Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Memperkenalkan Sains Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Tenaga Panel Penterjamah 19 25 28 37 43 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

.

vii . berakhlak mulia. rohani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. masyarakat dan negara. bertanggungjawab.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

.

Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. 1 . penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. kita perlu membentuk warganegara kritis. emosi dan jasmani. Biologi dan Sains Tambahan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. memandang jauh ke hadapan. Bagi mencapai hasrat ini. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Kimia. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. rohani. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. sikap saintifik dan nilai murni. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. kemahiran saintifik. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi.

Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 8. 3. 10. 9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 2 . 2. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 7. 11. 6. 5. 4. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. sentuhan. arah. Mengelaskan Melalui pmemerhatian. Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. isipadu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. berat dan jisim. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. saiz . pendengaran. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. objek atau peristiwa. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Contohnya lokasi.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. graf. bentuk. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. 3 . Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.

Mendefinasi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. 4 . peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mengumpulkan data. sesuatu pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Dalam pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa berfikir. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Melakar spesimen. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 5 . Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menyusun mengikut keutamaan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. bentuk atau bilangan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. sifat. sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. masa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. 6 .

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. lukisan dan artifak. Menganalogikan Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Mereka cipta Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.. konsep. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. 7 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

3. 2. 4. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : penyelesaian tertentu bagi 1. 1999). KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. rasional. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. adil dan 8 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. konsep atau model saksama. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5.

kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaakul mmmm Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan 10 .

alam sekeliling.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. 11 . • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik.

bekerjasama dan jujur. • Berfikir secara rasional. • Sistematik. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Adil dan saksama. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berani mencuba. • Yakin dan berdikari. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran.• Berfikiran kritikal dan analitis. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan 12 . • Bekerjasama. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Bersifat objektif. • Baik hati dan penyayang. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar 13 .Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. orang lain dan alam sekitar. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. konstruktivisme. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Sebagai contoh.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Namun demikian. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Teknologi dan Masyarakat (STM). Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Teknologi dan Masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Sains. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. 14 . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.

kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Dalam kurikulum ini. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. projek dan lawatan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. perbincangan. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. 15 . Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. simulasi. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan 16 . semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Secara kebiasaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid dapat membayangkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Dalam main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen.

Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan sains. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Hasil projek dalam bentuk laporan. pembelajaran lebih berkesan. komputer dan internet. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan eksperimen pembelajaran sains berkesan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. video. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. muzium. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. pusat sains. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. ia mesti dirancang secara rapi. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran 17 . institut penyelidikan. paya bakau dan kilang. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. radio. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema.

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. 18 . mendalami dan mengamalkan. memahami. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. menyayangi. menghayati. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. menghargai. Walaubagaimanapun. Secara am. mengaplikasi. mensyukuri. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mengagumi. menganalisis. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Pada masa yang sama. dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Perbendaharaan Kata benefit – faedah career – kerjaya discuss – bincangkan educator – pendidik importance – kepentingan professional – profesional related – berkaitan role play – main peranan talks – ceramah natural phenomena – fenomena alam Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menjalankan satu penyiasatan saintifik.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran. affect – mempengaruhi determine – menentukan hypothesis – hipotesis identify – mengenal pasti investigation – penyiasatan involve – melibatkan measure – mengukur observe – memerhati 19 . Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains.

h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). menentukan radas dan bahan yang diperlukan. 20 . c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. d) menjalankan eksperimen. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). kaedah mengumpul dan menganalisa data. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). oscillations – ayunan lengkap swings back and forth – berayun ulang alik pendulum – bandul variable – pemboleh ubah Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.I. senti. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.dan kilo-. abbreviation – singkatan appropriate – sesuai corresponding symbol – simbol berpadanan electric current – arus elektrik length – panjang mass – jisim measurement – ukuran physical quantity – kuantiti fizik prefix – imbuhan symbol – simbol value – nilai 21 . apa yang diubah. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. kotak peralatan elektrik. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. paket makanan dsb. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . suhu dan arus elektrik. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. dan mili-. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.I. jisim. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim. Maklumat produk boleh dilihat pada label.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. S. senti-. 1. Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. menyatakan unit S. masa. masa. suhu dan arus elektrik).

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Perbendaharaan Kata calipers – angkup curve – garis lengkung displacement – sesaran estimate – menganggarkan irregular – tidak sekata regular – sekata volume – isi padu 22 . menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. . Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. benang dan angkup. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.Objektif Pembelajaran 1. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Mengukur suhu badan dan suhu air. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. pipet dan buret. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Nota Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menentukan jisim suatu objek.Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Nota Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Perbendaharaan Kata beam balance – neraca alur determine – menentukan difference – perbezaan force – daya lever balance – neraca tuas mass – jisim matter – jirim pull – tarikan spring balance – neraca spring weight – berat 23 . menerangkan konsep jisim.

auns. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. kilometer). Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. tahil. batu.Objektif Pembelajaran 1. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. unit untuk berat (paun.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. kati. meter. rantai. gram. act out – lakonkan advantage – kebaikan arise – timbul disadvantage – keburukan realising – menyedari standard – piawai scene – babak various – pelbagai 24 . ela.

melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. protoplasma (sitoplasma dan nukleus). menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. kloroplas dan vakuol. membran sel.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Perbendaharaan Kata animal cell – sel haiwan cell wall – dinding sel cheek cells – sel pipi chloroplast – kloroplas cytoplasm – sitoplasma handling – mengendali general – umum microscope – mikroskop nucleus – nukleus onion – bawang plant cell – sel tumbuhan precaution – langkah keselamatan prepare – sediakan protoplasm – protoplasma remind – ingatkan sample – sampel slide – slaid structure – struktur vacuole – vakuol 25 . Sel sebagai unit kehidupan Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. menggunakan mikroskop dengan betul. Nota Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel.

Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’. Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. Nota Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ. memberi contoh organisma unisel dan multisel. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Perbendaharaan Kata multicellular organism – organisma multisel unicellular organism – organisma satu sel microorganism – mikroorganisma 1.3 Memahami sel membentuk tisu. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. sistem dan organisma.2 Memahami organisma unisel dan multisel. tisu. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. organ dan sistem dalam badan manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. kad nama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. arrange sequentially – susun mengikut urutan cell – sel function – fungsi human being – manusia ladder – tangga organ – organ organisation of cells – organisasi sel system – sistem simple – mudah tissue – tisu 26 .Objektif Pembelajaran 1.

complex organism – organisma kompleks human being – manusia realising – menyedari 27 .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem organ tisu sel Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. udara. 1. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. b) pergerakan zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. Nota Perbendaharaan Kata air – udara living things – benda hidup mass – jisim matter – jirim occupies – memenuhi water – air soil – tanih Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menghubungkaitkan benda dan jirim. menerangkan maksud jirim. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Menyenaraikan contoh jirim. particle – zarah simulate – membuat simulasi arrangement – susunan movement – gerakan state of matter – keadaan jirim 28 .2 Memahami tiga keadaan jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. air. Membincangkan maksud jirim.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan.3 Memahami konsep ketumpatan Mengingat kembali definisi ketumpatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 1. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. aplication – aplikasi appreciating – menghargai applies – mengaplikasi build – bina float – pelampung gas – gas property – sifat raft – rakit store – menyimpan transport – mengangkut 29 . b) pelbagai cecair. definition – takrifan explain – menerangkan float – timbul liquid – cecair object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata object with regular shape – objek berbentuk sekata recall – ingat semula solve – selesaikan 1. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.

udara. mineral. bahanapi fosil dan benda hidup. life – kehidupan knowing – mengetahui resource – sumber to sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan 30 . menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. pelampung dsb. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. tanah. Nota Perbendaharaan Kata Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2.

b) campuran pasir dan garam. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Nota Perbendaharaan Kata appearance – rupa characterstic – ciri classify – mengelaskan compound – sebatian component – komponen conductivity – kekonduksian electricity – elektrik element – unsur hardness – kekerasan heat – haba mixture – campuran separate – mengasingkan understanding – memahami 31 . campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran. menyatakan perbezaan antara unsur. campuran. kekerasan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian. sebatian dan campuran. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran.Objektif Pembelajaran 2. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. kekonduksian haba dan elektrik.2 Memahami unsur. sebatian dan campuran. memberi contoh unsur. memberi contoh logam dan bukan logam. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam . b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.

Objektif Pembelajaran 2. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. mengamalkan penggunaan. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Nota Perbendaharaan Kata appreciating – menghargai concept map – peta konsep conservation – pemuliharaan needs of life – keperluan hidup preservation – pemeliharaan resource – sumber relationship – hubung kait sustainable development – pembangunan lestari 32 . memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. tanah. mineral. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan.

Perbendaharaan Kata carbon dioxide – karbon dioksida composition – komposisi dust – habuk microorganism – mikroorganisma nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.1 Memahami komponen dalam udara 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. karbon dioksida. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. oksigen. b) udara mengandungi wap air. 3. b) udara mengandungi wap air. gas nadir. mikroorganisma dan habuk. b) peratusan nitrogen. menyatakan peratusan nitrogen. Nota Udara ialah campuran nitrogen. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. oksigen and karbon dioksida dalam udara. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji 33 . menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. wap air. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.

benda hidup: (a) menggunakan oksigen.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis 34 . kertas litmus. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. air kapur dan penunjuk bikarbonat. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. Murid boleh: menyatakan tenaga. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 35 . Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. b) contoh bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. menyenaraikan hasil pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. Perbendaharaan Kata candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 3. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran.Objektif Pembelajaran 3. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Nota Arang ialah contoh karbon. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. b) kesan pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 3. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan 36 . b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). mengenal pasti perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). 37 .TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

b) penggunaan tenaga solar. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. model dan poster. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Perbendaharaan Kata efficient – cekap conserve – memulihara non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria 1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. management – pengurusan 38 . Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Nota Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap.Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dsb.

menyatakan sumber lain bagi haba. 39 .Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 2. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. c) maksud suhu.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. menyatakan maksud suhu. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. perolakan dan sinaran).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. 40 . menyatakan maksud konduktor haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.Objektif Pembelajaran 2. c) maksud konduktor haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. d) maksud penebat haba. cecair dan gas. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menyatakan maksud penebat haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Nota Perbendaharaan Kata conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke atas pepejal. cecair dan gas.

Objektif Pembelajaran 2. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. fizikal. melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Nota Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan Proses fizikal melibatkan menyatakan perubahan kepada peleburan.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. pendidihan. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. d) penggolek pada jambatan keluli. c) ruang pada landasan keretapi.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. keadaan jirim dalam proses pembekuan. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. penyejatan. menerangkan perubahan kondensasi dan kepada keadaan jirim yang pemejalwapan. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 41 .

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 42 . Nota Perbendaharaan Kata absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Editor Zainon Abd. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak 43 . Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful