κατάλογος

προϊόντων

katalogue.indd 1

6/23/11 6:22:57 PM

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ RAYFILM-ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΧΡΩΜΟ ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΡΗ 2

ΕΓΡΧΩΜΟ ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΡΗ

0504

70 x 29,7
30 labels

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
Α3 80GR.INAPA
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤOΚΟΛΛΗΤΕΣ
5ΦΥΛΛΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΑΡΤΙ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
80gr

Áõôïêüëëçôåò åôéêåôåò
ìáô ãéá inkjet / laser / copier

Áõôïêüëëçôåò åôéêåôåò
glossy ãéá inkjet

Áõôïêüëëçôåò åôéêåôåò
glossy ãéá laser

Áõôïêüëëçôåò åôéêåôåò
äéáöáíåßò ãéá inkjet

Áõôïêüëëçôåò åôéêåôåò
äéáöáíåßò ãéá laser

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤ.ΛΕΥΚΟ
FAVINI Α4 200gr
5

Áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò matt (Laser / Ink-jet / Copier)

Áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò glossy (Ink-jet)

R0100.DIMS.SH ÌåãÜëç ðïéêéëßá äéáóôÜóåùí ãéá üëïõò
ôïõò åêôõðùôÝò. ËÅÕÊÅÓ óå ðáêÝôï 100 ö.
R0120.1123C
ÐÑÁÓÉÍÅÓ Á4 óå ðáêÝôï 20 ö.
ÊÉÔÑÉÍÅÓ Á4 óå ðáêÝôï 20 ö.
R0121.1123C
ÌÐËÅ Á4 óå ðáêÝôï 20 ö.
R0122.1123C
ÊÏÊÊÉÍÅÓ Á4 óå ðáêÝôï 20 ö.
R0123.1123C

R0115.DIMS.SH Glossy ëåõêÞ åðéöÜíåéá ãéá öùôïãñáößåò
Óå ðáêÝôï 10 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

Áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò äéáöáíåßò (Ink-jet)

Áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò äéáöáíåßò (Laser)

ÖùôïãñáöéêÜ ÷áñôéÜ extra gloss pro 260 ãñ.

ÖùôïãñáöéêÜ ÷áñôéÜ satin semi-gloss pro 260 ãñ.

R0466.DIMS.SH Äéáöáíåßò (clear)
Óå ðáêÝôï 10 ö.

R0400.1123G

R0213.1123G
R0213.1123Â
R0213.4x6C
R0213.5x7C

R0223.1123G
R0223.1123Â
R0223.4x6C
R0223.5x7C

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

Äéáöáíåßò (clear)
Óå ðáêÝôï 10 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

A4 óå ðáêÝôï 10 ö.
Á4 óå ðáêÝôï 50 ö.
10x15 óå ðáêÝôï 20 ö.
13x18 óå ðáêÝôï 20 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

A4 óå ðáêÝôï 10 ö.
Á4 óå ðáêÝôï 50 ö.
10x15 óå ðáêÝôï 20 ö.
13x18 óå ðáêÝôï 20 ö.

×áñôß öùôïãñáöéêü glossy äéðëÞò üøçò ãéá laser
ÊÙÄÉÊÏÓ

R0290.1123A
R0290.AÁ3

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôé Á4 135 ãñ. óå ðáêÝôï 100 ö.
×áñôé Á3 135 ãñ. óå ðáêÝôï 100 ö.

×áñôß öùôïãñáöéêü glossy äéðëÞò üøçò ãéá laser

×áñôß öùôïãñáöéêü glossy äéðëÞò üøçò ãéá laser

ÖùôïãñáöéêÜ ÷áñôéÜ Everyday 140 gr

ÖùôïãñáöéêÜ ÷áñôéÜ Everyday 190 gr

R0291.1123A
R0291.AÁ3

R0292.1123A
R0292.AÁ3

R0270.1123B

R0271.1123C

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

×áñôé Á4 200 ãñ. óå ðáêÝôï 100 ö.
×áñôé Á3 200 ãñ. óå ðáêÝôï 100 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôé Á4 250 ãñ. óå ðáêÝôï 50 ö.
×áñôé Á3 250 ãñ. óå ðáêÝôï 50 ö.

ÊÙÄÉÊÏÓ

A4 óå ðáêÝôï 50 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

A4 óå ðáêÝôï 20 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôß ìåôáöïñÜò (iron) óéäçñüôõðï

×áñôß ìå äéÜôñçóç ãéá åð. êÜñôåò (business cards)

R0205.1123J

R0232.7005G

ÊÙÄÉÊÏÓ

R0206.1123J

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

Ãéá ëåõêÜ Þ áíïé÷ôü÷ñùìá õöÜóìáôá
Óå ðáêÝôï 5 ö.
Ãéá ìáýñá Þ óêïýñá õöÜóìáôá
Óå ðáêÝôï 5 ö.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôß 200 ãñ. ìáô ãéá åêôýðùóç êáé óôéò 2 üøåéò
10 êÜñôåò 85x54 mm áíÜ öýëëï óå ðáêÝôï 10 ö.

MONO
ãéá
INK-JET
×áñôß öùôïãñáöéêü matt PLUS (Ink-jet)

×áñôß öùôïãñáöéêü glossy PLUS (Ink-jet)

×áñôß ìå äéÜôñçóç ãéá åð. êÜñôåò (business cards)

×áñôß ìå äéÜôñçóç ãéá åð. êÜñôåò (business cards)

R0231.1123Á
R0232.1123Â

R0216.1123B
R0216.1123G
R0215.4x6C
R0215.1123B
R0215.AA3

R0215.0614G

R0223.1427G

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

×áñôé Á4 120 ãñ. óå ðáêÝôï 100 ö.
×áñôé Á4 200 ãñ. äéðëÞò üøçò óå ðáêÝôï 50 ö.

2

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôé Á4 170 ãñ. óå ðáêÝôï 50 ö.
×áñôé Á4 170 ãñ. óå ðáêÝôï 10 ö.
×áñôé 10x15 210 ãñ. óå ðáêÝôï 20 ö.
×áñôé Á4 210 ãñ. óå ðáêÝôï 50 ö.
×áñôé Á3 210 ãñ. óå ðáêÝôï 50 ö.

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

×áñôß 210 ãñ. Glossy
10 êÜñôåò 90x50 mm áíÜ öýëëï óå ðáêÝôï 10 ö.

MONO
ãéá
INK-JET

6

katalogue.indd 2

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

×áñôß 260 ãñ. Semi gloss
12 êÜñôåò 90x50 mm áíÜ öýëëï óå ðáêÝôï 10 ö.

MONO
ãéá
INK-JET

7

6/23/11 6:23:14 PM

ΣΤΥΛΟ-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
Στυλό FANCY GEL 0.5
Κωδ. 6923655531856

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΩΔ. SNM003

Μαρκαδοράκι STABILLO
Κωδ.4006381105262

Μαρκαδοράκι PROLINE
λεπτής γραφής 0.5 mm
Κωδ. 9557007306198

Κουτί 24 στυλό
Κωδ. 8711252905549

Μαρκαδοράκι σχεδίου
SNOWMAN
Κωδ. SNMN001

Στυλό SNOWBALL
Κωδ. SNM002

Στυλό STABILLO
επαναληπτικό 0.4 mm
Κωδ. 9556091114269

Στυλό 1.00 λαστιχάκι
Κωδ. 6923655501040
Σετ των 4
Κωδ. 52303070504019

Μαρκαδοράκι TEXTA 188
Κωδ. 931196003828

stand unik 124

ΣΤΥΛΟ FABER
ΡΙΓΕ

ΣΤΥΛΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΣTYΛO HI TEXT AYTO. GRIP
GEL 1831080

ΣTYΛO BIC CRYSTAL
183BCIC1

ΣTYΛO HITEXT GRIP AYT.
183901

katalogue.indd 3

3

6/23/11 6:23:17 PM

9557007912092 Μαρκαδόρος υπογράμμισης EXECUTIVE 6 χρώματα Σετ των 3 Κωδ.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜ.9557007703201 Τεμ. 9557007103001 Τεμ.6923655559918 Σπόγγος ασπροπίνακα Κωδ. 9557007712098 Μαρκαδόρος UNIK90 ανεξίτηλος Σετ των 3 Κωδ. κωδ.indd 4 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος UNIK70. 5203070003857 6/23/11 6:23:24 PM . 9557007802096 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΥΣΚ.9557546904671 Μαρκαδόρος υπογράμμισης XL599 Κωδ.9557007312014 Μαρκαδόρος FASTER9007 ανεξίτηλος διπλής γραφής Κωδ.ΑΝΕΞΙΤ. MAPKAΔOPOI XONTPOI 6XPΩMATA MRCOLOR JUMBO 324093 MAPKAΔOPOI XONTPOI 12 XPΩMATA MRCOLOR JUMBO 321092jpg MAPKAΔOPOI XONTPOI 24 XPΩMATA MRCOLOR JUMBO 320095 MAPKAΔOPOI SCHNEIDER ΔIAΦANIΩN F 194222 MAPKAΔOPOΣ A90 AΛOYMINIOY ANEΞHTIΛOΣ 902707 Αντίγραφο από MAPKAΔOPOI SCHNEIDER ΔIAΦANIΩN M 194224 Αντίγραφο από MAPKAΔOPOI SCHNEIDER ΔIAΦANIΩN S 194220 MAPKAΔOPOΣ A500 ΛEYKOY ΠINAKA AΛOYMINIO 902653 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΕΞΗΤΙΛΟΣ MEΛANI LIBERTY MAPKAΔOPOY ΠINAKOΣ 107300 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΥΣΚ. 9557007703205 Τεμ. Σετ των 3 Κωδ. Κωδ. 12 5203070006537 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΥΣΚ. . 9557007182198 ΠAΛETA ZΩΓPAΦIKHΣ 8 ΘEΣEΩN 015133 4 katalogue.12 5203070006544 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ A70 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΕΞΗΤΙΛΟΣ ΚΙΜΩΛΙΕΣ 9556030214012 Μαρκαδόρος LEADERART παντώς επιφανείας Κωδ. 10 9557209100198 Μαρκαδοράκι LEADERART TWIN Κωδ. Κωδ.9557007512094 Σπόγγος ασπροπίνακα με μαρκαδόρους Σετ Κωδ. 9557007102097 Μαρκαδόρος ασπροπίνακα Κωδ.

indd 5 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 33Χ45Χ8 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 33Χ45Χ5 6/23/11 6:23:28 PM .ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ Νο 500 ΞΥΛΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 198ΞΑ50 ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ Νο 220 ΚΥΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΝΟ12 198Κ12 ΔΙΑΒΗΤΕΣ 11403 10811406 ΔΙΑΒΗΤΕΣ 780 108780 ΔΙΑΒΗΤΕΣ 10130 10810130 ΔΙΑΒΗΤΕΣ KRONOS ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 108200 ΔΙΑΒΗΤΕΣ 11404 10811404 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 198ΠΣ ΔΙΑΒΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΑ PS-FG 108PRFSG ΔΙΑΒΗΤΕΣ KRONOS ΣΧΕΔΙΑ 1082100 ΦΛΟΓΕΡΑ 198257 ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 45x65x5 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣ1 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣ2 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 26Χ33 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 28Χ38 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 26Χ35 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 40x53x5 5 ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 59x73x5 katalogue.

indd 6 6/23/11 6:23:32 PM .ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 katalogue.

3.ΟΝΤΟΥΛΕ ΑΣΤΕΡ.2.5 ΘΕΜΑΤΑ 6/23/11 6:23:36 PM .4.5 MΠΛOK ZΩΓPAΦIKHΣ 22X33 16ΦYΛΛA 001211 MΠΛOK ZΩΓPAΦIKHΣ 17X25 16 ΦYΛΛA 001235 MΠΛOK ZΩΓPAΦIKHΣ 23X33 30ΦYΛΛA 001280 ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 17Χ25 30 ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΠΛΟΚ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΡΙΙΔΟΣ 196Μ12535 ΜΠΛΟΚ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΙΑΣ ΑΦΡΩΔΕΣ 20Χ30 ΦYTOΛOΓIO ΣΠIPAΛ 23X33 034097 ΦYTOΛOΓIO PP ΣΠIΡAΛ ME ΛAΣTIXO 23X33 Σ34091 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 21Χ29 TETMOYΣ2129 ΧΕΙΡΟΤ.23Χ33 10Φ katalogue.ΜΠΛΟΚ MΠΛOK KANΣON 25X35 10 XPΩMATA 034110 MΠΛOK IXNOΓPAΦIAΣ ΠOΛYΓPAΦOY 50ΦYΛΛA 001396 MΠΛOK IXNOΓPAΦIAΣ ΠOΛYΓPAΦOY 100ΦYΛΛA 001389 MΠΛOK MEΛIMETPE 21X30 50ΦYΛΛA 034059 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ 240ΓΡ 1)20Χ30 2) 30Χ40 3)25Χ35 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΕ ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ 25Χ35 Φ.indd 7 ΜΠΛΟΚ Α4 ΡΙΓΕ BLA4 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 20ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159109484 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 30ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159108494 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 40ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159109507 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 50ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159108517 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 60ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159109521 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 80ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159108531 -ΤΕΤΡΑΔΙΟ 100ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 ΠΛΑΣΤΚΟ ΜΠΛΕ 5204159109606 7 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 21Χ29 1.4.5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ21 1.2.3.

RUL001 Μολύβι FABER Νο2. PSHA001 BLANCO .indd 8 Γόμα 48 SHINE λευκή Κωδ. 9557109001090 Διορθωτικό στυλό Κωδ. 4006608109813 Χάρακας πλαστικός απλός Κωδ.05 Κωδ. 5021967343912 Μηχανικό μολύβι 0. 6920162684617 Γόμα FABER B20 Κωδ. ΜΡΕΝ001 Χάρακας μεταλλικός Κωδ.ΜΟΛΥΒΙΑ-ΧΑΡΑΚΕΣ-ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ Οικολογικό μολύβι πολύχρωμο με γόμα Κωδ.ΓΟΜΕΣ Διορθωτικό σετ #220 Κωδ. ECPEN001 Χάρακας πλαστικός πολύχρωμος Κωδ. 6922765800111 ΔIOPΘΩTIKO ΣTYΛO 6/23/11 6:23:41 PM . 40066801891 Οικολογική γόμα Α200 Κωδ. 6922765800111 Γόμα σχεδίου AL 30 Κωδ.05 με γόμα Κωδ. ΜΡΕΝ002 Ξύστρα μεταλλική BLEISTIF Κωδ. 6922765858099 Γόμα PELIKAN BR40 Κωδ. 6920162680039 BLANCO ROLLER Κωδ. Νο4 Κωδ. 6920061265160 Διορθωτικό σετ BLISTER Κωδ. ECPEN002 ΣΤΕΝΣΙΛ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Οικολογικό μολύβι Κωδ. 4012700204240 8 katalogue. RUL002 Μηχανικό μολύβι 0.

ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σετ 2 συρταριών εγγράφων συρμάτινο Κωδ.indd 9 Δίσκος εγγράφων συρμάτινος απλός Κωδ. LEATH002 Κύβος συρμάτινος Κωδ. 6926532068 Κύβος σημειώσεων ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ Κωδ. 6926532009059 Δίσκος εγγράφων συρμάτινος απλός Κωδ.3338882531358 Δίσκος γραφείου μολυβοθήκη(Σύρμα) Κωδ.LEATH001 Κύβος σημειώσεων με ανταλλακτικό χαρτί 750 φύλλα Κωδ. LEATH006 9 Κύβος σημειώσεων δερμάτινη Κωδ. LEATH007 Σετ 3 συρταριών συρμάτινο Κωδ. LEATH008 Μολυβοθήκη κυλινδρική δερμάτινη Κωδ. LEATH005 katalogue. 3338882531273 Πολυθήκη γραφείου δερματίνης Κωδ. 692653202108 Κύβος σημειώσεων με μολυβοθήκη πλαστικό κωδ. 6926532087 Φακελοστάτης 3 θηκών δερμάτινη Κωδ. 6926532020016 Μολυβοθήκη κυλινδρική συρμάτινη Κωδ.6926532020054 Φακελοστάτης 3 θηκών συρμάτινος Κωδ. LEATH004 6/23/11 6:23:46 PM . LEATH003 Σουμέν γραφείου δερματίνης Κωδ.

134GLA10P30 Κόλλα stick FOSKA Κωδ.AMOS ΒΙΤΡΙΝΑ 30 ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΤΩΝ 5ΧΡ.5ml 134GCL5B6 ΚΟΛΛΑ ΧΡΥΣΟΚΟΛ.AMOS ΣΕΤ 6Τ 5. 6937544301000 ΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 250GR 1181250 Κόλλα 50ml roller 8mmx10m Κωδ. 134GSW8 ΚΟΛΛΑ AMOS ΛΕΥΚΗ 34ML 134WCG34 ΚΟΛΛΑ MEYCO ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑ 13ΓΡ 19665725 ΚΟΛΛΑ BLUE TACK 123BL ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ 127303CA1000 ΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 100GR 118Α100 ΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1000 GR 118Α1000 ΚΟΛΛΑ ΧΡΥΣΟΚ.indd 10 ΚΟΛΛΕΣ ΜΙΚΙ ΡΕΥΣΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 6/23/11 6:23:49 PM .AMOS ΑΣΟΡΤΙ 22ML 134GCL22D24 10 katalogue. 4893053105145 ΚΟΛΛΑ ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ ΑMOS 60Τ ΑΣΟΡΤ 134GCL10D60Mjpg ΚΟΛΛΑ ΧΡΥΣΟΚ.ΚΟΛΛΕΣ ΚΟΛΛΑ AMOS STIC ΜΠΛΙΣΤΕΡ 35ΓΡ 134GSW35B1 ΚΟΛΛΑ AMOS GLUE PEN 34ML ΜΠΛΙΣΤ 134GLP34B1 ΚΟΛΛΑ AMOS STIC 8 GR.

4007574590650 Λάστιχα σε συσκευασία 1 κιλό.65mm Κωδ. .6932163410034 katalogue. DRBS002 Βάση πλαστική 21X20 Κωδ.19mmx33m Κωδ. DRBS003 Βάση γραφείου δερματίνης 21X20 Κωδ.12mmx33m Κωδ.85mm Κωδ.. 6932149408017 Σελοτέιπ QUICK PACK . 5201640002286 ΜΕΛΑΝΙ HORSE ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΠΙΝΕΛΟ 161 ΜΣ Μελάνι HORSE Κωδ.Αθόρυβη Κωδ. 4007574591657 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ HORSE 72yds 161ΝΜ007 ΜΠΛΟΚ ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ Σελοτέιπ αόρατο 19mmx33mm Κωδ. ΝΝΚ4860 . ΡΡΚ4860 Βάση σελοτέιπ LIGHT 10X7cm Κωδ.Νο3 8mmx10m Κωδ. 65mm Κωδ.Νο2 Κωδ. DRBS004 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 36y 898Μ (Τ21002) 118898Μ Ταμπόν HORSE . TPCS001 Βάση σελοτέιπ Τ20032 16. 4007574590858 . 8885155250301 Βάση ξύλινη 15X20 Κωδ. DRBS001 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 36y MINI ΜΟΛΥΒOΘΗΚΗ 118SI04 Λάστιχα INDEX κουτί 50γρ.Κωδ. 3838868790033 11 6/23/11 6:23:53 PM .5χ7 (19mm) Κωδ.indd 11 Βάση σελοτέιπ Μ0801 15χ5 (19mm) Κωδ.ΒΑΣΕΙΣ-ΣΕΛΟΤΕΙΠ-ΜΕΛΑΝΙΑ Βαση μεταλλική 16χ20 Κωδ. 6804112633019 Ταινία χαρτοδεμάτων καφέ/διαφανή 50mmχ60m . 3838868790057 .8851552504018 .

ΚΑΡFL005 Συνδετήρες χρωματιστοί σε βαζάκι(32εκ.Πινέζα μεταλλική INDEX σετ των 100 Κωδ. CLIPBG001 Συνδετήρες συραπτικού .31mm 1 1/4 Κωδ.4893053104421 -Στρογγυλοί 28mm 100 τεμ.Νο 24 Κωδ.ΚΑΡ003 Συνδετήρες τριγωνικοί 33mm κουτί 100τεμ.6-25mm 6αδα Κωδ. ΝΟ4 -Στρογγυλοί 50mm 100 τεμ.Πινέζα χρυσή σετ των 100 Κωδ. PIN001 Συνδετήρες κουτί -Ε378/78mm 50 τεμ. MAGB001 6/23/11 6:23:58 PM .2mm Κωδ.Νο 64 Κωδ.Κωδ. NIC002 . BLIS004 - Πιάστρα 12αδα BC20 Κωδ. Τεμαχιο . MAGB002 Σετ συνδετήρες καρφίτσες Κωδ. Κωδ. Κωδ. PINC001 Καρφάκι πολύχρωμο πλατιά κεφαλή Σετ των 10 τεμ. ΝΟΑS .BLIS001 . CL30 BC50 Κωδ. NIC004 Συνδετήρες σακουλάκι Σετ των 100 Κωδ.ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ-ΚΑΡΦΙΑ-CLIPS Πιάστρα BLIS -12-19mm 12αδα Κωδ. 4007574006243 . Κωδ.ΚΑΡ001 Μαγνητικό κουτί συνδετήρων τετράγωνο Κωδ.652187593013 Πινέζα HANSA πολύχρωμη Σετ των 100 Κωδ. 4007574503254 Καρφίτσα LION Σετ των 100 Κωδ. 7330403009533 Καρφίτσα σημαιάκι Σετ των 20 Κωδ.75mm 3 Κωδ. 50εκ. 4007574001200 .ΚΑΡ004 Καρφάκι πολύχρωμο λεπτή κεφαλή -Σετ των 30 Κωδ.NIC003 .ΝΟ6 Συνδετήρες τριγωνικοί 28mm κουτί 100τεμ. BLIS003 . CL50 BC70 Κωδ. 6923980301100 . NIC001 .51mm 1. CL70 BC100 Kωδ. Κωδ.Νο 10 Κωδ. PINSET001 12 katalogue. CL100 Πιάστρα Νικ.50 Κωδ.4-41mm 4αδα Κωδ.indd 12 Θήκη καρφίτσας με σφουγγάρι Κωδ. BLIS002 . ΝΟ3 -Στρογγυλοί 32mm 100τεμ. CL20 ΒC30 Κωδ. Κωδ. Κωδ. Κωδ.ΚΑΡ002 -Σετ των 100 Κωδ. ΝΟ625 Μαγνητικό κουτί συνδετήρων διπλό στρογγυλό Κωδ.) Κωδ.ΝΟ5 40τεμ.5-32mm 5αδα Κωδ.

6916896209622 Περφορατερ FOSKA PP8230 Κωδ.ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΣYPPAΠTIKH KANGARO TANAΛIA 126 192HP210 ΣYPPAΠTIKH KANGARO MINI METAΛΛIKH 192HD10 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΗΡΕΣ ΤΑΝΑΛΙΑ 118WD406 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ KANGARO HD1224 192HD1224 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ KANGARO ΜΑΚΡΙΑ 192HD45L ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ MAESTR. 4895042405120 Ψαλίδι μικρό κοκάλινο Κωδ. 489542403812 Ψαλίδι μεγάλο κοκάλινο Κωδ. 4895042405823 Συραπτικό PL-11 ERGO NO10 Κωδ.indd 13 Περφορατερ PP220 ERGO Κωδ. SCI002 13 6/23/11 6:24:03 PM . DESTICH001 Συραπτικό LETACΚ 366 24/6 Κωδ. 489504240084 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΝΟ980 24/6 6916896209622 Συραπτικό 25410 Νο64 Κωδ.6928058307022 Χαρτοκόπτης μεταλλικός βαρέου τύπου Κωδ. 6928058307114 Περφορατερ INDEX 6905 Κωδ. 4895042400217 Συραπτικό 3611 Νο10 Κωδ. 4895042405823 Συραπτικό ΝΟ980 24/6 Κωδ. SCI001 Χαρτοκόπτης SX70-2 Μεγάλος Κωδ. 6937544310040 Χαρτοκόπτης SX71-1 μεσαίος Κωδ.6933211602036 katalogue.TECHNICA-110 105A1012 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΑESTRI PRIMULA 6 105A1005 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ MAESTRI PRIMULA-12 105A1009 Αποσυραπτικό μίνι Κωδ. 4007574069057 Περφορατερ LETACK MP100 Κωδ.

ΚΛΑΣΕΡ-ΝΤΟΣΙΕ-ALBUMS Πολυχρηστικό κλασερ γραφείου 28χ32 Κωδ. CLAS015 Κλασερ αρχείου ενσήμων 25χ18.5 Κωδ. INSU005 ΚΛΑΣΕΡ 8-32 ΚΛΑΣΕΡ 4-32 ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΤΙ PP ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗ 3. INSU006 Κλασερ συλλεκτών νομισμάτων 16χ19 Κωδ.indd 14 ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 3CM 4CM 6CM 2 ΚΡΙΚΟΙ 4 ΚΡΙΚΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΡΡ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ ΜΕ 4 ΚΡΙΚΟΥΣ ΝΤΟΣΕ ΚΛΙΠ 6/23/11 6:24:08 PM . ΡΑΧΗ 5 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 14 katalogue.5 Κωδ.CLAS014 ΚΛΑΣΕΡ 29Χ35 ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ COICL01 ΚΛΑΣΕΡ Α5 COICL02 Κλασερ πλαστικό 2/30 μικρό 21χ26 Κωδ. CLAS001 . CLAS018 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΣΗΜΩΝ Κάλυμμα ενσήμων έλασμα 24χ17. CLAS019 ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α5 COICL02 Ντοσιέ πιάστρα πλαστική 21/32 Δίφυλλη 24χ31 Κωδ.

Α4 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΡΡ ΚΟΥΜΠ.60 ζελ. RP13C Ντοσιέ έλασμα DATA ZONE Α4 σκληρό κάλυμμα Κωδ. 5201303225282 Φυσαρμόνικα εγγράφων 26.indd 15 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 36y MINI ΜΟΛΥΒOΘΗΚΗ 118SI04 11 15 6/23/11 6:24:11 PM . Α3 Κωδ. ΑΜ20 . Α5 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΡΡ ΚΟΥΜΠ. Κωδ. ΑΜ100 ΜΕΝΟΥ .5cm Κωδ. RP13B Ντοσιέ έλασμα DATA ZONE A4 εύκαμπτο κάλυμμα Κωδ. Κωδ. ΑΜ30 .ΦΑΚΕΛΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΝΟΥ . ΑΜ80 . Κωδ. Κωδ.3cm Κωδ. Κωδ. 5202361512 Θήκη εγγράφων με κούμπωμα 46χ31 Κωδ. ΑΜ40 .5χ14 Κωδ.40 ζελ. ΑΜ60 .80 ζελ.ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΣΑΝΤΑΚΙ PP ΚΟΥΜΠ. 16131 Κουτί αρχειοθήκη FIBER 25x35 . Κωδ.10 ζελ.20 ζελ. CHC01 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ HORSE ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ 72yds 161ΝΜ007 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 36y 898Μ ΦΑΚΕΛΟΣ (Τ21002) 118898Μ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΛΟΣ ACF01 katalogue.ΘΗΚΕΣ Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πολύχρωμος Κωδ.100 ζελ. RP13F Σουπλ 31χ24 .30 ζελ. Κωδ. 5202631511 . RP13A Ντοσιέ έλασμα DATA ZONE Α5 σκληρό κάλυμμα Κωδ. 16130 Ντοσιέ έλασμα DATA ZONE εύκαμπτο Α3 κάλυμμα Κωδ. ΑΜ10 .

indd 16 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 Π ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕΤ 100 Σ5302 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 Γ ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕΤ 100 Σ5300 6/23/11 6:24:15 PM .ΚΛΑΣΕΡ-ΘΗΚΕΣ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ A4 ΜΗΝΕΣ 12 Σ5405 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΑΡΙΘΜΗΣΗ 1-10 5202004000764 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΧΡΩΜΑ Σ5401 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ CARD VISIT ΚΒ4 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ CARD VISIT ΚΒ3 ΖΕΛΑΤΙΝΑ SLIDES A4 ASA4 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Ζ ΑΖΑ4 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 37Χ52 ΣΕΛΛΕΡ ΖΣ37 ΖΕΛΑΤΙΝΑ 52Χ72 ΣΕΛΛΕΡ ΖΣ52 16 katalogue.

ΦΑΚΕΛΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α5 ΖΕΛΦ1 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α4 ΖΕΛΦΙΛ2 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΕΤ 100 92602304432 ΜΟΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ 25Χ35 Γ&Π ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 22/2535 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Τ&Π ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΖΧ3 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΝΣΗΜΩΝ INREP001 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α5 ΖΕΛΦ1 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Π ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Α4 ΑΠΛΗ ΖΝ1 ΚΑΠΑΚΙ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΖΝ20 30 ΘΕΣΕΩΝ ΖΝ30 48 ΘΕΣΕΩΝ ΖΝ48 63 ΘΕΣΕΩΝ ΖΝ63 13X18 ZNA5 katalogue.indd 17 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Α4 Γ ΕΓΧΡΩΜΗ ΝΤΟΥΖΙΝΑ Σ12 17 6/23/11 6:24:17 PM .

ΚΛΑΣΕΡ-ΘΗΚΕΣ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ Γ ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΕΤ 5 ΤΕΜ 5203070953008 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ Α4 Ε-310 ΖΕΛΑΤΙΝΑ Π ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΕΤ 5 ΤΕΜ 5203070953022 ΖΕΛΑΤΙΝΑ LANDS T90 MIC ΖΕΛΑΤΙΝΑ LANDS Γ 120 MIC ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ Α4 ΑΤΑ4 ΖΕΛΑΤΙΝΑ SAKURA ΚΡΙΚ.indd 18 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΖΔ2 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 6/23/11 6:24:21 PM . ΖΕΛΑΤΙΝΑ LANDS ΑΝΩ 90 MIC ΜΙΚΡΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΗ ΖΤΔ1 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚINHTOY ZAA1 ΖΕΛΑΤΙΝΑ CD ΖΔCD1 18 katalogue.

indd 19 6/23/11 6:24:28 PM .ΜΕΓΕΘΗ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 19 katalogue.

ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΗΚΗ ΑΔΕΙΑΣ 060119 ΘΗΚΗ ΑΥΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΜΠΛΟΚ 092257 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ FANCY ΘΗΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ/ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΚΑΡΤΕΣ/ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 00163V ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΗΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 00V09 ΘΗΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ NEOY TYΠOY 192094 AUTO SET ME ΜΠΛΟΚΑΚΙ 092257 ΘΗΚΗ bus set 092097 ΘHKH KAPTA AΛΛOΔAΠΩN ΘΗΚΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 092264 ΕΥΚΑΜΠΤΗ 000161 20 katalogue.indd 20 ΘΗΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΛΟ 530934 ΘHKH ΔIΠΛΩMATOΣ TAYTOTHTA ΠAPAΘYPO 430957 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 17Χ25 6/23/11 6:24:38 PM .

1310172132937 Album 36 φώτο 16χ11 Κωδ.ALBUMS-ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ Album 300 φώτο 10χ15 Κωδ. 5202079463006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟRGANIZER 7 ‘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ORGANIZER 5 ‘ 5203354028460 Album 36 φώτο 17χ22 Κωδ. 9310172132968 Album 200 φώτο 10χ15 Κωδ.indd 21 21 6/23/11 6:24:42 PM . 15202079134463 CD-256 6939107622195 CA-058 6939107622157 CH-388A 6939107622188 CA-038 6939107620948 CS-930 6939107620368 CH-261 6939107623475 CE-030 693907622911 CS-202 6939107620474 katalogue. 5202079104688 Album 100 φώτο 10χ15 Κωδ.

ΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ MENOY GRAFFITI A4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ MENOY GRAFFITI A5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ MENOY 10 ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 001 MENOY Α5 ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΟ ΙΝΟ MENOY A5 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 001 ΘΗΚΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ MENOY A4 ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ ΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Α4 ΜΕΝΟΥ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ 15Χ28 MENOY 15X28 GRAFFITI ΜΕΝΟΥ Α4 ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡ ΕΥΡ ΕΥΡ ΕΥΡ ΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 15Χ28 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΝΟΥ 22 katalogue.indd 22 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΝΟΥ GRAFFITI MENOY ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 6/23/11 6:24:47 PM .

IND005 .Αντίκα 24 φύλλων 10χ18 Κωδ.ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 48ΦΥΛΛΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΤ2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΤ4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 24ΦΥΛΛΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΤ1 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ 14Χ20 ΑΝΤ6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΑΝΤ3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ 11X14 ΑΝΤ5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ . 12Χ21 ΜΙΚΡΟ 12Χ17 6 ΦΥΛ. THERMO T 091058 EYΡ. ΕΥΡ. Χρεοπιστωτικό ευρετήριο 15χ18 Κωδ. 6 ΦΥΛ. ΜΕΓ. ΕΥΡ. 3 ΦΥΛ. IND009 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΣΕΠΗΣ σε 5 μεγέθη ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ katalogue. ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕΣ. THERMO B 041010 Ευρετήριο δίχρωμο 13χ20 Κωδ. IND008 Χρεοπιστωτικό ευρετήριο 21χ17 Κωδ.indd 23 ΕΥΡΕΤHΡΙΟ 17Χ25 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 6 ΦΥΛΛΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 17Χ25 3ΦΥΛΛΑ 23 6/23/11 6:24:57 PM .5χ20 Κωδ.Επαγγελματικό γίγας Κωδ. IND001 . IND007 ΕΥΡ. ΜΙΚΡΟ 12Χ17 3 ΦΥΛ.Ευρετήριο μεγάλο 12. ΕΥΡ. IND002 Πολυτελείας Β 50 φύλλων 14χ20 Κωδ. THERMO ΠΛΑΙΝΟ 041034 ΕΥΡ.Πολυτελείας Α 50 φύλλων 22χ16 Κωδ. IND003 ΕΥΡ. IND006 .

5203354015224 ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΙΙΚΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΧΟΠΟΥΤΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΙΚΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΑΙΝΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Ο ΚΥΚΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΖΩΑ Η ΑΛΕΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΕΝΗ ΟΥΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΙ 24 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΘΕΟΙ katalogue. ΚΩΔ.ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ TZITZIKI ΜΕΡΜΥΓΚΙ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ MAIMOY .ΔΕΛΦΙΝΙ XAINTH ΛΕΟΝΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚ0I ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΦΙΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΑΚΗ.indd 24 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΘΑΥΜΑΤΑ 6/23/11 6:25:10 PM .

ΤΡΙΑΔΑ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕΤΡ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛ. ΖΩΝΗ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΓ.ΚΑΡΤΕΛΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥΙΤΥ ΤΟΥΙΤΥ-ΣΥΛ ΓΑΤΑΚΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 29Χ31 ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΗΛΙΑΣ katalogue. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΛ.2 ΚΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΖΩΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΠΛΕ TAΞΙΑΡΧΕΣ ΙΑ Α Ι 25 ΠΡΟΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ.indd 25 ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ.ΓΑΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΦΙΛΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ TWEETY MOON ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΚΕΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΦΕΓΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 6/23/11 6:25:24 PM . ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. ΣΚΥΛ.

ΒΑΠΤΙΣΗΣ 2 ΒΑΠΤΙΣΗΣ 1 ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΓΑΜΟΣ 6 ΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ 1 ΓΑΜΟΣ 5 ΓΙΟΡΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ 1 54 25 ΒΑΠΤΙΣΗΣ 3 ΓΑΜΟΣ 3 ΓΙΟΡΤΗΣ 4 ΒΑΠΤΙΣΗΣ 4 ΒΑΠΤΙΣΗΣ 5 ΓΑΜΟΣ 2 ΓΑΜΟΣ 4 ΓΙΟΡΤΗΣ 2 ΓΙΟΡΤΗΣ 3 34 24 44 ΒΑΠΤΙΣΗΣ 6 ΓΑΜΟΣ 7 62 ΓΕΝΕΘΛΙΑ 26 ΓΕΝΕΘΛΙΑ (1) katalogue. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.indd 26 ΓΕΝΕΘΛΙΑ (3) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (2) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (4) CARD VISIT CVS1 6/23/11 6:25:36 PM .ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ 40006 ΣΟΥΠΕΡ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ 9789608436015 ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Β ΕΛΛΑΔΑΣ GRM1 ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ATM1 ΤΑ 12 ΖΩΔΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΙΣ ΖΩΗΣ.

7Χ26 3 ΦAKEΛOΣ ΣAKOYΛA MΠEZ 21X28 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 22.3 6 ΦAKEΛOΣ ΣAKOYΛA MΠEZ 31X41 7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 20.ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 6 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 7 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 8 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 3 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 4 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 9 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 10 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 5 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 11 ΦΑΚΕΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΣ AEROFOL (ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΛΕΨΙΔΕΣ) 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ1 13X17 13.5Χ23 14Χ22 ΚΩΔΙΚΟΣ 173ΣM1622 173ΣM18726 173ΣM2028 173ΣM2332 173ΣM2535 173ΣM15415 ΦΣΜ2011 11030027 11030024 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 0 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 7Χ11 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 11Χ23 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 16.5Χ41.5Χ11 ΦΛΑ10/2011 13.5Χ11 8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 17.9 3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 19Χ26 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 22.5Χ11 ΦAKEΛOΣ ΛEYKOΣ AYT/TOΣ 13X18 ΔΙΑΣΤ.7Χ26 20Χ28 23Χ32 25Χ35 31.2Χ22.5Χ11 17.35 ΦΦΝ11 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 21X28 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛ 23X33 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛ 11Χ23 ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 16Χ22 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 18.indd 27 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 16Χ22 18. 7Χ11 11Χ23 16Χ23 19Χ26 23Χ33 25Χ35 20Χ28 30Χ40 31Χ43 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΛΑ0/711 ΦΛΑ1/1123 ΦΛΑ2/1623 ΦΛΑ3/1626 ΦΛΑ4/2333 ΦΛΑ5/2636 ΦΛΑ6/2028 ΦΛΑ7/3040 ΦΛΑ8/3143 ΦΛΑ9/73ΦCDA 20.9Χ32 5 ΦAKEΛOΣ ΣAKOYΛA MΠEZ 25X35.3X18.4 5 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 25Χ35 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 21Χ28 7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 30Χ40 8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 31Χ43 9 ΦΑΚΕΛΟΣ CD ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 20.3 1733890A 27 6/23/11 6:25:41 PM .9Χ32.22 ΦΦΝ01 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ2 14X27 14X27 ΦΦΝ02 3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ3 17Χ27 17Χ27 ΦΦΝ03 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ4 20Χ32 20Χ32 ΦΦΝ04 5 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ5 24Χ32 24Χ32 ΦΦΝ05 6 ΦAKEΛOΣ ΦYΣAΛIΔEΣ NO6 26X39 26Χ39 ΦΦΝ06 7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ7 29Χ42 29Χ42 ΦΦΝ07 8 ΦAKEΛOΣ ΦYΣAΛIΔEΣ NO8 29X37 29X37 ΦΦΝΟ8 9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ9 32Χ50 32Χ50 ΦΦΝ08 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ10 37Χ55 37Χ55 ΦΦΝ10 12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ NO12 20X22 CD 20x22 ΦΦCD 11 ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΟ11 37.5 20.5Χ23.5 9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 14Χ22 katalogue.

5x20 MANTAPINA 36 θηκών Κωδ.indd 28 6/23/11 6:25:50 PM .CV006 ΘΗΚΗ CARD VISIT ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΟΝΗ 800021 ΘΗΚΗ CARD VISIT ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ 8800052 ΘHKH CARD VISIT ΔEP ΔΙΠΛΗ 8800038 Θήκη Card Visit 14χ28 κρίκος Κωδ. CV008 ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ GADGETS CD DVD MOUSE KEYBOARD.5 MANTAPINA 40 θηκών Κωδ. MOUSE MP3 PLAYER ROUTER 28 USB STICK katalogue.ΘΗΚΕΣ-CARD VISIT ΘΗΚΗ CARD VISIT ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΡΙΠΛΗ 88 00045 Θήκη Card Visit 12. CV003 Θήκη Card Visit 12. CV007 ΘΗΚΗ CARD VISIT ME ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8800014 Θήκη Card Visit τσέπης Κωδ. CV002 Θήκη Card Visit 14x22 κρίκος ΜΑΝΤΑΡΙΝΑ 96 θήκες Κωδ.5x13.

5205126300057 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤ. 50Φ LUX Κωδ. 30005 katalogue.5Χ21 5205126300347 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 50Φ LUX Κωδ. 50Φ LUX Κωδ.indd 29 ΑΠΟΔΕΙΞΗ Π. 5203070036077 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100Φ ΑΠΛΟ Κωδ. 5203070036114 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 100Φ 3003 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤ.ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630013 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630021 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΑ 30001 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100Φ 3000 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630029 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630015 ΜΠΟΚ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟ 8Χ17 30014 ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 8. 30009 29 6/23/11 6:25:54 PM .520307003600 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΛΟ 100Φ Κωδ. 50Φ ΑΥΤ Κωδ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630016 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630023 ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΠΛΟ 5205126300118 ΜΠΛΟΚ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΑΣ 50Φ LUX 5202361703766 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630014 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 520512630022 ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 5205126300101 ΜΠΛΟΚ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 50Φ LUX 5202361703773 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤ. 50Φ Κωδ. 5205126300019 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤ.

5χ17 Κωδ.5χ20.5203070001815 . 3838868747686 Memo Stick 75x75 320 φύλλα 4 μικτά χρώματα Κωδ.5204159103529 κωδ.5204159103543 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ ΦΥΛΛΑ 50 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο 2 10Χ6 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο3 11Χ7 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο4 12Χ8 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο5 12. Ν0 8 Σ602 Σ603 Σ604 Σ605 Σ606 Σ607 Σ608 Σ1004 Σ1005 Σ1006 Σ1007 Σ1008 13Χ9 14Χ10 15Χ11 15Χ11 Σ1006 Σ1007 Σ1008 Σ1508 6/23/11 6:26:00 PM .indd 30 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ . 52030770094060 Memo Stick 75x75 400 φύλλα Κωδ.5203070001822 30 katalogue.ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ 5 17Χ24 κωδ.No2 11x14 Κωδ.5204159103512 κωδ. 3838868785770 75χ75 Κωδ.5χ18.ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ-MEMO STICKS - Κύβος 70χ70 200 φύλλα 3 σχήματα Κωδ. 401111695835 Memo Stick 100 φύλλα 38χ51 Κωδ. 5205519199909 .5Χ12 .5 Κωδ. MNBLCK001 . 4011169654399 Memo Stick 75x75 80 φύλλα FLUO Κωδ.ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ 3 12Χ17 .5χ13 Κωδ. 4011169820015 Memo Stick 75x127 100 φύλλα Κωδ.Νο3 9. 4011169654344 Χαρτί ανταλλακτικό κύβου .5χ12. 52030700940453 .Νο2 10χ14. 3838868747594 75χ105 Κωδ.Νο1 7.Κολλητό 9χ9 500 φύλλα 80gr.52030770001600 Νο2 9χ15 Κωδ.5χ21 Κωδ. Κωδ.5Κωδ.Νο1 11. Κωδ.9χ9 500 φύλλα 80gr. 8711295283574 Μπλόκ σπυράλ πολύχρωμο .5 Κωδ.ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ 1 8.5Χ8 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο6 13Χ9 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο7 14Χ10 7 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο8 15Χ11 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ ΦΥΛΛΑ 100 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο4 12Χ8 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο5 12. 5203070001808 .ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ 4 14Χ20 .5Χ8 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο6 13Χ9 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο7 14Χ10 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Νο8 15Χ11 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ ΦΥΛΛΑ 150 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 150 Ν0 6 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 150 Ν0 7 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 150 Ν0 8 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 200 Φ. 5203070001617 Νο3 10.ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ 2 10Χ14 . 5203070001624 Νο4 11. MNBLCK002 - Μπλόκ σπυράλ 50 φύλλων Νο1 7. 5203070001631 Μπλόκ κολλητό λευκό .5204159103536 κωδ. 3838868783004 51χ75 Κωδ.520415913505 κωδ.5 Κωδ.750 φύλλα με κύβο Κωδ.

ΠΙΝΑΚΕΣ-STANDS STAND 001 STAND BIG XMAS STAND BIG XMAS 31 STAND 001 katalogue.indd 31 6/23/11 6:26:06 PM .

gr URL : www. 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (ΣΤΟΑ ΙΚΑΡΟΣ) ΤΗΛΕΦΩΝ0: 210 3211409.gr ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 105 53 Email : elim@triperinas.Ημερολογιακά είδη .Εκδόσεις ενημερωτικών και παιδικών βιβλίων .triperinas.gr URL : www.Τιμητικές πλακέτες. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ ΣΑΠΦΟΥΣ 6 ΑΘΗΝΑ .gr TRIPERINAS EDITIONS & STATIONERY SAPFOUS 6 Street ATHENS .indd 32 6/23/11 6:26:07 PM .ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .Διαφημιστικά είδη και δώρα επιχειρήσεων .Επαγγελματικές κάρτες και εταιρικοί κατάλογοι .K. 210 3247112 FAX: 210 3211409 T.triperinas.triperinas. 210 3247112 FAX: 210 3211409 PO BOX 105 53 Email: elim@triperinas. 1ST FLOOR TELEPHONE : 210 3211409.Είδη χαρτοπωλείου-βιβλιοπωλείου .Ειδικές κατασκευές .Εξοπλισμός επιχειρήσεων .gr katalogue. μετάλλια και αναμνηστικά δώρα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ́Η ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ www.