P. 1
b.tamil Kertas 1 Gerak Gempur 2010

b.tamil Kertas 1 Gerak Gempur 2010

|Views: 28|Likes:
Published by chithu5032

More info:

Published by: chithu5032 on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

SULIT

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN PERAK


GERAK GEMPUR UPSR 2010
BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN 036
50minit Lima puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 째ûA¢ò½¡Ç¢ø 40 §¸ûA¢¸û Ö츢ýEÉ.
2. ±øÄ! §¸ûA¢¸UìIõ A¢¯VAÇ¢ì¸×õ.
3. ´ù¦A¡Ö §¸ûA¢ìIõ A" B" # AüÚõ D ±Uõ ¿¡ýI ¦½Ä¢×¸û
¦¸¡Îì¸ôAòEÖìIõ. «AüÚû $%& AòΧA A¢¸î ºÄ¢A¡É A¢¯VA¡Iõ.
«ùA¢¯V¯Aò ¦½Ä¢× ¦ºöA×õ. A¢ýÉ÷, A¢¯Vò½¡Ç¢ø «½ü¸¡É þVò½¢ø
'()*+!',-.
4. A¢¯V¯A A¡üE §¿Ä¢òV¡ø O½Ä¢ø ¸Ö¯AA¡ì¸ôAòV þVò¯½ ¿ýI «Æ¢òÐA¢V
§AñÎõ. A¢ýÉ÷, O½¢A A¢¯Vì¸¡É þVò¯½ì ¸Ö¯AA¡ì¸ §AñÎõ.
Kertas soaían íní mengandungí 16 haíaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 2 036
$?@A( ABC,!D- E%D AB)F'G @'H!'IJKHGLC. MAN&G *B'O PQB+C $( A
B)F)+ *KH- @RQB, @PS'. JB%CT" AB)FURLBø VWR AB)F!'C ±XUY
M(!D- MFU)R! '()*+!D'.
JBQB, V Z @*[B+\B'G
|§¸ûA¢¸û : 1 - 15|
1. §¸¡EVôAòV þVò½¢üIô ¦A¡Öò½A¡É MQK)F! 'BLAB)+U ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
AB]CR EFC- ^H- @JXY VA_)F+ 'ø'LBø 'K`+B(WR PÄa)'
*\B'G bbbbbbbbbbbbbb @AC c)P ±XIJBC.
A ¸Ä ¸Ä
B AÇ AÇ
C AÇ AÇ
D ºÄ ºÄ
2. ·º¢Ä¢A÷ ½¢Ö.ºÄA½ý AÖA¯½ì ¸ñV AIôO A¡½A÷¸û _____________ ¦AÉ
µEî ¦ºýÚ ½í¸Ç¢ý þÖ쯸¸Ç¢ø «¯A½¢A¡¸ «A÷ó½É÷.
A ¸Î ¸Î
B IÎ IÎ
C ¸¢Î ¸¢Î
D º¢Î º¢Î
3. ¸¡¯ÄA¢ø ½¡A½A¡¸ô AÎ쯸¯A A¢òÎ ±Øó½ þÉ¢AAû _________________
AûÇ¢ìIô OEôAòÎî ¦ºýE¡û.
A «Äì¸ AÄì¸
B OØ ã¸ô
C OØ ã¸ô
D ¸ñÏõ ¸ÖòÐA¡¸ô
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT / 036
4. AVò½¢üIô ¦A¡Öò½A¡É M)\@*[B)+U ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A «¯Ä I¯E
B ·¯V ·AĽõ
C ·¯V «½¢¸Äý
D «Ö¯A ¦AÖ¯A
5. þôAVò½¢üI ²üE ºÄ¢A¡É ^URBd`)+U ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A «E了A A¢ÖõO
B þAøAÐ ¸Ä§Aø
C ®AÐ A¢Ä째ø
D ³AA¢òÎñ
6. ºÄ¢A¡É þ¯½¯Aì ¦¸¡ñV *QeU @RF)QU ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

AÄOò ¦½¡V÷ A¢Çì¸õ
A OØ ãîÍ A¢¸ «AºÄA¡¸
B ½¯Ä ±Îò½ø ¿øÄ ¿¢¯ÄìI AÖ½ø
C ¿¡ìI ¿£U½ø ¦A¡ö ÜÚ½ø
D ¦AUòÐ A¡íI½ø «EòÐ ¯½ò½ø
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 4 036
7. A¢ýAÖõ YÆÖ째üE @PSfLB% O½ø AÄ¢¯Aò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

½¢Ö.Aºó½ý ½¡õ O½¢½¡¸ò ¦½¡Ví¸¢A ¿¢ÚAÉò½¢ý
Oý§ÉüEò¯½ì ¸Öò½¢ø ¦¸¡ñÎ §¿Äí¸¡Äõ A¡Ä¡Aø «øÖõ
A¸Öõ ¯ÆòÐ AÖ¸¢E¡÷.


A ·É O½Ä¢ø «½¢¸ï ¦ºÄA¡É¡ø
B ½íI¯E½£÷ ×ûÇ¡÷ ½Ç÷óÐ A¢E÷ìIêõ
C ¦AöAÖò½õA¡Ä¡÷ Aº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷
D ¿øÄ¡÷ ±Éò½¡õ ¿É¢A¢ÖõA¢ì ¦¸¡ñV¡¯Ä
8. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
±X)*f- g*I e)FUY.

§A§ÄOûÇ DhLB% O½ø «E¯Aò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A ´Ö¯Aì¸ñ ½¡ý¸üE ¸øA¢ ´ÖAüI
B A¡¸¡A¡ Ä¡A¢Uõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡A¡ì¸¡ø
C ±ñ½¢A ±ñ½¢A¡íI ±öÐA ±ñ½¢A¡÷
D ûÇò½¡ø ¦A¡öA¡ ¦½¡Ø¸¢ý ĸò½¡÷
9. A¢¯ÆA¡É A¢Çì¸ò¯½ì ¦¸¡ñV iÄ' EjRB)+U ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A µ½¡A ¦Ä¡Ö¿¡U A¢Öì¸ §AñV¡õ - µ½¡Aø ´ù¦A¡Ö ¿¡Uõ þÖì¸
§AñÎõ
B §A¡¸¡½ A¢Vó½É¢§Ä §A¡¸ §AñV¡õ - ¦ºøÄò ½¸¡½ þVí¸UìIî
¦ºøÄì ÜV¡Ð
C A¡½¡¯A ¦A¡Ö¿¡U AEì¸ §AñV¡õ - ¦Aü¦EÎò½ ½¡¯A
±ù§A¯ÇA¢Öõ AEì¸ìÜV¡Ð
D §A¡¸A¢òÎô OE了¡øÄ¢ò ½¢Ä¢A §AñV¡õ - ´ÖA¯Äô §A¡¸A¢òÎ A¢ý
«A¯ÄôAüE¢ì I¯EìÜE¢ ½¢Ä¢½ø
ÜV¡Ð
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT k 036
10.
§Aü¸ñV YÆÖìI ²üE iA)*U@RF)QU ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

½¢Ö.§VA¢ò AÚ¯AA¡É IÎõAò½¢ø A¢EóÐ þýÚ ¿¡§V
§A¡üÚõ ´Ö ½¯Ä º¢Eó½ Aø AÖòÐAÄ¡¸ò ½¢¸ú¸¢E¡÷.
A §ºüE¢ø AÄ÷ó½ ¦ºó½¡A¯Ä §A¡Ä
B IýE¢ý §AÄ¢òV A¢ÇìI §A¡Ä
C YÄ¢A¯Éì ¸ñV AÉ¢§A¡Ä
D þ¯Ä A¯E ¸¡ö §A¡Ä
11.
§Aü¸ñV @PSf_!DI ¦A¡Ö󽡽 A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A ´ÖA÷ ½¡ý ¿¢¯Éò½¯½ OEìIõA¯Ä AÉ×Ú½¢§A¡Î þÖôA÷.
B ¿¢¯Éò½ ¸¡Ä¢Aò¯½ OEìIõA¯Ä ´ÖA÷ Aº¢¯AOõ àì¸ò¯½Oõ
¦A¡ÖòAÎò½ A¡òV¡÷.
C ´Ö ¦ºAÄ¢ø ¦AüE¢A¯VA A¢ÖõOõ ´ÖA÷ AüEAÄ¢ý ½£í¯¸ì ¸Ö½
A¡òV¡÷.
D ´ÖA÷ ½¡ý ¿¢¯Éò½¯½î º¡½¢ìIõA¯Ä AüEA¯Äò àüE¢ì¦¸¡ñ§V
þÖôA÷.
12. I§AÄý : «ôA¡, ¿¡¯Ç ±ý AûÇ¢ìIô _____________ ¦AüE ´Ö A¡AÉ¢½÷
AÖ¯¸ OÄ¢AA¢Ö츢E¡÷.
«ôA¡ : µ «ôAEA¡, A¡÷ «A÷?
I§AÄý : «AÄ¢ý _____________ ÜÚ¸¢§Eý, ¿£í¸§Ç ¸ñÎô A¢EOí¸û
A¡÷ì¸Ä¡õ.
§Aü¸ñV ¯ÄA¡VÄ¢ø A¢ÎôAòV M)\@*[B'G A¡Ð.
A AÆì¸ AÆì¸õ , §AÖõ O¸Øõ
B §AÖõ O¸Øõ , AÆì¸ AÆì¸õ
C §AÖõ O¸Øõ , «Ö¯A ¦AÖ¯A
D «Ö¯A ¦AÖ¯A , §AÖõ O¸Øõ
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 0 036
13. OAüº¢§A¡Î ¦½¡V÷O¯VA @'%)h ]AWR% A¡Ð?

A °ì¸õ ¯V¯A ·ì¸ò½¢üI «ÆI
B Nñ½¢A ¸ÖAOõ ±ñ½¢ò н¢
C ½¢¯Ä ¸Vø µEOõ ½¢ÄA¢Aõ §½Î
D ²A¡ Aì¸û ãA¡ AÖóÐ
14. ¸£úì¸ñV ½¢ÖìIEUìI ²üE ¦A¡Ö¯Çò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
@*SA(UR- JQT JPB]E!'T 'lYmPT
±?@AAT Rj)*f- ]*N@'GLT n @P?AB
V()*f- JQT VA*RBIea @'GLT
'(*]* 'l\+B CT.


A AÉò½¢ø IüEA¢øÄ¡Aø þÖò½§Ä «EA¡Iõ. AüE¯A «¯ÉòÐõ «EAüE
¦ºAÄ¡¸×õ ·ÄA¡ÄA¡É½¡¸×õ ¸Ö½ôAÎõ.
B ´Ö A¢EôA¢ø ´ÖA÷ ¸üÚ즸¡ûUõ ¿øÄE¢× «AÖìIò ¦½¡V÷óÐ
AÄìÜEA ²Ø A¢EA¢¸UìIõ A¡Ð¸¡ôA¡¸ þÖìIõ.
C ½£AAø¸û ½£¯A¯A A¢¯ÇA¢ìIõ ½ý¯A¯A ¯VAAÉ¡¸ þÖ츢ýEÉ.
·½Ä¡ø ½£íI ¦ºöA½üI, ¦¿ÖôOìI «ïÍA¯½ì ¸¡òEÖõ «½¢¸A¡¸
«ïº §AñÎõ.
D ´Ö IüEõ AÖA½üI OýÉ¡ø ±îºÄ¢ì¯¸§A¡Î A¢Ä¸ AÆ¢ §½Eì
¦¸¡ûÇ¡½AU¯VA A¡ú쯸 ¦¿ÖôOìI «Ö¸¢ÖûÇ ¯A째¡ø§A¡÷ §A¡Ä
«Æ¢óÐ A¢Îõ.
15. º£Äý : ¿ñA¡, ¿¡ý ¦½¡Ví¸¢A A¢A¡A¡Äõ ¿%Võ «¯VóÐ, ±ÉìIô ¦AÖõ
A¡½¢ô¯A ²üAÎò½¢ A¢Î§A¡ ±ýÚ ºüÚ «îºA¡¸ þÖ츢EÐ.
«½É¡ø .....
A¢Äº¡ò : «½É¡ø ±ýÉ ¿ñA¡? ´Ö ¸¡Ä¢Aò½¢ø ®ÎAòV ¿£ «¯½î ¦ºöÐ
OEì¸ OEOõ ±É AÉ×Ú½¢ ¦¸¡ñV¡ø «½¯Éî ¦ºöOõ AÆ¢¸Uõ
½¡É¡¸§A A¢EìIõ. «½É¡ø AAôAV¡§½! н¢óÐ ¦ºAøAÎ.

§Aü¸ñV ¯ÄA¡Vø AÆ¢OÚòÐõ ¦A¡Öò½A¡É J[@*[B)+U ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A º¢Ú ÐÖõOõ Aø Iò½ ½×õ
B «ýA¡É ¿ñA¯É ·Aò½¢ø «E¢
C AÉõ ñV¡É¡ø A¡÷ì¸õ ñÎ
D ·üE¢§Ä ´Ö ¸¡ø §ºüE¢§Ä ´Ö ¸¡ø
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT o
036
JBQB, ^ Z MÄ!'\-
|§¸ûA¢¸û : 16 - 30|
16. ½A¢ú ¦¿Îí¸½ì¸¢ø ¦A¡ò½õ ±ò½¯É i+BT@E`ø ±Øòиû ûÇÉ?
A 18
B 12
C 7

A(p%CT! 'AR% Aq!)' ±QBp%CT
)AUr& ]JÄ! @'H-.
D 5
17. ½A¢¦ÆØòиǢø ¦Aý¯AA¡¸ ´Ä¢ìIõ ±Øòи¯Çò ¦½Ä¢× ¦ºö¸?

A ì, î, ò, ò, ô, ü
B ö, ÷, ø, ù, ú, û
C í, ï, ñ, ó, õ, ý
D ·, ·, ®, °, ², ³, µ, ¶
18. ¦¸¡Îì¸ôAòÎûÇAüÚû ºÄ¢A¡É AB)C@+OP- ¦¸¡ñV A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A A¢AòÐìIûÇ¡É A¡EÉ¢ý Vø¿¢¯Ä §½E¢ AÖ¸¢ýEÐ.
B "Aí¸¢A¢ø ½¢ÖEA A½õ áÚ §¸¡EìI §Aø," ±ýE¡÷ ¸¡AÄ¡Ç¢.
C º¡¯Ä§A¡Äò½¢ø I¯Äò½ ¿¡¯A, A½¢Añ½ý ¸øÄ¡ø «Eò½¡ý.
D ·Æ¢§AÄ¯Ä A£ñÎõ ²üAÎõ º¡ò½¢Aõ þÖôA½¡¸ OA¢A¢Aø ·öA¡Ç÷¸û
ÜÚ¸¢ýEÉ÷.
19. ºÄ¢A¡¸ ±Ø½ôAÎûÇ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A ãý¯EOõ þÄñ¯VOõ §º÷ò½¡ø ±ùAÇ×?
B ½¯Ä¿¸Äò½¢ø ±ò½¯É A¡ÉÇ¡A¢A ¸òVVí¸û ûÇÉ?
C ½ï¯º ¦AÄ¢A §¸¡A¢Ä¢ý §¸¡OÄõ ±òÐ¯É ¦AÄ¢A½¡¸ ûÇÉ.
D "±ò½¯É «Ä¢º¢¯A즸¡ñÎ ¯Ä ¯Aì¸ §AñÎõ," ±ýÚ «ì¸¡û
«õA¡A¢Võ §¸òV¡û.
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT s 036
20. M)FO@Pø)Ä! ¦¸¡ñEÖìIõ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A ¸¡¯ÄA¢Öõ A¡¯ÄA¢Öõ «AÄ¡Ð A¡ÎôAòV¡ø ¦AüE¢ ¸¢¯VôAÐ ½¢ñ½õ.
B «E¢×ò¦½Ç¢A¯Vó½¡ø ûÇò½¢ø ¦½Ç¢ó½ º¢ó½¯É¸û §½¡ýÚõ.
C ¸¡¯ÄA¢ø ¦AA¢øAV ¿VôAÐ VÖìI ¿øĽ¡Iõ.
D ½A¢ú¦A¡Æ¢ ĸ¦A¡Æ¢A¡¸ì ¸Ö½ôAθ¢ýEÐ.
21. ºÄ¢A¡É M)FO@Pø)ÄU ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

þǧAó½ý «¯ÉòÐôA¡Ví¸Ç¢Öõ º¢EôA¡É A½¢ô¦Añ¸¯Çô
¦AüE¡ý. ___________, OEôA¡V ¿VAE쯸¸Ç¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÇ
½AE¢A¢òV¡ý.
A ²¦ÉÉ¢ø
B ±É¢Uõ
C ·¸§A
D ·É¡ø
22. ±XUYIJB)[)+! ¦¸¡ñEÖìIõ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A ½A¢ú¦A¡Æ¢ ĸ¢ÖûÇ AüE ¦A¡Æ¢¸¯ÇA¢V A¢¸ ¦½¡ñ¯AA¡É ¦A¡Æ¢.
B ½¡öò½A¢¯Æô §A¡üE¢ §A½¢ ¸¡ôAÐ ½A¢Æ÷¸Ç¡¸¢A ¿õ ¸V¯A.
C ĸ ¿£½¢¯A ĸ¿¡½AñE½÷ ±Ø½¢É¡÷.
D ¸Ç×õ ¸üÚ AE.
23. ¦¸¡Îì¸ôAòÎûÇAüÚû ¦ºö½¢ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A º¢ÄôA½¢¸¡Äò¯½ ±Ø½¢AA÷ A¡÷?
B A¡ýO¸ú ¸ñV AûUAô ¦AÖA¡ý A¡ú¸!
C «AÄ÷¸û §A¡üE¢ A½í¸¢Aô ¦Añ ¦½öAõ ¸ñ½¸¢.
D "·½¢A¸A¡¯É ûÇý§A¡Î A½íIA¡Ú" «ôA¡ «ñ½É¢Võ ÜE¢É¡÷.
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT t 036
24. ¦¸¡Îì¸ôAòÎûÇAüÚû ºÄ¢A¡É ½ý¯A þVò¯½ì IE¢ìIõ ¦º¡ø¯Äò ¦½Ä¢×
¦ºö¸.

ia'LB% A()']+ ±a'LB% iGL 'LBIe
A í¸Ç¢ý
B ±í¸Ç¢ý
C ¸Ç¢ôO
D ûÇ
25. ºÄ¢A¡É EB&UR!DhB)+! ¦¸¡ñÎ ±Ø½ôAòÎûÇ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.

A ýÉ¡ø OEOõ ½õA¢.
B ¸VקÇ! ±ý¯É ¸¡ôA¡üÚ.
C ´½¢ÖìIEû´ ¿õ A¡ú쯸 áÄ¡Iõ.
D ½ó¯½, ¦º¡øA¢ì¸ Aó½¢Äõ, þø¯Ä.

26. ¦¸¡Îì¸ôAòÎûÇ AVí¸Ç¢ø þVô¦AA¯Äì IE¢ìIõ AVò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A B # D
27. ãýE¡õ §AüÚ¯A Ö¯Aì ¦¸¡ñÎûÇ A¡ì¸¢Aò¯½ò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A §AøA¢Æ¢ A¡òÎô A¡EÉ¡û.
B §¸¡AÇõ «õA¡§A¡Î AòV½õ ¦ºýE¡û.
C AU¿£½¢î §º¡Æý ½ý A¸¯Éò §½Ä¢ø ²üE¢ì ¦¸¡ýE¡ý.
D AûÇ¢Aõ¯AA¢ý ½A¢úôAüÚ ±ý¯É ¦AIA¡¸ì ¸A÷ó½Ð.
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 30
036
28. ¦¸¡Îì¸ôAòÎûÇ AVí¸Ç¢ø AÄA¢ýA¡¯Äì IE¢ìIõ ºÄ¢A¡Éô AVò¯½ò ¦½Ä¢×
¦ºö¸.

A B # D
29. §º÷ò¦½Øи

'H)* u RA-
A ¸Î½Aõ
B ¸Îó½Aõ
C ¸Î¯A ½Aõ
D ¸Î¯AA¡É ½Aõ
30. A¢Ä¢ò¦½Øи
V(-@J(G
A «Ö + ¦A¡Öû
B «Öû + ¦A¡Öû
C «Ö¯A + ¦A¡Öû
D «Öõ + ¦A¡Öû
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 33
036
JBQB, M Z '(UY\TRø vJ)FIJBÄ!'B+-w
v]'GAB Z /3 x /kw
¸£ú측Ïõ ¸¯½¯A A¡º¢òÐ, ¦½¡V÷óÐ AÖõ §¸ûA¢¸UìI A¢¯V ¸¡ñ¸.
¸½¢ÄAÉ¢ý ´Ç¢A¡ø ¦¿üE¢A¢ø AÄ÷ó½ A¢A÷¯A ÐÇ¢¸¯Çò ЯVòÐ A¢òÎ
½ûÇ¡Eò ½ûÇ¡E ¿Vó½ A½¢AÄÍ ½¡ò½¡ §½¿£÷ ¸¯V측Ä÷ IÄø §¸òÎò ½¢ÖõA¢ô
A¡÷ò½¡÷.
"«ñ§½, ²ý í¸ô §AÄý «ØÐ츢ò§V A£òÎìIô §A¡E¡ý? A¡Ä¡AÐ «EîÍòV¡í¸Ç¡?"
¸¯V측ÄÄ¢ý §¸ûA¢¸UìIò ½¡ò½¡A¡ø A½¢ø ÜE OEAA¢ø¯Ä.
"¦½Ä¢A¯Ä§AA¡. A£òÎìIô §A¡É¡½¡ý A¢AÄõ ¦½Ä¢Oõ. ¦Ä¡õA «Ø½¡É¡?" §AÄÉ
¢ý §Aø AÄ¢½¡AôAòV¡÷ A½¢AÄÍ ½¡ò½¡. "·A¡í¸ñ½. §½õA¢ §½õA¢½¡ý «Øи
¢òÎ §A¡É¡ý. AûÇ¢A¢§Ä ²§½¡ ¿Vó½¢ÖìIô §A¡Ä. §A¡ö A¢º¡Ä¢îÍô A¡Öí¸". ¸¯V측Ä÷
ÜE¢A¯½ì §¸òV ½¡ò½¡ V§É A£òEüI A¢¯Äó½¡÷.
A£òÎ N¯ÆA¡A¢A¢§Ä§A §AÄÉ¢ý «ØIÄø §A¸A¡¸ì §¸òVÐ. ½¡ò½¡A¡ø ¦A¡Ú¯A
¦¸¡ûÇ OEAA¢ø¯Ä. ½¡ò½¡¯Aì ¸ñV ¿IÄý, «ØÐ즸¡ñ§V ½¡ò½¡¯A ¸òEA¯½òÐì
¦¸¡ñV¡ý. «Ø¯¸ þýUõ «½¢¸A¡ÉÐ. "«ØA¡§½ ¿IÄ¡! ½¡ò½¡ þÖ츢§Eý. ±ýÉ ¿Vó½Ð,
²ý þôAEò §½õA¢ §½õA¢ «ØקE? A¡Ö ±ýÉ ¦ºö½¡?" ½¡ò½¡ §¸ûA¢¸¯Ç «Î츢ì
¦¸¡ñ§V §A¡¸ ¿IÄÉ¢ý «Ø¯¸ §AÖõ «½¢¸Ä¢ò½Ð.
´Ö AÆ¢A¡¸ ¿IÄÉ¢ý «Ø¯¸ ¿¢ýEÐ. ½¡ò½¡ A£ñÎõ ½ÉÐ §¸ûA¢¸¯Çò ¦½¡Îì¸ò
¦½¡Ví¸¢É¡÷. ¿Iħɡ ½ÉìI §¿÷ó½¯½î ¦º¡øÄ A£ñÎõ ·Ú½¯Äò §½E ½¡ò½¡¯Aì
¸òEA¯½òÐì ¦¸¡ñV¡ý.
"½¡ò½¡, ½¡ò½¡ þýÉ¢ìI ¿¡ý AûÇ¢ìIô §A¡§ÉÉ¡, «í¸ ±ý§É¡V ÜòV¡Ç¢í¸ A
¢§É¡òÐõ ¸A¢ÄUõ ±É측¸ì ¸¡ò½¢Öó½¡í¸. «Aí¸ O¸õ §¸¡Aò½¢§Ä ¦ºAôA¡ þÖó½¢îÍ;
±ýÉV¡ A¢§É¡òÐ þôAE ±ýÉ A¡÷òÐ O¯E츢E£í¸? ¿¡ý ±ýÉ ¦ºï§ºý? «ôAEýU §¸ò§Vý
½¡ò½¡. V§É ¸A¢Äý ±ýÉ A¡÷òÐ, ¿£ ±ýÉ ¦ºïº¢A¡? ¿¡í¸ A£òÎôA¡Võ ¦ºöAÄýU
§¸¡A½¢ •îºÖ츢òV §A¡ö ¦º¡ýÉ¢A¡? §¸¡A½¢ •îº÷ ±í¸UìI ¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸. ±ÉìI
¦½Ä¢Oõ þÐ ý§É¡V §A¯Ä½¡ýU ¦º¡øÄ¢, ±ýÉ ²º¢ì¸¢òÎ þÖó½¡ý ½¡ò½¡.
"²ý ¿IÄ¡ ¿£ ½¡ý «Aí¸ A£òÎôA¡Võ ¦ºöAÄýU •îºÖ츢òV §A¡ö ¦º¡ýÉ¢A¡?" ±É
½¡ò½¡ ¿IÄÉ¢ý ½¯ÄOE¯Aì §¸¡½¢AA¡Ú §¸òV¡÷.
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 32
036
"·A¡ ½¡ò½¡, ·º¢Ä¢A÷ ±í¸¢òV ±øÄ¡§Ä¡V Oò½¸ò¯½Oõ ½¢Öò½ A¡í¸¢òÎ
AÄî ¦º¡ýÉ¡í¸. ¸A¢Ä¯ÉOõ A¢§É¡ò¯½Oõ ½A¢Ä Aò½Aí¸ ±øÄ¡õ ¦¸¡ÎòÐòV¡í¸. «Aí¸
¦ÄñÎ §AÖ¸¢ò¯VOõ §¸òV¡ø, A£òÎôA¡Võ ¦ºöA§ÄýU ¦º¡ýÉ¡í¸, «½¡ý •îºÖ츢òV
¦º¡øÄ¢ò§Vý. ¿¡ý ¦ºö½Ð ½ôA¡ ½¡ò½¡? ±Éì §¸òV¡ý ¿IÄý.
"¿£ ¦ºö½Ð½¡ý ºÄ¢ ¿IÄ¡. ¦A¡Úô§A¡Î ¿VóÐ ¦¸¡ñV ý¯É ¿¢¯ÉòÐô
¦A¡Ö¯AA¡ þÖìI. ºÄ¢, ¸¡¯ÄA¢§Ä þó½ ºõAAõ ¿Vó½Ð, ·É¡ø ¿£ ²ý AûÇ¢ OEﺢ
«ØÐ츢òÎ A§Ä?" ±É ¿IÄÉ¢Võ A¢Çì¸õ §¸òV¡÷ ½¡ò½¡.
«½üI ¿IÄý, " «½¡ý ½¡ò½¡, «ó½ A¢§É¡òÐ þÖ측§É «Aý «A§É¡V «ñ½¯Éì
ÜòE츢òÎ AóÐ ±ý¯É A¢ÄòÎE¡ý ½¡ò½¡. þý¦É¡Ö O¯E þôAEî ¦ºïº¡ì¸¡ «Aí¸
«ôA¡ «õA¡¯A AûÇ¢ìIì ÜòE츢òÎ AóÐ ±ýÉ •îºÖ¸¢òV «E A¡í¸ ¯AΧAýU ¦º¡øE¡í¸.
«½¡ý «ØÐ츢ò§V A£òÎìI Aó§½ý. ±ÉìI ¦Ä¡õA AAA¡ þÖìI ½¡ò½¡," ±Éì ÜE¢ A£ñÎõ
«Æò¦½¡Ví¸¢É¡ý.
"¸A¯ÄôAV¡§½ ¿IÄ¡, ¿¡¯ÇìI ¿¡ý AûÇ¢ìI AóÐ í¸ ·º¢Ä¢A÷¸¢òV þ¯½ôAüE¢
§AͧEý. ¿£ A¡ÖìIõ AAôAV¡§½. ¸V¯A¯Aî ¦ºöOõ ¦A¡ØÐ þÐ A¡½¢Ä¢A¡É ½Ví¸ø¸û
AÖAÐ þAøO. ·É¡ø ¿£ ±ô¦A¡ØÐõ ¦A¡ÚôA¡¸×õ §¿÷¯AA¡¸×õ ñ¯AA¡¸×õ ¿VóÐ
¦¸¡ûÇ §AñÎõ," ±É «E¢×¯Ä ÜE¢ ¿IįÉò §½üE¢É¡÷ ½¡ò½¡.
"ºÄ¢ ½¡ò½¡, AE측A ¿¡¯ÇìIô AûÇ¢ìI A¡í¸. ¿¡ í¸U측¸ì ¸¡ò½¢Öô§Aý," ±ýÚ ÜE¢
½¡ò½¡A¢ý «ÄA¯½ôA¢Ä¢ÖóÐ A¢ÎAV, "ºÄ¢V¡ ±ý ¦ºøÄõ" ±Éì ÜE¢ ½¡ò½¡ ¿IÄÉ
¢ý ¦¿üE¢A¢ø Oò½A¢òV¡÷.
31. ½¡ò½¡¯Aì ¸ñV ¿IÄý ²ý §½õA¢ò §½õA¢ «Ø½¡ý?
A §½¿£÷ ¸¯V측Ä÷ ½¢òEA¯½ò ½¡í¸ OEA¡½½¡ø.
B ½¡ò½¡ ¸òEA¯½òÐî ºA¡½¡ÉôAÎò½¢A½¡ø.
C ½¡ò½¡A¢ý ·Ú½¯Äô ¦AE A¢ÖõA¢A½¡ø.
D ½¡ò½¡×õ «Æ §AñÎõ ±ýA½¡ø.
32. ¿ñA÷¸û ²ý ¿IįÉò ½¢òEÉ÷?
A ·º¢Ä¢AÄ¢Võ «E A¡í¸ ¯Aò½½¡ø.
B ¿IÄý A£òÎôA¡Võ ¦ºöA¡½½¡ø.
C ¿IÄý «Æ §AñÎõ ±ýA½¡ø.
D ·º¢Ä¢A÷ Oò½¸õ §¸òV½¡ø.
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 3/
036
33. ¿IÄUìIò ½¡ò½¡A¢ý «E¢×¯Ä A¡Ð?
A ñ¯AA¡¸×õ ¦A¡ÚôA¡¸×õ §¿÷¯AA¡¸×õ ¿VóÐ ¦¸¡ûU½ø
B ¸¡Äó½AE¡AÖõ ¦A¡ÚôA¡¸×õ §¿÷¯AA¡¸×õ ¿VóÐ ¦¸¡ûU½ø
C ¦A¡Ú¯AA¡¸×õ AñA¡¸×õ ñ¯AA¡¸×õ ¿VóÐ ¦¸¡ûU½ø
D A¡ºA¡¸×õ «ýA¡¸×õ ¦A¡ÚôA¡¸×õ ¿VóÐ ¦¸¡ûU½ø
34. Aò½¢A¢ø AAýAÎò½ôAòÎûÇ yEøÄ @'HURa'z ±Uõ ¦º¡ü¦E¡V÷ ±¯½ì
IE¢ì¸¢ýEÐ.
A «ýAÇ¢ôO
B «E¢×¯Ä
C AÄ¢Í
D «E
35. ºÄ¢A¡Éì Üü¯Eò ¦½Ä¢× ¦ºö¸.
A §½õA¢ §½õA¢ «Ø½ ¸A¢Ä¯Éò ½¡ò½¡ ºA¡½¡ÉôAÎò½¢É¡÷.
B ·º¢Ä¢A÷ ¸A¢Ä¯ÉOõ A¢§É¡ò¯½Oõ ¸ñEò½¡÷.
C ¿IÄÉ¢ý «ñ½ý ¸A¢Ä¯É A¢ÄòEÉ¡ý.
D ½¯Ä¯AA¡º¢Ä¢A÷ ¿IįÉô A¡Ä¡òEÉ¡÷.
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 34
036
JBQB, { Z '(UY\TRø vJøA)'w
v]'GAB Z /0 n 40w
'jq!'|- VKFA)\)+I J`UY" VR%JB% A(- ABC!'_!D AB)F 'l'.
þÇA¡Eý OÎÄ¡A¡ §AÖóÐ ¿¢¯ÄAò½¢üIî ¦ºýE¡ý. «íI A¢¯Ä×ô §AÖóиǢý
«òVA¯½ §A¡VôAòÎûÇ þVò½¢üIî ¦ºýE¡ý. «íI AVìI §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ A¢¯Ä×ô
§AÖóиǢý «òVA¯½Oõ ¦½üI §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ A¢¯Ä×ô §AÖóиǢý «òVA¯½Oõ
þÖó½É. «Aü¯E ¿ýI A¡÷òÐì ¦¸¡ñV¡ý. ½ÉÐ IÎõAõ ¦ºøÄA¢ÖìIõ þVí¸¯Çì ¸AÉ¢ò½¡ý.
§AÖóÐ «ó½ þVí¸¯Ç «¯VOõ §¿Äí¸¯ÇOõ IE¢òÐì ¦¸¡ñV¡ý.
AF!D ]E!'B
AB)Q,
]J(WY
ehIJH- ]EQ- V)Ff- ]EQ-
]'ÄÄ-}T {I]J JKFT@ATU V]ÄT~FT
±V¡Ä¡ý
¸¡¯Ä 8.00 ¸¡¯Ä 11.00 A¡¯Ä 3.00 A¡¯Ä 4.30
§½º¢Aô
§AÖóÐ
¸¡¯Ä 9.30 A¢üA¸ø 12.30 A¡¯Ä 4.20 A¡¯Ä 6.00
€¡A¡
¸¡¯Ä 10.30 A¢üA¸ø 1.30 A¡¯Ä 5.00 -
¦A•Ä¡ A¡€‚
¸¡¯Ä 7.30 ¸¡¯Ä 10.30 A¡¯Ä 2.30 A¡¯Ä 3.45
¦ºò½¢A¡ Aì½¢
¸¡¯Ä 8.30 ¸¡¯Ä 11.00 A¡¯Ä 2.00 A¡¯Ä 3.30
@RND ]E!'B
AB)Q,
]J(WY
ehIJH- ]EQ- V)Ff- ]EQ-
]'ÄÄ-}T PBQ-J% *Ä!' @•€TJ(
¦A•Ä¡ A
¢ó½¡÷
¸¡¯Ä 9.30 ¿ñA¸ø 12.30 - -
A¡€‚ ¸¡¯Ä 8.00 ¸¡¯Ä 11.00 A¡¯Ä 3.00 A¡¯Ä 3.40
O÷É¢ ¦ºÄ¡Ö ¸¡¯Ä 9.00 A¢üA¸ø 12.30 A¡¯Ä 4.00 -
ƒ A¡€„ ¸¡¯Ä 10.00 A¢üA¸ø 1.00 A¡¯Ä 5.00 A¡¯Ä 5.45
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SULIT 3k
036
36. þÇA¡Eý ²ý OÎÄ¡A¡×ìIî ¦ºýE¡ý?
A. §AÖó½¢ø AA½õ ¦ºöA½üI
B. AA½ «òVA¯½¸¯Ç A¡íIA½üI
C. A¢¯Ä× §AÖóи¯Çì ¸ñVE¢A½üI
D. §AÖóиǢý AA½ §¿Äí¸¯Ç «E¢A½üI
37. AVìI §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ A¢¯Ä×ô §AÖóиUû ±Ð «§Ä¡÷•V¡¯Ä A¢¯ÄA¢ø
«¯VOõ ?
A. €¡A¡
B. ±V¡Ä¡ý
C. ¦A•Ä¡ A¡€‚
D. ¦ºò½¢A¡ Aì½¢
38. ¦½üI §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ A¢¯Ä× §AÖóиUû ±Ð §¸¡Ä¡Äõ…¯Ä A¢òÎì
¸¯Vº¢A¡¸ô OEôAÎõ?
A. A¡€‚
B. ƒ A¡€„
C. O÷É¢ ¦ºÄ¡Ö
D. ¦A•Ä¡ A¢ó½¡÷
39. §Aü¸¡Ïõ «òVA¯½¸û A¡ÖìIô §AÖ½A¢A¡¸ þÖìIõ ?
A. §¿Äò¯½ì ¸½¢ôAA÷¸UìI
B. «òVA¯½¸û ½A¡Ä¢ô§A¡ÖìI
C. A¸¢Øò½¢ø AA½õ ¦ºöAA÷¸UìI
D. §AÖóиǢø AA½õ ¦ºöAA¢ÖôAA÷¸UìI
40. yDhBUY! @'lF%z ±ýUõ ¦º¡øÄ¢ý ¦A¡Öû A¡Ð?
A. IE¢A¡÷òÐì ¦¸¡ñV¡ý
B. ±Ø½¢ì ¦¸¡ñV¡ý
C. ±ÎòÐì ¦¸¡ñV¡ý
D. A¡÷òÐì ¦¸¡ñV¡ý

KERTAS SOALAN TAMAT
[Lihat halaman sebelah
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
A!ATAN PELAARAN PERAK
GERAK GEMPUR UPSR 20"0
!A#ASA TAMIL $PEMA#AMAN 036
%0 minit Lima &'l'h minit
ANGAN !UKA KERTAS SOALAN INI SE#INGGA DI!ERITA#U
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan
2. Jawab Semua soalan
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,iaitu A, B, C, dan D.Bagi setiap
soalan,pilih satu jawapan sahaja.Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian
hitamkan jawapan yang beru.
Ke(tas s)alan ini men*an+'n*i "6 halaman be(,eta-
0/0 1 2030 S45678 P49:u8u;a9 A5a<4mi5 Ja=a6a9 P4la>a8a9 P48a5
SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->