Τ

ΕΧΝΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤ
Ι
ΚΟ Ι
ΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗΤ
ΕΧΝΟΛΟΓΙ
ΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τ
ΜΗΜΑΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣΚΑΙΤ
ΟΠΟΓΡΑΦΙ
ΑΣ

Σ
ΗΜΕΙ
ΩΣ
Ε
Ι
ΣΓ
Ι
ΑΤ
ΟΕ
ΡΓ
Τ
ΟΤ
ΟΣ
ΑΣ
ΗΡΙ
ΟΥΜΑΘΗΜΑΤ
:
«ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο»

Βαρβατ
άκηΝί
κη
ΑγρονόμοςΤ
οπογράφοςΜηχανι
κόςΑ. Π.Θ.
MSc : «Τ
εχνι
κέ
ςκαιΜέθοδοιστ
ηνΟργάνωση, Σχε
δι
ασμόκαιΔι
αχε
ί
ρι
σητ
ουΧώρου»


Πρόλογος
Τ
ατ
ε
λε
υτ
αί
α χρόνι
αέ
χε
ισημε
ι
ωθε
ίσημαντ
ι
κήαύξ
ηση τ
ωνδραστ
ηρι
οτ
ήτ
ωνπου
αφορούνστ
ησύντ
αξ
η Εθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου. Η ανάγκη αντ
ι
με
τ
ώπι
σηςτ
ηςε
ξέ
λι
ξ
ης
αυτ
ής καθώς καιη απαραί
τ
ητ
ηε
ξοι
κε
ί
ωση τ
ων σπουδαστ
ών τ
ου ε
ργαστ
ηρί
ου τ
ου
σχε
τ
ι
κού μαθήματ
ος τ
ου Τ
μήματ
ος Γ
ε
ωπληροφορι
κής καιΤ
οπογραφί
ας τ
ης Σχολής
Τ
ε
χ
νολογι
κών Εφαρμογών τ
ου Τ
ε
χνολογι
κού Εκπαι
δε
υτ
ι
κού Ι
δρύματ
ος Σε
ρρών μετ
ι
ς
δι
αδι
κασί
ε
ςσύντ
αξηςΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ουαποτ
έ
λε
σανπρωτ
ε
ύοντ
αζ
ητ
ούμε
νακατ
ά
τ
ησυγγραφήτ
ωνσημε
ι
ώσε
ωναυτ
ών.
Όσον αφορά στ
ο πε
ρι
εχ
όμε
νό τ
ους,

με
τ
άτ
ην ανάλυση τ
ων θε
μάτ
ων που

αφορούν στ
α βασι
κά σημε
ί
ατ
ων δι
αδι
κασι
ών σύντ
αξ
ης Εθνι
κού Κτ
ηματ
ολογί
ου,
ακολουθε
ίησχ
ε
τ
ι
κήβι
βλι
ογραφί
α, καθώςκαιορι
σμέ
νε
ςι
στ
οσε
λί
δε
ςπουμπορούννα
ε
νι
σχύσουν τ
ην προσπάθε
ι
α τ
ου κάθε αναγνώστ
η προς τ
ην κατ
ε
ύθυνση τ
ης
ε
ξ
οι
κε
ί
ωσηςμετ
οε
νλόγω αντ
ι
κε
ί
με
νο.
Ελπί
ζω πως οισημε
ι
ώσε
ι
ς αυτ
έ
ς θα βοηθήσουν τ
ους σπουδαστ
έ
ςτ
ου ΣΤ
΄
Εξαμήνου τ
ου τ
μήματ
ος αυτ
ού, αλλά καικάθε αναγνώστ
η που στ
οχε
ύε
ιστ
ην
ε
νημέ
ρωσηγι
ατ
ι
ςδι
αδι
κασί
ε
ς σύντ
αξηςΕθνι
κού Κτ
ηματ
ολογί
ου. Εί
μαιστ
ηδι
άθε
ση
τ
ωναναγνωστ
ών γι
ακάθεε
νδε
χόμε
νηδι
ε
υκρί
νι
ση, δι
όρθωσηήπαράλε
ι
ψήμου.

Νί
κηΑθ. Βαρβατ
άκη
ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανι
κόςM.Sc.
Επι
στ
ημονι
κόςΣυνε
ργάτ
ηςΤ
ΕΙΣερρών
Σέ
ρρε
ς, Οκτ
ώβρι
ος2005


ΠΙ
ΝΑΚΑΣΠΕΡΙ
ΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σε
λ
Πρόλογος

2

Πί
νακαςΠε
ρι
ε
χομέ
νων

3

1

Γ
ε
νι
κάστ
οι
χε
ί
αγι
ατ
ηνπορε
ί
ατ
ουΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου

5

2

Δι
αδι
κασί
αΣ
ύντ
αξηςΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου

5

2.1 Σύντ
ομηπε
ρι
γραφήτ
ηςδι
αδι
κασί
αςσύντ
αξηςτ
ουΕλληνι
κού

5

Κτ
ηματ
ολογί
ου
2.2 Αναγνώρι
σηδι
κ
αι
ούχων

5

2.3 Προκατ
αρκτ
ι
κέ
ςε
ργασί
ε
ς

7

2.4 Πρόσκλησηδι
και
ούχωνκαιυποβολήδηλώσε
ωνε
γγραπτ
έ
ων

7

δι
και
ωμάτ
ων

3

4

2.5 Επε
ξ
ε
ργασί
ακαινομι
κήαξ
ι
ολόγησηδηλώσε
ων

8

2.6 Προσδι
ορι
σμόςακι
νήτ
ωνστ
ουπόβαθρο

9

2.7 Κατ
αχώρι
σηδηλώσε
ων

10

2.8 Σύνδε
σηστ
οι
χε
ί
ωνδηλώσε
ωνμεκτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α

11

2.9 Δημι
ουργί
ακτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαιδι
αγραμμάτ
ων

11

2.10 Πρώτ
ηανάρτ
ησηκαιε
πε
ξε
ργασί
αε
νστ
άσε
ων

11

2.11 Δε
ύτ
ε
ρηανάρτ
ησηκαιε
πε
ξε
ργασί
αε
νστ
άσε
ωνκαιπροσφυγών

12

2.12 Σύντ
αξητ
ε
λι
κώνκτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαιδι
αγραμμάτ
ων

12

2.13 Πρώτ
ηε
γγραφήκαιχορήγησηβε
βαι
ώσε
ων

12

2.14 Δυνατ
ότ
ητ
αδι
καστ
ι
κήςπροσφυγήςκαιορι
στ
ι
κοποί
ησητ
ωνε
γγραφών

12

Σχε
δί
ασηκτ
ηματ
ολογι
κούΧάρτ
η

13

3.1 Κλί
μακε
ςτ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ωντ
ουΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου

13

3.2 Συμβολι
σμοίτ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνχαρτ
ών

13

3.3 Σημε
ί
αορι
ζ
οντ
ι
ογραφι
κούκαιυψομε
τ
ρι
κούελέ
γχ
ο

15

3.4 Στ
οι
χε
ί
αυψομε
τ
ρί
ας

16

3.5 Κτ
ί
ρι
α– ε
γκατ
αστ
άσε
ι
ς

18

3.6 Παρατ
ηρήσι
μαόρι
α

19

3.7 Συγκοι
νωνι
ακάχαρακτ
ηρι
στ
ι
κά

20

3.8 Υδρογραφι
κάχαρακτ
ηρι
στ
ι
κά

22

3.9 Άλλαμορφολογι
κάχ
αρακτ
ηρι
στ
ι
κά

24

3.10 Σύμβολακτ
ηματ
ολογι
κώνχαρτ
ώνκαιδι
αγραμμάτ
ων

24

3.11 Στ
οι
χ
ε
ί
ακε
ι
μέ
νουγι
ατ
ατ
οπογραφι
κάκαικτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α

26

ΑπόδοσηΚΑΕΚστ
αγε
ωτ
ε
μάχ
ι
α

32

4.1 Κωδι
κόςΑρι
θμόςΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου(Κ.Α.Ε.Κ.) γε
ωτ
ε
μαχί
ων

32


5

4.2 Κτ
ηματ
ολογι
κοίτ
ομεί
ςκαικτ
ηματ
ολογι
κέ
ςε
νότ
ητ
ε
ς

32

4.3 Υπόδε
ι
γμα«ΔΗΛΩΣΗΣΝΟΜΟΥ2308/95» καοδηγί
ε
ςσυμπλήρωσης

34

4.4 Οιχ
ρήσε
ι
ςτ
ωνακι
νήτ
ωνστ
οΕθνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
ο

42

Κτ
ηματ
ολογι
κοί
πί
νακε
ς

45

5.1 Πε
ρι
ε
χόμε
νακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άαλφαβητ
ι
κήσε
ι
ράε
πωνύμου

45

δι
και
ούχου
5.2 Υπόδε
ι
γμακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άαλφαβητ
ι
κήσε
ι
ράε
πωνύμου

46

δι
και
ούχου
5.3 Οδηγί
ε
ςσυμπλήρωσηςτ
ουπροσωρι
νούαρι
θμητ
ι
κούκτ
ηματ
ολογι
κού

48

πί
νακατ
ηςπρώτ
ηςανάρτ
ησης(κατ
άαλφαβητ
ι
κήσε
ι
ράε
πωνύμου
δι
και
ούχου)
5.4 Πε
ρι
ε
χόμε
νακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άΚ.Α.Ε.Κ.

54

5.5 Υπόδε
ι
γμακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άΚ.Α.Ε.Κ.

55

5.6 Οδηγί
ε
ςσυμπλήρωσηςτ
ουπροσωρι
νούαρι
θμητ
ι
κούκτ
ηματ
ολογι
κού

57

πί
νακατ
ηςπρώτ
ηςανάρτ
ησης(κατ
άσε
ι
ράΚ.Α.Ε.Κ.)
6

Ενστ
άσε
ι
ςκαιαι
τ
ήσε
ι
ςδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων

65

6.1 Πε
ρι
ε
χόμε
ναε
νστ
άσε
ων

65

6.2 Υπόδε
ι
γμαέ
νστ
ασης

66

6.3 Πε
ρι
ε
χόμε
να αι
τ
ήσε
ωνδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων

67

6.4 Υπόδε
ι
γμααί
τ
ησηςδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων

68

6.5 Υπόδε
ι
γμαε
ι
σηγητ
ι
κούε
γγράφουπροςτ
ηδε
υτ
ε
ροβάθμι
αε
πι
τ
ροπή

69

ε
νστ
άσε
ων
6.6 Υπόδε
ι
γμαπί
νακαε
νστ
άσε
ων

71

7

Βι
βλι
ογραφί
α– Ι
στ
οσε
λί
δε
ς

72

8

Παράρτ
ημα
8.1 Λε
ι
τ
ουργούντ
ακτ
ηματ
ολογι
κάγραφε
ί
α
8.2 Συνοπτ
ι
κόςοδηγόςσυναλλαγώνμετ
αλε
ι
τ
ουργούντ
ακτ
ηματ
ολογι
κά
γραφε
ί
α
8.3 Οδηγί
αγι
ατ
ηναποτ
ύπωσητ
ωνγε
ωμε
τ
ρι
κώνμε
τ
αβολώνπουαφορούν
τ
ακτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α
8.4 Δηλώσε
ι
ςτ
ουΥπουργούΠΕΧΩΔΕκ.Γι
ώργουΣουφλι
άγι
ατ
ο
Κτ
ηματ
ολόγι
ο(06/10/05)


1. Γ
ε
νι
κάστ
οι
χ
ε
ί
αγι
ατ
ηνπορε
ί
ατ
ουΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου
Ηε
κπόνησητ
ουΚτ
ηματ
ολογί
ουαποτ
ε
λε
ίέ
ναέ
ργοι
δι
αί
τ
ε
ρα υψηλούκόστ
ους, αλλά
τ
αυτ
όχρονα πολύ υψηλών προδι
αγραφών όσον αφορά στ
ην οργάνωσή τ
ου και
ι
δι
αί
τ
ε
ρα αποδοτ
ι
κό ωςπροςτ
α οφέ
λη τ
ουγι
ατ
ουςπολί
τ
ε
ςκαιτ
ηνοργάνωση τ
ων
ι
δι
οκτ
ησι
ακών τ
ους δι
και
ωμάτ
ων. Γ
ι
ατ
ο σύνολο τ
ης δι
αδι
κασί
ας αυτ
ής τ
ην ε
υθύνη
φέ
ρε
ιηε
τ
αι
ρε
ί
α μετ
ηνε
πωνυμί
α «ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.» καιουσι
αστ
ι
κά δι
αχε
ι
ρί
ζ
ε
τ
αιτ
ο
όλοπρόγραμμαστ
οσύνολότ
ου.
2. Δι
αδι
κασί
ασύντ
αξηςΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου(Αρβανί
τ
ης, 2000)
2.1 Σύντ
ομηπε
ρι
γραφήτ
ηςδι
αδι
κασί
αςσύντ
αξηςτ
ουΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου
Συνοπτ
ι
κάηδι
αδι
κασί
ασύντ
αξ
ηςτ
ουΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ουε
ί
ναιηε
ξ
ής:
Κήρυξηπε
ρι
οχήςυπόκτ
ηματ
ογράφησημεαπόφασητ
οΥπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
κατ
όπι
νε
ι
σήγησηςτ
ουΟ.Κ.Χ.Ε.
Υποβολήδηλώσε
ωνκαι
σχε
τ
ι
κώνε
γγράφωναπότ
ουςδι
και
ούχ
ουςτ
ω
ε
γγραπτ
έ
ωνδι
και
ωμάτ
ων
Επε
ξε
ργασί
αδηλώσε
ωναπότ
ι
ςδι
ε
πι
στ
ημονι
κέ
ςμε
λε
τ
ητ
ι
κέ
ςομάδε
ς(αγρονόμοι
τ
οπογράφοιμηχ
ανι
κ
οί
, νομι
κοί
) καισύντ
αξηκτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ωνκαι
πι
νάκων
Πρώτ
ηανάρτ
ησηδι
αγραμμάτ
ωνκαιπι
νάκ
ων
Υποβολήε
νστ
άσεων
Εκδί
κασηε
νστ
άσε
ωνκαιπροσαρμογήδι
αγραμμάτ
ωνκαιπι
νάκων
Δε
ύτ
ε
ρηανάρτ
ηση
Υποβολήε
νστ
άσεωνκαιπροσφυγών
Εκδί
κασηε
νστ
άσε
ωνκαιτ
ε
λι
κήδι
αμόρφωσηδι
αγραμμάτ
ωνκαιπι
νάκων
Πρώτ
ε
ςε
γγραφέ
ςστ
ακτ
ηματ
ολογι
κάβι
βλί
α

2.2 Αναγνώρι
σηδι
και
ούχων
Η αναγνώρι
ση δι
και
ούχ
ων στ
ο Ελληνι
κό Κτ
ηματ
ολόγι
οε
ί
ναισυστ
ηματ
ι
κή,
υποχ
ρε
ωτ
ι
κή δι
αδι
κασί
α,

καλύπτ
ε
ι δηλαδή όλη τ
ην έ
κτ
αση τ
ης υπό

κτ
ηματ
ογράφηση πε
ρι
οχής. Η δι
αδι
κασί
α αυτ
ή καλύπτ
ε
τ
αινομοθε
τ
ι
κά κυρί
ως
απότ
ονόμο 2308/95, όπωςέ
χε
ιτ
ροποποι
ηθε
ίμε
τ
αγε
νέ
στ
ε
ρα καιε
ί
ναιδι
οι
κητ
ι
κή


δι
αδι
κασί
α. Ηδι
ε
ξαγωγήτ
ηςανατ
ί
θε
τ
αιστ
ασχήματ
ατ
ωνμε
λε
τ
ητ
ι
κώνε
τ
αι
ρε
ι
ώνοι
οποί
ε
ςέ
χουναναλάβε
ιτ
ηνε
κπόνησητ
ηςμε
λέ
τ
ηςκτ
ηματ
ογράφησης, στ
αοποί
α
συμμε
τ
έ
χουνκυρί
ωςαγρονόμοιτ
οπογράφοιμηχανι
κοίμενομι
κούςσυμβούλους.
Η αναγνώρι
σητ
ωνδι
και
ούχωνπραγματ
οποι
ε
ί
τ
αιε
ί
τ
εμε
τ
άτ
ηνολοκλήρωση
δημι
ουργί
ας τ
ου τ
οπογραφι
κού υποβάθρου ε
ί
τ
ε πρι
ν βάσε
ι υφι
στ
άμε
νων
αξ
ι
όπι
στ
ωντ
οπογραφι
κώνυποβάθρων. Ηαναγνώρι
σητ
ωνδι
και
ωμάτ
ωνγί
νε
τ
αι
με τ
ην ε
πε
ξε
ργασί
ατ
ων δηλώσε
ων, που υποβάλλουν οιδι
και
ούχοικαιτ
ων
συνυποβαλλόμε
νων ε
γγράφων. Στ
η συνέ
χ
ει
α κιαφού κατ
ασκε
υασθούν οι
κτ
ηματ
ολογι
κοίχάρτ
ε
ς, δημι
ουργούντ
αικτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ςμετ
αστ
οι
χε
ί
ατ
ων
δι
και
ούχ
ων καιτ
ων δι
και
ωμάτ
ων, που δημοσι
οποι
ούντ
αιμέ
σω ανάρτ
ησης σε
ε
ι
δι
κούς χώρους γνωστ
ούς στ
ους πολί
τ
ε
ς, οι οποί
οι βάσε
ι αυτ
ής τ
ης
δημοσί
ε
υσηςέχ
ουντ
ηδυνατ
ότ
ητ
αυποβολήςε
νστ
άσε
ωνήπροσφυγώνσεε
ι
δι
κέ
ς
ε
πι
τ
ροπέ
ς, οιοποί
ε
ςε
ξε
τ
άζουναυτ
έ
ςτ
ι
ςε
νστ
άσε
ι
ςκαιτ
ι
ςπροσφυγέ
ςσεπρώτ
ο
καιδε
ύτ
ε
ρο βαθμό. Οι ε
πι
τ
ροπέ
ς αυτ
έ
ς δι
ορί
ζοντ
αι από τ
ον Οργανι
σμό
Κτ
ηματ
ολογί
ου καιΧαρτ
ογραφήσε
ωνΕλλάδος(Ο.Κ.Χ.Ε.) καιαποτ
ε
λούντ
αιαπό
τ
ε
χνι
κούςκαινομι
κούς(κατ
άπλε
ι
οψηφί
α).
Με
τ
άτ
ηνέκδοσητ
ωνπορι
σμάτ
ωντ
ωνε
πι
τ
ροπώνοικτ
ηματ
ολογι
κοίχάρτ
ε
ς
καιοικτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ς δι
ορθώνοντ
αικαιπροκύπτ
ε
ιτ
οτ
ε
λι
κό προϊ
όν

ε
λι
κοίκτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ςκαιχ
άρτ
ε
ς), τ
ο οποί
ο αποτ
ε
λε
ίτ
η βάση γι
ατ
ην
πρώτ
ηε
γγραφήστ
ακτ
ηματ
ολογι
κάβι
βλί
α.
Τ
α δι
αδοχ
ι
κά βήματ
α τ
ης αναγνώρι
σης δι
και
ούχων στ
ο Ελληνι
κό
Κτ
ηματ
ολόγι
οε
ί
ναι
:
Προκατ
αρκτ
ι
κέ
ςε
ργασί
ε
ς
Πρόσκλησηδι
και
ούχωνκαιυποβολήδηλώσε
ωνε
γγραπτ
έ
ωνδι
και
ωμάτ
ων
Επε
ξε
ργασί
ακαινομι
κήαξι
ολόγησηδηλώσε
ων
Προσδι
ορι
σμόςακι
νήτ
ωνστ
ουπόβαθρο
Κατ
αχ
ώρι
σηδηλώσε
ων
Σύνδε
σηστ
οι
χε
ί
ωνδηλώσε
ωνμεκτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α
Δημι
ουργί
ακτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαιδι
αγραμμάτ
ων
Πρώτ
ηανάρτ
ησηκαιε
πε
ξε
ργασί
αε
νστ
άσε
ων
Δε
ύτ
ε
ρηανάρτ
ησηκαιε
πε
ξε
ργασί
αε
νστ
άσε
ωνκαιπροσφυγών


Σύντ
αξητ
ε
λι
κώνκτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαιδι
αγραμμάτ
ων
Πρώτ
ηε
γγραφήκαιχορήγησηβε
βαι
ώσε
ων
Δυνατ
ότ
ητ
αδι
καστ
ι
κήςπροσφυγήςκαιορι
στ
ι
κοποί
ησητ
ωνε
γγραφών
2.3 Προκατ
αρκτ
ι
κέ
ςεργασί
ε
ς
Πρι
ναπό τ
ηνέ
ναρξητ
ηςαναγνώρι
σηςδι
και
ούχωνπρέ
πε
ινα προηγηθούν
ορι
σμέ
νες προκατ
αρκτ
ι
κέ
ς ε
ργασί
ε
ς, οι οποί
ε
ς θα δι
ε
υκολύνουν και θα
ε
πι
τ
αχύνουν τ
ην όλη ε
ργασί
α.

Οι προκατ
αρκτ
ι
κέ
ς αυτ
έ
ς ε
ργασί
ε
ς θα

δι
αμορφώσουν τ
ο κατ
άλληλο κλί
μα γι
α τ
ην απρόσκοπτ
η έ
ναρξη τ
ων
δι
αδι
κασι
ώνσύντ
αξης τ
ουΚτ
ηματ
ολογί
ου στ
ι
ςπε
ρι
οχ
έ
ς στ
ι
ςοποί
ε
ςαφορά η
συγκε
κρι
μέ
νημε
λέ
τ
η. Οιε
ργασί
ε
ςαυτ
έ
ςε
ί
ναι
:
Ενημέ
ρωση
Οργάνωσηχώρουυποδοχήςτ
ωνδηλώσε
ων
Οργάνωσηκαιε
κπαί
δε
υσηπροσωπι
κού
Επι
κοι
νωνί
αμεφορε
ί
ςτ
ουδημοσί
ου
Επι
κοι
νωνί
αμετ
ράπε
ζε
ς
Επί
σης ως προκατ
αρκτ
ι
κέ
ςε
ργασί
ε
ςτ
ης δι
αδι
κασί
ας αναγνώρι
σης τ
ων
δι
και
ούχ
ων λε
ι
τ
ουργούν και ε
κε
ί
νε
ς τ
ης δημι
ουργί
ας τ
ου κατ
άλληλου
τ
οπογραφι
κούυποβάθρουτ
ηςπε
ρι
οχής. Αυτ
έ
ςπε
ρι
λαμβάνουνε
ί
τ
ετ
ησυλλογή
καιαξ
ι
οποί
ηση υπαρχόντ
ωντ
οπογραφι
κώνδι
αγραμμάτ
ων, ε
ί
τ
ετ
η δημι
ουργί
α
ολοκληρωμέ
νου

τ
οπογραφι
κού

υποβάθρου.

Τ
α

υπόβαθρα

αυτ
ά

συμπληρώνοντ
αικαιμε όλε
ςτ
ι
ς απαραί
τ
ητ
ε
ς πληροφορί
ε
ς (ύψη κτ
ι
ρί
ων,
ονόματ
α καιαρί
θμησηοδών, χρήσε
ι
ς). Αυτ
άτ
αυπόβαθρα, αφούεκτ
υπωθούν
σεκατ
άλληληκλί
μακα (ε
νδε
ι
κτ
ι
κά 1 : 500 γι
α αστ
ι
κέ
ς– πε
ρι
αστ
ι
κέ
ςπε
ρι
οχέ
ς, 1 :
2000 ή1 : 5000 γι
α αγροτ
ι
κέ
ςκαιάλλε
ςπε
ρι
οχέ
ς), θααποτ
ε
λέ
σουντ
ηβάσηγι
α
τ
ηναρί
θμησητ
ωντ
ομέ
ων, τ
ωνε
νοτ
ήτ
ωνκαιτ
ωνγε
ωτ
εμαχί
ων.

2.4 Πρόσκλησηδι
και
ούχωνκαιυποβολήδηλώσε
ωνε
γγραπτ
έ
ωνδι
και
ωμάτ
ων
Κάθεφυσι
κόήνομι
κόπρόσωπο, τ
οοποί
οασκε
ίοποι
οδήποτ
εε
γγραπτ
έ
οστ
ο
Κτ
ηματ
ολόγι
ο δι
καί
ωμα σεοποι
οδήποτ
εακί
νητ
ο (ήτ
μήμα τ
ου) βρί
σκε
τ
αιμέ
σα
στ
αόρι
ατ
ηςυπόκτ
ηματ
ογράφησηπε
ρι
οχ
ής, καλε
ί
τ
αιναυποβάλλε
ιδήλωση. Η


δήλωσηαυτ
ή, ημορφήτ
ηςοποί
αςκαθορί
ζε
τ
αιαπότ
ην«ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.»
συμπληρώνετ
αι από τ
α παραπάνω πρόσωπα καιυποβάλλε
τ
αισε ε
ι
δι
κά
δι
αμορφωμέ
νουςγι
ατ
οσκοπόαυτ
όχ
ώρουςκαισεε
ι
δι
κά ε
κπαι
δε
υμέ
να άτ
ομα.
Τ
αε
γγραπτ
έ
α στ
ο Κτ
ηματ
ολόγι
ο δι
και
ώματ
α έχ
ουν καθορι
στ
ε
ίμευπουργι
κή
απόφαση κα οιπροθεσμί
ε
ς υποβολής τ
ων δηλώσε
ων καθορί
ζοντ
αιαπό τ
ο
νόμο 2308/95. Γι
α τ
ην έ
ναρξη τ
ης δι
αδι
κασί
ας υποβολής τ
ων δηλώσε
ων
προηγούντ
αιδημοσι
ε
ύσε
ι
ςστ
ονημε
ρήσι
οτ
ύπο.
2.5 Επε
ξε
ργασί
ακαινομι
κήαξι
ολόγησηδηλώσε
ων
Ηε
πεξ
ε
ργασί
ατ
ωνδηλώσε
ωνε
ί
ναιηδι
αδι
κασί
ακατ
άτ
ηνοποί
αθαε
λεγχθούν
οιπαραλαμβανόμε
νε
ς δηλώσε
ι
ς καιθα προε
τ
οι
μασθε
ίη κατ
αχώρι
σή τ
ους σε
αρχ
εί
α ηλε
κτ
ρονι
κούυπολογι
στ
ή. Ωςέ
λε
γχοιπουπρέ
πε
ινα πραγματ
οποι
ηθούν,
αναφέ
ροντ
αιε
νδε
ι
κτ
ι
κάοιε
ξ
ής:
Υπάρχουνσυνοδε
υτ
ι
κάτ
οπογραφι
κάδι
αγράμματ
α ήαναφορά τ
ωνε
γγράφων
σεκτ
ηματ
ογραφι
κέ
ςε
ργασί
ε
ςαπότ
ι
ςοποί
ε
ςπροήλθετ
οακί
νητ
ο;
Υπάρχουν όλα τ
αε
πι
κε
ί
με
να, που φαί
νοντ
αιστ
ο χάρτ
η καιστ
η δήλωση και
αντ
ί
στ
ροφα;
Συμφωνούν όλα τ
αέ
γγραφα, που αφορούν σε έ
να ακί
νητ
ο ως προς τ
η
δι
ε
ύθυνσητ
ουακι
νήτ
ου;
Τ
α ποσοστ
ά συνι
δι
οκτ
ησί
α ε
ί
ναι σωστ
ά; «Κλε
ί
νουν» με τ
ο σύνολο τ
ων
δηλώσε
ων;
Όλε
ς οιδηλώσε
ι
ς που έ
χ
ουν υποβληθε
ίγι
α έ
να γε
ωτ
ε
μάχ
ι
ο έ
χουν κοι
νά
προσδι
ορι
στ
ι
κάστ
οι
χ
ε
ί
α;
Υπάρχουνί
δι
ε
ς προδι
αγραφέ
ς γι
ατ
αε
πι
κε
ί
με
να σεόλε
ςτ
ι
ςδηλώσε
ι
ς που τ
α
αφορούν;
Τ
αόρι
απε
ρι
γράφοντ
αιστ
αέ
γγραφαπουσυνοδε
ύουντ
ι
ςδηλώσε
ι
ς;
Υπόκε
ι
τ
αιτ
ο ακί
νητ
ο σεμε
τ
αβολέ
ς λόγω ε
κκρε
μούσας κτ
ηματ
ογράφησης ή
άλληςπράξ
ηςπουθαμε
τ
αβάλλε
ιτ
ι
ςδι
αστ
άσε
ι
ςτ
ου; (π.χ
. ΕΠΑ, απαλλοτ
ρι
ώσε
ι
ς,
τ
ακτ
οποι
ήσε
ι
ς, κ.τ
.λ.)
Η νομι
κή αξι
ολόγηση τ
ων δηλώσε
ων πραγματ
οποι
ε
ί
τ
αι με στ
όχ
ο να
αποτ
ε
λέ
σουν αυτ
έ
ς ολοκληρωμέ
νη καιάρτ
ι
α νομι
κά πληροφόρηση γι
α


τ
η

μορφή άσκησης τ
ων ε
μπραγμάτ
ων δι
και
ωμάτ
ων, τ
ους δι
και
ούχους καιτ
ο
ακί
νητ
ο στ
ο οποί
ο ασκούντ
αι
. Η νομι
κή αξι
ολόγηση πραγματ
οποι
ε
ί
τ
αιαπό
νομι
κούςε
ξε
ι
δι
κε
υμέ
νουςστ
οε
μπράγματ
οδί
και
ο.
Ενδε
ι
κτ
ι
κοίέ
λε
γχοινομι
κήςαξ
ι
ολόγησηςαναφέ
ροντ
αισυνοπτ
ι
κάστ
ησυνέ
χε
ι
α:
Έλε
γχ
οςεγγράφων(ε
άνέ
χουνκατ
ατ
ε
θε
ίόλα)
Έλε
γχ
ος πε
ρι
ε
χομέ
νων τ
ων ε
γγράφων (ε
άν τ
α υποβληθέ
ντ
α έ
γγραφα
ξ
ε
καθαρί
ζουν τ
αε
μπράγματ
α δι
και
ώματ
α, τ
ους φορε
ί
ς άσκησής τ
ους, τ
α
ποσοστ
ά)
Έλε
γχ
ος προσώπων (ε
άν όντ
ως έ
χε
ιτ
ο δι
καί
ωμα που πε
ρι
γράφε
τ
αι
, εάνέ
χε
ι
αλλάξ
ε
ιόνομα– έ
λε
γχοςτ
αυτ
οπροσωπί
ας)
Έλε
γχ
ος προσδι
ορι
σμού τ
ου ακι
νήτ
ου αλλά καιτ
ου βαθμού αβε
βαι
ότ
ητ
ας
αυτ
ούαπότ
αέ
γγραφα
Επί
σης έ
λε
γχοιπραγματ
οποι
ούντ
αιγι
α αντ
ι
κρουόμε
να δι
και
ώματ
α (όπως
προκύπτ
ουν από τ
ι
ςδηλώσε
ι
ς) ε
ί
τ
εαυτ
ά αφορούν σει
δι
ωτ
ι
κέ
ςεκτ
άσε
ι
ςε
ί
τ
εσε
δημόσι
ε
ςε
κτ
άσε
ι
ς.
Σεόλε
ςτ
ι
ςπροηγούμε
νε
ςδι
αδι
κασί
ε
ςνομι
κούε
λέ
γχου, ονομι
κόςσύμβουλος
τ
ων αναδόχων ε
τ
αι
ρε
ι
ών υποβάλλε
ιπροτ
άσε
ι
ς γι
ατ
η λήψη τ
ων κατ
άλληλων
αποφάσε
ων, οιοποί
ε
ςμπορε
ί
ναε
ί
ναι
:
Πρόσκλησηστ
οδι
και
ούχ
ογι
ατ
ηνυποβολήσυμπληρωματ
ι
κώνε
γγράφων
Πι
θανολόγησηδι
και
ούχουστ
ι
ςαντ
ι
κρουόμε
νε
ςδηλώσε
ι
ς
Δι
ακοπήε
πε
ξε
ργασί
αςδήλωσηςκαιε
γγραφήστ
ουςκτ
ηματ
ολογι
κούςπί
νακε
ς
μετ
ι
ςαντ
ί
στ
οι
χ
ε
ςπαρατ
ηρήσε
ι
ς
2.6 Προσδι
ορι
σμόςακι
νήτ
ωνστ
ουπόβαθρο
Βάσε
ιτ
ων στ
οι
χ
ε
ί
ων τ
ων δηλώσε
ων και όσων προέ
κυψαν από τ
ι
ς
προηγούμε
νε
ςδι
αδι
κ
ασί
ε
ς, ε
ντ
οπί
ζοντ
αιτ
αακί
νητ
α στ
οτ
οπογραφι
κόυπόβαθρο
καιτ
ουςαποδί
δε
τ
αιοκωδι
κόςαναγνώρι
σης(κτ
ηματ
ολογι
κόςαρι
θμός). Εάνδε
ν
ε
ντ
οπι
σθούν τ
α ακί
νητ
α συμπληρώνοντ
αιοικτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ς με τ
ην
αντ
ί
στ
οι
χη παρατ
ήρηση. Γ
ι
αε
κε
ί
να τ
α ακί
νητ
α γι
ατ
α οποί
α δε
νέ
χε
ιυποβληθε
ί
δήλωση γί
νετ
αιε
γγραφή στ
ους κτ
ηματ
ολογι
κούς πί
νακε
ς με τ
ην έ
νδε
ι
ξη στ
ο
όνοματ
ουι
δι
οκτ
ήτ
η«ΑΓΝΩΣΤ
ΟΣ».


2.7 Κατ
αχ
ώρι
σηδηλώσε
ων
Τ
οστ
άδι
οαυτ
όπε
ρι
λαμβάνε
ιτ
ημε
τ
αφοράτ
ωνστ
οι
χε
ί
ωντ
ωνδηλώσε
ωναπό
τ
ι
ς δηλώσε
ι
ς στ
ον ηλε
κτ
ρονι
κό υπολογι
στ
ή με τ
η χρησι
μοποί
ηση ε
ι
δι
κού
λογι
σμι
κού. Ακολουθούνέ
λε
γχοιορθότ
ητ
αςκαιπληρότ
ητ
αςτ
ωνστ
οι
χε
ί
ων. Στ
η
συνέ
χε
ι
α αναφέ
ροντ
αιε
νδε
ι
κτ
ι
κά ορι
σμέ
νοιαπό τ
ους ε
λέ
γχ
ους, που πρέ
πε
ινα
γί
νουν, καθώςκαιορι
σμέ
νε
ςαπότ
ι
ςδι
αδι
κασί
ε
ςκατ
αχώρι
σηςτ
ωνδε
δομένων.
Έλε
γχ
οςμοναδι
κότ
ητ
αςτ
ωναρι
θμώνπρωτ
οκόλλου
Έλε
γχ
ος μοναδι
κότ
ητ
ας τ
ωνκωδι
κών αναγνώρι
σης τ
ων γε
ωτ
ε
μαχί
ωνκαιτ
ων
προσώπων
Έλε
γχ
ος μοναδι
κότ
ητ
ας τ
ων κωδι
κών αρι
θμών τ
ων κτ
ι
ρί
ων, τ
ων καθέ
τ
ων
ι
δι
οκτ
ησι
ών, τ
ωνορι
ζοντ
ί
ωνι
δι
οκτ
ησι
ώνκαιτ
ωνπαρακολουθημάτ
ων
Δε
νε
πι
τ
ρέ
πε
τ
αιη κατ
αχώρι
ση στ
οι
χε
ί
ων ακι
νήτ
ων ε
άν δε
νέ
χε
ιπροηγηθε
ίη
κατ
αχ
ώρι
σητ
ωνστ
οι
χε
ί
ωντ
ωνπροσώπων
Αρι
θμητ
ι
κοί έ
λε
γχοι όπως π.χ. «δε
ν πρέ
πε
ι να κατ
αχωρηθε
ί ποσοστ
ό
δι
και
ώματ
ος> 100 o/ o ήποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
ας> 1000 o /oo »
Έλε
γχ
οςεάνκάποι
αδε
δομέ
ναέ
χουντ
ονακρι
βήαρι
θμόψηφί
ων(π.χ
. Α.Φ.Μ.)
Έλε
γχ
ος ε
άνέ
χουν κατ
αχωρηθε
ίόλε
ς οιδηλώσε
ι
ς, όλα τ
α πρόσωπα, όλα τ
α
ακί
νητ
ακαι
όλατ
αε
μπράγματ
αδι
και
ώματ
α
Έλε
γχ
ος συμπλήρωσης όλων τ
ων απαραί
τ
ητ
ων πε
δί
ων ανά κατ
ηγορί
α
δε
δομένων
Έλε
γχ
ος αθροι
σμάτ
ων ποσοστ
ών δι
και
ωμάτ
ων ανά ακί
νητ
ο καιποσοστ
ών
συγκυρι
ότ
ητ
αςανάγε
ωτ
ε
μάχι
ο
Έλε
γχ
οςτ
αυτ
ότ
ητ
αςπροσδι
ορι
στ
ι
κώνπληροφορι
ώνγι
ακάθεγε
ωτ
ε
μάχι
ο, κτ
ί
ρι
ο,
ορι
ζόντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
α κ.τ
.λ. σεόλε
ςτ
ι
ς δηλώσε
ι
ς που έ
χ
ουν υποβληθε
ίγι
ατ
ο
καθένα
Έλε
γχ
οςτ
αυτ
ότ
ητ
αςπροσδι
ορι
στ
ι
κώνστ
οι
χ
ε
ί
ωνακι
νήτ
ωνμε
τ
αξύτ
ωνδηλώσε
ων
κυρι
ότ
ητ
ας καιτ
ωνδηλώσε
ωνυποθηκών(αλλά καιμε
τ
αξύ τ
ωνδι
αφορε
τ
ι
κών
υποθηκών), πουέ
χουνυποβληθε
ίγι
ακάθεακί
νητ
ο



2.8 Σύνδε
σηστ
οι
χε
ί
ωνδηλώσε
ωνμεκτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α
Με
τ
ά τ
ην ολοκλήρωση τ
ων ε
λέ
γχων ορθότ
ητ
ας και πληρότ
ητ
ας τ
ων
στ
οι
χε
ί
ωνακολουθε
ίησύνδε
σητ
ωνστ
οι
χε
ί
ωντ
ωνδηλώσε
ων(τ
ωνπε
ρι
γραφι
κών
ψηφι
ακών δε
δομέ
νων) μετ
α στ
οι
χε
ί
ατ
ων κτ
ηματ
ολογι
κών δε
δομέ
νων (χωρι
κ
ά
ψηφι
ακά δε
δομέ
να), σύμφωνα με τ
ι
ς προδι
αγραφέ
ς καιτ
ηχ
ρησι
μοποί
ηση
κατ
άλληλουλογι
σμι
κού. Μετ
οντ
ρόποαυτ
όέ
χε
ιολοκληρωθε
ίσεπρώτ
οστ
άδι
οη
όληδι
αδι
κασί
ακαιέ
χ
ε
ισυγκροτ
ηθε
ίηαρχ
ι
κήκτ
ηματ
ολογι
κήβάσηδε
δομέ
νωντ
ης
υπόκτ
ηματ
ογράφησηπε
ρι
οχής.
2.9 Δημι
ουργί
ακτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαι
δι
αγραμμάτ
ων
Χρησι
μοποι
ώντ
αςτ
ηνήδηδομημέ
νη βάσηδε
δομέ
νων, κατ
άλληλο λογι
σμι
κό
καιμηχανήματ
αε
κτ
υπώνοντ
αιπλέ
ον οιπρώτ
οικτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ς καιτ
α
κτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α. Αυτ
οίγί
νοντ
αιμεε
ι
δι
κάπρότ
υπακαιπροδι
αγραφέ
ς,
οιοποί
ε
ςδί
νοντ
αιστ
ουςμε
λε
τ
ητ
έ
ςαπότ
ην«ΚΤΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.».
2.10 Πρώτ
ηανάρτ
ησηκαι
ε
πε
ξε
ργασί
αενστ
άσεων
Αφού έ
χουν κατ
ασκευασθε
ί
, οι κτ
ηματ
ολογι
κοί πί
νακε
ς και χάρτ
ε
ς
(δι
αγράμματ
α) αναρτ
ώντ
αισεκάποι
ογνωστ
όσημε
ί
οτ
ηςυπόκτ
ηματ
ογράφηση
πε
ρι
οχής (συνήθως στ
ο γραφε
ί
ο συλλογής τ
ων δηλώσε
ων) κιέ
τ
σιο κάθε
δι
και
ούχ
ος μπορε
ίνα πληροφορηθε
ίγι
ατ
ο πε
ρι
ε
χ
όμε
νό τ
ους. Τ
αυτ
όχρονα οι
με
λε
τ
ητ
έ
ςαποστ
έ
λλουνσεόλουςτ
ουςδι
και
ούχουςαντ
ί
γραφατ
ωνστ
οι
χε
ί
ωνπου
τ
ους αφορούν σε ε
ι
δι
κά έ
ντ
υπα (καθορι
σμέ
να από τ
ον Ο.Κ.Χ.Ε. καιτ
ην
«ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.») τ
αχυδρομι
κάστ
ηδι
ε
ύθυνση, τ
ηνοποί
αέ
χουνδηλώσε
ι
. Οι
δι
και
ούχ
οιστ
η συνέ
χε
ι
α μπορούν να προσφύγουν, ότ
αν δι
αφωνούν με τ
α
πε
ρι
ε
χόμε
να τ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνστ
οι
χε
ί
ων, στ
ηνπρωτ
οβάθμι
αε
πι
τ
ροπή, που
προβλέ
πε
ιονόμος2308/95.
Η πρωτ
οβάθμι
αε
πι
τ
ροπήλαμβάνε
ιυπ’όψι
ντ
ατ
ε
χνι
κά καινομι
κά ζητ
ήματ
α
τ
ωνε
νστ
άσε
ων καιοιαποφάσε
ι
ςτ
ης αποστ
έλλοντ
αιστ
ον Ο.Κ.Χ.Ε. κιαπό ε
κε
ί
στ
ουςμε
λε
τ
ητ
έ
ς γι
ατ
ηνε
πε
ξ
ε
ργασί
ατ
ουςκαιτ
ηδι
όρθωσητ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κών
πι
νάκων καιχ
αρτ
ών. Στ
η δι
αδι
κασί
αε
κδί
κασης τ
ων ε
νστ
άσε
ων οιε
νι
στ
άμε
νοι



έ
χ
ουντ
ηδυνατ
ότ
ητ
α νασυνοδε
ύοντ
αιαπό νομι
κούςκαιτ
ε
χνι
κούςσυμβούλους,
οιοποί
οιθαυποστ
ηρί
ξ
ουντ
ηνάποψήτ
ους.
2.11Δε
ύτ
ε
ρηανάρτ
ησηκαιε
πε
ξ
ε
ργασί
αε
νστ
άσε
ωνκαιπροσφυγών
Ανάλογη με τ
ην προηγούμε
νη δι
αδι
κασί
α ε
ί
ναικαιε
κε
ί
νη τ
ης δε
ύτ
ε
ρης
ανάρτ
ησης. Εάν κάποι
ος δι
και
ούχ
ος θε
ωρε
ίότ
ιδε
νέ
χ
ε
ιδι
και
ωθε
ίαπό τ
ην
πρωτ
οβάθμι
α ε
πι
τ
ροπή προσφε
ύγε
ι κατ
ά τ
ων αποφάσε
ών τ
ης σε
δε
υτ
ε
ροβάθμι
α επι
τ
ροπή, η οποί
α αφού μελε
τ
ήσε
ι όλα τ
α στ
οι
χε
ί
α θα
αποφασί
σε
ιτ
ε
λι
κά. Στ
η δε
υτ
ε
ροβάθμι
αε
πι
τ
ροπή προσφε
ύγουν καιόσοιδε
ν
ε
ί
χανυποβάλλε
ιέ
νστ
ασηστ
ηνπρωτ
οβάθμι
αε
πι
τ
ροπή.
2.12 Σύντ
αξ
ητ
ε
λι
κώνκτ
ηματ
ολογι
κώνπι
νάκωνκαι
δι
αγραμμάτ
ων
Τ
α πορί
σματ
ατ
ων δε
υτ
ε
ροβάθμι
ας ε
πι
τ
ροπής ε
πε
ξ
ε
ργάζοντ
αιαπό τ
ους
με
λε
τ
ητ
έ
ς καιδημι
ουργούντ
αιοιτ
ε
λι
κοίκτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ςκαιχάρτ
ε
ς. Στ
ο
σημε
ί
οαυτ
όθε
ωρε
ί
τ
αιότ
ιέ
χε
ιολοκληρωθε
ίηδι
αδι
κασί
ατ
ηςκτ
ηματ
ογράφησης
καιπαύε
ιησυμβατ
ι
κήε
μπλοκήτ
ωνι
δι
ωτ
ώνμε
λε
τ
ητ
ώνμετ
οαντ
ι
κε
ί
με
νο.
2.13 Πρώτ
ηε
γγραφήκαι
χορήγησηβε
βαι
ώσε
ων
Τ
α τ
ε
λι
κά κτ
ηματ
ολογι
κά στ
οι
χε
ί
α στ
η συνέ
χε
ι
α ε
γγράφοντ
αι στ
α
κτ
ηματ
ολογι
κά βι
βλί
α καιστ
ουςδι
και
ούχουςχ
ορηγούντ
αιβε
βαι
ώσε
ι
ςοιοποί
ε
ς
έ
χ
ουντ
ημορφήπροσωρι
νούτ
ί
τ
λου, έ
ναντ
ιχρηματ
ι
κούτ
ι
μήματ
ος, ωςσυμβολή
τ
ουςστ
ηνκάλυψητ
ωνε
ξ
όδωνσύντ
αξ
ηςτ
ουΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου.
2.14 Δυνατ
ότ
ητ
αδι
καστ
ι
κήςπροσφυγήςκαιορι
στ
ι
κοποί
ησητ
ωνεγγραφών
Ητ
ε
λε
υτ
αί
α δυνατ
ότ
ητ
α ε
πί
λυσης δι
αφωνι
ών καιορι
στ
ι
κοποί
ησης τ
ων
δι
αδι
κασι
ών αναγνώρι
σης δι
και
ούχων και δι
και
ωμάτ
ων στ
ο Ελληνι
κό
Κτ
ηματ
ολόγι
ο δί
νε
τ
αιμε τ
ην προσφυγή τ
ων δι
αφωνούντ
ων πολι
τ
ών στ
α
δι
καστ
ήρι
α μέ
σα σε προθεσμί
ε
ς πέ
ντ
εε
τ
ών (ε
πτ
ά γι
α τ
ους κατ
οί
κους
ε
ξ
ωτ
ε
ρι
κού) από τ
ην πρώτ
η ε
γγραφή. Με τ
ην ε
πί
λυση καιαυτ
ών τ
ων
δι
αφωνι
ών ορι
στ
ι
κοποι
ούντ
αιπλέ
ον τ
α πε
ρι
ε
χόμε
να τ
ων πρώτ
ων ε
γγραφών
καιαποκτ
άτ
αιτ
οαμάχητ
οτ
ε
κμήρι
ο, πουπροβλέ
πε
ιοΝ. 2664/1998.



3. Σχ
ε
δί
ασηκτ
ηματ
ολογι
κούχάρτ
η
3.1 Κλί
μακε
ςτ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ωντ
ουΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου
(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1997)
Σκοπός τ
ων κτ
ηματ
ογραφήσε
ων τ
ων αστ
ι
κών κέ
ντ
ρων, τ
ων αγροτ
ι
κών
ε
κτ
άσε
ων και τ
ων λοι
πών πε
ρι
οχών τ
ης χώρας ε
ί
ναι η σύντ
αξ
η τ
ων
κτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ωνκαιτ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνφύλλωνκαιπι
νάκωνσε
ψηφι
ακή μορφή που απαι
τ
ούντ
αιγι
ατ
η δημι
ουργί
α καιτ
η λε
ι
τ
ουργί
ατ
ου
Eλληνι
κούKτ
ηματ
ολογί
ουσεολόκληρητ
ηχώρα.
Γ
ε
νι
κάτ
αψηφι
ακάδι
αγράμματ
ασυντ
άσσοντ
αιμεακρί
βε
ι
απουαντ
ι
στ
οι
χε
ίσε
κλί
μακα 1:1 000 γι
α αστ
ι
κέ
ςκαιπερι
αστ
ι
κέ
ςπερι
οχέ
ς, σεκλί
μακα 1:5 000 γι
α
αγροτ
ι
κέ
ς περι
οχέ
ς καισεκλί
μακε
ς 1:10 000 ή 1:20 000 γι
ατ
ι
ς υπόλοι
πε
ς
πε
ρι
οχέ
ς που χαρακτ
ηρί
ζοντ
αιαπό τ
ην υπάρχουσα νομοθε
σί
α ως δάση,
δασι
κέ
ςε
κτ
άσε
ι
ς, χ
ορτ
ολε
ι
βαδι
κέ
ςε
κτ
άσε
ι
ς, άγονε
ςε
κτ
άσε
ι
ς, αλπι
κέ
ςε
κτ
άσε
ι
ς,
υδάτ
ι
νε
ςε
κτ
άσε
ι
ς καιγε
νι
κά γι
α κάθεπε
ρι
οχ
ή που δε
ν περι
λαμβάνε
τ
αιστ
ι
ς
αστ
ι
κέ
ςκαιαγροτ
ι
κέ
ςπερι
οχέ
ς. Σεε
ι
δι
κέ
ςπε
ρι
πτ
ώσε
ι
ςμπορούνναε
φαρμοστ
ούν
καιμε
γαλύτ
ε
ρε
ς κλί
μακε
ς, ύστ
ε
ρα από έ
γκρι
ση τ
ης αρμόδι
ας Yπηρε
σί
ας τ
ης
ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.

3.2 Συμβολι
σμοίτ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνχ
αρτ
ών(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1999)
Στ
ο κε
φάλαι
ο αυτ
ό ορί
ζοντ
αιτ
α σύμβολα που χρησι
μοποι
ούντ
αιγι
α τ
η
σύντ
αξητ
ωντ
οπογραφι
κώνυποβάθρωνκαικτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ωντ
ου
Εθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου.
Τ
α σύμβολα αυτ
άχ
ωρί
ζοντ
αισετ
ρε
ι
ςκατ
ηγορί
ε
ς: τ
α σημε
ι
ακά, τ
α γραμμι
κά
καιτ
ααλφαρι
θμητ
ι
κά.
Η κάθε οντ
ότ
ητ
α σε έ
να δι
άγραμμα ή χάρτ
η απε
ι
κονί
ζ
ε
τ
αιαπό έ
να ή
πε
ρι
σσότ
ε
ραε
ί
δησυμβόλων, ανάλογαμετ
οανηοντ
ότ
ητ
αε
ί
ναιαπλήήσύνθε
τ
η.
Γ
ι
α παράδε
ι
γμα, τ
ο σύμβολο που απε
ι
κονί
ζε
ιέ
να τ
ρι
γωνομε
τ
ρι
κό σημε
ί
οε
ί
ναι
σύνθε
τ
ο δι
ότ
ιαποτ
ελε
ί
τ
αιαπό έ
να σημε
ι
ακό σύμβολο που προσδι
ορί
ζε
ιτ
η
γε
ωγραφι
κή τ
ου θέση καιέ
να αλφαρι
θμητ
ι
κό σύμβολο που πε
ρι
γράφε
ιτ
ην
αρί
θμησήτ
ουκαιτ
ουψόμε
τ
ρότ
ου.



Η φορά ψηφι
οποί
ησης καιπε
ρι
γραφής τ
ων γραμμι
κών συμβόλων που
παρουσι
άζοντ
αιε
ί
ναιε
ξ’ορι
σμούδε
ξ
ι
όστ
ροφη.
Τ
ασύμβολαε
ί
ναιοργανωμέ
νασετ
έ
σσε
ρι
ςε
νότ
ητ
ε
ς.
Η πρώτ
ηε
νότ
ητ
α πε
ρι
λαμβάνε
ιτ
α σύμβολα πουθα χρησι
μοποι
ούντ
αιγι
ατ
ην
απε
ι
κόνι
ση τ
ων στ
οι
χ
ε
ί
ων ε
λέ
γχου τ
ων τ
οπογραφι
κών καικτ
ηματ
ολογι
κών
δι
αγραμμάτ
ων.
Η δεύτ
ε
ρη ε
νότ
ητ
α πε
ρι
λαμβάνε
ιτ
α σύμβολα που χρησι
μοποι
ούντ
αιγι
ατ
ην
απε
ι
κόνι
ση τ
ωντ
οπογραφι
κώνχαρακτ
ηρι
στ
ι
κώντ
ουε
δάφουςπουσχε
τ
ί
ζοντ
αι
μετ
ι
ςανάγκε
ςτ
ουΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου.
Η τ
ρί
τ
ηε
νότ
ητ
α πε
ρι
λαμβάνε
ιτ
α σύμβολα που θα χ
ρησι
μοποι
ούντ
αι(κυρί
ως)
γι
ατ
ησύντ
αξητ
ωνκτ
ηματ
ολογι
κώνδι
αγραμμάτ
ων.
Τ
έ
λος, η τ
έ
τ
αρτ
ηε
νότ
ητ
α περι
λαμβάνε
ιτ
α σύμβολα πουθα χρησι
μοποι
ούντ
αι
γι
ατ
ηνπε
ρι
γραφήτ
ωνχαρακτ
ηρι
στ
ι
κώντ
ωνπε
ρι
οχώνπουαπε
ι
κονί
ζ
οντ
αιστ
α
τ
οπογραφι
κάκαικτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α.



3.3 Σημε
ί
αορι
ζ
οντ
ι
ογραφι
κούκαιυψομε
τ
ρι
κούε
λέ
γχου(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

127 2.0
146.72

Τ
ρι
γωνομετ
ρι
κόσημε
ί
ο
(Εθνι
κόΤ
ρι
γων. Δί
κτ
υο)

Κωδι
κός

3.0

Τ
ύπος

7611000

Σημει
ακό

7612000

Σημει
ακό

7613000

Σημει
ακό

7614000

Σημει
ακό

7616000

Σημει
ακό

7619001

Σημει
ακό

Σημε
ί
οΟρι
ζοντ
ι
ογραφι
κού
Ελέ
γχου(Τοπογραφι
κό
Δί
κτ
υουψηλήςακρί
βε
ι
ας)

Χωροστ
αθμι
κήαφετ
ηρί
α

3.0
1.5

3.0

(Εθνι
κόΧωροστ
αθμι
κό
Δί
κτ
υο)
Σημε
ί
οΥψομε
τ
ρι
κού

1.5
3.0

ε
λέγχου(Τ
οπογραφι
κό
Δί
κτ
υοΥψηλήςΑκρί
βε
ι
ας)

1.5
2.0

Φωτ
οστ
αθε
ρό

238
15.82

2.0

53
14.213

2.0

53
14.213

2.0

49
27.2

2.0

67
23.7

2.0

1.0
Ορόσημο

2.0
Τ
οπάχοςτ
ωνγραμμώνε
ί
ναι0.18mm.

Οιδι
αστ
άσε
ι
ςτ
ωνσυμβόλωνε
ί
ναισεχι
λι
οστ
ά.
Ο αρι
θμητ
ής υποδηλώνε
ιτ
ην αρί
θμηση τ
ου σημε
ί
ου, ο δεπαρονομαστ
ής τ
ο
υψόμε
τ
ρότ
ουσεμέ
τ
ρα.
Τ
α υψόμε
τ
ρα τ
ωντ
ρι
γωνομε
τ
ρι
κώνσημε
ί
ων, ε
νδι
άμε
σα σημε
ί
α οδε
ύσε
ωνκαιτ
α
υψηλήςακρί
βε
ι
αςσημε
ί
αε
λέ
γχουτ
οπογραφι
κώνδι
κτ
ύωναναγράφοντ
αιμεδύο
δε
καδι
κά ψηφί
α, τ
οε
θνι
κό δί
κτ
υο χ
ωροστ
αθμι
κών αφετ
ηρι
ών καιτ
ο δί
κτ
υο
σημε
ί
ωνυψομε
τ
ρι
κούε
λέ
γχ
ουυψηλήςακρί
βε
ι
αςαναγράφοντ
αιμετ
ρί
α δε
καδι
κά
ψηφί
ακαιτ
αφωτ
οστ
αθε
ράκαθώςκαιτ
αορόσημαμεέ
ναδε
καδι
κόψηφί
ο.
Ηαπόστ
ασημετ
αξ
ύτ
ουκε
ι
μέ
νουκαιτ
ουαντ
ί
στ
οι
χουσημε
ι
ακ
ούσυμβόλουε
ί
ναι
πε
ρί
που2-3 mm.



3.4 Στ
οι
χε
ί
αυψομε
τ
ρί
ας(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο*

Υψομε
τ
ρι
κόσημε
ί
ο

. 11.4

Κωδι
κός

Τ
ύπος

2.0
7663000

Σημε
ι
ακό

7663001

Σημε
ι
ακό

8661001

Γραμμι
κό

8661011

Γραμμι
κό

8661002

Γραμμι
κό

8661012

Γραμμι
κό

8661003

Γραμμι
κό

8661013

Γραμμι
κό

(χαρακτ
ηρι
στ
ι
κό
υψόμε
τ
ρο)

2.0
11.4

Υψομε
τ
ρι
κόσημε
ί
ο
(ψηφι
ακόυψομε
τ
ρι
κό

3.0

μοντ
έλο)
Κύρι
αι
σοϋψήςκαμπύλη:

600

Καθορι
σμέ
νηςακρί
βε
ι
ας

3.0

0.6
0.18

Αμφί
βοληςακρί
βει
ας**

600

0.6

3.0
Δε
υτ
ε
ρε
ύουσαι
σοϋψής

0.35

καμπύλη:

Καθορι
σμέ
νηςακρί
βε
ι
ας

0.18
0.35

Αμφί
βοληςακρί
βει
ας**

Ενδι
άμε
σηι
σοϋψής
καμπύλη:

2.0
0.35
5.0

Καθορι
σμέ
νηςακρί
βε
ι
ας

2.0
0.18

0.35
5.0

Αμφί
βοληςακρί
βει
ας**



*

Προκε
ι
μέ
νου να ε
ξασφαλι
στ
ε
ίη ομαλότ
ητ
α τ
ων ι
σοϋψών, η γωνί
α που
σχηματ
ί
ζ
ε
τ
αιαπόοποι
αδήποτ
ετ
ρί
αδι
αδοχ
ι
κάσημε
ί
ατ
ηςδε
νθαπρέ
πε
ιναε
ί
ναι
μι
κρότ
ε
ρηαπό150ο.

** Στ
ι
ςι
σοϋψε
ί
ς καμπύλε
ς αμφί
βολης ακρί
βε
ι
ας, τ
αε
υθύγραμμα τ
μήματ
α που
αποτ
ε
λούντ
ηντ
ε
θλασμέ
νηγραμμή(«ζι
γκ-ζαγκ») σχηματ
ί
ζουνγωνί
α45ο μετ
ον
άξονατ
ηςγραμμής.



3.5 Κτ
ί
ρι
α– ε
γκατ
αστ
άσε
ι
ς(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

Τύπος

Κτ
ί
ρι
ο(κύρι
οή
βοηθητ
ι
κό) με
γέθους
> 6 mm 2 στ
ην

Γραμμι
κό

2200001

Γραμμι
κό

2200045

Γραμμι
κό

2200041

Γραμμι
κό

2200043

Γραμμι
κό

3202100

Γραμμι
κό

5422001

Σημει
ακό

5420000

Σημει
ακό

0.35

κλί
μακασχ
εδί
ασης*

Κτ
ί
ρι
ο(κύρι
οή

2200000

2.0

βοηθητ
ι
κό) μεγέ
θους
< 6 mm 2 στ
ην

0.35

κλί
μακασχε
δί
ασης*

0.35
Υπόγε
ι
οκτ
ί
σμα

1.0

1.0

1.0

0.35

Κτ
ί
ρι
ουπόκατ
ασκε
υή

1.0

1.0

1.0

0.35

Ερεί
πι
ο

1.0

1.0

4.0

0.35
1.0

Αρχαί
ομνημε
ί
ο

1.0
ΠυλώναςΔΕΗ

1.0

2.5

1.0

0.5 4.5

Ι
στ
όςκε
ραί
ας

2.0

2.5



3.6 Παρατ
ηρήσι
μαόρι
α(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό
Άλσοςορι
σμέ
νοαπόδένδρα

Σύμβολο

Κωδι
κός

Τ
ύπος

0.35

ήθάμνους

1.0
1.0

1.0

0.35

Αρχαι
ολογι
κόςχώρος

7622109

Γ
ραμμι
κό

7623009

Γ
ραμμι
κό

7623011

Γ
ραμμι
κό

7623012

Γ
ραμμι
κό

7623014

Γ
ραμμι
κό

7623019

Γ
ραμμι
κό

7624900

Γ
ραμμι
κό

7600000

Γ
ραμμι
κό

5.0

0.18

0.5

Μανδρότ
οι
χος

0.18
Ξε
ρολι
θι
ά

Συρματ
οπε
ρί
φραξη

0.5

1.0
1.0

1.0

0.18

6.0
0.18
Αλλουε
ί
δουςόρι
ο

1.0

1.0

Αλλαγήχρήσηςγης

1.0
Γραμμήγε
νι
κούσυμβολι
σμού
γι
ατ
ησχε
δί
ασηδι
αφόρων

0.18

χαρακτ
ηρι
στ
ι
κώντ
ης
ε
πι
φάνε
ι
αςτ
ουε
δάφους
όπωςνησί
δε
ςασφαλε
ί
ας,
κρασπε
δόρε
ι
θρα,
προσβάσε
ι
ςκοι
νούσε
αποβάθρε
ς, βε
ράντ
ε
ς,
κλπ.



3.7 Συγκοι
νωνι
ακάχ
αρακτ
ηρι
στ
ι
κά(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

Τύπος

Δρόμος
4315100

Γραμμι
κό

0.35

4343100

Γραμμι
κό

0.35

4342001

Γραμμι
κό

4321001

Γραμμι
κό

4351000

Γραμμι
κό

4351100

Γραμμι
κό

0.35

3.0
Αγροτ
ι
κόςΔρόμος

1.0

3.0
Μονοπάτ
ι

1.0

0.18

0.5
Αξονας
σι
δηροδρομι
κής

0.15

0.5

γραμμής

1.0
Γέ
φυρα– άνω δι
άβαση
(Ηαπόστ
ασημε
τ
αξ
ύ
τ
ωνγραμμώντ
ης
γέ
φυραςε
ί
ναι
συνάρτ
ησητ
ου

3.0

πλάτ
ουςτ
ης)

1.0
Κάτ
ω δι
άβαση
(Ηαπόστ
ασημε
τ
αξ
ύ

(covered

1.0

3.0

part)

τ
ωνγραμμώντ
ης
δι
άβασηςεί
ναι
συνάρτ
ησητ
ου

3.0

4351000

πλάτ
ουςτ
ης)

(leg)



Γραμμι
κό

Στ
όμι
οσήραγγας
(Ηακτ
ί
νατουημι
κυκλί
ου

1.0 0.35

ε
ί
ναισυνάρτ
ησητ
ου

4354000

Γραμμι
κό

5221000

Γραμμι
κό

1.0

πλάτ
ουςτ
ουδρόμουή
ποτ
αμούπουκατ
αλήγε
ι
σεαυτ
ό)

0.18

1.0

Επι
φανει
ακόςαγωγός

6.0

2.0



3.8 Υδρογραφι
κάχ
αρακτ
ηρι
στ
ι
κά(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

6524001

0.18
Ποτ
άμι*

Τύπος

Γ
ραμμι
κό

(όχ
θη)

1.0

0.35

1.0

6524002

Γ
ραμμι
κό

(κοί
τ
η)

1.0

0.18

0.35

Ρέ
μα*

6525001

Γ
ραμμι
κό

(όχ
θη)

1.0 1.0

1.0

6525002

Γ
ραμμι
κό

(άξ
ονας)

0.18

6522001

1.0

Τ
εχ
νητ
όαρδε
υτ
ι
κό
αυλάκι*

Γραμμι
κό

(όχθη)

1.0

1.0

0.5
6525002

Γραμμι
κό

(άξ
ονας)

Ακτ
ήλί
μνης, άλασσας,
λι
μνοθάλασσας(η

0.18
0.5

0.1
1.0

συνε
χήςγραμμή
υποδηλώνε
ιτ
ην

6511000

Γραμμι
κό

6541100

Γραμμι
κό

0.1

ακτ
ογραμμήκαι
οι
ε
στ
ι
γμέ
νε
ςγραμμέ
ς
σχε
δι
άζοντ
αιπροςτ
ην
πλευράτ
ηςστ
ε
ρι
άς).

0.5

1.0

Έλος, τ
έ
λμα

1.0
3.0



*

Ότ
αντ
οπλάτ
οςε
νόςποτ
αμού, ρέ
ματ
οςήτ
ε
χνητ
ούαυλακί
ουγί
νε
τ
αιμι
κρότ
ε
ρο
από2.5 mm στ
ηνκλί
μακασχ
ε
δί
ασηςτ
ουδι
αγράμματ
ος, τ
ότ
ετ
οσύμβολο
αντ
ι
καθί
στ
ατ
αιαπότ
οσύμβολοτ
ουάξ
ονατ
ουρέ
ματ
ος.



3.9 Άλλαμορφολογι
κάχαρακτ
ηρι
στ
ι
κά(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1999)
Χαρακτ
ηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

1.0 1.0

0.18

7622302

Τ
ε
χνητ
όπρανέ
ς

Τ
ύπος

Γραμμι
κό

(πόδι
)
1.0

0.5
1.0
7622301

Γραμμι
κό

(φρύδι
)

1.0

1.0

7622302

Φυσι
κόπρανέ
ς

Γραμμι
κό

(πόδι
)
1.0

0.18

1.0

7622300

Γραμμι
κό

(φρύδι
)

0.18

1.0
Ανάχωμα

7622303

Γραμμι
κό

2.0

3.10 Σύμβολακτ
ηματ
ολογι
κώνχαρτ
ώνκαιδι
αγραμμάτ
ων
(ΚΤΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1999)
3.10.1 Όρι
αΓε
ωτ
ε
μαχί
ων
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

Τύπος

1.0
Όρι
οΓ
εωτ
εμαχ
ί
ου

7623001

Γραμμι
κό

0.25
3.10.2 Όρι
αΚαθέ
τ
ωνΙ
δι
οκτ
ησι
ών
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο



Κωδι
κός

Τύπος

1.0
Όρι
οΚάθε
τ
ης

7627010

Ι
δι
οκτ
ησί
ας

0.25

Γραμμι
κό

1.0 1.0

3.10.3 Όρι
αΔε
σμε
υμέ
νωνΧώρωνΙ
δι
οκτ
ησι
ών(Δουλε
ί
ας)
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

1.0
Όρι
οΔουλε
ί
ας

Κωδι
κός

450

Τ
ύπος

7627020

Γ
ραμμι
κό

0.25

3.10.4 Όρι
αΑμφι
σβητ
ούμε
νωνΖ
ωνώνΑκι
νήτ
ου
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

1.0

450

Όρι
οαμφι
σβητ
ούμενηςζ
ώνης

0.25

Κωδι
κός

7627030

Τ
ύπος

Γραμμι
κό

1.41

1.0

3.10.5 Όρι
αΚτ
ηματ
ολογι
κώνΥποδι
αι
ρέ
σε
ων
Χαρακτηρι
στ
ι
κό

Σύμβολο

Κωδι
κός

Τ
ύπος

5.0
Όρι
οκτ
ηματ
ολογι
κούτ
ομέ
α

2.0

7623002

Γ
ραμμι
κό

7623003

Γ
ραμμι
κό

0.5
5.0

Όρι
οκτ
ηματ
ολογι
κής
ενότ
ητ
ας

3.0



0.5

3.10.6 Δι
οι
κητ
ι
κάΌρι
α
Χαρακτ
ηρι
στι
κό

Σύμβολο

0.7

Κωδι
κός

7.5

Όρι
οΔήμουή
Κοι
νότ
ητ
ας

1.0

1.0

Γραμμι
κό

7621020

Γραμμι
κό

7621030

Γραμμι
κό

7.5

Όρι
οΠε
ρι
φέρε
ι
ας

Όρι
οΚράτ
ους

7621010

3.0

0.7

4.0

Γραμμι
κό

7.5

Όρι
οΝομού

1.0

7621000

3.0

0.7
1.0

Τύπος

3.0

10.0

1.0

4.0

3.11 Στ
οι
χε
ί
α κε
ι
μέ
νου γι
α τ
α τ
οπογραφι
κά και κτ
ηματ
ολογι
κά δι
αγράμματ
α
(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1999)
3.11.1 Όλε
ςοιε
πι
γραφέςγράφοντ
αιμεκε
φαλαί
αγράμματ
α.
3.11.2 Η σε
ι
ρά μετ
ηνοποί
απρέ
πε
ινα ε
μφανί
ζοντ
αιτ
α σύμβολα τ
ωνε
κάστ
οτ
ε
ι
δι
οτ
ήτ
ωνσεπε
ρί
πτ
ωσητ
αύτ
ι
σήςτ
ους(ανδηλαδήμι
αγραμμήαποτ
ε
λε
ί
τ
αυτ
όχροναόρι
οκτ
ημ/κούτ
ομέ
ακαικτ
ημ/κήςε
νότ
ητ
ας) ε
ί
ναιηε
ξής:
 Όρι
οκράτ
ους
 Όρι
οπε
ρι
φέ
ρε
ι
ας
 Όρι
ονομού
 Όρι
οδήμου
 Όρι
οτ
ομέ
α
 Όρι
οε
νότ
ητ
ας
 Γ
ε
ωτ
ε
μάχ
ι
ο
 Κάθε
τ
ηι
δι
οκτ
ησί
α
 Κτ
ί
ρι
ο



 Τ
οπογραφι
κάχ
αρακτ
ηρι
στ
ι
κά
Τ
ο μέ
γε
θος καιο τ
ύπος τ
ων χ
αρακτ
ήρων πουχρησι
μοποι
ούντ
αιστ
ι
ς
ε
πι
γραφέ
ςτ
ων δι
αγραμμάτ
ων (annotation/labels) γι
α τ
ι
ς κλί
μακε
ς
1:1000 και1:2000 ορί
ζ
οντ
αι
στ
ονπαρακάτ
ω πί
νακα:
ΟΡΙ
ΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤ
ΗΡΩΝ ΚΕΙ
ΜΕΝΟΥΓΙ
ΑΤΙ
ΣΚΛΙ
ΜΑΚΕΣ1:1000 ΚΑΙ1:2000
Μέ
γε
θος

Εί
δος

Θέ
ση

Κώδι
κας

Χαρακτ
ηρι
στ
ι
κ Γραμματ
οσει
ρ χαρακτ
ήρω γραφι
κώ χαρακτ
ήρων Ψηφι
ακο Χρήση
ό

ά

ν(mm)

ν

ύ

χαρακτ
ή-

Κε
ι
μέ
νου

Παράδε
ι
γμα

*

ρων

Κωδι
κός

Univers

γε
ωτ
εμαχί
ου

Medium

Κωδι
κόςκτ
ι
ρί
ου Univers

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη 100

(Κ)

015

1.5

Απλό

Πλάγι
α

110

(Κ)

01

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη 120

(Τ)

01

2.0

Εντ
ονο

Κατ
ακόρυφη 130/140

(Κ)

03/02 Βλ.

Medium
Κωδι
κοί

Univers

Ορόφων

Medium

Τ
ομέ
ας

καιUnivers

ε
νότ
ητ
α

Medium

Δρόμος

Times

Πί
νακα3.11.2B

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 200

(Κ), (Τ
)

ΟΔΟΣ
ΣΩΚΡΑΤ
ΟΥΣ

Πλατ
ε
ί
α

Times

2.0

Απλό

Πάρκο/Αλσος

Times

2.0

Εντ
ονο

Πλάγι
α

210

(Κ), (Τ
)

ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙ
ΩΝ

Κατ
ακόρυφη 220

(Κ), (Τ
)

ΑΛΣΟΣΝ.
ΣΜΥΡΝΗΣ

Αρχαι
ολ.

Univers

Χώρος

Medium

Δημόσι
οκτ
ί
ρι
ο

Univers

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη 230

(Κ), (Τ
)

ΑΣΚΛΗΠΕΙ
Ο

1.5

Απλό

Πλάγι
α

240

(Κ), (Τ
)

ΟΚΧΕ

1.5

Έντ
ονο

Κατ
ακόρυφη 250

(Κ), (Τ
)

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

2.0

Απλό

Πλάγι
α

(Τ)

ΞΕΝΟΠΛΙ
ΑΝΙ
ΚΑ

Medium
Εκκλησί
α

Univers
Medium

Τ
οπωνύμι
ο

Times



260

Όρος/λόφος

Times

2.0

Έντ
ονο

Πλάγι
α

270

(Τ)

ΟΡΟΣ
ΚΝΑΚΑΛΟ

Δι
οι
κητ
. Όρι
ο
Κράτ
ος

Univers

4.0

Έντ
ονο

Πλάγι
α

300

(Κ)

Medium
Πε
ρι
φέρει
α

Univers

3.11.2a
3.5

Εντ
ονο

Κατ
ακόρυφη 310

(Κ)

Medium
Νομός

Univers

Univers

Κοι
νότ
ητ
α

Medium

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

3.5

Απλό

Πλάγι
α

320

(Κ)

Medium
Δήμος/

Βλ. Πί
νακα

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

3.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 330

(Κ)

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

Υδρογραφί
α
Ποτ
άμι
, ρέ
μα

Times

2.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη 400

(Κ), (Τ
)

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

Λί
μνη,

έλος, Times

3.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 410

(Κ), (Τ
)

τ
έ
λμα

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

Θάλασσα,

Times

3.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη 420

(Κ), (Τ
)

Κόλπος,

Βλ. Πί
νακα
3.11.2a

Λι
μνοθάλασσα

Τ
οπογραφι
κόυπόβαθρο
Τ
ρι
γωνομε
τ
ρι
κό Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 500

(Τ)

119

Ορι
ζοντ
ι
ογρα-

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 510

(Τ)

914

Χωροστ
αθμι
κή Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 520

(Τ)

020015

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 530

(Τ)

020017

Φωτ
οστ
αθε
ρό

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 540

(Τ)

125832

Ορόσημο

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη 550

(Τ)

974

φι
κόςέ
λεγχος

αφε
τ
ηρί
α
Υψομε
τ
ρι
κός
έ
λε
γχος

*

Εί
δηδι
αγραμμάτ
ωνστ
αοποί
αχρησι
μοποι
ούντ
αιτ
ααντ
ί
στ
οι
χασύμβολα:
(Κ) -

κτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α


) -

τ
οπογραφι
κάδι
αγράμματ
α



ΠΙ
ΝΑΚΑΣ3.11.2A
ΕΝΔΕΙ
ΚΤ
Ι
ΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙ
Γ
ΜΑΤ
ΑΕΠΙ
ΓΡΑΦΩΝΓΙ
ΑΔΙ
ΟΙ
ΚΗΤ
Ι
ΚΑΟΡΙ
Α
ΚΑΙΥΔΑΤ
Ι
ΝΑΧΑΡΑΚΤ
ΗΡΙ
ΣΤ
Ι
ΚΑ
Κλί
μακε
ς1:1000 και1:2000
Χαρακτ
ηρι
στ
ι
κό

Παράδε
ι
γμα

Κράτ
ος

ΕΛΛΑΣ

Πε
ρι
φέ
ρε
ι
α

ΘΕΣΣΑΛΙ
Α

Νομός

ΑΡΚΑΔΙ
Α

Δήμος/ Κοι
νότ
ητ
α

Δ. Τ
ΡΙ
ΠΟΛΕΩΣ

Ποτ
άμι
/ Ρέ
μα

ΕΒΡΟΣ

Λί
μνη/ Τ
έ
λος/ Τ
έ
λμα

ΒΟΛΒΗ

Θάλασσα

ΑΙ
Γ
ΑΙ
Ο

ΠΙ
ΝΑΚΑΣ3.11.2Β
Τ
ΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤ
ΟΜΕΑ (ΑΡΙ
ΘΜΗΤ
ΗΣ) ΚΑΙΤ
ΜΗΜΑΤ
ΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤ
ΗΣ) Τ
ΩΝ
ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
ΚΩΝΔΙ
ΑΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
Κλί
μακα1:1000

8.0

01
003
10.0



3.11.3 Τ
ο μέ
γε
θος καιο τ
ύπος τ
ων χ
αρακτ
ήρων που χρησι
μοποι
ούντ
αιστ
ι
ς
ε
πι
γραφέ
ςτ
ων δι
αγραμμάτ
ων (annotation/ labels) γι
ατ
ι
ς κλί
μακε
ς
1:1,000 και1:2,000 ορί
ζοντ
αιστ
ονπαρακάτ
ω πί
νακα:
ΟΡΙ
ΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤ
ΗΡΩΝΚΕΙ
ΜΕΝΟΥΓΙ
ΑΤ
Ι
ΣΚΛΙ
ΜΑΚΕΣ1:5000 ΚΑΙ1:10000
Χαρακτ
ηρι
στ
ι
κό

Γ
ραμματ
οσε
ι
ρά

Μέ
γε
θος

Εί
δοςγραφι
κών

Θέ
ση

Κώδι
κας

χαρακτ
ήρων

χαρακτ
ήρων

χαρακτ
ήρων

Ψηφ.

(mm)

Κωδι
κός

Χρήση*

Παράδε
ι
γμα

Κε
ι
μέ
νου

Univers Medium

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

100

(Κ)

015

Κωδι
κόςκτ
ι
ρί
ου Univers Medium

1.5

Απλό

Πλάγι
α

110

(Κ)

01

Όροφοικτ
ι
ρί
ου Univers Medium

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

120

(Τ)

01

Τ
ομέ
αςκαι

2.0

Εντ
ονο

(Κ)

03/02

γε
ωτ
εμαχί
ου

Univers Medium

Κατ
ακόρυφη 130/140

ε
νότ
ητ
α

Βλ. Πί
νακα
3.11.3α

Δρόμος

Times

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

200

(Κ), (Τ
)

Ε-15

Πλατ
ε
ί
α

Times

1.5

Απλό

Πλάγι
α

210

(Κ), (Τ
)

--

Πάρκο

Times

1.5

Εντ
ονο

Κατ
ακόρυφη

220

(Κ), (Τ
) ΑΛΣΟΣΒΥΤΙ
ΝΑΣ

Αρχαι
ολ.

Univers Medium

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

230

(Κ), (Τ
)

Χώρος

ΝΑΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Δημόσι
οκτ
ί
ρι
ο

Univers Medium

1.5

Απλό

Πλάγι
α

240

(Κ), (Τ
)

--

Εκκλησί
α

Univers Medium

1.5

Εντ
ονο

Κατ
ακόρυφη

250

(Κ), (Τ
)

ΠΡΟΦ. ΗΛΙ
ΑΣ

Τ
οπωνύμι
ο

Times

1.5

Απλό

Πλάγι
α

260

(Τ)

ΠΑΨΟΛΥΠΗ

Όρος/ λόφος

Times

1.5

Εντ
ονο

Πλάγι
α

270

(Τ)

ΝΕΡΑΪ
ΔΟΒΟΥΝΙ

Κράτ
ος

Univers Medium

3.0

Εντ
ονο

Πλάγι
α

300

(Κ)

ΕΛΛΑΣ

Πε
ρι
φέρει
α

Univers Medium

2.5

Εντ
ονο

Κατ
ακόρυφη

310

(Κ)

ΘΕΣΣΑΛΙ
Α

Νομός

Univers Medium

2.5

Απλό

Πλάγι
α

320

(Κ)

ΑΡΚΑΔΙ
Α

Δήμος,

Univers Medium

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

330

(Κ)

Δ. ΛΕΒΙ
ΔΙ
ΟΥ

Δι
οι
κητ
ι
κόΌρι
ο

Κοι
νότ
ητ
α



Υδρογραφί
α
Ποτ
άμι
, Ρέ
μα

Times

1.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

400

(Κ), (Τ
)

ΛΑΔΩΝΑΣ

Λί
μνη, Ελος,

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

410

(Κ), (Τ
)

ΒΟΛΒΗ

Times

2.5

Απλό

Κατ
ακόρυφη

420

(Κ), (Τ
)

ΑΙ
ΓΑΙ
Ο

Τ
ρι
γωνομε
τ
ρι
κό Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

500


)

119

Ορι
ζοντ
ι
ογραφι Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

510


)

914

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

520


)

020015

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

530


)

020017

Φωτ
οστ
αθε
ρό

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

540


)

125832

Ορόσημο

Times

2.0

Απλό

Κατ
ακόρυφη

550


)

974

Τ
έ
λμα
Θάλασσα,
Κόλπος,
Λι
μνοθάλασσα

Τ
οπογραφι
κό
Υπόβαθρο

κόςέ
λε
γχος
Χωροστ
αθμι
κή Times
αφε
τ
ηρί
α
Υψομε
τ
ρι
κός
έ
λε
γχος

*

Εί
δηδι
αγραμμάτ
ωνστ
αοποί
αχρησι
μοποι
ούντ
αιτ
ααντ
ί
στ
οι
χασύμβολα:
(Κ) -

κτ
ηματ
ολογι
κάδι
αγράμματ
α


) -

τ
οπογραφι
κάδι
αγράμματ
α

ΠΙ
ΝΑΚΑΣ3.11.3Α
Τ
ΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤ
ΟΜΕΑ (ΑΡΙ
ΘΜΗΤ
ΗΣ) ΚΑΙΤ
ΜΗΜΑΤ
ΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤ
ΗΣ) Τ
ΩΝ
ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
ΚΩΝΔΙ
ΑΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ
Κλί
μακε
ς1:5000 ΚΑΙ1:10000

6.0
01
003

8.0

Οι ε
πι
γραφέ
ς τ
ων δι
οι
κητ
ι
κών πε
ρι
οχών, όπως οι Δήμοι
, ε
ί
ναι καλύτ
ε
ρο να
τ
οποθε
τ
ούντ
αιε
ντ
όςτ
ηςδι
οι
κητ
ι
κήςπε
ρι
οχήςκαιδί
πλαστ
αόρι
άτ
ης, παράστ
οκέ
ντ
ρο
τ
ουδι
οι
κητ
ι
κούπολυγώνου.



4. ΑπόδοσηΚ.Α.Ε.Κ. στ
αγε
ωτ
ε
μάχ
ι
α
4.1 Κωδι
κόςΑρι
θμόςΕλληνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτ
ε
μαχί
ων
(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1997)
Kάθε γε
ωτ
ε
μάχ
ι
ο χ
αρακτ
ηρί
ζε
τ
αιαπό έ
ναν κωδι
κό αρι
θμό, ο οποί
ος
ονομάζε
τ
αιKωδι
κόςAρι
θμόςEθνι
κού Kτ
ηματ
ολογί
ου(KAEK), έ
χ
ειωςβάσητ
η
δι
οι
κητ
ι
κή δι
αί
ρε
ση τ
ης χώρας καιαποτ
ε
λε
ί
τ
αιαπό δώδε
κα ψηφί
α. Tα δύο
πρώτ
α ψηφί
α αντ
ι
στ
οι
χούν στ
ο νομό, τ
ατ
ρί
αε
πόμε
να στ
ο δήμο ή στ
ην
κοι
νότ
ητ
α, τ
α δύο ε
πόμε
να στ
οντ
ομέ
α, τ
α δύο ε
πόμενα στ
ηνκτ
ηματ
ολογι
κή
ε
νότ
ητ
α (η οποί
α γι
α μεν τον αστ
ι
κό χώρο ε
ξε
ι
δι
κε
ύετ
αιμετ
ο οι
κοδομι
κό
τ
ε
τ
ράγωνο, γι
α δετ
οναγροτ
ι
κό χώρο μεομάδα συνε
χόμε
νωνγε
ωτ
ε
μαχί
ων
πουπερι
βάλλοντ
αικατ
ά προτ
ί
μησηαπό φυσι
κά όρι
α) καιτ
ατ
ρί
ατ
ε
λευτ
αί
α
στ
οναύξοντ
ααρι
θμότ
ουγεωτ
ε
μαχί
ουε
ντ
όςτ
ηςενότ
ητ
ας. Oικωδι
κοίαρι
θμοί
τ
ωννομώνκαιτ
ων δήμωνή κοι
νοτ
ήτ
ωνπαρέ
χοντ
αιστ
ονμε
λε
τ
ητ
ήαπό τ
ην
αρμόδι
αYπηρε
σί
ατ
ηςΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.
Γ
ι
α τ
ην κατ
αγραφή τ
ων κτ
ι
σμάτ
ων και τ
ων άλλων ε
πι
κε
ι
μέ
νων τ
ου
γε
ωτ
ε
μαχί
ουχρησι
μοποι
ούντ
αιέξ
ιακόμη ψηφί
αε
κτ
ωνοποί
ωντ
α δύο πρώτ
α
αντ
ι
στ
οι
χούν στ
ον αύξοντ
α αρι
θμό κτ
ί
σματ
ος ε
ντ
ός τ
ου γε
ωτ
ε
μαχί
ου, τ
α δύο
ε
πόμε
να στ
ονόροφοτ
ουκτ
ί
σματ
οςκαιτ
α δύοεπόμε
να στ
οναύξοντ
α αρι
θμό
τ
ου δι
αμε
ρί
σματ
ος ε
ντ
ός τ
ου ορόφου. Eπομέ
νως γι
ατ
ον χ
αρακτ
ηρι
σμό τ
ου
οποι
ουδήποτ
εστ
οι
χ
ε
ί
ουι
δι
οκτ
ησί
αςχρησι
μοποι
ε
ί
τ
αιέ
νας18ψήφι
οςαρι
θμός, τ
α
πρώτ
α12 ψηφί
ατ
ουοποί
ουορί
ζουντ
ογε
ωτ
ε
μάχι
ο.
4.2 Κτ
ηματ
ολογι
κοίτ
ομε
ί
ςκαικτ
ηματ
ολογι
κέ
ςε
νότ
ητ
ε
ς(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε. 1997)
Οικτ
ηματ
ολογι
κοίτ
ομε
ί
ςορί
ζοντ
αιστ
ι
ςμε
ναστ
ι
κέ
ςπε
ρι
οχέ
ςσανέ
να
σύνολο από 10-15 πε
ρί
που οι
κοδομι
κά τ
ε
τ
ράγωνα που πε
ρι
βάλλοντ
αιαπό
κύρι
ουςοδι
κούςάξονε
ςήάλλουε
ί
δουςχ
αρακτ
ηρι
στ
ι
κάτ
ουαστ
ι
κούχώρου(π.χ.
πάρκα, άλση) στ
ι
ς δε αγροτ
ι
κέ
ς-ορε
ι
νέ
ς πε
ρι
οχέ
ς σαν έ
να σύνολο από
γε
ωτ
ε
μάχι
α που έ
χουν συνολι
κή έ
κτ
αση από 200 έ
ως 2000 στ
ρέ
μματ
α και
πε
ρι
βάλλοντ
αιαπόφυσι
κάήτ
ε
χνητ
άχαρακτ
ηρι
στ
ι
κά(π.χ. δρόμους, ποτ
άμι
α).
Οικτ
ηματ
ολογι
κέ
ςε
νότ
ητ
ε
ςε
ί
ναισύνολα συνε
χόμε
νωνγε
ωτ
ε
μαχί
ων
τ
α οποί
α πε
ρι
βάλλοντ
αιαπό κάποι
ο φυσι
κό ή τ
ε
χνητ
ό χαρακτ
ηρι
στ
ι
κό (π.χ.



δρόμο, ποτ
άμι
, κανάλικλπ.) Η κάθεκτ
ηματ
ολογι
κή ε
νότ
ητ
α καλύπτ
ε
ι
, στ
ι
ς με
ν
αστ
ι
κέ
ς πε
ρι
οχέ
ς, τ
ην πε
ρι
οχ
ή ε
νός οι
κοδομι
κού τ
ε
τ
ραγώνου (χωρί
ς να
πε
ρι
λαμβάνοντ
αισ’αυτ
ό οιπε
ρι
βάλλοντ
ε
ςτ
ο οι
κοδομι
κό τ
ε
τ
ράγωνο δρόμοι
),
στ
ι
ςδεαγροτ
ι
κέ
ςή ορε
ι
νέ
ςπε
ρι
οχέ
ς, τ
ηνπε
ρι
οχήε
νόςσυνόλουσυνε
χόμε
νων
γε
ωτ
ε
μαχί
ωνπουπε
ρι
βάλλοντ
αιαπόδρόμους, ποτ
άμι
α, χ
ε
ί
μαρρους, αρδε
υτ
ι
κά
κανάλι
αήάλλουε
ί
δουςφυσι
κάήτ
ε
χνητ
άχαρακτ
ηρι
στ
ι
κά.
Εάν μί
α ι
δι
οκτ
ησί
α ανήκε
ισε πε
ρι
σσότ
ε
ρε
ς από μί
α δι
οι
κητ
ι
κέ
ς
ε
νότ
ητ
ε
ς (νομούς, κοι
νότ
ητ
ε
ς) τ
ότ
εαυτ
ή θε
ωρε
ί
τ
αιότ
ιυπάγε
τ
αιστ
η δι
οι
κητ
ι
κή
ε
νότ
ητ
αστ
ηνοποί
αανήκειτ
ομε
γαλύτ
ε
ρομέ
ροςτ
ουε
μβαδούτ
ης. Επομέ
νως, οι
ε
πί μέ
ρους κωδι
κοί που θα συνθέ
τ
ουν τ
ον Κτ
ηματ
ολογι
κό Αρι
θμό τ
ης
συγκε
κρι
μέ
νηςι
δι
οκτ
ησί
αςθα ε
ί
ναιαυτ
οίπουχαρακτ
ηρί
ζουντ
ι
ςδι
οι
κητ
ι
κέ
ςκαι
κτ
ηματ
ολογι
κέ
ςε
νότ
ητ
ε
ςστ
ι
ςοποί
ε
ςυπάγε
τ
αιδι
οι
κητ
ι
κάηι
δι
οκτ
ησί
α.



4.3

Υπόδε
ι
γμα «ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2308/95»
(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.)



και οδηγί
ε
ς συμπλήρωσης















4.4 Οιχ
ρήσε
ι
ςτ
ωνακι
νήτ
ωνστ
οΕθνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
ο(ΚΤΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε. 1997)
Στ
ηνπαρακάτ
ω παράγραφοπαρατ
ί
θε
ντ
αιοικωδι
κοίπουχ
ρησι
μοποι
ούντ
αιγι
α
τ
ονπροσδι
ορι
σμότ
ωνχρήσε
ωντ
όσοτ
ωνγε
ωτ
ε
μαχί
ωνόσοκαιτ
ωνκτ
ι
ρί
ωνκαι
τ
ωνυπολοί
πωναυτ
οτ
ε
λώνι
δι
οκτ
ησι
ών(π.χ. δι
αμε
ρι
σμάτ
ων). Αναλόγωςμετ
ην
πε
ρί
πτ
ωση, ο ε
κάστ
οτ
εμε
λε
τ
ητ
ής ε
πι
λέ
γε
ιτ
ην πι
ο κατ
άλληλη κατ
ηγορί
α που
αντ
ι
προσωπε
ύε
ιτ
η χρήση ε
νός ακι
νήτ
ου (γε
ωτ
ε
μαχί
ου, κτ
ι
ρί
ου ή άλλης
αυτ
οτ
ε
λούςι
δι
οκτ
ησί
ας) καικατ
αγράφε
ιτ
ονκωδι
κό τ
ηςκατ
ηγορί
αςαυτ
ής σα
«Χρήση» (USE) τ
ουακι
νήτ
ου.
4.4.1 Πρωτ
ογε
νήςΤ
ομέ
ας(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Καλλι
έ
ργε
ι
α
Δε
νδρώδης

Αροτ
ραί
α

Αμπε
λώνας

1111

Ελαι
ώνας

1112

Εσπερι
δοε
ι
δή

1113

Άλληδε
νδρώδης

1114

Αρδε
υόμε
νη

1121

(ποτ
ι
στ
ι
κή)
Μη

αρδευόμε
νη 1122


ερι
κή)
Ζ
ωοτ
ροφί
α/Ι
χθυοτ
ροφί
α

Κτ
ηνοτ
ροφί
α-πτ
ηνοτ
ροφί
α

1210

Ι
χθυοτ
ροφί
α

1220

Χορτ
ολι
βαδι
κή

1310

Θαμνώδης

1320

Δασώδης

1330

Λατ
ομε
ί
ο

1410

Αλυκή

1420

Με
τ
αλλε
ί
ο/Ορυχε
ί
ο

1430

Δασοκομί
α

Εξόρυξ
η

Ακάλυπτ
ηΈκτ
αση

1500



4.4.2 Δε
υτ
ε
ρογε
νήςΤ
ομέας(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Με
τ
αποί
ηση(Βι
ομηχανί
α/Βι
οτ
ε
χνί
α)

2100

Ενέργε
ι
α

2200

4.4.3 Τ
ρι
τ
ογε
νήςΤ
ομέ
ας(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Εμπόρι
ο

3100

Υπηρε
σί
α
Κοι
νωφε
λήςΥπηρε
σί
α-Δι
οί
κηση

3210

Τ
ράπεζ
α-Γραφε
ί
ο-Επι
χ
εί
ρηση

3220

Ξε
νοδοχε
ί
ο-Εστ
ι
ατ
όρι
ο

3230

Υγεί
α

3240

Πρόνοι
α

3250

Εκπαί
δε
υση-Επι
στ
ήμη

3260

Αρχαι
ολογι
κός-Ι
στ
ορι
κόςΧώρος

3310

Πολι
τ
ι
στ
ι
κόςΧώρος

3320

Θρησκε
υτ
ι
κόςΧώρος

3330

Αθλητ
ι
σμός

3410

Αναψυχή

3420

Πολι
τ
ι
σμός

Αθλητ
ι
σμός-Αναψυχή

Τ
ηλε
πι
κοι
νωνί
α

3500

Άμυνα

3600

4.4.4 Δι
αμονή(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Μονοκατ
οι
κί
α

4100

Πολυκατ
οι
κί
α

4200

4.4.5 Συγκοι
νωνί
α(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Οδι
κόΔί
κτ
υο

Εθνι
κήΟδός

5110

Επαρχ
ι
ακόςΔρόμος

5120



Οδός

5130

Πε
ζόδρομος

5140

Αγροτ
ι
κός, Δασι
κός

5150

Μονοπάτ
ι

5160

Σι
δηρόδρομος

5200

Δι
αστ
αύρωση

Στ
αθμός

Ι
σόπε
δη

5310

Ανι
σόπεδη

5320

Χε
ρσαί
ων

5400

Συγκοι
νωνι
ακώνΜέ
σων
Λι
μάνι

5500

Αε
ροδρόμι
ο

5600

Χώρος

Στ
άθμε
υσης

5700

Οχημάτ
ων(parking)

4.4.6 Υδρογραφί
α(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Ποτ
αμός, Κανάλι
, Ρέ
μα

6100

Έλος, Λί
μνη

6200

Αι
γι
αλός

6300

Παραλί
α

6400

4.4.7 Δι
άφορα(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

Αστ
ι
κήΈκτ
ασηΧωρί
ςΧρήση

7100

Αποθηκε
υτ
ι
κόςΧώρος

7200

Κοι
νόχρηστ
οςΧώρος

7300

Επε
ξε
ργασί
αΛυμάτ
ων

7400

4.4.8 ΆλληΧρήση(USE)
Κατ
ηγορί
αΧρήσης

Κωδι
κός

ΆλληΧρήση

8000



5. Κτ
ηματ
ολογι
κοίπί
νακε
ς
5.1Πε
ρι
ε
χόμε
να κτ
ηματ
ολογι
κού πί
νακα κατ
ά αλφαβητ
ι
κή σε
ι
ρά ε
πωνύμου
δι
και
ούχου
Κάθε κτ
ηματ
ολογι
κός πί
νακας κατ
ά αλφαβητ
ι
κή σε
ι
ρά ε
πωνύμου δι
και
ούχου
πε
ρι
λαμβάνε
ιτ
ι
ςε
ξήςε
νότ
ητ
ε
ς:
 Στ
οι
χε
ί
αδι
και
ούχου
 Στ
οι
χε
ί
αγε
ωτ
ε
μαχ
ί
ου
 Στ
οι
χε
ί
αδι
ηρημέ
νηςι
δι
οκτ
ησί
ας
 Κτ
ί
ρι
α ή κτ
ί
σματ
α γι
α τ
α οποί
α δε
νέ
χε
ισυστ
αθε
ίορι
ζ
όντ
ι
α ή κάθε
τ
η
ι
δι
οκτ
ησί
α, λοι
ποίχ
ώροι
 Εγγραπτ
έ
οδι
καί
ωμα
 Στ
οι
χε
ί
αεγγραφήςτ
ί
τ
λουδι
και
ώματ
ος
 Δι
καί
ωμαμε
τ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας
 Παρατ
ηρήσε
ι
ς



5.2 Υπόδε
ι
γμακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άαλφαβητ
ι
κήσε
ι
ράε
πωνύμουδι
και
ούχ
ου







5.3 Οδηγί
ε
ςσυμπλήρωσηςτ
ουπροσωρι
νούαρι
θμητ
ι
κούκτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακα
τ
ης πρώτ
ης ανάρτ
ησης (κατ
ά αλφαβητ
ι
κή σει
ρά ε
πωνύμου δι
και
ούχου)
(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.)
ΕΘΝΙ
ΚΟ ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο
ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΣΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
ΟΥΚΑΙΧΑΡΤ
ΟΓ
ΡΑΦΗΣΕΩΝΕΛΛΑΔΑΣ(ΟΚΧΕ)
ΚΤΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε
ΟΔΗΓ
Ι
ΕΣΓΙ
ΑΤ
ΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤ
ΟΥΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥΑΛΦΑΒΗΤ
Ι
ΚΟΥΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
ΚΟΥ
ΠΙ
ΝΑΚΑΤ
ΗΣΠΡΩΤ
ΗΣΑΝΑΡΤ
ΗΣΗΣ
[Κατ
άΑλφαβητ
ι
κήΣε
ι
ράΕπωνύμουΔι
και
ούχου]
ΠΕΡΙ
ΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
ΚΟΥΠΙ
ΝΑΚΑ

Α.Α

Τ
Ι
Τ
ΛΟΣ

ΕΠΕΞΗΓ
ΗΣΕΙ
Σ

ΠΛΑΤ
ΟΣ
ΣΤ
ΗΛΗΣ

Α. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΔΙ
ΚΑΙ
ΟΥΧΟΥ

1

Α/ΑΕΓΓΡ. ΣΤ
ΗΣΕΛΙ
ΔΑ

Αναγράφε
τ
αιοαύξωναρι
θμόςτ
ηςε
γγραφήςστ
ησε
λί
δα

2

2

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΙ

Στ
ι
ςε
γγραφέ
ς που πε
ρι
έ
χουν στ
οι
χε
ί
α από δηλώσε
ι
ςι
δι
οκτ
ησί
ας ,

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

αναγράφoντ
αισε δύο σε
ι
ρέ
ς, ο αρι
θμός και η ημε
ρομηνί
α

ΠΡΩΤ
ΟΚΟΛΛΟΥΔΗΛΩΣΗΣ πρωτ
οκόλλουτ
ηςδήλωσης.
3

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ

Αναγράφοντ
αιτ
οεπώνυμοκαιτ
ο όνομα τ
ουφυσι
κούπροσώπου 30

ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ

τ
οέ
ναδί
πλαστ
οάλλο.

ΉΕΠΩΝΥΜΙ
Α ΝΟΜ. ΠΡΟ- Στ
ηνπε
ρί
πτ
ωση νομι
κού προσώπου αναγράφε
τ
αιη ε
πωνυμί
ατ
ου
ΣΩΠΟΥ/ ΔΙ
ΑΚΡΙ
Τ
Ι
ΚΟΣ

και
οδι
ακρι
τ
ι
κόςτ
ί
τ
λοςε
φόσονυπάρχε
ι
.

Τ
Ι
Τ
ΛΟΣ
4

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΖΥΓΟΥ
2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤ
ΕΡΑ
3.

Αναγράφοντ
αιτ
αζ
ητ
ούμε
να στ
οι
χε
ί
ατ
ουφυσι
κούπροσώπου ήη 30
συγκεκρι
μέ
νη νομι
κή μορφή υπό τ
ην οποί
α λει
τ
ουργείτ
ο νομι
κό
πρόσωπο (Ί
δρυμα, Σωματ
εί
ο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τ
ον
αντ
ί
στ
οι
χοαρι
θμό(1,2,3 ή4) τ
υπωμένοδί
πλα.

ΟΝΟΜΑΜΗΤ
ΕΡΑΣ‘
Η




4.

ΕΙ
ΔΟΣΝΟΜ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

5

ΔΙ
ΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙ
ΚΟΥ

Αναγράφε
τ
αιη δι
εύθυνσητ
ουφυσι
κούπροσώπουή ηέ
δρα καιη 30

ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄

Δ/νσητ
ουνομι
κούπροσώπου.

ΕΔΡΑΚΑΙΔΙ
ΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ.

Β. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
Α ΓΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ

6

ΚΑΕΚ

Αναγράφοντ
αιτ
α7 τ
ε
λε
υτ
αί
α ψηφί
ατ
ου ΚΑΕΚ τ
ου ακι
νήτ
ου (τ
ομέ
ας,

7

κτ
ηματ
ολογι
κήε
νότ
ητ
α, αύξωναρι
θμός)
7

ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιη δι
ε
ύθυνση (οδός καιαρι
θμός) ή η τ
οποθεσί
α τ
ου 20
γε
ωτ
ε
μαχί
ου (τ
οπωνύμι
ο). Η στ
ήλη αυτ
ή συμπληρώνε
τ
αιμόνο στ
ην
πρώτ
ηεγγραφήτ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ουκαι
στ
ι
ςυπόλοι
πε
ςμέ
νε
ικε
νή.

8

ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο εμβαδόν τ
ου γε
ωτ
ε
μαχί
ου όπως υπολογί
ζε
τ
αιαπό τ
α 7
στ
οι
χε
ί
ατ
ηςκτ
ηματ
ογράφησης.Τ
οε
μβαδόναναγράφε
τ
αισετ
ε
τ
ρ. μέ
τ
ρα,
σεακέ
ραι
οαρι
θμό, μετ
ημορφήXXX.XXX. Η στ
ήληαυτ
ήσυμπληρώνε
τ
αι
μόνον στ
ην πρώτ
ηε
γγραφή τ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου καιστ
ι
ς υπόλοι
πε
ς μέ
νε
ι
κε
νή.

9

ΧΡΗΣΗ

Αναγράφε
τ
αιη υφι
στ
αμέ
νη κυρί
α χρήση τ
ου γεωτ
ε
μαχί
ου

όπως 5

δι
απι
στ
ώνε
τ
αι από τ
ον Με
λε
τ
ητ
ή. Χρησι
μοποι
ε
ί
τ
αι αντ
ί κωδι
κού η
αντ
ί
στ
οι
χησυντ
ομογραφί
α.

Γ. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΔΙ
ΗΡΗΜΕΝΗΣΙ
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
Γ1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤ
Η

10 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΘΕΤ
ΗΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ης κάθε
τ
ης ι
δι
οκτ
ησί
ας ε
ντ
ός τ
ου 2
γε
ωτ
ε
μαχί
ου

11 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιοαύξωναρι
θμόςτ
ουκτ
ι
ρί
ουε
ντ
όςτ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου

12 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥΣΤ
ΟΝ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ωναρι
θμόςτ
ουκτ
ι
ρί
ουόπως αναφέρετ
αιστ
ον 3

Τ
Ι
Τ
ΛΟ
13 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ

2

τ
ί
τ
λο
Αναγράφε
τ
αιοσυνολι
κόςαρι
θμόςτ
ωνορόφων




2

Γ2. ΣΥΝΘΕΤ
Η ΚΑΘΕΤ
Η

14 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΘΕΤ
ΗΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
15 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ης κάθε
τ
ης ι
δι
οκτ
ησί
ας ε
ντ
ός τ
ου 2
γε
ωτ
ε
μαχί
ου
Αναγράφε
τ
αιο αύξων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου (κάθε
τ
ης ι
δι
οκτ
ησί
ας) 2
ε
ντ
όςτ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου.

16 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο βρί
σκε
τ
αιη 2
ορι
ζ
όντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
α

17 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας

2

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ουκτ
ι
ρί
ουόπωςαναφέ
ρε
τ
αιστ
οντ
ί
τ
λο

3

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
18 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥΣΤ
ΟΝ
Τ
Ι
Τ
ΛΟ
19 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ
20 ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΣΥΓ
ΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣΤ
ΗΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
αςόπωςαναφέ
ρε
τ
αι 4
στ
οντ
ί
τ
λο
Αναγράφε
τ
αιτ
ο ποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
αςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας 6
σεχι
λι
οστ
άε
πίτ
ουγε
ωτ
εμαχί
ου, όπωςαναφέ
ρε
τ
αιστ
οντ
ί
τ
λο.

ΚΑΘΕΤ
ΗΣΙ
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
ΕΠΙΤ
ΟΥΓ
ΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ
21 ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΣΥΓ
ΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο ποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
αςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας 6
σεχι
λι
οστ
άε
πίτ
ηςκάθε
τ
ηςι
δι
οκτ
ησί
ας, όπωςαναφέ
ρε
τ
αιστ
οντ
ί
τ
λο.

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣΙ
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
ΕΠΙΤ
ΗΣΚΑΘΕΤ
ΗΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

Γ3. ΟΡΙ
ΖΟΝΤΙ
Α

22 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου στ
ο οποί
ο βρί
σκε
τ
αιη 2
ορι
ζ
όντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
αεντ
όςτ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου.

23 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο βρί
σκε
τ
αιη 2
ορι
ζ
όντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
α

24 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας

2

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ουκτ
ι
ρί
ουόπωςαναφέ
ρε
τ
αιστ
οντ
ί
τ
λο

3

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
25 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥΣΤ
ΟΝ
Τ
Ι
Τ
ΛΟ
26 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
αςόπωςαναφέ
ρε
τ
αι 4
στ
οντ
ί
τ
λο




27 ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφετ
αι τ
ο ε
μβαδόν τ
ης δι
ηρημέ
νης ι
δι
οκτ
ησί
ας όπως 10
προκύπτ
ε
ιαπότοντ
ί
τ
λο, σετ
ε
τ
ρ. μέ
τ
ρα, μετ
ημορφήXXX.XXX,XX.

28 ΧΡΗΣΗ

Αναγράφετ
αιηυπάρχουσακύρι
αχρήσητ
ηςδι
ηρημέ
νηςι
δι
οκτ
ησί
ας

29 ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφετ
αι τ
ο

ποσοστ
ό

συγκυρι
ότ
ητ
ας

5

τ
ης δι
ηρημέ
νης 6

ΣΥΓ
ΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣΕΠΙΤ
ΟΥ

ι
δι
οκτ
ησί
ας ε
πί τ
ου γεωτ
ε
μαχί
ου (σε πε
ρί
πτ
ωση ορι
ζόντ
ι
ας

Γ
ΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ

ι
δι
οκτ
ησί
ας, απλής κάθε
τ
ης ι
δι
οκτ
ησί
ας ή σύνθε
τ
ης κάθε
τ
ης
ι
δι
οκτ
ησί
ας)

Γ4. ΚΤ
Ι
ΡΙ
Α Ή ΚΤ
Ι
ΣΜΑΤ
Α Γ
Ι
ΑΤ
Α ΟΠΟΙ
Α ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤ
ΑΘΕΙΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
Α

Η ΚΑΘΕΤ
Η

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
Α/ ΛΟΙ
ΠΟΙΧΩΡΟΙ

30 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφετ
αιοαύξωναρι
θμόςτ
ουκτ
ι
ρί
ουε
ντ
όςτ
ουγεωτ
ε
μαχί
ου

2

31 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΥΠΕΡΓ
ΕΙ
ΩΝ

Αναγράφετ
αιοαρι
θμόςτ
ωνυπέργε
ι
ωνορόφωντ
ουκτ
ι
ρί
ου

2

Αναγράφετ
αιοαρι
θμόςτ
ωνυπόγε
ι
ωνορόφωντ
ουκτ
ι
ρί
ου

2

ΟΡΟΦΩΝ
32 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΥΠΟΓΕΙ
ΩΝ
ΟΡΟΦΩΝ
33 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ

Αναγράφετ
αιο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο βρί
σκοντ
αιοι 2
λοι
ποίχώροι

34 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ

Αναγράφετ
αιοαρι
θμόςτ
ουχώρουόπωςαναφέ
ρε
τ
αι
στ
οντ
ί
τ
λο

35 ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφετ
αιτ
οσυνολι
κόε
μβαδόντ
ουκτ
ι
ρί
ουόπωςδηλώνετ
αιήτ
ο 10

3

ε
μβαδόντ
ουχώρουόπωςπροκύπτ
ε
ιαπότ
οντ
ί
τ
λο, σετ
ε
τ
ρ. μέ
τ
ραμε
ακέ
ραι
οαρι
θμόμετ
ημορφήΧΧΧ.ΧΧΧ
36 ΧΡΗΣΗ

Αναγράφετ
αιη υπάρχουσα κύρι
αχ
ρήση τ
ου κτ
ι
ρί
ου/ κτ
ί
σματ
ος/

5

χώρου

Δ. ΕΙ
ΔΟΣΕΓΓ
ΡΑΠΤ
ΕΟΥΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΤ
ΟΣ
Δ1. ΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
Α

37 ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑ

Αναγράφε
τ
αι
τουφι
στ
άμε
νοδι
καί
ωμακυρι
ότ
ητ
ος

38 ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφε
τ
αι
το100% ήτ
οποσοστ
όε
ξαδι
αι
ρέτ
ουστ
ηνπε
ρί
πτ
ωσησυγκυρι
ότ
ητ
ας 6




5

Δ2. ΔΟΥΛΕΙ
ΕΣ/ ΜΙ
ΣΘΩΣΕΙ
Σ

39 ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφετ
αιτ
οε
ί
δοςτ
ηςδουλε
ί
αςήτ
ηςμί
σθωσηςαντ
ί
στ
οι
χα

40 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

Αναγράφετ
αι
: ηημε
ρομηνί
αέ
ναρξηςκαιλήξ
ηςτ
ηςμί
σθωσηςαυτ
ής 8

ΕΝΑΡΞΗΣ /

(σεδύο γραμμέ
ς δί
πλα στ
ουςαντ
ί
στ
οι
χουςαρι
θμούς) ή ο χ
ρόνος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
ΑΛΗΞΗΣ

λήξ
ηςτ
ηςδουλε
ί
ας

5

2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ
41 ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΜΙ
ΣΘΩΤ
Η
42 KAEK

Αναγράφοντ
αισε δύο γραμμέ
ςτ
ο όνομα καιτ
ο ε
πώνυμο τ
ου 15
ε
κμι
σθωτ
ή

ΔΕΣΠΟΖΟΝΤ
ΟΣ Αναγράφετ
αιτ
οΚΑΕΚτ
ουδε
σπόζ
οντ
οςακι
νήτ
ου.

12

ΑΚΙ
ΝΗΤ
ΟΥ

Δ3. ΕΜΠΡΑΓ
ΜΑΤ
ΕΣΑΣΦΑΛΕΙ
ΕΣ/ ΚΑΤ
ΑΣΧΕΣΕΙ
Σ

43 ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφετ
αι τ
ο ε
ί
δος τ
ης ε
μπράγματ
ης ασφάλει
ας ή τ
ης 5
κατ
άσχε
σης

44 ΠΟΣΟ

Αναγράφετ
αιτ
ο ποσό γι
ατ
ο οποί
οέ
χε
ιε
γγραφε
ίη ε
μπράγματ
η 15
ασφάλε
ι
α ή τ
ο ποσό τ
ης απαί
τ
ησης στ
ην πε
ρί
πτ
ωση τ
ης
κατ
άσχε
σης

45 Τ
ΑΞΗΕΓΓΡΑΦΗΣ/
ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφετ
αιη τ
άξη ε
γγραφήςτ
ης ε
μπράγματ
ης ασφάλε
ι
αςή ο 2
αρι
θμόςτ
ηςκατ
ασχε
τ
ήρι
αςέ
κθε
σηςστ
ηνπε
ρί
πτ
ωσηκατ
άσχε
σης

ΚΑΤ
ΑΣΧΕΤ
ΗΡΙ
ΑΣΕΚΘΕΣΗΣ
46 ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ

Αναγράφετ
αιη ημε
ρομηνί
α λήξ
ης τ
ης απαί
τ
ησης σεπε
ρί
πτ
ωση 8

ΑΠΑΙ
Τ
ΗΣΗΣ/

ε
μπράγματ
ης ασφάλει
ας ή η ημερομηνί
α τ
ης κατ
ασχε
τ
ήρι
ας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

έ
κθε
σηςσεπε
ρί
πτ
ωσηκατ
άσχε
σης

ΚΑΤ
ΑΣΧΕΤ
ΗΡΙ
ΑΣΕΚΘΕΣΗΣ
47 ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ

Αναγράφοντ
αισε δύο γραμμέ
ςτ
ο όνομα καιτ
ο ε
πώνυμο τ
ου 15

ΔΙ
ΚΑΙ
ΟΥΧΟΥΑΚΙ
ΝΗΤ
ΟΥ δι
και
ούχουτ
ουακι
νήτ
ου




Δ4. ΕΓ
ΓΡΑΠΤ
ΕΕΣΑΓ
ΩΓΕΣ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

48 ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφετ
αιτ
οε
ί
δοςτ
ηςεγγραπτ
έ
αςαγωγής/ ανακοπής

49 ΔΙ
ΚΑΣΤΗΡΙ
Ο

Αναγράφετ
αιτ
οδι
καστ
ήρι
οστ
οοποί
οαπε
υθύνε
τ
αι

50 ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

5
15

ΚΑΤ
ΑΘΕΣΗΣ Αναγράφετ
αιοαρι
θμόςκαιημε
ρομηνί
ακατ
άθεσηςτ
ουδι
κογράφου 8

ΔΙ
ΚΟΓΡΑΦΟΥ/

σεδύογραμμές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α
ΚΑΤ
ΑΘΕΣΗΣ
ΔΙ
ΚΟΓΡΑΦΟΥ

Δ5. ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΜΕΤ
ΑΛΛΕΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

51

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Συμπληρώνε
τ
αι
τ
ο100% ήτ
οποσοστ
όεξαδι
αι
ρέτ
ου

6

52

ΔΙ
ΑΡΚΕΙ
Α

Συμπληρώνε
τ
αι
ηχρονι
κήδι
άρκε
ι
ατ
ουδι
και
ώματ
οςτ
ηςμε
τ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας

3

Ε. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΕΓΓ
ΡΑΦΗΣΤ
Ι
Τ
ΛΟΥΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΤ
ΟΣ

53 ΕΙ
ΔΟΣΤ
Ι
Τ
ΛΟΥ

Αναγράφετ
αι τ
ο εί
δος τ
ου τ
ί
τ
λου που αφορά στ
ο εγγραπτ
έ
ο 5
δι
καί
ωμα

(συμβολαι
ογραφι
κό έ
γγραφο,

δι
καστ
ι
κή απόφαση,

δι
οι
κητ
ι
κήπράξ
η).
54 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΙΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
ΑΤ
Ι
Τ
ΛΟΥ
55 ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΣΥΜΒΟΛΑΙ
-

Αναγράφοντ
αισεδύο γραμμές, ο αρι
θμός καιη ημερομηνί
ατ
ου 8
τ
ί
τ
λουκτ
ήσε
ωςπουαφοράστ
οε
γγραπτ
έ
οδι
καί
ωμα.
Αναγράφοντ
αιτ
α στ
οι
χε
ί
ατ
ου συμβολαι
ογράφουή τ
ηςεκδούσας 25

ΟΓΡΑΦΟΥ

αρχ
ής ή τ
ο ονοματ
ε
πώνυμο τ
ου δι
καστ
ι
κού ε
πι
με
λητ
ή στ
ην

Η΄ΕΚΔΟΥΣΑΑΡΧΗ/

πε
ρί
πτ
ωσηκατ
άσχε
σης

ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙ
Κ.
ΕΠΙ
ΜΕΛΗΤΗ
56 ΦΕΚ

Αναγράφοντ
αισεδύογραμμέ
ςοαρι
θμόςκαιηημε
ρομηνί
ατ
ουΦΕΚ 8
στ
οοποί
οδημοσι
ε
ύθηκεοτ
ί
τ
λοςτ
ουδι
και
ώματ
ος

57 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙ
Ο

Αναγράφετ
αιτ
ουποθηκοφυλακε
ί
οεγγραφήςτ
ουτ
ί
τ
λου

20

ΕΓ
ΓΡΑΦΗΣ
58 Τ
ΟΜΟΣ/ ΑΡΙ
ΘΜΟΣ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

Αναγράφοντ
αι σε τ
ρε
ι
ς γραμμέ
ς ο τ
όμος, ο αρι
θμός και η 8
ημε
ρομηνί
ατ
ηςε
γγραφήςτ
ουτ
ί
τ
λου




ΣΤ
. ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΜΕΤΑΛΛΕΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

59 ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑ

Τ
οπε
δί
οαυτ
όσυμπληρώνε
τ
αιμετ
οσύμβολο ( ν) σεπε
ρί
πτ
ωσηπου 1

ΜΕΤ
ΑΛΛΕΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

τ
ογε
ωτ
ε
μάχι
οήμέροςαυτ
ούβρί
σκε
τ
αιε
ντ
όςτ
ουορί
ουπερι
οχήςγι
α
τ
ηνοποί
αέχ
ει
δηλωθε
ίδι
καί
ωμα μετ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας.

Ζ.ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕΙ
Σ

60

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

Αναγράφοντ
αιτ
υχόνπαρατ
ηρήσε
ι
ς

40

61

Α/ΑΕΓ
ΓΡ. ΣΤ
ΗΣΕΛΙ
ΔΑ

Αναγράφε
τ
αιοαύξωναρι
θμόςτ
ηςε
γγραφήςστ
ησε
λί
δα

2

5.4 Περι
ε
χόμε
νακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άΚ.Α.Ε.Κ
Κάθε κτ
ηματ
ολογι
κός πί
νακας κατ
ά Κωδι
κό Αρι
θμό Εθνι
κού Κτ
ηματ
ολογί
ου
(ΚΑΕΚ) πε
ρι
λαμβάνε
ι
τ
αε
ξ
ής:
 Στ
οι
χ
ε
ί
αγε
ωτ
ε
μαχ
ί
ου
 Στ
οι
χ
ε
ί
αδι
ηρημέ
νηςι
δι
οκτ
ησί
ας
 Κτ
ί
ρι
α ή κτ
ί
σματ
α γι
α τ
α οποί
α δε
νέ
χε
ισυστ
αθε
ίορι
ζόντ
ι
α ή κάθε
τ
η
ι
δι
οκτ
ησί
α, λοι
ποί
χώροι
 Στ
οι
χ
ε
ί
αδι
και
ούχου
 Εγγραπτ
έ
οδι
καί
ωμα
 Στ
οι
χ
ε
ί
αε
γγραφήςτ
ί
τ
λουδι
και
ώματ
ος
 Δι
καί
ωμαμε
τ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας
 Παρατ
ηρήσε
ι
ς




5.5 Υπόδε
ι
γμακτ
ηματ
ολογι
κούπί
νακακατ
άΚ.Α.Ε.Κ.







5.6 Οδηγί
ε
ςσυμπλήρωσηςτ
ου προσωρι
νούαρι
θμητ
ι
κού κτ
ηματ
ολογι
κού πί
νακα
τ
ηςπρώτ
ηςανάρτ
ησης(κατ
άσει
ράΚ.Α.Ε.Κ.) (ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.)

ΟΔΗΓΙ
ΕΣΓ
Ι
ΑΤ
ΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤ
ΟΥΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥΑΡΙ
ΘΜΗΤ
Ι
ΚΟΥΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
ΚΟΥ
ΠΙ
ΝΑΚΑΤ
ΗΣΠΡΩΤ
ΗΣΑΝΑΡΤ
ΗΣΗΣ
[Κατ
άΣε
ι
ράΚωδι
κούΑρι
θμούΕθνι
κούΚτ
ηματ
ολογί
ου(ΚΑΕΚ)]
ΠΕΡΙ
ΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓ
Ι
ΚΟΥΠΙ
ΝΑΚΑ

Α.Α

Τ
Ι
Τ
ΛΟΣ

ΠΛΑΤ
ΟΣ

ΕΠΕΞΗΓ
ΗΣΕΙ
Σ

ΣΤ
ΗΛΗΣ

Α. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
Α ΓΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ
1

Α/Α

ΕΓΓΡ.

ΣΤ
Η Αναγράφε
τ
αιοαύξωναρι
θμόςτ
ηςε
γγραφήςστ
ησε
λί
δα

2

ΣΕΛΙ
ΔΑ
2

ΚΑΕΚ

Αναγράφοντ
αιτ
α 7 τ
ε
λε
υτ
αί
α ψηφί
α τ
ου ΚΑΕΚ τ
ου
ακι
νήτ
ου (τ
ομέας,

κτ
ηματ
ολογι
κή ε
νότ
ητ
α,

7

αύξων

αρι
θμός)
3

ΘΕΣΗΓΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ Αναγράφε
τ
αι η δι
ε
ύθυνση (οδός και αρι
θμός) ή η

20

τ
οποθε
σί
ατ
ου γε
ωτ
ε
μαχί
ου (τ
οπωνύμι
ο). Η στ
ήλη αυτ
ή
συμπληρώνε
τ
αι μόνο στ
ην πρώτ
η εγγραφή τ
ου
γε
ωτ
ε
μαχί
ουκαιστ
ι
ςυπόλοι
πεςμέ
νε
ικε
νή.
4

ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφε
τ
αι τ
ο ε
μβαδόν τ
ου γεωτ
εμαχ
ί
ου όπως

7

υπολογί
ζε
τ
αιαπό τ
α στ
οι
χε
ί
ατ
ης κτ
ηματ
ογράφησης.Το
ε
μβαδό αναγράφε
τ
αισετ
ε
τ
ρ. μέ
τ
ρα, σεακέραι
ο αρι
θμό,
με τ
η μορφή XXX.XXX. Η στ
ήλη αυτ
ή συμπληρώνε
τ
αι
μόνον στ
ην πρώτ
ηε
γγραφή τ
ου γεωτ
ε
μαχί
ου καιστ
ι
ς
υπόλοι
πεςμένε
ικε
νή.
5

ΧΡΗΣΗ

Αναγράφε
τ
αιηυφι
στ
αμέ
νηκυρί
αχρήσητ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου
όπως δι
απι
στ
ώνε
τ
αιαπό τ
ονΜε
λε
τ
ητ
ή . Χρησι
μοποι
ε
ί
τ
αι
αντ
ίκωδι
κούηαντ
ί
στ
οι
χησυντ
ομογραφί
α.




5

Β. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΔΙ
ΗΡΗΜΕΝΗΣΙ
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
Β1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤ
Η

6

7

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΘΕΤ
ΗΣ Αναγράφε
τ
αιο αύξωναρι
θμός τ
ηςκάθετ
ηςι
δι
οκτ
ησί
ας
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

ε
ντ
όςτουγε
ωτ
ε
μαχί
ου

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου εντ
ός τ
ου

2

2

γε
ωτ
ε
μαχί
ου
8

9

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αι ο αύξ
ων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου όπως

ΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ

αναφέ
ρετ
αιστ
οντ
ί
τ
λο

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφε
τ
αιοσυνολι
κόςαρι
θμόςτ
ωνορόφων

3

2

Β2. ΣΥΝΘΕΤ
Η ΚΑΘΕΤ
Η

10

11

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΘΕΤ
ΗΣ Αναγράφε
τ
αιο αύξωναρι
θμός τ
ηςκάθετ
ηςι
δι
οκτ
ησί
ας
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

ε
ντ
όςτουγε
ωτ
ε
μαχί
ου

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου (κάθε
τ
ης

2

2

ι
δι
οκτ
ησί
ας) ε
ντ
όςτ
ουγε
ωτ
ε
μαχί
ου.
12

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφε
τ
αι ο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο

2

βρί
σκε
τ
αι
ηορι
ζόντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
α
13

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζοντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας

2

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου όπως αναφέ
ρε
τ
αι

3

ΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ

στ
οντ
ί
τ
λο

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζ
όντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
αςόπως

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ

αναφέ
ρετ
αιστ
οντ
ί
τ
λο

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
14

15

4

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΣΤ
ΟΝ
Τ
Ι
Τ
ΛΟ
16

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφε
τ
αιτ
οποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
αςτ
ηςορι
ζόντ
ι
ας

ΣΥΓΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣΤ
ΗΣ

ι
δι
οκτ
ησί
ας σε χι
λι
οστ
ά επί τ
ου γεωτ
ε
μαχί
ου, όπως

ΚΑΘΕΤΗΣ

αναφέ
ρετ
αιστ
οντ
ί
τ
λο.

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΕΠΙΤ
ΟΥ




6

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙ
ΟΥ
17

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφε
τ
αιτ
οποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
αςτ
ηςορι
ζόντ
ι
ας

ΣΥΓΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣ

ι
δι
οκτ
ησί
αςσεχι
λι
οστ
άεπίτ
ηςκάθε
τ
ηςι
δι
οκτ
ησί
ας, όπως

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ

αναφέ
ρετ
αιστ
οντ
ί
τ
λο.

6

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

Β3. ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
Α

18

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου στο οποί
ο

2

βρί
σκε
τ
αι
ηορι
ζόντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
αε
ντ
όςτ
ουγε
ωτ
εμαχ
ί
ου.
19

ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ

Αναγράφε
τ
αι ο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο

2

βρί
σκε
τ
αι
ηορι
ζόντ
ι
αι
δι
οκτ
ησί
α
20

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζόντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
ας

2

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου όπως αναφέ
ρε
τ
αι

3

ΣΤ
ΟΝΤ
Ι
Τ
ΛΟ

στ
οντ
ί
τ
λο

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιοαρι
θμόςτ
ηςορι
ζ
όντ
ι
αςι
δι
οκτ
ησί
αςόπως

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ

αναφέ
ρετ
αιστ
οντ
ί
τ
λο

ΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
ΑΣ
Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
21

22

4

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣΣΤ
ΟΝ
Τ
Ι
Τ
ΛΟ

23

ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο ε
μβαδόν τ
ης δι
ηρημέ
νης ι
δι
οκτ
ησί
ας

10

όπως προκύπτ
ε
ιαπό τ
ον τ
ί
τ
λο, σετ
ε
τ
ρ. Μέτ
ρα, μετ
η
μορφήXXX.XXX,XX.
24

ΧΡΗΣΗ

Αναγράφε
τ
αιηυπάρχουσα κύρι
α χρήσητ
ηςδι
ηρημέ
νης

5

ι
δι
οκτ
ησί
ας
25

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφε
τ
αιτ
οποσοστ
όσυγκυρι
ότ
ητ
αςτ
ηςδι
ηρημέ
νης

ΣΥΓΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
ΑΣΕΠΙ ι
δι
οκτ
ησί
ας επίτ
ου γεωτ
ε
μαχί
ου (σε περί
πτ
ωση ορι
ζ
.
Τ
ΟΥΓ
ΕΩΤ
ΕΜΑΧΙ
ΟΥ

ι
δι
οκτ
ησί
ας, απλής κάθετ
ης ι
δι
οκτ
ησί
ας ή σύνθε
τ
ης
κάθε
τ
ηςι
δι
οκτ
ησί
ας)




6

Β4. ΚΤ
Ι
ΡΙ
Α Ή ΚΤΙ
ΣΜΑΤ
Α Γ
Ι
ΑΤ
Α ΟΠΟΙ
Α ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤ
ΑΘΕΙΟΡΙ
ΖΟΝΤ
Ι
Α

Η ΚΑΘΕΤ
Η

Ι
ΔΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
Α/ ΛΟΙ
ΠΟΙΧΩΡΟΙ

26

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΤ
Ι
ΡΙ
ΟΥ

Αναγράφε
τ
αιο αύξ
ων αρι
θμός τ
ου κτ
ι
ρί
ου εντ
ός τ
ου

2

γε
ωτ
ε
μαχί
ου
27

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ων υπέ
ργε
ι
ων ορόφων τ
ου

ΥΠΕΡΓΕΙ
ΩΝ

κτ
ι
ρί
ου

2

ΟΡΟΦΩΝ
28

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ων υπόγε
ι
ων ορόφων τ
ου

ΥΠΟΓ
ΕΙ
ΩΝ

κτ
ι
ρί
ου

2

ΟΡΟΦΩΝ
29

ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ

Αναγράφε
τ
αι ο αρι
θμός τ
ου ορόφου στ
ον οποί
ο

2

βρί
σκοντ
αιοι
λοι
ποί
χώροι
30

31

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΣΤ
ΟΝ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός τ
ου χ
ώρου όπως αναφέ
ρε
τ
αι

Τ
Ι
Τ
ΛΟ

στ
οντ
ί
τ
λο

ΕΜΒΑΔΟΝ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο συνολι
κό εμβαδόν τ
ου κτ
ι
ρί
ου όπως

3

10

δηλώνε
τ
αιήτ
οε
μβαδόντ
ουχώρουόπωςπροκύπτ
ε
ιαπό
τ
οντ
ί
τ
λο, σετ
ετ
ρ. μέ
τ
ρα, μεακέραι
οαρι
θμόμετ
ημορφή
ΧΧΧ.ΧΧΧ.
32

ΧΡΗΣΗ

Αναγράφε
τ
αιη υπάρχ
ουσα κύρι
α χρήση τ
ου κτ
ι
ρί
ου /

5

κτ
ί
σματ
ος/ χώρου

Γ. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΔΙ
ΚΑΙ
ΟΥΧΟΥ

33 ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΙ

Στ
ι
ςε
γγραφέ
ς που πε
ρι
έ
χουν στ
οι
χε
ί
α από δηλώσει
ςι
δι
οκτ
ησί
ας ,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

αναγράφoντ
αι σε δύο σε
ι
ρέ
ς, ο αρι
θμός και η ημε
ρομηνί
α

ΠΡΩΤ
ΟΚΟΛΛΟΥ

πρωτ
οκόλλουτ
ηςδήλωσης.

8

ΔΗΛΩΣΗΣ
34 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ Αναγράφοντ
αιτ
οε
πώνυμοκαιτ
οόνοματ
ουφυσι
κούπροσώπουτ
ο 30
ΦΥΣΙ
ΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ

έ
ναδί
πλαστ
οάλλο.

ΉΕΠΩΝΥΜΙ
Α ΝΟΜΙ
ΚΟΥ Στ
ηνπε
ρί
πτ
ωση νομι
κού προσώπου αναγράφε
τ
αιη ε
πωνυμί
ατ
ου
ΠΡΟΣΩΠΟΥ/

καιοδι
ακρι
τ
ι
κόςτ
ί
τ
λοςε
φόσονυπάρχε
ι
.




ΔΙ
ΑΚΡΙ
Τ
Ι
ΚΟΣΤ
Ι
Τ
ΛΟΣ
35 1. ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΖΥΓ
ΟΥ

Αναγράφοντ
αιτ
α ζητ
ούμε
να στ
οι
χε
ί
ατ
ουφυσι
κούπροσώπου ήη 30
συγκε
κρι
μέ
νη νομι
κή μορφή υπό τ
ην οποί
α λε
ι
τ
ουργε
ίτ
ο νομι
κό

2. ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ

πρόσωπο (Ί
δρυμα, Σωματ
ε
ί
ο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τ
ον
αντ
ί
στ
οι
χοαρι
θμό(1,2,3 ή4) τ
υπωμένοδί
πλα.

3. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ‘
Η
4. ΕΙ
ΔΟΣΝΟΜ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
36 ΔΙ
ΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙ
ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄

Αναγράφετ
αιηδι
ε
ύθυνσητ
ουφυσι
κούπροσώπου ήη έ
δρα καιη 30
Δ/νσητ
ουνομι
κούπροσώπου.

ΕΔΡΑΚΑΙΔΙ
ΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΟΜΙ
ΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δ. ΕΙ
ΔΟΣΕΓΓ
ΡΑΠΤ
ΕΟΥΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΤ
ΟΣ
Δ1. ΚΥΡΙ
ΟΤ
ΗΤ
Α

37

ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑ

Αναγράφε
τ
αιτ
ουφι
στ
άμε
νοδι
καί
ωμακυρι
ότ
ητ
ος

5

38

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

Αναγράφε
τ
αιτ
ο 100% ήτ
ο ποσοστ
όε
ξαδι
αι
ρέτ
ουστ
ην

6

περί
πτ
ωσησυγκυρι
ότ
ητ
ας

Δ2. ΔΟΥΛΕΙ
ΕΣ/ ΜΙ
ΣΘΩΣΕΙ
Σ

39

ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο εί
δος τ
ης δουλε
ί
ας ή τ
ης μί
σθωσης

5

αντ
ί
στ
οι
χ
α
40

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

Αναγράφε
τ
αι
: η ημε
ρομηνί
α έ
ναρξης καιλήξης τ
ης

ΕΝΑΡΞΗΣ /

μί
σθωσης αυτ
ής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

αντ
ί
στ
οι
χ
ουςαρι
θμούς) ήοχ
ρόνοςλήξ
ηςτ
ηςδουλεί
ας.

ΛΗΞΗΣ

8

(σε δύο γραμμέ
ς δί
πλα στ
ους

2.

ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ
41

ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφοντ
αισεδύογραμμέ
ςτ
οόνομακαιτ
οεπώνυμο
ΕΚΜΙ
ΣΘΩΤΗ

42

τ
ουε
κμι
σθωτ
ή

KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤ
ΟΣ Αναγράφε
τ
αιτ
οΚΑΕΚτ
ουδε
σπόζοντ
οςακι
νήτ
ου.
ΑΚΙ
ΝΗΤ
ΟΥ

15




12

Δ3. ΕΜΠΡΑΓ
ΜΑΤ
ΕΣΑΣΦΑΛΕΙ
ΕΣ/ ΚΑΤ
ΑΣΧΕΣΕΙ
Σ

43

ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφε
τ
αιτ
οε
ί
δοςτ
ηςε
μπράγματ
ηςασφάλε
ι
αςήτ
ης

5

κατ
άσχ
εσης
44

ΠΟΣΟ

Αναγράφε
τ
αιτ
ο ποσό γι
α τ
ο οποί
ο έ
χε
ιε
γγραφε
ίη

15

ε
μπράγματ
η ασφάλε
ι
αήτ
ο ποσό τ
ης απαί
τ
ησης στ
ην
περί
πτ
ωσητ
ηςκατ
άσχε
σης
45

Τ
ΑΞΗ ΕΓ
ΓΡΑΦΗΣ / Αναγράφε
τ
αι η τ
άξη εγγραφής τ
ης ε
μπράγματ
ης
ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

ασφάλε
ι
αςήοαρι
θμόςτ
ηςκατ
ασχε
τ
ήρι
αςέ
κθε
σηςστ
ην

ΚΑΤ
ΑΣΧΕΤΗΡΙ
ΑΣ

περί
πτ
ωσηκατ
άσχε
σης

2

ΕΚΘΕΣΗΣ
46

ΧΡΟΝΟΣ

ΛΗΞΗΣ Αναγράφε
τ
αιη ημε
ρομηνί
α λήξης τ
ης απαί
τ
ησης σε

ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

8

/ περί
πτ
ωσηε
μπράγματ
ηςασφάλε
ι
αςήηημε
ρομηνί
ατ
ης
κατ
ασχ
ετ
ήρι
αςέ
κθεσηςσεπερί
πτ
ωσηκατ
άσχ
εσης

ΚΑΤ
ΑΣΧΕΤΗΡΙ
ΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
47

ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφοντ
αισεδύογραμμέ
ςτ
οόνομακαιτ
οεπώνυμο
ΔΙ
ΚΑΙ
ΟΥΧΟΥ

15

τ
ουδι
και
ούχουτ
ουακι
νήτ
ου

ΑΚΙ
ΝΗΤ
ΟΥ

Δ4. ΕΓ
ΓΡΑΠΤ
ΕΕΣΑΓ
ΩΓΕΣ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

48

ΕΙ
ΔΟΣ

Αναγράφε
τ
αι τ
ο ε
ί
δος τ
ης ε
γγραπτ
έας αγωγής /

5

ανακοπής
49

ΔΙ
ΚΑΣΤ
ΗΡΙ
Ο

Αναγράφε
τ
αιτ
οδι
καστ
ήρι
οστ
οοποί
οαπευθύνε
τ
αι

15

50

ΑΡΙ
ΘΜΟΣ

Αναγράφε
τ
αιο αρι
θμός καιημε
ρομηνί
α κατ
άθε
σης τ
ου

8

ΚΑΤ
ΑΘΕΣΗΣ

δι
κογράφουσεδύογραμμές

ΔΙ
ΚΟΓΡΑΦΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α
ΚΑΤ
ΑΘΕΣΗΣ
ΔΙ
ΚΟΓΡΑΦΟΥ




Δ5. ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΜΕΤ
ΑΛΛΕΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ
51

ΠΟΣΟΣΤΟ

Συμπληρώνε
τ
αιτ
ο100% ήτ
οποσοστόε
ξαδι
αι
ρέ
τ
ου

6

52

ΔΙ
ΑΡΚΕΙ
Α

Συμπληρώνε
τ
αιη χ
ρονι
κή δι
άρκε
ι
ατ
ουδι
και
ώματ
οςτ
ης

3

με
τ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας

Ε. ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
ΑΕΓΓ
ΡΑΦΗΣΤ
Ι
Τ
ΛΟΥΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΤ
ΟΣ

53

ΕΙ
ΔΟΣΤ
Ι
Τ
ΛΟΥ

Αναγράφε
τ
αι τ
ο εί
δος τ
ου τ
ί
τ
λου που αφορά στ
ο
ε
γγραπτ
έ
ο

δι
καί
ωμα

(συμβολαι
ογραφι
κό

5

έ
γγραφο,

δι
καστ
ι
κήαπόφαση, δι
οι
κητ
ι
κήπράξη).
54

ΑΡΙ
ΘΜΟΣΚΑΙΗΜΕ- Αναγράφοντ
αι σε δύο γραμμέ
ς, ο αρι
θμός και η
ΡΟΜΗΝΙ
ΑΤΙ
ΤΛΟΥ

8

ημε
ρομηνί
α τ
ου τ
ί
τ
λου κτ
ήσεως που αφορά στ
ο
ε
γγραπτ
έ
οδι
καί
ωμα.

55

ΣΤ
ΟΙ
ΧΕΙ
Α

Αναγράφοντ
αιτ
α στ
οι
χε
ί
ατ
ου συμβολαι
ογράφουήτ
ης

ΣΥΜΒΟΛΑΙ
-

ε
κδούσας αρχής ή τ
ο ονοματ
επώνυμο τ
ου δι
καστ
ι
κού

ΟΓ
ΡΑΦΟΥ

ε
πι
με
λητ
ήστ
ηνπε
ρί
πτ
ωσηκατ
άσχ
εσης

25

Η΄ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /
ΟΝΟΜΑΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙ
Κ. ΕΠΙ
ΜΕΛΗΤ
Η
56

ΦΕΚ

Αναγράφοντ
αι σε δύο γραμμέ
ς ο αρι
θμός και η

8

ημε
ρομηνί
ατ
ου ΦΕΚ στ
ο οποί
ο δημοσι
ε
ύθηκεο τ
ί
τ
λος
τ
ουδι
και
ώματ
ος
57

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙ Αναγράφε
τ
αιτ
ουποθηκοφυλακεί
οε
γγραφήςτ
ουτ
ί
τ
λου

20

Ο ΕΓ
ΓΡΑΦΗΣ
58

Τ
ΟΜΟΣ/ ΑΡΙ
ΘΜΟΣ/ Αναγράφοντ
αισετ
ρε
ι
ςγραμμέ
ςοτ
όμος, οαρι
θμόςκαι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

8

ηημε
ρομηνί
ατ
ηςε
γγραφήςτ
ουτ
ί
τ
λου

ΣΤ
. ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑΜΕΤΑΛΛΕΙ
ΟΚΤ
ΗΣΙ
ΑΣ

59

ΔΙ
ΚΑΙ
ΩΜΑ

Τ
ο πε
δί
ο αυτ
ό συμπληρώνε
τ
αιμετ
ο σύμβολο ( ν) σε

ΜΕΤΑΛΛΕΙ
ΟΚΤΗΣΙ
ΑΣ περί
πτ
ωση πουτ
ο γε
ωτ
ε
μάχι
ο ή μέ
ροςαυτ
ού βρί
σκε
τ
αι




1

ε
ντ
ός τ
ου ορί
ου πε
ρι
οχής γι
ατ
ην οποί
αέ
χε
ιδηλωθε
ί
δι
καί
ωμα μετ
αλλε
ι
οκτ
ησί
ας.

Ζ.ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕΙ
Σ

60 ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕΙ
Σ

Αναγράφοντ
αιτ
υχόνπαρατ
ηρήσε
ι
ς

61 Α/ΑΕΓΓ
Ρ. ΣΤΗΣΕΛΙ
ΔΑ

Αναγράφε
τ
αι
οαύξωναρι
θμόςτ
ηςε
γγραφήςστ
ησε
λί
δα




40
2

6. Ενστ
άσε
ι
ςκαιαι
τ
ήσε
ι
ςδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων
Οιε
νστ
άσε
ι
ς, όπωςκαιοιαι
τ
ήσε
ι
ςδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ωνυποβάλλοντ
αι
από τ
ους δι
αφωνούντ
ε
ς δι
και
ούχους με τ
α κτ
ηματ
ολογι
κά στ
οι
χε
ί
ατ
ης πρώτ
ης
ανάρτ
ησης.
6.1 Περι
ε
χόμε
ναε
νστ
άσε
ων
Ηέ
νστ
ασηπουυποβάλλε
ιοε
κάστ
οτ
εδι
και
ούχοςμπορε
ίνα αφορά στ
ι
ςκάτ
ωθι
πε
ρι
πτ
ώσε
ι
ς:
Στ
οι
χ
ε
ί
αδι
και
ούχου
Προσδι
ορι
σμόθέ
σης
Εμβαδόν
Αμφι
σβήτ
ησηορί
ων
Στ
οι
χ
ε
ί
ατ
ί
τ
λου
Εί
δος/ ποσοστ
όδι
και
ώματ
ος
Μηε
γγραφήδηλωθέ
ντ
οςδι
και
ώματ
ος
Εγγραφήτ
ρί
τ
ου
Εγγραφήακι
νήτ
ουαγνώστ
ουι
δι
οκτ
ήτ
η
Άλλο




6.2 Υπόδε
ι
γμαέ
νστ
ασης(ΚΤ
ΗΜΑΤΟΛΟΓ
Ι
Ο Α.Ε.)




6.3 Περι
ε
χόμε
να αι
τ
ήσε
ωνδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων
Η αί
τ
ησηδι
όρθωσηςτ
υπι
κούσφάλματ
οςπουυποβάλλε
ιο ε
κάστ
οτ
εδι
και
ούχος
μπορε
ίνααφοράστ
ι
ςκάτ
ωθιπε
ρι
πτ
ώσε
ι
ς:
Στ
οι
χ
ε
ί
αδι
και
ούχου
Προσδι
ορι
σμόθέ
σης
Στ
οι
χ
ε
ί
ατ
ί
τ
λου
Εί
δος/ ποσοστ
όδι
και
ώματ
ος
Άλλο




6.4 Υπόδε
ι
γμααί
τ
ησηςδι
όρθωσηςτ
υπι
κώνσφαλμάτ
ων(ΚΤΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.)




6.5 Υπόδε
ι
γμαε
ι
σηγητ
ι
κούε
γγράφουπροςτ
ηδε
υτ
ε
ροβάθμι
αε
πι
τ
ροπή
ε
νστ
άσε
ων(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.)




6.6 Υπόδε
ι
γμαπί
νακαε
νστ
άσε
ων(ΚΤ
ΗΜΑΤ
ΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.)




7. Βι
βλι
ογραφί
α– Ι
στ
οσε
λί
δε
ς
Κουκοπούλου Σ.,

2003,

«Σημε
ι
ώσε
ι
ς γι
α τ
ο Εργαστ
ήρι
ο τ
ου Μαθήματ
ος

Κτ
ηματ
ολόγι
ο», Τ
ε
χνολογι
κόΕκπαι
δε
υτ
ι
κόΊ
δρυμαΣε
ρρών, Σέ
ρρε
ς
Οργανι
σμόςΚτ
ηματ
ολογί
ουκαιΧαρτ
ογραφήσε
ωνΕλλάδας(ΟΚΧΕ), Κτ
ηματ
ολόγι
ο
Α.Ε., 2000, «Εθνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
οΟδηγί
ε
ςγι
ατ
ηνΠρώτ
ηΑνάρτ
ηση», Αθήνα.
Αρβανί
τ
ηςΑπ., 2000, «Κτ
ηματ
ολόγι
ο», Εκδόσε
ι
ςΖήτ
η, Αθήνα
Κτ
ηματ
ολόγι
οΑ.Ε., 1999, «Ελληνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
ο, Συμβολι
σμόςγι
ατ
ους
Τ
οπογραφι
κούςκαιΚτ
ηματ
ολογι
κούςΧάρτ
ε
ςκαι
τ
αΤ
οπογραφι
κάκαι
Κτ
ηματ
ολογι
κάΔι
αγράμματ
α, Παράρτ
ημαΒ, Έκδοση3.0β», Αθήνα
Κτ
ηματ
ολόγι
οΑ.Ε., 1997, «Εθνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
ο, Κωδι
κοποί
ησηκαιΟργάνωσητ
ων
στ
οι
χ
ε
ί
ων», Αθήνα
Κτ
ηματ
ολόγι
οΑ.Ε., 1997, «Εθνι
κόΚτ
ηματ
ολόγι
ο, Τ
ε
χνι
κέ
ςΠροδι
αγραφέ
ς, Τ
ε
ύχ
οςΑ,
Έκδοση2.3β», Αθήνα
http://www,ktimatologio.gr
http://www.okxe.gr

