Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ Γ .

Π Α Τ Τ Α Κ Ο Σ ®
Κ Α Ϊ
Δ Ι Α Τ Ι ;
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ ι ο
σ υ μ μ ο 110
ό λ ε μ ο ς
19 1 - 1949
-
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ E Κ D O S I S
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ Γ . Π Α Τ Τ Α Κ Ο Σ
Κ Α Ϊ Ν Δ Ι Α Τ Ι ;
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ ι ο
σ υ μ μ ο ρ ι ι ο
π ό λ ε μ ο ς
1941 - 1949
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ - E Κ D O S I S ©
' Α θ ή ν α ι ' Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2006
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι
Ε ι ς τ ο ύ ς ά θ α ν ά τ ο ς η ρ ω α ς σ μ π ο λ ε μ ι σ τ ά ς μ ο υ τ ο ύ ς
ά ν ι δ ι ο τ ε λ ε ι ς θ ύ μ α τ α τ η ς ά ν ά ν δ ρ ο υ κ α ί ε γ κ λ η μ α τ ι κ η ς
έ τ ι ι θ έ σ ε ω ο τ ω ν ξ ε ν ο κ ι ν ή τ ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν κ α τ ά τ ή ν
τ ρ α ν ι κ ή ν Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν π ε ρ ί ο δ ο ν 1941 ε ω ς 1949!
Π ρ ο σ έ τ ι π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι ε κ μ έ σ ι κ κ α ρ δ ί α ς κ α ί μ έ ν ν η σ ί α ν
ε ι λ κ ρ ι ν η κ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν ό ν ά α υ ν ε ι ς τ ή ν έ λ λ η ν ό ψ χ ο ν
ν ε ο λ α ί α ν μ α ς τ ή ν π ι σ τ ε ύ ο σ α ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς ε ι ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν
μ α ς κ α ί ό ν ω ι ώ σ ο ν φ λ ο γ ε ρ ω ς τ ή ν Π α τ ρ ί δ α κ α ί τ ό ν έ λ η ν ι κ ή ν
ο ί κ ο γ έ ν ε ι ά ν μ α ς μ έ τ ό ν ε λ π ί δ α κ α ί τ ή ν δ ι ά θ ε ρ μ ο ν ε ύ κ ή ν
ν ό ν ο δ ε ι κ θ ή ά ν δ ρ ε ι ο τ έ ρ α κ α ί ά ξ ι ω τ έ ρ α ή μ ώ ν κ α ί ν ά
η ρ ο κ ω ρ ή σ ρ ε ν έ ν ό τ η τ ι ό μ ο ι ρ υ κ ί ο ε ι ς τ ή ν ε π ί τ ε ξ ι ν τ ω ν
έ θ ο ι κ ώ ν ό ρ ο μ α τ ι σ μ ώ ν κ α ί τ ω ν ε ύ ν ε ν ώ ν σ τ ό χ ω ν τ η ς ε ν δ ό ξ ο υ
ή μ ω ν φ λ η ς
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ τ υ λ ι α ν ό Γ Π α π α κ ό ς
ό π ο ί ο ς η ρ χ ι σ ε τ ό ν Μ ό ρ τ ι ο ν τ ο υ 1946, μ έ τ ή ν έ π ί θ ε σ ι ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή
σ υ μ μ ο ρ ί α ς κ α τ ά Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Σ τ α θ μ ο ϋ τ ο υ Λ ι τ ο κ ώ ρ ο υ κ α ί ε λ η ξ ε τ ό ν
Α ϋ ν ο υ σ τ ο ν τ ο υ 1949, μ έ τ ή ν π ε ρ ί λ α μ π ρ ο ν ν ί κ η ν τ ώ ν Έ ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν
τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς κ α ί μ έ τ ή ν σ υ ν τ ρ ι δ ή ν τ η ς κ ο ρ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι α κ ί κ έ π ι δ ρ ο μ η ς
Δ Ό ύ τ ή ν τ ό ν έ π ι δ ρ ο ρ ή ν ό γ η ρ α ι ό ς Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς δ υ μ ο κ ρ ά σ κ δ έ π ο λ ι τ ι κ ό ς
ή γ έ τ η ς Θ Σ ο φ ο ύ λ η ς ε Τ π ε ν α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ό ς τ ά ς Έ ν ό π λ ο υ ς Δ υ ν ά μ ε ι ς
Ο έ κ θ ρ ό π ο ύ ό ν τ η ι ε τ ω α ί ε ε τ ε κ α ί ο υ ν τ ρ ί θ ε τ ε ε Τ ν α ό π λ έ ο ν ϋ π ο υ λ ο ς τ ο υ
Ι ο τ ο ρ ι κ ο ϋ μ α ς β ί ο υ έ χ θ ρ ό ς Ά π ο τ ε λ ε ί τ ό π ρ ο κ ά λ υ μ μ α τ η ς ό ν ο ν δ ρ ί ω τ ώ ν
ν ε ι τ ό ν ω ν Έ ν ώ ό έ π ί σ η ς δ η μ ο κ ρ ά τ η π ο λ π κ ό ς ή γ έ τ η ς Γ ε ώ ρ ν ι ο Π α π α ν δ ρ έ ο υ
ό ν ο ρ ε ύ ω ν α π ό τ ο υ β ή μ α τ ο ς τ η ς υ ι ς έ τ ό ν ι σ ε Τ ε λ ι κ ό ς ό ν υ κ ε ψ ε ν ι κ ό
σ κ ο π ό ς τ ο υ κ ο μ ρ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ϋ κ ό μ μ α τ ο ς ε Τ ν α ι ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς έ δ α φ ι κ ή μ α ς
ό κ ε ρ α ι ό τ σ τ ο τ ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς η ο λ ι π κ η ς μ α ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς Τ ά ώ ς ά ν ω λ ε χ θ έ ν τ α α π ό τ ο ύ ς δ ύ ο
π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α ς π ο λ π κ ο ύ ς ή γ έ τ α ς ό α ο τ ε λ ο ϋ ν τ ή ν ο κ ι α ν ρ ά φ η σ ι ν τ ο υ
ν ο ή μ α τ ο τ ο υ δ ι ε ξ α θ έ Τ ς α γ ώ ν ο ς Ά γ ώ ν ο ς ύ π έ ρ Π ί σ τ ε ω ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ο ς
α γ ώ ν ο ς ύ π έ ρ β ω μ ώ ν κ α ί έ σ π ώ ν α γ ώ ν ο ς ύ π έ ρ τ η ς έ θ ν κ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή κ α ί
π ο λ ι π κ η ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ ο υ έ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ α γ ώ ν ο ς ύ π έ ρ τ η ς δ ο μ ο κ ρ α τ κ κ
τ η ς α λ η θ ο υ ς δ υ μ ο κ ρ σ τ ί ω
Τ ά ύ π ό τ ώ ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν δ ι α π ρ α χ θ έ ν τ α π ά σ η ς φ ύ σ ε ω ς έ γ κ λ ή μ α τ α
η ι σ τ ο η ο ι ο ϋ ν τ ά ς έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς ώ ς κ α ί τ ή ν ύ π ό ε ύ ρ υ τ έ ρ α ν έ ν ν ο ι ο ν ή θ ι κ ή ν κ α ί
έ θ ν ι κ ή ν ύ π ό σ τ α σ ι ν α λ ά κ α ί τ ό ν τ ρ ό π ο ν ο υ μ α ε ρ ι φ ο ρ ό τ η ς ή ν ε σ ί α τ ώ ν
σ υ ρ μ ο ρ ι τ ώ ν ε ί ς π ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν η θ ε λ ο ν ο δ τ ο ι έ η ι κ ρ α τ ή σ ε ι Ή ό α ό φ ο σ ί τ ω ν
κ α ί ή π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ ω ν δ ι ό η ό ο η α σ ι ν έ θ ν ι κ ώ ν έ δ α φ ώ ν Μ α κ ε δ ο ν ί α - Θ ρ ά κ η
ά σ ο τ ε λ ο ϋ ν ό ν σ μ φ ι ο θ ή τ η τ ο ν α π ό δ ε ι ξ ι ν ό χ ι μ ό ν ο ν δ ι ά τ ό ξ ε ν ο κ ί ν η τ ο ν τ η ς
έ π ι δ ρ ο μ η ς α λ λ ά κ α ί δ ι ά τ ό δ τ ι έ ν ή ρ ν η σ α ν κ α τ ά κ ύ ρ ι ο ν α ν ό χ ι κ α τ
ό α ο κ λ ε ι σ υ κ ό ν σ κ ο π ό ν δ ι έ ξ υ π η ρ έ τ σ ν κ α τ α κ τ η τ ι κ ώ ν β λ έ ψ ε ω ν γ ε ι τ ό ν ω ν
Ε ί ς τ ά α ν ω τ έ ρ ω π ρ έ π ε ι ν ά η ρ ο σ τ ε θ ϋ κ α ί τ ό ό α ο τ ρ ό η α ι ο ν ε γ κ λ π μ α τ ο υ
η α ι δ ο μ α ε ώ μ α τ ο τ Ο ί έ π ί δ ο ξ κ α τ ο κ τ η τ α ί δ έ ν ύ ρ κ έ σ θ η σ α ν ε ί ς τ ά ς
κ α τ α σ τ ρ ο φ ά ς κ α ί τ ή ν λ ε η λ α σ ί α ν δ έ ν ό ρ κ έ ο θ η σ ο ν ε ί ς τ ή ν β ί α ν κ α ί τ ά ς
δ ο λ ο φ ο ν ί α ς α λ λ ά κ α τ ό η ο μ ί μ η σ ι ν τ ο υ π ά λ α ι π ο τ έ Τ ο ύ ρ κ ο υ δ υ ν ά σ τ ο υ
δ ι έ π ρ α ξ α ν κ α ί τ ό ό η ο τ ρ ό ι ι ο ι ο ν ε γ κ λ η μ α τ η ς ά ρ π α γ η ς τ ώ ν μ ι κ ρ ώ ν π α ι δ ι ώ ν
Έ ν α ε γ κ λ η μ α σ κ ο π ό ς τ ο υ ό π ο ί ο υ π τ ο ή κ α τ ο σ τ ρ ο φ ά τ η ς Έ λ η ν κ η ς φ υ λ η ς
Ή ί δ ί α ή κ ό λ α σ ι ς δ έ ν θ ά ή μ π ο ρ ο υ σ ε ν ά κ υ ο φ ο ρ ή ο τ ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν σ α τ α ν ι κ ό ν
σ χ έ δ ι ο ν λ έ γ ε ι ό ν Α γ γ λ ο ς κ α θ η γ η τ ή ς Λ ι ο ύ ι ς ν Α ν ι μ π α λ ε ί ς έ π ι σ τ ο λ ή ν π ρ ό ς
τ ό ν Ο Η Ε Έ ν ώ ό κ ο ρ υ φ α ί ο ς λ ο γ ο τ έ χ ν η ς Σ τ ρ α τ η ς Μ υ ρ ι β ή λ η ς λ έ γ ε ι δ ι ά τ ά
ό α α κ θ έ ν τ α π α ι δ ι ά Τ ά μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν μ έ σ α σ ε ν α π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ί κ ά τ ω α π ό
μ ι ά σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κ α ί έ π ί μ ο ν η δ ι δ α σ κ α λ ί α α λ λ ά Ζ ο ν τ ά ς τ ο υ ς σ ι γ ά - σ ι γ ά τ ό ν
μ η τ ρ ι κ ή γ λ ώ σ σ α ο η ο υ δ ά ε ο ν τ ά ο τ α ν ά σ κ ο π ε ύ ο υ ν ν ά σ κ ο τ ώ ν ο υ ν κ α ί ν ά
σ φ ά ε ο υ ν τ ο ύ ς Έ λ η ν ε ς π ο ύ τ ά ν έ ν ν η σ ο ν
- 8-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ φ ό ν α ν ν ώ σ η ι
Σ υ μ Ε ν η μ ε ρ ώ ν ω τ ο ύ ς μ ή ν ν ω ρ ί ε ο ν τ ω τ ή ν δ ο λ ο φ ο ν ί α ν ι ή ν ό π ο ί α ν ό
Κ ά ι ν υ ί ό ι ώ ν Π ρ ω τ ο π λ ά σ ι ω ν Ά δ ά μ κ α ί Ε υ α ς δ ι έ π ρ α ξ ε φ ο ν ε ύ σ α ς ι ό ν
μ ο ν α δ ι κ ό ν ό δ ε λ φ ό ν τ ο υ Α β ε λ Ι δ ο ύ π ώ ς ό ν α φ έ ρ ε τ ω ε ι ς τ ή ν Ά γ ί α ν Γ ρ α φ ή ν
ι ό ε γ κ λ η μ α "... Κ α ί ε Τ π ε Κ ύ ρ ι ο ς ό Θ ε ό ς π ρ ό ς Κ ό ι ν π ο ύ ε σ ν V Α β ε λ ό
ό δ ε λ φ ό σ ο υ ..." Γ έ ν ε σ ι ς Δ 9) . Σ α ς έ π ε ξ η γ ώ Ό Κ ά ι ν ό δ ε λ φ ό τ ο ύ Α β ε λ
ύ ω ω λ ε ϊ τ ο μ έ τ ό ν ν ε ω ρ ν ί α ν Ε κ ι ώ ν κ α ρ π ώ ν ι η ς Γ η ς π ρ ο σ έ φ ε ρ ε θ υ σ ί α ν ε ι ς
Τ ό ν Θ ε ό ν Ό κ α π ν ό ς ι η ς θ υ σ ί α ς δ έ ν ό ν υ ψ ο ϋ τ ο ι ό σ ο ν υ ψ η λ ά π ρ ό ς ι ό ν
Ο ύ ρ α ν ό ν δ η λ π ρ ό ς ι ό ν έ ν Ο ύ ρ α ν ο ί ς Θ ε ό ν Ό σ ο ν ό ν υ φ ο ϋ τ ο ό κ α π ν ό ς έ κ
ι η ς θ υ σ ί α ς ι ώ ν η ρ ο β ά τ ω ν τ ά ό π ο ί α έ θ υ σ ί α ε ε ν ό ό δ ε λ φ ό τ ο υ V Α β ε λ ό ό π ο ί ο ς
η τ ο π ο ι μ ή ν Ό Κ ά ι ν λ ο ι π ό ν θ ε ω ρ ή σ ω ι ό ν V Α β ε λ ώ ς π ρ ο σ φ ι λ έ σ ι ε ρ ο ν υ π ό
τ ο ύ Θ ε ο ύ έ φ θ ό ν η σ ε ν α υ τ ό ν κ α ί ι ό ν έ φ ό ν ε υ σ ε ν Τ ό Κ Κ Ε Ό μ ω ς δ ι α ι ί
έ φ ό ν ε υ σ ε τ ο ύ ς ό δ ε λ φ ο ύ ι ο υ ί έ ά ν θ ε ω ρ ϋ έ μ φ ύ λ ι ο ν ι ό ν ε θ ν ο κ τ ό ν ο υ π ό λ ε μ ό ν
τ ο υ έ ν α ν ι ί ο ν ι ώ ν ό ν τ ι κ ό ν τ ω ν ε ι ς ό ν υ θ έ τ ο υ τ ο ύ τ ο υ ι δ ε ο λ ο γ ί α ς
Ό Θ ε ό ς έ υ μ ώ ρ η σ ε ι ό ν δ ο λ ο φ ό ν ο ν τ ο ύ α δ ε λ φ ο ύ τ ο υ ".... Τ ί π ε π ο ί η κ α ς
Φ ω ν ή α ί μ α τ ο ς τ ο ύ α δ ε λ φ ο ύ σ ο υ Β ο ά π ρ ό ς μ ε έ κ ι η ς γ η ς Κ α ί ν ϋ ν
έ π ι κ α ι ά ρ α τ ο ς σ ύ α π ό ι η ς γ η ς nε χ α ν ε ι ό σ τ ό μ α α ύ ι η ς δ έ ξ α σ θ α ι ι ό α μ α τ ο ύ
α δ ε λ φ ο ύ σ ο υ έ κ ι η ς κ ε ι ρ ό σ ο υ έ ν θ α ν 11).
Σ ε ί ς Ό μ ω ς ο ι Κ ά ι ν ε ς τ ο ύ Κ Κ Ε δ ι α ι ί έ φ ο ν ε ύ α ι ε ή μ α ς τ ο ύ ς V Α β ε λ ε ς
Κ α ί ι έ λ ο ς δ ι α τ ί δ έ κ ε σ θ ε ι ο ύ ς ϋ μ ν ο υ τ ο ύ ό δ ε λ φ ο ϋ σ α ς V Α β ε λ Κ Κ α ρ α μ α ν λ η
Ε ς έ ξ υ μ ώ ν έ ν υ μ ό τ α τ ο κ α ί γ ε α ί ο ς Ι Ί ρ ν ή θ η α ύ ι ά ς ι ά ς .... κ α ί τ ο ύ α π α ν ι α
ύ τ χ ώ ς ή π ή θ η μ ε ν Ή μ ε ί ς ό α ο σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι τ ο ύ α π α ν ι ώ μ ε ν Δ υ σ τ υ κ ώ
Ε ν ι κ ή σ α μ ε ν Ε ρ ρ ω σ θ ε ά δ ε λ φ ο V Α β ε λ ε ς ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο ι ά δ ε λ φ ο Κ ά ι ν ε ς
Φ ί λ ο ι ό ν α ν ν ώ σ τ ο ι Ε ι ς ι ό β ι β λ ί ο ν μ ο υ τ ο ύ τ ο π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι (17) δ ε κ α ε π ι ά
ά ρ θ ρ α μ ο υ ι ά ό π ο ί α π ο λ ο ί α π ό υ μ α ς η α ρ τ ι κ ο λ ο υ θ ή σ α τ ε α π ό ι ά ς δ ι ψ ο σ ι ε ύ σ ε κ
τ ω ν ε ι ς ι ή ν έ φ υ μ ε ρ ί δ α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ Ε ι ς α υ τ ά π ρ ο σ θ έ ι ω κ α ί
ι ά έ ξ η ς
Ι α κ α τ ά λ η ψ ι ς ά α ο τ ω ω ϋ σ σ π ό λ ε ω ν ύ π ό τ ο υ Κ Κ Ε π Τ Ο ή π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α
- 11 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ α Α Ν Α Γ Ν Ω Σ τ Ή
κ α ί έ ν κ α θ ί σ τ α ι α ι ε ι ς τ ά ν Κ ω μ ό π ο λ ι ν Κ ά β α ν τ ί Τ ι ρ έ ν ν ι .... π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ή ν
έ ξ έ λ ι ξ ι ν τ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς ε ι ς τ ό ν Έ λ λ ά δ α .....ά ν Τ Ι λ α μ β ά ν ε τ Ο τ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς
κ α ί ό ν η σ υ κ ε ϊ
.. Τ ό ό ν τ ε θ ν ι κ ό ν έ π α ν α σ τ α τ ι κ ό ν κ ί ν η μ α τ η ς Μ έ σ π ς Ά ν α τ ο λ η ς τ ο ύ Ά π ρ ι λ ί ο υ
1944. ε ί κ ε ν ώ ς ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ό ν δ ι ά λ υ σ ι ν τ ώ ν δ ύ ο Τ α ξ ρ χ ι ώ ν ....τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α
Κ α τ α δ ρ ο μ ώ ν τ ό ό π ο ί ο ν τ ύ ν α υ τ ή ν έ ι ι ο κ ή ν έ ν τ ε τ α γ μ έ ν ο ν ε ι ς τ ή ν Β ρ ε τ α ν ν ι κ ή ν
Τ α ξ ι α ρ χ ί α ν Κ α τ α δ ρ ο μ ώ ν έ μ ά κ ε τ ο ε ι ς τ ά ς ν ή σ ο υ τ ο ύ Α ί ν α ί ο υ .
.. Η έ κ κ έ ν ω σ ι ς τ η ς Έ λ ά δ ο ς λ ό γ ω τ η ς δ υ σ μ ε ν ο ύ ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς δ ι ά τ ά ς
Γ ε ρ μ α ν ι κ ά δ υ ν ά μ ε κ ε ί ς τ ό δ υ τ ι κ ό ν κ α ί ά ν α τ ο λ ι κ ό ν μ έ τ ω π ο ν ό ρ κ ί ε ε τ ή ν
π ν Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1944,
.. Τ ή ν Ι Ι π ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ ό κ ύ ρ ι ο ς ο γ κ ο ς ι ώ ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν
ό η ο κ ω ρ ε έ κ τ ώ ν Ά θ π ν ώ ν . ... Ι ή ν α υ τ ή ν η μ έ ρ α ν nκ α τ ο χ ι κ ή Κ υ θ έ ρ ν ο σ κ τ ώ ν
Ά θ π ν ώ ν π α ρ α ι τ ε ί τ α ι κ α ί τ ά μ έ λ π α υ τ η ς τ ί θ ε ν τ α ι ε ι ς τ ή ν δ ι ά θ ε σ ι ν τ ο ύ
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Τ ή ν έ π ο μ έ ν π ν η μ έ ρ α ν π ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ τ μ η μ α έ κ
τ η ς ό α ι σ θ ο φ υ λ α κ ή τ ο ύ Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ σ τ ρ α τ ο ύ κ α τ α θ έ τ ε ι σ τ έ φ α ν ο ν ε ί ς τ ό
Μ ν π μ ε ί ο ν τ ο ύ Ά γ ν ώ σ τ ο υ Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ κ α ί έ ν ώ π ι ο ν τ ο ύ Δ υ μ ά ρ κ ο υ Ά θ π ν α ί ω ν
κ α ί έ ν ό ς ί ε ρ έ ω ς π α ρ α δ ί δ ε ι τ ή ν π ό λ ι ν έ λ ε υ θ έ ρ α ν .
...Σ κ π ν α ί ά φ α ν τ ά σ τ ο υ έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ϋ κ α ί χ α ρ α ς λ α μ β ά ν ο υ ν χ ώ ρ α ν ε ι ς τ ή ν
ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω θ ε ί σ α ν π λ έ ο ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν .
...τ ή ν α υ τ ή ν η μ έ ρ α ν π ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ nΈ λ π ν ι κ ή Κ υ θ έ ρ ν ι ι σ κ ό ν α κ ω ρ ε ϊ
ά π ό τ ή ν κ ω μ ό π ο λ ι ν Κ ά β α ν τ ί Τ ι ρ έ ν ν ι ...δ ι ά τ ύ ν Έ λ λ ά δ α Τ ή ν 16.00 ω ρ α ν τ η ς
π ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 70 Έ λ π ν ε ς ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί τ η ς ά ε ρ ο π ο ρ ί α ς ό φ ί κ θ η σ ο ν ε ι ς τ ό
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν κ α ί ά ν α ί α μ β ά ν ο υ ν τ ό ν Δ ι ο ί κ π σ ι ν τ ο ύ ό ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ
π α ρ ά τ ή ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν τ μ ή μ α τ ο ς τ ο ύ Ε Μ Σ ν ά π α ρ ε μ π ο δ ί σ τ ή ν έ ν κ ο τ ά σ τ α ο ί ν
τ ω ν Τ ά ς μ ε τ ο μ ε σ υ μ β ρ ι ν ά ο ω ρ α ς τ η ς π ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ λ α μ β ά ν ε ι χ ώ ρ α ν
π ρ ο σ γ ε ί ω σ ι ς ε ι ς τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν τ ώ ν Μ ε γ ά ρ ω ν 400 π ε ρ ί π ο υ α ν δ ρ ώ ν τ η ς α ς
Β ρ ε τ ο ν ν υ σ κ Τ α ξ ι α ρ χ ί α ς Ά λ ε ξ ι π τ ω τ ι σ τ ώ ν .... π ο λ ο ί έ κ τ ο ύ τ ω ν τ ρ α υ μ α τ ί ε ο ν τ α ι
Τ μ δ μ ο τ ο ύ Ε Α Μ - Ε Λ Α Σ έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ ω τ ό ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν κ α ί τ ά μ έ λ π α υ τ ο ύ
λ ε π λ α τ ο ύ ν τ ο ύ ς τ ρ α υ μ α τ ί α ς κ α ί ό φ α ι ρ ο ϋ ν έ ξ α υ τ ώ ν τ ά έ φ ό δ ι α κ α ί τ ά
π υ ρ ο μ α χ ι κ ά ά π ό μ ε ρ ι κ ο ύ ς δ έ έ ξ α υ τ ώ ν κ α ί ά τ ο μ ι κ ά ά κ ό μ π ε Τ δ π .
... Δ υ ο τ υ κ ώ δ έ ν λ ε ί π ο υ ν κ α ί α ί ό ω ω μ ί ω τ ι ν ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι μ έ ύ ψ ω μ έ ν ο υ ς
τ ο ύ ς γ ρ ό ν θ ο υ ς κ α ί κ ρ α υ γ ά ς π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν ά κ α τ ι σ χ ύ σ ο υ ν τ ώ ν π α τ ρ ι ω τ ι κ ώ ν
έ κ δ π λ ώ σ ε ω ν τ ο ύ λ α ο ύ .
.. Τ ή ν χ α ρ ά ν κ α ί τ ό ν έ ν θ ο υ σ ι α ο μ ό ν έ π έ π ρ ω τ ο ν ά δ ι ο δ ε κ θ δ τ ό π έ ν θ ο ς n
κ α τ ή φ ε ι ο ό φ ό β ο κ α ί ό τ ρ ό μ ο ο π ρ ο ά γ γ ε λ ο ι τ η ς μ ε γ ά λ π ς σ υ μ φ ο ρ ά ο τ ή ν
ό π ο ί α ν ε μ ε λ ε ν ά δ ο κ ι ρ ά σ ρ ό τ ό σ ο ν τ α ί α ι π ω ρ π θ ε ί ς ά π ό τ ό ν έ κ θ ρ ι κ ή ν κ α τ ο χ ή ν
Έ λ π ν κ ό ς λ α ό ς
Τ ή ν π ν υ ρ ω ι ν ή ν τ η ς π ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ λ α μ β ά ν ε ι χ ώ ρ α ν nά π ο β ί β α σ ι ς τ ο ύ
Έ λ π ν ο ς Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Π α π α ν δ ρ έ ο υ έ κ τ ο ύ θ ω ρ ο κ τ ο ϋ Ά β έ ρ ω φ
- 13 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Ω Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ί Η
ν ή π α κ ο μ ι ι έ δ ο λ ο φ ο ν ή θ η σ α ν μ ε α γ ρ ι ό τ η τ α α π ο τ ά ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά ς
ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς Μ ν ή σ θ η τ ι Κ ύ ρ ι ε δ ι ά τ ή ν ω ρ α ν π ο ύ ή λ ε π ί δ α τ ο ύ φ ο ν ι ά ά ο τ ρ α φ ε
κ ι σ λ ο ς ό Θ ε ό ς τ η ς τ ρ α γ ω δ ί α ς έ φ ό ν η θ ά ε ί π Β ό π ο ι η τ ή ς Σ ι κ ε λ ι α ν ό ς δ ι ε ν α
ά π ό τ ά χ ι λ ι ά δ ε ς θ ύ μ α τ α τ ώ ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν τ ή ν μ ε γ ά λ η ν ή θ ο π ό ν Ε λ έ ν η ν
Π α π α δ ά κ η .
... Σ ω ρ ο ί ά π ό έ ρ ε ί π ι α κ α ί σ υ ν τ ρ ί μ μ ι α μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν τ ό π έ ρ α σ μ α τ ώ ν
τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ώ ν ... Ο ί δ ι α θ ά τ α ι σ τ έ κ ο ν τ α ι κ ι ν ο ύ ν τ ε ς π ε ρ ί λ υ π ο ι τ ή ν κ ε φ α λ ή ν δ ι ά
τ ό κ α τ ά ν τ η μ α τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν π ο ύ έ φ ι λ ο δ ό ξ η σ α ν ν ά κ υ β ε ρ ν ή σ ο υ ν ι ό ν τ ό π ο ν ...
Ο Ι κ α τ α σ τ τ η ι α τ ά ρ κ α ι π ο ύ β ρ έ θ η κ α ν ξ α φ ν ι κ ά σ τ ό δ ρ ό μ ο χ ω ρ ί ς σ τ έ γ η κ α ί
δ ο υ λ ε ι ά μ ά ς ά φ ο ν ο ϋ ν τ α ι δ τ ι έ η ρ ό κ ε ι τ ο π ε ρ ί ώ ρ ν ο ν ω μ έ ν ι κ σ π ε ί ρ α ς λ η σ τ ώ ν
κ λ ε π τ ώ ν δ ι α ρ ρ η κ τ ώ ν κ α ί δ ο λ ο φ ό ν ω ν ο ί ό α ο ϊ ο ι ό φ ο ϋ έ λ ή σ τ ε υ ο ν κ α ί έ φ ό ν ε υ ο ν
τ ο ύ έ ν τ ί μ ο υ ς έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς κ α ί ύ π α λ ή λ ο υ ς τ ή ν μ ό ν η ν έ λ π ί δ α τ η ς έ θ ν ι κ η ς
ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ά κ ο λ ο ύ θ ω ς έ θ ε τ ο ν η ϋ ρ δ ι ά τ ή ν σ υ γ κ ά λ υ ψ ι ν τ ώ ν δ ι α ρ ι ι ο ν ώ ν κ α ί
τ ώ ν κ α κ ο υ ρ γ η μ ά τ ω ν ...",
Μ ε τ ά 33 ή μ έ ρ α ς κ α τ ά τ ύ ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ώ ν ό π ο ί ω ν ή Έ λ η ν κ ή π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α
έ Ζ η σ ε τ ά ς π λ έ ο ν δ ρ α μ α τ ι κ ά ς σ τ ι γ μ ά ς τ η ς ί σ τ ο ρ ί ω τ τ κ ό έ φ ι ά λ τ η ς π έ ρ α σ ε κ α ί
π α ρ ά τ ά ς δ σ ο κ κ δ ο κ ψ α σ ί α ς α ί Α θ ή ν α ι κ α ί έ ν σ υ ν ε κ ε ί α ό λ ό κ λ η ρ ο ς ή Έ λ ά ς
έ π α ν ε ύ ρ ο ν τ ή ν έ ν έ λ ε υ θ ε ρ ί ζ ή ρ ε μ ί α ν τ ω ν
Ή γ α λ α ν ό λ ε υ κ ο ς Έ λ λ η ν κ ή Σ η μ α ί α κ υ μ α τ ί ε ε ι ϋ η ε ρ ά φ ο ν ο ε ί ς τ ή ν
έ λ ε υ θ έ ρ α ν π λ έ ο ν Έ λ η ν κ ή ν Γ η ν μ ε τ ά τ ή ν Σ υ ν θ ή κ η ν τ η ς Β ά Ρ Κ Ι Ζ α ς τ ή ν
η ν Φ ε δ ρ ο υ α ρ ί ο υ 1945».
- 15 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α ι Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι α κ α ί Κ Σ
Κ α τ α λ ά ψ ε κ Π ό λ ε ω ν ...
Φ ί λ ο ι μ ο υ ό ν ο ν ν ώ σ τ α ι σ α ς ύ σ ε ο κ έ θ η ν ε Ι ς σ α ρ ό κ λ α ο ι ν φ ί λ ο υ ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ
τ η ς έ φ ο μ ε ρ ί δ ο μ α ς ν ά ά ν α φ ε ρ θ ώ ε ί ς τ ά ς ε π ι χ ε φ ή σ ε ι ς τ ώ ν Ε θ ν ι κ ώ ν μ α ς
δ υ ν ά μ ε ω ν κ α τ ά τ ο ύ ς τ ρ ε ί ς γ ύ ρ ο υ ς τ ο υ κ κ ε
1) Σ ο φ ά δ ω ν 2) α ρ δ ί τ σ ς 3) Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ 4) Ν ο ο ύ ο ι κ κ ά κ α τ ο λ ο φ θ ε ι σ ώ ν
υ π ό τ ώ ν ά ν τ ε θ ν ι κ ώ ς έ ν ε ρ ν ο υ σ ώ ν Σ τ α λ ν ο κ ι ν ή τ ω ν Κ Σ δ υ ν ά μ ε ω ν
Ε λ π ί Ζ ω ν ά μ ή κ α τ η γ ο ρ η θ ώ ώ ς ά ν α ξ έ ω ν π λ η γ ά ς π α λ α ι ά ς κ α ί π ρ ο κ α ί ώ τ ό
μ ί σ ο ς ε ν α ν τ ί ο ν μ ε ρ ί δ ο ς τ ο υ Ε ί ί η ν κ ο υ λ α ο υ έ η ι θ υ μ ο ϋ ν τ ο ν ά λ η σ μ ο ν ή σ
κ α ί ν ά Ζ ή σ τ ό μ έ ί ί ο ν τ ο υ ε ν ε ί ρ ή ν Κ α ί θ ά π ρ ο σ π α θ ή σ ω ν ά σ α ς τ ό
ά π ο δ ε ί ξ ω λ ί α ν π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ ς έ ν ο μ ε ρ ώ ν ω ν υ μ α ς κ υ ρ ί ω τ ο ύ ς ν έ ο υ ς ...), ε π ί
τ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν τ ά ό π ο ί α σ υ ν έ β υ σ σ ν κ α τ ά τ ά ε τ η 1941 - 1949, δ η λ α δ ή κ α τ ά
κ α ί μ ε τ ά τ ό ν Β Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Π ό λ ε μ ο ν 1940 - 45.
Ι δ ο ύ τ ά κ υ ρ ι ό τ ε ρ α τ ο ύ τ ω ν
Τ ό ν η ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1940, ή Π α τ ρ ί ς μ α ς ε δ έ χ θ η ό α ρ ό κ λ ε τ ο ν έ η ί θ ε σ ι ν
ε κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς η α υ ι σ κ ύ ρ ο υ Ι ω λ ί α ς τ ώ ν ("8 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν λ ο γ χ ώ ν κ α τ ά
Μ ο υ ο σ ο λ ί ν ι
Α ί ι σ χ ν α ί ε ι ς α ρ ι θ μ ό ν κ α ί ε ξ ο π λ ι σ μ ό ν Έ ν ο π λ ο ι Δ υ ν ά μ ε ι ς Ε Δ μ α ς δ ι ά
θ α υ μ α σ τ ή ά ν δ ρ ε ί α ς κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν ν ά ν ι κ ή σ ο υ ν η ρ ο κ σ λ έ σ α σ α ι τ ό ν π α γ κ ό σ μ ι ο ν
θ α υ μ α σ μ ό ν κ α ί τ ο ύ ς ε π α ί ν ο υ ς ό κ ό μ ο κ α ί ι ώ ν ε χ θ ρ ώ ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς
Ο μ ω ο τ ό ν π ν Α π ρ ι λ ί ο υ 1941 ή Γ ε ρ μ α ν ί α σ ύ μ μ ω ω τ η ς Ι τ α λ ί α ς θ έ λ ο υ σ α
ν ά τ ά ν Β ο η θ ή σ ά ί ί ά κ α ί ν ά ε ξ α σ φ α λ ί σ τ ά ν ώ τ α τ η ς ε π ε τ έ θ η δ ι ά τ ώ ν
σ ι δ η ρ ο φ ρ ό κ τ ω ν ύ η ε ρ σ υ ν κ ρ ό ν ω ν Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ ε ώ ν τ π ς ε ν α ν τ ί ο ν μ α ς κ α ί
π α ρ ά τ ή ν ή ρ ω ι κ ή ν ε π ί δ ύ ο σ χ ε δ ό ν μ η ν α ς ά ν τ ί σ τ α ω ν τ ώ ν ε Δ μ α ς κ α τ έ κ τ η σ α ν
τ ή ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς κ α ί τ ή ν έ θ ε σ α ν υ π ό τ ρ ι π λ η ν κ α τ ο χ ή ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν Ι τ α λ ώ ν
κ α ί Β ο υ λ γ ά ρ ω ν μ έ χ ρ ι τ η ς η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944! τ η ς Κ ρ ή τ η ς μ έ χ ρ ι Μ α ϊ ο ύ
1945).
Σ ύ σ σ ω μ ο ς ό Έ ί ί η ν κ ό ς λ α ό ς ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν ε ν α ν τ ί ο ν α υ τ ώ ν τ ώ ν ε χ θ ρ ώ ν
τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς ό ρ γ α ν ω θ ε ί ς υ π ό τ ή ν δ ι ο ί κ η σ ι ν ή γ ε τ ώ ν ε κ α σ τ ο ς δ ι ι ο υ
έ κ ρ ι υ ε κ α ί ί ί τ ε ρ ο ν
- 17 -
Κ Α ι Δ Ι Α Τ Ι
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α ι Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Σ Τ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Α Κ Α Α Τ Μ Η Ψ Ε Ι Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν ...
τ ώ ν ά σ ο θ σ σ ι σ θ ε ι σ ώ ν σ υ μ μ α χ ι κ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν ε ί ς τ α λ ί α ν
Τ ή ν η ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944. ώ ς π ρ α ν ε φ έ ρ θ ό α ε κ ώ ρ ο ο ο ν έ κ τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς
π λ ή ν Κ ρ ό τ ι κ α Γ ε ρ μ ο ν ι κ α ί Δ υ ν ά μ ε ι ς ά π ο ί ύ τ ω ς ά ν ε ν ό χ ί η τ ο Ο ύ δ ε μ ί α
ό ν τ ι σ τ α σ ι ο κ ή ό ρ ν ά ν ω σ κ σ υ ν έ λ α θ ε ν ι έ φ ό ν ε υ σ ε ν έ σ τ ω κ α ί ε ν α Γ ε ρ μ α ν ό ν ι
Β ο ύ λ ν α ρ ο ν υ η ο κ ω ρ ο ϋ ν τ σ Ο Ι Ι τ α λ ο ί ε Τ χ ο ν φ ύ γ ε ι ά π ό τ ο υ έ τ ο υ ς 1943
ο υ ν θ ι ι κ ο λ ο ν ή σ ο ν τ ε ο σ π ω ς .. σ π ω ς μ ε τ ά τ ώ ν σ υ μ μ α χ ι κ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν ...
Ά π ό η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944 μ έ χ ρ ι κ α ί τ η ς α ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο υ ί δ ί ο υ
έ τ ο υ ς α ί ύ π ό τ ό Κ Κ Ε έ ν ο π λ ο ι δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ Ε Α Μ π σ α ν κ υ ρ ί α ρ χ ο ι έ π ί τ ο υ
κ ο ρ μ ο ύ π τ ώ μ α τ ο ς τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς κ α ί ε ξ μ έ λ η τ ο υ Κ Κ Ε π σ α ν Ύ π ο υ ρ γ ο ί τ η ς
ύ π ό τ ό ν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Α Π α π α ν δ ρ έ ο υ τ ό ν π α π π ο υ τ ο υ ν υ ν Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ
Π Α Σ Ο Κ Κ υ θ ε ρ ν ά σ ε ω Ε θ ν ι κ ί κ Ε ν ό τ ι ι τ ο
Ή Κ υ θ έ ρ ν τ ι σ υ έ κ ε ί ν τ ι ύ π έ γ ρ α ψ ε ν ά π ό φ α σ ι ν σ υ ν α ι ν έ σ ε ι κ α ί τ ώ ν ε ξ
Κ Κ Ε δ ω ν Ύ π ο υ ρ γ ώ ν τ η ς ν ά ά φ ο π λ ι σ θ ο ϋ ν δ α ο σ ω α ί ά ν τ α ρ τ ι κ α ί κ α τ ά τ ή ν
Κ α τ ο χ ή ν (1941 .. 1944). δ υ ν ά μ ε ι ς κ α ί ο ι α ν δ ρ ε ς τ ω ν ν ά έ ν τ α κ θ ο ϋ ν ε ί ς τ ό ν
ν έ ο ν ά ν α σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο ν Ε λ η ν κ ό ν Σ τ ρ α τ ό ν
Ο μ ω ο π ρ α ρ α ν ώ ς ύ π ό τ ά ς Ο δ η γ ί α ς τ ο υ ι κ ι τ ε ρ ο ύ λ ο Σ τ ά λ ι ν ι λ α ξ ε ν ν ώ μ ο ν
τ ό Κ Κ Ε κ α ί ό ρ ν υ θ έ ν ι ό ν ά φ ο π λ ι ο μ ό ψ τ ο υ ύ ι ι α ύ τ ό Ε Λ Α Σ .. π ρ ο έ β η ε ί ς
ό η ο κ ώ ρ η σ ι υ έ κ τ η ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ι ώ ν ε ξ μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ί ε ί ς ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν η ν
έ ν ο π λ ο ν ο χ λ ο κ ρ α τ ι κ ή ν σ υ ν κ έ ν τ ρ ω σ ι ν ε ί ς τ ή ν π λ α τ ε ί α ν Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς Ή τ ο η
η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ η μ έ ρ α Κ υ ρ ι α κ ή η έ ν α ρ ξ ι ς τ ο υ φ ρ ι κ τ η ς μ ν ή μ η ς Κ ό κ κ ι ν ο υ
Δ ε κ έ μ β ρ η τ ο υ ό π ο ι ο υ τ ά ς κ α ι β α λ κ ά ς π ρ ά ξ ε ι ς π λ η ρ ώ ν ε ι ό κ ό μ ι ι η Π α τ ρ ί ς
μ α ς κ α ί θ ά π λ η ρ ώ ν ε ί ς τ ό δ ι η ν ε κ έ ς Τ ό Κ Κ Ε α ν κ α ί σ υ ν κ ω ρ υ θ έ ν κ α ί
ό ρ ν ι ι ο ι ε υ θ έ ν τ ή ν η ν Ι ο υ λ ί ο υ 1974. π ο τ έ μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν δ έ ν έ Ζ ή τ η σ ε
σ υ γ γ ν ώ μ η ν ά π ό τ ά ό ν α ρ ί θ μ ο τ α ό θ ώ α θ ύ μ α τ ά τ ο υ
Κ α τ ά τ ά λ ο ι π ά ώ ς μ ά ς έ λ ε γ ε ν ε ί ς τ ή ν Σ χ ο ί ή ν Ε ύ ε λ π ί δ ω ν ά γ α θ ό ς
Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς Σ τ ρ α τ η γ ό έ ξ Ι π υ κ ο ϋ ό Κ Κ Ε δ ο α ρ χ ι κ α π ε τ ά ν ι ο ς τ ο υ Ε Λ Α Σ
Χ α ρ ί λ α ο ς Φ λ ω ρ ά κ η έ δ ω σ ε π ο λ ά σ τ ή ν Π α τ ρ ί δ α π η ρ ε λ ί γ α έ κ α ν ε τ ί μ ι ο υ ς
π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς ά γ ώ ν α ς κ α θ ώ ς τ ό ν ύ μ ν ε ί ό Ά ρ χ η γ ό ς τ η ς
τ α λ α ι π ώ ρ ο υ Δ ε ξ ι ά ς Τ ά ύ π ό λ ο ι π α θ ά τ ά ό φ ο ν ο θ ώ μ ε ν ε ί ς τ ά ς έ ν σ υ ν ε κ ε ί α
ά φ η γ ή σ ε ι ς μ α ς τ η ς π α ρ ο ό ο ι κ ύ η ά ρ ι θ μ 1).
Π ρ ί ν σ μ ω ς ο ρ ο κ ω ρ ά σ ω μ ε ν ε ί ς τ ό κ ύ ρ ι ο ν θ έ μ α τ ώ ν π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ι σ ώ ν
έ η α ε ι ρ ή σ ε ω ν ε Τ ν α ά ν α γ κ α ί α η ό ν α φ ο ρ ά μ α ς ε ί ς τ ό π ώ ς έ φ θ ά σ α μ ε ν ε ί ς
τ ό ν Κ Σ έ μ φ ύ λ ι ο ν τ ό ν μ ε τ ω ν ό μ α σ ε ν η ά φ ε λ ή ς .. μ ε γ α λ ό ψ υ χ ο ς Δ ε ξ ι ά α ν
κ α ί π λ ε ί σ τ α μ έ λ η τ η ς τ ι κ Ρ ά λ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς έ π ο λ έ μ η σ α ν έ ν ο ν τ ί ο ν τ ο υ
η ρ ω ι κ ώ ς
Ο Κ ό κ κ ι ν ο ς Δ ε κ έ μ β ρ τ κ η π ή θ η Χ ά ρ ι τ ι Θ ε ί ζ κ α ί δ υ ν ά μ ε ι τ ώ ν Ε θ ν ι κ ώ ν
μ α ς ο λ ί γ ω ν έ ν ό π λ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν έ ν κ υ ω θ ε ι σ ώ ν ύ π ό τ ή ς Ά ν ν λ ί α ς κ α ί ύ ι ι έ ν ρ ο ψ ε
τ ύ ν η ν Φ ε δ ρ ο υ α ρ ί ο υ 1945 τ ή ν ύ π ό τ ό ό ν ο μ α Σ υ ν θ ή κ η τ η ς Β ά Ρ Κ Ι Ζ α ς .
•Α ς μ ο υ σ υ ν κ ω ρ τ ι θ β μ ί α π α ρ ε ν θ ε τ ι κ ή π ρ ό ς φ υ κ ο ν ω ν ί ο ν ό ν ά σ α
.. 19 ..
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Μ π ρ ό ς γ κ ρ ε μ ό ς κ α ί π ί σ ω ...λ ά σ π η
Ή τ ο ή η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο υ έ τ ο υ 1948, ή μ έ ρ α Κ υ ρ ι α κ ή κ α ί ω ρ α π ε ρ ί π ο υ
08.00, ώ ς σ υ μ π ε ρ α ί ν ω έ κ τ ο υ σ η μ ε ί ο υ π ο ύ έ τ ε λ ε ί τ ο τ ό Λ ε ι ω υ ρ ν ι κ ό ν μ έ ρ ο ς
τ η ς Θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς έ ν Ι ε ρ ώ Ν α ώ τ η ς Λ ο ρ ί ο ι κ έ ν τ Ρ ό ι ι ο ί ω έ κ κ λ η σ Ι Ω Ζ ό μ π ν
μ έ τ ά 2/3 τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς τ η ς Ι λ η ς μ ο υ ι Χ η Ι λ η Α ρ μ ά τ ω ν Κ έ ν τ α υ ρ ο ς
Έ ψ ά λ ε τ ο τ ό μ έ ρ ο ς Κ α τ α β σ σ ί σ ι δ τ ο ν μ έ έ π λ η σ ί α σ ε Σ τ ρ α υ ώ υ κ κ α ί μ ο υ
μ ε τ έ φ ε ρ ε δ ι α τ ο ν ή ν τ ο υ Σ τ ρ κ ο ϋ Δ τ ο υ Λ α ρ ί σ ι κ ν ά η α ρ ο υ σ ι σ ο θ ώ ά μ έ σ ω ς ε ι ς
α υ τ ό ν
Ε ν η μ έ ρ ω σ α τ ό ν π α ρ ό ν τ α σ υ ι υ ι ρ ο σ ε υ κ ό μ ε ν ο ν Υ π ο δ τ ή ν τ η ς Ι λ η ς
Ι λ α ρ κ ο ν Γ α λ α τ σ ά ν ο ν Ά ν δ ρ έ α ν κ α ί ά κ ο λ ο υ θ ή σ ω τ ό ν Σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν
ά γ γ ε λ ι α φ ό ρ ο ν έ υ α ρ ο υ ο ι ό σ θ ο ν ε ι ς τ ό ν Σ τ ρ κ ό ν Δ ι ο ι κ η τ ή υ Τ α ξ ί α ρ χ ο ν
Κ ο ν τ ό σ π ν Ά ν α σ τ ά σ ι ο ν
Α φ ο ϋ μ έ έ ν υ μ έ ρ ω ο ε ν ... σ η τ ή ν ν ύ κ τ α Χ θ έ ς 12 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ έ ο ρ τ ή ν τ ο υ
Ά γ ί ο υ Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς κ α τ ε λ ή φ θ η ή Κ α ρ δ ί τ σ α υ π ό ι σ χ υ ρ ώ ν Κ Σ Δ υ ν ά μ ε ω ν
έ ν υ μ ε ρ ώ θ α π α ρ έ μ ο ϋ έ π ί τ ώ ν δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν τ η ς Ι λ η ς μ ο υ μ ε θ σ μ έ δ ι έ τ α ξ ε
Θ ά σ τ ε ί λ ε τ ε τ ό τ ρ ί τ ο ν τ η ς δ υ ν ά μ ε ώ ς σ α ς ε ι ς Κ α ρ δ ί τ σ α ν μ έ σ κ ο π ό ν τ ή ν
ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν τ η ς Π ό λ ε ω ς έ κ τ ώ ν Κ Σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν ύ α ο σ τ η ρ ί ε ο υ σ α υ σ σ α ς
δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ έ κ ε ά μ υ ν ο μ έ ν ο υ 612 Τ ά γ μ α τ ο ς Π ε ε ι κ ο ϋ υ π ά ρ χ ο υ ν Π ο ί α ν
Β ο ά θ ε ι α ν θ έ λ ε τ ε κ α τ ά τ ό ν π ο ρ ε ί α ν
Ά π ή ν τ π σ α Κ α μ μ ί α ν Ε Τ μ α ι α ύ τ ό ρ κ η κ α ί θ ά τ ε θ ώ έ π ι κ ε φ α ί η ς δ ι ό τ ι έ π ι θ υ μ ώ
ν ά φ έ ρ ω τ ό κ α λ ί τ ε ρ ο ν ά π ο τ έ λ ε σ μ α ε ι ς τ ό ν σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν χ ρ ό ν ο ν Μ ο υ
ά π ή ν τ η σ ε Π η γ α ί ν ε τ ε έ τ ο ι μ α σ θ ή τ ε ά ν α φ έ ρ α τ ε έ τ ο η ι ό τ τ ι τ σ ό ν ω α ο ρ ά σ ε ω
κ α ί ά ν α μ ε ί ν α τ ε δ ι α τ α γ ή ν μ ο υ δ ι ό ν ο κ ώ ρ ο ω ν τ ο υ ά π ή ν τ π σ α σ η θ ά δ ύ ν α μ α ι
ν ά ό ν α κ ω ρ ά σ ω μ ε τ ά ά π ό ύ ρ ί σ ε ι α ν ω ρ α ν κ α ί μ ο υ έ π α ν έ λ α β ε Π η γ α ί ν ε τ ε κ α ί
ά ν α μ ε ί ν α τ ε δ ι α τ α γ ή ν μ ο υ
Έ π έ σ τ ρ ε ψ α ε ι ς τ ή ν Μ ο ν ά δ α μ ο υ Ε Τ χ ε λ ή ξ ε ι ό έ κ κ λ π σ ι α σ μ ό ς κ α ί ή Μ ο ν ά ς
έ ξ ε τ έ λ ε τ ό π ρ ό γ ρ α μ μ ά τ η ς Τ ή ν σ υ ν ε κ έ ν τ ρ ω σ α τ ή ν έ ν π μ έ ρ ω σ α κ α ί έ ε ή τ η σ σ
ν ά έ τ ο η ι ο σ θ δ ό ς Ο ύ λ ο μ ό τ η ς Ι λ π ς υ π ό ι ό ν έ φ ε δ ρ ο ν Α ν θ υ η ί λ α ρ κ ο ν
Α θ ρ α μ έ α ν Β α σ ί λ ε ι ο ν κ α ί ή Ο μ ά ς Δ ι ο υ σ ϊ σ ε ω κ α ί ν ά μ ο υ ά ν α φ έ ρ ο υ ν
- 21 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Μ Π Ρ Ο Σ Γ Κ Ρ Ε Μ Ο Σ Κ Α ι Π ι ε ο ... Σ
φ ι λ ι κ ώ τ σ τ α ο υ ν ε ι ρ ν ά ο θ η μ ε ν κ α θ δ λ η ν τ ή ν ν ύ κ τ α έ ρ ε υ ν ώ ν τ ε ς δ ι ά σ ύ λ η ψ ι ν
τ υ χ ό ν η α ρ ο μ ε ι ν ό ν τ ω ν κ α ί κ ρ υ π τ ο μ έ ν ω ν Μ ό ν ο ν ε ν α η ϋ ρ ο μ ε ν ε ί ς ε ν α ω ω ρ ώ ν α
μ ε τ ά φ ί λ η ς τ ο υ ό ό π ο ί ο ς η ύ τ ο κ τ ό ν η σ ε ν ό φ ο ϋ έ ξ ε σ φ ε ν δ ό ν ι σ ε χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α
μ ή ά π α σ φ λ ι σ θ ε ί σ α ν Ή φ ί λ η τ ο υ ο υ ν ε λ ά φ θ τ ι κ α ί π α ρ ε δ ό θ η ε ί ς τ ό ν ί ε ρ έ α
π α τ έ ρ α τ τ κ Μ έ τ ή ν ά ν α τ ο λ ή ν τ ο ύ ή λ ί ο υ ή π ό λ ι ς ε ί χ ε ν ά π α λ α γ η π λ ή ρ ω ς
ά π ό τ ο ύ ς Κ Σ υ μ μ ο ρ ί τ α ς τ ο ύ Χ α ρ ι λ ά ο υ Φ λ ω Ρ ά κ η ό φ ο ϋ ο ρ ο η ν ο υ μ έ ν ο κ
ε ί χ ε π έ σ ε ι ε ι ς ν ά ρ κ υ ν τ ό π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν τ ο ύ ι δ ι κ ο ύ μ ο υ δ ρ μ ο κ κ ά ρ μ α έ π ί
τ η ς ό δ ο ϋ ά π ό π λ α τ ε ί α ς π Ρ ό ς τ ό ν Σ ι δ κ ό ν Σ τ α θ μ ό ν τ η ς π ό λ ε ω ς ε υ τ υ χ ώ ς
χ ω ρ ί ς σ ο θ α ρ ά ο ά π ω λ ε ί α ς Ε θ ρ α ύ σ θ η μ ό ν ο ν ή έ ρ π ύ σ τ ρ ι α κ α τ ά τ ό μ έ ρ ο ς τ ο ύ
τ ρ ο χ ο ύ ό ν α ρ τ υ σ ε ο κ ά κ ι ν η τ ο π ο ι ή θ η τ ό ά ρ μ α έ τ ρ α υ μ α τ ί σ θ η σ ο ν ε ι ς τ ο ύ ς π ό δ α ς
τ ω ν ο ί ό δ η γ ό ς κ α ί σ υ ν ο δ η ν ό ο ο ί ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ ό κ ά τ ω μ έ ρ ο ς τ ο ύ π ύ ρ γ ο υ
Ο ί τ Ρ ε ί ς τ ο ύ π ύ ρ γ ο υ ά ρ χ η γ ό ς π λ η ρ ώ μ α τ ο ς π υ ρ ο β ο λ η τ ή ς κ α ί ό σ υ ρ μ α τ ι σ η κ
ά π λ ώ ς έ χ α σ α ν έ λ α φ ρ ώ ς κ α ί π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ς τ ή ν ό κ ο ή ν τ ω ν
Ε ι δ ο π ο ί η σ α δ ι ά σ υ ρ μ ά τ ο υ τ ό ν Δ τ ή ν τ ο ύ Τ ά γ μ α τ ο ς ν ά φ ρ ο ν τ ί ο τ ι τ ο ύ ς
τ ρ α υ μ α τ ί α ς π ρ ο σ ε π έ ρ α σ α τ ό ό κ ι ν η τ ο τ ι ο ι ο θ έ ν ά ρ μ α κ α ί ά σ φ α λ ι ε ό μ ε ν ο ύ π ό
Ο μ ά δ ο ς Π ε ε κ ο ϋ έ φ θ ο σ ο ε ί ς τ ό ν Σ ι δ κ ό ν Σ τ α θ μ ό ν Τ ό ν ε ί χ ο ν έ ρ ε ι π ώ σ ε ι ο ί
Φ λ ω ρ ά κ τ ι δ ε τ (!). δ π ω ς έ ρ ε ί π ω ν ο ν π ά ν τ α δ σ α έ κ υ ρ ί ε υ ο ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ς
Α υ α ν ε ό σ ο μ ε ν ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν π ό λ ι ν έ ν σ υ ν ε ρ ν α ο ί α μ έ τ ό Τ ά γ μ α Π ε ε ι κ ο ϋ
κ α ί n έ κ κ α θ ά ρ ι ο ί τ η ς έ κ τ ώ ν ε ι σ β α λ ό ν τ ω ν σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η π λ ή ρ ω ς έ ν τ ό ς τ η ς
μ έ Ρ α ς
Ή δ ύ ν α μ ι ς τ ο ύ τ μ ή μ α τ ο ς τ η ς Ι λ η ς μ ο υ α Ε ί ς Ο ύ λ ο μ ό τ ώ ν τ ρ ι ώ ν ά ρ μ ά τ ω ν
μ έ π λ ή ρ ω μ α π έ ν τ ε ό ν δ ρ ώ ν έ κ ο ο τ ο ν α ν δ ρ ε ς δ ε κ α π έ ν τ ε Ή Ο μ ά ς Δ ι ο ι κ ά ο ε ω ο
δ ύ ο ά ρ μ α τ α α ν δ ρ ε ς δ έ κ α ε ν δ χ η μ α 3/4 τ ό ο υ μ έ μ ί α ν ό μ ά δ α τ ώ ν δ έ κ α
ό ν δ ρ ώ ν ά π ο τ ε λ ο ύ ν τ ω ν τ ή ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ν μ έ ρ ι μ ν α ν τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ά ν ε φ ο δ ι α σ μ ό ν
κ λ π ε ί ς ό δ υ ν ό Τ Ζ ί π σ ύ ν ο λ ο ν Ά ξ κ ώ ν κ α ί ό ν δ ρ ώ ν τ ρ ι ά κ ο ν τ α κ α ί έ π τ ά
Δ ι ά τ ά ς π έ ν τ ε τ ι ρ ώ τ α ή μ έ Ρ α ς έ σ τ ρ α τ ω ν ί σ θ η μ ε ν τ ό μ έ ν 1/5 τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς
έ π ί τ ώ ν ά ρ μ ά τ ω ν ώ ς φ ρ ο υ ρ ο ί έ ν α λ α σ σ ό μ ε ν ο ι ά ν ά δ ί ω ρ ο ν Τ ό ύ π ό λ ο ι π ο ν τ η ς
δ υ ν ά μ ε ω ς ε ι ς ί σ ό ν ε ι ο ν α ϊ θ ο υ σ σ ν τ ο ύ κ ι ν η μ σ τ ο ν ρ ά φ ο υ τ η ς Δ υ τ ι κ η ς π λ ε υ ρ ά ς
τ η ς π λ α τ ε ί α ς Ο Δ τ ή ς τ η ς Ι λ η ς ά ν ε π α ύ ε τ ο δ σ α ς ω Ρ α ς δ έ ν π ε ρ ι ε π ό λ ε ι ε ί ς τ ό
δ κ τ η ι σ τ ώ ν 3/4, κ ά τ ω θ ι τ ο ύ ό π ο ί ο υ κ α τ ά τ ή ν ν ύ κ τ α ά ν ε π α ύ ο ν τ ο κ α ί ο ί Τ Ρ ε ί ς
ά ν δ ρ ε ς ό δ η ν ό ξ σ υ ν ο δ ο ν ό κ α ί ό μ ά γ ε ι ρ ο ς τ ο ύ τ μ ή μ α τ ο ς μ έ ν ο ν τ ε ς έ π ί τ η ς
β ο ρ ε ί ο υ π λ ε υ ρ ά ς τ η ς ώ ρ α ί α ς π λ α τ ε ί α ς τ η ς ώ ρ α ι ο τ ά τ τ κ κ α ί π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς
ά ν ε π τ υ γ μ έ ν η ς π ό λ ε ω ς α δ ί τ σ ς Τ ή ν ά γ π ώ Ό λ α ς α υ τ ά ς τ ά ς ή μ έ ς έ χ ι ό Ι Ε ν
Ο ϋ τ ω ς ε ί χ ε ν ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς έ π ί δ ε κ α ή μ ε ρ ο ν έ δ ρ ο ι ω θ ε ί σ ι κ τ η ς έ ν τ υ π ώ σ ε ω ς
δ τ ι ή δ ύ ν α μ ι ς τ η ς Ι λ η ς ά ρ μ ά τ ω ν ε ί χ ε ν έ ξ α σ φ α λ ί σ ε ι ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς ι ή ν π ό λ ι ν ά π ό
έ π α ν ά λ π ψ ι ν κ ι ν δ ύ ν ο υ
Τ ή ν η ν Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ ώ ρ ί σ θ υ ν Φ ρ ο ύ ρ α ρ κ ο τ η ς π ό λ ε ω ς ε ί χ ο ν η ρ ο α κ θ ή
ε ί ς τ ό ν Β α θ μ ό ν τ ο ύ Ε π ι δ ά ρ κ ο υ τ ή ν η ν Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ τ ο ύ ί δ ί ο υ έ τ ο υ ς
π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί ς τ ο ύ τ ο κ α τ ά τ ή ν λ η ξ ι ν τ η ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ς Τ σ α μ α ν τ ά π ε ρ ί τ η ς
- 23-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Ι έ φ υ θ ο ι ε ί ς ι ό ο π λ ο Ι Τ Ε
Τ ά ό ν ό μ ο τ α τ ώ ν Δ ι κ γ ό ρ ω ν ή σ α ν 1. Ά ν α γ ν ω σ τ ό π ο λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς π α τ ή ρ
τ ο υ ν υ ν Β ο υ λ ε υ τ ο ύ τ η ς Ν Δ ν ο μ ί ε ω 2. Ζ ή σ ς Ά θ α ν ά σ ι ο ς 3) Μ π ί τ σ ι ο ς
Φ ω κ ί ω ν ό κ α ί μ ε τ έ π ε ι τ α μ ε τ ά τ ό ν λ η ξ ι ν τ ο υ Κ Σ μ μ ο ρ ι τ ο π ο λ έ μ ο ό ν ό δ ω ω
τ η ς θ γ α τ ρ ό ς μ ο Ε ι ρ ή ν η ς κ α ί κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ο υ Σ τ ρ κ ο ϋ Κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς
Ν ο μ ά ρ κ η Τ ρ ι κ ά λ ω ν Τ ά ό ν ό μ α τ α τ ώ ν δ ύ ο λ ω ν δ έ ν τ ά έ ν θ υ μ ο ϋ μ ω (... ο υ
ν ά ρ έ ρ κ ε τ ο ι μ ό ν ο ν
Ή σ α ν ο λ ο ι ε υ γ ε ν ε ί ς ε γ κ ρ ι τ Ο ν ο μ ι κ ο ί δ ι α π ρ ε π ε ί ς έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι σ ο β α ρ ο ί
έ ν υ μ ο ο ί κ ο ν ε ν ε ι ά ρ κ ο ι π α τ ρ ι ώ τ α ι κ α ί ν ο μ ψ ό φ ρ ο ν ε ς π ο λ ί τ α ι
Μ ε τ ά ό ι ι ό δ ι ε ξ ο δ ι κ ή ν σ υ τ ή τ η ο ι ν σ υ ν ε φ ω ν ή σ σ μ ε ν τ ά έ ξ η ς
1) Κ α θ έ κ ά σ τ ν έ σ π έ ρ α ν μ ε τ ά τ ά ν Δ ύ σ ι ν τ ο υ η λ ί ο ν ά σ υ ν κ ε ν τ ρ ώ ν ω ν τ ω
ε ι ς τ ή ν π λ α τ ε ί α ν τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ ς δ η ο υ ή σ α ν τ ά δ ρ μ ο τ α κ α ί ό θ ά λ α μ ο ς ό π λ ι τ ώ ν
ο ι δ ι ο ν ύ ο ν ι ε τ η λ κ ί α ν ό α ό δ ε κ α έ ξ έ τ ώ ν κ α ί μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ώ ς τ ω ν
ά ρ ρ ε ν ε τ ε φ β ο ι Ε κ ε ί ν ά ό ρ ν ο ν ω θ ο ϋ ν ε ί ς Ό μ ά δ α ς Δ ψ ο φ ί α ς Λ ό κ ο υ Τ ά γ μ α
υ π ό ι ό ν τ ί τ λ ο ν Ι ε ρ ό ν Τ ά γ μ α Ε φ ό θ ω ν κ α ί σ ν τ ε τ μ μ έ ν ω ς Ι Τ Ε κ α τ ά
τ ο ύ ς η ο ρ α δ ο ο ι α κ ο ύ τ ί τ λ ο υ ς τ ώ ν θ ρ υ λ ι κ ώ ν Ι ε ρ ο λ ω α τ ώ ν Ε π ι κ ε φ α λ η ς
έ κ ά σ τ ο υ τ μ έ μ α τ ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ν τ μ η μ α δ ύ ν α μ ι ς δ έ κ α ά ν δ ρ ώ ν ε ί ς έ κ ι ώ ν
ό π λ ι τ ώ ν Β α θ μ ο φ ό ρ ω ν κ α ί μ ή τ η ς Ι λ ς Υ π ε ν θ υ μ ί ε ω τ ή ν δ ύ ν α μ ί ν τ ς
Τ ρ ι ά κ ο ν τ α έ π τ ά σ ύ ν ο λ ο ν Ή σ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί σ α δ ύ ν α μ ι ς τ ώ ν έ φ ή β ω ν ύ π ε ρ έ β η
τ ο ύ ς π ε ν τ α κ ο σ ί ο ς Τ ί έ ν ί ν ε τ ο α Ε δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο θ ε ω ρ τ ι κ ώ ς ό π ό τ ο ύ ς
έ Π Ι ε φ λ η ς τ ώ ν τ μ μ ά τ ω ν τ ά ς ύ η ω φ ε ώ σ ε κ π α ν τ ό ς Έ λ ν ο ς π ρ ό ς Τ ό ν Θ ε ό ν
τ ή ν Ο ί κ ο ν έ ν ε ι ο ν κ α ί τ ή ν Π α τ ρ ί δ α = Θ σ π β Ε δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο π ρ α κ τ ι κ ώ ς ε ί ς
Σ τ ρ κ ό ν β τ η ι α η σ μ ό ψ η ε ι θ α ρ κ ί ο ν ν υ μ ν σ σ τ ι κ ή ν ά σ μ α τ α σ τ ρ α τ ι ω τ υ σ κ μ ο ρ φ η ς
κ α ί χ ρ ή σ ε ω ς γ Μ έ τ ρ α ό σ φ α λ ε ί α ς Δ ι ά ρ κ ε ι α ο λ ω ν τ ο ύ τ ω ν τ ό π ο λ ύ μ ί α κ α ί
η μ ί σ ε ι α ω ρ α δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι τ ό 90% τ ο ύ τ ω ν ή σ α ν μ α θ τ α ί
2) Μ ε τ ά τ ό ό ν ω τ έ ρ ω ο τ ρ ο τ ι ω τ ι κ ό ν π ρ ό γ ρ ο μ μ α κ α θ η μ ε ρ Ι ν ώ ς π λ ή ν Σ α β β ά τ ο υ
κ α ί Κ ρ κ η ς σ υ ν ε κ ε ν τ ρ ο ϋ ν τ ο ε ί ς α ϊ θ ο υ σ α ν Κ ι ν μ α τ ο γ ρ ά φ ο τ η ς Π λ α τ ε ί α ς
κ α ί έ δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο υ π ό τ ώ ν Δ ι κ γ ό ρ ω ν π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ω ν ε ί ς δ ι ά φ ο ρ α θ έ μ α τ α
κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ο λ ι τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α κ α ί ι σ τ ο ρ ι κ ά ...
- 25-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο ι Ε Φ Η Β Ο Ι Ε Ι Σ Τ Α Ο Π Μ
μ ο υ ε ί α ε ν σ τ ι ή δ ι α τ α γ ή μ ο υ α ύ τ ή π τ ο ό ν τ ι δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ά λ λ ά κ α ί π α ρ ά ν ο μ ο ς
κ α ί έ η ι κ ί ν δ υ ν ο ... Ε τ ρ ά β υ ξ α έ κ τ η ς θ ή κ η ς τ ό π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν τ ο υ τ ό ε δ ε ι ξ α
ά π ε ι λ η τ ι κ ώ ς κ α ί τ ο υ ε Ι η ο ν Ε ί ς τ ό ν π ό λ ε μ ο ν ν ό μ ο ς ε Ι ν α τ ά σ π λ α κ α ί ε θ ε σ α
τ ό π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν ε ί ς τ ή ν θ ό κ η ν τ ο υ Ό ε ύ γ ε ν ή ς η ο λ ί τ η ς Δ υ σ ι ν ό ρ ο μ ο υ ε Ι η ε ν
ε ύ γ ε ν ώ ς κ Φ ρ ο ύ ρ α ρ κ ε ή τ ο η ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ή φ ρ ό ν η σ κ ή σ ω φ ρ ο ο ύ ν η ή
έ π ι ε ί κ ε ι α ή υ π ο μ ο ν ή κ α ί ή κ α λ ω σ ύ ν η ε ί ν ω α θ ε ί α ι δ υ ν ά μ ε ι ς δ ι ά τ ώ ν ό π ο ί ω ν
κ α τ α κ τ ά τ α ι κ α ί έ ξ α λ ε ί φ ε τ α ή δ ύ ν α μ ι ς τ ο υ κ ο κ ο ϋ Β ά λ ε τ ή ν μ ά χ α ι ρ α ν ε ί ς τ ή ν
θ ή κ η ν τ τ κ δ ι ό τ ι μ ά χ α ι ρ α ν ε δ ω σ ε ς μ ά χ α ι ρ α ν θ ά λ ά β ς 3) Θ ά σ α ς ά π α λ ά ξ ω
ά π ό π λ η θ ο ς ό λ ω ν ό ν ε κ δ ό τ ω ν ... κ α ί ό φ η ν ο ϋ μ σ ι τ ο ϋ τ ο Τ ά ς π ρ ώ τ α ς ή μ έ ρ α ς
μ ε τ ά τ ή ν ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν τ η ς Κ α ρ δ ί ι ο τ κ ά φ ί Χ θ η δ ύ ν α μ ι ς Λ Ο Κ ό δ ι ο ι κ η τ ή ς
τ η ς ό π ο ί α ς έ Ζ ή τ η σ ε ν ά π ό τ ό ν Δ ή μ α ρ κ ο ν ν ά τ ο υ δ ώ ο τ ι δ ω μ ά τ ι ο ν δ ι ε α υ τ ό ν
κ α ί ο ί κ ί α ς δ ι α μ ο ν ή ι ώ ν Ά ξ κ ώ ν τ η ς Μ ο ν ά δ ο ς τ ο υ κ α ί ι ώ ν ά ν δ ρ ώ ν τ ο υ Ό
Δ ά μ ο ρ κ ο τ ό ν π α ρ έ π ε μ ψ ε ν ε ι ς τ ό ν ... έ μ έ Φ ρ ο ύ ρ σ ρ κ ο ν Π ρ ο σ ή λ θ ε ν έ ε ά τ ο σ ε
τ ό ν Β ο ή θ ε ι ά ν μ ο υ κ α ί τ ο υ ά π ή ν τ η σ α Β ο λ ε υ τ δ τ ε σ π ω ς κ α ί δ η ο υ β ο λ ε ύ ο μ α ι
κ α ί έ ν ώ μ έ τ ή ν Μ ο ν ά δ α μ ο υ ...!"
Ε ι ς τ ύ ν Κ α ρ δ ί τ σ α ν π α ρ έ μ ε ι ν α μ ε τ ά τ η ς Ί λ η ς μ έ κ ρ ι κ α ι τ ή ν Μ ε γ ά λ η ν
Ε β δ ο μ ά δ α ι ώ ν ά γ ί ω ν Π α θ ώ ν Π ά σ χ α 1949. ή η Ά π ρ ι λ ί ο υ ό π ό τ ε χ ω ρ ί ς
ν ά έ ν η μ ε ρ ώ σ ω nν ό σ ω ω ι ρ ε τ ά σ ω τ ά ς φ ί λ α ς μ ο υ ά ρ Χ ά ς τ η ς Π ό λ ε ω ς κ α ι
τ ο ύ φ ι λ τ ά τ ο υ ς μ ο υ ο υ ν ε ρ ν ά κ κ Δ ι κ η ν ό ρ ο ι κ δ ι ε ύ ν ο ή τ ο υ λ ό γ ο υ ς ό ν ε κ ώ ρ α σ α
έ κ τ π ς π ό λ ε ω ς μ έ ι ό λ υ κ α υ γ έ ς ό φ ο ϋ τ ό έ σ π έ ρ α ς ε Ι χ ο ν π α ρ α δ ώ σ ε ι τ ά
κ α θ ή κ ο ν τ ά μ ο υ ε ί ς τ ό ν Δ τ ή ν Μ ο ν ά δ ο ς Π ε ε ι κ ο ϋ Μ ε τ έ δ η ν ε ι ς Β ό λ ο ν μ έ σ ω
Τ ρ ι κ ά λ ω ν - Λ α ρ ί σ ι κ τ η ς γ ε φ ύ ρ α ς Π η ν ε ι ο ύ έ κ ο ύ ο τ κ ό η ο κ α τ α σ τ α θ ή
π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ς δ ι ά γ ε φ ύ ρ α ς BeIey. Ω ς έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η ν ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ε ί ς
Β ό λ ο ν έ ν ό ν α μ ο ν ή ό ρ μ α τ ο ν ω ν ο ϋ π ρ ό τ ο υ Π ά σ χ α έ ν τ ρ ο μ ο ι Ο Ι ε ύ γ ε ν ε ί ς
Κ α ρ δ ι τ σ ι ώ τ α ι ε ί δ ο ν τ ή ν π λ α τ ε ί α ν τ ω ν χ ω ρ ί ς τ ά δ ρ μ α τ ο τ ά ό π ο ί α μ έ τ ό σ η ν
ά γ ά π η ν κ α ί α ϊ σ θ η μ α ά σ φ α λ ε ί α ς ε β λ ε π ο ν έ η ί τ έ σ σ ε ρ α ς μ η ν α ς έ κ ά σ τ η ν
π ρ ω ί α ν κ α ί έ κ α ί ρ ο ν τ ο
Μ ε τ ά η ο ρ ο μ ο ν ό ν δ ύ ο ή μ ε ρ ώ ν ε ι ς τ ή ν π ό λ ι ν τ ο υ Β ό λ ο υ έ π ε β ι θ ά σ θ η ν μ ε τ ά
τ η ς Ι λ η ς ε ι ς τ ό ό ρ μ α τ ο ν ω ν ό ν Λ η μ ν ο ς κ α ί μ ε τ ε φ έ ρ θ υ ν έ κ ν έ ο υ ε ι ς Ί ω ά ι ν α
ά π ό δ π ο υ ε Ι χ ο ν ό α ο κ ω ρ ό ο ε ι π λ ή ν Ο ύ λ α μ ο υ τ ό ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο ν τ ο υ 1948.
η τ ο ι π ρ ό έ ξ α μ ή ν ο υ
Ε ί ς τ ά Ί ω ά ι ν α σ α ς έ ν τ η ι ε ρ ώ ν ω έ κ ν έ ο υ ε Ι χ ο ν μ ε τ σ φ ε ρ θ ή έ κ Μ ε ν ι δ ί ο υ
τ ό ν Μ ά ϊ ο ν τ ο υ 1948, μ έ τ ύ ν Ι λ η ν ι Χ η π λ ή ν Ο ύ λ ο μ ο ϋ υ π ό τ ό ν Ά Θ υ π ί λ α ρ ν
Θ ε ο κ ά ρ η ν Δ υ μ ό τ ρ ι ο ψ π ο ύ ε Ι χ ε π α ρ α μ ε ί ν ε ι ε ί ς Θ ε σ π ρ ω τ ι κ ό ν Π ρ ε β έ ε τ κ σ π ω ς
ά ν α φ έ ρ ω ε ι ς τ ό ο ν β ι β λ ί ο ν μ ο υ σ 221 .
Ά π ό Μ α ί ο υ 1948 ε ω ς κ α ί Ο κ τ ω β ρ ί ο υ τ ο υ ί δ ί ο υ έ τ ο υ ε λ α β ο ν μ έ ρ ο ς μ ε τ ά
τ η ς Ί λ η ς μ ο υ ε ί ς τ ά ς έ η υ ω ι ρ ά σ ε κ α Κ α σ ι δ ι ά ρ η κ α ί Κ ο τ σ ι λ υ - Α ε τ ο ρ ρ ω σ κ
κ α τ ά μ η ν α Ι ο ύ λ ι ο ν β Τ σ ο μ ο ν τ ά κ α τ ά μ π ν α Σ ε ι ι τ έ μ θ ρ ι ο ν κ α ί γ Κ λ έ φ τ
Γ ρ ά μ μ ο υ κ α τ ά μ η ν α Ο κ τ ώ β ρ ι ο ν
- 27 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π
' Α Β ,
« τ α ι ε ι ο ε η ...»;
Φ ί λ ο μ ο υ ό ν α ν ν ώ σ τ α ι ε ί ς τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ν ά ρ θ ρ ο ν μ ο υ ό ν ε φ έ ρ θ υ ν ε ι ς
τ ή ν λ η ξ ι ν τ η ς α ο ρ ο μ ο ν ό τ η ς υ π ε μ έ Χ η ς ν λ η ς ό ρ μ ά τ ω ν ε ι ς τ ό ν Κ α ρ δ ί τ σ α ν
Κ ρ ί ν ω ό ν α γ κ α ί ο ν ν ά ε π α ν έ λ θ ω π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ό ν α φ ε ρ θ ώ ε ι ς τ ι ν α
γ ε γ ο ν ό τ α τ ά ό π ο ί α α ν κ α ί δ έ ν έ κ ο υ ν ο κ έ σ ι ν μ ό ν ο ν μ έ τ ή ν ν Ι λ η ν μ ο υ ε ν
τ ο ύ τ ο ι ς ε Ι ν α ι χ ρ ή σ ι μ α α δ ι ά ν ά τ ά έ ν θ υ μ ο θ ο ϋ ν ο ι τ η ς ε π ο χ η ς ε κ ε ί ν η ς κ α ί β
ν ά τ ά γ ν ω ρ ί σ ο υ ν ο ι ν ε ώ τ ε ρ ο ι Δ ι ό τ ι δ υ σ τ υ κ ώ ο ο ί μ ε τ ά τ ή ν ό λ ή σ τ ο υ μ ν ή μ η ς
έ π ω ω ν ε κ ε ί ν η ν ν ε ν ν η θ έ ν τ ε κ τ ά ό ν ν ο ο ϋ ν nτ ά μ α ν θ ά ν ο υ ν δ ι α σ τ ρ ε β λ ω μ έ ν α
ό π ό σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ε μ π α θ ε ί ς σ υ ν ή θ ω τ ά ρ ι σ τ ε ρ ο π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ο ύ ς κ α ί
τ ρ ι σ κ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ό π ό ψ ο φ ο δ ε ε ί ς δ ε ξ ι ο ύ ς
Λ ο ι π ό ν τ ή ν η ν Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1948, ώ ς η ρ ο α ν ε φ έ ρ θ α π ρ ο σ ε β λ ή θ η n
Κ α ρ δ ί τ σ α υ π ό Κ Σ υ μ μ ο ρ ι α κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν Ό κ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό τ ο ύ τ ο ς
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο Σ υ μ μ ο ρ ι α κ ό ς Κ Σ έ δ ί δ ε τ ο τ ό τ ε τ ό σ ο ν ό π ό τ ό ν Ο Η Ε δ σ ο ν
κ α ί ό π ό τ ή ν ν ό μ ι μ ο ν Δ υ μ ο κ ρ α τ ι κ ή ν Έ λ η ν κ ή ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν Π ο λ λ ο ί ό κ ό μ η
κ α ί σ ή μ ε ρ ο ν δ ε ξ ι ο ί τ ο ύ ς ό π ο κ α λ ο ύ ν λ η σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ί τ α ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι
δ ι ό τ ι τ ο ύ ς ό π ο κ α λ ώ μ έ τ ό ό ν ο μ α τ ό έ η ί σ η μ ο ν έ κ ε ί ν η τ η ς ε π ο χ η ς Ό
γ ρ ά φ ω ν Ι σ τ ο ρ ί σ ν ό φ ε ί λ ε ν ά ό ν α φ έ ρ ι ι τ ά γ ε γ ο ν ό τ α σ π ω ς ε λ έ γ ο ν τ ο κ α ί σ π ω ς
σ υ ν έ β α ι ν ο ν
Μ ε τ ά ε ν α μ η ν α ό κ ρ ι β ώ ς δ η λ α δ ή τ ή ν η ν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1949, τ μ ή μ α τ α
Κ Σ υ π ό τ ό ν κ α π ε τ ά ν Γ ι ώ τ η ν Χ α ρ ί λ α ο ν Φ λ ω ρ ά κ υ ν α ρ ο σ έ β ο λ ο ο τ ή ν
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν τ ώ ν ε υ γ ε ν ώ ν Ε υ ρ υ τ ά ν ω ν Κ α ρ η ε ν ή σ ι ο ν
Δ ι ε τ ά κ θ ο ν ν ά σ τ ε ί λ ω δ ύ ο δ ρ μ α τ ο π ρ ό ς ε ν ί σ χ υ σ ι ν τ ώ ν ό μ υ ν ο μ έ ν ω ν
Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν
Έ ξ ε κ ί ν η σ α ν ό μ έ σ ω ς υ π ό ι ό ν έ φ ε δ ρ ο ν Α ν θ κ ο ν Α β ρ ο μ έ α π ο ρ ε υ ό μ ε ν α
σ μ ω ς π ρ ό ς Ά ν α τ ο λ ά ς τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ τ κ δ ι ό τ ι n γ έ φ υ ρ α τ ο ύ Π ο ν ε ι ο ϋ η ρ ό ς
Τ ρ ί κ α λ α δ έ ν ε Ι χ ε ν ό κ ό μ ι ι ό α ο κ α ι α ο τ ο θ δ ε κ ό λ η σ ε ν ε ί ς τ ή ν κ ο ί τ η ν τ ο ύ
π α ρ α π ο τ ά μ ο υ Έ ν ι π π ε ύ ς τ ό π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν ά ρ μ α τ ό ό π ο ί ο ν κ α τ η λ θ ε ν
ε υ χ ε ρ ώ ς μ έ ν τ ό ν δ υ τ ι κ ή ν ό Χ θ η ν δ έ ν ή δ υ ν ή θ ι ι ν ά ό ν ε β η σ μ ω ς τ ή ν Ά ν α τ ο λ ι κ ή ν
δ ι ό τ ι π τ ο τ ε λ ε ί ω ς κ α τ α κ ό ρ υ φ ο ς κ α ί έ κ α ρ φ ώ θ ι ι ε ί ς τ ή ν κ ο ί τ η ν
·29·
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π Τ Α Ι Ε Ι Ο Α Β Ε Λ ...•!
μ ι α ς μ κ ρ η ς μ ε ι ο ι ρ η φ ί ω τ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Λ α ο ύ μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά μ ή ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι
ο ύ τ ε ε ν α ς ε ξ α υ τ ώ ν ι ώ ν μ ε γ α λ ο σ χ ή μ ω ν γ ι ά ν ά υ ψ ώ σ ρ τ ή ν φ ω ν ό ν τ ο υ κ α ί
ν ά ε π Ί τ ή ν ά λ ή θ ε ι α σ τ ό ν Ε λ λ η ν ι κ ό λ α ό κ α ί κ υ ρ ί ω ς σ τ ο ύ ς ν έ ο υ ς μ α ς γ ι ά τ ό
σ υ μ μ ο ρ ι τ ο ι ι ό λ ε μ ο κ α ί τ ό ν Κ α π ε τ ά ν Γ ι ώ τ α κ ι α ς ε χ α ν ε τ ή θ έ σ η τ ο υ σ τ ή ν
Κ υ β έ ρ ν η σ η σ τ ό κ ό μ μ α σ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο nτ ή ν Α κ α δ η μ ί α Θ ά κ έ ρ δ ι ε ε δ μ ω
μ ι ά θ έ σ η σ τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α Θ ά π τ α ν γ ε ν ν α ί ο ς Ε ύ γ ε κ Μ π α φ α τ ά κ η α ν κ α ί
ε Ι σ θ ε λ ί α ν ε π ι ε ι κ ή ς κ α ί ε ύ ν ε ν ι κ ό Ι σ ω θ ά ε π ρ ε π ε ν ά μ ε μ φ θ δ τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
ά π ό τ ο ύ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς τ ό ν π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ό ν τ ω ν ό ό π ο ί ο ς α ν κ α ί ύ σ ε ρ έ θ η ο ύ τ ο ύ
π ρ ό μ η ν ώ ν ύ μ ν ή σ α ς ι ό ν Κ α π ε τ ά ν Γ ι ώ τ α Χ α ρ Φ λ ω ρ ά κ η ν μ έ λ ό γ ο υ ς
ώ ς : "... έ δ ω σ ε π ο λ λ ά ε ί ς τ ό ν π α τ ρ ί δ α κ α ί ε π η ρ ε ς λ ί γ α ε κ α μ ε ς τ ί μ ι ο υ ς
π ο λ ι η κ ο ύ ς κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς ά γ ώ ν ε ς ...Ι π α ρ έ σ τ η κ α ί ό Ι δ ι ο ς ε ι ς τ ή ν κ η δ ε ί σ ν
τ ο υ Δ ι α τ ί ά ρ α γ ε τ ό ν π α ρ ε λ ε ί ψ α τ ε Λ υ π ο ύ μ α ι
Ε π α ν έ ρ χ ο μ α ι ε Ι ς ... Κ α ρ δ ί τ σ α ν Ο λ ί γ α ς Γ ι μ έ ρ α ς μ ε τ ά τ ό ν ά ν ά λ η ψ ι ν τ ώ ν
κ α θ η κ ό ν τ ω ν μ ο υ ώ ς φ ρ ο υ ρ ά ρ κ ο υ ά φ ί χ θ η ε ι ς τ ή ν π ό λ ι ν μ ι κ ρ ά μ ο ν ά ς Λ Ο Κ
ύ π ό τ ό ν δ ι ο ί κ η σ ι ν Λ ο χ α γ ο ύ Ο ύ τ ο ς η ο ρ ο υ ο ι ά σ θ ι ι ε ί ς έ μ έ ό φ ο ϋ ε Ι χ ε π α ρ ο υ
σ ι α σ θ ά ε Ι ς τ ό ν Δ ή μ ο ρ κ ο ν κ α ί τ ο ύ ε Ι χ ε Ζ η τ ή σ ε ι ν ά β ο η θ ή σ Γ Ι τ ή ν Μ ο ν ά δ α τ ο υ ...
Λ υ π ο ύ μ α ι δ ι ά τ ή ν τ ό τ ε ε ν α ν τ ί τ ο υ σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν μ ο υ ά λ λ ά α ί σ υ ν θ δ κ ω
δ έ ν έ α έ τ ρ ε η ο ν τ ύ π ο υ ς ε ύ ν ε ν ε ί α ...
Δ έ ν κ α λ ο ά ρ ε σ ε ν nά π ά ν τ η σ ί ς μ ο υ ε ι ς τ ό ν γ ε ν ν α ί ο ν Λ ο κ α ν ό ν τ ώ ν Λ Ο Κ
ά λ λ ά έ θ ο λ ε ύ θ ι ι κ α τ ά τ ό ή μ έ τ ε ρ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ά ς ό λ ί γ α ς Γ ι μ έ ρ α ς τ η ς
η σ ρ ο μ ο ν ϋ τ ο υ ε Ι ς Κ α ρ δ ί τ σ α ν
Ή ε ω ά μ α ς ε ν ν ο ώ τ ώ ν ά ν δ ρ ώ ν τ η ς Ι λ η ς μ ο υ κ α ί ε μ ο ύ ε ί ς τ ή ν ώ ρ ο ί α ν
Κ α ρ δ ί τ σ α ν π α ρ ά τ ά ς δ υ σ κ ο λ ί α ς σ χ ε δ ό ν κ α θ ο μ ε ρ ι ν ώ κ ι ο ν ι σ μ έ ν η κ α ί τ ά ς
ο υ ν ε κ ε ϊ ε ν ο χ λ ή σ ε ι ς σ υ ν ή θ ω ν υ κ τ ε ρ ι ν ά ς Π Τ Ο κ α λ λ η έ ρ α ά π ό έ κ ε ί ν τ κ ί λ ω ν
Μ ο ν ά δ ω ν Ι δ ί α τ ο ύ β α σ ι λ έ ω ς τ ώ ν Ό π λ ω ν Π ε ε ι κ ο ϋ δ ι ό τ ι ε ί κ ο μ ε ν π ο λ ύ
ό λ ι γ ω τ έ ρ α ς τ ο ύ τ ω ν τ α λ α ι π ω ρ ί α ς ...
Α κ ό μ η κ α ί σ υ σ σ ί τ ι ο ν ά π ό ά γ ρ ί α ς χ η ν α ς ά ν τ ί γ α λ ο π ο ύ λ α ς κ α τ ά τ ά
Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α έ κ ά μ α μ ε ν Κ ο π ά δ ι α τ ο ι ο ύ τ ω ν π τ η ν ώ ν έ ι ι ε τ ο ϋ σ α ν κ α ί ο ί
Σ τ ρ α η ώ τ α ι μ έ τ ή ν ά δ ε ι ό ν μ ο υ δ ι ά τ ώ ν ό ν τ ι α ε ρ ο η ο ρ ι κ ώ ν π ο λ υ β ό λ ω ν τ ά
έ φ ό ν ε υ ο ν Ε Ι ς τ ό ν π ό λ ε μ ο ν Ό π ω ς ε ι ς τ ό ν π ό λ ε μ ο ν θ α ρ θ ο ρ ό υ κ Α φ ο ϋ
δ έ ν σ ε θ ό μ ε θ α τ ύ ν ε ω ύ ν τ ο ύ ά Θ ρ ώ π υ θ ά ε λ υ π ο ύ μ ε θ α τ ά π ε τ ε ι ν ά τ ο ύ Ο ό ρ α ν ο ϋ
Σ υ ν έ β η σ α ν κ α ί α λ λ α η ε ρ ι ο τ ο τ ι κ ά ε γ γ ύ ς τ η ς π ε ρ χ η ς μ ο υ κ α τ ά τ ά ό π ο ί α
ε λ α β ο ν μ έ ρ ο ς μ έ ά ν ά λ ο γ ο ν τ μ η μ α τ η ς Ι λ η ς Ό π ω ς ε ι ς τ ά ε λ η ε γ γ ύ ς τ η ς
κ ω μ ο π ό λ ε ω ς Π α λ α μ α Κ α ρ δ ί τ ο τ κ Ό π ο υ ύ π ε σ τ ή ρ ι ξ α Ι λ η ν Ι π π ι κ ο ύ Ω ς
π ρ ο α ν έ φ ε ρ α τ ή ν η ν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ (1949), δ ι ε τ ά κ θ ο ν ν ά σ τ ε ί λ ω τ μ η μ α τ η ς
Ι λ η ς ε ι ς Κ ο ρ π ε υ ή σ ι ο ν Ε ό ρ υ τ ο ν ί ω Τ ή ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν τ ώ ν ε υ γ ε ν ώ ν Ε υ ρ υ τ ά ν ω ν
ε Ι χ ο ν κ υ ρ ι ε ύ σ ε ι χ θ έ ς η ν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ ο ί Κ Ι Σ υ μ μ ο ρ ί τ α ι ύ π ό τ ό ν δ ι ο ί κ η σ ι ν
τ ο ύ Κ α π ε τ ά ν Γ ι ώ τ ι ι Χ α ρ ι λ ά ο υ Φ λ ω ρ ά κ τ ι κ α ί έ φ ό ν ε υ ο ν ε β ί α Ζ ο ν ε κ ο ι ο ν
κ α ί π ρ π α Ζ ο ν ά π ό τ ή ν ά γ κ α λ ι ά τ ώ ν μ η τ έ ρ ω ν τ ω ν τ ά θ ή λ ε α κ α ί α ρ ρ ε ν α
- 31 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ά ά κ ο ϋ Θ ε έ μ ο υ α υ τ ά
Φ ί λ ο ι μ ο υ ά ν α γ ν ώ σ τ α ι σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ κ α ί σ α ς σ υ γ χ α ί ρ ω δ ι ό τ ι μ έ
ε ύ κ α ρ ι ο τ ε ϊ τ ε π ο λ λ ο ί έ ξ υ μ ώ ν δ ι ά τ ή ν ύ σ ε ν θ ύ μ ι σ ι ν ο ι π α λ α ι ο ί κ α ί δ ι ά τ ή ν
έ ν τ ψ έ ρ ω σ ι ν ο ι ν έ ο ι ο ι ό ν έ ν ν η τ ο ι τ ό τ ε Σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ Ό λ ο υ ς δ ι ό τ ι σ χ ι
μ ό ν ο ν μ έ ά ν έ κ ε ο θ ε ά λ λ ά κ α ί μ έ α ο ρ ο τ ρ ύ ν ε τ ε ...! Ο μ ω ς μ ε υ τ ε ϊ τ ε π ο λ λ ά
Γ έ ρ ω ν ε Ι μ α ι κ α Ι Τ ό γ ρ α ς ο υ κ έ ρ κ ε τ α ι μ ό ν ο ν
Λ ο ι π ό ν σ υ ν ε κ ί ε ο μ ε ν τ ά ν ό φ ή ν η ο ι υ Triv η ν Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 1949, δ ι α τ ί
ο ρ ά γ ε έ π έ λ ε γ ο ν ο ι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι τ ή ν η ν Τ Ι τ ο ύ ς έ δ ο ά θ ε ι ό ά ρ ι θ μ ό ς 12;
Μ π ω ς η σ α ν θ ε ϊ σ τ α ί Α φ ο ϋ Θ ε ό ν δ έ ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν τ ό ν Έ ν α π ι σ τ ε ύ ο υ ν
τ ο ύ ς 12;), έ π λ η ρ ο φ ο ρ θ η μ ε ν ε κ π λ η κ τ ο ι ε ί ς Κ α ρ δ ί τ σ α ν ά κ ό μ α ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι
Ό τ ι μ ε γ ά λ η δ ύ ν α μ ι ς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν Κ Σ έ π ε τ έ θ κ α τ ά τ ς Φ λ ω ρ ί ν η ς
κ α ί Ό τ ι έ π ι φ έ ρ ε ι μ ε γ ά λ α ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ά ς ε ί ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς ο ι κ ί α ς κ λ π κ α ί Ό τ ι
π α ρ ά τ ή ν ή ρ ω ι κ ή ν ό ν τ ί ο τ α σ ι ν τ ώ ν Ε θ ν ι κ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν τ ς δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή
μ α ς Κ υ θ ε ρ ν ό σ ε ο κ ή π ό λ ι ς ε υ ρ ί σ κ ε τ ο έ ν κ ι ν δ ύ ν ω
Α ι ύ π ε ρ α ο η ί ε ο υ σ α ι τ ή ν Φ λ ώ ρ ι ν α ν έ θ ν ι κ α ί δ τ η ι ο κ ρ ο τ ι κ α ί δ υ ν ά μ ε ι ς
Τ α ξ ι α ρ χ ί α υ π ό τ ή ν δ ι ο ί κ η σ ι ν τ ο ϋ Τ α ξ ι ά ρ χ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ γ ν ω σ τ ο ϋ
π α ν ε λ λ η ν ί ω ς υ π ό τ ή ν π ρ ο σ ω ν υ μ ί α ν π α π π ο ϋ ς δ ι ά τ ή ν ά ν δ ρ ε ί α ν τ ο υ τ ή ν
ά ρ ε τ ν τ ο υ κ α ί τ ά ν σ τ ο ρ ν ι κ ή ν σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν τ ο υ π ρ ό ς τ ο ύ ς υ φ ι σ τ σ μ έ ν ο υ
τ ο υ κ υ ρ ί ω ς π ρ ό ς τ ο ύ ς Σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς τ ο υ ό ν τ ι μ ε τ ώ π ι ε ε γ ε ν ν α ί ω ς Iriv κ α τ ά σ τ α σ ι ν
ά λ λ ά κ α ί ο ι Κ Σ τ α ι έ π έ μ ε ν ο ν κ α ί έ ν ι ω ω ο ν τ ο
Ο Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς π α π π ο ϋ ς έ ν ν ο ε ϊ τ α ι σ χ ι ό Μ ε γ ά λ ο ς Ε α α ν α σ τ ά τ τ κ
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς τ ό σ η μ ε ι ώ ν ω α υ τ ό ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ ι ά τ ο ύ ς ν ε ω τ έ ρ ο υ ς
ά ν α γ ν ώ σ τ α ς έ ε ά τ η σ ε ν έ ν ι ο κ ύ σ ε κ α ό α ο ϊ ο ι δ σ α ι τ δ υ ν α τ ό ν τ ο ϋ
ά π ε σ τ ά λ η σ α ν έ κ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ τ κ κ υ ρ ί ω ς
Λ έ γ ω δ έ δ σ α ι τ δ υ ν α τ ό ν δ ι ό τ ι ο ι Κ Σ τ α ι ε Ι χ ο ν έ η ι τ ε θ δ τ ο υ τ ω φ ό ν ω
κ α ί κ α τ ά τ ς Θ ε σ ο α λ ο ν ί κ τ κ (;)! Μ α λ λ ο ν κ α τ ά π ε ρ ι χ ώ ρ ω ν α υ τ ς κ α ί κ α τ ά
π ε ρ ι ο χ ώ ν τ ς Χ α λ κ ι δ ι κ ς Ε ι ς τ ή ν ε ι έ κ ε ί ν η ν έ γ γ ύ ς τ ς Θ ε ο ο α δ ο ν ί κ τ κ
έ φ ο ν ε ύ θ η σ σ ν υ π ό τ ώ ν Κ Σ π ο λ λ ο ί μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ό π ο ί ω ν κ α ί ό Ε α ί λ α ρ κ ο
Σ τ ε φ σ ν ί δ τ κ Θ ε ο δ ό σ ι ο ς σ υ μ ρ α θ η τ ι κ μ ο υ ε ι ς Σ Σ Ε Ο Θ ε ό ς ν ά ι ό ν ό ν ο σ α ύ ι ι
- 33-
Κ Α Τ Ν Δ Ι Α Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Α Α Κ Ο Υ Σ Θ Ε Ε Μ Ο Υ Τ
Δ υ ν ά μ ε ω ν μ ε τ ά τ ό ν Α ρ κ ι σ τ ρ ά τ υ ν ο ν Π ω ι ά ν ο ν Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ν κ α τ ά τ ώ ν
Κ Σ υ μ μ ο ρ ι α κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν Σ ώ φ ρ ω ν σ υ ν ε τ ό ς γ ε α ί ο ς ό η ο φ ο ω ο υ κ ό κ α θ
σ λ α ό ξ ι ο ς Η ν έ τ τ κ υ π ό δ ε ι γ μ α Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ Ό Θ ε ό ς ν ά ό ν ω ι α ύ ρ τ ό ν Έ λ η ν κ ή ν
τ ο υ έ ν ά ρ ε τ ο ν ψ υ χ ή ν ε ν η ο ρ σ δ ε ί σ ω Μ έ ε ί χ ε ν ε λ έ γ ξ ε ι α υ σ τ η ρ ώ ς δ ι κ α ί ω ς
σ μ ω ς δ ι ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ν ύ α έ ρ θ α σ ι ν κ α θ ύ κ ο ν τ ο κ α λ λ ά κ α ί μ έ ε ί χ ε
η α ρ α ο η μ ο φ ο ρ ή σ ε ι δ ι ε π ι τ υ χ η έ ν έ ρ ν ε ι ο ν υ π ε ρ β α ί ν ο υ σ α ν τ ό κ α λ ώ ς έ ν ν ο ο ύ μ ε ν ο ν
κ α θ ή κ ο ν ε ν ώ π ι ο ν τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ
Π ρ ο τ ο ϋ φ θ ά σ ω μ ε ν ε ί ς ι ό ν ό φ ά ν η σ ι ν ι ώ ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ν ι κ τ ι φ ό ρ ω ν
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Γ ρ ά μ μ ο υ - Β ί τ σ ι τ ο υ Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1949. ε χ ω ύ η ο σ κ ε θ ϋ ε ι ς
ό ν ο ν ν ώ ο τ α ο π α ρ α κ α λ έ σ α ν τ ά ς μ ε ν ά ό ν σ φ ε ρ θ ώ κ α ί ε ι ς η ρ ο η ν η θ ε ί σ ο ο ι ώ ν
η δ η ό ν ο φ ε ρ θ ε ι σ ώ ν έ α υ ε ι ρ ά σ ε κ κ α ί ε ί δ υ ν α τ ό ν α κ ό μ η κ α ί τ ά ς α ρ χ ι κ ά ς
έ π ο μ έ ν ω ς θ ά τ ό π ρ ά ξ ω έ κ τ ό ε ά ν λ ά β ω τ η λ ε φ ώ ν η μ α έ σ τ ω κ α ί έ ν ό ς (OXI
β ε β α ί ω ς Κ Σ ν ά ...τ ε λ ε ι ώ σ ω
Ε α α ν έ ρ κ ο μ α ι λ ο ι π ό ν ε ι ς τ ή ν γ ν ω σ τ ή ν σ α ς ώ ρ α ί α ν π λ α τ ε ί α ν τ η ς
Κ α ρ δ ί τ ο ι κ έ κ τ η ς ό π ο ί α ς ώ ς έ ν θ υ μ ε ϊ σ θ ε ά ν ε κ ώ ρ υ σ α τ ή ν Μ ε γ ά λ η ν Ε β δ ο μ ά δ α
τ ο υ 1949, Π ά σ χ α 24 Α π ρ ι λ ί ο υ κ α ί μ ε τ ε φ έ ρ θ ο ν μ ε τ ά τ Π ς Ι λ η ς ε ι ς Α Κ Ρ Α Ι Ο Ν
Ί ω α ί ν ω ν Έ κ ε ί έ μ ά ε ε ψ α τ ό ε ν δ ι α σ π ο ρ ά ά ρ μ α τ α τ η ς Ι λ η ς Ή σ α ν ε ν α ε ι ς
Π υ ρ σ ό ν ι σ ν ν η ν Γ ρ ά μ μ ο υ τ ό ό π ο ί ο ν ε ί χ ε ν υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ν Τ ά γ μ α τ ο ς
Π ε ε ι κ ο ϋ τ ό ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο ν 1948. Δ ύ ο ε ι ς Φ ι λ ι ά τ ε ς τ ά ό π ο ί α υ π ό ι ό ν Ύ π ί λ α ρ χ ο ν
Π ί π α ν Ν ι κ ό λ α ο ν ε ί χ ο ν λ ά β ε ι μ έ ρ ο ς ε ι ς τ ά ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Τ Σ Α Μ Α Ν Τ Α τ ό ν
Σ ε η τ έ μ θ ρ ι ο ν 1948. Έ ν α ε ί ς Γ έ φ υ ρ α ν Κ ο υ τ σ ό κ ε ρ α 30 - 40 Χ λ μ Δ υ τ ι κ ώ
Λ α ρ ί ο τ κ Τ ά δ ύ ο τ ο υ Α Κ Ρ Α Ι Ο Υ Ί ω α ί ν ω ν τ ά ό π ο ί α ε ί χ ο ν λ ά β ε ι μ έ ρ ο ς ε ι ς
τ ά ς έ η α ε ι ρ ή σ ε κ τ σ α ρ α κ λ ι μ ά ν ι κ α ί Τ σ α μ α ν τ δ κ α τ ά Σ ε α τ έ μ β ρ ι ο ν 1948. Κ α ί
ε ξ τ ά ό π ο ί α μ ε τ έ φ ε ρ α ε κ π λ α τ ε ί α ς Κ α ρ δ ί ι σ τ κ κ α ί ε ξ Ά ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ Λ α ρ ί σ τ κ
σ ύ ν ο λ ο ν ώ ς έ ν θ υ μ ε ϊ σ θ ε ε ν δ ε κ α ά ρ μ α τ α
Λ ο ι π ό ν ό ν α φ έ ρ ο μ α ι ε ι ς τ ή ν υ π ό σ χ ε σ ι ν α Τ ο ύ ς μ η ν α ς Ά π ρ ί λ ι ο ν - Μ ά ϊ ο ν
ε ξ ε τ έ λ ε σ α τ ά ς δ ι α τ α γ ά ς τ η ς ν Ι η ς Μ ε ρ α ρ κ ί ω Μ έ ρ α ρ κ ο Υ η ο σ τ ρ ά τ η ν ο ο ε ξ
Ι π π ι κ ο υ / Τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν ω ν ι π ι Τ Θ Μ π α λ ο δ η μ ο ς Ά ν δ ρ έ α ς Δ η λ α δ ή
Ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ι ς δ ρ ο μ ο λ ο γ ί ω ν η ρ ο ο θ ά σ ε ω ο τ ώ ν α ρ μ ά τ ω ν ε ι ς θ έ σ ε ι ς μ ά χ η ς
κ α τ α λ λ ή λ ο υ ς π ρ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν Μ ο ν ά δ ω ν Π ε ε ι κ ο ϋ ai ό α ο ϊ α ι θ ά έ π ε τ ί θ ε ν τ ο
ε ν κ α ι ρ ώ ε ν α ν τ ί ο ν ι ώ ν ά χ υ ρ ω ν θ έ σ ε ω ν τ ώ ν Κ Σ ε ι ς α Κ ο υ ι ο ι λ ι ό - Α ε τ ο ρ ρ ω α ι
κ α τ ά ι ό ν μ ύ ν σ Ί ο ύ λ ι ο ν β Κ α σ ι δ ι ά ρ η - Π ρ ο φ ή τ π Ή λ ί α κ α τ ά μ η ν α Ί ο ύ λ ι ο ν -
Α ϋ ν ο υ σ τ ο ν γ Τ ο ο μ α ν τ δ ε ξ Α ν α τ ο λ ώ ν κ α ί ε κ Ν ό τ ο υ δ ι ο υ λ α μ ο υ Α ρ μ ά τ ω ν
υ π ε μ έ κ α ί τ ό ν Υ η ο δ ι ο ι κ η τ ή ν τ η ς Ι λ η ς Ι λ α ρ κ ο ν Γ α λ α τ σ δ ν ο ν Ά ν δ ρ έ α ν
κ α τ ά μ η ν α Σ ε ι ι τ έ ρ θ ρ ι ο ν κ α ί δ Κ λ έ φ τ η Γ ρ ά μ μ ο υ μ έ δ ύ ο ά ρ μ α τ α υ π έ μ έ
κ α τ ά μ η ν α Ο κ τ ώ θ ρ ι ο ν 1948.
Ο λ ο ι α ύ τ α ί α ί ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς δ ι ε ξ ή χ θ η σ α ν λ ί α ν ε π ι τ υ χ ώ ς μ έ τ ή ν β ο ή θ ε ι α ν
τ ο υ Θ ε ο ϋ Τ ά ά ρ μ α τ α τ η ς υ π ε μ έ Ι λ η ς σ υ ν έ β α λ λ ο ν ε ι ς σ λ α ς λ ί α ν ε Π Ι υ χ ώ ς
Ε Τ ς Δ τ ή ς Τ ά γ μ α τ ο ς Π Ζ τ ο υ 612, Α ν τ ι σ υ υ κ υ Α ρ μ α ο ύ ε τ κ μ ο υ ε σ τ ε ι λ ε
- 35-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ό ψ υ χ ο ρ ρ ά γ η μ α τ η ς Ε ύ τ υ κ ί α τ ο υ λ α ο υ
Ε υ τ υ χ ί α Κ α λ ύ β α - Σ ω τ ή ρ τ κ Π έ τ ρ ο υ λ α ς
Φ ί λ ο κ α ί φ ί λ μ ο υ π ρ ο κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς ό π ό τ ά σ υ ν ε κ ή τ η λ ε φ ω ν ή μ α τ ά σ α ς
σ ή μ ε ρ ο ν θ ά κ ά μ ω μ ί α ν π α ρ έ ν θ ε σ ι ν ε ς τ ά ς π ο λ ε μ ι κ ά ς ό ν ο μ ν ή σ ε κ σ π ω ς τ ά ς
έ β ί ω σ α κ α τ ά τ ή ν ί σ τ ο ρ ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ο υ Κ Σ υ μ μ ο ρ ο π ο λ έ μ ο υ μ έ τ ή ν
ύ η ό σ κ ε σ ι ψ σ η σ ύ ν Θ α ε ς τ ό έ π ό μ ε ν ο ν θ ά έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν
Θ ά δ ι ο η ι σ τ ώ ο τ ι τ ε ε ί ς τ ή ν ο υ ν έ κ ε ι α ν σ η η ξ Ι Ζ ε ν Γ ι μ ι κ ρ ά α ύ τ ή π α ρ έ ν θ ε σ ι ς
μ έ π ρ ο σ ω π ι κ ή ν μ ά λ ι σ τ α ά φ ι έ ρ ω ο ι ν ε ί ς τ ό ν Κ Κ α ρ α μ α ν λ η ν τ ό ν ν ε ώ τ ε ρ ο ν κ α ί
τ ή ν ψ ο φ ο δ ε ϋ Ν ε ο δ η μ ο κ ρ α ι ι κ ή ν ο ύ ρ ά ν τ ο υ
Τ ή ν π α ρ έ ν θ ε σ ι ν α ύ τ ή ν μ ο υ έ π έ β α λ ο ν κ α ί τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α θ ρ ή ν ο ι
κ λ π δ ι έ κ δ η μ ί σ ν ...).
Λ υ η ο ϋ μ α ι δ ι ό τ ι δ έ ν μ ο υ έ η ι τ ρ έ ι ι ε Γ ι ο υ ν ε ί δ η σ κ μ ο υ ν ά ό π ο κ ρ ύ ψ ω τ ή ν
Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ν Ά ρ κ ε τ ο ί φ ί λ ο ι μ έ ε ύ κ α ρ ι ο τ ο ϋ ν κ α ί μ έ έ η α ι ν ο ϋ ν δ ι ά τ ά ν
έ ν η μ έ ρ ω σ ι ν ... Ά λ ο φ ί λ μ έ κ α τ η ν ο ρ ο ϋ ν δ ι ό τ ι ό ν α ξ έ ω π λ η γ ά ς τ ο υ
π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς Α μ φ ό τ ε ρ ο ι ι τ ι λ ε φ ω ν ι κ ώ ε υ τ ο ϋ ν Ο ί μ έ ν φ ί λ ν ά τ ά ε Ι π ω σ λ α
λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς Ο Ι δ έ φ ί λ ο ι ν ά μ ψ η θ ώ τ ό ν κ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ν ό ό π ο ί ο ς κ η ρ ύ σ σ ε ι
"...έ ν ό τ υ τ α κ α ί ό ρ ο φ υ κ ί α ν σ λ ω ν τ ώ ν Έ λ ί ή ν ω ν φ υ σ ι κ ά έ ξ α ι ρ ε ί Γ ι μ α ς ώ ς
χ ο ύ ν τ α γ ι ά μ ι ά π ι ό δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή κ α ί δ ί κ α ι π κ ο ι ν ω ν ί α μ έ Ι σ ο ν ο μ ί α σ έ
σ λ ο υ ς τ ο ύ π ο λ ί τ ε ς ..."! Ο η ω δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε - λ έ ε ι - ό π ό τ ό ν Ά π - Σ τ ρ ά τ ο τ ό
ν π σ ί π ο ύ ε Τ χ ε ν έ τ ι ι σ κ ε φ θ ή κ α ί η ρ ί ν δ ύ ο χ ρ ό ν ι α π ο ύ ό ν ε κ η ρ ύ κ θ ι ι έ π ί η μ ο ς
Δ η μ ό τ η ς κ α ί ε Τ χ ε δ ε σ μ ε υ τ ε ί γ ι ά τ ή δ π μ ι ο υ ρ γ ί α Μ ο υ σ ε ί ο υ Δ π μ ο κ ρ α τ ί α ς ώ ς
φ ό ρ ο τ ψ η ς σ τ ο ύ ό ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ δ ι ώ κ ο ν τ α ν κ α ί ύ π έ φ ε ρ α ν σ τ ό ν τ ό π ο α ύ τ ό .
.. Ό π ω ς ό ν ε κ ο ί ν ω σ ε τ ό Σ ά β β α τ ο Γ ι δ έ σ μ ε υ σ π ... ε Τ ν α ι π λ έ ο ν σ τ ό δ ρ ό μ ο τ η ς
ύ λ ο π ο ί π σ ή ς τ π ς κ α θ ώ ς ε χ ε ι έ κ η ο ν υ θ ά Γ ι μ ε λ έ τ π ε χ ο υ ν έ ξ α σ φ α λ ι σ τ ε ί Ο Ι
π ό ρ ο ι (440.000 ε ύ ρ ώ κ α ι ..
Κ ά π ο τ ε ι ή ν Δ π μ ο κ ρ α τ ί α ν τ ώ ν Α θ η ν ώ ν κ α τ έ λ υ σ α ν Ο Ι Τ ρ ι ά κ ο ν τ α Τ ύ ρ σ ν ν ο ι
Α ν ε τ ρ ά ι ι υ σ α ν σ π ω ς - σ π ω ς κ α ί κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η ο ο ν Ό μ ω ς έ δ η μ ι ο υ ρ ν ή θ ι ι χ ά ο ς
μ ε τ α ξ ύ φ ί λ ω ν κ α ί ό ν τ η ι ά λ ω ν τ ώ ν Τ υ ρ ά ω ν Δ ι ά τ ή ν έ ν ό τ π τ α τ ο υ λ α ο υ κ α ί
- 37 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ο Ψ Υ Χ Ο Ρ Ρ Α Γ Η Μ Α Τ Η Σ Ε Υ τ Ύ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Λ Α Ο Υ
Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς ύ π ό Γ ε ρ μ α ν ώ ν Ι τ α λ ώ ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ... κ α ί α ς μ ή ε ί π ω Κ Α Ι τ ώ ν
Κ Κ Ε δ ω ν μ ή π ω ς π ρ ο κ α λ έ σ ω
Λ υ π ο ύ μ α ι ο μ ω ς σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α ύ τ ο υ σ ί α ν ι ή ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν π ε ρ ί Ε ύ τ υ κ ί ο
Κ α λ ύ β α τ ο ύ μ α κ α ρ ί τ ο υ Α κ α δ η μ ο ϊ κ ο ϋ Τ σ ά τ σ ο υ Κ ω ν ν ο υ Δ ε ξ ί κ έ ρ ι τ ο ύ Κ
Κ α ρ α μ α ν λ η Α τ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ π μ ο κ ρ α τ ί α ς ... π ρ ω τ ο δ π μ ο σ ι ε ύ τ π κ ε τ ό
π ο λ ύ π ρ ί ν ν ε ν ν τ ι θ δ ό μ ι κ ρ ό ς Κ α ρ α μ α ν λ η ς Α ν α δ π μ ο σ ι ε ύ τ π κ ε σ τ ί ς 9
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1975 σ τ ή ν Α Λ Φ Α Ε Ν Α ά π ό δ π ο υ κ α ί δ α ν ε ι ε ό μ ε θ α τ ό κ ε ί μ ε ν ο
τ ο ύ Κ Τ σ ά τ σ ο υ γ ι ά τ ή ν Ε ύ τ υ κ ί α Κ α λ ύ β α κ α ί τ ό ν σ υ ν ε υ θ ύ ν η τ π ς σ τ ό ν
έ μ φ ύ λ ι ο τ ώ ν Κ Σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν κ α τ ά τ ό ν μ ι κ ρ ό Κ α ρ α μ α ν λ η
Α ν τ ι γ ρ ά φ ω έ κ τ η ς έ φ π μ ε ρ ί δ ο ς Α Λ Φ Α Ε Ν Α σ ε λ 9: Ε Ν Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Ι
Τ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Η Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Λ Υ Β Α Τ ο ύ τ ο
τ ό έ η ε ι σ ό δ ι ο ε ί ν α ι π έ ρ α ώ ς π έ ρ α ά λ π θ ι ν ό Τ ό γ ρ ά φ ω σ ά ν ε ν α κ ο μ μ ά τ ι τ η ς
σ ύ ν κ ρ ο ν τ κ έ λ λ π ν ι κ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς Γ ι ά ν ά τ ό δ ι α β ά σ ο υ ν Γ ι ά ν ά ι ό δ ι α β ά σ ο υ ν ο ί
π ο λ ι τ ι κ ο ί μ α ς α ν δ ρ ε ς κ α ί ν ά έ μ π ν ε υ σ θ ο ύ ν ε Γ ι ά ν ά τ ά δ ι α β ά σ ο υ ν ο ί δ υ σ φ π μ ι ο τ α ί
μ α ς κ α ί ν ά ά ν έ β π τ η ς ν τ ρ ο π η ς τ ό έ ρ ύ θ π μ α σ τ ά π ρ ό σ ω π ά τ ο υ ς Γ ι ά ν ά τ ά
δ ι α β ά σ ρ ό λ α ό ς μ α ς ο λ ο ς κ α ί ν ά ό ν α ν ν ω ρ ί ο η τ ό ν κ α λ ύ τ ε ρ ο έ α υ τ ό τ ο υ Α υ τ ά
ο υ ν έ β τ ι ο α ν σ τ ό Κ Α Λ Ε Σ Μ Ε Ν ο Ε ί ν α ι ε ν α μ ι κ ρ ό χ ω ρ ι ό κ ρ υ μ μ έ ν ο σ έ μ ι ά
θ α θ ε ι ά λ α γ κ ά δ α τ ώ ν ε ύ ρ υ τ α ν ι κ ώ ν β ο υ ν ώ ν λ ί γ ε ς ώ ρ ε ς ε ξ ω ά π ό τ ό Κ α ρ π ε ν ή σ ι
Φ τ ω κ ό ά λ λ ά ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο α λ λ ο τ ε κ ω ρ ι ο υ δ ά κ ι μ έ τ ο ύ ς δ υ ό τ ο υ ο κ ό ρ α ι ο υ
μ α χ α λ ά δ ε ς φ π μ ι σ μ έ ν ο γ ι ά τ ά σ ύ κ α τ ο υ Έ ν α β ρ ά δ υ έ δ ώ κ α ί λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς
σ π μ ε ί ω σ ί ς μ ο υ 12 'Iavouaplou 1949), μ ό λ ι ς σ κ ο τ ε ί υ ι α ε ε ο ί σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς Ζ ώ σ α ν
τ ό χ ω ρ ι ό κ ο ί μ π η κ α ν σ τ ά σ π ί τ ι α γ ι ά ν ά ά ρ π ά ξ ο υ ν Ο Τ Ι θ ρ ο ϋ ν τ ρ ό φ ι μ α ε ώ α
γ υ ν α ι κ ε ς κ α ί π ρ ό π α ν τ ό ς π α ι δ ι ά Γ έ μ ι σ ε ή Λ α γ γ α δ ι ά ά π ό θ ο ν ν ο τ ά ά π ό
ο υ ρ λ ι ά σ μ α τ α κ α ί ν τ ο υ φ ε κ ι έ ς Ε α ε φ τ ε ξ ύ λ ο ά λ ύ π π τ ο Σ τ ή ν ά ρ Χ ή τ ο ύ κ ά τ ω
μ α χ α λ α κ α τ ο ι κ ο ύ σ ε ή Ε ύ τ υ κ ί α Κ α λ ύ β α ό ρ φ α ν ά κ ο π ε λ ί τ σ α δ ε κ ά ξ ι χ ρ ο ν ώ ν μ έ
τ ά δ ύ ο ά δ ε λ φ ά κ ι α τ π ς τ ό ε ν α ο κ τ ώ κ ο ί τ ό α λ λ ο ε ν δ ε κ α χ ρ ο ν ώ ν Ο π α τ έ ρ α ς
ε ϋ ε ω ν ο Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ π ς ε ί χ ε σ κ ο τ ω θ ε ί σ τ ό Α λ β α ν ι κ ό Ή μ π τ έ ρ α ε ί χ ε π ε θ ά ν ε ι
σ τ ή ν Κ α τ ο χ ή ά π ό τ ή ν nElva. Τ ό λ ί γ ο ψ ω μ ί π ο ύ τ η ς ε ί χ ε μ ε ί ν ε ι τ ό μ ο ί ρ α σ ε
σ τ ά π α ι δ ι ά τ π ς ε ν α π ρ ω ί τ ά Β λ ό ν α σ ε κ α ί ε σ β π σ ε Ή Ε υ τ υ χ ί α ά κ ο υ σ ε τ ό
χ α λ α σ μ ό π ο ύ γ ι ν ό ω ν ε π ι ό π έ ρ α κ α ί κ α τ ά λ α β ε Ο ί σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς Ζ ύ γ ω ν α ν Α π ό
σ τ ι γ μ ή σ έ σ τ ι γ μ ή θ ά έ φ τ α ν ο ν Ξ ύ π ν π σ ε τ ά π α ι δ ι ά τ ά σ κ έ π α σ ε μ έ Ο Τ Ι ε ί χ ε κ σ ί
μ ι σ ό ν τ υ τ π κ ι α υ τ ή ο π ω ς β ρ έ θ η κ ε ε κ ε ί ν η ν τ ή ν ω ρ α φ ύ γ α ν μ α Ζ ί μ έ σ σ τ ό
σ κ ο τ ά δ ι Η ξ ε ρ ε β έ β α ω τ ά μ ο ν ο π ά τ ι α Α λ λ ά π ω ν χ ι ό ν ι ε ν α μ π ό ι ο π ω ς ε ί ν α ι
σ έ κ ε ϊ ν α τ ά μ έ ρ π Ο δ ρ ό μ ο ς κ λ ε ι σ τ ό ά π ό τ ό ν έ κ θ ρ ό Ε π ρ ε π ε ν ά π ά ρ ε ι ε ν α ν
κ α τ σ ι κ ό δ ρ ο μ ο Ο τ σ ν β γ η κ ε σ τ ό ψ ή λ ω μ α τ ό χ ι ό ν ι π τ α ν τ ό σ ο ψ π λ ό π ο ύ τ ά
δ ύ ο ά δ ε ρ φ ά κ ι α δ έ ν μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν ά π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν Τ ό τ ε μ π η κ ε μ π ρ ό ς α υ τ ή
κ α ί μ έ τ ό σ τ ϋ θ ο τ π ς α ν ο ι ξ ε δ ρ ό μ ο Β ή μ α μ έ β η μ α π ά λ ε υ ε γ ι ά ν ά π ε ρ π α τ ή σ ο υ ν
τ ά μ ι κ ρ ά Ο λ π τ ή ν ύ κ τ α π ρ ο χ ω ρ ο ύ σ ε έ τ σ ι π α λ ε ύ ο ν τ α ς Α ν ι θ ε λ ε ν ά σ ω θ ά
μ ο ν α χ ή τ π ς θ ά σ ώ ε ο ν τ α ν ε ύ κ ο λ α Α λ λ ά ο ί λ π σ τ α ί δ έ ν ά ρ π ά ξ α ν ε έ κ ε ί ν π τ ή
- 39 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ο Ψ Υ Χ Ο Ρ Ρ Α Γ Η Μ Α Τ Η Σ τ Σ Τ Ο Υ Μ Ο Υ
Μ ι ά ... κ ο π ε λ ί ι ο α α π ό τ ό χ ω ρ ι ό Κ α λ ε σ μ έ ν ο ... ή Ε ύ τ υ κ ί α Κ α λ ύ β α β λ έ π ο ν τ α ς
τ ό ν κ ί ν δ υ ν ο ά ρ α ά ε ε ι τ ά δ ύ ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ α ό δ έ ρ φ ι α τ η ς ... σ σ Λ έ ε ι τ ά α ν ω τ έ ρ ω
ό ν α φ ε ρ ό μ ε ν α τ ο υ Τ σ ά τ σ ο υ ... Κ α τ α φ έ ρ ν ε ι .. ν ά φ τ ά σ ρ ώ ς ε ν α σ τ ρ α υ ω τ ι κ ό
φ υ λ ά κ ι ο Ε Τ ν α ι σ χ ε δ ό ν μ ι σ ο π ε θ α μ έ ν η Ά π ό τ ή ν π ε ν α τ ό κ ρ ύ ο κ α ι ι ό ν φ ό β ο .
... Π α ρ α δ ί δ ε ι τ ά δ ύ ο μ ι κ ρ ά ... κ α ι ξ ε ψ υ χ α Μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς ... Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά τ ι ψ α Τ ο
τ ρ α γ ι κ ό α ε ρ ι ο τ α τ ι κ ό σ υ ν κ λ ό ν ι ε ε τ ό Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Ή δ ρ α μ σ τ ι κ ή ύ ρ ω ί δ ο
κ τ ι δ ε ύ σ ι κ ε μ έ τ ί ς η μ έ ς π ο ύ τ Ί ς ό ξ Ι Ζ α ν Κ α ί α π ε τ έ θ η σ έ α π έ ρ ι τ τ ο τ ά φ ο Σ τ ό
ν ε κ ρ ο τ α φ ε Τ ο Κ α ρ η ε ν η ο ί ο υ Ε λ ο ι π ό ν Ό τ ά φ ο ς τ η ς μ ε τ α π ο λ ι τ ε υ τ ι κ ώ
έ ξ α φ α ν ί σ τ π κ ε ...! Π ρ ο φ α ν ώ ς έ ν ό ν ό μ α τ ι τ Ί ς έ Θ Ι Ί ς ό μ ο φ υ κ ί ω .... Ό Σ ω τ ά ρ τ κ
Π έ τ ρ ο υ λ α ς η τ α ν σ ί ν ο υ ρ α ε ν α ς ό Τ χ ς ν έ ο ς π ο ύ π έ θ α ν ε ά δ ι κ α Ό μ ω ς κ α ί ή
Ε ύ τ υ κ ί α Κ α λ ύ β α η τ α ν μ ι ά τ ρ α γ ι κ ή ν έ α π ο ύ έ π ι σ η ς π έ θ α ν ε ά δ ι κ α Σ ή μ ε ρ α
ώ σ τ ό σ ο δ ύ ο μ έ τ ρ α κ α ι δ ύ ο σ τ α θ μ ά Π ε τ α μ έ ν α τ ά ό σ τ ά τ Ί ς ύ τ χ ί α ς Μ έ
π ρ ο τ ο μ ή τ ό κ έ ν τ ρ ο τ Ί ς Ά θ ή ν α ς ό Σ ω τ ή ρ υ ... Λ έ γ ε τ α ι α ύ τ ό ε θ ν ι κ ή ό μ ο ι ρ υ κ ί ο
Ά λ λ ά τ ό τ ε τ ι λ έ γ ε τ α ι γ Ρ κ υ λ ι σ μ ό ς Π ε ρ ι μ έ ν ε τ ε λ ί γ ο κ ύ ρ ι ε σ ε ρ π ι τ ε ρ ό
φ ί λ ι ο τ ε Σ τ ρ α τ ή κ α ί θ ά ί δ ω μ ε ν τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν μ α ς κ α τ ό π ι ν ό α ο φ ά σ ε ω τ Ί ς
υ λ Ί ς τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν κ α ι έ ν τ ο λ τ Ί ς Ν Ι Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή Κ υ θ ε ρ ν ή σ ε ο κ ν ά
ά γ ι ο π ο ι ή σ ρ τ ο ύ ς κ α π ε τ ά ν Β α φ ε ι ο δ ο Γ ι ώ τ η δ ε ο Η δ η κ ο σ μ ο ϋ ν π λ α τ ε ί α ς η ν ά ς
μ ε γ α λ ο π ό λ ε ω ν ό ν δ ρ ι ά ν τ ο τ ο υ V Α ρ τ ι Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η Κ α τ ε δ α φ ί ε ο ν τ ω ai η ρ ο τ ο μ α ί
Β α σ ι λ έ ω ν Σ τ ρ α τ α ρ χ ώ ν Μ ε τ α ξ α κ λ π κ α ι ψ η φ ί ε ο ν τ α ι α π ό τ ο ύ ς μ α ε ό κ ο υ
δ ε ξ ι ο ύ ς oi κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ε τ ό μ ο φ υ κ ί ο ν δ λ ω ν τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν π λ ή ν τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν
Χ ρ ι σ τ ι σ ν ώ ν ... Α ξ ι ο ς ό μ ι σ θ ό σ α ς φ ί λ ο ι κ α ί φ ί λ ω ό ν α ν ν ώ σ τ α ι φ η φ ο φ ό ρ ο ι
τ Ί ς Ν Δ κ α ι τ ώ ν σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ω ν τ η ς
- 41 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
,Α μ ν η σ τ ί α κ α ί α μ ν η σ ί α
Φ ί λ ο μ ο υ ό ν ο ν ν ώ σ τ ο ι σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ δ ι ά τ ή ν α π ο δ ο χ ή ν τ η ς π α ρ ε ν θ έ σ ε ω ς
τ ο υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ά ρ θ ρ ο υ μ ο υ ε ι ς τ ά ς σ υ ν ε κ ε ί ω τ ο υ θ έ μ α τ ο ς π ε ρ ί ι ώ ν
κ α τ α λ ή ψ ε ω ν π ό λ ε ω ν υ π ό τ ώ ν Κ Σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ ι ά τ ά
σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α κ α ί τ ά ς ε υ χ ά ς σ α ς Θ ά η ρ ο ο η α θ ό σ ω ν ά Ι κ α ν ο η ο ι ό ο ω τ ό α ϊ τ υ μ α
π ο λ ώ ν έ ξ υ μ ώ ν δ ι ά ν ά γ ρ ά ψ ω κ ι α λ λ α ...."! ... ο υ κ έ ν τ φ π ο λ λ φ τ ό ε υ
Ε π α ν ε ρ κ ό μ ε θ α λ ο ι π ό ν ε ι ς τ ό θ έ μ α τ ό ό π ο ί ο ν δ ι ε κ ό ψ α μ ε ν δ ι ά τ η ς
π α ρ ε ν θ έ σ ε ω ς Β λ έ π ε τ ε μ έ ρ ο ς ν δ π ο υ ό ν ε φ έ ρ θ α δ τ ι ή ν λ η μ ο υ ι Χ η ν λ η
Α ρ μ ά τ ω ν Κ έ ν τ α υ ρ ο ς ο υ ν ε κ ε ν τ ρ ώ θ η ε ί ς τ ό ν Α κ ρ α ϊ ο ν ω α ί ν ω ν π ε ρ ί τ ά
τ έ λ η Ι ο υ λ ί ο υ 1949 δ ι ά ν ά μ ε τ α φ ε ρ θ δ ε ι ς Θ ε σ σ σ λ ο ν ί κ η ν κ λ π ...
Ό μ ω ς λ ό γ φ α π α ι τ ή σ ε ώ ν σ α ς κ α ί υ π ο σ χ έ σ ε ώ ν μ ο υ δ τ θ ά ά ν α φ ε ρ θ ώ ε ι ς
π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς έ π ί τ ο υ Κ Σ κ ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ό π ρ ά τ τ ω ...
ν Α ς ά ρ κ ί ο ω μ ε ν λ ο ι π ό ν λ ί α ν π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ ς τ ή ν α φ π γ η σ ι ν τ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν
σ π ω ς έ ξ ε ι λ ί χ θ η σ α ν μ ε τ ά τ ή ν Σ υ ν θ ή κ η ν τ η ς Β ά Ρ Κ Ι Ζ α ς 12 Φ ε θ ρ ο υ α ρ ί ο υ
1945, δ η λ α δ π τ ό ν λ η ξ ι ν τ ο υ υ Κ ο μ ρ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ϋ Γ ύ ρ ο υ ό ό π ο ί ο ς ό ν α φ έ ρ ε τ α ι
ε ι ς τ ά φ ρ ι κ τ η ς κ α ί α π α ι σ ί α ς έ φ λ Τ Ι η ς μ ν π μ η ς γ ε γ ο ν ό τ α τ ο υ Κ ό κ κ ι ν ο υ
Δ ε κ έ μ β ρ η 3.12.1944 ε ω ς 12.2.1945. Δ ι ά τ ά ς ν ε ω τ έ ρ α ς γ ε ν ε ά ς α ς μ ο υ
έ η ι τ ρ έ ψ ο υ ν α ί π α λ α ι ό τ ε ρ α ι γ ε ν ε α ί ν ά π λ η ρ ο φ ο ρ π σ ω σ λ ο υ ς δ τ ι ς Γ ύ ρ ο ς
τ ο υ Κ Κ Ε λ έ γ ε τ α ι ή π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς Κ Α Τ Ο Χ Η Σ π τ ο 26 Ά π ρ ι λ ί ο υ 1941 ε ω ς
12 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944.
Τ ί ε γ ι ν ε μ ε τ ά τ ή ν Σ υ ν θ ή κ η ν Β ά Ρ Κ Ι Ζ α ς Τ ό Κ Κ Ε δ έ ν έ τ ή ρ η σ ε τ ά
σ υ μ α ε φ ω ν τ ψ έ ν α Δ έ ν π α ρ έ δ ω σ ε ν σ λ ο ν τ ό ν ό π λ ι σ μ ό ν τ ό ν ό π ο ί ο ν ε Τ χ ε ν α π ό
έ φ ο δ ι α σ μ ο ύ ς Ρ ώ σ ω ν κ α ί ν Α γ γ λ ω ν κ α τ ά τ ή ν Κ Α Τ Ο Χ Η Ν Π α ρ έ δ ω σ ε δ ι ά
τ ο ύ τ ύ π ο υ ς κ α ί μ ό ν ο ν σ Τ Ι ι ό α χ ρ η σ τ ο ν Τ ό κ ρ ή ο η ι ο ν τ ό ι π έ κ ρ υ ψ ε ν Η ρ κ ι σ ε ν
ό μ έ σ ω τ ν έ α ν ό ν σ δ ι ο ρ ν ό ν ω σ ι ν κ α ί τ ή ν δ υ σ φ ή μ υ σ ι υ τ η ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ο Δ έ ν
έ δ έ κ θ υ ν ά λ ά β μ έ ρ ο ς ε ι ς τ ά ς Έ θ ν ι κ ά ς Έ κ λ ο γ ά ς τ η ς η ς Μ α ρ τ ί ο υ 1946.
Ώ ρ γ ά ν ω σ ε ν ό μ ά δ ω Α ύ τ ο ό μ υ ν ω Ι ω ω ρ ι ε ό μ ε ν ο ν σ τ ι κ α τ ε δ ι ώ κ ε τ ο υ π ό τ η ς
φ α σ ι σ τ ι κ ή ο Κ υ β ε ρ ν ύ σ ε ω κ λ π Κ ο ρ μ ο υ ν ι ο τ ι κ ά κ ό λ π α κ α ί τ ε ρ τ ί π ι α Τ ή ν
η α ρ ο μ ο ν ή ν ι ώ ν Ε κ λ ο γ ώ ν ν ύ κ τ ω ρ κ α τ έ σ φ α ξ ε ν ώ ς ό ρ ν ί α ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ό ν
- 43-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Α Κ Α ι Σ
θ ο θ ρ ό ν τ ο ύ Α ν τ ι σ υ ν τ κ ο υ τ α υ τ ω φ ό ν ω ο
Τ ό ν Σ ε α τ έ μ β ρ ι ο ν τ ο ύ 1946. τ ό ν Σ Α μ ε τ ε φ έ ρ θ π ε ι ς Λ ά ρ ι σ α ν ε ι ς τ ό
Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν δ υ ο υ ε ν ι σ ή μ ε ρ ο ν τ ό Ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν Λ α ρ ί σ π ς έ γ γ ύ ς τ ο ύ
Σ τ ρ α τ ο π έ δ ο υ τ η ς Π ο λ ε μ ι κ η ς Ά ε ρ ο π ο ρ ί α ς μ α ς
Ε ι ς τ ή ν Λ ά ρ ι ο ο ν ό α ό Σ ε π τ 1946 μ έ χ ρ ι κ α ί 28 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο ύ ε τ ο υ ς
1947. ύ π π ρ έ τ π σ α ύ π ό τ ή ν δ ι ο ί κ π σ ι ν τ ο ύ Α ν η σ υ ψ κ ο υ Μ π α λ ο δ ή μ ο υ
Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς ώ ς Υ π α σ π ι σ τ ή ς
Ε λ α β α μ έ ρ ο ς ε ι ς π ο λ ά ς ν υ κ τ ε ρ ι ν ά ς έ η ι κ ε ι ρ ή σ ε κ κ υ ρ ί ω ς έ ν έ δ ρ α ς ά λ λ ά
κ α ί ε ι ς τ ά ς έ κ κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά ς έ α α ε ι ρ ή σ ε κ Κ ι σ σ ά β ο υ - Μ α υ ρ ο β ο υ ν ί ο υ κ α τ ά
μ η ν α Α ϋ ν ο υ σ τ ο ν ώ ς δ ι ο ι κ π τ ή ς τ μ ή μ α τ ο ς ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς μ ε ό ρ κ η ν ό ν τ ο υ τ ό ν
Σ ο ύ ρ λ α ν Γ ρ τ ι ν ό ρ ι ο ν Φ α ρ σ ό λ ω ν
Μ ί α ν ν ύ κ τ α έ θ ο ή θ π σ α τ ό Τ ά γ μ α Π ι ύ π ό τ ό ν γ ε α ί ο ν Τ σ ν κ η ν Π ι
Π α ν τ α ε ή ν Σ π υ ρ ί δ ω ν α γ ν ω σ τ ό ν σ α ς ό η ό τ ή ν μ ω ω ν τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ π ς τ η ς π ς
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1948). ε Ι ς τ ή ν έ κ δ ί ω ξ ι ν τ μ ό μ α τ ο Κ Σ τ ώ ν ό η ό τ ό χ ω ρ ί ο ν
Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ι ν Α λ π ν ν ύ κ τ α ά α ό τ ό χ ω ρ ί ο ν Γ ε ρ α κ ο ρ ο ϋ κ λ π
Τ ή ν π ν Δ β ρ ί ο υ 1947 μ ε τ ε τ έ θ π ν ε Ι ς Ά θ ή ν α ς κ α ί έ τ ο ι ι ο θ ε τ ή θ η ν ε ί ς τ ό
Κ έ ν τ ρ ο ν Έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν ω ν Α κ α ρ ν ώ ν Μ ε ν ι δ ί ο υ ύ π ό τ ή ν
δ ι ο ί κ π σ ι ν τ ο ύ Σ υ ν τ κ ο υ Α λ έ σ τ α Λ ο υ κ ά
Έ ξ ε π α ι δ ε ύ θ π ν ε ι ς τ ή ν χ ρ η σ ι ν τ ώ ν Ά γ γ λ ι κ ώ ν Α ρ μ ά τ ω ν τ ύ π ο υ Κ έ ν τ α υ ρ ο ς
ώ ς Δ τ ή ς τ η ς Ι Χ π ς ν λ π ς Α ρ μ ά τ ω ν ό π ό 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1948 ε ω ς ό ρ χ ά ς
Μ α ί ο υ 1948. Κ α τ ά τ ό δ ι ά σ τ π μ α ο ύ τ ό ε λ α β ο ν μ έ ρ ο ς ε ί ς τ ά ς έ α ι κ ε ι ρ ή σ ε κ
έ ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν Κ Σ τ ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι ε Τ χ ο ν α κ α τ α λ ά β ε ι τ ά ό ν ά κ τ ο ρ α Δ ε κ ε λ ε ί α ς
τ ό ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ν 1948. β τ ό λ ε κ α ν ο π έ δ ι ο ν Δ ε ρ δ ε ν ο κ ω ρ ί ω ν Π ύ λ π ς Π α ν ό κ τ ο υ
Σ κ ο ύ ρ τ ω ν τ η ς Δ υ τ ι κ η ς Π ά ρ ν π θ ο ς τ έ λ π Φ ε β ρ 1948 κ α ί γ τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν
Μ α λ α κ ά σ π ς - Α ύ λ ώ ν ο ς - Ά γ ί ο υ Θ ω μ ά κ α τ ά μ η ν α Ά π ρ ί λ ι ο ν τ ο ύ ί δ ί ο υ ε τ ο υ ς
Δ ι σ λ α ς α ύ τ ά ς τ ά ς έ π ι κ ε ι ρ ή σ ε κ μ ο ϋ ό σ ε ν ε μ ύ θ η σ α ν τ ρ ε ί ς π ο λ ε μ ι κ ο ί Σ τ α υ ρ ο ί
Α Β κ α ί Γ τ ά ξ ε ω ς κ α ί ε ν ό ρ κ π ε ϊ ο ν ό ν δ ρ ε ί ο κ ρ υ σ ο ϋ ν
Υ π ε ν θ υ μ ί ι ω ε Ι ς τ ο ύ γ ε ρ ο ν τ ο τ έ ρ ο υ ς κ α ί έ ν π μ ε ρ ώ ν ω τ ο ύ γ ε θ έ ν τ α ς
μ ε τ ά τ ό ε τ ο ς λ ή ξ ε ω ς τ ο ύ Κ Σ κ ο ύ ό γ ώ ν ο ς (29 Α ύ ν ο ύ σ τ ο υ 1949) μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν
ό π ο ί ω ν α ί δ ύ ο θ υ γ α τ έ ρ ε ς μ ο υ τ ά π έ ν τ ε έ ν ν ό ν ι ά μ ο υ κ α ί ο ι τ ρ ε ί ς δ ι σ έ ν ν ο ν ο ί
μ ο υ δ τ ι τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε α τ ο ύ έ τ ο υ 1947. ο ι Κ Σ τ α ε Τ χ ο ν έ π ι τ ε θ η δ ι ι σ χ υ ρ ώ ν
δ υ ν ά μ ε ω ν έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς Κ ο ν ί τ σ π ς μ έ ρ π ο ι κ ι σ μ ώ ν τ η ς ό π ο ί α ς ε Τ χ ο ν κ α τ α λ ά β ε ι
Ή τ ο ε δ ρ α Τ α ξ ι α ρ χ ί α ς Π ε ε ι κ ο ϋ μ έ Δ τ ή ν τ ό ν τ ό τ ε Σ υ ν τ κ η ν Π ι Δ ό θ ο ν
Κ ω ν σ τ ο ν τ ί ν ο ν κ ά ρ ι υ Θ ε ί α κ α ί ή ρ ω ι σ μ ώ τ ο ύ ό π ο ί ο υ έ σ ώ θ π ή π ό λ ι ς
Έ τ ρ α υ μ α τ ί σ θ π θ α ρ έ ω τ ό ι δ ι ο ς ό π ω λ έ σ α ς μ έ ρ ο ς τ ο ύ έ ν ό ς τ ώ ν π ο δ ώ ν τ ο υ Ό
ύ ρ ω ι κ ό Λ ο κ α ν ό Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ Μ ι χ α ή λ Μ π α λ ό π ο υ λ ο ς α ν κ α ί τ ρ α υ μ α τ ι σ θ ε ί ς
σ υ ν έ χ ι σ ε ν ά β ό λ δ ι ά τ ώ ν π υ ρ ο β ό λ ω ν τ η ς ύ π α ύ τ ό ν Π υ ρ ο θ ο λ α ρ κ κ κ δ ι
ό μ έ σ ο υ β λ ς έ ξ έ γ γ υ τ ά τ π ς ό π ο σ τ ά σ ε ω ς μ έ χ ρ ι ς σ τ ο υ ύ τ τ ό θ η σ ο ν ο ι έ π ι τ ε θ έ ν τ ε ς
Έ τ ρ α υ μ α τ ί σ θ π κ σ ί ό Ι δ ι ο κ α ί π ο λ ο ί α λ ο β α ρ ύ τ α τ ο ι α ί ό π ώ λ ε ι α ε ι ς
- 45 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Μ Ν Η Σ Τ ι Α Κ Α ι Α Μ Ν Η Σ Ι Α
τ ό ε ύ τ ρ ά σ ε λ ο ν π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν Έ ν α π ρ ω ι ν ό ν π ρ ό ά ν α τ ο λ η ς ή λ ί ο υ ε ύ ρ ε θ ε ί ς ε ι ς
ή μ ί γ υ μ ν ο ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν μ ό ν ο ς π κ ο υ σ α φ ω ν τ Ί ν δ έ κ ε σ θ ε έ η ι σ κ έ φ ε κ Έ μ ά Ζ ε ψ α
τ ό π α ν τ ε λ ό ν ι μ ο υ κ α ί δ ι έ τ α ξ α μ ε τ α β ο λ ή ρ ί ξ ε τ ό δ π λ ο ψ η λ ά τ ά χ έ ρ ι α ....
Ή τ ο Κ Σ υ μ μ ο ρ ί τ η ς Α ν έ φ ε ρ ε ν δ τ ι π τ ο β ι α ί ω ς σ τ ρ ο τ ο λ ο ν η θ ε κ ... Τ ό ν έ φ ο δ ί ο σ α
μ έ β ε β α ί ω σ ι ν α ύ θ ο ρ μ ύ τ ο υ π α ρ α δ ώ σ ε ω ς κ α ί τ ό ν έ σ τ ε ι λ α ε ι ς τ ή ν δ ι ο ί κ η σ ι ν
τ η ς Τ α ξ ι α ρ χ ί α ς Φ ρ α ν κ ι ο δ ά κ τ ι Έ ν α β ρ ά δ υ ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς ε ι ς έ σ τ ι α τ ό ρ ι ο ν
Ί ω α ί ν ω ν μ ο υ η ρ ο σ ε φ έ ρ θ υ ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ φ ι ά λ η ο Ί ν ο υ Ζ η ς φ ί λ ε Σ ο υ τ ό
ε ύ χ ο μ α ι
Ό μ ω ς φ ί λ ο ι μ ο υ ά ν α γ ν ώ σ τ α ι π ρ έ π ε ι ν ά ε π α ν έ λ θ ω ε ι ς τ ή ν ά γ α π η τ ή ν μ ο υ
π ό λ ι ν Κ α ρ δ ί τ σ α ν Δ ε κ έ μ θ ρ ι ο ν 1948): Τ ή ν Ι δ η ν Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1948, μ ί α ν
ε β δ ο μ ά δ α μ ε τ ά ά π ό τ ή ν έ η ί θ ε σ ι ν κ α τ ά Κ α ρ δ ί τ ο τ κ ε ν α μ η ν α π ρ ό τ η ς κ α τ ά
Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ κ α ί δ ύ ο μ η ν α ς π ρ ό τ η ς τ ο ι α ύ τ ι κ κ α τ ά Ν α ο ύ σ τ κ ο ί Κ Σ
ε π ε τ έ θ η σ α ν κ α τ ά τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ ώ ς Κ ο ρ δ ί τ σ κ κ ε η ι έ ν τ κ κ ω μ ο π ό λ ε ω ς ώ ρ α ί α ς
κ α ί ε ύ ά ν δ ρ ο υ Σ ο φ ά δ ω ν Τ α υ τ ω φ ό ν ω ο κ α τ έ σ τ ρ ε ψ α ν τ ή ν γ έ φ υ ρ α ν Έ ν ι π π έ ω ς
μ ε τ α ξ ύ Κ ο ρ δ ί τ ο τ κ Τ ή ν π ό λ ι ν δ μ ω ς τ ώ ν Σ ο φ ά δ ω ν ε Τ χ ε ν ό κ υ ρ ώ σ ε ι ό ε υ π α τ ρ ί δ η ς
γ ε α ϊ ο ς κ α ί Έ λ λ η ν α ρ α ς Δ ά μ ο ρ κ ό τ η ς Ζ ο υ ρ ν α τ ε ή Β α σ ί λ ε ς π α τ ή ρ τ ο υ
φ ι λ τ ά τ ο υ μ ο υ κ α ί ό μ ι σ θ σ υ ν η γ ό ρ ο υ μ ο υ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ Ζ ο υ ρ ν α τ ε ή Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς
τ Υ τ ι ο υ ρ ν ο ϋ τ η ς ά τ υ κ η σ ά ο τ κ Κ υ θ ε ρ ν ή σ ε ω τ Σ π υ ρ Μ ο ρ κ ε ε ί ν υ τ
Ε υ ρ ω β ο υ λ ε υ τ ο ύ Ε Π Ε Ν
Ό τ ό τ ε λ π ό ν Δ ή μ ο ρ κ ο Σ ο φ ά δ ω ν ό ό π ο ϊ ο ς μ έ π ρ ο σ ω π ι κ ά ς δ α π ά ν α ς
ώ κ ύ ρ ω σ ε τ ή ν π ό λ ι ν τ ο υ δ ι ά σ υ ρ μ α τ ο π λ ε γ μ ά τ ω ν κ α ί π ο λ υ β ο λ ε ί ω ν ά ν έ τ ρ ε ψ ε
τ ά σ χ έ δ ι α τ ώ ν Κ Σ Φ λ ω ρ ά κ ι ι δ ω ν κ α ί δ ι έ σ ω σ ε τ ή ν π ό λ ι ν τ ό ν ό π ο ί α ν ε Τ χ ε
κ α τ α σ τ ή σ ε ι φ ι λ ό ξ ε ν ο ν κ α τ σ φ ύ ν ι ο ν π ε ρ ί π ο υ δ έ κ α χ ι λ ι ά δ ω ν ά τ ό μ ω ν ε κ τ ώ ν
γ ύ ρ ω τ ο υ Δ ή μ ο υ τ ο υ χ ω ρ ί ω ν π ρ ο σ φ υ γ ό ν τ ω ν ε ι ς τ ή ν π ό λ ι ν τ ο υ κ α τ ά τ ά έ τ η
1946 .. 1949, δ ι ά ν ά σ ω θ ο ϋ ν ά π ό τ ο ύ τ ι μ ί ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς
ά γ ω ν ι σ τ ά ς τ ο υ Δ Σ Ε Μ Σ Γ ι ώ τ η δ ω ν - Φ λ ω ρ ά κ η δ ω ν Π λ ή ν τ η ς ό κ υ ρ ώ σ ε ω
τ η ς π ό λ ε ώ ς τ ο υ Σ ο φ ά δ ω ν ό Δ ό μ ο ρ κ ό τ η ς Ζ ο υ ρ ν α τ ε ί κ Β α σ ί λ ε κ κ έ η έ τ υ κ ε ν
α Ν ά ε ξ α σ φ α λ ί σ ι σ τ έ γ η ν ε ι ς τ ο ύ ς ά ν ω τ έ ρ ω Σ υ μ μ ο ρ ι ο π λ ή κ τ ο υ τ β ν ά
ό ν ο ι κ ο δ ο μ ά σ ρ κ α τ ο ι κ ί α ς β ο μ β ο π λ ή κ τ ω ν σ υ μ π ο λ ι τ ώ ν τ ο υ 220 τ ό ν ά ρ ι θ μ ό ν
κ α ί γ ν ά δ ώ σ η τ ή ν π ρ ώ τ η ν ν ί κ η ν ε ι ς τ ά ε θ ν ι κ ά μ α ς δ π λ α ά π ο κ ρ ο ύ σ α ς
σ χ ε δ ό ν ά β ο ή θ η τ ο ς τ ή ν ώ ς ά ν ω τ έ ρ ω έ η ί θ ε σ ι ν τ ώ ν Κ Σ ... Ε ύ γ ε ό ε ί μ ν η σ τ ε
ν ε ν ν α ϊ ε Δ ή μ α ρ χ ε ύ π ό δ ε ι γ μ α ά ρ ε τ η ς π ρ ό ς μ ί μ η σ ι ν τ ώ ν ν ε ω τ έ ρ ω ν γ ε ν ε ώ ν κ α ί
ί δ ι ο ι τ έ ρ ω τ ώ ν ά ρ κ ό ν τ ω ν τ η ς τ ο π ι κ η ς Α ύ τ ο δ ι ο ι κ ή σ ε ω ο κ α ί τ ώ ν ε ν γ έ ν ε ι
π ο λ ι τ ι κ ώ ν Δ η μ ο σ ί ω ν ά ν δ ρ ώ ν ..... δ ι ε υ κ ρ ι υ ί ε ω τ ό σ χ ε δ ό ν ά β ο ή θ η τ ο ς Π ε ρ ί τ ό
τ έ λ ο ς τ η ς μ ά χ η ς έ φ θ α σ ε τ μ η μ α Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ Λ ό χ ο υ ύ π ό τ ό ν δ ι ο ί κ η σ ι ν τ ο υ
Λ ω ω ν ο ϋ Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ϋ Λ α μ π ρ ά κ η κ α ί κ α τ ε δ ί ω ξ ε τ ά λ ε ί ψ α ν α τ ώ ν ή τ τ η θ έ ν τ ω ν ...
.. 47 ..
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ κ λ η ρ α ί κ α ί π ο λ υ α ί μ α κ τ ο ι μ ά κ α ι
Φ ί λ ο ι ά α γ ώ σ τ α ι κ α τ ά τ ή ν π ρ ο σ ε κ ή κ α ί τ ή ν μ ε τ α α ρ ο σ ε κ ή Κ υ ρ ι α κ ή ν δ έ
θ ά κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ ρ ή έ φ τ η ι ε ρ ί μ α ς Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ Ό
Μ α ς χ ο ρ η γ ε ί Ι δ θ ό μ ε ρ ο ν ό δ ε ι α ν δ ι α κ ο π ώ ν ά ν ε υ ά π ο δ ο χ ώ ν ά λ λ ά μ α ς
ε υ χ ε τ α ά π ό κ α ρ δ ί α ς Ύ γ ε ί α ν χ α ρ ά ν έ ν κ ρ α τ ή ν η σ τ ε ί σ ν τ η ς Γ δ Α ϋ ν ο υ ο τ τ κ
Σ α ρ σ κ ο σ τ δ κ κ α ί μ έ χ α ρ ά ν ν ά έ ο ρ τ ά σ ω μ ε ν τ ή ν Κ ο ί μ σ σ ν τ η ς Ύ π ε ρ α γ ί α ς
Θ ε ο ρ ή τ ο ρ ο τ Π α ν α γ ί α ς β ο ή θ ε ι ά μ α ς Δ ε κ θ δ τ ε π α ρ α κ α λ ώ κ α ί τ ά ς ί δ κ ά ς μ ο υ
ε υ χ ά ς κ α Ι κ α λ ή ν έ π α ν α σ ύ ν δ ε σ ι ν
Π ρ ί ν ε ί σ έ λ θ ω μ ε ν ε ι ς τ ό θ έ μ α ό φ ε ί λ ω ν ά ό η α ν τ ή σ ω ε ι ς τ ι ν α ς φ ί λ ο υ ς μ α ς
ε υ γ ε ν ε ί ς Κ α ρ δ ι τ σ ώ τ α ς Ο λ ί γ ο ι ά ν ω ν ύ μ ω ς δ ι α τ ί Δ η μ ο κ ρ α τ ί σ ν ε χ ο μ ε ν
Κ α λ ά κ ά ν ε τ ε ... φ ύ λ α γ ε τ ά ρ ο ϋ κ α σ ο υ ν ά χ ε ι ς τ ά μ ι σ ά Ή τ ο ο μ ω ς κ α ί ε ι ς
π ι ό θ α ρ ρ α λ έ ο ς Π α ρ ε η ο ν έ θ υ ο α ν δ ι ό τ ι δ έ ν ϋ μ ν η σ α κ α ι τ ό ν Δ ή μ α ρ κ ό ν τ ω ν
έ κ ε ί ν η ς τ η ς έ π ο χ η ς ώ ς ε π ρ α ξ α δ ι ά τ ό ν Δ ή μ α ρ κ ο ν Σ ο φ ά δ ω ν Ζ ο υ ρ ν ο ε δ ν
Β α σ ί λ ε ι ο ν Ζ η τ ώ μ έ ν σ υ γ γ ν ώ μ η ν ο μ ω ς δ έ ν ν ν ω ρ ί ε ω έ ά ν Ο ό ε ί μ ν η σ τ ο
Δ ό μ ο ρ κ ο Κ α ρ δ ί τ σ ι κ Τ Ζ α β έ λ α ς τ ό ν ο π ο ί ο ν ϋ μ ν α σ α ε ί ς π α λ α ι ό τ ε ρ α ά ρ θ ρ α
μ ο υ έ π ώ λ η σ ε τ ή ν η ε ρ ι ο υ σ ί σ ν τ ο υ δ ι ά ν ά ό κ υ ρ ώ ο ρ τ ό ν Δ ή μ ό ν τ ο υ κ α ί ό ν
έ κ ο ρ ύ ν η σ ε κ α τ ο ι κ ί α ς ε ί ς δ ε κ α κ ι ω σ λ ί ο υ σ υ ν ε η α ρ κ ι ώ τ ω τ ο υ π ρ ο σ φ υ γ ό ν τ α ς
ε ί ς τ ή ν π ό λ ι ν τ ο υ δ ι ά ν ά σ ω θ ο ϋ ν α ί ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ί τ ω ν ά π ό τ ό ν Κ Σ κ ί ν δ υ ν ο ν
η α ι δ ο μ α ε ώ μ α τ ο ο κ λ π ώ ς ε π ρ α ξ ε ν ο α ε ί μ ν η σ τ ο Δ ή μ ο ρ κ ο Σ ο φ ά δ ω ν
Ζ ο υ ρ ν α τ ε ί κ Β α σ ί λ ε ι ο ς Υ α ά ρ κ ο υ ν κ α ί π λ ε ί σ τ ο ι δ σ ο ι ό λ ο τ ο ύ ό π ο Ι ο υ ς
δ υ σ τ ο κ ώ ή μ ε τ α π ο λ ι τ ε υ τ ι κ ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α έ ρ ρ ι ψ ε ν ε ί ς τ ή ν λ ή θ η ν Α ι ι α ι τ ή σ α τ ε
ά π ό α υ τ ο ύ π ο ύ φ τ ι φ ί ε ε τ ε κ α ι φ έ ρ ε τ ε Α Π Ο Λ Υ Τ Ο Ν τ ή ν ε ύ θ ύ ν ο ν δ ι ά τ ο ϋ τ ο
ν ά τ ο ύ π ρ ο β ά λ λ ο υ ν π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ώ ς κ α ί μ ε τ ε κ λ ο γ ι κ ώ ς Μ ό ν ο ν κ α τ α ύ τ ό ν τ ό ν
τ ρ ό π ο ν α ί ν ε ώ τ ε ρ α ι γ ε ν ε α ί θ ά τ ο ύ ν ν ω ρ ί σ ο υ ν κ α ί θ ά έ μ ο ν ε υ σ θ ο ϋ ν ά π ό
α υ τ ο ύ ς Ο ϋ τ ω θ ά υ η ο κ ω ρ ή σ ο υ ν τ ά ψ ε ύ δ η τ η ς Α ρ ι σ τ ε ρ ό π ρ ο π α γ ά ν δ α ς π ρ ό
τ ο ϋ φ ω τ ό ς τ η ς Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ
Σ υ ν ε κ ί ε ε τ α ι τ ώ ρ α ή δ ι α κ ο π ε ί σ α ά φ ή γ η σ ι ς ά π ό τ η ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς τ η ς
Ί λ η ς μ ο υ ι Χ η ς ε ί ς τ ό Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν Α Κ Ρ Α Ι Ο Σ Ί ω α ί ν ω ν δ ι ά ν ά λ ά β
μ έ ρ ο ς ε ί ς τ ά ς τ ε λ κ ά ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Β Ι Τ Σ Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ μ ε τ α φ ε ρ ο μ έ ν τ κ ε ί ς
- 49 -
Κ Α ι Ν Δ Ι Α Π 4
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ Κ Λ Η Ρ Α Κ Α ι Π Ο Λ Υ Α Ι Μ Α Κ Τ Ο MNw
π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν ά ρ μ α τ η ς π ς Ι λ π ς μ ο υ ύ π ό τ ή ν δ ι ο ί κ π σ ι ν τ ο υ Ι λ ά ρ χ ο υ
Γ α λ α τ σ ά ν ο υ Ά ν δ ρ έ ο υ έ ο τ ο μ ά τ η σ ε ν Ε Ι ς τ ό ν π ύ ρ γ ο ν τ ο υ έ π ο μ έ ν ο υ δ ρ μ α τ ο
π σ α ν ο ί Ύ π ο δ τ ή ς τ ο υ Σ υ ν τ ο Έ π ί λ α ρ χ ο ς Κ ο ρ ί ν α ς Ά ν α σ τ ά σ ι ο ς κ α ί ό
Ι λ α ρ χ ο ς Γ α λ α τ σ δ ν ο Ά ν δ ρ έ α ς
Τ ό έ π ε ι σ ό δ ι ο ν τ ο ϋ τ ο μ ή π ρ ο κ ώ ρ ι ι σ κ τ ώ ν ό ρ μ ά τ ω ν έ ξ ε ν ε ύ ρ ι σ ε τ ό ν Δ
τ ή ν τ ώ ν κ α τ α δ ρ ο μ ώ ν ό ό α ο ϊ ο ό π π υ θ ύ ν θ π ε Ι ς τ ό ν Δ τ ή ν Ί π Τ θ Τ α ξ χ ο ν
Κ ό κ κ ι ν ο ν Φ ι λ ο π ο ί μ ε ν α μ έ θ σ ρ υ τ ά τ ο υ κ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ κ α τ ά τ ο υ Δ τ ο υ τ ο υ
392 Σ υ ν τ ο ς Α ρ μ ά τ ω ν Ό Τ α ξ χ ο ς Κ ό κ κ ι ν ο ς Φ ο ι λ ο π ο ί μ π ν μ έ δ ι έ τ α ξ ε ν ά
σ π ε ύ σ ω ν ά Ι δ ω ν ά θ ο η θ ό σ ω ώ ς π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο ς κ α ί ν ό ν α φ έ ρ ω ... τ ο ύ λ ό γ ο υ ς
τ η ς μ ή η ρ ο κ ω ρ ή σ ε ω τ ο υ 392 Σ Α
Μ ε τ έ θ υ ν δ ι ά τ Ζ ί π μ ε τ ά ι ό μ ε σ ο ν ύ κ τ ι ο ν ό κ ο λ ο υ θ ό σ ω τ ό π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ν
δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν τ ο υ 392 Σ Α κ α ί π λ π σ ί ο ν Α ν Α ν τ ω ν ί ο υ σ υ ν ή ν ι η ο α δ ρ μ α έ ν
ό δ ρ ο ν ε ί α Έ ν ό μ ι σ α δ η α υ τ ό π τ ο ι ι α Ι τ ί α κ α κ ώ ς ό φ ο ϋ δ έ ν ύ π η ρ χ ο ν λ α
ά ρ μ α τ α γ ύ ρ ω τ ο υ Ε ο τ ο μ ά τ η σ α έ ξ ή τ α σ α τ ό π λ ή ρ ω μ α τ ό ά ρ μ α ό κ ι ν π
ι ο π ο η ϊ θ η κ ε ν ό π ό β λ ά β π ν μ ι υ ω ν ι κ ή ν Ε α ρ ο κ ώ ρ η σ α έ π ί τ ώ ν Ι χ ν ώ ν ι ώ ν
έ ρ π υ σ φ ι ώ ν υ α ε ρ έ β η ν φ ά λ α γ γ α α ρ μ ά τ ω ν έ ν ο τ ά ο ε ι δ λ α μ έ τ ο ύ ς κ ι ν π τ η ρ α ς
έ ν λ ε τ υ ρ γ ί ζ κ α ί έ φ θ α σ α ε Ι ς ι ή ν κ ο ρ υ φ ή ν τ ώ ν υ ψ ω μ ά τ ω ν ό κ ρ ι β ώ ς ε Ι ς ι ό ν
α ύ κ έ ν α Μ ι ι ά ρ ο - Λ έ σ ι υ ό π ό δ π ο υ ό ρ χ ί Ζ ε ι ι ι κ ά θ ο δ ο ς π ρ ό ς τ ύ ν κ ο ι λ ά δ α
τ ο υ η ο τ α μ ο ϋ Ά λ ι ά κ μ ο ν ο ς
Ε κ ε ϊ ε ί ς ι ό ν α ύ κ έ ν σ έ π ί τ ο υ ό ν τ η ι ρ ά ν ο ι κ έ ν α ν τ τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ ε υ ρ ί σ κ ε τ ο
κ α θ π λ ω μ έ ν ο ν δ ρ μ α μ έ ό ρ ν ή ν τ ή ν μ ι υ ω ν ή ν Ε δ έ κ ε τ ο ό ρ α ι ά π υ ρ ά Π υ ρ κ ο ϋ
δ λ μ ω ν κ α ί π ο λ λ ω ν έ κ τ ώ ν ό υ έ ν ο ν υ κ ο ρ υ φ ώ ν τ ο υ ό ρ ο υ ς Μ ά λ ι - Μ ά δ ι
Έ ρ π ω ν ε φ θ α σ α κ ά τ ω ό π ό τ ή ν κ ο ι λ ί α ν τ ο υ ά ρ μ σ τ ο ε έ κ ρ ο υ ο α έ δ ή λ ω σ α τ ή ν
τ α υ τ ό τ η τ ά μ ο υ ν ο ι ξ α ν τ ή ν θ υ ρ ί δ α κ α ί έ π λ π ρ ο φ ο ρ ή θ π ν ό π ό τ ο ύ ς Έ π ί λ α ρ χ ο ν
Κ ο ρ ί ν α ν Α ν ο σ τ ά σ ι ο ν Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ν τ ο υ Σ υ ν τ ο ς κ α ί τ ό ν Δ τ ή ν τ η ς Ι λ π ς
μ ο υ Ι λ ο ρ κ ο ν Γ α λ σ τ σ ά ν ο ν Ά ν δ ρ έ α ν δ η τ ό π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν ά ρ μ α τ η ς Ι λ π ς
ε Τ χ ε κ α θ π λ ω θ η ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ο υ Ι δ υ ω ϋ τ ω ν π ε ρ ί τ ά 100 μ έ τ ρ α ε Ι ς τ ό ν κ α ι ύ φ ο ρ ο ν
π ρ ό ς π Α λ ι ά κ μ ο ν α μ ή δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν ά α ρ ο κ ω ρ ό σ ο λ ό γ φ σ τ ε ν ό τ η τ ο ό δ ο ϋ
η ε ρ ι ο ρ ι ε ο μ έ ν ι κ δ ε ξ ι ά ό π ό β ρ ά χ ο ν κ α ί ό ρ ι σ τ ε ρ ά ό π ό κ ρ π μ ν ό ν κ α ρ ά δ ρ σ ξ
Π ρ ο κ ώ ρ τ ι ο α ε ρ π ω ν έ φ θ α σ α ε Ι ς τ ό ό κ ί ν ι ι τ ο ν δ ρ μ α έ ξ π κ ρ ί β ω σ α δ η π δ ύ ν α τ ο
ν ά π ε ρ ά σ έ ά ν κ α θ ω δ ο ν ε ϊ τ ο έ π ι δ ε ξ ί ω ς ύ π ό σ ε ε ο ϋ Τ ό ε π ρ α ξ α κ α ί έ η ε τ ε ύ κ θ η
τ ό ε η τ ο ύ μ ε ν ο ν
Τ ό ά ρ μ α η ρ ο κ ώ ρ η σ ε ν Έ ν π μ έ ρ ω σ α τ ό ν Κ ο ρ ί ν α ν κ α ί ό ν έ φ ε ρ α δ ι ά τ ο υ
α σ υ ρ μ ά τ ο υ ε ί ς τ ό ν Τ α ξ χ ο ν Κ ό κ κ ι ν ο ν Φ ι λ ο π ο ί μ ε ν α δ σ τ κ μ έ δ ι έ τ α ξ ε ν ά
π α ρ α μ ε ί ν ω ε ί ς τ ό ν π ρ ο π ο ρ ε υ ο μ έ ν π ν φ ά λ α γ γ α
Μ έ σ υ ν ε κ ά ρ τ ι κ α ί κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς έ π ί Τ Ζ ί π π κ ο λ ο ύ θ π σ α τ ό π ρ ο π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν
ά ρ μ α Η κ ο λ ο ύ θ ε ι ι ι Ι λ π έ φ θ ά σ α μ ε ν ε Ι ς τ ό ν π Α λ ι ά κ μ ο ν α Ή μ ά χ π έ μ α ί ν ε τ ο
ε ί ς τ ά έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν ύ ψ ώ μ α τ α τ ώ ν δ υ η κ ώ ν π ρ α ν ώ ν τ ο υ Β η σ ί ο υ κ α ί τ ώ ν
ό ν α τ ο λ ι κ ώ ν τ ο υ Μ ά λ ι - Μ ά δ μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ι ι μ ε τ έ ρ ω ν ι ι ρ ω κ ώ ν Κ α τ α δ ρ ο μ έ ω ν
- 51 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
,Α π ό τ ό ν Μ ε λ Ι Υ α λ ά
, , ,,). ,).,).
ε ι ς τ ο ... ο ο α μ ε ο ι ν α ο α
Φ ί λ τ α τ ο ί μ ο υ ά ν α γ ν ώ σ τ α ι ό φ ο ϋ ώ ς ϋ σ τ α τ ο ν φ ό ρ ο ν τ ι μ ί Ί ς έ κ ε ι ι τ ή σ ω ά π ό
ο λ ο υ ς ύ μ α ς έ κ μ έ σ τ κ κ α ρ δ ί α ς ν ά ο υ μ ι ι ρ ο σ ε ι υ σ ι θ ή τ ε μ ε τ έ μ ο ϋ ύ π έ ρ
ά ν α π α ύ σ ε ω ς τ ώ ν ψ υ χ ώ ν τ ώ ν Β ι α ί ω θ α ν ά τ ω τ ε λ ε ι ω θ έ ν τ ω ν ά δ ε λ φ ώ ν η μ ώ ν ε ι ς
τ ό ν π ρ ό σ φ α τ ο ν ό ε ρ ο π ο ρ ι κ ή ν τ ρ α γ ω δ ί α ν τ ή ν μ ε ί ε ο ν ο έ ξ δ σ ω ν έ ν ν ώ ρ ι σ ε π ο τ έ
η Π α τ ρ ί ς μ α ς κ α ί α α ρ υ ν ο ρ ί ω τ ώ ν ο ι κ ε ί ω ν τ ω ν έ λ π ί Ζ ω ν ά έ ν κ ρ ί ν ε τ ε τ ή ν
ά π ό φ α σ ί ν μ ο υ ν ά π α ρ α θ έ σ ω τ ό ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ ά ξ τ ί μ ο υ κ υ ρ ί ο υ κ Κ ο κ κ ί ν ο υ
Β α σ ι λ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ έ τ .. τ ο υ Α ρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ - Α Π - δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν ε ι ς τ ό
ε γ κ ρ ι τ ο ν δ η υ ι ν ι α ϊ ο ν π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Ι ο ύ λ - Μ γ ..
ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Ο Λ Η Τ Η Σ Μ Ν Η Μ Η Σ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν
Ή π ρ ό τ α ξ ί ς τ ο υ έ π ι β ά λ ε τ α ι κ α ί έ κ τ ο υ ν ε ν ο ν ό τ ο τ Ο Τ Ι σ ή μ ε ρ ο ν Κ υ ρ ι α κ ή ν
τ ε λ ε ί τ ε Ι ς τ ά ς α Ι μ α τ ο π ο τ ι σ μ έ ν α ς κ ο ρ υ φ ά ς ι ώ ν β ο υ ν ώ ν Β Ι Τ Σ Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ
τ ό ί ε ρ ό ν Μ ν η ν ό σ υ ν ο ν ι ώ ν ύ π έ ρ Π ί σ τ ε ω ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ο ς ν ι ά τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ τ ή ν
Π ί σ τ ι ν τ ή ν ά γ ί α ν κ α ί τ ί Ί ς Π α τ ρ ί δ ο ς τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ί σ ν η ρ ω κ ώ ς ό ν ω ν ι σ ο μ έ ν ω ν
κ α ί π ε σ ό ν τ ω ν σ υ μ π ο λ ε μ ι σ τ ώ ν μ α ς Ή μ ο υ ν μ α Ζ ί τ ω ν Δ έ ν μ έ Ί θ έ λ η σ ε ν ό
Θ ε ό ς τ ό τ ε μ α ε ί Τ ο υ Ε κ ε ί τ ή ν η ν Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1949. σ υ ν ε τ ρ ί β η σ α ν α
Σ λ ο υ ο κ ί υ ι ι τ ο ι Κ Ι Σ υ μ μ ο ρ ι α κ α ί ό ρ δ α Ι Ε ι ς τ ο ύ η ρ ω ι κ ώ ς ά γ ω ν ι σ α μ έ ν ο υ ς κ α ί
π ε σ ό ν τ α ς σ υ μ π ο λ ε μ ι σ τ ά ς μ α ς ό φ ε ί λ ε η Π α τ ρ ί ς μ α ς τ ή ν ε ύ ν ν ω μ ο σ ύ ν η ν τ η ς
κ α ί τ ή ν ε υ χ ή ν τ η ς ν ά τ ο ύ ε Χ έ ν Π α ρ α δ ε ί σ ω ε ι ς τ ό ν ά γ κ ά λ η ν Τ ο υ ό Θ ε ό ς
Ή μ ε ί ς α ς σ τ ώ μ ε ν κ α ί ώ ς κ α ί γ ο ν υ π ε τ ώ ς α ς η ρ ο ο ε υ κ η θ ώ μ ε ν κ α ί α ς
ά ν α φ ω ν ή σ ω μ ε ν Α ι ω ν ί α η μ ν ή μ η σ α ς ό θ ά ν ο τ ο ι ί Ί ρ ω ε ς ά δ ε λ φ ο ί μ α ς Ζ ά τ ω η
ε ν δ ο ξ ο ς Π α τ ρ ί ς μ α ς Έ λ ά ς Δ έ ν μ α ς λ υ π ε ί τ ό Ο Τ Ι ό Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς κ α ί η
Κ υ θ έ ρ ν ι ι σ κ δ έ ν π α ρ ί σ τ α ν τ α ι Α ο τ ι λ ο μ θ ά υ ο ν τ ω Ο Τ Ι α ψ υ κ α ί τ ώ ν ά θ α ν ά τ ω ν
η ρ ώ ω ν χ ά ρ ι ς ε ι ς τ ό ν θ υ σ ί α ν τ ώ ν ό π ο ί ω ν ε ο ϋ ν α υ τ ο ί σ ή μ ε ρ ο ν κ α ί ε Τ ν α ι
έ λ ε ύ θ ε ρ ο κ α ί ύ ρ ν ο ϋ ν έ κ ε ί ν ο υ ς ο Ι ό π ο ί ο ι έ π ο λ έ μ η σ α ν έ ν α ν τ ί ο ν τ ί Ί ς Π α τ ρ ί δ ο ς
μ α ς έ γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ς κ α ί κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ ώ ς κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ώ ν τ ρ ι ώ ν γ ύ ρ ω ν
τ ω ν θ ά τ ο ύ ε π τ υ ο ν Ι κ ρ α υ ν ά ε ο υ σ ω Α Τ σ χ ο ς ά υ ρ ο ι ά γ ν ώ μ ο ν ε ς ό κ ά ρ ι σ τ ο ι
δ ε ι λ ο ί Π η γ α ί ν ε τ ε η ρ ο σ κ υ ν η τ ο ί ε Ι ς τ ο ύ ι τ ό π ο υ ς τ ώ ν έ κ τ ο τ ι ι σ θ έ ν τ ω ν
- 53-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α ι ι ο Τ Ο Ν Μ Ε Λ Ι Γ Α Λ Α Ε Ι Σ Τ ο ... Ο Λ Λ . Μ Ε Λ ι · Γ Α Λ Α .
Π α π α ν δ ρ έ ο υ ) . Τ ό μ ε τ α φ έ ρ ω ό π ό τ ό δ Ι μ π ν ι α ί ο ν π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν " Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ι Κ Α I
Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι " Ι Ο Υ Λ . - Α Υ Γ . 2005.
Κ α ί τ ώ ρ α , ι δ ο ύ τ ό ά ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ έ . Τ . Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο ϋ Ά ρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ . κ υ ρ ί ο υ
κ . , Κ ο κ κ ί ν ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ :
- 55 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Χ ε ι ρ ί ο τ ι ι π ρ ο σ β ο λ ή
" -
τ η ς μ ν η μ η ς α ν ω ν ι σ ι ω ν
Η Έ λ ά δ α ε Ι ν α ι Τ σ ω ς ή μ ό ν η Χ ώ ρ α σ τ ή ν ό π ο ί α oi δ ι ά δ ω ω ι τ ώ ν ν ι κ η τ ώ ν
γ ρ ά φ ο υ ν τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α κ α θ υ α ο ν ό ρ ε υ ο η τ ώ ν ή π η μ έ ν ω ν κ α ί τ ώ ν δ ι α δ ό χ ω ν
τ ο υ ς Ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ο ϋ θ λ ι β ε ρ ο ϋ α ύ τ ο ϋ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ε Ι ν α ι ή π α ρ α π ο ί η σ η κ α ί
δ ι ο σ τ ρ έ β λ ω σ η τ Ί ς Ι σ τ ο ρ ί α ο σ έ έ ξ ο ρ γ ι σ η κ ό κ α ί ό η ο ν ο η τ ε υ τ ι κ ό β α θ μ ό
Τ ό Έ λ λ η ν κ ό Ε θ ν ο ς δ έ χ θ η κ ε τ ή ν έ ν ο π λ η έ α ί θ ε σ η κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ώ ν
δ υ ν ά μ ε ω ν ε ν α τ μ Ί μ α τ ώ ν ό π ο ί ω ν π τ α ν σ λ α β Ί ς α τ α γ ω γ Ί ς Γ ι ά τ ή ν
ό ν τ η ι ε τ ώ η ι ο η τ Ί ς έ π ι θ έ σ ε ω ς α ύ τ Ί ς ό τ ό τ ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς Κ Τ σ ο λ δ ά ρ ι κ τ ό
κ ό μ μ α τ ο ϋ ό π ο ί ο υ ε Ι χ ε π λ ε ι ο ψ η φ ή σ ε ι σ τ ί ς έ κ λ ο γ έ ς η α ρ ε κ ώ ρ η σ ε τ ά ν
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ί α σ τ ό ν Θ ε μ Τ λ Ί Σ ο φ ο ύ λ ι ι ή ν έ τ η τ ο ϋ μ ε ι ο ψ η φ ή σ α ν τ ω
κ ό μ μ α τ ο ς τ ώ ν φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Κ α ί ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς π α ρ ά τ ή ν ή λ ι κ ί α τ ο υ έ σ π ε υ σ ε
σ τ ά έ λ η ν κ ά β ο υ ν ά γ ι ά ν ά έ μ φ υ κ ώ σ ε ι τ ο ύ μ ω σ ι τ έ τ
Σ έ ό μ ι λ ί α τ ο υ π ρ ό ς τ ί ς Ε ν ο π λ ε ς Δ υ ν ά μ ε ι ς μ ε τ α ξ ύ ό λ λ ω ν ε Ι π ε Ο
ά ν τ ί π α λ ο ς μ ι σ ε ί θ α ν α σ ί μ ω ς τ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α κ α ί κ ρ α υ ν ά ε ε ι ό ν α ι σ κ ύ ν τ ω ι ύ π έ ρ
α ύ τ Ί ς Α ι ι ε ρ ν ά ε ε τ α ι τ ή σ τ υ γ ν ο τ έ ρ α δ ο υ λ ε ί α κ α ί δ η μ ο κ ο π ε ί έ ν ο ν ό μ α τ ι τ Ί ς
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς Π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο π ρ ό ς τ ό ν ό π ο ί ο σ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ ε τ α ι μ έ
τ ε ρ α τ ώ δ η σ κ λ ο ρ ό τ η τ α κ α ί ό μ ι λ ε ί π ε ρ ί ά ν θ ρ ω π ι σ μ ο ϋ Υ α ο κ ρ ν ε τ ο ι τ ό ν π ο ν ο ϋ ν τ α
γ ι ά τ ά δ ε ι ν ά τ ο ϋ λ α ο ϋ κ α ί ό ρ α μ ο τ ί ε ε τ ω κ ο ι ν ω ν ί α κ α τ έ ρ γ ω ν
Ο σ ο ι έ η ι ο τ ρ α τ ε ύ τ η κ ο ν τ ό τ ε ά ξ ι ω μ α η κ ο ί ύ π α ξ ι ω μ α η κ ο ί κ α ί σ τ ρ α ι ι ώ τ ε ο
έ σ π ε υ σ α ν σ τ ό ε θ ν ι κ ό π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο γ ι ά ν ά π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ο υ ν τ ή ν ό κ ε ρ ο ι ό τ η τ α
τ Ί ς Χ ώ ρ α ς κ ο ί τ ο ύ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ θ ε σ μ ο ύ ς τ η ς Τ ά έ λ η ν ι κ ά β ο υ ν ά κ σ ί
Ι δ ι α ι τ έ ρ ω τ ό Β ί τ σ ι κ α ί ό Γ ρ ά μ μ ο ς έ γ ι ν α ν ά π έ ρ α ν τ α ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί α χ ι λ ι ά δ ω ν
ν ε κ ρ ώ ν
Σ τ ό ν τ ε τ ρ α ε τ Ί π ό λ ε μ ο 1946 - 1949 έ χ α σ α ν τ ή Ζ ω ή τ ο υ ς 1.400 π ε ρ ί π ο υ
ά ξ ι ω μ α η κ ο ί 25.000 ο τ ρ α ι ι ώ τ ε ο κ ω ρ ο φ ύ λ ω ω κ α ί π ο λ ί τ ε ς ά π ή χ θ η σ α ν 28.000
α α ι δ ι ά κ α ί 19.850 έ ν ή λ ι κ ε ς Π ο λ λ ο ί ά λ λ έ χ α σ α ν τ ή σ ω μ α τ ι κ ή τ ο υ ς
ό κ ε ρ α ι ό τ τ ι τ α κ α ί τ ό ν ύ γ ε ί α τ ο υ ς Ή σ η μ ε ρ ι ν ή π α τ ρ ί δ α OXI μ ό ν ο δ έ ν τ ο ύ
τ ί μ η σ ε π ο τ έ ά λ λ ά κ α ί ά π ο φ ε ύ γ ε ι ν ά μ ν η μ ο ν ε ύ σ ε ι α υ τ ο ύ κ α ί τ ο ύ ά γ ώ ν ε ς
- 57 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Ο Λ Η Τ Η Σ Μ Ν Η Μ Η Σ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν
τ ό έ ρ ν ο τ ο υ ς Φ υ σ ι κ ά ό Χ Φ λ ω ρ ά κ τ κ δ έ ν ε Τ π ε σ η Ο Ι Σ λ α β ό φ ω ν ο ι α ύ τ ο ί
η τ α ν σ ύ ν τ ρ ο φ ο ί τ ο υ σ τ ό Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό Σ τ ρ α τ ό Έ λ λ ά δ α ς κ α ί μ έ λ η τ ς ά δ ε λ φ ς
Σ Ν Ο Φ ε Τ χ α ν π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι δ έ ν ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ό σ χ έ δ ι ο τ ο ύ Τ ί τ ο γ ι ά
τ ά δ π μ ι ο υ ρ γ ί α α ύ τ ό ν ο μ ι κ σ λ α β ι κ ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς μ έ γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ι κ ή
έ η ι κ υ ρ ι α ρ κ ί α τ ά έ δ ά φ υ τ ς ό π ο ί α ς θ ά έ φ θ ο ν ο ν μ έ κ ρ ι τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Ά ξ ί Ζ ε ι ν ά σ η μ ε ι ω θ ε ί σ η ο ϋ τ ε ό Χ Φ λ ω ρ ά κ τ κ ο ϋ τ ε τ ό Κ Κ Ε ε ύ τ ο σ ο ν π ο τ έ
σ υ γ ν ώ μ η ά π ό τ ό ν Έ λ η ν ι κ ό Λ α ό γ ι ά τ ά ά ν τ ε θ ν ι κ ά σ κ έ δ ι ά τ ο υ κ α ί τ ο ύ ς
χ ι λ ι ά δ ε ς ν ε κ ρ ο ύ ο π ο ύ χ ά θ η κ α ν γ ι ά ν ά μ ή ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν α υ τ ά
Ο Ι Έ λ η ν κ έ ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε κ π ρ ο φ α ν ώ ς γ ι ά λ ό γ ο υ ς κ ο μ μ α τ ι κ ο ύ ο έ π έ τ ρ ε ψ α ν
μ ι ά η ρ ω τ ο φ α ν ή ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α τ ώ ν ή τ τ η μ έ ν ω ψ κ α ί τ ώ ν ο π α δ ώ ν
τ ο υ ς έ ν α ν τ ί ο ν έ κ ε ί ν ω ν π ο ύ ε π ρ α ξ α ν τ ό κ α θ ή κ ο ν τ ο υ ς Ό π ο ι ο ς τ ο λ μ ά ε ι ν ά
υ σ ε ν θ υ ρ ί σ ε ι τ ύ ν έ ι ι ί θ ε σ ο τ ο ύ Κ Κ Ε κ α ί τ ά ν ό η ό φ ο σ υ τ ς η ς Ό λ ο μ έ λ ε ι ά ς
τ ο υ γ ι ά τ ή ν τ ύ χ η τ ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς κ α ί Θ ρ ό κ τ κ ά π ο κ α λ ε ί τ α ι έ κ θ ρ ό τ ο ύ λ α ο ύ
κ α ί φ ο ρ έ α ς π ο λ ι η κ ο ύ μ ί σ ο υ ς Κ α ί σ π ο ι ο ς θ ε λ ή σ ε ι ν ά τ ι μ ή σ ε ι τ ή ν μ ν ή μ η τ ώ ν
π ε σ ό ν τ ω ν Β ο α ι ί ε ε τ α ι ώ ς ά κ ρ ο δ ε ξ ι ό ς δ ρ ν σ ν ο τ ς ο λ ι γ α ρ Χ ί α ς κ α ί ύ π ο κ ι ν η τ ή ς
τ ο ύ μ ί σ ο υ ς Α ν τ ί θ ε τ α δ σ ο ι ύ π η ρ έ τ η σ α ν σ τ ά Μ α κ ρ ό ν η σ ο τ ή Γ υ ά ρ ο κ α ί ό λ α
σ τ ρ α τ ό π ε δ α τ ς έ π ο χ ς έ κ ε ί ν η ς ε χ ο υ ν τ ό δ ι κ α ί ω μ α ν ά υ σ ε ν θ υ μ ί ε ο υ ν κ α ί
δ ι ε κ τ ρ α γ ω δ ο ύ ν δ σ α ύ π έ φ ε ρ α ν Γ ι α ύ τ ο ύ ή ν ε ω τ έ ρ α ι σ τ ο ρ ί α τ ο ύ Έ λ η ν ι κ ο ύ
Έ θ ν ο υ ς ά ρ Χ ί Ζ ε ά π ό τ ή Μ α κ ρ ό ν η σ ο κ α ί τ ή Γ υ ά ρ ο
Ο Ι ή γ ή τ ο ρ ε ς κ α ί Ο Ι μ α χ η τ έ ς τ ώ ν ά γ ώ ν ω ν τ ο ύ Ε θ ν ο ι κ δ τ σ ν ω ι έ ρ κ ο ν ι α ι
τ ο ύ μ α τ α ί ο υ τ ο ύ τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ η δ ε ύ ο ν τ α ι χ ω ρ ί ς ύ η ό μ ν η σ υ τ ς π ρ ο σ φ ο ρ α ς
τ ο υ ς Ή Έ λ η ν κ ή Π ο λ ι τ ε ί α OXI μ ό ν ο δ έ ν τ ί μ η σ ε σ π ω ς ε π ρ ε π ε τ ό ν ή γ ή τ ο ρ α
τ ώ ν Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ ε ώ ν τ η ς Α ρ κ ι ο τ ρ ά τ η ν ο Π α π ά γ ο ά λ λ ά δ τ α ν ε γ ι ν α ν τ ά
έ γ κ α ί ν ι α τ ο ύ ά ν δ ρ ι ά ν τ α τ ο υ σ τ ή ν ε ί σ ο δ ο τ ο ύ π ρ ο α σ τ ί ο υ τ ο ύ Π α π ά γ ο υ μ έ
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ ο ύ Δ η μ ά ρ χ ο υ τ ο ύ Δ ή μ ο υ Π α π ά γ ο υ ά π ο υ σ ί α σ α ν τ ά μ έ λ η τ ς
Κ υ β ε ρ ν ή ο ε ω ο Ό π ω ς ά π ο υ σ ί α σ α ν κ α ί ο ι ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι σ τ ά γ ρ α φ ε ί α τ ο υ
π λ η σ ί ο ν τ ο ύ τ ό π ο υ τ ώ ν έ ν κ ω ν ί ω ν ό ρ κ η ν ο ί Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν Σ τ ρ α τ ο ύ
κ α ί Ά ε ρ ο π ο ρ ί α ς
Ά ν τ ί θ ε τ α ό ή γ ή τ ο ρ α ς τ ο ύ Δ Σ Μ ά ρ κ ο ς Β ο φ ε ι ά δ ι κ ό ά ρ χ η γ ό ς τ ο ύ Κ Κ Ε
Ν Ζ ω ω ρ ι ά δ ι κ κ α ί ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ά ρ χ η γ ό ς τ ο ύ τ ο υ Χ Φ λ ω ρ ά κ τ κ κ η δ ε ύ τ η κ α ν
μ έ δ η μ ό σ ι α δ α π ά ν η κ α ί η μ η η κ Β σ υ μ μ ε τ ω φ σ λ ο υ τ ο ύ π ο λ ι η κ ο ύ κ ό σ μ ο υ Γ ι ά
τ ο ύ ς δ ύ ο π ρ ώ τ ο υ ς σ μ ω ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ έ ν υ ψ ώ θ η κ α ν μ ε σ ί σ τ ι α ο ί έ λ λ η ν κ έ ς
σ η μ α ί ε ς Ά λ λ ά γ ι ά τ ό θ ά ν α τ ο τ ο ύ τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ε γ ι ν ε κ α ί α υ τ ή ή π ρ ο σ β ο λ ή τ ς
έ λ η ν κ ς σ η μ α ί α ο τ ή ν ό π ο ί α ν έ κ ε ί ν ο ς π ο λ έ μ η σ ε σ υ ν κ ρ ό ν ω δ έ κ α ί ή
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ϋ β ρ η κ α τ ά ι ώ ν θ υ μ ά τ ω ν τ ο υ
Κ α ί φ υ σ ι κ ά ή σ κ ε τ ι κ ή δ ι α τ α γ ή λ έ γ ε τ α ι σ η έ σ τ ά λ η μ έ φ ά ξ σ τ ο ύ ς Δ ή μ ο υ
κ α ί σ τ ί ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ο δ ό θ η κ ε κ α τ ό π ι ν κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή ά π ο φ ά σ ε ω ς μ έ ό λ λ α
λ ό γ ι α κ α τ ό π ι ν ά π ο φ ά σ ε ω ς τ ο ύ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ Μ έ τ ή ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α δ έ σ η
τ ο ύ λ ο ι π ο ύ θ ά Ι σ κ ύ ε ι σ έ κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η θ α ν ά τ ο υ Α ρ κ η ν ο ϋ Κ ό μ μ α τ ο ς Ά λ ά
- 59-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Χ Ε Ι Ρ Σ τ Η Π Ρ Ο Σ Β Ο Λ Η Τ Η Σ Μ Ν Η Μ Η Σ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν
ν ε α ν ι κ ό ν ή ρ ω ι κ ό ν α μ ά σ α ς Η ν ω ν ί σ θ ο τ ε τ ό ν ά γ ώ ν α τ ό ν κ α λ ό ν Ε θ υ σ ι ά σ θ υ τ ε
γ ι ά τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ϋ τ ή ν η ί σ τ ι ν τ η ν ό ν ί ο ν κ α ί τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς τ ή ν έ λ ε θ ε ρ ί α ν
Α ν ο α α υ θ ϋ τ ε ε ί ς τ ά ς ά γ κ ά λ α ς Τ ο ύ Θ ε ο ύ ϋ η ε ρ ή φ ο ν ο ι θ δ ι ό τ ι ε ί σ θ ε α ξ ι α
τ έ κ ν α τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς Ά π ό τ ά β ά θ η τ η ς ψ χ η ς τ ο υ ι ό Ε θ ν ο ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν
σ α ς ά π ε θ ύ ν ε ι τ ή ν ε ύ ν ν ω μ ο σ ύ ν η ν τ ο υ κ α ί ώ ς ε υ λ α β ή ς η ρ ο σ κ υ υ η α κ κ α τ α θ έ τ ω
ε ί ς τ ο ύ τ ά φ ο ς σ α ς σ τ έ φ σ ν ο ν δ ά φ ν ι κ ά ν α φ ω ν ώ ν Α ι ω ν ί α ή μ ν ή μ η σ α ς
ό θ ά ν α τ ο ι η ρ ω ε ς
Π α π α κ ό ς Σ τ υ λ ι α ν ό
Σ υ μ α ο λ ε μ ι σ τ ή σ α ς ...»
- 61 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α δ ι κ ο ν ε ν α ν τ ί ο ν δ ι κ α ί ο υ
Μ ε τ ά τ ά ς έ κ κ α θ α ρ ί σ ε ι ς τ ο υ Β Ι Τ Σ Ι π ν Α ύ ν ο ύ σ τ ο υ 1949, έ ν έ ν ο ν τ ο
ά ν α δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ώ ν μ α ς σ υ μ π λ π ρ ώ σ ε ι ς η μ ι α ν ά π α υ σ ι ς (!), ά λ λ ά κ α ί
ό σ κ ή ο ε κ ... έ π α ν α λ ή ψ ε ι ς ε ί κ ο ν ι κ ώ ν έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν π ρ ά ς έ ξ α π ά τ π σ ι ν τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ
Π ρ ό ς π λ π ρ ε σ τ έ ρ α ν κ α τ α ν ό π σ ι ν π α ρ α θ έ τ ω π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
Π ε ρ ί τ ά ς δ έ κ α η μ έ ρ α ς π ρ ά τ η ς έ ν ά ρ ξ ε ω ς τ η ς έ η ι κ ε ι ρ ή σ ε ω κ α τ ά τ ώ ν έ π ί
τ ο υ Β Ι Τ Σ Ι Κ Σ κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν έ ν έ ν ε τ ο ο φ ο δ ρ ο τ ά τ ι ι έ π ί θ ε σ ι ς κ α τ ά υ ψ ω μ ά τ ω ν
Ά ν α τ κ ώ ς Γ ρ ά μ μ ο υ Ο ί Κ Σ τ α ι έ ξ έ λ α β ο ν τ α ύ τ η ν ώ ς τ ή ν κ υ ρ ί α ν έ π ί θ ε σ ι ν
έ ν α ρ ξ ι ν τ ώ ν Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν έ ν σ ν τ ί ο ν τ ω ν
Έ ξ α π α τ π θ έ ν τ ε ς μ ε τ έ φ ε ρ ο ν έ κ τ ο υ Β Ι Τ Σ Ι ά ρ κ ε τ ά ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ω ν ε ί ς ι ό ν
Γ Ρ Α Μ Μ Ο Ν έ ξ α σ θ ε ν ή σ α ν τ ε ς ο ϋ τ ω τ ά ς έ π ί τ ο υ Β Ι Τ Σ Ι κ α ί ο ϋ τ ω έ δ ω σ α ν ε ί ς
τ ά ς κ υ β ε ρ ν η η κ ά δ υ ν ά μ ε ι ς τ ό ν δ υ ν α τ ό τ η τ α τ η ς ν ί κ π ς ε ύ κ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν κ α ί
τ α χ ύ τ ε ρ ο ν κ α ί μ έ ό λ ι γ ω τ έ ρ α ς ά π ω λ ε ί α ς
Τ ό α υ τ ό έ π ρ α ξ α ν α ί ύ π ό τ ό ν Τ σ σ κ α λ ώ τ ο ν Θ ρ ο σ ύ β ο υ λ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ύ ν δ ύ ο
Σ ω μ ά τ ω ν Σ τ ρ σ τ ο ϋ δ υ ν ά μ ε ι ς π ρ ό τ η ς η μ έ ρ α ς έ ν ά ρ ξ ε ω ς τ η ς έ π ι θ έ σ ε ω ς κ α τ ά
Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ Δ π λ α δ ή π ρ ό ς έ ξ α π ά τ σ ν τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ π ρ ξ α τ ο σ φ ο δ ρ ο τ ά τ π ς
έ π ι θ έ σ ε ω ς κ α τ ά τ ώ ν έ π ί τ ώ ν Δ υ τ ι κ ώ ς Γ ρ ά μ μ ο υ έ κ θ ρ ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν
ά ν α γ κ ά σ α ν τ ε ς τ ό ν έ κ θ ρ ό ν ν ά δ ι α θ έ σ ρ τ ά ς έ φ ε δ ρ ε ί α ς τ ο υ κ α ί ά ρ κ ε τ ά ς
δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ έ κ τ ώ ν Ά ν α τ ο λ κ ώ ς Γ ρ ά μ μ ο υ δ υ ν ά μ ε ώ ν τ ο υ ε ί ς τ ό ν Δ υ κ ό ν
Τ ο ύ τ ο έ κ μ ε τ α λ ε υ θ ε ί ς ε υ φ υ ώ ς κ α ί λ ί α ν έ η ι κ ι ψ δ ύ ν ω τ τ ο λ μ π ρ ώ ς ό
Τ σ α κ α λ ώ τ ο ς μ ε τ έ φ ε ρ ε ν ύ κ τ ω ρ τ ά ς έ κ Δ υ σ μ ώ ν Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ ί σ χ υ ρ ά ς Δ υ ν ά μ ε ι ς
τ ο υ Λ Ο Κ κ λ π ε ί ς τ ό ά σ θ ε ν έ ς τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ σ π μ ε ί ο ν Ά ν α τ ο λ ι κ ώ ς Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ
κ α ί ε υ χ ε ρ ώ ς δ ι ά τ ώ ν Ι ω ω ρ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ώ ν τ ο υ έ Π Ι ε θ ε ί ς κ α τ ά τ ο υ ό σ θ ε ν ο ϋ
σ π μ ε ί ο υ τ ο υ έ κ θ ρ ο ϋ έ π έ τ υ κ ε τ ή ν ο υ ν τ ρ υ ι η κ ό ν η π ά ν τ ο υ ϋ α ω φ ε ώ σ ω α υ τ ό ν
ν ά έ τ ι ι ο τ ρ έ ψ ο ε ί ς τ ή ν σ υ ν τ ρ ο φ ι κ ή ν τ ο υ Ά λ β α ν ί α ν κ α ί τ ε λ ι κ ώ ς ε ί ς Ρ ω σ σ ί α ν
μ έ τ ά θ λ ι β ε ρ ά ύ π ο λ ε ί μ μ α τ ά τ ο υ τ ο υ Κ Κ Ε
Τ ά ς λ ί α ν τ ο λ μ π ρ ά ς κ ι ν ή σ ε κ τ ο υ Τ σ α κ α λ ώ τ ο υ η α ρ ο κ ο λ ο ύ θ ε ι ό Δ τ ή ς τ η ς
Σ τ ρ ο τ κ κ Β ε ν τ ά ρ τ κ Κ ω ν ν ο ς μ έ δ έ ο ς ό ν υ σ υ κ ί ο ν κ α ί τ ε λ ι κ ώ ς θ α υ μ α σ μ ό ν κ α ί
θ ε ρ μ ά ο υ ν κ α ρ ο τ ή ρ ι ά τ ο υ π ρ ά ς ι ό ν θ ρ ι σ μ δ ε υ τ ή ν Σ τ ρ ο τ υ ν ό ν Τ σ α κ α λ ώ τ ο ν
- 63 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Δ Ι Κ Ο Ν Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ
δ Τ ρ α υ μ α τ ί α ι Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί Σ τ ρ ο τ ο ϋ 1850, Ο π λ ί τ α ι 30.600! Κ λ ά ψ ε τ ε
Ε λ η ν ί δ ε ς μ ι ι τ έ ρ ε ι θ ρ η ν ή σ α τ ε έ π ί π ο τ α μ ό ν Α λ ι ά κ μ ο ν α κ α ί σ υ γ α ρ Ί τ ε
τ ό ν ό ρ κ υ ν ό ν τ Ί ς δ ε ξ ι ά ς ό ό π ο ί ο ς μ α ε μ έ τ ο ύ ς δ ι κ ο ύ ς τ ο υ ...). ύ μ ν ε ί κ α ί
ό μ ε ί θ ε τ ο ύ ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ε ί ς τ Ί ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς τ ο ύ σ φ α γ ε ί ς τ ώ ν Π δ ώ ν μ α ς
- Ε λ λ η ν ί δ ε ς μ ά ε ς δ τ ι έ δ ω σ α ν π ο λ ά σ τ ή ν π α τ ρ ί δ α π Ί ρ α ν λ ί γ α κ α ί
έ κ α ν α ν τ ί μ ι ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς ό γ ώ ν ε ς Ώ Θ ε έ μ ο υ κ α ί Κ ύ ρ ι ε
... έ λ έ η σ ο ν μ ά ς
Δ ι ά π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ν έ ν η μ έ ρ ω σ ί ν σ α ς φ ί λ ο ι μ ο υ ό ν α γ ν ώ σ τ α ι μ ε λ ε τ ή σ α τ ε
τ ά ς σ ε λ ί δ α ς 227 ε ω ς κ α ί 230 τ ο ϋ ύ π ό ρ ι θ μ 4 β ι β λ ί ο υ μ ο υ ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν
Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό ν Ε ν ό ς Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ 90 έ τ ώ ν ... Κ ε φ ά λ α ι ο ν Τ ό κ ό σ τ ο ς τ Ί ς
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ό ν τ α ρ σ ί α ς
Η σ ο λ ο ν η ρ έ ν ο κ ο ύ κ ί δ μ ω ς κ α ί δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν ω ς θ ά μ έ έ ρ ω τ ά σ ο υ ν α ί
μ η τ έ ρ ε ς κ α ί ο ί ο ύ ν τ ρ ο φ ο ι κ α λ ά κ ύ ρ ι ε δ ι α τ ί δ έ ν λ υ π ε ί σ θ ε ό μ ο ί ω ς κ α ί δ ι ά
τ ά ς θ υ σ ί α ς τ ο ϋ ά ν θ ο ι κ τ Ί ς α λ η ς π λ ε υ ρ ά ς θ ύ μ α τ α τ Ί ς ί δ Ί ς σ α ς δ ε ξ ι ά ς
η α ρ α τ ά ξ ε ω τ
Ε ί λ ι κ ρ ι ν ώ ς λ υ π ο ϋ μ α ι β α θ ύ τ α τ α δ ι ά τ ά ό π ο τ ρ ό π α ι α δ ε ι ν ά τ ά ό π ο ί α ύ α έ σ τ η
n Π α τ ρ ί ς μ α ς κ α ί έ κ φ ρ ά ε ω τ ό ν Ι δ ί α ν λ ύ π η ν μ ο υ δ ι ά τ ά θ ύ μ α τ α τ Ί ς
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή π α ρ α τ ά ξ ε ω ς Κ α ί ό π ε υ θ ύ ν ω κ α ί π ρ ό ς τ ά ς μ ι ι τ έ ρ ω τ ώ ν
φ ο ν ε υ θ έ ν τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τ ω ν τ ά α ύ τ ά Κ λ ά ψ α τ ε μ α ν ά δ ε ς κ α ί θ ρ η ν ή σ α τ ε έ π ί
π ο τ α μ ώ ν Ε λ λ ά δ ο ς κ α ί Ζ η τ ή σ α τ ε ό π ό τ ή ν ύ ν ε ο ί σ ν τ ο ϋ Κ Κ Ε ν ά σ ά ς Ζ η τ ή σ
γ ο ν υ π ε τ ώ ς ν ά τ ή ν σ υ ν κ ω ρ ή σ υ τ ε χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ς n τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ν ά τ ή ν
κ α τ α ρ δ ο θ ε έ π ι ε κ ώ ς δ ι ό τ ι Ε ά ν έ σ έ δ ε τ ο τ ή ν ε ω ή ν τ ώ ν π α ι δ ι ώ ν σ α ς δ έ ν θ ά
τ ά έ φ α ν ά τ ι ε ε δ έ ν θ ά τ ά έ δ η λ η τ η ρ ί α Ζ ε μ έ τ ό μ ί σ ο ς έ ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν ό δ ε λ φ ώ ν
τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Δ έ ν θ ά σ υ ν έ κ ι ε ε ν ε ν α ά ν ι σ ο ν ά δ κ ο ν π α ρ ά ν ο μ ο ν α π ε λ π ι ν
ό γ ώ ν α Δ έ ν θ ά ή μ ύ ν ε τ ο τ ε λ ι κ ώ ς ε ί ς Β Ι Τ Σ Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Ο Ν έ π ί ε ν α μ Ί ν α μ έ
β ο ρ υ τ ά τ ω θ υ σ ί α ς τ ώ ν ό θ ώ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ α ς Ω φ ε ι λ ε ν nν ά ό η ο κ ω ρ ή ο ι ι ε ί ς
τ ά ς ο υ ν τ ρ ο φ ι κ ά τ η ς χ ώ ρ α ς ό φ ή ν ο υ σ α τ ά π α ι δ ι ά σ α ς έ λ ε ύ θ ε ρ α ν ά έ π λ έ ξ ο υ ν
α ύ τ ά τ ή ν χ ώ ρ α ν τ Ί ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω ω Ί ς τ ω ν nν ά ο υ ν θ η κ ο λ ο ν ά ο τ ι
Ε ά ν ε ί χ ο ν γ ν ώ σ ι ν έ σ τ ω κ α ί έ ν ό ς κ ο κ ό ρ ο υ δ έ ν θ ά έ κ ο κ ο ρ ε ύ ο ν τ ο
δ ί δ ο ν τ ε ς ό μ υ ν η κ ή ν μ ω ω ν ε ί ς Γ Ρ Α Μ Μ Ο Ν - Β Ι Τ Σ Ι
Μ ό ν ο ν α μ υ α λ ο ι γ έ τ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ε ί ς τ ή ν ν ί κ η ν ό μ υ ν ό μ ε ν ο ι κ α ί μ ά λ ι σ τ α
έ ν α ν τ ί ο ν ύ π ε ρ τ έ ρ ω ν ε ι ς ό ρ ι θ μ ό ν κ α ί Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν ψ υ χ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ό π λ ι σ μ ο ϋ
μ έ ό ε ρ ο π ο ρ ί α ν β ο μ β α ρ δ ί Ζ ο υ σ α ν α υ τ ό ν μ έ τ ά ν κ ς μ έ ύ α ε ρ σ ύ ν κ ρ ο ν ο ν ό π λ ι σ μ ό ν
π ά σ η ς μ ρ φ Ί ς Δ έ ν ε ί χ ε τ ί π ο τ ε ό π ό α ύ τ ά n γ ε σ ί α τ ο ϋ Κ Κ Ε Δ έ ν ε ί χ ε
π ρ ο π α ν τ ό ς τ ό δ ί κ α ι ο ν μ έ τ ό μ έ ρ ο ς τ η ς
Ε ά ν ε ί χ ε ν ό ν θ ρ ω ι ι ί ν η ν ψ υ χ ή ν κ α ί ν ο ϋ ν λ ο γ ι κ ό ν κ α ί ό χ ι τ υ φ λ ω μ έ ν τ ι ό π ό
μ ί σ ο ς κ α ί π ά θ η έ ν α ν τ ί ο ν τ Ί ς ν ο μ ι μ ό τ τ ι τ ο ο Δ Ε Ν θ ά έ φ ό ν ε υ ε τ ά π α ι δ ι ά σ α ς
Ε λ η ν ί δ ε ς μ ι ι τ έ ρ ε τ Σ ά ς σ υ λ υ π ο ϋ μ α
Θ ά έ ε ή τ ε ι σ υ ν θ η κ ο λ ό ν η σ ι υ ε υ τ ο ϋ σ ο σ υ γ γ ν ώ μ η ν n ό π ο ί α θ ά τ Ί ς έ δ ί δ ε τ ο
- 65-
Κ Ι Ι Δ Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ό π α ρ ά δ ε ι σ ο ς
τ ο υ σ ι δ η ρ ο ύ π α ρ α π ε τ ά σ μ α τ ο ς
Φ ί λ μ ο υ ό ν α ν ν ώ σ τ α ι μ έ ί δ ι ο ί τ ε ρ ο ν έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν α κ ο ύ ω α π ό τ π λ ε φ ώ ν ο υ
τ ά ς γ ν ώ μ α ς σ α ς τ ά ς ό η ό φ ε κ σ α ς ό κ ό μ ι ι κ α ί τ ά σ κ ό λ ι ά σ α ς ί δ ι α ί τ α τ α τ ά ς
έ π ι θ υ μ ί α ς π ο λ ώ ν κ α ί μ ά λ ι σ τ α ν έ ω ν
Ι δ ο ύ τ ί έ π ι θ υ μ ο ύ ν ο ί ν έ ο ι τ η ς Έ λ ά δ ο ς μ α ς τ ό α ν θ ο ς τ η ς φ υ λ η ς μ α ς η
κ ρ υ σ ή έ λ π ί ς τ ο ύ Έ θ ν ο υ ς μ α ς
1) Ν ά έ ν π μ ε ρ ω θ ο ύ ν λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς π ο ί ο ι π ό τ ε π ο ύ π ώ ς δ ι α τ ί δ ι έ π ρ α ξ α ν
α υ τ ά τ ά φ ο β ε ρ ά έ γ κ λ ή μ α τ α έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς ο ί α δ ε λ φ ο ί μ α ς
Κ Κ Ε δ ε ς
2) Δ ι α ι ί δ έ ν τ ά δ ι δ α σ κ ό μ ε θ α ε ι ς τ ά Σ χ ο λ ε ί α α υ τ ά τ ά φ ο θ ε ρ ά
Θ ά μ ο ϋ έ π ι τ ρ έ ψ π τ ε ν ά α π α ν τ ή σ ω π ρ ώ τ ο ν ε ι ς τ ό ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ν δ π λ α δ ή τ ό
ν κ α ί Ι δ ο ύ η γ ν ώ μ π μ ο υ η γ ε ρ ο ν τ ι κ ή
Ό π ω ς ν ν ω ρ ί ε ε τ ε n μ α λ ο ν θ ά ε π ρ ε π ε ν ά ν ν ω ρ ί ε υ τ ε τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν
Π α ι δ ε ί α ς δ λ ω ν τ ώ ν μ ε τ ά τ ή ν π ν Ι ο υ λ ί ο υ 1974 μ ε τ α π ο λ ί τ ε υ σ π
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς κ υ β ε ρ ν ά τ α ι α π ό ά τ ο μ α ό α ο φ ε ό ν ο ν τ α λ ό γ φ
α τ ο λ μ ί α ς τ ή ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ η ς ώ ρ γ α ν ω μ έ ν π ς κ α ί α π ε ι λ π τ ι κ ώ ς έ π ι τ ι θ ε μ έ ν π ς
α ρ ι σ τ ε ρ ά Κ Κ Ε δ κ π ς η γ ε σ ί α ς Π ρ ό ς τ ο ύ τ ο κ έ π ο λ τ ο π ο ί π σ ε τ ο ύ τ ό μ ο υ ς
τ η ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή π ε ρ ι ό δ ο υ τ ά α ρ χ ε ί α τ η ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς Ι σ τ ο ρ ί α ς Σ τ ρ α τ ο ύ ε ι ς τ ά
ό π ο ί α η ε ρ ι ε ί κ ο ν τ ο τ ά δ ι α δ ρ α μ α τ ι σ θ έ ν τ α γ ε γ ο ν ό τ α
Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί τ η ς δ ε ξ ι α ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ή ν ό π ο ί α ν ό π α τ ή ρ τ ο ύ
κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ Λ έ ν ι ν έ κ α ρ ο κ υ ι ρ ι σ ε ν ώ φ έ λ ι μ ο ν ή λ ι θ ί α ν
Ή μ ε ί ς α ς ό ρ κ ε σ θ ώ μ ε ν ε ι ς τ ό ν κ ο ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ν τ π ς ώ ς Δ ε ι λ ή ν κ α ί α θ λ ί α ν
Λ υ π ο ύ μ α ι δ ι ό τ ι δ υ σ τ υ κ ώ ε ι ς α υ τ ή ν τ ή ν δ ε ξ ι ά ν (!) π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ί η
η γ ε σ ί α τ ώ ν Ά π ο σ τ ρ ά τ ω ν Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν τ ο ύ Έ λ λ π ν κ ο ύ Σ τ ρ α τ ο ύ έ ά ν ε ν α ι
α λ π θ έ ς δ τ ι κ α τ ά τ ό μ ν π μ ό σ υ ν ο ν έ π ί τ η ς κ ο ρ υ φ ί κ τ ο ύ Β Ι Τ Σ Ι α π π γ ό ρ ε υ σ ε τ ή ν
ό ν ά ν ν ω σ ι ν μ π ν υ μ ά τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ π ς σ υ μ π ο λ ε μ ι σ τ ώ ν τ ώ ν ό ε η ι ν ή σ τ ω ν
η ρ ω κ ώ ς ό ν ω ν ι σ σ μ έ ν ω ν κ α ί θ υ σ ι α σ θ έ ν τ ω ν ν ι ά τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ τ ή ν π ί σ τ ι ν τ ή ν
ό ν ί ο ν κ α ί τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς τ ό ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ό π ο ι ω ν κ α ί τ ό ι δ ι κ ό ν
μ ο υ μ ή ν υ μ α Ι δ ε τ ε σ ε λ 60/61).
- 67 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Π Α Ρ Α Π Ε Τ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ
1) 1918 ε ω ς 1923. Τ ό Κ Κ Ε έ μ ά κ ε τ ο έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς ν ο μ ί μ ο υ κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ο
δ υ ν α μ ι κ ώ κ α ί π α ρ α ν ό μ ω ς Κ α τ ά τ ή ν έ κ σ τ ρ α τ ε ί ο ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς π ρ ό ς
έ π ι β ο λ ή ν τ η ς σ υ ν θ ή κ τ κ τ ώ ν Σ ε β ρ ώ ν α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς τ η ς Ι ω ν ί α ς α ρ χ α ί α ς
έ λ η ν ι κ ω τ ά τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς τ ό Κ Κ Ε ό ν τ έ δ ρ α π ρ ο δ ο τ ι κ ώ ς Κ α υ ι ν ο ρ ο ϋ σ ε
ι ό ν Β α σ ι λ έ α Σ τ ρ α υ ι λ ά ι υ ν τ ώ ν ν ι κ ο φ ό ρ ω ν Β α λ κ α ν ι κ ώ ν π ο λ έ μ ω ν σ τ ι ή τ α ν
ε ν α Γ ε ρ μ α ν ι κ ό κ ά θ α ρ μ α κ α ί ο ί μ ό ν ο ι μ υ α λ ω μ έ ν ο ι Έ λ η ν ε ς η σ α ν ο ί
Έ Β ρ α ι ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς τ ο υ Σ Ε Κ Ε π ο ύ σ α μ π ο τ ά ρ ι σ α ν α π ό τ ή ν α ρ χ ή τ ή ν
Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή έ κ σ τ ρ α τ ε ί α ..." Ε Ρ Τ γ ι ά τ ή ν η έ π έ τ ε ι ο τ η ς Μ ι κ ρ ο ο ι α τ ι κ ή
κ α τ σ σ τ ρ ο φ ί κ
2) 1923 ε ω ς 1936 έ μ ά κ ε τ ο τ ό σ ο ν δ υ ν α μ ι κ ώ ς τ ό σ ο ν π α ρ α ν ό μ ω ς τ ό σ ο ν
κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ ώ ς ω σ τ ε ό ν ά ν κ α σ ε τ ή ν ν ό μ ι μ ο υ Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν τ ή ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α ν
τ ο υ Έ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ δ η λ α δ ή τ ή ν Δ η μ ο κ ρ α τ ί ο ν ν ά τ ό θ έ σ ι ι έ κ τ ό ς ν ό μ ο υ
δ ι ά τ ο υ Ν ό μ ο υ ......ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν Ι δ ι ώ ν υ μ ο ν λ ί α ν α ύ σ τ η ρ ό ν - α λ λ ά ν ό μ ο ν
- Β ά σ ε ι τ ο υ ό π ο ί ο υ α ι ν ο μ ί μ ω ς Ί κ α ί έ κ τ ά κ τ ο υ α ν ά γ κ η ς κ υ θ ε ρ ν ή σ ε κ τ η ς
π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς κ α τ ε δ ί κ α ε ο ν τ ο ύ ς π α ρ α Β ι ά Ζ ο ν τ α ς τ ό ν ν ό μ ο ν α ύ τ ό ν Δ έ ν η σ α ν
π ο λ ο Ι ο υ δ έ π ο τ ε ύ α ε ρ έ β η σ α ν τ ό 3% ι ώ ν ψ τ ι φ ι ε ό ν τ ω ν Ή σ α ν σ μ ω ς κ α τ ά
τ ή ν ρ ή σ ι ν τ ο υ Γ έ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί ο Γ ε ω ρ γ ί ο υ Π α π α ν δ ρ έ ο υ τ ό 97 %
τ ο υ δ υ ν σ μ ι κ ώ ό ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ κ α ί μ ω ω μ έ ν ο υ τ μ ό μ α τ ο τ ο υ έ λ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ
Δ υ ν α μ ι κ ώ τ ε ρ ο ς σ μ ω ς ό η ε δ ε ι κ ψ ύ ε τ ο ό Ν Ο Μ Ο Σ τ η ς π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς τ η ς
Δ υ μ ο κ ρ α τ ί ω τ η ς Ε Λ Ε γ Θ Ε Ρ Ι Α Σ ό ό π ο ί ο ς έ ι ι ρ ο σ ι ά τ ε υ ε τ ό ν ν ο μ ι μ ό φ ρ ο ν α
Έ λ λ η ν α π ο λ ί τ η ν δ η λ α δ ή τ ό 97 % τ ο υ λ α ο υ
3) 1936 ε ω ς 1941 : Ε ί ν ω ή π ε ρ ί ο δ ο ς τ ο υ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς τ ο υ φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ύ π ό
τ ό ν τ ί τ λ ο ν η Α ύ ν ο ύ σ τ ο υ - Δ ι κ τ α τ ο ρ ί α Μ ε τ α ξ ά έ κ ο ν τ ο δ υ σ φ η μ ι σ θ ή ά δ ί κ ω
κ α θ ή μ ά ς δ ι ό τ ι έ π ε Β Μ θ η δ ι ά τ ή ν ό ν α σ ύ ν τ ο ά ν τ ο υ Κ ρ ό τ ο υ τ ό ό π ο ί ο ν
ε Τ χ ο ν δ ι α λ ύ σ ε ι τ ά Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά κ ι ν ή μ α τ α Π λ α σ τ ή ρ α Β ε ν ι ε έ λ ο υ 1932, 1935
κ α ί α ί κ α τ α σ τ ρ ο φ α ί ε ί ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν τ ό 1935 α π ό τ ό Κ Κ Ε δ ι ά τ η ς
ό ρ ν ο ν ω μ έ ν τ κ π ρ ο π α γ ά ν δ α ς τ ο υ Κ Κ Ε σ τ ι δ ι θ ε ν τ ο ύ ς έ η ό τ ι ε ε Β ι α ί ω ς μ έ
ρ ε τ σ ι ν ο λ ο δ ο τ ο ύ ς έ Β α Ζ ε ν ά κ ά θ ω ν τ α ι ν υ ρ ν ό κ ω λ ο ι ε ι ς κ ο λ ώ ν ε ς π ά γ ο υ τ η ς
έ π ο χ η ς κ λ π κ λ π
Α κ ό μ η σ μ ω ς κ α ί α ν ο ύ τ ά η σ α ν α λ η θ η τ ό γ ε γ ο ν ό ς κ α ί μ ό ν ο ν δ τ ι τ ό
κ α θ ε σ τ ώ ς έ κ ε ί ν ο τ η ς η ς Α ύ ν ο ύ σ τ ο υ ... τ η ς Δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς τ ο υ Μ ε τ α ξ ά έ τ ό λ μ η σ ε
ν ά ETnn τ ό ή ρ ω ι κ ό ν Ο Χ Ι ε ί ς τ ή ν η ο ν ί σ κ υ ρ ο ν Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν τ ώ ν 48
έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Ι τ α λ ί α ν κ α ί τ ε λ ι κ ώ ς ν ά τ ή ν ν ι κ ή σ ρ γ ρ ά ψ α ν ο ϋ τ ω μ ί α ν α π ό
τ ά ς λ α μ π ρ ο τ έ ρ α ς σ ε λ ί δ α ς τ η ς Ι σ τ ο ρ ί ω τ ο υ Ε θ ν ο υ μ α ς τ ό Ε π ο ς 1940 - 41
σ δ ύ ν ε ι κ α ί σ υ γ χ ω ρ ε ί ... π ά ν ό μ ά ρ τ ο μ α τ ό α α ρ α ύ τ ο ϋ η ρ α κ θ έ ν ..." κ α ί μ ό ν ο ν
μ ι σ ό κ α λ ο ι μ ι σ α λ λ ό δ ο ξ ο ι Ζ η λ ό φ θ ο ν ο ι κ α ί π ά σ η ς κ α τ υ ν ο ρ ί ω α ξ Ε λ η ν ε ς
μ ι σ ο ύ ν κ α ί κ α τ η ν ο ρ ο ϋ ν τ ό ν ν ε ν ν α ϊ ο ν έ κ ε ί ν ο ν Έ λ λ η ν α Σ τ ρ σ ι υ ν ό ν Ι ω ά ν ν η ν
Μ ε τ α ξ ά ν
4) 1941 ε ω ς Δ ε κ έ μ Β ρ ι ο ν 1944. Ε Τ ν α ι ή π ε ρ ί ο δ ο ς ή Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η
- 69-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α λ ή σ τ ο υ ... ό μ ν η σ ί ω κ α ί ά ν ν ω μ ο σ ύ ψ τ κ
Κ α τ ο χ ή 1941/1944 - Ά ν τ ί σ ω σ ι ς - Κ Σ Ά γ ώ ν 46/49)
Ή Κ ρ ή τ η λ ο ι π ό ν σ π ω ς κ α ί ό λ ό κ λ η ρ ο ς ή Έ λ λ ά ς έ ξ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν ά μ ό κ ε τ α ι
έ ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν έ κ θ ρ ώ ν μ α ς Ι ω λ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν κ α ί Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ε ύ θ ύ μ ε τ ά
τ ό ν λ ξ ν τ ο υ κ α ν ο ν ι κ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ i\TOl ό π ό Ι ο υ ν ί ο υ 1941. μ έ χ ρ ι κ α ί Μ α i ο υ
1945!
Ο λ ο ι ο ί Έ λ η ν ε ς ι Ί θ έ λ η σ α ν ό π ό τ η ς π ρ ώ τ η ς σ τ ι γ μ η ς ν ά κ ά μ ο υ ν δ τ
ή δ ύ ν ο ν τ ο δ ι ά τ ή ν ό π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς
Π ε ρ ι ν ρ ά φ ω ε ω ν τ σ υ ά δ σ α ε Ζ η σ α ε ί δ ο Σ υ ι ι έ ο τ η ν έ π ό ν ε σ α ε κ λ α ψ α
έ π ε ί ν α σ α κ σ τ ε δ ι κ ά σ θ η ν ε ι ς θ ά ν α τ ο ν έ ρ ά ρ η ν ... λ Π Ι Ζ α Ζ ώ κ α ί έ λ π ί Ζ ω ("dum
spiro spero"):
α Σ υ ν ή ν τ η σ α τ ό ν κ α τ ά τ ή ν ύ π ο χ ώ ρ η σ ί ν μ α ς έ ξ Α λ β α ν ί α ς Δ ι ο ι κ η τ ή ν τ η ς
Μ ο ν ά δ ο ς μ α ς Π α Ο μ ά ς Ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς Α ψ υ σ υ ψ κ η ν Ι ι υ υ κ ο ϋ Φ α λ υ ρ έ α ν
Ε ύ ά ν ν ε λ ο ν Μ έ έ μ ύ η σ ε κ α ί μ έ έ ν έ τ α ξ ε ν ε ι ς τ ή ν ό ν τ ι σ τ α σ ι α κ ή ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν
τ ο υ Γ ρ ί β α Χ ι Σ υ ν τ ό μ ω ς ό ν τ ε λ ά φ θ ο ν δ υ π τ ο μ ό ν ο ν θ ε ω ρ ί α α ν ε υ π ρ ά ξ ε ω ν
Ή τ ο σ φ ά λ μ α μ ο υ δ ι ό τ ι π τ ο μ ό ν ο ν ή ό ρ χ ή ό ρ γ ό τ ε ρ α ... π ρ α ξ ι ς
β Σ υ ν ή ν τ η σ α τ ό ν Α ν τ ι σ υ ψ κ υ ν Κ α ι σ ώ τ α ν Π α υ σ α ν ί α ν ό ό π ο ί ο ς μ ο υ
έ ε ή τ τ ι σ ε ν ά τ ο υ δ ώ σ ω τ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς τ α υ τ ό τ η τ ό μ ο υ μ α Ζ ί μ έ ε ν α σ η μ ε ί ω μ α
ά ν α φ έ ρ ω ν ε ι ς α υ τ ό ν τ ή ν δ ρ ά σ ι ν τ η ς ύ π έ μ έ Ι λ η ς κ α τ ά τ ή ν ύ π σ ν ω ν ή ν τ η ς
ύ π ό τ ή ν δ ι ο ί κ η σ ι ν τ ο υ ύ π α υ τ ό ν Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Κ Α Τ Σ Ω Τ Α δ ι ά ν ά μ έ
α ρ ο τ ε ί ν ρ π ρ ό ς ό η ο ν ο μ ό ν ό ρ ι σ τ ε ί ο υ ό ν δ ρ ε ί α ς κ α ί ν ά έ τ ο ι μ α σ τ ώ ν ά φ ύ γ ω μ ε ν
δ ι ά Μ έ σ ο ν Α ν α τ ο δ ή ν Μ Α Δ ι ά τ ή ν ά π ο ν ο μ ή ν τ ο υ ό ρ ι σ τ ε ί ο υ ό π ή ν τ η σ α δ τ ι
δ έ ν ε Ι ν α κ α ι ρ ό ς γ ι ά έ π α ί ν ο υ ς ... ά λ ά δ ι ά τ ό ν Μ Α Ν Α Ι σ υ ν ε φ ώ ν η σ ο ώ ς
ώ φ ε ι λ α κ α ί έ π ε θ ύ μ ο υ ν Δ υ σ τ υ χ ώ ς i\ ε υ τ υ χ ώ ς δ έ ν μ έ έ Ζ ή τ η σ ε ν έ φ υ ν ε κ α ί
τ ό ν σ υ ν ή ν τ η σ α έ κ ν έ ο υ τ ό ν Δ ε κ έ μ θ ρ ι ο ν 1944, ώ ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν
Α θ η ν ώ ν Τ α ξ ί α ρ χ ο ν Κ ό κ κ ι ν ο ς Δ ε κ έ ρ θ ρ τ κ
γ Σ υ ν η ν τ ώ μ υ ν μ ε τ ά σ υ ν α δ έ λ φ ω ν π α ν τ ό ς Β α θ μ ο ϋ κ υ ρ ί ω ς σ υ μ μ α θ η τ ώ ν
· 71 .
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Λ Η Π Ο Υ ... Α Μ Ν Η Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Γ Ν Ω Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ
έ ξ ώ π λ Ι Ζ ο ν π λ ή ν τ ώ ν Ρ ώ σ ω ν ο ι Α γ γ λ ο ι κ α ί τ ό έ π λ ή ρ ω ν ο ν ε ί ς χ ρ υ σ ά ς
λ ύ ρ α ς π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς α π ό Ο Ο α ς έ δ ι δ α ν ε ί ς τ ά ς λ ο ι π ά ς έ θ ν υ σ σ η κ ό Ο ρ ν σ ν ώ σ ε κ
Ζ έ ρ θ ο Γ ι ο ν ν σ κ ο η ο ύ λ ο υ Β ρ ε τ τ ά κ ο υ Φ ω σ τ ε ρ ί δ υ Γ Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ Μ υ σ τ ι κ ά ς
Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς π ό λ ε ω ν κ λ π Ο ί φ ί λ ο ι μ α ς Α ν λ ο έ ν ε α ι σ τ ε ύ ο ν τ ο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
τ ο ύ Κ Κ Ε δ ε ς ώ ς δ ο μ ο κ ρ ά κ κ α π ό τ ά ς λ ο ι π ά ς ό ρ ν ο ν ώ σ ε κ π ο λ ά ς τ ώ ν ό π ο ί ω ν
έ θ ε ώ ρ ο υ ν φ α σ ι σ τ ι κ ά ς σ π ω ς τ ά ς ό ν έ φ ε ρ ο ν ο ί τ ο υ Κ Κ Ε ε ω ς σ τ ο υ έ δ έ κ θ ο σ α ν
τ ά ς σ φ α ί ρ α ς τ ο υ ε ί ς τ ά ς Μ ο ν ά δ α ς τ ω ν έ ν Α θ ό ν α κ κ α τ ά τ ό ν Κ ό κ κ ι ν ο ν
Δ ε κ έ μ β ρ υ ν 1944! Μ ή π ω ς δ έ ν κ ά ν ο υ ν τ ά ί δ ι α κ α ί ο ή μ ε ρ ο ν ϋ ε ί ς Κ ύ π ρ ο ν κ α ί
έ δ ώ
η Ε ί ς τ ό ν Μ Α Α ϊ ν υ ι ι τ ο ν Σ υ ρ ί ο ν Π ο λ α ι ο τ ί ν η ν ...). μ έ τ ά δ ύ ο κ ι ν ή ρ α τ ά
τ ο υ τ ό Κ Κ Ε έ ξ η υ τ έ λ σ ε τ ή ν μ έ χ ρ ι τ ό τ ε ε ν δ ο ξ ο ν π α τ ρ ί δ α μ α ς δ ι ά τ ή ν ν ί κ η ν
τ η ς έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς Ι τ α λ ί α ς (28 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1940 μ έ 6 Ά π ρ ι λ ί ο υ 1941. τ ό
θ ρ υ λ ι κ ό ν Ε π α ς κ α ί τ ή ν ή ρ ω κ ή ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς ε ί ς τ ό ν Γ ρ α μ μ ή ν
Μ ε τ α ξ ά α π ό η ς Ά π ρ ι λ ί ο υ 1941 ε ω ς κ α ί 26 Ά π ρ ι λ ί ο υ 1941 ό π ό τ ε
κ α τ ε λ ή φ θ η σ α ν κ α ί α ί Α θ ή ν α ι υ π ό τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν Τ ό ν κ ί ν η μ ά τ ω ν ο ί
Κ Κ Ε δ ε ς τ ό ε π ρ α ξ α ν κ α τ ά τ ό ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ν τ ο υ 1942 έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς Τ α ξ ι α ρ χ ί α ς
ή ό π ο ί α π τ ο έ τ ο ί μ ι ι ν ά έ ξ ο ρ μ ή σ μ ε τ ά τ ώ ν Σ υ μ μ α χ ι κ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν έ ν α ν τ ί ο ν
τ ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο υ α ξ ο ν ο ς ε ί ς Ε λ Α λ σ μ έ ι ν δ η ο υ ε Τ ς κ ο μ μ ο υ ν ι ο τ ή Λ ο χ ί α ς
έ π ι κ ε φ α λ η ς ό μ ά δ ω ν τ ο υ Κ Κ Ε - Ε Α Μ .. σ υ ν έ λ α θ ε ν τ ο ύ Ά ξ κ ο ύ ς τ η ς Τ α ξ
χ ί α ς ν ύ κ τ α κ ο ι μ ω μ έ ν ο υ ς τ ο ύ έ ν έ κ λ ε ι σ ε ν ε ί ς σ υ ρ μ α τ ο π λ έ γ μ α τ α κ α ι ή ρ ν ή θ υ σ ο ν
ν ά MBf1. ή Τ α ξ ι α ρ χ ί α μ έ ρ ο ς ε ί ς τ ό ν έ π α ε ί ρ ο σ ι ψ Ε Λ Α Λ Α Μ Ε ι Ν Tji έ α ε ρ θ ά σ ε ι
ψ υ χ ω μ έ ν ω ν - ο λ ί γ ω ν - Ά ξ κ ώ ν μ α ς Μ ο ν ι δ ά κ τ κ Σ τ υ λ ι α ν ό ς Γ κ ί κ ω Σ ό λ ω ν
κ ά .. σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν ο ι κ ι ν η μ α τ ί α ι κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η σ α ν ε ί ς θ ά ν α τ ο ν δ έ ν
έ ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν κ α ί ή Τ α ξ ι α ρ χ ί α ε λ α β ε τ ε λ ι κ ώ ς μ έ ρ ο ς ε ί ς τ ή ν έ η ι κ ε ί ρ η ω ν κ α ί
έ λ ά μ π ρ υ ν ε ν έ κ ν έ ο υ τ ή ν π α τ ρ ί δ α μ α ς μ έ τ ό ν ύ ρ ω ι σ ρ ό ψ κ α ί τ ά ς θ υ σ ί α ς τ ώ ν
υ γ ι ώ ς σ κ ε π τ ο μ έ ν ω ν κ α ί υ π έ ρ π ί σ τ ε ω ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ο ς ό ν ω ν ι ε ο μ έ ν ω ν π α ι δ ι ώ ν
τ τ κ Ε Τ ς σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς μ ο υ ό γ ε ν ν α ϊ ο ς κ α ί έ ν π ά σ ι έ ν ά ρ ε τ ο ς Σ υ ν χ η ς
Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ι Ί ν ή γ ε ι ρ ε ν α ν δ ρ ι ά ν τ α τ ο υ κ α τ ά τ ή ν μ ω σ ι ν ε κ ε ί ν η ν
ή ρ ω ι κ ώ ς ό ν ω ν ι σ ο μ έ ν ο υ κ α ί π ε σ ό ν τ ο ς α δ ε λ φ ο υ τ ο υ Υ η ο λ ο κ σ ν ο ϋ
Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς Ε η ρ α ξ ε ν δ τ ι ώ φ ε ι λ ε ν σ μ ω ς δ έ ν ε π ρ α ξ ε ν ή Π α τ ρ ί ς Κ α ί
έ π ι σ κ έ π τ ε τ α ι τ ό ν τ ά φ ο ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω α δ ε λ φ ο υ τ ο υ ό Ε Λ Λ Η Ν Έ λ η ν α ρ ά ς
ό δ ε λ φ ό τ ο υ κ α θ έ κ ά σ τ η ν έ π έ τ ε ι ο ν τ η ς Μ ω σ κ Ε Λ Ά λ α μ έ ι ν
Τ ό ν κ α ί θ ρ ω μ ε ρ ώ τ ε ρ ο ν α θ λ ι ώ τ ε ρ ο ν Κ Κ Ε δ κ ο ν κ ί ν η μ α ε ί ς Μ Α
Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν Α ί ν ύ α τ ο υ έ ξ ε δ η λ ώ θ η ε ί ς τ ό ν ε ν δ ο ξ ο ν Π ο λ ε μ ι κ ό ν μ α ς Σ τ ό λ ο υ
α ρ χ ά ς Ά π ρ ι λ ί ο υ 1944 τ ί σ ύ μ π τ ω σ ι ς μ έ α υ τ ό ν τ ό ν α ν ο ι ξ ι ά τ ι κ ο ν ε ί δ υ λ ι α κ ό ν
μ η ν α 1...). Κ α τ α υ τ ό τ ό κ ί ν η μ α έ σ τ α σ ί α σ α ν ν ύ κ τ α τ ά Ε Α Μ ο κ ο μ μ ο υ ν ι
σ ο κ ο κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν α π λ η ρ ώ μ α τ α τ ώ ν έ ν δ ό ξ ω ν π ο λ ε μ ι κ ώ ν μ α ς π λ ο ί ω ν Ι Ε Ρ Α Ξ
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ Τ Ο Μ Π Α Ζ Η Σ Ε κ τ ώ ν ό μ υ ν θ έ ν τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν Ά ξ κ ώ ν κ α τ ά
τ ώ ν α ν θ ε λ ή ν ω ν Κ Κ Ε δ ω ν έ φ ο ν ε ύ θ η σ α ν ο ί ρ ω ε ς Υ σ ο η λ ο ί σ ρ κ ο Ρ ο υ σ έ ν
- 73 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Λ Η Σ Τ Ο Υ ... Α Μ Ν Η Σ Ι Α Σ Κ Α ι Α Γ Ν Ω Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ
1943, ώ ς α ν τ ί π ο ι ν α τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν δ ι ά τ ή ν δ ο λ ο φ ο ν ί α ν ό λ ί γ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
τ ω ν ε κ ό ν τ ω ν α μ α λ ω τ ι σ θ Ί ύ π ό τ ο υ Ε Λ Α Σ Κ Κ Ε ε ι ς μ ί α ν α π ό τ ά ς π ο λ λ ά ς
μ ά χ α ς τ ω ν .... Ε ί κ ο ν σ υ λ λ ά β ε ι κ α ί ο ί Γ ε ρ μ α ν ο ί Ε Λ Α Σ ί τ α ς Σ υ ν ε φ ω ν ό θ η n
α ν τ α λ λ α γ ή τ ώ ν α ί χ μ α λ ω η σ θ έ ν τ ω ν μ ε τ α ξ ύ Ε Λ Α Σ κ α ί Γ ε ρ μ α ν ώ ν κ α ί ο ί μ έ ν
Γ ε ρ μ α ν ο ί ε ξ ε τ έ λ ε σ α ν τ ή ν σ υ μ φ ω ν ί α ν έ λ ε υ θ ε ρ ώ σ ο ν ι ε ο τ ο ύ α χ μ α λ ω τ ι σ θ έ ν τ α ς
Ε Λ Α Σ ί τ α ς ό δ έ Ε Λ Α Σ ε ξ ε τ έ λ ε σ ε ν ά ν ά ν δ ρ ω τ κ α ί ό ν ε ν τ ί μ ο τ ο ύ ς
α ι χ μ α λ ω τ ι σ θ έ ν τ α ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς Α υ τ ό π τ ο τ ό ε ν α ... Τ ό α λ λ ο ε ι ς τ ό έ π ό μ ε ν ο ν
Ε ρ ρ ω σ θ ε
- 75-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή ά π α Υ ω Υ ή τ ο υ Κ ρ ά ι π ε λ
2) Τ ό α ί ί ο π μ α ί ί ο ν τ ό ε ν ά π ό τ ά π ο ί ί ά τ δ η έ ν ώ ο ί Γ ε ρ μ α ν ο ί
ε Ι χ ο ν δ η ί ώ σ ε ι δ η δ ι ε κ α σ τ ο ν Γ ε ρ μ α ν ό ν ό ό υ ο ϊ ο θ ά έ φ ο ν ε ύ ε τ ο υ π ό Έ ί ί ή ν ω ν
θ ά έ ξ ε τ ε ί ο ϋ ν τ ο ώ ς ά ν τ ί π ο ι ν α π ε ν τ ή κ ο ν τ α Έ ί ί η ν ε ς κ α ί τ ό έ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί ο υ ν
ό ν ε ν ν σ ϊ ο Ε Λ Α Σ έ φ ό ν ε υ ε ν ο ί ο ν δ ή π ο τ ε ο υ ν ύ ν τ α ά κ ό μ η κ α ί μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ν
α ο π ί ο ν Γ ε ρ μ α ν ό ν κ α ί τ ο ύ α ί χ μ α ί ω η Ζ ω μ έ ν ο υ ς
Α ν ι ί κ ρ υ ο α τ ο ι ο ϋ τ ο ν η ε ρ ι σ τ α υ κ ό ν κ α θ ό δ ό ν π ρ ό ς Π ι κ έ ρ μ ι Ε π ί έ κ ά σ τ ο υ
ί ε φ ω ν ι κ ο ϋ π Δ Ε Η σ τ ύ λ ο υ δ η λ ά ν ά η ε ν τ ύ κ ο ν τ α η ε ρ ί π ο υ μ έ τ ρ α έ κ ρ έ μ ε τ ο
ά π η γ χ ο ν ι σ μ έ ν ο ς ε ί ς Έ ί ί η ν ό θ ω ό τ α τ ο θ ύ μ α τ ο ϋ Ε Λ Α Σ Μ ά τ ό έ κ α ν α ν
έ π ί τ δ ε ς μ έ σ κ ο π ό ν ν ά ά ν α γ κ ά σ ο υ ν τ ο ύ ό ν θ ρ ώ α ο υ ν ά έ ν τ α κ θ ο ϋ ν ε ί ς τ ό ν
Ε Λ Α Σ Δ σ ι υ ώ ς Ν Α Ι Τ ό έ η έ τ υ κ ο ν Κ α ί nό τ ι ρ ί α τ ο ϋ Ε Λ Α Σ ω ι ο δ σ κ ν ύ ε τ ω
κ α ί έ κ τ ο ϋ γ ε γ ο ν ό τ ο ς έ ν ό ς έ κ ι ώ ν π ο ί ί ώ ν δ η κ α τ ά τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ύ ν
ό ί ο κ α ύ τ ω μ α τ ώ ν Κ α ί α Β ρ ύ τ ω ν δ έ ν έ π ε ν έ Β η δ ι ά ι ώ ν δ υ ν ά μ ε ώ ν τ ο υ έ ν α ν τ ί ο ν
τ ώ ν β α ρ β ά ρ ω ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν Ο ύ δ ε μ ί α δ ι κ α ί ο γ ί α δ ι ό τ ι ά φ ο ϋ δ ι ά ς
η α ρ α β ι ά σ ε ω τ ί ς σ υ μ φ ω ν ί α ς τ ο υ π ρ ο ε κ ά ε σ ε τ ο ύ Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς ώ φ ε ι λ ε ν ά
η ρ ο σ τ ο τ ε ύ ο ρ τ ό ν α μ α χ ο ν π ί Θ Σ Μ ό ν τ ώ ν Κ α λ ο β ρ ύ τ ω ν έ κ ς β α ρ β ά ρ ο υ ά ν ά ν δ ρ ο υ
γ ε ρ μ α ν ι ί ς σ φ α γ ί ς ... ! Π ο ϋ τ τ φ φ ό β ω έ κ ρ ύ θ ο Ι δ ο ύ nν ε υ ν ω ό τ ι κ τ ο υ
Τ ύ ν α υ τ ή ν ά π ά ν θ ρ ω π ο ν ά δ ι α φ ο ρ ί α ν έ π ε δ ε ί ξ α τ ο κ α ί nέ ν τ ο λ ο δ ό κ ο τ ι ώ ν
Γ ε ρ μ α ν ώ ν Κ υ θ έ ρ ν π σ κ τ ώ ν Α θ η ν ώ ν Έ γ κ λ ή μ α τ α ό τ η ι ώ ρ ο τ ο Έ σ η ν δ ί κ η ς
Ο φ θ α ί μ ό ς ..."!
Ή Κ υ Β έ ρ ν π σ ι ς Ρ ά ί ί η Ι ω ά ν ν ο υ τ ί έ π ρ α ξ ε ν Ο μ ο ί ω ς ... έ σ ι ώ η η σ ε
Α υ τ ά τ ά έ γ κ ί ή μ α τ α τ ο ϋ Κ Κ Ε δ έ ν τ ψ ο ϋ ν τ ή ν Έ ί ί ά δ α μ α ς δ έ ν ά π σ τ ε ί ο ϋ ν
π ρ ά ξ ε ι ς α ί ό α ο ϊ α ι δ ύ ν α ν τ α ι ν ά π ρ ο β ά ί ί ω ν τ α ι υ π ό τ ώ ν ο π α δ ώ ν τ ο υ ώ ς Π ρ ω ι σ μ ο ί
Ε ι ν α ι π ρ ά ξ ε ι ς ν α ε κ π ι κ α ί δ η ί α δ ή ά π α ν θ ρ ώ π ω ς θ α ρ θ σ ρ ι κ σ ί ί
Κ α Ι έ σ τ ω ν ά ύ α ε ρ η φ ο ν ε ύ ω ν τ α ι δ ι ό τ ι έ φ ό ν ε υ σ ο ν δ έ κ α .. ε ϊ κ ο σ ι έ ν ο π ί ο ί
τ ο υ ε ν α Ι α τ ρ ό ν α ο π ί ο ν Γ ε ρ μ α ν ό ν σ κ ε ι ς ι ό ν Χ ο ρ τ ι ά τ ο ν τ Γ ε ρ μ α ν ό ς κ α ί
κ α τ ά τ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ω ν Κ Κ Ε έ π ρ ε π ε ν ά π ί η ρ ώ σ ι τ ά έ γ κ ί ή μ α τ α ι ώ ν
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν τ ο υ Ο ί Μ ε ί ι γ α ί ι ώ τ α δ μ ω ς naav Γ ε ρ μ α ν ο ί Ο κ ι β έ β α ι α Ή σ α ν
ά γ ν ο ί Έ ί ί η ν ε ς π α τ ρ ι ώ τ α ι ν ε ν ν ο ϊ ο ι ά π ό γ ο ν ο ι ε κ ε ί ν ω ν τ ώ ν ό θ α ν ά τ ω ν ύ ρ ώ ω υ
τ ί ς Ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ς τ ί ς Π α ί ι γ γ ε ν ε σ ί α ς τ ο ϋ Ε θ ν ο υ μ α ς ε ι ς τ ο ύ ό π ο ί ο υ ς
- 77-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Η Α Π Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Λ
κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ι ο δ ο ν τ η ς Κ Α Τ Ο Χ Η Σ κ α ί σ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς τ ό ε τ ο ς 1944, σ υ ν έ β η
τ ό μ ο ν α δ ι κ ό ν ή ρ ω ι κ ό ν ό π ι σ τ ε ύ τ ω ς π ρ ω τ ο φ α ν έ ς ό ν δ ρ α γ ά θ π μ α Ή ό π α γ ω γ ή
τ ο ύ Γ ε ρ μ α ν ο ύ Σ τ ρ σ τ υ ν ο ϋ Κ ρ ά ι π ε λ Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ϋ Δ ι ο ι κ π τ ο ύ τ η ς Ν ό σ ο υ Κ ρ ή α κ
Ή ό ν τ α ρ τ ι κ ή ό ρ γ ά ν ω σ ι ς ή ό π ο ι α έ β ο ή θ η σ ε ν ό α ο τ ε λ ε ο μ α τ ι κ ώ τ ή ν έ κ
Μ Α έ λ θ ο ύ σ α ν ό μ ά δ α Ά γ γ λ ω ν κ α ί Έ λ λ ή ν ω ν Ά ξ κ ώ ν ή ό π ο ί α έ ξ ε τ έ λ ε σ ε
ι ό ό ρ ι σ τ ο υ ρ ν η ρ α τ ι κ ώ σ κ ε δ ι α σ θ έ ν ύ π ό τ η ς Ά γ γ λ ι κ η ς ό π σ τ λ ς έ ν κ ε ί ρ υ μ σ
ό π ε τ ε λ ε τ ο ό π ό έ π ί λ ε κ τ α π α λ λ π κ ά ρ ι α Κ ρ η τ ι κ ό α ο υ λ α ύ π ό τ ή ν ό ρ κ τ ι ν ί ο ν τ ο ύ
Μ η α ν τ ο υ θ ά Ι ω ά ν ν ο υ
Σ υ ν ε δ ά φ θ υ τ ή ν ν ύ κ τ α τ η ς 26.4.1944 ε ί ς τ ή ν β ί λ λ α ν τ ο ύ Σ τ ρ α τ γ ε ί ο
τ ο υ έ τ ο α ο θ ε τ ή θ ο φ ι μ ω μ έ ν ο ς κ α ί κ ε ι ρ ο δ έ σ μ ι ο έ π ό κ ή μ α τ ο Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ μ έ
ό δ π γ ό ν Ά γ γ λ ο ν ό μ ι λ ο ύ ν τ α ό π τ α ί σ τ ω ς τ ή ν Γ ε ρ μ ο ν ι κ ή ν σ π ω ς κ α ί ο ί έ ν τ ό ς
τ ο ύ ό Χ ή μ α τ ο ς σ λ α β ό ν τ ε ς τ ό ν Σ τ ρ α τ υ ν ό ν Α γ γ λ ο Ά ξ κ ο ί μ έ ν ε ρ μ ο ν ι κ ή ν
σ τ ο λ ό ν
Ή β ί λ λ α Σ τ ρ α τ π γ ε ν τ ο ύ ό η ο κ θ έ ν τ ο Σ τ ρ α υ ι ν ο ϋ ε υ ρ ί σ κ ε τ ο ε ί ς τ ή ν
κ ω μ ό π ο λ ι ν Α ρ κ ά ν ε τ Τ ό δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν τ ο ύ α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ Π Τ Ο Α ρ κ ά ν ε τ
Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν μ έ κ ρ ι τ ώ ν ύ π ω ρ ε ι ώ ν τ ο ύ Ψ υ λ ο ρ ε ί τ ο υ π ε ρ ί τ ά δ ε κ α π έ ν τ ε χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α
δ υ υ κ ώ τ ο ύ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Κ α τ ό π ι ν ή κ ο λ ο ύ θ π σ α ν ρ ο ν ο α ά τ ι α έ ρ ι η υ κ ά τ ο ύ
Ψ λ ο ρ ε ι τ ο τ ό ν κ α τ έ β α σ α ν ε ι ς τ ά ς δ υ τ ι κ ά υ α ο ρ ε ί ω τ ο ύ ί δ ί ο Ο ρ ο υ κ α ί
τ ό ν έ κ ρ υ ψ α ν κ ά τ ω ό π ό π κ ν ό ν δ ά σ ο ς ό γ ρ ι ο θ ά μ ν ω ν ό σ η ά λ α θ ο ι φ α σ κ ο μ π λ ι έ ς
ό γ κ α ρ α θ ι έ ς σ κ ί ν ο ι κ ά έ ν τ ό ς κ ο ί τ π ς ξ ρ ο χ ε ι μ ά ρ ρ ο π ο λ ύ π λ π σ ί ο ν τ ο ύ κ ω ρ ί ο υ
τ η ς ν ε ν ν ά ο ε ώ μ ο υ Ά γ ί α Π ο ρ ο σ κ ε υ ά Ά μ α ρ ί ο τ ο ύ ν ο μ ο ύ Ρ ε θ ύ μ ν π ς Μ ε τ ά
η ν α ς ή μ έ ρ α ς κ α ί σ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς τ ή ν 16.5.44, έ φ γ α δ ε ύ θ ν ύ κ τ ω ρ έ κ
λ ι μ ε ν ί σ κ ο π λ π σ ί ο ν τ η ς Μ ο ν η ς Π ρ έ β ε λ Π ε ρ ι σ τ ε ρ έ κ Ρ ο δ α κ ί ν ο Ν ο τ ί α ο
Κ ρ ή υ κ δ ι υ α ο β ρ υ κ ί ο υ τ ώ ν V Α γ γ λ ω ν κ α ί μ ε τ ε φ έ ρ θ ι ι ε ί ς τ ό Σ τ ρ ο τ υ ν ε ϊ ο ν τ η ς
Μ έ σ π ς Ά ν α τ λ ς Κ ά ϊ ρ ο ν
Ε ι ι ε ι δ ή τ ό θ έ μ α τ ο ύ τ ο ε ί ν ω έ κ τ ό ς τ ο ύ ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο υ κ ε ι μ έ ν ο μ ο υ σ μ ω ς
έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν η ι κ ά ν η κ ο ν δ σ ο ι έ π ι θ μ ε τ ε ν ά ν ν ω ρ ί ο η τ ε λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς ν ά
τ ά ς ό ν α ε τ ι τ ή ο η τ ε ε ί ς τ ά β ι β λ ί α τ ο ύ Σ τ ρ α τ υ ν ο ϋ Π α π α γ ι α ά κ Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ
κ α ί τ ο ύ ό ρ κ τ ι ν ο ϋ ι ώ ν ό ν τ ο ρ τ ι κ ώ ν ό μ ά δ ω ν δ ε ξ ι ώ ν τ η ς Κ ρ ή τ π ς Μ α ν ώ λ π
Μ ο ο ν τ ο υ θ ά κ α ί π ο λ ύ λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν ε ι ς τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο ύ Χ α ρ ο κ ό π ο Γ ε ω ρ γ ί ο
Ή ω ι α ν ω ν ή τ ο ύ Κ ρ ά ι π ε λ τ ό Ή Κ α τ ο χ ή δ έ ν μ α ς λ ύ γ ι σ ε Μ α ν ό λ π ς
Π α ν τ ι ψ ά κ τ κ κ α Ο φ ε ί λ ω σ μ ω ς ν ά σ α ς π λ π ρ ο φ ο ρ ή σ ω σ η ή κ ρ ί α μ ά Χ π τ η ς
Κ ρ ή τ π ς δ π λ α δ ή ή ό π ό ό έ ρ ο ς ε ι σ β ο λ ή τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν Π Ρ Χ Ι σ ε τ ό ν 20.5.1941
κ α ί ε λ π ξ ε τ ή ν π ν τ ο ύ ί δ ί ο μ π ν ό ς μ έ φ ο θ ε ρ ό ο ό π ω λ ε ί α ς τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν
Μ ο ν ά δ ω ν ε ί σ β ο λ η ς έ κ ι ώ ν ό ρ ί σ τ ω ν Ά λ ε ξ ι π τ ω η σ τ α ί κ α ι έ π ί λ ε κ τ ο ι μ ο ν ά δ ε ς
Έ π ί σ π ς θ ε ω ρ ώ ύ σ ω φ έ ω ο ί ν μ ο ν ά π ρ ο σ θ έ σ ω σ η α τ ό δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν τ η ς
μ ε τ ο φ ο ρ ά τ ο ύ Σ τ ρ σ τ η ν ο ϋ Κ ρ ά ι π ε λ έ κ τ ο ύ κ ω ρ ί ο υ μ ο μ έ κ ρ τ ο ύ λ ι μ ε ν ί σ κ ο
Π ε ρ ι σ τ ε ρ έ ς Ρ ο δ ο κ ί ν ο υ Π Τ Ο Ά γ ι α Π α ρ α σ κ ε υ ή - Χ ο ρ δ ά κ π - •Α ν ω Μ έ ρ ο ς -
Γ ε ρ α κ ά ρ π ς - Π α τ σ ό ς - Κ ρ ύ α Β ρ ύ σ η ν ά μ έ σ υ ν κ ω ρ ή σ ο υ ν ο ί κ ά τ ο ι κ ο ι τ ώ ν
- 79 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Η Α Π Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Λ
Π Ρ ο σ β ο λ ά ς α μ ά χ ω ν κ α ι έ ν ό π λ ω ν μ ο ν ά δ ω ν ν ο ρ κ ο θ ε τ ό σ ε κ ό δ ώ ν κ α ι ο σ φ ο φ ά ς
έ ρ ν ω ν κ ο ι ν ί ϊ ς ώ φ ε λ ε ί α ς κ α ι τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ι κ ά π ρ ά ξ ε ι ς π χ δ ο λ ο φ ο ν ί α ι ο ύ
Υ σ ο υ ρ ν ο ϋ Λ α δ ά Ι ν 01.05.1948, ε ί ς τ ά ν ό δ ό ν nό π ο ι α έ κ τ ο τ ε τ ι μ ά ι σ μ έ ι ό
ό ν ο μ α ι ε π ώ ν υ μ ό ν ι ο υ Χ ρ ή σ τ ο υ Λ α δ ά
δ Τ ά Χ ρ ι σ ι ο ύ γ ε ν ν α ι ο ύ 1947, ο ι Κ Κ Ε δ ε ς έ ι ι ε κ ε ί ρ η σ ο ν τ ή ν κ ο ι ά λ η ψ ι ν
ι ί ϊ ς Π ό λ ε ω ς Κ ο ν ί τ σ τ κ μ έ σ κ ο π ό ν ν ά έ ν κ α τ α ο τ ή σ ο υ ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν
δ ι ε θ ν ο η ω ή σ ε ω ι ί ϊ ς ό ν τ α ρ ο ί ω ι ω ν η ο λ λ α π λ ί ϊ ς ώ φ ε λ ε ί α ς
Κ α τ ά τ ή ν ό α ο τ υ κ ο ϋ σ ο ν ε ύ Ι υ χ ω ς έ π ι χ ε ι ρ η σ ι ν ι ω ν δ ι ά τ ή ν κ α ι ά λ η ψ ι ν ι ϊ Ί ς
π ό λ ε ω ς Κ ο ν ί τ σ τ κ ύ π ϊ Ί ρ ξ α ν σ ο β α ρ ο ί α π ώ λ ε ι α ε ι ς ν ε κ ρ ο ύ κ α ί φ α υ μ α ι Ι α ς
Δ ι ά τ ή ν ό η ο τ υ κ ί α ν ι ί ϊ ς η ρ ο ο η α θ ε ί ω ι ω ν τ ώ ν Κ Κ Ε δ ω ν σ υ ν έ β α λ ε ν
ό α ο τ ε λ ε σ ρ α τ ι κ ώ ο έ ξ ύ ψ ω σ ι ς ι ο ύ Ί θ ύ nή ρ ω ι κ ή έ α ί σ κ ε ψ κ ι ί ϊ ς Β α σ ι λ ί σ σ η ς
σ υ ε ύ ν ο υ ι ο ύ Β α σ ι λ έ ω ς Π α ύ λ ο υ μ ι ι τ ρ ό ι ο ύ Κ ω ν σ ι ο ν ι ί ν ο υ Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ τ κ
ό φ η φ ί σ ο σ α τ ο ύ κ ι ν δ ύ ν ο υ ς Α ί γ υ ν α ϊ κ ε ς - ώ ς ο ί ι ί ϊ ς Π ί ν δ ο υ - ά ν δ ρ ε ς
ν ε ν ό ν α σ ι
ε Α ί α ρ ο ο η ά θ ε ι ω κ α τ ο λ ά φ ε ω τ ι ώ ν π ό λ ε ω ν Κ α ρ δ ί τ ο τ κ Σ ο φ ά δ ω ν
Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ κ α ί Φ λ ω ρ ί ν τ κ ά ν ε φ έ ρ θ η σ α ν ε ί ς ι ά π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α ά ρ θ ρ α
Υ ι ι ε ν θ υ μ ί ε ω έ δ ώ ι ά ς ή μ ε ρ ο μ ο ν ί ω κ α τ ά τ ή ν ό ν τ ί σ τ ο υ ω ν τ ο ύ τ ω ν ι ά ξ ι ν 12
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 15(;) Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1948. 12 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1949 κ α ί 12 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ
1949.
- 81 -
Κ Α Τ Ν Δ Ι Α Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο ε Ι δ ο ν ο ί ό φ θ ο λ ρ ο ί σ ο υ λ έ γ ε
Σ ο φ ί α Σ ο λ ο μ Κ Ε 1)
Ή έ θ ν ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ ί μ ο υ π ι σ τ ε ύ ω δ έ δ τ ι κ α ί n έ ι υ θ υ μ ί α δ λ ω ν τ ώ ν έ θ ν ι κ ώ
σ κ ε π τ ο μ έ ν ω ν Έ λ λ ή ν ω ν σ υ μ φ ω ν ο ϋ μ ε ν δ υ n Ι σ τ ο ρ ί α α π α ι τ ε ί τ ή ν GKPIBi'i κ α ί
α π ο λ ύ τ ω ς ό ν ε η η ρ έ α σ τ ο ν α π ό π α ν τ ό ς ο υ ψ α ι ο θ η μ α ι ι σ μ ο ϋ α π α λ λ α γ μ έ ν η ν
κ ο τ ο ν ρ α φ ό ν Α ύ τ ό η ρ ο σ ε η ά θ η σ α ν ά π ρ ά ξ ω Έ ά ν τ ό έ ι ι έ τ υ κ ο ν θ ά τ ό κ ρ ί υ η τ ε
σ ε ί ς ο ί φ ί λ ο ι μ ο υ ό ν ο ν ν ώ σ τ ο ι Σ α ς ε ύ κ α ρ ι σ τ ώ δ ι ά ι ή ν ό ν ο κ ή ν κ α ί τ ό ν ά ν τ ο κ ή ν
μ έ τ ά ν ό π ο ί α ν η ο ρ η κ ο λ ο υ θ ά σ α τ ε τ ά .... ά ρ θ ρ α μ ο υ ε ς τ ή ν φ ί λ η ν σ α ς μ ο υ
Ε φ υ μ ε ρ ί δ α Ε Λ Ε γ θ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Κ α ί τ ώ ρ α ό φ ε ί λ ω ν ά κ λ ε ί σ ω ε κ θ έ τ ω ν τ ά ς ό π ό ψ ε κ μ ο υ μ ε τ ά τ ή ν σ ύ τ μ ν
α λ λ ά δ ι δ α κ τ ι κ ό ν έ λ π ί Ζ ω δ ι ή γ η σ ι ν δ ι ό τ ι έ δ ω σ α δ σ σ γ ε γ ο ν ό τ α ε Ζ η σ α κ α τ ά
τ ή ν π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ο ν ε κ ε ί ν η ν δ ι ά τ ή ν π α τ ρ ί δ α μ α ς π ε ρ ί ο δ ο ν Σ κ ο π ό ς Ή
μ ά θ υ ο κ α ύ τ ς τ ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή δ ι α δ ρ ο μ ς α π ό τ ο ύ ν έ ο υ ς κ α ί n ύ π ό μ ν η σ ί ς τ η ς
δ ι ά τ ο ύ Ζ ή σ α ν τ ά ς τ η ν Ε π ι σ η μ α ί ν ω δ τ ι ό φ ο ρ ά δ λ ο υ ς τ ο ύ Έ λ η ν α ς ε ί ς
ο ί α ν δ ή ο ο τ ε π ο λ ι τ ι κ ή ν π α ρ ά τ α ξ ι ν α ν ή τ α ς Ό λ ο ι κ ρ ί ν ο μ ε ν α π α τ ε ς κ ρ ι ν ό μ ε θ α
κ α ί ο ύ δ ε ί ς θ ά μ ε ί ν η α κ ρ ι τ ο ς α π ό ... Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν Λ ο ι π ό ν
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ - Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ - Σ γ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α - Δ Ε Ο Ν Τ Α
1) Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Μ ή κ ρ ί ν ε τ ε ί ν α μ ή κ ρ ι θ ή τ ε ...", μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ό Κ ύ ρ ι ο ς Μ α τ θ
Ζ 1). Ε ν ν ο ε ί φ υ σ ι κ ά ν ά μ ή κ α τ α κ ρ ί ν ω μ ε ν π α ρ α λ ό γ ω ς τ ό ν σ υ ν ά ν θ ρ ω π ό ν
μ α ς ι ό ν π λ η σ ί ο ν μ α ς
Α ύ τ ό π ρ ο σ ε π ά θ η σ α ν ά π ρ ά ξ ω Ε ά ν δ έ ν τ ό έ α έ τ ω ω ν έ Κ Ζ η τ ώ τ ό ν σ υ γ γ ν ώ μ η ν
σ α ς Κ ρ ί ν α τ έ μ ε κ α τ ά τ ό γ ν ω σ τ ό ν κ α ί ό κ ρ ί ν ω ν κ ρ ί ν ε τ α ι Α κ ο ύ σ α τ ε
π α ρ α κ α λ ώ μ ε τ ά π ρ ο σ ο χ ς τ ά ς ν ε ρ ο ν τ ι κ ό ε ί λ ι κ ρ ι ν ώ ς σ τ ο ρ γ ι κ ά ς π α τ ρ ι κ ά ς
ν ο υ θ ε σ ί α Γ ι δ π ω ς σ α ς ό ρ έ σ ι ι κ σ ρ α κ τ η ρ ί σ α τ έ τ α ς Ω ς π ρ ώ τ η ν ν ο υ θ ε σ ί α ν σ α ς
δ ί δ ω έ κ ε ί ν η ν τ ό ν ό π ο ί α ν ό θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς ό Σ ω τ ή ρ κ α ί λ υ τ ρ ω τ ή ς μ ώ ν Ι υ σ ο ϋ
Χ ρ ι σ τ ό έ δ ω σ ε ν ε ί ς τ ο ύ ό ν θ ρ ώ η ο ι κ π λ ά σ μ α τ ά Τ ο υ κ α θ ό μ ο ί ω σ ί ν Τ ο υ
- 83-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ι Δ Ο Υ . 01 T IMIOI Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ
Α Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Π ό λ ε μ ο ν Ο τ ι έ ι ι τ α ι σ ε ν n μ ή ν ί κ η τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν κ α τ ά τ ι ς
Τ ρ ο ί α ς ό μ υ ν ο μ έ ν τ κ ε π ί ό λ ό κ λ η ρ ο ν δ ε κ α ε τ ί α ν ε ξ α ί τ ί α ς τ ί Ί ς δ υ ω ν ο ί α ο τ ώ ν
δ ύ ο Α ρ κ ι σ τ ρ α τ ή ν ω ν Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο ς κ α ί Ά χ ι λ έ ω ς Μ ί Ί ν ι ν δ ι κ ό ν ο ι σ ν ά ι δ ε
Θ ε ά Ά χ ι λ λ ε ί φ ..."! Ο τ ι π τ α ί ε ι κ α ί σ ή μ ε ρ ο ν Ή δ ι χ ό ν ο ι α n δ ο λ ε ρ ή π ο ύ
ο π ω ς μ α ς λ έ ψ ι ό Ε θ ν ι κ ό ς μ α ς π ο ι η τ ή ς κ ι α ν μ ι σ ο ϋ ν τ α ι α ν ά μ ε σ ά τ ο υ ς δ έ ν
τ ο ύ π ρ έ π ε ι λ ε υ τ ε ρ ι ά ...", Λ ο ι π ό ν Σ κ λ ά β ο ι τ ο ϋ έ α υ τ ο ϋ μ α ς
δ Μ έ α υ τ ά ς τ ά ς ό λ ί γ α ς σ κ έ ψ ε ι ς ν ο μ ί ε ω ο τ ι σ υ μ φ ω ν ο ϋ μ ε ν ο λ ο ι κ α ί θ ά
π ρ έ π ε ι ν ά τ ε λ ε ι ώ ν ω μ ε ν ε π ί τ έ λ ο υ ς μ έ α υ τ ό τ ό α γ ο ς τ ί Ί ς φ υ λ ί Ί ς μ α ς α υ τ ή ν τ ή ν
κ α τ ά ρ α ν τ ο ϋ έ θ ν ο υ μ α ς τ ή ν Δ Ι Χ Ο Ν Ο Ι Α Ν Δ έ ν ε Ι ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο ν ό ρ κ ε ϊ ν ά
σ κ ε φ θ ή ε κ α σ τ ο ς τ ό ν έ α υ τ ό ν τ ο υ τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν τ ώ ν Έ λ ή ν ω ν Δ ύ σ κ ο λ ο υ ν Α ς
τ ό δ ο κ ι μ ά σ ω μ ε ν κ α ί θ ά Β ε β α ι ω θ ώ μ ε ν δ τ ι ε Ι ν α ε ύ κ ο λ ώ τ α τ ο ν Π ώ ς Μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ι
τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α Ε Κ Ε Ι Ν Ο Υ Ό Ό π ο ϊ ο ς α ν κ α ί Θ ε ό ς Π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς ε γ ι ν ε ν
ε σ χ α τ ο ς δ ι ά τ ί Ί ς σ τ α υ ρ ι κ ή τ ο υ έ θ ε λ ο υ σ ί α ο θ υ σ ί α ς κ α ί δ ι α υ τ ί Ί ς τ ί Ί ς
α κ α τ α λ ή π τ ο υ ο υ τ ο τ α α ε ι ν ώ σ ε ώ Τ ο υ ύ ψ ώ θ η ε ι ς τ ά ο υ ρ ά ν ι α Ε γ έ ν ε τ ο ε ί ν ω
κ α ί θ ά ε Ι ν α ι Π ρ ώ τ ο ς ε ι ς τ ο ύ α ι ώ ν α ς τ ο ύ α π α ν τ α ς ώ ς ε Ι π ε ν "... κ α ί ο ί
έ σ κ α τ ο ι έ σ ο ν τ α ι π ρ ώ τ ο ι Ε ά ν ο μ ω ς κ ά π ο ι ο ς ω σ τ ε ύ ο τ ό ν έ α υ τ ό ν τ ο υ ώ ς
γ έ τ η ν ί κ α ν ώ τ ε ρ ο ν τ ώ ν ε χ ό ν τ ω ν τ ή ν ί δ ί α ν μ έ α υ τ ό ν α ν τ ί λ η ψ ι ν α ς ό η ο φ ο σ ί σ ρ
ν ά δ ε θ Ί έ α υ τ ό ν ...έ σ τ ω δ ε ύ τ ε ρ ο ν Π ο λ ο ί ο ί κ λ η τ ο ί ε λ ά χ ι σ τ ο ι ο ί ε κ λ ε κ τ ο ί ...
3) Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α α Ή δ ι χ ό ν ο ι α ό δ υ ν ε ϊ ε ι ς κ α τ ο σ τ ρ ο φ ή ν Τ ό
α π έ δ ε ι ξ α ν α ί π ρ ά ξ ε ι ς τ ώ ν γ η τ ό ρ ω ν μ α ς α π ό τ ί Ί ς ε π ο χ ί Ί ς τ ο ϋ Τ ρ ω ι κ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ
μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν β Ή ό μ ό ν ο ι α n έ ν ό α κ n ο ρ μ ο ν ι κ ά σ υ ν ε ρ γ α σ ί α δ ο μ ι ο υ ρ ν ε ϊ
κ α ί π ρ ο ά γ ε ι Τ ό α π έ δ ε ι ξ α ν π ο λ λ ά κ ι ς τ ά γ ε γ ο ν ό τ α π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ό Ε π ο ς τ ο ϋ
Ε θ ν ο υ μ α ς τ ο ϋ έ τ ο υ 1940. γ Ν ά μ ή μ ε τ έ κ ω μ ε ν ε ι ς π τ α ί σ μ α τ α τ ά ό π ο ϊ α
δ η μ ι ο υ ρ ν ο ϋ ν δ α ό ν ο κ ι ν Σ υ ν ε π ώ ς ν ά μ ή ψ η φ ί ε ω μ ε ν τ ό ν έ α υ τ ό ν μ α ς ό λ λ ά
τ ό ν κ ά λ ι σ τ ο ν τ ό ν κ ρ ά τ ι σ τ ο ν δ Ν ά α π ο β ά λ ω μ ε ν δ ι ά π α ν τ ό ς τ ό ν λ έ ξ ι ν Ε Γ Ω
α π ό τ ό λ ε ξ ι λ ό γ ι ό ν μ α ς κ ρ ο σ ι μ ο η ο ι ο ϋ ν τ ε τ α ν τ ί τ σ ύ τ ι κ τ ή ν λ έ ξ ι ν Η Μ Ε Ι Σ
4) Δ Ε Ο Ν Τ Α δ η λ α δ ή π ρ ο τ ά σ ε ι ς δ ι ά τ ή ν έ τ ι ι τ υ κ ί α ψ τ ί Ί ς α π ο σ τ ο λ ί Ί ς τ ί Ί ς
π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς n ό π ο ί α π ρ έ π ε ι δ έ ο ν ν ά ε Ι ν α Ή σ υ ν ε χ ή ς Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Ή
α ν ά π τ υ ξ ι ς ε ι ς ο λ ο υ ς τ ο ύ τ ο μ ε ϊ ς Ή κ ο τ ά ρ ν η σ κ τ ί Ί ς α δ ι κ ί α ς τ ί Ί ς π ε ί ν α ς τ ί Ί ς
α π α ι δ ε ί α ς τ ί Ί ς ό ν ο σ φ α λ ε κ κ τ ί Ί ς δ η μ ο ν ρ α φ ι κ ή γ η ρ ά ν σ ε ω ς τ ί Ί ς α ν ε ρ γ ί α ς
τ ί Ί ς ό ε ρ ν ί ο τ τ ί Ί ς α ν α ξ ι ο κ ρ α τ ί α ς κ α ί τ ί Ί ς δ υ ω ν ο ί α ο τ ί Ί ς δ ο λ ε ρ ί Ί ς
Π ώ ς θ ά ε π ι τ ε υ θ Ί τ ο ύ τ ο Δ ι ά μ ι α ς γ ε σ ί α ς έ κ ο ύ ο τ κ ώ ς π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ό ν
μ έ γ ι σ τ ο ν τ ώ ν γ ε τ ώ ν α ρ χ ό ν τ ω ν τ ό ν ν Α ρ κ ο ν τ α τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ τ ό ν Θ ε ά ν θ ρ ω π ο ν
Ι υ ο ο ϋ ν Ε ι ς π ο ϊ α σ ο μ ε ϊ ο λ ο ι π ό ν ό φ ε ί λ ο υ ν ο ί γ έ τ α ν ά μ ι μ ο ϋ ν τ α ι Ε κ ε ϊ ν ο ν
Θ ά τ ά ω ι α ρ ι θ ρ ή ο ω ρ ε ν μ ε τ ά α π ό τ ό ν ο ύ ν ο ψ ι ν κ α τ ά τ ό ν ό α ο ί σ ν θ ά ό ν ο η τ υ κ θ ο ϋ ν
κ α τ ω τ έ ρ ω φ ί λ ο ι μ ο υ ό ν α ν ν ώ σ τ α ι τ ά π ρ ο σ ό ν τ α έ ν ό ς ί κ α ν ο ϋ κ α ί κ α τ α λ λ ή λ ο υ
Η Γ Ε Τ Ο Υ δ ι ά ν ά α π ο φ ε υ Χ θ ο ϋ ν ν ά ξ ε Ρ Ρ Ι Ζ ω θ ο ϋ ν α π ό τ ή ν ψ υ χ ή ν μ α ς ο λ α
ε κ ε ϊ ν α τ ά μ ί σ η τ ά π ά θ η ο ι φ θ ό ν ο ι α ί κ α κ ί α ι ο ί ε γ ω ι σ μ ο ί ο ι ό π ο ϊ ο κ α τ έ σ τ ρ ε ψ α ν
τ ή ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς δ ί ς κ α τ ά κ α ί μ ε τ ά τ ή ν λ ί Ί ξ ι ν τ ο ϋ Β Π α γ κ ο σ μ ί ο υ π ο λ έ μ ο υ
- 85-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ υ ν κ ω ρ ο ϋ μ ε ν α λ λ ά δ έ ν λ η σ μ ο ν ο υ μ ε ν
ι ε Σ υ ν έ χ ε ι α τ π ς ί δ ι α ς ύ η ο π α ρ ο ν ρ 5).
ι σ τ Λ ε η λ α τ η θ έ ν τ α χ ω ρ ί α 6.982
Ι Ζ Κ α τ α σ τ ρ α φ έ ν τ α σ α ί τ ι α 46.626
ι υ Ε ρ ι η ι ω θ έ ν τ α ά κ α τ ο ί κ η τ α ο α ί τ ι ο 120.000
θ Κ α τ α σ τ ρ α φ έ ν τ α σ χ ο λ ε ί α 1600
κ Κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί σ α ι ό ν ρ ο υ κ α ί έ ν κ ο τ α σ τ ά σ ε κ 15.139
κ α Κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί σ α ι ν έ φ υ ρ ω 862
κ β Κ α τ α σ τ ρ α φ έ ν τ ε ς σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ί σ τ α θ μ ο ί 80
κ γ Κ α τ α σ τ ρ ο φ α ί σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν 525
κ δ Κ α τ α σ τ ρ α φ έ ν τ α έ τ ι ι θ α τ ι κ ά σ ύ τ ο κ ί ν η τ σ 5.111
κ ε Ά ρ π α γ έ ν τ α β ο ο ε ι δ π κ α ί π π ο ε ι δ 114.754
κ σ τ Ά ρ π α γ έ ν τ α ο ί ν ο α ρ ό θ α τ α 1.365.315
Σ υ μ ε ί ω σ κ Ό λ α τ ά ά ν ω τ έ ρ ω σ τ ο ι χ ε ί α ε λ ή φ θ η σ α ν ά π ό τ ή ν δ η ι υ ν ι ο ί ο ν
ε κ δ ο σ ι ν Σ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ά ρ ι θ μ φ ύ λ λ ο υ 119,
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ - Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2000, ε ί ς τ ό ό π ο ί ο ν π ρ ο σ τ ί θ ε τ α ι "... Σ κ ο π ό ς τ ώ ν
Κ Σ π Τ Ο ν ά ε π ι β ά λ ο υ ν τ ό ν σ τ υ γ ν ό ν ό λ ο κ λ η ρ ω σ μ ό ν ... τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ώ ν
κ α τ έ ρ γ ω ν ... κ α ί ν ά ό δ υ ν ή σ ο υ ν τ ή ν Χ ώ ρ α ν μ α ς ό π ι σ θ ε ν τ ο ύ Σ ι δ η ρ ο ύ
Π α ρ α π ε τ ά σ μ α τ ο ς
Ε σ ο ν α λ α μ θ ά ν ο μ ε ν α ύ τ ά τ ά ό π ο ί α δ ι ε κ ή ρ υ τ τ ε ν ό Γ έ ρ ο τ π ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α
ό ε ί μ ο η ο τ ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π α π α ν δ ρ έ ο υ Ε ί ν α ι τ ό σ η ή έ κ τ α σ κ τ π ς π ρ ο δ ο σ ί α ς
ε ί ν α ι τ ό σ η ή έ κ τ ο σ κ τ ο ύ ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι τ ό σ α ι α ί κ α τ ο σ τ ρ ο φ α ί κ α ί α
θ υ σ ί α ι τ π ς Έ λ λ ά δ ο ς α ί ό π ο ί α ι υ π ε ρ έ β η σ α ν τ ά ς θ υ σ ί α ς τ ο ύ ε π ι κ ο ύ ά γ ώ ν ο ς
ε ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν δ ύ ο Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι ώ ν ω σ τ ε ο ύ δ έ π ο τ ε τ ό Ε θ ν ο κ α ί ό Λ α ό ς μ α ς
θ ά ά ν ε ν ν ώ ρ ι ε ο ν τ ή ν έ α ά ν ο δ ο ν τ ώ ν π ρ ο δ ο τ ώ ν κ α ί τ ώ ν ε γ κ λ η μ α ώ ν ε ί ς τ ο ύ
κ ό λ π ο υ ς τ ο ύ π ο λ Ι κ ο ύ β ί ο υ τ π ς Χ ώ ρ α ς ...". 1 Π ο λ ι τ ι κ ά κ ε ί μ ε ν α έ κ δ Μ π ά ϋ ρ ο ν
1. Κ α ί δ μ ω ς (!), κ α η μ έ ν ε Γ έ ρ ο η ο υ ν ά έ φ α ν τ ά Ζ ε σ ο δ η ό χ ι μ ό ν ο ν θ ά έ σ ο ν ό ρ κ ο ν τ ο ά λ λ ά κ α Ι
μ α ς κ υ δ ε ρ ν ο ϋ ν έ λ έ ι υ ί ο ϋ σ α ς έ ν ν ό ν ο υ σ α ς δ υ σ τ υ κ ώ δ έ κ α ί ύ μ ν ο υ μ έ ν ω ν ύ η ό τ ο υ ά ρ χ η γ ο υ
τ η ς β λ α κ ώ δ ο υ ς μ ε σ α ι ο δ ε ξ ι α ς Ώ Τ ί α Ι σ χ ο ς
- 87 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Λ Μ Δ Ε Ν Λ Η Σ Μ Ο Ν Ο Υ Μ Ε Ν
ο ί ό ρ κ ι σ υ μ ρ ο ρ ϊ τ σ ι Δ η μ π φ η ς Β λ α ν τ α ς Γ ι ώ ρ ν τ κ Β ο ν τ ί τ σ ο ς - Γ ο ύ σ ι α ς Μ ά ρ κ ο
Β ο φ ε ι ά δ τ κ γ ρ ά φ ο υ ν ε ι ς τ ά β ι β λ ί α τ ω ν Ο Ζ ω ω ρ ι ά δ τ κ έ δ ρ α σ ε σ ά ν ν ά π ι ο ν
δ ο ϋ λ ο ς τ η ς Ρ ω σ σ ι κ ή ή γ ε σ ί α ς σ σ κ α ί σ ε ς δ ο ϋ λ ο ι α ύ τ ο ϋ Α υ τ ά α π ό τ ό ν
Μ ά ρ τ η τ ο ϋ 1946 ε ν θ ά ρ ρ υ ν ε τ ό ν ή γ ε σ ί α τ ο ϋ Κ Κ Ε γ ι ό ν τ ο ρ τ ο η ό λ ε μ ο μ έ
σ κ ο π ό ν ά έ ξ υ π η ρ ε τ π σ ε Ρ ω σ σ ι κ ά σ χ έ δ ι α ι δ ι ο τ ε λ ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν . ... Ο
Ζ ω ω ρ ι ά δ τ κ τ ό 1946 μ έ τ π σ υ μ φ ω ν ί α Τ ί τ ο - Π α σ χ ά λ η - Ζ ω ω ρ ι ά δ τ ι τ ο ύ ς
δ ί ν ε ι - τ ώ ν Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α ύ ω ν - τ ή ν Μ α κ ε δ ο ν ί α ν ό ί Ί ό κ λ η ρ η ν μ α ι ί μ έ τ ή ν
Θ ε σ σ α δ ο ν ί κ η ν ...". Τ έ λ ο ς ό π ρ ώ η ν Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς τ ο ϋ Κ Κ Ε Γ ρ υ ν ό ρ τ κ
Φ α ρ ά κ ο ο ό α ε φ ά ν θ ο δ τ ι Ή ή γ ε σ ί α τ ο ϋ Κ Κ Ε π ι ο ν φ υ σ ι κ ό ν ά π α ί ρ ν Γ υ π
ό ψ η τ η ς σ τ ί ς ό σ ο φ ά σ ε κ τ η ς π ρ ί ν α π σ λ α τ ά κ ρ α τ ι κ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν ι ο τ η ς
Σ ο β ι ε τ ι κ η ς Ε ν ω σ ι κ
Α υ τ ά λ ο ι π ό ν τ ά έ ν τ ό ς ε ι σ α γ ω γ ι κ ώ ν ό ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ε Ι ν α ι λ ό γ ι α α υ τ ώ ν
τ ώ ν Ι δ ί ω ν τ ώ ν α ρ χ ό ν τ ω ν τ ο ϋ Κ Κ Ε ...
Ό Έ λ λ η ν Σ τ ρ α τ ι ώ τ τ κ έ π ο λ έ μ η σ ε ν έ ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν μ ι σ θ ο φ ό ρ ω ν τ ο ϋ
Σ λ α υ ι σ μ ο ϋ κ α ί ό χ ι έ ν α ν τ ί ο ν α δ ε λ φ ώ ν τ ο υ Έ λ ί Ί Ί ν ω ν
Θ ά Π Τ Ο π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς έ ά ν δ έ ν π α ρ έ θ ε τ ο ν τ ή ν κ α τ ω τ έ ρ ω π ρ ο σ ω π ι κ ή ν μ ο υ
μ α ρ τ υ ρ ί σ ν έ κ τ ώ ν α ν ά τ ά ς π ό λ ε ι ς τ ά χ ω ρ ί α κ α ί τ ά Δ η μ ό σ ι α κ α τ α σ τ ή μ α τ α
ί δ ι α ι τ έ ρ ω τ ά ς ε ί ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Τ ρ ή μ α τ α ύ η σ ρ κ ο ύ σ ω π λ ά κ α ς ε ι ς τ ά ς ό π ο ί α ς
ό ν α ν ρ ό φ ο ν τ ο ι α ί μ υ ρ ι ά δ ε ς τ ώ ν θ υ μ ά τ ω ν τ ο ϋ Κ Κ Ε Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς θ λ ι β ε ρ ά
υ π ε ρ β α ί ν ο υ σ α ε ι ς α ρ ι θ μ ό ν θ υ μ ά τ ω ν α κ ό μ η κ α ί ο ύ τ ή ν τ η ς Π υ ν ά δ ω Μ ε λ ι γ α λ α
ε Ι ν α ι ή Ε ι ς τ ύ ν σ τ π λ η ν τ ο ϋ Μ ν η μ ε ί ο υ τ ώ ν φ ρ ι κ τ ώ ς σ φ α γ ι α σ θ έ ν τ ω ν Έ λ π ν ω ν
υ π ό τ ώ ν Κ Σ τ ώ ν ά γ ν ώ ν Έ λ ί Ί Ί ν ω ν κ α τ ο ί κ ω ν ό κ ρ ι τ ι κ ο ϋ χ ω ρ ί ο υ τ ο ϋ Ν ο μ ο ϋ
Κ ι λ κ ί ς Α ν ο ν ρ ά φ ο ν τ α ι 7.432 ό ν ό μ α τ ο φ ο ν ε υ θ έ ν τ ω ν ά ν ε υ δ ί κ η ς ό δ ε λ φ ώ ν
μ α ς υ π ό ψ ε υ δ α δ έ λ φ ω ν Κ Κ Ε δ ω ν τ ό ν Ν ο έ μ β ρ ι ο υ 1944! Ο ί έ κ θ ρ ο ί τ η ς π α φ ί δ ο ς
μ α ς Γ ε ρ μ α ν ο ί κ α ί Β ο ύ λ γ α ρ ο ι ε Ι χ ο ν έ γ κ α ι ο λ ε ί ψ ε ι τ ή ν χ ώ ρ α ν μ α ς α μ α χ η τ ί
ό ν ε υ μ ά χ η ς π ρ ό μ η ν ό ς Κ α ί τ ό ν Έ λ ά δ α μ α ς κ α τ έ λ ο θ ο ν ο ί Κ Κ Ε δ ε ς
ό δ ε λ φ ο ί μ α ς (!) μ έ σ π λ α Ά γ γ λ ω ν Ρ ώ σ σ ω ν ι ο λ ώ ν κ α ί Β ο υ λ γ ά ρ ω ν Κ α ί
έ φ ό ν ε υ ο ν δ σ ο υ δ έ ν έ δ έ κ ο ν τ ο ν ά γ ί ν ο υ ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ ι ο ί Μ ε ι ο ξ ύ τ ώ ν ο ν ο μ ά τ ω ν
τ η ς λ η ς τ ο ϋ Μ ν η μ ε ί ο υ έ δ ι ό θ α σ α τ ο ι α ύ τ α π τ ω χ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν β ι ο π α λ α ι σ τ ώ ν
έ ρ ν α τ ώ ν α γ ρ ο τ ώ ν δ η μ ο σ ί ω ν υ π α λ λ π λ ω ν κ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν κ α ν ε ν ό ς
κ ω υ τ α λ ί σ τ α Τ Η τ ο ε Ι ν α ι π χ τ ό ό ν ο μ α τ ο ϋ Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ϋ Σ τ α θ μ ά ρ κ ο υ
Κ ι λ κ ί ς Α ι ι ο σ τ ό λ ο υ Δ Α ρ α ο τ ε ϋ Τ ί τ ο ύ ς Γ ι ν ώ χ λ ε ι α ρ ά γ ε ό π ά μ π λ ο υ τ ο ς
υ π α λ η λ ά κ ο ς Τ ά σ χ ό λ ι α έ π α φ ί ε τ α ι ε ι ς τ ό ν α ρ χ η γ ό ν τ η ς δ ε ξ ι α ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς
π ρ ό ς έ π ι κ ύ ρ ω σ ι ν τ ώ ν ϋ μ ν ω ν τ ο υ ε ι ς τ ο ύ ς Κ Κ Ε δ ε ς Κ Σ δ ι ά τ ο ύ ς τ ί μ ι ο υ ς
π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς α γ ώ ν α ς τ ω ν Ι Α ί δ ώ ς
Ά λ ά ε ί π ο μ ε ν ό δ ε λ φ ο σ υ γ ω ρ ε τ ε ... κ α ί τ ο ύ ς μ ι σ ο ϋ ν τ α ς υ μ α ς
Ν α ί φ ί λ τ α τ ο ι ν ά σ υ ν κ ω ρ ο ϋ ρ ε ν ό χ ι σ μ ω ς κ α ί ν ά λ η σ μ ο ν ο ϋ μ ε ν δ ι ό τ ι
σ π ο ς λ η σ μ ο ν ε κ α ι ο δ ι κ ά ι ε ι ο ι ν ά epnvn! Έ θ ν η τ ά ό π ο α λ η σ μ ο ν ο ϋ ν ...
α ύ τ ο κ τ ο ν ο ϋ ν Κ α ί έ η ε ι δ ή ώ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς κ α ί δ έ ν α ύ τ ο κ τ ο ν ώ δ έ ν θ έ λ ω ν ά
- 89 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ
"
α ε ε φ α ..
Φ ί λ ο μ ο υ ό ν ο ν ν ώ ο τ α ι ό φ ε ί λ ω ν ά α π α ν τ ή σ ω ε ι ς έ ρ ω τ ή ο ε κ σ α ς "... Μ α ς
ε χ ε τ ε έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ι δ ι ά τ ώ ν ό ρ θ ρ ω ν σ α ς κ α ί σ υ ν ε κ ί τ ε τ ε ν ά τ ό υ ρ ά ι τ ε τ ε δ ι ά
ο σ α ς δ η λ ώ σ ε κ ε χ ο υ ν κ ά μ ε ι κ α τ ά κ α ι ρ ο ό ς δ ι ά φ ο ρ ο ι π ο λ τ ι κ ο ί κ υ ρ ί ω ς έ κ τ ο υ
χ ώ ρ ο υ τ η ς ν ο μ ί μ ο υ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή κ ο ι ν ο θ ο υ λ ε υ τ ι κ ή π α ρ α τ ά ξ ε ω ς Ο μ ω ο
μ ο υ έ τ ι ι ο η μ α ί ν ε τ ε κ α ί δ ι κ α ί ω ς μ έ έ ρ ω τ ά τ ε "... μ ό ν ο ν α υ τ ο ί ώ μ ι λ ο υ σ α ν ο ι τ η ς
π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ο υ Κ Κ Ε δ έ ν ό α ο ν τ ο θ σ α υ Δ έ ν ό η α ν τ ο ϋ ψ σ ή μ ε ρ ο ν ...".
Λ ο ι π ό ν ό ρ θ ώ μ έ έ ρ ω τ δ τ ε κ α ί ε ύ κ α ρ ί σ τ ω ο ε ύ κ α ρ ι σ τ ώ ν σ α ς σ α ς α π α ν τ ώ
1) Ε α ο ν α λ α μ θ ά ν ω τ ι ν ά ς έ τ υ σ ι ψ ά ν σ ε υ μ ο υ έ κ τ ώ ν ό ν α φ ε ρ θ ε ι σ ώ ν ε ι ς
η ρ ο η ν ο ύ μ ε ν α ά ρ θ ρ α μ ο υ κ α ί τ ι ν α ς ό λ α ς π ρ ο σ θ έ τ ω κ α τ ω τ έ ρ ω έ κ τ ώ ν τ η ς
ν ο μ ί μ ο υ π α ρ α τ ά ξ ε ω ς έ ν σ υ ν ε κ ε ί α δ έ π ρ ο σ θ έ τ ω τ ά ς έ κ τ η ς Κ Κ Ε δ κ η ς
π α ρ α τ ά ξ ε ω ς θ έ σ ε ι ς .... α ό η ο ϊ α ι ό η ο τ ε λ ο ϋ ν α κ α τ α μ ά χ η τ α έ η ι κ ε ι ρ ή μ α τ ο
α Σ τ ρ σ τ η ν ό Σ τ υ λ ι α ν ό ς Γ ο ν α τ ω Μ ά ρ τ ι ο ν 1944: Τ ό Ε Α Μ α π ο β λ έ π ε ι
ε ι ς κ α θ α ρ ώ ς π ο λ ι τ ι κ ο ό ς κ α ί ο χ ε ι ς ό π ε λ ε υ θ ε ρ ω υ κ ο ύ σ κ ο π ο ό ς ...".
β Σ τ ρ ο τ η ν ό Ν ι κ ό λ α ο ς Π λ α ο τ ό ρ ω π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς κ α τ ά τ ή ν υ π ό τ ή ν
π ρ ο ε δ ρ ί α ν τ ο ϋ Α ν υ θ ο ο ι λ έ ω Α ρ κ ι ε η ι σ κ ό η ο υ Α θ η ν ώ ν Δ ο μ ο ο κ η ν ο ϋ ο ύ σ κ ε ψ ι ν
τ ο υ ύ η ο υ ρ ν ι κ ο ϋ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Κ ό κ κ ι ν ο ς Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ο 26 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ "...έ δ ώ
ο μ ω ς γ ί ν ε τ α ι α γ ώ ν ξ ε π α σ τ ρ έ μ α τ ο ς τ η ς μ ι α ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ο ϋ Κ Κ Ε
σ κ ο τ ώ ν ο ν τ α ς γ υ ν α ι κ ό π ε δ α κ α ί κ α ί ο ν τ α ς χ ω ρ ι ά ....".
γ Σ τ ρ α τ υ ν ό τ Ν ι κ ό λ α ο ς Π λ α σ τ ή ρ α τ π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς 5.1 .1945
Δ ε κ ε μ β ρ ι α ν ά Α η ε υ θ ύ ν ο ρ α ι π ρ ό ς έ κ ε ί ν ο υ ς ο ί ό α ο ϊ ο ι η ο ρ ω ι λ α υ η θ έ ν τ ε ο
έ σ τ ρ ε ψ α ν τ ά ο π λ α κ α τ ά τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς δ ι ά ν ά τ ο ύ κ α λ έ σ ω ν ά έ π α ν έ λ θ ο υ ν ε ι ς
τ ό κ α θ ή κ ο ν κ α ί τ ή ν φ ρ ό ν ι ι ο ι ν ...".
δ Κ α ν ε λ ό π ο υ λ ο ς Π ο ν ο ν ι ώ τ ι κ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η 12/15 Ι ο υ λ ί ο υ 1945:
Ο λ α ό ς τ η ς Β ο ρ ε ί ο υ Έ λ λ ά δ ο ς ε Ζ η σ ε τ ή ν έ μ φ α ν δ σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ν Έ λ λ ή ν ω ν
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν κ α ί Β ο υ λ γ ά ρ ω ν τ ή ν ό π ο ί α ν κ α τ α γ γ έ λ ω ϋ π ε υ θ ύ ν ω
ε Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π α π α ν δ ρ έ ο υ 19.11.1946:"'0 τ ε λ ι κ ό ς ό ν τ ι κ ε ι ρ ε ν ι κ ό σ κ ο π ό ς
τ ο υ κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ κ ό μ μ α τ ο ς ε Ι ν α ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς έ δ ο φ υ σ κ μ α ς
ά κ ε ρ α ι ό τ η τ ο τ ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς π ο λ ι τ ι κ η ς μ α ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ α ί ή κ α τ ά λ υ σ ι ς τ η ς
έ ο ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς
- 91 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Α Δ Ε Ε Φ Α ...
π ρ ω θ π ο ρ γ έ Κ ω ν σ ω ν τ ί ν ε Κ α ρ α μ α ν λ η α ν ε ψ ι έ τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω θ ε ί ο υ σ α ς
έ κ δ η μ ύ σ ο ν τ ο ε ι ς ... τ ή ν Ί σ τ ο ρ ί α ν Δ ι ά θ α ν ά σ ι μ ο ν κ ί ν δ ν ο ν π ο ύ δ ι έ τ ρ ε ξ ε ν ή
π α τ ρ ί ς κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν ... τ η ς Φ λ ω ρ α κ ι κ η ς ό ν τ α ρ σ ί α ε λ ε γ ε ν ... Υ μ ε ί ς κ α ί
ο ί σ ύ ν υ μ ί ν τ ό ν Φ λ ω ρ ά κ υ ν τ ό ν υ μ ν ή σ α τ ε δ ι ά τ ά π ο λ λ ά π ο ύ έ δ ω ο ε σ τ ή ν
π α τ ρ ί δ α κ α ί π η ρ ε λ ί γ α κ α ί δ ι ό τ ι έ κ α μ ε τ ί μ ι ο υ η ο λ ι τ ι κ ο ύ κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς
α γ ώ ν ε ς ..."! Σ α ς κ ο σ ε ν ό θ ε ί ο ς σ α ς κ α ί δ έ ν σ α ς έ τ ρ ά β η ξ ε τ ό ώ τ ί ο ν θ ά
σ α ς τ ό τ ρ α β ή ξ ι ό έ λ λ η ν κ ό ς λ α ό ς δ ι ά τ η ς ψ ά φ ο υ τ ο υ έ λ π ί Ζ ω ...
ι γ Γ Μ α ν ο ύ κ α ς Γ ε ν Ε ι ι ι θ ε ω ρ η τ ή η α ι δ ο μ α ε ώ μ α τ ο Π ο τ έ δ έ ν ε ί δ α
δ ρ σ μ α τ ι κ ώ τ ε ρ υ σ η γ μ ή α π ό ε κ ε ί ν η ν τ ο υ ό α ο κ ω ρ ι σ ρ ο ϋ τ ώ ν π α ι δ ι ώ ν α π ό τ ο ύ ς
γ ο ν ε ί ς τ ω ν Δ έ ν ή μ π ο ρ ο υ σ α ν ά κ ο ι μ η θ ώ έ π ί 15 ή μ έ ρ ε ς
ι δ Walter Citrin, •Α γ γ λ ο ς έ ρ ν α τ ι κ ό ή γ έ τ η ς Ο Ε Λ Α Σ έ ν δ ι ε φ έ ρ ε τ ο
π ο λ ύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ν ά έ ι υ σ τ ρ έ φ ρ ε ί ς τ ά ς Ά θ ή ν α ς δ ι ά ν ά α ω λ ά β ι τ ή ν
έ ξ ο σ ί α ν π α ρ ά ν ά Π λ ε μ ή σ ι κ α τ ά τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν
ι ε Σ τ ρ α τ ά ο Μ ρ ι β ή λ η ς π ο ι η τ ή ς Δ έ ν υ α ά ρ κ ο υ ν Έ λ λ η ν ε ς κ ο μ μ ο ν ι σ ω ί
Ο τ α ν κ α ν ε ί ς γ ί ν ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή π α ύ ε ι ν δ ν ω Έ λ λ η ν α ς Γ ι α υ τ ό
κ α ί τ ό κ ό μ μ α λ έ γ ε τ α ι Κ ο μ μ ο υ ν ι σ η κ ό Κ ό μ μ α Έ λ λ ά δ ο ς κ α ί Ο Χ Ι Έ λ λ η ν κ ό
Κ ο ρ μ ο υ υ ι σ τ ι κ ό Κ ό μ μ α ...".
ο υ μ ε ί ω σ ί μ ο υ Ο λ ω α α ν ω τ έ ρ ω ύ η ο α α ρ ό ν ρ α φ ο ι ό σ ο τ ε λ ο ϋ ψ α κ ρ ι β η
ό ν τ ί ν ρ α φ α τ ά ό π ο ί α μ ο υ έ δ ω σ ε π α ρ α κ λ η θ ε ί ς ό Α ν υ σ τ ρ ό τ ο ν ο Ι ω ό ν ν τ κ
Ά ν τ ω ν α κ έ α ς έ κ δ ό υ κ - Δ ν τ ή ς τ ο υ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν Ε Μ Α Δ Ο Σ Ι Σ Μ Ε ..), έ κ τ ο υ ό π ο ί ο τ ά σ υ ν έ λ ε ξ ε
κ α ι τ ό ν ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ε ύ ν ν ω μ ό ν ω ο ω ς κ α ι υ μ ε ί ς η ι σ τ ε ύ ω ...).
2) Ε ρ ω τ ώ μ α ι δ μ ω ς α σ φ α λ ώ ς ο ι τ η ς Κ Κ Ε δ ι κ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ί Myouv
δ ι α υ τ ά τ ά δ ε ι ν ά τ ά ό π ο ί α έ π ε σ ώ ρ ε σ α ν ε Ι ς τ ό ν π α τ ρ ί δ α μ α ς
Ά π α ν τ ώ •Α λ λ ο ι ω ς ό Φ λ ω ρ ά κ τ κ ύ π ε ρ η φ σ ν ε ύ ο ν τ α ι α γ ά λ λ ο ν τ α ι
α ύ τ ο ϋ ρ ν ο λ ο ν ο ϋ ν τ α ι κ α ί σ υ ν ε κ ί ε ο υ ν τ ό ν σ κ ο π ό ν τ ω ν δ ι ά λ λ ω ν μ ε θ ό δ ω ν π χ
τ η ς Γ Γ τ ο υ ν υ ν Κ Κ Ε κ ρ ί α ς Π ο η α ρ ό ν α κ α ί τ ώ ν ά λ λ ω ν σ υ ν ν ε ν ι κ ώ ν τ η ς
κ ο μ μ ά τ ω ν . •Α λ λ ο ι μ ε τ ά υ ο ρ ρ η ο κ κ κ α ί ε Ι λ ι κ ρ ι ν ο υ ς ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ω ν δ ι ά
σ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν μ ά λ ι ο τ α α ρ κ ε τ ο ί τ ο ύ τ ω ν κ ο τ υ ν ο ρ ο ύ ν κ α ί ό α ο σ τ ρ έ φ ο ν τ σ ι
έ κ ε ί ν α ς τ ά ς κ σ τ ο σ τ ρ ε η τ ι κ ά έ γ κ λ η μ α η κ ά ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ά ς ό π ο ί α ς κ α τ ά τ ο ύ ς
τ ρ ε ί ς γ ύ ρ ο ς τ ω ν τ ό Κ Κ Ε δ ι έ π ρ α ξ ε ν Ε ί ς μ ά λ ι σ τ α τ ο ύ τ ω ν γ ε ν ν α ί ο ς
έ ν υ μ ό τ ο τ ο ε υ π α τ ρ ί δ η ς έ ξ έ δ ω σ ε η ε ρ ι ο η ο ύ δ α σ τ ο ν σ ύ γ γ ρ α μ μ ά τ ο υ υ π ό τ ό ν
τ ί τ λ ο ν Ε υ τ υ χ ώ ς ή τ τ ο θ ή κ ο μ ε ν ... σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι έ ξ ο υ έ ν ε η ν ε ύ σ θ υ ν τ ό ν ό ν τ ί θ ε τ ο ν
τ ί τ λ ο ν τ ο υ ή μ ε τ έ ρ ο υ 50u β ι β λ ί ο μ ο Δ υ σ τ υ κ ώ Ε ν ι κ ή σ ο μ ε ν Π ρ ό κ ε ι τ α ι
π ε ρ ί τ ο υ έ ν α ρ έ τ ο υ κ Λ α ε α ρ ί δ α Τ ά κ η
Ε ί ς τ ή ν έ φ υ μ ε ρ ί δ α Ε Σ Τ Ι Α τ η ς 06.10.05 , Π έ μ ι ι η κ δ ι έ π ι σ τ λ ς τ ό
κ ύ ρ ι ο ς Σ Τ σ ο κ ν ί δ α ς Σ υ ν τ κ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς γ ρ ά φ ε ι "... κ α ί τ έ λ ο ς σ υ ν ι σ τ ώ
σ τ ά σ τ ε λ έ χ η τ η ς Ν Δ ά ν δ έ ν ν ν ω ρ ί ε ο υ ν τ ή ν ι σ τ ο ρ ί α τ ώ ν τ ε λ ε τ α ί ω ν έ τ ώ ν
Λ ό ν ω ή λ κ ί α ς ν ά δ ι α β ά σ ο υ ν τ ά β ι β λ ί α OXLό ν υ κ ο μ ρ ο υ ν ι ο τ ώ ν α λ λ ά κ α π ε ω ν έ ω ν
- 93 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Α Δ Ε Ε Φ Α ...
Θ ε ό ν Ε Τ ν α ι θ ρ η σ κ ε υ ό μ ε ν ο ι Έ ά ν ε Τ ν α ι η π ρ ά ξ ι ς ι ω ν α υ τ τ ι έ θ ν ι κ ω ς κ α ί
θ ρ υ σ κ ε υ τ ι κ ώ π α ρ α δ ε κ π Ί ά π ό ι ο ύ ς ψ η φ ί σ σ ν τ ω α ύ ι ο ύ ς τ ό τ ε ο λ ο ι α ύ ι ο ί
δ ι έ π ρ α ξ α ν κ ά τ ι κ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ά π ό ε γ κ λ η μ α έ κ σ μ ο ν Μ Θ Ο Σ ι ό ό π ο ι ο ν θ ά
π ρ έ π ε ι ν ά π λ η ρ ώ σ ο υ ν ... Π ο ι ο ι ε Τ ν α Ά ν α φ έ ρ ν α ι Β λ έ π ε ι ε Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ
Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ ... Τ Ε Υ Χ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο σ ί κ Ά ρ φ ύ λ λ ο υ 698/24
Maiou 2005). Π α ρ ο ι ί θ ε ι α ι δ ι ά ι ο ύ ς μ ή π ι σ ι ε ύ ο ν ι ο ς κ α ί δ ι ά τ ή ν Ί σ ι ο ρ ί α ν "...
Α Π Ο Φ Α Σ Ε ι Σ ά ρ ι θ 258 (1) κ η δ ε ί α δ η μ ο σ ί α δ α α ά ν η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ... Ο Κ Ο Ν Ο Μ Κ Ω Ν Κ Α Ι Ο Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Α Μ Υ Ν Α Σ
σ ί κ Υ Γ Ε Ι Α Σ κ α ί Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Μ Η Λ Ε Π Υ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ
σ ί κ Ε κ ο ν τ ε τ υ α ό ψ ι ι 3. Τ ί ς έ ξ α ι ρ ε κ έ ς ύ π η ρ ε σ ί ε ς π ο ύ π ρ ο σ έ φ ε ρ ε
σ ι ό Λ α ό σ τ ή ν Π α τ ρ ί δ α κ α ί σ ι ό Ε θ ν ο ς ό π ρ ώ η ν Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α ι έ α ς τ ο ϋ
Κ Κ Ε Χ α ρ ί λ α ο ς Φ λ ω ρ ά κ τ κ 4. Τ ί ς δ ι ά ξ ε ι ς ... ά υ ο φ ο σ ί ε ο υ μ ε α Ν ά τ ε λ ε σ τ ή
η κ η δ ε ί α ι ο υ μ έ δ η μ ό σ ι α δ α π ά ν η β Ν ά σ ν α ρ τ ι ι θ ο ϋ ν μ ε ο ί σ τ ι ε τ ο ί σ η μ α ι ε ς
τ ώ ν Δ η μ ο σ ί ω ν κ α τ α ο τ σ μ ά τ ω ν ο λ η ς Ί ς Χ ώ ρ α ς τ ή ν η μ έ ρ α Ί ς κ υ δ ε ί ο ι ο υ . ...
... ... Α θ ή ν α 24 Maiou 2005. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Π Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Γ
Α Λ Ο Γ Ο Σ Κ Ο Υ Φ Η Σ ....Β Α Σ Μ Ι Χ Μ Ο Λ Ι Α Κ Ο Σ .... Ν Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ Γ
Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Α Κ Η Σ
Φ ί λ ι ο ι ο ί μ ο υ ό ν α ν ν ώ σ τ ω ι ά π ι σ ι ε ύ ε ι ε α ύ ι ά Α ί ω ω ν ό μ ε θ φ Σ ε ι ς ό ε ί μ υ η σ τ ο ι
ά θ ά ν α ι ο ι π ρ ω ε ς 0\ η ρ ω κ ω ς π λ ε μ ή σ α ν ε ς κ α ί π ε σ ό ν ε ς έ ν δ ό ξ ω ς ύ π έ ρ π ί σ ε ω ς
κ α ί π α φ ί δ ο ς μ α χ ό μ ε ν ο ι ι ο ι ς κ ε ί ν ω ν ρ ή μ σ ο π ε ι θ ό μ ε ν ο ι δ ι ά τ ό ν Έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν
ι ή ν Δ η μ ο κ ρ α τ ί ο ν τ ό ν Π ί σ η ν π ρ ό ς Τ ό ν Θ ε ό ν Ί ς Π α φ ί δ ο ς μ α ς μ ή κ λ α ί ε ι ε
μ ή τ ρ ί ε ο υ ν ι ά κ ό κ κ α λ ά σ α ς β λ έ π ο ν ι ε ς μ έ η ό σ υ ν ε ύ κ ο λ ί α ν υ μ ώ ν τ α ι ο ί
δ ο λ ο φ ό ν ο ι σ α ς ά π ό ι ο ύ ς σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ά π ο γ ό ν ο υ ς έ κ ε ί ν ω ν 0\ ό π ο ι ο ι σ ά ς
ώ δ ύ ν η σ ο ν ε ι ς τ ύ ν Ν Ι Κ Η Ν Θ α ρ σ ε ϊ ν χ ρ ή τ α κ α ϋ ρ ι ο ν έ ο σ ε τ ά ρ ε ι υ ο ν . ...
Ε ι ς ο ί ω ν ό ά ρ ι σ τ ο ά μ ύ ν ε σ θ ε π ε ρ ί Π ά φ ι ς ... Υ ι ε π α ι δ ε ς Έ λ λ ή ν ω ν ν υ ν
ύ π έ ρ π ά ν ι ω ν ό ό ν ώ ν Ε ρ ρ ω σ θ ε
- 95 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Ο Θ Ρ Υ Λ Ι Κ Ο Ν Ο Χ Ι κ α ί
α ι Κ ο ρ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ ρ μ ο ρ ι α κ α ί
Κ α τ α λ ή ψ ε ι ς Π ό λ ε ω ν ...
Φ ί λ ε κ ύ ρ ι ε Δ ν τ ά φ ί λ ο ι ό ν ο ν ν ώ σ τ α ι μ ε τ ά α ε ν θ ή μ ε ρ ο ν π τ ω τ ή ν η ν τ ο υ
Τ μ τ ό ε ν δ ο ξ ο ν Ε θ ν ο μ α ς έ ο ρ τ ά ε ε ι π α ν η γ υ ρ ι κ ώ ς τ ή ν η ν έ η έ τ ε ι ο ν τ ο υ
θ ρ υ λ ι κ ο ϋ Ο Χ Ι τ ό ό π ο ί ο ν ώ δ ή ν η σ ε ν ε ι ς τ ό δ ο ξ α ε ό μ ε ν ο ν Ε Π Ο Σ τ ο υ 1940/
41. Τ ό ε ί π ε ν ό Κ υ β ε ρ ν ή τ η τ ς Έ λ λ ά δ ο ς μ α ς Ι ω ά ν ν τ κ Μ ε τ α ξ α ς τ ό τ ε η ν
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1940 κ α ί ω ρ α ν 03 .00 η ρ ω ι ο ή ν ε ι ς τ ό ν ε ν Α θ ή ν α κ Ί τ α λ ό ν
π ρ έ σ Β υ ν Γ κ ρ ά τ σ ι Α ι Ε ν ο η λ ο ι Δ υ ν ά μ ε ι ς μ α ς κ α ί σ ύ μ π α ς ό Έ λ η ν ι κ ό ς Λ α ό ς
ή ν ω μ έ ν ο ο τ ό έ κ α μ ε π ο ί η μ α Ή θ α υ μ α σ τ ά ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ ό φ ε ί λ ε τ ω ε ι ς τ ή ν
έ ι υ μ ε λ ε σ ι ά τ υ ν π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ν τ ο υ ύ π ό τ ς ά ξ ί α ς ή γ ε σ ί α ς τ ο υ τ ό π ο υ μ α ς ά π ό
τ ο υ έ τ ο υ 1936, π τ ο ι Τ ό ν Β α σ ι λ έ α Γ ε ώ ρ ν ι ο ν Β Ό τ ό ν Κ υ β ε ρ ν ή τ υ ν Ι ω ό ν ν η ν
Μ ε τ α ξ α ν κ α ί ι ό ν Α ρ κ ι σ τ ρ ά τ η ν ο ν Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ν Π α π ά γ ο ν
Ε α ί ο τ κ κ α τ ά tnv ι δ ί α ν μ ε ρ ο ν navnYUplV έ ο ρ τ ά ε ε τ ω κ α ί ή ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς
τ ς ο υ μ ι ι ρ ω τ ε υ ο ύ ο τ κ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ τ κ τ ή ν η ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1912 ύ π ό τ ώ ν
Ε ν ό π λ ω ν μ α ς Δ υ ν ά μ ε ω ν Ά μ φ ό τ ε ρ α ι α έ α έ τ ε ι ο ι κ α τ α λ α μ Β ά ν ο υ ν χ ρ υ σ α ς
σ ε λ ί δ α ς ε ί ς τ ή ν Ί σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ Ε θ ν ο υ μ α ς
Σ τ ώ μ ε ν κ α λ ώ ς κ α ί α ς σ ρ ο ο ε ω σ ι θ ώ μ ε ν κ α ί έ φ έ τ ο τ ί κ ε τ ε ύ ο ν τ ε ο τ ό ν Θ ε ό ν
ν ά ά ν α π α ύ ε ν Π ο ρ σ δ ε ί σ ω μ ε τ ά τ ώ ν ά γ ί ω ν κ α ί τ ώ ν δ ι κ α ί ω ν τ ά ς ή ρ ω κ ά ς κ α ί
έ ν α ρ έ τ ο υ ψ υ χ ά ς τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν τ ς ε π ι τ υ χ ί α ς τ ο υ ύ π ε ρ η φ ά ν ο υ
Ο Χ κ α ί τ ώ ν ή ρ ω ι κ ώ ά γ ω ν ι σ α μ έ ν ω ν κ α ί π ε σ ό ν τ ω ν γ ι ό τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ τ ή ν
π ί σ τ ι ν τ ή ν ά γ ί α ν κ α ί τ ς π α τ ρ ί δ ο ς τ ύ ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν ε π ί σ η ς κ α ί τ ό ς ψ υ χ ό ς τ ώ ν
ή γ ε τ ώ ν τ ώ ν ε π ι κ ώ ν Β α λ κ α ν ι κ ώ ν π ο λ έ μ ω ν 1912/13: Β α σ ι λ έ ω ς Γ ε ω ρ γ ί ο υ Α
π ρ ω θ υ η ο υ ρ ν ο ϋ Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ Β ε ν Ι Ζ έ λ ο υ Σ τ ρ α τ λ ά τ υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ κ α ί τ ώ ν
ή ρ ω ι κ ώ ν Β ο λ κ ο ν ι ο μ ό κ ω ν τ ώ ν Ε ν ό π λ ω ν μ α ς Δ υ ν ό μ ε ω ν Ε Δ
Α ς ε λ π ί σ ω μ ε ν δ τ ι ή ο τ η ι ε ρ ι ν ά ή γ ε σ ί α τ ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς θ ό τ ι μ σ ο ν ο μ α σ τ ί
τ ό ς ά ν ω τ έ ρ ω ή γ ε σ ί α ς μ έ τ ή ν π α ρ ο υ σ ί α ν τ η ς ε ι ς τ ά μ ν η μ ό σ υ ν α τ ς τ ι μ ς μ έ
ά ν έ γ ε ρ σ ι ν ά ν δ ρ ι ό ν τ ω ν κ α ί ί δ ρ υ σ ι ν μ ν η μ ε ί ω ν μ έ τ ή ν π ρ έ π ο υ σ α ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν
- 97-
Κ Δ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ο Θ ρ γ Λ Κ Ο Ν Ο Χ Ι Κ Α Ι Α Ι Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Κ Α Τ Μ Η Ψ Ε Ι Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν ...
φ ί λ ο ι κ α ί φ ί λ ο ι ό ν ο ν ν ώ σ τ α ι Ε υ τ υ χ ώ ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ τ ε λ ε υ τ α ί ω ς έ π ι σ τ ο λ ά ς
ά ν α γ ν ω σ τ ώ ν τ η ς έ φ π μ ε ρ ί δ ο ς Ε Σ Τ Ι Α ο ι ό η ο ϊ ο ι π ρ ά τ τ ο υ ν τ ό α υ τ ό τ ό π ρ ό ς
τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν κ ρ έ ο τ ω ν Ι δ ί α μ ε τ ά τ ά ς ω ω ρ ο κ τ ι ι ρ ί σ τ ο ο τ ι μ ά ς τ ώ ν δ ο λ ο φ ό ν ω ν
τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς ύ π ό τ η ς δ ε ξ ι ο κ ε ν τ ρ ώ α ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ξ Μ π δ έ ν κ α κ ό ν
ά μ ι γ έ ς κ α λ ο ύ Ε ά ν n Ν Δ π μ ο κ ρ α τ ί α σ υ ν ε κ ί σ ρ ο ϋ τ ω ς θ ά π ρ έ π ε ι ν ά ε Τ ν α ι
π ο λ ύ ά ν θ έ λ λ π ν α ύ τ ό ό ό π ο ϊ ο ς θ ά τ ή ν ξ α ν α ψ φ ί σ Σ α ς ύ η ό σ κ ο μ α ι δ τ θ ά
π ρ ο σ π α θ ή σ ω ν ά σ α ς έ ν π μ ε ρ ώ σ ω έ π ί τ ώ ν δ σ ω ν ε χ ο υ ν δ η μ ο σ ι ε υ θ ή ε ι ς τ ό ν
Ε Σ Τ Ι Α Ν σ χ ε τ ι κ ώ ς μ έ τ ό θ έ μ α μ α ς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι α κ ό ς ό ν ώ ν
δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ά ύ π ό τ ο ύ Δ ν τ ο ύ τ ο ύ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ ...
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Α ν τ ι σ τ ρ α τ ή ν ο υ κ Ά ν τ ω ν α κ έ α Ι ω ά ν ν ο υ
δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν τ α ε ι ς α υ τ ή ν τ ή ν Ε Σ Τ Ι Α Ν ε ι ς σ ε ι ρ ά ν έ π ι φ υ λ ί δ ω ν φ ρ ι κ τ ώ ν
ά π α ν θ ρ ώ π ω ν π ρ ά ξ ε ω ν τ ο ύ Κ Κ Ε κ α τ ά τ ό ν Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Ν Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η Ν
1944.
Τ ά ψ ε ύ δ π τ ά ό π ο ϊ α ε χ ο υ ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ ε ι κ α ί κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ϋ ν δ ι σ λ ω ν τ ώ ν
μ έ σ ω ν έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ο ί τ η ς ό ρ ι σ τ ε ρ ά ο κ α ί τ η ς π ρ ο ό δ ο υ ό π α δ ο τ ο ύ Λ έ ν ι ν
κ α ί τ ο ύ π α τ ε ρ ο ύ λ π τ ω ν Σ τ ά λ ι ν ε Τ ν α ι ψ ε ύ δ π α σ ύ σ τ ο λ α ... κ α ι τ ό ψ ε ύ δ ο ς δ έ ν
Ζ η ε ι ς γ η ρ α ς Η δ ο π ν έ ε ι τ ά Λ ο ί σ θ ι ο ο Ι δ ρ υ τ α ί τ ο ύ κ ο μ μ ο υ ν ι ι σ μ ο ύ Λ έ ν ι ν
Μ ά ρ ξ Σ τ ά λ ι ν ...), έ δ ή λ ω ν ο ν ά λ α Ζ ο ν ι κ ώ ς δ τ ι ο ι κ α π ι τ α λ ι σ τ έ ς ε Τ ν α τ ό σ ο ν ή λ ί θ
κ α ί ά δ π φ ά γ ο ι ω σ τ ε κ ά π ο τ ε θ ά μ α ς π ο υ λ ή σ ο υ ν κ α ι τ ό σ χ ο ι ν ί μ έ τ ό ό π ο ϊ ο ν θ ά
τ ο ύ ς κ ρ ε μ ά σ ο υ μ ε Ε Σ Τ Ι Α Χ Π α π α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς 14.10.05) . Ό μ ω ς μ ε τ ά ά π ό
έ β δ ο μ ό κ ο ν τ α ε τ π έ φ α ρ μ ο γ η ς τ ο ύ ο υ τ ο π ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ό τ ω ν ε ι ς τ ή ν π ρ α ξ ι ν
σ ύ τ ο ε κ ρ ε μ ά σ θ η σ ο ν μ έ τ ό ι δ ι κ ό ν τ ω ν σ χ ο ι ν ί Ζ ο ϋ ν β ε β α ί ω ς ε ι ς τ ά ν π α τ ρ ί δ α
μ α ς λ ε ί ψ α ν ά τ ι ν α έ κ ε ί ν ο υ τ ο ύ τ ά λ ο ι σ θ ι α σ ν ε ό ο ο ν τ ο ο Σ τ α λ ι ν ι κ ο ύ σ υ σ τ ό ρ α τ ο σ
τ ά ό π ο ϊ α μ ά λ ι σ τ α α υ ξ ά ν ο ν τ α ι χ ά ρ ι ς ε ι ς τ ά λ ά θ π τ η ς δ ε ξ ι ο μ ε σ α ί α ς ή λ ι θ ί α ς
κ α τ ά τ ό ν Λ έ ν ι ν δ ε ξ ι α ς Έ ω ς π ό τ ε σ μ ω ς α υ τ ή n γ ρ α κ υ λ ι κ ή δ ε ξ ι ά θ ά
κ υ β ε ρ ν ά α υ τ ό ν τ ό ν ε υ λ ο γ π μ έ ν ο ν κ α ί ε ύ σ ε β ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν Λ α ό ν
Θ ά σ υ ν ε κ ί σ ο υ ν ο ι έ κ σ τ ό ν ά ν ά ξ ι ο (....) π γ έ τ α ι ν ά ό δ υ ν ο ϋ ν ε ι ς τ ή ν
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς τ ά δ έ κ α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ώ ν λ ε ό ν τ ω ν τ ο ύ
Ε λ λ π ν ι κ ο ύ Λ α ο ύ Τ ό ό ν ε κ ό μ ε θ ο φ ί λ ο ι φ ύ λ α κ ε ς τ ο ύ Ε θ ν ο υ ν ά μ α ς
ό δ η ν ή σ ο υ ν α υ τ ο ί ο ι έ κ α τ ό ν έ σ τ ω χ ί λ ι ο ι χ α μ α ι λ έ ο ν τ ε ς ε ι ς τ ή ν ι β υ σ σ ν
Ά λ λ ο ί μ ο ν ο ν Δ έ ν τ ό π ι σ τ ε ύ ω Τ ό ε χ ε ι ά π ο δ ε ι ξ ε ι α ό τ ό ό λ ε ο ν τ ό κ α ρ δ ο ς λ α ό ς
Μ ό ν ο fllYOV κ α ι ρ ό ξ α π ο σ τ α ι ν ε κ α ί ξ α ν ά π ρ ό ς τ ή δ ό ξ α τ ρ α β ά n Ε λ λ ά δ α
μ α ς Χ τ υ π ά τ ε π α λ π κ ά ρ ι α ..."!
Θ ά ε λ θ nε υ λ ο γ π μ έ ν π ω ρ α ε ϊ θ ε ν ά "... ν ϋ ν έ σ τ ί ν ά έ γ ε ρ θ ι ξ α ν ά ό έ ν
λ π θ ά ρ γ φ λ α ό ς μ α ς Ν ά τ ό ν φ ω τ ί σ ρ ό Θ ε ό ς ν ό ν α κ α λ ύ ψ ρ τ ό ν κ ρ ά τ ι σ τ ο ν
π γ έ τ π ν τ ο υ Τ ό ν Ή γ έ τ π ν ό ό π ο ϊ ο ς θ ά τ ό ν ό δ η ν ή ο η ε ι ς τ ά π ε π ρ ω μ έ ν α τ ο υ
Π ο ϊ ο ς θ ά ε Τ ν α ι α υ τ ό ς Θ ά ε Τ ν α ι ό π α ρ ά τ ο ύ Θ ε ο ύ ό ν ά ρ nγ υ ν ή ό π ό π ο ϊ ο ς
α θ ά ε χ α Τ ή ν ε υ λ ο γ ί α ν τ ο ύ Θ ε ο ύ β Τ ά π ρ ο σ ό ν τ α Ε ν ό ς Μ ε γ ά λ ο υ
Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ έ ν ό ς Μ ε γ ά λ ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ έ ν ό ς Ι ω ά ν ν ο υ Κ α π ο δ ι σ τ ρ ί ο υ
- 99-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ο Θ Ρ Υ Λ Ι Κ Ο Ν Ό Χ Ι Κ Α Ι Α Ι Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Κ Α Τ Μ Η Ψ Ε Ι Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν ...
ά γ α λ λ ό μ ε ν ο ι τ ρ ί β ο υ ν τ ά χ έ ρ ι α τ ω ν δ ι ό τ ι θ ε ω ρ ο ύ ν κ α ί δ ι κ α ί ω ς δ τ ι Ο Ι
π α ρ ε λ θ ό ν τ ε ς α ί ώ ν ε ς τ η ς σ κ λ α β ι α ς έ π έ δ ρ α σ α ν κ α τ α λ τ ι κ ώ ς ε ι ς τ ή ν ε ω ή ν
(DNA), τ ο ύ Έ λ λ π ν ο ς κ α ί ό π ε ρ ι ο ύ σ ι ο ς ο ύ τ ό ή μ ε ς λ α ό ς έ χ α σ ε rn\l τ α τ ό τ τ ά
τ ο υ Φ α λ μ ε ρ ά ι ε ρ δ ε ς Τ ό ή ρ ω ι κ ό ν Ο Χ τ ο ύ 1940, σ τ ι γ μ ι α ί ω ς τ ο ύ ς
ά ν ε σ τ ά τ ω σ ε τ ο ύ ς έ ξ έ π λ π ξ ε κ α ί τ ο ύ ς υ α ε κ ρ έ ω σ ε ν ά ε ϊ ι ι ο υ ν τ ό τ ο ύ λ ο ι π ο ύ
δ έ ν θ ά λ έ μ ε ν δ τ ι Ο Ι Έ λ λ ν ε ς π ο λ ε μ ο ύ ν σ ά ν η ρ ω ε ς ά λ λ ά σ τ ι Ο Ι η ρ ω ε ς
π ο λ ε μ ο ύ ν σ ά ν Έ λ λ ν ε ς δ ι σ κ α ί κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ η ς Κ Α Τ Ο Χ Η Σ δ ι ά
τ ο ύ γ ν ω σ τ ο ύ δ ό γ μ α τ ό ς τ ω ν δ ι α ί ρ ε ι κ α ί Β α ο ί λ ε υ ε έ ν ί ω ω ο ν σ λ α ς τ ά ς
π α ρ α τ ά ξ ε ι ς κ ρ ί ω ς σ μ ω ς τ ά ς ό ν τ ε θ ν ι κ ώ δ ρ ώ σ α ς τ ο ύ Κ Κ Ε κ α ί ο ϋ τ ω π ώ ς
έ π α ν έ κ τ σ α ν τ ό ν έ λ ε γ χ ο ν κ α ί τ ή ν ύ ο υ κ ί ο ν τ ω ν Μ ε τ α π ο λ ι τ ε τ ι κ ώ ς (1974
κ α ί έ ν τ ε ϋ θ ε ν α ύ τ ό ό έ λ ε γ χ ο ς μ ε τ ε τ ρ ά π τ Ί δ ο λ κ Ί σ υ ν κ α τ σ ν ε ύ σ ε ι τ ώ ν
γ ρ α ι κ ύ λ ω ν ή γ ε τ ί σ κ ω ν μ α ς ε ι ς έ ξ α χ ρ ε ι ω τ ι κ ό ν κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό ν ε ί ς
ξ ε π ο ύ λ μ α τ ώ ν π ά ν τ ω ν ε ί ς η ο ρ α κ ώ ρ η ο ι ν ά κ ό μ κ α ί τ ώ ν ά π α ρ α γ ρ ά π τ ω ν
κ α ί δ ι α Ί μ α τ ο ς κ α τ ω κ υ ρ ω μ έ ν ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν μ α ς π ρ ό ς έ κ ε ί ν ο ς Ο Ι ό α ο ϊ ο ι
κ α τ έ κ ο υ ν σ κ λ α β ω μ έ ν ω τ ά ς ά λ σ μ ο ν τ ο ς π ο τ έ χ α μ έ ν α ς π α τ ρ ί δ α ς μ α ς
σ π ω ς Κ ω ν σ τ α υ η ν ο ύ ι ι ο λ ι ο Μ ι κ ρ α σ ί α ν Π ό ν τ ο υ Β ό ρ ε ι ο ν Η π ε ι ρ ο ν Α ν α τ ο λ κ ή ν
Ρ ω μ λ ί α ν Μ ο ν ο σ τ ό ρ ι ο ν Κ Α Ι τ ή ν α ι μ ά π ο σ α ν μ α ρ τ υ ρ ι κ ή ν Κ ύ π ρ ο ν μ α ς Τ ί
μ α ς ό η ο μ έ ν ε ι μ ε τ ά τ ά ς ι ρ α ν ι κ ό α ύ τ ά ς δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς Τ ί π ο τ ε α λ λ ο ά π ό τ ό
Λ Ι Α Ν κ α ί Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ω Σ Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Ν τ ο τ έ σ τ ι ν Τ ή ν έ ν σ υ μ π ν ο ί α
ό μ ο ψ υ κ ί α κ α ί έ ν ό τ τ ι ό ν ά δ ε ι ξ ι ν τ ό σ ο ν τ ο ύ Ε θ ν ι κ ο ύ δ σ ο ν κ α ί τ ο υ
Έ κ κ λ σ ι α σ τ ι κ ο ύ ύ ν έ τ ο υ τ ο ύ ν ϋ ν Έ κ κ λ σ ι α σ τ ι κ ο ύ έ ξ α ο μ έ ν ο κ α τ έ μ έ
α ξ ό ν τ ο ς ά π ο λ ύ τ ω ς ν ά ε Τ ν α Α ξ κ α ί Σ ε β α σ τ ο ί έ ν τ ό τ έ κ τ ό ς κ ο ί έ π ί τ ά
α υ τ ά Α υ τ ό τ ό ό π ο ί ο ν κ ρ ί ω ς έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι δ έ ν ε ί ν α ι ό τ ρ ό π ο ς ά ν α δ ε ί ξ ε ω ς
τ ώ ν π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν α υ τ ώ ν δ σ ο ν ή ό π ο δ ο κ ή τ ω ν Ε Ν Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ω Σ ύ π ό
τ ο ύ Έ λ λ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο λ α ο ύ μ α ς ώ ς τ ώ ν ι ε ρ ώ ν σ υ ν ε κ ι σ τ ώ ν τ ώ ν π ε φ ω τ ι σ μ έ ν ω ν
Μ ο ρ φ ώ ν α ό π ο ί α ι έ λ ά μ π ρ ν α ν τ ο ύ ς θ ρ ό ν ο ς τ ω ν ώ ς ή ρ ω ι κ ά ο έ π ά λ ξ ε ι ς κ α ί
κ α τ ε γ ρ ά φ σ α ν μ έ ό λ ό κ ρ υ σ α γ ρ ά μ μ α τ α ε ι ς τ ά ς δ έ λ τ ο ς τ η ς Μ α κ ρ α ί ω ν ο ς
Έ λ λ ν κ η ς μ α ς Ι σ τ ο ρ ί α ς Υ π ά ρ κ ο υ ν τ ο ι α ύ τ α ι π ρ ο σ ω π ι κ ό τ τ ε ς φ ε ί λ ο ν
δ έ τ ή ν ύ σ τ ά τ ν τ α ύ τ η ν ω ρ α ν ν ά έ ν ω θ ο ϋ ν ν ά ό ν α λ ά θ ο υ ν τ ά ς ε ύ θ ύ ν ο τ ω ν
δ ι ό τ ι Τ Ι Π Ο Τ Ε π λ έ ο ν δ έ ν ε Τ ν α ι δ ε δ ο μ έ ν ο ν ε ί ς α υ τ ό ν τ ό ν μ α ρ τ ρ ι κ ό ν τ ό π ο ν
μ α ς Ε ν π ο λ λ α π λ ο ύ ν έ ρ ώ τ μ α ύ π ο β ά λ λ ω π ρ ί ν κ α τ α κ λ ε ί σ ω τ ό θ έ μ α μ ο κ α ί
τ ό ν λ ό γ ο ν ε ί ς α ύ τ ά ς τ ά ς Υ Π Α Ρ Κ Τ Α Σ κ α τ έ μ έ π ρ ο σ ω π ι κ ό τ τ α ς Ή μ ε ί ς ό
χ ρ ο ν ο ς τ α π ε ι ν ό ς ά λ λ ά Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ Η Σ Σ τ ρ α τ ι ώ τ ς ό μ ε τ α σ κ ώ ν ε ι ς τ ό
Ε Π Ο Σ τ ο ύ 1940/41 κ α ί ε ι ς τ ο ύ ς Ο ε τ ε ί ς ά γ ώ ν α ς τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς μ έ χ ρ ι κ α ί
τ η ς Ν Ι Κ Η Σ ε ι ς Β Ι Τ Σ Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Ο Ν τ ά δ έ κ α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Έ λ λ α δ ί τ α -
Έ λ λ ν ε ς έ δ έ κ θ η μ ε ν τ ύ ν τ ε λ ε τ α ί α ν δ ε κ α ε τ ί α ν τ ό ν ό ν α ν κ σ σ τ ι κ ή ν ε σ β λ ν
τ ρ ι ώ ν κ α ί ή μ ί σ ε ω έ κ α τ ο μ μ ρ ί ο ά λ λ ο δ α π ώ ν κ ρ ί ω ς ά λ λ ο θ ρ ή σ κ ω ν κ α ί
έ χ θ ρ ι κ ώ ς δ ι α κ ε ι μ έ ν ω ν φ λ ε τ ι κ ώ ς θ ρ σ κ ε τ ι κ ώ ς έ θ ν κ ώ ς κ α ί δ ε ο λ ο γ κ ώ ς
κ α θ ή μ ώ ν Τ ί θ ά έ γ ί ν ε τ ο έ ά ν κ α τ ά τ ό ι δ ι ο ν χ ρ ο ν ι κ ό ν δ ι ά σ τ μ α τ ά
- 101 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α υ τ ά π ι σ τ ε ύ ω κ α ι α υ τ ά λ έ γ ω
Έ ν θ ι ν ι ς 17.1204
Φ ί λ τ α τ έ μ ο ι Δ ϊ Ί μ ο κ Λ ε θ ι θ ό π ο υ λ ε
Ά π α ν τ ώ ε ι ς τ ή ν ύ π ό κ θ ε σ ι ν ή ν ή μ ε ρ ο μ ο ν ί α ν σ έ λ ι δ ο ν έ π ι σ τ ο λ ή ν σ α ς
ό φ ο ϋ τ ή ν ό ν έ ν ν ω σ α κ α ί α ν τ ε λ ή φ θ η ν σ π ή α π ε ι λ ή σ α ς δ υ δ ι α ύ Ί ς α π ε υ θ ύ ν ε τ ε
σ κ λ η ρ ά ς έ ρ ω τ ύ ο ε κ ό ν ά σ σ ν α δ ι ό τ ι Δ Ε Ν ε ϋ ρ δ κ α κ α μ μ ί α ν σ κ λ η ρ ά ν φ ρ ά σ ι ν
nέ ρ ώ τ υ σ ί ν σ α ς Ή σ λ η έ π ι σ τ ο λ ή σ α ς π ν έ ε ι ά ρ ω μ α ε ύ κ ά ρ ι σ τ ο ν κ α ί ν ε ϋ σ ι υ
Α τ τ ι κ ο ύ α λ α τ ο ς ... Λ ο ι π ό ν ε ι ς τ ύ ν μ α κ ρ ά ν ε ί σ ο ν ω ν ά ν σ α ς Ι δ ο ύ ή σ χ ο λ ί α σ ί ς
μ ο υ Δ έ ν α ν π λ α μ β ά ν ο μ α ι δ ι ο ι ί ε ύ ρ ί σ κ ε σ θ ε ε ι ς τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι
τ ϊ Ί ς μ ε λ έ τ η ς σ α ς κ α θ ώ ς κ λ ε ί ν ε τ ε τ ό κ ε φ ά λ α ι ο ν Δ ι κ τ α τ ο ρ ί α 1967 - 1974" κ α ί
ε ί σ θ ε κ α θ ό δ ό ν π ρ ό ς τ ό π ι ό ά θ λ ι ο τ ό π ι ό τ ρ α ν ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο τ ϊ Ί ς ί σ τ ο ρ ί α ς
μ α ς ... σ τ ό ν έ μ φ ύ λ ι ο 1944 - 49 ό ν α φ έ ρ ε σ θ ε ... Μ ι ά ά δ ε λ φ ο κ τ ό ν ο κ α ϊ ν ο α β ε λ κ ή
κ α ί κ α ι β α λ κ ή έ π ο χ ή π ο ύ σ η μ ά δ ε ψ ε τ ή ν Ε λ ά δ α ν ι ά π ά ν τ α ... κ α θ ώ ς
π ρ ο σ ε ν ν ί ε ε τ ε τ ά γ ε γ ο ν ό τ α κ α ί α ν ο ί γ ε τ ε τ ά κ ι ι ά π ι α τ ώ ν μ έ ν κ α ί τ ώ ν δ έ ...
θ ο λ ώ ν ε τ ε λ ί ε σ θ ε Ή λ ο γ ι κ ή χ ά ν ε ι κ ά θ ε έ ν ν ο ι α κ α ί ν ό η μ α Σ α ς έ ρ κ ε τ ω
ε ν α ε Ι δ ο ς ε ξ α ψ η ς δ υ σ φ ο ρ ί α ς n κ α ί φ έ λ λ α ς »]! Κ α ί σ υ ν ε κ ί ε ε τ ε μ έ
ω ι ο ρ ί ο ν κ α ί α ρ ά ς κ α τ ό μ φ ο τ έ ρ ω ν τ ώ ν π λ ε υ ρ ώ ν κ α ί μ έ β ε β α ι ώ ν ε τ ε δ τ ι
Δ Ε Ν Ε Ι Μ Α Ι Μ Ε Κ Α Ν Ε Ν Α Ν Μ ή ν τ ο λ μ ή σ ε τ ε κ ά π ο ι ο ν ύ π α ι ν ι γ μ ό ν Ε Ι Μ Α Ι
Μ Ε Τ Ο Π Α Ι Δ Ι Τ Η Σ Κ Α Τ Ο Χ Η Σ ... ...., ε κ λ α ψ ε ή ψ υ χ ή μ ο υ κ α θ ώ ς δ ι ά θ α ε α
α π ό τ ά α ρ χ ε ί α τ ώ ν έ φ ο μ ε ρ ί δ ω ν τ ο ύ 1951 - 1952, Ε Θ Ν Ο Σ ... τ ή φ υ λ ά κ ι σ η
τ ή δ ί κ η κ α ί τ ή ν έ κ τ έ λ ε ο η τ ο ύ Μ π ε λ ο γ ι ά η α λ ά κ α ί π ο λ ώ ν ά λ λ ω ν α θ ώ ω ν
κ α ί α κ ί ν δ υ ν ω ν α ρ ι σ τ ε ρ ώ ν κ α ί α ρ ι σ τ ε ρ ώ ν σ π ω ς ε κ λ α ψ α π ά λ ι - σ α ς
π ρ ο λ α μ β ά ν ω - δ τ ο ν δ ι ά β α σ α τ ό γ ρ ά μ μ α σ α ς γ ι ά τ ή φ ρ ι κ τ ή ό ν θ ρ ω α ο φ σ ν ι κ ή
δ ο λ ο φ ο ν ί α τ ο ύ ν υ ι ο ϋ τ ο ύ Σ υ ο τ ρ κ η φ ο ι τ η τ ά τ ϊ Ί ς ι α φ ι κ ϊ Ί ς (...) ... ", Ε υ ρ ί σ κ ο μ α ι
ε ι ς τ ό ν δ η ν σ ε λ ί δ α σ α ς Τ ά ε ι ς τ ά ό η ο σ ι ω η η τ ι κ ά κ α ί τ ά έ π ό μ ε ν α μ έ χ ρ ι τ ϊ Ί ς
σ ε λ ί δ ο ς σ α ς 10 π ο ύ έ δ ι ά θ α σ α κ α ί έ φ θ σ σ α ε ι ς τ ό έ ν ε ί δ ε ι α ν ε κ δ ό τ ο υ
ε ύ φ ά π ε λ λ ο ν ... η ο δ τ ι λ α τ ο δ ι ο κ ό ρ ε υ σ κ σ τ α μ α τ ώ δ ι ό ν ά α π α ν τ ή σ ω ε ι ς τ ά
μ έ κ ρ κ έ δ ώ ...!
Λ ο ι π ό ν Ε ί σ θ ε ν έ ο ς Ε ξ δ σ ω ν ό ν α φ έ ρ ε τ ε σ υ ν ά γ ω τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ α δ τ δ έ ν
- 103 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Γ Γ Α Π Ι Π Ε Υ Ω Κ Α Ι Α Γ Γ Α Λ Ω
τ ά ς φ ρ ι κ τ ϋ μ ν π μ η ς η μ έ ρ α ς κ α ί ν ύ κ τ α ς τ ο υ κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η (!), έ ρ ί τ ι μ ο ν
κ ρ ί α ν Ρ έ ν α ν ...!
Ι σ ω ς φ ί λ τ α τ ε Δ η μ ο μ ο υ ε ι π η τ ε σ τ ι έ ί ά α υ τ ά έ γ ι ν α ν κ α τ ά τ ό ν κ ό κ κ ι ν ο ν
Δ ε κ έ μ β ρ η π ο ύ ε Τ χ ο ν ά ν ο ι κ τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Ο Ι ά ν θ ρ ω η ο ι ά π ό
τ ή ν η ν Α ύ ν ο ύ σ τ ο υ 1936, η ά κ ό μ η κ α ί ά π ό τ ή ν έ π ο χ ή ν τ ο υ δ υ ω σ μ ο ϋ
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο - Β ε ν ι ε έ λ ο υ 1915!". Μ ε τ ά σ μ ω ς δ η λ α δ π κ α τ ά τ ό ν έ μ φ ύ λ ι ο ν
Γ ι α τ ί Ο Ι φ ί λ ο ι σ α ς μ ο ο ί δ ε ξ ι ο ί έ κ α ν α ν τ ά Ι δ κ ι η κ α ί χ ε ι ρ ό τ ε ρ α ά π ό δ σ α
έ κ α ν α ν Ο Ι ε υ Τ χ ω ς ή τ τ η θ έ ν τ ε τ φ ί λ ο ι μ ο μ α ς
Δ σ τ χ ω ς φ ί λ ε μ ο Δ ϋ μ ο κ α ί τ ό ξ α ν α φ ω ν ά Ζ ω σ τ ε ν τ ο ρ ε ί ω ς Δ υ σ τ υ κ ώ ι
έ ν ι κ ά σ α μ ε ν Τ ό Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ δ ι ό τ ι η π α ρ ά τ α ξ ί ς μ ο υ έ δ ω σ ε λ π θ η ν ε ί ς τ ή ν
ύ τ τ υ θ ε ϊ σ α ν π α ρ ά τ α ξ ι ν σ μ ω ς τ η ς έ δ ω σ ε κ α ί λ ί θ ο ς μ έ τ ο ύ ς ό π ο ί ο ς τ ή ν
ι ι ε τ ρ ο θ ο λ ο ϋ ν κ α ί κ α λ ά τ η ς κ ά ν ο υ ν η μ ε ϊ ς σ μ ω ς Ο Ι ο τ ρ α υ ώ τ ω τ η ς ν ί κ η ς
Γ Ι Α Τ Ι Τ ό Γ ι α τ ί ε Τ ν α ι ι δ ι κ ό ν σ α ς Δ έ ν σ α ς τ ό κ λ έ π τ ω τ η ρ ώ τ ή ν Μ ω σ ο ϊ κ ό ν
έ ν τ ί ν ο υ κ λ έ ψ ε ι ς τ ή ν κ ρ τ ι σ η ι ο η ο ι ώ Γ Ι Α Τ Ι μ έ έ ρ ω τ ά τ ε Ε λ ο ι π ό ν
κ α τ ά τ ό ν έ μ φ ύ λ ι ο ν έ ν τ ό ς ε ί σ ο ν ω ν ι κ ώ ν Γ Ι Α Τ Ι η μ α ς τ ο ύ ς η ο λ ε μ ά σ α ν τ ω
κ α τ έ ν τ ί ν τ ω ν κ α ί π ρ ο θ ύ μ ω ς η μ ε ϊ ς ύ π α κ ο ύ σ α ν τ ε ς μ α ς τ ο ύ ς έ λ ε γ α ν
Κ ο μ μ ο ν ι σ τ ο σ μ μ ο ρ ί τ α ς Κ Σ σ π ω ς τ ο ύ ς ώ ν ό μ α σ ε κ α ί ό Ο Η Ε κ α ί σ π ω ς
τ ο ύ ς ά ν α φ έ ρ ε ι η Ι σ τ ο ρ ί α η ό π ο ί α κ ι α ν π ο λ τ ο π ο ι ε ϊ τ α Ζ π σ ε τ α ι Ι δ ε τ ε
Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Έ γ κ κ λ ο π α ι δ ε ί α ν μ ά θ ε τ ε ά π ό η μ α ς Τ ί Τ ό δ υ Ε α ι τ ρ ο η ή τ ο υ
Ο Η Ε έ ξ ε τ ά σ α σ α έ π ι τ ο π ί ω ς κ α τ ά τ ά έ τ η τ ο υ Κ Σ π ο λ έ μ ο μ ω ω μ έ ν ο υ ε ι ς
τ ά π ε δ ί α τ ω ν μ ο κ ώ ν έ ξ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν τ ω ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ν ε Ι ς τ ω ν ό π ο ί ω ν η μ η ν
κ α ί ό γ ρ ά φ ω ν τ ο ϋ τ α Η μ ο ν δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς Χ η ς η ς Ι λ η ς Α ρ μ ά τ ω ν
Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ο Σ ε δ ρ α Α Κ Ρ Α Ι Ο Σ ω ί ν ω ν ο υ χ ί η έ σ τ ω κ α ί έ ν ώ ά κ ρ α ϊ ο ς
κ α τ ο ί κ ο ν ο μ ί α ν κ α ί ί κ ο ν ο η ο ί υ ο ι ν ύ μ ω ν κ α ί τ ι ν ω ν σ ν τ ρ ό φ ω ν Μ έ ή ρ ώ τ η σ ε
μ έ λ ο ς έ π ι τ ρ ο π η ς έ κ ε ϊ ε ί ς τ ό ν Α Κ Ρ Α Ι Ο Ν ω α ί ν ω ν Π ο ί ο ς π ο λ ε μ ε ϊ τ ε
Γ ι α τ ί Α π ά ν τ η σ α Π ο λ ε μ ω α υ τ ο ύ τ ο ύ ς ό π ο ί ο ς μ έ δ ι α τ ά σ σ ε ι η Κ υ β έ ρ ν η σ κ
τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ ο υ έ κ λ ε ν μ έ ν δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ο ύ π ό τ η ς π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς τ ο υ
έ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ ν ά π ο λ ε μ ω έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ξ ε ν ο Σ τ α λ ι ν ο κ ι ν π τ ω ν Κ Κ Ε δ ω ν
ά π ο σ κ ο π ο ύ ν τ ω ν ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν β ι α ί ω ς τ ά ν έ ξ ο σ ί α ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ ο κ α ί
ν ά έ φ ρ μ ό σ ο ν τ ό κ τ υ ν ώ δ ε έ γ κ ί η μ α τ ι κ ό ν Σ τ ί ν ό ν κ α θ ε σ τ ώ ς π α ρ δ ί δ ν τ ε ς
μ έ ρ η τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ ο ε ι ς τ ο ύ ς Β ο ρ ε ί ο υ Σ λ α ύ ο ς γ ε ί τ ο ν ά ς μ α ς Ε χ ο ν
ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι σ ύ μ φ ω ν ο ν Π ε τ ρ ι τ σ ί ο υ έ ρ ω τ ή σ α τ ε α ι χ μ α λ ώ τ ο ς η μ α χ η τ ά ς τ η ς
α λ λ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς Ή έ η ι τ ρ ο η ή ύ ρ ώ τ η σ ε ν α ι χ μ α λ ώ τ ο ς ά λ λ ά κ α ί
μ ω ω μ έ ν ο υ τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς έ κ ε ί ν ω ν ά π ό τ ο ύ ς ό π ο ί ο ς έ ξ η κ ρ ί β ω σ ε ν δ τ ι 1)
Ή σ α ν ύ π ο λ ε ί μ μ α τ α τ ω ν μ ω σ ι τ ώ ν τ ο υ κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η π ο λ ο ί έ ξ α υ τ ώ ν
2) Έ ξ ω π λ ί Ζ ο ν τ ο κ α ί έ ξ ε π α ι δ ε ύ ο ν τ ο ε ί ς τ ά ς β ο ρ ε ί ο υ γ ε ι τ ο ν ι κ ά ς σ λ α ι κ ά ς
χ ώ ρ α ς 3) Έ π ο λ έ μ ο ν δ ι ά ν ά κ σ τ α λ ά β ο υ ν δ ι ά τ ω ν σ π λ ω ν - κ α ί ο χ δ ι ά τ η ς
δ η μ ο κ ρ α τ υ ο υ ψ ά φ ο υ τ η ς π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς τ ο υ έ λ λ η ν κ ο υ λ α ο υ - τ ή ν έ ξ ο σ ί α ν
τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς 4) Έ π λ η ρ ώ ν ο ν τ ο ά π ό τ π ν Σ τ α λ ι ν ι κ π ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ π ν Ρ ω σ ί α ν
- 105 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Υ Τ Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω Α ι Α Υ Τ Α Λ Ω
Θ ά μ ο υ ε Τ π η τ ε Τ σ ω ς μ έ τ ό δ ί κ ι ο σ α ς α υ τ ά τ ά έ κ α ν ο ν λ υ κ ά ν θ ρ ω π ο ι λ ύ κ ο ι
δ έ ν ε Τ χ ο ν ε ν τ ο λ ά ς τ ο υ Κ Κ Ε
Α ν κ ο ί τ ό ά π ο κ λ ε ί ω δ ι ό τ ι ε χ ο μ ε ν τ ά ς δ η λ ώ σ ε ι ς έ ν ν ρ ά φ ο υ κ α ί π ρ ο φ ο ρ ι κ ά ς
τ ώ ν ά ρ χ η γ ώ ν τ ω ν π χ τ ο υ Α ρ α Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η Ά λ ά έ κ ο μ ε ν κ α ί τ ά ς μ α ρ τ υ ρ ί α ς
ε ώ ν τ ω ν α ί ο π τ ώ ν μ α ρ τ ύ ρ ω ν ύ π ο σ τ ά ν τ ω ν τ ά ό ν ο φ ε ρ ό μ ε ν ά μ ο υ μ α ρ τ ύ ρ ι α
Σ η μ ε ι ώ ν ω τ ά ς ε ν ψ ι υ φ ώ έ κ τ ε λ έ σ ε κ τ ο υ Σ τ ρ α τ υ ν ο ϋ Μ π ά κ ο υ τ ο υ π ρ υ τ ά ν ε ω ς
Θ ε ο φ α ν ο π ο ύ λ ο υ τ η ς Έ λ έ ν η ς Π α π α δ ά κ η ύ π ό τ ό ν Κ Κ Ε δ ω ν ά ν ε υ δ ί κ η ς
Λ ύ κ ο ι λ ο ι π ό ν έ κ ε ϊ ν ο ι δ ι ά τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς ό Σ α ί ξ π η ρ ε ι ς κ ά π ο ι α ν τ ρ α γ ω δ ί α ν
τ ο υ δ έ ν έ ν θ υ μ ο ϋ μ α ι π ο ί α ν δ ί δ ε ι τ ή ν ε ξ η ς ό α ά υ τ η σ ι ν ε ι ς κ ά π ο ι ο ν ό ό π ο ϊ ο ς
σ π ω ς κ ά π ο ι ο ι σ ή μ ε ρ ο ν Ι ω ω ρ ί ε ο ν τ α ι δ ι κ α ι ο λ ο ν ο ϋ ν τ ο ... δ τ ι έ κ ε ϊ ν ο ι ή σ α ν λ ύ κ ο ι
Ν α ί ά π ή ν τ η σ ε ν ό ά κ ο ύ ω ν μ ά δ έ ν θ ά ή σ α ν ε κ ε ί ν ο ι λ ύ κ ο ι ε ά ν τ ά θ ύ μ α τ ά
τ ω ν δ έ ν ή σ α ν π ρ ό β α τ α Α χ κ α η μ έ ν α π ρ ο β α τ ά κ ι α δ ε ξ ι ο ί φ υ λ α κ θ ή τ ε ...
Π ώ ς Μ ή ψ ο φ ί ε ε τ ε λ υ κ ο φ ί λ ο υ ς Π ... γ ί ν ε τ ε κ α ί σ ε ϊ ς Λ ύ κ ο ι "Homo, homini
lupus", ό ά ν θ ρ ω η ο ε ν α ν τ ι τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ε Τ ν α ι λ ύ κ ο ς Ε κ ο μ ο ν λ ο ι π ό ν
φ ί λ ε Δ η μ ο Ο Ι φ ί λ ο ι μ α ς Ο Ι ε μ φ ύ λ ι ο ι ε γ κ λ ή μ α τ α ε γ κ λ η μ α τ ι κ η ς ά π α Θ ρ ω π ί α ς
Ί δ ι α μ έ έ κ ε ϊ ν α τ η ς α λ η ς μ ε ρ ι ά ς
Ή λ λ η μ ε ρ ι ά δ έ ν π ρ ο ε κ ά λ ε σ ε ν Ε δ έ κ θ τ ι δ ο λ ο φ ο ν ι κ ά ο έ τ υ θ έ σ ε κ τ ί
ι Ί θ έ λ α τ ε ν ά κ ά μ Ν α nfi ε ι ς τ ο ύ ς δ ο λ ο φ ο ν ο ϋ ν κ κ α υ τ ή ν σ φ ά ξ ε μ ε ά γ ά μ ο υ
ν ά ν ι ά σ ω Ε ο χ ι χ ι λ ι ά κ ι ς oxl, Ο Χ Ι ο ύ τ ε ό Θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς Χ ρ ι σ τ ό ς μ α ς δ έ ν
ι Ί ν έ χ θ η τ ο ύ ς λ ύ κ ο υ ς έ μ π ό ρ ο ι κ ά υ ε υ τ ι μ ω ρ ί α ς δ ι ά μ α σ τ ι γ ώ μ α τ ο ς δ τ ο ν
μ ε τ έ τ ρ ε ψ α ν τ ό ν ο ί κ ο ν τ ο υ Π α τ ρ ό ς Τ ο υ Θ ε ο ϋ ε ι ς ο ί κ ο ν ε μ π ο ρ ί ο υ Μ ή π ω ς
ι Ί θ έ λ α τ ε ν ά μ ή τ ι μ ω ρ α θ ο ϋ ν ο ι ε ξ ε υ τ ε λ ί σ α ν τ ε ς ι ό ν έ ν δ ο ξ ο ν Σ τ ρ α τ ό ν μ α ς τ ο υ
ε π ο υ ς 1940/41, Ξ η ρ ά ς Θ α λ ά σ ο τ κ κ α ί Ά έ ρ ο ς κ α τ ά τ ά π ρ α ξ ι κ ο π ή μ α τ ά τ ω ν
ε ι ς Μ έ σ η ν Ά ν α τ ο λ ή ν
Ο Ι μ α υ ρ α ν ο ρ ί τ α ι κ α ί ο ι ν κ ε σ τ ο α ί ι ω κ λ π δ έ ν ή σ α ν μ ό ν ο ν ά π ό τ ή ν ό σ τ ι κ ή ν
Π π λ ο υ τ ο κ ρ α τ ι κ ή ν π α ρ ά τ α ξ ι ν Ή σ α ν ε ξ σ λ ω ν τ ώ ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ν ε κ π ά σ η ς
Ι δ ε ο λ ο ν ί ο κ α ί μ ο ρ φ η ς Ή τ ο ή π ε ϊ ν α ή ό π ο ί α η α ρ έ σ υ ρ ε π ά ν τ α ά δ ύ ν α τ ο ν
π ά ν τ α π ε ι ν ώ ν τ α κ α ί ν υ μ ν η τ ε ύ ο ν τ α ε ί ς ά π α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ρ ά ξ ε ι ς
Δ έ ν δ ι κ α ι ο λ ο ν ο ϋ ν τ ο ι σ μ ω ς α ε ν ύ π η ρ ε σ ί ι ι τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς Π τ ο υ π α ρ α κ ρ ά τ ο υ ς
ν ά π ρ ο β α ί ν ο υ ν ε ι ς π ρ ά ξ ε ι ς ε ξ ε υ τ ε λ Ι Ζ ο ύ σ α ς τ ό κ ρ ά τ ο ς Π έ σ τ ω τ ό ν ά ν θ ρ ω η ο ν
Ο ύ τ ε ε γ ώ φ ί λ ε Δ η μ ο Λ ε θ ι θ ό σ ο υ λ ε Δ Ε Ν Ε Ι Μ Α Ι Μ Ε Κ Α Ν Ε Ν Α Ν Ε Τ μ α ι
ό π ο λ ε μ ή σ α ς ε ύ ό ρ κ ω τ ο ύ ς έ κ θ ρ ο ύ τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς α υ τ ο ύ τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς
ή Π α τ ρ ί ς μ ο υ μ ο υ κ α θ ώ ρ ι σ ε κ α ί μ έ δ ι έ τ α ξ ε ν ά τ ο ύ ς ά π ο τ ρ έ ψ ω ν ά τ ή ν
κ α τ α σ τ ρ έ ψ ο υ ν Υ τ ι έ σ τ η ν τ ά π ά ν τ α τ ό σ ο ν ε ι ς τ ά Β ο ρ ε ι ο η π ε ι ρ ω τ ι κ ά Έ λ η
ν ι κ ώ τ α τ α β ο υ ν ά δ σ ο ν κ α ί κ α τ ά τ ή ν Κ Α Τ Ο Χ Η Ν κ α ί τ ό ν Κ Σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο ν
δ έ κ α ό λ ό κ λ η ρ α χ ρ ό ν ι α (!), 28 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1940,29 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1949 κ α ί
μ ε τ ά κ α ί μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν σ υ ν ε κ ώ μ ά χ ο μ α ι δ σ ο ν δ ύ ν α μ α ι κ α ί δ α ο υ θ ε ω ρ ώ
σ τ ι ... π ρ έ π ε ι γ ι ά τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ τ ή ν π ί σ τ ι ν τ ή ν ά γ ί α ν κ α ί τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς τ ή ν
έ λ ε υ θ ε ρ ί ο ν
- 107 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Π Ι Σ Τ Ε Υ α Κ Α ι Τ Λ Ε Γ α
σ υ μ φ ο ρ ά ς μ ά λ τ α δ έ κ α ί ι ά ς ή μ ν ή σ ι ε υ σ ε χ ω ρ ί ς η α λ λ π π α ρ ά τ α ξ ι ς η τ ο υ
Κ Κ Ε τ ο υ Κ ό μ μ α τ ο ς τ ο υ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς κ α ι ι η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς η α ρ ι σ τ ε ρ ό ν ά
Ζ π ι ή σ Ι Ί σ υ γ γ ν ώ μ π ν κ α ί π ρ ο χ ω ρ ε ί κ ά ν ο ν τ α ς ι ό π ο γ ι ά κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς
σ υ μ φ ο ρ έ ς
Τ ί ς π τ α ί ε ι ω i\ μ α λ λ ο ν ι ί π ι α ί ε ι Μ ή π ω ς ι ό τ σ ο υ ν ά μ ι ι ό κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο
α ύ τ ό α π ω ν ι κ η ς γ λ ώ σ σ π ς Τ σ ο ύ Λ ι μ ά υ ι κ α ί ν ά μ ι κ ύ μ α π ρ ο ϊ ό ν Δ έ ν ν ο μ ί ε ω
ε Τ ν α ι π ο λ ύ μ α κ ρ ά ν π ο λ ύ π ι ό μ α κ ρ ά ν ά π ό δ σ ο ν μ α κ ρ ά ν ε Τ ν α ι η Κ ύ π ρ ο ς
μ α ς κ α ι ά α ρ α μ α ν λ ι ν β ε β α ί ω ς δ ι ό τ ι κ α ι ά ι ό ν Κ ί μ ω ν α π τ ο π ο λ ύ κ ο ν τ ά μ α ς
π ο λ ύ π λ π σ ί ο ν ι ώ ν Ά θ π ν ώ ν κ α ί δ ή μ έ έ κ ε ϊ ν α ι ά π λ ω ι ά μ έ σ α έ κ ε ί ν π ς ι η ς ...
τ α κ ύ τ η τ ο ε
Τ ό τ σ ο υ ν ό μ ι ό φ δ κ ε χ α λ ά σ μ α ι α ρ ή γ μ α τ α κ α ί ρ α γ ί σ μ α τ α σ π ι τ ι ώ ν κ α ί
ό κ τ ώ ν δ έ ν έ δ π μ ι ο ύ ρ γ π σ ε ν δ μ ω ς δ ι κ ό ν ο ι ε τ ψ υ χ ώ ν ά ν τ ι θ έ ι ω ς Η ν ω σ ε ι ά ς
κ α ρ δ ί α ς Έ λ λ ή ν ω ν κ α ί α ν ο ι ξ ε ι ά π ο ρ ι ο φ ό λ ι α τ ω ν κ α ί ε σ τ ε ι λ α ν ά π ό ι ό ύ σ ι έ ρ π μ ά
τ ο υ ε κ α σ τ ο ς δ τ ι ε Τ χ ε κ α ί δ έ ν ε Τ χ ε π ο λ λ ά ά φ ο ϋ ι ό ά ρ π α κ τ ι κ ό ν κ ρ ά τ ο ς ι η ς
μ ε τ α π ο λ ί ι ε υ σ π ς μ α ς ε χ ε ι ξ ε τ ι ν ά ξ ε ι Γ η ς Μ α δ ι ά μ ε χ ο μ ε ν γ ί ν ε ι Τ ό σ α ρ ά κ ι
ι η ς δ α ό ν ο κ κ ι η ς δ ο λ ε ρ η ς δ έ ν σ β ή ν ε ι Ν α Ι δ υ σ ι υ χ ώ ς Μ έ σ α σ ι ά σ ω θ ι κ ά
τ ο υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ κ ρ ά τ ο υ ο τ ο υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ έ λ λ η ν ι σ μ ο υ κ ο ι μ ά τ α ι δ έ ν π ε θ α ί ν ε ι
Κ ι ά λ λ ο ί μ ο ν ο Α ύ τ ά ε Τ ν α ι η έ θ ν ι κ ή μ α ς κ α τ ά ρ α κ ι ε ύ χ ή π ρ ο γ ο ν ι κ ή Σ ά ν
π ε θ ά ν ε ι η δ ι χ ό ν ο ι α η δ ο λ ε ρ ή θ ά π ε θ ά ν ο υ μ ε κ ι έ μ ε ί ς ....Τ Ζ α β έ λ α ς
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν π ς Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ ι κ Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς ...ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Ί ν α μ ή
ά ν α τ ρ έ ξ ω μ ε ν κ α ί δ ι α τ α ρ ά ξ ω μ ε ν ι ά ς ψ υ χ ά ς ι ώ ν π ρ ό π ρ ο γ ό ν ω ν μ α ς
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς Α ρ ι σ τ ε ί δ ο υ Σ ω κ ρ ά τ ο υ κ α ί ν έ φ ο υ ς μ α ρ τ ύ ρ ω ν κ α ί ό σ ί ω ν
ε Τ ν α ι ο ί ά ι ο ά λ ι ν ο ι κ ρ ί κ ο ι ι η ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή ά λ ύ σ ε ω ς ι η ς κ α ι ά ρ α ς τ ο υ Έ θ ν ο υ ς
μ α ς Ό λ α α υ τ ά μ ό ν ο ν α υ τ ό ν ι α τ ί ο χ ι κ α ί ι ό π α ι δ ά κ ι ι η ς κ α τ ω ο κ κ α ί ι ό
δ ι κ ό μ ο υ ι ό π α ι δ ί τ ο υ κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η κ α ί ό σ τ α υ ρ ι κ ό θ ά ν α τ ο τ ο υ
π α π π α Σ κ ρ έ κ α κ α ί κ α ί κ ο ί ... ι ί α λ λ α Κ Α Ι ν ά ε Ί π ω μ ε ν Ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς δ έ ν
ύ α ά ρ κ ε ι π λ έ ο ν ε ι ς τ ή ν γ ε ν έ θ λ ι ο ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ ε ί ς τ ή ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς δ μ ω ς Ζ η
κ α ί μ α ς κ υ β ε ρ ν ά ε ι α ν κ α ί ε ύ τ υ χ ώ ς ή τ τ ή θ ι ι ά λ λ ά ... δ υ σ τ ο κ ώ η μ ε ί ς
έ ν ι κ ή σ α μ ε ν Ή φ ε ο υ δ α ρ κ ί α ό κ α Π Ι α λ σ μ ό ς κ α ί π α ς ό Ι σ μ ό τ π ο ύ
έ ν ν ω ρ ί σ α μ ε ν π ά ε ι .. κ α ί π ί σ ω δ έ ν γ υ ρ ν ά ε ι δ μ ω ς κ ά τ ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ξ ε γ ε ά ε ι
Τ ί Μ ά ... ι ό ν ν έ ο ν δ υ ω σ μ ό ν ό ό π ο ί ο ς γ ι ά ι ο ύ ς Έ λ λ η ν ε ς θ ά υ α ά ρ κ ε ι Π Α Ν Τ Α
κ α ί π α ν τ ο τ ι ν ά Μ έ ό α ο ι α δ ή η ο τ ε ε ύ κ α ι ρ ί α κ ι ό φ ο ρ μ ό Μ α ς ι ό ϋ ι ι ε ν θ υ μ ί ε ο υ ν
ο ί ύ π α ί τ ι ο ι ι ώ ν τ ρ ι ώ ν γ ύ ρ ω ν ι ώ ν έ τ ώ ν 1941. 1949, μ έ τ ά ε ρ γ α τ ω ν μ έ ι ά
τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ ω ν μ έ ι ά ς ό δ ο ύ ς κ α ί τ ά ά γ ά λ μ α τ α ι ώ ν η ρ ώ ω ν τ ω ν μ έ τ ά
μ ν π μ ό σ υ ν ά τ ω ν ε ί ς τ ά ό π ο ί α π α ρ ί σ τ α τ α ι ν ο ν α τ ι σ τ ό ι ό κ ρ ά τ ο ς ι ώ ν
δ υ σ τ υ κ ώ ν ι κ π ι ώ ν
Μ α ς ι ό ύ σ ε ν θ υ μ ί ε ο υ ν ο ί π α ρ ε λ α ύ ν ο ν ι ε ς μ έ ι ά ς π ι ν α κ ί δ α ς Ε Α Μ - Ε Λ Α Σ
- Ε Π Ο Ν κ α τ ά ι ά ς π α ρ ε λ ά σ ε ι ς έ ν ώ π ι ο ν τ ο υ Α ρ κ υ ν ο ϋ τ ο υ κ ρ ά τ ο ι κ ε ω ς
- 109-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Υ Τ Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω Κ Α Ι Α Υ Τ Α Λ Ω
θ ι α σ ρ ο ϋ γ ν α κ α ς κ ι α λ ο τ ό φ ο θ ε ρ ό ε γ κ λ π μ α τ ο υ Β ι α σ ρ ο ϋ τ η ς έ λ ε υ θ ε ρ κ κ
Τ ό ν ή ρ ώ τ η σ α Ε σ ε ί ς ο ι Κ Κ Ε δ ε ς ε ϊ κ α τ ε έ λ ε θ ε ρ Ι ε ς μ έ τ ά ν δ ι κ τ α τ ο ρ ί α τ ο υ
π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο π ο ύ ό ν ε ι ρ ε ύ ε σ τ ε ν ά έ φ ο ρ μ ό σ ε τ ε π ι σ τ ε ύ ε τ ε σ τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ί ο
Κ ι έ κ ε ί ν ο ς μ ο υ ά π ή ν τ π σ ε θ μ ω μ έ ν ο ς Ε ί σ ω φ α σ ι σ τ ό μ ο τ ρ ο κ α ί έ φ υ ν ε ...
Κ α ί έ η σ ν έ ρ κ ο μ α ι ε ί ς τ ό θ έ μ α μ α ς : Φ ί λ ε μ ο υ έ ν τ η ι ε σ υ ν ν ρ α φ ε ϋ Ι κ α ν ώ τ α τ ε
δ π μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ε δ ι α π ρ ε π έ σ τ α τ ε ο ί κ ο ν ε ν ε ι ά ρ κ ο Δ έ ν Π τ α ν δ ι κ α ί α ή έ ρ ώ τ π σ ί ς
σ α ς π ρ ό ς μ ε Τ ί ά δ ι κ ο ά λ π λ ο σ π α ρ α γ μ ό ς π τ α ν έ κ ε ί ν ο ς Ό π ο ι ο ς δ έ ν π τ α ν
φ α ο ί ο τ ω π τ α ν έ ο μ ο θ ο ύ λ ν ο ρ ο (;), κ ι δ π ο ι ο ς δ έ ν π τ α ν κ ο μ μ ο ύ ν α ς Π τ α ν ...
γ ε ρ μ α ν ο δ ο σ ί λ ο γ ο ς ι Κ α ί τ ε λ ι κ ά ξ ε π α σ τ ρ ε τ ή κ α ν ε κ ι ά π ό τ ι ς δ ό π λ ε ρ έ ς
Ο Ι α θ ώ ο ι .. Ν τ ρ ο π ή τ ό Θ ς Ά π ό τ ό ν π ι ό μ ι κ ρ ή δ ι α φ ω ν ί α ε ω ς τ ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο
ε γ κ λ π μ α π ο τ έ δ έ ν φ τ α ί ε ι μ ό ν ο ν ό ε ν α ς Α ύ τ ά τ ά έ ν τ ό ς ε ι σ α γ ω γ ι κ ώ ν
λ ό γ ι α ε Τ ν α ι ή έ κ φ ρ α σ κ τ ώ ν ά γ ν ώ ν ν ε α ν ι κ ώ ν ά θ ώ ω ν λ ό γ ω ά γ ν ο ί α ς
ά π ό ψ ε ώ ν σ α ς Ο μ ω τ ν ά π ο ύ ό Θ ε ό ς τ ά φ έ ρ ν ε ι π ά ν τ ο τ ε δ ε ξ ι ά Ε δ ι α β ά σ α τ ε
π α ρ α π ά ν ω τ ή ν ω ι ά ν ω σ ι ν π ο ύ έ δ ω σ ε ν ό ό ρ ι ο τ ε ρ ό ο σ ί γ ο ρ α Κ Κ Ε ς ε ί ς τ ό ν
σ ί ν ο υ ρ α δ ε ξ ι ό ν κ α ι κ ο υ ν τ ι κ ο σ τ ο ν ο ν ί δ ι ο ν ί
Π ρ έ π ε ι ν ά σ υ μ φ ω ν ή σ ω μ ε ν Τ ί ε ί ς π ο ί ο ν θ έ μ α Ε ι ς α υ τ ό π ο ύ π ι σ τ ε ύ ω ώ ς
π α θ ώ ν - ό π α θ ώ ς =μ α θ ώ ς λ έ ν ε κ α ί μ λ ν ε Τ ν α ι σ ο φ ό ν - π ρ έ π ε ι ν ά π ι σ τ ε ύ ε τ ε
δ η ν ν ω ρ ί ε ω τ ό θ έ μ α τ ο υ ά λ λ π λ ο σ π α ρ α γ μ ο υ κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ά π ό υ μ α ς κ α ί
δ λ ο ς τ ο ύ ς ύ μ α ς π ο ύ δ έ ν τ ά έ ε ά σ ο τ ε δ έ ν τ ά έ π ά θ α τ ε κ α ί ε ί σ θ ε ο λ ο γ π μ έ ν ο ς
ν ά α ί σ θ ά υ ε σ θ ε α ύ τ ά τ ά ό π ο ί α θ ά ή σ θ α ν ό μ π ν κ α ί έ ν ώ έ ά ν ε ύ ρ ι σ κ ό μ π ν ε ί ς
τ ή ν θ έ σ ι ν σ α ς ε ι ς τ ή ν ή λ ι κ ί α ν σ α ς τ ό ν ώ ρ α ι ο τ έ ρ α ν τ η ς Ζ ω η ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο
Χ α ρ ε ί τ ε τ π ν Σ α ς ά ξ ί Ζ ε ι Μ ή λ έ τ ε ο ύ τ ε "... τ ί σ π μ α ί ν ε ι Α ρ ι σ τ ε ρ ά Ο λ ο ι
ε ί μ ε θ α τ ά Ί δ ι α σ ......ό μ ό ν ο ο ι μ ύ γ ε ς ά λ λ ά Ζ ο ν Ι
π ο υ ό φ ε ί λ ο ν τ α ι δ λ α α ύ τ ά π ο υ ά λ λ ο υ Ε ι ς τ ό ν α θ λ ι ο ν τ ό ν ψ υ κ ο φ θ ό ρ ο ν
κ ο ρ μ α τ ι σ μ ό ν τ ή ν έ λ π ν ι κ ή ν π λ π γ ή ν ή ό π ο ί α ά π ό α ι ώ ν ω ν ό ν ο α θ ε ϊ σ ο ο ύ δ έ π ο τ ε
θ ά κ λ ε ί σ έ ά ν δ έ ν ε ϋ ρ ε θ ή ό Ι κ α ν ό ή γ έ τ π ς Ο ή γ έ τ π ς Χ ρ ι σ τ ό ς
" ...Κ Ι α ν μ ι σ ο ϋ ν τ ω ά ν ά μ ε σ ά τ ο ς
δ έ ν τ ο ύ ς π ρ έ π ε ι λ ε τ ε ρ ι ά Ι
λ ε υ τ ε ρ ι ά θ έ λ ε ι Σ κ ό τ ω σ έ τ ο ν
Φ ί λ ε Δ η μ ο κ α ι ρ ό ς τ ο υ λ α λ ε ί ν κ α ι ρ ό ς τ ο υ σ ι γ α ν
Ε ά ν δ μ ω ς σ ι ω η ή σ ω μ ε ν ... θ ά ψ ο φ ή σ ω μ ε ν Ό π ο ι ο ς δ έ ν μ ι λ ά ε ι τ ό ν
θ ά π τ ο ν Ε τ σ ι τ ή ν ε π α θ ε ν ή Δ ε ξ ι ά Ε φ ο β ε ϊ τ ο ν ά ά π α τ ή σ ε ι ς τ ύ ν Α ρ ι σ τ ε ρ ό ν
δ τ α ν έ κ ρ α ύ ν α ε ε Ο λ α ό ς δ έ ν ξ ε χ ν α τ ί σ π μ α ί ν ε ι Δ ε ξ ι ά Δ έ ν ω ι ο ν ι ο ϋ σ ε ν
έ φ ο θ ε ϊ τ ο ν ά ρ Ε ά ν δ έ ν έ φ ο θ ε ϊ τ ο θ ά έ η ε τ ί θ ε τ ο κ α ί ε Τ χ ε ν ά φ θ ο ν α δ π λ α ε ί ς
τ ή ν φ α ρ έ τ ρ α ν τ π ς Μ ί α ν ά π ά ν τ π σ ι ν η κ Ο λ α ό ς τ η ς Δ ε ξ ι α ς δ έ ν ξ ε χ ν α τ ί
σ π μ α ί ν ο ν ο ι Π π γ ά δ ε ς ε λ γ α ί ι ... Β ο υ λ ώ σ τ ε τ ο ρ έ σ τ α λ ι ν ο δ π μ ο κ ρ ά τ ε ς
δ ι κ τ ά τ ο ρ ε ς τ ο υ π α γ κ ό σ μ ι ο α ρ ο λ ε τ ο ρ ι ά τ ο υ ί
- 111 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Υ Τ Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω Κ Α ι Α Υ Τ Α Λ Ω
Ό Β α σ ι ί ε ύ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β ε κ α μ ε π ε ρ ί π ο υ ι ό α υ τ ό μ ε τ ά τ ή ν π α ί ι ν ό ρ θ ω σ ι ν
ι π ς Β ο σ ι λ ε υ ο μ έ ν τ κ Δ τ η ι ο κ ρ α τ ί σ ο ό κ ι ώ μ π ν α ς μ ε ι ά τ ό ν ί π ξ ι ν τ ο υ έ γ κ ί η μ α κ ο υ
ε θ ν ο κ τ ό ν ο υ κ ι ν ή μ σ τ ο Β ε ν ι ε έ λ ο υ - Π λ α σ τ ή ρ α ι π ς η ς Μ α ρ τ ί ο υ 1935.
Θ έ ί ω φ ί ί ε μ ο υ Δ π μ ο κ ύ ρ ι ε Λ ε δ ι θ ό η ο υ λ ε ν ά μ έ π ι σ ι έ ψ ε ι ε σ δ έ ν μ ι σ ώ
Θ έ ί ω ν ά α γ α π ώ α κ ό μ η κ α ί τ ο ύ μ ι σ ο ϋ ν τ ο τ μ ε Α κ ό μ η κ α ί α ύ τ ο ύ π ο ύ μ έ
κ α ι ε δ ί κ α σ α ν κ α τ ά π α ρ ά β α σ ι ν ι ώ ν Σ υ ν τ α ν μ α τ ι κ ώ ν ν ό μ ω ν κ α ί α ρ χ ώ ν α κ ό μ η
κ α ί α ύ τ ο ύ ο ί ό σ ο ϊ ο ι μ έ κ ρ ο τ ο ύ ν ι σ ο β ί ω ς ύ π ό σ υ ν θ ή κ ω φ υ ί α κ ι σ μ έ ν ο υ κ α ί
μ ο υ κ ί έ β ο υ ν τ ή ν σ ύ ν τ α ξ ί ν μ ο υ ... κ ί η
Ε ά ν ι ό έ η ι τ υ ν κ ά ν ω ι ό ν α γ α π ώ ή ο χ ι κ ρ ί ν α ι έ μ ε θ ά δ ε κ θ ώ τ ή ν κ ρ ί σ ι ν
σ α ς ό δ ι ο μ ο ρ τ υ ρ ή τ ω ο σ μ ω ς θ ά α π α ν τ ή σ ω ε ι ς ι ά ς κ σ τ ι ι ν ο ρ κ κ σ α ς σ π ω ς η ρ ά τ τ ω
κ α ί τ ώ ρ α π ρ ό ς ύ μ α ς κ Λ ε θ ι θ ό π ο υ λ ε κ α ί δ ι ύ μ ώ ν π ρ ό ς δ σ ο υ θ ά α ν α γ ν ώ σ ο υ ν
Α υ τ ά δ ι ά τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί ο ν ί ..., ε χ ε ι ε ό ν ι ί ρ ρ η σ ι υ Ε ί π ί Ζ ω ν "oxl", ν ο μ ί ε ω σ
ό φ ε ί ί ω ν ά π ρ ο χ ω ρ ή σ ω π α ρ α κ ά ι ω α π ό τ ή ν σ ε ί ί δ α 10, έ π ί τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ
α ύ ι π ς κ α ί ι ώ ν π ρ ό α ύ ι π ς ε χ ω μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α ό ν α φ ε ρ θ δ (!) , α π α ν ι η κ ώ ς Θ ά
ή θ ε ί ο ν ν ά α ν Ι ι ί η φ θ π ι ε δ τ ι δ ι ά ι ώ ν α π α ν τ ή σ ε ώ ν μ ο υ δ έ ν ό ν τ ι ο ο θ ώ ό ν τ ι θ έ τ ω
π ρ ο σ π α θ ώ ν ά ν ο υ θ ε τ ή σ ω κ α ι ά κ ά π ο ι ο ν τ ρ ό π ο ν π ρ ώ τ ο ν ι ό ν έ α υ τ ό ν μ ο υ κ α ί
ε ι δ υ ν α τ ό ν ύ μ α ς ... κ α ί κ υ ρ ί ω ς ι ό ή γ ε κ ό ν κ ο τ ε σ τ η μ έ ν ο ν Ά ν ί έ γ ω α ν ε Τ ν α ι
δ υ ν α τ ό ν ...
Λ υ ι ι ο ϋ μ α ι δ ι ό τ ι δ υ σ τ υ κ ώ τ έ π ί τ ρ ι ά κ ο ν τ α ή δ η ε ι η κ α κ ο π ο ι ε ϊ τ α ι κ α ί
δ ι σ σ τ ρ έ φ ε τ α ι μ έ ί ο γ ι κ ή ν τ ο υ θ υ ρ ι ώ δ ο υ Π ρ ο κ ρ ο ύ σ τ υ π ρ ό ς ι ό σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο υ
έ κ ά σ τ ο τ ε ά ρ κ ο ν τ ο ο ή α ή θ ε Δ ι ά τ ο ϋ τ ο κ α ί έ η α ν α λ α μ θ ά ν ω κ α ί θ ά
έ η ο ν ο λ ο μ θ ά ν ω ι ό τ ο υ γ ί ο υ τ ο ϋ Θ ε ο ϋ κ α ί Σ ω τ ύ ρ ο ή μ ώ ν Ι ο σ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ο ύ
ρ π μ α κ α ί ν ν ώ σ ε σ θ ε τ ή ν ι ί ή θ ε ι α ν κ α ί ή ι ί ή θ ε ι α έ ί ε υ θ ε ρ ώ σ ε ύ μ α ς Ι ω ά ς
η 32).
Μ έ α ά τ ε ... τ ώ ρ α ... σ τ ή ν ε τ α ι ρ η π ί ε υ ρ ά ... Ο Ι Ά γ γ ί ο ι ..". Μ ο υ δ υ ι ν ε ϊ σ θ ε
ώ ς π χ .... α ν ι ά ξ ι ο ν ι ώ ν η α θ τ ι μ ά τ ω ν ι π ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς ο υ ν ε υ ε ί α ι π ς
η ρ ο σ ι ο τ ε υ τ υ ο κ Π Ρ ο σ ο χ π ς π ο ύ α η ε ί ά μ α ν ε ν ή Π α τ ρ ί ς μ α ς α π ό τ ή ν η ρ ο σ τ ά τ ι δ α
Α γ γ ί ί α ν -). ι ό ε ύ τ ρ ά π ε ί ο ν ά τ ύ κ η μ α ι π ς έ κ π ο δ η ί α σ ί α ς α π ω ί ε ί α ς ι π ς
π α ρ θ ε ν ί α ς κ ά ι ι ο ι ω ν κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν ι ώ ν Π α ί α ι ώ ν Π α τ ρ ώ ν ί π ο λ ύ ι ό δ ι α σ κ έ δ α σ α
Ν ά ι ό μ ε τ α φ έ ρ ε τ ε δ ι ά ι π ς ι δ ι κ π ς σ α ς μ ε ί ω δ κ π ς π έ α ς ε ι ς ι ό σ κ ε τ ι κ ό ν
κ ε φ ά ί α ι ο ν τ ο υ ... κ ω ν ο ϋ μ α ς β ι β ί ί ο υ
Ό μ ω ς δ έ ν θ ε ω ρ ώ έ ν τ ρ ο η ή ν ι ώ ν κ υ β ε ρ ν ή σ ε ώ ν μ α ς π ο ύ π ο ρ έ σ υ ρ ο ν τ ή ν
π α τ ρ ί δ α μ α ς ε ι ς ι ά ς α γ κ ά ί α ς ι π ς Α γ γ ί ί α ς
Δ έ ν σ υ μ φ ω ν ώ δ ι ό τ ι ν ν ω ρ ί ε ω κ α ί μ ε τ ά η ε π ο ι θ ή σ ε ω έ ξ ί δ ί α ς α ν ι ι ί ή ψ ε ω ς
ε ί δ ώ σ έ ά ν δ έ ν έ η ε ν έ θ α ι ν ο ν ο ί "AYYAol, ύ π έ ρ ι π ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς κ α ι ά τ ά
γ ε γ ο ν ό τ α τ ο υ κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η ή Ε λ ά ς θ ά ε Τ χ ε τ ή ν τ ύ κ η ν ι ώ ν Β ο ρ ε ί ω ν
ν ε ι τ ο ν κ ώ ν μ α ς χ ω ρ ώ ν
Δ έ ν ε Τ μ α ι Α γ γ ί ό δ ο υ ί ο ς ο ϋ τ ε σ μ ω ς έ κ θ ρ ό ο Ο φ ε ί ί ω ε ν α μ ε γ ά ί ο
ε ύ κ α ρ ι σ τ ώ α ν oxl ε ύ ν ν ω μ ο σ ύ ν η ν δ ι ά ν ά μ ή σ α ς σ ο κ ά ρ ω Β ε θ α ί ω τ ά
- 113-
Κ ν Δ Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α Υ Τ Α Π Ι Π Ε Υ Ω Κ Α ι Α Υ Τ Α Λ Ω
Τ σ α ρ α κ λ ι μ ά ν ι β ρ η κ α τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α κ α ί τ ό έ σ κ α σ α Σ τ ή μ ο ν ά δ α μ ο υ noav κ α ί
σ λ α β ο μ α κ ε δ ό ν ε ο κ α ί α λ λ ο π ο ύ μ ι λ ο ύ σ α ν σ λ ά β κ α Ε ρ ε υ ν ή σ α τ ε Α δ έ λ φ ι α
θ ε ω ρ ώ τ ο ύ σ π μ ε ρ ι ν ο ύ ς ό π α δ ο ύ ς τ ο ύ Κ Κ Ε α ν κ α ί ά ν τ ί θ ε τ ο ς π ρ ό ς τ ή ν
ί δ ε ο λ ο γ ί α ν τ ω ν τ ή ν ό π ο ί α ν θ ε ω ρ ώ ο ύ τ ο η ι σ τ ι κ ή ν ό π ο δ ε α θ ε ϊ σ α ν τ ο ι α ύ τ η ν
κ α τ ά τ ή ν έ θ δ ο ρ η κ ο ν ι α ε τ δ έ φ α ρ μ ο ν ή ν τ η ς Α π έ τ υ χ ε π α τ α γ ω δ ώ ς κ α ί ά π έ δ ε ι ξ ε
τ ή ν έ γ κ λ η μ α η κ ή ν τ η ς ά π α ν θ ρ ω π ί α ν Α υ τ ά π ι σ τ ε ύ ω κ α ί α υ τ ά λ έ γ ω κ α ί θ ά
λ έ γ ω ε ω ς σ τ ο υ μ ο ύ ά π ο δ ε ί ξ ό ο ι ο σ δ ή π ο τ ε σ η ό σ φ α γ ε ύ ς ν Α ρ η ς Β ε λ ο ι υ σ ώ τ τ κ
κ α τ ά κ ό σ μ ο ν Θ ο ν ά ο ι κ Κ λ ά ρ α ς Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ έ σ φ α ξ ε τ ό ν Σ υ ν τ κ υ υ Ψ α ρ ρ ό ν
Δ υ μ ά τ ρ ι ο ν κ α ί τ ο ύ τ ρ ι α κ ο σ ί ο υ ς ο υ μ ο ο λ ε μ ι σ τ ό τ ο υ ε ί ς τ ό Κ λ η μ α Δ ω ρ ί δ ο ς
τ ό Π ά σ χ α τ ο ύ 1944, τ ο ύ χ ι λ ί ο υ ς τ ρ ι α κ ο σ ί ο υ ς ε Ι ς Π υ ν ά δ α ν ε λ γ λ α κ λ π
κ λ π
Μ ε τ ά λ η θ ο ύ ς π α τ ρ ι κ η ς ά γ ά π η ς
Σ α ς ό ο η ά ε ο μ ω
- 115 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ό Κ ό κ κ ι ν ο ς Η ρ ώ δ τ κ
24.1204
Π α ρ α σ κ ε υ π ω ρ α 1830
Π α ρ α μ ο ν π Χ ρ ι σ υ γ έ ω ν
Ά γ ι α ν ύ χ σ έ π ρ ο σ μ έ ν ο υ ν μ έ χ α ρ ά ο ί ρ ι σ ι α ν ί
Φ ί λ α τ έ μ ο ι Δ η μ ο κ Λ ε δ ι θ ό σ ο υ λ ε Μ έ τ ά ς ό ν ω τ έ ρ ω έ ν τ ό "...."), λ έ ξ ε ι ς
ά π ε υ θ ύ ν ε σ θ ε π ρ ό ς μ ε δ ι ά τ η ς σ π μ ε ρ ι ν η ς έ π ι σ τ ο λ η ς σ α ς
Θ έ τ ε τ ε δ μ ω ς κ α ί έ ν τ ό ς [...]. τ ά ν η σ ρ α τ ή ρ η σ ι ν ["....ε ν α ι έ κ τ ό τ η ς α Τ Ι η ς
μ α ς ά λ π λ ο γ ρ α φ ί α ς ..."]. Τ ο ϋ τ ο μ ο ϋ έ κ ί ν π σ ε τ ή ν ι ι ε ρ ι έ ρ ν ε ι ο ν κ α ί π λ ή ν α ύ τ ο ϋ
ό ο γ κ ο ς τ ώ ν σ ε λ ί δ ω ν τ π ς μ έ ώ δ ή ν η σ ε ν ά ε ρ ε υ ν ή σ ω τ ή ν τ ε λ ε υ τ ο ί ο ν σ ε λ ί δ α
μ ή π ω ς έ κ ε ϊ ά ν α κ α λ ύ ψ ω τ ό ν ό π μ α τ ο ϋ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ ε ί ς τ ά ς τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α
κ α ί μ ι α ς σ ε λ ί δ α ς σ α ς ά ν τ ί τ ώ ν "....40 π α ρ ά μ ι α ς τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ α ς
Ο ρ θ ώ έ π ρ α ξ α δ ι ό τ ι ε ϋ ρ ι ι κ α α υ τ ό π ο ύ μ ο ϋ ε υ τ ε ϊ τ ε κ α Ι δ υ σ τ υ κ ώ ο (!).
χ ρ ο ν ι ά ρ α β ρ α δ ι ά μ ο ϋ τ ο ρ ά τ τ ε τ ε τ ο ύ κ ύ κ λ ο υ ς Τ ί ν ά κ ά ν ω Τ ή ν έ δ ι ά θ σ σ ο
τ ή ν ["....ε ί ν ω ά π λ α ε ν α α ξ ε ί δ κ ρ ι σ τ ο υ ν ε ν ν ι ά τ ι κ ο Ι σ ω θ λ ι μ μ έ ν ο κ α ί
μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ό σ ί γ ο υ ρ α δ μ ω ς ε ν α ά λ π θ ι ν ό π α ρ α μ ύ θ ι τ ό φ τ ω κ ι κ ό
Χ ρ ι σ τ ο ο ν ε ν ν ι ά τ ι κ ο δ ώ ρ ο έ ν ό ς φ ί λ ο υ σ α ς σ υ ν ν ρ α φ έ α
Μ ο ϋ έ π η ρ ε ν ή μ ε λ έ τ π τ π ς ό λ ό κ λ π ρ ε ς δ ύ ο ώ ρ ε ς Ω ρ α ι ό τ α τ ο ν δ ώ ρ ο ν
Τ έ τ ο ι α δ ώ ρ α τ έ τ ο ι α ω ρ α τ έ τ ο ι α μ έ ρ α τ έ τ ο ι α ν ύ α .. ω ρ α π ο ύ ό δ ο ι π ο ρ ο ϋ σ α
μ ο ε ί μ έ τ ο ύ ς φ ε ί ς μ ά γ ο υ ς Β α λ τ ά σ α ρ Γ ά σ π α ρ κ α ί Μ ε λ χ ι ό ρ ν ά π ά ω ε ι ς τ ή ν
τ ο α ε ι ν ή ν φ ά τ ν π ν ν ά π ρ ο σ κ υ ν ή σ ω τ ό ν π π ι ά σ α ν Θ ε ί ο ν Β ρ έ φ ο τ ν ά θ ο υ θ ή σ ω
τ ο ύ ς Μ ά γ ο υ ς ν ά κ α τ σ θ έ σ ο υ ν τ ά δ ώ ρ α τ ω ν χ ρ υ σ ό ν λ ί β α ν ο ν κ α ί σ μ ύ ρ ν α ν
τ σ ο ύ η μ ο ϋ έ φ έ ρ α τ ε μ π ρ ο σ τ ά μ ο υ ε ί κ ό ν ε ς δ ι ο β ο λ ο κ ι ώ ν τ ρ ι β ο λ α κ ι ώ ψ π ο ύ
μ α Ζ ί τ ω ν δ έ ν έ λ ε ι π ε ν ο ύ τ ε ό Τ δ ι ο ς ό έ α υ τ ό ς σ α ς τ φ κ α ι ρ ώ έ κ ε ί ν ω ί Μ ο ϋ
δ ι π γ ε ί σ θ ε λ ο ι π ό ν τ ά κ α τ ω τ έ ρ ω ... OXI δ λ α
Τ ώ ρ α Ι μ ε γ ά λ ο ς π ι ά έ ν θ υ μ ε ί σ θ ε "... π α ρ α μ ο ν ή Χ ρ ι σ τ ο υ ν έ ν ν ω ν ...! ε ν α
ά λ π θ ι ν ό π α ρ α μ ύ θ ι π ο ύ δ μ ω ς γ ι ά ν ά τ ό κ α τ α λ ά β ε τ ε π ρ έ π ε ι ν ά γ ί ν ε τ ε κ α ί σ ε ί ς
- 117-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
Θ ά ι Ί θ ε ί ο ν ν ά έ κ ε ι ρ ι ε ό μ υ ν τ ό ν π έ α ν σ α ς ο π ω ς ύ μ ε ί ς τ ή ν κ ε ι ρ ί ε ε σ θ ε
δ ι ά ν ά κ α τ ο ρ θ ώ σ ω έ π ι τ έ ί ο ς ϋ σ τ ε ρ α ό ι ι ό ι ό ν τ ό σ ο ν ι ι ε ί ο μ ο ν α π ν ε μ α τ ι κ ό ν
ό ν τ ο ν ω ω ο μ ό ν κ α ί ό ν τ ι π α ρ α θ έ σ ε ι ς ν ά σ α ς ν ι κ ή σ ω Φ ρ ο ύ δ ο ς ό κ ό π ο ς μ ο υ
μ α τ α ί α κ α ί ή έ ί π ι ς μ ο
Έ π ά ί α ι ψ α δ μ ω τ π α ί α ι ω κ α ί θ ά π α ί α Ι ω ... κ α ί τ ή ν μ α ν τ ι ν ά δ α π ο ύ σ α ς ε χ ω
ξ α ν α π Ί π ά ί ι σ α ς ξ α ν α ί έ ω
Σ τ ό μ ε τ ε ρ ί ε ι τ σ ό ν θ ρ ω τ ι ι ώ
κ α ι τ ο η τ ψ η ς τ ό κ ρ έ ο
έ κ ε ι ά θ ά σ τ έ κ ω ν ά π α τ ώ
κ ι α ς ε Τ μ ό τ ε ί ε τ α ί ο ς
Δ έ ν ν ο μ ί ε ω Ο μ ω ς ο τ ι ε Τ μ α ό τ ε ί ε τ α ί ο ς ο ύ τ ε ό μ ό ν ο ς Δ έ ν α ρ ι θ μ ο ύ ν τ α ι
ε ι ς σ τ α ν ο ν ί δ ι α ο ί ό ν ω ν ι σ τ α ί ο ί τ η ς ό ί π θ ε ι α ς κ α ι τ ο ύ δ ι κ α ί ο ο ί ύ π έ ρ τ ο ύ τ ω ν
μ ω ω μ ε ν ο ι Λ α μ π ρ ό ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο ι α ύ τ π ς α ρ ε τ η ς ό Ν τ ε ρ τ ι ί η ς
Ό μ ω ς έ η α ν α λ α μ θ ά ν ω Σ α ς θ α υ μ ά ε ω σ α ς Ζ π ί ε ύ ω κ α ί ί π ο ύ μ α
Λ Υ Π Ο Υ Μ Α Ι δ ι ό τ ι ή ν ι κ ή σ α σ α τ ή ν ό ρ ι σ τ ε ρ ό ν Κ Κ Ε δ κ π ν π α ρ ά τ α ξ ι ν δ έ ν ε χ ε ι
μ ω σ ι τ ά ί κ α ν ο ύ ς ώ ς ύ μ α ς Δ έ ν ε χ ε ι i\ ε χ ε ι μ έ ν ί κ α ν ο ύ ς α ί ί ά δ ε ι ί ο ύ ς
Β α ρ ε ί α ή κ α τ υ ν ο ρ ί ο Ό μ ω ς β α ρ ύ τ ε ρ α ι α ί έ ν α ν τ ί ο ν μ ο υ έ κ τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς
α ύ τ η ς κ α τ υ ν ο ρ ί ο ι κ α ι π ρ ο π α ν τ ό ς α ί έ π (30), τ ρ ι ο κ ο ν τ α ε τ ί ο ν έ κ μ έ ρ ο ς τ η ς
τ ο λ ω σ ω ρ ί α ι μ α ς ή μ ώ ν τ ώ ν υ η α ύ τ η ς τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς κ α τ α δ ι κ α σ θ έ ν τ ω ν
Κ α τ α δ ι κ α σ θ έ ν τ ω ν δ έ β ά σ ε ι ν ό μ ω ν κ α ι δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν π ρ ο κ ά τ β α ρ β α ρ ι κ ώ ν
ό ν τ ι σ υ ν τ ο ν ρ α τ ι κ ώ ν
Θ ά ο υ ν ε κ ί σ ω ί ο ι π ό ν ν ά π α ί α ι ω κ α ι μ ε τ ά ό α ό α ύ τ ή ν τ ή ν φ λ ό ο ρ ο ν
ε ί σ ο ν ω ν ή ν έ ν δ ύ ο μ α ι τ ό ν ρ ο μ φ α ί α ν τ ο ύ α γ ώ ν ο ς κ α ί ε ί σ έ ρ κ ο μ ω ε ι ς τ ό ν σ τ ί β ο ν
τ η ς η ν ε υ μ α τ ι κ ή μ α ς μ ο ν ο μ α κ ί α ο ε ρ ω τ ώ ν ύ μ α ς φ ι ί τ α τ έ μ ο α ν τ ι π α ί ε α ξ ι ε
ί σ τ ο ρ ι κ έ έ ρ ε υ ν η τ ά κ Δ η μ ο Λ ε δ ι θ ό α ο υ λ ε
Τ ά δ ι ο θ ο λ ο ι ρ ι θ ο λ ό κ ι α σ α ς τ η ς ν ύ χ τ α ς τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο γ έ ω ν τ ο ύ 1968,
ξ α ν α ε ί δ α ν τ ο ύ π α τ ε ρ ά δ ε ς τ ω ν π ο ύ έ κ ε ί ν τ ι τ ό ν ν ύ χ τ α ε υ ρ ί σ κ ο ν τ ο α έ ε ε ε ρ α
σ τ ά μ ι ι ο υ ν τ ρ ο ύ μ ι α τ η ς κ ο ύ ν τ ο Σ α ς β ε β α ι ώ ν ω ύ π ε θ ύ ν ω ς Ο Τ Ι ν α ί Ν Α Ι ο ί ο ι
Ο Ι π α τ έ ρ ε ς κ α ι ο ί α ι α ί μ π τ έ ρ ε ς ο ί α ι κ α ι ο ί ο ι κ α κ ώ ς κ α ι τ ό έ η ο ν α λ ο μ β ό ν ω
κ α ί ί ά θ ο ς μ α ς ν ά τ ο ύ έ κ τ ο η ί σ ω μ ε ν β ί α κ ώ δ ε ς π έ σ τ ε τ ο έ γ κ ί π μ α τ ι κ ό ν
έ ν ύ ρ ι σ α ν ο μ ω ς σ ώ ο ι ε ι ς τ ά ς ο ί κ ο ν ε ν ε ί ο τ ω ν Α κ ό μ π κ α ι ό έ π ι δ ο ξ ο ς α δ ο ξ ο ς
ο μ ω ς δ ο ί ο φ ό ν ο ς τ ο ύ π ρ ω θ π ο ρ γ ο ύ κ α τ ο δ ι κ σ σ θ ε κ ν ο μ ί μ ω ς ε ι ς θ ά ν α τ ο ν
Π μ ν π σ τ ε ύ θ π Γ ν ω ρ ί ε ε τ ε π ό σ ο ς έ φ ο ν ο ν τ ά σ κ ο τ ά δ ι α κ α τ ά τ ά ς π α γ ε ρ ά ς ν ύ κ τ α ς
τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο γ έ ω ν έ κ ε ί ν ο υ τ ο ύ ό π α ι σ ί α ς μ ν ή μ π ς κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η
20u Κ Κ Ε δ κ ο ν ύ ρ ο υ τ ο ύ 1944;
Θ ά σ α ς έ π ι σ π μ ά ν ω έ λ ά κ κ π ο δ έ ν κ ρ ε ι ό ε ο ν τ α ι π ο ί λ ά ί ί γ α κ ι α ί π θ ι ν ά
ο ύ κ έ ν τ φ π ο ί ί φ ι ό ε υ Π ρ ι ν ί ί γ ο έ τ π ί ε φ ώ ν π σ α ε ι ς π ρ ω τ ε ξ α δ έ ί φ π ν τ η ς
ο υ ε ύ ν ο υ μ ο Ν α ν ο ύ ί α θ υ μ ά σ α ι π ο ύ κ α ι ύ π ό π ο ι α ς σ υ ν θ ή κ ω ε υ ρ ί σ κ ε σ ο
- 119 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
Ε κ ε τ ε δ ί κ ι ο Π ρ έ π ε ι ν ά σ α ς Ζ η τ ή σ ω ο υ ν ν ν ώ μ ο ν Σ α ς τ ή ν Ζ η τ ώ σ μ ω ς
π ε ρ ι μ έ ν ε τ ε Κ ά μ ε τ ε μ ο τ ό ν χ ά ρ ι ν ν ά σ α ς δ ι η γ η θ ώ π ρ ο σ ω π ι κ ή ν μ ο π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
Γ ν ω ρ ί ε ω δ τ ι ό ν ο ι ι ά τ ε τ ή ν ό λ ή θ ε ι α ν κ ύ ρ ι ε Λ ε θ ι θ ό υ ο υ λ ε κ α ί τ ή ν δ έ κ ε σ θ ε μ ή
ε ξ ε τ ά Ζ ω ν κ ο μ μ α π κ ά ς ό η ω φ ώ ο ε κ
Τ ή ν η ν Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944, η μ έ ρ α ν ό π ε λ ε θ ε ρ ώ σ ε ω ς τ ώ ν Α θ η ν ώ ν
ό η ο κ ω ρ η σ ά ν τ ω ν τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν σ π ω ς ό σ ε κ ώ ρ α ο ο ν ...), έ κ ά ρ σ μ ε ν σ λ ο ι ο ί
Έ λ λ η ν ε ς Φ υ σ ι κ ό ν π τ ο ϋ σ τ ε ρ α ό π ό τ έ σ σ ε ρ α χ ρ ό ν ι α σ κ λ α β ι α ς π ε ί ν α ς δ ί ψ α ς
κ α κ ο υ κ ι ώ ν θ α ν ά τ ω ν ν ά φ α ν τ α σ θ ώ μ ε ν σ π έ φ θ ο σ ε ν ε π ί τ έ λ ο ς η ε ύ λ ο γ η μ έ ν η
ω ρ α τ η ς ε λ ε θ ε ρ ί α ς τ η ς χ α ρ α ς τ η ς ε ύ λ ο γ η μ έ ν η ς ε ί ρ ή ν η ς Ό μ ω ς σ μ ω ς
Δ υ σ τ υ κ ώ ο τ ό Ι δ ι ο β ρ ό δ υ τ η ς η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1944, η μ έ ρ α ν π ο ύ ε Τ χ ε ν
ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι τ ά ς Α θ ή ν α ι κ α ί ό τ ε λ ε υ τ α ο ς Γ ε ρ μ α ν ό ς κ ο τ α κ ι η υ κ α ί Α θ ή ν α ι
κ α τ ε λ ή φ θ η σ α ν ό π ό τ ό ν ό δ ε λ φ ό ν μ α ς τ ό ν Κ ά ι ν Ι δ ο ύ δ έ η ό π ό δ ε ι ξ ι ς
Π ε ρ ί ω ρ α ν η ν (7 μ μ έ η ε ρ ί μ ε ν α ε ί ς τ ό π ε ρ ί π τ ε ρ ο ν γ ω ν ί α Α κ α δ ο μ ί ω
κ α ί Σ ί ν α τ ό ν Α ν τ ρ κ η ν η ε ε ι κ ο ϋ Δ ό θ α ν Κ ω ν ν ο ν Υ α α ρ κ η ν ό ν τ η ς μ σ π κ η ς
ό ν π ο τ α σ ι α κ η ς ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς Ο Μ Η Ρ Ο Σ τ η ς ό π ο ί α ς η μ η ν μ έ λ ο ς μ έ κ ρ ι ώ τ ε ρ ο ν
κ α θ ή κ ο ν κ ρ υ σ ο ό η ο κ ρ υ α τ ο ν ρ ά φ ο κ α ί η δ ι ά ό σ υ ρ μ ά τ ο υ ό π ο σ τ ο λ Π ς κ α ί λ ή ψ ε ώ ς
τ ω ν ε ν σ υ ο ε ρ ν α ο ί α μ έ τ ό Σ ι ρ α τ η ν ε ϊ ο ν Μ έ σ ι κ Ά ν α τ ο λ Π ς Σ Μ Α κ α ί μ έ τ ό ν
ε ν ω Ε θ ν ι κ ή ν μ α ς Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς Γ ε ω ρ γ ί ο Β
Κ α τ ά δ ι α β ο λ κ ή ν σ ύ μ α τ ω σ ι ν τ ή ν σ π γ μ ή ν π ο ύ ε π λ η σ ί α Ζ ε ν ό Δ ό β α ς δ ι ά τ ό
τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν ρ α ν τ ε β ο ϋ τ η ς η μ έ ρ α ς ν κ α τ ό ό τ ό ν έ κ α ι ρ έ τ υ σ α δ ι ά ν ε ύ μ α τ ο ς
δ ι ό τ ι τ α υ ι ω φ ό ν ω μ έ ε π λ η σ ί α Ζ ε μ ί α π ε ρ ί π ο λ ο ς ε κ π έ ν τ ε ό ν δ ρ ώ ν τ ο υ Ε Λ Α Σ
Ε λ η ν κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς Ά π ε λ ε θ ε ρ ω π κ ό ς Σ τ ρ α τ ό τ η ς ό π ο ί α ς ό ό ρ χ η γ ό ς μ έ
η ρ ώ τ η σ ε τ ί γ ρ ε ύ ε ι ς ε δ ώ π ο ι ό ς Π Τ Ο α ύ τ ό ς π ο ύ κ ω ρ έ τ ο σ ε Ά ξ κ ό ς ε Τ σ α
Α η ή ν τ η σ ο Έ σ α ς έ κ α ι ρ έ τ η σ α Τ σ ι γ ά ρ α ε π η ρ α κ α ί θ ά έ φ ε υ ν α τ ώ ρ α Δ έ ν
ε Τ μ α ι Ά ξ κ ό ς Α χ δ ε ι λ έ Π α τ τ α κ έ ε γ ι ν ε ς Π έ τ ρ ο ς ό π α ρ ν η θ ε ί ς τ ό ν ε ν δ ο ξ ο ν
τ ί τ λ ο ν σ ο υ π ρ ί ν κ α ν φ ω ν ή σ υ ά λ έ κ τ ω ρ Ε Τ σ α ι π α ι δ ί τ ο υ Λ ο ο ϋ Β ε θ α ί ω ο
ν α Ι Α ν τ ε κ ά σ ο υ κ α ί θ ά τ ά θ ρ ο ϋ μ ε ν λ η ν ω ρ α Ε φ υ ν α τ ρ έ μ ω ν κ α Ι π ο υ
ν ά β ρ ώ τ ώ ρ α τ ό ν Δ ό θ α ν π ο ύ κ α ί έ κ ε ϊ ν ο ε Τ χ ε ν ό ν π λ η φ θ η τ ό ν κ ί ν δ ν ο ν κ α ί
ε μ ι μ ή θ η κ α ί α ύ τ ό ο τ ό ν ... Π έ τ ρ ο υ
Π έ τ ρ ε σ υ ν κ ώ ρ ι ι σ ό ν μ ε τ ό ν π ο λ α μ α ρ τ ω λ ό ν
Ε δ ά δ ι σ α π ρ ό ς τ ή ν BouMv κ α Ι ό ν ά σ α ν α ί δ ώ ν ι ό ν Δ ό θ σ ν ν ά ε ρ χ ε τ α
π ρ ό ς μ ε Τ ό ν ε ν η μ έ ρ ω σ α ό ν τ η λ λ ά ξ α μ ε ν τ ά σ υ ν ή θ η σ ή μ α τ ά μ α ς μ ο υ έ δ ω σ ε ν
ε ν τ ο λ ή ν ν ό σ τ ε ί λ ω έ υ ε ι ν ό ν τ ω κ α ί τ ά τ ρ ί α σ ή μ α τ α π ο ύ μ ο υ έ δ ω σ ε κ α ί δ λ λ α
ό ν ε φ έ ρ ο ν τ ο ε ί ς ό δ ι ι ν ί ω π ρ ό ς Σ Μ Α δ ι ά τ ό ν τ ρ ό π ο ν ό π ο φ γ η ς τ ο υ
ν α ρ κ ο π ε δ ί ο τ η ς ε ί σ ό δ ο υ τ ο υ Λ ι μ έ ν ο ς Π ε ι ρ ω ώ τ η ς ε ξ ο δ ε τ ε ρ ώ σ ε ω ς τ ώ ν
μ η χ α ν ι σ μ ώ ν κ σ τ ο σ τ ρ ο φ ή τ ο υ έ ρ ν ο σ τ α ο ί ο υ π α ρ α γ ω Υ η ς η λ ε κ τ ρ ι κ ο υ ρ ε ύ μ α τ ο ς
Κ ε ρ α τ σ ι υ ί ο υ κ α ί τ ώ ν ό λ ε ρ ο μ ύ λ ω ν τ η ς α ύ τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς (;) Ο ό σ ύ ρ μ α τ ο ς δ ι ά
τ ο υ ό π ο ι ο θ ά ό π έ σ τ ε λ ο ν α ύ τ ά κ α ί α λ λ α τ έ σ σ α ρ α σ ή μ α τ α ό φ ο υ θ ά τ ά
ε κ ω δ ι κ ο γ ρ α φ ο υ σ α ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο ε κ ε ν ο τ ό β ρ ά δ ε ί ς ε ν α π α τ ά ρ ι ε μ π ο ρ ι κ ο υ τ η ς
- 121 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
δ ι ε δ έ χ θ η τ ό ν ε ω ή ν τ ώ ν κ λ ή σ ε ω ν κ α τ ε λ ό φ θ η σ ο ν α π α Τ α κ α ί ό λ ό κ λ η ρ ο ς ι
Α θ ή ν α κ α ί ι Α τ τ ι κ ή κ α ί ι Έ λ λ ά ς ό λ ό κ λ η ρ ο ς Α ί Α θ ή ν α ι ε Τ χ ο ν υ π ό τ ή ν
έ ξ ο υ σ ί α ν τ ω ν τ ό ν γ ύ ρ ω τ η ς Β ο υ λ Π ς κ ώ ρ ο ν ε ν α έ λ ά χ ι σ τ ο ν τ μ η μ α τ η ς π ε ρ χ η ς
Κ ο λ ω ν α κ ί ο υ δ η ο υ ι μ ε ί ς τ ο υ υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Γ Ε Σ τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α Μ α κ ρ υ ν ι ά ν ν ο
η ο λ ι ο ρ κ η μ έ ν ο ν κ ά π ο ι ο σ η μ ε ί ο ν τ ο υ Θ η σ ε ί ο υ ε ί ς τ ό ό π ο ί ο ν η μ ύ ν Τ ή ρ ω ι κ ώ
τ ά λ ε β ε ν τ ό π ω δ α τ η ς ό ρ ν α ν ώ ο ε ω Χ Ι τ ο υ Γ ρ ί β α τ ό τ ε Α ν τ ι σ υ ψ κ ο υ Π Ζ
Μ έ ν ο υ ν ε ι ς τ ι ν α Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά τ μ ή μ α τ α δ σ α τ ά ς δ ι α τ η ρ ο ϋ ν α ί π λ ά κ ε ς μ έ τ ά
ο ν ό μ α τ α τ ώ ν σ φ α γ ι α σ θ έ ν τ ω ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ώ ν Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
σ υ ν ε λ λ ή ν ω ν ά δ ε λ φ ώ ν μ α ς Γ Α β ε λ ά π ό τ ο ύ ς ά δ ε λ φ ο ύ ς μ α ς Κ .. Κ ο υ Ε δ ε ς
Κ ά ι ν π ρ ό ς δ ό ξ α ν τ ώ ν υ ρ ν ο ύ ν τ ω ν σ ή μ ε ρ ο ν Δ Ε Ξ Ι Ω Ν ό ρ κ ό ν τ ω ν ι μ ώ ν
τ ο ύ ς η ρ ω α ς έ κ ε ί ν ο υ ς Σ τ α λ ν ο κ ι ν ή τ ο ι κ φ ί λ ο υ ς σ α ς φ ί λ ο ι μ ο υ Α Δ Ε Ξ Ι Ο Ι
δ ε ξ ι ό δ ε ι λ Κ ρ ί μ α τ ο ύ ς κ ό π ο υ ς σ α ς κ α κ ό μ ο ι ρ α Έ λ λ η ν ό π ο υ λ α ... σ έ τ ί χ έ ρ ι α
έ μ π ι σ τ ε ύ ε σ θ ε δ ι ά τ η ς ψ ά φ ο υ σ α ς τ ά ς έ λ π ί δ α ς σ α ς
Τ ρ ε ί ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ λ ο ι π ό ν φ ί λ ε μ ο υ Δ η μ ο μ έ χ ρ ι κ α ί τ η ς δ ω δ ε κ ά τ τ κ
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1945. ι μ έ ρ α ν κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ η ς ά ν α κ ω χ η ς α ί Α θ ή ν α ι έ κ ο ί ο ν τ ο i\
κ α τ ε δ ο φ ί ε ο ν τ ο δ ι ά ν ά γ ί ν ω ν τ α ι ό δ ο φ ρ ά γ μ α τ α έ ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν φ α σ ι σ τ ώ ν
Α γ γ λ ο α μ ε ρ ι κ α ν ο κ ί ν η τ ω ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ώ ν Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Π α π ά δ ω ν δ α σ κ ά λ ω ν ο ι κ ο δ ό μ ω ν κ α ί π α ν τ ό ς μ ή ό σ η ο ε ο μ έ ν ο υ
τ ο ύ ς π ό δ α ς τ ο υ δ η μ ο κ ρ ά τ ο υ ι ι α τ ε ρ ο ύ δ η Σ τ ά λ ι ν Τ ά ά π ο τ υ π ώ μ α τ α τ ώ ν β ο λ ί δ ω ν
δ ύ ν α ν τ α ι ν ά σ α ς π ε ί σ ο υ ν φ ί λ ε μ ο υ Δ ϋ μ ο Π ε ρ ά σ ε τ ε ά π ό τ ή ν Λ ε ω φ ό ρ ο ν
Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς κ α ί π α ρ α τ η ρ ή σ α τ ε τ ά ς ο ί κ ί α ς ε ν α ν τ ι τ ο υ Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Κ Ο Ψ
η ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ο ϋ γ η π έ δ ο υ κ α Ι κ λ α ύ σ α τ ε (!). έ π ί π ο τ α μ ώ ν Β α θ υ λ ώ ν ο μ α ε ί
μ ο υ
Α υ τ ά τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε α ά ξ ι ό η μ ε σ υ ν μ ο ν ο μ ά χ ε μ ο ι Ι σ τ ο ρ ι κ έ έ ρ ε υ ν τ ι ι ά κ
Δ η μ ο Λ ε β ι θ ό π ο υ λ ε η τ α ν χ ε ι ρ ό τ ε ρ α τ ρ α ν ι κ ώ τ ε ρ α φ ρ ι κ τ ό τ ε ρ α τ ώ ν ί δ κ ώ ν σ α ς
έ ν ε τ ε 1968. Α ί τ ο ϋ μ α ι τ α π ε ι ν ώ ς τ η ς υ μ ε τ έ ρ ω σ υ ν ν ν ώ μ ι κ δ ι ό τ ι ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν
τ ρ υ φ ε ρ ά ν ι λ Ι ί α ν έ ν ε τ ε ι 1968. έ π λ η γ ώ θ η τ ε ψ υ χ ι κ ώ ς σ φ ό δ ρ α έ η ε ι δ ή ό
Ά γ ι ο ς Β α σ ί λ ε ι ο ς δ έ ν σ α ς έ φ ε ρ ε ν π λ ο ύ σ ι α δ ώ ρ α λ ό γ ω τ η ς τ α λ α ι π ω ρ ί α ς τ ή ν
ό π ο ί α ν υ π έ σ τ η ό π α τ ή ρ σ α ς α ν κ α ί μ ή κ ο ρ μ ο υ ν ι ο τ ή ο Μ ί α ν Ω λ λ η ν π α ρ σ μ ο ν ή ν
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ω ν δ μ ω ς τ ά π α ι δ ι ά τ η ς α υ τ η ς ι λ ί α ς έ π λ η γ ώ ν τ ά π ό σ φ α ί ρ α ς
ο β ί δ α ς κ α ί μ ω ω ί ρ ο ο έ δ ο λ ο φ ο ν ο ϋ ν τ ο έ ν ψ υ κ ρ ώ i\ ε β λ ε π ο ν τ ο ύ ς γ ο ν ε ί ς τ ω ν
ν ά τ ο ύ ς κ α τ ο κ ρ ε ο υ ρ ν ο ϋ ν i\ ν ά τ ο ύ ς κ ρ ε μ ο ύ ν ν α ί έ μ π ρ ό ς ε ί ς τ ο ύ ς ά θ ώ ο υ ς
π α ι δ ι κ ο ύ ς ό φ θ α λ μ ο ό τ ω ν
Μ ί α ν τ ώ ν ύ μ ε ρ ώ ν π ρ ό τ η ς η ς τ ο υ κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η μ έ έ τ ι ε ο κ έ φ θ η
ε ί ς τ ό ν ό δ ό ν Σ έ κ ε ρ η 1. γ ε ί τ ω ν μ ο υ ν ε α ρ ό ς φ ι λ α π ρ ο σ κ ε ί μ ε ν ο ς κ α ι μ ο υ
ά ν ή γ γ ε ι λ ε τ ό κ ο ρ μ ό σ υ ν ο ν α γ γ ε λ μ α δ η ε γ ι ν α π ρ ό Ζ ο μ έ ρ ο υ π α τ ή ρ θ υ γ α τ ρ ί ο υ
Ε σ π ε υ σ α κ α ί τ ό ά ν ή γ γ ε ι λ α ε ί ς τ ό ν π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ό ν μ ο υ Δ ό θ ο ν ό Θ ε ό ς ν ά
ό ν ω ι ο ύ ρ τ ή ν έ ν ά ρ ε τ ο ν ψ υ χ ή ν τ ο υ έ ν σ κ η ν α ί ς δ ι κ α ί ω ν κ α ί τ ό ν π α ρ ε κ ά λ ε σ α
ν ά μ ο υ δ ώ σ τ ι ω ρ ο ν ά δ ε ι σ ν ν ά π ά ω ε ί ς τ ή ν ο ί κ ί α ν μ ο υ ν ά σ υ γ χ α ρ ώ τ ή ν
- 123 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
έ κ τ α υ ο θ ϋ κ α κ ώ ς έ η ο ν α λ ο μ β ά ν ω έ π έ σ τ ρ ε ψ α ν ύ γ ι ε ϊ ς κ ο ν τ ά ε ί ς τ ά π α ι δ ι ά
τ ω ν τ ά δ ι σ θ ο λ ά κ ι α σ α ς τ ά σ ω σ τ ά τ ρ ι β ο λ ά κ ι α σ α ς Γ ί ν ε φ ί λ ε Δ η μ ο
δ ι δ ά σ κ α λ ο ς γ ί ν ε τ ε π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε ί ς τ ο ύ Δ ο ρ ο σ ι ο ν ρ ά φ ο υ κ α ί τ ο ύ Σ υ ν ν ρ ο φ ε ϊ
τ ω ν Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ν nέ σ τ ω τ ώ ν π α ρ ι σ τ α ν ό ν τ ω ν δ τ ι ε Τ ν α ι δ η μ ο κ ρ ά τ ε ο Ν ά
δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ ν ά ρ θ ρ α ν ά σ υ γ γ ρ ά ψ ο υ ν π ο ν ή μ α τ α μ έ π έ α ν τ η ς Ι κ α ν ό τ η τ ό
σ α ς ε ί ς τ ά ό π ο ί α ν ά π ε ρ ι γ ρ ά ψ ο υ ν τ ά ό λ η θ ι ν ά έ γ κ λ ή μ α τ α τ η ς Κ α ϊ ν ι κ η ς (n
κ α ν ι β α λ ι κ η ς ά φ ο ϋ δ ι έ π ρ α ξ ε κ α ί τ ο ι α ϋ τ α π α ρ α τ ά ξ ε ω ς ό ν τ ί σ τ ο υ ω τ ώ ν
κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν π α ρ α μ υ θ έ ν ι ω ν ι δ ι κ ώ ν τ η ς Π ε ί τ ε ε ί ς α ύ τ ο ύ ο φ ί λ ο ι μ ο υ
Δ ο μ ο σ ι ο ν ρ ά φ ο ι - Σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ε π α τ ε ε ι ς τ ο ύ ς ό ν τ ι θ έ τ ο υ ί δ ε ο λ ο γ ί α ς
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς σ α ς δ τ ι δ ι ά ν ά ε Τ ν α ι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι π ρ έ π ε ι ν ά μ ά θ ο υ ν ν ά ε ο ϋ ν
π τ ω χ ι κ ά Ε κ ο υ ν μ ι ι ο υ κ τ ί σ ε ι ό π ό λ α ί μ α ρ γ ο ν π ο λ υ φ α γ ί α ν κ α ί σ υ ν ο λ ά κ ι α
κ α ι β ι λ ά κ ι α μ έ π ι σ ι ν ά κ ι σ Κ α ι π ρ ο π α ν τ ό ς κ α ί κ υ ρ ί ω ς κ α ί β α σ ι κ ώ ς ε ϊ σ α τ ε
α υ τ ο ί ς τ ά έ ξ η ς ό π ο λ ί τ ω ς ό λ η θ η τ ά ό λ ί γ τ α κ α τ ω τ έ ρ ω
Ε ά ν δ μ ω ς ύ μ ε ί ς φ ι λ τ α τ έ μ ο ι Σ υ ν ν ρ α φ ε ϋ κ Λ ε θ ι θ ό ι ι ο υ λ ε nκ α ι ά λ λ ο ι
τ ι ν έ ς ι ώ ν ό ν α γ ν ω σ τ ώ ν τ ο ύ τ ω ν τ ά ό π ο ί α σ α ς δ ι ι ι ν ο ϋ μ α ι ώ ς α ύ θ ε ν η κ ή ν μ ο υ
μ α ρ τ υ ρ ί α ν Α Μ Φ Ι Σ Β Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι σ α ς π α ρ α θ έ τ ω σ τ ο ι κ ε ϊ ά τ ι ν α ό δ ι ά σ ε ι σ τ α
κ α ί έ π ι σ ή μ ω ς κ α τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν α Σ α ς π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ώ ϊ ν α μ ή σ ο κ α ρ ι σ θ ή τ ε δ ι ό τ ι
κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ο υ ν π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς τ ή ν ό ν ρ ι ό τ τ ι τ α τ η ς θ η ρ ι ω δ ί α τ ώ ν ξ ε ν ο κ ι ν ή τ ω ν
έ κ τ ε λ ε σ τ ώ ν ό ρ γ ά ν ω ν τ ώ ν Κ ο μ μ ο υ ν ι ο τ ο σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν κ α τ ά π ά ν τ ω ν κ α ί ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς
τ ώ ν Ι ε ρ ω μ έ ν ω ν κ α ί τ ώ ν Δ ι δ α σ κ ά λ ω ν μ α ς
Ε η ι κ α λ ο ϋ ν τ ο τ ι ν ά ώ ς κ α ί ύ μ ε ί ς φ ί λ τ α τ ε Δ ή μ ο ό λ η θ η π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά
κ α τ α ο κ ε υ ά ε ο υ ν δ μ ω ς χ ι λ ι ά δ α ς π ρ ω α ς ό ν υ π ά ρ κ τ ο υ ς κ α τ ά τ ό ν σ υ ν ή θ η
η ρ α κ υ κ ή ν τ ω ν ο ί Κ ο ρ μ ο υ ν ι σ τ α ί ε ί ς τ ή ν δ η λ η τ η ρ ι ώ δ η π ρ ο π α γ ά ν δ α ν τ ω ν
τ ή ν ό π ο ί α ν Α Φ Η Κ Ε Ν Α Ν Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Σ (!) ε ι ς τ ά ς α ί μ α τ ο β α μ μ έ ν α ς χ ε ί ρ α ς ι ώ ν
ν ρ α φ ί δ ω ν τ ω ν ό κ ο υ φ ό ς έ θ ν ά ρ κ τ κ n θ ε ί ο ς Γ ρ ι ο ν τ α φ υ λ ϋ δ ι κ 1... Κ α ί
έ λ η σ μ ο ν ή θ η σ α ν ο ι π ρ α γ μ α τ ι κ ο Ι τ ό τ ο ν ί ε ω ο ί Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι Η Ρ Ω Ε Σ ο ι
ό λ η θ ι ν ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ η ς ό λ ή σ τ ο υ μ ν ή μ η ς έ κ ε ί ν η ς τ ρ α γ ι κ η ς κ α ί ε θ ν ο κ τ ό ν ο υ
έ π ο χ η ς Ν ά σ α ς π α ρ α δ ώ σ ω λ ο ι π ό ν σ τ ο ι χ ε ί α τ ι ν ά
Σ α ς σ υ μ β ο υ λ ε ύ ω φ ι λ ι κ ώ ς ν ά μ ε λ ε τ ή σ ε τ ε τ ό η ε ρ ί φ η μ ο ν σ ύ ν κ ρ ο ν ο ν
μ α ρ τ υ ρ ο λ ό γ ι ο ν τ ο υ α ε η ι ν ή σ τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Λ ή μ ν ο υ μ ε τ έ π ε ι τ α Τ ρ ί κ κ τ κ
κ α ί Σ τ σ ν ώ ν κ υ ρ ο ϋ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν Π Ι Σ Τ Ο Α Χ Ρ Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
Κ α ί η ό π λ η ό ν ά γ ν ω σ ι ς θ ά σ α ς σ υ ν κ λ ο ν ί σ ρ κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς ο υ χ ί ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν
ό π ό δ σ ο ν σ υ ν ε κ λ ο ν ί σ α τ ε ύ μ ε ί ς έ μ έ φ ί λ ε μ ο υ Δ ή μ ο μ έ τ ή ν ό φ ή ν η σ ι ν τ η ς
π α ι δ ι κ η ς σ α ς ά λ η θ ι ν η ς π α ρ α μ υ θ έ ν ι α ς Ι σ τ ο ρ ι ο ύ λ ω τ ώ ν τ ρ ι β ο λ ο κ ι ώ ν τ η ς
π α ρ α μ ο ν η ς τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν τ ο υ 1968.
Ό μ α κ α ρ ί υ κ λ ο ι π ό ν Ι ε ρ ά ρ κ τ κ ε ί ς τ ό Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Ν τ ο ϋ τ ο π ό ν η μ ά τ ο υ
ό ν α φ έ ρ ε ι κ α τ ά Μ ι ι τ ρ ο η ο λ ι υ κ ό η ε ρ ι ο κ ά τ τ ο ύ Ι ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ α ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς
σ υ ν ά θ ω ύ π ε ρ π ο λ υ τ έ κ ν ο υ ς γ ο ν ε ί ς μ έ π λ ή ρ η σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς τ σ υ τ ό τ η τ ό τ ω ν
ό χ ι ώ ς τ ώ ν ό ν υ π ά ρ κ τ ω ν η ρ ώ ω ν τ ο υ θ ρ υ λ ι κ ο ϋ σ α ς Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ ν ι ά τ ο ύ
- 125-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
κ ο τ ο ρ ο μ έ ν τ κ έ π ο χ η ς τ ο ϋ κ α τ α κ ό κ κ ι ν ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η Γ ε γ ο ν ό τ α δ υ σ τ υ χ ώ ς
ά λ η θ ι ν ά π ο ύ ό μ ο ι ά ε ο υ ν μ έ π α ρ α μ ύ θ ι α μ ά τ ό σ ο φ ο θ ε ρ ά τ ό σ ο ν φ ρ ι κ τ ά π ο ύ
τ ά β λ έ π ω ό χ ι μ ό ν ο ν ν ύ κ τ α ά λ λ ά κ α ί μ έ τ ό φ ώ ς τ η ς ή μ έ ρ α ς ν ά χ ο ρ ε ύ ο υ ν
Β ω ο σ κ ο ύ Δ ι ο ν υ σ ι α κ ο ύ ς κ ο ρ ο ύ κ α ί ν ά ό κ ο ύ ω τ ά μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α τ ώ ν σ υ ε ύ ν ω ν
π ο ύ ε ί δ ο ν μ π ρ ο σ τ ά σ τ ά μ ά τ ι α τ ω ν τ ό ν σ ύ ε υ ν ό ν τ ω ν ν ά ό ρ π ά ε ε τ ω μ ε σ ά ν υ χ τ α
α α ρ ο μ ο ν ί κ Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν Π χ ό π ρ ύ τ α ν ι ς τ ο ϋ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ Ι ω ά ν ν τ κ
Θ ε ο φ α ν ό π ο υ λ ο ς ά π ό μ ί α μ ε λ η ό μ ά δ α ν ε ν ε ι ο φ ό ρ ω ν φ υ σ ε κ λ ι δ ο φ ό ρ ω ν κ α ί
ν ά φ ε ύ ν ρ π έ ε ε ε ρ α κ α ί ν ά γ ί ν ε τ α ι .. γ ι ά π ά ν τ α ά φ ο ν τ ο Η ρ ώ τ υ σ ο τ ύ ν θ υ γ α τ έ ρ α
τ ο υ τ ί έ Θ υ μ ε ϊ τ α ι .. κ α ί μ ο ϋ ά π ή Τ η σ ε Κ α λ ί τ ε ρ α ν ά μ ή ν έ ν θ υ μ ο ϋ μ σ ι .. Η μ ο υ ν
μ ό λ ι ς ε ξ ι έ τ ώ ν π τ α ν π α ρ α μ ο ν ή Χ ρ ι σ τ ο υ ν έ ν ν ω ν δ τ α ν τ ό ν α ρ π α ξ α ν κ α ί μ έ
κ λ ω τ σ ι έ ς τ ό ν τ ρ ά β η ξ α ν ε ξ ω Φ ο ρ ο ϋ σ ε τ ί ς π υ Τ Ζ ά μ ε ς κ α ί π α ν τ ό φ λ ε ς
Θ υ μ ο ϋ μ α ι τ ά σ π α ρ α κ τ ι κ ά κ λ ά μ α τ α τ η ς μ ι ι τ έ ρ α μ ο υ π ο ύ κ ι α υ τ ή ν τ ή ν
κ α κ ο π ο ί η σ α ν μ π ρ ο σ τ ά μ ο υ ...
Ε μ ά θ α μ ε ν ό ρ ν ό τ ε ρ σ μ ε τ ά ε ν α μ η ν α ά π ό ε ν α φ ί λ ο ν έ κ Μ ά ν τ ρ α ς Ά π ι κ η ς
π ο ύ μ α ς ε φ ε ρ ε ν ε ν α σ η μ ε ί ω μ α τ ο ϋ π α τ έ ρ α μ ο υ δ ι ι η ε ε ο η ο ρ ώ ν τ ε ι έ φ θ α σ α ν
ε ί ς ε ν α χ ω ρ ι ό τ η ς Α μ φ ί σ ο τ κ Δ ε σ φ ί ν α κ α ί έ κ ε τ ό ν έ σ κ ό τ ω σ α ν ό φ ο ϋ τ ό ν
έ θ ο ο ό ν ι ο ο ν ά π ά ν θ ρ ω π α
Δ υ σ τ υ κ ώ τ φ ί λ ε μ ο υ Δ η μ ο ή α υ τ ο δ ι κ ί α κ α ί ή υ π α κ ο ή ε ί ς π α ρ α ν ό μ ο υ ς
έ ξ ο υ σ ί α ς α υ τ ά τ ά Σ κ υ θ ι κ ά Κ α ϊ ν κ ά θ η ρ ι ώ δ η έ γ κ λ ή μ α τ α ε χ ο υ ν ώ ς ά π ο τ έ λ ε σ μ α
Δ ι ά τ ά ς π ρ ο σ ω π ι κ ά ς τ ω ν ά π ο λ α ύ σ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι π ι σ τ ο ί ο η ο ν κ ο κ ω λ ά ρ ι ο ι κ α ί
τ υ φ λ ά ό ρ γ α ν α κ ο μ μ ά τ ω ν ά π ο κ ο μ μ ά τ ω ν κ α ί ο ί ω ν δ ά α ο τ ε π ο λ ι τ ι κ ώ ν
κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν έ γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ν τ ο ϋ ε ί δ ο υ ς τ ώ ν Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν κ α τ ά τ ο ύ ς τ ρ ε ϊ ς
ν ύ ρ ο υ τ ο υ Μ π ρ ά β ο τ ο υ δ μ ω ς ε χ ε ι σ υ ν έ π ε ι α ν ε χ ε ι σ υ γ γ ρ α φ ε ς π ο ύ
β γ ά Ζ ο υ ν ά σ π ρ ο π ρ ό σ ω π ο ν τ ό κ ό μ μ α τ ω ν - κ ό μ μ α έ γ κ λ ή μ α τ ο ς κ α ί π ρ ο δ ο σ ί α ς
κ α θ ό μ ο λ ο γ ί α ν τ ο ϋ Γ έ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ κ κ Γ Π α π α ν δ ρ έ ο υ τ ο ϋ Α Ό
Υ α ά ρ κ ο υ ν Δ ι κ α σ τ έ ς σ τ ή ν Ε λ ά δ α ε Τ π ε ν ό Μ υ λ ω ν α ς Γ ε ρ μ α ν ό ς δ μ ω ς
τ ό ε Τ π ε θ ε τ ι κ ώ ς δ ι ά τ ο ύ ς Δ ι κ α σ τ ά ς τ ο ϋ Β ε ρ ο λ ί ν ο υ Ε κ ε ί ν ο υ ή κ ό ρ η π ο ύ τ ό ν
ε Τ δ ε ν ά ι ό ν σ π ρ ώ χ ν ο υ ν μ έ κ λ ω τ σ ι έ ς κ α ί ν ά τ ό ν π α ί ρ ν ο υ ν α ο ϋ Δ έ ν τ ό ν
ξ α ν α ε ϊ δ ε ν Ή μ η τ έ ρ α τ η ς τ ό ν ε Τ δ ε ν (!), ά λ λ ά π ο ϋ κ α ί π ώ ς Ή κ ό ρ η τ ο υ Ζ η α ν
ά μ φ ι β ά λ ε τ ε ε ί ς α υ τ ά τ ά ό π ο ϊ α θ ά σ α ς δ ι η γ η θ ώ κ α τ ω τ έ ρ ω έ ρ ω τ ή σ α τ έ τ η ν
α ν ε χ ε τ ε κ α ρ δ ί α ν λ ε ο ν τ α ρ ι ο ϋ ν ά σ α ς τ ά β ε β α ώ σ Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ ...! Τ ό ν
η υ ρ ε ν ή σ ύ ε υ ν ό τ ο υ έ κ ε δ ι ι ο υ ε Τ δ ο ν κ α ί έ ν ώ ό ί δ ι ο ς μ έ τ ά ί δ ι α μ ο υ τ ά
μ ά τ ι α τ ώ ν τ ρ ι α κ ο ν τ α δ ύ ο έ τ ώ ν τ ό τ ε μ α κ ά ρ ι ν ά μ ή ν ε β λ ε π α ν ά η μ η ν θ ε ό σ τ ρ α β ο ς
Θ ά έ κ ο η ι ώ μ ο υ μ α κ α ρ ί ω ς δ έ ν θ ά ε β λ ε π α τ ά έ φ ι α λ τ ι κ ά ό ν ε ι ρ α δ έ ν θ ά έ π ί σ τ ε υ α
α υ τ ά τ ά ό π ο ϊ α θ ά η θ ε λ α ν ά μ ή π ι σ τ έ ψ ε τ ε ά γ α π η τ έ μ ο υ Ι σ τ ο ρ ι κ έ ό ν α ν ε υ τ ά
φ ί λ ε κ Λ ε θ ι θ ό υ ο υ λ ε Ό μ ω ς Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ ε Τ ν α ά λ η θ ι ν ά δ έ ν ε χ ω δ υ σ τ ο κ ώ
τ ύ ν γ λ α φ υ ρ ό τ η τ α τ η ς π έ α ς σ α ς θ ά τ ά π ε ρ ι γ ρ ά ψ ω μ έ τ ύ ν α ύ σ τ η ρ ώ σ κ λ η ρ ά ν
π έ α ν τ ο ϋ Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ κ α ί π ι σ τ ε ύ ω δ τ ι γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε τ ή ν ε ί ς έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν Β α θ μ ό ν
ε ί λ ι κ ρ ί ν ε ι ά ν μ ο υ Ι δ ο ύ λ ο ι π ό ν π ο ϋ κ α ί π ώ ς ε Τ δ ο ν τ ά ς δ ε κ ά δ α ς ί σ ω ς
- 127 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
α σ τ ο ί ό π ό τ ε ν ά ε π ι τ ί θ ε ν τ α ι ε ν α ν τ ί ο ν ι ώ ν Κ Κ Ε δ ω ν ό ν τ ι α σ τ ώ ν
Μ έ α α ρ ε σ ύ ρ α τ ε σ μ ω ς ό ρ κ ί ε ω ν ά ί Ί η σ μ ο ν ώ π ο υ ό φ ί ϊ κ α τ ά ς έ ρ ω τ ό σ ε κ μ ο υ
π ρ ό ς τ ή ν ε ξ α δ έ ί Ί φ η ν μ ο υ τ η ς ο υ ε ύ ν ο υ μ ο υ ε ξ α ί μ α τ ο ς Ν α ν ο ύ ί Ί α ν Λ ο ι π ό ν
Ν α ν ο ύ λ α ε σ ε ί ς δ η ί Ί α δ ή nμ α μ ά σ ο υ Α ύ ν ο ύ σ τ α ε σ ύ κ α ί τ ά μ ι κ ρ ά ό δ έ λ φ ι α
σ ο υ Γ ι ώ ρ γ ο ς κ α ί Τ Ζ α ν ν η ς Ι ω ό ν ν τ κ τ ά κ α τ α φ έ ρ α τ ε μ ι ά χ α ρ ά κ α ί δ υ ό
τ ρ ο μ ά ρ ε ς έ φ θ ά ο α τ ε μ ό ν ο ν μ έ κ ρ ι ό ν Α ο π ρ ό α υ ρ ν ο κ ά ρ κ ε ι ς τ ά μ έ σ α
ο ί κ ο ν ε ν ε κ ι κ ο ϋ σ α ς φ ί ί Ί ο υ ε κ Μ ε γ ά ρ ω ν π ί Ί ο υ σ ί ο υ Κ Κ Ε ό ό π ο ί ο ς ε π ί Ί ή ρ ω σ ε ν
π ο ί Ί ί Ί ά ς κ ρ υ σ ά ί Ί ί ρ α ς Ά γ γ ί Ί ί α ς α π ό τ ά ς π ο ί Ί ί Ί ά ς τ ά ς ό π ο ί α ς ό η έ κ τ τ ι σ ε ν ώ ς
μ α υ ρ α ν ο ρ ί τ ι κ ο ί μ ο ρ ο υ φ ί κ τ ρ α τ ό ν ί Ί έ ς φ ί ί Ί ε Δ ϋ μ ο ι ό ν α ί Ί ί Ί ο ν ... δ μ ο ι ο ν
τ ο ύ τ ο υ τ η ς α ί Ί ί Ί η ς σ μ ω ς δ ε ο ί Ί ο γ ί α ς ... ο Φ Α Κ Α Ι α ύ τ ό ο Ο Ι μ α υ ρ α ν ο ρ ϊ τ α ι
δ έ ε κ ε ί ν η ς τ η ς κ α τ ο χ ι κ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ ε ι ς τ ή ν μ ό ν η ν ί δ ε ο ί Ί ο γ ί α ν π ο ύ η ρ ο ο τ ι ύ κ ο ν τ ο
γ ο ν υ π ε τ ώ ς ν ά ... έ α ι κ ρ ο τ ή σ ρ π τ ο ν ά σ υ ν ε κ ι σ θ ή nκ α τ ο χ ή .... δ ι σ κ α ί έ β ό ω ν
κ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ο ϋ ν τ ε ο ό ν ω ν ι ω δ ώ ο β ά σ τ α Ρ ό μ ε λ δ η ί Ί α δ ή Κ ρ α τ ή σ ο υ Ρ ό μ ε λ
π ο ί Ί έ μ α τ ο ύ Ά γ γ ί Ί ο α μ ε ρ ι κ ά ν ο υ ς ε ί ς τ ή ν Β ό ρ ε ι ο ν Α φ ρ ι κ ή ν δ ι ό τ ι α ν τ ε ί Ί ε ι ώ σ
ό π ό ί Ί ε μ ο ς ε μ ε ί ς ο ί μ α υ ρ α ν ο ρ ϊ τ α ι τ ί θ ά γ ί ν ω μ ε ν Ν ά σ ο υ δ ι η γ η θ ώ ί Ί ό γ ι α
φ ί ί Ί ο υ μ ο υ φ ί ί Ί ο υ ό ρ τ ο ι ι ο ι ο ϋ Ι δ ο ύ Α ύ τ ό τ Α ε γ ώ Ε Μ ο υ ί Ί έ ε ι Α Σ τ έ λ ι ο
α ν κ ρ α τ ό ο η ό π ό ί Ί ε μ ο ς ε ν α Χ ρ ό ν ο α κ ό μ η π τ ο τ ό έ τ ο ς 1943). θ ά ό ν α ν κ α σ θ δ τ
ν ά π ο υ ί Ί ή σ ς τ ό σ η ί τ ι τ η ς γ υ ν α ί κ α ς σ ο υ Θ ά τ ό α γ ο ρ ά σ ω μ έ μ ι ά φ ρ ο ν τ ε ό λ ο
Ε Γ ι α τ ί τ ό σ η α ι σ χ ρ ο κ έ ρ δ ε ι α β ρ έ Σ ω τ ή ρ η Α Γ ι α τ ί Σ τ έ ί Ί ι ο ε γ ώ δ τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ
ό π ό ί Ί ε μ ο ς θ ά μ ε ί ν ω ό ρ τ ο η ο ι ό ο κ α μ μ ι ά ε ξ έ ί Ί ι ξ ι ς ε ν ώ σ ύ θ ά ε ξ ε ί Ί ί σ ε σ α κ α ί θ ά
φ θ ά ο τ κ μ π ο ρ ε ί κ α ί Σ τ ρ ο ι τ ι ν ό ...! Ε Ν α ί β ρ έ Σ ω τ ή ρ η π ο ι ό ς σ έ ε μ π ο δ ί Ζ ν ά
γ ί ν ε ι ς Ά ξ ι ω μ α κ ό ς κ α ί ν ά ε ξ ε ί Ί Ι Χ θ ς σ έ Σ τ ρ α τ η γ ό Α Π ώ ς θ ά γ ί ν ω Ά ξ κ ό ς
π ο ύ δ έ ν έ χ ω β γ ά λ ε ι π α ρ ά μ ό ν ο τ ή ν τ ε τ ό ρ τ υ ν τ ά ξ ι ν τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ϋ ί Ε Γ ρ ά ψ ο υ
κ α ί φ ο ί τ η σ ε ε ί ς ε ν α ν υ κ τ ε ρ ι ν ό Σ χ ο ί Ί ε ί ο π ρ ο κ ώ ρ η σ ε ξ ύ π ν ι ο ς ά ο θ ρ ω ι κ κ ε ί σ α ι
β γ ά ί Ί ε τ ό Δ η μ ο τ ι κ ό τ ό Γ υ μ ν ά σ ι ο κ α Ι Α Σ τ έ ί Ί ι ο τ ώ ρ α π ι ά τ ρ ι α ν τ α ο κ τ ώ
χ ρ ο ν ώ ν ά ν θ ρ ω η ο ο δ έ ν σ η κ ώ ν ε ι τ έ τ ο ι α ...!
Φ ί ί Ί ε Δ ϋ ρ ο κ ύ ρ ι ε Λ ε θ ι θ ό η ο υ λ ε α β υ σ σ ο ς nψ υ χ ή τ ο υ ό ν θ ρ ώ η ο υ α Υ Υ ε ί Ί ι κ ή
n ψ υ χ ή τ ο υ κ ρ ι σ τ ι ο ν ο ϋ δ τ α ν ... μ ι μ η τ ή ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ γ ί ν ε τ α ι κ α ί OXI τ ο υ
μ α υ ρ α γ ο ρ ί τ η τ ο υ Ο Φ Ά
Λ ο ι π ό ν Ν α ν ο ύ λ α δ έ ν σ έ τ ρ ά β η ξ α ν ε σ έ ν α μ έ τ ή ν μ α μ ά σ ο υ κ α ί τ ο ύ δ ύ ο
ό δ ε λ φ ο ύ σ ο υ μ έ κ ρ τ ά Κ ρ ώ ρ α δ υ τ ι κ ό ν ύ ψ ί π ε δ ο ν τ η ς Π ά ρ ν η θ ο ο δ ι ι ο υ
α ν έ β α σ α ν έ κ σ τ ο ν τ ά δ ο τ α ί Ί ί Ί ω ν ρ σ κ ε ν δ ύ τ ω ν μ έ η υ τ ε ά μ ε ο μ έ π α ν τ ό φ ί Ί ε ς μ έ
χ ι ό ν ι α β ρ ο Χ έ ς κ α ί κ ρ ύ ο ...! Α υ τ ο ί δ έ ν ε ί χ α ν ί Ί ι ρ ο υ χ ο ν μ α υ ρ α γ ο ρ ί τ η φ ί ί Ί ο ν ν ά
π ί Ί η ρ ώ σ τ ο ύ Ι δ α υ ι κ ο ύ Ι δ ε ο λ ό ν ο υ κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς ν ά γ ί Ί υ τ ώ σ ο υ ν α υ τ ά
π ο ύ ε γ ί Ί υ τ ώ σ α τ ε σ ε ί ς ο ί τ έ σ σ α ρ ε ς ε ξ α δ έ ί Ί φ μ ο υ π ο ύ δ υ σ τ υ κ ώ ο Ζ η ς μ ό ν ο ν
σ ύ
Σ ο υ δ υ ι ν ο ϋ μ α ι δ ί Ί ί Ί ο ε ν α π α ρ α μ ύ θ ι δ υ σ τ υ κ ώ ο ά ί Ί η θ έ ς η ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν τ ό
ό π ο ί ο ν μ ο υ σ υ ν έ β η κ α τ ά τ ά ν έ η ο κ ή ν τ ο υ τ ρ ί τ ο υ γ ύ ρ ο υ δ η ί Ί α δ ή κ α τ ά τ ό ν
Κ Σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ό ί Ί ε μ ο ν έ μ φ ύ λ ι ο ν έ σ τ ω
Υ η η ρ ε τ ο ϋ σ α ε ι ς τ ή ν Λ ά ρ ι σ α ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ν μ η ν α 1947. ώ ς ί Ί α ρ χ ο ς
- 129-
Κ Α ι Ν Δ Ι Α Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Η Ρ Ω Δ Η Σ
γ λ κ ά ε ί ς τ ή ν φ ά τ ν π ν τ ώ ν θ π ρ ί ω ν τ Ί ς Ζ ο ύ γ κ λ α ς τ ο υ Homo homini lupus, ό
ά ν θ ρ ω η ο γ ι ά τ ο ύ ά ν θ ρ ώ π ο ς ε Τ ν α Λ Υ Κ Ο Σ Κ α ί ό ά υ θ ρ ω η ο ο ό ό π ο ί ο ς
π ε ί θ ε τ α ι π α ρ ά τ ό ν θ έ λ π σ ί ν τ ο υ ο ϋ τ ε τ ή γ ν ώ μ π α λ α ξ ε ν ο ύ τ ε τ ή ν κ ε φ α λ ή ν
τ ο υ
Κ α ί δ σ α ό κ ο ϋ μ ή ν τ ά π ι σ τ ε ύ ς κ ι δ σ α Β λ έ π ε ι ς τ ά μ ι σ ά δ σ α π ι ά ν ε ι ς μ έ
τ ό χ έ ρ ι ε χ ε τ α γ ι ά μ ε τ ρ η τ ά
Μ ή ν έ μ π σ τ ε τ Ί ς τ ό φ ί λ ο σ ο υ κ α ί π Ί ς τ ό μ υ σ τ ι κ ό σ ο υ μ α ύ ρ ο φ ι δ ά κ ι σ
έ φ α ν ε ν α ς ε ί ν ω κ ι ά δ ε ρ φ ό ς oou"!.. Κ ά ι ν
Ά κ ό μ π ε ν α κ α Ι σ γ γ ν ώ μ ν σ α ς Ζ π τ ώ φ ί λ τ α τ έ μ ο Δ Ί μ π ο λ ύ σ α ς
έ τ α λ α ι π ώ ρ π σ α δ ε κ α ε έ α σ ε λ ί δ ε ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ ε ι ρ ο ν ρ ά φ ο υ ε Τ ν α ι Ε Τ ν α ι
ο μ ω ς ό λ ι γ ώ τ ε ρ α κ α τ ά τ ό η μ ι σ τ ώ ν τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α κ α ί μ ι α ς τ ώ ν κ ε ι ρ ο ν ρ ά φ ω ν
σ α ς ο υ ν ν ρ ο φ ε ϋ φ ί λ ε μ ο κ ύ ρ ι ε Λ ε β ι θ ό π ο υ λ ε ά π ά ν τ π σ ι ς - έ λ α χ ί σ τ π ... - ι ώ ν
ι δ ι κ ώ ν σ α ς
Σ α ς π α ρ α κ α λ ώ π ο λ ύ ά γ α π π τ έ μ ο Δ Ί μ έ ν π μ ε ρ ώ σ α τ έ μ ε Σ α ς έ δ ω σ α
π ί ή ρ π σ τ ο ι χ ε ί α έ π ί τ ώ ν έ ρ ω τ ύ ο ε ώ ν σ α ς Γ ι π α ρ έ λ ε ι ψ α κ ά τ ι τ ό Ο ώ δ ε ς Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε
ύ π ό π ο ί α ς δ ρ α μ α τ ι κ ά ς σ υ ν θ ή κ α ο έ ρ ν ό ε ο μ ω κ α ί ε Τ ν φ υ σ ι κ ό ν ν ά δ ι ο φ ε ύ ν ο υ ν
τ Ί ς π ρ σ χ Ί ς μ ο ... ο υ κ ό λ ί γ α Δ έ ν τ ό θ έ λ ω Ό μ ω ς δ ι α κ ο π τ ό μ ε ν ο ς σ ν ε χ ώ ς
λ π σ μ ο ν ώ έ κ ε ί ν α τ ά ό π ο ί α ε Τ χ ο ν ε ι ς τ ό ν ο κ έ ψ ι ν μ ο ν ά γ ρ ά ψ ω τ ή ν ι π ο ύ
ή κ Π α τ τ α κ ο ϋ μ έ έ κ ά ί ε σ ε ν - έ π ε ι γ ό ν τ ω ς - ν ά τ ή ν Β ο ι ι θ ό σ ω μ ε τ ά δ ι ά ν ά
έ π α ν έ λ θ ε ι ς τ ή ν σ κ έ ψ ι ν μ ο ή σ υ ν έ κ ε ι α Γ ι ό ν α τ ρ έ κ ω ε ι ς τ ά π ρ ο π γ ο ύ μ ε ν α Γ ι
ο υ ν ε κ ί ε ω - κ α τ ο ί κ ο ν ο μ ί α ν - ο Τ Ι μ ο υ έ ρ θ ε ι ε ι ς τ ό ν ν ο υ ν
Π ά ν τ ω ς α ν δ έ ν ε χ ε ι ς κ α λ ό γ ε ί τ ο ν α π ο ύ λ π σ ε τ ό σ π ί τ ι σ ο υ κ ι α ν δ έ ν
ε χ ε ι ς ά ν τ ά ξ ι ό ν oou ά ν τ ί π α λ ο ν - ε ι ς τ ό ν η ν ε υ μ α τ ι κ ή ν ό ν τ ι μ ω ο σ ν - λ π σ μ ό ν π σ έ
τ ο ν ...!
Τ ε λ ε ι ώ ν ω λ ο ι π ό ν ά γ α π π τ έ μ ο ο υ μ μ ω ω τ ό σ ν ε ρ γ ά τ α σ υ ν σ υ ν ν ρ α φ ε ϋ
κ ύ ρ ι ε Λ ε θ ι θ ό η ο υ λ ε μ έ τ ή ν ε υ χ ή ν μ ο υ τ ή ν η α τ ρ ι κ ή ν ν ά σ α ς χ α ρ ί Ζ ό έ π ί
δ ύ ο χ ι λ ι ά δ α ς κ α ί τ έ σ σ α ρ α ε τ π έ π α ν α γ ε ώ μ ε ν ο ς ε ι ς τ ή ν τ α α ε ι ν ή ν φ ά τ ν π ν
τ ώ ν ά λ ό γ ω ν - ή μ ώ ν δ έ τ ώ ν π α ρ α λ ό γ ω ν - Θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς Ι ο σ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ό ς ό έ κ
τ Ί ς ό ε ι ι ι σ ρ θ έ ν ο υ Μ π τ ρ ό ς Τ ο υ Μ α ρ ι ά μ κ α τ ά μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ρ ό π ο ν Γ ε θ ε ί ς
σ ι δ ι ι ρ ά ν υ ν ε ί α ν κ α ί τ ρ ι σ ό λ β ι ο ν μ α κ ρ ο ε ω ί σ ν π ά ν τ ο τ ε ν ε σ ν ι κ ή ν γ ό ν ι μ ο ν
η ο ρ α ν ω ν ι κ ή ν ώ φ έ λ ι μ ο ν δ ι ύ μ α ς τ ή ν έ ρ ί τ ι μ ο ν σ ό ε υ ν ό ν σ α ς κ ρ ί α ν Δ ε θ ό ρ ο ν
ε ι ς τ ό ν Π Ρ σ φ ί σ α ς ί ό ν κ α ί ά γ α π π τ ό τ α τ ό ν μ ο Γ ι ω ρ ν ϋ ν κ α ί π α ν τ ί τ φ
Ε θ ν ε ι ή μ ώ ν Ε ι ς τ ό ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς ν ά xapiZf\ ά ν τ α ξ ί α ν τ Ί ς ί σ τ ο ρ ί α ς τ π ς
Η Γ Ε Σ Ι Α Ν ε ί ρ ή ν ο ν π ρ ό ο δ ο ν κ α ί ά έ ν α ο ν τ ή ν ϋ π α ρ ξ ί ν τ π ς ε ι ς τ ή ν Ο Ι κ ο μ έ ν ν
Π ά ν τ ο τ ε φ ί λ ο ς σ α ς π λ έ ο ν κ α ί π ρ ό θ μ ο ς ν ά ά π α ν τ ώ κ α ί ε ι ς σ κ λ π ρ ο τ έ ρ α ς
έ ρ ω τ ή σ ε κ σ α ς Ι σ χ ύ ε ι ό Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Σ α υ τ ό ς ο ρ ο ς τ ό ν ό π ο ί ο ν σ α ς ε θ ε σ α
ά ρ χ Ί θ ε ν Π ε ρ ι μ έ ν ω τ ό ... κ ύ κ ν ε ν τ έ λ ο ς
Φ ι λ κ ώ τ α τ α
κ α ί π α τ ρ ι κ ώ τ α τ α
- 131 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Φ ί λ ο μ ο ό ν α ν ν ώ σ τ α ι κ α τ α κ λ ε ί ω ν ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν ό ν ο φ ο ρ ά ν μ ο ε ί ς τ ά
γ ε γ ο ν ό τ α τ η ς κ ο τ α ο τ ρ ο φ ί κ τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς α π ό τ ο ύ τ ρ ε ς ν ό ρ ο υ τ ο υ
Κ Κ Ε τ η ς δ ε κ α ε τ ο ϋ π ε ρ ι ό δ ο 1941 - 1949), ό φ ε ί λ ω ν ά 1) Ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω
τ ό ν Α υ τ ι σ τ ρ ά τ η ν ο ν κ Α ν τ ω ν α κ έ α ν Ι ω ά ν ν η ν δ ι ά τ ή ν σ μ β ο λ ή ν τ ο υ ε ί ς τ ό ν
έ μ π λ ο τ ι σ μ ό ν τ ο υ έ ρ ν ο υ μ ο τ ο ύ τ ο υ μ έ α ρ κ ε τ ά κ α ί σ ο β α ρ ά σ τ ο α ε ϊ α σ χ ε τ ι κ ά
μ έ τ ό ν Κ ο μ μ ο ν ι σ τ ο σ μ μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο ν 2) Ζ ι ι τ ή σ ω τ ή ν κ α τ ο ν ό η ο ι ν Ί τ ή ν
έ π ι ε ί κ ε ι α ν δ σ ω ν n ά ν ό ν ν ω ο κ τ ώ ν ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν έ δ υ μ ι ο ύ ρ ν η σ ε
π ι κ ρ ί α ν σ τ ε ν ο κ ω ρ ί ο ν Ί κ α Ι δ σ π ι σ τ ί α ν Τ ο ϋ τ ο θ ά σ υ μ β ή σ ω ς ε ί ς τ ο ύ ς
σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ό π ο δ ο ύ τ ώ ν σ γ γ ε ν ώ ν π ρ ό ς τ ό Κ Κ Ε τ η ς έ π ο χ η ς έ κ ε ί ν η ς (1941/
49), χ ώ ρ ω ν κ ο μ μ ά τ ω ν α σ φ α λ ώ ς ο μ ω ς κ α ί ε ί ς τ ο ύ Ζ ή σ α ν τ α ς κ α ί μ ε τ α σ κ ό ν τ ω
ε ί ς α υ τ ά Κ ο μ μ ο ν ι σ τ ά ς κ α ί σ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ς τ ω ν Ε Τ ν α ι φ σ ι κ ό ν ν ά ό ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν
δ σ μ ε ν ώ ς ό φ ε ί λ ο υ ν ο μ ω ς ν ά λ ά β ο ν ύ π ό ψ ι ν τ ω ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν κ α ί κ ρ ί ω ς
δ τ ι π λ ε σ τ α σ γ γ ρ ά μ μ α τ α τ ώ ν σ υ ν τ ρ ό φ ω ν τ ω ν π ε ρ ι έ κ ο υ ν ό ν α φ ο ρ ά
γ ε γ ο ν ό τ ω ν ο λ ω ς ό ν τ ι θ έ τ ο υ τ η ς η ρ ο ν μ α τ ι κ ό τ τ ι τ ο ο ψ ε δ ε ς Ί κ α ί ϋ θ ρ ι σ υ κ ά ο
ό η ω σ δ ή π ο τ ε δ έ λ ί α ν π ρ ο κ λ η τ ι κ ά ς 3) Σ υ σ τ ή σ ω γ ε ρ ο ν τ ι κ ώ ς π λ έ ο ν ε τ ή ς
ε ί ς ο λ ο ς μ α ς ο λ ο ς τ ο ύ Έ λ λ η ν α ς ν ά ό ρ ο ψ υ κ ή σ ω μ ε ν ν ά ό ρ ο ν ο ή ο ω μ ε ν
ν ά α γ α π ή σ ω μ ε ν α λ λ ή λ ο ς ώ ς έ ν ε τ ε ί λ α τ ο μ ν Ε κ ε ν ο ς Κ α ι ν ή ν έ ν τ ο λ ή ν
δ ί δ ω μ ι ύ μ ν ί ν α ό ν α α ά τ ε α λ λ ή λ ο ς ν ά έ ν ώ σ ω μ ε ν ο λ α ς μ α ς τ ά ς δ ν ά μ ε ι ς
δ ι ά τ ό ν π ρ ο σ τ α σ ί α ν σ ω τ η ρ ί α ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς Έ λ λ ά δ ο ς α π ό τ ά ς α π ε ι λ ά ς
τ ώ ν γ ε ι τ ό ν ω ν μ α ς γ ύ ρ ω θ ε ν Δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά μ α ς κ ω ρ ί ε ο υ ν α ί δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ α ί
ό α ό φ ε κ έ π ί π ο λ ι τ ε ι α κ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ λ π θ έ σ ε ω ν έ κ ά σ τ ο υ Α υ τ ά ς τ ά ς έ π ι λ ύ σ μ ε ν
έ κ ά σ τ ο τ ε δ ο μ ο κ ρ ο τ ι κ δ κ δ ι ά τ η ς ψ ή φ ο υ μ α ς Ό κ α θ ε ί ς δ ύ ν α τ α ι ν ά α γ α π α
ο Τ Ι κ ρ ί ν ε ι κ α λ ό ν δ ι έ α τ ό ν ο χ ι ο μ ω ς ο Τ Ι δ έ ν ε Τ ν α ι κ α λ ό ν δ ι ο λ ο ς μ α ς δ ι ά
τ ή ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς μ η τ έ ρ α ο λ ω ν μ α ς Ε ϊ μ ε θ α ο λ ο ι τ έ κ ν α τ η ς Ω ς έ κ τ ο ύ τ ο υ
ό φ ε ί λ ο μ ε υ α π α ν τ ε ς 4) Ν ά ρ ί ψ ω μ ε ν ε ί ς τ ό ν κ ά λ α θ ο ν τ ώ ν α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν τ ά ς
α λ λ η λ ο κ α τ η γ ο ρ ί α ς μ α ς Α ρ κ ε τ ά ε χ ο μ ε ν ύ π ο φ έ ρ ε ι α π ό τ ο ι α ύ τ α ς 5) Ν ά
δ ώ σ ω μ ε ν τ ά χ έ ρ ι α μ α ς ο π ω ς τ ά έ δ ώ σ α μ ε ν δ ί ς κ α τ ά τ ό ν λ ή ξ α ν τ α ε ί κ ο σ τ ό ν
α ί ώ ν α Α κ ί Β Π α γ κ ο σ μ ί ο ς π ο λ έ μ ο ς ε ί ς τ ο ύ τ ό τ ε έ κ θ ρ ο ύ μ α ς Τ ά
- 133 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ν Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ν
δ ι π λ α σ ί α ν σ ύ ν τ ρ ί α έ τ η τ ς ί δ ι κ ς σ α ς ή λ κ ί α ς ε ω ή ν μ ο υ Ό μ ω ς ν ο μ ί ε ω σ τ ι
δ ι α φ έ ρ ο υ ν τ ά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά μ α ς Ε ι ς τ ί Μ ά ε ι ς τ ό δ τ ι σ ε ί ς ο Ι ν ά σ α ς
τ ι τ λ ο φ ο ρ ή σ ω μ ή δ ε ξ ι ο ύ ς δ ι ά ν ά σ α ς ό φ ή σ ω τ ό δ ι κ α ί ω μ α τ ς α ύ τ ο κ α τ α τ ά ξ ε ω ς
σ ε ί ς λ ο ι π ό ν π ι σ τ ε ύ ε τ ε α ύ τ ά τ ά ό π ο ί α δ ι σ θ ά ε ε τ ε ό π ό τ ά ς έ φ υ μ ε ρ ί δ ο κ α ί τ ά
σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α τ ώ ν η ε ρ ι φ ή μ ω ν ι Ί δ κ ι σ ό μ ω ν Δ υ μ ο σ ι ο ν ρ ά φ ω ν κ α ί σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν
τ ς δ ο λ ο φ ο ν ι κ ή ό α ρ ο κ λ ή τ ω π α ρ α τ ά ξ ε ω ς έ ν ώ έ γ ώ π ι σ τ ε ύ ω ε ι ς α ύ τ ά τ ά
ό π ο ί α ό Τ δ ι ο ς μ έ τ ά Ι δ ι α τ ά μ ά τ ι α ε Τ δ ο ν μ έ τ ά α ύ τ ι ά μ ο υ ι Ί κ ο υ σ α κ α ί
υ α έ σ τ η ν ε π ρ α ξ α ύ φ ί σ τ α μ α ι Κ Α Ι Π Ρ Α Τ Τ Ω κ α ί Λ Ε Γ Ω
Ό μ ω ς π α ρ ά τ α ύ τ α π α ρ σ λ α ο ύ τ ά κ α ί π α ρ σ λ ο υ ς τ ο ύ ς Η ρ ώ δ τ ι δ ε ο
σ λ ο υ ς τ ο ύ ς Β ε λ ο υ κ ι ώ τ η δ ε τ σ λ ο υ ς τ ο ύ ς Χ ι τ λ έ ρ ο δ ε σ λ ο υ ς τ ο ύ ς ...
Π σ η α ν δ ρ έ η δ ε κ α ί σ λ ο υ ς τ ο ύ ς ...η δ ε ς ε ί ς τ ό τ έ λ ο ς θ ά λ ά μ Ψ τ ό Φ Ω Σ έ κ τ ο ύ
ό ν ε σ π έ ρ ο υ Φ ω τ ό ς Α ς τ ά δ ώ σ ω μ ε ν σ λ α σ λ α δ σ α ε χ ω μ ε ν κ α ί Ν Α κ ρ α τ ύ ο ω μ ε ν
Μ Ο Ν Ο Ν τ ό ν Ε Λ Π Ι Δ Α
Κ α ί ν ϋ ν α ς κ ρ α τ ά σ ω μ ε ν τ ή ν έ λ π ί δ α μ α ς ό π λ Ι Ζ ό μ ε ν ο ι μ έ τ ό ν Τ ί μ ι ο ν
Σ τ α υ ρ ό ν ό ρ γ α ν ο ύ μ ε ν ο ι μ έ ν έ ο υ ς έ λ π ι δ ο φ ό ρ ο υ ς ά γ ν ο ύ ς Έ λ λ η ν α ς κ α ί
Έ λ η ν ί δ α ς τ ό σ ο ι κ α ί τ ό σ α ι ν έ α ι κ α ί ν έ ο ι π α ι δ ι ά τ ς Έ λ λ ά δ ο ς μ α ς τ ς
λ α τ ρ ε υ τ ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς Π Α Ι Δ Ι Α π ο λ ε μ ή σ ε τ ε ύ π έ ρ Π ί σ τ ε ω ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ο ς
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ι Ί θ ά ν α τ ο ς
Α ς έ λ π ί Ζ ω μ ε ν τ ά κ ο ϋ ρ ι ο ν έ σ ε τ α μ ε ι ν ο ν Γ έ ν ο ι τ ο
Σ α ς φ ι λ ώ φ ι λ ι κ ώ τ α τ α
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α κ α ί ε ύ χ ή Ή Π ο τ ρ κ μ α ς ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι έ ν κ ι ν δ ύ ν ω μ α ς Ζ η τ ε ί ν ά
τ ή ν σ ώ σ ω μ ε ν π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ έ ς τ η ν σ λ ο μ α ε ί ά δ ε λ φ ω μ έ ν ω κ α ί ή ν ω μ έ ν ο ώ ς
ε Ι ς δ ν θ ρ ω η ο τ ό π ό τ ο ύ ς α ρ π α γ α ς γ ε ί τ ο ν α ς α Α λ β α ν ο ύ ς β Σ κ ο π ι α ν ο ύ ς γ
Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς έ π ί τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς μ ή π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ς ό λ ά δ υ ν α μ έ ν ο υ ς ν ά
π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν π ο λ ύ χ ε ι ρ ό τ ε ρ α ε ι ς τ ό μ έ λ ο ν ό π ό δ σ α κ α τ ά τ ό π α ρ ε λ θ ό ν δ
Τ ο ύ ρ κ ο υ ς μ ή λ η σ μ ο ν ο ύ μ ε ν τ ό σ χ ο ι ν ί τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ η τ ό ν Σ ε η τ έ μ θ ρ ι ο ν
1955, τ ά Ι μ ι α κ α ί τ ά ς κ α θ η μ ε ρ ι υ ό η ο ρ ο δ ά σ ε κ η ο ρ ο β ι ά σ ε κ κ α ί ό π ε ι ί ό ς
Ο κ α ι ρ ο ί ο ύ μ ε ν ε τ ο ί Ε δ ώ μ έ π η γ α ί ν ε ι ή μ ν ή μ η μ ο υ ε ί ς τ ή ν έ ξ ς
ο κ ε τ ι κ ή ν μ α ν τ ι ν ά δ α τ ο ύ Κ ρ ι ι τ ό ...
Α ν ά θ ε μ α π ο ύ θ ρ ε ϊ κ α ι ρ ό
κ ι α λ ο ν κ α ι ρ ό ό ν α μ έ ν ε ι
γ ι α τ ί ό κ α ι ρ ό ς τ ά π ρ ά μ α τ α
ό ν ά π ο δ α τ ά φ έ ρ ν ε ι ...
Ί τ ε π α ί δ ε ς Έ λ ή ν ω ν ν ϋ ν ύ π έ ρ π ά ν τ ω ν ό γ ώ ν
Ε ρ ρ ω ο θ ε έ ν Κ υ ρ ί ω
- 135 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
Ύ η ό τ ο ϋ κ υ ρ ί ο υ Σ π γ ρ ο ν Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Τ Ζ Η
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς τ έ ω ς Ύ η ο υ ρ γ ο υ
τ έ ω ς Ε ύ ρ ω θ ο υ λ ε υ τ ο ϋ
Σ τ ά τ ρ ε ϊ ς χ ι λ ι ά δ ε ς Χ ρ ό ν ι α τ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς μ α ς δ ύ ο ε μ φ ύ λ ι ε ς σ υ ρ ρ ά ξ ε ι ς Ο γ Υ ι ξ α ν
σ έ ά γ ρ ι ό τ η τ α κ α ί α υ τ έ ς τ ί ς ό φ ρ κ ο ν ι κ έ έ κ α τ ό μ β ε τ Π ρ ώ τ η η ά π ο κ λ η θ ε Τ σ α
ά π ό τ ό ν Ι σ τ ο ρ ι κ ό τ η ς Θ ο υ κ υ δ ί δ η Π ε λ ο η ο ν ν ο σ ι α κ ό Π ό λ ε μ ο ς (431 - 404
π Χ σ τ ό ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο ύ ό π ο ί ο υ ο ί Α θ η ν α ί ο ι έ σ τ ι ν μ σ τ ί σ θ η σ α ν ά π ό ε γ κ λ ή μ α τ α
π ο λ έ μ ο υ Ό π ω ς η θ α ν ά τ ω σ η 1.000 κ α ί π λ έ ο ν Λ ε σ β ί ω ν α ί κ μ α λ ώ τ ω ν η
ε ξ ο λ ό θ ρ ε υ σ ι ς τ ώ ν η τ τ η μ έ ν ω ν Π λ α τ σ ι έ ω ν κ α ί ό ε ξ α ν δ ρ α π ο δ ι σ μ ό ς τ ώ ν γ υ ν α ι κ ώ ν
τ ο υ ς ά λ λ ά κ α ί ο ί ά ν τ ί π α λ Σ π α ρ υ ά τ α ι κ α ί Σ υ ρ ο κ ο ύ σ ι ο ι ά π ό ά ν ά λ ο γ α Ό π ω ς
η ρ ί ψ ι ς τ ώ ν 7.000 η τ τ η μ έ ν ω ν Α θ η ν α ί ω ν σ τ ά λ α τ ο μ ε Τ α τ ώ ν Σ υ ρ α κ ο υ σ ώ ν κ α ι
η κ α τ ε δ ά φ ι σ α τ ώ ν ό θ ο ν α ϊ κ ώ ν Μ α κ ρ ώ ν Τ ε ι χ ώ ν μ έ τ ο ύ σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ο υ
τ α π ε ι ν ω τ ι κ ο ύ ς δ ρ ο υ τ η ς η τ τ α ς τ ο υ ς Δ ε ύ τ ε ρ η ό κ α ρ α κ τ ο ρ ι σ θ ε κ ά π ό τ ή ν
ε π ι λ η φ θ ε Τ σ α Ε ί δ ι κ ή Ε α ι τ ρ ο η ά Ε ρ ε ύ ν ι κ τ ο ύ Ο Η Ε Ξ ε ν ή λ α τ ο ς Σ υ μ μ ο ρ ι α κ ό ς
Π ό λ ε μ ο ς σ τ ύ ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο ύ ό π ο ί ο υ ο ί ό ν ρ ι ό τ η τ ε τ ε ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν ό μ ά κ ω ν ά π ό
τ ο ύ ς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς μ έ ά η ο κ ο ρ ύ φ ω σ η τ ό Π α ι δ ο μ ά ε ω μ α
π α ρ α β ά λ ο ν τ α ι μ έ Έ θ ν ο κ α θ α ρ τ ι κ έ ς έ η ι κ ε ι ρ ή σ ε κ Τ ο ύ ρ κ ω ν κ α ι Σ ε ρ θ ο θ ο σ ν ί ω ν
τ ο ύ π ε ρ α σ μ έ ν ο υ α ί ώ ν ο ς
Ή Έ κ θ ε σ η τ ο ύ Ο Η Ε ό φ ο ϋ π α ρ έ θ ε τ ε τ ά π ο ρ ί σ μ α τ α τ η ς α ύ τ ο φ ί α σ τ ό
Μ π ο ύ λ κ ε ς τ ό Ν ό θ ι Σ ά τ τ ό ν Γ ε υ γ ε λ ή κ α ί τ ή ν Σ τ ρ ώ μ ν ι τ σ α κ α ί τ ί ς κ α τ α θ έ σ ε ι ς
έ κ α τ ο ν τ ά δ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν κ α τ έ λ η γ ε σ τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ α δ τ ι « α Ή
Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α κ υ ρ ί ω ς κ α ί σ έ μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο β α θ μ ό η Α λ β α ν ί α κ α ί η Β ο υ λ γ α ρ ί α
ϋ α ε ο τ ή ρ ι ε σ ν τ ό ν Σ υ μ μ ο ρ ι α κ ό Π ό λ ε μ ο σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α β Ή ε ί σ β ο λ ή η τ α ν
ξ ε ν λ α τ η κ α ί ε Τ χ ε ν ώ ς σ κ ο π ό τ ή ν ό α ό ο η ο ο η τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς τ ο υ Α ί ν α ί ο υ
ά π ό τ ή ν Έ λ λ ά δ α κ α ί τ ή ν π ρ ο σ ά ρ τ η σ ή τ η ς σ τ ο ύ ς θ ό ρ ε ι ο υ γ ε ί τ ο ν έ ς τ η ς Κ α ί
ε π ε ι δ ή τ ό ν κ α ρ α κ τ ή ρ α έ ν ό ς π ο λ έ μ ο υ δ έ ν τ ό ν δ ί δ ε ι τ ό α Τ μ α τ ώ ν μ α χ η τ ώ ν τ ο υ
ά λ λ ά ό σ κ ο π ό ς γ ι ά τ ό ν ό π ο Τ ο μ ά χ ο ν τ α ι γ ι α υ τ ό ό μ έ ν Θ ο υ κ υ δ ί δ τ κ
- 137 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ε Π Λ Ο Γ Ο Σ
ί σ τ ο ρ ι κ η ς α λ η θ ε ί α ς ο Ι έ θ ν ι κ κ π α ί ε χ ο μ ε ν έ κ τ ό ι Ί π ό τ ο ύ π α ρ ε λ θ ό ν τ ε ς μ ά ρ τ υ ρ έ ς
τ η ς κ α ί δ ύ ο ν έ ο υ ς Ό π ρ ώ τ ο ς ε Τ ν α ό ι Ί ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο ς ι Ί ρ χ η γ ό ς τ ο ϋ
Ε ύ ρ ω σ α ϊ κ ο ϋ Ε θ ν υ ο σ ρ ο ϋ Ζ ά ν Μ α ρ ί Λ ε π έ ν ό ό α ο ϊ ο δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε τ ό ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο
1988, σ τ ή ν σ υ ν ε σ τ ί α σ η τ η ς Ε Π Ε Ν σ η ό ο ύ ν κ ρ ο ν ο ο ε ύ ρ ω α α ϊ κ ό ο
π ρ ο β λ η μ α η σ μ ό ς ε Τ ν α Ι δ ι ο ς μ έ έ κ ε ϊ ν ο ν τ η ς Ε λ ά δ ο ς τ ώ ν Μ η δ ι κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν
π ο ύ ό ν τ ι μ ε τ ώ η ι ο ε κ α ί τ ό ν έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό έ κ θ ρ ό σ τ ό Μ α ρ α θ ώ ν α κ α ί τ ή ν Σ α λ α μ ι ν α
ι Ί λ λ ά κ α ί τ ό ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ό έ κ θ ρ ό ι ώ ν φ ό δ ω ν κ α ί τ η ς δ ε ι λ ί α ς σ τ ί ς Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς
δ π ο υ ο Ι Λ α κ ε δ α ι ρ ό ν ι ο ι ε π ε σ α ν π ι σ τ ο ί σ τ ο ύ ν ό μ ο υ ς τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς τ ο υ ς Σ ή μ ε ρ α
σ λ ο Ι π α τ ρ ι ώ τ ε ς τ η ς Ε ύ ρ ώ τ η κ ά ν α ν ν ω ρ ί ε ο υ ν τ ή ν ό φ ο ο ί ω ο υ τ ή ν ό ν ι δ ο τ έ λ ε ι α
κ α ί τ ή ν α υ τ ο θ υ σ ί α ι ώ ν Ά ξ ι ω μ α η κ ώ ν τ ο ϋ Κ ο ρ υ δ α λ λ ο ϋ κ α τ ά τ ο ύ ι Ί γ ώ ν ε ς
τ ο υ σ τ ό ν υ π η ρ ε σ ί α τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς κ α ί σ τ ά π ε δ ί α τ η ς μ ά χ η ς γ ι ά τ ύ ν ό η ό κ ρ ο υ ο υ
τ η ς Κ ο μ μ ο υ ν ι ο υ κ τ κ Α ν τ α ρ ο ί α ο
Ό δ ε ύ τ ε ρ ο ε Τ ν α ι ό σ ή μ ε ρ α σ χ ε δ ό ν έ κ ο τ ο υ τ ο ύ τ τ κ σ τ ρ α τ η ν ό τ Σ τ υ λ ι α ν ό ς
Π α π α κ ό ς σ υ ν ν ρ α φ ε ύ α ύ τ ο ϋ τ ο ϋ τ ό μ ο υ Γ ι ά τ ά ν Ι σ τ ο ρ ι κ ή ι Ί λ ή θ ε Ι ή
σ υ ν ν ρ α φ ι κ ή μ α ρ τ υ ρ ί α τ ο υ ε χ ε ι μ ε ν α λ ύ τ ε ρ η ι Ί ξ ί α κ α ί ι Ί π ό τ ί ς μ ά χ ε ς τ ο υ ώ ς
Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ϋ τ ο ϋ Ε θ ν ι κ ο ϋ Σ τ ρ α τ ο ύ κ α τ ά τ ό ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ο ϋ Σ υ μ μ ο ρ ο π ο λ έ μ ο υ
Δ ι ό τ ι έ μ π λ ο υ τ ί Ζ ε τ ί ς κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ε ς Ι σ τ ο ρ ί ε ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ σ π ω ς μ α ς τ ί ς
π α ρ έ δ ω σ α ν ο Ι Σ τ ρ α τ η γ ο ί κ α ί ο ί Π ο λ ι υ κ ο δ ο ρ ο σ ι ο ν ρ α φ κ ο ί κ ά λ α μ ο ι μ έ τ ό ν
μ α κ ρ ά Ι σ τ ο ρ ί α η ο λ ε μ ι σ τ ο ϋ π ο ύ ό υ ο δ ί δ ε ι τ ό MODUS OPERANDI τ ο ϋ ι Ί γ ώ ν ο ς
Γ ι ά ν ά γ ί ν ε ι έ ν α ρ ν έ σ τ ε ρ ο ή έ η ι σ ά μ α υ ο ή μ ο υ ό ν α τ ρ έ κ ω σ τ ό ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο ϋ
Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ ή ό π ο ί α γ ι α υ τ ό ι Ί κ ρ ι β ώ ς κ ρ ί ν ε τ α ι δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ώ ς π ρ ό τ υ π ο
σ τ ο ρ ι κ η ς γ Ρ α φ ί ϊ ς δ ι ό υ ι Ί π ο δ ί δ ε ι τ ά γ ε γ ο ν ό τ α τ ο ϋ Π ε λ ο η ο ν ν ι ι σ κ ι κ ο ϋ Π ο λ έ μ ο υ
σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ή ν ι Ί ν τ ί λ η ψ ί ν τ ο υ δ ι δ σ α ι Ί ν τ ε λ ή φ θ η μ έ τ ο ύ
Ι δ ι κ ο ύ τ ο υ ό φ θ α λ μ ο ύ ς κ α ί τ ά Ι δ ι κ ά τ ο υ ώ τ α i\ τ ά ς ι Ί φ η γ ή σ ε ι ς α ύ τ ο τ ι τ ώ ν κ α ί
ο ύ τ η κ ό ω ν μ α ρ τ ύ ρ ω ν σ ε λ 13 τ ί ϊ ς Ε σ α γ ω γ ς σ τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ έ κ δ Ι
Ζ ω ω ρ ό η ο υ λ ο υ Α ν μ ά λ ι σ τ α λ η φ θ ε υ π ό ψ ι ν κ α ί ι ό γ ε γ ο ν ό ς σ η ό Ι δ ι ο ς
υ π η ρ ξ ε σ τ ρ α τ υ ν ό τ ώ ν Α θ η ν α ί ω ν μ έ χ ρ ι ι ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν τ η ς Ά μ φ ι π ό λ ε ω ς
γ ι ά δ έ τ ύ ν έ π ό μ ε ν υ ε ι κ ο σ α ε τ ί α π α ρ έ μ ε ι ν ε ν έ ξ ό ρ ι σ τ ο ς μ α λ λ ο ν λ ό γ ω
ό σ τ ρ ο κ ι ο μ ο ϋ κ α ί ή σ υ λ λ ο γ ή τ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν γ ι α υ τ ά τ ά γ ε γ ο ν ό τ α ε γ ι ν ε μ έ
π ρ ο σ ω π ι κ ή έ α ί σ κ ε φ υ τ ώ ν ο ι κ ε ί ω ν τ ό π ω ν κ α ί μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ ο υ ς τ ό τ ε ε υ λ ό γ ω ς
θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι έ κ τ ο τ ε ή Ι σ τ ο ρ ί α τ ή π ρ ώ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η Ι σ τ ο ρ ί α ι Ί π ό γ ε ν έ σ ε ω ς
τ η ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή τ έ κ ν τ κ Α υ τ ό ν σ μ ω ς τ ό ν κ α ρ α κ τ δ ρ α τ ί ϊ ς σ ύ ν κ ρ ο ν τ κ θ ι ω μ έ ν τ κ
ί σ τ ο ρ ί ο ε χ ε ι κ α ί ή ό φ ό ν η ο τ ι τ ο ϋ Π α τ τ α κ ο ϋ Ε χ ε ι κ α ί α υ τ ή τ ί ς π α ρ ε κ θ ό σ ε κ
τ η ς σ π ω ς τ ο ϋ Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ τ ί ς Δ η μ η γ ο ρ ί ε ς ι Ί λ ά κ α θ σ λ α ι ά λ ο ι π ά ή ι Ί φ ή γ η σ η
ε χ ε ι τ ή ν έ ν κ υ ρ ό τ ι ι τ α τ ο ϋ α ύ τ ή κ ο ο υ κ α ί α ύ τ ό α τ ο υ μ ά ρ τ υ ρ ο ς Γ ι α υ τ ό κ α ί ε Τ ν α ι
ή ι Ί φ ή γ η σ ή τ ο υ σ π ω ς ή Θ ο υ κ υ δ ί δ ε ι α κ τ ή μ α έ ς α ε ί
Τ ε λ ε υ τ α ί ο ι Ί λ λ ά ο χ έ λ ά χ ι σ τ ο Ή κ ο μ μ ο υ ν ι σ η κ ή ι Ί ν τ α ρ σ ί α τ ο ϋ 1946 - 49,
ν α ί μ έ ν δ έ ν έ π έ τ υ χ ε τ ό ν μ ε ί Ζ ο ν α σ τ ό χ ο τ η ς δ η λ α δ ή τ ή ν ι Ί π ό σ π α σ η τ η ς
Μ α κ ε δ ο ν ί α ς μ α ς υ π έ ρ τ ώ ν Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α ς - Β ο υ λ γ α ρ ί α ς - Ά λ β α ν ί α ς ι Ί λ ά
- 139-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Ο ν ο μ α τ ε π ω ν ύ μ ω ν τ ω ν π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν έ ν Ti;) β ι β λ ί φ κ α τ
ά π ό λ υ τ ο ν ά λ φ α β η κ ή ν σ ε ι ρ ά ν
74
126
60,95
50
74
58
91.
92.138
92
21.37.38.
46.54. 93
40.41
Κ α ρ α μ α ν λ π ς Κ Α ' )
Κ α ρ α μ α ν λ π ς Κ Ι Β
89
Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς Τ ι τ ο Π α σ ά λ η ς 89
Ζ έ ρ β α ς Ν α η ο λ έ ω ν 18, 32. 72
Ζ ή σ η ς Ά θ α ν ά σ ι ο ς 25
Ζ ο υ ρ ν α τ Ζ π ς Β α σ ί λ ε ι ο ς 47.49
Ζ ο υ ρ ν α τ Ζ π ς Σ σ υ ρ ί δ ω ν 38. 137
Κ
Κ α Β β α δ ί α ς
Κ α κ λ α μ ά ν η ς Α κ η ς
Κ α κ λ α μ ά ν η ς Ν ι κ ή τ α ς
Κ α λ ί ν σ κ η ς Ά ν δ ρ έ α ς
Κ α λ ο γ ε ρ ό η ο υ λ ο ς
Κ ά λ τ σ ε φ
Κ α ν ε λ ό η ο υ λ ο ς Π α υ α γ
Θ
θ ε ο δ ω ρ α κ ό η ο υ λ ο ο Ί ω ά η ς 105.
107
Θ ε ο χ ά ρ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 27
Κ α ρ ρ ό ς Ε ύ σ τ ρ ό τ ι ο ς
Κ α τ σ ώ τ α ς α υ σ ο ν ί α ς
Κ ε ρ α μ η τ Ζ ί ε φ 138
Κ ρ ι λ ά κ η ς Σ τ υ λ ι α ν ό ς 122
Κ ό κ κ ι ν ο ς Β α σ ί λ 52. 55. 60
Κ ό κ κ ι ν ο ς Φ ι λ ο η ο ί μ η υ 50. 5 Ι 52
Κ α λ ι σ έ φ ο κ υ 138
Κ ο ν ι ά λ η ς 74
υ τ γ ι ά ν ν ς 74
Κ ο ν τ ό σ η ς Α ν α σ τ ά σ ι ο ς 21
Κ ο ρ ί ν α ς Ά ν α σ τ ά σ ι ο ς 28. 39. 51
89
120. 129
44.52. 73
74
138
97
91
71. 133
121
73
58.94
Ζ
Ζ ό ν Μ α ρ ί Λ ε η έ ν 139
Ζ ω ω ρ ι ά δ η τ Ν ι κ ό λ α ο ς 58. 59, 88.
89
Ζ α κ ο ρ ι ά δ ι κ Ν ι κ ό λ α ο ς 58. 59. 88.
Δ α μ α σ κ η ν ό ς
Δ α ο κ ά λ ω φ Δ ο υ σ ά ν
Δ ε θ ό ρ ο
Δ έ δ ε ς
Δ ι ο γ έ ν η ς ά δ ε λ φ
Δ ό β α ς Κ ω ν Ι ν ο ς
91
58
131
74
34
45.46. 121.
122, 123, 124
Δ ρ ί τ σ α ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 94
Δ
Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς
Γ ι ά η ς Ι ω ο ν ν ί δ τ κ
Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς Ά χ ι λ λ ε ύ ς
Γ ι ώ ρ γ η ς Β ο υ ί τ ο ο ς
Γ ι ώ ρ γ ο ς
Γ κ ί κ α ς Σ ό λ ω υ
Γ κ ο λ φ ό η ο υ λ ο ς
Γ κ ό τ σ ε φ
Γ κ ρ ό τ ο ι Έ μ μ α ν ο υ έ λ
Γ ο ν α τ α ς Σ ι υ λ ι α ν ό ς
Γ ρ ί β α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Ε
Έ λ έ υ η Γ κ α τ Ζ ο γ ι ά η ς 32
ε λ έ ν η Π σ α ο δ ά κ τ ι 15. 32. 107
Ε ί ρ ή υ η 25
Ε ύ ι υ κ ί α Κ α λ ύ β α 32. 37. 38.
39. 40. 41
94
68. 97
74
26. 63
89
60.95
74
60
73
21. 51
97
97. 120.
Β
Β ά σ ω Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Β ε υ Ι Ζ έ λ ο ς Έ λ ε υ θ έ ρ ι ο ς
Β ε υ Ι Ζ έ λ ο ς Σ ο φ ο κ λ π ς
Β ε ν ι έ ρ τ κ Κ ω ν Ι υ ο ς
Β λ α υ τ δ ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Β ο υ λ γ α ρ ό κ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Β α ύ λ γ α ρ η ς
Β ο υ λ γ α ρ ό η ο υ λ ο ς Δ ι ο ν ύ σ
Β ρ ε τ τ δ κ ο ς Τ η λ έ μ α χ ο ς
Α
Ά Β έ ρ ω φ Ε ύ γ ό γ γ ε λ ο ς
Ά Β ρ α μ έ α ς Β α α ί λ ε ι α ς
Γ
Γ α λ α τ ο δ ν ο ς Ά ν δ ρ έ α ς
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α Β α σ ι λ ε ύ ς
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β ( )
Ά ρ α η ά κ η ς
Ά ρ η ς Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς
Ά ρ μ η ο ύ Ζ η ς Σ η υ ρ ί δ ω ν
Α ρ π α Τ Ζ ς Α π ό σ τ ο λ ο ς
Ά σ η μ ά κ η ς Κ ω ν Ι ν ο ς
ι Α σ τ ε ρ ί ο υ Β
Α ύ γ ε ρ ό η ο υ λ ο ς Γ ε ρ ό σ ι μ ο ς
Α ύ ν ο ύ σ ι σ
58
21.24.
29
Ά λ ο γ ο ο κ α ύ φ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 60. 95
Ά ν α γ ν ω σ τ ό η ο υ λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 25.
26
..Α ν τ ο ν υ Η υ τ ε ν 20
Ά ν τ ω ν α κ έ α ς Ί ω ά η ς 9. 12.
93.99. 133
74
4 1.1 15.
134
35
89
72
94
72
29
- 141 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Σ ε λ ί ς 1 - 2
»
3
» 4 ©
» 5 Α φ ι έ ρ ω σ κ
»
6
»
7 - 9 Π ρ ό λ ο γ ο ς Α ν τ ι σ τ ρ ν ο υ Ά ν τ ω ν α κ έ α Ι ω ά ν ν ο υ
» 10 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 11- 15
Τ ώ ό ν ο ν ν ώ σ η ι τ ο υ ύ π ό ρ ι θ 6 β ι β λ ί ο υ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ
Π α τ τ α κ ο ϋ Σ τ υ λ ι α ν ο ϋ
»
16 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 17 - 20 Α ί Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι α κ α ί Κ Σ Κ α τ α λ ή ψ ε ι ς Π ό λ ε ω ν ...
» 21 - 24 Μ π ρ ό ς γ κ ρ ε μ ό ς κ α ί π ί σ ω ...λ ά σ π η
»
25 - 28 Ο ί έ φ υ θ ω ε ί ς τ ά σ π λ α
»
29 - 32 Π τ α ί ε ι ό •Α β ε λ ...»!
»
33 - 36 Τ ά ά κ ο ϋ Θ ε έ μ ο υ α υ τ ά
»
37 - 41 Τ ό ψ υ χ ο ρ ρ ά γ η μ α Τ ι ϊ ς Ε ύ τ υ κ ί ω τ ο υ λ α ο υ
Ε υ τ υ χ ί α Κ α λ ύ β α - Σ ω τ ή ρ τ κ Π έ τ ρ ο υ λ α ς
»
42 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 43 - 47 Α μ ν η σ τ ί α κ α ί α μ ν η σ ί α
»
48 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 49 - 52 Σ κ λ η ρ α ί κ α ί π ο λ υ α ί μ α κ τ ο ι μ ά κ α ι
» 53 - 55 Ά π ό τ ό ν Μ ε λ ι γ α λ ά ε ί ς τ ό ... σ λ α μ έ λ ι γ ά λ α
»
56 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 57 - 61
Χ ε ι ρ ί σ τ α π ρ ο σ β ο λ ή τ ς μ ν π μ η ς ά γ ω ν ι σ τ ώ ν
»
62 Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α
» 63 - 66 •Α δ ι κ ο ν έ ν α ν τ ί ο ν δ ι κ α ί ο υ
» 67 - 70 Ό π α ρ ά δ ε ι σ ο ς τ ο υ σ ι δ η ρ ο ύ π α ρ α π ε τ ά σ μ α τ ο ς
» 71 - 75 Ά λ Π σ τ ο υ ... ά μ ν η σ ί α ς κ α ί ό ν ν ω ρ ο σ ύ ν τ κ
- 143 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Έ ρ γ α τ ο υ ί δ ί ο υ Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς
π γ ι Δ € Γ Α Π Α α
η Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ
Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η & Ε Π Η Υ Ξ Η Μ Ε Ν Η
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Υ Σ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Α Β & Γ
Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Θ Ε Μ Α Τ Α
Λ Ι Α Ν Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Κ Α Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ
Δ Ι Α Τ Ι /"10101;
Κ Α Ν Δ Ι Α τ ι 10
€ Δ ο € ι
Α Θ Η Ι Ι Α Ι
- 145 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ Γ Π Α Τ Τ Α Κ Ο Σ
21' Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 1967 - 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1973
Γ 41 4
- 149 -
Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Σ

ι
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
EPrA Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ Σ Υ Π Ρ Α Φ Ε Ω Σ
- 153 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful