Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

Kimia. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Biologi dan Sains Tambahan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. memandang jauh ke hadapan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. sikap saintifik dan nilai murni.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. emosi dan jasmani. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. 1 . kemahiran saintifik. rohani. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. kita perlu membentuk warganegara kritis. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini.

OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 5. 2. 8. 9. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2 . 6. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 4. 7. 11. 10.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 3. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. bentuk. objek atau peristiwa. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. isipadu. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. pendengaran. saiz . graf. sentuhan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Contohnya lokasi. arah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. 3 . Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. berat dan jisim. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 4 . sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. mengumpulkan data. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. 5 . bahan dan peralatan sains dengan tepat. Melakar spesimen. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. sifat. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. masa. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. sifat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. 6 . Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. lukisan dan artifak. 7 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. konsep atau model saksama. adil dan 8 . berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3. 2.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. 4. rasional. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 1999). Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

• Menghargai sumbangan sains dan teknologi.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. 11 . • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. alam sekeliling. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Bersifat objektif. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Berfikir secara rasional. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berani mencuba. • Adil dan saksama.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Sistematik. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari. Sebagai contoh. • Bekerjasama. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. bekerjasama dan jujur.• Berfikiran kritikal dan analitis. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Baik hati dan penyayang. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1.

Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Sebagai contoh. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. konstruktivisme. orang lain dan alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 .

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Sains. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Teknologi dan Masyarakat (STM). Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Teknologi dan Masyarakat.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. 14 . berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Namun demikian.  Murid berpeluang bekerjasama. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.

Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. 15 . kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Dalam kurikulum ini.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. projek dan lawatan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. simulasi. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.

Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. permainan dan penggunaan model. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Secara kebiasaan. Dalam main peranan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen.

Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. radio. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. komputer dan internet. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. menyeronokkan dan bermakna. muzium. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. ia mesti dirancang secara rapi. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pembelajaran lebih berkesan. paya bakau dan kilang. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. video. institut penyelidikan. Hasil projek dalam bentuk laporan.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pusat sains.

Walaubagaimanapun. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mensintesis dan menilai. mengaplikasi. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. Pada masa yang sama. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menghayati. menganalisis. Secara am. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menghargai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mensyukuri. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mengagumi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. 18 . Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mendalami dan mengamalkan. memahami.

Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. menjalankan satu penyiasatan saintifik. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik. menentukan radas dan bahan yang diperlukan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). kaedah mengumpul dan menganalisa data. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). 20 . f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). d) menjalankan eksperimen. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.

senti. suhu dan arus elektrik). masa. 1. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. senti-. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . Mencari nilai bagi setiap imbuhan. suhu dan arus elektrik.I. masa. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. paket makanan dsb. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. apa yang diubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . S. kotak peralatan elektrik. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. jisim. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.I. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. jisim.dan kilo-. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Maklumat produk boleh dilihat pada label. dan mili-. menyatakan unit S. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. pipet dan buret. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur suhu badan dan suhu air.Objektif Pembelajaran 1. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. benang dan angkup. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. . Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan konsep jisim. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.Objektif Pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

gram. batu. meter. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. rantai. kati. auns. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. tahil. ela. unit untuk berat (paun. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kilometer).Objektif Pembelajaran 1.

1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul. membran sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.

memberi contoh organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. sistem dan organisma. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. organ. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. Menyediakan murid dengan kad gambar. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.Objektif Pembelajaran 1. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

b) tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Membincangkan maksud jirim. 1. menerangkan maksud jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. air. b) pergerakan zarah-zarah. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Menyenaraikan contoh jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku.2 Memahami tiga keadaan jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. udara. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . air. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. b) pelbagai cecair. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 .

1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . mineral. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. udara. tanah. pelampung dsb. bahanapi fosil dan benda hidup. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2.

sebatian dan campuran.Objektif Pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. kekerasan. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . logam dan bukan logam. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.2 Memahami unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran. sebatian dan campuran. sebatian. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.

kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . guna semula dan kitar semula bahan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.Objektif Pembelajaran 2. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. mineral. tanah. udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. mengamalkan penggunaan.

b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk.1 Memahami komponen dalam udara 3. gas nadir. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. wap air. oksigen. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. oksigen and karbon dioksida dalam udara. karbon dioksida. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. 3. mikroorganisma dan habuk. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. b) peratusan nitrogen.

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . (b) membebaskan karbon dioksida. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: menyatakan tenaga.

d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.Objektif Pembelajaran 3. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. Nota Arang ialah contoh karbon. memerihalkan kesan pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menyenaraikan hasil pembakaran.

b) kesan pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.

TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. 37 . mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. model dan poster. sumbangsaran dsb. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 1. management – pengurusan 38 . Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap.

menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. 39 . Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. b) cara menghasilkan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. d) perbezaan antara suhu dengan haba. c) maksud suhu. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan sumber lain bagi haba.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.Objektif Pembelajaran 2. menyatakan maksud konduktor haba. cecair dan gas. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. c) maksud konduktor haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. d) maksud penebat haba. cecair dan gas. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. perolakan dan sinaran. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. menyatakan maksud penebat haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. 40 . perolakan dan sinaran). bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang.

Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. fizikal. c) ruang pada landasan keretapi. 2. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. pendidihan. penyejatan.Objektif Pembelajaran 2. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. d) penggolek pada jambatan keluli. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak 43 . Teluk Intan. Julaihi Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful