ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

:

Σ οιvόπρασο {ή τσαϊ.β)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

να μένει υγρό. Αραιώνουμε τα

Φύτευση. Σπέρνουμε τους σπό­

μικρά φυτά στις συστάδες και τα

ρους κατευθείαν στον κήπο

τοποθετούμε ανά

κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

Εναλλακτικό, τα νεαρό φυτό

20 εκατοστά.

Προετοιμάζουμε τις γραμμές

μπορούν να αναπτυχθούν σε

σποράς και τις τρύπες και φυ­

σπορεία και να μεταφυτευτούν

τεύουμε περί τους

στον κήπο όταν είναι ενός μή­

1Ο σπόρους

σε κάθε θέση, σαν συστάδα, σε

να, ξανά σε συστάδες των

βάθος

φυτών, ανά

να ξεχωθούν και να χωριστούν

τακτικές συγκομιδές προκειμέ­

το φθινόπωρο ή την άνοιξη,

νου η καλλιέργεια να διατηρεί­

κάθε δύο χρόνια από τη φύτευ­

ται σε διαδικασία ανάπτυξης.

σή τους. Πότισμα. Ποτίζουμε

Αποθήκευση. Δεν αποθηκεύ­

άφθονα τις ξηρές περιόδους.

ονται πολύ καλό. Κατάψυξη.

Λίπανση. Κατά την περίοδο

Τα σχοινόπρασα μπορούν να

φύτευσης, ενσωματώνουμε

παραμείνουν στην κατάψυξη

στο έδαφος πλήρες λίπασμα.

για περίπου έξι μήνες. Τα τεμα­

Εφαρμόζουμε υδατοδιαλυτό

χίζουμε και τα πακετάρουμε σε

ή υγρό λίπασμα κάθε τέσσερις

μικρά πλαστικά σακουλάκια.

εβδομάδες. Προβλήματα. Γενι­

ΧΡΗΣΕΙΣ Μαγειρική. Τα

κά δεν έχουν, α}.λό προσέχου­

φύλλα του σχοινόπρασου (Α.

με για αφίδες κατά τις θερμές

schoenoprasum)

περιόδους και ψεκάζουμε με το

εκλεκτή γεύση του κρεμμυδιού.

έχουν την

κατάλληλο σκεύασμα.

Μπορούμε να τα προσθέσου­

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Συλλογή. Τα σχοι­

με σε σούπες ή σε φαγητό της

νόπρασα είναι κατάλληλα για

κατσαρόλας προς το τέλος του

συγκομιδή όταν έχουν φτάσει

μαγειρέματος. Επίσης. τα φύλλα

σε ύψος τα

χρησιμοποιούνται σε σαλάτες

15 εκ. περίπου κατά

τη διάρκεια του καλοκαιριού και

σαν γαρνιτούρα και στα γαλλικά

του φθινοπώρου

- φθινόπωρο

fines herbes. Τα άνθη μπορούν

και άνοιξη στις περιοχές με τρο­

να καταναλωθούν φρέσκα σε

πικό κλίμα. Δεν πρέπει να ψαλι­

σαλάτες ή να aρωματίσουν ξίδι
και βούτυρο. Όλα τα μέρη του

εκ. Η απόσταση

δίζονται μόνο οι άκρες, επειδή

χώμα και ποτίζουμε αμέσως.

μεταξύ των γραμμών να είναι

το σχοινόπρασο θα γίνει ινώδες

κινεζικού σχοινόπρασου (Α.

Για τις 2-3 εβδομάδες που απαι­

30-60 εκ. έτσι ώστε να μπορεί να

και τραχύ. Πρέπει να κόβονται

tuberosum)

τούνται για τη βλάστηση του

γίνει κάποια άλλη καλλιέργεια

πολύ κοντό στο έδαφος.

5 εκ.

μοιάζει ελαφρώς στο σκόρδο

σπόρου φροντίζουμε το έδαφος

εκεί. Επίσης. οι βολβοί μπορούν

από την επιφάνεια. Κάνουμε

και τα μπουμπούκια του κα-

1 εκ. Σκεπάζουμε με το

20

έχουν γεύση που

ΧΑΡΑκτΗΡΙΣτΙΚΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Φύτευση. Η καλλιέργειά του
ξεκινά συνήθως με σπόρο την
άνοιξη ή το φθινόπωρο σε πε­
ριοχές χωρίς παγετούς. Σπέρ-

νουμε απευθείας στην

Είναι πολυετές ποώδες φυτό με γρήγορη και
μεγάλη ανάπτυξη· μπορεί να φτάσει τα

2 μ. σε

ύψος. Έχει όρθια ανάπτυξη, λεπτό φύλλωμα

τελική θέση, σε βάθος

με δυνατό άρωμα γλυκάνισου, σαρκώδη βάση

6 χιλ. και σε απόστα­
ση 30 εκ. μεταξύ τους.

πτα βελονοειδή φύλλα σε χρώμα πράσινο της

σαν βολβό, κούφιους βλαστούς και λεπτεπίλε­

τα πιο ρωμαλέα νεαρά

ελιάς. Οι ταξιανθίες του γέρνουν και αποτελού­

φυτά είναι εκείνα που

νται από λαμπερά κίτρινα άνθη. Εμφανίζονται

θα δώσουν τους πιο
νόστιμους και γλυκούς
«βολβούς». Ξεχώνου­

με και aντικαθιστάμε τα
φυτά κάθε τρία χρόνια.

Πότισμα. Ποτίζουμε τα-

το καλοκαίρι. Ο μάραθος είναι εξαιρετικά

επεκτατικό φυτό και σε κάποιες περιοχές θεω­
ρείται ζιζάνιο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ Κλίμα. Αναπτύσσεται σε όλες τις
περιοχές. αλλά ευδοκιμεί σε ήπια κλίματα όπου

κτικό την άνοιξη και το

το ψύχος δεν είναι πολύ έντονο. Δεν τα πάει

καλοκαίρι. Επαρκής

καλά με την υψηλή υγρασία και ζέστη των τρο­

υγρασία γύρω από τις

πικών. Έκθεση. Ηλιόλουστη θέση προστατευ­

ρίζες εξασφαλίζει γλυ­

μένη από δυνατούς ανέμους είναι απαραίτητη.

κιά και σαρκώδη βλά-

Έδαφος. Καλά σκαλισμένο, αμμοπηλώδες. με

στηση. Ελαττώνουμε τα
ποτίσματα από τα μέσα
του φθινοπώρου. Λίπαν­

ση. Δεν χρειάζεται επιπλέον
λίπασμα αν το έδαφος είναι
γόνιμο. Αν δεν γνωρίζουμε τη

άφθονη χωνεμένη οργανική ουσία. Προσθέ­
τουμε

1 φλιτζάνι ασβέστη ανά τετραγωνικό

μέτρο εδάφους πριν από τη φύτευση καθώς
προτιμά ελαφρώς αλκαλικές συνθήκες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ηΡοΣΦΟΡΑ τοv TiYo
τέχουν ξεχωριστή θέση στην
ασιατική κουζίνα. Κηποτεχνία.

Το σχοινόπρασο συνιστάται να
φυτεύεται ανάμεσα σε τρια­
νταφυλλιές, καρότα, αμπέλια,
ντοματιές και οπωροφόρα δέ­

ΟΠΟΥΛ

ντρα.

ΡΔΙΑ Η ΜΟΝΑΞΙΑ

ΧΑΡΑΚ'fΗΡΙΣτΙΚΑ

Τα σχοινόπρασα είναι πολυετή αρωματικά φυτά. Καλλιεργούνται
σε συστάδες ξεκινώντας από τους πολύ μικρούς βολβούς τους. οι

~

οποίοι αναmύσσουν βλαστάρια έως και 30 εκ. ψηλά, με οξύληκτα

σωληνωτά «κούφια» φύλλα. Τα άνθη του κοινού σχοινόπρασου
(Α.

schoenoprasum} παίρνουν τη μορφή παχουλού, σφαιρικού

κεφαλιού με ροζ-μοβ ανθοφορία. Τα κινεζικά σχοινόπρασα (Α.

tuberosum} έχουν ταξιανθία σε μορφή αστεριού, λευκά άνθη και
επίπεδα, στενά, σκούρα ή ανοιχτά πράσινα φύλλα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ Κλίμα. Τα σχοινόπρασα προσαρμόζονται σχετικά
εύκολα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Έκθεση. Αναπτύσσονται καλύτερα υπό συνθήκες πλήρους
ηλιοφάνειας αλλά ανέχονται και την ημισκιά. Σε πολύ θερμές
ξηρές κλιματικές συνθήκες μπορεί να χρειαστούν λίγη σκιά
και υγρασία.'Εδαφος. Παρτέρια με υλικά πλούσια σε οργανική
ουσία, όπως κομπόστ ή λίπασμα με αίμα και κόκαλα ζώων. Θε­

μελιώδης είναι η καλή στράγγιση.

σύσταση του εδάφους, ενσω­

νόχαρτο καταψύχονται για πε­

ματώνουμε πλήρες και ισορ­

ρισσότερους από έξι μήνες.

ροπημένο λίπασμα πριν από
τη φύτευση. Προβλήματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ Καλλυντικά. Κρύο

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα

aφέψημα από σπόρους μά­

προβλήματα.

ραθου δίνει μια αναζωογο­
νητική λοσιόν προσώπου, η

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Συλλογή. Συλλέ­

οποία λέγεται ότι απαλύνει τις

γουμε φύλλα όποτε θέλουμε,

ρυτίδες και τονώνει το δέρ­

Το τελευταίο άλμπουμ τns Πίτσοs Ποποδοπούλου
κυκλοφορεί αποκλειστικά από το τινο!
Συμπληρώστε τn δισκοθήκη σαs με τιs επιτυχίεs

από το τέλος της άνοιξης μέ­

μα. Μαγειρική. Οι σπόροι, οι

του σημαντικότερου λαϊκού δίσκου τns χρονιάs,

χρι το τέλος του καλοκαιριού.

οποίοι βοηθούν στην πέψη,

Οι σπόροι συλλέγονται όταν

και ταξιδέψτε με τn μοναδική φωνή

ωριμάσουν, αργά το καλο­

είτε τρώγονται ωμοί είτε προ­
στίθενται σε φαγητά ακέραιοι

τns Πίτσαs Παπαδοπούλου!

καίρι. Καθώς πλησιάζει ο και­

ή τριμμένοι. Φρέσκα ψιλο­

ρός τους, πρέπει να επιθεω­

κομμένα φύλλα μπαίνουν σε

Περιέχει rιs επιrυχίεs

ρούμε τακτικά τα φυτά ώστε

πολλά πιάτα, κυρίως με ψάρια,
ζυμαρικά και πατάτες. Η λευκή

να μαζεύουμε τους ώριμους

Να 'χε καρδιά π μοναξιά

Τι σου έκανα, αγάπη

σπόρους προτού πέσουν. Ξε­

σαρκώδης βάση του φυτού

Μ6νο

χώνουμε τη σαρκώδη βάση

τρώγεται ωμή ή μαγειρεμένη .

7,90€

όποτε τη χρειαστούμε. Απο­

Φαρμακεuτική. Όλα τα μέρη

θήκευση. Αποθηκεύουμε τους

του μάραθου λέγεται ότι βοη­

αποξηραμένουςσπόρουςσε

θούν στην πέψη, κάνουν καλό

αεροστεγή βάζα . Τα φύλλα

στα μάτια και περιορίζουν

χρησιμοποιούνται φρέσκα

ελαφρώς την όρεξη. Ένα ρό­

επειδή χάνουν τη γεύση τους

φημα παρασκευασμένο από

όταν ξεραθούν. Κατάψυξη.

σπόρους είναι ελαφρύ καθαρ­

Ματσάκια φύλλων συσκευα­

τικό. Το μάσημα των σπόρων

σμένα σε σακούλες ή αλουμι-

aρωματίζει την αναπνοή.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ

TOYTIVO!