P. 1
Baudrillard 2010 - Carnival and Cannibal

Baudrillard 2010 - Carnival and Cannibal

5.0

|Views: 477|Likes:
Published by StevenMurray

More info:

Published by: StevenMurray on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

lÍ Ì> iIi: du.i|- t¡U   .

md L« lÎ11^
|.iIi·ì 1 ¹\A ¬LC |n LÀ Î
l I Î l ·l h. `V du µ µ =  Jh y L takcn
up c\cryhc¡ g  vim grcatcr L1 lcsscr
dcgrc o! cnrhu |a |_ |uI in H totalIy
an!ì \uo vay, h\ alI h·· t 0ndcrdc\ |-
l pcu´ pc·|Ics h· l1V n·t hl ttr hcard
tl¡c g··d vt+rd ·I dc |i!1I\' raI a¬o,
hcncc¸ g;cvìdc ruc unu |or m-
s¡cna:y vork and lo¡ccu crnvcrsion Îl
modcrh:(, but\.h Î\ÎC L¹ L1 th:ii¡
bcii¡¿ L. plOu u JÎ ·¡prc -cd_ e   lÏ
nudc cÌ liijhing =  uck.ti\d iransngurcd
u¡I caricatures oi d1c \\h¡tcs mc
dc c nonkc¸ |hotuscd to bc CC -  cd
u¡ in .ìdmiraI´ ¬ Ci+S\Dv´ unu ¡uI iI1
|n hir·.
|ÜÜN Û1Û1ÜÛbÜ1ZÜ

S 7b1SUô 4S7ZUU

C·³ N ¡ V A | l´¹ .·² M ! b F |
\1º1´1+·1J b` L11`´ 1T1«1×
LARNIVAI ANO CANN!8AL
VLNJR!LOQUOU5 LVIL
'1T |+T!´1 |¹'¨

t
~
¡
/.,:·

JtÞN bÞUÛKJLLÞKÛ
C/RNIVAL AIO CANN!ßA¡
VENJRI!OÇUOU5 LVI!
TºAN$LA¯£D 8Y CHºI5 TURNFR
j )`.!1¹ ·` ' \\ \· i¡U ·.\¦CI1I\
b¢a_OÌ! ÛCOK5 ¿ÛÍÛ
/.Dut Yt'x" :·t!!0Í|»/·, /×  M./.e~/¡o:by|cBaco·.||d
·!' LJçon·dcl11º:Dc, .ÛUh
lc!ÎI:Ì·u Þy 8ttñngcU.H: wu rUUOD- Uc Ì!cDc.
c:C .\¿encei|HCt.ìtrC lICttc .\UtI Ö \²8O0Ic;. .¬!! CghI$ rcSc¡VH
LDgÌISÌ! |.iDglS_C ltaF8ÌaIIDu CO[yt:_lt ©íDFs ¯ulc J|!Ì
Ìi:'tp.bhshed lI Ingsb bvSe.gll DOOks ZU1Í'
''` L VUb¬ '¯,| !
ÜID H LIrory Catmogug-in-Pub|icauon Lata
¬ t9tOg\|c rcCim¡ lOt U bo¬k Ì` 3vl0a!R
úo thc D¡l-Í Lbta;
1.¡c·.i .md desrg¬ed D\' hDHCI 8+ctjce,SÜ·:t:k:
|nntcd.tI LcCÌàÌ.|U ÍCICt> IMcu!t !tÇ2
CONT!TS
Carnì·.tI aiO \.mnihaÌ
O1 dc Íluy cI |¡ObuÍ `ntagun|sm
Í· ìi J¹
LºK^1NP1 Aî1 LºÍ1!Û1L

1mL HLP7 LÎ LiLÜFt 1ÌJP\Lf1,^
`I 'L\ J^IT |Í1 |Om`I.irx' l1nOus ·uyiny
abcuiÌ¡SIO¡¡ OCcIl!¡ID_ H\8I JS uUIDcDlC CÀL1L
aro :hcn bcin
}
rc¡catcd Ûb |:rcc. !D l!IS V3y¸
`L nuy hCC nodcimp Üb thc irLuI advcnrurc
cI dc lurO¡ an V·st, :Icn ±± H1 immcr-c
larcc c|canny iìºcI¡ |1 H plancra¡yscu¡c¸ in a
.lcsc |srindcs rO vh|cI \\cstcrn rc|_ìOus¸
rcchcol, CLODODJc 0DU p·IilicuI vuIuc: havc
J
1|´^ bJlOV!lL-¤1
|ccn cx¡·ricd. Jh¡ - `L31H'\uÌZu!|OD´ jusscs
throu
j
h HL stugc: o! t\uDgc¡¡70HO¡¸ tO!D
n:zairn, Gtct¡tn+zuiηn JDO _IODàÌ1YuIlOU¸
vluch¡ÌcH8C¡ b ÀJC m:ìric. Vutisl cço vi:-
iLlc is thai this hcgcm·n¡, |h¡. asccnuanc
)
On
rlcpurIO! Ü glc¬ul OJUc¡ ¬I·sc ncucls sccm
ìrrcsisuIic aU GO!just.ts .cchnicuI uDU nìl-
irar. ncdcIs¸ ouI .rs culcu:al and IOCOÌO_I·JI
ODC8 |OD-lS JcLOO|3|\cU |\ H1 cxiraOrdna:¸
¡¡occss OI rcvcr-ìon, ì nvhicI ¡tvcr lS ¨ÌOY¯Iy
UrU(¡D¡DCU¸ Gc\tU1CU !1 `carmbuucd´ oy :hc
\c:y jCOjIc iì `carmvuÞzcs'. Jhc Q:O¡OI¡]º oI
|h¡s ¨IÍCH ¡ C2HHID2Ìl22DOD IIS `]!!H0Ì ºccnc_
:O |C s¡CaK-OuIC bc saìd to oc rhur sOlcmn
1Ü`o 3I ¡cciIc |n I!a2I¡ ìn tIc sixtccnd: ccn
iury, ai \vlicI tlc li hcps vhr had L!1\ CX
¡rcssl, lrcm lOrtu_al tc cclchraic thcJndiuns´
¡u8SI\C cOO\c¡8ICH vc¡ dcvourcd l¸ ¬ch m
À1 cxccsºìvc OIS¡Ì2y O! cvangc¡cu¡ lO\c ¸CuIM|
UHÌl5U usLX\¡CD¹ l·rmOI hO$j!!uIIIy}. As thc
4
C H'!·´L ^^| [7I^¡b+L
n:si · .cìs o\ !ÌJ8 c\ uD_c!IC3J mu:µucrudc,
d1c ludiops pushcd things 8]ODIuDcOUS!
)
|o
dc LD¡ anu bc Ono: thcyal rbcd plvsicad¸
(hOsc vh· n¬d ub Orhcd dcm SjI!!IU3Ì!¸.
Ì! is U+iº C\2¡¬ta:IIvuIt8quc an· curni-
nul¡st1c-f·tm `L scc rcHccIcd lO cvcry CO¡-
nci oI u:c wccd,¬U uc cx¡ortanOn oI Cu¡
mcra! vauc. ¸·un+c r.gh¡s, Jemocrac
,
), l'!
[tlDC\¡IC8 oI cccncmc rsntnah(, _rO¬u+,
¡CI!·1H0HCC uOU sµectaclc ·Ìcy ÛL :acn u¡
cvc
(
hcrc, ¬d: _IC3IC¡ OI lcsscr OL_ICC8 o!
cnmusiasm,Lur+ Ü lOIaI¡y JUDI_dOU8 ¬ay, Dy
a mosc `uDCcICCVCÌO]CC´ jcOQÌC8 \\ÌO navc
ncI SO |+rhcard dc gocd¬Ord cI thcuDVºI-
:al md¸ Icncc, p)ovoc tcrnlcground |o: ns
siOnary .vork 2DC |Oiccd CODvL:S¡OD tc
moucrnìty¸ butvho, ÎcJC CVCH U\2O DcCX·
jÌO\!CC cI OQ[!CS8CU¸ 0¡C sìm¡ly nudc d luOgÌ
JD_ tCCÌ 2OC |:a¡>H_utcU intc cur:cun+¡cs O!
|Ìc \'nI¡ :!Osc mcnIcys LÌu! uscd tc
5
!Í AÌ b^Ul8lLlARb
bc drc cd u¡ i¬ admlral´º CO5!UHL5 and ¡t.t
On :lc\ m lar:.
`Íc n¬h¡lc, thcy a¡c t!c \1tc·, \ hc îC¬
gard thcm H a
|
c ln onc va\ Or anou¡cr¸ µC)
rcmrn thc dcrisIcnH hundrcdt·ld l u+Osc\vhc
.nt1¡cI ir í1 thcm,!DC, IU:H IH!O d+c llVl¡_ CC¡1
sìcn o! thcir H3S!CIS, |t3 pìng thc \ics .¬
th I: grOIC>
¦
uc COuUÌc8. ä8 !ÌOU
[
Ì m Û Jstott
mgnrOr Jhcrc isd uag nccmm uºtrauonnI
a thì- in|CaO Íouch`s hm 1 .\|a//n··t:us¸ n
VÌ¡CÌ  dc Ülackº vhc·vork|n |Dt Ct[ mcCI up
u |hc t©¡C8I in uc c\cn1ng Îl a
|
c rlcir\28|
CID nu tC¡3¬0)
[
ÌO
¸
C: gC:cIaI and lO8
OII\Cr-aCO¸ .n Ü klno o! lI3DCC¸ .o cxcrcizc
dcm. Js1s nOf Ü
[
oliucaI ac( burÜ SJC¡HCIâ
acni·g-out'. Ü sug1atzau Î oI dtm¡nuucn
t|×n+g thc vc
(
nurksOI U:0I dcmtnuucn.
Üut `\C m:y 35Ì oursclcs \tlcihcr |hcsc
`V1utc.-ucco¡IOycr¸ thcCO¡ ac |hcgcncru:
UC `nuu\c-hcr:' Vltcs÷arc ÞOI ahcudy |g
G
¯^8NlvAL PH¯ ¹¹Hi1¡bA\
urcs .nÜ nasqucradc, NL na
)a k\vh il L1 |DCy
À1Ç 0OI a ad, C8Cd\u1c` O!  lÌcH  clv b¸ char-
acrcrs takirg d+cmscl\ |0: |hcit \`1 nosk - 
¯hc `\ ¤¡lc¯ na
)
d1us ºaid Ì havc cu:nìvaI-
ucd÷ard HC¡¹C canniIultzcu-tb mscÌv Ñ
'ong bc¡orc cx¡()nny
aII µs Ì' u\c vhclc
\ vcild. \ havt ncrc |hc _rca( ¡2I0UC 0! Ü c
Ì1 in d+cgi¡OIU prOm¯ìOnOl rc>curc and
OI¯0IID_ ìLscll lor i(s lÀ\| zOisuµ¡¡cp
·
v rh
H9S5 consum;O,m and µ< cOn:um¡ncno! Hl
pcss¡Llc goods ncrcly QtOVlUIpg µc mosrÍ1¨
rcn! lo:m cf tl:s :cll-O^vOurìøg !O IO rh)s
|arccisuUUCU tluiotI+^rdcnsìoh\ºltc:Ícn-
,asQOIc O¡¸ u1tOugh¬hch tcday Iunan-
i¡ succccd: n uc.ugits¬Ots\ ulICHuUOO InIC
d aC;LhCHC¸  s
[
cctacuardcLgI¡.
Ir)s | Û grcaIccI¡cc¤·c3[CÇLuCÌc¸ m vhch
Hc \Vcsr dccks lI8CÍ! outnotopJ
_
·n thc spoil
oÍ a| ucoihcrCUÌIU10S¬!D ;ts nuscums,IaU1-
iOnsand 3ïI¬lUL a¡so u d:c sjOu8 o! ir L¯1
b1\ÜÎÏ¡tP¤l
CU!\tIC. .nd¸ indcco¸ J:! |uIly plays lIS rOÌC .n
ds U1O ot c·cnrs: lìca >í dÍC`LO |nc bc rcI
Ü `¡cuvc´ u\ ad lIc /Iricar a¡.Î tOUZ¡
CO
|
!C8 \icassc ÀÛ par O! d¯ inicrnaunnul
acsthcLic.
¡I m dc [CO
[
lCS OLCkCC Out ìn thc slgs
oI vh1¡cncss and vH a thc cxct|c |CCÌUO¡O
_IcS a:c 2I |hc SúDC o1c |ÌC hVID_ j3tOG¡ O!
LÞCSc th1ys, Û dcndmgc! LGCH¸ |hs isbccausc
dcsc ung arc qutc SIFQI\ Iuu_¡0ÞÌC¸ |ur Ht
CuD uO ÌOH_¢) 8cc ir. ¡rìs\v1cD L|Cy CX¡CnU LL
:lc _ICDuÌ ÌCVCI tloI uD|VcJ8aI V8¡lCS 31C 1C
VC8!CC Hc d ºvi1dlc lI UCIC ¯dO an OOg1HuJ
Ì!StOtIC8! and \Vcsrcrn-cvcnt O! nOUCtnI¡'¸
¯C ÞSVC CX!aU$tCU m I¡s conscqucnccs a1U it
hus |akcn a lsr, la:cIcaI Í1 |Ot US OU5CÌVCS
¡ut rhc |OgC O! DOGCtDIy demaooed U3I vc
ìD[csc tr \J dc cruc VOIÌO¸ CCDaIUCU thut
thc¸.t«woI m:c \Vhtcs SDOUIU ÌC dar OI :bc
IuCC O! |<,ad ihulOO cnc äHOuÌC CSC8QC u:
8
´ ^°^!V^\ ANl ¦1!N¡Ü/L
|;mO_cntzuit·n, us mys.1IcuI|On Ol dc
spccics.
\\·Ìcn ¹c ÍIaLÌS ai¡cm¡r lO whi¡ Í |hcn
ºclvcs, :hcy À1L mcrcl, d·cqsrOrtcd Ol¡Gi C!
mc ncgrì¡caricn OI uc \'!LC8¸ 8c!!-Uy$L|¡CO
IrOm tnc Ouscr by U1CI t cvn nas(cry ;r rhc
\vhOlcoccorO¡ modcrn munaciulc:·:l:zui.cn
is ÞcItI\ o /rc»¡c /'ncu uøvc)sc ir vhicI a¡I
|1r¯ìcuarrcs OI :acc¸ scx 8¡o (uIDtC CaU lc
sud l huvchccnIi|·ucd |O dC pOulOI UC!Dg
[utOGCS Ol LÌcO8cÌVC8.
Jo such d dCgÎcC lhul ¡I ts mc cnirc
s¡ccies wI¡ch, thrcugh ccIcni(sLicn ad dc-
0O¡OD23UOD¸ Qa¡OUC8 itºcl1 addcscOysIISCÌ!
lD Û giga.tc J/]0:i/¸ O1 S11DIa!.CD and
nimcuc \¯IOÌCHCC¸ lH WDICÌ IDdI_CDOu8 cuIturcs
utC VØJO as |ÌtCSUDa¡c Ü> \´C8IC¡O culture.!or
\´csrcrn Cul!rc docs nct¸ lO any sCD8c, LJ!·
un¡h: |I IC¡_ a_O lcsr ir; s·ul in :hc ct|o¡r
¸Hclc Beji) l! Þ08 curni·u'.zcd itsclt¸ $U[cI-
9
lL1!
adUing Î :his  tlc uÍ;u¡C¡[ oí scrtin
[
o¡ ÛÎ
CIÍ1¯Í1b cxpcnsc, thc glcIa| ¡!`L11 OI !!L
cncap  lncr
;
oI all cuInrc·.
lcrha|sÀL shoud¹¹! hacI !O Uorg·'s¡ro
'oud pa:ablc, '\unu oI `Iurorº`, mvhiclthc
dclcarcd,cOnstgcd IO U1c oIhci·idcol |ÌC m-
\\1¸ ac rcduccd :o IC$CHDIuHCc¸ !O hcingmcrcI ,
rIc rc!«ccd iDagC oI dcu CCHqUCtC:$. lo`
C¹CI¸ savs Icrgcs, dc UctCuLCC gtaCu2d\ Ocg
Íf rcscmbìc u+ci¡ con
q
ucro:s |CS5 adlcss and
w+, I¯f day, puss bac|d:ouyh uc DìrICt ahd
putÜ cnd Lo dc ¡m¡ìrc'- hegcm:ry. . . l¡ ¯'C
cOnsidcrvhatis rcaFy hap¡cn|ng n ds planc-
La; cOHl|OHIlUOD¸ ¯C ÑCL dut UC subjugated 
¡co¡lcs, Lrom n\c dcgms oI |hcu sluvcry¸ |.r
|:on tcscnLli¬g 0cuma:rcrs lcss and |css and
c|_ Lhci: Lbcrator
,
icvcrgc¸ havc hcgun Î
rcscnLlc mcm Ï!1L and l\1L_ havc ÌcguH |O
n.m:c u+ctt nndcl grotcs
_
ucI
;
, ]l¡i1_ CI mck
dc n.uls oI thcu scrv|rudc÷¦uch i: thc
¹¹
Cº×M!VA1
othcrV0\ or |uk!H_ ohcsrcvchgca |1IJI lfdl-
cg\w|¡c| `VC cannOttcrm `victor|nu: Ç11LL irÍ`
|cN:al |·rboth.
Jl ìs |hc vÌDI¡ oI \vIitcncs: :!nr Lur:c.
LIacl¡c L UtHCu!D :h- |camrc· O! 'arnivaI
`nd ii .s thc vhcIc OI blackrt lhatab·rl·
·thIicnc.s btncau ihc |cuturc OI thc |anni-
bul. luHH!DuI!7uI|OU agatnst curnvali·ur|·n÷
itºccms Ü> tbougb rhc cnt spccìc. l:., b\d1
u:ncnsc JH!ÌJO]OÌOgILJ 8¡UCSII]¸ srraycd Ol'
in!O ||\$ m+sgueraoc. 
Tli- |5 mc parauOxoI uni·cr aIva¡uc . +í|
thc sociuI HO\CUCDIS |O tlacl soc:ci,, thi·.
whclc car¦canirc o¡ pcvcr and countcraiJ|:_
ptvci, a thcsc lcgacìc oI H V\'. LCtD bour-
gcoìsìt vhich i:¡
[
hlalmosllc sald¸ iu íls `lus
tcricu!´ c·Icrchcc, Io 'D1¹UDJ lO Û¡ or:g|na| 
cvcot  Ll|iv+tely,  nrdcrn \.sLcrn culIuic
-hcu|d !C`C1 DAC :rc¡¡-d ours¡dc ír· O\\H
OIUcr \Icrc ii cOnsliluIcd d kd OI sagi|ar
¹´
W
1L´N b~Uܤ1l\^×!
iI\ 1uI thut \\uS ncI an o¡lηn, |! Ould HOI C ¬
ca¡cdus clcntcXLrl¡OI1UOH b HLOC .t×|rcad\
ÌOrC iL: ovn dcnæ÷hd, tl+ .amc ni+c, |iº
O\vn unvcrºal asscrtitn\v ¡uun lISCI! \Vc Û1L
Î1\`V :ccing thc Ì0CK\u. h OI uus iì:\mcn. dc-
\cl:¡H\CuI in J.c lorm oI HÎ 8LCCÌCIuICU Gc-
cOm
[
OºIt¡cn C! :hc 0tt\crºul. ¹U  g|OLalixauOn
is ncrcly thc thcurrc ol tIr dcc nptsIucn÷
oI U8 lrcc ccn;ccuuVcu¡OD ÌI i ç
!\|(· LI JIL ;C1\.\k7| !Ǹl K J¨Il nuy
hCJ`L db H1 !l!U`!tuI!OD o! .uy SOI! O! po\·cr-
SDUC!0!C¸ LÀC1 o¡ m Wuy QOlIDCS vO¡ks. \¹c
nay lIu̸Sc IÌ5 Üh &  caricuIu¡c oI dcmOcrac,,
0S Ü grCLc8
¸
uC [urOÇ¡ OI |!, \\¯Ì1cD¸ uJ|C: it¯Ü`
un\uskcd, vOuId lca C Ll> vIu: |ÌC hO¿c O! U
ranonuva¸OI c:crci.ing¡·:· Ì· ¡ulìIWc CU-
|Cì!aIu thc h_cuc is thatgOvcrnmcnl CuD Ìc
SuSl.|!DCU OHÌ¡ L, thi;grOtcs_uc ºi¬uuti n·nd
|ÌuI .¡ i- HOL¸ |D uD¡ ¬C1C\¸ thc JC[tCScDIaUOD

'~f^!VA|   ~l
| ociciyb¡] rad+c:,H k¡nd OI cÌu!1CHgC IO l\,
rncn lu.Þ | ¬:c cqu\alcn¡ cJ 'chvarzcncg-
gcr ^l·rc than this, th l'O l.u! lOLIJ IOÌ
¡c:lCc!l\ +nd H1L `ihc IÍ_!I Î Î !H tÌc righ¡
[!HCc. `¡ DcC3U5C 8 OUH|t
)
O¡ H ¡cn¡lc
c·uld bc ad ¡ b+vct|clcadci |I dcscrvcs, d¦
thc su,:ng grcs, ouI |ccuusc ||cV u!C cmunu-
CcH8 OI _IOÌaI pOvcr HJ t/ t·. Jhc L\ |CDI
¡·ÌIIÍcu¡ >IricIurC OI rlc ÍD!ICG CIu s Orr -
s¡cnds lJ!c¡uIi¡ |O ils dnmaucn uI |Ìc vO¡Id
'cvcÌ. Lush 'cudsdclnItcd bIuICS i:¡ th c1JL
vu, IÌuI dc ': CXCIlS riº hcgcmOny IÀC1 d+c
rcsìO¡ |h ¡ÌuicL. Ji·IC I8¸ IÌcH, Î\ l H O! |O
dc·isc uD uIICtDaLlVC [O:c nìghr LÀL1 8:
_
Ut
d+uI thcdcminauOnO¡ Ü _IO¡uÌ ptvcr rcHccI
ut uÌ ·luc prcccdcnccOI Ihc ÌuHuH >¡ccIc.
|`L1 a IÌC t!Ì:cr·).
Jhs is |!L vtOÍC ¡2¡aUOX OI ¡Gvci. \Vc
hs\c ÎL nd ourscÌvcs Oncc anu |orao¡ dc
vcr\`0 -iso-||!u icnot ::raIlìng |nagIHaIlCH

  b·!ܬ\lL1¬
or tnrcuI
[
cncc LI ¡cvxr thcugh this |s, u!II
H8tC¡\, an Hu_DICHHCDI nouOn ¸adc nuìvc
utOpian ºlcgan OI I'0c nCCG Ic\ISIH_ HOt
juSI `¯Ìc |nug|:uIl©ì tn ¡cvcr'´ butaIsc `JaIc
vOur U ºircs lo: tc0IIJ¯! anu 'Iu}o¸ cncon
stta|n u¦v'` ¹^C nccd tO lcOÍ a_aìn 8I 8ÌÍ !lc8C
|Ì1¡g th0I hu\c ncLn rcalzcd Orh,¡crrcmzcd
`OICOD8U8JICUÌy´ l) thcHLI dcvclc
[
mcntoI
|hc s¸tcn).
lI alÌ dCQCÎd' vhuI ìuca yOu hu·c Ll
pc\vcr ¡ _`L1 assumc lhor u1ICÌLÞLHCC >Ì·uIU
lc in ¡cvcr, thcn UC ¡C¡s¡8Ic¡CC, l¡ ncrindccd
jcrmuncncc, O! ºìu¡idlIy In ]rVCI is uc
.___
cu¡Ic ¸ad vci Ihc t91C hiscOrìcal cXuH]ÌCS oI
IDICÍ|gcHCC In gOvcr sncv :hut it ncsr cI|cD
'CL1Û Ott \cr¿ quIck\ dovn dc Qu!h" Ot sru-
QIUI!y}. ¯ÌJs ·vcu¡u bc thc prOO! |H0H, that,¡:
I1L ¬ay¸ >IuQIO¡J¯ is LìC o¡ mcarrri!utcs cí
pOvcr, vìrouu\ Û |crk cl OIHCC. Icrha¡s ths
gOcs bsck tO mc anccsu I0rcOn Ol ¡n\!ng
ǤF'!´A] AJI |  
tO asstmc thc accur:cd ºhurc OI thc s·cìu|~
incudingstupiditv¡uchVO\C talcl` bucl
LL d¡c `¡O¤cr hgurcs oI prmuvc Ccicuc> and
cx¡luìr » Þ\` thc HOS! lImitcd, unimu
[
lnoti\c
inui·ìuuul la\:n povcrtnc lOn
[
cst.
lt \\·c!d pcthuQ, alsG cxpÌuin :lc gCDc¡uÌ
tCDUCHC¸' O! QDQuÌuIIOD$ tC CCÌC_aIc |ÌCIr 5C\¯-
c:CIgH!\ to U1c mOst IHHÇCUO.!²¸ ©ÌIg© cc¡h×lc
of tÌCIt IcL·\· cI!I?CH ¡r is Û lind c! c\d g ¯
mius :huI mducc pCLpIc t· chcnsc sOmccnc
1\JC ºIu¡id :han t!CC.tÌC8¸ bcrh Ü Ü ¡rc-
cuuuOnagains! a tcs¡cnsiÌIl|[ yOu arc 1I¬a\s
va)y o¡ vhenc·ei iI is loisicd OH yOu IOm
aLo\c,and ou|oI ºccrcr¡ub.laton0!vai:hIn_
UC ºpcc|ac!c oI ¯¡u]¡Ui¡y and cc¡rupuon af
lo:dco L¡ t̨8c II ¡cvcr. ´cnrrary tO thc
dcmOcraucúluºicns cI thc !nìghrciucnt,it¡8
CnI\ by a ºupc:hurnn c||¡: lD3I ¯C L.111 ÎL-
-cl·c | Cn|oSL tnc lcsI ¡cC¡iC¸ :I:s is wl,,
past.cuar'y.o Ü ¡CtOU O¡ urbucncc¸ ciuzcns
í'
JL´' bº\IYJ1|^¬|
w+1¡ U1D m .ltir mOns tO thc ¡cI8OH vhO
dOcsn´| 08Ì. |HCH |O dk. lJ i· Ü ki¡d Ol ºilcnl
cOn:¡uac\, 8DuIOgOU8 in tnc [OÌIUC0! jÌCrc rO
thc COH8QIïac, Vc hnd |n dc hclo OI cOncm
jOrarv art. Jh is hOv, |rOm `J iau+ dII|c¡c¡t
uH_lc¸ ÌUSÌ |Ds a tl rOlcs. 'n d \IL nmo,
bin !adcndccurc· rhutnc1 cu:îírDush´s SU-
QÍÜII_ hcncc u:aI lc`VÚ\\h hn !O lcrc-cIcclcd.
´n tnc Orhcr¸ Û majot|( C! .\11cHcuH
·
dc:ìrc
dc prcscncc m d+c Vhìrc Iru C OI stmcOnc
whOsc sIu¡idil and baral} 0ndcrvriLc thcir
l`\ cOnIo:mtsm. +hc |¹¡L :Iu¡ìu bc |8¸ thc
IL88 ¡CI8O¡0lÌy' |UOUC tÌcy \t:l¡ |.cí.
lD ÌI8 `8!JQIC, hcrcdJtarv lcncuoL¸ pOvcr
|s u .~¡rJuIctnI
,
u¡antn rhaI aLscrbs 3O¡ clc
ncrl and mctalclr.cs tt |\ its aCVauIu_C. lI
Hu¡ LC lrmcd cI ccunucss IDLCÌl!_CDI ¡urU
clc·¸ huIthurvu clu¡_cnOmngcI ií- o¡ac¡uc
Sl!UC!UIC! il¡s hc À btd, |hatchongcs irs ccUs
buìconunucº !O bc |!C SunC. In thisvay¸cvcry

' `·1JV/Í L!N^1L~l
nclcculc ·I !Ìc ^UttlCaI nauOn viII b¹\Î
L!1 lrcm s·mc\·hcrc C¡SC 3. |l l ·lOOo
truH8Iu8!iH. .mcricu \v¡íí huvc bccOmc |Ì k¸ 
Ìndìun, !i QuD¡c Í! luc¡Lt Hicun, viih·uI
L Û iny tO |c ^mcrica. ·³ nd |\ \\¯lÌÌ lc L`L1
|\\L nyth¡cal|, Amcricun lornO lOnycrhcing
`uulÌCHLlculÌ, ¬L. ¹:d dc |¹¡C hnuumcntal
isl |r ͹ lOngc¡|+vin¡my !\1UuIIOH ¡!¸ |¡
dccd, iI c\cr hao¸ uct c\cn mc lOundin_
laihcrº `C1C fr·m e|sev|crc,. Ano ir .vìU hc
1hnc l\1L lI!C_II5I loi nuvin_ bccOmc¸ lD uC
|ti. 1ÌJI,¸ nulIi:acinl und nu!ilculcura ^rd a|I uc
i:orc |mpcr¡msI lor lcing lcG L¸ tnc dcscc¤
datºo!:lc ºla\cs. JÍ-tºhOvitIS
·
|! ¡sH Q3¡
JUOX¸ but a ¡uraUO: dur ¡ve lhc Lc |O :lc
ÍO\\Ct lO |oc .magnat|ot'argun+cnt.
l\ |S ]O\\¯C¡ irscl! thul has tO Uc û!OÌ
shcd-and nct ,ust m mc ¡ct0sul /0 /c o·~t
·o/·d¸ vhich is ·be esscoce OI a tramLo:o'
SIrU__Its¸ ÞU\ c
§
tiu̡
\
and Üh vicIcnUy JH thc

|L^H dºUlh1l!ºHl
rcIasa /0  d:»/vah· lordohmanon im¡|.c bom
IÌcS uìgº, anu i! ih Ï. 'L1L thc SuH 
VlO!CD£C OI  cUt `_\  ìn ih rcI:sal IO dOminutc,
`V'C voud lohga
[
c havc siOpp.d U¡tuD\Dg oI
rc\OIuuch. ^d this tLll ; 1c ¬ly IDICÍlI
)
C¡£c
cunnct-and HcVt1  \\iL bc alIc .o÷bc |n
p·vcr. occausc :|  corsisìs prc iscl\ tn mís
no¡·ld rc!sal. 'l| Í  'cv that dcrc H1L sull
|1 |Ì:8 carth SODL  mch tt://ou/ an, ]ottr J 
¬oud suymat a!l :s hoì lOst' juS L3DC!II].
\"´l1ì1 1I!!  L!lCJI´l  CI  P¨·lL
:tl!»«zI '!C£lß  t· rhc o¡hcc cl Ccvcrhcr
oI CaI¡·:na, ¯C HJC L toìa !à1CC¸ \\IcJC pc!-
¡uc:iº cnurcly aoul|cr o!idcIsanJ læns. Jlus
:s H hagc :c¡ rovards thc dcmtsc o! UC rc¡
rcscntarì\cºysccm. ^nd ìit thci¬c\tiablc OU
CODc  oI cu¡rcnr pcl+Gcs~cvcryhci :IOsc
vhc U\c by s|cctaclc w dc bv iL÷and rhar
gOc: Àc nuch t·r `ciuzcn   Ü> |orpOIitlcians. Ír
¹? 
¹ .~¹O l¤JN¹ÜPt
sthcinnsncnìjusucc oIthc mcdìa. !1 wa¡i
povcr th:ough thc ima_c· Jhcn yoti viIl dc
|\ th imagc-¡la,bucl. Jhc carni·al cI tIc
i: also CÌ!··u!DID0Í!22IIDD l \ .h tmagc.
lavìng saiu mì-, ¹C snOulu ntì lc lOO 
quick lO  c ncludc lhn: .h· cltcuOh oI
Sch·vsìzcncg¡cr -¡cI¡º IÌt dccIinc ·l Amcii-
LH1 p·l¡ncol liIc. ¡cIud lhis |+rcc .s Û l0:-
tCâ£Ì1!1_
[
OÌI!I£u 8IJuIcg\¸ |hOu_Ì CcJLu1Ì¡ HO¡ 
H dcLLcratc L\L ¸tìat \vould ¡:c:up¡·-c tOO 
ÞI_Ì a |cVcI oI .ntcLgence), vhich ¡0¡aUOXI
caIly Î1` ccuricr |O  OUI  £¡lt¡C2I unuly:c. anu
CLCID0! GcHOciJ¡.C m usiohs   ic by+!cci-
ingSc|¬a·zencgger¸orbv d+c r|ggcd clccuOn
ot ÍuSÌ |!  2000) mihis md-log_u_¡at·dy
ol all s,stcns oI IC]tC¬cDtuIIOD¸ is ìalu:
[
irs
cc·cn
[
c, .n :rs [¹1 \ay¸  |(1  ,hc syi+.lrlrc cOH
|CD¡I uwhch iìís hcld. ÍD  ns vayítdcnon-
ºirafc iìs ìhagìrar, ¡tvcr. |©1, cvch mOrc
d·un ID  hnanccOr wca
[
onI   Î! OuciCOUDII¡ 
Ì`
I Î PN b ¬O Ü K l L L P|Û
LÜ Î ri v1 Amcr| ca i n thí s ÌCaHl Ot_ das h | nto
¡ohucalHtcC |C d¡: iuhi hºucCÞtCI
[
II8C O| d: c
l !Qu| CA|J OÞ rl val ucs and 2l |-OUt si mulatí on,
andìtwi1 rcnai n ahcad . n hi sparucu!argamc
|or many ¸cars :oLlIL. lO | i ì scxcrcmc÷m-
|
i ti ca| aod  tcchnt cal÷tor m ol moc'cr
y
and
pr·|anaon ol vaues, :hi s iaCICal obsccm,
and .o:a im¡i c_ OD UC parto| vvhali s ¸ ou+ -
crvtsc¸ Ü ` tClIgi Cus´ QCCQ| C. ¯hl S i thc ÑCL1CÎ
o| i rs gl OL3l hcgcmony !h1s i s vha: hold-
C\C1yOHC spcl¡ bOu nd, uº l s \vhat ¹¹C eu,oy 
cvcn Hb \VC rC¡ CCt a¬d nock thc QOCDOOCHul
vt¡garip and d _o'i :i ca¸  .e|evi s aa)  unvctsc
:cJ aced |O Û zcto dcgrcc o| cunc. J say ds
Å `l lDOul uOhy and wìth aduitatr on th1 º | S
ÞOV-Cy iadca 8|1utI OO-.\DctI Ca UCCl ·
natcsmc fCSl o|¡· c vOUU¸ whi cn icgards | L aº
Ü moJcl,ad |ov·,  at UC CUC mc, | | takcºì :s
rcvcnyc \l uc ·cs r o¦ .hc wo¡¡d,vhJ ch is in
n¬tc'y80QtICr lO iltn sybohc tcrms. ^mct-
z O
¼
 l | ~N O \ ÞN N| b ~.|
ica `- cha'Icngc . º .¡atol H CC8[C|JtC l !tUaUOÞ,
Ol a maºqocradc i | l Þ¡ SC. |l dctCS| ol thc
wor.d,LÀCl ìnit:UCsQCr0tC smuacrm O| n-
. ta ty povcr. A carnivaation :l p(v !. ·\J
ua cnalIcngc i:ooe de ·c  L ol dc vodd ca\
notHCCl. vc havc C l IlcI ÚaÌ!¸' noicouncr
0nap lO `Ci agai ns:|
V.d ursmn.| OC¸ 'C havc |oloolagaat
UC s0cccssivc[Þa8C$ C| d:º _l O|lÌ nasquciadc
c| povcr || rst, i: JS dc Vc· t nCrC _cnCI0lJ
)
u\atlois .sir pOlìncaadCCCOCÞC COdCÌ> 1Od
i|º[IInC¡Ìc ol :cchca raoonaL.yCn |hC v!+O|c
\OtlG i¬ dc ÎÜ\C O| uvcrs|p ¡u us i sn'i
t!cacnc oÍ rhc CtuIfWuSHìÞ_ 8ÞC domna ncn
Icyond cccnomcs ard poU 0cs¸ g| obapovcr
2S5c!lS itscì| ooay uough dc_up cxcrtcdby
si mtuati on¸ aO o
|
cra|i ooaI sICul 8|! O! ot a'
va¡ ucs and CUl OtCS. Jha| ¡ovcr is no ! Cn¿Cr
cxcr:cd ly thc Cx[O¡Un_ O| rcchol ogcº,
vaucs and i dCOÌCgICs¸ oo by  |Ic univcrsal
Z ì
¹ c d AL Ü H | L L A M Ü
c×|IujOl a|| CH ol Û parOdy ol t|OS \¯JÌ uC8
´UCuOC|0t
\
| 8 ÌCing univ !S0Ì! ZcU t n a Cut|C0
. urcd, dcii soty |Orm. tLc ` ondctdcv ÌO[CC
ÞàlIOÞ8 JIC gCa!CG LO /h:·t~u/a.:t:tttO| OCV lC¡-
uCÞI and gt·¬h 3tG jt p|c   c0Iturc
Ü1 bcing v ¡¡c Out b t U .!I COH[0, h ly |alC,
Ì!SÞC
)
` HcU rccons|rucocnsoI UO8C cunircs÷
a Ol thcn spcdbound by H un\crºal mOucl
.\t+d, though "ncrìca as:oncs i i \·:I¡ tca¡ d+c
bcncuts ol |Ì0! COCC̸ i: IS,  ÃÎ thc SMC  um ¸
|! ÍISt \¯ | C|I n¡.
ͯ  I  JHlK  LI`    î L  L ·}HS  :¡at :hc rciior-
is |·· dlL l ay1_ L1 thcuc, JI mch¡ghc:r
[
oss.-
DÌC cOºt. lt ¡s cvcjthg by ·\I¬ch d human
UclD_ tC|8US  3OHC vaucu | sL¯Í C)C5  m at`C
[ !ÞC Ycst¡ JtC dclroc:a:cly sacrì¡cug Cur
[
Ol
latch !  LÏC o| UuSCDC b¿ shamc| cssncss, ©U-
SCcD1I dcbascnchtandab, ct¡on. Jhiº I S  dc
wholcHO\CMCt| ol ourculru:c÷itisIcicthat
2 2  
Ç ´K N l A| . + ¯ \ ~  Nl b ª L
'`L r.uºc th :Iu|C . Cui truth tº alVu) .. It bc
8ODgÌ| IH unvcmng, Uc- uÌÌluat¡Ot¸ rcduc|iv
ltll)S! o -!I is d+ctr uth ot .l+ rc¡rc-scd, l ×-
l!UIHOt, o|COt|C8SI On, Ol|aygbarc`O|ÌÌDg
i I|UC  |t it i- DOL  dc- 0Cf0JZCU, OÌ[ t t| \'| zCcl,
horn o|ì :saura,UIuggCU |Î |OthcS|à_C 'ut
potIatch ! S IhC QOUü!CÌ OÍ | ntÌ | || rcncc~an
lødl|crchuarionO| \JÌUCS¸ DU| 2Ì >O J| ! Hd|lcI-
cOCC |O  LL\c¦vcs. l| `*L C8HHO! ÌJy Our I`l 'ivc-
\l uc uC¸  u+1siº LCCuu8C ¹C À¡L uL  JHy dcad
/dttìs|Ì18 l HCI ÍtC:CDCC uDU ab¦ecoorlDàl YC
µo ou::o d+cOd.cr-8S  J  chachgc. Uc  cha-
|engc|: dcba-ctHCU1ScÌ\c8 |! L|C|I tut|¸ tO CCn)
u+cirÍ'Î vaucs¸.o|ay!ÌCn8clVcS barc¸tOt+\:c
dcu con¡css¡Ons, Í|J L¹Í u¡÷tn shoi¸ IO  tC-
s¡ond Vl lÌ u mhmsn cqoato out ovn
\·c H1C¸ !| !aCL¸ tryin_ L L VtC5\  aL thcsc
mg bon Hem lOrC\LÌ
)
-tÌCII nodcs.y i n
mc pt. ºonº ot1Ìu |Ìta! U¸ uc ·c+dºcarl m
\II SCHOOÌ S¬UuL hisis nc:cnough |lJ conso!c
2 J  
1 Í ~N b ^U|d l l LAK Ù
L fOr our ao¸ ecooi  T'ey  bave  | O COH IO l l
d:cms lVC d:cvha·c| O lCt1HCC rhcm:c|\csOH
lÌC Ûl I3r o|ob.ccnp, UuHsQuCOC
)
¸ [OtHOgra-
[Þy and gIoba¡ si mu| at| on Jncy havc |O  | oºc
thC| i sy~bolic dc|cnccs a¬d¸ ot rhci r ovn
accord, | akc :hc path o| |hc |rcc-markctordci,
| O| _rad HOCt8Cy andmrcgratcd >_ccluClC
¹HC \VÞOlC |3kC8 OÍ dcgl ooalCOO |tOÞ|3-
tion COOSí Sl m ds. | n rhiº QrOVOCaUOn  |O ||C
lrcozi cd cxchangc OÍ  a'l d+ ||crcnccs¸ |¬ th|:
ClalCÞ_C d1ar thc
)
CQUul US L GCCu! lU|8UO޸
u dchasmgval ucs¸ m suoscri bì¡g1| dcnost
dì chchantcd OOUCl S.
JhcmacI+ì r+auons O\Cr OIÌ mcrcl y mask d
much loÎc SCIl OuS dc·tIucturID
_
\ÌOUaÌ
[OvCJ ìº dc powcr ol IÌC  S| nu! 2CtuH¸ Ol a
unvcrsa| catniva| ì zauOn, \vhicL thc \\cst U-
¡O8C$ al |lC cosi of | ts OO ÞuH|Ìl 0 tJ OH, | |9
L`Í ºynbclic nuu| at| on Chahcngc aga |ns:
c!aLcn
[
c ÍO|Í8lC| a¿ainst¡ot| arc'
2 4
L ´h ` l V/ 4NÙ L ÞNN| d ~|
A+c thc b akc. ot i ndi Hcrcncc and ds
|OÞ u.CQulÌ |O thosco|dcad·¡ d\cr Û cnd
to dsconnontationandwhatnay de victory
O| |Lc L1C or thcotI+cr u| matcl ylcuU u·
C| JH l J¸ ¡ Ül cnti rcl y IO àgtCCnCH|
vu:Lorì: Croys`s `GOOLlC QOll ztcÌ b¡o:be-
-i8 ¸See `Is CUr¡>  d LouChrmb' ' ) . u+ Vc.l·
C!H |C|¡u|CÌ  o| nuU,, sCl1-GCLàStÞ0u|¸ ºhamc
and nOr!l HCaL| On  scL a_J | O8 | thc po:' atch c|
dcad) Lutì sU1S 3 gcnunc symbohct0S[OCSC
|O thc tcrrorì sts` C|aLcH_Cr Lct Lb Icavc asidc
¯Û hcrc, |l d+ c batuc `a_aµSI Lv',vh1chÛC¿
lor ucµ¡a.¸ d:c adJss¡oh o| H |O|lÌ  IICaQa-
omq |O :cs
[
onJS
}
uUOBc.uJy rO u+c CDM CU_C 
Ol   Cca|Ì.  \c arc 8[Cà|\Þ_ o| LÞC dcl | bcratc
sacrìtccoy .hc\ sto| º| | ì tº vaucº, olC\CI¡·
Gn_ L¡ vvluc: H |uDaD LCi1_ O| 2 cunchas
sOCC VaIuC Ji IlS OVÞ CyCS. l.·czi¸ie J://a ¡
n//a{:oov:otaI·,  m]ud:r. d:///·»er· = + » Ü SCÌ Í
Z .
1 L ^"1 bAU ÜK l | | Þ H L
uH|I l1l 0||OH, Ñ dI scnch1ntmcnt and ¡rO. ntu|| On 
O| ·cl | tOrtWD u  dc \IÌCIS lac  1¨ a vcu¡OL
Ol ÌÛÑ> CL|CttCHC ¬Ü \¯c!UgOuS ,cG||CUOH ly 
cm
|
nncºº¸  Û ch.llcnyc  | mc  |tlcr  ,n  I·l m:1, 
buI  0l St U mc lL$l Ol mc vor|d) |O ¡rCstÌtutc |l-
. ll  !I m¡n,  ! uHVC| l I |8Cl | tc COUgÌ u|  Jh i|- 
SCCrClS 3HG |O-c m   SOVcrC!gL|-JnU |cnCC¸ tnc 
bLV Î l¿|, Q3| CxCCÍÍCÞcc¸ O|  dcau+  
|ac  vc  an  in1mcn  L m/t·-·/n(· hcrc-i: 
Vl | C¡ ca  c  \\c  LÜ| v| cv·  ¡ t   Üb à ¯ymbcuc  ÎC¬
s¡Cnsc,  by  nutua|   C|0Ì1CH_C. ÍO|l JtCl a_amst  
pOtl atch-dOcs  |JC llL balancc Cut  |hc Cu:c¡r 
\C DAV |a!c  thc Vi c¬  that |¡c  LÎL i ¯ H
j
O|| alch 
by  cxccs º  ¸da. Ct c|e.. :n) , thc  O!lCI H ¡Ctlatch
Ly l uck  ¸tÌu| Ol  scÌI- dcri st On  aDd  slame) ! n 
that LÛ5L¡ t be Îl dO  nOl  cxacdy DCc! ÌCüC On 
+nd  `VL ·hOuI d  sQCuK¸ IJ|DcI¸ Ø l J°yÞO1clfIC
QOHJ|CÞ. |r  ¯hGmd  vc  ratncr  takc  r!c  \ICW
¸|ÌCItÌ\ ac|no¬|edgg |hat CrOy- Í ` tIght u  d
vay) that  unmar   l y  )L h  :D-MO| c·cn  lIal  
2 6
' A| N | VAl ^ NÍ` \ ¬ "| l AL
Ot ! lc L 1 U | eo,e Ol dc.i th  I¯¡ Ol L`Ì1Ll£ ¬HLÏ ~
hct-.m  lc  rcguIGCG àS -u¡criOr,  uHG hcncc 
tnc  |LÎÎ ri Î c|al| coge c. ¡l\Í bc  ¬LLí UÑ -u¡c
ri O| |O thc t¡¡Csi t , \\'c>|cr  cba| | ngc: \c|   t t 
çLL¡b |lüt tnc  \c:t  | S DOl aÌl c  l makc  Hí
cqua  !c>[OnSc¸ uS t .   |hc  rulc  | H ¡·tlatcn;   | l i - 
! 1Ot al  C LO |C8[OHG Î dculh  vi th  dcarh  Or, 
mOº| i n1¡Crtai:d,,  Í\ tm:c  thc  :takcs  and  nakc 
H rcs¡On  c  lÌu! gOcº  lC,O|G i t÷tOr  ¯hÚl  i .  
u1crc  l  yCnd dca  + · ` m¸¸ hO¬cvcr,  |akc tl\c 
\ic¬  thal,  a| d:c  Ì|gÌC8t lCVCÌ ÑÎ thc  hci
[
ht Gl
t hc  cOnlrGntaÞCn, H mOrc  gcncra¡  and  L¹LÎ
mOrc  !3U1Cll |O|0 OI tC\ct>| D! l I\\ iº  | n  [l J¡,
\ luch  lLHl' ¡Ìu| HO lO| H-nO| VcH tÌ
hIgÌC>t-c. cu¡c:  tC\ct8| OH |1 thc  vÍ clOri Cus 
·ul ¯ unuOi1  Ol  mOUcr  tOrm, U¬ i n  tIc  gm 
Ol  ` SC! SSOIS, ¡a¡cr,  ¯tOnc .   Ì  'LÎ thc  mO:t  cx-
ltcHC, HO¯| 8uÌm th)g t\C LÛ1 Ll CCI\ Ol 
v1|  bc  L|t| \¹L\ and  -u¿u:scd ly  , Omc Od:cr 
lOf U-[C!|u[° C'LÎ ly lt: O¡¡cs| L Or  cari c. -
2 /
J | ~N b^| Ü K| L|A K U
|LLL. J|us |8 ÌO\ itIS. !ìS !S the _uHC. ^Iaucrs
HÏL ocvci dc ho nvclysc.tlcd
!av. hy sad uì s¸ ÎL contcmpl atc lDc ídca
tha:H g|ooa|povcr¸vlrch i s,a|tcral , H |ormol
scí|- +bascmcnt and u¤vctsal abascncnt, may
ncvcrd+c| css consl¡ tu|c Ü po\vci o| dcuacc, J
povci ol rcsponsc ÎI d+ c chachgc lrom dc
othcr woUd u+ar .s ÎL say, 0¡:matcly, Û sym
COLC ¡ovct-mcunº lot lC Û dasuc rcvi ·ion,
Ü cas uÞ_uto mcbalancco|what! havc 3V8¡S
thoughi ¸wb|ch  has a\vays had ihc rcvol t and
hnaJ vcto¡ ol ¡crgcs `s`¡aua ol^Irotº` àS
its honoh) . Lu:gcUaps¹C havctotcºígfL1
sclcs to dc ìdc+ |hat CNC1 rcvcrsìoilì_ as a
wcapon ol Ïdb¬ scducuon,is nO| dc aoso! utc
wcapon, and .hat l| is conlronrcd¬i d bI1C¬
u· . ngirrc·c:si blc-uv· nat`C D8\ just dsccrn
:od.+
}
db Ü ¯|ÎoL kdol Jl oatc pros
[
cc|.
.JJ1
2 8
|L!t
;`o/t
lCt| · \rCy:, `!c: cOr¡s d.`bOu !hraiU ¸
Co0Ír: ur ï ` Í:r: ¸·ao |aodr.¦| a·d; ¸ h4
¸2OO4) Zob¯4.
2 9
V J k | . OQu OuS   CV ' |  
`¬d  Vha|  LhCn  VOUlU  ¡Cu  UO  . . .  !l  yCu  YtIL
|hC  ru|C;  ÇÍ  UC VC¡ÌU tCt GDC  Ua¸:´ 
`!  supQÇ8C  l  vOul C  haVc  lL c!GiCc 
Uu|  tG  aCGl | 8h  rcah|y'  
`Í  VCu!d  ukC |G  knCW 
hCV 
}
Gu VGUC  8C|  aOOu! ¡t'  
Ko/ei1 i\ltt:t1 
J J  
| | AN L ¹  U l `| LíÎ
!'L|u. | ' \` | l ß! | ·!: . \l. |¹K^ | ·t rc¡cnuOn thc
l·rnthatcx¡rc.:c·mcIaci.h+t,·I L OHl \ L`L1
ha\ \ÎL i dca ìn yo0rl\ lC ¸a·:unng \¬0 ha\+
.nc goOd lCr|| n | |J\C ·m)¿ '0t loat
  U | ì t al lOvs \Ou :O ÍL. ÎLL | t |1 la\c i t
cnci¿ OI ;hO\\ : hiO0gh i n :¡i ral Or HÎÛl|Î
pn| c lOr 0
I n lragncn| |OIn, |ÞOu_Ì| Jl l utÌ 5 COn
S| JUl| \ tO u Sl HÿÌC | UCu-[lJ\IU_¸ !ItM ·aLcd,
0nuº ua¦ uCgÌ c¯¸ OH ]cIS
]
cc |1VC uHG IIÍusI OD.
Jhctc is d ·.vhO!c Û1 IH UDIuIIIHg u bod\ OI
|IOugl|u :uch H xV2) rha: LÌC cnd. 0p ¡a·º
mg.tbvv..ho0l·ccu¡g:| Jli· i ºthc O
j[
O:i tc
O| d · cOurºc vhi ch | ay· Out i tº hndi n_- and
atguncn:sa nd 5cH!CHCCS it:cll l¡ |OuSc lrtcS |
\vith n u+c jtcCIHCt8 Ol itº O\H cOHcÌ u·Iin>.
`uurl,, DOS| CUIICD| C\CU|S ticrc_¡lay
Û Wul l·OH [ui|. ¸uSt Û lcv Ol thcnunlO|d UOl
H, IlC¸ uIc prcºcntcd t · us÷i n : crns O| À
causul,h| º.Or+ca sucCc·8l¨n-ÌuL Ì, Ü lOrl OI
J 4
v| ¯ h | | Ô\ U ¯ Ub L`· | L
HÍH͹! h·ºÍº, i) vhich thcy mc Lscd Í!ÎL
ºrrungcl\,¬i th:u|Þci t ncJn\Dg íl i dca rca\
a¡¡catIn,. T|c, |ao,e ln|O nch .dcr, Hb i l
À¹LÍC¸ a·l !Î O| thcn ¸oucuthcoes :)ga.o
. n inrcnºt ( Ü> thi s acal ogca| rc|uti On |!²
Oi cÍcvcl·¡s.
Jlrº is nOrc lÎ |cº |ÞC o|, cc. OI anal y:i ·.
l0¸¸º! :c:·r /0 //: anct/(gtru/ /ºctr/ //r t/ 'tII/ oud
u.m{¸//
^nd I lhnk lOr Lb :odayrhat thº|ncar:·
.hc ºphcrc O| hcyc mOny, \ªhich i º lOo a·ìJ\
tOH|uSCU¬UUUtI :hcÌC2GHg Ol pO\:r-vth
CCn| nJtlCC.
IOnn1ti On r- CcHcO ly vhal it is Op
¡oscd lO¸ by tcluOnº O' ||tCt uDC ì ntcrnul
ctntiadi cl¡ Ons. I t lº oc|TocJ b\ a ncy+u.|y.
und, in OtGCt l( cxi º: _ .hc HaS!CI has Àb ÍÌL ²
I cd ol u1c S l JVt H¬ lhc ºl\c ha. ol thc ÎÜ>¬
í£1. |cgcnOny, +,cOntra θ Ì! lOngc naºntcH
J 5
1 L /N bAUD H | | |ÍH O
ol LHC LCtU, It docºDO| nccd | 0LLl¬
ua ry | n ordcr Í cxͺ t÷that c·ntray |or
vh| ch ¸ unkc doi1+nauOn,tt ÌJ l\ dc bn| t. on
¸wh+cH l S hy thc COGCC¡t ot ` ' i ocraucn' haº
HO nc.uung lor | t t tIaº mcun. ngOnl\i n thc
hcld Ol syºtcns o| Jomi ua uoo) .
í¡orcovcr¸ ÀC LU|Î|Ì 8¡CJK ·I ` hcgcnO
D| 2CiS a¬d` ÌcgCnOH|7CC | n dcvayvc
o l dc dO| n:|Or· J|U |nC CO|1|HJ|CU. dhIS is
vvha|lcndº ncy nOHy ¡t> QCtCnC¡ ad, !D | || $
scnsc, `C may ¬CC . i A$ mc hi ghc si ºtugc ol
QOvCr, : h: ugI di s i sno |Ongcrcxactl yH ¡cUi-
i ca'
[
ovct hut Ú |i nd Ol h¸¡ct povc¡ t¡ccd
|rom 3H
)
lC_IIIUõCy or rcprc. nat¡on, lrccd
CÄCÎ lrcn dcmnauon and povcr ^ lcr no¦
ºup¡cnac,.
\c LÛ1 nC l on_cr CCJCc!vC Ol anyo¡¡o-
ºi rc I1 alagnn. ºuc[Ol 0 LL ' uºs¡hcrc. nv|uch
u+ cCJ1C |CCÌDOÌt_C2l hnsagcs ÜL lOrncd u+c
vorld o·cr rhcSJHc oc¬vorks Ol tmtcgrauOn
J 6
vt N¯ k ' . OÇuO0 ¯ cVl |
and circu|ation, uc samc ;pc c| cXCÌaH_C ad
gcncrazcd mtcrlacc !ndccd¸ wc havc umc ly
umc lO` L CVCí tH0 |ovcrÍ| una¡re vhat m:ghi
Lc . Cl a¿as . t t-an tncru u+ari s stark
)
!Wu>-
ttaLcU Ly t hcc0:tcntÇOlIUC1 ¯!|uJUCÞ ¡ l, dcn¸
ucrc arc ÍCrCC8 uCtagOC¡ >tI c Ì| U5 gÌOD81
p(vvcr and `C Ld bc u UO CCuOt tÌüt LÌCy
cxº . ]ut ¬hcrcNlÏ Jcy·)~Uc, ÛÎL Co lOn¿cr,
pro¡crly -pcag, |OtcC8 O| O[¡OsIUCC, thCy no
ÌCtgCr CCHÍtCCt ìr|nÛ corhctual,COUUJCCLCt
\
rcaucn, dcy ha\c bcccmcQ81aCCXICaÌ , ¡araL·
acUL_  [JfaJÌCÌ and 28
\
tDctr¡Ca1 \ havc :o
comcrc |CrnS V1 Lh !hC idca thattCgatiV!|, JS
VC Þa\¯C knovni t-thu.nanspringcl Þ>tCry
aDC hunan acoOn-ts d1sappca¡1ng¸ a:d that
d+cg' obal aDtJ_OH8U VOtk8 i rscI ou. OCW u
ÇutC a dltcrcnt\vay, læ ÞCH uc_ood o|d o[-
¡OSI0OH8 and dc _OCC C|C rcl ahons OI |O:CC
\´C havc nOVCC OG hOnCnuca8D:iy>|8 uno uc
du_sthat WC!C dLi ssuc u dc Ln¡i_ntcnmcnr¸
3 7

¹ L A^ b ¬ lJ | n l L L-h L
DO¡ Ï À Ct11 OCruUC |CCOHC| l!uUOH andÜ bcmg
glob Ordcr, H. dicy\\Oud mc LO h8Vc l¬ bc
Ic\c, hut \ Ü ÞuCÌ |\¡L radica antagOnt ºm.
and cncvl+ch nO OHC! Ìca\cº IOOU lOr ay
kinI Ol º .ratcgy÷a Iact :hat CCnCrJÌI zC: tÌ
s|ru|cgIC [lJHJ0I8
I·mtna0ouv  rI ll ÞuU i :º ºtratcg\, ·vhch vaº
to | ncor
[
or1|c thc ncgan\c Hb COGlJC|S Ìí
lcldcd and |n accordancc ¬i th Ü UJ8l CC!!CJI
¡Cr>[CCC\'c C¡CncH uplyìis uU\CI9JlI C. t¡cm·
sclves Lyccntraºt, mc hcgct:Onc lOrmtcndº
¿u! tC ºi m
[
I
)
Î' Hq1i CÜIC its Oj[OnCHtS, rc
_0fUIDg thcm Û^ ccccnIcc and rc:i d-
uul . 8!\lC DOI Ot O[[ïC8 SI O| and 3Ì1CDuUO!,
but OI CSCOHHUH1CJI|OD Ot CVct
)
th¦ ng ||u|
OOC>H¡ l¬mIh.s ¡hcrc Ol i nIcgra pcr
lcrnmccaHO CXCÌ0DgC. `ºplcOl lOrccl osutc
ot H dcunqucnt mt;oriry~xacrly ¡aral!cI tO
ihc thCCÌ Ogc8I ¡GSI LIOn \\h¡ch COHlCDC. |OA|
Ìvi l UOc8 |O! cxiºt.
J 8
V c "¯ Û | | LLULL5
occn hOmdrº >tuHU
[
O! |t, l\ iº ncvcru¡c
tCVCISc idcl\ cncm\ olCood ¸iu ' hichLÜbC¸
Il bc cnough m¡ly L| nakc lI nncuon
Û. Ú ncgati \c U! t!1|, vitn Ù hnal rcdcn¡uon
rcsu| mg. ÍL ·l n¡ly nt Iongc . u' Í | ì sncrcIy
and ¡hantaºnagOrI a. ¹t tnis ¡oint Ol
tcmasccndancy d\at. . u1 Ct\CH |1¡OrcntiaÍ
SIU|8UO! OIg|obal Ot:i¡ctcncc, Cc·aÜÚ /ou_º/
u:ed· ÍtJth crder /9 t.·/. |OslrIvip nO |ongcr
t2ÌCS3¡accOuntvhatcvcrO|ncgauvtt\, cttncr
aºdabOlicaI !OICC ¹1 db d¡a'ccuca|
1hi s I$ hOxv¸ ¬tL L udvuncc OI ·vhat
C0nthcr .1OCIS vOud ca0 rhc o/:c/:+:cnt: Ol
dOni nauon cflbcal thcu
¡
hrand IanOuº
`\OIÌ OI mc ncgaLìvc`-Îndccd a|| ºtablc
!OIU8 Ol Oppcsi t:On-havc lo0nddcm:clvcs
sul¯uncH inrO rhc \\cr|i ngs ·t mc ºystcn,
ano ÀL d1L dcs¡cratcÍy| H :carch o|ananiagO·
n\StIC pOlc |Í anythlng . ha| ÌÛV
lHVuIt and d· ruptdc\ÌOl C uung.
J S

J L A N d AUÜh l | L ~h Ü
^yht vhat VC arc scci n
[
|c :!c trrc-
si º uh|c lO'LHcÞ| Ol DJS|O¡': It9CCÞS mCÌy.
II |Þ|8 i s thc cusc¸ rhcn !h dic |: C3SI and
aUthcV¡OÌtn|, rclracIory, phatOm C¯C0l !UC·
GÞg |ÌtOugÞ thi º ¡C|1CC ,|rom I l cpIcmbcr
!O rhc`lo` i n rhc Írcnch refe· HUuH uCC |Ì
CtU¡|| OÞ8 Ol sacr| Lci al V¬!Ì ClCC | n thc Iar|
subo·bs) are uctCl y 8 tChlC¸ IC8ICu1J cxccp
COÞS¸ |Ctn$ O| ¡CQuu8| dcbnquc ncy C| O| Û
JaDaLICJsU l¡d tC tbis ,cchnocra:ìc rcdcm¡-
tJOD. ÌOJ odcrº V¯ÌO navc | Os: aU dcir IÌÍu-
si ons¸ |HC OC i slÌSO CJS|. IL i s mc lia opµOn
aCU nOthngca^ oc dOnc _ans: ì : Vc 2tC ! !s
hOºtagcs-\ncumsàÞU 3CCOH
]
|lCCS a| Cnc and
rhc samc mc-i mmcrscd m LÞC SJDC _|OLa1
monopol
)
oI dc UC|¯OtkS. A ÞO(O[OIy
vhi ch, nOtCt¯Cr auC thJS ¡s rlc äuQrCÞC
rusc ol HC
j
CHOU
)
¬DO OÞC HOIUS 3y lcngci.
ÍO¡ OO OÞC¸ ÞCI HCt mc indi viduaI , not Ihc
8!atC¸ OC| 0Oy supcrior HgCÞLy_ ¡ S an¯¬crabÌc
4 O
v| NI ¹ ' | OCJOu· L V | |
|Ot uO¡ ol d| sa n,l OÞgCL, c| rhcr lor bcttcrt1
|O:VO|SC
·^S oIIl H COod nas r| d i t cl l O| anyad
\CIS0!
\
, ìt | LOHC8 Cx
[
OÞCÞII.| l and ha no
OmcrC!U thanthc sunrauOnotdc¹¬ OndlÞC
.rc vOr| d`s ` OÞ |IDC cxtcnºi i Î.
^ndyc: cVCtv|1
|
l S SUÌ¡ noi|or thc bc·t
m thi s lc8| o| a vGr| Cs¸ íOt, Hh |̨ pcrlorn-
dÎLC _ocs_|Oba, i r al ºo bcconcs incrcusi n
j
l
)
u¡:ntcL| i _ib¡ c /DG ()Ç iµc·i :ab¡y DJS |O
\vondcrvhcthct t¡a. uO1 nlcl Ì igb:ÌI| OJy ÞOt¸
p:cci sc| y, octry :hc CuCr
[
CnCC oI d COuD!c|-
|C
¿
CÞCnJ C ¡owcr-a n CqOaÌ ¸ iI nC| :u¡CrCr
aG|ugOH° OC QO·VCt
l: rcmans lcr L> |c cxpl orc aU ihc palhs
ol HCgCHOH
}
¸ Qa:0CuIu:|_ ' u| l t¡c QrOCc·· c8 o|
|hc Lqudanon Ol t hcncganvc÷and, a. rhc
5uDC Lc¸  \v|h íl i Uusions abou : uc CII |Ìcul
VJI u b to·,
eJ in IÞC L1H Cl dcni nat on L
4 l
I L ´M
×[lOrc !Hc Q0U1S O| gCHuHC COun!Cr·|c_CÞOn
)
,
\\¯ÌI Ch utC [C|ÌJ[. al sO IÌC o| [OVC|S
dca.h tÌrtc-.
J| |K· l>¸ nO doub|  d:+t
uL |ÌIn
¿
S ÌJ, |CH |Vu!Us lÌCIl .ibstracttOn,
|Ìcrcly ÇUcyu\g Û |rancdcsi rc L csca¡c d:cir
Hu!ct|uÍ1j. !hcrcl:H |undoI¡rOgrcº:ivcbrca
\virh dc thc tcrninal gha.L Ot \\hìcl
HI_l! UC ºad |O bc !Dà| mvh¡chd:c|d:crha-
d appcarcd, lnG IH n| ch onc CuH HOV lccd
or1y |l tOC. cl l ¸vI|Ì u tCl I SÌ |1In_|cU wu |o|
\L1 and disgu. :)  dc vholc Ot rhc mstoricaI
prOcc . UcID_ fccuccU LO a cltrc ctcnGu s¡ì1aL
Ca¡| tal | :hc [uIC8! CXQt sS|On oI .hc fC·
·tl:n[r| nC|
|
Ì C. It hasl:o¬c·¡! l produccd
i t, l ! Lccanc iì and, by dsap¡cari ng¸ it \V¡lÌ
na| c ì! di $8¡¡CU1 J> l COnScQUCHCC Jbc
H¹VCCCHl Ì, ·hì ch i l bcc+nc 1 àÌ l |¯ unU U\
vIchit¡ S Uc\¯OU!Ing I | i slÍL and uc :anc.
¬ z
Vl1 1K| I OOu O u > | v L
In |ts :dv.uccd |Oin ca¡iialaìmº |orC¹c!·
.oc:ci-¡ alsuacuon+ndOCnCC ¯cC ¬ U oniOa
!hJt DuC!1 !C tOt s| Owi ng ¯H C×CDJH
)
CS d:a
|cJlJ[¯ OI_Ì| su oc mU Î bc Ì hcrc|Orc ac
r| I+cc· it and in thc proc b¿ | t·ct
Jhi i : hO\v ¯L [uSS hc\Ond capt tal÷\vhich
d ||s  || 8titICJl tOl C ot domi nation and
JI|C!8|JOH Î thcCnG, ÌUl cOuldgo ÞO |u|!ÌCt
nU hºd L! gvc  vay U a UuCÌ l¹ÎL radi cal
sysìcmotabs·raccoo-dig.! ,  l cC|rOÞÍC¡ v¡·-
ualJÌ1CnàUOO¸ vh¡ch rOunds O|l d1at H|gh! OU
o|natcrialìn`L ¥L1L . ¡ca|| ngOtandJl thc
cndotvh¡ch thc\\On·l and thc ÍuHJn hJ\c
di:a¡¡catcd L1LL a1dlOt JÌÌ.
I\CÇ ¡crsona¡ dcnºion and aU dcnì-
uf_y í S ulOLSÌcU m |avour O| Üí opcranonaI
ncchan¡cs. Muna n ÞcInys ürc tOtAIIy rcucvcd
O| tt8QOÞ8I Ui Ì| |OGa\, C!Ll pcvcriº Ô ºOurcc
c| -hancand rhcrcI nO !ÎL Ì ClI _CnU|Þc| , LI
talc |r íÎ. Ionatun is Î| dOubt thc on l \
4 3
' Í ÞM b ~ L Ûh | LL¬hÛ
s
l
ccì cst Ohavci ii cncdH ·pccmcnOdcOl d. -
appcatancc|hatÍ+ºnOdi ngtO dO v:th thc |\\
cl í Î1lL. ¡crnapsc\cnÜ :01·l cl| ap
|
carancc
|ut pcrhapºm d:ccndXL drcamcd Ollni º
|rrc:pon:i hi l ì (,Oltht s rota| , e|¬ soo¡og :llrcc-
dOm and   i 'l drcamcu . :, ¡ Uí! d· d i ' ' `
`c:hi ny I S llÎL CUHO! Og or JllL i nvcnmvc
d·n nununbeµ vncn it LLÎC. rO cxpl oøny
:hc un .c: t !u21CCS O| s err moe ¯hi º cntirc
ccc¯rOmc, c
)
bcrncoc tc· o| ut. cn I · pcrhapº
mcrclyÜ picccclana! cuomng rlat hunan
i , has |Ound |O ordcr |o cscapc i tscÍ I¸ J| t hc
s a me mmcus c: ca¡mg t hcnOÞSLt(u8 tCs[O0
S | U! l | |¯ ÍL \vh+ ch iI :s ncvOvcr-cxpoºcdm¬ha:
lûS hcccmc H g| obal contcx! Jhc scxua|
proccsº, .hc pnccsº O| dcath¸ a ·in_·tdart ncs
and latc|ul ¡roccsscº rcccdc lcIo:c UC hnal
ºOl 0t. cn. mc |cchntca¸ u±t. hc. a' CQuI\aÌcu| OI
l I ÍC JÞC dcad
4 4
V- NJ k . OÇ0 Ou S | v '
lo¬cvcr us ÎÜ_ nc, bcyonJ u van h-
| !y ¡O! !| cvc(tht ng l . Lh i rs ncgauvc
|
ovcr
Ìu! c\cr\dgC !HUCS ÌL CX !! ÚÎ Occult lH
lucncc, d UaS bccn aid oI mc acÍ Hlgoo:
IvetyH rcu..us |! beiog aÎd sccp HO ÇUt
H\cº i n l.!H!1tCSInãÌ doscs¸ vhì ch Ü1L o|ten
nOrc dangctous than |hc vi ºt bl c agcncy that
dOr¬i:arcd u. Jhc prchì li uon·, cOnucÍs, i n-
c
q
ua¡| nc: and dl|crcnccs dl appcar ÏÍL by
l[C_ but thcy do bL nlylDC bct:cr LO hc u+ tcr-
nmcd in tIc ncnta sphcrc .
¹ÌC! rhcrc i s dc ds a
|
pcarancc of thc
subj ec; lOt cxai+¡|c¸ ¬hìch is, :o :onc dcgcc,
dc nir rOt magc O| dc di :uppcarancc cl uc
lca ¡ mc., dc Subj cct .s oyg LLÎ . 1hc
subjec .lat t s dí agcncOl v|Il , lrccdom 0C
rcprc-cn tu m on, UC SuEjcct ol jovcr, lu+ov|-
cd¿c 1:d hsIor
)
i s va)shg¸ gi vi ng \VJy lO
3 dlIusc¸ lca¡ ng, i¡suhsrant¡al sub¸ cctivity
d+ ati ÜÍ immeosc rcvcrocranOn s0r¡acc IorÜ
4 5
) l /M b A U L H | ç l / ¯ Ü
diºcnbOdi cd, Cn[(' coo ciousocs.   ` Ü tCSu|
CVCI\`|lI ng ÏI` radiat . ou.honJD Ob¸ ccd cº·
sub, ec..vi (,  \V| |h ach monad and mol cculc
caughtin dc :rap O| a dchu\ HJ!C| S l OÎ, U
jCIjc|uaÌ imayc-pl aylac- Jhº . dc i magc o|
u| cnd-olthcvord subj ccti v. ty, |romvluch
ucºubj cctuS SuCÌ |rsdisap¡catcd,H vicu o|
.hat |ü|1Ì lI S! to vhicI, |n a SCHä , ncl|uhg
ºtnd oppos U un\¯ IOngCr-tc!U1ct ol,cc.,¤o:
bca, Î|| Cdcr.
+'l C!^uLIl[| J| .\C|l\ l L|°JL¸ |OgrO.v, to
[tOUuCC 8ÞU torL[1LdLLL isa, m tact,  s\s
LCD b cO|5CCI0UOD O| thc[ttÌct3!| u! JS ºuch.
Jhc ¡tOÌt|uDut is¸ i n c|lcct¸ litctally UC `¡to-
l ì hc` chu:¸, uc nu( .hat has ÏI o|hct rat:¤u
d'./r· than lO nolop!v  ¸|tom  ÍlL|n ]//e: . ot|
spti og|   ' may tÌU, ( u¡ thut d+c human
SjCt| cS ini|: cHIIrc(' ha. Lccn [!OÍC|JJl3Hl zCU
hy uuIt!QI\'IHg tO !HH!\ |n inc |3Hc O| pn-
4 G
v - ¤ ¨ ¯ .ÇQJ Ou ! | `| L
ducuon ¸i ncludi ng UCnOgIuQÞI C ¡roductì On,
:I nCC |lC rCQrOOuC!¡ tn o|thc :pccìc: haº 'ÌL~
umbcd, Àb |l ÀC1 _ to |Hc un1tcdi ndostria|
¡1CIjÌc oIgio\vth; thc hun\an:uCC ÞJ-, u+u ,
LJkCH |l c·llc |I\CÍ) WÞJI \'u: O¡nJl | y nCI Í,
||C |J!C ot IÞC QOO!, thí - VuS HOl thL LÀ¬C | n
prcvíou: s·ci ctìcs ` nich\ 18ct any dangcr ot
ur¡lu O! OVcr· ¡rUCUCt|OH-|HCl uU1 Og |IC
O\CI-[tOUuCI!JH ol Þu1üH bc¡h
[
. -o
¸
:¡on-
L!L\lh l gtilatoiymccani:s) .
\c havc_CnC hcyOnd rhi s¡C| nt ot ` cq0ì-
l i ori un' \vìthout l| rca dy lc. ngpc iblc IO SJ\
\¹¯ ÞcH !!C gcncradc-rcgulauohbcganOr··hìt
causcdí t ^nd¯Hb thcrc, |ndccd,H cu0sc:ÍSDl
i: H ¡uic chaonc ¡.occss¸ dÎ üCCICcn|a! ÌCglCr
I | o\· c\·r tlus may bc, LJLL |hcLtIIICuI |Ircsh-
O| d Ol ¡:oulcrauo: \ S :cacbed,  cvcr¸ thihg
naºs .hcs. tndi\·dual·,$|_D> aDO n8Cl1n = maº
:i |y uHU lan_uagc ì tbLl t Hü sr n b cVCrytH! Þ_
¡asºc-i nu Ù Cx[OHCHUuÌ giCW!̸ d¡cQI LLhb
-í /
I L ~| b / O Ù H | L L -h Ü
O| \\Í|CÌ, |CyOOU !|Jl C!I !1CJ¡ thrc ºhOl d¸ | S
lJC \CI i blc. `nd tnOugh thc ` hi ºr r i c` piOl c
|ðI¹J|`Ü , accordt:¿t `la,dcsucd L ahol-
ì sh:.:cl l 0S cIa h¿ rhì: naº i vc|roIi tcra|.Oni sn't
|n any SCUSt dc u ncd L¯ cOnc L Û¡ nd. ÅÌ1|
C0I ÞC ucO0rcOnconl yold \|OlCÞ | CI accu-
m0l auon ctlcc|, a globa col lapºc.
JncOn| yHUC |ioda:nc.:a|¡sm, ,i v ngrì ºc
to |nc Ony OUC |Lr¡O|_  . s rhc hndacnm| sn
clÜ |.cd¸ mcbucrcchnccracy,thctcch:octacy
cl |ovº and nc¬rks, ol Ûl iDcxorablc ds-
ºcni namon and ncnta! dsa¡ora.Õ¡:uaaw··tta/-
i.O o·/:h·ut ¡·uadauea:.
^l thcod+cr |O!O8 orrCaC||Ona| v:cl cncc,
aI.hc othcr kuUS ol |D|cgISÞ-t!0 |OIu|| |aï
imsns¸ dc·cagocsand crhnic I+ n+r. ci º ns÷
al rli s vi s | L¡c¸ ºpccracular vicl cncc :lat
CuiUID3LC° | n .crrOrìºm : lcss ' cda' than thc
¡n\¬·i bl cIcnractuar 'cin olv¡c|cnccolrhci n
cxor+bIc¬Or| d¡roccºs Ol` wodd[tOCCSS|Þ
|
´ , `
4 8
V c ¯8 ' . O 0u C JS
'| ni | ar|y, 'hc a rOn1c ducu|i º ncrclv Lnc
ncta
|
horO| aiOm zati Om, o| tIc C1_|I0! G| S| O¯
LÜ|I| I C cr\tÌ| H_ ì n|¬ HÎ i nncn·c
cOn¡u:cr ¡r· ·gramnc |n vhi ch not ·nl ¸
|Odi c g l0r ncntal structurcs¸ art i iradi arcd
and \+¡orizcd
Jhcrc i ºÎt ncucrcx+ npl c·ldºc\:anc.-
CCHI S UuC!U!C oI À dcpcl a.| zcd . ubj ccl 1L¬
¡| accdbva conjurcrpr¬grnn¬c ol vU and
ac :i on, or Ol thiº oody vttho0t organs |ra-
vcrºco LyhO¬· adc·tcndng u|O H1 ob¡ ec.-
lc·: dcsuc¸ dan ^Íuºu`s.Uat: H/!hcn/_av//t:·:
Joday, OH thc oucrhand, rcºponº| b|¹
i q`º poIøi Olga·Iq Ics |LÎ l O |lc i n
d¡vdum b0tt n mc rc| uuOn· bc¬vcco
!H!Þ_·. ÍuS OÞ0 tO| !OUtCH |Ì2| cx¡c-
ii cnccs ha\·c nadc |hcnºcl vcs i ndc·
¡cndcn: c|nun?Jhcy ha·c gonc On
|O dc ºtagc | nLO ÞOOlS¸ tÞ!O llC
4 9
! | AN b /· O L M | L | ~hÛ
5 0
rc¡otts Ot s ci · nn|:c | nsti iut i on- and
xp U1 tiOn>, l nt( connun. ti cs Ìu. cd
On tcl lg! Cu> \Î Ot hcrconv| ction
`hcrc ha: ari scn H WOtÌU O| QuuÌ1 HC8
\l |ÌCul Ü nan to ®l ` θ O| c.jcri
cHCCS \\l |HOul uÞ)OH0 Î cXjC|I CHCC
|Ì H, and it JÌ HOSL l oO|. a: !lOU_Ì
undctìdca¡COHUitiOn: U8| \\oud no
ÌOH_cI L .¡cHchc uH¸lÌI H_ J| a|l QtI-
VJ|CI¡ JDC t!C COHÌOtIIn_ vci_ht ol
[
crºohaL|cS¡OHS| ll l | l¡¯ \\Ou1U G1 :SOÌVC
m |o Ü sy tcn+ OI |ormolac |OI pO:cn-
ual mcanings lI lS [tOLJDÌc lÌu| |ÌC
d| 8þO| uuOnO|thc JLU1IOQOccnlIlC al-
ntodc ,ao  amu.d·  |Ìu|, uÌ!CI SO l OHg
, ccl t_ HuH u8 |hcccn|IC Ol |lC 0-
vcrºc¸ has ÌcCH G| 8, tÌ` I n_ |or Ñ|ÎL
ccH|u|l cS oov,  hÜþ Út8ÌÌy LC_uL |O a|
|cct |ÌC [CtSOtuÌ|' i t.clf, |·r !HC ÌC-
l i c| l Ìa dc OO. L lHQC!! |l |Ìi|_
Æ
V Í Í ¯ + ' OÇuOo> L Vl l
JlOU! L`[Cr|CHCC i s tl+c cx|cricnci n
j
O| | |¸ and JDOu! dc ds |ÌC UO|ng o|
thcm, ºoe,|:uvog I O S | l| |cÍ\. | ¡ I¯
¡lc a. naïvc. |oubt| cº. :hcrc ÜÏL sm
p O[Ì L \\ h cxpcri cn L tlun
[
s qui tc
¡crsOna||
\
. . . ¸B | o lÌl S knd o| QCO·
¡Ic ÎL uSu0Ì Í y a¡pc+r-aÌ8u!U Í :hc
ouc r:, JÌ |ÍOugh it i: Hh ¡ | |, ÍL
U uHS CS!uU| | 8ÌCG \\|y .' nU¸ a at
Oncc . n| hcnì ds| O|lÌc L rc1ccttOt:.,
L' tichhadlO cOn|cssÎí mms l l,sHl -
! t_¸ |Ìat tor a lÌ1lS lc `Üþ¸ altci ah, H
` cnaractcr' ,c\cH \Vl H1 Ou| lu¯ln_ Onc`
'
Í :HC|' ll Lll×l : CAl | lR ´JKÁ .J to stand
ovcr agans : nº |ÎL¸ thº |ÌHC ÍtOH lOn¡c
| ob tc+th^]o!t.· ·OugH raU| CñÌÌy di||crcn.i i+
| tSQIIu|IOL .t .s al ºo H lOnd o| parablc l |
¡rO\idc: Û |crociOu. [OtIIJI\ o| thi s ÌC_c·
nohi c un\c r·c, Ìu| Ì ! on tndì t| rcncc and
z ¹
1 | Þ N b PUÜh l |L ¬K l
rauOn, H vOrl d ocyOndaLq0a|.Iy and2II
\aÍ 0c¡udgcmcnl¦
5 2
¡ t `'Ü. shao¬ din|i ng:o nantmnrhat
numbcrs and chartº ¹´CÎL mc ccId
¯l1prcs. ion O| UÞìu| y huna CÎL|¬
cvcry 5Ot Ol ,carng and nd-
irgh: SVCJL rcouccd |L | uCJG unit: | Þ
ucUHJÞC! 0| H0IÌClS Ín|actda|altsc|t
`Àdh ºouh JÞC gl c¬m_, Ü d¸manc
aspcc.cl dch |cQtOCtSS. JhsVus |ÌC
0|OQuCÞCC O! a!¡hubc:: uÞU n0mcr.c
ºy: tcns¸ nOV` ÍOÌi¡ icahzcd | n Cl tC
:romc |OI Þ¸ tn UC zcro-:ncnc:: OI
thc VO|l U¸ uc di_itaI 쬡crarivc :har
CCHCC CVCQ brcad+ol |ÌC QIaDCl´s Ìt\·
| n_ L)!]OCs. |crc¯Üb ucÌCaVC cIIhc
L| O8¡hCIc .
¸ |
Jhc|rccIshavcÀ word |orJL t + ` ´ht·-
»a/·,' ¸ tle0il O| nOÞCy-Þ8l@
v| |+k' .CÇuCu¯ Í V| |
ºhc. ad ` Dut`C havcIO g· uc¬Ord
Ü umc lccvu\ .Ua¡| J | to mc CUIICHl
si r0auOn. |ccau L ÎLÎL |JÌCÞ Ü
UtO. .ll v\ cJrh Ì8S bccOnc vcaÍth
|ori|s ovn sakc Jhcrc`s Ì| OmcrlU
o| cncr mOuº vcmth Îlonc
)
ha· lO¯t
i tº nafra mvc c¡ual| p |¡c\vay pa¡nnng
d¡d cncc L¡OÞ Ü unc ôIoncy Is tak-
|i_ LO t|scl l`
¸ ]
Ìcvcr nUC dc spccd tba.nakcs t t
hardÏI íOßOvwhatpas scsbcIOrcI!C
c
)
c. Jhc ºpccd i s mc poin: ícvci
nd tLc ur_cnt and cndIc s rc¡|cn
.¯ nncnt, UC ¹\'3\ Gal2 CJ8 sO!\Cs 2!OUt
CÞC olthc:crics[ Ust as¡| lûKtS shapc
ul nc orÌc:. +hi s | s thc ¡oì nr, :hc
mrs:¸ dc horc. Vc arc ÞO| v1|ncss
mg |ÞC HOV¯ Ol | H|OtÞuUOÞ SO HUCÌ
µ¦ pu rc sQCCtaCÌC¸ ¯Î !!|ormaoo¤
5 J
1 |^ ·I b ~ UL H | L L ~K O
5 4 
n+dcºucrcd, |+ t0all vonrcadabl c. Jhc
nalI moni to· o| :hc ottcc honc
and CJt  |ccomc Û |t nd o| tdol atr
hcrc, \vhcrc cro\vds nght gath r in
aºton| shmcnt . . Loc. |t c\cr ºlo¡·
Iocs . : s 'ov dOwn? |l COUISC  nc|
Vhyºhoul dit?Íanraº nc.
¸. .]
Lu thc L ¸µrote to ÜÎC llÎ t¡c
gra·c-diggcrº. Jh| º iº thc |rcc marlct
i tscl tJhc L pco¡l carc À |an:aºygcn-
cra.cdbythc markct.Jhc\domtcxis :
ou|ºidc dc markcr. 'hc:c i. nOvhcrc
d+cy Ld1 go :c bc LÏ r¡c oot |dc
Jhcrc i º IL Outsi dc
, ,
Jhc markct cuI:utci º to:ai. ¡t LIcCU·
thc:clLÎ ano`\ÏLÎ. Jhcy arcncc-
cº:+r\ U  thc SVS lCD  thcy d spisc.
vL NJ k . O0uO0S  | V| L
Jhc\ g|\c ìt cncrgy and UcHH1tIO|
Jhcy JIc mar| tdrivcn. +hcy arc
l¡\  ¡cd |¡ thc narkcrs O| dc vcrld.
Jhi s |s vh. th ¸ cxi ºt, |O  . hvigorutc
a:d pcipct0atc thcsystcm `
¯' I| S  l 1l  | l SJ.¬Jl  |! JI| 'C> | hvhchthc \ ^
L LÎ hassnatned al dcncchani ºnº O| ºi mu-
l anon, patod
´
¸ | t ony and ºcl |dcri s¡ on, í |   has
shaldcd Lhc¬oolc o| thc ncgat|·c and,¬irh i t,
cnuca |hoogh|¸lcav hymcluncronl thc¿/c·/
c|d.c |JU|H.  
" thc ¬ÃlL¸ thgº Ú1C pcrha¡s not Cr
dcd I\LL and tOr a| l si1cc |DC  ¡ol cº lavc
chanycd ´Or pcrha¡s ucrc arc [[ rul cº JH\
!on
j
ct) and IÌC  DC\  SI!Uû|| OH ¡sÀÑ |oUovs |,
dcn\i+gthc VCIy cxºtcnccot Iv· | ¸æ  J+c |rms
c| radca)hc|crogtncous¸IItCCO|tIlJUl C othcr
|C8s) by nokng d·c nc¿anvc Ü kln l o| ¡rchJ·
.onc¹C ugc Cood lJ$¸  m H .va
\
, ¡v.n L·ìl i t-
5 5  
1c`N dÞOÛK|||^MÙ
|rccdom. ÍD scckg|O bc"hsOlutcCocd, ithaº
lrccd ! ¬¦ lron uì¡ cC¡cCdCHCy aHC gt\cH i t
lacki tsJ0|ODODOUS QOWCI, vhich:º nol Ongcr
sinpI\ .hc QO\VcJ OI .hc ncgauvc lut |hc
po¬crtOcnan¡. |1c fuÌC> CI LÌc _ancbCÞc-
|ht C_ res at .aces HCJC CI 'hc `ÍuU|CDuCu0
ÍCtcS\, \vhch a8sCttCU |hC O¡t_HuÌIQ and º i n
gIari |y ol Ivl .OU CHC Cau ICCÌ :ODc|Þ|Hg
aCaÌCgCuS ¡Ìuy1Hg It8CII CuI in thc depths C|
dº in'c_raIrcah( ^ºthcCl d ICrm8 CI :C\Cl |
da: deGcd 0c domìr+t ¡O\cr hnd thcm
;cI¬cs·.vo!lc¬cd u¡bydcsystemi .sed¸d 1C¯
CCuH|CI· HDaÌI|y | ssp¬ngi1gu¡lrona¡dcin
|c:3L|CCS ol dc ºysIcm¸ Ü CD3icÞ_C tO thc 8u·
prcnucyCl \COU, i:hltraungand orca|ngu¡
dartCü[ mucn no¡c radca¡
y
rha :hc.\ork
ol dc 0C_J U\C d:d
\cn .lc ¡Ovcr cl uc |C_8UVC íadcº,
vhcn thc ¡tCH| Ui UCD8¸ CCn||Ol 8¸ incquai ocs
and d¡Ilcrcnccs Csaj¡CJt lÎC Oy CnC¸ Incbcr-
5 û
VL N 1 ¤ | LLLU ÔU b ÊV| l
:cr t c utcrnahzc tnCmsCÌ vcs i n . nc HCD|2|
ºphcrc, i |. sH| ds poi ntdal || :{ HJ undc+·rt//c
/:nm:. nnm/cqu:.:
Jhc¡a¤quc íau onalc dc ¡ar· · H+ H |a
Î\LÑ advcruº i ng sl o_an .n thc ¹ '`';. ` `Our
ncncy | ntcrC8 |S HC' , Vl| CÞ ¬ LÎh u¡ bcttcr
tha¡ my c¬mc.l uOnÌv>Is L dO, thc i ¤ncmuy
ol cpì . º ÍcnuncaocnscIma¸:omuy`LÎC
ÛO o| dH, tIc hi | l s¸ lu|vhurVas 1C` and SC0·
dalous vas Þu\ug UC!C vOrC> COÞC UuCC|
ÞCn dc oancrº ucnºclvc:, dc mud CCÞI1_
sIIM_Ìt |rOm thc nOulh Ol Ivu, SC l ºpcak
Jhc |ruth CuHC sIIa|gÌ| lttm nouth ol rhc
oOnnant ¡CvCt |!SCI͸ ad |oat po¬cr¸ ¦CLÇ
u mc kCCWlcQC cl iL tCtuÍ IUDuDI|y àGD1l|CG
¡t>`cnc'qutc cpcny
Jhc mos | tCCCHl ¡)OIc> s| OH ol Iai d o l
thi s bܯC knd .»asu||CtCC Ly i8|r|Ck ¡c la,¸
thc C¡| OI tnc lrcnch J CnaCCCÌ J¡¡
` !C|S bc tC3uSUC¸´ hcºa| d¸ ``¡| ´º ¸oo s L| hcl ¡
5 /
1 L A| b ~ U L H l | L ~lÜ
|Oca|claºhtItQIOGuct . . · |Or8n adv ruºng
Í ºayc tO gct !ÌIOU
}
|, |ÞC \'|CV¯c|S ||u| U ha-
Î L rcc ¡ti vc l | |. It'º thc at: l| |\Î pr ~
_rani:\c: U nakc d. t bra !CCC[!I\ C, thaI i -
l >u\ ÎL cHtCItu| Þ |t uÞG ¡ la. i ., U ¡rc¡arc | t
bctvccn l'O UCSSJ
[
CS. \¹ÌdL `L c | OLOca-
Ola |: ICCC[||Vc ÌUÞuH | rai n ti nc · `: · |l·
| ng |º Î|ÎC dl I|! cul| IHJH ,btai ni ng tnat
tccc¡n·cnc>¯
\`c navc|O¡ayrttb0|c\L thì unaztn
[
dcc
laru|iCn Ct ¡ri:c¡plc |Or | |· cut.ta¡chngprOl' ¬
ºton1cyi\ci ·n¸vhichitshacº¬\t! nun
\
C(hcr
ºi t¬uar dccIataI Ons¸ such Ûb Ua t ol :nc
Ircnch poºtoIhcc. `NIcncyÌûS M| hC`, lu|d+r
sncuI d` |prcvcntt: hon rc¡tOCuCIn
|
¸
\u|!| i º H Orhcpcint. \\Jatºtruck
[
cO
¡l cm u:c ¡c 'ay LÜbC `Uh rhc baic|accd chccl
O| IÌc SlJltUCHt, VÌ1CD I,cnatcd L`Cl d+Oºc
\VÌO cOndcmncd i | lsn´ruìº lnnttuÌ Olmand-
5 8
\: ¤ ¯ + ' . O(u Oui Î V' L
cdc. tH ÎÜ k O| u gtCu!Ct |rccdOn O|
xp . s| On ll+.n i . SÌO| i n thc ct raI °| rcO
l\[cd l anguagc tl cnncU ¡rOtcºt·
. nd Î ¬ i .. i ¡ |acl , rh ¡roblcn÷tha| d1c
uuu¡ ÌJS bcLn º|O|cn|y' an'utro
)
m¡|`dscOu
rhat |HVar|, any lOrÎ Ol cri uc1· H D\ !ÌOt|-
ct rcui tin
}
| . ÌC |ClÌ C1nUuÌ t|CcSn| l | C l ÞUcÍ
|0 rccJnOL|unL cyni c| n in thc lr a|i ngOl H
|| l C O| OUI !OC| Jl and [Ol | UC0l _JHC, Wl| C| S0\
|Þ.1t |Ìc cOri u¡tì ·n lS On OHC |HC 3HU U1 C
¡ricºtagaì nºr| l \! thc O!ÌC!. ¡| |hcCOfr\Q! nO
l OH_c| rcº¡cc Ihi º ¡rOttcOl , |l tÞC¸ |ay l!1 ihci r
handº lOr +l l tO hLL¸ \¹'| !HOUt c\cndcì ngU° rhc
cOU|tC>y c| ̸[OC|| S¡, : hcn thc rl tuuÌ UCclu-
n|·i:·I cn0ca|cOndcntiOn |. tukCt hOmLh.
'hi· is cu¡iia| | ad lmc |y¯ lÌ cap. .aI| º :º r¡cm
·c| vcº
l c | ay i º¬ uhng trm |1 c :hc OÞÌ\ ¡OVC|
\Vt HàVC | Cl!, ÌC | 8tC3Í¡Hg cOndcmn+ t| On' +h·
5 9
) ÎJN b ÞLÛK | L LÞK
l S vhcrc t hc scarda| Lcº ' ' d+cì·\i , ho\\ arc
'L | cx¡l ai n a|l thcºc Outra
[
cd tcac.i On s |
bfÍC!í| s¡mg thc Lcanº¹¡ 0 o
j
cnSCcrct:
ÌHS|cJU c| cnndcntLng Lvtl lrOÞ |h.
standpoint ot LO ·G-lH ClCttl| ncr:.l ¡oºi
ocn÷hc is S¡CJkl n_ lV| | |nn dc >IunUQOl n|
OI ¡\il ^nd i nncd .atc | y al l |ha: cxccl s in
arOgancc ¸ÍC ¡CHj ¸ c
\
iuci sn ,|el ¡orOg
·apby [|nC Abu Chra:b pi ctcces) aDd mydo
uan¡a ¸d·e |ab.i | ocs s|o·y o| Ùat|C 1¸ IS, l¸
r¡at \cry tOkcn¸ morc tlÍCCLvC 2| onnaºkin
[
rJ1c |I u|H o| l|C systcn d+an traduonal
criIì que'
l l tnc tiuth |I|S thc ma¡s a nd l| :s hcmc
vi th QCCjÌt, lh| :l sbccauºc l l LlÎLb¸ ¡+ radox-
tCl||¸¸ l|OH thc hc·. zOn cl Lvi! . \`c a|vu\-
CסCC| í! |O LL1L ltom thc s:dc O| |nu_htcn-
|CD| and KcasOn÷vh¡ ch W3S gcrhaps . oe
|Û C hìstOii cm
)
-lurodayi . i hmdcho.+ -
6 O
| uJ k ' cCCuCu!
Z¹\ OI I\i I d¡atthc tru Ì cmcrgcsas H\À \lL
pcctcd c\cn, CCt|\Æ\_ a | is íorcc |rOn L\̪
.ngHH ihc !Í | cabl cxp ct l !.
. d:cdi scour C c| CcodU¡C r0\JgCd by
m+bivacncc. Jhis |s QJJ|| C0| Jt| , l I ÞÌC i ndc
IcÌJtIOH |ug rO ·Iu
[
|Cl |y¸ vhi ch isrh murkcst,
bu| msO thc i:¡os. ducct ano n0S¬\ cxprcs
5I OH Ot tl)s V0H|!! | OQuOu>HCS8 ol !vi l .
ÍÞlll [QC `0ia
}
has Þa_1I NCCD|Ì _ dc scri bcd
ds bcanhcauon¸|h|8 grotcºquc[8CIÚCaUOn O|
thcrca! vorI d, di s hsuvc rcd0coonI Þ ¡CQc·
n¡ j o| |OC \VhOÌ C o| ooJc·oç to a purIy´
ío¤¸ ir is ¡rcCIsCly hctc¸ i¬ thiº cX|CHS| OG O|
|!C doman Or Ia:cc¸ |Ìu! `CCLII1 OQUOl| S ¡v
advanccs on aL 5|dcb¸ cs |aLI| 8hlO
[
dc hC_c·
UOn
\
Ot s |D
[
I OI |V| UCn i s dcC¿uIV3Ì CÞ| cl
ncgcmOnypIarn andsimp¡c
C| aH toc moda hncs in v:hi ch t!C ¡ro
ºcrtbcdncgauvc cansho\vlHtOu_Þ m\CÞ|IJÌ O
G ¹
ì Í ~N
mOdc¸ OI ¡| Ct) iº ÌtI¡ t|: nosl Þ\nu|
àOH L ÎÃJl t ()8|Cr| OuS. IctI l¸ ìt bccOmcº Ü
ourcc Ol Cnctÿ\-0!U 0 sourcc O| hiddcn
|IU|h¬SIHCC¸ uO Ì OOgC! X[cCHu_ 8nyU1| u_
lrOn J Ì1ghC¡ in:tancc, N`L UÎL tcduc | u1:
>HD|C|IluCJn nc¿  \\ hC8c nctgy 1 ÌC.
|Ju>|IÌ|C, 8:nCC i t |lL> to Ì !tO0 tm
ncn·i p O| |u
[
IC| (¯ Ít: |t\\c Uu¯t lÌCn-und
^ÍutJy CÍC.ul¸ H¹ dìº-rav trom itaI t: u·
Du!C cLCtÿ,, uUov tt tO dcplOy tt·clI i n aL tt:
SCÌ I CCHCC| I, ÀC HUS| Í\|Ì !O ,  ¡cak
`rhrOugh d:c ÌclÍ ¸ . \¹C ÞJ\c L O l ct IÌ| . Hu8-
qucradc, u: Dn00!|y ol Fv||¬orkut It> \À1
GC1ISIOH. Jht |3 ` thc intcIli_cncc ol IvB' .
  lorcovcr, \ H L ÞC uL.' cHCC nO¬ OI uCt¡VC
[o¬crolthc ncgat¡\c, vI It cO0¡d '¹C
¡
ctcn
crgy ItOH |CGuy II nOtlrOmÛ vi Olcm JDItaC-
uOn Î thi º JDUICHt -n¡id: p?
`º C|!L d¬ COOd tuÍc ` adcL1:º |O cn
ÌOd\ |lc |IuÌ l | | > ÌV! Ì UJt CODcS |D\Ou_h.
¤ ?

.- u ¯ - . . OCuOu î L Vl L
lctL· L8KC thC `| L O u:c IurOpcan tC|ct-
cndun
ª
Lr\V0° ClCJ|ly ºnpìdìjthut \·Ot:· d `o;
t tV3S SI8US!ICAl ¡) IhC ÞO. l >!u¡| G [|hC back
wurd, IÞC re|aroco) vho \Ot d lO, Lut |ha!
tupt dt ( JS jtCC| S Ì\ h ! n!C| | |gCncc ol |vi|.
Í | \\0S \CHI:uO·¡ uOt| S ÌV! | tha| ¡Cjl tLd ` ío tO
uc 1 tcOGuu. ÌOt u:c º¡ttitOl :hc`cgauvc
\\hicI. li|c lÞ0 `cº , l CHUS ILS u;5C!! tO ÌOl I|J-
Ca| ÍCàSOn. ÍmÜí ! |ÌO_!C3l `O \L . |üH LO ÌO
ÌI |ICJÌ ¡ca. on, and ·hOt |Þ!OU_Þ WI|Þ |hc
cxi_cncy not Ìl bc ancxeJ or tukcn hO:|agc
Ìy u¬\modclvharcvcr÷c\cnH1 idcaIooe¸es
¡ccía¸ nO| dJ idcal o:.e ,-the exg ncy nO|
|OIcndÎl`Cl l | OUC t1!0ICCUt0 StIuL0_CO' `Out
ío |s à `O| I0rO
[
cÛb | tí 8, Uu! Ü ·c, Î| lu-
rO
[
c Úb . t åÌUulU lc'
Jhcrc i s |I dt tIcrcncc bcn cn |ÞC ` lrcc
narkct`cº and tic ÌuIO¡CuH ' soc| a|''O.·ÞI¯
is VÞ, rhc 'o, \¹¯Þl CÞ | > HCrC|) u lO Î H
QuIlI Cu¡à! kl LU OI ÍutOQC ì Þ' tcaI1\ a `O-
G J
I L PN b PUÛh | LL PKÜ
d:conl\ìo rnar_cnumcly COCSOUì |Cs H CVCCt
ts m LraÞgC, COÞ-QO| I L! CaJ¸ !O!- G| JICCUCJl ,
c|0 ivc `O,sincci r ÎLÎ. counict| O emghtcneo
sclt-intcrcst ! |S Ü íO that |8HL d+c OQQOSI |C
o| Ü Ycs ¸to No o| toc d¬ S d1at Ld Î cxst
w. d:Ou. u:cir o
jj
osi :es, , but n1ght lc ` J|G |O
LC cl oscrrc H : .!cnt |C[ ccHOÞ cl :hc l+nd d+a:
nakc La ¬cby S3y¸ ` I ¤Oud QIC |CI no: lO` l
Ü not¡I ayingmcgauc Jc:vtnou|aspug
LO providc a :easoo¸`'
`Cu h»ve Ï bc abl c LL hght cvcr
¸
:hl n_
rha: vºhc·to do |OOd |o ycu.
Aga| ost.hc`x cl 'ccd thcpara!ax O|
jVi l .
CUctc ¸1 ì··L:r:tt0on·r'`6g 8DG h-ÎC¯
lusa oI n pardcn. '
G 4
i0!!l CÌy aHG ms tcoac.oc src¸ cc¬oo
¹ÌOSc ¤hcvo:c LO LO Í|VtÞC Iuropc
}+cmngrants vhcburnucuschoo| :.
V| N1 K l LL OÕU> L V Ì l
Jhcy ufC aL Hg||I1_ u_u¡ ns| that \vn| h
w: shc:tO dotocu¡ooo
Jli · º oa:\| ÌHOtC dccs IC 11· l:.lª
!ton·\´an_and| l |S vharnakc ths UuCUuHC
ºtOry Ot Ü ccndcmncd ÎÛì IunHy lÞC para-
dox i cal Ic h_ht·-hc is lOrccd to Ighl-
agamst his ºtaunchcº| ndcrº ¸.oosc vho
rcIuºc LO l c! Ì| U LC ¯. ccurcd in dc ÌÛlC Ot
thc ab:olutc ¡r nci pIc oI thc r¡ght |o li Ic¸ a
¿r¡ nc¡l evni chdocs, DOW'CVCI¸ ºhO\\¹ cltor
what .t i s . rhc nOraI cbhganon |O | Í vc at al l
COSl°¸ UC catc_ortc+Ì .mpcraiìvc LO cx| s r¸ rhat
Qt!1C| Ql t uvhcscO3HC |ncy nan_cd suci dc:,
dcaoOf al IvC¸ m dc`ddìc Ages) .i| i sagast
ds 0lunamm .har Cucrc rcbc| s-no: |Ì0|
hc |S in lovcur o| Jedcad [tÞm!y¸ b0| hc i s
Cqu8Íl y CQQOSCC |L uclcjuncoouuathc nu Î
I\c¸ c¡¡oscd ic ||u| | OS O|u ||OHuI `nunan
rgh|'¸ agai n.t vn| ch hc¬CÎb anothcr-unccn
di :i onal huna n t.ght. thc ri gh t :c di c lc
G 5
! L AM  
m ICÌ\ |t0n. ccndºhtºOVO ¨|| HC JUG \tlytGcJ
Cl juH| SÌHCÞI .¡t+d !I0ÞS|OIH v,  hs [nr|ICulJI
ca:c i ntO ` À Ot|ù|ÞyS|CJl duclvirh rhc |OtCC.
O! COOd. ·HC \¯CI) ¡cO|l c \ ho van| | ×  à\ - 
h¡ ¸dc,pi t H| HSCl I) cOnc |O UC|CS| | +tm lOr
ha¡ngGCHunG G |O dtc. Jhi º |8 Qu! |C Ü lct ch-
!Hg Onlradì ctIon ¬t lhc vhOÌc :
)
·tcn O'
HO!u| \aluc:-and |ÞC |JC| i s LÞut¸ u | lcttOn,
cOndcmingSOUCODC U dcaIh and coodcmu
in_thcntOmc ` onprìnct¡lc |¡:vO|vc d: c anc
I.nd OtIcga| VI OÌ cÞcc. ^nditUUSl bc rcjccteJ
in c\cryLÛ¬L_ cveuvhcn->¡ccIv vh ί
d+c dc·irc is l ` dO\OugOOo`
Cm:Orc GOC¯ Þ´I ut m thi Ík hc `GCSCIVC·
tO CC, nordccºhctÌ! tÌ ÌC ÞuS | u|lOW hºhlc
U bc |JkCL Î cx
|
t a|c Þ| > CI| HC. la\ tng ccn
C|ÞGcULCC l UCJ |͸ hc>| H_l¡ dcnandsU1u|
tbca0IhOri uc. IuCC u[ lOlÌc 3CÞ|CÞCc, H¬ hc ·
¡tCjàtcG |o dO. |ctncrcby ºhov ¬ hOv vcry
cnrcncc t: à COuUl -cdgcd 'À!Î í 1nd |Íà| it
5 5

v! h¹' .CÇuCui L V| |
can b rcturncd |O thc scndcr lt i º U CÌ.ulCHgc
iÞ vh.cI !Hc ¡t|CC tO bc [md i. lI S O D dcad,
Ìut \¹¯Hut |S dÎ stakc iº mmh
[
:hc \\¯ÞOÌC Ol ·1
:ccict lc !uCC \¹HtH d¡at J ctcp| O it: JIIO·
yancc, 1 crvcs t¡ ri_ht to gr+ nt h. n nCIC)
ugaºtÌ:ºL1 vm ¸utmg| nQ| 1y |ÌCJI Ovn
d utH , DOl stucìda¡y but Û. H VCJQOH O! def
uÞCC, | sal :Othctcrrtri º|º` . Ua|t_y) . Í t ÌC v\m-
OHl |I tÌ| S duc| thcn, aUI1|¡CCl¡ HC IOsc I+.
Llc¸ Ìut hc r L\N l H gIOr! Ou8 ! ÞagC O| h|n
sel |-iat IrOm thc ¡atn· O| [0tUOn +uJ t.
¡cn'1ncc VÌtH ÌC GC.`QJSC·. ¡ i i H Ì¡ t li kc :h
·udcntOI ÌIu_uC vhO dcº vhcnhc shcOtº
dc HI ttOI rrOn v hi ch Þ! iiiagc ha: bccn
s|clcn lut tC- ¦!HGS hºcl t in thc |I3_ÞCÞlS
G| !Hc HI¡O: in |hc mtncnt Ol lu dcad ' '
Ì I $ l | kC thc X lÎÛÎ m :hc LIíÜ vhO`VU
gvco3 lJ!c- cÞtcÞCc O| | I |C¬| ! !S lorbi ddcnÎ
uÞQIug hcr Cì¡nOrc WaÞL tO bc uHQ| u__CG
\. t- uC hcrc cÌ h L¥CÏ, ¡ Ü gt|t. Jhc git yOo
G 7
! t º `1 d A|¹ ¯K | L L AR
rc( ec| bcca0ºc | . | 8 i ¤|1ctcd J| ,cu uni | at cr
uÌ \'- !'Ìl cÞ aÍ\u!l>  Î H |u|| | | .  I¡ On 0ÞG H
º\nhOl · cUl >QO¯ >C> ! \n'`C CuÞ ¬LL |h|- clca!| \
! Þ !ÌC ragc n| |ÌO> . \ v+ l c|cnd cXI ·lcUcC  at
anv [tI tC, u: c hHÎ!
advOc+ rcº o| dc \
ragc Hb :hOvn l\ thc
+¤ai ¤º t |hc `O. ·ÌC
C
cX!|JO!UI Þ0!\, Hi >¡| uCcU  angcr O| |hc vcl -
W'l SÌI H_ JÿuI HS¡ d+ ·sc vvhO tc¸ c t mci rlÀLά
turc || ì. mcJHgct O| |U [cO[|C OÍ \OG ,ot
|ivìnc |utop ) , OÍ  thOºc vh¬ Lnvc un\crºa|
right OH |hcì r ºì dc and hcncc lÌC  ighl !O C`¬
¡CIC| ÞuLC thc uQt- tulcS.   Jhiº hatrcd On !hc
p rtOl |ÌC d·a¡p·utcd·| tOÞquCrI Þg \OOG
uDG ÌcgcHOHIC Icaºon i º nuCÌ HCrCCr ¡ÌJH
thc hancd lcI ly thc G| 8¡O>SCS. eJ,ly :h L
\\hO havc Ü1|Dg> takcn hOn ucn+ ,··hOÛ1L C`¬
¡|Oì tcd and vhos GuL r¡al ÎLÜÎ ol l : lc Û1L
SHa|CÌCU 0\VJ¡ hOmIhcn.
·ÌC\ haÀC nO Othcr OU!lt! !Ìu| H Hlcra-
nr\ \IOl CHCC, 3 \| ·| cncc O| |tO|cs | and
G 3
Æ
· L | Í h l L LÔU¯\' E V l l
GcnJiG . _u | |C   dllcr. nl | 8  rhc · i ·l cncc ·t
lhosc t O\vh·n ODc, >¿ | \ hOm | ¹ ÎL g| ¹CS 
Orcil| v, Î Vht>   l | \ S  OHC SQ.1 tCS. ·|C)  ÌJVt
On|\ º\nbOl | cÎL ·cngC  l c|Í! thcn
, \`¹¸ I·r¹¨u|| O| A|,1|I !_ lcrl:i, t|u. ÎL¬
\' tÞ_C cr·ºtul l i · . |n ||c  0tcO|G| |I OHu!  vi:h
drav+| |rOm l |c  . Oci a ·rdcr |rOm rhc
¡l anctury Ordcr, |!OH !ÞC c¬n\cnt. Onal OrGct¸
|rn l| 0GVuH!0gC O| tea-IH.  ³Ì| S   IS  VI,  thc
casc c| \|  HO|C, VÌO VJD|S tO bc L| Ì | tU-|C
bc un
|
| u
||
CU¬·\¯|O tt¦ C tº 3D)` l cnicnc v OÞ
tl+ par Ol lÞc ÌA¹¹¯¸ wh| ch vOuld LÛÌÌ . L lI H |O
lOsc |Cc, . thctCHC l| O! |tGay Ol H ui1vcr:a|
S l !uu|lOt JHU a unt\crºm chahcngc. u chahcngc
!O ih.J:CCDGJDty ol aH |hc ncrOr|-, tO |Ìu!
tt|ruH! |_ Ì¡ a mc |l c si ngs Ol ÌC3. OD,
Jc|uOl·gy and `clcÞLc.
`!u. |¯L accc¡t |hs U|CODGJ |1O|ul concL
l OÞ! H¡¹ Ot HOIr
G 9
J c -. N d ÞLÛM | | L ^H Ù
\\c ut a rcduccd toda,U ºavgd:c . ì t
dc li t o| «  |ngunç thL l¡ttIc Ltt oI 9,HDCÌÍc
spacc und tcr i tOr
)
l c|l U \b¸ agaì nºt Ü gIOoaI
OuCCIy, a_ÌOUuÍ cO|C!QI|8C olJOin
[
-\OOd,
.vhich dcmande OI \O thc . acr|bcc Ol Ü`' vu
and |HlCl10C! ¸us i ºu t¡c ¡+ct .hat`H> pro·
poºcdDy |O>I cvºkyh (rand¡ nqui t ur. ` L-
b |Dg und tu
`d vncrc mght thº `ÍcIt-hcld cncrg,
cOmc lrOm·ÍronthaI|H[CHCIIuÌÌC ZODC d+ctc
is in c\cçmd:\.d0m,hntIu: ÌC':I´ mat i \L¯
S¡SlJ1l tO d·e in¦ uncu oo c| m IDC 0]QuIu|u. cS¸
Ol m uc ÞuCÌUt
J
¯ Ol t3UOD8l12ûHOH.
!t |$ al l rh¡ º |Ìu | |º |n p| a; in CuOrc':
tacta-ncdctcncc.
l .Jl | | l8··\U!H.\` ll8 l||¯E oI unlì n-
t tcd grOvu dcrc |> ÎLl !C!CÍy thc dcºi rc to
makc c·cr,thng t¤ncuOn lO | i bcratc L cry-
7 0
V| N 1 h | | \QU ¯Ub L V | |
|Ì| !g, buI al º o| hcdcºi rc l O n+kc e·e·vt|iog
s. ¡n¡ |y
l\¯CI\|htn
¦
| · l bc IrOughr undci 'lC
acgiº OI mean|og ¸aoJ rc1Ì[) ¡n ºOnc LÜ`Lo
vc kHO |Ìu| ÌHOVÌtG_C vì | l lOrc\crcºcapc
LÌ ¬. lU| in |ÌC inncnºc Mu¦ Ot| |y o| ca·cs ¯ ´l
d· ni: L` Î kOv vhathas d¡ appcarcd aOd
hasaIvays aÌrCuOy c! 0dcd Lc·
I l`, ¦ |eoce makc· H º\ stcmauc cllor lO
cradicalc Ih. º SCC! | ürca, ms  H lCl1´||| oI
:ncO
\
¯Icry´ ' ¯ a+dtOcÌ¡mtcuºCCnJICul| OO
l | nc lcrvccm Uc¢:OIubIcaducI1·IO!0ÌlC.
:` ' l tnat ìS conccalcd Í1. l |c reveal cJ,
cxcf,rhi i+g Ou:! LC rcduci bl c lo analy:i ¯.
Mcncc lHC vhol ccllort ¸pat+| cula.l · :µcc thc
dcatÌ Ol Cod ¸ ¬ho rcºtracd u+s attcmpt |o
ltca¦ Opcn | hcDatut1Ì xVOrÌU¡ Ì cuU8 tc an cx-
:cnºi on Ot thc hc!d o| me+ni og ¸ot kO·\Ì-
cdgc¸ analysis, ob, ec|iv|
¸
and rcau
(
) .
J l
I c ¬ N d AUÛh l , L -h L
ÌO¬, \cj !hl ng | nc| t ncs u |
¡
hi tk | Þ0| 
th| JCCuOul u|! tt,   d+: O\·I roducrIOn, d¡ i ·
_IOÌI !C|8I| n t 1J aning LLl U|u|c8 [u l I | |ÌC
Ì | Kc  |hc  accun0Ì auOn Ol _tCCHHOLSC gaºc ) Û
\'|! |uà.l  !Ìtc.II  tO. thc . ¡ccÍc-  o |Or |h
p| aoc.) ,. i nc i l i s_IüUuuÌÌ¡ dcsttoyiog,!|1rOu
[
Ì
.°¡CII1cutuUOn, lÌut COHuIn t| thci n\| Ol abl c
datÞLlÀLb ÌÏ us || \cr ,a- anOzOnc | uy ¡ unO
¡rCtcct- \¬ |t H u:cVOr|-IrOn  U1L l C!ÞaÌ  lr-
(adi atiOn +nd i|| I t I8|I Ot O| l\| ºynboli c
:j¤cc.
.hCuÌ On |  ¹VC :Icn, VO¡l ¡rcCl   cÌy  |o |C
O¡pOºi rc OIICclIOn¸ Î I cxrcnd |hC dOmm Ol
|Þc l n\|OÌ uÞ| C: ÅO :C8ttuIn !ÌC [IOG0C|IOH Ol
mcagthc\vay|Ìc¡ arcnyih_tcrcsmi n |Ìc
prOducuOn O| gtCCÞÞOusc  ga·cs, | rci n |Orcc
|ha| cci+ºrcHat¡·i+ Ol thc n¸º|cr
)
and |hat ìn
:augbl .Ìarr i cr Ihu!  . cr\c· Üo H ¬LÎLLÍ 1_uI|·|  
dcvcltcrC| | nIOrÞàI|Ct¸ n:tciact¡OnunU  um -
\cr alcxchang .
/ 2
v ( NI k| | OÇÇÇ ,S c ` l L
¯Þ| ¨ countcr·am
[
vOr' cxs|s÷ ' ìº tlc
vork O| thOugÞt.  `·/ hc ana| ¸ C vOrk O| JH
UUUCI8|0HGI Hg ct cuu·cs, OI dc disscctiOn cf
un OÌ[ Ct|··\OIl U,   Þ0l m \\Ork t| a ritical cH-
IIghtcncd |hOught , buI anOIhcr |Orm O| 0n
UC!StuÞU! Þ_  Or ! Þ|CÌÍgCÞcC,  vhi ch t thc
I nlchI_CCCC Ol thL nystc¡y.
\|\1 kL\l·l . S | ! '|^1l ´i rnc |n1ultuÞcÍ}¯ 
Ot dc|CrnInutIOU uJC cOuntct-dctcrmnarion.
OO¨lul  bcì ng | dc|crnI ncd ul 8O  a_am.! thc
sOCl 1Ì-a sOc| cp Is dCrcrmI nCd ulºo _ath/
ìt: LÀÍ auc 5\S
¡
CD. Icncc aL thc tmprc-
UCtaLÌc¬I1CI\¨CU2¡ Or COÌÌCcCVc-u brcacnon. ¸
OuC ÌL |Ì18  ÍuOC1ncÞtuJ  am|ivalcncc wl+ch
ncvcrdi su¡¡curs¸ :i ncc c\ct\ attcm¡.U incOr·
¡·rurc i: and rcducc thc ` dupll c| ( ` in lacr
1 VI ¹cs It. `s lOr d+c sOCIJÌ, unU thc sOC| OlO_\ 
rlarlCgI UOuICs  it  JnC  OukC>  |t at ob,ccu·cd:-
ci phn |a+d, hrrhcru| On_  t hcrO.¡d, sOcialì sm
7 J
. L ¬N ¬ K L
V|| Ch nakc¯ Î dJ idcal \Î JO deologv) thC\
U| >üj¡CaI J °UCh-\VrC k d I\ t h| ºuDIÌJlCIJl
QIc|CCS! OH. An0J|ÌïOQOl OgJCui ¡!¡. cose.
Io H laºt cIt !| lO ItSCuC :hi º thr aIcncd
S[CC| C8 ¸JÌC OCI.U) , 0 ¹:I|uÛl ca|e
(
or
\
ha: ÌcCn
| H\CHtcU. :c:tah, utt u¡ttug tO . UUÌ | ÞJIt
h nOvUU8CÌCtc¬OÌ[ CCt¡\c nCcÌuH| . mºO|
: hcSOC|ul muu hu|d ºtruc|0rc, vhtch ha: UC·
Ll1L Ü \! UIJHOH andÜ ncrvcmµm C¸ uttInÿ u>
Ü VCc|Ot IOt | ÌC ` sOc¡.u bcnJ` ¸.boc
j
| rhiº ! 8 H
Ql CCDa>H: \ l thc ºOc|a cxºtº i: ì ncccsºarilv
JÌ tCJG¸ Ü U| HO| Þ_ |Ì | i ai scn÷and UC U8Þ_CJOti S
JS un\ o|het)
JcmunphOILCOU¸ H1CH, |s ncvcr\V! ID·
LL . rcbctmd cllc t.
dHC Ï spOnºc4 lvayº COU0S, 'LÏ . | | t haº
lccn cradicatcd tOO| and branch, a nd tHC
; HOck ¯ÚN lrcn d JDOlJUOG OI uc ncgau 'C
and d+c c|tIHtCI-g!t i nOv l8°uÞ1H_ d1cºamc
7 4
' ¬ ¯ - . CÇu C. : L V l |
¡tOjO||IOn¯ ¦\S globa|¡O\CI. Jhi º ' º cri º pa\
ìt+y L pti C |Oi u\c ggaouccthni cLlCÜn mg| |
H3Sbegondcnc
y
an·c. lavy abol¡ºhcd hc
nc
[
anvc, it Can HO ÌOH_Cf C·' CH l d n:cd ` G! -
aiCctICuJi\, tlc tHÌ\ |hICll t | .i S nuCh nOrc
vì :l cnl OCHC
_
JUOH, Û t3GICM HCmàl and di º-
uvO¬aÎ-m H QuII|Cul01ly I1OÞC |Orn ! |Cc | |
i nOlvcsÚ |· doI caaºuc8C| l-GC8LIUCL|OU
l t I º !ÌCn, u sndOÍ gtOtuUSWCÌl \Ï shOc|·
\´J' tÌul \\CÌ lS u¡ |rOn u:cUcµI̯ Ot 8UO-
¿OÌO_y und gOcº |ar bcyOnd !\l mcno+ue
CCOHOU| C¸ Ocia Ïl pOLi:ca¡ cr¡:cº. inC t t i :
|DIS that nakc¯ Ou¡ COUtcHQOIJry SCC00 2LL¯
C | ttdcuIOu:, SO cOnvuI ºIvc and bcyOnd rhc
rcachoI an
)
f alOt \irt0aI solution. .\ analv-
S0S cOnl+nc .hcn:clvcs Î Ü UQCIHCluÌ lC\cÌ
mcºt rItcn .ccLng Ü sOlJ|tOi by uHQl | |y| n_
t¡cI.ictors rharacium
\
ml i¡atc a
[
ai nº|Onc
7 5
l LAN bAUDKl L L 4KL
Y l| :\J BRl ` C. ` | | AMl | Yt| JflAY
abscI u|c U! gtJC ¬IS |OI rcºpOndng |O H
ÿrO\¹"D In[Ct0UV -:I nt| hO\ng ig l
Jo|ng . o, vhcn 0HOUGIS L d san r!my.
Jhi º is hOv ÎI¬Î di n_s Ûhh \lL 8UCU
CDOrnOu8 dmcn i Onº ¡tOI I ICtJtc uHU
! zC | | lHC tO!Jl abºcncc Olany   ] u U
HCJ|IOM. ^OIÌ1Hg | 8 HO!C Ch1IJCtCtJ St¡ C rOdav
thanms posi |ívc tncrusmuOn Ol d |o thc
UÞ! \C! aÌ |C!|0ÌII¸
ÌuOn_ beoeath :hc sorlacc oI rh+t
g·O¬tn, cncdOcº,hn\vcvc r¸bCC À ·tra¡gc COt-
|r+dc|Ory rcacncn IOrmng and sul|Iy r. si ng
u¡ agai ns t d u¡CCÞU|UOCaI obj ccuvc 1 |nd
c|OOuÌ| a:C rCQCD|JÞCC, µ |O||ndccd a\sic(
uL rhº nccd tO cxhauº : 0J l ODC' pOs !UIÌ1 t!C$.
CanÂ`´L nortu\uc hcrc,abovcandLc OÞG Our
cOl os a| tcchnicaladvancc¸ d1 incrcasmg d|n-
cuÌ ty¸ LÎ thc ¡artol J·e spectc , of | Jcmg
7 6

VL 1 | ' | CÇuOu¯ Ê V| L
V| tÞ Ì t >C| |, I1 qU| tC ºi npl , ÜÎ nctcaºin
[
dl ||ì
culry Ol lnCx\¯| ng vh+t| | I` : ÀÞ| | soncth: n
¡
quìtc rcnr |rom d crt rìcal dcvc| opmcn | n
rc:pcctO| u:c ºtarcoIyrOvth , i r | S Ü UI +vOval
O| _t|\'I| cll¸ tDC nO8| ol|cn ti i von
ºci ous, | JÞUC. unc d| savov:I o| |hc nti r
\a| 0c y tcn í\Î snci ct\ l 5 |OuHUcU on. Cncc
u_JÌ n, i t |8 Ct d nüItCr o| ´À COÞ°C| Ou8 ¡Ol | UCa| ,
·Ocì 1! \Î LcO1LmL cri tI
_
0c, l0t n d¡ sºi dcncc, Ü
tctu ul |O Ql Jy tnc g+nc ^ CC!r3\' 8Ì
Jh+ºi s VÌCIC Z. dancand hi º ncad butt <Î
thc|a-|\'Ord CupCOOC I!1-a ac|c|
disquabcauon,Ol abotagc, Ol' tcrrOri ºm` . Ív
|l | gÌ|IDg th¡. !i Íual c|planctar
)
| OCn|| HC0HCn¸
mcºcnopnaºbcnccn spcr.anducg| ancr,by
Î lus.n
[
tO bc t¡c i dO| JÞG || !O! O| _Ì OIJÌ -
|2u || OH i n :uch an cnÌl CH3|| C cvcn:, hc | S
|ÌC unvcr al pact that p r¡tº i hc
tranºhgiranonO| LL1ºad rcal i (h,C ·Odand
aOvs Þ! d| On8 OI un| dcnti lcd |unÜn
7 7
| | AN H .~ OÜH l L| A K Ù
ro |nda n| GtÞ|! |' i n hc\:Oid ( thcbH1 À C ·u!U
ÎÜÎrln O[Ctu|c. in rnc8uCrtG ·| Vut) .
a  nd it¹Ûb, ì i+dccd. ºngauZcd H. 0n HLÎ Ol dc-
·  !I| OÞ, lu _  ,' ¸  uCÞ, ít \ bccanc .  u1U| I0Ht-
Çu8|y J cuÌ | _C8IUtc: l¡ ¡3>S| ng hc [CJÌ
O| QtI|OIn.ucC IO rhL [CJK O|G\S Íl ÞCl| OH, Îí
rlic d¡\\arngoI C :Od in u| | l |S º¡lcndOur, i t
SuUGcn| \ jtl1|CU 0p thc IOthi ngc ºs 0L thc
hcarolgÌOÌa|| zu!IOH. `nd u|| IHI. Ìy Û $| uQÌ
3Cl |ÞJt i sOOt I1 3t\ ¬LI, L a yc DfC Ol rcvO| |- 
|tc HI_Ì| 8uy tHa| |ì1ºuCI, Qu|LC uQ0tI trOmal l
suÌj CCtI\¯C aS
[
cCIS, LHlL I!0Þ ºou+c\v:hcrc
OuI8i Uc hi n clt that i t `Üb Ü t¡QQIL_ QOt ut
Ì CJG| !_ H tH ¡1°!àH|JnCOu8 mOckcry O| mc
cnurcS\S|CD. | rtaythcl|>l gloti ous ¸arJ
ÌcguH|) vc |uVC bc H attOrdcd
lOtmanyycar:. ltisÛ `U|O L\ vhichC`' !yOHL
LÛÎ Ìt . lIU tO ha\c ¡Ost th \`oHd Cuj Lul
| Sn! U1J! Ìcl!Ct | ÞuH ha\ i ng NlÏ d VI C|Oty lor
_ÌODuÌJZu|IOÞ | | clf?
/ 8
VÎ NÍÏ| | ÔÕLLU S | Vl L
dÌCIC i ° hcrc t¡c jIItC|[lC Ol Û gcnutn
cvcnt, O| thOºc S| H_uI CHI tl:·u Ch¯|ÌCDgC
_| C|u| Í zut| On ¸1cgCÞOHy) 8! H stro-c sc. z| ng
that ¡OWct u| mc h1gh ¡Omt ot i ·hí·:t :r:uº
` |hcl ||cI to vrn_ ìtº ncck , Hh bnl uuU [V`|O
JCLOÞQLi5|t8 L|C Cqu| \0| cn| Ol t ht s |C! !O!\ S |
act I n |hc |cld O| ¡OC|t¸) vOu¡d HJVC :ad À:
À Si Hylc strOkc, aJ thc $|gHS Ü1L rc\crsco ¸scc
aso 1ìt 1:ql· of !/Coh latt/ton, 1lrInº-
//h.· ·¸ /hc í·t_-Dt· taoc- !uÍÍtÍ¿ `la¡dcb, ¸
Crlnorc, etc ), not Ihrough SOHC occ| si on Ot
calcul at| On, nOrC\tH oy oo¸ cct|\c chancc, ¡|c
Ihc lCHHI S bal U \`OOG¸ fcn`º .\!o/:h l^th!¸
Iovcrin_in uD8|uLÌC CQu¡1JDIluU Ot : hc¡opOl
mc D0l. tI i. |aHs us sidc,
)
Ou Wl U, thc ohcr
º| dc, yOu | oSL C\cI
)
lÌ|1
[
.
Vc i¬gI : sayinucbHL ¬ay .ha|Z¡ danc
cou!dhavc dcli vcrcd hs hcad bou |l nOt, md
dcrc vo0l d havc bccn vaUd !C3SOHS J1 cìt¡cr
LÛbL. lvcn vncrc r!crc i- ` chuncc' , |l.c cvcnt
/ 9
J L A b ÞUUR | L L ÞKD
i|cy- | HC ¡r| Ot! jl c ot >u llici cn: Ítu>·i . . .
lu|i : i . n· Z| d1nC`: 'rccvm dat`· ari - . uchcrc
thoughhcnay¹ ll hav h+d thc¡O sI D|1| l OI
acun
[
Ornl|_ thccvc nt,lOri |
P
am¸vasn`t |rcc
nOt l occur '·mcda, Or a\Othcr¸ Z| danc |!
nrZ: danc,¡| oba|iz... oo¸globa|pove:)¬rud
mac lOund i | :c' |-lnds | |sc| | righ : no\\
com ntcd \vi th i t· \LLC¬b¿ vìth ic cxtrcnc-
|Cbb Ànd hcncc !accd vi th | ni : automat.c
convuÌ ºtOnthathaºnOval¡d rcaºOn Î Occur
¹`t na\vi c¬ thc sccn·r·O | Þ |lC |C| l OWl !_
\\uy. u¡ l nO.v ´and d· rc| atcº Î tmc \Or| U
luQ .> nuch aº tO t|\c risc OI SOHcgcc¡Oli t¡-
C8l st·ategv) ,c\ci
)
m
}
Isno\mgi nH ¡Osi ti\c
di rccr| on, nuncrº ºccn ºctrl cd and 9 uUUC|l y,
thrOugh oi+cr¡¡y dctai l , H me:apbysicalºc+n
dacrup:ssOmc:h¡d+a. nO' On¡crplay-u+c
gunc d+aI|\ |¬ngcrcOnIormsto thc¡rìnci p¦ c
Ol bull\cicntIca·On
8 O
VL N1h l L LÕULUS t VI L
^nOngH |hO0 andothcrº, rIi º |arucul ar
L¹ nt ·lcys··hat! Í0 L vnudca  uc' lncplc
Ol l nsulhci cnt |cason' (9/ l l oLc
y
|hº too) .
``Ou kOv,O|cOurc, hat c
|
r|nci
P
|cOI'u|
hci cnl¡caºOn | - \n1y, ¡CO¡lC nakc an cxcc
[
-
|l OH wncrc thc\ d: cmsc| vcº J|C COG0 tÞCU.  Ì |
tcauIc,Þy \vh ch Ì ÍLÛÍ \\l
[
cr O|ul and a O
|1J ¡uÌl I C-Ì| ·tOI|CuÌ lÎ tc,\vhathappcnºis aI¬+ys
\vhatnaº l| gOOd .cascn L hap¡c:.`

Í D |DS ÑC1bC¡ US uD|! nCl ,¯, i OÌ a:cd,
cji sOdrc C'LÎÎ ts d rcn+r-uhl cpi ºOdc n thc
:trug¡lc aguI nsl IhctOtal . dcnul+cunOn ol Nc
^O|lG-uH CxCCQUOiJl HODCDlrlºInjl¡c|(m
d cxcc¡nOnalcOn|cx1 ol dc rritti:¡h Ol cOn
ºcnºuº÷un ÛLL ` |OnOucrºpacc`¸ b| tOspca|
´asxV| || | l ;c|icnbcr, `L n+v a,tbatcvcry-
|ÎL vaº:ccrcd\vaug tO¡ Û ·|goI usknd,
b0'si_º OD thi:gl Ohal ºcuc arc vcry turC| . 
Í:CC¡Li O!1Ì in dc Ic|d ol'5 ||.c| cmbca-
Ó!\¸ DU| | n¡l ucaÌ| y ncccººar\andlO··|cln UC
8 ì
I L PN b -UÜhÌ LLÞ . L
Mcl C c' Í n8u||C | CÞ | ÍCd Ou-|n>O|ur Hh .hcy
nccd ncìthcr an uC|Ot ÎIÎ °uL| CC||VC nO| i v+
l\Î ÍL :akc p| acc. |Ìt\ mcrc|, cxprc>- mc lact
dìatÜ .u\pO¬crwla:e·cr)bcars ln . |·
+ncrnoºrCOtC t tspo.cnnmty |oranni hJuon,
lOJ sCl |unmmÌ 1 uCO, vh i ch t | CAÞÞO| Cu | cl L
ccmpl | ºh. li r |· |OICtU¸ l H mlOgtc,togoH¬ |ar
as | |s [Os¯ìÌi |I tì CS aov
Jliº is whvSuCÞ 8Þ cvcntI` |a|cd lO hap-
pcn, aoJ\vhv thcrc | S Î! OCcC tor JH\ ' ob, c:
o·c`,s clbccntÎLHb|Ï. l| |S LccauºctÌC h1CUCn
;| _ O| thi s ¡CVCr OJDS arOund natura| I y
agmns. I LSC| |, ir ¡¯ d> ¡CWCt |¡a| OOCs aÌ dc
¬ork,i|is¸ |n Ü ScDSC¸ 8CÌ Í-Su |HCJCH|, bOu ºcl l-
pro
[
hcs
)
tn¿ and sC|-CC>UuCU vC
¯·. dsnngui shcs (]I 5 k| OC ol Cvcnt
|ron hi s to¬cal c¬cn:s i s .hati tar|scs ÞC| tÌC:
Ou| Ol rcVC| |¸ ÍLJ + pat ucuI:r :cÌ J|I OH Ol
Iorccs¸ ÍLÎ uc ·VOll o| .hc ncga¡:vc` ¡., u | 3
s t tOkc, Z¡danc d\va r .º thc glOoal jOWcr
8 Z
VÍ^i ¹ c CÇJCu ¯ LV| L
cmhOdcd !H |OOila÷t t hc d nc. i t \vithOut
CVCÎ UnkIUg uUOu| i t÷hc doc: bl nO.OtttOI
SOD ºcnttmcn| ol r·vO| . OI lnn HÎ O[jO i
uon rO anyog wha :cvct Lv mat
LI|Cb lron: tna|ki+d OI Î vOluuOna¡y, crimca
  dtmccncalorn oI Ovcrconm
j
con|radJ coOns÷va: Iong agO voidcd CI ||S
8uLs|aHCC .
JhaI knd ct dg is donc and CuS!C0
lLÀ¸ Iu|¸ WD0H i . COnCS | O llI S oHJC po\vcr
grappLg vnd: i/··/[, GA!IC!S 3IC DO| ºct:lcd a|
a ^di IÍ ºbyÛ1 CQUaHy U1JUCÌC1! trcn
\
that
!HS ºtratc_y ot CC-C
[
tû|JOn crca|cº |ÞC vcry
COnClIIODs lOc| Ls CWn CvCI¡ÞrÇ0. blnCc I | DlS
-i dna¡pcd aH uc$ Ol O|JODï aoSc| itscI l u¡ Ûb
mcLnalsol ut:on¸ ÍL O|hCt aItcrnuuc t0D31OS
tÞm Its cOLa
[
sc¸ i rs CVCIUOV¸ 0| dc chdo|Û
[
tOC cS$ in WÌI CH thcrc :s nCV nO advcrsary¸
cxccpt |HC vc:d and |!c dcath .t UCu:8 w. un
| t8Cl l lnn tlc oegnning,:hocgb tt SCCÌ$ dc¯-
8 J
! I AM b ~ ULK l L | 4K Ü
[Ct0|tl y thrOu
}
h IÌC O|3l Cn|taO| n

ol | hc
\\ordtO h| Ot thcscOU|.
JÀ L lOrm Ol Ut nc¬ anra
[
onisn cn|ai Ì -
|ÌC ca¬ak !1|g O! |lC GC2|Ì J| thc hcar ol
¡O¹ Î ¸ Hc\vay \\.rhol `ÛÍÎL l gct | O thC 
HO|Ì1Þ_¬CSS J| d:chcar | |Ì | D gc) ,  àn¹  thi :
LH\ bcdOnc OHÌ \' U1l·U_Ì c\cn U1 0|H1L Îl!L
s ubdctnanlrOntal .n·urrccnOnIL thcOC|CnCC 
o| Ìuna1 IgÌ|S-|y pat.| | ccvems,bvuÌl thC
ºynbOhc |Orm ol dctcrrcncc 0rG G| >>U0 ·
si ·nandlCHCC ly thc \ar| Ouº lOrnºOl |cL·
lLÝ. Ín thi º ¯ cn>c,  Zl UuHCS  Wu·  d rctrcrI º|dC |.
JHLU.\S!C KLJ.¸ vh| ch ||OUgÌ  itCOnCs  lron
thc dcpths cl fL1 uH|ÌtO[Ol O_\¸  S!1 a
[[
lc
Q\LÍ i n |\Í prc. cD| vOr| d, i º |hc ruIc Ol g| '|
and c·unrci-g|||.
ll uc !l!u!ul v·Oid isgven lO |Ìb¿ |lCH `C
HUSl Oc ablc U rc:pond Î| !Ìu!.  l| ¯L cannor¸
thcn\¹t Ìû\C tO CB0 C ÍhC Þ8IUr0Ì vond. 1| í ,
84
V L N1 h | L ÕÕU ÕÍì 5 Î V| L
anuÞGCrI0k| ng O| j ost u k¡nd lH0| |HC hun 1
|uCC |J¯cmba|cdu¡on,lau+ch. ng| tscl |,g\1|!CL|-
| urÌ) i n m dcrn GnC>, i nro C\Cr! CCi 0S| Þ_ a 0-
>L:L| |Þ,   Þ O ÌJI u8 Î ! cIC2lC H ÌC·'CnOÞIC
"
8I!uClU!C !Ì1JL l ! ÌCrJ|CS 1b !Ol3Ì\ |rom thc natora
·dcr ly rh| ·gÌOl æ [Cr|Of|JÞCC, . hi s tcchuca
:chcnmg, tbº sub r. mnoi+ O| U  O| l l UÌ un.-
¯CÎb m+dcb,o0r\¹\ huÞO¸`L .¡rc ¡tOÌuÞÌ)|(·
| Þ_ |o ` JtU O|Ì LÌC uH×Ct
)
¡roduccd U\
Cxc¡!Í| |_ÍhJt DJS C capcd LO S!DC u:cbeg og,
bywhat hns DcCH givcn lO \. WlÍOu! |L ÌJV
A\U_lOg·cb ¡ck.
\¹C |HOU_Ht Y ` ÌaU |OuÞU H Y¹H   oot|\\\1Q·
| Þg thc nat u¡aIVOIlG lOH U1c na¡. ÌU, tí |ÌC
LÎC hand dº do þ not sctuc |hcsynbolcI 8. \L¬
ÜÎ a| l . |hL !I.1n8ÌO:n2Il I ol UC \\oHdi sH Ccl-
|| Cu | i¡CrJ!lOn, I|| a 8¸nUOÌ1t onc. ^ndlÎ 1HC
O|ÌcI lJ!U Il | |O |C:[OÞ'C. \r dÎC j cs| cOn-
tCÞUHg OuI8CÌ \C8 V| || l IQu1G2|i Þg V|J! MC Hl
1LÍ rcsgond Î|·
8 5
1 | AN b AU ÜK l L L AK |
íow, UlS |cchmCµ O!L|LtH !u·¸ t Hil¬ L`LCO¬
si·cncss,cndcd op¡i+docin_d w·nd homwl uco
htuan|c| ngULc: cl udcd¸v|.d+|· norma,S!H·t
tI:yarc thcmscl c. nutUtu| lcmg8) ütU cLCJtCG H
íL¼ SI |uCOO · :l o+s· c anx J'. ancj a. Jcang
v :h J .\orld that iº |O|JlÌ\ bc,ondourgr+-p
1| rcma: |oru8 tO undcrstandvhat|ndoccs
UC hm1æ sp cC8 toU1OV i¡.cll| D|O SUCH À pcr
lOtDa ÞCC. Ìm Hcrcisnoi ·in¿. · · u|C>8YL 8uQ-
¡t8c |ha . íht+ !1 UHÌ r/ui t·s¡srt:c ñDU Ll2 ms
8ulSL| !uL|O1 OuDâ JS Our lorm oI cCuHtc:-_J!t,
LL1 Cl2BCHgC
l| µs i s tIc LÜbL_ LLÎ CUU. |CCU0lC0! om-
VLI¬L_ LVLÍ .nItS OOS! exce-si·cCl cÞCH!S¸ wouId
|ÌC|0-SuÞc J Ìl_H SyDLO!C valucH¦ 3 !0S
[
OHSt
|O UCon¡agi¡t ¸·heCtì_¡Dü| cOmc |!3lISU0
cxisfcncc o| thc \Ot! C ¬t .Io0t LѸ WìlHOU LL1
havmg|CCÞ LL| u| tcd Î|V| | CÌ casc¸ accord. ng
tO t h¡ :!cW Þ¿¡O|lC8!S¸ thcrcvo0dlL l on_crbc
J¹ |CJ onios obn| | tni whol cVJ\ thc !yS|CC
haº Oc\c| OQcU LL thc !CÞUCi DCrCl C· Ol Ctl |i CaÌ
8o
c V¡|
! HOUg|l MC ncganvi _ Dl 0!1Ctä voodlcsctd cd
nc.c LOO`· · lOW nv rcaIi zcd u 0Ì0C|IO!lC
lOtH, m dc ZL1|¬|ÍLlCþ' ol dcWOtl U, |ÞC dg-
| |al | npctativc tJat dchncd C\¯C!
\
lrcau Ol l ÞC
p' ancr`sÌ|Vu1g ÌuOOS. |Ctc wasthchcavco|uc
U|O8¡HcIC . . . ¸ Hb Lon ÌC IIo wri .cs . n Co:-
m·¡olt ·O8| bci ng :hc LHhL |ÌCtC VOuJ U LL
|O!ÿCI D0MynccdLI dcam O| d cri ncal orsym-
bCÌ1 c a| tt I\ CvC. 1l \Cu| O ¡ u8L ÌC Û CJ HCI oI
gomg LÍ V|H l!C dcs :ruc.ì on, Sl HCC US18 tL
chaLcngc MC U1 c sourcc o| IL1 pri dc. LHJ | ¯L
Þ3\C SHuSHCC dC h|damcmalsymbCbC r0cand
havc no. j ust conccivcd, but brough: Ln|C
Lcing÷ìo UC vCr¡¯L1h | dcgcc ¸c vhat|s uc
VOtst u ms cusc·}÷a muly ih!uuan sci cocc-
ucuonLmvcrsc
\`c H8¡¸ morcOver, ÇXtCnC UC lHl̸SiS oI
MS aB-cnconpaºsi n_ µaCHHlUOH ll UC vhol e
ucl dOl SluULIOD. V Þ3¡ t-c |!C vi c\v LH3|
l|C QtCLC8SIO! otUOCC| S and |Hl_C8¸ HC bÍÛÍÛ
j
cm dat crascs :hc looda¬csÌLÏLLn dcIUL
8 /
| L Þ ë ^u 0° | | | ^ | 0
a nd !HC lJlSL, I . l|·Cl | Û lÎ |1J o| oltcnsi vc rc
-
j
on c l thc actua| vorl d, Hc `Cu | wor| d, and
tlataBtIi s|:doncÎ| C-CJ[C JL!u.\Ì|l unU r¢a|i¡
toCSCJQ ÌC unÌCJIuÌl c ¡rctcn.| onO| U1 ` nat
ura| ` x\¯t i rÌC | Ì8l prcccdcd L¬ ad ¬LL > |O |OrCC
LÑ Î| tCCOgHl 7C lÌu! [ICCCGCHCC.
|vc|ythìng WOuÌ U, | H ÌaCt, L|\L OOWH Î
thi s. H'f´ ¹I't/ö/ /0 /· 0·· ·p·/, and t· |c at anv
L . l. lVCH I it íLHl¬ cstroyi n
[
|ÌC gcnuinc
ui LlCÌC. Ì n !Ìl > Wu\¸ VC 0|c roondin
[
olt rc.ili (
¹ i th a GCHOl! lIOH ¡ro, cctu¡. L isH st:m| ng|D8a!C
QrG¡Or!l tn. .
¯OCu\¸ unlO!!t\ ÞJ!cl y¸ lDC uHdcr ukl!g h+s
¯UCCCCUCG . O c lHG proyrcss Ìu· HuCC 8uLÌ
SlrUCS |H8| cvcrythi ng iº OtcntI Jl l \ uVuIÌJU!t !O
Lb¸ 0|U `L hd Ou¡8clVcS ìn tÌC bHÎL m¡as C ÅN
at thc ÌC_I C|lH_, I0C| !g H ICJ|J|\ a olvtou à|U
l rrC8l ¯LIlÌC Û5 t | | t Iad Iahcn ÍtH UC ^nd
VL ¯LIl Ì do nll kO\V |OU | tC ·QOÞU. `O| tO
WHOH `L Ü|C aH Sx\'CruÌlC. Ý tun nO l· |_CI .Ct
JnyIÌIH_ `ugul n:t thº |CCÌ ÞOlO_ICaÌ \Orl G
8 8

v ¨ x ¯º | | OÇuO u > L Vl l
ÌC¿cHOHlC C, . ` L nO Ì Olÿ r ºct 0H)¯-
| Hl Hg L an
)
thi ng no cvcn |1Hgn wha|
ihc CX|tCHC | | H| lS Ol |h| VOÌ U! OH |1gH! Uc,
t Þ ! I HO L `¹ \· avc 0 _l | l1ncr O| nO>!JÌgI.I
|Þ hcm arc askì ngVÌ\ LHC VOr|C |S hl \·lncra
|| C lO 0 j oj ect Ol `g| O|Jl IzJt¡OÞ aHd \ly
|ÌC hunuu Ìc| u_ | : ¬! vul ncrab|c b | Ì1S prj cci
|I ¨)StCÞutI C0Ì Íy cÌ ! nI nJtIÞ_ l! hunan
Åhctc rCH0| |S¸ uIso, uc HOSl0Ìg CUÌ |I\!tU
| ` M ÌCtCS| CS OVCI |hc coursc o| HJ8tOt) !ÌC
UJCJn, ) [0LJl Ì CÌ !i uc COUlS ol t¡c rca
VOIÌU, ol LÌC abºo| otc C\CH| VHICÌ VOUÌU O[cH
OH |oH thousandycar-O! |a¡¡i ncss.
c ncd CXQCCtuLIOD ol tÌC I !_ÍC CVC!! ! Du| would¸
atÜ S |t!ÌC¸ u!nJ8k UC DO|HOuS L\lÀ.¡i¡acym
vhi chÀÅL Û1L lHH1CI cd Jhs cxpc LL| O| !S sti¦I
at tlc hcar| ol lHc CO!JcCl!VC H.1gI n0tIOi. ·Ìt
c is prc CÞ|, l n ÌOÞccOQJ ÌIC GO Lb,
in CuCH ot os.
\·¡!:.letZ||ó
8 9
! t ¬` b »LÜ h | L l /h Û
m:lo/0r1 Ìo!t+
¯m. ÎL`Î QuÌH8hcd Dy |UUOn¯ Uc | | |cr ll1
¯UUo,VU. OtI_Hµ\ vt|!|Cn J dI t¡cn!ngaG
U|tSs Î| dc |OmtCcm ÍOtcDaUtOuÍ |Gnlct
ILL C| tDc dcu\ il LaU( hcÌU JL
[ut·, |CuadOt, |M `l ¬cQtcn1 cr`U|Ô.
. ``Ou l`l\Cnä rC\C. l Ü` |´a |¬1t! Wa> J -Ì t-
_a |n au HN aCvcsln_c1npaign |n lïu
cO¡hCnc CCun! r| c .
´ ¹¹C¡Jd processing`l n Ïng|| sO m u1 t onga
4 ÍGbcrtNuãB. 1ÍcÀo0 b´1//6u!_·io/tie.·¸ !/-
Ht / . . Áor1.; 1u!rzdurIun :md lIc ) çJ U
!oI|·I!a]¸-n ¸Loodoo lac/ Pic+dor, I 9¯9} ¸
pp. ¡ ¯1 5.
o !CO Jc!C, Css»o¡síis¸e`Ork. ociIOnC¡¸
2003;,p. 24¸ ¯¯¸hU and 90
Ó ¯hc ``a1| c Î. afIu1r´ COoccrncU û yCu_
\Hü \vhc la-cy cÌu|m O | havc bccn chc
\¤COt 3 raci taUackOnÌnc ! Gl dtVmã
¡ap|d uans| t systcm jR)
¯ ! c vork such Jb.]··· /lt¡I^tìt +ari s Lm-
murd,´UU¯)¸ Ïhu¡Qc `|uaytclct: ÎI thc C1~
ICÍ g J mc `hyQCOCsuC CIü·
90
1K ~Nb LÞ1LK
·
b | LÏL b
c ¯b|> r CÇ f1c |rcnch rc|c|cndun Cl ´'
NayZUUJf n U:c r1tI hCauCD GI tbc .uIr·QCu|\
|OD8UUUOO
V Àhc tCÌCfCnC |. tO 1| \Ìc nCvcl
tÎC ßur/c(//c ·n:nrr 'tojç] U:¡JÍ AJ·rr/
¸I o5 ).
l 0 !OuÌ| 0uJdCttr ·arvLl | mOcV"ô cxCcu!cU
J| L|m ÎüÎL !näUn Cn Î ¯ ]ævuay l 9¯7aJ|cr
r0Iu¯|H_ ÎC aQpcm a_aJ n t h| scntcnCc `cc
ÎOrnJn `auc¡¸ 1!: !.x::r·/t60:tJ óe·¿ ¸ew
XCrk. Ïm,Ïrcvnanofc. , l 9¯9)
I I !oc ÂnrnD:/«¡ /ro_u-¸ l 9 l 3) i· ü |crmau si | cn|
m,UIrcCtCG |y tCÌ|an Kyc ad ÌàuÌ \CgC|c!.
U0¯cG Q3IÌy Ol A QOcm by ,bcC dc wu;sc|
mdQ1yll Fogar¹un |Oc`SstOry`!Ì| mm
\H>O¤´¸| | Y8 rcmaUctn I VZô¸ lVóomdZUU+.
I ` ¯hc Ïrcnch hCtc ¡s `Ìa COns|c!1u!iOn Ou ×c
CICL. Üaud.ud l |quObn_He |dcggertn t!C
;tandord lrcnch LrZM ÌZ!|OI L¡ ¬dc !rcau,
which tcaUs `la cOnstCBat¡ On¡ |c líUVCHCHt
st C|Jaì1c Cu sccrct´ ¸'!a guesnoo uc | tcch
uguc`¸j;¯t:fÍc··qt.:.,1sr>. la!marC, p
+S). V|i| | am ÍO\¯ l |t rCndcts n: as ` U cOO·
stcÌÌatÍCn¸ |hc stCHa¡ ccusc O| Uc mystcry
µ !
l L ~ b /UÜh | | | ÞK|
1lr _//r\li0!/ Lt//t`trO[g 1:·t/·///·/·_, uo:/ |!/ /
LM `Ork. Ì l .u¯¡cr o !Ov, | V¯¯, ¡.
``¹ ·
|· \ukit AsÌa, 1r !.»  q/e¸}I/tC0ùÍoií/!o0
¦ÏrndOn. bcckcr mU \¹arDurg, I V¯V) .
l ¬ `l an ¬|U|tC , 1 0r l!r t..·oJu«I×" lt:!on>
ß:tutt·r ¸Ioo.lon. \\. l. .` | | cn, I VhV) .
l ¨ ` fl mrcÌuscd | n .UU¯.
|0 lusu, 10r. \ litt/ i¡:!/t!_t·/:no. 'OI I ¡ | ¯¨
[|¡unS| àUC| uOU| HCU¸ ·
l ¯ Ìc lHC, sswo{o/:, ¡. Z+.

2

CARNIVAL

AND

CANNIBAL EVIL

VENTRILOQUOUS

[HE

FRENCH

LIST

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->