SULIT

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN PERAK

GERAK GEMPUR UPSR 2010
BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN

036
Lima puluh minit

50minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø 40 §¸ûÅ¢¸û Õ츢ýÈÉ.
2. ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.
3. ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ A, B, C ÁüÚõ D ±Ûõ ¿¡ýÌ ¦¾Ã¢×¸û
¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ. «ÅüÚû ´ýÚ ÁðΧÁ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼Â¡Ìõ.
«ùÅ¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «¾ü¸¡É þ¼ò¾¢ø
¸Õ¨Á¡ì¸×õ.
4. Å¢¨¼¨Â Á¡üÈ §¿Ã¢ð¼¡ø ӾĢø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ þ¼ò¨¾ ¿ýÌ «Æ¢òÐÅ¢¼
§ÅñÎõ. À¢ýÉ÷, Ò¾¢Â Å¢¨¼ì¸¡É þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨ÁÂ¡ì¸ §ÅñÎõ.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
2

036

´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É ´Õ Å
¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «ó¾ Å¢¨¼ì¸¡É ±ØòÐ
þÕìÌõ þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨Á¡ì̸.
À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
[§¸ûÅ¢¸û : 1 – 15]
1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þÃð¨¼ì ¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
Å¢§É¡¾¡ ¿¼Éõ ¬Îõ ¦À¡ØÐ «ÅÙ¨¼Â ¸¡ø¸Ç¢ø ¸ðÊ¢Õó¾ ºÄí¨¸
Á½¢¸û ______________ ¦ÅÉ µ¨º ±ØôÀ¢É.
A ¸Ä ¸Ä
B ÀÇ ÀÇ
C ÁÇ ÁÇ
D ºÄ ºÄ
2. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ.ºÃŽý ÅÕŨ¾ì ¸ñ¼ ÅÌôÒ Á¡½Å÷¸û _____________ ¦ÅÉ
µÊî ¦ºýÚ ¾í¸Ç¢ý þÕ쨸¸Ç¢ø «¨Á¾¢Â¡¸ «Á÷ó¾É÷.
A ¸Î ¸Î
B ÌÎ ÌÎ
C ¸¢Î ¸¢Î
D º¢Î º¢Î
3. ¸¡¨Ä¢ø ¾¡Á¾Á¡¸ô ÀÎ쨸¨Â Å¢ðÎ ±Øó¾ þÉ¢ÂÅû _________________
ÀûÇ¢ìÌô ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈ¡û.
A «Ãì¸ ÀÃì¸
B ÓØ ã¸ô
C ÓØ ã¸ô
D ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ô

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
3
4. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

036

A
B
C
D

«¨Ã ̨È
¬¨¼ ¬Àýõ
¬¨¼ «½¢¸Äý
«Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á

5. þôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É ¬ò¾¢ÝʨÂò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A
B
C
D

«È了 ŢÕõÒ
þÂøÅÐ ¸Ã§Åø
®ÅРŢÄ째ø
³ÂÁ¢ðÎñ

6. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âì ¦¸¡ñ¼ ÁÃÒò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A
B
C
D

ÁÃÒò ¦¾¡¼÷
ÓØ ãîÍ
¾¨Ä ±Îò¾ø
¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø
¦ÅÙòÐ Å¡í̾ø

Å¢Çì¸õ
Á¢¸ «ÅºÃÁ¡¸
¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾ø
¦À¡ö ÜÚ¾ø
«ÊòÐ ¯¨¾ò¾ø

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
4

[Lihat halaman sebelah

7. À¢ýÅÕõ ÝÆÖ째üÈ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø Åâ¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¾¢Õ.źó¾ý ¾¡õ Ò¾¢¾¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¿¢ÚÅÉò¾¢ý
Óý§ÉüÈò¨¾ì ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ñÎ §¿Ãí¸¡Äõ À¡Ã¡Áø «øÖõ
À¸Öõ ¯¨ÆòÐ ÅÕ¸¢È¡÷.

036

A
B
C
D

¬É ӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø
¾į́Ⱦ£÷ ×ûÇ¡÷ ¾Ç÷óÐ À¢È÷ìÌê¯õ
¦ÁöÅÕò¾õÀ¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷
¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã

8. __________________________________________
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
§Á§ÄÔûÇ ÌÈÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A
B
C
D

´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷
¯ûÇò¾¡ø ¦À¡ö¡ ¦¾¡Ø¸¢ý ¯Ä¸ò¾¡÷

9. À¢¨ÆÂ¡É Å¢Çì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A µ¾¡Á ¦Ä¡Õ¿¡Ù Á¢Õì¸ §Åñ¼¡õ

- µ¾¡Áø ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þÕì¸
§ÅñÎõ
B §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ
- ¦ºøÄò ¾¸¡¾ þ¼í¸ÙìÌî
¦ºøÄì ܼ¡Ð
C Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ù ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ
- ¦Àü¦ÈÎò¾ ¾¡¨Â
±ù§Å¨Ç¢Öõ ÁÈì¸ìܼ¡Ð
D §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ - ´ÕŨÃô §À¡¸Å¢ðÎ À¢ý
«Å¨ÃôÀüÈ¢ì ̨ÈìÜÈ¢ ¾¢Ã¢¾ø
ܼ¡Ð

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
5
10.
¾¢Õ.§¼Å¢ð ÅÚ¨ÁÂ¡É ÌÎõÀò¾¢ø À¢ÈóÐ þýÚ ¿¡§¼
§À¡üÚõ ´Õ ¾¨Ä º¢Èó¾ Àø ÁÕòÐÅá¸ò ¾¢¸ú¸¢È¡÷.
§Áü¸ñ¼ ÝÆÖìÌ ²üÈ ¯Å¨Áò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

036

A
B
C
D

§ºüÈ¢ø ÁÄ÷ó¾ ¦ºó¾¡Á¨Ã §À¡Ä
ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä
Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢§À¡Ä
þ¨Ä Á¨È ¸¡ö §À¡Ä

11.
¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷
±ù¦ÅÅ÷ ¾£¨ÁÔõ §Áü¦¸¡ûÇ¡÷ - ¦ºùÅ¢
«Õ¨ÁÔõ À¡Ã¡÷ «ÅÁ¾¢ôÒí ¦¸¡ûÇ¡÷
¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷.
§Áü¸ñ¼ ¦ºöÔÙìÌô ¦À¡Õ󾡾 š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾ ÓÊìÌõŨà ÁÉ×Ú¾¢§Â¡Î þÕôÀ÷.
B ¿¢¨Éò¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ÓÊìÌõŨà ´ÕÅ÷ Àº¢¨ÂÔõ àì¸ò¨¾Ôõ
¦À¡ÕðÀÎò¾ Á¡ð¼¡÷.
C ´Õ ¦ºÂÄ¢ø ¦ÅüȢ¨¼Â Å¢ÕõÒõ ´ÕÅ÷ ÁüÈÅâý ¾£í¨¸ì ¸Õ¾
Á¡ð¼¡÷.
D ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾î º¡¾¢ìÌõŨà ÁüÈŨÃò àüȢ즸¡ñ§¼
þÕôÀ÷.
12. ̧ÀÃý : «ôÀ¡, ¿¡¨Ç ±ý ÀûÇ¢ìÌô _____________ ¦ÀüÈ ´Õ Á¡ÁÉ¢¾÷
ÅÕ¨¸ ÒâÂÅ¢Õ츢ȡ÷.
«ôÀ¡ : µ «ôÀÊ¡, ¡÷ «Å÷?
̧ÀÃý : «Åâý _____________ ÜÚ¸¢§Èý, ¿£í¸§Ç ¸ñÎô À¢ÊÔí¸û
À¡÷ì¸Ä¡õ.
§Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø Å¢ÎôÀð¼ þ¨½¦Á¡Æ¢¸û ¡Ð.
A ÀÆì¸ ÅÆì¸õ , §ÀÕõ Ò¸Øõ
B §ÀÕõ Ò¸Øõ , ÀÆì¸ ÅÆì¸õ
C §ÀÕõ Ò¸Øõ , «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á
D «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á , §ÀÕõ Ò¸Øõ
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
6
13. ÓÂüº¢§Â¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¡Ð?
A
B
C
D

°ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ
Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢
¾¢¨Ã ¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î
²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ

14. ¸£úì¸ñ¼ ¾¢ÕìÌÈÙìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

[Lihat halaman sebelah
036

ÅÕÓýÉ÷ì ¸¡Å¡¾¡ý Å¡ú쨸 ±Ã¢ÓýÉ÷
¨ÅòàÚ §À¡Äì ¦¸Îõ.
A ÁÉò¾¢ø ÌüÈÁ¢øÄ¡Áø þÕò¾§Ä «ÈÁ¡Ìõ. ÁüȨŠ«¨ÉòÐõ «ÈÁüÈ
¦ºÂÄ¡¸×õ ¬ÃÅ¡ÃÁ¡É¾¡¸×õ ¸Õ¾ôÀÎõ.
B ´Õ À¢ÈôÀ¢ø ´ÕÅ÷ ¸üÚ즸¡ûÙõ ¿øÄÈ¢× «ÅÕìÌò ¦¾¡¼÷óÐ
ÅÃìÜÊ ²Ø À¢ÈÅ¢¸ÙìÌõ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ þÕìÌõ.
C ¾£ÂÂø¸û ¾£¨Á¨Â Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¾ý¨Á¨Â ¯¨¼ÂÅÉ¡¸ þÕ츢ýÈÉ.
¬¾Ä¡ø ¾£íÌ ¦ºöžüÌ, ¦¿ÕôÒìÌ «ïÍŨ¾ì ¸¡ðÊÖõ «¾¢¸Á¡¸
«ïº §ÅñÎõ.
D ´Õ ÌüÈõ ÅÕžüÌ ÓýÉ¡ø ±îºÃ¢ì¨¸§Â¡Î Ţĸ ÅÆ¢ §¾Êì
¦¸¡ûÇ¡¾ÅÛ¨¼Â Å¡ú쨸 ¦¿ÕôÒìÌ «Õ¸¢ÖûÇ ¨Å째¡ø§À¡÷ §À¡Ä
«Æ¢óРŢÎõ.
15. º£Äý : ¿ñÀ¡, ¿¡ý ¦¾¡¼í¸¢Â Ţ¡À¡Ãõ ¿‰¼õ «¨¼óÐ, ±ÉìÌô ¦ÀÕõ
À¡¾¢ô¨À ²üÀÎò¾¢ ŢΧÁ¡ ±ýÚ ºüÚ «îºÁ¡¸ þÕ츢ÈÐ.
«¾É¡ø .....
À¢Ãº¡ò : «¾É¡ø ±ýÉ ¿ñÀ¡? ´Õ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ®ÎÀð¼ ¿£ «¨¾î ¦ºöÐ
ÓÊì¸ ÓÊÔõ ±É ÁÉ×Ú¾¢ ¦¸¡ñ¼¡ø «¾¨Éî ¦ºöÔõ ÅÆ¢¸Ùõ
¾¡É¡¸§Å À¢ÈìÌõ. «¾É¡ø ÀÂôÀ¼¡§¾! н¢óÐ ¦ºÂøÀÎ.
§Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼ø ÅÆ¢ÔÚòÐõ ¦À¡Õò¾Á¡É ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ
B «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢
C ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ
D ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
7
036
À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ
[§¸ûÅ¢¸û : 16 – 30]
16.

¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ì¸¢ø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¯Â¢÷¦¿Êø ±Øòиû ¯ûÇÉ?
A 18
B 12
C 7

D
17.

5

¾Á¢¦ÆØòиǢø ¦Áý¨Á¡¸ ´Ä¢ìÌõ ±Øòи¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸?
A ì, î, ð, ò, ô, ü
B ö, ÷, ø, ù, ú, û
C í, ï, ñ, ó, õ, ý
D ·, ¬, ®, °, ², ³, µ, ¶

18.

¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É Å¢¨É¦Âîºõ ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A Å¢ÀòÐìÌûÇ¡É Á¡ÈÉ¢ý ¯¼ø¿¢¨Ä §¾È¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ.
B “Åí¸¢Â¢ø ¾¢ÕÊ À½õ áÚ §¸¡ÊìÌ §Áø,” ±ýÈ¡÷ ¸¡ÅÄ¡Ç¢.
C º¡¨Ä§Â¡Ãò¾¢ø ̨Ãò¾ ¿¡¨Â, Á½¢Åñ½ý ¸øÄ¡ø «Êò¾¡ý.
D ¬Æ¢§ÀÃ¨Ä Á£ñÎõ ²üÀÎõ º¡ò¾¢Âõ þÕôÀ¾¡¸ ÒŢ¢Âø ¬öÅ¡Ç÷¸û
ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.

19. ºÃ¢Â¡¸ ±Ø¾ôÀÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A ãý¨ÈÔõ þÃñ¨¼Ôõ §º÷ò¾¡ø ±ùÅÇ×?
B ¾¨Ä¿¸Ãò¾¢ø ±ò¾¨É Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼í¸û ¯ûÇÉ?
C ¾ï¨º ¦Àâ §¸¡Å¢Ä¢ý §¸¡ÒÃõ ±òÐ¨É ¦À⾡¸ ¯ûÇÉ.
D “±ò¾¨É «Ã¢º¢¨Â즸¡ñÎ ¯¨Ä ¨Åì¸ §ÅñÎõ,” ±ýÚ «ì¸¡û
«õÁ¡Å¢¼õ §¸ð¼¡û.

[Lihat halaman sebelah
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
8
20. þ¨¼î¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A ¸¡¨Ä¢Öõ Á¡¨Ä¢Öõ «ÂáРÀ¡ÎôÀð¼¡ø ¦ÅüÈ¢ ¸¢¨¼ôÀÐ ¾¢ñ½õ.
B «È¢×ò¦¾Ç¢Å¨¼ó¾¡ø ¯ûÇò¾¢ø ¦¾Ç¢ó¾ º¢ó¾¨É¸û §¾¡ýÚõ.
C ¸¡¨Ä¢ø ¦Å¢øÀ¼ ¿¼ôÀÐ ¯¼ÖìÌ ¿øľ¡Ìõ.
D ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¦Á¡Æ¢Â¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈÐ.
21. ºÃ¢Â¡É þ¨¼î¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
þǧÅó¾ý «¨ÉòÐôÀ¡¼í¸Ç¢Öõ º¢ÈôÀ¡É Á¾¢ô¦Àñ¸¨Çô
¦ÀüÈ¡ý. ___________, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÇ
¾ÅȢŢð¼¡ý.

036

A
B
C
D

²¦ÉÉ¢ø
±É¢Ûõ
¬¸§Å
¬É¡ø

22. ±ØòÐôÀ¢¨Æ¨Âì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¢ÖûÇ ÁüÈ ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÅ¢¼ Á¢¸ ¦¾¡ñ¨ÁÂ¡É ¦Á¡Æ¢.
B ¾¡öò¾Á¢¨Æô §À¡üÈ¢ §À½¢ ¸¡ôÀÐ ¾Á¢Æ÷¸Ç¡¸¢Â ¿õ ¸¼¨Á.
C ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Â ¯Ä¸¿¡¾Àñʾ÷ ±Ø¾¢É¡÷.
D ¸Ç×õ ¸üÚ ÁÈ.
23. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A
B
C
D

º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãò¨¾ ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷?
Å¡ýÒ¸ú ¸ñ¼ ÅûÙÅô ¦ÀÕÁ¡ý Å¡ú¸!
«ÁÃ÷¸û §À¡üÈ¢ Å½í¸¢Âô ¦Àñ ¦¾öÅõ ¸ñ½¸¢.
“¬¾¢À¸Å¡¨É ¯ûÇý§À¡Î ŽíÌÁ¡Ú” «ôÀ¡ «ñ½É¢¼õ ÜȢɡ÷.

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
9
24. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É ¾ý¨Á þ¼ò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.

¯í¸Ç¢ý ÅÕ¨¸§Â ±í¸Ç¢ý ¯ûÇ ¸Ç¢ôÒ
A
B
C
D

¯í¸Ç¢ý
±í¸Ç¢ý
¸Ç¢ôÒ
¯ûÇ

25. ºÃ¢Â¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ±Ø¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

036

A
B
C
D

¯ýÉ¡ø ÓÊÔõ ¾õÀ¢.
¸¼×§Ç! ±ý¨É ¸¡ôÀ¡üÚ.
‘¾¢ÕìÌÈû’ ¿õ Å¡ú쨸 áÄ¡Ìõ.
¾ó¨¾, ¦º¡øÁ¢ì¸ Áó¾¢Ãõ, þø¨Ä.

26. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø þ¼ô¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A

B

C

D

27. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A
B
C
D

§ÅøŢƢ À¡ðÎô À¡ÊÉ¡û.
§¸¡ÁÇõ «õÁ¡§Å¡Î Àð¼½õ ¦ºýÈ¡û.
ÁÛ¿£¾¢î §º¡Æý ¾ý Á¸¨Éò §¾Ã¢ø ²üÈ¢ì ¦¸¡ýÈ¡ý.
ÅûÇ¢Âõ¨Á¢ý ¾Á¢úôÀüÚ ±ý¨É ¦ÅÌÅ¡¸ì ¸Å÷ó¾Ð.

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
10

[Lihat halaman sebelah

036
28. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø ÀÄÅ¢ýÀ¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡Éô À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.

A
29. §º÷ò¦¾Øи

B

C

D

¸Î¨Á + ¾Åõ
A
B
C
D

¸Î¾Åõ
¸Îó¾Åõ
¸Î¨Á ¾Åõ
¸Î¨ÁÂ¡É ¾Åõ

30. À¢Ã¢ò¦¾Øи
«Õõ¦À¡Õû
A
B
C
D

«Õ + ¦À¡Õû
«Õû + ¦À¡Õû
«Õ¨Á + ¦À¡Õû
«Õõ + ¦À¡Õû

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
11
036
À¢Ã¢× þ : ¸Õòн÷¾ø (À¨¼ôÀ¢Ä츢Âõ)
(§¸ûÅ¢ : 31 – 35)
¸£ú측Ïõ ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.
¸¾¢ÃÅÉ¢ý ´Ç¢Â¡ø ¦¿üȢ¢ø ÁÄ÷ó¾ Å¢Â÷¨Å ÐÇ¢¸¨Çò Ш¼òРŢðÎ
¾ûÇ¡Êò ¾ûÇ¡Ê ¿¼ó¾ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡ §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ÌÃø §¸ðÎò ¾¢ÕõÀ¢ô
À¡÷ò¾¡÷.
“«ñ§½, ²ý ¯í¸ô §ÀÃý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌô §À¡È¡ý? ¡áÅÐ «ÊîÍð¼¡í¸Ç¡?”
¸¨¼ì¸¡Ãâý §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¾¡ò¾¡Å¡ø À¾¢ø ÜÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.
“¦¾Ã¢Â¨Ä§ÂÀ¡. Å£ðÎìÌô §À¡É¡¾¡ý Å¢ÅÃõ ¦¾Ã¢Ôõ. ¦Ã¡õÀ «Ø¾¡É¡?” §ÀÃÉ
¢ý §Áø À⾡ÀôÀð¼¡÷ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡. “¬Á¡í¸ñ½. §¾õÀ¢ §¾õÀ¢¾¡ý «Øи

¢ðÎ §À¡É¡ý. ÀûǢ¢§Ä ²§¾¡ ¿¼ó¾¢ÕìÌô §À¡Ä. §À¡ö Å¢º¡Ã¢îÍô À¡Õí¸”. ¸¨¼ì¸¡Ã÷
ÜȢ¨¾ì §¸ð¼ ¾¡ò¾¡ ¯¼§É Å£ðÊüÌ Å¢¨Ãó¾¡÷.
Å£ðΠѨÆš¢¢§Ä§Â §ÀÃÉ¢ý «ØÌÃø §Å¸Á¡¸ì §¸ð¼Ð. ¾¡ò¾¡Å¡ø ¦À¡Ú¨Á
¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý, «ØÐ즸¡ñ§¼ ¾¡ò¾¡¨Å ¸ðʨ½òÐì
¦¸¡ñ¼¡ý. «Ø¨¸ þýÛõ «¾¢¸Á¡ÉÐ. “«ØÅ¡§¾ ¿ÌÄ¡! ¾¡ò¾¡ þÕ츢§Èý. ±ýÉ ¿¼ó¾Ð,
²ý þôÀÊò §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «ØקÈ? Â¡Õ ±ýÉ ¦ºö¾¡?” ¾¡ò¾¡ §¸ûÅ¢¸¨Ç «Î츢ì
¦¸¡ñ§¼ §À¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸ §ÁÖõ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð.
´Õ ÅƢ¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸ ¿¢ýÈÐ. ¾¡ò¾¡ Á£ñÎõ ¾ÉÐ §¸ûÅ¢¸¨Çò ¦¾¡Îì¸ò
¦¾¡¼í¸¢É¡÷. ¿Ìħɡ ¾ÉìÌ §¿÷ó¾¨¾î ¦º¡øÄ Á£ñÎõ ¬Ú¾¨Äò §¾Ê ¾¡ò¾¡¨Åì
¸ðʨ½òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.
“¾¡ò¾¡, ¾¡ò¾¡ þýÉ¢ìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌô §À¡§ÉÉ¡, «í¸ ±ý§É¡¼ Üð¼¡Ç¢í¸ Å
¢§É¡òÐõ ¸À¢ÄÛõ ±É측¸ì ¸¡ò¾¢Õó¾¡í¸. «Åí¸ Ó¸õ §¸¡Åò¾¢§Ä ¦ºÅôÀ¡ þÕó¾¢îÍ;
±ýɼ¡ Å¢§É¡òÐ þôÀÊ ±ýÉ À¡÷òÐ Ó¨È츢ȣí¸? ¿¡ý ±ýÉ ¦ºï§ºý? «ôÀÊýÛ §¸ð§¼ý
¾¡ò¾¡. ¯¼§É ¸À¢Äý ±ýÉ À¡÷òÐ, ¿£ ±ýÉ ¦ºïº¢Â¡? ¿¡í¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ
§¸¡Á¾¢ ËîºÕ츢𼠧À¡ö ¦º¡ýɢ¡? §¸¡Á¾¢ Ëîº÷ ±í¸ÙìÌ ¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸. ±ÉìÌ
¦¾Ã¢Ôõ þÐ ¯ý§É¡¼ §Å¨Ä¾¡ýÛ ¦º¡øÄ¢, ±ýÉ ²º¢ì¸¢ðÎ þÕó¾¡ý ¾¡ò¾¡.
“²ý ¿ÌÄ¡ ¿£ ¾¡ý «Åí¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ ËîºÕ츢𼠧À¡ö ¦º¡ýɢ¡?” ±É
¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ¢ý ¾¨ÄÓʨÂì §¸¡¾¢ÂÅ¡Ú §¸ð¼¡÷.

[Lihat halaman sebelah
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
12
036
“¬Á¡ ¾¡ò¾¡, ¬º¢Ã¢Â÷ ±í¸¢ð¼ ±øÄ¡§Ã¡¼ Òò¾¸ò¨¾Ôõ ¾¢Õò¾ Å¡í¸¢ðÎ
ÅÃî ¦º¡ýÉ¡í¸. ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¾Å¢Ã Áò¾Åí¸ ±øÄ¡õ ¦¸¡ÎòÐð¼¡í¸. «Åí¸
¦ÃñÎ §ÀÕ¸¢ð¨¼Ôõ §¸ð¼¡ø, Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö§ÄýÛ ¦º¡ýÉ¡í¸, «¾¡ý ËîºÕ츢ð¼
¦º¡øÄ¢ð§¼ý. ¿¡ý ¦ºö¾Ð ¾ôÀ¡ ¾¡ò¾¡? ±Éì §¸ð¼¡ý ¿ÌÄý.
“¿£ ¦ºö¾Ð¾¡ý ºÃ¢ ¿ÌÄ¡. ¦À¡Úô§À¡Î ¿¼óÐ ¦¸¡ñ¼ ¯ý¨É ¿¢¨ÉòÐô
¦À¡Õ¨Á¡ þÕìÌ. ºÃ¢, ¸¡¨Ä¢§Ä þó¾ ºõÀÅõ ¿¼ó¾Ð, ¬É¡ø ¿£ ²ý ÀûÇ¢ ÓÊﺢ
«ØÐ츢ðΠŧÃ?” ±É ¿ÌÄÉ¢¼õ Å¢Çì¸õ §¸ð¼¡÷ ¾¡ò¾¡.
«¾üÌ ¿ÌÄý, “ «¾¡ý ¾¡ò¾¡, «ó¾ Å¢§É¡òÐ þÕ측§É «Åý «Å§É¡¼ «ñ½¨Éì
ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ý¨É Á¢ÃðÎÈ¡ý ¾¡ò¾¡. þý¦É¡Õ Ó¨È þôÀÊî ¦ºïº¡ì¸¡ «Åí¸
«ôÀ¡ «õÁ¡¨Å ÀûÇ¢ìÌì ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ýÉ ËîºÕ¸¢ð¼ «Ê Å¡í¸ ¨ÅΧÅýÛ ¦º¡øÈ¡í¸.
«¾¡ý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌ Åó§¾ý. ±ÉìÌ ¦Ã¡õÀ ÀÂÁ¡ þÕìÌ ¾¡ò¾¡,” ±Éì ÜÈ¢ Á£ñÎõ
«Æò¦¾¡¼í¸¢É¡ý.
“¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾ ¿ÌÄ¡, ¿¡¨ÇìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌ ÅóÐ ¯í¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸¢ð¼ þ¨¾ôÀüÈ¢
§ÀͧÈý. ¿£ ¡ÕìÌõ ÀÂôÀ¼¡§¾. ¸¼¨Á¨Âî ¦ºöÔõ ¦À¡ØÐ þÐ Á¡¾¢Ã¢Â¡É ¾¼í¸ø¸û
ÅÕÅÐ þÂøÒ. ¬É¡ø ¿£ ±ô¦À¡ØÐõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ
¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ,” ±É «È¢×¨Ã ÜÈ¢ ¿ÌĨÉò §¾üȢɡ÷ ¾¡ò¾¡.

“ºÃ¢ ¾¡ò¾¡, ÁÈ측Á ¿¡¨ÇìÌô ÀûÇ¢ìÌ Å¡í¸. ¿¡ ¯í¸Ù측¸ì ¸¡ò¾¢Õô§Àý,” ±ýÚ ÜÈ¢
¾¡ò¾¡Å¢ý «ÃŨ½ôÀ¢Ä¢ÕóРŢÎÀ¼, “ºÃ¢¼¡ ±ý ¦ºøÄõ” ±Éì ÜÈ¢ ¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ
¢ý ¦¿üȢ¢ø Óò¾Á¢ð¼¡÷.

31. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý ²ý §¾õÀ¢ò §¾õÀ¢ «Ø¾¡ý?
A §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ¾¢ðʨ¾ò ¾¡í¸ ÓÊ¡¾¾¡ø.
B ¾¡ò¾¡ ¸ðʨ½òÐî ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢Â¾¡ø.
C ¾¡ò¾¡Å¢ý ¬Ú¾¨Äô ¦ÀÈ Å¢ÕõÀ¢Â¾¡ø.
D ¾¡ò¾¡×õ «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø.
32. ¿ñÀ÷¸û ²ý ¿ÌĨÉò ¾¢ðÊÉ÷?
A ¬º¢Ã¢Ââ¼õ «Ê Å¡í¸ ¨Åò¾¾¡ø.
B ¿ÌÄý Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö¡¾¾¡ø.
C ¿ÌÄý «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø.
D ¬º¢Ã¢Â÷ Òò¾¸õ §¸ð¼¾¡ø.

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
13
036
33. ¿ÌÄÛìÌò ¾¡ò¾¡Å¢ý «È¢×¨Ã ¡Ð?
A ¯ñ¨Á¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø
B ¸¡Äó¾ÅÈ¡ÁÖõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø
C ¦À¡Ú¨Á¡¸×õ ÀñÀ¡¸×õ ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø
D À¡ºÁ¡¸×õ «ýÀ¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø
34. Àò¾¢Â¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ ‘¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸’ ±Ûõ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ±¨¾ì
ÌȢ츢ýÈÐ.
A «ýÀÇ¢ôÒ
B «È¢×¨Ã
C ÀâÍ
D «Ê

35. ºÃ¢Â¡Éì Üü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «Ø¾ ¸À¢Ä¨Éò ¾¡ò¾¡ ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢É¡÷.
B ¬º¢Ã¢Â÷ ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¸ñÊò¾¡÷.
C ¿ÌÄÉ¢ý «ñ½ý ¸À¢Ä¨É Á¢ÃðÊÉ¡ý.
D ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¿ÌĨÉô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷.

[Lihat halaman sebelah
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
14
036
À¢Ã¢× ® : ¸Õòн÷¾ø (ÀøŨ¸)
(§¸ûÅ¢ : 36 - 40)
¸£ú측Ïõ «ð¼Å¨½¨Âô ÀÊòÐ, «¾ýÀ¢ý ÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.
þÇÁ¡Èý ÒÎá¡ §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý
«ð¼Å¨½ §À¡¼ôÀðÎûÇ þ¼ò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¼ìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô
§ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½Ôõ ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½Ôõ
þÕó¾É. «Åü¨È ¿ýÌ À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. ¾ÉÐ ÌÎõÀõ ¦ºøÄÅ¢ÕìÌõ þ¼í¸¨Çì ¸ÅÉ¢ò¾¡ý.
§ÀÕóÐ «ó¾ þ¼í¸¨Ç «¨¼Ôõ §¿Ãí¸¨ÇÔõ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.
żìÌ §¿¡ì¸¢
Å¢¨Ã×
§ÀÕóÐ
±¼¡Ã¡ý

ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ

«¨¼Ôõ §¿Ãõ

§¸¡Ä¡Äõâ÷

®ô§À¡

Àð¼÷¦Å÷ò

«§Ä¡÷Š¼¡÷

¸¡¨Ä 8.00

¸¡¨Ä 11.00

Á¡¨Ä 3.00

Á¡¨Ä 4.30

§¾º¢Âô
§ÀÕóÐ

¸¡¨Ä 9.30

À¢üÀ¸ø 12.30

Á¡¨Ä 4.20

Á¡¨Ä 6.00

ƒ¡Â¡

¸¡¨Ä 10.30

À¢üÀ¸ø 1.30

Á¡¨Ä 5.00

-

¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥

¸¡¨Ä 7.30

¸¡¨Ä 10.30

Á¡¨Ä 2.30

Á¡¨Ä 3.45

¦ºò¾¢Â¡ Àì¾¢

¸¡¨Ä 8.30

¸¡¨Ä 11.00

Á¡¨Ä 2.00

Á¡¨Ä 3.30

¦¾üÌ §¿¡ì¸¢
Å¢¨Ã×
§ÀÕóÐ

ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ

«¨¼Ôõ §¿Ãõ

§¸¡Ä¡Äõâ÷

º¢ÃõÀ¡ý

Áġ측

¦ƒ¡Ü÷À¡Õ

¦ÁŠÃ¡ À
¢ó¾¡÷

¸¡¨Ä 9.30

¿ñÀ¸ø 12.30

-

-

Á¡ƒ¥

¸¡¨Ä 8.00

¸¡¨Ä 11.00

Á¡¨Ä 3.00

Á¡¨Ä 3.40

Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö

¸¡¨Ä 9.00

À¢üÀ¸ø 12.30

Á¡¨Ä 4.00

-

‚ Á¡ƒ¤

¸¡¨Ä 10.00

À¢üÀ¸ø 1.00

Á¡¨Ä 5.00

Á¡¨Ä 5.45

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SULIT
15
036
36. þÇÁ¡Èý ²ý ÒÎá¡×ìÌî ¦ºýÈ¡ý?
A. §ÀÕó¾¢ø À½õ ¦ºöžüÌ
B. À½ «ð¼Å¨½¸¨Ç Å¡íÌžüÌ
C. Å¢¨Ã× §ÀÕóи¨Çì ¸ñ¼È¢Å¾üÌ
D. §ÀÕóиǢý À½ §¿Ãí¸¨Ç «È¢Å¾üÌ
37. żìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиÙû ±Ð «§Ä¡÷Š¼¡¨Ã Å¢¨ÃÅ¢ø
«¨¼Ôõ ?
A. ƒ¡Â¡
B. ±¼¡Ã¡ý
C. ¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥
D. ¦ºò¾¢Â¡ Àì¾¢
38. ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã× §ÀÕóиÙû ±Ð §¸¡Ä¡Äõâ¨Ã Å¢ðÎì
¸¨¼º¢Â¡¸ô ÒÈôÀÎõ?
A. Á¡ƒ¥

B. ‚ Á¡ƒ¤
C. Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö
D. ¦ÁŠÃ¡ À¢ó¾¡÷
39. §Áü¸¡Ïõ «ð¼Å¨½¸û ¡ÕìÌô §ÀվŢ¡¸ þÕìÌõ ?
A. §¿Ãò¨¾ì ¸½¢ôÀÅ÷¸ÙìÌ
B. «ð¼Å¨½¸û ¾Â¡Ã¢ô§À¡ÕìÌ
C. Á¸¢Øò¾¢ø À½õ ¦ºöÀÅ÷¸ÙìÌ
D. §ÀÕóиǢø À½õ ¦ºöÂÅ¢ÕôÀÅ÷¸ÙìÌ
40. ‘ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý’ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð?
A. ÌÈ¢À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý
B. ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý
C. ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ý
D. À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý
KERTAS SOALAN TAMAT
[Lihat halaman sebelah
036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN PERAK

GERAK GEMPUR UPSR 2010
BAHASA TAMIL –PEMAHAMAN

50 minit

036

Lima puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.
2.
3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan
Jawab Semua soalan
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,iaitu A, B, C, dan D.Bagi setiap
soalan,pilih satu jawapan sahaja.Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian
hitamkan jawapan yang beru.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak
SULIT