“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co.

, Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

1

“Òàâèí-Óñ” êîìïàíè íü àíõ 1997 îíä
áàéãóóëàãäñàí áºãººä ìàíàé óëñûí ýì
õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ àíõíû áàéãóóëëàãóóäûí
íýã þì. ×àíàðûí áàòàëãààòàé, àþóëã¿é,ºíäºð
èäýâõèòýé, ãàæ íºëºº áàãàòàé ýì, ýìíýëãèéí
õýðýãñëýýð õîòûí á¿õ ä¿¿ðýã, àéìãèéí ýìíýëýã,
ýìèéí ñàíãóóäûã õàíãàõ, àðä èðãýäýä ýìèéã çîõèñòîé
õýðýãë¿¿ëýõ íü ýì ç¿é÷ áèäíèé ãîë çîðèëãî þì.
Òóñ êîìïàíè íü áàéãóóëàãäñàí öàãààñàà æèë á¿ð ºðãºæñººð
ºä㺺 Óëààíáààòàð õîòîä Ẻíèé òºâ, 5 ñàëáàð ýìèéí ñàí,
Äàðõàí, Ýðäýíýò, Äóíäãîâü áà Äîðíîãîâü àéìãóóäàä ººðèéí
ñàëáàð òºëººëºã÷äèéã àæèëëóóëæ áàéãàà áºãººä 2003 îíîîñ ýõëýí
äîòîîäûí çàõ çýýë äýý𠺺ðèéí îðíû æèìñ æèìñãýíý,ýìèéí óðãàìëûã
ò¿øèãëýí ¿ðýë, ñèðîï, õàíä õèéõ ¿éëäâýðèéã àøèãëàëòàíä îðóóëàí
àæèëëàæ áàéíà.
Êîìïàíèé öààøäûí çîðèëãî íü àþóëã¿é, ÷àíàðòàé ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñëýýð
ýìíýëýã, ýìèéí ñàí, õ¿í àìûã õàíãàõ,ýìèéí ñàíãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÷àíàðûí
ñòàíäàðòûã ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàõ,àðä èðãýä ð¿¿
÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýýã
íýâòð¿¿ëýõ,ýìèéí ¿éëäâýðò äýâøèëòýò òåõíèê, òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ, ò¿¿õèé ýäèéí
÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ,ãàäààä äîòîîä õàðèëöààãàà ºðãºòãºí, ÄÝÌÁ-èéí GMP, USA FDA,
ISO 9001, ISO 13485, Åâðîïûí õîëáîîíû CE, EC, TUV çýðýã ÷àíàðûí ñòàíäàðòóóäûã
õàíãàñàí îëîí óëñàä íýð õ¿íä á¿õèéí îëîí ¿éëäâýðëýã÷ êîìïàíèóäààñ øóóä á¿òýýãäýõ¿¿íýý
èìïîðòëîäîã àëáàí ¸ñíû áàéãóóëëàãà áîëîí àæèëëàæ áàéíà.

ÌÀÍÀÉ ÃÀÄÀÀÄ ÕÀÐÈËÖÀÀ
ÎÕÓ:
- Ìîñõèìôàðìïðåïàðàòû
ýìèéí ¿éëäâýð
- Ïîëèñàí ýìèéí ¿éëäâýð
- ÀËÅÔ êîìïàíè
- Ôèòîñèëà êîìïàíè
- Áèîíîêñ

ÃÅÐÌÀÍ
- Áåðëèí õèìè
U.S.A
- Medical Indicators

ÕßÒÀÄ ÓËÑ
- Wayson Medical Co.,Ltd
- Rinwell International
- Xianmeng Health Protection

2

×ÅÕ ÓËÑ
- Walmark

ªÌ껀 ÑÎËÎÍÃÎÑ
- Unimed Pharmaceuticals Inc
- Hanall Pharmaceutical
- Heal Thy corporation
- Tomato M&C Co.,Ltd
- Inter-Kor Inc
- AMPall Co.,Ltd
- JEE SUNG Corporation
ÒÀÉËÀÍÄ:
- Royal Industry - Pur

ÝÍÝÒÕÝÃ
- Suru International PVT Ltd
- Sutures India PVT Ltd
- Asianoil Co., Ltd
- Alembic India Co., Ltd
- Neiss Labs., Ltd

ÌÀËÀÉÇ:
- Top Glove SDN BHD
- Maxter Co.,Ltd

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

  

Эмнэлгийн
Эмнэлгийн нэг
нэг удаагийн
удаагийн хувцас
хувцас

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÂÖÀÑ, ÕÝÐÝÃËÝË
  

  

ҮЗЛЭГИЙН/
ҮЗЛЭГИЙН/ЭРГЭЛТИЙН
ЭРГЭЛТИЙНХАЛАД
ХАЛАД
Зориулалт,
Зориулалт,
онцлог
онцлог
тал:
тал:
  
¯ÇËÝÃÈÉÍ/
ÝÐÃÝËÒÈÉÍ
ÕÀËÀÄ
••
••  
••
••
••  
••
••  

  

••

МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫНАРИУН
АРИУНХАЛАД
ХАЛАД

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ
ÀÐÈÓÍ ÕÀËÀÄ
Бүтээгдэхүүний
Бүтээгдэхүүний
онцлог,
онцлог,давуу
давуутал:
тал:

Биед
Биедтохиромжтой
тохиромжтой
уян
уянîíöëîã
резинтэй
резинтэйòàë:
Çîðèóëàëò,
Бүсэлхий
Бүсэлхий
ба
хүзүүндээ
хүзүүндээ
уяатай
уяатай
• ба
Áèåä
òîõèðîìæòîé
óÿí ðåçèíòýé
Усанд
Усандтэсвэртэй
тэсвэртэй
• Á¿ñýëõèéматериалтай
áà õ¿ç¿¿íäýý óÿàòàé
100%
100%Полипропилен
Полипропилен
материалтай
Óñàíä
òýñâýðòýé
Цэнхэр,
Цэнхэр,• ногоон
ногоон
ба
башар
шар
өнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийх
боломжтой
боломжтой
• 100% Ïîëèïðîïèëåí
25
25––40г
40гматериал
материал
ìàòåðèàëòàé
Хэмжээсүүд:
Хэмжээсүүд:

Öýíõýð, íîãîîí áà øàð
--LL--115x137см
115x137см
-XL
-XL--120x140см
120x140см
ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ
-XXL
-XXL--140x140cм
140x140cм
áîëîìæòîé
Савлалт:
Савлалт:11ш/уут
ш/уут

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
Удаан
Удаанхугацааны
хугацаанымэс
мэсажилбарын
ажилбарынүед
үед
äàâóó
òàë:
тохиромжтой
тохиромжтой(зөөлөн
(зөөлөнба
бахөнгөн
хөнгөнматериалтай)
материалтай)
Óäààí
õóãàöààíû
ìýñ ба
•• • Ус,
Ус,
тос,
тос,спирт,
спирт,
цусанд
цусандтэсвэртэй
тэсвэртэй
ба
àæèëáàðûí ¿åä òîõèðîìæòîé
цахилгаанждаггүй
цахилгаанждаггүй
(纺ëºíхалдвараас
áà õºíãºí
••
Солбицох
Солбицох
халдвараас
сэргийлнэ.
сэргийлнэ.
••
100%
100%
Полипропилен
Полипропилен
ìàòåðèàëòàé)
•• • Жин:
Жин:
60
60гр/м2
гр/м2
Óñ, òîñ,
ñïèðò,
••
Савлалт:
Савлалт:
1ш/уут
öóñàíä1ш/уут
òýñâýðòýé áà
öàõèëãààíæäàãã¿é
Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CE
• Ñîëáèöîõ
Certification,
Certification,
TUV.
TUV. õàëäâàðààñ
ñýðãèéëíý.
• 100% Ïîëèïðîïèëåí ба SMS
• Ñàâëàëò: 1ø/óóò
••

• 25 – 40ã ìàòåðèàë
• Õýìæýýñ¿¿ä:
Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:
ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CECertification,
Certification,
TUV.
TUV.
- L - 115x137ñì
-XL - 120x140ñì
  
-XXL - 140x140cì

  

АРИУН,
АРИУН,МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫНХУВЦАСНЫ
ХУВЦАСНЫ ИЖ
ИЖБҮРДЭЛ
БҮРДЭЛ

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.

  

Дараах
Дараахзүйлүүдийг
зүйлүүдийгагуулна
агуулна
-ЗЗдавхар
давхарнүдний
нүднийхамгаалалттай,
хамгаалалттай,чихний
чихнийгогцоотой
гогцоотоймаск
маск
-Бүчтэй
Бүчтэймэс
мэсзаслын
заслынмаск
маск
  
ÀÐÈÓÍ, ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ
ÕÓÂÖÀÑÍÛ
ÈÆ
Á¯ÐÄÝË
-Гутлын
Гутлынулавч
улавч
-Мэс
Мэсзаслын
заслынхалад
халад125x150cm
125x150cm
-Мэс
Мэс
заслын
заслынмалгай
малгай
Äàðààõ
ç¿éë¿¿äèéã
àãóóëíà
  
  
-Орны
Орны
дэвсгэр
160x150cm,
160x150cm,
ПЭ
ба
банэхдэсгүй
нэхдэсгүйдаавуу
даавуу
гэсэн
гэсэн22давхар
давхар
- Çдэвсгэр
äàâõàð
í¿äíèéПЭ
õàìãààëàëòòàé,
÷èõíèé
ãîãöîîòîé
ìàñê
материалтай.
материалтай.
-
Á¿÷òýé
ìýñ
çàñëûí
ìàñê
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Жин:
Жин:30-40
30-40гр/м2
гр/м2

-
-
-
-

  
  
  
  
  
¯ÇËÝÃÈÉÍ ØÈÍÃÝÝÃ×ÒÝÉ
ÄÝÂÑÃÝÐ
  
ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙН
ДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
  
••
••  
••
••

  

• 100% Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí
• Æèí 30-40 ãð/ì2
• Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé

100%
100%Полипропиленээр
Полипропиленээрхийгдсэн
хийгдсэн
Жин
Жин 30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэнхэмжээгээр
хэмжээгээр
Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO

  
  

Ãóòëûí óëàâ÷
Ìýñ çàñëûí õàëàä 125x150cm
Ìýñ çàñëûí ìàëãàé
Îðíû äýâñãýð 160x150cm, ÏÝ áà íýõäýñã¿é äààâóó ãýñýí
2 äàâõàð ìàòåðèàëòàé.

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO

Æèí: 30-40 ãð/ì2

ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙНШИНГЭЭГЧТЭЙ
ШИНГЭЭГЧТЭЙДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
••
••
••
••

×àíàðûí
ñåðòèôèêàòóóä:
ISOхийгдсэн
100%
100%
Полипропилен
Полипропилен
материалаар
материалаар
хийгдсэн
Жин
Жин 30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэнхэмжээгээр
хэмжээгээр
Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:
ISO
¯ÇËÝÃÈÉÍISO
ÄÝÂÑÃÝÐ

• 100% Ïîëèïðîïèëåíýýð
õèéãäñýí
• Æèí 30-40 ãð/ì2
“ТАВИН-УС”
“ТАВИН-УС”Эм
Эм
ХанганНийлүүлэх
Нийлүүлэх
Байгууллага
Байгууллага
• Ханган
Õýìæýý:
Õ¿ññýí
õýìæýýãýýð
“TAVIN-US”
“TAVIN-US”Co.,
Co.,
Ltd
Ltd
• Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
Хаяг:
Хаяг:Жуулчны
Жуулчныгудамж,
гудамж,
48р
48р
байр,
байр,
101
101тоот
тоот
ñîíãîëò
õèéõ
áîëîìæòîé
Утас:
Утас:70111208,88070164,327416
70111208,88070164,327416
Факс:
Факс:11-327416
11-327416
Имэйл:
Имэйл:info@tavin-us.mn
info@tavin-us.mn
×àíàðûí
ñåðòèôèêàòóóä: ISO
Вебсайт:
Вебсайт:
www.tavin-us.mn
www.tavin-us.mn

  

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

3

  

Эмнэлгийн
Эмнэлгийн нэг
нэг удаагийн
удаагийн хувцас
хувцас

  

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÂÖÀÑ
  

ҮЗЛЭГИЙН/
ҮЗЛЭГИЙН/ЭРГЭЛТИЙН
ЭРГЭЛТИЙНХАЛАД
ХАЛАД
Зориулалт,
Зориулалт,
онцлог
онцлогтал:
тал: ÄÝÂÑÃÝÐ
   ÕÀÌÃÀÀËÀÃ×
ÎÐÍÛ

МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫНАРИУН
АРИУНХАЛАД
ХАЛАД

ÃÓÒËÛÍ
ÓËÀÂ× онцлог,
Бүтээгдэхүүний
Бүтээгдэхүүний
онцлог,давуу
давуутал:
тал:

Биед
Биедтохиромжтой
тохиромжтойуян
уянрезинтэй
резинтэй
Бүсэлхий
Бүсэлхий
ба100%
хүзүүндээ
хүзүүндээ
уяатай
уяатай
• ба
Ïîëèïðîïèëåí
Усанд
Усандтэсвэртэй
тэсвэртэй
ìàòåðèàëààð
õèéãäñýí
100%
100%Полипропилен
Полипропилен
материалтай
материалтай

Æèí 30
ãð/ì2 сонголт
Цэнхэр,
Цэнхэр,ногоон
ногоон
ба
башар
шарөнгөнөөс
өнгөнөөс
сонголтхийх
хийх
боломжтой
боломжтой
• Õýìæýý: 210õ90õ20
••
25
25––40г
40гматериал
материал

Õºõ áà íîãîîí ºíãºíººñ
••  
Хэмжээсүүд:
Хэмжээсүүд:
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
--LL--115x137см
115x137см
-XL
-XL--120x140см
120x140см
-XXL
-XXL--140x140cм
140x140cм
 
 
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO 13485:2003/CE
Certification,TUV.
••
Савлалт:
Савлалт:11ш/уут
ш/уут
••
••  
••
••
••  

  

••
••
••
••
••
••

Удаан
Удаанхугацааны
хугацаанымэс
мэсажилбарын
ажилбарынүед
үед

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã,
тохиромжтой
тохиромжтой(зөөлөн
(зөөлөнба
бахөнгөн
хөнгөнматериалтай)
материалтай)
äàâóó
òàë:
Ус,
Ус,тос,
тос,
спирт,
спирт,цусанд
цусандтэсвэртэй
тэсвэртэйба
ба
• цахилгаанждаггүй
×àíàðòàé, çóçààí
цахилгаанждаггүй
ìàòåðèàëòàé
Солбицох
Солбицох
халдвараас
халдвараассэргийлнэ.
сэргийлнэ.
100%
100%Полипропилен
Полипропилен
Жин:
Жин:60
60гр/м2
гр/м2
Савлалт:
Савлалт:1ш/уут
1ш/уут

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO
13485:2003
Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:
ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CE
Certification,
Certification, TUV.
TUV.

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CECertification,
Certification,
TUV.
TUV.

ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÌÀËÃÀÉ

  

АРИУН,
АРИУН,МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫН
ХУВЦАСНЫ
ХУВЦАСНЫîíöëîã,
ИЖ
ИЖБҮРДЭЛ
БҮРДЭЛ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
äàâóó

òàë:
• CLIP áà BOUFFANT ìàëãàéíóóä 100%
Дараах
Дараахзүйлүүдийг
зүйлүүдийгагуулна
агуулна
Ïîëèïðîïèëåíýýð õèéãäñýí
-ЗЗдавхар
давхарнүдний
нүднийхамгаалалттай,
хамгаалалттай,чихний
чихнийгогцоотой
гогцоотоймаск
маск
• Õýìæýý:
21”
-Бүчтэй
Бүчтэймэс
мэсзаслын
заслынмаск
маск
-Гутлын
Гутлынулавч
улавч • Æèí: CLIP ìàëãàé 10-12 ãð/ì2, BOUFFANT áà
DOCTOR ìàëãàéíóóä 25-35 ãð/ì2
-Мэс
Мэсзаслын
заслынхалад
халад125x150cm
125x150cm
-Мэс
Мэсзаслын
заслынмалгай
малгай
• Òºðºë á¿ðèéí
ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
  

  
  
  
CLIP ìàëãàé

BOUFFANT ìàëãàé

--

Орны
Орныдэвсгэр
дэвсгэр160x150cm,
160x150cm,ПЭ
ПЭба
банэхдэсгүй
нэхдэсгүйдаавуу
даавуугэсэн
гэсэн22давхар
давхар

DOCTORматериалтай.
ìàëãàé
материалтай.

×àíàðûí ñåðòèôèêàò: ISO 13485:2003

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Жин:
Жин:30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO

  

ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÌÀÑÊ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• 100% Ïîëèïðîïèëåíýýð õèéãäñýí
• Á¿ãä 3 äàâõàð ìàòåðèàëòàé
• ШИНГЭЭГЧТЭЙ
Àìüñãàëä ñààä
ó÷ðóóëàõã¿é
ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙН
ШИНГЭЭГЧТЭЙ
ДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
• Á¿÷òýé àðèóí ìàñê
••
100%
100%Полипропилен
Полипропилен
материалаар
материалаархийгдсэн
хийгдсэн

Æèí: 35ãð/ì2
••
Жин
Жин 30-40
30-40
гр/м2
гр/м2 á¿ðèéí ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõ
• Òºðºë
••
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэн
хэмжээгээр
хэмжээгээр
áîëîìæòîé

  
  
  
  
Á¿÷òýé 3 äàâõàð
ìàñê
ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙН
ДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
  
••
••  
••
••

  

  

••

×èõíèé ãîãöîîòîé
3 äàâõàð ìàñê

ÕÀÌÃÀÀËÀËÒÛÍ ªÌÑêË

100%
100%Полипропиленээр
Полипропиленээрхийгдсэн
хийгдсэн
Жин
Жин 30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэнхэмжээгээр
хэмжээгээр
Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO

  

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.

  

4

Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

×àíàðûí ñåðòèôèêàò: ISO 13485:2003
Èäýâõæ¿¿ëñýí í¿¿ðñòýé
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO
4 äàâõàð ìàñê Чанарын

“ТАВИН-УС”
“ТАВИН-УС”Эм
ЭмХанган
ХанганНийлүүлэх
НийлүүлэхБайгууллага
Байгууллага
“TAVIN-US”
“TAVIN-US”Co.,
Co.,Ltd
Ltd
Хаяг:
Хаяг:Жуулчны
Жуулчныгудамж,
гудамж, 48р
48рбайр,
байр,101
101тоот
тоот
Утас:
Утас:70111208,88070164,327416
70111208,88070164,327416
Факс:
Факс:11-327416
11-327416
Имэйл:
Имэйл:info@tavin-us.mn
info@tavin-us.mn
Вебсайт:
Вебсайт:www.tavin-us.mn
www.tavin-us.mn

  

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ÎÐÎÎÕ ÁÎÎÕ ÌÀÒÅÐÈÀË

О
Ороох
б
боох
маатериал

ÁÈÍÒ

MÀÐËÜ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,
äàâóó òàë:
Бүүтээгдэхүүний •
онц100%
лог, давуу
тал: öàãààí ºíãºòºé,
õºâºí,
øèíãýýõ ÷àäâàð ºíäºðòýé áà

100% хөвөн, цаагаан өнгөтөй, шинггээх чадвар
õëîðèä àãóóëààã¿é áîäèñîîð
өндөртэй ба хлорид агуулаагүй боодисоор
блич хийсэн. áëè÷ õèéñýí.
хэмжээ:
322s x 32s
Хөвөнгийн• утааслагийн

Õºâºíãèéí
óòàñëàãèéí
(шингээх чадваар
маш өндөртөй
тас) (øèíãýýõ
õýìæýý:
32s x ут32s
Нэхдэсний хэм
мжээ: 28x26 (хамгий
йн нягт

÷àäâàð
ìàø
ºíäºðòºé
óòàñ)
нэхээс)
• xÍýõäýñíèé
õýìæýý: 28x26

Хэмжээ: 14cм

(õàìãèéí íÿãò íýõýýñ)
атууд: GMP, G.B, Ph.,
P Eur.,
Чаанарын сертифика
• 31-2002
Õýìæýý: 14cì x 7ì
BP
P1993&USP, YY033
БИ
ИНТ

õëîðèä àãóóëààã¿é áîäèñîîð
áëè÷ õèéñýí.
• Õºâºíãèéí óòàñëàãèéí
онцлог,
тал
л:(øèíãýýõ
Бүтээгдэхүүний
õýìæýý:
32sдавуу
x 32s
÷àäâàð ìàø ºíäºðòºé óòàñ)

100% хөвөн, цагаан өнгөтөй, ши
ингээх чадвар
• Íýõäýñíèé
õýìæýý:
28x26блич
х
агуулаагүй бодисоор
б
өндөртөй ба хлорид
(õàìãèéí
íÿãò
íýõýýñ)
хийсэн.
у
утаслагийн
хэмжээ: 32s x 32s (шингээх

Хөвөнгийн
• Äàðààõ
õýìæýýñ¿¿äýýñ
чадвар маш
ө
өндөртөй
утас)
ñîíãîëò
õèéõ
áîëîìæòîé:
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,

Нэхдэсний хэмжээ:
х
28x26 (хамггийн нягт нэхээс)
- хэмжэ
84cì
x 1000ì
óðëîí
äàâóó òàë:

Дараах
ээсүүдээс
сонголт
х
хийх
боломжтой:
- 84cм
84cì
• 100% õºâºí, öàãààí
x 1000м
1 x 100ì
урлон óðëîí
x 100м
1 x 20m
урлон óðëîí
84cì
ºíãºòºé, øèíãýýõ ÷àäâàð - - 84cм
84cм x 20m
2
урлон
ºíäºðòºé áà
MАРЛЬ

Чанарын сертиф
фикатууд: GMP, G.B
B, Ph., Eur.,

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, G.B, Ph., Eur., BP1993&USP, YY0331-2002

×àíàðûí
ñåðòèôèêàòóóä:
BP1993&USP,
YY00331-2002
GMP, G.B, Ph., Eur., BP1993&USP, YY0331-2002
ХӨВӨН
Н
дэхүүний онцлог, давуу
д
тал:
Бүтээгд
ժªÍ

100% хөвөн, цагаан өнгөтөй, шингээх чадвар
ч
өндөртөй, арриутгаагүй хөвөн
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã, äàâóó òàë:
5
50г/уутанд
савлагдсаан

• 100% õºâºí, öàãààí ºíãºòºé, øèíãýýõ ÷àäâàð ºíäºðòºé,

Чанары
ын сертификатууд
д: GMP,
Ph. Eur., BP
P1993, YY0330-20022
àðèóòãààã¿é
õºâºí

• 50ã/óóòàíä ñàâëàãäñàí

Ш
Шархн
ны наал
лтууд

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, Ph. Eur., BP1993, YY0330-2002

ØÀÐÕÍÛ ÍÀÀËÒÓÓÄ
ШАРХНЫ АРИУН
А
НААЛТ

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

Зөөлөн
н, агаар нэвтрүүлэх чанартай бөгөөд шарханд
ÌÝÑ ÀÆÈËÁÀÐÛÍ
ÄÀÐÀÀÕ ÀÐÈÓÍ ÍÀÀËÒÓÓÄш


наалдахгүй
й
Наалт бүр ариутгагдаж туус тусдаа савлагдсан
н.
Шингэээх чадвартай тул аррьсны нуралт үүсэхх эрсдэлээс
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
сэргий
йлнэ.
Наасан
н хэсэгт тогтвортойгоор удаан наалдаххòàë:
чадвартай,
хэрэгллэхэд эвтэйхэн
• Ǻºëºí, àãààð íýâòð¿¿ëýõ

÷àíàðòàé
áºãººä øàðõàíä íààëäàõã¿é.
• Íààëò á¿ð àðèóòãàãäàæ òóñ òóñäàà
ñàâëàãäñàí.
“ТАВ
ВИН-УС”
Эм
Х
Ханган
Нийлүү
үлэх Байгууллага
• Øèíãýýõ
÷àäâàðòàé
òóë àðüñíû
“Taviin-US”
Pharm
C ýðñäýëýýñ
Ltd
íóðàëò
¿¿ñýõCo.,
ñýðãèéëíý.
Хаяг:• Жуулчны
гудаамж, 48р
байр, 401 тоот
Àðüñûã ÷ºëººòýé
àìüñãàëóóëäàã
òóë
Утас: 11-327416
øàðõ ìàø õóðäàí ýäãýðäýã.
Факс:: 11-327416
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ISO13485
Имэйлл: info@tavin-uus.mn
Вебсаайт: www.tavin--us.mn
Чанарын сеертификатууд: ISO 9001, ISO13485

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

5

  

Эмнэлгийн
Эмнэлгийн нэг
нэг удаагийн
удаагийн хувцас
хувцас
  

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÀÐÈÓÍ ÍÀÀËÒÓÓÄ
  

ҮЗЛЭГИЙН/
ҮЗЛЭГИЙН/ЭРГЭЛТИЙН
ЭРГЭЛТИЙНХАЛАД
ХАЛАД
Зориулалт,
Зориулалт,
онцлог
онцлогтал:
тал:
  
••
••  
••
••
••  
••
••  

  

••

  

МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫНАРИУН
АРИУНХАЛАД
ХАЛАД
Бүтээгдэхүүний
Бүтээгдэхүүнийонцлог,
онцлог,давуу
давуутал:
тал:

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÕÀËÜÑÀÍ ÍÀÀËÒ

Биед
Биедтохиромжтой
тохиромжтойуян
уянрезинтэй
резинтэй
Бүсэлхий
Бүсэлхийба
бахүзүүндээ
хүзүүндээуяатай
уяатай
Усанд
Усандтэсвэртэй
тэсвэртэй
100%
100%Полипропилен
Полипропиленматериалтай
материалтай
Цэнхэр,
Цэнхэр,ногоон
ногоонба
башар
шарөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийх
боломжтой
боломжтой
25
25––40г
40гматериал
материал
Хэмжээсүүд:
Хэмжээсүүд:
--LL--115x137см
115x137см
-XL
-XL--120x140см
120x140см
-XXL
-XXL--140x140cм
140x140cм
Савлалт:
Савлалт:11ш/уут
ш/уут

••
••
••
••
••
••

Удаан
Удаанхугацааны
хугацаанымэс
мэсажилбарын
ажилбарынүед
үед
тохиромжтой
тохиромжтой(зөөлөн
(зөөлөнба
бахөнгөн
хөнгөнматериалтай)
материалтай)
Ус,
Ус,тос,
тос,спирт,
спирт,цусанд
цусандтэсвэртэй
тэсвэртэйба
ба
цахилгаанждаггүй
цахилгаанждаггүй
Солбицох
Солбицоххалдвараас
халдвараассэргийлнэ.
сэргийлнэ.
100%
100%Полипропилен
Полипропилен
Жин:
Жин:60
60гр/м2
гр/м2
Савлалт:
Савлалт:1ш/уут
1ш/уут

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CE
Certification,
Certification, TUV.
TUV.

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO13485:2003/CE
13485:2003/CECertification,
Certification,
TUV.
TUV.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:

• Ìýñ çàñëûí ¿åä õàãàëãààíû òàëáàéã àðèóí áàéëãàõûí òóëä õýðýãëýäýã.Ýíý íü íýã òàëààñ áèåèéí áóñàä
õýñãýýñ íÿí áàêòåð, ø¿¿ðýë äàìæèí èðæ õàãàëãààíû òàëáàéã áîõèðäîõîîñ õàìãààëàõ, íºãºº òàëààñ
АРИУН,
АРИУН,áèåèéí
МЭС
МЭСЗАСЛЫН
ЗАСЛЫН
ХУВЦАСНЫ
ХУВЦАСНЫ
ИЖ
БҮРДЭЛ
БҮРДЭЛ
õàãàëãààíû õýñãýýñ öóñ, íÿí áàêòåð
áóñàä õýñýãò
õ¿ðýëöýõИЖ
ýñâýë
õàãàëãààíû øèðýý,àðèóí áàãàæ
òºõººðºìæ¿¿äèéã áîõèðäóóëàõààñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîòîé þì.
Дараах
Дараахóÿí
зүйлүүдийг
зүйлүүдийг
агуулна
агуулна
• Õàëäâàð, íÿí ¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëäýã,
õàòàí øèíæ
÷àíàðòàé.
-Зòàëáàéã
Здавхар
давхарнүдний
нүдний
хамгаалалттай,
хамгаалалттай,
чихний
чихнийгогцоотой
гогцоотоймаск
маск
• ªíãºã¿é òóíãàëàã òóë õàãàëãààíû
òîä õàðàõ
áîëîìæòîé.
-- áàБүчтэй
Бүчтэй
мэс
мэсòýñâýðòýé
заслын
заслынмаск
маск
• Àðüñûã ÷ºëººòºé àìüñãàëóóëàõ
÷èéãýíä
-Гутлын
Гутлын
улавч
улавч íàéäâàðòàé áýõëýãäýíý.
• Óÿí õàòàí ÷àíàð ñàéòàé: áèåèéí
àëü
÷ õýñýãò
-Мэс
Мэсзаслын
заслынхалад
халад125x150cm
125x150cm
• Õàãàëãààíû ºìíº áîëîí õàãàëãààíû
òóðøèä õàëäâàðëàëòààñ
õàìãààëíà.
Мэс
Мэсзаслын
заслынмалгай
малгай
  
• Á¿õ òºðëèéí ìýñ àæèëáàðûí--¿åä õýðýãëýõýä
òîõèðîìæòîé
-Орны
Орныдэвсгэр
дэвсгэр160x150cm,
160x150cm,ПЭ
ПЭба
банэхдэсгүй
нэхдэсгүйдаавуу
даавуугэсэн
гэсэн22давхар
давхар
• Õóóëñíû äàðàà àðüñûã ãýìòýýõã¿é, øàðõûã öî÷ðîîõã¿é

  
  
  
  

материалтай.
материалтай.

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Жин:
Жин:30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Õýðýãëýõ çààâàð:
• Ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ëò íààëòûã õýðýãëýõèéí ºìíº õàãàëãààíû òàëáàéã àðèóòãàæ ñàéòàð õóóðàéøóóëàõ
Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO
• Õàìãààëàëòûí öààñíààñ ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã õóóëæ àâàõ
• Àæèëáàð õèéõ õýñýãò ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã áàéðëóóëàõ
• Һ⺺ñ çàõ ðóó ÷èãë¿¿ëýí äàðàëò ºã÷ ,ìýñ çàñëûí á¿ðõ¿¿ë íààëòûã àðüñàíä æèãä ñàéòàð íààí òýíèéëãýíý.
• Õàãàëãààíû äàðàà 1 öààñàí òàëòàé õýñãýýñ ºðãºæ òàòàí 180° ýðã¿¿ëýí òàòàæ àâíà. Íààëòûã õóóëàõ ¿åä
øàðõûã ãýìòýýæ öî÷ðîîõã¿é.

  
  
  
  
  
  
ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙН
ДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
  
••
••  
••
••

  

100%
100%Полипропиленээр
Полипропиленээрхийгдсэн
хийгдсэн
Жин
Жин 30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэнхэмжээгээр
хэмжээгээр
Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

Чанарын
Чанарынсертификатууд:
сертификатууд:ISO
ISO

  
  

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, CE,
ISO
ҮЗЛЭГИЙН
ҮЗЛЭГИЙН
ШИНГЭЭГЧТЭЙ
ШИНГЭЭГЧТЭЙДЭВСГЭР
ДЭВСГЭР
••
••
••
ÓßÍ Ç¯¯ÍÈÉ ÖÎÍÕÒÎÉ ÍÀÀËÒ
••

Чанарын
Чанарын
сертификатууд:ISO
ISO
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë: сертификатууд:
• Óÿí ç¿¿ã áýõëýõýä òîõèðîìæòîé
• Öààñàí õ¿ðýý íü áàéðøëûã õÿëáàð÷èëæ õýðýãëýõýä óëàì òîõèðîìæòîé áîëãîñîí.
• Àãààð ÷ºëººòºé íýâòð¿¿ëíý, óñàíä òýñâýðòýé, áàêòåðèéí ø¿¿ëò¿¿ð á¿õèé øèíæ
÷àíàðòàé ýíýõ¿¿ íààëò íü íèëýýä õýä õîíîã òîãòâîðòîé áýõëýãäýíý.
• ªíãºã¿é òóíãàëàã òóë ç¿¿ã õàòãàñàí õýñãèéã õÿíàõàä òîõèðîìæòîé
“ТАВИН-УС”
“ТАВИН-УС”
Эм
ЭмХанган
Ханган
Нийлүүлэх
НийлүүлэхБайгууллага
Байгууллага
• Îëîí õîíîãèéí õóãàöààãààð
õ¿íä ºâ÷òºíä òàâèõàä
òîõèðîìæòîé
“TAVIN-US”
“TAVIN-US”Co.,
Co.,Ltd
Ltd
Õýðýãëýõ çààâàð:
• Õàìãààëàëòûí öààñíààñ õóóëæ
àâàí,
ºíãºã¿éгудамж,
òóíãàëàã 48р
øàðõíû
íààëòûã
øàðõàí
Хаяг:
Хаяг:
Жуулчны
Жуулчны
гудамж,
48р
байр,
байр,
101
101тоот
тоот
äýýð òàâüæ òºâººñ çàõ ðóóУтас:
÷èãë¿¿ëýí
áàãà çýðãèéí äàðàëòààð äàðæ íààíà.
Утас:
70111208,88070164,327416
70111208,88070164,327416
• Öààñàí õ¿ðýýã áîëãîîìæòîéãîîð
õ¿ðýý
õýñãýýñ õóóëíà
Факс:
Факс:11-327416
11-327416
• Øààðäëàãàòàé õýìæýýãýýðИмэйл:
íààëòûãinfo@tavin-us.mn
ñîëüæ õýðýãëýõ
Имэйл:
info@tavin-us.mn
• Õóóëàõäàà íýã èðìýãýýñ 180°
ýðã¿¿ëæwww.tavin-us.mn
òàòàæ àâíà
Вебсайт:
Вебсайт:
www.tavin-us.mn

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001

6

100%
100%Полипропилен
Полипропиленматериалаар
материалаархийгдсэн
хийгдсэн
Жин
Жин 30-40
30-40гр/м2
гр/м2
Хэмжээ:
Хэмжээ:Хүссэн
Хүссэнхэмжээгээр
хэмжээгээр
Хөх
Хөхба
баногоон
ногоонөнгөнөөс
өнгөнөөссонголт
сонголтхийх
хийхболомжтой
боломжтой

  

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÎÐÎÎÕ ÁÎÎÕ ÌÀÒÅÐÈÀË

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

торгон 

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
ÕÀÐØÈË ªÃĪÃÃ¯É ÏËÀÑÒÐÜ
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах
хэсэгтäàâóó
эми
ийнòàë:
бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã,
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
• Òºðºë
áîîëò,
хэсгийнá¿ðèéí
х
хөдөлгөөнд
сайн êàòåòåð,
зохицдог. øàðõàí äýýð òàâèõ

цаасан

скочон

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн
өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
òîðãîí
öààñàí
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
Õýðýãëýõ çààâàð:
хэррэглэнэ.
• Õýðýãëýõèéí
àðüñûãнааж
öýâýðëýæ,
õóóðàéøóóëíà
• Шаархан
дээр тавьсан ºìíº
с
салфетикийг
бэхэлнэ..
б
• Тууузан
наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж
болохгүй.
б ñîíãîí àâ÷ õýðýãëýíý.
• Øààðäàãäàõ
õýìæýýãýýð
óðòûã

ñêî÷îí

• Øàðõàí äýýð òàâüñàí ñàëôåòèêèéã íààæ áýõýëíý..
• Òóóçàí íààëòûã øóóä øàðõàí äýýð íààæ áîëîõã¿é.

рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

òºðºë á¿ðèéí ýì øèíãýýñýí ñàëôåòèê, ãóóðñ çýðãèéã
áýõëýæ òîãòîîõîä õýðýãëýíý.
• Àãààð íýâòð¿¿ëäýã, íèìãýí, 纺ëºí, õàðøèë ºãäºãã¿é
íààëäàìõàé ïîëèàêðèëàòààð á¿ðñýí ïîëèýòèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí.
• Àðüñàíä íààëäàõ õýñýãò ýìèéí áîäèñ øèíãýýñýí.
Àðüñàíä òîõèðîõ äàðàëòààð íààæ áýõýëñýí ¿åä
õàðøèë áà ìåõàíèê öî÷ðîë ¿¿ñãýõã¿éãýýð óäààí
õóãàöààíä òîãòâîðòîé áàéæ áèåèéí àëü ÷ õýñãèéí
õºäºë㺺íä ñàéí çîõèöäîã.

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, CE, ISO

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ

Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

ÈÍÒÓÁÀÖÈÉÍ ÃÓÓÐÑ

ÏËÅÂÐÈÉÍ Ç¯¯ÍÈÉ ÊÎÌ

Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг, темп
пературт мэдрэг Полливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã,
äàâóó мэдэхийн
òàë:
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг
з
зэрэгцээ
эмзэг
• Ýð¿¿ë
ìýíäýäүрэвсү
õîðã¿é,
òåìïåðàòóðò
салстт давхаргыг хамгаал
лдагХоргүй,
үүлж òóíãàëàã,
цочроодоггүй,
гэмтэл
учру
уулдаагүй зөөлөн ìýäðýã
бөөгөөд любриканттай
й
Ïîëèâèíèëõëîðèä
ñèëèêîíîí

õèéãäñýí
òóë àìüñãàëààð
ãàð÷
Гөлгөр үзүүр ньìàòåðèàëààð
гээмтэл учруулахгүйг
гээр интубаци
тавихх боломжийг
áóé õ¿÷èëòºðºã÷èéí êîíäåíñàöíû òóñëàìæòàé
бүрд
дүүлсэн

çºâ
ýñýõèéã
ìýäýõèéí
Нийт гуурсын урт
т ньáàéðëóóëñàí
тунгалаг тул ши
ингэн
хаана
байрлаж
жçýðýãöýý
буйг мэдэх
ýìçýã ñàëñò äàâõàðãûã õàìãààëäàã Õîðã¿é,
боло
омж олгоно

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

¿ðýâñ¿¿ëæ öî÷ðîîäîãã¿é, ãýìòýë ó÷ðóóëäàãã¿é

纺ëºí
áºãººä
ëþáðèêàíòòàé
Чана
арын сертификату
ууд: GMP,
ISO9001,
, ISO13485, FAD reggister, CE

• úëãºð ¿ç¿¿ð íü ãýìòýë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð
èíòóáàöè òàâèõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí
ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
МАСК
/ТОМ
ҮН/
• Íèéò
ãóóðñûí
óðòХҮ
íü òóíãàëàã òóë øèíãýí
õààíà áàéðëàæ áóéã ìýäýõ áîëîìæ îëãîíî
Зори
иулалт, онцлог тал:
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
CE0197,ISO13485,ISO9001:2000

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:

а
ажиглахад
тохиромж
жтой урт загвартай
Өвчтөнийг харж GMP,
ISO9001,
ISO13485,
FAD йregister, CE
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана.
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Õ¯×ÈËҪЪÃ×ÈÉÍ
ÌÀÑÊ
/ÒÎÌ
Õ¯Í/
Зөөлөн, тунгалаг
м хөнгөн учир өв
мөн
вчтөнд илүү
тохиром
мжтой
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
• ªâ÷òºíèéã õàðæ àæèãëàõàä òîõèðîìæòîé óðò çàãâàðòàé
 

• Òîõèðóóëæ áîëäîã õàìðûí õàâ÷ààð áà óÿí õàðèìõàé òîëãîéí ñòðèï íü ìàñêèéã õàìàð áà
“ТА
АВИН-УС”
Эм Ханган
үүлэх Байгуулл
лага
àìíû õýñýãò çºâ áàéðëóóëàõàä òóñëàõûí çýðýãöýý
òàâ
òóõòàé áàéäëûã
õàíãàíà.Нийлү
“Tav
vin-US”
Pharm
m
Co.,
Ltd
• 2ì óðò õºíäèéò ãóóðñ íü õ¿÷èëòºðºã÷èéí òàñðàëòã¿é óðñãàëûã õàíãàíà
г: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
• Ǻºëºí, òóíãàëàã ìºí õºíãºí ó÷èð ºâ÷òºíä èë¿¿Хаяг
òîõèðîìæòîé
Утасс: 11-327416
• Òîì õ¿íèé áà õ¿¿õäèéí ãýñýí 2 òºðºëòýé

Факсс: 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
Вебссайт: www.tavinn-us.mn

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197,ISO13485,ISO9001:2000

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

7

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
ÍÝÁÓËÀÉÇÅÐ
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
Õýðýãëýõ çîðèóëàëò: Îëîí òºðëèéí àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷íèé
¿åä
á¿õ òºðëèéí
р нааж
бэхэлсэн
н ýìèéã
үед àìüñãàëûí
харшил ба
б механик цочроол
даралтаар
çàìààð ºãºõºä. Æèøýýëáýë:
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
1. Áåòòà áëîêàòîðóóä (àëüáóòåðîë, èçîïðîòåðåíîë, ìåòàïðîòåðåíîë),
àíòèõîëèíýðã¿¿ä
(èïðàòðîïèóì),
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

торгон 

цаасанêîðòèêîñòåðîéäóóä (áóäåñîíèä)
скочон
áà êðîìîëèíûã óóøãèíû àðõàã áºãëºðºëò ºâ÷í¿¿äèéí ýì÷èëãýýíä
õýðýãëýõýä.
2. Dornase alfa á¿ëãèéí ýì¿¿äèéã öèñòèê ôèáðîç ºâ÷íèé ¿åä õýðýãëýõýä
Хэрэгл
лэх заавар:
3. Áðîíõýêòàç áà öèñòèê ôèáðîç ºâ÷íèé ¿åä àíòèáèîòèê õýðýãëýõýä
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
4. ÕÄÕÂ-í øàëòãààíò ïíåâìîöèñòîç ýñâýë ýðõòýí øèëæ¿¿ëýí ñóóëñãàëòûí õ¿íäðýëèéí ¿åä ïåíòàìèäèíû
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
á¿ëãèéí ýì õýðýãëýõýä
хэррэглэнэ.
5. Áàéíãûí ýñâýë ºòãºí çóíãààðàëäñàí óóøãèíû ø¿¿ðëèéí ¿åä ìóêîëèòèê ýì (àöåòèëöèñòåéí) õýðýãëýõýä
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
6. Óóøãèíû äàðàëò èõñýëòèéí ¿åä èëîïðîñòûã õýðýãëýõýä.
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã äàâóó òàë:
• Àëü ÷ ñòàíäàðò íåáóëàéçåðèéí áóñàä õýðýãñýëòýé òîõèðíî
• Ǻºëºí òóíãàëàã ïëàñòèêààð õèéãäñýí áºãººä çàãâàð õýëáýðèéí õóâüä õ¿íèé àíàòîìèéí á¿òöýä ñàéí
òîõèðäîã
• Ëàòåêñ àãóóëààã¿é
• Õ¿¿õýä áà òîì õ¿íèé õýìæýýòýé

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197, ISO13485, ISO9001:2000

ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ

Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

ÕÝË ÄÀÐÀÃ× ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄ ªâ÷òºíèé àìü íàñ çàðèìäàà ìàø ýíãèéí ç¿éëýýñ õàìààðäàã

Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг, темп
пературт мэдрэг Полливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн

Õýðýãëýõ
çààëò:
Óõààíã¿é áàéãààз ýñâýë óõààí
áàëàðòàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà ºâ÷òºíèé
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
эмзэг
àìüñãàëûí үрэвсү
çàì үүлж
áºãëºð÷
õ¿íäðýõýýñ
ñýðãèéëýõýä õýðýãëýíý.
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй,
цочроодоггүй,
гэмтэл
̺íлюбриканттай
ø¿ä çóóëò/õàçàëòààñ
ñýðãèéëýõ òóë òàòàëò ºã÷ àìüñãàëûí çàì áºãëºðºõ ýðñäýëòýé
учру
уулдаагүй зөөлөн• бөөгөөд
й

õ¿ì¿¿ñò
íýí ÷óõàë
þì.
Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл
учруулахгүйг
гээрá¿òýýãäýõ¿¿í
интубаци тавих
х боломжийг
• Áººðºíõèéëñºí, ãýìòýë ó÷ðóóëäàãã¿é ¿ç¿¿ðòýé
бүрд
дүүлсэн

õÿëáàð
Нийт гуурсын •
уртт Öýâýðëýõýä
нь тунгалаг тул
ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
боло
омж×àíàðûí
олгоно
ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

Õ¯×ÈËҪЪÃ×ÈÉÍ ÕÀÌÐÛÍ ÃÓÓÐÑ

ÖÝÝÆÍÈÉ ÕªÍÄÈÉÍ ÊÀÒÅÒÐ

ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог тал:


а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана.
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
Том хүний
ба хүүх
хдийн гэсэн
2 төрөллтэй
àãààðûã
òýíö¿¿
õýìæýýãýýð
ºãºõººð


Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:

• Ǻºëºí, õîñ ø¿äýò ¿ç¿¿ð íü
çîðèóëàãäñàí
Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
• Ãýíýòèéí ñàíàìñàðã¿é áºãëºðºëò
¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëñýí ãîë
 
Õýðýãëýõ çààëò:
ãóóðñòàé
АВИН-УС”
Ханган
Нийлү
үүлэхõèéõýä
Байгуулл
лага
Öýýæíèé õºíäèéí “ТА
ç¿ðõ
ñóäàñíû ìýñЭм
çàñëûí
äàðààõ
äðåíàæ
• Ǻºëºí áà ìóøãèðàëòàíä òýñâýðòýé
“Tav
vin-US”
Pharm
m
Co.,
Ltd
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Òºãñãºë õýñýã íü ìºëãºð òýãø áºãººä òîõèðóóëæ áîëäîã õàìðûí
Хаягг:¿ç¿¿ðòýé
Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
• Àòðàâìàòèê, ìîõîî
¿ç¿¿ð íü ºâòºíä èë¿¿ òàâ òóõòàé áàéäëûã áèé áîëãîíî.
Утасс: 11-327416
• Ǻºëºí, íóãàðàëòàíä
òýñâýðòýé ãóóðñòàé
• Ǻºëºí þ¿ë¿¿ð õýëáýðèéí õîëáîã÷ íü õ¿÷èëòºðºã÷èéí ýõ
Факсс: 11-327416
• 45ñì óðò
¿¿ñâýðòýé õÿëáàð õîëáîãääîã.
Имэ×àíàðûí
-us.mn
йл: info@tavin• Òîì õ¿íèé, õ¿¿õäèéí áà íÿðàéí ãýñýí 3 òºðºëòýé.
ñåðòèôèêàòóóä:

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197, ISO13485, ISO9001:2000

8

сайт: www.tavin
GMP, Вебс
ISO9001,
ISO13485,n-us.mn
FAD register, CE

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

торгон 

цаасан

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан
с
салфетикийг
бэхэлнэ..
б
1.дээр
Хэл тавьсан
дарагчийг
зөвхөн нааж
ухаангүй
• Тууузан наалтыгөвчтөнд
шууд шархан
ш хэрэглэнэ
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

скочон

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

2. Амьсгалын замыг чөлөөлөхийн тулд
духан дээр дарж эрүүг өргөх арга
хэмжээ авна

3. Нугасны гэмтэл сэжиглэгдсэн
тохиолдолд эрүү тулах (jaw-thrust )
аргаар амьсгалын замыг нээж болно.

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ
Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

5. Амны темп
булангаас
чихнийПол
гэдэс
• Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг,
пературт мэдрэг
ливинилхлорид
4. Хэл дарагч хэд хэдэн хэмжээтэй
сили
иконон материалаар хийгдсэн
амьсггалаар
гарч буй хүч
чилтөрөгчийн
хүртэл тул
хэмжиж
тохиромжтой
хэмжээг
байдаг
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан
эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
тодорхойлно
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй, үрэвсүүүлж цочроодоггүй, гэмтэл
учру
уулдаагүй зөөлөн бөөгөөд любриканттай
й

6. Хэл дарагч хэт богино бол хэлийг
амьсгалын замыг бөглөхөөс сэргийлж
чадахгүй

Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавихх боломжийг
бүрд
дүүлсэн

Нийт гуурсын уртт нь тунгалаг тул ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
боло
омж олгоно

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE
ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог тал:

7. Хэл дарагч хэт урт бол •амьсгалд
ба долоовор
хуруугаар
амыг
а 8. Эрхий
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уяннээх
харимхай толлгойн стрип нь

саад болж болзошгүй


маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана.
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

9. Хэл дарагчийг тал хэсэг хүртэл нь
түүний ээтийсэн талыг зөөлөн тагнай
руу харуулан оруулах

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
 

10. Үүний дараа хэл дарагчийг180°
эргүүлнэ

11. Хэл дарагчийг цагаан мөгөөрсөн
хоолой руу харуулан зөв байрлуулах

“ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
12. Эцэст
нь тохирсон хэмжээтэй
Вебссайт: www.tavin
n-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

бөгөөд зөв тавигдсан хэл дарагч ингэж
харагдана.

9

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌ/
Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

ÕÎØÓÓÒÀÉ ÎÒÑÎÑÍÛ ÃÓÓÐÑ
/Yankaur/

торгон 

цаасан

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
ÑÎÐÓÓËÀÕ
ÃÓÓÐÑÍÛ
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн,
харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен
материалааар хийгдсэн.
ÕÎØÓÓ
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
скочон
• Ñàëñ, ø¿¿ðýë áà ìýñ çàñëûí
¿åä öóñûã ñîðóóëàõ çîðèëãîîð
õýðýãëýãääýã.
• Ìóøãèðàëòàíä òýñâýðòýé ãóóðñ íü
ñîðîëòûí ¿åä ñààä ó÷ðóóëàõã¿é.
• Ãóóðñíû 2 òàëûí òºãñãºëä õÿëáàð
õîëáîãäîõîä çîðèóëñàí 纺ëºí
õîëáîã÷óóäòàé
• Ãóóðñíû óðò 2ì.

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Òèòýì áà Ẻðºíõèé õîøóóíààñ ñîíãîëò
õèéõ áîëîìæòîé.
• Ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàðààñ
ñýðãèéëýõèéí òóëä ºâ÷òºí òóñ á¿ðò
õîøóóã õýðýãëýõ áîëîìæ îëãîñîí.

×àíàðûí
ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, /амьсга
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO9001:2000
Эм
мнэлгий
йн
хэрэ
эгсэл
/ISO9001, алын
з
зам/
ISO13485, FAD register, CE
ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ

ÑÀËÈÀ ÑÎÐÓÓËÀÃ× ÃÓÓÐÑ

Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:

Эрүүл мэндэд
ргүй, тунгалаг,
темп
пературт òýñâýðòýé
мэдрэг Полливинилхлорид
• хор
Ǻºëºí
, íóãàðàëòàíä
ýìíýëãèéí çîðèóëàëòûí ïëàñòèêààð õèéãäñýí
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн

Õîðã¿é,
õàëóóðóóëäàãã¿é.
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
салстт давхаргыг хамгаал
лдагХоргүй,
үрэвсүүүлж цочроодоггүй,
гэмтэлáîëîìæòîé: F5, F6, F8, F10, F12, F14, F16,
• Äàðààõ
õýìæýýñ¿¿äýýñ
ñîíãîëò õèéõ
учру
уулдаагүй зөөлөн F18,
бөөгөөдF20,
любриканттай
й
F22, F24

Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавихх боломжийг
бүрд
дүүлсэн

Нийт гуурсын уртт нь тунгалаг тул ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
боло
омж олгоно
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ISO13485

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË
ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог тал:

/ ØÝÝÑÍÈÉ ÇÀÌ/

а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахадмаскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
тухтай
байдлыг хаангана. îíöëîã, äàâóó
òàë:
2м урт
хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Зөөлөн,
м íóãàðàëòàíä
мөн
хөнгөн учир өввчтөнд
илүү тохиром
мжтой
• тунгалаг
Ǻºëºí,
òýñâýðòýé
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

ØÝÝÑÍÈÉ
ÊÀÒÅÒÐ
Тохируулж
болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь

ÏÂÕ êàòåòð

• Õîðã¿é,ууд:
¿ðýâñ¿¿ëæ
öî÷ðîîäîãã¿é,
Чана
арын сертификату
CE0197,ISO134
485,ISO9001:2000
 
ãýìòýë ó÷ðóóëäààã¿é 纺ëºí
áºãººä ëþáðèêàíòòàé
• Õàæóóäàà 2 í¿äòýé òóë øýýñ
õÿëáàð ãàðíà
• Óðò: 18 ñì (ýìýãòýéí) áà 40ñì
(ýðýãòýéí)
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE

10

ØÝÝÑÍÈÉ ÓÓÒ
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã, äàâóó
òàë:
• Êðàíòòàé

“ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
Вебссайт: www.tavinn-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ØÝÝÑÍÈÉ ÇÀÌ/
Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

2 ÇÀÌÒ
торгон 

цаасан

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
ÊÀÒÅÒÐ ÕÈÉËÄÝÃ (Áàëëîíòîé Ôîëåé•êàòåòð)
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан
хугац
цаанд
тогтвортой
байж биеийн аль ч
• Ǻºëºí, ¿ç¿¿ð õýñýã ð¿¿ãýý íàðèéññàí òóë
øýýñíèé
ñ¿â ð¿¿
îðóóëàõàä
õÿëáàð
хэсгийн
х
хөдөлгөөнд
сайн зо
• Ýìíýëãèéí ñèëèêîíîîð òóñãàéëàí á¿ðñýí
ãºëãºð
ãàäàðãóó
íüхицдог.
øýýñíèé ñ¿â ð¿¿

скочон

õÿëáàð îðîõîä òóñëàíà.
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé:

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
ÇÀÌÒсонгон авчч
• Шааардагдах хэмжээгэээр3уртыг
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

Áàëëîíû õýìæýý
(ml/cc)

Õýìæýýñ¿¿ä (FR)
2-çàìòàé

3-çàìòàé

1.5

6

-

3-5

8,10

-

5 - 15

12,14,16,18,20,22

-

30

16,18,20,22,24,26,28,30

-

30 - 50

16,18,20,22,24,26,28,30

16,18,20,22,24

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ
Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌ/

Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг, темп
пературт мэдрэг Полливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй, үрэвсүүүлж цочроодоггүй, гэмтэл
учру
уулдаагүй зөөлөн бөөгөөд любриканттай
й

ÕÎÎËËÎÕ ÇÎÍÄ

Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавихх боломжийг
бүрд
дүүлсэн

Нийт гуурсын уртт нь тунгалаг тул ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
боло
омж олгоно
Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:

ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК •
/ТОМ
ХҮ
ҮН/õ¿¿õýä
Íÿðàé

áîëîí õ¿íä ºâ÷òºíèéã õîîëëîõ çîðèóëàëòòàé

Ǻâ
áàéðëóóëàõàä
òóñëàõ çîðèëãîîð ¿ç¿¿ðýýñ öààø 25ñì çàéä
Зори
иулалт, онцлог тал:
òýìäýãëýãýýòýé áà ðåíòãýí òóÿà ÷ºëººòºé íýâòð¿¿ëýõ øèíæ ÷àíàðòàé
а
жтой урт
Өвчтөнийг харж ажиглахад

• тохиромж
Õýðýãëýõ
¿åäзагвартай
ãýìòýëй ó÷ðóóëàõààñ ñýðãèéëñýí 纺ëºí, Ẻðºíõèéëñýí
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь

¿ç¿¿ðòýé
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана. • Ǻºëºí, õýýòýé áà ìóøãèðàëòàíä óÿí õàòàí

2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
тасралтгүй урс
сгалыг
хангана
• Òóÿàчийн
íýâòð¿¿ëäýã
òóë
Ðåíòãåí
çóðàã àâàõàä ñààä áîëîõã¿é.

Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: CE0197,ISO13485,ISO9001:2000

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
 

“ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
Вебссайт: www.tavinn-us.mn
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

11

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË /ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌ/
Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
ÕÎÄÎÎÄÍÛ ÇÎÍÄ
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
р нааж бэхэлсэн
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаар
Ryles-í õîäîîäíû çîíä, íýìýëò ãàí áºìáºëºã øàðèê
çîãñîîã÷òîé
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
• Õàìàð çàëãèóðààð îðóóëæ õîîëëîõ áà õîäîîä хэсгийн
ãýäýñíèé
ø¿¿ðëèéã
ñîðóóëàõ
çîðèóëàëòòàé.
х
хөдөлгөөнд
сайн зохицдог.

торгон 

òýñâýðòýé, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí ãàí áºìáºëºã íü çîíäûã õÿëáàð
цаасан• Òºãñãºë õýñýãòýý êîððîçèä
скочон
äîîøëóóëíà.
• Ãóóðñ íü 纺ëºí áºãººä íóãàðàëòàíä òýñâýðòýé.
Хэрэгл
лэх заавар:
• Ǻâ òàâèõàä òóñëàõ çîðèëãîîð ¿ç¿¿ðýýñýý õîéø 50, 60 áà 70ñì-ò òýìäýãëýãýýòýé.
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Áèåä õîðã¿é, ¿ðýâñýë ºäººäºãã¿é ýìíýëãèéí ïîëèâèíèëõëîðèäîîð õèéãäñýí.
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

ªÒêÍÈÉ ÓÓÒ ÑÓÓÐÜÒÀÉ áîëîí ÄÀÍ

ÊËÈÇÌÈÉÍ ÕÎØÓÓ

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Óäààí õóãàöààãààð õýðýãëýãäýõýä
çîðèóëàãäñàí, ç¿¿õýä ìàø òîõèðîìæòîé
• ГУУР
Õºíãºí,
ТУБАЦИЙН
РС óÿí õàòàí, ñóóðüòàé áºãººä áèåä
ИНТ
ìàø ñàéí çîõèöäîã
Бүтээгдэхүүний
г, давууáàéäëûã
тал:
• онцлог
Òàâ òóõòàé
õàíãàñàí óóò
áà áèåèéí õîîðîíä ‘U’ õýëáýðèéí
æèéðãýâ÷òýé
• Эрүүл мэндэд
хорргүй, тунгалаг, темп
пературт мэдрэг Полливинилхлорид
• 1 ñóóðü
+ 100ø
óóòòàé,
äàí
сили
иконон материалаар
хийгдсэн
тул çàïàñ
амьсггалаар
гарч ìºí
буй хүч
чилтөрөгчийн
óóò àâàõ
конд
денсацны тусламжта
ай зөвáîëîìæòîé.
байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
• Á¿ñýýðýý
÷àíãàëæ
òîõèðóóëíà
салстт давхаргыг
хамгааллдагХоргүй,
үрэвсү
үүлж цочроодоггүй, гэмтэл
учру
уулдаагүй зөөлөн
бөөгөөд любриканттай
• Íààëòã¿é
òóë àðüñûã й¿ðýâñ¿¿ëæ
• Гөлгөр үзүүрöî÷ðîîõã¿é
нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавихх боломжийг
бүрд
дүүлсэн

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ASTM

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:

Нийт гуурсынUSAFDA,
уртт нь тунгалаг
тул ши
ингэн
хаана байрлаж
ISO 9001,
ISO13485,
CE ж буйг мэдэх
боло
омж олгоно

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

ÕÝÂËÈÉÍ ÃÓÓÐÑÍÛ ÊÎÌ

ÖªÑÍÈÉ ÕÀÉÌÑÓÓÐ, Ò-ÃÓÓÐÑ

ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог
тал: äàâóó òàë:
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã,

• Àòðàâìàòèê (ãýìòýýäýãã¿é) òºãñãºëòºé
а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад

ãóóðñ
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь

• Òóñãàé
çîðèóëàëòûí
áàðèóë
íü
ãóóðñûã
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
áîñîî
тухтайáàðèõ
байдлыгçîðèóëàëòòàé.
хаангана.
á¿ðäýë
íüньäàðààõ
ç¿éë¿¿äýýñ
•• Ýíýõ¿¿
2м урт èæ
хөндийт
гууурс
хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
• á¿ðäýíý:
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
•- Ǻºëºí
Том хүний
ба хүүх
хдийн гэсэн 2êàòåòð
төрөллтэй
õýâëèéí
äðåíàæèéí
- 2000 ìë õ¿ðòýë áàãòààìæòàé öóãëóóëàõ
Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
óóòòàé
 
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO
9001, ISO13485, CE

12

• Õîðã¿é,
õàëóóðóóëàõ
øèíæ ÷àíàðã¿é

Çîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
1. Öºñíèé çàìûí õàãàëãààíû äàðààõ
öºñèéã õàéìñóóðäàõàä.
2. Óìàéí õ¿ç¿¿, ýíäîìåòðèéí õàâäàð
áà ºíäãºâ÷íèé õàâäðûí ýõíèé øàò
çýðýã ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîðò õàâäðûí
õàãàëãààíû äàðàà ¿òðýýãýýð
ðåòðîïåðèòîíèóìä õóðèìòëàãäñàí
ëèìôèéã õàéìñóóðäàõàä.
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:

CE0197,ISO13485,ISO9001:2000
“ТА
АВИН-УС”
Эм Ханган Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
Вебссайт: www.tavinn-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

торгон 

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
ÊÅÒÃÓÒ
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:• Арьсанд наалдах хэсэгт эмиийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
р наажñàëñòûí
бэхэлсэн
н үед äàâõàðãà
харшил ба
б механик цочроол
даралтаар
• Maòåðèàë: Õîíü áà ÿìààíû íàðèéí
ãýäýñíèé
äîîðõ
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Õ¿ðýí áîð хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

цаасан

скочон
Êîëëàãåíû
öýâýð ÷àíàð ºíäºð
Õàéëàõ õóãàöàà 60-90 õîíîã
Óòàñíû óðò: 45 – 75ñì
Ç¿¿íèé óðò: 12 – 63ìì
Ç¿¿íèé òºðºë: Ñîíãîëò ºðãºí, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí ½1/2 Ẻðºíõèé,
reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ
áîëîìæòîé.
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áè÷èë îðãàíèçìûã ¿ðæ¿¿ëäýãã¿é
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
ÂÈÊÐÈË/ÏÎËÈÃËÀÃÒÈÍ 910/ ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Maòåðèàë: Ïîëèãëàêòèí 910 áóþó Âèêðèë
• Ìàòåðèàëûí ºíãº: Íèë ÿãààí
Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:
• Õàéëàõ õóãàöàà: Ãèäðîëèçä îðæ àáñîðáöëîãääîã, 60-90 õîíîãèéí äîòîð õàéëäàã.
• Äàðààõ õýìæýýñ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé: 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0
• Óòàñíû
óðò: 45
- 75cì
• Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг,
темп
пературт
мэдрэг
Полливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн
амьсггалаар
гарч–буй
хүч
чилтөрөгчийн
• тул
Ç¿¿íèé
óðò: 12
50ìì
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан
з
зэрэгцээ
эмзэг
• Ç¿¿íèéэсэхийг
òºðºë:мэдэхийн
½1/2 Ẻðºíõèé,
reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй, үрэвсүүүлж цочроодоггүй, гэмтэл
• Ýäèéí õàðèó óðâàë õàìãèéí áàãà ºãäºã
учру
уулдаагүй зөөлөн бөөгөөд любриканттай
й
• θäîë òàâèõàä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйг
гээр интубаци
тавихх боломжийг
• ¯ðýâñýëòýé
îð÷íû íºëººíä
óòàñíû õàéëàõ ÷àíàð àâòäàãã¿é. Èéìä 21-28 õîíîãèéí
бүрд
дүүлсэн
äàðàà øàðõ íü ýäãýæ áàò áºõ áàéäàë íü ñýðãýäýã õîäîîä áà ãýäýñíèé ìýñ
• Нийт гуурсын уртт нь тунгалагàæèëáàðûí
тул ши
ингэн хаана
байрлаж
ж буйгõóãàöààíä
мэдэх
¿åä õàíãàëòòàé
áàò áºõ áàéäëàà õàäãàëäàã

ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ

боло
омж олгоно

ПЛЕISO13485,
ВРИЙН ЗҮҮНИЙ
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001,
CE Й КОМ

Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE
ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/

ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÓÒÀÑ Ç¯¯

Зори
иулалт, онцлог тал:
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:

• тохиромж
Maòåðèàë:
Ìîíîôèëàìåíò
Ïîëèïðîïèëåí
а
жтой урт
загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
• хавчаар
Ìàòåðèàëûí
ºíãº: Õºõ
Тохируулж болдогг хамрын
б уян харимхай
ба
толлгойн стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт
зөв бай
йрлуулахад
туслахы
ын
зэрэгцээõèéõ
тав áîëîìæòîé: 0 - 5/0
• Äàðààõ
õýìæýýñ¿¿äýýñ
ñîíãîëò
тухтай байдлыг хаангана. • Óòàñíû óðò: 45 - 75cì
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
• Ç¿¿íèéчийн
óðò:тасралтгүй
6 – 50ììурссгалыг хангана
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
• Ç¿¿íèé òºðºë: Ñîíãîëò ºðãºí, çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí ½1/2 Ẻðºíõèé,
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

reverse cutting, cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ

áîëîìæòîé.
Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134
485,ISO9001:2000
 
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áè÷èë îðãàíèçìûã ¿ðæ¿¿ëäýãã¿é “ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
• Òðîìáî ¿¿ñãýõ ÷àíàð õàìãèéí áàãàХаяг
òóëг:ç¿ðõ
ñóäàñíûгуд
ìýñ
çàñàëä
Жуулчны
дамж,
48рìàø
байрр, 401 тоот
òîõèðîìæòîé. ̺í ìýäðýë áà í¿äíèé
ìýñ
àæèëáàð çýðýã 纺ëºí ýäèéã î¸õ
Утасс:
11-327416
íèéë¿¿ëýõýä õýðýãëýãääýã.

Факсс: 11-327416

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA,
ISO 9001, ISO13485,
CE
Имэйл: info@tavin-us.mn

Вебссайт: www.tavinn-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

13

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ

МЭС ЗАСЛЫН СИЛКЭН УТАС

Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÑÈËÊÝÍ ÓÒÀÑ

Maтериал: 100% Bombyx Mori L. торгоны хүр хорхойн сүлжмэл
Материалын өнгө: ХарÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
Хэрэглэх хугацаа 5 жил
• Maòåðèàë:
100%хийсэн
Bombyx
Mori
L. òîðãîíû
õ¿ð õîðõîéí
ñ¿ëæìýë
Зүүний төрөл: төрөл бүрийн
зэвэрдэггүй гангаар
½ or 3/8
бөөрөнхий,
reverse cutting,
cutting, round
bodied, 2 зүүтэй зэрэг
зүүнүүдээс сонголт хийх
• боломжтой.
Ìàòåðèàëûí ºíãº: Õàð
Маш гөлгөр, эдийг нэвтлэхэд
(утсыг татахад)
хялбар
• Õýðýãëýõ
õóãàöàà
5 чөлөөтөй
æèë
Бат бөх чанар маш өндөр

• Ç¿¿íèé òºðºë: òºðºë á¿ðèéí çýâýðäýãã¿é ãàíãààð õèéñýí ½ or 3/8
cutting, round bodied, 2 ç¿¿òýé çýðýã
ç¿¿í¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé.
• Ìàø ãºëãºð, ýäèéã íýâòëýõýä (óòñûã òàòàõàä) õÿëáàð ÷ºëººòºé
• Áàò áºõ ÷àíàð ìàø ºíäºð

Чанарын сертификатууд: USAFDA,
ISO 9001, ISO13485,
Ẻðºíõèé,
reverseCE
cutting,

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

ÀÐÜÑ ¯ÄÝÃ× ÑÒÅÏËÅÐ ÁÀ ¯ÄÝÝÑ ÀÂÀÃ×

АРЬС ҮДЭГЧ СТЕПЛЕР БА ҮДЭЭС АВАГЧ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:Дээд зэргийн загвар хийц: Оптималь хэмжээнд эдийг нэгэн жигд хүчээр нийлүүлнэ, эд эсэд даралт хамгийн бага
Эдэд очих цусан хангамжийг сайн байлгадаг тул сорвигүй хурдан эдгээдэг.
Ариун, зэвэрдэггүй ган үдээс авагч: Өвдөлтгүй, төвөггүй байдлаар үдээс авахад зориулсан.
Найдвартай үдэлт: Барьц ба хяналт сайтай, эвдэрч гэмтдэггүй

Хэрэглэхэд хялбар: Арьсны ирмэгийг хямсааны тусламжтай гадагш эргэсэн байдалтай нийлүүлж оёно. SURUSTAP™ үдэгчийг
ойртуулсан арьсны ирмэгийн төв хэсэгт болгоомжтой аваачих.
Үдээс нь коррозид маш тэсвэртэй бөгөөд мэс заслын имплантад хэрэглэгддэг, биед хариу урвал өдөөдөггүй материалаар хийгдсэн.
Үдээсийг бүрэн аюулгүй байрлуултал хөшүүргийг бүрэн гүйцэд шахах хэрэгтэй (үдэгчийн дээд доод бариул бүрэн нийлж байвал
хамгийн сайн үр дүнтэй)
Анхааруулга: Дутуу үдсэн тохиолдолд эвдэрч болзошгүй

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
äàâóó òàë:
Чанарын сертификатууд:
USAFDA,îíöëîã,
ISO 9001, ISO13485,
CEÄýýä çýðãèéí çàãâàð õèéö: Îïòèìàëü õýìæýýíä ýäèéã íýãýí æèãä õ¿÷ýýð íèéë¿¿ëíý, ýä ýñýä äàðàëò õàìãèéí áàãà
Ýäýä î÷èõ öóñàí õàíãàìæèéã ñàéí áàéëãàäàã òóë ñîðâèã¿é õóðäàí ýäãýýäýã.
Àðèóí, çýâýðäýãã¿é ãàí ¿äýýñ àâàã÷: ªâäºëòã¿é, òºâºãã¿é áàéäëààð ¿äýýñ àâàõàä çîðèóëñàí.
Íàéäâàðòàé ¿äýëò: Áàðüö áà õÿíàëò ñàéòàé, ýâäýð÷ ãýìòäýãã¿é

Õýðýãëýõýä õÿëáàð: Àðüñíû èðìýãèéã õÿìñààíû òóñëàìæòàé ãàäàãø ýðãýñýí áàéäàëòàé íèéë¿¿ëæ î¸íî. SURUSTAP™
¿äýã÷èéã îéðòóóëñàí àðüñíû èðìýãèéí òºâ õýñýãò áîëãîîìæòîé àâàà÷èõ.“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US”
Ltdºäººäºãã¿é
¯äýýñ íü êîððîçèä ìàø òýñâýðòýé áºãººä ìýñ çàñëûí èìïëàíòàä õýðýãëýãääýã,
áèåäPharm
õàðèóCo.,
óðâàë
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí.
Утас: 11-327416 äýýä äîîä áàðèóë á¿ðýí
¯äýýñèéã á¿ðýí àþóëã¿é áàéðëóóëòàë õºø¿¿ðãèéã á¿ðýí ã¿éöýä øàõàõ õýðýãòýé (¿äýã÷èéí
Факс: 11-327416
íèéëæ áàéâàë õàìãèéí ñàéí ¿ð ä¿íòýé)
Имэйл: info@tavin-us.mn
Àíõààðóóëãà: Äóòóó ¿äñýí òîõèîëäîëä ýâäýð÷ áîëçîøã¿é
Вебсайт: www.tavin-us.mn

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

14

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ Ç¯¯ ÓÒÀÑ

МЭС ЗАСЛЫН СИЛКЭН УТАС

Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

ÀÐÜÑ ¯ÄÝÃ× ÑÒÅÏËÅÐ ÁÀ ¯ÄÝÝÑ ÀÂÀÃ×

Maтериал: 100% Bombyx Mori L. торгоны хүр хорхойн сүлжмэл
Материалын өнгө: Хар
Хэрэглэх хугацаа 5 жил
Зүүний төрөл: төрөл бүрийн зэвэрдэггүй гангаар хийсэн ½ or 3/8 бөөрөнхий, reverse cutting, cutting, round bodied, 2 зүүтэй зэрэг
зүүнүүдээс сонголт хийх боломжтой.
Маш гөлгөр, эдийг нэвтлэхэд (утсыг татахад) хялбар чөлөөтөй
Бат бөх чанар маш өндөр

Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

Баруун өвдгийг арьс үдэгч
степлерээр (зургийн зүүн
тал), зүүн өвдгийг мэс заслын
утсаар оёсон байдал

Хагалгаанаас 6 долоо
хоногийн дараах
сорвижилтын байдал

Арьс үдэгчийн давуу талууд:
- Шархыг хурдан хугацаанд нийлүүлж цус тогтооно
- Мэс ажилбарын цагийг богиносгоно.
АРЬС ҮДЭГЧ СТЕПЛЕР БА ҮДЭЭС АВАГЧ
- Шарх илүү түргэн сайн эдгэдэг
- Сорвижилт илүү бага
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:Дээд зэргийн загвар хийц:
Оптималь
хэмжээнд
эдийг нэгэн
жигдзаалт/анхаарах
хүчээр нийлүүлнэ, эд эсэд
даралт хамгийн бага
Арьс
үдэгчийг
хэрэглэх
эсрэг
зүйлс
Эдэд очих цусан хангамжийг сайн байлгадаг тул сорвигүй хурдан эдгээдэг.

Арьсан
доорх
өөхөн
эдийн
хэмжээ
хэт
их
тохиолдолд
шархыг
Ариун, зэвэрдэггүй ган үдээс авагч: Өвдөлтгүй, төвөггүй байдлаар үдээс авахад зориулсан.
Найдвартай үдэлт: Барьц ба авах
хяналт сайтай, эвдэрч гэмтдэггүй

оёж хаах нэмэлт арга хэмжээ

- Никелийн харшилтай хүнд хэрэглэж болохгүй

Хэрэглэхэд хялбар: Арьсны ирмэгийг хямсааны тусламжтай гадагш эргэсэн байдалтай нийлүүлж оёно. SURUSTAP™ үдэгчийг
ойртуулсан арьсны ирмэгийн төв хэсэгт болгоомжтой аваачих.
Үдээс нь коррозид маш тэсвэртэй бөгөөд мэс заслын имплантад хэрэглэгддэг, биед хариу урвал өдөөдөггүй материалаар хийгдсэн.
Үдээсийг бүрэн аюулгүй байрлуултал хөшүүргийг бүрэн гүйцэд шахах хэрэгтэй (үдэгчийн дээд доод бариул бүрэн нийлж байвал
хамгийн сайн үр дүнтэй)
Анхааруулга: Дутуу үдсэн тохиолдолд эвдэрч болзошгүй

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä

Чанарын сертификатууд: USAFDA, ISO 9001, ISO13485, CE

ËÀÍÖÅÒ

ÝÕÎ ãåëü

“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Утас: 11-327416
Факс: 11-327416
Имэйл: info@tavin-us.mn
Вебсайт: www.tavin-us.mn

• 250ìë
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO9001:2000

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

15

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÑÀÂÕ ¹100
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
• Îðîîëò ñàéòàé
торгон 

цаасан

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

скочон

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүр
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэ
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наал
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд т
н үед харшил ба
б механик
даралтаарр нааж бэхэлсэн
òàë:
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

ÖÈÒÎËÎÃÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÈÆ Á¯ÐÄÝË
Õýðýãëýõ çààëò: Óìàéí õ¿ç¿¿íèé ýñèéí ñîðüö ¿ð ä¿íòýé àâàõàä
Àãóóëàãäàõ ç¿éëñ:
1. Òàâèóð øèë
2. Ñîéç
3. Øïàòåëü
4. Ñàâõ

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001
ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ
Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:
ÓßÍ Ç¯¯(3S-CATH)

GAUGE
îíöëîã,
äàâóóтемппературт мэдрэг Пол
• Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
Эрүүл мэндэд хор
ргүй, тунгалаг,
ливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн
òàë:
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
3S
ãýäýã
íü
Safe
(àþóëã¿é),
Sharp
16G(1.7ìì)
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй, үрэвсүүүлж цочроодоггүй,
гэмтэл
(õóðö
¿ç¿¿ð
íü õàòãàõ
¿åèéí
учру
уулдаагүй
зөөлөн
бөөгөөд любриканттай
й

áóóðóóëñàí)
áà Soft гээр интубаци тавихх боломжийг
• ºâäºëòèéã
Гөлгөр үзүүр
нь гээмтэл учруулахгүйг

ÊÎÄ
ªÍêªÐ

2” (51ìì)

Ñààðàë

1 3/4” (45ìì)
2” (51ìì)

бүрд
дүүлсэн
(纺ëºí

áà òàâ òóõòàé) ãýñýí
18G(1.3ìì)
Нийт гуурсын
уртт нь
• ¿ã¿¿äèéí
тунгалагÑîëîíãîñ
тул ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
òîâ÷ëîë
áºãººä
боло
омж олгоно
óëñàä ºðãºí õýðýãëýãääýã àëäàðòàé
20G(1.1ìì)
á¿òýýãäýõ¿¿í þì.

Íîãîîí

1 3/4” (45ìì)
1 1/4” (32ìì)

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
1 1/4” (32ìì)
ßãààí CE0197,ISO
Чанарын
Ч
сертифик
катууд:
O13485,ISO900

Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001,
ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН
МАСК
ҮН/
ISO13485,
CE /ТОМ ХҮ

INCH(ìì)

22G(0.8ìì)

1” (25ìì)

Õºõ

24G(0.7ìì)

3/4” (19ìì)

Øàð

Зори
иулалт, онцлог тал:
а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана.
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
 

20мл –н Люэр
түгжээстэй шприц
(тагны хамт)

16

50/60 мл - н Люэр түгжээстэй
шприц (тагны хамт)

“ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байг
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
100мл
шприц -us.mn
Имэ
йл: –н
info@tavinВебссайт: www.tavinn-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:

ӨВЧТӨНИЙ ТҮҮХИЙН ХАВТАС

Код BL-01
торгон 

цаасан

Үзэмж сайтай, хэрэглээ
их бөгөөд хэрэглэхэд
Хэрэгл
лэх заавар:
хялбар. Эмнэлгийн аль
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
ч тасагт
хэрэглэнэ.
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч

скочон

• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүр
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэгл
ДИЖИТАЛ
ТЕРМОМЕТЕР
• Агаар
нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наал
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд т
н үед харшил ба
б механик
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

ЧИХНИЙ (ИНФРА
ТЕРМОМЕТЕР
Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл
/ УЛААН ТУЯАНЫ)
/амьсга
алын
з
зам/

СОСКОН ТЕРМОМЕТЕР

ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ
Бүтээгдэхүүний онцлогг, давуу тал:

Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг, темп
пературт мэдрэг Полливинилхлорид
сили
иконон материалаар хийгдсэн тул амьсггалаар гарч буй хүч
чилтөрөгчийн
конд
денсацны тусламжтаай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн зэрэгцээ
з
эмзэг
салстт давхаргыг хамгааллдагХоргүй, үрэвсүүүлж цочроодоггүй, гэмтэл
учру
уулдаагүй зөөлөн бөөгөөд любриканттай
й

КОД
BL-01
Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавих
х боломжийг
бүрд
дүүлсэн

Нийт гуурсын уртт нь тунгалаг тул ши
ингэн хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
боло
омж олгоно
Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO90

УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ПЛАСТИК ХУСУУР
/ШПАТЕЛЬ (АРИУН )

ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог тал:
а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
УМАЙН
ХҮЗҮҮНИЙ
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар
б уян харимхай
ба
толлгойнМОДОН
стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв
бай
йрлуулахад(АРИУН
туслахы
ын )зэрэгцээ тав
ШПАТЕЛЬ
тухтай байдлыг хаангана.
2м урт хөндийт гууурс нь хүчилтөрөгч
чийн тасралтгүй урссгалыг хангана
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн учир өввчтөнд илүү тохиром
мжтой
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөллтэй

ХУСУУР/

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
 

САВХ (АРИУН)
“ТА
АВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүүлэх Байг
“Tavvin-US” Pharm
m Co., Ltd
Хаягг: Жуулчны гуд
дамж, 48р байрр, 401 тоот
Утасс: 11-327416
Факсс:
ЦИТОЛОГИЙН СОЙЗ (АРИУН
) 11-327416
Имэйл: info@tavin--us.mn
Вебссайт: www.tavinn-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

17

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
НЯРАЙН УЯН ЗҮҮ

• ÓßÍ
Жижиг,
ÍßÐÀÉÍ
ǯ¯зөөлөн венийн судсанд хатгахад

тусгайлан зориулагдсан тусгай загвартай

ÀÐÈÓÒÃÀÑÀÍ, ÍÝà ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÝË ÄÀÐÀÃ×

Тус тусдаа ууттай тул ариун цэврийн
шаардлага хангасан

Үр дүнтэй,
найдвартай
• • Æèæèã,
纺ëºí
âåíèéíбэхлэхэд
ñóäñàíä
зориулсан
жижиг уян
далавчтай
õàòãàõàä
òóñãàéëàí
çîðèóëàãäñàí
• òóñãàé
Хэмжээ:
G 24
çàãâàðòàé
• ¯ð ä¿íòýé, íàéäâàðòàé áýõëýõýä
çîðèóëñàí
æèæèã óÿí GMP,
äàëàâ÷òàé
Чанарын
сертификатууд:
ISO9001,
• ISO13485,
Õýìæýý:FAD
G 24
register, CE

Òóñ òóñäàà óóòòàé òóë àðèóí
öýâðèéí øààðäëàãà õàíãàñàí

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP,
ISO9001, ISO13485, FAD register, CE

ХҮЙН ХАВЧААР
а) Хүйн хавчаар 

б) Хүйн хавчаар авагч

в) Хүйн хавчаарын ком

Õ¯ÉÍ ÕÀÂ×ÀÀÐ
à) Õ¿éí õàâ÷ààð

АРИУТГАСАН, НЭГ УДААГИЙН
ХЭЛ ДАРАГЧ

á) Õ¿éí õàâ÷ààð àâàã÷

ÝÊÃ ÝËÅÊÒÐÎÄ
â) Õ¿éí õàâ÷ààðûí êîì
ЭКГ ЭЛЕКТРОД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

Тус тусдаа ууттай, ариун
Òóñ òóñäàà óóòòàé,
àðèóí

МЭС ЗАСЛЫН ХУТГАНЫ
ИР
õàëäâàðààñ
ñýðãèéëýõýä èë¿¿
òîõèðîìæòîé.
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ
ÕÓÒÃÀÍÛ

Зэвэрдэггүй
ган ÈÐ
Чанарын сертификатууд: ISO 9001, ISO13485, CE

ЦУС ХИЙХ СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

Завсрын эмчилгээнд зориулсан,
хэлбэржүүлсэн
латексан
ÄÓÑËÛÍ
ÑÈÑÒÅÌ
гялгар бөмбөлөг тарилгын мембрантай (бүрхүүлтэй)

  Дунджаар 20 дусал/мин
Өнгөгүй тунгалаг, зөөлөн гуурс эмнэлгийн
  Поливинилхлоридоор хийгдсэн
•   200 микрон шүүлтүүртэй ба 18G хэмжээтэй
зүүтэй.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé
îíöëîã, äàâóó òàë:
• Ýðâýýõýé õýëáýðèéí íàðèéí ç¿¿òýé
Чанарын
FAD register,
CE õÿëáàð
  сертификатууд: GMP, ISO9001, ISO13485,
• Ñóäñàíä
òàâèõàä

Áýõëýã÷
ïëàñòûðòàé
 
• Õèé ãàðãàã÷òàé
 

18

Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

ÖÓÑ ÕÈÉÕ
ÑÈÑÒÅÌ

Эрвээхэй хэлбэрийн нарийн зүүтэй


Судсанд тавихад хялбар
Бэхлэгч пластыртай
Хий гаргагчтай

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
ISO 9001, ISO13485, CE

Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг трансфюзлэхэд зориулагдсан
бүтээгдэхүүн

ДУСЛЫНISO
СИСТЕМ
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
9001, ÑÅ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Çýâýðäýãã¿é ãàí

24 цагаас дээш буюу урт хугацаагаар хэрэглэх боломжтой

Том хүн
ба хүүхдийн
аль алинд хэрэглэх боломжтой
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé• îíöëîã,
äàâóó
òàë:
савлагдсан
Өвдөлт гэмтэлгүйгээр хүйн
3ш ариун шингээлт сайтай сальфетик
• 24 öàãààñ •äýýø10ш-ээр
áóþó óðò
õóãàöààãààð õýðýãëýõ
хавчаар авахад зориулагдсан
агуулсан. Нярайн халдвараас сэргийлэх
ба
áîëîìæòîé
ISO 9001, СЕ
ªâäºëò ãýìòýëã¿éãýýð
3ø àðèóí
øèíãýýëò
ñàéòàéбүтээгдэхүүн.
хөдөлмөр
хөнгөвчлөх
• Òîì õ¿í áàЧанарын
õ¿¿õäèéíсертификатууд:
àëü àëèíä õýðýãëýõ
áîëîìæòîé
õ¿éí õàâ÷ààð àâàõàä
ñàëüôåòèê àãóóëñàí. Îðîí
• 50ø-ýýð ñàâëàãäñàí
çîðèóëàãäñàí
íóòãèéí ýìíýëýãò íÿðàéí

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• Öóñ, öóñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òðàíñôþçëýõýä
çîðèóëàãäñàí á¿òýýãäýõ¿¿í
• Çàâñðûí ýì÷èëãýýíä çîðèóëñàí, õýëáýðæ¿¿ëñýí
ëàòåêñàí ãÿëãàð áºìáºëºã òàðèëãûí ìåìáðàíòàé
(á¿ðõ¿¿ëòýé)
“ТАВИН-УС” Эм Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
• Äóíäæààð 20 äóñàë/ìèí
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
• ªíãºã¿é òóíãàëàã, 纺ëºí ãóóðñ ýìíýëãèéí
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Ïîëèâèíèëõëîðèäîîð õèéãäñýí
Утас:
11-327416
• 200 ìèêðîí ø¿¿ëò¿¿ðòýé áà 18G õýìæýýòýé ç¿¿òýé.

Факс: 11-327416
ñåðòèôèêàòóóä:
Имэйл:×àíàðûí
info@tavin-us.mn
GMP,
ISO9001,
ISO13485,
FAD register, CE
Вебсайт: www.tavin-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХАРШИ
ИЛ ӨГДӨГГҮЙ ПЛ
ЛАСТЕРЬ

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÆÈÆÈà ÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
 

Бүтээгдэхүүүний онцлог, давууу тал:
• Төрөл бүүрийн боолт, катетеерь, шархан дээр таавих төрөл бүрийн ээм
шингээсээн салфетик, гуурс зэргийг
з
бэхлэж тогттооход хэрэглэнэ.
• Агаар нээвтрүүлдэг, нимгэн
н, зөөлөн, харшил өгдөггүй
ө
наалдамхай
полиакри
илатаар бүрсэн поллиэтилен материалааар хийгдсэн.
• Арьсанд наалдах хэсэгт эми
ийн бодис шингээссэн. Арьсанд тохироох
н үед харшил ба
б механик цочроол
даралтаарр нааж бэхэлсэн
үүсгэхгүй
йгээр удаан хугац
цаанд тогтвортой байж биеийн аль ч
хэсгийн хөдөлгөөнд
х
сайн зохицдог.

ÍÓÃÀÑÍÛ ÕÀÒÃÀËÒÛÍ Ç¯¯

торгон 

цаасан

скочон

Хэрэгл
лэх заавар:
• Хэррэглэхийн өмнө арььсыг цэвэрлэж, хуур
райшуулна
• Шааардагдах хэмжээгэээр уртыг сонгон авч
ч
хэррэглэнэ.
• Шаархан дээр тавьсан салфетикийг
с
нааж бэхэлнэ..
б
• Тууузан наалтыг шууд шархан
ш
дээр нааж болохгүй.
б
рын сертификатууд
д: GMP, CE, ISO 
Чанар

Эм
мнэлгий
йн хэрээгсэл /амьсга
/
алын зам/
з

Whitacre Pencil Point íóãàñíû õàòãàëòûí ç¿¿íèé ñòàíäàðò/ýíãèéí ç¿¿íýýñ ÿëãàãäàõ äàâóó òàë:

Whitacre Pencil Point

Ñòàíäàðò/ýíãèéí ç¿¿

ТУБАЦИЙН ГУУР
РС
ИНТ
• Ç¿ñäýãã¿é ç¿¿ (íóãàñíû
õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã
ç¿ñýëã¿é
• Ç¿ñýã÷ ç¿¿ (íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã ç¿ñýæ/òàñëàæ
çàâñðààð íü ÿðæ Бүтэ
îðäîã)
îðäîã).
эгдэхүүний онцлогг, давуу тал:
• Ðîìáî õýëáýðèéí ¿ç¿¿ðýýñ 0.5ìì-í çàéä í¿õòýé
• Òàøóó, ñòàíäàðò ç¿ñýã÷ ¿ç¿¿ðòýý í¿õòýé.
• Íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã òàñëàëã¿é ÿðæ îðäîã òóë
• Íóãàñíû õàòóó á¿ðõ¿¿ëèéã òàñëàæ/ç¿ñýæ îðäîã òóë
• Эрүүл мэндэд хорргүй, тунгалаг, темппературт мэдрэг Полливинилхлорид
ÍÕÄÒª (íóãàñ õàòãàëòûí
òîëãîé
ºâäºëò)-èéã
сили
икононäàðààõ
материалаар
хийгдсэн
тул амьсггалаар гарчÍÕÄÒª
буй хүч
чилтөрөгчийн
конд
денсацны
тусламжта
ай зөв байрлуулсан эсэхийг мэдэхийн
з
зэрэгцээ
эмзэг
õàìãèéí áàãà õýìæýýíä
õ¿ðòýë
áóóðóóëñàí.
èë¿¿ èõ.
салсттPoint
давхаргыг
лдагХоргүй,
үрэвсүүүлж цочроодоггүй,
• 25G Whitacre Pencil
ç¿¿ хамгаал
õýðýãëýõýä
ÍÕÄÒª
• ÍÕÄÒªгэмтэл
5-10%
учру
уулдаагүй зөөлөн бөөгөөд любриканттай
й
2%, 27G ç¿¿ õýðýãëýõýä áàðàã 0%.

Гөлгөр үзүүр нь гээмтэл учруулахгүйггээр интубаци тавихх боломжийг
бүрд
дүүлсэн

Нийт гуурсын уртт нь тунгалаг тул ши
ингэн
хаана байрлаж
ж буйг мэдэх
Ãýõäýý
боло
омж олгоно
Чана
арын сертификатуууд: GMP, ISO9001,, ISO13485, FAD reggister, CE

ПЛЕВРИЙН ЗҮҮНИЙ
Й КОМ
Ч
Чанарын
сертифик
катууд: CE0197,ISO
O13485,ISO9001:20000

27G ç¿¿ ìàø íàðèéõàí òóë íýã
÷èãò øóëóóí õàòãàõàä òàõèëçàæ
òºâºãòºé áàéäàã

ХҮЧ
ЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАСК /ТОМ ХҮ
ҮН/
Зори
иулалт, онцлог тал:
а
тохиромж
жтой урт загвартай
й
Өвчтөнийг харж ажиглахад
Тохируулж болдогг хамрын хавчаар ба
б уян харимхай толлгойн стрип нь
маскийг хамар ба амны хэсэгт зөв бай
йрлуулахад туслахы
ын зэрэгцээ тав
тухтай байдлыг хаангана.
Ýíý
àñóóäëûãчийн
øèéäâýðëýõèéí
òóëäхангана
2м урт хөндийт гууурс
нь хүчилтөрөгч
тасралтгүй урссгалыг
Зөөлөн, тунгалаг мөн
м хөнгөн
учир өввчтөнд илүү
тохиром
мжтой
áèä ÷èãë¿¿ëýã÷èéã
õàìò
ñàíàë
Том хүний ба хүүххдийн гэсэн 2 төрөл
лтэй áàéíà.
áîëãîæ

Чана
арын сертификатуууд: CE0197,ISO134485,ISO9001:2000
 

“ТА
АВИН-УС”
Эм Ханган
Нийлүүүлэх Байгуулл
лага
Àíõààðóóëãà: Pencil point ç¿¿ãýýð õàòãàëò õèéõýä íóãàñíû øèíãýíèé ÿëãàðàëò ñòàíäàðò
íóãàñíû õàòãàëòûí
ç¿¿ã áîäâîë
“Tavvin-US”
Pharm
m Co., Ltd
àðàé óäààí áàéäàã. Ýíý íü ç¿¿íèé á¿òöèéí îíöëîãîîñ øàëòãààëäàã. ̺í í¿õ íü ¿ç¿¿ðýýñýý
0.5ìì
çàéíààñ
ýõýëäýã òóë
г: Жуулчны
гуд
дамж,
48р байрр, 401 тоот
ñòàíäàðò quinke ¿ç¿¿ðòýé ç¿¿ã áîäâîë 0.5ìì öààø, áàãà çýðãèéí èë¿¿ õ¿÷ýýð ò¿ëõýæХаяг
íóãàñíû
øèíãýíèéã
àâíà.
Утасс: 11-327416
Факсс: 11-327416
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD
CE
Имэregister,
-us.mn
йл: info@tavinВебссайт: www.tavinn-us.mn
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

19

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ
Төвийн венийн ÆÈÆÈÃ
иж бүрдэлÕÝÐÝÃÑ˯¯Ä
катетр
3 ÇÀÌÒ ÕÎËÁÎÃЧSURU CENOCATH™
(CENTRAL VENOUS CATHETERS)
(3 WAY STOP COCK)

Уртасгууртай
3-Замт Холбогч
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
- Судсаар хүнд өвчтөнд олон төрлийн шингэн, эм тариа хийхэд
- Хавдарын хими эмчилгээ

Хос гуурст ТВК, FR 7 замтай

Уртасгуур
Гуурс

2 ба 3 замтай уртасгуур
гуурс

- Дүрс оношлогоонд
- Плеврийн пункц хийхэд

3-гуурстай ТВК, FR 7 Замтай

ÒªÂÈÉÍ ÂÅÍÈÉÍ ÈÆ Á¯ÐÄÝË ÊÀÒÅÒÐ

(CENTRAL
VENOUS
CATHETERS)
CENOCATH™
Энэхүү Төвийн Венийн Катетр
нь тусгай зориулалтын,
Полиуретан
материалаарSURU
хийгдсэн
бөгөөд энэ нь судсанд тавих үед хатуу байдаг
боловч судсанд тавьсны дараа биеийн температурт зөөлөрч эд эсэд тохиромжтой хэлбэрт шилждэг.
Төвийн
венийн
иж
бүрдэл
катетр
Зөөлөн, уян харимхай
J-үзүүртэй
чиглүүлэгч
төмөр
утас ньиж
бат
бөх,
судас хагарахаас
Төвийн
венийн
бүрдэл
катетрдавхар сэргийлнэ.
Зөөлөн, мохоо үзүүр бүхий судсанд тавихад тохиромжтой катетр
Õîñ ãóóðñò ÒÂÊ, FR 7 çàìòàé
ÖÓÑ 3-ãóóðñòàé ÒÂÊ, FR 7 Çàìòàé
(CENTRAL
VENOUS CATHETERS)
SURU CENOCATH™
(CENTRAL
VENOUS CATHETERS)
SURU CENOCATH™
Тод тэмдэглэгээ нь катетрийн үзүүрийг зөв байрлуулахад туслана.
Рентгэн туяа чөлөөтөй нэвтрүүлэнэ.
Тус тусдаа савлагаатай.
Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
 

 
3-гуурстай
ТВК, FR 7 Замтай
FR 7 Замтай
Хос гуурст
ТВК, FR 7 замтай 3-гуурстай ТВК,
Хос гуурст ТВК,
FR 7 замтай

Ýíýõ¿¿ Òºâèéí Âåíèéí Êàòåòð íü òóñãàé çîðèóëàëòûí, Ïîëèóðåòàí ìàòåðèàëààð õèéãäñýí áºãººä ýíý íü ñóäñàíä òàâèõ
¿åä õàòóó áàéäàã áîëîâ÷ ñóäñàíä òàâüñíû äàðàà áèåèéí òåìïåðàòóðò 纺ëºð÷ ýä ýñýä òîõèðîìæòîé õýëáýðò øèëæäýã.
Ǻºëºí, óÿí õàðèìõàé J-¿ç¿¿ðòýé ÷èãë¿¿ëýã÷ òºìºð óòàñ íü áàò áºõ, ñóäàñ õàãàðàõààñ äàâõàð ñýðãèéëíý.
“ТАВИН-УС”
Ханган Нийлүүлэх Байгууллага
Ǻºëºí, ìîõîî
¿ç¿¿ð
á¿õèé
ñóäñàíä
òàâèõàä
òîõèðîìæòîé
êàòåòð
Венийн
Катетр
ньПолиуретан
тусгай зориулалтын,
Полиуретан
хийгдсэн
бөгөөд
судсанд
тавих үед хатууЭм
байдаг
Энэхүү Төвийн ВенийнЭнэхүү
КатетрТөвийн
нь тусгай
зориулалтын,
материалаар
хийгдсэнматериалаар
бөгөөд энэ нь
судсанд
тавихэнэ
үеднь
хатуу
байдаг
тавьсны дараазөөлөрч
биеийн
температурт
зөөлөрч
эд эсэд тохиромжтой
хэлбэрт шилждэг.
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
боловч судсанд
тавьсныболовч
дараа судсанд
биеийн
температурт
эд
эсэд çºâ
тохиромжтой
хэлбэрт
шилждэг.
Òîä òýìäýãëýãýý
íü êàòåòðèéí
¿ç¿¿ðèéã
áàéðëóóëàõàä
òóñëàíà.
Зөөлөн, уянчиглүүлэгч
харимхай J-үзүүртэй
нь бат бөх,
судас
хагарахаас давхар сэргийлнэ.
Зөөлөн, уян харимхай J-үзүүртэй
төмөр утасчиглүүлэгч
нь бат бөх,төмөр
судасутас
хагарахаас
давхар
сэргийлнэ.
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
Ðåíòãýí
÷ºëººòºé
íýâòð¿¿ëýíý.
Зөөлөн,
мохоотавихад
үзүүр бүхий
судсанд тавихад
Зөөлөн, мохоо òóÿà
үзүүр бүхий
судсанд
тохиромжтой
катетр тохиромжтой катетр
Утас: 11-327416
Òóñ òóñäàà ñàâëàãààòàé.
Тод тэмдэглэгээ
зөв байрлуулахад туслана.
Факс: 11-327416
Тод
тэмдэглэгээ
нь катетрийн
үзүүрийгнь
зөвкатетрийн
байрлуулахад
туслана.
̺í
Ò õýëáýðèéí
÷èãë¿¿ëýã÷
ç¿¿òýéүзүүрийг
õýðýãëýæ
áîëíî
туяа чөлөөтөй нэвтрүүлэнэ.
Рентгэн туяа чөлөөтөй Рентгэн
нэвтрүүлэнэ.
Имэйл: info@tavin-us.mn
Äàðààõ óðòóóäààñ
ñîíãîõ
áîëîìæòîé: 160-200 ìì, 300 ìì
Тус тусдаа
савлагаатай.
Тус тусдаа савлагаатай.
Вебсайт: www.tavin-us.mn
Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
 

Мөн Т хэлбэрийн чиглүүлэгч зүүтэй хэрэглэж болно
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
Дараах уртуудаас сонгох боломжтой: 160-200 мм, 300 мм
 

20
 

 

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ÁÝÝËÈÉ

НЯРАЙН УЯН ЗҮҮ

АРИУТГАСАН, НЭГ УДААГИЙН
ХЭЛ ДАРАГЧ

• Жижиг,
зөөлөн венийн судсанд хатгахад
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ
ÁÝÝËÈÉ

¯ÇËÝÃÈÉÍ ÁÝÝËÈÉ

тусгайлан зориулагдсан тусгай загвартай

Тус тусдаа ууттай тул ариун цэврийн
шаардлага хангасан

Үр дүнтэй, найдвартай бэхлэхэд
зориулсан жижиг уян далавчтай
Хэмжээ: G 24

Чанарын сертификатууд: GMP, ISO9001,
ISO13485, FAD register, CE

 

ХҮЙН ХАВЧААР
а) Хүйн хавчаар 

б) Хүйн хавчаар авагч

в) Хүйн хавчаарын ком

ЭКГ ЭЛЕКТРОД
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

Тус тусдаа ууттай, ариун

Өвдөлт гэмтэлгүйгээр хүйн
хавчаар авахад зориулагдсан

3ш ариун шингээлт сайтай сальфетик
агуулсан. Нярайн халдвараас сэргийлэх ба
хөдөлмөр хөнгөвчлөх бүтээгдэхүүн.

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó
òàë:
МЭС
ЗАСЛЫН ХУТГАНЫ ИР
• Óäààí õóãàöààíû ìýñ àæèëáàðûí ¿åä ãàð öóöàõûã
Бүтээгдэхүүний
онцлог,
давуу áºãººä
тал:
áàãàñãàõ çîðèëãîîð òóñãàé
çàãâàðààð
õèéãäñýí
纺ëºí

Зэвэрдэггүй ган
• Íîéòîí, ãóëãàìòãàé ç¿éëèéã
òîãòâîðòîé
áàðèõàä
çîðèóëñàí àëãàíäàà áèðæãýð
ãàäàðãóóòàé.
Чанарын сертификатууд: ISO 9001, ISO13485, CE
• Бөх бат чанар сайтай òóë óäààí õóãàöààíû ìýñ
àæèëáàðûí ¿åä óðàãäàæ ãýìòýõ ýðñäýëèéã áóóðóóëíà.24 цагаас дээш буюу урт хугацаагаар хэрэглэх боломжтой
Том хүн ба хүүхдийн аль алинд хэрэглэх боломжтой
10ш-ээр савлагдсан

Чанарын сертификатууд: ISO 9001, СЕ

Өнгөтөй зузаан
ДУСЛЫН СИСТЕМ
үзлэгийн бээлий
(цэнхэр ба ногоон)
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:
Европын стандартад
зориулсан зузаан
цагаан үзлэгийн
бээлий
Эрвээхэй
хэлбэрийн
нарийн зүүтэй
Өнгөтөй,
гаатай,
Судсанд
тавихад
хялбар
зузаан
үзлэгийн
Бэхлэгч
пластыртай
бээлий
(ногоон)
Хий гаргагчтай

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä:
GMP, ISO9001: 2000, ISO 13485:2001, FDA
ЦУС ХИЙХ СИСТЕМ
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал:

ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ
ÍÈÌÃÝÍ
ÁÝÝËÈÉ
Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг
трансфюзлэхэд
зориулагдсан
бүтээгдэхүүн

Завсрын эмчилгээнд зориулсан, хэлбэржүүлсэн латексан
гялгар бөмбөлөг тарилгын мембрантай (бүрхүүлтэй)

  Дунджаар 20 дусал/мин
Өнгөгүй тунгалаг, зөөлөн гуурс эмнэлгийн
  Поливинилхлоридоор хийгдсэн
•   200 микрон шүүлтүүртэй ба 18G хэмжээтэй зүүтэй.
Чанарын
  сертификатууд: GMP, ISO9001, ISO13485, FAD register, CE
 
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
 

• Ëàòåêñã¿é, 纺ëºí, áèåä ýâòýéõýí

×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 9001, ASTM

Зузаан цагаан
үзлэгийн бээлий

Биржгэр
гадаргуутай
(нимгэвтэр) цагаан
үзлэгийн бээлий

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã, äàâóó òàë:
• ßìàð íýã àþóëòàé áîäèñ, àëèâàà õàëäâàð ¿¿ñãýã÷äýýñ
õàìãààëàõ ÷àäâàð ñàéí.
• ªìñºõºä õÿëáàð
• ªíãºòºé çóçààí (öàãààí, íîãîîí, öýíõýð) àëãà áà
“ТАВИН-УС”
Эм Ханган
Байгууллага
õóðóóíû ºíäºãíèé
ãàäàðãóóä áèðæãýðòýé
òóëНийлүүлэх
áàãàæ
“Tavin-US” Pharm Co., Ltd
ãóëñàõ, íîéòîí ãóëãàìòãàé ãàäàðãóóã òîãòâîðòîé áàðèõàä
Хаяг: Жуулчны гудамж, 48р байр, 401 тоот
òîõèðîìæòîé.
Утас: 11-327416
• Õàðøèë ¿¿ñãýõ áîëîìæèéã
áàãàñãàñàí (ýðäýíý øèøýýñ
Факс: 11-327416
ãàðãàæ àâñàí öàðäóóë
õýðýãëýñýí).
Имэйл: info@tavin-us.mn
×àíàðûí
Вебсайт:ñåðòèôèêàòóóä:
www.tavin-us.mn
GMP, ISO9001: 2000, ISO 13485:2001, FDA

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

21

БИОСОРОНЗОН СОРУУЛАГЧ БУМБА

Биосоронзон, Татагчаар
соруулагч
6ш-тэй бумба
Код: В001-12

Биосоронзон, Татагчаар
соруулагч
12ш-тэй бумба
Код: В001-12

Биосоронзон, , Гараар
эргүүлэн соруулагч
8ш-тэй бумба
Код: C001-8

Биосоронзон,, Гараар
эргүүлэн соруулагч
12ш-тэй бумба
Код: C001-12

СОРУУЛАГЧ
БИОСОРОНЗОН
БУМБАНЫ ОНЦЛОГ
ДАВУУ ТАЛУУД

Энэхүү төрлийн бумба нь уламжлалт бумбанд суурилсан
орчин үеийн шинэлэг технологийн бүтээгдэхүүн бөгөөд
уламжлалт бумбаны зарим сул талуудыг арилгасан.
• Хэрэглээ удаан
• Амархан эвдрэхгүй
• Хэрэглэхэд хялбар
• Олон төрлийн хэрэглээ
• Биосоронзон (арьс нэвтэлддэггүй соронзон даралт
өгөгч цэгүүдтэй) тул уламжлалт анагаахын соронзон
эмчилгээтэй хавсарсан эмчилгээ болно
• Бумба нь тунгалаг материалаар хийгдсэн тул соруулах
үед арьсны өөрчлөлтийг тодорхой харж ажиглаж бүрэн
хянах боломжтой.

Дараах тохиолдлуудад зөвхөн эмчийн
заавраар хэрэглэнэ:
• Цусны Гемофили, тромбоцитопени болон бусад цусны
бүлэгнэх чанар муудсан өвчтөй хүмүүс
• Жирэмсэн эмэгтэйчүүд
• Арьсны харшлын урвал өгдөг хүмүүс
Хадгалалт:
• Хэт их халуун газраас хол байлгах
• Бумбанууд нь соронзон цэнэгтэй тул соронзон орны
үйлчлэлд амархан өртдөг төхөөрөмжүүд, жишээ нь
электрон хэрэгсэл, цаг зэргээс дор хаяж 30см хол зайд
хадгална.

Биосоронзон бумбаны эсрэг заалт:
• Зүрхний пасемайкер суулгуулсан хүмүүс
• Ядарсан эсвэл өлссөн хүн
• Хавдсан, хөхөрсөн эсвэл шархалсан арьсан дээр
тавихгүй

22

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

НЕБУЛАЙЗЕР
АГААР ШАХАГЧ (AIR
COMPRESSING) НЕБУЛАЙЗЕР

УЛЬТРАСОНИК НЕБУЛАЙЗЕР

Код: W003

Код: W004-A

• Ультрасоник небулайзер нь агаар шахагч
небулайзерийг бодвол илүү хүчин чадалтай бөгөөд
уур үүсгэх чадвараар давуу.
• Эмнэлгээс гадна гэрийн нөхцөлд хэрэглэж болно.

НЕБУЛАЙЗЕР ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Амны хэсэг

Эм

Небулайзер нь төрөл бүрийн амьсгалын замын өвчний үед тохирох эмийг
утлага хэлбэрээр өгөхөд зориулагдсан төхөөрөмж. Энэхүү төхөөрөмж нь шингэн
хэлбэртэй эмийг маш нарийн ширхэгтэй уур болгон хувиргадаг бөгөөд өвчтөнийг
амьсгалах үед эмийг амьсгалын зам болон уушигинд шууд хүргэдэгээрээ онцлог.
Небулайзерийг аль ч насны хүнд хэрэглэх боломжтой бөгөөд эмнэлэгт болон гэрээр
хэрэглэгддэг.
Небулайзерийг ямар үед хэрэглэдэг вэ?
Небулайзерын тусламжтай амьсгалын замд шууд орсон эмийн бодис амаар
уусан эмийн бодисоос илүү түргэн үйлдэл үзүүлдэг. Мөн гаж нөлөөг илүү багасдаг
онцлогтой бөгөөд дараах тохиолдлуудад голчлон хэрэглэгддэг:
• Багтраа өвчин

Машин

• Бусад бүх төрлийн уушиг, амьсгалын замын өвчнүүд:
Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин, уушиг гуурсанхоолойн дисплази, уушгины архаг
бөглөрөлтөт өвчин, цистик фиброз зэрэг уушиг, амьсгалын замын олон төрлийн
өвчний үед хэрэглэнэ.

Небулайзерийн
аппарат
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

23

ДАРАЛТНЫ АППАРАТ

Код 1621
Мэргэжлийн даралтны аппарат Чанартай бөгөөд гоёмсог
- 0-300мм муб хүртэл даралт
хэмжих чадалтай
- Хадгалах буюу авч явахад
тохиромжтой гэртэй.

Код 1722
- Чанартай бөгөөд гоёмсог
Метал чип манжеттай даралтны аппарат
- 0-300мм муб хүртэл даралт хэмжих чадалтай
Хадгалах буюу авч явахад тохиромжтой
гэртэй.

Код СМ-3210-3
- Чанартай бөгөөд гоёмсог
Яаралтай тусламжийн даралтны аппаратны ком
- Ялангуяа яаралтай тусламжийн эмч нарын хэрэглээнд
тусгайлан зориулж үйлдвэрлэсэн
Өндөр нарийвчлалтай даралтны аппаратанд хүүхэд, том
хүн ба том биетэй том хүний гэсэн 3 хэмжээтэй манжет
дагалдана.
Эр эм холбогчуудын тусламжтай манжетуудыг солиход
хялбар.

Код СМ-2243
Даралтны аппарат чагнуурны ком - Чанартай бөгөөд гоёмсог
- 0-300мм муб хүртэл даралт хэмжих чадалтай
Өнгө хосолсон гэр дагалдана.

Зүүний заалт өөрчлөгдсөн тохиолдолд гаднаас
шрүүпний тусламжтай тохиргоо хийх боломжтой.

Шрүпээр гаднаас нэмэлт тохиргоо хийх боломжтой

24

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ЧАГНУУР

Код СМ-4111С
Нэг толгойтой, өнгөтөй чагнуур – Чанартай бөгөөд
гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм

CM 1013
Зөөврийн Анеройд
даралтны аппарат
Код СМ-4113С
Хоёр толгойтой, өнгөтөй чагнуур –
Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм

Код СМ-4125С
2 толгойт Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Өнгө хосолсон толгой, У гуурс ба бинаурал
- Толгойн диаметер 46мм

X003-A
Зөөврийн Мөнгөн
усны даралтны
аппарат

Код СМ-4158 PU
2 толгойт Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Гоёмсог өнгөтөй толгой ба түүнтэй хосолсон гуурстай
- Гайхалтай акустик чанартай гуурстай
- 2 ш зөөлөн запас чихэвч дагалдана
- Төрөл бүрийн өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

25

Код СМ-4168 PU
Цаган толгойтой Люкс чагнуур – Чанартай бөгөөд гоёмсог
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлыг хялбарчлах шинэлэг загвар
- 2 ш зөөлөн запас чихэвч дагалдана
- Төрөл бүрийн өнгөнөөс сонголт хийх боломжтой

ЧАГНУУР, ДАРАЛТНЫ АППАРАТНЫ
НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЛҮҮД

Код 6600
Даралтны аппаратны
цахилгаантай ниелон гэр

Код 602
Чагнуурны запас чихэвч

Код 6783
Нэрийн тэмдэг

26

Код 6610
Даралтны аппаратны
цахилгаантай винил гэр

Код 6775
Стандарт
бинаурал

Код 6776
Раппапорт
чагнуурын
бинаурал

Код 6777
Өнгөтөй
бинаурал

Удаан эдэлгээтэй
даралтны
аппаратны запас
манжет. Дараах
хэмжээсүүдтэй:
- Том хүний
- Махлаг том хүний

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН КОНЦЕНТРАТОР 3Л ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ӨГӨГЧ АППАРАТ

Код 007-3
Чанартай бөгөөд үзэмж сайтай хүчилтөрөгчийн
концентратор
Дотроо аюулгүйн хавхлагатай бөгөөд хэрэглэхэд аюулгүй
бөгөөд найдвартай.
Цахилгааны тэжээл гэнэт салгагдсан эсвэл хийн хоолойгоор
хүчилтөрөгч дамжигдахгүй байгаа тохиолдлуудад
автоматаар дохио өгнө.
Оригинал молекулын шүүгч АНУ-с нийлүүлэгсдэн бөгөөд
эмнэлгийн стандартад нийцэх цэвэр хүчилтөрөгчийг
гаргана.

Чухал гол тоног хэрэгслүүд MOTOROLA-с нийлүүлэгдсэн.
Хот, хөдөөгийн эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.
Техник үзүүлэлтүүд
Хүчилтөрөгчийн урсгал: 1~3л/мин / 1~5л/мин
Хүчилтөрөгчийн нягт: ≥90%
Гаралтын даралт: 0.04~0.06МРа
Чадал: ≤ 400VA / ≤600VA
Цахилгаан хэрэглээ: 220±10%V 50Гц
Дуу чимээ: ≤ 55дВ

ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН БАЛЛОН

Код Y004-4
Энэхүү 4л-н хүчилтөрөгчийн баллон нь даралт бууруулах болон аюулгүйн
гэсэн 2 давхар хавхлагатай. Мөн гоёмсог хийцтэй, аюулгүй, урсгал
тохируулагчтай бөгөөд гаралтын даралт тогтвортой. Түүнчлэн авсаархан
хэмжээтэй, хөнгөн бөгөөд тээвэрлэхэд хялбар тул яаралтай тусламж болон
хөдөөгийн эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд тохиромжтой.

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

Код Y004-10
10л-н тэргэнцэртэй
хүчилтөрөгчийн баллон.
Тэргэнцрээс буулгах,
буцаж байрлуулахад
хялбар.

27

ЗӨӨВРИЙН ОТСОС
Код H003- С
Бүтээгдэхүүний онцлог тал
Ажиллуулахад хялбар бөгөөд дуу чимээ бага. Соруулах саваа дотроо нууж
хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг загвар. Энэ загвар нь дуу чимээг
багасгаад зогсохгүй хэрэглэхэд гоёмсог бөгөөд нарийн.
Мөн цалгилт, хэт дүүрэлтээс хамгаалсан загвар нь цэр ба салстыг машинаас
халихаас сэргийлнэ.
Авсаархан, хөнгөн жинтэй бөгөөд
Код H003
тээвэрлэхэд хялбар загвартай тул
яаралтай тусламжийн ба дуудлагаар
өвчтөн үзэх үед болон хөдөөгийн
эмнэлгүүдэд хэрэглэхэд маш
тохиромжтой.

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН
ХАЙРЦАГ

Техник үзүүлэлт
Вольтаж: АС 220V 50 ГЦ
Чадал: 90 VA
Максимум сөрөг даралт ≥ 0.075 МРа
Шахуургын хурд: 18л/мин
Нөөцлөх хэмжээ: 1000мл

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАГЧ
/СИЛИКОН АМБУ

Код А004-А

34х18х20см хэмжээтэй яаралтай тусламжийн хайрцаг
нь дотроо жижиг тасалгаануудтай бөгөөд эмчийг
дуудлагаар өвчтөн үзэхээр явахад болон гэр бүл, албан
газрын хэрэгцээний эрүүл мэндийн хайрцаг болгон
хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.

СУГА ТАЯГ
Код С004

Бүтээгдэхүүний зориулалт, онцлог тал:
• Амьсгалын замын сэхээн амьдруулалтанд хэрэглэх
зориулалттай
• Олон удаа хэрэглэхдэх боломжтой – маскнаас бусдыг
(уут ба хүчилтөрөгчийн гуурс) 134°С-д дахин дахин
автоклавдах боломжтой
• Том хүн, хүүхэд ба нярайн гэсэн хэмжээсүүдээс сонголт
хийх боломжтой
• Өвчтөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хэт их
даралтыг хязгаарлах хавхлагатай.
• Үр дүнтэй бөгөөд барьцтай амьсгал өгөхөд зориулсан
текстуртэй гадаргуутай
• 100% латекс агуулаагүй
Чанарын сертификатууд: ISO9001:2000 Чанарын
Хяналтын Систем, Европын Холбооны СЕ сертификат,
Германы TUV certificate

Сайн явж чадахгүй байгаа эсвэл хөлдөө ямар нэг гэмтэл,
өвчин эмгэг болон өвдөлттөй хүмүүст зориулагдсан
бүтээгдсэн.
Хэрэглэхэд тухтай бөгөөд бат бөх чанартай материалаар
хийгдсэн, өндрийг тохируулах боломжтой

28

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

29

30

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” ÝÌ ÕÀÍÃÀÍ ÍÈÉ˯¯ËÝÕ
ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ
Ҫ ÎÔÔÈÑ
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ,
48ð áàéð, 4ð äàâõàð, 402 òîîò
Óòàñ: 11-327416
Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn
Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

ÁªªÍÈÉ ÒªÂ
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ,
48ð áàéð, 1ð äàâõàð, 101 òîîò
Óòàñ: 70111208, 88070164

1-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÑÁÄ, 4-ð õîðîî, 50 ìÿíãàò
22-ð áàéð (Õóó÷íààð Öåíòåðïîéíò òºâèéí çàìûí óðä òàëä)
Óòàñ: 317759, 88070158

2-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÁÃÄ, Áè÷èë Õîðîîëîë Õàñáààòàðûí Ãóäàìæ, 3Á òîîò,
¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàéð (Õààí áàíêòàé áàéðàíä
áè÷èëèéí òºâ çàìûí õîéä òàëä)
Óòàñ: 88070159

3-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: ÁÇÄ, 5-ð õîðîî, Æèí Õýìæ¿¿ð ÕÊ-íèé áàðóóí òàëûí
¿éë÷èëãýýíèé áàéð (Æóêîâûí Õºøººíèé áàðóóí òàëä)
Óòàñ: 88070162

4-ð ÝÌÈÉÍ ÑÀÍ
Õàÿã: Ãýìòëèéí Ýìíýëãèéí ç¿¿í õîéíî, ÁÃÄ,
7ð õîðîî 35Á áàéð
Óòàñ: 88070186

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÍ ÄÝËï¯Ð
×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ (Áºìáºãºðèéí óðä òàëä),
48ð áàéð, 4ð äàâõàð, 401 òîîò
Óòàñ: 11-327416

32

“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., Ltd
Õàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416
Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful