]àÓÜá«Ý

babababababababababababababab
g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á ÊÜ á áS±Ü £ ÅPæ

ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :

±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜí±Üâo 14 ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü hæÂàÐÜuÊÜÞÓÜ gáÇæç 2010 ÓÜíbPæ 4
KKKKKK ]àÓÜá«Ý

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK

±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr

±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜÆ
¤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ
]àB¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áì

WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì--

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á «Ü Ê Ü á ì¨Ü Î ìÊÜ á ívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì
]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá
ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
MS
MS
e S ree S
e
r
F
F
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜáãÆPÜ

ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý

Fre
F
e S ree S
MS
MS

ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ ÖÝWÜã
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü ©XÌg¿á ÊÝñæì,ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ
ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070 Wæ SMS
ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 19,250 PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü樆 áÜ ° ±Üv¿
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ ñÝÊÜä ÓÜÖÜ
aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì, ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±ÜvÀ
æ áÄ. ñÜÊáÜ ¾ B±Ü¤
CÐÜÄr WÜã D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° £ÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPìÜ ÊÜ®áÜ ° PÜÈÔ³ Pæãw.
- uttaradimath.org

ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ

59/06

ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý/ÊÝÂÓÜÓáÜ «Ý/¨ÝÓÜÓáÜ «Ý
2 ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
3 ®ÜáwÊÜááñÜá¤
±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 12
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
5 ÊÜááS±Üâo ÇæàS®Ü -& ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
6 ±ÝÅß
Ü Pœ Ê
Ü áÜ ìPæR »æãàWÜ ËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊâÜ ípæà ? & 1 ±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
7 ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³
8 ñÜáÆÔà
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í
9 ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 28
ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì
10 XàñÝ ÊÜá×Êæá&7
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…
11 ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
12 ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü
±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á
13 ®ÜÊáÜ Ê
¾ ÄÜ í¨Ý¨Ü ±æoár ÓÜ×ÓÜÇÝWܨáÜ
ÎÅà™. ±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWáÜ í¨Ü.
14 ±Ü¨ÜŸí«Ü &81
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ
15 ¯à£ÓÜá«Ý & 16
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
16 ÊÜáÖÝñÜþ Ü ¨ÜÍìÜ ®Ü
±Üí. Êæà¨ÜÊÝÂÓÝaÝ¿áì CoX
By. :Mr H K Katti
17 Finding SELF - 2
18 ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ

3
4
7
8
11
14
16
18
20
22
24
26
28
29
30
34
37
56

ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ
±ÜÅ£ÊÜÐÜì¨Ü aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 ±ÜÅ¥ÜÊÜᩮܨÜí¨Üá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜáWÜÙÜ
AÊÜáêñÖ
Ü ÓÜ ©
¤Ü í¨Ü ñܱÊ
¤Ü áÜ á¨ÝÅ«ÝÃÜOæ ÊÜÞwÔPæãÙܸ
Û àæ PæíŸá¨Üá «ÜÊáÜ ìÍÝÓܨ
÷ Ü ÖæàÚPæ.
B PÝÃÜ| EñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ÎÐÜÂÄWæ ÎÅà ÎÅàÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ ©®ÝíPÜ
22&7&2010 (WÜáÃÜáÊÝÃÜ) ±ÜÅ¥ÜÊÜá HPݨÜοáí¨Üá ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜÖæãàÊÜá ÊÜááX¨Ü
®ÜíñÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÎÅàg¿á£à¥Üì ˨ݲàsܨÜÈÉ ¸æÚWæY 6 Äí¨Ü ÃݣŠ9ÃÜÊÜÃæWæ
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜáÊÜÃÜá. ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜPÜÆÎÐÜÂÃÜã ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|
ÊÜ®áÜ ° ÊÜÞwÔPæãívÜá D ÊÜޫܨ
Ì àæ ÖÜ樆 áÜ ° ±Üâ¯àñÜÊ®Ü Ý°X ÊÜÞwPæãÙܸ
Û àæ PÜá.

ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12 Äí¨Ü 2.00 Zípæ¿áÊÜÃæWæ ÓÜíÓݧ®Ü ±Üähæ¿á ¯Ëáñܤ
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ
Ë.ÓÜ ã . ÊÜáá¨æÅ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ±ÝÂíp…, ÍÜp…ì, aÜãw¨ÝÃÜ «ÜÄÔ
ŸÃܸÝÃܨÜá. »ÝÃÜ£à¿á ÊæàÐܨÜÈÉ (WÜívÜÓÜÃÜá «æãàñÜÃÜ ±Üíaæ, ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
ÔàÃæ Eoár)ŸÃܸæàPÜá. 8 ÊÜÐÜì ÊæáàƳor AËÊÝ×ñÜ Öæ|á¡ÊÜáPÜRÚWæ
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. (¸æÚX¯í¨Ü ÃݣſáÊÜÃæWæ ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝWÜÊÜñÜ
±ÜÅÊÜaÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ gÃÜáWÜáÊÜâ¨Üá)
2

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

L

M

... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ...

HPæãà ÊÜÎà ÓÜÊÜì»ÜãñÝíñÜÃÝñݾ HPÜí ÃÜã±Üí ŸÖÜá«Ý ¿á@ PÜÃæã࣠>
ñÜÊÜÞñܾÓܧí Ááà˜®Üá±ÜÍÜÂí£ —àÃÝÓæ¤àÐÝí ÓÜáSí ÍÝÍÜÌñÜí ®æàñÜÃæàÐÝÊÜå… >>
PÝsÜPÜ (2&12)
ÓÜÊÜáÓܤgWÜñÜᤠÓÜÌñÜíñÜÅ®Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á A—à®Ü¨ÜÈɨæ. A®ÜíñÜÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü
A®ÜíñÜiàÊÜÃÜÈÉ C¨Ü᪠¯¿áÊÜáPÜ®ÝXÃÜáÊÜ. ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ CÊܮܮÜá° ¿ÞÃÜá
PÝ|áñݤÃã
æ à AÊÜÃáÜ ÓÜPÆ
Ü ¨Üá@SWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜÃÝX ¯ñÜ ÓÜáS»ÝXWÜÙÝWÜáÊÜÃáÜ .
GGGGGGGGGGGGGGGG

... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
E±Ý«Ý¿áí ²ñÜÃÜí ÊÜÞñÜÃÜí aÜ Ááà˜¼¨ÜáÅÖÜÂíñæà ÊÜá®ÜÓÝ PÜÊÜáìOÝ ÊÝ >

ñæàÐÝí ±Ý±Üí »ÜãÅ|ÖÜñÝÂËÎÐÜrí ñÜÓݾ®Ý°®ÜÂ@ ±Ý±ÜPÜê¨ÜÔ¤ÇæãàPæà >>
&ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ 10&30

þݮܱÅÜ ¨ÃÜ Ý¨Ü WÜáÃÜáWÜÙáÜ , g®ÜP¾ Ræ PÝÃÜ|ÃÝ¨Ü ñÜí¨æ, g®ÜP¾ ã
æ oár ÃÜQÔÒ ¨Ü ñÝÀá.
CÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨ÝWÜÈ, ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ÞÊÜ BaÜÃÜOæWÜÚí¨ÜÆã AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ
®æãàÊÜ®áÜ ° ¨æãÅàÖÜ樆 áÜ ° ¿ÞÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜÃã
æ à, AÊÜÃÜ ±Ý±ÜÊâÜ »ÜãÅ|ÖÜñÂæ XíñÜÆã
Öæbc®Ü¨Üá. CÊÜÄXíñÜÆã Öæbc®Ü ±Ý² D ÇæãàPܨÜÈÉ ¿ÞÃÜã CÃÜÇÝÃÜ.

¨Ý
ÓÜ
ÓÜá
«Ý

GGGGGGGGGGGGGGGG
ÖÜÄ ¯®Ü° ±ÜÃܨæçÊÜÊæí¨Üá £Ú¿á¨ÜÊÜ®Üá
ÖæãÃÜX®ÜÊÜWæ g®Ü®ÜÊæí¸æãà¨Üá ÍÜñÜԨܜ
ÖÜÄ ¯®Ü° ¨æÌàÐÜÊÜ ÊÜÞÙÜÌ®Ü ÊæãWÜ®æãàvæ
ÊÜáÃÜÙæ ÃÜË¿á ®æãàvܨÜÇæ ÍÜáb CÆÉ
ÖÜÄ ÊÜáÃÜáñÜ®Ü ¨æãÅà×WÜÙÜ ÊÜáí©ÃܨÜÈÉ
ÊÜáÃæ¨Üá ¯àÃÜá PæãÙÜÆá aÜÄÓÜá aÝí¨ÝÅ¿á|
ÖÜÄ®ÝÊÜá Ëg¿áËsÜÆ ¯®Ü° ±Ý¨ÜÊÜ
ÓܾÄÓÜ¨Ü ×Ä¿á®Üá JÆáPÝÆ¨Ü WÜãX >>
&ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜÃÜá

O
]àÓÜá«Ý

N
BWܨÜÊÜÃÝwPæãíŸá¨æ BÎàÊÝì¨Ü

3

ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~

PÝwYaÜác PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ & 4 

±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 

""®ÝÊÜä Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá''
A¥Üì & 2. þݯWÜÙÜ ±ÝÆ®æ ÊÜÞvܸæàPÜá
PÝÊÜ á Êæ í Ÿ PÝwY b c ¯ í¨Ü PÜ ê ÐÜ ¡ ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ÃÜ Q Ò Ó Ü ¸ æ à PÝ¨Ü Ã æ ®ÝÊÜ â Êæ ã ¨Ü Æ á
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá. Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá Gí¨ÜÃæ & Wæãà GíŸ ÍÜŸPª Ræ ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ ,
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá A¥Ýìñ… Êæà¨Ü&ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ&ÃÝÊÜÞ¿á|&»ÝWÜÊÜñÜ
Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÜaÝfÓW÷Ü ÙÜ áÜ Gí¨Ü¥ì
Ü . AíñÜÖÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙíæ Ÿ ÍÝÓÜW÷ ÅÜ í¥ÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ Coár P æ ã ívÜ á WÜ Å í¥Ü Ó Ü í ÃÜ P Ü Ò O æ ÊÜ Þ w¨ÝWÜ ÊÜ Þ ñÜ Å ®ÝÊÜ â
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWÜáñæठÊæ. BWÜÊÞ
Ü ñÜÅ Wæãà±ÝÆPÜêЮ¡Ü Ü ²Åà£Wæ ±ÝñÜÅÃÝWÜáñæठÊæ GíŸá¨ÝX
Jí¨Üá A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¨æÊÜâ. Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸæàPÜá GíŸ A¨æà ÊÜÞ£Wæ GÃÜvÜ®æà
A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ&
¿ÞÄWæ ñÜÇæ¸ÝWܸæàPÜá ? PÜË¿á E¨ÝYÃÜ
PæàÊÜÆ WÜÅí¥ÜWÙÜ Ü ÓÜíÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Üá ±ÝÆ®æ BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. QíñÜá WÜÅí¥ÜWÙÜ áÜ
EÚ¿á¸æ à PÝ¨Ü Ã æ WÜ Å í¥Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° E±Ü ¨ æ à ÍÜ ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ ±Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ H¯¨æ A¨Ü á
EÚ¿á¸æàPÜá.
EaæòWÜì£gìWÜ£ Ԩܜ$£ «ÜÊÜáìñÜÍæcàñ… ñÜÓÜ ±ÜÅÊÜÞ aÜ ÊÜaÜ®æç@ PÜêñÜPæàñÜÃæçÍæcàñ… >
ñæàÐÝí ±ÜÅÊÜÞ±Ü|¨ÜÍÝ aÜ ÊÜá×àÓÜáÃæçÍæcàñ… ñÝ®ÜíñÜÃæà| ¯±Üñæàñ… PÜÌ®Üá ÊÜáñÜøOÝÊÜá@ >>
®ÜÊáÜ Wæ E®Ü£° ¿ÞWܸàæ PÜá A¨Üá «ÜÊáÜ ì©í¨Ü. B «ÜÊáÜ ì¨Ü £ÙÜáÊÜÚPæ ŸÃܸàæ PÜá A¨Üá
Êæà¨ÜWÚÜ í¨Ü, ÍÝÓÜW÷ ÚÜ í¨Ü. B Êæà¨Ü&ÍÝÓÜW÷ ÙÜ Ü ÓÜíÃÜPO
ÒÜ ¿
æ ÞWܸàæ PÜá Gí¨ÜÃæ A¨Üá B
Êæà¨Ü&ÍÝÓÜW÷ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üs®Ü &Ü ±ÝsÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ þݯWÜÙÜ ±ÜÃíÜ ±ÜÃÁ
æ á௨æ A¨ÜÄí¨Ü ÓÝ«Ü™.
ÖÝWݨÜÃæ AÊÜÄWæ ñÜǸ
æ ÝWܨàæ ÊÜáñæ¤ C®ÝÂÄWæ ñÜǸ
æ ÝWܸàæ PÜá ? GíŸá¨ÝX PÜË PæàÙÜáñݤ®.æ
®ÜÊáÜ ¾ E®Ü£° CÃÜáÊÜâ¨æà «ÜÊáÜ ì©í¨Ü. «ÜÊáÜ ì¨Ü £ÙÜáÊÜÚPæ BWÜáÊÜâ¨æà ÍÝÓÜW÷ ÚÜ í¨Ü. AíñÜÖÜ
ÍÝÓÜW÷ ÙÜ áÜ Eڨܨàªæ GÆÉ »æãàWÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¹oár™, C¨ÜPÝRXÁáà iàÊÜ®Ê
Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáávÜá±ÝXoríñÜÖÜ
þݯWÜÚí¨Ü. AíñÜÖÜ þݯWÜÚWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ÊÜÞvÜáñæठ®æ G®Üáñ° ݤ®æ PÜË.
±ÝsÜ&±ÜÅÊÜa®Ü Ü ÊÜÞvÜáÊÜ þݯWÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜQÓÒ ¸
Ü àæ PÜá
ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÊÜâ Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸæàPÜá Gí¨ÜÃæ, WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvܸæàPÜá
G®ÜáÊ
° âÜ ¨Üá Jí¨Üá. hæãñæWæ B WÜÅí¥ÜWÙÜ Ü ±Üs®Ü &Ü ±ÝsÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ASívÜÊÝX ÊÜÞvÜáñݤ
4

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° EÚÔPæãívÜá ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ þݯWÜÙÜ®Üá° ÃÜPÜÒOæ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÃÜ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÄWæ ñÜ®°Ü ñÜ®áÜ &ÊÜá®Ü&«Ü®WÜ ÚÜ í¨Ü ÓÜÖÝ¿á
ÊÜÞw, AíñÜÖÜ þݯWÜÙÜ®Üá° EÚÔ, AÊÜÃÜ®Üá° ¸æÙæÔ, AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü
±Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ ¿ á®Ü á ° iàÊÜ í ñÜ Ê ÝX EÚÔPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü ¿ÞÊÜ PÝ¿áì˨æ A¨Ü á
ÊÜáñæã¤í¨ÜáÄࣿá Wæãà±ÝÆñÜÌ™.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙæíŸ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓܸæàPÜá Gí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ
ÃÜã±Ü¨È
Ü É EÚÔ¨ÜÃæ ÓÝƨÜá. QíñÜá B ÍÝÓÜW÷ ÅÜ í¥ÜWÙÜ Ü ±ÝsÜ&±ÜÅÊa
Ü ®Ü Ü ±ÜÃíÜ ±Üÿ
æ á®Üá°
ASívÜÊÝX ®ÜvÔæ PæãívÜá Ÿí¨Ü þݯWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜíÃÜQÓÒ ¸
Ü àæ PݨܨáÜ ª ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÂQ¤¿á
PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° EÚÓÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÖÜ
GÃÜváÜ Äࣿá¨ÝªX¨æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ü᪠ÓÜñÌ @Ü ñÝ®Üá ±ÝsÜ&±ÜÅÊa
Ü ®Ü WÜ ÙÜ È
Ü É BÓÜQ¤ ÊÜ×Ô¨ÜÃæ
±ÜÃÜí±ÜÃæ EÚ¿ááñܤ¨æ. GÃÜvÜ®æ¿á¨Ü᪠B Ä࣠ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ASívܱÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü
®ÜvæÓÜáÊÜ þݯWÜÙÜ ÓæàÊæ ÊÜÞw, AÊÜÃÜ ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá°
EÚÓܸæàPÜá. D ÄࣿÞX ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÝX
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá. C¨Üá ""Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá'' GíŸ ÊÜÞ£®Ü GÃÜv®Ü àæ A¥Üì.
A¥Üì&3. ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá & ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá
C®Üá° ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨ÝX, ±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá
Gí¨Üá A¥ÜìÊÜÆÉ™. aæ®Ý°X A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜá GíŸá¨ÝX ñÜí¨æ ÊÜáWܯWæ ÖæàÚ ñܮܰ
ÊÜÞñÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ±ÝÈÓÜáÊÜíñæ £ÚÓÜáñݤ®æ. AÈÉ ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ, A»ÝÂÓÜ
ÊÜÞvÜá CñÝ©¿ÞX ñÜí¨æ H®æà®Üá E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞw¨Ýª®æ A¨Ü®æ°ÆÉÊÜ®Üã° ÃæPÝv…ì
ÊÜÞwoárPã
æ ÙÜáÊ
Û âÜ ¨Üá Gí¨Üá A¥ÜìÊæà ? AÆÉ™. B ÊÜÞ£Wæ ÖÝWæ A¥ÜìÊÜÆ™É . ±ÜÃíÜ ñÜá
ÊÜÞñÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá Gí¨æà A¥Üì.
A¨ÜÃÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙæíŸ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ,
»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ A¥Üì¨Üíñæ iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É ®Üv¨
æ áÜ PæãÙÜáÊ
Û âÜ ¨æ௨æ A¨æà ¯gÊݨÜ
Wæãà±ÝÆPÜ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ A¥Üì.
¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®áÜ ° ±ÝÈÓܨàæ , ¨æàÊÜÃ®Ü à°æ BPæàÒ ²ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPÜÊ
¤ àæ ?
®ÜÊÜáWæ H®æà ñæãí¨ÜÃæ B¨ÜÃÜã ""¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ ×àWæ A®Ý¿á ÊÜÞw¹or''
GíŸá¨ÝX ¨æàÊÜÃ®Ü à°æ ¯í©ÓÜáñæठÊæ. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨Üíñæ Jí¨Üá ©®ÜÊݨÜÃã
Ü
iàÊÜ®Ü ®ÜvæÔ¨æªàÊæÁáà ? Gí¨Üá ¿ÞÃÜã ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ ""®Ü Êæáà »ÜPܤ@
±ÜÅ|ÍÜ£'' GíŸá¨ÝX ¨æàÊÜÃáÜ PæàÊÜÆ ÊÜÞ£®ÜÈÉ Öæàڨݪ®æ AÐæàr . »ÜPÃ¤Ü Ý¨Ü ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ °
ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞwÁáà CÆÉ Gí¨Üá BPæÒà±Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá ""®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ

]àÓÜá«Ý

B¨Ü¨æªÆÉ BÀáñÜá Öæãà¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÝÂPæ ?

5

»ÜPܤÃÝX¨æªàÊæÁáà ?'' Gí¨Üá ËaÝÃÜ ÊÜÞvܸæàQ¨æ. »ÜQ¤ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX
C¨æÁáà ? ¨æàÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨Üíñæ ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®&Ü ¨æàÊܱäÜ hæ, E±ÝÓÜ®&æ ±ÝsÜ&±ÜÅÊa
Ü ®Ü &Ü
ÊÜÅñÝ®ÜáÐÝu®Ü&¿áýWÜÙÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÞw¨æªàÊæ GíŸ ¨ÜêyÜÊÝ¨Ü ËÍÝÌÓÜ
®ÜÊÜá¾ÈɨæÁáà ? AíñÜÖÜ ËÍÝÌÓÜ ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜáWæà CÆÉÊݨÜÈÉ™, ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá°
Êæã¨ÜÆá ®ÝÊæà aæ®Ý°X ±ÝÈÓÜ©¨ÜÈ
ª É ¿ÞÊÜ «æç¿áì©í¨Ü »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ÊæáàÇæ BPæàÒ ±Ü
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ?
A¨ÜPÝRX »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ ÖæàÚ¨Ü& ""Êæã¨ÜÆá ¯àÊÜâ Wæãà±ÝÆPÜÃÝXÄ. ®Ü®°Ü ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ °
±ÝÈÔÄ. ®Ü®Ü° ÊÜÞ£®Üíñæ ÊÜñÜì®æ ÊÜÞwÄ. BWÜ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ''
Gí¨Üá. WæãàÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ™° , Wæãà±ÝÆPÜÃ®Ü áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü G¯Ô¨Ü »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ
¯àvÜáÊÜ ËÍÝÌÓÜ Gí¨ÜÃæ ""Aí¨Üá ®Ý®Üá PæàÊÜÆ WæãàÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ™° , Wæãà±ÝÆPÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜÞñÜÅ
ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨ÜªÆÉ™. QíñÜá Gí¨Ý¨ÜÃÜã ¯àÊÜä Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÃæ (®Ü®Ü° ÊÜÞ£®Üíñæ
iàÊÜ®Ü ®ÜvÔæ ¨ÜÃ)æ ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ ã
Ü ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞvÜáñæठ®æ'' GíŸá¨ÝX A»Ü¿á ¯àvÜáñݤ®.æ
...ÓÜÍæàÐÜ...

ñÜáÇÝ»ÝÃÜ & ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÚWæ PÜêÐÝ¡±Üì| ÖæàÚ¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜÃÜá
""Cí©¯í¨Ü ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÖÝWÜã ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ™'' GíŸ
I£ÖÝÔPÜÊÝ¨Ü ¯|ì¿áÊÜ®Üá° ©.14&06&10, ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PæçWæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ »ÜPܤÃÜ®Üá° aÜQñÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Üá A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍܨÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ""ÊÜá×Ñà C¨Üá
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜ PæÒàñÜÅ™. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜá WÜ¿Þ ËÐÜá¡±Ý¨Ü¨Ü ÊÜáí©ÃÜPæR ¨ÜÍÜì®ÜPæR Öæã¨ÝWÜ
¸ÝXÈWæ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü ¹àWÜÊÜ®Üá° ÖÝPÜÇÝXñÜᤙ. WÜáÃÜáWÜÙÜá ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü
±ÝÃÝ¿á|ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¹àWÜ ÊÜááĨÜá ¹ñÜᤙ. ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ ¨ÜÍÜì®Ü
¯àw¨Ü. Aí¨Üá AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü Cí¨Üá ®ÜÊÜáWæÇÝÉ ËÐÜᡱݨܨÜÍÜì®Ü¨Ü
Óè»ÝWÜ ¨æãÃÜ£¨æ. AíñÜÖÜ ËÐÜᡱݨÜÊÜ®Üá° ±ÜÅñÜÂQÒàPÜÄÔPæãívÜ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜá. AÊÜÃÜá CÃÜáÊÜ D ÊÜá×ÑàPæÒàñÜÅÊÜä PÜãvÜ ""A¼®ÜÊÜWÜ¿ÞPæÒàñÜÅ''Êæà
BX¨æ. WÜ¿ÞPæÒàñÜÅPæR Öæãà¨ÝWÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ñÝÂWÜÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜí±ÜŨݿá. B¨ÜªÄí¨Ü
Cí¨Üá ®ÝÊÜä PÜãvÝ A¼®ÜÊÜWÜ¿Þ PæÒàñÜÅÊÝ¨Ü ÊÜá×ÑPæÒàñÜŨÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åà£WÝX
ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÖÝWÜã ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÙÜ®Üá° ñÝÂWÜÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ'' Gí¨Üá E¨æã^àÑÔ¨ÜÃÜá. »ÜPܤÃÜ
PÜÃÜñÝvÜ®Ü ÊÜááXÆá ÊÜááqrñÜá. ®ÜíñÜÃÜ D ×í¨æ ñÜáÇÝ»ÝÃÜÊÜÞw¨Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá°
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ Óܯ°—¿áÈÉ ñÜí¨Üá Coár
ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX PÜêÐÝ¡±Üì|Êæí¨ÜÃÜá.
6

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ
®Ü á w
ÊÜ á áñÜ á ¤ 

±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÓÜíWÜ GÃÜvÜáË«Ü. Jí¨Üá ÓÜgj®ÜÃܨÜá, ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨Üágì®ÜÃܨÜá, ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ
×ñÜPÝÄ. ¨Üágì®ÜÃÜ ÓÜíWÜ AÐærà A±ÜPÝÄ. ¨Üágì®ÜÃÜ ÓÜÖÜÊÝÓÜ ËÐÜÓܱÜì¨Ü
Óæ°àÖܨÜíñæ.
JŸº ÃÝg ¸æàpæWæí¨Üá PÝw®ÜÈÉ ÓÜᣤ ÓÜᣤ ÖÜÔ¨Üá ¸Ý¿ÞÄ ŸÙÜÈ Jí¨Üá
ÊÜÞ訆 ÊÜáÃÜ¨Ü Aw¿áÈÉ PÜáÚñÜ. A¨æà ÊÜáÃܨÜÈÉ C¨Üª PæãXÇæ ±ÜíaÜÊÜáÓܤÃÜ©í¨Ü
PÜáÖÜã PÜáÖÜã Gí¨Üá ÖÝvÜñã
æ vÜXñÜá. A¨ÜÃÜ Cí±Ý¨Ü ®Ý¨Ü ÃÝg®Ü ÖÜÔÊÜâ ¯àÃÜwPæ
B¿áÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæÔ ÓÜíñæãàÐÜWæãÚÔñÜá. BWÜ GÈÉí¨ÜÇæãà Ÿí¨Ü PÝWæ PæãXÇæ¿á
±ÜP¨
RÜ È
Ü É PÜáÚñÜá PÝ PÝ Gí¨Üá AÃÜaÜ ñæãvÜXñÜá. A¨ÜÃÜ PÜPì
Ü ÍÜ ÍÜŸ©
ª í¨Ü ¸æàÓÜÃWÜ ã
æ ívÜ
ÃÝg EÐ… Gí¨Ü. aܱݳÙæ ñÜqr¨Ü. PÜÇæãÉWæ¨Ü. H®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜã PÝWæ ¸ÝÀá
ÊÜááaÜÈ
c ÆÉ™. ÖÝÄ ÖæãàWÜÆã CÆÉ™. ¸æàÃæ E±Ý¿á PÝ|¨Ü ÃÝg Ôqr¯í¨Ü WÜáÄ Coár
¸Ý| ¹or™. ¸Ý| ñÝQ Ãܱí³æ ¨Üá AÊÜ®¨
æ áÜ ÃÜá J¨ÝªváÜ ñݤ ¹©ª¨áÜ ª PÝWæ¿áÆÉ PæãXÇæ.
®Ý®ÝÊÜ ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨æ Gí¨Üá D ÎPæÒ Ë—Ô© ? Cí±Ý¨Ü ÓÜÌÃÜ©í¨Ü ¯®Ü° ¨Ü~ÊÜâ
¯ÊÝÄÔ ÓÜíñæãàÐÜWæãÚÔ¨Ü᪠®Ü®Ü° ñܱæ³à ? Gí¨Üá PæãXÇæ PæàÙÜÆá ""¯®Ü°®Üá°
Öæ ã væ ¿ ááÊÜ â ¨Ü á ®Ü ® Ü ° E¨æ ª à ÍÜ Â ÊÝXÃÜ È ÆÉ ™ . ¯®Ü ° Cí±Ý¨Ü «Ü Ì ¯ ¿á®Ü á ° PÝWæ
PÜáÆWæwÓÜᣤñáÜ ™¤ . A¨ÜPRæ Öæãvæ¿áÆá A¨Üá ±ÝÃÝX ¸Ý| ¯®ÜWæ ñÝQñÜá. ñܱâÜ ³ ®Ü®¨
°Ü àæ .
¨Ü¿áËoár PÜÒËáÓÜá'' Gí¨Üá ÃÝg ±ÜıÜÄ¿ÞX ¸æàwPæãÙÜáÛñݤ®æ. ""ñܱÜâ³ ¯®Ü°¨ÜÆÉ™.
PÝWæ¿á¨Üã AÆÉ. ®Ü®Ü°¨æà. HPæí¨ÜÃæ PÝWæ ®Ü®Ü° ±ÜPÜR¨ÜÈÉ PÜáÚñÝWÜÇæà ®Ý®Üá B hÝWÜ
¹vܸàæ PÝXñÜᙤ . Ÿ|¡¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨Ü A¨ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ ¸æÙÔæ ¨Ü᪠®Ü®°Ü ñܱâÜ ™³ . A¨ÜPRæ ñÜPRÜ
ÎPæÒ A®Üá»ÜËÔ¨æ'' Gí¨Üá PæãXÇæ EñܤÄÓÜáñܤ¨æ.
CÈÉ PÝWæ ¨Üágì®ÜÃ®Ü áÜ ° PæãXÇæ ÓÜg®j ÃÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÅ£¯—ÓÜáñÜÈ
¤ ¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜáñܤ PÝWæ ÊÜáñÜá¤
PæãXÇæ¿á WÜá|ÓÜ»
Ì ÝÊÜWÙÜ áÜ ÙÜÛ g®ÜĨݪÃ.æ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ Óæà° ÖÜ ËÍÝÌÓWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¸æÙÓæ áÜ ÊÝWÜ
AÊÜÃæà®Üá PÝWæ¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÃæà ? PæãàXÇæ¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜÃæà ? GíŸá¨Üá ®ÝÊÜâ
±ÜÄÎàÈÓܸæàPݨÜá¨Üá ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. CÆÉÊݨÜÈÉ ®ÝÊæà PæãàXÇæ¿áíñæ ÎPæÒ
A®Üá»ÜËÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ¨Üágì®ÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ, A¨ÜPæR ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜá ®Üáw¨ÜÃÜá &
""hÝÈ¿á ÊÜáÃܨÜíñæ «ÜÃæÁãÙÜá ¨Üágì®ÜÃÜá'' 

]àÓÜá«Ý

C¨Ü㪠CÆÉÊæí¨Üá ®ÜáwÊÜÊÜÙæ ÖæãÆ£

7

ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 12 

±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 

ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ HPæ ? PÝÃÜ| &18
¨æàÊÜñWæ ÙÜ Æ
æ É PÜvÆ
Ü £àÃÜPRæ Ÿí¨ÜÃáÜ . ¨Üv¨
Ü È
Ü É ¯íñÜÃáÜ . PæçÊáÜ áX¨ÜÃáÜ . ÓÝWÜÃÍÜ ¿
Ü á®Ü
ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá° ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ÖÝ訆 ÊæáàÇæ ±ÜÊÜwԨܪ ®ÝÃÝ¿á|. AÊÜñÝÃÜPÝRX
AÊܮܮÜá° ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÖÜ~ÊÜá~¨Üá ÖæàÚPæãívÜÃÜá. ¸ÝÀá¹oár ¸æàwPæãívÜÃÜá.
PÜÃÜhæãàwÔ PæàÚ¨ÜÃÜá. »ÜáË¿á »ÜÊÜOæ¿á®Üá° ñæãàwPæãívÜÃÜá.
D¿áá¨æàìÊÝ—¨æàÊÜí ÍÜÃ|
Ü ÊÜágÊÜááÃÜáí ±Üä|ìÐÝvÜá|
Y ÂÊÜáã£ìÊÜå… >
QÒàÃÝ¸èœ ®ÝWÜ»ã
æ àWæà ÍÜÀáñÜÊáÜ ®Üá±ÜÊÞ
Ü ®Üí¨ÜÓíÜ ¨æãàÖܨàæ ÖÜÊåÜ … >>
FaÜá@ ±ÜÃíÜ ±ÜâÃÜáÐÜÊáæ à®ÜÊáÜ ®ÜíñÜÍQÜ í¤
ÓÜãPæ¤à®Ü ñæà˜ŸjgÊÜááTÝ A² ±èÃÜáÐæà| >
ÓÜá¤ñÝÌ «ÜÃݘÓÜáÃÜÊÜÃÝPÜÅÊÜáOÝñ… ±ÜÃæàÍÜ
U®Ý° ¿áñæãà × ËÊÜááTÝÓܤÊÜ ñæà˜£±Ý±Ý@ >>
¨ÜáÓÜÕíWÜ£»ÜìÊÜ£ »ÝÃÜÊܨæàÊÜ ¨æàÊÜ
¯ñÜÂí ÓÜñÝÊÜá² × ®Ü@ ÍÜáÅ|áÊÝPÜÂËáàÍÜ >
±ÜäÊÜìí ÖÜñÝ ©£ÓÜáñÝ »ÜÊÜñÝ ÃÜOæàÐÜá
ÖÜÂÓܾñ…²Å¿Þ¥ÜìÊÜá«Üá®Ý »ÜáË ñæà˜¼hÝñÝ@ >> (ñÝ.¯. 11. 179&181)
ÐÜv…WÜá|ÊÜáã£ì, ±ÜıÜä|ì ¨æàÊÝ—¨æàÊÜ. ±ÜâÃÝ|±ÜâÃÜáÐÜ ¯®ÜWæ ÍÜÃÜ|á
±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPܤ±ÜÅ£±Ý¨Ü A®ÜíñÜ ÍÜQ¤¿ááñÜ. ÓÜÊÜìÓÝÌËá. ¯®ÜWæ ÍÜÃÜ|á. AÓÜáÃÜÃæÆÉ D
«Üÿ
æ á®Üá° BPÜÅËáԨݪÃ.æ GÇæv
É Wæ ã
Ü AÊÜè
Ü àªæ BvÜÚñÜ. AÊÜÃÆ
æ ÃÉ ã
Ü ®ÝÔ¤PÃÜ áÜ . ¨æàÊÜÃáÜ ,
«ÜÊÜáì, ¯à£WÜÙÜ Ÿí«Ü®ÜÊæà CÆÉ™. ¨æàÊÜÃÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ®Üí¹Pæ CÆÉ™. ÓÜÌaÜfí¨Ü
Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓæÌàaÝfaÝÄWÜÙÜá. ¨æàÊÜÃævæWæ Gí©WÜã ÊÜááSÊÜÞvܨÜÊÜÃÜá. ±Ý±Ü¨Ü ¼à£
CÆÉ™. A«ÜÊÜáì¨Ü AíiPæ CÆÉ™. ÊæãàÓÜ, A®Ý¿áPæR AÙÜáPÜáÊÜÊÜÃæà AÆÉ™. Pæor PæÆÓÜPæR
ÖæàÔWæ G¯ÓÜáÊÜ©ÆÉ™. CíñÜÖÜ AÓÜáÃÜÃÜ JvÜ®Ýo »ÝÃÜÊÝX ¸æàÓÜÃÜ ñÜí©¨æ. »Ü¿áÊÜ
ÖÜáqrÔ¨æ. GÆÉÃÜ iàÊÜ®Ü AÓÜáÃÜÃQÜ ñÒ Ê
Ü ¯æ Ô¨æ. ×íÓæWæ ÖæàÓÜ¨Ü g®Ü ¿ÞÊÝWÜ ¿ÞÃÜ®áÜ °
×íÔÓÜáÊÜÃã
æ à GíŸá¨Üá £Ú¿á¨ÝX¨æ. CíñÜÖÜ g®ÜÃÜ ÓÜíWÜ, ÓÜí±ÜPì
Ü , ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®ÜÊáÜ ¾
±ÜÄÊÝÃÜ樆 áÜ ° ñÜÊáÜ í¾ ñæÁáà GÈÉ ±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜÃã
æ à GíŸ WÝŸÄ ÊÜáãw¨æ. JÙæ¿
Û áÊÜÃÜ
JvÜ®Ýo ®ÜÊÜá¾®Üã° JÙæÛ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊܨÜá. JÙæÛ¿á WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊܨÜá.
AÓÜáÃÜÃÜ BÓÜÃæ¿áÈÉ ®ÝÊÜä AÊÜÃÜíñÝWÜáÊæÊÜâ. ""¯àÃÜá, GOæ¡™, ŸpærWÜÙÜá ÓÜáWÜí«Ü
¨ÜáWÜìí«Ü¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ÓÜíŸí«Ü ÊÜáãÆPÜÊÝX B B WÜá|WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜâ.
8

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÖÝWæÁáà ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ÿá©œWÜÙÜá ÓÜíŸí«Ü, ÓÜí±ÜPÜì, ®æãàvÜáËPæ¿á
ÊÜáãÆPÜÊÝX WÜá|WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜâ. ""ÁãàñÝÕÊæãà WÜá|Êܮܾ«æÂà'' A¨ÜPÝRX
JÙæÛ¿á g®ÜÃÜ hæãñæ ¸ÝÙÜÆá Ÿ¿áÓÜᣤ¨æªàÊæ. ÓÜñÜÕíWÜ©í¨Ü ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜá
ŸíWÝÃÜÊÝWÜáÊܨÜá. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ¨æçËàWÜá|WÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜÊÜâ. ¨ÜáÐÜrÃÜ ÓÜíWܨÜ
±ÜÄOÝÊÜá¨Ü »Ü¿á ÓÜ¨Ý ÓÜg®j ÃÜ ®Ü áÜ ° PÝvÜáñÜÈ
¤ ¨æ. ÃÝÊÜÞÊÜñÝÃÜ PÝÆ¨Ü ¨æçñÂÜ ÃæÆÉ ¨æãvÜx
¨æãvÜx ÃÝgÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜáqr Ÿí©¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ ÊÜíÍÜŸÆ, A—PÝÃÜ ŸÆ,
IÍÜÌ¿áìŸÆ, g®ÜŸÆ ¨æãÃÜQÊæ. PÜңſáÃÜ ÓÜíÓÝRÃÜ ±Üv橨ݪÃæ. ¨æãÅàOÝaÝ¿áì,
PÜê±ÝaÝ¿áìÃÜíñÜÖÜ ÓÜÊÜÂÓÝbWÜÙÜÈÉ ÍÜÓÜ÷™, AÓÜ÷™, ÍÝÓÜ÷ ˨æÂWÜÙÜ®Üá° ±Üv橨ݪÃæ. ÖæãÃÜ
®æãàoPæR «ÝËáìPÜ ÊÜááSÊÝvÜ. BÔ¤PÜÃÜíñæ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ. ¨æàÊÜÃÜá, «ÜÊÜáì ®Üí¹
®Üvæ¿ááÊÜÊÜÃÜíñæ ¹í¹ÓÜáÊÜÃÜá.
BÔ¤PÜ ÊæàÐܨÜÈÉ gWÜ£¤Wæ ÊæãàÓÜÊÜÞvÜáÊÜ ®ÝÔ¤PÜÃÜá. ÓÝ£ÌPÜÃÜ »ÜQ¤ »ÝÊÜâPÜñæWÜÙÜ®Üá°™,
ÓܨÝaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÊÜíaÜPÜÃÜá. »è£PÜÓÜáS¨Ü
ÓÝ̦ìWÜÙÜá. ÓÝÌ¥ÜìÓÝ«Ü®æWÝX ¿ÞÊÜ PÜãÅÃÜPÜêñÜÂPÜãR ÖæàÓܨÜÊÜÃÜá. ÊæãàÓÜÊÜÞvÜÆá
G£¤¨ªÜ Pæç™. ®Ü¿áÊÜíaÜPÃÜ áÜ . CíñÜÖÜ g®ÜÄí¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜ¨Ý½Ê®Ü Wæ ÙÜ áÜ ¸ÝvÜᣤÊ.æ ®ÜÊáÜ È
¾ ¿
É á
BÔ¤PÜñæ¿á AÔ¤ñÜÌPæR «ÜPæR Ÿí©¨æ. CíñÜÖÜ ¨ÜáÐÜrÄWæ, CÊÜÃÜ ¨ÜáÐÜrPÝ¿áìPæR ÊæãàÓÜ,
ÊÜíaÜ®æWÜÚWæ ÎPæÒÁáà BWÜᣤÆÉ™. ÓÜÊÜáê©œÁáà PÝ|ᣤ¨æ. ¸è£PÜ A¼ÊÜê©œÖæaÜác£¤¨æ.
A±ÜÃÝ—WÜÚWæ ÎPæÒ¿ÞWÜ©¨ÜªÃæ ¯à£ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ÓÜíÍÜ¿á ŸÃÜᣤ¨æ. «ÜÊÜáì,
¯¿áÊÜá, ¯à£WÜÙæÆÉ ®ÜÊÜá¾ PÜƳ®æ, ÓÜáÙÜáÛ ®Üí¹Pæ. «ÜÊÜáì¨Üíñæ ¸ÝÚ¨ÜÊÜÄWæ
±ÜâÃÜÓÝRÃË
Ü ÆÉ™. ±æäÅàñÝÕÖË
Ü ÆÉ™. E®Ü£° ÀáÆÉ™. A«ÜÊáÜ ìPæR ÎPæÒ CÆÉ™. AÊÜ®£Ü CÆÉ™. GíŸ
»ÝÊÜ®æ ŸÈ¿áᣤ¨æ. ÓÜgj®ÜÃÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿á, A±Ü®Üí¹PæWÜÙÜá ñÝívÜÊÜÊÝvÜáñܤÈÊæ.
ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§Ááà PævÜáñܤȨæ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ ×íÓæWÜÙÜá ÖæaÜácñܤÈÊæ. A¨ÜPÝRX ®æãí¨Ü
®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ÈÉ ±ÝŦìÓÜᣤ¨æªàÊæ. ¯à®Üá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá. ¨ÜáÐÜrÄWæ ÎPæÒ™,
ÎÐÜrÄWæ ÃÜPÜÒOæ ¯àvܸæàPÜá.
.............±Üâ®ÜÃæàÊÜ hÝñÝÓæ¤à »ÜãñÜÇæà «ÜÊÜáìŸÇæãà±Ü±Ü®Ý°@ >>
ÃÝþÝí ÊÜáÖÝÊÜíÍÜÓÜág®Ü¾®Ýí ñÜá ñæàÐÝÊÜá»Üãñ… «ÜÊÜáìÊÜá£Ëì±Ý±Ý >
ÎPÝÒÊÜáÊݱÜ ©Ìg±ÜâíWÜÊÝ®Ýí ñŲ̈ܽ Q¤ÃܱæÂàÐÜá × PÝaÜ®Ü ÓÝÂñ… >>
ñŲ̈½Ü Q¤ÇæàÍݼ¿ááñÜ@ ÓÜáPÜÊÜÞì ÊÜÅhæà®Ü° ±Ý±Ýí ñÜá WÜ£í PÜ¥Üíbñ… >
¨æçñæÂàÍÜÌÃÝOÝí aÜ ñÜÊæãà˜í«ÜÊæáàÊÜ ñÜÌÁáçÊÜ PÜÉ$ê±Ü¤í ®Ü®Üá ÓÜñÜÂPÝÊÜá >>
«ÜÊÜáìÓÜ Ëá¥ÝÂñܤ$Ì »Ü¿Þ¨… ÊÜ¿áí ñÝÌÊÜá¥Ý² ÊÝ ¨æçñÜÂÍÜá»Ý²¤¼àÐÝ >
ÓÜí±ÝÅ¥Üì¿ÞÊæãà ©£hÝ®… ÓÜáPÜÊáÜ ì|ÓÜ$¤ ¨
Ì ½Ü Q¤ñÍÜ ÝcÆÀáñÜáí aÜ ÎàZÅÊÜå… >>
ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯ 11/195&197

]àÓÜá«Ý

CÃܸæàPÜá ÓÜíÓÝÃܨæãÚÆÉ©ÃܸæàPÜá

9

D ¨ÜáÐÜrÃÜá ÃÝgÃÜ ÊÜíÍܨÜÈÉ ÖÜáqr Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ¨æàÊÜÃÜÈÉ Qíbñ…
»ÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ±ÜâívÜÄàPÜ, AÍÜÌÊæáà«Ü ¿áý ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. Qà£ìWæ,
±ÜÅ£ÐæuWæ CÊÜÃæÆÉÃÜ «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæ, CÊÜÃÜá ÓÜÌÃÜã±Ü©í¨ÜÆã ¨æçñÜÂÃÜá. ñæãàÄPæWæ
«ÝËáìPÜÃÜá. ÓÜÊÜÞg¨Ü G¨ÜáÃÜá «ÝËáìPÜÃÜíñæ ñæãàÄÓÜáÊܨæà E¨æªàÍÜ™. CÊÜÄWæ
ñÜÊÜáÓÜáÕ SbñÜ. ÎPæÒ A±æàQÒñÜ. ÍÝÔ¤ AWÜñÜ A¨ÝWÜ©¨ÜªÃæ «ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÄWÜã
ËÍÝÌÓÜ ŸÃÜáÊÜ©ÆÉ™. ""ÓÜñÝí E®Ý°ÖÜPæãà «ÜÊÜáì@ AÓÜñÝí ÖÝÅÓÜPÝÃÜPÜ@'' ÓÜgj®ÜÃÜ,
ÓÝ£¤$PÌ ÃÜ Ü E®Ü£° ÊÜÞvÜáÊܨàæ «ÜÊáÜ ì. AÁãàWÜÂÃÜ, A®ÝaÝÄWÜÙÜ AÊÜ®£Ü , ¨Üá@SWÜÚWæ
PÝÃÜ|Êݨܨàªæ «ÜÊáÜ ì. D E»Ü¿áPÝ¿áìWÜÙáÜ «ÜÊáÜ ì©í¨Ü ®Üv¿
æ ᩨÜê àæ g®ÜÄWæ
«ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ ÖÝÄÖæãàWÜáÊܨÜá. ÍÜÅ¨æœ ®ÜÎÓÜáÊܨÜá B¨ÜªÄí¨Ü ¯à®Üá
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÝÃÜ| ÊÜÞvÜá. «ÝËáìPÜÃÜ®Üá° ¯à®Üá Pæç×w¨Üá PݱÝw¨ÝWÜ D
A«ÝËáìPÜÃÜá ¯®Ü°®Üá° ËÃæãà—ÓÜáÊÜÃÜá. ñÜÊÜáWæ ¯¯°í¨Ü »Ü¿á˨æ Gí¨Üá ¯®Ü°
ËÃæãà«Ü¨ÜÈÉ JoárWÜãvÜáÊÜÃÜá. BWÜ CÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü Ÿ|¡ Ÿ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. CÊÜÃÜ
ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá.
BWÜ ñÝÊæà D ñæãàÄPæ¿á «ÜÊáÜ ì©í¨Ü ¨ÜãÃÜÓÄÜ ¿ááÊÜÃáÜ . ¯à®Üá PÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜ樆 áÜ °
«ÜÄÔ D ¨ÜáÐÜrÃÝgÃÜ®Üá° «ÜÊÜáì©í¨Ü aÜáÂñÜWæãÚÓÜá. »ÜQ¤ÊÜÞWÜì©í¨Ü ¸æà±ÜìwÓÜá.
AÊÜÃÆ
æ ÃÉ ã
Ü ¯®Ü° ËÃæãà«Ü ÊÜÞw ñÜÊáÜ ¾ ´ÜƱÜv¿
æ ááÊÜíñÝWÜÈ. B ´ÜÆÊÜ®áÜ ° ""»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ
¯à®æà ¯¿áÊÜáÊÜÞw ¯ÍÜcÀáÔÃÜáË. ¯à®Üá ÓÜñÜÂPÝÊÜá. ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ™. ¨ÜáÐÜrÃÜÈÉ¿á
¨æãàÐÜ ¸æÙæ¿áÆá, ¨ÜáÐÜrÃÜá ¯®Ü°®Üá° ¨æÌàÐÜÊÜÞvÜÆá ¯®Ü°®Üá° ñܱÜâ³ £Ú¨Üá ¯®Ü° ŸWæY
A±Ü±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ¯à®Üá »ÜãËá¿áÈÉ PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá.
±Ý²WÜÚWæ ¨ÜáWÜì£, ÓÜgj®ÜÄWæ ÓܨÜY£ ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá. ÓÝ£¤$ÌPÜÃÜ ×í¨æ, ÎÅàÖÜÄ
CÃÜáÊÜ. «ÝËáìPÜÄWæ ¨æàÊÜÃæà B«ÝÃÜ. »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜ ¸æ®æ°Æá¸æà »ÜWÜÊÜíñÜ. ñܮܰÊÜÃÜ
A®ÜáÊÜâ, B±ÜñáÜ W¤ ÚÜ Wæ GÆɨÈ
ªÜ í¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ J¨ÜWáÜ ÊÜ. ""J¨ÜX ±ÝÈÓÜáÊÜ »ÜÊÝíŸá—
¿á ¨ÝqÓÜáÊÜ.'' þÝ®Ü, ¨Ý®Ü, «ÜÊÜáì, ¯¿áÊÜá, »ÜQ¤, ÍÜŨæœWÜÙÜá ÖÜáÔ¿áÆÉ™. AÊÜâ
ÓÜ¨Ý ÖÜÔ, Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ AÊÜ®æà ÖÜÄWæãàÆá. ""«ÜÊÜáìÓÜíÓݧ±Ü®Ý¥Ýì¿á ÓÜí»ÜÊÝËá
¿ááWæà ¿ááWæà'' GíŸ ¯®Ü° ÊÜÞñÜ®Üá° hÝÄ¿áÈÉ ñÜÃܸæàPÜá. A¨ÜPÝRX ¯à®Üá
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÓܸæàPÜá. ŸvܸÝÅÖܾ|ÓÜá«ÝÊÜá, ÊÜááWÜœ Wæãà±ÝÆÃÜá, Wæãà²Pæ¿áÃÜá.
¨æçËà±ÜâÃÜáÐܱÝívÜÊÜÃÜá, ÓÜgj®ÜÃÝgÃÜá, ÓÝ£¤$ÌPÜMáÑWÜÙÜá CÊÜÃÜ®Üá° PæçÊÝÄ¿ÞX
PݱÝvÜÆá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. ¨ÜáÐÜr ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü, ÓÝÆÌ™, gÃÝÓÜí«Ü,
ÎÍÜá±ÝÆ, ¨ÜíñÜÊÜPÜ÷™, ÍÜPÜá¯, PÜíÓÜ, CÊÜÃæÆÉÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙݨÜ, Ë«ÜÌíÓÜPÜÃÜ®Üá°
®ÝÍܱÜwÓÜÆá, ¨ÝÄÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÓܸæàPÜá ...ÓÜÍæàÐÜ...
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

10

ñÜñܤ$̱ÜűÜíaÜ¨Ü ÓÜáÃÜÓÝÊÜì»èÊÜáÃÜá ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá
ÊÜááS±Üâo ÇæàS®Ü 

±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 

ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá ËÍÝÆËþÝ®Ü¨Ü ÊÜáÖÝÊæáàÃÜá. Êæç©PÜԨݜíñÜ¨Ü Ëg¿á¨Ü
ñæàÃÜá. A±ÝÃÜ AÄ訆 BWÜÃ.Ü ±ÜÅaíÜ vÜ ±ÜÅ£»æ¿á ÓÝWÜÃ.Ü ÎÅàPÜêЮ¡Ü Ü ÊÜááS©í¨Ü Xàñæ
PæàÚ¨Ü þݯÊÜÃ.Ü «ÜÃXæ Ú¨Ü ¨æàÊæàí¨ÜÅ D gÀáàí¨ÜÅ™. ÎÅàÊÜá«ÜÃÌ Ü ÊÜáᩪ®Ü ÊÜáá¯àí¨ÜÅ™.
AÊÜÃÜ WÜÅí¥ÜÖæãñÜᤠÍÝÓÜ÷ £Ú¨Ü ÊÜêÐÜ»æàí¨ÜÅ™. ÎÅàÖÜÄ ÊÝ¿ááWÜÙÜá ¯ËáìÔ¨Ü
»Ü¨ÜÅŸá®Ý©¿á ÊæáàÇæ ©ÊÜÂԨݜíñÜÓè«ÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÊÜÄÊÜÃÜá. »ÝÃÜ£à¿á
A«ÝÂñܱ
¾ ÅÜ ±íÜ aܨÈ
Ü Á
É áà A©Ì£à¿á Óݧ®Ü CÊÜè
Ü áÜ . ñÜñ$¤Ü þ
Ì Ý®Ü¨Ü ËaÝÃÜ PæàÒ ñÜŨÈ
Ü Á
É áà
CÊÜÃÜ ÊݨÜÓÜÃÜ~, ËÍæÉàÑÓÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£, ÊÜáíwÓÜáÊÜ PÜÅÊÜá AñÜá®ܰñÜ ÊÜáor¨Ü᪙.
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÆá ËáñÜ. AÐærà ÖÜÄñÜ. ¸ÝÆPÜÄWÜã £Ú¿áÆá
ÓÜÃÜÙÜ. Ÿá©œÊÜíñÜÄWÜã Pܹº|¨Ü PÜvÜÇæ. AÊÜÃÜ ËaÝÃÜ¨Ü WÜÖÜ®Ü WÜí¼àÃÜñæ¿á®Üá° GÙæ
GÙæ¿ÞX ¹wÔ, ×íi ×ĨÜá, ñÜãX ñæã®æ¨Üá ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ g¿á£à¥ÜìÃÜ WÜÅí¥Ü
ÍæçÈ ËÍܨ
Ì È
Ü Á
É áà A¨Üáñ½ Ê
Ü Ý¨Ü¨áÜ ™ª . ÓÜíÓÜ¢ñ»
Ü ÝÐæ¿á®Üá° A£ ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝX ÓÜáí¨ÜÃÊ
Ü ÝX
ŸÙÜÔPæãívÜÊÜÄÊÜÃÜá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ¿ááQ¤Ÿ¨ÜœÊÝX, ±ÜÅÊÜÞ|ԨܜÊÝX,
GÆÉÄWÜã J²³Wæ¿ÞWÜáÊÜíñæ ËÊÜÄÓÜáÊÜ CÊÜÃÜ PèÍÜÆ ¯ñÜ®ÜãñÜ®Ü. ËÍÜÌ¨Ü ñÝ£¤$ÌPÜ,
ÓÝÊÜÞiPÜ, ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ, ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚÃÜÈ AÊÜPæRÆÉ ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ
C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜã PÜê£WÜÙÜÈÉ EñܤÃÜ˨æ. GÆÉË«Ü¨Ü BPæÒà±Ü, ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ ®æàÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ˨æ.
Êæç©PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ËÍÜÌÊÜÞ®ÜÂÊÝXÔ, ËÍÜÌ«ÜÊÜáì¨Ü Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ Óݧ²Ô¨Ü
ÍæÅà¿áÓÜáÕ CÊÜÃܨÜá.
GÆÉÃÜ®Üã° ¸æÃÜWÜáWæãÚÓÜáÊÜ SbñÜ ¯ÃÜã±ÜOæ CÊÜÃܨÜá. ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ
Jí¨æãí¨Üá ÊÜÞñÜã AÊÜÃÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü BÙÜ AWÜÆWÜÙÜ®Üá°™, ÖÜÃÜÖÜá ËÓܤÃÜWÜÙÜ®Üá°
£ÚÓÜáÊܨÜá. hæç®Ü, ¸è¨Üœ™, ÓÝíS™, ÁãàWÜ, ËáàÊÜÞíÓÝ, ñÜPÜì, A¨æÌ$çñÜ,
ËÎÐÝr¨æÌ$çñÜÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÜPÜÆ ¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ ±ÜıÜä|ì ±ÜÄaÜ¿á CÊÜÃܨÜá. GÆÉ
ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A—PÜêñÜ, A—PÝÃÜ ÊÝ~Àáí¨Ü ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ ±ÜÅ£»æ CÊÜÃܨÜá.
ËÊÜáÍæì¿á CÊÜÃÜ aÝñÜá¿áì ÇæãàPæãàñܤÃÜÊݨÜá¨Üá.
ÎÅàg¿á£à¥Ü ì ÃÜ È É D GÆÉ Êæ ç ÎÐÜ r $ ÂWÜ Ù Ü hæ ã ñæ W æ C®Ü ã ° Öæ b c ® Ü ¨ æ í ¨Ü Ã æ
ÊÜáãÆWÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜÈÉ, AÊÜÃÜ AÊÜáÃÜ Ô¨ÝœíñܨÜÈÉ CÃÜáÊÜ A®Ü®Ü¯Ðæu™.
g¿á£à¥ÜìÃÜ ñÝÂWÜ, ÊæçÃÝWÜ™, ÓÝ«Ü®,Ü ÇæàS®Ü, ±ÜÅ£»æ, ±ÝíwñÜÂWÜÙÜ »ÜÊÂÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ®ÜÊáÜ ¾

]àÓÜá«Ý

Cí¨ÜáÃÜË®æàñÜůWæ PܱÜäìÃܨÝÃÜ£Áá ?

11

®Ýw®Ü C£ÖÝÓÜ, ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° »ÜÊÜÂWæãÚÔ¨æ. »ÜÊÜÂWæãívÜ ÓÜíÓÜ¢£, ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá
Cí©®Ü gWÜ£¤Wæ »ÜÊÜ »ÜËñÜÊÜÂÊÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨æ. ñÜñܤ$ÌþÝ®ÜPæR GÆÉ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü
±ÜıÜä|ìñæ ¯àw¨ÜÃÜá. D þݮܩí¨ÝX Ÿ¨ÜáPÜá A¥Üì±Üä|ìÊÝÀáñÜá.
g¿á£à¥ÜìÃÜ ËaÝÃÜÓÜÃÜ~ ×àX¨æ.
""«ÜÊÜáì, þÝ®ÜWÜÙÜá ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝX AÇèQPÜ. A¨Üá Êæáàȯí¨Ü Ÿí¨Üá¨Üá.
PæÙÜX®ÜÊÜÄí¨Ü ¯ËáìñÜÊÜÆÉ™. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ËáñÜ ÊÜá£, ÍÜQ¤™, þÝ®ÜWÜÚí¨Ü «ÜÊÜáì
Óݧ²ñÜÊÆ
Ü ™É . ""¿áaÜc þÝñÜáí ®Ü ÍÜPÂÜ í ñÜñ… Qí PÜñáÜ ìí ÍÜPÂÜ ñæà ÊÝ'' ¿ÞÊÜ ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܾ
¯Ëáìst D ±ÜűíÜ aÜ, CÈÉ¿á ËÍÝÆWÜÅÖÊ
Ü áÜ ívÜÆ¨Ü BPÝÍÜ, CÈÉ¿á AÓÜíS iàÊÜ
±ÜűÜíaÜ C¨Ü®Üá° £Ú¿áÆá Cí©WÜã ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR ÍÜPÜÂÊÝXÆÉ™. FÖݱæäàÖÜWÜÙÜÈÉ
ñæãvÜX¨æ. PÜƳ®æ¿áÈÉ ËÖÜÄÓÜᣤ¨æ. D ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR £Ú¿áÈPÝRWÜ¨Ü D ÃÜÖÜÓܨÜ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ C¨Ü®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ GÈÉí¨Ü ŸÃܸæàPÜá ? ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü
iàÊܮܨÜÈÉ, Êæç¿áQ¤PÜŸ¨ÜáQ®ÜÈÉ ±ÜÅ£PÜÒ|¨Ü BvÜÚñÜ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊܨÜá Êæáàȯí¨Ü,
g®Ü ¾ ™ , ÊÜ á ÃÜ | , Ãæ ã àWÜ ÃÜ á i®Ü , ®æ ã àÊÜ â ®Ü È ÊÜ â ÓÜ á S¨Ü á @SWÜ Ù Ü á ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ®Ü
¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÆÉ™. D ÓÜáS¨Üá@SWÜÙÜá, AÊÜPæR PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ±Üâ|™,±Ý±ÜWÜÙÜá, AÊÜ®Üá°
¯|ìÀáÓÜáÊÜ «ÜÊÜáì, A«ÜÊÜáìWÜÙæíŸ ¯¿áÊÜá ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜá PÜÈ³Ô¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áÆÉ™.
AíñæÁáà GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜã D ÖÜáoár ÓÝÊÜâWÜÙÜ, ÓÜáS, ¨Üá@SWÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ
A¯ÊÝ¿áìÊÝX JÙܱq
Ü ¨
r ݪÃ.æ C¨æãí¨Üá ËÍÜÊ
Ì ®Ü áÜ ° ¯¿áí£ÅÓáÜ ÊÜ ÓÝÊÜì»èÊÜáÊÜÂÊÜÓ™§æ .
B ÊÜÂÊÜÓ槿áá ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ ÓÝÊÜìPÝÈPÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÜ¨Ý ¯¿áí£ÅÓÜáÊܨÜá. ®ÜÊÜá¾
®Ý¿ÞÆ¿á, ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜÊì
Ü PÝÃÜ¨Ü ¯|ì¿áWÜÙáÜ Êæç¿áQ¤PÜ iàÊÜ®¨
Ü Ü ÖÜáoár ÓÝÊÜâ ÓÜáS,
¨Üá@SWÜÙ®Ü áÜ ° ¯|ìÀáÓÜÇÝÃÜÊâÜ . C¨Ü®Æ
°æ É ¯|ìÀáÓÜáÊÜ ÓÝÊÜì»èÊÜá ÊÜÂÊÜÓ§æ ¿ÞÊÜâ¨áÜ ?
A¨Ü®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÊÜ®ÝÃÜá ? H®ÜÊÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ? C¨Ü®Üá° £Ú¿ááÊܨÜá ±ÜÅ£Á㟺®Ü
PÜñÜìÊÜ™. C¨æãí¨Üá Ÿ¨ÜÇÝWÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槙. C¨Ü®Üá° ËáàÃÜáÊÜâ¨Üá GÆÉÄí¨Ü AÓÝ«Ü™.
ÖÝWݨÜÃæ B ¯¿áÊÜáWÜÚWæ AíqPæãÙÜáÛÊܨÜá A¯ÊÝ¿áì. C¨Üá A±ÜÄÖÝ¿áì.
B ÓÝÊÜ ì »èÊÜ á ÊÜ Â ÊÜ Ó æ § ¿ á ¯¿áÊÜ á WÜ Ù Ü í ñæ Ÿ¨Ü á PÜ á ÊÜ ¨ Ü Ä í¨Ü ÓÜ í ÓÝÃÜ
ÖÜWÜáÃÝWÜáÊܨÜá. ÓÜáS, ÍÝí£¿á, ÓÜÊÜáê©œ¿á iàÊÜ®Ü ®ÜÊÜᾨÝWÜáÊܨÜá. D PÜsæãàÃÜ
ÓÜñÜÂWÜÙÜ ÊÝÓܤÊÜñæ¿á AÄËWÝX GÆÉÃÜ㠿ᣰÓܸæàPÜá. AíñæÁáà E±Ü¯ÐÜñÜᤠ""Bñݾ
ÊÝ AÃæà ¨ÜêÐÜrÊÜÂ@ ÍæãÅàñÜÊÜÂ@ ÊÜáíñÜÊÜÂ@ ¯—«ÝÂÔñÜÊÜÂ@™, ñÜñ… ËiþÝÓÜÓÜÌ ñܨ… ŸÅÖæ¾à£''
Gí¨Üá ÓÝÄñÜá. ""®Ü× A¨ÜêÐÝr¥Üìí ÍÜÅÊÜOÝ©PÜí'' ±Üâ|ÂPÝRX ÍÝÓÜ÷ÍÜÅÊÜ|ÊÜÆÉ™.
±ÜÅñÜÂPÜÒÇÝ»ÜÊæ¯Ô¨Ü þÝ®ÜPÝRX ÍÜÅÊÜ|. D ÓÝÊÜì»èÊÜá®Ü ŸWæY¿ÞWÜÈ, B ÊÜÂÊÜÓ槿á
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

12

ŸWæWÝWÜÈ ÓÜÄ¿Þ¨Ü, ÍÜá¨ÜœÊݨÜ, ¯ÎcñÜÊÝ¨Ü þÝ®ÜËÃܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ŸWæY
¯ÃÜíñÜÃÜ B¨ÜÃÜËÃܸæàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà þÝ®ÜÊÜ®Üá° GÆÉ A®Üá»ÜÊÜ, ¿ááQ¤ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜ
×®æÇ
° ¿
æ áÈÉ ËaÝÃÜ ÊÜÞvܨàæ BPæàÒ ²Ô AÊÜPRæ ÓÜÊÞ
Ü «Ý®Ü ±Üv¿
æ á¨æà A¨ÜÃÜ ŸWæY B¨ÜÃ,Ü
WèÃÜÊ,Ü ¯ÃÜíñÜÃñÜ æ ÖÜáorÇÝÃܨáÜ . D ®Üí¹Pæ ËÍÝÌÓWÜ ÙÜ áÜ Ô§ÃÊ
Ü ÝXÃܸàæ PݨÜÃæ CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ °
GÆÉ Äà£Àáí¨Ü ËÍæÉàÑÔ £Ú¿á¸æàPÜá. AíñæÁáà »ÝÃÜ£à¿á B«Ý£¾PÜ ±ÜűÜíaÜ
CÐÜár ËÓݤÃÜÊÝX ¸æÙ橨æ. ËaÝÃÜËÆɨæà ¯ÍÜc¿áËÆÉ™. ¯ÍÜc¿áÊÝWܨæà B¨ÜÃÜ,
ËÍÝÌÓWÜ ÚÜ ÆÉ™. B¨ÜĪ í¨Ü Ÿ¨ÜáQWæ ¸æàPÝ¨Ü BÆíŸ®Ü BÍÜÅ¿á¨Ü ŸWæY SbñÜñæ ÊÜáãvÜÆá
þÝ®ÜÊæà ÓÜÖÜPÝÄ. ËaÝÃÜÊæà ÓÝ«Ü®Ü. ±ÜÅ¿áñÜ°±Üoár Caæf¿á®Üá° ÖÜáqrÓÜÇÝÃæÊÜâ. Caæf
GÆÉ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚWæ ÊÜáãÆÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜ AÄ˯í¨ÝWÜáÊÜ ÇÝ»Ü £ÚÔ¨ÜÃæ,
±ÜÅÁãàg®Ü Wæãñݤ¨ÝWÜ ±ÜÅ¿áñÜ° GÆÉ ÓÜÖg
Ü . GÆÉÃÈ
Ü É JÙæ¿
Û á Caæf GÆÉ ±ÜÅ¿áñÜW° ÚÜ Wæ
ÊÜáãÆÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜ AÄ˯í¨ÝWÜáÊÜ ÇÝ»Ü £ÚÔ¨ÜÃ,æ ±ÜÅÁãàg®Ü WÜÚWÝX
þݮܱÅÜ ±íÜ aÜ A£ËÓݤÃÊ
Ü ÝX ¸æÙ©
æ ¨æ. A¨ÜPÝRX GÆÉÃã
Ü AÄÊÜâ ±ÜvÀ
æ áÄ. Êæà¨ÜÍÝÓÜ™÷ ,
C£ÖÝÓÜ, ±ÜâÃÝ|, Óܾ$ê£WÜÙÜ®Üá° £Ú¿áÆá ¿á£°ÔÄ. C¨Üá qàPÝaÝ¿áìÃÜ ÓÜí¨æàÍÜ.
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÜ©®æíoá PÜê£WÜÚWæ qàPæ ŸÃæ¨Üá A¥Üì ËÓܤÄÔ¨ÜÊÜÄÊÜÃÜá.
ÎÅàÊÜ á ¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÜ ê ¨Ü ¿ áÊÜ ® æ ° à ñæ Ã æ © or Ê Ü Ã Ü á . CÊÜ Ã Ü ñÜ ñ Ü ¤ $ Ì ± Ü Å PÝÎPÝ,
ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý, ÊݨÝÊÜÈ, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜá ÓÜ®ÝñÜ®Ü ËaÝÃÜ, ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ
ÓÜí±Üä|ì bíñÜ®æWÜÙÜá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü Aí©®Ü ÊÜáíWÜÙÜÊæàvæ¿áÈÉ AÊÜñÜÄÔ D ÍÜãÃÜ
ÓÜè
Ü ÝÃÜ «æãàívæãàÃÜZá®Ý¥ÜÃáÜ ñÜ®°Ü C±Üñ³ Ã¤Ü Ü ñÝÃÜá|¨ÜÈÉ «Ü®Ü ¹oár ÓÝ«Ü®Ü ÊÜÞWÜì
×w¨ÜÃÜá. ÓÝ©®Ýw®Ü B—±ÜñÜ ¹oár A®Ý© ԨݜíñÜ¨Ü A—±Ü£¿Þ¨ÜÃÜá.
APæ ã Ò à »Ü Â £à¥Ü ì Äí¨Ü ÓÜ í ®ÝÂÓÜ ± Ü v æ ¨ Ü á ÎÅàg¿á£à¥Ü ì ÃÝ¨Ü Ã Ü á . ÓÜ í ®ÝÂÓÜ ¨ Ü
PÜáÆáÊæá¿áÈÉ A±Ü³o A±ÜÃÜíi¿Þ¨ÜÃÜá. ¿áÃÜWæãÙÜ¨Ü WÜáÖæ¿áÈÉ ®æÇæÔ¨ÜÃÜá.
ÓÜÊáÜ ¿áÊÜ®Æ
°æ É A«Ü¿á®Ü ÇæàS®ÜWÚÜ Wæ ËáàÓÜÈÄÔ¨ÜÃáÜ . hæãàÙÜ¨Ü ®Üábc®Ü BÖÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ
ÔÌàPÜÄÔ CÐærÆÉ WÜÅí¥Ü ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÓÜᣤ¨ÜÃÜá. ñÜñܤ$̱ÜÅÓÝÃÜWæç¨ÜÃÜá. PæàÊÜÆ
ñܮܰ 42 ÊÜÐÜì¨Ü iàËñܨÜÈÉ A®ÜíñÜg®Ü¾¨Ü PÝ¿áì ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡
±ÜíaÜËá¿á©®Ü ñÝ®Üá BÚ¨Ü ÊÜÞ®ÜÂTæào (ÊÜáÙÜTàæ vÜ)¨Ü骃 ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ±ÜÅÊàæ ÎÔ¨ÜÃáÜ .
WÜáÆŸWÝì ÓÜËáà±Ü¨Ü D ÊÜáÙÜTæàvÜ Cí©WÜã ±ÜËñÜÅ PæÒàñÜÅÊÝX¨æ. ÓÝËÃÝÃÜá
g®ÜÃÜ ÍÜŨݜPæàí¨ÜÅ™. Cí©Wæ AÊÜÃÜá ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ±ÜÅÊæàÎÔ BÃÜá ÍÜñÜÊÜÞ®Ü PÜÙæ¨ÜÃÜã
»ÝÃÜ£à¿áÃÜ g®ÜiàÊܮܨÜÈÉ ñÜñܤ$̱ÜűÜíaܨÜÈÉ AÊÜÃÜá AgÃÝÊÜáÃÜÃÜá. B A®ÜíñÜ
aæàñÜ®ÜPæR AÓÜíSÂÊÜí¨Ü®æ.

]àÓÜá«Ý

E¨ÜPܨÜíñæ ÖÜĨÜá±æäàWÜáñÜÈÃÜá

13

±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ? & 1 
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
»ÝWÜÊÜñÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá° PÝ|áÊæÊÜâ. ÎÅàPÜêÐÜ¡±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá
ÖÜÔ¤®Ý±ÜâÃÜ©í¨Ü ¨ÝÌÃÜPæWæ Öæãà¨Ü®ÜíñÜÃÜ ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ PæÒàÊÜáÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° £Ú¿áÆá
«ÜÊáÜ ìÃÝg®Üá Agáì®Ü®áÜ ° ¨ÝÌÃPÜ Wæ æ PÜÙáÜ ×ÓÜáÊÜ®áÜ . Agáì®Ü Öæãà¨ÜÊáæ àÇæ ÓÜÆ
Ì ³ PÝƨÜ
®ÜíñÜÃÜ «ÜÊÜáìÃÝg ÖÝWÜã ¼àÊÜáÓæà®Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ PÜáÚ£ÃÜÆá ¨ÝÌÃÜPæÀáí¨Ü
Agáì®Ü®áÜ ×í©ÃÜáX¨Ü®áÜ . BWÜ Agáì®Ü®áÜ ° PÜáÄñÜá «ÜÊáÜ ìÃÝg®Üá GÆÉ ¿Þ¨ÜÊÃÜ Ü
PæÒàÊÜá ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ±ÜÅΰÓÜáÊÜ®Üá. Agáì®Ü®Üá «ÜÊÜáìÃÝg®Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ
EñÜä Ê
Ü ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñݤ ñÜ®WÜ æ ÎÅàPÜêб
¡Ü ÃÜ Ê
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ áÜ ®Ý®ÝÄࣿÞX ÊÜÞw¨Ü A®ÜáWÜÅÖÊ
Ü ®Ü áÜ °
ÓܾÄÓÜáñܤ ÓÜPÜÆ ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ ±ÜÃÜÇæãàPÜWÜÊÜá®Ü¨Ü ÊÝñæì¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ®Üá. ×àWæ
»ÜWÜÊܮܾ×Êæá¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÝWÜ Agáì®Ü®Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨ÜPÜÊÜáÆÊÜ®Üá° ÓܾÄÓÜáñܤ
±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜáWÜ°®Ý¨Ü®Üá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÍæãÉàPÜWÜÙÜá ×àXÊæ &
ÊÝÓÜá¨æàÊÝíZż«Ý®ܱÄÜ Ÿêí×ñÜÃíÜ ÖÜÓÝ >
»ÜPÝö ¯ÊÜáì¦ñÝÍæàÐÜPÐ
Ü Ý¿á—ÐÜOã
æ à˜gáì®Ü@ >>
XàñÜí »ÜWÜÊÜñÝ þÝ®Üí ¿áñܤñ… ÓÜíWÝÅÊÜáÊÜáã«Üì¯ >
PÝÆPÜÊáÜ ìñÜÊã
æ àÃÜá¨Üíœ ±Üâ®Üë
Ü ÂÜ WÜÊáÜ ©Ì»áÜ @ >>
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü «Ý®ܩí¨Ü ÖæaÝc¨Ü ÊæàWÜÊÜâÙÜÛ »ÜQ¤Àáí¨Ü,
ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Ý¨Ü Agáì®Ü®Üá ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¿áá¨Üœ¨Ü ÃÜ|»ÜãËá¿áÈÉ
ÎÅàPÜêÐÜ¡¯í¨Ü E±Ü©ÐÜrÊݨÜ, PÝÆ, PÜÊÜáì ÖÝWÜã Aþݮܩí¨Ü ñÜvæ¿áƳor™,
»ÜWÜÊÜ©Yàñæãà±Ü¨æàÍÜ©í¨Ü ÖÜáqr¨Ü þÝ®ÜÊÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ DWÜ Öæãí©¨Ü®Üá.
Êæáà騆 ÍæãÉàPÜWÜÙÜ A¥ÜìÊÜ®Üá° PÝ|áÊÝWÜ A®æàPÜ ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾®Üá°
²àwÓÜáÊÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÓÜí¨æàÖÜÊÜâ ×àX¨æ&
Êæ ã ¨Ü Æ Íæ ã É à PÜ ¨ Ü È É ¿ á ""¯ÊÜáì¦ñÝÍæàÐÜPÜÐÝ¿á—ÐÜ|@'' G®Ü á ° Ê Ü ±Ü ¨ Ü P æ R
""ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá'' Gí¨Üá A¥Üì ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¿ááPܤÊÜÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ,
ÍæãÉàPܨÜÈÉ Agáì®Ü¯Wæ DWÜ (PÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ «Ý娆 ÊÜÞw¨ÝWÜ) ÓÜPÜÆ PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊâÜ EPÜÊ
¤ ÝX¨æ. B¨ÜÃ,æ C¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ™. PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ Agáì®Ü®áÜ ¨æàÊæàí¨ÜÅ®Ü
AÊÜñÝÄ¿ÞX¨Ü᪠A±ÜÃã
æ àPÜþ
Ò Ý¯¿ÞXÃÜáÊÜ®áÜ . ¨æàÊæàí¨ÜÅ®áÜ A±ÜÃã
æ àPÜþ
Ò Ý¯Ááí¨Üá
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

14

HPæ J±Ü³¸æàPæí¨ÜÃæ & ""®æçÊÜ ¨æàÊܱܨÜí ±Ýűݤ ŸÅÖܾ¨ÜÍÜì®ÜÊÜiìñÝ@'' Gí¨Üá
ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá £ÚÓÜáÊÜíñæ ""¨æàÊÜñݱܨÜË¿á®Üá° Öæãí©¨Ü ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜñæ¿áã
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A±ÜÃæãàPÜÒ¨ÜÍÜì®Ü ÃÜ×ñÜ®ÝX CÃÜÇÝÃÜ®Üá'' D ±ÜÅÊÜÞOÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX
¨æàÊæàí¨ÜÅ®Ü AÊÜñÝÃÜ®Ý¨Ü Agáì®Ü®áÜ A±ÜÃã
æ àPÜþ
Ò Ý¯¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÓÜPÆ
Ü PÜÊáÜ ìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊâÜ A±ÜÃã
æ àPÜþ
Ò Ý®ÜÊÝ¨Ü PÝƨÜÈÉ Êæã¨ÜÈWæà BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Êæáà騆 ÍæãàÉ PܨÜ
A¥ÜìÊÜâ ÖæàWæ ¿ááPܤÊæíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ÎÅàÊÜá¨ÝÌaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¨ÜÈÉ
×àWæ EñÜä Ü ¯àwÃÜáÊÜÃáÜ &
þݯ®Ýí ±ÝÅÃÜŸœÓæÂ$çÊÜ Ë¯ÊÜáì¥Ü®Üí ÁãàWÜÂÓÜ >>
»ÝWÜÊÜñÜ¨Ü Êæáà騆 ÍæãÉàPܨÜÈÉ ÖæàÙÜƳor PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâ ÓÜPÜÆ PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÜÆÉ™. QíñÜá ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ®ÝÍÜÊÜÞñÜÅ™. A±ÝÅÃÜŸœÊÝ¨Ü (ÓÜíbñÜ)PÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÜÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ ÓÜíbñÜPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâ A±ÜÃæãàPÜÒþÝ®ÜÊÝ¨Ü PÝƨÜÈÉÁáà
EípÝX¨æ.B¨ÜªÄí¨Ü ÍæãÉàPܨÜÈÉ ÖæàÙÜƳor PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊæí¨ÜÃæ ±ÝÅÃܻܪPÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊæí¨Ü¥ÜìÊÜâ.
ÊæáàÈ®Üíñæ A¥ÜìÖæàÚ¨ÝWÜ ±Üâ®Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÜí¨æàÖÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨æà®æí¨ÜÃæ
GÇÝÉ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜ DWÜ ÖæàWæ EípÝÀáñÜá ? GÆÉ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜ
®ÝÍÜÊÝX¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ Agáì®Ü¯Wæ ÓÜíÓÝÃÜÊæà CÃܸÝÃܨÝXñÜᤙ. B¨ÜªÄí¨Ü ÊæáàÇæ
EPܤÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá ÖæàWæ ¿ááPܤ?
C¨ÜPRæ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá "ÁãàWÜÂÓÜÂ' GíŸ ±Ü¨©
Ü í¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ¯|ì¿áWÜÅí¥Ü¨È
Ü É
EñܤÃÜ ¯àwÃÜáÊÜÃÜá. C¨ÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊæà®æí¨ÜÃæ ®ÝÍÜÊÝWÜÆá ÁãàWÜÂÊݨÜ
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìÊÜâ ÊÜÞñÜÅ DWÜ ®ÜÐÜrÊÝÀáñÜá Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá ÓÜPÜÆ
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜá ®ÝÍÜÊÝÀáñÜá Gí¨Üá £Ú¿á¸ÝÃܨÜá.
»ÝWÜÊÜñÜPæR ÖÝWÜã ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áìPæR ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞw¨Ü
ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÝ¨Ü ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá Êæáà騆 ËaÝÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ PæãÅàwàPÜÄÔ ñÜÊÜá¾
""±ÜÅPÝÎPÝ'' GíŸ ÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ ¯ÃÜã±Ü| ÊÜÞwÃÜáÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÝÂS®ܨÜ
ÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜááí©®Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜÈÉ £Ú¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvæãà|. ..ÓÜÍæàÐÜ...
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍÜ @ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾
FÃÜáWÜÙÜÈÉ BÁãàg®æ ÊÜÞvÜáÊÜ »ÜPܤÃÜá ñÜáÇÝ»ÝÃÜ&±ÜâÐܳÊÜêÑr PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°
BÁãàiÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÝX ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá »ÜPܤÄWæ D ÊÜáãÆPÜ B¨æàÎԨݪÃæ.
&©ÊÝ®ÜÃÜá

]àÓÜá«Ý

E±ÜÊÝÔWÜáípæ A®Ý°ÖÝÃÜ¨Ü bíñæ ?

15

ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá 

±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 

158 ÍÜáb@ & ÍÜá¨Ü®œ ÝXÃÜáÊÜ®áÜ . ËÍܨ
Ì È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ A®æàPÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ áÜ ÍÜáb¿ÞXÊæ. B¨ÜÃæ
B ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ ÍÜábñÜÌ¨Ü gñæ AÍÜábñÜÌÊÜä ®æÇæWæãíw¨æ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜÞñÜÅ AñÜÂíñÜ
ÍÜáb¿ÞX¨Ýª®æ. AÍÜábñÜÌ¨Ü WÜí«ÜÊÜä AÊÜ®ÜÈÉ ÓÜáÚ¿áÇÝÃܨÜá. CñÜÃÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá
ÍÜá¨ÜœÊÝXÃÜáÊܨÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Óܯ°—±ÜÅ¿ááPܤ. AÊÜ®Üá ÓÝÌ»ÝËPÜ ÍÜáb¿ÞXÃÜáÊÜ®Üá.
¿á¨Ü¨… ÖÜÃæà@ Óܯ°×ñÜí ñÜñܤaÜáf¨ÜœñÜÃÜí ÊÜáñÜÊÜå… >
ÓÜÌñÜ@ ÍÜábñÜÊæãà ËÐÜá¡@ Óݯ°«ÜÂí aÜ ÓÜÌ»ÝÊÜñÜ@ >>
GíŸá¨ÝX »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì HPݨÜÍÜÓÜRí«Ü¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜaÜ®Ü.
♦ "ÍÜábí PÜÃã
æ à£, ÍÜáaܿᣠC£ ÍÜáb@' CñÜÃÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÍÜáb ÊÜÞvÜáÊÜ PÝÃÜ|

»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®áÜ ÍÜáb. "ñÜñÃRÜ ã
æ ࣠ñܨÝaÜÐàræ ' GíŸ ±Ý~¯ÓÜãñÜÅ©í¨Ü |ÂíñÜÊÝ¨Ü ÍÜáa…
«ÝñÜáËWæ C ±ÜÅñÜÂ¿á Ÿí¨Üá ÍÜáb Gí¨Üá ÃÜã±ÜԨܜÊÝX¨æ.
♦ÍÜáb Aí¨ÜÃæ ÍÜáPÜÉ=¸æÙÜÛXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá A®æàPÜ ÊÜ|ìWÜÙÜáÙÜÛÊÜ®Üá

ÊÝÓÜá¨æàÊÝ© ÃÜã±ÜWÜÙÜá ÍÜáPÝÉ©ÊÜ|ì©í¨Ü PÜãwÊæ. ""ÊÝÓÜá¨æàÊÝ©PÝ@ ÍÜáPÜÉ
¯àƲàñÝÔñæãàgÌÇÝ@...''CñÝ©¿ÞX ÊÜ~ìñÜÊÝXÊæ.
159 FiìñÜ@ & FhÝì GíŸ ÍÜŸªPæR ÍÜQ¤™, ŸÆ, ÓÝÊÜá¥Üì™, EñÝÕÖÜ, aæàÐær
×àWæ A®æàPÜ A¥ÜìWÜÙÜá CÊæ. FiìñÜ@ Gí¨ÜÃæ ÍÜPܤ®Üá, ŸÆÊÜíñÜ®Üá, ÓÜÊÜá¥Üì,
EñÝÕÖÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá, aæàÐÝr¿ááPܤ®Üá Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá.
BaÝ¿áìÃÜá ñÜñæã¤$Ìà¨æãÂàñÜÊæíŸ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ & ÓÜÊÜìñÝÅUÆÓÜaÜfQ¤@ ÓÜÌñÜíñæãÅà˜ÍæàÐܨÜÍÜì®Ü@ > ¯ñÝÂñݨÜêÍÜbaæcàñÜ¿áíñÝ CÐÜr@ ®Ü@ ÃÜÊÜޱܣ@ >>

Gí¨Ü á

Pæ ã ívÝw¨Ýª à æ .

ÎÅàÊÜ á ñ…

qàPÝPÜ ê ñݳ ¨ Ü Ã Ü á

""ÓÜ Ê Ü ì ñÜ Å
ÓÜPÆ
Ü baæàc ñܯ¿áÊÜá®ÜËÐÜÁáà AUÇÝ ±Ü¿Þì±Ý¤ ÓÜ£à ±ÜÅ£Ÿí«Ý©¨æãàÐÜÃ×
Ü ñÝ ÍÜQ@¤ ¿áÓÜÂ
AÓè'' Gí¨Üá ÊÝÂTݯԨݪÃæ.
♦""Fgìí ÓÝÃݮܰËáñÜáÂPܤí'' Fgì Gí¨ÜÃæ BÖÝÃÜ¨Ü ÓÝÃÜ»ÝWÜÊæí¨Ü¥Üì.

Fgìí ÓÜíhÝñÜí AÓÜ C£=FiìñÜ@ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá BÖÝÃÜ¨Ü ÓÝÃÜ»ÝWÜÊÜ®Üá°
»æãàXÓÜáÊÜ樆 áÜ Gí¨Ü¥ì
Ü .
♦ "Fgìí HÐÝÊÜ á Ô¤ à £ FhÝì@, ñÝ®… ñÜ ® æ ã ࣠C£ FiìñÜ @ '

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

16

ÓÝÃÜ»ÜãñÜÊÝ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜÊÜÄWæ ñܮܰ Êݲ¤¿á®Üá° PÜÃÜá~ÓÜáÊÜÊÜ®Üá B¨ÜªÄí¨Ü
FiìñÜ ® Ü á . A¥Ü Ê Ý ŸÆÊÜ â ÙÜ Û Ê Ü Ã Ü á FgìÃÜ á . AÊÜ Ã Ü È É ¨ Ü á ª ËÍæ à ÐÜ Ê ÝX
ŸÆ±ÜŸæãà«Ü®æ ÊÜÞw ŸÆ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá.

160 A£àí¨ÜÅ@ & "Cí¨ÜÅí A£PÝÅíñÜ@ A£àí¨ÜÅ@' Cí¨ÜŮܮÜá° ËáàĨÜÊÜ®Üá.
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü á Cí¨Ü Å ®Ü ® Ü á ° ÖÜ á qr Ô ¨Ü Ê Ü ® Ü á , ¿áý»ÝWÜ ¨ Ü È É BÖÜ á £¿á¯° ñ Ü ¤ Ê Ü ® Ü á ,
Êæà¨Ü±ÜÅ£±Ý©ñÜ®ÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Cí¨ÜůXíñÜ
A®ÜíñܱÜoár EñܤÊÜá®Üá. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ IñÜÃæà¿á»ÝÐܨÜÈÉ MáWæÌà¨Ü
ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ D ñÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° Ô§ÃܱÜwÔÃÜáÊÜÃÜá.
BÁãà ËÊÝ¿á ÓÜaÜ¥Ý¿á ¨æçÊÜ Cí¨ÝÅ¿á ËÐÜá¡ ÓÜáPÜêñæà ÓÜáPÜêñܤÃÜ@ >
Êæà¨Ý Ai®ÜÌñ… £ÅÐÜ«ÜÓܧ B¿áìÊÜáêñÜÓÜ »ÝWæà ¿ágÊÜÞ®ÜÊÜÞ»Ügñ… >>
Gí¨Üá. WæãàÊÜ«ì
Ü ®æãà¨ÜÃœ |
Ü PÜ¥À
æ áí¨Ü Cí¨ÜÅ®Ü WÜÊì
Ü »ÜíWÜ©í¨Ü D ËÐÜ¿áÊÜâ
ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¨ÜáŸÃÜáÊܨÜá.
♦"Cí¨ÝÅ®… A£PÝÅíñÜ@ A£àí¨ÜÅ@' aÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜ Jí¨Üá ÖÜWÜÈ®ÜÈÉ
14 ÊÜá®ÜÌíñÜÃÜWÜÙÜá PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜÊÜâ. Jí¨Üá ÊÜá®ÜÌíñÜÃܨÜÈÉ JŸº ¨æàÊÜñæ
Cí¨Üű¨
Ü Ë
Ü ¿á®Üá° Öæãí© B—±ÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ®áÜ . ×àWæ 14 ÊÜá®ÜíÌ ñÜÃWÜ ÙÜ È
Ü É 14g®Ü
Cí¨ÜÅÃÜá CÃÜáÊÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Jí¨Üá ¸ÝÄ Cí¨ÜÅ ±Ü¨ÜË¿áÈɨÜ᪠B—
±ÜñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá. EÚ¨Ü 13 ÊÜá®ÜÌíñÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÊÝ¿áá, ¿áÊÜá, ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ,
AÎ̯¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ , ŸÈaÜPÅÜ Ê£Ü ì Êæã¨ÜÇݨÜÊÃÜ áÜ Cí¨ÜÅÃÝX ŸÃÜáÊÜÃáÜ . AÊÜÃÆ
æ ÄÉ XíñÜ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊæäàìñܤÊÜá®Üá B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜ®Üá A£àí¨ÜÅ®Üá.
♦"A£+Cí¨ÜÅ@ -=A£àí¨ÜÅ@' ÎÅàÖÜÄ¿áá aæàñÜ®ÝaæàñÜ®ÝñܾPÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ËÍÜÌÊÜ®Üá°
ËáàĨÜÊÜ®Üá. ÓÜÊÜìPÝƨÜÈÉ ÓÜÊÜì¨æàÍܨÜÈÉ ÓÜÊÜìË«Ü©í¨ÜÆã ËáàÄ CÃÜáÊÜ®Üá.
±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPܤ¨ÜÈÉ ""EñÝÊÜáêñÜñÜÌÓæÂàÍÝ®Ü@ ¿á¨Ü®æ°à®Ý£ÃæãàÖÜ£'' GíŸá¨ÝX D
ÊÜáÖÝñܾ$ÂÊÜâ EPܤÊÝX¨æ.
Cí¨ÜÅ@ Gí¨ÜÃæ ¯ÃÜÊÜ—PÜ IÍÜÌ¿áìÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá A£àí¨ÜÅ
...ÓÜÍàæ ÐÜ...
Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ®Üá.
«ÜÊÜáìþÝ®ÜÊÝׯ ñÜËáÙÜá®ÝvÜá Ë»ÝWÜ
±Üí. XÄàÍÝaÝ¿áì PÜáÆPÜ~ì CÊÜÃáÜ ±ÝwíaæàÄ¿áÈÉ ñÝ.12,13&6&10 ÃÜí¨Üá
ÊÝ¿ááÓÜᤣ ±ÝsÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ ±ÝsÜ ÖÝWÜã Wæãà²àXàñæ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
®ÜvæÔPæãorÃÜá. 30 g®ÜÃÜá C¨ÜÃÜ ±ÜÅÁãàg®Ü ±Üvæ¨ÜÃÜá.

]àÓÜá«Ý

EÚÛ±ÜÃæ ÓÜáȨÜÃæ ÖÜáÃÜáÙÜáípæ ÊÜáÃÜáÙæ ?

17

ÎÅàñÜáÆÔà 
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í 

ñÜáÆÔWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü Óݧ®Ü˨æ. ËÐÜá¡Ë®Ü
AaÜì®æWæ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü ÓÝ«Ü®ÜÊÝX¨æ D ñÜáÆÔà. ñÜáÆÔ¿á®Üá°
»ÜQ¤Àáí¨Ü ÓܾÄÔ¨ÜÃÜã ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ´ÜÆ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. Wæãà²àaÜí¨Ü®ÜËÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ
B Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ñÜáÆÔàÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° E±ÜÁãàXÓÜŸÖÜá¨æí¨Üá Óܾ$ê£WÜÙÜá ÓÝÃÜáñܤÊæ.
B¿ááÊæàì¨Ü¨ÜÈÉ¿áã ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü Óݧ®Ü&ÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ñÜáÆÔWæ CÊæ. ñÜáÆÔ¿áá
¯ñæãÂà±ÜÁãàX¿Þ¨Ü ÊÜêPÜÒ. D ÊÜêPÜÒ¨ÜÈÉ ÆQÒ$¾à¨æàË¿á Óܯ°«Ý®ÜÊÜâ ËÎÐÜrÊÝX¨æ.
B¨ÜĪ í¨Ü »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ËÎÐÜÊ
r Ý¨Ü ²Åà£Wæ ±ÝñÜÅÊÝX¨æ. CíñÜÖÜ ñÜáÆÔ¿á ËÍæàÐÜÊݨÜ
ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. A®æàPÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá ÊÜáñÜá¤
ÓÜ$¾ ê£WÜÙáÜ «ÜÊáÜ ìÍÝÓܱ
÷ ÅÜ Ÿí«ÜWÙÜ áÜ ñÜáÆÔ¿á ÊÜá×Êæá¿á®Üá° Ÿ~¡ÓáÜ ñÜÊ
¤ .æ B B«ÝÃܨÜ
ÊæáàÇæ ñÜáÆÔ¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÌƳÊÜáqrWæ £ÚÁãà|.
DWÝWÜÇæà £Ú¨Üíñæ ÎÅàÖÜÄ¿á AaÜì®æ¿áÈÉ ñÜáÆÔ¿á ±ÝñÜÅ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝX¨æ.
ñÜáÆÔÀáí¨Ü AbìÔ¨ÜÃæ ÓÝPÜá ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܾ ËÍæàÐÜÊÝX ²ÅàñÜ®ÝWÜáñݤ®.æ B AaÜìPܯWæ
ËÎÐÜÊ
r Ý¨Ü Óݧ®Ê
Ü âÜ ÔWÜáñܨ
¤ .æ C¨Üá GÆÉ ÓÜ$¾ ê£WÜÙÜ JPæãÃR ÚÜ ®Ü £àÊÜÞì®Ü. D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ °
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ±ÜÄÐÜ¢ñÜÊÝX ñÜÊÜá¾ ŸêÖܨݽÐܨÜÈÉ £ÚÓÜáñݤÃæ. B ÊÜaÜ®Ü˨Üá&
¨Ý̨ÜÍÝ©ÊÜÅñÜí aæçÊÜ ñÜáÆÓݨæÂ$çÃܥݘaÜì®ÜÊÜå… >
ÓÜÊÜìí »ÜPÜö¥ÜìÊÜáᩪÐÜrí ¯ÐÜ–Æí ñÜá ñÜ¿Þ Ë®Ý >>A.3>>
ÊÜÅñWÜ ÙÜ È
Ü É ¨Ý̨ÎÜ àÊÜÅñÜ ÊÜáÖÜñ$¤Ü ¨
Ì Ü Óݧ®Ê
Ü ®Ü áÜ ° ±Üv©
æ ¨æ. AaÜì®ÜÓÝ«Ü®Ê
Ü Ý¨ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É
ñÜáÆÔ¿á ±ÝñÜÅ ÊÜáÖÜñܤ$̨ݪX¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá »ÜQ¤XíñÜÆã ÊÜáÖÜñܤ$̨æªíŸ »ÝÅí£Wæ
JÙÜWÝWܸÝÃܨáÜ . »ÜQÀ
¤ áÆÉ¨Ü ñÜáÆÓÝ©WÜÚí¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜ AaÜì®æ, ¨Ý̨ÍÜ Ý©ÊÜÅñWÜ ÙÜ áÜ
ÊÜÂ¥ÜìÊÝXÊæ. A¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà Ë«ÜÊÝ¨Ü ±ÜÅÁãàg®ÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜáÆÓÝ©&
ÓÝ«Ü®ÜWÜÚí¨Ü AbìÔ¨ÜÃæ, ¨Ý̨ÜÍÝ©ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÔ¨ÜÃæà ÓÝ«ÜPÜÃÜ »ÜQ¤¿áá
A¼ÊÜê¨ÜœÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜQ¤¿á A¼ÊÜê©œ¿á®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÝ¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá
ñÜáÆÔÀáí¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á AaÜì®æ¿á®Üá° AÊÜÍÜÂÊÝX ÊÜÞvܸæàPÜá.
ñÜáÆÔàÍÜŸ¨
ª Ü A¥Üì&
ŸÅÖÊ
¾Ü çæ ÊñÜ ì
Ü ±ÜâÃÝ|ÊÜâ ""ñÜáÆÔà'' GíŸ ÍÜŸPª Ræ ËÎÐÜÊ
r Ý¨Ü A¥ÜìÊÜ®áÜ ° £ÚÓÜáñܨ
¤ .æ
B ÊÜa®Ü Ü ×àX¨æ&
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

18

¿áÓÝ ¨æàÊÝÂÓÜá¤ÇÝ ®Ý˜Ô¤ ËÍæÌàÐÜá ¯UÇæàÐÜá aÜ >
ñÜáÆÔà ñæà®Ü ËTÝÂñÝ ñÝí ¿ÞËá ÍÜÃÜ|í ²ÅÁáà >>
®ÜÃÝ ®Ý¿áìÍÜc ñÝí ¨ÜêÐÝr$Ì ñÜáÆ®Ýí ¨ÝñÜáÊÜáPÜÒÊÜÞ@ >
ñæà®Ü ®ÝÊÜÞ° aÜ ñÜáÆÔàí ñÝí ˨Üí£ ±ÜâÃÝ˨Ü@ >> ŸÅ.Êæç.±ÜÅ.S.15.15>>
""ñÜáÇÝí ÓÜ£ C£ ñÜáÆÔà'' ñÜáÆ®ÝÃÜ×ñÜÙݨÜÊÙÜ áÜ ñÜáÆÔà. AaÜì®æÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ È
Ü É
ñÜáÆÔ¿á ñÜáÆ®ÜPRæ ŸÃÜáÊÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ±ÜñÅÜ ÊÝWÜÈà ±ÜâÐÜÊ
³ ÝWÜÈà Cw¿á ËÍܨ
Ì È
Ü Á
É áà
CÆÉ. ×àWÝX C¨Ü®Üá° ""ñÜáÆÔà'' GíŸ ®ÝÊÜá©í¨Ü þݯWÜÙÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠÔ÷à¿áÃæÆÃÉ ã
Ü D ±ÜñÅÜ ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜ樆 áÜ ° PÜívÜá C¨ÜPRæ ÓÜÄñÜãWÜáÊÜ
ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜñÜÅÊܮݰWÜÈà, ±ÜâÐܳÊܮݰWÜÈà ñæãàÄÓÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÃݨÜÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü
C¨ÜPæR ""ñÜáÆÔà'' Gí¨Üá ±ÜäÊÜìgÃÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
ŸêÖܨÊ
œÜ áÜ ì £ÚÓÜáÊÜ A¥Üì&
ŸêÖ¨
Ü Ê
œÜ áÜ ì±ÜâÃÝ| £ÚÓÜáÊÜ A¥ÜìÊÜä ÓÜÃÌ ÓÜ Ê
Ü ÝX¨æ. B ÊÜa®Ü Ê
Ü ®Ü áÜ ° AÊÜÇã
æ àQÔ&
ñÜPÝÃæãà ÊÜáÃÜ|í ±æäÅàPܤí ñܨæãÂàWÜ@ ÓݨÜáPÝÃÜñÜ@ >
ÊÜáêñÝ ÆÓÜ£ ÓæàñæÂàÊÜí ñÜáÆÔàñæÂàÊÜ Xà¿áñæà >>
ñÜáÆÔà GíŸ ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ñ…&E&ÆÔà GíŸ ÍÜ Ÿ ª W Ü Ù Ü á CÊæ . ñ… Gí¨Ü à æ
ÊÜáÃÜ|Êæí¨Ü¥ì
Ü . E Gí¨ÜÃæ ÓÜíŸí«Ü EÙÜÛÊÜÃÜá Gí¨Üá A¥Üì. JpÝrÃæ ñÜá Gí¨ÜÃæ
ÊÜáêñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ áÜ Gí¨Üá A¥Üì. ÊÜáêñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ áÜ ÆÓÜ£ Íæãà¼ÓÜáñݤÃ.æ A¥Ýìñ… ¿ÞÃÜá
ñÜáÆÔ¿á ÓܾÃÜOÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ÊÜáêñÜÃÝXÃÜáÊÜÃæãà AÊÜÃÜá ÓÜÌWÝì©ÇæãàPܨÜÈÉ
Íæãà»Ý¿áÊÜÞ®ÜÃÝX CÃÜáñݤÃæ Gí¨Üá A¥Üì. D PÝÃÜ|©í¨Ü ñÜáÆÔà Gí¨Üá ÓÜ$¾ ê£WÜÙÈ
Ü É
Xà¿áÊÜÞ®ÜÙÝX¨ÝªÙ.æ A¥ÜÊÝ ñÜáÆÔ¿á ÓÜþ O
Ü À
æ áí¨Ü ÊÜáêñÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ ã
Ü Ÿ¨ÜáPÜáñݤÃ.æ
ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ®Üã° Ÿ¨ÜáQÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥Üì D ñÜáÆÔWæ C¨æ. D ÓÝÊÜá¥ÜìÂWÜÙÜ®Üá°
ÊÜá®ÜWÜívÜ ÊÜá¯àÑWÜÙÜá C¨Ü®Üá° ñÜáÆÔà Gí¨Üá A®ÜÌ¥ÜìÊÝX ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ.
ñÜáÆÔ CÆÉ¨Ü ±Üähæ&
ÎÅàÖÜÄ¿á AaÜì®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨܨáÜ ª ñÜáÆÔà Gí¨Üá £Ú©¨æઠÊæ.
±ÜâÐÜW³ ÙÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááPݤÊáÜ ¿áÊÝ¨Ü B»ÜÃ|
Ü WÜÙÆ
æ É ñÜáÆÔ¿á ×í¨æÁáà Gí¨Üá £ÚÓÜáÊÜ
±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ|¨Ü D ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá&
ñÝÊܨÜYgìí£ ±ÜâÐݳ~ ñÜ¥Ý ÊÜááPݤÊÜá¿Þ¯ aÜ >
¿ÞÊܮܰ ±ÝűÜÂñæà ±ÜâOÝ ñÜáÆÔà ËÐÜá¡ÊÜÆÉ»Ý >>

]àÓÜá«Ý

EívÜá Eor¨æªÆÉ ËÐÜᡱÜähæ

19

GÈÉ¿á ÊÜÃæWæ ñÜáÆÔ¿á ±ÝŲ¤¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà AÈÉ¿á ÊÜÃæWæ ÓÜPÜÆ ±ÜâÐܳWÜÚWæ
Óݧ ® Ü . ÊÜ á áPݤ Ê Ü á ¿áÊÝ¨Ü B»Ü Ã Ü | WÜ Ú WÜ ã AÈÉ ¿ á ÊÜ Ã æ W æ Óݧ ® Ü . ñÜ á ÆÔ¿á
±ÝŲ¤¿ÞÀáñæí¨ÜÃæ ±ÜâÐܳWÜÙÜá, ÊÜááPݤÊÜá¿áÊÝ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÙÜá ×í¨æ ÓÜÄ¿ááñܤÊæ.
ñÜáÆÔ¿áá ±ÜâÐܳ&ÊÜááPݤÊÜá¿áÊÝ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÚXíñÜÆã Öæbc®Ü ±Üâ|ÂÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨æ.
×àWÝX ÎÅàÖÜÄWæ A£ÍÜ¿áÊÝX ²Å¿áÊÝX¨æ. C¨æà ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜᣤÐÜár
ËÍæàÐÜÊÝX £ÚÓÜáÊÜ ÓÜRí¨Ü±ÜâÃÝ|¨Ü ÊÜaÜ®Ü C¨ÝX¨æ&
ÊÜá~PÝíaܮܱÜâÐݳ~ ñÜ¥Ý ÊÜááPݤÊÜá¿Þ¯ aÜ >
ñÜáÆÔà¨ÜƱÜñÜÅÓÜ PÜÇÝí ®ÝÖÜìí£ ÐæãàvÜÎàÊÜå… >>
ÊÜá~WÜÙÜá, ŸíWÝÃÜ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÙÜá, ±ÜâÐܳWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜááPݤÊÜá¿áÊݨÜ
B»ÜÃÜ|WÜÙÜá ñÜáÆÔà¨ÜÆ¨Ü ÖÜ©®ÝÃÜ®æ¿á Jí¨ÜíÍÜPÜãR ÓÜÄñÜãWÜáÊÜâ©ÆÉ.
ñÜáÆÔ CÆÉ¨Ü ±Üähæ PæãÙÜÛ®Üá&
ñÜáÆÔ CÆɨæà ÊÜÞw¨Ü ±Üähæ¿á®Üá° ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Ü®Üá°
WÜÃÜávܱÜâÃÝ| D ÄࣿÞX £ÚÓÜáñܤ¨æ&
ñÜáÆÔàí ±ÝűÜ Áãà ¯ñÜÂí ®Ü PÜÃæã࣠ÊÜáÊÜÞ˜aÜì®ÜÊÜå… >
ñÜÓݘÖÜí ±ÜÅ£WÜêÖÝ¡Ëá ®Ü ±ÜähÝí ÍÜñÜÊÝÑìQàÊÜå… >>
ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜáÆÔ¿á ÊÜ®ÜËÃÜáñܤ¨æ. ÓÝPÜÐÜár ñÜáÆÔ¿á®Üá° ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜá ñÜí¨Üá
PæãqrÃÜáñݤÃæ. ñÜáÆÔ¿á ÓÜí±Ü£¤ ×àX¨ÜªÃÜã PÜãvÝ ÖÜÆÊÜÃÜá ¸æàÓÜÃÜ©í¨Ü ®Ü®Ü°
AaÜì®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¥ÜÊÃÜ áÜ ®ÜãÃÝÃÜáÊÜÐì
Ü ®Ü®°Ü ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃã
Ü
AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ±Üähæ¿á®Üá° ®Ý®Üá PæçWæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ.
ñÜáÆÔ CÆɨæà ±ÜâÐܳÊÜ®Üá° HÄÓÜÇæà ¸ÝÃܨÜá&
ñÜáÆÔà¨ÜÆÓÜíñÜÂPܱ
¤ âÜ Ðæà³ OÝ»ÜÂaÜì®Üí ÊÜáÊÜá >
EñÜä ÝÐÝyÜËáÈñÜÍÅÜ ÊÜ|¨Ý̨ÎÜ àÊÜÅñÜÊåÜ … >
ÓÜáÃÝ¿Þ ¹í¨Üá®Ý Óܳ$êÐÜr£à¥ÜìÊÜñÜ㤻ܿáí ñÜÂhæàñ… >> ËÐÜá¡ÃÜÖÜÓÜÂ
ñÜáÆÔ CÆɨæà PæàÊÜÆ ±ÜâÐܳWÜÚí¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° ±ÜäiÓܸÝÃܨÜá. EñܤÃÝÐÝyÜ
®ÜPÜÒñÜÅ©í¨Ü ÓÜ×ñÜÊÝ¨Ü ÍÜÅÊÜ|ÊÜ®Üá° E±ÜÊÝÓÜPæR ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨÜá. ÓÜáÃæÀáí¨Ü
¿ááPܤÊÝ¨Ü £à¥ÜìÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨÜá. CÊÜâWÜÙÜá ñÝÂWÝÖÜìÊæ¯ÔÊæ. ×àWæí¨Üá
ËÐÜáá Ö
Ü ÓÜ ÂÜ ÊÜâ £ÚÓÜáñܨ
¤ .æ B¨ÜĪ í¨Ü ñÜáÆÔ CÆÉ¨Ü ±Üähæ¿á®Üá° ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܾ ÔÌàPÜÄÓÜÇÝÃÜ
Gí¨Üá ÍÝÓÜ÷WÜÙÜá £ÚÓÜáñܤÊæ. ñÜáÆÔ CÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ ñÜáÆÔ¿á ÓܾÃÜOæ¿á®Ý°¨ÜÃÜã
ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá Óܾ$ê£WÜÙÜá £ÚÓÜáñܤÊæ.
...ÓÜÍàæ ÐÜ...

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

20

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 28 

ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 

1 GÆÉ Cí©Å¿áWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÍÜáb®ÝÊÜáPÜ ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜÈÉ AíñÜWÜìñÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
2 ¨æàÖÜ¨Ü AíWÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááqr™, AÈÉ¿á ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° bí£ÓÜáÊÜ PÜÅÊÜáPæR H®æ®Üá°ÊÜÃÜá ?
3 C±Ü³ñÜ᤮ÝÆáR ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ±ÜPÜÒ(PÝÆ)¨ÜÈÉ Óܯ°×ñÜ ®ÝÃÝ¿á|®Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜ Ÿ|¡ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
4 ±ÝÅ|±Ü£¿Þ¨Ü ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá PÜísܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÖæÓÜįí©ÃÜáÊÜ ?
5 hÝWÜŨÜÊÜÓݧ±æÅàÃÜPÜ®Ý¨Ü ÖÜñæã¤íŸñÜᤠÊÜááSWÜÙÜáÙÜÛ ËÍÜÌ GíŸ ÃÜã±ÜQRÃÜáÊÜ ÖÜÓܤWÜÙÜá GÐÜár ?
6 Cí¨ÜŨæàÊÜÄWæ Æ¿áÊÜâ ¿ÞÊÜ ÊÜÞWÜì©í¨Ü Gí¨Üá ÖæàÙÜƳqr¨æ ?
7 ÍÜÄàÃÜ¨Ü ŸÆ ÖÝWÜã GvÜ»ÝWÜ¨Ü CÙݲíWÜÙÜ®ÝwWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ Joár ÓÜã¿áìQÃÜ|WÜÙæÐÜár ?
8 Ô÷à¿áÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÜPܤPæR A¼ÊÜÞ¯¿Þ¨Ü AX°¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü Ô÷àÃÜã±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
9 ÃÜhæãàÃÜgÓÜñÜÌWÜá|¨Ü ËPÝÃÜ¨Ü ÍÜÄàÃÜ EÙÜÛ ¨æàÊÜ MáÑWÜÙÜá ¿ÞÃÜá ?
10 ÃÜÊÜÞ¨æàË¿áá ñÝÊÜáÓÜ iàÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü A¼ÊÜÞ¯WÜÙÝXÃÜáÊÜÃÜá ?
11 PÜÊÜáìg¨æàÊÜñæWÜÙÝ¨Ü bñÜÅ ÖÝWÜã bñÜÅWÜá±Ü¤ÃÜá ¿ÞÊÜ PÜPÝÒ¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜÃÜá ?
12 ŸÆQË¿áÈÉÃÜáÊÜ £à¥Ýì¼ÊÜÞ¯ WÜíWݨæàË¿á hæãñæXÃÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
13 A¯Ñ¨ÜœÊÝ¨Ü ®æçÊæà¨ÜÂPæR Cor Óæã²³®Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±ÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ?
14 ±ÜíaÝX°WÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü Êæáà[ÝX°¿áÈÉÃÜáÊÜ A±Ý®ÜÊÝ¿ááË®ÜÈÉ Óܯ°×ñÜ»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÖæÓÜÃæà®Üá ?
15 »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜ B—ÊÝ—WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá »ÜWÜÊÜíñÜ ¿ÞÃÜ®Üá° ®æàËáÔÃÜáÊÜ ?
16 ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ Ü ÃÜ¥Ê
Ü íæ Ÿ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü©í¨Ü D ÍÜÄàÃÜPRæ ÖÜaáÜ Ê
c Ü ¨Ý̨ÍÜ ®Ü ÝÊÜáWÜÙáÜ ¿ÞÊÜâ¨ÃÜ Ü ÓÜíPæàñÜ ?
17 ÖÜĨÝÓÜÃÜá ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜ ÓܾÃÜOæÊÜÞñÜÅ©í¨Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá Æ»ÜÂÊæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ?
18 ÎÅàÓÜñܸæãà«ÜÃÜá ÖÝWÜã ÎÅàÊÜÃܨæàí¨ÜÅÃÜá Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐÜPÝÆ GÈÉ JpÝrX¨ÜªÃæíŸ I£ÖÜÂ˨æ.?
19 ÖÜ©®ÝÃÜá ®ÜáwWÜÙÜ "ÎÅàPÜêÐÝ¡ÐÜrËáà g¿áí£àÊÜá×ÊÜÞ' GíŸ PÜꣿá®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá?
20 Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜá WÜ¿Þ¨ÜÈÉ ¿ÞÄWæ Ÿí©¨Üª ®ÝÀá¿á g®Ü¾ÊÜ®Üá° ÖæãàWÜÇÝwÔ ÓܨÜY£Wæ
±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá ?

EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 81
1)
2)
3)
4)
5)

PÜ|ì®Ü Óæà®Ý—±ÜñÜÂ
ÊÜáPÜÃÜ ÊÜäÂÖÜ¨Ü Óæç®ÜÂ
ÓÜíÍܱܤPÜÃÜ ÊÜáÃÜ|
Agáì®Ü®Ü ±ÜÃÝPÜÅÊÜá
ÍÜÆ娆 ÓÝÃܥܨÜÈÉ

6) ¼àÊÜá®Ü Ãè¨ÝÅÊÜñÝÃÜ
7) ¨ÜáÍÝÏÓÜ®Ü®Ü ÃÜPܤÊÜâ
8) PèÃÜÊÜÃÜ ÖÝÖÝPÝÃÜ
9) »ÜãËáWæ ÓÜÄ¨Ü aÜPÜÅ
10) ±Ý¥Üì¯í¨Ü PÜ|ìÊÜ«æ

±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""¼àÊÜá¯í¨Ü ¨ÜáÍÝÏÓÜ®Ü®Ü ÓÜíÖÝÃÜ''

]àÓÜá«Ý

Má|ÃÜã±ÜÊÝWÜ¨Ü ÓÜíÓÝÃÜÊæ ÖÜŸº

21

XàñÝÊÜá×Êæá&7 
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 

×íÔÓÜáÊÜ ÊÜáêWÜWÙÜ áÜ A×íÓÜPÃÜ Ý¨Ü¨áÜ ª
ÖÜáÈ GíñÜÖÜ PÜãÅÃÜÊÜáêWÜ GíŸá¨Üá B¸ÝÆÊÜê¨ÜœÄWÜã £Ú¨Ü ËÐÜ¿á. AíñÜÖÜ
PÜãÅÃÜÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÖÜáÈÁãí¨Üá G¨ÜáÄ®ÜÈÉ ¯íñÜ ÊæáàPæÁãí¨Ü®Üá° ñܮܰ Óæ°àÖÜ¨Ü PÜvÜÈWæ
Pæç aÝb PÜÿ
æ áᣤ¨æ Gí¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá BÍÜ¿
c áì¨Ü ÓÜíWÜ£Ááà ÓÜÄ. H®Üá C¨ÜÃÜ ÊÜáÊÜáì
G®ÜáÊ
° Ü PÜáñÜãÖÜÆPæR ±Ü¨±
¾Ü âÜ ÃÝ| Jí¨Üá BÍÜ¿
c áìPÜÃÜ Zo®æ¿á®Üá° ×àWæ ËÊÜÄÓÜáñܨ
¤ .æ
ÖÜáÈ ÊÜáñÜᤠÊæáàPæWÙÜ áÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÓÜí»ÝÐÜO¿
æ á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ ËPÜÅÊáÜ ®Ü ŸÚ Ÿí¨ÜÊâÜ .
B ÊÜáãÊÜÃáÜ ÓæàÄ AÈÉÁáà Öܣä ¨
Ü È
Ü É PÜáÚñÜ PܲàÍÜÃÌ Ü GíŸ ñÜñ$¤Ü þ
Ì Ý¯¿á ŸÚ ÖæãàX
BñܮܮÜá° C¨æà ±ÜÅÍæ° PæàÚ¨ÜÊÜâ. A¨ÜPæR B ñÜñܤ$ÌþݯWÜÙÜá ×àWæ EñܤÃÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá &
ÊæáàÐܱÝÆ! ¯®ÜWæ D PæàÒ ñÜÅ¨Ü ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ樆 áÜ ° ÖæàÙÜáÊæ PæàÙÜá. CÈÉÁáà Öܣä ¨
Ü È
Ü É
Jí¨Üá ÎÊÜÈíWÜ C¨æ. A¨Üá ×í¨æ ŸÅÖ¨
¾Ü àæ ÊÜÄí¨Ü ±ÜÅ£ÐÝu²ñÜÊݨܨáÜ ™ª . ÓÜáPÜÊáÜ ì®æíŸ
ÎÊÜ»PÜ ®¤Ü ã
æ Ÿº®áÜ C¨æà ÓÜÙ§ ¨
Ü È
Ü É ñܱÓÜ ®ÕÜ áÜ ° ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®.æ BñÜ®áÜ ¯ñÜÂÊÜä D ÃÜá¨ÜŨàæ ÊÜÃÜ
ÈíWÜ樆 áÜ ° »ÜQÀ
¤ áí¨Ü ±ÜäiÓÜáñݤ®.æ D ±ÜÄÓÜè
Ü È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ±ÜâÐæãà³ ¨Ý®ÜWÚÜ í¨Ü ÖÜãWÜÙ®Ü áÜ °
ñÜí¨Üá £à¥Üì¨ÜÈÉ ÓÝ°®ÜÊÜÞw ÍÜá¨Üœ®ÝX ÊÜáÖݨæàÊÜÃÜ BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ŸÖÜÙÜ
ÍÜŨæœÀáí¨Ü »ÜQ¤Àáí¨Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ.
×àXÃÜáÊÝWÜ Jí¨Üá ©®Ü AÊÜ®Ü ÊÜá®æWæ JŸº A£¦ BWÜËáÔ¨Ü. ÓÜáPÜÊÜáì®Üá B
A£¦Wæ ÓÝÌWÜñÜWæç¨Üá PÜí¨ÜÊÜáãÆ´ÜÇÝ©WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔ¨Ü. AÊÜ®Ü D Ë«ÜÊݨÜ
ÍÜŨ朿á®Üá° PÜívÜá A£¦Wæ ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ÓÜáPÜÊÜáì ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ AñÜÂíñÜ
ÓÝÌ©ÐÜrÊÝ¨Ü PÜí¨ÜÊÜáãÆ´ÜÇÝ©WÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãoár ÓÜíñæãàÐܱÜwÔÃÜáË. ¯®Ü°
ÓæàÊæÀáí¨Ü ®Ý®Üá ÓÜíñÜáÐÜr®ÝX¨æªà®æ. C¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX ¯à®æà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÃÜ PæàÚ¨ÜÃæ
®Ý®Üá PæãvÜáÊæ. ¯®ÜWæ ¿ÞÊÜ A»ÜÂíñÜÃÜËÆÉ©¨ÜªÃæ PæàÙÜá.
ÓÜ á PÜ Ê Ü á ì®Ü á Pæ ç ÊÜ á áX¨Ü á A£¦Wæ Öæ à Ú¨Ü . ±Ü ä gÂÃæ à ®Ý®Ü á ¿ÞÊÜ â ¨æ à
´ÜÇݱæàPæÒÀáí¨Ü A£¦ÓÜñÝRÃÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ™. ®Ü®Ü° PÜñÜìÊÜÂÊæí¨Üá ÊÜÞw¨æªà®æ.
PÜÊÜáìÊÜÞvÜáÊܨÜÐærà ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü PÜñÜìÊÜ™. ´ÜÆ PæãvÜáÊܨÜá ¹vÜáÊܨÜá ¨æàÊÜÄWæ
¹or¨áÜ ™ª . ñÜÊáÜ í¾ ¥Ü ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃáÜ BWÜËáÔ ®Ü®°Ü AƳÓàæ Êæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨æઠ®Ü®°Ü ¨æãvÜx
»ÝWÜ™. ®Ü®Ü° CÐÜár ©®ÜWÜÙÜ ñܱÜÔÕ®Ü ´ÜÆÊæäà GíŸíñæ ñÜÊÜá¾í¥ÜÖÜÊÜÃÜ ÓæàÊÝ»ÝWÜ ®Ü®Ü°
±ÝÈWæ J¨ÜXŸí©¨æ. ®Ü®ÜWÝÊÜ ´ÜÆ¨Ü A±æàPæÒ¿áã CÆÉ™.
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

22

ÓÜáPÜÊÜáì®Ü D ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÚ AÊÜ®Ü ÊÜá®æWæ BWÜËáÔ¨Ü
ñÜ ± æ ä à«Ü ® Ü Ã Ü á ±Ü Ã Ü Ê Ü á ²ÅàñÜ Ã ÝX AÈÉ Á áà C¨Ü ª Jí¨Ü á ÎÇÝ´Ü Æ PÜ ¨ Ü Êæ á àÇæ
»ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á GÃÜvÜ®æ¿á A«Ý¿áÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá Pæãoár ×àWæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.
ÎÅàÊÜá©Yàñæ¿á ±ÜsÜ|&±ÝÃÝ¿á|WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£©®Ü ÊÜÞvÜá. ¯®Ü° ÊÜá®æãàÃÜ¥ÜWÜÙÜá
C¨ÜÄí¨Ü Ô©œÓáÜ ÊÜÊâÜ . ×àWæ ®Üáw¨Üá B A£¦¿áá AíñÜWì
Ü ñܮݨÜ. AÊÜ®Ü B¨æàÍܨíÜ ñæ
ÓÜáPÜÊÜáì®Üá ËÍÝÆÊÝ¨Ü ÎÇÝ´ÜÆPÜ¨Ü ÊæáàÇæ A£¦ ñܱæäà«Ü®Ü®Üá ÓÜÌÖÜÓܤ©í¨Ü
ŸÃæ¨ÜáPæãoár A®ÜáWÜÅ×st B Xàñæ¿á GÃÜvÜ®æ¿á A«Ý¿á¨Ü ±ÝsÜ ÖÝWÜá
±ÝÃÝ¿á|WÜÙÜ®Üá° »ÜQ¤Àáí¨Ü ÊÜÞw A¨ÜÃÜ A¥Ýì®ÜáÓÜí«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ
«Ý®ÜWæç¨Ü. ×àWæ Xàñæ¿á ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÚí¨Ü Bñæã¾à¨ÝœÃÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞwPæãívÜ.
C¨Üá AíñÜÖÜ ±ÜÃÜÊÜá«ÝËáìPÜ®Ý¨Ü ÓÜáPÜÊÜáì®Ü ñܱæäà»ÜãËá. B ±Üâ|±ÜâÃÜáÐÜ®Ü
ñܱÜ@±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü D ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉÁáà GÈÉ¿áã ¨Üá¼ìPæÒ¿á®Üá°ÊÜ©ÆÉ™. ¿ÞÊÜ
ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWÜã, ±ÝÅ~WÜÚWÜã ÖÜÔÊæ, ¯àÃÜwPæ, ¯¨æÅ Êæã¨ÜÇݨÜÊâÜ WÜÙÜ »Ü¿á CÃÜáÊÜ©ÆÉ™.
D MáÑ¿á ñܱÜ@±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ¯ÊÜá¾ÈÉ¿áã ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óæ°àÖÜ&ÓèÖݨÜìWÜÙÜá ¸æÙ橨æ™.
CÈÉ GÆÉÃÜã ±ÜÄÓÜÃܱæÅàËáWÜÙæà. JŸºÃÜ®æã°ŸºÃÜá ×íÓÜÓܨæà ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óæ°àÖÜ©í¨Ü ¸ÝÚ
Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨ÝªÃæ. ×àWæ B ñܱÜÔÌ¿áá Xàñæ¿á ©Ì£à¿Þ«Ý¿á¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° £ÚÔ
ÖæàÚ¨Ü. AÊÜ®Ü ÊÜÞ£¯í¨Ü ÓÜíñÜáÐÜÃr Ý¨Ü B ÖÜáÈ ÊÜáñÜᤠBvÜá CÊæÃv
Ü ÄÜ í¨æãvÜWã
Ü w
»ÜWÊ
Ü ©
Ü àY ñÝÎÇÝ´ÜÆPÜ樆 áÜ ° ®æãàvÜÆá B ñܱÔÜ WÌ ÙÜ Ü Óݧ®PÜ Ræ Öæãà¨æÊâÜ . ËÍÝÆÊÝ¨Ü B
ÓÜáí¨ÜÃÜ ÎÇæ¿á ÊæáàÇæ ŸÃæ¨Ü »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á ©Ì£à¿Þ«Ý¿áÊÜ®Üá° »ÜQ¤Àáí¨Ü
±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞw¨æÊâÜ . ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ A¨Ü®à°æ ÖæàÙÜáñݤ ÊÜá®Ü®Ü ÊÜÞw¨æ. Pæã®æWæ C¨ÜÃÜ
±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ®Ü®Ü° ñܱÜÓÜáÕ ´ÜÈÔñÜá. ÍÜÅÊÜá ÓÜ´ÜÆÊÝÀáñÜá.
B¨ÜªÄí¨Ü ¯à®Üá ÓÜÖÜ ±ÜÅ£¯ñÜ A¥Ýì®ÜáÓÜí«Ý®Ü±ÜäÊÜìPÜ »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á
±ÝÃÝ¿á|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÊæãàPÜÒÊÜÞWÜìÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáÊܨÜá. ×àWæ
ËáñÜÅÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÚ ¨æàÊÜÍÜÊÜáì®Üá BñܮܮÜá° ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ ±ÜâÃÜí¨ÜÃܱÜor|PæR
ÊÜáÃÜڨܮÜá. AÈÉ¿á ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàX ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ¸ÝÅÖܾOæãàñܤÊÜáÄWæ
D ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ ÖæàÚ A®ÜíñÜÃÜ ñÝ®Üá ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ GÆÉÃæ¨ÜáÃÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü
ÎÅàÊÜá¨ÜW½ Ê
Ü ©
Ü àY ñæ¿á GÃÜv®Ü ¿
æ á A«Ý¿áÊÜ®áÜ ° ±ÜtÔ PæÆÊæà ©®ÜWÙÜ È
Ü É JŸº Ÿá©œÊíÜ ñÜ
˨ݦìWæ Xàñæ¿á ±ÝsÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ ñÝ®Üá E¨Üª$êñܮݨÜ. ×àWæ ¨æàÊÜÍÜÊÜáì®æíŸ
¸ÝÅÖÜ ¾ | ÖÝWÜ á AÊÜ ® Ü ÎÐÜ Â ÃÜ á Xàñæ ¿ á ËÍæ à ÐÜ ±ÝÃÝ¿á|ÊÜ ® Ü á ° ÊÜ Þ w
...ÓÜÍæàÐÜ...
»ÜWÜÊÜ£øࣿá®Üá° ÓÜí±Ý©Ô ÊæãàPÜÒÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÃÜá.

]àÓÜá«Ý

G£¤Wæ Ÿñܤ¨Ü bíñæ ¿ÞñÜPæR ?

23

ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4 
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
D ÄࣿÞX ÃÝ~Wæ ÖæàÚ ±èÐÜ娆 ŸÚWæ Ÿí¨ÜíñÜÖÜ EñܤíPÜ®Üá ""±èÐÜ®æà,
ÓÜí²ÅàñÜ®ÝX¨æઠ®æ'' Gí¨Üá ÖæàڨܮáÜ . ""±ÜägÂÃæà A®æàPÜ ÊÜÐì
Ü WÜÚWæ JÊæá¾ ¯ÊÜáí¾ ñÜÖÜ
ÓÜñݳñÜÅÃÜá ¨æãÃæ¿ááñݤÃæ. ¯àÊÜâ A£¦WÜÙÝX Ÿí©©ªàÄ. ÓÜñݳñÜÅÃÜá ¨æãÃæñÝWÜÇæà
²ñÜ ê WÜ Ù Ü ²Åࣿá E¨æ ª à ÍÜ Ê ÝX ÍÝÅ¨Ü œ Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ÍÝÓÜ ÷ Ê Ü â Ë«Ý®Ü
ÊÜ Þ wÃÜ á ÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü Cí¨Ü á ®Ý®Ü á ÍÝÅ¨Ü œ Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á ñæ ¤ à ®æ . A¨Ü Ã Ü È É ¯àÊÜ â
¸ÝÅÖ|
¾Ü ÃÝWܸàæ PÜá' Gí¨Üá ±èÐÜÂÃÝg®Üá EñÜí¤ PÜ®®Ü áÜ ° ¸æàwPæãívÜ®áÜ ÖÝWæÁáà BWÜÈ
ÓÜÊáÜ ¿á ŸÖÜÙË
Ü ÆÉ™. B¨ÜĪ í¨Ü ¸æàWÜ®àæ Ô¨ÜÊ
ª Ý¨Ü A®ÜÊ
° ®Ü áÜ ° ŸwÔÄ' Gí¨Üá EñÜí¤ PÜ®áÜ
ÖæàڨܮáÜ . BWÜ DWÝWÜÇàæ Ô¨ÜÊ
œ Ý¨Ü A®ÜÊ
° ®Ü áÜ ° ñÜí¨Üá ŸwÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ B A®ÜÊ
° âÜ
BÄÖæãàXñÜᤠÊÜáñÜᤠPÜã¨ÜÇã
æ í¨Üá A®Ü¨
° È
Ü É ÓæàÄÖæãàXñÜᤠA¨Ü®áÜ ° ®æãàw¨Ü EñÜí¤ PܯWæ
ÃÝg®ÜÊæáàÇæ ŸÖÜÙÜ Pæãà±ÜŸí©ñÜá. ñÜPÜÒ|Êæà "AÍÜáb¿Þ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ÖÝQÃÜáÊÜ
PÝÃÜ|©í¨Ü ¯à®Üá Aí«Ü®ÝWÜá' Gí¨Üá ÍݱÜPæãor®Üá (BĨÜ, PÜã¨Üȯí¨Ü PÜãw¨Ü
A®ÜÊ
° ®Ü áÜ ° ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÄWæ ŸwÔ¨ÜÃæ Aí«ÜÃÝWÜáÊÜÃáÜ GíŸ GaÜÄc Pæ CÈɨ)æ A¨ÜPRæ ±ÜÅ£¿ÞX
±èÐÜÂÃÝg®Üá& "¿ÞÊÜ PÝÃÜ|©í¨Ü A¨ÜáÐÜÊ
r Ý¨Ü A®ÜÊ
° ®Ü áÜ ° ¨ÜãÑÔÃÜáË B PÝÃÜ|©í¨Ü
¯à®Üá A®Ü±ÜñÜ®ÝWÜá (¯®ÜWæ ÊÜáPÜRÙÜá BWÜ©ÃÜÈ)' Gí¨Üá EñܤíPܯWæ ÍݱÜPæãor®Üá.
(A¨ÜáÐÜrÊÝ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ¨ÜãÑÔ¨ÜÃæ A®Ü±ÜñÜÂÃÝWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ŸÃÜáñܤ¨æ GíŸ
GaÜcÄPæÀá¨æ) "ÃÝg®æà, ¯à®Üá AÍÜáb¿Þ¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ÖÝQ ±ÜÅ£ÍÝ±Ü PæãvÜáÊÜâ¨Üá
¿ÞÊÜ ®Ý¿á ? ¯à®Üá Ÿwst A®ÜÊ
° ®Ü áÜ ° Jí¨Üá ¸ÝÄ ±ÜÄàQÒÓáÜ ? Gí¨Üá EñÜí¤ PÜ®áÜ
ÃÝg¯Wæ ÖæàڨܮáÜ .
A®Ü°ÊÜ®Üá° ±ÜÄàQÒst ÃÝg®Üá EñܤíPÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ¯ÍÜcÀáԨܮÜá.
gvæ¿á®Üá° ÖÜÃw
Ü PæãívÜ ÖæíWÜÔ¯í¨Ü Ԩܱ
œ w
Ü ÓÜÆo
³ ¨
r ÄªÜ í¨Ü A®ÜÊ
° âÜ ×àWÝX¨æ Gí¨Üá
£Ú¨Ü ÃÝg®Üá EñܤíPÜ®ÜÈÉ PÜÒÊæá PæàڨܮÜá. ""±ÜägÂÃæà ®Ü®ÜWæ £Ú¿á¨æà BĨÜ,
PÜã¨Üȯí¨Ü PÜãw¨Ü A®Ü°ÊÜ®Üá° ŸwÓÜÇÝX¨æ. A¨ÜPÝRX PÜÒÊæá PæàÙÜáñæ¤à®æ. ®Ý®Üá
Aí«Ü®ÝWܨíÜ ñæ A®ÜáWÜÅ×ÔÄ'' Gí¨Üá ¸æàwPæãívÜ®áÜ . BWÜ EñÜí¤ PÜ®áÜ ×àWæ ÖæàڨܮáÜ &
""®Ü®°Ü ÊÜÞñÜá ÓÜáÙÝÛW¨
Ü áÜ . B¨ÜÃæ ¯à®Üá PÜáÃÜávÜñ®Ü ©
Ü í¨Ü ¸æàWÜ®àæ ÊÜááPÜ®¤ ÝWÜáË. ÊÜáñÜá¤
¯à®Üá ®Ü®ÜWæ Pæãor ÍݱÜÊÜ®Üá° ×íñæWæ¨ÜáPæãà' BWÜ ®Ý®Üá Pæãor ÍݱÜÊÜä ÓÜÖÜ
Ëá¥æ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯ÊÜá¾ Êæáà騆 Pæãà±Ü C®Üã° ®Ü®ÜWæ ±Üä|ì ÍÝíñÜÊÝXÆÉ™.

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

24

®ÜÊܯàñÜí ÖÜê¨Ü¿áí ¸ÝÅÖܾ|ÓÜ ÊÝb PÜáÒÃæãà ¯×ñÜÔ¤àPÜÒ$¡«ÝÃÜ@ >
ñܨÜá»Ü¿áÊæáàñܩ̱ÜÄàñÜí PÜңſáÓÜ ÊÝ_°ÊܯàñÜí ÖÜê¨Ü¿áí £àPÜÒ$¡«ÝÃÜÊÜå… >>
(¸ÝÅÖܾ|®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¸æOæ¡¿áíñæ ÊÜáê¨Üá. ÊÜÞñÜá ÊÜÞñÜÅ ñÜáí¸Ý £àPÜÒ$¡ CÊæÃÜvÜá
PÜ£Ò Å¿á®ÜÈÉ Ë±ÜÄàñÜÊÝXÃÜáñÜÊ
¤ .æ PÜ£Ò Å¿á®Ü ÊÜÞñÜá ¸æO¿
¡æ áíñæ B¨ÜÃæ ÖÜ꨿
Ü áÊÜâ £àPÜ$Ò ¡
B¿áá«Ü ¨ Ü í ñæ ) GíŸ ÊÜ Þ ñÜ á ¯ÊÜ á Wæ Wæ ã £¤ Ã Ü ¸ æ à PÜ Æ É Ê æ . ÓÝÌ » ÝËPÜ Ê ÝX
PÜ t |ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨Ü Ê Ü ® Ý¨Ü ®Ü ® Ü ° Pæ ã à±Ü ÍÝíñÜ Ê ÝXÆÉ ¨ Ü ª Ä í¨Ü ÍÝ±Ü Ê Ü ® Ü á ° ×í¨Ü P æ R
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ' GíŸá¨ÝX ±èÐÜÂÃÝg®Üá ÖæàڨܮÜá.
BWÜ EñܤíPÜ®Üá ""ÃÝg®æà, ¯®Ü° ÍÝ±Ü ®Ü®ÜWæ ®ÝoáÊÜâ©ÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ A®Ü°ÊÜâ
AÍÜá¨ÜœÊÝX¨æ¿áí¨Üá ¯à®æà J²³PæãíwÃÜáË. B¨ÜªÄí¨Ü ¯à®Üá Pæãor ÍÝ±Ü¨Ü »Ü¿á
®Ü®ÜXÆÉ™. ÍÝ±Ü¨Ü ´ÜÆÊÜâ ¿ÞÄWÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜááí¨æ £ÚÁãà|. ÖæãàX
ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÃÜo.
A®ÜíñÜÃÜ EñÜí¤ PÜ®áÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ ®ÜW®°Ü Ý¨Ü ±ÝSíw ¼PÜáPÒ ®Ü ®Ü áÜ ° PÜívÜ®áÜ . B ¼PÜáPÒ ®Ü áÜ
PæÆÊæäÊæá¾ PÝ~ÓÜᣤ¨Üª®Üá. PæÆÊæäÊæá¾ PÝ|¨ÜíñÝWÜᣤ¨Üª®Üá. ×àXÃÜÆá JÊæá¾
PÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° »ÜãËá¿áÈÉ Coár ÍèaÜ&BaÜÊÜá®ÜPÝRX ®Ü©¿áPÜvæWæ Öæãà¨Ü®Üá. C¨æ
ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊáÜ ¿áÊæí¨ÜÄñÜá B ¼PÜáPÒ ®Ü áÜ ¸æàWÜ®æ Ÿí¨Üá PÜáívÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° ñæW¨
æ áÜ PæãívÜá
KwÖæãà¨Ü®Üá. ñÜñ…&PÜÒ|Êæà ÍèaÜ&BaÜÊÜá®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔPæãívÜá Ÿí¨Ü EñܤíPÜ®Üá
ñÝ®Üá Cqr¨Üª PÜáívÜÆWÜÙÜá PÝ|¨Ý¨ÝWÜ ¹PÜáÒPÜ®Ü PæÆÓÜ˨æí¨Üá £Ú¨Üá AÊܮܮÜá°
×w¿áÆá Kw¨Ü®Üá. ¼PÜáÒPÜ®Üá EñܤíPÜ®Ü Pæç¿áÈÉ ÔPÝRWÜ ñܮܰ ¼PÜáÒPÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ¹oár
ñÜPÜÒPÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° Öæãí© »ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÊÜáÖݹƨÜÈÉ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw B
...ÓÜÍàæ ÐÜ...
ÊÜáãÆPÜ PÜáívÜÆWÜÙæãí©Wæ ñÜPÜÒPÜ®Üá ®ÝWÜÇæãàPÜPæR Öæãà¨Ü®Üá.
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ & ÊÜá×Ñ
©.14&06&2010 ÃÜ í ¨Ü á ÊÜ á ×ÑPæ Ò à ñÜ Å ¨Ü È É ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ÓÜ í «Ü £ à¥Ü ì ÃÜ BÃÝ«Ü ® Ý
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ AñÜÂíñÜ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ ®ÜvæÀáñÜá.
ÊÜáãÃÜá©®ÜWÜÙÜ PÝÆ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ, AÆíPÝÃÜ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ Êæã¨ÜÇݨÜ
PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ù Ü á gÃÜ á X¨Ü Ê Ü â . ÓÜ Ö Ü Ó ÝÅÃÜ á »Ü P Ü ¤ Ã Ü á BÃÝ«Ü ® æ ¿ áÈÉ ±ÝÇæ ã Y í vÜ á
±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÓæàÊÝÓÜËá£, »Ü¨ÝÅÊÜ£ ÖÝWÜ㠻ܨÝÅÊÜ£¿á ¿ááÊÜ
ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá ÓæàÄ ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Üá ÓÜíhæ £à¥ÜìÖÜÚ¿
Û áÈÉ ËÍÜÊ
Ì áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜ£®¤ Ü ®ÜãñÜ®Z
Ü oPÜ¨Ü Óݧ±®Ü ¿
æ á®Üá°
ÊÜÞw ÓÜíaÝÆPÜÃÝX ±Üí.ÓÜñݼþÝaÝ¿áì ÖÝWÜã ±Üí. ÓÜñܱÜÅþÝaÝ¿áìÃÜ®Üá°
¯¿áËáÔ¨ÜÃÜá.

]àÓÜá«Ý

H®Ý¨ÜÃæà®Üá þÝ®ÜËÆɨæ ÊæãàPÜÒËÆÉ

25

ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü

Cí¨ÜůWæ Cí¨ÜÅñÜÌÊÜ®Üã° ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üã° Pæãor ""ÊÜáÖæàí¨ÜÅ'' 
±Üí.ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á 

"...ÊÜáÖæàí¨æãÅà ÊÜÓÜá¨æãà ÊÜÓÜá@' Gí¨Üá 271®æà ®ÝÊÜáÊÝX ±ÜtñÜÊÝXÃÜáÊÜ
ÊÜáÖæàí¨ÜÅ GíŸ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜáÊÜâ ÊÜááSÂÊÝX Cí¨ÜÅ G¯ÔÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
±ÜÃÜÊæáçÍÜÌ¿áì¨Ü (C© ±ÜÃÜÊæáçÍÜÌÁáàì)ÓÝÌíñÜñÜÅÂ, A±ÜÄËáñÜñÜÌ™, ÍÝÍÜÌñÜñÜÌ ÊÜááíñݨÜ
ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ÓÝÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ, (ÊÜáÖÝíÍÝcÓè Cí¨ÜÅÍÜc ÊÜáÖæàí¨ÜÅ@) "ÊÜáÖÝ®… Cí¨ÜÅ@
¿áÓݾ ñ … ¿áÓÝ娆 á WÜ Å ÖÝñ… ÓÜ @ ÊÜ á Öæ à í¨Ü Å @'™ "Cí¨Ü Å @ ÊÜ á ÖÝ®… ¿áÓݾ ñ …
¿áÓÝ®ÜáWÜÅÖÝñ… ÓÜ@ ÊÜáÖæàí¨ÜÅ@' & GíŸ ¯ÊÜìaÜ®ÜWÜÙܯ°oárPæãívÜá AÊÜááSÂÊÝX
Cí¨ÜÅ G¯ÔÃÜáÊÜ ÍÜbà±Ü£Wæ Cí¨ÜÅñÊ
ÌÜ ®Ü ã
Ü ™° , ÊÜáÖÜñ$¤Ü Ê
Ì ®Ü ã
Ü ° A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü
ÊÜá×Êæá¿á®Üã° NãàÑÓÜŸÆɨÜá &
£Å«Ý®ݩí¨ÜÅ Cí¨ÜÅñÝÊÜå…
PÜ ê ÐÝ¡ Ê Ü á êñÜ Ê Ü á ÖÝ|ìÊÜ ¨ Ü È É (27) EÇæ É à SWæ ã ívÜ í ñæ ±Ü â ÆÖÜ Ã Ü á Cí¨Ü Å ®Ü
ÓÝ«Ü®¿
æ á®Üá° ¨ÜêÐÝríñÜÊÝX ñæãàÄÔ ÓÝ«ÜPÄÜ Wæ ×àWæãí¨Üá QËÊÜÞñÜá ÖæàÚÃÜáÊÜÃáÜ &
Ií¨ÜÅËáí¨ÜÅ@ ±ÜÃÜí Óݧ®Üí ¿áÊÜÞÃÝ«Ü gWÜñܳ£ÊÜå… >
±ÝÅ±Ü ¿áý±Ü£í ËÐÜá¡í ñÜÊÜÞÃÝ«Ü¿á ÓÜáÊÜÅñÜ >
gWܨæãvæ¿á®Ý¨Ü, ¿áþæàÍÜ®Ý¨Ü ÎÅàËÐÜá¡ÊÜ®Üá° BÃÝ—ÔÁáà Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ
±Ü¨ÜË¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ®æí¨Ü ÊæáàÇæ AíñÜÖÜ ËÐÜá¡ÊÜ®Üá° ¯à®Üã BÃÝ—ÓÜá.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü BÃÝ«Ü®æÀáí¨Ü Cí¨ÜÅ ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅÊæáà¿áÊÜ®Üá°
£ÚÓÜáÊÜ D ÊÜÞ£®ÜÈÉ Cí¨ÜÅ ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨ÜPæR »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¿ÞÊÜ
ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° BÃݗԨܮÜá ? GÐÜár PÝÆ BÃݗԨܮÜá ? GíŸ AíÍÜWÜÙÜá CÈÉ
PÝ~ÓÜáÊÜÊÜâ. Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËÍÜÌ™, ñæçgÓÜ ÖÝWÜã
±ÝÅý D ÊÜáãÃÜá »ÜWÊ
Ü ¨
Ü ã
Ü Å±WÜ ÙÜ Ü «Ý娆 ®ÜvÔæ ÃÜáÊÜ®íæ ¨Üá £ÚÔ¨æ "... £Å«Ý®ݩí¨ÜÅ
Cí¨ÜÅñÝÊÜå…... B±Ü... ÊÜáÖÝÁãàWÜ (ÊÜÞívÜãPÜ»ÝÐÜ 1&1&14) ×àWæ Cí¨ÜÅ ñܮܰ
±Ü¨Ë
Ü ¿á ±ÝŲW¤ ÝX ËÍÝÌ©»ÜWÊ
Ü ¨
Ü ã
Ü Å±WÜ ÙÜ Ü «Ý娆 C±Üñ³ áÜ ¤ g®ÜW¾ ÙÜ È
Ü É ®ÜvÔæ ÃÜáÊÜ®íæ ¨Üá
ÐÝvÜáY|Â(»ÝWÜ.ñÝ.¯ 4&23&29) £ÚÔ¨æ& ....ËÍÜí©½Ãæçí¨ÜÅí™.... B¨Üá¨ÜÄí¨Ü
Cí¨ÜűܨÜË¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° ±Üv橨Ü᪠"ÊÜáÖÝ®…'
G¯Ô¨Üª ÊÜÂQ¤ ñܮܰ C±Ü³ñÜᤠg®Ü¾WÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËÍÜÌ™,ñæçgÓÜ, ±ÝÅýÃÜã±ÜWÜÙÜ
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

26

«Ý®ݩWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ A¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü Cí¨ÜÅ ±Ü¨ÜË¿á®Üá°
Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ×àWæ AÊÜ®®Ü áÜ ° Cí¨ÜÅ®®Ü Ý°X A®ÜáWÜÅ×st ÎÅàËÐÜá¡ ""ÊÜáÖæàí¨ÜÅ''
G¯ÔÃÜáÊÜ®áÜ .
ÊÜáÖÝÊÜÅñÜí PÜÊáÜ ì aÜPÅæ à
CíñÜ Ö Ü Cí¨Ü Å ÊÜ ê ñÝÅÓÜ á ÃÜ ® Ü ÓÜ í ÖÝÃÜ ÊÜ Þ w¨Ü ª Ä í¨Ü A¼ÊÜ Â PÜ ¤ Ê Ý¨Ü
Ü ÝñÜᤠ®ÜêÔíÖÜÓÂÜ
ŸÅÖÖ
¾Ü ñÜ Ý¨æãàÐÜ¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX ®ÜÃÔÜ íÖÜ®Ü ÓÜþ O
Ü æ ÊÜÞwÃÜáÊÜ®áÜ & ""ÓÜþ O
ÍÜPæãÅà ÊÜááPæã¤à ŸêÖܨÜÌ«Ýñ…'' (»ÝWÜ.ñÝ.¯.11&4&19)

×àWæ ŸÅÖܾÖÜñæ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔPæãívÜÊÜ®Üá ñÝ®Üá ÊÜáÖæàí¨ÜÅ G¯Ô¸æàPæí¨Üá
ÊÜáÖÝÊÜÅñPÜ Ê
Ü áÜ ìÊÜ®áÜ ° BaÜÄԨܮíæ ¨Üá ""ŸÅÖݾívÜ'' (I.E.»Ý.2&1&13) ¯ÃÜã²Ô¨æ
& "ÊÜêñÜÅí ÖÜñÝÌ ±ÜâÃæàí¨ÜÅÓÜᤠÊÜáÖæàí¨ÜÅñÝ̼±ÜñܤÁáà > ÊÜáÖÝÊÜÅñÜí PÜÊÜáì aÜPæÅà™....'
Cí¨ÜÅ®¯æ ÔÃÜáÊÜ ñÝ®Üá "ÊÜáÖæàí¨ÜÅ' G¯Óܸàæ Pæí¨Üá ÊÜáÖÝÊÜÅñÊ
Ü ®Ü áÜ ° ®ÜvÔæ ¨Ü®áÜ . CíñÜÖÜ
ÊÜáÖÝÊÜÅñÜ BaÜÃO
Ü À
æ áí¨ÝX "ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®ÝX ÊæáÃæ¨®Ü áÜ . B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝÊÜÅñÜ gvÜÊݨÜ
PÜÊÜáì. ŸÃæà A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ´ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÃܨÜá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü "´ÜÆÊÜáñÜ
E±Ü±Üñæ¤à@' GíŸ ŸÅÖܾÓÜãñÜŨÜÈÉ Ô¨Ýœí£ÔÃÜáÊÜíñæ ÊÜáÖÝÊÜÅñÜ©í¨Ü ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü
ŸêÖÜ £ àÓÜ Ö Ü Ó Ü Å ±Ü Å £±Ý¨Ü  ®Ý¨Ü
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü
A®Ü á WÜ Å ÖÜ © í¨Ü
AÊÜ ® Ü á
ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®ÝWÜáÊÜíñÝÀáñæíŸá¨Üá BÍÜ¿á.
×àWæ ÍÜ b à±Ü £ Cí¨Ü Å G¯ÓÜ á ÊÜ â ¨Ü P Ü ã R ™ , Cí¨Ü Å ®ÝX¨Ü ª AÊÜ ® Ü á ÊÜ á Öæ à í¨Ü Å
G¯ÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜ ËÍÜÌ™, ñæçgÓÜ, ±ÝÅý »ÜWÜÊܨÜãűÜWÜÚí¨Ü A¼®Ý°¨Ü,
ÊÜ á ÖÝÊÜ Å ñÜ ¨ Ü ±Ü Å «Ý®ÝíWÜ ŸêÖÜ £ àÓÜ Ö Ü Ó Ü Å ÍÜ í ÓÜ ® Ü P æ R ±ÝñÜ Å ®Ý¨Ü 72ÓÝËÃÜ
»ÜWÊ
Ü ¨
Ü ã
Ü Å±WÜ ÚÜ í¨Ü A¼®Ü®° Ý¨Ü E±æàí¨ÜÅÃã
Ü ² ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ áÜ ""ÊÜáÖæàí¨ÜÅ'' G¯ÓÜáÊÜ®áÜ .
A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÓèÃÜ»Ü
Cí¨ÜÅ®Ü PÜáÄñÝ¨Ü ""Cí¨ÜÅ ÍæÅàÐÝu¯ ¨ÜÅËOݯ ¨æà×....'' ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜáíñÝÅ©WÜÙ®Ü áÜ °
±ÜtÓÜáÊÝWÜ, g²ÓÜáÊÝWÜ AÊÜ®Ü Cí¨ÜÅÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü Óݧ±Ü®æ¿áÆãÉ ÊÜáÖæàí¨ÜÅÊÜÂQ¤ñŲ̈Ü
±ÜÅ£Ðæ¿
u áÆãÉ ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®Ü ±ÝñÜÅ樆 áÜ ° A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPRæ ñÜí¨ÜáPæãÙÜÆ
Û á ÊÜáÃæ¿á©Ãæãà|.
ÖÝWæÁáà ÍÜbà±Ü£ Cí¨ÜÅ®Ý¨Ü ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®Ý¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜáÖæàí¨ÜÅ®ÝÊÜáPÜ
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü ±ÝñÜ Å ¨Ü A®Ü á ÓÜ í «Ý®Ü ¨ æ ã í©Wæ iàÊÜ Ã Ü ÓÜ Ì » ÝÊÜ Ô ¨Ü œ Ê Ý¨Ü ÊÜ Â Q¤ ñ Ü Ì
AÃÜÙÜáÊÜâ¨ÜPÜãR™, AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊæáÃæ¿áŸÆÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ŸWæ¿á
ÖæaÜácWÝÄPæ, ÓÝ«Ü®æ CÊÜâWÜÙÜ ËPÝÓÜPÜãR A®ÜáWÝÅÖÜPÜ®ÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÖæàWæ
±ÝñÜÅÊÜ×ÓÜŸÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ÊæáÆáPÜáÖÝPÜÆá ÊÜáÃæ¿á©Ãæãà|.

]àÓÜá«Ý

PܨܪÊÜ®Üá Pܨæªà±æäà¨Ü ; Wæ¨ÜªÊÜ®Üá Wæ¨æªà±æäà¨Ü

27

®ÜÊÜá¾ÊÜÄí¨Ý¨Ü ±æoár ÓÜ×ÓÜÇÝWܨÜá 

ÎÅà™.±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü. 

Ÿ¨ÜáPÜá ŸíWÝÃÜÊÝXÃܸæàPÜá, ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜáS¨ÜÈÉ ñæàƸæàPÜá, gWÜñÜᤠ±ÜÅPÜꣿá ËPæãà±Ü©í¨Ü
gÃÜkáìÄñÜÊÝWÜᣤ¨ÜªÃÜ㠮ݮÜá ÓÜáU¿ÞXÃܸæàPÜá, ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æWæ ¸æíQ ñÜWÜáȨܪÃÜ㠮ܮܰ ÊÜá®æWæ
¸æíQ ñÜWÜáÈÆÉÊÜÆÉ GíŸ ¯ÎcíñÜ »ÝÊÜ®æ. ÓÝÌ¥ÜìÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®ÜÔÕ®Ü WÜãvÜÈÉ BÙÜÊÝX
¸æàÃÜãĨæ. ÍÜÖÜÃæ g®ÜÃÜ iàÊÜ®Ü ¿ÞÊÜ ÊÜáor¨Ü ÓÜáÃÜûÜñæ¿á aèPÜor®Üã° Öæãí©ÆÉ. A®æç£PÜñæ,
AÃÝgPÜñæ, yÝí¹PÜñæ, ®ÝoQà¿áñæ CÊÜâWÜÚí¨Ü ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ñÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊܨÜá ÓÜáÙÜÛÆÉ.
PÝ|¨Ü «ÜÊÜáì¨Ü ŸWæY ®Üí¹Pæ CÆÉ. PÝ|áÊÜ ×Ä¿áÃÜ ŸWæY WèÃÜÊÜ CÆÉ. ×í©®Üíñæ Cí¨Üá AË»ÜPܤ
PÜáoáíŸWÜÚÆÉ. ÖÜŸº&ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜ®Üá°, ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜí»ÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° JqrWæ BaÜÄÔ AÊÜâWÜÙÜÈÉ
Jí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜá«ÜáÃÜ ÊÜáèÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨æªàÊæ. ñÜí¨æ
ñÝÀá¿áÃÜ®Üá° ÊÜáãÇæ WÜáí±Üâ ÊÜÞvÜáÊÜ, ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖÝPÜáÊÜ ÓÜᩪWÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝXÊæ.
ËÊÝÖÜËaæfà¨Ü®ÜWÜÙÜá ÖæbcÊæ. ®æç£PÜÊÜáèÆÂWÜÙÜá PÜáÔ©Êæ. ¿ÞPæ ¿ÞÃÜ ÊÜÞ£WÜã QËWæãvܨæà
A«ÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ®ÜáÓÜáÙÜᣤ¨æªàÊæ. "hÝ®ÝËá «ÜÊÜáìí ®Ü aÜ Êæáà ±ÜÅÊÜ꣤@ hÝ®ÝÊÜá«ÜÊÜáìí ®Ü aÜ
Êæáà ¯ÊÜ꣤@' ¿ÞÊÜâ¨Üá «ÜÊÜáì GíŸ AÄ˨æ. ÍÜŨæœÀáÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨Üá A«ÜÊÜáì GíŸá¨Üá £Ú©¨æ.
¹vÜÆá ÊÜá®ÜÔÕÆÉ. ÊÜÞñÜê¨æàÊæäà »ÜÊÜ, ²ñÜê¨æàÊæäà »ÜÊÜ GíŸ ÊÜÞñÜá ÊÜáPÜRÚ¨ªÝWÜÇæà PæàÚ¨æªàÊæ.
B¨ÜÃæ....
Cí¨Üá WÜáÃÜáPÜáÆWÜÙÜá, ˨ÝÂÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÖæaÝcWܸæàPÝ¨Ü ÓÜœÙÜWÜÙÜÈÉ ¸æà¹PæàÃ…, ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜáWÜÙÜá
ñÜÇæÁáñÜᤣ¤Êæ. WÜÊÜá¯Ô. ×Ä¿áÃÝ¨Ü ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜ®Üã° ÊÜáÊÜáñæÀáí¨Ü ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤ÆÉ.
bPÜRÊÜÃÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ®æ°à ®ÝÊÜâ ÓÝPÜᣤÆÉ. ÖÜ|¨ÜÈÉ GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜĨÜãXÓÜáÊÜ »ÜÅÊæá¿áÈÉ
®Ý˨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊæà ®æãàÀáÓÜáÊܨÜá GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ÓÜÄ? ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà ®ÜÊÜáWæ
®æãàÊÜâ ÊÜÞw¨ÜÃæ BWÜáÊÜ ®æãàÊÜâ GíñÜÖܨÜá A®Üá°ÊܨÜPæR Jí¨Üá ÓÜ|¡PÜ¥æ¿á®Üá° £ÚÁãà|.
b¯ÊÝÃÜ, PÜÊÜÞ¾ÃÜ CŸºÃÜã ±ÜÅ£©®ÜÊÜä Jí¨æà ÓܧÙܨÜÈÉ PÜáÚñÜá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáñݤÃæ.
±ÜÅ£©®ÜÊÜä ÓÜᣤWæÀáí¨Ü ŸíWÝÃÜ ÖÝWÜá Pܹº|WÜÚWæ ŸÆÊÝ¨Ü ±æoár ÖÝPÜᣤÃÜáñݤÃæ. ŸíWÝÃÜPæR
Jí¨Üá ÓÜíÍÜ¿á. ®Ü®ÜWÜã D Pܹº|¨Ü ÓÜᣤWæÀáí¨ÜÇæà Öæãvæ¿ááñݤÃæ, Pܹº|PÜãR D Pܹº|¨Ü
ÓÜᣤWæÀáí¨ÜÇæà ±æoár ¹àÙÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ¿ÞPæ D Pܹº| hæãàÃÝX ÍÜŸª ÊÜÞvÜᣤ¨æ. ÓÜíÍÜ¿á
±ÜÄÖÝÃÜPæR JÊæá¾ Pܹº|PæR ŸíWÝÃÜ PæàÙÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWÜã A¨æà ÓÜᣤWæ¿á ±æoár, ¯®ÜWÜã A¨æà ÓÜᣤWæ¿á
±æoár. B¨ÜÃæ ¯à®ÝÂPæ AÐÜár hæãàÃÝX ÍÜŸª ÊÜÞvÜᣤ?
Pܹº| ŸÖÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ EñܤÃÜ PæãvÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà ®ÜÊÜáWæ Öæãvæ¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý ®æãàÊÝWÜáñܤ¨æ.
¯à®Üá ŸíWÝÃÜ, ¯®ÜWæ Pܹº|©í¨Ü Öæãvæ¿ááñݤÃæ. ®Ý®Üá Pܹº|. ®Ü®ÜWæ ®ÜÊÜá¾ÊÜÃæà Öæãvæ¨ÜÃæ B
®æãàÊÜâ ñÜvæÁãàPÝWÜÆÉ. A¨ÜPæR ®Ý®Üá hæãàÃÝX QÃÜáaÜáñæ¤à®æ. £Ú¨ÜáŸÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ CÐærà...
®ÜÊÜá¾ÊÜÃÜá, A¨ÜÃÜÆãÉ ®ÝÊÜâ ±æäàÑÔ ¸æÙÜÔ ¨æãvÜxÊÜÃܮݰX ÊÜÞw¨Ü ÊÜáPÜRÙæà ®ÜÊÜá¾®Üá° Öæãvæ¨ÜÃæ
B ®æãàÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ñÜvæ¿á¸æàPÜá?
C¨Ü®Üá° CÊÜ£¤®Ü GÆÉ ¿ááÊÜPÜÃÜá ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãívÜá Êæà¨Ü ®Üáw¨Üíñæ ®Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°
ÊÜÞvܸæàPÜá. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜÇæÁᣤÃÜáÊÜ ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæ ÊÜÞvæãà|.

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

28

±Ü¨ÜŸí«Ü &81 
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ 

1) ±Ü |ì ®Ý ñÜ Óæà — PÜ ®Ü

6) ÊÜá ¨ÝÅ ®Ü ¼à ñÝ Ãè ÃÜ ÊÜ

2) PÜ ®Ü ¨Ü Óæç ÃÜ ÖÜ ÊÜä ÊÜá

7) ÊÜâ ÍÝÏ ®Ü ¨Üá ÃÜ ÓÜ Pܤ ®Ü

3) ÍÜ ÃÜ | ÃÜ ÊÜá PÜ ÓÜí ±Ü¤

8) ÃÜ PÝ ÃÜ ÖÝ ÃÜ ÖÝ Pè ÊÜ

4) ÃÝ ÊÜá ®Ü A ±Ü ®Ü gáì PÜÅ

9) aÜ ¨Ü Ä Wæ ÓÜ Ëá PÜÅ »Üã

5) ÓÝ ¨Ü ®Ü ÍÜ ÃÜ Æ ÈÉ ¥ÜÂ

10) PÜ ÊÜ ¥Üì |ì ¯í «æ ±Ý ¨Ü

ÓÜãaÜ®æ @ Êæáà騆 ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ, GÆÉ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜáí¹Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊáÜ ®æWÙÜ Ü
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨
æ áÜ B GÆÉ APÜÃÒ WÜ ÙÜ Ü ÊÝPÜÂÊÜ®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÔ¨ÝWÜ ""PÜ|ì±ÜÊì
Ü ''D
±ÜÅÓÜíWÜPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá @& 28
1) ÍÜábÐÜñ… 2) ñÜñ®ÌÜ ÝÂÓÜ 3) AaÜáPc íæ ±Üâ 4) E¨Ý®Ü 5) ®ÝÆáRÖÓÜ W¤Ü ÙÜ áÜ
6) WÜÃÜávÜÊÜÞWÜì 7) 1000 8) ¿áþÝ 9) ®ÝÃܨÜÃÜá 10) ¨ÜáWÝìÃÜã±Ü
11) 19®æà PÜPÝÒ 12) £ÅËPÜÅÊÜá 13) ÖÜêÑàPæàÍÜ 14)ÊÝÓÜá¨æàÊÜ 15)
B©ñæà¿áÃÜ®áÜ ° 16) «Üg
Ì WÜÙáÜ 17) ÊÜáêÐÝr®»
°Ü ã
æ àg®Ü 18) ÓÜÊ|
Ü ãÄ®ÜÈÉ 19)
ÊÜá®æãàÖÜÃÜËsÜÆÃÜá 20) ñÜÊÜá¾ ÊÜááñܤgj

]àÓÜá«Ý

Pܯ°Pæ¿á®Üá° ÊÜÞÄPæãíŸáÊÜ®æ ÖæãÇæ¿á

29

¯à£ÓÜá«Ý & 16
AË»ÜPܤPÜáoáíŸ & 1 
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 

˨ÜáÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯à£¸æãà«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜáñݤÃæ &
HPÜ@ ÓÜí±Ü®Ü°ÊÜáÍÝ°£ ÊÜÓæ¤à ÊÝÓÜÍÜc Íæãà»Ü®ÜÊÜå… >
Áãà˜ÓÜíË»Üg »ÜêñæÂà»ÜÂ@ Pæãà ®ÜêÍÜíÓÜñÜÃÜÓܤñÜ@ >>
¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤ ñܮܰ Ÿí«ÜáWÜÙÜá&ËáñÜÅÃÜá&ÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã CñÜÃÜÄWæ ÖÜíbPæãvܨæà
ñÝ®æ㟺®æà PÜáÚñÜá ÊÜáêÐÝr®Ü°ÊÜ®Üá° »ÜáíiÓÜáÊÜ®æãà, EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÊÜÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° ¸æàÃæ
¿ÞÄWÜã Pæãvܨæà ñÝ®æ㟺®æà «ÜÄÓÜáÊÜ®æãà AíñÜÖÜÊܯXíñÜÆã PÜãÅÄ¿Þ¨ÜÊÜ®Üá
»Ü ã Ëá¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ¯ ¨Ýª ® æ ? GíŸá¨ÝX E¨ÝY Ã Ü ñæ W æ ¿ ááÊÜ ÊÜ á ãÆPÜ
""AË»ÜPܤPÜáoáíŸ''¨Ü ŸWæY ¸æÙÜPÜá aæÆáÉñݤÃæ ˨ÜáÃÜÃÜá.
GÃÜvÜáÖæ㣤®Ü ÊÜáêÐÝr®Ü°»æãàg®ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá, «ÜÄÓÜáÊÜ EñܤÊÜáÊÜÓÜ÷WÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá,
ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜá®æÀáÃÜŸÖÜá¨Üá, H®æà ÓÜí±ÜñÜá¤&Êæç»ÜÊÜ C¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ñܮܰ
PÜáoáퟨÜÊÜÃæãvÜ®æ ÖÜíbPæãívÜá (ñÜí¨æ&ñÝÀá&A|¡&ñÜÊÜá¾™, ËáñÜÅÃÜá, ÓæàÊÜPÜÃÜá,
A£¦WÜÙáÜ GÆÉÃÜ hæãñæ) A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ AË»ÜPP¤Ü áÜ oáퟨÜÈÉ ÓÜíÓÝÃÜ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ ±Ü¨£œÜ
®ÜÊÜá¾ ±ÝÅbà®Ü »ÝÃÜ£à¿áÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ ®Üvæ¨ÜáŸí©¨æ. B¨ÜÃæ Cí©®Ü PÝƨÜÈÉ
PæàÊÜÆ BÔ¤ËÊݨܩí¨Ü A¥ÜÊÝ ÓÝÌñÜíñÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá JñܤvÜWÜÚí¨ÝX
ñÜáíŸáÓÜíÓÝÃÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ Ÿí¨Üá (A|¡&ñÜÊÜá¾í©Äí¨Ü ¸æà±Üìoár), ÓÝQ ÓÜÆáרÜ
ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯ÆìQÒÔ, ÊÜê¨Ýœ±Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíÃÜQÒÓܨæà, ñÜÊÜá¾ ÓÜíÓÝÃÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞñÜÅ ¯àXÔPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ¨ÜêÍÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX¨æ.
C¨ÜPæR ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ £ÚÓÜáÊÜâ¨æà®Üá ? ÍÝÓÜ÷¨Ü B¨æàÍÜÊæà®Üá ?
MáÑWÜ Ù Ü BÍÜ Å ÊÜ á ¨Ü È É Ë»ÝÊÜ Ó Ü á ÖÝWÜ ã ÓÜ á ±Ü Å £àPÜ GíŸá¨ÝX CŸº Ã Ü á
A|¡ ñ Ü Ê Ü á ¾ í ©ÃÜ á ÊÝÓÜ Ê ÝX¨Ü ª Ã Ü á . ñÜ í ¨æ ¿ áá iàÊÜ í ñÜ Ë ÃÜ á ÊÜ Ê Ü Ã æ W Ü ã CŸº Ã Ü ã
hæãñæ¿áÈÉÁáà ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü CÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ñÜí¨æ¿áá ÊÜáêñÜ®Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ÓÜá±ÜÅ£àPÜ ""¯®æã°í©Wæ CÃÜÆá ®Ü®ÜWæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ü®Ü° ±Ý騆 BÔ¤¿á®Üá°
®Ü®WÜ æ Pæãoár¹vÜá. ®Ý®Üá ¸æàÃæ ÖæãàWÜáñæठ®æ '' Gí¨Üá A|¡®ã
æ í©Wæ ñÜPÃÜ ÝÃÜá ÊÜÞvÜÆá
±ÝÅÃÜí¼ÓÜáñݤ®æ. ""ÖÝWæ ÊÜÞvܸæàvÜ. ñÜí¨æ Ÿ¨ÜáQ¨ÝªWÜ ÖæàWæ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

30

C¨æÊ
ª äæ à DWÜÆã ÖÝWæÁáà CÃæãà|. ®Ý®Üá ¯®ÜWæ H®Üá PÜwÊæá ÊÜÞw¨æઠ®æ ? ÖÝWæ
BÔ¤ Ë»ÝWÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ '' GíŸá¨ÝX Ë»ÝÊÜÓÜá GÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃÜã
ÓÜá±ÜÅ£àPÜ A¨Ü®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨æà CÆÉ.
Cí©®Ü PÝÆ¨Ü ñÜÊÜá¾í©ÃÜá GñÜá¤ÊÜ ñÜPÜÃÝÃÜáWÜÚWæ ±ÜÅ£àPܨÜíñæ (±ÜÅ£¯—¿áíñæ)
C¨Ü¨
ª ÄªÜ í¨Ü AÊܯWæ C¨Üª ÓÜá±ÜÅ£àPÜ GíŸ ÖæÓÃÜ áÜ ÓÝ¥ÜìPÜÊÝXñæãठH®æãà A¯ÓÜáñܨ
¤ .æ
BWÜ Ë»ÝÊÜÓáÜ ñÜÊáÜ ¯¾ Wæ £ÚÓÜáÊÜ £ÚÊÜÞñÜáWÜÙáÜ ®ÜÊáÜ ¾ iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É B¨ÜÍì
Ü ÊÝWܸàæ QÊæ.
PÜáoáíŸÊÜâ AË»ÜPܤÊÝX¨ÜªÃæ H®Üá ÓÝ«ÜPÜ ? Ë»ÜPܤÊÝX¨ÜªÃæ H®Üá ¸Ý«ÜPÜ ?
GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ £ÚÔPæãvÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾
iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜÃÜÆá BWÜ©¨ÜªÃÜã ÊÝÂÓÜÃÜ ÊÝ~Àáí¨Ü
PæàÚ¿Þ¨ÜÃÜã £Ú¨ÜáPæãÙæãÛà|.
""Ë»ÝWÜí ŸÖÜÊæäà ÊæãàÖÝñ… PÜñÜáìËáaÜfí£ ¯ñÜÂÍÜ@ >
ñÜñæãà Ë»ÜPݤÓܤ$Ì®æãÂà®ÜÂí ËPÜáÅ«ÜÂíñæà˜¥ÜìÊæãà×ñÝ@ >>''
(B©±ÜÊÜì A 29, ÍæãÉà 18)
PæàÊÜÆ ÖÜ|¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨Ü BÔ¤¿áÈÉ ±ÝÆá ±Üv¿
æ ááÊÜâ¨ÜPÝRX PÜáoáퟨÜÈÉ
Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ ŸÖÜÙÜÐÜár g®Ü. Jí¨æà ÃÜPܤÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜá ÖÜáqr¨ÜªÃÜã
ÓÜÖÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá Ë»ÜPܤÃÝWÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ÖÝWæ Ë»ÝWÜ©í¨Ü ÓÝPÜÐÜár
ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ±Üv¨
æ áÜ PæãívÜÃã
Ü ÓÜÖ,Ü ®ÜíñÜÃÜ A®æàPÜË«Ü A®Ü¥ì
Ü WÜÙ®Ü áÜ ° G¨ÜáÄÓÜáÊÜíñݨÝWÜ
±ÜÍÝcñݤ±Ü¨Ü dÝÁá ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üã ÓÜñÜÂ.
A®Ü¥Üì & 1
AË»ÜPÃ¤Ü ÝX¨ÝªÃæ Gí¨ÜÃæ JŸºÃÜ ÓÜáSÊÜ®áÜ ° C®æãŸ
° ú áÜ ®æãàwPæãÙÜá£Û ¨
¤ ݪÃæ Gí¨æà
A¥Üì. Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ Gí¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX AÊÜÃÜ WÜá|ÊÜáor¨ÜÈÉ
PÜwÊæá¿ÞX¨æ Gí¨æà A¥Üì. ®ÝÆáR g®ÜÃÜ hæãñæWæ C¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÓÜáSÊæà ®Ü®°Ü ÓÜáS,
AÊÜÃÜ ¨Üá@SÊæà ®Ü®Ü° ¨Üá@S Gí¨Üá £Ú¨Üá ¸ÝÙÜáÊÜ B Ë«ÜÊÝ¨Ü ÊÜá®æãàÊæçÍÝÆÂ,
®æç£PÜÊåÜ èÆ ®ÜÊáÜ È
¾ É PÜwÊæá¿ÞX¨æ Gí¨æà A¨ÜÃ¥
Ü ì
Ü . ÓÜñÌ @Ü ñÜ®°Ü A|¡&ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜ hæãñæ
²Åà£Àáí¨Ü CÃÜ¨Ü D ÊÜÂQ¤, gWÜ£¤®Ü ÓÜáS&¨Üá@SWÜÙæà ñܮܰ ÓÜáS&¨Üá@SWÜÙÜá Gí¨Üá
£Ú¨Üá gWÜ£¤Wæ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜÆá ÓÝ«Ü ? ¿ÞÊÜ Ë«Ü¨ÜÈÉ ®Ý¿á
¯àvÜŸÆÉ ? ñÜÊÜá¾ÈÉÁáà JWÜYqr¯í¨Ü CÃÜÇÝWÜ¨Ü CÊÜ®Üá gWÜ£¤®ÜÈÉ ÖæàWæ JWÜYor®Üá°
PÜãwÓÜŸÆÉ ?

]àÓÜá«Ý

Pܲ Pæç¿áÈ ÊÜá~¿á g±ÜÊÜÞÇæ ÔQR¨Üíñæ

31

A®Ü¥Üì & 2
AÆɨæà Ë»ÜPܤÃÝX C¨ÜªÃæ, ñÜÊÜá¾ PÜáoáퟨÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá A®ÝÖÜáñÜ
gÃÜáX¨ÝWÜ A¥Ýìñ… bPÜRÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà WÜívÜ A¥ÜÊÝ ÖæívÜ£ £àÄPæãívÝWÜ
PÜ á oáíŸPæ R ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü Í Ü ì PÜ Ã æ à CÆÉ ¨ Ü í ñÝX A«Ü Ê Ü á ì¨Ü ÓÜ í bWæ ÔÆáQ
A«Ü@±ÜñÜ®ÜÊÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ ÖæbcÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWݨÝWÜ CÊÜ®ÜÈÉ A®Ý¥Ü±ÜÅþæ A¥ÜÊÝ
ÓÝÌ ñ Ü í ñÜ Å Â»Ü Å ÊÜ á Ÿí¨Ü á ñܮܰ®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜÊÜÃæà CÆÉ GíŸ »ÝÊÜ ® æ À áí¨Ü
A®æàPܨÜáÐÜrËaÝÃÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááÙÜáX, ÊÜÞvܸÝÃÜ¨Ü PæorPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá
E¨ÜáÂPܤ®ÝWÜáñݤ®æ. ñܮܰ Öæãpær ñÜáí¹PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ñܱÜâ³ ¨ÝÄ ×w¿ááñݤ®æ.
AË»ÜPÊ
¤Ü ÝX¨Üê æ ®Ý®Üá H®æà ÊÜÞw¨ÜÃã
Ü ®Ü®®°Ü áÜ ° PæàÙÜáÊÜÊÃÜ áÜ , ÎQÒÓáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ C¨ÝªÃæ
GíŸ »ÝÊÜ®æ (»Ü¿á) CÃÜáñܤ¨æ¿Þ¨ÜªÄí¨Ü ñܱÜâ³ ¨ÝÄ ×w¿áÆá AÊÜPÝÍÜ
PÜ w Êæ á ÀáÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . AÆÉ ¨ æ à ®Ü Ê Ü á ¾ ÓÜ á S&¨Ü á @SWÜ Ú Wæ »ÝX¿ÞWÜ á ÊÜ Ê Ü Ä ¨Ýª à æ ,
ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü PÜĨݪÃæ Gí¨Üá £Ú¨Üá ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐáÜ r «ÜÊáÜ ìÊÜÞWÜì¨ÜÈÁ
É áà CÃÜáñݤ®.æ
A®Ü¥Üì & 3
ÊÜáñæã¤í¨Üá AíÍÜÊæí¨ÜÃæ &
""ñÜñÜ@ ÓÝÌ¥Üì±ÜÃÝ®… ÊÜáãyÝ®… ±Üê¥ÜWÜã½ñÝ®… ÓÜÌPæç«Üì®æç@ >
Ë©ñÝÌ »æà¨Ü¿áíñæÂàñÝ®ÜËáñÝÅ ËáñÜÅÃÜã²|@ >
Ë©ñÝÌ aݱÜÃæà ¼®Ý°®ÜíñÜÃæàÐÜá ±ÜñÜíñÜ崆 >>''
¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÓÜ|¡PÝÃÜ|©í¨ÝX A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜá ¸æàÃæ¿ÞX¨ÜªÃæ, A¨ÜÃÜ
E±ÜÁãàWÜ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜÈÉ C®Üã° gWÜÙÜÊÜ®Üá° ÖÜaÜácÊÜ g®ÜÃÜã
CÃÜáñݤÃæ. AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ CÊÜ®Ü ŸWæY, CÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ AÊÜ®Ü ŸWæY aÝwÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá°
ÖæàÙÜáñݤ ¨æÌàÐÜÊÜ®Üá° C®Üã° ÖæbcÔ, ñÜÊÜá¾ Öæãpær¿á®Üá° ñÜáí¹PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜíaÜPÜÃÜã
CÃÜáñݤÃæ. D Ä࣠PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Öæãpær ñÜáí¹PæãÙÜÛÆá gWÜÙÜ¨Ü E±ÜÁãàWÜ
±Ü v æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ Ã æ , C®Ü á ° Pæ Æ ÊÜ Ã Ü á CÈ¿á ÖÝWæ Pæ à ÊÜ Æ ÓÜ í Ÿí«Ü Ê Ü ® Ü á °
PÜvæ¨ÜáÖÝPÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíñæãàÐܱÜvÜáñݤÃæ. AíñÜÖÜÊÜÄWÜã ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ
PæãoríñÝWÜáñܤ¨æ.
""¼®Ý°®ÝÊÜáñÜáÇæãà ®ÝÍÜ@ QÒ±ÜÅÊæáàÊÜ ±ÜÅÊÜñÜìñæà >
ñÜÓݾ©œ »ÝWÜí »ÝÅñÜëOÝí ®Ü ±ÜÅÍÜíÓÜí£ ÓÝ«ÜÊÜ@ >>''
Aí¨ÜÊæáàÇæ ÊÜíaÜPÜÄWÜã ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ ¯àw, ñÜÊÜá¾ñÜÊÜá¾ÈÉÁáà gWÜÙÜ
ÊÜááí¨ÜáÊÜÿ
æ ááñݤ Öæãà¨ÜÃ,æ PÜáoáíŸÊÜâ Ë®ÝÍÜ¨Ü Aíb®ÜÈÉ ÔÆáPÜáÊÜâ¨Üá SíwñÜ.
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

32

D PÝÃÜ|WÜÚí¨ÝX PæàÊÜÆ ÖÜ|¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨ÝX PÜáoáퟨÜÈÉ Ë»ÝWÜ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜgj®ÜÄWæ ÓÜÊÜá¾ñÜÊݨܨܪÆÉ.
A|¡®Ý¨Ü Ë»ÝÊÜÓÜá GÐærÆÉ E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜã ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ÓÜá±ÜÅ£àPÜ A¨Ü®Üá°
PæàÙÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. BԤ˻ÝWÜPÝRX ŸÖÜÙÜ ÖÜsÜPæR ¹¨ÝªWÜ A¨ÜÄí¨Ü Pæãà±ÜWæãívÜ
Ë»ÝÊÜÓáÜ ""B®æ¿ÞX ¹àÙÜá'' Gí¨Üá ñÜÊáÜ ¯¾ Wæ ÍÝ±Ü ¯àvÜáñݤ®.æ C¨ÜÄí¨Ü E©ÅP®¤Ü ݨÜ
ÓÜá±ÜÅ£àPÜ®ã
Ü ÓÜÖÜ ""BÊæá¿ÞX ¹àÙÜá'' GíŸá¨ÝX A|¡¯Wæ ÍÝ±Ü ¯àvÜáñݤ®.æ CŸºÃã
Ü
ÍæÅàÐÜuñܱÜÔÌWÜÙæà BX¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÍݱÜWÜÙÜíñæ CŸºÃÜã B®æ&BÊæáWÜÙÝX ¹àÙÜáñݤÃæ.
CŸºÃÜ gWÜÙÜ ÊÜáãÃÜ®æ¿áÊܯWæ ÇÝ»Ü GíŸíñæ B BÔ¤¿áá CŸºÄWÜã ÔWܨæà
¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ±ÝÇÝWÜáñܤ¨æ.
C¨æãí¨Üá PæàÊÜÆ PæàÙÜáÊÜ PÜ¥æ¿áÆÉ. Ë»ÜPܤÃÝX¨ÜªÃæ BWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü A®æàPÜ
A®Ü¥ÜìWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓܨÜíñæ GaÜcÄPæÊÜ×Ô, AË»ÜPܤÃÝX¨ÜªÃæ ÔWÜáÊÜ A®æàPÜ
ÓÝ«ÜPWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üv¿
æ ááÊÜâ¨ÜPÝRX AË»ÜPP¤Ü áÜ oáíŸÊÜ®áÜ ° PÜo¸
r àæ PÜá. Ë»ÝÊÜÓáÜ ÓÜá±ÜÅ£àPÜÃÜ
PÜ¥¿
æ á ÊÜáãÆPÜÊÝX Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃáÜ Pæãor "AË»ÜPÃ¤Ü ÝXÃܸàæ PÜá' GíŸ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¨
Ü Ü
...ÓÜÍæàÐÜ...
B¨æàÍÜÊÜ®Üá° AÄñÜá A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉ ñÜÃÜÆá ¿á£°ÓܸæàPÜá.

ÎÅà ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜ ËWÜÅÖÜ A®ÝÊÜÃÜ| & £ÃÜá±Ü£
ÖÜĨÝÓÜ ±ÜÃíÜ ±Üÿ
æ á C£ÖÝÓܨÈ
Ü É ¨ÝSÈÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü PÝ¿áìÊÜâ 24&06&10
ÃÜí¨Üá £ÃÜá±Ü£¿áÈÉ ®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÊæíPÜpæàÍÜ®Ü Óܯ°«Ý®Ü¨Ü £ÃÜáÊÜáÆ ¸æor¨Ü
ÊÜáÖݨÝÌè
Ü Ü ŸÚ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü HPÝíñÜ »ÜPÃ¤Ü áÜ ¨ÝÓÜÍÅæ àÐÜÃu áÜ B¨Ü ÎÅà±ÜâÃÜí¨Üè
Ü ÝÓÜÃÜ
8 ÊÜÃæ Aw GñÜä ¨
Ü Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ±ÜâñÚ§Ü ¿á®Üá° ŸÖÜáËgêí»ÜOÀ
æ áí¨Ü A®ÝÊÜÃ|
Ü WæãÚÔ¨ÜÃáÜ .
Aí¨Üá ¸æÚWæY 8.30PæR ÎÅà ÓÜá¿á£àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÓÜáWÜáOæàí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜá¤
ÎÅàËÍܱ
Ì ÅÜ Ó®Ü £°Ü à¥ÜìÃÜáWÜÙÜ ©ÊÜ Óݯ°«ÂÜ ¨ÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜÃÝg嬆 ÊÜޮܠWÜêÖÊ
Ü áÜ í£ÅWÙÜ Ý¨Ü
vÝ.Ë.GÓ….BaÝ¿áì ÖÝWÜã £ÃÜá±Ü£ ¨æàÊÜÓݧ®WÜ ÙÜ Ü A«ÜÂPÜÃÒ áÜ , ¯ÊÜìÖÜOÝ—PÝÄWÜÙáÜ
¨ÝÓÜÓÝ×ñܱÝÅhQæ ®r Ü ËÍæàÐÝ—PÝÄWÜÙÝ¨Ü ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ±ÜXvÝÆ
CÊÜÃáÜ WÜÙÜ ÓÜÊáÜ PÜÊ
Ò áÜ ¨ÜÈÉ ÎÅà±ÜâÃÜí¨Üè
Ü ÝÓÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° A®ÝÊÜÃ|
Ü WæãÚÓÜÇÝÀáñÜá.
A®æàPÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃáÜ , WÜ|ÂÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ ÖÝWÜã »Üg®ÝÊÜáívÜÚWÜÙÜ ÓÝËÃÝÃÜá »ÜWÊ
Ü ¨
Ü P½Ü Ã¤Ü áÜ
±ÝÇæãíY vÜÃáÜ . ×í©®Ü ©®Ü D ÓÜÊÞ
Ü ÃÝ«Ü®¿
æ á AíWÜÊÝX ÊÜáÖÜ£ ÓÜ»ÝíWÜ|¨ÜÈÉ
ÖÜĨÝÓÜÓÝ×ñÜ ÖÝWÜã ±ÜÃíÜ ±ÜÃWæ ÝX ÍÜÅËást JíŸñÜᤠÊÜáÖܯà¿áÄWæ "±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ
±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àw WèÃÜËÓÜÇÝÀáñÜá. D GÇÝÉ PÝ¿áìWÜÚWÜã Pæàí¨ÜŹí¨ÜáÊݨÜ
B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì AÊÜÃáÜ GÆÉÃÜ ±ÜÅÍíÜ ÓæWæ ±ÝñÜÅÃݨÜÃáÜ .

]àÓÜá«Ý

PÜÆáÉ ¯àÃæãÙÜá ÖÝPæ ¯ÇæãÉà¨æ ÊÜá«Ü© ?

33

ÊÜáÖÝñܾÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü 
±Üí. Êæà¨ÜÊÝÂÓÝaÝ¿áì CoX 

ÊÜáÖÝñÜþ Ü ¨ÜÍì
Ü ®Ü ±ÜÃÊ
Ü áÜ ¨ÜáÆì»Ü. AÊÜÃÜ ÓÜÖÊ
Ü ÝÓÜ A®æàPÜ g®Ü¨
¾ Ü ±Üâ|±Üâíg©í¨Ü
¨æãÃæ¿ááÊܨÜá. þݯWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü&ÓÜÖÜÊÝÓÜWÜÚí¨Ü BWÜáÊÜ ÇÝ»Ü H®Üá? AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
±Üvæ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ PÜê±æ Gí¥Ü¨Üá? G®Üá°ÊܨܮÜá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ¼àÐܾÃÜá
¿áá—ÑuÃܯWæ ®ÜÖÜáÐÜ&aÜÂÊÜ®ÜMáÑWÜÙÜ ÓÜíÊݨÜÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÓæãWÜÓÝ¨Ü C£ÖÝÓܨÜ
ÊÜáãÆPÜ E±Ü¨æàÎÓÜáñݤÃæ.
aÜÂÊÜ®M
Ü áÑWÜÙáÜ ÊÜáÖÝñܱÔÜ WÌ ÙÜ áÜ . PÝ¿á¨ÜívÜ®Á
æ áà AÊÜÃÜ PÝ¿áPÜ. GÆÉ ñÜÃÖ
Ü ¨
Ü Ü
ñܱÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÔ¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÝaÜÄÓÜ¨Ü ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜáWÜÚÆÉ™. D ¸ÝÄ C®Üã°
NãàÃÜÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿ¿áPæ ŸíñÜá. ¯àÄ®Ü ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾
HPÝWÜÅñæ¿á®Üá° ±ÜÄàQÒÔPæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPÜ ÖÜáqrñÜá. »æãàWÜìÃæÊÜ WÜíWÝ&¿áÊÜáá®æ¿áÃÜ
ÊÜávÜá訆 ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜá ¿ÞÊÜ ¨Üá»ÝìÊÜ®æWÜã GvæWæãvܨæ ñܨæàPÜbñܤ©í¨Ü
Öܮðæ v
æ áÜ ÊÜÃáÜ ÐÜ ±ÜÄ¿áíñÜ ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ È
Ü É ÊÜáWÜð ÝX¨ÝªÃ.æ ÊæàWÜÊÝX EQR ÖÜÄ¿ááÊÜ
¯àÃÜ®áÜ ° ñÜÇÀ
æ áí¨Ü, ¯àÄ®Ü ÍÜŸÊ
ª ®Ü áÜ ° ÊÜá®Ü©í¨Ü ñÜv©
æ ¨ÝªÃ.æ »è£PÜ&¸è©œPÊ
Ü ÝX W横Ü
aÜÂÊÜ®ÜÃÜ®Üá° ±ÜÃÝ»ÜÊÜWæãÚÓÜÆá ¿ÞÊÜ ±ÜÅÊÝÖÜ©í¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. AíñæÁá
hæãàÃÝX ÖÜÄ¿ááÊÜ ®Ü©WÜÙáÜ ±ÜŨQÜ O
Ò æ ÊÜÞwPæãívÜá ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÊàæ Ë®Ý AÊÜÃÜ
ñÜípæWæ ŸÃÜÈÆÉ™. ²àwÓÜÈÆÉ™. ËbñÜÅÊÝ¨Ü »ÜíXWÜÙÈ
Ü É «Ý娆 ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÀ
æ áñÜá. JÊæá¾
PÜqWr ¿
æ áíñæ ñæàÈ ñܱWÜ çæ ¨ÃÜ æ ÊÜáñæãÊ
¤ áæ ¾ BÙܨÈ
Ü É AÙÜáPܨàæ PÜ騃 íÜ ñæ ¯Íæàc ÑrñÃÜ ÝWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ .
A®æàPÜ ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ÓݧÊÜÃܨÜí£¨ÜªÜ ñܱÜÔÌWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá, ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜRã ŸÖÜá ¸æàWÜ®æ
¸æ¨ÜÃÜáÊÜ ±ÜâPÜRÆá Ëáà®ÜáWÜÚWæ "C¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜáWÝÊÜ A±Ý¿áËÆÉ' GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ
ÊÜáãwñÜá. ÓÜÌƳ ©®ÜWÜÙÜ ÊÜÃæWæ AÊÜÃÜ ÓÜáñܤÆã £ÃÜáX¨ÜÊÜâ. »ÜÃÜÊÜÓæ ŸÈÀáñÜá.
gvæWÜqr¨Ü go¨ÜÈÉ ¹àvÜá ¹orÊÜâ. ¯ÃÜíñÜÃÜ ¯àÄ®Ü ÓÜí±ÜPÜì©í¨Ü ¨æàÖÜÊæÆÉ
±ÝbWÜqrñÜá. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜ|¡ ÍÜíSWÜÙÜá, gÆaÜÃܱÝÅ~WÜÙÜ ®ÜSWÜÙÜá ®æoárPæãívÜá
F×ÓÜÆÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü BPÝÃÜPæR Ÿí©ñÜᤙ. aÜÂÊÜ®ÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ C¨ÝÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÜÄËÆɨæà
ÓÜÊÜÞ—¿áÈɨܪÃÜá.
Jí¨Üá ©®Ü ¨Üívæ¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª Ëáà®ÜáWÝÃÜÃÜá Ëáà¯WÝX WÜqr¿Þ¨Ü,
ÖæãÓܨÝX ÖæOæ¨Ü ŸÇæ¿á®Üá° ¹àÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ŸÇæ¿á®Üá° GÙæ¿ááÊÝWÜ
Gí©XíñÜÆã »ÝÃÜÊÝXñÜᙤ . ¨æãvÜx Ëáà®Üá ÔQRñíæ ¨Üã, A¨ÜÃÜ ÊÜÞÃÝo©í¨Ü ÓÝPÜÐáÜ r
ÖÜ| ÔWÜáÊܨíæ ¨Üá ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÃáÜ . ÖæãÃÜ Ÿí¨Ü Ëáà¯®Ü ÃÝοáÈÉ MáÑWÜÙ®Ü áÜ ° ®æãàw
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

34

ÍܲÓÜáÊÜÃæí¨Üá WÝŸÄ¿ÞÀáñÜá. AÄËÆÉ¨Ü A±ÜÃÝ«ÜPÝRX AíWÜÇÝb¨ÜÃÜá.
PÜá²ñÜÃÝWܸæàwÃæí¨Üá PæàÚPæãívÜÃÜá. ŸÇæ ¹oár ŸÃÜáÊÜíñæ ¸æàw¨ÜÃÜá.
ÊÜáá¯WÜÙÜá ÊÜåè®Ü ÊÜááĨÜÃÜá. ÊÜáñÜÕ$ÂWÜÙÜ ÊÜáÃÜ|¨Ü ÊÜáãPÜÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° ®æãàw
ÊÜáÊÜá¾ÆÊÜáÃÜáX¨ÜÃÜá. PÜÃÜáOæ EQRñÜá. ÓÜÖÜÊÝÓÜ©í¨Ü ÓÜÖÝ®Üá»Üã£& ¿ááípÝÀáñÜá.
ÓÜñÜñÜ JvÜ®Ýo©í¨Ü JÆáÊæá EípÝÀáñÜá. ÓÝ¿ááÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¨ÜãÃÜ
ÓÜÄ¿ááÊܨÜá ÓÜÄ¿áÆÉ G¯ÔñÜá. Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜã ÓÜÄ, ±ÝÅ| ¹orÃÜã ÓÜÄ, ŸÇæ ¹oár
ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜ©ÆÉÊíæ ¨Üá ÖæàÚ¹orÃáÜ .
ñܱæäà¯ÃÜñÜ aÜÂÊÜ®ÜÃÜ®Üá° Ëáà®ÜáWÝÃÜÃÜá ÊæáàÇ棤¨ÝªÃæíŸ ÓÜíWÜ£ ¨ÝÍܯí¨Ü
®ÜÖáÜ ÐܯWæ ñÜÆá²ñÜá. ÃÝg ÊÜáí£Å&±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ gñæWã
Ü w KwŸí¨Ü. B¨Ü ñܲW³ æ PÜÊ
Ò áæ
¸æàw¨Ü. DaæWæ ŸÃܸàæ Pæí¨Üá ÊæãÃæÀáoár ÊÜá®ÜÊäæ ÈÓÜÇ£æ Ô° ¨Ü. AÓÝ«ÜÂÊݨÜÃã
Ü ñÜÊáÜ ¾
¸æàwPæ¿á®Üá° ±Üä|ìÊÜÞvÜáÊæ®æí¨Ü.
MáÑWÜÙÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÃÝg®æà! ®Ü®ÜWæà®Üá ¸æàvÜ. Ëáà®ÜáWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞw
Ÿ¨ÜáPÜáÊܨæà ¨ÝÍÜÃÜ ÊÜ꣤. AÊÜÃÜ PæçWæ ®Ý®Üá ÔQR¨Ü᪠APÜÓݾñݤX. ¯g. ÖÝWæí¨Üá G¨Üáª
Öæã¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÜÄÍÜÅÊáÜ PæR ¸æÇæ PÜoárÊÃÜ ÝÃÜá? AÊÜÃÜ ñÜᣤ®Ü bàÆ ñÜáíŸáÊܨáÜ ÖæàWæ?
A¨ÜPÝRX ¯à®Üá ÊÜÞvܸæàPݨܩªÐær™! ¨ÝÍÜÄWæ ®Ü®ÜWæ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ¸æÇæ Pæãoár ®Ü®Ü°®Üá°
PæãívÜáPæã. ŸÇæ ¹oár ŸÃÜáÊæ. ÖÝWæà BWÜÇæí¨Üá ÃÝg®Üá, ÊÜáí£ÅWÜÚWæ "±ÜÅ£Á㟺
Ëáà®ÜáWÝÃܯWÜã ÓÝËÃÜ ŸíWÝÃÜ ®Ý|ÂWÜÙÜ®Üá° Pæãw' Gí¨Üá BþݲԨÜ. H®Üá?
®Ü®°Ü ÊÜåèÆ ÓÝËÃÜÊàæ ®Ý? MáÑWÜÙáÜ WܨÄÜ ¨ÜÃáÜ . ÖÝWݨÜÃæ ñÝÊæà ñÜÊáÜ ¾ ÊÜåèÆÂÊÜ®áÜ °
ÓÜãbÓܸæàPæí¨Üá ÃÝg PæàÚ¨Ü. ñܮܰ ¸æÇæ ñÝ®æà PÜoárÊܨÜá EbñÜÊÜÆÉ™. ÇæãàPÜÊÜä
ÓÜÊáÜ £¾ ÓÜáÊÜ©ÆÉ™. ¯«Ý®ÜÊÝX ¯à®æ ¯®Ü° Ÿá—œÀáí¨Ü BÇæãàbÔ ÓÜãPܤ ÊÜåèÆ ¯àvÜá.
ÓÝËÃÜ ÊÜÞñÜÅ ÓÜÄÖæãàWܨáÜ . AÐÜár ÖæàÙÜŸÇæ™É . ÆPÜÊ
Ò ÝWÜŸÖÜá¨Ý? ÃÝg ÊÜáñæ¤ PæàÚ¨Ü.
ÆPÜÒ ÓÝƨÜá. ÊÜáí£ÅWÜÙÜ gñæ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔ «ÝÃÜOæ ¯|ìÀáÓæí¨ÜÃÜá MáÑWÜÙÜá.
Pæãàq PæãvÜÇæà? ¸æàvÜ. ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ gñæ aÜbìÔ ®ÜíñÜÃÜ ¯«ÜìÄÓÜá. A«ÜìÃÝgÂ?
FÖÜá. ñÜÇæ AvÜxÊÝX BwÔ¨ÜÃÜá. MáÑWÜÙÜ gñæ ±ÜÃÝÊÜáÎìÔ £àÊÜÞì¯ÓÜá.
ÓÝËÃÜ ÓÝÆ¨Ü á . ÆPÜ Ò P æ R Çæ P Ü R Ë ÆÉ ™ . Pæ ã àq QĨÝÀáñÜ á . A«Ü ì ÃÝgÂ
A±Ü¿Þì±Ü¤ÊÝÀáñÜá. Cwà ÃÝg DvÝWÜÈÆÉ™. C®Üá° ÊÜÞvܸæàPæ®æí¨Üá ®ÜÖÜáÐܯWæ
ñæãàaܨÝÀáñÜá. GÆÉ MáÑWÜÙã
æ í©Wæ ÊÜÞñÝw¨Ü. ¿ÞÃÜã ¨ÝÄ ñæãàÃÜÈÆÉ™. AÊܯWæ
©WÜÇÝÀáñÜá. MáÑWÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ¹wÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ bíñæ ŸÆÊÝÀáñÜá.
ÊÜ®ÜaÝÄ¿Þ¨Ü WÜËhÝñÜÃæíŸ MáÑWÜÙÜá ®ÜÖÜáÐÜ®Ü ŸÚ Ÿí¨Üá aÜÂÊÜ®ÜÃÜ
ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÊÜÓÜᤠ¿ÞÊÜâ¨æí¨Üá ®Ü®ÜWæ Ë©ñÜÊæí¨ÜÃÜá. ©Ì±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ ©Ìg®Üá ÖæàWæ

]àÓÜá«Ý

PÜÙÜÛ¯WÜáípæ ±ÜÃÜÃæãvÜÊæ WÜÚst PÜÐÜr ?

35

EñܤÊÜá®æãà A¨ÜÃÜíñæ ®ÝPÜáPÝ騆 ±ÝÅ~WÜÙÜÈÉ BPÜÚWæ ÓÜÊÜá®Ý¨Ü ±ÝÅ~WÜÚÆÉ™.
¸ÝÅÖ|
¾Ü ÃÜá ¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü PæàÒ ñÜÅ»ã
Ü ñÜÃáÜ . BPÜÙáÜ ÓÜPÆ
Ü ¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü BPÜÃ.Ü GíñÜÇàæ CŸºÃã
Ü
ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá. MáÑWÜÚWæ ±ÜÅ£¿ÞX C¨ÜáÊæà ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ. ÃÝg®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ
ÓÜÊáÜ ígÓÜʯæ Ô¨ÜÃã
Ü ¨ÜáWÜávÜ PÜwÊæá¿ÞWÜÈÆÉ™. ×Ä¿áÃÜ gñæ ÖÜávÜáWÝqPæ "EÃÜW¨
Ü Ü
gñæ ÓÜÃÜÓÜÊÝw¨Üíñæ' G®Üá°ÊܨÜá ÃÝg¯Wæ £Ú¿á¨Ü ËÐÜ¿áÊæà®ÜÆÉ™. WÜËhÝñÜÃæà!
ñÜÊÞ
Ü Ðæ ÊÜÞvܸàæ w. MáÑWÜÙÜ bñÜP¤ Ræ ÓÜÄŸÃÜ©¨Üê æ ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜáoárÖÝPÜŸÆÉ
ÓÝÊÜá¥Üì C¨æ. ×àXÃÜáÊÝWÜ ®Ü®Ü°í¥Ü ñܱæäà×à®Ü®Ý¨Ü, ¨ÜáŸìÆ®Üá° ¨Ü×ÓÜáÊܨÜá
¿ÞÊÜ ÇæPÜR™? C®æã°Êæá¾ BÇæãàbÔ ¯ÍÜcÀáÔ Gí¨Ü®Üá. ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ ÓÜáÚÛ®Ü ÓÜáÚÊÜä
CÆÉ™¨Ü WÜËhÝñÜÃáÜ WÜq¿
r ÞX ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ÖæàÚPæ ÖÜáÔ¿ÞWܨíæ ¨Üá. ÃÝg BWÜÇíæ ¨Üá
BPÜÙÜ®Üá° ñÜí¨Üá aÜÂÊÜ®ÜÄWæ ñæãàĨÜ. ¨ÝÍÜÄWæ Pæãoár, ¯ÊÜá¾ ÊÜåèÆ ÊÜááqrñÜá. ŸÇæ
¹oár ŸÃܸæàPæí¨Üá ¹®æ°$çÔ¨Ü. AÐærà. aÜÂÊÜ®ÜÃÜá PÜãvÜÇæà Êæáç PæãvÜË ÊæáàÇæ¨ÜªÃÜá.
ñÜÊÜáWæ ñÜPÜR ¸æÇæ ÓÜí©ñæí¨Üá B®Üí©Ô¨ÜÃÜá. Wæãà¨Ý®Ü¨Ü ´ÜÆÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
¯ÊÜá¾ ¨ÜÃÜáÍܮܩí¨Ü g®Ü¾ ±ÝÊÜ®ÜÊÝÀáñÜá. Ÿ¨ÜáPÜá ÓÜí»ÝÐÜOæÀáí¨ÜÇæà
ÓÝ¥ÜìPÜÊÝÀáñÜá. ®ÜÊÜáX®æ°à®Üá ¸æàvÜÊæí¨Üá, ¨ÝÍÜÃæÆÉ ÓæàÄ BPÜÙÜ®Üá°, MáÑWÜÙÜá
J±Ü³©¨ÜªÃÜã Jñݤ¿á ±ÜäÊÜìPÜÊÝX ¨Ý®ÜÊÝX J²³Ô¨ÜÃÜá. aÜÂÊÜ®ÜÃÜá ñÜÊÜá¾
ÊÜaÜ®ÜÊÜÞñÜÅ©í¨Ü, ¨ÜÍÜì®Ü©í¨Ü «Ü®ÜÂÃÝ¨Ü ¨ÝÍÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨Ü
ÓÝËÃÝÃÜá Ëáà®ÜáWÜÙ®Ü áÜ ,° ÃÝg®Üá ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÝWÜÇàæ ÓÜWÌ ì
Ü PæR ÓæàÄÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜÖáÜ ÐÜ®áÜ
aÜQñÜ®ÝX ®æãàvÜáñܤ ¯íñÜ®Üá. MáÑWÜÙÜá ±Üâ®Ü@ BÍÜÅÊÜáPæR ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá. ÊÜáá¯WÜÙÜ®Üá°
±Üäist ÃÝg ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü.
×àWæ ÓÜg®j ÃÜ Ü ÓÜÖÊ
Ü ÝÓÜ, ¨æãvÜÊ
x ÃÜ Ü ¨ÜÃáÜ ÍÜ®Ü ñÜí¨Üá PæãvÜáÊÜ ÊÜáÖÝ»ÝWÜÂÊæà AÐÜár
ËbñÜÅÊݨÜá¨Üá. A¨ÜPÝX ®ÝÊÜä ÓÜgj®ÜÃÜ ÓÜíWÜ ÊÜÞvæãà|. AÇèQPÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü

´ÜÆÊÜ®Üá° A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ±ÜvæÁãà|..AÆÉÊæà..!
ÎÅàÃÜZáÊÜ¿áì£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ & ®ÜÊÊ
Ü êÜ í¨ÝÊÜ®Ü
©.29&06&2010 ÃÜí¨Üá ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ²àsܨÜÈÉ ËÃÝgÊÜÞ®ÜÃÝX¨Üª,
ÎÅàÃÜZãñÜÊ
¤ áÜ £à¥ÜìÃÜ WÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ÎÅàÃÜZáÊÜ¿áì£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®ÝÊÜáÖæãàñÜÊ
Õ Ê
Ü âÜ
AÊÜÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܧÙÜÊÝ¨Ü ®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜvæx¿áÈÉ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü
®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ B®æàWÜáí© EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü A—
PÝÄWÜÙÝ¨Ü ±Üí.B®Üí¨ÝaÝ¿áì hæãàÎ CÊÜÃÜá GÆÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°
¿áÍÜÔ¿
Ì ÞX ®æÃÊ
Ü àæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . ±ÜíaÝÊÜáêñ,Ü ÖÜÓã
æ ठ¨ÜP,Ü AÆíPÝÃÜ, £à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÙÜ áÜ
®Üvæ¨ÜÊÜâ. ®ÜãÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá.
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

36

Finding SELF - 2
By : Mr H K Katti 

1.1 What is “Life”?. How do we Define or describe a Life or
Living being
A valid definition of life should be general so as to encompass
all possible forms of life. And also a definition should be specific
enough to distinguish life from obviously non-living systems. Here
are some of the Definitions of SELF or Life.
a)

ì`{X"OY"u\" Y"pu \"uü# _" G"r\" ò{O" @¡”{O"êO"# $
_" Ql#A"r _" _"sA"r E"v\" _" T"pe"z V"SR"X"pub"Y"pu# $$

- One who is self luminous or knower is SELF. Ex : I know
myself (X"pX"`z G"pS"p{X"). I am conscious and aware that I am conscious.
- One who experiences sorrow is SELF (Reflective experiences…)
- One who experiences happiness is SELF
- One who is subjected to bondage is SELF
- One who is freed from bondage is SELF.
Each one of the above descriptions on their own identify SELF
uniquely. For example there is no other entity or sensory organ
that experiences happiness etc….
b)

c"pO"wO\"z E"uO"S"O\"{X"OY"s˜¡X"o

- One who is Jnanaswarupa or owner of that knowledge is
SELF. He is not merely a place holder of that knowledge like
computers.

òQX"`z G"pS"p{X" òOY"S"sW"\"X"o _"p{b"àT"O\"pO"o $
O"p{@ê¡@¡p{W"X"O"pS"s\Y"\"_"pY" ï\"p_X"p@z¡ _"pb"r $
♦ c"pO"wO\"z E" c"pS"_\"p{X"O\"z $
c) G"pS"p{O" òEF>{O" Y"pu Y"Ñ"z @s¡àO"u E"uO"S"pu{` _"# $

- One who desires is “ SELF”.
- One who acts on its own is “ SELF”. Here Actions are not just
vibrations but actions put in to get something good and to get rid
of something that is bad.

]àÓÜá«Ý

PÝÊÜáPæãÅà«ÜWÜÙÜ ¹vÜáÊÜâ¨æ ŸÆáÖÜŸº

37

ìe" E"uÍ>p {`O"p{`O"T"øp{Ê"T"qZ`pZpS"s@t¡“pu \Y"pT"pZ# $
♦ S" E" E"uO"S"pT"øuqZO"_Y"pE"uO"S"_Y" T"ø\"w{f"X"f\"X"o $ ðp\"ðpZrZ_Y"p{T" O"OT"ø_"ŒpO"o $ G"L>z {` O"Qp
T"Z@w¡O"uS" S"puQS"p{QS"p {@ø¡Y"p\"¬\"{O" S" O\"pBpSO"w@¡@¡pZNpX"SO"ZuNp _\"uEF>Y"p
d)

_"pb"r {S"Qpu^ê "# ï\"v@¡#... ðps«.z .. {S"Qpu^ê "X"u\" E"vO"SY"X"o... {S"Qpu^ê "O\"p{O"{S"Y"X"pf"¨{“Î>O"X"z X"O"X"o $

- One who is defect free or pure is SELF.
- Because it is defect free or pure, it is infallible. Always
generates or captures the right knowledge and never known to
have miscarried in its immediate experiences including happiness,
sorrow etc.
♦ _"sªM>pu

{S"NpêY"pu Y"e" c"uY"z O"O_"p{b"QðpêS"X"o $
♦ _"pb"r {S"Y"X"uS"pP"pê\Y"{W"E"pZrOY"O" ìp` ðps« ò{O" $
♦ _"sA"p{Q{\"^"Y"{X"[SçY"z ðps«z {S"Qpuê^"O"p{S"Y"X"\"f\"pO"o òêð\"ZpQr[SçY"\"O"o $
This is in sharp contrast with other senses which are Achetana
and hence are defect prone and may generate erroneous
knowledge.

X"pS"_"u QðpêS"u Qpu^"p# _Y"s# $ S" c"pS"ª{Í>X"pe"uNp T"øpX"pNY"z O"_Y" ªðY"O"u $

e)

Y"# @¡X"êU¡“W"pu˜¡p _"sÊY"p{QX"pS"o _" G"r\"# $

One who is subjected to Dos and Don’ts and enjoys the fruits
of his deeds is “Jiva” or Self.

c"pO\"p ðpp®{\"R"pS"pu˜z¡ @¡X"ê @¡O"êw{X"`p`ê{_"...

f)

ìÚT"ðp{˜¡Z_"p\"êc"z T"pZO"SeY"X"T"tNpêO"p $ íT"G"r\"@¡O\"z G"r\"O\"X"o $

One who is imperfect and hence dependent is “Jiva”
1.2.Can we Test to prove or falsify “Living Being” hypothesis?.
The first issue that confronts the human mind with regard to
the soul is its very existence hence it is appropriate first to make
an enquiry to that effect. Do we have a (Immaterial ) SOUL?.
a) Pratyaksha Pramana:
We do not see, hear, smell, taste or touch SOUL. But all living
beings have direct experience of their SELF. No person ever
doubts his own existence!!. You do not need any other validation.

_"pb"r _\"Y"zW"pO"pu _"pb"pÀÍ>p {` _"pb"r $ Y"P"p&&` T"p{Np{S"# $ _"pb"pÀÍ>qZ _"zc"pY"p{X"{O" $

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

38

Qu`p{Q\Y"{O"qZ˜z¡ á¡T"X"`{X"{O" _"p{b"{_"«X"o @¡O"êwO\"W"pu˜w¡O\"ðpÒY"sT"uO"z _"p@¡pZX"o $

b) Shruti pramana: The soul or SELF resides in the Body.
♦ Ÿp

_"sT"Nppê _"Y"sG"p _"A"pY"p _"X"pS"z \"wb"z T"qZ^"_\"G"pO"u $
O"Y"puZSY"# {T"TT"“z _\"pŸ{f" ìS"Å"SY"# ì{W"E"p@¡ðpr{O" $$
♦ _"OY" ìpOX"p _"OY"pu G"r\"# _"OY"z {W"Qp _"OY"z {W"Qp _"OY"z {W"Qp X"v\"pà\"NY"pu X"v\"pà\"NY"pu
X"v\"pà\"NY"#
c ) Anumana Pramana: ( Inferences..)
There are enough Reasons to believe in the existence of
SOUL. Here are the family of irrefutable syllogistics putforth.
(Eliminative approach). These logics fall entirely within the scope
of our worldly experience. The core logic that flows across all the
arguments below is as follows.

‘‘c"pS"BpO"z Y"pP"pPY"| O"ÿp`@u¡Npv\" BpøpåX"o, Bpøp`@¡pSO"ZpS"sT"T"f"pv _"OY"pz BpwåX"pNpO\"pO"o
Y"üO"pu&SY"uS"pS"sT"T"QüX"pS"Bpø`Npz BpwåO"u O"f"uS"v\" BpwåO"u, Y"P"p E"b"s^"pu&SY"uS"pS"sT"T"üX"pS"_"pb"pO@¡pZz
_"pb"pO[O@ø¡Y"X"pNpz á¡T"p{Q E"b"s^"p _"pb"p[O@ø¡Y"O"u $$’’
a) _"sA"p{Q{_"«÷SY"P"p&S"sT"T"fY"p _"pbY"Œr@¡pY"ê# $
Happiness ( or sorrow..) is experienced directly by all of us and
none of the other senses are capable of perceiving the same
hence it is perceived by a special sense organ and that is “SELF”.
(_"sA"p{Q{\"^"Y"z _\"á¡T"W"tO"z E"vO"SY"u[SçY"z {` _"pb"rOY"sEY"O"u $)
b)BpBpS"p{Q{_"«÷SY"P"p&S"sT"T"fY"p

_"pbY"Œr@¡pY"ê# $

Empty space is experienced directly by everyone including the
Blind and none of the other senses are capable of perceiving the
same hence it is perceived by a special sense organ and that is
“ SELF” ...ì\Y"p@w¡O"z {` BpBpS"z _"p{b"BppuE"ZX"o $$
c) @¡p“p{Q{_"«÷SY"P"p&S"sT"T"fY"p

_"pbY"Œr@¡pY"ê# $

Time is experienced directly even in dreamless sleep and none
of the other senses are capable of perceiving the same hence it
is perceived by a special sense organ and that is “ SELF”. (...@¡p“pu

{` _"p{b"T"øOY"b"# _"s^"sÊ"pv E" T"øO"r{O"O"#)

]àÓÜá«Ý

PÝÊÜáPæãÅà«Ü¨æãÙÜá £ÃÜáWÜÆá ÊÜáw¿áÆÉ

39

d)

T"ZpX"ðppêSY"P"pS"sT"T"fY"p _"pbY"Œr@¡pY"ê# $

Recollection is experienced directly and none of the other
senses are capable of perceiving the same hence it is perceived
by a special sense organ and that is “ SELF”.(Qu{`S"pu&[_X"S"o Y"P"p Qu`u @¡pvX"pZz

Y"pv\"S"z G"Zp $ ...S"{` G"L>_Y", ðpZrZ_Y", @¡pvX"pZpüS"sW"\"# _"XW"\"{O")
e) ìRY"p_"{_"«÷SY"P"p&S"sT"T"fY"p _"pbY"Œr@¡pY"ê# $
Falsehood is experienced by all and none of the other senses
are capable of ascertaining the same hence it is perceived by a
special sense organ and that is “SELF”.(W"øX"O\"X"W"øX"O\"z
f)

E" _"\"| \"uüz {` _"p{b"Npp)

T"øX"pNppS"pz T"øpX"pNY"{S"\"pê`@¡O\"uS" E"pT"ub"NprY"# _"pb"r $

Who would validate the validity of Knowledge?.This may lead
to regress if we do not accept the Organ that is capable of not
only validating the correctness of all types of knowledge but its
own validity as well without appealing or resorting to any further
authority outside itself.

T"øOY"b"p{QT"øpX"pNY"{_"«÷P"| _"pb"r ìŒr@¡O"ê\Y"# $
♦ T"øpX"pNY"X"pBpX"_Y"p{T" T"øOY"b"pQSY"O"# @s¡O"#... ds{O"_\"á¡T"X"P"êÆ" X"pS"uS"v\"p\"_"rY"O"u $
♦ T"b"r@¡O"êsX"ðp×Y"O\"pO@s¡O" ï\"pS"sX"p W"\"uO"o $
Validity or otherwise of any knowledge is not complete without
the acceptance of the same by “SELF”. Enduring responses to
all important question of how we can know what is true. ( {\"T"b"uV"pR"@¡...)

_"p{b"Nppu&T"øpX"pNY"u _"\"êT"øX"pNppS"pz T"øpX"pNY"X"T"øpX"p{Np@z¡ _Y"pO"o $

T"øpX"pNY"c"pS"pP"| T"øX"pNppSO"Zp W"p\"pO"o $
g) T"Z G"r\" _"pR"@¡ _"pX"pSY" ìS"sX"pS"p{S" :(Common Inferences..)
Consciousness is never experienced in the plural, only in the
singular. One’s consciousness is private and it’s possession is
exclusive. We feel that we are alive and that we are conscious.
We are aware of our existence with immediacy, that is, without any
other instruments. An individual can perceive only his own internal
states of consciousness. It is an internal phenomenon. No body
needs to point that out to us but one has to resort to inference or
Logic only (or ìS"sX"pS" T"øX"pNp) for ascertaining whether the other entity

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

40

under examination is a Living being or not. We do not experience
it directly as we do ourselves. ( _\"T"ø @ ¡pðpO\"pW"p\"pO"o ) .We infer the
existence of the soul from the fact that we observe bodies that
perform certain acts with some degree of will. These acts are
exemplified in taking nourishment, growing, reproducing, moving
and perceiving. Since these acts do not belong to the nature of
bodies, for this nature is devoid of will, they must belong to an
entity other than bodies and that entity is called “Soul”.
♦ The spirit of Life charges the body and it is separate from
the physical body. O"_X"püQ{R"{Î>O" ï\" \"R"êO"u _" Qu\"\Y"{O"qZ˜¡pu G"r\"pu&WY"sT"BpSO"\Y"# $
♦ As long as it lives it does not decompose but readily
decomposes when it dies. - X"ZNpuS" Qu`_Y" W"tO"u^\"TY"Y"pu W"\"{O" S" E" G"r\"O"pu $
♦ Only Living Trees grow flowers and fruits when loved and
cared for…- R"tX"p{R"\"p_"S"uS" \"wb"u^"s T"s^T"p{Q_"XT"{f"G"pêY"O"u S" E" ðps^@u¡^"s $
♦ Only living beings can quench their thirst. - ìXV"sW"b"NpuS"

O"w^Npp {S"\"O"êO"u

S" E" O"SX"wO"ðpZrZu $
♦ Motion is the test of Life. ♦ Breath is the test of Life.

T"øX"pNp{X"{O" {S"Æ"Y"#)

X"wO"u @¡X"ê{S"\"w{f"Æ"
- ð\"p_"{S"\"wfY"p E"uÍ>p{S"\"w{f"qZ{O" (...G"r\"u#
To be contd…….

ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1. ÊÜÓÜíñÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ ±Ü¨ÜQ WÜáÆŸWÝì 6 2. B®Üí¨Ü£à¥Üì Ãæãqr ¸æíWÜÙÜãÃÜá 19
3. ËØ™.¹.IÃÝ~ ±ÜâOæ 38
D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅP¿
æ á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ .
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þÝ®Ü&»ÜQ¤&
B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ.
& ÓÜí
ÎÅàÓÜá«Ý aÜí¨Ý ËÊÜÃÜ
ñæùÊÝÑìPÜ & ÃÜã. 175, ¨ÜÍÜÊÝÑìPÜ & ÃÜã. 500,
C±Ü³ñÜá¤ÊÜÐÜì & ÃÜã 1000, ±æäàÐÜPÜÃÜá & ÃÜã 2000 ÊæáàƳoár
¨ÜÍÜÊÝÑìPÜQRíñÜ Öæbc®Ü AÊÜ—¿á aÜí¨Ý¨ÝÃÜÄWæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü Jí¨Üá Ôw EbñÜÊÝX ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ.

]àÓÜá«Ý

PÝÊÜá®Ü E±ÜÖÜ£Wæ AígáÊÜâ¨æ ÖÜŸº

41

ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
«ÝÃÜÊÝvܨÜÈÉ »ÜÊÜ ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ
©. 2&06&2010 Äí¨Ü 6&06&2010ÃÜ ÊÜ Ã æ W æ «ÝÃÜ Ê ÝvÜ ® Ü W Ü Ã Ü ¨ Ü È É ±Ü í .
g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÃÜá A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ÓܨÜY†ÖÜÓܧÄWæ
ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý±ÝsÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° A¨ÜãªÄ¿ÞX
®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ £ÅÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ, ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜ
²àsÝÃæ ã àÖÜ | ÍÜ ñ Ü Ê Ü Þ ®æ ã àñÜ Õ Ê Ü , ±Ü í .ÊÜ Þ ÖÝÖÜ á Èà Wæ ã à±ÝÇÝaÝ¿áìÃÜ
g®Ü¾ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ D GÆÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ «ÝÃÜÊÝvܨÜ
BÔ¤PÜÊÜêí¨Ü¨ÜÊÜÃÜá ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÃÜ 60 ®æà ÊÜÐÜì¨Ü
ÖÜáoárÖŸ
Ü Ê
º ®Ü áÜ ° BaÜÄÔ¨ÜÃáÜ . D 5 ©®ÜWÙÜ Ü PÝÆ ±ÜÅ£¯ñÜ ±ÝÅñ@Ü ÊÜ®Ê
Ü ÝÔÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ
WÜáw¿áÈÉ ±Üí. ÊÜÞÖÜáÈà ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÄí¨Ü XàñÝ»ÝÐÜ 3®æàA«Ý¿á¨Ü
±ÝsÜÊÜâ ®ÜvæÀáñÜá. ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü iþÝÓÜáWÜÙÜá ±ÜÅ£¯ñÜ »ÝWÜÊÜ×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
Ë¨Ü Ì ñ Ü ã ³ | ìÊÝ¨Ü , A±Ü Ã Ü ã ±Ü ¨ Ü ±Ü Å Êæ á à¿áWÜ Ù Ü ® Ü á ° JÙÜ W æ ã ívÜ , SbñÜ Ê Ý¨Ü
¯ÃÜã±ÜOæ¿ááÙÜÛ ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ ±ÝsÜÊÜâ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü iþÝÓÜáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜ á íñÜ Å ÊÜ á áWÜ œ Ã Ü ® Ý° X ÔñÜ á . ©. 2ÃÜ í ¨Ü á ÓÜ í hæ ±Ü Ã Ü Ê Ü á ±Ü ä g ÎÅàÓÜ ñ ÝÂñÜ ¾ £ à¥Ü ì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æ¿á®Üá° ÊÜÞw A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£¯ñÜÂ
ÓÜíhæ PÜÇÝ»ÜÊܮܨÜÈÉ A®æàPÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá, ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ©. 3ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ±æàhÝÊÜÃÜÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ËÍæÌàÍÜ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ¿á®Üá° ÊÜ×Ô
±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX A®ÜáWÜÅ×ÓܨÜÃÜá. Aí¨Üá ËÍæàÐÜ
BÖÝ̯ñÜÃÝX ¹.hæ.². ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÎÅà DÍÜÌÃܱܳ ÖÝWÜã ¹.hæ.².ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅà
±ÜÅÖÝÉ¨Ü hæãàοáÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
«ÝËáìPÜ PÝÅí£¿á®Üá° ÊÜááPÜP¤ íÜ sÜ©í¨Ü ±ÜÅÍíÜ ÔÔ¨ÜÃáÜ . ©. 4Äí¨Ü 6 ÃÜÊÃÜ Wæ æ ±ÜÅ£¯ñÜÂ
ÓÜíhæ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ AÊÜáêñæãà±Ü¨æàÍÜPÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá.
PÜÇÝ»ÜÊܮܨÜÈÉ ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá QQRĨÜá ñÜáíŸá£¤¨ÜªÃÜá. C¨ÜÆɨæà ±ÜÅ£¯ñÜ ÓÜíhæ ±ÜÅԨܜ
WÝ¿áPÜÃÜáWÜÚí¨Ü ¨ÝÓÜÊÝ~PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÓÜÇÝXñÜᤙ. ©.5ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ
50 ÊÜÐÜìñÜáí¹¨Ü ±Üí.˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÄWæ ËÍæàÐÜ ÓÜñÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
A¨ÜÃÜíñæ 60 ñÜáí¹¨Ü ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ Aí¨Üá ËÍæàÐÜ Óܮݾ®ÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. AÊÜÃÜ ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ±Üí. ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr CÊÜÃáÜ AÊÜÃÜ
gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

42

ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ ÖÜê¨Ü¿áíWÜÊÜáÊÝX ¯ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ AÊÜÃÜ ËÍæàÐÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô ""«Ý®ܱÜÅÊæãà¨Ü
±ÜÅÍÜÔ¤''¿á®Üá° ¯àw A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ®Ýw®Üã¨ÜªPÜãR ASívÜ ÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞw ñÜÊÜá¾
±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÇæàS®Ü, ±ÝsÜ ×àWæ ®Ý®Ý ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨Ü ÓÜíÓÜ¢£,
ñÜñܤ$ÌþÝ®ÜWÜÙÜ ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá°
ÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü á ñÜ á íŸá ÖÜ ê ¨Ü ¿ á©í¨Ü ±Ü Å ÍÜ í ÔÔ¨Ü Ã Ü á . ©.6ÃÜ í ¨Ü á ±ÝÅñÜ @
Êæà¨ÜÊÝÂÓÜ˨ݲàsÜ¨Ü BÊÜÃ|
Ü ¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ ÖÝWÜã 5 ©®ÜWÚÜ í¨Ü
®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÎÅàXàñÝ»ÝÐÜ ±ÝsÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ gÃÜáXñÜá. ±ÝÅñÜ@ 7
Äí¨Ü 11 ÃÜÊÜÃæWæ ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá XàñÝ»ÝÐܱÝsÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ
ÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü È É ÓÜ Ê Ü á ±Ü ì Oæ ÊÜ Þ w ÊÜ á íWÜ Ù Ü Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . ®Ü í ñÜ Ã Ü
g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜÈÉ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨Ü ÎÅàˮݿÞPÝaÝ¿áì ®ÝÊÜá|¡®Ê
Ü ÃÜ ,Ü
ÎÅà ÎÅàÍÝaÝ¿áì ®ÝÊÜÞÊÜÚ, ÎÅà¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÃÜáWÜÙÜá ÓÜá«Ý
A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw
ÊÜáíWÜÙÜÊÜ®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ¯ñÜ ±ÝsÜPæR ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ 50PÜãR ÖæaÜác WÜêÖÜÓܧÄWæ
´ÜÆÊÜáíñÝÅPÜÒñæ¿á®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ
£à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®æÃÜÊæàĨÜÊÜâ. ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. 5
©®Ü¨Ü D ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ®ÜãÃÜQíR ñÜÆã ÖæaáÜ c ˨ÝÌíÓÜÃáÜ »ÝWÜÊ×
Ü Ô¨Üê áÜ .
PÝ¿áìPÜÅÊÜá AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX, A¥Üì±Üä|ìÊÝX ®ÜvæÀáñÜá.

±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÄWæ ÓÜá«ÝŸÙÜW¨
Ü Ü ÖÜêñÜãÊ
³ ìÜ PÜ A¼®Üí¨Ü®æ
ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ¿Þ¨Ü ÎÅàÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPæ
Cí¨Üá ÊÜÞ«ÜÌÃÜ g®Ü²Å¿á ±Ü£ÅPæ¿áÇæãÉí¨Üá. 9000 PÜãR ÖæaÜác g®Ü C¨ÜÃÜ ÓÜË¿á®Üá°
±ÜÅ££íWÜÙÜã A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ. 60 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü g®ÜÊÜÞ®ÜÓÜPæR ÊÜáá¨Ü ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ C¨ÜÃÜ
GÚWæWæ ÍÜÅËást ÊÜáÖܯà¿áÃÜá A®æàPÜ. A¨ÜÃÜÈÉ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜ ±ÝñÜÅ
ËÍæàÐÜÊÝX C¨æ Gí¨ÜÃæ ñܱݳWÜÇÝÃܨÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 30 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ «ÝÃÜÊÝvÜ©í¨ÜÇæà
±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üª ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ±Ü£ÅPæ¿á GÙæYWÝX ËÍæàÐÜ
ÍÜÅÊÜáÊÜ×ԨݪÃæ. ñÜÊÜᾠ˨ÜÌñÜã³|ìÊݨÜ, ÊæçaÝÄPÜÊݨÜ, ¸æãà«ÜPÜÊÝ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÚí¨Ü
±Ü£ÅPæ¿á AíñÜ@Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° CÊÜá¾wWæãÚԨݪÃæ. Cí©WÜ㠱ܣÅPæ¿á
WèÃÜÊÜÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ±Ü£ÅPæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ. A¥Üì±Üä|ìÊÝ¨Ü 60
ÊÜÓÜíñÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜ ±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX CÊÜÄWæ D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÎÅàÓÜá«Ý
ŸÙÜWÜÊÜâ ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜÊÝX A¼®Üí©ÓÜáñݤ C¨æà ÄࣿÞX AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü
QÄ¿áÃÝ¨Ü ®ÜÊÜáWæÇÝÉ ÓÜñÜñÜÊÝX CÃÜÈ GíŸá¨ÝX AÎÓÜᣤ¨æ.
&ÓÜí.

]àÓÜá«Ý

PÝÆ ÊÜÂ¥Üì PÜÙ¿
æ á¸æàvÜ

43

ËÍÜÊ
Ì áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜ£®¤ Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙáÜ
Ÿ¨ÝËá & ËÍÜ Ì Ê Ü á «Ü Ì Ê Ü á ÖÝ±Ü Ä ÐÜ ñ … ÖÝWÜ ã ÃÝZÊæ à í¨Ü Å ÓÝÌ Ë áÊÜ á sÜ CÊÜ Ã Ü
ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ Ÿ¨ÝËá¿á ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáÊÜásܨÜÈÉ ©.04&05&2010 Äí¨Ü
13&05&2010 ÃÜÊÜÃæWæ ±Üí.±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ CÊÜÄí¨Ü »ÝWÜÊÜñÜ ÖÝWÜã
ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÓÜ ÝÃÜ ±ÜÅÊa
Ü ®Ü Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜâ gÃÜáXñÜá. ÊÜáíWÜÙ¨
Ü Ü ©®Ü¨íÜ ¨Üá 33 ¨Üí±Ü£WÜÚWæ
ËÍæàÐÜ WèÃÜÊÊ
Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞwÇÝÀáñÜá. ÓÜÊÞ
Ü ÃÜí»Ü¨È
Ü É ±ÜÄÐÜ£®¤ Ü A«ÜÂPÜÃÒ áÜ ÖÝWÜã GÆÉ ±Ü¨Ý—
PÝÄWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ¯ÊÜì×Ô¨ÜÃÜá.
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá & ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñܤá ÖÝWÜã ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓæàÊÝÓÜË᣿á
ÓÜÖPÜ ÝÃܨã
æ í©Wæ ©. 14&06&2010 Äí¨Ü 20&06&2010 ÃÜÊÃÜ Wæ æ ÎÅàÊÜá¨ÝÌÈྠQÃÝÊÜÞ¿á|¨Ü
¸ÝÆPÝívÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ樆 áÜ ° BÁãàiÓÜÇÝXñÜᤠ.±Üí. ±ÜÅÊã
æ à¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ CÊÜÃáÜ
E±Ü®ÝÂÓÜPÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ®ÜvæÔPæãorÃÜá. AÆɨæà ÓÜíhæ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ
ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ¨Ü ŸêÖܨæªàÊÜñÝñÝÃÜñÜÊÜáÂÓÜí—¿á ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÔPæãorÃÜá.
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ®æÃÜÊæàÄñÜá.
Ëg¿áÊÝvÝ & ©. 16&05&2010 BPÜ Ò ¿ áñÜ ê £à¿Þ¨Ü í ¨Ü á Ëg¿áÊÝvÝ
EñÜä Ý©ÊÜásܨÈ
Ü É «ÝËáìPÜ E±Ü®¿
Ü á®ÜPÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ÖÜËá¾Pã
æ ÙÜÇ
Û ÝXñÜᙤ . 15 ÊÜoáWÜÙáÜ
C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ±Üí.ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áì PÝ®ÜWæãàË CÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
EñܤÊÜáÊÝX ®ÜvæÔPæãorÃÜá.
¸æ í WÜ Ù Ü ã ÃÜ á & ¸æ í WÜ Ù Ü ã Ä®Ü ÓÜ í g¿á®Ü W Ü Ã Ü ÃÝZÊæ à í¨Ü Å ÓÝÌ Ë áWÜ Ù Ü ÊÜ á sÜ ¨ Ü È É
ÓÜíg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓæàÊÝÓÜË᣿á ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü 8
£íWÜÙÜáWÜÚí¨Ü ±Üí. ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áì CÊÜÃÜá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܱÝsÜ¨Ü 3ÓÜí—
WÜÙÜ ÊÜááPݤ¿á¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ËÍæàÐÜ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®ÝÓÜ»æ¿á®Üá° BÁãàiÔÇÝXñÜᤙ.
±ÜÄÐÜ£¤®Ü ±ÜÅ«Ý®ÜÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ±Üí.˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ, EñܤÃÜPÜ®ÝìoPܨÜ
ÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ±Üí. ±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áì hæãàÎ ÖÝWÜã ¨ÜQÒ|»ÝWÜ¨Ü ÓÜíaÝÆPÜÃݨÜ
±Üí.ÎÅàPÝíñÝaÝ¿áì ÊÜááPÜáRí¨Üá CÊÜÃÜáWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. Ü ±Üí.ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áìÃÜá
ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ¨Ü ±ÝsÜÊÜ®Üá° ŸÖÜÙÜÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÊÜááoárÊÜíñæ ±ÝsÜÊÜ®Üá°
£ÚÔPæãvÜᣤ¨ÝªÃ.æ AÊÜÃÜ ±ÝsÜ©í¨Ü ®ÜÊáÜ WæÇÝÉ ËÍæàÐÜ ÇÝ»ÜÊÝX¨æ GíŸá¨ÝX iþÝÓÜáWÜÙáÜ
ñÜÊÜá¾ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° £ÚÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÊÜáãÃÜã˨ÝÌíÓÜÃÜá ±ÜÄÐÜ£¤®Ü
«æãÂàÁãà¨æªàÍÜWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜÙÜÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX £ÚÔPæãoár EñܤÊÜáÊÝX ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àw¨Ü
ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓæàÊÝÓÜË᣿á GÆÉ ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜ®Üá° A¼®Üí©Ô¨ÜÃÜá. ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܨÜ
±ÝsÜ ¨ Ü hæ ã ñæ W æ ¯¿áËáñÜ Ê ÝX ±Ü Ä àPæ Ò W Ü Ù Ü ã ®Ü v æ ¿ á¸æ à PÜ á . A¨Ü P ÝR X ËÍæ à ÐÜ Ê ÝX
A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ±Üí. ±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áìÃÜá Ԩܜ±ÜwÔÃÜáÊÜ ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃܨÜ
Pæç²w¿á®Üá° GÆÉÄWÜã EbñÜÊÝX ±Üí.ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áìÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÓÜË᣿á
ÊÜ£Àáí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÄWæ ÓÜñÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

44

ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ g®Ü¾£ÅÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅà ÓÜñÂÜ þݮܣà¥ÜìÃÜ ²àsÝÃæãàÖÜ| ÍÜñÊ
Ü Þ
Ü ®æãàñÜÊ
Õ ¨
Ü Ü ±ÜÅÓÜíWܨÈ
Ü É
ÎÅàÊÜá¨ÜáñÜä Ý©ÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ

ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 15®æà
aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅàPÝ~¿áãÃÜáÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ

ÎÅà˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÃÜ 19 ®æà aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ
©. 4&8&2010 Äí¨Ü 23&19&2010 ÓܧÙÜ @ ÓÜÊÜ|ãÃÜá
±ÜÅ£¯ñÜ ±ÝÅñÜ@ 5&9 ÃÜÊÜÃæWæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü ÎÐÜÂÄWæ ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý
±ÝsÜ ÖÝWÜã ±ÜíwñÜÃÜáWÜÚí¨Ü WÜêÖÜÓܧÄWæ ÓÜÊÜìÊÜáãÆ ±ÝsÜWÜÙÜá
9 PæR ±Ý¨Ü±ÜähÝ ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|
10 PæR ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÓÝ¿áíPÝÆ 5&8 ±ÜíwñÜÃÜáWÜÙÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÖÝWÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍÜ
ÓæàÊÝËÊÜÃÜWÜÙÜá @ 
ÎÅàÓÜñÜ»æãà«ÜÃÝ¿áÄWæ ÓÜáÊÜ|ì¨Ý®Ü¨Ü ÓæàÊÝ 
ÓÜí±Üä|ì Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÓæàÊæ (E¨Ü¿ÞÓܤÊÜÞ®Ü¨Ü ÓæàÊæ)

15000&00
30000&00

C¨ÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜ|ì¨Ý®Ü (10WÝÅí) ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ, «Ü®ÜÌíñÜÄ ÖæãàÊÜá 
Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähÝ (ñæãqrÆá ±ÜähÝ ÓÜ×ñÜ)
10000&00 
ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ
5000&00 
ÓÝÊÜáã×PÜ ±Üähæ
3000&00 
±ÜÅ£¯ñÜ «Ü®ÜÌíñÜÄ ÖæãàÊÜá
2001&00 
±ÜíaÝÊÜáêñÜ ÓæàÊæ
501&00
¨Ý¯WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÓÜíPÜƳÊÜÞw
ÊÜáávÜá±Üâ Cor ŸíWÝÃÜÊÜ®Üá° PÜãvÜ ¨Ý®ÜWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PæãvÜŸÖÜá¨Üá.
D Êæáà騆 GÆÉ ÓæàÊݦìWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ´ÜÆÊÜáíñÝÅPÜÒñæ¿á®Üá° PæãwÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.

ÓÜí±ÜPìÜ @ ¼àÊÜÞaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ
±Ü¿Þì¿áÓܧÃÜá 0231 & 2622197, 09423035531,
Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ ±Ü¿Þì¿áÓܧÃÜá 08479-222459, 9845342012
ÓÜáÊÜ|ì PÜÊÜaÜ ÖÝWÜã ÓܾÃÜ| ÓÜíbPæWÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ¹®Ü°ÖÜ.

]àÓÜá«Ý

Qàst ÖÜá~¡Wæ ÓÝÔÊæ ñæãvæ¨Üíñæ !

45

ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ¸Ýº 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ IÔÊÝÂp… (PÝÓ…r
BPèíp…) ®èPÜÄ @ ¸ÝÍ… PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Ô௿áÃ… BμàÓÜÃ… A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá(ÊÜÞ«ÜÌÄWæ ÊÜáñÜᤠ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.G®… ÃÝgWæãà±ÝÆÃÝÊ… Öæç¨ÝŸݨ…. 9177760801
2 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝTÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô.¹,pæP…, ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.Pæ.ÊÝÓÜá¨æàÊÜÊÜáã£ì ¸æí.50 080 26727131, 08155 - 285364
3 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ®èPÜÄ @
WæãàÆxÊÜá®… ÓÝÂaæÓÜ PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Ô௿áÃ… A®ÝÈÔÓ…r A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ GÓ… Pæ Pæã±Ü³ÙÜ ¸æí.72 080 23207227
4 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ….Ô(A±æÉ$çv… g¯qP…)
®èPÜÄ @ Öæç¨ÝŸݩ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí.¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá.
(®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®…. Ë. ÃÝÊÜáÃÝÊ… ¸æí.64. 080 28560136
5 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(C&Ô) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… wÓæç®… Cíià¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G
CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáíÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.ÓÜáÃæàÍÜ WÜÆWÜÈ ¸æ. 78 080 26581227
6 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ÊÜáñÜᤠGÓ….G.²
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ APèíp…Õ Óæ³àÐÜÈÓ…r A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠg¿áÎÅàÃÝÊ… ¸æí.18 080 26741285, 9480330380
7 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝTÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ Èàv… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜãPܤ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ AÃÜá| G®… Öæ¹Û ¸æí.96 080 23620089, 9448845099
8 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃݻݨÜÅ±Ü¨Ý 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (CÇæQóPÜÇ…)
ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü GÇ….GÓ….I PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ…
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (®èPÜÄ
ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜÊÄÜ Wæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÊÜááÃÜÈà«ÜÃÝaÝ¿áì WæãàoáÃÜ 080 23479709, 9740651656
9 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå…/Ô.G&GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @
TÝÓÜX E¨æãÂàWÜ (ÊÜQàÆÊÜ꣤) ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÃÜá A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜãPܤ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Ë®æãà¨Ü
Pæ PÜáÆPÜ~ì ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü GÓ… Pæ ¹ÈxíW… Ësæãà»Ý ÊÜáí©ÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ QÇæÉ ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü 587118
10 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.G ®èPÜÄ @ TÝÓÜX ÎPÜÒ|
ÓÜíÓ槿áÈÉ ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí. ÊÝÓÜá¨æàÊÜÃÝÊ… ¸æí.30 9481166732

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

46

11 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.pæP…/I.I.q/Gí.GÓ…
(±æäÉàÄvÝ) ®èPÜÄ @ ¿áá.GÓ….G ÊÜáñÜ㤠ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ GÓ….G.² Ô௿áÃ… PÜ®ÜÕÆríp… A±æàPæÒ @ ¹.C
CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (Ë.ÓÜã.GÃÜvÜ®æà ÊÜá¨ÜáÊæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠ¯ÊÜáìÇÝ WÜáÃÜáÃÝg ÊæáçÓÜãÃÜá 0821 2371990, 9972599383
12 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ I.q.I ÊæáÂàPݯPÜÇ…
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Ãݱ…ÎÅà ±æù™.È.®ÜÈÉ ÓÜã±ÜÃ…ÊæçÓÜÃ… A±æàPæÒ @ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÊÜáÊÜáñÝ 9008050090, 9845223538
13 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Ô.G(CíoÃ…) ®èPÜÄ @ g®Ü±ÜÂP…r
PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ¹i®æÓ… A®ÝÈÔÓ…r A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜÊÜÞPÝíñÜ ÓÜ៺|¡ÊÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 85 9980018583, 9845513055
14 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Magha 2 Age : 29 Hight : 5.8 Degree :
B E Job : Service in MNC at pune Requirement : BE/MCS/BCS etc. qualified fair
looking job holding bride (knowing kannada & marathi
Contact : B N Joshi Pune 020 27610271, 09527855148
15 Wanted bride of 26-29 yrs age with good qualification & job experience, for
a groom of haritas gotra 31yrs age, 5.3 ht. working in Satyam computers.
Contact : Vaman R Desai Dombivali 0251-2484018, 9920102807
16 Gotra: Kashyapa Nakshatra : Uttara 2 Age : 29 Hight : 5.11Degree:BE
Job : Assoicate Cosultant at Microsoft Corpn. Hyderabad With 13lakhs Rs Salary P.A
Requirement : Well educated and employed madhwa bride
Contact : V L Subbarao Coimbatore 0422 2909185, 09626995753

17 WæãàñÜÅ @ BñæÅà¿áÓ… ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 33 GñܤÃÜ@ 6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô. Gí.¹.G ®èPÜÄ@
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÄÇæç¿á®…Õ PÜÊÜáá¯PæàÍܮܮÜÈÉ Ô௿áÃ… ÊÜÞ®ægÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ ÊÝ©ÃÝg ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 26722842
18 Gotra : Gautama Nakshatra : Ashwini 2 Age : 31 Hight : 5.7 Degree :
B.Com Job : Robert Boss Project Manager Private Job in Bangalore Requirement
: Educated & Suitable Madhwa bride
Contact : A G Jorapur Dharwad 0836 2461340, 9480323564
19 Gotra : Kasyapa Age : 37 Height : 5.6 Qualification : BE (Ele) Job: Software engr In MNC at mumbai Requirement well qualified BE, MCA,MBA, Working.
Contact : Prof. R.B Deshapande Ph. 0836 2741115, 9008449280

20 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá)
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… GQÕPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ
ÊÜ«Üá (PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 23426570,
9741126570 /9591379320
21 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå…, GÇ….GÇ….¹. ®èPÜÄ @
¸ÝWÜÆPæãào¨ÜÈÉ ÊÜQàÆÊÜ꣤ A±æàPæÒ @ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá Ë.ÓÜã.ÊÜÃܯWæ ñÜí¨æ ñÝÀá CÆÉÊݨܪÄí¨Ü ÊÜáãÇÝ,
BÍæÉàÐÝ CñÝ© ®ÜPÜÒñÜÅ¨Ü ÊÜ«ÜáPÜãvÜ ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá.)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ±ÜÅËà| ÊÝ PÜáÆPÜ~ì 9449355378, 9242456563
22 18 Gotra : kaundinya Nakshatra : Anuradha Age : 28 Hight : 6 Degree :
B E(Production Job : Design Engr in ADOR Ltd., Pune Requirement : BE, MCA,
MBA,Msr,,Mcom. Etc.Degree holder bride with min ht,5.3to 5.7
Contact : N B Parwatikar Pune 020 - 24309566, 09423574105

]àÓÜá«Ý

PÜá²ñÜ ¹vܨÜÊÜ®Ü PÜãvæ EívÜÃæà®Üá ?

47

23 ÖÜÄñÜÓÜ WæãàñÜÅ¨Ü ±ÜâÐÜ 3, 33ÊÜÐÜì¨Ü 5.0GñܤÃÜ BSc (comp)&DEE ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü
ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… ±æäÅàWÝÅÊÜáÃ… BXÃÜáÊÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ
AíWÜËPÜÆ ÊÜÃܯWæ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. (ŸvÜÊÜÃÝX ÓÜÌƳ AíWÜËPÜÆÙݨÜÃÜã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ)
(ÖÜávÜáWܯWæ PÝÆá ÊÜáwaÜÆá ¸ÝÃܨÜá. B¨ÜÃÜã AÊÜÆí¹ñÜ®ÝXÆÉ 10Q.Ëáà.¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÇæiWæ JŸº®æà
¹.q.GÓ… ŸÓ…®ÜÈÉ AvÝxw K©¨ÝªÃæ.)
ÓÜí±ÜQìÔ & ¸ÝÊÜäÃÝÊ… PÜáÆPÜ~ì & 9901566339, 98445 14545, 9739361033
24 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè®Ü»ÝWÜìÊÜ g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ @ 5.4 ±Ü¨ÜË @ Gí.PÝí.
pæQ°PÜÇ… ÔRÇ…, GÓ….G.² ®èPÜÄ @ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ PæÆÓÜ A±æàPæÒ @ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáí¨ÜÃÜ
ÊÜ«Üá EñܤÃÜPÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ ÓÜí±ÜQìÔ @ EvÜá² PÜêÐÜ¡ AÊܫݯ ¸æí. 9632162254
25 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝvÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ ¹.C.(Êæá)
Gí.GÓ…(ÊæáPæpÝůP…Õ™.gÊÜáì¯) ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ ±ÝÅvÜP…r
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ
PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.GÓ… PÜáÆPÜ~ì ±ÜâOæ 020 27212280 9011551108
26 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 41 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí, GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @ ÊÜQàÆ
ÊÜ꣤ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ… Pæ ®ÜÃÜÔíÖÜ ÊÜáã£ì WèŨܮÜãÃÜá 9448781291
27 Gotra : Pootimasa(Vashista) Nakshatra : Mrugashira 3 Age : 26 Hight :
5.5 Degree : B.com, MBA Job : Asst.Manager(Forex)in Axix Bank Hospet
Requirement : Any P.G/Graduate/B.Ed Bride
Contact : Prahlad s Kalaghatagi Davanageri. 08192/222048 - 9448010129
28 Gotra : kaundinya Nakshatra :Magha 1 Age : 29 Hight : 5.10 Degree :
B.E(I.P) & GIT Job : Manager (HRD) in Wipro Bangalore Requirement : BE/MCA,
MBBS Etc.Degree holder & working fair & good looking bride with min ht,5.3 &
above Contact : K G Sheshagiri rao Belgaum 0831 2448156, 9739820323
29 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Pushya 1 Age : 29 Hight : 5.7 Degree :
M.Sc & B.Sc.(c.s) Job : Associate Consultant in MNC Requirement : Graduate
suitalde bride Contact : S R Hunnur Bijapur 08352 257130, 9448217583

ÊÜø
Ü àæ Q¨æ
1 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5 ±Ü¨ÜË @ Gí.G/¹.Gv… ®èPÜÄ @ TÝÓÜX
ÍÝÇæ¿áÈÉ ÎPÜÒQ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü JÙæÛ¿á ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.hæ PÜáÆPÜ~ì ÖæãÓܱæàpæ 9880580624
2 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü q.Ô.GÓ….PÜí.AÔÓæríp… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃܮݨÜ
®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ AÍæãàPÜ PÜáÆPÜ~ì ¸æí.36 9663374801 080 25616803
3 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ @ 5.2 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô.(PÜí.Óæç®…Õ)
A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.PæàÍÜÊ… BÃ… PÜáÆPÜ~ì ¹hݱÜâÃÜ 9740634197, 9379064148
4 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Jeshta 4 Age : 28 Hight : 5.5 Degree : B.Com,
MBA. Job : Sr analyst in ADP Requirement : BE/MBA etc Qualified & good job holder
Madhva Groom. Contact : M Pradyumnachar, 040 27541605, 9246539769
5 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Magha Age : 27 Hight : 5 Degree : M.Sc(Bio
Chemistry) Job : clerk in SBI Requirement : Post Graduate groom with 5.3 & above
height. Contact : S Padmanabha Rao Harihar, 08192 240617, 09341011823

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

48

56

gáÇæç 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÊÝ

®Ü

27 1
ÃÜË ±ÜäÐÝ
28 2
aÜí¨ÜÅ EÐÝ
29 3
ÊÜáíWÜ ÍÜÅÊÜ
30 4
Ÿá«Ü «Ü¯
1 5
WÜáÃÜá ÍÜñÜ
2 6
ÍÜáPÜÅ ÍÜñÜ
3 7
Íܯ ±Üä»Ý
4 8
ÃÜË E»Ý
5 9
aÜí¨ÜÅ ÃæàÊÜ
6 10 ÊÜáíWÜ AÎÌ
7 11 هdž Ȇ̆
8 12 WÜáÃÜá PÜ꣤
9 13 ÍÜáPÜÅ Ãæãà×
10 14 Íܯ ÊÜáƒWÜ
11 30 ÃÜË B¨ÝÅì
(9) ËgÀáàí¨ÜÅ£à¥Üì ±Üâ.)

ñÝ £

ŸÅÖݾ
Ií¨ÜÅ
Êæç«Üê£
ËÐÜRí
²Åà£
B
Óè»Ý
Íæãà

ÓÜáPÜ
«Üê£
ÍÜãÆ
WÜívÜ
ÊÜê—œ
«ÜáÅÊÜ

ËPÜê£ ®ÝÊÜáÓÜíÊÜñÜÕÃÜ

WÜáÃÜá gæÂàÐÝu
ÍÜáPÜÅ ÊÜáã
Íܯ ±ÜäÐÝ
ÃÜË ±ÜäÐÝ

12
13
14
15

±Üâ®Ü
±ÜâÐÜÂ
BÍæàÉ
ÊÜá[Ý
±Üä´Ý
E,ÖÜ
bñÝÅ
ÓÝÌ£à
ËÍÝ
A®Üá

®Ü

aÜí¨ÜÅ
ÊÜáíWÜ
Ÿá«Ü
WÜáÃÜá
ÍÜáPÜÅ
Íܯ
ÃÜË
aÜí¨ÜÅ
ÊÜáíWÜ
Ÿá«Ü

ÊÝ

1
2
3
4
5
6
7
8,9
10
11

ñÝ £

1
12
2 ÓÜñܱÜä|ì£à¥Üì ±Üâ.
13
14
3 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ
15
4 29)ÃÜZáÊÜ¿áì£à¥Üì ±Üâ.
5
(®ÜÊÊ
Ü êÜ í¨ÝÊÜ®)Ü 16
17
6
18
7
8
(8) ˨ݱܣ£à¥Üì ±Üâ. 19
20
9 ÓÜñÂÜ —àÃÜ£à¥Üì ±Üâ.
10
7)ÃÝ.12.07®Üí 21
0 ÓݾñìÜ HàPݨÜÎà, ÖÜÄÊÝÓÜÃ@Ü
0 »ÝWÜÊñÜ Ü HPݨÜÎ ÁãàX¯ 22
11,12,13 ±ÜŨã
æ àÐÜ@
23
14ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å
24
30¨ÜÍìÜ ÊÜáOæà¡ £¤®A
Ü ÊÜáÊÝÓÝÂ
25
ËÐÜᡱÜíaÜPÜ

ÍÝÅ.£ ËÍæ à ÐÜ

hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡/BÐÝvÜ ÍÜáPÜɱÜPÜÒ /gã®…&gáÇæç 2010
PèÆÊÜ
WÜÃg
Ü
ÊÜ~-P…
ŸÊÜ
PèÆÊÜ
WÜÃg
Ü
»Ü¨ÝÅ
ŸÝÆ
PèÆÊÜ
ÊÜ~P…
ŸÊÜ
PèÆ
WÜÃg
Ü
»Ü¨ÝÅ
aÜñáÜ

Áãà PÜ

WÜñÜ]àÍÝÈÊÝÖÜ®ÜÍÜPæ 1932
XÅàÐܾ MáñÜá

ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ
ÍÝÅ.£ ËÍæ à ÐÜ

ÃÜÊÜÞ£ÅËPÜÅÊÜá/ÊÜêÐÝPܲÊÝÊÜá®Ü
ÊÝÂ,ÖÜ Qí
1
ÊÜgÅ
ŸÝÆ 2 aÜí¨ÜŨÍÜ ìÜ ®Ü
Ô—œ
ñæç£Æ 3
ÊÜÂ£à »Ü¨ÝÅ 4,5 17)ÓÜãÁãàì¨Ü¿á©í¨Ü
ÊÜÄà ŸÝÆÊÜ 6
&±ÝÅ 8.25 ±Ü.
±ÜÄZ ñæç£Æ 7 ¨ÜüOÝ¿á®Ü±Ê
Ü ìÜ ±Üâ|ÂPÝÆ&
ÎÊÜ
ÊÜ~P… 8 »Ý®ÜáÓܱܤËá, ¨ÜáWÝìÐÜrËá
Ô,ÓÝ ŸÊÜ 9 ÓÜñÝ—ÃÝg£à¥Üì ±Üâ.
ÍÜá»Ü ñæç£Æ 10
18)PÜÄ©®Ü
ÍÜáPÜÉ
ÊÜ~P… 0 ÓݾñìÜ HPݨÜÎà «ÝÃÜ|±ÝÃÜ|
ÊÜÅñÝÃÜí»Ü aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜÅñÝÃÜí»Ü, ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃÝ.9.48
ŸÅÖݾ ŸÊÜ 0 »ÝWÜÊñÜ Ü HPݨÜÎà (ÍÜ¿á¯à)
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|, ÍÝPÜÊÜÅñÝÃÜí»Ü,
Ií¨ÜÅ PèÆÊÜ 11,12,13 Wæãà±Ü¨Ê
¾Ü ÅÜ ñÝÃÜí»Ü
Êæç«Üê£ WÜÃg
Ü
14
ËÐÜR
»Ü¨ÝÅ 15 ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ£à¥Üì ±Üâ.
(ÊæáêÓÜãÃÜ) ÊÝÂÓܱä
Ü gÝ, WÜáÃÜá±è~ìÊÜÞ, ËÐÜá±
¡ íÜ aÜPÜ

Áãà PÜ

EñܤÃÝ¿á|/¨ÜQÒOÝ¿á|