Ἀναςτάςιμη προςευχή

Χπηζηὸρ ἀνέζηε ἐθ νεθπῶν ζανάηῳ ζάναηον αηήζαρ θαὶ ηοῖρ ἐν ηοῖρ νή αζη δωὴν σαπηζά ενορ Ἀνάζηαζιν Χπιζηοῦ θεαζά ενοι ποζκςνήζω εν ἅγιον Κύπιον Ἰηζοῦν ηὸν όνον ἀνα άπηηηον Τὸν Σηαςπόν ζος Χπιζηὲ ποζκςνοῦ εν καὶ ηὴν ἁγίαν ζος Ἀνάζηαζιν ὑ νοῦ εν καὶ δοξάζο εν· ζὺ γὰπ εἶ Θεὸρ ἡ ῶν ἐκηόρ ζος ἄλλον οὐκ οἴδα εν ηὸ ὄνο ά ζος ὀνο άζο εν εῦηε άνηερ οἱ ιζηοί ποζκςνήζω εν ηὴν ηοῦ Χπιζηοῦ ἁγίαν ἀνάζηαζιν· ἰδοὺ γὰπ ἦλθε διὰ ηοῦ Σηαςποῦ σαπὰ ἐν ὅλῳ ηῷ κόζ ῳ ιὰ ανηὸρ εὐλογοῦνηερ ηὸν Κύπιον ὑ νοῦ εν ηὴν ἀνάζηαζιν αὐηοῦ· Σηαςπὸν γὰπ ὑ ο είναρ δι᾿ ἡ ᾶρ θανάηῳ θάναηον ὤλεζεν Ἀναζηὰρ ὁ Ἰεζοῦρ ἀ ὸ ηοῦ ηάθος θαζὼρ ποεῖ εν ἔδωθεν ἡ ῖν ηὴν αἰώνηον δωὴν θαὶ έγα ἔιεορ

νεοελληνική ερμηνεία
Ὁ Ἰεζοῦρ Χπηζηὸρ ἀναζηήζεθε ἀθοῦ θαηέβεθε θαὶ δίδαξε ζηοὺρ νεθπούρ θαηα αηώνηαρ ὲ ηὸν ζάναηό ηος ηὸν θςζηθὸν θαὶ ηὸν νες αηηθὸν ζάναηον θαὶ ζὲ ὅζοςρ βπίζθονηαν ζὲ ηάθοςρ εἴηε θςζηθοὺρ εἴηε νες αηηθούρ σάπηζε ἔηζη ηὴν ἀιεζηνὴ δωή

Ἀθοῦ εἴδα ε ηὴν ἀνάζηαζη ηοῦ Χπιζηοῦ ἂρ ποζκςνήζος ε ηὸν ἅγιο καὶ Κύπιο ηὸν Θεάνθπω ο Ἰηζοῦ οὺ εἶναι ὁ όνορ ἀνα άπηηηορ Τὴν Σηαςπική Σος θςζία Χπιζηὲ ποζκςνοῦ ε καὶ ηὴν ἁγία ζος Ἀνάζηαζη ὑ νοῦ ε καὶ δοξάζος ε· διόηι Ἐζὺ εἶζαι ὁ Θεόρ αρ καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκηὸρ ἀ ὸ Ἐζένα δὲν ἀναγνωπίζος ε κανένα καὶ όνο ηὸ ὄνο ά Σος ζη αίνει Θεὸρ γιὰ ἐ ᾶρ Ἐλᾶηε ὅλοι οἱ ιζηοί ἂρ ποζκςνήζος ε ηὴν ἁγία ἀνάζηαζη ηοῦ Χπιζηοῦ· ἀθοῦ ἡ ἀνάζηαζή Τος οὺ ἔγινε εηὰ ηὴν Σηαςπική Τος Θςζία ἔθεπε εγάλη σαπὰ οὺ ἀ λώθηκε ζὲ ὅλον ηὸν κόζ ο Πανηοηινὰ θὰ εὐλογοῦ ε ηὸ ὄνο α ηοῦ Κςπίος καὶ ανηοηινὰ θὰ ὑ νοῦ ε ηὴν ἀνάζηαζή Τος ιόηι ἐ ειδὴ ὑ έ εινε Πάθη καὶ Σηαςπό ἀ ὸ ἑ ᾶρ γιὰ ἑ ᾶρ καηανίκηζε κι ἔδιωξε ηὸν θάναηο

Μὲ ηὴν ἀνάζηαζε Τος ἀ ὸ ηὸν ηάθον ὁ Ἰεζοῦρ Χπηζηὸρ ὄ ωρ εἶσε εῖ πὶν ηὰ ἅγηα άζε Τος ᾶρ σάπηζε ηὴν ἀιεζηνὴ αἰώνηα δωή θαὶ ηὸ έγα ἔιεορ ηοῦ Θεοῦ ζηὶρ ηα εηνέρ αρ ὑ άπξεηρ