P. 1
Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл (Тавин ус)

Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл (Тавин ус)

Views: 876|Likes:
“Тавин- Ус” биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эм ханган нийлүүлэгч компани нь 1997 оноос чанарын баталгаатай, аюулгүй, өндөр идэвхитэй, гаж нөлөө багатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр эмнэлэг, эмийн сангуудыг хангаж, иргэдэд эмийг зохистой хэрэглээг бий болгож, эрүүл аж төрөх ухааныг нийгэмд дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.
2003 оноос Монгол орны унаган байгальд ургасан жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлыг түшиглэн үрэл, сироп, хандыг (биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн) дотооддоо үйлдвэрлэж байна.

Холбоо барих:
http://tavin-us.mn
http://twitter.com/TavinUs
http://scribd.com/TavinUs
http://facebook.com/TavinUs
http://youtube.com/TavinUsPharma
“Тавин- Ус” биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эм ханган нийлүүлэгч компани нь 1997 оноос чанарын баталгаатай, аюулгүй, өндөр идэвхитэй, гаж нөлөө багатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр эмнэлэг, эмийн сангуудыг хангаж, иргэдэд эмийг зохистой хэрэглээг бий болгож, эрүүл аж төрөх ухааныг нийгэмд дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.
2003 оноос Монгол орны унаган байгальд ургасан жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлыг түшиглэн үрэл, сироп, хандыг (биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн) дотооддоо үйлдвэрлэж байна.

Холбоо барих:
http://tavin-us.mn
http://twitter.com/TavinUs
http://scribd.com/TavinUs
http://facebook.com/TavinUs
http://youtube.com/TavinUsPharma

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: "Тавин Ус" компани on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2015

pdf

text

original

1

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
2
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
“Òàâèí-Óñ” êîìïàíè íü àíõ 1997 îíä
áàéãóóëàãäñàí áºãººä ìàíàé óëñûí ýì
õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ àíõíû áàéãóóëëàãóóäûí
íýã þì. ×àíàðûí áàòàëãààòàé, àþóëã¿é,ºíäºð
èäýâõèòýé, ãàæ íºëºº áàãàòàé ýì, ýìíýëãèéí
õýðýãñëýýð õîòûí á¿õ ä¿¿ðýã, àéìãèéí ýìíýëýã,
ýìèéí ñàíãóóäûã õàíãàõ, àðä èðãýäýä ýìèéã çîõèñòîé
õýðýãë¿¿ëýõ íü ýì ç¿é÷ áèäíèé ãîë çîðèëãî þì.
Òóñ êîìïàíè íü áàéãóóëàãäñàí öàãààñàà æèë á¿ð ºðãºæñººð
ºä㺺 Óëààíáààòàð õîòîä Ẻíèé òºâ, 5 ñàëáàð ýìèéí ñàí,
Äàðõàí, Ýðäýíýò, Äóíäãîâü áà Äîðíîãîâü àéìãóóäàä ººðèéí
ñàëáàð òºëººëºã÷äèéã àæèëëóóëæ áàéãàà áºãººä 2003 îíîîñ ýõëýí
äîòîîäûí çàõ çýýë äýý𠺺ðèéí îðíû æèìñ æèìñãýíý,ýìèéí óðãàìëûã
ò¿øèãëýí ¿ðýë, ñèðîï, õàíä õèéõ ¿éëäâýðèéã àøèãëàëòàíä îðóóëàí
àæèëëàæ áàéíà.
Êîìïàíèé öààøäûí çîðèëãî íü àþóëã¿é, ÷àíàðòàé ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñëýýð
ýìíýëýã, ýìèéí ñàí, õ¿í àìûã õàíãàõ,ýìèéí ñàíãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÷àíàðûí
ñòàíäàðòûã ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàõ,àðä èðãýä ð¿¿ ÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýýã
íýâòð¿¿ëýõ,ýìèéí ¿éëäâýðò äýâøèëòýò òåõíèê, òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ, ò¿¿õèé ýäèéí
÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ,ãàäààä äîòîîä õàðèëöààãàà ºðãºòãºí, ÄÝÌÁ-èéí GMP, USA FDA,
ISO 9001, ISO 13485, Åâðîïûí õîëáîîíû CE, EC, TUV çýðýã ÷àíàðûí ñòàíäàðòóóäûã
õàíãàñàí îëîí óëñàä íýð õ¿íä á¿õèéí îëîí ¿éëäâýðëýã÷ êîìïàíèóäààñ øóóä á¿òýýãäýõ¿¿íýý
èìïîðòëîäîã àëáàí ¸ñíû áàéãóóëëàãà áîëîí àæèëëàæ áàéíà.
ÌÀÍÀÉ ÃÀÄÀÀÄ ÕÀÐÈËÖÀÀ
ÎÕÓ:
- Ìîñõèìôàðìïðåïàðàòû
ýìèéí ¿éëäâýð
- Ïîëèñàí ýìèéí ¿éëäâýð
- ÀËÅÔ êîìïàíè
- Ôèòîñèëà êîìïàíè
- Áèîíîêñ
ÕßÒÀÄ ÓËÑ
- Wayson Medical Co.,Ltd
- Rinwell International
- Xianmeng Health Protection
U.S.A
- Medical Indicators
ÃÅÐÌÀÍ
- Áåðëèí õèìè
ªÌ껀 ÑÎËÎÍÃÎÑ
- Unimed Pharmaceuticals Inc
- Hanall Pharmaceutical
- Heal Thy corporation
- Tomato M&C Co.,Ltd
- Inter-Kor Inc
- AMPall Co.,Ltd
- JEE SUNG Corporation
ÌÀËÀÉÇ:
- Top Glove SDN BHD
- Maxter Co.,Ltd
ÝÍÝÒÕÝÃ
- Suru International PVT Ltd
- Sutures India PVT Ltd
- Asianoil Co., Ltd
- Alembic India Co., Ltd
- Neiss Labs., Ltd
ÒÀÉËÀÍÄ:
- Royal Industry - Pur
×ÅÕ ÓËÑ
- Walmark
3
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn


ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÂÖÀÑ, ÕÝÐÝÃËÝË
¯ÇËÝÃÈÉÍ/ ÝÐÃÝËÒÈÉÍ ÕÀËÀÄ
Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
• Áèåä òîõèðîìæòîé óÿí ðåçèíòýé
• Á¿ñýëõèé áà õ¿ç¿¿íäýý óÿàòàé
• Óñàíä òýñâýðòýé
• 100% Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëòàé
• Öýíõýð, íîãîîí áà øàð
ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ
áîëîìæòîé
• 25 – 40ã ìàòåðèàë
• Õýìæýýñ¿¿ä:
- L - 115x137ñì
-XL - 120x140ñì
-XXL - 140x140cì
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.
¯ÇËÝÃÈÉÍ ØÈÍÃÝÝÃ×ÒÝÉ ÄÝÂÑÃÝÐ
• 100% Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí
• Æèí 30-40 ãð/ì2
• Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÀÐÈÓÍ ÕÀËÀÄ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
äàâóó òàë:
• Óäààí õóãàöààíû ìýñ
àæèëáàðûí ¿åä òîõèðîìæòîé
(纺ëºí áà õºíãºí
ìàòåðèàëòàé)
• Óñ, òîñ, ñïèðò,
öóñàíä òýñâýðòýé áà
öàõèëãààíæäàãã¿é
• Ñîëáèöîõ õàëäâàðààñ
ñýðãèéëíý.
• 100% Ïîëèïðîïèëåí ба SMS
• Ñàâëàëò: 1ø/óóò
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.
¯ÇËÝÃÈÉÍ ÄÝÂÑÃÝÐ
• 100% Ïîëèïðîïèëåíýýð
õèéãäñýí
• Æèí 30-40 ãð/ì2
• Õýìæýý: Õ¿ññýí õýìæýýãýýð
• Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
Äàðààõ ç¿éë¿¿äèéã àãóóëíà
- Ç äàâõàð í¿äíèé õàìãààëàëòòàé, ÷èõíèé ãîãöîîòîé ìàñê
- Á¿÷òýé ìýñ çàñëûí ìàñê
- Ãóòëûí óëàâ÷
- Ìýñ çàñëûí õàëàä 125x150cm
- Ìýñ çàñëûí ìàëãàé
- Îðíû äýâñãýð 160x150cm, ÏÝ áà íýõäýñã¿é äààâóó ãýñýí
2 äàâõàð ìàòåðèàëòàé.
Æèí: 30-40 ãð/ì2
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
ÀÐÈÓÍ, ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÕÓÂÖÀÑÍÛ ÈÆ Á¯ÐÄÝË
4
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn


ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÂÖÀÑ
ÎÐÍÛ ÕÀÌÃÀÀËÀÃ× ÄÝÂÑÃÝÐ
• 100% Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí
• Æèí 30 ãð/ì2
• Õýìæýý: 210õ90õ20
• Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification,TUV.
ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÌÀÑÊ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• 100% Ïîëèïðîïèëåíýýð õèéãäñýí
• Á¿ãä 3 äàâõàð ìàòåðèàëòàé
• Àìüñãàëä ñààä ó÷ðóóëàõã¿é
• Á¿÷òýé àðèóí ìàñê
• Æèí: 35ãð/ì2
• Òºðºë á¿ðèéí ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ
áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàò: ISO 13485:2003
ÃÓÒËÛÍ ÓËÀÂ×
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
äàâóó òàë:
• ×àíàðòàé, çóçààí
ìàòåðèàëòàé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• CLIP áà BOUFFANT ìàëãàéíóóä 100%
Ïîëèïðîïèëåíýýð õèéãäñýí
• Õýìæýý: 21”
• Æèí: CLIP ìàëãàé 10-12 ãð/ì2, BOUFFANT áà
DOCTOR ìàëãàéíóóä 25-35 ãð/ì2
• Òºðºë á¿ðèéí ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàò: ISO 13485:2003 CLIP ìàëãàé
Á¿÷òýé 3 äàâõàð
ìàñê
BOUFFANT ìàëãàé
×èõíèé ãîãöîîòîé
3 äàâõàð ìàñê
DOCTOR ìàëãàé
Èäýâõæ¿¿ëñýí í¿¿ðñòýé
4 äàâõàð ìàñê
ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÌÀËÃÀÉ
ÕÀÌÃÀÀËÀËÒÛÍ ªÌÑêË
5
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÎÐÎÎÕ ÁÎÎÕ ÌÀÒÅÐÈÀË
ØÀÐÕÍÛ ÍÀÀËÒÓÓÄ
ÁÈÍÒ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
äàâóó òàë:
• 100% õºâºí, öàãààí ºíãºòºé,
øèíãýýõ ÷àäâàð ºíäºðòýé áà
õëîðèä àãóóëààã¿é áîäèñîîð
áëè÷ õèéñýí.
• Õºâºíãèéí óòàñëàãèéí
õýìæýý: 32s x 32s (øèíãýýõ
÷àäâàð ìàø ºíäºðòºé óòàñ)
• Íýõäýñíèé õýìæýý: 28x26
(õàìãèéí íÿãò íýõýýñ)
• Õýìæýý: 14cì x 7ì
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, G.B, Ph., Eur., BP1993&USP, YY0331-2002
ÌÝÑ ÀÆÈËÁÀÐÛÍ ÄÀÐÀÀÕ ÀÐÈÓÍ ÍÀÀËÒÓÓÄ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
• Ǻºëºí, àãààð íýâòð¿¿ëýõ ÷àíàðòàé
áºãººä øàðõàíä íààëäàõã¿é.
• Íààëò á¿ð àðèóòãàãäàæ òóñ òóñäàà
ñàâëàãäñàí.
• Øèíãýýõ ÷àäâàðòàé òóë àðüñíû
íóðàëò ¿¿ñýõ ýðñäýëýýñ ñýðãèéëíý.
• Àðüñûã ÷ºëººòýé àìüñãàëóóëäàã òóë
øàðõ ìàø õóðäàí ýäãýðäýã.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ISO13485
MÀÐËÜ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
äàâóó òàë:
• 100% õºâºí, öàãààí
ºíãºòºé, øèíãýýõ ÷àäâàð
ºíäºðòºé áà
õëîðèä àãóóëààã¿é áîäèñîîð
áëè÷ õèéñýí.
• Õºâºíãèéí óòàñëàãèéí
õýìæýý: 32s x 32s (øèíãýýõ
÷àäâàð ìàø ºíäºðòºé óòàñ)
• Íýõäýñíèé õýìæýý: 28x26
(õàìãèéí íÿãò íýõýýñ)
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé:
- 84cì x 1000ì óðëîí
- 84cì x 100ì óðëîí
- 84cì x 20m óðëîí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, G.B, Ph., Eur., BP1993&USP, YY0331-2002
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• 100% õºâºí, öàãààí ºíãºòºé, øèíãýýõ ÷àäâàð ºíäºðòºé,
àðèóòãààã¿é õºâºí
• 50ã/óóòàíä ñàâëàãäñàí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, Ph. Eur., BP1993, YY0330-2002
ժªÍ

БИ
Бү
Ча
BP

ИНТ
үтээгдэхүүний онц
100% хөвөн, ца
өндөртэй ба хл
блич хийсэн.
Хөвөнгийн ута
(шингээх чадва
Нэхдэсний хэм
нэхээс)
Хэмжээ: 14cм x

анарын сертифика
P1993&USP, YY033
О
Ш
лог, давуу тал:
агаан өнгөтөй, шинг
орид агуулаагүй бо
аслагийн хэмжээ: 32
ар маш өндөртөй ут
мжээ: 28x26 (хамгий
x 7м
атууд: GMP, G.B, P
31-2002
Ороох б
Шархн

гээх чадвар
одисоор
2s x 32s
тас)
йн нягт
Ph., Eur.,
ХӨВӨН

Бүтээгд
• 1
• 5
Чанары
ШАРХНЫ А
Бүтээгдэхүү
• Зөөлөн
• Наалт
• Шингэ
сэргий
• Наасан
хэрэгл

Чанарын се
боох ма
ны наал
Н
дэхүүний онцлог, д
00% хөвөн, цагаан
50г/уутанд савлагдса
ын сертификатууд
АРИУН НААЛТ
үний онцлог, давуу
н, агаар нэвтрүүлэх
бүр ариутгагдаж ту
ээх чадвартай тул ар
йлнэ.
н хэсэгт тогтвортой
лэхэд эвтэйхэн
ертификатууд: ISO
атериа
лтууд
давуу тал:
өнгөтөй, шингээх ч
ан
д: GMP, Ph. Eur., BP
у тал:
чанартай бөгөөд ш
ус тусдаа савлагдсан
рьсны нуралт үүсэх
гоор удаан наалдах
9001, ISO13485
“ТАВ
“Tavi
Хаяг:
Утас:
Факс:
Имэйл
Вебса
л
MАРЛЬ
Бүтээгдэхүүний
• 100% хөвөн,
өндөртөй ба х
хийсэн.
• Хөвөнгийн у
чадвар маш ө
• Нэхдэсний х
• Дараах хэмжэ
- 84cм x 1
- 84cм x 1
- 84cм x 2

Чанарын сертиф
BP1993&USP, YY0

чадвар өндөртөй, ар
P1993, YY0330-2002
шарханд наалдахгүй
н.
х эрсдэлээс
х чадвартай,
ВИН-УС” Эм Х
in-US” Pharm C
Жуулчны гуда
11-327416
: 11-327416
л: info@tavin-u
айт: www.tavin-
онцлог, давуу тал
цагаан өнгөтөй, ши
хлорид агуулаагүй б
утаслагийн хэмжээ:
өндөртөй утас)
хэмжээ: 28x26 (хамг
ээсүүдээс сонголт х
1000м урлон
100м урлон
20m урлон
фикатууд: GMP, G.B
0331-2002
риутгаагүй хөвөн
2
й
Ханган Нийлүү
Co., Ltd
амж, 48р байр,
us.mn
-us.mn
л:
ингээх чадвар
бодисоор блич
32s x 32s (шингээх
гийн нягт нэхээс)
хийх боломжтой:
B, Ph., Eur.,
үлэх Байгуулл
401 тоот
ага
6
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn 

Эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
АРИУН, МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ
Дараах зүйлүүдийг агуулна
- З давхар нүдний хамгаалалттай, чихний гогцоотой маск
- Бүчтэй мэс заслын маск
- Гутлын улавч
- Мэс заслын халад 125x150cm
- Мэс заслын малгай
- Орны дэвсгэр 160x150cm, ПЭ ба нэхдэсгүй даавуу гэсэн 2 давхар
материалтай.
Жин: 30-40 гр/м2
Чанарын сертификатууд: ISO
ҮЗЛЭГИЙН ДЭВСГЭР
• 100% Полипропиленээр хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO

ҮЗЛЭГИЙН/ ЭРГЭЛТИЙН ХАЛАД

Зориулалт, онцлог тал:

• Биед тохиромжтой уян резинтэй
• Бүсэлхий ба хүзүүндээ уяатай
• Усанд тэсвэртэй
• 100% Полипропилен материалтай
• Цэнхэр, ногоон ба шар өнгөнөөс сонголт хийх
боломжтой
• 25 – 40г материал
• Хэмжээсүүд:
- L - 115x137см
-XL - 120x140см
-XXL - 140x140cм
• Савлалт: 1 ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE Certification,
TUV.
МЭС ЗАСЛЫН АРИУН ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Удаан хугацааны мэс ажилбарын үед
тохиромжтой (зөөлөн ба хөнгөн материалтай)
• Ус, тос, спирт, цусанд тэсвэртэй ба
цахилгаанждаггүй
• Солбицох халдвараас сэргийлнэ.
• 100% Полипропилен
• Жин: 60 гр/м2
• Савлалт: 1ш/уут

Чанарын сертификатууд: ISO 13485:2003/CE
Certification, TUV.

ҮЗЛЭГИЙН ШИНГЭЭГЧТЭЙ ДЭВСГЭР
• 100% Полипропилен материалаар хийгдсэн
• Жин 30-40 гр/м2
• Хэмжээ: Хүссэн хэмжээгээр
• Хөх ба ногоон өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

Чанарын сертификатууд: ISO
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“TAVIN-US” Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 101 тоот
Утас: 70111208,88070164,327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn


ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÀÐÈÓÍ ÍÀÀËÒÓÓÄ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ìýñ çàñëûí ¿åä õàãàëãààíû òàëáàéã àðèóí áàéëãàõûí òóëä õýðýãëýäýã.Ýíý íü íýã òàëààñ áèåèéí áóñàä
õýñãýýñ íÿí áàêòåð, ø¿¿ðýë äàìæèí èðæ õàãàëãààíû òàëáàéã áîõèðäîõîîñ õàìãààëàõ, íºãºº òàëààñ
õàãàëãààíû õýñãýýñ öóñ, íÿí áàêòåð áèåèéí áóñàä õýñýãò õ¿ðýëöýõ ýñâýë õàãàëãààíû øèðýý,àðèóí áàãàæ
òºõººðºìæ¿¿äèéã áîõèðäóóëàõààñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîòîé þì.
• Õàëäâàð, íÿí ¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëäýã, óÿí õàòàí øèíæ ÷àíàðòàé.
• ªíãºã¿é òóíãàëàã òóë õàãàëãààíû òàëáàéã òîä õàðàõ áîëîìæòîé.
• Àðüñûã ÷ºëººòºé àìüñãàëóóëàõ áà ÷èéãýíä òýñâýðòýé
• Óÿí õàòàí ÷àíàð ñàéòàé: áèåèéí àëü ÷ õýñýãò íàéäâàðòàé áýõëýãäýíý.
• Õàãàëãààíû ºìíº áîëîí õàãàëãààíû òóðøèä õàëäâàðëàëòààñ õàìãààëíà.
• Á¿õ òºðëèéí ìýñ àæèëáàðûí ¿åä õýðýãëýõýä òîõèðîìæòîé
• Õóóëñíû äàðàà àðüñûã ãýìòýýõã¿é, øàðõûã öî÷ðîîõã¿é
Õýðýãëýõ çààâàð:
• Ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ëò íààëòûã õýðýãëýõèéí ºìíº õàãàëãààíû òàëáàéã àðèóòãàæ ñàéòàð õóóðàéøóóëàõ
• Õàìãààëàëòûí öààñíààñ ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã õóóëæ àâàõ
• Àæèëáàð õèéõ õýñýãò ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã áàéðëóóëàõ
• Һ⺺ñ çàõ ðóó ÷èãë¿¿ëýí äàðàëò ºã÷ ,ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã àðüñàíä æèãä ñàéòàð íààí òýíèéëãýíý.
• Õàãàëãààíû äàðàà 1 öààñàí òàëòàé õýñãýýñ ºðãºæ òàòàí 180° ýðã¿¿ëýí òàòàæ àâíà. Íààëòûã õóóëàõ ¿åä
øàðõûã ãýìòýýæ öî÷ðîîõã¿é.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, CE, ISO
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Óÿí ç¿¿ã áýõëýõýä òîõèðîìæòîé
• Öààñàí õ¿ðýý íü áàéðøëûã õÿëáàð÷èëæ õýðýãëýõýä óëàì òîõèðîìæòîé áîëãîñîí.
• Àãààð ÷ºëººòºé íýâòð¿¿ëíý, óñàíä òýñâýðòýé, áàêòåðèéí ø¿¿ëò¿¿ð á¿õèé øèíæ
÷àíàðòàé ýíýõ¿¿ íààëò íü íèëýýä õýä õîíîã òîãòâîðòîé áýõëýãäýíý.
• ªíãºã¿é òóíãàëàã òóë ç¿¿ã õàòãàñàí õýñãèéã õÿíàõàä òîõèðîìæòîé
• Îëîí õîíîãèéí õóãàöààãààð õ¿íä ºâ÷òºíä òàâèõàä òîõèðîìæòîé
Õýðýãëýõ çààâàð:
• Õàìãààëàëòûí öààñíààñ õóóëæ àâàí, ºíãºã¿é òóíãàëàã øàðõíû íààëòûã øàðõàí
äýýð òàâüæ òºâººñ çàõ ðóó ÷èãë¿¿ëýí áàãà çýðãèéí äàðàëòààð äàðæ íààíà.
• Öààñàí õ¿ðýýã áîëãîîìæòîéãîîð õ¿ðýý õýñãýýñ õóóëíà
• Øààðäëàãàòàé õýìæýýãýýð íààëòûã ñîëüæ õýðýãëýõ
• Õóóëàõäàà íýã èðìýãýýñ 180° ýðã¿¿ëæ òàòàæ àâíà
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001
ÓßÍ Ç¯¯ÍÈÉ ÖÎÍÕÒÎÉ ÍÀÀËÒ
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÕÀËÜÑÀÍ ÍÀÀËÒ
7
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÎÐÎÎÕ ÁÎÎÕ ÌÀÒÅÐÈÀË
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
ÕÀÐØÈË ªÃĪÃÃ¯É ÏËÀÑÒÐÜ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Òºðºë á¿ðèéí áîîëò, êàòåòåð, øàðõàí äýýð òàâèõ
òºðºë á¿ðèéí ýì øèíãýýñýí ñàëôåòèê, ãóóðñ çýðãèéã
áýõëýæ òîãòîîõîä õýðýãëýíý.
• Àãààð íýâòð¿¿ëäýã, íèìãýí, 纺ëºí, õàðøèë ºãäºãã¿é
íààëäàìõàé ïîëèàêðèëàòààð á¿ðñýí ïîëèýòèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí.
• Àðüñàíä íààëäàõ õýñýãò ýìèéí áîäèñ øèíãýýñýí.
Àðüñàíä òîõèðîõ äàðàëòààð íààæ áýõýëñýí ¿åä
õàðøèë áà ìåõàíèê öî÷ðîë ¿¿ñãýõã¿éãýýð óäààí
õóãàöààíä òîãòâîðòîé áàéæ áèåèéí àëü ÷ õýñãèéí
õºäºë㺺íä ñàéí çîõèöäîã.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, CE, ISO
ÈÍÒÓÁÀÖÈÉÍ ÃÓÓÐÑ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ýð¿¿ë ìýíäýä õîðã¿é, òóíãàëàã, òåìïåðàòóðò
ìýäðýã Ïîëèâèíèëõëîðèä ñèëèêîíîí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí òóë àìüñãàëààð ãàð÷
áóé õ¿÷èëòºðºã÷èéí êîíäåíñàöíû òóñëàìæòàé
çºâ áàéðëóóëñàí ýñýõèéã ìýäýõèéí çýðýãöýý
ýìçýã ñàëñò äàâõàðãûã õàìãààëäàã Õîðã¿é,
¿ðýâñ¿¿ëæ öî÷ðîîäîãã¿é, ãýìòýë ó÷ðóóëäàãã¿é
纺ëºí áºãººä ëþáðèêàíòòàé
• úëãºð ¿ç¿¿ð íü ãýìòýë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð
èíòóáàöè òàâèõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí
• Íèéò ãóóðñûí óðò íü òóíãàëàã òóë øèíãýí
õààíà áàéðëàæ áóéã ìýäýõ áîëîìæ îëãîíî
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Õ¯×ÈËҪЪÃ×ÈÉÍ ÌÀÑÊ /ÒÎÌ Õ¯Í/
Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
• ªâ÷òºíèéã õàðæ àæèãëàõàä òîõèðîìæòîé óðò çàãâàðòàé
• Òîõèðóóëæ áîëäîã õàìðûí õàâ÷ààð áà óÿí õàðèìõàé òîëãîéí ñòðèï íü ìàñêèéã õàìàð áà
àìíû õýñýãò çºâ áàéðëóóëàõàä òóñëàõûí çýðýãöýý òàâ òóõòàé áàéäëûã õàíãàíà.
• 2ì óðò õºíäèéò ãóóðñ íü õ¿÷èëòºðºã÷èéí òàñðàëòã¿é óðñãàëûã õàíãàíà
• Ǻºëºí, òóíãàëàã ìºí õºíãºí ó÷èð ºâ÷òºíä èë¿¿ òîõèðîìæòîé
• Òîì õ¿íèé áà õ¿¿õäèéí ãýñýí 2 òºðºëòýé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197,ISO13485,ISO9001:2000


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
Õýðýãëýõ çààâàð:
• Õýðýãëýõèéí ºìíº àðüñûã öýâýðëýæ, õóóðàéøóóëíà
• Øààðäàãäàõ õýìæýýãýýð óðòûã ñîíãîí àâ÷ õýðýãëýíý.
• Øàðõàí äýýð òàâüñàí ñàëôåòèêèéã íààæ áýõýëíý..
• Òóóçàí íààëòûã øóóä øàðõàí äýýð íààæ áîëîõã¿é.
òîðãîí öààñàí ñêî÷îí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
CE0197,ISO13485,ISO9001:2000
ÏËÅÂÐÈÉÍ Ç¯¯ÍÈÉ ÊÎÌ
8
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
Õýðýãëýõ çîðèóëàëò: Îëîí òºðëèéí àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷íèé ¿åä á¿õ òºðëèéí ýìèéã àìüñãàëûí
çàìààð ºãºõºä. Æèøýýëáýë:
1. Áåòòà áëîêàòîðóóä (àëüáóòåðîë, èçîïðîòåðåíîë, ìåòàïðîòåðåíîë), àíòèõîëèíýðã¿¿ä (èïðàòðîïèóì),
êîðòèêîñòåðîéäóóä (áóäåñîíèä) áà êðîìîëèíûã óóøãèíû àðõàã áºãëºðºëò ºâ÷í¿¿äèéí ýì÷èëãýýíä
õýðýãëýõýä.
2. Dornase alfa á¿ëãèéí ýì¿¿äèéã öèñòèê ôèáðîç ºâ÷íèé ¿åä õýðýãëýõýä
3. Áðîíõýêòàç áà öèñòèê ôèáðîç ºâ÷íèé ¿åä àíòèáèîòèê õýðýãëýõýä
4. ÕÄÕÂ-í øàëòãààíò ïíåâìîöèñòîç ýñâýë ýðõòýí øèëæ¿¿ëýí ñóóëñãàëòûí õ¿íäðýëèéí ¿åä ïåíòàìèäèíû
á¿ëãèéí ýì õýðýãëýõýä
5. Áàéíãûí ýñâýë ºòãºí çóíãààðàëäñàí óóøãèíû ø¿¿ðëèéí ¿åä ìóêîëèòèê ýì (àöåòèëöèñòåéí) õýðýãëýõýä
6. Óóøãèíû äàðàëò èõñýëòèéí ¿åä èëîïðîñòûã õýðýãëýõýä.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã äàâóó òàë:
• Àëü ÷ ñòàíäàðò íåáóëàéçåðèéí áóñàä õýðýãñýëòýé òîõèðíî
• Ǻºëºí òóíãàëàã ïëàñòèêààð õèéãäñýí áºãººä çàãâàð õýëáýðèéí õóâüä õ¿íèé àíàòîìèéí á¿òöýä ñàéí
òîõèðäîã
• Ëàòåêñ àãóóëààã¿é
• Õ¿¿õýä áà òîì õ¿íèé õýìæýýòýé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197, ISO13485, ISO9001:2000
• Õýðýãëýõ çààëò: Óõààíã¿é áàéãàà ýñâýë óõààí áàëàðòàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà ºâ÷òºíèé
àìüñãàëûí çàì áºãëºð÷ õ¿íäðýõýýñ ñýðãèéëýõýä õýðýãëýíý.
• ̺í ø¿ä çóóëò/õàçàëòààñ ñýðãèéëýõ òóë òàòàëò ºã÷ àìüñãàëûí çàì áºãëºðºõ ýðñäýëòýé
õ¿ì¿¿ñò íýí ÷óõàë á¿òýýãäýõ¿¿í þì.
• Áººðºíõèéëñºí, ãýìòýë ó÷ðóóëäàãã¿é ¿ç¿¿ðòýé
• Öýâýðëýõýä õÿëáàð
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
• Ǻºëºí, õîñ ø¿äýò ¿ç¿¿ð íü àãààðûã òýíö¿¿ õýìæýýãýýð ºãºõººð
çîðèóëàãäñàí
• Ãýíýòèéí ñàíàìñàðã¿é áºãëºðºëò ¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëñýí ãîë
ãóóðñòàé
• Ǻºëºí áà ìóøãèðàëòàíä òýñâýðòýé
• Òºãñãºë õýñýã íü ìºëãºð òýãø áºãººä òîõèðóóëæ áîëäîã õàìðûí
¿ç¿¿ð íü ºâòºíä èë¿¿ òàâ òóõòàé áàéäëûã áèé áîëãîíî.
• Ǻºëºí þ¿ë¿¿ð õýëáýðèéí õîëáîã÷ íü õ¿÷èëòºðºã÷èéí ýõ
¿¿ñâýðòýé õÿëáàð õîëáîãääîã.
• Òîì õ¿íèé, õ¿¿õäèéí áà íÿðàéí ãýñýí 3 òºðºëòýé.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197, ISO13485, ISO9001:2000
Õýðýãëýõ çààëò:
Öýýæíèé õºíäèéí ç¿ðõ ñóäàñíû ìýñ çàñëûí äàðààõ äðåíàæ õèéõýä
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Àòðàâìàòèê, ìîõîî ¿ç¿¿ðòýé
• Ǻºëºí, íóãàðàëòàíä òýñâýðòýé ãóóðñòàé
• 45ñì óðò
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Õ¯×ÈËҪЪÃ×ÈÉÍ ÕÀÌÐÛÍ ÃÓÓÐÑ ÖÝÝÆÍÈÉ ÕªÍÄÈÉÍ ÊÀÒÅÒÐ
ÍÝÁÓËÀÉÇÅÐ
ÕÝË ÄÀÐÀÃ× ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄ -
ªâ÷òºíèé àìü íàñ çàðèìäàà ìàø ýíãèéí ç¿éëýýñ õàìààðäàã


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
9
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
1. Хэл дарагчийг зөвхөн ухаангүй
өвчтөнд хэрэглэнэ
4. Хэл дарагч хэд хэдэн хэмжээтэй
байдаг
7. Хэл дарагч хэт урт бол амьсгалд
саад болж болзошгүй
10. Үүний дараа хэл дарагчийг180°
эргүүлнэ
2. Амьсгалын замыг чөлөөлөхийн тулд
духан дээр дарж эрүүг өргөх арга
хэмжээ авна
5. Амны булангаас чихний гэдэс
хүртэл хэмжиж тохиромжтой хэмжээг
тодорхойлно
8. Эрхий ба долоовор хуруугаар амыг
нээх
11. Хэл дарагчийг цагаан мөгөөрсөн
хоолой руу харуулан зөв байрлуулах
3. Нугасны гэмтэл сэжиглэгдсэн
тохиолдолд эрүү тулах (jaw-thrust )
аргаар амьсгалын замыг нээж болно.
6. Хэл дарагч хэт богино бол хэлийг
амьсгалын замыг бөглөхөөс сэргийлж
чадахгүй
9. Хэл дарагчийг тал хэсэг хүртэл нь
түүний ээтийсэн талыг зөөлөн тагнай
руу харуулан оруулах
12. Эцэст нь тохирсон хэмжээтэй
бөгөөд зөв тавигдсан хэл дарагч ингэж
харагдана.
10
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË / ØÝÝÑÍÈÉ ÇÀÌ/
ÕÎØÓÓÒÀÉ ÎÒÑÎÑÍÛ ÃÓÓÐÑ
/Yankaur/
ÑÎÐÓÓËÀÕ ÃÓÓÐÑÍÛ
ÕÎØÓÓ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
• Ñàëñ, ø¿¿ðýë áà ìýñ çàñëûí
¿åä öóñûã ñîðóóëàõ çîðèëãîîð
õýðýãëýãääýã.
• Ìóøãèðàëòàíä òýñâýðòýé ãóóðñ íü
ñîðîëòûí ¿åä ñààä ó÷ðóóëàõã¿é.
• Ãóóðñíû 2 òàëûí òºãñãºëä õÿëáàð
õîëáîãäîõîä çîðèóëñàí 纺ëºí
õîëáîã÷óóäòàé
• Ãóóðñíû óðò 2ì.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Òèòýì áà Ẻðºíõèé õîøóóíààñ ñîíãîëò
õèéõ áîëîìæòîé.
• Ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàðààñ
ñýðãèéëýõèéí òóëä ºâ÷òºí òóñ á¿ðò
õîøóóã õýðýãëýõ áîëîìæ îëãîñîí.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001,
ISO13485, FAD register, CE
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO9001:2000
ÑÀËÈÀ ÑÎÐÓÓËÀÃ× ÃÓÓÐÑ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ǻºëºí , íóãàðàëòàíä òýñâýðòýé ýìíýëãèéí çîðèóëàëòûí ïëàñòèêààð õèéãäñýí
• Õîðã¿é, õàëóóðóóëäàãã¿é.
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé: F5, F6, F8, F10, F12, F14, F16,
F18, F20, F22, F24
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ISO13485
ØÝÝÑÍÈÉ ÊÀÒÅÒÐ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
• Ǻºëºí, íóãàðàëòàíä òýñâýðòýé
ÏÂÕ êàòåòð
• Õîðã¿é, ¿ðýâñ¿¿ëæ öî÷ðîîäîãã¿é,
ãýìòýë ó÷ðóóëäààã¿é 纺ëºí
áºãººä ëþáðèêàíòòàé
• Õàæóóäàà 2 í¿äòýé òóë øýýñ
õÿëáàð ãàðíà
• Óðò: 18 ñì (ýìýãòýéí) áà 40ñì
(ýðýãòýéí)
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
ØÝÝÑÍÈÉ ÓÓÒ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã, äàâóó
òàë:
• Êðàíòòàé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
11
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ØÝÝÑÍÈÉ ÇÀÌ/
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ǻºëºí, ¿ç¿¿ð õýñýã ð¿¿ãýý íàðèéññàí òóë øýýñíèé ñ¿â ð¿¿ îðóóëàõàä õÿëáàð
• Ýìíýëãèéí ñèëèêîíîîð òóñãàéëàí á¿ðñýí ãºëãºð ãàäàðãóó íü øýýñíèé ñ¿â ð¿¿
õÿëáàð îðîõîä òóñëàíà.
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé:
Áàëëîíû õýìæýý
(ml/cc)
Õýìæýýñ¿¿ä (FR)
2-çàìòàé 3-çàìòàé
1.5 6 -
3 - 5 8,10 -
5 - 15 12,14,16,18,20,22 -
30 16,18,20,22,24,26,28,30 -
30 - 50 16,18,20,22,24,26,28,30 16,18,20,22,24
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
• Íÿðàé õ¿¿õýä áîëîí õ¿íä ºâ÷òºíèéã õîîëëîõ çîðèóëàëòòàé
• Ǻâ áàéðëóóëàõàä òóñëàõ çîðèëãîîð ¿ç¿¿ðýýñ öààø 25ñì çàéä
òýìäýãëýãýýòýé áà ðåíòãýí òóÿà ÷ºëººòºé íýâòð¿¿ëýõ øèíæ ÷àíàðòàé
• Õýðýãëýõ ¿åä ãýìòýë ó÷ðóóëàõààñ ñýðãèéëñýí 纺ëºí, Ẻðºíõèéëñýí
¿ç¿¿ðòýé
• Ǻºëºí, õýýòýé áà ìóøãèðàëòàíä óÿí õàòàí
• Òóÿà íýâòð¿¿ëäýã òóë Ðåíòãåí çóðàã àâàõàä ñààä áîëîõã¿é.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197,ISO13485,ISO9001:2000
ÕÎÎËËÎÕ ÇÎÍÄ
ÊÀÒÅÒÐ ÕÈÉËÄÝÃ (Áàëëîíòîé Ôîëåé êàòåòð)
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌ/


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
2 ÇÀÌÒ
3 ÇÀÌÒ
12
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌ/


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
Ryles-í õîäîîäíû çîíä, íýìýëò ãàí áºìáºëºã øàðèê çîãñîîã÷òîé
• Õàìàð çàëãèóðààð îðóóëæ õîîëëîõ áà õîäîîä ãýäýñíèé ø¿¿ðëèéã ñîðóóëàõ çîðèóëàëòòàé.
• Òºãñãºë õýñýãòýý êîððîçèä òýñâýðòýé, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí ãàí áºìáºëºã íü çîíäûã õÿëáàð
äîîøëóóëíà.
• Ãóóðñ íü 纺ëºí áºãººä íóãàðàëòàíä òýñâýðòýé.
• Ǻâ òàâèõàä òóñëàõ çîðèëãîîð ¿ç¿¿ðýýñýý õîéø 50, 60 áà 70ñì-ò òýìäýãëýãýýòýé.
• Áèåä õîðã¿é, ¿ðýâñýë ºäººäºãã¿é ýìíýëãèéí ïîëèâèíèëõëîðèäîîð õèéãäñýí.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Óäààí õóãàöààãààð õýðýãëýãäýõýä
çîðèóëàãäñàí, ç¿¿õýä ìàø òîõèðîìæòîé
• Õºíãºí, óÿí õàòàí, ñóóðüòàé áºãººä áèåä
ìàø ñàéí çîõèöäîã
• Òàâ òóõòàé áàéäëûã õàíãàñàí óóò
áà áèåèéí õîîðîíä ‘U’ õýëáýðèéí
æèéðãýâ÷òýé
• 1 ñóóðü + 100ø çàïàñ óóòòàé, ìºí äàí
óóò àâàõ áîëîìæòîé.
• Á¿ñýýðýý ÷àíãàëæ òîõèðóóëíà
• Íààëòã¿é òóë àðüñûã ¿ðýâñ¿¿ëæ
öî÷ðîîõã¿é
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Àòðàâìàòèê (ãýìòýýäýãã¿é) òºãñãºëòºé
ãóóðñ
• Òóñãàé çîðèóëàëòûí áàðèóë íü ãóóðñûã
áîñîî áàðèõ çîðèóëàëòòàé.
• Ýíýõ¿¿ èæ á¿ðäýë íü äàðààõ ç¿éë¿¿äýýñ
á¿ðäýíý:
- Ǻºëºí õýâëèéí äðåíàæèéí êàòåòð
- 2000 ìë õ¿ðòýë áàãòààìæòàé öóãëóóëàõ
óóòòàé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO
9001, ISO13485, CE
Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
1. Öºñíèé çàìûí õàãàëãààíû äàðààõ
öºñèéã õàéìñóóðäàõàä.
2. Óìàéí õ¿ç¿¿, ýíäîìåòðèéí õàâäàð
áà ºíäãºâ÷íèé õàâäðûí ýõíèé øàò
çýðýã ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîðò õàâäðûí
õàãàëãààíû äàðàà ¿òðýýãýýð
ðåòðîïåðèòîíèóìä õóðèìòëàãäñàí
ëèìôèéã õàéìñóóðäàõàä.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
CE0197,ISO13485,ISO9001:2000
• Õîðã¿é,
õàëóóðóóëàõ
øèíæ ÷àíàðã¿é
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ASTM
ÕÎÄÎÎÄÍÛ ÇÎÍÄ
ªÒêÍÈÉ ÓÓÒ ÑÓÓÐÜÒÀÉ áîëîí ÄÀÍ
ÕÝÂËÈÉÍ ÃÓÓÐÑÍÛ ÊÎÌ
ÊËÈÇÌÈÉÍ ÕÎØÓÓ
ÖªÑÍÈÉ ÕÀÉÌÑÓÓÐ, Ò-ÃÓÓÐÑ
13
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ
ÂÈÊÐÈË/ÏÎËÈÃËÀÃÒÈÍ 910/ ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ
ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÓÒÀÑ Ç¯¯


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Maòåðèàë: Õîíü áà ÿìààíû íàðèéí ãýäýñíèé ñàëñòûí äîîðõ äàâõàðãà
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Õ¿ðýí áîð
• Êîëëàãåíû öýâýð ÷àíàð ºíäºð
• Õàéëàõ õóãàöàà 60-90 õîíîã
• Óòàñíû óðò: 45 – 75ñì
• Ç¿¿íèé óðò: 12 – 63ìì
• Ç¿¿íèé òºðºë: Ñîíãîëò ºðãºí, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí  1/2 Ẻðºíõèé,
reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ
áîëîìæòîé.
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áè÷èë îðãàíèçìûã ¿ðæ¿¿ëäýãã¿é
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Maòåðèàë: Ïîëèãëàêòèí 910 áóþó Âèêðèë
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Íèë ÿãààí
• Õàéëàõ õóãàöàà: Ãèäðîëèçä îðæ àáñîðáöëîãääîã, 60-90 õîíîãèéí äîòîð õàéëäàã.
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé: 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0
• Óòàñíû óðò: 45 - 75cì
• Ç¿¿íèé óðò: 12 – 50ìì
• Ç¿¿íèé òºðºë:  1/2 Ẻðºíõèé, reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé
• Ýäèéí õàðèó óðâàë õàìãèéí áàãà ºãäºã
• θäîë òàâèõàä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• ¯ðýâñýëòýé îð÷íû íºëººíä óòàñíû õàéëàõ ÷àíàð àâòäàãã¿é. Èéìä 21-28 õîíîãèéí
äàðàà øàðõ íü ýäãýæ áàò áºõ áàéäàë íü ñýðãýäýã õîäîîä áà ãýäýñíèé ìýñ
àæèëáàðûí ¿åä õàíãàëòòàé õóãàöààíä áàò áºõ áàéäëàà õàäãàëäàã
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Maòåðèàë: Ìîíîôèëàìåíò Ïîëèïðîïèëåí
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Õºõ
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé: 0 - 5/0
• Óòàñíû óðò: 45 - 75cì
• Ç¿¿íèé óðò: 6 – 50ìì
• Ç¿¿íèé òºðºë: Ñîíãîëò ºðãºí, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí  1/2 Ẻðºíõèé,
reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ
áîëîìæòîé.
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áè÷èë îðãàíèçìûã ¿ðæ¿¿ëäýãã¿é
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð
• Òðîìáî ¿¿ñãýõ ÷àíàð õàìãèéí áàãà òóë ç¿ðõ ñóäàñíû ìýñ çàñàëä ìàø
òîõèðîìæòîé. ̺í ìýäðýë áà í¿äíèé ìýñ àæèëáàð çýðýã 纺ëºí ýäèéã î¸õ
íèéë¿¿ëýõýä õýðýãëýãääýã.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
ÊÅÒÃÓÒ
14
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

МЭС ЗАСЛЫН СИЛКЭН УТАС
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Maтериал: 100% Bombyx Mori L. торгоны хүр хорхойн сүлжмэл
• Материалын өнгө: Хар
• Хэрэглэх хугацаа 5 жил
• Зүүний төрөл: төрөл бүрийн зэвэрдэггүй гангаар хийсэн ½ or 3/8 бөөрөнхий, reverse cutting, cutting, round bodied, 2 зүүтэй зэрэг
зүүнүүдээс сонголт хийх боломжтой.
• Маш гөлгөр, эдийг нэвтлэхэд (утсыг татахад) хялбар чөлөөтөй
• Бат бөх чанар маш өндөр

Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
АРЬС ҮДЭГЧ СТЕПЛЕР БА ҮДЭЭС АВАГЧ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

• Дээд зэргийн загвар хийц: Оптималь хэмжээнд эдийг нэгэн жигд хүчээр нийлүүлнэ, эд эсэд даралт хамгийн бага
• Эдэд очих цусан хангамжийг сайн байлгадаг тул сорвигүй хурдан эдгээдэг.
• Ариун, зэвэрдэггүй ган үдээс авагч: Өвдөлтгүй, төвөггүй байдлаар үдээс авахад зориулсан.
• Найдвартай үдэлт: Барьц ба хяналт сайтай, эвдэрч гэмтдэггүй

Хэрэглэхэд хялбар: Арьсны ирмэгийг хямсааны тусламжтай гадагш эргэсэн байдалтай нийлүүлж оёно. SURUSTAP™ үдэгчийг
ойртуулсан арьсны ирмэгийн төв хэсэгт болгоомжтой аваачих.
Үдээс нь коррозид маш тэсвэртэй бөгөөд мэс заслын имплантад хэрэглэгддэг, биед хариу урвал өдөөдөггүй материалаар хийгдсэн.
Үдээсийг бүрэн аюулгүй байрлуултал хөшүүргийг бүрэн гүйцэд шахах хэрэгтэй (үдэгчийн дээд доод бариул бүрэн нийлж байвал
хамгийн сайн үр дүнтэй)
Анхааруулга: Дутуу үдсэн тохиолдолд эвдэрч болзошгүй
Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Maòåðèàë: 100% Bombyx Mori L. òîðãîíû õ¿ð õîðõîéí ñ¿ëæìýë
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Õàð
• Õýðýãëýõ õóãàöàà 5 æèë
• Ç¿¿íèé òºðºë: òºðºë á¿ðèéí çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí   or 3/8
Ẻðºíõèé, reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã
ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé.
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Äýýä çýðãèéí çàãâàð õèéö: Îïòèìàëü õýìæýýíä ýäèéã íýãýí æèãä õ¿÷ýýð íèéë¿¿ëíý, ýä ýñýä äàðàëò õàìãèéí áàãà
• Ýäýä î÷èõ öóñàí õàíãàìæèéã ñàéí áàéëãàäàã òóë ñîðâèã¿é õóðäàí ýäãýýäýã.
• Àðèóí, çýâýðäýãã¿é ãàí ¿äýýñ àâàã÷: ªâäºëòã¿é, òºâºãã¿é áàéäëààð ¿äýýñ àâàõàä çîðèóëñàí.
• Íàéäâàðòàé ¿äýëò: Áàðüö áà õÿíàëò ñàéòàé, ýâäýð÷ ãýìòäýãã¿é
Õýðýãëýõýä õÿëáàð: Àðüñíû èðìýãèéã õÿìñààíû òóñëàìæòàé ãàäàãø ýðãýñýí áàéäàëòàé íèéë¿¿ëæ î¸íî. SURUSTAP™
¿äýã÷èéã îéðòóóëñàí àðüñíû èðìýãèéí òºâ õýñýãò áîëãîîìæòîé àâàà÷èõ.
¯äýýñ íü êîððîçèä ìàø òýñâýðòýé áºãººä ìýñ çàñëûí èìïëàíòàä õýðýãëýãääýã, áèåä õàðèó óðâàë ºäººäºãã¿é
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí.
¯äýýñèéã á¿ðýí àþóëã¿é áàéðëóóëòàë õºø¿¿ðãèéã á¿ðýí ã¿éöýä øàõàõ õýðýãòýé (¿äýã÷èéí äýýä äîîä áàðèóë á¿ðýí
íèéëæ áàéâàë õàìãèéí ñàéí ¿ð ä¿íòýé)
Àíõààðóóëãà: Äóòóó ¿äñýí òîõèîëäîëä ýâäýð÷ áîëçîøã¿é
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÑÈËÊÝÍ ÓÒÀÑ
ÀÐÜÑ ¯ÄÝÃ× ÑÒÅÏËÅÐ ÁÀ ¯ÄÝÝÑ ÀÂÀÃ×
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ
15
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

МЭС ЗАСЛЫН СИЛКЭН УТАС
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Maтериал: 100% Bombyx Mori L. торгоны хүр хорхойн сүлжмэл
• Материалын өнгө: Хар
• Хэрэглэх хугацаа 5 жил
• Зүүний төрөл: төрөл бүрийн зэвэрдэггүй гангаар хийсэн ½ or 3/8 бөөрөнхий, reverse cutting, cutting, round bodied, 2 зүүтэй зэрэг
зүүнүүдээс сонголт хийх боломжтой.
• Маш гөлгөр, эдийг нэвтлэхэд (утсыг татахад) хялбар чөлөөтөй
• Бат бөх чанар маш өндөр

Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
АРЬС ҮДЭГЧ СТЕПЛЕР БА ҮДЭЭС АВАГЧ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

• Дээд зэргийн загвар хийц: Оптималь хэмжээнд эдийг нэгэн жигд хүчээр нийлүүлнэ, эд эсэд даралт хамгийн бага
• Эдэд очих цусан хангамжийг сайн байлгадаг тул сорвигүй хурдан эдгээдэг.
• Ариун, зэвэрдэггүй ган үдээс авагч: Өвдөлтгүй, төвөггүй байдлаар үдээс авахад зориулсан.
• Найдвартай үдэлт: Барьц ба хяналт сайтай, эвдэрч гэмтдэггүй

Хэрэглэхэд хялбар: Арьсны ирмэгийг хямсааны тусламжтай гадагш эргэсэн байдалтай нийлүүлж оёно. SURUSTAP™ үдэгчийг
ойртуулсан арьсны ирмэгийн төв хэсэгт болгоомжтой аваачих.
Үдээс нь коррозид маш тэсвэртэй бөгөөд мэс заслын имплантад хэрэглэгддэг, биед хариу урвал өдөөдөггүй материалаар хийгдсэн.
Үдээсийг бүрэн аюулгүй байрлуултал хөшүүргийг бүрэн гүйцэд шахах хэрэгтэй (үдэгчийн дээд доод бариул бүрэн нийлж байвал
хамгийн сайн үр дүнтэй)
Анхааруулга: Дутуу үдсэн тохиолдолд эвдэрч болзошгүй
Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
ÀÐÜÑ ¯ÄÝÃ× ÑÒÅÏËÅÐ ÁÀ ¯ÄÝÝÑ ÀÂÀÃ×
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ
Баруун өвдгийг арьс үдэгч
степлерээр (зургийн зүүн
тал), зүүн өвдгийг мэс заслын
утсаар оёсон байдал
Арьс үдэгчийн давуу талууд:
- Шархыг хурдан хугацаанд нийлүүлж цус тогтооно
- Мэс ажилбарын цагийг богиносгоно.
- Шарх илүү түргэн сайн эдгэдэг
- Сорвижилт илүү бага
Арьс үдэгчийг хэрэглэх эсрэг заалт/анхаарах зүйлс
- Арьсан доорх өөхөн эдийн хэмжээ хэт их тохиолдолд шархыг оёж хаах нэмэлт арга хэмжээ
авах
- Никелийн харшилтай хүнд хэрэглэж болохгүй
Хагалгаанаас 6 долоо
хоногийн дараах
сорвижилтын байдал
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001
• 250ìë
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO9001:2000
ËÀÍÖÅÒ
ÝÕÎ ãåëü
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
16
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Îðîîëò ñàéòàé
ÖÈÒÎËÎÃÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÈÆ Á¯ÐÄÝË
Õýðýãëýõ çààëò: Óìàéí õ¿ç¿¿íèé ýñèéí ñîðüö ¿ð ä¿íòýé àâàõàä
Àãóóëàãäàõ ç¿éëñ:
1. Òàâèóð øèë
2. Ñîéç
3. Øïàòåëü
4. Ñàâõ
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
3S ãýäýã íü Safe (àþóëã¿é), Sharp
(õóðö ¿ç¿¿ð íü õàòãàõ ¿åèéí
ºâäºëòèéã áóóðóóëñàí) áà Soft
(纺ëºí áà òàâ òóõòàé) ãýñýí
¿ã¿¿äèéí òîâ÷ëîë áºãººä Ñîëîíãîñ
óëñàä ºðãºí õýðýãëýãääýã àëäàðòàé
á¿òýýãäýõ¿¿í þì.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001,
ISO13485, CE
ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÑÀÂÕ ¹100
ÓßÍ Ç¯¯(3S-CATH)
GAUGE INCH(ìì)
ÊÎÄ
ªÍêªÐ
16G(1.7ìì)
2” (51ìì) Ñààðàë
1 3/4” (45ìì)
18G(1.3ìì)
2” (51ìì) Íîãîîí
1 3/4” (45ìì)
1 1/4” (32ìì)
20G(1.1ìì) 1 1/4” (32ìì) ßãààí
22G(0.8ìì) 1” (25ìì) Õºõ
24G(0.7ìì) 3/4” (19ìì) Øàð
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
20мл –н Люэр
түгжээстэй шприц
(тагны хамт)
50/60 мл - н Люэр түгжээстэй
шприц (тагны хамт)
100мл –н шприц
17
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
ӨВЧТӨНИЙ ТҮҮХИЙН ХАВТАС
СОСКОН ТЕРМОМЕТЕР
УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ПЛАСТИК ХУСУУР
/ШПАТЕЛЬ (АРИУН )
УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ МОДОН ХУСУУР/
ШПАТЕЛЬ (АРИУН )
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ САВХ (АРИУН)
ЦИТОЛОГИЙН СОЙЗ (АРИУН )
ДИЖИТАЛ ТЕРМОМЕТЕР
ЧИХНИЙ (ИНФРА УЛААН ТУЯАНЫ) ТЕРМОМЕТЕР
Код BL-01
Үзэмж сайтай, хэрэглээ
их бөгөөд хэрэглэхэд
хялбар. Эмнэлгийн аль
ч тасагт хэрэглэнэ.
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
КОД BL-01
18
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
• Æèæèã, 纺ëºí âåíèéí ñóäñàíä
õàòãàõàä òóñãàéëàí çîðèóëàãäñàí
òóñãàé çàãâàðòàé
• ¯ð ä¿íòýé, íàéäâàðòàé áýõëýõýä
çîðèóëñàí æèæèã óÿí äàëàâ÷òàé
• Õýìæýý: G 24
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP,
ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Òóñ òóñäàà óóòòàé òóë àðèóí
öýâðèéí øààðäëàãà õàíãàñàí
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• 24 öàãààñ äýýø áóþó óðò õóãàöààãààð õýðýãëýõ
áîëîìæòîé
• Òîì õ¿í áà õ¿¿õäèéí àëü àëèíä õýðýãëýõ áîëîìæòîé
• 50ø-ýýð ñàâëàãäñàí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ÑÅ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Öóñ, öóñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òðàíñôþçëýõýä
çîðèóëàãäñàí á¿òýýãäýõ¿¿í
• Çàâñðûí ýì÷èëãýýíä çîðèóëñàí, õýëáýðæ¿¿ëñýí
ëàòåêñàí ãÿëãàð áºìáºëºã òàðèëãûí ìåìáðàíòàé
(á¿ðõ¿¿ëòýé)
• Äóíäæààð 20 äóñàë/ìèí
• ªíãºã¿é òóíãàëàã, 纺ëºí ãóóðñ ýìíýëãèéí
Ïîëèâèíèëõëîðèäîîð õèéãäñýí
• 200 ìèêðîí ø¿¿ëò¿¿ðòýé áà 18G õýìæýýòýé ç¿¿òýé.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Çýâýðäýãã¿é ãàí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO 9001, ISO13485, CE
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ýðâýýõýé õýëáýðèéí íàðèéí ç¿¿òýé
• Ñóäñàíä òàâèõàä õÿëáàð
• Áýõëýã÷ ïëàñòûðòàé
• Õèé ãàðãàã÷òàé
ÍßÐÀÉÍ ÓßÍ Ç¯¯
Õ¯ÉÍ ÕÀÂ×ÀÀÐ
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÕÓÒÃÀÍÛ ÈÐ ÖÓÑ ÕÈÉÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÀÐÈÓÒÃÀÑÀÍ, ÍÝà ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÝË ÄÀÐÀÃ×
ÝÊÃ ÝËÅÊÒÐÎÄ
ÄÓÑËÛÍ ÑÈÑÒÅÌ
ХҮЙН ХАВЧААР


 
 
 
 
 
 
МЭС ЗАСЛЫН ХУТГАНЫ ИР
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Зэвэрдэггүй ган

Чанарын сертификатууд: ISO 9001, ISO13485, CE

б) Хүйн хавчаар авагч в) Хүйн хавчаарын ком
ДУСЛЫН СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Эрвээхэй хэлбэрийн нарийн зүүтэй
• Судсанд тавихад хялбар
• Бэхлэгч пластыртай
• Хий гаргагчтай
ЦУС ХИЙХ СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг трансфюзлэхэд зориулагдсан
бүтээгдэхүүн
• Завсрын эмчилгээнд зориулсан, хэлбэржүүлсэн латексан
гялгар бөмбөлөг тарилгын мембрантай (бүрхүүлтэй)
• Дунджаар 20 дусал/мин
• Өнгөгүй тунгалаг, зөөлөн гуурс эмнэлгийн
Поливинилхлоридоор хийгдсэн
• 200 микрон шүүлтүүртэй ба 18G хэмжээтэй зүүтэй.

Чанарын сертификатууд: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
НЯРАЙН УЯН ЗҮҮ
• Жижиг, зөөлөн венийн судсанд хатгахад
тусгайлан зориулагдсан тусгай загвартай
• Үр дүнтэй, найдвартай бэхлэхэд
зориулсан жижиг уян далавчтай
• Хэмжээ: G 24
Чанарын сертификатууд: GMP, ISO9001,
ISO13485, FAD register, CE
АРИУТГАСАН, НЭГ УДААГИЙН
ХЭЛ ДАРАГЧ
Тус тусдаа ууттай тул ариун цэврийн
шаардлага хангасан
Тус тусдаа ууттай, ариун Өвдөлт гэмтэлгүйгээр хүйн
хавчаар авахад зориулагдсан
3ш ариун шингээлт сайтай сальфетик
агуулсан. Нярайн халдвараас сэргийлэх ба
хөдөлмөр хөнгөвчлөх бүтээгдэхүүн.
а) Хүйн хавчаар 
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
ЭКГ ЭЛЕКТРОД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• 24 цагаас дээш буюу урт хугацаагаар хэрэглэх боломжтой
• Том хүн ба хүүхдийн аль алинд хэрэглэх боломжтой
• 10ш-ээр савлагдсан

Чанарын сертификатууд: ISO 9001, СЕ
à) Õ¿éí õàâ÷ààð
Òóñ òóñäàà óóòòàé,
àðèóí
á) Õ¿éí õàâ÷ààð àâàã÷
ªâäºëò ãýìòýëã¿éãýýð
õ¿éí õàâ÷ààð àâàõàä
çîðèóëàãäñàí
â) Õ¿éí õàâ÷ààðûí êîì
3ø àðèóí øèíãýýëò ñàéòàé
ñàëüôåòèê àãóóëñàí. Îðîí
íóòãèéí ýìíýëýãò íÿðàéí
õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõýä èë¿¿
òîõèðîìæòîé.
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
19
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
Whitacre Pencil Point íóãàñíû õàòãàëòûí ç¿¿íèé ñòàíäàðò/ýíãèéí ç¿¿íýýñ ÿëãàãäàõ äàâóó òàë:

• Ç¿ñäýãã¿é ç¿¿ (íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã ç¿ñýëã¿é
çàâñðààð íü ÿðæ îðäîã)
• Ðîìáî õýëáýðèéí ¿ç¿¿ðýýñ 0.5ìì-í çàéä í¿õòýé
• Íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã òàñëàëã¿é ÿðæ îðäîã òóë
ÍÕÄÒª (íóãàñ õàòãàëòûí äàðààõ òîëãîé ºâäºëò)-èéã
õàìãèéí áàãà õýìæýýíä õ¿ðòýë áóóðóóëñàí.
• 25G Whitacre Pencil Point ç¿¿ õýðýãëýõýä ÍÕÄÒª
2%, 27G ç¿¿ õýðýãëýõýä áàðàã 0%.
• Ç¿ñýã÷ ç¿¿ (íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã ç¿ñýæ/òàñëàæ
îðäîã).
• Òàøóó, ñòàíäàðò ç¿ñýã÷ ¿ç¿¿ðòýý í¿õòýé.
• Íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã òàñëàæ/ç¿ñýæ îðäîã òóë
ÍÕÄÒª
èë¿¿ èõ.
• ÍÕÄÒª 5-10%
Whitacre Pencil Point
Àíõààðóóëãà: Pencil point ç¿¿ãýýð õàòãàëò õèéõýä íóãàñíû øèíãýíèé ÿëãàðàëò ñòàíäàðò íóãàñíû õàòãàëòûí ç¿¿ã áîäâîë
àðàé óäààí áàéäàã. Ýíý íü ç¿¿íèé á¿òöèéí îíöëîãîîñ øàëòãààëäàã. ̺í í¿õ íü ¿ç¿¿ðýýñýý 0.5ìì çàéíààñ ýõýëäýã òóë
ñòàíäàðò quinke ¿ç¿¿ðòýé ç¿¿ã áîäâîë 0.5ìì öààø, áàãà çýðãèéí èë¿¿ õ¿÷ýýð ò¿ëõýæ íóãàñíû øèíãýíèéã àâíà.
Ñòàíäàðò/ýíãèéí ç¿¿
ÍÓÃÀÑÍÛ ÕÀÒÃÀËÒÛÍ Ç¯¯
Ãýõäýý
27G ç¿¿ ìàø íàðèéõàí òóë íýã
÷èãò øóëóóí õàòãàõàä òàõèëçàæ
òºâºãòºé áàéäàã
Ýíý àñóóäëûã øèéäâýðëýõèéí òóëä
áèä ÷èãë¿¿ëýã÷èéã õàìò ñàíàë
áîëãîæ áàéíà.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE


Хэрэгл
• Хэр
• Ша
хэр
• Ша
• Туу

Чанар
ХАРШИ
лэх заавар:
рэглэхийн өмнө арь
аардагдах хэмжээгээ
рэглэнэ.
архан дээр тавьсан с
узан наалтыг шууд ш
рын сертификатууд
торгон 
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ

ьсыг цэвэрлэж, хуур
эр уртыг сонгон авч
салфетикийг нааж б
шархан дээр нааж б
д: GMP, CE, ISO 
ИНТ

Бүтэ

сили
конд
салст
учру

бүрд

боло
Чана
ХҮЧ

Зори


Чана
 
ЛАСТЕРЬ
Эм
райшуулна
ч
бэхэлнэ..
болохгүй.
ТУБАЦИЙН ГУУР
эгдэхүүний онцлог
Эрүүл мэндэд хор
иконон материалаар
денсацны тусламжта
т давхаргыг хамгаал
уулдаагүй зөөлөн бө
Гөлгөр үзүүр нь гэ
дүүлсэн
Нийт гуурсын урт
омж олгоно
арын сертификату
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
иулалт, онцлог тал
Өвчтөнийг харж а
Тохируулж болдог
маскийг хамар ба
тухтай байдлыг ха
2м урт хөндийт гу
Зөөлөн, тунгалаг м
Том хүний ба хүүх

арын сертификату
цаасан
мнэлгий
РС
г, давуу тал:
ргүй, тунгалаг, темп
хийгдсэн тул амьсг
ай зөв байрлуулсан
лдагХоргүй, үрэвсү
өгөөд любриканттай
эмтэл учруулахгүйг
т нь тунгалаг тул ши
ууд: GMP, ISO9001,
МАСК /ТОМ ХҮ
:
ажиглахад тохиромж
г хамрын хавчаар б
амны хэсэгт зөв бай
ангана.
уурс нь хүчилтөрөгч
мөн хөнгөн учир өв
хдийн гэсэн 2 төрөл
ууд: CE0197,ISO134
йн хэрэ
пературт мэдрэг Пол
галаар гарч буй хүч
эсэхийг мэдэхийн з
үүлж цочроодоггүй,
й
гээр интубаци тавих
ингэн хаана байрлаж
, ISO13485, FAD reg
ҮН/
жтой урт загвартай
ба уян харимхай тол
йрлуулахад туслахы
чийн тасралтгүй урс
вчтөнд илүү тохиром
лтэй
485,ISO9001:2000
скочон
эгсэл /ливинилхлорид
чилтөрөгчийн
зэрэгцээ эмзэг
гэмтэл
х боломжийг
ж буйг мэдэх
gister, CE
й
лгойн стрип нь
ын зэрэгцээ тав
сгалыг хангана
мжтой
Ч
Бүтээгдэхүү

• Төрөл бү
шингээсэ
• Агаар нэ
полиакри
• Арьсанд
даралтаар
үүсгэхгүй
хэсгийн х
“ТА
“Tav
Хаяг
Утас
Факс
Имэ
Вебс
/амьсга
ПЛЕ
Чанарын сертифик
үний онцлог, давуу
үрийн боолт, катете
эн салфетик, гуурс з
эвтрүүлдэг, нимгэн
илатаар бүрсэн пол
наалдах хэсэгт эми
р нааж бэхэлсэн
йгээр удаан хугац
хөдөлгөөнд сайн зо

АВИН-УС” Эм
vin-US” Pharm
г: Жуулчны гуд
с: 11-327416
с: 11-327416
йл: info@tavin-
сайт: www.tavin
алын з
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
катууд: CE0197,ISO
у тал:
ерь, шархан дээр та
зэргийг бэхлэж тогт
н, зөөлөн, харшил ө
лиэтилен материалаа
ийн бодис шингээс
н үед харшил б
цаанд тогтвортой
хицдог.
Ханган Нийлү
m Co., Ltd
дамж, 48р байр
-us.mn
n-us.mn
зам/
Й КОМ
O13485,ISO9001:200
авих төрөл бүрийн э
тооход хэрэглэнэ.
өгдөггүй наалдамх
ар хийгдсэн.
сэн. Арьсанд тохиро
ба механик цочро
байж биеийн аль
үүлэх Байгуулл
р, 401 тоот
00
эм
ай
ох
ол
ч
лага
 
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
20
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
Төвийн венийн иж бүрдэл катетр
(CENTRAL VENOUS CATHETERS) SURU CENOCATH™

 
Хос гуурст ТВК, FR 7 замтай
3-гуурстай ТВК, FR 7 Замтай
Энэхүү Төвийн Венийн Катетр нь тусгай зориулалтын, Полиуретан материалаар хийгдсэн бөгөөд энэ нь судсанд тавих үед хатуу байдаг
боловч судсанд тавьсны дараа биеийн температурт зөөлөрч эд эсэд тохиромжтой хэлбэрт шилждэг.
Зөөлөн, уян харимхай J-үзүүртэй чиглүүлэгч төмөр утас нь бат бөх, судас хагарахаас давхар сэргийлнэ.
Зөөлөн, мохоо үзүүр бүхий судсанд тавихад тохиромжтой катетр
Тод тэмдэглэгээ нь катетрийн үзүүрийг зөв байрлуулахад туслана.
Рентгэн туяа чөлөөтөй нэвтрүүлэнэ.
Тус тусдаа савлагаатай.
Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
 
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
3 ÇÀÌÒ ÕÎËÁÎÃЧ
(3 WAY STOP COCK)
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
- Судсаар хүнд өвчтөнд олон төрлийн шингэн, эм тариа хийхэд
- Хавдарын хими эмчилгээ

- Дүрс оношлогоонд
- Плеврийн пункц хийхэд
Ýíýõ¿¿ Òºâèéí Âåíèéí Êàòåòð íü òóñãàé çîðèóëàëòûí, Ïîëèóðåòàí ìàòåðèàëààð õèéãäñýí áºãººä ýíý íü ñóäñàíä òàâèõ
¿åä õàòóó áàéäàã áîëîâ÷ ñóäñàíä òàâüñíû äàðàà áèåèéí òåìïåðàòóðò 纺ëºð÷ ýä ýñýä òîõèðîìæòîé õýëáýðò øèëæäýã.
Ǻºëºí, óÿí õàðèìõàé J-¿ç¿¿ðòýé ÷èãë¿¿ëýã÷ òºìºð óòàñ íü áàò áºõ, ñóäàñ õàãàðàõààñ äàâõàð ñýðãèéëíý.
Ǻºëºí, ìîõîî ¿ç¿¿ð á¿õèé ñóäñàíä òàâèõàä òîõèðîìæòîé êàòåòð
Òîä òýìäýãëýãýý íü êàòåòðèéí ¿ç¿¿ðèéã çºâ áàéðëóóëàõàä òóñëàíà.
Ðåíòãýí òóÿà ÷ºëººòºé íýâòð¿¿ëýíý.
Òóñ òóñäàà ñàâëàãààòàé.
̺í Ò õýëáýðèéí ÷èãë¿¿ëýã÷ ç¿¿òýé õýðýãëýæ áîëíî
Äàðààõ óðòóóäààñ ñîíãîõ áîëîìæòîé: 160-200 ìì, 300 ìì
Төвийн венийн иж бүрдэл катетр
(CENTRAL VENOUS CATHETERS) SURU CENOCATH™

 
Хос гуурст ТВК, FR 7 замтай 3-гуурстай ТВК, FR 7 Замтай
Энэхүү Төвийн Венийн Катетр нь тусгай зориулалтын, Полиуретан материалаар хийгдсэн бөгөөд энэ нь судсанд тавих үед хатуу байдаг
боловч судсанд тавьсны дараа биеийн температурт зөөлөрч эд эсэд тохиромжтой хэлбэрт шилждэг.
Зөөлөн, уян харимхай J-үзүүртэй чиглүүлэгч төмөр утас нь бат бөх, судас хагарахаас давхар сэргийлнэ.
Зөөлөн, мохоо үзүүр бүхий судсанд тавихад тохиромжтой катетр
Тод тэмдэглэгээ нь катетрийн үзүүрийг зөв байрлуулахад туслана.
Рентгэн туяа чөлөөтөй нэвтрүүлэнэ.
Тус тусдаа савлагаатай.
Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
 
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
Төвийн венийн иж бүрдэл катетр
(CENTRAL VENOUS CATHETERS) SURU CENOCATH™

 
Хос гуурст ТВК, FR 7 замтай 3-гуурстай ТВК, FR 7 Замтай
Энэхүү Төвийн Венийн Катетр нь тусгай зориулалтын, Полиуретан материалаар хийгдсэн бөгөөд энэ нь судсанд тавих үед хатуу байдаг
боловч судсанд тавьсны дараа биеийн температурт зөөлөрч эд эсэд тохиромжтой хэлбэрт шилждэг.
Зөөлөн, уян харимхай J-үзүүртэй чиглүүлэгч төмөр утас нь бат бөх, судас хагарахаас давхар сэргийлнэ.
Зөөлөн, мохоо үзүүр бүхий судсанд тавихад тохиромжтой катетр
Тод тэмдэглэгээ нь катетрийн үзүүрийг зөв байрлуулахад туслана.
Рентгэн туяа чөлөөтөй нэвтрүүлэнэ.
Тус тусдаа савлагаатай.
Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
 
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
ÒªÂÈÉÍ ÂÅÍÈÉÍ ÈÆ Á¯ÐÄÝË ÊÀÒÅÒÐ
(CENTRAL VENOUS CATHETERS) SURU CENOCATH™
Õîñ ãóóðñò ÒÂÊ, FR 7 çàìòàé ÖÓÑ 3-ãóóðñòàé ÒÂÊ, FR 7 Çàìòàé
Уртасгууртай
3-Замт Холбогч
Уртасгуур
Гуурс
2 ба 3 замтай уртасгуур
гуурс
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
21
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÁÝÝËÈÉ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Óäààí õóãàöààíû ìýñ àæèëáàðûí ¿åä ãàð öóöàõûã
áàãàñãàõ çîðèëãîîð òóñãàé çàãâàðààð õèéãäñýí áºãººä
纺ëºí
• Íîéòîí, ãóëãàìòãàé ç¿éëèéã òîãòâîðòîé áàðèõàä
çîðèóëñàí àëãàíäàà áèðæãýð ãàäàðãóóòàé.
• Бөх бат чанар сайтай òóë óäààí õóãàöààíû ìýñ
àæèëáàðûí ¿åä óðàãäàæ ãýìòýõ ýðñäýëèéã áóóðóóëíà.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001: 2000, ISO 13485:2001, FDA
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ëàòåêñã¿é, 纺ëºí, áèåä ýâòýéõýí
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ASTM
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• ßìàð íýã àþóëòàé áîäèñ, àëèâàà õàëäâàð ¿¿ñãýã÷äýýñ
õàìãààëàõ ÷àäâàð ñàéí.
• ªìñºõºä õÿëáàð
• ªíãºòºé çóçààí (öàãààí, íîãîîí, öýíõýð) àëãà áà
õóðóóíû ºíäºãíèé ãàäàðãóóä áèðæãýðòýé òóë áàãàæ
ãóëñàõ, íîéòîí ãóëãàìòãàé ãàäàðãóóã òîãòâîðòîé áàðèõàä
òîõèðîìæòîé.
• Õàðøèë ¿¿ñãýõ áîëîìæèéã áàãàñãàñàí (ýðäýíý øèøýýñ
ãàðãàæ àâñàí öàðäóóë õýðýãëýñýí).
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001: 2000, ISO 13485:2001, FDA
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÁÝÝËÈÉ ¯ÇËÝÃÈÉÍ ÁÝÝËÈÉ
ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÍÈÌÃÝÍ ÁÝÝËÈÉ
ХҮЙН ХАВЧААР


 
 
 
 
 
 
МЭС ЗАСЛЫН ХУТГАНЫ ИР
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Зэвэрдэггүй ган

Чанарын сертификатууд: ISO 9001, ISO13485, CE

б) Хүйн хавчаар авагч в) Хүйн хавчаарын ком
ДУСЛЫН СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Эрвээхэй хэлбэрийн нарийн зүүтэй
• Судсанд тавихад хялбар
• Бэхлэгч пластыртай
• Хий гаргагчтай
ЦУС ХИЙХ СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг трансфюзлэхэд зориулагдсан
бүтээгдэхүүн
• Завсрын эмчилгээнд зориулсан, хэлбэржүүлсэн латексан
гялгар бөмбөлөг тарилгын мембрантай (бүрхүүлтэй)
• Дунджаар 20 дусал/мин
• Өнгөгүй тунгалаг, зөөлөн гуурс эмнэлгийн
Поливинилхлоридоор хийгдсэн
• 200 микрон шүүлтүүртэй ба 18G хэмжээтэй зүүтэй.

Чанарын сертификатууд: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
НЯРАЙН УЯН ЗҮҮ
• Жижиг, зөөлөн венийн судсанд хатгахад
тусгайлан зориулагдсан тусгай загвартай
• Үр дүнтэй, найдвартай бэхлэхэд
зориулсан жижиг уян далавчтай
• Хэмжээ: G 24
Чанарын сертификатууд: GMP, ISO9001,
ISO13485, FAD register, CE
АРИУТГАСАН, НЭГ УДААГИЙН
ХЭЛ ДАРАГЧ
Тус тусдаа ууттай тул ариун цэврийн
шаардлага хангасан
Тус тусдаа ууттай, ариун Өвдөлт гэмтэлгүйгээр хүйн
хавчаар авахад зориулагдсан
3ш ариун шингээлт сайтай сальфетик
агуулсан. Нярайн халдвараас сэргийлэх ба
хөдөлмөр хөнгөвчлөх бүтээгдэхүүн.
а) Хүйн хавчаар 
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn
ЭКГ ЭЛЕКТРОД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
• 24 цагаас дээш буюу урт хугацаагаар хэрэглэх боломжтой
• Том хүн ба хүүхдийн аль алинд хэрэглэх боломжтой
• 10ш-ээр савлагдсан

Чанарын сертификатууд: ISO 9001, СЕ
 
Европын стандартад
зориулсан зузаан
цагаан үзлэгийн
бээлий
Өнгөтөй зузаан
үзлэгийн бээлий
(цэнхэр ба ногоон)
Өнгөтөй, гаатай,
зузаан үзлэгийн
бээлий (ногоон)
Биржгэр
гадаргуутай
(нимгэвтэр) цагаан
үзлэгийн бээлий
Зузаан цагаан
үзлэгийн бээлий
22
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
БИОСОРОНЗОН СОРУУЛАГЧ БУМБА
СОРУУЛАГЧ
БИОСОРОНЗОН
БУМБАНЫ ОНЦЛОГ
ДАВУУ ТАЛУУД
Биосоронзон, Татагчаар
соруулагч
6ш-тэй бумба
Код: В001-12
Энэхүү төрлийн бумба нь уламжлалт бумбанд суурилсан
орчин үеийн шинэлэг технологийн бүтээгдэхүүн бөгөөд
уламжлалт бумбаны зарим сул талуудыг арилгасан.
• Хэрэглээ удаан
• Амархан эвдрэхгүй
• Хэрэглэхэд хялбар
• Олон төрлийн хэрэглээ
• Биосоронзон (арьс нэвтэлддэггүй соронзон даралт
өгөгч цэгүүдтэй) тул уламжлалт анагаахын соронзон
эмчилгээтэй хавсарсан эмчилгээ болно
• Бумба нь тунгалаг материалаар хийгдсэн тул соруулах
үед арьсны өөрчлөлтийг тодорхой харж ажиглаж бүрэн
хянах боломжтой.
Биосоронзон бумбаны эсрэг заалт:
• Зүрхний пасемайкер суулгуулсан хүмүүс
• Ядарсан эсвэл өлссөн хүн
• Хавдсан, хөхөрсөн эсвэл шархалсан арьсан дээр
тавихгүй
Биосоронзон, Татагчаар
соруулагч
12ш-тэй бумба
Код: В001-12
Биосоронзон, , Гараар
эргүүлэн соруулагч
8ш-тэй бумба
Код: C001-8
Биосоронзон,, Гараар
эргүүлэн соруулагч
12ш-тэй бумба
Код: C001-12
Дараах тохиолдлуудад зөвхөн эмчийн
заавраар хэрэглэнэ:
• Цусны Гемофили, тромбоцитопени болон бусад цусны
бүлэгнэх чанар муудсан өвчтөй хүмүүс
• Жирэмсэн эмэгтэйчүүд
• Арьсны харшлын урвал өгдөг хүмүүс
Хадгалалт:
• Хэт их халуун газраас хол байлгах
• Бумбанууд нь соронзон цэнэгтэй тул соронзон орны
үйлчлэлд амархан өртдөг төхөөрөмжүүд, жишээ нь
электрон хэрэгсэл, цаг зэргээс дор хаяж 30см хол зайд
хадгална.
23
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
АГААР ШАХАГЧ (AIR
COMPRESSING) НЕБУЛАЙЗЕР
УЛЬТРАСОНИК НЕБУЛАЙЗЕР
• Ультрасоник небулайзер нь агаар шахагч
небулайзерийг бодвол илүү хүчин чадалтай бөгөөд
уур үүсгэх чадвараар давуу.
• Эмнэлгээс гадна гэрийн нөхцөлд хэрэглэж болно.
Небулайзер нь төрөл бүрийн амьсгалын замын өвчний үед тохирох эмийг
утлага хэлбэрээр өгөхөд зориулагдсан төхөөрөмж. Энэхүү төхөөрөмж нь шингэн
хэлбэртэй эмийг маш нарийн ширхэгтэй уур болгон хувиргадаг бөгөөд өвчтөнийг
амьсгалах үед эмийг амьсгалын зам болон уушигинд шууд хүргэдэгээрээ онцлог.
Небулайзерийг аль ч насны хүнд хэрэглэх боломжтой бөгөөд эмнэлэгт болон гэрээр
хэрэглэгддэг.
Небулайзерийг ямар үед хэрэглэдэг вэ?
Небулайзерын тусламжтай амьсгалын замд шууд орсон эмийн бодис амаар
уусан эмийн бодисоос илүү түргэн үйлдэл үзүүлдэг. Мөн гаж нөлөөг илүү багасдаг
онцлогтой бөгөөд дараах тохиолдлуудад голчлон хэрэглэгддэг:
• Багтраа өвчин
• Бусад бүх төрлийн уушиг, амьсгалын замын өвчнүүд:
Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин, уушиг гуурсанхоолойн дисплази, уушгины архаг
бөглөрөлтөт өвчин, цистик фиброз зэрэг уушиг, амьсгалын замын олон төрлийн
өвчний үед хэрэглэнэ.
Код: W003
Код: W004-A
НЕБУЛАЙЗЕР ГЭЖ ЮУ ВЭ?
НЕБУЛАЙЗЕР
Амны хэсэг
Эм
Машин
Небулайзерийн
аппарат
24
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
Код 1621
Мэргэжлийн даралтны аппарат -
Чанартай бөгөөд гоёмсог
- 0-300мм муб хүртэл даралт
хэмжих чадалтай
- Хадгалах буюу авч явахад
тохиромжтой гэртэй.
Код 1722
- Чанартай бөгөөд гоёмсог
Метал чип манжеттай даралтны аппарат
- 0-300мм муб хүртэл даралт хэмжих чадалтай
Хадгалах буюу авч явахад тохиромжтой
гэртэй.
Код СМ-3210-3
- Чанартай бөгөөд гоёмсог
Яаралтай тусламжийн даралтны аппаратны ком
- Ялангуяа яаралтай тусламжийн эмч нарын хэрэглээнд
тусгайлан зориулж үйлдвэрлэсэн
Өндөр нарийвчлалтай даралтны аппаратанд хүүхэд, том
хүн ба том биетэй том хүний гэсэн 3 хэмжээтэй манжет
дагалдана.
Эр эм холбогчуудын тусламжтай манжетуудыг солиход
хялбар.
Код СМ-2243
Даралтны аппарат чагнуурны ком - Чанартай бөгөөд гоёмсог
- 0-300мм муб хүртэл даралт хэмжих чадалтай
Өнгө хосолсон гэр дагалдана.
Шрүпээр гаднаас нэмэлт тохиргоо хийх боломжтой
Зүүний заалт өөрчлөгдсөн тохиолдолд гаднаас
шрүүпний тусламжтай тохиргоо хийх боломжтой.
ДАРАЛТНЫ АППАРАТ
25
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
CM 1013
Зөөврийн Анеройд
даралтны аппарат
X003-A
Зөөврийн Мөнгөн
усны даралтны
аппарат
ЧАГНУУР
Код СМ-4111С
Нэг толгойтой, өнгөтөй чагнуур – Чанартай бөгөөд
гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм
Код СМ-4113С
Хоёр толгойтой, өнгөтөй чагнуур –
Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм
Код СМ-4125С
2 толгойт Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм
Код СМ-4158 PU
2 толгойт Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Гоёмсог өнгөтөй толгой ба түүнтэй хосолсон гуурстай
- Гайхалтай акустик чанартай гуурстай
- 2 ш зөөлөн запас чихэвч дагалдана
- Төрөл бүрийн өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой
26
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ЧАГНУУР, ДАРАЛТНЫ АППАРАТНЫ
НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЛҮҮД
Код СМ-4168 PU
Цаган толгойтой Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлыг хялбарчлах шинэлэг загвар
- 2 ш зөөлөн запас чихэвч дагалдана
- Төрөл бүрийн өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой
Код 6600
Даралтны аппаратны
цахилгаантай ниелон гэр
Код 602
Чагнуурны запас чихэвч
Код 6783
Нэрийн тэмдэг
Код 6610
Даралтны аппаратны
цахилгаантай винил гэр
Код 6775
Стандарт
бинаурал
Код 6776
Раппапорт
чагнуурын
бинаурал
Код 6777
Өнгөтөй
бинаурал
Удаан эдэлгээтэй
даралтны
аппаратны запас
манжет. Дараах
хэмжээсүүдтэй:
- Том хүний
- Махлаг том хүний
27
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
Код 007-3
Чанартай бөгөөд үзэмж сайтай хүчилтөрөгчийн
концентратор
Дотроо аюулгүйн хавхлагатай бөгөөд хэрэглэхэд аюулгүй
бөгөөд найдвартай.
Цахилгааны тэжээл гэнэт салгагдсан эсвэл хийн хоолойгоор
хүчилтөрөгч дамжигдахгүй байгаа тохиолдлуудад
автоматаар дохио өгнө.
Оригинал молекулын шүүгч АНУ-с нийлүүлэгсдэн бөгөөд
эмнэлгийн стандартад нийцэх цэвэр хүчилтөрөгчийг
гаргана.
Код Y004-4
Энэхүү 4л-н хүчилтөрөгчийн баллон нь даралт бууруулах болон аюулгүйн
гэсэн 2 давхар хавхлагатай. Мөн гоёмсог хийцтэй, аюулгүй, урсгал
тохируулагчтай бөгөөд гаралтын даралт тогтвортой. Түүнчлэн авсаархан
хэмжээтэй, хөнгөн бөгөөд тээвэрлэхэд хялбар тул яаралтай тусламж болон
хөдөөгийн эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Код Y004-10
10л-н тэргэнцэртэй
хүчилтөрөгчийн баллон.
Тэргэнцрээс буулгах,
буцаж байрлуулахад
хялбар.
ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН КОНЦЕНТРАТОР -
3Л ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ӨГӨГЧ АППАРАТ
ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН БАЛЛОН
Чухал гол тоног хэрэгслүүд MOTOROLA-с нийлүүлэгдсэн.
Хот, хөдөөгийн эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.
Техник үзүүлэлтүүд
Хүчилтөрөгчийн урсгал: 1~3л/мин / 1~5л/мин
Хүчилтөрөгчийн нягт: ≥90%
Гаралтын даралт: 0.04~0.06МРа
Чадал: ≤ 400VA / ≤600VA
Цахилгаан хэрэглээ: 220±10%V 50Гц
Дуу чимээ: ≤ 55дВ
28
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
СУГА ТАЯГ
ЗӨӨВРИЙН ОТСОС
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН
ХАЙРЦАГ
СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАГЧ
/СИЛИКОН АМБУ
Техник үзүүлэлт
Вольтаж: АС 220V 50 ГЦ
Чадал: 90 VA
Максимум сөрөг даралт ≥ 0.075 МРа
Шахуургын хурд: 18л/мин
Нөөцлөх хэмжээ: 1000мл
Бүтээгдэхүүний онцлог тал
Ажиллуулахад хялбар бөгөөд дуу чимээ бага. Соруулах саваа дотроо нууж
хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг загвар. Энэ загвар нь дуу чимээг
багасгаад зогсохгүй хэрэглэхэд гоёмсог бөгөөд нарийн.
Мөн цалгилт, хэт дүүрэлтээс хамгаалсан загвар нь цэр ба салстыг машинаас
халихаас сэргийлнэ.
Авсаархан, хөнгөн жинтэй бөгөөд
тээвэрлэхэд хялбар загвартай тул
яаралтай тусламжийн ба дуудлагаар
өвчтөн үзэх үед болон хөдөөгийн
эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд маш
тохиромжтой.
34х18х20см хэмжээтэй яаралтай тусламжийн хайрцаг
нь дотроо жижиг тасалгаануудтай бөгөөд эмчийг
дуудлагаар өвчтөн үзэхээр явахад болон гэр бүл, албан
газрын хэрэгцээний эрүүл мэндийн хайрцаг болгон
хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.
Сайн явж чадахгүй байгаа эсвэл хөлдөө ямар нэг гэмтэл,
өвчин эмгэг болон өвдөлттөй хүмүүст зориулагдсан
бүтээгдсэн.
Хэрэглэхэд тухтай бөгөөд бат бөх чанартай материалаар
хийгдсэн, өндрийг тохируулах боломжтой
Бүтээгдэхүүний зориулалт, онцлог тал:
• Амьсгалын замын сэхээн амьдруулалтанд хэрэглэх
зориулалттай
• Олон удаа хэрэглэхдэх боломжтой – маскнаас бусдыг
(уут ба хүчилтөрөгчийн гуурс) 134°С-д дахин дахин
автоклавдах боломжтой
• Том хүн, хүүхэд ба нярайн гэсэн хэмжээсүүдээс сонголт
хийх боломжтой
• Өвчтөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хэт их
даралтыг хязгаарлах хавхлагатай.
• Үр дүнтэй бөгөөд барьцтай амьсгал өгөхөд зориулсан
текстуртэй гадаргуутай
• 100% латекс агуулаагүй
Чанарын сертификатууд: ISO9001:2000 Чанарын
Хяналтын Систем, Европын Холбооны СЕ сертификат,
Германы TUV certificate
Код А004-А
Код H003
Код H003- С
Код С004
29
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
30
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
32
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” ÝÌ ÕÀÍÃÀÍ ÍÈÉ˯¯ËÝÕ
ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ
Ҫ ÎÔÔÈÑ
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ,
48ð áàéð, 4ð äàâõàð, 402 òîîò
Óòàñ: 11-327416
Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn
Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
ÁªªÍÈÉ ÒªÂ
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ,
48ð áàéð, 1ð äàâõàð, 101 òîîò
Óòàñ: 70111208, 88070164
1-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÑÁÄ, 4-ð õîðîî, 50 ìÿíãàò
22-ð áàéð (Õóó÷íààð Öåíòåðïîéíò òºâèéí çàìûí óðä òàëä)
Óòàñ: 317759, 88070158
2-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÁÃÄ, Áè÷èë Õîðîîëîë Õàñáààòàðûí Ãóäàìæ, 3Á òîîò,
¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàéð (Õààí áàíêòàé áàéðàíä
áè÷èëèéí òºâ çàìûí õîéä òàëä)
Óòàñ: 88070159
3-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÁÇÄ, 5-ð õîðîî, Æèí Õýìæ¿¿ð ÕÊ-íèé áàðóóí òàëûí
¿éë÷èëãýýíèé áàéð (Æóêîâûí Õºøººíèé áàðóóí òàëä)
Óòàñ: 88070162
4-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: Ãýìòëèéí Ýìíýëãèéí ç¿¿í õîéíî, ÁÃÄ,
7ð õîðîî 35Á áàéð
Óòàñ: 88070186
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÍ ÄÝËï¯Ð
×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ (Áºìáºãºðèéí óðä òàëä),
48ð áàéð, 4ð äàâõàð, 401 òîîò
Óòàñ: 11-327416

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->