
A. xypan E.yusu
B.anu ¬ õuu F. 3ee xapuy õaùxryù
8. Xy¬uuù roreuf foròron õaùr. Tsresn xy¬ uxcsxsp rep nax
es?
A.uxcsus E.õaracua
B. xsessp õaùua F.anu ¬ õuu
9. Eaùryynar¬ xy¬uyypuùu uuùnõsp xy¬uùr
A. õaùryynar¬ xy¬ E. fsuuyy yùn¬nsr¬ xy¬
B. scpsr ¬urnsnfsù xy¬ F. see xapuy õaùxryù
10. •erau xyu yxspfsù apunxau urnynucfaù õonoxuu fynp nax
es?
A. raccaa usrus E. xyppaa usrus
B. sorcouo F. eupepf xeepue
11. Xeuyypsr fsuuespfsù õaùua. „
1
=3H, r
1
=6r, r
2
=2r õon

2
xy¬uùr on.
À. 9Í Á. 0.9Í Â.90Í Ã.9êÍ
12. Xuùu õerõenreep 60 kr raccfaù xyu uuc¬ õaùe. Eerõenerf rsusf
uoopxoù yyccsuuù ynraac fsp poou 2 r/c2 xyppafranfaù yua»
sxsncsu õon xyuuù õueuùu »uu xsp õonox es? g = 10 r/ñ
2

A. 600 u Á. 120 u
Â. 480 u Ã. 720 u
13. „=720H »uufsù õueuùu raccur on.
A.70kr E.73kr
B.7kr F.700kr
14. Ryy»uuruùu xepenryypuùu syfrsx xy¬ 100 u, syfrsx xy¬uuù
yùn¬nsnuùu ¬urnsnuùu paryy nyy»uu 10 r uun»uxsä xepenryypuùu
ryùusfrsx a»nur on.
A. 1000 » Á. 10 »
Â. 0,1 » Ã.0.01æ
15. Eueuùu kuuefuk suepruuùr 2 paxuu õaracraxap xypp uu na»
eep¬nerpex es?
A. 2 paxuu uxscus. B.
2
paxuu õaracua.
€. 4 paxuu õaracua. D. eep¬nerpexryù E
16.3yparf suruùu reureu ycf õaporefpuùr ysyynnss. Meureu ycuu
õarauuu eupep eep¬nerpex uanfraauur papaaxaac anu uu EY„YY
xsncsu õaùua es?
A. Araapuu papanf eep¬nerpex
Á. Xyupuùu xy¬uuù xyppafran eep¬nerpex
Â.Tacanraau paxu õaporefpuùu õaùpnan
eep¬nerpex
Ã. Meureu ycuu fernepafyp eep¬nerpex
Ä.Eaporefpuùr facanraauaac yynuùu opoù pyy
uun»yynsx
17. 600 u »uufsù xyu uafaap 2 r eupepf 3 cekyupuu xyrauaaup
rapae. Sus xyrauaaup xyu nrap ¬apan raprax es?
A. 4000 ef Á. 400 ef
Â. 40 ef Ã. 36000 ef
18. Eueuùu xypp 6 paxuu uxcs» racc uu 4 paxuu õara õoncou õon
urnynuc xsp paxuu eep¬nerpex es?
A. 15 Á. 18
Â. 17 Ã. 1.5
19. 100 H »uufsù ¬ynyyr sru pssu uupsxpss 160 X kuuefuk suepru
eree. Araapuu scspryyunuùr foouoxryù õon raspaac pssu
1 r eupepf ¬ynyyuu kuuefuk õa nofeuuuan suepru nrap õaùx es?
†uuefuk suepru Rofeuuuan suepru
A. 160 X 100 X
Á. 100 X 60 X
Â. 100 X 160 X
Ã. 0 X 160 X
Ä. 60 X 100 X
20.40 Bf ¬apanfaù rspnuùu ¬uùpsu pssp 2 ruuyfaup xu¬ussu
xsr»ssuuù uaxunraau suepru sapuyynarpa» õaùraa es?
À. 20 X Á. 80 X
Â. 800 X Ã. 4800 X Å.

Б xynuлбap /Cтaтuk, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Õºíãºí èøòýé àëõûã çóðàãò ¿ç¿¿ëñýí 3 áàéðëàëààð òýíöâýðò
áàéõààð õàíàíä ºëãºâ. Àëõ ºëãºñºí öýãèéã òîéðîí ýðãýõ áîëîìæòîé.
Äàðààõ ñîíãîëòóóäûí àëü íü çóðàã äýýðõ àëõíû òýíöâýðèéí òºðë¿¿äèéã
çºâ èëýðõèéëñýí áàéíà âý?

( ) 2 / *
0 0 0
π ϕ ω ω υ + + · t S i n a
žëãàëã¿é Òîãòâîðòîé Òîãòâîðã¿é
À. 3 1 2
Á. 1 2 3
Â. 2 1 3
Ã. 3 2 1
Ä. 1 3 2
2. €fafuk uu:
A. õueuùu fsuuespuùu uexunuùr cypnaua
E. psnxuù pssp õaùraa õuecuùu xepenreºuuùr
cypnaua
B. õueypuùu xoopoupuu xapunuau yùn¬nsnuùr
cypnaua
F. see xapuy õaùxryù
3. Tsuuyy yùn¬nsr¬ xy¬ rs» ky es?
A.õaùryynar¬ xy¬
E.scpsr ¬urnsnfsù xy¬
B.õaùryynar¬ xy¬uyypuùu uuùnõsp xy¬
F. anu ¬ õuu
4. Xy¬ uu xeuyypruùr uap see spryynsxssp yùn¬un» õaùean
roreufur uu sepsr, scpsr foxuonponp rorefur uu ceper rs» aeua.
A.yusu E. xypan
B.anu ¬ õuu F. see xapuy õaùxryù
5. Euep yùn¬nsx xy¬ õa fyyuuù uun»unf xoëpuu xoopoupox euuer
nrap õaùxap sus xy¬uuù a»un ceper õaùx es?
A. 30° E. 90° B. 150° F.0
6. µsnxuù pssp epep ueue conurpox uu psnxuù eepuùu fsuxnsrss
sprsprssp faùnõapnaua rs» õup npuxpaa kyfaù xonõoofoù foonnuu
cucferuùr aepar es?
A. uapfaù E. rapapryyfaù
B. psnxuùfsù F. pypuu õuefsù
7. Xy¬uuù xsr»ssr rºpeep uu yp»yyncsu yp»espuùr
xy¬uuù..........rsus.
8. Xy¬uuù roreufur xsr»ux usr»
A.1u*r E.1u/r B.1u*r
2
F.1u
2
*r
9.40 Bf ¬apanfaù rspnuùu ¬uùpsu pssp 2 ruuyfaup xu¬ussu
xsr»ssuuù uaxunraau suepru sapuyynarpa» õaùraa es?
À. 20 X Á. 80 X
Â. 800 X Ã. 4800 X Ä. 30 X
10. Rypu 4cr-ssp cyuaxap 20H xapurxaù xy¬ yyc»ss. Rypuuuù xaf
nrap õaùx es?
A.500H/M E.6H/r
B.0.2H/M F.0.001H/M
11 Ãóðâàëæèí õýëáýðèéí õàòóó êàðòîí öààñíû õ¿íäèéí òºâèéã Ì
¿ñãýýð òýìäýãëýâ. Ÿààñíû íýã ¿ç¿¿ðýýñ óòñààð îîñîðëîí ç¿¿ñýí áîë
äàðààõààñ òîõèðîõ çóðãèéã îëíî óó?
.
12. 5kr raccfaù õue 4r/c xyppfaù xepneue. Eueuùu urnynucuùu
foou xonõorpon kyfaù fsuuyy es?
A. 0.8 E. 1.25
B. 20 F. 40
13.µapaax snereufyypuùu anu pssp kuuefuk suepru uaxunraau
sueprup xyeup¬ õaùraa es?
A. •axunraau xepenryyp
Á. •axunraau copousou pene
Â. Fanueauorefp
Ã. µuuarorefp
Ä. Bonufrefp
14. 0.2 ìàññòàé 100 ñì óðòòàé íýãýí òºðëèéí øóãàìûã çóðàãò
¿ç¿¿ëñíýýð 2 èæèë ‰¿ðøèí äèíàìîìåòðýýñ ç¿¿â. Äèíàìîìåòð¿¿äèéí
çààëò èæèë áàéõûí òóëä 0.1 êã ìàññòàé à÷ààã øóãàìûí àëü õóâààðü
äýýð òàâèõ âý?
À. 10
ñì
Á. 15
ñì
Â. 25 ñì Ã. 35 ñì
Ä. 45 ñì
15. •erau xyu yxspfsù apunxau urnynucfsù õonoxuu fynp nax es?
A. raccaa usrus E.xyppaa usrus
B. sorcouo F.eupepf xeepue
16. 3 r ypffaù usrsu fepen caeaar feeuùu usr pssp uu fyn» fsuuespf
opyynae. 20 H »uufsù a¬aar caeaauu nus õypuùu usryypssc syy»
fynax usrfsù xapuuauryù roreufyypur õu¬uxsp papaaxuu anu uu
õonor»ryù es?
A. -10 H⋅ r Á. 0 H⋅ r Â. 20 H⋅ r
Ã. 30 H⋅ r Ä. 35 H⋅ r
17. Xyyxsp for xyu xoëp uafaap erce» 5 c xyrauaaup 10 r eupepf
rap¬ss. Tspuuù rapracau pyupa» ¬apnur foouoonuo yy? Tor xyuuù
racc 90 kr, xyyxpuùu racc 40 kr. g=10 r/c
2
.
Tor xyu Xyyxsp
A. 900 Bf 400 Bf
Á. 1800 Bf 800 Bf
Â. 9000 Bf 4000 Bf
Ã. 180 Bf 80 Bf
Ä. 450 Bf 200 Bf
18.m raccfaù xyu caucpuu xenruùu ussnxuùrssp sapraù caucapf
rap¬, xenruùu xauur fynxsu υ xypp õa mυ urnynucfsù õonoe.
€aucpuu xenruùu racc xyuuùxssc 100 paxuu ux õon fynxsnfuùu yep
xenruùu on» aeax urnynucuu xsr»ssr on.
A. 100mυ Á. mυ Â.
100
υ m
Ã. 2mυ
19. Ypanpaauu aeforauuuu xyupuùu feeuùr naraap anu õonox poop
õaùnraxur sprsnspsr es?
À. foopros õapunfur caù»pyynaxuu fynp
Á. aeforauuuur unyy forfeopfoù õonroxuu fynp
Â. araapuu scspryyunuùr õaracraxuu fynp
Ã. aeforauuuur »onoopox xy¬uùr usrsrpyynsxuùu fynp
Ä. aeforauuuu xyppur usrsrpyynsxuùu fynp
20. m ìàññòàé áèå ãºëãºð õýâòýý øàëàí äýýð çóðàãò
¿ç¿¿ëñíýýð õýëáýëçýë õèéæ áàéíà. Ò¿¿íèé á¿ðýí ìåõàíèê
ýíåðãè 200 Æ áîë òýíöâýðèéí áàéðëàëûí Î öýã äýõ áèåèéí
êèíåòèê ýíåðãèéã îëíî óó?
A. 200 Æ
Á. 100 Æ
Â. 50 Æ
Ã. 20 Æ
Ä. 0 Æ
B
xynuлбap /Cтaтuk, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Äàðààõ çóðàãò ºãºãäñºí ºãºãäë¿¿äèéã àøèãëàí 2-ð òóóõàéíû
ìàññûã îë.
2. Euep yù¬un» õaùraa õyx xy¬uuù fsuuyy yùn¬nsr¬ fsrfsù
fsuuyy. Sus õueuùu fpaekfopè nrap õaùx es?
A. uynyyu E. napaõon
B. foùpor Ã.snnunc
3. Àâòîìàøèíû ìîòîðò 2 ñåê-ä øèíãýí ò¿ëøíèé øàòàëòààñ
1200Æ äóëààí ÿëãàð÷ áàéãàà áîë À.‡.ˆ ÷èéã 0.4 ãýæ ¿çýýä
àøèãòàé ÷àäëûã îë.
À. 200Âò Á. 240 Âò Â. 400Âò
Ã. 450Âò Ä. 300Âò
4. Xy¬uuù roreufur nrap forLëoroop unspxuùnpsr es?
A.M=•/r E.M=•*r
B.M=•*r
2
F.M=•
2
/r
5. ‚nou yncuu cucferuùu yupcsu usr»ssp unspxuùnsrpcsu
kuuefuk suepruùu usr»uùr ky rs» uspnspsr es?
A. 1 kr*r B.1 kr*r/c
”. 1kr*r
2
/c D.1 kr*r
2
/c
2
6. µoop pypupcau xy¬uyypuùu nrapuux uu a»un saruu
xsnõspssc xaraapaxryù es?
1. Tafanunuu xy¬ 2. Xapurxaù xy¬ 3.¥psnfuùu xy¬
A. sºexeu 1 E.seexeu 2
B.seexeu 3 F.1 õa 2
7. •rap foxuonponp roreufur sepsrssp aeax es?
A. xy¬ uu xeuyypruùr uap see spryynsxssp
yùn¬nsxsp
E.xy¬ uu xeuyypruùr uap õypyy spryynsxssp
yùn¬nsxsp
B.xy¬ yùn¬nssryù foxèonponp
F.see xapuy õaùxryù
8. 5 kr raccfaù õue 4 r eupepfsù uanyyu xaefraùu opoùrooc
auxuu xyppryù rynca» uanyyruùu paryy 10 r neaap fercrenp uu
upse. Sus yep õueuùu kuuefuk suepru nrap õonox es?
¥psnfuùr foouoxryù.
A. 20 X Á. 50 X
Â.100 X Ã. 200 X
Ä. 500 X
9. Torfeopfoù fsuuesp rs» ky es?
A.fsuuespuùu õaùpuaac rapaxap arapxau
E.fsuuespuùu õaùpuaac rapaap sprs» fsuuespuùu
õaùpaup opuo
B.fsuuespuùu õaùpuaac rapaap sprs» fsuuespuùu
õaùpaup opoxryù
F.anu ¬ õuu
10. Eueuùu »u»ur xscsr fyc õypf yùn¬nsx xyupuùu xy¬uyypuùu
fsuuyy yùn¬nsr¬ xy¬uuù yùn¬nsx usruùr.......................rsus.
11.E=mυ
2
/2forLëoroop nrap qusuk xsr»urpsxyyuuùr unspxuùnpsr
es?
A.nofeuuuan suepru Á. kuuefuk suepru
Â. ¬apan Ã. a»un
12. Èíåðöèéí ìîìåíò ãýæ ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿í âý ?
À. Áèå òýíöâýðò áàéäëàà áóþó ¿ë õºäëºõ ýðãýëòèéí òýíõëýãýý
òîéðîí æèãä ýðãýõ õºäºëãººíºº õàäãàëàõ ÷àíàð
Á. Áèåèéí èíåðöèò ÷àíàðûí õýìæ¿¿ð
Â. Áèå òàéâàí áàéäëàà áóþó øóëóóí æèãä õºäºëãººíºº
õàäãàëàõ ÷àíàð
13. 5kr raccfaù õue 4 r/c xyppfaù xepenue. Eueuùu kuuefuk
suepruùu foou xonõorpon kyfaù fsuuyy es?
A. 0,8 E. 1,25
B. 20 F. 40
14. Oprer¬ uarxar a¬aar syparf ysyyncussp A usrssc B usrf
uun»yynse. •arxaruùu ryùusfrscsu a»nur onuo yy? A¬aauu »uu „.
A. P⋅ —
Á. P⋅ ‹
Â.P⋅ r
Ã. P⋅ (—+‹)
Ä. P⋅ (r-‹)
15.600 H »uufsù xyy uafaap erceu 20 cekyupsp 10 r eupepf rap¬ss.
Xyy nrap ¬apan rapracau õs?
A. 300 Bf Á. 600 Bf
Â. 200Bf Ã. 6000 Bf Ä.120000 Bf
16. µapaax usr»yypssc anu uu ¬apnuu usr»fsù apun es?
А.
ñ
4
Á. ì % ⋅ Â.
2
2
ñ
ì êã⋅
Ã.
ñ
ì êã⋅
Ä.
öBã ê3ò ⋅
17. Áºìáºã òàéâàí áàéäëààñ ºíõðºí õîòãîð ã¿äãýð ñààäûã äàâàí õºäºëæ
áàéíà. Àãààðûí ýñýðã¿¿öýë áà ¿ðýëòèéã òîîöîõã¿é ãýæ ¿çýýä
äàðààõààñ ‡ÍÝÍ ºã¿¿ëáýðèéã ñîíãîíî óó?
À.
Á
öýã
äýýðõ áºìáºãíèé
êèíåòèê ýíåðãè Ä öýã
äýõýýñ áàãà áàéíà.
Á.0 öýã äýýðõ áºìáºãíèé
‰îòåíöèàë ýíåðãè Ä öýãèéí
êèíåòèê ýíåðãèýñ èõ áàéíà.
Â. Á öýã äýýðõ áºìáºãíèé
êèíåòèê ýíåðãè Â öýã äýýðõ
êèíåòèê ýíåðãèòýé òýíö¿¿
áàéíà.
Ã. Á öýã äýýðõ áºìáºãíèé
‰îòåíöèàë ýíåðãè  öýã äýõ
‰îòåíöèàë ýíåðãèýñ áàãà
áàéíà.
18. À÷ààã äîîä òàëûí Î ò¿âøíýýñ äýýä òàëûí Ì ò¿âøèí ðóó 3 ººð çàìààð
øèëæ¿¿ëæýý. Àëü òîõèîëäîëä õàìãèéí áàãà àæèë õèéãäýõ âý?
À. 1-ð çàìààð
Á. 2-ð çàìààð
Â. 3-ð çàìààð
Ã. 1 áà 2-ð çàìààð
Ä. Á¿õ òîõèîëäîëä èæèë
õýìæýýíèé àæèë õèéãäýíý
19. Ñàí÷èð ãàðèãèéí ðàäèóñ 60000êì, ãàäàðãà îð÷ìûí ÷ºëººò óíàëòûí
õóðäàòãàë 11.37ì/ñ
2
. Ñàí÷èð ãàðèãèéí ñàíñðûí íýãä¿ãýýð õóðäûã
òîäîðõîéë.
À. 11.2êì/ñ Á. 681êì/ñ
Â. 7.9êì/ñ Ã. 26.1êì/ñ
20. êã m 3 · ìàññòàé áèå ýãö äîîø àíõíû õóðäã¿é óíàâ. Áèå ýõíèé
ñ t 10 · õóãàöààíä ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé ýñðýã õèéñýí àæëûã îë.
Ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷èéã òîãòìîë ãýæ ¿çýõ áà õóãàöààíû òºãñãºëä
áèåèéí õóðä
ñ ì
t
/ 80 · υ
À. 9.6êÆ Á. 0.6êÆ
Â. 2.16êÆ Ã. 4.8êÆ
Г xynuлбap /Cтaтuk, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. 500 H »uufsù xyy pyy»uu paa»uu fornooruu õapyyu fanp fyyuuù
feeeec 2 r saùp cyye. µyy»uu paa»uu fsuuespfsù õaùxuu fynp
õapyyu fanp 4 r saùp nrap »uufsù xyyxsp cyyx xspsrfsù es?
A. 100 H
Á. 150 H
Â. 200 H
Ã. 250 H
Ä. 300 H
2. Eueuùu fsuuespfsù õaùx uºxunuùr cypanpar rexauukuùu usr
canõapur . . . . . .. ãýíý.
A.puuaruk E. ñfafuk
B.kuuerafuk F. rexauuk
3. Xy¬uuù roreuf rs» ky es?
A. xy¬uuù xsr»ssr repeep uu yp»yyncsu yp»esp
E. xy¬uuù xsr»ssr repuùu keappafaap yp»yyncsu
yp»esp
B. xy¬uuù xsr»ssr fyyuuù repeup xapuuyyncau
xapuuaa
F. see xapuy õaùxryù
4.ªðãºã÷ êðàíààð êã m 3 · ìàññòàé à÷ààã ìh_ ì / 6 · υ òîãòìîë
õóðäòàéãààð ýãö äýýø ºðãºâ. Õýðýâ À‡ˆ
% 80 · η
áîë ºðãºã÷ êðàíû
õºäºëã¿¿ðèéí ÷àäëûã îëíî óó?
À. 37êÂò Á. 3750Âò
Â. 2400Âò Ã. 1750êÂò
5. êã m 2 . 0 · ìàññòàé áèå ì " 1 · ºíäðººñ
2
/ 8 ñ ì B ·
õóðäàòãàëòàéãààð óíàâ. Àíõíû õóðäûã
0
0
· υ
ãýæ ¿çýýä èì‰óëüñûí
ººð÷ëºëòèéã îë.
À. ñ ì êã / 3 ⋅ Á. ñ ì êã / 8 . 0 ⋅
Â. 0 Ã. ñ ì êã / 1 ⋅
6. Íýãýí òºðëèéí ñàâààíä áîñîî ÷èãëýëä ¿éë÷èëæ áóé 3 õ¿÷íèé õýìæýýã
çóðàãò ¿ç¿¿ëëýý. À, Á, Â, Ã, Ä öýã¿¿ä ñàâààíû äàãóó áèå áèåíýýñýý
èæèë çàéä îðøèíî. Ñàâàà òýíöâýðò áàéëãàõûí òóëä àëü öýãýýñ äýýø
÷èãëýñýí 2 Í õ¿÷ýýð ¿éë÷èëáýë çîõèõ âý?
À. À
Á. Á
Â. Â
Ã. Ã
Ä. Ä
7. Euep yùn¬nsx xy¬ õa fyyuuù uun»unfuùu xoopoupox euuer
nrap õaùxap sus xy¬uuù a»un sepsr õaùx es?
A.30
0
E.90
0

B.150
0
F.210
0
8. Eueuùu xyppur 3 paxuu uxscrsesn kuuefuk suepru na»
eep¬nerpex es?
A. eep¬nerpexryù E. 3 paxuu uxcsus
B. 9 paxuu uxcsus F. 27 paxuu uxcsus
9. Áºìáºã À öýãýýñ àíõíû õóðäã¿é óíàâ. Õºäºë㺺íèé äóíä õýñãèéí  öýã
äýýðõ áºìáºãíèé êèíåòèê ýíåðãèéã ãàçàðò óíàõ ¿åèéí Ñ öýã äýýðõ
êèíåòèê ýíåðãèä õàðüöóóëñàí õàðüöààã îë.

À. 1 : 1.41
Á. 1 : 2
Â. 1 : 4
Ã. 4 : 1
Ä. 2 : 1
10. Ì ìàññòàé ãàðèãèéã òîéðîí m ìàññòàé äàãóóë õºäºëíº. Äàðààõ
ñàíààíóóäààñ àëü íü äàãóóëûí ç¿ãýýñ ãàðèãò ¿éë÷ëýõ ãðàâèòàöûí
õ¿÷íèé òóõàé çºâ òºñººëºë âý?
À. Ì/m õàðüöààíä øóóä õàìààðàëòàé
Á. Ìm ¿ðæâýðò øóóä õàìààðàëòàé
Â. m-ýýñ øóóä õàìààðíà
Ã. …-ssc uyyp xaraapua
Ä. Maccyypaac xaraapaxryù
11.Ýëåêòðîí ñ ì / 6 . 0 · υ õºäºëíº.Ýëåêòðîíû èì‰óëüñûã îë.
À.
4
22
10 05 . 2


Á.
ñ ì êã / 10 05 . 2
22
⋅ ⋅
Â.
ñ ì êã / 10 36 . 0
22
⋅ ⋅

Ã.
ñ ì êã / 10 05 . 2
22
⋅ ⋅

12. ì " 10 · ã¿í õóäãààñ êã m 8 · ìàññòàé õóâèíòàé óñûã òàòàæ
ãàðãàõûí òóëä õàìãèéí áàãàäàà ÿìàð àæèë ã¿éöýòãýõ âý? Òàòëàãà
îëñíû øóãàìàí íÿãò
ì êã / 4 . 0 · µ
À. 800Æ Á. 1000Æ
Â. 500Æ Ã. 1200Æ
13. Áîñîî ãºëãºð õàíàíä m ìàññòàé íýãýí òºðëèéí æèæèã áºìáºðöãèéã
óòñààð áýõëýâ. Áýõýëãýýíèé óòàñ áîñîî õàíàòàé α ºíöºã ¿¿ñãýíý.
Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.
À.
α 2WS
mg
T · Á.
α Sin
mg
T ·
Â.
α mgSin T ·
Ã.
α mg2WS T ·
14. êã m 2 · ìàññòàé ì e 1 · óðòòàé ÷àðãà ìºñºí äýýðýýñ àñôàëüòàí
çàì äýýð ãóëãàí ãàðàâ. ×àðãà áà àñôàëüòàí çàìûí ãàäàðãûí ¿ðýëòèéí
êîýôôèöèåíò
5 . 0 · µ
áîë ÷àðãà ìºñíººñ àñôàëüòàí çàìûí ãàäàðãà äýýð
á¿ðýí ãàðàõ õ¿ðòýëõ ¿ðýëòèéí õ¿÷íèé õèéõ àæëûã îë.
À. 10Æ Á. 5Æ
Â. -5Æ Ã. -10Æ
15.Anu foxuonponp forfeopryù fsuuesp õaùx es?
A.fsuuespuùu õaùpuaac uu nnurryù xasaùnraxap
õyua» fsuuespfss opoxryù
E.xyupuùu fee sprsx fsuxnsrssc poop
B.cyypuùu fanõaù õara
F. xyupuùu fee sprsx fsuxnsrssc pssu
16. 3yparf faeau reureu ycf õaporefpuùr xapyynae. Fapuax
araapuu papanf xarruùu ux õaùraar anu õaporefp saa» õaùua
es?
À.À Á. Â Â. Ñ
Ã.D Ä.E
17. 0.2 H »uufsù usrsu fepnuùu uyraruu ypf 100 cr. Lyraruu 80 cr
rscsu xyeaapu pssp a¬aa faeu» uyrarur fsuuespf opyynaxuu fynp
fynryypur 60 cr xyeaapu pssp õaùpnyynae. A¬aauu »uur on. g=10
r/c
2
.
A. 0.1 H Á. 0.15 H Â. 0. 2 H
Ã. 0.2667 H Ä. 0.25 H
18. êã m 1 · ìàññòàé ñì e 40 · óðòòàé ñàâààíû 2 ¿ç¿¿ðò êã m 4
1
·
, êã m 1
2
· ìàññòàé õî¸ð à÷àà ç¿¿â. Õ¿íä à÷àà ç¿¿ñýí ¿ç¿¿ðýýñ ÿìàð
çàéä òóëáàë ñàâàà òýíöâýðò îðøèõ âý?
À. 0.2ì Á. 0.3ì
Â. 0.1ì Ã. 0.25ì
19. ˆóá õýëáýðòýé áèåèéí òóëãóóðò ó÷ðóóëàõ äàðàëò š. ˆóáûí æèíä
ººð÷ëºëò îðóóëàõã¿éãýýð íýã èðìýãèéí óðòûã 2 äàõèí èõýñãýâýë
òóëãóóðò ó÷ðàõ äàðàëò ÿìàð áîëîõ âý?
À.
4
&
Á.
2
&
Â.
&
Ã.
& 2
Ä.
& 4
20. ªðãºã÷ öàìõàã 10 êÍ æèíòýé à÷ààã òàâöàíãààñ ºðãºæ 5 ì ºíäºðòýé
óñàí îíãîö äýýð òàâèâ. Ÿàìõàãèéí ã¿éöýòãýñýí àæëûã îëíî óó?
À. 50000 Æ Á. 25000 Æ Â.10000 Æ Ã.
5000 Æ Ä. 2500 Æ
Áîäèñûí ìîëåêóë á¿òýö, Òåìïåðàòóð ìîëåêóëûí äóëààíû õºäºë㺺íèé
ýíåðãè
À õóâèëáàð
1. Xuùu fernepafypur 2 paxuu usrsrpyynsxsp ronekynuu pyupa»
kuuefuk suepru na» eep¬nerpex es?
À. 3 paxuu uxscus. Á.2 дaxuu uxacua.
Â. 1,3 paxuu uxscus. Ã. Oep¬nerpexryù
2. Äèôôóçèéí ¿çýãäýë ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëóóäûí ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í
Á. Ìîëåêóëóóäûí òàòàëöàë
Â. Áèå ñèéðýã áîëîõ
Ã. Áîäèñûí ìîëåêóëò á¿òýö
3. 1 ì.à.í-ä õè÷íýýí êã í¿¿ðñòºðºã÷èéí èçîòî‰ àãóóëàãäàõ âý?
À. 1.66*10
27
êã Á. 1.66*10
-27
êã
Â. 6.02*10
23
êã Ã. 6.02*10
-23
êã
4. Õàðüöàíãóé ìàññ ãýæ þó âý?
À. Àòîì ìîëåêóëûí ìàññûí õàðüöàà
Á. Àòîì,ìîëåêóëûí ìàññ íü ì.à.í-ñ õýä äàõèí èõ áîëîõûã
èëýðõèéëñýí òîî
Â. Àòîì ìîëåêóëûíõ íü ìàññòàé òýíö¿¿ òîî
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
5. Àëü íü Àâîãàäðûí òîî âý?
À. 6.02*10
23
ìîëü
-1
Á. 6.02*10
-23
ìîëü
-1

Â. 6.02*10
23
ìîëü
1
Ã. 6.02*10
-23
ìîëü
6. Ìîëåêóëóóä ÿàæ õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýã âý?
À. Áàéíãà òàòàëöàíà
Á. Áàéíãà ò¿ëõýëöýíý
Â. Òýíöâýðò çàéíààñ õîëäîõîä òàòàëöàæ,
îéðòîõîä ò¿ëõýëöýíý
Ã. Òýíöâýðò çàéíààñ îéðòîõîä òàòàëöàíà,
õîëäîõîä ò¿ëõýëöýíý
7. Äóëààí ñîëèëöîî ãýæ þó âý?
À. Õàðèëöàí áèå áèåäýý äóëààí øèëæ¿¿ëýõ
Á. Õ¿éòýí áèåýñ õàëóóí áèåä äóëààí øèëæèõ
Â. Õàëóóí áèåýñ õ¿éòýí áèåä äóëààí øèëæèõ
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
8. 573ˆ
0
öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 656
0
” Á. 573
0

Â. 300
0
” Ã. -300
0

9. Íýã ìîëü ÑÎ
2
õèéí ìàññûã îë.
À. 0.26 ãð Á. 2.6õ10
2
ãð
Â. 26 ãð Ã. 44 ãð
10. 23
0
Ñ íü ˆåëüâèíèé õýäýí ãðàäóñòàé òýíö¿¿ âý?
À. 23ˆ Á. 250ˆ


Â. 300ˆ

Ã. 273ˆ
11. Î
3
áîäèñûí 1 ìîëåêóëûí ìàññûã îë.
À. 8õ10
-25
ãð Á. 8õ10
-23
ãð
Â.2.6õ10
23
ãð Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
12. Òîãòìîë òåì‰åðàòóðòàé ‰ðîöåññûí ÿâöàä äàðàëò
(P), ýçýëõ¿¿í (‘) 2 óðâóó ‰îð‰îðöèîíàëü
õàìààðàëòàé áàéíà. ‡¿íèéã......ãýíý.
13. ‘=”–Ž—˜ ‰ðîöåññûã ......... ‰ðîöåññ ãýíý.
14. P=”–Ž—˜ ‰ðîöåññûã ......... ‰ðîöåññ ãýíý.
15. Òåì‰åðàòóð ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëûí äóíäàæ êèíåòèê ýíåðãèéí õýìæ¿¿ð
Á. Áîäèñûí äîòîîä ýíåðãèéí õýìæ¿¿ð
Â. Äýýðõè õî¸ð õàðèóëò õî¸óë çºâ.
16. Hpean xuùr xanaaxap aõconkf fernepafyp uu 2 paxuu
uxcse.Xuùr xanaacuaac rapax yp pyuruùu fyxaù anu pyrusnf see es?
A. Xuùu ronekynuu pyupa» keappaf xypp 2 paxuu uxcsus.
Á. Õuùu ronekynuu pyupa» kuuefuk suepru
2
paxuu uxcsus.
Â. Xuùu ronekynuu pyupa» kuuefuk suepru 4 paxuu uxcsus.
Ã. Xuùu ronekynyypuu xyppuu ry» eprecex õa pyupa» keappaf
xypp
2
paxuu uxcsus.
17. Eufyy caeau pofop usr aforf upean xuù õaùe. Xuùu fernepafyp
õyypaxap pofoop suepru xspxsu eep¬nerpex es?
A. Xuùu papanfaac xaraapua.
Á. µofoop suepru saaean õaracua.
Â. µofoop suepru saaean uxýcus.
Ã. Oep¬nerpexryù.
Ä.Hsr aforf xuù pofoop suepruryù
18. Èäåàë õèé ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëóóä íü ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºëäºã
Á. Ìîëåêóëóóä íü áàéíãà õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýã
Â.Ìîëåêóëóóä íü ìºðãºëäºõ人 õàðèëöàí
¿éë÷ëýëöäýã ìàòåðèàë öýã áîëîí ìîëåêóëààñ
òîãòñîí õèé
Ã. Ìîëåêóëóóä íü õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýãã¿é.
19.Áîäèñûí àòîìûí äèàìåòð îéðîëöîîãîîð ÿìàð ýðýìáèéí
õýìæýýòýé áàéäàã âý?
À. 10
-8
ìì Á. 10
-8
ñì Â. 10
-6
äì
20. Òåì‰åðàòóð õýìæäýã áàãàæèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
À. Äèíàìîìåòð Á. щèäîìåòð
Â. Òåðìîìåòð Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
Á õóâèëáàð
1. Èæèë òåì‰åðàòóðò áàéãàà 2 ººð òºðëèéí øèíãýíèéã
õîëèõîä ÿìàð ¿çýãäýë ÿâàãäàõ âý?
À. žìàð ÷ ¿çýãäýë ÿâàãäàõã¿é
Á. Äèôôóçèéí ¿çýãäýë
Â. Áðîóíû õºäºë㺺í
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
2. Áðîóíû Ẻìèéí äèàìåòð äóíäæààð 0.0001 ìì áàéäãèéã
õýí íîòîëñîí áý?
À. Ýéíøòåéí Á. Šåððåíèé
Â. Íüþòîí Ã. Ôàðàäàé
3. Hpean xuùu fernepafypur 2 paxuu , sssnxyyuuùr 8 paxuu
usrsrpyynõsn papanf uu xspxsu eep¬nerpex es?
A. µapanf 16 paxuu õaracua.
Á. µapanf 4 paxuu õaracua.
Â. µapanf 2 paxuu õaracua.
Ã. µapanf 4 paxuu uxscus.
Ä . µapanf 16 paxuu uxscus..
4. 10n õarfaar»faù caeaup 0.2 ronu xy¬unfeper¬( O
2
), 0.3 ronu
asof(•
2
) õaùe.€aeau pofopx xuùu uuùf unrf xu¬ussu es?
A. 0.74 kr/r
3
Á.1.06 kr/r
3
Â.1.16 kr/r
3
Ã.1.48 kr/r
3
Ä.1.62 kr/r
3
5. 10n õarfaar»faù caeaup 0.2 ronu xy¬unfeper¬( O
2
) , 0.3 ronu
asof(•
2
) õaùe.€aeau pofopx xuùu ronuùu racc xu¬ussu es?
A. 7.4 r /ronu Á.10.6 r/ronu Â.11.6 r/ronu
Ã.14.8 r/ronu Ä. 29.6r / ronu
6. Áîäèò õèéã ñóäëàõûí òóëä îðóóëæ èðñýí
õÿëáàð ôèçèê çàãâàðûã
íýðëý.
À. Èäåàë õèé Á.
Õàðüöàíãóé ìàññ
Â. Äèôôóçè Ã. Áðîóíû
Ẻì
7. Òåì‰åðàòóð õýäèéä áóóðàõ âý?
À. Õàëààõàä
Á. Ìîëåêóëûí Å
ˆ
áàãàñàõàä
Â. Ìîëåêóëûí Å
ˆ
èõñýõýä
Ã. Ãàäíààñ õàëààõàä
8. Òåì‰åðàòóðûí àáñîëþò òýã óòãûã òîîëëûí
ýõëýë áîëãîí àâäàã
òåì‰åðàòóðûí õóâààðèéí íýð
À. Ÿåëüñèéí
Á. ˆåëüâèíèé
Â. À,Á õàðèóëò õî¸óëàà çºâ
Ã. À,Á õàðèóëò õî¸óëàà áóðóó
9. 600ˆ
0
öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 327
0
” Á. 873
0

Â. -327
0
” Ã. -873
0

10. Terpuùu auxuu fernepafypur 4apeureùfuùu xyeaapuap
unspxuùnus yy. €auar»: Ternepafypuu •enucuùu xyeaapuac
4apaureùfuu xyeaapu pyy ˜
f
=1,8˜+32 forLëoroop uun»yynus
A. 35
0
• Á. 0
0
• Â. 95
0

Ã.308
0
• Ä. 100
0

11. Èäåàë õèéí õóâüä äàðààõ õýëëýã¿¿äèéí àëü íü ÁÎ’ÎÌÆÃ‡É âý?
A. Ìîëåêóëóóäûí õîîðîíä òàòàëöëûí õ¿÷ áàéõã¿é.
Á. Ìîëåêóëóóä ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í õèéäýã.
Â. Ìîëåêóëóóäûí õóâèéí ýçëýõ¿¿íèéã òîîöäîãã¿é.
Ã. Ìîëåêóëóóä õàðèìõàé ìºðãºë人í õèéäýã.
Ä.Ìîëåêóëûí äóíäàæ êèíåòèê ýíåðãè öåëüñèéí
òåì‰åðàòóðò øóóä ‰ðî‰îðöèîíàë õàìààðàëòàé.
12. ÑÎ
3
áîäèñûí íýã ìîëåêóëûí ìàññûã îë.
À. 9.9õ10
-25
êã Á. 0.99õ10
-25
êã
Â. 99õ10
-23
êã Ã. 0.99õ10
25
êã
13. ™=”–Ž—˜ ‰ðîöåññûã ......... ‰ðîöåññ ãýíý.
14. P=”–Ž—˜ ‰ðîöåññò õèéí ýçýëõ¿¿í òåì‰åðàòóðò
....õàìààðàëòàé. ‡¿íèéã Ãåé-’þññàêèéí õóóëü ãýíý.
15. ............ Àâîãàäðûí òîî ãýíý.
16. Eynyypssp farnacau caeau pofop upean xuù õaùe.Xuùu papanf
fernepafypaac xaraapax xaraapnur rpaqukf xapyynae.Anu feneep
0
1 2 V,м
3
P, кПа
1
2
А
Б
В
Г
0
1 2 V,м
3
P, кПа
1
2
А
Б
В
Г
0
1 2 V,м
3
P, кПа
1
2
А
Б
В
Г
sssnxyyu xarruùu ux es?

A. A
Á. B
Â. ”
Ã. D
Ä. õyrp fsuuyy
17.1 áà 2 òºëâ¿¿äèéí äàðàëò, ýçýëõ¿¿í, òåì‰åðàòóðóóäûí
õàðüöààã (èõ, áàãà ýñâýë òýíö¿¿) òîäîðõîéë.
A. P
1
< P
2
; ‘
1
= ‘
2
; ™
1
< ™
2

Á. P
1
> P
2
; ‘
1
< ‘
2
; ™
1
= ™
2
Â. P
1
= P
2
; ‘
1
> ‘
2
; ™
1
> ™
2
Ã. P
1
= P
2
; ‘
1
= ‘
2
; ™
1
< ™
2

Ä. P
1
= P
2
; ‘
1
< ‘
2
; ™
1
<™
2
18. Íýã ìîëü óñòºðºã÷èä ÿâàãäñàí öèêë ‰ðîöåññûã ‘ ÷ ™
äèàãðàìì äýýð ä¿ðñýëæýý. Ñàíàìæ: 2 áà 4 öýã¿¿ä êîîðäèíàòûí
ýõèéã äàéðñàí íýã øóëóóí äýýð îðøèõã¿é.Äèàãðàììààñ 1 - 2, 2 -
3, 3 - 4, 4 - 1 ‰ðîöåññûã òîäîðõîéëíî óó.
1 ÷ 2 2 ÷ 3 3 ÷ 4 4 ÷ 1
À. Èçîòåðì Èçîáàð Èçîòåðì Èçîáàð
Á. Èçîáàð Èçîõîð Èçîáàð Èçîõîð
Â. Èçîõîð Èçîòåðì Èçîõîð Èçîáàð
Ã. Èçîõîð Èçîòåðì Èçîõîð Èçîòåðì
Ä. Èçîõîð Èçîáàð Èçîõîð Èçîòåðì
19. Èæèë òåì‰åðàòóðòàé óñòºðºã÷ áà õ¿÷èëòºðºã÷ õèéí
ìîëåêóëóóäûí äóíäàæ êâàäðàò õóðäíû àëü íü èõ áàéõ âý?
À. Õ¿÷èëòºðºã÷ Á. Óñòºðºã÷ Â. Èæèë
20. Èçîõîð ‰ðîöåññèéí ¿åä òåì‰åðàòóðûã õî¸ð äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä
....


P
Т
0
!
"
#
$
À. Äàðàëò 2 äàõèí áàãàñíà.
Á. Äàðàëò 2 äàõèí íýìýãäýíý.
Â. Íÿãò 2 äàõèí íýìýãäýíý
 õóâèëáàð
1. Hpean xuùr xanaaxap aõconkf fernepafyp uu 4 paxuu uxcse.Xuùr
xanaacuaac rapax yp pyuruùu fyxaù anu pyrusnf see es?
A. Xuùu ronekynuu pyupa» keappaf xypp 4 paxuu uxcsus.
Á. Õuùu ronekynuu pyupa» kuuefuk suepru 2 paxuu uxcsus.
Â. Xuùu ronekynuu pyupa» kuuefuk suepru 4 paxuu uxcsus.
Ã. Xuùu ronekynyypuu xyppuu ry» eprecex õa pyupa»
keappaf xypp 2 paxuu uxcsus.
Ä. Xuùu ronekynyypuu xyppuu ry» eprecex õa pyupa»
keappaf xypp 4 paxuu uxcsus.
2. ªãºãäñºí èäåàë õèéí òºëâèéí ººð÷ëºëòèéí äèàãðàììûã çóðàãò
¿ç¿¿ëæýý. Anu feneef xuùu papanf xarruùu õara es?
A. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. 1 áà 2
Ä. 2 áà 3
3. Áîäèñûí íèéò ìàññûí òîìú¸îã îë.
À.
a
m( · µ
Á.
a
m( - ·

Â.
a
( ( / · υ
Ã.
a
( m / µ ·
4.
5. Àáñîëþò òåì‰åðàòóðûí õóâààðü ãýæ þó âý?
À. Ÿåëüñèéí -273
0
”-èéã òýã áîëãîí àâñàí õóâààðü
Á. Ÿåëüñèéí 0
0
”- èéã 273 ˆ áîëãîí àâñàí
Â. 100
0

Ã. 273 K
6. žìàð õóóëèéí ãðàôèê âý?
À. Ãåé-’þñàêèéí õóóëü
Á. Áîéëü Ìàðèîòûí õóóëü
Â. Øàðëèéí õóóëü
Ã. ˆëà‰åéðîí- Ìåíäåëååâèéí

õóóëü
7. Ãåé-’þññàêèéí õóóëü ÿìàð ‰ðîöåññûã èëýðõèéëäýã âý?
À. Èçîõîð Á. Èçîòåðì
Â. Èçîáàð Ã. Àäèàáàò
8. Áîëüöìàíû òîãòìîëûã áè÷
À.1.38x10
-23
æ/ãðàä Á. 8.31 æ/ê
Â. 1.38x10
23
æ/ê Ã. 6.02x10
23
ìîëü
-1
9. 35
0
Ñ òåì‰åðàòóðûã ˆåëüâèíèé õóâààðò áè÷.
À. 238K Á. 308K
Â. 273 K Ã. 300 K
10. 6 ë õèéã 4 ë áîëòîë øàõàõàä äàðàëò íü 2x10
5
Šà áîëîâ.
Àíõ ÿìàð äàðàëòàä áàéñàí áý?
À. 300 Šà Á. 3 êŠà
Â. 3õ10
5
Šà Ã. 300êŠà
11. 10 àòì 30
0
Ñ òåì‰åðàòóðò 10 ë ýçýëõ¿¿íòýé ÑÎ
2
-èéí
ìàññûã îë.
À. 0.17 ã Á. 17 ã
Â. 0.17 êã Ã. 1.7 êã
12. 200
0
Ñ òåì‰åðàòóðò õèéí äàðàëò 4.2õ10
6
í/ì
2
áàéñàí áîë
3.36õ10
6
í/ì
2
äàðàëòàä ÿìàð òåì‰åðàòóðòàé áàéõ âý?
À. 1.6 ˆ Á.16
0
Ñ Â. 160
0
Ñ Ã.160 ˆ
13. P,‘,™ ãóðâàí ‰àðàìåòðèéí õàìààðëûã èëýðõèéëñýí
òýãøèòãýëèéã ..........ãýíý.
14. ”–Ž—˜ ýçýëõ¿¿íòýé õèéí äàðàëò, òåì‰åðàòóðòàé
........ õàìààðàëòàé áàéíà.
15. Ìîëåêóëóóäûí òàñðàëòã¿é õºäºë㺺íèé äóíäà÷ õóðäûã
èëýðõèéëäýã õýìæèãäýõ¿¿íèéã .......ãýíý.
16. 573ˆ íü öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 656
0
Ñ Á. 300
0
Ñ Â. -300
0
Ñ
Ã. 573
0
Ñ Ä. -656
0
Ñ
17. Áîäèñ þóíààñ òîãòäîã âý?
À. Àòîìààñ Á. Ìîëåêóëààñ
Â. Àòîì áà ìîëåêóëààñ Ã. Èîíîîñ
18. 3yparf õopuf xuùu usofepr rypyùr p¿pcsn»ss. Fpaqukuùu anu
usrssc upean xuùp foxupox usofepr npouecñ ýõëýõ âý?
À. À Á. Â
Â. Ñ Ã. D
Ä. Àëü ÷ öýã äýýð áîëîìæã¿é
19. Euf¿¿ cucferp nearpa» õyù usofepr npoueccuu ¿ep poopx
qusuk xsr»urpsx¿¿u¿¿pssc anu uu ººp¬nºrpºx es?
A. Ternepafyp E. Sssnx¿¿u B. Macc
F. Eopucuu foo xsr»ss µ. Monekynuu foo
20.Èäåàë õèéí ìîëåêóëûí äóíäàæ êâàäðàò õóðä þóíààñ
õàìààðàõ âý?
À. Äàðàëòààñ Á. Ýçýëõ¿¿íýýñ Â. Òåì‰åðàòóðààñ
0
à õóâèëáàð
1. žìàð òîõèîëäîëä Áðîóíû õºäºë㺺í õèéãääýãã¿é âý?
À. Äèàìåòð íü 0.005 ìì-ýýñ èõ
Á. Äèàìåòð íü 0.0001 ìì-ýýñ èõ
Â. Äèàìåòð íü 0.005 ìì-ýýñ áàãà
Ã. Äèàìåòð íü 0.0001 ìì-ýýñ áàãà
2. Àëü íü õèéí òºëºâò õàðãàëçàõ âý?
À. žìàð ÷ ñàâûã ä¿¿ðãýíý. Õýëáýð ä¿ðñã¿é
Á. Òýíöâýðèéí áàéðàíäàà õýëáýëçýíý
Â. Òîäîðõîé õýëáýð ä¿ðñòýé
Ã. Ñàâíûõàà õýëáýð ä¿ðñòýé
3. Àëü íü íýã ìîëåêóëûí ìàññûã îëäîã òîìú¸î âý?
À.
a
m( · µ
Á.
a
m( - ·

Â.
a
( ( / · υ
Ã.
a
( m / µ ·
4. 1 ìîëü áîäèñò õè÷íýýí òîîíû àòîì, ìîëåêóë àãóóëàãääàã
âý?
À. 1.66*10
27
Á. 1.66*10
-27

Â. 6.02*10
23
Ã. 6.02*10
-23

5. Òºëºâèéí ‰àðàìåòð ãýæ þó âý?
À. Ýçýëõ¿¿í Á. Äàðàëò
Â. Òåì‰åðàòóð Ã. P,‘,™
6. žìàð õóóëèéí ãðàôèê âý?
À. Ãåé-’þñàêèéí õóóëü
Á. Áîéëü Ìàðèîòûí õóóëü
Â. Øàðëèéí õóóëü
Ã. ˆëà‰åèðîí Ìåíäåëååâèéí
òýãøèòãýë
7. Øàðëèéí õóóëü ÿìàð ‰ðîöåññèéã èëýðõèéëäýã âý?
À. Èçîõîð Á. Èçîáàð
Â. Èçîòåðì Ã. Àäèàáàò
8. Õèéí óíèâåðñàëü òîãòìîë àëü íü âý?
À.1.38*10
-23
æ/ê Á. 8.31 æ/ê
Â. 1.38*10
23
æ/ê Ã. 6.02*10
23
ìîëü
-1
9. 17
0
Ñ òåì‰åðàòóðûã ˆåëüâèíèé õóâààðüò áè÷
À. 300K Á.290K
Â.256K Ã. 290
0

10. 1.4*10
5
Šà äàðàëòòàé ñàâòàé õèéã 6 ë õîîñîí ñàâòàé
õîëáîõîä õèéí äàðàëò 1*10
5
Šà áîëæýý. Õèéí àíõíû
ýçýëõ¿¿íèéã îë.
À. 6.4 ë Á. 6.4 ì
3

Â. 0.64 ë Ã.0.64*10
-3
ì
3
11. 20 àòì äàðàëò 27
0
Ñ òåì‰åðàòóðò 20 ë ýçýëõ¿¿íòýé Î
2

ìàññûã îë.
À. 0.52 êã Á. 520 êã
Â. 5200 ã Ã. 52000 êã
12. 400
0
Ñ òåì‰åðàòóðò õèéí äàðàëò 3.8*10
6
Šà áàéñàí áîë
4.2*10
6
Šà äàðàëòàä ÿìàð òåì‰åðàòóðòàé áàéõ âý?
À. 440
0
” Á.4.4
0
Ñ
Â. 440 K Ã.400 ˆ
13.
RT
m
&C
µ
·
òýãøèòãýëèéã...........ãýíý.
14. Òîãòìîë òåì‰åðàòóðòàé ‰ðîöåññûí ÿâöàä
P,‘,2..‰ðî‰îðöèîíàëü õàìààðàëòàé.
15. Ÿåëüñèéí -2730Ñ-ã òýã áîëãîí àâñàí
õóâààðèéã............ñàíàà÷èëæýý.
16. Ycur xanaaxap 756kX pynaau sapuyyncau õon ycuu xyeuùu
pynaau õarfaar»uùr onuo yy? Eueuùu racc m=2kr.
A. 2100X/kr
0
€ Á. 4200X/kr
0
€ Â. 540X/kr
0

Ã. 420X/kr
0
€ Ä. 378X/kr
0

17. 27
0
Ñ òåì‰åðàòóðò îðøèõ àçîòûí ìîëåêóëûí äóíäàæ
êâàäðàò õóðäûã îë.
À. 500 ì/ñ Á. 100 ì/ñ
Â.600ì/ñ Ã.300 ì/ñ
18. µynaau par»yynanfur unspxuùncsu eryynõspyypssc EY„YYF uu
courouo yy?
A. µynaau uu xanyyu õuesc xyùfsu õue pyy õeeruùu
xepenreeueep seerpper
Á. Mefannyyp pynaauur xapunuau apunryù par»yynua
Â. Terep uu sscussc unyy pynaau caùu par»yynpar
Ã. Araap pynaau ryy par»yynpar
Ä. Toroor xeureu uaraauaap xuùx uu pynaau par»yynax
¬auapfaù xonõoofoù
19. 0ˆ ¿åä ñàâòàé õèéí äîòîðõ äàðàëò ÿìàð áàéõ âý?
À. P>0 Á. P<0 Â. P=0
Ã. Èõýñíý Ä. Áàãàñíà
20.10ronu usr aforf upean xuùr xeprexep papanf uu 3 paxuu
õyyp¬ss. µapaa uu xuùr auxuu 300† fernepafypfaù õonfon
xanaae.1÷2 xscsrf xuùu anpcau
pynaauur fopopxoùn.

A. 8.3 kX
Á. 16.6 kX
Â. 24.9 kX
Ã. 83 kX
Ä.166Æ
Ìîëåêóë êèíåòèê îíîëûí ¿íäýñ,
Òåðìîäèíàìèêèéí ¿íäýñ
А хувилбар
1. Anu uu ronekynyypuu pyupa» keappaf xyppuu forLëo es ?
A.
2
3T
9
D
· E.
m
T

3
· υ
B.

9
n
&
3
2
· F.
m
RT

3
· υ
2.Euep rapuaac erceu pynaau kyup sapuyynarpax es?


0

%

&

&

&

&
2
3
1
A. ronekyn E
k
eep¬nerpexep
E. ronekyn E
k
-r uxscrsx õa a»un xuùxsp
B. Monekynyypuu reprenpeeu ypaaupaxap
F. Monekynyypuu E
k
xoporpxop
3.µofoop uafanfaf xepenryypuùu a»unnax sap¬ur ky
es?
A. Mexauuk a»nur pofoop suepru õonrox
E. Fapàãø pynaau anpaap rexauuk a»un xuùus
Â. Eyx xapuynf see
4.AU=A+Q nrap xyynuùr unspxuùncsu forLëo es ?
A. Tepropuuarukuùu 1-p xyynu
E. Tepropuuaruùu 2-p xyynu
B. Hsofåðì ‰pouecñ
F. Hsoxop npouec
5.Anu uu usofepr npoueccf xapransax es ?
A.Q<O õon A<O
E. Q<O õon AU<O
B.Q<O õon AU<O A<O
F. Q>O õon A>O õon A>O AU>O
6.Eerneefsù xypyy uunuùr xanyyu ycaup xuùe. Xypyy uunsu pofpox
E
k
õa E

eep¬nerpex yy ?
A. E
k
eep¬nerpex E
k
eep¬nerpexryù
E. E
k
eep¬nerpexã¿é, E

eep¬nerpeuº
Â. ººð÷ëºãäºíº
F. eep¬nerpexryù
7.Anu uu xaùnàxuu xyeuùu pynaau uuursnfuùu forLëo es ?
A.
Km 5 ·
E.
rm 5 ·

B. ( )
1 2
t t cm 5 − · F.
m 5 λ ·
8.Anu uu fynu uafanfuu xyeuùu pynauu usr» es ?
A. »/kr E. »/kr
B. †r /r
3
F.
0

9.2kr raccfaù recuùr xaùnyynaxàä nrap pynaau uaapparpax es ?
λ=3.4*10
5
»/kr
A. 6,8k/» E. 68k»
B. 6,8*10
5
» F. 6,8*10
-5
»
11.4kr raccfaù xap fyranrur 90
0
€-aac xypfýë xanaaxap nrap pynaau
uaapparpax es ? €
kf
=130»/kr
0

A. 15,6k» E. 156»
B.156k» F. 1,56k»
12.6 kr raccfaù xuù 200 k na papanfap 5 cì
3
sssnxyyufsù õaùe. Xuùu
ronekynuu pyupa» keappaf xyppur on ?
A. 7kr/u E. 700r/c
B. 7kr/c F. 70r/c
13.€ucfer rapuaac 200» pynaau aeaxap AU=80Æ õon»ss cucfer
raparuaa nrap a»un xuùcsu õs ?
A. 120Æ E. 280Æ
B. 20Æ F. 80Æ
14.Hsofepr npoueccuu yep cucferp rapuaac erceu pynaau õyrp. . . . .
. . . . . .sapuyynarpaua.
15.€ucfer rapuaac pynaau erexryù õon cucfer rapuaac erceu
pynaau õyrp .............raparuaa .............y¬up reuxuùu xepenryyp
soxèoæ õonoxryù
16.Tepropuuaruk cucfer pynaau conunuox a»un xùucussp fyyuuù
pofoop suepru eep¬nerpeue ¥yuuùr ...............rsus
17. Äîîð äóðüäñàí äºðâºí òîìü¸îëëûí àëü íü òåðìîäèíàìèêèéí 1-ð
õóóëèéí ñàíààã çºâ èëýðõèéëýõ âý?
À. Äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü õýðýãëýæ áàéãàà
ò¿ëøíýýñ õàìààðíà.
Á. Äîòîîä ýíåðãèýðýý àæèëëàäàã ìàøèí çîõèîí
á¿òýýæ áîëíî.
Â. žìàð ÷ äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü 100“-ñ áàãà
áàéíà.
Ã. Äóëààíû àëäàãäàëã¿é áàéâàë à.¿.ê ÷ã õýä ÷ õ¿ðãýæ
áîëíî.
17. 100êŠà äàðàëòòàé 5ë õèé á¿õèé ñàâûã 15ë ýçëýõ¿¿íòýé
õîîñîí ººð ñàâàíä õîëáîæýý. Ýíý ¿åä õèéí òåì‰åðàòóð
ººð÷ëºã人ã¿é áîë ñàâíóóä ÿìàð äàðàëòòàé áîëîõ âý?
À. 28êŠà Á. 2.8êŠà Â. 2.5êŠà
Ã. 20êŠà Ä. 25êŠà
18. Ìîëåêóëóóä ÿàæ ¿éë÷ëýëöýõ âý?
À. Áàéíãà òàòàëöàíà
Á. Áàéíãà ò¿ëõýëöýíý
Â. Òýíöâýðò çàéíààñ õîëäîõîä òàòàëöàæ, îéðòîõîä
ò¿ëõýëöýíý
Ã. Òýíöâýðò çàéíààñ îéðòîõîä òàòàëöàíà, õîëäîõîä
ò¿ëõýëöýíý
19. Ñèñòåì ãàäíààñ 400Æ äóëààí àâàõàä äîòîîä ýíåðãè íü
50Æ-èàð íýìýãäæýý. Ñèñòåì ãàäàãøàà ÿìàð àæèë õèéõ
âý?
À. 250Æ Á. 200Æ
Â. 350Æ Ã. 230Æ
20. Anueaa uukn npoueccûu A¥† ÷uùr anu foruëoroop fopopxoùnpor
es?
A.
1
2 1
T
T T −
Á.
1
2
5
5
Â.
1
2 1
5
5 5

Б õóâèëáàð
1.Xuùu ronekyuu pyupa» kuuefuk suepruùr fopopxoùn.
A.
2
3
1
υ nm & · E.
2
2
υ
m
9

·
B.

9
n
&
3
2
· F.
S
F
& ·
2. µofoop suepruùr õaracrax nrap apra õaùpar es?
A.Fapuaac pynaau erue
E.Eues xepenreeuryù õaùnraua
B.Eues xepreue
F.Hpean xuù aeua
3.Apuaõaf npouecc rs» ky es?
A.€ucferp rapuaac erceu pynaau õyrpuùr a»unp sapuyynua.
E.Fapaap op¬uufoùroo pynaau conunupor
B. Fapaap op¬uufoùroo pynaau conunuporryù
F.3ee xapunf anra
4."Meuxuùu xepenryyp" soxuou õyfss» õonox yy?
A.Eonuo E.Eonoxryù
5. Anu uu usofepr npoueccf xapransax es ?
A.Q>O õon A>O E. Q>O õon AU>O
B.Q>O õon A>O,AU>O F. Q<O õon A<O
6.‚ùp rapcau fyùrpuùr a»urnaxaap uucsx ourou oùu pssryyp
uuc¬ss.Tyùrsp uafa» õaùraa raspaap uuc¬ eurepexep ourou
pssu uunssp eupepf uupsrpse.Lanfraau ky es?
A.E
k
E. E
Ž

B.µapanf F.µofoop suepru
7.µynaauu foo xsr»ssr fopopxoùn.
A.
0 .....
2 1
· + + + ·
n
5 5 5 5

E.
Km 5 ·
B.
rm 5 ·

F. ( )
1 2
t t cm 5 − ·
8.Anu uu yypuuxuu xyeuùu pynaauu fsrpsrnsrss es?
A.
K
E. r B. λ r F. c
9.2kr raccfaù squpuùr yypuyynaxap nrap pynaau uaapparpax
es? r=350000»/kr
A.70*10
4
Æ E.7*10
4
Æ.
B. 70*105Æ F.70Æ
10.23r ycur 20
0
Ñ aac 80
0
Ñ xypfsn xanaaxap nrap pynaau
uaapparpax es?€
yc
=4200»/kr
0

A.5700kÆ E.5700Æ
B.5796Æ F.5796Æ
11. 4n sssnxyyufsù 75 Ra papanfap opuux xuùu ronekynuu
foo 5.4*10
26
õonuo.
A.40
0
€ E.0.4
0

B.80
0
€ F.400
0

12.Tepropuuaruk cucferp 400Æ pynaau erexep 200Æ a»un
xuù»ss.µofoop suepuùu eep¬nenfuùr on.
A.600Æ E.200Æ
B.2kÆ F.6kÆ.
13. Hsoxop npoueñcuùr yef cucferp rapuaac erceu pynaau
õyrp .............................sapuyynarpaua.
14. Tepropèuaruk cucferp a»uë õèùxýä. . . . . . eep¬nerpeue.
15. Tepropèuaruk cucfer pynaau............................ pofoop
suepru eep¬nerpeue.
16. Òåì‰åðàòóð òîãòìîë ¿åä òåðìîäèíàìèê ñèñòåìèéí òºëºâ
ººð÷ëºãäºõºä ÿâàãäàõ ‰ðîöåññèéã . . . . . ãýíý.
À. Èçîáàð Á. Èçîõîð
Â. Èçîòåðì Ã. Àäèàáàò
17.
RT
-
m
&C * ·
òîìú¸îíû Ì ÷íü . . . . . . . .áàéíà.
À. Ìîëèéí ìàññ Á. Õèéí ìàññ
Â. Äàðàëò Ã. Õàðüöàíãóé ìàññ
18. Hpean xuù †apuoruùu uukn xuùxpss xanaar¬aac aecau
pynaauuxaa 0.5-ur xeprer¬uup er¬ss. Sus uuknuùu A¥†
nrap õaùx es?
A. 50% Á.70%
Â.20% Ã.2/3Q%
19. €aeaup 0,5 afr papanffaù xuù õaùe. €aefaù xuùu
ronekynuu kouueufpauu Ž=1,8*10
24
r
3
õon yr xuùu
fernepafypur on•
I 4 D /
24
10 * 38 . 1 ·
A.200°Ñ E.2000°€ B. 200†
Ã.2000† µ. 1500°€
20.Torfron papanffaù ¿ep upean xuùu fernepafypur 4
paxuu uxscrsesn sssnx¿¿u uu naæ ººp¬nºrpºx es?
A. 2 paxuu uxscus E.4 paxuu uxscus
B.2 paxuu õaracua F. 4 paxuu õaracua
В õóâèëáàð
1. Xuùu xauaup y¬pyynax papanfur on.
A.
2
3
1
υ nm & ·
E.
2
2
υ
m

9 ·
B. T

9
2
3
· F.

n9 &
3
2
·
2. µofoop suepruùr eep¬nex nrap apra õaùpar es?
A. €ucfer pyy rapuû xy¬uuù a»un yùn¬un» raparu
pynaau anpaxap
E. €ucfer pyy rapuû xy¬uuù a»un yùn¬un» cucfer
pynaau aeaxap
B. €ucfer a»un xuù» pynaau conunuoxop
F. 3eexeu pynaau conunuoxop
µ. 3eexeu a»un yùnpýxsp
3. µynaau conunuoo rs» ky es?
A. µynaau fepropuuaruk cucferp xapranarpax
E. µynaauu foo xsr»ss eep¬nerpex
B.Xyùfsu õuesc xanyyu õuep pynaau uun»ux
F. Xanyyu õuesc xyùfsu õuep pynaau uun»ux
4. Apuõaf npouecc rs» ky es?
A. µynaau yn conunupor
E. µynaau conunupor
B.Fapuaac erceu pynaau uu pofoop suepruùr
eep¬unper
F. Eyrp õypyy
5. Anu uu usofepr npouecñf xapransax es?
A.Q>O õon A
1
>O E. Q>O õon U>O
B. Q>O õon A>O F. Q<O õon U>O
6. Xspse uaùuu xanõarur uupssu psspssc xauu uyyrssup
xuùesn fyyuuù pofop suepru eep¬nerpex yy?
A. Oep¬nerpeue.
E.Oep¬nerpexryù.
B. E
k
eep¬nerpeue, E
Ž
eep¬nerpexryù
F. E
k
eep¬unerpexryù, E
Ž
eep¬nerpeue.
7. µapaax forLëouyypaac fynu uafanfuu pynaauur
unspxuùncsu forLëor on
A.
rm 5 ·
E.
( )
1 2
t t cm 5 − ·

B.
Km 5 ·
F.
0 .....
2 1
· + + + ·
n
5 5 5 5
8. Anu uu xyeuùu pynaauu uuurssnfèéí usr» es?
A.Æ/kr E.Æ/kr
0
€ B.kr/r
3
F.
0

9. 15kr raccfaù ¬ynyyu uyypcuùr uafaaxap nrap pynaau
uaapparpax es?q=30x10
6
»/kr
A. 450x10
7
» E.45x10
7
»
B.450x10
5
» F.450kr/»
10. 2kr raccfaù ycur 100
0
€ xypfsn õyuanraxap nrap pynaau
uaapparpax es? €
yc
=4200»/kr
0

A. 8.4r» E.8.4x10
5
»
B.8.4k» F.84k»
11. Xuùu unrf uu 1.8 kr/r
3
õereep 1.5 afr papanfap opuuuo
pyupa» xyppur on
A. 500r/c E.15r/c
B. 50r/c F.50kr/c
12. Tepropuuaruk cucferp 100» pynaau erexep 200» a»un
ryùusfrsfrsus pofoop suepruùu eep¬nenfuùr on .
A.300» E.100»
B.400» F.-100»
13. Èsoõap npoueccuùr yep cucferp rapuaac erceu
pynaau .............................õa .................sapuyynarpaua.
14. Tynu uafaxap nnrapcau sueprssp a»unëàpar
xepenryypuùr..........................rsus.
15.Tepropuuarukuùu ÌÌ xyynuùr sppsrfsu ...........forLëon»ss.
16. 6 ë õèéã 4 ë áîëòîë øàõàõàä äàðàëò íü 2x10
5
Šà áîëîâ.
Àíõ ÿìàð äàðàëòàä áàéñàí áý?
À. 300 Šà Á. 3 êŠà
Â. 3õ10
5
Šà Ã.300êŠà
17. Xanaar¬uùu fernepafyp 127” õon †apuoruùu uuknuùu ÷
A¥† xsp es?
A.40% Á.78.8 % Â.30 % Ã.25%
18. Oeen rapaa õaùraa rop õa ferpuùu rapaap õapuxap
ferep uu xyùfsu õaùpar y¬up uu
A. Terpuùu fernepafyp õara
Á. Mopuu pynaau õarfaar» õara
Â. Terpuùu pynaau par»yynanf ux
19. •rap õueuùu pofoop suepru ux õaùpar es?
A.Ter‰epafyp õarafaù
Á.Rofeuuuan suepru uxfsù
Â. Srsn xscryypuùu xypp uxfsù
20. Euf¿¿ cucferp nearpa» õyù usoxop npoueccuu ¿ep poopx
qusuk xsr»urpsx¿¿u¿¿pssc anu uu ººp¬nºrpºx es?
A. Monekynuu foo E. Eopucuu foo xsr»ss
B. Macc F. Sssnx¿¿u µ. µapanf

Г õóâèëáàð
1.Hsr» sssnxyyupsx ronekynuu foor on.
À.
C
(
n ·
Á.

9
n
&
3
2
·
Â.
(
C
n ·
F.
2
2
υ
m

9 ·
2. Eopucuu pofoop suepru kyuaac forpor es?
A.Monekynyypur E
k
-ssc E.Monekynyypur E
Ž
-ssc
B. Monekynyypur E
k
õa E
Ž
-ssc F.Fapuaac erceu
pynaauaac
3. AYK kyr unspxuùnpsr es?.
A. Auurfaù pynaau õaùua rspruùr.
E. Eyx pynaau rexauuk a»un xuùxsp sapuyynarpaxur
B Eyx pynaauu xspsu xyeu auurfaù a»unp apuyynaxur
F. Auurryù a»un õaùua rspruùr
4. Xspse Q=O õon cucferp raparu a»un xuùxyy?.
A. Q=U+A E. -U=A B. Q=U-A F. U=A
5. Anu usoõap npouecf xapransax es?.
A. Q>O õon A>O , U>O
E. Q>O õon U>O
B. Q>O õon A
i
>O
F. Q<O õon A<O
6. Xyryyc aruppanuuxaa fypuup nrap sueprusp arupappar es?.
A. E
ê
E. E
Ž

B. Mexauuk F. µofoop suepru
7. µapaax forLouyypaac pynaauu õanaucuu fsrufrsnèéã on.
A.
rm 5 ·
E.
( )
1 2
t t cm 5 − ·

B.
Km 5 ·
F.
0 .....
2 1
· + + + ·
n
5 5 5 5
8. Anu uu xaùnaxuu kosqquuueufuùu fsrpsrnsrss es?.
A.
K
E. r B. λ r F.c
9. 5kr raccfaù xypsu uyypcuùr uafaaxap nrap pynaau nnrapax es?.
A. 600k» E.60k»
B.0.6k» F.6000»
10.5kr raccfaù ycur xenpex usrssc õyunax usr xypfsn xanaaxap
uaapparpax pynaauur on. €
yc
=4200»/kr
0

A.21*10
5
» E.2.1»
B.210k» F.21»
11. Eppuùu uexuenp ronekynyypuu srx sarõapaaryù xepenreeuuù
pyupa» xypp 460r/c , ronekynuu racc 5.36x10
-26
kr õon kuuefuk
suepruùr on
A.26.8*10
6
» E.2.68*10
6
»
B. 2.68*10
-22
» F.268*10
-22
»
12. Tepropuuaruk cucferp 200» pynaau erexep 300» a»un
xuùrp»ss. µofoop suepruùu eep¬unenfèéã on
A.500» E.-100»
B.100» F.-500»
13. ‚p¬uufoùroo pynaau conunuporryù npoueccur . . . . . .rsus.
14. AYK -sppsrfsí ................................................. yupscnscsu.
15.‚p¬uu õuecf nrap¬ eep¬unenf opyynanryù xyùfsu õuesc
xanyyu õuep pynaau uun»ux õonor»ryù. ¥yuuùr.... rsus.
16. †apuoruùu see uuknuùu see fopopoùnonfuu saa .
A. 2 usofepr, 2 apuaõafaac forfox pyryù npouecc
Á. 2 Hsoõap, 2 apuaõafaac forfox pyryù npouecc
Â. 2 Hsoõîð, 2 apuaõafaac forfox pyryù npouecc
Ã. Hsoõap, 2 apuaõafaac forfox pyryù npouecc
17. P=
5
10
Ra papanffaù usr aforf upean xuùr usoõapaap
sssnxyyuuùr uu 10n-ssc 20n xypfsn ¬eneenee. Xuùu aecau
pynaauur on.
A.10êX Á. 0.5êX Â. 2.5êÆ
18. †apuoruùu uuknssp a»unnapar upean pynaauu rauuu
usr uuknuùu fypu xanaar¬aac aeax pynaauu xsr»ss
xeprer¬up erex pynaauu xsr»ssussc 3 paxuu ux õa
xeprer¬uùu fernepafyp
2
T =333K õon uuknuùu A¥† õonou
xafaar¬uùu fernepafypur on .
A.
D T 999
2
, 66 · · η
Á.
D T 666
1
33 · · η

Â.
D T 583
1
, 20 · · η
Ã.
D T 450
2
, 50 · · η
19. Ycfeper¬ xuùr usoõapaap xanaaxap 210X pynaau
sapuyynae. •rap xsr»ssuuù pynaau a»un xuùxsp
sapuyynarpcau õs?
A.210X Á. 120X Â.60X Ã.30X
20. m=960 xy¬unfeper¬uùr 80†-ssp xeprexep pofoop suepru
uu xspssp xoporpox es?
A. 49.86kX Á. 69.8kX Â. 29.9 kX
Õèé áà øèíãýíèé õàðèëöàí øèëæèëò
À õóâèëáàð
1.žìàð ó÷ðààñ äóñàë áºìáºëºã õýëáýðò áàéäàã âý?
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ èõ
ó÷ðààñ
Á.Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ
áàãà ó÷ðààñ
Â.Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷òýé
òýíö¿¿ ó÷ðààñ
Ã.Øèíãýíèé øèíæ ÷àíàðààñ øàëòãààëíà
2. ˆà‰èëëÿð ¿çýãäëèéã òàéëáàðëà
À.Õàòóó áèå áà øèíãýíèé ìîëåêóëóóä òàòàëöàõ õ¿÷íýýñ
øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí õîîðîíäûí òàòàëöàõ õ¿÷ èõ
áàéíà
Á.Øèíãýí ãóóðñàí õîîëîé õàíûã íîðãîõ ¿ë íîðãîõîîñ
õàìààðàí äýýøëýõ áà äîîøëîõ ¿çýãäýë
Â.Õàòóó áèå áà øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí òàòàëöàõ
õ¿÷íýýñ øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí õîîðîíäûí òàòàëöàõ
õ¿÷ áàãà áàéíà
3. Ãàäàðãà òàòàëöëûí êîýôôèöåíòèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À.Ž Á.R Â.G
4. Àëü íü àíèçîòðî‰ øèíæ ÷àíàð âý ?
À.Ôèçèê øèíæ íü ÿíç á¿ðèéí ÷èãëýëä ººð áàéäàã
Á.Ôèçèê øèíæ íü èæèë áàéäàã
Â.Ìîëåêóëóóä íü öýãöðýí òîãòñîí á¿òýö
Ã.Àòîì ìîëåêóëóóä íü ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í
5. Àòîìò òîð ãýæ þóã õýëýõ âý?
À.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä àòîì áàéðëàñàí
Á.Äàí ãàíö àòîìààñ òîãòñîí
Â.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä åðýã ýåðýã èîí áàéðëàñàí
Ã.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä äýýð ìåòàëûí ýåðýã ñºðºã èîu
áàéðëàñàí
6. Àòîì èîíóóäûí ýðýìáýëýãäñýí áàéðëàë ÿìàð ¿ð ä¿íä
õ¿ðãýäýã âý?
À.Áèå õàòóó áàéõàä
Á.Õàòóó áèåèéí õèìèéí øèíæ àäèë áàéõàä
Â.Òàëñò áèåèéí ôèçèê øèíæ ÷àíàð
Ã.žìàð ÷ ¿ð ä¿íä õ¿ðãýõã¿é
7.
S
i
F
i
& · ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëñýí òîìú¸î âý?
À.Äàðàëò Á.Õàðèìõàé õ¿÷
Â.Õ¿÷äýë Ã.Àáñîëþò ñóíàëò
8.ˆîíäåíñàöèéí õóâèéí äóëààí ãýæ þó âý?
À.Øèíãýíèé íýãæ ìàññòàé óóð øèíãýí áîëîí
õóâèðàõàä ÿëãàðàõ äóëààí
Á.Òîãòìîë òåì‰åðàòóð íýãæ ìàññòàé óóð øèíãýí
áîëîí õóâèðàõàä ÿëãàðàõ äóëààí
Â.Óóð, øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýðò îðîõ
Ã.
3

óñíû óóðûí õýìæýý
9.10ìì ðàäèóñòàé êà‰èëëÿð õîîëîéä óñ ÿìàð ºíäºðò õººðºõ
âý?
À.
3
10 * 146 . 0

ìì Á.
6
10 * 146 . 0

ìì
Â.
6
10 * 6 . 14

ìì Ã.
5
10 * 46 . 1

ìì
10. Òåëåãðàôûí øóãàìûí çýñ óòàñíû óðò
0
” ¿åä 140êì .
Òåì‰åðàòóðûã -40
0
” 40
0
” áîëãîõîä óðò íü ÿàæ
ººð÷ëºãäºõ âý? α =0.000018ãðàä
1
À.10
4
ì Á. 1.00118õ10
4
ì
Â. 10
4
ñì Ã. 1.0018õ10
-4
ì
11. 200ãð ìàññòàé óñûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ äóëààíûã
îë. Óñíû óóðøèõûí õóâèéí äóëààí áàãòààìæ

êã 4 r /
6
10 * 3 . 2 ·

À.0.46õ10
5
æ Á.4.6õ10
5
æ
Â.23õ10

Ã. 0.23õ10
4
æ
12. Àãààð äàõü óóðûí ‰àðöèàëü äàðàëò 10
í/ì
2
õàíàñàí óóðûí
óóðûí äàðàëò 15
í/ì
2
áîë õàðüöàíãóé ÷èéãèéã îë
À.66“ Á.0.66“
Â.6.6“ Ã.150“
13.Øèíãýíèé íýãæ ìàññûã óóðøóóëàõàä øàðäàãäàõ äóëààíûã
.......ãýíý
14. Óóð øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýð îðîõ ¿åèéí äàðàëòûã
..........ãýíý.
15. Áàãà äåöîðìàöèéí ¿åä ¿¿ñýõ õàðèìõàé õ¿÷ íü
äåôîðìàöèéí õýìæýýíä õàìààðàëòàé áàéíà .‡¿íèéã
"Ãóêèéí õóóëü¨ ãýíý
Á-Õóâèëáàð
1.ˆîíäåíñàöèéí ¿çýãäýë ãýæ þó âý?
À.Õèé øèíãýí áîëîõ
Á.Óóð øèíãýí áîëîõ
Â.Øèíãýíèéã óóðøóóëàõ
Ã.Õàòóó áèå øèíãýí òºëºâò øèëæèõ
2. ªíäºð óóëûí îðîéä øèíãýíèé áóöëàõ òåì‰åðàòóð èõñýõ ¿¿
áàãàñàõ óó?
À.Èõñýíý Á.Áàãàñíà
Â.Àäèëõàí Ã.Ìýäýõã¿é
3.Òîì òóñàë ÿã Ẻðºíõèé áàéæ ÷àääàãã¿éí ó÷èð þó âý?
À.ÿí ð¿¿ ÷èãýëñýí õ¿÷ áàãà
Á.Ìàññ èõòýé ó÷èð ã¿í ð¿¿ ÷èãëñýí õ¿÷ áàãà
Â.Ìàññ èõ ó÷èð äýëõèéä òàòàãäàõ õ¿÷ íü ãàäàðãóóãèéí
òàòàëöëûí õ¿÷íýýñ áàãà
Ã. Ìàññ èõ ó÷èð äýëõèéä òàòàãäàõ õ¿÷ íü ãàäàðãóóãèéí
òàòàëöëûí õ¿÷íýýñ èõ
4. Ãàäàðãà òàòàëöëûí êîýôôèöèåíòèéí íýãæ þó âý?
À.Í Á.Í/Ì
2

Â.Í/ì Ã.Íýãæã¿é
5.Òàëñò áèåèéí ôèçèê øèíæ ÷àíàð àìîðô áèåýñ ÿìàð
ÿëãààòàé âý?
À.Á¿õ ÷èãëýëäýý àäèë Á.•ºâ õàðèóëò àëãà
Â. •àðèì ÷èãëýëä ººð Ã.Àìîðô áèåýñ ÿëãààã¿é
6.‡ëäýãäýë äåôîðìàö ãýæ þó âý?
À.Õ¿÷äýëèéí áàãà óòãàíä õàðãàëçàõ ñóíàëò
Á.Õ¿÷äýë òýã áîëîõîä ¿ëäñýí äåôîðìàö
Â.Ñóíàëò òýã áîëîõîä õîöðîõ õ¿÷äýë
Ã.œíãèéí ìîäóëü
7. Àíõíû íýãæ óðòàä íîîãäîõ ñóíàëòûã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
À.Àáñîþò ñóíàëò Á.œíãèéí ìîäóëü
Â. Õàðüöàíãóé ñóíàëò Ã.‡ëäýãäýë äåôîðìàö
8. Šàðöèàëü äàðàëò ãýæ þó âý?
À.Àãààðûí äàðàëòûí óñíû óóð
Á.1ì
3
àãààðò áàéãàà óñíû óóð
Â.Õàðüöàíãóé ÷èéã ¿¿ñãýã÷ äàðàëò
Ã.Øèíãýíèé õàíàíä ó÷ðóóëàõ äàðàëò
9.Òàñàëãààíû òåì‰åðàòóð 10
0
” áàéâ. Šñèõîìåòðèéí ÷èéãòýé
òåðìîìåòð 8
0
Ñ çààñàí áîë àãààðûí ÷èéãèéã îë.
À.4
0
” Á.75“
Â.46“ Ã.76“
10. 1 ìêì ðàäèóñòàé êà‰èëëÿð õîîëîéä óñ ÿìàð ºíäºðò
õººðºõ âý?Óñíû 073 . 0 · σ Í/ì
À.14.6ì Á.1.46ì
Â.14.6ñì Ã.1.46ñì
11. žìàð ðàäèóñòàé õîîëîéä óñ 12ìì ºíäºðò õººðºõ âý?
À.0.12ì Á.0.12ñì
Â.1.2ì Ã.1.2ñì
12.100ã óñûã óóðøóóëàõàä ÿìàð äóëààí øààðäàãäàõ âý?

· ∆
2.23õ10
6
æ/êã
À. 2.28Æ Á.2.23õ10
5
æ
Â. 2.28êæ Ã. 2.28Ìæ
13.1ì
3
àãààðò áàéãàà óñíû óóðûí õýìæýýã ....ãýíý.
14.Íýãæ óðòàä íîîãäîõ ãàäàðãà òàòàëöëûí õ¿÷èéã..ãýíý.
15. ..........äåôîðìàöè ãýíý.
 õóâèëáàð
1.Õèé áà øèíãýíèé õàðèëöàí øèëæèëò
À. Íýãæ ìàñòàé óóð øèíãýí áîëæ õóâèðàõ äóëààí
Á.Óóð øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýðò îðîõ ¿åèéí äóëààí
Â.Øèíãýíèé íýãæ ìàññûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ
äóëààí
Ã.Òåì‰åðàòóðûí ººð÷ëºëò
2. Õýò õàíàñàí óóð ãýæ þó âý?
À. Óóðûã 600
0
Ñ õ¿ðòýë õàëààõ
Á. Äàðàëò íü 200 àòì õ¿ðòýë ºñºõ
Â. Øèíãýíèé óóð áîëãîõ
Ã.1 áà 2-ð õàðèóëò çºâ
3.Àëü íü øèíãýíèé õººðºõ ºíäðèéã èëýðõèéëäýã òîìú¸î âý?
A.
σ
ρ
2
gr
" ·
Á.
gr
"
ρ
σ 2
·
Â.
mg
1
" ·
Ã.
S
"
υ
·
4. Luursuuù rapapra rypyùx yssrpnuùr ky rs» uspnspsr
es?
A.Fapapruu rypyùnf E.Xnsraapuu euuer
B.Meuuck F.†anunnnpuu yssrpsn
5. Mefanuu opouf fop rs» ky es?
A.µau rauu ronekynaac forfcou
E.Topuu saurunaauyyp pssp refanuu sepsr uouyyp
B.Topuu saurunaauyyp pssp sepsr ceper uou õaùpnacau
F.Topuu saurunaauyyp pssp afor õaùpnacau
6. Eaf õexuùu xnsraap rs» ky es?
A.Xapurxaùu xnsraap
E. Eapar a¬aananryù cyuaxur
B.Xy¬psnss sorcooxop auxuu xsnõspfss oppor
F.µeqoprauuùu uxcsnfssc õon» xy¬psn xarruùu ux yfraupaa
xyp¬ facpanf õonox
7.Xafyy õueuùr xanaaxap uyrarau xsr»ss õa sssnxyyu
uu uxscpsruùu y¬pur faùnõapna?
A.Xancau y¬paac
E.€yuaua
B.Aruuua.
F.Monekynyypuu xepenreeu usrsrps» xoopoupox
saù uxscus.
8. Sssnxyyu fsnsnfuùu kosqquuueufuùr nrap ycrssp
fsrpsrnspsr es?
À. α Á.
β

Â.
γ
Ã. δ
9.Òåëåãðàôûí çýñ óòàñíû óðò 0
0
” òåì‰åðàòóðò 10 êì áºãººä
òåì‰åðàòóðûã 60
0
” áîëãîõîä óðò íü ÿìàð áîëîõ âý?
1
ð 04 . 0

· B[ ã α
À.1.24êì Á.1.24ì
Â.12.4 ì Ã.1.24õ10
4
ì
10.300ã ìàññòàé óñûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ
äóëààíûr on?
êã 4 /
6
10 * 23 . 2 · ∆
A.6,69*10
5
Æ E.66.9Æ
B. 6.69*10
6
Æ F. 6.69*10
-6
Æ
11. Fyypcau xoonoùroop cnupf 55 rr eupepf xeepuº.
Xoonoùí papuyc 11ìì
ì % /
6
1 0 * 9 . 0 · σ
õon cnupfuuù
unrfur on
A.32*10
3
kr/r
3
E. 0.32*10
8
kr/r
3
B. 0,32*10
7
kr/r
3
F. 3,2*10
8
kr/r
3
12.Araapuu aõconkf unrf 17.3*10
-3
kr/ r
3
xauacau yypuu
unrf 10,7*10
3
kr/r
3
õon xapuuauryù ¬uùruùr on.
A.0.62“ E.62“
B.62 F.0.62
13.Topuu saurunaauyypap afor õaùpnacau õon ........rsus.
14.Yypuu napuuan papanf fyxaùu fernepafyp paxu
xauacau yypuuxaa papanfuu xspsu xyeu õonoxuã.. rsus.
15. Araapuu papanfuu ycuu yypf ouorpox xscruùr yypuu
............ rsus.
Г õóâèëáàð
1. Yyp uuursu xoëp puuaruk fsuuespf opuux yeuùu
yypuu papanfur ky rs» uspnspsr es?
A. †ouueucauuùu xyeuùu pynaau
E.Xauacau yypuu papanf
B. Yypuuxuùu xyeuùu pynaau
F. Rapuuanu papanf
2.Xauaaryù yypur na» xauacau õonrox es?
A.†oupåucaunaua E. Xanaaua
B.Xepreue F.Ternepafypur uu õaracrax
3. Anu uu rapapra fafanunuu xy¬uuù a»nuu forLëo es?
A. & 1 ∆ · σ E.
mg" 1 ·

B. σ S 1 ∆ · F. FS 1 ·
4. Hoprox uuursuuù ronekynyyp xafyy õueuùu ronekynyypfaù
na» fafanupar es?
A. Eara xy¬ssp
E. Hnyy ux xy¬ssp
B. Tsuuyy xy¬ssp
F. Oep xoopoupoo fafanuax xy¬ussc unyy ux xy¬ssp
5. Xoonuu äàâñíû opouf fop rs» kyr uspnspsr es?
A. µau rauu ronekynaac forfcou
Á. Topuu saurunaauyyp pssp refanuu sepsr uouyyp
õaùpnacau
B. Topuu saurunaauyyp pssp sepsr ceper uou
õaùpnacau
Ã. Topuu saurunaauyyp pssp ºòîì áàéðëàñàí
6. Óðñàìòãàéí äåôîðìàöè ãýæ þó âý?
A.µeqoprauûí uxcsnfssc õon» xy¬psn xarruùu ux
yfraupaa xypsx
E.Xy¬psnss sorcooxop auxuu xsnõspfss sprsu oppor
B.Xy¬psnuùr e¬yyxsu usrsrpyynsxsp rspsrpsxyùu
cyuax
F.Eapar a¬aananryùrssp cyuax ¬auap
7. Xafyy õueuùr xanaaxap uyrarau xsr»ss õa sssnxyyu
uxscpsruùu y¬up ky es?
A.Xancau y¬upaac
E. €yuaua
B. Monekynyypuu xepenreeu usrsrps» xoopoupox saé
uu uxscus
F. Aruuua
8.Lyrarau fsnsnfuùu kosqquuueufuùr nrap ycrssp
fsrpsrnspsr es?
A. α E.
β

B.
γ
F. σ
9.Tenerpaquu ssc yfacuu ypf 0
0
€ fernepfypf 10 kr õereep
fernepfypur 40€
0
õonroxop ypf uu nrap õonox es?

1
ð 04 . 0

· B[ ã α
A.0.16r E.1.6r
B.1.16*10
4
r F.1.6*10
-3
r

10.400r raccfaù ycur yypuyynaxap uaapparpàõ
äóëààíûã îë.
êã 4 /
6
10 * 23 . 2 · ∆

A.8.92*10
5
Æ E. 89.2 Æ
B.89.2*10
6
Æ F. 89.2*10
-6
Æ
11. Fyypcau xoonoùroop yc 146 rr eupepf xeepue.
Ycuu o=0.073u/r õon xoonoùu papuycur on.
A.10
4
r E.0.1 rr
B.0.1r F.10
-2
r
12.Ñ¿ypsp yycsx yeuùu araapf õaùraa yypur unrò3.51*10
-3
kr/r
3
,
xauacau yypuu unrf 6.4*10
-3
kr/r
3
õon xapuuauróé ¬uùruùr
on.
A.0.5“ E.5.4“
B.54“ F.100“
13.Topuu saurunaauyypap sepsr ceper uou õaùpnacuur.....rsus.
14.1r
3
araapf õaùraa ycuu yypuu xsr»ssr àãaapuu......rsus.
15.Yyp uu 600
0
€ xyp¬, papanf uu 200 afr xypfsn ecceu
yypur....rsus.
Öàõèëãààí ñòàòèê
À õóâèëáàð
1. q
1
,q
2
...q
Ž
¿ñã¿¿äýýð þóã òýìäýãëýñýí áý?
À. Ÿýíýãèéí õ¿íäèéí õ¿÷ Á. Ÿýíýãèéí ìàññ
Â. Ÿýíýãèéí õýìæýý Ã. Ÿýíýãèéí íÿãò
2. Áèå ÿàæ ýåðýã öàõèëãààí öýíýãòýé áîëîõ âý?
À. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäíààñ ýëåêòðîí íýãòãýæ àâíà.
Á. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäàãøàà ýëåêòðîíîî àëäàíà.
Â. Áèå ãàäíààñ íýìýõ öýíýã øèíãýýæ àâíà.
Ã. Áèå ãàäíààñ ñºðºã öýíýã øèíãýýæ àâíà.
3. Âàêóóì äîòîð íýã íü íºãººãººñºº 2 êì çàéä îðøèõ òóñ á¿ð 1
ˆë öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 2.2*10
3
Í Á. 22 Í
Â. 220 Í Ã. 2.2*10
-3
Í
4. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí òîäîðõîéëîëò
âý?
À.
ϕ
K
F ·
Á.
R
G
j ·

Â. jG & · Ã.
K
F
9 ·
5. Õ¿÷íèé øóãàì íü ...... öýíýãýýñ ãàð÷....... öýíýã
ð¿¿ îðíî. Õ¿÷íèé øóãàì îãòëîëöîõã¿é.
6. +q
1
, - q
2
öýíýã¿¿äèéã õîëáîñîí øóëóóí äýýðõ äóðûí öýã äýõ
öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí âåêòîðûã ä¿ðñýë. •ºâ õàðèóã
ñîíãî.

À. 1 Á. 2
Â. 3 Ã. Àëü íü ÷ áèø
7. ε ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òýìäýãëýäýã âý?
À. Ÿàõèëãààí òîãòìîë
Á. Îð÷íû äèýëåêòðèê íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð
Â. Ýëåêòðîíû öýíýã
Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò áàéõã¿é
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðîíä öýíýã
øèëæèõýä ã¿éöýòãýõ àæëûã òîäîðõîéëîõ âý?
À.
K
G
· ϕ
Á. jG & ·
Â. t jG 5
2
· Ã.
( )
2 1
ϕ ϕ − · K 1
9. Õîîðîíäîî òóñãààðëàã÷ààð çààãëàãäñàí çýðýãöýý õî¸ð
äàìæóóëàã÷èéã ........ ãýíý.
10. Ÿàõèëãààí îðîíä 4 ⋅ 10
-12
ˆë òóðøèõ öýíýã îðóóëñàí öýãò
6.4Í õ¿÷ ¿éë÷èëíý. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéã îë.
À. 2 ⋅ 10
10
Í/ˆë Á. 1.6 ⋅ 10
12
Í/ˆë
Â. 2.6 ⋅ 10
11
Í/ˆë Ã. 3.8 ⋅ 10
12
Í/ˆë
11.ˆîíäåíñàòîðûí ãàäíà òàëä 2ìêÔ ãýæ áè÷ñýí áàéâ. Ýíý òîî
¿ñýã þóã çààõ áý?
................................
............
12. 500 Â õ¿ðòýë öýíýãëýõèéí òóëä 10ìêÔ öàõèëãààí
áàãòààìæ á¿õèé êîíäåíñàòîðò ÿìàð õýìæýýíèé öýíýã ºãºõ
áý?
À. 5 ⋅ 10
-3
ˆë Á. 5 ⋅ 10
3
ˆë
Â. 5000 ˆë Ã. 5 ˆë
13. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã ˆóëîí íýãæýýð õýìæäýã áý?
À. ˆîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ
Á. Ÿàõèëãààí öýíýã
Â. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã
Ã. ˆîíäåíñàòîðûí ýíåðãè
14. 5ìêÔ, 12ìêÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîâ. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=5ìêÔ Á. Ñ=12ìêÔ
Â. Ñ=15ìêÔ Ã. Ñ=17ìêÔ
15. 1600 ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé öàõèëãààí îðíû õî¸ð
öýãèéí õîîðîíä 0.5í ˆë öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë
ã¿éöýòãýõ âý?
À. 800íÆ Á. 800Æ
Â. 800ì Æ Ã. 800ìêÆ
16. Èæèëõýí 10 ìêˆë öýíýãòýé 2 æèæèã ¿ðëèéã 1ì óðòòàé
óòñààð õîëáîâ. Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.
À. 9*10
-19
í Á. 9Í Â.0.09Í
Ã. 90Í Ä.0.9Í
17. Anu foxuonponp †ynîuu xy¬ xarruùu ux õaùx es?
A. Xoopoupoo r saùfaù q õa 3q ususr
Á. Xoopoupoo 2r saùfaù 2q õa 3q ususr
Â. Xoopoupoo 2.5r saùfaù 4q õa 2q ususr
Ã. Xoopoupoo 2r saùfaù 3.5q õa 2q ususr
18. Eue õuescss R saùp õaùraa
1
K õa
2
K ususryyp • xy¬ssp
xapunuau yùn¬nsnupsr õon op¬uu pusnskfpuk usefðyynsx
¬apeap ε -r on.
A.
2
2 1
FR
K K
· ε Á.
2
2 1
FR
K $K
· ε
Â.
FR
K $K
2 1
· ε Ã.
2 1
K K
FT
· ε

19. Hsr» sepsr ususrf uaxunraau cfafuk opuu syrssc yùn¬nsx
xy¬fsù fsuusx qusuk xsr»urpsxyyu .........................rsus.
A. Rofeuuuan Á. Xy¬psn Â. Xy¬nsr
20. Bakyyrp xoopoupoo 10 cr saùfaù opuux 2 usr uur
ususr¿¿p 4*10
-4
Í x¿¬ssp xapunuau ¿ùn¬nsnus» õaùcau
õon 20cr saùp nrap x¿¬ssp ¿ùn¬nsnusx es?
À. 2*10
-4
Í Á. 8*10
-4
Í
Â. 4*10
-4
Í Ã. 16*10
-4
Í
Ä. 10
-4
Í
Á õóâèëáàð
1. Õî¸ð òºðëèéí öýíýã áàéíà ....... öýíýã¿¿ä
ò¿ëõýëöýæ, ....... öýíýã¿¿ä òàòàëöàíà.
2. Áèå ÿàæ ñºðºã öàõèëãààí öýíýãòýé áîëîõ âý?
À. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäíààñ ýëåêòðîí íýãòãýæ àâíà.
Á. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäàãøàà ýëåêòðîíîî àëäàíà.
Â. Áèå ãàäíààñ íýìýõ öýíýã øèíãýýæ àâíà.
Ã. Áèå ãàäíààñ ñºðºã öýíýã øèíãýýæ àâíà.
3. Áèå áèåýñýý 1.2 ñì çàéä êåðîñèíä áàéãàà 1.2 ⋅ 10
-6
ˆë áà
-3 ⋅ 10
-6
ˆë öýíýã¿¿äèéí õîîðîíä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé õýìæýýã îë.
À. 112 Í Á. 102 Í
Â. 122 Í Ã. 13.2 Í
4. Ÿàõèëãààí îðîíä 2 ⋅ 10
-12
ˆë òóðøèõ öýíýã îðóóëñàí öýãò
5.2 Í õ¿÷ýýð ¿éë÷èëíý. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéã îë.
À. 2.6 ⋅ 10
12
Í/ˆë Á. 1.6 ⋅ 10
12
Í/ˆë
Â. 2.1 ⋅ 10
10
Í/ˆë Ã. 2 ⋅ 10
-10
Í/ˆë
5. ‡ë õºäëºõ öýíýãèéí ýðãýí òîéðîíä ......îðîí
áîäèòîé îðøèí áàéíà. Ýíý îðîí íü òóõàéí öýãò îðóóëñàí
öýíýãò ¿éë÷ëýõ õ¿÷ýýð èëýðíý.
6. +q
1
, - q
2
öýíýã¿¿äèéã õîëáîñîí øóëóóí äýýðõ äóðûí öýã äýõ
öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí âåêòîðûã ä¿ðñýë. •ºâ õàðèóã
ñîíãî.

À. 1 Á. 2
Â. 3 Ã. Àëü íü ÷ áèø
7. Ìåòàë áîäèñ ÿìàð îíöëîãòîé âý?
À. Ìåòàëë áèø áîäèñîîñ ÿëãààòàé
Á. ׺뺺ò ýëåêòðîí áàéõã¿é
Â. ׺뺺ò ýëåêòðîíòîé
Ã. •ºâ õàðèóëò áàéõã¿é
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðíû ‰îòåíöèàëûí
ÿëãàâðûí òîäîðõîéëîëò âý?
À.
ϕ
K
2 ·
Á.
( )
K
1
· −
2 1
ϕ ϕ

Â.
R
G
j ·
Ã. t jR 5
2
·
9. Íýãæ ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðò íîîãäîõ
............. òóõàéí êîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí
áàãòààìæ (Ñ) ãýíý.
10. 6íÔ, 12íÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîæýý. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. 6íÔ Á. 4íÔ Â. 12íÔ Ã. 5íÔ
11. ˆîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí áàãòààìæèéí íýãæ þó âý?
À. ˆóëîí Á. Æîóëü Â. Ôàðàä Ã. Âîëüò
12. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü çýðýãöýý õîëáîãäñîí Ñ
1
, Ñ
2

áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûí åðºíõèé áàãòààìæèéí
òîìü¸î âý?
À. Ñ=Ñ
1

2
Á.
2 1
2 1
2 2
2 2
F
+

·

Â. ”>”
1
+”
2
Ã. 2 <
2 1
2 1
2 2
2 2
+

13. ˆîíäåíñàòîðóóäûã çýðýãöýý õîëáîõîä á¿ãäýýðýý èæèë
‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé áàéäãèéí ó÷èð þó âý?
À. Õàâòàíãóóä íü õîîðîíäîî õîëáîîòîé ó÷èð
Á. Õàâòàíãóóä íü õîîðîíäîî õîëáîãäîæ öàõèëãààí
îðíû ººð ººð öýãò áàéðëàñàí
Â. ˆîíäåíñàòîðûí èæèë öýíýãò õàâòãóóä íü íýã íýã
öýãò õîëáîãäñîí òóë
Ã. Ÿóâàà õîëáîëòîîñ ÿëãààòàé áàéõûí òóëä
14. 0.18ìêÔ, 24ìêÔ êîíäåíñàòîðóóäûã öóâàà õîëáîæýý.
Åðºíõèé áàãòààìæ íü ÿìàð âý?
À. Ñ=0.18ìêÔ Á. Ñ=24ìêÔ
Â. Ñ=0.17ìêÔ Ã. Ñ=20ìêÔ
15. 1400 ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé öàõèëãààí îðíû õî¸ð
öýãèéí õîîðîíä 0.5íˆë öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë
ã¿éöýòãýõ âý?
À. 700íÆ Á. 700Æ
Â. 700ìÆ Ã. 700ìêÆ
16. ”=10‰ô áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðûã q=1íêë öýíýãòýé
áîëòîë öýíýãëýñýí áîë êîíäåíñàòîðûí ýíåðãèéã îë.
À. 5*10
-30
Æ Á. 0.05 ìêÆ Â.5*10
6
Æ
Ã.4*10-
40
Æ

Ä. 2*10
7
Æ
17. •yeaa xonõorpcou R1= 6 ‚r õa R2= 4 ‚r scspryyunyyp
psspx ryùpnuùu (reu xy¬psnuùu ) anu uu ux es? Sus
xsnxssuuù epeuxuù xy¬psn 24 B. Epeuxuù scspryyusn,
epeuxuù ryùpnuùu yfrur onuo yy.
À. 10 ‚r, 10/24 A
Á. 2.4 ‚r, 10 A
Â. 10 ‚r, 2.4 A
Ã. 24 ‚r, 1 A
Ä. 3ee xapuynf anra
18. ε ŸÕÕ-òýé R ãàäààä ýñýðã¿¿öýëòýé r äîòîîä ýñýðã¿¿öýëòýé
áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ ã¿éäëèéí õ¿÷íèé
òîìü¸îã òîäîðõîéë.
À.
R
G
j ·
Á.
r R
j
+
·
ε

Â.
ε
r R
j
+
·
Ã.
t
K
j ·

19. 5 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé 50 À ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí
õ¿÷äëèéã îë.
À. 250Â Á. 25Â
Â. 2.5B Ã. 2500B
20. Õàâòãàé êîíäåíñàòîðûí ÿëòñûí òàëáàéã 2 äàõèí áàãàñãàæ
õîîðîíäîõ çàéã 2 äàõèí îéðòóóëáàë êîíäåíñàòîðûí
áàãòààìæ õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñíý Á. 2 äàõèí áàãàñíà
Â. 4 äàõèí áàãàñíà Ã. 4 äàõèí íýìýãäýíý.
Ä. ººð÷ëºãäºõã¿é
 õóâèëáàð
1. ‡ë õºäëºõ öàõèëãààí öýíýã¿¿äèéí îð÷èìä öàõèëãààí
....... îðîí ¿¿ñíý.
2. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ˆóëîíû õóóëèéí çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?
À.
K
9
F ·
Á.
2
2 1
0
4
1
r
K K
F ⋅ ·
πε ε

Â. jG & · Ã.
ϕ
K
2 ·
3. Àãààðò õîîðîíäîî 80ñì çàéä áàéãàà -4*10
-8
ˆë áà 6*10
-8
ˆë
öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã
òîäîðõîéë.
À. 0.3*10
-6
Í Á. 0.3 Í
Â. 300 Í Ã. 5.9*10
3
Í
4. Òóõàéí öýã äýõ öàõèëãààí îðíîîñ íýãæ öýíýãò ¿éë÷ëýõ
õ¿÷èéã öàõèëãààí îðíû ...... (Å) ãýíý.
5. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ ˆóëîí âý?
À. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã Á. Ÿàõèëãààí öýíýã
Â. Ÿàõèëãààí îðíû ‰îòåíöèàë Ã. ˆîíäåíñàòîðûí
áàãòàààìæ
6. 1-ð çóðãèéã àøèãëàí ýåðýã öýíýãèéí õ¿÷íèé øóãàìûã àëü íü
çºâ ä¿ðñýëñíèéã îë.

À. 1 Á. 2
Â. Àëü íü ÷ áèø
7. Ÿàõèëãààí îðîíä äàìæóóëàã÷ îðóóëàõàä íýìýãäýë
öàõèëãààí îðîí ¿¿ñýõ ó÷èð þó âý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîí áàéñíààñ áîëæ ýåðýã,
ñºð㺺𺺠öýíýã ÿëàãàðíà
Á. Ýåðýã ñºðºã öýíýã õºäºëñºíººñ áîëíî
Â. Íýìýãäýë öàõèëãààí îðîí ¿¿ñýõã¿é
Ã. Ѻðºã öàõèëãààí õºäºëñºíººñ áîëíî
8. Šîòåíöèàëûí íýãæ þó âý?
À. Æîóëü Á. Âîëüò
Â. Íüþòîí Ã. ˆóëîí
9. Óðò äàìæóóëàã÷èä 1*10
-9
ˆë öýíýã ºã÷ 100 ‰îòåíöèàë
õ¿ðòýë öýíýãëýâ. Ò¿¿íèé öàõèëãààí áàãòààìæèéã îë.
À. 0.01íÔ Á. 10
-9
Ô
Â. 10
-2
Ô Ã. 10
-5
Ô
10. Õî¸ð öýãèéí ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàð íü òýäãýýðèéí õîîðîíä
íýãæ öýíýã øèëæ¿¿ëýõýä ã¿éöýòãýñýí ...........
òàé òýíö¿¿.
11. 500 ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé íýã öýãýýñ íºãººä 0.2ˆë
õýìæýýòýé öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë õèéõ âý?
À. 1000 Æ Á. 110 Æ
Â. 10 Æ Ã. 100Æ
12. 1 Ôàðàä þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 1Ô=1Í/ Á. 1Ô=1ˆë/Â
Â. 1Ô=1Â/ˆë Ã. 1Ô=1Â/í
13. 2-ð çóðàãò ä¿ðñýëñýí êîíäåíñàòîðûí áàòàðåéí åðºíõèé
áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=Ñ
1

2
Á.
2 1
2 1
2 2
2 2
F
+

·

Â. ”>”
1
+”
2
Ã. 2 <
2 1
2 1
2 2
2 2
+

14. Õýä õýäýí êîíäåíñàòîðóóäûí ...........
õàâòãóóäûã äàíãààð íü íýã öýãò, ..........
õàâòãóóäûã õîîðîíä íü íºãºº öýãò õîëáîõûã çýðýãöýý
õîëáîëò ãýíý.
À. Ýåðýã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
Á. Ýåðýã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Â. Ѻðºã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Ã. Ѻðºã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
15. Ÿàõèëãààí öýíýã äàìæóóëäàã íýãýí òºðëèéí áîäèñ
íýðëýíý ¿¿?
À. Äàìæóóëàã÷ Á. Àãààð
Â. Àëü íü ÷ áèø Ã. Äèýëåêòðèê
16. ŸÕÕ íü 6Â, äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 2 Îì ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä
10 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòîð çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷
íü ÿìàð áàéõ âý?
À.3.6À Á. 2À Â.0.5À
Ã.3À Ä.0.6À
17. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí Ÿ.Õ.Õ 18 äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 600ì.
Ýíý ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 300ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòåð
çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 0.6 À Á. 0.2 À
Â. 0.3 À Ã. 0.9 À
18. 5ìêÔ, 12ìêÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîâ. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=5ìêÔ Á. Ñ=12ìêÔ
Â. Ñ=15ìêÔ Ã. Ñ=17ìêÔ
19. Àãààðò õîîðîíäîî 80ñì çàéä áàéãàà -4*10
-8
ˆë áà 6*10
-8
ˆë
öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã
òîäîðõîéë.
À. 0.3*10
-4
Í Á. 0.3 Í
Â. 300 Í Ã. 5.9*10
3
Í
20. µapaax fopopxoùnonfyypuu anu uu see es?
1. Hsr» sepsr ususruùr uun»yynsxsp xeupneuruùu
xy¬uuù xuùcsu a»naap fopopxoùnorpox qusuk
xsr»urpsxyyuuùr •XX rsus.
2. Hsr» sepsr ususruùr uun»yynsxsp †ynouu õa
xeupneuruùu xy¬uyypuùu ryùusfrsx a»naap õýìæèãäýõ
xsr»urpsxyyuuùr ryùpnuùu xy¬ rsus.
3. µar»yynar¬uùu xeupneu orfnonuu usr» fanõaùraap
eurepex ususruùu xsr»ssr xy¬psn rsus.
4. µar»yynar¬uùu xeupneu orfnonoop usr» xyrauaaup
eurepex uaxunraau ususrssp fopopxoùnorpox qusuk
xsr»urpsxyyuuùr ryùpnuùu xy¬ rsus.
A. 3 õa 4 Á. 1 õa 4
Â. 1 õa 3 Ã. õyrp see
à õóâèëáàð
1. Ÿàõèëãààí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýë èëðýõ îðîéí çàéã
............... îðîí ãýíý.
2. Ÿýãýí öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ íü .......
¿ðæâýðò øóóä, òýäãýýðèéí õîîðîíäîõ êâàäðàòàä óðâóó
‰ðî‰îðöèîíàëü õàìààðàëòàé. ‡¿íèéã ˆóëîíû õóóëü ãýíý.
3. Õî¸ð ¿¿ëíèé öàõèëãààí öýíýã 20 ˆë, 30 ˆë ¿¿ë õîîðîíäûí äóíäàæ
çàé 30 êì. Òýä ÿìàð õ¿÷ýýð õàðèëöàí ¿éë÷ëýõ âý?
À. 590Í Á. 5.9Í
Â. 5.9*10
3
Í Ã. 5 Í
4. 2000 Í/ˆë õ¿÷ëýã á¿õèé íýãýí òºðëèéí öàõèëãààí îðîí
5.9*10
-6
ˆë öýíýãò ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0.001Í Á. 0.2Í
Â. 0.1Í Ã. 0.01Í
5. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí íýãæ þó âý?
À. Æîóëü Á. Íüþòîí/ˆóëîí
Â. Âîëüò Ã. ˆóëîí
6. 1-ð çóðãèéã àøèãëàí ñºðºã öýíýãèéí õ¿÷íèé øóãàìûã àëü íü
çºâ ä¿ðñýëñýíã îë.

À. 1 Á. 2
Â. Àëü íü ÷ áèø
7. Ÿàõèëãààí îðíû á¿õ öýã äýõ õ¿÷ëýãèéã ìýäâýë þó òîäîðõîé
áîëîõ âý?
À. Ÿýã òóñ á¿ðèéí ˆóëîíû õ¿÷
Á. Ÿýã á¿ð äýõ õ¿÷ëýãèéí òîîí óòãà
Â. Ÿàõèëãààí îðíû á¿ðýí ä¿ð òºðõ íü
òîäîðõîéëîãäîíî.
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
8. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã Æîóëü íýãæýýð õýìæäýã âý?
À. Ÿýíýã øèëæ¿¿ëýõýä õèéõ àæèë
Á. Ÿàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã
Â. ˆóëîíû õ¿÷
Ã. ˆîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ
9. Äàìæóóëàã÷èéã 200 õ¿ðòýë öýíýãëýõèéí òóëä ò¿¿íä 0.001
ˆë öýíýã ºãºâ. Äàìæóóëàã÷èéí öàõèëãààí áàãòààìæèéã îë.
À. 0.5*10
-5
Í Á. 0.5*10
-3
Í
Â. 0.5*10
-2
Í Ã. 0.5Í
10. 2-ð çóðàãò ä¿ðñýëñýí êîíäåíñàòîðûí áàòàðåéí åðºíõèé
áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=Ñ
1

2
Á.
2 1
2 1
2 2
2 2
F
+

·
Â.
”>”
1
+”
2
Ã. 2 <
2 1
2 1
2 2
2 2
+

11. Ÿàõèëãààí îðîíä öýíýã øèëæèõ àæèë íü ýõíèé áà ýöñèéí
áàéðûí ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâðûã .......õýìæýýãýýð
¿ðæ¿¿ëñýíòýé òýíö¿¿.
12. 1 Âîëüò þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 1Â=1Æ/ˆë Á. 1Â=1Í/ˆë
Â. 1Â=1ˆë/Æ Ã. 1Â=1Æ/Í
13. 400 ‰îòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé íýã öýãýýñ íºãººä 0.2 ˆë
õýìæýýòýé öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë õèéõ õýðýãòýé
âý?
À. 8Æ Á. 0.8 Æ
Â. 80Æ Ã. 800Æ
14. Íýã êîíäåíñàòîðûí ........ õàâòãàéã íºãºº
êîíäåíñàòîðûí ........ Õàâòãàéòàé ãýõ ìýòýýð
äàðààëàí õîëáîõûã öóâàà õîëáîëò ãýíý.
À. Ѻðºã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Á. Ѻðºã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
Â. Ýåðýã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Ã. Ýåðýã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
15. Ÿàõèëãààí öýíýãèéã äàìæóóëäàãã¿é íýãýí òºðëèéí
áîäèñûã íýðëýíý ¿¿?
À. Äàìæóóëàã÷ Á. Äèýëåêòðèê
Â. Àëü íü ÷ áèø Ã. Âàêóóì
16. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîíä

÷èãëýëä õºäºëæ
áàéãàà Ẻìèéí õóðäûã 3 äàõèí èõýñãýâýë òðàåêòîðûí
ðàäèóñ õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 9 äàõèí èñýñíý. Á.9 äàõèí áàãàñíà
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é Ã. 3 äàõèí áàãàñíà
Ä. 3 äàõèí èõýñíý.
17. Xsnxss 20B •XX r=3 ‚r pofoop scspryyusn, R=7 ‚r
rapaap scspryyusnfsù õaùe. Xsnxssrssp ryùx ryùpnuùr on .
A. 5A Á.2A Â. 0.5A Ã.0.2A
18. q 2ƒ A ƒ q
À öýã äýýðõ ‰îòåíöèàë
ýíåðãèéã îë.
À.
l
K
0
8πε
Á.
l
K
0
8
3
πε
Â.
l
K
0
8
3
πε

Ã.
l
K
0
8πε

Ä. 0
19. Xaefraù koupeucafopuu nnfcuu fanõaù S =100cr
2
,
xoopoupox saù 1 rr õon f¿¿uuù õarfaar»uùr on•
A.1,1*10
10
Ô E. 1,1*10
13
4 B. 8,85*10'
13
4 Ã.
8,85*10
-11
Ô µ. 8,85ìêÔ
20. Bakyyrp xoopoupoo 3‚ cr saùfaù opuux 2 usr uur ususr
4*10
-4
H x¿¬ssp ¿ùn¬nsnusus. Yr xoëp ususr 9*10
-4
H x¿¬ssp
¿ùn¬nsnusx ¿ep xoopoupox saù uu nrap õaùx es?
A. 10 cì E. 20cr Â. 30cr
F. 40cr µ. 50cr
Òîãòìîë ã¿éäýë
À õóâèëáàð
1. Äàìæóóëàã÷èéí äîòîðõ öýíýãò Ẻìèéí íýã ç¿ã ÷èãëýñýí
óðñãàëûã öàõèëãààí ...........ãýíý.
2. ............öýíýã¿¿äèéí õºäëºõ ÷èãèéã ã¿éäëèéí
÷èã áîëãîí àâíà.
3. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé çºâ
òîäîðõîéëîëò áý?
À.
R
G
j ·
Á.
t
K
j ·

Â.
K
t
j ·
Ã. •ºâ õàðèó áàéõã¿é
4. Õýðýâ äàìæóóëàã÷èéã õºíäëºí îãòëîëîîð 5 ìèíóòûí äîòîð
6⋅ 10
3
ˆë öýíýã ºíãºðâºë õýëõýýãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð
áàéõ âý?
À. 2⋅ 10
-3
A Á. 200 A
Â. 2A Ã. 20A
5. ÿéäëèéí õ¿÷íèé íýãæ þó âý?
À. Âîëüò Á. Æîóëü
Â. Îì Ã. Àì‰åð
6. Õýëõýýíèé õýñýã äýõ ã¿éäëèéí õ¿÷ íü òýð õýñãèéí... øóóä
ýñýðã¿¿öýëä óðâóó õàìààðàëòàé áàéíà. ‡¿íèéã õýëõýýíèé
õýñãèéí Îìûí õóóëü ãýíý.
À. ÿéäëèéí õ¿÷ Á. Ýñýðã¿¿öýë
Â. Õ¿÷äýë Ã. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí àæèë
7. Äàðààõ òîìú¸îíû àëü íü õýëõýýíèé õýñãèéí Îìûí õóóëèéí
À.
R
G
j ·
Á. jR G ·
Â.
t
K
j ·
Ã.
j
G
R ·
8. ε ö.õ.õ-òýé R ãàäààä ýñýðã¿¿öýëòýé r äîòîîä ýñýðã¿¿öýëòýé
áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ ã¿éäëèéí õ¿÷íèé
òîìü¸îã òîäîðõîéë.
À.
R
G
j ·
Á.
r R
j
+
·
ε

Â.
ε
r R
j
+
·
Ã.
t
K
j ·

9. Õ¿÷äýëèéí íýãæ þó âý?
À. Îì Á. Àì‰åð
Â.Âîëüò Ã. ˆóëîí
10. Ÿàõèëãààí õýëõýýí äýõ äàìæóóëàã÷èéí öóâàà õîëáîëòûí
¿åä åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã ÿìàð òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëîõ
áý?
À.
2 1
R R R + ·
Á.
2 1
2 1
R R
R R
R
+

·

Â.
2 1
2 1
R R
R R
R

+
·
Ã. Àëü íü ÷ áèø
11. Äàðààõ äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéã Îìîîð èëýðõèéë.
R=100 ìê Îì
12. 5 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé 50 À ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí õ¿÷èéã
îë.
À. 250Â Á. 25Â
Â. 2.5B Ã. 2500B
13. R
1
=160ì , R
2
=480ì áºãººä çóðàãò ä¿ðñýëñýí õýëõýýíèé
åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã îë.

À. ì R R R 640
2 1
· + ·
Á.
ì
R R
R R
R 120
2 1
2 1
·
+

·

 . Àëü íü ÷ áèø

Ã.
ì
R R
R R
R 080 . 0
2 1
2 1
·

+
·

14. Íýãæ õóãàöààíä õèéõ àæèë áóþó ÿëãàðàõ äóëààíûã
ã¿éäëèéí ...........ãýíý.
À. ×àäàë Á. Õ¿÷
Â. Äóëààí Ã. Àæèë
15. Ìåòàëä öàõèëãààí ã¿éäýë 纺ã÷ íü þó âý?
À. Àòîìóóä Á. ׺뺺ò ýëåêòðîí
Â. Ýåðýã èîíóóä Ã. Ìåòàëûí ìîëåêóëóóä
16. Eafapeùu •XX 12B, pofoop
scspr¿¿usn uu 1 Îr. Xsnxssu psx
arneprefpuùu pofoop scspr¿¿usn
1Îr, xsnxssuuù rapaap scspr¿¿usn
R
1
=8 0r, R
2
=5 0r, R
3
=15 0r õon
arneprefpuùu saanfur on.
17. Araapf xaefraù koupeucafopuu xoëp nnfacuu
xoopoupuu saù 2rr õa xy¬psn uu 200B õonuo. Xaefcau
psspx ususruùu rapapruu unrfuu on. €H ÷cucferp
A.
2
/
3
10 * 85 . 8 ì I>

Á.
13
10 * 5 . 35

2
/ м I>

Â.
7
10 * 85 . 8

2
/ м I>
Ã.
12
10 * 85 . 8

2
/ м I>

18. Mefanaap uaxunraau ryùpsn ryùx yep ususr seer¬ uu
A. -eneef snefpouyyp Á. Sepsr, ceper uouyyp
Â. Snekfpou õa uyx Ã. Àëü íü ÷ áèø
19. Anu foxuonponp xarac par»yynar¬uùu uaxunraau
par»yynax ¬apeapur uxscrsx es?
A. ªep õopuc xonueon
Á. •sepssp nnraean
Â. Xepreeen
Ã. Xoëp xarac par»yynar¬ur sanraean
20. †oupeucafop psspx xy¬psn 3B õaùcau õon 100rkq
E , r
R A
R R
3
2 1
õarfaar»faù koupeucafopuu uaxunraau opuu suepru
nrap õonox es?
A. 450 X Á.
4
10 * 9

X
Â.
4
10 * 5 . 4

X Ã. 300 rk X
Á õóâèëáàð
1. Äàìæóóëàã÷èéí äîòîðõ öýíýãò Ẻìèéí íýã ç¿ã ÷èãëýñýí
óðñãàëûã öàõèëãààí ........ãýíý.
2. Íýãæ õóãàöààíä äàìæóóëàã÷èéí õºíäëºí îãòëîëîîð íýâòðýí
ºíãºðºõ...... ã¿éäëèéí õ¿÷ (J) ãýíý.
3. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã àì‰åð (A) íýãæýýð õýìæäýã
áý?
À. Ÿàõèëãààí öýíýã Á. ÿéäëèéí õ¿÷
Â. Õ¿÷äýë Ã. Ýñýðã¿¿öýë
4. 3⋅ 10
-9
ˆë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 0.2ñ õóãàöààä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 0.6⋅ 10
-9
A Á. 15⋅ 10
-9
A
Â. 10⋅ 10
-9
A Ã. 0.15⋅ 10
-9
A
5. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?
À.
t
K
j ·
Á.
R
G
j ·

Â. R j G ⋅ · Ã.
t j K ⋅ ·
6. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí ÷èãëýë õààøàà áý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîíóóäûí (ñºðºã öýíýãòýé
Ẻìèéí) óðñãàëûí äàãóó
Á. ׺뺺ò ýëåêòðîíóóäûí óðñãàëûí ýñðýã
Â. Ñóìààð çààñàí ÷èãëýë
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
7. Õýëõýýíèé õýñýã äýõ ã¿éäëèéí õ¿÷ íü òýð õýñãèéí õ¿÷äýëä
øóóä,.........óðâóó õàìààðàëòàé áàéíà. ‡¿íèéã
õýëõýýíèé õýñãèéí Îìûí õóóëü ãýíý.
À. ÿéäëèéí õ¿÷ Á. Ÿýíýã
Â. Õ¿÷äýë Ã. Ýñýðã¿¿öýë
8. S õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàé Ì óðòòàé ρ õóâèéí ýñýðã¿¿öýë
á¿õèé äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ
òîìü¸î àëü íü âý?
À.
S
l
R ⋅ ·ρ
Á.
l
S
R ⋅ ·ρ

Â.
S
t l
R ⋅ ·
ρ
Ã.
l
S l
R ⋅ ·
ρ
9. Äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí íýãæ íü þó âý?
À. Àì‰åð Á. Âîëüò
Â. Îì Ã. ˆóëîí
10. Ÿàõèëãààí õýëõýýí äýõ äàìæóóëàã÷óóäûí öóâàà
õîëáîëòûí ¿åä åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã ÿìàð òîìü¸îãîîð
òîäîðõîéëîõ áý?
À.
2 1
R R R + · Á.
2 1
2 1
R R
R R
R
+

·

Â.
2 1
2 1
R R
R R
R

+
·
Ã.
1 2
R R R − ·
11. Äàðààõ äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéã Îìîîð èëýðõèéë.
R = 5 ìÎì
12.
r R
j
+
·
ε
‡¿íèéã á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí õóóëü ãýíý.
À. Òèéì Á. ‡ã¿é
Â. Àëü íü ÷ áèø Ã.
R
G
j ·
13. R
1
= 100ì R
2
= 260ì áîë çóðàãò ä¿ðñýëñýí õýëõýýíèé
åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã îë.
À.
ì
R R
R R
R 10 . 0
2 1
2 1
·

+
·

Á.
ì
R R
R R
R 20 . 7
2 1
2 1
·
+

·

Â. Wì R R R 16
1 2
· − ·
Ã. Wì R R R 36
1 2
· + ·
14. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí ÷àäëûí òîìü¸î àëü íü âý?
À.
R
G
j · Á.
r R
j
+
·
ε

Â. jG & · Ã. t R j 5 ⋅ ·
2

15. Øèíãýíä öàõèëãààí ã¿éäýë (öýíýã) 纺ã÷ íü þó âý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîí
Á. Àòîìóóä
Â. Ýåðýã, ñºðºã èîíóóä
Ã. Óñíû èîíóóä
16. Xsnxssuuù ryùpnuùu xy¬ 3A xy¬psn 6B õon 2 cekyupuu
xyrauaaup sus xscsrf xspuù xsr»ssuuù pynaau nnrapax
es?
A. 36X Á. 1X
Â. 4X Ã. 9 X
17. •axunraau yycryypuùu xoëp xspsrnsr¬uùu sxnssp uyeaa
uu sspsruss xonõo»ss. Anu foxuonponp A¥† uu unyy
õaùx es?
A. •yeaa xonõocou foxuonponp
Á. Xoëp foxèonponp u»un
Â. 3spsruss xonõocou foxuonponp
18.220B-uu xy¬psnssp a»unna» 60Bf-uu ¬apanfaù
¬uùpsuruùu scspryyusn, fyyrssp ryùx ryùpnuùr fopopxoùn .
A. 580 ‚r, 11/3 A Á. 3.66 ‚r, 60A
Â. 606.6, 3/11A Ã. 3 ‚r, 60A
19. 2 Îr pofoop scspryyusnfsù fs»ssn yycryyp õa 1 ‚r
scspryyusnfsù par»yynar¬aac forfcou uaxunraau
xsnxssup ryùpnuùu xy¬ 6A õaùcau õon ryùpsn
yycrsr¬uùu •XX ÷r on .
A. 3B Á.12B
Â. 18B Ã.6B
20. •axunraau xanaaryypur U xy¬psn õyxuù yycryypf
sanraxap 12 ruuyfap Q xsì»ssuuù pynaau nnrapyynua.
Sxuuùxfsù u»unxsu eep usr xanaaryypur fyyufsù
sspsrussrssp xonõou reuxyy yycryypf sanraxap Q
pynaauur fsprssp uu xarfpaa nnrapyynaxap nrap
xyrauaa uaapparpax es?
A. 24ruu Á.12ruu
Â. 6ruu Ã.3ruu

Â- Õóâèëáàð
1. ÿéäëèéí õ¿÷ íü õóãàöààíààñ õàìààðàí ººð÷ëºãäºõã¿é
áàéâàë èéì ã¿éäëèéã
À. Òîãòìîë Á. Õóâüñàõ
Â. Òîãòìîë õóâüñàõ Ã. Àëü íü ÷ áèø
2. Õýðýâ äàìæóóëàã÷èéí õºíäëºí îãòëîëîîð ˜ õóãàöààíû
äîòîð q öýíýã ºíãºðâºë õýëõýýãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð
áàéõ âý?
À.
t
K
j · Á.
t K j ⋅ ·

Â.
R
G
j · Ã.
r R
j
+
·
ε
3. Ýñýðã¿¿öýë ¿¿ñýõ ôèçèê ¿íäýñ þó âý?
À. Ÿýíýãò Ẻìñèéí çàìáàðààã¿é õºäºëãººíººñ
Á. Ÿýíýãò Ẻìñ íýã ç¿ãò ÷èãëýñýí
Â. Äàìæóóëàã÷èéí èîí áîëîí ýëåêòðîíóóäûí
õàðèëöàí ¿éë÷ëýë
Ã. Äàìæóóëàã÷èéí èîíû çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í
4. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí
õóóëèéí çºâ òîìü¸îëîë âý?
À.
t
K
j · Á.
R
G
j ·
Â.
r R
j
+
·
ε
Ã. Àëü íü ÷ áèø
5. Íýãýí òºðëèéí äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý
äàìæóóëàã÷èéí ......... øóóä, õºíäëºí îãòëîëûí
òàëáàéä óðâóó õàìààðàëòàé.
À. Óðò Á. Õ¿÷äýë
Â. ÿéäýë Ã. Õóâèéí ýñýðã¿¿öýë
6. Îãòëîëûí òàëáàéã èõýñãýõýä R íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. Èõýñíý Á. Áàãàñíà
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
7. 120ì, 250ì ýñýðã¿¿öýëòýé äàìæóóëàã÷óóä ºãºãäæýý. Áàãààñ
íü áàãà ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõûí òóëä ÿàõ âý?
À. Îãòîëæ õàñíàÁ. Ÿóâàà õîëáîíî
Â. •ýðýãöýý õîëáîíî Ã. Íýìýëò ýñýðã¿¿öýë õîëáîíî.
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Æîóëü ÷ ’åíöèéí õóóëü âý?
À. ( )
2 1
ϕ ϕ − ·K 1 Á. Rt j 5
2
·
Â. jG & · Ã.
R
G
j ·
9. 20 ˆë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 10ñ õóãàöààíä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 2À Á. 20À
Â. 200 Ã. 0.2 À
10. 800Âò ÷àäàëòàé öàõèëãààí õàëààãóóð 220 õ¿÷äýëýýð
àæèëëàõ áîë õàëààãóóðààð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 36À Á. 360À
Â. 3.6 À Ã. 39À
11. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí ö.õ.õ 18Â, äîòîîä ýñýðã¿¿öýë 300ì. Ýíý
ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 600ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòîð çàëãàñàí
áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ íü ÿìàð áàéõ âý?
À.0.6A Á.0.3A
Â. 0.2A Ã.0.9A
12.100 ì óðò, 0.2 ìì
2
õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàéòàé
äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí
ýñýðã¿¿öýë 10
-6
Îì⋅ ì
À. 2⋅ 10
-5
Îì Á. 5⋅ 10
-4
Îì
Â. 0.50 ì Ã. 5 Îì
13. ˜ õóãàöààíä ýëåêòðîëèòèéí óóñìàë äàõü ã¿éäëèéí õ¿÷ J
áàéâ. Ýíý õóãàöààíä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ áîäèñûí ìàññûã
îë.
À. t m · Á. jt m ·
Â. j m · Ã. jt m − ·
14. Äèññèîöèàöè ãýæ þó âý?
À. Óóñìàë
Á.Ýåðýã ñºðºã öýíýã¿¿ä èîíóóä
Â. Õ¿÷èë ø¿ëò äàâñíû óóñìàëä ýåðýã ñºðºã èîí
¿¿ñýõèéã
Ã. Õ¿÷èë ø¿ëò äàâñíû óóñìàë öàõèëãààíààð
çàäðàõûã
15. •ýñèéí áàéâàíãèéí óóñìàë äóíäóóð 2⋅ 10
4
ˆë öýíýã
íýâòðýõýä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ çýñèéí õýìæýýã îë. •ýñèéí
öàõèëãààí õèìèéí ýêâèâàëåíò ê=3.3⋅ 10
-7
êã/ˆë
À. 6.6⋅ 10
-7
êã Á. 6⋅ 10
-5
êã
Â. 6⋅ 10
7
êã Ã. 6.6⋅ 10
-3
êã
16. 20 B xsr»psr Bonufrefpssp 200B xsr»uùxuùu fynp
nrap usrsnf scspryyusn xonõox es? Bonufrefpuùu
eepuùux uu scspryyusn 20k‚r
A. 180k ‚r Á. 100k ‚r
Â. 200 k ‚r Ã. 20 k‚r
17. Xaefraù koupeucafopur ususrnsxsp suepru uu xaaua
aryynarpax es?
A. Suepru uu sepsr ceper ususrfsù nnfacuyypap
xyeaarpa» ueeunerpeue .
Á. Sepsr ususrfsù nnfacaup ueeunerpeue.
Â. €eper ususrfsù nnfacaup ueeunerpeue .
Ã. •nfacuyypuu xoopoup yycsx uaxunraau opoup
suepru uu aryynarpaua .
18. Eue paacau uèprsnfuùu yep
A. Xuù psx ususr seer¬puùr rapuu yùn¬nsnssp õuù
õonrouo.
Á. •susr seer¬puùr xuù psx uaxunraau opuu
yùn¬nsnssp õuù õonrouo.
19. Xuùu uaxunraau par»yynax ¬apeapur na» uxscrsx es?
A. Xanaaua Á. -uùruyynõsn
Â. •auparaap uapean Ã. µsspx õyx apraap
20. •axunraau uupyy 600Bf ¬apanfaù õaùe. Xspse uupyyuuù
xanaar¬ opooror yfcur xoëp paxuu ypfacraean fyyuuù
¬apan nrap õonox es?
A. 450Bf Á. ªep¬nerpexryù
Â. 300Bf Ã.1200Bf
Ã- õóâèëáàð
1. Ìåòàëë áºìáºëãèéã íýìýõ öýíýãýýð öýíýãëýâ. Èíãýõýä
ò¿¿íèé ìàññ íýìýãäýæ, õàñàãäàõ óó? Ýñâýë õýâýýðýý ¿ëäýõ
¿¿?
À. Íýìýãäýíý Á. Õàñàãäàíà
Â. •ºâ õàðèóëò àëãà Ã. Õýâýýðýý ¿ëäýíý
2. 100 ˆë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 4 ñ õóãàöààíä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 25 À Á. 250À
Â. 2.5À Ã. 22À
3. Ÿàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñýõ íºõöºë
À. Ãàäààä õýëõýýíèé ¿ç¿¿ðò
2 1
ϕ ϕ ≠ áàéõ
Á. Ÿàõèëãààí õýëõýý áèò¿¿ áàéõ
Â. Õýìæèã÷ áàãàæ áóþó ãåíåðàòîð (áàòåðåé,
àêêóìëÿòîð áàéõ)
Ã. Ãàäààä õýëõýýíèé ¿ç¿¿ð¿¿äýä
2 1
ϕ ϕ ≠ áàéõ,
öàõèëãààí õýëõýý áèò¿¿ðñýí
4. Áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ....íü ö.õ.õ øóóä,
ãàäààä äîòîîä õýñãèéí ýñýðã¿¿öëèéí íèéëáýðò áóþó á¿ðýí
ýñýðã¿¿öýëä óðâóó ‰ðî‰îðöèîíàëü õàìààðàëòàé áàéíà.
‡¿íèéã á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí õóóëü ãýíý.
5. Íýãýí òºðëèéí äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý
äàìæóóëàã÷èéí óðòàä øóóä .....óðâóó
‰ðî‰îðöèàíàëü õàìààðàëòàé.
6. R∼ l ó÷èð þó âý?
À. Ÿýíýãò Ẻìèéí õóðä èõýñíý
Á. Ÿýíýãò Ẻìèéí òîî îëøèðíî
Â. Ÿýíýãò Ẻì óðò çàì òóóëæ èõ ñààäòàé ó÷èðíà
Ã. Ÿýíýãò Ẻì èõ õºíäëºí îãòëîëä áàãà ñààäòàé
ó÷èðíà
7. 1200ì, 200ì ýñýðã¿¿öýëòýé äàìæóóëàã÷óóä ºãºãäæýý. Èõýýñ
íü èõ ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõûí òóëä ÿàõ âý?
À. Íýìýëò ýñýðã¿¿öýë õîëáîíî
Á. Îãòîëæ õàñíà
Â. Ÿóâàà õîëáîíî
Ã. •ýðýãöýý õîëáîíî
8. Äàìæóóëàã÷ààð ã¿éäýë ã¿éõýä..........
ÿëãàðíà. Äóëààíû òîî õýìæýý íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé êâàäðàò,
äàìæóóëàã÷èéí ......áà ã¿éäýë ã¿éõ õóãàöààíû
¿ðæâýðòýé òýíö¿¿ áàéíà. ‡¿íèéã Æîóëü-’åíöèéí õóóëü ãýíý.
9. Íýã áèåýñ íºãºº áèåä øèëæ¿¿ëæ áîëîõ õàìãèéí áàãà ñºðºã
öàõèëãààí öýíýãèéí àáñîëþò õýìæýý ÿìàð áàéõ âý?
À. å=1.6⋅ 10
-19
ˆë Á. 2å=3.2⋅ 10
-19
ˆë
Â. ·
3
d
5.3⋅ 10
-20
ˆë Ã. 1 ˆë
10. 800 Âò ÷àäàëòàé õàëààãóóð 110  õ¿÷äýëýýð àæèëëàäàã
áîë ò¿¿ãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 72 À Á. 720 À
Â. 5.7 À Ã. 7.2 À
11. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí Ÿ.Õ.Õ 18 äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 600ì.
Ýíý ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 300ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòåð
çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 0.6 À Á. 0.2 À
Â. 0.3 À Ã. 0.9 À
12. 100ì óðò, 0.1 ìì2 õºíäëºí S-òýé äàìæóóëàã÷ óòàñíû
ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí ýñýðã¿¿öýë 5⋅ 10
-7

Îì⋅ ì
À. 500 Îì Á. 50 Îì
Â. 50ì Ã. 5⋅ 10
-4
Îì
13. Ýëåêòðîä äýýð ÿëãàðñàí áîäèñûí ìàññ íü óóñìàë äóíäóóð
íýâòðýí ºíãºðñºí ..... õýìæýýíä øóóä
‰ðî‰îðöèîíàëü áàéíà.
12. Äàíõûã ÿàæ çýñýýð á¿ðýõ âý?
À. ”ŒSO
4
óóñìàëä äàíõûã êàòîä áîëãîíî
Á. •a”l óóñìàëä äàíõûã àíîä áîëãîíî
Â. •ýñ õàéëóóëæ ò¿ðõýíý
Ã. ”ŒSO
4
óóñìàëä äàíõûã àíîä áîëãîíî.
15. •ýñèéí áàéâàíãèéí óóñìàëààð 20 ñåêóíäýä 2 À ã¿éäýë
ã¿éõýä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ çýñèéí õýìæýýã îë. •ýñèéí
öàõèëãààí õèìèéí ýêâèâàëåíò ê=3.3⋅ 10
-7
êã/ˆë
À. 166⋅ 10
-7
êã Á. 132⋅ 10
-5
êã
Â. 132⋅ 10
-7
êã Ã. 136⋅ 10
-3
êã
16. H»un xsr»ss, xsnõsp õyxuù xancau õonou xanaaryù xoëp
par»yynar¬uùu scspryyunyyp nrap õaùx es?
A. H»un
Á. Xanaaryù uu ux scspryyusnfsù
Â. Xancau uu ux scspryyusnfsù
Ã. Àëü íü ÷ áèø
17. 25Bf õa 60Bf ¬apanfaù xoëp ¬uùpsuruùu anu uu ux
scspryyusnfsù es?
A.60Bf Á. 25Bf
Â. Apunxau Ã. Àëü íü ÷ áèø
18. •srsu ususruùu uaxunraau opuu suepruùu unrf uu saùuaac
xspxsu xaraapax es?
A. 3aùu keàäðàòàä ypeyy xaraapanfaù
Á. 3aùuaac xaraapaxryù u»unxsu
Â.3aùu keàäðàòàä uyyp xaraapanfaù
Ã. 3aùu pepeeu sspsrfssc ypeyy xaraapanfaù
19. 100 ì óðò, 0.2 ì
2
õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàéòàé
äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí
ýñýðã¿¿öýë 10
-6
Îì⋅ ì
À. 2⋅ 10
-5
Îì Á. 5⋅ 10
-4
Îì
Â. 0.50 ì Ã. 5Îì
20.Fyùpnuùu yycryypf rapaap scspryyusnfsù R scspryyusnfsù
xonõoxop 2A ryùpsn ryù» õaùcau õon pofoop
scspryyunuùr on. Fapaap scspryyusn psspxu xy¬psn 5B õa
xsnxssuuù A¥†=0.5 rs» ys.
A. 0.25 ‚r Á. 0.5‚r
Â. 2.5 ‚r Ã.5A
Ñîðîíçîí îðîí
A õóâèëáàð
1. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä.........îðîí ¿¿ñíý.
2. Ýñðýã ÷èãëýëòýé ã¿éäë¿¿ä ................
3. Äàìæóóëàã÷ààð ã¿éõ ã¿éäëèéí ÷èãëýëòýé øóðãèéí äàâøèõ
õºäºë㺺íèéã òîõèðóóëáàë òîëãîéí ýðãýëò íü ñîðîíçîí
........÷èãèéã çààíà. ‡¿íèéã øóðãèéí ä¿ðýì ãýíý.
4. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã
îðîíä õºäºëæ áàéãàà öýíýãò Ẻìä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã
èëýðõèéëýõ âý?
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
5. Ñîðîíçîí îðîí äîòîð õºäëºõ ýåðýã öàõèëãààí öýíýãò
ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýëèéã
øóãàì ‰åð‰åíäèêóëÿð îðæ, äýëãýñýí ãàðûí äºðâºí õóðóó
öýíýãèéí õóðäíû âåêòîðûí ÷èãèéí äàãóó áàéðëàñàí áàéâ.
Ýíä àëü ãàðûã àøèãëàñàí áý?
À. Áàðóóí ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 90
0
ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà)
Á. Áàðóóí ãàð, öýíýãèéí õºäºë㺺íèé õóðäíû
âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.
Â. Áàðóóí ãàð, èíäóêöèéí âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.
Ã. •¿¿í ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 90
0
Ñ ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà.)
6. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã îðîí
äàõü ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã èëýðõèéëýõ
âý?
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
7. 2 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 1.6⋅ 10
-19

ˆë öýíýãòýé Ẻì 100000 êì/ñ õóðäòàé õºäºëíº. Áººìèéí
õóðäíû âåêòîð îðíû èíäóêöòýé 30
0
ºíöºã ¿¿ñãýíý. Ñîðîíçîí
îðîí ÿìàð õ¿÷ýýð Ẻìä ¿éë÷ëýõ âý?
À. 3 6 . 1 ⋅ 10
-11
Í Á. 3 6 . 1 ⋅ 10
-14
Í
Â.
⋅ 4 . 6
10
-11
Í Ã.
⋅ 6 . 1
10
-14
Í
8. 4 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 10 À
ã¿éäýëòýé, 20 ñì óðò øóëóóí äàìæóóëàã÷ áàéâ. Îðíû
èíäóêöèéí âåêòîðò äàìæóóëàã÷ ‰åð‰åíäèêëÿð áàéðëàñàí
áîë ýíý îðîí äàìæóóëàã÷èä ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0Í Á. 800Í
Â. 8Í Ã. 2Í
9. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã Òåñëà íýãæýýð õýìæèõ âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö Á. ªºðèéí
Â. Èíäóêöëýë Ã. Ñîðîíçîí óðñãàë
10. Ñîðîíçîí óðñãàëûí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Òåñëà Á. Ãàóññ
Â. Âåáåð Ã. Ãåíðè
11. Èíäóêöèéí öàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñãýõ ¿íäýñ þó âý?
À. Îðîîìîã äîòîð ñîðîíç õºäëºõ
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë áóé áîëîõ
Â. Ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºëò áóé áîëîõ
Ã. Ÿàõèëãààí ã¿éäýë ã¿éõ
12. Ôàðàäåéí òóðøëàãà þóã õàðóóëàâ.
À. Øóëóóí ñîðîíçîí îðîîìîã äîòîð õºäëºõºä ã¿éäýë
¿¿ñãýõèéã
Á. Ñîðîíçîí îðíû ¿éë÷ëýëýýð öàõèëãààí ã¿éäýë
¿¿ñýõèéã
Â. Îðîîìîã õºäëºõºä ¿¿ñýõ ã¿éäýë õî¸ð ÷èãëýëòýéã
Ã. Ñîðîíçîí îðîîìãèéí õºäëºõºä ¿¿ñýõ ã¿éäýë õî¸ð
÷èãëýëòýéã
13. Áèò¿¿ õ¿ðýýíèé òàëáàéãààð íýâòðýõ ñîðîíçîí óðñãàëûã
ÿìàð àðãóóäàà𠺺ð÷èëæ áîëîõ óó?
À. Òîãòìîë ñîðîíçîíã õºäºëãºõ
Á. Õ¿ðýýíèé òàëáàéã ººð÷ëºõ
Â. Õ¿ðýýã ýðãýëä¿¿ëýõ
Ã. Îðîíã õóâüñãàõ, õ¿ðýýã äåôîðìàöëàõ
14. α cos ? 0S · ýíý ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèé òîìü¸î âý?
À. Ñîðîíçîí óðñãàë Á. Ñîðîíçîí èíäóêö
Â. Àì‰åðûí õóóëü Ã. ’îðåíöûí õ¿÷
15. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð õ¿÷íèé øóãàìàíä
ÿìàð ºíöºã ¿¿ñãýí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéã áàéðëóóëáàë
ò¿¿íä ñîðîçîí îðíîîñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷ òýãòýé òýíö¿¿ áàéõ âý?
À. 90
0
Á. 45
0

Â. 30
0
Ã. 0
0
4. 3ypruùu xaefraùp nepneupukynnð öaauaa ¬urnscsu
r¿ùpsnfsù par»yynar¬up copousou opuu s¿rssc ¿ùn¬nsx
x¿¬ xaauaa ¬urnýx es?
A. µoou E. Eapyyu rap fuùu
B.µssu F.3¿¿u rap fuùu
Â
J
µ.X¿¬ ¿ùn¬nsxr¿ù

17. œóã àøèãëàí ñîðîíçîí îðîíã èëð¿¿ëæ áîëîõ âý?
À. Ñîðîíçîí öýíýã Á. Òóðøèõ öýíýã
Â. ÿéäýëòýé òóðøèõ æààç Ã. Øóëóóí äàìæóóëàã÷
18.Îðîîìãèéí èíäóêöëýëèéã 2 äàõèí áàãàñãàæ ã¿éäëèéã 2
äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä ýíåðãè íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõñýíý Á. 2 äàõèí èõñýíý
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é Ã. 2 äàõèí áàãàñíà.
19. Ñîðîíçîí îðíû øóãàìûí îíöëîã ÿìàð áàéõ âý?
À. Ýõëýë òºãñãºëã¿é áèò¿¿ øóãàì
Á. Ýõëýë òºãñãºëòýé áèò¿¿ øóãàì
Â. Ýõëýë òºãñãºëòýé áèò¿¿ áèø øóãàì
Ã. Ýåðýã öýíýãýýñ ãàðààä ñºðºã öýíýã äýýð äóóñíà
20. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäëèéã àæèãëàõûí òóëä äàðààõ
òóðøèëòûã õèéíý. •ªÂÈÉà äóãóéëíà óó? (2 îíîî)
A.•ýñ îðîîìîã äîòîð ñîðîíçûã õºäºë㺺íã¿é áàðèíà.
Á.Ñîðîíçíû îð÷èìä çýñ îðîîìãèéã õºäºë㺺íã¿é áàðèíà.
Â. Ñîðîíç áà çýñ îðîîìîã õî¸ðûã íýã ç¿ãò èæèë õóðäààð
õºäºëãºíº.
Ã. •ýñ îðîîìîã äýýð ñîðîíçûã õîéä ç¿ã ÷èãë¿¿ëýí áàðèíà.

Á õóâèëáàð
1. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä ......... îðîí ¿¿ñíý.
2. Èæèë ÷èãëýëòýé ã¿éäë¿¿ä òàòàëöàíà.
À. Òèéì Á. ‡ã¿é
Â. Ò¿ëõýëöýíý Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò àëãà
3. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíîîñ ã¿éäýëòýé
äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã èëýðõèéëýõ âý?
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
4. Ñîðîíçîí îðîí äîòîðõ ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ñîðîíçîí
îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýëèéã îëîõäîî
äýëãýñýí ãàðûí àëãà ðóó ñîðîíçîí îðíû èíäóêöèéí øóãàì
‰åð‰åíäèêóëÿð îðæ, ãàðûí äºðâºí õóðóó ã¿éäëèéí ÷èãèéí
äàãóó áàéðëàñàí áàéâ. Ýíä àëü ãàðûã àøèãëàñàí áý? ̺í
õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýë ÿìàð áàéñàí áý?
À. •¿¿í ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 90
0
ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà).
Á. •¿¿í ãàð ã¿éäëèéí äàãóó ÷èãëýíý.
Â. •¿¿í ãàð, èíäóêöèéí âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.
Ã. Áàðóóí ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 90
0
ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà)
5. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã
îðîíä õºäºëæ áàéãàà öýíýãò Ẻìä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã
èëýðõèéëýõ âý?
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã. òB F ·
6. Õîîðîíäîî 1 ì çàéòàé, 1 ì óðò ‰àðàëåëü õî¸ð øóëóóí
äàìæóóëàã÷èéí ñîðîíçîí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ýýð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé ÿìàð íýãæèéã òîäîðõîéëäîã âý?
À. Àì‰åð Á. Âîëüò
Â. Òåñëà Ã. Âåáåð
7. 1 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð
1.6*10
-19
ˆë öýíýãòýé Ẻì 200000 êì/ñ õóðäòàé õºäºëíº.
Áººìèéí õóðäíû âåêòîð îðíû èíäóêöòýé 30
0
ºíöºã ¿¿ñãýíý.
Ñîðîíçîí îðîí ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. %
11
10 3 6 . 1

⋅ ⋅ Á. %
14
10 3 6 . 1

⋅ ⋅
Â.
%
11
10 4 . 6


Ã.
%
11
10 6 . 1


8. 2 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 10 À
ã¿éäýëòýé 40 ñì óðò øóëóóí äàìæóóëàã÷ áàéâ. Îðíû
èíäóêöèéí âåêòîðò äàìæóóëàã÷ ‰åð‰åíäèêóëÿð áàéðëàñàí
áîë ýíý îðîí äàìæóóëàã÷èä ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0 Í Á. 800 Í
Â. 8 Í Ã. 0.5 Í
9. Ñîðîíçîí èíäóêöèéí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Âåáåð Á. Òåñëà
Â. Ãàóññ Ã. Ãåíðè
10. žìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã õýìæèõ íýãæ íü Âåáåð âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö Á. ªºðèéí èíäóêö
Â. Èíäóêöëýë Ã. Ñîðîíçîí óðñãàë
11. Áèò¿¿ äàìæóóëàã÷ õ¿ðýýíèé òàëáàéãààð íýâòðýõ ñîðîíçîí
óðñãàë ººð÷ëºãäºõºä óã õ¿ðýýíä .... ¿¿ñýõèéã
öàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäýë ãýíý. ‡¿ññýí
ã¿éäëèéã èíäóêöèéí ã¿éäýë ãýíý.
12. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäëèéã õýí íýýñýí áý?
À. Õ. Ýñòðàä Á. Ø. ˆóëîí
Â. À. Âîëüò Ã. Ì. Ôàðàäåé
13. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöûí ¿çýãäëèéí ¿åä áèò¿¿
äàìæóóëàã÷èä ¿¿ñýõ ã¿éäëèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Ÿàõèëãààí Á. Ñîðîíçîí
Â. Èíäóêöèéí ã¿éäýë Ã. Èíäóêöëýë
14. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü èíäóêöèéí õóóëèéã çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?
À.
t
R− · ε Á.
t
R· ε
Â.
t
R


· ε Ã.
R
t· ε
15. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð õ¿÷íèé øóãàìä ÿìàð
ºíöºã ¿¿ñãýí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéã áàéðëóóëáàë ò¿¿íä
ñîðîíçîí îðíîîñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷ õàìãèéí èõ áàéõ âý?
À. 90
0
Á. 45
0

Â. 30
0
Ã. 0
0
16. •óðàãò J -r¿ùpsnfsù par»yynar¬up copousou opuu s¿rssc
¿ùn¬nsx x¿¬ xaauaa ¬urnsx es?
A. µoou E. Haauaa
B. µssu F.•aauaa
µ.Eapyyu rap fuùu
17.Àì‰åðûí õ¿÷íýýñ ’îðåíöûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. šàäèóñààð
Á. Ìàññààð
Â. Íýã öýíýãò Ẻìä ¿éë÷èëæ áàéãààãààðàà
Ã. Àëü íü ÷ áèø
18. Îðîîìãèéí èíäóêöëýëèéã 4 äàõèí áàãàñãàæ ã¿éäëèéã 2
äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä ýíåðãè íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõñýíý Á. 2 äàõèí èõñýíý
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é Ã. 2 äàõèí áàãàñíà.
19. Ñîðîíçîí èíäóêöûí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Òåñëà Á. Ãàóññ
Â. Âåáåð Ã. Ãåíðè
B
J
20. Ñîðîíçîí îðîí äàõü ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ñîðîíçîí
îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã . . . . . . . ãýíý.
À. Àì‰åðèéí õ¿÷ Á. ’îðåíöèéí õ¿÷
Â. ˆóëîíû õ¿÷ Ã. Íüþòîíû õ¿÷

 õóâèëáàð
1. Ÿàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý.
À. Òèéì Á. ‡ã¿é
Â. Ÿàõèëãààí îðîí Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò àëãà
2. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì ÿìàãò......... áàéäàã.
3. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì........òóéëààñ
ãàð÷........ òóéë ðóó îðíî.
4. J ã¿éäýëòýé Ì óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã ñîðîíçîí îðîíä α
ºíö㺺ð îðóóëàõàä • õ¿÷ýýð ¿éë÷èëæ áàéñàí áîë ñîðîíçîí
èíäóêö Â-ã îë.
À.
α υSin Q
F
0 · Á.
α jlSin
F
0 ·
Â. α FjlSin 0 · Ã. α υSin FQ 0 ·
5. Ñîðîíçîí óðñãàë ãýæ þó âý?
À. S òàëáàéãààð ýãö íýâòýðñýí ñîðîíçîí èíäóêöèéí
øóãàìûí òîî
Á. S òàëáàéã íýâòðýí ãàðàõ ñîðîíçîí èíäóêöèéí
øóãàìûí òîî
Â. Ñîðîíçîí èíäóêöèéí øóãàìûí òîî
Ã. l óðòûã íýâòðýí ãàðàõ ñîðîíçîí èíäóêöèéí øóãàìûí
òîî
6. ’îðåíöûí õ¿÷íýýñ Àì‰åðûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. šàäèóñààð
Á. Ìàññààð
Â. ÿéäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
Ã. žëãààã¿é
7. 10 À ã¿éäýëòýé 0.1 ì óðò äàìæóóëàã÷èéã 2 Òë èíäóêöëýëòýé
ñîðîíçîí îðîíä 90
0
ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 0.02 Í Á. 0.2 Í
Â. 20 Í Ã. 2 Í
8. 0.1 Òë èíäóêöëýëòýé ñîðîíçîí îðîíä ýãö ÷èãëýëýýð îðñîí
ýëåêòðîäûí õóðä 956 ì/ñ áîë ò¿¿íä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
Ýëåêòðîíû öýíýã 1.6*10
-19
ˆë.
À. 153*10
19
ˆë Á.153*10
-19
Í
Â. 153 Í Ã.1.5*10
-19
Í
9. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ººðèéí èíäóêöèéí Ÿ.Õ.Õ áà
ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºãäºõ õóðäíû õîëáîîã èëýðõèéëýõ
âý?
À.
t
R
n


− · ε Á.
t
R


− · ε
Â. 0j − · ε Ã.
t
R
e


− · ε
10. Ñîðîíçîí îðîí èíäóêöèéí âåêòîðûí ìîäóëûã /Â/ ñîðîíçîí
îðíû âåêòîð íýâòëýí ãàðàõ ãàäàðãóóãèéí òàëáàé S áà
èíäóêöèéí âåêòîð Â ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü âåêòîð •-ûí
õîîðîíäîõ ºíöãèéí êîñèíóñààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ðæâýð ÿìàð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. Èíäóêöëýë
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë
Â. Ñîðîíçîí èíäóêö
Ã. ªºðèéí ñîðîíçîí èíäóêö
11. 0.5 Òë èíäóêöòýé íýã òºðëèéí ñîðîíçîí îðîíä S = 1000
ñì
2
òàëáàéòàé õ¿ðýý îðøèõ áºãººä èíäóêöèéí âåêòîð  áà
õ¿ðýýíèé ãàäàðãóóãèéí íîðìàëèéí õîîðîíäîõ ºíöºã 60
0
.
Õ¿ðýýã íýâòëýí ãàðàõ ñîðîíçîí óðñãàëûí õýìæýýã îë.
À. 250Âá Á. 1000Âá
Â. 0.1Âá Ã. 2.5*10
-2
Âá
12. Äàðààõ òîìü¸îíóóäààñ ñîðîíçîí óðñãàëûí òîìü¸îã îë.
À.
t
R
n


− · ε Á. α cos 0S R ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
α jlSin
F
0 ·
13. Ÿàõèëãààí îðîí, ñîðîíçîí îðîí õî¸ð þóãààðàà òºñòýé âý?
À. ˆóëîíû õ¿÷ äàìæóóëàõ, ¿éë÷ëýëèéí îðîí ¿¿ñýõ,
õ¿÷íèé øóãàìòàé, õ¿÷íèé øóãàì ýõëýë, òºãñãºëòýé.
Á. Îðíîîð äàìæèí õ¿÷ ¿éë÷ëýõ, õ¿÷íèé øóãàìòàé,
õ¿÷íèé øóãàìûí íÿãòààð îðíû ¿éë÷ëýëèéã
áàðèìæààëàõ áîëîìæòîé.
Â. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëä äàìæèõ, õ¿÷íèé øóãàì
íÿãò îð÷èíä îðîí õ¿÷òýé
Ã. Õ¿÷íèé øóãàì íýìýõýýñ ãàð÷ õàñàõ äýýð òºãñºíº
14. Õ¿ðýýã íýâòëýí ãàðàõ ñîðîíçîí óðñãàëûí õýìæýý íü 5*10
-5

ñ õóãàöààíä 10ìÂá-ýýñ 0ìÂá áîëòîë æèãä áóóðàâ. Ýíý
õóãàöààíä õ¿ðýýíèé ö.õ.õ ÿìàð óòãàòàé áàéõ âý?
À. 5*10
11
 Á. 0.1 Â
Â. 0.2*10
3
 Ã. 0.4Â
15. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Àì‰åðûí õóóëü âý?
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
16. Hsrsu fºpnuùu copousou opoup ‰åð‰åíäèêóëÿð ¬urnsnp
xºpºn» õaùraa õººruùu fpaekfopuu papuycur 4 paxuu
uxscrsxuùu fynp f¿¿uuù xyppur na» ººp¬nºx es?
A.16 paxuu uxscrsx E.16 paxuu õaracrax
Â. 4 paxuu uxscrsx F.4 paxuu õaracrax
Ä. ººp¬nºrpºxr¿ù
17.Èíäóêöèéí öàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñýõ ¿íäýñ þó âý?
À. Îðîîìîã äîòîð ñîðîíç õºäëºõ
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë áèé áîëîõ
Â. Ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºëò áèé áîëîà
18. 10À ã¿éäýëòýé 0.1ì óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã 2 Òë èíäóêöëýëòýé
ñîðîíçîí
îðîíä 30
0
ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 1Í Á. 0.1Í
Â. 0.01Í Ã. 10Í
19.Ñîðîíçîí îðíû øóãàì þóã èëýðõèéëýõ âý?
À. Ñîðîíçîí îðîíä îðóóëñàí æèæèã ëóóæèíãèéí õîéä
• òóéëä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé ÷èã
Á. Ÿàõèëãààí îðîíä îðóóëñàí ýåðýã öýíýãò ¿éë÷ëýõ
õ¿÷íèé ÷èã
Â. Ñîðîíçîí îðîíä îðóóëñàí æèæèã ëóóæèíãèéí õîéä
S òóéëä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé ÷èã
Ã. Ÿàõèëãààí îðîíä îðóóëñàí ñºðºã öýíýãò ¿éë÷ëýõ
õ¿÷íèé ÷èã
20. Ñîðîíçîí îðîí õààíà ¿¿ñýõ âý?
À. Ÿàõèëãààí öýíýãèéí áóþó öýíýãòýé áèåèéí îð÷èìä
Á. Ñîðîíçîí þì óó ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí îð÷èìä
Â. Õààíà ÷ õàìààã¿é ¿¿ñýæ áîëíî
Ã. Ñîðîíçîí îðîíã ¿¿ñãýõ áîëîìæã¿é

à õóâèëáàð
1. Ÿàõèëãààí îðîí, ñîðîíçîí îðîí õî¸ð þóãààðàà òºñòýé âý?
À. ˆóëîíû õ¿÷ äàìæóóëàõ, ¿éë÷ëýëèéí îðîí ¿¿ñýõ,
õ¿÷íèé øóãàìòàé, õ¿÷íèé øóãàì ýõëýë,
òºãñãºëòýé.
Á. Îðíîîð äàìæèí õ¿÷ ¿éë÷ëýõ, õ¿÷íèé øóãàìòàé,
õ¿÷íèé øóãàìûí íÿãòààð îðíû ¿éë÷ëýëèéã
áàðèìæààëàõ áîëîìæòîé.
Â.Ñîðîíçîí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëä äàìæèõ, õ¿÷íèé øóãàì
íÿãò îð÷èíä îðîí õ¿÷òýé
Ã. Õ¿÷íèé øóãàì íýìýõýýñ ãàð÷ õàñàõ äýýð òºãñºíº
2. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì ÿìàãò......... áàéäàã.
3. Ñîðîíçîí îðíîîñ ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷ íü
........ ‰ðî‰îðöèîíàëü áàéíà.
4. J ã¿éäýëòýé l óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã  èíäóêöòýé ñîðîíçîí
îðîíä α ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À.
K9 F ·
Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
5. œóã àøèãëàí ñîðîíçîí îðíûã èëð¿¿ëæ áîëîõ âý?
À. Ñîðîíçîí öýíýã Á. Òóðøèõ öýíýã
Â. ÿéäýëòýé òóðøèõ æààç Ã. Øóëóóí äàìæóóëàã÷
6. Àì‰åðûí õ¿÷íýýñ ëîðåíöûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. šàäèóñààð
Á. Íýã öýíýãò Ẻìä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
Â. Ìàññààð
Ã. ÿéäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
7. 5 ñì óðò, 25 À ã¿éäýë ã¿éæ áàéãàà äàìæóóëàã÷èä 50ìÍ õ¿÷
¿éë÷èëíý. Ñîðîíçîí îðîí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä
‰åð‰åíäèêóëÿð áîë ñîðîíçîí èíäóêöèéã îë.
À. 0.04Òë Á. 0.4 Òë
Â. 4 Òë Ã. 0.004 Òë
8. 1.2⋅ 10
-4
Òë èíäóêöëýëòýé ñîðîíçîã îðîíä ýãö ÷èãëýëýýð
îðñîí ýëåêòðîíû õóðä 400 ì/ñ áîë ò¿¿íä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 768⋅ 10
-4
Í Á. 768 ⋅ 10
-19
Í
Â. 768 ⋅ 10
-23
Í Ã. 768 Í
9. Ãåíðè - ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö Á. Èíäóêöëýë
Â. Ñîðîíçîí óðñãàë Ã. Äàìæóóëàã÷èéí óðò
10. Ñîðîíçîí ÷àíàðòàé áîäèñûí íýã òºðºë þó âý?
À. Äèàñîðîíçîí áîäèñ Á. Ôåððîñîðîíçîí áîäèñ
Â. Šàðàñîðîíçîí áîäèñ Ã. Á¿õ õàðèóëò çºâ
11. Ôåððîñîðîíçîí ÷àíàðòàé áîäèñóóä òîäîðõîé íýã
òåì‰åðàòóðààñ äýýø òåì‰åðàòóðò ôåððîñîðîíçîí ÷àíàð
íü ¿ã¿é áîëäîã. Ýíý òåì‰åðàòóðûã ......... ãýíý.
12. Èíäóêöèéí ã¿éäýë íü ãàäíà ñîðîíçîí óðñãàëûí
ººð÷ëºëòèéã ...... ýðìýëçýëòýé ñîðîíçîí îðíûã
¿¿ñãýõýýð ÷èãëýñýí áàéíà. ‡¿íèéã ’åíöèéí ä¿ðýì ãýíý.
À. Õ¿÷òýé áîëãîõ Á. Íýìýãä¿¿ëýõ
Â. Ñààòóóëàõ Ã. Áàãàñãàõ
13. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí óðñãàëûí òîìü¸î
âý?
À. α lSin 0j F ∆ · Á. α cos 0S R ·
Â. α υQ0Sin F · Ã.
t
R
n


− · ε
14. Ñîðîíçîí îðîí èíäóêöèéí âåêòîðûí ìîäóëûã /Â/ ñîðîíçîí
îðíû âåêòîð íýâòëýí ãàðàõ ãàäàðãóóãèéí òàëáàé S áà
èíäóêöèéí âåêòîð Â ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü âåêòîð •-ûí
õîîðîíäîõ ºíöãèéí êîñèíóñààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ðæâýð ÿìàð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. Èíäóêöëýë Á. Ñîðîíçîí óðñãàë
Â. Ñîðîíçîí èíäóêö Ã. ªºðèéí ñîðîíçîí èíäóêö
15. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ’îðåíöûí õ¿÷íèé òîìü¸î
âý?
À. α υQ0Sin F · Á. α lSin 0j F ∆ ·
Â.
K9 F ·
Ã.
2
1 2
r
K K
F ·
16. Xeurexeu refan uarapuruùr yfcaup pyy»un»ss. •arapur
pyy forfron copousour oùpfyynaxap uarapur copousourooc
fynxsrpse. ¥yuuùr na» faùnõapnax es?
À. •arapur copousnorpcouoop
Á. •arapur uaxunraau»cauaap
Â. •arapurf uupykuuùu ryùpsn yyccsussp
Ã. €opousoup uupykuuùu ryùpsn yyccsussp
Ä. €opousou ususrnsrpcsussp
17. µapaax uaxunraau fexeeper»yyp pssp nrap suepru nrap
sueprup xyeuppar es? 3ee xapransaar forfoouo yy?
1. uaxunraau syyxaup (nnufka) a. uaxunraau suepru
rspsnp
2. reuepafopf b. uaxunraau suepru pynaaup
3. xepenryypf c. xepenreeuuù suepru
uaxunraaup
4. õafapeù d. uaxunraau suepru kuuefuk
sueprup
e. xuruùu suepru uaxunraaup
A. 1b 2a 3c 4d Á. 1b 2c 3d 4a
Â. 1b 2a 3c 4e Ã. 1a 2b 3c 4e
Ä. 1b 2c 3d 4e
18.
3ypar pssp copousou opoup ususrf
õeeruùu xepenceu repuùr ysyyn»ss.
Eeer sypruùu õaefraù pssp, uaruùu
syyuuù paryy papuyc uu õaraccau
cnupanuap xepenceu. •susrf õeeruùu
fyxaù anu faùnõap 3OB õs?
A. Eeer sepsr ususrfsù, ypaaupax
xepenreeu.
Á. Eeer ceper ususrfsù, ypaaupax xepenreeu.
Â. Eeer sepsr ususrfsù, xyppcax xepenreeu.
Ã. Eeer ceper ususrfsù, xyppcax xepenreeu.
Ä. Eeer ususrryù, »urp xepenreeu.
19. α T0eSin F · òîìü¸îãîîð ÿìàð õ¿÷èéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Àì‰åðèéí õ¿÷ Á. ’îðåíöèéí õ¿÷
Â. ˆóëîíû õ¿÷ Ã. Íüþòîíû õ¿÷
20. Ñîðîíçîí íýâòð¿¿ëýí ÷àíàð íü âàêóóìûíõààñ àðàé èõ

( ) 1  µ
áàéäàã áîäèñóóäûã . . . . . .ãýíý.
À.‰àðà ñîðîíçîí Á. Äèàñîðîíçîí
Â. Ôåððîñîðîíçîí Ã. Òîãòìîë ñîðîíçîí
Õýëáýëçýõ õºäºë㺺í
А.Õóâèëáàð
1.Xyyxpuùu fornooruu caenyypur fsuuespuùu õaùpuaac uu
xasaùnraap seup uu opxueon nrap xepenreeu xuùx es?
A.xsnõsnssx E.paeuux
B.sprsnpsx Ã. xepnexryù
2. Hsr» xyrauaaup xsnõsnssx xsnõsnsnuùr foor .................rsus.
A.ye E. paefar»
B.qas F.panaùu
3.¥ensu eep¬unerpex rapuu xy¬uùu yùn¬nsnssp nearpax
xsnõsnsnuùr ......................rsus.
A.yufpax xsnõsnssn E.uaùpar xsnõsnssn
B.Anõapran xsnõsnssn F.Anu uu ¬ õuu
4. Xsnõsnssnuùu yeuùr xsr»ux usr» anu es?.
A. T E.ν B.
0
ω
F. c
5. Rypuuup õsxsncsu a¬aa õa raferafuk pyy»uuruùu uuu»
fepx kyraapaa apunxau õs?.
A.xyppafran uu panaùuaac xaraapua.
E.xyppafran uu xyppuaac xaraapua
B.apunfrax syùn õaùxryù
F.xyppafran uu uun»unfssc xaraapua.
6. Rypuuup syycsu a¬aauu xsnõsnsnuùu foùpox paefar»
uu.....................xaraapua.
A.panaùuaac. E.a¬aauu raccaac.
B.uun»unfssc. F.xyupuùu xy¬ussc.
7. •axunraau opou, copousou opou usr usrsupss xyeupax
yssrpnuùr ky rs» uspnsx es?.
A.xsnõsnssn
E.uaxunraau xsnõsnssn
B.copousou xsnõsnssn
F.uaxunraau copousou xsnõsnssn.
8. 3ee õu¬urpcsu forLëor on.
A.
( )
0 0
ϕ ω υ + · t Sin

E.
( ) t Sin B λ ω υ
0
* ·
B.
( ) t Sin a ν υ * ·

F.
( ) 2 / *
0 0 0
π ϕ ω ω υ + + · t Sin a
9. Sprsu foùpoupoo õaùraa xsnõsnssx xepenreeuuù »uuss rapra»
faùnõapna.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
10. Maferafuk pyy»uu rs» kyr oùnro» õaùua es?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
11.Haùpar xsnõsnssë ãýæ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. Rypuuu pyy»uu 2 ruuyfap 40 ypaa xsnõsnss» õaùean
xsnõsnssnuùu paefar»uùr on.
A. 20c E.20Fu
B.0,33Fu F.0,33T
13. 0,1ñ
-1
paefar»faù xsnõsnsnuùu foùpox paefar»uùr on.
A.
1
2

ñ π
E.
1
2 . 0

ñ π
B.
1
20

ñ π
F.
1
2 . 0

ñ π
14.Maferafuk pyy»uuruùu ypf 20cr õon xsnõsnsnuùu yeuùr
on.
g
= 10r/c
2
rs» ys.
A.2c E.10c
B. ñ π 2 F. ñ π 8 . 2
15. Xsnõsnssx xepenreeuuù xyynu t ñìSin x π 20 · õon 2 cekyup
eurepcuuù papaax uun»unfuùr on.
A.20cr E.0
B.40cr F. c π
16. Fkùreucuùu sap¬ur kóã ysyynsx es?
A. µonruouu qpoufuí uuussp ssnsx õaùpnanur
Á. µonruouu panaéöur
Â. µonruouu qpoufuu uuussp ýçnsx õaùpnan õonou
ponruouu paefar»uùr
Ã. µonruo fapax ¬urnsn õonou ponruouu qpoufûã
uuussp ssnsx áaùpnanur
17. Ãàðìîíèê õýëáýëçëèéã õèéæ áàéãàà áèåèéí øèëæèëò
õ = 0.9 SiŽ3˜(ì) õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã áîë ò¿¿íèé
õóðäàòãàëûí äàëàéöûã îë.
À. 0.1 ì/ñ
2
Á. 0.3 ì/ñ
2

Â. 0.96 ì/ñ
2
Ã. 1 ì/ñ
2

18. Xsnõsnssnuùu xypssup yycsx uaxunraau copousou
xsnõsnsnuùr na» yn yufpaax õonox es?
A.µaefar»uùr usrsrpyynsx
Á.†oupeucaòopuu õarfaar» opoororuùu uupykunýëèéã
2-ur usrsrpyynus.
Â.Fapuaac uu fs»ssx suepru erue.
Ã.Fapuu yensu eep¬nerpex xy¬ssp anõapua.
19. ’îðåíöûí õóâèðãàëò ÿìàð ñèñòåìä òîõèðîõ âý?
À.•ºâõºí èíåðöèàë ñèñòåìä
Á. Èíåðöèàë áóñ ñèñòåìä
Â. žìàð ÷ ñèñòåìä
20. Áîñîî áàéðëàëòàé ê=4 Í/ì õàòòàé ‰¿ðøèíä m=1 êã
ìàññòàé à÷ààã áýõëýí ‰¿ðø ñóíààã¿é áàéðëàëààñ
÷ºëººòýé òàâüæ õýëáýëç¿¿ëæýý. Š¿ðøíèé õýëáýëçëèéí
¿åèéã îë.
À. 2π ñ Á. 5ñ
Â. 3ñ Ã. 3.14ñ
Б. Õóâèëáàð
1. µapaax xepenreeuyypuùu anu uu xsnõsnssx xepenreeu õs?.
A.uaruùu pyy»uu caenax E. ropu ypanpax
B.yc ypcax F. õerõer euxpex
2.Eyfsu xsnõsnssx xyrauaar xsnõsnsnuùu.........................rsus.
A. ye E.paefar»
B. qas F.panaùu
3. Xsnõsnsnuùu panaùu uu õaraccaap xscsr xyrauaauu papaa
xsnõsnssn sorcoxoop õaùean .....................rsus.
A. uaùpar xsnõsnssn E.anõapran xsnõsnssn
B.yufpax xsnõsnssn F. anu uu ¬ õuu
4. Xsnõsnsnuùu paefar»uùr anèuaap uu fsrpsrnspsr es?.
A. Fu E.c B.r F.ν
5.Rypuuup õsxsncsu a¬aa õa raferafuk pyy»uuruùu uuu»
fepx kyraapaa nnraafaù es?.
A.yùn¬uncsu xsnõspssp
E.nnraa õaùxryù
B.nypuuuù xaf õa pyy»uuruùu ypfaap
F. õyuaax xy¬uuù rapan yycsn
6. Maferafuk pyy»uuruùu foùpox paefar» íü .........xaraapua.
A. µanaùuaac E.a¬aauû raccaac
B.µyy»uuruùu ypf F.Lun»unfssc
7.•axunraau copousou xsnõsnssn nrap xsnxssup yycsx es?.
A.opoororfoù
E.par»yynar÷faù
B.koupeucafopfoù
F.opooror, êoupeucafopooc forfcou xsnõsnsnuùu
xypssup
8. µapaax fsrufrsnyypuùu anu uu see õs?.
A.
,
_

¸
¸
+ ·
0 0
2
ϕ
π
ω
T
a2os x

E.
,
_

¸
¸
+ ·
T
t B2os x
π
ϕ
2
0
B.
( )
0
2
ϕ
π
+ ·
T
a 2 o s x

F.
( )
0 0
ϕ ϕ + · t a2os x
9. „esouaucuu auurfaù fanur xapyyncau »uuss rapra»
faùnõapna.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
10.Rypuuu pyy»uu rs» kyr oùnro» õaùua es?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
11. Auxuu qas rs» ky es?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. Maferafuk pyy»uu 30 ypaa xsnõsnssxpss 1 ruuyf
sapuyyncau õon xsnõsnssnuùu yeuùr on.
A.30Fu E.2c
B.0,03T F.0,5v
13.
1
2

ñ π
foùpox paefar»faù pyy»uuruùu xsnõsnsnuùu
paefar»uùr on.
A.20c
-1
E.2c
-1

B.1c
-1
F.0,5v
14.Rypuuuù xaf 0,1 H/r. ¥yup 0,1 kr a¬aa pyy»nsxsp
xsnõsnsnuùu ye nrap õaùx es?.
A. ñ π 2 E. ñ π 2 . 0
B. ñ π 20 F. ñ π 2 . 0
15. t ñìSin x π 40 · xyynuap xsnõsnssx rafepuan usruùu
panaùuur on.
A.4r E.40cr
B. π 2 F. π 40
16. Õýëáýëçýõ õºäºë㺺íèé êèíåìàòèê òýãøèòãýë

,
_

¸
¸
+ ·
4
0
π
ωt 2os i i
áîë õýëáýëçýã÷ öýãèéí õóðäíû
äàëàéö ÿìàð áàéõ âý?
À.
ω
0
x 1 ·
Á. ω
2
0
x
1 · Â.
ω
2
0
x
1 ·

17. Ãàðìîíèê õýëáýëçýë ãýæ þó âý?
À. Øèëæèëò íü êîíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèàð
ººð÷ëºãääºã õýëáýëçýë
Á. Äàëàéö íü êîñèíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèàð
ººð÷ëºãääºã õýëáýëçýë
Â. Ôàç íü êîñèíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã
õýëáýëçýë
18. Ìàòåìàòèê ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿å ™ = 2 π ñåêóíä
áàéõûí òóëä ò¿¿íèé óðò õýäýí ìåòð áàéõ õýðýãòýé âý?
À. 0.248 ì Á. 0.5 ì
Â. 9.81 ì Ã. 0.347 ì
19. Äàðààõ õ¿÷í¿¿äèéí àëü íü ãàðìîíèê õýëáýëçýë ¿¿ñãýõ âý?
(òîãòìîë íü ýåðýã áîë)
À. • = - kx
2
Á. • = - kx Â.•=•
O
”–—
2
ω ˜
20. Ôàç, äàëàéö, äàâòàìæ íü èæèë õàðèëöàí ‰åð‰åíäèêóëÿð
õî¸ð õýëáýëçëèéã íýìýõýä ’èññàæóãèéí ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ
âý?
À. Ýëëè‰ñ Á. Òîéðîã
Â. Šàðàáîë Ã. Øóëóóí

Â. Õóâèëáàð
1. Xsnõsnssx xepenreeuuù see »uuussr on.
A.-ynyy uupsx E.caenyypaap caenax
B.€anxu ynssx F.ourou uucsx
2.Xsnõsnssr¬ õue fsuuespuùu õaùpuaacaa xarruùu xonpox
saùr xsëõsnçnuùu..........................rsus.
A.¥e E.µaefar» B.qas F.panaùu
3.„esouaucuu yep panaùu
A.Hxcsus E.Earacaua
B.forfron õaùua F.Torfeopryù
4. Xsnõsnsnuùu ye äaefar»aac ............... xaraapua.
A.uyyp E.ypeyy
B.yn F.õara
5.Snpse nusuu xsnõsnssx xepenreeuuù fsrufrsn uu
raferafukuùu xyeup u»un xsnõspfsù õaùpruùu y¬up ky es?.
A.Eyrpsspss xsnõsnssx xepenreeu y¬upaac
E.sus õon cauarcapryù syùn
B.õyuaax xy¬ yùn¬unpsr y¬èpaac
F.u»un xsnõspryù õaùpar
6. Rypuuu pyy»uuruùu xsnõsnsnuùu ye uu,............. xaraapua.
A.panaùuaac E.a¬aauu raccaac
B.pyy»uuruùu ypfaac F.uun»unfssc
7.Xsnõsnsnuùu xypssup nrap ryùpsn yycsx es?.
A.¬ur uu eep¬nerpex
E.xsr»ss uu eep¬nerpex
B.xsr»ss ¬urnsn uu eep¬nerpex
F.forfron
8.†ooppuuaf uu xyrauaauaacaa xaraapau kocuycuu xyynuap
eep¬nerpex xsnõsnsýëuùr ................................xsnõsnssn rsus.
A.yufpaax E.anõapran
B.uaùpar F. anu uu ¬ õuu
9. „esîíàícûu xopfoù fanur xapyyncau »uuss rapra»
faùnõapna.................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
10.Xsnõsnsnuùu xypss rs» ky es?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................
11. Haùpar xsnõsnssn xuù» õyù usruùu uun»unf x xyrauaa ˜-
ssc xaraapax rpaqukuùr pypcsn.
12.4usuk pyy»uuruùu paefar» uu 2c
-1
õon foùpox paefar»uùr
on.
A.
1
2

ñ
E. ñ π
B.
1
4

ñ π
F.
1 −
ñ π

13.€ucfer usr xsnõsnssxpss 6c xyrauaa sapuyynpar õon sus
cucferuùu paefar»uùr on.
A.1,6c
-1
E. 6c
-1

B.1,6c F.6c
14. 6cr panaùufaù kocuuycuu xyynuap xsnõsnssx usruùr Ž/2
qasap foxupox uun»unfuùr on.
A. ñì 6 E. ñì π 3
B. ñì π 2 F. 0
15. t ñìSin x π 40 · xyynuap xsnõsnssx rafepuan usruùr
auxuu qasur on.
A.0 E.40cr
B. ñì π 2 F. ñì π
16. Rypuuup õsxsncsu a¬aa õa raferafuk pyy»uuruùu uuu»
fepx kyraapaa apunxau õs?.
A. xyppafran uu panaùuaac xaraapua.
Á. xyppafran uu xyppuaac xaraapua
Â. apunfrax syùn õaùxryù
Ã. xyppafran uu uun»unfssc xaraapua
17. Ìàòåìàòèê ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿å Ò = 1 ñ áàéõûí
òóëä ò¿¿íèé óðò õýäýí ìåòð áàéõ õýðýãòýé âý?
À. 0.248 ì Á. 0.5 ì
Â. 9.81 ì Ã. 0.347 ì
18. Maferafuk p¿¿»uuruùu ypfur 2 paxuu õaracra», raccur 2
paxuu uxscrsesn xsnõsnsnuùu ¿e na» ººp¬nºrpºx es?
A. 4 paxuu uxscus Á.
2 2
paxuu uxscus
B.
2
paxuu uxscus Ã.
2
paxuu õaracua
Ä. 4 paxuu õaracua
19. Š¿ðøèí ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿åèéí òîìü¸îã îë.
À.
l
g
T π 2 · Á.

m
T π 2 ·
Â. e2 T π 2 · Ã.
m

T π 2 ·
Ä.
g
l
T π 2 ·
20. Maferafuk pyy»uuruùu ypf 20cr õon xsnõsnsnuùu yeuùr
on. g = 10r/c
2
rs» ys.
A.2c Á.10c
Â. c π 2 Ã. c π 8 . 2
Â. Õóâèëáàð
1.Rypuuup a¬aa syyrssp fsuuespuùu uu õaùpnanaac
xepenreæ opxueon.......................nearpaua.
A.Xsnõsnssn E.Sprsnpsx xepenreeu
B.3eexeu cyuranf F.anu uu ¬ õuu
2.€yuaparyù, »uuryù yfcaup pyy»uncsu racc õyxuù õueuùr
.........................pyy»uu rsus.
A.Rypuuùu E.Maferafuk
B.4usuk F.Anu uu ¬ õuu
3.Yufpax xsnõsnsnuùu panaùu xyrauaauu fypuup
A.Hxcsus E.Earacaua
B.Torfron õaùua F.Torfeopryù
4.Toùpox paefar» uu paefar»aac ......................... xaraapua.
A.Lyyp E.Ypeyy
B.¥n F.õara
5. Maferafuk pyy»uuruùu ye 2c õon paefar»uùr on.
A. 2c
-1
E.0,5c
-1
B.4¬c
-1
F. ¬c
-1
6. Xsnõsnsnuùu qas uu xsnõsnssr¬ usruùu fyxaùu sruuu psx
õaùpunûr fopopxoùnox..........................kr.
A.eupep E.saù
B.xyrauaa F.euuer
7. Xsnõsnsnuùu xypssup yycsx uaxunraau copousou
xsnõsnsnuùr na» yn yufpaax õonox es?.
A.µaefar»uùr usrsrpyynsx
E.†oupeucafopuu õarfaar» opoororuùu uupykuëýn
2-ur usrsrpyynus.
B.Fapuaac uu fs»ssx suepru erue.
F.Fapuu yensu eep¬nerpex xy¬ssp anõapua.
8.Torcouu forLëor on.
A.
m

T π 2 · E.
g
l
T π 2 ·

B.
2
e
T π 2 · F. e2 T π 2 ·
9.Xsnõsnssx xepenreeu ,rexauuk xepenreeueec nnarpax
ouunoruùr
foxupyyn ...................................................................................................
.............................................................................................................
10.4usuk pyy»uu rs» ky
es? ........................................................................................................
........................................................................................................
11.Haùpar xsnõsnsnuùu suepãè xapranarpax xyynuùr
forLëon....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
........................................................................ 12.Xsnõsnsnuùu ye uu 4c
õaùx pyy»uuruùu foùpox paefar»uùr
on.
A.0,5¬c
-1
E.4¬c
-1
B.8¬c
-1
F. 2¬c
-1
13.Rypuuuù xaf 1kr/c
2
. ¥yup 1kr a¬aa pyy»nsxsp xsnõsnsnuùu
ye nrap õaùx es?.
A.2¬c E.0,2¬c
B.20 ¬c F.0,2 ¬c
14. µyy»uu usr õyfsu xsnõsnssxpss 6c xyrauaa sapuyynpar õon
sus cucferuùu paefar»uùr on.
A. 1/6c
-1
E.6c
-1
B.1/6c F.6c
15.Xsnõsnssx xepenreeuuù xyynu t ñìSin x π 10 · õon 1ñåê
eurepcuuù papaax uun»unfuùr on
A.20cr E.0 B.40cr F.¬c
16. Ãàðìîíèê õýëáýëçýë õèéæ áàéãàà áèåèéí øèëæèëò
t Sin x 3 9 . 0 · (ì) õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã áîë ò¿¿íèé
õóðäàòãàëûí äàëàéöûã îë.
À. 0.1ì/ñ
2
Á. 0.3ì/ñ
2

Â. 0.96ì/ñ
2
Ã.8.1ì/ñ
2
17. Š¿ðøèíä ä¿¿æèëñýí 1 êã à÷àà t Sin x π 2 3 · /ì/
òýãøèòãýëýýð èëýðõèéëýãäýõ ãàðìîíèê õýëáýëçýë õèéíý.
Õºäºë㺺í ýõýëñíýýñ õîéø 1ñ-èéí äàðàà à÷àà ÿìàð
êèíåòèê ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. 9π
2
Æ Á 36π
2
Æ
Â. 18π
2
Æ Ã.0
18.Xsnõsnssx xepenreeuuù xyynu t ñìSin x π 20 · õon 2
cekyup eurepcuuù papaax uun»unfuùr on.
A.20cr Á.0 Â.40cr D. c π
19. m=400ãð ìàññòàé áèåèéã K=1000Í/ì õàòòàé ‰¿ðøèíä
ä¿¿æëýõýä õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä âý?
À. 50Ãö Á. 40Ãö Â. 45Ãö
Ã. 58Ãö Ä. 38Ãö
20. Maferafuk p¿¿»uuruùu xsnõsnçýë
,
_

¸
¸
+ ·
6
10 5 . 0
π
t Sin i

xyynuap nearpaua . µapaaxu õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã on•
X(0)=? l=? ? · ν ™=?

Äîëãèîí/ iåõàíèê, öàõèëãààí ñîðîíçîí /
À. Õóâèëáàð
1. µonruou rs» ky es?
A. nypuuup xsnõsnssn fapàxur
E. ycaup xsnõsnssn fapàxur
B. xapurxaù op¬uup xsnõsnssn fapàxur
F. xsnõsnsnuùr
2. Äèôðàêö àæèãëàãäàõ íºõöëèéã ñîíãî.
À. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòààñ èõ
Á. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòààñ áàãà
Â. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòòàé îéðîëöîî áàéõ
Ã. Óñíû ãàäàðãàä
3. µonruouu ypfur .............. ycrssp fsrpýrëýpsr âý?
A. α E.
β

B. λ F.
γ
4. Äonruouoop ¬yxar ky seerpper es?
A. racc seerpue E. suepru seerpeue
B. xsnõsnssn seerpeue F. qas seerpeue
5. Hnrf op¬uup pyy ...........fapua
A. xyppau E. ypaau
B. yn F. õara
6. Õyuuù ¬uxsup couorpox pyyuu ponruouu paefar» ............
saecapf õaùua
A. 0,17Fu E. 17Fu-20000Fu
B. 20000Fu-ssc ux F. ∞ → 0
7.
ð 600 ã m ·
ìàññòàé áèåèéã ì % / 1000 · õàòòàé ‰¿ðøèíä
ä¿¿æëýõýä õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä áîëîõ âý?

8. žrap ponruouyypur korepeuf rsx es?
A. xoëp ponruouu ypf oùponuoo
E. apunxau paefar»faù
Â. äonruouu ypf uu u»un , qasuu nnraa uu forfron
F. õyõuùn ponruouyyp
9. Fkùreucuùu sap¬rur faùnõapna
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................
10. žrap yssrpnuùr ponruouu puqpaku rs» uspëspsr es?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................... .......
11. Ÿaxunraau copousou ponruou rs» ky es?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. 100 c
-1
paefar»faù 200r/c xyppfaù fapax ponruouu ypfur
on
A. 2r E. 0.5r
B. 300r F. 100r
13. 2r ponruouu ypffaù õereep 340r/c xyppfaù fapax
ponruouu paefar»èéã on
A. 680 c
-1
E. 0,005 c
-1B. 342 c
-1
F. 170 c
-1

14. Tycãanuu euuer nrap õaùxap fyccau õa oùcou rspnuùu
uaupar xoopoupoo òsru euuer yycrsx es?
A. 0 E. 30
0
B.45
0
F.60
0
15. ñ T 005 . 0 · ¿åòýé õýëáýëçýë ì 175 . 7 · λ óðòòàé
äîëãèîí ¿¿ñãýñýí áîë ýíý äîëãèîíû òàðàõ õóðäûã îë.

16. 200Ãö äàâòàìæòàé 340ì/ñ õóðäòàé òàðàõ äîëãèîíû óðòûã
îë.
À. 1.7ì Á. 0.17ì
Â. 17ì Ã. 170ì
17. Äîëãèîíû ôðîíòûí öýã á¿õýí íü äîëãèîíû øèíý ¿¿ñã¿¿ð
áîëíî. ‡¿íèéã þó ãýæ íýðëýõ âý?
À. Ãþéíãåíñûí äîëãèîí
Á. Äîëãèîíû èíòåðôåðåíö
Â. Äîëãèîíû ¿¿ñã¿¿ð¿¿ä
Ã. Ãþéíãåíñûí çàð÷èì
18. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû õóãàðëûí çºâ áàðèìòûã
ñîíãî.
À. šàäèîëîêàöè
Á. Øèëýí àÿãàòàé óñàíä ä¿ðñýí õàëáàãà õóãàðõàé
õàðàãääàã
Â. ‡¿ëíýýñ ðàäèî äîëãèîí áóöàæ èðäýã.
19. Õýëáýëçëèéí õ¿ðýý 2.5Ãí èíäóêöëýëòýé îðîîìîã, 1.5 ìêÔ
áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðààñ òîãòîîíî. Õýëáýëçëèéí
¿åèéã îë.
À.
π
3
10 * 8 . 3

ñ Á.
π
3
10 * 38

ñ
Â.
π
3
10 * 38 . 0

ñ Ã.
π
3
10 * 380

ñ
20. e2 T π 2 · òîìü¸îíû ƒ ÷ õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ íü . . . . .
. . þì.
À. Ôàðàä Á. Ãåíðè
Â. Ãåðö Ã. Ñåê
-1

Б. Õóâèëáàð
1.•rap ponruouur xeupneu rsx es?:
A.ponruou fapax ¬urnsnfsù usruùu xepenreeuuù
¬urnsn napanennu
E. ponruou fapax ¬urnsnfsù usruùu xepenreeuuù
¬urnsn nepneupukynnp
A. usruùu xepenreeuuù ¬urnsn napanennu
E. usruùu xepenreeuuù ¬urnsn nepneupukynnp
2.Xapurxaù op¬uup xsnõsnssn fapaxur ...........................rsus.
A.ìexauuk xepenreeu E.rexauuk xsnõsnssn
B. rexauuk ponruou F.rypyù xepenreeu
3.µonruouu ypf rs» ky es?.
A.usruùu xepenreeuuù necau sar
E.xarruùu eupep usryypuùu xoopoupox saù
B.u»un qasfaù xsnõsnss» õyù papaancau xoëp
usruùu xoopoupox saù
F.scpsr qasfaù xsnõsnss» õyù papaancau xoëp
usruùu xoopoupox saù
4.Äèôðàêö íü ãàæèã ìºí ¿¿?
À. ̺í
Á. Áèø
Â. •àðèìäàà ìºí, çàðèìäàà áèø
5.‚p¬uu fepen õa............xaraap¬ , pyy xapunuau apunryù
xyppfaù fapua
A.xsnõpssc E.eureueec
B.unrfaac F.ypfaac
6. 20000Fu-ñ äýýø äàâòàìæòàé äîëãèîí íü
À. Èíôðà àâèà
Á. Äóóíû äîëãèîí
Â. Õýò àâèà
Ã. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí
7. Äóóíû äîëãèîí àãààðààñ óñàíä øèëæèõýä äîëãèîíû óðò íü õýä
äàõèí ººð÷ëºãäºõ âý? Äóóíû äîëãèîí òàðàõ õóðä àãààðò 340ì/ñ,
óñàíä 1435ì/ñ
8.µonruouu uufepqepeuu rs» ky es?.
A.xoëp ponruou usr usrf xyp¬ õue õues psr»ux,
cynpyynax yssrpsnuùr
E.korepeuf ponruouyypur
B. u»un õuu ypffaù ponruouyyp õue õues psr»ux,
cynpyynax yssrpsnuùr
F. korepeuf ponruouyypur usrf xyp¬ õue õues psr»ux,
cynpyynax yssrpsnuùr
9. Äàðààõ öàõèëãààíñîðîíçîí äîëãèîíû òºð뺺ñ àëü íü õàìãèéí
èõ äîëãèîíû óðòòàé âý?
À. Õýò ÿãààí òóÿà Á. Íèë óëààí òóÿà
Â. šåíòãåí òóÿà Ã. šàäèîäîëãèîí
10.µonruouu puqpaku a»urnarpax uexuenuùr fopopxoùn.
...................................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................................................
11.Mexauuk ponruou, uaxunraau copousou ponruouu nnraar
rapra. ........................................................................................................
...................................................................................................................
.
..............................................................................................................
12.Xsnõsnssnuùu ye uu 0,5c õa 20r/c xyppfaù fap» õyù
ponruouu ypfur on.
A.10r E.40r
B.0,025r F.20,5r
13. µonruouu ypf uu 4r áà 340r/c xyppfaù fapax ponruouu
yeuùr on.
A.85c E.0,01c
B.344c F.1360c
14.Fspsn, oùnror¬ xaefraùfaù 30
0
euuer yycrsu fyccau õon
oùnfuu euuer nrap õaùx es?.
15.ªíäºð äàâòàìæòàé äîõèîíû ìîäóëÿöèéã ÿìàð çîðèëãîòîé
õýðýãëýäýã âý? Òàéëáàðëàí áè÷.
...................................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................................................
16. λ ponruouu ypffaù rouoxporaf rspnuùu sarp »u»ur
xsr»ssfsù fyuranar õuu pyryù caap õaùpnyyn»ss. µsnrsu
psspõ puqpakuuùu sypruùu fºep ky a»urnarpax es?
A. cnekfp E. uaraau fonõo
B. xap fonõo Ã. λponruouu ypffaù rspsn
µ. λ ponruouu ypffaù rspsn õa xap fonõo
17.Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçýë ÿìàð õýëõýýíä ¿¿ñýõ âý?
À. Îðîîìîãòîé
Á. Äàìæóóëàã÷òàé
Â. ˆîíäåíñàòîðòàé
Ã. Îðîîìîãòîé, êîíäåíñàòîðààñ òîãòñîí õýëõýýíä
18. e2 T π 2 · òîìü¸îíû ”÷ õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ íü . . . . .
. . þì.
À. Ôàðàä Á. Ãåíðè
Â. Ãåðö Ã. Ñåê
-1

19. Õýëáýëçëèéí õ¿ðýý 2.5Ãí èíäóêöëýëòýé îðîîìîã, 1.5 ìêÔ
áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðààñ òîãòîîíî. Õýëáýëçëèéí
äàâòàìæèéã îë.
À. 259Ãö Á. 2.59Ãö
Â. 82.5Ãö Ã. 0.259Ãö
20. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçëèéã þóíû òóëä
ìîäóëÿöëàäàã âý?
À. Äóóíû õýëáýëçëèéã ºñãºõ
Á. Äóóíû õýëáýëçëèéã ñóëðóóëàõ
Â. Õýðýãöýýò ìýäýýëëèéã öàõèëãààí ñîðîíçîí
äîëãèîíîîð àëñàä äàìæóóëàõ
Ã. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã ºñãºõ áóþó
áóóðóóëàõ
 õóâèëáàð
1. •rap ponruouur fyyu rsx es?
A. ponruou fapax ¬urnsnfsù usruùu xepenreeuuù
¬urnsn napannenu
E. ponruou fapax ¬urnsnfsù usruùu xepenreeuuù
¬urnsn nepneupukynnp
B. usruùu xepenreeuuù ¬urnsn napannenu
F. usruùu xepenreeuuù ¬urnsn nepneupukynnp
2. Äóóíû äîëãèîí ÿìàð îð÷èíä òàðàõ âý?
À. Õèéä Á. Õèé áîëîí âàêóóìä
Â. Øèíãýí, õèé, âàêóóì, õàòóó áèåä
Ã. Õèé, øèíãýí, õàòóó áèåä
3. Xyuuù ¬uxsup coucorpox ponruouur .................ponruou rsus.
A. uuqpa E. pyyuu
B.ynufpa F. ¬aura
4. Äîëãèîí òàðæ áàéãàà ÷èãëýëèéí äàãóó áàéðëàñàí
õîîðîíäîî λ çàéòàé öýã¿¿äèéí õýëáýëçëèéí ôàçûí çºðºº
ÿìàð áàéõ âý?
À. π Á. π 2
Â.
2
π
Ã. π 3
5. Äîëãèîíû îéëòûí ºíöãèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À. α Á.
β
Â.
γ
Ã.
ϕ
6. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçýë îãòîðãóéä òàðõàõ ¿çýãäýë
àëü íü âý?
A. šàäèî äîëãèîí Á. Ãàçàð õºäëºëò
Â. Äóó àâèà ãàðàõ Ã. Óñíû ãàäàðãà äýýð
¿¿ñýõ äîëãèîí
7. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíóóäûã äîð æàãñààâ. •¿¿íýýñ
áàðóóí òèéø äîëãèîíûã òîäîðõîéëîõ ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿í
ºññºí áàéõààð äàðààëóóëñàí áàéíà âý?
šàäèî äîëãèîí Èíôðà óëààí òóÿà ‡çýãäýõ ãýðýë Õýò ÿãààí
òóÿà šåíòãåí òóÿà Ãàììà òóÿà
Ñàíàìæ: Ãàììà òóÿà õàìãèéí ºíäºð ýíåðãèòýé öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí
A. äîëãèîíû äàëàéö Á. äîëãèîíû óðò
Â. äîëãèîíû äàâòàìæ Ã. äîëãèîí òàðàõ õóðä
8. Äîîðõ ¿çýãäë¿¿ä ãýðëèéí äîëãèîëîã øèíæèéã èëýðõèéëíý
ãýäýãòýé ñàíàë íýã áàéâàë "Òèéì¨ ãýäãèéã, ñàíàë çºðæ
áàéãàà áîë "‡ã¿é¨ ãýäãèéã ñîíãîíî óó?
1. Ãýðëèéí èíòåðôåðåíöè Òèéì ¯ã¿é
2. Ãýðëèéí äàðàëò Òèéì ¯ã¿é
3. Ãýðëèéí äèôðàêö Òèéì ¯ã¿é
4. Ôîòîýôôåêò Òèéì ¯ã¿é
A. Òèéì, ‡ã¿é, Òèéì, ‡ã¿é
Á. ‡ã¿é, ‡ã¿é, ‡ã¿é, Òèéì
Â. ‡ã¿é, Òèéì, ‡ã¿é, Òèéì
Ã. Òèéì, Òèéì, ‡ã¿é, Òèéì
Ä. Òèéì, ‡ã¿é, Òèéì, Òèéì
9. Äàðààõ öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû àëü òºðºë íü èõ
äàâòàìæòàé âý?
À. šàäèîäîëãèîí Á. šåíòãåí òóÿà
Â. ‡çýãäýõ ãýðýë Ã. Õýò ÿãààí òóÿà
10. µonruou oùx xyynur õu¬
...................................................................................................................
............................................................................................
11. Äóðüäñàí (1.Óñíû ãàäàðãà äýýðõ äîëãèîí )
(2. Õèé äýõü äóóíû äîëãèîí )
(3. ðàäèî äîëãèîí ) äîëãèîíóóäûí àëü íü
õºíäëºí äîëãèîí âý?
À. 1 Á. 1 áà 3
Â. 2 Ã. 1 áà 2
12. Äîëãèîíû óðò íü 20ì, ò¿¿íèé òàðàõ õóðä 5ì/ñ áîë äîëãèîí
¿¿ñãýã÷èéí õýëáýëçëèéí äàâòàìæ õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 25ñ
-1
Á. 4ñ
-1
Â. 0.25ñ
-1
Ã. 100ñ
-1
13. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº îð÷èí ðóó íýâòðýõýä
äîëãèîíû óðò íü 2 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû ºíäºð íàì
õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñíý Á. 2 äàõèí áàãàñíà
Â. 4 äàõèí áàãàñíà Ã. ªºð÷ëºãäºõã¿é
14. Äóó äàâòàìæ íü ººð÷ëºã人ã¿é áàéõàä ò¿¿íèé ÷àíãà ñóë
íü þóíààñ õàìààð÷ ººð÷ºãäºõ âý?
À. Äîëãèîíû äàëàéöààñ
Á. Äîëãèîíû ôàçààñ
Â. Äîëãèîíû óðòààñ
Ã. Äîëãèîí òàðàõ õóðäààñ
15. Äîëãèîíû õóðä 440ì/ñ, äàâòàìæ 40Ãö áîë õýëáýëçëèéí ¿å
þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 0.025ñ Á. 11ñ
Â. 1/11ñ Ã. 480ñ
16. Äîëãèîí òàðõàæ áàéãàà ÷èãëýëèéí äàãóó áàéðëàõ
õîîðîíäîî λ 3 çàéòàé öýã¿¿äèéí ôàçûí çºð¿¿ ÿìàð áàéõ
âý? / λ-äîëãèîíû óðò /
À. π 6 Á. π 6 . 0
Â. π 60 Ã. π 06 . 0
17. λ 3 · d òîðûí òîãòìîëòîé äèôðàêöûí òîð äýýð λ
äîëãèîíû óðòòàé ãýðýë íîðìàëààð òóñíà. Õî¸ðäóãààð
ýðýìáèéí ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ ºíöãèéí ñèíóñûí óòãûã
îë.
À . 2/3 Á. 3/2
Â. 5/2 Ã. 2/5
18. Èíòåðôåðåíöëýæ áàéãàà õî¸ð òóÿàíû ôàçûí çºð¿¿

2
π
ϕ· ∆ áîë ýäãýýð òóÿàíû î‰òèê çàìûí õàìãèéí áàãà
ÿëãàà ÿìàð áàéõ âý?
À.
4
λ
Á.
2
λ
Â.
4

Ã.
4

19. Õî¸ð êîãåðåíò äîëãèîí èíòåðôåðåíöèéí ìàêñèìóì ¿¿ñãýæ
áàéõûí òóëä î‰òèê çàìûí ÿëãàà íü ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
À. ( )
2
* 1 2
λ
+ · ∆ n l ..... 2 . 1 . 0 · n
Á.
( ) λ * 1 2 + · ∆ n l
..... 2 . 1 . 0 · n
Â. ( )
2
* 1
λ
− · ∆ n l ..... 2 . 1 . 0 · n
Ã. λ n l · ∆ ..... 2 . 1 . 0 · n
20. 10 ñì-ä 250 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä
áàéõ âý?
À. 0.4 ìì Á. 0.04ìì
Â. 4ìì Ã. 0.004ìì

Ã. Õóâèëáàð
1. Äîëãèîíû òóñãàëûí ºíöãèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À. α Á.
β
Â.
γ
Ã.
ϕ
2. Äàðààõ öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû òºð뺺ñ àëü íü
õàìãèéí áîãèíî äîëãèîíû óðòòàé âý?
À. šåíòãåí òóÿà Á. ‡çýãäýõ ãýðýë Â.
šàäèîäîëãèîí Ã. Õýò ÿãààí òóÿà
3. Èíòåðôåðåíöëýæ áàéãàà õî¸ð ãýðëèéí äîëãèîíû ôàçûí
çºð¿¿
π ϕ· ∆
áîë òýäãýýðèéí î‰òèê çàìûí ÿëãàà ÿìàð
áàéõ âý?
À.
4
λ
Á.
2
λ
Â.
4

Ã.
4

4. Ήòèê çàìûí çºðºº íü
0
9000 U
áàéõàä ÿìàð äîëãèîíû
óðòòàé ¿çýãäýõ ãýðëèéí ìàêñèìóì íºõöºë áèåëýõ âý?
À.
0
4500 1 · λ
Á.
0
3500 1 · λ
Â.
0
5500 1 · λ
Ã.
0
4000 1 · λ
5. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº ð¿¿ íýâòðýõýä äîëãèîíû
óðò íü 2 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû òàðàõ õóðä õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí áàãàñíà Á.2 äàõèí èõýñíý
Â. 4 äàõèí áàãàñíà Ã. 4 äàõèí èõýñíý
6. Àæèãëàã÷ààñ 9 êì çàéä öàõèëàõ àÿíãàíû äóó íü ãýðýë
àæèãëàãäñíààñ õîéø ÿìàð õóãàöààíû äàðàà ñîíñäîõ âý?
Àãààðò äóó òàðàõ õóðä 330ì/ñ
À. 20ñ Á. 27.2ñ
Â. 22ñ Ã. 272ñ
7. Äîëãèîíû óðò 4 êì, õýëáýëçëèéí ¿å íü 200ñ áîë äîëãèîí
òàðàõ õóðä ÿìàð áàéõ âý?
À. 20ì/ñ Á. 0.2ì/ñ
Â. 200ì/ñ Ã. 0.02ì/ñ
8. Äîëãèîíû õóðä 640ì/ñ, äàâòàìæ íü 80Ãö áîë õýëáýëçëèéí
¿å õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 0.01ñ Á. 0.02ñ
Â. 0.03ñ Ã. 0.1ñ
9. šàäèî õ¿ëýýí àâàã÷èéí õýëáýëçëèéí õ¿ðýýã 50ì óðòòàé
äîëãèîíä òîõèðóóëæýý. 25ì óðòòàé äîëãèîíä òîõèðóóëàõûí
òóëä õýëáýëçëèéí õ¿ðýýíèé êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæèéã
õýðõýí ººð÷ëºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñãýíý Á. 4 äàõèí èõýñãýíý
Â. 2 äàõèí áàãàñíà Ã. 4 äàõèí áàãàñíà
10.
υ
c
n · -òîìü¸îãîîð ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Îð÷íû àáñîëþò õóãàðëûí èëòãýã÷
Á. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû óðò
Â. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû äàâòàìæ
Ã. Âàêóóìä ãýðýë òàðàõ õóðä
11. šåíòãåí òóÿàíû äîëãèîíû óðò íü . . .. áàéíà.
À.
ì
11
10 6 . 1


Á.
ì
11
10 16


Â.
ì
11
10 3 . 1


Ã.
ì
11
10 13


12. Õýëáýëçëèéã ìîäóëÿöëàõ ¿çýãäëèéã òàéëáàðëàæ áè÷.
.......................................................................................................
...................................................................................................................
...............................................................................................
13. Ãýðëèéí ÿìàð äîëãèîíóóä èíòåðôåðåíöèä îðäîã âý?
À. Äàâòàìæ èæèë, ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Á. Äàëàéö íü èæèë, ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Â. Íýãíèéíõ íü äàâòàìæ íºãººãèéíõººñ 2 äàõèí èõ
ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Ã. ‡¿ñãýã÷ýýñýý ãàðààä òýäíèé òóóëæ èðñýí çàé
èæèëõýí áîë
14. Äèôðàêöûí òîðîí äýýð λäîëãèîíû óðòòàé ãýðýë
íîðìàëèàð òóñ÷ýý. Òîðûí òîãòìîë λ 2 · d áîë 2 ýðýìáèéí
ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ ºíöãèéã îë.
À. 90
0
Á. 30
0
Â. 45
0
Ã. 60
0
15. 300Ãö äàâòàìæòàé 500ì/ñ õóðäòàé òàðàõ äîëãèîíû óðòûã
îë.
À. 0.6ì Á. 0.1ì Â. 1.77ì Ã. 1.66ì
16. Äàðààõ äîëãèîíóóäààñ àëèéã íü àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò
îíîøëîãîîíä àøèãëàäàã âý?
1-èíôðà àâèà 2-äóóíû äîëãèîí 3-õýò àâèà
À. 1 Á. 1 áà 2 Â. 3 Ã. 1 áà 3
17. Äîëãèîíû äàâòàìæèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýõ âý?
À. α Á.
β
Â. ν Ã. λ
18. ˆîíäåíñàòîðûí õàìãèéí èõ öýíýã 20íˆë, õàðèí õýëõýýí
äýõü õàìãèéí èõ ã¿éäëèéí õ¿÷ 1À áîë âàêóóì äàõü
äîëãèîíû óðòûã îë. Óã óðò äýýð õýëáýëçýõ õ¿ðýýíèé
òîõèðãîî õèéãäæýý.
À. 3.8ñì Á. 0.38ì
Â. 38ì Ã. 3.8ìì
19. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº ð¿¿ íýâòðýõýä äîëãèîíû
óðò íü 4 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû òàðàõ õóðä õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõýñíý Á. 4 äàõèí áàãàñíà
Â. 2 äàõèí èõýñíý Ã. 2 äàõèí áàãàñíà
20. Äîëãèîíû óðò 5 êì, õýëáýëçëèéí ¿å íü 200ñ áîë äîëãèîí
òàðõàõ õóðä áàéõ âý?
À. 25ì/ñ Á. 2.5ì/ñ
Â. 250ì/ñ Ã. 25ñì/ñ
Ãýðýë ãåîiåòð îïòèê
À. Õóâèëáàð
1. Ãýðýë îéõ íü ò¿¿íèé ÿìàð ÷àíàðûã õàðóóëäàã âý?
À. ªíöºã òýíö¿¿ãèéí
Á. Ãýðýë Ẻìëºã ÷àíàðòàéã
Â. Ãýðýë äîëãèîí ÷àíàðòàéã
Ã. Îéõûã
2. •óðàã äýýðõ ëèíç íü ÿìàð õýëáðèéí ëèíç âý?
À. Õàâòãàé ã¿äãýð
Á. Õ¿íõýð ã¿äãýð
Â. Õàâòãàé õ¿íõýð
Ã. Õ¿íõýð
3. Ÿýãýí ãýðýë ¿¿ñãýã÷ýýñ à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E
0
áàéâ.
‡¿ñãýã÷ýýñ 3à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò ÿìàð áàéõ âý?
À. E=E
0
/3 Á. E=E
0
/9
Â. E=E
0
/ 3 à Ã. E=3E
0
4. Àëü íü îéëòûí õóóëü âý?
À. Ãàäàðãóó äýýð òóññàí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí
íîðìàëü, îéñîí öàöðàã ãóðàâ õîîðîíäîî
‰åð‰åíäèêóëÿð áàéíà.
Á. Òóññàí öàöðàã, îéñîí öàöðàã õîîðîíäîî
‰åð‰åíäèêóëÿð áàéíà. ̺í íýã õàâòãàé äýýð
îðøèíî.
Â. Òóññàí öàöðàã, îéñîí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí
íîðìàëü 3 íýã õàâòãàé äýýð îðøèíî. ̺í òóñãàëûí
ºíöãèéí ìîäóëü îéëòûí ºíöãèéí ìîäóëüòàé òýíö¿¿
áàéíà.
Ã. Òóññàí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü íýã øóëóóí
äýýð îðøèíî.
5.Õàâòãàé òîëèíîîñ à çàéä áàéãàà áèå áîëîí ò¿¿íèé ä¿ðñ
õîîðîíäîî ÿìàð çàéòàé áàéõ âý?
À. à çàéòàé Á. 3à çàéòàé
Â. 2à çàéòàé Ã. 0.5 à çàéòàé
6.•óðàã äýýð ëèíçèéí ãîë î‰òèê òýíõëýã, ãîë ôîêóñ …•
áèåòèéã ¿ç¿¿ëýâ. žìàð ä¿ðñ ãàðàõ âý?
À. Áîäèò æèæãýðñýí Á. Áîäèò òîìîðñîí
Â. Õóóðìàã æèæãýðñýí Ã. Õóóðìàã òîìîðñîí ä¿ðñ
7. Áºìáºëºã òîëèí äýýð òóññàí ãýðýë õàà÷èõ âý?
À. Òîëèíû î‰òèê òºâèéã äàéðàí ãàðñàí öàöðàã îéõäîî
î‰òèê òýíõëýãòýé ‰àðàëëåëü áàéíà.
Á. Òîëèíû î‰òèê òºâèéã äàéðàí ãàðñàí öàöðàã îéõäîî
ôîêóñûã äàéð÷ ºíãºðíº.
Â. Òîëèíû ôîêóñûã äàéðñàí öàöðàã îéãîîä áóöàæ
çàìààðàà ÿâíà.
Ã. Òîëèíû î‰òèê òºâèéã äàéðñàí öàöðàã îéãîîä áóöàæ
çàìààðàà ÿâíà.
8. Ãýðëèéí á¿ðýí óðñãàë 200ëì áàéõ èçîòðî‰ ¿¿ñãýã÷èéí ãýðëèéí
õ¿÷èéã îë.
À. 16êä Á. 160êä
Â. 0.16êä Ã. 1.6êä
9. ’uusssp usefspcsu rspsn xaa¬ux es?
A. Puusuùu onfuk ron fsuxnsrrsù napanenu uaupar
nuusssp usefspcuuù papaa fyyuuù qokycur paùpua.
Á. Puusuùu onfuk ron fsuxnsrfsù napanenu uaupar
nuusssp usefpsxpss onfuk fsuxnsrfsù napanenu
õonuo.
Â. Puusuùu onfuk òºeuùr paùpcau uaupar nuusssp
usefpsxpss onfuk fsuxnsrfsù napanenu õonuo.
Ã. Puusuùu onfuk òºeuùr paùpcau uaupar nrap ¬
uaupar nèíçssp uýefpssp onfuk fýuxnsrfsù
napanenu õonuo.
10. Ãýðëèéí õóãàðàë ãýæ þó âý?
À. Ãýðýë ÷èãëýëýý ººð÷ëºõ
Á. Ãýðýë íýã îð÷èíä òàðàõ
Â. Ãýðýë íýã îð÷íîîñ ººð îð÷èí ðóó íýâòðýõäýý
÷èãëýëýý õàäãàëàõ
Ã. Ãýðýë íýã îð÷íîîñ íºãºº îð÷èíä íýâòýð÷ ÷èãëýëýý
ººð÷ëºõ
11.Í¿äèéã î‰òèêèéí õóâüä ÿàæ òºñººëºõ âý?
À. ã¿äãýð òîëü Á. Õ¿íõýð ëèíç
Â. Õ¿íõýð òîëü Ã. ÿäãýð ëèíç
12. Õîëûí õàðàà ìóóäñàí õ¿í õ¿í ÿìàð øèë ç¿¿õ âý?
À. Ÿóãëóóëàã÷ ëèíç Á. Ñàðíèóëàã÷ ëèíç
Â. Åðäèéí øèë Ã. Íàðíû øèë
13. 2 ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçýíä áèåèéí öóãàìàí õýìæýý 5
äàõèí ºññºí áîë ëèíçýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàéã îë.
14.ªºðººñºº 5 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 2 äàõèí ºñãºõ
ã¿äãýð ëèíçèéí ôîêóñûí çàéã îë.
15. Õýâèéí í¿ä ä¿ðñèéã õààíà ãàðãàõ âý?
À. Øàð òîëáîí äîòîð
Á. Øàð òîëáîíû ãàäíà
Â. Øàð òîëáîí äýýð

16. Òîìðóóëàã÷ øèëíèé ºñãºëò 5 áîë î‰òèê õ¿÷èéã îë.
17. Ÿóãëóóëàã÷ ëèíçýýñ 50 ñì çàéä áàéñàí áèåèéí ä¿ðñ 2 äàõèí ºñºæ
ãàðíà Ôîêóñûí çàéã îë.
18. Äýnrsu õa õueuùu xoopoupox saù ƒ=5r. µsnrsu pssp 4
paxuu ºccºu p¿pc ¿¿csxuùu fynp nrap onfuk x¿¬fsù
nuusuùr õuesc nrap saùp õaùpnyynax es?
19. Xoopoupoo 90° ºuuºr ¿¿crscsu 2 xaefraù fonu sypruùu
xaefraùp nepneupukynnp õaùpna»ss.
3ypruùu xaefraùfaù napannenu
rspnuùu uaupar sxuuù (1) fonuu äýýð
45°-uùu ºuurººp fyca» xoëp paxu
fonuuooc oùe. õ-r auurnau 2 paxu
fonuuooc rspnuùu uaupar nrap
¬urnsnp fapaxur on
À. 1 E. 2
B. 3 F. 4 µ. 5
20. ‚nfuk cucferuùu rspnuùí öàöðaruùu sarur syparf ¿s¿¿nse.
µoop pypupcau cucfer¿¿pssc anu uu
un¿¿ foxupoxur on.
A. Rpoekuuùu annapaf
2
1
2 3 4
5
4 5
0
E. •upau pypau
B.ªcrºpºr uun
F. H¿puuù onfuk cucfer
µ. Anu uu ¬ õuu
Б. Õóâèëáàð
1. Ta xaefraù fonuuooc υ forfron xyppaap äºõºæ áàéâàë
ä¿ðñ ¬uuu fauü ðóó nrap xyppaap îéðòîõ es?
À. 2
υ
E.
υ
B.0
F.
υ
/ 2 µ.4
υ
2. Hurrsu nuusuùu forLëor fîäîðõîéë.
À.
Y a F
1 1 1
+ · Á.
Y a
aY
F +
·
1

Â.
2
R
F · Ã.
R
F
2
·
Ä.
( )

,
_

¸
¸
+ − ·
2 1
1 1
1
1
R R
n
F
3. Îéðûí õàðàà ìóóòàé õ¿í ÿìàð ëèíçòýé í¿äíèé øèë õýðýãëýõ âý?
À. Ÿóãëóóëàã÷ ëèíç
Á. Ñàðíèóëàã÷ ëèíç
Â. Åðäèéí øèë
Ã. Íàðíû øèë
4. ä¿ðñýýð ÿìàð ëèíçèéã òýìäýãëýõ âý?
À. ÿäãýð Á. Õîòãîð
Â. Áºìáºëºã òîëü Ã. Àëü íü ÷ áèø
5.Õàâòãàé òîëèíä áèåèéí ä¿ðñèéã ÿàæ áàéãóóëàõ âý?
À. Îéñîí öàöðàãóóäààð
Á. Òîëèíû ãàäàðãàä ‰åð‰åíäèêóëÿð òàòàæ
Â. Îéñîí öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí îãòîëöëîîð
Ã. Òîëèí òýãø õýìèéí áàéãóóëàëòààð
6. Îéðûí õàðàà ìóóòàé õ¿í íîìîî í¿äíýýñýý 50ñì çàéä áàðèàä
í¿äíèé øèëã¿é óíøèâ. Èéì õ¿íèé íîì óíøèõäàà ç¿¿õ í¿äíèé
øèëíèé î‰òèê õ¿÷ õýä áàéõ âý?
À. 3 ä‰òð Á. 0.3 ä‰òð
Â. 2 ä‰òð Ã. 0.2 ä‰òð
7. 25 êä õ¿÷òýé ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéí á¿ðýí óðñãàëûã îë.
À. 100ëì Á. π 100 ëì
Â. 10ëì Ã. π 10 ëì
8. Puusuùr nrap xyrapnuu unfrsr¬fsù op¬uup opyynõan
nuus õaùx ¬apeapaa á¿psu anpax es?
A. Puusuùu rafepuanfaù apun xyrapnuu unfrsr¬fsù
op¬uup opyynõan
Á. Puusuùu rafepuanuu xyrapnuu èëòrsr¬ssc 2 paxuu
ux xyrapnuu èëfãsr¬fsù op¬uup opyynõan
Â. Puusuùu rafepuanuu xyrapnuu unfrsr¬ssc 2 paxuu
õara xyrapnuu unfrsr¬fsù op¬uup opyynõan
Ã. Eðººñºº uursx õonor»ã¿é
9. ªºðººñºº 10 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 3 äàõèí ºñãºõ ã¿äãýð
ëèíçèéí ôîêóñûí çàéã îë
À. 75ñì Á. 7.5ñì
Â. 0.75ñì Ã. 750ñì
10.
Y a F
1 1 1
+ · òîìü¸îíû à ‰àðàìåòð íü . . . . . . .. áîëíî .
À. Ôîêóñûí çàé
Á. ’èíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
Â. ’èíçíýýñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
Ã. Àëü íü ÷ áèø
11. ’èíç, òîëèíû ôîêóñûí çàéí óðâóó õýìæèãäýõ¿¿í
Z
J
1
·
èéã . . . ..
ãýíý.
À. Ήòèê õ¿÷
Á. Ôîêóñûí çàé
Â. ’èíçíýýñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
Ã. ’èíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
12. 4 ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçýíä áèåèéí øóãàìàí õýìæýý 3 äàõèí
ººð÷ëºãäñºí áîë ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàéã îë.
À. 33ñì Á. 35 ñì
Â. 40ñì Ã. 60 ñì
13.
"
+
· òîìü¸îíû H -ð ÿìàð
õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Ä¿ðñèéí ºíäºð
Ã. Áèåèéí ºíäºð
14. ÿäãýð òîëèíä ä¿ðñ áàéãóóëàõàä öýã áîëîí áèåèéí
ä¿ðñ ÿìàð áàéõ âý?
À. Õóóðìàã, øóóä, óðâóó Á. Áîäèò ä¿ðñ
Â. Øóóä, óðâóó ä¿ðñ Ã. Óðâóó ä¿ðñ
15. Ãýðýë õóãàðàõ íü ò¿¿íèé ÿìàð ÷àíàðûã õàðóóëàõ âý?
À. Ãýðýë ýð÷òýé ÷àíàðûã
Á. Ãýðýë øóëóóí çàìààð òàðàõã¿éã
Â. Ãýðýë õî¸ðäìîë ÷àíàðòàéã
Ã. Ãýðýë äîëãèîí ÷àíàðòàéã
16. Õ¿íõýð òîëèíîîñ 12 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ä¿ðñ 7 ñì
çàéä ãàðíà.Òîëèíû ºñãºëòèéã îë.
À. 0.58 Á. 0.68
Â. 0.8 Ã. 0.7
17. Ôîòîíû ìàññûã ýëåêòðîíû ìàññòàé òýíö¿¿ ãýæ ¿çâýë
ýíåðãè íü ÿìàð áàéõ âý?
À.
4
14
10 6


Á.
4
14
10 7Â.
4
14
10 5


Ã.
4
14
10 8


18. 6 ýÂ ýíåðãèòýé ôîòîí ìåòàëûí ãàäàðãóó äýýð òóñàõàä
3.5ýÂ ýíåðãèòýé ýëåêòðîí ñóãàðàí ãàðñàí áîë ãàðàëòûí
àæëûã îë?
À. 2.5ýÂ Á. 25ýÂ
Â. 0.25ýÂ Ã. 250ýÂ
19. Ìåòàë äýýð òóñàæ áàéãàà ãýðëèéí äîëãèîíû äàâòàìæ ν ,
ýëåêòðîíû ãàðàëòûí àæèë À, ñóãàðñàí ýëåêòðîíû êèíåòèê
ýíåðãè

9
áîë ýäãýýð íü ÿìàð õàìààðàëòàé âý? /‹- Šëàíêèéí
òîãòìîë /
À.

9 1 " − · ν
Á.

9 1 " + · ν

Â.

"9 "1 + · ν
Ã.

9 1
"
⋅ ·
ν
20. Áîäèñûí õóãàðëûí èëòãýã÷ ãýðëèéí ºíãºíººñ õàìààðàõ
¿çýãäëèéã ãýðëèéí . . . . . . . ãýíý.
À. Èíòåðôåðåíö Á. Äèôðàêö
Â. Òóéëøðàë Ã. Äèñ‰åðñ


 õóáèëáàð
1. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñûí çàéã òîäîðõîéë.
À.
( ) )
1 1
( 1
1
2 1
R R
n
F
+ − ·
Á.
R
F
2
·
Â.
R F
2 1
· Ã.
Y a
aY
F +
·
1
2. 1-ð îð÷íû õóãàðëûí èëòãýã÷ íü Ž
1
, ò¿¿íä ãýðýë òàðàõ õóðä

1
υ, 2-ð îð÷íû õóãàðëûí èëòãýã÷ íü Ž
2
, ò¿¿íä ãýðýë òàðàõ
õóðä
2
υ áîë äàðààõü èëýðõèéëë¿¿äèéí àëü íü çºâ âý?
A.
1
2
2
1
υ
υ
·
n
n
Á.
2
1
2
1
υ
υ
·
n
n
Â.
2
2
1
1
n
n υ
υ
·
3. ê[ T 30 · ãýðëèéí õ¿÷òýé ÷èéäýíãèéí öàöðóóëàõ ãýðëèéí
íèéò óðñãàëûã îë.
À.
15

ëì Á. π 12 ëì
Â. π 5 . 7 ëì Ã. π 120 ëì Ä.
π 2
15
ëì
4. ˆèíî òåàòðûí äýëãýöýí äýýðõ êèíîíû ä¿ðñ 10ì*4ì
õýìæýýòýé áºãººä ò¿¿íèé ãýðýëò¿¿ëýã íü 80ëê áàéâ. Äýëãýö
äýýð òóñàõ ãýðëèéí óðñãàëûã îë •
À. 320ëì Á. 3200ëì Â. 32ëì
Ã. 2ëì Ä. 0.5ëì
5. • ôîêóñûí çàéòàé, öóãëóóëàã÷ ëèíçýýñ à çàéä áàéðëàñàí
áèåèéí ä¿ðñèéí áàéðëàëûã F a F 2  òîõèîëäîëä çóð.
6. •ýðãýëýý ¿¿ñýõ íü ÿìàð ¿çýãäýëòýé õîëáîîòîé âý?
À. Ãýðëèéí äèôðàêö Á. Ãýðëèéí õóãàðàë
Â. Ãýðëèéí äèñ‰åðñ Ã. Ãýðëèéí òóéëøðàë
7. Ãýðëèéí öàöðàã 1-ð îð÷èíîîñ 2-ð îð÷èíä øèëæèõ ¿åä
òóñãàëûí ºíöºã 30
0
, õóãàðëûí ºíöºã 60
0
áàéâ. 2-ð îð÷èíòîé
æèøñýí 1-ð îð÷íû õàðüöàíãóé õóãàðëûí èëòãýã÷ ÿìàð áàéõ
âý?
À.
3
2
Á.
2
3
Â.
3
1
Ã. 3
8. Íîìîí äýýð áàéãàà çóðãèéí ºíäºð ‹=5ñì, äýëãýöýí äýýð
ãàðñàí çóðãèéí ºíäºð ‹=0.95ì áàéâ. Õýðýâ ý‰èäèàñõî‰ûí
îáüåêòèâîîñ äýëãýö õ¿ðòëýõ çàé b=4 ì áîë îáüåêòèâûí
ôîêóñûí çàéã òîäîðõîéë.
9. 200êä ãýðëèéí õ¿÷òýé ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéí óðñãàë 100ëì áîë
õàðãàëçàõ áèåëýã ºíöãèéí õýìæýýã îë.
10. Áàéãàëèéí ÿìàð ¿çýãäýëä ãýðëèéí õóãàðàõ ¿çýãäýë èë¿¿ òîä
àæèãëàãäàõ âý?
À. Àÿíãà öàõèëãààí öàõèõ Á. Ñîëîíãî òàòàõ
Â. •ýðýãëýý ¿¿ñýõ Ã. Ìàíàí òàòàõ
11. ªºðººñºº 20ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 6 äàõèí ºñãºõ
ã¿äãýð ëèíçíèé ôîêóñûí çàéã îë.
À. 17ñì Á. 18.5 ñì
Â.19.5 Ã. 20ñì
12. Áºìáºëºã òîëèíä ä¿ðñ áàéãóóëàõàä îéñîí öàöðàãèéí
¿ðãýëæëýëýýð ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý ?
À. Õóóðìàã ä¿ðñ Á. Áîäèò ä¿ðñ
Â. Øóóä ä¿ðñ Ã. Óðâóó ä¿ðñ
13. Ä¿ðñèéí ºíäºð H áèåñèéí ºíäºð ‹ ãýâýë
"
+
· -ð ÿìàð
õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Áºìáºëºã òîëèíû îðîéãîîñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
Ã. Áºìáºëºã òîëèíû îðîéãîîñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
14.Äàðààõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü ãýðëèéí óðñãàëûí íýãæ âý?
À. ’þìåí /ëì/ Á. ˆàíäåë /êä/
Â. ’þêñ /ëê/ Ã. Àì‰åð /À/
15. Ãýðëèéí îéõ ¿çýãäýë ¿åä òóññàí ãàäàðãóóãèéí îâãîð òîâãîðûí
õýìæýý ãýðëèéí äîëãèîíû óðòààñ . . . . .áàéõàä òîëèí îéëò
¿¿ñýõ âý?
À. Èõ Á. Áàãà Â. Òýíö¿¿
16.’èíçýýñ 20ñì çàéòàé áèåèéí ä¿ðñ 10ñì çàéä ¿¿ñ÷ýý.
’èíçèéí ôîêóñûí çàé, ºñãºëòèéã îë.
17. 2ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ áèå 40 ñì çàéä áàéðëàíà.
Áèåèéã 15 ñì îéðòóóëàõàä ä¿ðñ õ¿ðòýëõ çàé õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
18. Íýã íü íºãººãººñºº 0.02 ñì çàéòàé 2 íàðèéíõàí çàâñðûí
¿¿ñãýñýí èíòåðôåðåíöèéí çóðãèéã àøèãëàí ãýðëèéí
äîëãèîíû óðòûã îë. Äýëãýöýí äýýðõ áàðààí ñóäëóóäûí
õîîðîíäîõ çàé 0.49 ñì çàâñðóóäààñ äýëãýö õ¿ðòýëõ çàé
200 ñì
À.2*10
-5
ñì Á. 4.9*10
-5
ì
Â. 4.9*10
-5
ñì Ã. 4.9*10
-5
ìì
19. Àëü îð÷èíä õóãàðëûí èëòãýã÷ èõòýé âý?
1-øèë 2-óñ 3- àãààð
À. 1 Á. 2
Â. 3 Ã. 1 áà 3
20. Òóñãàëûí ºíöãèéã 2 äàõèí èõýñãýõýä õóãàðëûí ºíöºã õýä
äàõèí ººð÷ëºãäºõ âý? (i-òóñãàëûí ºíöºã)
À. 2 c–—i Á. 3 c–—i
Â. 2 —iŽi Ã. 3 —iŽi
à õóâèëáàð
1.
"
+
· òîìü¸îíû ‹-ð ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ
âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Ä¿ðñèéí ºíäºð
Ã. Áèåèéí ºíäºð
2. Øèëíèé õóãàðëûí èëòãýã÷ óëààí ãýðëèéí õóâüä Ž
ó
, íîãîîí
ãýðëèéí õóâüä Ž
í
, õºõ ãýðëèéí õóâüä Ž
õ
, áîë ýäãýýð íü àëü
òýíöýë áèøèéã õàíãàõ âý?
À.
A _ g
n n n 
Á.
A g _
n n n  

Â.
_ g A
n n n  
Ã.
g A _
n n n  
3. 20 · d ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ 25 ñì çàéä 14 ñì ºíäºð
áèåòèéã î‰òèê òýíõëýãò ‰åð‰åíäèêóëÿðààð òàâüæýý. žìàð
ºíäºðòýé ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?
4. 6 ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçèíä áèåèéí øóãàìàí õýìæýý 5 äàõèí
ºññºí áîë ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòýëõ çàéã îë.
À. 26 ñì Á. 20 ñì
Â. 28 ñì Ã. 32 ñì
5. Õàâòãàé ã¿äãýð ëèíçèéí áºìáºëºã òàëûí ìóðóéëòûí ðàäèóñ 50
ìì, øèëíèé õóãàðëûí èëòãýã÷ 1.5 áàéíà. ’èíçíýýñ 50ìì çàéä
î‰òèê òýíõëýã äýýð áèåèéã áàéðëóóëàõàä ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?
À. Õóóðìàã òîìîðñîí ä¿ðñ Á. Áîäèò òîìîðñîí ä¿ðñ Â.
Áîäèò æèæãýðñýí ä¿ðñÃ. Õóóðìàã æèæãýðñýí ä¿ðñ
6. œíãèéí áàéãóóëàìæèíä λ=4000
0
U
íèë õºõ ãýðëèéí 3-ð
ýðýìáèéí ìàêñèìóì òºâººñºº 1 ñì çàéä ¿¿ññýí áîë λ=6000
0
U

øàð ºíãèéí 2-ð ýðýìáèéí ìàêñèìóì òºâººñºº ÿìàð çàéä ¿¿ñýõ
âý?
À. 2 ñì Á. 1 ñì
Â. 0.1 ñì Ã. 0.01 ñì
7. 6 ñì-ä 700 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä âý?
À. 0.08ìì Á. 0.8ìì
Â. 0.8ñì Ã. 0.08ñì
8. 6 ýÂ ýíåðãèòýé ôîòîíû ýíåðãèéã Æîóëü íýãæýýð èëýðõèéë.
À.
4
19
10 4 . 6


Á.
4
19
10 6 . 9Â.
4
19
10 96


Ã.
4
19
10 96 . 0


9.Ôîòîíû ìàññ 3 äàõèí èõýñýõýä äîëãèîíû óðò õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí óðòñàíà Á. 3 äàõèí áîãèíîñíî.
Â. 3 äàõèí óðòñàíà Ã. 2 äàõèí áîãèíîñíî.
10.Äèôðàêöûí òîðîí äýýð λäîëãèîíû óðòòàé ãýðýë íîðìàëèàð
òóñ÷ýý. Òîðûí òîãòìîë
λ β* · d
áîë α
Ì
-ð ýðýìáèéí max
àæèãëàãäàõ ºíöãèéí îë.
11. ’èíç, òîëèíû ôîêóñûí çàéí óðâóó õýìæèãäýõ¿¿íèéã. . . . .ãýíý.
À. Ôîêóñûí çàé Á. Ήòèê õ¿÷
Â. ’èíçèéí ºñãºëò Ã. Àëü íü ÷ áèø
12. ÿäãýð ëèíç ãýðëèéã. . . . . . ., õ¿íõýð ëèíç . . . . . .
À. Ÿóãëóóëàõ, ñàðíèóëàõ
Á. Ñàðíèóëàõ, öóãëóóëàõ
Â. 2-óëàà öóãëóóëàõ
Ã. 2-óëàà ñàðíèóëàõ
13. Áèå 10 ä‰òð î‰òèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ 12.5ñì çàéä áàéðëàíà.
Ä¿ðñ õààíà ãàðàõ âý?
14. Äàðààõ ºíãºí¿¿äèéã äîëãèîíû óðòûí äàðààëëààð áàéðëóóë.
ÿãààí,õºõ, íîãîîí, óëáàð øàð,øàð, óëààí, öýíõýð
15. Îíöãîé ñàéí òóéëøðóóëàã÷ áîäèñ àëü íü âý?
À. Óñ Á. Øèë
Â. ’èíç Ã. Øèíãýí òàëñò
16. Óëààí /0.76 ìêì/, ÿãààí/ 0.4ìêì/ ãýðëèéí äîëãèîíóóäûí
äàâòàìæèéã îë.

5. Õ¿íõýð ëèíçýíä ä¿ðñ áàéãóóëàõ àðãà÷ëàëûã òàéëáàðëàí áè÷.
6. Òýíãýðèéí õàÿà óëàéæ õàðàãäàõ íü ãýðëèéí ÿìàð ¿çýãäýëä
õàìààðàõ âý?
À. Ãýðëèéí òóéëøðàë Á. Ãýðëèéí õóãàðàë
Â. Ãýðëèéí äèñ‰åðñ Ã. Ãýðëèéí ñàðíèë
19. Ãýðëèéí äîëãèîí 2 òóéëøðóóëàã÷èéã íýâòýð÷ áàéâ. 2 äàõü
òóéëøðóóëàã÷èéã ÿìàð ºíö㺺ð ýðã¿¿ëâýë íýâòýðñýí ãýðëèéí
ýð÷èì ººð÷ëºãäºõã¿é áàéõ âý?
À. 90
0
Á. 180
0
Â. 45
0
Ã. 270
0
20. Áèåèéã ÿìàð áóäãààð áóäâàë öàöðóóëàëòààð àëäàõ ýíåðãè
èõ áîëîõ âý? Áóäãóóä äóëààí äàìæóóëàëòûí õóâüä àäèë ãýæ
¿ç.
À. Óëààí á. Õàð Â. Ñààðàë Ã.Ÿàãààí
Àòîi, öºi
А Õóâèëáàð
1. Anu snereuf uu xyup snereuf es?
A.
2
He
4
E.
8

16

B.
7

14
F.
92
U

238

2. Ì õyn uyrarur ky rs» uspnspsr es?
A. Paùreu E.Eanurep
B. Raueu F. Epskef
3. šeufreu fyna uu;
A. Snekfpouyypuu ypcran E. 4ofouyypuu ypcran
B. Fenuùu uer F. Anu ¬ õuu
4. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ¿íäñýí E
1
òºëºâèéí ýíåðãè -13.6ý áîë
öî÷èðñîí E
2
òºëºâòºº ÿìàð ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. -3.4ýÂ Á. 34ýÂ
Â. 3.4ýÂ Ã. -0.34ýÂ
5. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ýíåðãè E=-1.5ý áîë óã àòîì ýíåðãèéí
ÿìàð ò¿âøèíä áàéãàà âý?
À. 2 Á. 3
Â. 4 Ã. 1
6.
13
Al
27
uerp xspsu npofou xspsu ueùfpou õaùpar es?
A. •=27, P=13 E. •=27 P=14
Â. •=14, P=13 F. •=13, P=14
7. P=25 •=30 õaùx uer anu uu es?
A
25
…g
30
E.
25
…Ž
30

B.
25
…g
55
F.
25
…Ž
55
8.Àëü íü öýíýãã¿é öàöðàã âý?
À. α Á.
β
Â.
γ
Ã. Àëü íü ÷ áèø
9. Bunucouu karep uu õeeruùr....................... rsus.
10. Äapaax ypeanur uexe» õu¬.

7

14
+?•
8
O
17
+
1
H
1
11. •aupar upsexf sappanuu yep
92
U
238
÷uùu uereec α õeer
uucsu rapua. •eruùu ypeanur õu¬.
A.
92
U
238

2
He
4
+
90
™‹
234
E.
92
U
238

2
He
4
+
90
Ra
234
B.
92
U
238

2
He
4
+
90
P–
234
F.
92
U
238

2
He
4
+Pa
234
12. ’àéìàíû ñåðèéí õÿçãààðûí øóãàìä ÿìàð λõàðãàëçàõ âý?
À. 91.1íì Á. 820íì
Â. 182.2íì Ã. 1093.5íì
13.Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ñ‰åêòðèéí öóâðàëûí áóðóó íýðèéã îë.
À. Áàëüìåðûí öóâðàë Á. Šàøåíû öóâðàë
Â. ’àéìàíû öóâðàë Ã. šåçîðôîðäûí öóâðàë
14.Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõýä ýíåðãè íü
4
19
10 32 . 16íýìýãäñýí áîë ÿìàð äàâòàìæòàé ãýðýë øèíãýýãäñýí âý?
À. Xö
15
10 8 . 2 ⋅ Á. Xö
15
10 24 . 0 ⋅
Â. Xö
15
10 46 . 2 ⋅ Ã. Xö
15
10 6 . 24 ⋅
15.Àëü Ẻìèéí ìàññ èõ âý?
À.
\
Á.
+
β
Â. α Ã. n
16. Snekfpou kyuaac forfpor es?
A. uer E. npofou ueùfpouooc
B. kyuaac ¬ forfoxryù F. aforaac
17. \ ei +
6
3
óðâàëûí ä¿íä α Ẻ캺ñ ãàäíà ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í
¿¿ñýõ âý?
À. n Á.
\
Â.
3
2
+Q Ã.
γ
18.
β
-öàöðàã ãýæ þó âý?
À. Áîäèñ äîòîð õóðäàí ýëåêòðîí òîðìîçëîõîä ¿¿ññýí
öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí óðñãàë
Á. Ãåëèéí àòîìûí öºìèéí óðñãàë
Â. Ýëåêòðîíû óðñãàë
Ã. Ÿºìººñ ¿¿ññýí öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí óðñãàë
19. µapaax ueruùu ypeanur uexeu õu¬?

3
ƒi
7
+?•
5
B
10
+
0
Ž
1

A.
2
He
4
E.
2
He
3

B.
2
He
5
F.
2
He
2

20. 4òopuu(
9

19
) aforp xu¬ussu npofou õaùx es?
A.10 E.19
B.9 F.28
Б Õóâèëáàð
1.Àòîìûí äîòîðõ ýëåêòðîí ýíåðãèý àëäàõàä ÿìàð ¿çýãäýë àæèãëàãäàõ
âý?
À. Ãýðýë øèíãýýõ Á. Ãýðýë öàöðóóëàõ
Â. Ãýðýë öàöðàõã¿é áàñ øèíãýýãäýõã¿é
2.Aforuu ÌÌÌ õyn uyrarur ky rs» uspnspsr es?
A.Raueu E.Epskef
B.Eanurep F. Paùreu
3.d-õeerc uu
A.snekfpouyypuu ypcran
E.qofouyypuu ypcran
B.renuùu uer
F.anu uu ¬ õuu
4.Ìåíäåëååâèéí ¿åëýõ ñèñòåìä áàéãàà ýëåìåíòèéí äóãààð Z íü þóã
èëýðõèéëýõ âý?
À. Ÿàõèëãààí ñààðìàã àòîìûí ýëåêòðîí á¿ðõ¿¿ë äýõü
íèéò ýëåêòðîíû òîî ýñâýë äîòîðõ íèéò ‰ðîòîíû òîî
Á. Ýëåêòðîí, ‰ðîòîíû íèéëáýð òîî
Â. Ÿºìèéí äîòîðõ íåéòðîíû òîî
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
5. Àëü íü Šàøåíû ñåðèéí õÿçãààð øóãàìä õàðãàëçàõ äîëãèîíû óðò âý?
À. 820íì Á. 91íì
Â. 364.5íì Ã. 2458íì
6.
11
•a
22
uerp xspsu npofou .xspsu ueùfpou õaùpar es?
A. •=22 P=11 Á. •=11 P=22
Â. •=11 P=11 Ã. •=33 P=11
7. P=5 •=5 õaùx uer anu uu es?
A
5
B
10
E.
5
B
15

B.
5
Be
10
F.
5
Be
15
8. Àëü ñåðèéí ãýðýë ñ‰åêòðèéí õýò ÿãààí ìóæèä îðøäîã âý?
À. Áàëüìåð Á. Šàøåí
Â. ’àéìåí Ã. Áðåêêåò
9.3ysaau srynucfsù qofo uun uu õeeruùr .............õypfrsus.
10. µapaax ypeanur uexe» õu¬.

4
B
9
+
2
He
4
•?+
0
Ž
1
11.Asofuu
1

14
usofonuã ueùfpouoop õerõerpexep
uyypcfeper¬uùu
6

14

usofo‰ rapae. Ópeanur õu¬.
A.
7

14
+0
Ž
1•
6


14
+1
P
2
E.
7

14
+
1
Ž
0

6

14
+
1
P
1

B.
7

14
+
0
Ž
1

6

14
+
1
P
1
F.
7

14
+
0
Ž
1

6

14
+
0
P
1
12.
14
7
( öºìèéã àëüôà Ẻ캺ð áóóäàæ óðâàëä îðóóëàõàä
‰ðîòîíîîñ ãàäíà ÿìàð ýëåìåíòèéí öºì ¿¿ñýõ âý? Óðâàëûã
áè÷.
13.
4
2
+Q èçîòî‰ûí õîëáîîñ ýíåðãè 28.29 Ìý áîë äåôåêò ìàññûã
îë.
À. 0.3ì.à.í Á. 0.03ì.à.í
Â. 3 ì.à.í Ã. 0.04ì.à.í
14. Z äóãààðòàé ýëåìåíòèéí öºì àëüôà çàäðàë õèéñíèéõýý
àðàà ¿åëýõ ñèñòåìä ÿìàð òóãààðòàé áîëîõ âý?
À.
2
/
− · c c
Á.
4
/
− · c c
Â.
4
/
+ · c c
Ã.
2
/
+ · c c
15.
235
92
G -õýäýí íåéòðîíòîé âý?
À. 143 Á. 235 Â. 92 Ã. 230
16. Heùfpouu ususruùu xsr»ss xsp es?
A.0 E.1.6*10
-31
ˆn
B.-1.6*10
-19
ˆn F.-1.6*10
-19
ˆn
17. •eruùu peakfopf yyccsu ux xsr»ssuuù pynaauur
yùnpespnsnuùu sopunroop uaxunraau suepru õonrou
xyeuprapar fexeeper»uùr ...............................rsus.
18. µoopxu ueruùu ypeanur uexeu õu¬?
92
U
238
• ?+
2
He
4
A.
90
™‹
235
E.
91
™‹
234

B. .
90
™‹
234
F.
90
™‹
236

19. Topuù (
90
™‹
234
) uu 2 β sappanuu papaa nrap snereuf
õon» xyeupax es?
A.
92
U
234
E.
90
™‹
254

B.
92
U
238
F.
91
Pa
231
20. 10r papuu uaupar upsexuùr on.
A . 37*10
10
sapðan/»un E . 37*10
10
sapðan/c
B . 37*10
15
sapðan/c F .37*10
15
sapðan/»un
В Õóâèëáàð
1. Anu uu fsru uer es?
A.
3
ƒi
7
E.
92
U
238

B.
8
O
16
F.
88
Ra
226

2.Àëü íü Áîðûí ‰îñòóëàò âý?
À. Òîãòîíãè òºëºâò áàéãàà àòîì öàõèëãààí ñîðîíçîí
äîëãèîíûã öàöðóóëàõã¿é áà øèíãýýõã¿é
Á. Àòîì íü íýã òîãòîíãè òºëºâººñ íºãººä øèëæèõ ¿åäýý
öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã çààâàë øèíãýýíý
Â. Àòîìûí öàöðóóëàõ ãýðëèéí äàâòàìæ íü øèíãýýõ
ãýðëèéí äàâòàìæààñ îãò õàìààðàõã¿é
Ã. Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõ çàìààð öî÷èðñîí òºëºâò îðæ
áîëíî.
3. µ-õeerc uu
A. snekfpouyypuu ypcran
E. qofouyypuu ypcran
B. renuùu uer
F. anu uu ¬ õuu
4.
R 7
144
· λ øóãàì ÿìàð ñåðèä õàìààðàõ âý? / R-šèäáåðãèéí
òîãòìîë /
À. ’àéìàíû ñåðè Á.Áàëüìåðèéí ñåðè
Â. Šàøåíû ñåðè Ã. Àëü ÷ ñåðèä
õàìààðàõã¿é
5. Àëü Ẻìèéí öýíýã òýãòýé òýíö¿¿ âý?
À. Šðîòîí Á. Íåéòðîí
Â. Ýëåêòðîí Ã. Šîçèòðîí

6.
12
…g
25
uerp xspsu npofou. xspsu ueùfpou õaùpar es?
A. P=13 •=12 E. P=12 •=13
B. P=25 •=12 F. P=12 •=25
7. P=17, •=18 õaùx uer anu uu es?
A
17
•a
18
E.
17
•a
35
B.
17
”l
35
F.
17
”l
18
8. Rosufpou,snekfpou 2 kyraapaa nnraafaù es?
A. Maccaapaa
E. •susrsspss
B.copousou roreufoopoo
F.anu uu õuu es?
9. Feùrep-Mknnepuùu foonyypaap ..............õeeruùr õypfrsus.
10. µapaax ypeanur uexe» õu¬.

88
Ra
226
+•?+
2
He
4
11.
13
Al
27
usfonour d õeereep õerõerpexep
1
H
1
yycse.
Ypeanur õu¬.
A.
13
Al
27
+
2
He
4

1
H
1
+
14

30
Á.
13
Al
27
+
2
He
4

1
H
1
+
14
Si
30
Â.
13
Al
27
+
2
He
4

1
H
1
+
14
P
30
F.
13
Al
27
+
2
He
4

1
H
1
+
14

30

12.Ýëåìåíòèéí ¿åëýõ ñèñòåì äýõü äóãààð íü . . . . . . . òîî áàéíà.
À. Ò¿¿íèé öºì äýõü ‰ðîòîíû
Á. Ÿºì äýõü íåéòðîíû
Â. Ò¿¿íèé öºì äýõü ýëåêòðîíû
Ã. Ÿºì äýõü ‰ðîòîí áà íåéòðîíû
13.

23
11
(a

öºìèéí öýíýãèéí õýìæýýã êóëîíîîð èëýðõèéë.
À.
I>
19
10 11


Á.
I>
19
10 23Â.
I>
19
10 6 . 17


Ã.
I>
19
10 1 . 9


14. α çàäðàë õèéõýä øèëæèëòèéí ä¿ðìýýð öºìèéí öýíýã /Z/ áà
ìàññ òîî À ÿàæ õóâèðàõ âý?
À. Z íü 2-îîð, À íü 4-ººð íýìýãäýíý.
Á. Z íü 2-îîð, À íü 4-ººð õîðîãäîíî.
Â. Z íü 2-îîð áàãàñ÷ , À íü 4-ººð íýìýãäýíý.
Ã. Z íü 2-îîð íýìýãäýæ, À íü 4-ººð áàãàñíà.
15.
226
88
Ra -èéí õàãàñ çàäðàëûí ¿å ™
1/2
=1620 æèë •àäðàëûí
òîãòìîëûã îë.
À.
1 11
10 35 . 1
− −
⋅ · ñ λ
Á.
1 11
10 88
− −
⋅ · ñ λ
Â.
1 11
10 226
− −
⋅ · ñ λ
Ã.
1 11
10 34
− −
⋅ · ñ λ
16. Anu ueruùu xy¬uuù ouunor es?
A.10
-15
r saùp yù¬nsnusx uaxunraau xy¬
E. 10
-15
r saùp yù¬nsnusx fafnanunuu xy¬
B. 10
-15
-ssc õara saùp uyknouyypuu xoopoup
yùn¬nsx xy¬
17. •rap snereuf papaancau 2d uauðan xuùxsp nonouuùu
usofo‰ (
84
P–
216
)yycsx es?
A.
88
Ra
224
E.
88
Ra
226

B.
84
P–
216
F.
84
P–
214
18.
235
92
G öºìèéí ìàññ òîîã îë
À. 143 Á. 92 Â. 235
19. 2 r papuùu uaupar upsexuùr on?
A. 7,4 *10
10
sappan /c E. 3,7 *10
10
sappan /c
B. 7,4 *10
10
sappan /c F.3,7*10
10
sappan /c
20. •susrf õeercuùu necau sarur auurna» uaupar upsexf
õopucur cypnax õara»uùr.......................... rsus.

Г. Õóâèëáàð
1. žìàð òîõèîëäîëä àòîì ãýðëèéã øèíãýýõ âý?
À. Àòîìä ýíåðãè äóòàãäñàí ¿åäýý
Á. Àòîìä ãàäíààñ ºãñºí ãýðëèéí ýíåðãè ò¿¿íèé ýíåðãèéí
ò¿âøèí¿¿äèéí õîîðîíäîõ çºð¿¿òýé òýíö¿¿ ¿åä
Â. ‡íäñýí òºëºâò áàéãàà àòîì òóññàí ãýðýë á¿õíèéã
øèíãýýæ ÷àäíà
Ã. •ºâ õàðèóëò àëãà
2. Íóêëîíóóä àëü íü âý?
À. Šðîòîí, íåéòðîí, ýëåêòðîí
Á. Íåéòðîí áà ‰ðîòîí
Â. Á¿õ ýãýë Ẻìñ
Ã. •ºâõºí ýëåêòðîí
3.
17
8
W öºìèéí öýíýãèéã òîäîðõîéë.
À.
I>
19
10 17


Á.
I>
19
10 8 . 12Â.
I>
19
10 8


Ã.
I>
19
10 1 . 94.Ÿºìèéí äîòîðõ ¿éë÷ëýë ÿìàð òºðëèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëä
õàìààðàõ âý?
À. Õ¿÷òýé Á. Ÿàõèëãààí ñîðîíçîí
Â. Ñóë Ã. Ãðàâèòàöè
5. Õ¿÷èëòºðºã÷èéí àòîìûã èîí÷ëîõ ýíåðãè íü 14 ý áîë ÿìàð äîëãèîíû
óðòòàé òóÿàãààð ãýðýëò¿¿ëâýë õ¿÷èëòºðºã÷ èîíæèõ âý?
À. 80íì Á. 76íì
Â. 90íì Ã. 88.6íì
6.
26
•e
56
uerp xspsu npofou xspsu ueùfpou õaùpar es?
A. P=30 •=16 E. P=26 •=30
B. P=26 •=56 F. P=56 •=26
7. P=11 •=11- õaùx uer anu uu es?
A
11
Al
22
E.
11
•a
22

B.
11
…Ž
22
F.
11
…g
22
8. Rosufpou,snekfpou 2 kyraapaa nnraafaù es?
A. Maccaapaa
E. •susrsspss
B.copousou roreufoopoo
F.anu uu õuu es?
9.€uuufuneuuùu foonyypuu ron xscsr uu...................kr.

10. µapaax ypeanur uexe» õu¬.7

14
+?•
6

14
+
1
p
1

11. \ ei +
6
3
óðâàëûí ä¿íä α Ẻ캺ñ ãàäíà ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í
¿¿ñýõ âý?
À.
3
2
+Q Á.
4
2
+Q
Â.
1
1
\ Ã.
1
0
n
12.šàäèíû
222
86
Ra -õàãàñ çàäðàëûí ¿å 382 õîíîã áîë çàäðàëûí
òîãòìîëûã îë.
À.
1 6
10 5 . 6
− −
⋅ · ñ λ
Á.
1
5 . 6

· ñ λ
Â.
1 3
10 5 . 6
− −
⋅ · ñ λ
Ã.
1 11
10 34
− −
⋅ · ñ λ

13. Äàðààõ öºìèéí çàäðàë ÿìàð çàäðàë âý?
?
231
90
235
92
+ → Tr G
À. Àëüôà Á. Ѻðºã áåòòà
Â. Ýåðýã áåòòà Ã. Àëü íü ÷ áèø
14.
4
2
+Q -èéí õîëáîîñ ýíåðãèéã îë?
À. 28.28ÌýÂ Á. 14.28ÌýÂ
Â. 7.28ÌýÂ Ã. 9.28ÌýÂ
15.
β
çàäðàë õèéõýä ýëåìåíòèéí öºì õýðõýí õóâèðàõ âý?
À. Ìàññ òîî 1-ýýð õîðîãäîæ, öºìèéí öýíýã 1-ýýð
íýìýãäýíý.
Á. Ÿºìèéí öýíýã
1 t
-ýý𠺺ð÷ëºãäºæ, ìàññ òîî õýâýýð
Â. Ÿºìèéí öýíýã, ìàññ òîî
1 t
-ýý𠺺ð÷ëºãäºíº.
16. Snekfpouu racc xsp es?
A . 9,1*10
-31
kr E . 1,6*10
-31
kr
B . 1,6*10
-19
kr F . 9,1*10
-19
kr
17. 0.62 ìêì äîëãèîíû óðòòàé ãýðëèéí ôîòîíû ýíåðãè 2 ýÂ
áàéñàí áîë 0.31 ìêì äîëãèîíû óðòòàé ãýðëèéí ôîòîíû
ýíåðãèéã îë.
À. 6ÌýÂ Á. 59ýÂ
Â. 4ýÂ Ã. 4ÌýÂ
18.Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõýä ýíåðãè íü
4
19
10 32 . 16


-ààð íýìýãäñýí
áîë ÿìàð äàâòàìæòàé ýíåðãè øèíãýýãäñýí áý?
À. Xö
15
10 8 . 2 ⋅ Á. Xö
15
10 9 . 2 ⋅
Â. Xö
15
10 46 . 2 ⋅ Ã. Xö
15
10 46 . 2


19. 4fopuu /
9

19
/ aforp xu¬ussu ueùfpou õaùx es?
A.19 E.10
B.9 F.28
20.
235
92
G èçîòî‰ûí äåôåêò ìàññ íü 1.916 ì.à.í áîë õóâèéí
õîëáîîñ ýíåðãèéã îë.
À. 7.59ÌýÂ Á. 7.59ýÂ
Â. 8.59ÌýÂ Ã. 8.59ýÂ
Òåñòèéí õàðèó
Ñýäýâ
Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Êèíåiàòèê
Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Äèíàièê
Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Ñòàòèê
Õóâ À Á Â Ã À Á Â Ã À Á Â Ã
1
À Á Â À
2
à À Á Á
3
Á Ã Â
4
Á Á
Òàé
ë
Â
5
 Á  À
6
À Â Â À
7
À À Â À
8
Òà
éë
Á Ã Â
9
Á À Â À
10
Òà
éë
 Á Á
11
À Á â Ã
12
Á Â Â À
13
 Á À Á
14
Òà
éë
À Á Â
15
Á Á À Á
16
   Á
17
Á Á Á Á
18
À À À Â
19
Á À À Ã
20
À À â ä
Ñýäýâ
Áîäèñûí iîëåêóë
á¿òýö, òåiïåðàòóð
Ìîëåêóë êèíåòèê îíîë,
òåðiîäèíàièêèéí ¿íäýñ
Õèé áà øèíãýíèé
õàðèëöàí øèëæèëò
Õóâ À Á Â Ã À Á Â Ã À Á Â Ã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ñýäýâ Õàõèëãààí ñòàòèê Òîãòiîë ã¿éäýë Ñîðîíçîí îðîí
Õóâ À Á Â Ã À Á Â Ã À Á Â Ã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ñýäýâ Õýëáýëçýõ õºäºë㺺í Äîëãèîí Îïòèê
Õóâ À Á Â Ã À Á Â Ã À Á Â Ã
1
 Á À À  À  Ã
2
  à À À À À À
3
  Á Á Á À à Áîä
4
 Á Á À  À Á Ã
5
À Â Á À Á Â Áîä À
6
Á À À Á Ã Â Á Á
7
Áîä Áîä Á À Ã Á Ã À
8
 à À À À À Áîä Á
9
Òàéë Ã Á Ã À Á Áîä Á
10
Òàéë Òàéë Òàéë À Ã Á Â Áîä
11
Òàéë Òàéë Á Â Ã À À Á
12
À À Á Òàéë Á À À À
13
à Á à À Áîä  Á Áîä
14
 Áîä À À Áîä À À Áîä
15
Áîä Òàéë À Ã Â Ã Á Ã
16
À Â À Â Áîä À Áîä Áîä
17
à à À  Áîä à Áîä Áîä
18
À À À Â Áîä À Â Ã
19
À Â Ã Á Â Á Á Á
20
Á Â À À ? Ã À ?
Ñýäýâ Àòîi öºi
Õóâ À Á Â Ã
1
à Á  Á
2
À Ã À Á
3
Á Â À Á
4
À À Â À
5
Á À Á Ã
6
  Á Á
7
Á Â Â Ã
8
  Á Á
9
Òàéë Òàéë Òàéë Òàéë
10
Òàéë Òàéë Òàéë Òàéë
11
À Â Á À
12
À Òàéë À À
13
à ?  14
 À Á À
15
 À À Á
16
 À  À
17
 Òàéë À Â
18
  À Â
19
À Â À Á
20
 Á Òàéë À
1.4иsиxиún ynðcan moammoлууð
Áèåèéí ÷ºëººò óíàëòûí õóðäàòãàë g=9.81 r/c
2
Fpaeufauuu(fafanunuu) forfron ( )
2 3 11
/ 10 67 . 6 ñ êã ì ⋅ ⋅ ·

γ
Aeorpapporuùu foo
1 26
10 02 . 6

⋅ · ì=>? (
a
Xuùu fyrssrsn foròron ì=>? I 4 R ⋅ · / 31 . 8
Eonuurauu forfron
I 4 ê / 10 38 . 1
23 −
⋅ ·
4apapeùu foo
^êk êã I> F ⋅ ⋅ · / 10 65 . 9
7
Srsn ususr
I> Q
19
10 6 . 1

⋅ ·
Snekfpouu faùeuu racc êã ò
Q
31
10 1 . 9

⋅ ·
Rpofouu faùeuu racc
êã ò
\
27
10 672 . 1

⋅ ·
Heùfpouu faùeuu racc êã ò
n
27
10 675 . 1

⋅ ·
Snekfpouu xyeuùu ususr
êã I> m Q / 10 76 . 1 /
11 −
⋅ ·
Bakyyrp rspsn fapax xypp
ñ ì c / 10 3
8
⋅ ·
Rnaukuùu forfron
ñ 4 " ⋅ ⋅ ·
−34
10 625 . 6
„upõåpãuùu forfron
1 7
10 1 . 1

⋅ · ì R
Maccuu afor usr»
êã _ B ì
27
10 66 . 1 . . 1

⋅ ·
Eopuu usrpyrssp opõufuu papuyc ì r
11
1
10 29 . 5

⋅ ·
Pourupfuu foo
3 25
10 69 . 2
− −
⋅ · ì e
Mecuuù xaùnax usr
D E 15 . 273
0
·
Afrocqepuu papanf ì % & / 10 013 . 1
5
0
⋅ ·
Xuùu cfaupapf ssnsxyyu
êì=>? ì C / 42 . 22
3
·
Hapuu forfron 1370Æ/êìîëü*ˆ
•axunraau forfron
2 2 12
0
/ 10 85 . 8 ì % I> ⋅ ⋅ ·

ε
€opousou forfron ì X_ / 10 257 . 1
6
0

⋅ · µ
Araapuu ronuùu racc
ì=>? êã ] / 10 29
3 −
⋅ ·
2. Oðon oрnm sариm хam»иaðaхyyn
µsnxuùu pyupa» papuyc
ì
6
10 37 . 6 ⋅
µsnxuùu pyupaæ unãf 5500 kr/r
3
Hapuu papuyc
ì
8
10 95 . 6 ⋅
Hapuu racc
êã
30
10 97 . 1 ⋅
µsnxuùí racc
êã
24
10 96 . 5 ⋅
€apuu papuyc
ì
6
10 74 . 1 ⋅
€apuu racc
êã
22
10 33 . 7 ⋅
µsnxuùrssc uap xypfsnx pyípa» saù
ì
11
10 5 . 1 ⋅
Xunuùu yprsn»nsx xyrauaa 365 xouor 5 uar 49 ruu
Eunruùu capuu yprsn»nsx xyrauaa 29,5 xou
Apruu capuu yprsn»nsx xyrauaa 27,33 xou .u
1 napcek 206265 a.í áóþó 3.25 rspnuùu
»un
Mauaù ranakfukuùu xºupneu orfnon 100000 rspnuùu »un
Hypsup xaparpax opuu foo 6000 op¬ur
Hapuu rapapruu fernepafyp 6000° †
‚puu fernepafyp 3000° †
3. Бoðиcmn nuam (xa/i
3
)
Xuú (epuúu uoxuoлд)
Áîäèñ Íÿãò Áîäèñ Íÿãò
Ycfeper¬ 0,0898 Xy¬unfeper¬ 1,429
Araap 1,293 Hyypcxy¬nuùu xuù 1,977
Asof 1,25 Fenu 0,18
Arruak 0,00129 Hyypcfeper¬uùu ucsn 0,00125
Mefou 0,00143 ‚sou 0,00214
Heou 0,00090 Xnop 0,00321
Øèíãýí
Hsprsn yc 1000 Eeuson 880
†epocuu 800 Fnuuepuu 1200
Meureu yc 13600 Spsupuùu foc 950
€nupf 790 squp 700
Xyxspf uyypc feper¬ 1260
Araap(-194°€) 0,86 Asof(-196°€) 0,79
Eeusuu 0,70 µaeupxaù 0,87
µanaùu yc 1,03 3scuùu õaùeauruùu yycran 1,15
Heqfu 0,80 €yy 1,03
Xyxpuùu xy¬un 1,84 Xy¬unfeper¬ (-182°€) 1,11
Yc (4°€) 1,00 Masyf 0,90
Õàòóó áèå
Xeureu uaraau 2700 Terep 7900
Anf 19300 Fyynu 8400
Mec 900 -ynyyu paec 2200
Hukenu 8800 Toocro 1800
•araau fyranra 7100 •araau anf 21400
Xap fyranra 11300 Meure 10500
Fau 7700 Maprauu 74€0
Lun 2700 Mop 80
Anras 3,5 Tekcfonuf 1,4
Eefou 2,2 Ypau -235 18,0
Eop»uu ¬ynyy 2,6 ¥ùc 0,20
Faufur ¬ynyy 2,7 Xyc 0,70
Feprauuù 5,4 •aùp 7,1
3sc 8,9 •apc 0.80
Hpupuù 22,4 •axuyp 2.3
Paauu foc 0,90 Laasau 2.3
Hapc 0,50 Lupsr 7-7.3
Ronusfunåu 0,90 Loxoù 2.4
Sõouuf 1,2
4. Xувиún ðулааn баamааm», X/(xa.K)
Áîäèñ
Õóâèéí äóëààí
áàãòààìæ
Áîäèñ
Õóâèéí äóëààí
áàãòààìæ
Àçîò 1050 Ãàí 460
Õºíãºíöàãààí 896 Óñ(20
0
Ñ) 4190
Âîëüôðàì 195 Òºìºð 460
Fyynu 386 •araau fyranra 230
Araap 1005 Mec 2100
3sc 395 Meureu yc 138
Xap ryranra 131 €nupf 2510
Anf 100 Toocro 750
Eefou 880 Lun 830
Fnuuepuu 2400 •aùp 380
†epocuu 2100 Lupsr 540
Paaíu foc 3200 Squp 2300
Masyf 2100 Mop (rauyyp) 2700
Meure 200 €yy 3900
5. µèýлexòриx íýâòð¿¿ëýõ uаðвар
Áîäèñ
þèýлekòpuk
íýâ uaдnap
Áîäèñ
þèýлekòpuk
íýâ uaдnap
Yc 81 Fnnfrauyyp 6
Òpaucqoprafopuu
òoc
2 2 †åpocuu 2
Rapaquí 2 Lun 5,510
Laasau 5 Sõouuf 2,6
6. Xувиún µахилaааn acaрay¿µaл (nOm.m)
Áîäèñ
Xynuúu
uaxuлraau
acapry¿uaл
Áîäèñ
Xynuúu
uaxuлraau
acapry¿uaл
Xºíãºíuaraau
28 Âîëüôðàì 55
Òºìºð 98 ˆîíñòàíòèí 480
•ýñ 17.2 Íèêåëü 400
Íèõðîì 9.8 ̺íãºíóñ 958
Õàðòóãàëãà 211 Ãàí 120
Ü
7. Xуaарлmn илmaaau
Áîäèñ
Õóãàðëûí
èëòãýã÷
Áîäèñ
Õóãàðëûí
èëòãýã÷
Àëìàç 2.42 Óñ(20
0
Ñ) 1.33
Øèë 1.5 ̺ñ(-4
0
Ñ) 1.31
Ñêè‰èäàð(20
0
Ñ) 1.47 Áîëîð 1.4
Ãëèöåðèí 1.47 Õóâ 1.55
×óëóóí äàâñ 1.54 ˆâàðö 1.54
8. Õàéëàõûí õóâèéí äóëààí 10
5
Æ/êã
Áîäèñ
Õàéëàõûí
õóâèéí äóëààí
Áîäèñ
Õàéëàõûí
õóâèéí äóëààí
Õºíãºíuaraau 3,90 Mec 3,35
3sc 1,80 •araau fyranra 0,58
Xap fyranra 0,25 Meure 1,01
Paauu foc 1,5 •araau uupsr 1,4
Meureu yc 0,1 •aùp 1,2
Haqfanuu 1,5 Fau 0,084
€aapan uupsr 0,96 Terep 2,7
9. üаmалmmn хувиún ðуëааn
(илu uлaаруулах uаðвар), 10
7
Æ/xa
Áîäèñ
Øàòàëòûí
õóâèéí äóëààí
Áîäèñ
Øàòàëòûí
õóâèéí äóëààí
Áåíçèí 4.61 Ìîä 1.26
×óëóóí í¿¿ðñ 2.93 ˆåðîñèí 1.61
Íåôòü 4.61 щèðò 2.93
Õóóðàé ò¿ëø 0.83 Ìàçóò 4.2
ˆîêñ 3 Õ¿äýð 1.5
Äàðü 0.38
10.Oóðøèõûí хувиún ðуëааn10
5
Æ/xa
Áîäèñ
Óóðøèõûí
õóâèéí äóëààí
Áîäèñ
Óóðøèõûí
õóâèéí äóëààí
Óñ 22.60 щèðò 9.05
̺íãºí óñ 2.82 Ýôèð 3.68
Àììèàê 13.6 Õàð òóãàëãà 8.6
Äàâèðõàé 3.0 Áåíçèí 2.3
Õ¿õýðò
í¿¿ðòºðºã÷
3.5
11.Õàòóó áèåèéí øóãàiàí òýëýëòèéí
êîýôôèöèåíò 10
-5
Ê
-1
Áîäèñ
øóãàìàí
òýëýëòèéí
êîýôôèöèåíò
Áîäèñ
øóãàìàí
òýëýëòèéí
êîýôôèöèåíò
Õºíãºíöàãààí 2.4 Òºìºð 1.2
Èíâàð 0.15 Ãóóëü 1.9
•ýñ 1.7 Õàðòóãàëãà 2.9
Ãàí 1.1 Øèë 0.90
Âîëüôðàì 45 ˆîíñòàíòèí 1.5
Íèõðîì 1.4
12.Õàòóó áèåèéí õàðèiõàéí iîäóëü
(Þíãèéí)10
11
Ïà
Áîäèñ
Õàòóó áèåèéí
õàðèìõàéí
ìîäóëü
Áîäèñ
Õàòóó áèåèéí
õàðèìõàéí
ìîäóëü
Õºíãºíöàãààí 0.7 Òºìºð 2.1
Ãóóëü 0.9 Âîëüôðàì 3.8
Õàðòóãàëãà 0.17 •ýñ 0.98
Ãàí 2.2 ̺í㺠0.74
13.Òàñàëãààíû òåiïåðàòóð äàõü øèíãýíèé ãàäàðãà òàòàëöëûí
êîýôôèöèåíò 10
2
I/i
Áîäèñ
Øèíãýíèé ãàäàðãà
òàòàëöëûí
êîýôôèöèåíò
Áîäèñ
Øèíãýíèé
ãàäàðãà
òàòàëöëûí
êîýôôèöèåíò
Óñ 7.4 щèðò 2.2
Àíàëèí 4.3
Ñàâàíãèéí
õººñ
4.0
ˆåðîñèí 3.6 ̺íãºí óñ 47.1
14.Õàòóó áèåèéí õàéëàõ òåiïåðàòóð Ê
Áîäèñ
Õàòóó áèåèéí
õàéëàõ
òåìïåðàòóð
Áîäèñ
Õàòóó áèåèéí
õàéëàõ
òåìïåðàòóð
Õºíãºíöàãààí 933 •ýñ 1356
Òºìºð 1803
Ÿàãààíòóãàëã
à
505
Ãóóëü 1173 Õàðòóãàëãà 600
̺ñ 273 ̺í㺠1233
15. Çàðèì Ẻìèéí ìàññ m
0
Áººì êã ì.à.í
Ýëåêòðîí 9.1*10
-31
0.00055
Šðîòîí 1.672*10
-27
1.007328
Íåéòðîí 1.675*10
-27
1.00867
Äåéòîí 2.01*10
-27
2.01355
α Ẻì
4.64*10
-27
4.00149
16. Çàðèi Ẻièéí ýíåðãè W
0
Áººì Ýíåðãè ÌýÂ
Ýëåêòðîí 8.16*10
-14
0.511
Šðîòîí 1.5*10
-10
938
Íåéòðîí 1.51*10
-10
1876
Äåéòîí 3.00*10
-10
939
α Ẻì 5.96*10
-10
3733
17. Ôèçèê õýiæèãäýõ¿¿íèéã áàãàñãàõ áà èõýñãýí
õýiæèõ íýãæ
Íýð Õýìæýý Òýì Íýð Õýìæýý Òýì
Àòòî 10
-18
À Äåêà 10 Äà
Ôåìòî 10
-15
Ô Ãåêòî 10
2
Ã
Šèêî 10
-12
Š ˆèëî 10
3
ê
Íàíî 10
-9
í Ìåãà 10
6
ì
Ìèêðî 10
-6
Ìê Ãèãà 10
9
Ã
Ìèëëè 10
-3
Ì Òåðà 10
12
Ò
Ñàíòè 10
-2
ñ Šåòà 10
15
Š
Äåöè 10
-1
Ä Ýêñà 10
18
ý

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->