P. 1
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - July Edition

Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - July Edition

|Views: 135|Likes:
Published by rrachuri
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - July Edition
Uttaradi Math Sri Sudha Monthly Magazine - July Edition

More info:

Published by: rrachuri on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

babababababababababababababab

g¿áÓÜ ñÜ Â±Ü Å Êæ ãà¨Ü ¯—¿á ÊÜ ááS±Ü £Å Pæ
ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜ í±Ü âo 14 ËPÜê£ ÓÜ íÊÜ ñÜ Õ ÃÜ hæÂàÐÜuÊÜÞÓÜ gáÇæç 2010 ÓÜ íbPæ 4
KKKKKK]àÓÜ á«Ý ÓÜ í±Ý¨Ü Qà¿á ÓÜ ÆÖÝ ÊÜ áívÜ Ú KKKKKK
±Ü í. ÃÝÊÜ ÞaÝ¿áì PÜ qr (]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á) ±Ü í. ÃÜ íWÝaÝ¿áì WÜ áñÜ ¤ Æ (]à±Ý¨Ü ±Ü âñÜ ÅÃÜ á)
±Ü í. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜ ÞÖÜ áÈ ±Ü í. ±Ü íyÜ Äà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜ ÆWÜ È
±Ü í. Ë. ±Ü Å»Ü íg®ÝaÝ¿áì ±Ü í. ÊÜ á«ÝÌ aÝ¿áì Êæ ãTÝÎ
±Ü í.ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr ]àB¨Ü  ÃÝÊÜ ÞaÝ¿áì
WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
g¿áÓÜ ñÜ Â±Ü Å Êæ ãà¨Ü ¯—¿á «Ü ÊÜ áì¨Ü ÎìÊÜ áívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«Ü ÂPÜ Ò ÃÜ á ]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨Ü Îì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì ]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à Wæ ãàËí¨Ü ÊÜ áã£ì ¨æ àÓÝÀá ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
]àÓÜ á«Ý
ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ
59/06
- uttaradimath.org

F
r
e
e

S
M
S

F
r
e
e

S
M
S

F
r
e
e

S
M
S

F
r
e
e

S
M
S ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜ áãÆPÜ ñÜ ÊÜ á¾ Êæ ã¸æ çÈWæ ±Ü Å£¯ñÜ Â EbñÜ ÊÝX ±Ü íaÝíWÜ ÖÝWÜ ã
ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ©XÌ g¿á ÊÝñæ ì,ÓÜ í¨æ àÍÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° PÜ ÙÜ á×ÓÜ ÇÝWÜ á£¤ ¤ ¨æ . ÓÜ í¨æ àÍÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° A±æ àQÒ ÓÜ áÊÜ ÃÜ á
ñÜ ÊÜ á¾ Êæ ã¸æ çȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Ü á pæ ç±… ÊÜ Þw 09870807070 Wæ SMS
ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 19,250 PÜ ãR Öæ aÜ ác g®Ü C¨Ü ÃÜ ÇÝ»Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¿áᣤ ¨Ýª Ãæ . ñÝÊÜä ÓÜÖÜ
aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì, ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±Ü væ ÀáÄ. ñÜ ÊÜ á¾ B±Ü ¤
CÐÜ r ÄWÜ ã D ËÐÜ ¿áÊÜ ®Ü á° £ÚÔ ÎÅàÊÜ ásÜ ¨Ü ÓÜ í±Ü PÜ ìÊÜ ®Ü á° PÜ È³ ÔPæ ãw.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
2 gáÇæç 2010
ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜ áÅ£ÓÜ á«Ý/ÊÝÂÓÜ ÓÜ á«Ý/¨ÝÓÜ ÓÜ á«Ý   3
2 ÓÜ ñÝÂñÜ ¾ ÊÝ~ ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 4
3 ®Ü áwÊÜ ááñÜ á¤ ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr 7
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 12 ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 8
5 ÊÜááS±Üâo ÇæàS®Ü  & ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 11
6 ±ÝÅÃÜ Ÿœ PÜ ÊÜ áìPæ R »æ ãàWÜ ËÆÉ ¨æ ®ÝÍÜ ÊÜ âípæ à ? & 1 ±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…. 14
7 ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜá ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 16
8 ñÜáÆÔà ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í 18
9 ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 28 ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 20
10 XàñÝ ÊÜá×Êæá&7 ±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 22
11 ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4 ±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ 24
12 ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜ Þ®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á 26
13 ®Ü ÊÜ á¾ ÊÜ Äí¨Ý¨Ü ±æ oár ÓÜ ×ÓÜ ÇÝWÜ ¨Ü á ÎÅà™. ±Ü ÅËà|.ÖÜ á®Ü WÜ áí¨Ü . 28
14 ±Ü¨ÜŸí«Ü &81 ±Ü í. B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ á×Ñ 29
15 ¯à£ÓÜá«Ý & 16 ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 30
16 ÊÜ áÖÝñÜ ¾ ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ±Ü í. Êæà¨ÜÊÝÂÓÝaÝ¿áì CoX 34
17 Finding SELF - 2 By. :Mr H K Katti 37
18 ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ 56
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ
±Ü Å£ÊÜ ÐÜ ì¨Ü aÝñÜ áÊÜ ÞìÓÜ Â¨Ü ±Ü Å¥Ü ÊÜ á©®Ü ¨Ü í¨Ü á ñÜ ÊÜ á¾ ñÜ ÊÜ á¾ WÜ áÃÜ áWÜ ÙÜ
AÊÜ áêñÜ ÖÜ ÓÜ ¤ ©í¨Ü ñÜ ±Ü ¤ ÊÜ áá¨ÝÅ«ÝÃÜ Oæ ÊÜ ÞwÔPæ ãÙÜ Û ¸æ àPæ íŸá¨Ü á «Ü ÊÜ áìÍÝÓÜ ÷ ¨Ü Öæ àÚPæ .
B PÝÃÜ | EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ÎÐÜ ÂÄWæ ÎÅà ÎÅàÓÜ ñÝÂñÜ ¾ £à¥Ü ì ÎÅà±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ©®ÝíPÜ
22&7&2010 (WÜáÃÜáÊÝÃÜ) ±ÜÅ¥ÜÊÜá HPݨÜοáí¨Üá ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜÖæãàÊÜá ÊÜááX¨Ü
®ÜíñÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÎÅàg¿á£à¥Üì ˨ݲàsܨÜÈÉ ¸æÚWæY 6 Äí¨Ü ÃݣŠ9ÃÜÊÜÃæWæ
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜáÊÜÃÜá. ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜPÜÆÎÐÜÂÃÜã ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|
ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞwÔPæ ãívÜ á D ÊÜ Þ«Ü Ì ¨æ àÖÜ ÊÜ ®Ü á° ±Ü â¯àñÜ ÊÜ ®Ý° X ÊÜ ÞwPæ ãÙÜ Û ¸æ àPÜ á.
ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12 Äí¨Ü 2.00 Zípæ¿áÊÜÃæWæ ÓÜíÓݧ®Ü ±Üähæ¿á ¯Ëáñܤ
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ
Ë. ÓÜ ã. ÊÜáá¨æÅ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ±ÝÂíp…, ÍÜp…ì, aÜãw¨ÝÃÜ «ÜÄÔ
ŸÃܸÝÃܨÜá. »ÝÃÜ£à¿á ÊæàÐܨÜÈÉ (WÜívÜÓÜÃÜá «æãàñÜÃÜ ±Üíaæ, ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
ÔàÃæ Eoár)ŸÃܸæàPÜá. 8 ÊÜÐÜì ÊæáàƳor AËÊÝ×ñÜ Öæ|á¡ÊÜáPÜRÚWæ
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. (¸æÚX¯í¨Ü ÃݣſáÊÜÃæWæ ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝWÜÊÜñÜ
±ÜÅÊÜaÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ gÃÜáWÜáÊÜâ¨Üá)
3 ]àÓÜá«Ý
L M
O N
... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ...
HPæãà ÊÜÎà ÓÜÊÜì»ÜãñÝíñÜÃÝñݾ HPÜí ÃÜã±Üí ŸÖÜá«Ý ¿á@ PÜÃæã࣠>
ñÜÊÜÞñܾÓܧí Ááà˜®Üá±ÜÍÜÂí£ —àÃÝÓæ¤àÐÝí ÓÜáSí ÍÝÍÜÌñÜí ®æàñÜÃæàÐÝÊÜå… >>
PÝsÜPÜ (2&12)
ÓÜÊÜáÓܤgWÜñÜᤠÓÜÌñÜíñÜÅ®Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á A—à®Ü¨ÜÈɨæ. A®ÜíñÜÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü
A®ÜíñÜiàÊÜÃÜÈÉ C¨Ü᪠¯¿áÊÜáPÜ®ÝXÃÜáÊÜ. ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ CÊܮܮÜá° ¿ÞÃÜá
PÝ|áñݤ Ãæ ãà AÊÜ ÃÜ á ÓÜ PÜ Æ ¨Ü á@SWÜ Úí¨Ü ¨Ü ãÃÜ ÃÝX ¯ñÜ Â ÓÜ áS»ÝXWÜ ÙÝWÜ áÊÜ ÃÜ á.
GGGGGGGGGGGGGGGG
... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
E±Ý«Ý¿áí ²ñÜÃÜí ÊÜÞñÜÃÜí aÜ Ááà˜¼¨ÜáÅÖÜÂíñæà ÊÜá®ÜÓÝ PÜÊÜáìOÝ ÊÝ >
ñæàÐÝí ±Ý±Üí »ÜãÅ|ÖÜñÝÂËÎÐÜrí ñÜÓݾ®Ý°®ÜÂ@ ±Ý±ÜPÜê¨ÜÔ¤ÇæãàPæà >>
&ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ 10&30
þÝ®Ü ±Ü Å¨Ü ÃÝ¨Ü WÜ áÃÜ áWÜ ÙÜ á, g®Ü ¾ Pæ R PÝÃÜ |ÃÝ¨Ü ñÜ í¨æ , g®Ü ¾ Pæ ãoár ÃÜ QÒ Ô¨Ü ñÝÀá.
CÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨ÝWÜÈ, ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ÞÊÜ BaÜÃÜOæWÜÚí¨ÜÆã AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ
®æ ãàÊÜ ®Ü á° ¨æ ãÅàÖÜ ÊÜ ®Ü á° ¿ÞÃÜ á ÊÜ ÞvÜ áÊÜ Ãæ ãà, AÊÜ ÃÜ ±Ý±Ü ÊÜ â »Ü ãÅ|ÖÜ ñæ ÂXíñÜ Æã
Öæbc®Ü¨Üá. CÊÜÄXíñÜÆã Öæbc®Ü ±Ý² D ÇæãàPܨÜÈÉ ¿ÞÃÜã CÃÜÇÝÃÜ.
GGGGGGGGGGGGGGGG
ÖÜÄ ¯®Ü° ±ÜÃܨæçÊÜÊæí¨Üá £Ú¿á¨ÜÊÜ®Üá
ÖæãÃÜX®ÜÊÜWæ g®Ü®ÜÊæí¸æãà¨Üá ÍÜñÜԨܜ
ÖÜÄ ¯®Ü° ¨æÌàÐÜÊÜ ÊÜÞÙÜÌ®Ü ÊæãWÜ®æãàvæ
ÊÜáÃÜÙæ ÃÜË¿á ®æãàvܨÜÇæ ÍÜáb CÆÉ
ÖÜÄ ÊÜáÃÜáñÜ®Ü ¨æãÅà×WÜÙÜ ÊÜáí©ÃܨÜÈÉ
ÊÜáÃæ¨Üá ¯àÃÜá PæãÙÜÆá aÜÄÓÜá aÝí¨ÝÅ¿á|
ÖÜÄ®ÝÊÜá Ëg¿áËsÜÆ ¯®Ü° ±Ý¨ÜÊÜ
ÓܾÄÓÜ¨Ü ×Ä¿á®Üá JÆáPÝÆ¨Ü WÜãX >>
&ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜÃÜá
¨Ý
ÓÜ
ÓÜ á
«Ý
BWܨÜÊÜÃÝwPæãíŸá¨æ BÎàÊÝì¨Ü
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
4 gáÇæç 2010
ÓÜ ñÝÂñÜ ¾ ÊÝ~
PÝwYaÜác PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ & 4
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

""®ÝÊÜ ä Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á''
A¥Üì & 2. þݯWÜÙÜ ±ÝÆ®æ ÊÜÞvܸæàPÜá
PÝÊÜ áÊæ íŸ PÝwY bc ¯í¨Ü PÜ ê ÐÜ ¡ ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á° ÃÜ QÒ ÓÜ ¸æ àPÝ¨Ü Ãæ ®ÝÊÜ â Êæ ã¨Ü Æá
Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á. Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á Gí¨Ü Ãæ & Wæ ãà GíŸ ÍÜ Ÿª Pæ R ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ á,
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ á A¥Ýìñ… Êæ à¨Ü &ÊÜ áÖÝ»ÝÃÜ ñÜ &ÃÝÊÜ Þ¿á|&»ÝWÜ ÊÜ ñÜ
Êæ ã¨Ü ÇÝ¨Ü ÓÜ aÝf ÓÜ ÷ WÜ ÙÜ á Gí¨Ü ¥Ü ì. AíñÜ ÖÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ ÞñÜ áWÜ Ùæ íŸ ÍÝÓÜ ÷ WÜ Åí¥Ü WÜ ÙÜ ®Ü á°
ÊÜ á®æ ¿áÈÉ Coár Pæ ãívÜ á WÜ Å í¥Ü ÓÜ íÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ Þw¨ÝWÜ ÊÜ ÞñÜ Å ®ÝÊÜ â
Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ áñæ ¤ àÊæ . BWÜ ÊÜ ÞñÜ Å Wæ ãà±ÝÆPÜ êÐÜ ¡ ®Ü ²Åà£Wæ ±ÝñÜ ÅÃÝWÜ áñæ ¤ àÊæ GíŸá¨ÝX
Jí¨Üá A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¨æÊÜâ. Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸæàPÜá GíŸ A¨æà ÊÜÞ£Wæ GÃÜvÜ®æà
A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ&
¿ÞÄWæ ñÜÇæ¸ÝWܸæàPÜá ? PÜË¿á E¨ÝYÃÜ
Pæ àÊÜ Æ WÜ Åí¥Ü WÜ ÙÜ ÓÜ íÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ Þw¨Ü Ãæ A¨Ü á ±ÝÆ®æ BWÜ áÊÜ â©ÆÉ  . QíñÜ á WÜ Åí¥Ü WÜ ÙÜ á
EÚ¿á¸æ àPÝ¨Ü Ãæ WÜ Å í¥Ü WÜ ÙÜ ®Ü á° E±Ü ¨æ àÍÜ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ H¯¨æ A¨Ü á
EÚ¿á¸æàPÜá.
EaæòWÜì£gìWÜ£ Ԩܜ Â£ «ÜÊÜáìñÜÍæcàñ… ñÜÓÜ ±ÜÅÊÜÞ aÜ ÊÜaÜ®æç@ PÜêñÜPæàñÜÃæçÍæcàñ… >
ñæàÐÝí ±ÜÅÊÜÞ±Ü|¨ÜÍÝ aÜ ÊÜá×àÓÜáÃæçÍæcàñ… ñÝ®ÜíñÜÃæà| ¯±Üñæàñ… PÜÌ®Üá ÊÜáñÜøOÝÊÜá@ >>
®Ü ÊÜ áWæ E®Ü ° £¿ÞWÜ ¸æ àPÜ á A¨Ü á «Ü ÊÜ áì©í¨Ü . B «Ü ÊÜ áì¨Ü £ÙÜ áÊÜ ÚPæ ŸÃÜ ¸æ àPÜ á A¨Ü á
Êæ à¨Ü WÜ Úí¨Ü , ÍÝÓÜ ÷ WÜ Úí¨Ü . B Êæ à¨Ü &ÍÝÓÜ ÷ WÜ ÙÜ ÓÜ íÃÜ PÜ Ò Oæ ¿ÞWÜ ¸æ àPÜ á Gí¨Ü Ãæ A¨Ü á B
Êæ à¨Ü &ÍÝÓÜ ÷ WÜ ÙÜ ®Ü á° ±Ü sÜ ®Ü &±ÝsÜ ®Ü ÊÜ ÞvÜ áÊÜ þݯWÜ ÙÜ ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ Áá௨æ A¨Ü Äí¨Ü ÓÝ«Ü Â .
ÖÝWÝ¨Ü Ãæ AÊÜ ÄWæ ñÜ Çæ ¸ÝWÜ ¨æ à ÊÜ áñæ ¤ C®ÝÂÄWæ ñÜ Çæ ¸ÝWÜ ¸æ àPÜ á ? GíŸá¨ÝX PÜ Ë Pæ àÙÜ áñݤ ®æ .
®Ü ÊÜ á¾ E®Ü ° £ CÃÜ áÊÜ â¨æ à «Ü ÊÜ áì©í¨Ü . «Ü ÊÜ áì¨Ü £ÙÜ áÊÜ ÚPæ BWÜ áÊÜ â¨æ à ÍÝÓÜ ÷ WÜ Úí¨Ü . AíñÜ ÖÜ
ÍÝÓÜ ÷ WÜ ÙÜ á EÚ¨Ü ¨æ ª à GÆÉ »æ ãàWÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ¹oár  , C¨Ü PÝR XÁáà iàÊÜ ®Ü ÊÜ ®Ü á° ÊÜ áávÜ á±ÝXor íñÜ ÖÜ
þݯWÜ Úí¨Ü . AíñÜ ÖÜ þݯWÜ ÚWæ ®Ü ÊÜ áÓÝR ÃÜ ÊÜ ÞvÜ áñæ ¤ à®æ G®Ü á° ñݤ ®æ PÜ Ë.
±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü ÊÜ ÞvÜ áÊÜ þݯWÜ ÙÜ ®Ü á° ÃÜ QÒ ÓÜ ¸æ àPÜ á
ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÊÜâ Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸæàPÜá Gí¨ÜÃæ, WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvܸæàPÜá
G®Ü á° ÊÜ â¨Ü á Jí¨Ü á. hæ ãñæ Wæ B WÜ Åí¥Ü WÜ ÙÜ ±Ü sÜ ®Ü &±ÝsÜ ®Ü WÜ ÙÜ ®Ü á° ASívÜ ÊÝX ÊÜ ÞvÜ áñݤ
5 ]àÓÜá«Ý
±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü ¨Ü ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ ¿á®Ü á° EÚÔPæ ãívÜ á ŸÃÜ á£¤ ÃÜ áÊÜ þݯWÜ ÙÜ ®Ü á° ÃÜ PÜ Ò Oæ
ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â¨Ü á, AÊÜ ÃÜ Óæ àÊæ ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â¨Ü á, AÊÜ ÄWæ ñÜ ®Ü ° ñÜ ®Ü á&ÊÜ á®Ü &«Ü ®Ü WÜ Úí¨Ü ÓÜ ÖÝ¿á
ÊÜÞw, AíñÜÖÜ þݯWÜÙÜ®Üá° EÚÔ, AÊÜÃÜ®Üá° ¸æÙæÔ, AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü
±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ ¿á®Ü á° iàÊÜ íñÜ ÊÝX EÚÔPæ ãÙÜ áÛ ÊÜ ¿ÞÊÜ PÝ¿áì˨æ A¨Ü á
ÊÜáñæã¤í¨ÜáÄࣿá Wæãà±ÝÆñÜÌ .
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙæíŸ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓܸæàPÜá Gí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ
ÃÜ ã±Ü ¨Ü ÈÉ EÚst Ãæ ÓÝÆ¨Ü á. QíñÜ á B ÍÝÓÜ ÷ WÜ Åí¥Ü WÜ ÙÜ ±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ ¿á®Ü á°
ASívÜ ÊÝX ®Ü væ ÔPæ ãívÜ á Ÿí¨Ü þݯWÜ ÙÜ ®Ü á° ÓÜ íÃÜ QÒ ÓÜ ¸æ àPÝ¨Ü ¨Ü ᪠±Ü Å£Á㟺 ÊÜ ÂQ¤ ¿á
PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° EÚÓÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÖÜ
GÃÜ vÜ áÄࣿá¨Ýª X¨æ . Êæ ã¨Ü Æ®æ ¿á¨Ü ᪠ÓÜ Ì ñÜ @ ñÝ®Ü á ±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü WÜ ÙÜ ÈÉ BÓÜ Q¤ ÊÜ ×st Ãæ
±ÜÃÜí±ÜÃæ EÚ¿ááñܤ¨æ. GÃÜvÜ®æ¿á¨Ü᪠B Ä࣠ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ASívܱÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü
®ÜvæÓÜáÊÜ þݯWÜÙÜ ÓæàÊæ ÊÜÞw, AÊÜÃÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá°
EÚÓܸæàPÜá. D ÄࣿÞX ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÝX
Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á. C¨Ü á ""Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á'' GíŸ ÊÜ Þ£®Ü GÃÜ vÜ ®æ à A¥Ü ì.
A¥Üì&3. ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá & ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá
C®Üá° ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨ÝX, ±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá
Gí¨Üá A¥ÜìÊÜÆÉ . aæ®Ý°X A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜá GíŸá¨ÝX ñÜí¨æ ÊÜáWܯWæ ÖæàÚ ñܮܰ
ÊÜÞñÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ±ÝÈÓÜáÊÜíñæ £ÚÓÜáñݤ®æ. AÈÉ ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ, A»ÝÂÓÜ
ÊÜÞvÜá CñÝ©¿ÞX ñÜí¨æ H®æà®Üá E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞw¨Ýª®æ A¨Ü®æ°ÆÉÊÜ®Üã° ÃæPÝv…ì
ÊÜ Þwoár Pæ ãÙÜ áÛ ÊÜ â¨Ü á Gí¨Ü á A¥Ü ìÊæ à ? AÆÉ  . B ÊÜ Þ£Wæ ÖÝWæ A¥Ü ìÊÜ ÆÉ  . ±Ü ÃÜ íñÜ á
ÊÜÞñÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá Gí¨æà A¥Üì.
A¨ÜÃÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙæíŸ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ,
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ A¥Ü ì¨Ü íñæ iàÊÜ ®Ü ¨Ü ÈÉ ®Ü væ ¨Ü áPæ ãÙÜ áÛ ÊÜ â¨æ ௨æ A¨æ à ¯gÊݨÜ
Wæãà±ÝÆPÜ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ A¥Üì.
¨æ àÊÜ ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ®Ü á° ±ÝÈÓÜ ¨æ à, ¨æ àÊÜ ÃÜ ®æ ° à BPæ Ò à²ÓÜ áÊÜ â¨Ü á ÓÜ ãPÜ ¤ Êæ à ?
®ÜÊÜáWæ H®æà ñæãí¨ÜÃæ B¨ÜÃÜã ""¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ ×àWæ A®Ý¿á ÊÜÞw¹or''
GíŸá¨ÝX ¨æ àÊÜ ÃÜ ®æ ° à ¯í©ÓÜ áñæ ¤ àÊæ . B¨Ü Ãæ ¨æ àÊÜ ÃÜ á Öæ àÚ¨Ü íñæ Jí¨Ü á ©®Ü ÊÝ¨Ü ÃÜ ã
iàÊÜ®Ü ®ÜvæÔ¨æªàÊæÁáà ? Gí¨Üá ¿ÞÃÜã ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ ""®Ü Êæáà »ÜPܤ@
±Ü Å|ÍÜ Â£'' GíŸá¨ÝX ¨æ àÊÜ ÃÜ á Pæ àÊÜ Æ ÊÜ Þ£®Ü ÈÉ Öæ àڨݪ ®æ AÐæ r à. »Ü PÜ ¤ ÃÝ¨Ü ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á°
ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞwÁáà CÆÉ Gí¨Üá BPæÒà±Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá ""®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ
B¨Ü¨æªÆÉ BÀáñÜá Öæãà¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÝÂPæ ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
6 gáÇæç 2010
»ÜPܤÃÝX¨æªàÊæÁáà ?'' Gí¨Üá ËaÝÃÜ ÊÜÞvܸæàQ¨æ. »ÜQ¤ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX
C¨æ Ááà ? ¨æ àÊÜ ÃÜ á Öæ àÚ¨Ü íñæ ÓÜ í«ÝÂÊÜ í¨Ü ®Ü &¨æ àÊÜ ±Ü ähæ , E±ÝÓÜ ®æ &±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü &
ÊÜÅñÝ®ÜáÐÝu®Ü&¿áýWÜÙÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÞw¨æªàÊæ GíŸ ¨ÜêyÜÊÝ¨Ü ËÍÝÌÓÜ
®ÜÊÜá¾ÈɨæÁáà ? AíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÜ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜáWæà CÆÉÊݨÜÈÉ , ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá°
Êæ ã¨Ü Æá ®ÝÊæ à aæ ®Ý° X ±ÝÈÓÜ ©¨Ü ª ÈÉ ¿ÞÊÜ «æ ç¿áì©í¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü Êæ áàÇæ BPæ Ò à±Ü
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ?
A¨Ü PÝR X »Ü WÜ ÊÜ íñÜ Öæ àÚ¨Ü & ""Êæ ã¨Ü Æá ¯àÊÜ â Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÝXÄ. ®Ü ®Ü ° ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ ®Ü á°
±ÝÈÔÄ. ®Ü®Ü° ÊÜÞ£®Üíñæ ÊÜñÜì®æ ÊÜÞwÄ. BWÜ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ''
Gí¨Ü á. Wæ ãàÊÜ âWÜ ÙÜ ®Ü á°  , Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÜ ®Ü á° ÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ Þw Wæ ãà±ÝÆPÜ êÐÜ ¡ G¯Ô¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ
¯àvÜ áÊÜ ËÍÝÌ ÓÜ Gí¨Ü Ãæ ""Aí¨Ü á ®Ý®Ü á Pæ àÊÜ Æ Wæ ãàÊÜ âWÜ ÙÜ ®Ü á°  , Wæ ãà±ÝÆPÜ ÃÜ ®Ü á° ÊÜ ÞñÜ Å
ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨ÜªÆÉ . QíñÜá Gí¨Ý¨ÜÃÜã ¯àÊÜä Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÃæ (®Ü®Ü° ÊÜÞ£®Üíñæ
iàÊÜ ®Ü ®Ü væ st Ãæ ) ®Ý®Ü á ¯ÊÜ á¾ ®Ü ã° ÃÜ PÜ Ò Oæ ÊÜ ÞvÜ áñæ ¤ à®æ '' GíŸá¨ÝX A»Ü ¿á ¯àvÜ áñݤ ®æ .
...ÓÜÍæàÐÜ...
ñÜáÇÝ»ÝÃÜ & ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÚWæ PÜêÐÝ¡±Üì| ÖæàÚ¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜÃÜá
""Cí©¯í¨Ü ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÖÝWÜã ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ '' GíŸ
I£ÖÝÔPÜÊÝ¨Ü ¯|ì¿áÊÜ®Üá° ©.14&06&10, ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PæçWæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ »ÜPܤÃÜ®Üá° aÜQñÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Üá A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍܨÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ""ÊÜá×Ñà C¨Üá
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜ PæÒàñÜÅ™. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜá WÜ¿Þ ËÐÜá¡±Ý¨Ü¨Ü ÊÜáí©ÃÜPæR ¨ÜÍÜì®ÜPæR Öæã¨ÝWÜ
¸ÝXÈWæ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü ¹àWÜÊÜ®Üá° ÖÝPÜÇÝXñÜᤙ. WÜáÃÜáWÜÙÜá ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü
±ÝÃÝ¿á|ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¹àWÜ ÊÜááĨÜá ¹ñÜᤙ. ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ ¨ÜÍÜì®Ü
¯àw¨Ü. Aí¨Üá AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü Cí¨Üá ®ÜÊÜáWæÇÝÉ ËÐÜᡱݨܨÜÍÜì®Ü¨Ü
Óè»ÝWÜ ¨æãÃÜ£¨æ. AíñÜÖÜ ËÐÜᡱݨÜÊÜ®Üá° ±ÜÅñÜÂQÒàPÜÄÔPæãívÜ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜá. AÊÜÃÜá CÃÜáÊÜ D ÊÜá×ÑàPæÒàñÜÅÊÜä PÜãvÜ ""A¼®ÜÊÜWÜ¿ÞPæÒàñÜÅ''Êæà
BX¨æ. WÜ¿ÞPæÒàñÜÅPæR Öæãà¨ÝWÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ñÝÂWÜÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜí±ÜŨݿá. B¨ÜªÄí¨Ü
Cí¨Üá ®ÝÊÜä PÜãvÝ A¼®ÜÊÜWÜ¿Þ PæÒàñÜÅÊÝ¨Ü ÊÜá×ÑPæÒàñÜŨÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åà£WÝX
ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÖÝWÜã ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÙÜ®Üá° ñÝÂWÜÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ'' Gí¨Üá E¨æã^àÑÔ¨ÜÃÜá. »ÜPܤÃÜ
PÜÃÜñÝvÜ®Ü ÊÜááXÆá ÊÜááqrñÜá. ®ÜíñÜÃÜ D ×í¨æ ñÜáÇÝ»ÝÃÜÊÜÞw¨Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá°
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ Óܯ°—¿áÈÉ ñÜí¨Üá Coár
ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX PÜêÐÝ¡±Üì|Êæí¨ÜÃÜá.
7 ]àÓÜá«Ý
ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ
±Ü í.ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÓÜíWÜ GÃÜvÜáË«Ü. Jí¨Üá ÓÜgj®ÜÃܨÜá, ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨Üágì®ÜÃܨÜá, ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ
×ñÜ PÝÄ. ¨Ü ágì®Ü ÃÜ ÓÜ íWÜ AÐæ r à A±Ü PÝÄ. ¨Ü ágì®Ü ÃÜ ÓÜ ÖÜ ÊÝÓÜ ËÐÜ ÓÜ ±Ü ì¨Ü
Óæ°àÖܨÜíñæ.
JŸº ÃÝg ¸æàpæWæí¨Üá PÝw®ÜÈÉ ÓÜᣤ ÓÜᣤ ÖÜÔ¨Üá ¸Ý¿ÞÄ ŸÙÜÈ Jí¨Üá
ÊÜÞ訆 ÊÜáÃÜ¨Ü Aw¿áÈÉ PÜáÚñÜ. A¨æà ÊÜáÃܨÜÈÉ C¨Üª PæãXÇæ ±ÜíaÜÊÜáÓܤÃÜ©í¨Ü
PÜ áÖÜ ã PÜ áÖÜ ã Gí¨Ü á ÖÝvÜ ñæ ãvÜ XñÜ á. A¨Ü ÃÜ Cí±Ý¨Ü ®Ý¨Ü ÃÝg®Ü ÖÜ ÔÊÜ â ¯àÃÜ wPæ
B¿áÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæÔ ÓÜíñæãàÐÜWæãÚÔñÜá. BWÜ GÈÉí¨ÜÇæãà Ÿí¨Ü PÝWæ PæãXÇæ¿á
±Ü PÜ R ¨Ü ÈÉ PÜ áÚñÜ á PÝ PÝ Gí¨Ü á AÃÜ aÜ ñæ ãvÜ XñÜ á. A¨Ü ÃÜ PÜ PÜ ìÍÜ ÍÜ Ÿª ©í¨Ü ¸æ àÓÜ ÃÜ Wæ ãívÜ
ÃÝg EÐ… Gí¨Ü. aܱݳÙæ ñÜqr¨Ü. PÜÇæãÉWæ¨Ü. H®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜã PÝWæ ¸ÝÀá
ÊÜ ááaÜ c ÈÆÉ  . ÖÝÄ Öæ ãàWÜ Æã CÆÉ  . ¸æ àÃæ E±Ý¿á PÝ|¨Ü ÃÝg Ôqr ¯í¨Ü WÜ áÄ Coár
¸Ý| ¹or  . ¸Ý| ñÝQ ÃÜ ±æ ³ í¨Ü á AÊÜ ®æ ¨Ü áÃÜ á J¨Ýª vÜ áñݤ ¹©ª ¨Ü ᪠PÝWæ ¿áÆÉ Pæ ãXÇæ .
®Ý®ÝÊÜ ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨æ Gí¨Üá D ÎPæÒ Ë—Ô© ? Cí±Ý¨Ü ÓÜÌÃÜ©í¨Ü ¯®Ü° ¨Ü~ÊÜâ
¯ÊÝÄÔ ÓÜ íñæ ãàÐÜ Wæ ãÚÔ¨Ü áª ®Ü ®Ü ° ñÜ ±æ ³ à ? Gí¨Ü á Pæ ãXÇæ Pæ àÙÜ Æá ""¯®Ü ° ®Ü á°
Öæ ãvæ ¿ááÊÜ â¨Ü á ®Ü ®Ü ° E¨æ ª àÍÜ ÂÊÝXÃÜ ÈÆÉ   . ¯®Ü ° Cí±Ý¨Ü «Ü Ì ¯¿á®Ü á° PÝWæ
PÜ áÆWæ wÓÜ á£¤ ñÜ á¤  . A¨Ü Pæ R Öæ ãvæ ¿áÆá A¨Ü á ±ÝÃÝX ¸Ý| ¯®Ü Wæ ñÝQñÜ á. ñÜ ±Ü â³ ®Ü ®Ü ° ¨æ à.
¨Ü¿áËoár PÜÒËáÓÜá'' Gí¨Üá ÃÝg ±ÜıÜÄ¿ÞX ¸æàwPæãÙÜáÛñݤ®æ. ""ñܱÜâ³ ¯®Ü°¨ÜÆÉ .
PÝWæ¿á¨Üã AÆÉ. ®Ü®Ü°¨æà. HPæí¨ÜÃæ PÝWæ ®Ü®Ü° ±ÜPÜR¨ÜÈÉ PÜáÚñÝWÜÇæà ®Ý®Üá B hÝWÜ
¹vÜ ¸æ àPÝXñÜ á¤  . Ÿ|¡ ¨Ü ÊÝÂÊæ ãàÖÜ ©í¨Ü A¨Ü ÃÜ ËÍÝÌ ÓÜ ¸æ Ùæ Ô¨Ü áª ®Ü ®Ü ° ñÜ ±Ü â³  . A¨Ü Pæ R ñÜ PÜ R
ÎPæÒ A®Üá»ÜËÔ¨æ'' Gí¨Üá PæãXÇæ EñܤÄÓÜáñܤ¨æ.
CÈÉ PÝWæ ¨Ü ágì®Ü ÃÜ ®Ü á° Pæ ãXÇæ ÓÜ gj ®Ü ÃÜ ®Ü á° ±Ü Å£¯—ÓÜ áñÜ ¤ Ȩæ . ®Ü ÊÜ á¾ ÓÜ áñÜ ¤ PÝWæ ÊÜ áñÜ á¤
Pæ ãXÇæ ¿á WÜ á|ÓÜ Ì »ÝÊÜ WÜ ÙÜ áÙÜ Û g®Ü Ĩݪ Ãæ . ®ÝÊÜ â AÊÜ ÃÜ Óæ ° àÖÜ ËÍÝÌ ÓÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ¸æ Ùæ ÓÜ áÊÝWÜ
AÊÜÃæà®Üá PÝWæ¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÃæà ? PæãàXÇæ¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÃæà ? GíŸá¨Üá ®ÝÊÜâ
±Ü ÄÎàÈÓÜ ¸æ àPÝ¨Ü á¨Ü á ŸÖÜ ÙÜ ÊÜ ááSÂ. CÆÉ ÊÝ¨Ü ÈÉ ®ÝÊæ à Pæ ãàXÇæ ¿áíñæ ÎPæ Ò
A®Üá»ÜËÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ¨Üágì®ÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ, A¨ÜPæR ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜá ®Üáw¨ÜÃÜá &
""hÝÈ¿á ÊÜáÃܨÜíñæ «ÜÃæÁãÙÜá ¨Üágì®ÜÃÜá''
®Ü áw
ÊÜ ááñÜ á¤

C¨Ü㪠CÆÉÊæí¨Üá ®ÜáwÊÜÊÜÙæ ÖæãÆ£
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
8 gáÇæç 2010
ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 12
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ HPæ ? PÝÃÜ| &18
¨æ àÊÜ ñæ WÜ Ùæ ÆÉ PÜ vÜ Æ£àÃÜ Pæ R Ÿí¨Ü ÃÜ á. ¨Ü vÜ ¨Ü ÈÉ ¯íñÜ ÃÜ á. Pæ çÊÜ ááX¨Ü ÃÜ á. ÓÝWÜ ÃÜ ÍÜ ¿á®Ü
ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá° ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ÖÝ訆 ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwԨܪ ®ÝÃÝ¿á|. AÊÜñÝÃÜPÝRX
AÊܮܮÜá° ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÖÜ~ÊÜá~¨Üá ÖæàÚPæãívÜÃÜá. ¸ÝÀá¹oár ¸æàwPæãívÜÃÜá.
PÜÃÜhæãàwÔ PæàÚ¨ÜÃÜá. »ÜáË¿á »ÜÊÜOæ¿á®Üá° ñæãàwPæãívÜÃÜá.
D¿áá¨æ àìÊÝ—¨æ àÊÜ í ÍÜ ÃÜ |ÊÜ ágÊÜ ááÃÜ áí ±Ü ä|ìÐÝvÜ áY |ÂÊÜ áã£ìÊÜ å… >
QÒ àÃÝ¸èœ ®ÝWÜ »æ ãàWæ à ÍÜ ÀáñÜ ÊÜ á®Ü á±Ü ÊÜ Þ®Ü í¨Ü ÓÜ í¨æ ãàÖÜ ¨æ àÖÜ ÊÜ å… >>
FaÜ á@ ±Ü ÃÜ í ±Ü âÃÜ áÐÜ Êæ áà®Ü ÊÜ á®Ü íñÜ ÍÜ Q¤ í
ÓÜãPæ¤à®Ü ñæà˜ŸjgÊÜááTÝ A² ±èÃÜáÐæà| >
ÓÜá¤ñÝÌ «ÜÃݘÓÜáÃÜÊÜÃÝPÜÅÊÜáOÝñ… ±ÜÃæàÍÜ
U®Ý° ¿áñæãà × ËÊÜááTÝÓܤÊÜ ñæà˜£±Ý±Ý@ >>
¨ÜáÓÜÕíWÜ£»ÜìÊÜ£ »ÝÃÜÊܨæàÊÜ ¨æàÊÜ
¯ñÜÂí ÓÜñÝÊÜá² × ®Ü@ ÍÜáÅ|áÊÝPÜÂËáàÍÜ >
±ÜäÊÜìí ÖÜñÝ ©£ÓÜáñÝ »ÜÊÜñÝ ÃÜOæàÐÜá
ÖÜÂÓܾñ…²Å¿Þ¥ÜìÊÜá«Üá®Ý »ÜáË ñæà˜¼hÝñÝ@ >> (ñÝ.¯. 11. 179&181)
ÐÜv…WÜá|ÊÜáã£ì, ±ÜıÜä|ì ¨æàÊÝ—¨æàÊÜ. ±ÜâÃÝ|±ÜâÃÜáÐÜ ¯®ÜWæ ÍÜÃÜ|á
±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPܤ±ÜÅ£±Ý¨Ü A®ÜíñÜ ÍÜQ¤¿ááñÜ. ÓÜÊÜìÓÝÌËá. ¯®ÜWæ ÍÜÃÜ|á. AÓÜáÃÜÃæÆÉ D
«Ü Ãæ ¿á®Ü á° BPÜ ÅËáԨݪ Ãæ . GÇæ É væ WÜ ã AÊÜ ÃÜ ¨æ ª à BvÜ ÚñÜ . AÊÜ Ãæ ÆÉ ÃÜ ã ®ÝÔ¤ PÜ ÃÜ á. ¨æ àÊÜ ÃÜ á,
«ÜÊÜáì, ¯à£WÜÙÜ Ÿí«Ü®ÜÊæà CÆÉ™. ¨æàÊÜÃÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ®Üí¹Pæ CÆÉ™. ÓÜÌaÜfí¨Ü
Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓæÌàaÝfaÝÄWÜÙÜá. ¨æàÊÜÃævæWæ Gí©WÜã ÊÜááSÊÜÞvܨÜÊÜÃÜá. ±Ý±Ü¨Ü ¼à£
CÆÉ™. A«ÜÊÜáì¨Ü AíiPæ CÆÉ™. ÊæãàÓÜ, A®Ý¿áPæR AÙÜáPÜáÊÜÊÜÃæà AÆÉ™. Pæor PæÆÓÜPæR
Öæ àÔWæ G¯ÓÜ áÊÜ ©ÆÉ ™. CíñÜ ÖÜ AÓÜ áÃÜ ÃÜ JvÜ ®Ýo »ÝÃÜ ÊÝX ¸æ àÓÜ ÃÜ ñÜ í©¨æ . »Ü ¿áÊÜ
ÖÜ áqr Ô¨æ . GÆÉ ÃÜ iàÊÜ ®Ü AÓÜ áÃÜ ÃÜ QÒ ñÜ Êæ ¯Ô¨æ . ×íÓæ Wæ Öæ àÓÜ ¨Ü g®Ü ¿ÞÊÝWÜ ¿ÞÃÜ ®Ü á°
×íÔÓÜ áÊÜ Ãæ ãà GíŸá¨Ü á £Ú¿á¨ÝX¨æ . CíñÜ ÖÜ g®Ü ÃÜ ÓÜ íWÜ , ÓÜ í±Ü PÜ ì, ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á° ®Ü ÊÜ á¾
±Ü ÄÊÝÃÜ ÊÜ ®Ü á° ñÜ ÊÜ á¾ íñæ Ááà GÈÉ ±Ü ÄÊÜ £ìÓÜ áÊÜ Ãæ ãà GíŸ WÝŸÄ ÊÜ áãw¨æ . JÙæ Û ¿áÊÜ ÃÜ
JvÜ®Ýo ®ÜÊÜá¾®Üã° JÙæÛ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊܨÜá. JÙæÛ¿á WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊܨÜá.
AÓÜáÃÜÃÜ BÓÜÃæ¿áÈÉ ®ÝÊÜä AÊÜÃÜíñÝWÜáÊæÊÜâ. ""¯àÃÜá, GOæ¡™, ŸpærWÜÙÜá ÓÜáWÜí«Ü
¨ÜáWÜìí«Ü¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ÓÜíŸí«Ü ÊÜáãÆPÜÊÝX B B WÜá|WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜâ.
9 ]àÓÜá«Ý
ÖÝWæ Ááà ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü ÊÜ á®Ü ÓÜ áÕ Ÿá©œ WÜ ÙÜ á ÓÜ íŸí«Ü , ÓÜ í±Ü PÜ ì, ®æ ãàvÜ áËPæ ¿á
ÊÜáãÆPÜÊÝX WÜá|WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜâ. ""ÁãàñÝÕÊæãà WÜá|Êܮܾ«æÂà'' A¨ÜPÝRX
JÙæ Û ¿á g®Ü ÃÜ hæ ãñæ ¸ÝÙÜ Æá Ÿ¿áÓÜ á£¤ ¨æ ª àÊæ . ÓÜ ñÜ Õ íWÜ ©í¨Ü ®Ü ÊÜ á¾ Ÿ¨Ü áPÜ á
ŸíWÝÃÜ ÊÝWÜ áÊÜ ¨Ü á. ®Ü ÊÜ á¾ ÈÉ ¨æ çËàWÜ á|WÜ ÙÜ á ±Ü ÅPÜ oÊÝWÜ áÊÜ ÊÜ â. ¨Ü áÐÜ r ÃÜ ÓÜ íWÜ ¨Ü
±Ü ÄOÝÊÜ á¨Ü »Ü ¿á ÓÜ ¨Ý ÓÜ gj ®Ü ÃÜ ®Ü á° PÝvÜ áñÜ ¤ Ȩæ . ÃÝÊÜ ÞÊÜ ñÝÃÜ PÝÆ¨Ü ¨æ çñÜ ÂÃæ ÆÉ ¨æ ãvÜ x
¨æãvÜx ÃÝgÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜáqr Ÿí©¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ ÊÜíÍÜŸÆ, A—PÝÃÜ ŸÆ,
IÍÜÌ¿áìŸÆ, g®ÜŸÆ ¨æãÃÜQÊæ. PÜңſáÃÜ ÓÜíÓÝRÃÜ ±Üv橨ݪÃæ. ¨æãÅàOÝaÝ¿áì,
PÜê±ÝaÝ¿áìÃÜíñÜÖÜ ÓÜÊÜÂÓÝbWÜÙÜÈÉ ÍÜÓÜ÷™, AÓÜ÷™, ÍÝÓÜ÷ ˨æÂWÜÙÜ®Üá° ±Üv橨ݪÃæ. ÖæãÃÜ
®æãàoPæR «ÝËáìPÜ ÊÜááSÊÝvÜ. BÔ¤PÜÃÜíñæ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ. ¨æàÊÜÃÜá, «ÜÊÜáì ®Üí¹
®Üvæ¿ááÊÜÊÜÃÜíñæ ¹í¹ÓÜáÊÜÃÜá.
BÔ¤PÜ ÊæàÐܨÜÈÉ gWÜ£¤Wæ ÊæãàÓÜÊÜÞvÜáÊÜ ®ÝÔ¤PÜÃÜá. ÓÝ£ÌPÜÃÜ »ÜQ¤ »ÝÊÜâPÜñæWÜÙÜ®Üá°™,
ÓÜ ¨ÝaÝÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ¨Ü áÃÜ á±Ü ÁãàWÜ ÊÜ ÞwPæ ãÙÜ áÛ £¤ ÃÜ áÊÜ ÊÜ íaÜ PÜ ÃÜ á. »è£PÜ ÓÜ áS¨Ü
ÓÝ̦ìWÜÙÜá. ÓÝÌ¥ÜìÓÝ«Ü®æWÝX ¿ÞÊÜ PÜãÅÃÜPÜêñÜÂPÜãR ÖæàÓܨÜÊÜÃÜá. ÊæãàÓÜÊÜÞvÜÆá
G£¤ ¨Ü ª Pæ ç™. ®Ü ¿áÊÜ íaÜ PÜ ÃÜ á. CíñÜ ÖÜ g®Ü Äí¨Ü ®Ü ÊÜ á¾ ÓÜ ¨Ý½ ÊÜ ®æ WÜ ÙÜ á ¸ÝvÜ á£¤ Êæ . ®Ü ÊÜ á¾ ÈÉ ¿á
BÔ¤PÜñæ¿á AÔ¤ñÜÌPæR «ÜPæR Ÿí©¨æ. CíñÜÖÜ ¨ÜáÐÜrÄWæ, CÊÜÃÜ ¨ÜáÐÜrPÝ¿áìPæR ÊæãàÓÜ,
ÊÜíaÜ®æWÜÚWæ ÎPæÒÁáà BWÜᣤÆÉ™. ÓÜÊÜáê©œÁáà PÝ|ᣤ¨æ. ¸è£PÜ A¼ÊÜê©œÖæaÜác£¤¨æ.
A±ÜÃÝ—WÜÚWæ ÎPæÒ¿ÞWÜ©¨ÜªÃæ ¯à£ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ÓÜíÍÜ¿á ŸÃÜᣤ¨æ. «ÜÊÜáì,
¯¿áÊÜ á, ¯à£WÜ Ùæ ÆÉ ®Ü ÊÜ á¾ PÜ Æ³ ®æ , ÓÜ áÙÜ áÛ ®Ü í¹Pæ . «Ü ÊÜ áì¨Ü íñæ ¸ÝÚ¨Ü ÊÜ ÄWæ
±Ü âÃÜ ÓÝR ÃÜ ËÆÉ ™. ±æ äÅàñÝÕ ÖÜ ËÆÉ ™. E®Ü ° £ÀáÆÉ ™. A«Ü ÊÜ áìPæ R ÎPæ Ò CÆÉ ™. AÊÜ ®Ü £ CÆÉ ™. GíŸ
»ÝÊÜ®æ ŸÈ¿áᣤ¨æ. ÓÜgj®ÜÃÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿á, A±Ü®Üí¹PæWÜÙÜá ñÝívÜÊÜÊÝvÜáñܤÈÊæ.
ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§Ááà PævÜáñܤȨæ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ ×íÓæWÜÙÜá ÖæaÜácñܤÈÊæ. A¨ÜPÝRX ®æãí¨Ü
®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ÈÉ ±ÝŦìÓÜᣤ¨æªàÊæ. ¯à®Üá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá. ¨ÜáÐÜrÄWæ ÎPæÒ™,
ÎÐÜrÄWæ ÃÜPÜÒOæ ¯àvܸæàPÜá.
.............±Üâ®ÜÃæàÊÜ hÝñÝÓæ¤à »ÜãñÜÇæà «ÜÊÜáìŸÇæãà±Ü±Ü®Ý°@ >>
ÃÝþÝí ÊÜáÖÝÊÜíÍÜÓÜág®Ü¾®Ýí ñÜá ñæàÐÝÊÜá»Üãñ… «ÜÊÜáìÊÜá£Ëì±Ý±Ý >
ÎPÝÒÊÜáÊݱÜ ©Ìg±ÜâíWÜÊÝ®Ýí ñŲ̈ܽ Q¤ÃܱæÂàÐÜá × PÝaÜ®Ü ÓÝÂñ… >>
ñÜÌ¨Ü ½ Q¤ÇæàÍݼ¿ááñÜ@ ÓÜáPÜÊÜÞì ÊÜÅhæà®Ü° ±Ý±Ýí ñÜá WÜ£í PÜ¥Üíbñ… >
¨æçñæÂàÍÜÌÃÝOÝí aÜ ñÜÊæãà˜í«ÜÊæáàÊÜ ñÜÌÁáçÊÜ PÜÉ ê±Ü¤í ®Ü®Üá ÓÜñÜÂPÝÊÜá >>
«ÜÊÜáìÓÜ Ëá¥ÝÂñܤ Ì »Ü¿Þ¨… ÊÜ¿áí ñÝÌÊÜá¥Ý² ÊÝ ¨æçñÜÂÍÜá»Ý²¤¼àÐÝ >
ÓÜ í±ÝÅ¥Ü ì¿ÞÊæ ãà ©£hÝ®… ÓÜ áPÜ ÊÜ áì|ÓÜ ¤  Ì ¨Ü ½ Q¤ ñÜ ÍÝc ÆÀáñÜ áí aÜ ÎàZÅÊÜ å… >>
ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯ 11/195&197
CÃܸæàPÜá ÓÜíÓÝÃܨæãÚÆÉ©ÃܸæàPÜá
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
10 gáÇæç 2010
D ¨ÜáÐÜrÃÜá ÃÝgÃÜ ÊÜíÍܨÜÈÉ ÖÜáqr Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ¨æàÊÜÃÜÈÉ Qíbñ…
»ÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ±ÜâívÜÄàPÜ, AÍÜÌÊæáà«Ü ¿áý ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. Qà£ìWæ,
±ÜÅ£ÐæuWæ CÊÜÃæÆÉÃÜ «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæ, CÊÜÃÜá ÓÜÌÃÜã±Ü©í¨ÜÆã ¨æçñÜÂÃÜá. ñæãàÄPæWæ
«ÝËáìPÜÃÜá. ÓÜÊÜÞg¨Ü G¨ÜáÃÜá «ÝËáìPÜÃÜíñæ ñæãàÄÓÜáÊܨæà E¨æªàÍÜ™. CÊÜÄWæ
ñÜÊÜáÓÜáÕ SbñÜ. ÎPæÒ A±æàQÒñÜ. ÍÝÔ¤ AWÜñÜ A¨ÝWÜ©¨ÜªÃæ «ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÄWÜã
ËÍÝÌÓÜ ŸÃÜáÊÜ©ÆÉ™. ""ÓÜñÝí E®Ý°ÖÜPæãà «ÜÊÜáì@ AÓÜñÝí ÖÝÅÓÜPÝÃÜPÜ@'' ÓÜgj®ÜÃÜ,
ÓÝ£¤  Ì PÜ ÃÜ E®Ü ° £ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ¨æ à «Ü ÊÜ áì. AÁãàWÜ ÂÃÜ , A®ÝaÝÄWÜ ÙÜ AÊÜ ®Ü £, ¨Ü á@SWÜ ÚWæ
PÝÃÜ |ÊÝ¨Ü ¨æ ª à «Ü ÊÜ áì. D E»Ü ¿áPÝ¿áìWÜ ÙÜ á «Ü ÊÜ áì©í¨Ü ®Ü væ ¿á©¨Ü ª Ãæ à g®Ü ÄWæ
«ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ ÖÝÄÖæãàWÜáÊܨÜá. ÍÜÅ¨æœ ®ÜÎÓÜáÊܨÜá B¨ÜªÄí¨Ü ¯à®Üá
PÜ êÐÝ¡ ÊÜ ñÝÃÜ «ÝÃÜ | ÊÜ ÞvÜ á. «ÝËáìPÜ ÃÜ ®Ü á° ¯à®Ü á Pæ ç×w¨Ü á PݱÝw¨ÝWÜ D
A«ÝËáìPÜ ÃÜ á ¯®Ü ° ®Ü á° ËÃæ ãà—ÓÜ áÊÜ ÃÜ á. ñÜ ÊÜ áWæ ¯¯° í¨Ü »Ü ¿á˨æ Gí¨Ü á ¯®Ü °
ËÃæãà«Ü¨ÜÈÉ JoárWÜãvÜáÊÜÃÜá. BWÜ CÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü Ÿ|¡ Ÿ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. CÊÜÃÜ
ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá.
BWÜ ñÝÊæ à D ñæ ãàÄPæ ¿á «Ü ÊÜ áì©í¨Ü ¨Ü ãÃÜ ÓÜ Ä¿ááÊÜ ÃÜ á. ¯à®Ü á PÜ êÐÝ¡ ÊÜ ñÝÃÜ ÊÜ ®Ü á°
«ÜÄÔ D ¨ÜáÐÜrÃÝgÃÜ®Üá° «ÜÊÜáì©í¨Ü aÜáÂñÜWæãÚÓÜá. »ÜQ¤ÊÜÞWÜì©í¨Ü ¸æà±ÜìwÓÜá.
AÊÜ Ãæ ÆÉ ÃÜ ã ¯®Ü ° ËÃæ ãà«Ü ÊÜ Þw ñÜ ÊÜ á¾ ´Ü Æ±Ü væ ¿ááÊÜ íñÝWÜ È. B ´Ü ÆÊÜ ®Ü á° ""»Ü WÜ ÊÜ íñÜ
¯à®æà ¯¿áÊÜáÊÜÞw ¯ÍÜcÀáÔÃÜáË. ¯à®Üá ÓÜñÜÂPÝÊÜá. ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ™. ¨ÜáÐÜrÃÜÈÉ¿á
¨æãàÐÜ ¸æÙæ¿áÆá, ¨ÜáÐÜrÃÜá ¯®Ü°®Üá° ¨æÌàÐÜÊÜÞvÜÆá ¯®Ü°®Üá° ñܱÜâ³ £Ú¨Üá ¯®Ü° ŸWæY
A±Ü±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ¯à®Üá »ÜãËá¿áÈÉ PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá.
±Ý²WÜÚWæ ¨ÜáWÜì£, ÓÜgj®ÜÄWæ ÓܨÜY£ ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá. ÓÝ£¤ ÌPÜÃÜ ×í¨æ, ÎÅàÖÜÄ
CÃÜáÊÜ. «ÝËáìPÜÄWæ ¨æàÊÜÃæà B«ÝÃÜ. »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜ ¸æ®æ°Æá¸æà »ÜWÜÊÜíñÜ. ñܮܰÊÜÃÜ
A®Ü áÊÜ â, B±Ü ñÜ á¤ WÜ ÚWæ GÆÉ ¨Ü ª Èí¨Ü ¨æ àÊÜ ÃÜ á J¨Ü WÜ áÊÜ . ""J¨Ü X ±ÝÈÓÜ áÊÜ »Ü ÊÝíŸá—
¿á ¨ÝqÓÜáÊÜ.'' þÝ®Ü, ¨Ý®Ü, «ÜÊÜáì, ¯¿áÊÜá, »ÜQ¤, ÍÜŨæœWÜÙÜá ÖÜáÔ¿áÆÉ™. AÊÜâ
ÓÜ¨Ý ÖÜÔ, Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ AÊÜ®æà ÖÜÄWæãàÆá. ""«ÜÊÜáìÓÜíÓݧ±Ü®Ý¥Ýì¿á ÓÜí»ÜÊÝËá
¿ááWæ à ¿ááWæ à'' GíŸ ¯®Ü ° ÊÜ ÞñÜ ®Ü á° hÝÄ¿áÈÉ ñÜ ÃÜ ¸æ àPÜ á. A¨Ü PÝR X ¯à®Ü á
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÓܸæàPÜá. ŸvܸÝÅÖܾ|ÓÜá«ÝÊÜá, ÊÜááWÜœ Wæãà±ÝÆÃÜá, Wæãà²Pæ¿áÃÜá.
¨æçËà±ÜâÃÜáÐܱÝívÜÊÜÃÜá, ÓÜgj®ÜÃÝgÃÜá, ÓÝ£¤ ÌPÜMáÑWÜÙÜá CÊÜÃÜ®Üá° PæçÊÝÄ¿ÞX
PݱÝvÜ Æá PÜ êÐÝ¡ ÊÜ ñÝÃÜ ÊÜ ÞvÜ ¸æ àPÜ á. ¨Ü áÐÜ r ¨Ü áÁãàì«Ü ®Ü , ÓÝÆÌ ™, gÃÝÓÜ í«Ü ,
ÎÍÜá±ÝÆ, ¨ÜíñÜÊÜPÜ÷™, ÍÜPÜá¯, PÜíÓÜ, CÊÜÃæÆÉÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙݨÜ, Ë«ÜÌíÓÜPÜÃÜ®Üá°
®ÝÍܱÜwÓÜÆá, ¨ÝÄÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÓܸæàPÜá ...ÓÜÍæàÐÜ...
11 ]àÓÜá«Ý Cí¨ÜáÃÜË®æàñÜůWæ PܱÜäìÃܨÝÃÜ£Áá ?
ñÜñܤ Ì±ÜűÜíaÜ¨Ü ÓÜáÃÜÓÝÊÜì»èÊÜáÃÜá ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá
ÊÜ ááS±Ü âo Çæ àS®Ü ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá ËÍÝÆËþÝ®Ü¨Ü ÊÜáÖÝÊæáàÃÜá. Êæç©PÜԨݜíñÜ¨Ü Ëg¿á¨Ü
ñæ àÃÜ á. A±ÝÃÜ AÄ訆 BWÜ ÃÜ . ±Ü ÅaÜ ívÜ ±Ü Å£»æ ¿á ÓÝWÜ ÃÜ . ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ®Ü ÊÜ ááS©í¨Ü Xàñæ
Pæ àÚ¨Ü þݯÊÜ ÃÜ . «Ü Ãæ XÚ¨Ü ¨æ àÊæ àí¨Ü Å D gÀáàí¨Ü Å™. ÎÅàÊÜ á«Ü Ì ÃÜ ÊÜ áᩪ ®Ü ÊÜ áá¯àí¨Ü Å™.
AÊÜ ÃÜ WÜ Åí¥Ü Öæ ãñÜ á¤ ÍÝÓÜ ÷ £Ú¨Ü ÊÜ êÐÜ »æ àí¨Ü Å™. ÎÅàÖÜ Ä ÊÝ¿ááWÜ ÙÜ á ¯ËáìÔ¨Ü
»Ü ¨Ü ÅŸá®Ý©¿á Êæ áàÇæ ©ÊÜ ÂԨݜ íñÜ Óè«Ü ÊÜ ®Ü á° ¯Ëáìst ÊÜ ÄÊÜ ÃÜ á. »ÝÃÜ £à¿á
A«ÝÂñÜ ¾ ±Ü Å±Ü íaÜ ¨Ü ÈÉ Ááà A©Ì £à¿á Óݧ ®Ü CÊÜ ÃÜ ¨Ü á. ñÜ ñÜ ¤  Ì þÝ®Ü ¨Ü ËaÝÃÜ Pæ Ò àñÜ Å¨Ü ÈÉ Ááà
CÊÜ ÃÜ ÊÝ¨Ü ÓÜ ÃÜ ~, ËÍæ É àÑÓÜ áÊÜ ±Ü ¨Ü œ £, ÊÜ áíwÓÜ áÊÜ PÜ ÅÊÜ á AñÜ á娆 ° ñÜ ÊÜ áor ¨Ü ᪠™.
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÆá ËáñÜ. AÐærà ÖÜÄñÜ. ¸ÝÆPÜÄWÜã £Ú¿áÆá
ÓÜÃÜÙÜ. Ÿá©œÊÜíñÜÄWÜã Pܹº|¨Ü PÜvÜÇæ. AÊÜÃÜ ËaÝÃÜ¨Ü WÜÖÜ®Ü WÜí¼àÃÜñæ¿á®Üá° GÙæ
GÙæ¿ÞX ¹wÔ, ×íi ×ĨÜá, ñÜãX ñæã®æ¨Üá ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ g¿á£à¥ÜìÃÜ WÜÅí¥Ü
Íæ çÈ ËÍÜ Ì ¨Ü ÈÉ Ááà A¨Ü á½ ñÜ ÊÝ¨Ü ¨Ü ᪠™. ÓÜ íÓÜ ¢ñÜ »ÝÐæ ¿á®Ü á° A£ ÓÜ ÊÜ á¥Ü ìÊÝX ÓÜ áí¨Ü ÃÜ ÊÝX
ŸÙÜÔPæãívÜÊÜÄÊÜÃÜá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ¿ááQ¤Ÿ¨ÜœÊÝX, ±ÜÅÊÜÞ|ԨܜÊÝX,
GÆÉÄWÜã J²³Wæ¿ÞWÜáÊÜíñæ ËÊÜÄÓÜáÊÜ CÊÜÃÜ PèÍÜÆ ¯ñÜ®ÜãñÜ®Ü. ËÍÜÌ¨Ü ñÝ£¤ ÌPÜ,
ÓÝÊÜÞiPÜ, ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ, ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚÃÜÈ AÊÜPæRÆÉ ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ
C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜã PÜê£WÜÙÜÈÉ EñܤÃÜ˨æ. GÆÉË«Ü¨Ü BPæÒà±Ü, ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ ®æàÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ˨æ.
Êæç©PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ËÍÜÌÊÜÞ®ÜÂÊÝXÔ, ËÍÜÌ«ÜÊÜáì¨Ü Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ Óݧ²Ô¨Ü
ÍæÅà¿áÓÜáÕ CÊÜÃܨÜá.
GÆÉ ÃÜ ®Ü ã° ¸æ ÃÜ WÜ áWæ ãÚÓÜ áÊÜ SbñÜ ¯ÃÜ ã±Ü Oæ CÊÜ ÃÜ ¨Ü á. ÎÅàg¿á£à¥Ü ìÃÜ
Jí¨æãí¨Üá ÊÜÞñÜã AÊÜÃÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü BÙÜ AWÜÆWÜÙÜ®Üá°™, ÖÜÃÜÖÜá ËÓܤÃÜWÜÙÜ®Üá°
£ÚÓÜ áÊÜ ¨Ü á. hæ ç®Ü , ¸è¨Ü œ ™, ÓÝíS™, ÁãàWÜ , ËáàÊÜ ÞíÓÝ, ñÜ PÜ ì, A¨æ Ì  çñÜ ,
ËÎÐÝr¨æÌ çñÜÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÜPÜÆ ¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ ±ÜıÜä|ì ±ÜÄaÜ¿á CÊÜÃܨÜá. GÆÉ
ËaÝÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° A—PÜ êñÜ , A—PÝÃÜ ÊÝ~Àáí¨Ü ¯ÃÜ ã²ÓÜ áÊÜ ±Ü Å£»æ CÊÜ ÃÜ ¨Ü á.
ËÊÜáÍæì¿á CÊÜÃÜ aÝñÜá¿áì ÇæãàPæãàñܤÃÜÊݨÜá¨Üá.
ÎÅ àg¿á£à¥Ü ìÃÜ ÈÉ D GÆÉ Êæ ç ÎÐÜ r  ÂWÜ ÙÜ hæ ãñæ Wæ C®Ü ã° Öæ bc ®Ü ¨æ í¨Ü Ãæ
ÊÜáãÆWÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜÈÉ, AÊÜÃÜ AÊÜáÃÜ Ô¨ÝœíñܨÜÈÉ CÃÜáÊÜ A®Ü®Ü¯Ðæu™.
g¿á£à¥Ü ìÃÜ ñÝÂWÜ , Êæ çÃÝWÜ Â™, ÓÝ«Ü ®Ü , Çæ àS®Ü , ±Ü Å£»æ , ±ÝíwñÜ ÂWÜ ÙÜ »Ü ÊÜ ÂÊÜ ÂQ¤ ñÜ Ì ®Ü ÊÜ á¾
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
12 gáÇæç 2010
®Ýw®Ü C£ÖÝÓÜ, ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° »ÜÊÜÂWæãÚÔ¨æ. »ÜÊÜÂWæãívÜ ÓÜíÓÜ¢£, ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá
Cí©®Ü gWÜ £¤ Wæ »Ü ÊÜ Â »Ü ËñÜ ÊÜ ÂÊÜ ®Ü á° ÃÜ ã²Ô¨æ . ñÜ ñÜ ¤  Ì þÝ®Ü Pæ R GÆÉ ¨Ü êÑr Àáí¨Ü
±Ü Ä±Ü ä|ìñæ ¯àw¨Ü ÃÜ á. D þÝ®Ü ©í¨ÝX Ÿ¨Ü áPÜ á A¥Ü ì±Ü ä|ìÊÝÀáñÜ á.
g¿á£à¥ÜìÃÜ ËaÝÃÜÓÜÃÜ~ ×àX¨æ.
""«ÜÊÜáì, þÝ®ÜWÜÙÜá ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝX AÇèQPÜ. A¨Üá Êæáàȯí¨Ü Ÿí¨Üá¨Üá.
Pæ ÙÜ X®Ü ÊÜ Äí¨Ü ¯ËáìñÜ ÊÜ ÆÉ ™. ÊÜ Þ®Ü ÊÜ ®Ü ËáñÜ ÊÜ á£, ÍÜ Q¤ ™, þÝ®Ü WÜ Úí¨Ü «Ü ÊÜ áì
Óݧ ²ñÜ ÊÜ ÆÉ ™. ""¿áaÜ c þÝñÜ áí ®Ü ÍÜ PÜ Âí ñÜ ñ… Qí PÜ ñÜ áìí ÍÜ PÜ Âñæ à ÊÝ'' ¿ÞÊÜ ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾
¯Ëáìst D ±Ü Å±Ü íaÜ , CÈÉ ¿á ËÍÝÆWÜ ÅÖÜ ÊÜ áívÜ Æ¨Ü BPÝÍÜ , CÈÉ ¿á AÓÜ íS iàÊÜ
±ÜűÜíaÜ C¨Ü®Üá° £Ú¿áÆá Cí©WÜã ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR ÍÜPÜÂÊÝXÆÉ™. FÖݱæäàÖÜWÜÙÜÈÉ
ñæãvÜX¨æ. PÜƳ®æ¿áÈÉ ËÖÜÄÓÜᣤ¨æ. D ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR £Ú¿áÈPÝRWÜ¨Ü D ÃÜÖÜÓܨÜ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ C¨Ü®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ GÈÉí¨Ü ŸÃܸæàPÜá ? ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü
iàÊܮܨÜÈÉ, Êæç¿áQ¤PÜŸ¨ÜáQ®ÜÈÉ ±ÜÅ£PÜÒ|¨Ü BvÜÚñÜ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊܨÜá Êæáàȯí¨Ü,
g®Ü ¾ ™, ÊÜ áÃÜ |, Ãæ ãàWÜ ÃÜ ái®Ü , ®æ ãàÊÜ â ®Ü ÈÊÜ â ÓÜ áS¨Ü á@SWÜ ÙÜ á ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü
¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÆÉ™. D ÓÜáS¨Üá@SWÜÙÜá, AÊÜPæR PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ±Üâ|™,±Ý±ÜWÜÙÜá, AÊÜ®Üá°
¯|ìÀáÓÜáÊÜ «ÜÊÜáì, A«ÜÊÜáìWÜÙæíŸ ¯¿áÊÜá ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜá PÜÈ³Ô¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áÆÉ™.
Aíñæ Ááà GÆÉ ÊÜ Þ®Ü ÊÜ ÃÜ ã D ÖÜ áoár ÓÝÊÜ âWÜ ÙÜ , ÓÜ áS, ¨Ü á@SWÜ ÙÜ ÊÜ ÂÊÜ Óæ § Wæ
A¯ÊÝ¿áìÊÝX JÙÜ ±Ü qr ¨Ýª Ãæ . C¨æ ãí¨Ü á ËÍÜ Ì ÊÜ ®Ü á° ¯¿áí£ÅÓÜ áÊÜ ÓÝÊÜ ì»èÊÜ áÊÜ ÂÊÜ Óæ § ™.
B ÊÜÂÊÜÓ槿áá ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ ÓÝÊÜìPÝÈPÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÜ¨Ý ¯¿áí£ÅÓÜáÊܨÜá. ®ÜÊÜá¾
®Ý¿ÞÆ¿á, ®Ü ÊÜ á¾ ÓÜ ÊÜ ìPÝÃÜ ¨Ü ¯|ì¿áWÜ ÙÜ á Êæ ç¿áQ¤ PÜ iàÊÜ ®Ü ¨Ü ÖÜ áoár ÓÝÊÜ â ÓÜ áS,
¨Ü á@SWÜ ÙÜ ®Ü á° ¯|ìÀáÓÜ ÇÝÃÜ ÊÜ â. C¨Ü ®æ ° ÆÉ ¯|ìÀáÓÜ áÊÜ ÓÝÊÜ ì»èÊÜ á ÊÜ ÂÊÜ Óæ § ¿ÞÊÜ â¨Ü á ?
A¨Ü®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÊÜ®ÝÃÜá ? H®ÜÊÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ? C¨Ü®Üá° £Ú¿ááÊܨÜá ±ÜÅ£Á㟺®Ü
PÜñÜìÊÜ™. C¨æãí¨Üá Ÿ¨ÜÇÝWÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槙. C¨Ü®Üá° ËáàÃÜáÊÜâ¨Üá GÆÉÄí¨Ü AÓÝ«Ü™.
ÖÝWݨÜÃæ B ¯¿áÊÜáWÜÚWæ AíqPæãÙÜáÛÊܨÜá A¯ÊÝ¿áì. C¨Üá A±ÜÄÖÝ¿áì.
B ÓÝÊÜ ì»èÊÜ áÊÜ ÂÊÜ Óæ § ¿á ¯¿áÊÜ áWÜ ÙÜ íñæ Ÿ¨Ü áPÜ áÊÜ ¨Ü Äí¨Ü ÓÜ íÓÝÃÜ
ÖÜWÜáÃÝWÜáÊܨÜá. ÓÜáS, ÍÝí£¿á, ÓÜÊÜáê©œ¿á iàÊÜ®Ü ®ÜÊÜᾨÝWÜáÊܨÜá. D PÜsæãàÃÜ
ÓÜñÜÂWÜÙÜ ÊÝÓܤÊÜñæ¿á AÄËWÝX GÆÉÃÜ㠿ᣰÓܸæàPÜá. AíñæÁáà E±Ü¯ÐÜñÜᤠ""Bñݾ
ÊÝ AÃæà ¨ÜêÐÜrÊÜÂ@ ÍæãÅàñÜÊÜÂ@ ÊÜáíñÜÊÜÂ@ ¯—«ÝÂÔñÜÊÜÂ@™, ñÜñ… ËiþÝÓÜÓÜÌ ñܨ… ŸÅÖæ¾à£''
Gí¨Ü á ÓÝÄñÜ á. ""®Ü × A¨Ü êÐÝr ¥Ü ìí ÍÜ ÅÊÜ OÝ©PÜ í'' ±Ü â|ÂPÝR X ÍÝÓÜ ÷ ÍÜ ÅÊÜ |ÊÜ ÆÉ ™.
±ÜÅñÜÂPÜÒÇÝ»ÜÊæ¯Ô¨Ü þÝ®ÜPÝRX ÍÜÅÊÜ|. D ÓÝÊÜì»èÊÜá®Ü ŸWæY¿ÞWÜÈ, B ÊÜÂÊÜÓ槿á
13 ]àÓÜá«Ý
ŸWæWÝWÜÈ ÓÜÄ¿Þ¨Ü, ÍÜá¨ÜœÊݨÜ, ¯ÎcñÜÊÝ¨Ü þÝ®ÜËÃܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ŸWæY
¯ÃÜíñÜÃÜ B¨ÜÃÜËÃܸæàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà þÝ®ÜÊÜ®Üá° GÆÉ A®Üá»ÜÊÜ, ¿ááQ¤ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜ
×®æ ° Çæ ¿áÈÉ ËaÝÃÜ ÊÜ ÞvÜ ¨æ à BPæ Ò à²Ô AÊÜ Pæ R ÓÜ ÊÜ Þ«Ý®Ü ±Ü væ ¿á¨æ à A¨Ü ÃÜ ŸWæ Y B¨Ü ÃÜ ,
WèÃÜ ÊÜ , ¯ÃÜ íñÜ ÃÜ ñæ ÖÜ áor ÇÝÃÜ ¨Ü á. D ®Ü í¹Pæ ËÍÝÌ ÓÜ WÜ ÙÜ á Ô§ ÃÜ ÊÝXÃÜ ¸æ àPÝ¨Ü Ãæ CÊÜ âWÜ ÙÜ ®Ü á°
GÆÉ Äà£Àáí¨Ü ËÍæÉàÑÔ £Ú¿á¸æàPÜá. AíñæÁáà »ÝÃÜ£à¿á B«Ý£¾PÜ ±ÜűÜíaÜ
CÐÜár ËÓݤÃÜÊÝX ¸æÙ橨æ. ËaÝÃÜËÆɨæà ¯ÍÜc¿áËÆÉ™. ¯ÍÜc¿áÊÝWܨæà B¨ÜÃÜ,
ËÍÝÌ ÓÜ WÜ ÚÆÉ ™. B¨Ü ª Äí¨Ü Ÿ¨Ü áQWæ ¸æ àPÝ¨Ü BÆíŸ®Ü BÍÜ Å¿á¨Ü ŸWæ Y SbñÜ ñæ ÊÜ áãvÜ Æá
þÝ®ÜÊæà ÓÜÖÜPÝÄ. ËaÝÃÜÊæà ÓÝ«Ü®Ü. ±ÜÅ¿áñÜ°±Üoár Caæf¿á®Üá° ÖÜáqrÓÜÇÝÃæÊÜâ. Caæf
GÆÉ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚWæ ÊÜáãÆÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜ AÄ˯í¨ÝWÜáÊÜ ÇÝ»Ü £ÚÔ¨ÜÃæ,
±Ü ÅÁãàg®Ü Wæ ãñݤ ¨ÝWÜ ±Ü Å¿áñÜ ° GÆÉ ÓÜ ÖÜ g. GÆÉ ÃÜ ÈÉ JÙæ Û ¿á Caæ f GÆÉ ±Ü Å¿áñÜ ° WÜ ÚWæ
ÊÜ áãÆÊÝXÃÜ ŸÖÜ á¨Ü á. C¨Ü ÃÜ AÄ˯í¨ÝWÜ áÊÜ ÇÝ»Ü £Úst Ãæ , ±Ü ÅÁãàg®Ü WÜ ÚWÝX
þÝ®Ü ±Ü Å±Ü íaÜ A£ËÓݤ ÃÜ ÊÝX ¸æ Ùæ ©¨æ . A¨Ü PÝR X GÆÉ ÃÜ ã AÄÊÜ â ±Ü væ ÀáÄ. Êæ à¨Ü ÍÝÓÜ ÷ ™,
C£ÖÝÓÜ, ±ÜâÃÝ|, Óܾ ê£WÜÙÜ®Üá° £Ú¿áÆá ¿á£°ÔÄ. C¨Üá qàPÝaÝ¿áìÃÜ ÓÜí¨æàÍÜ.
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÜ©®æíoá PÜê£WÜÚWæ qàPæ ŸÃæ¨Üá A¥Üì ËÓܤÄÔ¨ÜÊÜÄÊÜÃÜá.
ÎÅ àÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÜ ê ¨Ü ¿áÊÜ ®æ ° à ñæ Ãæ ©or ÊÜ ÃÜ á. CÊÜ ÃÜ ñÜ ñÜ ¤  Ì ±Ü Å PÝÎPÝ,
ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý, ÊݨÝÊÜÈ, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜá ÓÜ®ÝñÜ®Ü ËaÝÃÜ, ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ
ÓÜí±Üä|ì bíñÜ®æWÜÙÜá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü Aí©®Ü ÊÜáíWÜÙÜÊæàvæ¿áÈÉ AÊÜñÜÄÔ D ÍÜãÃÜ
ÓÜ ÃÜ ¨ÝÃÜ «æ ãàívæ ãàÃÜ Zá®Ý¥Ü ÃÜ á ñÜ ®Ü ° C±Ü ³ ñÜ ¤ ÃÜ ñÝÃÜ á|嬆 ÈÉ «Ü ®Ü ¹oár ÓÝ«Ü ®Ü ÊÜ ÞWÜ ì
×w¨Ü ÃÜ á. ÓÝ©®Ýw®Ü B—±Ü ñÜ Â ¹oár A®Ý© Ԩݜ íñÜ ¨Ü A—±Ü £¿Þ¨Ü ÃÜ á.
APæ ãÒ à»Ü £à¥Ü ìÄí¨Ü ÓÜ í®ÝÂÓÜ ±Ü væ ¨Ü á ÎÅ àg¿á£à¥Ü ìÃÝ¨Ü ÃÜ á. ÓÜ í®ÝÂÓÜ ¨Ü
PÜ áÆáÊæ á¿áÈÉ A±Ü ³ o A±Ü ÃÜ íi¿Þ¨Ü ÃÜ á. ¿áÃÜ Wæ ãÙÜ ¨Ü WÜ áÖæ ¿áÈÉ ®æ Çæ st ÃÜ á.
ÓÜ ÊÜ á¿áÊÜ ®æ ° ÆÉ A«Ü ¿á®Ü Çæ àS®Ü WÜ ÚWæ ËáàÓÜ ÈÄst ÃÜ á. hæ ãàÙÜ ¨Ü ®Ü ábc ®Ü BÖÝÃÜ ÊÜ ÞñÜ Å
ÔÌàPÜÄÔ CÐærÆÉ WÜÅí¥Ü ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÓÜᣤ¨ÜÃÜá. ñÜñܤ Ì±ÜÅÓÝÃÜWæç¨ÜÃÜá. PæàÊÜÆ
ñÜ ®Ü ° 42 ÊÜ ÐÜ ì¨Ü iàËñÜ ¨Ü ÈÉ A®Ü íñÜ g®Ü ¾ ¨Ü PÝ¿áì ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. BÐÝyÜ PÜ êÐÜ ¡
±Ü íaÜ Ëá¿á©®Ü ñÝ®Ü á BÚ¨Ü ÊÜ Þ®Ü ÂTæ ào (ÊÜ áÙÜ Tæ àvÜ )¨Ü ÈÉ ™ ÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü ±Ü ÅÊæ àÎst ÃÜ á.
WÜáÆŸWÝì ÓÜËáà±Ü¨Ü D ÊÜáÙÜTæàvÜ Cí©WÜã ±ÜËñÜÅ PæÒàñÜÅÊÝX¨æ. ÓÝËÃÝÃÜá
g®ÜÃÜ ÍÜŨݜPæàí¨ÜÅ™. Cí©Wæ AÊÜÃÜá ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ±ÜÅÊæàÎÔ BÃÜá ÍÜñÜÊÜÞ®Ü PÜÙæ¨ÜÃÜã
»ÝÃÜ£à¿áÃÜ g®ÜiàÊܮܨÜÈÉ ñÜñܤ Ì±ÜűÜíaܨÜÈÉ AÊÜÃÜá AgÃÝÊÜáÃÜÃÜá. B A®ÜíñÜ
aæàñÜ®ÜPæR AÓÜíSÂÊÜí¨Ü®æ.
E¨ÜPܨÜíñæ ÖÜĨÜá±æäàWÜáñÜÈÃÜá

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
14 gáÇæç 2010
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ? & 1
±Ü í. Êæ íPÜ oXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
»ÝWÜÊÜñÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá° PÝ|áÊæÊÜâ. ÎÅàPÜêÐÜ¡±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá
ÖÜÔ¤®Ý±ÜâÃÜ©í¨Ü ¨ÝÌÃÜPæWæ Öæãà¨Ü®ÜíñÜÃÜ ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ PæÒàÊÜáÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° £Ú¿áÆá
«Ü ÊÜ áìÃÝg®Ü á Agáì®Ü ®Ü á° ¨ÝÌ ÃÜ Pæ Wæ PÜ ÙÜ á×ÓÜ áÊÜ ®Ü á. Agáì®Ü Öæ ãà¨Ü Êæ áàÇæ ÓÜ Ì Æ³ PÝƨÜ
®ÜíñÜÃÜ «ÜÊÜáìÃÝg ÖÝWÜã ¼àÊÜáÓæà®Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ PÜáÚ£ÃÜÆá ¨ÝÌÃÜPæÀáí¨Ü
Agáì®Ü ®Ü á ×í©ÃÜ áX¨Ü ®Ü á. BWÜ Agáì®Ü ®Ü á° PÜ áÄñÜ á «Ü ÊÜ áìÃÝg®Ü á GÆÉ ¿Þ¨Ü ÊÜ ÃÜ
PæÒàÊÜá ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ±ÜÅΰÓÜáÊÜ®Üá. Agáì®Ü®Üá «ÜÊÜáìÃÝg®Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ
EñÜ ¤ ÃÜ ÊÜ ®Ü á° ¯àvÜ áñݤ ñÜ ®Ü Wæ ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ®Ü á ®Ý®ÝÄࣿÞX ÊÜ Þw¨Ü A®Ü áWÜ ÅÖÜ ÊÜ ®Ü á°
ÓܾÄÓÜáñܤ ÓÜPÜÆ ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ ±ÜÃÜÇæãàPÜWÜÊÜá®Ü¨Ü ÊÝñæì¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ®Üá. ×àWæ
»ÜWÜÊܮܾ×Êæá¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÝWÜ Agáì®Ü®Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨ÜPÜÊÜáÆÊÜ®Üá° ÓܾÄÓÜáñܤ
±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜáWÜ°®Ý¨Ü®Üá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÍæãÉàPÜWÜÙÜá ×àXÊæ &
ÊÝÓÜ á¨æ àÊÝíZż«Ý娆 ±Ü ÄŸêí×ñÜ ÃÜ íÖÜ ÓÝ >
»Ü PÝö ¯ÊÜ áì¦ñÝÍæ àÐÜ PÜ ÐÝ¿á—ÐÜ Oæ ãà˜gáì®Ü @ >>
XàñÜí »ÜWÜÊÜñÝ þÝ®Üí ¿áñܤñ… ÓÜíWÝÅÊÜáÊÜáã«Üì¯ >
PÝÆPÜ ÊÜ áìñÜ Êæ ãàÃÜ á¨Ü œ í ±Ü â®Ü ÃÜ «Ü ÂWÜ ÊÜ á©Ì »Ü á@ >>
ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ®Ü ±Ý¨Ü WÜ ÙÜ Íæ ÅàÐÜ u ÊÝ¨Ü «Ý娆 ©í¨Ü Öæ aÝc ¨Ü Êæ àWÜ ÊÜ âÙÜ Û »Ü Q¤ Àáí¨Ü ,
ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Ý¨Ü Agáì®Ü®Üá ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¿áá¨Üœ¨Ü ÃÜ|»ÜãËá¿áÈÉ
ÎÅàPÜ êÐÜ ¡ ¯í¨Ü E±Ü ©ÐÜ r ÊÝ¨Ü , PÝÆ, PÜ ÊÜ áì ÖÝWÜ ã AþÝ®Ü ©í¨Ü ñÜ væ ¿áƳ or ™,
»ÜWÜÊÜ©Yàñæãà±Ü¨æàÍÜ©í¨Ü ÖÜáqr¨Ü þÝ®ÜÊÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ DWÜ Öæãí©¨Ü®Üá.
Êæ áà騆 Íæ ãÉ àPÜ WÜ ÙÜ A¥Ü ìÊÜ ®Ü á° PÝ|áÊÝWÜ A®æ àPÜ ÓÜ í¨æ àÖÜ WÜ ÙÜ á ®Ü ÊÜ á¾ ®Ü á°
²àwÓÜáÊÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÓÜí¨æàÖÜÊÜâ ×àX¨æ&
Êæ ã¨Ü Æ Íæ ãÉ àPÜ ¨Ü ÈÉ ¿á ""¯ÊÜ áì¦ñÝÍæ àÐÜ PÜ ÐÝ¿á—ÐÜ |@'' G®Ü á° ÊÜ ±Ü ¨Ü Pæ R
""ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá'' Gí¨Üá A¥Üì ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¿ááPܤÊÜÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ,
ÍæãÉàPܨÜÈÉ Agáì®Ü¯Wæ DWÜ (PÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ «Ý娆 ÊÜÞw¨ÝWÜ) ÓÜPÜÆ PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜ ÊÜ â EPÜ ¤ ÊÝX¨æ . B¨Ü Ãæ , C¨Ü á ÓÜ Ä¿áÆÉ ™. PÝÃÜ |Êæ à®æ í¨Ü Ãæ Agáì®Ü ®Ü á ¨æ àÊæ àí¨Ü Å®Ü
AÊÜ ñÝÄ¿ÞX¨Ü ᪠A±Ü Ãæ ãàPÜ Ò þݯ¿ÞXÃÜ áÊÜ ®Ü á. ¨æ àÊæ àí¨Ü Å®Ü á A±Ü Ãæ ãàPÜ Ò þݯÁáí¨Ü á
15 ]àÓÜá«Ý
HPæ J±Ü ³ ¸æ àPæ í¨Ü Ãæ & ""®æ çÊÜ ¨æ àÊÜ ±Ü ¨Ü í ±Ýűݤ ŸÅÖÜ ¾ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ÊÜ iìñÝ@'' Gí¨Ü á
ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá £ÚÓÜáÊÜíñæ ""¨æàÊÜñݱܨÜË¿á®Üá° Öæãí©¨Ü ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜñæ¿áã
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A±ÜÃæãàPÜÒ¨ÜÍÜì®Ü ÃÜ×ñÜ®ÝX CÃÜÇÝÃÜ®Üá'' D ±ÜÅÊÜÞOÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX
¨æ àÊæ àí¨Ü Å®Ü AÊÜ ñÝÃÜ ®Ý¨Ü Agáì®Ü ®Ü á A±Ü Ãæ ãàPÜ Ò þݯ¿Þ¨Ü á¨Ü Äí¨Ü ÓÜ PÜ Æ PÜ ÊÜ áìWÜ ÙÜ
®ÝÍÜ ÊÜ â A±Ü Ãæ ãàPÜ Ò þÝ®Ü ÊÝ¨Ü PÝÆ¨Ü ÈÉ Êæ ã¨Ü ÈWæ à BXÃÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü Êæ áà騆 Íæ ãÉ àPÜ ¨Ü
A¥ÜìÊÜâ ÖæàWæ ¿ááPܤÊæíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ÎÅàÊÜá¨ÝÌaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¨ÜÈÉ
×àWæ EñÜ ¤ ÃÜ ¯àwÃÜ áÊÜ ÃÜ á &
þݯ®Ýí ±ÝÅÃÜŸœÓæ çÊÜ Ë¯ÊÜáì¥Ü®Üí ÁãàWÜÂÓÜ >>
»ÝWÜÊÜñÜ¨Ü Êæáà騆 ÍæãÉàPܨÜÈÉ ÖæàÙÜƳor PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâ ÓÜPÜÆ PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÜÆÉ™. QíñÜá ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ®ÝÍÜÊÜÞñÜÅ™. A±ÝÅÃÜŸœÊÝ¨Ü (ÓÜíbñÜ)PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÜÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ ÓÜíbñÜPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâ A±ÜÃæãàPÜÒþÝ®ÜÊÝ¨Ü PÝƨÜÈÉÁáà
EípÝX¨æ.B¨ÜªÄí¨Ü ÍæãÉàPܨÜÈÉ ÖæàÙÜƳor PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊæí¨ÜÃæ ±ÝÅÃܻܪPÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊæí¨Ü¥ÜìÊÜâ.
ÊæáàÈ®Üíñæ A¥ÜìÖæàÚ¨ÝWÜ ±Üâ®Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÜí¨æàÖÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨æà®æí¨ÜÃæ
GÇÝÉ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜ DWÜ ÖæàWæ EípÝÀáñÜá ? GÆÉ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÝX¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ Agáì®Ü¯Wæ ÓÜíÓÝÃÜÊæà CÃܸÝÃܨÝXñÜᤙ. B¨ÜªÄí¨Ü ÊæáàÇæ
EPܤÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá ÖæàWæ ¿ááPܤ?
C¨Ü Pæ R ÎÅàÊÜ á¨ÝaÝ¿áìÃÜ á "ÁãàWÜ ÂÓÜ Â' GíŸ ±Ü ¨Ü ©í¨Ü ñÜ ÊÜ á¾ ¯|ì¿áWÜ Åí¥Ü ¨Ü ÈÉ
EñÜ ¤ ÃÜ ¯àwÃÜ áÊÜ ÃÜ á. C¨Ü ÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊæ à®æ í¨Ü Ãæ ®ÝÍÜ ÊÝWÜ Æá ÁãàWÜ ÂÊݨÜ
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìÊÜâ ÊÜÞñÜÅ DWÜ ®ÜÐÜrÊÝÀáñÜá Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá ÓÜPÜÆ
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜá ®ÝÍÜÊÝÀáñÜá Gí¨Üá £Ú¿á¸ÝÃܨÜá.
»ÝWÜÊÜñÜPæR ÖÝWÜã ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áìPæR ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞw¨Ü
ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÝ¨Ü ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá Êæáà騆 ËaÝÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ PæãÅàwàPÜÄÔ ñÜÊÜá¾
""±Ü ÅPÝÎPÝ'' GíŸ ÊÝÂTÝ娆 ¨Ü ÈÉ ¯ÃÜ ã±Ü | ÊÜ ÞwÃÜ áÊÜ ÃÜ á. AÊÜ ÃÜ ÊÝÂS娆 ¨Ü
ÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜááí©®Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜÈÉ £Ú¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvæãà|. ..ÓÜÍæàÐÜ...
E±ÜÊÝÔWÜáípæ A®Ý°ÖÝÃÜ¨Ü bíñæ ?
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍÜ @ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾
FÃÜáWÜÙÜÈÉ BÁãàg®æ ÊÜÞvÜáÊÜ »ÜPܤÃÜá ñÜáÇÝ»ÝÃÜ&±ÜâÐܳÊÜêÑr PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°
BÁãàiÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÝX ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá »ÜPܤÄWæ D ÊÜáãÆPÜ B¨æàÎԨݪÃæ.
&©ÊÝ®ÜÃÜá
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
16 gáÇæç 2010
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³

158 ÍÜ áb@ & ÍÜ á¨Ü œ ®ÝXÃÜ áÊÜ ®Ü á. ËÍÜ Ì ¨Ü ÈÉ ÃÜ áÊÜ A®æ àPÜ ÊÜ ÓÜ á¤ WÜ ÙÜ á ÍÜ áb¿ÞXÊæ . B¨Ü Ãæ
B ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ ÍÜábñÜÌ¨Ü gñæ AÍÜábñÜÌÊÜä ®æÇæWæãíw¨æ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ AñÜÂíñÜ
ÍÜáb¿ÞX¨Ýª®æ. AÍÜábñÜÌ¨Ü WÜí«ÜÊÜä AÊÜ®ÜÈÉ ÓÜáÚ¿áÇÝÃܨÜá. CñÜÃÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá
ÍÜá¨ÜœÊÝXÃÜáÊܨÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Óܯ°—±ÜÅ¿ááPܤ. AÊÜ®Üá ÓÝÌ»ÝËPÜ ÍÜáb¿ÞXÃÜáÊÜ®Üá.
¿á¨Ü¨… ÖÜÃæà@ Óܯ°×ñÜí ñÜñܤaÜáf¨ÜœñÜÃÜí ÊÜáñÜÊÜå… >
ÓÜÌñÜ@ ÍÜábñÜÊæãà ËÐÜá¡@ Óݯ°«ÜÂí aÜ ÓÜÌ»ÝÊÜñÜ@ >>
GíŸá¨ÝX »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì HPݨÜÍÜÓÜRí«Ü¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜaÜ®Ü.
♦"ÍÜ ábí PÜ Ãæ ãà£, ÍÜ áaÜ ¿á£ C£ ÍÜ áb@' CñÜ ÃÜ ÊÜ ÓÜ á¤ WÜ ÙÜ ®Ü á° ÍÜ áb ÊÜ ÞvÜ áÊÜ PÝÃÜ |
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á ÍÜ áb. "ñÜ ñÜ R Ãæ ã࣠ñÜ ¨ÝaÜ Ðæ r à' GíŸ ±Ý~¯ÓÜ ãñÜ Å©í¨Ü |ÂíñÜ ÊÝ¨Ü ÍÜ áa…
«ÝñÜáËWæ C ±ÜÅñÜÂ¿á Ÿí¨Üá ÍÜáb Gí¨Üá ÃÜã±ÜԨܜÊÝX¨æ.
♦ÍÜáb Aí¨ÜÃæ ÍÜáPÜÉ=¸æÙÜÛXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá A®æàPÜ ÊÜ|ìWÜÙÜáÙÜÛÊÜ®Üá
ÊÝÓÜ á¨æ àÊÝ© ÃÜ ã±Ü WÜ ÙÜ á ÍÜ áPÝÉ ©ÊÜ |ì©í¨Ü PÜ ãwÊæ . ""ÊÝÓÜá¨æàÊÝ©PÝ@ ÍÜáPÜÉ
¯àƲàñÝÔñæãàgÌÇÝ@...''CñÝ©¿ÞX ÊÜ~ìñÜÊÝXÊæ.
159 FiìñÜ@ & FhÝì GíŸ ÍÜŸªPæR ÍÜQ¤™, ŸÆ, ÓÝÊÜá¥Üì™, EñÝÕÖÜ, aæàÐær
×àWæ A®æàPÜ A¥ÜìWÜÙÜá CÊæ. FiìñÜ@ Gí¨ÜÃæ ÍÜPܤ®Üá, ŸÆÊÜíñÜ®Üá, ÓÜÊÜá¥Üì,
EñÝÕÖÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá, aæàÐÝr¿ááPܤ®Üá Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá.
BaÝ¿áìÃÜá ñÜñæ㤠Ìà¨æãÂàñÜÊæíŸ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ & ÓÜÊÜìñÝÅUÆ
ÓÜaÜfQ¤@ ÓÜÌñÜíñæãÅà˜ÍæàÐܨÜÍÜì®Ü@ > ¯ñÝÂñݨÜêÍÜbaæcàñÜ¿áíñÝ CÐÜr@ ®Ü@ ÃÜÊÜޱܣ@ >>
Gí¨Ü á Pæ ãívÝw¨Ýª Ãæ . ÎÅ àÊÜ áñ… qàPÝPÜ ê ñݳ ¨Ü ÃÜ á ""ÓÜ ÊÜ ìñÜ Å
ÓÜ PÜ Æbaæ c àñÜ Â¯¿áÊÜ á®Ü ËÐÜ Ááà AUÇÝ ±Ü ¿Þì±Ý¤ ÓÜ £à ±Ü Å£Ÿí«Ý©¨æ ãàÐÜ ÃÜ ×ñÝ ÍÜ Q¤ @ ¿áÓÜ Â
AÓè'' Gí¨Üá ÊÝÂTݯԨݪÃæ.
♦""Fgìí ÓÝÃݮܰËáñÜáÂPܤí'' Fgì Gí¨ÜÃæ BÖÝÃÜ¨Ü ÓÝÃÜ»ÝWÜÊæí¨Ü¥Üì.
Fgìí ÓÜíhÝñÜí AÓÜ C£=FiìñÜ@ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá BÖÝÃÜ¨Ü ÓÝÃÜ»ÝWÜÊÜ®Üá°
»æ ãàXÓÜ áÊÜ ÊÜ ®Ü á Gí¨Ü ¥Ü ì.
♦"Fgìí HÐÝÊÜ áÔ¤ ࣠FhÝì@, ñÝ®… ñÜ ®æ ã࣠C£ FiìñÜ @'
17 ]àÓÜá«Ý
ÓÝÃÜ»ÜãñÜÊÝ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜÊÜÄWæ ñܮܰ Êݲ¤¿á®Üá° PÜÃÜá~ÓÜáÊÜÊÜ®Üá B¨ÜªÄí¨Ü
FiìñÜ ®Ü á. A¥Ü ÊÝ ŸÆÊÜ âÙÜ Û ÊÜ ÃÜ á FgìÃÜ á. AÊÜ ÃÜ ÈÉ ¨Ü ᪠ËÍæ àÐÜ ÊÝX
ŸÆ±ÜŸæãà«Ü®æ ÊÜÞw ŸÆ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá.
160 A£àí¨ÜÅ@ & "Cí¨ÜÅí A£PÝÅíñÜ@ A£àí¨ÜÅ@' Cí¨ÜŮܮÜá° ËáàĨÜÊÜ®Üá.
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á Cí¨Ü Å ®Ü ®Ü á° ÖÜ áqr st ÊÜ ®Ü á, ¿áý»ÝWÜ ¨Ü ÈÉ BÖÜ á£¿á¯° ñÜ ¤ ÊÜ ®Ü á,
Êæ à¨Ü ±Ü Å£±Ý©ñÜ ®ÝWÜ áÊÜ íñæ ÊÜ Þw¨Ü ÊÜ ®Ü á. B¨Ü ª Äí¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á Cí¨Ü ůXíñÜ
A®ÜíñܱÜoár EñܤÊÜá®Üá. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ IñÜÃæà¿á»ÝÐܨÜÈÉ MáWæÌà¨Ü
ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ D ñÜñܤ ÌÊÜ®Üá° Ô§ÃܱÜwÔÃÜáÊÜÃÜá.
BÁãà ËÊÝ¿á ÓÜaÜ¥Ý¿á ¨æçÊÜ Cí¨ÝÅ¿á ËÐÜá¡ ÓÜáPÜêñæà ÓÜáPÜêñܤÃÜ@ >
Êæà¨Ý Ai®ÜÌñ… £ÅÐÜ«ÜÓܧ B¿áìÊÜáêñÜÓÜ »ÝWæà ¿ágÊÜÞ®ÜÊÜÞ»Ügñ… >>
Gí¨Ü á. Wæ ãàÊÜ «Ü ì®æ ãà¨Ü œ ÃÜ | PÜ ¥æ Àáí¨Ü Cí¨Ü Å®Ü WÜ ÊÜ ì»Ü íWÜ ©í¨Ü D ËÐÜ ¿áÊÜ â
ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¨ÜáŸÃÜáÊܨÜá.
♦"Cí¨ÝÅ®… A£PÝÅíñÜ@ A£àí¨ÜÅ@' aÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜ Jí¨Üá ÖÜWÜÈ®ÜÈÉ
14 ÊÜ á®Ü Ì íñÜ ÃÜ WÜ ÙÜ á PÜ Ùæ ¨Ü á Öæ ãàWÜ áÊÜ ÊÜ â. Jí¨Ü á ÊÜ á®Ü Ì íñÜ ÃÜ ¨Ü ÈÉ JŸº ¨æ àÊÜ ñæ
Cí¨Ü Å±Ü ¨Ü Ë¿á®Ü á° Öæ ãí© B—±Ü ñÜ ÂÊÜ ®Ü á° ®Ü væ ÓÜ áÊÜ ®Ü á. ×àWæ 14 ÊÜ á®Ü Ì íñÜ ÃÜ WÜ ÙÜ ÈÉ 14g®Ü
Cí¨ÜÅÃÜá CÃÜáÊÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Jí¨Üá ¸ÝÄ Cí¨ÜÅ ±Ü¨ÜË¿áÈɨÜ᪠B—
±Ü ñÜ Â ®Ü væ ÓÜ áÊÜ ®Ü á. EÚ¨Ü 13 ÊÜ á®Ü Ì íñÜ ÃÜ WÜ ÙÜ ÈÉ ÊÝ¿áá, ¿áÊÜ á, ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ,
AÎÌ ¯¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ á, ŸÈaÜ PÜ ÅÊÜ £ì Êæ ã¨Ü ÇÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ á Cí¨Ü ÅÃÝX ŸÃÜ áÊÜ ÃÜ á. AÊÜ Ãæ ÆÉ ÄXíñÜ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊæäàìñܤÊÜá®Üá B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜ®Üá A£àí¨ÜÅ®Üá.
♦"A£+Cí¨ÜÅ@ -=A£àí¨ÜÅ@' ÎÅàÖÜÄ¿áá aæàñÜ®ÝaæàñÜ®ÝñܾPÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ËÍÜÌÊÜ®Üá°
ËáàĨÜÊÜ®Üá. ÓÜÊÜìPÝƨÜÈÉ ÓÜÊÜì¨æàÍܨÜÈÉ ÓÜÊÜìË«Ü©í¨ÜÆã ËáàÄ CÃÜáÊÜ®Üá.
±Ü âÃÜ áÐÜ ÓÜ ãPÜ ¤ ¨Ü ÈÉ ""EñÝÊÜ áêñÜ ñÜ Ì Óæ ÂàÍÝ®Ü @ ¿á¨Ü ®æ ° à®Ý£Ãæ ãàÖÜ £'' GíŸá¨ÝX D
ÊÜáÖÝñܾ ÂÊÜâ EPܤÊÝX¨æ.
Cí¨ÜÅ@ Gí¨ÜÃæ ¯ÃÜÊÜ—PÜ IÍÜÌ¿áìÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá A£àí¨ÜÅ
Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ®Üá. ...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
EÚÛ±ÜÃæ ÓÜáȨÜÃæ ÖÜáÃÜáÙÜáípæ ÊÜáÃÜáÙæ ?
«ÜÊÜáìþÝ®ÜÊÝׯ ñÜËáÙÜá®ÝvÜá Ë»ÝWÜ
±Ü í. XÄàÍÝaÝ¿áì PÜ áÆPÜ ~ì CÊÜ ÃÜ á ±Ýwíaæ àÄ¿áÈÉ ñÝ.12,13&6&10 ÃÜ í¨Ü á
ÊÝ¿ááÓÜᤣ ±ÝsÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ ±ÝsÜ ÖÝWÜã Wæãà²àXàñæ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
®ÜvæÔPæãorÃÜá. 30 g®ÜÃÜá C¨ÜÃÜ ±ÜÅÁãàg®Ü ±Üvæ¨ÜÃÜá.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
18 gáÇæç 2010
ÎÅàñÜáÆÔà
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í

ñÜáÆÔWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü Óݧ®Ü˨æ. ËÐÜá¡Ë®Ü
AaÜì®æWæ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü ÓÝ«Ü®ÜÊÝX¨æ D ñÜáÆÔà. ñÜáÆÔ¿á®Üá°
»ÜQ¤Àáí¨Ü ÓܾÄÔ¨ÜÃÜã ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ´ÜÆ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. Wæãà²àaÜí¨Ü®ÜËÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ
B Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ñÜáÆÔàÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° E±ÜÁãàXÓÜŸÖÜá¨æí¨Üá Óܾ ê£WÜÙÜá ÓÝÃÜáñܤÊæ.
B¿ááÊæàì¨Ü¨ÜÈÉ¿áã ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü Óݧ®Ü&ÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ñÜáÆÔWæ CÊæ. ñÜáÆÔ¿áá
¯ñæãÂà±ÜÁãàX¿Þ¨Ü ÊÜêPÜÒ. D ÊÜêPÜÒ¨ÜÈÉ ÆQÒ ¾à¨æàË¿á Óܯ°«Ý®ÜÊÜâ ËÎÐÜrÊÝX¨æ.
B¨Ü ª Äí¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ËÎÐÜ r ÊÝ¨Ü ²Åà£Wæ ±ÝñÜ ÅÊÝX¨æ . CíñÜ ÖÜ ñÜ áÆÔ¿á ËÍæ àÐÜ ÊݨÜ
ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. A®æàPÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá ÊÜáñÜá¤
ÓÜ ¾  ê£WÜ ÙÜ á «Ü ÊÜ áìÍÝÓÜ ÷ ±Ü ÅŸí«Ü WÜ ÙÜ á ñÜ áÆÔ¿á ÊÜ á×Êæ á¿á®Ü á° Ÿ~¡ ÓÜ áñÜ ¤ Êæ . B B«ÝÃÜ ¨Ü
ÊæáàÇæ ñÜáÆÔ¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÌƳÊÜáqrWæ £ÚÁãà|.
DWÝWÜÇæà £Ú¨Üíñæ ÎÅàÖÜÄ¿á AaÜì®æ¿áÈÉ ñÜáÆÔ¿á ±ÝñÜÅ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝX¨æ.
ñÜ áÆÔÀáí¨Ü Abìst Ãæ ÓÝPÜ á ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ËÍæ àÐÜ ÊÝX ²ÅàñÜ ®ÝWÜ áñݤ ®æ . B AaÜ ìPÜ ¯Wæ
ËÎÐÜ r ÊÝ¨Ü Óݧ ®Ü ÊÜ â ÔWÜ áñÜ ¤ ¨æ . C¨Ü á GÆÉ ÓÜ ¾  ê£WÜ ÙÜ JPæ ãR ÃÜ Ú®Ü £àÊÜ Þì®Ü . D ËÐÜ ¿áÊÜ ®Ü á°
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ±ÜÄÐÜ¢ñÜÊÝX ñÜÊÜá¾ ŸêÖܨݽÐܨÜÈÉ £ÚÓÜáñݤÃæ. B ÊÜaÜ®Ü˨Üá&
¨Ý̨ÜÍÝ©ÊÜÅñÜí aæçÊÜ ñÜáÆÓݨæ çÃܥݘaÜì®ÜÊÜå… >
ÓÜÊÜìí »ÜPÜö¥ÜìÊÜáᩪÐÜrí ¯ÐÜ–Æí ñÜá ñÜ¿Þ Ë®Ý >>A.3>>
ÊÜ ÅñÜ WÜ ÙÜ ÈÉ ¨ÝÌ ¨Ü ÎàÊÜ ÅñÜ ÊÜ áÖÜ ñÜ ¤  Ì ¨Ü Óݧ ®Ü ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ©¨æ . AaÜ ì®Ü ÓÝ«Ü ®Ü ÊÝ¨Ü ÊÜ âWÜ ÙÜ ÈÉ
ñÜáÆÔ¿á ±ÝñÜÅ ÊÜáÖÜñܤ Ì¨ÝªX¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá »ÜQ¤XíñÜÆã ÊÜáÖÜñܤ Ì¨æªíŸ »ÝÅí£Wæ
JÙÜ WÝWÜ ¸ÝÃÜ ¨Ü á. »Ü Q¤ ÀáÆÉ ¨Ü ñÜ áÆÓÝ©WÜ Úí¨Ü ÊÜ ÞvÜ áÊÜ AaÜ ì®æ , ¨ÝÌ ¨Ü ÍÝ©ÊÜ ÅñÜ WÜ ÙÜ á
ÊÜÂ¥ÜìÊÝXÊæ. A¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà Ë«ÜÊÝ¨Ü ±ÜÅÁãàg®ÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜáÆÓÝ©&
ÓÝ«Ü®ÜWÜÚí¨Ü AbìÔ¨ÜÃæ, ¨Ý̨ÜÍÝ©ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÔ¨ÜÃæà ÓÝ«ÜPÜÃÜ »ÜQ¤¿áá
A¼ÊÜê¨ÜœÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜQ¤¿á A¼ÊÜê©œ¿á®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÝ¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá
ñÜáÆÔÀáí¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á AaÜì®æ¿á®Üá° AÊÜÍÜÂÊÝX ÊÜÞvܸæàPÜá.
ñÜ áÆÔàÍÜ Ÿª ¨Ü A¥Ü ì&
ŸÅÖÜ ¾ Êæ çÊÜ ñÜ ì±Ü âÃÝ|ÊÜ â ""ñÜ áÆÔà'' GíŸ ÍÜ Ÿª Pæ R ËÎÐÜ r ÊÝ¨Ü A¥Ü ìÊÜ ®Ü á° £ÚÓÜ áñÜ ¤ ¨æ .
B ÊÜ aÜ ®Ü ×àX¨æ &
19 ]àÓÜá«Ý
¿áÓÝ ¨æàÊÝÂÓÜá¤ÇÝ ®Ý˜Ô¤ ËÍæÌàÐÜá ¯UÇæàÐÜá aÜ >
ñÜáÆÔà ñæà®Ü ËTÝÂñÝ ñÝí ¿ÞËá ÍÜÃÜ|í ²ÅÁáà >>
®ÜÃÝ ®Ý¿áìÍÜc ñÝí ¨ÜêÐÝr Ì ñÜáÆ®Ýí ¨ÝñÜáÊÜáPÜÒÊÜÞ@ >
ñæà®Ü ®ÝÊÜÞ° aÜ ñÜáÆÔàí ñÝí ˨Üí£ ±ÜâÃÝ˨Ü@ >> ŸÅ.Êæç.±ÜÅ.S.15.15>>
""ñÜ áÇÝí ÓÜ Â£ C£ ñÜ áÆÔà'' ñÜ áÆ®ÝÃÜ ×ñÜ ÙÝ¨Ü ÊÜ ÙÜ á ñÜ áÆÔà. AaÜ ì®æ ÓÝ«Ü ®Ü WÜ ÙÜ ÈÉ
ñÜ áÆÔ¿á ñÜ áÆ®Ü Pæ R ŸÃÜ áÊÜ ÊÜ áñæ 㤠í¨Ü á ±Ü ñÜ ÅÊÝWÜ Èà ±Ü âÐÜ ³ ÊÝWÜ Èà Cw¿á ËÍÜ Ì ¨Ü ÈÉ Ááà
CÆÉ. ×àWÝX C¨Ü®Üá° ""ñÜáÆÔà'' GíŸ ®ÝÊÜá©í¨Ü þݯWÜÙÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
±Ü âÃÜ áÐÜ ÃÜ á ÊÜ áñÜ á¤ Ô÷ à¿áÃæ ÆÉ ÃÜ ã D ±Ü ñÜ Å¨Ü ±Ü Å»ÝÊÜ ÊÜ ®Ü á° PÜ ívÜ á C¨Ü Pæ R ÓÜ ÄñÜ ãWÜ áÊÜ
ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜñÜÅÊܮݰWÜÈà, ±ÜâÐܳÊܮݰWÜÈà ñæãàÄÓÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÃݨÜÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü
C¨ÜPæR ""ñÜáÆÔà'' Gí¨Üá ±ÜäÊÜìgÃÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
ŸêÖÜ ¨Ü œ ÊÜ áì £ÚÓÜ áÊÜ A¥Ü ì&
ŸêÖÜ ¨Ü œ ÊÜ áì±Ü âÃÝ| £ÚÓÜ áÊÜ A¥Ü ìÊÜ ä ÓÜ Ì ÃÜ ÓÜ ÊÝX¨æ . B ÊÜ aÜ ®Ü ÊÜ ®Ü á° AÊÜ Çæ ãàQÔ&
ñÜPÝÃæãà ÊÜáÃÜ|í ±æäÅàPܤí ñܨæãÂàWÜ@ ÓݨÜáPÝÃÜñÜ@ >
ÊÜáêñÝ ÆÓÜ£ ÓæàñæÂàÊÜí ñÜáÆÔàñæÂàÊÜ Xà¿áñæà >>
ñÜ áÆÔà GíŸ ±Ü ¨Ü ¨Ü ÈÉ ñ…&E&ÆÔà GíŸ ÍÜ Ÿª WÜ ÙÜ á CÊæ . ñ… Gí¨Ü Ãæ
ÊÜ áÃÜ |Êæ í¨Ü ¥Ü ì. E Gí¨ÜÃæ ÓÜíŸí«Ü EÙÜÛÊÜÃÜá Gí¨Üá A¥Üì. JpÝrÃæ ñÜ á Gí¨Ü Ãæ
ÊÜ áêñÜ ÃÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ á Gí¨Ü á A¥Ü ì. ÊÜ áêñÜ ÃÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ á ÆÓÜ £ Íæ ãà¼ÓÜ áñݤ Ãæ . A¥Ýìñ… ¿ÞÃÜ á
ñÜáÆÔ¿á ÓܾÃÜOÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ÊÜáêñÜÃÝXÃÜáÊÜÃæãà AÊÜÃÜá ÓÜÌWÝì©ÇæãàPܨÜÈÉ
Íæ ãà»Ý¿áÊÜ Þ®Ü ÃÝX CÃÜ áñݤ Ãæ Gí¨Ü á A¥Ü ì. D PÝÃÜ |©í¨Ü ñÜ áÆÔà Gí¨Ü á ÓÜ ¾  ê£WÜ ÙÜ ÈÉ
Xà¿áÊÜ Þ®Ü ÙÝX¨Ýª Ùæ . A¥Ü ÊÝ ñÜ áÆÔ¿á ÓÜ ¾ ÃÜ Oæ Àáí¨Ü ÊÜ áêñÜ ÃÝ¨Ü ÊÜ ÃÜ ã Ÿ¨Ü áPÜ áñݤ Ãæ .
ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ®Üã° Ÿ¨ÜáQÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥Üì D ñÜáÆÔWæ C¨æ. D ÓÝÊÜá¥ÜìÂWÜÙÜ®Üá°
ÊÜá®ÜWÜívÜ ÊÜá¯àÑWÜÙÜá C¨Ü®Üá° ñÜáÆÔà Gí¨Üá A®ÜÌ¥ÜìÊÝX ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
ñÜáÆÔ CÆÉ¨Ü ±Üähæ&
ÎÅàÖÜ Ä¿á AaÜ ì®æ ¿á®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áÊÜ ÈÉ ±Ü Å«Ý®Ü ÊÝ¨Ü ¨Ü ᪠ñÜ áÆÔà Gí¨Ü á £Ú©¨æ ª àÊæ .
±Ü âÐÜ ³ WÜ ÙÜ á ÊÜ áñÜ á¤ ÊÜ ááPݤ ÊÜ á¿áÊÝ¨Ü B»Ü ÃÜ |WÜ Ùæ ÆÉ ñÜ áÆÔ¿á ×í¨æ Ááà Gí¨Ü á £ÚÓÜ áÊÜ
±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ|¨Ü D ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá&
ñÝÊܨÜYgìí£ ±ÜâÐݳ~ ñÜ¥Ý ÊÜááPݤÊÜá¿Þ¯ aÜ >
¿ÞÊܮܰ ±ÝűÜÂñæà ±ÜâOÝ ñÜáÆÔà ËÐÜá¡ÊÜÆÉ»Ý >>
EívÜá Eor¨æªÆÉ ËÐÜᡱÜähæ
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
20 gáÇæç 2010
GÈÉ¿á ÊÜÃæWæ ñÜáÆÔ¿á ±ÝŲ¤¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà AÈÉ¿á ÊÜÃæWæ ÓÜPÜÆ ±ÜâÐܳWÜÚWæ
Óݧ ®Ü . ÊÜ ááPݤ ÊÜ á¿áÊÝ¨Ü B»Ü ÃÜ |WÜ ÚWÜ ã AÈÉ ¿á ÊÜ Ãæ Wæ Óݧ ®Ü . ñÜ áÆÔ¿á
±ÝŲ¤¿ÞÀáñæí¨ÜÃæ ±ÜâÐܳWÜÙÜá, ÊÜááPݤÊÜá¿áÊÝ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÙÜá ×í¨æ ÓÜÄ¿ááñܤÊæ.
ñÜáÆÔ¿áá ±ÜâÐܳ&ÊÜááPݤÊÜá¿áÊÝ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÚXíñÜÆã Öæbc®Ü ±Üâ|ÂÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨æ.
×àWÝX ÎÅ àÖÜ ÄWæ A£ÍÜ ¿áÊÝX ²Å ¿áÊÝX¨æ . C¨æ à ËÐÜ ¿áÊÜ ®Ü á° ÊÜ á£¤ ÐÜ ár
ËÍæàÐÜÊÝX £ÚÓÜáÊÜ ÓÜRí¨Ü±ÜâÃÝ|¨Ü ÊÜaÜ®Ü C¨ÝX¨æ&
ÊÜá~PÝíaܮܱÜâÐݳ~ ñÜ¥Ý ÊÜááPݤÊÜá¿Þ¯ aÜ >
ñÜáÆÔà¨ÜƱÜñÜÅÓÜ PÜÇÝí ®ÝÖÜìí£ ÐæãàvÜÎàÊÜå… >>
ÊÜ á~WÜ ÙÜ á, ŸíWÝÃÜ ¨Ü B»Ü ÃÜ |WÜ ÙÜ á, ±Ü âÐÜ ³ WÜ ÙÜ á ÊÜ áñÜ á¤ ÊÜ ááPݤ ÊÜ á¿áÊݨÜ
B»ÜÃÜ|WÜÙÜá ñÜáÆÔà¨ÜÆ¨Ü ÖÜ©®ÝÃÜ®æ¿á Jí¨ÜíÍÜPÜãR ÓÜÄñÜãWÜáÊÜâ©ÆÉ.
ñÜáÆÔ CÆÉ¨Ü ±Üähæ PæãÙÜÛ®Üá&
ñÜ áÆÔ CÆÉ ¨æ à ÊÜ Þw¨Ü ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ÔÌ àPÜ ÄÓÜ áÊÜ â©ÆÉ . C¨Ü ®Ü á°
WÜÃÜávܱÜâÃÝ| D ÄࣿÞX £ÚÓÜáñܤ¨æ&
ñÜáÆÔàí ±ÝűÜ Áãà ¯ñÜÂí ®Ü PÜÃæã࣠ÊÜáÊÜÞ˜aÜì®ÜÊÜå… >
ñÜÓݘÖÜí ±ÜÅ£WÜêÖÝ¡Ëá ®Ü ±ÜähÝí ÍÜñÜÊÝÑìQàÊÜå… >>
ÊÜ á®æ ¿áÈÉ ñÜ áÆÔ¿á ÊÜ ®Ü ËÃÜ áñÜ ¤ ¨æ . ÓÝPÜ ÐÜ ár ñÜ áÆÔ¿á®Ü á° Êæ çÐÜ ¡ ÊÜ ÃÜ á ñÜ í¨Ü á
PæãqrÃÜáñݤÃæ. ñÜáÆÔ¿á ÓÜí±Ü£¤ ×àX¨ÜªÃÜã PÜãvÝ ÖÜÆÊÜÃÜá ¸æàÓÜÃÜ©í¨Ü ®Ü®Ü°
AaÜ ì®æ ¿á®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áÊÜ â©ÆÉ . Aí¥Ü ÊÜ ÃÜ á ®Ü ãÃÝÃÜ áÊÜ ÐÜ ì ®Ü ®Ü ° ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ ã
AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ±Üähæ¿á®Üá° ®Ý®Üá PæçWæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ.
ñÜáÆÔ CÆɨæà ±ÜâÐܳÊÜ®Üá° HÄÓÜÇæà ¸ÝÃܨÜá&
ñÜ áÆÔà¨Ü ÆÓÜ íñÜ ÂPÜ ¤ ±Ü âÐæ ³ àOÝ»Ü ÂaÜ ì®Ü í ÊÜ áÊÜ á >
EñÜ ¤ ÃÝÐÝyÜ ËáÈñÜ ÍÜ ÅÊÜ |¨ÝÌ ¨Ü ÎàÊÜ ÅñÜ ÊÜ å… >
ÓÜáÃÝ¿Þ ¹í¨Üá®Ý Óܳ êÐÜr£à¥ÜìÊÜñÜ㤻ܿáí ñÜÂhæàñ… >> ËÐÜá¡ÃÜÖÜÓÜÂ
ñÜáÆÔ CÆɨæà PæàÊÜÆ ±ÜâÐܳWÜÚí¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° ±ÜäiÓܸÝÃܨÜá. EñܤÃÝÐÝyÜ
®Ü PÜ Ò ñÜ Å©í¨Ü ÓÜ ×ñÜ ÊÝ¨Ü ÍÜ ÅÊÜ |ÊÜ ®Ü á° E±Ü ÊÝÓÜ Pæ R ÔÌ àPÜ ÄÓÜ ¸ÝÃÜ ¨Ü á. ÓÜ áÃæ Àáí¨Ü
¿ááPܤÊÝ¨Ü £à¥ÜìÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨÜá. CÊÜâWÜÙÜá ñÝÂWÝÖÜìÊæ¯ÔÊæ. ×àWæí¨Üá
ËÐÜ á¡ ÃÜ ÖÜ ÓÜ ÂÊÜ â £ÚÓÜ áñÜ ¤ ¨æ . B¨Ü ª Äí¨Ü ñÜ áÆÔ CÆÉ ¨Ü ±Ü ähæ ¿á®Ü á° ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ÔÌ àPÜ ÄÓÜ ÇÝÃÜ
Gí¨Üá ÍÝÓÜ÷WÜÙÜá £ÚÓÜáñܤÊæ. ñÜáÆÔ CÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ ñÜáÆÔ¿á ÓܾÃÜOæ¿á®Ý°¨ÜÃÜã
ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá Óܾ ê£WÜÙÜá £ÚÓÜáñܤÊæ.
...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
21 ]àÓÜá«Ý
¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 28
ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì

1 GÆÉ Cí©Å¿áWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÍÜáb®ÝÊÜáPÜ ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜÈÉ AíñÜWÜìñÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
2 ¨æàÖÜ¨Ü AíWÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááqr , AÈÉ¿á ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° bí£ÓÜáÊÜ PÜÅÊÜáPæR H®æ®Üá°ÊÜÃÜá ?
3 C±Ü³ñÜ᤮ÝÆáR ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ±ÜPÜÒ(PÝÆ)¨ÜÈÉ Óܯ°×ñÜ ®ÝÃÝ¿á|®Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜ Ÿ|¡ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
4 ±ÝÅ|±Ü£¿Þ¨Ü ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá PÜísܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÖæÓÜįí©ÃÜáÊÜ ?
5 hÝWÜŨÜÊÜÓݧ±æÅàÃÜPÜ®Ý¨Ü ÖÜñæã¤íŸñÜᤠÊÜááSWÜÙÜáÙÜÛ ËÍÜÌ GíŸ ÃÜã±ÜQRÃÜáÊÜ ÖÜÓܤWÜÙÜá GÐÜár ?
6 Cí¨ÜŨæàÊÜÄWæ Æ¿áÊÜâ ¿ÞÊÜ ÊÜÞWÜì©í¨Ü Gí¨Üá ÖæàÙÜƳqr¨æ ?
7 ÍÜÄàÃÜ¨Ü ŸÆ ÖÝWÜã GvÜ»ÝWÜ¨Ü CÙݲíWÜÙÜ®ÝwWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ Joár ÓÜã¿áìQÃÜ|WÜÙæÐÜár ?
8 Ô÷à¿áÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÜPܤPæR A¼ÊÜÞ¯¿Þ¨Ü AX°¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü Ô÷àÃÜã±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
9 ÃÜhæãàÃÜgÓÜñÜÌWÜá|¨Ü ËPÝÃÜ¨Ü ÍÜÄàÃÜ EÙÜÛ ¨æàÊÜ MáÑWÜÙÜá ¿ÞÃÜá ?
10 ÃÜÊÜÞ¨æàË¿áá ñÝÊÜáÓÜ iàÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü A¼ÊÜÞ¯WÜÙÝXÃÜáÊÜÃÜá ?
11 PÜÊÜáìg¨æàÊÜñæWÜÙÝ¨Ü bñÜÅ ÖÝWÜã bñÜÅWÜá±Ü¤ÃÜá ¿ÞÊÜ PÜPÝÒ¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜÃÜá ?
12 ŸÆQË¿áÈÉÃÜáÊÜ £à¥Ýì¼ÊÜÞ¯ WÜíWݨæàË¿á hæãñæXÃÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
13 A¯Ñ¨ÜœÊÝ¨Ü ®æçÊæà¨ÜÂPæR Cor Óæã²³®Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±ÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ?
14 ±ÜíaÝX°WÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü Êæáà[ÝX°¿áÈÉÃÜáÊÜ A±Ý®ÜÊÝ¿ááË®ÜÈÉ Óܯ°×ñÜ»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÖæÓÜÃæà®Üá ?
15 »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜ B—ÊÝ—WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá »ÜWÜÊÜíñÜ ¿ÞÃÜ®Üá° ®æàËáÔÃÜáÊÜ ?
16 ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ®Ü ÃÜ ¥Ü Êæ íŸ A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ©í¨Ü D ÍÜ ÄàÃÜ Pæ R ÖÜ aÜ ác ÊÜ ¨ÝÌ ¨Ü ÍÜ ®ÝÊÜ áWÜ ÙÜ á ¿ÞÊÜ â¨Ü ÃÜ ÓÜ íPæ àñÜ ?
17 ÖÜĨÝÓÜÃÜá ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜ ÓܾÃÜOæÊÜÞñÜÅ©í¨Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá Æ»ÜÂÊæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ?
18 ÎÅàÓÜñܸæãà«ÜÃÜá ÖÝWÜã ÎÅàÊÜÃܨæàí¨ÜÅÃÜá Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐÜPÝÆ GÈÉ JpÝrX¨ÜªÃæíŸ I£ÖÜÂ˨æ.?
19 ÖÜ©®ÝÃÜá ®ÜáwWÜÙÜ "ÎÅàPÜêÐÝ¡ÐÜrËáà g¿áí£àÊÜá×ÊÜÞ' GíŸ PÜꣿá®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá?
20 Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜá WÜ¿Þ¨ÜÈÉ ¿ÞÄWæ Ÿí©¨Üª ®ÝÀá¿á g®Ü¾ÊÜ®Üá° ÖæãàWÜÇÝwÔ ÓܨÜY£Wæ
±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá ?
EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 81
±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""¼àÊÜá¯í¨Ü ¨ÜáÍÝÏÓÜ®Ü®Ü ÓÜíÖÝÃÜ''
1) PÜ|ì®Ü Óæà®Ý—±ÜñÜÂ
2) ÊÜáPÜÃÜ ÊÜäÂÖÜ¨Ü Óæç®ÜÂ
3) ÓÜíÍܱܤPÜÃÜ ÊÜáÃÜ|
4) Agáì®Ü®Ü ±ÜÃÝPÜÅÊÜá
5) ÍÜÆ娆 ÓÝÃܥܨÜÈÉ
6) ¼àÊÜá®Ü Ãè¨ÝÅÊÜñÝÃÜ
7) ¨ÜáÍÝÏÓÜ®Ü®Ü ÃÜPܤÊÜâ
8) PèÃÜÊÜÃÜ ÖÝÖÝPÝÃÜ
9) »ÜãËáWæ ÓÜÄ¨Ü aÜPÜÅ
10) ±Ý¥Üì¯í¨Ü PÜ|ìÊÜ«æ
Má|ÃÜ ã±Ü ÊÝWÜ ¨Ü ÓÜ íÓÝÃÜ Êæ ÖÜ Ÿº
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
22 gáÇæç 2010
XàñÝÊÜá×Êæá&7
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…

×íÔÓÜ áÊÜ ÊÜ áêWÜ WÜ ÙÜ á A×íÓÜ PÜ ÃÝ¨Ü ¨Ü áª
ÖÜáÈ GíñÜÖÜ PÜãÅÃÜÊÜáêWÜ GíŸá¨Üá B¸ÝÆÊÜê¨ÜœÄWÜã £Ú¨Ü ËÐÜ¿á. AíñÜÖÜ
PÜãÅÃÜÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÖÜáÈÁãí¨Üá G¨ÜáÄ®ÜÈÉ ¯íñÜ ÊæáàPæÁãí¨Ü®Üá° ñܮܰ Óæ°àÖÜ¨Ü PÜvÜÈWæ
Pæ ç aÝb PÜ Ãæ ¿áᣤ ¨æ Gí¨Ü Ãæ A¨æ ãí¨Ü á BÍÜ c ¿áì¨Ü ÓÜ íWÜ £Ááà ÓÜ Ä. H®Ü á C¨Ü ÃÜ ÊÜ áÊÜ áì
G®Ü á° ÊÜ PÜ áñÜ ãÖÜ ÆPæ R ±Ü ¨Ü ¾ ±Ü âÃÝ| Jí¨Ü á BÍÜ c ¿áìPÜ ÃÜ Zo®æ ¿á®Ü á° ×àWæ ËÊÜ ÄÓÜ áñÜ ¤ ¨æ .
ÖÜ áÈ ÊÜ áñÜ á¤ Êæ áàPæ WÜ ÙÜ á ±Ü ÃÜ ÓÜ ³ ÃÜ ÓÜ í»ÝÐÜ Oæ ¿á®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áñݤ ËPÜ ÅÊÜ á®Ü ŸÚ Ÿí¨Ü ÊÜ â.
B ÊÜ áãÊÜ ÃÜ á Óæ àÄ AÈÉ Ááà ÖÜ £¤ ÃÜ ¨Ü ÈÉ PÜ áÚñÜ PÜ ²àÍÜ Ì ÃÜ GíŸ ñÜ ñÜ ¤  Ì þݯ¿á ŸÚ Öæ ãàX
BñܮܮÜá° C¨æà ±ÜÅÍæ° PæàÚ¨ÜÊÜâ. A¨ÜPæR B ñÜñܤ ÌþݯWÜÙÜá ×àWæ EñܤÃÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá &
Êæ áàÐÜ ±ÝÆ! ¯®Ü Wæ D Pæ Ò àñÜ Å¨Ü ÓÜ ÊÜ ÞaÝÃÜ ÊÜ ®Ü á° Öæ àÙÜ áÊæ Pæ àÙÜ á. CÈÉ Ááà ÖÜ £¤ ÃÜ ¨Ü ÈÉ
Jí¨Ü á ÎÊÜ ÈíWÜ C¨æ . A¨Ü á ×í¨æ ŸÅÖÜ ¾ ¨æ àÊÜ Äí¨Ü ±Ü Å£ÐÝu ²ñÜ ÊÝ¨Ü ¨Ü ᪠™. ÓÜ áPÜ ÊÜ áì®æ íŸ
ÎÊÜ »Ü PÜ ¤ ®æ 㟺 ®Ü á C¨æ à ÓÜ § ÙÜ ¨Ü ÈÉ ñÜ ±Ü ÓÜ Õ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ á£¤ ¨Ýª ®æ . BñÜ ®Ü á ¯ñÜ ÂÊÜ ä D ÃÜ á¨Ü Ũæ àÊÜ ÃÜ
ÈíWÜ ÊÜ ®Ü á° »Ü Q¤ Àáí¨Ü ±Ü äiÓÜ áñݤ ®æ . D ±Ü ÄÓÜ ÃÜ ¨Ü ÈÉ ÃÜ áÊÜ ±Ü âÐæ ã³ à¨Ý娆 WÜ Úí¨Ü ÖÜ ãWÜ ÙÜ ®Ü á°
ñÜ í¨Ü á £à¥Ü ì¨Ü ÈÉ ÓÝ° ®Ü ÊÜ Þw ÍÜ á¨Ü œ ®ÝX ÊÜ áÖݨæ àÊÜ ÃÜ BÃÝ«Ü ®æ ¿á®Ü á° ŸÖÜ ÙÜ
ÍÜŨæœÀáí¨Ü »ÜQ¤Àáí¨Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ.
×àXÃÜáÊÝWÜ Jí¨Üá ©®Ü AÊÜ®Ü ÊÜá®æWæ JŸº A£¦ BWÜËáÔ¨Ü. ÓÜáPÜÊÜáì®Üá B
A£¦Wæ ÓÝÌWÜñÜWæç¨Üá PÜí¨ÜÊÜáãÆ´ÜÇÝ©WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ¨Ü. AÊÜ®Ü D Ë«ÜÊݨÜ
ÍÜŨ朿á®Üá° PÜívÜá A£¦Wæ ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ÓÜáPÜÊÜáì ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ AñÜÂíñÜ
ÓÝÌ ©ÐÜ r ÊÝ¨Ü PÜ í¨Ü ÊÜ áãÆ´Ü ÇÝ©WÜ ÙÜ ®Ü á° ñÜ í¨Ü áPæ ãoár ÓÜ íñæ ãàÐÜ ±Ü wÔÃÜ áË. ¯®Ü °
ÓæàÊæÀáí¨Ü ®Ý®Üá ÓÜíñÜáÐÜr®ÝX¨æªà®æ. C¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX ¯à®æà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÃÜ PæàÚ¨ÜÃæ
®Ý®Üá PæãvÜáÊæ. ¯®ÜWæ ¿ÞÊÜ A»ÜÂíñÜÃÜËÆÉ©¨ÜªÃæ PæàÙÜá.
ÓÜ áPÜ ÊÜ áì®Ü á Pæ ç ÊÜ ááX¨Ü á A£¦Wæ Öæ àÚ¨Ü . ±Ü ägÂÃæ à ®Ý®Ü á ¿ÞÊÜ â¨æ à
´Ü Çݱæ àPæ Ò Àáí¨Ü A£¦ÓÜ ñÝR ÃÜ ÊÜ ÞvÜ ÈÆÉ ™. ®Ü ®Ü ° PÜ ñÜ ìÊÜ ÂÊæ í¨Ü á ÊÜ Þw¨æ ª à®æ .
PÜÊÜáìÊÜÞvÜáÊܨÜÐærà ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü PÜñÜìÊÜ™. ´ÜÆ PæãvÜáÊܨÜá ¹vÜáÊܨÜá ¨æàÊÜÄWæ
¹or ¨Ü ᪠™. ñÜ ÊÜ á¾ í¥Ü ÊÜ áÖÝ®Ü á»ÝÊÜ ÃÜ á BWÜ ËáÔ ®Ü ®Ü ° AƳ Óæ àÊæ ¿á®Ü á° ÔÌ àPÜ ÄÔ¨æ ª à ®Ü ®Ü ° ¨æ ãvÜ x
»ÝWÜ™. ®Ü®Ü° CÐÜár ©®ÜWÜÙÜ ñܱÜÔÕ®Ü ´ÜÆÊæäà GíŸíñæ ñÜÊÜá¾í¥ÜÖÜÊÜÃÜ ÓæàÊÝ»ÝWÜ ®Ü®Ü°
±ÝÈWæ J¨ÜXŸí©¨æ. ®Ü®ÜWÝÊÜ ´ÜÆ¨Ü A±æàPæÒ¿áã CÆÉ™.
23 ]àÓÜá«Ý
ÓÜ áPÜ ÊÜ áì®Ü D ÓÜ áí¨Ü ÃÜ ÊÝ¨Ü ÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ ®Ü á° Pæ àÚ AÊÜ ®Ü ÊÜ á®æ Wæ BWÜ ËáÔ¨Ü
ñÜ ±æ äà«Ü ®Ü ÃÜ á ±Ü ÃÜ ÊÜ á²Å àñÜ ÃÝX AÈÉ Ááà C¨Ü ª Jí¨Ü á ÎÇÝ´Ü ÆPÜ ¨Ü Êæ áàÇæ
»ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á GÃÜvÜ®æ¿á A«Ý¿áÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá Pæãoár ×àWæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.
ÎÅàÊÜá©Yàñæ¿á ±ÜsÜ|&±ÝÃÝ¿á|WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£©®Ü ÊÜÞvÜá. ¯®Ü° ÊÜá®æãàÃÜ¥ÜWÜÙÜá
C¨Ü Äí¨Ü Ô©œ ÓÜ áÊÜ ÊÜ â. ×àWæ ®Ü áw¨Ü á B A£¦¿áá AíñÜ WÜ ìñÜ ®Ý¨Ü . AÊÜ ®Ü B¨æ àÍÜ ¨Ü íñæ
ÓÜ áPÜ ÊÜ áì®Ü á ËÍÝÆÊÝ¨Ü ÎÇÝ´Ü ÆPÜ ¨Ü Êæ áàÇæ A£¦ ñÜ ±æ äà«Ü ®Ü ®Ü á ÓÜ Ì ÖÜ ÓÜ ¤ ©í¨Ü
ŸÃæ ¨Ü áPæ ãoár A®Ü áWÜ Å×st B Xàñæ ¿á GÃÜ vÜ ®æ ¿á A«Ý¿á¨Ü ±ÝsÜ ÖÝWÜ á
±ÝÃÝ¿á|WÜ ÙÜ ®Ü á° »Ü Q¤ Àáí¨Ü ÊÜ Þw A¨Ü ÃÜ A¥Ýì®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áñݤ
«Ý娆 Wæ ç¨Ü . ×àWæ Xàñæ ¿á ¯ÃÜ íñÜ ÃÜ ±ÝsÜ &±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü WÜ Úí¨Ü Bñæ ã¾ à¨Ýœ ÃÜ ÊÜ ®Ü á°
ÊÜ ÞwPæ ãívÜ .
C¨Üá AíñÜÖÜ ±ÜÃÜÊÜá«ÝËáìPÜ®Ý¨Ü ÓÜáPÜÊÜáì®Ü ñܱæäà»ÜãËá. B ±Üâ|±ÜâÃÜáÐÜ®Ü
ñܱÜ@±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü D ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉÁáà GÈÉ¿áã ¨Üá¼ìPæÒ¿á®Üá°ÊÜ©ÆÉ™. ¿ÞÊÜ
ÊÜ á®Ü áÐÜ ÂÄWÜ ã, ±ÝÅ~WÜ ÚWÜ ã ÖÜ ÔÊæ , ¯àÃÜ wPæ , ¯¨æ Å Êæ ã¨Ü ÇÝ¨Ü ÊÜ âWÜ ÙÜ »Ü ¿á CÃÜ áÊÜ ©ÆÉ ™.
D MáÑ¿á ñܱÜ@±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ¯ÊÜá¾ÈÉ¿áã ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óæ°àÖÜ&ÓèÖݨÜìWÜÙÜá ¸æÙ橨æ™.
CÈÉ GÆÉÃÜã ±ÜÄÓÜÃܱæÅàËáWÜÙæà. JŸºÃÜ®æã°ŸºÃÜá ×íÓÜÓܨæà ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óæ°àÖÜ©í¨Ü ¸ÝÚ
Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨ÝªÃæ. ×àWæ B ñܱÜÔÌ¿áá Xàñæ¿á ©Ì£à¿Þ«Ý¿á¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° £ÚÔ
Öæ àÚ¨Ü . AÊÜ ®Ü ÊÜ Þ£¯í¨Ü ÓÜ íñÜ áÐÜ r ÃÝ¨Ü B ÖÜ áÈ ÊÜ áñÜ á¤ BvÜ á CÊæ ÃÜ vÜ Äí¨æ ãvÜ WÜ ãw
»Ü WÜ ÊÜ ©Y àñÝÎÇÝ´Ü ÆPÜ ÊÜ ®Ü á° ®æ ãàvÜ Æá B ñÜ ±Ü ÔÌ WÜ ÙÜ Óݧ ®Ü Pæ R Öæ ãà¨æ ÊÜ â. ËÍÝÆÊÝ¨Ü B
ÓÜáí¨ÜÃÜ ÎÇæ¿á ÊæáàÇæ ŸÃæ¨Ü »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á ©Ì£à¿Þ«Ý¿áÊÜ®Üá° »ÜQ¤Àáí¨Ü
±ÝÃÝ¿á| ÊÜ Þw¨æ ÊÜ â. ÊÜ áñæ ¤ ÊÜ áñæ ¤ A¨Ü ®æ ° à Öæ àÙÜ áñݤ ÊÜ á®Ü ®Ü ÊÜ Þw¨æ . Pæ ã®æ Wæ C¨Ü ÃÜ
±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ®Ü®Ü° ñܱÜÓÜáÕ ´ÜÈÔñÜá. ÍÜÅÊÜá ÓÜ´ÜÆÊÝÀáñÜá.
B¨Ü ª Äí¨Ü ¯à®Ü á ÓÜ ÖÜ ±Ü Å£¯ñÜ Â A¥Ýì®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ±Ü äÊÜ ìPÜ »Ü WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á
±ÝÃÝ¿á|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÊæãàPÜÒÊÜÞWÜìÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáÊܨÜá. ×àWæ
ËáñÜÅÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÚ ¨æàÊÜÍÜÊÜáì®Üá BñܮܮÜá° ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ ±ÜâÃÜí¨ÜÃܱÜor|PæR
ÊÜáÃÜڨܮÜá. AÈÉ¿á ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàX ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ¸ÝÅÖܾOæãàñܤÊÜáÄWæ
D ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ ÖæàÚ A®ÜíñÜÃÜ ñÝ®Üá ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ GÆÉÃæ¨ÜáÃÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü
ÎÅàÊÜ á¨Ü ½ WÜ ÊÜ ©Y àñæ ¿á GÃÜ vÜ ®æ ¿á A«Ý¿áÊÜ ®Ü á° ±Ü tÔ Pæ ÆÊæ à ©®Ü WÜ ÙÜ ÈÉ JŸº Ÿá©œ ÊÜ íñÜ
˨ݦìWæ Xàñæ¿á ±ÝsÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ ñÝ®Üá E¨Üª êñܮݨÜ. ×àWæ ¨æàÊÜÍÜÊÜáì®æíŸ
¸ÝÅ ÖÜ ¾ | ÖÝWÜ á AÊÜ ®Ü ÎÐÜ ÂÃÜ á Xàñæ ¿á ËÍæ àÐÜ ±ÝÃÝ¿á|ÊÜ ®Ü á° ÊÜ Þw
»ÜWÜÊÜ£øࣿá®Üá° ÓÜí±Ý©Ô ÊæãàPÜÒÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÃÜá. ...ÓÜÍæàÐÜ...
G£¤Wæ Ÿñܤ¨Ü bíñæ ¿ÞñÜPæR ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
24 gáÇæç 2010
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4
±Ü í. ±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÝaÝ¿áì ÖÜ ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
D ÄࣿÞX ÃÝ~Wæ ÖæàÚ ±èÐÜ娆 ŸÚWæ Ÿí¨ÜíñÜÖÜ EñܤíPÜ®Üá ""±èÐÜ®æà,
ÓÜ í²ÅàñÜ ®ÝX¨æ ª à®æ '' Gí¨Ü á Öæ àÚ¨Ü ®Ü á. ""±Ü ägÂÃæ à A®æ àPÜ ÊÜ ÐÜ ìWÜ ÚWæ JÊæ á¾ ¯ÊÜ á¾ íñÜ ÖÜ
ÓÜñݳñÜÅÃÜá ¨æãÃæ¿ááñݤÃæ. ¯àÊÜâ A£¦WÜÙÝX Ÿí©©ªàÄ. ÓÜñݳñÜÅÃÜá ¨æãÃæñÝWÜÇæà
²ñÜ ê WÜ ÙÜ ²Å ࣿá E¨æ ª àÍÜ ÊÝX ÍÝÅ ¨Ü œ ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ ¸æ àPæ í¨Ü á ÍÝÓÜ ÷ ÊÜ â Ë«Ý®Ü
ÊÜ ÞwÃÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü Cí¨Ü á ®Ý®Ü á ÍÝÅ ¨Ü œ ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ áñæ ¤ à®æ . A¨Ü ÃÜ ÈÉ ¯àÊÜ â
¸ÝÅÖÜ ¾ |ÃÝWÜ ¸æ àPÜ á' Gí¨Ü á ±èÐÜ ÂÃÝg®Ü á EñÜ ¤ íPÜ ®Ü ®Ü á° ¸æ àwPæ ãívÜ ®Ü á ÖÝWæ Ááà BWÜ È
ÓÜ ÊÜ á¿á ŸÖÜ ÙÜ ËÆÉ ™. B¨Ü ª Äí¨Ü ¸æ àWÜ ®æ à st ª ÊÝ¨Ü A®Ü ° ÊÜ ®Ü á° ŸwÔÄ' Gí¨Ü á EñÜ ¤ íPÜ ®Ü á
Öæ àÚ¨Ü ®Ü á. BWÜ DWÝWÜ Çæ à st œ ÊÝ¨Ü A®Ü ° ÊÜ ®Ü á° ñÜ í¨Ü á ŸwÓÜ ÇÝÀáñÜ á. B¨Ü Ãæ B A®Ü ° ÊÜ â
BÄÖæ ãàXñÜ á¤ ÊÜ áñÜ á¤ PÜ ã¨Ü Çæ ãí¨Ü á A®Ü ° ¨Ü ÈÉ Óæ àÄÖæ ãàXñÜ á¤ A¨Ü ®Ü á° ®æ ãàw¨Ü EñÜ ¤ íPÜ ¯Wæ
ÃÝg®ÜÊæáàÇæ ŸÖÜÙÜ Pæãà±ÜŸí©ñÜá. ñÜPÜÒ|Êæà "AÍÜáb¿Þ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ÖÝQÃÜáÊÜ
PÝÃÜ|©í¨Ü ¯à®Üá Aí«Ü®ÝWÜá' Gí¨Üá ÍݱÜPæãor®Üá (BĨÜ, PÜã¨Üȯí¨Ü PÜãw¨Ü
A®Ü ° ÊÜ ®Ü á° ¸ÝÅÖÜ ¾ |ÄWæ Ÿwst Ãæ Aí«Ü ÃÝWÜ áÊÜ ÃÜ á GíŸ GaÜ c ÄPæ CÈÉ ¨æ ) A¨Ü Pæ R ±Ü Å£¿ÞX
±èÐÜ ÂÃÝg®Ü á& "¿ÞÊÜ PÝÃÜ |©í¨Ü A¨Ü áÐÜ r ÊÝ¨Ü A®Ü ° ÊÜ ®Ü á° ¨Ü ãÑÔÃÜ áË B PÝÃÜ |©í¨Ü
¯à®Üá A®Ü±ÜñÜ®ÝWÜá (¯®ÜWæ ÊÜáPÜRÙÜá BWÜ©ÃÜÈ)' Gí¨Üá EñܤíPܯWæ ÍݱÜPæãor®Üá.
(A¨ÜáÐÜrÊÝ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ¨ÜãÑÔ¨ÜÃæ A®Ü±ÜñÜÂÃÝWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ŸÃÜáñܤ¨æ GíŸ
GaÜcÄPæÀá¨æ) "ÃÝg®æà, ¯à®Üá AÍÜáb¿Þ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ÖÝQ ±ÜÅ£ÍÝ±Ü PæãvÜáÊÜâ¨Üá
¿ÞÊÜ ®Ý¿á ? ¯à®Ü á Ÿwst A®Ü ° ÊÜ ®Ü á° Jí¨Ü á ¸ÝÄ ±Ü ÄàQÒ ÓÜ á? Gí¨Ü á EñÜ ¤ íPÜ ®Ü á
ÃÝg¯Wæ Öæ àÚ¨Ü ®Ü á.
A®Ü°ÊÜ®Üá° ±ÜÄàQÒst ÃÝg®Üá EñܤíPÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ¯ÍÜcÀáԨܮÜá.
gvæ ¿á®Ü á° ÖÜ ÃÜ wPæ ãívÜ Öæ íWÜ Ô¯í¨Ü st œ ±Ü wÓÜ Æ³ or ¨Ü ª Äí¨Ü A®Ü ° ÊÜ â ×àWÝX¨æ Gí¨Ü á
£Ú¨Ü ÃÝg®Üá EñܤíPÜ®ÜÈÉ PÜÒÊæá PæàڨܮÜá. ""±ÜägÂÃæà ®Ü®ÜWæ £Ú¿á¨æà BĨÜ,
PÜã¨Üȯí¨Ü PÜãw¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ŸwÓÜÇÝX¨æ. A¨ÜPÝRX PÜÒÊæá PæàÙÜáñæ¤à®æ. ®Ý®Üá
Aí«Ü ®ÝWÜ ¨Ü íñæ A®Ü áWÜ Å×ÔÄ'' Gí¨Ü á ¸æ àwPæ ãívÜ ®Ü á. BWÜ EñÜ ¤ íPÜ ®Ü á ×àWæ Öæ àÚ¨Ü ®Ü á&
""®Ü ®Ü ° ÊÜ ÞñÜ á ÓÜ áÙÝÛ WÜ ¨Ü á. B¨Ü Ãæ ¯à®Ü á PÜ áÃÜ ávÜ ñÜ ®Ü ©í¨Ü ¸æ àWÜ ®æ à ÊÜ ááPÜ ¤ ®ÝWÜ áË. ÊÜ áñÜ á¤
¯à®Üá ®Ü®ÜWæ Pæãor ÍݱÜÊÜ®Üá° ×íñæWæ¨ÜáPæãà' BWÜ ®Ý®Üá Pæãor ÍݱÜÊÜä ÓÜÖÜ
Ëá¥æ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯ÊÜá¾ Êæáà騆 Pæãà±Ü C®Üã° ®Ü®ÜWæ ±Üä|ì ÍÝíñÜÊÝXÆÉ™.
25 ]àÓÜá«Ý
®ÜÊܯàñÜí ÖÜê¨Ü¿áí ¸ÝÅÖܾ|ÓÜ ÊÝb PÜáÒÃæãà ¯×ñÜÔ¤àPÜÒ ¡«ÝÃÜ@ >
ñܨÜá»Ü¿áÊæáàñܩ̱ÜÄàñÜí PÜңſáÓÜ ÊÝ_°ÊܯàñÜí ÖÜê¨Ü¿áí £àPÜÒ ¡«ÝÃÜÊÜå… >>
(¸ÝÅÖܾ|®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¸æOæ¡¿áíñæ ÊÜáê¨Üá. ÊÜÞñÜá ÊÜÞñÜÅ ñÜáí¸Ý £àPÜÒ ¡ CÊæÃÜvÜá
PÜ Ò £Å¿á®Ü ÈÉ Ë±Ü ÄàñÜ ÊÝXÃÜ áñÜ ¤ Êæ . PÜ Ò £Å¿á®Ü ÊÜ ÞñÜ á ¸æ Oæ ¡ ¿áíñæ B¨Ü Ãæ ÖÜ ê¨Ü ¿áÊÜ â £àPÜ Ò  ¡
B¿áá«Ü ¨Ü íñæ ) GíŸ ÊÜ ÞñÜ á ¯ÊÜ áWæ Wæ 㣤 ÃÜ ¸æ àPÜ ÆÉ Êæ . ÓÝÌ »ÝËPÜ ÊÝX
PÜ t|ÖÜ ê ¨Ü ¿á¨Ü ÊÜ ®Ý¨Ü ®Ü ®Ü ° Pæ ãà±Ü ÍÝíñÜ ÊÝXÆÉ ¨Ü ª Äí¨Ü ÍÝ±Ü ÊÜ ®Ü á° ×í¨Ü Pæ R
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ' GíŸá¨ÝX ±èÐÜÂÃÝg®Üá ÖæàڨܮÜá.
BWÜ EñܤíPÜ®Üá ""ÃÝg®æà, ¯®Ü° ÍÝ±Ü ®Ü®ÜWæ ®ÝoáÊÜâ©ÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ A®Ü°ÊÜâ
AÍÜá¨ÜœÊÝX¨æ¿áí¨Üá ¯à®æà J²³PæãíwÃÜáË. B¨ÜªÄí¨Ü ¯à®Üá Pæãor ÍÝ±Ü¨Ü »Ü¿á
®Ü®ÜXÆÉ™. ÍÝ±Ü¨Ü ´ÜÆÊÜâ ¿ÞÄWÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜááí¨æ £ÚÁãà|. ÖæãàX
ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÃÜo.
A®Ü íñÜ ÃÜ EñÜ ¤ íPÜ ®Ü á ¨ÝÄ¿áÈÉ ®Ü WÜ ° ®Ý¨Ü ±ÝSíw ¼PÜ áÒ PÜ ®Ü ®Ü á° PÜ ívÜ ®Ü á. B ¼PÜ áÒ PÜ ®Ü á
Pæ ÆÊæ äÊæ á¾ PÝ~ÓÜ á£¤ ¨Ü ª ®Ü á. Pæ ÆÊæ äÊæ á¾ PÝ|¨Ü íñÝWÜ á£¤ ¨Ü ª ®Ü á. ×àXÃÜ Æá JÊæ á¾
PÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° »ÜãËá¿áÈÉ Coár ÍèaÜ&BaÜÊÜá®ÜPÝRX ®Ü©¿áPÜvæWæ Öæãà¨Ü®Üá. C¨æ
ÓÜ Ä¿Þ¨Ü ÓÜ ÊÜ á¿áÊæ í¨Ü ÄñÜ á B ¼PÜ áÒ PÜ ®Ü á ¸æ àWÜ ®æ Ÿí¨Ü á PÜ áívÜ ÆWÜ ÙÜ ®Ü á° ñæ Wæ ¨Ü áPæ ãívÜ á
KwÖæãà¨Ü®Üá. ñÜñ…&PÜÒ|Êæà ÍèaÜ&BaÜÊÜá®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔPæãívÜá Ÿí¨Ü EñܤíPÜ®Üá
ñÝ®Üá Cqr¨Üª PÜáívÜÆWÜÙÜá PÝ|¨Ý¨ÝWÜ ¹PÜáÒPÜ®Ü PæÆÓÜ˨æí¨Üá £Ú¨Üá AÊܮܮÜá°
×w¿áÆá Kw¨Ü®Üá. ¼PÜáÒPÜ®Üá EñܤíPÜ®Ü Pæç¿áÈÉ ÔPÝRWÜ ñܮܰ ¼PÜáÒPÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ¹oár
ñÜPÜÒPÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° Öæãí© »ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÊÜáÖݹƨÜÈÉ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw B
ÊÜáãÆPÜ PÜáívÜÆWÜÙæãí©Wæ ñÜPÜÒPÜ®Üá ®ÝWÜÇæãàPÜPæR Öæãà¨Ü®Üá. ...ÓÜ Íæ àÐÜ ...
H®Ý¨ÜÃæà®Üá þÝ®ÜËÆɨæ ÊæãàPÜÒËÆÉ
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ & ÊÜá×Ñ
©.14&06&2010 ÃÜ í¨Ü á ÊÜ á×ÑPæ Ò àñÜ Å ¨Ü ÈÉ ÎÅ àÓÜ ñÜ ÂÓÜ í«Ü £à¥Ü ìÃÜ BÃÝ«Ü ®Ý
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ AñÜÂíñÜ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ ®ÜvæÀáñÜá.
ÊÜ áãÃÜ á©®Ü WÜ ÙÜ PÝÆ Ë¨ÝÌ íÓÜ ÃÜ E±Ü ®ÝÂÓÜ , AÆíPÝÃÜ ÃÜ ¥æ ãàñÜ Õ ÊÜ Êæ ã¨Ü ÇݨÜ
PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ áWÜ ÙÜ á gÃÜ áX¨Ü ÊÜ â. ÓÜ ÖÜ ÓÝÅ ÃÜ á »Ü PÜ ¤ ÃÜ á BÃÝ«Ü ®æ ¿áÈÉ ±ÝÇæ ãY ívÜ á
±Ü â¯àñÜ ÃÝ¨Ü ÃÜ á. ÎÅàÓÜ ñÜ ÂÓÜ í«Ü Óæ àÊÝÓÜ Ëá£, »Ü ¨ÝÅÊÜ £ ÖÝWÜ ã »Ü ¨ÝÅÊÜ £¿á ¿ááÊÜ
ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá ÓæàÄ ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Ü á ÓÜ íhæ £à¥Ü ìÖÜ ÚÛ ¿áÈÉ ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü ®Ü ãñÜ ®Ü ZoPÜ ¨Ü Óݧ ±Ü ®æ ¿á®Ü á°
ÊÜÞw ÓÜíaÝÆPÜÃÝX ±Üí.ÓÜñݼþÝaÝ¿áì ÖÝWÜã ±Üí. ÓÜñܱÜÅþÝaÝ¿áìÃÜ®Üá°
¯¿áËáÔ¨ÜÃÜá.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
26 gáÇæç 2010
ËÐÜ á¡ ÓÜ ÖÜ ÓÜ Å®ÝÊÜ Þ®Ü áÓÜ í«Ý®Ü
Cí¨ÜůWæ Cí¨ÜÅñÜÌÊÜ®Üã° ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üã° Pæãor ""ÊÜáÖæàí¨ÜÅ''
±Ü í.ÓÜ XÅ ÃÝZÊæ àí¨Ü Å E±Ý«Ý¿á

"...ÊÜáÖæàí¨æãÅà ÊÜÓÜá¨æãà ÊÜÓÜá@' Gí¨Üá 271®æà ®ÝÊÜáÊÝX ±ÜtñÜÊÝXÃÜáÊÜ
ÊÜáÖæàí¨ÜÅ GíŸ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜáÊÜâ ÊÜááSÂÊÝX Cí¨ÜÅ G¯ÔÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
±ÜÃÜÊæáçÍÜÌ¿áì¨Ü (C© ±ÜÃÜÊæáçÍÜÌÁáàì)ÓÝÌíñÜñÜÅÂ, A±ÜÄËáñÜñÜÌ™, ÍÝÍÜÌñÜñÜÌ ÊÜááíñݨÜ
ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ÓÝÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ, (ÊÜáÖÝíÍÝcÓè Cí¨ÜÅÍÜc ÊÜáÖæàí¨ÜÅ@) "ÊÜáÖÝ®… Cí¨ÜÅ@
¿áÓݾ ñ… ¿áÓÝ娆 áWÜ Å ÖÝñ… ÓÜ @ ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å @'™ "Cí¨Ü Å @ ÊÜ áÖÝ®… ¿áÓݾ ñ…
¿áÓÝ®ÜáWÜÅÖÝñ… ÓÜ@ ÊÜáÖæàí¨ÜÅ@' & GíŸ ¯ÊÜìaÜ®ÜWÜÙܯ°oárPæãívÜá AÊÜááSÂÊÝX
Cí¨Ü Å G¯ÔÃÜ áÊÜ ÍÜ bà±Ü £Wæ Cí¨Ü ÅñÜ Ì ÊÜ ®Ü ã° ™, ÊÜ áÖÜ ñÜ ¤  Ì ÊÜ ®Ü ã° A®Ü áWÜ Å×ÔÃÜ áÊÜ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü
ÊÜá×Êæá¿á®Üã° NãàÑÓÜŸÆɨÜá &
£Å«Ý®ݩí¨ÜÅ Cí¨ÜÅñÝÊÜå…
PÜ ê ÐÝ¡ ÊÜ áê ñÜ ÊÜ áÖÝ|ìÊÜ ¨Ü ÈÉ (27) EÇæ É àSWæ ãívÜ íñæ ±Ü âÆÖÜ ÃÜ á Cí¨Ü Å ®Ü
ÓÝ«Ü ®æ ¿á®Ü á° ¨Ü êÐÝr íñÜ ÊÝX ñæ ãàÄÔ ÓÝ«Ü PÜ ÄWæ ×àWæ ãí¨Ü á QËÊÜ ÞñÜ á Öæ àÚÃÜ áÊÜ ÃÜ á&
Ií¨ÜÅËáí¨ÜÅ@ ±ÜÃÜí Óݧ®Üí ¿áÊÜÞÃÝ«Ü gWÜñܳ£ÊÜå… >
±ÝÅ±Ü ¿áý±Ü£í ËÐÜá¡í ñÜÊÜÞÃÝ«Ü¿á ÓÜáÊÜÅñÜ >
gWܨæãvæ¿á®Ý¨Ü, ¿áþæàÍÜ®Ý¨Ü ÎÅàËÐÜá¡ÊÜ®Üá° BÃÝ—ÔÁáà Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ
±Ü¨ÜË¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ®æí¨Ü ÊæáàÇæ AíñÜÖÜ ËÐÜá¡ÊÜ®Üá° ¯à®Üã BÃÝ—ÓÜá.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü BÃÝ«Ü®æÀáí¨Ü Cí¨ÜÅ ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅÊæáà¿áÊÜ®Üá°
£ÚÓÜáÊÜ D ÊÜÞ£®ÜÈÉ Cí¨ÜÅ ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨ÜPæR »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¿ÞÊÜ
ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° BÃݗԨܮÜá ? GÐÜár PÝÆ BÃݗԨܮÜá ? GíŸ AíÍÜWÜÙÜá CÈÉ
PÝ~ÓÜáÊÜÊÜâ. Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËÍÜÌ™, ñæçgÓÜ ÖÝWÜã
±ÝÅý D ÊÜ áãÃÜ á »Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ãÅ±Ü WÜ ÙÜ «Ý娆 ®Ü væ ÔÃÜ áÊÜ ®æ í¨Ü á £ÚÔ¨æ "... £Å«Ý®ݩí¨ÜÅ
Cí¨Ü ÅñÝÊÜ å…... B±Ü ... ÊÜ áÖÝÁãàWÜ (ÊÜ ÞívÜ ãPÜ »ÝÐÜ Â 1&1&14) ×àWæ Cí¨Ü Å ñÜ ®Ü °
±Ü ¨Ü Ë¿á ±ÝŲ¤ WÝX ËÍÝÌ ©»Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ãÅ±Ü WÜ ÙÜ «Ý娆 C±Ü ³ ñÜ á¤ g®Ü ¾ WÜ ÙÜ ÈÉ ®Ü væ ÔÃÜ áÊÜ ®æ í¨Ü á
ÐÝvÜ áY |Â(»ÝWÜ .ñÝ.¯ 4&23&29) £ÚÔ¨æ & ....ËÍÜ í©½ Ãæ çí¨Ü Åí™.... B¨Ü á¨Ü Äí¨Ü
Cí¨ÜűܨÜË¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° ±Üv橨Ü᪠"ÊÜáÖÝ®…'
G¯Ô¨Ü ª ÊÜ ÂQ¤ ñÜ ®Ü ° C±Ü ³ ñÜ á¤ g®Ü ¾ WÜ ÙÜ ÈÉ »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ËÍÜ Ì ™,ñæ çgÓÜ , ±ÝÅýÃÜ ã±Ü WÜ ÙÜ
27 ]àÓÜá«Ý
PܨܪÊÜ®Üá Pܨæªà±æäà¨Ü ; Wæ¨ÜªÊÜ®Üá Wæ¨æªà±æäà¨Ü
«Ý®ݩWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ A¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü Cí¨ÜÅ ±Ü¨ÜË¿á®Üá°
Öæ ãí©ÃÜ áÊÜ â¨Ü Äí¨Ü ×àWæ AÊÜ ®Ü ®Ü á° Cí¨Ü Å®Ü ®Ý° X A®Ü áWÜ Å×st ÎÅàËÐÜ á¡ ""ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å''
G¯ÔÃÜ áÊÜ ®Ü á.
ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ í PÜ ÊÜ áì aÜ Pæ Åà
CíñÜ ÖÜ Cí¨Ü Å ÊÜ ê ñÝÅ ÓÜ áÃÜ ®Ü ÓÜ íÖÝÃÜ ÊÜ Þw¨Ü ª Äí¨Ü A¼ÊÜ ÂPÜ ¤ ÊݨÜ
ŸÅÖÜ ¾ ÖÜ ñݨæ ãàÐÜ ¨Ü ±Ü ÄÖÝÃÜ PÝR X ®Ü ÃÜ ÔíÖÜ ®Ü ÓÜ ¾ ÃÜ Oæ ÊÜ ÞwÃÜ áÊÜ ®Ü á & ""ÓÜ ¾ ÃÜ OÝñÜ á¤ ®Ü êÔíÖÜ ÓÜ Â
ÍÜPæãÅà ÊÜááPæã¤à ŸêÖܨÜÌ«Ýñ…'' (»ÝWÜ.ñÝ.¯.11&4&19)
×àWæ ŸÅÖܾÖÜñæ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔPæãívÜÊÜ®Üá ñÝ®Üá ÊÜáÖæàí¨ÜÅ G¯Ô¸æàPæí¨Üá
ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ PÜ ÊÜ áìÊÜ ®Ü á° BaÜ Äst ®æ í¨Ü á ""ŸÅÖݾ ívÜ '' (I.E.»Ý.2&1&13) ¯ÃÜ ã²Ô¨æ
& "ÊÜ ê ñÜ Åí ÖÜ ñÝÌ ±Ü âÃæ àí¨Ü ÅÓÜ á¤ ÊÜ áÖæ àí¨Ü ÅñÝÌ ¼±Ü ñÜ ¤ Ááà > ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ í PÜ ÊÜ áì aÜ Pæ Åà™....'
Cí¨Ü Å®æ ¯ÔÃÜ áÊÜ ñÝ®Ü á "ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å' G¯ÓÜ ¸æ àPæ í¨Ü á ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ ÊÜ ®Ü á° ®Ü væ st ®Ü á. CíñÜ ÖÜ
ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ BaÜ ÃÜ Oæ Àáí¨ÝX "ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å®ÝX Êæ áÃæ ¨Ü ®Ü á. B¨Ü Ãæ ÊÜ áÖÝÊÜ ÅñÜ gvÜ ÊݨÜ
PÜÊÜáì. ŸÃæà A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ´ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÃܨÜá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü "´ÜÆÊÜáñÜ
E±Ü±Üñæ¤à@' GíŸ ŸÅÖܾÓÜãñÜŨÜÈÉ Ô¨Ýœí£ÔÃÜáÊÜíñæ ÊÜáÖÝÊÜÅñÜ©í¨Ü ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü
Ÿê ÖÜ £àÓÜ ÖÜ ÓÜ Å ±Ü Å £±Ý¨Ü Â®Ý¨Ü »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü A®Ü áWÜ Å ÖÜ ©í¨Ü AÊÜ ®Ü á
ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®ÝWÜáÊÜíñÝÀáñæíŸá¨Üá BÍÜ¿á.
×àWæ ÍÜ bà±Ü £ Cí¨Ü Å G¯ÓÜ áÊÜ â¨Ü PÜ ãR ™, Cí¨Ü Å ®ÝX¨Ü ª AÊÜ ®Ü á ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å
G¯ÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜ ËÍÜÌ™, ñæçgÓÜ, ±ÝÅý »ÜWÜÊܨÜãűÜWÜÚí¨Ü A¼®Ý°¨Ü,
ÊÜ áÖÝÊÜ Å ñÜ ¨Ü ±Ü Å «Ý®ÝíWÜ Ÿê ÖÜ £àÓÜ ÖÜ ÓÜ Å ÍÜ íÓÜ ®Ü Pæ R ±ÝñÜ Å ®Ý¨Ü 72ÓÝËÃÜ
»Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ãÅ±Ü WÜ Úí¨Ü A¼®Ü ° ®Ý¨Ü E±æ àí¨Ü ÅÃÜ ã² ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ®Ü á ""ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å'' G¯ÓÜ áÊÜ ®Ü á.
A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ÓèÃÜ »Ü
Cí¨Ü Å®Ü PÜ áÄñÝ¨Ü ""Cí¨Ü Å Íæ ÅàÐÝu ¯ ¨Ü ÅËOݯ ¨æ à×....'' ÊÜ ááíñÝ¨Ü ÊÜ áíñÝÅ©WÜ ÙÜ ®Ü á°
±ÜtÓÜáÊÝWÜ, g²ÓÜáÊÝWÜ AÊÜ®Ü Cí¨ÜÅÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü Óݧ±Ü®æ¿áÆãÉ ÊÜáÖæàí¨ÜÅÊÜÂQ¤ñŲ̈Ü
±Ü Å£Ðæ u ¿áÆãÉ ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å®Ü ±ÝñÜ ÅÊÜ ®Ü á° A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü Pæ R ñÜ í¨Ü áPæ ãÙÜ Û Æá ÊÜ áÃæ ¿á©Ãæ ãà|.
ÖÝWæ Ááà ÍÜ bà±Ü £ Cí¨Ü Å®Ý¨Ü ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å®Ý¨Ü ×®æ ° Çæ ¿áÈÉ ÊÜ áÖæ àí¨Ü Å®ÝÊÜ áPÜ
»Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü ±ÝñÜ Å ¨Ü A®Ü áÓÜ í«Ý®Ü ¨æ ãí©Wæ iàÊÜ ÃÜ ÓÜ Ì »ÝÊÜ Ô¨Ü œ ÊÝ¨Ü ÊÜ ÂQ¤ ñÜ Ì
AÃÜÙÜáÊÜâ¨ÜPÜãR™, AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊæáÃæ¿áŸÆÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ŸWæ¿á
Öæ aÜ ác WÝÄPæ , ÓÝ«Ü ®æ CÊÜ âWÜ ÙÜ ËPÝÓÜ PÜ ãR A®Ü áWÝÅÖÜ PÜ ®ÝX »Ü WÜ ÊÜ íñÜ ®Ü á Öæ àWæ
±ÝñÜÅÊÜ×ÓÜŸÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ÊæáÆáPÜáÖÝPÜÆá ÊÜáÃæ¿á©Ãæãà|.

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
28 gáÇæç 2010

®ÜÊÜá¾ÊÜÄí¨Ý¨Ü ±æoár ÓÜ×ÓÜÇÝWܨÜá
ÎÅà .±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü.

Ÿ¨ÜáPÜá ŸíWÝÃÜÊÝXÃܸæàPÜá, ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜáS¨ÜÈÉ ñæàƸæàPÜá, gWÜñÜᤠ±ÜÅPÜꣿá ËPæãà±Ü©í¨Ü
gÃÜkáìÄñÜÊÝWÜᣤ¨ÜªÃÜ㠮ݮÜá ÓÜáU¿ÞXÃܸæàPÜá, ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æWæ ¸æíQ ñÜWÜáȨܪÃÜ㠮ܮܰ ÊÜá®æWæ
¸æ íQ ñÜ WÜ áÈÆÉ ÊÜ ÆÉ GíŸ ¯Îc íñÜ »ÝÊÜ ®æ . ÓÝÌ ¥Ü ìÊÜ â ÊÜ á®Ü áÐÜ Â®Ü ÊÜ á®Ü ÔÕ ®Ü WÜ ãvÜ ÈÉ BÙÜ ÊÝX
¸æ àÃÜ ãĨæ . ÍÜ ÖÜ Ãæ g®Ü ÃÜ iàÊÜ ®Ü ¿ÞÊÜ ÊÜ áor ¨Ü ÓÜ áÃÜ ûÜ ñæ ¿á aèPÜ or ®Ü ã° Öæ ãí©ÆÉ . A®æ ç£PÜ ñæ ,
AÃÝgPÜñæ, yÝí¹PÜñæ, ®ÝoQà¿áñæ CÊÜâWÜÚí¨Ü ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ñÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊܨÜá ÓÜáÙÜÛÆÉ.
PÝ|¨Ü «ÜÊÜáì¨Ü ŸWæY ®Üí¹Pæ CÆÉ. PÝ|áÊÜ ×Ä¿áÃÜ ŸWæY WèÃÜÊÜ CÆÉ. ×í©®Üíñæ Cí¨Üá AË»ÜPܤ
PÜáoáíŸWÜÚÆÉ. ÖÜŸº&ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜ®Üá°, ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜí»ÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° JqrWæ BaÜÄÔ AÊÜâWÜÙÜÈÉ
Jí¨Ü á ÓÜ áí¨Ü ÃÜ A®Ü á»Ü ÊÜ ±Ü væ ¿ááÊÜ ÊÜ á«Ü áÃÜ ÊÜ áèÆÂWÜ ÙÜ ®Ü á° PÜ Ùæ ¨Ü áPæ ãÙÜ áÛ £¤ ¨æ ª àÊæ . ñÜ í¨æ
ñÝÀá¿áÃÜ®Üá° ÊÜáãÇæ WÜáí±Üâ ÊÜÞvÜáÊÜ, ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖÝPÜáÊÜ ÓÜᩪWÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝXÊæ.
ËÊÝÖÜËaæfà¨Ü®ÜWÜÙÜá ÖæbcÊæ. ®æç£PÜÊÜáèÆÂWÜÙÜá PÜáÔ©Êæ. ¿ÞPæ ¿ÞÃÜ ÊÜÞ£WÜã QËWæãvܨæà
A«ÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ®ÜáÓÜáÙÜᣤ¨æªàÊæ. "hÝ®ÝËá «ÜÊÜáìí ®Ü aÜ Êæáà ±ÜÅÊÜ꣤@ hÝ®ÝÊÜá«ÜÊÜáìí ®Ü aÜ
Êæáà ¯ÊÜ꣤@' ¿ÞÊÜâ¨Üá «ÜÊÜáì GíŸ AÄ˨æ. ÍÜŨæœÀáÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨Üá A«ÜÊÜáì GíŸá¨Üá £Ú©¨æ.
¹vÜÆá ÊÜá®ÜÔÕÆÉ. ÊÜÞñÜê¨æàÊæäà »ÜÊÜ, ²ñÜê¨æàÊæäà »ÜÊÜ GíŸ ÊÜÞñÜá ÊÜáPÜRÚ¨ªÝWÜÇæà PæàÚ¨æªàÊæ.
B¨ÜÃæ....
Cí¨Üá WÜáÃÜáPÜáÆWÜÙÜá, ˨ÝÂÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÖæaÝcWܸæàPÝ¨Ü ÓÜœÙÜWÜÙÜÈÉ ¸æà¹PæàÃ…, ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜáWÜÙÜá
ñÜ Çæ ÁáñÜ á¤ £¤ Êæ . WÜ ÊÜ á¯Ô. ×Ä¿áÃÝ¨Ü ñÜ í¨æ ñÝÀáWÜ ÙÜ ®Ü ã° ÊÜ áÊÜ áñæ Àáí¨Ü ®æ ãàwPæ ãÙÜ áÛ £¤ ÆÉ .
bPÜ R ÊÜ ÃÝ¨Ü ®Ü ÊÜ á¾ ÊÜ áPÜ R ÙÜ ®æ ° à ®ÝÊÜ â ÓÝPÜ á£¤ ÆÉ . ÖÜ |¨Ü ÈÉ GÆÉ ÊÜ ®Ü ã° ÓÜ Ä¨Ü ãXÓÜ áÊÜ »Ü ÅÊæ á¿áÈÉ
®Ý˨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊæà ®æãàÀáÓÜáÊܨÜá GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ÓÜÄ? ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà ®ÜÊÜáWæ
®æãàÊÜâ ÊÜÞw¨ÜÃæ BWÜáÊÜ ®æãàÊÜâ GíñÜÖܨÜá A®Üá°ÊܨÜPæR Jí¨Üá ÓÜ|¡PÜ¥æ¿á®Üá° £ÚÁãà|.
b¯ÊÝÃÜ , PÜ ÊÜ Þ¾ ÃÜ CŸº ÃÜ ã ±Ü Å£©®Ü ÊÜ ä Jí¨æ à ÓÜ § ÙÜ ¨Ü ÈÉ PÜ áÚñÜ á Pæ ÆÓÜ ÊÜ ÞvÜ á£¤ ÃÜ áñݤ Ãæ .
±ÜÅ£©®ÜÊÜä ÓÜᣤWæÀáí¨Ü ŸíWÝÃÜ ÖÝWÜá Pܹº|WÜÚWæ ŸÆÊÝ¨Ü ±æoár ÖÝPÜᣤÃÜáñݤÃæ. ŸíWÝÃÜPæR
Jí¨Üá ÓÜíÍÜ¿á. ®Ü®ÜWÜã D Pܹº|¨Ü ÓÜᣤWæÀáí¨ÜÇæà Öæãvæ¿ááñݤÃæ, Pܹº|PÜãR D Pܹº|¨Ü
ÓÜᣤWæÀáí¨ÜÇæà ±æoár ¹àÙÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ¿ÞPæ D Pܹº| hæãàÃÝX ÍÜŸª ÊÜÞvÜᣤ¨æ. ÓÜíÍÜ¿á
±ÜÄÖÝÃÜPæR JÊæá¾ Pܹº|PæR ŸíWÝÃÜ PæàÙÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWÜã A¨æà ÓÜᣤWæ¿á ±æoár, ¯®ÜWÜã A¨æà ÓÜᣤWæ¿á
±æoár. B¨ÜÃæ ¯à®ÝÂPæ AÐÜár hæãàÃÝX ÍÜŸª ÊÜÞvÜᣤ?
Pܹº| ŸÖÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ EñܤÃÜ PæãvÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà ®ÜÊÜáWæ Öæãvæ¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý ®æãàÊÝWÜáñܤ¨æ.
¯à®Üá ŸíWÝÃÜ, ¯®ÜWæ Pܹº|©í¨Ü Öæãvæ¿ááñݤÃæ. ®Ý®Üá Pܹº|. ®Ü®ÜWæ ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà Öæãvæ¨ÜÃæ B
®æãàÊÜâ ñÜvæÁãàPÝWÜÆÉ. A¨ÜPæR ®Ý®Üá hæãàÃÝX QÃÜáaÜáñæ¤à®æ. £Ú¨ÜáŸÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ CÐærà...
®ÜÊÜá¾ÊÜÃÜá, A¨ÜÃÜÆãÉ ®ÝÊÜâ ±æäàÑÔ ¸æÙÜÔ ¨æãvÜxÊÜÃܮݰX ÊÜÞw¨Ü ÊÜáPÜRÙæà ®ÜÊÜá¾®Üá° Öæãvæ¨ÜÃæ
B ®æãàÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ñÜvæ¿á¸æàPÜá?
C¨Ü®Üá° CÊÜ£¤®Ü GÆÉ ¿ááÊÜPÜÃÜá ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãívÜá Êæà¨Ü ®Üáw¨Üíñæ ®Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°
ÊÜÞvܸæàPÜá. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜÇæÁᣤÃÜáÊÜ ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæ ÊÜÞvæãà|.
29 ]àÓÜá«Ý
6) ÊÜá ¨ÝÅ ®Ü ¼à ñÝ Ãè ÃÜ ÊÜ
7) ÊÜâ ÍÝÏ ®Ü ¨Üá ÃÜ ÓÜ Pܤ ®Ü
8) ÃÜ PÝ ÃÜ ÖÝ ÃÜ ÖÝ Pè ÊÜ
9) aÜ ¨Ü Ä Wæ ÓÜ Ëá PÜÅ »Üã
10) PÜ ÊÜ ¥Üì |ì ¯í «æ ±Ý ¨Ü
1) ±Ü |ì ®Ý ñÜ Óæà — PÜ ®Ü
2) PÜ ®Ü ¨Ü Óæç ÃÜ ÖÜ ÊÜä ÊÜá
3) ÍÜ ÃÜ | ÃÜ ÊÜá PÜ ÓÜí ±Ü¤
4) ÃÝ ÊÜá ®Ü A ±Ü ®Ü gáì PÜÅ
5) ÓÝ ¨Ü ®Ü ÍÜ ÃÜ Æ ÈÉ ¥ÜÂ
±Ü¨ÜŸí«Ü &81
±Ü í. B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ á×Ñ

ÓÜãaÜ®æ @ Êæ áà騆 ÊÝPÜ ÂWÜ ÙÜ ®Ü á° ÓÜ Ä±Ü wÔ, GÆÉ ÊÜ á®æ WÜ ÙÜ ®Ü á° ñÜ áí¹Ô¨Ü ®Ü íñÜ ÃÜ ±Ü Å«Ý®Ü ÊÜ á®æ WÜ ÙÜ
APÜ Ò ÃÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° Öæ ãÃÜ ñæ Wæ ¨Ü á B GÆÉ APÜ Ò ÃÜ WÜ ÙÜ ÊÝPÜ ÂÊÜ ®Ü á° ÊÜ áñæ ¤ ÓÜ Ä±Ü wÔ¨ÝWÜ ""PÜ |ì±Ü ÊÜ ì''D
±ÜÅÓÜíWÜPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.
¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá @& 28
Pܯ°Pæ¿á®Üá° ÊÜÞÄPæãíŸáÊÜ®æ ÖæãÇæ¿á
1) ÍÜ ábÐÜ ñ… 2) ñÜ ñÜ Ì ®ÝÂÓÜ 3) AaÜ ác Pæ í±Ü â 4) E¨Ý®Ü 5) ®ÝÆáR ÖÜ ÓÜ ¤ WÜ ÙÜ á
6) WÜÃÜávÜÊÜÞWÜì 7) 1000 8) ¿áþÝ 9) ®ÝÃܨÜÃÜá 10) ¨ÜáWÝìÃÜã±Ü
11) 19®æ à PÜ PÝÒ 12) £ÅËPÜ ÅÊÜ á 13) ÖÜ êÑàPæ àÍÜ 14)ÊÝÓÜ á¨æ àÊÜ 15)
B©ñæ à¿áÃÜ ®Ü á° 16) «Ü Ì gWÜ ÙÜ á 17) ÊÜ áêÐÝr ®Ü ° »æ ãàg®Ü 18) ÓÜ ÊÜ |ãÄ®Ü ÈÉ 19)
ÊÜá®æãàÖÜÃÜËsÜÆÃÜá 20) ñÜÊÜá¾ ÊÜááñܤgj
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
30 gáÇæç 2010
¯à£ÓÜá«Ý & 16
AË»ÜPܤPÜáoáíŸ & 1
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

˨ÜáÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯à£¸æãà«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜáñݤÃæ &
HPÜ@ ÓÜí±Ü®Ü°ÊÜáÍÝ°£ ÊÜÓæ¤à ÊÝÓÜÍÜc Íæãà»Ü®ÜÊÜå… >
Áãà˜ÓÜíË»Üg »ÜêñæÂà»ÜÂ@ Pæãà ®ÜêÍÜíÓÜñÜÃÜÓܤñÜ@ >>
¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤ ñܮܰ Ÿí«ÜáWÜÙÜá&ËáñÜÅÃÜá&ÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã CñÜÃÜÄWæ ÖÜíbPæãvܨæà
ñÝ®æ㟺®æà PÜáÚñÜá ÊÜáêÐÝr®Ü°ÊÜ®Üá° »ÜáíiÓÜáÊÜ®æãà, EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÊÜÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° ¸æàÃæ
¿ÞÄWÜã Pæãvܨæà ñÝ®æ㟺®æà «ÜÄÓÜáÊÜ®æãà AíñÜÖÜÊܯXíñÜÆã PÜãÅÄ¿Þ¨ÜÊÜ®Üá
»Ü ãËá¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ¯¨Ýª ®æ ? GíŸá¨ÝX E¨ÝY ÃÜ ñæ Wæ ¿ááÊÜ ÊÜ áãÆPÜ
""AË»ÜPܤPÜáoáíŸ''¨Ü ŸWæY ¸æÙÜPÜá aæÆáÉñݤÃæ ˨ÜáÃÜÃÜá.
GÃÜvÜáÖæ㣤®Ü ÊÜáêÐÝr®Ü°»æãàg®ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá, «ÜÄÓÜáÊÜ EñܤÊÜáÊÜÓÜ÷WÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá,
ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜá®æÀáÃÜŸÖÜá¨Üá, H®æà ÓÜí±ÜñÜá¤&Êæç»ÜÊÜ C¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ñܮܰ
PÜáoáퟨÜÊÜÃæãvÜ®æ ÖÜíbPæãívÜá (ñÜí¨æ&ñÝÀá&A|¡&ñÜÊÜá¾™, ËáñÜÅÃÜá, ÓæàÊÜPÜÃÜá,
A£¦WÜ ÙÜ á GÆÉ ÃÜ hæ ãñæ ) A®Ü á»Ü ËÓÜ áÊÜ AË»Ü PÜ ¤ PÜ áoáíŸ¨Ü ÈÉ ÓÜ íÓÝÃÜ ®Ü væ ÓÜ áÊÜ ±Ü ¨Ü œ £
®ÜÊÜá¾ ±ÝÅbà®Ü »ÝÃÜ£à¿áÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ ®Üvæ¨ÜáŸí©¨æ. B¨ÜÃæ Cí©®Ü PÝƨÜÈÉ
PæàÊÜÆ BÔ¤ËÊݨܩí¨Ü A¥ÜÊÝ ÓÝÌñÜíñÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá JñܤvÜWÜÚí¨ÝX
ñÜáíŸáÓÜíÓÝÃÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ Ÿí¨Üá (A|¡&ñÜÊÜá¾í©Äí¨Ü ¸æà±Üìoár), ÓÝQ ÓÜÆáרÜ
ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯ÆìQÒÔ, ÊÜê¨Ýœ±Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíÃÜQÒÓܨæà, ñÜÊÜá¾ ÓÜíÓÝÃÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞñÜÅ ¯àXÔPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ¨ÜêÍÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX¨æ.
C¨ÜPæR ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ £ÚÓÜáÊÜâ¨æà®Üá ? ÍÝÓÜ÷¨Ü B¨æàÍÜÊæà®Üá ?
MáÑWÜ ÙÜ BÍÜ Å ÊÜ á¨Ü ÈÉ Ë»ÝÊÜ ÓÜ á ÖÝWÜ ã ÓÜ á±Ü Å £àPÜ GíŸá¨ÝX CŸº ÃÜ á
A|¡ ñÜ ÊÜ á¾ í©ÃÜ á ÊÝÓÜ ÊÝX¨Ü ª ÃÜ á. ñÜ í¨æ ¿áá iàÊÜ íñÜ ËÃÜ áÊÜ ÊÜ Ãæ WÜ ã CŸº ÃÜ ã
hæãñæ¿áÈÉÁáà ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü CÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ñÜí¨æ¿áá ÊÜáêñÜ®Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ÓÜá±ÜÅ£àPÜ ""¯®æã°í©Wæ CÃÜÆá ®Ü®ÜWæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ü®Ü° ±Ý騆 BÔ¤¿á®Üá°
®Ü ®Ü Wæ Pæ ãoár ¹vÜ á. ®Ý®Ü á ¸æ àÃæ Öæ ãàWÜ áñæ ¤ à®æ '' Gí¨Ü á A|¡ ®æ ãí©Wæ ñÜ PÜ ÃÝÃÜ á ÊÜ ÞvÜ Æá
±ÝÅÃÜí¼ÓÜáñݤ®æ. ""ÖÝWæ ÊÜÞvܸæàvÜ. ñÜí¨æ Ÿ¨ÜáQ¨ÝªWÜ ÖæàWæ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü
31 ]àÓÜá«Ý Pܲ Pæç¿áÈ ÊÜá~¿á g±ÜÊÜÞÇæ ÔQR¨Üíñæ
C¨æ ª Êæ äà DWÜ Æã ÖÝWæ Ááà CÃæ ãà|. ®Ý®Ü á ¯®Ü Wæ H®Ü á PÜ wÊæ á ÊÜ Þw¨æ ª à®æ ? ÖÝWæ
BÔ¤ Ë»ÝWÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ '' GíŸá¨ÝX Ë»ÝÊÜÓÜá GÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃÜã
ÓÜá±ÜÅ£àPÜ A¨Ü®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨æà CÆÉ.
Cí©®Ü PÝÆ¨Ü ñÜÊÜá¾í©ÃÜá GñÜá¤ÊÜ ñÜPÜÃÝÃÜáWÜÚWæ ±ÜÅ£àPܨÜíñæ (±ÜÅ£¯—¿áíñæ)
C¨Ü ª ¨Ü ª Äí¨Ü AÊÜ ¯Wæ C¨Ü ª ÓÜ á±Ü Å£àPÜ GíŸ Öæ ÓÜ ÃÜ á ÓÝ¥Ü ìPÜ ÊÝXñæ 㤠à H®æ ãà A¯ÓÜ áñÜ ¤ ¨æ .
BWÜ Ë»ÝÊÜ ÓÜ á ñÜ ÊÜ á¾ ¯Wæ £ÚÓÜ áÊÜ £ÚÊÜ ÞñÜ áWÜ ÙÜ á ®Ü ÊÜ á¾ iàÊÜ ®Ü ¨Ü ÈÉ B¨Ü ÍÜ ìÊÝWÜ ¸æ àQÊæ .
PÜáoáíŸÊÜâ AË»ÜPܤÊÝX¨ÜªÃæ H®Üá ÓÝ«ÜPÜ ? Ë»ÜPܤÊÝX¨ÜªÃæ H®Üá ¸Ý«ÜPÜ ?
GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ £ÚÔPæãvÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾
iàÊÜ ®Ü ¨Ü ÈÉ AÊÜ âWÜ ÙÜ ®Ü á° A®Ü áÐÝu ®Ü Pæ R ñÜ ÃÜ Æá BWÜ ©¨Ü ª ÃÜ ã ÊÝÂÓÜ ÃÜ ÊÝ~Àáí¨Ü
PæàÚ¿Þ¨ÜÃÜã £Ú¨ÜáPæãÙæãÛà|.
""Ë»ÝWÜí ŸÖÜÊæäà ÊæãàÖÝñ… PÜñÜáìËáaÜfí£ ¯ñÜÂÍÜ@ >
ñÜñæãà Ë»ÜPݤÓܤ Ì®æãÂà®ÜÂí ËPÜáÅ«ÜÂíñæà˜¥ÜìÊæãà×ñÝ@ >>''
(B©±ÜÊÜì A 29, ÍæãÉà 18)
Pæ àÊÜ Æ ÖÜ |¨Ü ÊÝÂÊæ ãàÖÜ ©í¨Ü BÔ¤ ¿áÈÉ ±ÝÆá ±Ü væ ¿ááÊÜ â¨Ü PÝR X PÜ áoáíŸ¨Ü ÈÉ
Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ ŸÖÜÙÜÐÜár g®Ü. Jí¨æà ÃÜPܤÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜá ÖÜáqr¨ÜªÃÜã
ÓÜÖÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá Ë»ÜPܤÃÝWÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ÖÝWæ Ë»ÝWÜ©í¨Ü ÓÝPÜÐÜár
ÖÜ |ÊÜ ®Ü á° ±Ü væ ¨Ü áPæ ãívÜ ÃÜ ã ÓÜ ÖÜ , ®Ü íñÜ ÃÜ A®æ àPÜ Ë«Ü A®Ü ¥Ü ìWÜ ÙÜ ®Ü á° G¨Ü áÄÓÜ áÊÜ íñݨÝWÜ
±ÜÍÝcñݤ±Ü¨Ü dÝÁá ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üã ÓÜñÜÂ.
A®Ü¥Üì & 1
AË»Ü PÜ ¤ ÃÝX¨Ýª Ãæ Gí¨Ü Ãæ JŸº ÃÜ ÓÜ áSÊÜ ®Ü á° C®æ ã° Ÿº ÃÜ á ®æ ãàwPæ ãÙÜ áÛ £¤ ¨Ýª Ãæ Gí¨æ à
A¥Üì. Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ Gí¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX AÊÜÃÜ WÜá|ÊÜáor¨ÜÈÉ
PÜ wÊæ á¿ÞX¨æ Gí¨æ à A¥Ü ì. ®ÝÆáR g®Ü ÃÜ hæ ãñæ Wæ C¨Ü ᪠AÊÜ ÃÜ ÓÜ áSÊæ à ®Ü ®Ü ° ÓÜ áS,
AÊÜÃÜ ¨Üá@SÊæà ®Ü®Ü° ¨Üá@S Gí¨Üá £Ú¨Üá ¸ÝÙÜáÊÜ B Ë«ÜÊÝ¨Ü ÊÜá®æãàÊæçÍÝÆÂ,
®æ ç£PÜ ÊÜ åèÆ ®Ü ÊÜ á¾ ÈÉ PÜ wÊæ á¿ÞX¨æ Gí¨æ à A¨Ü ÃÜ ¥Ü ì. ÓÜ Ì ñÜ @ ñÜ ®Ü ° A|¡ &ñÜ ÊÜ á¾ í©ÃÜ hæ ãñæ
²Åà£Àáí¨Ü CÃÜ¨Ü D ÊÜÂQ¤, gWÜ£¤®Ü ÓÜáS&¨Üá@SWÜÙæà ñܮܰ ÓÜáS&¨Üá@SWÜÙÜá Gí¨Üá
£Ú¨Üá gWÜ£¤Wæ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜÆá ÓÝ«Ü ? ¿ÞÊÜ Ë«Ü¨ÜÈÉ ®Ý¿á
¯àvÜŸÆÉ ? ñÜÊÜá¾ÈÉÁáà JWÜYqr¯í¨Ü CÃÜÇÝWÜ¨Ü CÊÜ®Üá gWÜ£¤®ÜÈÉ ÖæàWæ JWÜYor®Üá°
PÜãwÓÜŸÆÉ ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
32 gáÇæç 2010
A®Ü¥Üì & 2
AÆɨæà Ë»ÜPܤÃÝX C¨ÜªÃæ, ñÜÊÜá¾ PÜáoáퟨÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá A®ÝÖÜáñÜ
gÃÜáX¨ÝWÜ A¥Ýìñ… bPÜRÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà WÜívÜ A¥ÜÊÝ ÖæívÜ£ £àÄPæãívÝWÜ
PÜ áoáíŸPæ R ÊÜ ÞWÜ ì¨Ü ÍÜ ìPÜ Ãæ à CÆÉ ¨Ü íñÝX A«Ü ÊÜ áì¨Ü ÓÜ íbWæ ÔÆáQ
A«Ü@±ÜñÜ®ÜÊÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ ÖæbcÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWݨÝWÜ CÊÜ®ÜÈÉ A®Ý¥Ü±ÜÅþæ A¥ÜÊÝ
ÓÝÌ ñÜ íñÜ Å Â»Ü Å ÊÜ á Ÿí¨Ü á ñÜ ®Ü ° ®Ü á° ñÜ væ ¿ááÊÜ ÊÜ Ãæ à CÆÉ GíŸ »ÝÊÜ ®æ Àáí¨Ü
A®æ àPÜ ¨Ü áÐÜ r ËaÝÃÜ WÜ ÙÜ ÈÉ ÊÜ ááÙÜ áX, ÊÜ ÞvÜ ¸ÝÃÜ ¨Ü Pæ or PÝ¿áìWÜ ÙÜ ®Ü á° ÊÜ ÞvÜ Æá
E¨ÜáÂPܤ®ÝWÜáñݤ®æ. ñܮܰ Öæãpær ñÜáí¹PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ñܱÜâ³ ¨ÝÄ ×w¿ááñݤ®æ.
AË»Ü PÜ ¤ ÊÝX¨Ü ª Ãæ ®Ý®Ü á H®æ à ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ ã ®Ü ®Ü ° ®Ü á° Pæ àÙÜ áÊÜ ÊÜ ÃÜ á, ÎQÒ ÓÜ áÊÜ ÊÜ ÃÜ á C¨Ýª Ãæ
GíŸ »ÝÊÜ ®æ (»Ü ¿á) CÃÜ áñÜ ¤ ¨æ ¿Þ¨Ü ª Äí¨Ü ñÜ ±Ü â³ ¨ÝÄ ×w¿áÆá AÊÜ PÝÍÜ
PÜ wÊæ áÀáÃÜ áñÜ ¤ ¨æ . AÆÉ ¨æ à ®Ü ÊÜ á¾ ÓÜ áS&¨Ü á@SWÜ ÚWæ »ÝX¿ÞWÜ áÊÜ ÊÜ Ä¨Ýª Ãæ ,
ÊÜ ÞWÜ ì¨Ü ÍÜ ìPÜ Ä¨Ýª Ãæ Gí¨Ü á £Ú¨Ü á ÓÝ«Ü ÂÊÝ¨Ü ÐÜ ár «Ü ÊÜ áìÊÜ ÞWÜ ì¨Ü ÈÉ Ááà CÃÜ áñݤ ®æ .
A®Ü¥Üì & 3
ÊÜáñæã¤í¨Üá AíÍÜÊæí¨ÜÃæ &
""ñÜñÜ@ ÓÝÌ¥Üì±ÜÃÝ®… ÊÜáãyÝ®… ±Üê¥ÜWÜã½ñÝ®… ÓÜÌPæç«Üì®æç@ >
Ë©ñÝÌ »æà¨Ü¿áíñæÂàñÝ®ÜËáñÝÅ ËáñÜÅÃÜã²|@ >
Ë©ñÝÌ aݱÜÃæà ¼®Ý°®ÜíñÜÃæàÐÜá ±ÜñÜíñÜ崆 >>''
¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÓÜ|¡PÝÃÜ|©í¨ÝX A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜá ¸æàÃæ¿ÞX¨ÜªÃæ, A¨ÜÃÜ
E±ÜÁãàWÜ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜÈÉ C®Üã° gWÜÙÜÊÜ®Üá° ÖÜaÜácÊÜ g®ÜÃÜã
CÃÜáñݤÃæ. AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ CÊÜ®Ü ŸWæY, CÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ AÊÜ®Ü ŸWæY aÝwÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá°
ÖæàÙÜáñݤ ¨æÌàÐÜÊÜ®Üá° C®Üã° ÖæbcÔ, ñÜÊÜá¾ Öæãpær¿á®Üá° ñÜáí¹PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜíaÜPÜÃÜã
CÃÜáñݤÃæ. D Ä࣠PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Öæãpær ñÜáí¹PæãÙÜÛÆá gWÜÙÜ¨Ü E±ÜÁãàWÜ
±Ü væ ¨Ü áPæ ãívÜ Ãæ , C®Ü á° Pæ ÆÊÜ ÃÜ á CÈ¿á ÖÝWæ Pæ àÊÜ Æ ÓÜ íŸí«Ü ÊÜ ®Ü á°
PÜvæ¨ÜáÖÝPÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíñæãàÐܱÜvÜáñݤÃæ. AíñÜÖÜÊÜÄWÜã ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ
PæãoríñÝWÜáñܤ¨æ.
""¼®Ý°®ÝÊÜáñÜáÇæãà ®ÝÍÜ@ QÒ±ÜÅÊæáàÊÜ ±ÜÅÊÜñÜìñæà >
ñÜÓݾ©œ »ÝWÜí »ÝÅñÜëOÝí ®Ü ±ÜÅÍÜíÓÜí£ ÓÝ«ÜÊÜ@ >>''
Aí¨ÜÊæáàÇæ ÊÜíaÜPÜÄWÜã ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ ¯àw, ñÜÊÜá¾ñÜÊÜá¾ÈÉÁáà gWÜÙÜ
ÊÜ ááí¨Ü áÊÜ Ãæ ¿ááñݤ Öæ ãà¨Ü Ãæ , PÜ áoáíŸÊÜ â Ë®ÝÍÜ ¨Ü Aíb®Ü ÈÉ ÔÆáPÜ áÊÜ â¨Ü á SíwñÜ .
33 ]àÓÜá«Ý
PÜÆáÉ ¯àÃæãÙÜá ÖÝPæ ¯ÇæãÉà¨æ ÊÜá«Ü© ?
D PÝÃÜ |WÜ Úí¨ÝX Pæ àÊÜ Æ ÖÜ |¨Ü ÊÝÂÊæ ãàÖÜ ©í¨ÝX PÜ áoáíŸ¨Ü ÈÉ Ë»ÝWÜ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜgj®ÜÄWæ ÓÜÊÜá¾ñÜÊݨܨܪÆÉ.
A|¡®Ý¨Ü Ë»ÝÊÜÓÜá GÐærÆÉ E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜã ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ÓÜá±ÜÅ£àPÜ A¨Ü®Üá°
PæàÙÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. BԤ˻ÝWÜPÝRX ŸÖÜÙÜ ÖÜsÜPæR ¹¨ÝªWÜ A¨ÜÄí¨Ü Pæãà±ÜWæãívÜ
Ë»ÝÊÜ ÓÜ á ""B®æ ¿ÞX ¹àÙÜ á'' Gí¨Ü á ñÜ ÊÜ á¾ ¯Wæ ÍÝ±Ü ¯àvÜ áñݤ ®æ . C¨Ü Äí¨Ü E©ÅPÜ ¤ ®Ý¨Ü
ÓÜ á±Ü Å£àPÜ ®Ü ã ÓÜ ÖÜ ""BÊæ á¿ÞX ¹àÙÜ á'' GíŸá¨ÝX A|¡ ¯Wæ ÍÝ±Ü ¯àvÜ áñݤ ®æ . CŸº ÃÜ ã
ÍæÅàÐÜuñܱÜÔÌWÜÙæà BX¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÍݱÜWÜÙÜíñæ CŸºÃÜã B®æ&BÊæáWÜÙÝX ¹àÙÜáñݤÃæ.
CŸº ÃÜ gWÜ ÙÜ ÊÜ áãÃÜ ®æ ¿áÊÜ ¯Wæ ÇÝ»Ü GíŸíñæ B BÔ¤ ¿áá CŸº ÄWÜ ã ÔWÜ ¨æ à
¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ±ÝÇÝWÜáñܤ¨æ.
C¨æãí¨Üá PæàÊÜÆ PæàÙÜáÊÜ PÜ¥æ¿áÆÉ. Ë»ÜPܤÃÝX¨ÜªÃæ BWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü A®æàPÜ
A®Ü ¥Ü ìWÜ ÙÜ ®Ü á° A®Ü á»Ü ËÓÜ ¨Ü íñæ GaÜ c ÄPæ ÊÜ ×Ô, AË»Ü PÜ ¤ ÃÝX¨Ü ª Ãæ ÔWÜ áÊÜ A®æ àPÜ
ÓÝ«Ü PÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ±Ü væ ¿ááÊÜ â¨Ü PÝR X AË»Ü PÜ ¤ PÜ áoáíŸÊÜ ®Ü á° PÜ or ¸æ àPÜ á. Ë»ÝÊÜ ÓÜ áÓÜ á±Ü Å£àPÜ ÃÜ
PÜ ¥æ ¿á ÊÜ áãÆPÜ ÊÝX Êæ à¨Ü ÊÝÂÓÜ ÃÜ á Pæ ãor "AË»Ü PÜ ¤ ÃÝXÃÜ ¸æ àPÜ á' GíŸ ÊÜ áÖÝ»ÝÃÜ ñÜ ¨Ü
B¨æàÍÜÊÜ®Üá° AÄñÜá A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉ ñÜÃÜÆá ¿á£°ÓܸæàPÜá. ...ÓÜÍæàÐÜ...
ÎÅà ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜ ËWÜÅÖÜ A®ÝÊÜÃÜ| & £ÃÜá±Ü£
ÖÜ Ä¨ÝÓÜ ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ ¿á C£ÖÝÓÜ ¨Ü ÈÉ ¨ÝSÈÓÜ ŸÖÜ á¨Ý¨Ü PÝ¿áìÊÜ â 24&06&10
ÃÜí¨Üá £ÃÜá±Ü£¿áÈÉ ®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÊæíPÜpæàÍÜ®Ü Óܯ°«Ý®Ü¨Ü £ÃÜáÊÜáÆ ¸æor¨Ü
ÊÜ áÖݨÝÌ ÃÜ ¨Ü ŸÚ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ®Ü HPÝíñÜ »Ü PÜ ¤ ÃÜ á ¨ÝÓÜ Íæ ÅàÐÜ u ÃÜ á B¨Ü ÎÅà±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ¨ÝÓÜ ÃÜ
8 ÊÜ Ãæ Aw GñÜ ¤ ÃÜ ¨Ü ÓÜ áí¨Ü ÃÜ ±Ü âñÜ § Ú¿á®Ü á° ŸÖÜ áËgêí»Ü Oæ Àáí¨Ü A®ÝÊÜ ÃÜ |Wæ ãÚst ÃÜ á.
Aí¨Üá ¸æÚWæY 8.30PæR ÎÅà ÓÜá¿á£àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÓÜáWÜáOæàí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÎÅàËÍÜ Ì ±Ü ÅÓÜ ®Ü ° £à¥Ü ìÃÜ áWÜ ÙÜ ©ÊÜ Â Óݯ° «Ü 嬆 ÈÉ PÜ ®ÝìoPÜ ÃÝg嬆 ÊÜ Þ®Ü Â WÜ êÖÜ ÊÜ áí£ÅWÜ ÙݨÜ
vÝ.Ë.GÓ….BaÝ¿áì ÖÝWÜ ã £ÃÜ á±Ü £ ¨æ àÊÜ Óݧ ®Ü WÜ ÙÜ A«Ü ÂPÜ Ò ÃÜ á, ¯ÊÜ ìÖÜ OÝ—PÝÄWÜ ÙÜ á
¨ÝÓÜ ÓÝ×ñÜ Â±ÝÅhæ Qr ®Ü ËÍæ àÐÝ—PÝÄWÜ ÙÝ¨Ü ±Ü í. B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì ±Ü XvÝÆ
CÊÜ ÃÜ áWÜ ÙÜ ÓÜ ÊÜ áPÜ Ò ÊÜ á¨Ü ÈÉ ÎÅà±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ ¨ÝÓÜ ÃÜ ±Ü Å£Êæ á¿á®Ü á° A®ÝÊÜ ÃÜ |Wæ ãÚÓÜ ÇÝÀáñÜ á.
A®æ àPÜ Ë¨ÝÌ íÓÜ ÃÜ á, WÜ |ÂÊÜ ÂQ¤ WÜ ÙÜ á ÖÝWÜ ã »Ü g®ÝÊÜ áívÜ ÚWÜ ÙÜ ÓÝËÃÝÃÜ á »Ü WÜ ÊÜ ¨Ü ½ PÜ ¤ ÃÜ á
±ÝÇæ ãY ívÜ ÃÜ á. ×í©®Ü ©®Ü D ÓÜ ÊÜ ÞÃÝ«Ü ®æ ¿á AíWÜ ÊÝX ÊÜ áÖÜ £ ÓÜ »ÝíWÜ |¨Ü ÈÉ
ÖÜ Ä¨ÝÓÜ ÓÝ×ñÜ Â ÖÝWÜ ã ±Ü ÃÜ í±Ü Ãæ WÝX ÍÜ ÅËást JíŸñÜ á¤ ÊÜ áÖÜ ¯à¿áÄWæ "±Ü âÃÜ í¨Ü ÃÜ
±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àw WèÃÜËÓÜÇÝÀáñÜá. D GÇÝÉ PÝ¿áìWÜÚWÜã Pæàí¨ÜŹí¨ÜáÊݨÜ
B®Ü í¨Ü £à¥ÝìaÝ¿áì AÊÜ ÃÜ á GÆÉ ÃÜ ±Ü ÅÍÜ íÓæ Wæ ±ÝñÜ ÅÃÝ¨Ü ÃÜ á.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
34 gáÇæç 2010
ÊÜáÖÝñܾÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü
±Ü í. Êæ à¨Ü ÊÝÂÓÝaÝ¿áì CoX

ÊÜ áÖÝñÜ ¾ ÃÜ ¨Ü ÍÜ ì®Ü ±Ü ÃÜ ÊÜ á¨Ü áÆì»Ü . AÊÜ ÃÜ ÓÜ ÖÜ ÊÝÓÜ A®æ àPÜ g®Ü ¾ ¨Ü ±Ü â|屆 âíg©í¨Ü
¨æãÃæ¿ááÊܨÜá. þݯWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü&ÓÜÖÜÊÝÓÜWÜÚí¨Ü BWÜáÊÜ ÇÝ»Ü H®Üá? AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
±Üvæ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ PÜê±æ Gí¥Ü¨Üá? G®Üá°ÊܨܮÜá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ¼àÐܾÃÜá
¿áá—ÑuÃܯWæ ®ÜÖÜáÐÜ&aÜÂÊÜ®ÜMáÑWÜÙÜ ÓÜíÊݨÜÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÓæãWÜÓÝ¨Ü C£ÖÝÓܨÜ
ÊÜáãÆPÜ E±Ü¨æàÎÓÜáñݤÃæ.
aÜ ÂÊÜ ®Ü MáÑWÜ ÙÜ á ÊÜ áÖÝñÜ ±Ü ÔÌ WÜ ÙÜ á. PÝ¿á¨Ü ívÜ ®æ Ááà AÊÜ ÃÜ PÝ¿áPÜ . GÆÉ ñÜ ÃÜ ÖÜ ¨Ü
ñܱÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÔ¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÝaÜÄÓÜ¨Ü ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜáWÜÚÆÉ™. D ¸ÝÄ C®Üã°
NãàÃÜÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿ¿áPæ ŸíñÜá. ¯àÄ®Ü ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾
HPÝWÜÅñæ¿á®Üá° ±ÜÄàQÒÔPæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPÜ ÖÜáqrñÜá. »æãàWÜìÃæÊÜ WÜíWÝ&¿áÊÜáá®æ¿áÃÜ
ÊÜávÜá訆 ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜá ¿ÞÊÜ ¨Üá»ÝìÊÜ®æWÜã GvæWæãvܨæ ñܨæàPÜbñܤ©í¨Ü
ÖÜ ®æ ° Ãæ vÜ á ÊÜ ÃÜ áÐÜ ±Ü Ä¿áíñÜ ±Ü ÃÜ ÊÜ ÞñÜ ¾ ®Ü ÈÉ ÊÜ áWÜ ° ÃÝX¨Ýª Ãæ . Êæ àWÜ ÊÝX EQR ÖÜ Ä¿ááÊÜ
¯àÃÜ ®Ü á° ñÜ Çæ Àáí¨Ü , ¯àÄ®Ü ÍÜ Ÿª ÊÜ ®Ü á° ÊÜ á®Ü ©í¨Ü ñÜ væ ©¨Ýª Ãæ . »è£PÜ &¸è©œ PÜ ÊÝX Wæ ¨Ü ª
aÜ ÂÊÜ ®Ü ÃÜ ®Ü á° ±Ü ÃÝ»Ü ÊÜ Wæ ãÚÓÜ Æá ¿ÞÊÜ ±Ü ÅÊÝÖÜ ©í¨Ü Æã ÓÝ«Ü ÂËÆÉ ™. Aíñæ Áá
hæ ãàÃÝX ÖÜ Ä¿ááÊÜ ®Ü ©WÜ ÙÜ á ±Ü Å¨Ü QÒ Oæ ÊÜ ÞwPæ ãívÜ á Öæ ãÃÜ oáÖæ ãà¨Ü Êæ à Ë®Ý AÊÜ ÃÜ
ñÜ ípæ Wæ ŸÃÜ ÈÆÉ ™. ²àwÓÜ ÈÆÉ ™. ËbñÜ ÅÊÝ¨Ü »Ü íXWÜ ÙÜ ÈÉ «Ý娆 ÊÜ ááí¨Ü áÊÜ Ãæ ÀáñÜ á. JÊæ á¾
PÜ qr Wæ ¿áíñæ ñæ àÈ ñÜ ±Ü Wæ ç¨Ü Ãæ ÊÜ áñæ 㤠Êæ á¾ BÙÜ ¨Ü ÈÉ AÙÜ áPÜ ¨æ à PÜ ÈÉ ®Ü íñæ ¯Íæ c àÑr ñÜ ÃÝWÜ á£¤ ¨Ü ª ÃÜ á.
A®æàPÜ ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ÓݧÊÜÃܨÜí£¨ÜªÜ ñܱÜÔÌWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá, ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜRã ŸÖÜá ¸æàWÜ®æ
¸æ¨ÜÃÜáÊÜ ±ÜâPÜRÆá Ëáà®ÜáWÜÚWæ "C¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜáWÝÊÜ A±Ý¿áËÆÉ' GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ
ÊÜáãwñÜá. ÓÜÌƳ ©®ÜWÜÙÜ ÊÜÃæWæ AÊÜÃÜ ÓÜáñܤÆã £ÃÜáX¨ÜÊÜâ. »ÜÃÜÊÜÓæ ŸÈÀáñÜá.
gvæ WÜ qr ¨Ü go¨Ü ÈÉ ¹àvÜ á ¹or ÊÜ â. ¯ÃÜ íñÜ ÃÜ ¯àÄ®Ü ÓÜ í±Ü PÜ ì©í¨Ü ¨æ àÖÜ Êæ ÆÉ
±ÝbWÜqrñÜá. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜ|¡ ÍÜíSWÜÙÜá, gÆaÜÃܱÝÅ~WÜÙÜ ®ÜSWÜÙÜá ®æoárPæãívÜá
F×ÓÜÆÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü BPÝÃÜPæR Ÿí©ñÜᤙ. aÜÂÊÜ®ÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ C¨ÝÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÜÄËÆɨæà
ÓÜÊÜÞ—¿áÈɨܪÃÜá.
Jí¨Üá ©®Ü ¨Üívæ¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª Ëáà®ÜáWÝÃÜÃÜá Ëáà¯WÝX WÜqr¿Þ¨Ü,
Öæ ãÓÜ ¨ÝX Öæ Oæ ¨Ü ŸÇæ ¿á®Ü á° ¹àst ÃÜ á. ÊÜ áÃÜ á©®Ü ŸÇæ ¿á®Ü á° GÙæ ¿ááÊÝWÜ
Gí©XíñÜ Æã »ÝÃÜ ÊÝXñÜ á¤ ™. ¨æ ãvÜ x Ëáà®Ü á ÔQR ñæ í¨Ü ã, A¨Ü ÃÜ ÊÜ ÞÃÝo©í¨Ü ÓÝPÜ ÐÜ ár
ÖÜ | ÔWÜ áÊÜ ¨æ í¨Ü á ÓÜ í»Ü ÅËást ÃÜ á. Öæ ãÃÜ Ÿí¨Ü Ëáà¯®Ü ÃÝοáÈÉ MáÑWÜ ÙÜ ®Ü á° ®æ ãàw
35 ]àÓÜá«Ý
ÍÜ ²ÓÜ áÊÜ Ãæ í¨Ü á WÝŸÄ¿ÞÀáñÜ á. AÄËÆÉ ¨Ü A±Ü ÃÝ«Ü PÝR X AíWÜ ÇÝb¨Ü ÃÜ á.
PÜá²ñÜÃÝWܸæàwÃæí¨Üá PæàÚPæãívÜÃÜá. ŸÇæ ¹oár ŸÃÜáÊÜíñæ ¸æàw¨ÜÃÜá.
ÊÜáá¯WÜÙÜá ÊÜåè®Ü ÊÜááĨÜÃÜá. ÊÜáñÜÕ ÂWÜÙÜ ÊÜáÃÜ|¨Ü ÊÜáãPÜÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° ®æãàw
ÊÜáÊÜá¾ÆÊÜáÃÜáX¨ÜÃÜá. PÜÃÜáOæ EQRñÜá. ÓÜÖÜÊÝÓÜ©í¨Ü ÓÜÖÝ®Üá»Üã£& ¿ááípÝÀáñÜá.
ÓÜ ñÜ ñÜ JvÜ ®Ýo©í¨Ü JÆáÊæ á EípÝÀáñÜ á. ÓÝ¿ááÊÜ ÓÜ ÊÜ á¿á¨Ü ÈÉ ¨Ü ãÃÜ
ÓÜÄ¿ááÊܨÜá ÓÜÄ¿áÆÉ G¯ÔñÜá. Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜã ÓÜÄ, ±ÝÅ| ¹orÃÜã ÓÜÄ, ŸÇæ ¹oár
Öæ ãÃÜ ŸÃÜ áÊÜ ©ÆÉ Êæ í¨Ü á Öæ àÚ¹or ÃÜ á.
ñÜ ±æ äà¯ÃÜ ñÜ aÜ ÂÊÜ ®Ü ÃÜ ®Ü á° Ëáà®Ü áWÝÃÜ ÃÜ á Êæ áàÇæ £¤ ¨Ýª Ãæ íŸ ÓÜ íWÜ £ ¨ÝÍÜ ¯í¨Ü
®Ü ÖÜ áÐÜ ¯Wæ ñÜ Æá²ñÜ á. ÃÝg ÊÜ áí£Å&±Ü âÃæ ãà×ñÜ ÃÜ gñæ WÜ ãw KwŸí¨Ü . B¨Ü ñÜ ²³ Wæ PÜ Ò Êæ á
¸æ àw¨Ü . Daæ Wæ ŸÃÜ ¸æ àPæ í¨Ü á Êæ ãÃæ Àáoár ÊÜ á®Ü Êæ äÈÓÜ Çæ £° st . AÓÝ«Ü ÂÊÝ¨Ü ÃÜ ã ñÜ ÊÜ á¾
¸æàwPæ¿á®Üá° ±Üä|ìÊÜÞvÜáÊæ®æí¨Ü.
MáÑWÜÙÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÃÝg®æà! ®Ü®ÜWæà®Üá ¸æàvÜ. Ëáà®ÜáWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞw
Ÿ¨ÜáPÜáÊܨæà ¨ÝÍÜÃÜ ÊÜ꣤. AÊÜÃÜ PæçWæ ®Ý®Üá ÔQR¨Ü᪠APÜÓݾñݤX. ¯g. ÖÝWæí¨Üá G¨Üáª
Öæ ã¨Ü Ãæ AÊÜ ÃÜ ±Ü ÄÍÜ ÅÊÜ áPæ R ¸æ Çæ PÜ oár ÊÜ ÃÝÃÜ á? AÊÜ ÃÜ ñÜ á£¤ ®Ü bàÆ ñÜ áíŸáÊÜ ¨Ü á Öæ àWæ ?
A¨ÜPÝRX ¯à®Üá ÊÜÞvܸæàPݨܩªÐær™! ¨ÝÍÜÄWæ ®Ü®ÜWæ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ¸æÇæ Pæãoár ®Ü®Ü°®Üá°
PæãívÜáPæã. ŸÇæ ¹oár ŸÃÜáÊæ. ÖÝWæà BWÜÇæí¨Üá ÃÝg®Üá, ÊÜáí£ÅWÜÚWæ "±ÜÅ£Á㟺
Ëáà®ÜáWÝÃܯWÜã ÓÝËÃÜ ŸíWÝÃÜ ®Ý|ÂWÜÙÜ®Üá° Pæãw' Gí¨Üá BþݲԨÜ. H®Üá?
®Ü ®Ü ° ÊÜ åèÆ ÓÝËÃÜ Êæ à®Ý? MáÑWÜ ÙÜ á WÜ ¨Ü Ä¨Ü ÃÜ á. ÖÝWÝ¨Ü Ãæ ñÝÊæ à ñÜ ÊÜ á¾ ÊÜ åèÆÂÊÜ ®Ü á°
ÓÜãbÓܸæàPæí¨Üá ÃÝg PæàÚ¨Ü. ñܮܰ ¸æÇæ ñÝ®æà PÜoárÊܨÜá EbñÜÊÜÆÉ™. ÇæãàPÜÊÜä
ÓÜ ÊÜ á¾ £ÓÜ áÊÜ ©ÆÉ ™. ¯«Ý®Ü ÊÝX ¯à®æ ¯®Ü ° Ÿá—œ Àáí¨Ü BÇæ ãàbÔ ÓÜ ãPÜ ¤ ÊÜ åèÆ ¯àvÜ á.
ÓÝËÃÜ ÊÜ ÞñÜ Å ÓÜ ÄÖæ ãàWÜ ¨Ü á. AÐÜ ár Öæ àÙÜ ŸÇæ É ™. ÆPÜ Ò ÊÝWÜ ŸÖÜ á¨Ý? ÃÝg ÊÜ áñæ ¤ Pæ àÚ¨Ü .
ÆPÜÒ ÓÝƨÜá. ÊÜáí£ÅWÜÙÜ gñæ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔ «ÝÃÜOæ ¯|ìÀáÓæí¨ÜÃÜá MáÑWÜÙÜá.
Pæãàq PæãvÜÇæà? ¸æàvÜ. ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ gñæ aÜbìÔ ®ÜíñÜÃÜ ¯«ÜìÄÓÜá. A«ÜìÃÝgÂ?
FÖÜá. ñÜÇæ AvÜxÊÝX BwÔ¨ÜÃÜá. MáÑWÜÙÜ gñæ ±ÜÃÝÊÜáÎìÔ £àÊÜÞì¯ÓÜá.
ÓÝËÃÜ ÓÝÆ¨Ü á. ÆPÜ Ò Pæ R Çæ PÜ R ËÆÉ ™ . Pæ ãàq QĨÝÀáñÜ á. A«Ü ì ÃÝgÂ
A±Ü¿Þì±Ü¤ÊÝÀáñÜá. Cwà ÃÝg DvÝWÜÈÆÉ™. C®Üá° ÊÜÞvܸæàPæ®æí¨Üá ®ÜÖÜáÐܯWæ
ñæ ãàaÜ ¨ÝÀáñÜ á. GÆÉ MáÑWÜ Ùæ ãí©Wæ ÊÜ ÞñÝw¨Ü . ¿ÞÃÜ ã ¨ÝÄ ñæ ãàÃÜ ÈÆÉ ™. AÊÜ ¯Wæ
©WÜÇÝÀáñÜá. MáÑWÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ¹wÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ bíñæ ŸÆÊÝÀáñÜá.
ÊÜ ®Ü aÝÄ¿Þ¨Ü WÜ ËhÝñÜ Ãæ íŸ MáÑWÜ ÙÜ á ®Ü ÖÜ áÐÜ ®Ü ŸÚ Ÿí¨Ü á aÜ ÂÊÜ ®Ü ÃÜ
ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÊÜÓÜᤠ¿ÞÊÜâ¨æí¨Üá ®Ü®ÜWæ Ë©ñÜÊæí¨ÜÃÜá. ©Ì±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ ©Ìg®Üá ÖæàWæ
PÜÙÜÛ¯WÜáípæ ±ÜÃÜÃæãvÜÊæ WÜÚst PÜÐÜr ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
36 gáÇæç 2010
EñܤÊÜá®æãà A¨ÜÃÜíñæ ®ÝPÜáPÝ騆 ±ÝÅ~WÜÙÜÈÉ BPÜÚWæ ÓÜÊÜá®Ý¨Ü ±ÝÅ~WÜÚÆÉ™.
¸ÝÅÖÜ ¾ |ÃÜ á ¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ Pæ Ò àñÜ Å»Ü ãñÜ ÃÜ á. BPÜ ÙÜ á ÓÜ PÜ Æ ¨æ àÊÜ ñæ WÜ ÙÜ BPÜ ÃÜ . GíñÜ Çæ à CŸº ÃÜ ã
ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá. MáÑWÜÚWæ ±ÜÅ£¿ÞX C¨ÜáÊæà ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ. ÃÝg®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ
ÓÜ ÊÜ áígÓÜ Êæ ¯Ô¨Ü ÃÜ ã ¨Ü áWÜ ávÜ PÜ wÊæ á¿ÞWÜ ÈÆÉ ™. ×Ä¿áÃÜ gñæ ÖÜ ávÜ áWÝqPæ "EÃÜ WÜ ¨Ü
gñæ ÓÜÃÜÓÜÊÝw¨Üíñæ' G®Üá°ÊܨÜá ÃÝg¯Wæ £Ú¿á¨Ü ËÐÜ¿áÊæà®ÜÆÉ™. WÜËhÝñÜÃæà!
ñÜ ÊÜ ÞÐæ ÊÜ ÞvÜ ¸æ àw. MáÑWÜ ÙÜ bñÜ ¤ Pæ R ÓÜ ÄŸÃÜ ©¨Ü ª Ãæ ÊÜ áãÃÜ á Çæ ãàPÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ÓÜ áoár ÖÝPÜ ŸÆÉ
ÓÝÊÜá¥Üì C¨æ. ×àXÃÜáÊÝWÜ ®Ü®Ü°í¥Ü ñܱæäà×à®Ü®Ý¨Ü, ¨ÜáŸìÆ®Üá° ¨Ü×ÓÜáÊܨÜá
¿ÞÊÜ ÇæPÜR™? C®æã°Êæá¾ BÇæãàbÔ ¯ÍÜcÀáÔ Gí¨Ü®Üá. ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ ÓÜáÚÛ®Ü ÓÜáÚÊÜä
CÆÉ ™¨Ü WÜ ËhÝñÜ ÃÜ á WÜ qr ¿ÞX Öæ àÚ¨Ü ÃÜ á. Öæ àÚPæ ÖÜ áÔ¿ÞWÜ ¨æ í¨Ü á. ÃÝg BWÜ Çæ í¨Ü á
BPÜÙÜ®Üá° ñÜí¨Üá aÜÂÊÜ®ÜÄWæ ñæãàĨÜ. ¨ÝÍÜÄWæ Pæãoár, ¯ÊÜá¾ ÊÜåèÆ ÊÜááqrñÜá. ŸÇæ
¹oár ŸÃܸæàPæí¨Üá ¹®æ° çÔ¨Ü. AÐærà. aÜÂÊÜ®ÜÃÜá PÜãvÜÇæà Êæáç PæãvÜË ÊæáàÇæ¨ÜªÃÜá.
ñÜÊÜáWæ ñÜPÜR ¸æÇæ ÓÜí©ñæí¨Üá B®Üí©Ô¨ÜÃÜá. Wæãà¨Ý®Ü¨Ü ´ÜÆÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
¯ÊÜ á¾ ¨Ü ÃÜ áÍÜ ®Ü ©í¨Ü g®Ü ¾ ±ÝÊÜ ®Ü ÊÝÀáñÜ á. Ÿ¨Ü áPÜ á ÓÜ í»ÝÐÜ Oæ Àáí¨Ü Çæ à
ÓÝ¥ÜìPÜÊÝÀáñÜá. ®ÜÊÜáX®æ°à®Üá ¸æàvÜÊæí¨Üá, ¨ÝÍÜÃæÆÉ ÓæàÄ BPÜÙÜ®Üá°, MáÑWÜÙÜá
J±Ü ³ ©¨Ü ª ÃÜ ã Jñݤ ¿á ±Ü äÊÜ ìPÜ ÊÝX ¨Ý®Ü ÊÝX J²³ st ÃÜ á. aÜ ÂÊÜ ®Ü ÃÜ á ñÜ ÊÜ á¾
ÊÜaÜ®ÜÊÜÞñÜÅ©í¨Ü, ¨ÜÍÜì®Ü©í¨Ü «Ü®ÜÂÃÝ¨Ü ¨ÝÍÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨Ü
ÓÝËÃÝÃÜ á Ëáà®Ü áWÜ ÙÜ ®Ü á° , ÃÝg®Ü á ®æ ãàvÜ á£¤ ÃÜ áÊÝWÜ Çæ à ÓÜ Ì WÜ ìPæ R Óæ àÄst ÃÜ á. ®Ü ÖÜ áÐÜ ®Ü á
aÜQñÜ®ÝX ®æãàvÜáñܤ ¯íñÜ®Üá. MáÑWÜÙÜá ±Üâ®Ü@ BÍÜÅÊÜáPæR ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá. ÊÜáá¯WÜÙÜ®Üá°
±Üäist ÃÝg ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü.
×àWæ ÓÜ gj ®Ü ÃÜ ÓÜ ÖÜ ÊÝÓÜ , ¨æ ãvÜ x ÊÜ ÃÜ ¨Ü ÃÜ áÍÜ ®Ü ñÜ í¨Ü á Pæ ãvÜ áÊÜ ÊÜ áÖÝ»ÝWÜ ÂÊæ à AÐÜ ár
ËbñÜÅÊݨÜá¨Üá. A¨ÜPÝX ®ÝÊÜä ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ ÊÜÞvæãà|. AÇèQPÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü
´ÜÆÊÜ®Üá° A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ±ÜvæÁãà|..AÆÉÊæà..!
ÎÅàÃÜ ZáÊÜ ¿áì£à¥Ü ìÃÜ BÃÝ«Ü ®æ & ®Ü ÊÜ ÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü
©.29&06&2010 ÃÜí¨Üá ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ²àsܨÜÈÉ ËÃÝgÊÜÞ®ÜÃÝX¨Üª,
ÎÅàÃÜ ZãñÜ ¤ ÊÜ á£à¥Ü ìÃÜ WÜ áÃÜ áWÜ ÙÝ¨Ü ÎÅàÃÜ ZáÊÜ ¿áì£à¥Ü ìÃÜ BÃÝ«Ü ®ÝÊÜ áÖæ ãàñÜ Õ ÊÜ ÊÜ â
AÊÜ ÃÜ ÊÜ áãÆÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü ÓÜ § ÙÜ ÊÝ¨Ü ®Ü ÊÜ ÊÜ êí¨ÝÊÜ ®Ü WÜ væ x ¿áÈÉ Ëgêí»Ü Oæ Àáí¨Ü
®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ B®æàWÜáí© EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü A—
PÝÄWÜ ÙÝ¨Ü ±Ü í.B®Ü í¨ÝaÝ¿áì hæ ãàÎ CÊÜ ÃÜ á GÆÉ PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ áWÜ ÙÜ ®Ü á°
¿áÍÜ ÔÌ ¿ÞX ®æ ÃÜ Êæ àÄst ÃÜ á. ±Ü íaÝÊÜ áêñÜ , ÖÜ Óæ 㤠à¨Ü PÜ , AÆíPÝÃÜ , £à¥Ü ì±Ü ÅÓÝ¨Ü WÜ ÙÜ á
®Üvæ¨ÜÊÜâ. ®ÜãÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá.

37 ]àÓÜá«Ý
Finding SELF - 2
By : Mr H K Katti

1.1 What is “Life”?. How do we Define or describe a Life or
Living being
A valid definition of life should be general so as to encompass
all possible forms of life. And also a definition should be specific
enough to distinguish life from obviously non-living systems. Here
are some of the Definitions of SELF or Life.
a) ¬rlr··· ·i ·¤· - -i· :l· +”l··· ì
- +¸·ci - -ci ·· - -i· ·-·ri-·i· ìì
- One who is self luminous or knower is SELF. Ex : I know
myself (rirr -i-ilr). I am conscious and aware that I am conscious.
- One who experiences sorrow is SELF (Reflective experiences…)
- One who experiences happiness is SELF
- One who is subjected to bondage is SELF
- One who is freed from bondage is SELF.
Each one of the above descriptions on their own identify SELF
uniquely. For example there is no other entity or sensory organ
that experiences happiness etc….
b) ;i··· ··-··lr··˜r
- One who is Jnanaswarupa or owner of that knowledge is
SELF. He is not merely a place holder of that knowledge like
computers.
♦ ♦♦ ♦♦ :+rr -i-ilr :··--·r -il---··i· ì
♦ ♦♦ ♦♦ ·il++il-r·i-···-i· ª·i-ri+ -i-i ì
♦ ♦♦ ♦♦ ;i··· · ;i--·ilr·· ì
c) -i-il· :·ºl· ·i ·- +-· ··-ilr -· ì
- One who desires is “ SELF”.
- One who acts on its own is “ SELF”. Here Actions are not just
vibrations but actions put in to get something good and to get rid
of something that is bad.
PÝÊÜáPæãÅà«ÜWÜÙÜ ¹vÜáÊÜâ¨æ ŸÆáÖÜŸº
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
38 gáÇæç 2010
♦ ♦♦ ♦♦ ¬· ·ri lr·ilr·-il--l·ri·i-+¸“i ··i-i·· ì
♦ ♦♦ ♦♦ - · ··-i-l··-·i··--· -·l-r-·r ì ·i··i·i·-·il- ··--Œi· ì -· lr ·+i
-·+·- -i+-il+-i l+·i·<·l· - ··i·i-·++i·ªir-··ªi -··º·i
d) -i-i l-+i ·· ª· +·... ·i a ... l-+i ·r · · ·-·r ... l-+i ···il·l-·ri-sl“r·r r·r ì
- One who is defect free or pure is SELF.
- Because it is defect free or pure, it is infallible. Always
generates or captures the right knowledge and never known to
have miscarried in its immediate experiences including happiness,
sorrow etc.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -¡·i l-ªi·i ·· ;· ··-il-+·i-r ì
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -i-i l-·r-i·i··l-·i·i··· ¬ir ·ia :l· ì
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -cil+l···lr|-+· ·ia l-+i··il-·r·-·i· :···i+i|-+··· ì
This is in sharp contrast with other senses which are Achetana
and hence are defect prone and may generate erroneous
knowledge.
♦ ♦♦ ♦♦ ri-- +·i- +i·i· -·· ì - ;i-¡lrri·ªi -iriª· ·-· ¡··· ì
e) ·· +rm“-i˜i --·il+ri- - -i·· ì
One who is subjected to Dos and Don’ts and enjoys the fruits
of his deeds is “Jiva” or Self.
♦ ♦♦ ♦♦ ;i··i ·ii¤l··i-i˜ +r +·lrrirl-...
f) ¬--·il˜·-i·; -i··-··r-¸ªi·i ì ---i·+·· -i···r ì
One who is imperfect and hence dependent is “Jiva”
1.2.Can we Test to prove or falsify “Living Being” hypothesis?.
The first issue that confronts the human mind with regard to
the soul is its very existence hence it is appropriate first to make
an enquiry to that effect. Do we have a (Immaterial ) SOUL?.
a) Pratyaksha Pramana:
We do not see, hear, smell, taste or touch SOUL. But all living
beings have direct experience of their SELF. No person ever
doubts his own existence!!. You do not need any other validation.
♦ ♦♦ ♦♦ -i-i -·· -i·i -i-itri lr -i-i ì ··i··r -ilªil-· ì -i-itrl· - ;i·ilrl· ì
39 ]àÓÜá«Ý
PÝÊÜáPæãÅà«Ü¨æãÙÜá £ÃÜáWÜÆá ÊÜáw¿áÆÉ
♦ ♦♦ ♦♦ +ril+··l·l·˜ =-rrlrl· -il-l-ar +···-i˜···i-·-· -i+i·r ì
b) Shruti pramana: The soul or SELF resides in the Body.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ÿi --ªii -·-i -ci·i -ri- ·- -l··-·-i· ì
··i·-·· l---“ -·iŸl- ¬-·-·· ¬l-·i+·iil· ìì
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -·· ¬i·ri -··i -i·· -·· l-+i -·· l-+i -·· l-+i r·i-·ª·i r·i-·ª·i
r ·i-·ª··
c ) Anumana Pramana: ( Inferences..)
There are enough Reasons to believe in the existence of
SOUL. Here are the family of irrefutable syllogistics putforth.
(Eliminative approach). These logics fall entirely within the scope
of our worldly experience. The core logic that flows across all the
arguments below is as follows.
‘‘;i-·i· ·i·i·· ·)ir+ ªi · ·i inr , ·i ir+i-··i- ---i -··i ·i nriªi··i·
·¤·i·-·-i---+¤ri-·irªi ·in· ·--· ·in·, ··i ·-·i·-·-i---¤ri--i-i·+i·
-i-i·|·+·riªi =-il+ ·-·i -i-i|·+·· ìì’’
a) - cil+l-a+-··i·- ---·i -i-·Œi+i· · ì
Happiness ( or sorrow..) is experienced directly by all of us and
none of the other senses are capable of perceiving the same
hence it is perceived by a special sense organ and that is “SELF”.
(-cil+l··· -·=--¸· ··-·|-+· lr -i-i····· ì)
b)·i·i-il+l-a+-··i·----·i -i-·Œi+i·· ì
Empty space is experienced directly by everyone including the
Blind and none of the other senses are capable of perceiving the
same hence it is perceived by a special sense organ and that is
“ SELF” ...¬··i+· lr ·i·i- -il-·ii··r ìì
c) +i“il+l-a+-··i·----·i -i-·Œi+i·· ì
Time is experienced directly even in dreamless sleep and none
of the other senses are capable of perceiving the same hence it
is perceived by a special sense organ and that is “ SELF”. (...+i“i
lr -il-- ··-· - · -i · - ·il···)
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
40 gáÇæç 2010
d) -·ir·ii-··i----·i -i-·Œi+i·· ì
Recollection is experienced directly and none of the other
senses are capable of perceiving the same hence it is perceived
by a special sense organ and that is “ SELF”.(+lr-i·|-r- ··i +r +iri·
·i·- -·i ì ...-lr -·-·, ·i·i·-·, +iri·i¤--·· -r-·l·)
e) ¬··i-l-a+-··i·- ---·i -i-·Œi+i· · ì
Falsehood is experienced by all and none of the other senses
are capable of ascertaining the same hence it is perceived by a
special sense organ and that is “SELF”.(- r··r- r·· · -· · ¤ lr -il-ªii)
f) -riªii-i -iriª·l-·ir+··- ·i--ªii·· -i-i ì
Who would validate the validity of Knowledge?.This may lead
to regress if we do not accept the Organ that is capable of not
only validating the correctness of all types of knowledge but its
own validity as well without appealing or resorting to any further
authority outside itself.
♦ ♦♦ ♦♦ -··-il+-iriª·l-a+· -i-i ¬Œi+···· ì
♦ ♦♦ ♦♦ -iriª·ri·ir-·il- -··-i+-··· +··... «l·-·=-r·· ri--·i·-i·· ì
♦ ♦♦ ♦♦ --i+·r·i+···i·+· ª·i-ri -·· ì
Validity or otherwise of any knowledge is not complete without
the acceptance of the same by “SELF”. Enduring responses to
all important question of how we can know what is true. ( l·-- ·i·+...)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -il-ªii·-iriª· -·-riªii-i -iriª·r-irilªi+ -·i· ì
-iriª·;i-i· -riªii-··i -i·i· ì
g) -· -i· -i·+ -iri-· ¬-ri-il- :(Common Inferences..)
Consciousness is never experienced in the plural, only in the
singular. One’s consciousness is private and it’s possession is
exclusive. We feel that we are alive and that we are conscious.
We are aware of our existence with immediacy, that is, without any
other instruments. An individual can perceive only his own internal
states of consciousness. It is an internal phenomenon. No body
needs to point that out to us but one has to resort to inference or
Logic only (or ¬-ri- -riªi) for ascertaining whether the other entity
41 ]àÓÜá«Ý PÝÊÜá®Ü E±ÜÖÜ£Wæ AígáÊÜâ¨æ ÖÜŸº
under examination is a Living being or not. We do not experience
it directly as we do ourselves. (-·- +i·i··i-i·i· ).We infer the
existence of the soul from the fact that we observe bodies that
perform certain acts with some degree of will. These acts are
exemplified in taking nourishment, growing, reproducing, moving
and perceiving. Since these acts do not belong to the nature of
bodies, for this nature is devoid of will, they must belong to an
entity other than bodies and that entity is called “Soul”.
♦ ♦♦ ♦♦ The spirit of Life charges the body and it is separate from
the physical body. ·-ri¤+l·lr· ª· ··· - +···l·l·˜i -i·i·-·-·i-···· ì
♦ ♦♦ ♦♦ As l ong as i t l i ves i t does not decompose but readi l y
decomposes when it dies. - r·ªi- +r-· -¸···-··i -·l· - · -i··i ì
♦ ♦♦ ♦♦ Only Living Trees grow flowers and fruits when loved and
cared for…- ·¸ril··i--- ·-· -·-il+-r-l--i·· - · ·i·+· ì
♦ ♦♦ ♦♦ Only living beings can quench their thirst. - ¬r· --ªi - · ·ªii l-·· ·
- · ·-r··i·i· ì
♦ ♦♦ ♦♦ Motion is the test of Life. - r· +rl-·l-·
♦ ♦♦ ♦♦ Breath is the test of Life. - ··i-l-· -·i · r  il-· l-l·l· (...-i· ·
- riªilrl· l-···) To be contd…….
ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1. ÊÜÓÜíñÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ ±Ü¨ÜQ WÜáÆŸWÝì 6 2. B®Üí¨Ü£à¥Üì Ãæãqr ¸æíWÜÙÜãÃÜá 19
3. ËØ™.¹.IÃÝ~ ±ÜâOæ 38
D ÊÜ áÖÜ ¯à¿áÃÜ á ÎÅàÓÜ á«Ý±Ü £ÅPæ ¿á Êæ áà騆 A¼ÊÜ Þ®Ü ©í¨Ü ±æ äàÐÜ PÜ ÃÝXÃÜ áÊÜ ÃÜ á.
ÖÜ Ä&ÊÝ¿áá&WÜ áÃÜ áWÜ ÙÜ á AÊÜ ÄWÜ ã, AÊÜ ÃÜ PÜ áoáíŸPÜ ãR þÝ®Ü &»Ü Q¤ &
B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ. & ÓÜí
ÎÅàÓÜá«Ý aÜí¨Ý ËÊÜÃÜ
ñæùÊÝÑìPÜ & ÃÜã. 175, ¨ÜÍÜÊÝÑìPÜ & ÃÜã. 500,
C±Ü³ñÜá¤ÊÜÐÜì & ÃÜã 1000, ±æäàÐÜPÜÃÜá & ÃÜã 2000 ÊæáàƳoár
¨ÜÍÜÊÝÑìPÜQRíñÜ Öæbc®Ü AÊÜ—¿á aÜí¨Ý¨ÝÃÜÄWæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü Jí¨Üá Ôw EbñÜÊÝX ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
42 gáÇæç 2010
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
«ÝÃÜÊÝvܨÜÈÉ »ÜÊÜ ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ
©. 2&06&2010 Äí¨Ü 6&06&2010ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ «ÝÃÜ ÊÝvÜ ®Ü WÜ ÃÜ ¨Ü ÈÉ ±Ü í.
g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÃÜá A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ÓܨÜY†ÖÜÓܧÄWæ
ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý±ÝsÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° A¨ÜãªÄ¿ÞX
®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ £ÅÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ, ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜ
²àsÝÃæ ãàÖÜ | ÍÜ ñÜ ÊÜ Þ®æ ãàñÜ Õ ÊÜ , ±Ü í.ÊÜ ÞÖÝÖÜ áÈà Wæ ãà±ÝÇÝaÝ¿áìÃÜ
g®Ü ¾ ÍÜ ñÜ ÊÜ Þ®æ ãàñÜ Õ ÊÜ D GÆÉ PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áWÜ ÙÜ á ±Ü ÃÜ ÊÜ á±Ü äg ÎÅàÓÜ ñÝÂñÜ ¾ £à¥Ü ì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ «ÝÃÜÊÝvܨÜ
BÔ¤ PÜ ÊÜ êí¨Ü ¨Ü ÊÜ ÃÜ á ±Ü í. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜ áÙÜ X CÊÜ ÃÜ 60 ®æ à ÊÜ ÐÜ ì¨Ü
ÖÜ áoár ÖÜ Ÿº ÊÜ ®Ü á° BaÜ Äst ÃÜ á. D 5 ©®Ü WÜ ÙÜ PÝÆ ±Ü Å£¯ñÜ Â ±ÝÅñÜ @ ÊÜ ®Ü ÊÝÔÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ
WÜáw¿áÈÉ ±Üí. ÊÜÞÖÜáÈà ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÄí¨Ü XàñÝ»ÝÐÜ 3®æàA«Ý¿á¨Ü
±ÝsÜ ÊÜ â ®Ü væ ÀáñÜ á. ®Ü ãÃÝÃÜ á g®Ü iþÝÓÜ áWÜ ÙÜ á ±Ü Å£¯ñÜ Â »ÝWÜ ÊÜ ×ÓÜ á£¤ ¨Ü ª ÃÜ á.
Ë¨Ü Ì ñÜ ã³ |ìÊÝ¨Ü , A±Ü ÃÜ ã±Ü ¨Ü ±Ü Å Êæ áà¿áWÜ ÙÜ ®Ü á° JÙÜ Wæ ãívÜ , SbñÜ ÊݨÜ
¯ÃÜã±ÜOæ¿ááÙÜÛ ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ ±ÝsÜÊÜâ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü iþÝÓÜáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜ áíñÜ Å ÊÜ ááWÜ œ ÃÜ ®Ý° XÔñÜ á. ©. 2ÃÜ í¨Ü á ÓÜ íhæ ±Ü ÃÜ ÊÜ á±Ü äg ÎÅ àÓÜ ñÝÂñÜ ¾ £à¥Ü ì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æ¿á®Üá° ÊÜÞw A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£¯ñÜÂ
ÓÜíhæ PÜÇÝ»ÜÊܮܨÜÈÉ A®æàPÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá, ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ
ËÍæ àÐÜ E±Ü ®ÝÂÓÜ WÜ ÙÜ á ®Ü væ ¨Ü ÊÜ â. ©. 3ÃÜ í¨Ü á ÓÜ íhæ ±æ àhÝÊÜ ÃÜ ÊÜ ásÝ—àÍÜ ÃݨÜ
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ËÍæÌàÍÜ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ¿á®Üá° ÊÜ×Ô
±Ü í.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ®Ü á° ËÍæ àÐÜ ÊÝX A®Ü áWÜ Å ×ÓÜ ¨Ü ÃÜ á. Aí¨Ü á ËÍæ àÐÜ
BÖÝ̯ñÜÃÝX ¹.hæ.². ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÎÅà DÍÜÌÃܱܳ ÖÝWÜã ¹.hæ.².ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅà
±ÜÅÖÝÉ¨Ü hæãàοáÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
«ÝËáìPÜ PÝÅí£¿á®Ü á° ÊÜ ááPÜ ¤ PÜ ísÜ ©í¨Ü ±Ü ÅÍÜ íÔst ÃÜ á. ©. 4Äí¨Ü 6 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ±Ü Å£¯ñÜ Â
ÓÜíhæ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ AÊÜáêñæãà±Ü¨æàÍÜPÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá.
PÜÇÝ»ÜÊܮܨÜÈÉ ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá QQRĨÜá ñÜáíŸá£¤¨ÜªÃÜá. C¨ÜÆɨæà ±ÜÅ£¯ñÜ ÓÜíhæ ±ÜÅԨܜ
WÝ¿áPÜÃÜáWÜÚí¨Ü ¨ÝÓÜÊÝ~PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÓÜÇÝXñÜᤙ. ©.5ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ
50 ÊÜÐÜìñÜáí¹¨Ü ±Üí.˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÄWæ ËÍæàÐÜ ÓÜñÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
A¨ÜÃÜíñæ 60 ñÜáí¹¨Ü ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ Aí¨Üá ËÍæàÐÜ Óܮݾ®ÜÊÜ®Üá°
ÊÜ ÞvÜ ÇÝÀáñÜ á. AÊÜ ÃÜ ŸWæ Y ÊÜ ÞñÜ ®Ýw¨Ü ±Ü í. ÓÜ ñÜ Â«Ý®ÝaÝ¿áì PÜ qr CÊÜ ÃÜ á AÊÜ ÃÜ
43 ]àÓÜá«Ý
PÝÆ ÊÜ Â¥Ü ì PÜ Ùæ ¿á¸æ àvÜ
ÓÝ«Ü ®æ WÜ ÙÜ ®Ü á° ŸÖÜ ÙÜ ÖÜ ê¨Ü ¿áíWÜ ÊÜ áÊÝX ¯ÃÜ ã²Ô¨Ü ÃÜ á. ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á
±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ AÊÜÃÜ ËÍæàÐÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô ""«Ý®ܱÜÅÊæãà¨Ü
±ÜÅÍÜÔ¤''¿á®Üá° ¯àw A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ®Ýw®Üã¨ÜªPÜãR ASívÜ ÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞw ñÜÊÜá¾
±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü WÜ ÙÜ ÊÜ áãÆPÜ Çæ àS®Ü , ±ÝsÜ ×àWæ ®Ý®Ý ÊÜ Þ«Ü ÂÊÜ áWÜ Úí¨Ü ÓÜ íÓÜ ¢£,
ñÜñܤ ÌþÝ®ÜWÜÙÜ ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá°
ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ á ñÜ áíŸá ÖÜ ê ¨Ü ¿á©í¨Ü ±Ü Å ÍÜ íÔst ÃÜ á. ©.6ÃÜ í¨Ü á ±ÝÅ ñÜ @
Êæ à¨Ü ÊÝÂÓÜ Ë¨Ý²àsÜ ¨Ü BÊÜ ÃÜ |¨Ü ÈÉ ÎÅàÊÜ á®Ý°  Â¿áÓÜ á«ÝÊÜ áíWÜ ÙÜ ÖÝWÜ ã 5 ©®Ü WÜ Úí¨Ü
®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÎÅàXàñÝ»ÝÐÜ ±ÝsÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ gÃÜáXñÜá. ±ÝÅñÜ@ 7
Äí¨Ü 11 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ±Ü í. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ á XàñÝ»ÝÐÜ Â±ÝsÜ ÊÜ ®Ü á° Öæ àÚ
ÎÅ à±Ý¨Ü íWÜ ÙÜ ÊÜ ÃÜ ÈÉ ÓÜ ÊÜ á±Ü ìOæ ÊÜ Þw ÊÜ áíWÜ ÙÜ ÊÜ ®Ü á° ÊÜ Þw¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ
g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ÈÉ A«Ü ¿á®Ü ÊÜ Þw¨Ü ÎÅàˮݿÞPÝaÝ¿áì ®ÝÊÜ á|¡ ®Ü ÊÜ ÃÜ ,
ÎÅà ÎÅàÍÝaÝ¿áì ®ÝÊÜÞÊÜÚ, ÎÅà¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÃÜáWÜÙÜá ÓÜá«Ý
A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw
ÊÜáíWÜÙÜÊÜ®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ¯ñÜ ±ÝsÜPæR ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ 50PÜãR ÖæaÜác WÜêÖÜÓܧÄWæ
´Ü ÆÊÜ áíñÝÅPÜ Ò ñæ ¿á®Ü á° ¯àw¨Ü ÃÜ á. ®Ü íñÜ ÃÜ ÎÅàÊÜ áãÆÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ ÓÜ íÓݧ ®Ü ±Ü ähæ
£à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®æÃÜÊæàĨÜÊÜâ. ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. 5
©®Ü ¨Ü D ËÍæ àÐÜ PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ á¨Ü ÈÉ ®Ü ãÃÜ QR íñÜ Æã Öæ aÜ ác ˨ÝÌ íÓÜ ÃÜ á »ÝWÜ ÊÜ ×st ª ÃÜ á.
PÝ¿áìPÜÅÊÜá AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX, A¥Üì±Üä|ìÊÝX ®ÜvæÀáñÜá.
±Ü í.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ ÓÜ á«ÝŸÙÜ WÜ ¨Ü ÖÜ êñÜ ã³ ÊÜ ìPÜ A¼®Ü í¨Ü ®æ
ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ¿Þ¨Ü ÎÅàÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPæ
Cí¨Üá ÊÜÞ«ÜÌÃÜ g®Ü²Å¿á ±Ü£ÅPæ¿áÇæãÉí¨Üá. 9000 PÜãR ÖæaÜác g®Ü C¨ÜÃÜ ÓÜË¿á®Üá°
±ÜÅ££íWÜÙÜã A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ. 60 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü g®ÜÊÜÞ®ÜÓÜPæR ÊÜáá¨Ü ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ C¨ÜÃÜ
GÚWæ Wæ ÍÜ ÅËást ÊÜ áÖÜ ¯à¿áÃÜ á A®æ àPÜ . A¨Ü ÃÜ ÈÉ ±Ü í. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ±ÝñÜ Å
ËÍæàÐÜÊÝX C¨æ Gí¨ÜÃæ ñܱݳWÜÇÝÃܨÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 30 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ «ÝÃÜÊÝvÜ©í¨ÜÇæà
±Ü ÅPÜ oÊÝWÜ á£¤ ¨Ü ª ÎÅàÓÜ á«Ý±Ü £ÅPæ ¿á ÓÜ í±Ý¨Ü PÜ ÃÝX ±Ü £ÅPæ ¿á GÙæ Y WÝX ËÍæ àÐÜ
ÍÜÅÊÜáÊÜ×ԨݪÃæ. ñÜÊÜᾠ˨ÜÌñÜã³|ìÊݨÜ, ÊæçaÝÄPÜÊݨÜ, ¸æãà«ÜPÜÊÝ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÚí¨Ü
±Ü £ÅPæ ¿á AíñÜ @Óèí¨Ü ¿áìÊÜ ®Ü á° CÊÜ á¾ wWæ ãÚԨݪ Ãæ . Cí©WÜ ã ±Ü £ÅPæ ¿á
WèÃÜÊÜÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ±Ü£ÅPæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ. A¥Üì±Üä|ìÊÝ¨Ü 60
ÊÜÓÜíñÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜ ±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÄWæ D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÎÅàÓÜá«Ý
ŸÙÜ WÜ ÊÜ â ÖÜ ê ñÜ ã³ ÊÜ ìPÜ ÊÝX A¼®Ü í©ÓÜ áñݤ C¨æ à ÄࣿÞX AÊÜ ÃÜ ÊÜ ÞWÜ ì¨Ü ÍÜ ì®Ü
QÄ¿áÃÝ¨Ü ®ÜÊÜáWæÇÝÉ ÓÜñÜñÜÊÝX CÃÜÈ GíŸá¨ÝX AÎÓÜᣤ¨æ. &ÓÜ í.
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
44 gáÇæç 2010
ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áWÜ ÙÜ á
Ÿ¨ÝËá & ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ ñ… ÖÝWÜ ã ÃÝZÊæ àí¨Ü Å ÓÝÌ ËáÊÜ ásÜ CÊÜ ÃÜ
ÓÜ ÖÜ PÝÃÜ ¨æ ãí©Wæ Ÿ¨ÝËá¿á ÎÅàÃÝZÊæ àí¨Ü ÅÓÝÌ ËáÊÜ ásÜ ¨Ü ÈÉ ©.04&05&2010 Äí¨Ü
13&05&2010 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ±Ü í.±Ü Å¨Ü áÂÊÜ Þ° aÝ¿áì ±Ü ähÝÃÜ CÊÜ Äí¨Ü »ÝWÜ ÊÜ ñÜ ÖÝWÜ ã
ÖÜ ÄPÜ ¥ÝÊÜ áêñÜ ÓÝÃÜ ±Ü ÅÊÜ aÜ ®Ü PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áÊÜ â gÃÜ áXñÜ á. ÊÜ áíWÜ ÙÜ ¨Ü ©®Ü ¨Ü í¨Ü á 33 ¨Ü í±Ü £WÜ ÚWæ
ËÍæ àÐÜ WèÃÜ ÊÜ ÊÜ ®Ü á° ÊÜ ÞwÇÝÀáñÜ á. ÓÜ ÊÜ ÞÃÜ í»Ü ¨Ü ÈÉ ±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü A«Ü ÂPÜ Ò ÃÜ á ÖÝWÜ ã GÆÉ ±Ü ¨Ý—
PÝÄWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ¯ÊÜì×Ô¨ÜÃÜá.
ñÜ áÊÜ áPÜ ãÃÜ á & ËÍÜ Ì ÊÜ á«Ü Ì ÊÜ áÖÝ±Ü ÄÐÜ ñÜ ¤ á ÖÝWÜ ã ÎÅàÃÝZÊæ àí¨Ü ÅÓæ àÊÝÓÜ Ë᣿á
ÓÜ ÖÜ PÝÃÜ ¨æ ãí©Wæ ©. 14&06&2010 Äí¨Ü 20&06&2010 ÃÜ ÊÜ Ãæ Wæ ÎÅàÊÜ á¨ÝÌ È¾ àQÃÝÊÜ Þ¿á|¨Ü
¸ÝÆPÝívÜ ¨Ü E±Ü ®ÝÂÓÜ ÊÜ ®Ü á° BÁãàiÓÜ ÇÝXñÜ á¤ .±Ü í. ±Ü ÅÊæ ãà¨ÝaÝ¿áì ±Ü ähÝÃÜ CÊÜ ÃÜ á
E±Ü®ÝÂÓÜPÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ®ÜvæÔPæãorÃÜá. AÆɨæà ÓÜíhæ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ
ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ¨Ü ŸêÖܨæªàÊÜñÝñÝÃÜñÜÊÜáÂÓÜí—¿á ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÔPæãorÃÜá.
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ®æÃÜÊæàÄñÜá.
Ëg¿áÊÝvÝ & ©. 16&05&2010 BPÜ Ò ¿áñÜ ê £à¿Þ¨Ü í¨Ü á Ëg¿áÊÝvÝ
EñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÜ ¨Ü ÈÉ «ÝËáìPÜ E±Ü ®Ü ¿á®Ü PÝ¿áìPÜ ÅÊÜ áÊÜ ®Ü á° ÖÜ Ëá¾ Pæ ãÙÜ Û ÇÝXñÜ á¤  . 15 ÊÜ oáWÜ ÙÜ á
C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ±Üí.ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áì PÝ®ÜWæãàË CÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
EñܤÊÜáÊÝX ®ÜvæÔPæãorÃÜá.
¸æ íWÜ ÙÜ ãÃÜ á & ¸æ íWÜ ÙÜ ãÄ®Ü ÓÜ íg¿á®Ü WÜ ÃÜ ÃÝZÊæ àí¨Ü Å ÓÝÌ ËáWÜ ÙÜ ÊÜ ásÜ ¨Ü ÈÉ
ÓÜíg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓæàÊÝÓÜË᣿á ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü 8
£íWÜÙÜáWÜÚí¨Ü ±Üí. ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áì CÊÜÃÜá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܱÝsÜ¨Ü 3ÓÜí—
WÜÙÜ ÊÜááPݤ¿á¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ËÍæàÐÜ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®ÝÓÜ»æ¿á®Üá° BÁãàiÔÇÝXñÜᤠ.
±Ü ÄÐÜ £¤ ®Ü ±Ü Å«Ý®Ü ÓÜ íaÝÆPÜ ÃÝ¨Ü ±Ü í.˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜ áñÜ ¤ Æ, EñÜ ¤ ÃÜ PÜ ®ÝìoPÜ ¨Ü
ÓÜ íaÝÆPÜ ÃÝ¨Ü ±Ü í. ±Ü Å¨Ü áÂÊÜ Þ° aÝ¿áì hæ ãàÎ ÖÝWÜ ã ¨Ü QÒ |»ÝWÜ ¨Ü ÓÜ íaÝÆPÜ ÃݨÜ
±Üí.ÎÅàPÝíñÝaÝ¿áì ÊÜááPÜáRí¨Üá CÊÜÃÜáWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. Ü ±Üí.ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áìÃÜá
ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ¨Ü ±ÝsÜÊÜ®Üá° ŸÖÜÙÜÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÊÜááoárÊÜíñæ ±ÝsÜÊÜ®Üá°
£ÚÔPæ ãvÜ á£¤ ¨Ýª Ãæ . AÊÜ ÃÜ ±ÝsÜ ©í¨Ü ®Ü ÊÜ áWæ ÇÝÉ ËÍæ àÐÜ ÇÝ»Ü ÊÝX¨æ GíŸá¨ÝX iþÝÓÜ áWÜ ÙÜ á
ñÜÊÜá¾ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° £ÚÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÊÜáãÃÜã˨ÝÌíÓÜÃÜá ±ÜÄÐÜ£¤®Ü
«æ ãÂàÁãà¨æ ª àÍÜ WÜ ÙÜ ®Ü á° ŸÖÜ ÙÜ ÓÜ áí¨Ü ÃÜ ÊÝX £ÚÔPæ ãoár EñÜ ¤ ÊÜ áÊÝX ÓÜ ÖÜ PÝÃÜ ¯àw¨Ü
ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓæàÊÝÓÜË᣿á GÆÉ ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜ®Üá° A¼®Üí©Ô¨ÜÃÜá. ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܨÜ
±ÝsÜ ¨Ü hæ ãñæ Wæ ¯¿áËáñÜ ÊÝX ±Ü ÄàPæ Ò WÜ ÙÜ ã ®Ü væ ¿á¸æ àPÜ á. A¨Ü PÝR X ËÍæ àÐÜ ÊÝX
A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ±Üí. ±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áìÃÜá Ԩܜ±ÜwÔÃÜáÊÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܨÜ
Pæç²w¿á®Üá° GÆÉÄWÜã EbñÜÊÝX ±Üí.ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áìÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÓÜË᣿á
ÊÜ£Àáí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÄWæ ÓÜñÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
45 ]àÓÜá«Ý
ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ g®Ü¾£ÅÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅà ÓÜ ñÜ ÂþÝ®Ü £à¥Ü ìÃÜ ²àsÝÃæ ãàÖÜ | ÍÜ ñÜ ÊÜ Þ®æ ãàñÜ Õ ÊÜ ¨Ü ±Ü ÅÓÜ íWÜ ¨Ü ÈÉ
ÎÅàÊÜ á¨Ü áñÜ ¤ ÃÝ©ÊÜ ásÝ—àÍÜ ÃݨÜ
ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 15®æà
aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅàPÝ~¿áãÃÜ áÊÜ ásÝ—àÍÜ ÃݨÜ
ÎÅà˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÃÜ 19 ®æà aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ
©. 4&8&2010 Äí¨Ü 23&19&2010 ÓܧÙÜ @ ÓÜÊÜ|ãÃÜá
±ÜÅ£¯ñÜ ±ÝÅñÜ@ 5&9 ÃÜÊÜÃæWæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü ÎÐÜÂÄWæ ÎÅàÊÜá®Ý° Â¿áÓÜá«Ý
±ÝsÜ ÖÝWÜã ±ÜíwñÜÃÜáWÜÚí¨Ü WÜêÖÜÓܧÄWæ ÓÜÊÜìÊÜáãÆ ±ÝsÜWÜÙÜá
9 PæR ±Ý¨Ü±ÜähÝ ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|
10 PæR ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÓÝ¿áíPÝÆ 5&8 ±ÜíwñÜÃÜáWÜÙÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÖÝWÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍÜ
ÓæàÊÝËÊÜÃÜWÜÙÜá @
ÎÅàÓÜñÜ»æãà«ÜÃÝ¿áÄWæ ÓÜáÊÜ|ì¨Ý®Ü¨Ü ÓæàÊÝ 15000&00
ÓÜí±Üä|ì Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÓæàÊæ (E¨Ü¿ÞÓܤÊÜÞ®Ü¨Ü ÓæàÊæ) 30000&00
C¨ÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜ|ì¨Ý®Ü (10WÝÅí) ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ, «Ü®ÜÌíñÜÄ ÖæãàÊÜá
Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ (ñæãqrÆá ±ÜähÝ ÓÜ×ñÜ) 10000&00
ÃÝÊÜ á¨æ àÊÜ ÃÜ ±Ü ähæ 5000&00
ÓÝÊÜáã×PÜ ±Üähæ 3000&00
±ÜÅ£¯ñÜ «Ü®ÜÌíñÜÄ ÖæãàÊÜá 2001&00
±ÜíaÝÊÜáêñÜ ÓæàÊæ 501&00
¨Ý¯WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÓÜíPÜƳÊÜÞw
ÊÜáávÜá±Üâ Cor ŸíWÝÃÜÊÜ®Üá° PÜãvÜ ¨Ý®ÜWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PæãvÜŸÖÜá¨Üá.
D Êæáà騆 GÆÉ ÓæàÊݦìWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ´ÜÆÊÜáíñÝÅPÜÒñæ¿á®Üá° PæãwÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
ÓÜ í±Ü PÜ ì @ ¼àÊÜ ÞaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜ ãÃÜ
±Ü¿Þì¿áÓܧÃÜá 0231 & 2622197, 09423035531,
Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ ±Ü¿Þì¿áÓܧÃÜá 08479222459, 9845342012
ÓÜáÊÜ|ì PÜÊÜaÜ ÖÝWÜã ÓܾÃÜ| ÓÜíbPæWÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ¹®Ü°ÖÜ.
Qàst ÖÜá~¡Wæ ÓÝÔÊæ ñæãvæ¨Üíñæ !
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
46 gáÇæç 2010
ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ¸Ýº 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ IÔÊÝÂp… (PÝÓ…r
BPèíp…) ®èPÜÄ @ ¸ÝÍ… PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Ô௿áÃ… BµàÓÜÃ… A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá(ÊÜÞ«ÜÌÄWæ ÊÜáñÜᤠ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.G®… ÃÝgWæãà±ÝÆÃÝÊ… Öæç¨ÝŸݨ…. 9177760801
2 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝTÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô.¹,pæP…, ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.Pæ.ÊÝÓÜá¨æàÊÜÊÜáã£ì ¸æí.50 080 26727131, 08155 - 285364
3 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ®èPÜÄ @
WæãàÆxÊÜá®… ÓÝÂaæÓÜ PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Ô௿áÃ… A®ÝÈÔÓ…r A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ GÓ… Pæ Pæã±Ü³ÙÜ ¸æí.72 080 23207227
4 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ….Ô(A±æÉ çv… g¯qP…)
®èPÜÄ @ Öæç¨ÝŸݩ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí.¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá.
(®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®…. Ë. ÃÝÊÜáÃÝÊ… ¸æí.64. 080 28560136
5 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(C&Ô) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… wÓæç®… Cíià¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G
CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáíÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.ÓÜáÃæàÍÜ WÜÆWÜÈ ¸æ. 78 080 26581227
6 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ÊÜáñÜᤠGÓ….G.²
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ APèíp…Õ Óæ³àÐÜÈÓ…r A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠg¿áÎÅàÃÝÊ… ¸æí.18 080 26741285, 9480330380
7 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝTÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ Èàv… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜãPܤ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ AÃÜá| G®… Öæ¹Û ¸æí.96 080 23620089, 9448845099
8 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃݻݨÜÅ±Ü¨Ý 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (CÇæQóPÜÇ…)
ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü GÇ….GÓ….I PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ…
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (®èPÜÄ
ÊÜ ÞvÜ á£¤ ÃÜ áÊÜ ÊÜ ÄWæ B¨Ü Âñæ )
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÊÜááÃÜÈà«ÜÃÝaÝ¿áì WæãàoáÃÜ 080 23479709, 9740651656
9 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå…/Ô.G&GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @
TÝÓÜX E¨æãÂàWÜ (ÊÜQàÆÊÜ꣤) ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÃÜá A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜãPܤ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Ë®æãà¨Ü
Pæ PÜáÆPÜ~ì ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü GÓ… Pæ ¹ÈxíW… Ësæãà»Ý ÊÜáí©ÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ QÇæÉ ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü 587118
10 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.G ®èPÜÄ @ TÝÓÜX ÎPÜÒ|
ÓÜíÓ槿áÈÉ ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí. ÊÝÓÜá¨æàÊÜÃÝÊ… ¸æí.30 9481166732
47 ]àÓÜá«Ý
11 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.pæP…/I.I.q/Gí.GÓ…
(±æäÉàÄvÝ) ®èPÜÄ @ ¿áá.GÓ….G ÊÜáñÜ㤠ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ GÓ….G.² Ô௿áÃ… PÜ®ÜÕÆríp… A±æàPæÒ @ ¹.C
CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (Ë.ÓÜã.GÃÜvÜ®æà ÊÜá¨ÜáÊæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠ¯ÊÜáìÇÝ WÜáÃÜáÃÝg ÊæáçÓÜãÃÜá 0821 2371990, 9972599383
12 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ I.q.I ÊæáÂàPݯPÜÇ…
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Ãݱ…ÎÅà ±æù™.È.®ÜÈÉ ÓÜã±ÜÃ…ÊæçÓÜÃ… A±æàPæÒ @ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÊÜáÊÜáñÝ 9008050090, 9845223538
13 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Ô.G(CíoÃ…) ®èPÜÄ @ g®Ü±ÜÂP…r
PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ¹i®æÓ… A®ÝÈÔÓ…r A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜÊÜÞPÝíñÜ ÓÜ៺|¡ÊÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 85 9980018583, 9845513055
14 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Magha 2 Age : 29 Hight : 5.8 Degree :
B E Job : Service in MNC at pune Requirement : BE/MCS/BCS etc. qualified fair
looking job holding bride (knowing kannada & marathi
Contact : B N Joshi Pune 020 27610271, 09527855148
15 Wanted bride of 26-29 yrs age with good qualification & job experience, for
a groom of haritas gotra 31yrs age, 5.3 ht. working in Satyam computers.
Contact : Vaman R Desai Dombivali 0251-2484018, 9920102807
16 Gotra: KashyapaNakshatra : Uttara 2 Age : 29 Hight : 5.11Degree:BE
Job : Assoicate Cosultant at Microsoft Corpn. Hyderabad With 13lakhs Rs Salary P.A
Requirement : Well educated and employed madhwa bride
Contact : V L Subbarao Coimbatore 0422 2909185, 09626995753
17 WæãàñÜÅ @ BñæÅà¿áÓ… ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 33 GñܤÃÜ@ 6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô. Gí.¹.G ®èPÜÄ@
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÄÇæç¿á®…Õ PÜÊÜáá¯PæàÍܮܮÜÈÉ Ô௿áÃ… ÊÜÞ®ægÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ ÊÝ©ÃÝg ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 26722842
18 Gotra : Gautama Nakshatra : Ashwini 2 Age : 31 Hight : 5.7 Degree :
B.Com Job : Robert Boss Project Manager Private Job in Bangalore Requirement
: Educated & Suitable Madhwa bride
Contact : A G Jorapur Dharwad 0836 2461340, 9480323564
19 Gotra : Kasyapa Age : 37 Height : 5.6 Qualification : BE (Ele) Job: Soft-
ware engr In MNC at mumbai Requirement well qualified BE, MCA,MBA, Working.
Contact : Prof. R.B Deshapande Ph. 0836 2741115, 9008449280
20 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá)
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… GQÕPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ
ÊÜ«Üá (PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 23426570,
9741126570 /9591379320
21 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå…, GÇ….GÇ….¹. ®èPÜÄ @
¸ÝWÜÆPæãào¨ÜÈÉ ÊÜQàÆÊÜ꣤ A±æàPæÒ @ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá Ë.ÓÜã.ÊÜÃܯWæ ñÜí¨æ ñÝÀá CÆÉÊݨܪÄí¨Ü ÊÜáãÇÝ,
BÍæÉàÐÝ CñÝ© ®ÜPÜÒñÜÅ¨Ü ÊÜ«ÜáPÜãvÜ ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá.)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ±ÜÅËà| ÊÝ PÜáÆPÜ~ì 9449355378, 9242456563
22 18 Gotra : kaundinya Nakshatra : Anuradha Age : 28 Hight : 6 Degree :
B E(Production Job : Design Engr in ADOR Ltd., Pune Requirement : BE, MCA,
MBA,Msr,,Mcom. Etc.Degree holder bride with min ht,5.3to 5.7
Contact : N B Parwatikar Pune 020 - 24309566, 09423574105
PÜá²ñÜ ¹vܨÜÊÜ®Ü PÜãvæ EívÜÃæà®Üá ?
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
48 gáÇæç 2010
23 ÖÜÄñÜÓÜ WæãàñÜÅ¨Ü ±ÜâÐÜ 3, 33ÊÜÐÜì¨Ü 5.0GñܤÃÜ BSc (comp)&DEE ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü
ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… ±æäÅàWÝÅÊÜáÃ… BXÃÜáÊÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ
AíWÜËPÜÆ ÊÜÃܯWæ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. (ŸvÜÊÜÃÝX ÓÜÌƳ AíWÜËPÜÆÙݨÜÃÜã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ)
(ÖÜávÜáWܯWæ PÝÆá ÊÜáwaÜÆá ¸ÝÃܨÜá. B¨ÜÃÜã AÊÜÆí¹ñÜ®ÝXÆÉ 10Q.Ëáà.¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÇæiWæ JŸº®æà
¹.q.GÓ… ŸÓ…®ÜÈÉ AvÝxw K©¨ÝªÃæ.)
ÓÜí±ÜQìÔ & ¸ÝÊÜäÃÝÊ… PÜáÆPÜ~ì & 9901566339, 98445 14545, 9739361033
24 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè®Ü»ÝWÜìÊÜ g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ @ 5.4 ±Ü¨ÜË @ Gí.PÝí.
pæQ°PÜÇ… ÔRÇ…, GÓ….G.² ®èPÜÄ @ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ PæÆÓÜ A±æàPæÒ @ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáí¨ÜÃÜ
ÊÜ«Üá EñܤÃÜPÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ ÓÜí±ÜQìÔ @ EvÜá² PÜêÐÜ¡ AÊܫݯ ¸æí. 9632162254
25 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝvÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ ¹.C.(Êæá)
Gí.GÓ…(ÊæáPæpÝůP…Õ™.gÊÜáì¯) ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ ±ÝÅvÜP…r
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ
PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.GÓ… PÜáÆPÜ~ì ±ÜâOæ 020 27212280 9011551108
26 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 41 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí, GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @ ÊÜQàÆ
ÊÜ꣤ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ… Pæ ®ÜÃÜÔíÖÜ ÊÜáã£ì WèŨܮÜãÃÜá 9448781291
27 Gotra : Pootimasa(Vashista) Nakshatra : Mrugashira 3 Age : 26 Hight :
5.5 Degree : B.com, MBA Job : Asst.Manager(Forex)in Axix Bank Hospet
Requirement : Any P.G/Graduate/B.Ed Bride
Contact : Prahlad s Kalaghatagi Davanageri. 08192/222048 - 9448010129
28 Gotra : kaundinya Nakshatra :Magha 1 Age : 29 Hight : 5.10 Degree :
B.E(I.P) & GIT Job : Manager (HRD) in Wipro Bangalore Requirement : BE/MCA,
MBBS Etc.Degree holder & working fair & good looking bride with min ht,5.3 &
above Contact : K G Sheshagiri rao Belgaum 0831 2448156, 9739820323
29 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Pushya 1 Age : 29 Hight : 5.7 Degree :
M.Sc & B.Sc.(c.s) Job : Associate Consultant in MNC Requirement : Graduate
suitalde bride Contact : S R Hunnur Bijapur 08352 257130, 9448217583
ÊÜ ÃÜ ¸æ àQ¨æ
1 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5 ±Ü¨ÜË @ Gí.G/¹.Gv… ®èPÜÄ @ TÝÓÜX
ÍÝÇæ¿áÈÉ ÎPÜÒQ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü JÙæÛ¿á ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.hæ PÜáÆPÜ~ì ÖæãÓܱæàpæ 9880580624
2 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü q.Ô.GÓ….PÜí.AÔÓæríp… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃܮݨÜ
®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ AÍæãàPÜ PÜáÆPÜ~ì ¸æí.36 9663374801 080 25616803
3 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ @ 5.2 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô.(PÜí.Óæç®…Õ)
A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.PæàÍÜÊ… BÃ… PÜáÆPÜ~ì ¹hݱÜâÃÜ 9740634197, 9379064148
4 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Jeshta 4 Age : 28 Hight : 5.5 Degree : B.Com,
MBA. Job : Sr analyst in ADP Requirement : BE/MBA etc Qualified & good job holder
Madhva Groom. Contact : M Pradyumnachar, 040 27541605, 9246539769
5 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Magha Age : 27 Hight : 5 Degree : M.Sc(Bio
Chemistry) Job : clerk in SBI Requirement : Post Graduate groom with 5.3 & above
height. Contact : S Padmanabha Rao Harihar, 08192 240617, 09341011823
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
56 gáÇæç 2010
ñ
Ý
£
Ê
Ý

®
Ü
Á
ã
à
P
Ü
Í
Ý
Å
.
£
Ë
Í
æà
Ð
Ü
1
2
1
a
Üí
¨
ÜÅ
±
Üâ
®
Ü
Ê
Ý
Â
,
Ö
Ü
Q
í
1
1
3
2
Ê
Üá
í
W
Ü
±
Üâ
Ð
ÜÂ
Ê
Üg
Å
Ÿ
Ý
Æ
2
a
Üí
¨
ÜÅ
¨
ÜÍ
Üì
®
Ü
1
4
3
Ÿ
á
«
Ü
B
Í
æÉà
Ô

œ
ñ
æç
£
Æ
3
1
5
4
W
Üá
Ã
Üá
Ê
Üá
[
Ý
Ê
ÜÂ
£
à
»
ܨ
Ý
Å

4
,
5
1
7
)
Ó
Üã
Á
ã
à
ì
¨
Ü¿
á
©
í
¨
Ü
1
6
5
Í
Üá
P
ÜÅ
±
Üä
´
Ý
Ê
ÜÄ
à
Ÿ
Ý
Æ
Ê
Ü
6
&
±
Ý
Å

8
.
2
5

±
Ü.
1
7
6
Í
ܯ
E
,
Ö
Ü
±
ÜÄ
Z
ñ
æç
£
Æ
7
¨
Üü
O
Ý
¿
á
®
ܱ
ÜÊ
Üì

±
Üâ
|
Â
P
Ý
Æ
&
1
8
7
Ã
ÜË
b
ñ
Ý
Å
Î
Ê
Ü
Ê
Ü~
P

8
»
Ý
®
Üá
Ó
ܱ
ܤË
á
,

¨
Üá
W
Ý
ì
Ð
ÜrË
á
1
9
8
,
9
a
Üí
¨
ÜÅ
Ó
Ý
Ì£
à
Ô
,
Ó
Ý
Ÿ
Ê
Ü
9
Ó
Üñ
Ý
Â

Ã
Ý
g
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
2
0
1
0
Ê
Üá
í
W
Ü
Ë
Í
Ý
Í
Üá
»
Ü
ñ
æç
£
Æ
1
0
1
8
)
P
ÜÄ
©
®
Ü
2
1
1
1
Ÿ
á
«
Ü
A
®
Üá
Í
Üá
P
ÜÉ
Ê
Ü~
P

0
Ó
Ý
¾ñ
Üì
H
P
Ý
¨
ÜÎ
à

«
Ý
Ã
Ü|
±
Ý
Ã
Ü|
Ê
ÜÅ
ñ
Ý
Ã
Üí
»
Ü
a
Ý
ñ
Üá
Ê
ÜÞ
ì
Ó
ÜÂ
Ê
ÜÅ
ñ
Ý
Ã
Üí
»
Ü,

Ö
ÜÄ
Ê
Ý
Ó
ÜÃ
Ü
Ã
Ý
.
9
.
4
8
2
2
1
2
W
Üá
Ã
Üá
g
æÂ
à
Ð
Ý
u
Ÿ
Å
Ö
Ý
¾
Ÿ
Ê
Ü
0
»
Ý
W
ÜÊ
Üñ
Ü
H
P
Ý
¨
ÜÎ
à

(
Í
Ü¿
á
¯
à
)
ñ
ܱ
ܤÊ
Üá
á
¨
Ý
Å
«
Ý
Ã
Ü|
,

Í
Ý
P
ÜÊ
ÜÅ
ñ
Ý
Ã
Üí
»
Ü,
2
3
1
3
Í
Üá
P
ÜÅ
Ê
Üá
ã
I
í
¨
ÜÅ
P
è
Æ
Ê
Ü

1
1
,
1
2
,
1
3

W
æã
à
±
ܨ
ܾÊ
ÜÅ
ñ
Ý
Ã
Üí
»
Ü
2
4
1
4
Í
ܯ
±
Üä
Ð
Ý
Ê
æç
«
Üê
£
W
ÜÃ
Üg
1
4
2
5
1
5
Ã
ÜË
±
Üä
Ð
Ý
Ë
Ð
ÜR
»
ܨ
Ý
Å
1
5
Ó
Üñ
ÜÂ
Ó
Üí
P
ÜÆ
³£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
(
Ê
æá
ê
Ó
Üã
Ã
Ü)

Ê
Ý
Â
Ó
ܱ
Üä
g
Ý
,

W
Üá
Ã
Üá
±
è
~
ì
Ê
ÜÞ
,

Ë
Ð
Üá
¡±
Üí
a
ÜP
Ü
Ê
ÜÞ
Ó
ܱ
Üí
a
Ý
í
W
Ü
W
Üñ
Ü]
à
Í
Ý
È
Ê
Ý
Ö
Ü®
ÜÍ
ÜP
æ
1
9
3
2
Ë
P
Üê
£

®
Ý
Ê
Üá
Ó
Üí
Ê
Üñ
ÜÕÃ
Ü
E
ñ
ܤÃ
Ý
¿
á
|
/
¨
ÜQ
ÒO
Ý
¿
á
|
X
Å
à
Ð
ܾ
M
á
ñ
Üá
h
æÂ
à
Ð
Üu
P
Üê
Ð
Ü¡/
B
Ð
Ý
v
Ü
Í
Üá
P
Üɱ
ÜP
ÜÒ
/
g
ã
®

&
g
á
Ç
æç

2
0
1
0
Ã
ÜÊ
ÜÞ
£
Å
Ë
P
ÜÅ
Ê
Üá
/
Ê
Üê
Ð
Ý
P
ܲ
Ê
Ý
Ê
Üá
®
Ü
ñ
Ý
£
Ê
Ý

®
Ü
Á
ã
à
P
Ü
Í
Ý
Å
.
£
Ë
Í
æà
Ð
Ü
2
7
1
Ã
ÜË
±
Üä
Ð
Ý
Ÿ
Å
Ö
Ý
¾
P
è
Æ
Ê
Ü
1
2
8
2
a
Üí
¨
ÜÅ
E
Ð
Ý
I
í
¨
ÜÅ
W
ÜÃ
Üg
2
Ó
Üñ
ÜÂ
±
Üä
|
ì
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
2
9
3
Ê
Üá
í
W
Ü
Í
ÜÅÊ
Ü
Ê
æç
«
Üê
£
Ê
Ü~
 P

3
Ë
Ð
Üá
¡±
Üí
a
ÜP
Ü
3
0
4
Ÿ
á
«
Ü
«
ܯ
Ë
Ð
ÜRí
Ÿ
Ê
Ü
4
2
9
)
Ã
ÜZ
á
Ê
Ü¿
á
ì
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
1
5
W
Üá
Ã
Üá
Í
Üñ
Ü
²
Å
à
£
P
è
Æ
Ê
Ü
5
(
®
ÜÊ
ÜÊ
Üê
í
¨
Ý
Ê
Ü®
Ü)
2
6
Í
Üá
P
ÜÅ
Í
Üñ
Ü
B
W
ÜÃ
Üg
6
3
7
Í
ܯ
±
Üä
»
Ý
Ó
è
»
Ý
»
ܨ
Ý
Å
7
4
8
Ã
ÜË
E
»
Ý
Í
æã
à
Ÿ
Ý
Æ
8
(
8
)

Ë
¨
Ý
Â
±
Ü£
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
5
9
a
Üí
¨
ÜÅ
Ã
æà
Ê
Ü
A
£
P
è
Æ
Ê
Ü
9
Ó
Üñ
ÜÂ

à
Ã
Ü£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
6
1
0
Ê
Üá
í
W
Ü
A
Î
Ì
Ó
Üá
P
Ü
Ê
Ü~
P

1
0
7
)
Ã
Ý
.
1
2
.
0
7
®
Üí
7
1
1
Ÿ
á
«
Ü
»
ÜÃ
Ü
«
Üê
£
Ÿ
Ê
Ü
0
Ó
Ý
¾ñ
Üì

H
à
P
Ý
¨
ÜÎ
à
,

Ö
ÜÄ
Ê
Ý
Ó
ÜÃ
Ü@
8
1
2
W
Üá
Ã
Üá
P
Üê
£
¤
Í
Üã
Æ
P
è
Æ
0
»
Ý
W
ÜÊ
Üñ
Ü

H
P
Ý
¨
ÜÎ

Á
ã
à
X
¯
9
1
3
Í
Üá
P
ÜÅ
Ã
æã
à
×
W
Üí
v
Ü
W
ÜÃ
Üg

1
1
,
1
2
,
1
3

±
ÜÅ
¨
æã
à
Ð
Ü@
1
0
1
4
Í
ܯ
Ê
Üá
ƒ
W
Ü
Ê
Üê

œ
»
ܨ
Ý
Å
1
4
Ê
ÜÞ
Ó
ÜÎ
Ê
ÜÃ
Ý
£
Å
1
1
3
0
Ã
ÜË
B
¨
Ý
Åì
«
Üá
Å
Ê
Ü
a
Üñ
Üá
3
0
¨
ÜÍ
Üì


Ê
Üá
O
æ¡à
£
¤®
ÜA
Ê
Üá
Ê
Ý
Ó
Ý
Â
(
9
)

Ë
g
À
á
à
í
¨
ÜÅ
£
à
¥
Üì

±
Üâ
.
)
Ë
Ð
Üá
¡±
Üí
a
ÜP
Ü

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->