P. 1
ประเภทของมาลัย

ประเภทของมาลัย

|Views: 11,051|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

üĄđġāøãĎèĂēĆĒăĢûũèöēĂĆĒâĊôđģåĄèĄũēèģõăøĒĩ Ĉ

ĥü ĂĖ õĒèúĖ Ī

1. Ģûũ èöēĂĆĒâĊôđĄĚ üĢûûãĎèâēĄĄŪĎă ĂĖõĒèúĖĪ
1.1 ĂēĆĒăìĖâ ܢܚܮ ܤܘܩܜܨ ܙܳܡܬ ܼܙܞ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ
۹ܞܩ۾ܳܕܬܙ۾ۻܚܭܻ۾ܞ۾۸ܜܘ ܢܚܮ ܤܐܤܙ۸ܞܩܐܨ ܼܐ
1.2ĂēĆĒăâĆĂ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܞ۾۸ܜܘ
ܚܰ ܒ܎ܚ۾܌ܩܘܙܩܞ܌ܚ۾ܴܜܧ۹ܐܩܐ۸ܨܐܷܒ܌ܜܤ܋ܳ۹ܺܘ

1.3 ĂēĆĒăĢûú ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܚܰܒܙܩܞ܌ܩܘ۸ܜܬܑ
ܒܜܩܙ۸ܜܬܑ۹ܤ۾܋ܩܐ܌ܚ۾۹ܩܘܙܩܞܒܚܧܘܩ܊ۿܯ܋ܴܐܞܳܡܐܚܤܑܞ۾
ܴ܌ܒܜܩܙ۸ܜܬܑ
۹ܤ۾܋ܩܐ۹ܞܩ۾ܴܜܧ܋ܩܐ܌ܚ۾۹ܩܘܴۻܑ

1.4 ĂēĆĒăĄĖ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܚܰܒܚܬ ܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘܙܩܞ
۹ܭ ܼܐܷܒ܌ܜܤ܋ܳ۹ܺܘ

1.5ĂēĆĒăċēĂġČĆĖĩ ăĂ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܚܰܒ
ܡܩܘܳܢܜܬܻܙܘ܋ܩܐܳ܎ܩ ܚܰ ܒ܎ܚ۾܌ܩܘܙܩܞ܎ܨ ܼ۾ܡܩܘ܋ܩܐ܌ܚ۾۹ܭ ܼܐܷܒ܌ܜܤ܋ܳ۹ܺ ܘ


1.6 ĂēĆĒăöęŪĂ ܢܘܩܙ܍ܭ ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܚܰܒܞ۾۸ܜܘ۹ܐܩ܋
ܳܜܺ۸ܴܜܞ ۻܤܙܹ ܶܢ܄۹ܭ ܼܐ܎ܬܜܧܐܤܙ ܁ܞ۾۸ܜܩ۾ܒܤ۾ܵۻ۾ܘܐܴܜܞۻܤܙܹ
ܜ܋ܶܢܳܜܺ۸ܜ۾܎ܬ
ܜܧܐܤܙۿܐ۹ܐܩ܋ܳ܎ܩ۸ܨܑ܌ܤܐ۹ܭ ܼܐ܌ܐ
ܚܰ ܒ܎ܚ۾܌ܩܘܙܩܞܢܨ ܞ܎ܩܙܳܚܬܙܞ܁ܞ۾۸ܜܩ۾ܵۻ۾ܘܐ
1.7 ĂēĆĒăöĒĈČúĎú ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻܘܬ ۸ܩܚܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐ
ܞ۾۸ܜܘۿܩ۸ܳܜܺ۸ܴܜܧۻܤܙܹܶܢ܄ ۹ܭ ܼܐ܎ܬ ܜܧܐܤܙ܁ܞ۾۸ܜܩ۾ܒܤ۾܌ܤܐ۹ܭ ܼܐ܌ܐ
ܚܰ ܒ܎ܚ۾
܌ܩܘܙܩܞܢܨ ܞܴܜܧ܎ܩܙܳܚܬܙܞ ܁ܞ۾۸ܜܩ۾ܒܤ۾ܵۻ۾ܘܐۻܜܩܙܘܩܜܨܙ܌ܯ ܘܴ܌ܙܩܞ۸ܞܩ

1.8ĂēĆĒăöĒĈČúĎúåĚũ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܚܰܒ܎ܚ۾܌ܩܘ۹ܞܩ۾ܳܒܐܚܰܒ۸ܜܘ
ܳܜܺ۸ܴܜܞۻܤܙܹ ܶܢ܄۹ܭ ܼܐ ܌ܚ۾܁ܞ۾۸ܜܩ۾ܒܤ۾ܵۻ۾ܘܐܴܜܞۻܤܙܹ
ܜ܋ܶܢܳܜܺ۸ܜ۾ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾
ܳ܎ܩ۸ܨܑ܌ܤܐ۹ܭ ܼܐ܌ܐ ܚܰ ܒ܎ܚ۾ ܌ܩܘܙܩܞ
ܳܢܘܮܤܐܘܩܜܨܙ܌ܯ ܘܡܤ۾܌ܯ ܘܚܤܙ܌ܤܶܐܳ۹ܺܘܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐܐܨܻ ܐܳܤ۾1.9ĂēĆĒăċēĂâĊĒöĄĕăŭ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙ܋ܞܙ܋ܤ۸ܑܩܐܷܘܚܰ ܵܚܙ۸ܚܤ۾ܳܒܐ܁ܨ ܼܐ ܹ
۹ܐܩ܋ܳ܎ܩ۸ܨܐ܎ܯ۸܁ܨ ܼܐܚܤܙۻܜܤ۾܌ܤ۸ܨܐ 3 ܞ۾ ܵ܋ܙܶ܁܋ܤ۸ܑܩܐܷܘܚܰ ܵܚܙܡܩܘܡܬ
ۻܮ ܤ
ܡܬ ܴ܋۾ ܁ܘܕܰ ܴܜܧ۹ܩܞ

1.10 ĂēĆĒăÿĈèõĎâĥĂŪ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙ܋ܞܙ܋ܤ۸ܷܘܳܚܬܙ۾܌ܤ۸ܨܐܳܒܐܡܩܙܙܩܞ
ܴܜܞܐ݀ܩܘܩܓܰ۸ܘܨ܋܌ܤ۸ܨܐܳܒܐܞ۾2. Ģûũ èöēĂĆĒâĊôđģåĄèĄũēèģõăøĒĩĈĥü ĂĖõĒèúĖĪ 3
2.1 ĂēĆĒăöĒĈċĒöĈŭ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙܶܢܳܒܐܚܰܒܚܩ۾ܜܨ۸ܠ܊ܧۻܜܩܙ܌ܨ ܞܡܨ ܌ܞ ܳ܁ܐ
ܢܐܰ ۸ܚܧܚܤ۸۸ܚܧܴ܌ ۸ܚܧ܌ܩܙ ܁ܧܐܬ ܦܜܦ

2.2 ĂēĆĒăĆĚ âģìũ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙۿܩ۸ܘܩܜܨ ܙ۸ܜܘܢܚܮ ܤܘܩܜܨܙ܂ܬ۸
ܴܜܞܐ݀ܩܳܤܩܘܩ
ܓܰ۸ۻܜܤ۾܌ܤ۸ܨܐ܌ܨ ܼ۾ܴ܌ ݅ ܞ۾۹ܭ ܼܐܷܒ ܶܢܘܬ ܜܨ۸ܠ܊ܧܳܒܐܢܞ۾ܹ
ۻܜܤ۾۸ܨܐۻܜܩܙܵ܂

2.3 ĂēĆĒăġüšă ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܘܩܜܨܙ܎ܬܻ ܚܤܙۿܩ۸ܘܩܜܨ ܙ۸ܜܘܴܜܧܘܩܜܨܙ܌ܯ ܘ
ܐ݀ܩܘܩܒܚܧ۸ܤܑ
ܳ۹ܩܳܒܐܕܞ۾ܵ܋ܙܳܤܩܘܩܜܨ ܙ۸ܜܘܓܰ۸܌ܤ۸ܨܐܳܒܐܞ۾ܤܙܰ ܌ܚ۾۸ܜܩ۾
ܡܞܐܑܐܴܜܧܜܩ۾ܚܤܙ
܌ܤ܋ܞܙܘܩܜܨܙ܌ܯ ܘ܋ܩܐܜܧ ݄ ܌ܯ ܘ
2.4 ĂēĆĒăġ÷ē ܢܘܩܙ܍ܭ ۾ ܘܩܜܨܙ܎ܬܻܚܤܙۿܩ۸ܘܩܜܨ ܙ܂ܬ۸
ܴܜܞܐ݀ܩܘܩܓܰ۸܌ܤ۸ܨܐܳܒܐܞ۾۸ܜܘ
ܞ۾ܜܧ۹ܐܩ܋܌ܨ ܼ۾ܴ܌۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܴܜܧۻܤܙܹ ܳܜܺ ۸ܜ۾܌ܩܘܜ݀ܩ܋ܨܑ
ܵ܋ܙܞܩ۾ܳܚܬ ܙ۾܂ܤܐ۸ܨܐ ܜܨ۸ܠ܊ܧܳܒܐܳ܍ܩ
2.5 ĂēĆĒăåĄęă ܢܘܩܙ܍ܭ ۾ ܘܩܜܨܙ܎ܬܻܚܤܙۿܩ۸ܘܩܜܨ ܙ۸ܜܘ۹ܐܩ܋ܶܢ܄
ܘܬ ܤܯܑܧ܌ܯ ۾܌ܫ ܼ۾ܚܧܑܩܙ
ܳܒܐۻܚܯܙ ܵ܋ܙܚܤܑ܎ܨ ܼ۾܋ܩܐܶܐܴܜܧ܋ܩܐܐܤ۸


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->