Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bertanggungjawab. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. emosi dan jasmani. masyarakat dan negara. berakhlak mulia.

.

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.

.

.

memandang jauh ke hadapan. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Bagi mencapai hasrat ini. kemahiran saintifik. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Kimia. Biologi dan Sains Tambahan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. emosi dan jasmani. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. sikap saintifik dan nilai murni. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. rohani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. 1 . Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 5. 2. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 11. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 2 .MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 10. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 9. 4. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 8. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 6. 3. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. saiz . pendengaran. sentuhan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Contohnya lokasi. graf. berat dan jisim. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. arah. bentuk. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. 3 . Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. rajah atau model untuk menerangkan tindakan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. objek atau peristiwa. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. 4 . mengumpulkan data. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Melakar spesimen. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 5 . Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. bahan dan peralatan sains dengan tepat.

sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. bentuk atau bilangan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. 6 . masa.

Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. konsep. lukisan dan artifak. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. 7 ..

KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. 1999). 4. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. rasional. konsep atau model saksama. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. adil dan 8 .Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . kreatif. analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 11 . alam sekeliling.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik.

• Bersifat objektif.• Berfikiran kritikal dan analitis. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Adil dan saksama. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. • Sistematik. • Berani mencuba. • Yakin dan berdikari. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berfikir secara rasional. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Bekerjasama. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Baik hati dan penyayang.

Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebagai contoh.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. orang lain dan alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. konstruktivisme. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. 14 . Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Namun demikian. Teknologi dan Masyarakat. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Sains. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.

kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. 15 . guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. perbincangan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Dalam kurikulum ini. simulasi. projek dan lawatan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya.

Secara kebiasaan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. permainan dan penggunaan model. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Dalam main peranan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Dalam perlaksanaan kurikulum ini.

ia mesti dirancang secara rapi. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. institut penyelidikan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. radio. muzium. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Hasil projek dalam bentuk laporan. pembelajaran lebih berkesan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . pusat sains. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. video. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. paya bakau dan kilang. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. komputer dan internet.

Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. menganalisis. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mengagumi. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. menyayangi. Secara am. mendalami dan mengamalkan. 18 . Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menghayati.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. menghargai. mensyukuri. Walaubagaimanapun. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. mensintesis dan menilai. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mengaplikasi. Pada masa yang sama. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. memahami. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.

1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. 1. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). d) menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. 20 . menentukan radas dan bahan yang diperlukan. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). menentukan prosedur menjalankan eksperimen.

dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.dan kilo-. suhu dan arus elektrik).3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. 1. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Maklumat produk boleh dilihat pada label. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . masa. paket makanan dsb. menyatakan unit S. senti-. S. masa.I.I. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. suhu dan arus elektrik. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. apa yang diubah. senti. jisim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . kotak peralatan elektrik. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. jisim. dan mili-. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.

menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.Objektif Pembelajaran 1. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Mengukur suhu badan dan suhu air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. .4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. benang dan angkup. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. pipet dan buret. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang.

menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menentukan jisim suatu objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan konsep jisim. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 .Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. menerangkan konsep berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.

rantai. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. auns. batu. meter. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . ela.Objektif Pembelajaran 1. tahil. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. kati. gram.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kilometer). Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. unit untuk berat (paun.

melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan fungsi setiap struktur sel. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. membran sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’.Objektif Pembelajaran 1. organ dan sistem dalam badan manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. sistem dan organisma.3 Memahami sel membentuk tisu. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. memberi contoh organisma unisel dan multisel. tisu. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar.2 Memahami organisma unisel dan multisel. kad nama. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. menghubungkaitkan benda dan jirim. air. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. b) tiga keadaan jirim. air. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menerangkan maksud jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. 1. Menyenaraikan contoh jirim. Membincangkan maksud jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1.

menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. pelampung dsb. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. bahanapi fosil dan benda hidup. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. udara. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mineral.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. tanah. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.

sebatian. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. logam dan bukan logam. kekonduksian haba dan elektrik. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh logam dan bukan logam. b) campuran pasir dan garam. kekerasan. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . sebatian dan campuran. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. campuran. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam .

tanah. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. guna semula dan kitar semula bahan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. udara. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. mengamalkan penggunaan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. mineral.Objektif Pembelajaran 2.

Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida. 3. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.1 Memahami komponen dalam udara 3.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. mikroorganisma dan habuk. b) udara mengandungi wap air. menyatakan peratusan nitrogen. b) peratusan nitrogen. gas nadir. oksigen. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Nota Udara ialah campuran nitrogen. mikroorganisma dan habuk. b) udara mengandungi wap air. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. oksigen and karbon dioksida dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. wap air.

3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. kertas litmus. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Murid boleh: menyatakan tenaga. (b) membebaskan karbon dioksida. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi.

Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.Objektif Pembelajaran 3. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. memerihalkan kesan pencemaran udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan hasil pembakaran. b) contoh bahan cemar udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Nota Arang ialah contoh karbon. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . b) kesan pencemaran udara. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. 37 . dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.

Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. b) penggunaan tenaga solar. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. management – pengurusan 38 . Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. sumbangsaran dsb. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. model dan poster. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

39 . menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud suhu. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba. b) cara menghasilkan haba. c) maksud suhu. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.

memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. menyatakan maksud penebat haba.Objektif Pembelajaran 2. cecair dan gas. perolakan dan sinaran). e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. 40 . menyatakan maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. perolakan dan sinaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. cecair dan gas. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.

c) ruang pada landasan keretapi. fizikal. pendidihan. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. penyejatan. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . keadaan jirim dalam proses pembekuan.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. 2. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Teluk Intan. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak 43 . Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful