P. 1
กติกากีฬาปิงปอง

กติกากีฬาปิงปอง

|Views: 269|Likes:
Published by chanin123

More info:

Published by: chanin123 on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

âöĕâēâĖčēüŠèüĎè

â öĕ â ē ġ ø ġ ûĕ Ć ġ ø ú úĕ ċ
ċ Ă ē å Ă ġ ø ġ ûĕ Ć ġ ø ú úĕ ċ Ģ Čũ è ü Ą đ ġ ø ĉ ĥ ø ă
éĒ õ ÿĕ Ă ÿŭ ģ õ ă . . üŠ è ü Ď è Ďĕ ú ġ ö Ď Ąŭ
1. ģöūđġøġûĕĆġøúúĕċ
1.1 ܕܮܼܐܢܐܩ܋ܩܐܑܐ۹ܤ۾ܵ܌ܧܳܚܬܙ۸ܞܩ ³ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ´
ۿܧܳܒܐܚܰܒܡܬܻܳܢܜܬܻܙܘܓܮܐܓܩܘܬۻܞܩܘܙܩܞ 2.74 ܳܘ܌ܚ ( 9 ܖܯ܌)
ۻܞܩܘ۸ܞܩ۾ 1.525 ܳܘ܌ܚ ( 5 ܖܯ܌) ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܡܰ۾ܷ܋ܚܧ܋ܨܑ
ܵ܋ܙܞܨ܋ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻ܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܘܩ܍ܭ۾ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܡܰ۾ 76 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ( 2
ܖܯ܌ 6 ܐܫܼܞ )
1.2 ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܶܢܚܞܘ܍ܭ۾۹ܤܑܑܐܡܯ܋۹ܤ۾ܵ܌ܧ
ܴ܌ܷܘܚܞܘ܍ܭ۾܋ܩܐ۹ܩ۾۹ܤ۾ܵ܌ܧ܎ܬܻܤܙܰ ܌ܻ݀ܩ۸ܞܩ۹ܤܑܑܐܡܯ܋۹ܤ۾ܵ܌ܧ
ܜ۾ܘܩ
1.3 ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܤܩۿ܎݀ܩ܋ܞܙܞܨܡ܋ܯܶ܋ܹ ۸ܷܺ܋
ܴ܌ۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘ۸ܚܧ܋ܤܐܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤ
ܳܘܮܻܤܳܤܩܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܘܩ܌ܚ܇ܩܐ܎ܫܼ۾ܜ۾ܶܐܚܧܙܧܡܰ۾ 30
ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ܜܰ۸ۿܧ۸ܚܧ܋ܤܐ۹ܭܼܐܘܩܒܚܧܘܩ܊ 23 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
1.4
ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܡܬܳ۹ܘܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤܴܜܧܳܒܐܡܬ܋ܩܐܷܘܡܧ܎ܤ
ܐܴܡ۾ ۹ܤܑ܋ܩܐܑܐ۹ܤ۾ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ܎ܨܼ۾ 4 ܋ܩܐۿܧ܎ܩ۾܋ܞܙܡܬ۹ܩܞ
ܘܬۻܞܩܘ۸ܞܩ۾ 2 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ܳܡܐ۹ܤ۾ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ܋ܩܐܙܩܞ 2.74
ܳܘ܌ܚ܎ܨܼ۾ܡܤ۾۹ܩ۾ܳܚܬܙ۸ܞܩ ³ܳܡܐ۹ܩ۾´
ܳܡܐ۹ܤ۾ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ܋ܩܐ۸ܞܩ۾ 1.525 ܳܘ܌ܚ ܎ܨܼ۾ܡܤ۾۹ܩ۾ܳܚܬܙ۸ܞܩ
³ܳܡܐܡ۸ܨ܋´
1.5 ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧۿܧ܍ܰ۸ܑܴ۾ܤܤ۸ܳܒܐܡܤ۾ܴ܋ܐܳ܎ܩܹ ۸ܨܐ
۸ܨܼܐ܋ܞܙܳܐܺ܌܂ܭܻ۾۹ܭ۾܌ܨܼ۾܀ܩ۸۸ܨܑܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ
ܴܜܧ۹ܐܩܐ۸ܨܑܳܡܐܡ۸ܨ܋ܵ܋ܙ܌ܜܤ܋
1.6 ܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ܶܐܴ܌ܜܧܴ܋ܐۿܧ܍ܰ۸ܑܴ۾ܤܤ۸ܳܒܐܡܤ۾ܡܞܐܳ܎ܩܹ
۸ܨܐ܋ܞܙܳܡܐܡܬ۹ܩܞ۹ܐܩ܋۸ܞܩ۾ 3 ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
ܵ܋ܙ۹ܬ܋۹ܐܩܐ۸ܨܑܳܡܐ۹ܩ۾ܳܚܬܙ۸ܞܩ ³ܳܡܐ۸ܜܩ۾´
ܴܜܧܶܢ܍ܮܤܞܩܳܡܐ۸ܜܩ۾ܐܬܼܳܒܐܡܞܐܢܐܭܻ۾۹ܤ۾ۻܤܚ܌܋ܩܐ۹ܞܩ۹ܤ۾
ܵ܌ܧ܋ܞܙ
1.7
ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܘܩ܌ܚ܇ܩܐܡܩ۸ܜܵ܌ܧܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܎ܬܻܶ܁ܡ݀ܩ
ܢܚܨܑܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܙܬܻܢܤܴܜܧ܁ܐܫ܋܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܚܨܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡ
ܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫܳ܎ܩܐܨܼܐ
ܴܜܧܶܐ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܚܧܑܯܡܬ۹ܤ۾ܵ܌ܧ܎ܬܻۿܧܶ܁ܴ۹۾۹ܨܐ
ܜ۾ܶܐܚܧܑܳܬܙܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܋ܞܙ܎ܯ۸ۻܚܨܼ۾

2. ċũĈúüĄđâĎûãĎèġúĨö
2.1 ܡܞܐܒܚܧ۸ܤܑ۹ܤ۾ܳܐܺ܌ۿܧܒܚܧ۸ܤܑܷܒ܋ܞܙ ܌ܩ۹ܩܙ
܎ܬܻܴ۹ܞܐܴܜܧܳܡܩ܌ܨܼ۾ ܚܞܘܷܒ܍ܭ۾܎ܬܻۿܨܑܙܭ܋۸ܨܑܵ܌ܧܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ
2.2
܌ܩ۹ܩܙۿܧ܌ܤ۾۹ܭ۾܌ܭ۾ܴܜܧܙܭ܋܋ܞܙܳ܁ܮܤ۸܂ܭܻ۾ܓܰ۸܌ܫ܋ܒܜܩܙܙܤ܋ܳܡܩ
܂ܭܻ۾܌ܨܼ۾܌ܚ۾ܡܰ۾ۿܩ۸ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ15.25 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ( 6 ܐܫܼܞ)
ܴܜܧܙܮܻܐܤܤ۸ܷܒۿܩ۸ܳܡܐ۹ܩ۾۹ܤ۾ܵ܌ܧ܍ܭ۾܌ܨܞܳܡܩ܌ܩܐܜܧ 15.25
ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ( 6 ܐܫܼܞ)
2.3 ܡܞܐܑܐܡܯ܋۹ܤ۾܌ܩ۹ܩܙ܌ܜܤ܋ܴܐܞܙܩܞ
ۿܧ܌ܤ۾ܡܰ۾ۿܩ۸ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ 15.25 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
2.4
ܡܞܐܜܩ۾ܡܯ܋۹ܤ۾܌ܩ۹ܩܙ܌ܜܤ܋ܴܐܞܙܩܞۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܁ܫ܋۸ܨܑܕܮܼܐܓܫܞܵ
܌ܧܴܜܧܡܞܐܒܜܩܙܡܯ܋۹ܤ۾܌ܩ۹ܩܙ܎ܨܼ۾ܡܤ۾܋ܩܐۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܁ܫ܋۸ܨܑܳ
ܡܩܶܢܘܩ۸܎ܬܻܡܯ܋ܳ܎ܩ܎ܬܻܳܒܐܷܒܷ܋
2.5 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܘܩ܌ܚ܇ܩܐܡܩ۸ܜ
ܳܐܺ܌܎ܬܻܶ܁ܡ݀ܩܢܚܨܑܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܙܬܻܢܤܴܜܧ܁ܐܫ܋܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܚܨ
ܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫܳ܎ܩܐܨܼܐ
ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܡܬܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ۸ܨܑܵ܌ܧ܎ܬܻܶ܁ܴ۹۾۹ܨܐ

3. ĆĚâġøġûĕĆġøúúĕċ
3.1 ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾۸ܜܘܴܜܧܘܬܳܡܐܓܩܟܰܐܙ۸ܜܩ۾ 40
ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
3.2 ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾ܘܬܐܼ݀ܩܢܐܨ۸ 2.7 ۸ܚܨܘ
3.3
ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾܎݀ܩ܋ܞܙܳ܂ܜܜܰܜܤܙ܋ܢܚܮܤܞܨܡ܋ܯܕܜܩܡ܌ܫ۸
ܤܮܻܐܶ܋܎ܬܻۻܜܩܙۻܜܭ۾۸ܨܐ ܘܬܡܬ۹ܩܞ ܡܬܳܢܜܮܤ۾ ܢܚܮܤܡܬܡܘ
ܴܜܧܳܒܐܡܬ܋ܩܐ
3.4
ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܎ܬܻܶ܁ܡ݀ܩܢܚܨܑܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܙܬܻܢܤܴܜܧ܁ܐܫ܋
܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܚܨܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫܳ܎ܩܐܨܼ
ܐ
ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܚܧܑܯܡܬ۹ܤ۾ܜܰ۸܎ܬܻۿܧܶ܁ܴ۹۾۹ܨܐܜ۾ܶܐܚܧܑܳܬܙܑ۸ܩܚܴ۹۾
۹ܨܐ܎ܯ۸ۻܚܨܼ۾

4. ĥĂŪġøġûĕĆġøúúĕċ
4.1 ܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧܘܬܚܰܒܚܩ۾ ۹ܐܩ܋
ܢܚܮܤܐܼ݀ܩܢܐܨ۸ܤܙܩ۾ܷܚ۸ܷܺ܋ ܴ܌ܢܐܩܷܘۿܧ܌ܤ۾ܑܴܐܳܚܬܙܑܴܜܧܴ۹ܺ۾
4.2 ܤܙܩ۾ܐܤܙ܎ܬܻܡܯ܋ 85% ۹ܤ۾ۻܞܩܘܢܐܩ۹ܤ۾ܷܘ
ۿܧ܌ܤ۾܎݀ܩ܋ܞܙܷܘ܏ܚܚܘ܁ܩ܌ܫ ܁ܨܼܐ܎ܬܻܤܨ܋ܤܙܰ ܌ܫ܋ܗܩܙܶܐܢܐܩܷܘ
܂ܭܻ۾܎݀ܩ܋ܞܙܞܨܡ܋ܯܤܮܻܐܶ܋ ܳ܁ܐ ۻܩܚܑܤܐܷܖܑܳܤܚ , ۸ܜܩܡܷܖܑܳܤܚ
ܢܚܮܤ۸ܚܧ܋ܩܠܤܨ܋ۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘܢܐܩܷܘܳ۸ܫܐ 7.5 %
۹ܤ۾ۻܞܩܘܢܐܩ܎ܨܼ۾ܢܐܩܷܘܢܚܮܤܷܘܳ۸ܫܐ 0.35 ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
ܡܯ܋ܴ܎ܴ܌۸ܚ܊ܬܶ܋ۿܧܘܬۻܩܐܤܙ۸ܞܩ
4.3
ܢܐܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܋ܩܐ܎ܬܻܶ܁ܶܐ۸ܩܚ܌ܬܜܰ۸ۿܧ܌ܤ۾ܘܬܞܨܡ܋ܯܒ܋܎ܨܑ
ܞܨܡ܋ܯܐܨܼܐۿܧܳܒܐܙܩ۾ܳܘܺ܋܏ܚܚܘ܋ܩܴܓܐܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ
ܵ܋ܙܢܨܐܳܤܩܳܘܺ܋ܤܤ۸ܘܩ܋ܩܐܐܤ۸ܴܜܧܷܘܘܬܖܤ۾ܐܼ݀ܩܚܤ۾ܚܨܑ
ܴܓܐܙܩ۾܁ܐܫ܋ܐܬܼܳܘܮܻܤܒ܋܎ܨܑܢܐܩܷܘܴܜܧܚܞܘ۸ܨܑ۸ܩܞܴܜܞۿܧ܌ܤ۾
ܘܬۻܞܩܘܢܐܩ܎ܨܼ۾ܡܫܼܐܷܘܳ۸ܫܐ 2 ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
ܢܚܮܤܴܓܐܙܩ۾ܴܓܐܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ܁ܐܫ܋ܘܬܖܤ۾ܐܼ݀ܩܚܤ۾ܚܨܑܵ܋ܙۿܧܢܨܐܳܤ
ܩܳܘܺ܋ܤܙܰ ܋ܩܐܶܐܢܚܮܤܳܤܩܳܘܺ܋ܤܙܰ ܋ܩܐܐܤ۸۸ܷܺ܋
ܙܩ۾܁ܐܫ܋ܐܬܼܳܘܮܻܤܒ܋܎ܨܑܢܐܩܷܘܴܜܧܚܞܘ۸ܨܑ۸ܩܞܴܜܞۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞ
ܩܘܢܐܩ܎ܨܼ۾ܡܫܼܐܷܘܳ۸ܫܐ 4 ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
4.3.1) ܴܓܐܙܩ۾ܳܘܺ܋܏ܚܚܘ܋ܩ
ۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐ܁ܫܼܐܳ܋ܬܙܞܴܜܧܷܘܘܬܖܤ۾ܐܼ݀ܩܚܤ۾ܚܨܑۿܧ܎݀ܩ܋ܞܙܙܩ۾ܢܚܮ
ܤܙܩ۾ܡܨ۾ܳۻܚܩܧܢ ܘܬܳܘܺ܋۸ܚܧۿܩܙܤܙܰ ܤܙܩ۾ܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤܷܘܐܤܙ۸ܞܩ
10 ܳܘܺ܋܌ܤ 1 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ܴܜܧܷܘܘܩ۸۸ܞܩ 50 ܳܘܺ܋܌ܤ 1
܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
4.3.2) ܴܓܐܙܩ۾܁ܐܫ܋ܘܬܖܤ۾ܐܼ݀ܩ
ܒܚܧ۸ܤܑ܋ܞܙܖܤ۾ܐܼ݀ܩ܁ܫܼܐܳ܋ܬܙܞܒ܋ۻܜܯܘ܋ܞܙܴܓܐܙܩ۾ܳܘܺ܋܏ܚܚܘ܋
ܩ܁ܫܼܐܳ܋ܬܙܞ
܂ܭܻ۾ۻܞܩܘܢܐܩ۹ܤ۾ܴܓܐܙܩ۾܏ܚܚܘ܋ܩܐܬܼۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘܢܐܩܷܘܳ۸ܫ
ܐ 4 ܘܫܜܜܫܳܘ܌ܚ
4.4 ܞܨܡ܋ܯܒ܋܎ܨܑܢܐܩܷܘۿܧ܌ܤ۾ܒ܋܎ܨܑۻܜܯܘܢܐܩܷܘ܋ܩܐܐܨܼܐܹ
ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܷܘܳ۸ܫܐ۹ܤܑ۹ܤ۾ܢܐܩܷܘܤܤ۸ܷܒ
ܙ۸ܳܞܐܡܞܐ܎ܬܻܶ۸ܜ۸ܨܑ܋ܩܘۿܨܑ܎ܬܻܡܯ܋ܴܜܧ܎ܬܻܞܩ۾ܐܫܼܞܤܩۿۿܧܢܯ ܘܢܚܮܤ
ܷܘܢܯ ܘ܋ܞܙܞܨܡ܋ܯܶ܋ܹ ۸ܷܺ܋
܂ܭܻ۾ܤܩۿۿܧ܍ܰ۸ܕܫۿܩܚ܊ܩܞܩܳܒܐܡܞܐܢܐܭܻ۾۹ܤ۾܋ܩܘۿܨܑ
4.5 ܢܐܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ
܁ܨܼܐܗܩܙܶܐܢܐܩܷܘܴܜܧ܁ܨܼܐ۹ܤ۾ܞܨܡ܋ܯܒ܋܎ܨܑ܌ܩ۾ܹ
ܢܚܮܤ۸ܩܞۿܧ܌ܤ۾ܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤܴܜܧܘܬۻܞܩܘܢܐܩܳ܎ܩ۸ܨܐ܌ܜܤ܋
4.6 ܢܐܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܋ܩܐܢܐܭܻ۾ۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܡܬܴ܋۾ܡܞܩ۾
ܴܜܧܤܬ۸܋ܩܐܢܐܭܻ۾ۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܡܬ܋݀ܩ
ܵ܋ܙܷܘۻ݀ܩܐܭ۾ܞܩܢܐܩܷܘܐܨܼܐۿܧܶ܁܌ܬܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܢܚܮܤܷܘ
ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܘܬܡܬ۸ܜܘ۸ܜܮܐܤܙܩ۾ܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤܷܘܡܧ܎ܤܐܴܡ۾
܌ܩܘ۹ܤܑ۹ܤ۾ܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾ܷܘܳܒܐܡܬܡܧ܎ܤܐܴܡ۾ܢܚܮ
ܤܘܬܡܞܐܢܐܭܻ۾ܡܞܐܶ܋ܳܒܐܡܬ۹ܩܞ
4.7
ܞܨܡ܋ܯ܎ܬܻܒ܋܎ܨܑܢܐܩܷܘܡ݀ܩܢܚܨܑ܌ܬܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾ܘܬܳۻܚܮܻܤ۾
ܢܘܩܙ۸ܩܚۻܩ۹ܤ۾ܑܚܫܠܨ܎ܦ ܓܰ ܓܜܫ܌ ܙܬܻܢܤ ܚܯ ܐ ܴܜܧܳۻܚܮܻܤ۾ܢܘܩܙ
ITTF ܴܡ܋۾ܷܞܤܙܩ۾܁ܨ܋ܳۿܐܶ۸ܜ۸ܨܑ۹ܤܑ۹ܤ۾ܢܐܩܷܘ
ܵ܋ܙۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐ܁ܮܻܤܙܬܻܢܤܴܜܧ܁ܐܫ܋
܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܚܨܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫ
ۻܚܨܼ۾ܢܜܨ۾ܡܯ܋ܳ܎ܩܐܨܼܐ
4.8
ܡ݀ܩܢܚܨܑ۸ܩܞ܎ܬܻܘܬܡܞܐܒܚܧ۸ܤܑ۹ܤ۾ܡܩܚܕܫܠۿܧܷܘܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܶ܁܎
ܩܜ۾ܑܐܢܐܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܶ܁۸ܩܞܴܓܐܡ݀ܩܳܚܺۿܚܰܒ
ܢܚܮܤ۸ܩܞ܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܚܨܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁
ܩ܌ܫܳ܎ܩܐܨܼܐ
4.9
۸ܩܚܳܒܜܬܻܙܐܴܒܜ۾ܳܜܺ۸ܐܤܙ۹ܤ۾ۻܞܩܘܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤ۹ܤ۾ܓܫܞܢܐܩܷܘ
ܢܚܮܤܞܨܡ܋ܯܒ܋܎ܨܑܢܚܮܤۻܞܩܘܷܘܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤ۹ܤ۾ܡܬܢܚܮܤ۹ܐܩ܋
ܳܐܮܻܤ۾ۿܩ۸۸ܩܚܳܡܬܙܢܩܙۿܩ۸ܤܯܑܨ܌ܫܳܢ܌ܯ ۸ܩܚܶ܁۾ܩܐܢܚܮܤܡܬۿܩ۾
ܤܩۿۿܧܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܶ܁ܷ܋
ܵ܋ܙܘܬܳ۾ܮܻܤܐܷ۹ܞܩܳܢ܌ܯܳܢܜܩܐܨܼܐܷܘܷ܋ܳܒܜܬܻܙܐܴܒܜ۾ܤܙܩ۾ܡ݀ܩۻܨ܄܌
ܤۻܯ܊ܜܨ۸ܠ܊ܧ۹ܤ۾ܓܫܞܢܐܩܷܘܢܚܮܤܓܫܞܞܨܡ܋ܯܒ܋܎ܨܑ
4.10
ܳܘܮܻܤܳܚܫܻܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴܜܧܳܘܮܻܤܶ܋۸ܺ܌ܩܘ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܳܒܜܬܻܙܐܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ
܎ܐܐܫܡܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܴܡ܋۾ܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܎ܬܻܳ۹ܩܳܒܜܬܻܙܐܶܢ۸ܨܑۻܰ ܴ۹۾۹ܨ
ܐܴܜܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܌ܚܞۿܡܤܑ۸ܤܐ܎ܯ۸ۻܚܨܼ۾
4.11
ܳܒܐۻܞܩܘܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻۿܧ܌ܤ۾ܘܨܻܐܶۿܞܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐ
ܐܫܡܐܨܼܐ܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘܚܧܑܳܬܙܑܴܜܧ۸܌ܫ۸ܩ
4.12
ܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܘܬܒ܄ܢܩܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑܤܯܒ۸ܚ܊۸ܩܚܳܜܐܶܢܤܙܰ ܶܐ܋ܯܜܙܕܫܐܫۿ
۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋

5. åĮēéĮēâĒõåĈēĂ
5.1 ۸ܩܚ܌ܬܵ܌ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܚܧܙܧܳܞܜܩ܎ܬܻܜܰ۸ܤܙܰ ܶܐ۸ܩܚܳܜܐ
5.2 ܜܰ۸ܤܙܰ ܶܐ۸ܩܚܳܜܐ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܳܘܮܻܤܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܷ܋ܢܙܯ܋ܐܫܻ۾ܑܐܔܩܘܮܤܤܫܡܚܧ۸ܤܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
ܶܐۿܨ۾ܢܞܧܡܯ܋܎ܩܙ
ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ܜܰ۸ܐܨܼܐ܍ܰ۸ܡܨܻ۾ܶܢܳܒܐܳܜܺ܎ܢܚܮܤܷ܋ۻܧܴܐܐ
5.3 ۸ܩܚܡ۾ܶܢܘ ( LET ) ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ۸ܩܚ܌ܬܵ܌܎ܬܻܷܘܘܬܓܜܷ܋ۻܧܴܐܐ
5.4 ۸ܩܚܷ܋ۻܧܴܐܐ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ۸ܩܚ܌ܬܵ܌܎ܬܻܘܬܓܜܷ܋ۻܧܴܐܐ
5.5 ܘܮܤ܎ܬܻ܍ܮܤܷܘ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܘܮܤܶܐ۹܊ܧ܎ܬܻ܍ܮܤܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ
5.6 ܘܮܤܤܫܡܚܧ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܘܮܤܶܐ۹܊ܧ܎ܬܻܷܘܷ܋܍ܮܤܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ
5.7 ۸ܩܚ܌ܬܜܰ۸ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
۸ܩܚ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܡܨܘܓܨܡܜܰ۸܋ܞܙܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ۹܊ܧ܎ܬܻ܍ܮܤܤܙܰ ܢܚܮܤܡܨ
ܘܓܨܡܜܰ۸܌ܨܼ۾ܴ܌۹ܤܘܮܤ۹ܤ۾ܘܮܤܶܐ۹܊ܧ܎ܬܻ܍ܮܤܷܘܜ۾ܷܒ
5.8 ۸ܩܚ۹ܞܩ۾ܜܰ۸ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ۹܊ܧ܎ܬܻܜܰ۸۸݀ܩܜܨ۾ܤܙܰ ܶܐ۸ܩܚܳܜܐ
ܴܜܧܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸ܘܩܵ܋ܙܜܰ۸ܐܨܼܐܙܨ۾ܷܘܷ܋۸ܚܧ܎ܑܴ܋ܐ۹ܤ۾ܤܬ
۸ܔܩܙܢܐܭܻ۾ ܒܚܩ۸܆ܞܩܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤܡܫܻ۾ܶ܋ܹ
܎ܬܻܳ۹ܩܡܞܘܶܡܢܚܮܤ܍ܭܤܤܙܰ ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܔܩܙܐܨܼܐܷ܋ܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸ܜܰ۸۹܊ܧ
܎ܬܻܜܰ۸ܐܨܼܐܙܨ۾ܷܘܓܩܐܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܴܜܧܙܨ۾ܷܘܕܐܳܡܐܡ۸ܨ܋ܢܚܮܤܓܩܐ
ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܴܜܞ ܴ܌ܜܰ۸ܐܨܼܐܙܨ۾ܤܙܰ ܶܐܕܮܼܐ܎ܬܑܻܐܵ܌ܧ
5.9 ܓܰ ܡ۾ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܓܰ ܎ܬܻ܌ܬܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܳܒܐۻܚܨܼ۾ܴܚ۸ܶܐ۸ܩܚ܌ܬܵ܌
5.10 ܓܰ ܚܨܑ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܓܰ ܎ܬܻ܌ܬܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܳܒܐۻܚܨܼ۾܎ܬܻܡܤ۾ܶܐ۸ܩܚ܌ܬܵ܌
5.11 ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܓܰ ܎ܬܻ܍ܰ۸ܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܳܕܮܻܤۻܞܑۻܯܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
5.12 ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܢܘܩܙ܍ܭ۾
ܓܰ ܎ܬܻ܍ܰ۸ܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܳܕܮܻܤ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܶܐ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ
5.13 ܡܫܻ۾ܶ܋ܹ ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܡܞܘܶܡܢܚܮܤ܍ܮܤܤܙܰ ܢܘܩܙ܍ܭ۾ ܡܫܻ۾ܶ܋ܹ
۸ܺ܌ܩܘ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܡܞܘܶܡܢܚܮܤ܍ܮܤܤܙܰ ܌ܨܼ۾ܴ܌ܳܚܫܻܘ۸ܩܚ܌ܬܵ܌
5.14
ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܍ܰ۸ܕܫۿܩܚ܊ܩܞܩܓܩܐ۹ܩܘܢܚܮܤܤܤܘܢܚܮܤܜܤ
܋ܡܞܐܒܚܧ۸ܤܑ۹ܤ۾ܳܐܺ܌
܍ܩܜܰ۸ܐܨܼܐܷ܋۹ܩܘܓܩܐܳܐܺ܌ܷܒܴܜܞܴܜܧ۸ܚܧ܋ܤܐ۸ܜܨܑ܋ܞܙܴܚ۾ܢ
ܘܯܐ۹ܤ۾ܘܨܐܳܤ۾
ܢܚܮܤܓܩܐ܋ܩܐ۹ܩ۾ܢܚܮܤ܋ܩܐܶ܌۹ܤ۾ܡܞܐܒܚܧ۸ܤܑ۹ܤ۾ܳܐܺ܌܋ܩܐ
ܐܤ۸ܵ܌ܧ
5.15 ܳܡܐܡ۸ܨ܋ ܢܘܩܙܚܞܘ܍ܭ۾
ܳܡܐܡܘܘܯ܌ܫ܎ܬܻܜܩ۸܌ܤܤܤ۸ܷܒۿܩ۸ܳܡܐܡ۸ܨ܋܎ܨܼ۾ܡܤ۾܋ܩܐ܋ܞܙ

6. âēĄċũèĆĚâøĖĩ÷ĚâöŪĎè
6.1 ܳܘܮܻܤܳܚܫܻܘܡ۾ܜܰ۸
ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܌ܤ۾ܞܩ۾ܳܒܐܤܫܡܚܧܤܙܰ ܑܐܔܩܘܮܤ۹ܤ۾ܘܮܤܤܫܡܚܧ
ܵ܋ܙܑܑܴܔܩܘܮܤܤܤ۸ܴܜܧܜܰ۸܌ܤ۾ܢܙܯ܋ܐܫܻ۾
ܵ܋ܙܜܰ۸ܐܨܼܐ܌ܤ۾ܤܙܰ ܢܜܨ۾ܳܡܐܡ۸ܨ܋ܴܜܧܤܙܰ ܳܢܐܮܤܚܧ܋ܨܑܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ
6.2 ܶܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
ܓܰ ܡ۾ۿܧ܌ܤ۾ܵܙܐܜܰ۸۹ܭܼܐ۹ܩ۾ܑܐ܋ܞܙܘܮܤܶܢܶ۸ܜܳۻܬܙ۾۸ܨܑܳܡܐ܌ܨܼ۾܀
ܩ۸ܴܜܧܶܢܡܰ۾ۿܩ۸ۿܯ܋܎ܬܻܜܰ۸ܤܤ۸ۿܩ۸ܔܩܘܮܤܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 16
ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
ܵ܋ܙܜܰ۸܎ܬܻܵܙܐ۹ܭܼܐܷܒܐܨܼܐۿܧ܌ܤ۾ܷܘܳܒܐܜܰ۸܎ܬܻ܍ܰ۸܎݀ܩܶܢܢܘܯܐ܋ܞܙۻ
ܞܩܘ܌ܨܼ۾ܶۿ
6.3
ܓܰ ܡ۾ۿܧ܌ܬܜܰ۸ܷ܋۹܊ܧ܎ܬܻܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܷ܋ܜ܋ܚܧ܋ܨܑܜ۾ۿܩ۸ۿܯ܋ܡܰ
۾ܡܯ܋ܴܜܞ
ܳܕܮܻܤܶܢܜܰ۸۸ܚܧ܎ܑܴ܋ܐ۹ܤ۾ܓܰ ܡ۾۸ܤܐܴܜܞ۹ܩܘܢܚܮܤܤܤܘ܌ܩ۹ܩܙܷ
ܒ۸ܚܧ܎ܑܴ܋ܐ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑ ܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾۸ܚܧ܎ܑۻܚܭܻ۾ܴ܋ܐ۹ܞܩ۹ܤ۾ܓܰ ܡ۾۸ܤܐܴܜ
ܞ۹ܩܘ܌ܩ۹ܩܙܷܒ۸ܚܧ܎ܑۻܚܭܻ۾ܴ܋ܐ۹ܞܩ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑ
6.4
܎ܨܼ۾ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܴܜܧܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܳܢܚܮܤܕܮܼܐ
ܓܫܞܵ܌ܧ܌ܜܤ܋ܳܞܜܩ܎ܬܻܳܚܫܻܘ܎݀ܩ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ܷܘܷ܋۸ܚܧ܎ܑܜܰ
۸ܴܜܞ
6.5 ܶܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
۹܊ܧ܎ܬܻܜܰ۸۸ܚܧ܎ܑܢܐܩܷܘۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܐܤ۸ܳܡܐܡ۸ܨ܋܎ܩ۾܋ܩܐܓܰ ܡ۾
ܢܚܮܤܐܤ۸ܤܩ܊ܩܳ۹܌ܳܡܐܡܘܘܯ܌ܫ܎ܬܻ܌ܤܤܤ۸ܷܒۿܩ۸ܳܡܐܡ۸ܨ܋
ܴܜܧ܌ܤ۾ܷܘܳܜܙܡܞܐ܎ܬܻܷ۸ܜ܎ܬܻܡܯ܋۹ܤ۾ܜ݀ܩ܌ܨܞܤܤ۸ܷܒ܎ܩ۾܋ܩܐܢܜܨ۾
ܵ܋ܙܞܨ܋ۿܩ۸ܳܡܐܡ۸ܨ܋ ܙ۸ܳܞܐ ܴ۹ܐ ܟܚܬܠܧ ܢܚܮܤ۹ܩ
6.6
ܳܒܐۻܞܩܘܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ۹ܤ۾ܳܜܐ܎ܬܻۿܧ܌ܤ۾ܡ۾ܜܰ۸ܶܢܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܓܰ
܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܳܢܺܐ
ܴܜܧ܌ܚܞۿܡܤܑ܍ܭ۾۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸ܐܨܼܐܞܩ܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤܷܘ
6.6.1) ܍ܩܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܡ۾ܡܨܙܶܐܜܨ۸ܠ܊ܧ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
ܴ܌܎ܨܼ۾ܳ۹ܩܴܜܧܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܷܘܘܨܻܐܶۿܞܩܓܰ ܡ۾ܷ܋ܡ۾ܜܰ۸܍ܰ۸܌ܩܘ۸
܌ܫ۸ܩ
ܶܐܵܤ۸ܩܡܴܚ۸۹ܤ۾ܴܘ܎܂ܐܨܼܐۿܧܳ܌ܮܤܐܓܰ ܡ۾ܵ܋ܙܙܨ۾ܷܘܷ܋܌ܨ܋ۻܧܴ
ܐܐ
6.6.2) ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐۻܚܨܼ۾܌ܤܷܒܶܐܴܘ܎܂ܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐܐܨܼܐ
ܢܩ۸ܓܰ ܡ۾ۻܐܳ܋ܫܘܙܨ۾ۻ۾ܡ۾ܜܰ۸܎ܬܻܳܒܐ۹ܤܡ۾ܡܨܙܶܐ܎݀ܩܐܤ۾ܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ
ܢܚܮܤܜܨ۸ܠ܊ܧܐܩܡ۾ܡܨܙܤܮܻܐܹ ܤܬ۸
ܓܰ ܡ۾ۿܧܳܡܬܙۻܧܴܐܐ܎ܨܐ܎ܬܵ܋ܙܷܘܘܬ۸ܩܚܳ܌ܮܤܐ
6.6.3) ܢܩ۸ܓܰ ܡ۾ܷ܋ܡ۾ܜܰ۸ܓܫ܋۸܌ܫ۸ܩܤܙܩ۾܁ܨ܋ܳۿܐ
ܓܰ ܡ۾ۿܧܳܡܬܙۻܧܴܐܐ܎ܨܐ܎ܬܵ܋ܙܷܘܘܬ۸ܩܚܳ܌ܮܤܐ
6.7 ܓܰ ܡ۾ܜܰ۸ܤܩۿܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܤܐܯܵܜܘܷ܋ܑܩ۾
ܢܩ۸ܓܰ ܡ۾ۻܐܐܨܼܐܴۿ۾ܶܢܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܚܩܑ܍ܭ۾۸ܩܚܢܙܤܐܡܘܚܚ܍ܗܩ
ܕ܎ܩ۾ܚܩ۾۸ܩܙ
ۿܐܳܒܐܳܢ܌ܯܶܢܷܘܡܩܘܩܚ܍ܡ۾ܜܰ۸ܷ܋܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩ
܎ܨܼ۾ܐܬܼ܌ܤ۾ܴۿ۾ܶܢܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܚܩܑ۸ܤܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܎ܯ۸ۻܚܨܼ۾

7. âēĄĄĒûøĖĩ÷ĚâöŪĎè
7.1
ܳܘܮܻܤܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܷ܋܍ܰ۸ܡ۾ܢܚܮܤ܌ܬܵ܌ܷܒ܌۸ܜ۾ܶܐܴ܋ܐܔܩܙۻ
ܚ۾۹ܩܘ܍ܰ۸܌ܤ۾ܴܜܞ
ܔܩܙܚܨܑ܌ܬܜܰ۸۹ܩܘܢܚܮܤܤܤܘ܌ܩ۹ܩܙ۸ܜܨܑܷܒܳܕܮܻܤܶܢܜܰ۸۸ܚܧ܎ܑܤܬ۸ܴ
܋ܐܢܐܭܻ۾ܵ܋ܙ܌ܚ۾
ܢܚܮܤܡܨܘܓܨܡܡܞܐܶ܋ܡܞܐܢܐܭܻ۾۹ܤ۾ܳܐܺ܌ܴܜܞ܌۸ܜ۾ܶܐܴ܋ܐܔܩܙ܌ܚ
۾۹ܩܘ

8. ĆĮēõĒûâēĄġĆũú
8.1 ܒܚܧܳܗ܎ܳ܋ܬܻܙܞ ܔܩܙܡ۾ܷ܋ܡ۾ܜܰ۸ܤܙܩ۾܍ܰ۸܌ܤ۾
ܔܩܙܚܨܑۿܧ܌ܬܵ܌۸ܜܨܑܷܒ
ܢܜܨ۾ۿܩ۸ܐܨܼܐܔܩܙܡ۾ܴܜܧܔܩܙܚܨܑۿܧܓܜܨ܋۸ܨܐ܌ܬܵ܌
8.2 ܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܓܰ ܡ۾ܜܰ۸۹ܤ۾ܔܩܙܡ۾ۿܧܡ۾ܜܰ۸ܷܒܙܨ۾ܔܩܙܚܨܑ
ܓܰ ܚܨܑ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑۿܧ܌ܤ۾܌ܬܜܰ۸۸ܜܨܑܴܜܞۻܰ ۹ܤ۾ܔܩܙܡ۾ۿܧ܌ܬܜܰ۸۸ܜܨܑ
ܷܒ
ۿܩ۸ܐܨܼܐۻܰ ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑ۸ܺۿܧ܌ܬܜܰ۸۸ܜܨܑܷܒܳ܁ܐܐܬܼܡܜܨܑ۸ܨܐܶܐ۸ܩܚܵ܌
ܜܰ۸

9. ĆĚâøĖĩĤČŪċũèĤČĂũ LET
9.1 ۸ܩܚ܌ܬܵ܌܂ܭܻ۾܍ܮܤܶܢܳܒܐ۸ܩܚܡ۾ܶܢܘ ۿܧ܌ܤ۾ܘܬܜܨ۸ܠ܊ܧ܋ܨ۾ܐܬܼ
9.1.1) ܍ܩܜܰ۸܎ܬܻܔܩܙܡ۾ܷ܋ܡ۾ܷܒ۸ܚܧ܎ܑܡܞܐ܌ܩ۾ܹ ۹ܤ۾ܳܐܺ܌
ܴܜܞ۹ܩܘܷܒܶܐܴ܋ܐ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑܵ܋ܙ܍ܰ۸܌ܤ۾
ܢܚܮܤܡ۾ܷܒ۸ܚܧ܎ܑܡܞܐ܌ܩ۾ܹ
۹ܤ۾ܳܐܺ܌ܴܜܞܓܰ ܚܨܑܢܚܮܤۻܰ ܔܩܙܚܨܑ۹ܞܩ۾ܜܰ۸ܢܚܮܤ܌ܬܜܰ۸۸ܤܐ܎ܬܻܜܰ۸ۿܧ
܌۸۸ܚܧ܎ܑܴ܋ܐ۹ܤ۾ܳ۹ܩܶܐܳܡܐܡ۸ܨ܋
9.1.2) ܶܐۻܞܩܘܳܢܺܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܍ܩܜܰ۸܎ܬܻܡ۾ܤܤ۸ܷܒܴܜܞ
ܔܩܙܚܨܑܢܚܮܤۻܰ ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑܙܨ۾ܷܘܕܚܤܘ܎ܬܻۿܧܚܨܑ ܵ܋ܙܘܬ۹ܤܴܘܞܩ
ܔܩܙܚܨܑܢܚܮܤۻܰ ۹ܤ۾ܔܩܙܚܨܑܷܘܕܙܩܙܩܘ܌ܬܜܰ۸
9.1.3) ܶܐۻܞܩܘܳܢܺܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ܢܩ۸ܘܬܳܢ܌ܯܚܑ۸ܞܐܐܤ۸ܳܢܐܮܤ۸ܩܚۻܞܑۻܯܘ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐۿܐ܎݀ܩܶܢ۸
ܩܚܡ۾ ۸ܩܚܚܨܑ ܢܚܮܤ۸ܩܚܳܜܐܐܨܼܐܳܡܬܙܷܒ
9.1.4) ܍ܩ۸ܩܚܳܜܐ܍ܰ۸ܙܯ܌ܫܵ܋ܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
9.1.5) ܶܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܍ܩܓܰ ܳܜܐܡ۾ܜܰ۸ܢܚܮܤܚܨܑܜܰ۸ܡ۾ܓܫ܋ܜ݀ܩ܋ܨܑ
9.2 ۸ܩܚܳܜܐܤܩۿ܍ܰ۸ܙܯ܌ܫܜ۾ܶܐ۸ܚ܊ܬ܌ܤܷܒܐܬܼ
9.2.1) ܳܕܮܻܤܴ۸ܷ۹۹ܤܓܫ܋ܕܜܩ܋ܶܐܜ݀ܩ܋ܨܑ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
۸ܩܚܚܨܑܜܰ۸ܢܚܮܤ۸ܩܚܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ
9.2.2)
ܳܘܮܻܤ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܷ܋܍ܰ۸۸݀ܩܢܐ܋ܶܢܶ܁ܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴܳܚ۾ܳ
ܞܜܩ
9.2.3) ܳܕܮܻܤܳ܌ܮܤܐܢܚܮܤܜ۾ܵ܎ܠܓܰ ܳܜܐ
9.2.4) ܶܐۻܞܩܘܳܢܺܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ܢܩ۸ܳܢܺܐܞܩܡܗܩܕ۸ܩܚܳܜܐ܍ܰ۸ܚܑ۸ܞܐܤܨܐۿܧܳܒܐܓܜ܌ܤ۸ܩܚܳܜܐ

10. ĥõŪåđĢúú
10.1 ܐܤ۸ܳܢܐܮܤۿܩ۸۸ܩܚ܌ܬܵ܌ۿܧ܍ܰ۸ܡܨܻ۾ܶܢܳܒܐܳܜܺ܎ LET
ܓܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ۻܧܴܐܐۿܩ۸۸ܚ܊ܬ܋ܨ۾܌ܤܷܒܐܬܼ
10.1.1) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܷܘܡܩܘܩܚ܍ܡ۾ܜܰ۸ܷ܋ܤܙܩ۾܍ܰ۸܌ܤ۾
10.1.2) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܷܘܡܩܘܩܚ܍ܚܨܑܜܰ۸ܷ܋ܤܙܩ۾܍ܰ۸܌ܤ۾
10.1.3) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸ ܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸ܡܫܻ۾ܶ܋ܹ
ܐܤ۸ܳܢܐܮܤۿܩ۸ܡܞܐܒܚܧ۸ܤܑ۹ܤ۾ܳܐܺ܌
10.1.4)
܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸۹ܩܘܓܩܐܳܡܐܡ۸ܨ܋۹ܤ۾ܳ۹ܩܵ܋ܙܷܘܷ܋ܡܨ
ܘܓܨܡ۸ܨܑܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ
10.1.5) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ۹ܞܩ۾ܜܰ۸
10.1.6) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸܌ܫ܋܌ܤ۸ܨܐܡܤ۾ۻܚܨܼ۾
10.1.7)
܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸܋ܞܙܢܐܩܷܘ܎ܬܻܷܘ܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩ
10.1.8) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܢܚܮܤܡܫܻ۾ܶ܋ܹ
܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܡܞܘܶܡܢܚܮܤ܍ܮܤܤܙܰ ܎݀ܩܶܢܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧܳۻܜܮܻܤܐ
܎ܬܻ
10.1.9) ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܢܚܮܤܡܫܻ۾ܶ܋ܹ
܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܡܞܘܶܡܢܚܮܤ܍ܮܤܤܙܰ ܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸ܡܞܐ܌ܩ۾ܹ
۹ܤ۾ܳܐܺ܌
10.1.10)
܍ܩܘܮܤܤܫܡܚܧ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸ܕܮܼܐܓܫܞܵ܌ܧ
10.1.11) ܶܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܍ܩܓܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܌ܬܜܰ۸ܓܫ܋ܜ݀ܩ܋ܨܑ
10.1.12) ܶܐܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴܳܚ۾ܳܞܜܩ
܍ܩܳ۹ܩܢܚܮܤۻܰ ۹ܤ۾ܳ۹ܩܡܩܘܩܚ܍܌ܬܵ܌۸ܜܨܑܷܒܷ܋ܤܙܩ۾܍ܰ۸܌ܤ۾ۻܚܑ
13 ۻܚܨܼ۾

11. ġâĂâēĄĢãũèãĒú
11.1 ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐ܎ܬܻ܎݀ܩۻܧܴܐܐܷ܋ 11 ۻܧܴܐܐ۸ܤܐ
ۿܧܳܒܐܔܩܙ܁ܐܧ ܙ۸ܳܞܐ܍ܩܓܰ ܳܜܐ܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙ܎݀ܩۻܧܴܐܐܷ܋ 10
ۻܧܴܐܐܳ܎ܩ۸ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܳܜܐ܌ܤܷܒ
ܵ܋ܙܔܩܙܶ܋܎݀ܩۻܧܴܐܐܷ܋ܘܩ۸۸ܞܩܤܬ۸ܔܩܙܢܐܭܻ۾ 2 ۻܧܴܐܐ
ۿܧܳܒܐܔܩܙ܁ܐܧ

12. ĢĂøìŭâēĄĢãũèãĒú
12.1 ܶܐܢܐܭܻ۾ܴܘ܎܂ܒܚܧ۸ܤܑ܋ܞܙܓܰ ܁ܐܧ 3 ܶܐ 5 ܳ۸ܘ ܢܚܮܤ 4 ܶܐ
7 ܳ۸ܘ
12.2 ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾܋݀ܩܳܐܫܐܷܒܤܙܩ۾܌ܤܳܐܮܻܤ۾
ܙ۸ܳܞܐܓܰ ܳܜܐܔܩܙܢܐܭܻ۾ܔܩܙܶ܋ܢܚܮܤ܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙ۹ܤܡܫ܎܏ܫܶܐ۸ܩܚܢ
ܙܯ܋ܕܨ۸ܚܧܢܞܩ۾ۿܑܳ۸ܘ
܂ܭܻ۾۸ܩܚܕܨ۸ܚܧܢܞܩ۾ۿܑܳ۸ܘۿܧܕܨ۸ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 1 ܐܩ܎ܬ

13. ĆĮēõĒûâēĄċũè âēĄĄĒû ĢĆđĢõú
13.1ܡܫ܎܏ܫܶܐ۸ܩܚܳܜܮܤ۸ܳܡܚܫܖ ܳܜܮܤ۸ܚܨܑ ܴܜܧܳܜܮܤ۸ܴ܋ܐ
ۿܧܶ܁ܞܫ܏ܬ۸ܩܚܳܡܬܻܙ۾܎ܩܙ ܵ܋ܙܓܰ ܁ܐܧܶܐ۸ܩܚܳܡܬܻܙ۾܌ܤ۾ܳܜܮܤ۸ܳܡܚܫܖ
ܢܚܮܤ ܳܜܮܤ۸ܚܨܑ۸ܤܐ ܢܚܮܤܳܜܮܤ۸ܴ܋ܐ
13.2 ܳܘܮܻܤܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܷ܋ܳܜܮܤ۸ܤܙܩ۾ܢܐܭܻ۾ܤܙܩ۾ܶ܋ܴܜܞ
ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐܤܬ۸ܔܩܙܢܐܭܻ۾ۿܧܳܒܐܔܩܙܳܜܮܤ۸ܶܐܢܨܞ۹ܤ܎ܬܻܳܢܜܮܤ
ܤܙܰ
13.3 ܳܘܮܻܤܓܰ ܡ۾ܷ܋ܡ۾ܜܰ۸ۻܚܑ 2 ۻܚܨܼ۾
ܔܩܙܚܨܑۿܧ۸ܜܩܙܳܒܐܓܰ ܡ۾ܑܩ۾
ۿܩ۸ܐܨܼܐ܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙۿܧܓܜܨ܋۸ܨܐܡ۾ܜܰ۸ܔܩܙܜܧ 2 ۻܚܨܼ۾
ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ۿܑܳ۸ܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܢܚܮܤۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙ܎݀ܩۻܧܴܐܐܷ܋ 10 ۻܧܴܐܐܳ܎ܩ۸ܨܐ
ܢܚܮܤܳܘܮܻܤܐ݀ܩܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴܳܚ۾ܳܞܜܩܘܩܶ܁
۸ܩܚܡ۾ۿܧܓܜܨ܋۸ܨܐܡ۾ܔܩܙܜܧ 1 ۻܚܨܼ۾
13.4 ܶܐܳ۸ܘܴܚ۸۹ܤ۾ܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ܔܩܙ܂ܭܻ۾ܘܬܡܫ܎܏ܫܿܶܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸۸ܤܐۿܧ܌ܤ۾ܳܜܮܤ۸ܞܩܶۻܚۿܧܳܒܐܓܰ ܡ۾
۸ܤܐ ۿܩ۸ܐܨܼܐܔܩܙܚܨܑۿܧܳܜܮܤ۸ܓܰ ܎ܬܻۿܧܳܒܐܓܰ ܚܨܑ
ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐܳ۸ܘ܍ܨ܋ܷܒ۹ܤ۾ܴܘ܎܂ܐܨܼܐܔܩܙܡ۾ܶܐܳ۸ܘܡܐܨܼܐۿܧܳܒܐ
ܓܰ ܳܜܮܤ۸ܡ۾۸ܤܐܑܩ۾
ܵ܋ܙܡ۾ܶܢ۸ܨܑܓܰ ܎ܬܻܡ۾ܶܢܳ۹ܩܶܐܳ۸ܘ۸ܤܐܢܐܩܐܨܼܐܳܤ۾
13.5 ܶܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܜ݀ܩ܋ܨܑ۸ܩܚܳܒܜܬܻܙܐܡ۾ۻܮܤ
ܳܘܮܻܤܓܰ ܡ۾ܷ܋ܡ۾ܜܰ۸ۻܚܑ 2 ۻܚܨܼ۾ܴܜܞ ܓܰ ܚܨܑۿܧ۸ܜܩܙܳܒܐܓܰ ܡ۾ܑܩ۾
ܵ܋ܙܡ۾ܶܢ۸ܨܑۻܰ ۹ܤ۾ܓܰ ܎ܬܻܡ۾ܜܰ۸ܶܢܳ۹ܩ
13.6
ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐ܎ܬܻܳܒܐܔܩܙܡ۾ܜܰ۸۸ܤܐܶܐܳ۸ܘܴܚ۸ۿܧܳܒܐܔܩܙܚܨ
ܑܜܰ۸۸ܤܐܶܐܳ۸ܘ܌ܤܷܒ ܡܜܨܑ۸ܨܐۿܐۿܑܴܘ܎܂
ܴܜܧܶܐܳ۸ܘܡܯ܋܎ܩܙ۹ܤ۾ܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ܔܩܙܚܨܑۿܧ܌ܤ۾ܳܒܜܬܻܙܐܳܒܐܓܰ ܚܨܑ܎ܨܐ܎ܬܳܘܮܻܤܔܩܙܶ܋ܔܩܙܢܐܭܻ۾܎݀ܩۻܧ
ܴܐܐܷ܋ 6 ۻܧܴܐܐ
13.7 ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ܎ܨܐ܎ܬ
ܳܘܮܻܤ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܴ܌ܜܧܳ۸ܘܡܫܼܐܡܯ܋ܜ۾
ܡܜܨܑ۸ܨܐۿܐۿܑܴܘ܎܂ܴܜܧܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳ۸ܘܡܯ܋܎ܩܙܓܰ ܳܜܐۿܧ܌
ܤ۾ܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ܎ܨܐ܎ܬܳܘܮܻܤܔܩܙܶ܋ܔܩܙܢܐܭܻ۾܎݀ܩۻܧܴܐܐܷ܋ 6
ۻܧܴܐܐ

14. âēĄýĕõĆĮēõĒûĤúâēĄċũè âēĄĄĒû ĢĆđĢõú
14.1 ܍ܩܓܰ ܳܜܐܡ۾ܢܚܮܤܚܨܑܜܰ۸ܓܫ܋ܜ݀ܩ܋ܨܑ
۸ܚܚܘ۸ܩܚܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܎ܨܐ܎ܬ܎ܬܻܷ܋ۻܐܕܑ۹ܤܓܫ܋ܕܜܩ܋ܴ
ܜܧ܎݀ܩ۸ܩܚܳܚܫܻܘܳܜܐܶܢܘ
ܵ܋ܙܓܰ ܳܜܐܴܜܧܓܰ ܚܨܑ܎ܬܻۻܞܚۿܧܳܒܐܓܰ ܡ۾ܴܜܧܓܰ ܚܨܑ܌ܩܘܜ݀ܩ܋ܨܑ܎ܬܻܷ܋ۿܨ
܋ܷܞ܌ܨܼ۾ܴ܌ܳܚܫܻܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ۹ܤ۾ܴܘ܎܂ܐܨܼܐ܌ܤۿܩ۸ۻܧܴܐܐ܎ܬܻ܎݀ܩܷ
܋
ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܢܩ۸ܷܘܡܩܘܩܚ܍܎ܚܩܑ܍ܭ۾ܓܰ ܡ۾ܴܜܧܓܰ ܚܨܑ܎ܬܻ܍ܰ
۸܌ܤ۾ ܜ݀ܩ܋ܨܑܶܐ۸ܩܚܡ۾ۿܧ܍ܰ۸ۿܨ܋ܶܢ܍ܰ۸܌ܤ۾
ܵ܋ܙۻܰ ܎ܬܻܘܬܡܫ܎܏ܫܿܡ۾ܶܐۻܚܨܼ۾ܴܚ۸۹ܤ۾ܳ۸ܘ܎ܬܻۻܐܕܑ۹ܤܓܫ܋ܕܜܩ܋ܐܨܼܐ
14.2
܍ܩܓܰ ܳܜܐܷܘܷ܋ܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ۸ܨܐܳܘܮܻܤ܍ܭ۾ۻܚܩܞ܌ܤ۾ܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ
۸ܚܚܘ۸ܩܚܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܎ܨܐ܎ܬ܎ܬܻ܎ܚܩܑ
ܴܜܧۿܧܳܚܫܻܘܳܜܐܶܢܘܵ܋ܙܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ۸ܨܐܶܢ܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘܜ݀ܩ܋ܨܑ܎ܬܻ
ۿܨ܋ܷܞ܌ܨܼ۾ܴ܌ܳܚܫܻܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ۹ܤ۾ܴܘ܎܂ܐܨܼܐ܌ܤۿܩ۸ۻܧܴܐܐ܎ܬܻܷ܋
14.3 ۸ܚ܊ܬܶ܋ܹ ۸ܺ܌ܩܘ
ۻܧܴܐܐ܎ܨܼ۾ܢܘ܋܂ܭܻ۾܎ܬܻ܎݀ܩܷܞ۸ܤܐ܎ܬܻۿܧۻܐܕܑ۹ܤܓܫ܋ܕܜܩ܋ܶܢ܍ܮܤܞ
ܩܶ܁ܷ܋

15. ĄđûûâēĄĢãũèãĒúġĄũèġĈĆē
15.1
ܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾ܳܚ۾ܳܞܜܩۿܧ܍ܰ۸ܐ݀ܩܘܩܶ܁܍ܩܳ۸ܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܳ۸
ܘܐܨܼܐܷܘܳܡܚܺۿܡܫܼܐܗܩܙܶܐܳܞܜܩ 10 ܐܩ܎ܬ
ܙ۸ܳܞܐܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐ܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙܘܬۻܧܴܐܐܷܘܐܤܙ
۸ܞܩ 9 ۻܧܴܐܐ
ۿܧܴ۹۾۹ܨܐ܌ܩܘܚܧܑܑܳ܋ܫܘܢܚܮܤۿܧܶ܁ܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳܚ۾ܳܞܜܩ
۸ܤܐۻܚܑ۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩ۸ܷܺ܋
܍ܩܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐ܎ܨܼ۾ܡܤ۾ܔܩܙ܌ܤ۾۸ܩܚ
15.1.1) ܍ܩܜܰ۸ܤܙܰ ܶܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܳܜܐ
ܴܜܧۻܚܑ۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐܕܤ܋ܬ
۸ܩܚܳܜܐܐܨܼܐۿܧ܍ܰ۸ܙܯ܌ܫܜ۾ܵ܋ܙ۸ܚܚܘ۸ܩܚܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܴܜܧۿܧܳܚܫܻܘܳܜܐܶ
ܢܘ܋ܞܙ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
ܵ܋ܙܓܰ ܳܜܐ܂ܭܻ۾ܳܒܐܓܰ ܡ۾ܜܰ۸ܤܙܰ ۸ܤܐ܎ܬܻ۸ܩܚ܌ܬܵ܌ܐܨܼܐ܍ܰ۸ܙܯ܌ܫܜ۾
15.1.2) ܍ܩܜܰ۸ܷܘܷ܋ܤܙܰ ܶܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܳܜܐ
ܴܜܧۻܚܑ۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐܕܤ܋ܬ
۸ܩܚܳܜܐܐܨܼܐۿܧܳܚܫܻܘܳܜܐܶܢܘ܋ܞܙ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸
ܵ܋ܙܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܳܒܐܔܩܙܚܨܑܜܰ۸ܤܙܰ ۸ܤܐ܎ܬܻܳܞܜܩܐܨܼܐۿܧܡܫܼܐܡܯ܋ܜ۾
15.2 ܢܜܨ۾ۿܩ۸ܐܨܼܐ
ܓܰ ܳܜܐܴ܌ܜܧۻܐۿܧܳܒܜܬܻܙܐ۸ܨܐܡ۾ܜܰ۸ۻܐܜܧۻܚܨܼ۾
ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ۿܑܳ۸ܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴܜܧܶܐ۸ܩܚ܌ܬܵ܌ܢܩ۸ܓܰ ܚܨܑܢܚܮܤۻܰ ܳ
ܜܐܔܩܙܚܨܑܡܩܘܩܚ܍܌ܬܵ܌۸ܜܨܑܘܩܤܙܩ۾܍ܰ۸܌ܤ۾ۻܚܑ 13 ۻܚܨܼ۾
ܔܩܙܡ۾ۿܧܳܡܬܙ 1 ۻܧܴܐܐ
15.3 ܳܘܮܻܤܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳܚ۾ܳܞܜܩܐ݀ܩܘܩܶ܁ܶܐܳ۸ܘܶ܋ܴܜܞ
ܶܐܳ۸ܘ܎ܬܻܳܢܜܮܤ۹ܤ۾ܴܘ܎܂ܐܨܼܐܹ
ܶܢܶ܁ܒ܅ܫܑܨ܌ܫ܌ܤܷܒۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ۿܑܴܘ܎܂ܐܨܼܐ

16. ġåĄĘĩĎèĢöũèâēă
16.1 ܳܡܮܼܤܓܩ܎ܬܻܶ܁ܴ۹۾۹ܨܐ ܒ۸܌ܫۿܧܒܚܧ۸ܤܑܷܒ܋ܞܙܳܡܮܼܤܴ۹ܐܡܨܼܐ
۸ܩ۾ܳ۸۾۹ܩܡܨܼܐܢܚܮܤ۸ܚܧܵܒܚ۾ ܍ܯ۾ܳ܎ܩܴܜܧܚܤ۾ܳ܎ܩܴ۹۾۹ܨܐ
ܡܞܐܳܡܮܼܤܓܩ܁ܐܫ܋ܤܮܻܐܹ ܳ܁ܐ ܑܩ۾ܡܞܐܢܚܮܤ܎ܨܼ۾ܢܘ܋۹ܤ۾܁ܯ܋ܞܤܚܘ
ۿܧܷܘܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܶܡܶܐܚܧܢܞܩ۾ܴ۹۾۹ܨܐ
ܙ۸ܳܞܐܷ܋ܚܨܑܤܐܯ܄ܩ܌ۿܩܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܗܩܙܶܐܒܚܧܳ܎ܟܶܢܓܰ ܳ۹ܩܴ۹۾۹ܨܐܡܤ
܋܁ܩܙܳܡܮܼܤܷܞܶܐ۸ܩ۾ܳ۸۾ܢܚܮܤ۸ܚܧܵܒܚ۾܎ܯ۸ۻܚܨܼ۾
ܴܜܧܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܘܬܒ۸ܳ܎ܩܐܨܼܐ
16.2 ܐܤ۸ۿܩ۸ܴ۹ܐܳܡܮܼܤܴܜܧܒ۸۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐܴܜܞ
ܡܬܡܞܐܶܢ܄۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐ ۸ܩ۾ܳ۸۾ ܢܚܮܤ۸ܚܧܵܒܚ۾
ۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܡܬ܎ܬܻܴ܌۸܌ܩ۾۸ܨܐ۸ܨܑܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܎ܬܻܶ܁ܶܐ۸ܩܚܴ۹
۾۹ܨܐܤܙܩ۾܁ܨ܋ܳۿܐ
16.3 ܑܐܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐܤܩۿܘܬܳۻܚܮܻܤ۾ܢܘܩܙܶ܋ܹ ܷ܋܋ܨ۾ܐܬܼ
16.3.1)
ܳۻܚܮܻܤ۾ܢܘܩܙܢܚܮܤ܌ܨܞܤܨ۸ܠܚ܎ܬܻܴܡ܋۾ܡܨ۾۸ܨ܋ܡܵܘܡܚ܎ܬܻܘܫܶ܁ܳܒܐ۸ܩܚ
ܵ۽ܠ܊ܩܑܐ܋ܩܐܢܐܩ ܢܚܮܤ܋ܩܐ۹ܩ۾۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐ
ܑܚܚۿܯܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 64 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܺܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
16.3.2) ܋ܩܐܢܜܨ۾۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐ
ܤܩۿܘܬܢܘܩܙܳܜ۹ܢܚܮܤ܌ܨܞܤܨ۸ܠܚܴܡ܋۾ܡܨ۾۸ܨ܋ܢܚܮܤܴܡ܋۾܍ܭ۾ܴܘ܎܂
۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
16.3.3)
ܳܡܮܼܤܓܩܤܩۿܡܩܘܩܚ܍ܵ۽ܠ܊ܩܶܐ۹ܐܩ܋܎ܬܻ۸݀ܩܢܐܕ܋ܷܞ܌ܩܘ۹ܤ
18.6
16.4)
ܢܘܩܙܳܜ۹ܒܚܧۿ݀ܩ܌ܨܞ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻ܌ܫ܋ܑܐܢܜܨ۾ܳܡܮܼܤۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܌ܚ۾
۸ܜܩ۾۹ܤ۾ܢܜܨ۾ܳܡܮܼܤ ܵ܋ܙܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 600 ܌ܩ-
ܚܩ۾ܳ܂ܺܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ܴܜܧܘܬۻܞܩܘܳ܋ܐ܁ܨ܋ܳܢܐܮܤܵ۽ܠ܊ܩ
16.5 ۸ܩܚ܎݀ܩܳۻܚܮܻܤ۾ܢܘܩܙܢܚܮܤ۸ܩܚܳ܋ܫܐܳܡܐܶ܋ܹ
ܑܐ܋ܩܐܢܐܩܢܚܮܤ܋ܩܐ۹ܩ۾۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܓܩܢܚܮܤܞܨܡ܋ܯܶ܋ܹ ܳ܁ܐ
ܳۻܚܮܻܤ۾ܒܚܧ܋ܨܑ܎ܬܻܡܞܘܶܡۿܧ܌ܤ۾ܷܘۿܨܑ܌ܩܢܚܮܤܡܧ܎ܤܐܴܡ۾ܷܒܙܨ۾
ܡܩܙ܌ܩ۹ܤ۾ܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ
16.6 ܚܰܒܑܑܴ۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܓܩ ܁ܯ܋ܴ۹۾۹ܨܐ
܌ܨܞܤܨ۸ܠܚܢܚܮܤ۸ܩܚܤܤ۸ܑܑܴܶ܋ܹ
ۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܚܰܒܑܑܴ܎ܬܻܳܚܬܙܑܚܤܙܷܘ܎݀ܩܶܢܳ۸ܘܐܨܼܐܳܡܮܻܤܘܳܡܬܙ
16.7 ܡ݀ܩܢܚܨܑܒ܄ܢܩܶ܋ܹ
܎ܬܻܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑܚܧܑܳܬܙܑ۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ۹ܤ۾܁ܯ܋ܴ۹۾۹ܨܐ
ܶܢܤܙܰ ܶܐ܋ܯܜܙܕܫܐܫۿ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
16.8 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘܴܜܧܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ܐܨ۸۸ܬܣܩ܎ܬܻܘܩۿܩ۸ܡܨ۾۸ܨ܋ܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܴ܌۾۸ܩܙܶܢܘܬܡܬܴܜܧܚܰܒ
ܑܑܴ܎ܬܻܳܢܘܮܤܐ۸ܨܐܳ܎ܩ܎ܬܻۿܧܳܒܐܷܒܷ܋
ܙ۸ܳܞܐ܍ܯ۾ܳ܎ܩܴܜܧܚܤ۾ܳ܎ܩ
16.9 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫ ܐܨ۸۸ܬܣܩ܎ܨܼ۾ 2
ܔܩܙۿܧ܌ܤ۾ܴ܌۾۸ܩܙ܋ܞܙܡܬ܎ܬܻܴ܌۸܌ܩ۾۸ܨܐܳܕܮܻܤ۾ܩܙ܌ܤ۸ܩܚܡܨ۾ܳ۸܌
۹ܤ۾ܓܰ ܁ܘ
16.10
ܢܩ۸ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤ܎ܬܘܷܘܡܩܘܩܚ܍܌۸ܜ۾۸ܨܐܷ܋ܶܐ۸ܚ܊ܬ܁ܯ܋ܴ۹۾۹ܨܐ܎ܬܻ
ܳܢܘܮܤܐ۸ܨܐ ۿܧܶ܁ܞܫ܏ܬ۸ܩܚۿܨܑ܀ܜܩ۸

17. ċāēÿãĎèċúēĂĢãũèãĒú
17.1
ܘܩ܌ܚ܇ܩܐ۹ܤ۾ܕܮܼܐ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘܙܩܞܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 14
ܳܘ܌ܚ ۸ܞܩ۾ܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 7 ܳܘ܌ܚ ܴܜܧܡܰ۾ܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 4 ܳܘ܌ܚ
17.2 ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܍ܰ۸ܜܤܘܷܞܵ܋ܙܚܤܑ
܂ܭܻ۾܎ܬܻܒ܋ܜܤܘܢܚܮܤܴܓ۾۸ܨܼܐ ۿܧܘܬ۹ܐܩ܋ܡܰ۾ܒܚܧܘܩ܊ 75
ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ ܴܙ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܤܤ۸ۿܩ۸ܓܰ ܁ܘ
ܵ܋ܙܴܓ۾۸ܨܼܐ܎ܨܼ۾ܢܘ܋ۿܧ܌ܤ۾ܘܬܡܬܕܮܼܐܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐܴܜܧܘܬܡܬܳ۹ܘ
17.3 ܶܐ۸ܩܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܵܜ۸ܢܚܮܤܵܤܜܫܘܒۻ
ۻܞܩܡܞܩ۾ܤ۹۾ܴܡ۾ܳܘܮܻܤܞܨ܋ۿܩ۸ܕܮܼܐܓܫ܋ܵ܌ܧܴܜܞۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘܳ۹
ܘ۹ܤ۾ܴܡ۾ܵ܋ܙܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 1000 ܜܨ۸܂
ܴܜܧܴܡ۾ܡܞܩ۾ܶܐܡܞܐܤܮܻܐܹ
۹ܤ۾ܕܮܼܐ܎ܬܻܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܘܬۻܞܩܘܳ۹ܘ۹ܤ۾ܴܡ۾ܷܘܐܤܙ۸ܞܩ
500 ܜܨ۸܂ ܡ݀ܩܢܚܨܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܤܮܻܐܹ
ۻܞܩܘܡܞܩ۾ܑܐܕܮܼܐܓܫ܋ܵ܌ܧۿܧ܌ܤ۾ܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 600 ܜܨ۸܂
ܴܜܧܕܮܼܐ܎ܬܻܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨܐܷܘܐܤܙ۸ܞܩ 400 ܜܨ۸܂
17.4
ܴܢܜ۾۸݀ܩܳܐܫ܋ܴܡ۾ܡܞܩ۾ۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܡܰ۾۸ܞܩܕܮܼܐܡܐܩܘܷܘܐܤܙ۸ܞܩ
4 ܳܘ܌ܚ
17.5 ܀ܩ۸ܢܜܨ۾ܵ܋ܙ܎ܨܻܞܹ ܷܒ ۿܧ܌ܤ۾ܘܮ܋
ܷܘܘܬܴܡ۾ܡܞܩ۾ۿܩ۸ܴܢܜ۾۸݀ܩܳܐܫ܋ܷܖܤܮܻܐܢܚܮܤܴܡ۾ۿܩ۸܏ܚܚܘ܁ܩ܌ܫ
ܓܩܐܳ۹ܩܘܩ܌ܚܩ܁ܤ۾
ܢܚܮܤܢܐܩ܌ܩ۾
17.6 ܕܮܼܐܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܷܘܳܒܐܡܬܡܞܩ۾ܢܚܮܤܡܧ܎ܤܐܴܡ۾
ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܷܘܳܒܐܤܫ܇ ۻܤܐ۸ܚܬ܌ ܢܚܮܤܢܫܐ
ܡ݀ܩܢܚܨܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܵܜ۸ܢܚܮܤܚܧ܋ܨܑܵܤܜܫܘܒۻ
ܕܮܼܐܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܷܘܢܚܮܤܞܨܡ܋ܯܙܩ۾ܡܨ۾ܳۻܚܩܧܢ܎ܬܻܷ܋ܚܨ
ܑ۸ܩܚܚܨܑܚܤ۾ۿܩ۸ܡܢܕܨܐ܏ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫ ITTF
ܳ܎ܩܐܨܼܐ

18. âēĄģçĊôē
18.1
۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܗܩܙܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܡܩܘܩܚ܍܎݀ܩܷ܋ܳ܀ܕܩܧܑܐ
ܤܯܒ۸ܚ܊۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܵ܋ܙܷܘܘܬ۸ܩܚ܌ܤܳ܌ܫܘܤܤ۸ܘܩܳܒܐܕܫܳܟܠ
18.2
۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܗܩܙܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨܐ܌ܤ۾ܷܘܶ܁ܢܜܤ܋ܐܬܤܤܐܢܚܮܤܴ
ܡ۾ܡܞܩ۾ܡܬ܌ܩ۾ܹ
18.3
܌ܨܞܤܨ۸ܠܚܢܚܮܤܡܨ܄ܜܨ۸ܠ܊ܗܩܙܶܐ܎ܬܻܒ܋ܜܤܘܢܚܮܤܴܓ۾۸ܨܼܐܜܰ۸ۿܧ܌
ܤ۾ܷܘܳܒܐܡܬ۹ܩܞܢܚܮܤܡܬܳܢܜܮܤ۾ ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܘܬܡܬܷܘܘܩ۸۸ܞܩ 2 ܡܬ
ܵ܋ܙܘܬۻܞܩܘܡܰ۾ܷܘܳ۸ܫܐ 40 ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.4 ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܑܐܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐ
ܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܳ܀ܕܩܧ܋ܩܐ۹ܩ۾ܴܜܧ܋ܩܐܢܜܨ۾܌ܚ۾۹ܤܑܵ܌ܧܳ܎ܩܐܨܼܐ
܂ܭܻ۾ܴ܌ܜܧܵ۽ܠ܊ܩۿܧܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 200
܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܺܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
ܡ݀ܩܢܚܨܑ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩ܎ܬܻ܌ܫ܋ܳܒܐ۸ܩܚ܍ܩܞܚۿܧ܌ܫ܋ܷ܋ܳ܀ܕܩܧܳۻܚܮܻܤ۾
ܢܘܩܙ۸ܩܚۻܩ ܡܨ܄ܜܨ۸ܠ܊ ܢܚܮܤ܁ܮܻܤ۹ܤ۾܁ܐܫ܋ ܴܜܧܚܯ ܐ ܳ܎ܩܐܨܼܐ
ۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܤܩۿۿܧ܌ܫ܋ܵ۽ܠ܊ܩ܁ܨܻܞۻܚܩܞܷ܋ܑ
ܐ۹ܤܑܵ܌ܧ܋ܩܐܢܜܨ۾ܴܜܧ۹ܤܑܵ܌ܧ܋ܩܐ۹ܩ۾ܴ܌ܜܧ܋ܩܐܹ ܜܧ 1
܁ܫܼܐ
18.5
۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܑܐܳ۸ܩܤܬܼܢܚܮܤܵ܌ܧܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܑܐܳۻܚܮܻܤ۾ܶ܁ܤܮܻܐܹ
ܗܩܙܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧ܌ܤ۾ܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷܘܳ۸ܫܐ 750
܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܺܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.6 ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܑܐܳܡܮܼܤܓܩ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ ܘܬ۹ܤۿ݀ܩ۸ܨ܋܋ܨ۾ܐܬܼ
18.6.1) ܡܨ܄ܜܨ۸ܠ܊ܢܚܮܤ܁ܮܻܤ ܳۻܚܮܻܤ۾ܢܘܩܙ۸ܩܚۻܩ
ۿܧܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 24 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.6.2) ܑܐܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐܡܩܘܩܚ܍ܘܬ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 3 ܁ܫܼܐ
ܵ܋ܙۿܧ܌ܤ۾ܴܙ۸ۿܩ۸۸ܨܐܤܙܩ۾܁ܨ܋ܳۿܐܑܐ܋ܩܐܢܐܩܢܚܮܤ܋ܩܐ۹ܩ۾
۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐ ܂ܭܻ۾۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩۿܧܘܬܕܮܼܐ܎ܬܻܚܞܘ۸ܨܐܴܜܞܷܘܳ۸ܫܐ
160 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.6.3)
ܑܐ۸ܩ۾ܳ۸۾ܢܚܮܤ۸ܚܧܵܒܚ۾ܴ۹۾۹ܨܐܡܩܘܩܚ܍ܘܬܵ۽ܠ܊ܩܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ
2 ܁ܫܼܐ ܵ܋ܙۿܧ܌ܤ۾ܴܙ۸ܤܤ۸ۿܩ۸۸ܨܐܤܙܩ۾܁ܨ܋ܳۿܐ
܂ܭܻ۾۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩۿܧܘܬܕܮܼܐ܎ܬܻܚܞܘ۸ܨܐܷܘܳ۸ܫܐ 80 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.6.4) ܋ܩܐܢܜܨ۾۹ܤ۾ܳܡܮܼܤܴ۹۾۹ܨܐ ܡܩܘܩܚ܍ܘܬܵ۽ܠ܊ܩܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ
1 ܁ܫܼܐ ܴܜܧܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 200 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.7 ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܑܐܢܘܩܙܳܜ۹܎ܬܻ܌ܫ܋ܑܐ܋ܩܐܢܜܨ۾۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ
ۿܧܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 100 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.8 ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܑܐܳܡܮܼܤܓܩ۹ܤ۾۸ܚܚܘ۸ܩܚܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ۿܧܘܬ۹ܐܩ܋ܶܢ܄ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 40 ܌ܩܚܩ۾ܳ܂ܐ܌ܫܳܘ܌ܚ
18.9 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܐܩܐܩ܁ܩ܌ܫ
ܑܐܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܷܘܘܬ۸ܩܚܵ۽ܠ܊ܩܓܜܫ܌ܗܨ܊܈ܑܯܢܚܬܻ
ܳۻܚܮܻܤ۾܋ܮܻܘ܎ܬܻܘܬܴܤܜ۸ܤܥܤܜ ܢܚܮܤܙܩ܎ܬܻ ܳܒܐܤܨܐ܌ܚܩܙ

19. ġéŪ ēČúŪēøĖĩøĖĩġâĖĩăĈâĒûâēĄöĒõċĕú
19.1 ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
19.1.1)
ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ۿܧ܌ܤ۾܍ܰ۸ܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴ܌ܜܧۻܚܨܼ۾ܳܕܮܻܤۻܞܑ
ۻܯܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܵ܋ܙ܁ܮܻܤܴܜܧ܎ܬܻ܌ܫ܋܌ܤۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐ܎ܬܻ܎ܚܩܑܴ۸ܓܰ ܳ۹ܩܚܞܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨ
ܐܢܚܮܤܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘ܌ܩ۾ܹ ܕܤܡܘۻܞܚ
19.1.2) ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܘܬܢܐܩ܎ܬܻܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ܋ܨ۾ܐܬܼ
19.1.2.1 ܘܬܢܐܩ܎ܬܻܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ۸ܩܚۿܨܑ܀ܜܩ۸ܑܴ۾ܡܩܙ
19.1.2.2 ۿܨ܋܎݀ܩ܌ܩܚܩ۾ܴܜܧ۸݀ܩܢܐ܋ܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐ
19.1.2.3 ܴ܌۾܌ܨܼ۾ܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ ܳ܁ܐ ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܦܜܦ
19.1.2.4
܌ܨ܋ܡܫܐܒ܄ܢܩܶܐܳܚܮܻܤ۾۹ܤ۾۸ܩܚ܌ܬۻܞܩܘ܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ
܌ܩ۾ܹ ܚܞܘܷܒ܍ܭ۾۹ܤܑܨ۾ۻܨܑܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑܳܡܮܼܤܓܩ
ܤܯܒ۸ܚ܊۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴܜܧܡܗܩܕ۹ܤ۾ܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨܐ
19.1.2.5 ܌ܨ܋ܡܫܐܞܩܓܰ ܳܜܐۿܧܡܞܘ܁ܯ܋ܞܤܚܘܜ۾ܴ۹۾۹ܨܐܷ܋ܢܚܮܤܷܘ
19.1.2.6 ܌ܨ܋ܡܫܐܞܩۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐܳܒܐ۸ܩܚ܀ܯ۸ܳ܀ܫܐܷ܋ܢܚܮܤܷܘ
19.1.2.7
܌ܨ܋ܡܫܐܞܩܓܰ ܳܜܐۿܧܤܤ۸ܐܤ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ
۹۾۹ܨܐܷ܋ܢܚܮܤܷܘ
19.1.2.8
܌ܨ܋ܡܫܐܞܩܓܰ ܳܜܐۿܧܔ۸܂ܤܘܷ܋ܳ۸ܫܐ܌ܩܘܳܞܜܩ܌ܩܘ܎ܬܻ۸݀ܩܢܐ܋ܷܞ
ܷ܋ܢܚܮܤܷܘ
19.1.2.9
ܘܬܢܐܩ܎ܬܻ܎ܬܻۿܧܶ܁ܘܩ܌ܚ۸ܩܚܜ۾ܵ܎ܠܡ݀ܩܢܚܨܑܓܰ ܎ܬܻܒܚܧܕܛ܌ܫܓܫ܋ܘܩܚܙ
ܩ܎ܢܚܮܤܜܧܳܘܫ܋۹ܤܑܨ۾ۻܨܑܤܮܻܐܹ
19.1.2.10
ܘܬܢܐܩ܎ܬܻ܌ܚܞۿܡܤܐۻܯ܊ܡܘܑܨ܌ܫ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܶܢܳܒܐܷܒ܌ܩܘܚܧܑܳܬܙܑ
۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
19.1.2.11
܌ܨ܋ܡܫܐܞܩۿܧܶܢܓܰ ܳܜܐܔ۸܂ܤܘ܎ܬܻܶ܋۹܊ܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܀ܯ۸ܳ܀ܫܐ
19.1.2.12 ܘܬܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܩܚܤܑܚܘܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܦܜܦ
19.1.3) ܢܩ۸ܢܐܩ܎ܬܻ܌ܩ۾ܹ ܎ܬܻ۸ܜܩܞܘܩ
ۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܷ܋ܘܤܑܢܘܩܙܶܢܑܯۻۻܜܶ܋ܑܯۻۻܜ
ܢܐܭܻ۾܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻܴ܎ܐ ܢܐܩ܎ܬܻ
܁ܮܻܤܴܜܧ܎ܬܻ܌ܫ܋܌ܤ۹ܤ۾ܑܯۻۻܜܐܨܼܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐ܎ܚܩܑܴ۸ܓܰ ܳ۹ܩܚܞܘ۸ܩ
ܚܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘ܌ܩ۾ܹ ܌ܩܘܡܘۻܞܚ
19.1.4) ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܢܚܮܤܓܰ ܎ܬܻܘܬܢܐܩ܎ܬܻܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑܚܤ۾ܜ۾ܷܒ
ۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܊ ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨܐ܌ܜܤ܋ܳܞܜܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
19.1.5) ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܡܩܘܩܚ܍܎ܬܻۿܧܜ۾܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻܴ܎ܐܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ ܢܚܮܤܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻܐܨܑۻܚܨܼ۾ܷ܋܎ܯ۸ܵܤ۸ܩܡ
ܴ܌ۿܧܷܘܡܩܘܩܚ܍ܳܒܜܬܻܙܐܴܒܜ۾ۻ݀ܩ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܓܰ ܁ܞ
ܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܬܻܷ܋܌ܨ܋ܡܫܐܷܒܴܜܞܶܐܒ܄ܢܩ܎ܬܻܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ۹ܤܳ܎ܺۿ
ۿܚܫ۾
19.2 ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
19.2.1) ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧ܍ܰ۸ܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܶܐܴ܌ܜܧܴܘ܎܂
ܵ܋ܙۿܧܐܨܻ۾ܢܚܮܤܙܮܐ܌ܚ۾܋ܩܐ۹ܩ۾۹ܤ۾ܵ܌ܧܶܐܴܐܞܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ۸ܨܑܳܐܺ
܌ ܴܜܧܢܩ۾ۿܩ۸ܵ܌ܧܒܚܧܘܩ܊ 2-3 ܳܘ܌ܚ
19.2.2) ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܘܬܢܐܩ܎ܬܻܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ ܋ܨ۾ܐܬܼ
19.2.2.1
܌ܚܞۿܤܯܒ۸ܚ܊ܴܜܧ܋ܴܰܜܡܗܩܕۻܞܩܘܳܚܬܙܑܚܤܙ۹ܤ۾ܡܐܩܘܴ۹۾۹ܨ
ܐܴܜܧܚܩܙ۾ܩܐ܌ܤܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋܎ܨܐ܎ܬ܎ܬܻܡܗܩܕܡܐܩܘܑ۸ܕܚܤ۾
19.2.2.2 ܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܩܚܡܯ ܘ
ܳܕܮܻܤܳܜܮܤ۸ܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܷܘܡܩܘܩܚ܍܌۸ܜ۾۸ܨ
ܐܷ܋
19.2.2.3 ܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܩܚܳܡܬܻܙ۾ ܳܕܮܻܤܶܢܓܰ ܳܜܐܳܜܮܤ۸ܡ۾ ܳܜܮܤ۸ܚܨܑ
ܢܚܮܤܳܜܮܤ۸ܴ܋ܐ
19.2.2.4
܌ܨ܋ܡܫܐܶۿܓܤܐܓܨܐܶܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܢܙܤܐܡܘܚܚ܍ܗܩܕ
܎ܩ۾ܚܩ۾۸ܩܙ
19.2.2.5 ۻܞܑۻܯܘܜ݀ܩ܋ܨܑ۸ܩܚܡ۾ ۸ܩܚܚܨܑ ۸ܩܚܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ
ܴܜܧܴ۸ܷ۹ܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܓܫ܋ܕܜܩ܋
19.2.2.6 ܌ܨ܋ܡܫܐܓܜ۹ܤ۾۸ܩܚ܌ܬܵ܌ܞܩܷ܋ۻܧܴܐܐܢܚܮܤܳܜܺ܎
19.2.2.7
܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܩܚ۹ܩܐۻܧܴܐܐܴܜܧܶ܁ܡܨ܄܄ܩ܊ܘܮܤ܌ܩܘ۹ܤ
19.2.3
19.2.2.8 ܳܒܐܓܰ ܴܐܧܐ݀ܩܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴܳܚ۾ܳܞܜܩ
19.2.2.9 ۻܞܑۻܯܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܢܳܒܐܷܒܤܙܩ۾܌ܤܳܐܮܻܤ۾
19.2.2.10 ۻܞܑۻܯܘ۸ܩܚܴܐܧܐ݀ܩܢܚܮܤ۸ܩܚܡܤܐ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ
ܴܜܧܘܩܚܙܩ܎ۻܞܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܶܢܳܒܐܷܒ܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩ
19.2.3)
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶ܁ܡܨ܄܄ܩ܊ܘܮܤܳܕܮܻܤ܁ܞܙܶܐ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐۻܞܑۻܰ ܷܒ۸ܨܑ۸
ܩܚ۹ܩܐۻܧܴܐܐ ܋ܨ۾ܐܬܼ
19.2.3.1 ܳܘܮܻܤܷ܋ۻܧܴܐܐ ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧ۸݀ܩܘܮܤܵ܋ܙܢܨܐܢܐܩܘܮܤܤܤ۸
ܙ۸۸݀ܩܒܐ۹ܭܼܐܘܩܚܧ܋ܨܑܢܨܞܷܢܜ܋ܩܐ۹ܤ۾ܔܩܙ܎ܬܻܷ܋ۻܧܴܐܐ
19.2.3.2 ܶܐ܌ܤܐܳܚܫܻܘܳ۸ܘܢܚܮܤܶܐ۸ܩܚܳܒܜܬܻܙܐܡ۾
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܓܩܙܘܮܤܷܒܙܨ۾ܴ܋ܐܢܚܮܤܔܩܙܐܨܼܐܹ
19.2.3.3 ܳܘܮܻܤ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳܒܐܳܜܺ܎
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙ۸ܘܮܤܷܒ۹ܩ۾ܢܐܩܳܢܐܮܤܟܚܬܠܧ
ܳܕܮܻܤܴܡ܋۾ܞܩ۸ܩܚ܌ܬܐܨܼܐܢܙܯ܋ܜ۾
19.2.3.4 ܳܘܮܻܤܜܰ۸܍ܰ۸۹ܤܑ܋ܩܐܑܐܵ܌ܧ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧ܁ܬܼܘܮܤܷܒܙܨ۾ۿܯ܋܎ܬܻܜܰ۸ܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸۹ܤܑܵ܌ܧ
19.2.3.5 ۹܊ܧܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐܶܐۻܚܭܻ۾ܳ۸ܘܡܯ܋܎ܩܙ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܷ۹ܞܘܮܤ܎ܨܼ۾ 2 ۹ܩ۾ܶܐܚܧ܋ܨܑܤ۸
ܳܕܮܻܤܶܢܓܰ ܳܜܐܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ
19.3 ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
19.3.1) ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧ܍ܰ۸ܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܶܐܴ܌ܜܧܴܘ܎܂
ۿ݀ܩܐܞܐ 1-2 ۻܐ ܵ܋ܙܐܨܻ۾܌ܚ۾۹ܩܘ۸ܨܑܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
ܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܘܬܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ 1 ۻܐ ۿܧܐܨܻ۾ܴܐܞܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ۸ܨܑܳܐܺ܌
ܢܩ۸ܘܬܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ 2 ۻܐ
ܴ܌ܜܧۻܐۿܧܐܨܻ۾ܴܐܞܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐ۸ܨܑܳܡܐܡ۸ܨ܋ܴ܌ܜܧ܋ܩܐ
19.3.2)
ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܘܬܢܐܩ܎ܬܻ܌ܨ܋ܡܫܐܞܩܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܡܨܘܓܨܡ܍ܯ۸۹ܤ
ܑܵ܌ܧܢܚܮܤܷܘ ܶܐ܋ܩܐ܎ܬܻܶ۸ܜ܎ܬܻܡܯ܋۸ܨܑ܌ܐܳܤ۾
19.3.3) ܎ܨܼ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܴܜܧܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܤܩۿۿܧ܌ܨ܋ܡܫܐܶۿ܋ܨ۾ܐܬܼ
19.3.3.1
ܕܫۿܩܚ܊ܩܜܨ۸ܠ܊ܧ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܞܩ܍ܰ۸܌ܤ۾܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮ
ܤܷܘ
19.3.3.2 ܶܐ۸ܩܚܡ۾ܜܰ۸ ܜܰ۸ܐܨܼܐܡܨܘܓܨܡ܍ܰ۸ܳܐܺ܌ܢܚܮܤܷܘ
19.3.3.3 ܕܫۿܩܚ܊ܩܞܩܓܰ ܳܜܐ۹ܞܩ۾ܜܰ۸ܢܚܮܤܷܘ
19.3.3.4
ܶܐ۹܊ܧܴ۹۾۹ܨܐܘܬܡ۾܎ܬܻܳ۹ܩܘܩܚܑ۸ܞܐܤܨܐۿܧܘܬܓܜ܌ܤ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܢܚܮܤܷܘ
19.3.3.5 ܚܨ۸ܠܩܳܞܜܩܶܐ۸ܩܚܔ۸܂ܤܘ ܶܐ۸ܩܚܳܜܐ
ܢܚܮܤܶܐ۹܊ܧܢܙܯ܋ܕܨ۸
19.3.4) ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐܶ܋ܹ ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܴܜܧܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܌ܩܘ۹ܤ
19.3.3) ۿܧ܌ܤ۾ܷܘ۸ܩܞ۸ܩܙ܌ܤܢܐܩ܎ܬܻ۹ܤ۾ܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻܤܮܻܐܹ
܎ܬܻܴ܌۾܌ܨܼ۾۹ܭܼܐܤܙܩ۾ܳܒܐ܎ܩ۾۸ܩܚ
19.3.5) ܍ܩܴ܌۾܌ܨܼ۾ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ 2 ۻܐ
ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܬܻۿܧ܎݀ܩܢܐܩ܎ܬܻ܌ܩܘ۹ܤ 19.3.2 , 19.3.3.1 ܴܜܧ
19.3.3.3 ܴܜܧܶܐ۸ܩܚ۹ܩܐܤܮܻܐܹ
܎ܬܻܤܙܰ ܶ۸ܜ۸ܨܑܵ܌ܧܴܜܧܓܰ ܳܜܐܶܐ܋ܩܐ۹ܤ۾ܳ۹ܩ
19.3.6) ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧܑܑܳܚ۾ܳܞܜܩ ܢܩ۸ܘܬܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ 1
ۻܐ ۿܧ܌ܤ۾ܴ܌۾܌ܨܼ۾ܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻܐܨܑۿ݀ܩܐܞܐۻܚܨܼ۾۹ܭܼܐܘܩ܌ܩ۾ܢܩ۸
܍ܩܘܬܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ 2 ۻܐ
ܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܳܒܐܓܰ ܐܨܑۿ݀ܩܐܞܐۻܚܨܼ۾
ܵ܋ܙܓܰ ܐܨܑۻܮܤܓܰ ܁ܞܙܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܬܻܤܙܰ ܶ۸ܜ۸ܨܑܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܳܒܐܔܩܙܚܨܑ

20. âēĄüĄđøŪĈè
20.1
ۿܧܷܘܘܬ۸ܩܚ܌۸ܜ۾۸ܨܐܳܤ۾۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘ܎ܬܻۿܧܳܒܜܬܻܙܐ
ܴܒܜ۾ۻ݀ܩ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻ
ܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܳ۸ܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳ۸ܫ܋ܒ܄ܢܩ۹ܭܼܐ܌ܩܘ۹ܤܳ܎ܺۿۿܚܫ۾
ܢܚܮܤܳܒܜܬܻܙܐܴܒܜ۾۸ܩܚ܌ܬۻܞܩܘ܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۸܅۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ۹ܤ۾
ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
ܢܚܮܤܳܒܜܬܻܙܐܴܒܜ۾۸ܩܚ܋݀ܩܳܐܫܐ۸ܩܚۿܨ܋܂ܭܻ۾ܤܙܰ ܶܐۻܞܩܘܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ
۹ܤ۾ۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
20.2
۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾ۿܧ܌ܤ۾ܷܘۻܨ܋ۻܩܐ܌ܤ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܢܚܮܤܳ
ۿܩܢܐܩ܎ܬܻܶܐ۸ܚ܊ܬܒ܄ܢܩ܎ܬܻܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐ܌ܩܘ۹ܤܳ܎ܺۿۿܚܫ۾
ܢܚܮܤܒܚܧ܎ܞ۾ܶܐ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ۸ܩܚ
܌ܬۻܞܩܘ܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۸܆۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ
20.3
۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾ܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܶܐ۸ܚ܊ܬܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ
۸ܩܚ܌ܬۻܞܩܘܶܐܒ܄ܢܩ۹ܤ۾۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۸܆۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ
ܶܢ܎݀ܩ۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾܌ܤܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
ܴܜܧ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋܍ܮܤܞܩܡܫܼܐܡܯ܋
20.4
۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾ܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܶܐ۸ܚ܊ܬܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑܒ
܄ܢܩ۹ܤ۾۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܐܤ۸ܳܢܐܮܤۿܩ۸۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۸܅۹ܤܑܨ
۾ۻܨܑ ܶܢ܎݀ܩ۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾܌ܤۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܴܜܧ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܍ܮܤܞܩܡܫܼܐܡܯ܋
20.5 ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻܜ
۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾ۿܧ܎݀ܩܷ܋ܳ܀ܕܩܧܓܰ ܳܜܐ܂ܭܻ۾ܳܒܐۻܰ ۸ܚ܊ܬܶܐܴܘ܎܂܎ܬܻܒ
܄ܢܩܷ܋ܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐ ܴܜܧܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ
۸ܩܚܒܚܧ܎ܞ۾ۿܧ܎݀ܩܷ܋ܳ܀ܕܩܧܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘ܂ܭܻ۾ܳܒܐۻܰ ۸ܚ܊ܬܶܐܴܘ܎
܂܎ܬܻܒ܄ܢܩܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐܳ܎ܩܐܨܼܐ
20.6
ܒ܄ܢܩ۸ܩܚ܌ܬۻܞܩܘ܌ܩܘ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤ۸܆۹ܤܑܨ۾ۻܨܑ܎ܬܻܳ۸ܫ܋ۿܩ۸۸ܩܚ܌ܨ
܋ܡܫܐ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܢܚܮܤܒ܄ܢܩ۹ܤ۾۸ܩܚۿܨ܋۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤ܋݀ܩܳܐܫ
ܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܎ܬܻܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐۿܩ۸۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ۹ܤ۾ۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸
ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘܤܩۿۿܧܒܚܧ܎ܞ۾ܓܩܐ܌ܐܡܨ۾۸ܨ܋ܢܚܮܤܡܵܘܡ
ܚ۹ܤ۾܌ܐܷܒܙܨ۾ܡܘܩۻܘ۸ܷܺ܋
ܡ݀ܩܢܚܨܑ۸ܩܚܕܫۿܩܚ܊ܩ۹ܤ۾ܡܘܩۻܘۿܧܕܫۿܩܚ܊ܩܢܩ۹ܤܒ܆ܫܑܨ܌ܫܡ݀ܩܢ
ܚܨܑ۸ܩܚ܌ܨ܋ܡܫܐ܌ܤܷܒܶܐܤܐܩۻ܌
ܴ܌܎ܨܼ۾ܐܬܼۿܧܷܘܘܬܓܜ܌ܤۻ݀ܩ܌ܨ܋ܡܫܐܶܐۻܚܨܼ۾܎ܬܻܓܩܐܘܩܶ܋ܹ
܂ܭܻ۾ܷ܋܋݀ܩܳܐܫܐ۸ܩܚܷܒܴܜܞܵ܋ܙܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܢܚܮܤۻ܊ܧ۸ܚܚܘ۸ܩܚۿܨ܋۸ܩ
ܚܴ۹۾۹ܨܐ܎ܬܻܚܨܑܓܫ܋܁ܤܑ

21. âēĄõĮ ēġúĕúâēĄĢãũèãĒú
21.1
ܓܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ܚܨܑܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܔ۸܂ܤܘܑܐܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐܳܒܐܳܞܜܩܷܘܳ
۸ܫܐ 2 ܐܩ܎ܬ ۸ܤܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐ܁ܞ۾ܳܞܜܩܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧܷܘܡܩܘܩܚ܍܎݀ܩ۸ܩܚ
ܔ۸܂ܤܘܷ܋
܂ܭܻ۾۸ܩܚܔ۸܂ܤܘܐܤ۸ܳܢܐܮܤۿܩ۸܎ܬܻ۸ܜܩܞܘܩܤܩۿۿܧ۹ܙܩܙܤܤ۸ܷܒܷ
܋ܵ܋ܙ۸ܩܚܤܐܯ܄ܩ܌۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
21.2
܍ܩܴܘ܎܂۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܷܘܡܩܘܩܚ܍ܳܚܫܻܘܷ܋ܳܐܮܻܤ۾ۿܩ۸ܓܰ ܳܜܐܷܘܡܩܘܩ
ܚ܍܌۸ܜ۾۸ܨܐܷ܋ܶܐ۸ܩܚܳܜܮܤ۸ܜܰ۸ܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܳܒܐܓܰ ܳܜܮܤ۸ܶܢܵ܋ܙܞܫ܏ܬ۸ܩܚܡܯ ܘܴܜܧ܍ܩܓܰ ܳܜܐܙܨ۾ܒ܆ܫܳܡ܏
ܤܙܰ ܤܩۿۿܧ܍ܰ۸ܒܚܨܑܳܒܐܴܕܵ܋ܙܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋
21.3 ܶܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܤܩۿۿܧܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܢܙܯ܋ܳܕܮܻܤ܎݀ܩ۸ܩܚܳ܁ܺ܋ܳܢ۾ܮܻܤܷ܋ܶܐ܁ܞ۾ܳ
ܞܜܩܤܨܐܡܨܼܐ܎ܬܻܡܯ܋ܳ܎ܩ܎ܬܻۿ݀ܩܳܒܐ܂ܭܻ۾ۿܧܡܩܘܩܚ܍܎݀ܩܷ܋ܳܘܮܻܤۻܚܑ܎ܯ۸ܹ
5 ۻܧܴܐܐܳ܎ܩܐܨܼܐ ܴܜܧܳܘܮܻܤ۹܊ܧܳܒܜܬܻܙܐܴ܋ܐ۸ܨܐܶܐܳ۸ܘܡܯ܋܎ܩܙ
21.4 ܍ܩܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐܢܨ۸ܶܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܳܒܜܬܻܙܐܷܘܤܨܐܶܢܘ܎ܨܐ܎ܬ܋ܞܙܷܘ۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܐ݀ܩ܌ܫ܋
܌ܨܞܳ۹ܩܘܩܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤܷܘ܎ܬܻ܍ܰ۸ܡ۾ܶܢ۸ܨܑܓܰ ܳܜܐܶܐܕܮܼ
ܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ۸ܷܺ܋
21.5
ܓܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ܚܨܑܤܐܯ܄ܩ܌ܤܙܩ۾ܘܬܳܢ܌ܯܓܜ܎ܬܻۿܧ܌ܚܞۿܡܤܑܤܯܒ۸ܚ܊܎ܬܻ
ܳܒܜܬܻܙܐܶܢܘܤܨܐܳ۸ܫ܋ۿܩ۸۸ܩܚ܁݀ܩܚܯ܋ ܳ܁ܐ
ܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܢܚܮܤܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ܎ܬܻ܁݀ܩܚܯ܋
ܴ܌۸ܺۿܧܷܘܘܩ۸ܷܒ۸ܞܩ۸ܩܚܔ۸܌ܬܵ܌ 2-3 ۻܚܨܼ۾۸ܤܐ۸ܩܚܳܜܐܶܢܘ
21.6 ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܞܩ۾ܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ۹ܤ۾ܳ۹ܩܑܐܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐ
ܚܧܢܞܩ۾܁ܞ۾ܢܙܯ܋ܕܨ۸ܚܧܢܞܩ۾ܳ۸ܘ
21.7
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤܶ۸ܜܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
܌ܜܤ܋ܳܞܜܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܐܨܼܐ
ܵ܋ܙܶܐ۸ܩܚܢܙܯ܋ܕܨ۸ܚܧܢܞܩ۾ܳ۸ܘܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ܶܐܚܧܙܧܷܘܳ۸ܫ
ܐ 3 ܳܘ܌ܚ ۹ܤ۾ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܗܩܙܶ܌۸ܩܚۻܞܑۻܯܘ۹ܤ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ
۸ܩܚܤܤ۸ܐܤ۸ܚܧܙܧ܋ܨ۾۸ܜܩܞܡܩܘܩܚ܍܎݀ܩܷ܋ܵ܋ܙ܌ܤ۾ܷ܋ܚܨܑܤܐܯ܄
ܩ܌ۿܩ۸ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋

22. âēĄăęöĕâēĄġĆũúêęâġêĕú
22.1
ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܤܩۿۿܧܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܁ܨܻܞۻܚܩܞܶܐ܁ܞ۾ܳܞܜܩܤܨܐܡܨܼ
ܐ܎ܬܻܡܯ܋ ܂ܭܻ۾ۿܧܷܘܳ۸ܫܐ 10 ܐܩ܎ܬ
܍ܩܓܰ ܳܜܐܷܘܡܩܘܩܚ܍ܳܜܐܷ܋ܳܐܮܻܤ۾ۿܩ۸ܤܯܑܨ܌ܫܳܢ܌ܯ ܵ܋ܙܘܬܳ۾ܮܻܤܐܷ۹ܞܩ
ܶܐۻܞܩܘܳܢܺܐ۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋۸ܩܚܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܁ܨܻܞۻܚܩܞܐܨܼܐܷܘܐܩۿܧ
܎݀ܩܶܢܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘܳܡܬܙܳܒܚܬܙܑܳ۸ܫܐۻܞܚ
22.2
۸ܩܚܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܁ܨܻܞۻܚܩܞۿܧܷܘܤܐܯ܄ܩ܌ܡ݀ܩܢܚܨܑۻܞܩܘܷܘܕܚܤܘ۹
ܤ۾ܚܩ۾۸ܩܙ܎ܬܻܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐܶܐ۹܊ܧܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤۻܩ܋ܞܩۿܧܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐ۸ܤܐ
۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧܳܚܫܻܘ۹ܭܼܐ ܳ܁ܐ ۻܞܩܘܤܤܐܳܕܜܬܙ ܌ܧۻܚܫܞ
ܢܚܮܤۻܞܩܘܷܘܡܘܑܰܚ܊۹ܤ۾ܓܰ ܳܜܐ
ܳܢܜܩܐܬܼۿܧܷܘܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܳܒܐ۸ܩܚܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܀ܯ۸ܳ܀ܫܐ
۸ܩܚܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܀ܯ۸ܳ܀ܫܐۿܧܙܯ܌ܫܶܐ۸ܚ܊ܬ܎ܬܻܳ۸ܫ܋۹ܭܼܐۿܩ۸ܤܯܑܨ܌ܫܳܢ܌ܯܳ܎
ܩܐܨܼܐ ܳ܁ܐ ۸ܩܚܑܩ܋ܳۿܑܺܳܐܮܻܤ۾ۿܩ۸ܢ۸ܜܘ
22.3 ܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐ܀ܯ۸ܳ܀ܫܐ
ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܤܩۿۿܧܤܐܯ܄ܩ܌ܶܢܓܰ ܳܜܐ܎݀ܩ۸ܩܚܔ۸܂ܤܘܑܐܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐ
ܐܨܼܐܚܞܘܷܒ܍ܭ۾ܵ܌ܧܴ۹۾۹ܨܐܤܮܻܐܹ ܷ܋

23. âēĄĢúđúĮēýĚŪġĆũúČĄĘĎâēĄċĎúýĚŪġĆũú
23.1 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ
ܓܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ܚܨܑۻ݀ܩܴܐܧܐ݀ܩܢܚܮܤ۸ܩܚܡܤܐۿܩ۸ܶۻܚ۸ܷܺ܋
ܴ܌ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻܜܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤۻܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚ
ܡܤܐۿܩ۸ܑܯۻۻܜܶ܋ܑܯۻۻܜܢܐܭܻ۾ܳ܎ܩܐܨܼܐ
܂ܭܻ۾ۿܧ܌ܤ۾ܴۿ۾ܶܢܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐ܎ܚܩܑ۸ܤܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
܍ܩܑܯۻۻܜ܎ܬܻܷܘܘܬܢܐܩ܎ܬܻ܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܴ܌۾܌ܨܼ۾ܘܩ܎݀ܩ۸ܩܚܡܤܐ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶ܁ܑܴܶ܋۾ܷܜܑܯۻۻܜܐܨܼܐܤܤ۸ۿܩ۸ܑܚܫܳܞ܊ܕܮܼܐ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨ
ܐ
23.2
ܓܰ ܳܜܐۿܧܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܡܤܐܶܐܚܧܢܞܩ۾ܢܙܯ܋ܕܨ۸ܚܧܢܞܩ۾ۿܑܳ۸ܘ
ܢܚܮܤܚܧܢܞܩ۾܁ܞ۾ܢܙܯ܋ܕܨ۸۸ܩܚܳܜܐ܁ܨܻܞۻܚܩܞ܎ܬܻܷ܋ܚܨܑܤܐܯ܄ܩ܌ܳ܎ܩ
ܐܨܼܐ ܢܩ۸ܘܬܑܯۻۻܜܡܤܐܓܰ ܳܜܐܶܐ۹܊ܧܴ۹۾۹ܨܐ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶ܁ܑܶܳܢܜܮܤ۾ܴܜܧܳ܌ܮܤܐܑܯۻۻܜܐܨܼܐܷܘܶܢ۸ܚܧ܎݀ܩܳ܁ܐܐܨܼ
ܐܤܬ۸
ܴܜܧܴۿ۾ܶܢ܎ܚܩܑܞܩܶܐۻܚܨܼ۾܌ܤܷܒۿܧܶܢܤܤ۸ۿܩ۸ܑܚܫܳܞ܊ܕܮܼܐ܎ܬܻܴ
۹۾۹ܨܐ
23.3 ܢܜܨ۾ۿܩ۸ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܷ܋ܳ܌ܮܤܐܴܜܞ
ܢܩ۸ܘܬܑܯۻۻܜܶܐ܎ܬܘܢܚܮܤܑܯۻۻܜܤܮܻܐ܎ܬܻ܎݀ܩ۸ܩܚܡܤܐܤܙܩ۾ܓܫ܋۸܌ܫ۸ܩܤܬ
۸
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶ܁ܑܴܶ܋۾ܷܜܤܤ۸ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܷܘܞܩܳ۹ܩۿܧܳ
ܒܐܓܰ ܍ܰ۸ܳ܌ܮܤܐܘܩ۸ܤܐܢܐܩܐܨܼܐܢܚܮܤܷܘ۸ܺ܌ܩܘ
23.4 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ
ܓܰ ܡܤܐ܎ܬܻ܍ܰ۸ܷܜܤܤ۸ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨܐۿܧܷܘܡܩܘܩܚ܍۸ܜܨܑܳ۹ܩܘܩܷ
܋ܤܬ۸ ۿܐ۸ܚܧ܎ܨܻ۾ۿܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ
ܙ۸ܳܞܐܳ۹ܩܓܰ ܐܨܼܐ܌ܤ۾ܜ۾܎݀ܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻܜܓܰ ܡܤܐܷܘܡܩܘܩܚ܍۸ܜܨܑܳ۹ܩܘܩܷ܋ܤܬ۸ۿܐ۸
ܚܧ܎ܨܻ۾ۿܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴܘ܎܂ܐܨܼܐ
23.5 ܍ܩܓܰ ܡܤܐܒ܆ܫܳܡ܏܎ܬܻۿܧܤܤ۸ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
ܢܚܮܤ۸ܜܨܑܳ۹ܩܘܩܶܐܕܮܼܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ۸ܤܐ܎ܬܻ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐۿܧܳܡܚܺۿ
ܡܫܼܐ ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐܴܜܧܚܩܙ۾ܩܐ܌ܤܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋܎ܨܐ܎ܬ

24. åĈēĂüĄđÿąöĕ
24.1 ܓܰ ܳܜܐܴܜܧܓܰ ܔ۸ܡܤܐ
ۿܧ܌ܤ۾ܷܘ܎݀ܩ۸܌ܫ۸ܩܢܚܮܤۻܞܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫ܎ܬܻܷܘ܋ܬܤܨܐۿܧܘܬܓܜ܌ܤܔܩ
ܙ܌ܚ۾۹ܩܘܢܚܮܤܓܰ ܁ܘ
ܢܚܮܤ܎݀ܩܶܢܳ۸ܘ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳ۸ܫ܋ۻܞܩܘܳܡܬܙܢܩܙ
ۻܞܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫ܋ܨ۾۸ܜܩܞ ܳ܁ܐ
ۿ۾ܶۿ܎݀ܩܶܢܜܰ۸ܴ܌۸,ܳۻܩܧܵ܌ܧ܋ܞܙܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ,ܕܰ܋ۻ݀ܩܢܙܩ
ܑ ܢܚܮܤۿ۾ܶۿ܌ܧܵ۸ܐ܋ܞܙܳܡܬܙ۾܋ܨ۾ܤܨܐۻܞܚ,
ܴ۸ܜ۾܌ܬܜܰ۸ܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡܶܢܤܤ۸ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻܴ۹۾۹ܨܐ
ܢܚܮܤ۸ܩܚܷܘܳۻܩܚܕܳ܁ܮܻܤܖ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܴܜܧܳۿܩܢܐܩ܎ܬܻ
܌ܜܤ܋ۿܐܜܧܳܘܫ܋۹ܤܑܨ۾ۻܨܑܶܐ۸ܩܚܡܤܐܓܰ ܳܜܐܚܧܢܞܩ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨ
ܐ
24.2
ܳܘܮܻܤܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܷ܋ܕܫۿܩܚ܊ܩܴܜܞܳܢܺܐܞܩܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤܓܰ ܔ۸ܡܤܐ܎݀ܩۻܞ
ܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫܷܘ܋ܬ܋ܨ۾۸ܜܩܞ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶܢܑܶܳܢܜܮܤ۾ܴܜܧܳ܌ܮܤܐ܍ܭ۾۸ܩܚܜ۾ܵ܎ܠܢܩ۸ܙܨ۾۸ܚܧ
܎݀ܩܤܙܰ ܤܬ۸ ܡ݀ܩܢܚܨܑܶܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
۸ܩܚܳ܌ܮܤܐܓܰ ܳܜܐۻܐܢܐܭܻ۾ܢܘܩܙ܍ܭ۾ܘܬܓܜ܌ܤ܎ܨܼ۾ 2 ۻܐ܋ܞܙ
24.3 ܢܜܨ۾ۿܩ۸܎ܬܻܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܳ܌ܮܤܐܴܜܞ
܍ܩܓܰ ܳܜܐܙܨ۾۸ܚܧ܎݀ܩܜܨ۸ܠ܊ܧ܋ܨ۾۸ܜܩܞܤܬ۸ܢܚܮܤܜܨ۸ܠ܊ܧܤܮܻܐܹ ܤܬ۸
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶܢ 1 ۻܧܴܐܐܴ۸ܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ
ܢܜܨ۾ۿܩ۸ܐܨܼܐܢܩ۸ܙܨ۾۸ܚܧ܎݀ܩܤܙܰ ܤܬ۸ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶܢۻܧܴܐܐ 2
ۻܧܴܐܐܴ۸ܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ
܂ܭܻ۾ܶܐ۸ܩܚܶܢۻܧܴܐܐܴ܌ܜܧۻܚܨܼ۾ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܶ܁ܑܶܳܢܜܮܤ۾ܴܜܧܑܶ
ܴ܋۾܁ܰ۹ܭܼܐܕܚܤܘ۸ܨܐ ܎ܨܼ۾ܐܬܼܙ۸ܳܞܐ۸ܚ܊ܬ 24.5
24.4 ܢܜܨ۾ۿܩ۸ܓܰ ܴܐܧܐ݀ܩܢܚܮܤܓܰ ܡܤܐܷ܋ܚܨܑ۸ܩܚܳ܌ܮܤܐܴܜܞ
ܴ܌ܙܨ۾۸ܚܧ܎݀ܩܤܙܰ ܤܬ۸
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܷܜܳ۹ܩܤܤ۸ۿܩ۸ܕܮܼܐ܎ܬܻܵ܋ܙܶ܁ܑܴܶ܋۾
܂ܭܻ۾ܳ۹ܩۿܧ۸ܜܨܑܘܩܷܘܷ܋ۿܐ۸ܞܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘܐܨܼܐܷ
܋ܳܡܚܺۿܡܫܼܐܜ۾ܢܚܮܤۿܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐۻܰ ܐܨܼܐܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻ
ܜ ܎ܨܼ۾ܐܬܼܙ۸ܳܞܐ۸ܚ܊ܬ۹ܤ 24.5
24.5
܍ܩܓܰ ܳܜܐܷ܋܍ܰ۸ܜ۾ܵ܎ܠܶܐܳܚܮܻܤ۾ܳ۸ܬܻܙܞ۸ܨܑۻܞܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫܵ܋ܙܶܢۻ
ܧܴܐܐܴ۸ܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ 2 ۻܚܨܼ۾ܴܜܞܴ܌ܙܨ۾۸ܚܧ܎݀ܩܤܙܰ ܤܬ۸
ܢܚܮܤܳܘܮܻܤܶ܋۸ܺ܌ܩܘ܎ܬܻܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤܓܰ ܡܤܐ܎݀ܩ۸ܩܚܜܧܳܘܫ܋ܤܙܩ۾ܚܩܙܴܚ
۾ ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐܴܜܧܚܩܙ۾ܩܐ܌ܤܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋܎ܨܐ܎ܬ
24.6
ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ܤܩۿۿܧܶ܁ܘܩ܌ܚ۸ܩܚ܎ܩ۾ܞܫܐܨܙܴ۸ܓܰ ܳܜܐܗܩܙܶ܌܋ܯܜܙܕܫܐܫۿ
۹ܤ۾ܳ۹ܩܡ݀ܩܢܚܨܑۻܞܩܘܒܚܧܕܛ܌ܫ܎ܬܻܷܘܡܘۻܞܚ ۸ܩܞܚܩܞ ܦܜܦ
ܵ܋ܙܤܩۿۿܧܷܜܓܰ ܳܜܐܤܤ۸ۿܩ۸ܴܘ܎܂۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܒܚܧܳܗ܎ܐܨܼܐ
ܹ ܢܚܮܤ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܎ܨܼ۾ܢܘ܋ܵ܋ܙ۸ܩܚܶ܁ܑܴܶ܋۾
ܴܘܞܩܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܚܩܙ۾ܩܐܶܢ܎ܚܩܑܢܚܮܤܷܘ۸ܺ܌ܩܘ
24.7 ܍ܩܓܰ ܳܜܐ܍ܰ۸ܷܜܤܤ۸ 2 ۻܚܨܼ۾ܶܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ ܢܚܮܤ 2
ۻܚܨܼ۾ܶܐܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻܜܶܐܴܘ܎܂ܐܨܼܐ
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܍ܰ۸ܤܤ۸ۿܩ۸۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘܢܚܮܤܒܚܧܳܗ܎ܑܯ
ۻۻܜܶܐܴܘ܎܂ܐܨܼܐܵ܋ܙܤܨ܌ܵܐܘܨ܌ܫ
24.8
܍ܩܕܑܞܩܓܰ ܳܜܐܷ܋ܳܒܜܬܻܙܐܷܘܳ܎ܑܳܫܜܳ܎ܐܐܫܡ۹ܤ۾ܳ۹ܩܶܐܚܧܢܞܩ۾
۸ܩܚܳܜܐܵ܋ܙܷܘܴۿ۾ܶܢܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐܴܜܧܔܩܙ܌ܚ۾۹ܩܘ܎ܚܩܑ
ܓܰ ܌ܨ܋ܡܫܐۿܧܙܯ܌ܫ۸ܩܚܳܜܐܴܜܧܚܩܙ۾ܩܐ܌ܤܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋܎ܨܐ܎ܬ
ܶܐܵܤ۸ܩܡܴܚ۸ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ۿܧܳ܌ܮܤܐܓܰ ܳܜܐ
ܢܩ۸ܙܨ۾۸ܚܧ܎݀ܩܤܬ۸ۿܧ܍ܰ۸ܒܚܨܑܳܒܐܴܕܵ܋ܙܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋

25. âēĄĢãũèãĒúüĄđġāøøĖĂ
25.1 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘۿܧ܎݀ܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴ
SWAYTHLING CUP ܢܚܮܤ CORBILLON CUP
ܢܚܮܤܚܧܑܑܤܮܻܐܹ ܂ܭܻ۾ۿܧ܌ܤ۾ܚܧܑܯܜ۾ܶܐܚܧܑܳܬܙܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܐܨܼܐܹ
25.2 ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴ SWAYTHLING CUP
ۿܧ܌ܤ۾ܒܚܧ۸ܤܑ܋ܞܙܓܰ ܳܜܐ 3 ۻܐ
ܵ܋ܙ۸ܤܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘۿܧ܌ܤ۾ܘܩۿܨܑ܀ܜܩ۸ܳܡܬܻܙ۾ܞܩ܎ܬܘ
ܶ܋ۿܧܷ܋܎ܬܘ A,B,C ܢܚܮܤ X,Y,Z
25.2.1) ܜ݀ܩ܋ܨܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴ SWAYTHLING CUP ܘܬ܋ܨ۾ܐܬܼ
ۻܰ ܎ܬܻ 1 A - X
ۻܰ ܎ܬܻ 2 ܱ B ± Y
ۻܰ ܎ܬܻ 3 C ± Z
ۻܰ ܎ܬܻ 4 A ± Y
ۻܰ ܎ܬܻ 5 B ± X
25.2.2) ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴ܌ܜܧۻܰ ۿܧܴ۹۾۹ܨܐܚܰ ܓܜܴܕ܁ܐܧ 2 ܶܐ 3
ܳ۸ܘ ܴܜܧ܎ܬܘܴܘ܎܂ۿܧ܍ܮܤܓܜܴܕ܁ܐܧ 3 ܶܐ 5 ۻܰ
25.3 ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴ CORBILLION CUP
ۿܧܒܚܧ۸ܤܑ܋ܞܙܓܰ ܳܜܐ 2 , 3 ܢܚܮܤ 4 ۻܐ
ܵ܋ܙ۸ܤܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܢܨܞܢܐܩ܎ܬܘۿܧ܌ܤ۾ܘܩۿܨܑ܀ܜܩ۸ܳܡܬܻܙ۾ܞܩ܎ܬܘ
ܶ܋ۿܧܷ܋܎ܬܘ A,B,C ܢܚܮܤ X,Y,Z
25.2.1) ܜ݀ܩ܋ܨܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴ CORBILLION CUP ܘܬ܋ܨ۾ܐܬܼ
ۻܰ ܎ܬܻ 1 A ± X
ۻܰ ܎ܬܻ 2 B ± Y
ۻܰ ܎ܬܻ 3 ܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
ۻܰ ܎ܬܻ 4 A ± Y
ۻܰ ܎ܬܻ 5 B ± X
25.3.2) ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴ܌ܜܧۻܰ ۿܧܳܒܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ܳ܋ܬܻܙܞ
ܙ۸ܳܞܐܶܐۻܰ ܎ܬܻ 3 ܳܒܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ۻܰ
܂ܭܻ۾ܒܚܧܳܗ܎ۻܰ ܐܬܼۿܧܡ۾ܚܩܙ܁ܮܻܤܢܜܨ۾ۿܩ۸۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܒܚܧܳܗ܎ܳ܋ܬܻܙܞ
ۻܰ ܎ܬܻ 2 ܳܡܚܺۿܡܫܼܐܜ۾ܴܜܞ۸ܷܺ܋
ܵ܋ܙۿܧ܌ܤ۾ܳܒܐܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܘܬ܁ܮܻܤܤܙܰ ܶܐ܎ܬܘ
25.3.3) ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴ܌ܜܧۻܰ ۿܧܴ۹۾۹ܨܐܚܰ ܓܜܴܕ܁ܐܧ 2 ܶܐ 3
ܳ۸ܘ ܴܜܧ܎ܬܘܴܘ܎܂ۿܧ܍ܮܤܓܜܴܕ܁ܐܧ 3 ܶܐ 5 ۻܰ
25.3.4) ܳܘܮܻܤۿܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܶܐܴ܌ܜܧۻܰ
ܓܰ ܳܜܐۿܧܡܩܘܩܚ܍ܢܙܯ܋ܕܨ۸ܷ܋ܷܘܳ۸ܫܐ 5 ܐܩ܎ܬ

26. âēĄĢãũèãĒúĢûûĢÿŪåĒõĎĎâ
26.1
ۿ݀ܩܐܞܐ܌݀ܩܴܢܐ۾۹ܤ۾ܚܧܑܑ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܴܕۻܨ܋ܤܤ۸ۿܧ܌ܤ۾ܘܬۿ݀ܩ
ܐܞܐܳܒܐ 2 ܳ܎ܩ ܳ܁ܐ 2 , 4 , 8 , 16 , 32 ܳܒܐ܌ܐ
26.2 ܍ܩۿ݀ܩܐܞܐܓܰ ܳܜܐܘܬܐܤܙ۸ܞܩ܌݀ܩܴܢܐ۾ ܶܢܶܡ ܁ܐܧܓܩܐ
(BYE) ܳܕܫܻܘܳ۹ܩܷܒܶܐܚܤܑܴܚ۸
26.3 ܍ܩۿ݀ܩܐܞܐܓܰ ܳܜܐܘܬܘܩ۸۸ܞܩ܌݀ܩܴܢܐ۾ ܶܢܶܡܚܤܑۻܨ܋ܳܜܮܤ۸
(QUALIFIERS)
26.4 ۸ܩܚ܁ܐܧܓܩܐ (BYE) ܢܚܮܤ۸ܩܚۻܨ܋ܳܜܮܤ۸
(QUALIFIERS) ۿܧ܌ܤ۾۸ܚܧۿܩܙܤܙܰ ܤܙܩ۾ܡܘܻ݀ܩܳܡܘܤ
ܵ܋ܙ۸ܩܚ܁ܐܧܓܩܐ (BYE) ۿܧ܌ܤ۾ܤܙܰ ۸ܨܑܘܮܤܞܩ۾ܤܨܐ܋ܨܑܴܚ۸
26.5 ۸ܩܚܞܩ۾ܘܮܤܤܨܐ܋ܨܑ
26.5.1)
ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܘܬܔܘܮܤ܋ܬ܌ܩܘܤܨܐ܋ܨܑۿܧ܌ܤ۾܍ܰ۸ܞܩ۾܌ܨܞܳܕܮܻܤܷܘܶܢܕܑ۸ܨܐ۸
ܤܐ܎ܬܻۿܧ܍ܭ۾ܚܤܑܡܯ܋܎ܩܙ۹ܤ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
26.5.2)
ܓܰ ܳܜܐ܎ܬܻܘܬۿܩ۸ܡܵܘܡܚܳ܋ܬܙܞ۸ܨܐۿܧ܍ܰ۸ۿܨܑܴܙ۸۸ܨܐܶܢܴܙ۸۸ܨܐܶܢܢ
ܩ۾܎ܬܻܡܯ܋ܳ܎ܩ܎ܬܻۿܧܳܒܐܷܒܷ܋
ܳܕܮܻܤܷܘܷܢܕܑ۸ܨܐ۸ܤܐ܎ܬܻۿܧ܍ܭ۾ܚܤܑܡܯ܋܎ܩܙ۹ܤ۾۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
26.5.3) ܓܰ ܳܜܐܘܮܤܞܩ۾ܤܨܐ܋ܨܑ 1 ۿܧ܍ܰ۸ۿܨ܋ܶܢܤܙܰ ܑܐܡܯ܋
ܓܰ ܳܜܐܘܮܤܤܨܐ܋ܨܑ 2 ܍ܰ۸ۿܨ܋ܶܢܤܙܰ ܜܩ۾ܡܯ܋ ܓܰ ܳܜܐܘܮܤܞܩ۾ܤܨܐ܋ܨܑ 3 -
4 ۿܧۿܨܑ܀ܜܩ۸ܚܧܢܞܩ۾ܓܰ ܳܜܐܘܮܤ 1 - 2
26.5.4) ܓܰ ܳܜܐܘܮܤܞܩ۾ܤܨܐ܋ܨܑ 5 ± 8
ۿܧۿܨܑ܀ܜܩ۸ܤܙܰ ܚܧܢܞܩ۾ܓܰ ܳܜܐ܌ܩܘ۹ܤ 26.5.3
26.5.5) ܓܰ ܳܜܐܘܮܤܞܩ۾ܤܨܐ܋ܨܑ 9 ± 16 ۿܧۿܨܑ܀ܜܩ۸ܤܙܰ ܚܧܢܞܩ۾
ܓܰ ܳܜܐ܌ܩܘ۹ܤ 26.5.4 ܌ܩܘܜ݀ܩ܋ܨܑ

27. âĮēČúõâēĄĢãũèãĒú
27.1 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧ܋ܨܑܗܩܙܶܐܒܚܧܳ܎ܟ
ܓܰ ܳܜܐۿܧ܌ܤ۾܎݀ܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ܌ܩܘ܎ܬܻ۸݀ܩܢܐ܋
ܢܩ۸ܳܜܙܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐܶܢܒܚܨܑܳܒܐܴܕܵ܋ܙܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋ ܋ܨ۾ܐܬܼ
27.1.1) ܒܚܧܳܗ܎ܑܯۻۻܜ ܶܢܳܞܜܩ 5 ܐܩ܎ܬ
ܐܨܑۿܩ۸۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐ
ܢܚܮܤܢܩ۸ܳܜܙ۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐܴܜܞܶܢܐܨܑۿܩ۸ܳܞܜܩ܎ܬܻܳܚܬܙ۸ܜ
۾܎݀ܩ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ
27.1.2) ܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ ܶܢܳܞܜܩ 15 ܐܩ܎ܬ
ܐܨܑۿܩ۸۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤܢܩ۸ܳܜܙ۸݀ܩܢܐ܋ܳܞܜܩܴ۹۾۹ܨܐ
ܴܜܞܐܨܑۿܩ۸ܳܞܜܩ܎ܬܻܳܚܬܙ۸ܘܩۿܨܑ܀ܜܩ۸
ۻܮܤܵ܋ܙۿܧ܌ܤ۾ܘܬܓܰ ܳܜܐܤܙܩ۾ܐܤܙ 2 ۻܐܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧܑܑ
CORBILLION CUP ܴܜܧۿܧ܌ܤ۾ܘܬܓܰ ܳܜܐܤܙܩ۾ܐܤܙ 3 ۻܐ
ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܚܧܑܑ SWAYTHLING CUP
27.2 ܳܞܜܩ܎ܬܻܚܧܑܯܷܞ܌ܩܘ۹ܤ 27.1.1 , 27.1.2 ܐܬܼ
ܤܩۿܤܐܯ܄ܩ܌۹ܙܩܙܤܤ۸ܷܒܷ܋ܵ܋ܙ۸ܩܚܤܐܯ܄ܩ܌۹ܤ۾ܓܰ ܁ܬܼ۹ܩ܋

28. âēĄåĕ õåđĢúúĤúâēĄĢãũèãĒúĢûûĈúÿûâĒúČĂõ
28.1 ܶܐ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܑܑܴܞܐܕܑ۸ܨܐܢܘ܋
ܓܰ ܳܜܐܢܚܮܤ܎ܬܘܗܩܙܶܐ۸ܜܯ ܘܐܨܼܐ܌ܤ۾ܴ۹۾۹ܨܐܕܑ۸ܨܐ܎ܯ۸܎ܬܘܵ܋ܙܓܰ ܁
ܐܧ ۿܧܷ܋ 2 ۻܧܴܐܐ ܓܰ ܴܕۿܧܷ܋ 1 ۻܧܴܐܐ
ܴܜܧܓܰ ܎ܬܻܷܘܴ۹۾۹ܨܐܢܚܮܤܴ۹۾۹ܨܐܷܘܳܡܚܺۿܡܫܼܐ ۿܧܷ܋ 0 ۻܧܴܐܐ
ܴܜܧ۸ܩܚۿܨ܋ܤܨܐ܋ܨܑۿܧ܋ܰܓܜۿܩ۸ۻܧܴܐܐܴܘ܎܂ܐܬܼܳܒܐܤܨܐ܋ܨܑܴܚ۸
28.2 ܍ܩܓܰ ܳܜܐ / ܎ܬܘ܎ܬܻܘܬۻܧܴܐܐܴܘ܎܂ܳ܎ܩ۸ܨܐ܌ܨܼ۾ܴ܌ 2 ۻܐ /
܎ܬܘ۹ܭܼܐܷܒ ۸ܩܚۿܨ܋ܤܨܐ܋ܨܑܶܢ܋ܰܓܜ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐܳ܀ܕܩܧۻܐ / ܎ܬܘ
܎ܬܻܘܬۻܧܴܐܐܳ܎ܩ۸ܨܐܳ܎ܩܐܨܼܐ ܵ܋ܙܶ܁ܓܜܴܕ܁ܐܧ۹ܤ۾ܑܯۻۻܜ
(ܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ) ܳ۸ܘ ܢܚܮܤ ۻܧܴܐܐ
܌ܩܘܜ݀ܩ܋ܨܑۿܐ۸ܞܩۿܧܷ܋۹ܤܙܯ܌ܫ
܂ܭܻ۾ܞܫ܏ܬ۸ܩܚۻܫ܋ۻܧܴܐܐܶܐܴ܌ܜܧ۹ܨܼܐ܌ܤܐܶܢܶ܁ۻܧܴܐܐܷ܋
ܢܩܚ܋ܞܙۻܧܴܐܐܳܡܬܙ
28.3
ܶܐ۸ܩܚۻܫ܋ۻܧܴܐܐ܌ܩܘ۹ܨܼܐ܌ܤܐܢܩ۸ܘܬܢܐܭܻ۾ܢܚܮܤܘܬܘܩ۸۸ܞܩܢܐܭܻ۾
ܶܐ۸ܜܯ ܘܐܨܼܐܴܡ܋۾ܓܜ܌ܩ۾۹܊ܧ܎ܬܻܡܞܐܤܮܻܐܹ
ܙܨ۾ܘܬۻܧܴܐܐܳ܎ܩ۸ܨܐܤܙܰ
ܓܜ۸ܩܚܴ۹۾۹ܨܐ۹ܤ۾ܓܰ ܎ܬܻܳ܎ܩ۸ܨܐܐܨܼܐۿܧ܍ܰ۸ۻ݀ܩܐܞ܊ܙܤܙ܌ܤܷܒ܌ܩܘ
ܜ݀ܩ܋ܨܑ ۻܮܤ ܓܜܑܯۻۻܜ (ܡ݀ܩܢܚܨܑܒܚܧܳܗ܎܎ܬܘ)ۿ݀ܩܐܞܐܳ۸ܘ
ۻܧܴܐܐܶܐܳ۸ܘ
28.4 ܢܩ۸ۻܫ܋ۻܧܴܐܐ܌ܩܘ۹ܤ 28.1 , 28.2 ܴܜܧ 28.3
ܴܜܞܙܨ۾ܘܬۻܧܴܐܐܳ܎ܩ۸ܨܐܤܬ۸ܶܢܶ܁ܞܫ܏ܬ۸ܩܚۿܨܑ܀ܜܩ۸

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->