1/2361

‫ﺑﻬﺎس ﻋﺮب‬
‫ﺗﻴﻐﻀﻲ‬
1 ‫آﺮﺗﺲ‬
‫ ﺟﻢ‬4/1 1

‫ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﺑﻲ ﺳﻴﺠﻴﻞ ﻓﻼﺟﺮن ﻣﻠﻴﺴﻴﺎ‬
1@mŠ×@ïšÌîm@lŠÇ@bèi
1@Þìí…ìß
oîäîß@Üi@áîÛ@áu@ìmb
ìçbníŠi…@œÌîè@åía@åÛaõì@mŠ×@Úìi@åËbu
NåÛaõì@40@ïËë†äÌß@åía@åÛaõì@mŠ×
NåÛaõì@aì@laìu
@åÛaõì@ mŠ×@ a…@ å×bí†…@ Íí@ åÏaìu@ Îaë‰@ †Ï@ îÛìm…@ éÜÓ†äç@ åÏaìu
Nåía

N1
N2
N3

@
Þ‰ìß@æa…@âýa@åÔí†í†äÏ@³ibu©

éÜj@oèîÛ

2

.B»®Œö “º◊mfiA ≈ß KUC .‹A¤m î®IiC ”ºß –ÃNÑ “≥iêA  h«
PAej∞ùA ≈ß 6 1 æA¤nªA
:“ŒM‡A Ω¿ÜA ü °a B»NÑ ªA PB¿º∏ªA œ√B®ø PB«
.“ºYjªA ≈ß …ŒIC ©ø fõC TfÈ ZNÕ (1)
________________________:“IBU‚A
.fÕlÕ … A µÕfu œª (2)
________________________:“IBU‚A
.“mAifªA ü eB»NU‹BI  hŒø›M ¡º®ùA •®Õ (3)
________________________:“IBU‚A
:“ŒM‡A Ω¿ÜA ü °a B»NÑ ªA PB¿º∏ªA eAfyC PB«
.—jaDNø ∆BZNø‹A W÷BN√ P
Ê j»£ (4)
________________________:“IBU‚A
.

AiÀjnø æÃ¥áA ≈ø `›∞ªA ©Ui (5)

________________________:“IBU‚A
.“ŒIB®ŒNm‹A “º◊mfiA piAfªA LBUC (6)
________________________:“IBU‚A

3

ÃZƒªA ≈ß 19 – 7 æA¤nªA
: “ŒM‡A Ω¿ÜA ≈ø —fŒ∞ùA ´À —fŒ∞ùA Ω¿ÜA ≈ŒÈß
.≈ÕfªAêA “ßB ≈I‹A ”ºß Kè (7)
________________________:“IBU‚A
.”∞rNnùA ïG K«hÕ –hªA (8)
________________________:“IBU‚A
. “®mAÀÀ — J∑ “ÕiBÉ “ºä (9)
________________________:“IBU‚A
. —fÕfÜA oI›ùBI ∆ÀiÀjnø e‹ÀfiA (10)
________________________:“IBU‚A
: ¬lºÕ Bø Œ¨NªA ©ø æûV¿ºª BŒƒJø °a B»NÑ ªA PB¿º∏ªA Ω®UA
. O≥êA ”ºß ’BŒ∑gfiA •ØBY (11)
________________________:“IBU‚A
.K®ºùA ü ¬f¥ªA —j∑ hŒø›NªA K®ºÕ (12)
________________________:“IBU‚A

4

:“ŒM‡A “®Ò¥ªA ü ’B fiA ≈ø îNØj®ùAÀ îMj∏ƒªA XjbNmA
©ØjÕ ‹À ,KJm ´ ≈ø ≈»Œºß Kz¨Õ ‹ .…UAÀkfi XÀk a (x) æÃmjªA ∆B∑
.sYB∞ªA æÃ¥ªBI  ÃÈ ∞NÕ ‹À ,…MÃu
_______________________ (13)
_______________________ (14)
_______________________ (15)
_______________________ (16)
:BøBM BIAjßG °a B»NÑ ªA PB¿º∏ªA LjßC
.¬ÃŒªA îMfÕfU îMiBŒm œIC ‘ qA (17)
________________________:“IBU‚A
. f®IÀ Ω∑fiA ΩJ≥ …Ii ¡ºnùA ÃßfÕ (18)
________________________:“IBU‚A
.B¥Œ¿ß BøÃ√ jÕjnªA ”ºß Ω∞ÒªA ¬B√ (19)
________________________:“IBU‚A

5

≤jvªA ≈ß 30 – 20 æA¤nªA
:“ŒM‡A “®Ò¥ªA ü °a B»NÑ ªA PB¿º∏ºª –f®NùA Ω®∞ªAÀC ¬k›ªA Ω®∞ªA ≈ÈŒß
PBøfàA ∆ÃøÈf¥ÕÀ “®¿ÜA ∆ú˜vÕÀ …ŒØ ∆Ã∞∏N®ÕÀ fVnùA ïG ∆ÿºnùA jzY
.¡»_MÃŒI ïG ∆îUjÕ ¡Q , ’B∞®zªA ïG PBß NªAÀ
______________________ : jzY (20)
______________________ :∆Ã∞∏N®Õ (21)
______________________ : ∆ú˜vÕ (22)
______________________ :∆ÃøÈf¥Õ (23)
:KmBƒø µNrø ¡mBI îmÃ¥ªA îI Ω®Ø Ω∑ æÊ fI
( ™kÈ À ).BÕAf A __________ “º∞Y “mifùA OøB≥C (24)
( ≤jß ).“øf¥NøÀ “ŒøB√ “ªÀfI __________ BÕlŒªBø (25)
( pie ) .“mAj∏ªA ü PBJÕifNªA _________ KN∏Õ (26)

: ›ßBØ B A °a B»NÑ ªA æB®ØfiA Ω®UA
6

–hªA XiBàA ≈ø …ºŒøk ∫Bƒ« ΩIB≥À .Aj∏Jø BYBJu œªÀfªA jÒùA ïG ∆B¿¥ª ΩuÀ
. OŒJªA ïG Ae —iBŒnªA ïG ∆B»VNÕ ¡Q .“Œ√eifiA “®øBÜA ü XjÈ Ö
____________________: ΩuÀ (27)
____________________:

ΩIB≥ (28)

____________________: XÈjÖ (29)
____________________: ∆B»VNÕ (30)
“´›JªA ≈ß 40 – 31 æA¤nªA
: œMDÕ Bû \Œv∞ªA ´ ¬›∏ªAÀ \Œv∞ªA ¬›∏ªA eÈfY
.AÁ¤ª¤ª …NUÀk

A fJß ‘f«C (31)

________________________:“IBU‚A
.jaE KÕj≥ ≥ B¿»Õ ≥ Lj≥ oŒªÀ , œMfU ≥ Lj≥ –fU ≈Øe (32)
________________________:“IBU‚A
. AfYAÀ ‹G f¿ä …ŒaC ©ø BIBN∑ Cj≥ Bø (33)
________________________:“IBU‚A
.¡ŒºnªA ¡nÜA ü ¡ŒºnªA Ω¥®ªA (34)
________________________:“IBU‚A
:…JrªA …UÀÀ —AefiA iBJNßBI “ŒM‡A Ω¿ÜA ü …ŒJrNªA ™Ã√ ≈ÈŒI

7

.“ßBVrªA ü fmC KªB œIC ≈I œºß (35)
________________________:“IBU‚A
.¡º®ªA ü jÅ ¡ªÍB®ªA ∆È D∑ (36)
________________________:“IBU‚A
. µÕjÒªA ü dÀiBvªB∑ —iBŒnªA PÈjø (37)
________________________:“IBU‚A
.iÃ√ ¡º®ªA (38)
________________________:“IBU‚A
: îNŒM‡A îNº¿ÜA ü —iB®Nm‹A ™Ã√ ≈ŒÈß
. AiÃ√ …ªÃmi ”ºß A æl√C (39)
________________________:“IBU‚A
.O®ƒÕC f≥ BmÀ⁄i O
 ÕCi (40)
.________________________:“IBU‚A

KERTAS SOALAN TAMAT

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful