www.zaluu.

com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетинг төлөвлөгөө
I. Ерөнхий танилцуулга товч утга
Байгууллагын танилцуулга
Бүтээгдэхүүний ялгаварлал
Түгээлтийн суваг
Сурталчлах стратеги
Үнийн бодлого
Дүгнэлт
II. Маркетингийн өнөөгийн нөхцөл байдал
Зах зээлийн нөхцөл байдал
Барааны нөхцөл байдал
Өрсөлдөөний нөхцөл байдал
Орчны нөхцөл байдал
III. Ашиглах бололцоо, учирч болзошгүй аюул
IV. Зорилт
V. Маркетингийн бодлого
VI. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Үнийн хөтөлбөр
Хуваарилалтын хөтөлбөр
Бүтээгдэхүүний хөтөлбөр
Борлуулалтын хөтөлбөр
VII. Төсөвлөсөн ашиг / алдагдлын/ тайлан
VIII. Хяналт

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

1. “Нийслэл Өргөө” Холдинг хувьцаат компани
“Нийслэл Өргөө” Холдинг Хувьцаат Компани нь анх 1962 онд
байгуулагдсан.
Барилга угсралтын ажил - үйлдвэрлэл явуулж эхэлснээс хойшхи 40-н
жилийн хугацаанд нийслэл хотыг барилгажуулах, иргэдийг тохилог орон
сууцаар хангах үйл хэрэгт томоохон хувь нэмэр оруулсан байна.
Улаанбаатар хот, түүний орчинд сүндэрлэн боссон угсармал орон
сууцны барилгын 60-аад хувийг барьж байгуулжээ. Тухайлбал орон сууцны
2, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 19, 21-р хорооллууд, 6-р бичил хороолол болон Нисэх,
Биокомбинатын орчны угсармал сууцны барилгуудыг иж бүрнээр нь барьж
ашиглалтанд өгсөн юм.
Одоо тус компани нь жилд дундажаар 3,5 - 4,5 тэрбум төгрөгийн
барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж 360-400 айлын орон сууцыг сургууль,
цэцэрлэг ясли, үйлчилгээний төв зэрэг барилга байгууламжуудын хамт
ашиглалтад оруулах, жилд хамгийн бага хэмжээгээр 900,0 сая төгрөгийн
барилгын материал хийц эдлэлүүдийг иж бүрдүүлэн үйлдвэрлэх хүчин
чадалтай УГСРАЛТЫН КОМПАНИ юм.
БАРИЛГА
Бизнесийн зорилго:
Барилгын үйлдвэрлэлд тэргүүний техник, дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэн барилга угсралт, барилгын үйлдвэрлэл, барилгын материалын
үйлдвэрлэл, барилгын машин механизмын үйлчилгээ чиглэлээр ашигтай,
тогтвортой үйл ажилагаа явуулж хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийг
арвижуулах, ажиллагсадын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
Барилга угсралт
Барилгын материалын үйлдвэрлэл
Лифтний угсралт засвар
Барилгын тээвэр, механизмын үйлчилгээ
Гадаад дотоод худалдаа үйлчилгээ

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

1.2 Бүтээгдэхүүний ялгаварлал.
Материал үйлдвэрлэлийн цехүүдийн
2008 онд гүйцэтгэх төлөвлөгөө
¹

Цехүүд

Гүйцэтгэлийн дүн

1.

Мужаан

Хийснээр

2.

Төмөр

941993412

3.

Зуурмаг

5718942104

4.

БАЗ

845001000

5.

Хавтан

1130970974

6.

Хөөсөн бетон

66754530

Дүн

8703662020

Материал үйлдвэрлэлийн цехүүдийн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд
ажилчдын хүчийг сайн зохион байгуулах шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөө нь
урд 2007 оны гүйцэтгэлээс даруй 40% илүү тул чанарын гологдол гаргахгүй
материалын алдагдалд орохгүйн тулд энэ ажиллагааг сайн зохион
байгуулах ингэхийн тулд инженер техникийн ажилтан ажилчдын
хариуцлагыг дээшлүүлж алдагдлыг хүн тус бүр дээр нарийн тооцох ажлын
хариуцлага алдсан хүнд алдагдлыг бүрэн хариуцуулах арга хэмжээг авна.
Эсрэгээрээ ажил дээр үр бүтээлтэй ажилсан инженер техникийн ажилтан
болон ажилчинд бусад ижил үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудаас илүү цалин
урамшуулалыг амлах, шагнах урамшуулах, идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг
оновчтой болгож 2008 онд гологдолгүй чанарын өндөр түвшний жил болгох.
Энэ онд чанарын алдагдлыг 20% буулгах арга хэмжээ авна.
2008 оны орон сууцны төлөвлөгөө
Баянзүрх дүүргийн 164

Сүхбаатар дүүргийн 64

айлын орон сууц

айлын орон сууц

Нийт талбай

15000

5107.84

1м кв үнэ

840$

1200$

Нийт

12600000$

6129408$

Ашиглатанд
хугацаа

оруулах 2008-10-15

2009-02-28

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Ашиг

2520000$

1225881.6$

Орон сууцны хувьд чанарын А үнэлгээнд өгөх хугацаанд нь орон сууцыг
өгөхийн тулд 2008-01-01 нээс хийх ажлын төлөвлөгөөг нарийн гаргах цагыг
тулгахгүйгээр богино хугацаанд чанартай хийхийн тулд баригад тус бүрийн
хооронд уралдаан зарлах, төлөвлөгөөтэй ажлыг цаг тухай бүрд хийлгүүлэх,
хугацаа алдсан тохиолдолд ажилчдын буруу бол тэдгээрт арга хэмжээ
авах,ямар нэгэн этгээд хариуцлага алдан хугацаанд материалаа
нийлүүлээгүй бол тэр хүмүүст алданги тооцон байгууллагыг алдагдалгүй
байлгах эсрэгээрээ хугацаанаас өмнө чанарын өндөр түвшинд хийсэн бол
хоногоор тооцсон урамшуулалыг өгөх, бусад барилгын компанийн сайн
ажилчдыг өөртөө татан оруулах гэх мэт арга хэмжээг энэ онд хэрэгжүүлнэ.
1.3 Түгээлтийн хүртээмжтэй байдал:
Материал үйлдвэрлэлийн болон орон сууцны түгээлтийг шууд суваг
ашиглан түгээх ба шууд маркетингийн аргыг ашиглан бүтээгдэхүүнийг
борлуулана.
1.4 Сурталчлах стратеги:
Сурталчилгааг дараах хөтөлбөрийн дагуу явуулах ба эдгээрийг үр
дүнтэй болгохын тулд сурталчилгааны төсвийг энэ онд нэмэгдүүлэх
шаардлагатай.
Бидний гол хэрэглэгч бол аж ахуй нэгж байгууллага, хэрэглэгчдээ
идвэхжүүлэхийн тулд:
1. Зар сурталчилгаагаа сайжруулах
2. PR – сайн хийж өгөх хэрэгтэй
3. Барилга байгууламжийн хийц дизайныг шинэлэг байлгах
4. Бараа материал худалдах цэгийг олшруулах
5. Хэрэглэгч татсан худалдаа явуулах зэрэг үйл ажиллагааг явуулснаар
иргэд болон харилцагч байгууллагуудаа өөрийн бараа материал
үйлчилгээгээ таниулж улам олон үйлчлүүлэгчтэй болох боломжтой.
3. Зурагт хуудас, тараах материал
“Нийслэл Өргөө” ХК-ны давуу талууд болон хэрэглэгч буюу аж ахуй
нэгж байгууллагуудад олгож буй шинэ боломжуудыг танилцуулсан байна.
Хотын

төвд

сурталчилгааны

самбарыг

байрлуулан

хэрэглэгчдэд

бүтээгдэхүүнээ ойр байлгах.
4. Радио, FM-ийн реклам
Радио, FM-ээр зохиомжит болон дуутай рекламыг цацна. Үүнд хотын
өнгө үзэмж, сэргээн босголтын болон хошин төрлийн реклам байх болно.
5. Рекламын зохиомж
Өөрсдийн үйл ажилгааг иж бүрнээр нь таниулах, хэн ч хараад ойлгох
түвшиний тайлбаргүй, намуухан аятай 25-35 секүндийн реклам хийгдэнэ.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Рекламыг голчлон TV-5,TV-25 телевизээр кино болон хэрэглэгчдийн
сонирхол татсан нэвтрүүлгийн дундуур явуулах ба рекламыг өдрийн 4-5
удаагийн давтамжтай 7 хоног явуулах ба жил нийтдээ 24 удаа явуулна.
Тодорхой сонирхолтой нэвтрүүлгийг ивээн тэтгэн тэр дундуур
өөрсдийн компанийг рекламдан энэ нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний
телевизээр явуулна.
6. Олон нийтийн хөдөлгөөн
Оюутнуудын зуны танилцуулах болон технологийн дадлага хийлгэнэ.
Бид дараахь үйл ажиллагааг явуулах зорилго тавилаа.
1. Хүүхдийн зургийн уралдаан /Хот ба Нийслэл өргөө/
2. Байгууллага дотроо томоохон хэмжээний спорт уралдааныг улирал
тутам зохион байгуулан, шагнаж урамшуулна. Инэснээр ажилчдын эвсэг
байдлыг улам нягтруулах ач холбогдолтой.
3. Олон нийтийн харилцаа буюу PR –ийг хэрэглэх : гэхдээ энэ нь
хэрэглэгчдэд эерэг сэтэгдэл үлдээлгэх арга хэмжээ авна.
Сүүлийн үеийн барилгын чанар муу байна гэсэн хэрэглэгчийн гомдол
шинэ байр авснаас хуучин нь илүү чанартай гэсэн ойлголт бий болсон
байгаа энэ үед өөрийн орон сууцыг манай байгууллага чанартай байршил
сайтай таны хүссэн загвар дизайн үнэ хямд өргөн сонголтыг амлах PR-ийг
хийж өгнө. Энэ PR-ийг 2008 онд багтаан явуулах шаардлагатай.
Материал

үйлдвэрлэлийн

цехийн

хувьд

борлуулалтын

урамшуулалын аргыг хэрэглэнэ.
1.5 Үнийн бодлого :
Үнийн бодлого нь өндөр үнэтэй байвал чанар сайн гэсэн ойлголтын
эсрэг зах зээлийн дундаж үнийг барих ба чанарын хувьд хэрэглэгчдэд дээд
зэргийг амлах. Урьдчилан төлбөрөө100% хийсэн байгууллага хувь хүнд 2%
хөнгөлөлт үзүүлэн бэлэн мөнгөний урсгалыг татах.
Материалыг цехүүдийн материалын үнийг тухайн зах зээлийн ханшаар
тогтоох ба энэ нь 2008 онд барилгын салбарын өсөлт их байгаатай
холбоотойгоор энэ арга хэмжээг авч байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Дүгнэлт:
Маркетингийн төлөвлөгөөнд авах арга хэмжээнүүдийг маркетингийн 4P
дээр авч үзлээ. Цаашид эдгээр арга хэмжээнүүдийг илүү ихээр авах
шаардлага

зах

зээлийн

тогтолцоотой

холбоотойгоор

гарч

ирэх

нь

ойлгомжтой.
Барилгын салбарын хөгжлийн энэ цаг үед бидэнд үйлдвэрлэлээ
хөгжүүлэн шинэ техник технологийг нэвтрүүлж хэрэглэгчдийг өөртөө татаж
чадснаар бид дараагийн цаг үед энэ эрчээ алдалгүй барьж байх боломжтой
болно.
Маркетингийн алба дотор судалгааны албыг чанаржуулан байгуулах нь
бидэнд эрсдэл бага авчрах боломжийг бий болгон өгч байгаа юм.
Идэвхжүүлэлт, хэрэглэгчдийг урамшуулах , PR-ийг авч хэрэгжүүлснээр
бидэнд 10жилийн дараах хэрэглэгчдийн сэтэхүйд үлдэх асуудлыг эртнээс
шийдэж,

тэр

үеийн

компанийн

ирээдүйг

одооноос

харж

энэ

арга

хэмжээнүүдийг авах шаардлага урган гарч байна.
Хуваарилалтын сувгийн тэг түвшинг ашиглах нь хэрэглэгчдэд илүү хямд
үнээр очих боломжийг хангаж байгаа бөгөөд ингэснээр дундын зууч
худалдаачдыг байгүй байлгах нь тухайн компанийн ирээдүйд эерэгээр
нөлөөлнө.
Үнийн хувьд зах зээлийн дундаж үнийг барих нь замд чанаргүй
бүтээгдэхүүн хямд үнээр

хэрэглэгчдийг хуурч байгаа хувийн жижиг

компаниудыг зах зээлээс арчин хаях эдгээр гарсан зах зээлд өөрсдөө орон
тэмцэгч пүүсийн стратегийг баривал бидэнд илүү ашигтай тусах учраас бид
энэ үнийг баримтлах шаардлага гарч байна.
2006,2007 онд маркетингийн нэг ч зардал гараагүй, зар сурталчилгааны
зардалд 2006 онд 5.301325 төг
2007 онд 13777333 төгрөг гаргасан байгаа нь маргаашийн үйл ажиллагааг
бодохгүй өнөөдрөөр харж байгаатай холбоотой гэж шүүмжлэхэс өөр аргагүй
байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетингийн зардалд дор хаяж ашгийн 5% -ийг зарах нь маргааш танд
энэ зардал

танд ашиг болон 10% -20% болон өсгөх боломжтойг харах

шаардлага гарч байна.

ХОЁР: Маркетингийн одоогийн нөхцөл байдал
2.1 Зах зээлийн нөхцөл байдал
Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр
Улаанбаатар хотод хүн амын нягтаршилт маш их болсон. 2002 оны
байдлаар 2 475.4 мянган хүн амтай байсан бол одоо даруй 2 600.4 хүрсэн
бөгөөд 632.5 мянган өрх гэрд хуваагдан амьдарч байна. Үүний 50 –иас илүү
хувь нь нийслэл хотдоо суурьшиж байгаа мэдээ байна. Энэ нь аймаг сум
болон гадны орноос иргэд шилжин ирж суурьших болсонтой холбоотой юм.
Дараахь графикаас сүүлийн 5 жилд хотод орж ирж суурьшисан хүн амын
тоог харж болно.
М
Я
Н
Г
А
Н

60
50
40

Ш
И
Р
Х
Э
Г

30
20
10
0

2002

2003

2004

2005

պ人, îðîí íóòãààñ

23.7

40.76

39.29

30.2

Ãàäíû îðíîîñ

0.9

1.9

3.2

4.7

Эндээс харахад Нийслэл хотод маань шилжин иргэсэд маш их
болоод байгаа бөгөөд үүнтэй зэрэгцээд иргэдийн амьдрах барилга, орон
сууцны асуудал гарч ирж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 226.9
мянган өрх байгаагаас
нь 22,3% халуун хүйтэн устай, эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан орон сууцанд амьдардаг 126268 өрх гэр хороололд
амьдардаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Нөгөө талаасаа хотын бид өвлийн
улиралыг хорт утааны багтай өнгөрөөх нь холгүй болоод удсан нь гэр
хороололын “хувь нэмэр” юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

2004 оноос Засгийн газраас гаргасан 4 жилийн хугацаатай “40.000
орон сууц” хөтөлбөр хэрэгжээд талдаа орж байна. Үүнийгээ дагаад ч 18.000
орчим орон сууц шинээр баригдаж ашиглалтанд ороод байна. Гэвч орон
сууцны үнэ 2004 онд 1м.кв 300-450$ байсан бол 2006 онд 420-900$ 2007 онд
650-1100$ болж өссөн байна. Манайд орон сууцны эрэлт тэргүүн зэрэгт явж
байгаа бөгөөд гадаадад гарч ажиллагсдын 90 гаруй хувь нь орон сууц авах
гэж хөдөлмөрлөж байдаг байна. Мөн гадаадын цагаачид орон сууцыг их
хэмжээгээр авч байрны үнийг өсгөж байгаа бөгөөд энэ асуудал дээр
анхаарах шаардлагатай байна.
Барилгын байгууллагуудын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын
ажлыг харж болно.
сая. төг
Барилгын төрөл
2003
2004
2005
2006
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
Нийт /сая.¥/
149924.1
174267.3
185296.7
197582.4
Орон
сууцны 22 086.3
23 274.5
44 774.8
43 167.3
барилга
Үйлдвэрийн
2 957.0
3 679.0
2 040.0
2 234.0
барилга
Худалдаа
4 994.6
7 241.5
14 088.7
17 609.3
үйлчилгээний
барилга
Эмнэлэг, сургууль, 6 855.1
16 769.9
8 549.7
12 392.2
соѐлын барилга
Их засварын ажил
23 885.2
24 987.0
30 819.2
35 855.3
Эндээс харахад нийслэл хотын барилгажилт жил ирэх тусам
нэмэгдэж, хотын өнгө жавхаа сайжирч буй нь харагдаж байна. Орон сууцны
барилга 2004 онд бараг 2 дахин нэмэгдсэн нь засгийн газраас гаргасан
“40.000 орон сууц” хөтөлбөртөй шууд холбоотой юм. Мөн зах зээлийн эдийн
засаг ноѐрхсноос хувийн өмч гэсэн асуудал нэн тэргүүн болсон. Үүнээс
үүдэн худалдаа үйлчилгээний барилга борооны дараах мөөг шиг ихээр
сүндэрлэн босож байна.
Барилгын үйлдвэрлэлийн салбар хөгжиж засгийн газрын бодлогоор
өсөх болсон өнөө үед эрэлт их хэмжээгээр бий болон хүн бүр халуун дулаан
орон сууцанд амьдрах хүсэл нь бидэнд далд эрэлт байгааг улам мэдрүүлж
байна.
Ашиглалтанд оруулсан үндсэн фонд, хүчин чадал, биет хэмжээгээр
Барилгын төрөл

2003

2004

2005

2006

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Орон

сууцны 1.478

3536

3165

4579

246

331

384

5725

5093

8641

барилга, сууцны тоо
Эмнэлэг, орны тоо
Сургууль,
барилга,

189

соѐлын
суудлын 1784

тоо
Үүнээс үзэхэд манай улсын барилгын хөгжил, орон сууцны барилга эрэлт
сайтай байгаа нь харагдаж байна.
2.2 Барааны нөхцөл байдал:
Манай ажилтнуудын бүтээлч ажиллагааны үр дүнд компаний эдийн
засгийн чадавхи эрс сайжирч, ашгийн жил бүрийн дундаж өсөлт 30%-иас
давж, улсын төсөвт жил бүр тогтмол татвар төлж байна. Компаний
удирдлага, ажиллагсдын ахуйн хангамжийн асуудлыг байнга анхаарч, орон
сууц олгох, шагнаж урамшуулах, тэтгэмж, зээл олгох, дэвшилтэт технологи
бүхий ажлын багаж, төхөөрөмжөөр хангаж байгаа нь хамт олны талархлыг
хүлээдэг юм. Манай компаний үйл ажиллагааг баталгаажуулж “Найдвартай
барилгын гүйцэтгэгч”, “Татвар төлөх үүргээ нэр төртэй биелүүлэгч”
байгууллага, “Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн
байгууллага”,
бүтээгдэхүүн

“Хэрэглэгчдийн
2005”цом,

таашаалд

өргөмжлөлөөр

нийцсэн
шагнуулсан

барилгын
зэрэг

нь

шилдэг
барига

угсралтыг ууган байгууллагын хамт олны ажлын үзүүлэлтийн илэрхийлэл,
бид хийсэн бүхнээрээ, барилгачны хөдөлмөрөөрөө бахархдаг.
Барилга угсралтын ажил үйлдвэрлэл явуулж ирсэн 40 гаруй жилийн
хугацаанд Улаанбаатар хот, түүний харъяа дүүргүүдэд сүндэрлэн боссон
угсармал орон сууцны барилгын 60-аад хувийг барьж байгуулсан билээ.
Тухайлбал: Орон сууцны 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 21-р хорооллууд, 6-р бичил
хороолол болон Нисэх, Биокомбинатын орчмын угсармал орон сууцны
барилгуудыг иж бүрнээр нь барьж ашиглалтанд оруулсан нь тус компанийн
үе үеийн барилгачин хамт олны бахархал юм. 1990-ээд оны сүүлч хүртэл
зөвхөн том хавтгаалжит угсармал орон сууц барьж байсан бол 2000 оноос
зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлж цутгамал төмөрбетон каркас бүхий иргэний

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

барилга барих болж, энэ хугацаанд Монгол банкны Эрдэнэсийн сангийн
барилга, Худалдаа үйлчилгээний 2 төв, 640 хүүхдийн дунд сургууль, МУИСийн 500 оюутны хичээлийн байр, 73 айлын орон сууцны 3-12 давхар
каркасан барилгуудыг барьж байгуулсан маань захиалагч, эзэмшигчдийн
талархлыг хүлээсэн бөгөөд тэдгээрийн зарим нь 2003 оны ТОП-10 барилгад
шалгарсан юм. Эдгээрээс гадна 1999 оноос хойш зүүн бүсийн 11 аймгийн 21
сургуулийн их засвар хийж дуусгасан. Багануур дүүрэгт 7 барилга буюу 264
айлын орон сууцыг дуусгаж, 10-р хороололд 210 айлын угсармал орон
сууцыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулан компанийхаа түүхийн хуудсыг
улам зузаатгасаар байна. Манай компани сүүлийн 5 жилд зөвхөн барилга
угсралт, их засварын чиглэлээр жил тутам 1.6-10.0 тэрбум төгрөгийн ажил
гүйцэтгэсэн бөгөөд барилгын угсралт, засал чимэглэлийн, цахилгаан,
сантехникийн болон лифт угсралтын зэрэг 6 баригадад мэргэжлийн 300
гаруй барилгачин тогтмол ажиллаж, тэдний мэргэжлийн зэрэг 4.1-д, сарын
дундаж цалин 300000-350000 мянган төгрөгт хүрсэн нь гүйцэтгэсэн ажлын
чанар, үзэмж хэрэглэгчдийн таашаалд нийцэж, ажилчдын урам зориг улам
дээшлэн тогтвор суурьшилтай ажиллахад чухал нөлөө үзүүлж байна.
“Нийслэл өргөө” ХК нь барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэгч,
барилгын материал үйлдвэрлэгч байгууллага юм. Өөрийн үйлдвэрлэлийн
баазыг өргөтгөхөд ихээхэн анхаарч энэ зориулалтаар сүүлийн 5 жилд үлэмж
хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж ирсний үр дүнд урьдчилан хүчитгэсэн
арматур бүхий хучилтын нүхт хавтангын, ханын хөөсөнбетон гулдмайн,
бетон, төмөр бетон эдлэлийн, элс хайрганы бутлан ангилах болон бетон
зуурмаг бэлтгэлийн зэрэг нэгж хэсгүүд байгуулан шинэ хүчин чадал
эзэмшиж,

тэдгээрийн

бүтээгдэхүүнээр

барьж

байгаа

барилгуудынхаа

хэрэгцээг болон барилгын бусад байгууллагуудад тотвортой нийлүүлдэг.
Барилгын материал түүхий эд, бүтээц бэлдэцийн 7 цех хэсэгт жилдээ 2.1-2.3
тэрбум төгрөгийн материал үйлдвэрлэж, авто аж ахуйн нэгжид жилдээ 500
сая гаруй төгрөгийн ажил үйлчилгээ хийж байна. “Ханын материал” ХК,
“Нийслэл тоосго” ХХК, байт сурын “Нийслэл өргөө” клуб ажиллаж байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Барилга угсралтын болон барилгын материалын үйлдвэрлэлд тэргүүний
техник,

дэвшилт

технологи

нэвтрүүлэх

замаар

чанарыг

сайжруулж,

хөдөлмөрийн бүтээмжийг өсгөх, бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг хямдруулах,
байгууллагын эдийн засгийн

чадавхийг өсгөж ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх

явдал юм.
“Нийслэл өргөө” компаний гол үйлдвэрлэл нь барилга угсралт, их
засварын ажил гүйцэтгэгч төдийгүй барилгын материал үйлдвэрлэгч
байгууллага юм. Өөрийн үйлдвэрлэлийн баазыг өрөгтгөхөд ихээхэн анхаарч
энэ зориулалтаар сүүлийн 7 жилд үлэмж хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж
ирсний үр дүнд урьдчилан хүчитгэсэн арматур бүхий хучилтын нүхт
хавтангийн, ханын хөөсөн бетон гулдмай, бетон, төмөрбетон эдлэлийн элс
хайрганы бутлан ангилах

болон бетон зуурмаг үйлдвэрлэх зэрэг нэгж

хэсгүүд байгуулан шинэ хүчин чадал эзэмшиж, тэдгээр бүтээгдэхүүнээр
барьж байгаа барилгуудынхаа хэрэгцээг хангаад зогсохгүй барилгын бусад
байгуулалгуудад нийлүүлэх боломжтой барилгын материал түүхий эдийг
үйлдвэрлэж байна. Барилгын материал түүхий эд бүтэц бэлдэцийн 7 цех
хэсэгт жилдээ 2.5 тэрбум төгрөгийн материал үйлдвэрлэж, авто аж ахуйн
нэгжид жилдээ 500 сая гаруй төгрөгийн ажил үйлчилгээ хийж байна. Мөн
“Ханын материал” ХК-д өнгөлгөөний тоосго үйлдвэрлэж байна.

Бусад барилга барьдаг компаниуд материалаа гаднаас худалдаж
авдаг бол Нийслэл өргөө компани нь өөрөө материалаа үйлдвэрлэж
барилга угсардаг

Мэргэжлийн чадварлаг, өндөр зэрэг цолтой инженер техникийн
ажилтнууд удирдан ажилладаг

Өндөр

хүчин

чадал

бүхий

техник

технологи

ашиглан

үйл

ажиллагаагаа явуулдаг

Үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхийн тулд авто аж ахуйдаа ээлж хийж
гадаадын компаниас том оворын машин техник, бетон зуурмагийн
узель зэрэг өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж оруулж ирсэн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

2.3 Өрсөлдөөний нөхцөл байдал
Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад барилга, барилгын бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг идвэхитэй 13 барилгын компани байна.
Үүнд:
1. “Ган Хийц” ХК
/захирал М.Даваасүрэн/
Үйл ажиллагаа: - Барилгын төмөр хийц эдлэл
- Сэндвичэн хавтангийн цех
Хаяг: УБ -25, Сүхбаатар дүүрэг, Баянхошуу 7-р хороо
Утас: 632479, 632467, 99112271, 99118117
E-mail: ganhiits@mongol.net
Web: www.моngol.net/ganhiits
2. “Байгууламж Од” ХХК
/захирал Б.Бурмаа/
Үйл ажиллагаа: - Байгууламжийн төрөл бүрийн төмөр бетон хийц
- Усан сангийн угсрамал төмөр бетон хийц
- Дулааны шугамын сувгийн тэвш, таг
Хаяг: Улаанбаатар, Баянгол Дүүрэг, 20-р хороо
Утас: 631273, 99182765,
E-mail: burmaateg@magicnet.mn
3. “Бетон Арматур” ХК
/захирал Д.Хундагаа/
Үйл ажиллагаа: - Барилга угсралт, их засвар
- Хучилтын хавтан, зоорийн ханын гулдмай,
бордюр, ялуу, шатны гишгүүр, тагтны хавтан,
үүдний саравч, замын хашлага, явган замын
хавтан
- Ханын блок
- Модон хаалга, цонх
- Төмөр эдлэлийн цех
Хаяг: ХУД, Улаанбаатар-36, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас: 342833, 342622, 343923,
E-mail: betonarmatur@mongol.net
4. “Барилгын хийц эдлэлийн үйлдвэр” /захирал Д.Чүлтэм/
Үйл ажиллагаа: - Зуурмагын цех,
- Арматурын цех,
- Бутлуурын цех,
- Хэвлэх цех,
- Элсэн бетоны цех,
- Барилга угсралт
Хаяг: ХУД, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө “Эрэл” ХХК-ын Барилгын
хийц эдлэлийн дэлгүүр
Утас: 343653

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5. “Гүнгэрваа” ХХК
/захирал Б.Батсайхан/
Үйл ажиллагаа: - Хайрга, дайрга бутлан ангилах цех
- Зуурмагийн узел
- Төмөр бетоны үйлдвэр
- Модон вакуум цонх, хаалганы цех
Хаяг: Улаанбаатар-37, ш/х-164
Утас: 99092054, 95151682, 99885974
E-mail: gungervaa@mobinet.mn
6. “Далай Буян” ХК
/захирал Л.Сэргэлэн/
Үйл ажиллагаа: - Барилга угсралт
- Бетон, төмөр бетон эдлэл
- Зуурмагийн узел
- Арматур боловсруулах цех
- Мужааны цех
- Тусгайлан төхөөрөмжлөгдсөн чанарын лаборатори
Хаяг: УБ, ХУД, 3-р хороо
Утас: 341877, 342957, 91116966, 99721916
7. “Жигүүр гранд” Групп
/захирал Б.Баттөр/
Үйл ажиллагаа: - Барилга угсралт
- Хайрганы үйлдвэр
- Вакуум цонхны үйлдвэр
Хаяг: БГД, 20-р хороо, “Улаанбаатар Бүк” ХХК-ын ард
Утас: 316449, 96669071, 96651803
E-mail: info@jiguurgrand.com
Web: www.jiguurgrand.mn
8. “Материал Импекс ” ХК
/захирал Б.Зориг/
Үйл ажиллагаа: - Бетон, төмөр бетон хийц бүтээц
- Үндсэн блок
- Цонх, хаалга, гэр ахуйн модон тавилга
- Зам талбайн ширхгийн өнгөт хавтан, хашлага
Хаяг: Тээвэрчдийн гудамж – 35, 2-ын 2А байр
Утас: 305305, 365143
E-mail: matimpex@mongol.net
Web: www.materialimpex.com
9. “Монинжбар” ХК
/захирал Б.Цогтгэрэл/
Үйл ажиллагаа: - Төмөр бетон хийцийн үйлдвэрлэл
- Барилга угсралт, Их засвар
- Цэвэр бохир усны болон дулааны шугам сүлжээ
- Инжинерийн байгууламж
Хаяг: УБ-16, ЧД, Бага Тойруу-24/3
Утас: 319322
E-mail: moneng@magicnet.mn

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

10. “Суурь” Компани
/захирал Х.Чинболд/
Үйл ажиллагаа: - Барилгын төмөр бетон эдлэхүүн
- Бетон зуурмагийн узел
- Арматур хийц
Хаяг: УБ хот, БГД 4-р хороо, Дунд голын гудамж
Утас: 687591, 99181274, 689796
E-mail: suuri@mobinet.mn
Web: www.suuri.mn
11. “Сан Индустриал” ХХК /захирал Н.Нацагдорж/
Үйл ажиллагаа: - Төрөл бүрийн төмөр бетон хийц эдлэл
- Арматур бэлдэц
- Бетон зуурмаг
- Багана, дам нуруу, суурийн гулдмай
- Хучилтын нүхт хавтан, хашаа
- Даацийн ба даацийн бус ялуу
- Шатны гишгүүр
Хаяг: БГД, 4-р хороо, Төмөр замын депогын урд, УБ-35, ш/х-102
Утас: 687552, 687593
12. “Улаанбаатар барилга” ХХК
/захирал Б.Жүгдэр/
Үйл ажиллагаа: - Хайрга, бутлан ангилах үйлдвэр
- Зуурмагийн узел
- Барилга угсралт, их засвар
- Төмөр бетон эдлэл, ХНХ
- Модон эдлэлийн цех
- Токарь механикийн цех
- Чулуу, мозайкан эдлэл
Хаяг: ХУД, Ажилчны гудамж
Утас: 343357, 341555, 341771
E-mail: ubc@mongol.net
Web: www.ubconstruction.mn
13. “Улаанбаатар Бүк” ХК
/захирал Н.Сүхбаатар/
Үйл ажиллагаа: - Орон сууцны төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр
- Олон нийтийн барилга, инженерийн барилгын
төмөр бетон хийц эдлэл үйлдвэрлэл
Хаяг: БГД, 20-р хороо, Дунд голын эрэг
Утас: 631713, 631182
Өрсөлдөгч байгууллагуудын өмнөө тавьсан гол зорилтууд:
 Монголын барилга угсралтын зах зээлийн дийлэнх хувийг эзлэх
 Бүх төрлийн барилгын материал үйлдвэрлэх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

 Ахуй үйлчилгээний жижиг олон охин компаниудтай болох
 Байнгын хэрэглэгчтэй болох зэрэг болно.
Өрсөлдөгч
байгууллагуудын
стратегийн
нэг
нийтлэг
зүйл
нь
байгууллагынхаа цар хүрээг өргөжүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг байна.
Жил ирэх тусам өрсөлдөгч компаниуд шинээр гарч ирж байгаа учир
компанийхаа зах зээлд эзлэх хувийг баталгаажуулж, өсгөх зорилт тавин
ажиллах нь чухал юм.
Өрсөлдөгч байгууллагуудын материалын үнийн харьцуулалт
2007 оны 05-р сарын байдлаар
“Нийслэл
Өргөө” ХК
д/д Нэр төрөл
х/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Бетон М-100
Бетон М-150
Бетон М-200
Бетон М-250
Бетон М-300
ГХНУХ 63-12
ГХНУХ 63-08
ГХНУХ 60-12
ГХНУХ 60-08
ГХНУХ 59-12
ГХНУХ 59-08
ЗХГ-4
ЗХГН-4
ЗХГ-5
ЗХГН-5
ЗХГ-6
ЗХГН-6
Ялуу Я-12
Ялуу Я-15
Ялуу Я-18
Ялуу Я-22
Ялуу Я-25
Ялуу Я-28
Ялуу Я-31
Даацын ялуу ДЯ-15
Даацын ялуу ДЯ-18
Даацын ялуу ДЯ-22
Даацын ялуу ДЯ-25
Даацын ялуу ДЯ-28

м3
м3
м3
м3
м3
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

/НӨАТ-гүй/
46433
53899
60003
66521
68094
125217
99130
114000
91913
111304
90435
32947
11457
39055
13395
46286
15754
3800
6427
7017
9472
11610
17851
18326
10750
32282
38869
53423

“Улаанбаат
ар барилга”
ХК
/НӨАТ-гүй/
5230
6109
9567
12384
14934
16362
19046
24666
31018

“Бетон
Арматур”
ХК
НӨАТ-тай/
89000
90000
92000
94000
98000
144000
114000
128000
104000
44000
16000
58000
20000
72000
25000
4900
6200
7400
11800
15800
19800
22400
18400
22000
27000
36000
40000

“Суурь”
Компани

“Далай
Буян” ХХК

/НӨАТ-гүй/
42000
45000
50000
53000
58000
140000
100200
112000
92000
35000
12000
43000
13500
52500
20000
16000
20000
28000
31000

/НӨАТ-гүй/
5060
7245
8510
11730
13225
16675
18975
11270
12880
24725
31970
35075

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM
30
31

32
33

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Даацын ялуу ДЯ-31
Замын
хашлага/бордур/800
ШГ-11
ШГ-12

ш
ш

3747

39366
-

44000
4800

44000
-

49450
-

ш
ш

10450

7329
9393

16300
17800

9500

10925/35см/
11730

Үүнээс үзэхэд манай хамгийн гол өрсөлдөгч нь Суурь компани байна.
Өрсөлдөгч Суурь ХХК- ний үнийн харьцуулсан судалгааг үзэхэд:
Өрсөлдөгч компанитай хийсэн үнийн харьцуулалт
Үнэтэй нь
“Нийслэл “Суурь”
Үнийн
“Нийслэл “Суурь”
Өргөө”
ХХК
зөрүү
Өргөө”
ХХК
ХК
ХК
1 Шатны гишгүүр 11495
17000
5505
+
1200
2 ДЯ-18
31959
23000
8959
+
3 ДЯ-22
39061
29000
10061
+
4 ДЯ-25
47032
40000
7032
+
5 ДЯ-28
64643
45000
19643
+
6 ДЯ-31
71568
65000
6568
+
7 Бетон М-150
57845
62000
4155
+
8 Бетон М-200
64169
67000
2831
+
9 Бетон М-250
70363
72000
1637
+
10 Бетон М-300
79484
82000
2526
+
11 ЗХГ-4
36242
44000
7758
+
12 ЗХГ-5
42961
50000
7039
+
13 ЗХГ-6
50915
65000
1485
+
14 ЗХГН-4
12603
15000
2497
+
15 ЗХГН-5
14735
18000
3265
+
16 ЗХГН-6
17329
25000
7671
+
17 ГХНУХ 63-12
159000
160000
1000
+
18 ГХНУХ 63-08
130000
130000
19 ГХНУХ 59-12
142000
145000
3000
+
20 ГХНУХ 59-08
120000
120000
Энэ судалгаанаас харьцуулан үзэхэд манай компани зах зээлд хямд үнэ
Материалын
нэр

чанраараа илүү байгаа нь харагдаж байна:
2.4 Орчны хүчин зүйлийн шинжилгээ
Гадаад орчны шинжилгээ
Макро орчин:

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Эдийн засгийн орчин
Эдийн засгийн шинжилгээг валютын ханш, инфляци, мөнгөний нийлүүлэлт,
өрхийн сарын мөнгөн орлого зэрэгтэй холбож үзлээ.
Валютын ханшны тухайн үеийн эцэст доллартай харьцуулсан байдлаар:
Он

Валютын ханш

2005

1170

2006

1168

2007

1174
Жилүүдийн хувьд валютын ханш тогтмол байгаа нь банкнаас зээл

авсан тохиолдолд банкны зээлийн хүүг төлөхөд уг компаний санхүүгийн
байдалд эерэг үр дагавартай. Мөн энэ компани нь барилгын материалаа
хятад улсаас юаниар авдаг учир

энэ нь компанийн санхүүд сөргөөр

нөлөөлж байна.
Инфляци сүүлийн жилүүдийн байдлаар:
Он

2003

2004

2005

2006

Инфляци

5.1

8.2

12.7

5.1

Инфляцийн хэмжээ өсөх нь худалдан авагчийн худалдан авах чадвар
буурч ингэснээр уг компаний ашигт үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх
талтай. Иймээс инфляцийн өсөлт бууралт нь аливаа пүүсийн ашиг орлогод
урвуугаар нөлөөлж байдаг.Импляцийн түвшинг нэг оронтой тоонд барих нь
улс орны эдийн засаг болон манай үйл ажиллагаанд ч эерэг талтай.
Мөнгөний нийлүүлэлт \сая төгрөг\
Он

2000

2001

2002

Гүйлгээнд байгаа бэлэн мөнгө

102316,4

154215,3

202154,3

Банкнаас гадуурх бэлэн мөнгө

95034,2

102315,2

130215,2

Нэг өрхийн сарын мөнгөн орлого
Он

2004

2005

2006

орлого

185990

172017

200179

Нэг өрхийн орлого жил ирэх тусам нэмэгдэх нь уг компанид эерэг нөлөөтэй.
Гэвч өрхийн орлого өсөж байгаа ч тухайн үеийн инфляциас ихээхэн
шалтгаалж байгаа нь эерэгээр нөлөөлж чадахгүйд хүргэж болзошгүй байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Ажилгүйдлийн түвшин
Он

2004

2005

2006

Ажилгүйдлийн түвшин

3.6

3.3

3,2

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байх нь хэрэглэгчдийн худалдан авах
чадвар бага байхад шууд нөлөөлөх бөгөөд энэ нь худалдаа эрхэлдэг
байгууллагын

хувьд

сөрөг

нөлөөтэй

юм.

Ажилгүйдлийн

түвшний

статистикийн төв газрын гаргасан энэ мэдээгээр гадаадад гэрээгээр болон
гадаадад ажил хэргийн шугмаар ажиллаж байгаа хүмүүс ороогүй.
Экспорт
Он

2004

2005

2006

Экспорт

869.7

1064.9

1542.8

Он

2004

2005

2006

Импорт

1021.1

1184.3

1485.6

Импорт

Эндээс гадаад худалдааны баланс нь үргэлж алдагдалтай гарч байгааг
харж болно.
Хүн ам зүйн орчин
Монгол улсын хүн ам нь 2 сая 600 мянга болсон. Мөн манай нийт хүн амын
47% ийг 0-17 насны хүүхэд мөн 59-с дээшхи насны хүмүүс байдаг бөгөөд
ажил эрхэлж байгаа хүмүүс нийт хүн амын 55,5% ийг эзэлж байна.хүн амын
тоо өсөх нь нэг талаас уг компаниар үйлчлүүлэх худалдан авагчдын тоо
нэмэгдэж үүний улмаас борлуулалт нэмэгдэх нөгөө талаас хичнээн хүн
амын тоо өсч уг компаниар үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдсэн ч тухайн үеийн
инфляци зэрэг эдийн засгийн хүчин зүйлээс шалтгаалж сөрөг нөлөө үзүүлж
болно. Энэ хүн ам зүйн орчноор мөн хүмүүсийн бичиг үсэг тайлагдалт, хүн
амын байршил, мэдлэг боловсрол зэрэг асуултуудыг авч үзэх хэрэгтэй.
Манай улсын хүн ам өссөн нь уг компаниар үйлчлүүлэгчдийн тоо өсөж
тодорхой хэмжээний ашиг авчирсан нь харагдсан.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Он

2004

2005

2006

Хүн амын тоо

2518.6

2547.8

2578.6

2580
2570
2560
2550
2540
2530
2520
2510
2500
2490
2480

õ¿í àìûí òîî

2004

2005

2006

Мөн сүүлийн үед хот суурин газар олноороо төвлөрөн суурьших болжээ.
Хөдөө орон нутаг эзгүйрэн харин хотруу нүүгчдийн тоо өмнөх жилүүдийг
бодвол хурдацтай өсөж байна.
Өнөөдөр Улаанбаатар хотод ойролцоогоор 0.5 сая орчим дээр нь
гадаадын цагаачид, түр оршин суугчид амьдарч байна гэсэн тойм тоо
гарчээ. Энэ уг компаний хувьд эрэлтийг идэвхжүүлэх сайн тал болж, тэр
дундаа гадаадын иргэд олноор байр худалдан авч байгаа нь байрны үеийн
өсөлтөнд нөлөөлж байна.Нийгэмд эзлэх өөрийн гэсэн байр суурьтай хүмүүс,
Монголын засгийн газар гадаадад ажиллах хүчин гаргаснаар байр худалдан
авах хүний тоо нэмэгдсэн нь эерэг үзүүлэлт болж байна.
Нийгэм соѐлын орчин

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Тухайн улсын нүүр царай нь хамгийн түрүүнд тэр улсын хөгжил дэвшил,
соѐлын байдал, үүнийгээ дагаад ард түмнийх нь үнэт зүйлс, эрхэмлэл,
сонирхол зэрэгтэй нь салшгүй холбоотой байдаг. Үүнд хүмүүсийн хэрэгцээ
болсон тэр ялангуяа өөрийгөө тодорхойлох нэг зүйл нь орон сууц яахын
аргагүй мөн юмаа. Манай улсын нэгээхэн том компани болох “Нийслэл
өргөө” чанарын өндөр түвшинд барьсан орон сууцыг худалдаалдаг.
Манай улсын хүн амын ихэнх хувийг залуучууд эзэлдэг. Монгол улсын
залуучуудын сэтгэлгээ нь дэлхийн хөгжилтэй улс оронтой эн зэрэгцэж яваа
билээ. Одоо цагт хүн бүр өөрийнгөө амьдрах орон гэртээ илүү анхаарал
хандуулж байгаа ч улам илүү шинэ загвар дизайныг сонгож байна. Орон
сууц нь нэг талаас хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээ болж нөгөө талаас зан
байдал,

соѐлч

боловсон

байдал,

нийгмийн

зэрэг

зиндааг

зэргийг

илэрхийлдэг байна.
Улс төр, эрх зүйн орчин :
Ямар нэг нам эвслийн хараат бус үйл ажиллагаа явуулна. Засгийн
гаэраас батлан гаргасан “40000 айлын орон сууц” хөтөлбөр. Мөн барилга
угсралтын салбарт хөнгөлттэй зээл олгож байгаа, ард түмнээ дэмжин
хөнгөлттэй, урт хугацааны зээлтэйгээр барилгын салбарт дэмжлэг үзүүлж
байгаа нь барилгын салбарыг дэмжсэн сайн үйл болж байна.
Нийгэм соѐлын орчин :
Монголын хүн амын боловсролын түвшин нэмэгдэж, улс орны эдийн
засгийн байдал дээшлэж ажилгүйдэл багассаж, нийгмийн харилцааны
асуудлууд гадаад улс оронтой тогтоосон харилцаа сайжрахын хэрээр манай
улсын бодлого болон ард түмэн соѐлтой дулаан тохилог байранд суух
хүсэлтэй болсон нь бидний ажилд эерэгээр нөлөөлж амжилттай үйл
ажиллагаа явуулах боломж нээгдэж байна.
Техник технологийн орчин :
Манай компани нь барилга болон лифтний угсралт, засвар
үйлчилгээний мэргэжлийн 6 бригадтай (жич:төмөр бетон /кракасан/ тоосгон
барилга барих мэргэжлийн өндөр чадвартай томсгосон 2 бригад); барилгын
материал тээвэрлэх, газар шорооны ажил гүйцэтгэх автомашин, хүнд хөнгөн
механизм бүхий авто баазтай, нийт мэргэжлийн 300-аад ажиллагсадтайгаас

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

гадна дараах хүчин чадал бүхий цех, үйлдвэр, карьерын аж ахуйтайгаар үйл
ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:
1. Барилга угсралтад шаардагдах төмөр бетон эдлэл үйлдвэрлэх
Төмөр бетон эдлэлийн цех нь жилдээ 32000 кв.м бетон эдлэл хийх хүчин
чадалтай.
2. Барилга угсралтад шаардагдах барилгын төмөр бэлдэцийг
үйлдвэрлэх Төмрийн цех нь жилдээ стандартын ба стандартын бус 800 тн
арматурын бэлдэц хийх хүчин чадалтай;
3.Бетон зуурмагийн узелийн хэрэгцээг хангах зориулалттай өдөрт 188
куб,м хайрга бутлан ангилах хүчин чадалтай Бутлан ангилах үйлдвэр;
4.Өдөрт 96 куб,м төрөл бүрийн маркын товарын бетон, шавар
зуурмагийг гаргах хүчин чадалтай Зуурмагийн узель.
5.Өдөрт 128 куб,м хөөсөн бетон үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Хөөсөн
бетоны үйлдвэр. Энэ үйлдвэр нь өөрийн улсад анхных бөгөөд шинэ
технологиор хийгдэх, дулаан болон шуугианаас хамгаалах өндөр
чадвартай, галд тэвсэртэй, экологийн хувьд цэвэр, хөнгөн бетонтой
харьцуулахад уур хэрэглэхгүй, автоклавны бус аргаар үйлдвэрлэгдэх
хөөсөн бетон үйлдвэрлэнэ. Хөөсөн бетоны үйлдвэрийн гол түүхий эд болох
элсийг өөрийн компанийн эзэмшлийн Туул голын элсний ордноос бэлтгэн
нийлүүлдэг;
6. Барилга угсралтад шаардагдах модон хийц эдлэлийг үйлдвэрлэх
Мужааны цех нь жилдээ 28000 кв.м хаалга цонх хийх, захиалгын дагуу
бусад хийц эдлэлийг бэлтгэх хүчин чадалтай.
7. Дулаан болон дуу чимээ тусгаарлах материал Пеноизолийн цех
өдөртөө 80-100 м3 пенойзол үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.
8. Дархан-Уул аймаг дахь Бурхантын шохойны, Сэлэнгэ хймаг дахь
Хар эрэгийн
элсний, Улаанбаатар дахь Туул голын элс
хайрганы
Карьерын аж ахуй нь барилгын материал, түүхий эдийг үйлдвэрлэх
өөрсдийн хэрэгцээг хангаж байна.
Мөн компани нь барилга байгууламж, ашигт малтмалын орд,
үйлдвэрлэлийн бүс зэрэг нийт 175 га талбай бүхий эдэлбэр газартай.
Микро орчин:
Хэрэглэгчид: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж
ахуйн нэгж байгууллага, тэдний хэрэглэгчид, иргэд энэ бүгдийг өөрсдийн
хэрэглэгч гэж авч үзсэн.
Хэрэглэгчид орон сууцыг хэрхэн үзэж байна түүнийг худалдан авахад
голлон нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг илэрүүлэхийг зорьсон.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

сонголт
а
Б
в
г
Д
хувь
1.
15%
40%
25%
20%
100%
2.
14%
26%
35%
20%
5%
100%
3.
26%
24%
24%
11%
15%
100%
4.
26%
35%
22%
15%
100%
5.
30%
45%
15%
10%
100%
6.
26%
74%
100%
7.
74%
26%
100%
8.
40%
60%
100%
9.
64%
36%
100%
Дүгнэлт:
Энэ нь хүмүүс өөрсдийн амьдралын нэг гол зүйл нь тав тухтай
дулаан цэвэрхэн орчинг хүсдэг. Энэ шаардлагыг орон сууц хангадаг учир
түүнийг худалдан авдаг байна.
Судалгаагаар “Нийслэл өргөө“ХХК орон сууц барьдаг гэдгийг мэддэг
хэрэглэгч 15% байгаа нь туйлын хангалтгүй үзүүлэлт байна. Хэрэглэгчдийн
гол мэддэг зүйл засгийн газрын ордоны барилгаар мэддэг бөгөөд гол төлөв
том объект дээр ажилладаг гэсэн ойлголттой байдаг байна.
Орон сууц худалдан авахдаа хийц, үнэ 2 дээр анхаардаг бөгөөд дараа нь
байршилт тохижилт дээр анхаардаг байна.
Хотын төвийн орон сууц авах сонирхолтой бөгөөд энэ нь ажилтай нь
болон үйлчилгээний газар, дэд бүтэц сайн хөгжсөн учир ийм сонголтыг хийж
байна.
Хэрэглэгчид ихэвчлэн 2 өрөө орон сууц авах боломжтой гэж үзжээ. Энэ нь
өөрсдийн орлого болон жижиг байранд шахалдан суух дургүйтэй холбоотой.
Автомашины гаражтай авах уу гэхэд 72% хувь нь тийм гэхдээ мөнгө
санхүүгийн байдал нэлээн төвөгтэй асуудал байн гэж хариулсан.
Орон сууц авахад ихэвчлэн өөрийн гэсэн бэлэн мөнгө хүрэхгүй учир
банкны зээлээр авах хүсэлтэй гэж дийлэнх хэсэг нь санлаа өгчээ.
Орон сууцны сүүлийн үеийн зохион байгуулалт хэрэглэгчдэд их таалагдаж
байгаа гэх боловч энэ нь метр квадратын үнэнээс шалгаалж байгаатай
холбоотой гэж үзэж байна.
Үйлчилгээг доод давхарт байлгах нь хэрэглэгчдийн тав тухтай байдлыг
алдагдуулж байгаа нь энэ судалгаанаас харагдаж байна.
Хамт байх нь зөв гэж талаас илүү хувь нь өгсөн байна.
Өрсөлдөгч : Манай байгууллагын өрсөлдөгч ялангуяа 2007-2008
онд орон сууц ашиглатанд өгөх байгууллагууд нэлээд их байгаа юм. Үүнд
Улаанбаатар хотход гэхэд 3000 гаруй айлын орон сууц ашиглатанд орох
болоод байгаа нь өрсөлдөөн ширүүсэх магадлал өндөр байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Зах зээлээ алдахгүй барих сайн техник технологи, хөрөнгө оруулалт
шаардлагатай байна. Хөрөнгө оруулалт авснаар богино хугацаанд энэ
ашигтай зах зээлд ашиг олох боломж их байгаа нь харагдаж байна.
Ашиглалтад оруулсан орон сууц,нийт талбайгаар, мян м2
Нийтийн
талбай
Сууцны
талбай
Бүгд

2003
286.6

2004
266.8

2005
277.5

2006
467.6

238.5

225.9

243.8

370.9

6901.5

7127.4

7371.2

7742.1

Шинээр баригдаж байгаа болон ашиглалтад орсон орон сууцнууд
Сүхбаатар

дүүрэг

|

Баянзүрх

дүүрэг

|

Баянгол

дүүрэг

Сүхбаатар дүүрэг

Байгууллагын Холбоо
нэр
барих:

1

“Гурван
цамхаг” ХХК

2

“Авзага
трейд”ХХК

“Time
3 construction”
ХХК

Байршил

Ашиглалтанд Өрөөний
орох хугацаа хэмжээ

СБД-н 8 хороо бага
Утас:
2007 оны 8
тойруу
Дашчойлон
3 өрөө
99119655
сард
хийдийн урд /гражтай/
Утас:
314289

Утас:
682870,
99088808

тоо

Үнэ
700$

2
өрөө
64,165,05м2
СБД
6-р
хороо
2008 оны 1
3 өрөө 87,24м2 750$
Тээвэрчдийн гудамж 6-р
улиралд
сургуулийн урд
4 өрөө 146,4 м2
5 өрөө 207,07м2
150,89м2
Урлан бүтээх төвийн 2007 оны 9
174,09м2
650$
баруун талд
улиралд

Паркын
зүүн
талд
“Монголиан
Утас:
2008 оны 1
4
Continental
зочид
94,263м2
975-1350$
пропертис”ХХК 99094777
сард
буудлын урд талд
АС-1
180м2
“Нарлаг”
Утас:
СБД-н
нутаг
дэвсгэр
АС-2
185м2
5 хотхон /амины
2007 он
50,000,000₮
99237025 Хандгайтын замд
АС-3
190м2
орон сууц/
АС-4 195м2
69,17м2
“Хурд
Утас:
Хүүхдийн урлан бүтээх 2008 оны 1
6 интернэшнл”
73,1м2
650$
96663024 төвийн зүүн талд
улиралд
ХХК
91,94м2 108,3м2

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө
143,33м2

2
өрөө
29000$
Утас:
СБД 10-р хороо Монгол
“Монгол
2007 оны 7
2
өрөө
7
310993, 3-р сургуулийн зүүн хойд
2 өрөө 62,29м2
шуудан” банк
сард
36450$
99248709 талд
3
өрөө
3 өрөө 112,64м2
65900$
СБД 6-р хороо,Хүүхдийн 9 давхарт 2- 2 өрөө- 60.75,
“Хаус
Утас:
урлан бүтээх төвийн зүүн 3
өрөө 73.1м2
8 интернэшнл”
650$
96667210 талд 112 айлын орон үлдээд
3 өрөө- 91.94,
ХХК
сууц
байгаа/
108.3м2
1 өрөө- 40,75м2
Утас:
СБД, 1 амаржих газрын
2007 оны 12
9 “Жей-Эм” ХХК 99091296, зүүн талд 110 айлын
2 өрөө- 65,76м2 600$
сард
99113008 орон сууц
3 өрөө- 75,67м2
Утас:
СБД, МУИС-н 2-р байрны
1 өрөө- 48 м2
10 “Атимос” ХХК 350426, хойд талд 78 айлын орон
750$
2
өрөө62
м2
99116784 сууц
2007 оны 3-р 1 өрөө 20,6-24,3м2
Утас:
СБД, Тээврийн товчооны
“Монгол
улиралд
11
326226, баруун талд 66 айлын
650$
Глобал” ХХК
ашиглалтад 2 өрөө 48,3м255151545 орон сууц
5,8м2
орно
2 өрөө 65,1-65,5
Утас:
СБД, Биеийн тамирын
2007 оны 7 м2
12 “МКМ” ХХК
319365, дээд сургуулийн зүүн урд
630$
сард
68,4-73,2
91995848 талд 96 айлын орон сууц
м2
2 өрөө 49,62м2

Баянзүрх дүүрэг
Байгууллагын Холбоо
Ашиглалтанд
Байршил
Өрөөний тоо хэмжээ Үнэ 1мкв
нэр
барих:
орох хугацаа
"FCC" ХХК
Утас:
2 өрөө 42,78- 69,95
70156699, Баянзүрх
дүүрэг, 2008 оны 3-р
1 Өгөөмөр
3 өрөө 91,91-93,75 530$-565$
99915577, Нарантуулын зүүн талд улирал
хотхон
мкв
99915577
2
өрөө
60.75 “Хурд
69.17м2
Утас:
Сансарын
тунелийн
2 интернэшнл”
2007.11 сард
650$
96663024 хойд талд
3
өрөө
99.3
ХХК
100.2м2
2 өрөө 47м2
Утас:
13-р
хороолол
“Гангар
2008 оны 1-р 3
өрөө
52.503
99844612, Нарантуул захын баруун
650-690$
инвест” ХХК
улиралд
54.63м2
96658354 талд 350
70,25м2

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Номноо”
4
хотхон

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Утас:
99040150, 2-р эмнэлгийн урд талд
99090255

2007 оны
улиралд

Утас:
“Dоuble
БЗД Тэмүүжин зочид 2007 оны
5
88118977,
Leopard” ХХК
буудлын баруун талд
улиралд
99117978
Хос өргөө
/”Шилмэл
13-р
хороолол
шилтгээн”ХХК/ Утас:
байрны
урд,
6
55152666,
сургуулийн хойно
463748
айлын сууц

7

8

9

1
0

/4, 5 өрөө болгох
боломжтой/
2 өрөө 63.68 - 70.92
м2
4-р 3
өрөө 71.64
700$
88.05м2
4
өрөө 159.29140.6м2
1 өрөө 35.7м2
3-р 2 өрөө 42.7-50м2
560-580$
51.7-52м2
3 өрөө 75.2м2
1өрөө 41.29м2
640$

2өрөө 52.1-55.2м2 660$
5-р
84 2007 оны 10
3өрөө 66,65
180 сард
680$
67,55м2
73, 33 –
74,57м2
2
өрөө 48,1446,81м2
3
өрөө 46,91“Авзага
Утас:
БЗД 14-р хороо Хилчин 2008 оны 1-р 67,81м2
600$
трейд”ХХК
314289
хотхон
улиралд
4
өрөө
77,2284,15м2
101,47м2
А блок 6 өрөө
185.35м2
“M&G
construction” Утас:
БЗД 12-р хороолол ДСК- 2007 оны 10 Б блок 5 өрөө 1000ХХК
Golden 88110499 н хойно
сард
149.35м2
1200$
vill цогцолбор
С блок 4 өрөө
81.75м2
2
өрөө 71.8м2 74.8м2
БЗД
цэцэг
зочид
“Жигүүр
Утас:
2008 оны 1-р
буудлын хойно 54 айлын
3
өрөө 88.4м2 - 650$
Гранд”ХХК
316426
улиралд
орон сууц
96.2м2
4 өрөө 113.8м2
2 өрөө 41.8-42.5 м2
Утас:
Мансардан
322766, 13-р хороолол Баянцээл 2007 оны 5-р 3 өрөө 43.7-48-52м2
390$
орон сууц
9191286, худалдааны төвийн ард сард
57.5м299916487
60.4м2

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM
4
1 “Их
1 Хотхон

өвөр” Утас:
15-р хороолол Сэлэнгэ 2007 оны 7-р 2 өрөө 50 м2, 55 м2,
480$
96652768 зочид буудлын хойно
сард
60 м2

“Хаус
1
интернэшнл”
2
ХХК
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

БЗД,
“Цэцэг”
зочид
Утас:9666
буудлын зүүн талд 36
4 өрөө 99.3, 100.3м2 650$
-7210
айлын орон сууц
Утас:
БЗД,
Сэлэнгэ
зочид
“Хар дизайн”
2008 оны 1
310857, буудлын зүүн талд 37
2 өрөө
19200$
ХХК
улиралд
91913029 айлын орон сууц
1 өрөө 43,25 м2
2007 оны 12
БЗД
13
хороолол,
2 өрөө 65,37 - 62,17
Утас:
сард
MDV
Наран-Ундраа
төвийн
м2
450$
99859623
ашиглалтад
зүүн талд 25 айлын сууц
3 өрөө 68,38 - 85,25
орно
м2
2 өрөө 49,3 м2
Утас:
БЗД 13 хороолол, 21-р
“Ургац-Өгөөж”
2007 оны 10 3 өрөө 50 м2
315331, сургуулийн зүүн талд 20
530$
ХХК
сард
51
м2
99049500 айлын сууц
70 м2
1 өрөө 36,86 м2
БЗД,
13
хороолол,
2 өрөө 52,22 м2
Утас:
Наран-Ундраа
төвийн 2007 оны 2
“Тохир” ХХК
99106153,
3 өрөө 56,22м2
550$
хойд талд 78 айлын улиралд
91918066
61,68 м2
орон сууц
65,56 м2
1 өрөө 39,2 м2
2 өрөө 49 м2, 57
м2
Утас:
БЗД, 13 хороолол, 107,5
“Эрэл
2008 оны 4
344463, fm-тэй байрын хажууд 76
3 өрөө 60 м2, 62 500-580$
барилга” ХХК
улиралд
99256282 айлын орон сууц
м2
63,7 м2
70,9 м2
"Нисора" ХХК
A-3 өрөө 91.8 м2
Загварын
Nisora
Утас:
байр 9 сарын B-3 өрөө 80.12 м2
БЗД 1-р хороо Сансарын
apartment
463324,
1-нд
тунелийн баруун хойно
99022001
ашиглалтад C-4 өрөө 113.5 м2
орно
D-4 өрөө 105.7 м2
2
өрөө 53,6

Баянзүрх дүүрэг 3-р
Утас:
65,92мкв
хороо Зүүн 4-н зам,
Их
үйлсийн 319174,
2007 оны 4-р
Эрүүл
мэндийн
3 өрөө 75,6 – 680$
эрэлд
55150992,
улирал
хүрээлэнгийн зүүн талд,
76,4мкв
88870655
Баруун зүг рүү явсан
3
өрөө 88,6
-

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө
автобусны
дэргэд

буудлын

96,9мкв

Баянгол

1

2

3

4

5

6

7

8

Байгууллагын
Холбоо барих: Байршил
нэр

Ашиглалтанд Өрөөний
тоо
Үнэ 1мкв
орох хугацаа хэмжээ
2007 оны 8 1өрөө 35.17м2Утас: 305515
35.15м2
"Богда
ТБД андуудын чанх сарын 1
99080366
563-583$
холдинг"
урд талд
2өрөө
49.12м299194406
/16 давхар/
49.09м2
2007 оны 4-р
1 өрөө53.8м2
"Орчлон"
UB palace-ийн баруун улиралд
Утас:99113949
595$
констракшн
талд
/10 давхар/ 2 өрөө62.7м2
3 өрөө89.9м2,125м2
2008 оны 2-р
1 өрөө 44.84м2
10-р
хороололд улиралд
"Авзага
Утас: 314289 "Материал импекс"2
өрөө
59.13- 650$
трейд"
/6 давхар/
ийн хойно
61.51м2
3 өрөө 85.39м2
2007 оны 4-р
1 өрөө 28 м2
14100$
улиралд
"Эко"
3-р эмнэлэгийн зүүн
17500$Утас: 319938
/10 давхар/ 2 өрөө 39-43м2
констракшн
хойно
18500$
24200$3 өрөө 55-58м2
25200$
Утас:
10-р
хороолол 2008
онд 1 өрөө 41м2
"Инэл" ХХК 55152524
"Миний
зах"-ын ашиглалтанд 2 өрөө 76м2
500$
99853463
баруун хойно
орно
3 өрөө 87м2
10-р хороолол "Хөх 2007 оны 9-р 3 өрөө 80.0м2
"Шүүдэй" ХХК Утас:99773826 бүрд" захын баруун сард
/12 3 өрөө 97.0м2
750$
талд
давхар/
3 өрөө 115м2
2 өрөө 43.2м2 "Сандэй"
3-р хороолол Сайхан 2007 оны 7 42.6м2
Утас:91924434
500$
констракшн
төвийн урд талд
сард
2
өрөө
39.2м232.0м2
1 өрөө 28м2
14100$
Эко
2007 оны 4-р
констракшн
Шинэ
гэмтлийн
17500$Утас:319938
улиралд /12 2 өрөө 39м2 , 43м2
Нарлаг
эмнэлэгийн хойно
18500$
давхар/
хотхон
3 өрөө 55м2, 58м2 24200$-

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө
25200$

Сайхан
булган ХХК
Булган
9 хотхон

1өрөө 42.04м2
10-р
хороолол,
2007 оны 4-р
Сувилагчийн
1өрөө 46.93м2
Утас:99117085
улиралд
сургуулийн зүүн хойд
/9 давхар/
талд
2өрөө 59.04м2
2өрөө 67.74м2

10 Макс ХХК

11

Монгол
кeрамик

12

Евро
стандарт

"Мөнгөн
Сутай" ХХК
13 "Бичил"
хотхон

14 "Заг" ХХК

БГД
25-р
эмийн 2008 оны 1-р
сангийн хойно
улиралд
2007 оны 8
1 өрөө 59м2
БГД 10-р хороолол сард
Утас:633494 "Миний зах"-ын зүүн
/5 давхар/
2 өрөө
хойд талд
3 өрөө
2007 оны 6-н
сард, д/ээлж
Тээврийн товчоонд, нь 2007 оны 2 өрөө 48.3 м2
Утас:99057544 "Орлѐнок" сургуулийн 10-н сард
баруун талд
/5 давхар/
55.8м2
Утас:330636

Утас: 319606,

2007 оны 12 1-3 өрөө
бичил
сард
баруун
88113369
ашиглалтад
орно
30,8 м2-54 м2
А блок 2007
Утас: 352482, БГД, 3-р эмнэлэгийн оны 12 сард
99009400,
зүүн хойно 114 айлын
1-3 өрөө
Б блок 2008
99889982
орон сууц
оны 5 сард

"Мон
Тед"
Утас:
ХХК
15
99113433,
"Од" хотхон
99870535

БГД,
6-р
хорооллын
хойд хэсэгт

БГД 4-р хороолол,
1-4 өрөө
"Од"
кинотеатрын 2008 оны 1,
хойно
108 айлын 2-р улиралд
орон сууц
30,2 м2-120,35 м2

Дээрх судалгааанаас харахад орон сууцны салбарт 50-60 байгууллага
өрсөлдөж байгаа нь харагдаж байна. Тийм учраас богино хугацаанд энэ зах
зээлийн боломжийг алдахгүй хурдан хугацаанд ашиг олох нь хамгийн
оновчтой зүйл болж байна.
Манай хамгийн гол өрсөлдөгч Авзага трейд компани гэхэд 3 орон
сууцны объект дээр зэрэг ажиллаж байна.
Өрсөлдөгчийн шинжилгээ:
Нийслэл өргөө” ХХК гол өрсөлдөгч
гранд гэж үзлээ

Авзага, ЭКО, Орчлон, Жигүүр

490$

650$

530$

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

¹ Үзүүлэлт

Нийслэл
өргөө
дунд

Авзага
трейд
сайн

ЭКО
Орчлон
Жигүүр
констракшн констракшн гранд
сайн
Сайн
сайн

Зах зээлд
1. эзлэх хувь
2. Бүтээгдэхүүний сайн
сайн
муу
Сайн
сайн
чанар
3. Нэр хүнд
сайн
сайн
дунд
Сайн
сайн
4. Ажилчдын
сайн
дунд
муу
сайн
сайн
туршлага
5. Хэрэглэгчид
сайн
сайн
сайн
Сайн
сайн
6. Үнэ
дундаж
дундаж бага
үнэтэй
үнэтэй
7. Байршил
сайн
сайн
сайн
Сайн
сайн
Давуу болон сул тал нь:
Зах зээлд тэр болгон орон сууц барихгүйтэй холбоотойгоор зах зээлд
эзлэх хувь нь дунд гэж гарсан. Бусад компаниуд ихэвчлэн орон сууцанд гол
анхаарлаа хандуулж байгаа учраас хэрэглэгч өөртөө хэрэгтэй мэдээлэлдээ
гол анхаарлаа хандуулдаг нь үүнээс харагдаж байна. Хэрэглэгчид Нийслэл
өргөө ХК –ийг ихэвчлэн том объектууд Засгийн газрын ордоны барилгаар
хэрэглэгчид таньдаг нь судалгаагаар харагдаж байна.
Иймээс орон сууцны объект барих хэрэглэгчдэд чанарын өндөр түвшинг
амлаж олон жилийн туршлагатай компани гэдгээ танилцуулах нь чухлаар
тавигдаж байна.
Барилгын материалын зах зээлийн хувьд барилга барьдаг бүх
байгууллагууд “Нийслэл өргөө” ХХК –г андахгүй чанарын өндөр түвшинд
материал үйлдвэрлэдэг гэж ам сайтай байгаа нь давуу тал нь болж байна.
Дотоод орчны шинжилгээ
Менежментийн ур чадварын шинжилгээ
Дээд шатны удирдлагын арга барил, туршилга сайн. Манай бүтээлч
хамт олны дотор Монгол улсын Зөвлөх инженер 2, магистр 6, баклавар
инженер 20-иод, төрийн дээд одонтонгууд 10 гаруй, Монгол улсын тэргүүний
барилгачин 30 хүн техник технологийн бодлого, менежментийг явуулж,
барилгын үйлдвэрлэлд дэвшилтэт шинэ технологийг нэвтрүүлж,
эзэмшүүлэн ажиллаж байна.
Компаний удирдлага, ажиллагсдын ахуйн хангамжийн асуудлыг
байнга анхаарч, орон сууц олгох, шагнаж урамшуулах, тэтгэмж, зээл олгох,
дэвшилтэт технологи бүхий ажлын багаж, төхөөрөмжөөр хангаж байгаа нь
хамт олны талархалыг хүлээдэг юм.
Манай компаний үйл ажиллагааг баталгаажуулж “Найдвартай
барилгын гүйцэтгэгч”, “Татвар төлөх үүргээ нэр төртөй биелүүлэгч”
байгууллага, “Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн
байгууллага”, “Хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн барилгын шилдэг
бүтээгдхүүн 2005” цом, өргөмжлөлөөр шагнуулсан зэрэг нь барилга

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

угсралтын ууган байгууллагын хамт олны ажлын үзүүлэлтийн илэрхийлэл,
бид хийсэн бүхнээрээ, барилгачны бүтээлч хөдөлмөрөөрөө бахархдаг.
Үндсэн ажилчдын тоо, ур чадварын шинжилгээ
Барилга угсралт, засал чимэглэл, сантехник, цахилгаан лифт
угсралтын зэрэг өндөр мэргэжлийн 300-аад ажиллагсадтай. Удирдлагын
аппарат 15, инженер техникийн ажилтан 25, ИТА мэргэжлийн ажилчдын
тооны харьцаа 9:1 , ажилчдын мэргэжлийн зэргийн дундаж 4.2-д хүрсэн.
Ажилчдын ур чадвар нь сайн байхаас гадна тэднийг идэвхжүүлэх үйл
ажиллагаа сайн хийдэг. Сайн ажилчдыгаа гадаадад амраах, оюуны болон
материалын шагнал урамшуулал байнга үзүүлж сэтгэл санаагаар
урамшуулан өгдөг нь манай байгууллагын давуу тал юм.
Ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд чадварлаг мэргэжилтэнг
дагаж ажилууллах, өөрсдөө мэргэжлийн ажилтан бэлтгэх сургууль
ажиллуулж эрдэмтэн багш нараар хичээл заалгах зэрэг арга хэмжээ авч
ажиллаж байна.
Энэ бүхэнтэй холбоотойгоор мөн гадаадад барилгын шинэ техник
технологийг цаг алдалгүй өөрсдийн ажилдаа хэрэглэн ажилчдыг гадаадад
сургах үйл ажиллагаа явуулах шаардлага урган гарч ирж байна.
Эдгээр асуудлыг шийдэхийн тулд инженер техникийн ажилтан болон
ажилчдыг гадаадад явуулж сургах, гадаадын компаниудтай хамтран
ажиллах тэдний ажилчдын туршлагаас суралцуулах зэрэг арга хэмжээг
2008-2010 онд авч хэрэгжүүлнэ.
Маркетингийн шинжилгээ
Манай компанийн үйл ажиллагаа нь барилгын зах зээлтэй нягт
холбоотой учир маркетингийн асуудал хурцаар тавигдаж байна. Бид
одоогийн байдлаараа маркетинг, зах зээлийнхээ бодлогоо барьж явбал үйл
ажиллагаа идвэхжихгүй бөгөөд бусдаас хоцрох хандлагатай байна. Тиймээс
зах зээлийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа, дотоод болон гадаад
судалгааг явуулах, судалгаанд үндэслэн маркетингийн стратегийг
боловсруулж орлого үр дүнгээ нэмэгдүүлэх бизнесийн шинэ эрэл хайгуул
хийх, төслөө амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

ГУРАВ: АШИГЛАХ БОЛОЛЦОО, УЧИРАХ АЮУЛ

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Компаний SWOT шинжилгээ
Давуу тал
o Байршил сайн
o Бусад газруудтай харьцуулбал
үнэ хямд
o Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын
ашиглалт тогтмол
o Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг
чанарын талаас хангах
o Төрөл
загварыг
хүссэн
хэмжээнд гарган нийлүүлэх
o Хэрэглэгчдийн
дунд
нэр
хүндтэй
o Худалдан авагчдыг өөртөө
татах чадвартай
o Удирдлагын
хяналт
сайн.
Байнга хурал явагддаг.
o Мэргэжлийн боловсон хүчний
хангалт сайн
o Чанартай
барилга
ашиглалтанд өгч байгаа
Боломж
o Хэрэглэгчдийн
сэтгэл
ханамжийг өндөр байлгах
o Нэр хүндээ өсгөх
o Ажилчдын
ур
чадварыг
сайжруулах
o Зар
сурталчилгаа
өргөн
ашиглах
o Техник
технологио
улам
сайжруулах
o Засгийн газраас НӨАТ-аас
чөлөөлж байгаа
o Хэрэглэгчидтэй гэрээ хийж
тогтмол хэрэглэгчидтэй болох
o Шинэ
нэр
төрлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
o өрсөлдөгчдийн
бүтээгдэхүүнээс чанартай, мөн
үнийн
хувьд
хямд
учир
хэрэглэгчидийг
татах
чадвартай.

Сул тал
o Борлуулалтын цэг байхгүй
o Тэр болгон зар сурталчилгаа
явуулдаггүй
o Зах зээлд эзлэх хувь бага
o Судалгааны
ажлын
баг
хомсдолтой.

Аюул
o Бусад барилгын компаниуд
зах зээлд хүч түрэн орж ирж
байна.
o инфляци
o Улс орны эдийн засгийн
байдал тогтворгүй
o Хэрэглэгчдийн худалдан авах
чадвар муудаж байна
o Түүхий эдийн үнэ зах зээл
дээр өсч байна.
o Хятадаас ихээр ажиллах хүчин
орж ирснээс ажлаа алдаж
байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Дүгнэлт:SWOT шинжилгээ дутагдалтай тал дээр авах арга хэмжээ :.
1. Зах зээлийнхээ хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд өөрийн
компанийн нэр хүндийг эрхэмлүүлэх
2. Урамшуулалын үйл ажиллагааг гол нь хэрэглэгчдэд хүргэхийн
тулд орон сууц, материалын үнийг бэлэн 100% төлсөн хувь хүн
болон байгуулагад нийт бүтээгдэхүүний 2% хөнгөлөлт үзүүлэх
арга хэмжээ авбал илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. / Сүүлийн
үеийн

идэвхжүүлэлтийн

бодлого

нь

хэрэглэгчдийг

хаанд

өргөмжилсөн бодлого явуулах нь илүү үр дүнд хүрэхийг
судалгаагаар харуулсан/
3. Борлуулалтын цэг байхгүй байгаа нь одоо байр болон
материалын эрэлт их байгаа боловч хэдэн жилийн дараа
эдгээр эрэлт нь хомсдолд орох магадлал өндөр байгаа учир
эртнээс энэ цэгийг бий болгон хэрэглэгчдэд танилцуулж байх
шаардлагатай.
4. Судалгааны ажлын багыг байнга ажиллуулж зах зээлийн
тандалтыг эртнээс хийлгэн өөрсдийн эрсдэлийг аль болох бага
хэмжээнд байлгах ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлэх сайн
талтай

тул

үүнд

тодорхой

хэмжээний

мөнгө

зарах

шаардлагатай байна.
Аюулын үед авах арга хэмжээ:
1. Олон шинэ барилгын компани хүч түрэн орж ирэн ялангуяа гадаадын
хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр орж ирэх нь хамгийн том аюул болж
байна. Барилгын салбарын ашиг олох энэ цагийг ашиглаж чанаргүй
барилга барих, ажлын туршлагагүй гадаадын хямд ажиллах хүчин
оруулж орон сууц бариулж барилгын нэр хүндийг унагаах тохиолдол
их хэмжээгээр гарч ирэх нь том аюул болж байна.
2. Имфляци нь 2006 онд нэг оронтой тоонд барьж байсан ч 2007 онд 2
оронтой тоонд оруулснаар барилгын материалын болон орон сууцны
үнэ нэмэгдэж хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар муудаж байгаа.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Энэ аюулаас гаргахын тулд өөрсдөө бүх барилгын материалаа
үйлдвэрлэх үүний тулд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдийг
өөртөө татахын тулд чанартай сайн материал орон сууцаар хангах
чанартай гэдэг ойлголтыг хэрэглэгчдийн сэтэхүйд суулгах шаардлагатай.
Боломжийн матриц
Амжилтын магадлал
Пүүст тааламжтай
их

1.2,5

7,8

бага

3.4

6,9

өндөр

нам

байдал
Нийслэл өргөө ХХК доорхи боломжууд байна.
Үүнд:
I. Өөрсдөө материалаа үйлдвэрлэдэг учир хямд чанартай барилга
үйлдвэрлэх боломжтой.
II. Манай үйлдвэрлэдэг барилгын материал нь бусад өрсөлдөгчөөс
хямд учир зах зээлээ өргөжүүлэх боломжтой.
III. Засгийн

газраас

авч

хэрэгжүүлж

буй

бодлого

манай

үйл

ажиллагааг дэмжиж байгаа нь таатай боломжийг авчирч байна.
IV. Манай улсын эдийн засаг сайжирч хүмүүсийн худалдан авах
чадвар дээшилж байгаа нь манай компанид эерэгээр нөлөөлж
байна.
V. Чанарын өндөр түвшинд хэрэглэгчдэд барилга орон сууцыг
хүлээлгэн өгч байгаа нь компанийн нэр хүндийг өсгөн PR-ийг
нэмэгдүүлж байна.
VI. Салбарын өсөлтийг нэмэгдүүлэх нь компанийн хувьд ашигтай.
VII.

Мэргэжлийн чадварлаг, өндөр зэрэг цолтой инженер техникийн
ажилтнууд удирдан ажилладаг

VIII. Өндөр хүчин чадал бүхий техник технологи ашиглан үйл
ажиллагаагаа явуулдаг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

IX. Үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхийн тулд авто аж ахуйдаа ээлж хийж
гадаадын компаниас том оворын машин техник, бетон зуурмагийн
узель зэрэг өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж оруулж
ирсэн
Дүгнэлт: Шинэ зах зээлийг эзэлж авахын тулд манай компани бусдаас өрсөн
дахин зуурмагын узель нэмж байгуулан салбарын өсөлтийг нэмж байгаа нь
бидэнд одонд байрлах боломжийг олгоно.
Аюулын матриц
Тохиолдох магадлал
Ноцтой байдал
Их

2,4,5

6

бага

1,3,

7,

их

бага

I. Шинээр үүсэж буй барилгын компани
II. Урд хөрш орон болох Хятад улсаас манай үйлдвэрлэдэг барилгын
материал хямд орж ирэх
III. Ажилчдын мэргэжлийн боловсролын түвшин
IV. Телевизээр барилга орон сууц чанаргүй үнэ өндөр байна гэсэн
хэрэглэгчинй шүүмжлэл манай компанид сөргөөр нөлөөлөн нэг
ѐсондоо хар PR болж байна.
V. Гадаадын олон компани барилгын салбарт хүч түрэн их хөрөнгө
оруулалт хийж байгаа нь манай компанийн хувьд том аюул болж
байна.
VI. Эдийн засгийн тогтворгүй байдал ялангуяа урд хөршийн юанийн ханш
өсөж байгаа нь бидний оруулж ирдэг барилгын материалын үнэ
нэмэгдэж орон сууц үнэтэй босох шалтгаан болж хэрэглэгчдийн
худалдан авах чадвар муудаж магадгүй болох аюул
VII. Монгол улсын засгийн газрын буруутай үйл ажиллагаанаас болж
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх үйл ажиллагаа зогссон нь манай
компанийн хувьд ажилтанаа шинчлэх шилж сонгох байдалд аюул
учруулах магадлалтай.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

ДӨРӨВ: ЗОРИЛТУУД
“Нийслэл Өргөө” ХК-ны эрхэм зорилго, зорилт
 Эрхэм зорилго:
“Захиалагчийн таашаалд нийцсэн тав тухтай орчин” бүрдүүлэх.
 Зорилт:
Эрхэм зорилготой уялдан бид ойрын гурван жилийн хугацаанд дараах
зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
 Одоогийн байгаа зах зээлийн эзлэх хувиа алдахгүй байх
 Зах зээл хамралтын хүрээгээ өргөжүүлэх
 Хэрэглэгч ард иргэдэд компанийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлан
таниулах.
 Олон улсын чанарын удирдлагын ISO 9001 стандартыг
нэвтрүүлж, холбогдох байгууллагаар баталгаажуулах.
 Тусгай хийцийн төмөрбетон эдлэлийг захиалгын дагуу
үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэх.
 Том хэмжээтэй төмөр бетон хийцүүдийг өөрийн компани дээр
үйлдвэрлэн монголын зах зээлд нийлүүлэх.
 Өөрийн компанийн хажууд барилгын чанарын хянан, шалгах
лабораторийг бий болгох.
 Газар хөдлөлийн 8-9 балл хүртэл чичиргээнд тэсвэртэй
угсармал болон цутгамал барилга барих.
 Дэлхийн стандартад нийцсэн барилгын тоног төхөөрөмжийг
нэвтрүүлэх.
 “Их эзэн Чингис хааны хөшөө, ѐслол хүндэтгэлийн өргөө”
цогцолбор барилгыг ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх.
 Баянзүрх дүүрэгт дэх 88 айлын орон сууцыг ашиглалтанд өгөх.
 Баянзүрх дүүрэгт дэх 195 айлын орон сууцыг ашиглалтанд
өгөх.

ТАВ: МАРКЕТИНГИЙН БОДЛОГО
Эрхэм зорилго:
“Захиалагчийн таашаалд нийцсэн тав тухтай орчин” бүрдүүлэх.
Бизнесийн зорилго:

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Барилгын үйлдвэрлэлд тэргүүний техник, дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэн барилга угсралт, барилгын үйлдвэрлэл, барилгын материалын
үйлдвэрлэл, барилгын машин механизмын үйлчилгээ чиглэлээр ашигтай,
тогтвортой үйл ажилагаа явуулж хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийг
арвижуулах, ажиллагсадын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
Барилга угсралт
Барилгын материалын үйлдвэрлэл
Лифтний угсралт засвар
Барилгын тээвэр, механизмын үйлчилгээ
Гадаад дотоод худалдаа үйлчилгээ

Нийслэл өргөө” ХХК нь маркетингийн тэмцэгч пүүсийн стратегийг барьж
барьж ажиллах шаардлагатай байна.
Барилгын салбар хөгжихийн хэрээр өрсөлдөгч болон шинэ шинэ
компаниуд ихээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гэтэл бид одоогийн
байгаа байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулбал энэ салбарын

орлого нэг

хэсэгтээ нэмэгдэх боловч цаашдаа буурах хандлагатай. Иймээс орлогоо
нэмэгдүүлэхийн тулд маркетингийн оновчтой сайн багийг сонгон авч бодит
судалгаа

хийж

түүн

дээрээ

үнэлэлт

дүгнэлт

өгсний

үндсэн

дээр

маркетингийн бодлогыг боловсруулж ажиллах шаардлагатай байна.
Маркетингийн багтай болсноор харилцагч байгууллага, хэрэглэгчдэд
үзүүлэх

үйлчилгээг

улам

чанаржуулж,

тэдний

сэтгэл

ханамжийг

дээшлүүлбэл компанийн нэр хүнд, ашгийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой
болно.
Бидний үйлдвэрлэл нь хотын өнгө үзэмж, байгаль орчин, нийгэмтэй
холбоотой учир зар сурталчилгаанд баримтлах бодлого маань хүн бүхэнд
танигдах, барилга угсралт, материал үйлдвэрлэлээрээ анхдагч тэргүүний
гэсэн ухагдхууныг толгойд нь суулгахад чиглэгдсэн байна.
Маркетинг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Сүүлийн үед улс орны томоохон компаниуд тухайн зах зээлд
зохицуулалт хийх, зах зээлээс өндөр ашиг олоход маркетинг болох зар
сурталчилгаа чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.
Зөв үед, Зөв газар, Зөв хүнд, Зөв PR хүргэх нь маркетингийн гол
үндэс юм.
Идэвхжүүлэлт
1. Олон жилийн туршлагатай, томоохон компани болохын хувьд бид
хамгийн түрүүнд өөрсдийн гэсэн брэнд бий болгох хэрэгтэй. Брэнд гэдэг
маань а. Бүтээгдэхүүний нэр
б. Бүтээгдэхүүний өнгө
в. Уриа үг /билэгдэл/

гэсэн зүйлийг бүрдүүлнэ.

2. Бизнесийн амжилтанд хүргэдэг ишлэлээс авахад “Бүх зүйлээрээ
сайн гэж рекламдснаас нэг зүйлээрээ давуу гэж рекламд!” гэсэн байдаг.
Иймийн тулд Манай бүтээгдэхүүний гол худалдан авалтыг хийдэг аж ахуй
нэгж байгууллагуудад бүтээгдэхүүний чанар, ашигтай хувилбар, ямар
учраас заавал хэрэглэх ѐстой гэдэг талаас нь ухуулга сурталчилгааны ажил
хийх

болно.

Уг

сурталчилгааны

үйл

ажиллагаанд

тараах материал,

сонин
зурагт

сэтгүүлд
хуудас,

реклам

календар

тавих,
бэлтгэх,

телевизийн сурталчилгаа, мэдээлэл зэрэг орно.
Эцсийн бүлэгт бид брэнд гэдэг нэрийн доор бүтээгдхүүнийхээ хаяг,
өнгө төрх, даацыг сайжруулах, ингээд чанар, давуу талуудаа санал болгож
уг байгууллага нь манай үйлдвэртэй гэрээ хийх замаар ажиллана.
Бидний гол хэрэглэгч бол аж ахуй нэгж байгууллага юм. Бид өөрсдийн
хэрэглэгчидээ идвэхжүүлэхийн тулд:
6. Зар сурталчилгаагаа сайжруулах
7. PR – сайн хийж өгөх хэрэгтэй
8. Барилга байгууламжийн хийц дизайныг шинэлэг байлгах
9. Захиалгаар барилга байгууламж барих
10. Бараа материал худалдах цэгийг олшруулах
11. Хэрэглэгч татсан худалдаа явуулах зэрэг үйл ажиллагааг явуулснаар
иргэд болон харилцагч байгууллагуудаа өөрийн бараа материал
үйлчилгээгээ таниулж улам олон үйлчлүүлэгчтэй болох боломжтой.
3. Зурагт хуудас, тараах материал

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

“Нийслэл Өргөө” ХК-ны давуу талууд болон хэрэглэгч буюу аж ахуй
нэгж байгууллагуудад олгож буй шинэ боломжуудыг танилцуулсан байна.
Хотын

төвд

сурталчилгааны

самбарыг

байрлуулан

хэрэглэгчдэд

бүтээгдэхүүнээ ойр байлгах.
4. Радио, FM-ийн реклам
Радио, FM-ээр зохиомжит болон дуутай рекламыг цацна. Үүнд хотын
өнгө үзэмж, сэргээн босголтын болон хошин төрлийн реклам байх болно.
5. Рекламын зохиомж
Өөрсдийн үйл ажилгааг иж бүрнээр нь таниулах, хэн ч хараад ойлгох
түвшиний тайлбаргүй, намуухан аятай 25-35 секүндийн реклам хийгдэнэ.
6. Олон нийтийн хөдөлгөөн
Оюутнуудын зуны танилцуулах болон технологийн дадлага хийлгэнэ.
Бид дараахь үйл ажиллагааг явуулах зорилго тавилаа.
4. Хүүхдийн зургийн уралдаан /Хот ба Нийслэл өргөө/
5. Байгууллага дотроо томоохон хэмжээний спорт уралдааныг улирал
тутам зохион байгуулан, шагнаж урамшуулна.
6. Олон нийтийн харилцаа буюу PR –ийг хэрэглэх : гэхдээ энэ нь
хэрэглэгчдэд эерэг сэтэгдэл үлдээлгэх арга хэмжээ авна. Сүүлийн
үеийн барилгын чанар муу байна гэсэн хэрэглэгчийн гомдол шинэ
байр авснаас хуучин нь илүү чанартай гэсэн ойлголт бий болсон
байгаа энэ үед өөрийн орон сууцыг манай байгууллага чанартай
байршил сайтай таны хүссэн загвар дизайн хүн хямд өргөн сонголтыг
амлах PR-ийг хийж өгнө. Энэ PR-ийг 2008 оны эхний улиралд багтаан
явуулах шаардлагатай.

ЗУРГАА: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
Үнийн хөтөлбөр :
Орон сууцны үнийн хувьд бид хэрэглэгчдэд нэр хүндийн үнийг бий
болгохыг зорьж байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Нэр хүндийн үнийг бий болгохын тулд 2008-2010 онд ашиглалтанд
орох барилгуудаа бүгдийг чанарын өндөр түвшинд хэрэглэгчдийн өөрсдийн
хүслээр дотоод засал чимэглэлийг хийн солонгос болон европын сайн
чанартай стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг барилгын үйл
ажиллгаанд ашиглана.
Барилгын материал үйлдвэрлэлийн цехүүдийн хувьд 2008 оны
төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлэх боломжтойгоос гадна бүтээгдэхүүнээ
өөрсдийн барилгад ашиглахаас гадна бусад барилгын газруудыг хангахын
тулд бидэнд шаргуй их ажиллах үнийн хувьд ашиг болон орлогын дээд
түвшинд барих зохистой хэмжээнд байлгах зорилготой. Үүнийг хийхийн тулд
судалгааны багыг сайн ажиллуулах шаардлагатай. Энэ ажлыг маркетингийн
албаны менежер Билгүүн хариуцан хяналт тавих болно. Жич: Материалын
үйлдвэрлэлийн цехийн 2008 онд

төлөвлөгөөнд тусгасан үнийг ард

хавсаргасан болно. Үнийн стратегийг хариуцах хүн нь санхүү эрхэлсэн
албаны захирал Ө.Энхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч Л.Сэлэнгэ болно.
Хуваарилалтын хөтөлбөр:
Хуваарилалтын хөтөлбөрийг Гэрээ хийсэн байгууллага болон хувь хүнийг
бичих.Энэ ажлыг хариуцах хүн
Идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр:
1. Сурталчилгаа
2. Борлуулалтын идэвхжүүлэлт
3. Биечлэн худалдаа
4. PR
5. Шууд маркетинг гэсэн хэлбэрүүдээр идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрийг
авч хэрэгжүүлнэ.
Сурталчилгааг мэдээллийн хэрэгслээс сонголт хийхээс эхэлнэ. Энэ
ажиллагаанд судалгааны багын хийсэн дараах судалгааг ашиглана.
: Улс орны нийгэм, эдийн засаг, соѐлын болон бусад үйл явдлын
мэдээллүүдийг хүлээн авдаг эх сурвалжууд

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Áóñàä, 0.6

È íòåðíåòýýñ, 4.3
Îéð äîòíû
õ¿ì¿¿ñýýñ, 8.7
Îðîí íóòãèéí
ñîíèíãóóäààñ, 1.3

Óëñ îðîí äàÿàð
öàöàãääàã
òåëåâèç¿¿äýýñ, 40.5

Øàð
ñîíèíãóóäààñ, 5.6
ªäºð òóòìûí
ñîíèíãóóäààñ, 22.7

Îðîí íóòãèéí
òåëåâèçýýñ, 7.6

Îðîí íóòãèéí
ðàäèî áîëîí
áîãèíî äîëãèîíû
ðàäèîãîîñ, 1.6

Ì îíãîëûí
ðàäèîãîîñ, 7

Телевизийн дараа мэдээлэл авдаг гол эх сурвалж нь өдөр тутмын
сонингууд ажээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 22.7% нь өдөр тутмын
сонингуудаас мэдээлэл хүлээн авдаг гэж хариулсан байна. Эрэмбээрээ
телевиз, өдөр тутмын сонингуудын дараа орж байгаа мэдээллийн эх
сурвалж

бол

ойр

дотны

хүмүүсийн

яриа

бөгөөд

нийт

судалгаанд

оролцогчдын 8.7% нь энэ эх сурвалжаас мэдээлэл авдаг байна. Монголын
радио (7.0%), Орон нутгийн телевизүүд (7.6%) мэдээлэл түгээх эрэмбээрээ
4,

5-р

байруудад

оржээ.

Судалгаанд

оролцогчдын

5.6%

нь

шар

сонингуудаас, 4.3% нь интернетээс, 1.6% нь орон нутгийн буюу богино
долгионы радиогоос, 0.6% нь бусад эх сурвалжуудаас тус тус мэдээлэл
хүлээн авдаг байна.
Гүнзгийрүүлсэн боловсруулалтаас үзэхэд хот, хөдөөгийн алинд нь ч
телевиз

мэдээлэл

авдаг

гол

эх

сурвалж

нь

болж

байна.

Харин

Улаанбаатарчууд өдөр тутмын сонин, интернет, богино долгионы радиогоос
мэдээлэл авах нь хөдөө орон нутгуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр
хувьтай байна. Хөдөө орон нутгийнхны хувьд телевизийн дараа Монголын

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

радио, ойр дотно хүмүүсийн яриа, өдөр тутмын сонин, шар сонин, орон
нутгийн телевизүүд гэсэн дарааллаар мэдээлэл авдаг байна.
Хот, хөдөөд алинд нь ч телевиз мэдээлэл түгээх гол эх сурвалж болж
байгаа бол Монголд мэдээлэл түгээж байгаа олон телевизүүдийн чухам аль
нь олон нийтийн дэмжлэг хүлээдэг, аль телевизийг хүмүүс түлхүү үздэг, аль
телевизийн мэдээлэл, нийтлэл, нэвтрүүлэг үнэн бодитой вэ? гэх мэтийг
нарийвчлан харах нь ач холбогдолтой. Судалгаанд оролцогчдын үнэлснээр
Монголын үндэсний телевиз үзэгчдийн тоо, хамрах цар хүрээгээрээ бусад
телевизүүдээсээ хамаагүй хол тасархай байна.
Та дотоодын телевизүүдээс аль телевизийг түлхүү үздэг вэ?
58.9
60
50
40
30
20

11.3

10.6

7.4

6.9

4.5

0.4

10
0
Mongolian UBS TV
national
TV

Channel
25 TV

TV5

TV9

Eagle TV

Other

Нийт судалгаанд оролцогчдын 60 шахам хувийн саналыг авч
тэргүүлсэн Монголын үндэсний телевизийн дараа 25-р суваг телевизийг
11.3%, TV5 телевизийг 10.6%, UBS телевизийг 7.4%, TV9 телевизийг 6.9%,
Ийгл телевизийг 4.5% нь тус тус үздэг байна. 25-р суваг телевиз, TV5, UBS,
TV9 телевизүүд нь 2005 оны 9 сараас орон даяар 2 суваг дээр хоѐр
хоѐроороо ээлжлэн гарч эхэлж байгаа бөгөөд хөдөөний зарим алслагдсан
сум, суурин газар, малчны хотонд тэр бүр гардаггүйг судалгаанд оролцогчид
хэлж байсан.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Харьцуулалтаас

харахад

Улаанбаатар

хотоос

судалгаанд

оролцогчдын:

39.0% нь Монголын Үндэсний телевизийг,

15.6% нь 25-р суваг телевизийг,

11.0% нь Ийгл телевизийг,

9.4% нь UBS телевизийг,

9.1% нь TV9 телевизийг тус тус үздэг ажээ.
Судалгаанд оролцогчид Та аль телевизийн мэдээлэл, нэвтрүүлгийн

бодлогыг харьцангуй үнэн зөв, аль нэг талын эрх ашигт үйлчилдэггүй,
шударга гэж үнэлдэг вэ? гэсэн асуултанд дараах байдлаар хариулжээ.
Та аль телевизийн мэдээлэл, нэвтрүүлгийн бодлогыг харьцангуй
үнэн зөв, аль нэг талын эрх ашигт үйлчилдэггүй, шударга гэж үнэлдэг вэ?
60

52.2

50
40
30
16.2

20

10.2
10

6.2

4.9

9.8
0.5

0
Ì îíãîëûí
¯íäýñíèé
ÒV

U BS TV

25-ð ñóâàã
TV

TV-5

TV-9

È éãë TV

Áóñàä

Мэдээлэл, нэвтрүүлгийн бодлого нь харьцангуй үнэн зөв, аль нэг
талын эрх ашигт үйлчилдэггүй, шударга гэсэн үнэлгээг МҮТВ, 25-р суваг
телевиз, TV5, Eagle TV-үүд авчээ. Eagle TV нь хөдөө орон нутагт
цацагддаггүй зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэвтрүүлгээ цацдаг
онцлогтой.

Улаанбаатар

хотыг

үзэгчид

25-р

суваг

телевиз,

Ийгл

телевизүүдийг аль нэг талын эрх ашигт үйлчилдэггүй, үнэн бодит, шударга
нэвтрүүлэг цацдаг хэмээн өндрөөр үнэлж байсан.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Судалгаанд оролцогчдын 49.3% нь өдөр тутмын сонин уншдаг бол
29.6% нь аль тааралдсаныг нь уншдаг байна. (График 7.4)
: Та ямар сонинг тогтмол уншдаг вэ?
15.3% нь TV5 телевизийг,
49.3
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

29.6

9.1
4.7

ªäºð òóòìûí
ñîíèíãóóä

Øàð
Îðîí íóòãèéí
ñîíèíãóóä
ñîíèíãóóä

5.2
2.1

Ñýòã¿¿ë

Àëü
Ñîíèí,
òààðàëäñàíûã ñýòã¿¿ë áàðàã
íü
óíøäàãã¿é

Хөдөө орон нутаг, сумын уншигчид шар сонин түлхүү уншдаг бол,
аймгийн төв болон Улаанбаатар хотын, дээд боловсролтой хүмүүс өдөр
тутмын сонин түлхүү уншдаг байна. Харин судалгаанд оролцогчидын тун
цөөнхөн хэсэг буюу 2.1% нь сэтгүүл уншдаг бол 5.2% нь сонин, сэтгүүл
бараг уншдаггүй гэж хариулжээ.
Дээрхи судалгаанаас харахад хэрэглэгчид телевизээс гол мэдээлэлээ
авдаг ба үүнд 40.5 хувийн санлаа өгсөн байна.
Хоѐрдугаарт сонин сэтгүүл орсон байна. Энэ судалгаанаас үндэслэн
телевизээр өөрийн компаниа сурталчилах гэхдээ голлон өөрсдийн чанарын
өндөр түвшинд орон сууц, барилгын материал үйлдвэрлэдэг олон жилийн
ажлын

туршлагатай

гэдгээр

хэрэглэгчдийн

сэтэхүйд

суулгаж

өгөх

шаардлагатай байна.
Манай компани сурталчилгаа байсан байгаагүй бүтээгдэхүүн зарагддаг
гэдэг ойлголт байдгаас сурталчилгаанд бага зардал гаргадаг, маркетингийн
ямарч зардал гаргахгүй байгаа нь маргаашаа харахгүй байгаа бодлогоггүй
алхам юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM

Телевиз д рекламны цаг авах, ялангуяа
1. Хүмүүсийн анхаарал татдаг нэвтрүүлгүүдийг ивээн тэтгэх
2. Компанийн лого, таних тэмдгийг эрхэмлүүлэх
3. Ажилчдын ур чадвараар барилгуудын хооронд өрсөлдүүлсэн
тэмцээн уралдаан зохион байгуулан нэвтрүүлэг бэлдүүлэх
4. Орон сууц, материалын үйлдвэрлэлийг сурталчилсан сайн
реклам хийлгэн өдөрт 5-6 удаагийн давтамжтай 7 хоног гаргах
5. Телевизүүдээр

Монголын

үндэсний

телевизээр

нэвтрүүлэг

гаргаж энэ нь давхар сурталчилгаа болж өгнө.
Мөн TV-5, TV-25 аар реклам сурталчилгаагаа гаргана. Эдгээр
телевизийг сонгосон нь
1. Олон үзэгч үздэг телевиз
2. Интеðíýòýýð ãàäààäàä áàéãàà Ìîíãîë÷óóä ¿çýõ áîëîìæòîé.
Ýäãýýð ðåêëàìóóäûã êèíîí äóíäóóð áîëîí TV-25 àÿëàëûí öàã
íýâòð¿¿ëãèéí

äóíäóóð

ÿâóóëàõààð

çîõèîí

áàéãóóëàõ

øààðäëàãàòàé.
Õî¸ðäóãààð áàéðàíä ñîíèíû ðåêëàì îðñîí. Íýã ñîíèíû öààíà 4-5
óíøèã÷ áàéäàã ãýæ ¿çäýã ó÷ðààñ ñîíèí äýýð ìºí ðåêëàì ñóðòàë÷èëãààã
ººðèéí êîìïàíèéí äàâóó òàëûã òóñãàñàí ºã¿¿ëýã, ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä
á¿òýýãäýõ¿¿í, îðîí ñóóö áàðüäàã ãýñýí îéëãîëòóóäûã õýðýãëýã÷äýä ìºí ºãºõ
шаардлагатай. Ингэснээр хэрэглэгчид “Нийслэл өргөө” гэсэн нэр нь чанар,
áàðèëãà ¿éëäâýðëýë, ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí áðýíä êîìïàíè ãýñýí
îéëãîëòûã ººðèéí ýðõã¿é òºðõ áîëíî.
Ñîíèí õýâëýëèéí ñóäàëãàà
ä/ä Õýâëýëèéí íýðñ

¯íý òàðèô

Õýâëýãäýõ õóãàöàà

Õàðèëöàõ

ªäºð òóòìûí õýâëýë
1

ªäðèéí ñîíèí

354165

2

ªíººäºð

352485

3

Çóóíû ìýäýý

320940

4

Àðäûí ýðõ

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Øàð õýâëýë¿¿ä
Á¿òýí
1

Ñýð¿¿ëýã

í¿¿ð

350.000

õàð
1/16- 10 õîíîãò 1 äóãààð

22.000, 1/4-80.000

Õèøèãñ¿ðýí
99089842

ºíãºò 1-ð í¿¿ð 1/42

Õ¿ì¿¿ñ

200.000,

àðûí

1/4-125.000,

í¿¿ð
õàð

7 õîíîãò 1 äóãààð

̺íõýðäýíý
99175505

öàãààí í¿¿ð 1/4-64.000
ºíãºò 1-ð í¿¿ð 1/43

Çèíäàà

130.000,

àðûí

1/4-125.000,

í¿¿ð
1/16-

7 õîíîãò 1 äóãààð

Àìàðò¿âøèí
99157666

80.000,/3-ñ äýýø 20%/
4

Õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë

5

Ìîíãîëûí íýã ºäºð

6

Ìÿíãàíû çóó÷

7 õîíîãò 1 äóãààð
1/4-50.000, 1/16-20.000
/3-ñ äýýø 10%/
1/4-95.000, 1/16-50.000
/3-ñ äýýø 15%/

7 õîíîãò 1 äóãààð

10 õîíîãò 1 äóãààð

Àìãàëàí
Òóÿà
99155320
Èäýðöîãò
91919650

̺í ýíý ñóäàëãààãààð äîòíû õ¿ì¿¿ñýýñ ìýäýýëýë èõ àâäàã íü
õàðàãäñàí. Òèéì ó÷ðààñ îëîí áàéãàà ãàçàð áîëîí àâòîáóñ, ìèêðîíä Íèéñëýë
ºð㺺 êîìïàíèéí íýðèéã ñàéíààð íýã õ¿í ÿðèõàä ë òýð íü öààø çàäàð÷ îëîí
õ¿íä õ¿ðýõ áîëîìæòîéã àíõààðàõ ¸ñòîé.
Áîðëóóëàëòûí èäýâõæ¿¿ëýëò:
Áîðëóóëàëòûí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àðãûã ãîë÷ëîí ººðñäèéí õýðýãëýã÷ äýýð
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãòàé. Áîðëóóëàëòûí èäýâõæ¿¿ëýõ ýíý àðãà íü
çààâàë òîãòìîë çàðäàëä îðîõ øààðäëàãàã¿é áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íýý ñàéí
ã¿éëãýõèéí òóëä àøèãëàõ áîëîìæòîé þì. Õýðâýý á¿òýýãäýõ¿¿í íü ýíý
èäýõæ¿¿ëýëòèéã àøèãëàñàí àøèãëààã¿é áîðëîãäîæ áàéâàë çààâàë õýðýãëýõ
øààðäëàãàã¿é þì.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Èõýâ÷ëýí áàéãóóëëàãóóäûí ºðãºíººð õýðýãëýäýã àðãà íü:
Õýðýãëýã÷äèéã

Õóäàëäààíû

Õóäàëäààíû àæèë÷äûã

óðàìøóóëàõ

õ¿ðýýíèéõíèéã

óðàìøóóëàõ

óðàìøóóëàõ
¯íýý áóóðóóëàõ

Áîðëóóëàëòààñ
õàìààðóóëàí äèëëåðèéã Øàãíàë
øàãíàõ

Êóïîí

Áàðààã

¿íýí÷ Êîìèññèéíí

áîðëóóëñíû øàãíàë
Óðàëäààí çàðëàõ

Òîäîðõîé

íºõºí

øàãíàë

íýðèéí ¯íýã¿é áýëýã

áàðààíû

¿íèéí

õºíãºëºëò ¿ç¿¿ëýõ
¯íýã¿é çàãâàð
Õºíãºëòòýé

çýýë

Óðàëäààí çàðëàõ

íºõöºëººð Áàðèìòààð

õèéõ Âàó÷åð

ñàíàë áîëãîõ

òºëáºðèéã õîéøëóóëàõ

Áàòàëãàà ºãºõ

¯íý

òºëáºðã¿é Îíîî òàâèõ ìºíãºíèé

¿éë÷èëãýý

òýíöâýðò óðàìøóóëàë

Ýíý àðãóóäûã òîäîðõîé õýìæýýãýýð õýðýãëýõ áîëîìæòîé áºãººä ñ¿¿ëèéí
¿åèéí áàðèëãûí êîìïàíèóä ÿëàíãóÿà ýíý óðàìøóóëûã ºðãºíººð àøèãëàõ
áîëñîí.
Áèä ÷ ýíý àðãûã õýðýãëýí áîðëóóëàëòàà íýìýãä¿¿ëæ áîëîõ òàëòàé.
Ìîíãîë÷óóä áîëîí ãàäààäûí èðãýä ÷ ¿íèéã 100% òºëñºí òîõèîëäîëä ìàíàé
áàéãóóëëàãà óðàìøóóëàë ºãíº ãýõýä áýëýí ìºíãºòýé õ¿ì¿¿ñ çààâàë 30%
ýõëýýä òºëººä ¿ëäñíèéã äàðàà ºãíº ãýõã¿é ÿìàð óðàìøóóëàë áàéãààã
ñîíèðõîõ íü äàìæèãã¿é þì.
PR áóþó îëîí íèéòèéí õàðèëöàà:
Áèçíåñèéí

¿éë

àæèëëàãààíä

PR-èéí

¿íäñýí

àðãóóäààñ

õàìãèéí

òîõèðîìæòîé, ¿ð ä¿íä èë¿¿ õ¿ðäýã àðãà íü ýíýõ¿¿ àðãà þì. Öóóðõàë íü
òóõàéí ìýäýýëëèéí ¿íýí õóäàë íü òóõàéí ¿åäýý áàòëàãääàãã¿é, òîäîðõîé
çîðèëãûí ¿¿äíýýñ ò¿ãýýãäýí, çîõèîí áàéãóóëàãäñàí, öààø ò¿ãýí äýëãýðýõ
áîëîìæ á¿õèé õàðèëöàà þì.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Öóóðõëûã

ºðñºëäºã÷

êîìïàíèéõàà

íýð

õ¿íä,

¿éëäâýðëýäýã

áàðàà

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã óíàãàõ, ººðèéí êîìïàíè áîëîí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèéõýý íýð
õ¿íä áîðëóóëàëòûã ºñãºõ çîðèëãûí ¿¿äíýýñ ÿíç á¿ðèéí íºõöºë áàéäàëä, ÿíç
á¿ðèéí àðãààð, ÿíç á¿ðèéí ñóâãààð èëãýýæ áîëäîã. Öóóðõàë íü åðäèéí ºäºð
òóòìûí óéòãàð ãàðãàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã õýäèéí áîëîâ÷ çàðèì ¿åä íîöòîé õîð
¿ð äàãàâàðòàé.
Óõààëàã óäèðäàã÷ öóóðõëûã ÷àäâàðëàã àøèãëàäàã. Öóóðõàë íü çàðèìäàà
æèíõýíý ¿íýí ìýäýýëýë áàéäàã íü øèéäâýð ãàðãàõàä òóñ áîëíî. ̺í
àæèë÷èä áîëîí ãàäíû õ¿ì¿¿ñ êîìïàíèä ÿàæ õàíääàãèéã òàíüæ ìýäýõ òàëààð
òºñººëºë áàðèìæàà àâàõ áîëîìæ îëãîäîã. Åð íü öóóðõëûã ¿íýí õóäëûã
ÿëãàí ñàëãàæ, òàíèí ìýäýõ ÷àäâàðò ë õàìàã ó÷èð îðøäîã.
Áèäýíä ÷ ãýñýí ýíý àðãûã àøèãëàõ ãýõäýý óõààëãààð õýðõýí àøèãëàæ
áîëîõ óó ãýäãèéã ñàéí àíõààðàõ ë ¿ëäýæ áàéíà.
Áèå÷ëýí õóäàëäàà áîëîí øóóä ìàðêåòèíã :
Ýíý àðãûã ìàíàé êîìïàíè ºðãºíººð àøèãëàäàã áºãººä ò¿¿íèéãýý öààø íü
äýëãýð¿¿ëýí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä áîëíî,
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí õºòºëáºðèéã ìàðêåòèíãèéí àëáàíû ìåíåæåð Áèëã¿¿í
õàðèóöàõ áà ìàðêåòèíãèéí çàðäàëä ãàðàõ ìºíãèéã åðºíõèé íÿãòëàí Ñýëýíãýý
õÿíàíà. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàëä íèéò àøãèéí 5% çàðöóóëàõ øààðäëàãàòàé.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õºòºëáºð
Ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí öåõ¿¿äèéí 2006,2007 îíä ã¿éöýòãýõ
àæëûí òºëºâëºãºº
2006

2007

Ìóæààí

66271356

77271366

Òºìºð

758110501

773124992

Çóóðìàã

642830202

752930266

ÁÀÇ

91351620

101374640

Õàâòàí

258223191

378226194

Õººñºí áåòîí

31521309

41721308

ªíãºò õàâòàí

1927312

www.zaluu.com
www.zaluu.com
“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

5:24:39 PM
Ä¿í

1848308179

2126576078

Ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí öåõ¿¿äèéí 2006,2007 îíä ã¿éöýòãýñýí
àæëûí òîâ÷îî
2006

2007

Ìóæààí

77271366

64928114

Òºìºð

859116571

897219485

Çóóðìàã

752930266

742179769

ÁÀÇ

101374640

109977959

Õàâòàí

378226194

463728054

Õººñºí áåòîí

41721308

43098127

ªíãºò õàâòàí

2614153

Ä¿í

2210640345

2323745661

Íèéò 4534386006 òºã òºëºâëºëòººñ äàâóóëàí õèéñýí 559501749 òºã
Òºëºâëºãºº

àæëûí

ã¿éöýòãýë

õî¸ðûã

õàðüöóóëàí

õàðàõàä

äàíäàà

òºëºâëºëòººñ äàâóóëæ áèåë¿¿ëñýí áàéãàà íü áàðèëãûí ñàëáàð áàéíãà ýðýëò
èõòýé ºñºëòòýé áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà.
2500000000
2000000000
1500000000
2006
2007

1000000000
500000000
0
Ìóæààí

Çóóðìàã

Õàâòàí

ªíãºò
õàâòàí

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Ìîíãîë óëñàä àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóö,
íèéò òàëáàéãààð, ìÿí ì2

Íèéòèéí
òàëáàé
Ñóóöíû
òàëáàé
Á¿ãä

2003
286.6

2004
266.8

2005
277.5

2006
467.6

238.5

225.9

243.8

370.9

6901.5

7127.4

7371.2

7742.1

2008 îíû îðîí ñóóöíû òºëºâëºãºº

Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 164

Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 64

àéëûí îðîí ñóóö

àéëûí îðîí ñóóö

Íèéò òàëáàé

15000

5107.84

1ì êâ ¿íý

840$

1200$

íèéò

12600000$

6129408$

Àøèãëàòàíä

îðóóëàõ 2008-10-15

2009-02-28

õóãàöàà
Àøèã

2520000$

1225881.6$

Ãàíöõàí îðîí ñóóöíààñ ìîíãîë òºãðºãººð 4495057920 òºãðºãíèé àøèã
îëîõ íü áóñàä êîìïàíèéí äóíäàæ àøãààñ õàìààã¿é èõ þì.
Ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí öåõ¿¿äèéí
2008 îíä ã¿éöýòãýõ òºëºâëºãºº
¹

Öåõ¿¿ä

ÿéöýòãýëèéí ä¿í

1.

Ìóæààí

Õèéñíýýð

2.

Òºìºð

941993412

3.

Çóóðìàã

5718942104

4.

ÁÀÇ

845001000

5.

Õàâòàí

1130970974

6.

Õººñºí áåòîí

66754530

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

Ä¿í

8703662020

2006,2007 îíû ã¿éöýòãýñýí àæèë áîëîí 2008 îíé òºëºâëºãººíèé
õàðüöóóëàëò
2006

2007

2008

Ìóæààí

77271366

64928114

Õèéñíýýð

Òºìºð

859116571

897219485

941993412

Çóóðìàã

752930266

742179769

5718942104

ÁÀÇ

101374640

109977959

845001000

Õàâòàí

378226194

463728054

1130970974

Õººñºí áåòîí

41721308

43098127

66754530

ªíãºò õàâòàí
Ä¿í

2614153
2210640345

2323745661

8703662020

Óðä íü õèéñýí àæëàà äàðóé 40 õóâèàð íýìýõ òºëºâëºãºº ãàðãàñàí íü
çàõ çýýëä ýíý òºðëèéí áîðëóóëàëò íýìýãäñýí áîëîí ìàíàé êîìïàíèéí íýð
õ¿íä ºññºíòýé øóóä õîëáîîòîé þì. 2008 îíû ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí
öåõèéí àæëûã Ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýë ýðõýëñýí äýä çàõèðàë Ä.Ñóãàð
õàðèóöàí àæèëëàõ áîëíî.
ÄÎËÎÎ: ҪѪÂËªÑªÍ ÀØÈÃ/ ÀËÄÀÃÄËÛÍ/ ÒÀÉËÀÍ

ÍÀÉÌ: ÕßÍÀËÒ
Ìàðêåòèíãèéí

òºëºâëºãººíèé

õÿíàëòûã

ìàðêåòèíãèéí

ìåíåæåð

õàðèóöàíà. ªäºð òóòìûí õÿíàëòûã ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí öåõèéí ìàñòåð,
èíæåíåð¿¿ä õÿíàëò òàâèõ áà æèëèéí õÿíàëòûã Ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí äýä
çàõèðàë Ä.Ñóãàð õàðèóöàíà.
ßìàð íýãýí ÷àíàðûí ãîëîãäîë ãàðãàâàë ãîëîãäîë ãàðãàñàí àæèë÷èä áà
ýíý õÿíàëòûã òàâüæ áàéãàà á¿õ øàòíû õ¿ì¿¿ñò õàðèöëàãà õ¿ëýýíý.
¯íèéí áîäëîãîä òàâèõ ºäºð òóòìûí õÿíàëòûã åðºíõèé íÿãòëàí Ñýëýíãýý
õàðèóöàõ áà æèëèéí õÿíàëòûã Ñàíõ¿¿, Ìàðêåòèíã ýðõýëñýí çàõèðàë Ýíõòóÿà
õàðèóöàíà.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө

ªäºð òóòìûí áîðëóóëàëòûã áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð¿¿ä õàðèóöàõ áà
¿¿íä æèëèéí õÿíàëòûã äýä çàõèðëóóä õàðèóöàíà. ßìàð íýãýí áîðëóóëàëòûí
àëäàãäàë ãàðàõ áîë òýð äîð íü òºëºâëºãººíä ººð÷ëºëò õèéí íýìýãäýë
òºëºâëºãººã ãàðãàí áîðëóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã ìàðêåòèíãèéí
ìåíåæåð Áèëã¿¿í ãàðãàõ áà äàâõàð õÿíàëò òàâüæ òºëºâëºãººíä òóñãàãäààã¿é
ýðñäýëä øàò äàðààëñàí àðãà õýìæýý àâàí íýìýëò òºëºâëºãºº ãàðãàí
íººöèéã äýýä õýìæýýíä àøèãëàíà.
Çàðäàë òóñ á¿ðèéã àøãèéí òàâàí õóâèàñ èë¿¿ ãàðãàõã¿é áà èäýâõæ¿¿ëýëò
áîëîí ñóäàëãààíä íèéò çàðäëûí 50%-èéã ãàðãàæ ¿ëäýãäýë 50%-èéã
ìàðêåòèíãèéí

áóñàä

çàðäëóóäàä

çàðöóóëíà.

Áîðëóóëàëòûí

èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çàðäëûã õóâüñàõ çàðäëààñ ãàðãàõ øààðäëàãàòàéã òóñãàñàí
áîëíî.
Òºëºâëºãººíèé ¿ð ä¿í 2008 îíû óëèðàë á¿ðèéí òàéëàíãèéí ¿åä ¿ð ä¿í íü
õàðàãäàæ áàéõ áîëíî. Õýðýâ ýíý ¿ð ä¿í áàãà áàéíà ãýæ ¿çâýë íýìýëò
õóâèëáàðààð àæèëëàõ áà õóâèëáàðóóäûã ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð Áèëã¿¿í
íýìæ áîëîâñðóóëíà. Ýíýõ¿¿ ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº íü ìàðêåòèíãèéí
ìåíåæåðèéí ãàðûí àâëàãà áîëîõ áà á¿òýí æèëèéí àæëûí óäèðäàìæ áîëæ
ºãíº.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5:24:39 PM

“Нийслэл Өргөө“ ХК-ны маркетингийн төлөвлөгөө