Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

rohani. berakhlak mulia. vii . berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik.

.

.

Bagi mencapai hasrat ini. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. emosi dan jasmani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. rohani. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. kita perlu membentuk warganegara kritis. memandang jauh ke hadapan. kemahiran saintifik. 1 . Biologi dan Sains Tambahan. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Kimia.

2 . 9. 11. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 5. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 6. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 7. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 3. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 10. 8. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 2. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 4.

isipadu. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. pendengaran. objek atau peristiwa. graf. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Contohnya lokasi. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. arah. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. 3 . mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. bentuk. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. saiz . Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. berat dan jisim. sentuhan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. mengumpulkan data. 4 . Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

Melakar spesimen. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. 5 . kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. masa.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. 6 . Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. 7 . Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. konsep. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan dan artifak. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

konsep atau model saksama. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. 1999). KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. 3. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. rasional. 4. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan 8 . KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. 11 . kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. alam sekeliling.

Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Bersifat objektif. • Berfikir secara rasional. bekerjasama dan jujur. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Bekerjasama. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Sistematik. • Berani mencuba. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Yakin dan berdikari. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. • Baik hati dan penyayang. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. dan nilai murni sebelum memulakan 12 .• Berfikiran kritikal dan analitis. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Adil dan saksama.

Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. orang lain dan alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Sebagai contoh. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. konstruktivisme. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama.

perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Namun demikian. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Teknologi dan Masyarakat (STM). Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Sains.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Teknologi dan Masyarakat. 14 . Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka.

Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. 15 . Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. projek dan lawatan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. simulasi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum ini. perbincangan.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka.

data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Secara kebiasaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . permainan dan penggunaan model.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. paya bakau dan kilang. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . muzium. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. komputer dan internet. menyeronokkan dan bermakna. pusat sains. pembelajaran lebih berkesan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. ia mesti dirancang secara rapi. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. radio. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. video. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. institut penyelidikan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Hasil projek dalam bentuk laporan.

mengaplikasi. memahami. menyayangi. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menghayati. Walaubagaimanapun. menganalisis. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mendalami dan mengamalkan. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Secara am. 18 . dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Pada masa yang sama. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menghargai. mensintesis dan menilai. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. mengagumi.

Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. 1. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.

menentukan radas dan bahan yang diperlukan. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. kaedah mengumpul dan menganalisa data. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. 20 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). d) menjalankan eksperimen. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data).

I.I. suhu dan arus elektrik. dan mili-. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. masa. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Maklumat produk boleh dilihat pada label.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.dan kilo-. jisim. senti-. kotak peralatan elektrik. senti. menyatakan unit S. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. S. 1. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. paket makanan dsb. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. suhu dan arus elektrik). jisim. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . masa. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. apa yang diubah. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . benang dan angkup. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. .4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur suhu badan dan suhu air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.Objektif Pembelajaran 1. pipet dan buret.

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. menerangkan konsep jisim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menentukan jisim suatu objek. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

Objektif Pembelajaran 1. rantai. tahil. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. kati. meter. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. gram. kilometer). ela. auns. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . batu. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. unit untuk berat (paun.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki.

Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. membran sel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. kad nama. organ. organ dan sistem dalam badan manusia. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. memberi contoh organisma unisel dan multisel. sistem dan organisma. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.3 Memahami sel membentuk tisu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. tisu. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1.Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.

1. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. air. menghubungkaitkan benda dan jirim. b) tiga keadaan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . udara. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. b) pergerakan zarah-zarah. Menyenaraikan contoh jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menerangkan maksud jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Membincangkan maksud jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. air.

Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. b) pelbagai cecair. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.

Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. udara. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. bahanapi fosil dan benda hidup. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. tanah. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . pelampung dsb. mineral.

kekonduksian haba dan elektrik. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. kekerasan. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. logam dan bukan logam. menyatakan perbezaan antara unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . memberi contoh unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran.2 Memahami unsur.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.

memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. udara. guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.Objektif Pembelajaran 2. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . mineral. tanah. mengamalkan penggunaan.

karbon dioksida. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.1 Memahami komponen dalam udara 3. wap air.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. mikroorganisma dan habuk. 3. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . mikroorganisma dan habuk. gas nadir. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Nota Udara ialah campuran nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) udara mengandungi wap air. menyatakan peratusan nitrogen. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. oksigen. b) peratusan nitrogen.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . kertas litmus. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Murid boleh: menyatakan tenaga. air kapur dan penunjuk bikarbonat.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.

Nota Arang ialah contoh karbon. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.Objektif Pembelajaran 3. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.

mengenal pasti perubahan tenaga. 37 . Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. sumbangsaran dsb. model dan poster. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1. management – pengurusan 38 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. b) penggunaan tenaga solar. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

c) maksud suhu.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan sumber lain bagi haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. b) cara menghasilkan haba. 39 . menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.

cecair dan gas. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. d) maksud penebat haba. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. perolakan dan sinaran. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. cecair dan gas. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. perolakan dan sinaran). 40 . menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyatakan maksud konduktor haba.Objektif Pembelajaran 2. c) maksud konduktor haba.

menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. c) ruang pada landasan keretapi. d) penggolek pada jambatan keluli. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. penyejatan.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. fizikal. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. pendidihan.Objektif Pembelajaran 2. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.

improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Perak 43 . Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Teluk Intan. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Julaihi Hj. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .