Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

emosi dan jasmani. vii . masyarakat dan negara. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. rohani.

.

dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

.

dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Biologi dan Sains Tambahan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. emosi dan jasmani. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. memandang jauh ke hadapan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. kita perlu membentuk warganegara kritis. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Bagi mencapai hasrat ini. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. 1 . stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. rohani. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kemahiran saintifik. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Kimia. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. sikap saintifik dan nilai murni.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 11. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 4. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 10. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 6. 9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 5. 8. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 3. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 7. 2. 2 .

rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. berat dan jisim. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. graf. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. pendengaran. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. bentuk. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. 3 . Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. sentuhan. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Contohnya lokasi. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. arah. saiz . objek atau peristiwa. isipadu. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan.

4 . peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mengumpulkan data. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Melakar spesimen. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. 5 . Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. bahan dan peralatan sains dengan tepat.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. masa. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. 6 . Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. sifat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. bentuk atau bilangan. sifat.

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. 7 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.. lukisan dan artifak. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. konsep. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

4. KBSB diperkenalkan. 3. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. rasional. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. konsep atau model saksama. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. adil dan 8 . Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. 2. 1999).

analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. 11 . • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Dalam kurikulum ini. alam sekeliling. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Bekerjasama. • Luwes dan berfikiran terbuka. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Yakin dan berdikari. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Bersifat objektif. bekerjasama dan jujur. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Adil dan saksama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. • Baik hati dan penyayang.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Sistematik.

Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. konstruktivisme. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Sebagai contoh. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. orang lain dan alam sekitar. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.

Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Teknologi dan Masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Namun demikian. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. 14 . Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Sains. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. projek dan lawatan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 15 . Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. simulasi. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.

murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Dalam main peranan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Dalam perlaksanaan kurikulum ini. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Secara kebiasaan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.

Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . ia mesti dirancang secara rapi. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. paya bakau dan kilang. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. menyeronokkan dan bermakna. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. muzium.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Hasil projek dalam bentuk laporan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pembelajaran lebih berkesan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. institut penyelidikan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. video. pusat sains. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. radio. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. komputer dan internet. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mensintesis dan menilai. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mengagumi. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menganalisis. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. mensyukuri. mengaplikasi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Secara am. Pada masa yang sama. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. menghayati. menghargai. 18 . aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Walaubagaimanapun. memahami. menyayangi. mendalami dan mengamalkan.

Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. 1. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

20 . menentukan radas dan bahan yang diperlukan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. d) menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan).

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. jisim. S. jisim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. menyatakan unit S. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. masa. senti-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.I. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. dan mili-. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. masa.dan kilo-. suhu dan arus elektrik). suhu dan arus elektrik.I. kotak peralatan elektrik. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. paket makanan dsb. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 .3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. senti. Maklumat produk boleh dilihat pada label. 1. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. apa yang diubah.

Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.Objektif Pembelajaran 1. . pipet dan buret. benang dan angkup. Mengukur suhu badan dan suhu air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.Objektif Pembelajaran 1.

gram. ela. kilometer). auns. rantai. kati. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . batu. tahil. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. meter. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. unit untuk berat (paun. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.Objektif Pembelajaran 1.

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 .TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. membran sel.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. menggunakan mikroskop dengan betul. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. menyatakan fungsi setiap struktur sel. kloroplas dan vakuol. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.

3 Memahami sel membentuk tisu. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.Objektif Pembelajaran 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. tisu.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. sistem dan organisma. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. organ. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. air. udara. menyatakan tiga keadaan jirim. air. menerangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. b) tiga keadaan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. 1.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1.

Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. b) pelbagai cecair. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.

Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. udara. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. pelampung dsb.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. bahanapi fosil dan benda hidup. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . mineral. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. tanah.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. memberi contoh unsur. logam dan bukan logam. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. kekerasan. memberi contoh logam dan bukan logam. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. b) campuran pasir dan garam. campuran. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.Objektif Pembelajaran 2. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. menyatakan perbezaan antara unsur.2 Memahami unsur.

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. tanah. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. udara. mineral. mengamalkan penggunaan.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek.Objektif Pembelajaran 2. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. guna semula dan kitar semula bahan.

b) peratusan nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. Nota Udara ialah campuran nitrogen. wap air. gas nadir. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. 3. oksigen. menyatakan peratusan nitrogen. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . oksigen and karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air.

3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Murid boleh: menyatakan tenaga. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .

5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. b) contoh bahan cemar udara. c) sumber bahan cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menyenaraikan hasil pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.Objektif Pembelajaran 3. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. b) kesan pencemaran udara.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. 37 . menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.

menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. model dan poster. sumbangsaran dsb.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.

menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan sumber lain bagi haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. 39 . memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. c) maksud suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. b) cara menghasilkan haba.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. 40 . memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair dan gas. menyatakan maksud penebat haba. c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). perolakan dan sinaran). e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. cecair dan gas. menyatakan maksud konduktor haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. d) maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. perolakan dan sinaran.Objektif Pembelajaran 2.

4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. 2. d) penggolek pada jambatan keluli. fizikal. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. penyejatan. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.Objektif Pembelajaran 2. c) ruang pada landasan keretapi. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . keadaan jirim dalam proses pembekuan. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. pendidihan. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak 43 . Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Teluk Intan. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful