P. 1
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

3.89

|Views: 62,176|Likes:
Published by Amenda Michealle

More info:

Published by: Amenda Michealle on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

bertanggungjawab. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. vii . berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani.

.

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. kemahiran saintifik.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. rohani. kita perlu membentuk warganegara kritis. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. memandang jauh ke hadapan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kimia. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. 1 . Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. sikap saintifik dan nilai murni. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Bagi mencapai hasrat ini. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. emosi dan jasmani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Biologi dan Sains Tambahan.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 2. 6. 9. 7. 8. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 5. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 4. 11. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. 2 .

Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Contohnya lokasi. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. isipadu. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. pendengaran. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. objek atau peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. 3 . berat dan jisim. sentuhan. saiz . rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. arah. bentuk. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. graf.

mengumpulkan data. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. 4 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

Melakar spesimen. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. 5 . Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. 6 .Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. sifat. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. masa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya..Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. konsep. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. 7 . lukisan dan artifak.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 1999). Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. 3. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 4. rasional. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. konsep atau model saksama. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. adil dan 8 .Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 2. KBSB diperkenalkan.

kreatif. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum ini. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. alam sekeliling. 11 . • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

• Yakin dan berdikari. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Sistematik. • Bersifat objektif. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. bekerjasama dan jujur. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Baik hati dan penyayang. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Bekerjasama. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Luwes dan berfikiran terbuka. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Berfikir secara rasional. Sebagai contoh. • Adil dan saksama.• Berfikiran kritikal dan analitis.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Berani mencuba. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Sebagai contoh.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. orang lain dan alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. konstruktivisme. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Teknologi dan Masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Teknologi dan Masyarakat (STM).masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Namun demikian. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. 14 . Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.

cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. 15 . simulasi. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perbincangan. projek dan lawatan.

semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. permainan dan penggunaan model. Secara kebiasaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan.

muzium. menyeronokkan dan bermakna. institut penyelidikan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. video. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. radio. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. komputer dan internet. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. pusat sains. ia mesti dirancang secara rapi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. paya bakau dan kilang. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. pembelajaran lebih berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Hasil projek dalam bentuk laporan.

mendalami dan mengamalkan. mengaplikasi. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mensintesis dan menilai. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mengagumi. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Secara am. Walaubagaimanapun. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menghargai. menghayati. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mensyukuri. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. 18 . menganalisis. menyayangi. Pada masa yang sama. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. memahami. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. 1.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). d) menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. 20 . kaedah mengumpul dan menganalisa data. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

I. masa. suhu dan arus elektrik). mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. dan mili-. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. jisim. apa yang diubah.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. masa.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . kotak peralatan elektrik. senti.dan kilo-. senti-. 1. menyatakan unit S. suhu dan arus elektrik. Maklumat produk boleh dilihat pada label. jisim. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 .I. paket makanan dsb. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. S. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Mengukur suhu badan dan suhu air. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. . Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran 1. pipet dan buret. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. benang dan angkup. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang.

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menentukan jisim suatu objek. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.Objektif Pembelajaran 1. menerangkan konsep jisim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan konsep berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

tahil. meter. batu. ela.Objektif Pembelajaran 1. kati. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. gram. rantai. kilometer). Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. unit untuk berat (paun. auns.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. membran sel. kloroplas dan vakuol. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan fungsi setiap struktur sel. menggunakan mikroskop dengan betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. sistem dan organisma. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. organ. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.Objektif Pembelajaran 1. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. memberi contoh organisma unisel dan multisel. tisu. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.3 Memahami sel membentuk tisu. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

2 Memahami tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. 1. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . b) pergerakan zarah-zarah. menerangkan maksud jirim. air.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. udara. menghubungkaitkan benda dan jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. b) tiga keadaan jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1.

b) pelbagai cecair.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan.

mineral. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. bahanapi fosil dan benda hidup. udara.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. pelampung dsb. tanah. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2.

campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . kekonduksian haba dan elektrik. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. campuran. b) campuran pasir dan garam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. memberi contoh logam dan bukan logam.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. kekerasan. sebatian dan campuran. memberi contoh unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.

mineral. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. guna semula dan kitar semula bahan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. udara.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia .Objektif Pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. tanah. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. mengamalkan penggunaan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.

karbon dioksida. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. 3.1 Memahami komponen dalam udara 3. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. b) peratusan nitrogen. wap air. b) udara mengandungi wap air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. mikroorganisma dan habuk. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. gas nadir. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. air kapur dan penunjuk bikarbonat. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. Murid boleh: menyatakan tenaga. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.

b) contoh bahan cemar udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan hasil pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. Nota Arang ialah contoh karbon. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.Objektif Pembelajaran 3. memerihalkan kesan pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.

b) kesan pencemaran udara.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). 37 . mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti perubahan tenaga.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. b) penggunaan tenaga solar. model dan poster. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. management – pengurusan 38 . Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. sumbangsaran dsb.

d) perbezaan antara suhu dengan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan sumber lain bagi haba. b) cara menghasilkan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. 39 .1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan maksud suhu. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. c) maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2.

cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang.Objektif Pembelajaran 2. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. cecair dan gas. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. c) maksud konduktor haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. d) maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. cecair dan gas. menyatakan maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. perolakan dan sinaran). menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. 40 . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.

Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. keadaan jirim dalam proses pembekuan. fizikal. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.Objektif Pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. c) ruang pada landasan keretapi. 2. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. penyejatan. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. pendidihan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2.

Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak 43 . Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Julaihi Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Teluk Intan.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->