Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

bertanggungjawab. vii . berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

.

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

.

menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. 1 . sikap saintifik dan nilai murni. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. kita perlu membentuk warganegara kritis. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. rohani. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. memandang jauh ke hadapan. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. kemahiran saintifik. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Bagi mencapai hasrat ini. emosi dan jasmani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Kimia. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Biologi dan Sains Tambahan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 7. 8. 11. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 3. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 5. 9. 10. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 2 . 2. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 6. 4.

KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. saiz . Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. bentuk. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. isipadu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. pendengaran. berat dan jisim. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Contohnya lokasi. objek atau peristiwa. arah. graf. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. 3 . Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. sentuhan.

Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mengumpulkan data. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. 4 . sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. 5 . bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Melakar spesimen. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. masa. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. 6 . kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. konsep. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. lukisan dan artifak.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 7 .. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

adil dan 8 . rasional. 3. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 1999). Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 4. konsep atau model saksama. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. alam sekeliling. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. 11 .

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Yakin dan berdikari. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Luwes dan berfikiran terbuka. Sebagai contoh. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. • Sistematik.• Berfikiran kritikal dan analitis. • Berfikir secara rasional. • Adil dan saksama. • Bekerjasama.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. bekerjasama dan jujur. • Berani mencuba. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Bersifat objektif. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Baik hati dan penyayang. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1.

Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. orang lain dan alam sekitar. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 . Sebagai contoh. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. konstruktivisme.

Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. 14 . Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.  Murid berpeluang bekerjasama. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Namun demikian. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Teknologi dan Masyarakat.

Dalam kurikulum ini. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. projek dan lawatan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. simulasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. 15 . Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. perbincangan.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Secara kebiasaan. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. video. paya bakau dan kilang. komputer dan internet. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . radio. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. institut penyelidikan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pusat sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. muzium. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. ia mesti dirancang secara rapi. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. menyeronokkan dan bermakna.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

menganalisis. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menyayangi. mensyukuri. 18 . Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. mensintesis dan menilai. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Walaubagaimanapun. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mengaplikasi. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mengagumi. memahami. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mendalami dan mengamalkan.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menghayati. Secara am. Pada masa yang sama. menghargai. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

menjalankan satu penyiasatan saintifik. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). d) menjalankan eksperimen. 20 . c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen. menentukan prosedur menjalankan eksperimen. kaedah mengumpul dan menganalisa data. oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). menentukan radas dan bahan yang diperlukan.

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. jisim. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. apa yang diubah. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . masa. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. senti-. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. senti. dan mili-. kotak peralatan elektrik. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. 1. suhu dan arus elektrik. suhu dan arus elektrik). jisim. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. menyatakan unit S. masa.dan kilo-.I. S. paket makanan dsb.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . Maklumat produk boleh dilihat pada label. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.I.

Mengukur suhu badan dan suhu air. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. . benang dan angkup. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. pipet dan buret. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 .Objektif Pembelajaran 1.

Objektif Pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep berat. menerangkan konsep jisim.

Objektif Pembelajaran 1. gram. unit untuk berat (paun. kati. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . auns. tahil.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kilometer). meter. ela. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. rantai. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. batu.

melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. kloroplas dan vakuol. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. menggunakan mikroskop dengan betul. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. membran sel. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi.

menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. tisu. kad nama. sistem dan organisma. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .Objektif Pembelajaran 1. Menyediakan murid dengan kad gambar. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ dan sistem dalam badan manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. organ.2 Memahami organisma unisel dan multisel. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. memberi contoh organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .

menerangkan maksud jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. b) pergerakan zarah-zarah. air. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. b) tiga keadaan jirim. Menyenaraikan contoh jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. 1. Membincangkan maksud jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 . tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menyatakan tiga keadaan jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. udara. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air.

menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. b) pelbagai cecair. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.

1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . tanah. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. pelampung dsb. bahanapi fosil dan benda hidup. mineral. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. udara. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

memberi contoh unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. kekerasan.Objektif Pembelajaran 2. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian dan campuran. campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam .2 Memahami unsur. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. memberi contoh logam dan bukan logam. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 .

bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. guna semula dan kitar semula bahan. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 .3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . tanah. mengamalkan penggunaan. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.Objektif Pembelajaran 2. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. udara. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. mineral. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

Nota Udara ialah campuran nitrogen. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . oksigen dan karbon dioksida dalam udara. 3.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. gas nadir. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. oksigen. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk. wap air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. b) peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.1 Memahami komponen dalam udara 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air. b) udara mengandungi wap air. karbon dioksida. menyatakan peratusan nitrogen. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . air kapur dan penunjuk bikarbonat. kertas litmus.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Murid boleh: menyatakan tenaga.

Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Nota Arang ialah contoh karbon. memerihalkan kesan pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 .Objektif Pembelajaran 3. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. b) kesan pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. 37 . mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mengenal pasti perubahan tenaga.

sumbangsaran dsb. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. management – pengurusan 38 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. model dan poster. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.Objektif Pembelajaran 1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.

menyatakan sumber lain bagi haba. 39 . Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu. c) maksud suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. b) cara menghasilkan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). d) perbezaan antara suhu dengan haba.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. c) maksud konduktor haba. d) maksud penebat haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. menyatakan maksud penebat haba. perolakan dan sinaran).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. cecair dan gas. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. perolakan dan sinaran. cecair dan gas.Objektif Pembelajaran 2. 40 .

menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. 2. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 . fizikal. pendidihan. d) penggolek pada jambatan keluli. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. penyejatan. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. c) ruang pada landasan keretapi.Objektif Pembelajaran 2. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak 43 . Julaihi Hj. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Teluk Intan. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .