P. 1
Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэр

Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэр

|Views: 2,753|Likes:
Published by Orgio Lhagbajab

More info:

Published by: Orgio Lhagbajab on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

1.


ÒªÑËÈÉÍ ÀÃÓÓËÃÀ

ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ.
1.1 Òºñëèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà
1.2 Òºñëèéí çîðèëãî
1.3 Òºñëèéí ¿íäýñëýë
1.4 Òºñºë õýðýãæèõ áîëîìæèéí ñóäàëãàà
ÕΨÐ. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÝÑÝÃ
2.1. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ
2.1.1. Ñàëáàðûí ñóäàëãàà
2.1.2. Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ
2.1.3. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷ëýë
2.1.4. Хэрэглэгчдийн судалгаа
2.1.5. ªрсөлдөгчийн судалгаа
2.2. ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ
2.2.1. SWOT øèíæèëãýý
2.2.2. Борлуулалтын тактик
2.2.3. Үнийн судалаа
2.2.4. Зар сурталчилгаа
ÃÓÐÀÂ. ÒÅÕÍÈÊ, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË
3.1 Òîíîã òºõººðºìæèéí ñóäàëãàà
3.2 Òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷
3.3 Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí òîîöîî
3.4 Òºñëèéí ¿ð àøãèéí òîîöîî
3.5 Çýýë òºëºëòèéí ãðàôèê
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
2.

ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

1.1 ÒªÑËÈÉÍ ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

¯éëäâýðëýëèéí íýð: Óòààã¿é øàõìàë ò¿ëø
¯éëäâýðèéí çîðèëãî: Óã төсөë íü түлшний øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð
тухайн орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хямд, чанартай
бүтээгдэхүүнээр хангах àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ, үүнээс учирсан
нийгмийн олон хүнд асуудлуудыг шийдэх, óëñ íèéãìèéí ýäèéí çàñãèéí
өñөëòèéã нэмэгдүүлэх, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ зорилгîòîé.
Õ¿÷èí ÷àäàë: Æèëä 6000 òîíí
¯éëäâýðèéí áàéðøèë: Ìàíäàëãîâü àéìãààñ 30 êì çàéä îðøèõ Òýâøийн
óóðõàéí õàæóóä
Àæèëëàõ õ¿÷íèé òîî: 7 õ¿í
Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí çàðäàë:
Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò 63000000 / жаран гурван ñàÿ / òºãðºã ¿¿íýýñ
Çýýëèéí õºðºí㺺ð 49000000 /òàâèí ñàÿ/ òºãðºã
ªºðèéí õºðºí㺺ð 14000000 /àðâàí äºðâºí ñàÿ/ òºãðºã“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
3.


1.2 ÒªÑËÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ
Óã төсөë íü түлшний øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð тухайн орон нутгийн
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хямд, чанартай бүтээгдэхүүнээр
хангах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ, үүнээс
учирсан нийгмийн олон хүнд асуудлуудыг шийдэх, орон нутгийн ýäèéí
çàñãèéí өñөëòèéã нэмэгдүүлэх, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ
зорилгîòîé.

1.3 ÒªÑËÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË

- Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хий, азоны давхаргын
цооролтын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай 1987 оны 9-р сарын
16 нд батлагдсан Монреалын протокол, 1997 оны 12-р сарын 10 нд
батлагдсан Киотогын протоколд Монгол улс нэгдэн орсон ба энэ протокол
2005 оны 2 сарын 16 –с албан ѐсоор хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд манай улс
протоколд тусгагдсаны дагуу хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах үүрэг
хүлээх болсон билээ.
̺í Дэлхийн хэмжээнд олборлож буй нүүрснийхээ 20 – аас дээш хувийг
боловсруулж 1 тэрбум гаруй тонн шахмал түлшийг үйлдвэрлэн ашиглаж
байна.
Энэ технологийн судалгааны ажлын цар хүрээ, тоног төхөөрөмж ба шахмал
түлш үйлдвэрлэлтээр дэлхийд Герман улс тэргүүлж Англи, Япон, Франц,
Бельги, ОХУ, Польш, Чех, Энэтхэг зэрэг олон оронд эрчимтэй хөгжиж Азийн
болон бусад улс оронд шахмал түлш үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд ихээхэн
анхаарал тавьж байна.
Англид 1тн утаагүй шахмал түлш 108 фунт стерлинг буюу 180 мян.òөã,
Солонгост утаа багатай шахмал түлш 1тн нь 70 мянган вонн буюу 70
мян.òөã, Хятадад утаа багатай шахмал түлш 390-460 юань буюу 55-65
мян.òөã байна.
- 21-ð çóóíû òîãòâîðòîé õºãæëèéí ñòðàòåãèéí áîäëîãî íü óëñ îðíû ýäèéí
çàñãèéí ºñºëò, õºãæëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäýõ ¸ñòîé.
Àëèâàà óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûí
ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã àñàð èõ òºäèéã¿é, ìàíàé îðíû õóâüä òåõíèê òåõíîëîãèéí
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
4.
äýâøèë ºäðººñ ºäºðò õóðäàöòàéãààð õºãæèæ áàéãàà ýíý ¿åä í¿¿ðñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýý ÷ ìºí àäèë íýìýãäýõ õàíäëàãàòàé áàéíà. ¯¿íýýñ
¿çýõýä òóñ ñàëáàðûí ºìíº òóëãàìäñàí õ¿íäðýëòýé àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çºâ
îíîâ÷òîé áîäëîãî ÿâóóëàõ àñóóäàë òóéëûí ÷óõàë áîëæ áàéíà. Í¿¿ðñèéã èæ
á¿ðýí áîëîâñðóóëæ, õýðýãëýýã íü ºðãºòãºõ ñòðàòåãè çîðèëò íü äàðààõ
ç¿éëýýñ óðãàí ãàð÷ áàéíà. ¯¿íä :
 Ìàíàé óëñûí ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñàä í¿¿ðñ 90 îð÷èì õóâèéã
ýçýëæ áàéíà
 Äèçåëь ò¿ëø áåíçèíèéí õýðýãöýýã 100% èìïîðòîîð õàíãàäàã
 Í¿¿ðñèéã çºâõºí äîòîîäûí õýðýãöýýíèé öàõèëãààí äóëààíû áîëîí ãýð
àõóéí õýðýãöýýíä çàðöóóëäàã
Дээрхээс дүгнэвэл нүүрсийг зайлшгүй боловсруулах шаардлагатай нь
харагдаж байна.
- Насанд хүрэгчдийн амьсгалын замûí өвчлөл улсын дундажаас 1.8
дахин, бага насны хүүхдийнх 3 дахин их байна.
- Íèéò õ¿¿õä¿¿äèéí 75 õóâüä íü àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷íèé ÿìàð íýã øèíæ
òýìäýã èëýð÷ áàéíà.
- Ìîíãîë óëñ íýã õ¿íä íîãäîõ í¿¿ðñ õ¿÷ëèéí äàâõàð ýñëèéí ÿëãàðàëòûí
õýìæýýãýýã àçèä äýýã¿¿ðò îðäîã.
Äýýðõ á¿ãäýýñ ¿çýõýä äýëõèéí óëñ îðíû õýìæýýíä ÷ í¿¿ðñíèé áîëîâñðóóëàëòûí
àñóóäàë óëñ îðíû õºãæëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éë áîëîîä çîãñîõã¿é ýð¿¿ë ìýíäèéí
õ¿ðýýíä÷ ÷óõëààð òàâèãäàæ áàéíà. Òèéìäýý÷ ìàíàé óëñ ýíý ñàëáàðò ººðò áàéãàà
íººö áîëîëöîîã àøèãëàæ õºãæ¿¿ëýõ íü çàéëøã¿é þì.
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
5.


ÕΨÐ. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÝÑÝÃ

2.1 ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

2.1.1 Ñàëáàðûí ñóäàëãàà

Ìîíãîë óëñûí õóâüä êîêñ õèìèéí ¿éëäâýð áóþó ñîíãîäîã, óòààã¿é øàõìàë
ò¿ëøíèé ¿éëäâýð çºâõºí ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûí õ¿ðýýíä õèéãäýæ
áàéñíààñ áóñ õýðýãæ¿¿ëñýí òóðøëàãà áàéõã¿é áºãººä Ìîíãîëûí õóâüä ýíý íü øèíý
ñàëáàð þì. Түлш нийлүүлдэг гэдэг утгаар нь нүүрсний уурхайн салбарт
хамааруулж болох юм.
2.1.2 Салбарын танилцуулга, òүëø ýð÷èì õү÷íèé өíөөãèéí áàéäàë
№ Орд газрын
нэр
Чийглэг Үнслэг Дэгдэмхий
бодис
Хүхэр Дулаан
гаргах
чадвар
Нүүрс
-ний
төрөл
Нягт
W
r
,% A
r
,% V
daf
,% S
r
,% МДж/кг Кг/м
3

I. Эдийн засгийн төвийн муж
1. Алаг тогоо 3,47 27,87 31,95 1,31 20,90 ГД 1340
2. Багануур 30,80 12,30 45,60 0,36 14,40 Б2 1290
3. Баянтээг 16,60 22,60 51,90 1,01 18,10 Д 1400
4. Гурван тэс 12,30 20,72 27,74 0,87 27,60 ГЭК 1300
5. Жаргалант 16,82 18,50 33,20 1,39 21,8 Д 1320
6. Их хэт 35,40 13,30 48,80 0,40 11,30 Б2 1400
7. Могойн гол 16,50 18,00 34,60 0,90 22,0 Ж
8. Таван
толгой
8,54 21,20 25,00 0,69 21,30 ОС,К,
КЭЖ
1400
9. Түшлэг уул 13,00 25,00 1,50 Д 1500
10. Тэвшийн
говь
30,49 20,90 45,50 0,65 10,46 Б2 1310
11. Төгрөг нуур 7,31 14,89 50,63 0,31 13,00 Б2
12. өвөр-чулуут 9,50 27,17 43,44 1,42 13,70 1260
13. Улаан-овоо 13,40 11,20 46,00 0,29 17,90 Д 1270
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
6.

Манай орны түлш эрчим хүчний үндсэн нөөц нь нүүрс бөгөөд энэ нь ойрын
ирээдүйд дулаан, цаõèлгааны эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр хэвээр байх
хандлагатай байна. ªнөөдөр манай улс цахилгаан дулааны эрчим хүчний
үйлдэвэрлэл, уул уурхай, тээвэр холбоо, хөдөө аж ахуй, барилгын салбарт
хэрэглэж байгаа эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрүүдийн нийт тэнцлийн 64%-г
нүүрс, 32% - ийг шингэн түлш, 4% -ийг мод, аргал сэргээгдэх эрчим хүч тус тус
эзэлж байна. Харин улсын хэмжээнд үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан, дулааны
эрчим хүчний 93%-ийг нүүрснээс, 6,7%-ийг шингэн түлшнээс, 0,3%-ийг сэргээгдэх
эрчим хүчнээс тус тус үйлдвэрлэдэг. Иймд түлш эрчим хүчний гол нөөцийг
зохистой ашиглах, хэмнэлттэй зарцуулах асуудал юуны өмнө нүүрсийг ашигтай,
зохистой, экологийн хувьд аль болох сөрөг нөлөөгүй аргаар ашиглахад чиглэгдэх
ѐстой. Манай улс жил тутам 5 сая тонн нүүрс олборлон хэрэглэж байгаагийн 84%-
ийг дулааны цахилгаан станцууд болон халаалтын уурын зууханд , үлдэх 16%-ийг
айл өрх ба нийгэм ахуйн бусад хэрэглэгчид ашиглаж байна.
Манай улсын нүүрсний геологийн нийт нөөц 150 тэрбум тонн бөгөөд 20
гаруй тэрбум тонн нүүрсний нөөцийг урьдчилан болон нарийвчилсан хайгуулын үр
дүнгээр тодорхойлсон. Одоогоор 200 гаруй нүүрсний орд газар илрээд байгаагийн
50 орд газарт геологийн хайгуул хийгджээ. 32 орд газарт нүүрс олборлолт хийгдэж,
төрийн өмчийн оролцоотой 19 уурхайгаас бусад нь хувийн өмчид тулгуурлан
ажилëаж байна.
14. өвдөг худаг 37,05 23,20 2,80 2,80 11,70 Б2
15. Хамарын
хурал
22,82 25,10 32,30 1,70 ГЖ 1230
16. Хотгор 11,69 30,61 41,05 1,77 19,60 ГД 1480
17. Хотын
хонхор
8,72 15,40 44,64 Д
18. Цагаан-
овоо
9,95 16,90 48,50 1,59 24,20 1400
19. Цайдам
нуур
17,30 22,75 50,80 0,70 Б3-
кам
1280
20. Цогтын гол 17,30 18,50 44,70 1,00 21,20 БЗ-Д 1200
21. Шарын гол 18,00 20,00 41,00 0,60 17,20 Б2 1300
22. Шивээ-овоо Г 1200
23. Эгийн гол 2,39 16,34 29,82 0,56 24,00
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
7.
Дундговь аймгийн хувьд ашигт малтмалын арвин их нөөцтэй. Тухайлбал
чулуун ба хvрэн нvvрс, хайлуур жонш, цагаан тугалга, цайр, гөлтгөнө, төмөр, алт,
мөнгө, уран, байгалийн будаг зэрэг 33 нэр төрлийн ашигт малтмалын 81 орд, 149
илэрц олдож судлагдсан. Бvс нутгийн хөгжилд нөлөө vзvvлэхvйц Хараат, Буянтын
ураны, Эрээний төмрийн хvдрийн, Хөөт, Их-улаан нуур, Тэвш, Өвдөг худгийн
нvvрс, шатдаг занарын, Шар шороот, Булаг Хөөтийн эрдэс будгийн, Тарагт, Ширээ
уулын Гөлтгөний болон барилгын материалын ихээхэн нөөц орд байна. Одоо
ашигт малтмалын лиценз авсан 90 гаруй аж ахуйн нэгж vйл ажиллагаа явуулж
байна.
2.1.3 Салбарын хэмжээ ба өсөлт
Дундговь аймагт бүр социализмын үед улсын төсвийн болон социалист
орнуудын хөрөнгөөр, дараа нь хувийн компаниудын явуулсан геологийн
судалгаагаар 33 нэр төрлийн ашигт малтмалын 85 орд, 151 илэрц олджээ.
Одоогоор Дундговь аймагт Монгол Улсын хэмжээний стратегийн орд газар
байхгүй. Гэхдээ УИХ-ын 2007 оны 27-р тогтоолоор баталсан “нөөцийг
нарийвчлан тогтоож, стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод
хамааруулах эсэх тухай саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж
шийдвэрлүүлж байх” жагсаалтад Дэлгэрхангай сумын Ширээ уулын гөлтгөний
орд, Баянжаргалан, Өндөршил сумын Өвдөг худгийн нүүрсний орд,
Баянжаргалан сумын Хөөтийн хонхрын нүүрсний орд, Сайнцагаан сумын
Тэвшийн говийн нүүрсний ордууд багтсан. Стратегийн орд газарт нэр дэвшигч
хэд хэд байна гэсэн үг.
Хамгийн том нь Тэвшийн говийн хүрэн нүүрсний орд бөгөөд Таван толгойн
ордын дараа орох 923.1 сая тоннын нөөцтэй. Одоо эндээс “Тэвшийн говь” ХК
нүүрс олборлож зэргэлдээ орон нутагт руу нийлүүлж байна.
Улаанбаатар хотын түлшний хэрэгцээг хангадаг гол уурхайнуудад
- Багануур
- Налайх
- Алаг тогоо
- Элбэг
- Шивээ овоо
Уурхайнуудын хотод нийлүүлдэг нүүрсний хэмжээ, (масс болон мөнгөн дүнгээр)
ДЦС
Гэр хорооллын хэрэглэгчид хүрдэг байна.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
8.
ªñөëòөíä íөëөөëөõ õү÷èí çүéëñ
Тухайн салбарын өсөлтөнд нөлөөлөх олон хүчин зүйлс байдаг ба тэдгээрийг дам
болон шууд нөлөөтэй гэж хуваан үзэж болно.
Эдгээр хүчин зүйлс нь манай бизнест эерэгээр ч сөргөөр ч нөлөөлөх талтай
юм. Иймд эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөллийн чиглэлийг харгалзан, бизнесээ
тулгарч болзошгүй асуудлаас урьдчилан сэргийлэх эсвэл орчныхоо боломжийг
ашиглан хөгжүүлэх бололцоотой.
- Байгаль орчин, экологийн асуудал, үүнтэй холбоотой төрийн бодлого
- Эдийн засгийн болон соёлын хүчин зүйл
Улирлын нөлөөлөл
Эрс тэс уур амьсгал, жилийн дөрвөн улиралтай манай орны хувьд айл өрхийн
түлшний хэрэглээнд улиралын нөлөө зайлшгүй гарч ирдэг. Зуух пийшинг гэрээ
дулаацуулах, хоол хийх давхар зорилгоор ашигладаг онцлогтой бөгөөд хэрэглэж
буй түлшний ихэнхи хэсгийг дулаан үүсгэхэд зарцуулдаг. Намар, хавар, өвлийн
хүйтэн сэрүүн улирлуудад түлшний хэрэглээ нь эрс нэмэгддэг. Зуны улиралд
зөвхөн хоол хийх зорилгоор галладаг ба удаан асдаг, илчлэг болоод үнэ өндөр
зэрэг шалтгаанаар нүүрсийг хэрэглэдэггүй, мод болон бусад хөнгөн чанарын
түлшийг хэрэглэдэг. Намар 10-11 –р саруудад өвлийнхөө нүүрс, түлшийг бөөнөөр
бэлтгэдэг тул нүүрс болоод түлшний эрэлт оргил үедээ хүрнэ.
Айл өрхийн нүүрсний хэрэгцээг хангадаг төрөлжсөн захууд 4 сараас
хаагдаж 11-р сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэдэг. Нүүрсний ченжүүдийн
дунд явуулсан судалгаанд 11 сараас 3 – сар хүртэл нүүрсний эрэлт, тогтвортой
байдаг гэсэн байна. 11-12 р саруудад худалдан авалт харьцангуй их, 4-р сараас
багасаж 4-сарын сүүлчээр бүрэн зогсдог байна.

Салбарын амьдралын мөчлөг

Салбарын амьдралын мөчлөгийг доорхи шалгууруудаар тодорхойлов.
- Өсөлтын хурд - жигд бус
- Зах зээлийн хувь хэмжээ - төвлөрөл бага голдуу жижиг дунд аж
ахуйнууд үйл ажиллагаа явуулдаг
- Бүтээгдэхүүний нэр төрөл - нэмэгдэх хандлагатай
- Санхүүгийн үзүүлэлтүүд -
- Зах зээлийн хувь хэмжээний тогтворжилт -
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
9.
- Зах зээлд нэвтрэх боломж - боломжтой зэрэг нь тухайн салбар
төлөвшилтийнхөө үед явж байгааг илтгэж байна.

2.1.3 Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ

Манай үйлдвэр нь Монгол улсын хувьд шинээр орж ирж буй шахмал
түлшний зөв хэрэглээ бий болгох, байгаль орчин, хүн ардын эрүүл мэнд, нийгэм
эдийн засгийн ач холбогдол, нүүрсээс ялгарах олон давуу талуудыг хүмүүст бүрэн
таниулах, өөрийн гэсэн зах зээл бий болгон амьдралд нэвтрүүлэх зорилго тавин
ажиллах болно.
Түлшний зах зээл дээр үндсэн 3 хэрэглэгч байдаг.
1. Дулааны цахилгаан станц
2. Бага, дунд оврын халаалтын зуух
3. Гэр хорооллын айл өрхүүд
Манай үйлдвэрийн үндсэн хэрэглэгчид нь гэр хороолын айл өрхүүд болно.
Дундговь аймаг болон бидний бүтээгдэхүүнээ хүргэх аймаг сумуудын хувьд
нэг айл жилд дунджаар 5-7 тонн нүүрс хэрэглэдэг ба үүний зардал нь 130000-
200000 төг болж байна. Орон нутгийн хэмжээнд 37 мянган өрх айл 485-582 мян.тн
ãàðóé түүхиé нүүрсийг нэг жилд хэрэглэнэ гэвэл 8245-9894 сая төгрөгийн зардал
гарч байна. /”Гэрийн зуух” төслийн судалгааны мэдээг үндэслэн тооцов/
2003 онд авсан Байгаль орчны яам, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Гэрийн
зуух” төслийн судалгааны дүнгээс үзэхэд:
Гэр хорооллын айл өрхийн жилийн дундаж орлого: 360000-840000 төг,
Түлшний зардалд өрхийн орлогын 38-16%, 60-25% -ийг зарцуулж байна.
Эдгээр хэрэглэгчидийн агаар мандалд хаяж байгаа бохирдуулагч бодèсын хэмжээг
Хүснэгт 2.1. үзүүлэв.
Хүснэгт 2.1.
№ Агаар бохиðдуулагч
бодисын нэр
Хэмжих нэгж Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр
Хотын 3
ДЦСтанц
450
халаалтûí
зóóх
85000
гэрийн
зуух
1 Хүлэмжийн хий СÎ
2
тн.жил - 240358 578384.0
2 Нүүрстөрөгчийн исэл
СО
тн/жил 15968.6 3382.9 100352.4
3 Хурийн- ангидрид S02 тн/жил 19822.2 2539.5 291890
4 Азотын исэл NОх тн/жил 35781.1 - 9505.1
5 Дэгдэмõèé үнс тн/жил 33344.7 6507.2 3095.7
6 Хаягдал үнс тн/жил 600000 110000 15500
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
10.
Хүснэгт ¹2-оос харахад хотын агаарын бохирдол нь бага нүүрс шатаадаг
боловч их утаа гаргадаг халаалтûí уурын зуух ба айл өрхийí гэрийн зуухнаас
гарч байгаа хорт хийнүүдээс үүсэж байна.
Уг төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд нийт айл өрхийн 40 хувь
нүүрсээ бөөнөөр авдаг бөгөөд бөөнөөр авдаг айлуудын 60 орчим хувь нь 11-р
сард, 20 орчим хувь нь 12-р сард үлдсэн хувийг бусад саруудад татаж авдаг
байна. Жижиглэнгээр авдаг хэрэглэгчидийн хувьд гол саад болж байгаа хүчин зүйл
нь амьжиргааны түвшинтэй холбоотойгоор бөөнөөр авах боломжгүй байдаг. Энэ
нь түлшний жижиглэнгийн худалдаа хөгжих үндэс нь болсон байна.
Зун намарын улиралд нүүрсний үнэ хямдрах тул шахмал түлшний
хуримтлал ихсэж, үнэ буурна. Энэ үеэр хэрэглэгчид бөөнөөр хямд авах боломжтой
болно.

2.1.4 Õýðýãëýã÷дèéí ñóäàëãàà

Утаагүй шахмал түлш нь шинэ хэрэглээ тул хэрэглээний соѐлыг хүмүүсийн
ухамсарт анхнаас нь зөв төлөвшүүлэх нь чухал юм.
Нүүрсний хувьд хөө тортог, тоос хаягдал ихтэй, орчноо ихээр
бохирдуулдагаас жижиглэнгээр худалдаж авах боломжгүй, нэг дор их хэмжээгээр
муу хувцас өмсөж тусгайлан бэлтгэлтэй авах шаардлагатай болдог.
Нөгөө талаар жижиглэнгээр буюу шуудайгаар нь авахад үнэ өрдөг өндөр
байдаг. 5тн –н даацтай 1 машин нүүрсийг 120-130 мян. төгрөгөөр авах ба 20-25 кг -
ийн 180-200 ширхэг шуудай нүүрс болно. Худалдааны цэгүүдээр дээр нэг шуудай
нүүрс 800-1000 төг, гэр хорооолол, гудаманд 1000-1500 зарагддаг. Тэгвэл нэг
машин хэмжээний нүүрсийг гудамжнаас худалдаж авахад багаар тооцоход
180*1000 – 130000 = 50000 – аас 150000 төгрөгийн илүү зардал гарч байна.
Иймээс хүмүүс бөөнөөр нь худалдаж авах сонирхол их байдаг бөгөөд энэ нь
судалгааны дүнгээр баталгаажсан буюу асуулгад оролцогсод бүгд - Бөөнөөр нь
авах нь дээр гэж хариулсан юм.
2.1.5 ªðñºëäºã÷èéí ñóäàëãàà
Хүснэгт. 2.3.

¹ ¯çүүëýëò “Ãóðâàí ãîë-
êîìî” ÕÕÊ
“Øàõìàë òүëø”
ÕÕÊ
Ìөíõèéí
Îðãèë
1. Òåõíîëîãè Ñîëîíãîñ Õÿòàä Орос
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
11.
2. Óòààíû áàéäàë Õàãàñ óòààòàé Õàãàñ óòààòàé Х/утаатай
3. Айл өрхийн õýäýí
õóâèéã õàíãàõ
16000 àéë өðõ,
16%
3200 àéë өðõ,
3.2%
1500 айл
өрх, 1,5%
Øàõìàë òүëøíèé
áàò áөõ, óñ äààõ
÷àäâàð
Àìàðõàí áóòàðíà,
óñàíä íîðîõîä
çàäàðíà
Àìàðõàí
áóòàðíà, óñàíä
íîðîõîä çàäàðíà
-
4. Øàõìàë òүëøíèé
èë÷ëýã, êêàë/êã
~= 3500 ~= 3500 ~= 3700
5. Íýã àéëûí өâëèéí
õýðýãöýýíä õýðýãëýõ
øàõìàë
2.5-3.0 òîíí 2.5-3.0 òîíí 4,0 тн
6. 1 òí øàõìàë
òүëøíèé íýã àéëûí
өâëèéí õýðýãöýíèé
øàõìàë òүëø
õóäàëäàí àâàõ үíý
60.0 ìÿí.òөã
150.0-180.0 ìÿí
òөãðөã
40.0 ìÿí.òөã
100.0-120.0 ìÿí.
òөãðөã
66,0
мян.төг
7. Øèíýýð áèé áîëîõ
àæëûí áàéðíû òîî
30 õүí 13 õүí 22 хүн
8. Øàõìàë òүëø òүëýõ
çóóõ
Òóñãàé
çîðèóëàëòûí
Åðäèéí çàðèì
çóóõíû ãàëûí
õîòîë áàãàääàã.
Ердийн
зуух
9. Øàõìàë íîöîîõ
áàéäàë
Òóñãàé àñààã÷
õýðýãòýé
Ìîäîîð íîöîîíî Ердийн
ноцоогч
10. ¯éëäâýðèéí үéë
àæèëëàãàà
Óëèðàëûí Óëèðàëûí Улиралын
11. ¯éëäâýðèéí äàãàëäàí
ãàðàõ çàâñàðûí
áүòýýãäýõүүí
Áàéõãүé Áàéõãүé Байхгүй
12. Õөðөíãө îðóóëàëòàà
íөõөõ õóãàöàà
2 æèë 2 æèë
13. ¯éëäâýðèéí
áүòýýãäýõүүíèé
áîðëóóëàëòûí
æèëèéí îðëîãî
2400 ñàÿ òөãðөã 320 ñàÿ òөãðөã 42254,17

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
12.
Утаа багатай шахмал түлш ердийн нүүрсийг шар шавар, шохой зэрэг (15%)
холбогч материалтай хольж зуурмаг болгон нам даралтын шахалтаар хийсэн түлш
юм.
2.2. ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀА

Хэрэглэгчийн судалгаан дээр үндэслэн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг
урамшуулах дараах арга хэмжээнүүдийг авч болно. Манай бүтээгдэхүүний хувьд
ердийн шахмал түлш болоод нүүрстэй харчцуулахад үнс гарахгүй, бутарахгүй,
задарахгүй, утаагүй, хурдан асдаг бөгөөд 1,5-2 дахин өндөр илчлэгтэй боловч
нүүрстэй ижилхэн үнээр зарагдах тул эдгээр давуу талтайг хэрэглэгчидэд
ойлгуулсан тохиолдолд борлуулалт өндөр байх нь судалгааны дүнгээс харагдсан.
Судалгаанд оролцогчид ийм түлш гарвал 100% - мэдээж хэрэглэнэ гэж хариулсан
юм. Зах зээлд нэвтрүүлэхдээ бүтээгдэхүүний өөрийн гэсэн онцлог, чанар зэргийг
багтаасан эмбелем, брэндийн тэмдэгтэй имижтэй байлгах.

¯нэ, тариф: 1 ширхэг óòààã¿é шахмал т¿лш нь 500 грамм
1 ширхэг óòààã¿é шахмал т¿лшний ººрийн ºртºг 20 тºгрºг
1тн шахмал т¿лш нь 8000 тºãрºг
3 тонн нь 5 тонн энгийн н¿¿рстэй тэнцэнэ.
2.2.1 SWOT шинжилгээ

Давуу тал :
- Утаа тортог ялгаруулалт байхгүй учир àãààðûí бохирдол, эрүүл мэндийн
àñóóäàëä ýåðýгээр нºлººлнº.
- Бүрэн шаталт явагдаж, èлчлэг нь нүүрснээс 2-2,5 дахин их, шаталт нь 7-10
цаг үргэлжилж, дулаанаа удаан хадгална.
- Н¿¿рснээс 2 дахин бага хэрэглэгдэõ áºãººä шахмал тулш 2,5-3 тн хэрэглэх
бºгººд ¿нийн хувьд ойролцоо байна.
- Нүүрс хэрэглэдэггүй дулааны, улиралд мод түлэхээс шахмал түлш хэрэглэх
нь эдийн засгийн хувьд ашигтай. 1кг шахмал 4кг модтой тэнцэнэ.
- Дулааны улиралд орой сэрүүн үед амралт сувилалын газар болон
зуслангийн байшинд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.
- Шатаж дууссаны дараа үнс үлдэхгүй, /2% ¿íñ/ тоос бужигнахгүй.
- Хаягдал, хог гарахгүй,
- Үнэ хямд
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
13.
- Õºº òîðòîã áàéõã¿é ó÷èð îð÷íîî áîõèðäóóëàõã¿é ìàø öýâýðõýí
- Ò¿¿õèé ýä áóþó í¿¿ðñ, òºìºð çàì, äýä á¿òöýä îéð
Сул тал:
- Зуухандаа хэмжээг нь тохируулж хийхгүй тохиолдолд зуух хэт хална /хайлах
хүртэл/.
- ¯íäñýí õýðýãëýý íü õ¿éòýí ñýð¿¿íèé óëèðàëä
- Àñààã÷ øààðäëàãàòàé байдаг. /Тусгай зориулалтын байх албагүй/
- Áîðëóóëàëò óëèðàëûí ÷àíàðòàé
- ¯éëäâýðëýë çîðèëòîò çàõ çýýë áóþó ¿íäñýí õýðýãëýã÷ íàðààñ õîë

Áîëîìæ:
- Õýëáýð, õýìæýýã íü çàõèàëãûí äàãóó ººð÷ëºõ, ñàâëàõ
- Çàõ çýýëèéí 20% -ã õàíãàæ áóé íü öààøèä íýìýãä¿¿ëýõ
- ¯éëäâýðëýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ áîëîìæòîé
- Áîðëóóëàëòûí ñóâàã õýðýãëýã÷äýä õàìãèéí îéð
- Томоохон хэмжээний захиалагчтай болох
- Экспортлох /брикет болон дайвар бүтээгдэхүүн/
- Үйлдвэрлэлийн цахилгааны хэрэгцээнээс гадна бусад газарт худалдаалах
цахилгааныг дотоод эх үүсвэрээс хангах
- Зун намрын улиралд бүтээгдэхүүний үнийг эрс бууруулах боломжтой.
Àþóë, çàíàë:
- Øèíý õýðýãëýýã íýâòð¿¿ëýõ
- Àйл өрхийн нүүрсний хэрэглээний ахуйн соѐл, хэвшил болсон сэтгэлгээ
- Тээвэрлэж хураах ÿâöàä хагарч, эвдрýõ
- Òîíîã òºõººðºìæèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãàà
- Салбарын өðñºëäºã÷èä íýìýãäýõ, òýäíèé íºëººëºë õ¿÷òýé áîëîõ

2.2.2 Áорлуулалтын тактик

- Өөрсдийн худалдааны төвийг гэр хороололд үйлчилгээний газар дэлгүүр
болон гудамны түлш нүүрс худалдаалдаг газруудад байгуулж шахмал
түлшийг хамгийн тохиромжтой хэмжээгээр жижиглэн савалж хямд үнээр
хэрэглэгчиддээ ойрхон хүргэх борлуулалтын сувгийг байгуулах.
- Шаардлага хангахуйц жижиг дэлгүүр, мухлагуудад гэрээгээр тогтмол
нийлүүлж борлуулах,
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
14.
- Нэг удаагийн худалдан авалтаар их хэмжээгээр худалдаж авбал өөрийн
унаагаар хүргэж өгөх, захиалгаар, болон дуудлагаар үйлчлэх зэргээр
урамшуулна.
- Реклам сурталчилгааны цогц бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх
Нөгөө талаар орчноо бохирдуулахгүй цэвэрхэн, өнгө үзэмжтэй, соѐлтой үйлчилгээ
үзүүлэх тул үүгээрээ хүмүүсийг татах юм.

2.2.3 Зар сурталчилгаа

Утаагүй шахмал түлш анх удаа хэрэглээнд нэвтэрч буй шинэ зүйл учир
эхний жилд зар сурталчилгаанд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нийт 500000
төгрөгийг төсөвлөсөн болно. Зар сурталчилгааг дараах мэдээллийн хэрэгслүүдийг
ашиглан явуулна. Үүнд:
 Зурагт
 Радио
 Сонин, хэвлэл

Зурагт болон радиогоор явуулах сурталчилгаа нь ижил байхаар тооцож байна.
Учир нь дүрс ба авианы хослосон нөлөөлөл хүний тархинд тогтвортой санамжийг
бий болгодог. Зурагт, радиогоор явуулах зар нь утаагүй түлшний хэрэгцээ
шаардлага, хэрэглээний соѐл, бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчилна.
Сонин хэвлэл дээр гарах сурталчилгаа нь бүтээгдэхүүний чанар, нэр төрөл, ач
xолбогдолыг танилцуулах зорилготой байна.
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
15.
ÃÓÐÀÂ. ÒÅÕÍÈÊ, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË

2.1.4 ¯éëäâýðëýë ýðõëýõ áîëîìæèò Òîíîã òөõөөðөìæèéí ñóäàëãàà
Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Crusher /Няцлагч/

3 Technical Parameter :
Model/марк/
PCL-
550
PCL-
700
PCL-
1000
PCL-
1250
PCL-
1500
Feed Size(mm)/Хоолойн хэмжээ/ 13 13 13 20 20
Discharge Size(mm)/Гүйцэтгэлийн хэмжээ/ <3 <3 <3 <3 <3
Production Capacity(t/h)/Бүтээгдэхүүний
хүчин чадал/
4-6 5-7 8-10 16-20 25-30
Motor Power(kw) 15 30 45 75 90

Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Mixer /Холигч/


Technical Parameter : Техник өгөгдөхүүн
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
16.
Model Annual Output(10 thousand tons) Total Power(kw)
SLJ3 5-7t/h 5.5
SLJ5 10t/h 11
SLJ10 20t/h 18.5
SLJ15 30t/h 22

Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Холигч машин

№ Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
1 Марк DJ 565
2 Барбааны хэмжээ 565мм
3 Барбааны өргөн 80см
4 Цахилгаан
хөдөлгүүр
28 кватт

5 Хүчин чадал 9-13 тн.цаг
6 Үйлдвэрлэсэн улс ОХУ
7 Үнэ 109900
рубль

Бутлагч машин
-
№ Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
1 Марк DZ 3.65
2 Урт өргөн 2.5метр
3 Өндөр 1.7 метр
4 Цахилгаан 16-24 кватт
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
17.
хөдөлгүүр
5 Хүчин чадал 12-17 тн.цаг
6 Үйлдвэрлэсэн
улс
ОХУ
7 Үнэ 309000 рубль

- Өндгөн түлш үйлдвэрлэгч машин

Forming machine Хэлбэржүүлэгч машин
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
18.


High pressure ball machine Машөндөр даралтын хэлбэр оруулагч машин


Technical Parameter :
Model &
Specification
GY750-
330B
GY750-
300
GY750-
330A
GY750-
330C
GY650-
220A
GY650-
220B
GY550-
150A
GY550-
150B
Dia. of Press
Roller
(mm)
750 750 750 750 650 650 550 650
Total
Pressure
(t)
330~ 330~ 330~ 330~ 220~ 220~ 150~ 150~
Max. Lineal
Pressure
Ratio
(t/cm)
12 12 12 12 12 12 12 10
Motor Power
(kw)
210~ 160~ 160~ 160~ 75~ 75~ 37~ 37~55
Weight 30~ 29~ 29~ 29~ 21~ 21~ 12~ 12~15
Remark
Single
adjustment
Single
adjustment
Two-
Speed
Two-Speed
(Frequency)
Single
adjustment
Single
adjustment
Single
adjustment
Two-
Speed

Дамжуулагч


“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
19.


- Нүүрсний уут тус улсад бол 70 төгрөгөөр хийгдэж гардаг юм байна

Ачигч буулгагч машин“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
20.
Çóðàã1. Шахмал түлш үйлдвэрлэх, íүүðñèéã áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéí áүäүүâ÷

3.3 Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òîîöîî

Òºãðºãººð
¹ Õºðºíãèéí æàãñààëò ªºðèéí õºðºí㺺ð Çýýëèéí õºðºí㺺ð
1 Êîìïüþòåð 1000000
2 Øèðýý,ñàíäàë 800000
3 Òðàêòîð 8000000
4 Àâòîñàìîñâàë 8000000
5 Òýðãýíöýð 300000
6 Áðèêåòëýã÷ êîìïëåêñ
òºõººðºìæ
34000000
Áóòëàã÷ 16300000
Õîëèã÷ 11000000
Äàìæóóëàã÷ 5000000
Õýâëýã÷ 8700000
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ä¿í 10100000 49000000
11 À÷èæ òýýâýðëýõ çàðäàë 900000
12 Óãñàð÷ ñóóðèëóóëàõ çàðäàë 500000
13 Ãààëü, õóäàëäààíû òàòâàð 1700000
14 Öàõèëãààí õàíãàìæèéí øèéäýëä 800000
Õºðºíãèéí íýìýãäýë ä¿í 3900000
Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëòûí ä¿í 14000000 49000000
Òºñëèéí íèéò õºðºíãº
îðóóëàëò
63000000

Æèëèéí áîðëóóëàëòûí îðëîãûí òîîöîî
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
òºðºë
Õýìæèõ íýãæ Íýãæ ¿íý
Ìÿí.òºã
¯éëäâýðëýë
Òí
Íèéò ä¿í
Ìÿí.òºã
Óòààã¿é øàõìàë
ò¿ëø
Òºã.òí 10000 6000 60000000
Íèéò
áîðëóóëàëòûí
Ìÿí.òºã 60000000
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
21.
îðëîãî


Æèëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº ìÿí.òí
Ñàðààð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ä¿í
Óòààã¿é
øàõìà
ë ò¿ëø
250 250 250 250 1000 1000 1000 1000 250 250 250 250 6000

Áîðëóóëàëòûí ïðîãíîç
Îíóóä Óòààã¿é øàõìàë ò¿ëø Íèéò áîðëóóëàëò
Òîíí Ìÿí.òºã Ìÿí.òºã
2009 750 10000 7500000
2010 6000 10000 60000000
2011 7000 10000 70000000
2012 7000 10000 70000000
2013 7000 10000 70000000
Íèéò òºñëèéí ä¿í 277500000

3.3.1 Зардлын тооцоо
3.3.1.1 Шууд зардал
Øààðäàãäàõ òүүõèé ýä, ìàòåðèàëын çàðäàëÍýð òөðөë
Нэгжийн
үнэ
мян.төг
Нийт
хэрэгцээ
Íèéò үнэ
мян.төг
1. Түүхий эд
нүүрс
500 5100 2550000
2. Түүхий эд
шавар
1300 600 780000
3 Шатах тослох
материал
1350 50 67500
Нийт зардал 3397500
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
22.

Îðîí òîî õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî

¹ Îðîí òîî
Õ¿íèé
òîî
Ñàðûí öàëèí
ìÿí.òºã
Ñàðûí
öàëèíãèéí ñàí
ìÿí.òºã
Æèëèéí
öàëèíãèéí ñàí
ìÿí.òºã
1 Òºñëèéí
óäèðäàã÷
1 250000 250000 3000000
2 Öåõèéí äàðãà 1 250000 250000 3000000
3 Íÿãòëàí 1 200000 200000 2400000
4 Öåõèéí àæèë÷èä 2 200000 400000 4800000
5 Æîëîî÷ 2 180000 360000 4320000
7 17520000
Õөäөëìөðèéí çàðäàë

Ä/ä Үçүүëýëò Õ/í Õóâü õýìæýý Íèéò
äүí(ìÿí.òөã)
1 Øàãíàë óðàìøóóëàë ìÿí.òөã 2% 350400
2. Íèéãìèéí áà ýðүүë
ìýíäèéí äààòãàëûí
øèìòãýë
ìÿí.òөã 13% 2277600
. 2626000

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

¹ Òîíîã òºõººðºìæ Òîî Ñóóðèëñàí ÷àäàë
êâò.öàã
Íèéò
öàõèëãààíû
õýðýãëýý
êâò.öàã
Æèëèéí
çàðäàë,
ìÿí.òºã
1 Ãýðýëò¿¿ëýã 5 1 1300 96450
2 Áðèêåòèéí öåõèéí 30.4 63232 1922253
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
23.
õýðýãëýýíèé ýð÷èì
õ¿÷
3 Áóñàä õýðýãëýý 2% 950309
Íèéò ä¿í 2969012¯íäñýí õөðөíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë

Ä/ä Àíãèëàë Íèéò äүí
(ìÿí.òөã)
Æèëèéí ýëýãäýë
õîðãîäëûí
øèìòãýëèéí íîðì%
Ýëãýäëèéí
äүí
Ìàøèí òîíîã òөõөөðөìæ, áàãàæ , òýýâðèéí õýðýãñýë
1. Òðàêòîð 8000000 2% 160000
2. Àâòîñàìîñâàë 8000000 2% 160000
3 Òýðãýíöýð 300000 2% 6000
4 Áðèêåòëýã÷
êîìïëåêñ
òºõººðºìæ
34000000 2% 680000
Ä¿í 1006000
Ýä õîãøèë òàâèëãà õýðýãñýë
1. Îôèñûí
çîðèóëàëòòàé
ñàíäàë øèðýý
800000 2% 16000
2. Êîìïüþòåð 1000000 2% 20000

Äүí
36000
Íèéò äүí 1042000


Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë

Ä/ä Íýð òөðөë Õýìæèõ
íýãæ
Òîî
õýìæýý
Íîð
ì
Íèéò
õýðýãöýý
Íýãæèéí
үíý(òөã)
Íèéò
үíèéí
äүí
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
24.
(ìÿí.òөã)
1. Øîõîéòîé
öààñàí óóò
Ø 320 70 22400
Äүí 22400


Т¿ðýýñèéí çàðäàë
¹ Íýð òºðºë Ñàðààð Æèëýýð
1 Ò¿ðýýñèéí çàðäàë 83333 1000000
Ä¿í 1000000
Áîðëóóëàëòûí çàðäàë
¹ Áîðëóóëàëò
õèéõ ãàçàð
Ýðãýëòèéí
íèéò óðò
Òîñëîõ
ìàòåðèàëûí
õýìæýý
литр
Òîñëîõ
ìàòåðèàëûí
íýãæèéí ¿íý
Эргэлтийн
тоо
Æèëýýð
1 Ìàíäàëãîâü 60 км 24 1350 4 129600
2 Àäààöàã ñóì 114 км 45,6 1350 3 184680
3 Äýðýí ñóì 178км 72 1350 3 291600
4 Äýëãýðõàíãàé
ñóì
318 км 128 1350 3 518400
5 Дэлгэрцогт 50км 20 1350 3 81000
Нийт 1237680

Зар сурталчилгааны зардал
№ Íýð òºðºë Улиралд
Жилд,
мян.төг
Çàð ñóðòàë÷èëãààíû
çàðäàë
50000 200000
Дүн 200000

3.3.1.2 Шууд бус зардал
№ Зардлын нэр Зардлын хэмжээ
Сард
Зардлын хэмжээ
жилд
1 Харилцаа холбооны зардал 10000 120000
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
25.
2 Унааны зардал 35000 420000
3 Компьютер техникийн
үйлчилгээ
1667 20000
4 Бичиг хэргийн зардал 14533 174400
Хөдөлмөр хамгааллын зардал 16667 200000

Дүн 1424400

Нийт зардлын товчоо
Зардлын ангилал Зардлын òºðºë ÆèëäШууд зардал
Øààðäàãäàõ òүүõèé ýä,
ìàòåðèàëын çàðäàë
3397500
Õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî 17520000
Õөäөëìөðèéí çàðäàë 2626000
Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

2969012
¯íäñýí õөðөíãèéí ýëýãäëèéí
çàðäàë
1042000
Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë 22400
Ò¿ðýýñèéí çàðäàë

1000000

Áîðëóóëàëòûí çàðäàë

1237680

Зар сурталчилгааны зардал

200000
Шууд зардлын дүн 30014592Шууд бус зардал
Харилцаа холбооны зардал 120000
Унааны зардал 420000
Компьютер техникийн
үйлчилгээ
20000
Бичиг хэргийн зардал 174400
Хөдөлмөр хамгааллын зардал

200000

Хүүгийн зардал 5880000
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
26.
Шууд бус зардлын дүн 6814400

Íèéò çàðäàë 36828992


Бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг
36828992÷6000=6138
3.4 Санхүүгийн үр ашгийн тооцоо
Төслийн жилийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо
Бүтээгдэхүүний төрөл Нийт дүн сая.төг
Утаагүй шахмал түлш 67500000
Нийт борлуулалтын орлого 67500000
Үйлдвэрлэлийн зардал
Øààðäàãäàõ òүүõèé ýä,
ìàòåðèàëын çàðäàë
3397500
Õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî 17520000
Õөäөëìөðèéí çàðäàë 2626000
Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

2969012
¯íäñýí õөðөíãèéí ýëýãäëèéí
çàðäàë
1042000
Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë 22400
Ò¿ðýýñèéí çàðäàë

1000000

Áîðëóóëàëòûí çàðäàë

1237680

Зар сурталчилгааны зардал

200000
Харилцаа холбооны зардал 120000
Унааны зардал 420000
Компьютер техникийн үйлчилгээ 20000
Бичиг хэргийн зардал 174400
Хөдөлмөр хамгааллын зардал

200000

Зээлийн хүүгийн зардал 1% 5880000
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
27.
Íèéт үйлдвэрлэлийн зардал 36828992


НӨАТ 6000000
Усны төлбөр 150000
Газар ашигласны төлбөр
3га*8000
24000
Татвар ногдох орлого 24497008
Орлогын албан татвар 2449701
Цэвэр ашиг 22047307

3.5 Хөрөнгө оруулалтын зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь
Он Сарууд Зээлийн
үндсэн
төлбөр
Үндсэн
зээлийн
үлдэгдэл
Зээлийн
хүү
Сард төлөх
нийт зээл
төлөлт
2009он 11 49000000 49000000 490000 490000
12 49000000 49000000 490000 490000
Хэсгийн дүн 49000000 980000 980000


2010 он
1 49000000 49000000 490000 490000
2 49000000 49000000 490000 490000
3 49000000 49000000 490000 490000
4 49000000 49000000 490000 490000
5 49000000 49000000 490000 490000
6 49000000 49000000 490000 490000
7 49000000 49000000 490000 490000
8 49000000 49000000 490000 490000
9 49000000 49000000 490000 490000
10 49000000 49000000 490000 490000
11 2000000 47000000 490000 2490000
12 2000000 45000000 470000 2470000
Хэсгийн
дүн
5860000 9860000

1 2000000 43000000 450000 2450000
2 2000000 41000000 430000 2430000
3 2000000 39000000 410000 2410000
4 2000000 37000000 390000 2390000
5 2000000 35000000 370000 2370000
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
28.

2011 он
6 2000000 33000000 350000 2350000
7 2000000 31000000 330000 2330000
8 2000000 29000000 310000 2310000
9 2000000 27000000 290000 2290000
10 2000000 25000000 270000 2270000
11 2000000 23000000 250000 2250000
12 2000000 21000000 230000 2230000
Хэсгийн
дүн
4080000

28080000


2012 он
1 2000000 19000000 210000 2210000
2 2000000 17000000 190000 2190000
3 2000000 15000000 170000 2170000
4 2000000 13000000 150000 2150000
5 2000000 11000000 130000 2130000
6 2000000 9000000 110000 2110000
7 2000000 7000000 90000 2090000
8 2000000 5000000 70000 2070000
9 2000000 3000000 50000 2050000
10 2000000 1000000 30000 2030000
Хэсгийн
дүн
1000000 0 10000 1010000
1210000

22210000

Нийт дүн 49000000 11150000 60150000You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->