P. 1
Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

3.29

|Views: 61,651|Likes:
Published by Calista Sydelle

More info:

Published by: Calista Sydelle on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

bertanggungjawab.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

.

Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. sikap saintifik dan nilai murni.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. kita perlu membentuk warganegara kritis. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Kimia. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kemahiran saintifik. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Biologi dan Sains Tambahan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. memandang jauh ke hadapan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. emosi dan jasmani. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Bagi mencapai hasrat ini. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. rohani. 1 . pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 2. 7. 8. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 3. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 5. 10. 9. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 4. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 2 .

isipadu. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bentuk. berat dan jisim. Contohnya lokasi. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. pendengaran. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. objek atau peristiwa. 3 . Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. sentuhan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. arah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. graf. saiz .

sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. 4 . Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. mengumpulkan data. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Melakar spesimen. 5 .Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. sifat. 6 .Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. masa. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

7 . keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. konsep. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan dan artifak. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan.

Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. rasional. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3. 4. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. adil dan 8 . berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. 2. konsep atau model saksama. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. 1999).

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam kurikulum ini. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 11 . Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. alam sekeliling. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

• Adil dan saksama. bekerjasama dan jujur. dan nilai murni sebelum memulakan 12 .4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Bersifat objektif. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Bekerjasama. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.• Berfikiran kritikal dan analitis. Sebagai contoh. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Baik hati dan penyayang. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Sistematik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Luwes dan berfikiran terbuka. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. orang lain dan alam sekitar. Sebagai contoh. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. konstruktivisme.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. 14 . Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Sains. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Namun demikian. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri.

Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perbincangan. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. projek dan lawatan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam kurikulum ini. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. 15 . Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. simulasi. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Dalam main peranan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. permainan dan penggunaan model. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Secara kebiasaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. radio. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. menyeronokkan dan bermakna. institut penyelidikan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Hasil projek dalam bentuk laporan. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. video. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. paya bakau dan kilang. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. pembelajaran lebih berkesan.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. muzium. komputer dan internet. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. pusat sains.

mengagumi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mensintesis dan menilai. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. 18 . tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menyayangi. Walaubagaimanapun. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Secara am. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. mensyukuri. menghayati. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mengaplikasi. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. memahami. menganalisis. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Pada masa yang sama. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.

Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. 1. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). d) menjalankan eksperimen. 20 . menentukan radas dan bahan yang diperlukan. kaedah mengumpul dan menganalisa data. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis).

apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. S. dan mili-. jisim. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. apa yang diubah.I. masa. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. senti. kotak peralatan elektrik. suhu dan arus elektrik. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.I. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Maklumat produk boleh dilihat pada label. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . Mencari nilai bagi setiap imbuhan. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . jisim. masa. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. 1.dan kilo-. suhu dan arus elektrik). menyatakan unit S. senti-. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. paket makanan dsb.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. pipet dan buret. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur suhu badan dan suhu air. benang dan angkup. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep berat.Objektif Pembelajaran 1. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menerangkan konsep jisim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menentukan jisim suatu objek.

kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.Objektif Pembelajaran 1. tahil.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kati. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. meter. rantai. unit untuk berat (paun. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . batu. kilometer). auns. ela. gram.

Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. kloroplas dan vakuol. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. menggunakan mikroskop dengan betul. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). membran sel. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan fungsi setiap struktur sel.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Menyediakan murid dengan kad gambar. sistem dan organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu.3 Memahami sel membentuk tisu. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.Objektif Pembelajaran 1. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. kad nama. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. organ dan sistem dalam badan manusia. memberi contoh organisma unisel dan multisel.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. organ.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . 1. menerangkan maksud jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. air. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) tiga keadaan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan tiga keadaan jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. udara. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. b) pergerakan zarah-zarah. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menghubungkaitkan benda dan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku.

Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. b) pelbagai cecair.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mineral. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. tanah. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. bahanapi fosil dan benda hidup. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. pelampung dsb. udara. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 .

campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran. campuran.Objektif Pembelajaran 2. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. kekonduksian haba dan elektrik. logam dan bukan logam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. kekerasan. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. b) campuran pasir dan garam. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. sebatian. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur.

mineral. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. guna semula dan kitar semula bahan. tanah. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. udara. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 .3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. mengamalkan penggunaan.Objektif Pembelajaran 2. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida. b) peratusan nitrogen.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.1 Memahami komponen dalam udara 3. mikroorganisma dan habuk. oksigen. 3. mikroorganisma dan habuk. oksigen and karbon dioksida dalam udara. gas nadir. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. b) udara mengandungi wap air. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. wap air. menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.

air kapur dan penunjuk bikarbonat. kertas litmus. Murid boleh: menyatakan tenaga. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida.

d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. b) contoh bahan cemar udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. Nota Arang ialah contoh karbon. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.Objektif Pembelajaran 3. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. mengenal pasti perubahan tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). 37 . Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.

management – pengurusan 38 . Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. sumbangsaran dsb. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. model dan poster. b) penggunaan tenaga solar. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. b) cara menghasilkan haba. c) maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu. d) perbezaan antara suhu dengan haba. 39 . Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. menyatakan sumber lain bagi haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

40 . bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. c) maksud konduktor haba. perolakan dan sinaran).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. cecair dan gas. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. perolakan dan sinaran. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. d) maksud penebat haba. cecair dan gas. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.Objektif Pembelajaran 2.

fizikal. d) penggolek pada jambatan keluli.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. 2. penyejatan. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. c) ruang pada landasan keretapi. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 .Objektif Pembelajaran 2. pendidihan. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.

Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.Objektif Pembelajaran 2. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Julaihi Hj. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak 43 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->