Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Эдийн Засаг Бизнесийн Сургууль
Менежментийн тэнхим

Бэлэн гоймонгийн үйлдвэрлэлийг шинээр нэвтрүүлэх төлөвлөгөө
“Бүү Ай” ХК-ны 2010-2012 оны хооронд хэрэгжих бизнес төлөвлөгөө
Шалгасан:...............................................................(М.Эрдэнэтуяа)
Гүйцэтгэгч:...............................................................
А.Халиун -5606033
Д.Мөнхзаяа- 5606041
Ч.Түвшин-5606029
Т.Хандмаа-5606080
Э.Номин-Эрдэнэ-5605081
Б.Наранчимэг-5606077
П.Анхмаа-5606049

Улаанбаатар хот
2009 он

Гарчиг

1. Дүгнэлт

2. Орчны шинжилгээ
3. Маркетингийн төлөвлөгөө
4. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
5. Менежментийн төлөвлөгөө
6. Санхүүгийн төлөвлөгөө

7. Рискийн тооцоо
8. Хавсралт

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
1. Дотоод орчны шинжилгээ
Çàõ çýýëèéí áàãòààмж
Óëààíáààòàð õîòûí áýëýí õîîëíû

çàõ çýýëèéí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõûí

äàðààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð äîîðõ òîìú¸îã àøèãëàí òîãòîîëîî.
Q= n*p*q
Q- çàõ çýýëèéí áàãòààìæ
n- ñóäàëãààãààð òîäîðõîéëñîí õýðýãëýã÷äèéí òîî
p- á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóíäàæ ¿íý
q- íýã óäàà õóäàëäàí àâàõ äóíäàæ õýìæýý
Q= n*p*q= 342510*275*52=4.897.893.000 òºãðºãèéí çàõ çýýë áàéíà. /1
æèëä /
Ìàíàé óëñàä 2004 îíä БНХАУ – с èìïîðòîîð îðæ èðñýí áýëýí õîîë 70628,54
áóþó нийт импортоор орж ирсэн бэлэн хоолны 54%-èéã

êã

õÿòàäààñ

îðóóëæ èðñýí байна. 1992 îíîîñ áýëýí õîîë èìïîðòîëîí îðóóëæ èðж эхэлсэн
байна.
Ìîíãîë óëñûí íèéò õ¿í àì íü 2683.4 ñàÿ /2008 îíû áàéäëààð / çàõ çýýëèéí
áàãòààìæàà òîîöõîä äàðààõü ¿ç¿¿ëýëò íü ìàíàé ãîë õýðýãëýã÷èä áîëîõ þì.
SWOT øèíæèëãýý
Ãàäààä õ¿÷èí ç¿éëñ

Äîòîîä õ¿÷èí ç¿éëñ

Áîëîìæ:

Óëñ

Äàâóó òàë:
òºðèéí

òààòàé

áàéäàë á¿ðäñýí

íºõöºë

Áàéðøèë

Õ¿í àìûí õýðýãöýý áàéãàà

Ìîíãîë õ¿íèé îíöëîãò òîõèðñîí

Ñàéí

¯íäýñíèé ¿éëäâýðëýë

Øèíý áðýíä

Борцтой

Нэмэлт урамшууллын цайтай

áîëîâñðóóëàãäñàí

òºëºâëºãººòýé

Çàõ çýýëèéí ñåãìåíòäýý

õ¿ð÷

àæèëëàõ

Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéã ñîíãîõ,
¿éë

àæèëëàãààíû

íºõö뺺ñ

õàìààðóóëæ ººð÷ëºõ

Áýëòãýí

íèéë¿¿ëýã÷

çîðèëòîò

çàõ

áîëîí,

çýýëòýéãýý

áàéíãûí õîëáîîòîé , ìýäýýëëèéã
ñîëèëöäîã áàéõ
Àþóë çàíàë:

Áýëòãýí

Ñóë òàë:
íèéë¿¿ëýã÷èéí

¿éë

àæèëëàãàà áóóðàõ

Õýðýãëýã÷äèéí õ¿ñýë ýðìýëçýë
ººð÷ëºãäºõ


Çàõ çýýëä ººðèéí áàéð ñóóðèà
ýçëýýã¿é

Ãàäààäûí ºðñºëäºã÷ èõ

Àæèëëàõ õ¿÷èí áýëòãýãäýýã¿é

Òåõíîëîãèéí äýâøèëèéí õóðäàö
Ýäèéí çàñãèéí íºõöºë áàéäàë
ººð÷ëºãäºõ

Çàõ çýýëä îëîí òºðëèéí áýëýí õîîëíóóä íèéë¿¿ëýãäýæ áàéãàà áºãººä ìàíàé ãîîë
ºðñºëäºã÷èä ÁÍÕÀÓ-ûí Äàõóâàí, Õàéôó, ÁÍÑÓ-ûí Äîøèðàê, Øèí ðàì¸í, Êèì÷è
ðàì¸í çýðýã áýëýí õîîëíóóäûã ºðñºëäºã÷ºº áîëãîæ àâñàí.

Áýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü ÷ºëººò ºðñºë人íèé çàõ çýýë áºãººä ñàëáàðò îðæ,
ãàðàõ ñààä áàãà áàéäàã. ªðñºëäºã÷èä íü îëîí æèëèéí òóðøëàãàòàé ººðèéí
ãýñýí õóâààðèëàëòûí ñóâàãòàé áàéãààðàà áèäíýýñ ãîë äàâóó òàëòàé áàéíà.

ªðñºëäºã÷èéí ñóë òàë:
✔ Õ¿ì¿¿ñèéí äóíä íýð õ¿íä ìóóòàé
✔ Áàéðøèëûí

õóâüä

õîë

ó÷èð

á¿òýýãäýõ¿¿íèé

òýýâýðëýëòèéí çàðäàë íýìýãääýã
✔ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðöîä õèìèéí íàéðëàãà îðñîí
✔ Õàäãàëàëòûí ãîðèì òîäîðõîéã¿é
✔ Îðöûí ãàðàë ¿¿ñýë òîäîðõîéã¿é
ªðñºëäºã÷èéí äàâóó òàë:
✔ Çàõ çýýëä ººðèéí áàéð ñóóðüòàé áîëñîí
✔ Íýð òºðºë îëîí
✔ Òîíîã òºõººðºìæèéã ººðèéí îðîíäîî ¿éëäâýðëýäýã
Ìàíàé äàâóó òàë:
✔ Ò¿¿õèé ýäèéí íººöèéã äîòîîäîîñîî õÿìä ¿íýýð áýëòãýõ
✔ Ãààëèéí òàòâàð áîëîí òýýâýðëýëòèéí çàðäàë áàãà
✔ Áàéðøëûí õóâüä õýðэãëýã÷èääýý îéð

✔ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íàéðëàãà íü îðãàíèê
✔ ¯íäýñíèé øèíæèéã àãóóëñàí
✔ ¯íèéí õóâüä áîëîìæèéí

¿íýíä

òàòâàð,

Ìàíàé ñóë òàë:
✔ Òîíîã òºõººðºìæèéã ãàäààäààñ õóäàëäàí àâäàã
✔ Çàõ çýýëä áàéð ñóóðèà îëæ àâààã¿é øèíý
✔ Íýð òºðºë öººí
✔ Õýðýãëýã÷èäýä òàíèãäààã¿é

Áîðëóóëàëò îðëîãûí øèíæèëãýý
Çàõ çýýë äýõ ýðýëòèéã òîäîðõîéëîõäîî õýðýãëýã÷èäèéí ñóäàëãààã àâàõ
çàìààð ãàðãàñàí áîëíî. Ýðýëòèéí õýìæýýã îëîõäîî çîðèëòîò çàõ çýýëýý
òîäîðõîéëîõ çàìààð ãàðãàñàí áîëíî.
Çîðèëòîò çàõ çýýë íü :
16-59 íàñíû áóþó íàñàíä õ¿ðýãñýä,
õóâèéí

îðëîãîòîé,

ñîíèðõîëòîé,

õîò

íèéãìèéí
àéìàã,

äóíä

ñóìûí

32000-300000 òºãðºãíèé

äàâõàðãûí

èðãýä

áîëîí

áýëýí
õºäºº

õîîë
îðîí

èäýõ
íóòàãò

àæèëëàãñàä áàéíà.
Òàéëáàð:
1. Íàñàíä õ¿ðýãñýä: Ìîíãîëûí íèéò õ¿í àìûí 64.9 õóâèéã íàñàíä õ¿ðñýí õ¿ì¿¿ñ
áóþó 16-59 íàñíûõàí ýçýëäýã. Ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ íü áèå ôèçèîëîãèéí õóüä áýëýí
õîîë õýðýãëýõýä òîõèðîìæòîé áºãººä èõýíõ íü èäýâõèòýé õ¿í àìä òîîöîãääîã.
2. Äóíäàæ îðëîãîòîé àæèë÷èä: Íèéãìèéí èõýíõ õóâèéã áóþó õóâèéã äóíäàæ
áîëîí ò¿¿íýýñ äîîø îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ ýçýëæ áàéãàà áà àæèë ýðõýëäýã õ¿ì¿¿ñ.
Ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã àíãèéí îëîí õýëáýðèéí
àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèëëàãñàäûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí 101.8 ìÿíãàí
òºãðºã áàéíà. ( 2005 îíû 8-ð ñàðûí áàéäëààð ) Ýíäýýñ ¿çýõýä ýäãýýð

õ¿ì¿¿ñèéí öàëèí õàíãàìæ íü òàíñàã õýðýãëýýíä áóñ ºðãºí õýðýãëýýíä
çàðöóóëàãäàæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà.
3.Áýëýí õîîë õýðýãëýõ ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ: Áýëýí õîîë õýðýãëýæ çàíøñàí áóþó
õýðýãëýõ ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ
4. Õîò áîëîí àéìãèéí èðãýä, îðîí íóòãààð àæèëëàãñàä: Õîò àéìãèéí èðãýä, õ¿í
àìûí àëèâàà íÿãòðàëòàé ãàçàð áóñàä ãàçðûã áîäâîë àæèë ýðõëýëò болон
àæëûí áàéð èë¿¿ áàéäàã. ̺í õºäºº îðîí íóòãààð àæèëëàãñàä áàéæ áîëíî.
Хэрэглэãчидийн худалдан авалтанд нөлөөлдөг бас нэг хүчин зүйл нь
бүтээгдэхүүний үнэ байдаг ба үүнийг бас судалгаагаар гаргаж өгсөн.

¹

¯íý /òºãðºã/

Õýðýãëýã÷

1

100-300

Äóíäàæ îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ, îþóòíóóä, îôôèñûí àæèë÷èä

2

301-500

Äóíäàæ îðëîãîòîé, ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ, îôôèñûí àæèë÷èä

3

501-ñ äýýø

ªíäºð îðëîãîòîé, ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ

Áîðëóóëàëòûí

ïðîãíîçûã

óðüä

îíóóäûí

õóäàëäàí

àâàëòàíä

òóëãóóðëàí

ãàðãàñàí /¿éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãººíººñ ¿çýõ/. 2010 îíû áîðëóóëàëò 80òí.

PEST шинжилгээ
Ýäèéí çàñãèéí îð÷èí:
2005 îíûã 2000 îíòîé õàðüöóóëàõàä áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð 21.6 õóâèàð
áóóð÷ýý.2005 îíû ýõíèé äîëîîí ñàðûí áàéäëààð ãàäààä õóäàëäààíû íéèò áàðàà
ýðãýëò 1.1 òýðáóì àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò 480.5 ñàÿ, èìïîðò 620.3 ñàÿ àì
äîëëàð

áàéíà.Ãàäààä

õóäàëäààíû

òýíöýë

139.8

ñàÿ

áàéíà.2004

îíòîé

õàðüöóóëàõàä èìïîðò 8.5, ýêñïîðò 27.1 %èàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà.2005 îíû 4-ð
ñàðûí ýõíèé áàéäëààð èíôóëÿöè 3.0 % òàé ãàðñàí áàéíà.îíû ýõíèé èíôóëÿöè
9.2 îîð ºññºí íü õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íòýé íÿãò õîëáîîòîé.¯¿íä õ¿íñíèé áàðàà ¿íèéí
ä¿íãýýð 6.1% èàð ºññºí áàéíà.¯¿íä:
Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í 15.6%
Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî 2.2%
Ñàõàð,÷èõýð æèìñ 0.8%
Àðõè óíäàà 0.3%
Áóñàä 0.1% òóñ òóñ ºññºí áàéíà.
2005 îíû ýõíèé 9-í ñàðûí áàéäëààð àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýë áóóð÷ íèéò èìïîðòûí õýìæýý ºñºæ áàéãàà íü äýýðõè ¿ç¿¿ëýëòýýñ
õàðàãäàæ áàéíà.
Òåõíîëîãèéí îð÷èí:
Ñ¿¿ëéèí æèë¿¿äýä òåõíîëîãèéí îð÷èí íü àñàð õóðäàöòàé õºãæèæ áàéãàà
áºãººä ¿éëäâýð, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷èäýä òýð õýìæýýãýýð øààðäëàãà
òàâèãäàõ

áîëñîí.Õîîë

õ¿íñíèé

á¿òýýãäýõ¿¿í

íü

öàã

¿åý

äàãààä

àñàð

õóðäàöòàé õºãæèæ áàéãàà ñàëáàð áºãººä áàéíãà õºãæèí ººð÷ëºãäºæ
áàéäàã ñàëáàð þì.Ìàíàé óëñàä áîòýýãäýõ¿¿íèé MNS, îëîí óëñûí ñòàíäàðò ISO
ñòàíäàðòóóä áàéäàã.
Óëñ òºðèéí îð÷èí:
Áèäíèé ¿éë àæèëëàãàà á¿ãä õóóëèéí õÿíàëòàí äîð ÿâàãääàã áà ¿éëäâýðëýëä
¿éë÷èëäýã õîðèã ñààä òàâüñàí õóóëü áàéäàã õýäèé ÷ ò¿¿íèéã äýìæèõ
õºòºëáºð¿¿ä àð àðààñàà ãàðñààð áàéíà.2004 îíû ýöñèéí ä¿íãýýð ìàíàé óëñàä
íéèò 25356 –í àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéãààãûí äîòîð 50
õ¿ðòýë àæèëëàãñàäòàé àæ àõóéí íýãæ 96.0% èéã ýçýëæ áàéíà.ýäãýýð
æèæèã äóíä àæ àõóéí íýãæ¿¿ä óëñûí òºñâèéí 1.8%èéã á¿ðä¿¿ëæ, 300.000
ãàðóé õ¿íèéã àæëûí áàéðààð õàíãàæ áàéíà.
Õ¿í àì ç¿é:

Ìîíãîëûí íèéò õ¿í àìûí òîî 2504.7 ìÿíãà/2003 îíû áàéäëààð/ .ýäèéí çàñãèéí á¿õ
òºðëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áóé ºì÷èéí îëîí õýëáýðèéí àæ àõóéí
íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàãñàäûí 2005 îí 2-ð óëèðàëûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí
101.8 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ðñýí íü 2004 îíû 2-ð óëèðàëààñ 6.8 ìÿíãàí òºãðºãººð
áóþó 4.2 õóâààð íýìýãäñýí áàéíà.2005 îíû ýõíèé äîëîîí ñàðûí áàéäëààð íèéò
315.9 õ¿í õºäºëìºð ýðõëýýã¿é àæèëã¿é÷¿¿ä áàéíà.Íèéò ñóðàëöàãñäûí òîî
680.2 ìÿíãà áàéíà.Íèéò ºðõèéí òîî 585.6 ìÿíãàí õ¿í áàéíà.ãýð á¿ëýý àëáàí ¸ñîîð
öóöàëñàí 884 õ¿í áàéíà.Äýýðõ ¿ç¿¿ëýëòýýñ õàðâàë õýäèé äóíäàæ îðëîãî
áóñàä îíòîé õàðüöóóëàõàä ºññºí áîëîâ÷ äóíäàæ îðëîãûí õýìæýý áàãà áàéãàà ,
õºäºëìºð ýðõëýýã¿é õ¿ì¿¿ñ , àæèëã¿é÷¿¿ä èõ áàéãàà íü áýëýí õîîëíû
õýðýãöýýã ºñãºæ áàéíà.

Маркетингийн төлөвлөгөө
Маркетингийн зорилт:

Үйлдвэрлэлд соёлч, ажил хэрэгч харилцааг хэвшүүлэх

Маркетингийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх

Хэрэглэгчид

чанартай

найдвартай,

хямд

өртөг

бүхий

бүтээгдэхүүнийг санал болгох

Хэрэглэгчийн

сэтгэл

ханамжийг

бий

болгох,

тогтоон барих

Үнийн уян хатан механизмыг бий болгох

Үéлчлүүлэгчидээс урьдчилж захиалга авах

Шинэ техник технологи нэвтрүүлэх

Øèíýëýã á¿òýýãäýõ¿¿íýýðýý õýðýãëýã÷äèéã õàíãàõ

Õýðýãëýã÷äèéã óðàìøóóëàõ

Ðåêëàì ñóðòàë÷èëãààã áàéíãà õèéõ

хэрэглэгчидээ

Ãàäààä áîëîí äîòîîä îð÷íîî ñóäàëñàíû ¿íäñýí äýýð äýâø¿¿ëñýí çîðèëãîäîî
õ¿ðýõèéí òóëä äàðààõ ñòðàòåãè áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºæ áàéíà.
ªðñºë人íèé áîäëîãî:
Áýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü ÷ºëººò ºðñºë人íèé çàõ çýýë áºãººä ñàëáàðò îðæ,
ãàðàõ ñààä áàãà áàéäàã. ªðñºëäºã÷èä íü îëîí æèëèéí òóðøëàãàòàé ººðèéí
ãýñýí õóâààðèëàëòûí ñóâàãòàé áàéãààðàà áèäíýýñ ãîë äàâóó òàëòàé áàéíà.
Áèä öàã õóãàöàà, ìåíåæìåíò, ìàðêåòèíã, ñòðàòåãè çýðãýýðýý ºðñºëäºõ¿éö
áàéæ àäèë ò¿âøèíä î÷èõ áîëîìæòîé þì.
Çàõ

çýýëä

íýâòðýõ

ñòðàòåãè

áàðèìòëàõ

áºãººä

ºðñºëäºõ

÷àäâàðàà

ìàðêåòèíãèéí 7Ð, áàéãóóëëàãûí äîòîîä çîõèîí áàéãóóëàëò, õ¿ì¿¿ñèéí õ¿ñýë
ýðìýëçýë, ìýäëýã ÷àäâàð äýýð òóëãóóðëàí òºëºâëºãºº ãàðãàñàí.
Çàõ

çýýëä

íýâòðýõ

èë¿¿

àøèãòàéãààð

ñòðàòåãè

íèéë¿¿ëýõ

ãýäýã

íü

òºëºâëºãºº

áà

îäîîãèéí
îäîîãèéí

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã
õýðýãëýã÷èäýä

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èõýýð õóäàëäàí àâàõ ÿâäëûã óðàìøóóëàõàä ìàðêåòèíãèéí
ñòðàòåãèéí òºëºâëºãºº ÷èãëýãäýíý.
ªðñºëäºã÷èéí ñóäàëãàà:
Он

хэмжээ

Хэмжих нэгж

Үнийн дүн

төгрөгөөр

2003

334643,34

Êã

647959,21

790510236,2

2004

362207,91

Êã

814828,27

19,49944715

2005

409295,58

Êã

810977,26

989392257,2

2005 оны байдлаар
Èëãýýã÷

Õýìæýý

Õýìæèõ
íýãæ

¯íèéí ä¿í

Òөгрөгөөр

Кг-ийн

Нийт

үнэ

импoртод
эзэлж буй

%
Австрали

1048

Кг

1484,5

1811090

1728,13

0,31

АНУ

682,8

Кг

1107,13

1350698,6

1978,17

0.2257

156631,

Кг

404316,62

493266276
3149,21

46,8

8

1302,37

15,297

БНСУ

57
Испани

51171,8

,4
Кг

54626,14

4

66643890,

Канад

1404,46

Кг

1385,78

1690651,6

1203,78

0,419

Кувейт

5

Кг

11,44

13956,8

2791,36

0,0014

Малайз

187,2

Кг

391,25

477325

2549,8

0,0559

Монгол

1137,4

Кг

1706,1

2081442

1830

0,339

4,03

Кг

75,2
91744

22765,26

0,001

2166,1

13,20

4

1378,7

7,268

Нидерлан
д
ОХУ

44185,5

Кг

78451,54

2
Польш

24299,8

95710878,
8

Кг

27461,17

3

33502627,

Сингапур

23,66

Кг

195,59

238619,8

10085,

0,007

Тайланд

1250

Кг

1875

2287500

1830

0,3735

Унгар

0,35

Кг

13,81

16848,2

48137,7

0,0001

Филиппи

1188

Кг

2491,35
3039447

2558,457

0,3554

н
Франц

178,78

Кг

267,07

325825,4

1822,49

0,053

ХБНГУ

1250,58

Кг

4394,75

5361595

4287,28

0,373

Хятад

48061,1

Кг

62257,69

75954381,
8

1580,36

14,36

624640

782,051

0,231

8
Чех

798,72

Кг

512

Япон

1134,42

Кг

4935,08

6020797,6

Íèéò

334643

Êã

647959,2

79051023

1

6,2

,34

5307,3
-

0,33
100

2006 оны байдлаар
Нийт
Èëãýýã÷

Õýìæýý

Õýìæèõ
íýãæ

¯íèéí ä¿í

Төгрөгөөр

Кг-ийн

импoртод

үнэ

эзэлж буй
%

БНСУ

199964,2

Кг

564413,9

8
Испани

59443,2

55,207043
688584958

Кг

63342,68

3443,53

93

1300,03

16,41

8

2856,07

4,481

8144,34

0,018

,4

2009,90

19,49

7320

1464

0,001

305610

2862,85

0,0295

77278069,
6

ОХУ

16233,88

Кг

38004,19

46365111,

Òóðê

65

Кг

433,92

529382,4

Хятад

70628,54

Кг

116357,77

141956479

Øâåéöàð

5

Кг

6

Àâñòðàë

106,75

Кг

250,5

è
АНУ

2778,18

Кг

4127,41

5035440,2

1812,49

0,767

Канад

5028,3

Кг

1182,34

1442454,8

286,867

1,388

Польш

1647,5

Кг

2475,15

3019683

1832,88

0,455

237,6

Кг

419,31
511558,2

2153,02

0,065

7282790

3498,43

0,574

Филиппи
н
ХБНГУ

2081,73

Кг

5969,5

Япон

3987,95

Нийт

362207,
91

Кг

17845,6

21771632

814828,2

19,49944

7

715

Êã

5459,35

1,101

-

100

2007 оны байдлаар
Нийт
Èëãýýã÷

Õýìæèõ

Õýìæýý

íýãæ

¯íèéí ä¿í

Төгрөгөөр

Кг-ийн

импoртод

үнэ

эзэлж буй
%

АНУ

398,01

êã

575,43

702024,6

1763,8

0,097

Канад

3157

êã

464,44

566616,8

179,47

0,771

Польш

120

êã

618

753960

6283

0,029

Филипп

1161,6

êã

3581,45

4369369

3761,5

0,283

440,2

êã

1100,01

1342012,2

3048,6

0,107

Япон

1632,19

êã

6764,88

8253153,6

5056,49

0,398

БНСУ

188738

êã

3676,74

46,112

1235,35

8,4212

3969,68

0,0527

1347,661

30,226

1254,311

13,498

-

100

ин
ХБНГУ

Испани

Малайз
ОХУ

34467,84

êã

216

êã

123715,3

êã

5

568804,33

34901,66
702,83
136660,99

693941282
,6
42580025,
2
857452,6
166726407
,8

Хятад

55249,39

êã

56803,24

***********

Нийт

409295,

êã

810977,2

98939225

6

7,2

58

Иìïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ñóäàëãàà
¹

Èìïîðòîîð
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé

Õýìæèõ

íýðñ

íýãæ

Æèí

¯íý

Ñàâàëãà

îðæ

à

áóé

(òºãðºã

óëñ

)

1.

Äîøèðàê

êã

0.900

Ñàâòàé

ÁÍÑÓ

560

2.

Ðîëëòîí - 1

êã

0.650

Ñàâòàé

ÎÕÓ

450

3.

Ðîëëòîí - 2

êã

0.500

Óóòòàé

ÎÕÓ

120

4.

Ðîëëòîí - 3

êã

0.650

Ñàâòàé

ÎÕÓ

420

5.

Íîíãøèì - 1

êã

0.120

Óóòòàé

ÁÍÑÓ

530

6.

Íîíãøèì - 2

êã

0.117

Öààñàí

ÁÍÑÓ

800

7.

Ôèàíìè

êã

0.900

Öààñàí

ÁÍÕÀÓ

380

8.

Ôàíãáèàíìèàí - 1

êã

0.900

Öààñàí

ÁÍÑÓ

620

9.

Öóôàøèóí

êã

0.102

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

400

10.

Æóàæóôóöóà

êã

0.120

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

250

11.

Àêàéðà

êã

0.125

Óóòòàé

ÁÍÑÓ

750

12.

Ôóàéðöó

êã

0.100

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

160

13.

Õàéôó

êã

0.070

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

320

14.

Äàõóàí

êã

0.060

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

150

15.

Smack - 1

êã

0.085

Óóòòàé

ÀÍÓ

250

16.

Smack - 2

êã

0.085

Óóòòàé

ÀÍÓ

300

17.

Cup noodle

êã

0.094

ßïîí

1560

18.

Êèì÷èòýé õîîë

кг

0,120

Óóòòàé

ÁÍÑÓ

770

19.

Êâèñòè

кг

0,070

Óóòòàé

ÎÕÓ

329

20.

Àíñîí ðàíì¸í

кг

0,120

Óóòòàé

ÁÍÑÓ

790

21.

Nong shim

кг

0,070

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

609

Ñàâòàé

22.

Àëòàíáðåíä

кг

0,120

¯íý /òºãðºã/

Óóòòàé

ÁÍÕÀÓ

204

Õýðýãëýã÷

1.

100-300

Äóíäàæ îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ, îþóòíóóä, îôôèñûí àæèë÷èä,

2.

301-500

Äóíäàæ îðëîãîòîé,Ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ, îôôèñûí àæèë÷èä,

3.

501-

ñ ªíäºð îðëîãîòîé, ñîíèðõîëòîé õ¿ì¿¿ñ

äýýø

Äýýðõ ºðñºëäºã÷äèéí ¿íèéí øèíæèëãýýíýýñ õàðâàë çàõ çýýë äýýðõ áýëýí
õîîëíû äóíäàæ ¿íý íü 500 òºãðºã áàéíà.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñòðàòåãè:
Áýëýí õîîëíû õóâüä áèä ººðèéí ãýñýí ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò òàíèõ òýìäýã,
ñàâëàëòòàé áàéíà.
Áýëýí õîîë íü àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéíõºº íýâòðýëòèéí ¿å øàòàíäàà áàéãàà áîëîõîîð
ìàðêåòèíãèéí ¿íäñýí áîäëîãî íü шинэ барааны чанарыг шалгах, үүнийгээ
бусдад харуулах, шинэлэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийг хүсэгчидийг
хайх, зарим барааг хэрэглэгчидэд түгээх, танилцуулах зэрэг стратеги
áàðèìòëàíà.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàâëàëòûí õóâüä äàðààõ õî¸ð òºðëèéí ñàâàëãààã ñàíàë
áîëãîíî.
➢ Õóâàíöàð ñàâòàé
➢ Ãÿëãàð óóòàí ñàâàëãààòàé
×àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòèéí õóâüä îðöûã ìîíãîë õýðýãëýã÷äèéí íýã ºäðèéí õîîë
òýæýýëýýñ àâàõ ¸ñòîé èë÷ëýãèéí õýìæýý áóþó 1500-2000 êêàë èë÷ëýã
á¿õèé хэмжээнд илчлэгээ ойртуулах.
Үнийн стратеги:

Øèíýýð ¿éëäâýðëýãäýæ áàéãàà áýëýí õîîëíû ¿íýý á¿ðä¿¿ëýõäýý “çàõ çýýëä
ã¿í íýâòðýõ” -ñòðàòåãèéã áàðèìòàëíà. Áýëýí õîîëíû çàõ çýýë íü 11246950000
төгрөгний

õýìæýýíèé áàãòààìæòàé áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íýý áàãà

òîãòîîæ, òóõàéí çàõ çýýëä õóðäàí íýâòðýõ çîðèëãîòîé. Ìàíàé ¿éëäâýðëýëèéí
õóâüä ¿¿ãýýðýý çàðäëàà áàãàñãàõ, íºõºõ áîëîìæòîé þì. Á¿òýýãäýõ¿¿í
ýðýëòèéí ¿íèéí ìýäðýìæ ñàéòàé.
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè :
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãèéí ãîë áîäëîãî íü áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëëûí ¿íäñýí
4 õýëáýðèéí àëü òîõèðîìæòîéã õýðýãëýí ºðñºëäºíº.
Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëëûí ¿íäñýí 4 õýëáýð:

Çàð ñóðòàë÷èëãàà

Áèå÷ëýí õèéõ õóäàëäàà

Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë

Îëîí íèéòèéí õàðèëöàà

Áèä áýëýí õîîëíû õóâüä ¿íèéí çàõ çýýëä ã¿í íýâòðýõ ñòðàòåãèéã ãîë áîëãîíî.
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ñóâãèéã àøèãëàõäàà êîìïàíèéõàà ¿éë àæèëëàãàà áîëîí
äàâóó òàëàà ñóðòàë÷èëæ õýðýãëýã÷äýä òàíèë áîëãîõ áîäëîãûã áàðèìòëàíà.
Öààøèä á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºãòýé õîëáîãäóóëàí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí
öîãö áîäëîãî ÿâóóëíà.
Õóâààðèëàëòûí ñòðàòåãè:
Õîîë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í íü ýð÷èìò õóâààðèëàëòûí ñóâàã áóþó ºðãºí
õýðýãëýýíèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ó÷ðààñ á¿õ áîëîìæèò õóâààðèëàëòûí ñóâãààð
áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íýý ò¿ãýýõ áîëîìæòîé þì. Ìîíãîë áýëýí õîîë íü îëîí íèéòèéã
õàìðàõ

ó÷ðààñ

õýðýãëýã÷èäòýé

øóóä

áîëîí

áèå÷ëýí õóäàëäàà

õèéõ

áîëîìæã¿é. Èéìä øóóä áóñ õóâààðèëàëòûí ñóâãààð á¿òýýãäýõ¿¿íýý ò¿ãýýõ íü
èë¿¿ á¿ð àøèãòàé.
Õóâààðèëàëòûí судалгаа:

Òóñ á¿òýýãäýõ¿¿í íü ºðãºí õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ó÷ðààñ øóóä áóñ
õóâààðèëàëòûí

ñóâãààð

ò¿ãýýõýä

òîõèðîìæòîé

áàéäàã.

Øóóä

áóñ

õóâààðèëàëòûí ñóâàã íü Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäààãààð äàìæèí
õýðýãæäýã áàéíà. Øóóä áóñ õóâààðèëàëòûí ñóâãèéã ñîíãîñîí ¿íäýñëýë íü:
✔ Õýðýãëýã÷èä òîäîðõîé íýã ãàçðààñ õóäàëäàí àâàëò õèéõ ñîíèðõîëòîé /
æèæèã äýëã¿¿ð, ñóïåðìàðêåò ãýõ ìýò ººðèéí îéðîëöîî áàéäàã ãàçðààñ/
✔ Áýëýí õîîëûã ¿éëäâýð áèå÷ëýí ò¿ãýýõ áîëîìæã¿é
Áýëýí õîîëíû õóâüä õóâààðèëàëò íü ãàçàðç¿éí áàéðøëûí õóâüä òîäîðõîéëáîë:

Õîò ñóóðèí ãàçàð

պ人 îðîí íóòàã

Õîò ñóóðèí ãàçðûí õýðýãëýã÷èä íü õ¿íñíèé Ẻíèé õóäàëäààíû òºâ¿¿ä áîëîí
äýëã¿¿ð¿¿äýýñ áýëýí õîîëûã õóäàëäàí àâäàã. պ人 îðîí íóòãèéí õýðýãëýã÷èä
íü òóñ îðîí íóòãèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëäýã õóäàëäààíû ñàëáàð,
áóñàä äýëã¿¿ð ãýõ ìýò ãàçðóóäààñ õóäàëäàí àâàõ áîëîìæòîé áàéíà.

Идэвхжүүлэлтийн судалгаа:
Èìïîðòîîð

îðæ

èðæ

áóé

á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä

íü

çàð

ñóðòàë÷èëãàà

áîëîí

èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí áîäëîãî õ¿÷òýé ÿâóóëäàãã¿é .Ìàíàé êîìïàíèéí õóâüä çàð
ñóðòàë÷èëãàà áîëîí èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí áîäëîãî ÿâóóëñíààð áîðëóóëàëòûã
ºñãºõ á¿ðýí áîëîìæòîé.
Óðàìøóóëëûí ñèñòåì
1. Á¿òýýãäýõ¿¿íäýý íýìýëò îðö îðóóëàõ.
Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ áýëýí ãîéìîíã õàëóóí íîãîî èõòýé áàéäãèéí óëìààñ àâ÷ èäýõ
íü áàãà áàéäàã. Òèéìýýñ á¿òýýãäõ¿¿íèéõýý ñàâëàãààí äîòîð ïàêåòàëñàí

öàíãàà ãàðãàõ öàéã íýìæ îðóóëàõ /õàòààñàí íîãîîí öàé, æàñìèí öàé ãýõ
ìýò/
2. Àìòàëãààò õóäàëäàà
Õýðýãëýã÷èäýä

á¿òýýãäýõ¿¿íýý

ñóïåðìàðêåòóóäààð
õýðýãëýã÷èäèéí

àìòàëãààò
ñàíàë

òàíèóëàõ

õóäàëäààã

õ¿ñýëòèéã

çîðèëãîîð
ÿâóóëàõ.

àâ÷

òîìîîõîí
Èíãýñíýýð

÷àäàõààñ

ãàäíà

á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàéí ñóðòàë÷èëãàà áîëíî.
3. Баннер байршуулах
Одоо үед цахим мэдээллийн хэрэгслийг хүмүүс хамгийн их
ашигладаг

учир

тодорхой

томоохон

порталуудад

өөрсдийн

бүтээгдэхүүний танилцуулга бүхий баннерыг байршуулах.
4. Телевизийн реклам
Бүтээгдэхүүнээ

хэрэглэгчидэд

таниулахад

хамгийн

өргөн

ашигладаг, хүртээмжтэй аргуудын нэг нь телевизийн реклам
сурталчилгаа байдаг. Телевизийн рекламны нэг секундын үнэ нь
1500-3500 төгрөг байдаг. Гэхдээ одоо үед хэрэглэгчид рекламаас
ихээр татгалзах болсон учир урсгал зарыг ихээр ашиглах болсон.
Энэ нь давтамжтайн дээр хүмүүсийн нэвтрүүлэг үзэх оргил цагаар
явдаг тул сурталчилгааны өгөөжтэй аргын нэг юм. Үүний зардал
нь рекламны зардалтай ойролцоо байдаг.

Маркетингийн зардал
Маркетингийн зардлыг төлөвлөгөөний нийт хугацаанд бус зах зээлд нэвтрэлтийн
үе шатанд ихээхэн хэмжэний давталттайгаар явуулна.

1

Сурталчилгааны төрөл
Баннер байршуулах

Давтамж
Өдөр бүр

Хугацаа

Үнэ

1 сар

420000

2

Реклам (5 сек)

Өдөрт 3 удаа

1 сар

900000

3

Телевизийн баннер

Өдөрт 3 удаа

1 сар

700000

4

Амталгаат худалдаа

14 хоног

500000

5

Сурталчилгааны хуудас

1 сар

600000

Сард 3 удаа албан
байгууллагуудаар
тараах

Нийт

3120000

Эхний нэг сарын турш маркетингийн үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж, үүнээс
цааш борлуулалтын хэмжээнээсээ хамаарч идэвхжүүлэлтийн стратегиа хэрхэн
үргэлжлүүлэн явуулахаа шийднэ.

¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª
I. ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãººíèé çîðèëãî
“Òîíîã òºõººðºìæèéíõºº õ¿÷èí ÷àäëûã 100% àøèãëàõ”
II. ¯éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãè
Ìàíàé ¿éëäâýðèéí àøèãëàõ Õÿòàä óëñûí òåõíîëîãè íü äàðààõ îíöëîãóóäòàé.
1. Òîíîã òºõººðºìæ á¿ðýí àâòîìàò
2. Óóðûí õýðýãëýý õàðüöàíãóé áàãà
3. ¯íý õÿìä

¯éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéí äàìæëàãûí åðºíõèé ñõåì
1. Õîëèõ áóþó çóóðàõ ìàøèí
òºõººðºìæ

2. Íèéë¿¿ëæ îðîîõ òîíîã

Ýíý õýñýãò áýëýí
õîîëíûõàà ò¿¿õèé
ýäèéã îðóóëæ ºãíº

3. ¯ðãýëæë¿¿ëæ îðîîõ òîíîã òºõººðºìæ

Ýíý õýñýãò
õàâòãàéëæ
ò¿¿íèéãýý
¿ðãýëæë¿¿ëýí îðîîí,
ìóøãèà õýëáýðòýé

5. Õýð÷èæ òàòàæ àâàõ òîíîã òºðººðºìæ
òºõººðºìæ
Õýð÷èæ
òàñëàõ
òîíîã
òºíººðºìæ íü
áýëýí áîëñîí
á¿òýýãäýõ¿
¿íýý
òàñëàõ
òåíîëîãè þì.

7. Õºðãºõ øàò
á¿òýýãäýõ¿¿í

Áýëýí áîëñîí
çóóðìàãàà
õàâòãàéëàõà
ä áýëýí
áîëãîíî

4. Óóðûí ìàøèí
Ìóøãèà
õýëáýðòýé
áîëãîñîí
á¿òýýãäýõ¿¿í
ýý 1500 ì
êóá
äàðàëòààð
áîëãîíî

6. Øàðàõ òîíîã

Õýð÷ñýí
á¿òýýãäýõ¿¿í
ýý øàðàõ
òºõººðºìæèíä
ýöñèéí øàòíû
áîëîâñðóóëàë
ò õèéíý

Ýöñèéí

Ãàðñàí
á¿òýýãäýõ¿¿íýý
õºðãºí ñàâëàõàä
áýëýí áîëãîíî

Ýíý á¿õ òîíîã òºõººðºìæ íü á¿ðýí àâòîìàò áºãººä á¿ãäèéã íü äîîðõ ñàìáàðààñ
õÿíàíà.

Òîíîã òºõººðºìæèéí òîäîðõîéëîëò
Òºðºë

Àÿãàòàé áýëýí õîîë ¿éëäâýðëýõ

Çàãâàð

FBN-300A

Õ¿÷èí ÷àäàë (bags/8h) (êã)
Ýð÷èì õ¿÷ àøèãëàëò (kw)
Óóðûí àøèãëàëò(kg/h)
Õýäýí õ¿í àæèëëàõ

3.000
50
1200
9

Òîíîã òºõººðºìæèéí ýçëýõ
òàëáàé(m3)

70õ3.2õ4

Òîíîã òºõººðºìæèéí ¿íý

2600.000

Áýëýí õîîëíû ãàðãàæ áîëîõ
õýìæýý

60-90 ãð

I.

II. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë
Òîíîã òºõººðºìæèéí õ¿÷èí ÷àäëûí òîîöîî

Á¿òýýãäýõ
¿¿í

Х
2006 îí
2007 îí
2008 îí
э
м
ж
1-ð 2-ð 3-ð 4-ð
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
óëèð
óëèð óëè óëè íèéò
х ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð Íèé
Íèéò
àë
àë ðàë ðàë
н
ò
эг
ж

Áîðëóóëàëò
ûí ïðîãíîç

тн

¯éëäâýðëýõ
õ¿÷èí
÷àäàë

тн

Õ¿÷èí
÷àäëûí
àøèãëàëò

%

2

2

2

2.3
2.6
5

30 30 30 30 30

3

30

3.5

30

4

30

4.3

30

4.5

30

4.8

30

5

30

4,5 4,5 4,5 4,7 4,8 5,02 5,17 5,32 5,47 5,78 6,08 6,08
7
7
7
2
7
3
5
7
9
4
9
8

40,0
5
16,5

18

20

22

76,5

80

16,5

18

20

22

76,5

80

360

16,3 17,8 19,8 21,8 18,6
5
4
2
0
93

19,548

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñóäàëãàà
Òóñ á¿òýýãäýõ¿¿í íü õýðýãëýã÷èéí ¿íäñýí õýðýãöýýã õàíãàäàã ó÷ðààñ áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëíî.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëëûí õóâüä àâ÷ ¿çýõýä ºðãºí õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä õàìààðàãäàíà. Áýëýí õîîëíû
çàõ çýýë ìàíàé çàõ çýýëèéí õóâüä á¿ðýí õàíãàãäààã¿é ýðýëò õýðýãöýý áàéãàà íü ñóäàëãààãààð
òîäîðõîéëîãäñîí. Ìàíàé óëñàä äîîðõ íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäààëàãäàæ áàéíà.
Äîøèðàê ,Ïëàíòòîí, Íîíãøèí, Ôèàíìè, Ôàíãáèàíìèàí , Öóôàøèóí, Æóàæóôóöóà, Àêàéðà, Ôóàéðöó, Õàéôó,
Äàõóàí, Smack – 1, Cup noodle, Êèì÷èòýé õîîë, Êâèñòè, Àíñîí ðàíì¸í, Nong Shim, Àëòàíáðåíä çýðýã
á¿òýýãäýõ¿¿í ìàíàé çàõ çýýë äýýð õóäàëäààëàãäàæ áàéíà. Ýäãýýð á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä íü á¿ãä ººðñäèéí îðíû

ä¿ð òºðõèéã èëýðõèéëñýí áºãººä ìîíãîë õîîë õ¿íñíèé îðö íàéðëàãà òºäèéëºí îðîëöîîã¿é áàéäàã áà ìàíàé êîìïàíè
íü ìîíãîë õîîëíû îðö íàéðëàãà , ¿íäýñíèé áðýíä, êêàë, òýæýýëëýã çýðýã îíöëîãòîé áàéõ þì.
Òóñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðö íàéðëàãûã áàéãàëèéí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õèéõ áîëîìæòîé áàéäàã áà
åðºíõèé人 äîîðõ îðö íàéðëàãàòàé áàéäàã. ¯¿íä:

Óóðàã
Òîñ
Öàðäóóë
Ýôèðèéí òîñ
Àìòëàã÷ /äàâñ, ýëñýí ÷èõýð/
Íîãîî ãýõ ìýò

I. Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí òîîöîî
2007 îí

2006

¹

Ò¿¿õèé
ýä

2008îí

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
ñà
ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð ñàð Íèéò
ð

1-ð
2-ð
3-ð
4-ð
óëèð óëèðà óëèðà óëèðà
àë
ë
ë
ë

Ìóêà äýýä
1.6 1.6 1.6
2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 165.6
ãóðèë
1
1.9 2.1
1980
2
2
2
3
3
4
8
4
8
5
4
(òîíí)
2

Үõðèéí ìàõ 20
200 200 235 260 300 350 400 430 450 460 460
(êã)
0

3

Õàòààñàí
õ¿ì¿¿ë

60 60 60

2580

2700

3945 53.46 61.56 69.66

72.9

70,
1183,
78 90 105 120 129 135 138 138
5
5

660

2280

760

860

900

íèéò

9540

Íèéò

80

257.5
648000
8
3180

8000

Õàòààñàí
4
ëóóâàí
(êã)

60 60 60

70,
1183,
78 90 105 120 129 135 138 138
5
5

660

760

860

38266
.5

Ò¿¿õèé ýäèéí ¿íèéí ñóäàëãàà
Ò¿¿õèé ýä

2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007

Ãóðèë

355

317

331

455

417

405

493

Хонины
мах

959

1076

1352

1596

2124

2273

2642

¯õðèéí ìàõ

1103

1182

1435

1724

2348

2500

2851

Ëóóâàí

724

592

491

410

649

544

592

900

3180

2400

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö

Áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî:
Õýðýãëýã÷èääýý ºâºðìºö äèçèàí,÷àíàðòàé áýëýí õîîë áîëîí õîîë àìòëàã÷ûã
ñàíàë áîëãîõ óëìààð äîòîîäûí àìòëàã÷ûí çàõ çýýëä òýðã¿¿ëýõ áàéð ñóóðüòàé
áîëîõ.
¯éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè çîðèëò:
¯éë÷èëãýýíèéõýý öàð õ¿ðýýã íýìýãä¿¿ëýõ
¯éë àæèëëàãààíäàà ÷àíàð, õóðäûã ýðõýìëýäýã áàéõ
ªðñºëäºõ ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýí ñàëáàðòàà òýðã¿¿ëýã÷ áàéõ
Àøèã, áîðëóóëàëòûí îðëîãûí ò¿âøèíã íýìýãä¿¿ëýõ
Õóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãààã óëàì á¿ð ºðãºæ¿¿ëýõ
Çàõ çýýëèéí ººð÷ëºëò øèíý÷ëýëòýä äàñàí çîõèöîæ ìýäðýìæòýé
àæèëëàõ
– ªºðñäèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíýëýã, äýâøèëòýò ¿éë àæèëëàãààã
íýâòð¿¿ëæ áàéõ

I. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý, õàíãàìæ
Õ¿íèé íººöèéí õýðýãöýýíä õèéñýí øèíæèëãýý

“Á¿¿ Àé” ÕÕÊ íü ¿éëäâýðëýëýý øèíýýð ýõýëæ áàéãàà òóë õ¿íèé íººö
òºëºâëºëòºº òîäîðõîé îíîë àðãàç¿éä òóëãóóðëàëã¿é ÷àäâàðòàé áîëîâñîí
õ¿÷íèéã øàëãàðóóëàõ çàìààð àâíà.
Õ¿íèé íººöèéí á¿ðä¿¿ëýëò, òºëºâëºëòºíä õèéñýí øèíæèëãýý
Ýíý õýñýãò õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåðèéí ýðõëýõ ¿éë àæèëëàãàà, áîäëîãî
òºëºâëºãººã òóñãàñàí áîëíî.Ýíýõ¿¿ òºëºâëºãººíä ñóðãàëò, àëáàí òóøààëûí
äýâøèëèéã òîäîðõîéëîí àâ÷ ¿çñýí.
Ä/
Ä

1

2

Õèéãäýõ àæèë

Õóãàöàà

Àæëûí áàéðíû øèíæèëãýý
õèéõ

¯éë
àæèëëàãàà
ýõëýõýýñ ºìíº

Õàðèóöàõ
ýçýí

Çàðöóóëà
õ
õºðºíãº
/òºãðºã/

Õ¿íèé íººöèéí
ìåíåæåð
Ìàðêåòèíãèéí
ìåíåæåð

10,000

Øààðäëàãàòàé
àæèë÷äûã á¿ðä¿¿ëýõ

¯éë
àæèëëàãàà
ýõëýõýýñ ºìíº

Õ¿íèé íººöèéí
ìåíåæåð

50,000

3

Áàéãóóëëàãûí òàëààð
íèéò àæèëëàãñàäàä
õèé÷ýýë çààæ
ÿðèëöëàãà çîõèîí
áàéãóóëàí áàéãóóëãûí
ýðõýì çîðèëãûí òºëºº
òýìöäýã áîëãîõ

¯éë
àæèëëàãàà
ýõëýñíèé
äàðàà

Õ¿íèé íººöèéí
ìåíåæåð
Óäèðäàõ
àæèëòàä

80,000

4

Á¿õ òºðëèéí õºíãºëºëò,
òýòãýâýð òóñëàìæûã
òîãòîîõ, óÿí õàòàí ñèñòåì
íýâòð¿¿ëæ õýðýãæ¿¿ëýõ

¯éë
àæèëëàãàà
ýõëýñíèé
äàðàà

Õ¿íèé íººöèéí
ìåíåæåð

5

Ãýðýýãýýð òîäîðõîé
õóãàöààíä àæèëëàõ
àæèë÷äûã ñîíãîæ àâàõ

Øààðäëàãàòàé
íºõöºëä

Õ¿íèé íººöèéí
ìåíåæåð

6

Àæëûí ã¿éöýòãýëèéã
¿íýëæ ñàéí àæèëñàí
àæèëòàíä óðàìøóóëàë
îëãîõ

7

Àæèëëàãñàäûí ýýëæèé

Óäèðäàõ
àæèëòàä
Õ¿íèé íººöèéí

50,000

80,000

60,000

àìðàëòûí ãðàôèê çîõèîõ
Íèéò çàðöóóëàãäàõ
õºðºíãº

ìåíåæåð
330000

Õ¿íèé íººöèéí á¿ðä¿¿ëýëò
Зорилт

Шаардагдах мэргэшил,
туршлага бусад шаардлагууд

Хэрэгцээ
/Улиралаар/

Ханга
лт

I

II

III

IV

Д
от

Захирал

Удирдах, зохион байгууллах
ºндºр
ур
чадвартай,
үйлдвэрлэлийн салбарт урьд
ажиллаж
байсан
туршлагатай байх

1

1

1

1

1

Маркетингийн
менежер

Зар
сурталчилгаа
болон
борлуулалтын
тал
дээр
ажиллаж
байсан
туршлагатай, мэргэжлээрээ
2-3 жил ажилласан

1

1

1

1

1

¯йлдвэрлэлийн
менежер

¯йлдвэрлэл ¿йл ажиллагааны
мэргэжлээр баклавар цолтой,
урьд ¿йлдвэр дээр ажиллаж
байсан туршлагатай

1

1

1

1

1

Санх¿¿гийн
менежер

Санх¿¿гийн
удирдлага
мэргэжлээр баклавар цолтой,
мэргэжлээр 2-3 жил ажиллаж
байсан байх

1

1

1

1

1

Х¿ний нөөцийн
менежер

Байгууллагын
харилцааг
б¿рэн
судласан
байх,
баклавар цолтой, шинэхэн
төгссөн
ажиллах
хүсэл
эрмэлзэлтэй байх

1

1

1

1

1

Аж ахуйн
õàðèóöñàí
ìåíåæèð

Байгууллагын
дотоод
хэмнэлтийг эрмэлзэгч, өндºр
хариуцлагатай

1

1

1

1

1

Га
д

Ерºнхий НяБо

Нягтлан бодох б¿ртгэлийн
дээд
боловсролтой,
хариуцлага
хүлээх
чадвартай, хэмнэлт гаргагч
байх, мэргэжлээр 2-3 жил
ажиллаж байсан байх

1

1

1

1

1

Áîðëóóëàã÷

Ìàðêèåíãèéí мэргэжлээрээ 1-2
жил ажиллаж байсан байх

5

5

5

5

5

Àæèë÷èä

Áèåèéí õ¿÷íèé õºäºëìºð ýðõëýõ
÷àäâàðòàé áàéõ, á¿ðýí äóíä
32 32 32 32 32
áîëîâñðîëòîé,
ñóðãàëòàíä
õàìðàãäñàí

Нийт ажиллагсад

39-42

Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр холбогдох
судалгаа, үйл ажиллагааг цаг тухайд нь явуулж, нийт ажилчдын сэтгэл
ханамж болон хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж байх
Ажлын чиг үүргүүд:
№ Ажил үүргүүд

Давтамж

1

Хүний
нөөцийн
холбогдолтой судалгаа Өдөр бүр
шинжилгээг хийх

2

Ажилчдын
сэтгэл
Өдөр бүр
ханамжийг судалж байх

3

Сар, улиралын эцэст үйл
ажиллагааны
тайлан Сарын эцэст
гаргаж өгөх

4

Нийт
ажиллагчдын
бүтээмжийг сайжруулах
Сар тутам
арга хэмжээг тогтмол
авч явуулах

5

Байгууллагад
Улирал тутам
хэрэгцээтэй
байгаа
ажилчдыг солих, санал

Тэмдэглэл

болгох

Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
– Ажилчдыг халах, солих
– Ажилчддаа бүрэн харьцах
– Өгөгдсөн даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх
– Байгааллагад хэмнэлтийг бий болгох
– Цалин урамшуулал авах
– Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага
– Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх
– Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
– Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
– Бусадтай харьцааны соёлтой харьцах
– Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх
– Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн, ажлын
байрны тодорхойлолтод заагдсан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд
ажил олгогчийн шийдвэрээр
– Сануулах
– Цалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар бууруулах
– Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.
Àøèãëàõ íººö, àæëûí áàéðíû îð÷èí
ä/
ä

ͺºöèéí íýð

Àøèãëàõ äàâòàìæ

¯íý
ºðòºã

1. Êîìïüþòåðèéí èæ á¿ðäýë

ºäºð òóòàì

600.0

2. Òåëåôîí àïïàðàò

ºäºð òóòàì

20.0

3. Ôàêñûí àïïàðàò

øààðäëàãàòàé ¿åä

100.0

4. Õóâèëàã÷ òºõººðºìæ

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

5. ªíãºò Scaner

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

6. Ëàçåð ïðèíòåð

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

7. Ñóóäëûí àâòî ìàøèí

øààðäëàãàòàé ¿åä

3 000.0

8.

Àëáàí êîíòîðûí èæ á¿ðýí òàâèëãà

9. Ñåéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý

ºäºð òóòàì

1200.
0

ºäºð òóòàì

535.0

Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
Ä/ä

ͺºöèéí íýð

Àøèãëàõ äàâòàìæ

¯íý ºðòºã

1.

Êîìïüþòåðèéí èæ á¿ðäýë

ºäºð òóòàì

600.000 ¥

2.

Àëáàí êîíòîðûí òàâèëãà /øèðýý, ºäºð òóòàì
ñàíäàë, ºëã¿¿ð ãýõ ìýò/

900.000 ¥

3.

Äîòîð óòàñ

80.000 ¥

4.

Áóñàä

ºäºð òóòàì

Ажлын байрны орчин
Өрөөнд ажилчид эсвэл ажилд орохыг хүссэн хүмүүс орж ирэх улмаас
тэднийг аль болох чөлөөтэй байлгах дулаан уур амьсгалтай байх
шаардлагатай. Өрөөнд компьютер, том ширээ сандал, утас болон
ярилцлага авах боломжтой тусгай өрөөтэй байна.
Öàëèí, øàãíàë óðàìøóóëàëûí ñèñòåì
Öàëèíãèéí ñóäàëãàà ÿâóóëñàí
ªºðèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòàí àëáà õààã÷èäûí öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýýã
õèõéèí òóëä ººð áàéãóóëëàãûí öàëèí õºëñ, øàãíàë óðàìøóóëëûí ñèñòåìèéã
áîëîâñðóóëñàí þì. ¯¿íä:

Èæèë òºñººòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã áàéãóóëëàãûí öàëèí õºëñíèé
õýìæýý
• Çàõ çýýë äýýðõ öàëèí õºëñíèé õýìæýý
• Àëáàí òóøààëûí ýðýìáýýð õýìæèãääýã öàëèí õºëñíèé õýìæýý
Çýðãèéã õàðãàëçàí ¿çýæ, õîîðîíä íü õàðèöóëàëò õèéí ñóäàëãààãàà õèéæ
ç¿ñýí òà ¿¿íèéã õàâñðàëòààñ õàèæ áîëíî. òóõàéí áàéãóóëëàãóóä ìààíü öàëèí
хөлсний санг тооцоход нийт орлогыíõîî 30%1-иар тооцäоã ãýæ ìýäýýëýë
ºãñºí ýíý áîë îðîëãîîñîî õàíãàëòòàé õóâûã öàëèíäàà ºãºõ õýðýãòýé ãýäýã íü
õàðàãäàæ áàéíà. Òà á¿õýí äîîðõè çóðãààñ õºдºлмºрийн хºлсний сангийн
хуваарилалт õàðæ áîëíî.
Хºдºлмºрийн хºлсний сангийн хуваарилалт

¯¿íýýñ ¿çýõýä ýíý õàðèöóóëàëò õèéñýí ñóäàëãàà ìààíü “Бүү Ай”õõê –èéí
àæèë÷èä, àëáàí õààã÷èäûí öàëèíãûí õýìæýý õºäëºìðèéí çàõ çýýë äýýðõü
öàëèí õºëñíèé äóíäàæ õýìæýýòýé îéðîëöîî, áàðàã òýð õýìæýýíä áàéãààã
õàðóóëæ áàéíà. ¯¿íýýñ ¿íäýñëýí öàëûí õºëñíèéã òîäîðõîéëîâ

Àæèëëàã÷èäûí ã¿éöýòãýëèéí ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ ñèñòåì
Àæèëëàã÷èäûí ã¿éöýòãýëèéí ¿ð ä¿íã öààøèä ¿íýëýõäýý ýíý àðãààð àøèãëàæ
áîëíî. Ажлын элементийн арга нь SME буюу тухайн мэргэжилд
эксперттэй хийдэг ярилцлага бөгөөд ярилцлагаас тус ажлыг
гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, боловсрол, ур чадвар, авьяас, болон
хувийн давуу байдал зэргийг тодорхойлон гаргаж ирдэг. Эндээс SME
буюу экспертүүд бүх ур Зураг
чадваруудыг
үнэлэх үнэлгээ өгдөг. Үнэлгээ
№1
өгөхдөө “Бараг шаардлагагүй”, “Маш хэрэгцээтэй”, “Асуудал үүсгэх”,
“Практик ач холбогдолтой” гэсэн 4 түвшинд ялган хуваадаг. Энэ аргын
давуу тал гэх юм бол ажиллах хүчийг хөгжүүлэхэд, сургалт зохион
байгууллахад, гүйцэтгэлийг шагнан урамшуулах зэрэгт маш их à÷
õîëáîãäîëòîé, шаардлагатай байдаг.
Õ¿íèé íººöèéí ñóðãàëò, õºãæëèéí ñóäàлãàà
Сургалт
“Бүү Ай” ÕÕÊ íü òåõíèê òåõíîëîãûí õºãæëèéã äàãààä øèíý òîíîã òºõººðºìæ
îðóóëæ èðæ áàéãàà áºãººä ò¿¿íèéã ÿàæ àøèãëàõ, óãñðàõ òàëàà𠺺ðñäèéí
èíæèíåð òåõíèêèéí àæèëëàã÷èäûã áàéíãà ñóðãàæ çààâàð çºâëºãºº ºãºõ
áîëíî. Ýíý ñóðãàëòûã ÿâóóëàõ íü ìàø èõ à÷ õîëáîãòîëòîé þìàà.
Энэ сургалтын ÿâóóëàõàä байгууллагад хийгдэх ажил нь бол
1. Хэрэгцээг тодорхойлох: Энэ нь чиг үүргийн биелэлт, байгууллагын

шинжилгээ, ажилчины шинжилгээг хийх болно
2. Ажилчины сургалтанд сурах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох:

Ерөнхий чадвар, болон чиг хандлага мотивацийг тодорхойлох
болно.
3. Сургалтыг явуулах орчинг бүрдүүлэх: сургалтын зорилго үр дүнг
таамаглах, материал нөөцийг бололцоог судлах, урьдчилан бэлдэх
гэх мэт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
4. Сургалтын арга механизмыг сонгох: Ямар аргаар сургалтыг
явуулахаа сонгох, үүнд перзентаци, бүлгийн сургалт гэх мэт.
5. Сургалтын үр нөлөөг судлах: Сургалтын үр дүнг хэмжих хяналтын
арга барилыг зохион бүтээх бөгөөд орлого-зарлагын шинжилгээ
хийх болно.

Туслах ажилтан бэлтгэх сургалт
Сургалтын зорилго: Шинээр элсэн орж буй ажилчныг сургах, буюу
ажлын байранд дасгах, хамгийн бага зардлаар хурдан хугацаанд
бэлтгэх
Сургалтын арга хэлбэр: Энэ сургалтыг ажлын байр дээр шууд эрхлэн
явуулах болно. Үйл ажиллагааны хугацаа нь
-14 хоног үргэлжилэх
-1 сар туслах ажилтан
Сургалтын зардал: Зардал -Тухайн ажлын байрны ажлын хөлсний 40%
-Сургагчийн ажлын хөлс ажлын хөлсний 50%
-Ажлын байранд дээрээс гарах эрсдлийн ажлын
хөлсний 30%
-Үнэлгээг авч явуулах – 10%
Сургалтыг үнэлэх: 14 õîíîãîîñ -1 сар сургалтанд суусны эцэст ажлын байр
дээр шалгалт авч ур чадварыг тодорхойлох, мөн хамтран ажиллагсдын
сэтгэгдэл, өөрийн ажилдаа хандах хүсэл эрмэлзэл гэх мэт хүчин
зүйлүүдийг харж үзэх бөгөөд эцэст нь хариуцсан инженер, хүний
нөөцийн меíåæèð шийдвэрлэн ажилд авна.
Öàëèí, øàãíàë óðàìøóóëëûí ñèñòåì
Õºäºëìºðèéí
íýìýãäýë õºëñ,
óðàìøóóëàëûí
õýëáýð

Îëãîõ íºõöºë

Îëãîãäîõ õýìæýý

Õýäèéä
îëãîõ

¯íäñýí öàëèí

Àæèë
àëáàí Öàãààð
òîîöîí Ñàð á¿ðèéí
òóøààëûí
÷èã õºäºëìºðèéí
5, 20- íä
¿¿ðýãòýé
ãýðýýíä
çààñàí
õîëáîãäóóëàí õèéæ õýìæýýãýýð îëãîíî.
ã¿éöýòãýõ
¸ñòîé
àæèë

Àìðàëò áàÿðûí ¿åýð
àæèëëàñíû õºëñ

Óëñ
íèéòýýðýý Íýã ºäðèéí öàëèí Òóõàéí
àìàðäàã
*2
òîõèîëäîë
òýìäýãëýëò
áàÿð
á¿ðò
áîëîí áàéãóóëãûí îéí
áàÿð

غíèéí öàãààð
àæèëëàñíû õºëñ

غíº
àæèëëàõ Íýã ºäðèéí öàëèí*2 Òóõàéí
ýýëæã¿é àæèëòàí
òîõèîëäîë
øºíèéí
öàãààð
á¿ðò
äóóäàãäàí èðýõ

Àëáàí òóøààë õîñëîí
àæèëëàñíû íýìýãäýë

Àæèëòàíã áàéõã¿é
áàéñàí ¿åä îðëîõ
áîëîìæòîé
àëáàí
òóøààëòàí
îðëîæ
àæèëëàõ

Îíöãîé äààëãàâàð
áèåë¿¿ëñýíèé
øàãíàë

Îíöãîé
äààëãàâàð ¯íäñýí öàëèíãèéí Òóõàéí
áèåë¿¿ëñýí
60-100 %
òîõèîëäîë
òîõèîëäîëä
á¿ðò

Óðàëäààíò øàãíàë

Òýìöýýí
óðàëäààí
çîõèîí áàéãóóëàõàä
øàãíàëò
áàéðàíä
îðñîí òîõèîëäîëä

Æèëèéí ýöñèéí ¿ð
ä¿íãèéí øàãíàë

Àæëûí ã¿éöýòãýë ¯íäñýí öàëèíã
* Æèëèéí
áèåë¿¿ëñýí áàéäàë 10 –ààñ áàãàã¿é ýöýñò
íü õàìãèéí ñàéí
õýìæýýíèé
ýä
ìàòåðèàë
ìºíãºí
õºðºí㺺ð

Òýòãýìæ

Îéðûí õàìààòàí íàñ
ßìàð Òóõàéí
áàðñàí
õàìààòàéãààñ íü òîõèîëäîë
øàëòãààëàí ¿íäñýí á¿ðò
öàëèíãèéí 20-60%

Àæèëëàñàí öàã * Òóõàéí
îðëîæ
áàéãàà òîõèîëäîë
àæèëòàíû öàãèéí á¿ðò
õºëñ

Òóõàéí
íºõöºë Òóõàéí
áàéäàë òýìöýýíèé òîõèîëäîë
öàð
õ¿ðýýíýýñ á¿ðò
øàëòãààëíà

Óäèðäëàãûí çàðäàë

¹

Çàðäëûí íýð

Õýìæèõ
íýãæ

Õýìæýý

Íýãæèéí
çàðäàë

Ñàðûí íèéò
çàðäàë

ø

2

50000

100000

1

Àâòîìàøèí1 (çàñâàð ¿éë÷èëãýý)

2

Øàòàõóóí

ëèòð

400

(ÄÒ)

168000

3

Øàòàõ òîñëîõ ìàòåðèàë

ëèòð

15

400

6000

- Ìîáèêàðò

ø

5

15000

75000

- Ìîáèêîì

ø

1

-

200000

Óòàñ
4

2

Á¿ãä

1

549000

- ÿéöýòãýõ çàõèðàë, åðºíõèé ìåíåæåð àâòîìàøèí õýðýãëýíý.

- ÿéöýòãýõ çàõèðàë ìîáèêîìûí ¿íäñýí õýðýãëýã÷, åðºíõèé ìåíåæåð, õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåð, äóëààíû öåõèéí
åðºíõèé èíæåíåð, ñïèðòèéí öåõèéí åðºíõèé èíæåíåð, ¿éëäâýðëýëèéí ìåíåæåð ìîáèêàðòûí õýðýãëýã÷ áàéíà.
2

САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Зардал, үр дүнгийн тооцоо
Íýãæ á¿тээгдэхүүний өөрийн өртгийн тооцоо, íýãæèéí ¿íý :

¹

Çàðäëûí àíãèëàë

Àÿãàòàé áýëýí
õîîë

1

Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðäàë

80

2

Õºäºëìºðèéí çàðäàë

3

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

15

4

Òýýâðèéí çàðäàë

16

5

¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë

17

6

Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë

10

7

Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë

7

8

Áîðëóóëàëò ìàðêåòèíãèéí çàðäàë

7

9

Çàõèðãàà, óäèðäëàãûí çàðäàë

10

10

¯éëäâýðëýë ¿éë àæèëëàãààíû áóñàä çàðäàë

12

11

Íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿íèé á¿ðýí ººðèéí ºðòºã (íýãæèéí íèéò
çàðäàë)

200

12

Íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý

250

13

Íýãæèéí àøèã

8

50

Борлуулалтын орлогын прогноз (2010 оны 1- р сар - 2012 оны 12 - р сар)

№ Бүтээгдэхү
үн

Нэг
ж
үнэ

2006 он (мян. төг.)
1-р
сар

2-р
сар

3-р
сар

4-р
сар

5-р
сар

6-р
сар

7-р
сар

8-р
сар

9-р
сар

200
00

200
00

200
00

235
00

260
00

300
00

350
00

400
00

430
00

10-р 11-р 12-р
сар сар сар

(төг
.)
1. Àÿãàòàé
áýëýí õîîë
(ø)

250

(НӨАТ 15%)
(ìÿí.òºã.)

450
00

460
00

360. 360. 360. 423. 468. 540. 630. 720. 774. 810. 828. 828.
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

240
0

240
0

240
0

Нэгж
үнэ

282
0

312
0

360
0

420
0

480
0

516
0

2007 он (мян. төг.)
1-ð óëèðàë

2-ð óëèðàë

131000

142000

3-ð óëèðàë

540
0

552
0

552
0

2008 он (мян. төг.)
4-ð óëèðàë

Æèëä

(төг.)
1.

Àÿãàòàé
áýëýí õîîë (ø)

1431
3.00
8110
7.00

Орлого(ìÿí.òºã
.)

(ìÿí.òº
ã.)

9542
460 0.00
00

Борлуулалты
н

Бүтээгдэхүүн

Íèéò

250

150000

150500

137640.00

(НӨАТ 15%)

20646.00

(ìÿí. òºã.)

2358.00

2556.00

2700.00

2709.00

Борлуулалт
ын
Орлого

116994.00

(ìÿí. òºã.)

15720.00

17040.00

18000.00

18060.00

Нэгжийн үнэ нь НӨАТ орсон үнэ болно.
2006 îíû ìатериал түүхий эдийн зардал (ìÿí.төг.)

Түүхий
эд

Нэг
ж
үнэ

2006 он (ìÿí.төг.)
1-р
сар

2-р
сар

3-р
сар

4-р
сар

5-р
сар

(төг.
)
1

2

3

Îðîñ äýýä 450
ãóðèë
(êã)
¿õðèéí
ìàõíû
áýëäìýë
( êã)

Õàòààñà

6-р
сар

7-р
сар

8-р
сар

9-р
сар

10р
сар

11р
сар

162
0

16 162 1903
243 283 324 348 364 372
20
0
,5 2106
0
5
0
3
5
6

200

20
0 200

12-р
сар

Íèéò
(ìÿí. òºã.)

372
6 6470.784

150
0

60

60

60

8876.25
235
70,5

260 300 350 400 430 450 460
78

90 105 120 129 135 138

460
138

í ëóóâàí
(êã)
4

295.87
500

Õàòààñà
í õºì¿¿ë
(êã)

295.87
500

60

60

60

70,5

78

90 105 120 129 135 138

138

íèéò

15938.774

2007, 2008 îíû ìатериал түүхий эдийн зардал (ìÿí.төг.)
¹

Нэгж
Түүхий эд

2007 он (мян. төг.)

үнэ
(төг)
1-ð óëèðàë

1

Îðîñ äýýä
ãóðèë (êã)

2-ð óëèðàë

3-ð óëèðàë

4-ð óëèðàë

450
10611

¿õðèéí ìàõíû 1500
áýëäìýë ( êã)
Õàòààñàí
ëóóâàí (êã)

500

Õàòààñàí

500

1310

11502

1420

12150

1500

2007

2008 он

(мян.
төг.)

(мян. төг.)

íèéò
20904.1
0

27000.00

8602.50

90000.00

860.25

30000.00

860.25

30000.00

12190,5

1505

393

426

450

451,5

393

426

450

451,5

õºì¿¿ë (êã)
* - Тээврийн зардлыг тусад нь тооцов.

Цалингийн зардал

Албан тушаал

Орон тоо

Сарын
дундаж
цалин

Сарын
цалингий
н сан

НДШ,
ЭМД
(19.5%)

Сарын
цалингий
н зардал

Жилийн
цалингий
н зардал

241500

2898000

Бэлэн хоолны үйлдвэр
1

Ерөнхий захирал

1

300000

450000

2

Маркетингийн
менежер

1

200000

350000

Үйлдвэрлэлийн
менежер

1

Хүний
менежер

1

3
4
5

нөөцийн

58500

161000
39000

200000

350000

1932000
161000

39000
200000

350000

1932000
161000

39000

Санхүүгийн
менежер

1

Борлуулалтын
менежер

5

7

Инженер

1

100000

230000

19500

80500

966000

8

Нягтлан

1

110000

250000

21450

88550

1062600

6

200000

350000

1932000
161000

39000
100000

230000

1932000
80500

19500

966000

9

Нярав

1

90000

215000

17550

72450

869400

10 Жолооч

5

100000

230000

19500

80500

966000

11 Хамгаалагч

2

70000

195000

13650

56350

676200

12 Ачигч

2

60000

185000

11700

48300

579600

13 Үйлчлэгч

2

60000

185000

11700

48300

579600

14 Технологич

1

100000

230000

19500

80500

966000

16

100000

230000

19500

80500

966000

41

1999000

4030000

388050

1601950

19223400

15 Ээлжийн мастер
Бүгд

Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë
¹
Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäëûí àíãèëàë
ýð÷èì

1

Öàõèëãààí
çàðäàë

2

Õàëààëòûí çàðäàë

55279.250

3

Óóð, óñíû çàðäàë

200.750

ÍÈÉÒ Ä¯Í

õ¿÷íèé

Íèéò ä¿í (ìÿí.òºã.)
1070.362

56550.365

Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë
Ñàíõ¿¿, çàõèðãàà, á¿ðòãýë òîîöîîíû áàðèìò, ìàÿãò, áàãàæ õýðýãñýë ã.ì îðíî. Ñàðûí öàëèíãèéí ñàíãèéí 0.3%-ð
òîîöîæ ñàðä 16935 òºãðºã çàðöóóëíà.

Çàõèðãàà àæ àõóéí çàðäàë
Àæ àõóéí áàãàæ õýðýãñýë, óðñãàë çàðäàë, òîõèæèëòèéí çàðäàë, àæ àõóéí ýä õîãøëèéí çàñâàð,
¿éë÷èëãýý ã.ì îðíî. Ñàðûí öàëèíãèéí ñàíãèéí 1.5%-ð òîîöîæ ñàðä 84675 òºãðºã çàðöóóëíà.

Õîëáîîíû çàðäàë
Íýã ìèíóòûí òàðèô
Óòàñíû òîî

Ñóóðü
õóðààìæ

Ãóðàâ

6900*3

Ñàðûí õýðýãëýý (ìèí)

Ñóóðèí
õîëáîî

¯¿ðýí
õîëáîî

Õîò
õîîðîíä

Ñóóð
èí
õîëáîî

¯¿ðýí
õîëáîî

Õîò
õîîðîíä

7 òºã

50 òºã

150-250

600

400

650

Ñàðûí íèéò
çàðäàë
174900

Òýýâðèéí çàðäàë
¹

Çàðäëûí íýð

À÷ààíû
õýìæýý

ßâàõ çàé (êì)

Íýãæèéí
çàðäàë*

Æèëèéí íèéò çàðäàë

1

Ò¿¿õèé ýäèéí òýýâýðëýëò

1.1 òí

1000

11496.3

11496.3

61.6 òí

360 (ÓÁ)

97.5

2162.16

Òóñëàõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé òýýâýðëýëò

77 òí

10 (Õàð-õîðèí)

119.5

92.015

Ñýëáýã õýðýãñýë, ìàòåðèàëûí
òýýâýðëýëò

40 òí

360

97.5

1404.0

2
5

(ìÿí.òºã)

6

Äîòîîä òýýâýðëýëò

10276

1 êì

328.7

3377.72
23653.795

Á¿ãä
*- Òîíí êì à÷ààíû ¿íèéã óëñûí íýãäñýí òàðèôààð (Õàâñðàëò ¹4)
Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë
¹

Õàìãààëàõ õýðýãñýë

Íîðì

Õýðýãöýý
(æèëä)

Íýãæèéí ¿íý

Æèëèéí íèéò çàðäàë

Äóëààíû ñòàíö
ªâëèéí
1ªìä, öàìö
Ýñãèé ãóòàë
Áýýëèé

Çóíû
2ªìä, öàìö
Ãóòàë
Áýýëèé

1/ 2 æèë

19

15000

285000

1/ 2 æèë

19

5000

95000

1/ æèë

38

300

11400

1/ æèë

38

7000

266000

1/ æèë

38

5000

190000

1/óëèðàë

152

200

30400

1/ 5 æèë

8

12000

96000

3

Õàìãààëàëòûí ìàëãàé

4

Õîðäëîãî òàéëàõ øèíãýí

1/õîíîã

12540

450

5643000

5

Õîøóóâ÷

1/æèë

38

2000

76000

Бэлэн хоолны ¿éëäâýð
1

Èæ á¿ðýí õóâöàñ

1/æèë

30*2 ýýëæ

5000

300000

2

Øààõàé

1/æèë

30

2000

60000

7052800

Á¿ãä
Ýëýãäýë õîðîãäëûí øèìòãýë
¹

¯íäñýí õºðºíãèéí íýð

Òîíîã òºõººðºìæ (10%)
1


Äóëààíû ñòàíöûí
Бэлэн хоолны ¿éëäâýðèéí

Áàðèëãà (2.5%)
2


Äóëààíû ñòàíöûí
Бэлэн хоолны ¿éëäâýðèéí
Êîíòîðûí
Á¿ãä

ªðòºã (ìÿí.òºã)

Æèëèéí
ýëýãäýë

Ñàðûí ýëýãäýë

250000.0

25000.0

2083.3

385000.0

38500.0

3208.3

199900.0

4997.5

416.46

157400.0

3935.0

327.92

120000.0

3000.0

250.0

1112300.0

75432.5

6285.98

Ñýëáýã õýðýãñýëèéí çàðäàë
Ñýëáýã õýðýãñëèéí æèëèéí çàðäëûã òîíîã òºõººðºìæèéí ¿íèéí ä¿íãèéí 3%-ð òîîöú¸. Òîíîã òºõººðºìæèéí ºðòºã
635.0 ñàÿ òºãðºã. ¯¿íèé 3% íü 19.05 ñàÿ òºãðºã.
Àðèóí öýâðèéí çàðäàë

¹

Çàðäëûí íýð

Õýðýãëýý

Õýìæýý

Íýãæèé
í
çàðäàë

Ñàðûí íèéò çàðäàë

1

Áàðààíû ñàâàí

Ñàð

20 ø

200

4000

2

Óãààëãûí íóíòàã

Ñàð

20 êã

1500

30000

3

Àðèóí öýâðèéí öààñ

Ñàð

96 ø

200

19200

4

Õîãèéí ø¿¿ð

Óëèðàë

1000

2667

5

Ãàðûí ñàâàí

Ñàð

96 ø

250

24000

6

Õóâèí

Õ.æèë

10 ø

3000

5000

7

Àë÷óóð

Óëèðàë

90 ø

500

15000

8

Àðèóòãàëûí áîäèñ

ñàð

10 êã

500

5000
104867

Á¿ãä
Áóñàä çàðäаë
¹

Çàðäëûí íýð

Õýìæèõ
íýãæ

Õýìæýý

Íýãæèéí
çàðäàë

Ñàðûí íèéò
çàðäàë

-

-

-

1500000

1

Áîðëóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû

2

Òîìèëîëòûí

õîíîã

5

8000

40000

3

Çàð ñóðòàë÷èëãààíû

óäàà

1

50000

50000

4

Õîîë, õ¿íñíèé

ïîðö

2250

500

1125000

Ýðñäýëèéí5

6

Ò¿¿õèé ýä
Í¿¿ðñ
Ñýëáýã õýðýãñýë
Áóñàä

Òí

60

170000

Òí

10

8900

89000
1500000
1000000

Ñóðãàëòûí

-

-

-

50000
15554000

Á¿ãä
Маркетингийн зардал

10200000

Сурталчилгааны

Давтамж

Хугацаа

Үнэ

төрөл
1

Баннер байршуулах

Өдөр бүр

1 сар

420000

2

Реклам (5 сек)

Өдөрт 3 удаа

1 сар

900000

3

Телевизийн баннер

Өдөрт 3 удаа

1 сар

700000

4

Амталгаат худалдаа

14 хоног

500000

5

Сурталчилгааны

Сард 3 удаа албан

хуудас

байгууллагуудаар

1 сар

600000

тараах
Нийт

3120000

Àøèãëàõ íººö, àæëûí áàéðíû îð÷èí
ä/
ä

ͺºöèéí íýð

Àøèãëàõ äàâòàìæ

¯íý
ºðòºã

1. Êîìïüþòåðèéí èæ á¿ðäýë

ºäºð òóòàì

600.0

2. Òåëåôîí àïïàðàò

ºäºð òóòàì

20.0

3. Ôàêñûí àïïàðàò

øààðäëàãàòàé ¿åä

100.0

4. Õóâèëàã÷ òºõººðºìæ

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

5. ªíãºò Scaner

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

6. Ëàçåð ïðèíòåð

øààðäëàãàòàé ¿åä

200.0

7. Ñóóäëûí àâòî ìàøèí

øààðäëàãàòàé ¿åä

3 000.0

8.

Àëáàí êîíòîðûí èæ á¿ðýí òàâèëãà

9. Ñåéô áîëîí ôàéëûí ø¿¿ãýý

ºäºð òóòàì

1200.
0

ºäºð òóòàì

535.0

Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
Ä/ä

ͺºöèéí íýð

Àøèãëàõ äàâòàìæ

¯íý ºðòºã

1.

Êîìïüþòåðèéí èæ á¿ðäýë

ºäºð òóòàì

600.000 ¥

2.

Àëáàí êîíòîðûí òàâèëãà /øèðýý, ºäºð òóòàì
ñàíäàë, ºëã¿¿ð ãýõ ìýò/

900.000 ¥

3.

Äîòîð óòàñ

80.000 ¥

ºäºð òóòàì

4.

Áóñàä

Óäèðäëàãûí çàðäàë
¹

Çàðäëûí íýð

Õýìæèõ
íýãæ

Õýìæýý

Íýãæèéí
çàðäàë

Ñàðûí íèéò
çàðäàë

ø

2

50000

100000

1

Àâòîìàøèí1 (çàñâàð
¿éë÷èëãýý)

2

Øàòàõóóí

ëèòð

400

(ÄÒ)

168000

3

Øàòàõ òîñëîõ ìàòåðèàë

ëèòð

15

400

6000

- Ìîáèêàðò

ø

5

15000

75000

- Ìîáèêîì

ø

1

-

200000

Óòàñ
4

2

Á¿ãä

549000

Рискийн тооцоо

Дотоод орчны риск

Тоног

төхөөрөмжийн

Гадаад орчны риск

гэнэтийн •

Байгалийн гамшиг

эвдрэл

Эдийн засгийн хямрал

Ажил хаялт

Татварын өсөлт

Технологийн хоцрогдол

Технологийн хөгжил

Нийлүүлэгч гэрээгээ зөрчих

Шинээр өрсөлдөгч орж ирэх

Түүхий эд хугацаандаа ирэхгүй •

Шинэ

байх

нэвтрэх

бүтээгдэхүүн

зах

зээлд

Ажилчидад тохиолдох гэнэтийн •
осол

Гологдол их гарах

Эрсдлийн санг цэвэр ашгийн 10%-аар байгуулна. Энэ нь гэнэтийн эрсдэл
гарсан тохиолдолд үйлдвэрлэлээ хэвийн явуулахад шаардлагатай тогтмол
байх ёстой нөөцийн хэмжээ юм.

Хавсралт 1
Òóñ ¿éëäâýð íü áàéãóóëàãäñíààð ìîíãîëûí õýðýãëýã÷äèéí õýðýãöýýã õàíãàõ,
ìîíãîë õ¿íèé õýðýãëýýíèé îíöëîãò òîõèðñîí õÿìä ºðòºã á¿õèé áýëýí õîîë çàõ çýýëä
íýâòð¿¿ëýõ çîðèëãîòîé áàéíà. Òóñ áèçíåñ íü 16-59 íàñíû èäýâõèòýé õ¿í àì áóþó àæèë
ýðõëýãñýä, äóíäàæ îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñèéã õàìðàõ áºãººä ýíý íü ìîíãîëûí õ¿í àìûí 60 îð÷èì
õóâèéã ýçýëæ áàéíà.(ìîíãîëûí íèéò õ¿í àì 2504.6 ñàÿ 2003 îíû áàéäëààð). Êîìïàíè çàõ
çýýëä ººðèéí áàéð ñóóðüòàé, íýð õ¿íäòýé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí áðýíä á¿òýýõ
ÿâäàë þì
Êîìïàíè ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàíààð 20-50 õ¿íèé àæëûí áàéðûã ýõíèé ýýëæèíä áèé
áîëãîõ áîëîìæòîé.
Îð÷èí ¿åä õýðýãëýã÷èä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý áèø õýðýãöýýíäýý
íèéöñýí, ÷àíàðòàé, àþóëã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ýðõýìëýäýã áîëñîí áà áèå áÿëäàðàà
õºãæ¿¿ëýõ, õîîëîî òîõèðóóëàõ ñîíèðõîëòîé áîëæ èë¿¿ îëîí òºðëèéí èë÷ëýã ñàéòàé
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í õýðýãëýõ áîëñîí áàéíà.
2004 îíû ýöñèéí ä¿íãýýð ìàíàé óëñàä íèéò 25356 àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãàà
ÿâóóëæ áàéãààãèéí äîòîð 50 õ¿ðòýë àæèëëàãñàäòàé àæ àõóéí íýãæ 96.0 õóâèéã
ýçýëæ áàéíà. Ýäãýýð æèæèã, äóíä àæ àõóéí íýãæ¿¿ä óëñûí òºñâèéí 1.8 õóâèéã
á¿ðä¿¿ëæ, 300 ìÿíãà ãàðóé õ¿íèéã àæëûí áàéðààð õàíãàæ áàéíà. Ìàíàé óëñàä
ÿäóóðàë, àæèëã¿éäýë äîðâèòîé áóóðàõã¿é áàéãààãèéí íýã øàëòãààí íü æèæèã, äóíä
¿éëäâýð ýðõëýã÷èä, ò¿¿í÷ëýí àëáàí áóñ ñåêòîðò õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýæ áóé
õ¿ì¿¿ñèéã òºðººñ ñàíõ¿¿ãèéí òîäîðõîé áîäëîãîîð äýìæèõã¿é áàéãààòàé õîëáîîòîé. Èéìä
æèæèã, äóíä ¿éëäâýðèéí ýðõ ç¿éí îð÷èíã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, òàòâàð, ñàíõ¿¿ãèéí
áîäëîãîîð äýìæèõ, òýäýíä ¿ç¿¿ëæ áàéãàà ¿éë÷èëãýýã ò¿ðãýí øóóðõàé, õ¿íä ñóðòëûí
äàðàìòã¿é

áîëãîõ,

òóñ

¿éëäâýðëýëä

àæèëëàãñäûí

ìýäëýã,

óð

÷àäâàðûã

ñàéæðóóëàõ, çºâëºë㺺, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çýðýã àðãà õýìæýýã àâàõ øààðäëàãà
óðãàí ãàð÷ áàéíà.

Хавсралт 2
Áýëýí õîîëíû õýðýãëýã÷èéí ñóäàëãàà
Ñóäàëãààíû çîðèëãî:

Áýëýí õîîë õýðãëýã÷äèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààðõè ñàíàë

áîäîë, õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâèéã òîäðóóëàõ çîðèëãîòîé
1.Òàíû íàñ
à. 0-16

á. 16-59

â. 59 -äýýø

2. Òàíû îðëîãî /Ìÿíãàí òºãðºã/
à. 0-100

á. 100-300 â. 300- äýýø

3. Òà áýëýí õîîë õóäàëäàí àâàõäàà àëü ¿ç¿¿ëýëòèéã íü ÷óõàë÷èëäàã âý?
à. ñàâàëãàà á. ¿íý

â. ÷àíàð ã. áóñàä

4. Òàíä áýëýí õîîëíû ñàâëàëò ÿìàð áàéâàë òîõèîëìòîé âý?
à. óóòòàé á. õóâàíöàð ñàâòàé
5. ¯íèéí õóâüä ÿìàð áàéâàë òîõèðîìæòîé âý?
à.100-200¥ á. 200-500¥ â. 500- 1000 ¥ ã. 1000- äýýø¥
6. Òà ÿìàð óëñûí áýëýí õîîë õýðýãëýäýã âý?
à. Õÿòàä

á. Îðîñ â. Ñîëîíãîñ ã. Áóñàä

7. Òà õýðýãëýäýã áýëýí õîîëîíäîî õýð ñýòãýë õàíàìæòàé áàéäàã âý?
à. á¿ðýí ñýòãýë õàíàìæòàé á. ñýòãýë äóíäóóð â. ñýòãýë õàíàìæã¿é
8. Õýäèéä ÿìàð íºõöºëä áýëýí õîîë õóäàëäàí àâäàã âý?
à. àæèëëàõ ¿åäýý á. ãýðòýý â. áàéíãà
9 Òà õýð òîãòìîë õóäàëäàí àâäàã âý?
à. ºäºð á¿ð

á. äîëîî õîíîãò 0-1

â. äîëîî õîíîãò 2-4 óäàà

ã. äîëîî õîíîãò 5-6 óäàà

Òàíä áàÿðëàëàà

Õàâñðàëò 3
Òîíîã òºõººðºìæèéí ñîíãîëòûã äàðààõ òåõíîëîãèóäààñ ñîíãîí àâ÷ ¿éë àæèëëàãààíäàà
àøèãëàíà. Ү¿íä:

Áýëýí ãîéìîíãèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæèéí ñóäàëãàà :

ÁÍÕÀÓ-ûí “ Dashanjiang Machine Works ” êîìïàíè íü 1984 îíä áàéãóóëàãäñàí áà
ãîéìîíãèéí ÷èãëýëýýð ¿éëäâýðëýë ÿâóóëäàã. 1994 îíîîñ ýõëýí á¿òýýãäýõ¿¿íýý Âüåòíàì,
Òàéëàíä, Íåïàë, Ìåêñèê, Ìàëàéç, Ýíýòõýã, ÎÕÓ, Àíãëè, Øâåä, Àìåðèê, Èíäîíåçè çýðýã
îðíóóäàä ýêñïîðòîëæ áàéíà. Òóñ êîìïàíè íü ISO 9001 îëîí óëñûí ÷àíàðûí ìåíåæìåíòýýð
ãýð÷èëãýý àâñàí.

Ãîéìîíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí åðºíõèé ïðîöåññ :

çóðàã 1.

çóðàã 2.
HFM áýëýí ãîéìîíãèéí òîíîã òºõººðºìæ : Óã òºõººðºìæ íü æèãíýõ ïðîöåññòîé, 1
øèðõýã áýëýí ãîéìîíã 60 - 90 ãðàììûí æèíòýé ãàðãàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé.
Ìîäåë
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àäàìæ
(òîíí/ íýã ýýëæèíä)
Ýð÷èì õ¿÷íèé õ¿÷èí ÷àäàë (êèëîâàò)
Óóðûí çàðöóóëàëò (êã / 1 öàãò )
Àæèëëàõ õ¿÷èí / 1 ýýëæèíä/
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý

HFM 3 òîíí

HFM 6 òîíí

HFM 9 òîíí

HFM 12 òîíí

HFM –
15 òîíí

3 òîíí

6 òîíí

9 òîíí

12 òîíí

15 òîíí

50

78

90

110

128

1000

1300

2000

2300

2600

5

5

6

6

6

75*5*

75*5*6

75*5*6

78*5*6

90*5*6

(óðò*ºðãºí*ºíäºð) ìåòðýýð

6

HFM áýëýí ãîéìîíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññ :
ãóðèë 纺âºðëºõ - îðöóóäàà õèéæ õóòãàõ - ãóðèë ýëäýæ îðîîõ - ãóðèë ç¿ñýæ
äîëãèîòîé õýëáýðò îðóóëàõ - óóðàíä æèãíýõ - õºðãºõ - íóãàëàà ãàðãàí õýð÷èõ õàòààõ - õºðãºõ - ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í.

Ýäãýýð òîíîã òºõººðºìæèéã ñ¿óäëàí ¿çýæ ýíý äóíäààñ ìàíàé òåõíîëîãè íü
1. Òîíîã òºõººðºìæ á¿ðýí àâòîìàò
2. Óóðûí õýðýãëýý õàðüöàíãóé áàãà
3. ¯íý õÿìä
4.

Öààøèä

çàõ

çýýëèéí

ºðãºæèëòºíä

òåõíîëãèéí

øèíý÷ëýë

øààðäëàãàã¿é
5. Ñàíàë áîëãîæ áàéãàà ¿éë÷èëãýý íü èë¿¿ áîëîìæèéí
Ãýñýí øàëòãààíû óëìààñ NPA-300A ãýñýí òîíîã òºõººðºìæèéã ñîíãîí àâñàí.

õèéõ

Õàâñðàëò 4

Õºäºëìºðèéí ãýðýý

Îí

Ñàð

ªäºð

¹

Óëààíáààòàð õîò

Íýã. Åðºíõèé ç¿éë
Ýíýõ¿¿ ãýðýýã íýã òàëààñ óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý ________________________
äóãààðòàé,

____________________

__________________

àëáàí

ðåãèñòåðòýé

òóøààëòàé

“БҮҮ

___________________

АЙ”

ÕÕÊ-ã

îâîãòîé

òºëººëæ

_______________/

Öààøèä àæèë îëãîã÷ òàë / ãýõ, íºãºº òàëààñ ÌÓ-ûí èðãýíèé ¿íýìëýõ __________________
äóãààðòàé,

ðåãèñòåð

___________________

-òýé

____________________

îâîãòîé

__________________ / Öààøèä Àæèëòàí ãýõ / íàð õàðèëöàí òîõèð÷ Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí
Õóóëü, ÌÓ-í Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü, ÌÓ-í áóñàä õóóëü òîãòîîìæèä òóõàé ¿íäýñëýí
õàðèëöàí òîõèð÷ áàéãóóëàâ.

Õî¸ð. Ãýðýýíèé ãîë íºõöºë

2.1 Àæèëòàí ____________________ îâîãòîé _____________-ã

“БҮҮ АЙ” ÕÕÊ-ä

———————————————————————————————

2005 îíû ___ ð

ñàðûí ___ íû ºäðººñ ýõëýí _______________ õóãàöààòàéãààð àæèëëóóëàõààð
ãýðýýã áàéãóóëàâ.
2.2 Àæèëòàí ________________ îâîãòîé ___________________-íèé ¿íäñýí öàëèí ñàðä
——————— òºãðºã.

2.3 Òóõàéí àæèëòàí àæëûí óð ÷àäâàð, èäýâõè ñàíàà÷ëàãà, àæèëëàñàí
õóãàöàà, ¿ð á¿òýýëèéã õàðãàëçàí óðàìøèë îëãîõ àñóóäëûã êîìïàíèéí åðºíõèé
çàõèðëûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýí øèéäâýðëýíý.
2.4 Öàëèíã ñàð á¿ðèéí 5, 20-íû ºäð¿¿äýä òîãòìîë òàâüæ îëãîíî.
Ãóðàâ. Àæèë îëãîã÷èéí ýðõ ¿¿ðýã
3.1 Àæèë îëãîã÷ íü õóóëü òîãòîîìæèíä íèéö¿¿ëýí äîòîîä æóðàì áîëîâñðóóëàí
áàòàëæ ìºðä¿¿ëýõ, àæèëòíààñãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðýã, äîòîîä æóðìûã ÷àíä
ñàõèæ àæèëëàæ áàéãààä õÿíàëò òàâèõ, øààðäàõ ýðõòýé.
3.2 Àæèë îëãîã÷ íü àæèëòíûã àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîîãîîð õàíãàõ, àæèë
¿¿ðýãòýé íü õîëáîãäóóëàí àæëûí áàéð òîíîã òºõººðºìæ áîëîí áóñàä ç¿éëýýð
õàíãàíà.
3.3 Àæèë îëãîã÷ íü õóóëüä çààñàí ýðõ ýäýëæ, ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
ĺðºâ. Àæèëòíû ýðõ ¿¿ðýã
4.1 ¯éë÷èëãýýíèé ìåíåæåð íü àæèë îëãîã÷îîñ àæèëëàõ íºõöºë áîëîëöîîãîîð
õàíãóóëàõ, ñàíàë áîäëîî çîõèõ øàòíû óäèðäëàãàä óëàìæëàõ, öàëèí õºëñ,
ýýëæèéí àìðàëò, àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéä íèéöñýí õàíãóóëàõ, àæèë
îëãîã÷îîñ ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõèéã øààðäàõ ýðõòýé.
4.2 Àæèëòàí íü Ìîíãîë óëñûí õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü áîëîí àæèë îëãîã÷ òàëûí
Õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðìûã äàãàæ ìºðäºíº.
4.3 Êîìïàíèé ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãîîð áèé

áîëñîí òóñëàõ ¿éë

àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
4.4 Òóõàéí àæèëòàí íü õóóëüä çààñàí ýðõ ýäýëæ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
Òàâ. Òàëóóäûí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
5.1

Õºäºëìºðèéí

õóóëü,

Êîìïàíèé

áàéãóóëëàãà, ìýðýãæëèéí àæèëòíû

ä¿ðýì,

äîòîîä

æóðàì

áîëîí

ýðõ

á¿õèé

ºãñºí ¿¿ðãèéã ãýðýýíä çààñàí íºõöëèéí

àäèë ãýæ ¿çýæ õî¸ð òàë äàãàæ áèåë¿¿ëíý.
5.2

Ãýðýýíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ øààðäëàãàòàé áîë õî¸ð òàëûí

òîõèðîëöñîíîîð òóõàéí ¿åä íü áè÷ãýýð øèéäâýðëýæ ãýðýýíä õàâñàðãàíà.

Ýðõýëñýí àæèëäàà õóâèéí ñî¸ë, çàí õàðüöàà, áèåèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë,
ìýðýæëèéí óð ÷àäâàðûí õóâüä òýíöýõã¿é áîëæ àæèë÷èä, õàìò îëíîîñ
øààðäëàãà òàâüñàí ¿åä çàõèðãààíû ñàíàà÷ëàãààð àæëûã ººð÷èëæ ººð
àæèëä

øèëæ¿¿ëíý.

Çàõèðãààíèé

ºãñºí

àæëûã

õèéõýýñ

òàòãàëçàâàë

õºäºëìºðèéí ãýðýýã öóöëàíà.
5.3

Ãýðýýíèé

òàëààð

ãàðñàí

ìàðãààíûã

õýëöëèéí

æóðìààð

æóðìààð

òîõèðîëöîõã¿éä õ¿ðâýë ø¿¿õýä øèéäâýðë¿¿ëýõ ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ýöñèéí
øèéä õýìýýí õî¸ð òàë õ¿íäýòãýí ¿çýõ
Çóðãàà . Ãýðýýã öóöëàõ ¿íäýñëýë, ãýðýýã ä¿ãíýõ ñóíãàõ æóðàì
6.1 Ýíýõ¿¿ ãýðýýã àæèëòíû ñàíàà÷ëàãààð áè÷ãýýð õ¿ñýëò ãàðãàñàí íºõöºëä
Ìîíãîë Óëñûí Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 38,39-ð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí öóöëàæ
áîëíî.
6.2

Õºäºëìºðèéí ãýðýýã çàõèðãààíû ñàíàà÷ëàãààð öóöëàõ áîë õºäºëìºðèéí

òóõàé õóóëèéí 40-ð ç¿éëèéã ¿íäýñëýõèéí çýðýãöýý àæèë îëãîã÷ äîð äóðäñàí
íºõöºëä çàõèðãààíû ñàíàà÷ëàãààð ãýðýýã ÿìàð íýã áîëçîëã¿éãýýð öóöëàæ
çºâõºí àæèëëàñàí õóãàöààíû òîîöîîã õèéíý.
À. Àæèëòàí áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóðàì, òóøààë øèéäâýðèéã õ¿íäýòãýí ¿çýõ
øàëòãààíã¿éãýýð çºð÷ñºí.
Á. Óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðò õàéíãà õàíäñàí
6.3 Òàëóóäûí àëü íýã íü ãýðýýã öóöëàõ, ººð÷ëºõ òàëààð ñàíàë òàâèàã¿é
òîõèîëäîëä ãýðýýã àíõ áàéãóóëñàí õóãàöààãààð ñóíãàñàíä òîîöíî.
6.4 Ãýðýýíèé áèåëýëòèéã ñàðä íýã óäàà ãàðãàæ ä¿ãíýíý.
6.5 Ýíýõ¿¿ ãýðýýã õî¸ð õóâü ¿éëäýæ íýã õóâèéã “ Íàðíû öàöðàã” ÕÕÊ-èéí
çàõèðãààíä íºãºº õóâèéã àæèëòàíä ºãíº.
6.6 Ãýðýýíä õî¸ð òàë ãàðûí ¿ñýã çóðæ áàòàëãààæñàí ºäðººñ ýõëýí õ¿÷èí
òºãºëäºðò òîîöíî.
Äîëîî. Ãýðýýíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ
……………………………… Îâîãòîé ………………………õºäºëìºðèéí õóóëèéí
……………… ç¿éëä çààñíààð ãýðýýíèé ……………………………....-ä

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………… íºõöºëèéã íýìýëòýýð îðóóëàâ.
Ãýðýý áàéãóóëñàí:
“БҮҮ АЙ” ÕÕÊ-èé

Àæèëòàí……………………….

Çàõèðãààã òºëººëæ:

îâîãòîé ………………………..

Õàâñðàëò 5
Менежерүүдийн үүрэг
Маркетингийн менежер

Зар сурталчилгааг хариуцан ажиллуулах

Удирдах, зохион байгуулах

Зах зээлийн нэмэгдэл судалгаа шинжилгээ хийх

Ажилчдын сэтгэгдлийг сонсох

Сургалт семинар явуулж байх

Шийдвэр гаргах

Ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæåð

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ãàðãàõ

Õºðºíãèéã ýðãýëòýíä îðóóëæ áàéõ

Êàññíû îðîëò, ãàðàëòûã õÿíàõ

Êîìïàíèé òàéëàí áàëàíñûã õºòëºõ

Äàðãàä òàéëàí òàâüæ áàéõ

¯éëäâýðëýëèéí ìåíåæåð

¯éëäâýðëýëèéí õýñãèéí àæëûã õÿíàæ áàéõ

Øààðäëàãàòàé ¿åèéí òîíîã òºõººðºìæèéã õÿíàõ

Àæèë÷äûí ñýòãýãäýë, àæëûí áàéðíû íºõöëèéã õÿíàæ áàéõ

Öåõèéí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õÿíàõ

Á¿òýýãäýõ¿¿íä ÷àíàðûí õÿíàëò òàâèõ

Õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåð

Àæèë÷äûí ñýòãýãäýë, ñýòãýë õàíàìæèéã ñóäëàõ

Øààðäëàãàòàé áîëîâñîí õ¿÷íèéã ñóðãàõ, àæèëä àâàõ

Àæëûí áàéðíû øèíæèëãýýã õèéæ áàéõ

Àæèë÷äûí á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëæ áàéõ

Àæèë÷äûí ÷àíàðûã õÿíàõ

Àæ àõóé õàðèóöñàí ìåíåæåð

Áàéãóóëëàãûí õýâèéí àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ

Àæèë÷äûí øààðäëàãà ãàðñàí òîõèîëäîëä ¿éë÷ëýõ

Àãóóëàõûí áîëîí àæëûí áàéðíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýã öàã òóõàéä íü õèéæ
áàéõ

Èíæåíåð

Òîíîã òºõººðºìæèéí õýâèéí àæèëëàãààã õÿíàõ

¯íäñýí àæèë÷äûí á¿òýýìæèéã õÿíàõ

Óðñãàë çàñâàð áîëîí ãýíýòèéí ãýìòëèéã çàñâàðëàõ

¯íäñýí àæèëòàí

ªãñºí ¿¿ðýã äààëãàâðûã öàã òóõàéä íü áèåë¿¿ëýõ

Òîíîã òºõººðºìæèéã õýâèéí àæèëëóóëàõ

ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëæ áàéõ

Àæëûí áàéðíû ñàéæðóóëàëòûã ñàíàë áîëãîæ áàéõ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful