Welcome to onlinepj.

com

Kfg;G my;Fh;Md;

E}y;fs;

Nfs;tp gjpy;

,jo;fs;

nrhw;nghopT

tpthjq;fs;

live

Tamil Font Install

nghUslf;fk;
çeÏm úTôÕ
çeÏm Øu JR úYi¥V ÕA
çe¡ FÝkRÜPu JÕm ÕA
LôûX«Ûm, UôûX«Ûm JR úYi¥V ÕA
UôûX«p JÕm ÕA
http://www.onlinepj.com/ (1 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Contact Us

Welcome to onlinepj.com

LôûX«p JÕm ÕA
Raw_ýj ùRôÝûLdLôL FÝkRÕm JR úYi¥V ÕA
BW®p ®¯l× YkRôp JR úYi¥VûY
§]Øm JR úYi¥V ÕA
L¯Yû\«p ÖûZÙm úTôÕ
L¯Yû\«­ÚkÕ ùY°úVßm úTôÕ
Åh¥­ÚkÕ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ
NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ
Ts°YôNÛdÏs ÖûZÙm úTôÕ
Ts°YôNûX ®hÓ ùY°úVßm úTôÕ
Nôl©Óm úTôÕm, TÚÏm úTôÕm
©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp
Nôl©hP ©u×m TÚ¡V ©u×m
DQY°jRYÚdLôL
RômTj§Vj§p CÓTÓm Øu
http://www.onlinepj.com/ (2 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Welcome to onlinepj.com

FpXô ¨ûX«Ûm á\ úYi¥VûY
úLôTm GtTÓm úTôÕ
¾V FiQeLs GtTÓm úTôÕm, U]d ÏZlTj§u úTôÕm
LÝûR LûQdÏm úTôÕ
ùLhP L]Ü LiPôp
úSôVô°ûV ®Nô¬dLf ùNu\ôp
UWQj§tÏ ¨LWô] ÕuTj§u úTôÕ
BZl×Ls GtTÓm úTôÕ
LQYû] BZkRYoLs á\ úYi¥VÕ
UûZ úYiÓm úTôÕ
@[ÜdÏ úUp UûZ ùTnRôp
UûZ ùTô¯Ùm úTôÕ
úTôoLs Utßm LXYWj§u úTôÕ
×Vp ÅÑm úTôÕ
TVQj§u úTôÕ
http://www.onlinepj.com/ (3 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Welcome to onlinepj.com

TVQj§­ÚkÕ §Úm×m úTôÕ
ùY°ë¬p ReÏm úTôÕ
©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ
U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLhÏm úTôÕm U¡rf£ûV @àT®dÏm úTôÕm
úUh¥p Gßm úTôÕ
¸úZ B\eÏm úTôÕ
CÓTPl úTôÏm Lô¬Vm SpXRô ùLhPRô FuTûR @±V
ÕmUp YkRôp
B\kRYÚdLôLf ùNnÙm ÕA
_]ô^ô ùRôÝûL«p B\kRYÚdLôL JÕm ÕA
LlÚLû[ ³VôWj ùNnÙm úTôÕ
BvXôjûR Gt\ÜPu á\ úYi¥VÕ
UQUdLû[ YôrjR
Dðf ùNnÕ Ø¥jR ©u
TôeÏ NlRm úLhPôp
http://www.onlinepj.com/ (4 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Welcome to onlinepj.com

TôeÏ Ø¥kRÜPu
ùRôÝûLûVj ÕYd¡V DPu
Úá®p JR úYi¥VÕ
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
Úá®­ÚkÕ FÝkR ©u
Úá®­ÚkÕ FÝkR ©u Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥VÕ
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûP«p
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûPúV JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ùRôÝûL BÚl©p JR úYi¥VÕ
http://www.onlinepj.com/ (5 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Welcome to onlinepj.com

ùRôÝûL«p JÕm ^XYôj
BÚl©p JÕm LûP£ ÕA
LPûUVô] ùRôÝûL Ø¥kR ©u
ùRôÝÕ Ø¥jRÜPu
TpúYß NkRolTeL°p S©Ls SôVLm (^p) ùNnR ÕAdLs
TôYUu²l× úLôÚY§p RûXVôV ÕA
@û]jÕ ÕuTeL°u úTôÕm JR úYi¥VûY
§ÚdÏoA²p BPm ùTt\ ÕAdLs

http://www.onlinepj.com/ (6 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-1

çeÏm úTôÕ
ُ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﺃَُﻣ‬
‫ﻮﺕ َﻭﺃَْﺣﻴَﺎ‬
ْ ِ‫ﺑ‬
©(B)vª(d)L @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6312
@pXÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ِﺑﺎْﺳِﻤَﻚ ﺃَُﻣﻮُﺕ َﻭﺃَْﺣَﻴﺎ‬
@pXôaýmU ©(B)vª(d)L @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6325, 6324, 6314
@pXÕ
ُ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَُﻣ‬
‫ﻮﺕ َﻭﺃَْﺣﻴَﺎ‬
ْ ِ‫ﺑ‬
©(B)vª(d)LpXôaýmU @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6324
@pXÕ
ُ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﺃَْﺣﻴَﺎ َﻭﺃَُﻣ‬
‫ﻮﺕ‬
ْ ِ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺑ‬

@pXôaýmU ©vª(d)L @yVô Y@ê(j)Õ
ARôWm: ×Lô¬ 7394

@pXÕ
ُ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﺃَُﻣ‬
‫ﻮﺕ‬
ْ ِ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﺃَْﺣﻴَﺎ َﻭﺑ‬
ْ ِ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺑ‬

@pXôaýmU ©(B)vª(d)L @yVô Y©(B)vª(d)L @ê(j)Õ
ARôWm: Øv-m 4886

@pXÕ

http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (1 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

ُ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ ﻧَُﻤ‬
‫ﻮﺕ َﻭﻧَْﺤﻴَﺎ‬
ْ ِ‫ﺑ‬

©(B)vª(d)L Sê(j)Õ Y]yVô
ARôWm: ×Lô¬ 7395

Fuú\ô á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Du ùTVWôp Sôu UW¦d¡ú\u; (çeÏ¡ú\u) Du ùTVWôp D«o ùTß¡ú\u.
(®¯d¡ú\u)

çeÏm Øu JR úYi¥V ÕA
1, YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjR ©u
ُ
َ َ‫ﺎﻫﺎ ﻟََﻚ َﻣَﻤُﺎﺗَﻬﺎ َﻭَﻣْﺤﻴ‬
َ ‫َﻗَﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺧﻠَْﻘَﺖ ﻧَْﻔِﺴﻲ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﺗََﻮﱠﻓ‬
‫ﺎﺣَﻔْﻈَﻬﺎ َﻭﺇِْﻥ ﺃََﻣﱠﺘَﻬﺎ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟََﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ ﺍﻟَْﻌِﺎﻓﻴََﺔ‬
ْ ‫ﺎﻫﺎ ﺇِْﻥ ﺃَْﺣﻴَْﻴﺘََﻬﺎ َﻓ‬

@pXôaýmU KLXd(j)R Sl(F)Ê, Y@k(j)R RYlTô(F)aô, X(d)L UUô(j)Õaô YUyVôaô, Bu
@yûV(j)Raô T(F)yT(F)saô, YBu @UjRaô T(F)Kd©(F)o Xaô, @pXôaýmU BuÉ
@v@Û(d)Lp A©(F)Vô
Fuß JR úYiÓm.

BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿úV Fu AjUôûYl TûPjRôn. ¿úV @Rû]d ûLlTtß¡\ôn. @Ru UWQØm,
YôrÜm D]dϬVÕ. ¿ @ûR D«o YôZf ùNnRôp @Rû]d LôjRÚs. @ûR ¿ UW¦dLf
ùNnRôp @ûR Uu²jÕ ®Ó! Bû\Yô! Du²Pm Uu²lûT úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4887
2, YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ¸rdLôÔm ÕAûYÙm JRXôm.
َْ
ُ ‫ﻴﻞ َﻭﺍﻟُْﻔْﺮَﻗِﺎﻥ ﺃَُﻋ‬
‫ﻴﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭَﺭﱠﺏ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻓﺎﻟَِﻖ ﺍﻟَْﺤﱢﺐ َﻭ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻨَﻮﻯ َﻭُﻣْﻨِﺰَﻝ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ‬
ِ ‫ﺍﻟﺘْﻮَﺭِﺍﺓ َﻭ ِْﺍﻹﻧِْﺠ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﱠﺏ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﺕ َﻭَﺭﱠﺏ ﺍﻷْﺭِﺽ َﻭَﺭﱠﺏ ﺍﻟَْﻌْﺮِﺵ ﺍﻟَْﻌِﻈ‬
‫ﺎﺻﻴَﺘِِﻪ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَﻧَْﺖ َْﺍﻷﱠﻭُﻝ َﻓﻠَْﻴَﺲ َﻗْﺒﻠََﻚ َﺷْﻲٌﺀ َﻭﺃَﻧَْﺖ ْﺍﻵِﺧُﺮ َﻓﻠَْﻴَﺲ ﺑَْﻌَﺪَﻙ َﺷْﻲٌﺀ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﻈ‬
ِ َ‫ﺁﺧٌﺬ ﺑِﻨ‬
ِ ‫ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ ﺃَﻧَْﺖ‬
‫ﺎﻫُﺮ َﻓﻠَْﻴَﺲ َﻓْﻮَﻗَﻚ َﺷْﻲٌﺀ َﻭﺃَﻧَْﺖ‬
‫ﺎﻃُﻦ َﻓﻠَْﻴَﺲ ُﺩﻭﻧََﻚ َﺷْﻲٌﺀ ْﺍﻗِﺾ َﻋﱠﻨﺎ ﱠ‬
ِ َ‫ﺍﻟْﺒ‬
‫ﺍﻟﺪﻳَْﻦ َﻭﺃَْﻏﻨِﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻔْﻘِﺮ‬
@pXôaýmU WlT(B)v ^UôYô(j)§ YWlT(B)p @o°, YWlT(B)p @oµp @Çm, WlT(B)]ô
YWlT(B) Ïp- û`«u, Tô(F)-(d)Lp al©(B) Yu]Yô, YØu³Xj RqWô(j)§ Yp Bgº- Yp
×(F)oLôu, @îÕ ©(B)(d)L ªu `o¬ Ïp- û`«u @u(j)R AK¡Õu ©(B)]ô³V(j)§¶,
@pXôaýmU @u(j)Rp @qYÛ T(F)ûX^ LlX(d)L û`Üu, Y@u(j)Rp AK¡Ú T(F)ûX^
T(B)KR(d)L û`Üu, Y@u(j)Rs [ô¶Ú T(F)ûX^ T(F)qL(d)L û`Üu, Y@u(j)Rp
Tô(B)j§à T(F)ûX^ ç](d)L û`Üu, Bd° @u]jûR], Y@Kd²]ô ª]p T(F)d¬
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Yô]eL°u @§T§úV! 骫u @§T§úV! ULjRô] @oµu @§T§úV! FeLs
Bû\Yú]! IqùYôÚ ùTôÚÞdÏm @§T§úV! Rô²VjûRÙm, ®ûRLû[Ùm ©[kÕ Øû[dLf
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (2 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

ùNnTYú]! RqWôjûRÙm BgºûXÙm ÏoAû]Ùm @Ú°VYú]! IqùYôÚ ùTôÚ°u ¾eûL
®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. @Yt±u ÏÓª Du ûL«p Rôu Ds[Õ. Bû\Yô!
¿úV ØRpYu. D]dÏ Øu FÕÜm BÚdL®pûX. ¿úV Ø¥Yô]Yu. D]dÏl ©u GÕm
BpûX. ¿úV T¡WeLUô]Yu. (Duû]l úTôp T¡WeLUô]Õ) FÕÜm D]dÏ úUp BpûX. ¿úV
@kRWeLUô]Yu. (Duû] ®P @kRWeLUô]Õ) FÕÜm D]dÏd ¸úZ BpûX. FeLs LPû]j
¾olTôVôL! YßûUûV @Lt± FeLû[f ùNpYkRoL[ôdÏYôVôL.
ARôWm: Øv-m 4888
3, TÓdûLûV DR± ®hÓ ¸rdLôÔm ÕAûYÙm JRXôm.
َ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟِِﺤ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﺎﺣَﻔْﻈَﻬﺎ ﺑَِﻤﺎ ﺗَْﺤَﻔُﻆ ﺑِِﻪ ِﻋﺒََﺎﺩَﻙ ﱠ‬
ْ ‫ﺎﺳِﻤَﻚ َﺭﱢﺏ َﻭَﺿْﻌُﺖ َﺟْﻨﺒِﻲ َﻭﺑَِﻚ ﺃَْﺭَﻓُﻌُﻪ ﺇِْﻥ ﺃَْﻣَﺴْﻜَﺖ ﻧَْﻔِﺴﻲ َﻓْﺎﺭَﺣْﻤَﻬﺎ َﻭﺇِْﻥ ﺃَْﺭَﺳﻠْﺘََﻬﺎ َﻓ‬
ْ ِ‫ﺑ‬

©(B)vª(d)L WlÀ(B), Y[KÕ _uÀ(B) Y©(B)(d)L @oT(F)Üaý, Bu @m^d(j)R Sl(F)Ê
T(F)oamaô YBu @o^p(j)Raô T(F)yT(F)saô ©(B)Uô RyT(F)Þ ©(B)¶ BTô(B)R(d)Lv
^ô-Íu.
BRu ùTôÚs:
Fu Bû\Yú]! Du ùTVWôp F]Õ DPûXf Nônd¡ú\u. (TÓd¡ú\u) Du ùTVWôp Rôu @ûR
DVojÕ¡ú\u. (FÝ¡ú\u) Fu D«ûW ¿ ûLlTt±d ùLôiPôp @RtÏ @Ús ׬YôVôL!
ûLlTt\ôÕ @ûR ¿ ®hÓ ûYjRôp D]Õ SpX¥VôoLû[l TôÕLôlTÕ úTôp @ûRÙm
TôÕLôlTôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 5845

4, ©(B)vªpXôy
F]d á± TÓdûLûV DR± ®hÓ YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ©u YÚm ÕAûY
JRXôm.
َ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟِِﺤ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﺎﺣَﻔْﻈَﻬﺎ ﺑَِﻤﺎ ﺗَْﺤَﻔُﻆ ﺑِِﻪ ِﻋﺒََﺎﺩَﻙ ﱠ‬
ْ ‫ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱢﻲ ﺑَِﻚ َﻭَﺿْﻌُﺖ َﺟْﻨﺒِﻲ َﻭﺑَِﻚ ﺃَْﺭَﻓُﻌُﻪ ﺇِْﻥ ﺃَْﻣَﺴْﻜَﺖ ﻧَْﻔِﺴﻲ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟََﻬﺎ َﻭﺇِْﻥ ﺃَْﺭَﺳﻠْﺘََﻬﺎ َﻓ‬
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlÀ(B), ©(B)(d)L Y[KÕ _uÀ(B), Y©(B)(d)L @oT(F)Üaý, Bu
@m^d(j)R Sl(F)Ê T(F)Kd©(F)o Xaô, YBu @o^p(j)Raô T(F)yT(F)saô ©(B)Uô RyT(F)Þ
©(B)¶ BTôR(d)Lv ^ô-Íu.
BRu ùTôÚs:
Fu Bû\Yú]! @pXôyúY ¿ çVYu. Du]ôp Rôu F]Õ DPûXf Nônd¡ú\u. (TÓd¡ú\u)
Du]ôp Rôu @ûR DVojÕ¡ú\u. (FÝ¡ú\u) Fu D«ûW ¿ ûLlTt±d ùLôiPôp @ûR
Uu²lTôVôL. ûLlTt\ôÕ @ûR ¿ ®hÓ ûYjRôp D]Õ SpX¥VôoLû[l TôÕLôlTÕ úTôp
@ûRÙm TôÕLôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 4889
5, çeÏYRtÏ Øu AV(j)Õp ÏoÊ F]lTÓm 2:255 YN]jûR J§d ùLôiPôp ®¥Ùm YûW
@pXôy®PªÚkÕ IÚ TôÕLôYp GtTÓm. û`jRôu ùSÚeL UôhPôu Fuß S©Ls SôVLm
(^p) á±]ôoLs.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (3 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

ARôWm: ×Lô¬ 3275
AV(j)Õp ÏoÊ YÚUôß:
‫ُﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
‫ﺍﺕ َﻭَﻣﺎ ِﻓﻲ َْﺍﻷْﺭِﺽ َﻣْﻦ َﺫﺍ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﻳَْﺸَﻔُﻊ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ﺇِﱠﻻ ﺑِِﺈْﺫﻧِِﻪ ﻳَْﻌﻠَُﻢ َﻣﺎ ﺑﻴَ َْﻦ‬
ُ ‫ﺍﷲ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ُﻫَﻮ ﺍﻟَْﺤﱡﻲ ﺍﻟَْﻘﱡﻴ‬
‫ﻮﻡ َﻻ ﺗَْﺄُﺧُﺬُﻩ ِﺳﻨٌَﺔ َﻭَﻻ ﻧَْﻮٌﻡ ﻟَُﻪ َﻣﺎ ِﻓﻲ ﱠ‬
ُ ‫ﻳﻬْﻢ َﻭَﻣﺎ َﺧﻠَْﻔُﻬْﻢ َﻭَﻻ ُﻳِﺤ‬
َ ‫ﻴﻄ‬
ُ ‫ﺍﺕ َﻭ َْﺍﻷْﺭَﺽ َﻭَﻻ ﻳَُﺌ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
‫ﻮﺩُﻩ ِﺣْﻔُﻈُﻬَﻤﺎ َﻭُﻫَﻮ ﺍﻟَْﻌﻠِﱡﻲ ﺍﻟَْﻌِﻈُﻴﻢ‬
‫ﻮﻥ ﺑَِﺸْﻲٍﺀ ِﻣْﻦ ِﻋﻠِْﻤِﻪ ﺇِﱠﻻ ﺑَِﻤﺎ َﺷَﺎﺀ َﻭِﺳَﻊ ُﻛْﺮِﺳﱡﻴُﻪ ﱠ‬
ِ ‫ﺃَﻳِْﺪ‬
@pXôaý Xô«Xôa BpXô aýYp anÙp Lnëm. Xô RKÏÕaý ³](j)Õu YXô SqØu,
Xaý Uô ©(F)v^UôYô(j)§ YUô ©(F)p @o°, Uu RpX¾ VxT(F)Ü BkRaý BpXô ©(B)
Bj²¶, VKXØ UôûT(B)] H¾¶m YUô KLpT(F)aým YXôÙÍ(j)ç] ©(B)û`«u ªu
Bpª¶ BpXô ©(B)Uô `ô@, Y³@ Ïo³nÙaýv ^UôYôj§ Yp@o[ YXô VîÕaý
¶l(F)ÞaýUô YaýYp @°nÙp @Çm.
BRu ùTôÚs:

@pXôyûYj R®W YQdLj §tϬVYu úYß VôÚªpûX. @Yu Fuù\ußm D«ÚPu
BÚlTYu. @YàdÏf £ß D\dLúUô, ArkR D\dLúUô GtTPôÕ. Yô]eL°p Ds[ûYÙm,
骫p Ds[ûYÙm @YàdúL D¬V]. @Yu @àU§jRôp R®W @Y²Pm Vôo Rôu T¬kÕ
úTN Ø¥Ùm? @YoLÞdÏ Øuú]Ùm, ©uú]Ùm Ds[ûR @Yu @±¡\ôu. @Yu
@±k§ÚlTYt±p FûRÙm @YoL[ôp @±V Ø¥VôÕ. @Yu Sô¥VûRj R®W. @Y]Õ
AN]m Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm Ds[PdÏm. @q®WiûPÙm LôlTÕ @YàdÏf
£WUUô]Ruß. @Yu DVokRYu; ULjÕYªdLYu.
(§ÚdÏoAu 2:255)
6, TLWô @j§VôVj§u LûP£ BÚ YN]eLû[ BW®p J§]ôp @Õ IÚYÚdÏl
úTôÕUô]RôÏm Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±Ùs[]o.
ARôWm: ×Lô¬ 4008, 5010, 5040, 5051
BW®p J§]ôp úTôÕm Fuß á\lThÓs[Rôp UK¬l ØRp Ñly YûW BûR J§d
ùLôs[Xôm.
@kR YN]eLs YÚUôß:
ُ ‫ﺍﻟﺮُﺳ‬
َ ‫ﻮﻝ ﺑَِﻤﺎ ُﺃِﻧﺰَﻝ ﺇِﻟَْﻴِﻪ ِﻣْﻦ َﺭﺑﱢِﻪ َﻭﺍﻟُْﻤْﺆِﻣُﻨ‬
ِ‫ﺁﻣَﻦ ﺑِ ﱠ‬
‫ﺎﷲ َﻭَﻣَﻼﺋَِﻜﺘِِﻪ َﻭُﻛُﺘﺒِِﻪ َﻭُﺭُﺳﻠِِﻪ َﻻ ﻧَُﻔﱢﺮُﻕ ﺑَْﻴَﻦ ﺃََﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُﺭُﺳﻠِِﻪ َﻭَﻗﺎﻟُﻮﺍ َﺳِﻤْﻌﻨَﺎ َﻭﺃََﻃْﻌﻨَﺎ ُﻏْﻔَﺮﺍﻧََﻚ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺇِﻟَْﻴَﻚ‬
َ ‫ﻮﻥ ُﻛﱞﻞ‬
َ
‫ﺁﻣَﻦ ﱠ‬
‫ﺍﻟَْﻤِﺼُﻴﺮ‬

AU]o W^ýÛ ©(B)Uô Du³X BûX¶ ªu Wl©(B)¶ Yp êªòu. ÏpÛu AU]
©(B)pXô¶, YUXô«(d)Lj§¶ YÏ(j)Õ©(B)¶, YÚ^ý-¶, XôÖT(F)o¬(d)Ï ûT(B)] @a§m
ªu Ú^ý-¶, YLôí ^ªK]ô Y@RK]ô KÏl(F)Wô](d)L WlT(B)]ô YBûX(d)Lp UÊo.
BRu ùTôÚs:
BjçRo RUÕ Bû\Y²PªÚkÕ RUdÏ @Ú[lThPûR Sm©]ôo. Sm©dûL ùLôiúPôÚm
(BûR Sm©]ôoLs). @pXôyûYÙm, Yô]YoLû[Ùm, @Y]Õ úYReLû[Ùm, @Y]Õ
çRoLû[Ùm @û]YÚm Sm©]ôoLs. @Y]Õ çRoL°p FYÚd¡ûPúVÙm TôWThNm LôhP
UôhúPôm. ùN®Ùtú\ôm; LhÓlThúPôm. FeLs Bû\Yô! D]Õ Uu²lûT (úYiÓ¡ú\ôm.)
Du²PúU (FeLs) §Úm×Rp DiÓ F]d áß¡u\]o.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (4 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

(§ÚdÏoAu 2:285)
‫َﻻ ُﻳَﻜﻠﱢُﻒ ُﱠ‬
ِ ‫ﺍﷲ ﻧَْﻔًﺴﺎ ﺇِﱠﻻ ُﻭْﺳَﻌَﻬﺎ ﻟََﻬﺎ َﻣﺎ َﻛَﺴﺒَْﺖ َﻭَﻋﻠَْﻴَﻬﺎ َﻣﺎ ْﺍﻛﺘََﺴﺒَْﺖ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ُﺗَﺆ‬
‫ﺍﺧْﺬﻧَﺎ ﺇِْﻥ ﻧَِﺴﻴﻨَﺎ ﺃَْﻭ ﺃَْﺧَﻄْﺄﻧَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭَﻻ ﺗَْﺤِﻤْﻞ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ ﺇِْﺻًﺮﺍ َﻛَﻤﺎ َﺣَﻤﻠْﺘَُﻪ َﻋﻠَﻰ‬
َ ‫ﺎﻧﺼْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ ﺍﻟَْﻜِﺎﻓِﺮ‬
َ ‫ﺍﻟﱠِﺬ‬
‫ﻳﻦ‬
ُ ‫ﻳﻦ ِﻣْﻦ َﻗْﺒﻠِﻨَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭَﻻ ُﺗَﺤﱢﻤﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ َﻻ َﻃَﺎﻗَﺔ ﻟَﻨَﺎ ﺑِِﻪ َﻭْﺍﻋُﻒ َﻋﱠﻨﺎ َﻭْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨَﺎ ﺃَﻧَْﺖ َﻣْﻮَﻻﻧَﺎ َﻓ‬
XôÙ(d)Lp-×(F)pXôaý Sl(F)^u BpXô Dv@aô, Xaô Uô L^T(B)j. Y@ûXaô UdR^T(B)j.
WlT(B)]ô XôÕA¡j]ô Bu SÊ]ô @q @dRK]ô, WlT(B)]ô YXô Ryªp @ûX]ô BvWu
LUô aUp(j)Raý @XpX¾] ªu Ll(B)-]ô, WlT(B)]ô YXô Õamªp]ô UôXô RôdL(j)R X]ô
©(B)¶, YK×(F) @u]ô YKd©(F)o X]ô Yoam]ô @u(j)R UqXô]ô T(F)u^ýo]ô @Xp
Lqªp Lô©(F)Ãu.
BRu ùTôÚs:
FYûWÙm @YWÕ Nd§dÏhThúP R®W @pXôy £WUlTÓjR UôhPôu. @Yo ùNnR SuûU
@YÚdϬVÕ. @Yo ùNnR ¾ûUÙm @YÚdϬVúR. ""FeLs Bû\Yô! SôeLs U\kÕ ®hPôúXô,
RYß ùNnÕ ®hPôúXô FeLû[j Ri¥jÕ ®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Øu ùNuú\ôo
ÁÕ £WUjûRf ÑUj§VÕ úTôp FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ
Y-ûU«pXôRûR FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs ©ûZLû[l ùTôßjÕ FeLû[
Uu²lTôVôL! @Ús ׬YôVôL! ¿úV FeLs @§T§. (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL
FeLÞdÏ ¿ DRÜYôVôL! (F]Üm áß¡u\]o).
(§ÚdÏoAu 2:286)
7, S©Ls SôVLm (^p) @YoLs IqùYôÚ BW®Ûm TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕ RUÕ BÚ
ûLLû[ Iuß úNojÕ 112, 113, 114 A¡V @j§VôVeLû[ J§ ûL«p E§ RmUôp BVu\
@[ÜdÏ DPp ØÝYÕm êuß RPûY RP®d ùLôsYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 5018, 5748, 6319
@kR @j§VôVeLs YÚUôß:
‫ﺍﷲ ﺃََﺣٌﺪ ُﱠ‬
‫ُﻗْﻞ ُﻫَﻮ ُﱠ‬
‫(ﻭﻟَْﻢ ﻳَُﻜْﻦ ﻟَُﻪ ُﻛُﻔًﻮﺍ ﺃََﺣٌﺪ‬3)
َ ‫(ﻟَْﻢ ﻳﻠَ ِْﺪ َﻭﻟَْﻢ ُﻳﻮﻟَْﺪ‬2)‫ﺍﻟﺼَﻤُﺪ‬
‫(ﺍﷲ ﱠ‬1)

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, ÏpaýYpXôaý @aj. @pXôaýv ^Uj. Xm V-j, YXm
ëXj. YXm VÏu Xaý Ï×(F)Yu @aj.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @pXôy IÚYu
F]d áßÅWôL! @pXôy úRûYVt\Yu. (VôûWÙm) @Yu ùT\®pûX. (VôÚdÏm)
©\dLܪpûX. @YàdÏ ¨LWôL VôÚªpûX.
112 YÕ @j§VôVm
ُ ‫ُﻗْﻞ ﺃَُﻋ‬
‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ﱠ‬3)
ِ ‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﺣ‬4)
ِ ‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻏ‬2)
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﺮﱢﺏ ﺍﻟَْﻔﻠَِﻖ‬
ِ َ‫ﺍﻟﻨﱠﻔﺎﺛ‬
‫ﺎﺳٍﺪ ﺇَِﺫﺍ َﺣَﺴَﺪ‬
َ ‫ﺎﺕ ِﻓﻲ ﺍﻟُْﻌَﻘِﺪ‬
َ ‫ﺎﺳٍﻖ ﺇَِﺫﺍ َﻭَﻗَﺐ‬
َ ‫(ﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ َﺧﻠََﻖ‬1)

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp @îÕ ©(B) Wl©(B)p T(F)Xd. ªu `o¬ Uô KLXd.
Yªu `o¬ KLô³(d)¡u BRô Y(d)Ll(B). Yªu `o¬u ]lT(F)ô^ôj§ ©(F)p D(d)Lj. Yªu
`o¬ aô³§u BRô a^j.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (5 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @§LôûX«u
Bû\Y²Pm @Yu TûPjRYt±u ¾e¡-ÚkÕm, TWÜm BÚ°u ¾eûL ®hÓm, Ø¥fÑdL°p
EÕm ùTiL°u ¾eûL ®hÓm, ùTô\ôûU ùLôsÞm úTôÕ ùTô\ôûUdLôW²u ¾eûL ®hÓm
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL!
113 YÕ @j§VôVm
ُ ‫ُﻗْﻞ ﺃَُﻋ‬
‫(ﻣْﻦ ﺍﻟِْﺠﱠﻨِﺔ َﻭ ﱠ‬5)
‫ﻭﺭ ﱠ‬
‫(ﺇِﻟَِﻪ ﱠ‬2)‫ﺎﺱ‬
‫(ﻣﻠِِﻚ ﱠ‬1)
‫ﻮﺫ ﺑَِﺮﱢﺏ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﺱ‬
ِ ‫ﺎﺱ‬
‫ﺎﺱ‬
َ ‫ﺎﺱ‬
ِ ‫(ﺍﻟﱠِﺬﻱ ُﻳَﻮْﺳِﻮُﺱ ِﻓﻲ ُﺻُﺪ‬4)‫ﺎﺱ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﺱ ﺍﻟَْﺨﱠﻨ‬
ِ ‫(ﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ﺍﻟَْﻮْﺳَﻮ‬3)
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp@îÕ ©Wl©(B)u ]ôv. U-(d)¡u ]ôv. BXô¶u ]ôv.
ªu `o¬p YvYô³p Lu]ôv. @pX¾ ÙYv®^ý À(F) ^ýç¬u ]ôv. ª]p ´u]j§
Yu]ôv.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. Uû\kÕ ùLôiÓ
¾V FiQeLû[l úTôÓTY²u ¾eûL ®hÓm U²RoL°u @WNàm, U²RoL°u LPÜÞUô]
U²RoL°u Bû\Y²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL! @Yu U²RoL°u
Ds[eL°p ¾V FiQeLû[l úTôÓ¡\ôu. ´uL°Ûm, U²RoL°Ûm BjRûLúVôo Ds[]o.
114YÕ @j§VôVm

http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (6 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-2

8, ¿ TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕ ùRôÝûLdÏf ùNnYÕ úTôp Dðf ùNnÕ ®hÓ ©u]o YXÕ
×\UôL NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ¸rdLôÔm ÕAûY JÕ! ¿ JÕY§p LûP£VôL BÕ
BÚdLhÓm. BûR J§ ®hÓm TÓjÕ @uß BWúY ¿ UW¦jÕ ®hPôp CUôàPu
UW¦jRY]ôYôn F] S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 247, 6313, 6315, 7488, 6311, 7488
@kR ÕA BÕ Rôu.
‫ﺁﻣْﻨُﺖ ﺑِِﻜﺘَﺎﺑَِﻚ‬
َ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَْﺳﻠَْﻤُﺖ َﻭْﺟِﻬﻲ ﺇِﻟَْﻴَﻚ َﻭَﻓﱠﻮْﺿُﺖ ﺃَْﻣِﺮﻱ ﺇِﻟَْﻴَﻚ َﻭﺃَﻟَْﺠْﺄُﺕ َﻇْﻬِﺮﻱ ﺇِﻟَْﻴَﻚ َﺭْﻏﺒًَﺔ َﻭَﺭْﻫﺒًَﺔ ﺇِﻟَْﻴَﻚ َﻻ َﻣﻠَْﺠَﺄ َﻭَﻻ َﻣْﻨَﺠﺎ ِﻣْﻨَﻚ ﺇِﱠﻻ ﺇِﻟَْﻴَﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
‫ﺍﻟﻨﺒﱢﻲ َﺻﻠﱠﻰ ُﱠ‬
ِ ‫ﺍﺟَﻌﻠُْﻬﱠﻦ‬
‫ﺍﷲ َﻋﻠَْﻴِﻪ‬
ْ ‫ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَﻧَْﺰﻟَْﺖ َﻭﺑِﻨَﺒِﱢﻴَﻚ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَْﺭَﺳﻠَْﺖ َﻓِﺈْﻥ ُﻣﱠﺖ ِﻣْﻦ ﻟَْﻴﻠَﺘَِﻚ َﻓَﺄﻧَْﺖ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟِْﻔْﻄَﺮِﺓ َﻭ‬
ِ ‫ﺁﺧَﺮ َﻣﺎ ﺗَﺘََﻜﻠﱠُﻢ ﺑِِﻪ َﻗَﺎﻝ َﻓَﺮﱠﺩْﺩُﺗَﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﱠ‬
‫ﺁﻣْﻨُﺖ ﺑِِﻜﺘَﺎﺑَِﻚ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَﻧَْﺰﻟَْﺖ ُﻗﻠُْﺖ َﻭَﺭُﺳﻮﻟَِﻚ َﻗَﺎﻝ َﻻ َﻭﻧَﺒِﱢﻴَﻚ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَْﺭَﺳﻠَْﺖ‬
َ ‫َﻭَﺳﻠﱠَﻢ َﻓﻠَﱠﻤﺎ ﺑﻠَ َْﻐُﺖ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
@pXôaýmU @vXm(j)Õ YwÍ BûX(d)L, YT(F)qYs(j)Õ @mà BûX(d)L, Y@p_K(j)Õ
[yà BûX(d)L, WKdT(B)(j)Ru YWyT(B)(j)Ru BûX(d)L Xô Up_@ YXô Uu_@ ªu(d)L
BpXô BûX(d)L @pXôaýmU AUu(j)Õ ©¡Rô©(B)(d)LpX¾ @u^p(j)R Y©(B)S©(B)n«LpX¾
@o^p(j)R
BRu ùTôÚs:

Bû\Yô! Fu ØLjûR D]dÏd LhÓlTPf ùNnÕ ®húPu. Fu Lô¬VjûR Du²Pm
IlTûPjÕ ®húPu. Fu ØÕûL Du TdLm NônjÕ ®húPu. (D]Õ @Ú°p) Sm©dûL
ûYjÕ ®húPu. (D]Õ RiPû]dÏ) @g£ ®húPu. Duû] ®hÓm Rl©dL Duû]
®hPôp úYß úTôd¡Pm GÕm BpûX. Bû\Yô! ¿ @Ú°V úYRjûRÙm, ¿ @àl©V S©ûVÙm
Sm©ú]u.

çe¡ FÝkRÜPu JÕm ÕA
‫ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃَْﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَْﻌَﺪ َﻣﺎ ﺃََﻣﺎﺗَﻨَﺎ َﻭﺇِﻟَْﻴِﻪ ﱡ‬
‫ﻮﺭ‬
ُ ‫ﺍﻟﻨُﺸ‬

@pamÕ -pXô¶pX¾ @yVô]ô T(B)KR Uô @Uô(j)R]ô Y BûX¶u à`ýo
BûR çe¡ FÝkRÜPu S©Ls SôVLm (^p) @YoLs áßYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 6312, 6314, 6324, 6325, 7395
BRu ùTôÚs:
FeLû[ UW¦dLf ùNnR ©u D«ol©jR @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. úUÛm @Y²PúU
(SUÕ) §Úm©f ùNpÛRp Ds[Õ.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (1 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

LôûX«Ûm, UôûX«Ûm JR úYi¥V ÕA
1, LôûX«Ûm, UôûX«Ûm, TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕm Sôu Fu] á\ úYiÓm F] @éTdo
(W-) úLhPôoLs. @RtÏ S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ©u YÚm ÕAûYd Ltßd
ùLôÓjRôoLs.
ARôWm: @yUj 49, 60, 77
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻓﺎِﻃَﺮ ﺍﻟﱠﺴَﻤَﻮﺍِﺕ َﻭﺍ َْﻷْﺭِﺽ َﻋﺎﻟ َِﻢ ﺍﻟَْﻐْﻴِﺐ َﻭﺍﻟﱠﺸَﻬﺎَﺩِﺓ ﺃَْﻭ َﻗﺎَﻝ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻋﺎﻟ َِﻢ ﺍﻟَْﻐْﻴِﺐ َﻭﺍﻟﱠﺸَﻬﺎَﺩِﺓ َﻓﺎِﻃَﺮ ﺍﻟﱠﺴَﻤَﻮﺍِﺕ َﻭﺍ َْﻷْﺭِﺽ َﺭﱠﺏ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻭَﻣِﻠﻴَﻜُﻪ ﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَْﻥ‬
‫َﻻ ﺇِﻟ ََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَُﻋﻮُﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ﻧ َْﻔِﺴﻲ َﻭَﺷﱢﺮ ﺍﻟﱠﺸْﻴَﻄﺎِﻥ َﻭِﺷْﺮِﻛِﻪ‬
@pXôaýmU Tô(F)(j)§Wv ^UôYôj§ Yp @o°, A-Up KûL©(B) Yx`aôR(j)§, WlT(B)
Ïp- û`«u YUÄ(d)Laý, @xaÕ @u Xô«Xôa BpXô @u(j)R, @îÕ ©(B)(d)L ªu
`o¬ Sl(F)Ê Y`o¬x û`jRô² Yµo¡¶
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYú]! Uû\Yô]ûRÙm, ùY°lTûPVô]ûRÙm
@±TYú]! @û]jÕl ùTôÚhL°u @§T§úV! @WNú]! YQdLj§tϬVYu Duû]j R®W
VôÚªpûX. F]Õ Uú]ô BfûN«u ¾eûL ®hÓm û`jRô²u ¾eûL ®hÓm Du²PúU
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
2, LôûX«Ûm, UôûX«Ûm 112, 113, 114 A¡V @j§VôVeLû[ êuß RPûY J§]ôp @ÕúY
@û]jÕd Lô¬VeLÞdLôLÜm IÚYÚdÏl úTôÕUô]Õ F] S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: S^Â 5333
@kR @j§VôVeLs YÚUôß:
‫ﺍﷲ ﺃََﺣٌﺪ ُﱠ‬
‫ُﻗْﻞ ُﻫَﻮ ُﱠ‬
‫(ﻭﻟَْﻢ ﻳَُﻜْﻦ ﻟَُﻪ ُﻛُﻔًﻮﺍ ﺃََﺣٌﺪ‬3)
َ ‫(ﻟَْﻢ ﻳﻠَ ِْﺪ َﻭﻟَْﻢ ُﻳﻮﻟَْﺪ‬2)‫ﺍﻟﺼَﻤُﺪ‬
‫(ﺍﷲ ﱠ‬1)

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, ÏpaýYpXôaý @aj. @pXôaýv ^Uj. Xm V-j, YXm
ëXj. YXm VÏu Xaý Ï×(F)Yu @aj.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @pXôy IÚYu
F]d áßÅWôL! @pXôy úRûYVt\Yu. (VôûWÙm) @Yu ùT\®pûX. (VôÚdÏm)
©\dLܪpûX. @YàdÏ ¨LWôL VôÚªpûX.
112 YÕ @j§VôVm
ُ ‫ُﻗْﻞ ﺃَُﻋ‬
‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ﱠ‬3)
ِ ‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﺣ‬4)
ِ ‫(ﻭِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻏ‬2)
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﺮﱢﺏ ﺍﻟَْﻔﻠَِﻖ‬
ِ َ‫ﺍﻟﻨﱠﻔﺎﺛ‬
‫ﺎﺳٍﺪ ﺇَِﺫﺍ َﺣَﺴَﺪ‬
َ ‫ﺎﺕ ِﻓﻲ ﺍﻟُْﻌَﻘِﺪ‬
َ ‫ﺎﺳٍﻖ ﺇَِﺫﺍ َﻭَﻗَﺐ‬
َ ‫(ﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ َﺧﻠََﻖ‬1)

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp @îÕ ©(B) Wl©(B)p T(F)Xd. ªu `o¬ Uô KLXd.
Yªu `o¬ KLô³(d)¡u BRô Y(d)Ll(B). Yªu `o¬u ]lTô(F)^ôj§ ©(F)p D(d)Lj. Yªu
`o¬ aô³§u BRô a^j.
BRu ùTôÚs:

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (2 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @§LôûX«u
Bû\Y²Pm @Yu TûPjRYt±u ¾e¡-ÚkÕm, TWÜm BÚ°u ¾eûL ®hÓm, Ø¥fÑdL°p
EÕm ùTiL°u ¾eûL ®hÓm, ùTô\ôûU ùLôsÞm úTôÕ ùTô\ôûUdLôW²u ¾eûL ®hÓm
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL!
113 YÕ @j§VôVm
ُ ‫ُﻗْﻞ ﺃَُﻋ‬
‫(ﻣْﻦ ﺍﻟِْﺠﱠﻨِﺔ َﻭ ﱠ‬5)
‫ﻭﺭ ﱠ‬
‫(ﺇِﻟَِﻪ ﱠ‬2)‫ﺎﺱ‬
‫(ﻣﻠِِﻚ ﱠ‬1)
‫ﻮﺫ ﺑَِﺮﱢﺏ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﺱ‬
ِ ‫ﺎﺱ‬
‫ﺎﺱ‬
ُ ‫(ﺍﻟﱠِﺬﻱ ُﻳَﻮْﺳِﻮُﺱ ِﻓ‬4)‫ﺎﺱ‬
َ ‫ﺎﺱ‬
ِ ‫ﻴﺼُﺪ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﺱ ﺍﻟَْﺨﱠﻨ‬
ِ ‫(ﻣْﻦ َﺷﱢﺮ ﺍﻟَْﻮْﺳَﻮ‬3)
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp@îÕ ©(B)Wl©(B)u ]ôv. U-(d)¡u ]ôv. BXô¶u
]ôv. ªu `o¬p YvYô³p Lu]ôv. @pX¾ ÙYv®^ý À(F) ^ýç¬u ]ôv. ª]p ´u]j§
Yu]ôv.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. Uû\kÕ ùLôiÓ
¾V FiQeLû[l úTôÓTY²u ¾eûL ®hÓm U²RoL°u @WNàm, U²RoL°u LPÜÞUô]
U²RoL°u Bû\Y²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL! @Yu U²RoL°u
Ds[eL°p ¾V FiQeLû[l úTôÓ¡\ôu. ´uL°Ûm, U²RoL°Ûm BjRûLúVôo Ds[]o.
114YÕ @j§VôVm

UôûX«p JÕm ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs UôûXl ùTôÝûR @ûPkRÜPu ¸rdLiP ÕAûY JÕYôoLs.
ARôWm: Øv-m 4901
‫َ ﺃَْﻣَﺴْﻴﻨَﺎ َﻭﺃَْﻣَﺴﻰ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ ﱠِﷲ َﻭﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
ُ ‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ َﻗَﺎﻝ ُﺃَﺭ‬
‫ﺍﻩ َﻗَﺎﻝ ِﻓِﻴﻬﱠﻦ ﻟَُﻪ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ َﻭﻟَُﻪ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﻭُﻫَﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ‬
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ ‫َﺭﱢﺏ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ َﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﻠَِﺔ َﻭَﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪَﻫﺎ َﻭﺃُﻋﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﻠَِﺔ َﻭَﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪَﻫﺎ َﺭﱢﺏ ﺃُﻋﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟْﻜَﺴِﻞ َﻭُﺳ‬
‫ﻮﺀ ﺍﻟِْﻜﺒَِﺮ‬
ُ ‫َﺭﱢﺏ ﺃَُﻋ‬
‫ﺍﺏ ِﻓﻲ ﱠ‬
‫ﺍﺏ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻘْﺒِﺮ‬
ٍ ‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ َﻭَﻋَﺬ‬
ٍ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
@mû^]ô Y@m^p Øp(d)Ï -pXô¶, YpamÕ -pXô¶, Xô«Xôa BpXpXôaý
YyRaý Xô `Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, YaýY @Xô Ïp- û`«u
L¾o. Wl©(B) @v@Û(d)L ûLW UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y ûLW Uô T(B)KRaô, Y@îÕ
©(B)(d)L ªu `o¬ UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y `o¬Uô T(B)KRaô, Wl©(B) @îÕ ©(d)L
ª]p Lv- Y^ý«p ¡T(B)¬, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)u ©(F)u]ô¬,
Y@Rô©(B)u ©(F)p Ll(B)¬
BRu ùTôÚs:
SôeLs UôûXl ùTôÝûR @ûPkÕ ®húPôm. UôûX úSWjÕ Ah£ @pXôyÜdúL D¬VÕ.
@pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu
R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu VôÚªpûX. @YàdúL Ah£. ×LÝm @YàdúL. @Yu
@û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\ÛûPVYu. Bû\Yô! BkR BW®u SuûUûVÙm, @Ru
©u]o YÚm SuûUûVÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BkR BW®u ¾eûL ®hÓm @Ru
©u]o YÚm ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. úNômTûX ®hÓm, úUôNUô]
ØÕûUûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Fu Bû\Yô! SW¡u úYRû]ûV ®hÓm,
UiQû\«u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (3 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

LôûX«p JÕm ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs LôûXl ùTôÝûR @ûPkRÜPu ¸rdLiP ÕAûY JÕYôoLs.
ARôWm: Øv-m 4901
‫ﺃَْﺻﺒَْﺤﻨَﺎ َﻭﺃَْﺻﺒََﺢ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ ﱠِﷲ َﻭﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
ُ ‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ َﻗَﺎﻝ ُﺃَﺭ‬
‫ﺍﻩ َﻗَﺎﻝ ِﻓِﻴﻬﱠﻦ ﻟَُﻪ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ َﻭﻟَُﻪ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﻭُﻫَﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ‬
ِ ِ
َ
َ
ُ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﻠَِﺔ َﻭَﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪَﻫﺎ َﺭﱢﺏ ﺃُﻋ‬
ُ ‫َﺭﱢﺏ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ َﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﻠَِﺔ َﻭَﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ﺑَْﻌَﺪَﻫﺎ َﻭﺃُﻋ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻜَﺴِﻞ َﻭُﺳ‬
‫ﻮﺀ ﺍﻟِْﻜﺒَِﺮ‬
ُ ‫َﺭﱢﺏ ﺃَُﻋ‬
‫ﺍﺏ ِﻓﻲ ﱠ‬
‫ﺍﺏ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻘْﺒِﺮ‬
ٍ ‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ َﻭَﻋَﺬ‬
ٍ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
@vT(B)y]ô Y@vT(B)ap Øp(d)Ï -pXô¶, YpamÕ -pXô¶, Xô«Xôa BpXpXôaý
YyRaý Xô `Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, YaýY @Xô Ïp- û`«u
L¾o. Wl©(B) @v@Û(d)L ûLW UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y ûLW Uô T(B)KRaô, Y@îÕ
©(B)(d)L ªu `o¬ UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y `o¬Uô T(B)KRaô, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L
ª]p Lv- Y^ý«p ¡T(B)¬, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)u ©(F)u]ô¬,
Y@Rô©(B)u ©(F)p Ll(B)¬
BRu ùTôÚs:
SôeLs LôûXl ùTôÝûR @ûPkÕ ®húPôm. LôûX úSWjÕ Ah£ @pXôyÜdúL D¬VÕ.
@pXôyÜdúL ×LZ û]jÕm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu
R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu VôÚªpûX. @YàdúL Ah£. ×LÝm @YàdúL. @Yu
@û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\ÛûPVYu. Bû\Yô! BkR BW®u SuûUûVÙm, @Ru
©u]o YÚm SuûUûVÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BkR BW®u ¾eûL ®hÓm @Ru
©u]o YÚm ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. úNômTûX ®hÓm, úUôNUô]
ØÕûUûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ ¡ú\u. Fu Bû\Yô! SW¡u úYRû]ûV ®hÓm,
UiQû\ «u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.

Raw_ýj ùRôÝûLdLôL FÝkRÕm JR úYi¥V ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs BW®p Raw_ýj ùRôÝûLdÏ FÝkRÜPu ¸rdLôÔm ÕAûY
JÕYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 6317, 7429, 7442, 7499 S^ô« 1601
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﻮ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﻮ‬
‫ﺍﺕ َﻭ َْﺍﻷْﺭِﺽ َﻭَﻣْﻦ ِﻓِﻴﻬﱠﻦ َﻭﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟَْﺤﱡﻖ َﻭَﻭْﻋُﺪَﻙ‬
ُ ُ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﺃَﻧَْﺖ ﻧ‬
‫ﺍﺕ َﻭ َْﺍﻷْﺭِﺽ َﻭَﻣْﻦ ِﻓِﻴﻬﱠﻦ َﻭﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﺃَﻧَْﺖ َﻗﱢﻴُﻢ ﱠ‬
‫ﻮﺭ ﱠ‬
َ ‫ﺍﻟﻨﺒِﱡﻴ‬
‫ﺍﻟﺴَﺎﻋُﺔ َﺣﱞﻖ َﻭ ﱠ‬
‫َﺣﱞﻖ َﻭَﻗْﻮﻟَُﻚ َﺣﱞﻖ َﻭﻟَِﻘُﺎﺅَﻙ َﺣﱞﻖ َﻭﺍﻟَْﺠﱠﻨُﺔ َﺣﱞﻖ َﻭ ﱠ‬
‫ﺁﻣْﻨُﺖ‬
َ ‫ﻮﻥ َﺣﱞﻖ َﻭُﻣَﺤﱠﻤٌﺪ َﺣﱞﻖ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﻟََﻚ ﺃَْﺳﻠَْﻤُﺖ َﻭَﻋﻠَْﻴَﻚ ﺗََﻮﱠﻛﻠُْﺖ َﻭﺑَِﻚ‬
‫ﺍﻟﻨُﺎﺭ َﺣﱞﻖ َﻭ ﱠ‬
‫ﺎﺻْﻤُﺖ َﻭﺇِﻟَْﻴَﻚ َﺣَﺎﻛْﻤُﺖ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻣﺎ َﻗﱠﺪْﻣُﺖ َﻭَﻣﺎ ﺃَﱠﺧْﺮُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﺳَﺮْﺭُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﻋﻠَْﻨُﺖ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﻘﱢﺪُﻡ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﺆﱢﺧُﺮ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ‬
َ ‫َﻭﺇِﻟَْﻴَﻚ ﺃَﻧَْﺒُﺖ َﻭﺑَِﻚ َﺧ‬
@pXôaýmU X(d)Lp amÕ @u(j)R èÚv ^UôYô(j)§ Yp @o° YUu À(F)¶u], YX(d)Lp
amÕ @u(j)R ûL«Øv ^UôYô(j)§ Yp @o°, YX(d)Lp amÕ @uRp adÏ, Y YKÕ(d)L
adÏu, Y LqÛ(d)L adÏu, Y -(d)LôÜ(d)L adÏu, Yp _u](j)Õ adÏu, Yu]ôÚ
adÏu, Yv^ô@(j)Õ adÏu, Yu]©(B)në] adÏu, Y ØamUÕu adÏu,
@pXôaýmU X(d)L @vXm(j)Õ, Y @ûX(d)L RYdLp(j)Õ, Y©(B)(d)L AUu(j)Õ, YBûX(d)L
@]l(B)(j)Õ, Y©(B)(d)L Lô^m(j)Õ, YBûX(d)L aôLm(j)Õ T(F)d©(F)o Ä Uô LjRm(j)Õ YUô
@dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ @u(j)Rp ØLj§Ø Y@u(j)Rp Ø@d¡Ú
Xô«Xôa BpXô @u(j)R YXô aqX YXô ÏqY(j)R BpXô ©(B)pXô¶

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (4 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs:

Bû\Yô! D]dúL ×LZû]jÕm. Yô]eLÞdÏm, éªdÏm, @YtßdÏ BûPlThPûYLÞdÏm
¿úV I°VôYôn. D]dúL ×LZû]jÕm. Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm, @YtßdÏ BûPl
ThPûYLû[Ùm ¨oY¡lTYu ¿úV. D]dúL ×LZû]jÕm. ¿úV ùUnVô]Yu. D]Õ YôdÏߧ
ùUnVô]Õ. Du ùNôp ùUnVô]Õ. Duû] (SôeLs) Nk§lTÕ ùUnVô]Õ. ùNôodLm ùUnVô]Õ.
SWLØm ùUnVô]Õ. ÙL Ø¥Ü SôÞm ùUnVô]Õ. S©UôoLs ùUnVô]YoLs. ØamUÕm
ùUnVô]Yo. Bû\Yô! D]dúL LhÓlThúPu. Du ÁÕ Sm©dûL ûYjúRu. Duû]úV
Sm©ú]u. Du²PúU Ás¡ú\u. Duû]d ùLôiúP YZdÏûWd¡ú\u. Du²PúU ¾ol×d
úLôÚ¡ú\u. F]úY Sôu Øu ùNnRûYLû[Ùm, ©u]ôp ùNnV®ÚlTûRÙm, Sôu BWL£V
UôLf ùNnRûRÙm, Sôu ùY°lTûPVôLf ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV
©tTÓjÕTYu. Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.

BW®p ®¯l× YkRôp JR úYi¥VûY
IÚYÚdÏ BW®p ®¯l× YkÕ ¸rdLôÔm ÕAûY J§ Uu²l×d úLhPôp @ûR Bû\Yu
GtLôUp BÚlT§pûX Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 1154
‫َ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ َﻭ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ َﻭَﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
ِ‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ ﻟَُﻪ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ َﻭﻟَُﻪ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﻭُﻫَﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ َﻭُﺳْﺒَﺤَﺎﻥ ﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺃَْﻛﺒَُﺮ َﻭَﻻ َﺣْﻮَﻝ‬
ِ ِ
ِ ِ
‫ﱠ‬
ُ
ُ
َ
َ
َ
‫ﱠ‬
‫ﱠ‬
َ
ْ
ِ ِ‫َﻭﻻ ﻗﱠﻮﺓ ﺇِﻻ ﺑ‬
‫ﺎﷲ ﺛﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠُﻬﱠﻢ ﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ‬
Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï, YXaýp amÕ, YaýY
@Xô Ïp- û`«u L¾o. @pamÕ -pXô¶ Y^ýl(B)aô]pXô¶ YXô«Xôa
BpXpXôaý YpXôaý @dT(B)o. YXô aqX YXô ÏqY(j)R BpXô ©(B)pXô¶,
@pXôaýmUKd©(F)oÄ.
BRu ùTôÚs:

YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu
BpûX. Ah£ @YàdúL. ×LÝm @YàdúL. @Yu @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu. @pXôy çVYu. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX.
@pXôy ªLl ùT¬VYu. SuûULs ùNnYÕm, ¾ûUL°-ÚkÕ ®XÏYÕm @pXôy®u
DR®Vôp Rôu. Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó.

§]Øm JR úYi¥V ÕA
©u YÚm ÕAûY Vôo §]Øm èß RPûY J§ YÚ¡\ôúWô @YÚdÏ TjÕ @¥ûULû[
®ÓRûX ùNnR SuûULs ¡ûPdÏm. úUÛm @YÚdÏ èß SuûULs T§Ü ùNnVlTÓm.
@YWÕ èß ¾ûULs @¯dLlTÓm. @uß UôûX YûW û`jRô²PªÚkÕ TôÕLôl×m
¡ûPdÏm Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 3293
‫َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ ﻟَُﻪ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ َﻭﻟَُﻪ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﻭُﻫَﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ‬
ِ ِ

Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, Yaý
@Xô Ïp- û`«u L¾o.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (5 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs:
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu
BpûX. Ah£ @YàdϬVúR. ×LÝm @YàdϬVúR. @Yu @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (6 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-3

L¯Yû\«p ÖûZÙm úTôÕ

ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﺨُﺒِﺚ َﻭﺍﻟَْﺨﺒَﺎﺋِِﺚ‬

@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p Ï×(B)³ Yp LTô(B)«³.
ARôWm: ×Lô¬ 6322

BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Ai, ùTi û`jRôuL°PªÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.

L¯Yû\«-ÚkÕ ùY°úVßm úTôÕ
‫ُﻏْﻔَﺮﺍﻧََﻚ‬

KÏl(F)Wô](d)L
ARôWm: §oª¾ 7
BRu ùTôÚs :
Du²Pm Uu²l×j úRÓ¡ú\u.

Åh¥-ÚkÕ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ÅhûP ®hÓ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûYd
áßYôoLs.
ARôWm: S^Â 5391, 5444
ُ ‫ﺍﷲ َﺭﱢﺏ ﺃَُﻋ‬
ِ‫ﺑِْﺴِﻢ ﱠ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ﺃَْﻥ ﺃَِﺯﱠﻝ ﺃَْﻭ ﺃَِﺿﱠﻞ ﺃَْﻭ ﺃَْﻇﻠَِﻢ ﺃَْﻭ ُﺃْﻇﻠََﻢ ﺃَْﻭ ﺃَْﺟَﻬَﻞ ﺃَْﻭ ُﻳْﺠَﻬَﻞ َﻋﻠَﱠﻲ‬

©(B)vªpXô¶ Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @u @³pX @q @°pX @q @s[U @q
DsXU @q @waX @q ÙwaX @XnV
BRu ùTôÚs:
@pXôy®u ùTVWôp (ùY°úVß¡ú\u.) Fu Bû\Yô! Sôu Nß¡ ®PôUÛm, Y¯ RY±
®PôUÛm, @¿§ BûZdLôUÛm, @¿§ BûZdLlTPôUÛm, êP]ôLôUÛm, (©\ûW) êPWôdLôUÛm
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (1 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

BÚdL Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.

NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ
IÚ NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûYd á±]ôp @kRf NûT«p SPkR RYßLs
Uu²dLlTPôUp BÚlT§pûX Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: §oª¾ 3355
ُ ‫ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻭﺑَِﺤْﻤِﺪَﻙ ﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَْﻥ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَْﺳﺘَْﻐِﻔُﺮَﻙ َﻭﺃَُﺗ‬
‫ﻮﺏ ﺇِﻟَْﻴَﻚ‬

^ýlaô](d)LpXôaýmU Y©(B) am§(d)L @xaÕ @pXô«Xôa BpXô @u(j)R
@vRd©(F)Ú(d)L Y@ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. YQdLj§tϬVYu Duû]j R®W VôÚªpûX.
Du²PúU TôY Uu²l×j úRÓ¡ú\u. Du²PúU Ás¡ú\u.
@pXÕ ¸rdLiP ÕAûYÙm JRXôm.
ُ ‫ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻭﺑَِﺤْﻤِﺪَﻙ ﺃَْﺳﺘَْﻐِﻔُﺮَﻙ َﻭﺃَُﺗ‬
‫ﻮﺏ ﺇِﻟَْﻴَﻚ‬

^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU Y©(B)am§(d)L @vRd©(F)Ú(d)L Y @ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs YÚUôß:
Bû\Yô! ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. Du²Pm TôY Uu²l×j úRÓ¡ú\u. Du²PúU
Ás¡ú\u.
ARôWm: S^Â 1327

Ts°YôNÛdÏs ÖûZÙm úTôÕ
َ‫ﺍﺏ َﺭْﺣَﻤﺘِﻚ‬
َ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻓﺘَْﺢ ﻟِﻲ ﺃَﺑَْﻮ‬
@pXôaýmUl(F)Ry Ä @l(B)YôT(B) WyU(j)§(d)L
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]Õ @Ús YôNpLû[ F]dLôLj §\lTôVôL.
ARôWm: Øv-m 1165

Ts°YôNûX ®hÓ ùY°úVßm úTôÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ ِﻣْﻦ َﻓْﻀﻠَِﻚ‬

@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)L ªu T(F)r°(d)L

http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (2 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]Õ @Úû[ úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1165

Nôl©Óm úTôÕm, TÚÏm úTôÕm
‫ﺑْﺴﻢ ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬
ِ ِ
©(B)vªpXôy
@pXôy®u ùTVWôp F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5376, 5378

©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp
Nôl©Óm úTôÕ ©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp
ِ ‫ﺍﷲ ِﻓﻲ ﺃَﱠﻭﻟِِﻪ َﻭ‬
ِ‫ﺑِْﺴِﻢ ﱠ‬
‫ﺁﺧِﺮِﻩ‬

©vªpXô¶ À(F) @qY-¶ Y A¡¬¶
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: §oª¾ 1781

Nôl©hP ©u×m TÚ¡V ©u×m
‫ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ َﻛﺜًِﻴﺮﺍ َﻃﱢﻴﺒًﺎ ُﻣﺒََﺎﺭًﻛﺎ ِﻓِﻴﻪ َﻏْﻴَﺮ َﻣْﻜِﻔﱟﻲ َﻭَﻻ ُﻣَﻮﱠﺩٍﻉ َﻭَﻻ ُﻣْﺴﺘَْﻐﻨًﻰ َﻋْﻨُﻪ َﺭﺑﱠﻨَﺎ‬
@pamÕ -pXô¶ LÊWu Rn«T(B)u ØTô(B)W(d)Lu À(F)¶ KûLW Ud©(F)n«u YXô
ØYjRBu YXô ØvRd]u @uaý WlT(B)]ô
BRu ùTôÚs :
çnûUVô], Tôd¡Vm ¨û\kR @§L @[®Xô] ×Lr @pXôyÜdúL. @Y]Õ @ÚhùLôûP
UßdLlTPjRdLRpX. Su± U\dLlTÓYÕUuß. @Õ úRûYVt\ÕUpX.
ARôWm: ×Lô¬ 5458
@pXÕ
‫ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ ﺍﻟﱠِﺬﻱ َﻛَﻔﺎَﻧﺎ َﻭﺃَْﺭَﻭﺍَﻧﺎ َﻏْﻴَﺮ َﻣْﻜِﻔﱟﻲ َﻭَﻻ َﻣْﻜُﻔﻮٍﺭ َﻭَﻗﺎَﻝ َﻣﱠﺮًﺓ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ َﺭﺑﱢَﻨﺎ َﻏْﻴَﺮ َﻣْﻜِﻔﱟﻲ َﻭَﻻ ُﻣَﻮﱠﺩٍﻉ َﻭَﻻ ُﻣْﺴﺘَْﻐًﻨﻰ َﺭﺑﱠَﻨﺎ‬
@pamÕ -pXô¶pX¾ LTô(F)]ô Y @oYô]ô KûLW Ud©(F)n«u YXô Udé(F)o
BRu ùTôÚs :
DQY°jÕ RôLm ¾ojR @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. @Y]Õ @Ús UßdLlTPjRdLRpX.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (3 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

Su± U\dLlTÓYÕUpX.
ARôWm: ×Lô¬ 5459
@pXÕ
‫ﺍﻟَْﺤْﻤ ُﺪ ﱠِﷲ‬
@pamÕ -pXôy
Fuß á\Xôm.
ARôWm: Øv-m 4915

DQY°jRYÚdLôL
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺑﺎِﺭْﻙ ﻟ َُﻬْﻢ ِﻓﻲ َﻣﺎ َﺭَﺯْﻗﺘَُﻬْﻢ َﻭﺍْﻏِﻔْﺮ ﻟ َُﻬْﻢ َﻭﺍْﺭَﺣْﻤُﻬْﻢ‬
@pXôaýmU Tô(B)¬d Xaým À(F)Uô W^dRaým YKd©(F)o Xaým Yoamaým.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! BYoLÞdÏ ¿ YZe¡V§p TWLj (Uû\ØLUô] úTWÚs) ùNnYôVôL. BYoLû[ Uu²lTôVôL!
BYoLÞdÏ LÚûQ LôhÓYôVôL.
ARôWm: Øv-m 3805

RômTj§Vj§p CÓTÓm Øu
‫ِﺑﺎْﺳِﻢ ﺍ ﱠِﷲ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺟﻨﱢْﺒَﻨﺎ ﺍﻟﱠﺸْﻴَﻄﺎَﻥ َﻭَﺟﻨﱢْﺐ ﺍﻟﱠﺸْﻴَﻄﺎَﻥ َﻣﺎ َﺭَﺯْﻗﺘََﻨﺎ‬
©(B)vªpXô¶ @pXôaýmU _u²l(B)]ô Y_u²©(B)x û`jRô] Uô W^dR]ô
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. Bû\Yô! û`jRô²PªÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL! FeLÞdÏ ¿ YZeÏm
NkR§Lû[Ùm û`jRô²PªÚkÕ LôlTôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 141, 3271, 6388, 7396
@pXÕ
‫ﺎﻥ َﻭَﺟﱢﻨْﺐ ﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺟﱢﻨْﺒﻨِﻲ ﱠ‬
َ ‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄ‬
َ ‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄ‬
ِ‫ﺎﺳِﻢ ﱠ‬
‫ﺎﻥ َﻣﺎ َﺭَﺯْﻗﺘَﻨَﺎ‬
ْ ِ‫ﺑ‬

©(B)vªpXô¶ @pXôaýmU _u²l(B)²Vx û`(j)Rô] Y_u²©x û`(j)Rô]
UôW^d(j)R]ô
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. Bû\Yô! û`jRô²PªÚkÕ Fuû]d LôlTôVôL. F]dÏ ¿ YZeÏm
NkR§Lû[Ùm û`jRô²PªÚkÕ LôlTôVôL.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (4 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

ARôWm: ×Lô¬ 5165, 3283

FpXô ¨ûX«Ûm á\ úYi¥VûY
Tôj§WeLû[ êÓm úTôÕm, LRûYf NôjÕm úTôÕm, ®[dûL @ûQdÏm úTôÕm, IqùYôÚ
Lô¬VjûRf ùNnÙm úTôÕm
‫ﺑِْﺴِﻢ‬
‫ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬

©(B)vªpXôy
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3280, 5623

úLôTm GtTÓm úTôÕ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺎﷲ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﺎﻥ‬
ِ ‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄ‬

َ

@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRôu
BRu ùTôÚs :
û`jRôû] ®hÓm @pXôy®Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 3282
@pXÕ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺎﷲ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﻴﻢ‬
ِ ‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄ‬
‫ﺎﻥ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮِﺟ‬
@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
Fuß á\Xôm.
ARôWm: ×Lô¬ 6115

¾V FiQeLs GtTÓm úTôÕm, U]d ÏZlTj§u úTôÕm
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺎﷲ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄِﺎﻥ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮِﺟ‬
@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3276

http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (5 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

LÝûR LûQdÏm úTôÕ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺎﷲ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄِﺎﻥ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮِﺟ‬
@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3303

ùLhP L]Ü LiPôp
U]ÕdÏd LYûX RÚm L]ÜLû[d LiPôp BPÕ ×\m êuß RPûY Õl©®hÓ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺎﷲ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﺸْﻴَﻄِﺎﻥ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮِﺟ‬
@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 6995

úSôVô°ûV ®Nô¬dLf ùNu\ôp
‫ﺍﺷِﻒ ﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
ْ ‫ﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﱠﺏ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺸِﺎﻓﻲ َﻻ َﺷِﺎﻓَﻲ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ِﺷَﻔًﺎﺀ َﻻ ُﻳَﻐِﺎﺩُﺭ َﺳَﻘًﻤﺎ‬
ِ َ‫ﺎﺱ ُﻣْﺬِﻫَﺐ ﺍﻟْﺒ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬

@pXôaýmU WlT(B)u]ô³ Øj¶Tp T(B)K³ Bx©(F) @uRx `ôÀ(F) Xô `ô©(F)V BpXô
@u(j)R µTô(F)@u Xô ÙLô§Ú ^LUô.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! U²RoL°u F_Uôú]! ÕuTjûR ¿dÏTYú]! ¿ ÏQlTÓjÕ. ¿úV ÏQlTÓjÕTYu.
Duû]j R®W ÏQlTÓjÕTYu VôÚªpûX. úSôûV @\úY ÁRm ûYdLôUp ØÝûUVôLd
ÏQlTÓjÕ!
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5742
@pXÕ
‫ﺍﺷِﻔِﻪ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
ْ ‫ﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﱠﺏ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺸِﺎﻓﻲ َﻻ ِﺷَﻔَﺎﺀ ﺇِﱠﻻ ِﺷَﻔُﺎﺅَﻙ ِﺷَﻔًﺎﺀ َﻻ ُﻳَﻐِﺎﺩُﺭ َﺳَﻘًﻤﺎ‬
َ َ‫ﺎﺱ ﺃَْﺫِﻫْﺐ ﺍﻟْﺒ‬
ِ ‫ﺍﻟﻨ‬
@pXôaýmU WlT(B)u]ô³ @j¶©p T(B)K^ Bx©(F)¶ Y@uRx `ôÀ(F) XôµTô(F)@
BpXô µTô(F)Ü(d)L µTô(F)@u Xô ÙLô§Ú ^LUô.
Bû\Yô! U²RoL°u F_Uôú]! ÕuTjûR ¿d¡ ÏQlTÓjÕ. ¿úV ÏQlTÓjÕTYu. D]Õ
ÏQlTÓjÕRûXj R®W úYß ÏQlTÓjÕRp BpûX. úSôûV ÁRm ûYdLôR YûL«p
ØÝûUVôLd ÏQlTÓjÕ!

http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (6 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

ARôWm: ×Lô¬ 5743
@pXÕ úSôVô°«u DP-p ûLûV ûYjÕ
‫ﺑْﺴﻢ ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬
ِ ِ
©(B)vªpXôy
Fuß êuß RPûY á± ®hÓ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
ِ‫ﻮﺫ ﺑِ ﱠ‬
‫ﺎﷲ َﻭُﻗْﺪَﺭﺗِِﻪ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﺃَِﺟُﺪ َﻭُﺃَﺣِﺎﺫﺭ‬

@îÕ ©(B)pXô¶ YÏjW(j)§¶ ªu `o¬ Uô@´Õ YDaô§Ú
Fuß GÝ RPûYÙm á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Sôu @gÑ¡u\, Sôu @ûPk§Úd¡u\ ÕuTj§-ÚkÕ @pXôy®Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4082
@pXÕ
‫ﻮﺭ ﺇْﻥ َﺷَﺎﺀ ُﱠ‬
ْ
‫ﺍﷲ‬
ِ ٌ ‫َﻻ ﺑﺄَ َﺱ َﻃُﻬ‬
Xô T(B)K^ Raýo Bu`ô @pXôy
BRu ùTôÚs :
LYûX úYiPôm. @pXôy Sô¥]ôp ÏQUô¡ ®Óm
F]d á\Xôm.
ARôWm: ×Lô¬ 3616

UWQj§tÏ ¨LWô] ÕuTj§u úTôÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَْﺣﻴِﻨِﻲ َﻣﺎ َﻛﺎﻧ َْﺖ ﺍﻟَْﺤﻴَُﺎﺓ َﺧْﻴًﺮﺍ ﻟ ِﻲ َﻭﺗََﻮﱠﻓﻨِﻲ ﺇَِﺫﺍ َﻛﺎﻧ َْﺖ ﺍﻟَْﻮَﻓُﺎﺓ َﺧْﻴًﺮﺍ ﻟ ِﻲ‬
@pXôaýmU @y«É Uô Lô](j)§p aVô(j)Õ ûLWuÄ YRYlT(F)É BRô Lô](j)§p
YTô(F)(j)Õ ûLWu Ä
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! YôrYÕ F]dÏ SpXRôL BÚkRôp Fuû] YôZf ùNn! UWQm F]dÏ SpXRôL
BÚkRôp UW¦dLf ùNn!
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5671, 6351
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (7 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (8 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-4

BZl×Ls GtTÓm úTôÕ
BZl×Ls GtTÓm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûY J§]ôp @ûR ®Pf £\kRûR @pXôy Uôt\ôLj
RÚYôu Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: Øv-m 1525
‫ُﱠ‬
َ ‫ﺍﺟُﻌ‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺃُﺟْﺮﻧ ِﻲ ِﻓﻲ ُﻣِﺼﻴﺒَﺘِﻲ َﻭﺃَْﺧﻠِْﻒ ﻟ ِﻲ َﺧْﻴًﺮﺍ ِﻣْﻨَﻬﺎ‬
ِ ‫ﺍﷲ ﺇِﻧﱠﺎ ﱠِﷲ َﻭﺇِﻧﱠﺎ ﺇِﻟ َْﻴِﻪ َﺭ‬
u]ô -pXô¶ Y Bu]ô BûX¶ Wô´îu, @pXôaýmU @K_ýoÉ À(F) ØÊT(B)(j)§ Y
@d-l(F) Ä ûLWu ªuaô

BRu ùTôÚs :
SôeLs @pXôyÜdÏ D¬VYoLs. úUÛm SôeLs @Y²PúU §Úm©f ùNpTYoLs. Bû\Yô!
F]Õ ÕuTj§tLôL ¿ á- RÚYôVôL. úUÛm BûR ®Pf £\kRûR TLWUôLj RÚYôVôL.
ARôWm: Øv-m 1525

LQYû] BZkRYoLs á\ úYi¥VÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻭﻟَُﻪ َﻭﺃَْﻋِﻘْﺒﻨِﻲ ِﻣْﻨُﻪ ُﻋْﻘﺒَﻰ َﺣَﺴﻨًَﺔ‬

@pXôaýmUd©(F)oÄ YXaý Y @K¡lÉ ªuaý DdT(B)u a^]Ru
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fuû]Ùm, @YûWÙm Uu²lTôVôL! @YûW ®Pf £\kRYûW F]dÏ @°lTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1527

UûZ úYiÓm úTôÕ
‫ﺍﺳِﻘﻨَﺎ‬
ْ ‫ﺍﺳِﻘﻨَﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
ْ ‫ﺍﺳِﻘﻨَﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
ْ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬

BÚ ûLLû[Ùm DVoj§
@pXôaýmUv¡]ô

http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (1 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

@pXôaýmUv¡]ô
@pXôaýmUv¡]ô
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLÞdÏ UûZûVj Rô.
ARôWm: ×Lô¬ 1013

@pXÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَِﻏْﺜﻨَﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَِﻏْﺜﻨَﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَِﻏْﺜﻨَﺎ‬

@pXôaýmU @¡v]ô
@pXôaýmU @¡v]ô
@pXôaýmU @¡v]ô
F]d á\ úYiÓm.
ùTôÚs:
Bû\Yô! FeLÞdÏ UûZûV B\dÏ!
ARôWm: ×Lô¬ 1014

@[ÜdÏ úUp UûZ ùTnRôp
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺣَﻮﺍﻟَْﻴﻨَﺎ َﻭَﻻ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ‬

@pXôaýmU aYôûX]ô YXô @ûX]ô
Fuß BÚ ûLLû[Ùm DVoj§ á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeL°u Ñtßl×\eLÞdÏ BûR @àl×! FeLÞdÏd úLÓ RÚYRôL BûR AdLôúR!
ARôWm: ×Lô¬ 933, 1015, 1020, 1021, 1033, 6093, 6342
@pXÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻋﻠَﻰ ْﺍﻵَﻛﺎﻡ َﻭ ﱢ‬
‫ﺍﺏ َﻭ َْﺍﻷْﻭِﺩﻳَِﺔ َﻭَﻣﻨَﺎﺑِِﺖ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺸَﺠِﺮ‬
ِ ‫ﺍﻟﻈَﺮ‬
ِ

@pXôaýmU @Xp ALôª Yp ´Tô(B)- Yp A_ôª Ys°Wô©(B) Yp @q§V(j)§ Y
U]ô©(B)§x `_¬

http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (2 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! úUÓL°Ûm, UûXL°Ûm, ÏußL°Ûm, JûPL°Ûm, úLôhûPL°Ûm, UWeLs Øû[dÏm
BPeL°Ûm BkR UûZûV ùTô¯Vf ùNnYôVôL.

ARôWm: ×Lô¬ 1013, 1016
@pXÕ
‫ﻮﻥ َْﺍﻷْﻭِﺩﻳَِﺔ َﻭَﻣﻨَﺎﺑِِﺖ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺸَﺠِﺮ‬
ِ ‫ﻭﺱ ﺍﻟِْﺠﺒَِﺎﻝ َﻭْﺍﻵَﻛِﺎﻡ َﻭﺑُُﻄ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺭُﺀ‬
@pXôaýmU @Xô Úî³p ´Tô(B)- Yp ALôª Y×(B)ç²p @q§V(j)§ Y U]ô©(B)§x
`_¬
ARôWm: ×Lô¬ 1017

UûZ ùTô¯Ùm úTôÕ
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺻﱢﻴﺒًﺎ ﻧَِﺎﻓًﻌﺎ‬

@pXôaýmU ^n«T(B)u Sô©(F)@u
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! TVàs[ UûZVôL BûR AdÏ!
ARôWm: ×Lô¬ 1032

úTôoLs Utßm LXYWj§u úTôÕ
ْ ‫ﺍﺏ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
ْ ‫ﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
‫ﺍﻫِﺰْﻣُﻬْﻢ َﻭَﺯﻟِْﺰﻟُْﻬْﻢ‬
َ ‫ﺍﻫِﺰْﻡ َْﺍﻷْﺣَﺰ‬
َ ‫ﺎﺏ َﺳِﺮ‬
ِ ‫ﻳﻊ ﺍﻟِْﺤَﺴ‬
ِ َ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ُﻣْﻨِﺰَﻝ ﺍﻟِْﻜﺘ‬

@pXôaýmU Øu³Xp ¡Rô©(B), ^Ã@p ¶^ô©(B), @pXôaýmUy³ªp @y^ôl(B),
@pXôaýmUy³maým Y^p³paým.
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! úYRjûR @Ú°VYú]! ®ûWkÕ ®Nô¬lTYú]! F§¬L°u áhP¦ûVj úRôp®Ù\f
ùNnYôVôL! @YoLû[j RÓUô\f ùNnYôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 2933, 4115
@pXÕ
َ
ْ ‫ﺍﺏ‬
‫ﺍﻫِﺰْﻣُﻬْﻢ َﻭﺍﻧُْﺼْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ‬
‫ﺎﺏ َﻭُﻣْﺠِﺮَﻱ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﺏ َﻭَﻫِﺎﺯَﻡ ْﺍﻷْﺣَﺰ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﺤ‬
ِ َ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ُﻣْﻨِﺰَﻝ ﺍﻟِْﻜﺘ‬
@pXôaýmU Øu³Xp ¡Rô©(B) YØw¬Vv ^aô©(B) Yaô³Up @y^ô©(B)
By³maým Yu^ýo]ô @ûX¶m.
BRu ùTôÚs :

http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (3 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

Bû\Yô! úYRjûR @Ú°VYú]! úULjûR SPj§f ùNpTYú]! F§¬Lû[j úRôp®Ù\f
ùNnTYú]! BYoLû[j úRôp®Ù\f ùNn! FeLÞdÏ DR® ùNn!
ARôWm: ×Lô¬ 2966, 3024

×Vp ÅÑm úTôÕ
ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ َﺧْﻴَﺮَﻫﺎ َﻭَﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ِﻓَﻴﻬﺎ َﻭَﺧْﻴَﺮ َﻣﺎ ُﺃْﺭِﺳﻠَْﺖ ﺑِِﻪ َﻭﺃَُﻋ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮَﻫﺎ َﻭَﺷﱢﺮ َﻣﺎ ِﻓَﻴﻬﺎ َﻭَﺷﱢﺮ َﻣﺎ ُﺃْﺭِﺳﻠَْﺖ ﺑِِﻪ‬
@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)L ûLWaô YûLW UôÀ(F)aô YûLW Uô Do³Xj ©(B)¶.
Y@îÕ ©(B)(d)L ªu `o¬aô Y`o¬ Uô À(F)aô Y`o¬ Uô Do³Xj ©(B)¶
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! B§p Ds[ SuûUûVÙm, FkR SuûUdLôL BÕ @àlTlThPúRô @kR SuûUûVÙm
Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BRu ¾eûL ®hÓm, FkRj ¾eûLd ùLôiÓ YÚYRtLôL BÕ
@àlTlThPúRô @kRj ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1496

TVQj§u úTôÕ
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs TVQj§tLôL RUÕ YôL]j§p F± @UokRÕm êuß RPûY
@pXôaý @dT(B)o # @pXôaý @dT(B)o #
@pXôaý @dT(B)o
F]d áßYôoLs. ©u]o
َ ‫ﻴﻦ َﻭﺇِﻧﱠﺎ ﺇِﻟَﻰ َﺭﺑﱢﻨَﺎ ﻟَُﻤْﻨَﻘﻠُِﺒ‬
َ ‫ُﺳْﺒَﺤ‬
َ ِ‫ﺎﻥ ﺍﻟﱠِﺬﻱ َﺳﱠﺨَﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻫَﺬﺍ َﻭَﻣﺎ ُﻛﱠﻨﺎ ﻟَُﻪ ُﻣْﻘِﺮﻧ‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱠﺎ ﻧَْﺴَﺄﻟَُﻚ ِﻓﻲ َﺳَﻔِﺮﻧَﺎ َﻫَﺬﺍ ﺍﻟْﺒِﱠﺮ َﻭ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺘْﻘَﻮﻯ َﻭِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻌَﻤِﻞ َﻣﺎ ﺗَْﺮَﺿﻰ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
ُ ‫ﻴﻔُﺔ ِﻓﻲ َْﺍﻷْﻫِﻞ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
ْ ‫َﻫﱢﻮْﻥ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ َﺳَﻔَﺮﻧَﺎ َﻫَﺬﺍ َﻭ‬
َ ِ‫ﺍﻟﺴَﻔِﺮ َﻭﺍﻟَْﺨﻠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺼ‬
‫ﺍﻟﺴَﻔِﺮ َﻭَﻛﺂﺑَِﺔ ﺍﻟَْﻤْﻨَﻈِﺮ‬
‫ﺍﻃِﻮ َﻋﱠﻨﺎ ﺑُْﻌَﺪُﻩ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﻭْﻋﺜَِﺎﺀ ﱠ‬
‫ﺎﺣُﺐ ِﻓﻲ ﱠ‬
ِ ‫َﻭُﺳ‬
‫ﻮﺀ ﺍﻟُْﻤْﻨَﻘﻠَِﺐ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻤِﺎﻝ َﻭ َْﺍﻷْﻫِﻞ‬
^ýl(B)aô]pX¾ ^dLW X]ô aôRô YUô Ïu]ô Xaý Ød¬Éu. YBu]ô BXô Wl©(B)]ô
XØuL-éu. @pXô aýmU Bu]ô Sv@Û(d)L À(F) ^T(F)¬]ô aôRô @p©(B)oW YjRdYô
Yª]p @U- Uô(j)Ro[ô. @pXôaýmU aq®u @ûX]ô ^T(F)W]ô aôRô Yj® @u]ô
×(B)KRaý, @pXôaýmU @u(j)Rv ^ô¶×(B) ©(F)v^T(F)¬ Yp LÄT(F)(j)Õ ©(F)p @y@pXô aýmU BuÉ @îÕ ©(d)L ªu YK^ô«v ^T(F)¬ YLôT (B)§p Uu[¬ Y^ý«p
ØuLX©(B) ©(F)p Uô- Yp @yF]d áßYôoLs.
BRu ùTôÚs :

@pXôy ªLl ùT¬VYu. FeLÞdÏ BûR YNlTÓj§j RkRYu çVYu. SôeLs BRu úUp
Nd§ ùTt\YoL[ôL BÚdL®pûX. úUÛm SôeLs FeLs Bû\Y²PúU §Úm©f ùNpTYoLs.
Bû\Yô! FeL°u BkRl TVQj§p SuûUûVÙm, Bû\VfNjûRÙm, ¿ ùTôÚk§d ùLôs¡u\
SpX\jûRÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\ôm. Bû\Yô! FeL°u BkRl TVQjûR FeLÞdÏ
F°RôdÏ! BRu ùRôûXûY FeLÞdÏf Ïû\jÕ ®Ó! Bû\Yô! ¿úV TVQj§p úRôZ]ôL
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (4 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

BÚd¡\ôn. FeLs ÏÓmTjûR ¿úV Lôd¡\ôn. Bû\Yô! BlTVQj§u £WUj§-ÚkÕm,
úUôNUô] úRôt\j§-ÚkÕm ùNpYj§Ûm ÏÓmTj§Ûm ¾V ®û[ÜLs GtTÓY§-ÚkÕm
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 2392

TVQj§-ÚkÕ §Úm×m úTôÕ
úUtLiP @úR ÕAûY JR úYiÓm. @ûRj ùRôPokÕ
َ ‫ﻭﻥ ﻟَِﺮﺑﱢﻨَﺎ َﺣِﺎﻣُﺪ‬
َ ‫ﻮﻥ َﻋﺎﺑُِﺪ‬
َ ‫ﻮﻥ ﺗَﺎﺋُِﺒ‬
َ ‫ﺁﻳُِﺒ‬
‫ﻭﻥ‬

A«é(B)] Rô«é(B)] A©(B)ç] -Wl©(B)]ô aôªçu.
BRu ùTôÚs :

FeLs Bû\Yû] YQe¡VYoL[ôLÜm, ×LrkRYo L[ôLÜm Uu²l×d úLhTYoL[ôLÜm
§Úmסú\ôm.
ARôWm: Øv-m 2392

ùY°ë¬p ReÏm úTôÕ
ُ ‫ﺃَُﻋ‬
‫ﺍﷲ ﱠ‬
ِ‫ﺎﺕ ﱠ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻜﻠَِﻤ‬
ِ ‫ﺍﻟﺘﱠﺎﻣ‬
‫ﺎﺕ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ َﺧﻠََﻖ‬
@îÕ ©(B) (d)L-Uô§pXô¶j RmUôj§ ªu `o¬ Uô LXd
BRu ùTôÚs :
ØÝûUVô] @pXôy®u YôojûRLû[d ùLôiÓ @Yu TûPjR @û]j§u ¾eûL ®hÓm
@Y²PúU TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4881, 4882

©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ
DiTRtÏ @àU§dLlThP ©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ
‫ﺍﷲ َﻭ ُﱠ‬
ِ‫ﺑِْﺴِﻢ ﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺃَْﻛﺒَُﺮ‬

©(B)vªpXô¶ @pXôaý @dT(B)o
BRu ùTôÚs :

@pXôy®u ùTVWôp. @pXôy ªLl ùT¬VYu.
Fuß á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5565, 7399

U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLhÏm úTôÕm U¡rf£ûV @àT®dÏm úTôÕm
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (5 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

U¡rf£Vô] @àTYm SUdÏd ¡ûPjRôp @pXÕ U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLs®lThPôp

‫ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺃَْﻛﺒَﺮ‬
@pXôaý @dT(B)o
@pXôy ªLl ùT¬VYu F]d á\ úYiÓm.

ARôWm: ×Lô¬ 3348, 4741

http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (6 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-5

úUh¥p Gßm úTôÕ
‫ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺃَْﻛﺒَﺮ‬
©(B)vªpXô¶ @pXôaý @dT(B)o
BRu ùTôÚs :

@pXôy®u ùTVWôp. @pXôy ªLl ùT¬VYu.
Fuß á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 2993, 2994

¸úZ B\eÏm úTôÕ
DVWUô] BPj§-ÚkÕ, Uô¥«-ÚkÕ ¸úZ B\eÏm úTôÕ

ِ‫ُﺳْﺒَﺤَﺎﻥ ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬
^ýl(B)aô]pXôy
@pXôy çVYu.
F]d á\ úYiÓm.

ARôWm: ×Lô¬ 2993, 2994

CÓTPl úTôÏm Lô¬Vm SpXRô ùLhPRô FuTûR @±V
IÚ Lô¬VjûRf ùNnVXôUô úYiPôUô Fu\ ÏZlTm GtThPôp LPûU«pXôR BWiÓ
Wd@jLs S©p ùRôÝÕ ®hÓ ©uYÚm ÕAûY JR úYiÓm. @qYôß J§]ôp @dLô¬Vm
SpXRôL BÚkRôp @§p @pXôy SmûU CÓTÓjÕYôu. @Õ ùLhPRôL BÚkRôp @§-ÚkÕ
SmûUd LôlTôt± ®ÓYôu.
ARôWm: ×Lô¬ 1166, 6382, 7390
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
‫ﻮﺏ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِْﻥ‬
ِ ‫ﻴﻢ َﻓِﺈﻧﱠَﻚ ﺗَْﻘِﺪُﺭ َﻭَﻻ ﺃْﻗِﺪُﺭ َﻭﺗَْﻌﻠَُﻢ َﻭَﻻ ﺃْﻋﻠَُﻢ َﻭﺃﻧَْﺖ َﻋﱠﻼُﻡ ﺍﻟُْﻐُﻴ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃْﺳﺘَِﺨُﻴﺮَﻙ ﺑ ِِﻌﻠِْﻤَﻚ َﻭﺃْﺳﺘَْﻘِﺪُﺭَﻙ ﺑ ُِﻘْﺪَﺭﺗَِﻚ َﻭﺃْﺳﺄﻟَُﻚ ِﻣْﻦ َﻓْﻀﻠَِﻚ ﺍﻟَْﻌِﻈ‬
ِ ‫ُﻛْﻨَﺖ ﺗَْﻌﻠَُﻢ ﺃَﱠﻥ َﻫَﺬﺍ َْﺍﻷْﻣَﺮ َﺧْﻴٌﺮ ﻟ ِﻲ ِﻓﻲ ِﺩﻳﻨِﻲ َﻭَﻣَﻌ‬
‫ﺁﺟﻠِِﻪ َﻓْﺎﻗُﺪْﺭُﻩ ﻟ ِﻲ َﻭﻳَﱢﺴْﺮُﻩ ﻟ ِﻲ ﺛُﱠﻢ ﺑ َِﺎﺭْﻙ ﻟ ِﻲ ِﻓِﻴﻪ َﻭﺇِْﻥ ُﻛْﻨَﺖ‬
ِ ‫ﺎﺟِﻞ ﺃَْﻣِﺮﻱ َﻭ‬
ِ ‫ﺎﺷﻲ َﻭَﻋِﺎﻗﺒَِﺔ ﺃَْﻣِﺮﻱ ﺃَْﻭ َﻗَﺎﻝ َﻋ‬
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (1 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

ِ ‫ﺗَْﻌﻠَُﻢ ﺃَﱠﻥ َﻫَﺬﺍ َْﺍﻷْﻣَﺮ َﺷﱞﺮ ﻟ ِﻲ ِﻓﻲ ِﺩﻳﻨِﻲ َﻭَﻣَﻌ‬
‫ﺍﺻِﺮْﻓﻨِﻲ َﻋْﻨُﻪ َﻭْﺍﻗُﺪْﺭ ﻟ ِﻲ ﺍﻟَْﺨْﻴَﺮ َﺣْﻴُﺚ‬
ْ ‫ﺎﺻِﺮْﻓُﻪ َﻋﻨﱢﻲ َﻭ‬
ْ ‫ﺁﺟﻠِِﻪ َﻓ‬
ِ ‫ﺎﺟِﻞ ﺃَْﻣِﺮﻱ َﻭ‬
ِ ‫ﺎﺷﻲ َﻭَﻋِﺎﻗﺒَِﺔ ﺃَْﻣِﺮﻱ ﺃَْﻭ َﻗَﺎﻝ ِﻓﻲ َﻋ‬
‫َﻛَﺎﻥ ﺛُﱠﻢ ﺃَْﺭِﺿﻨِﻲ‬
@pXôaýmU BuÉ @vR¸Ú(d)L ©(B)Bpª(d)L, Y @vRd§dÚ(d)L ©(B)ÏjW§(d)L Y
@v@Û(d)L ªu T(F)s-(d)Lp @Çm. T(F)Bu](d)L Rd§Ú YXô @d§Ú Y RKXØ YXô
@KXØ Y @uR @pXôØp Ïël(B) @pXôaýmU Bu Ïu(j)R RKXØ @u] aôRp @mW
ûLÚu Ä À(F) ¾É Y UAÌ Y A(d)¡T(B)(j)§ @mà Y A´-¶ T(F)dÕoaý Ä YVv³o
aý Ä, ^ýmU Tô(B)¬d Ä À(F)¶ YBu Ïu(j)R RKXØ @u] aôRp @mW `oÚu Ä À(F)
¾É, YUAÌ YA(d)¡T(B)(j)§ @m à Y A´-¶ T(F)v¬l(F)aý @uÉ Yv¬l(F)É
@uaý YdÕo -Vp ûLW ûa^ý Lô] ^ýmU @o°É
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! ¿ @±k§ÚlTRôp FÕ SpXúRô @ûR Du²Pm úRÓ¡ú\u. D]dÏ At\p Ds[Rôp
F]dÏ Nd§ûVd úLh¡ú\u. D]Õ ULjRô] @Úû[ Du²Pm úYiÓ¡ú\u. ¿ Rôu Nd§
ùTt±Úd¡\ôn. Sôu Nd§ ùT\®pûX. ¿ Rôu @±k§Úd¡\ôn. Sôu @±V UôhúPu. ¿ Rôu
Uû\Yô]Ytû\Ùm @±TYu.
Bû\Yô! BkRd Lô¬Vm F]Õ UôodLj§tÏm, F]Õ YôrdûLdÏm, F]Õ BmûUdÏm, UßûUdÏm
SpXÕ Fuß ¿ LÚ§]ôp BûRf ùNnV F]dÏ Y-ûUûVj Rô! úUÛm BûR F]dÏ F°RôdÏ!
©u]o B§p TWLj (×XàdÏ FhPôR úTWÚs) ùNn!
BkRd Lô¬Vm F]Õ UôodLj§tÏm, F]Õ YôrdûLdÏm, F]Õ BmûUdÏm, F]Õ UßûUdÏm
ùLhPÕ Fuß ¿ LÚ§]ôp Fuû] ®hÓ BkRd Lô¬VjûRj §Úl© ®Ó YôVôL! BkRd
Lô¬VjûR ®hÓm Fuû]j §Úl© ®ÓYôVôL. FeúL BÚkRôÛm F]dÏ SuûU ùNnÙm
At\ûXj RÚYôVôL! ©u]o Fuû]j §Úl§VûPVf ùNnYôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 1166, 6382, 7390

ÕmUp YkRôp
ÕmUp YkRôp ÕmªV ©u
‫ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ‬

@pamÕ -pXôy
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :

FpXôl ×LÝm @pXôyÜdúL.

@pamÕ-pXôy F] ÕmªVYo áßYûRd úLhPYo
‫ﻳَْﺮَﺣُﻤَﻚ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ‬
VoaØ(d)LpXôy
F]d á\ úYiÓm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (2 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :

@pXôy D]dÏ @Ús ׬Yô]ôL!

BûRd úLhPÕm ÕmªVYo
‫ﻳﻜُﻢ ُﱠ‬
ُ ‫ﻳَْﻬِﺪ‬
‫ﺍﷲ َﻭُﻳْﺼﻠُِﺢ ﺑَﺎﻟَُﻜْﻢ‬

Vy¾(d)ÏØpXôaý YÙv-aý Tô(B)X(d)Ïm
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :

@pXôy DeLÞdÏ @Ús ׬Yô]ôL! DeLs Lô¬VjûRf ºWôdÏYô]ôL!
ARôWm: ×Lô¬ 6224

B\kRYÚdLôLf ùNnÙm ÕA
B\kRY¬u BpXm ùNu\ôp ©uYÚm ÕAûY ùNnV úYiÓm. ................ BhP BPj§p
B\kRY¬u ùTVûWf úNojÕd ùLôs[ úYiÓm.
ْ ‫ﻴﻦ َﻭ‬
َ ‫ﻳﻦ َﻭْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ َﻨَﺎ َﻭﻟ َُﻪ ﻳَﺎ َﺭﱠﺏ ﺍﻟَْﻌﺎﻟ َِﻤ‬
َ ‫ﺍﺧُﻠْﻔُﻪ ِﻓﻲ َﻋِﻘﺒِِﻪ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻐﺎﺑ ِِﺮ‬
َ ‫ َﻭْﺍﺭَﻓْﻊ َﺩَﺭَﺟﺘَُﻪ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻤْﻬِﺪﻳﱢ‬---- ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ِﻝ‬
‫ﻴﻦ َﻭْﺍﻓَﺴْﺢ ﻟ َُﻪ ِﻓﻲ َﻗْﺒِﺮِﻩ َﻭﻧ َﱢﻮْﺭ ﻟ َُﻪ ِﻓِﻴﻪ‬
@pXôaýmUd©(F)o - ................... YoT(F)K RW_(j)Raý ©(F)p Uy§nÂ] YKdÛl(F) aý À(F)
@¡©(B)¶ ©(F)p Lô©Ãu Yd©(F)o X]ô YXaý VôWlT(B)p AXÁu Yl(F)^y Xaý À(F)
Ll(B)¬¶ YSq®o Xaý À(F)¶.
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! ..................... Uu²lTôVôL! úSoY¯ ùTt\YoLÞPu úNokÕ BYWÕ RϧûV DVojÕYôVôL!
BYo ®hÓf ùNu\YoLÞdÏ ¿ ùTôßlTô[]ôYôVôL! @¡Xj§u @§T§úV! BYûWÙm,
FeLû[Ùm Uu²lTôVôL! BYWÕ UiQû\ûV ®NôXUôdÏYôVôL! @§p BYÚdÏ I°ûV
GtTÓjÕYôVôL!
ARôWm: Øv-m 1528

_]ô^ô ùRôÝûL«p B\kRYÚdLôL JÕm ÕA
‫ﺍﻟﺜﻠِْﺞ َﻭﺍﻟْﺒََﺮِﺩ َﻭﻧ َﱢﻘِﻪ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﺨَﻄﺎﻳَﺎ َﻛَﻤﺎ ﻧ َﱠﻘْﻴَﺖ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ َُﻪ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤُﻪ َﻭَﻋِﺎﻓِﻪ َﻭْﺍﻋُﻒ َﻋْﻨُﻪ َﻭﺃَْﻛِﺮْﻡ ﻧُُﺰﻟ َُﻪ َﻭَﻭﱢﺳْﻊ ُﻣْﺪَﺧﻠَُﻪ َﻭْﺍﻏِﺴﻠُْﻪ ﺑ ِﺎﻟَْﻤِﺎﺀ َﻭ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺜْﻮَﺏ َْﺍﻷﺑْﻴََﺾ ِﻣْﻦ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ﺍﺏ ﱠ‬
‫ﱠ‬
‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ‬
ِ ‫ﺍﺏ ﺍﻟَْﻘْﺒِﺮ ﺃْﻭ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
ِ ‫ﺍﻟﺪﻧ َِﺲ َﻭﺃﺑِْﺪﻟُْﻪ َﺩًﺍﺭﺍ َﺧْﻴًﺮﺍ ِﻣْﻦ َﺩِﺍﺭِﻩ َﻭﺃْﻫًﻼ َﺧْﻴًﺮﺍ ِﻣْﻦ ﺃْﻫﻠِِﻪ َﻭَﺯْﻭًﺟﺎ َﺧْﻴًﺮﺍ ِﻣْﻦ َﺯْﻭِﺟِﻪ َﻭﺃْﺩِﺧﻠُْﻪ ﺍﻟَْﺠﱠﻨَﺔ َﻭﺃِﻋْﺬُﻩ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
@pXôaýmU©(F)o Xaý Yoamaý YA©(F)¶ Y×(F) @uaý Y@d¬m Ö^ýXaý
YYv³K ØjLXaý Yd³paý ©(B)pUô« Yv^p´ YpT(B)W§ YSd¡¶ ª]p LRôVô LUô
SdûLjRv ^qT(B)p @l(B)V[ ª]j R]³ Y @l(B)§paý RôWu ûLWu ªu Rô¬¶
Y@yXu ûLWu ªu @y-¶ Y^q_u ûLWu ªu ^q´¶ Y @j¶paýp _u](j)R
Y@«jaý ªu @Rô©(B)p Ll(B)¬
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (3 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! BYûW Uu²lTôVôL! BYÚdÏ @Ús ׬YôVôL! BYWÕ RYßLû[
@Xh£VlTÓjÕYôVôL! BYo ReϪPjûR U§l× ªdLRôL AdÏYôVôL! BYo ÖûZÙm BPjûR
®NôXUôdÏYôVôL! BYûWj Ri½WôÛm, T²d Lh¥VôÛm, AXeLh¥VôÛm LÝÜYôVôL!
ùYiûUVô] AûPûV @Ýd¡-ÚkÕ ÑjRm ùNnYûRl úTôp BYûW Ït\j§-ÚkÕ ÑjRm
ùNnYôVôL! Be¡ÚdÏm ÅhûP ®Pf £\kR ÅhûPÙm, Be¡ÚdÏm ÏÓmTjûR ®Pf £\kR
ÏÓmTjûRÙm, Be¡ÚkR YôrdûLj ÕûQûV ®P £\kR ÕûQûVÙm BYÚdÏ YZeÏYôVôL!
BYûW Ll¬u úYRû]«-ÚkÕ LôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1600

LlÚLû[ ³VôWj ùNnÙm úTôÕ
‫ﻴﻦ َﻭﺇﻧﱠﺎ ﺇْﻥ َﺷَﺎﺀ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ ﺑُِﻜْﻢ َﻻِﺣُﻘ‬
‫ﻮﻥ‬
‫ﱠ‬
ِ ِ َ ِ‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ َﺩَﺍﺭ َﻗْﻮٍﻡ ُﻣْﺆِﻣﻨ‬

@v^XôØ @ûX(d)Ïm RôWLqªu êªÉu YBu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)Ïm Xô¶(d)áu.
BRu ùTôÚs :

Bû\ Sm©dûLÙs[ NØRôVúU! DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm
DeLÞPu úNWd á¥VYoLú[.
ARôWm: Øv-m 367

@pXÕ
‫ﻮﻥ َﻭﺇﻧﱠﺎ ﺇْﻥ َﺷَﺎﺀ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ ﺑُِﻜْﻢ َﻻِﺣُﻘ‬
َ ‫ﻮﻋُﺪ‬
َ ِ‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ َﺩَﺍﺭ َﻗْﻮٍﻡ ُﻣْﺆِﻣﻨ‬
َ ‫ﻴﻦ َﻭﺃَﺗَُﺎﻛْﻢ َﻣﺎ ُﺗ‬
‫ﻮﻥ‬
‫ﱠ‬
ِ ِ َ ‫ﻭﻥ َﻏًﺪﺍ ُﻣَﺆﱠﺟُﻠ‬

@v^XôØ @ûX(d)Ïm RôW Lqªu êªÉu Y@Rô(d)Ïm Uô ç@ç] LRu Ø@w_í] Y
Bu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)Ïm Xô¶(d)áu.
ARôWm: Øv-m 1618

@pXÕ
‫ﻳﻦ َﻭﺇِﻧﱠﺎ ﺇِْﻥ َﺷَﺎﺀ ُﱠ‬
‫ﻴﻦ َﻭﻳَْﺮَﺣُﻢ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ ﺑ ُِﻜْﻢ ﻟ ََﻼِﺣُﻘ‬
َ ‫ﻴﻦ ِﻣﱠﻨﺎ َﻭﺍﻟُْﻤْﺴﺘَْﺄِﺧِﺮ‬
َ ‫ﺍﷲ ﺍﻟُْﻤْﺴﺘَْﻘِﺪِﻣ‬
َ ‫ﻴﻦ َﻭﺍﻟُْﻤْﺴﻠِِﻤ‬
َ ِ‫ﺍﻟﺪﻳَِﺎﺭ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﻤْﺆِﻣﻨ‬
‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَﻰ ﺃَْﻫِﻞ ﱢ‬
‫ﻮﻥ‬
‫ﱠ‬
@v^XôØ @Xô @y-j §Vô¬ ª]p êªÉu Yp Øv-Áu Y VoaØpXôaýp
ØvRd§Á] ªu]ô YpØvRK¡Ãu. Y Bu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)(d)Ïm XXô¶(d)áu.
BRu ùTôÚs :
Øv-mL[ô] êªuL[ô] DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. Smªp Øk§f ùNu\YoLÞdÏm, ©k§
YÚúYôÚdÏm @pXôy @Ús ׬VhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm DeLÞPu úNWd
á¥VYoLú[.
ARôWm: Øv-m 1619

http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (4 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

@pXÕ
َ‫ﻮﻥ ﺃَْﺳَﺄُﻝ ﱠ‬
‫ﻴﻦ َﻭﺇِﻧﱠﺎ ﺇِْﻥ َﺷَﺎﺀ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ ﻟ ََﻼِﺣُﻘ‬
َ ‫ﻴﻦ َﻭﺍﻟُْﻤْﺴﻠِِﻤ‬
َ ِ‫ﺍﻟﺪﻳَِﺎﺭ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﻤْﺆِﻣﻨ‬
‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ ﺃَْﻫَﻞ ﱢ‬
‫ﺍﷲ ﻟ َﻨَﺎ َﻭﻟ َُﻜْﻢ ﺍﻟَْﻌِﺎﻓﻴََﺔ‬
‫ﱠ‬
@v^XôØ @ûX(d)Ïm @yXj §Vô¬ ª]p êªÉ] Yp Øv-Á] Y Bu]ô Bu`ô
@pXôaý XXô¶(d)áu. @v@ÛpXôa X]ô YX(d)ÏØp A©(F)V(j)R
BRu ùTôÚs :

Øv-mL[ô], êªuL[ô] DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm
DeLÞPu úNWd á¥VYoLú[. FeLÞdÏm DeLÞdÏm SpXûR @pXôy®Pm
úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1620

BvXôjûR Gt\ÜPu á\ úYi¥VÕ
ْ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨِﻲ َﻭ‬
‫ﺍﻫِﺪﻧِﻲ َﻭْﺍﺭُﺯْﻗﻨِﻲ‬

@pXôaýmU©(F)o Ä, YoamÉ Yy§É, Yo^ýdÉ
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Fuû] Uu²lTôVôL! F]dÏ @Ús ׬YôVôL! F]dÏ úSoY¯ LôhÓYôVôL! F]dÏf
ùNpYjûR YZeÏYôVôL!
ARôWm: Øv-m 4863, 4864

UQUdLû[ YôrjR
‫ﺑََﺎﺭَﻙ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﻟََﻚ‬

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L
ARôWm: ×Lô¬ 5367, 5155, 6386
@pXÕ
‫ﺑََﺎﺭَﻙ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ َﻋﻠَْﻴَﻚ‬

Tô(B)W(d)LpXôaý @ûX(d)L
ARôWm: ×Lô¬ 6387
@pXÕ
‫ﺑََﺎﺭَﻙ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﻟََﻚ َﻭﺑََﺎﺭَﻙ َﻋﻠَْﻴَﻚ َﻭَﺟَﻤَﻊ ﺑَْﻴﻨَُﻜَﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﺨْﻴِﺮ‬

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L YTô(B)W(d)L @ûX(d)L Y_U@ ûT(B)](d)ÏUô ©(F)p ûLo
ARôWm: §oª¾ 1011
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (5 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

@pXÕ
‫ﺑََﺎﺭَﻙ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﻟََﻚ َﻭﺑََﺎﺭَﻙ َﻋﻠَْﻴَﻚ َﻭَﺟَﻤَﻊ ﺑَْﻴﻨَُﻜَﻤﺎ ِﻓﻲ َﺧْﻴٍﺮ‬

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L YTô(B)W(d)L @ûX(d)L Y_U@ ûT(B)](d)ÏUô À(F) ûL¬u
ARôWm: @éRôîj 1819
Fuß UQUdLû[ YôrjRXôm.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (6 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-6

Dðf ùNnÕ Ø¥jR ©u
‫ﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَْﻥ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ َﻭﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَﱠﻥ ُﻣَﺤﱠﻤًﺪﺍ َﻋْﺒُﺪُﻩ َﻭَﺭُﺳﻮﻟُُﻪ‬
ِ ِ

@xaÕ @pXô«Xôa BpXpXôaý Y@u] ØamURu @l(B)ÕpXô¶ YW^ýÛaý
BRu ùTôÚs :
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX Fußm ØamUÕ (^p) @YoLs
@pXôy®u @¥Vôo Fußm @Y]Õ çRo Fußm DߧVôL Smסú\u.
ARôWm: Øv-m 345

TôeÏ NlRm úLhPôp
TôeÏ ùNôpÛm NlRm úLhPôp Ø@j§u áßYûR SôØm §Úl©d á\ úYiÓm Fuß S©Ls
SôVLm (^p) @YoLs á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 611

TôeÏ Ø¥kRÜPu
TôeÏ J§ Ø¥kRÜPu S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ÁÕ ^XYôj J§ ®hÓ ©u]o ¸rdLôÔm
ÕAûY JR úYiÓm. (TdLm : 74#76#p ^XYôj BPm ùTtßs[Õ.
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﱠﺏ َﻫِﺬِﻩ ﱠ‬
ً ‫ﺁﺕ ُﻣَﺤﱠﻤًﺪﺍ ﺍﻟَْﻮِﺳﻴﻠََﺔ َﻭﺍﻟَْﻔِﻀﻴﻠََﺔ َﻭﺍﺑَْﻌْﺜُﻪ َﻣَﻘًﺎﻣﺎ َﻣْﺤُﻤ‬
‫ﺍﻟﺪْﻋَﻮِﺓ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺼَﻼِﺓ ﺍﻟَْﻘﺎﺋَِﻤِﺔ‬
‫ﻮﺩﺍ ﺍﻟﱠِﺬﻱ َﻭَﻋْﺪﺗَُﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﱠﺎﻣِﺔ َﻭ ﱠ‬
@pXôaýmU WlT(B) aô§¶j RKY(j)§j RômU(j)§ Yv^Xô(j)§p Lô«U(j)§ A(j)§
ØamURu @pYÊX(j)R Yp T(F)ÇX(j)R Yl(B)@vaý ULôUu UyêRu @pX¾ Y@jRaý
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! BkR ØÝûUVô] @ûZl©tÏm, ¨ûXVô] ùRôÝûLdÏm ùNôkRdLôWú]! ØamUj
(^p) @YoLÞdÏ (ùNôodLj§u ªL DVokR TR®Vô]) YÊXô Fàm TR®«û]Ùm, £\lûTÙm
YZeÏYôVôL! ¿ @YoLÞdLôL YôdL°jR ×LZlThP BPj§p @YoLû[ FÝl×YôVôL!

ARôWm: ×Lô¬ 614, 4719

ùRôÝûLûVj ÕYd¡V DPu
@pXôaý @dTo Fuß á± ùRôÝûL«p ÖûZkR DPu @pamÕ @j§VôVm JÕYRtÏ
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM

www.onlinepj.com

Øu ¸rd LôÔm ÕAûY JR úYiÓm.
‫ﺎﻱ ﺑ ِﺎﻟَْﻤِﺎﺀ َﻭ ﱠ‬
‫ﺎﻱ َﻛَﻤﺎ ﺑ ََﺎﻋْﺪَﺕ ﺑﻴَ َْﻦ ﺍﻟَْﻤْﺸِﺮِﻕ َﻭﺍﻟَْﻤْﻐِﺮِﺏ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﻧ َﱢﻘﻨِﻲ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﺨَﻄﺎﻳَﺎ َﻛَﻤﺎ ُﻳﻨَﱠﻘﻰ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺜْﻮُﺏ َْﺍﻷﺑْﻴَُﺾ ِﻣْﻦ ﱠ‬
َ َ‫ﺍﻟﺪﻧ َِﺲ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﺴْﻞ َﺧَﻄﺎﻳ‬
َ َ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺑ َِﺎﻋْﺪ ﺑﻴَ ْﻨِﻲ َﻭﺑ َْﻴَﻦ َﺧَﻄﺎﻳ‬
‫ﺍﻟﺜﻠِْﺞ َﻭﺍﻟْﺒََﺮِﺩ‬

@pXôaýmU Tô(B)«j ûTÉ YûT] LRôVôV LUô Tô(B)@jR ûT(B)]p Ux¬(d)¡ Yp
Ud¬©(B), @pXôaýmU Sd¡É ª]p LRôVô LUô Ù]dLv ^q×(B)p @l(B)VÞ ª]j R]³
@pXôaýmUKd³p KLRôVôV ©(B)pUô« Yv^p´ Yp T(B)W§
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! ¡Zd¡tÏm, úUt¡tÏm BûPúV Ds[ BûPùY°ûVl úTôp F]dÏm Fu
TôYeLÞdÏm BûPúV BûPùY°ûV GtTÓjÕYôVôL! ùYiûUVô] AûP @Ýd¡-ÚkÕ
ÑjRm ùNnVlTÓYÕ úTôp Fuû]l TôYeL°-ÚkÕ ÑjRm ùNnYôVôL! Bû\Yô! Ri½WôÛm,
T²dLh¥VôÛm, AXeLh¥VôÛm Fu TôYeLû[d LÝÜYôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 744
@pXÕ
َ ‫ﻴﻦ َﻻ َﺷِﺮ‬
َ ‫ﺎﻱ َﻭَﻣَﻤﺎﺗِﻲ ﱠِﷲ َﺭﱢﺏ ﺍﻟَْﻌﺎﻟ َِﻤ‬
َ ‫ﺍﺕ َﻭ َْﺍﻷْﺭَﺽ َﺣﻨًِﻴﻔﺎ َﻭَﻣﺎ ﺃَﻧ َﺎ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﻤْﺸِﺮِﻛ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
َ َ‫ﻴﻦ ﺇِﱠﻥ َﺻَﻼﺗِﻲ َﻭﻧُُﺴِﻜﻲ َﻭَﻣْﺤﻴ‬
‫ﻳﻚ ﻟ َُﻪ‬
‫َﻭﱠﺟْﻬُﺖ َﻭْﺟِﻬَﻲ ﻟﻠِ ﱠِﺬﻱ َﻓَﻄَﺮ ﱠ‬
َ ‫َﻭﺑ َِﺬﻟ َِﻚ ُﺃِﻣْﺮُﺕ َﻭﺃَﻧ َﺎ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﻤْﺴﻠِِﻤ‬
‫ﻴﻌﺎ‬
ً ‫ﻴﻦ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟَْﻤﻠُِﻚ َﻻ ﺇِﻟ ََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَﻧَْﺖ َﺭﺑﱢﻲ َﻭﺃَﻧ َﺎ َﻋْﺒُﺪَﻙ َﻇﻠَْﻤُﺖ ﻧ َْﻔِﺴﻲ َﻭْﺍﻋﺘََﺮْﻓُﺖ ﺑ َِﺬﻧْﺒِﻲ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ ُﺫﻧُﻮﺑ ِﻲ َﺟِﻤ‬
‫ﺇِﻧﱠُﻪ َﻻ ﻳَْﻐِﻔُﺮ ﱡ‬
ْ ‫ﻮﺏ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ َﻭ‬
‫ﺍﺻِﺮْﻑ َﻋﻨﱢﻲ َﺳﻴﱢﺌََﻬﺎ َﻻ ﻳَْﺼِﺮُﻑ َﻋﻨﱢﻲ َﺳﻴﱢﺌََﻬﺎ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ﻟ َﱠﺒْﻴَﻚ‬
َ ُ‫ﺍﻟﺬﻧ‬
ْ ‫ﺍﻫِﺪﻧ ِﻲ َِﻷْﺣَﺴِﻦ َْﺍﻷْﺧَﻼِﻕ َﻻ ﻳَْﻬِﺪﻱ َِﻷْﺣَﺴﻨَِﻬﺎ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ َﻭ‬
‫َﻭَﺳْﻌَﺪﻳَْﻚ َﻭﺍﻟَْﺨْﻴُﺮ ُﻛﱡﻠُﻪ ِﻓﻲ ﻳََﺪﻳَْﻚ َﻭ ﱠ‬
‫ﻮﺏ ﺇِﻟ َْﻴَﻚ‬
ُ ُ‫ﺍﻟﺸﱡﺮ ﻟ َْﻴَﺲ ﺇِﻟ َْﻴَﻚ ﺃَﻧ َﺎ ﺑ َِﻚ َﻭﺇِﻟ َْﻴَﻚ ﺗَﺒََﺎﺭْﻛَﺖ َﻭﺗََﻌﺎﻟ َْﻴَﺖ ﺃَْﺳﺘَْﻐِﻔُﺮَﻙ َﻭﺃَﺗ‬
Yw_y(j)Õ Yw¶V -pX¾ T(F)(j)RWv ^UôYôj§ Yp @o[ aÉT(F)u YUô @] ª]p
Øx¬¸u. Bu] ^Xô(j)¾, YÖ^ý(d)¸ YUyVôV YUUô(j)¾ -pXô¶ Wl©(B)p AXÁu.
XôxÃ(d)L Xaý Y©(B)Rô-(d)L Dªo(j)Õ Y@] ª]p Øv-Áu. @pXôaýmU @u(j)Rp
U-(d)Ï Xô«Xôa BpXô @u(j)R @u(j)R WlÀ(B) Y@] @l(B)Õ(d)L [XmÕ Sl(F)Ê
YKRWl(F)(j)Õ ©RuÀ(B) T(F)d©(F)oÄ ÕòÀ(B) _Á@u, Bu]aý Xô VKd©(F)Új ÕòT(B)
BpXô @u(j)R Yy§É - @y^²p @dXô(d)¡ XôVy¾ - @y^²aô BpXô @u(j)R
Yv¬Kl @uÉ û^n«@aô Xô Vv¬l(F) @uÉ û^n«@aô BpXô @u(j)R XlûT(B)(d)L
Y^KûR(d)L Yp ûLÚ ÏpÛaý À(F) VûR(d)L Yx`oÚ ûX^ BûX(d)L @] ©(B)(d)L
YBûX(d)L RTô(B)WdR YRAûX(j)R @vRKd©(F)Ú(d)L Y@ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs :

Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYû] úSôd¡ Fu ØLjûRj §Úl© ®húPu. ùLôsûL«p
Dߧ ùLôiPY]ôLÜm, BûQ Lt©dLôRY]ôLÜm BÚd¡ú\u. F]Õ ùRôÝûL, F]Õ
YQdLeLs, F]Õ YôrÜ, F]Õ UWQm @û]jÕm @¡Xj§u @§T§Vô¡V @pXôyÜdúL.
@YàdÏ ¨LWô]Yu BpûX. BqYôú\ Sôu LhPû[«PlThÓsú[u. Sôu LhÓlThÓ
SPlTYoL°p IÚYu. Bû\Yô! ¿úV @WNu. Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
¿úV Fu @§T§. Sôu D]Õ @¥ûU. F]dúL Sôu @¿§ BûZjÕ ®húPu. Fu Ït\jûR
Il×d ùLôiúPu. F]úY Fu TôYeLs @û]jûRÙm Uu²jÕ ®Ó! Duû]j R®W VôÚm
TôYeLû[ Uu²dLúYô, @Z¡V ÏQeL°u Tôp Y¯LôhPúYô Ø¥VôÕ. ùLhP ÏQeLû[
Fuû] ®hÓm @Lt± ®Ó! Duû]j R®W VôÚm @Rû] @Lt\ Ø¥VôÕ. BúRô YkÕ
®húPu. SuûULs @û]jÕm Du ûLYNúU Ds[Õ. ¾ûULs Duû]f úNWôÕ. Sôu
Duû]d ùLôiúP DR® úRÓ¡ú\u. Du][®p §Úmסú\u. ¿ Tôd¡Vm ªdLYu.
DVokRYu. Du²Pm Uu²l×d úLhÓ Du][®p §Úmסú\u.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM

www.onlinepj.com

ARôWm: Øv-m 1290

Úá®p JR úYi¥VÕ
‫ﺁﻣْﻨُﺖ َﻭﻟ ََﻚ ﺃَْﺳﻠَْﻤُﺖ َﺧَﺸَﻊ ﻟ ََﻚ َﺳْﻤِﻌﻲ َﻭﺑ ََﺼِﺮﻱ َﻭُﻣﱢﺨﻲ َﻭَﻋْﻈِﻤﻲ َﻭَﻋَﺼﺒِﻲ‬
َ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﻟ ََﻚ َﺭَﻛْﻌُﺖ َﻭﺑ َِﻚ‬
@pXôaýmU X(d)L W(d)LK(j)Õ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ YX(d)L @vXm(j)Õ L`@ X(d)L ^mÂ
Y T(B)^Ã, Y Ød¸ Y @sÁ Y @^À(B)
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! D]dLôL Sôu ÚáÜ ùNn¡ú\u. Duû] Sm©ú]u. D]dÏd LhÓlThúPu. F]Õ
ùN®Ùm, TôoûYÙm, Uwû_Ùm, Fu FÛm×m, Fu SWm×m D]dúL T¦kR].
ARôWm: Øv-m 1290

Úá®p Utù\ôÚ ÕA
‫ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺑَِﺤْﻤِﺪَﻙ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ‬
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlT(B)]ô Y©(B)am§(d)L @pXôaýmU©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Fu F_Uôú] ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó.
ARôWm: ×Lô¬ 794, 817, 4293, 4698, 4697

Úá®p Utù\ôÚ ÕA
َ ‫ُﺳْﺒَﺤ‬
‫ﻴﻢ‬
ِ ‫ﺎﻥ َﺭﺑﱢَﻲ ﺍﻟَْﻌِﻈ‬

BRu ùTôÚs :
ULjRô] Fu Bû\Yu çVYu.
ARôWm: @yUj 3334

Úá®-ÚkÕ FÝkR ©u
‫َﺳِﻤَﻊ ُﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
‫ﺍﺕ َﻭِﻣْﻞُﺀ َْﺍﻷْﺭِﺽ َﻭِﻣْﻞُﺀ َﻣﺎ ِﺷْﺌَﺖ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍﺀ ﺑَْﻌُﺪ‬
‫ﺍﷲ ﻟَِﻤْﻦ َﺣِﻤَﺪُﻩ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ِﻣْﻞُﺀ ﱠ‬
@pXôaýmU WlT(B)]ô X(d)Lp amÕ ªp@v ^UôYô(j)§ Yªp@p @o° Yªp@
UôûT(B)]aýUô Yªp@ UôµK(j)R ªu û`«u T(B)KÕ
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! FeLs @§T§úV! Yô]eLÞm éªÙm @q®WiÓdÏm BûPlThPûYLÞm, úUÛm ¿
FûR SôÓ¡\ôúVô @Õ ¨Wm×m @[ÜdÏ D]dúL ×LZû]jÕm.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM

www.onlinepj.com

Úá®-ÚkÕ FÝkR ©u Utù\ôÚ ÕA
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ‬

@pXôaýmU WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 795, 7346
@pXÕ

@pXôaýmU WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 795, 7346
@pXÕ
‫َﺭﺑﱠﻨَﺎﻭ ﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤﺪ‬

WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 689, 732, 734, 735, 738, 803, 804, 805, 1046, 1066, 1114, 4559
@pXÕ
‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤﺪ‬

WlT(B)]ô X(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 722, 733, 789
@pXÕ
‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﻟََﻚ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﺣْﻤًﺪﺍ َﻛﺜًِﻴﺮﺍ َﻃﱢﻴﺒًﺎ ُﻣﺒََﺎﺭًﻛﺎ ِﻓِﻴﻪ‬

WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ amRu LÊWu Rn«T(B)u ØTô(B)W(d)Lu À(F)¶
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV! çnûUVô] GWô[Uô], Tôd¡Vm ¨û\kR ×Lr VôÜm D]dúL.
ARôWm: ×Lô¬ 799

^wRô®p JR úYi¥VÕ
‫ُﺳْﺒَﺤَﺎﻥ َﺭﺑﱢَﻲ َْﺍﻷْﻋﻠَﻰ‬
Ñl(B)aô] Wl©(B)Vp @KXô
ARôWm: @yUj 3334

^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﺫﻧْﺒِﻲ ُﻛﻠﱠُﻪ ِﺩﱠﻗُﻪ َﻭِﺟﻠﱠُﻪ َﻭﺃَﱠﻭﻟَُﻪ َﻭ‬
‫ﺁﺧَﺮُﻩ َﻭَﻋَﻼﻧِﻴَﺘَُﻪ َﻭِﺳﱠﺮُﻩ‬
@pXôaýmUK©oÄ RuÀ(B) ÏpXôaý §dLaý Y´pXaý Y@qYXaý YA¡Waý
Y@Xô²V(j)Raý Y³oWaý
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Fu TôYj§p £±VûRÙm, ùT¬VûRÙm, ØRXôYûRÙm, LûP£Vô]ûRÙm,
T¡WeLUô]ûRÙm, BWL£VUô]ûRÙm Uu²lTôVôL.
ARôWm: Øv-m 745

^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
@pXôaýmU X(d)L ^_jÕ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ YX(d)L @vXm(j)Õ ^_R YwÍ -pX¾
LX(d)Laý Y^qYWaý Y`dL ^m@aý YT(B)^Waý RTô(B)W(d)LpXôaý @y^àp
Lô-(d)¸u
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! D]dLôL ^wRô ùNnúRu. Duû]úV Sm©ú]u. D]dúL LhÓlThúPu. Fu
ØLjûRl TûPjÕ, Y¥YûUjÕ, ùN®l×Xû]Ùm TôoûYl×Xû]Ùm @§p @ûUjR
Bû\YàdúL Fu ØLm T¦kÕ ®hPÕ. @Z¡V Øû\«p TûPdÏm @pXôy Tôd¡Vm
ªdLYu.
ARôWm: Øv-m 1290

http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-7

^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ُ ‫ﺎﻙ ِﻣْﻦ َﺳَﺨِﻄَﻚ َﻭﺑ ُِﻤَﻌَﺎﻓﺎﺗَِﻚ ِﻣْﻦ ُﻋُﻘﻮﺑ َﺘَِﻚ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَُﻋ‬
َ ‫ﻮﺫ ﺑ ِِﺮَﺿ‬
‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻨَﻚ َﻻ ُﺃْﺣِﺼﻲ ﺛَﻨًَﺎﺀ َﻋﻠَْﻴَﻚ ﺃَﻧَْﺖ َﻛَﻤﺎ ﺃَﺛْﻨَْﻴَﺖ َﻋﻠَﻰ ﻧ َْﻔِﺴَﻚ‬
@pXôaýmU @îÕ ©(B)¬[ô(d)L ªu ^L§(d)L Y ©(B)ØATô(F)(j)§(d)L ªu DáT(B)(j)§(d)L
Y@îÕ ©(B)(d)L ªu(d)L Xô DyÊ ^]ô@u @ûX(d)L @u(j)R LUô @vû](j)R @Xô
Sl(F)³(d)L
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Du §Úl§«u êXm Du @§Úl§ûV ®hÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. D]Õ
Uu²l©u êXm D]Õ RiPû]ûV ®hÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Duû] Fu]ôp
ØÝûUVôLl ×LZ BVXôÕ. ¿ Duû] FqYôß ×LrkÕ ùLôiPôúVô @qYôß BÚd¡\ôn.
ARôWm: Øv-m 751

^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
‫ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺑَِﺤْﻤِﺪَﻙ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ‬
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlT(B)]ô Y©(B)am§(d)L @pXôaýmU©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :
@pXôyúY FeLs Bû\Yô! Duû]l ×Lr¡ú\u. Bû\Yô! Fuû] Uu²jÕ ®Ó.
ARôWm: ×Lô¬ 794, 817, 4293, 4968, 4967

BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûP«p
‫َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ‬
Wl©Kd©(F)oÄ Wl©Kd©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó! Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó!
ARôWm: BlàUô_ô 887

BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûPúV JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM

www.onlinepj.com

‫ﺍﺟُﺒْﺮﻧِﻲ َﻭْﺍﺭُﺯْﻗﻨِﻲ َﻭْﺍﺭَﻓْﻌﻨِﻲ‬
ْ ‫َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨِﻲ َﻭ‬

Wl©Kd©(F)oÄ YoamÉ Yw×(B)oÉ Yo^ýdÉ, YoT(F)KÉ
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Fuû] Uu²lTôVôL! F]dÏ @Ús ׬YôVôL! F]Õ Ïû\Lû[ ¨Yoj§ ùNnYôVôL!
F]dÏ DQY°lTôVôL! Fuû] DVojÕYôVôL!
ARôWm: BlàUô_ô 888

ùRôÝûL BÚl©p JR úYi¥VÕ
‫ﻴﻦ ﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَْﻥ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
‫ﺍﺕ َﻭ ﱠ‬
ُ َ‫ﺍﻟﻄﱢﻴﺒ‬
ُ ‫ﺍﻟﺼﻠََﻮ‬
ُ ‫ﺍﻟﺘِﺤﱠﻴ‬
َ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟِِﺤ‬
‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَْﻴَﻚ ﺃَﱡﻳَﻬﺎ ﱠ‬
‫ﱠ‬
ِ‫ﺍﻟﻨﺒِﱡﻲ َﻭَﺭْﺣَﻤُﺔ ﱠ‬
ِ‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ َﻭَﻋﻠَﻰ ِﻋﺒَِﺎﺩ ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬
‫ﺎﺕ ﱠِﷲ َﻭ ﱠ‬
‫ﺍﷲ ﱠ‬
‫ﺎﺕ ﱠ‬
‫ﺍﷲ َﻭﺑََﺮَﻛُﺎﺗُﻪ ﱠ‬
ِ ِ
‫َﻭﺃَْﺷَﻬُﺪ ﺃَﱠﻥ ُﻣَﺤﱠﻤًﺪﺍ َﻋْﺒُﺪُﻩ َﻭَﺭُﺳﻮﻟُُﻪ‬
@jR¶Vô(j)Õ -pXô¶ Yv^XYôjÕ YjRn«Tô(B)(j)Õ @v^XôØ @ûX(d)L @nÙau ]©(B)nÙ
YWyU(j)ÕpXô¶ YT(B)WLô(j)Õaý @v^XôØ @ûX]ô Y@Xô BTô(B)§pXô¶v ^ô-Íu
@xaÕ @pXô«Xôa BpXpXôaý Y@xaÕ @u] ØamURu @l(B)Õaý YW^ýÛaý
BRu ùTôÚs :
FpXô®RUô] Lu²VeLÞm, ùRôÝûLLÞm, SpX\eLÞm @pXôyÜdúL D¬V]. S©úV DeLs ÁÕ
Nôk§Ùm, @pXôy®u @ÚÞm, Tôd¡VeLÞm DiPôLhÓm. FeLs ÁÕm @pXôy®u SpX¥VôoLs
ÁÕm Nôk§ DiPôLhÓm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. ØamUÕ (^p)
@YoLs @pXôy®u @¥VôÚm çRÚUôYôoLs Fuß DߧVôL Smסú\u.
ARôWm: ×Lô¬-1202

ùRôÝûL«p JÕm ^XYôj
úUtLiP @jR¶Vôj J§V ©u ¸rdLôÔm ^XYôjL°p GúRàm Iuû\ JRXôm.
ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﻴﻢ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺣِﻤٌﻴﺪ َﻣِﺠٌﻴﺪ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ ‫ﺍﺟِﻪ َﻭُﺫﱢﺭﻳﱠﺘِِﻪ َﻛَﻤﺎ ﺑََﺎﺭْﻛَﺖ َﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺍﺟِﻪ َﻭُﺫﱢﺭﻳﱠﺘِِﻪ َﻛَﻤﺎ َﺻﻠﱠْﻴَﺖ َﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﻴﻢ َﻭﺑَِﺎﺭْﻙ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭﺃَْﺯَﻭ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺻﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭﺃَْﺯَﻭ‬

@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@vYô´¶ YÕo¬nV(j)§¶ LUô ^pûX(j)R @Xô
A- Bl(B)WôÍU, YTô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@vYô´¶ YÕo¬nV(j)§¶ LUô Tô(B)WdR
@Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj
ARôWm: ×Lô¬ 3369

ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
ِ ‫ﺁﻝ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻛَﻤﺎ َﺻﻠﱠْﻴَﺖ َﻋﻠَﻰ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﺁﻝ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ ‫ﻴﻢ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺣِﻤٌﻴﺪ َﻣِﺠٌﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺑَِﺎﺭْﻙ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﻴﻢ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺻﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
ِ ‫َﻛَﻤﺎ ﺑََﺎﺭْﻛَﺖ َﻋﻠَﻰ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﻴﻢ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺣِﻤٌﻴﺪ َﻣِﺠٌﻴﺪ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ ‫ﻴﻢ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô ^pûX(j)R @Xô
Bl(B)WôÍU, Y@Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj. @pXôaýmU Tô(B)¬d @Xô
ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô Bl(B)WôÍU Y@Xô ABl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj.
ARôWm: ×Lô¬ 3370
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM

www.onlinepj.com

ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﺁﻝ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻛَﻤﺎ ﺑََﺎﺭْﻛَﺖ َﻋﻠَﻰ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ ‫ﻴﻢ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺣِﻤٌﻴﺪ َﻣِﺠٌﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺑَِﺎﺭْﻙ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺁﻝ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻛَﻤﺎ َﺻﻠﱠْﻴَﺖ َﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺻﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﻴﻢ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺣِﻤٌﻴﺪ َﻣِﺠٌﻴﺪ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ
@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô ^pûX(j)R @Xô ABl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj. @pXôaýmU Tô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@Xô AØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj.
ARôWm: ×Lô¬ 4797
ِ ‫ﺁﻝ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻛَﻤﺎ ﺑََﺎﺭْﻛَﺖ َﻋﻠَﻰ ﺇِﺑَْﺮ‬
ِ ‫ﺁﻝ ﺇِﺑَْﺮ‬
‫ﻴﻢ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
َ ‫ﺍﻫ‬
ِ ‫ﻴﻢ َﻭﺑَِﺎﺭْﻙ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻭَﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺻﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َﻋْﺒِﺪَﻙ َﻭَﺭُﺳﻮﻟَِﻚ َﻛَﻤﺎ َﺻﻠﱠْﻴَﺖ َﻋﻠَﻰ‬
@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u @l(B)§(d)L YW^ý-(d)L LUô ^pûX(j)R @Xô ABl(B)WôÍU YTô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô
Bl(B)WôÍm.
ARôWm: ×Lô¬ 4798, 6358
úUtLiP ^XYôjL°u ùTôÚs:
Bû\Yô! BlWôÍm S©«u ÁÕm, @YoL°u ÏÓmTjRôo ÁÕm ¿ @Ús ׬kRÕ úTôp ØamUÕ (^p)
@YoLs ÁÕm @YoL°u ÏÓmTjRôo ÁÕm @Ús ׬YôVôL. ¿ ×LÝdϬVYu. ULjÕYªdLYu.
Bû\Yô BlWôÍm S©dÏm @YoL°u ÏÓmTj§]ÚdÏm ¿ Tôd¡Vm ùNnRÕ úTôp ØamUÕ (^p)
@YoLÞdÏm @YoL°u ÏÓmTj§]ÚdÏm Tôd¡Vm ùNnYôVôL. ¿ ×LÝdϬVYu. ULjÕYªdLYu.

BÚl©p JÕm LûP£ ÕA
@jR¶Vôj, ^XYôj J§V ©u BߧVôL JÕYRtÏ TX ÕAdLû[ S©Ls SôVLm (^p)
@YoLs Ltßj RkÕs[]o. @Yt±p FûR úYiÓUô]ôÛm JRXôm.
ُ ‫ﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﺍﻟﺪﱠﺟِﺎﻝ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﺍﺏ ﺍﻟَْﻘْﺒِﺮ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
‫ﻴﺢ ﱠ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ِﻓْﺘﻨَِﺔ ﺍﻟَْﻤْﺤﻴَﺎ َﻭِﻓْﺘﻨَِﺔ ﺍﻟَْﻤَﻤ‬
‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ِﻓْﺘﻨَِﺔ ﺍﻟَْﻤِﺴ‬
‫ﺍﻟَْﻤْﺄﺛَِﻢ َﻭﺍﻟَْﻤْﻐَﺮِﻡ‬
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)p Ll(B)¬ Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j](j)§p
Uʶj Rw_ôp Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j](j)§p UyVô Y©(F)j](j)§p UUôj. @pXôaýmU
BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p UK^ª Yp UKdWª
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Ll¬u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Rw_ô-u ÏZlTjûR ®hÓm
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. YôÝm úTôÕm, UWQj§u úTôÕm GtTÓm úNôRû]«-ÚkÕ
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Bû\Yô! TôYjûR ®hÓm LPû] ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 833

‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ َﻇﻠَْﻤُﺖ ﻧَْﻔِﺴﻲ ُﻇﻠًْﻤﺎ َﻛﺜًِﻴﺮﺍ َﻭَﻻ ﻳَْﻐِﻔُﺮ ﱡ‬
‫ﺍﻟﺮِﺣُﻴﻢ‬
َ ُ‫ﺍﻟﺬﻧ‬
ُ ‫ﻮﺏ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻣْﻐِﻔَﺮًﺓ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَﻙ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨِﻲ ﺇِﻧﱠﻚ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟَْﻐُﻔ‬
‫ﻮﺭ ﱠ‬
@pXôaýmU BuÉ [Xm(j)Õ Sl(F)Ê ÞpUu LÊWu YXô VKd©(F)Új ÕòT(B) BpXô
@u(j)R, T(F)d©(F)oÄ UKd©(F)WRu ªu Bu§(d)L YoamÉ Bu](d)L @u(j)Rp Lé(F)Úo
WÍm.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM

www.onlinepj.com

BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! F]dúL Sôu @§LUô] @¿§Lû[f ùNnÕ ®húPu. Duû]j R®W VôÚm
TôYeLû[ Uu²dL Ø¥VôÕ. F]úY Du ×\j§-ÚkÕ F]dÏ Uu²l× YZeÏ. F]dÏ @Ús
׬YôVôL. ¿úV Uu²lTYu. ¨LWt\ @u×ûPVYu.
ARôWm: ×Lô¬ 834, 6326, 7388
‫ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻣﺎ َﻗﱠﺪْﻣُﺖ َﻭَﻣﺎ ﺃَﱠﺧْﺮُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﺳَﺮْﺭُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﻋﻠَْﻨُﺖ َﻭَﻣﺎ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَْﻋﻠَُﻢ ﺑِِﻪ ِﻣﱢﻨﻲ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﻘﱢﺪُﻡ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﺆﱢﺧُﺮ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ‬

@pXôaýmUKd©(F)oÄ Uô LjRm(j)Õ YUô @dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ YUô
@vWl(F)(j)Õ @u(j)R @KXØ ©(B)¶ ªuÉ @u(j)Rp ØLj§Ø Y @u(j)Rp Ø@d¡Ú
Xô«Xôa BpXô @u(j)R
BRu ùTôÚs :

Sôu Øk§f ùNnRûRÙm, ©k§f ùNnYûRÙm, Sôu BWL£VUôLf ùNnRûRÙm, ùY°lTûPVôLf
ùNnRûRÙm, Sôu YWm× Á± SPkÕ ùLôiPûRÙm, Fu²PªÚkÕ FûR ¿ @±kÕ
ûYjÕs[ôúVô @ûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV ©tTÓjÕTYu. Duû]j
R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
ARôWm: §oª¾ 3343

LPûUVô] ùRôÝûL Ø¥kR ©u
‫َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻭْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮ‬
‫ﻳﻚ ﻟَُﻪ ﻟَُﻪ ﺍﻟُْﻤﻠُْﻚ َﻭﻟَُﻪ ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ َﻭُﻫَﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻻ َﻣﺎﻧَِﻊ ﻟَِﻤﺎ ﺃَْﻋَﻄْﻴَﺖ َﻭَﻻ ُﻣْﻌِﻄَﻲ ﻟَِﻤﺎ َﻣﻨَْﻌَﺖ َﻭَﻻ ﻳَْﻨَﻔُﻊ َﺫﺍ ﺍﻟَْﺠﱢﺪ ِﻣْﻨَﻚ‬
ِ ِ
‫ﺍﻟَْﺠﱡﺪ‬
Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ YaY @Xô
Ïp- û`«u L¾o. @pXôaýmU XôUô²@ -Uô @KûR(j)R YXôØK§V -Uô U]K(j)R YXô
VuT(F)Ü Rp_j§ ªu(d)Lp _j
BRu ùTôÚs :
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu BpûX.
@YàdúL @§LôWm. ×LÝm @YàdúL. @Yu @û]jÕl ùTôÚh L°u ÁÕm At\p DûPVYu.
Bû\Yô! ¿ ùLôÓjRûRj RÓlTYu BpûX. ¿ RÓjRûRd ùLôÓlTYu BpûX. ùNpYØûPV FYWÕ
ùNpYØm Du²Pm TV]°dLôÕ.
ARôWm: ×Lô¬ 844, 6330

ùRôÝÕ Ø¥jRÜPu
َ‫ﺃَْﺳﺘَْﻐِﻔُﺮ ﱠ‬
‫ﺍﷲ‬

@vRKd©(F)ÚpXôy
(@pXôy®Pm Uu²l×j úRÓ¡ú\u) Fuß êuß RPûY á\ úYiÓm. ©u]o
َ ْ
ْ
‫ﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ َﻭِﻣْﻨَﻚ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻼُﻡ ﺗَﺒََﺎﺭﻛَﺖ ﺫﺍ ﺍﻟَْﺠَﻼِﻝ َﻭ ِْﺍﻹﻛَﺮ‬

http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM

www.onlinepj.com

@pXôaýmU @u(j)Rv ^Xôm YªuLv ^Xôm RTô(B)Wd(j)R Rp _Xô- Yp BdWôm
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! ¿úV Nôk§V°lTYu. Du²PªÚkúR Nôk§ GtTÓm. ULjÕYØm, Li¦VØm
DûPVYú] ¿ Tôd¡VªdLYu.
ARôWm: Øv-m 931

http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-8

ُ ‫ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ﺃَْﻥ ُﺃَﺭﱠﺩ ﺇِﻟ َﻰ ﺃَْﺭَﺫِﻝ ﺍﻟُْﻌُﻤِﺮ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟُْﺠْﺒِﻦ َﻭﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻦ ِﻓْﺘﻨَِﺔ ﱡ‬
‫ﺍﺏ ﺍﻟَْﻘْﺒﺮ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻦ َﻋَﺬ‬
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p _ý×(B)² Y@îÕ ©(B)(d)L @u DWjR BXô
@oR-p Dج Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j]§j ÕuVô Y@îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)p
Ll(B)¬
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! úLôûZjR]jûR ®hÓm Du²Pm Sôu TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Rs[ôR YVÕ YûW
Sôu YôrYûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. BqÜX¡u úNôRû]«-ÚkÕ
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. UiQû\«u úYRû]«-ÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j
úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 2822

‫َﺭﱢﺏ ِﻗﻨِﻲ َﻋَﺬﺍﺑ ََﻚ ﻳَْﻮَﻡ ﺗَْﺒَﻌُﺚ ﺃَْﻭ ﺗَْﺠَﻤُﻊ ِﻋﺒََﺎﺩَﻙ‬

Wl©(B) ¡É @RôT(B)(d)L VqU Rl(B)@^ý BTô(B)R(d)L
BRu ùTôÚs :

Fu Bû\Yô! D]Õ @¥VôoLû[ ¿ FÝl×m Sô°p D]Õ úYRû]«-ÚkÕ Fuû]d
LôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1159

TpúYß NkRolTeL°p S©Ls SôVLm (^p) ùNnR ÕAdLs
Sôm Nk§d¡u\ FpXôl ©Wf£û]Lû[Ùm S©Ls SôVLm (^p) @YoLÞm Nk§jÕs[]o.
@Ytû\f Nk§dÏm úTôÕ @pXôy®Pm @YoLs ©WôojRû] ùNnÕs[]o. @Õ úTôu\
©Wf£û]Lû[ Sôm Nk§dÏm úTôÕ @kRl ©WôojRû]L°p RϧVô]ûRj úRoÜ ùNnVXôm.
@kRl ©WôojRû]L°u RªZôdLjûRd LY²jÕ BûR SôúU Ø¥Ü ùNnÕ ùLôs[Xôm.
‫ﻮﺭﺍ‬
ً ُ‫ﺍﺟَﻌْﻞ ﻟ ِﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭَﺧﻠِْﻔﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭﺃََﻣِﺎﻣﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭﺗَْﺤﺘِﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭَﻓْﻮِﻗﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭَﻋْﻦ ﻳََﺴِﺎﺭﻱ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭَﻋْﻦ ﻳَِﻤﻴﻨِﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭِﻓﻲ َﺳْﻤِﻌﻲ ﻧ‬
ً ُ‫ﻮﺭﺍ َﻭِﻓﻲ ﺑ ََﺼِﺮﻱ ﻧ‬
ً ُ‫ﺍﺟَﻌْﻞ ِﻓﻲ َﻗﻠْﺒِﻲ ﻧ‬
ْ ‫ﻮﺭﺍ َﻭ‬
ْ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬

@pXôaýmUw@p À(F) LpÀ(B) èWu, YÀ(F) T(B)^à èWu, YÀ(F) ^m èWu, Y@u VÁÉ èWu,
Y@u V^ôÃ èWu YT(F)q¸ èWu Y(j)Ry(j)¾ èWu Y@UôÁ èWu YLpÀ(F) èWu Yw@p Ä èWu.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fu Ds[j§p I°ûV GtTÓjÕ! F]Õ TôoûY«Ûm, F]Õ ùN®«Ûm, Fu YXÕ ×\Øm,
http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM

www.onlinepj.com

BPÕ ×\Øm, F]dÏ úUúXÙm, F]dÏd ¸úZÙm, F]dÏ Øu ×\Øm, F]dÏl ©u×\Øm I°ûV
GtTÓjÕ! F]dÏ ØÝûUVôL I°ûV GtTÓjÕ!
ARôWm: ×Lô¬ 6316

‫ﺍﺏ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺁﺗﻨِ َﺎ ِﻓﻲ ﱡ‬
‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ‬
َ ‫ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﺣَﺴﻨًَﺔ َﻭِﻓﻲ ْﺍﻵِﺧَﺮِﺓ َﺣَﺴﻨًَﺔ َﻭِﻗﻨَﺎ َﻋَﺬ‬
@pXôaýmU WlT(B)]ô A(j)§]ô ©(F)jÕuVô a^](j)Ru Y©(F)p A¡W(j)§ a^](j)Ru
Y(d)¡]ô @RôT(B)u]ôo.
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! FeLs @§T§úV! BqÜX¡Ûm FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL! UßûU«Ûm
FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL. SW¡u úYRû]«-ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 4522, 6389

ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
‫ﻮﺫ ﺑ َِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻬﱢﻢ َﻭﺍﻟَْﺤَﺰِﻥ َﻭﺍﻟَْﻌْﺠِﺰ َﻭﺍﻟَْﻜَﺴِﻞ َﻭﺍﻟُْﺒْﺨِﻞ َﻭﺍﻟُْﺠْﺒِﻦ َﻭَﺿﻠَِﻊ ﱠ‬
‫ﺍﻟﺮَﺟِﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺪﻳِْﻦ َﻭَﻏﻠَﺒَِﺔ ﱢ‬
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p amª Yp a^² Yp @w³ Yp L^- Yp
×(B)d- Yp _ý×(B)² Y[[Bj ûR² YLXT(B)(j)§o ¬_ôp
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! ÕdLm, LYûX, TXÅ]m, úNômTp, LgNjR]m, úLôûZjR]m, LPu ÑûU, Ut\YoL°u
@PdÏØû\ A¡V @û]jûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 5425, 6369

َ َ‫َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ َﺧِﻄﻴﺌَﺘِﻲ َﻭَﺟْﻬﻠِﻲ َﻭﺇِْﺳَﺮِﺍﻓﻲ ِﻓﻲ ﺃَْﻣِﺮﻱ ُﻛﻠﱢِﻪ َﻭَﻣﺎ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَْﻋﻠَُﻢ ﺑ ِِﻪ ِﻣﻨﱢﻲ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ َﺧَﻄﺎﻳ‬
‫ﺎﻱ َﻭَﻋْﻤِﺪﻱ َﻭَﺟْﻬﻠِﻲ َﻭَﻫْﺰﻟ ِﻲ َﻭُﻛﱡﻞ َﺫﻟ َِﻚ ِﻋْﻨِﺪﻱ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ َﻣﺎ َﻗﱠﺪْﻣُﺖ َﻭَﻣﺎ ﺃَﱠﺧْﺮُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﺳَﺮْﺭُﺕ َﻭَﻣﺎ ﺃَْﻋﻠَْﻨُﺖ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﻘﱢﺪُﻡ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟُْﻤَﺆﱢﺧُﺮ َﻭﺃَﻧَْﺖ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ‬
Wl©Kd©(F)oÄ L¾@(j)¾ Y_yÄ YBvWôÀ(F) À(F) @mà Ïp-¶ YUô @u(j)R @KXØ
©(B)¶ ªuÉ @pXôaýmUKd©(F)o Ä LRôVôV Y@m¾ Y_yÄ YavÄ YÏpÛ Rô-(d)L
Bu¾ @pXôaýmUKd©(F)oÄ Uô LjRm(j)Õ YUô @dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ
@u(j)Rp ØLj§Ø Y @u(j)Rp Ø@d¡Ú Y@u(j)R @Xô Ïp- û`«u L¾o.
BRu ùTôÚs :

Fu Bû\Yô! Fu RYû\Ùm, Fu @±VôûUûVÙm, F]Õ Lô¬VeLs @û]jûRÙm, Sôu YWm×
Á±VûRÙm, Fu²PªÚkÕ GtThPRôL ¿ @±kR @û]jûRÙm Uu²lTôVôL. Bû\Yô! F]Õ
RYßLû[Ùm, úYiÓùUuß ùNnRûRÙm, @±VôûUVôp ùNnRûRÙm, ®û[VôhPôL
ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. Bû\Yô! Sôu Øk§f ùNnRûRÙm, ©k§f ùNnYûRÙm, BWL£VUôLf
ùNnRûRÙm, ùY°lTûPVôLf ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV ©tTÓjÕT
Yu. ¿úV @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\p Ds[Yu.
ARôWm: ×Lô¬ 6398
‫ﻮﺏ َﺻﱢﺮْﻑ ُﻗُﻠﻮﺑ َﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻃَﺎﻋﺘَِﻚ‬
ِ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ُﻣَﺼﱢﺮَﻑ ﺍﻟُْﻘُﻠ‬

http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM

www.onlinepj.com

@pXôaýmU Ø^o¬T(F)p Ïí©(B) ^o¬l(F) ÏíT(B)]ô @Xô Rô@(j)§(d)L
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! Ds[eLû[j §Úl×TYú]! FeLs Ds[eLû[ D]Õ Y¯Tôh¥u Tôp §Úl×YôVôL.
ARôWm: Øv-m 4798
ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
َ ‫ﻮﺗ‬
ُ ‫ﻮﺫ ﺑِِﻌﱠﺰﺗَِﻚ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ﺃَْﻥ ُﺗِﻀﻠﱠﻨِﻲ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟَْﺤﱡﻲ ﺍﻟﱠِﺬﻱ َﻻ ﻳَُﻤ‬
ُ ‫ﻮﺕ َﻭﺍﻟِْﺠﱡﻦ َﻭ ِْﺍﻹﻧُْﺲ ﻳَُﻤ‬
‫ﻮﻥ‬

@pXôaýmU XL @vXm(j)Õ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ Y@ûX(d)L RYdLp(j)Õ YBûX(d)L
@]l(B)(j)Õ Y©(B)(d)L Lô^m(j)Õ @pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)Bv^(j)§(d)L Xô«Xôa
BpXô @u(j)R @uÕ°pXÉ @u(j)Rp anÙpX¾ XôVê(j)Õ, Yp´uà Yp Bu^ý
Vê(j)ç].
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! D]dÏd LhÓlThúPu. Duû]úV Sm©ú]u. Du ÁúR Sm©dûL ûYjúRu.
Du²PúU §Úm©ú]u. Du²PúU YZdÏûWd¡ú\u. Bû\Yô Fuû] ¿ Y¯ RY\f
ùNnVô§ÚdL D]Õ Lu²VjûRd ùLôiÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Duû]j R®W
YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX. ¿ Rôu UW ¦dLôÕ D«ÚPu BÚlTYu. U²RÚm, ´uLÞm
UW¦lTYoLs.
ARôWm: Øv-m 4894

ِ ‫ﺎﺷﻲ َﻭﺃَْﺻﻠِْﺢ ﻟِﻲ‬
ِ ‫ﺎﻱ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ِﻓَﻴﻬﺎ َﻣَﻌ‬
َ َ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَْﺻﻠِْﺢ ﻟِﻲ ِﺩﻳﻨِﻲ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ُﻫَﻮ ِﻋْﺼَﻤُﺔ ﺃَْﻣِﺮﻱ َﻭﺃَْﺻﻠِْﺢ ﻟِﻲ ُﺩﻧْﻴ‬
‫ﺍﺟَﻌْﻞ ﺍﻟَْﺤﻴََﺎﺓ ِﺯﻳََﺎﺩًﺓ ﻟِﻲ‬
ْ ‫ﺁﺧَﺮﺗِﻲ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ِﻓَﻴﻬﺎ َﻣَﻌِﺎﺩﻱ َﻭ‬
‫ﺍﺣًﺔ ﻟِﻲ ِﻣْﻦ ُﻛﱢﻞ َﺷﱟﺮ‬
َ ‫ﺍﺟَﻌْﻞ ﺍﻟَْﻤْﻮَﺕ َﺭ‬
ْ ‫ِﻓﻲ ُﻛﱢﻞ َﺧْﻴٍﺮ َﻭ‬
@pXôaýmU @v-y Ä ¾²VpX¾ aýY BvU(j)Õ @mÃ, Y@v-y Ä ÕuVôVpX(j)¾
À(F)aô UAÌ, Y@v-y Ä A¡W(j)§VpX(j)¾ À(F)aô UA¾ Yw@-p aVô(j)R
³VôR(j)Ru Ä À(F) Ïp- ûL¬u Yw@-p Uq(j)R Wôa(j)Ru Ä ªu Ïp- `o¬u.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! F]Õ Lô¬VeL°u LYNUôL Ds[ F]Õ SPjûRûVf ºo TÓjÕYôVôL. Sôu Yôr¡u\
BqÜXûLÙm F]dÏf ºoTÓjÕYôVôL. Sôu §Úm©f ùNpX BÚd¡\ F]Õ UßûUûVÙm
ºoTÓjÕYôVôL. F]Õ Yôr Sôû[ IqùYôÚ SuûUûVÙm @§LlTÓjRd á¥VRôL AdÏ. FpXô
¾ûU« -ÚkÕm F]dÏ ®ÓRûXV°lTRôL F]Õ UWQjûR AdÏ!
ARôWm: Øv-m 4897

َ ‫ﺍﻟﺘَﻘﻰ َﻭﺍﻟَْﻌَﻔ‬
‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَْﺳَﺄﻟَُﻚ ﺍﻟُْﻬَﺪﻯ َﻭ ﱡ‬
‫ﺎﻑ َﻭﺍﻟِْﻐﻨَﻰ‬
@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)Lp aýRô YjÕ(d)Lô Yp @Tô(F)T(F) Yp¡]ô
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Du²Pm úSoY¯ûVÙm, Bû\VfNjûRÙm, ÑVU¬VôûRûVÙm, ùNpYjûRÙm
úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4898
http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM

www.onlinepj.com

ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
َ ‫ﺍﻫﺎ َﻭَﺯﱢﻛَﻬﺎ ﺃَﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ َﻣْﻦ َﺯﱠﻛ‬
َ ‫ﺁﺕ ﻧَْﻔِﺴﻲ ﺗَْﻘَﻮ‬
ِ ‫ﺍﺏ ﺍﻟَْﻘْﺒِﺮ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ‬
‫ﺎﻫﺎ ﺃَﻧَْﺖ َﻭﻟِﱡﻴَﻬﺎ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻌْﺠِﺰ َﻭﺍﻟَْﻜَﺴِﻞ َﻭﺍﻟُْﺠْﺒِﻦ َﻭﺍﻟُْﺒْﺨِﻞ َﻭﺍﻟَْﻬَﺮِﻡ َﻭَﻋَﺬ‬
ُ ‫َﻭَﻣْﻮَﻻَﻫﺎ ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
ُ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ ِﻋﻠٍْﻢ َﻻ ﻳَْﻨَﻔُﻊ َﻭِﻣْﻦ َﻗﻠٍْﺐ َﻻ ﻳَْﺨَﺸُﻊ َﻭِﻣْﻦ ﻧَْﻔٍﺲ َﻻ ﺗَْﺸﺒَُﻊ َﻭِﻣْﻦ َﺩْﻋَﻮٍﺓ َﻻ ُﻳْﺴﺘََﺠ‬
‫ﺎﺏ ﻟََﻬﺎ‬
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p @w³ YpL^- Yp_ý×(B)² Yp×(B)d- YpaWª
Y@Rô©(B)p Ll(B)¬. @pXôaýmU A(j)§ Sl(F)Ê RdYôaô Y^d¡aô @u(j)R ûLÚ Uu
^dLôaô @u(j)R Y-nÙaô YUq Xôaô, @pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu Bpªu
XôVuT(F)Ü Yªu Lp©(B)u XôVd`Ü Yªu Sl(F)³u Xô RxT(B)Ü Yªu RKY(j)§u Xô
Ùv(j)R_ô×(B) Xaô
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! TXÅ]m, úNômTp, úLôûZjR]m, LgNjR]m, ØÕûU, UiQû\«u úYRû]
A¡VYt±-ÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Bû\Yô! F]Õ Ds[jÕdÏ Bû\VfNjûR YZe¡
®Ó! @ûRj çnûUlTÓjÕ! çnûUlTÓjÕúYô¬p ¿úV £\kRYu. ¿ Rôu @Ru ùTôßlTô[u. @Ru
F_Uô]u. Bû\Yô! TV]t\ Lp®ûV ®hÓm, @PdLªpXôR Ds[jûR ®hÓm, ¨û\YûPVôR
AjUôûY ®hÓm, @e¸L¬dLlTPôR ÕAûY ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4899

ُ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَُﻋ‬
‫ﻴﻊ َﺳَﺨِﻄَﻚ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺯَﻭِﺍﻝ ﻧِْﻌَﻤﺘَِﻚ َﻭﺗََﺤﱡﻮِﻝ َﻋِﺎﻓﻴَﺘَِﻚ َﻭُﻓَﺠَﺎﺀِﺓ ﻧِْﻘَﻤﺘَِﻚ َﻭَﺟِﻤ‬
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu ^Yô- ¨KU§(d)L YRaqÜ- A©(F)V(j)§(d)L
Y×(F)_ô@§ ¨dU(j)§(d)L Y_ÁB ^L§(d)L
BRu ùTôÚs :

Bû\Yô! D]Õ @Ús ¿eÏYûR ®hÓm, D]Õ SuûU Uô± ®ÓYûR ®hÓm, D]Õ RiPû]
§¼ùW] YÚYûR ®hÓm, D]Õ @û]jÕ úLôTj§-ÚkÕm Du²Pm TôÕLôl×j
úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4922

TôYUu²l× úLôÚY§p RûXVôV ÕA
¸rdLôÔm ÕAûY IÚYu TL-p J§®hÓ @uú\ UW¦jRôp @Yu ùNôodLYô£VôYôu.
BW®p J§ ®hÓ BW®úXúV UW¦jÕ ®hPôp @Yàm ùNôodLYô£VôYôu Fuß S©Ls
SôVLm (^p) á±]ôoLs.

ُ ‫ﺍﺳﺘََﻄْﻌُﺖ ﺃَُﻋ‬
‫ﻮﺀ ﻟََﻚ‬
ُ ُ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ َﺻﻨَْﻌُﺖ ﺃَﺑ‬
ْ ‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ ﺃَﻧَْﺖ َﺭﺑﱢﻲ َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ َﺧﻠَْﻘﺘَﻨِﻲ َﻭﺃَﻧَﺎ َﻋْﺒُﺪَﻙ َﻭﺃَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋْﻬِﺪَﻙ َﻭَﻭْﻋِﺪَﻙ َﻣﺎ‬
‫ﻮﺀ ﻟََﻚ ﺑَِﺬﻧْﺒِﻲ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟِﻲ َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﻻ ﻳَْﻐِﻔُﺮ ﱡ‬
‫ﻮﺏ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ‬
َ ُ‫ﺍﻟﺬﻧ‬
ُ ُ‫ﺑِﻨِْﻌَﻤﺘَِﻚ َﻋﻠَﱠﻲ َﻭﺃَﺑ‬
@pXôaýmU @u(j)R WlÀ(B) Xô«Xôa BpXô @u(j)R LXd(j)RÉ Y@] @l(B)Õ(d)L Y@]
@Xô @y§(d)L YYK§(d)L UvRRK(j)Õ @îÕ ©(B)(d)L ªu`o¬ Uô^]K(j)Õ @é(B)Ü X(d)L
©(B)²KU§(d)L @XnV, Y@é(B)Ü X(d)L ©(B)RuÀ(B) T(F)d©(F)oÄ T(F)Bu]aý Xô
VKd©(F)Új ÕòT(B) BpXô @u(j)R
BRu ùTôÚs :

http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM

www.onlinepj.com

Bû\Yô! ¿úV Fu F_Uôu. Duû]j R®W YQdLj§tϬ VYu VôÚªpûX. Fuû] ¿úV
TûPjRôn. Sôu D]Õ @¥ûU. D]Õ DPuT¥dûL«uT¥Ùm YôdÏߧ«u T¥Ùm Fu]ôp
BVu\ YûW SPlúTu. Sôu ùNnR ¾ûUûV ®hÓ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. ¿ F]dÏf
ùNnR @Úú[ôÓm Sôu ùNnR TôYjúRôÓm Du²Pm Ás¡ú\u. F]úY Fuû] Uu²lTôVôL!
Duû]j R®W VôÚm TôYeLû[ Uu²dL Ø¥VôÕ.
ARôWm: ×Lô¬ 6306

http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-9

@û]jÕ ÕuTeL°u úTôÕm JR úYi¥VûY
@û]jÕ YûLVô] ÕuTeL°u úTôÕm S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ¸rdLôÔm ÕAûY
J§Ùs[]o.
(×Lô¬ 6345)
‫ﺍﷲ ﺍﻟَْﻌِﻈُﻴﻢ ﺍﻟَْﺤﻠُِﻴﻢ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
‫َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
َْ ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﻮ‬
‫ﻴﻢ‬
‫ﺍﷲ َﺭﱡﺏ ﱠ‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ‫ﺍﺕ َﻭﺍﻷْﺭِﺽ َﻭَﺭﱡﺏ ﺍﻟَْﻌْﺮِﺵ ﺍﻟَْﻌِﻈ‬

Xô«Xôa BpXpXôaþp @ÇØp aÄm Xô«Xôa BpXpXôaþ Wl×(B)v ^UôYô(j)§
YWl×(B)p @oµp @Çm.
@pXÕ ¸rdLôÔm ÕAûY JRXôm:

‫ﺍﷲ َﺭﱡﺏ ﺍﻟَْﻌْﺮِﺵ ﺍﻟَْﻌِﻈﻴﻢ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
‫ﺍﷲ ﺍﻟَْﻌِﻈُﻴﻢ ﺍﻟَْﺤﻠُِﻴﻢ َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
‫َﻻ ﺇﻟََﻪ ﺇﱠﻻ ُﱠ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﻮ‬
‫ﺍﺕ َﻭَﺭﱡﺏ َْﺍﻷْﺭِﺽ َﻭَﺭﱡﺏ ﺍﻟَْﻌْﺮِﺵ‬
‫ﺍﷲ َﺭﱡﺏ ﱠ‬
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
‫ﻳﻢ‬
ِ ‫ﺍﻟْﻜِﺮ‬
Xô«Xôa BpXpXôaþp @ÇØp aÄm Xô«Xôa BpXpXôaþ Wl×(B)p @oµp @Çm.
Xô«Xôa BpXôaþ Wl×(B)v ^UôYô(j)§ YWl×(B)p @o° YWl×(B)p @oµp LÃm.
ùTôÚs

YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu N¡l×j RuûUÙm, ULjÕYØm
ªdLYu. Yô]eLs, éª, ULjRô] @o`ý A¡VYt±u @§T§Vô] @pXôyûYj R®W
YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
(×Lô¬ 6346)

§ÚdÏoA²p BPm ùTt\ ÕAdLs
َ َ ‫ﺍﻁ ﺍﻟﱠِﺬ‬
َ ‫ﺍﻁ ﺍﻟُْﻤْﺴﺘَِﻘﻴﻢ ِﺻَﺮ‬
َ ‫ﺍﻟﺼَﺮ‬
َ ‫ﺎﻙ ﻧَْﻌُﺒُﺪ َﻭﺇِﻳﱠ‬
َ ‫ﺇِﻳﱠ‬
‫ﻮﺏ َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ َﻭَﻻ ﱠ‬
ُ ‫ﺎﻙ ﻧَْﺴﺘَِﻌ‬
ْ ‫ﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻀﺎﻟﱢﻴﻦ‬
‫ﺍﻫِﺪﻧَﺎ ﱢ‬
ِ ‫ﻳﻦ ﺃﻧَْﻌْﻤَﺖ َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ َﻏْﻴِﺮ ﺍﻟَْﻤْﻐُﻀ‬
S©UôoLs, SpX¥VôoLs ùNnR TpúYß ÕAdLû[ §ÚdÏoA²p @pXôy FÓjÕd
áß¡\ôu. @kR ÕAdLû[ FkRf NkRolTj§p JR úYiÓm FuTûR @Ru ùTôÚû[
ûYjúR @±kÕ ùLôs[Xôm. @kR ÕA BPm ùTt\ YN]j§u Øu ©u TϧLû[l TôojÕm
@±kÕ ùLôs[Xôm.
Duû]úV YQeÏ¡ú\ôm. Du²PúU DR®Ùm úRÓ ¡ú\ôm. FeLû[ úSo Y¯«p
ùNÛjÕYôVôL! @Õ ¿ VôÚdÏ @Ús ׬kRôúVô @YoLs Y¯. @YoLs (Du]ôp) úLô©dLl
TPôRYoLs, Utßm TôûR Uô±f ùNpXôRYoLs.
§Úd ÏoAu 1:5,7
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM

www.onlinepj.com

‫ﺎﺳَﻜﻨَﺎ َﻭُﺗْﺐ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ ﺇِﻧﱠَﻚ ﺃَﻧَْﺖ ﱠ‬
ِ َ‫ﺍﺟَﻌﻠْﻨَﺎ ُﻣْﺴﻠَِﻤْﻴِﻦ ﻟََﻚ َﻭِﻣْﻦ ُﺫﱢﺭﻳﱠﺘِﻨَﺎ ُﺃﱠﻣًﺔ ُﻣْﺴﻠَِﻤًﺔ ﻟََﻚ َﻭﺃَِﺭﻧَﺎ َﻣﻨ‬
ُ ‫ﺍﻟﺘﱠﻮ‬
‫ﺍﻟﺮِﺣُﻴﻢ‬
ْ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭ‬
‫ﺍﺏ ﱠ‬
FeLs Bû\Yô! FeLû[ D]dÏd LhÓlThúPôWôLÜm, FeLs Y¯j úRôu\pLû[ D]dÏd
LhÓl ThÓ SPdÏm NØRôVUôLÜm AdÏYôVôL! FeLs Y¯TôhÓ Øû\Lû[ FeLÞdÏd
Lôh¥j RÚYôVôL! FeLû[ Uu²lTôVôL! ¿ Uu²lûT GtTYu; ¨LWt\ @u×ûPúVôu.
§Úd ÏoAu 2:128
ُ ‫َﻣْﻦ ﻳَُﻘ‬
‫ﻮﻝ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺁﺗِﻨَﺎ ِﻓﻲ ﱡ‬
‫ﺍﺏ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ‬
َ ‫ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﺣَﺴﻨًَﺔ َﻭِﻓﻲ ْﺍﻵِﺧَﺮِﺓ َﺣَﺴﻨًَﺔ َﻭِﻗﻨَﺎ َﻋَﺬ‬

FeLs Bû\Yô! BqÜX¡Ûm FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL! UßûU«Ûm SuûUûV
(YZeÏYôVôL!) SWL úYRû]«ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!

§Úd ÏoAu 2:201
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺃَْﻓِﺮْﻍ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ َﺻْﺒًﺮﺍ َﻭﺛَﱢﺒْﺖ ﺃَْﻗَﺪَﺍﻣﻨَﺎ َﻭﺍﻧُْﺼْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ ﺍﻟَْﻜِﺎﻓِﺮ‬
‫ﻳﻦ‬

FeLs Bû\Yô! FeLs ÁÕ N¡l×j RuûUûV EtßYôVôL! FeLs TôReLû[
¨ûXlTÓjÕYôVôL! (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL FeLÞdÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 2:250

َ ‫ﺍﺧْﺬﻧَﺎ ﺇِْﻥ ﻧَِﺴﻴﻨَﺎ ﺃَْﻭ ﺃَْﺧَﻄْﺄﻧَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭَﻻ ﺗَْﺤِﻤْﻞ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ ﺇِْﺻًﺮﺍ َﻛَﻤﺎ َﺣَﻤﻠْﺘَُﻪ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟﱠِﺬ‬
ِ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ُﺗَﺆ‬
‫ﻳﻦ ِﻣْﻦ َﻗْﺒﻠِﻨَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭَﻻ ُﺗَﺤﱢﻤﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ َﻻ َﻃَﺎﻗَﺔ ﻟَﻨَﺎ‬
‫ﺎﻧﺼْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ ﺍﻟَْﻜِﺎﻓِﺮﻳﻦ‬
ُ ‫ﺑِِﻪ َﻭْﺍﻋُﻒ َﻋﱠﻨﺎ َﻭْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨَﺎ ﺃَﻧَْﺖ َﻣْﻮَﻻﻧَﺎ َﻓ‬
FeLs Bû\Yô! SôeLs U\kÕ ®hPôúXô, RYß ùNnÕ ®hPôúXô FeLû[j Ri¥jÕ ®PôúR!
FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Øu ùNuú\ôo ÁÕ £WUjûRf ÑUj§VÕ úTôp FeLs ÁÕ ÑUj§
®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Y-ûU«pXôRûR FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs
©ûZLû[l ùTôßjÕ FeLû[ Uu²lTôVôL! @Ús ׬YôVôL! ¿úV FeLs @§T§. (Duû])
UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL FeLÞdÏ ¿ DRÜYôVôL!

§Úd ÏoAu 2:286
ُ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ُﺗِﺰْﻍ ُﻗُﻠﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَْﻌَﺪ ﺇِْﺫ َﻫَﺪﻳْﺘَﻨَﺎ َﻭَﻫْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﻟَُﺪﻧَْﻚ َﺭْﺣَﻤًﺔ ﺇِﻧﱠَﻚ ﺃَﻧَْﺖ ﺍﻟَْﻮﱠﻫ‬
‫ﺎﺏ‬

FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ úSo Y¯ Lôh¥V ©u FeLs Ds[eLû[j RPm ×W[f ùNnÕ
®PôúR! FeLÞdÏ Du @Úû[ YZeÏYôVôL! ¿ UôùTÚm Ys[p.
§Úd ÏoAu 3:8

َ ُ‫ﻳﻦ ﻳَُﻘﻮﻟ‬
َ ‫ﺍﻟﱠِﺬ‬
‫ﺍﺏ ﱠ‬
‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ‬
َ ‫ﺁﻣﱠﻨﺎ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُﺫﻧُﻮﺑﻨَ َﺎ َﻭِﻗﻨَﺎ َﻋَﺬ‬
َ ‫ﻮﻥ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺇِﻧﱠﻨَﺎ‬
FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. F]úY FeLs TôYeLû[ Uu²lTôVôL! SWL
úYRû]«-ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!

http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM

www.onlinepj.com

§Úd ÏoAu 3:16

‫ﺍﻟﻠﱠُﻬﱠﻢ َﻣﺎﻟَِﻚ ﺍﻟُْﻤﻠِْﻚ ُﺗْﺆﺗِﻲ ﺍﻟُْﻤﻠَْﻚ َﻣْﻦ ﺗََﺸُﺎﺀ َﻭﺗَْﻨِﺰُﻉ ﺍﻟُْﻤﻠَْﻚ ِﻣﱠﻤْﻦ ﺗََﺸُﺎﺀ َﻭُﺗِﻌﱡﺰ َﻣْﻦ ﺗََﺸُﺎﺀ َﻭُﺗِﺬﱡﻝ َﻣْﻦ ﺗََﺸُﺎﺀ ﺑِﻴَِﺪَﻙ ﺍﻟَْﺨْﻴُﺮ ﺇِﻧﱠَﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛﱢﻞ‬
‫َﺷْﻲٍﺀ َﻗِﺪٌﻳﺮ‬
@pXôyúY! Ah£«u @§T§úV! ¿ Sô¥úVôÚdÏ Ah£ûV YZeÏ¡\ôn. ¿ Sô¥úVô¬PªÚkÕ
Ah£ûVl T±jÕd ùLôs¡\ôn. Sô¥úVôûWd Li¦VlTÓjÕ¡\ôn. Sô¥úVôûW B¯Ü
TÓjÕ¡\ôn. SuûULs Du ûLYNúU Ds[]. ¿ @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu.
§Úd ÏoAu 3:26
‫َﺭﱢﺏ َﻫْﺐ ﻟِﻲ ِﻣْﻦ ﻟَُﺪﻧَْﻚ ُﺫﱢﺭﻳﱠًﺔ َﻃﱢﻴﺒًَﺔ ﺇِﻧﱠَﻚ َﺳِﻤُﻴﻊ ﱡ‬
‫ﺍﻟﺪَﻋِﺎﺀ‬

Bû\Yô! Du²PªÚkÕ F]dùLôÚ çV ÏZkûRûVj RÚYôVôL! ¿ úYiÓRûXf ùN®ÙßTYu.
§Úd ÏoAu 3:38
‫ﺁﻣﱠﻨﺎ ﺑَِﻤﺎ ﺃَﻧَْﺰﻟَْﺖ َﻭﺍﺗﱠﺒَْﻌﻨَﺎ‬
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ‬
َ ‫ﺍﻟﺮُﺳ‬
‫ﻮﻝ َﻓْﺎﻛُﺘْﺒﻨَﺎ َﻣَﻊ ﱠ‬
َ ‫ﺎﻫِﺪ‬
ِ ‫ﺍﻟﺸ‬
‫ﻳﻦ‬
‫ﱠ‬

FeLs Bû\Yô! ¿ @Ú°VûR Sm©ú]ôm. BjçRûWl ©uTt±ú]ôm. FeLû[ BRtÏ
Nôh£L[ôLl T§Ü ùNnÕ ùLôs!
§Úd ÏoAu 3:53
‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُﺫﻧُﻮﺑَﻨَﺎ َﻭﺇِْﺳَﺮَﺍﻓﻨَﺎ ِﻓﻲ‬
َ ‫ﺃَْﻣِﺮﻧَﺎ َﻭﺛَﱢﺒْﺖ ﺃَْﻗَﺪَﺍﻣﻨَﺎ َﻭﺍﻧُْﺼْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ ﺍﻟَْﻜِﺎﻓِﺮ‬
‫ﻳﻦ‬

FeLs Bû\Yô! FeLs TôYeLû[Ùm, FeLs Lô¬VeL°p SôeLs YWm× Á±VûRÙm
Uu²lTôVôL! FeLs TôReLû[ DߧlTÓjÕYôVôL! (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL
FeLÞdÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 3:147

‫ﺍﻟﻨَﺎﺭ َﻓَﻘْﺪ ﺃَْﺧَﺰﻳْﺘَُﻪ َﻭَﻣﺎ ﻟ ِ ﱠ‬
َ ‫ﻠﻈﺎﻟ ِِﻤ‬
‫(ﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺇِﻧﱠَﻚ َﻣْﻦ ﺗُْﺪِﺧْﻞ ﱠ‬191)
‫ﺍﺏ ﱠ‬
ِ َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَْﻘَﺖ َﻫَﺬﺍ ﺑ‬
‫ﻴﻦ ِﻣْﻦ‬
‫ﺍﻟﻨِﺎﺭ‬
َ ‫ﺎﻃًﻼ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧ ََﻚ َﻓِﻘﻨَﺎ َﻋَﺬ‬
َ
ِ ‫ﻳﻤِﺎﻥ ﺃَْﻥ‬
‫ﺂﻣﱠﻨﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟ َﻨَﺎ ُﺫﻧُﻮﺑ َﻨَﺎ َﻭَﻛﱢﻔْﺮ َﻋﱠﻨﺎ َﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِﻨَﺎ َﻭﺗََﻮﱠﻓﻨَﺎ َﻣَﻊ‬
‫ﺃَﻧَْﺼٍﺎﺭ‬
َ
َ ‫ﺁﻣُﻨﻮﺍ ﺑ َِﺮﺑﱢُﻜْﻢ َﻓ‬
َ ‫(ﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺇِﻧﱠﻨَﺎ َﺳِﻤْﻌﻨَﺎ ُﻣﻨَِﺎﺩﻳًﺎ ُﻳﻨَِﺎﺩﻱ ﻟ ِ ِْﻺ‬192)
‫(ﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺁﺗِﻨَﺎ َﻣﺎ َﻭَﻋْﺪﺗَﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ُﺭُﺳﻠَِﻚ َﻭَﻻ ﺗُْﺨِﺰﻧ َﺎ ﻳَْﻮَﻡ ﺍﻟِْﻘﻴََﺎﻣِﺔَﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺁﺗِﻨَﺎ َﻣﺎ َﻭَﻋْﺪﺗَﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ُﺭُﺳﻠَِﻚ َﻭَﻻ ﺗُْﺨِﺰﻧ َﺎ ﻳَْﻮَﻡ ﺍﻟِْﻘﻴََﺎﻣِﺔ‬193)
‫َْﺍﻷﺑَْﺮِﺍﺭ‬
َ
‫ﻴﻌَﺎﺩ‬
َ ‫ﺇِﻧﱠَﻚ َﻻ ﺗُْﺨﻠُِﻒ ﺍﻟِْﻤ‬
FeLs Bû\Yô! BûR ¿ ÅQôLl TûPdL®pûX; ¿ çVYu; F]úY SWL úYRû]«-ÚkÕ
FeLû[d LôlTô VôL! FeLs Bû\Yô! ¿ SWLj§tÏ @àl×TYû] B¯Ü TÓj§ ®hPôn. @¿§
BûZjúRôÚdÏ FkR DR®Vô[Úm BpûX. DeLs Bû\Yû] Sm×eLs! Fu\ Sm©dûLûV
úSôd¡ @ûZjRY¬u @ûZlûTf ùN®Ùtú\ôm. FeLs Bû\Yô! DPú] Sm©dûL ùLôiúPôm.
FeLs Bû\Yô! FeLs TôYeLû[ Uu²lTôVôL! FeLs ¾ûULû[ Fe Lû[ ®hÓ
@¯lTôVôL! SpúXôÚPu FeLû[d ûLlTtß YôVôL! FeLs Bû\Yô! Du çRoLs Y¯VôL ¿
FeLÞdÏ YôdL°jRûR FeLÞdÏ YZeÏYôVôL! ¡VôUj Sô°p1 FeLû[ B¯Ü TÓjRôúR! ¿
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM

www.onlinepj.com

YôdÏ Á\ UôhPôn.
§Úd ÏoAu 3:191, 192 193 194

َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺃَْﺧِﺮْﺟﻨَﺎ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ ﺍﻟَْﻘْﺮﻳَِﺔ ﱠ‬
‫ﺍﺟَﻌﻞ ﻟ َﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﻟ َُﺪﻧَْﻚ ﻧ َِﺼًﻴﺮﺍ‬
ْ ‫ﺍﺟَﻌﻞ ﻟ َﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﻟ َُﺪﻧَْﻚ َﻭﻟ ِﻴﺎ َﻭ‬
ْ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟ ِِﻢ ﺃْﻫُﻠَﻬﺎ َﻭ‬
FeLs Bû\Yô! @¿§ BûZjúRôo Ds[ Bqî¬-ÚkÕ FeLû[ ùY°úVtßYôVôL!
Du²PªÚkÕ ùTôßlTô[ûW FeLÞdÏ GtTÓjÕ YôVôL! Du²PªÚkÕ DR®Vô[ûWÙm
FeLÞdÏ GtTÓjÕYôVôL!
§Úd ÏoAu 4:75
‫ﺁﻣﱠﻨﺎ َﻓْﺎﻛُﺘْﺒﻨَﺎ َﻣَﻊ ﱠ‬
َ ‫ﺎﻫِﺪ‬
ِ ‫ﺍﻟﺸ‬
‫ﻳﻦ‬
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ‬

""FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. F]úY FeLû[ Nôuß áßúYôÚPu T§Ü
ùNnYôVôL!''
§Úd ÏoAu 5:83

َ ‫ﺎﺳِﺮ‬
ِ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻇﻠَْﻤﻨَﺎ ﺃَُﻧﻔَﺴﻨَﺎ َﻭﺇِْﻥ ﻟ َْﻢ ﺗَْﻐِﻔْﺮ ﻟ َﻨَﺎ َﻭﺗَْﺮَﺣْﻤﻨَﺎ ﻟ َﻨَُﻜﻮﻧ َﱠﻦ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﺨ‬
‫ﻳﻦ‬
FeLs Bû\Yô! FeLÞdúL ¾eÏ BûZjÕ ®húPôm. ¿ FeLû[ Uu²jÕ, @Ús
׬V®pûXVô]ôp SxPUûPkúRôWôúYôm.
§Úd ÏoAu 7:23
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ْﺍﻓﺘَْﺢ ﺑﻴَ ْﻨَﻨَﺎ َﻭﺑ َْﻴَﻦ َﻗْﻮِﻣﻨَﺎ ﺑ ِﺎﻟَْﺤﱢﻖ َﻭﺃَﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ ﺍﻟَْﻔﺎﺗِِﺤ‬
‫ﻴﻦ‬

FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏm, FeLs NØRôVj§tϪûP«p ¨VôVUô] ¾olûT YZeÏYôVôL!
¿úV ¾olT°lúTô¬p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 7:89
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺃَْﻓِﺮْﻍ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ َﺻْﺒًﺮﺍ َﻭﺗََﻮﱠﻓﻨَﺎ ُﻣْﺴﻠِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬

FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ ùTôßûUûVj RÚYôVôL! FeLû[ Øv-mL[ôL UW¦dLf
ùNnYôVôL!
§Úd ÏoAu 7: 126
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺃَْﻓِﺮْﻍ َﻋﻠَْﻴﻨَﺎ َﺻْﺒًﺮﺍ َﻭﺗ ََﻮﱠﻓﻨَﺎ ُﻣْﺴﻠِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬

FeLs Bû\Yu FeLÞdÏ @Ús ׬kÕ, FeLû[ Uu²dLô ®hPôp SxPUûPkúRôWôúYôm.
§Úd ÏoAu 7:149
‫َﻭْﺍﻛُﺘْﺐ ﻟ َﻨَﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ ﱡ‬
‫ َﻭِﻓﻲ ْﺍﻵِﺧَﺮِﺓ ﺇِﻧﱠﺎ ُﻫْﺪﻧ َﺎ ﺇِﻟ َْﻴَﻚ‬É‫ﺍ َﺣَﺴًَﻦ‬í‫ﺍﻟﺪ َْﻥ‬

FeLÞdÏ BqÜX¡Ûm, UßûU«Ûm SuûUûVl T§Ü ùNnYôVôL! SôeLs Du²Pm §Úm©
®húPôm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM

www.onlinepj.com

§Úd ÏoAu 7:156

‫ُﱠ‬
‫ﱠ‬
‫ﻴﻢ‬
ِ ‫َﺣْﺴﺒِﻲ ﺍﷲ َﻻ ﺇِﻟ ََﻪ ﺇِﱠﻻ ُﻫَﻮ َﻋﻠَْﻴِﻪ ﺗََﻮﻛﻠُْﺖ َﻭُﻫَﻮ َﺭﱡﺏ ﺍﻟَْﻌْﺮِﺵ ﺍﻟَْﻌِﻈ‬
F]dÏ @pXôy úTôÕUô]Yu; @Yû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX;
@Yû]úV NôokÕsú[u; @Yú] ULjRô] @oµu Bû\Yu.
§Úd ÏoAu 9:129

‫ﺍﷲ ﺗََﻮﱠﻛﻠْﻨَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ﺗَْﺠَﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓْﺘﻨًَﺔ ﻟ ِﻠَْﻘْﻮِﻡ ﱠ‬
َ ‫(ﻭﻧ َﱢﺠﻨَﺎ ﺑ َِﺮْﺣَﻤﺘَِﻚ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ ﺍﻟَْﻜِﺎﻓِﺮ‬85)
َ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟ ِِﻤ‬
ِ‫َﻋﻠَﻰ ﱠ‬
‫ﻳﻦ‬
َ ‫ﻴﻦ‬
@pXôyûYúV NôokÕ ®húPôm. FeLs Bû\Yô! @¿§ BûZjR áhPj §u ùLôÓûUdÏ
FeLû[ A[ôd¡ ®PôúR! D]Õ @Ú[ôp (Duû]) UßdÏm áhPj§PªÚkÕ FeLû[d
LôlTôtßYôVôL!.
§Úd ÏoAu 10:85, 86

ِ‫ﺑ ِِﺎْﺳِﻢ ﱠ‬
َ ‫ﺍﻫﺎ َﻭُﻣْﺮَﺳ‬
َ ‫ﺍﷲ َﻣْﺠَﺮ‬
‫ﻮﺭ َﺭِﺣٌﻴﻢ‬
ٌ ‫ﺎﻫﺎ ﺇِﱠﻥ َﺭﺑﱢﻲ ﻟ ََﻐُﻔ‬
@pXôy®u ùTVWôúXúV BÕ JÓYÕm, ¨tTÕm Ds[Õ. Fu Bû\Yu Uu²lTYu; ¨LWt\
@u×ûPúVôu.
§Úd ÏoAu 11:41

َ ‫ﺎﻟﺼﺎﻟ ِِﺤ‬
‫ﺍﺕ َﻭ َْﺍﻷْﺭِﺽ ﺃَﻧَْﺖ َﻭﻟ ِﱢﻲ ِﻓﻲ ﱡ‬
ِ ‫َﻓ‬
ِ ‫ﺍﻟﺴَﻤَﺎﻭ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﻭْﺍﻵِﺧَﺮِﺓ ﺗََﻮﱠﻓﻨِﻲ ُﻣْﺴﻠًِﻤﺎ َﻭﺃَﻟِْﺤْﻘﻨِﻲ ﺑ ِ ﱠ‬
‫ﺎﻃَﺮ ﱠ‬
Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYú]! ¿úV Bq ÜX¡Ûm, UßûU«Ûm F]Õ TôÕLôYXu.
Fuû] Øv-UôLd ûLlTtßYôVôL! SpúXôoL°p Fuû]f úNolTôVôL!
§Úd ÏoAu 12:101

http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM

www.onlinepj.com

E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"
Page-10

َ ِ‫(ﺭﺑﱠﻨَﺎ ْﺍﻏِﻔْﺮ ﻟ ِﻲ َﻭﻟ َِﻮﺍﻟ َِﺪﱠﻱ َﻭﻟ ِﻠُْﻤْﺆِﻣﻨ‬40)
‫ﺎﺏ‬
ُ ‫ﻴﻦ ﻳَْﻮَﻡ ﻳَُﻘ‬
ُ ‫ﻮﻡ ﺍﻟِْﺤَﺴ‬
‫ﻴﻢ ﱠ‬
َ ‫ﺍﻟﺼَﻼِﺓ َﻭِﻣْﻦ ُﺫﱢﺭﻳﱠﺘِﻲ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻭﺗََﻘﱠﺒْﻞ ُﺩَﻋِﺎﺀ‬
َ ‫ﺍﺟَﻌﻠْﻨِﻲ ُﻣِﻘ‬
ْ ‫َﺭﱢﺏ‬
Fu Bû\Yô! Fuû]Ùm, Fu NkR§L°Ûm ùRôÝûLûV ¨ûX SôhÓúYôWôL AdÏYôVôL!
FeLs Bû\Yô! F]Õ ©WôojRû]ûV GtTôVôL! FeLs Bû\Yô! Fuû]Ùm, F]Õ
ùTtú\ôûWÙm, Sm©dûL ùLôiúPôûWÙm ®NôWûQ SûPùTßm Sô°p Uu²lTôVôL!
§Úd ÏoAu 14:40,41
‫ﱠﺭﱢﺏ ْﺍﺭَﺣْﻤُﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ َﺭﺑﱠﻴَﺎﻧِﻲ َﺻِﻐًﻴﺮﺍ‬

£ßY]ôL BÚdÏm úTôÕ Fuû] BÚYÚm TWôU¬jRÕ úTôp Bû\Yô! Bq®ÚYÚdÏm
@Ús׬YôVôL!
§Úd ÏoAu 17:24

‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺁﺗِﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﻟَُﺪﻧَْﻚ َﺭْﺣَﻤًﺔ َﻭَﻫﱢﻴْﺊ‬
‫ﻟَﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﺃَْﻣِﺮﻧَﺎ َﺭَﺷًﺪﺍ‬
FeLs Bû\Yô! Du @Úû[ FeLÞdÏ YZeÏYôVôL! FeLs T¦ûV FeLÞdÏf
ºWôdÏYôVôL!
§Úd ÏoAu 18:10

ْ ‫َﻗَﺎﻝ َﺭﱢﺏ ﺇِﻧﱢﻲ َﻭَﻫَﻦ ﺍﻟَْﻌْﻈُﻢ ِﻣﱢﻨﻲ َﻭ‬
‫(ﻭﺇِﻧﱢﻲ ِﺧْﻔُﺖ ﺍﻟَْﻤَﻮﺍﻟَِﻲ ِﻣْﻦ َﻭَﺭﺍﺋِﻲ َﻭَﻛﺎﻧَْﺖ‬4)‫ﺎ‬
َ ‫ﺍﻟﺮْﺃُﺱ َﺷْﻴﺒًﺎ َﻭﻟَْﻢ ﺃَُﻛْﻦ ﺑُِﺪَﻋﺎﺋَِﻚ َﺭﱢﺏ َﺷِﻘﻴ‬
‫ﺍﺷﺘََﻌَﻞ ﱠ‬
‫ْﺍﻣَﺮﺃَﺗِﻲ َﻋِﺎﻗًﺮﺍ َﻓَﻬْﺐ ﻟِﻲ ِﻣْﻦ ﻟَُﺪﻧَْﻚ َﻭﻟِﻴﺎ‬
Fu Bû\Yô! Fu FÛm× TXÅ]UûPkÕ ®hPÕ. RûXÙm SûWVôp ªuà¡\Õ. Fu Bû\Yô!
Du²Pm ©Wôoj§jR§p Sôu ÕolTôd¡VNôVôL BÚkR§pûX. F]dÏl ©u D\®]oLs ϱjÕ
Sôu @gÑ¡ú\u. Fu Uû]®Ùm ©sû[lúTß @t\Y[ôL BÚd¡\ôo. F]úY IÚ
ùTôßlTô[ûW ¿ F]dÏ YZeÏYôVôL!
§Úd ÏoAu19:4,5
ْ ‫َﻗَﺎﻝ َﺭﱢﺏ‬
‫(ﻳَْﻔَﻘُﻬﻮﺍ َﻗْﻮﻟِﻲ‬27)‫ﺍﺣُﻠْﻞ ُﻋْﻘَﺪًﺓ ِﻣْﻦ ﻟَِﺴﺎﻧِﻲ‬
‫ﺍﺷَﺮْﺡ ﻟِﻲ َﺻْﺪِﺭ‬
َ
ْ ‫(َﻭ‬26)‫(ﻭﻳَﱢﺴْﺮ ﻟِﻲ ﺃَْﻣِﺮﻱ‬25)‫ﻱ‬

Fu Bû\Yô! F]Õ Ds[jûR F]dÏ ®¬ÜTÓjÕ! F]Õ T¦ûV F]dÏ F°RôdÏ! F]Õ
Sô®p Ds[ Ø¥fûN @®rjÕ ®Ó! (@lúTôÕ Rôu) F]Õ ùNôpûX @YoLs ׬kÕ
ùLôsYôoLs.
§Úd ÏoAu 20:25,26,27,28

http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (1 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM

www.onlinepj.com

‫َﺭﱢﺏ ِﺯْﺩﻧِﻲ‬

‫ِﻋﻠًْﻤﺎ‬
Fu Bû\Yô! F]dÏd Lp®ûV @§LlTÓjÕ!
§Úd ÏoAu 20:114
‫ﺃَﻧﱢﻲ َﻣﱠﺴﻨِﻲ ﱡ‬
‫ﺍﻟﻀﱡﺮ َﻭﺃَﻧَْﺖ ﺃَْﺭَﺣُﻢ‬

َ ‫ﺍﺣِﻤ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﱠ‬
F]dÏj ÕuTm úSokÕ ®hPÕ. ¿ LÚûQVô[oLÞdùLpXôm LÚûQVô[u.
§Úd ÏoAu 21:83
‫ﻨﺖ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ُ ‫َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺇِﻧﱢﻲ ُﻛ‬
َ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬

Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX. ¿ çVYu. Sôu @¿§ BûZjúRô¬p
A¡ ®húPu.
§Úd ÏoAu 21:87
‫ﻨﺖ ِﻣْﻦ ﱠ‬
ُ ‫َﻻ ﺇِﻟََﻪ ﺇِﱠﻻ ﺃَﻧَْﺖ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧََﻚ ﺇِﻧﱢﻲ ُﻛ‬
َ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬

Fu Bû\Yô! Fuû]j R²Vô[ôL ®hÓ ®PôúR! ¿ ªLf £\kR D¬ûUVô[u.
§Úd ÏoAu 21:89
‫ﺍﻧﺼْﺮﻧِﻲ ﺑَِﻤﺎ َﻛﱠﺬﺑُﻮﻧِﻲ‬
ُ ‫َﺭﱢﺏ‬

Fu Bû\Yô! @YoLs Fuû]l ùTônVùW]d LÚ§VRôp F]dÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 23:26
‫ﺍﻟَْﺤْﻤُﺪ ﱠِﷲ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﻧَﱠﺠﺎﻧَﺎ ِﻣْﻦ ﺍﻟَْﻘْﻮِﻡ‬
‫ﱠ‬
َ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬

@¿§ BûZjR áhPjûR ®hÓm SmûUd LôlTôt±V @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm.
§Úd ÏoAu 23:28
َ ِ‫َﺭﱢﺏ ﺃَِﻧﺰﻟْﻨِﻲ ُﻣْﻨَﺰًﻻ ُﻣﺒََﺎﺭًﻛﺎ َﻭﺃَﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ ﺍﻟُْﻤِﻨﺰﻟ‬
‫ﻴﻦ‬
Fu Bû\Yô! Tôd¡Vm ùTt\ BPj§p Fuû]j ReL ûYlTôVôL! ReL ûYlúTô¬p ¿ ªLf
£\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:29

http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (2 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM

www.onlinepj.com

‫ﺍﻧﺼْﺮﻧِﻲ ﺑَِﻤﺎ َﻛﱠﺬﺑُﻮﻧِﻲ‬
ُ ‫َﺭﱢﺏ‬

Fu Bû\Yô! @YoLs Fuû]l ùTônVùW]d LÚ§VRôp F]dÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 23:39
‫َﺭﱢﺏ َﻓَﻼ ﺗَْﺠَﻌﻠْﻨِﻲ ِﻓﻲ ﺍﻟَْﻘْﻮﻡ ﱠ‬
َ ‫ﺍﻟﻈﺎﻟِِﻤ‬
‫ﻴﻦ‬
ِ

Fu Bû\Yô! Fuû] @¿§ BûZjR áhPj§p Ad¡ ®PôúR!
§Úd ÏoAu23:94

ُ ‫َﺭﱢﺏ ﺃَُﻋ‬
‫ﺍﺕ ﱠ‬
ِ َ‫ﺍﻟﺸﻴ‬
ِ ‫ﻮﺫ ﺑَِﻚ ِﻣْﻦ َﻫَﻤَﺰ‬
(97)‫ﻴﻦ‬
ِ ‫ﺎﻃ‬
‫َﻭﺃَُﻋُﻮﺫ ﺑَِﻚ َﺭﱢﺏ ﺃَْﻥ ﻳَْﺤُﻀُﺮﻭﻧِﻲ‬
Fu Bû\Yô! û`jRôuL°u çiÓRpLû[ ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Fu
Bû\Yô! Fu²Pm @YoLs YÚYûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
§Úd ÏoAu 23:97,98
َ
َ ‫ﺍﺣِﻤ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ﻴﻦ‬
َ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ‬
‫ﺁﻣﱠﻨﺎ َﻓْﺎﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻭْﺍﺭَﺣْﻤﻨَﺎ َﻭﺃﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ ﱠ‬
FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. FeLû[ Uu²jÕ @Ús ׬YôVôL! ¿
LÚûQVô[oL°p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:109
َ ‫ﺍﺣِﻤ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ﻴﻦ‬
‫َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ َﻭْﺍﺭَﺣْﻢ َﻭﺃَﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ ﱠ‬

Fu Bû\Yô! Uu²jÕ @Ús׬YôVôL! ¿ @Ús׬úYô¬p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:118
‫َﺭﱢﺏ ْﺍﻏِﻔْﺮ َﻭْﺍﺭَﺣْﻢ َﻭﺃَﻧَْﺖ َﺧْﻴُﺮ‬
َ ‫ﺍﺣِﻤ‬
ِ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﱠ‬

FeLs Bû\Yô! FeLû[ ®hÓm SWLj§u úYRû] ûVj RÓlTôVôL! @Ru úYRû]
¨ûXVô]RôL BÚd¡\Õ. @Õ úUôNUô] Jn®PUôLÜm, ReϪPUôLÜm BÚd¡\Õ.
§Úd ÏoAu 25:65

َ ‫ﺍﺟَﻌﻠْﻨَﺎ ﻟﻠِ ُْﻤﱠﺘِﻘ‬
‫ﻴﻦ ﺇَِﻣًﺎﻣﺎ‬
ْ ‫ﺍﺟﻨَﺎ َﻭُﺫﱢﺭﻳﱠﺎﺗِﻨَﺎ ُﻗﱠﺮَﺓ ﺃَْﻋُﻴٍﻦ َﻭ‬
ِ ‫َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻫْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﺃَْﺯَﻭ‬
FeLs Bû\Yô! FeLs YôrdûLj ÕûQL°-ÚkÕm, UdL°-ÚkÕm FeLÞdÏd Li
Ï°of£ûVj RÚYôVôL! (Duû]) @gÑúYôÚdÏ Øuú]ô¥VôLÜm FeLû[ AdÏ YôVôL!
§Úd ÏoAu 25:74

http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (3 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM

www.onlinepj.com

http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (4 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.