P. 1
Dua Book - Tamil

Dua Book - Tamil

|Views: 9,497|Likes:
Published by Abdul Aleem
Dua Book - Complete in Tamil.
Dua Book - Complete in Tamil.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Abdul Aleem on Jun 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

Welcome to onlinepj.

com
nghUslf;fk;
çeÏm úTôÕ
çeÏm Øu JR úYi¥V ÕA
çe¡ FÝkRÜPu JÕm ÕA
LôûX«Ûm, UôûX«Ûm JR úYi¥V ÕA
UôûX«p JÕm ÕA
http://www.onlinepj.com/ (1 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM
Kfg;G my;Fh;Md; E}y;fs; Nfs;tp gjpy; ,jo;fs; nrhw;nghopT tpthjq;fs; live Tamil Font Install Contact Us
Welcome to onlinepj.com
LôûX«p JÕm ÕA
Raw_ýj ùRôÝûLdLôL FÝkRÕm JR úYi¥V ÕA
BW®p ®¯l× YkRôp JR úYi¥VûY
§]Øm JR úYi¥V ÕA
L¯Yû\«p ÖûZÙm úTôÕ
L¯Yû\«­ÚkÕ ùY°úVßm úTôÕ
Åh¥­ÚkÕ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ
NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ
Ts°YôNÛdÏs ÖûZÙm úTôÕ
Ts°YôNûX ®hÓ ùY°úVßm úTôÕ
Nôl©Óm úTôÕm, TÚÏm úTôÕm
©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp
Nôl©hP ©u×m TÚ¡V ©u×m
DQY°jRYÚdLôL
RômTj§Vj§p CÓTÓm Øu
http://www.onlinepj.com/ (2 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM
Welcome to onlinepj.com
FpXô ¨ûX«Ûm á\ úYi¥VûY
úLôTm GtTÓm úTôÕ
¾V FiQeLs GtTÓm úTôÕm, U]d ÏZlTj§u úTôÕm
LÝûR LûQdÏm úTôÕ
ùLhP L]Ü LiPôp
úSôVô°ûV ®Nô¬dLf ùNu\ôp
UWQj§tÏ ¨LWô] ÕuTj§u úTôÕ
BZl×Ls GtTÓm úTôÕ
LQYû] BZkRYoLs á\ úYi¥VÕ
UûZ úYiÓm úTôÕ
@[ÜdÏ úUp UûZ ùTnRôp
UûZ ùTô¯Ùm úTôÕ
úTôoLs Utßm LXYWj§u úTôÕ
×Vp ÅÑm úTôÕ
TVQj§u úTôÕ
http://www.onlinepj.com/ (3 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM
Welcome to onlinepj.com
TVQj§­ÚkÕ §Úm×m úTôÕ
ùY°ë¬p ReÏm úTôÕ
©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ
U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLhÏm úTôÕm U¡rf£ûV @àT®dÏm úTôÕm
úUh¥p Gßm úTôÕ
¸úZ B\eÏm úTôÕ
CÓTPl úTôÏm Lô¬Vm SpXRô ùLhPRô FuTûR @±V
ÕmUp YkRôp
B\kRYÚdLôLf ùNnÙm ÕA
_]ô^ô ùRôÝûL«p B\kRYÚdLôL JÕm ÕA
LlÚLû[ ³VôWj ùNnÙm úTôÕ
BvXôjûR Gt\ÜPu á\ úYi¥VÕ
UQUdLû[ YôrjR
Dðf ùNnÕ Ø¥jR ©u
TôeÏ NlRm úLhPôp
http://www.onlinepj.com/ (4 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM
Welcome to onlinepj.com
TôeÏ Ø¥kRÜPu
ùRôÝûLûVj ÕYd¡V DPu
Úá®p JR úYi¥VÕ
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
Úá®­ÚkÕ FÝkR ©u
Úá®­ÚkÕ FÝkR ©u Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥VÕ
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûP«p
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûPúV JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ùRôÝûL BÚl©p JR úYi¥VÕ
http://www.onlinepj.com/ (5 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM

Welcome to onlinepj.com
ùRôÝûL«p JÕm ^XYôj
BÚl©p JÕm LûP£ ÕA
LPûUVô] ùRôÝûL Ø¥kR ©u
ùRôÝÕ Ø¥jRÜPu
TpúYß NkRolTeL°p S©Ls SôVLm (^p) ùNnR ÕAdLs
TôYUu²l× úLôÚY§p RûXVôV ÕA
@û]jÕ ÕuTeL°u úTôÕm JR úYi¥VûY
§ÚdÏoA²p BPm ùTt\ ÕAdLs
http://www.onlinepj.com/ (6 of 6)09-08-2007 7:49:50 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-1


çeÏm úTôÕ

ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ

َ
ﻣُ ﺕﻮ
ُ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﺣْ ﻴ
َ

©(B)vª(d)L @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6312
@pXÕ
ﺎﻴ
َ
ﺣْ ﺃ
َ
ﻭَ ﺕ
ُ
ﻮﻣُ ﺃ
َ

َ
ﻤِ ﺳ
ْ
ﺎﺑ
ِ
ﻢﱠ ﻬُ ﻠ

ﻟﺍ
@pXôaýmU ©(B)vª(d)L @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6325, 6324, 6314
@pXÕ

ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﻣُ ﺕﻮ
ُ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﺣْ ﻴ
َ

©(B)vª(d)LpXôaýmU @ê(j)Õ Y@yVô
ARôWm: ×Lô¬ 6324
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺑ
ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ

َ
ﺣْ ﻴ
َ
ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﻣُ ﺕﻮ
ُ
@pXôaýmU ©vª(d)L @yVô Y@ê(j)Õ
ARôWm: ×Lô¬ 7394
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺑ
ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ

َ
ﺣْ ﻴ
َ
ﻭ ﺎ َ ﺑ
ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ

َ
ﻣُ ﺕﻮ
ُ
@pXôaýmU ©(B)vª(d)L @yVô Y©(B)vª(d)L @ê(j)Õ
ARôWm: Øv-m 4886
@pXÕ
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (1 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com

ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ

َ
ﻤُ ﺕﻮ
ُ
ﻭَ ﻧ
َ
ﺤْ ﻴ
َ

©(B)vª(d)L Sê(j)Õ Y]yVô
ARôWm: ×Lô¬ 7395
Fuú\ô á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Du ùTVWôp Sôu UW¦d¡ú\u; (çeÏ¡ú\u) Du ùTVWôp D«o ùTß¡ú\u.
(®¯d¡ú\u)
çeÏm Øu JR úYi¥V ÕA
1, YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjR ©u
ُ

َ
ﻝﺎ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺧ
َ

َ

ْ

َ

َ

ْ
ﺴِ ﻭ ﻲ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ
ﻮَ ﻓ

ﻫﺎ َ ﻟ ﺎ
َ

َ
ﻣ َ ﻤَ ﺗﺎ
ُ
ﻬَ ﻭ ﺎ َ ﻣَ ﺤْ ﻴ
َ
ﻫﺎ َ ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺣْ ﻴ
َ

ْ
ﺘ َ ﻬَ ﻓ ﺎ
َ
ﺣﺎ ْ ﻔ
َ

ْ
ﻬَ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

ْ

َ
ﻣَ ﺘﱠ ﻬَ ﻓ ﺎ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻬَ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻓﺎ ِ ﻴ
َ

َ

@pXôaýmU KLXd(j)R Sl(F)Ê, Y@k(j)R RYlTô(F)aô, X(d)L UUô(j)Õaô YUyVôaô, Bu
@yûV(j)Raô T(F)yT(F)saô, YBu @UjRaô T(F)Kd©(F)o Xaô, @pXôaýmU BuÉ
@v@Û(d)Lp A©(F)Vô
Fuß JR úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿úV Fu AjUôûYl TûPjRôn. ¿úV @Rû]d ûLlTtß¡\ôn. @Ru UWQØm,
YôrÜm D]dϬVÕ. ¿ @ûR D«o YôZf ùNnRôp @Rû]d LôjRÚs. @ûR ¿ UW¦dLf
ùNnRôp @ûR Uu²jÕ ®Ó! Bû\Yô! Du²Pm Uu²lûT úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4887
2, YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ¸rdLôÔm ÕAûYÙm JRXôm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺏﱠ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﺭَ ﺏﱠ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﺭَ ﺏﱠ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺮ
ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺭَ ﺏﱠ ﻛ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻓ
َ
ﻟﺎ ِ ﻖ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﺐﱢ ﻭ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﻮَ ﻭ ﻯ َ ﻣُ ﻨْ ﺰ
ِ

َ
ﺘﻟﺍ ﱠ ﻮْ ﺭَ ﺓﺍ ِ ﻭ َ ﻹﺍ
ْ
ِ

ْ

ِ
ﻞﻴ
ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ

َ
ﻥﺎ
ِ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣِ ﻦْ ﺷ
ََُ

ْ
ﺀٍ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺧﺁ ِ ﺬ
ٌ

ِ
ﻨ َ ﺻﺎ ِ ﻴ
َ
ﺘ ِ ﻪِ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻷﺍ
ْ َ
ﻭﱠ ﻝ
ُ

َ

َ

ْ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ

ْ
ﺀٌ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻵﺍ
ْ
ﺧِ ﺮ
ُ

َ

َ

ْ

َ
ﺑ َ ﻌْ ﺪَ ﻙ
َ

َ

ْ
ﺀٌ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻈﻟﺍ

ﻫﺎ ِ ﺮ
ُ

َ

َ

ْ

َ

َ
ﻮْ ﻗ
َ

َ

َ

ْ
ﺀٌ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻃﺎ ِ ﻦ
ُ

َ

َ

ْ

َ
ﺩ ُ ﻧﻭ
َ

َ

َ

ْ
ﺀٌ ﻗﺍ
ْ

ِ
ﻋ َ ﻨﱠ ﺪﻟﺍ ﺎ ﱠ ﻳ ْ ﻦ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﻨ ِ ﻨ َ ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ِ

@pXôaýmU WlT(B)v ^UôYô(j)§ YWlT(B)p @o°, YWlT(B)p @oµp @Çm, WlT(B)]ô
YWlT(B) Ïp- û`«u, Tô(F)-(d)Lp al©(B) Yu]Yô, YØu³Xj RqWô(j)§ Yp Bgº- Yp
×(F)oLôu, @îÕ ©(B)(d)L ªu `o¬ Ïp- û`«u @u(j)R AK¡Õu ©(B)]ô³V(j)§¶,
@pXôaýmU @u(j)Rp @qYÛ T(F)ûX^ LlX(d)L û`Üu, Y@u(j)Rp AK¡Ú T(F)ûX^
T(B)KR(d)L û`Üu, Y@u(j)Rs [ô¶Ú T(F)ûX^ T(F)qL(d)L û`Üu, Y@u(j)Rp
Tô(B)j§à T(F)ûX^ ç](d)L û`Üu, Bd° @u]jûR], Y@Kd²]ô ª]p T(F)d¬
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Yô]eL°u @§T§úV! 骫u @§T§úV! ULjRô] @oµu @§T§úV! FeLs
Bû\Yú]! IqùYôÚ ùTôÚÞdÏm @§T§úV! Rô²VjûRÙm, ®ûRLû[Ùm ©[kÕ Øû[dLf
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (2 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com
ùNnTYú]! RqWôjûRÙm BgºûXÙm ÏoAû]Ùm @Ú°VYú]! IqùYôÚ ùTôÚ°u ¾eûL
®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. @Yt±u ÏÓª Du ûL«p Rôu Ds[Õ. Bû\Yô!
¿úV ØRpYu. D]dÏ Øu FÕÜm BÚdL®pûX. ¿úV Ø¥Yô]Yu. D]dÏl ©u GÕm
BpûX. ¿úV T¡WeLUô]Yu. (Duû]l úTôp T¡WeLUô]Õ) FÕÜm D]dÏ úUp BpûX. ¿úV
@kRWeLUô]Yu. (Duû] ®P @kRWeLUô]Õ) FÕÜm D]dÏd ¸úZ BpûX. FeLs LPû]j
¾olTôVôL! YßûUûV @Lt± FeLû[f ùNpYkRoL[ôdÏYôVôL.
ARôWm: Øv-m 4888
3, TÓdûLûV DR± ®hÓ ¸rdLôÔm ÕAûYÙm JRXôm.

ِ
ﺳﺎ ْ ﻤِ ﻚ
َ
ﺭ َ ﺏﱢ ﻭ َ ﺿ
َ
ﻌْ ﺖ
ُ
ﺟ َ ﻨْ ﺒ
ِ
ﻭ ﻲ َ ﺑ
ِ

َ

َ
ﺭْ ﻓ
َ
ﻌُ ﻪ
ُ

ِ

ْ

َ
ﻣْ ﺴ
َ

ْ

َ

َ

ْ
ﺴِ ﻓ ﻲ
َ
ﺭﺎ ْ ﺣَ ﻤْ ﻬَ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

ْ

َ
ﺭْ ﺳَ ﻠ
ْ
ﺘ َ ﻬَ ﻓ ﺎ
َ
ﺣﺎ ْ ﻔ
َ

ْ
ﻬَ ﺑ ﺎ
ِ
ﻤَ ﺗ ﺎ
َ
ﺤْ ﻔ
َ

ُ

ِ
ﻪِ ﻋ ِ ﺒ
َ
ﺩﺎ َ ﻙ
َ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﻟﺎ ِ ﺤِ ﻦﻴ
َ

©(B)vª(d)L WlÀ(B), Y[KÕ _uÀ(B) Y©(B)(d)L @oT(F)Üaý, Bu @m^d(j)R Sl(F)Ê
T(F)oamaô YBu @o^p(j)Raô T(F)yT(F)saô ©(B)Uô RyT(F)Þ ©(B)¶ BTô(B)R(d)Lv
^ô-Íu.
BRu ùTôÚs:
Fu Bû\Yú]! Du ùTVWôp F]Õ DPûXf Nônd¡ú\u. (TÓd¡ú\u) Du ùTVWôp Rôu @ûR
DVojÕ¡ú\u. (FÝ¡ú\u) Fu D«ûW ¿ ûLlTt±d ùLôiPôp @RtÏ @Ús ׬YôVôL!
ûLlTt\ôÕ @ûR ¿ ®hÓ ûYjRôp D]Õ SpX¥VôoLû[l TôÕLôlTÕ úTôp @ûRÙm
TôÕLôlTôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 5845
4, ©(B)vªpXôy
F]d á± TÓdûLûV DR± ®hÓ YXÕ ×\UôLf NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ©u YÚm ÕAûY
JRXôm.
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱢ ﺑ ﻲ
ِ

َ
ﻭ َ ﺿ
َ
ﻌْ ﺖ
ُ
ﺟ َ ﻨْ ﺒ
ِ
ﻭ ﻲ َ ﺑ
ِ

َ

َ
ﺭْ ﻓ
َ
ﻌُ ﻪ
ُ

ِ

ْ

َ
ﻣْ ﺴ
َ

ْ

َ

َ

ْ
ﺴِ ﻓ ﻲ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻬَ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

ْ

َ
ﺭْ ﺳَ ﻠ
ْ
ﺘ َ ﻬَ ﻓ ﺎ
َ
ﺣﺎ ْ ﻔ
َ

ْ
ﻬَ ﺑ ﺎ
ِ
ﻤَ ﺗ ﺎ
َ
ﺤْ ﻔ
َ

ُ

ِ
ﻪِ ﻋ ِ ﺒ
َ
ﺩﺎ َ ﻙ
َ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﻟﺎ ِ ﺤِ ﻦﻴ
َ
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlÀ(B), ©(B)(d)L Y[KÕ _uÀ(B), Y©(B)(d)L @oT(F)Üaý, Bu
@m^d(j)R Sl(F)Ê T(F)Kd©(F)o Xaô, YBu @o^p(j)Raô T(F)yT(F)saô ©(B)Uô RyT(F)Þ
©(B)¶ BTôR(d)Lv ^ô-Íu.
BRu ùTôÚs:
Fu Bû\Yú]! @pXôyúY ¿ çVYu. Du]ôp Rôu F]Õ DPûXf Nônd¡ú\u. (TÓd¡ú\u)
Du]ôp Rôu @ûR DVojÕ¡ú\u. (FÝ¡ú\u) Fu D«ûW ¿ ûLlTt±d ùLôiPôp @ûR
Uu²lTôVôL. ûLlTt\ôÕ @ûR ¿ ®hÓ ûYjRôp D]Õ SpX¥VôoLû[l TôÕLôlTÕ úTôp
@ûRÙm TôÕLôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 4889
5, çeÏYRtÏ Øu AV(j)Õp ÏoÊ F]lTÓm 2:255 YN]jûR J§d ùLôiPôp ®¥Ùm YûW
@pXôy®PªÚkÕ IÚ TôÕLôYp GtTÓm. û`jRôu ùSÚeL UôhPôu Fuß S©Ls SôVLm
(^p) á±]ôoLs.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (3 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com
ARôWm: ×Lô¬ 3275
AV(j)Õp ÏoÊ YÚUôß:
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﻫ ُ ﻮَ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻲ

ﻟﺍ
ْ

َ


ﻡﻮ ُ ﻻ
َ

َ

ْ

ُ

ُ
ﻩُ ﺳ ِ ﻨ َ ﺔ
ٌ
ﻭ َ ﻻ
َ

َ
ﻮْ ﻡٌ ﻟ
َ

ُ
ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﺴﻟﺍ ﻲ

ﻤَ ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻣَ ﻓ ﺎ ِ ﻷﺍ ﻲ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻣ َ ﻦْ ﺫ
َ
ﻟﺍ ﺍ

ﺬِ ﻳ ﻱ َ ﺸ
ْ

َ
ﻊُ ﻋ ِ ﻨْ ﺪَ ﻩُ ﺇ
ِِ

ِ

ْ
ﻧ ِ ﻪِ ﻳ َ ﻌْ ﻠ
َ
ﻢُ ﻣ َ ﺑ ﺎ َ ﻴ
ْ

َ

َ
ﻳ ْ ﺪِ ﻬﻳ
ِ
ﻢْ ﻭ َ ﻣَ ﺧ ﺎ
َ

ْ

َ
ﻬُ ﻢْ ﻭ َ ﻻ
َ
ﻳ ُ ﺤِ ﻄﻴ
ُ
ﻥﻮ
َ

ِ

َ

ْ
ﺀٍ ﻣ ِ ﻦْ ﻋ ِ ﻠ
ْ
ﻤِ ﻪِ ﺇ
ِِ
ﻤَ ﺷ ﺎ
َ
ﺀﺎ َ ﻭ َ ﺳِ ﻊَ ﻛ
ُ

ْ
ﺳِ ﻴ


ُ
ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
َ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﻳ َ ﺌ
ُ
ﺩﻮ ُ ﻩُ ﺣ ِ ﻔ
ْ

ُ
ﻬُ ﻤَ ﻭ ﺎ َ ﻫُ ﻮَ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻠ ِ ﻲ

ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ ُ
@pXôaý Xô«Xôa BpXô aýYp anÙp Lnëm. Xô RKÏÕaý ³](j)Õu YXô SqØu,
Xaý Uô ©(F)v^UôYô(j)§ YUô ©(F)p @o°, Uu RpX¾ VxT(F)Ü BkRaý BpXô ©(B)
Bj²¶, VKXØ UôûT(B)] H¾¶m YUô KLpT(F)aým YXôÙÍ(j)ç] ©(B)û`«u ªu
Bpª¶ BpXô ©(B)Uô `ô@, Y³@ Ïo³nÙaýv ^UôYôj§ Yp@o[ YXô VîÕaý
¶l(F)ÞaýUô YaýYp @°nÙp @Çm.
BRu ùTôÚs:
@pXôyûYj R®W YQdLj §tϬVYu úYß VôÚªpûX. @Yu Fuù\ußm D«ÚPu
BÚlTYu. @YàdÏf £ß D\dLúUô, ArkR D\dLúUô GtTPôÕ. Yô]eL°p Ds[ûYÙm,
骫p Ds[ûYÙm @YàdúL D¬V]. @Yu @àU§jRôp R®W @Y²Pm Vôo Rôu T¬kÕ
úTN Ø¥Ùm? @YoLÞdÏ Øuú]Ùm, ©uú]Ùm Ds[ûR @Yu @±¡\ôu. @Yu
@±k§ÚlTYt±p FûRÙm @YoL[ôp @±V Ø¥VôÕ. @Yu Sô¥VûRj R®W. @Y]Õ
AN]m Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm Ds[PdÏm. @q®WiûPÙm LôlTÕ @YàdÏf
£WUUô]Ruß. @Yu DVokRYu; ULjÕYªdLYu.
(§ÚdÏoAu 2:255)
6, TLWô @j§VôVj§u LûP£ BÚ YN]eLû[ BW®p J§]ôp @Õ IÚYÚdÏl
úTôÕUô]RôÏm Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±Ùs[]o.
ARôWm: ×Lô¬ 4008, 5010, 5040, 5051
BW®p J§]ôp úTôÕm Fuß á\lThÓs[Rôp UK¬l ØRp Ñly YûW BûR J§d
ùLôs[Xôm.
@kR YN]eLs YÚUôß:
ﻣﺁ َ ﻦ
َ
ﺮﻟﺍ

ﺳُ ﻝﻮ
ُ

ِ
ﻤَ ﺃ ﺎ
ُ
ﺰﻧ
ِ

َ

ِ

َ

ْ
ﻪِ ﻣ ِ ﻦْ ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻪِ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﺆ
ْ
ﻣِ ﻨُ ﻥﻮ
َ

ُ


ﻣﺁ َ ﻦ
َ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻭ َ ﻣَ ﻼ
َ
ﺋ ِ ﻜ
َ
ﺘ ِ ﻪِ ﻭ َ ﻛ
ُ
ﺘُ ﺒ
ِ
ﻪِ ﻭ َ ﺭُ ﺳُ ﻠ ِ ﻪِ ﻻ
َ

ُ

َُ
ﺑ َ ﻴ
ْ

َ

َ
ﺣَ ﺪٍ ﻣ ِ ﻦْ ﺭ ُ ﺳُ ﻠ ِ ﻪِ ﻭ َ ﻗ
َ
ﻟﺎ
ُ
ﺳ ﺍﻮ َ ﻤِ ﻌْ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ

َ
ﻌْ ﻨ َ ﻏ ﺎ
ُ

ْ

َ
ﻧﺍ
َ

َ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﺼِ ﺮﻴ
ُ

AU]o W^ýÛ ©(B)Uô Du³X BûX¶ ªu Wl©(B)¶ Yp êªòu. ÏpÛu AU]
©(B)pXô¶, YUXô«(d)Lj§¶ YÏ(j)Õ©(B)¶, YÚ^ý-¶, XôÖT(F)o¬(d)Ï ûT(B)] @a§m
ªu Ú^ý-¶, YLôí ^ªK]ô Y@RK]ô KÏl(F)Wô](d)L WlT(B)]ô YBûX(d)Lp UÊo.
BRu ùTôÚs:
BjçRo RUÕ Bû\Y²PªÚkÕ RUdÏ @Ú[lThPûR Sm©]ôo. Sm©dûL ùLôiúPôÚm
(BûR Sm©]ôoLs). @pXôyûYÙm, Yô]YoLû[Ùm, @Y]Õ úYReLû[Ùm, @Y]Õ
çRoLû[Ùm @û]YÚm Sm©]ôoLs. @Y]Õ çRoL°p FYÚd¡ûPúVÙm TôWThNm LôhP
UôhúPôm. ùN®Ùtú\ôm; LhÓlThúPôm. FeLs Bû\Yô! D]Õ Uu²lûT (úYiÓ¡ú\ôm.)
Du²PúU (FeLs) §Úm×Rp DiÓ F]d áß¡u\]o.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (4 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com
(§ÚdÏoAu 2:285)

َ
ﻳ ُ ﻜ
َُ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ْ

ً
ﺇ ﺎ
ِ


ﻭ ُ ﺳْ ﻌَ ﻬَ ﻟ ﺎ
َ
ﻬَ ﻣ ﺎ َ ﻛ ﺎ
َ

َ

َ

ْ
ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ

ْ
ﻬَ ﻣ ﺎ َ ﻛﺍ ﺎ
ْ
ﺘ َ ﺴ
َ

َ

ْ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻻ ﺎ
َ

ُ

َ
ﺧﺍ ِ ﺬ
ْ

َ
ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺴِ ﻨﻴ َ ﺃ ﺎ
َ
ﻭْ ﺃ
َ

ْ

َ

ْ

َ
ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻻ
َ

َ
ﺤْ ﻤِ ﻞ
ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺇ ﺎ
ِ
ﺻْ ﺮ
ً
ﻛ ﺍ
َ
ﻤَ ﺣ ﺎ َ ﻤَ ﻠ
ْ
ﺘ َ ﻪ
ُ
ﻋ َ ﻠ
َ

ﻟﺍ

ﺬِ ﻦﻳ
َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻗ
َ

ْ
ﻠ ِ ﻨ َ ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻻ
َ

ُ
ﺤَ ﻤﱢ ﻠ
ْ
ﻨ َ ﻣ ﺎ َ ﻻ ﺎ
َ

َ
ﻗﺎ
َ

َ

َ
ﻨ َ ﺑ ﺎ
ِ
ﻪِ ﻭ َ ﻋﺍ ْ ﻒ
ُ
ﻋ َ ﻨﱠ ﻭ ﺎ َ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻮْ ﻻ
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ﺼﻧﺎ ُ ﺮ
ْ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ

َ
ﻮْ ﻡ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻓﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ
َ

XôÙ(d)Lp-×(F)pXôaý Sl(F)^u BpXô Dv@aô, Xaô Uô L^T(B)j. Y@ûXaô UdR^T(B)j.
WlT(B)]ô XôÕA¡j]ô Bu SÊ]ô @q @dRK]ô, WlT(B)]ô YXô Ryªp @ûX]ô BvWu
LUô aUp(j)Raý @XpX¾] ªu Ll(B)-]ô, WlT(B)]ô YXô Õamªp]ô UôXô RôdL(j)R X]ô
©(B)¶, YK×(F) @u]ô YKd©(F)o X]ô Yoam]ô @u(j)R UqXô]ô T(F)u^ýo]ô @Xp
Lqªp Lô©(F)Ãu.
BRu ùTôÚs:
FYûWÙm @YWÕ Nd§dÏhThúP R®W @pXôy £WUlTÓjR UôhPôu. @Yo ùNnR SuûU
@YÚdϬVÕ. @Yo ùNnR ¾ûUÙm @YÚdϬVúR. ""FeLs Bû\Yô! SôeLs U\kÕ ®hPôúXô,
RYß ùNnÕ ®hPôúXô FeLû[j Ri¥jÕ ®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Øu ùNuú\ôo
ÁÕ £WUjûRf ÑUj§VÕ úTôp FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ
Y-ûU«pXôRûR FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs ©ûZLû[l ùTôßjÕ FeLû[
Uu²lTôVôL! @Ús ׬YôVôL! ¿úV FeLs @§T§. (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL
FeLÞdÏ ¿ DRÜYôVôL! (F]Üm áß¡u\]o).
(§ÚdÏoAu 2:286)
7, S©Ls SôVLm (^p) @YoLs IqùYôÚ BW®Ûm TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕ RUÕ BÚ
ûLLû[ Iuß úNojÕ 112, 113, 114 A¡V @j§VôVeLû[ J§ ûL«p E§ RmUôp BVu\
@[ÜdÏ DPp ØÝYÕm êuß RPûY RP®d ùLôsYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 5018, 5748, 6319
@kR @j§VôVeLs YÚUôß:

ُ

ْ
ﻫ ُ ﻮَ ﷲﺍ
ﱠُ

َ
ﺣَ ﺪٌ ﷲﺍ(1)
ﱠُ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﻤَ ﺪ
ُ
ﻟ(2)
َ
ﻢْ ﻳ َ ﻠ ِ ﺪْ ﻭ َ ﻟ
َ
ﻢْ ﻳ ُ ﻟﻮ
َ
ﺪْ ﻭ(3) َ ﻟ
َ
ﻢْ ﻳ َ ﻜ
ُ
ﻦْ ﻟ
َ

ُ

ُ

ُ
ﻮً ﺃ ﺍ
َ
ﺣَ ﺪٌ
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, ÏpaýYpXôaý @aj. @pXôaýv ^Uj. Xm V-j, YXm
ëXj. YXm VÏu Xaý Ï×(F)Yu @aj.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @pXôy IÚYu
F]d áßÅWôL! @pXôy úRûYVt\Yu. (VôûWÙm) @Yu ùT\®pûX. (VôÚdÏm)
©\dLܪpûX. @YàdÏ ¨LWôL VôÚªpûX.
112 YÕ @j§VôVm

ُ

ْ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﺏﱢ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻣ(1) ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺧ ﺎ
َ

َ

َ
ﻭ(2) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
ََ
ﺳﺎ ِ ﻖ
ٍ

ِ

َ
ﻭ ﺍ َ ﻗ
َ
ﺐَ ﻭ(3) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻨﻟﺍ ﱠ ﻔ

ﺛﺎ
َ
ﺕﺎ ِ ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ
ﻌُ ﻘ
َ
ﺪِ ﻭ(4) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
َ


ﺣ َ ﺳﺎ ِ ﺪٍ ﺇ
ِ

َ
ﺣ ﺍ َ ﺴ
َ
ﺪَ
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp @îÕ ©(B) Wl©(B)p T(F)Xd. ªu `o¬ Uô KLXd.
Yªu `o¬ KLô³(d)¡u BRô Y(d)Ll(B). Yªu `o¬u ]lT(F)ô^ôj§ ©(F)p D(d)Lj. Yªu
`o¬ aô³§u BRô a^j.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (5 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @§LôûX«u
Bû\Y²Pm @Yu TûPjRYt±u ¾e¡-ÚkÕm, TWÜm BÚ°u ¾eûL ®hÓm, Ø¥fÑdL°p
EÕm ùTiL°u ¾eûL ®hÓm, ùTô\ôûU ùLôsÞm úTôÕ ùTô\ôûUdLôW²u ¾eûL ®hÓm
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL!
113 YÕ @j§VôVm

ُ

ْ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﺏﱢ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(1) َ ﻠ ِ ﻚِ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﺇ(2)
ِ

َ
ﻪِ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(3) ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻟﺍ
ْ
ﻮَ ﺳْ ﻮَ ﺱﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻨﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻟﺍ(4)

ﺬِ ﻳ ﻱ ُ ﻮَ ﺳْ ﻮ
ِ
ﺱُ ﻓ ِ ﺻ ﻲ ُ ﺪ
ُ
ﺭﻭ
ِ
ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(5) ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ِ
ﻨﱠ ﺔِ ﻭ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp@îÕ ©Wl©(B)u ]ôv. U-(d)¡u ]ôv. BXô¶u ]ôv.
ªu `o¬p YvYô³p Lu]ôv. @pX¾ ÙYv®^ý À(F) ^ýç¬u ]ôv. ª]p ´u]j§
Yu]ôv.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. Uû\kÕ ùLôiÓ
¾V FiQeLû[l úTôÓTY²u ¾eûL ®hÓm U²RoL°u @WNàm, U²RoL°u LPÜÞUô]
U²RoL°u Bû\Y²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL! @Yu U²RoL°u
Ds[eL°p ¾V FiQeLû[l úTôÓ¡\ôu. ´uL°Ûm, U²RoL°Ûm BjRûLúVôo Ds[]o.
114YÕ @j§VôVm
http://www.onlinepj.com/book/Dua_1.htm (6 of 6)09-08-2007 7:50:01 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-2


8, ¿ TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕ ùRôÝûLdÏf ùNnYÕ úTôp Dðf ùNnÕ ®hÓ ©u]o YXÕ
×\UôL NônkÕ TÓjÕd ùLôiÓ ¸rdLôÔm ÕAûY JÕ! ¿ JÕY§p LûP£VôL BÕ
BÚdLhÓm. BûR J§ ®hÓm TÓjÕ @uß BWúY ¿ UW¦jÕ ®hPôp CUôàPu
UW¦jRY]ôYôn F] S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 247, 6313, 6315, 7488, 6311, 7488
@kR ÕA BÕ Rôu.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﺳْ ﻠ
َ
ﻤْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﺟْ ﻬ
ِ
ﺇ ﻲ
ِ

َ

ْ

َ
ﻭ َ ﻓ
َ
ﻮﱠ ﺿ
ْ

ُ

َ
ﻣْ ﺮ
ِ
ﺇ ﻱ
ِ

َ

ْ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﺠَ ﺄ
ْ

ُ

َ
ﻬْ ﺮ
ِ
ﺇ ﻱ
ِ

َ

ْ

َ
ﺭ َ ﻏ
ْ

َ

ً
ﻭ َ ﺭَ ﻫْ ﺒ
َ

ً

ِ

َ

ْ

َ

َ
ﻣ َ ﻠ
ْ
ﺠَ ﺄ
َ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﻣ َ ﻨْ ﺠَ ﻣ ﺎ ِ ﻨْ ﻚ
َ

ِِ

َ

ْ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣﺁ َ ﻨْ ﺖ
ُ

ِ
ﻜِ ﺘ َ ﺑﺎ
ِ

َ
ﻟﺍ

ﺬِ ﺃ ﻱ
َ

ْ
ﺰَ ﻟ
ْ

َ
ﻭ َ ﺑ
ِ
ﻨ َ ﺒ
َِ
ﻟﺍ

ﺬِ ﺃ ﻱ
َ
ﺭْ ﺳَ ﻠ
ْ

َ

َ

ِ

ْ
ﻣ ُ ﺖ

ﻣ ِ ﻦْ ﻟ
َ

ْ

َ
ﺘ ِ ﻚ
َ

َ

َ

ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ
ﻔِ ﻄ
ْ

َ
ﺓِ ﻭ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻠ
ْ
ﻬُ ﻦ

ﺧﺁ ِ ﺮ
َ
ﻣ َ ﺗ ﺎ
َ
ﺘ َ ﻜ
َ


ﻢُ ﺑ
ِ
ﻪِ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ

َ

َ
ﺩﱠ ﺩْ ﺗ
ُ
ﻬَ ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻨﻟﺍ ﻰ ﱠ ﺒ
ِ


ﺻ َ ﻠ

ﷲﺍ ﻰ
ﱠُ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻪِ
ﻭَ ﺳَ ﻠ

ﻢَ ﻓ
َ

َ
ﻤﱠ ﺑ ﺎ َ ﻠ
َ

ْ

ُ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣﺁ َ ﻨْ ﺖ
ُ

ِ
ﻜِ ﺘ َ ﺑﺎ
ِ

َ
ﻟﺍ

ﺬِ ﺃ ﻱ
َ

ْ
ﺰَ ﻟ
ْ

َ

ُ

ْ

ُ
ﻭ َ ﺭَ ﺳُ ﻟﻮ ِ ﻚ
َ

َ
ﻝﺎ
َ

َ
ﻭ َ ﻧ
َ

َِ
ﻟﺍ

ﺬِ ﺃ ﻱ
َ
ﺭْ ﺳَ ﻠ
ْ

َ

@pXôaýmU @vXm(j)Õ YwÍ BûX(d)L, YT(F)qYs(j)Õ @mà BûX(d)L, Y@p_K(j)Õ
[yà BûX(d)L, WKdT(B)(j)Ru YWyT(B)(j)Ru BûX(d)L Xô Up_@ YXô Uu_@ ªu(d)L
BpXô BûX(d)L @pXôaýmU AUu(j)Õ ©¡Rô©(B)(d)LpX¾ @u^p(j)R Y©(B)S©(B)n«LpX¾
@o^p(j)R
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Fu ØLjûR D]dÏd LhÓlTPf ùNnÕ ®húPu. Fu Lô¬VjûR Du²Pm
IlTûPjÕ ®húPu. Fu ØÕûL Du TdLm NônjÕ ®húPu. (D]Õ @Ú°p) Sm©dûL
ûYjÕ ®húPu. (D]Õ RiPû]dÏ) @g£ ®húPu. Duû] ®hÓm Rl©dL Duû]
®hPôp úYß úTôd¡Pm GÕm BpûX. Bû\Yô! ¿ @Ú°V úYRjûRÙm, ¿ @àl©V S©ûVÙm
Sm©ú]u.
çe¡ FÝkRÜPu JÕm ÕA
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻟﺍ

ﺬِ ﺃ ﻱ
َ
ﺣْ ﻴ
َ
ﻧﺎ
َ
ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﻣ َ ﺃ ﺎ
َ
ﻣَ ﺗﺎ
َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

َ

ْ
ﻪِ ﻨﻟﺍ ﱡ ﺸ
ُ
ﺭﻮ ُ
@pamÕ -pXô¶pX¾ @yVô]ô T(B)KR Uô @Uô(j)R]ô Y BûX¶u à`ýo
BûR çe¡ FÝkRÜPu S©Ls SôVLm (^p) @YoLs áßYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 6312, 6314, 6324, 6325, 7395
BRu ùTôÚs:
FeLû[ UW¦dLf ùNnR ©u D«ol©jR @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. úUÛm @Y²PúU
(SUÕ) §Úm©f ùNpÛRp Ds[Õ.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (1 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
LôûX«Ûm, UôûX«Ûm JR úYi¥V ÕA
1, LôûX«Ûm, UôûX«Ûm, TÓdûLdÏf ùNpÛm úTôÕm Sôu Fu] á\ úYiÓm F] @éTdo
(W-) úLhPôoLs. @RtÏ S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ©u YÚm ÕAûYd Ltßd
ùLôÓjRôoLs.
ARôWm: @yUj 49, 60, 77

ْ

َ
ﺪُ ﻬَ ﺷ
ْ

َ
ﻪُ ﻜ
َ
ﻴﻠ ِﻣَ ﻭَ ﺀٍﻲ
ْ

َُ
ﺏﱠ ﺭَ ﺽ
ِ
ﺭْ ﻷ
ْ َ
ﺍﻭَ ﺕِ ﺍﻮ
َ

َ


ﻟﺍ ﺮ
َ
ﻃِ ﺎﻓ
َ
ﺓِﺩَ ﺎﻬَ ﺸ

ﻟﺍﻭَ ﺐ
ِ

ْ

َ

ْ
ﺍ ﻢَ ﻟ ِﺎﻋَ ﻢﱠ ﻬُ ﻠ

ﻟﺍ ﻝ
َ
ﺎﻗ
َ
ﻭْ ﺃ
َ
ﺓِﺩَ ﺎﻬَ ﺸ

ﻟﺍﻭَ ﺐ
ِ

ْ

َ

ْ
ﺍ ﻢَ ﻟ ِﺎﻋَ ﺽ
ِ
ﺭْ ﻷ
ْ َ
ﺍﻭَ ﺕِ ﺍﻮ
َ

َ


ﻟﺍ ﺮ
َ
ﻃِ ﺎﻓ
َ
ﻢﱠ ﻬُ ﻠ

ﻟﺍ
ﻪِﻛِ ﺮ
ْ
ﺷِ ﻭَ ﻥ
ِ
ﺎﻄ
َ

ْ


ﻟﺍ ﺮ


َ
ﻭَ ﻲﺴِ ﻔ
ْ

ََ
ﻦْ ﻣِ ﻚ
َ

ِ

ُ
ﻮﻋُ ﺃ
َ

َ

ْ

َِ
ﻪَﻟ
َ

ِ

َ
@pXôaýmU Tô(F)(j)§Wv ^UôYôj§ Yp @o°, A-Up KûL©(B) Yx`aôR(j)§, WlT(B)
Ïp- û`«u YUÄ(d)Laý, @xaÕ @u Xô«Xôa BpXô @u(j)R, @îÕ ©(B)(d)L ªu
`o¬ Sl(F)Ê Y`o¬x û`jRô² Yµo¡¶
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYú]! Uû\Yô]ûRÙm, ùY°lTûPVô]ûRÙm
@±TYú]! @û]jÕl ùTôÚhL°u @§T§úV! @WNú]! YQdLj§tϬVYu Duû]j R®W
VôÚªpûX. F]Õ Uú]ô BfûN«u ¾eûL ®hÓm û`jRô²u ¾eûL ®hÓm Du²PúU
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
2, LôûX«Ûm, UôûX«Ûm 112, 113, 114 A¡V @j§VôVeLû[ êuß RPûY J§]ôp @ÕúY
@û]jÕd Lô¬VeLÞdLôLÜm IÚYÚdÏl úTôÕUô]Õ F] S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: S^Â 5333
@kR @j§VôVeLs YÚUôß:

ُ

ْ
ﻫ ُ ﻮَ ﷲﺍ
ﱠُ

َ
ﺣَ ﺪٌ ﷲﺍ(1)
ﱠُ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﻤَ ﺪ
ُ
ﻟ(2)
َ
ﻢْ ﻳ َ ﻠ ِ ﺪْ ﻭ َ ﻟ
َ
ﻢْ ﻳ ُ ﻟﻮ
َ
ﺪْ ﻭ(3) َ ﻟ
َ
ﻢْ ﻳ َ ﻜ
ُ
ﻦْ ﻟ
َ

ُ

ُ

ُ
ﻮً ﺃ ﺍ
َ
ﺣَ ﺪٌ
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, ÏpaýYpXôaý @aj. @pXôaýv ^Uj. Xm V-j, YXm
ëXj. YXm VÏu Xaý Ï×(F)Yu @aj.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @pXôy IÚYu
F]d áßÅWôL! @pXôy úRûYVt\Yu. (VôûWÙm) @Yu ùT\®pûX. (VôÚdÏm)
©\dLܪpûX. @YàdÏ ¨LWôL VôÚªpûX.
112 YÕ @j§VôVm

ُ

ْ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﺏﱢ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻣ(1) ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺧ ﺎ
َ

َ

َ
ﻭ(2) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
ََ
ﺳﺎ ِ ﻖ
ٍ

ِ

َ
ﻭ ﺍ َ ﻗ
َ
ﺐَ ﻭ(3) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻨﻟﺍ ﱠ ﻔ

ﺛﺎ
َ
ﺕﺎ ِ ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ
ﻌُ ﻘ
َ
ﺪِ ﻭ(4) َ ﻣِ ﻦْ ﺷ
َ


ﺣ َ ﺳﺎ ِ ﺪٍ ﺇ
ِ

َ
ﺣ ﺍ َ ﺴ
َ
ﺪَ
©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp @îÕ ©(B) Wl©(B)p T(F)Xd. ªu `o¬ Uô KLXd.
Yªu `o¬ KLô³(d)¡u BRô Y(d)Ll(B). Yªu `o¬u ]lTô(F)^ôj§ ©(F)p D(d)Lj. Yªu
`o¬ aô³§u BRô a^j.
BRu ùTôÚs:
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (2 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. @§LôûX«u
Bû\Y²Pm @Yu TûPjRYt±u ¾e¡-ÚkÕm, TWÜm BÚ°u ¾eûL ®hÓm, Ø¥fÑdL°p
EÕm ùTiL°u ¾eûL ®hÓm, ùTô\ôûU ùLôsÞm úTôÕ ùTô\ôûUdLôW²u ¾eûL ®hÓm
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL!
113 YÕ @j§VôVm

ُ

ْ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﺏﱢ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(1) َ ﻠ ِ ﻚِ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﺇ(2)
ِ

َ
ﻪِ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(3) ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻟﺍ
ْ
ﻮَ ﺳْ ﻮَ ﺱﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻨﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻟﺍ(4)

ﺬِ ﻳ ﻱ ُ ﻮَ ﺳْ ﻮ
ِ
ﺱُ ﻓ ِ ﺼﻴ ُ ﺪ
ُ
ﺭﻭ
ِ
ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ(5) ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ِ
ﻨﱠ ﺔِ ﻭ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ

©(B)vªpXô¶o WyUô²o WÍm, Ïp@îÕ ©(B)Wl©(B)u ]ôv. U-(d)¡u ]ôv. BXô¶u
]ôv. ªu `o¬p YvYô³p Lu]ôv. @pX¾ ÙYv®^ý À(F) ^ýç¬u ]ôv. ª]p ´u]j§
Yu]ôv.
BRu ùTôÚs:
@[Yt\ @Ú[ô[àm, ¨LWt\ @u×ûPúVôàUô¡V @pXôy®u ùTVWôp. Uû\kÕ ùLôiÓ
¾V FiQeLû[l úTôÓTY²u ¾eûL ®hÓm U²RoL°u @WNàm, U²RoL°u LPÜÞUô]
U²RoL°u Bû\Y²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u Fuß áßÅWôL! @Yu U²RoL°u
Ds[eL°p ¾V FiQeLû[l úTôÓ¡\ôu. ´uL°Ûm, U²RoL°Ûm BjRûLúVôo Ds[]o.
114YÕ @j§VôVm
UôûX«p JÕm ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs UôûXl ùTôÝûR @ûPkRÜPu ¸rdLiP ÕAûY JÕYôoLs.
ARôWm: Øv-m 4901
َ

َ
ﻣْ ﺴ
َ

ْ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﻣْ ﺴ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﷲ ِ

ِ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻻ
َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ

َ
ﻝﺎ
َ

ُ
ﺭَ ﻩﺍ ُ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ
ﻓ ِ ﻬﻴ
َِ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮَ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ

َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻫ ﻲ َ ﺬِ ﻩِ ﻠﻟﺍ


ْ

َ
ﺔِ ﻭ َ ﺧ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﻫَ ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻫ ﻲ َ ﺬِ ﻩِ ﻠﻟﺍ


ْ

َ
ﺔِ ﻭ َ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﻫَ ﺭ ﺎ َ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻭ َ ﺳُ ﺀﻮ ِ ﻟﺍ
ْ
ﻜِ ﺒ
َ

ِ
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ٍ
ﻓ ِ ﻨﻟﺍ ﻲ ﱠ ﺭﺎ
ِ
ﻭ َ ﻋَ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ٍ
ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ

ْ

ِ

@mû^]ô Y@m^p Øp(d)Ï -pXô¶, YpamÕ -pXô¶, Xô«Xôa BpXpXôaý
YyRaý Xô `Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, YaýY @Xô Ïp- û`«u
L¾o. Wl©(B) @v@Û(d)L ûLW UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y ûLW Uô T(B)KRaô, Y@îÕ
©(B)(d)L ªu `o¬ UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y `o¬Uô T(B)KRaô, Wl©(B) @îÕ ©(d)L
ª]p Lv- Y^ý«p ¡T(B)¬, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)u ©(F)u]ô¬,
Y@Rô©(B)u ©(F)p Ll(B)¬
BRu ùTôÚs:
SôeLs UôûXl ùTôÝûR @ûPkÕ ®húPôm. UôûX úSWjÕ Ah£ @pXôyÜdúL D¬VÕ.
@pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu
R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu VôÚªpûX. @YàdúL Ah£. ×LÝm @YàdúL. @Yu
@û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\ÛûPVYu. Bû\Yô! BkR BW®u SuûUûVÙm, @Ru
©u]o YÚm SuûUûVÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BkR BW®u ¾eûL ®hÓm @Ru
©u]o YÚm ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. úNômTûX ®hÓm, úUôNUô]
ØÕûUûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Fu Bû\Yô! SW¡u úYRû]ûV ®hÓm,
UiQû\«u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (3 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
LôûX«p JÕm ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs LôûXl ùTôÝûR @ûPkRÜPu ¸rdLiP ÕAûY JÕYôoLs.
ARôWm: Øv-m 4901

َ
ﺻْ ﺒ
َ
ﺤْ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﺻْ ﺒ
َ
ﺢَ ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﷲ ِ

ِ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻻ
َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ

َ
ﻝﺎ
َ

ُ
ﺭَ ﻩﺍ ُ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ
ﻓ ِ ﻬﻴ
َِ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮَ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ

َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻫ ﻲ َ ﺬِ ﻩِ ﻠﻟﺍ


ْ

َ
ﺔِ ﻭ َ ﺧ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﻫَ ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻫ ﻲ َ ﺬِ ﻩِ ﻠﻟﺍ


ْ

َ
ﺔِ ﻭ َ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﻫَ ﺭ ﺎ َ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻭ َ ﺳُ ﺀﻮ ِ ﻟﺍ
ْ
ﻜِ ﺒ
َ

ِ
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ٍ
ﻓ ِ ﻨﻟﺍ ﻲ ﱠ ﺭﺎ
ِ
ﻭ َ ﻋَ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ٍ
ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ

ْ

ِ

@vT(B)y]ô Y@vT(B)ap Øp(d)Ï -pXô¶, YpamÕ -pXô¶, Xô«Xôa BpXpXôaý
YyRaý Xô `Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, YaýY @Xô Ïp- û`«u
L¾o. Wl©(B) @v@Û(d)L ûLW UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y ûLW Uô T(B)KRaô, Y@îÕ
©(B)(d)L ªu `o¬ UôÀ(F) aô§¶p ûXXj§ Y `o¬Uô T(B)KRaô, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L
ª]p Lv- Y^ý«p ¡T(B)¬, Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)u ©(F)u]ô¬,
Y@Rô©(B)u ©(F)p Ll(B)¬
BRu ùTôÚs:
SôeLs LôûXl ùTôÝûR @ûPkÕ ®húPôm. LôûX úSWjÕ Ah£ @pXôyÜdúL D¬VÕ.
@pXôyÜdúL ×LZ û]jÕm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu
R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu VôÚªpûX. @YàdúL Ah£. ×LÝm @YàdúL. @Yu
@û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\ÛûPVYu. Bû\Yô! BkR BW®u SuûUûVÙm, @Ru
©u]o YÚm SuûUûVÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BkR BW®u ¾eûL ®hÓm @Ru
©u]o YÚm ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. úNômTûX ®hÓm, úUôNUô]
ØÕûUûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ ¡ú\u. Fu Bû\Yô! SW¡u úYRû]ûV ®hÓm,
UiQû\ «u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
Raw_ýj ùRôÝûLdLôL FÝkRÕm JR úYi¥V ÕA
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs BW®p Raw_ýj ùRôÝûLdÏ FÝkRÜPu ¸rdLôÔm ÕAûY
JÕYôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 6317, 7429, 7442, 7499 S^ô« 1601
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻟ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ

ُ
ﺭﻮ ُ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻮَ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﻣَ ﻦْ ﻓ ِ ﻬﻴ
ِ


ﻭ َ ﻟ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ

َ


ﻢُ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻮَ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﻣَ ﻦْ ﻓ ِ ﻬﻴ
ِ


ﻭ َ ﻟ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻖ

ﻭ َ ﻭَ ﻋْ ﺪ
ُ

َ
ﺣَ ﻖ

ﻭ َ ﻗ
َ
ﻮْ ﻟ
ُ

َ
ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﻟ ِ ﻘ
َ
ﺅﺎ
ُ

َ
ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺠَ ﻨﱠ ﺔ
ُ
ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ ُ ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﺴﻟﺍ

ﻋﺎ َ ﺔ
ُ
ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺒ
ِ


ﻥﻮ
َ
ﺣ َ ﻖ

ﻭ َ ﻣُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪ
ٌ
ﺣ َ ﻖ

ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻟ
َ

َ

َ
ﺳْ ﻠ
َ
ﻤْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ

ْ

َ

َ
ﻮَ ﻛ


ْ

ُ
ﻭ َ ﺑ
ِ

َ
ﻣﺁ َ ﻨْ ﺖ
ُ
ﻭَ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ

َ

َ

ْ

ُ
ﻭ َ ﺑ
ِ

َ

َ
ﺻﺎ َ ﻤْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ
ﺣ َ ﻛﺎ
َ
ﻤْ ﺖ
ُ

َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻣ ﻲ َ ﻗ ﺎ
َ
ﺪﱠ ﻣْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َْ

ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ
ﺳْ ﺮ
َ
ﺭْ ﺕ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻨْ ﺖ
ُ

َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻘ
َ
ﺪﱢ ﻡُ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﺆ
َُ

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ

@pXôaýmU X(d)Lp amÕ @u(j)R èÚv ^UôYô(j)§ Yp @o° YUu À(F)¶u], YX(d)Lp
amÕ @u(j)R ûL«Øv ^UôYô(j)§ Yp @o°, YX(d)Lp amÕ @uRp adÏ, Y YKÕ(d)L
adÏu, Y LqÛ(d)L adÏu, Y -(d)LôÜ(d)L adÏu, Yp _u](j)Õ adÏu, Yu]ôÚ
adÏu, Yv^ô@(j)Õ adÏu, Yu]©(B)në] adÏu, Y ØamUÕu adÏu,
@pXôaýmU X(d)L @vXm(j)Õ, Y @ûX(d)L RYdLp(j)Õ, Y©(B)(d)L AUu(j)Õ, YBûX(d)L
@]l(B)(j)Õ, Y©(B)(d)L Lô^m(j)Õ, YBûX(d)L aôLm(j)Õ T(F)d©(F)o Ä Uô LjRm(j)Õ YUô
@dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ @u(j)Rp ØLj§Ø Y@u(j)Rp Ø@d¡Ú
Xô«Xôa BpXô @u(j)R YXô aqX YXô ÏqY(j)R BpXô ©(B)pXô¶
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (4 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs:
Bû\Yô! D]dúL ×LZû]jÕm. Yô]eLÞdÏm, éªdÏm, @YtßdÏ BûPlThPûYLÞdÏm
¿úV I°VôYôn. D]dúL ×LZû]jÕm. Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm, @YtßdÏ BûPl
ThPûYLû[Ùm ¨oY¡lTYu ¿úV. D]dúL ×LZû]jÕm. ¿úV ùUnVô]Yu. D]Õ YôdÏߧ
ùUnVô]Õ. Du ùNôp ùUnVô]Õ. Duû] (SôeLs) Nk§lTÕ ùUnVô]Õ. ùNôodLm ùUnVô]Õ.
SWLØm ùUnVô]Õ. ÙL Ø¥Ü SôÞm ùUnVô]Õ. S©UôoLs ùUnVô]YoLs. ØamUÕm
ùUnVô]Yo. Bû\Yô! D]dúL LhÓlThúPu. Du ÁÕ Sm©dûL ûYjúRu. Duû]úV
Sm©ú]u. Du²PúU Ás¡ú\u. Duû]d ùLôiúP YZdÏûWd¡ú\u. Du²PúU ¾ol×d
úLôÚ¡ú\u. F]úY Sôu Øu ùNnRûYLû[Ùm, ©u]ôp ùNnV®ÚlTûRÙm, Sôu BWL£V
UôLf ùNnRûRÙm, Sôu ùY°lTûPVôLf ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV
©tTÓjÕTYu. Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
BW®p ®¯l× YkRôp JR úYi¥VûY
IÚYÚdÏ BW®p ®¯l× YkÕ ¸rdLôÔm ÕAûY J§ Uu²l×d úLhPôp @ûR Bû\Yu
GtLôUp BÚlT§pûX Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 1154
َ

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ

َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮَ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻭ َ ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻥﺎ
َ
ﷲﺍ

ِ ﻭ َ ﻻ
َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ْ

َ

ُ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﺣ َ ﻮْ ﻝ
َ
ﻭَ ﻻ
َ

ُ
ﻮﱠ ﺓ
َ

ِِ
ﷲﺎ

ِ ﺛ
ُ
ﻢﱠ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻲ
Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï, YXaýp amÕ, YaýY
@Xô Ïp- û`«u L¾o. @pamÕ -pXô¶ Y^ýl(B)aô]pXô¶ YXô«Xôa
BpXpXôaý YpXôaý @dT(B)o. YXô aqX YXô ÏqY(j)R BpXô ©(B)pXô¶,
@pXôaýmUKd©(F)oÄ.
BRu ùTôÚs:
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu
BpûX. Ah£ @YàdúL. ×LÝm @YàdúL. @Yu @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu. @pXôy çVYu. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX.
@pXôy ªLl ùT¬VYu. SuûULs ùNnYÕm, ¾ûUL°-ÚkÕ ®XÏYÕm @pXôy®u
DR®Vôp Rôu. Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó.
§]Øm JR úYi¥V ÕA
©u YÚm ÕAûY Vôo §]Øm èß RPûY J§ YÚ¡\ôúWô @YÚdÏ TjÕ @¥ûULû[
®ÓRûX ùNnR SuûULs ¡ûPdÏm. úUÛm @YÚdÏ èß SuûULs T§Ü ùNnVlTÓm.
@YWÕ èß ¾ûULs @¯dLlTÓm. @uß UôûX YûW û`jRô²PªÚkÕ TôÕLôl×m
¡ûPdÏm Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 3293

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ

َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮَ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ

Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý, Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ, Yaý
@Xô Ïp- û`«u L¾o.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (5 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs:
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu
BpûX. Ah£ @YàdϬVúR. ×LÝm @YàdϬVúR. @Yu @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu.

http://www.onlinepj.com/book/Dua_2.htm (6 of 6)09-08-2007 7:50:11 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-3


L¯Yû\«p ÖûZÙm úTôÕ

ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ُ

ُ
ﺚِ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﺋﺎ ِ ﺚِ
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p Ï×(B)³ Yp LTô(B)«³.
ARôWm: ×Lô¬ 6322
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Ai, ùTi û`jRôuL°PªÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
L¯Yû\«-ÚkÕ ùY°úVßm úTôÕ

ُ

ْ

َ
ﻧﺍ
َ

َ

KÏl(F)Wô](d)L
ARôWm: §oª¾ 7
BRu ùTôÚs :
Du²Pm Uu²l×j úRÓ¡ú\u.
Åh¥-ÚkÕ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ÅhûP ®hÓ ùY°úV ùNpÛm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûYd
áßYôoLs.
ARôWm: S^Â 5391, 5444

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ

ِ ﺭ َ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺃ
َ

ْ

َ

َِ
ﻭْ ﺃ
َ
ﺿِ ﻞ


َ
ﻭْ ﺃ
َ

ْ
ﻠ ِ ﻢَ ﺃ
َ
ﻭْ ﺃ
ُ

ْ

َ
ﻢَ ﺃ
َ
ﻭْ ﺃ
َ
ﺟْ ﻬَ ﻞ
َ

َ
ﻭْ ﻳ ُ ﺠْ ﻬَ ﻞ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ©(B)vªpXô¶ Wl©(B) @îÕ ©(B)(d)L ªu @u @³pX @q @°pX @q @s[U @q
DsXU @q @waX @q ÙwaX @XnV
BRu ùTôÚs:
@pXôy®u ùTVWôp (ùY°úVß¡ú\u.) Fu Bû\Yô! Sôu Nß¡ ®PôUÛm, Y¯ RY±
®PôUÛm, @¿§ BûZdLôUÛm, @¿§ BûZdLlTPôUÛm, êP]ôLôUÛm, (©\ûW) êPWôdLôUÛm
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (1 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
BÚdL Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ
IÚ NûTûV Ø¥dÏm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûYd á±]ôp @kRf NûT«p SPkR RYßLs
Uu²dLlTPôUp BÚlT§pûX Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: §oª¾ 3355
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻭ َ ﺑ
ِ
ﺤَ ﻤْ ﺪِ ﻙ
َ

َ

ْ
ﻬَ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ

َ
ﺳْ ﺘ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ُ
ﺏﻮ ُ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ

^ýlaô](d)LpXôaýmU Y©(B) am§(d)L @xaÕ @pXô«Xôa BpXô @u(j)R
@vRd©(F)Ú(d)L Y@ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. YQdLj§tϬVYu Duû]j R®W VôÚªpûX.
Du²PúU TôY Uu²l×j úRÓ¡ú\u. Du²PúU Ás¡ú\u.
@pXÕ ¸rdLiP ÕAûYÙm JRXôm.
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻭ َ ﺑ
ِ
ﺤَ ﻤْ ﺪِ ﻙ
َ

َ
ﺳْ ﺘ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ُ
ﺏﻮ ُ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ

^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU Y©(B)am§(d)L @vRd©(F)Ú(d)L Y @ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs YÚUôß:
Bû\Yô! ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. Du²Pm TôY Uu²l×j úRÓ¡ú\u. Du²PúU
Ás¡ú\u.
ARôWm: S^Â 1327
Ts°YôNÛdÏs ÖûZÙm úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻓﺍ
ْ
ﺘ َ ﺢْ ﻟ ِ ﺃ ﻲ
َ
ﺑ ْ ﻮَ ﺏﺍ َ ﺭ َ ﺣْ ﻤَ ﺘ ِ ﻚ
َ
@pXôaýmUl(F)Ry Ä @l(B)YôT(B) WyU(j)§(d)L
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]Õ @Ús YôNpLû[ F]dLôLj §\lTôVôL.
ARôWm: Øv-m 1165
Ts°YôNûX ®hÓ ùY°úVßm úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﻲ ﺃ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ
ﻣِ ﻦْ ﻓ
َ

ْ
ﻠ ِ ﻚ
َ

@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)L ªu T(F)r°(d)L
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (2 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]Õ @Úû[ úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1165
Nôl©Óm úTôÕm, TÚÏm úTôÕm

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ

©(B)vªpXôy
@pXôy®u ùTVWôp F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5376, 5378
©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp
Nôl©Óm úTôÕ ©vªpXôy á\ U\kÕ ®hPôp

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ

ِ ﻓ ِ ﺃ ﻲ
َ
ﻭﱠ ﻟ ِ ﻪِ ﻭ َ ﺧﺁ ِ ﺮ
ِ
ﻩِ
©vªpXô¶ À(F) @qY-¶ Y A¡¬¶
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: §oª¾ 1781
Nôl©hP ©u×m TÚ¡V ©u×m
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻛ
َ
ﺜ ِ ﺮﻴ
ً
ﻃ ﺍ
ًَ
ﻣ ﺎ ُ ﺒ
َ
ﺭﺎ َ ﻛ
ً
ﻓ ﺎ ِ ﻪﻴ ِ ﻏ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻜ
ْ
ﻔِ ﻲ

ﻭ َ ﻻ
َ
ﻣ ُ ﻮَ ﺩﱠ ﻉ
ٍ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﻣ ُ ﺴ
ْ
ﺘ َ ﻐ
ْ
ﻨ ً ﻋ ﻰ َ ﻨْ ﻪ
ُ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺎ
@pamÕ -pXô¶ LÊWu Rn«T(B)u ØTô(B)W(d)Lu À(F)¶ KûLW Ud©(F)n«u YXô
ØYjRBu YXô ØvRd]u @uaý WlT(B)]ô
BRu ùTôÚs :
çnûUVô], Tôd¡Vm ¨û\kR @§L @[®Xô] ×Lr @pXôyÜdúL. @Y]Õ @ÚhùLôûP
UßdLlTPjRdLRpX. Su± U\dLlTÓYÕUuß. @Õ úRûYVt\ÕUpX.
ARôWm: ×Lô¬ 5458
@pXÕ
ﺎﻨ َﺑ ﱠ ﺭَ ﻰﻨ ًﻐ
ْ
ﺘ َﺴ
ْ
ﻣُ ﻻ
َ
ﻭَ ﻉ
ٍ
ﺩﱠ ﻮ
َ
ﻣُ ﻻ
َ
ﻭَ ﻲ

ﻔِ ﻜ
ْ
ﻣَ ﺮ
َ

ْ

َ
ﺎﻨ َﺑ ﱢ ﺭَ ﷲِ

ِ ﺪُ ﻤ
ْ
ﺤَ ﻟ
ْ
ﺍ ﺓ
ً


ﻣَ ﻝ
َ
ﺎﻗ
َ
ﻭَ ﺭ
ٍ
ﻮﻔ
ُ

ْ
ﻣَ ﻻ
َ
ﻭَ ﻲ

ﻔِ ﻜ
ْ
ﻣَ ﺮ
َ

ْ

َ
ﺎﻧ
َ
ﺍﻭَ ﺭْ ﺃ
َ
ﻭَ ﺎﻧ
َ
ﺎﻔ
َ

َ
ﻱﺬِ ﻟ

ﺍ ﷲِ

ِ ﺪُ ﻤ
ْ
ﺤَ ﻟ
ْ

@pamÕ -pXô¶pX¾ LTô(F)]ô Y @oYô]ô KûLW Ud©(F)n«u YXô Udé(F)o
BRu ùTôÚs :
DQY°jÕ RôLm ¾ojR @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm. @Y]Õ @Ús UßdLlTPjRdLRpX.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (3 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
Su± U\dLlTÓYÕUpX.
ARôWm: ×Lô¬ 5459
@pXÕ
ﷲِ

ِ ﺪُﻤ
ْ
ﺤَ ﻟ
ْ

@pamÕ -pXôy
Fuß á\Xôm.
ARôWm: Øv-m 4915
DQY°jRYÚdLôL

ْ
ﻬُ ﻤ
ْ
ﺣَ ﺭْ ﺍﻭَ ﻢ
ْ
ﻬُ ﻟ
َ

ْ
ﻔِ ﻏ
ْ
ﺍﻭَ ﻢ
ْ
ﻬُ ﺘ َﻗ
ْ

َ
ﺭَ ﺎﻣَ ﻲﻓِ ﻢ
ْ
ﻬُ ﻟ
َ

ْ

ِ
ﺎﺑ َ ﻢﱠ ﻬُ ﻠ

ﻟﺍ
@pXôaýmU Tô(B)¬d Xaým À(F)Uô W^dRaým YKd©(F)o Xaým Yoamaým.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! BYoLÞdÏ ¿ YZe¡V§p TWLj (Uû\ØLUô] úTWÚs) ùNnYôVôL. BYoLû[ Uu²lTôVôL!
BYoLÞdÏ LÚûQ LôhÓYôVôL.
ARôWm: Øv-m 3805
RômTj§Vj§p CÓTÓm Øu
ﺎﻨ َﺘ َﻗ
ْ

َ
ﺭَ ﺎﻣَ ﻥ
َ
ﺎﻄ
َ

ْ


ﻟﺍ ﺐْ ﻨ ﱢﺟَ ﻭَ ﻥ
َ
ﺎﻄ
َ

ْ


ﻟﺍ ﺎﻨ َﺒ
ْ
ﻨ ﱢﺟَ ﻢﱠ ﻬُ ﻠ

ﻟﺍ ﷲ

ِ ﺍ ﻢ
ِ

ْ
ﺎﺑ
ِ
©(B)vªpXô¶ @pXôaýmU _u²l(B)]ô Y_u²©(B)x û`jRô] Uô W^dR]ô
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. Bû\Yô! û`jRô²PªÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL! FeLÞdÏ ¿ YZeÏm
NkR§Lû[Ùm û`jRô²PªÚkÕ LôlTôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 141, 3271, 6388, 7396
@pXÕ

ِ
ﺳﺎ ْ ﻢ
ِ
ﷲﺍ

ِ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺟ َ ﻨﱢ ﺒ
ْ
ﻨ ِ ﺸﻟﺍ ﻲ


ْ

َ
ﻥﺎ
َ
ﻭ َ ﺟَ ﻨﱢ ﺐْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
َ
ﻣ َ ﺭ ﺎ َ ﺯ
َ

ْ
ﺘ َ ﻨ َ ﺎ
©(B)vªpXô¶ @pXôaýmU _u²l(B)²Vx û`(j)Rô] Y_u²©x û`(j)Rô]
UôW^d(j)R]ô
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. Bû\Yô! û`jRô²PªÚkÕ Fuû]d LôlTôVôL. F]dÏ ¿ YZeÏm
NkR§Lû[Ùm û`jRô²PªÚkÕ LôlTôVôL.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (4 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
ARôWm: ×Lô¬ 5165, 3283
FpXô ¨ûX«Ûm á\ úYi¥VûY
Tôj§WeLû[ êÓm úTôÕm, LRûYf NôjÕm úTôÕm, ®[dûL @ûQdÏm úTôÕm, IqùYôÚ
Lô¬VjûRf ùNnÙm úTôÕm

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ


©(B)vªpXôy
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3280, 5623
úLôTm GtTÓm úTôÕ
َ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
ِ

@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRôu
BRu ùTôÚs :
û`jRôû] ®hÓm @pXôy®Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 3282
@pXÕ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
ِ
ﺮﻟﺍ


ِ
ﻢﻴ
ِ

@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
Fuß á\Xôm.
ARôWm: ×Lô¬ 6115
¾V FiQeLs GtTÓm úTôÕm, U]d ÏZlTj§u úTôÕm

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
ِ
ﺮﻟﺍ


ِ
ﻢﻴ
ِ

@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3276
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (5 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
LÝûR LûQdÏm úTôÕ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
ِ
ﺮﻟﺍ


ِ
ﻢﻴ
ِ

@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm.
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 3303
ùLhP L]Ü LiPôp
U]ÕdÏd LYûX RÚm L]ÜLû[d LiPôp BPÕ ×\m êuß RPûY Õl©®hÓ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺸﻟﺍ


ْ

َ
ﻥﺎ
ِ
ﺮﻟﺍ


ِ
ﻢﻴ
ِ
@îÕ ©(B)pXô¶ ª]x û`jRô²o WËm
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 6995
úSôVô°ûV ®Nô¬dLf ùNu\ôp
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺏﱠ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ
ﻣ ُ ﺬ
ْ
ﻫِ ﺐَ ﻟﺍ
ْ

َ
ﺱﺎ
ِ
ﺷﺍ
ْ
ﻒِ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺸﻟﺍ

ﻓﺎ ِ ﻻ ﻲ
َ

َ
ﻓﺎ ِ ﻲ
َ

َِ

ْ

َ
ﺷ ِ ﻔ
َ
ﺀﺎ ً ﻻ
َ
ﻳ ُ ﻐ
َ
ﺩﺎ ِ ﺭُ ﺳ َ ﻘ
َ
ﻤً ﺎ
@pXôaýmU WlT(B)u]ô³ Øj¶Tp T(B)K³ Bx©(F) @uRx `ôÀ(F) Xô `ô©(F)V BpXô
@u(j)R µTô(F)@u Xô ÙLô§Ú ^LUô.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! U²RoL°u F_Uôú]! ÕuTjûR ¿dÏTYú]! ¿ ÏQlTÓjÕ. ¿úV ÏQlTÓjÕTYu.
Duû]j R®W ÏQlTÓjÕTYu VôÚªpûX. úSôûV @\úY ÁRm ûYdLôUp ØÝûUVôLd
ÏQlTÓjÕ!
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5742
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺏﱠ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺱﺎ
ِ

َ

ْ
ﻫِ ﺐْ ﻟﺍ
ْ

َ
ﺱﺎ َ ﺷﺍ
ْ
ﻔِ ﻪِ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺸﻟﺍ

ﻓﺎ ِ ﻻ ﻲ
َ
ﺷ ِ ﻔ
َ
ﺀﺎ َ ﺇ
ِ


ﺷ ِ ﻔ
َ
ﺅﺎ
ُ

َ
ﺷ ِ ﻔ
َ
ﺀﺎ ً ﻻ
َ
ﻳ ُ ﻐ
َ
ﺩﺎ ِ ﺭُ ﺳ َ ﻘ
َ
ﻤً ﺎ
@pXôaýmU WlT(B)u]ô³ @j¶©p T(B)K^ Bx©(F)¶ Y@uRx `ôÀ(F) XôµTô(F)@
BpXô µTô(F)Ü(d)L µTô(F)@u Xô ÙLô§Ú ^LUô.
Bû\Yô! U²RoL°u F_Uôú]! ÕuTjûR ¿d¡ ÏQlTÓjÕ. ¿úV ÏQlTÓjÕTYu. D]Õ
ÏQlTÓjÕRûXj R®W úYß ÏQlTÓjÕRp BpûX. úSôûV ÁRm ûYdLôR YûL«p
ØÝûUVôLd ÏQlTÓjÕ!
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (6 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
ARôWm: ×Lô¬ 5743
@pXÕ úSôVô°«u DP-p ûLûV ûYjÕ

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ


©(B)vªpXôy
Fuß êuß RPûY á± ®hÓ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﷲﺎ

ِ ﻭ َ ﻗ
ُ
ﺪْ ﺭَ ﺗ ِ ﻪِ ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣَ ﺃ ﺎ
َ

ِ

ُ
ﻭ َ ﺃ
ُ
ﺣَ ﺫﺎ ِ ﺭ
@îÕ ©(B)pXô¶ YÏjW(j)§¶ ªu `o¬ Uô@´Õ YDaô§Ú
Fuß GÝ RPûYÙm á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Sôu @gÑ¡u\, Sôu @ûPk§Úd¡u\ ÕuTj§-ÚkÕ @pXôy®Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4082
@pXÕ

َ
ﺑ َ ﺄ
ْ
ﺱَ ﻃ
َ
ﻬُ ﺭﻮ ٌ ﺇ
ِ

ْ

َ
ﺀﺎ َ ﷲﺍ
ﱠُ

Xô T(B)K^ Raýo Bu`ô @pXôy
BRu ùTôÚs :
LYûX úYiPôm. @pXôy Sô¥]ôp ÏQUô¡ ®Óm
F]d á\Xôm.
ARôWm: ×Lô¬ 3616
UWQj§tÏ ¨LWô] ÕuTj§u úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

ِ
ﻨ ِ ﻣ ﻲ َ ﻛ ﺎ
َ
ﻧﺎ
َ

ْ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻴ
َ
ﺓﺎ
ُ

َ

ْ

ً
ﻟ ﺍ ِ ﻭ ﻲ َ ﺗ
َ

َ


ﻨ ِ ﺇ ﻲ
ِ

َ
ﻛ ﺍ
َ
ﻧﺎ
َ

ْ
ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﺓﺎ
ُ

َ

ْ

ً
ﻟ ﺍ ِ ﻲ
@pXôaýmU @y«É Uô Lô](j)§p aVô(j)Õ ûLWuÄ YRYlT(F)É BRô Lô](j)§p
YTô(F)(j)Õ ûLWu Ä
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! YôrYÕ F]dÏ SpXRôL BÚkRôp Fuû] YôZf ùNn! UWQm F]dÏ SpXRôL
BÚkRôp UW¦dLf ùNn!
F]d á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5671, 6351
http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (7 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com


http://www.onlinepj.com/book/Dua_3.htm (8 of 8)09-08-2007 7:50:45 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-4


BZl×Ls GtTÓm úTôÕ
BZl×Ls GtTÓm úTôÕ ¸rdLôÔm ÕAûY J§]ôp @ûR ®Pf £\kRûR @pXôy Uôt\ôLj
RÚYôu Fuß S©Ls SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ARôWm: Øv-m 1525
ﷲﺍ
ﱠُ

ِ


ﷲ ﺎ ِ

ِ ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

َ

ْ
ﻪِ ﺭ َ ﺟﺍ
ِ
ﻌُ ﻥﻮ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
ْ
ﺟُ ﺮ
ْ
ﻧ ِ ﻓ ﻲ ِ ﻣ ﻲ ُ ﺼِ ﺒﻴ
َ
ﺘ ِ ﻭ ﻲ َ ﺃ
َ

ْ
ﻠ ِ ﻒ
ْ
ﻟ ِ ﺧ ﻲ
َ

ْ

ً
ﻣ ﺍ ِ ﻨْ ﻬَ ﺎ
u]ô -pXô¶ Y Bu]ô BûX¶ Wô´îu, @pXôaýmU @K_ýoÉ À(F) ØÊT(B)(j)§ Y
@d-l(F) Ä ûLWu ªuaô

BRu ùTôÚs :
SôeLs @pXôyÜdÏ D¬VYoLs. úUÛm SôeLs @Y²PúU §Úm©f ùNpTYoLs. Bû\Yô!
F]Õ ÕuTj§tLôL ¿ á- RÚYôVôL. úUÛm BûR ®Pf £\kRûR TLWUôLj RÚYôVôL.
ARôWm: Øv-m 1525
LQYû] BZkRYoLs á\ úYi¥VÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﻟ
َ

ُ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋْ ﻘِ ﺒ
ْ
ﻨ ِ ﻣ ﻲ ِ ﻨْ ﻪ
ُ
ﻋ ُ ﻘ
ْ

َ
ﺣ ﻰ َ ﺴ
َ
ﻨ َ ﺔ
ً

@pXôaýmUd©(F)oÄ YXaý Y @K¡lÉ ªuaý DdT(B)u a^]Ru
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fuû]Ùm, @YûWÙm Uu²lTôVôL! @YûW ®Pf £\kRYûW F]dÏ @°lTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1527
UûZ úYiÓm úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺳﺍ ْ ﻘِ ﻨ َ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺳﺍ ْ ﻘِ ﻨ َ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺳﺍ ْ ﻘِ ﻨ َ ﺎ
BÚ ûLLû[Ùm DVoj§
@pXôaýmUv¡]ô
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (1 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
@pXôaýmUv¡]ô
@pXôaýmUv¡]ô
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLÞdÏ UûZûVj Rô.
ARôWm: ×Lô¬ 1013
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﻏِ ﺜ
ْ
ﻨ َ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﻏِ ﺜ
ْ
ﻨ َ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﻏِ ﺜ
ْ
ﻨ َ ﺎ
@pXôaýmU @¡v]ô
@pXôaýmU @¡v]ô
@pXôaýmU @¡v]ô
F]d á\ úYiÓm.
ùTôÚs:
Bû\Yô! FeLÞdÏ UûZûV B\dÏ!
ARôWm: ×Lô¬ 1014
@[ÜdÏ úUp UûZ ùTnRôp
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺣ َ ﻮَ ﻟﺍ
َ

ْ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻻ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺎ
@pXôaýmU aYôûX]ô YXô @ûX]ô
Fuß BÚ ûLLû[Ùm DVoj§ á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeL°u Ñtßl×\eLÞdÏ BûR @àl×! FeLÞdÏd úLÓ RÚYRôL BûR AdLôúR!
ARôWm: ×Lô¬ 933, 1015, 1020, 1021, 1033, 6093, 6342
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻵﺍ ﻰ
ْ

َ
ﻡﺎ
ِ
ﻭ َ ﻈﻟﺍ


َ
ﺏﺍ
ِ
ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﻭْ ﺩِ ﻳ َ ﺔِ ﻭ َ ﻣَ ﻨ َ ﺑﺎ
ِ
ﺖِ ﺸﻟﺍ

ﺠَ ﺮ
ِ

@pXôaýmU @Xp ALôª Yp ´Tô(B)- Yp A_ôª Ys°Wô©(B) Yp @q§V(j)§ Y
U]ô©(B)§x `_¬
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (2 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! úUÓL°Ûm, UûXL°Ûm, ÏußL°Ûm, JûPL°Ûm, úLôhûPL°Ûm, UWeLs Øû[dÏm
BPeL°Ûm BkR UûZûV ùTô¯Vf ùNnYôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 1013, 1016
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻋ َ ﻠ
َ
ﺭ ﻰ ُ ﺀُ ﺱﻭ
ِ
ﻟﺍ
ْ

ِ

َ
ﻝﺎ ِ ﻭ َ ﻵﺍ
ْ

َ
ﻡﺎ
ِ
ﻭ َ ﺑ ُ ﻄ
ُ
ﻥﻮ
ِ
ﻷﺍ
ْ َ
ﻭْ ﺩِ ﻳ َ ﺔِ ﻭ َ ﻣَ ﻨ َ ﺑﺎ
ِ
ﺖِ ﺸﻟﺍ

ﺠَ ﺮ
ِ
@pXôaýmU @Xô Úî³p ´Tô(B)- Yp ALôª Y×(B)ç²p @q§V(j)§ Y U]ô©(B)§x
`_¬
ARôWm: ×Lô¬ 1017
UûZ ùTô¯Ùm úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺻ َ ﻴ


ً
ﻧ ﺎ
َ
ﻓﺎ ِ ﻌً ﺎ
@pXôaýmU ^n«T(B)u Sô©(F)@u
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! TVàs[ UûZVôL BûR AdÏ!
ARôWm: ×Lô¬ 1032
úTôoLs Utßm LXYWj§u úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣ ُ ﻨْ ﺰ
ِ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻜِ ﺘ َ ﺏﺎ
ِ
ﺳ َ ﺮ
ِ
ﻊﻳ َ ﻟﺍ
ْ
ﺤِ ﺴ
َ
ﺏﺎ
ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻫﺍ ْ ﺰ
ِ
ﻡْ ﻷﺍ
ْ َ
ﺣْ ﺰَ ﺏﺍ َ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻫﺍ ْ ﺰ
ِ
ﻣْ ﻬُ ﻢْ ﻭ َ ﺯ
َ

ْ

ِ

ْ
ﻬُ ﻢْ
@pXôaýmU Øu³Xp ¡Rô©(B), ^Ã@p ¶^ô©(B), @pXôaýmUy³ªp @y^ôl(B),
@pXôaýmUy³maým Y^p³paým.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! úYRjûR @Ú°VYú]! ®ûWkÕ ®Nô¬lTYú]! F§¬L°u áhP¦ûVj úRôp®Ù\f
ùNnYôVôL! @YoLû[j RÓUô\f ùNnYôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 2933, 4115
@pXÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣ ُ ﻨْ ﺰ
ِ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻜِ ﺘ َ ﺏﺎ
ِ
ﻭ َ ﻣُ ﺠْ ﺮ
ِ
ﻱَ ﺴﻟﺍ

ﺤَ ﺏﺎ
ِ
ﻭ َ ﻫَ ﺯﺎ
ِ
ﻡَ ﻷﺍ
ْ َ
ﺣْ ﺰَ ﺏﺍ
ِ
ﻫﺍ ْ ﺰ
ِ
ﻣْ ﻬُ ﻢْ ﻭ َ ﻧﺍ
ْ
ﺼُ ﺮ
ْ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ

ْ

ِ
ﻢْ
@pXôaýmU Øu³Xp ¡Rô©(B) YØw¬Vv ^aô©(B) Yaô³Up @y^ô©(B)
By³maým Yu^ýo]ô @ûX¶m.
BRu ùTôÚs :
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (3 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
Bû\Yô! úYRjûR @Ú°VYú]! úULjûR SPj§f ùNpTYú]! F§¬Lû[j úRôp®Ù\f
ùNnTYú]! BYoLû[j úRôp®Ù\f ùNn! FeLÞdÏ DR® ùNn!
ARôWm: ×Lô¬ 2966, 3024
×Vp ÅÑm úTôÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ

َ

ْ

َ
ﻫَ ﻭ ﺎ َ ﺧ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻬﻴ َ ﻭ ﺎ َ ﺧ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﺃ ﺎ
ُ
ﺭْ ﺳِ ﻠ
َ

ْ

ِ
ﻪِ ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻫَ ﻭ ﺎ َ ﺷ
َ


ﻣ َ ﻓ ﺎ ِ ﻬﻴ َ ﻭ ﺎ َ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺃ ﺎ
ُ
ﺭْ ﺳِ ﻠ
َ

ْ

ِ
ﻪِ
@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)L ûLWaô YûLW UôÀ(F)aô YûLW Uô Do³Xj ©(B)¶.
Y@îÕ ©(B)(d)L ªu `o¬aô Y`o¬ Uô À(F)aô Y`o¬ Uô Do³Xj ©(B)¶
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! B§p Ds[ SuûUûVÙm, FkR SuûUdLôL BÕ @àlTlThPúRô @kR SuûUûVÙm
Du²Pm úYiÓ¡ú\u. BRu ¾eûL ®hÓm, FkRj ¾eûLd ùLôiÓ YÚYRtLôL BÕ
@àlTlThPúRô @kRj ¾eûL ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1496
TVQj§u úTôÕ
S©Ls SôVLm (^p) @YoLs TVQj§tLôL RUÕ YôL]j§p F± @UokRÕm êuß RPûY
@pXôaý @dT(B)o # @pXôaý @dT(B)o #
@pXôaý @dT(B)o
F]d áßYôoLs. ©u]o
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻥﺎ
َ
ﻟﺍ

ﺬِ ﺳ ﻱ َ ﺨ


َ

َ
ﻨ َ ﻫ ﺎ َ ﺬ
َ
ﻭ ﺍ َ ﻣَ ﻛ ﺎ
ُ
ﻨﱠ ﻟ ﺎ
َ

ُ
ﻣ ُ ﻘ
ْ

ِ
ﻧ ِ ﻦﻴ
َ
ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

َ
ﺭ ﻰ َ ﺑ ﱢ ﻨ َ ﻟ ﺎ
َ
ﻤُ ﻨْ ﻘ
َ
ﻠ ِ ﺒ
ُ
ﻥﻮ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﻧ ﺎ
َ

ْ

َ

ُ

َ
ﻓ ِ ﺳ ﻲ َ ﻔ
َ

ِ

َ
ﻫ ﺎ َ ﺬ
َ
ﻟﺍ ﺍ
ْ

ِ


ﻭ َ ﺘﻟﺍ ﱠ ﻘ
ْ
ﻮَ ﻭ ﻯ َ ﻣِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻤَ ﻞ
ِ
ﻣ َ ﺗ ﺎ
َ

ْ
ﺿ
َ
ﻠﻟﺍ ﻰ

ﻬُ ﻢﱠ
ﻫَ ﻮﱢ ﻥ
ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺳ ﺎ َ ﻔ
َ

َ

َ
ﻫ ﺎ َ ﺬ
َ
ﻭ ﺍ َ ﻃﺍ
ْ

ِ
ﻋ َ ﻨﱠ ﺑ ﺎ ُ ﻌْ ﺪَ ﻩُ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﺣﺎ ِ ﺐُ ﻓ ِ ﺴﻟﺍ ﻲ


َ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ
ﻠ ِ ﻔﻴ
َ

ُ
ﻓ ِ ﻷﺍ ﻲ
ْ َ
ﻫْ ﻞ
ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻭ َ ﻋْ ﺜ
َ
ﺀﺎ ِ ﺴﻟﺍ


َ

ِ
ﻭ َ ﻛ
َ
ﺑﺂ َ ﺔِ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻨْ ﻈ
َ

ِ
ﻭَ ﺳُ ﺀﻮ ِ ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻨْ ﻘ
َ

َ

ِ
ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ
ﻤَ ﻝﺎ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﻫْ ﻞ
ِ

^ýl(B)aô]pX¾ ^dLW X]ô aôRô YUô Ïu]ô Xaý Ød¬Éu. YBu]ô BXô Wl©(B)]ô
XØuL-éu. @pXô aýmU Bu]ô Sv@Û(d)L À(F) ^T(F)¬]ô aôRô @p©(B)oW YjRdYô
Yª]p @U- Uô(j)Ro[ô. @pXôaýmU aq®u @ûX]ô ^T(F)W]ô aôRô Yj® @u]ô
×(B)KRaý, @pXôaýmU @u(j)Rv ^ô¶×(B) ©(F)v^T(F)¬ Yp LÄT(F)(j)Õ ©(F)p @y-
@pXô aýmU BuÉ @îÕ ©(d)L ªu YK^ô«v ^T(F)¬ YLôT (B)§p Uu[¬ Y^ý«p
ØuLX©(B) ©(F)p Uô- Yp @y-
F]d áßYôoLs.
BRu ùTôÚs :
@pXôy ªLl ùT¬VYu. FeLÞdÏ BûR YNlTÓj§j RkRYu çVYu. SôeLs BRu úUp
Nd§ ùTt\YoL[ôL BÚdL®pûX. úUÛm SôeLs FeLs Bû\Y²PúU §Úm©f ùNpTYoLs.
Bû\Yô! FeL°u BkRl TVQj§p SuûUûVÙm, Bû\VfNjûRÙm, ¿ ùTôÚk§d ùLôs¡u\
SpX\jûRÙm Du²Pm úYiÓ¡ú\ôm. Bû\Yô! FeL°u BkRl TVQjûR FeLÞdÏ
F°RôdÏ! BRu ùRôûXûY FeLÞdÏf Ïû\jÕ ®Ó! Bû\Yô! ¿úV TVQj§p úRôZ]ôL
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (4 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
BÚd¡\ôn. FeLs ÏÓmTjûR ¿úV Lôd¡\ôn. Bû\Yô! BlTVQj§u £WUj§-ÚkÕm,
úUôNUô] úRôt\j§-ÚkÕm ùNpYj§Ûm ÏÓmTj§Ûm ¾V ®û[ÜLs GtTÓY§-ÚkÕm
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 2392
TVQj§-ÚkÕ §Úm×m úTôÕ
úUtLiP @úR ÕAûY JR úYiÓm. @ûRj ùRôPokÕ
ﻳﺁ
ِ

ُ
ﻥﻮ
َ

َ
ﺋﺎ ِ ﺒ
ُ
ﻥﻮ
َ
ﻋ َ ﺑﺎ
ِ

ُ
ﻥﻭ
َ
ﻟ ِ ﺮ
َ
ﺑ ﱢ ﻨ َ ﺣ ﺎ َ ﻣﺎ ِ ﺪ
ُ
ﻥﻭ
َ

A«é(B)] Rô«é(B)] A©(B)ç] -Wl©(B)]ô aôªçu.
BRu ùTôÚs :
FeLs Bû\Yû] YQe¡VYoL[ôLÜm, ×LrkRYo L[ôLÜm Uu²l×d úLhTYoL[ôLÜm
§Úmסú\ôm.
ARôWm: Øv-m 2392
ùY°ë¬p ReÏm úTôÕ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻠ ِ ﻤَ ﺕﺎ ِ ﷲﺍ

ِ ﺘﻟﺍ ﱠ ﻣﺎ ﱠ ﺕﺎ ِ ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ


ﻣ َ ﺧ ﺎ
َ

َ

َ

@îÕ ©(B) (d)L-Uô§pXô¶j RmUôj§ ªu `o¬ Uô LXd
BRu ùTôÚs :
ØÝûUVô] @pXôy®u YôojûRLû[d ùLôiÓ @Yu TûPjR @û]j§u ¾eûL ®hÓm
@Y²PúU TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4881, 4882
©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ
DiTRtÏ @àU§dLlThP ©Wô¦Lû[ @ßdÏm úTôÕ

ِ

ْ

ِ
ﷲﺍ

ِ ﻭ َ ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ْ

َ

ُ
©(B)vªpXô¶ @pXôaý @dT(B)o
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. @pXôy ªLl ùT¬VYu.
Fuß á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 5565, 7399
U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLhÏm úTôÕm U¡rf£ûV @àT®dÏm úTôÕm
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (5 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
U¡rf£Vô] @àTYm SUdÏd ¡ûPjRôp @pXÕ U¡rf£Vô] ùNn§ûVd úLs®lThPôp
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ْ

َ

@pXôaý @dT(B)o
@pXôy ªLl ùT¬VYu F]d á\ úYiÓm.

ARôWm: ×Lô¬ 3348, 4741
http://www.onlinepj.com/book/Dua_4.htm (6 of 6)09-08-2007 7:51:21 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-5


úUh¥p Gßm úTôÕ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

ْ

َ

©(B)vªpXô¶ @pXôaý @dT(B)o
BRu ùTôÚs :
@pXôy®u ùTVWôp. @pXôy ªLl ùT¬VYu.
Fuß á\ úYiÓm.
ARôWm: ×Lô¬ 2993, 2994
¸úZ B\eÏm úTôÕ
DVWUô] BPj§-ÚkÕ, Uô¥«-ÚkÕ ¸úZ B\eÏm úTôÕ
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻥﺎ
َ
ﷲﺍ

ِ
^ýl(B)aô]pXôy
@pXôy çVYu.
F]d á\ úYiÓm.

ARôWm: ×Lô¬ 2993, 2994
CÓTPl úTôÏm Lô¬Vm SpXRô ùLhPRô FuTûR @±V
IÚ Lô¬VjûRf ùNnVXôUô úYiPôUô Fu\ ÏZlTm GtThPôp LPûU«pXôR BWiÓ
Wd@jLs S©p ùRôÝÕ ®hÓ ©uYÚm ÕAûY JR úYiÓm. @qYôß J§]ôp @dLô¬Vm
SpXRôL BÚkRôp @§p @pXôy SmûU CÓTÓjÕYôu. @Õ ùLhPRôL BÚkRôp @§-ÚkÕ
SmûUd LôlTôt± ®ÓYôu.
ARôWm: ×Lô¬ 1166, 6382, 7390
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ

ْ
ﺘ َ ﺨِ ﺮﻴ
ُ

َ

ِ
ﻌِ ﻠ
ْ
ﻤِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﺘ َ ﻘ
ْ
ﺪِ ﺭُ ﻙ
َ

ِ

ُ
ﺪْ ﺭَ ﺗ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ

ُ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻓ
َ

ْ
ﻠ ِ ﻚ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ

َ

َِ

َ

ْ
ﺪِ ﺭُ ﻭ َ ﻻ
َ

َ

ْ
ﺪِ ﺭُ ﻭ َ ﺗ
َ

ْ

َ
ﻢُ ﻭ َ ﻻ
َ

َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻢُ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻋ َ ﻼ

ﻡُ ﻟﺍ
ْ

ُ

ُ
ﺏﻮ
ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ

ْ

ُ
ﻨْ ﺖ
َ

َ

ْ

َ
ﻢُ ﺃ
َ


ﻫ َ ﺬ
َ
ﻷﺍ ﺍ
ْ َ

ْ

َ

َ

ْ

ٌ
ﻟ ِ ﻓ ﻲ ِ ﺩ ﻲ ِ ﻨﻳ ِ ﻭ ﻲ َ ﻣَ ﻌَ ﺷﺎ ِ ﻭ ﻲ َ ﻋَ ﻗﺎ ِ ﺒ
َ
ﺔِ ﺃ
َ

ْ

ِ
ﺃ ﻱ
َ
ﻭْ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ
ﻋ َ ﺟﺎ
ِ

ِ

َ

ْ

ِ
ﻭ ﻱ َ ﺟﺁ
ِ
ﻠ ِ ﻪِ ﻓ
َ
ﻗﺎ
ْ
ﺪُ ﺭْ ﻩُ ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﻳ َ ﺴ


ْ
ﻩُ ﻟ ِ ﺛ ﻲ
ُ
ﻢﱠ ﺑ َ ﺭﺎ
ِ

ْ
ﻟ ِ ﻓ ﻲ ِ ﻪﻴ ِ ﻭ َ ﺇ
ِ

ْ

ُ
ﻨْ ﺖ
َ
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (1 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com

َ

ْ

َ
ﻢُ ﺃ
َ


ﻫ َ ﺬ
َ
ﻷﺍ ﺍ
ْ َ

ْ

َ

َ


ﻟ ِ ﻓ ﻲ ِ ﺩ ﻲ ِ ﻨﻳ ِ ﻭ ﻲ َ ﻣَ ﻌَ ﺷﺎ ِ ﻭ ﻲ َ ﻋَ ﻗﺎ ِ ﺒ
َ
ﺔِ ﺃ
َ

ْ

ِ
ﺃ ﻱ
َ
ﻭْ ﻗ
َ
ﻝﺎ
َ
ﻓ ِ ﻋ ﻲ َ ﺟﺎ
ِ

ِ

َ

ْ

ِ
ﻭ ﻱ َ ﺟﺁ
ِ
ﻠ ِ ﻪِ ﻓ
َ
ﺻﺎ ْ ﺮ
ِ

ْ
ﻪُ ﻋ َ ﻨ ﱢ ﻭ ﻲ َ ﺻﺍ ْ ﺮ
ِ

ْ
ﻨ ِ ﻋ ﻲ َ ﻨْ ﻪُ ﻭ َ ﻗﺍ
ْ
ﺪُ ﺭْ ﻟ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ

ْ

َ
ﺣ َ ﻴ
ْ

ُ

َ
ﻥﺎ
َ

ُ
ﻢﱠ ﺃ
َ
ﺭْ ﺿِ ﻨ ِ ﻲ
@pXôaýmU BuÉ @vR¸Ú(d)L ©(B)Bpª(d)L, Y @vRd§dÚ(d)L ©(B)ÏjW§(d)L Y
@v@Û(d)L ªu T(F)s-(d)Lp @Çm. T(F)Bu](d)L Rd§Ú YXô @d§Ú Y RKXØ YXô
@KXØ Y @uR @pXôØp Ïël(B) @pXôaýmU Bu Ïu(j)R RKXØ @u] aôRp @mW
ûLÚu Ä À(F) ¾É Y UAÌ Y A(d)¡T(B)(j)§ @mà Y A´-¶ T(F)dÕoaý Ä YVv³o
aý Ä, ^ýmU Tô(B)¬d Ä À(F)¶ YBu Ïu(j)R RKXØ @u] aôRp @mW `oÚu Ä À(F)
¾É, YUAÌ YA(d)¡T(B)(j)§ @m à Y A´-¶ T(F)v¬l(F)aý @uÉ Yv¬l(F)É
@uaý YdÕo -Vp ûLW ûa^ý Lô] ^ýmU @o°É
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿ @±k§ÚlTRôp FÕ SpXúRô @ûR Du²Pm úRÓ¡ú\u. D]dÏ At\p Ds[Rôp
F]dÏ Nd§ûVd úLh¡ú\u. D]Õ ULjRô] @Úû[ Du²Pm úYiÓ¡ú\u. ¿ Rôu Nd§
ùTt±Úd¡\ôn. Sôu Nd§ ùT\®pûX. ¿ Rôu @±k§Úd¡\ôn. Sôu @±V UôhúPu. ¿ Rôu
Uû\Yô]Ytû\Ùm @±TYu.
Bû\Yô! BkRd Lô¬Vm F]Õ UôodLj§tÏm, F]Õ YôrdûLdÏm, F]Õ BmûUdÏm, UßûUdÏm
SpXÕ Fuß ¿ LÚ§]ôp BûRf ùNnV F]dÏ Y-ûUûVj Rô! úUÛm BûR F]dÏ F°RôdÏ!
©u]o B§p TWLj (×XàdÏ FhPôR úTWÚs) ùNn!
BkRd Lô¬Vm F]Õ UôodLj§tÏm, F]Õ YôrdûLdÏm, F]Õ BmûUdÏm, F]Õ UßûUdÏm
ùLhPÕ Fuß ¿ LÚ§]ôp Fuû] ®hÓ BkRd Lô¬VjûRj §Úl© ®Ó YôVôL! BkRd
Lô¬VjûR ®hÓm Fuû]j §Úl© ®ÓYôVôL. FeúL BÚkRôÛm F]dÏ SuûU ùNnÙm
At\ûXj RÚYôVôL! ©u]o Fuû]j §Úl§VûPVf ùNnYôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 1166, 6382, 7390
ÕmUp YkRôp
ÕmUp YkRôp ÕmªV ©u
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ
@pamÕ -pXôy
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
FpXôl ×LÝm @pXôyÜdúL.
@pamÕ-pXôy F] ÕmªVYo áßYûRd úLhPYo
ﻳ َ ﺮ
ْ
ﺣَ ﻤُ ﻚ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

VoaØ(d)LpXôy
F]d á\ úYiÓm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (2 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
@pXôy D]dÏ @Ús ׬Yô]ôL!
BûRd úLhPÕm ÕmªVYo
ﻳ َ ﻬْ ﺪِ ﻜﻳ
ُ
ﻢُ ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﻳُ ﺼْ ﻠ ِ ﺢُ ﺑ َ ﻟﺎ
َ

ُ
ﻢْ
Vy¾(d)ÏØpXôaý YÙv-aý Tô(B)X(d)Ïm
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
@pXôy DeLÞdÏ @Ús ׬Yô]ôL! DeLs Lô¬VjûRf ºWôdÏYô]ôL!
ARôWm: ×Lô¬ 6224
B\kRYÚdLôLf ùNnÙm ÕA
B\kRY¬u BpXm ùNu\ôp ©uYÚm ÕAûY ùNnV úYiÓm. ................ BhP BPj§p
B\kRY¬u ùTVûWf úNojÕd ùLôs[ úYiÓm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻝ ِ ﻭ ---- َ ﺭﺍ ْ ﻓ
َ
ﻊْ ﺩ َ ﺭَ ﺟَ ﺘ َ ﻪُ ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ
ﻬْ ﺪِ ﻳ ﱢ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﺧﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻪُ ﻓ ِ ﻋ ﻲ َ ﻘِ ﺒ
ِ
ﻪِ ﻓ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ
ﺑﺎ
ِ

ِ
ﻦﻳ َ ﻭ َ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻟ
َ
ﻪُ ﻳ َ ﺭ ﺎ َ ﺏﱠ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻟﺎ
َ
ﻤِ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﻓﺍ
ْ

َ

ْ

َ
ﻪُ ﻓ ِ ﻗ ﻲ
َ

ْ

ِ
ﻩِ ﻭ َ ﻧ
َ


ﺭْ ﻟ
َ
ﻪُ ﻓ ِ ﻪﻴ ِ

@pXôaýmUd©(F)o - ................... YoT(F)K RW_(j)Raý ©(F)p Uy§nÂ] YKdÛl(F) aý À(F)
@¡©(B)¶ ©(F)p Lô©Ãu Yd©(F)o X]ô YXaý VôWlT(B)p AXÁu Yl(F)^y Xaý À(F)
Ll(B)¬¶ YSq®o Xaý À(F)¶.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ..................... Uu²lTôVôL! úSoY¯ ùTt\YoLÞPu úNokÕ BYWÕ RϧûV DVojÕYôVôL!
BYo ®hÓf ùNu\YoLÞdÏ ¿ ùTôßlTô[]ôYôVôL! @¡Xj§u @§T§úV! BYûWÙm,
FeLû[Ùm Uu²lTôVôL! BYWÕ UiQû\ûV ®NôXUôdÏYôVôL! @§p BYÚdÏ I°ûV
GtTÓjÕYôVôL!
ARôWm: Øv-m 1528
_]ô^ô ùRôÝûL«p B\kRYÚdLôL JÕm ÕA
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻪُ ﻭ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤ
ْ
ﻪُ ﻭ َ ﻋَ ﻓﺎ ِ ﻪِ ﻭ َ ﻋﺍ ْ ﻒ
ُ
ﻋ َ ﻨْ ﻪُ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

ِ
ﻡْ ﻧ
ُ
ﺰُ ﻟ
َ
ﻪُ ﻭ َ ﻭَ ﺳ

ﻊْ ﻣ ُ ﺪْ ﺧ
َ

َ
ﻪُ ﻭ َ ﻏﺍ
ْ
ﺴِ ﻠ
ْ
ﻪُ ﺑ
ِ
ﻟﺎ
ْ

َ
ﺀﺎ ِ ﻭ َ ﺜﻟﺍ


ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﺩِ ﻭ َ ﻧ
َ


ﻪِ ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﻳﺎ َ ﻛ ﺎ
َ

َ
ﻧ ﺎ
َْ

َ
ﺜﻟﺍ


ْ
ﺏَ ﻷﺍ
ْ َ
ﺑ ْ ﻴ
َ

َ
ﻣ ِ ﻦْ
ﺪﻟﺍ ﱠ ﻧ
َ

ِ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﺑ ْ ﺪِ ﻟ
ْ
ﻪُ ﺩ َ ﺭﺍ ً ﺧ ﺍ
َ

ْ

ً
ﻣ ﺍ ِ ﻦْ ﺩ َ ﺭﺍ
ِ
ﻩِ ﻭ َ ﺃ
َ
ﻫْ ﻼ
ً

َ

ْ

ً
ﻣ ﺍ ِ ﻦْ ﺃ
َ
ﻫْ ﻠ ِ ﻪِ ﻭ َ ﺯ
َ
ﻭْ ﺟً ﺧ ﺎ
َ

ْ

ً
ﻣ ﺍ ِ ﻦْ ﺯ
َ
ﻭْ ﺟ
ِ
ﻪِ ﻭ َ ﺃ
َ
ﺩْ ﺧِ ﻠ
ْ
ﻪُ ﻟﺍ
ْ
ﺠَ ﻨﱠ ﺔ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋِ ﺬ
ْ
ﻩُ ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ِ

َ
ﻭْ ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ِ
ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ
ِ

@pXôaýmU©(F)o Xaý Yoamaý YA©(F)¶ Y×(F) @uaý Y@d¬m Ö^ýXaý
YYv³K ØjLXaý Yd³paý ©(B)pUô« Yv^p´ YpT(B)W§ YSd¡¶ ª]p LRôVô LUô
SdûLjRv ^qT(B)p @l(B)V[ ª]j R]³ Y @l(B)§paý RôWu ûLWu ªu Rô¬¶
Y@yXu ûLWu ªu @y-¶ Y^q_u ûLWu ªu ^q´¶ Y @j¶paýp _u](j)R
Y@«jaý ªu @Rô©(B)p Ll(B)¬
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (3 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! BYûW Uu²lTôVôL! BYÚdÏ @Ús ׬YôVôL! BYWÕ RYßLû[
@Xh£VlTÓjÕYôVôL! BYo ReϪPjûR U§l× ªdLRôL AdÏYôVôL! BYo ÖûZÙm BPjûR
®NôXUôdÏYôVôL! BYûWj Ri½WôÛm, T²d Lh¥VôÛm, AXeLh¥VôÛm LÝÜYôVôL!
ùYiûUVô] AûPûV @Ýd¡-ÚkÕ ÑjRm ùNnYûRl úTôp BYûW Ït\j§-ÚkÕ ÑjRm
ùNnYôVôL! Be¡ÚdÏm ÅhûP ®Pf £\kR ÅhûPÙm, Be¡ÚdÏm ÏÓmTjûR ®Pf £\kR
ÏÓmTjûRÙm, Be¡ÚkR YôrdûLj ÕûQûV ®P £\kR ÕûQûVÙm BYÚdÏ YZeÏYôVôL!
BYûW Ll¬u úYRû]«-ÚkÕ LôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1600
LlÚLû[ ³VôWj ùNnÙm úTôÕ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

ُ
ﻢْ ﺩ َ ﺭﺍ َ ﻗ
َ
ﻮْ ﻡ
ٍ
ﻣ ُ ﺆ
ْ
ﻣِ ﻨ ِ ﻦﻴ
َ
ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺀﺎ َ ﷲﺍ
ﱠُ

ِ

ُ
ﻢْ ﻻ
َ
ﺣِ ﻘ
ُ
ﻥﻮ
َ

@v^XôØ @ûX(d)Ïm RôWLqªu êªÉu YBu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)Ïm Xô¶(d)áu.
BRu ùTôÚs :
Bû\ Sm©dûLÙs[ NØRôVúU! DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm
DeLÞPu úNWd á¥VYoLú[.
ARôWm: Øv-m 367
@pXÕ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

ُ
ﻢْ ﺩ َ ﺭﺍ َ ﻗ
َ
ﻮْ ﻡ
ٍ
ﻣ ُ ﺆ
ْ
ﻣِ ﻨ ِ ﻦﻴ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ

َ
ﻛﺎ
ُ
ﻢْ ﻣ َ ﺗ ﺎ
ُ
ﻋﻮ َ ﺪ
ُ
ﻥﻭ
َ

َ
ﺪً ﻣ ﺍ ُ ﺆ
َ
ﺟﱠ ﻠ
ُ
ﻥﻮ
َ
ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺀﺎ َ ﷲﺍ
ﱠُ

ِ

ُ
ﻢْ ﻻ
َ
ﺣِ ﻘ
ُ
ﻥﻮ
َ

@v^XôØ @ûX(d)Ïm RôW Lqªu êªÉu Y@Rô(d)Ïm Uô ç@ç] LRu Ø@w_í] Y
Bu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)Ïm Xô¶(d)áu.
ARôWm: Øv-m 1618
@pXÕ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ
ﺃ ﻰ
َ
ﻫْ ﻞ
ِ
ﺪﻟﺍ ﱢ ﻳ َ ﺭﺎ
ِ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻣِ ﻨ ِ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻠ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﻳ َ ﺮ
ْ
ﺣَ ﻢُ ﷲﺍ
ﱠُ
ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﺘ َ ﻘ
ْ
ﺪِ ﻣِ ﻦﻴ َ ﻣ ِ ﻨﱠ ﻭ ﺎ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﺘ َ ﺄ
ْ
ﺧِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ َ ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺀﺎ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

ِ

ُ

ْ

َ

َ
ﺣِ ﻘ
ُ
ﻥﻮ
َ

@v^XôØ @Xô @y-j §Vô¬ ª]p êªÉu Yp Øv-Áu Y VoaØpXôaýp
ØvRd§Á] ªu]ô YpØvRK¡Ãu. Y Bu]ô Bu`ô @pXôaý ©(B)(d)Ïm XXô¶(d)áu.

BRu ùTôÚs :
Øv-mL[ô] êªuL[ô] DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. Smªp Øk§f ùNu\YoLÞdÏm, ©k§
YÚúYôÚdÏm @pXôy @Ús ׬VhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm DeLÞPu úNWd
á¥VYoLú[.
ARôWm: Øv-m 1619
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (4 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com
@pXÕ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

ُ

ْ

َ
ﻫْ ﻞ
َ
ﺪﻟﺍ ﱢ ﻳ َ ﺭﺎ
ِ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻣِ ﻨ ِ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻠ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ ﻭ َ ﺇ
ِ


ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺀﺎ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

َ
ﺣِ ﻘ
ُ
ﻥﻮ
َ

َ

ْ

َ

ُ
ﷲﺍ
ﱠ َ

َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻟ
َ

ُ

ْ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻓﺎ ِ ﻴ
َ

َ

@v^XôØ @ûX(d)Ïm @yXj §Vô¬ ª]p êªÉ] Yp Øv-Á] Y Bu]ô Bu`ô
@pXôaý XXô¶(d)áu. @v@ÛpXôa X]ô YX(d)ÏØp A©(F)V(j)R
BRu ùTôÚs :
Øv-mL[ô], êªuL[ô] DeLs ÁÕ Nôk§ ¨XYhÓm. @pXôy Sô¥]ôp SôeLÞm
DeLÞPu úNWd á¥VYoLú[. FeLÞdÏm DeLÞdÏm SpXûR @pXôy®Pm
úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 1620
BvXôjûR Gt\ÜPu á\ úYi¥VÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ ِ ﻭ ﻲ َ ﻫﺍ ْ ﺪِ ﻧ ِ ﻭ ﻲ َ ﺭﺍ ْ ﺯ
ُ

ْ
ﻨ ِ ﻲ
@pXôaýmU©(F)o Ä, YoamÉ Yy§É, Yo^ýdÉ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fuû] Uu²lTôVôL! F]dÏ @Ús ׬YôVôL! F]dÏ úSoY¯ LôhÓYôVôL! F]dÏf
ùNpYjûR YZeÏYôVôL!
ARôWm: Øv-m 4863, 4864
UQUdLû[ YôrjR
ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

َ

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L
ARôWm: ×Lô¬ 5367, 5155, 6386
@pXÕ
ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ

Tô(B)W(d)LpXôaý @ûX(d)L
ARôWm: ×Lô¬ 6387
@pXÕ
ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

َ
ﻭ َ ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ
ﻭ َ ﺟَ ﻤَ ﻊَ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻨ َ ﻜ
ُ
ﻤَ ﻓ ﺎ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ

ْ

ِ

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L YTô(B)W(d)L @ûX(d)L Y_U@ ûT(B)](d)ÏUô ©(F)p ûLo
ARôWm: §oª¾ 1011
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (5 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com
@pXÕ
ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﷲﺍ
ﱠُ

َ

َ
ﻭ َ ﺑ َ ﺭﺎ َ ﻙ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ
ﻭ َ ﺟَ ﻤَ ﻊَ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻨ َ ﻜ
ُ
ﻤَ ﻓ ﺎ ِ ﺧ ﻲ
َ

ْ

ٍ

Tô(B)W(d)LpXôaý X(d)L YTô(B)W(d)L @ûX(d)L Y_U@ ûT(B)](d)ÏUô À(F) ûL¬u
ARôWm: @éRôîj 1819
Fuß UQUdLû[ YôrjRXôm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_5.htm (6 of 6)09-08-2007 7:51:26 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-6

Dðf ùNnÕ Ø¥jR ©u

َ

ْ
ﻬَ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﻬَ ﺪ
ُ

َ


ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪً ﻋ ﺍ َ ﺒ
ْ

ُ
ﻩُ ﻭ َ ﺭَ ﺳُ ﻟﻮ
ُ

ُ
@xaÕ @pXô«Xôa BpXpXôaý Y@u] ØamURu @l(B)ÕpXô¶ YW^ýÛaý
BRu ùTôÚs :
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX Fußm ØamUÕ (^p) @YoLs
@pXôy®u @¥Vôo Fußm @Y]Õ çRo Fußm DߧVôL Smסú\u.
ARôWm: Øv-m 345
TôeÏ NlRm úLhPôp
TôeÏ ùNôpÛm NlRm úLhPôp Ø@j§u áßYûR SôØm §Úl©d á\ úYiÓm Fuß S©Ls
SôVLm (^p) @YoLs á±]ôoLs.
ARôWm: ×Lô¬ 611
TôeÏ Ø¥kRÜPu
TôeÏ J§ Ø¥kRÜPu S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ÁÕ ^XYôj J§ ®hÓ ©u]o ¸rdLôÔm
ÕAûY JR úYiÓm. (TdLm : 74#76#p ^XYôj BPm ùTtßs[Õ.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺏﱠ ﻫ َ ﺬِ ﻩِ ﺪﻟﺍ ﱠ ﻋْ ﻮَ ﺓِ ﺘﻟﺍ ﱠ ﻣﺎ ﱠ ﺔِ ﻭ َ ﺼﻟﺍ ﱠ ﻼ
َ
ﺓِ ﻟﺍ
ْ

َ
ﺋﺎ ِ ﻤَ ﺔِ ﺕﺁ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪً ﻟﺍ ﺍ
ْ
ﻮَ ﺳِ ﻠﻴ
َ

َ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ
ﻀِ ﻠﻴ
َ

َ
ﻭ َ ﺑﺍ ْ ﻌَ ﺜ
ْ

ُ
ﻣ َ ﻘ
َ
ﻣﺎ ً ﻣ ﺎ َ ﺤْ ﻤُ ﺩﻮ ً ﻟﺍ ﺍ

ﺬِ ﻭ ﻱ َ ﻋَ ﺪْ ﺗ
َ

ُ

@pXôaýmU WlT(B) aô§¶j RKY(j)§j RômU(j)§ Yv^Xô(j)§p Lô«U(j)§ A(j)§
ØamURu @pYÊX(j)R Yp T(F)ÇX(j)R Yl(B)@vaý ULôUu UyêRu @pX¾ Y@jRaý
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! BkR ØÝûUVô] @ûZl©tÏm, ¨ûXVô] ùRôÝûLdÏm ùNôkRdLôWú]! ØamUj
(^p) @YoLÞdÏ (ùNôodLj§u ªL DVokR TR®Vô]) YÊXô Fàm TR®«û]Ùm, £\lûTÙm
YZeÏYôVôL! ¿ @YoLÞdLôL YôdL°jR ×LZlThP BPj§p @YoLû[ FÝl×YôVôL!

ARôWm: ×Lô¬ 614, 4719
ùRôÝûLûVj ÕYd¡V DPu
@pXôaý @dTo Fuß á± ùRôÝûL«p ÖûZkR DPu @pamÕ @j§VôVm JÕYRtÏ
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM
www.onlinepj.com
Øu ¸rd LôÔm ÕAûY JR úYiÓm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺑ َ ﻋﺎ ِ ﺪْ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻨ ِ ﻭ ﻲ َ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻦَ ﺧ
َ

َ
ﻳﺎ َ ﻱﺎ َ ﻛ
َ
ﻤَ ﺑ ﺎ َ ﻋﺎ َ ﺪْ ﺕ
َ
ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻦَ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﺸ
ْ

ِ
ﻕِ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻐ
ْ

ِ

ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻧ
َ


ﻨ ِ ﻣ ﻲ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﻳﺎ َ ﻛ ﺎ
َ
ﻤَ ﻳ ﺎ ُ ﻨ َ ﻘ

ﺜﻟﺍ ﻰ


ْ
ﺏُ ﻷﺍ
ْ َ
ﺑ ْ ﻴ
َ

ُ
ﻣ ِ ﻦْ ﺪﻟﺍ ﱠ ﻧ
َ

ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﺴِ ﻞ
ْ

َ

َ
ﻳﺎ َ ﻱﺎ َ ﺑ
ِ
ﻟﺎ
ْ
ﻤَ ﺀﺎ ِ ﻭ َ ﺜﻟﺍ


ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

َ
ﺩِ
@pXôaýmU Tô(B)«j ûTÉ YûT] LRôVôV LUô Tô(B)@jR ûT(B)]p Ux¬(d)¡ Yp
Ud¬©(B), @pXôaýmU Sd¡É ª]p LRôVô LUô Ù]dLv ^q×(B)p @l(B)VÞ ª]j R]³
@pXôaýmUKd³p KLRôVôV ©(B)pUô« Yv^p´ Yp T(B)W§
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¡Zd¡tÏm, úUt¡tÏm BûPúV Ds[ BûPùY°ûVl úTôp F]dÏm Fu
TôYeLÞdÏm BûPúV BûPùY°ûV GtTÓjÕYôVôL! ùYiûUVô] AûP @Ýd¡-ÚkÕ
ÑjRm ùNnVlTÓYÕ úTôp Fuû]l TôYeL°-ÚkÕ ÑjRm ùNnYôVôL! Bû\Yô! Ri½WôÛm,
T²dLh¥VôÛm, AXeLh¥VôÛm Fu TôYeLû[d LÝÜYôVôL.
ARôWm: ×Lô¬ 744
@pXÕ
ﻭَ ﺟﱠ ﻬْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﺟ
ْ

ِ

َ
ﻟ ِ ﻠ

ﺬِ ﻓ ﻱ
َ

َ

َ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
َ
ﺣ َ ﻨ ِ ﻔﻴ
ً
ﻭ ﺎ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ

َ
ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ

ِ
ﻛِ ﻦﻴ َ ﺇ
ِ


ﺻ َ ﻼ
َ
ﺗ ِ ﻭ ﻲ َ ﻧ
ُ

ُ
ﻜِ ﻭ ﻲ َ ﻣَ ﺤ
ْ

َ
ﻱﺎ َ ﻭ َ ﻣَ ﻤ
َ
ﺗﺎ ِ ﷲ ﻲ ِ

ِ ﺭ َ ﺏﱢ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻟﺎ
َ
ﻤِ ﻦﻴ َ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ
ﻪُ
ﻭَ ﺑ
ِ

َ
ﻟ ِ ﻚ
َ

ُ
ﻣِ ﺮ
ْ

ُ
ﻭ َ ﺃ
َ

َ
ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ
ﻠ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻠ ِ ﻚ
ُ

َ

ِ

َ
ﻪَ ﺇ
َِ

ْ

َ

َ

ْ

َ
ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻭ ﻲ َ ﺃ
َ

َ
ﻋ ﺎ َ ﺒ
ْ
ﺪُ ﻙ
َ

َ

َ

ْ

ُ

َ

ْ
ﺴِ ﻭ ﻲ َ ﻋﺍ ْ ﺘ َ ﺮ
َ

ْ

ُ

ِ

َ

ْ

ِ
ﻓ ﻲ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﺫ ﻲ
ُ

ُ
ﺑﻮ
ِ
ﺟ ﻲ َ ﻤِ ﻌﻴ ً ﺎ

ِ


ﻪُ ﻻ
َ
ﻳ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ
ﺬﻟﺍ


ُ
ﺏﻮ َ ﺇ
َِ

ْ

َ
ﻭ َ ﻫﺍ ْ ﺪِ ﻧ ِ ﻷ ﻲ ِ
َ

ْ

َ

ِ
ﻷﺍ
ْ َ

ْ

َ

ِ

َ
ﻳ َ ﻬْ ﺪِ ﻷ ﻱ ِ
َ

ْ

َ
ﻨ ِ ﻬَ ﺇ ﺎ
َِ

ْ

َ
ﻭ َ ﺻﺍ ْ ﺮ
ِ

ْ
ﻋ َ ﻨ ﱢ ﺳ ﻲ
ََ
ﻬَ ﻻ ﺎ
َ
ﻳ َ ﺼْ ﺮ
ِ

ُ
ﻋ َ ﻨ ﱢ ﺳ ﻲ
ََ
ﻬَ ﺇ ﺎ
َِ

ْ

َ

َْ

َ
ﻭَ ﺳ
َ

ْ
ﺪَ ﻳ ْ ﻚ
َ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ُ

ُ


ﻪُ ﻓ ِ ﻳ ﻲ َ ﺪَ ﻳ ْ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺸﻟﺍ
َ

ْ

َ

ِ

َ

ْ

َ

َ

َ
ﺑ ﺎ
ِ

َ
ﻭ َ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ

َ

َ
ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ
ﻭ َ ﺗ
َ
ﻌَ ﻟﺎ
َ

ْ

َ

َ

ْ
ﺘ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ُ
ﺏﻮ ُ ﺇ
ِ

َ

ْ

َ

Yw_y(j)Õ Yw¶V -pX¾ T(F)(j)RWv ^UôYôj§ Yp @o[ aÉT(F)u YUô @] ª]p
Øx¬¸u. Bu] ^Xô(j)¾, YÖ^ý(d)¸ YUyVôV YUUô(j)¾ -pXô¶ Wl©(B)p AXÁu.
XôxÃ(d)L Xaý Y©(B)Rô-(d)L Dªo(j)Õ Y@] ª]p Øv-Áu. @pXôaýmU @u(j)Rp
U-(d)Ï Xô«Xôa BpXô @u(j)R @u(j)R WlÀ(B) Y@] @l(B)Õ(d)L [XmÕ Sl(F)Ê
YKRWl(F)(j)Õ ©RuÀ(B) T(F)d©(F)oÄ ÕòÀ(B) _Á@u, Bu]aý Xô VKd©(F)Új ÕòT(B)
BpXô @u(j)R Yy§É - @y^²p @dXô(d)¡ XôVy¾ - @y^²aô BpXô @u(j)R
Yv¬Kl @uÉ û^n«@aô Xô Vv¬l(F) @uÉ û^n«@aô BpXô @u(j)R XlûT(B)(d)L
Y^KûR(d)L Yp ûLÚ ÏpÛaý À(F) VûR(d)L Yx`oÚ ûX^ BûX(d)L @] ©(B)(d)L
YBûX(d)L RTô(B)WdR YRAûX(j)R @vRKd©(F)Ú(d)L Y@ç×(B) BûX(d)L.
BRu ùTôÚs :
Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYû] úSôd¡ Fu ØLjûRj §Úl© ®húPu. ùLôsûL«p
Dߧ ùLôiPY]ôLÜm, BûQ Lt©dLôRY]ôLÜm BÚd¡ú\u. F]Õ ùRôÝûL, F]Õ
YQdLeLs, F]Õ YôrÜ, F]Õ UWQm @û]jÕm @¡Xj§u @§T§Vô¡V @pXôyÜdúL.
@YàdÏ ¨LWô]Yu BpûX. BqYôú\ Sôu LhPû[«PlThÓsú[u. Sôu LhÓlThÓ
SPlTYoL°p IÚYu. Bû\Yô! ¿úV @WNu. Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
¿úV Fu @§T§. Sôu D]Õ @¥ûU. F]dúL Sôu @¿§ BûZjÕ ®húPu. Fu Ït\jûR
Il×d ùLôiúPu. F]úY Fu TôYeLs @û]jûRÙm Uu²jÕ ®Ó! Duû]j R®W VôÚm
TôYeLû[ Uu²dLúYô, @Z¡V ÏQeL°u Tôp Y¯LôhPúYô Ø¥VôÕ. ùLhP ÏQeLû[
Fuû] ®hÓm @Lt± ®Ó! Duû]j R®W VôÚm @Rû] @Lt\ Ø¥VôÕ. BúRô YkÕ
®húPu. SuûULs @û]jÕm Du ûLYNúU Ds[Õ. ¾ûULs Duû]f úNWôÕ. Sôu
Duû]d ùLôiúP DR® úRÓ¡ú\u. Du][®p §Úmסú\u. ¿ Tôd¡Vm ªdLYu.
DVokRYu. Du²Pm Uu²l×d úLhÓ Du][®p §Úmסú\u.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM
www.onlinepj.com
ARôWm: Øv-m 1290
Úá®p JR úYi¥VÕ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻟ
َ

َ
ﺭ َ ﻛ
َ

ْ

ُ
ﻭ َ ﺑ
ِ

َ
ﻣﺁ َ ﻨْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

َ

َ

ْ

َ

ْ

ُ

َ

َ
ﻊَ ﻟ
َ

َ

َ

ْ
ﻌِ ﻭ ﻲ َ ﺑ َ ﺼَ ﺮ
ِ
ﻭ ﻱ َ ﻣُ ﺨ

ﻭ ﻲ َ ﻋَ ﻈ
ْ
ﻤِ ﻭ ﻲ َ ﻋَ ﺼَ ﺒ
ِ

@pXôaýmU X(d)L W(d)LK(j)Õ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ YX(d)L @vXm(j)Õ L`@ X(d)L ^mÂ
Y T(B)^Ã, Y Ød¸ Y @sÁ Y @^À(B)
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]dLôL Sôu ÚáÜ ùNn¡ú\u. Duû] Sm©ú]u. D]dÏd LhÓlThúPu. F]Õ
ùN®Ùm, TôoûYÙm, Uwû_Ùm, Fu FÛm×m, Fu SWm×m D]dúL T¦kR].
ARôWm: Øv-m 1290
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺑ
ِ
ﺤَ ﻤْ ﺪِ ﻙ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻲ
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlT(B)]ô Y©(B)am§(d)L @pXôaýmU©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fu F_Uôú] ¿ çVYu. Duû]l ×Lr¡ú\u. Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó.
ARôWm: ×Lô¬ 794, 817, 4293, 4698, 4697
Úá®p Utù\ôÚ ÕA
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻥﺎ
َ
ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻲ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ
BRu ùTôÚs :
ULjRô] Fu Bû\Yu çVYu.
ARôWm: @yUj 3334
Úá®-ÚkÕ FÝkR ©u
ﺳَ ﻤِ ﻊَ ﷲﺍ
ﱠُ
ﻟ ِ ﻤَ ﻦْ ﺣ َ ﻤِ ﺪَ ﻩُ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻟ ﺎ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻣ ِ ﻞ
ْ
ﺀُ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻣِ ﻞ
ْ
ﺀُ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﻣِ ﻞ
ْ
ﺀُ ﻣ َ ﺷ ﺎ ِ ﺌ
ْ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺷ
َ

ْ
ﺀٍ ﺑ َ ﻌْ ﺪ
ُ

@pXôaýmU WlT(B)]ô X(d)Lp amÕ ªp@v ^UôYô(j)§ Yªp@p @o° Yªp@
UôûT(B)]aýUô Yªp@ UôµK(j)R ªu û`«u T(B)KÕ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! Yô]eLÞm éªÙm @q®WiÓdÏm BûPlThPûYLÞm, úUÛm ¿
FûR SôÓ¡\ôúVô @Õ ¨Wm×m @[ÜdÏ D]dúL ×LZû]jÕm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM
www.onlinepj.com
Úá®-ÚkÕ FÝkR ©u Utù\ôÚ ÕA
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻟ ﺎ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ

@pXôaýmU WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 795, 7346
@pXÕ
@pXôaýmU WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 795, 7346
@pXÕ
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻟ ﻭﺎ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 689, 732, 734, 735, 738, 803, 804, 805, 1046, 1066, 1114, 4559
@pXÕ
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻟ ﺎ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
WlT(B)]ô X(d)Lp amÕ
BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV! D]dúL ×LZû]jÕm.
ARôWm: ×Lô¬ 722, 733, 789
@pXÕ
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻟ
َ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﺣ َ ﻤْ ﺪً ﻛ ﺍ
َ
ﺜ ِ ﺮﻴ
ً
ﻃ ﺍ
ًَ
ﻣ ﺎ ُ ﺒ
َ
ﺭﺎ َ ﻛ
ً
ﻓ ﺎ ِ ﻪﻴ ِ
WlT(B)]ô YX(d)Lp amÕ amRu LÊWu Rn«T(B)u ØTô(B)W(d)Lu À(F)¶
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
FeLs @§T§úV! çnûUVô] GWô[Uô], Tôd¡Vm ¨û\kR ×Lr VôÜm D]dúL.
ARôWm: ×Lô¬ 799
^wRô®p JR úYi¥VÕ
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻥﺎ
َ
ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻲ
َ
ﻷﺍ
ْ َ
ﻋْ ﻠ
َ

Ñl(B)aô] Wl©(B)Vp @KXô
ARôWm: @yUj 3334
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﺫ ﻲ
َ

ْ

ِ
ﻛ ﻲ
ُُ
ﺩ ِ ﻗ


ُ
ﻭ َ ﺟ
ُِ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻭﱠ ﻟ
َ

ُ
ﻭ َ ﺧﺁ ِ ﺮ
َ
ﻩُ ﻭ َ ﻋَ ﻼ
َ
ﻧ ِ ﻴ
َ
ﺘ َ ﻪ
ُ
ﻭ َ ﺳِ ﺮ

ﻩُ
@pXôaýmUK©oÄ RuÀ(B) ÏpXôaý §dLaý Y´pXaý Y@qYXaý YA¡Waý
Y@Xô²V(j)Raý Y³oWaý
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fu TôYj§p £±VûRÙm, ùT¬VûRÙm, ØRXôYûRÙm, LûP£Vô]ûRÙm,
T¡WeLUô]ûRÙm, BWL£VUô]ûRÙm Uu²lTôVôL.
ARôWm: Øv-m 745
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
@pXôaýmU X(d)L ^_jÕ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ YX(d)L @vXm(j)Õ ^_R YwÍ -pX¾
LX(d)Laý Y^qYWaý Y`dL ^m@aý YT(B)^Waý RTô(B)W(d)LpXôaý @y^àp
Lô-(d)¸u
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]dLôL ^wRô ùNnúRu. Duû]úV Sm©ú]u. D]dúL LhÓlThúPu. Fu
ØLjûRl TûPjÕ, Y¥YûUjÕ, ùN®l×Xû]Ùm TôoûYl×Xû]Ùm @§p @ûUjR
Bû\YàdúL Fu ØLm T¦kÕ ®hPÕ. @Z¡V Øû\«p TûPdÏm @pXôy Tôd¡Vm
ªdLYu.
ARôWm: Øv-m 1290
http://www.onlinepj.com/book/Dua_6.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:32 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-7


^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

ِ
ﺿ
َ
ﻙﺎ
َ
ﻣ ِ ﻦْ ﺳ
َ

َ
ﻄِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺑ
ِ

ُ
ﻌَ ﻓﺎ
َ
ﺗﺎ ِ ﻚ
َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ ُ ﻘ
ُ
ﺑﻮ َ ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻨْ ﻚ
َ

َ

ُ

ْ
ﺼِ ﺛ ﻲ
َ
ﻨ َ ﺀﺎ
ً
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ
ﺃ ﺎ
َ

ْ
ﻨ َ ﻴ
ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻧ ﻰ
َ

ْ
ﺴِ ﻚ
َ

@pXôaýmU @îÕ ©(B)¬[ô(d)L ªu ^L§(d)L Y ©(B)ØATô(F)(j)§(d)L ªu DáT(B)(j)§(d)L
Y@îÕ ©(B)(d)L ªu(d)L Xô DyÊ ^]ô@u @ûX(d)L @u(j)R LUô @vû](j)R @Xô
Sl(F)³(d)L
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Du §Úl§«u êXm Du @§Úl§ûV ®hÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. D]Õ
Uu²l©u êXm D]Õ RiPû]ûV ®hÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Duû] Fu]ôp
ØÝûUVôLl ×LZ BVXôÕ. ¿ Duû] FqYôß ×LrkÕ ùLôiPôúVô @qYôß BÚd¡\ôn.
ARôWm: Øv-m 751
^wRô®p JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
ﺳُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺑ
ِ
ﺤَ ﻤْ ﺪِ ﻙ
َ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻲ
^ýl(B)aô](d)LpXôaýmU WlT(B)]ô Y©(B)am§(d)L @pXôaýmU©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :
@pXôyúY FeLs Bû\Yô! Duû]l ×Lr¡ú\u. Bû\Yô! Fuû] Uu²jÕ ®Ó.
ARôWm: ×Lô¬ 794, 817, 4293, 4968, 4967
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûP«p
ﺭَ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﺭ ﻲ َ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻲ
Wl©Kd©(F)oÄ Wl©Kd©(F)oÄ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó! Bû\Yô Fuû] Uu²jÕ ®Ó!
ARôWm: BlàUô_ô 887
BWiÓ ^wRôdLÞd¡ûPúV JR úYi¥V Utù\ôÚ ÕA
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM
www.onlinepj.com
ﺭَ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ ِ ﻭ ﻲ َ ﺟﺍ ْ ﺒ
ُ

ْ
ﻧ ِ ﻭ ﻲ َ ﺭﺍ ْ ﺯ
ُ

ْ
ﻨ ِ ﻭ ﻲ َ ﺭﺍ ْ ﻓ
َ
ﻌْ ﻨ ِ ﻲ
Wl©Kd©(F)oÄ YoamÉ Yw×(B)oÉ Yo^ýdÉ, YoT(F)KÉ
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fuû] Uu²lTôVôL! F]dÏ @Ús ׬YôVôL! F]Õ Ïû\Lû[ ¨Yoj§ ùNnYôVôL!
F]dÏ DQY°lTôVôL! Fuû] DVojÕYôVôL!
ARôWm: BlàUô_ô 888
ùRôÝûL BÚl©p JR úYi¥VÕ
ﺘﻟﺍ ﱠ ﺤِ ﻴ

ﺕﺎ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻭ َ ﺼﻟﺍ ﱠ ﻠ
َ
ﻮَ ﺕﺍ
ُ
ﻭ َ ﻄﻟﺍ
َ
ﺕﺎ
ُ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ

َ
ﻳﱡ ﻬَ ﻨﻟﺍ ﺎ ﱠ ﺒ
ِ


ﻭ َ ﺭَ ﺣْ ﻤَ ﺔ
ُ
ﷲﺍ

ِ ﻭ َ ﺑ َ ﺮ
َ

َ
ﺗﺎ
ُ

ُ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻋ ﻰ ِ ﺒ
َ
ﺩﺎ ِ ﷲﺍ

ِ ﺼﻟﺍ ﱠ ﻟﺎ ِ ﺤِ ﻦﻴ
َ

َ

ْ
ﻬَ ﺪ
ُ

َ

ْ

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭَ ﺃ
َ

ْ
ﻬَ ﺪ
ُ

َ


ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪً ﻋ ﺍ َ ﺒ
ْ

ُ
ﻩُ ﻭ َ ﺭَ ﺳُ ﻟﻮ
ُ

ُ

@jR¶Vô(j)Õ -pXô¶ Yv^XYôjÕ YjRn«Tô(B)(j)Õ @v^XôØ @ûX(d)L @nÙau ]©(B)nÙ
YWyU(j)ÕpXô¶ YT(B)WLô(j)Õaý @v^XôØ @ûX]ô Y@Xô BTô(B)§pXô¶v ^ô-Íu
@xaÕ @pXô«Xôa BpXpXôaý Y@xaÕ @u] ØamURu @l(B)Õaý YW^ýÛaý
BRu ùTôÚs :
FpXô®RUô] Lu²VeLÞm, ùRôÝûLLÞm, SpX\eLÞm @pXôyÜdúL D¬V]. S©úV DeLs ÁÕ
Nôk§Ùm, @pXôy®u @ÚÞm, Tôd¡VeLÞm DiPôLhÓm. FeLs ÁÕm @pXôy®u SpX¥VôoLs
ÁÕm Nôk§ DiPôLhÓm. YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. ØamUÕ (^p)
@YoLs @pXôy®u @¥VôÚm çRÚUôYôoLs Fuß DߧVôL Smסú\u.
ARôWm: ×Lô¬-1202
ùRôÝûL«p JÕm ^XYôj
úUtLiP @jR¶Vôj J§V ©u ¸rdLôÔm ^XYôjL°p GúRàm Iuû\ JRXôm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺻ َ ﻞ

ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﻭَ ﺟﺍ
ِ
ﻪِ ﻭ َ ﺫ
ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺘ ِ ﻪِ ﻛ
َ
ﻤَ ﺻ ﺎ َ ﻠ


ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﻭ َ ﺑ َ ﺭﺎ
ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ
ﻭَ ﺟﺍ
ِ
ﻪِ ﻭ َ ﺫ
ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺘ ِ ﻪِ ﻛ
َ
ﻤَ ﺑ ﺎ َ ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﺇ
َِ
ﺣ َ ﻤِ ﺪﻴ ٌ ﻣ َ ﺠ
ِ
ﺪﻴ ٌ
@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@vYô´¶ YÕo¬nV(j)§¶ LUô ^pûX(j)R @Xô
A- Bl(B)WôÍU, YTô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@vYô´¶ YÕo¬nV(j)§¶ LUô Tô(B)WdR
@Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj
ARôWm: ×Lô¬ 3369
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺻ َ ﻞ

ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻛ
َ
ﻤَ ﺻ ﺎ َ ﻠ


ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﺇ ﻰ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﺇ
َِ
ﺣ َ ﻤِ ﺪﻴ
ٌ
ﻣ َ ﺠ
ِ
ﺪﻴ
ٌ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺑ َ ﺭﺎ
ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ

َ
ﻤَ ﺑ ﺎ َ ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﺇ ﻰ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﺇ
َِ
ﺣ َ ﻤِ ﺪﻴ
ٌ
ﻣ َ ﺠ
ِ
ﺪﻴ
ٌ

@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô ^pûX(j)R @Xô
Bl(B)WôÍU, Y@Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj. @pXôaýmU Tô(B)¬d @Xô
ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô Bl(B)WôÍU Y@Xô A-
Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj.
ARôWm: ×Lô¬ 3370
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM
www.onlinepj.com
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺻ َ ﻞ

ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻛ
َ
ﻤَ ﺻ ﺎ َ ﻠ


ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﺇ
َِ
ﺣ َ ﻤِ ﺪﻴ
ٌ
ﻣ َ ﺠ
ِ
ﺪﻴ
ٌ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺑ َ ﺭﺎ
ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻛ
َ
ﻤَ ﺑ ﺎ َ ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ﻝﺁ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﺇ
َِ
ﺣ َ ﻤِ ﺪﻴ
ٌ
ﻣ َ ﺠ
ِ
ﺪﻴ
ٌ

@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô ^pûX(j)R @Xô A-
Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj. @pXôaýmU Tô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@Xô A-
ØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô A- Bl(B)WôÍU Bu](d)L aÁÕu UËj.
ARôWm: ×Lô¬ 4797
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺻ َ ﻞ

ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻋ َ ﺒ
ْ
ﺪِ ﻙ
َ
ﻭ َ ﺭَ ﺳُ ﻟﻮ ِ ﻚ
َ

َ
ﻤَ ﺻ ﺎ َ ﻠ


ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﺇ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ ﻭ َ ﺑ َ ﺭﺎ
ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻣ ﻰ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻭ َ ﻋَ ﻠ
َ
ﻝﺁ ﻰ ِ ﻣ ُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ ﻛ
َ
ﻤَ ﺑ ﺎ َ ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﺇ ﻰ
ِ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﻫﺍ ِ ﻢﻴ َ
@pXôaýmU ^p- @Xô ØamU§u @l(B)§(d)L YW^ý-(d)L LUô ^pûX(j)R @Xô A-
Bl(B)WôÍU YTô(B)¬d @Xô ØamU§u Y@Xô A- ØamU§u LUô Tô(B)WdR @Xô
Bl(B)WôÍm.
ARôWm: ×Lô¬ 4798, 6358
úUtLiP ^XYôjL°u ùTôÚs:
Bû\Yô! BlWôÍm S©«u ÁÕm, @YoL°u ÏÓmTjRôo ÁÕm ¿ @Ús ׬kRÕ úTôp ØamUÕ (^p)
@YoLs ÁÕm @YoL°u ÏÓmTjRôo ÁÕm @Ús ׬YôVôL. ¿ ×LÝdϬVYu. ULjÕYªdLYu.
Bû\Yô BlWôÍm S©dÏm @YoL°u ÏÓmTj§]ÚdÏm ¿ Tôd¡Vm ùNnRÕ úTôp ØamUÕ (^p)
@YoLÞdÏm @YoL°u ÏÓmTj§]ÚdÏm Tôd¡Vm ùNnYôVôL. ¿ ×LÝdϬVYu. ULjÕYªdLYu.
BÚl©p JÕm LûP£ ÕA
@jR¶Vôj, ^XYôj J§V ©u BߧVôL JÕYRtÏ TX ÕAdLû[ S©Ls SôVLm (^p)
@YoLs Ltßj RkÕs[]o. @Yt±p FûR úYiÓUô]ôÛm JRXôm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ِ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻓ ِ ﺘْ ﻨ َ ﺔِ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﺴِ ﺢﻴ
ِ
ﺪﻟﺍ ﱠ ﺟﱠ ﻝﺎ ِ ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻓ ِ ﺘْ ﻨ َ ﺔِ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﺤْ ﻴ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻓِ ﺘْ ﻨ َ ﺔِ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻤَ ﺕﺎ ِ ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ
ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﺄ
ْ

َ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻐ
ْ

َ

ِ

@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)p Ll(B)¬ Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j](j)§p
Uʶj Rw_ôp Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j](j)§p UyVô Y©(F)j](j)§p UUôj. @pXôaýmU
BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p UK^ª Yp UKdWª
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Ll¬u úYRû]ûV ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Rw_ô-u ÏZlTjûR ®hÓm
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. YôÝm úTôÕm, UWQj§u úTôÕm GtTÓm úNôRû]«-ÚkÕ
TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Bû\Yô! TôYjûR ®hÓm LPû] ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 833
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﻇ ﻲ
َ

َ
ﻤْ ﺖ
ُ

َ

ْ
ﺴِ ﻇ ﻲ
ُ

ْ
ﻤً ﻛ ﺎ
َ
ﺜ ِ ﺮﻴ
ً
ﻭ ﺍ َ ﻻ
َ
ﻳ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ
ﺬﻟﺍ


ُ
ﺏﻮ َ ﺇ
َِ

ْ

َ

َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻣ ﻲ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
َ

ً
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ ِ ﻨْ ﺪِ ﻙ
َ
ﻭ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ ِ ﺇ ﻲ
ِ


ﺃ ﻚ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ

َ

ُ
ﺭﻮ ُ ﺮﻟﺍ

ﺣِ ﻢﻴ ُ
@pXôaýmU BuÉ [Xm(j)Õ Sl(F)Ê ÞpUu LÊWu YXô VKd©(F)Új ÕòT(B) BpXô
@u(j)R, T(F)d©(F)oÄ UKd©(F)WRu ªu Bu§(d)L YoamÉ Bu](d)L @u(j)Rp Lé(F)Úo
WÍm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM
www.onlinepj.com
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! F]dúL Sôu @§LUô] @¿§Lû[f ùNnÕ ®húPu. Duû]j R®W VôÚm
TôYeLû[ Uu²dL Ø¥VôÕ. F]úY Du ×\j§-ÚkÕ F]dÏ Uu²l× YZeÏ. F]dÏ @Ús
׬YôVôL. ¿úV Uu²lTYu. ¨LWt\ @u×ûPVYu.
ARôWm: ×Lô¬ 834, 6326, 7388
ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻣ ﻲ َ ﻗ ﺎ
َ
ﺪﱠ ﻣْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َْ

ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ
ﺳْ ﺮ
َ
ﺭْ ﺕ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻨْ ﺖ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ

َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻢُ ﺑ
ِ
ﻪِ ﻣ ِ ﻨﱢ ﺃ ﻲ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻘ
َ
ﺪﱢ ﻡُ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﺆ
َُ

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ
@pXôaýmUKd©(F)oÄ Uô LjRm(j)Õ YUô @dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ YUô
@vWl(F)(j)Õ @u(j)R @KXØ ©(B)¶ ªuÉ @u(j)Rp ØLj§Ø Y @u(j)Rp Ø@d¡Ú
Xô«Xôa BpXô @u(j)R
BRu ùTôÚs :
Sôu Øk§f ùNnRûRÙm, ©k§f ùNnYûRÙm, Sôu BWL£VUôLf ùNnRûRÙm, ùY°lTûPVôLf
ùNnRûRÙm, Sôu YWm× Á± SPkÕ ùLôiPûRÙm, Fu²PªÚkÕ FûR ¿ @±kÕ
ûYjÕs[ôúVô @ûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV ©tTÓjÕTYu. Duû]j
R®W YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
ARôWm: §oª¾ 3343
LPûUVô] ùRôÝûL Ø¥kR ©u

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻭ َ ﺣْ ﺪَ ﻩُ ﻻ
َ

َ

ِ
ﻚﻳ
َ

َ

ُ

َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻟ
َ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮَ ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻻ
َ
ﻣ َ ﻧﺎ ِ ﻊَ ﻟ ِ ﻤَ ﺃ ﺎ
َ
ﻋْ ﻄ
َ

ْ

َ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﻣ ُ ﻌْ ﻄِ ﻲ
َ
ﻟ ِ ﻤَ ﻣ ﺎ َ ﻨ َ ﻌْ ﺖ
َ
ﻭ َ ﻻ
َ
ﻳ َ ﻨْ ﻔ
َ
ﻊُ ﺫ
َ
ﻟﺍ ﺍ
ْ
ﺠَ ﺪﱢ ﻣ ِ ﻨْ ﻚ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﺠَ ﺪﱡ
Xô«Xôa BpXpXôaý YyRaý Xô`Ã(d)L Xaý Xaýp Øp(d)Ï YXaýp amÕ YaY @Xô
Ïp- û`«u L¾o. @pXôaýmU XôUô²@ -Uô @KûR(j)R YXôØK§V -Uô U]K(j)R YXô
VuT(F)Ü Rp_j§ ªu(d)Lp _j
BRu ùTôÚs :
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu R²jRYu. @YàdÏ ¨LWô]Yu BpûX.
@YàdúL @§LôWm. ×LÝm @YàdúL. @Yu @û]jÕl ùTôÚh L°u ÁÕm At\p DûPVYu.
Bû\Yô! ¿ ùLôÓjRûRj RÓlTYu BpûX. ¿ RÓjRûRd ùLôÓlTYu BpûX. ùNpYØûPV FYWÕ
ùNpYØm Du²Pm TV]°dLôÕ.
ARôWm: ×Lô¬ 844, 6330
ùRôÝÕ Ø¥jRÜPu

َ
ﺳْ ﺘ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ
ﷲﺍ
ﱠ َ
@vRKd©(F)ÚpXôy
(@pXôy®Pm Uu²l×j úRÓ¡ú\u) Fuß êuß RPûY á\ úYiÓm. ©u]o
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﻭ َ ﻣِ ﻨْ ﻚ
َ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻡُ ﺗ
َ

َ
ﺭﺎ َ ﻛ
ْ

َ

َ
ﻟﺍ ﺍ
ْ
ﺠَ ﻼ
َ
ﻝِ ﻭ َ ﻹﺍ
ْ
ِ

ْ

َ
ﻡﺍ
ِ
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM
www.onlinepj.com
@pXôaýmU @u(j)Rv ^Xôm YªuLv ^Xôm RTô(B)Wd(j)R Rp _Xô- Yp BdWôm
F]d á\ úYiÓm.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ¿úV Nôk§V°lTYu. Du²PªÚkúR Nôk§ GtTÓm. ULjÕYØm, Li¦VØm
DûPVYú] ¿ Tôd¡VªdLYu.
ARôWm: Øv-m 931
http://www.onlinepj.com/book/Dua_7.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:39 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-8

ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢ


ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ
ﺠُ ﺒ
ْ

ِ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ

َ

ْ

ُ
ﺭَ ﺩﱠ ﺇ
ِ

َ
ﺃ ﻰ
َ

ْ

َ
ﻝِ ﻟﺍ
ْ
ﻌُ ﻤ
ُ

ِ
ﻭ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻓ ِ ﺘْ ﻨ َ ﺔِ ﺪﻟﺍ ﱡ ﻧ
ْ

َ
ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p _ý×(B)² Y@îÕ ©(B)(d)L @u DWjR BXô
@oR-p Dج Y@îÕ ©(B)(d)L ªu ©(F)j]§j ÕuVô Y@îÕ ©(B)(d)L ªu @Rô©(B)p
Ll(B)¬
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! úLôûZjR]jûR ®hÓm Du²Pm Sôu TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Rs[ôR YVÕ YûW
Sôu YôrYûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. BqÜX¡u úNôRû]«-ÚkÕ
Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. UiQû\«u úYRû]«-ÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j
úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 2822

ﺭَ ﺏﱢ ﻗ ِ ﻨ ِ ﻋ ﻲ َ ﺬ
َ
ﺑﺍ َ ﻚ
َ
ﻳ َ ﻮ
ْ
ﻡَ ﺗ
َ

ْ
ﻌَ ﺚ
ُ

َ
ﻭْ ﺗ
َ
ﺠْ ﻤ
َ
ﻊُ ﻋ ِ ﺒ
َ
ﺩﺎ َ ﻙ
َ
Wl©(B) ¡É @RôT(B)(d)L VqU Rl(B)@^ý BTô(B)R(d)L
BRu ùTôÚs :
Fu Bû\Yô! D]Õ @¥VôoLû[ ¿ FÝl×m Sô°p D]Õ úYRû]«-ÚkÕ Fuû]d
LôlTôVôL!
ARôWm: Øv-m 1159
TpúYß NkRolTeL°p S©Ls SôVLm (^p) ùNnR ÕAdLs
Sôm Nk§d¡u\ FpXôl ©Wf£û]Lû[Ùm S©Ls SôVLm (^p) @YoLÞm Nk§jÕs[]o.
@Ytû\f Nk§dÏm úTôÕ @pXôy®Pm @YoLs ©WôojRû] ùNnÕs[]o. @Õ úTôu\
©Wf£û]Lû[ Sôm Nk§dÏm úTôÕ @kRl ©WôojRû]L°p RϧVô]ûRj úRoÜ ùNnVXôm.
@kRl ©WôojRû]L°u RªZôdLjûRd LY²jÕ BûR SôúU Ø¥Ü ùNnÕ ùLôs[Xôm.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻞ
ْ
ﻓ ِ ﻗ ﻲ
َ

ْ

ِ
ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﻓِ ﺑ ﻲ َ ﺼَ ﺮ
ِ
ﻧ ﻱ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﻓِ ﺳ ﻲ
َ

ْ
ﻌِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﻋَ ﻦْ ﻳ َ ﻤِ ﻨﻴ ِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﻋَ ﻦْ ﻳ َ ﺴ
َ
ﺭﺎ
ِ
ﻧ ﻱ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﻓ
َ

ْ
ﻗِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﺗ
َ
ﺤْ ﺘ ِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﺃ
َ
ﻣَ ﻣﺎ ِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﺧ
َ

ْ
ﻔِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﻭ ﺍ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻞ
ْ
ﻟ ِ ﻧ ﻲ
ُ
ﺭﻮ ً ﺍ
@pXôaýmUw@p À(F) LpÀ(B) èWu, YÀ(F) T(B)^à èWu, YÀ(F) ^m èWu, Y@u VÁÉ èWu,
Y@u V^ôÃ èWu YT(F)q¸ èWu Y(j)Ry(j)¾ èWu Y@UôÁ èWu YLpÀ(F) èWu Yw@p Ä èWu.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Fu Ds[j§p I°ûV GtTÓjÕ! F]Õ TôoûY«Ûm, F]Õ ùN®«Ûm, Fu YXÕ ×\Øm,
http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM
www.onlinepj.com
BPÕ ×\Øm, F]dÏ úUúXÙm, F]dÏd ¸úZÙm, F]dÏ Øu ×\Øm, F]dÏl ©u×\Øm I°ûV
GtTÓjÕ! F]dÏ ØÝûUVôL I°ûV GtTÓjÕ!
ARôWm: ×Lô¬ 6316
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺗﺁ ﺎ ِ ﻨ َ ﻓ ﺎ ِ ﺪﻟﺍ ﻲ ﱡ ﻧ
ْ

َ
ﺣ ﺎ َ ﺴ
َ
ﻨ َ ﺔ
ً
ﻭ َ ﻓِ ﻵﺍ ﻲ
ْ
ﺧِ ﺮ
َ
ﺓِ ﺣ َ ﺴ
َ
ﻨ َ ﺔ
ً
ﻭ َ ﻗِ ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ
ِ
@pXôaýmU WlT(B)]ô A(j)§]ô ©(F)jÕuVô a^](j)Ru Y©(F)p A¡W(j)§ a^](j)Ru
Y(d)¡]ô @RôT(B)u]ôo.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! FeLs @§T§úV! BqÜX¡Ûm FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL! UßûU«Ûm
FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL. SW¡u úYRû]«-ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!
ARôWm: ×Lô¬ 4522, 6389
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ
ﻬَ ﻢﱢ ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﺰَ ﻥ
ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺠ
ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺠُ ﺒ
ْ

ِ
ﻭ َ ﺿ
َ

َ

ِ
ﺪﻟﺍ ﱠ ﻳ ْ ﻦ
ِ
ﻭ َ ﻏ
َ

َ

َ
ﺔِ ﺮﻟﺍ

ﺟَ ﻝﺎ ِ
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p amª Yp a^² Yp @w³ Yp L^- Yp
×(B)d- Yp _ý×(B)² Y[[Bj ûR² YLXT(B)(j)§o ¬_ôp
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! ÕdLm, LYûX, TXÅ]m, úNômTp, LgNjR]m, úLôûZjR]m, LPu ÑûU, Ut\YoL°u
@PdÏØû\ A¡V @û]jûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: ×Lô¬ 5425, 6369
ﺭَ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﺧ ﻲ
َ
ﻄِ ﺌﻴ
َ
ﺘ ِ ﻭ ﻲ َ ﺟَ ﻬْ ﻠ ِ ﻭ ﻲ َ ﺇ
ِ

ْ

َ
ﻓﺍ ِ ﻓ ﻲ ِ ﺃ ﻲ
َ

ْ

ِ
ﻛ ﻱ
ُ


ﻪِ ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ

َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻢُ ﺑ
ِ
ﻪِ ﻣ ِ ﻨ ﱢ ﻠﻟﺍ ﻲ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﺧ ﻲ
َ

َ
ﻳﺎ َ ﻱﺎ َ ﻭ َ ﻋَ ﻤ
ْ
ﺪِ ﻭ ﻱ َ ﺟَ ﻬْ ﻠ ِ ﻭ ﻲ َ ﻫَ ﺰْ ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﻛ
َُ
ﻟ ِ ﻚ
َ
ﻋ ِ ﻨْ ﺪِ ﻱ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻣ ﻲ َ ﻗ ﺎ
َ
ﺪﱠ ﻣ
ْ

ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َْ

ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ
ﺭْ ﺕ
ُ
ﻭ َ ﻣَ ﺃ ﺎ
َ
ﻋْ ﻠ
َ
ﻨْ ﺖ
ُ

َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ

ُ

َ
ﺪﱢ ﻡُ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ

ُ

َُ
ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ

Wl©Kd©(F)oÄ L¾@(j)¾ Y_yÄ YBvWôÀ(F) À(F) @mà Ïp-¶ YUô @u(j)R @KXØ
©(B)¶ ªuÉ @pXôaýmUKd©(F)o Ä LRôVôV Y@m¾ Y_yÄ YavÄ YÏpÛ Rô-(d)L
Bu¾ @pXôaýmUKd©(F)oÄ Uô LjRm(j)Õ YUô @dLo(j)Õ YUô @vWo(j)Õ YUô @KXu(j)Õ
@u(j)Rp ØLj§Ø Y @u(j)Rp Ø@d¡Ú Y@u(j)R @Xô Ïp- û`«u L¾o.
BRu ùTôÚs :
Fu Bû\Yô! Fu RYû\Ùm, Fu @±VôûUûVÙm, F]Õ Lô¬VeLs @û]jûRÙm, Sôu YWm×
Á±VûRÙm, Fu²PªÚkÕ GtThPRôL ¿ @±kR @û]jûRÙm Uu²lTôVôL. Bû\Yô! F]Õ
RYßLû[Ùm, úYiÓùUuß ùNnRûRÙm, @±VôûUVôp ùNnRûRÙm, ®û[VôhPôL
ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. Bû\Yô! Sôu Øk§f ùNnRûRÙm, ©k§f ùNnYûRÙm, BWL£VUôLf
ùNnRûRÙm, ùY°lTûPVôLf ùNnRûRÙm Uu²lTôVôL. ¿úV ØtTÓjÕTYu. ¿úV ©tTÓjÕT
Yu. ¿úV @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm At\p Ds[Yu.
ARôWm: ×Lô¬ 6398
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣ ُ ﺼَ ﺮ


َ
ﻟﺍ
ْ

ُ

ُ
ﺏﻮ
ِ
ﺻ َ ﺮ


ْ

ُ

ُ
ﺑﻮ َ ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻃ ﻰ
َ
ﻋﺎ َ ﺘ ِ ﻚ
َ

http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM
www.onlinepj.com
@pXôaýmU Ø^o¬T(F)p Ïí©(B) ^o¬l(F) ÏíT(B)]ô @Xô Rô@(j)§(d)L
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Ds[eLû[j §Úl×TYú]! FeLs Ds[eLû[ D]Õ Y¯Tôh¥u Tôp §Úl×YôVôL.
ARôWm: Øv-m 4798
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ
ﻌِ ﺰﱠ ﺗ ِ ﻚ
َ

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﻀِ ﻠ

ﻨ ِ ﺃ ﻲ
َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻲ

ﻟﺍ

ﺬِ ﻻ ﻱ
َ
ﻳ َ ﻤُ ﺕﻮ
ُ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ِ
ﻦﱡ ﻭ َ ﻹﺍ
ْ
ِ

ْ
ﺲُ ﻳ َ ﻤُ ﺗﻮ
ُ
ﻥﻮ
َ

@pXôaýmU XL @vXm(j)Õ Y©(B)(d)L AUu(j)Õ Y@ûX(d)L RYdLp(j)Õ YBûX(d)L
@]l(B)(j)Õ Y©(B)(d)L Lô^m(j)Õ @pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)Bv^(j)§(d)L Xô«Xôa
BpXô @u(j)R @uÕ°pXÉ @u(j)Rp anÙpX¾ XôVê(j)Õ, Yp´uà Yp Bu^ý
Vê(j)ç].
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]dÏd LhÓlThúPu. Duû]úV Sm©ú]u. Du ÁúR Sm©dûL ûYjúRu.
Du²PúU §Úm©ú]u. Du²PúU YZdÏûWd¡ú\u. Bû\Yô Fuû] ¿ Y¯ RY\f
ùNnVô§ÚdL D]Õ Lu²VjûRd ùLôiÓ TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Duû]j R®W
YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX. ¿ Rôu UW ¦dLôÕ D«ÚPu BÚlTYu. U²RÚm, ´uLÞm
UW¦lTYoLs.
ARôWm: Øv-m 4894
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ
ﺻْ ﻠ ِ ﺢْ ﻟ ِ ﺩ ﻲ ِ ﻨﻳ ِ ﻟﺍ ﻲ

ﺬِ ﻫ ﻱ ُ ﻮَ ﻋ ِ ﺼْ ﻤَ ﺔ
ُ

َ
ﻣْ ﺮ
ِ
ﻭ ﻱ َ ﺃ
َ
ﺻْ ﻠ ِ ﺢْ ﻟ ِ ﺩ ﻲ ُ ﻧ
ْ

َ
ﻱﺎ َ ﻟﺍ

ﺘ ِ ﻓ ﻲ ِ ﻬﻴ َ ﻣ ﺎ َ ﻌَ ﺷﺎ ِ ﻭ ﻲ َ ﺃ
َ
ﺻْ ﻠ ِ ﺢْ ﻟ ِ ﺧﺁ ﻲ ِ ﺮ
َ
ﺗ ِ ﻟﺍ ﻲ

ﺘ ِ ﻓ ﻲ ِ ﻬﻴ َ ﻣ ﺎ َ ﻌَ ﺩﺎ ِ ﻭ ﻱ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻞ
ْ
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻴ
َ
ﺓﺎ
َ

ِ
ﻳ َ ﺩﺎ َ ﺓ
ً
ﻟ ِ ﻲ
ﻓِ ﻛ ﻲ
َُ

ْ

ٍ
ﻭ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻞ
ْ
ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻮْ ﺕ
َ
ﺭ َ ﺣﺍ َ ﺔ
ً
ﻟ ِ ﻣ ﻲ ِ ﻦْ ﻛ
َُ@pXôaýmU @v-y Ä ¾²VpX¾ aýY BvU(j)Õ @mÃ, Y@v-y Ä ÕuVôVpX(j)¾
À(F)aô UAÌ, Y@v-y Ä A¡W(j)§VpX(j)¾ À(F)aô UA¾ Yw@-p aVô(j)R
³VôR(j)Ru Ä À(F) Ïp- ûL¬u Yw@-p Uq(j)R Wôa(j)Ru Ä ªu Ïp- `o¬u.
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! F]Õ Lô¬VeL°u LYNUôL Ds[ F]Õ SPjûRûVf ºo TÓjÕYôVôL. Sôu Yôr¡u\
BqÜXûLÙm F]dÏf ºoTÓjÕYôVôL. Sôu §Úm©f ùNpX BÚd¡\ F]Õ UßûUûVÙm
ºoTÓjÕYôVôL. F]Õ Yôr Sôû[ IqùYôÚ SuûUûVÙm @§LlTÓjRd á¥VRôL AdÏ. FpXô
¾ûU« -ÚkÕm F]dÏ ®ÓRûXV°lTRôL F]Õ UWQjûR AdÏ!
ARôWm: Øv-m 4897
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﺳْ ﺄ
َ

ُ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻬُ ﺪَ ﻭ ﻯ َ ﺘﻟﺍ ﱡ ﻘ
َ
ﻭ ﻰ َ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻔ
َ
ﻑﺎ
َ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻐِ ﻨ َ ﻰ
@pXôaýmU BuÉ @v@Û(d)Lp aýRô YjÕ(d)Lô Yp @Tô(F)T(F) Yp¡]ô
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! Du²Pm úSoY¯ûVÙm, Bû\VfNjûRÙm, ÑVU¬VôûRûVÙm, ùNpYjûRÙm
úYiÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4898
http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM
www.onlinepj.com
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺠْ ﺰ
ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

َ

َ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﺠُ ﺒ
ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ

ُ

ْ

ِ
ﻭ َ ﻟﺍ
ْ
ﻬَ ﺮ
َ

ِ
ﻭ َ ﻋَ ﺬ
َ
ﺏﺍ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ِ
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺕﺁ ِ ﻧ
َ

ْ
ﺴِ ﺗ ﻲ
َ

ْ
ﻮَ ﻫﺍ َ ﻭ ﺎ َ ﺯ
َ


ﻬَ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﻣ َ ﻦْ ﺯ
َ


ﻫﺎ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ
ﻭ َ ﻟ ِ ﻴ

ﻬَ ﺎ
ﻭَ ﻣَ ﻮْ ﻻ
َ
ﻫَ ﻠﻟﺍ ﺎ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻋ ِ ﻠ
ْ

ٍ

َ
ﻳ َ ﻨْ ﻔ
َ
ﻊُ ﻭ َ ﻣِ ﻦْ ﻗ
َ

ْ

ٍ

َ
ﻳ َ ﺨ
ْ

َ
ﻊُ ﻭ َ ﻣِ ﻦْ ﻧ
َ

ْ

ٍ

َ

َ

ْ

َ
ﻊُ ﻭ َ ﻣِ ﻦْ ﺩ َ ﻋْ ﻮَ ﺓٍ ﻻ
َ
ﻳ ُ ﺴ
ْ
ﺘ َ ﺠَ ﺏﺎ ُ ﻟ
َ
ﻬَ ﺎ
@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ª]p @w³ YpL^- Yp_ý×(B)² Yp×(B)d- YpaWª
Y@Rô©(B)p Ll(B)¬. @pXôaýmU A(j)§ Sl(F)Ê RdYôaô Y^d¡aô @u(j)R ûLÚ Uu
^dLôaô @u(j)R Y-nÙaô YUq Xôaô, @pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu Bpªu
XôVuT(F)Ü Yªu Lp©(B)u XôVd`Ü Yªu Sl(F)³u Xô RxT(B)Ü Yªu RKY(j)§u Xô
Ùv(j)R_ô×(B) Xaô
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! TXÅ]m, úNômTp, úLôûZjR]m, LgNjR]m, ØÕûU, UiQû\«u úYRû]
A¡VYt±-ÚkÕ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Bû\Yô! F]Õ Ds[jÕdÏ Bû\VfNjûR YZe¡
®Ó! @ûRj çnûUlTÓjÕ! çnûUlTÓjÕúYô¬p ¿úV £\kRYu. ¿ Rôu @Ru ùTôßlTô[u. @Ru
F_Uô]u. Bû\Yô! TV]t\ Lp®ûV ®hÓm, @PdLªpXôR Ds[jûR ®hÓm, ¨û\YûPVôR
AjUôûY ®hÓm, @e¸L¬dLlTPôR ÕAûY ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4899
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺇ
ِ


ﺃ ﻲ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦ
ْ

َ
ﻭَ ﻝﺍ ِ ﻧ ِ ﻌْ ﻤَ ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺗ
َ
ﺤَ ﻮﱡ ﻝِ ﻋ َ ﻓﺎ ِ ﻴ
َ
ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﻓ
ُ
ﺠَ ﺀﺎ َ ﺓِ ﻧ ِ ﻘ
ْ
ﻤَ ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﺟَ ﻤِ ﻊﻴ
ِ
ﺳ َ ﺨ
َ
ﻄِ ﻚ
َ

@pXôaýmU BuÉ @îÕ ©(B)(d)L ªu ^Yô- ¨KU§(d)L YRaqÜ- A©(F)V(j)§(d)L
Y×(F)_ô@§ ¨dU(j)§(d)L Y_ÁB ^L§(d)L
BRu ùTôÚs :
Bû\Yô! D]Õ @Ús ¿eÏYûR ®hÓm, D]Õ SuûU Uô± ®ÓYûR ®hÓm, D]Õ RiPû]
§¼ùW] YÚYûR ®hÓm, D]Õ @û]jÕ úLôTj§-ÚkÕm Du²Pm TôÕLôl×j
úRÓ¡ú\u.
ARôWm: Øv-m 4922
TôYUu²l× úLôÚY§p RûXVôV ÕA
¸rdLôÔm ÕAûY IÚYu TL-p J§®hÓ @uú\ UW¦jRôp @Yu ùNôodLYô£VôYôu.
BW®p J§ ®hÓ BW®úXúV UW¦jÕ ®hPôp @Yàm ùNôodLYô£VôYôu Fuß S©Ls
SôVLm (^p) á±]ôoLs.
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﺃ
َ

ْ

َ
ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻻ ﻲ
َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ

َ

َ

ْ
ﺘ َ ﻨ ِ ﻭ ﻲ َ ﺃ
َ

َ
ﻋ ﺎ َ ﺒ
ْ

ُ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻋ ﻰ َ ﻬْ ﺪِ ﻙ
َ
ﻭ َ ﻭَ ﻋْ ﺪِ ﻙ
َ
ﻣ َ ﺳﺍ ﺎ
ْ
ﺘ َ ﻄ
َ
ﻌْ ﺖ
ُ

َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦ
ْ

َ


ﻣ َ ﺻ ﺎ َ ﻨ
َ
ﻌْ ﺖ
ُ

َ
ﺑ ُ ﺀﻮ ُ ﻟ
َ

َ

ِ
ﻨ ِ ﻌْ ﻤَ ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ


ﻭ َ ﺃ
َ
ﺑ ُ ﺀﻮ ُ ﻟ
َ

َ

ِ

َ

ْ

ِ
ﻓ ﻲ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻓ ﻲ
َ

ُِ

َ
ﻳ َ ﻐ
ْ
ﻔِ ﺮ
ُ
ﺬﻟﺍ


ُ
ﺏﻮ َ ﺇ
َِ

ْ

َ
@pXôaýmU @u(j)R WlÀ(B) Xô«Xôa BpXô @u(j)R LXd(j)RÉ Y@] @l(B)Õ(d)L Y@]
@Xô @y§(d)L YYK§(d)L UvRRK(j)Õ @îÕ ©(B)(d)L ªu`o¬ Uô^]K(j)Õ @é(B)Ü X(d)L
©(B)²KU§(d)L @XnV, Y@é(B)Ü X(d)L ©(B)RuÀ(B) T(F)d©(F)oÄ T(F)Bu]aý Xô
VKd©(F)Új ÕòT(B) BpXô @u(j)R
BRu ùTôÚs :
http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM
www.onlinepj.com
Bû\Yô! ¿úV Fu F_Uôu. Duû]j R®W YQdLj§tϬ VYu VôÚªpûX. Fuû] ¿úV
TûPjRôn. Sôu D]Õ @¥ûU. D]Õ DPuT¥dûL«uT¥Ùm YôdÏߧ«u T¥Ùm Fu]ôp
BVu\ YûW SPlúTu. Sôu ùNnR ¾ûUûV ®hÓ Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. ¿ F]dÏf
ùNnR @Úú[ôÓm Sôu ùNnR TôYjúRôÓm Du²Pm Ás¡ú\u. F]úY Fuû] Uu²lTôVôL!
Duû]j R®W VôÚm TôYeLû[ Uu²dL Ø¥VôÕ.
ARôWm: ×Lô¬ 6306

http://www.onlinepj.com/book/Dua_8.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:45 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-9

@û]jÕ ÕuTeL°u úTôÕm JR úYi¥VûY
@û]jÕ YûLVô] ÕuTeL°u úTôÕm S©Ls SôVLm (^p) @YoLs ¸rdLôÔm ÕAûY
J§Ùs[]o.
(×Lô¬ 6345)

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ ُ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻠ ِ ﻢﻴ ُ ﻻ
َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﺭ َ ﺏﱡ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻮَ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﺭَ ﺏﱡ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺮ
ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ
Xô«Xôa BpXpXôaþp @ÇØp aÄm Xô«Xôa BpXpXôaþ Wl×(B)v ^UôYô(j)§
YWl×(B)p @oµp @Çm.
@pXÕ ¸rdLôÔm ÕAûY JRXôm:

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ ُ ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻠ ِ ﻢﻴ ُ ﻻ
َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﺭ َ ﺏﱡ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺮ
ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ

َ

ِ

َ

َ

ِ


ﷲﺍ
ﱠُ
ﺭ َ ﺏﱡ ﺴﻟﺍ

ﻤَ ﻮَ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﺭَ ﺏﱡ ﻷﺍ
ْ َ
ﺭْ ﺽ
ِ
ﻭ َ ﺭَ ﺏﱡ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺮ
ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ

َ

ِ
ﻢﻳ
ِ
Xô«Xôa BpXpXôaþp @ÇØp aÄm Xô«Xôa BpXpXôaþ Wl×(B)p @oµp @Çm.
Xô«Xôa BpXôaþ Wl×(B)v ^UôYô(j)§ YWl×(B)p @o° YWl×(B)p @oµp LÃm.
ùTôÚs
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYj R®W VôÚªpûX. @Yu N¡l×j RuûUÙm, ULjÕYØm
ªdLYu. Yô]eLs, éª, ULjRô] @o`ý A¡VYt±u @§T§Vô] @pXôyûYj R®W
YQdLj§tϬVYu VôÚªpûX.
(×Lô¬ 6346)
§ÚdÏoA²p BPm ùTt\ ÕAdLs

ِ
ﻳ ﱠ ﻙﺎ
َ

َ
ﻌْ ﺒ
ُ

ُ
ﻭ َ ﺇ
ِ
ﻳ ﱠ ﻙﺎ
َ

َ

ْ
ﺘ َ ﻌِ ﻦﻴ
ُ
ﻫﺍ ْ ﺪِ ﻧ
َ
ﺼﻟﺍ ﺎ ﱢ ﺮ
َ
ﻁﺍ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﺴ
ْ
ﺘ َ ﻘِ ﺻ ﻢﻴ ِ ﺮ
َ
ﻁﺍ
َ
ﻟﺍ

ﺬِ ﻦﻳ
َ

َ

ْ
ﻌَ ﻤْ ﺖ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

ِ
ﻢْ ﻏ
َ

ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻐ
ْ

ُ
ﺏﻮ
ِ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

ِ
ﻢْ ﻭ َ ﻻ
َ
ﻀﻟﺍ

ﻟﺎ

ﻦﻴ
S©UôoLs, SpX¥VôoLs ùNnR TpúYß ÕAdLû[ §ÚdÏoA²p @pXôy FÓjÕd
áß¡\ôu. @kR ÕAdLû[ FkRf NkRolTj§p JR úYiÓm FuTûR @Ru ùTôÚû[
ûYjúR @±kÕ ùLôs[Xôm. @kR ÕA BPm ùTt\ YN]j§u Øu ©u TϧLû[l TôojÕm
@±kÕ ùLôs[Xôm.
Duû]úV YQeÏ¡ú\ôm. Du²PúU DR®Ùm úRÓ ¡ú\ôm. FeLû[ úSo Y¯«p
ùNÛjÕYôVôL! @Õ ¿ VôÚdÏ @Ús ׬kRôúVô @YoLs Y¯. @YoLs (Du]ôp) úLô©dLl
TPôRYoLs, Utßm TôûR Uô±f ùNpXôRYoLs.
§Úd ÏoAu 1:5,7
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (1 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM
www.onlinepj.com
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﻭ ﺎ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻠ
ْ

َ
ﻣ ﺎ ُ ﺴ
ْ
ﻠ ِ ﻤَ ﻴ
ْ

ِ

َ

َ
ﻭ َ ﻣِ ﻦ
ْ

ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺘ ِ ﻨ
َ
ﺃ ﺎ
ُ
ﻣﱠ ﺔ
ً
ﻣ ُ ﺴ
ْ
ﻠ ِ ﻤَ ﺔ
ً

َ

َ
ﻭ َ ﺃ
َ

ِ

َ
ﻣ ﺎ َ ﻨ
َ
ﺳﺎ ِ ﻜ
َ

َ
ﻭ ﺎ َ ﺗ
ُ
ﺐْ ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ
ﺇ ﺎ
َِ

َ

ْ

َ
ﺘﻟﺍ ﱠ ﻮﱠ ﺏﺍ ُ ﺮﻟﺍ

ﺣِ ﻢﻴ ُ
FeLs Bû\Yô! FeLû[ D]dÏd LhÓlThúPôWôLÜm, FeLs Y¯j úRôu\pLû[ D]dÏd
LhÓl ThÓ SPdÏm NØRôVUôLÜm AdÏYôVôL! FeLs Y¯TôhÓ Øû\Lû[ FeLÞdÏd
Lôh¥j RÚYôVôL! FeLû[ Uu²lTôVôL! ¿ Uu²lûT GtTYu; ¨LWt\ @u×ûPúVôu.
§Úd ÏoAu 2:128
ﻣَ ﻦْ ﻳ َ ﻘ
ُ
ﻝﻮ
ُ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺗﺁ ﺎ ِ ﻨ َ ﻓ ﺎ ِ ﺪﻟﺍ ﻲ ﱡ ﻧ
ْ

َ
ﺣ ﺎ َ ﺴ
َ
ﻨ َ ﺔ
ً
ﻭ َ ﻓِ ﻵﺍ ﻲ
ْ
ﺧِ ﺮ
َ
ﺓِ ﺣ َ ﺴ
َ
ﻨ َ ﺔ
ً
ﻭ َ ﻗِ ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ
ِ
FeLs Bû\Yô! BqÜX¡Ûm FeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL! UßûU«Ûm SuûUûV
(YZeÏYôVôL!) SWL úYRû]«ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!

§Úd ÏoAu 2:201
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺻ ﺎ َ ﺒ
ْ

ً
ﻭ ﺍ َ ﺛ
َْ

َ

ْ
ﺪَ ﻣﺍ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻧﺍ
ْ
ﺼُ ﺮ
ْ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ

َ
ﻮْ ﻡ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻓﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ
َ
FeLs Bû\Yô! FeLs ÁÕ N¡l×j RuûUûV EtßYôVôL! FeLs TôReLû[
¨ûXlTÓjÕYôVôL! (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL FeLÞdÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 2:250
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﻻ ﺎ
َ

ُ

َ
ﺧﺍ ِ ﺬ
ْ

َ
ﺇ ﺎ
ِ

ْ

َ
ﺴِ ﻨﻴ
َ
ﺃ ﺎ
َ
ﻭْ ﺃ
َ

ْ

َ

ْ

َ
ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻻ
َ

َ
ﺤْ ﻤِ ﻞ
ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ

َ
ﺇ ﺎ
ِ
ﺻْ ﺮ
ً
ﻛ ﺍ
َ
ﻤَ ﺣ ﺎ َ ﻤَ ﻠ
ْ
ﺘ َ ﻪ
ُ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ

ﺬِ ﻦﻳ
َ
ﻣ ِ ﻦ
ْ

َ

ْ
ﻠ ِ ﻨ
َ
ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻻ
َ

ُ
ﺤَ ﻤﱢ ﻠ
ْ

َ
ﻣ ﺎ َ ﻻ ﺎ
َ

َ
ﻗﺎ
َ

َ

َ

َ


ِ
ﻪِ ﻭ َ ﻋﺍ ْ ﻒ
ُ
ﻋ َ ﻨﱠ ﻭ ﺎ َ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ

َ
ﻭ ﺎ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ
َ
ﺃ ﺎ
َ

ْ

َ
ﻣ َ ﻮ
ْ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ﺼﻧﺎ ُ ﺮ
ْ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ

َ

ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻓﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ
FeLs Bû\Yô! SôeLs U\kÕ ®hPôúXô, RYß ùNnÕ ®hPôúXô FeLû[j Ri¥jÕ ®PôúR!
FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Øu ùNuú\ôo ÁÕ £WUjûRf ÑUj§VÕ úTôp FeLs ÁÕ ÑUj§
®PôúR! FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ Y-ûU«pXôRûR FeLs ÁÕ ÑUj§ ®PôúR! FeLs
©ûZLû[l ùTôßjÕ FeLû[ Uu²lTôVôL! @Ús ׬YôVôL! ¿úV FeLs @§T§. (Duû])
UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL FeLÞdÏ ¿ DRÜYôVôL!

§Úd ÏoAu 2:286
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻻ ﺎ
َ

ُ

ِ

ْ

ُ

ُ
ﺑﻮ َ ﻨ َ ﺑ ﺎ َ ﻌْ ﺪَ ﺇ
ِ

ْ
ﻫ َ ﺪَ ﻳ ْ ﺘ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻫَ ﺐْ ﻟ
َ
ﻨ َ ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟ
َ

ُ

ْ

َ
ﺭ َ ﺣْ ﻤَ ﺔ
ً

َِ

َ

ْ

َ
ﻟﺍ
ْ
ﻮَ ﻫﱠ ﺏﺎ ُ
FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ úSo Y¯ Lôh¥V ©u FeLs Ds[eLû[j RPm ×W[f ùNnÕ
®PôúR! FeLÞdÏ Du @Úû[ YZeÏYôVôL! ¿ UôùTÚm Ys[p.
§Úd ÏoAu 3:8
ﻟﺍ

ﺬِ ﻦﻳ
َ
ﻳ َ ﻘ
ُ
ﻟﻮ
ُ
ﻥﻮ
َ
ﺭ َ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﺇ ﺎ
َِ
ﻣﺁ ﺎ َ ﻨﱠ ﻓ ﺎ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ

َ
ﺫ ﺎ
ُ

ُ
ﺑﻮ َ ﻨ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻗِ ﻨ
َ
ﻋ ﺎ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ
ِ

FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. F]úY FeLs TôYeLû[ Uu²lTôVôL! SWL
úYRû]«-ÚkÕ FeLû[d LôlTôVôL!
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (2 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM
www.onlinepj.com
§Úd ÏoAu 3:16
ﻠﻟﺍ

ﻬُ ﻢﱠ ﻣ َ ﻟﺎ ِ ﻚ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ
ﻚِ ﺗ
ُ

ْ
ﺗ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

َ
ﻣ َ ﻦ
ْ

َ

َ
ﺀﺎ ُ ﻭ َ ﺗ
َ
ﻨْ ﺰ
ِ
ﻉُ ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﻠ
ْ

َ
ﻣ ِ ﻤﱠ ﻦ
ْ

َ

َ
ﺀﺎ ُ ﻭ َ ﺗ
ُ
ﻌِ ﺰﱡ ﻣ َ ﻦ
ْ

َ

َ
ﺀﺎ ُ ﻭ َ ﺗ
ُ
ﺬِ ﻝ

ﻣ َ ﻦ
ْ

َ

َ
ﺀﺎ ُ ﺑ
ِ

َ
ﺪِ ﻙ
َ
ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ُ

َِ
ﻋ َ ﻠ
َ
ﻛ ﻰ
َُ

ْ
ﺀٍ ﻗ
َ
ﺪِ ﺮﻳ
ٌ

@pXôyúY! Ah£«u @§T§úV! ¿ Sô¥úVôÚdÏ Ah£ûV YZeÏ¡\ôn. ¿ Sô¥úVô¬PªÚkÕ
Ah£ûVl T±jÕd ùLôs¡\ôn. Sô¥úVôûWd Li¦VlTÓjÕ¡\ôn. Sô¥úVôûW B¯Ü
TÓjÕ¡\ôn. SuûULs Du ûLYNúU Ds[]. ¿ @û]jÕl ùTôÚhL°u ÁÕm
At\ÛûPVYu.
§Úd ÏoAu 3:26
ﺭَ ﺏﱢ ﻫ َ ﺐْ ﻟ ِ ﻣ ﻲ ِ ﻦْ ﻟ
َ

ُ

ْ

َ

ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺔ
ً

ََ

ً

َِ
ﺳ َ ﻤِ ﻊﻴ ُ ﺪﻟﺍ ﱡ ﻋَ ﺀﺎ ِ
Bû\Yô! Du²PªÚkÕ F]dùLôÚ çV ÏZkûRûVj RÚYôVôL! ¿ úYiÓRûXf ùN®ÙßTYu.
§Úd ÏoAu 3:38
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻣﺁ ﺎ َ ﻨﱠ ﺑ ﺎ
ِ
ﻤَ ﺃ ﺎ
َ

ْ
ﺰَ ﻟ
ْ

َ
ﻭ َ ﺗﺍ


َ
ﻌْ ﻨ َ ﺎ
ﺮﻟﺍ

ﺳُ ﻝﻮ
َ

َ
ﻛﺎ
ْ
ﺘُ ﺒ
ْ
ﻨ َ ﻣ ﺎ َ ﻊَ ﺸﻟﺍ

ﻫﺎ ِ ﺪِ ﻦﻳ
َ

FeLs Bû\Yô! ¿ @Ú°VûR Sm©ú]ôm. BjçRûWl ©uTt±ú]ôm. FeLû[ BRtÏ
Nôh£L[ôLl T§Ü ùNnÕ ùLôs!
§Úd ÏoAu 3:53
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻏﺍ ﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﺫ ﺎ
ُ

ُ
ﺑﻮ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ
ﺳْ ﺮ
َ
ﻓﺍ
َ
ﻨ َ ﻓ ﺎ ِ ﻲ

َ
ﻣْ ﺮ
ِ

َ
ﻭ ﺎ َ ﺛ
َْ

َ

ْ
ﺪَ ﻣﺍ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻧﺍ
ْ
ﺼُ ﺮ
ْ

َ
ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﻟﺍ ﻰ
ْ

َ
ﻮْ ﻡ
ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻓﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ
َ

FeLs Bû\Yô! FeLs TôYeLû[Ùm, FeLs Lô¬VeL°p SôeLs YWm× Á±VûRÙm
Uu²lTôVôL! FeLs TôReLû[ DߧlTÓjÕYôVôL! (Duû]) UßdÏm áhPj§tÏ F§WôL
FeLÞdÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 3:147
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻣ ﺎ
َ
ﺧ ﺎ
َ

َ

ْ

َ
ﻫ َ ﺬ
َ
ﺑ ﺍ َ ﻃﺎ ِ ﻼ
ً

ُ

ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ

َ
ﻘِ ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﺬ
َ
ﺏﺍ َ ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ
ِ
ﺭ(191) َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺇ ﺎ
َِ

َ
ﻦْ ﺗ
ُ
ﺪْ ﺧِ ﻞ
ْ
ﻨﻟﺍ ﱠ ﺭﺎ َ ﻓ
َ

َ
ﺪْ ﺃ
َ

ْ
ﺰَ ﻳ ْ ﺘ َ ﻪ
ُ
ﻭ َ ﻣ
َ
ﻟ ﺎ ِ ﻈﻠ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ ﻣ ِ ﻦْ

َ

ْ
ﺼَ ﺭﺎ
ٍ
ﺭ(192) َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺇ ﺎ
ِ


ﻨ َ ﺳ ﺎ
َ
ﻤِ ﻌ
ْ
ﻨ َ ﻣ ﺎ
ُ
ﻨ َ ﺩﺎ ِ ﻳ ً ﻳ ﺎ ُ ﻨ َ ﺩﺎ ِ ﻟ ﻱ ِ ﻺ
ْ
ِ
ﻤﻳ
َ
ﻥﺎ
ِ

َ

ْ
ﻣﺁ ِ ﻨُ ﺑ ﺍﻮ
ِ

َ
ﺑ ﱢ ﻜ
ُ

ْ

َ
ﻣﺂ
َ
ﻨﱠ ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻓ ﺎ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﺫ ﺎ
ُ

ُ
ﺑﻮ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﻛ
َْ
ﻋ َ ﻨﱠ ﺳ ﺎ
ََ
ﺗﺎ ِ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺗ
َ

َ


ﻨ َ ﻣ ﺎ
َ
ﻊَ
ﻷﺍ
ْ َ
ﺑ ْ ﺮ
َ
ﺭﺍ
ِ
ﺭ(193) َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺗﺁ ِ ﻨ َ ﻣ ﺎ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻋَ ﺪْ ﺗ
َ
ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﺭ ﻰ ُ ﺳ
ُ
ﻠ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﻻ
َ

ُ

ْ

ِ

َ
ﻳ ﺎ َ ﻮ
ْ
ﻡَ ﻟﺍ
ْ
ﻘِ ﻴ
َ
ﻣﺎ
َ
ﺔِ ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺗﺁ ِ ﻨ َ ﻣ ﺎ
َ
ﻭ ﺎ َ ﻋَ ﺪْ ﺗ
َ
ﻨ َ ﻋ ﺎ َ ﻠ
َ
ﺭ ﻰ ُ ﺳ
ُ
ﻠ ِ ﻚ
َ
ﻭ َ ﻻ
َ

ُ

ْ

ِ

َ
ﻳ ﺎ َ ﻮ
ْ
ﻡَ ﻟﺍ
ْ
ﻘِ ﻴ
َ
ﻣﺎ
َ
ﺔِ

َِ

َ

ُ

ْ
ﻠ ِ ﻒ
ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤِ ﻌﻴ َ ﺩﺎ َ
FeLs Bû\Yô! BûR ¿ ÅQôLl TûPdL®pûX; ¿ çVYu; F]úY SWL úYRû]«-ÚkÕ
FeLû[d LôlTô VôL! FeLs Bû\Yô! ¿ SWLj§tÏ @àl×TYû] B¯Ü TÓj§ ®hPôn. @¿§
BûZjúRôÚdÏ FkR DR®Vô[Úm BpûX. DeLs Bû\Yû] Sm×eLs! Fu\ Sm©dûLûV
úSôd¡ @ûZjRY¬u @ûZlûTf ùN®Ùtú\ôm. FeLs Bû\Yô! DPú] Sm©dûL ùLôiúPôm.
FeLs Bû\Yô! FeLs TôYeLû[ Uu²lTôVôL! FeLs ¾ûULû[ Fe Lû[ ®hÓ
@¯lTôVôL! SpúXôÚPu FeLû[d ûLlTtß YôVôL! FeLs Bû\Yô! Du çRoLs Y¯VôL ¿
FeLÞdÏ YôdL°jRûR FeLÞdÏ YZeÏYôVôL! ¡VôUj Sô°p1 FeLû[ B¯Ü TÓjRôúR! ¿
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (3 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM
www.onlinepj.com
YôdÏ Á\ UôhPôn.
§Úd ÏoAu 3:191, 192 193 194
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

ِ
ﺟْ ﻨ َ ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻫ َ ﺬِ ﻩِ ﻟﺍ
ْ

َ

ْ
ﻳ َ ﺔِ ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻢ
ِ

َ
ﻫْ ﻠ
ُ
ﻬَ ﺎ ﻭَ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻟ ﻞ
َ
ﻨ َ ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟ
َ
ﺪُ ﻧ
ْ

َ
ﻭ َ ﻟ ِ ﻴ ﻭ ﺎ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻟ ﻞ
َ
ﻨ َ ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟ
َ
ﺪُ ﻧ
ْ

َ

َ
ﺼِ ﺮﻴ
ً

FeLs Bû\Yô! @¿§ BûZjúRôo Ds[ Bqî¬-ÚkÕ FeLû[ ùY°úVtßYôVôL!
Du²PªÚkÕ ùTôßlTô[ûW FeLÞdÏ GtTÓjÕ YôVôL! Du²PªÚkÕ DR®Vô[ûWÙm
FeLÞdÏ GtTÓjÕYôVôL!
§Úd ÏoAu 4:75
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻣﺁ ﺎ َ ﻨﱠ ﻓ ﺎ
َ
ﻛﺎ
ْ
ﺘُ ﺒ
ْ
ﻨ َ ﻣ ﺎ َ ﻊَ ﺸﻟﺍ

ﻫﺎ ِ ﺪِ ﻦﻳ َ
""FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. F]úY FeLû[ Nôuß áßúYôÚPu T§Ü
ùNnYôVôL!''
§Úd ÏoAu 5:83
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻇ ﺎ
َ

َ

ْ
ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ
ﻔﻧ
ُ

َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺇ
ِ

ْ

َ

ْ

َ

ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﺎ ﻭَ ﺗ
َ

ْ
ﺣَ ﻤ
ْ
ﻨ َ ﻟ ﺎ
َ
ﻨ َ ﻜ
ُ
ﻧﻮ
َ
ﻦﱠ ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ
ﺳﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ َ
FeLs Bû\Yô! FeLÞdúL ¾eÏ BûZjÕ ®húPôm. ¿ FeLû[ Uu²jÕ, @Ús
׬V®pûXVô]ôp SxPUûPkúRôWôúYôm.
§Úd ÏoAu 7:23
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻓﺍ ﺎ
ْ
ﺘ َ ﺢْ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻨ َ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺑ َ ﻴ
ْ
ﻦَ ﻗ
َ

ْ
ﻣِ ﻨ َ ﺎ ﺑ
ِ
ﻟﺎ
ْ
ﺤَ ﻖﱢ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﺗﺎ ِ ﺤِ ﻦﻴ َ
FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏm, FeLs NØRôVj§tϪûP«p ¨VôVUô] ¾olûT YZeÏYôVôL!
¿úV ¾olT°lúTô¬p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 7:89
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺻ ﺎ َ ﺒ
ْ

ً
ﻭ ﺍ َ ﺗ
َ

َ


ﻨ َ ﻣ ﺎ ُ ﺴ
ْ
ﻠ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ
FeLs Bû\Yô! FeLÞdÏ ùTôßûUûVj RÚYôVôL! FeLû[ Øv-mL[ôL UW¦dLf
ùNnYôVôL!
§Úd ÏoAu 7: 126
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﺃ ﺎ
َ

ْ

ِ

ْ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻨ َ ﺻ ﺎ َ ﺒ
ْ

ً
ﺍ ﻭَ ﺗ
َ

َ


ﻨ َ ﺎ ﻣُ ﺴ
ْ
ﻠ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ
FeLs Bû\Yu FeLÞdÏ @Ús ׬kÕ, FeLû[ Uu²dLô ®hPôp SxPUûPkúRôWôúYôm.
§Úd ÏoAu 7:149
ﻭَ ﻛﺍ
ْ
ﺘُ ﺐْ ﻟ
َ
ﻨ َ ﻓ ﺎ ِ ﻫ ﻲ َ ﺬِ ﻩِ ﺪﻟﺍ ﱡ ﻥ
ْ َ
ﺣ ﺍí َ ﺴ
َ
ﻦًَ ﻭ É َ ﻓِ ﻵﺍ ﻲ
ْ
ﺧِ ﺮ
َ
ﺓِ ﺇ
ِ


ﻫ ﺎ ُ ﺪْ ﻧ
َ
ﺇ ﺎ
ِ

َ

ْ

َ

FeLÞdÏ BqÜX¡Ûm, UßûU«Ûm SuûUûVl T§Ü ùNnYôVôL! SôeLs Du²Pm §Úm©
®húPôm.
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (4 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM
www.onlinepj.com
§Úd ÏoAu 7:156
ﺣَ ﺴ
ْ

ِ
ﷲﺍ ﻲ
ﱠُ

َ

ِ

َ
ﻪَ ﺇ
ِ


ﻫ ُ ﻮ
َ
ﻋ َ ﻠ
َ

ْ
ﻪِ ﺗ
َ

َْ

ُ
ﻭ َ ﻫُ ﻮ
َ
ﺭ َ ﺏﱡ ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﺮ
ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈِ ﻢﻴ
ِ

F]dÏ @pXôy úTôÕUô]Yu; @Yû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX;
@Yû]úV NôokÕsú[u; @Yú] ULjRô] @oµu Bû\Yu.
§Úd ÏoAu 9:129
ﻋَ ﻠ
َ
ﷲﺍ ﻰ

ِ ﺗ
َ

َْ
ﻨ َ ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻻ ﺎ
َ

َ

ْ
ﻌَ ﻠ
ْ
ﻨ َ ﻓ ﺎ ِ ﺘْ ﻨ َ ﺔ
ً
ﻟ ِ ﻠ
ْ

َ

ْ

ِ
ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ َ ﻭ(85) َ ﻧ
َ


ﻨ َ ﺑ ﺎ
ِ

َ

ْ

َ
ﺘ ِ ﻚ
َ
ﻣ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ

ْ

ِ
ﻟﺍ
ْ

َ
ﻓﺎ ِ ﺮ
ِ
ﻦﻳ َ
@pXôyûYúV NôokÕ ®húPôm. FeLs Bû\Yô! @¿§ BûZjR áhPj §u ùLôÓûUdÏ
FeLû[ A[ôd¡ ®PôúR! D]Õ @Ú[ôp (Duû]) UßdÏm áhPj§PªÚkÕ FeLû[d
LôlTôtßYôVôL!.
§Úd ÏoAu 10:85, 86

ِ
ﺎِ ﺳ
ْ

ِ
ﷲﺍ

ِ ﻣ
َ

ْ

َ
ﻫﺍ َ ﻭ ﺎ َ ﻣ
ُ

ْ

َ
ﻫﺎ َ ﺇ ﺎ
ِ


ﺭ َ ﺑ ﱢ ﻟ ﻲ
َ

َ

ُ
ﺭﻮ ٌ ﺭ َ ﺣِ ﻢﻴ
ٌ

@pXôy®u ùTVWôúXúV BÕ JÓYÕm, ¨tTÕm Ds[Õ. Fu Bû\Yu Uu²lTYu; ¨LWt\
@u×ûPúVôu.
§Úd ÏoAu 11:41

َ
ﻃﺎ ِ ﺮ
َ
ﺴﻟﺍ


َ
ﻭﺎ َ ﺕﺍ ِ ﻭ َ ﻷﺍ
ْ َ

ْ

ِ

َ

ْ

َ
ﻭ َ ﻟ ِ ﻲ

ﻓ ِ ﺪﻟﺍ ﻲ ﱡ ﻧ
ْ

َ
ﻭ ﺎ َ ﻵﺍ
ْ
ﺧِ ﺮ
َ
ﺓِ ﺗ
َ

َ


ﻨ ِ ﻣ ﻲ
ُ

ْ
ﻠ ِ ﻤ
ً
ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ

ْ
ﺤِ ﻘ
ْ
ﻨ ِ ﺑ ﻲ
ِ
ﺼﻟﺎ ﱠ ﻟﺎ ِ ﺤِ ﻦﻴ َ
Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPjRYú]! ¿úV Bq ÜX¡Ûm, UßûU«Ûm F]Õ TôÕLôYXu.
Fuû] Øv-UôLd ûLlTtßYôVôL! SpúXôoL°p Fuû]f úNolTôVôL!
§Úd ÏoAu 12:101
http://www.onlinepj.com/book/Dua_9.htm (5 of 5)09-08-2007 7:51:51 PM
www.onlinepj.com
E}y; ngah;: "JMf;fspd; njhFg;G" nkhj;jg; gf;fk;: "10"


Page-10

ﺭَ ﺏﱢ ﺟﺍ
ْ
ﻌَ ﻠ
ْ
ﻨ ِ ﻣ ﻲ
ُ
ﻘِ ﻢﻴ
َ
ﺼﻟﺍ ﱠ ﻼ
َ
ﺓِ ﻭ َ ﻣِ ﻦْ ﺫ
ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺘ ِ ﺭ ﻲ َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺗ
َ

َْ
ﺩ ُ ﻋَ ﺀﺎ ِ ﺭ(40) َ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻏﺍ ﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻟ ِ ﻭ ﻲ َ ﻟ ِ ﻮ
َ
ﻟﺍ ِ ﺪَ ﻱﱠ ﻭ َ ﻟ ِ ﻠ
ْ

ُ

ْ
ﻣِ ﻨ ِ ﻦﻴ َ ﻳ َ ﻮ
ْ
ﻡَ ﻳ َ ﻘ
ُ
ﻡﻮ ُ ﻟﺍ
ْ
ﺤِ ﺴ
َ
ﺏﺎ ُ
Fu Bû\Yô! Fuû]Ùm, Fu NkR§L°Ûm ùRôÝûLûV ¨ûX SôhÓúYôWôL AdÏYôVôL!
FeLs Bû\Yô! F]Õ ©WôojRû]ûV GtTôVôL! FeLs Bû\Yô! Fuû]Ùm, F]Õ
ùTtú\ôûWÙm, Sm©dûL ùLôiúPôûWÙm ®NôWûQ SûPùTßm Sô°p Uu²lTôVôL!
§Úd ÏoAu 14:40,41
ﺭﱠ ﺏﱢ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻬُ ﻤَ ﻛ ﺎ
َ
ﻤَ ﺭ ﺎ َ ﺑ ﱠ ﻴ
َ
ﻧﺎ ِ ﺻ ﻲ َ ﻐِ ﺮﻴ
ً

£ßY]ôL BÚdÏm úTôÕ Fuû] BÚYÚm TWôU¬jRÕ úTôp Bû\Yô! Bq®ÚYÚdÏm
@Ús׬YôVôL!
§Úd ÏoAu 17:24
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﺗﺁ ﺎ ِ ﻨ
َ
ﻣ ﺎ ِ ﻦ
ْ

َ

ُ

ْ

َ
ﺭ َ ﺣْ ﻤَ ﺔ
ً
ﻭ َ ﻫَ ﻴ

ﺊْ

َ
ﻨ َ ﺎ ﻣِ ﻦ
ْ

َ
ﻣْ ﺮ
ِ

َ
ﺭ ﺎ َ ﺷ
َ

ً

FeLs Bû\Yô! Du @Úû[ FeLÞdÏ YZeÏYôVôL! FeLs T¦ûV FeLÞdÏf
ºWôdÏYôVôL!
§Úd ÏoAu 18:10

َ
ﻝﺎ
َ
ﺭ َ ﺏﱢ ﺇ
ِ


ﻭ ﻲ َ ﻫَ ﻦ
َ
ﻟﺍ
ْ
ﻌَ ﻈ
ْ
ﻢُ ﻣ ِ ﻨ

ﻭ ﻲ َ ﺷﺍ
ْ
ﺘ َ ﻌَ ﻞ
َ
ﺮﻟﺍ


ْ
ﺱُ ﺷ
َ

ْ

ً
ﻭ ﺎ َ ﻟ
َ
ﻢْ ﺃ
َ

ُ

ْ

ِ

ُ
ﻋَ ﺋﺎ ِ ﻚ
َ
ﺭ َ ﺏﱢ ﺷ
َ
ﻘِ ﻴ ﻭ(4)ﺎ َ ﺇ
ِ


ﺧ ﻲ ِ ﻔ
ْ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤَ ﻮَ ﻟﺍ ِ ﻲ
َ
ﻣ ِ ﻦ
ْ
ﻭ َ ﺭَ ﺋﺍ ِ ﻭ ﻲ َ ﻛ
َ
ﻧﺎ
َ

ْ
ﻣﺍ ْ ﺮ
َ

َ
ﺗ ِ ﻋ ﻲ َ ﻗﺎ ِ ﺮ
ً
ﻓ ﺍ
َ
ﻬَ ﺐْ ﻟ ِ ﻣ ﻲ ِ ﻦ
ْ

َ

ُ

ْ

َ
ﻭ َ ﻟ ِ ﻴ ﺎ
Fu Bû\Yô! Fu FÛm× TXÅ]UûPkÕ ®hPÕ. RûXÙm SûWVôp ªuà¡\Õ. Fu Bû\Yô!
Du²Pm ©Wôoj§jR§p Sôu ÕolTôd¡VNôVôL BÚkR§pûX. F]dÏl ©u D\®]oLs ϱjÕ
Sôu @gÑ¡ú\u. Fu Uû]®Ùm ©sû[lúTß @t\Y[ôL BÚd¡\ôo. F]úY IÚ
ùTôßlTô[ûW ¿ F]dÏ YZeÏYôVôL!
§Úd ÏoAu19:4,5

َ
ﻝﺎ
َ
ﺭ َ ﺏﱢ ﺷﺍ
ْ

َ
ﺡْ ﻟ ِ ﺻ ﻲ َ ﺪْ ﺭ
ِ
ﻭ(25)ﻱ َ ﻳ َ ﺴ


ْ
ﻟ ِ ﺃ ﻲ
َ
ﻣْ ﺮ
ِ
(26)ﻱ ﻭَ ﺣﺍ ْ ﻠ
ُ

ْ
ﻋُ ﻘ
ْ
ﺪَ ﺓ
ً
ﻣ ِ ﻦْ ﻟ ِ ﺴ
َ
ﻧﺎ ِ ﻳ(27)ﻲ َ ﻔ
ْ

َ
ﻬُ ﻗ ﺍﻮ
َ
ﻮْ ﻟ ِ ﻲ
T¦ûV F]dÏ F°RôdÏ! F]Õ Fu Bû\Yô! F]Õ Ds[jûR F]dÏ ®¬ÜTÓjÕ! F]Õ
Sô®p Ds[ Ø¥fûN @®rjÕ ®Ó! (@lúTôÕ Rôu) F]Õ ùNôpûX @YoLs ׬kÕ
ùLôsYôoLs.
§Úd ÏoAu 20:25,26,27,28
http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (1 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM
www.onlinepj.com
ﺭَ ﺏﱢ ﺯ
ِ
ﺩْ ﻧ ِ ﻲ
ﻋِ ﻠ
ْ
ﻤً ﺎ
! Fu Bû\Yô! F]dÏd Lp®ûV @§LlTÓjÕ
§Úd ÏoAu 20:114

َ


ﻣ ﻲ َ ﺴ

ﻨ ِ ﻀﻟﺍ ﻲﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ
ﺭْ ﺣَ ﻢُ
ﺮﻟﺍ

ﺣﺍ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ
F]dÏj ÕuTm úSokÕ ®hPÕ. ¿ LÚûQVô[oLÞdùLpXôm LÚûQVô[u.
§Úd ÏoAu 21:83

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ
ﺳ ُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ

ِ


ﻛ ﻲ
ُ
ﺖﻨ
ُ
ﻣِ ﻦ
ْ
ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ
Duû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX. ¿ çVYu. Sôu @¿§ BûZjúRô¬p
A¡ ®húPu.
§Úd ÏoAu 21:87

َ

ِ

َ

َ

َِ

ْ

َ
ﺳ ُ ﺒ
ْ
ﺤَ ﻧﺎ
َ

َ

ِ


ﻛ ﻲ
ُ
ﺖﻨ
ُ
ﻣ ِ ﻦْ ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ
Fu Bû\Yô! Fuû]j R²Vô[ôL ®hÓ ®PôúR! ¿ ªLf £\kR D¬ûUVô[u.
§Úd ÏoAu 21:89
ﺭَ ﺏﱢ ﺼﻧﺍ ُ ﺮ
ْ
ﻧ ِ ﺑ ﻲ
ِ
ﻤَ ﻛ ﺎ
َ


ﺑ ُ ﻧﻮ ِ ﻲ
Fu Bû\Yô! @YoLs Fuû]l ùTônVùW]d LÚ§VRôp F]dÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 23:26
ﻟﺍ
ْ
ﺤَ ﻤْ ﺪ
ُ
ﷲ ِ

ِ ﻟﺍ

ﺬِ ﻧ ﻱ
َ
ﺠﱠ ﻧﺎ
َ
ﻣ ﺎ ِ ﻦْ ﻟﺍ
ْ

َ
ﻮْ ﻡ
ِ
ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ
@¿§ BûZjR áhPjûR ®hÓm SmûUd LôlTôt±V @pXôyÜdúL ×LZû]jÕm.
§Úd ÏoAu 23:28
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﺰﻧ
ِ

ْ
ﻨ ِ ﻣ ﻲ ُ ﻨْ ﺰَ ﻻ
ً
ﻣ ُ ﺒ
َ
ﺭﺎ َ ﻛ
ً
ﻭ ﺎ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﻟﺍ
ْ
ﻤُ ﺰﻨ
ِ
ﻟ ِ ﻦﻴ
َ
Fu Bû\Yô! Tôd¡Vm ùTt\ BPj§p Fuû]j ReL ûYlTôVôL! ReL ûYlúTô¬p ¿ ªLf
£\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:29
http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (2 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM
www.onlinepj.com
ﺭَ ﺏﱢ ﺼﻧﺍ ُ ﺮ
ْ
ﻧ ِ ﺑ ﻲ
ِ
ﻤَ ﻛ ﺎ
َ


ﺑ ُ ﻧﻮ ِ ﻲ
Fu Bû\Yô! @YoLs Fuû]l ùTônVùW]d LÚ§VRôp F]dÏ DRÜYôVôL!
§Úd ÏoAu 23:39
ﺭَ ﺏﱢ ﻓ
َ

َ

َ
ﺠْ ﻌَ ﻠ
ْ
ﻨ ِ ﻓ ﻲ ِ ﻟﺍ ﻲ
ْ

َ
ﻮْ ﻡ
ِ
ﻈﻟﺍ

ﻟﺎ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ

Fu Bû\Yô! Fuû] @¿§ BûZjR áhPj§p Ad¡ ®PôúR!
§Úd ÏoAu23:94
ﺭَ ﺏﱢ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﻣ ِ ﻦ
ْ
ﻫ َ ﻤَ ﺰ
َ
ﺕﺍ ِ ﺸﻟﺍ


َ
ﻃﺎ ِ ﻦﻴ
ِ
(97)
ﻭَ ﺃ
َ
ﻋُ ﺫﻮ
ُ

ِ

َ
ﺭ َ ﺏﱢ ﺃ
َ

ْ
ﻳ َ ﺤْ ﻀ
ُ

ُ
ﻧﻭ ِ ﻲ
Fu Bû\Yô! û`jRôuL°u çiÓRpLû[ ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u. Fu
Bû\Yô! Fu²Pm @YoLs YÚYûR ®hÓm Du²Pm TôÕLôl×j úRÓ¡ú\u.
§Úd ÏoAu 23:97,98
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ َ ﻣﺁ ﺎ َ ﻨﱠ ﻓ ﺎ
َ
ﻏﺎ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ

َ
ﻨ َ ﻭ ﺎ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻤْ ﻨ َ ﺎ ﻭَ ﺃ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﺮﻟﺍ

ﺣﺍ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ

FeLs Bû\Yô! Sm©dûL ùLôiúPôm. FeLû[ Uu²jÕ @Ús ׬YôVôL! ¿
LÚûQVô[oL°p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:109
ﺭَ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻭ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻢْ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﺮﻟﺍ

ﺣﺍ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ

Fu Bû\Yô! Uu²jÕ @Ús׬YôVôL! ¿ @Ús׬úYô¬p £\kRYu.
§Úd ÏoAu 23:118
ﺭَ ﺏﱢ ﻏﺍ
ْ
ﻔِ ﺮ
ْ
ﻭ َ ﺭﺍ ْ ﺣَ ﻢْ ﻭ َ ﺃ
َ

ْ

َ

َ

ْ

ُ
ﺮﻟﺍ

ﺣﺍ ِ ﻤِ ﻦﻴ
َ

FeLs Bû\Yô! FeLû[ ®hÓm SWLj§u úYRû] ûVj RÓlTôVôL! @Ru úYRû]
¨ûXVô]RôL BÚd¡\Õ. @Õ úUôNUô] Jn®PUôLÜm, ReϪPUôLÜm BÚd¡\Õ.
§Úd ÏoAu 25:65
ﺭَ ﺑ ﱠ ﻨ
َ
ﻫ ﺎ َ ﺐْ ﻟ
َ

َ
ﻣ ﺎ ِ ﻦ
ْ

َ

ْ
ﻭَ ﺟﺍ
ِ

َ
ﻭ ﺎ َ ﺫ
ُ
ﺭﱢ ﻳ ﱠ ﺗﺎ ِ ﻨ
َ
ﺎ ﻗ
َُ

َ
ﻋْ ﻴ
ُ

ٍ
ﻭ َ ﺟﺍ ْ ﻌَ ﻠ
ْ

َ
ﻟ ﺎ ِ ﻠ
ْ
ﻤُ ﺘﱠ ﻘِ ﻦﻴ
َ

ِ
ﻣَ ﻣﺎ ً ﺎ
FeLs Bû\Yô! FeLs YôrdûLj ÕûQL°-ÚkÕm, UdL°-ÚkÕm FeLÞdÏd Li
Ï°of£ûVj RÚYôVôL! (Duû]) @gÑúYôÚdÏ Øuú]ô¥VôLÜm FeLû[ AdÏ YôVôL!
§Úd ÏoAu 25:74
http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (3 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM
www.onlinepj.com
http://www.onlinepj.com/book/Dua_10.htm (4 of 4)09-08-2007 7:51:57 PM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->