You are on page 1of 64

Signature Not

Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.10.30 19:44:10
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

26675

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2332
30 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5(α)/ 70068
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015)
υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχι−
στων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γε−
νοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρ−
μακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την
ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποί−
ους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα
της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποί−
ηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 απλού−
στευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονο−
μικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α΄),
με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
21 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270/Α/24−12−14).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015). «Συ−
νταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του σχεδίου σύμβα−
σης της Οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο−
ποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ
29/Α΄/19−3−15) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Ορ−
γάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2012 (ΦΕΚ Α΄ τ.38).
6. Το αριθ. 63/2005 Π.δ. άρθρο 90 (ΦΕΚ Α΄/98) «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α7 2014)
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/
τ. Α΄ 2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768 /ΦΕΚ 1796/Β΄/2014
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστι−
αίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών

ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασί−
ας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης
φαρμάκων».
10. Το υπ’ αριθμ. Β4Α/ Γ24/111/08−09−2015 έγγραφο
του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Σχετικά με την κατάργηση της
υπουργικής απόφασης Γ5/34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015) που
προβλέπεται στα προαπαιτούμενα του Ν. 4336/2015»
11. Την υπ’ αριθμ. 274/11−8−2014 απόφαση της επιτροπής
αναστολών του ΣτΕ ως προς την παράγραφο 1 και το
παράρτημα 1 της ανωτέρω (9) σχετικής.
12. Την από 16/10/2015 σχετική εντολή του Υπουργού
Υγείας για την άμεση έκδοση της παρούσας σύμφωνα
με την πρόταση του ΕΟΠΥΥ (οχ 10).
13. Το γεγονός ότι από τη παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. Β2/ΟΙΚ 81777/23−10−2015 έγγραφο της Δ/νσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043/15 υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 1117/B΄/11−6−2015).
2. Την αντικατάσταση της παραγράφου 1, της υπ’
αριθμ. Υ9/οικ. 53768/14 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1796/
Β΄/2014) ως εξής:
«Καθορίζονται ανά ιατρό οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι
στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά
όγκο, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι στόχοι έχουν
προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδο−
μένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με
βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις κατανα−
λώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Οι στό−
χοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται
μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά−
φησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τους στόχους αυτούς
στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και
ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για το ποσοστό της
συνταγογράφησης γενοσήμων στις θεραπευτικές κα−
τηγορίες που έχει συνταγογραφήσει και το μέσο πο−
σοστό του στόχου συνταγογράφησης γενοσήμων που
έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία
το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων για εξωτερικούς
ασθενείς πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο στο 40% έως το
Δεκέμβριο του 2015.

26676

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέ−
λεση συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προ−
βλέπεται από το άρθρο 46, παρ. β΄ του Νόμου 4316/2014.
Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσματα
που έχουν απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και
έχουν λιανική τιμή ή διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω
έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ ίση ή μικρότερη από το
μέσο όρο της λιανικής τιμής γενοσήμων σκευασμάτων
ίδιας δραστικής, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευ−
ασίας με αναγωγή στη μηνιαία θεραπεία».
3. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 της υπ’
αριθμ. Υ9/οικ. 53768/14 απόφασης (ΦΕΚ 1796/Β΄/2014)
ως εξής:
«Καθορίζονται τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκά−
στου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των
ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφε−
ρειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα
του έτους (εποχικότητα) σύμφωνα με το Παράρτημα 2,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Τα όρια αυτά έχουν προκύψει από την στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συ−
νταγών του προηγούμενου έτους σε ολόκληρη την Επι−
κράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την
Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμό−
τητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Τα παραπάνω
όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται
μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά−
φησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστη−
μα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει
καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης,
καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημε−
ρήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και
τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών.
Από την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου εξαι−
ρείται η συνταγογράφησή που αφορά σε χρόνιους
νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό
περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδι−
οπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια
τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς
που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανε−
πάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση,
μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών
ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες
από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική
ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαι−
ρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα
των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των
επιτροπών του. Τέλος εξαιρούνται τα φάρμακα για τα
οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα
φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες
τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμά−
τευσης. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνα−
νται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης
επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες
ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς
Επιτροπής της υπ’ αριθμ. οικ. 12449/7−2−2014 (ΦΕΚ 256/
Β΄/2014) υπουργικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση επανειλημμένης και αδικαιολόγητης
απόκλισης από τα όρια που προβλέπονται στα παραρ−
τήματα 1 και 2 της παρούσης (υστέρηση στην παράγρα−
φο 1 και υπέρβαση στην παράγραφο 2):

α) σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20 %) αθροι−
στικά για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (ή 6,7 % / μήνα)
γίνεται έγγραφη σύσταση στον ιατρό για την τήρηση
των προβλεπόμενων ορίων.
β) σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20 %)
αθροιστικά για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, ο ιατρός
καλείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που
διαπιστώνει την υπέρβαση να δικαιολογήσει τη συντα−
γογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγη−
σης της απόκλισης, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει διοι−
κητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συγκεκριμένα επιβάλλεται:
Πρόστιμο ύψους έως 1000 € σε περίπτωση αδικαιολό−
γητης αθροιστικής απόκλισης από 20% έως 25% από
το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Πρόστιμο ύψους έως 3000 € σε περίπτωση αδικαιο−
λόγητης αθροιστικής απόκλισης από 25,01 % έως 30 %
από το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Πρόστιμο ύψους έως 5000 € σε περίπτωση αδικαιο−
λόγητης αθροιστικής απόκλισης πάνω από 30,01 % από
το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Επιπρόσθετα, των ανωτέρω χρηματικών κυρώσεων
εάν από τον έλεγχο της συνταγογράφησης του ιατρού
και την περαιτέρω διερεύνηση προκύψουν παραβάσεις
της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν:
− συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
και δοσολογίας όπως αυτές αναφέρονται στις εγκε−
κριμένες από τον ΕΟΦ περιλήψεις χαρακτηριστικών του
προϊόντος,
— παραβίαση κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογρά−
φησης που εκδίδονται από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ,
— προκλητή ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση που δεν αντι−
στοιχεί στις υπαρκτές ανάγκες υγείας,
— κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή συνταγο−
γράφηση ιδιοσκευασμάτων συγκεκριμένου παραγωγού
— συνταγογράφηση εν αγνοία των ασφαλισμένων,
— κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών, δηλαδή υπόδει−
ξη στους ασφαλισμένους συγκεκριμένων φαρμακείων
για την εκτέλεση των συνταγών,
— παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα επιβάλλο−
νται οι κάτωθι κυρώσεις:
— προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση
σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μήνες
μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
— οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς συμ−
βεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε συ−
νεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους μη συμβεβλημένους
ιατρούς, ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων
που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο της συνταγο−
γράφησης των ιατρών.
Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέ−
ρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί
για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για
τους ιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυ−
ρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε
κατηγορία.
Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης
που διαπίστωσε την παράβαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός μπορεί να
ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοι−
νοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας,
καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδι−
κοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της

26677

απόφασης επιβολής κυρώσεων μέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
5. Την αντικατάσταση των παραρτημάτων 1 και 2 της
Υ9/οικ. 53768/14 απόφασης (ΦΕΚ 1796/Β΄/2014) με τα πα−
ραρτήματα 1 και 2 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της παρούσης.

26678

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

A02BA

h2-receptor antagonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

55,01%

A02BA

h2-receptor antagonists

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

50,45%

A02BC

proton pump inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

45,80%

A02BC

proton pump inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

72,38%

A03AB

synthetic anticholinergics, quaternary
ammonium compounds

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

47,62%

A04AA

serotonin (5ht3) antagonists

A04AA

serotonin (5ht3) antagonists

A10BA

biguanides

A10BB

sulfonamides, urea derivatives

A10BB

sulfonamides, urea derivatives

A10BG

thiazolidinediones

A12AA

calcium

A12CC

magnesium

A16AA

amino acids and derivatives

A16AA

amino acids and derivatives

SUBCLUSTERS

G01

85,74%

G02

52,13%
51,40%
58,80%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

46,06%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

50,63%
61,63%
72,82%
61,66%
84,77%

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

B01AC platelet aggregation inhibitors excl. heparin

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

B01AC platelet aggregation inhibitors excl. heparin

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

'ϬϭͲʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎʍʐɶʃʊʄʄɻʍɻʎʏʘʆ
ɲɿʅʉʋɸʏɲʄʀʘʆ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆɻʎʏɻʎɻʋɲʌʀʆɻʎ͕
ɲʅɿɶɸʀʎ
'ϬϮͲʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎʍʐɶʃʊʄʄɻʍɻʎʏʘʆ
ɲɿʅʉʋɸʏɲʄʀʘʆ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆɻʎʏɻʎɻʋɲʌʀʆɻʎ͕
ɲʅɿɶɸʀʎ͕ʆɸʙʏɸʌʉɿ

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

22,30%

73,80%
74,93%

B03AB

iron trivalent, oral preparations

B03AB

iron trivalent, oral preparations

B03AD

iron in combination with folic acid

B03BB

folic acid and derivatives

C01CA

adrenergic and dopaminergic agents

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

C01DA

organic nitrates

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

17,33%

C01DA

organic nitrates

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

40,15%

C01DA

organic nitrates

ȴɿɲɷɸʌʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ

51,02%
78,24%
47,10%
'ϬϮͲɁʏʉʋɲʅɿʆɸʌɶɿʃʉʀʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɶɿɲ
ʆʉʍʉʃʉʅɸɿɲʃɼʖʌɼʍɻ

66,40%

C01EB

other cardiac preparations

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

'ϬϮͲɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʍʏɻɽɳɶʖɻʎʍɸɲʆɽɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲɼ
ɷʐʍɲʆɸʇʀɲʍɸɽɸʌɲʋɸʀɸʎʋʌʙʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ

C01EB

other cardiac preparations

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

'ϬϮͲɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʍʏɻɽɳɶʖɻʎʍɸɲʆɽɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲɼ
ɷʐʍɲʆɸʇʀɲʍɸɽɸʌɲʋɸʀɸʎʋʌʙʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ

C02AC

imidazoline receptor agonists

C02CA

alpha-adrenoreceptor antagonists

C03CA

sulfonamides, plain

C03CA

sulfonamides, plain

C03DA

aldosterone antagonists

low-ceiling diuretics and potassium-sparing
C03EA
agents
C07AB

beta blocking agents, selective

C07AB

beta blocking agents, selective

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

68,17%

45,84%

33,37%
71,01%
46,72%
44,35%

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

46,11%

'ϬϮͲȾɲʌɷɿɲʃɼɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʅɸʏɳɲʋʊ
ɹʅʔʌɲɶʅɲʅʐʉʃɲʌɷʀʉʐ

59,47%
16,73%
31,75%
29,16%

26679

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

C07AG

alpha and beta blocking agents

C08CA

dihydropyridine derivatives

C08CA

dihydropyridine derivatives

C08CA

dihydropyridine derivatives

C08DB

benzothiazepine derivatives

C08DB

benzothiazepine derivatives

C09AA

ace inhibitors, plain

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

SUBCLUSTERS

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ

'ϬϭͲɅɲʌɳɶʘɶɲɷɿʐɷʌʉʋʐʌɿɷʀʆɻʎ

55,50%

'ϬϭͲɅɲʌɳɶʘɶɲɷɿʐɷʌʉʋʐʌɿɷʀʆɻʎ

28,99%

'ϬϮͲɌɳʌʅɲʃɲɶɿɲʐʋɲʌɲʖʆʉɸɿɷɼ
ɲɿʅʉʌʌɲɶʀɲ

73,09%

84,85%

62,78%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

45,94%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

44,25%
43,07%

C09BA

ace inhibitors and diuretics

C09CA

angiotensin ii antagonists, plain

C09DA

angiotensin ii antagonists and diuretics

C10AA

hmg coa reductase inhibitors

C10AB

fibrates

D01AC

imidazole and triazole derivatives

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

'ϬϭɅɲʌɳɶʘɶɲɿʅɿɷɲɺʉʄʀʉʐʃɲɿʏʌɿɲɺʉʄʀʉʐ

53,66%

D01AC

imidazole and triazole derivatives

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

'ϬϮɅɲʌɳɶʘɶɲɿʅɿɷɲɺʉʄʀʉʐʃɲɿʏʌɿɲɺʉʄʀʉʐͲ
ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀ

50,51%

42,79%
41,97%
67,43%
65,30%

D01AE

other antifungals for topical use

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

74,67%

D01BA

antifungals for systemic use

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

75,75%

D06AX

other antibiotics for topical use

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

61,13%

antivirals

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

corticosteroids, potent (group iii)

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

D07AC

corticosteroids, potent (group iii)

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

48,22%

D07AD

corticosteroids, very potent (group iv)

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

39,61%

G01AA
G01AF

antibiotics
imidazole derivatives

Ⱦʉʄʋɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ⱦʉʄʋɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

86,23%
26,37%

G03BA

3-oxoandrosten (4) derivatives

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

79,09%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ⱦʉʄʋɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

46,25%

G03DA

pregnen (4) derivatives

G03DA

pregnen (4) derivatives

G03XC

selective estrogen receptor modulators

'ϬϭͲȰʆʏɿɸʌʋɻʏɿʃɳ

48,78%

D06BB
D07AC

51,74%

92,37%
42,98%

G04BD

drugs for urinary frequency and
incontinence

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

'ϬϭͲɇʋɲʍʅʉʄʐʏɿʃɳʉʐʌʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑͬ
ȵʋɿʏɲʃʏɿʃʉʑʏʑʋʉʐɲʃʌɳʏɸɿɲʉʑʌʘʆʍɸ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʐʋɸʌɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɼʃʑʍʏɻ

G04CA

alpha-adrenoreceptor antagonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

'ϬϭͲȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆɲͲɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʙʆ
ʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ɲʅɿɶɸʀʎ

G04CB

testosterone-5-alpha reductase inhibitors

H02AB

glucocorticoids

H03AA

thyroid hormones

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J01CR

combinations of penicillins, incl. betalactamase inhibitors

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01CR

combinations of penicillins, incl. betalactamase inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J01CR

combinations of penicillins, incl. betalactamase inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

22,74%

62,07%
63,94%
30,83%
44,30%

G01 -ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀʋɸʆɿʃɿʄʄɿʆʙʆ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɴʄɲʃʏɲʅɳʍɻʎ/Ȱʅʋɿʃɿʄʄʀʆɻ-ɇʉʐʄɴɲʃʏɳʅɻ
G02 -ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀʋɸʆɿʃɿʄʄɿʆʙʆ
,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɴʄɲʃʏɲʅɳʍɻʎ/Ȱʅʉʇʐʃɿʄʄʀʆɻ-Ⱦʄɲɴʉʐʄɲʆɿʃʊ
ʉʇʑ
G02 -ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀʋɸʆɿʃɿʄʄɿʆʙʆ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɴʄɲʃʏɲʅɳʍɻʎ/Ȱʅʉʇʐʃɿʄʄʀʆɻ-Ⱦʄɲɴʉʐʄɲʆɿʃʊ
ʉʇʑ

55,02%

45,87%

50,70%

26680

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

J01CR

combinations of penicillins, incl. betalactamase inhibitors

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01DC

second-generation cephalosporins

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J01DC

second-generation cephalosporins

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01DC

second-generation cephalosporins

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎ͕ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃɼʖʌɼʍɻͿ

J01DC

second-generation cephalosporins

J01DD

third-generation cephalosporins

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01DD

third-generation cephalosporins

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01DD

third-generation cephalosporins

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01DE

fourth-generation cephalosporins

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

SUBCLUSTERS
G02 -ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀʋɸʆɿʃɿʄʄɿʆʙʆ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɴʄɲʃʏɲʅɳʍɻʎ/Ȱʅʉʇʐʃɿʄʄʀʆɻ-Ⱦʄɲɴʉʐʄɲʆɿʃʊ
ʉʇʑ
G02 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʉʐʌʉʇʀʅɻ
G02 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʉʐʌʉʇʀʅɻ
G05 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʋʌʉɺʀʄɻ
G05 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʋʌʉɺʀʄɻ
G01 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎʏʌʀʏɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʉʏɲʇʀʅɻ
G02 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎʏʌʀʏɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʏɲɺɿɷʀʅɻ
G03 -Ⱦɸʔɲʄʉʍʋʉʌʀʆɸʎʏʌʀʏɻʎ
ɶɸʆɿɳʎ/Ⱦɸʔʏʌɿɲʇʊʆɻ

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ
46,56%

56,63%
52,04%
76,24%
75,86%
49,28%
78,01%
73,94%
22,25%

J01DH

carbapenems

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G01 -Ⱦɲʌɴɲʋɸʆɹʅɸʎ, ɲʅɿɶɸʀʎ/ɀɸʌʉʋɸʆɹʅɻ

84,06%

J01DH

carbapenems

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G04 -Ⱦɲʌɴɲʋɸʆɹʅɸʎ, ʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸɳʄʄɲ
ʔɳʌʅɲʃɲ

49,16%

G04 -ɀɲʃʌʉʄʀɷɿɲ/Ɇʉʇɿɽʌʉʅʐʃʀʆɻ

69,98%

J01FA

macrolides

J01FA

macrolides

J01FA

macrolides

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎ͕ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃɼʖʌɼʍɻͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

G05 -ɀɲʃʌʉʄʀɷɿɲ/Ⱦʄɲʌɿɽʌʉʅʐʃʀʆɻ

75,82%

G05 -ɀɲʃʌʉʄʀɷɿɲ/Ⱦʄɲʌɿɽʌʉʅʐʃʀʆɻ

91,27%

G06 -ɀɲʃʌʉʄʀɷɿɲ/Ȱɺɿɽʌʉʅʐʃʀʆɻ

73,92%

G06 -ɀɲʃʌʉʄʀɷɿɲ/Ȱɺɿɽʌʉʅʐʃʀʆɻ

75,62%

J01FA

macrolides

J01FA

macrolides

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01FF

lincosamides

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ
G02 -Ɍɽʉʌɿʉʃɿʆʉʄʊʆɸʎ/ɇɿʋʌʉʔʄʉʇɲʍʀʆɻ

66,67%

G02 -Ɍɽʉʌɿʉʃɿʆʉʄʊʆɸʎ/ɇɿʋʌʉʔʄʉʇɲʍʀʆɻ

74,62%

G04 -Ɍɽʉʌɿʉʃɿʆʉʄʊʆɸʎ/Ɂʉʌʔʄʉʇɲʍʀʆɻ

74,36%

J01MA

fluoroquinolones

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J01MA

fluoroquinolones

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J01MA

fluoroquinolones

J01MA

fluoroquinolones

J01MA

fluoroquinolones

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

46,71%

G05 -Ɍɽʉʌɿʉʃɿʆʉʄʊʆɸʎ/ȿɸɴʉʔʄʉʇɲʍʀʆɻ

50,06%

G05 -Ɍɽʉʌɿʉʃɿʆʉʄʊʆɸʎ/ȿɸɴʉʔʄʉʇɲʍʀʆɻ

59,75%

J01XA

glycopeptide antibacterials

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G01 -ȳʄʐʃʉʋɸʋʏʀɷɿɲ/Ȳɲʆʃʉʅʐʃʀʆɻ

86,29%

J01XA

glycopeptide antibacterials

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G02 -ȳʄʐʃʉʋɸʋʏʀɷɿɲ/Ɉɸʁʃʉʋʄɲʆʀʆɻ

89,69%

J01XD

imidazole derivatives

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J02AC

triazole derivatives

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

J02AC

triazole derivatives

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

J02AC

triazole derivatives

J05AB

nucleosides and nucleotides excl. reverse
transcriptase inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J05AB

nucleosides and nucleotides excl. reverse
transcriptase inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

J05AF

nucleoside and nucleotide reverse
transcriptase inhibitors

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

L01DB

anthracyclines and related substances

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

L02AE gonadotropin releasing hormone analogues
L02BA

anti-estrogens

L02BB

anti-androgens

L02BG

aromatase inhibitors

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻ
ʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆɻʎɷʌɳʍɻʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

49,78%
G01 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʏʌɿɲɺʉʄʀʉʐ/Ɍɽʉʌɿʉʃʉʆɲɺʊʄɻ

68,40%

G02 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʏʌɿɲɺʉʄʀʉʐ/Ȼʏʌɲʃʉʆɲɺʊʄɻ

59,19%

G02 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʏʌɿɲɺʉʄʀʉʐ/Ȼʏʌɲʃʉʆɲɺʊʄɻ

86,66%

G04 -Ɂʉʐʃʄɸʉʍʀɷɿɲʃɲɿʆʉʐʃʄɸʉʏʀɷɿɲɸʃʏʊʎ
ʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɲʆɳʍʏʌʉʔɻʎ
ʅɸʏɲɶʌɲʔɳʍɻʎ/Ɍɲʅʃʐʃʄʉɴʀʌɻ
G05 -Ɂʉʐʃʄɸʉʍʀɷɿɲʃɲɿʆʉʐʃʄɸʉʏʀɷɿɲɸʃʏʊʎ
ʏʘʆɲʆɲʍʏʉʄɹʘʆʏɻʎɲʆɳʍʏʌʉʔɻʎ
ʅɸʏɲɶʌɲʔɳʍɻʎ/Ȳɲʄɲʃʐʃʄʉɴʀʌɻ
G05 -Ɂʉʐʃʄɸʉʍɿɷɿʃʉʀʃɲɿʆʉʐʃʄɸʉʏɿɷɿʃʉʀ
ɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎɲʆɳʍʏʌʉʔɻʎ
ʅɸʏɲɶʌɲʔɳʍɻʎ/ȿɲʅɿɴʉʐɷʀʆɻɶɿɲʖʌʊʆɿɲ
ȸʋɲʏʀʏʏɿɷɲȲ
G01 -Aʆɽʌɲʃʐʃʄʀʆɸʎʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎ
ʉʐʍʀɸʎ/ȵʋɿʌʉʐɴɿʃʀʆɻ

61,34%

55,72%

45,81%

84,97%
19,46%
51,50%
89,05%
72,95%

26681

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

L04AA

selective immunosuppressants

L04AD

calcineurin inhibitors

M01AB
M01AB

acetic acid derivatives and related
substances
acetic acid derivatives and related
substances

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

SUBCLUSTERS

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀȰʆʉʍʉʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃʉʀɅɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
/ Ȱʆʏɿɽʐʅʉʃʐʏʏɲʌɿʃʊʎʉʌʊʎ

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ
51,06%
68,09%

G01 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʉʇɸɿʃʉʑʉʇɹʉʎʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎ
ɸʆʙʍɸɿʎ, ɲʅɿɶɸʀʎ
G01 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʉʇɸɿʃʉʑʉʇɹʉʎʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎ
ɸʆʙʍɸɿʎ, ɲʅɿɶɸʀʎ

44,60%

G01 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʉʇɸɿʃʉʑʉʇɹʉʎʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎ
ɸʆʙʍɸɿʎ, ɲʅɿɶɸʀʎ

56,57%

49,73%

M01AB

acetic acid derivatives and related
substances

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

M01AC

oxicams

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

36,54%

M01AC

oxicams

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

8,85%

propionic acid derivatives

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

44,22%

M01AE

propionic acid derivatives

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

35,38%

Ƀʌɽɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎ͕ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃɼʖʌɼʍɻͿ

17,42%

M01AE

M01AE

propionic acid derivatives

M01AG

fenamates

M01AG

fenamates

M01AX

other antiinflammatory and antirheumatic
agents, non-steroids

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

G01 -ȿʉɿʋɳʅɻʍʏɸʌʉɸɿɷɼɲʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ʃɲɿɲʆʏɿʌɸʐʅɲʏɿʃɳ/Ȱʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎ
Ⱦʐʃʄʉʉʇʐɶʉʆɳʍɻʎ(COX)

47,92%

M01AX

other antiinflammatory and antirheumatic
agents, non-steroids

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

G02 -ȿʉɿʋɳʅɻʍʏɸʌʉɸɿɷɼɲʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ʃɲɿɲʆʏɿʌɸʐʅɲʏɿʃɳ/Ȱʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎ
Ȼʆʏɸʌʄɸʐʃʀʆɻʎ-1

85,24%

M03BX

other centrally acting agents

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

M03BX

other centrally acting agents

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

M04AA preparations inhibiting uric acid production
M05BA

bisphosphonates

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

46,06%
55,07%

G03 - ȱʄʄɲʃɸʆʏʌɿʃʙʎɷʌʙʆʏɲ
ʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɳ/Ⱥɸɿʉʃʉʄʖɿʃʉʍʀɷɻ
G03 - ȱʄʄɲʃɸʆʏʌɿʃʙʎɷʌʙʆʏɲ
ʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɳ/Ⱥɸɿʉʃʉʄʖɿʃʉʍʀɷɻ
G01 Ɍɳʌʅɲʃɲʋʉʐɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏɻʍʑʆɽɸʍɻ
ʏʉʐʉʐʌɿʃʉʑʉʇɹʉʎ

67,77%

G01 -Ƀʍʏɸʉʋʊʌʘʍɻ

80,60%

G02 -Ƀʍʏɸʉʋʊʌʘʍɻɼ/ʃɲɿɁʊʍʉʎPaget

59,86%
68,73%

65,56%

M05BA

bisphosphonates

M09AX

other drugs for disorders of the musculoskeletal system

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

82,94%

N01AX

other general anesthetics

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

91,32%

N01BB

amides

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G02 -Ȱʅʀɷɿɲ

N01BB

amides

ȴɸʌʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

G03 -Aʅʀɷɿɲ, ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ

N02AB

phenylpiperidine derivatives

ȴɿɲɷɸʌʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ

N02BE

anilides

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

N02CC

selective serotonin (5ht1) agonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N03AF

carboxamide derivatives

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N03AX

other antiepileptics

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N03AX

other antiepileptics

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

N03AX

other antiepileptics

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N03AX

other antiepileptics

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N04BA

dopa and dopa derivatives

N04BC

dopamine agonists

N05AA

phenothiazines with aliphatic side-chain

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

51,37%
65,61%
68,53%

G01 -Aʆɿʄʀɷɸʎ/Ȱʅɿɶɸʀʎ

20,18%
34,00%

G02 -Ʌɲʌɳɶʘɶɲʃɲʌɴʉʇɲʅɿɷʀʉʐʋʉʐ
ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆ
ɸʋɿʄɻʋʏɿʃʙʆʃʌʀʍɸʘʆ
G01 -ȱʄʄɲɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳʋʉʐʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ
ʅʊʆʉɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɸʋɿʄɻʋʏɿʃʙʆ
ʃʌʀʍɸʘʆ
G01 -ȱʄʄɲɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳʋʉʐʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ
ʅʊʆʉɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɸʋɿʄɻʋʏɿʃʙʆ
ʃʌʀʍɸʘʆ
G03 -ȱʄʄɲɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳʋʉʐʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɸʋɿʄɻʋʏɿʃʙʆ
ʃʌʀʍɸʘʆʃɲɿʏʉʐɇʐʆɷʌʊʅʉʐLennox-Gastaut
G04 -ȱʄʄɲɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳʋʉʐʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ
ʃɲɿɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐ
Ɂɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
G01 -Nʏʊʋɲʃɲɿʋɲʌɳɶʘɶɲʆʏʊʋɲ, ɷɿʋʄʉʀ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ
G02 -Aɶʘʆɿʍʏɹʎʆʏʉʋɲʅʀʆɻʎ/Ʌʌɲʅɿʋɸʇʊʄɻ

48,56%

50,68%

60,16%

57,31%

66,34%
41,33%
69,94%
41,81%

26682

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

N05AE

indole derivatives

N05AH

diazepines, oxazepines, thiazepines and
oxepines

N05AL

benzamides

N05AX

other antipsychotics

N05AX

other antipsychotics

N05BA

benzodiazepine derivatives

N05BB

diphenylmethane derivatives

N05BB

diphenylmethane derivatives

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

SUBCLUSTERS

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ

G02

49,11%

G01 -ȴɿɲɺɸʋʀʆɸʎ,ʉʇɲɺɸʋʀʆɸʎʃɲɿɽɸɿɲɺɸʋʀʆɸʎ

78,09%
64,17%

G02 PALIPERIDONE

65,35%

G02 PALIPERIDONE

72,56%
42,68%
47,01%
47,59%
56,21%

N05BE

azaspirodecanedione derivatives

N05CD

benzodiazepine derivatives

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

61,46%

N06AA

non-selective monoamine reuptake
inhibitors

30,81%

N06AB

selective serotonin reuptake inhibitors

N06AB

selective serotonin reuptake inhibitors

N06AX

other antidepressants

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

N06AX

other antidepressants

N06BA

centrally acting sympathomimetics

N06DA

anticholinesterases

N06DA

anticholinesterases

N07AX

other parasympathomimetics

N07CA

antivertigo preparations

R01AD

corticosteroids

53,02%
50,84%
59,78%

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ɇɿʆɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

45,53%
G03 -ɌɳʌʅɲʃɲɶɿɲʏɻɁɲʌʃʉʄɻʗʀɲʃɲɿʏɿʎ
ȴɿɲʏɲʌɲʖɹʎɊʋʆʉʐ

72,51%
G01 ȱʄʄɲʋɲʌɲʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʅɿʅɻʏɿʃɳɶɿɲ
ʏɻʆʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ

G01 -Ⱦʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ, ɲʅɿɶɼ

51,18%

45,79%

49,56%

R03AC

selective beta-2-adrenoreceptor agonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ

R03AC

selective beta-2-adrenoreceptor agonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ

G03 -ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆɴ2ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆʅɲʃʌɳʎɷʌɳʍɻʎ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐȱʍɽʅɲʏʉʎɼ/ʃɲɿ
ʏɻʎɍʌʊʆɿɲʎȰʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʎɅʆɸʐʅʉʆʉʋɳɽɸɿɲʎ

R03AK

adrenergics in combination with
corticosteroids or other drugs, excl.
anticholinergics
adrenergics in combination with
corticosteroids or other drugs, excl.
anticholinergics

R03BA

glucocorticoids

R03BA

glucocorticoids

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ

61,68%
16,89%

G01 -ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆɴ2ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆɴʌɲʖɸʀɲʎɷʌɳʍɻʎ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐȱʍɽʅɲʏʉʎɼ/ʃɲɿ
ʏɻʎɍʌʊʆɿɲʎȰʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʎ

R03AK

54,92%
75,69%

G01 -ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆɴ2ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸ
ʃʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ
G02 -ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆɴ2ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸ
ɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɳ

24,75%

66,56%

G01 -ȳʄʐʃʉʃʉʌʏɿʃʉɸɿɷɼ

57,19%

G01 -ȳʄʐʃʉʃʉʌʏɿʃʉɸɿɷɼ

30,04%

57,00%

45,46%

R03BA

glucocorticoids

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ

G02 -ȳʄʐʃʉʃʉʌʏɿʃʉɸɿɷɼʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɲʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐɷɸʆʃʌʀʆɸʏɲɿɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ
ɼʃɲʏɳʄʄɻʄɻɻʖʌɼʍɻʏʘʆɳʄʄʘʆ
ɸɿʍʋʆɸʉʅɹʆʘʆʅʉʌʔʙʆʍʏɸʌʉɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

R03BB

anticholinergics

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎɶɿɲɸɿʍʋʆʉɹʎͿ

G01 -Ȱʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɳɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʏʉʐȱʍɽʅɲʏʉʎɼ/ʃɲɿʏɻʎɍʌʊʆɿɲʎ
ȰʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʎɅʆɸʐʅʉʆʉʋɳɽɸɿɲʎ

R03DA

xanthines

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

14,14%

R03DA

xanthines

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʎɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎͿ

17,80%

R03DC

leukotriene receptor antagonists

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

65,83%

26683

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ

ATC4

ɍɻʅɿʃɼɃʅɳɷɲ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ

R03DC

leukotriene receptor antagonists

R06AE

piperazine derivatives

R06AE

piperazine derivatives

R06AX

other antihistamines for systemic use

S01AA

Ɉʌʊʋʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

SUBCLUSTERS

Ʌʉʍʉʍʏɿɲʀʉʎʍʏʊʖʉʎ
ɶɸʆʉʍɼʅʉʐ;ʊɶʃʉʎͿ

Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎ͕ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃɼʖʌɼʍɻͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎɼ
ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ȱʋʊʏʉʐʍʏʊʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʍʏɸʌɸɹʎ
ʅʉʌʔɹʎͿ

60,50%

antibiotics

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɻʅɿʍʏɸʌɸɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

47,41%

S01AA
S01AE
S01BA
S01BC

antibiotics
fluoroquinolones
corticosteroids, plain
antiinflammatory agents, non-steroids

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

39,02%
15,76%
34,81%
33,96%

S01EA

sympathomimetics in glaucoma therapy1)

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

48,91%

S01EB

parasympathomimetics

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

S01EC

carbonic anhydrase inhibitors

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

46,48%
43,14%
27,90%

36,92%
G01 Aʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎʃɲʌɴʉʆɿʃɼʎɲʆʐɷʌɳʍɻʎ

21,56%

G01 - ɴ-Ȱʋʉʃʄɸɿʍʏɹʎ, ɲʅɿɶɸʀʎ
G02 - ɴ-Ȱʋʉʃʄɸɿʍʏɹʎ, ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀʅɸɳʄʄɲ
ʔɳʌʅɲʃɲ

31,43%

S01ED

beta blocking agents1)

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

S01ED

beta blocking agents1)

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

S01EE
S01FA

prostaglandin analogues1)
anticholinergics

Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ
Ƀʔɽɲʄʅɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ʐɶʌɹʎʅʉʌʔɹʎͿ

V03AB

antidotes

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G05 -ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎȲɸʆɺʉɷɿɲɺɸʋɿʆʙʆ

91,11%

V03AF

detoxifying agents for antineoplastic
treatment

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

G01 -ȵʇʉʐɷɸʏɸʌʘʏɿʃɳʏɻʎɷʌɳʍɻʎʏʘʆ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏʙʆʏʉʐʔʐʄʄɿʃʉʑʉʇɹʉʎ
(ʋ.ʖ.ɀɸɽʉʏʌɸʇɳʏɻʎ)

50,79%

V08CA

paramagnetic contrast media

Ʌɲʌɸʆʏɸʌɿʃɼʖʉʌɼɶɻʍɻ;ɹʆɸʍɻɼɹɶʖʐʍɻͿ

27,74%
36,52%
58,51%

8,38%

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ

ǿǹȃ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
39,82
47,21
51,28
45,50
51,52
39,97
41,50
130,63
102,82
37,47
228,68
7,34
9,11
33,32
37,77
32,05
53,52
36,02
608,99
42,07
49,77
18,33
61,13
37,53
274,38
10,53
53,94
37,35
41,69
19,16

ĭǼǺ
55,85
663,94
42,63
148,32
88,06
75,30
39,82
47,21
47,44
40,90
51,52
38,19
41,50
114,62
102,82
37,47
228,68
6,95
9,11
33,32
36,86
26,22
50,15
36,02
608,99
36,44
47,90
18,33
58,27
37,53
274,38
10,53
53,94
41,18
41,69
19,16

Ȃǹȇ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
39,82
47,21
46,23
40,90
62,97
39,01
41,50
133,41
102,82
37,47
228,68
8,18
9,11
33,32
37,77
26,22
48,60
36,02
608,99
36,18
47,90
18,33
60,83
37,53
274,38
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ǹȆȇ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
39,82
47,21
44,91
40,90
51,52
37,92
37,55
109,16
102,82
37,47
228,68
6,95
9,11
33,32
37,77
26,22
46,91
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
61,43
37,53
269,70
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ȂǹȎ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
39,82
47,21
46,04
40,90
62,97
36,69
41,22
122,00
102,82
37,47
240,38
6,95
9,11
33,06
33,72
26,22
48,07
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
60,67
37,53
274,38
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ǿȅȊȃ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
92,04
41,31
47,21
45,18
40,90
62,97
35,17
37,59
133,41
102,82
30,65
228,68
7,40
9,11
33,32
35,45
26,22
48,40
36,02
608,99
36,37
47,90
18,33
66,31
37,53
268,03
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ǿȅȊȁ
55,85
560,60
42,63
148,32
88,06
75,30
40,89
51,93
46,47
40,90
51,52
38,12
41,50
109,16
102,82
30,65
228,68
6,95
9,11
33,32
37,77
26,22
50,87
36,02
608,99
38,49
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ǹȊī
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
41,96
49,49
45,68
40,90
52,91
38,14
41,41
130,63
102,82
31,90
228,68
6,95
9,11
33,32
32,66
26,22
50,32
36,02
608,99
41,55
47,90
18,33
67,03
37,53
251,12
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ȈǼȆ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
39,88
47,21
45,34
41,90
52,39
36,04
41,33
130,45
102,82
30,65
228,68
6,95
9,11
33,32
36,94
26,22
48,48
36,02
608,99
41,88
47,90
18,33
63,85
37,53
252,24
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
55,85
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
38,03
47,21
44,54
40,90
51,52
37,32
39,16
111,48
102,82
37,47
228,68
6,95
9,11
33,32
37,77
26,22
48,98
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
60,52
37,53
274,38
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

ȃȅǼ
68,25
679,68
42,63
148,32
88,06
75,30
36,65
47,21
44,61
40,90
51,84
37,17
35,71
133,41
102,82
30,65
228,68
6,95
9,11
33,32
37,09
26,22
49,37
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
64,10
37,53
274,38
12,07
53,94
33,70
41,69
19,16

ǻǼȀ
61,90
685,18
42,63
148,32
88,06
75,30
38,73
51,57
45,63
40,90
62,97
37,33
35,98
129,73
102,82
30,65
228,68
6,95
9,11
33,32
37,36
26,22
51,21
36,02
608,99
41,96
47,90
18,33
61,50
37,53
274,38
10,53
53,94
33,70
41,69
19,16

26684
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
71,26
15,90
63,25
584,02
39,26
148,32
102,25
75,30
40,46
47,21
51,92
49,99
51,52
39,97
41,50
133,41
87,53
37,47
264,38
6,95
9,11
34,02
34,28
32,00
55,89
36,02
608,99
39,30
47,90
16,11
59,94
37,53
240,98
12,24
44,99
36,37

ĭǼǺ
71,26
15,90
63,25
584,02
38,72
148,32
102,25
75,30
40,46
47,21
51,82
49,99
51,52
39,71
41,50
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
30,89
32,00
55,89
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
33,70

Ȃǹȇ
71,26
15,90
63,25
584,02
39,25
148,32
102,25
75,30
40,46
47,21
49,60
49,99
51,52
38,65
35,02
111,09
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
30,87
31,25
32,00
55,89
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
33,70

ǹȆȇ
71,26
15,90
63,25
584,02
40,61
148,32
102,25
75,30
40,46
47,21
47,95
49,99
51,52
39,12
38,19
126,27
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
31,34
37,77
32,00
54,61
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
230,16
12,24
44,99
41,18

ȂǹȎ
68,83
15,90
63,25
584,02
41,05
148,32
102,25
75,30
40,46
47,21
47,49
49,99
51,52
39,97
33,96
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
30,96
32,00
53,59
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18

ǿȅȊȃ
68,01
15,90
63,25
584,02
40,27
148,32
102,25
75,30
39,66
47,21
45,65
49,99
51,52
35,54
36,36
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
30,89
32,00
52,65
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
38,40

ǿȅȊȁ
71,26
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
41,96
53,10
48,74
49,99
51,52
39,71
33,96
128,02
87,53
37,47
279,46
8,49
9,11
34,02
32,08
32,00
55,89
36,02
608,99
37,31
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18

ǹȊī
68,73
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
40,28
47,21
49,89
49,99
51,52
37,09
34,47
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
32,16
32,00
55,26
36,02
608,99
36,61
47,90
16,11
54,84
37,53
249,98
12,24
44,99
41,18

ȈǼȆ
67,37
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
38,21
47,21
48,33
49,99
62,60
36,55
37,06
109,16
87,53
37,47
279,46
7,54
9,11
31,18
36,29
32,00
55,89
36,02
608,99
36,35
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
36,16

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
65,30
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
41,96
47,21
49,14
49,99
60,85
37,84
33,96
130,68
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
37,77
32,00
52,26
36,02
608,99
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
258,33
12,24
44,99
34,40

ȃȅǼ
67,26
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
39,72
47,21
48,88
49,99
51,52
35,51
33,96
109,16
87,53
37,47
279,46
7,59
9,11
34,02
37,77
32,00
55,89
36,02
608,99
35,75
47,90
16,11
54,84
37,53
239,06
12,24
44,99
41,18

ǻǼȀ
69,99
15,90
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
38,67
47,21
50,02
49,99
56,59
38,67
35,20
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,02
34,24
32,00
55,89
36,02
608,99
37,41
47,90
16,11
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26685

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇīȅȁǿǻǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
41,69
19,16
68,02
16,07
63,25
560,60
44,31
148,32
102,25
83,67
40,71
47,21
50,65
49,99
60,09
39,97
41,50
109,16
102,82
37,47
233,83
7,02
9,11
34,18
37,02
27,36
56,46
36,02
573,28
42,89
58,54
18,33
62,74
37,53
226,34
12,24

ĭǼǺ
41,69
19,16
70,20
16,07
63,25
560,60
42,69
148,32
102,25
83,67
40,71
47,21
47,85
40,90
51,52
39,97
35,71
133,41
102,82
37,47
251,72
6,95
9,11
34,18
37,02
26,22
54,95
36,02
608,99
36,80
47,90
18,33
55,11
37,53
226,34
12,24

Ȃǹȇ
41,69
19,16
67,80
16,07
63,25
560,60
38,36
148,32
102,25
83,67
40,71
47,21
45,32
41,82
51,52
39,62
40,39
133,41
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
37,02
26,53
49,50
36,02
498,26
42,89
47,90
18,33
56,69
37,53
226,34
12,24

ǹȆȇ
41,69
19,16
58,31
16,07
63,25
560,60
45,70
148,32
102,25
83,67
40,71
47,21
48,27
40,90
51,52
38,62
33,96
123,45
102,82
37,47
248,51
6,95
9,11
33,75
37,02
26,22
50,20
36,02
608,99
40,94
48,18
18,33
67,03
37,53
226,34
12,24

ȂǹȎ
41,69
19,16
60,29
16,07
63,25
685,18
44,30
148,32
102,25
83,67
40,71
47,21
45,02
40,90
51,52
36,95
33,96
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
28,29
37,02
26,22
50,63
36,02
608,99
42,89
49,53
18,33
60,04
37,53
226,34
12,24

ǿȅȊȃ
41,69
19,16
58,31
15,99
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21
43,72
40,90
51,52
37,10
33,96
128,72
102,82
37,47
231,39
6,95
9,11
28,41
37,02
32,05
48,24
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
61,72
37,53
226,34
12,24

ǿȅȊȁ
41,69
19,16
60,09
14,88
63,25
560,60
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21
47,37
49,99
51,52
39,97
33,96
132,91
102,82
33,90
228,65
6,95
9,11
34,18
37,02
26,22
51,36
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
226,34
12,24

ǹȊī
41,69
19,16
58,31
15,69
63,25
667,87
40,56
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21
45,59
48,69
51,52
39,97
34,32
122,35
102,82
37,47
270,06
7,04
9,11
31,99
37,02
26,22
47,26
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
61,26
37,53
226,34
12,24

ȈǼȆ
41,69
19,16
58,31
15,70
63,25
685,18
38,79
148,32
102,25
83,67
41,04
47,21
46,31
40,90
51,52
37,58
37,35
128,65
102,82
30,65
228,65
6,95
9,11
29,32
37,02
26,22
49,10
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
60,84
37,53
241,84
12,24

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
41,69
19,16
60,44
16,07
63,25
560,60
38,36
148,32
102,25
83,67
38,65
57,71
45,06
40,90
51,52
38,22
34,08
112,62
102,82
30,65
248,26
7,25
9,11
31,86
37,02
26,22
51,22
36,02
608,99
42,89
51,66
18,33
54,84
37,53
226,34
12,24

ȃȅǼ
41,69
19,16
59,72
16,07
63,25
560,60
38,36
148,32
102,25
83,67
38,10
57,71
43,12
47,83
51,52
37,90
33,96
133,41
102,82
30,65
279,46
6,95
9,11
27,97
37,02
28,38
47,23
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
37,53
226,34
12,24

ǻǼȀ
41,69
19,16
62,75
16,07
63,25
560,60
45,97
148,32
102,25
83,67
39,31
47,21
45,89
49,99
51,52
38,85
34,62
120,20
102,82
30,65
279,46
6,95
9,11
33,43
37,02
32,05
47,94
36,02
572,49
42,89
58,54
18,33
54,84
37,53
226,34
12,24

26686
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȀǹǻǿǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
54,99
36,16
41,69
19,16
71,26
14,18
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
37,38
47,49
51,70
41,27
62,97
37,09
41,50
109,16
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
29,42
37,69
26,22
49,17
36,02
608,99
35,09
48,74
18,33
54,84
37,53

ĭǼǺ
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,59
63,25
685,18
46,44
148,32
102,25
83,67
37,38
47,49
51,70
41,27
60,61
35,28
41,50
133,41
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,21
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
54,84
37,53

Ȃǹȇ
44,99
33,70
41,69
19,16
69,31
14,16
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
37,38
47,49
51,70
41,27
62,97
37,92
41,50
125,95
88,00
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ǹȆȇ
44,99
33,70
41,69
19,16
66,83
14,17
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
37,38
47,49
51,70
41,27
57,31
35,43
41,50
109,19
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,43
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ȂǹȎ
54,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
37,38
47,49
50,85
41,27
62,97
37,25
36,28
109,16
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,23
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ǿȅȊȃ
44,76
33,70
41,69
19,16
69,84
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
35,53
47,49
47,72
41,27
58,87
34,07
41,50
120,80
93,35
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ǿȅȊȁ
47,78
33,70
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,30
47,49
51,70
41,27
61,85
35,55
41,50
122,12
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,17
18,33
54,84
37,53

ǹȊī
54,99
33,70
41,69
19,16
64,68
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
36,37
47,49
51,70
41,27
60,20
37,01
41,50
129,53
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
35,15
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ȈǼȆ
44,99
33,70
41,69
19,16
61,57
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,22
47,49
51,70
41,27
62,97
35,17
41,50
109,16
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,20
36,02
608,99
37,47
47,90
18,33
55,20
37,53

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
54,99
33,70
41,69
19,16
69,39
13,47
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
36,90
47,49
51,41
41,27
56,03
35,47
41,50
109,16
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
35,85
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
48,43
18,33
54,84
37,53

ȃȅǼ
44,99
39,26
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
37,40
47,49
51,06
41,27
62,97
35,88
40,04
109,16
85,01
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
34,73
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ǻǼȀ
54,99
33,83
41,69
19,16
66,82
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
36,23
47,49
51,22
41,27
62,97
35,93
39,85
133,41
103,90
32,21
229,66
6,95
9,11
27,97
37,69
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26687

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȇȉǹȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,24
68,25
685,18
46,89
148,32
102,25
81,10
39,18
57,71
51,92
49,99
62,97
39,97
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
31,90
37,77
32,00
56,46
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

ĭǼǺ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
65,78
13,46
60,29
685,18
46,89
148,32
102,25
75,70
39,18
56,36
51,92
49,99
62,97
38,67
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
10,13
27,97
36,92
32,00
55,67
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

Ȃǹȇ
227,63
12,24
49,99
37,56
41,69
19,16
59,99
13,59
61,36
685,18
41,97
148,32
94,13
80,26
39,18
56,11
51,92
49,99
57,23
37,88
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
35,57
32,00
53,47
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

ǹȆȇ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,85
61,02
685,18
44,68
148,32
86,07
75,30
39,18
52,09
51,00
49,99
62,97
37,73
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
28,13
34,69
32,00
52,18
35,03
608,99
42,84
58,42
18,33

ȂǹȎ
227,63
12,24
49,99
39,69
41,69
19,16
58,31
13,46
68,25
685,18
43,21
148,32
96,67
75,30
39,18
47,76
50,01
48,13
60,76
35,45
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
31,33
32,00
51,86
36,02
608,99
42,84
58,54
17,60

ǿȅȊȃ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
61,68
685,18
46,85
148,32
102,25
75,30
39,61
52,77
49,78
49,99
62,97
35,47
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
32,42
32,00
52,43
36,02
608,99
42,84
54,01
18,33

ǿȅȊȁ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,35
13,64
68,25
685,18
46,20
148,32
102,25
82,65
41,95
57,34
51,92
49,99
62,97
38,93
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
28,26
33,91
32,00
56,46
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

ǹȊī
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,20
13,46
68,25
685,18
46,89
148,32
102,25
92,04
40,18
57,71
50,03
49,99
57,93
34,51
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
30,89
32,00
52,35
36,02
608,99
42,84
53,07
18,33

ȈǼȆ
227,63
12,24
49,99
35,06
41,69
19,16
58,31
13,46
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
79,84
39,57
57,71
50,26
49,99
62,97
36,53
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
33,76
32,00
53,86
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
227,63
12,24
49,99
39,65
41,69
19,16
58,31
13,68
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
80,48
36,92
57,66
49,12
49,99
62,97
36,09
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
34,91
32,00
51,42
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

ȃȅǼ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
66,77
685,18
38,97
148,32
102,25
78,60
37,43
57,71
47,68
49,99
62,97
34,79
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
27,97
33,01
32,00
50,08
36,02
608,99
42,84
58,54
17,38

ǻǼȀ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
61,95
13,46
68,25
685,18
38,52
148,32
102,25
81,68
37,88
57,71
51,59
49,99
62,97
36,74
41,50
131,99
102,82
37,47
279,46
8,21
8,28
30,22
36,36
32,00
53,26
36,02
608,99
42,84
58,54
18,33

26688
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
66,43
32,49
274,38
10,46
44,54
41,18
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
92,04
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ĭǼǺ
65,20
37,53
273,17
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,74
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
92,04
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

Ȃǹȇ
63,84
37,53
274,38
10,46
50,61
41,18
41,69
19,16
71,26
15,04
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ǹȆȇ
66,43
37,41
274,38
12,79
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,25
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ȂǹȎ
66,43
37,53
273,36
10,46
49,43
41,18
41,69
19,16
71,26
15,37
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ǿȅȊȃ
66,43
33,80
274,38
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,58
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ǿȅȊȁ
66,43
37,19
274,38
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,25
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ǹȊī
66,43
34,78
253,27
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,06
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ȈǼȆ
66,43
32,08
274,38
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,47
63,25
685,18
46,77
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
66,43
37,53
274,38
10,46
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,83
63,25
685,18
44,65
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ȃȅǼ
66,43
37,53
244,38
10,46
53,98
40,11
39,60
19,16
70,89
14,60
63,25
685,18
44,80
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ǻǼȀ
66,43
36,90
274,38
10,57
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,61
63,25
685,18
46,11
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26689

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǹȋǹȎǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ

ǿǹȃ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
51,92
49,99
62,97
39,97
41,50
109,16
102,82
30,83
241,43
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
56,46
36,02

ĭǼǺ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
51,04
49,99
62,49
39,43
41,50
109,16
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
34,02
37,77
26,22
56,46
36,02

Ȃǹȇ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
566,35
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
49,43
49,99
51,52
39,11
41,05
109,16
102,82
30,65
228,65
7,89
9,11
30,35
36,42
26,22
52,03
36,02

ǹȆȇ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
52,78
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
47,55
43,06
51,52
39,97
35,40
109,61
102,82
30,65
228,65
7,98
9,11
34,18
31,75
26,22
51,64
36,02

ȂǹȎ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,79
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
75,29
41,96
47,21
45,84
49,99
51,52
37,37
39,88
109,16
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
30,55
35,24
26,22
50,87
36,02

ǿȅȊȃ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
46,31
47,76
58,86
34,97
39,71
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
32,02
33,31
26,22
49,12
36,02

ǿȅȊȁ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
48,28
47,01
57,21
38,47
36,31
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
37,66
26,22
56,46
36,02

ǹȊī
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,32
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
57,71
46,99
49,99
51,52
36,92
41,50
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,19
37,77
26,22
52,44
36,02

ȈǼȆ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
47,30
49,99
56,82
35,71
37,47
121,52
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
32,69
37,77
26,22
56,46
36,02

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,02
41,15
57,71
46,97
49,99
53,44
35,88
41,50
109,16
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
34,18
35,48
26,22
52,12
36,02

ȃȅǼ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
46,29
49,99
51,52
35,15
41,50
109,16
102,82
35,48
251,44
8,49
9,11
32,10
34,47
26,22
48,26
36,02

ǻǼȀ
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,02
41,96
47,21
48,14
49,99
53,37
36,66
41,50
133,41
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
30,93
37,77
26,22
56,43
36,02

26690
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
ǺȅǿȍȉǿǹȈ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
608,99
40,20
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
47,28
41,27
51,52
36,78
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22

ĭǼǺ
608,99
37,82
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
35,26
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
43,81
41,27
51,52
37,02
41,50
127,79
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
32,81
37,77
26,22

Ȃǹȇ
608,99
37,36
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
35,08
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
35,74
34,12
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22

ǹȆȇ
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
67,45
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
34,66
32,05

ȂǹȎ
608,99
37,17
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
43,43
41,27
51,52
32,70
41,50
127,79
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
27,97
30,89
26,22

ǿȅȊȃ
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
67,93
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
127,79
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
33,39
26,22

ǿȅȊȁ
608,99
37,92
54,52
18,33
54,84
37,53
262,27
12,24
44,99
35,47
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
33,34
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
34,62
32,05

ǹȊī
608,99
40,51
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
67,44
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
43,77
41,27
51,52
32,80
39,41
127,79
102,82
37,47
228,65
7,85
9,11
27,97
30,89
26,22

ȈǼȆ
608,99
39,23
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
68,49
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
44,15
41,27
51,52
32,70
35,21
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,77
28,36

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
608,99
35,19
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
36,48
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
32,99
36,55
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ȃȅǼ
608,99
35,45
54,52
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
37,27
41,69
19,16
69,59
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
32,70
37,08
127,79
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
27,97
31,92
28,57

ǻǼȀ
608,99
41,27
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,90
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
79,31
34,42
57,71
42,48
41,27
51,52
32,70
37,64
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26691

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
īȇǼǺǼȃȍȃ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ

ǿǹȃ
56,46
36,02
608,99
37,36
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
51,92
49,99
62,97
39,85
34,17
109,16
97,57
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

ĭǼǺ
52,30
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
68,25
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
51,92
49,99
61,65
38,76
34,15
109,16
91,81
32,21
279,46
7,42
9,11
27,97

Ȃǹȇ
52,09
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,47
61,33
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
47,76
49,99
52,95
37,54
34,15
109,16
98,68
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

ǹȆȇ
49,78
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,47
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
47,55
49,99
51,52
36,94
34,15
109,16
94,17
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

ȂǹȎ
47,60
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,45
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
46,31
49,99
54,34
35,34
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
7,51
9,11
27,97

ǿȅȊȃ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,66
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
44,64
49,99
55,30
34,41
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

ǿȅȊȁ
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
35,40
47,49
47,64
49,99
53,90
36,22
34,15
109,16
85,10
32,21
279,46
7,17
9,11
27,97

ǹȊī
46,82
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,94
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
47,22
49,99
55,07
35,81
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

ȈǼȆ
46,53
36,02
608,99
39,26
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
47,40
49,99
55,17
35,65
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
7,07
9,11
27,97

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
49,88
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,30
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
46,28
49,99
57,91
35,55
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
7,40
9,11
27,97

ȃȅǼ
46,70
36,02
608,99
35,66
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,85
55,85
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
45,34
49,99
52,39
33,75
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
8,49
9,11
27,97

ǻǼȀ
51,68
36,02
608,99
38,86
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,35
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
90,62
34,33
47,49
45,61
49,99
55,58
35,37
34,15
109,16
84,13
32,21
279,46
6,95
9,11
27,97

26692
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȇǹȂǹȈ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
36,59
27,76
53,53
36,02
534,15
39,45
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
39,27
19,16
68,12
14,31
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ĭǼǺ
37,05
26,22
48,88
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
58,27
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
39,27
19,16
65,11
14,28
63,25
685,18
44,99
148,32
102,25
92,04
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

Ȃǹȇ
37,77
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
56,67
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
39,27
19,16
63,67
13,67
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȆȇ
33,03
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
39,27
19,16
58,52
13,69
63,25
685,18
44,04
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȂǹȎ
34,09
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
44,99
33,70
39,27
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
44,37
148,32
102,25
85,52
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȃ
31,36
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
57,93
33,28
227,26
12,24
54,99
41,18
41,69
15,68
58,31
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȁ
33,31
26,22
48,28
36,02
534,15
39,62
54,52
18,33
67,03
33,28
227,26
12,24
54,99
41,18
34,11
15,68
58,31
13,60
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
79,93
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȊī
33,92
26,22
46,20
36,02
534,15
37,66
54,52
18,33
57,42
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
34,11
15,68
58,31
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
76,46
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȈǼȆ
35,01
26,22
46,20
36,02
534,15
40,17
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
54,99
33,70
34,11
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
37,77
26,22
46,20
36,02
534,15
35,42
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȃȅǼ
37,77
27,18
46,20
36,02
534,15
36,47
54,52
18,33
54,84
33,28
227,26
12,24
44,99
33,70
41,69
15,68
58,31
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǻǼȀ
34,75
27,43
49,56
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
54,84
33,28
231,69
12,24
44,99
35,75
34,11
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
92,04
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26693

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǻȍǻǼȀǹȃǾȈȈȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
56,79
685,18
46,84
165,59
102,25
76,01
34,42
57,71
51,92
49,99
51,52
39,97
36,90
109,16
87,53
30,65

ĭǼǺ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,99
165,59
102,25
75,30
34,42
57,71
50,31
47,73
51,52
39,97
41,50
109,16
87,53
37,47

Ȃǹȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
41,09
165,59
102,25
75,30
34,42
57,71
48,16
49,99
51,52
38,02
41,50
109,16
87,53
30,65

ǹȆȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
46,89
165,59
102,25
75,30
34,42
57,71
45,95
49,99
51,52
36,35
41,50
109,16
87,53
30,65

ȂǹȎ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
44,96
165,59
102,25
75,30
34,42
57,71
44,43
49,77
51,52
39,39
41,39
109,16
87,53
37,47

ǿȅȊȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
685,18
46,89
165,59
102,25
75,30
34,42
54,66
44,15
49,99
51,52
35,13
41,50
109,16
87,53
37,47

ǿȅȊȁ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
685,18
44,09
165,59
102,25
75,30
34,45
57,71
45,82
49,99
51,52
38,39
39,61
109,16
87,53
30,65

ǹȊī
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
685,18
45,91
165,59
102,25
88,58
34,42
57,71
45,21
49,99
51,52
39,97
33,96
109,16
87,53
37,47

ȈǼȆ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
40,82
165,59
102,25
80,51
34,42
57,71
43,59
49,99
51,52
35,58
41,50
109,16
87,53
37,47

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
38,36
165,59
102,25
92,04
34,42
57,71
45,32
49,99
51,52
37,43
41,50
109,16
87,53
37,47

ȃȅǼ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
41,35
165,59
102,25
92,04
34,42
57,71
43,43
49,99
51,52
35,46
41,50
109,16
87,53
30,65

ǻǼȀ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
66,10
685,18
45,13
165,59
102,25
84,17
34,42
57,71
44,40
49,99
51,52
33,98
41,50
109,16
87,53
37,47

26694
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼǺȇȅȊ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
229,66
7,71
9,11
27,97
30,89
32,05
56,04
36,02
498,26
37,30
47,90
18,33
65,60
37,53
274,38
12,24
49,99
38,98
41,69
16,74
71,26
15,98
55,85
685,18
40,25
148,32
102,25
75,30
38,39
47,21
51,92
40,90
62,97
39,97
41,50
133,41

ĭǼǺ
229,66
7,01
9,11
27,97
30,89
30,52
53,08
36,02
564,15
35,09
47,90
18,33
59,92
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
71,26
14,91
55,85
607,38
38,36
148,32
102,25
75,30
38,39
47,21
48,08
40,90
52,36
36,79
41,50
133,41

Ȃǹȇ
229,66
8,49
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
498,26
35,09
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
10,01
49,99
33,70
41,69
16,74
71,26
15,24
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
38,39
53,62
46,84
49,99
58,63
35,86
35,26
109,16

ǹȆȇ
229,66
7,88
9,11
27,97
30,89
26,22
49,12
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
60,96
37,53
240,04
10,01
49,99
33,70
41,69
16,74
69,31
14,78
55,85
560,60
38,36
148,32
102,25
75,30
38,39
47,21
45,31
40,90
53,02
35,55
34,97
119,19

ȂǹȎ
229,66
8,11
9,11
27,97
30,89
26,22
49,49
36,02
545,64
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
274,38
10,01
49,99
34,15
41,69
16,74
71,26
14,34
55,85
593,32
38,36
148,32
102,25
75,30
38,39
47,21
43,73
40,90
57,68
34,93
33,96
125,70

ǿȅȊȃ
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
48,19
36,02
592,92
35,09
47,90
18,33
65,97
37,53
274,38
11,43
49,99
33,70
41,69
16,74
65,51
13,59
68,25
612,44
46,89
148,32
102,25
75,30
37,95
47,21
44,36
49,81
51,52
34,36
33,96
109,16

ǿȅȊȁ
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
48,10
36,02
608,99
36,13
47,90
18,33
67,03
37,53
224,49
10,01
49,99
33,70
41,69
16,74
67,86
13,46
68,25
635,34
46,89
148,32
102,25
75,30
40,05
47,21
46,13
40,90
51,52
37,21
33,96
109,16

ǹȊī
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,91
36,02
602,70
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
224,49
10,01
49,99
33,70
34,11
16,74
65,70
13,46
55,85
685,18
46,24
148,32
102,25
75,30
39,06
47,21
45,17
41,82
51,52
35,99
38,94
109,16

ȈǼȆ
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
47,28
36,02
608,99
35,78
47,90
18,33
67,03
37,53
224,49
10,71
49,99
33,70
41,69
16,74
64,72
14,73
55,85
685,18
39,13
148,32
102,25
75,30
38,35
47,21
45,79
49,99
51,52
36,10
36,67
109,16

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
229,66
8,05
9,11
27,97
30,89
32,05
48,46
36,02
608,99
37,19
47,90
18,33
62,82
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
67,72
15,32
55,85
685,18
44,50
148,32
102,25
75,30
37,13
48,33
45,95
40,90
60,10
34,37
36,21
109,16

ȃȅǼ
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
47,52
36,02
572,99
36,79
47,90
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
61,92
15,14
62,28
560,60
40,25
148,32
102,25
75,30
37,11
47,21
44,66
49,99
61,11
34,27
41,50
109,16

ǻǼȀ
229,66
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
50,91
36,02
598,04
38,92
47,90
18,33
65,64
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
65,00
15,13
55,85
623,94
41,68
148,32
102,25
75,30
38,89
47,21
46,59
42,79
57,66
34,34
33,96
109,16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26695

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊǺȅǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
89,54
31,53
279,46
8,16
9,11
33,75
35,63
26,22
54,84
36,02
608,99
38,62
54,52
18,33
61,90
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,66
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
38,22
57,71
51,92
41,27
60,45
39,79

ĭǼǺ
84,13
32,57
279,46
7,62
9,11
33,75
36,78
26,22
51,39
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
63,56
15,84
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
38,22
57,71
51,92
41,27
60,45
39,79

Ȃǹȇ
100,20
31,53
279,46
6,95
9,11
33,75
34,08
26,22
48,61
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
67,70
15,28
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
38,22
57,71
51,92
41,27
60,45
39,79

ǹȆȇ
102,82
31,53
279,46
7,02
9,11
33,75
30,89
26,22
47,76
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
66,26
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,69
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
38,22
57,71
44,06
41,27
60,45
39,79

ȂǹȎ
101,82
31,53
279,46
8,49
9,11
33,08
30,89
26,22
46,41
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
58,64
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
60,32
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
38,22
57,71
51,92
41,27
60,45
39,79

ǿȅȊȃ
86,68
38,55
279,46
6,95
9,11
33,30
31,66
26,22
46,29
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
59,29
13,74
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,57
57,71
49,96
41,27
60,45
39,79

ǿȅȊȁ
98,84
31,53
279,46
6,95
9,11
33,47
37,77
26,22
47,51
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
61,51
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
37,71
57,71
42,48
41,27
60,45
39,79

ǹȊī
84,13
31,53
279,46
6,95
9,11
32,43
30,89
26,22
47,24
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
64,03
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
36,76
57,71
42,48
41,27
60,45
39,79

ȈǼȆ
102,82
31,53
279,46
6,95
9,11
31,07
32,64
26,22
47,05
36,02
608,99
35,99
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
60,10
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
37,24
57,71
48,02
41,27
60,45
39,79

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
84,13
31,53
279,46
6,95
9,11
33,75
34,07
26,22
47,92
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
259,41
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
38,89
57,71
42,48
41,27
60,45
39,79

ȃȅǼ
102,82
31,53
279,46
6,95
9,11
33,75
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
251,12
12,24
44,99
38,62
41,69
19,16
60,93
14,35
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
38,74
57,71
42,48
41,27
60,45
39,79

ǻǼȀ
96,50
31,53
279,46
6,95
9,11
33,75
36,14
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
61,27
37,53
244,19
12,24
44,99
39,83
41,69
19,16
64,14
14,12
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
38,70
57,71
44,40
41,27
60,45
39,79

26696
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
33,96
127,79
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
56,46
36,02
608,99
36,51
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
51,92
49,99

ĭǼǺ
35,40
127,79
102,82
37,47
240,11
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
51,92
49,99

Ȃǹȇ
39,60
127,79
102,82
37,47
233,34
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
55,99
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
87,67
41,96
47,49
51,92
40,90

ǹȆȇ
33,96
127,79
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
62,90
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
46,52
40,90

ȂǹȎ
34,74
127,79
102,82
37,47
264,38
6,95
9,11
33,60
30,89
32,00
54,50
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
58,10
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
48,77
40,90

ǿȅȊȃ
37,04
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
32,48
32,00
47,83
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,04
47,49
47,16
40,90

ǿȅȊȁ
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
48,52
40,90

ǹȊī
33,96
127,79
102,82
37,47
253,50
6,95
9,11
27,97
30,89
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
55,37
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
51,92
49,99

ȈǼȆ
33,96
127,79
102,82
37,47
256,46
6,95
9,11
27,97
37,77
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,89
47,49
51,92
40,90

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
33,96
127,79
102,82
37,47
245,96
6,95
9,11
29,58
30,89
32,00
52,15
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,01
47,49
50,37
40,90

ȃȅǼ
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
53,51
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
51,92
49,99

ǻǼȀ
33,96
127,79
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
33,46
32,00
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
48,48
40,90

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26697

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǽǹȀȊȃĬȅȊ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
51,52
39,97
34,14
109,16
102,82
37,47
231,13
8,49
9,11
34,18
37,77
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,28
55,85
577,38
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ĭǼǺ
51,52
39,97
37,56
109,16
102,82
37,47
231,87
6,95
9,11
34,18
36,67
26,22
54,97
36,02
608,99
40,20
47,90
18,33
63,09
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,28
68,25
560,60
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

Ȃǹȇ
51,52
38,38
33,96
111,24
102,82
37,47
241,72
8,15
9,11
27,97
30,89
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
60,92
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,28
68,25
560,60
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49

ǹȆȇ
51,52
37,43
33,96
111,06
102,82
37,47
228,65
7,00
9,11
34,18
37,77
26,22
54,97
36,02
608,99
38,77
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
37,27
41,69
19,16
71,26
16,28
65,98
560,60
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ȂǹȎ
51,54
37,01
33,96
109,16
102,82
37,47
244,27
7,94
9,11
27,97
37,06
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
57,68
37,53
274,38
12,24
49,99
36,84
41,69
19,16
71,26
15,06
68,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ǿȅȊȃ
51,52
34,22
39,50
133,41
102,82
37,47
279,18
6,95
9,11
33,72
30,89
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
269,83
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
13,64
68,25
638,49
42,63
148,32
102,25
92,04
41,80
47,49

ǿȅȊȁ
51,52
35,82
41,50
133,41
102,82
37,47
260,14
7,62
9,11
34,18
33,47
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
60,69
37,53
274,38
12,24
49,99
38,39
41,69
19,16
71,26
16,28
68,25
595,74
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ǹȊī
51,52
36,76
41,50
133,41
102,82
37,47
255,56
7,97
9,11
28,46
30,89
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
65,95
37,53
258,27
12,24
49,99
38,86
41,69
19,16
71,26
16,28
68,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ȈǼȆ
51,52
35,68
41,50
133,41
102,82
37,47
256,12
6,95
9,11
28,16
32,96
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
38,25
41,69
19,16
71,26
15,84
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
52,86
35,68
34,75
133,41
102,82
37,47
271,51
8,49
9,11
27,97
35,96
28,69
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
38,71
41,69
19,16
71,26
16,28
55,85
560,60
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49

ȃȅǼ
51,52
35,77
35,15
109,16
102,82
37,47
279,46
8,49
9,11
34,18
31,17
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
64,14
37,53
241,66
12,24
49,99
37,33
41,69
19,16
71,26
16,28
55,85
560,60
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49

ǻǼȀ
52,92
38,10
41,50
110,12
102,82
37,47
275,68
6,95
9,11
31,46
31,93
26,22
54,97
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,64
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,04
68,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49

26698
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȁǼǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
51,92
42,81
62,97
38,64
41,50
109,16
84,15
37,47
279,46
8,49
9,11
33,42
30,89
32,05
56,46
36,02
608,99
40,95
54,52
18,33
54,84
37,53
260,69
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,74
66,23
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ĭǼǺ
51,92
49,99
62,97
35,78
41,50
109,16
102,84
30,65
279,46
8,42
9,11
33,42
30,89
32,05
54,80
36,02
608,99
40,02
54,52
18,33
54,84
37,53
260,69
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,41
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

Ȃǹȇ
51,92
49,99
62,97
35,36
37,63
109,16
84,15
34,47
267,80
8,11
9,11
33,42
30,89
26,22
52,08
36,02
608,99
38,83
54,52
18,33
54,84
37,53
260,69
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
15,32
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ǹȆȇ
51,13
40,90
62,97
34,50
36,96
109,16
84,15
30,65
279,46
8,49
9,11
33,42
30,89
26,22
51,05
36,02
608,99
35,27
54,52
18,33
54,84
37,53
260,69
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,45
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ȂǹȎ
49,60
49,99
62,97
32,93
34,05
109,16
84,15
30,65
269,15
7,97
9,11
33,42
30,89
26,22
50,48
36,02
608,99
36,79
54,52
18,33
54,84
37,53
260,69
10,47
44,99
37,01
41,69
19,16
71,26
16,45
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ǿȅȊȃ
51,86
49,99
55,19
32,70
33,96
109,16
84,15
30,65
279,46
6,95
9,11
32,68
30,89
26,22
47,76
36,02
608,99
35,63
54,52
18,33
60,10
37,53
241,77
10,47
44,99
37,83
41,69
19,16
71,26
14,85
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ǿȅȊȁ
51,68
49,99
62,97
33,60
35,21
109,16
84,15
30,65
259,00
7,08
9,11
33,42
30,89
26,22
51,46
36,02
608,99
40,08
54,52
18,33
59,45
37,53
274,38
10,47
44,99
40,51
41,69
19,16
71,26
16,45
64,16
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ǹȊī
50,35
41,06
62,97
32,74
36,41
109,16
84,15
30,65
233,69
7,06
9,11
33,42
30,89
26,22
51,70
36,02
608,99
42,76
54,52
18,33
55,88
37,53
274,38
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,45
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ȈǼȆ
49,33
49,99
62,97
32,70
33,96
109,16
84,15
30,65
228,65
7,73
9,11
33,42
30,89
26,22
50,70
36,02
608,99
41,54
54,52
18,33
57,34
37,53
274,38
12,76
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,45
68,25
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
49,99
41,30
62,97
33,79
35,70
109,16
97,47
37,47
245,88
7,88
9,11
33,42
30,89
26,22
49,65
36,02
608,99
36,09
54,52
18,33
54,84
37,53
228,72
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,45
62,29
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ȃȅǼ
49,81
49,99
62,97
32,70
34,98
109,16
84,15
30,65
228,65
7,33
9,11
33,42
30,89
26,22
48,31
36,02
608,99
36,50
54,52
18,33
54,84
37,53
268,46
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
16,04
68,25
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ǻǼȀ
50,62
49,23
62,97
35,16
37,24
109,16
92,73
32,13
228,65
6,95
9,11
32,72
37,77
26,22
50,57
36,02
608,99
36,59
54,52
18,33
54,84
37,53
224,49
10,47
44,99
41,18
41,69
19,16
71,26
14,61
55,85
584,02
42,63
148,32
88,06
83,67

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26699

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȂǹĬǿǹȈ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
34,33
55,17
46,74
49,99
51,52
38,38
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
33,03
37,77
26,22
51,65
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
39,69
41,69
16,74
71,26
13,46
55,85
560,60
46,89
163,31

ĭǼǺ
34,33
51,30
43,82
49,99
51,52
34,20
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
6,82
9,11
29,73
31,09
26,22
48,44
36,02
608,99
42,59
54,52
18,33
56,11
37,53
241,21
12,24
49,99
41,18
41,69
16,74
62,67
13,46
55,85
560,60
46,89
165,80

Ȃǹȇ
34,33
47,51
42,48
49,99
51,52
34,08
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
32,77
36,15
26,22
46,20
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
70,05
13,46
55,85
605,40
46,89
165,80

ǹȆȇ
34,33
55,51
42,48
49,99
51,52
35,03
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
30,45
34,65
26,22
46,20
36,02
608,99
36,78
54,52
18,33
54,84
37,53
239,65
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
62,80
13,46
55,85
685,18
46,89
165,80

ȂǹȎ
34,33
47,21
42,48
49,99
51,52
32,70
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
29,75
31,69
26,22
46,20
36,02
608,99
42,17
54,52
18,33
56,85
37,53
255,55
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
685,18
46,89
165,80

ǿȅȊȃ
36,53
53,93
42,48
49,99
51,52
32,70
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
29,47
37,19
26,22
46,20
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
16,74
61,85
13,46
55,85
685,18
46,89
165,80

ǿȅȊȁ
35,92
57,71
42,48
49,99
51,52
34,80
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
29,50
36,65
26,22
48,89
36,02
608,99
36,58
54,52
18,33
55,89
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
61,13
13,46
55,85
560,60
46,89
165,80

ǹȊī
34,33
57,54
42,48
49,99
51,52
32,96
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
40,50
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
41,18
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
560,60
42,63
165,80

ȈǼȆ
34,33
55,61
42,48
49,99
51,52
34,25
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
37,95
54,52
18,33
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
59,33
13,46
67,54
560,60
38,36
165,80

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
34,33
55,19
42,48
49,99
51,52
32,70
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
29,26
33,28
26,22
46,20
36,02
608,99
35,82
54,52
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
59,18
13,46
55,85
656,01
40,07
165,80

ȃȅǼ
34,33
53,82
42,48
49,99
51,52
32,70
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
36,34
54,52
18,33
55,64
37,53
224,49
12,24
49,99
39,80
41,69
16,74
62,91
13,46
55,85
671,52
38,36
165,80

ǻǼȀ
34,33
57,71
42,48
49,99
51,52
33,45
34,16
109,16
102,82
37,47
229,66
8,34
9,11
30,79
33,46
26,22
46,20
36,02
608,99
36,71
54,52
18,33
54,84
37,53
247,87
12,24
49,99
33,70
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
685,18
40,42
165,80

26700
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
86,55
75,30
41,96
57,71
51,92
49,99
62,78
38,19
41,50
132,02
102,82
37,47
276,93
6,95
9,11
30,23
37,77
28,32
56,46
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
65,33
37,53
274,38
10,66
44,99
35,24
35,98
19,16
71,26
14,76
63,25
607,30

ĭǼǺ
86,55
75,30
41,96
57,71
50,09
49,99
62,78
34,88
41,50
132,02
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
37,77
28,73
56,46
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
19,16
71,26
14,35
63,25
649,35

Ȃǹȇ
86,55
75,30
41,96
57,71
47,88
49,99
62,78
35,24
41,50
132,02
102,82
37,47
275,02
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
53,65
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
56,11
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
15,68
71,26
14,64
63,25
687,69

ǹȆȇ
86,55
75,30
41,96
57,71
45,08
49,99
62,78
33,27
41,50
132,02
102,82
37,47
261,25
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
52,81
36,02
534,15
35,28
47,90
16,11
65,37
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ȂǹȎ
86,55
75,30
41,96
57,71
45,71
49,99
62,78
33,10
41,50
131,73
102,82
37,47
276,93
6,95
9,11
27,97
33,05
32,05
50,89
36,02
534,15
40,44
47,90
16,11
55,47
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
43,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ǿȅȊȃ
86,55
75,30
38,05
57,71
45,42
49,99
62,78
32,70
41,50
132,02
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
36,13
32,05
51,37
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
62,77
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
15,68
71,26
13,46
63,25
562,66

ǿȅȊȁ
86,55
75,30
39,75
57,71
48,49
49,99
62,78
33,55
41,50
132,02
102,82
37,47
239,71
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
54,04
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
63,55
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ǹȊī
86,55
75,30
41,96
57,71
47,12
49,99
62,78
34,82
41,50
132,02
102,82
37,47
259,70
6,95
9,11
27,97
35,96
30,70
53,38
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
63,69
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ȈǼȆ
104,67
75,30
38,52
57,71
46,64
49,99
62,78
32,70
41,50
132,02
96,76
35,82
271,10
6,95
9,11
27,97
36,96
32,05
50,24
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
63,87
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
36,15
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
86,55
75,30
40,68
57,71
46,46
49,99
62,78
33,30
41,50
132,02
97,33
37,47
243,60
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
52,29
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
61,05
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
15,68
71,26
13,46
63,25
562,66

ȃȅǼ
86,55
75,30
34,95
57,71
46,51
49,99
62,78
32,70
41,50
132,02
102,82
30,65
244,59
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
51,78
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
57,44
37,53
274,38
10,66
44,99
41,18
35,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ǻǼȀ
86,55
75,30
37,75
57,71
46,51
49,99
62,78
33,01
41,50
132,02
102,82
36,71
231,78
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05
52,59
36,02
534,15
42,89
47,90
16,11
59,90
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
35,98
19,16
71,26
13,46
63,25
562,66

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26701

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ
ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
42,63
148,32
102,25
83,67
38,42
47,49
47,45
40,90
60,45
32,70
37,22
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ĭǼǺ
38,36
148,32
102,25
83,67
38,42
47,49
44,18
49,99
60,45
32,70
41,50
128,32
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
56,03
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

Ȃǹȇ
46,56
148,32
102,25
83,67
38,42
47,49
45,12
42,42
60,45
32,70
40,14
109,16
102,82
37,47
228,65
8,49
9,11
27,97
32,42
26,22
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,68

ǹȆȇ
41,20
148,32
102,25
83,67
38,42
47,49
42,58
40,90
60,45
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
257,04
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
52,68
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,68

ȂǹȎ
45,43
148,32
102,25
83,67
38,42
47,49
42,90
43,90
60,45
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
32,98
26,22
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ǿȅȊȃ
42,67
148,32
102,25
83,67
39,52
47,49
42,48
40,90
60,45
32,70
33,96
127,10
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,98
26,22
53,60
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ǿȅȊȁ
41,94
148,32
102,25
83,67
39,48
47,49
44,00
42,78
60,45
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
52,05
36,02
608,99
37,57
54,52
18,33
63,25
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ǹȊī
38,71
148,32
102,25
83,67
35,95
47,49
42,65
40,90
60,45
32,70
36,94
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
32,00
26,22
56,46
36,02
608,99
37,88
54,52
18,33
55,02
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ȈǼȆ
38,36
148,32
102,25
83,67
37,65
47,49
42,66
40,90
60,45
32,70
36,09
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
31,93
26,22
49,07
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
58,81
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
38,74
148,32
102,25
83,67
36,59
47,49
42,48
41,95
60,45
32,70
33,96
113,69
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
49,55
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ȃȅǼ
42,63
148,32
102,25
83,67
40,52
47,49
42,48
40,90
60,45
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
52,34
36,02
608,99
36,07
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

ǻǼȀ
42,63
148,32
102,25
83,67
40,14
47,49
42,48
40,90
60,45
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
47,95
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46

26702
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ

ǿǹȃ
68,25
685,18
38,36
177,38
83,67
90,62
40,29
57,71
49,92
49,99
62,97
39,33
41,50
112,93
102,82
37,47
277,58
8,49
10,01
31,02
32,65
32,00
50,54
36,02
608,99
42,89
54,76
18,33
64,94
30,70
274,38
12,24
44,99
41,18
34,96
19,16

ĭǼǺ
68,25
685,18
38,36
181,28
99,97
90,62
40,29
57,71
45,87
49,99
62,97
36,19
41,50
109,16
102,82
37,47
277,52
8,49
10,01
28,22
30,89
32,00
46,41
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
63,63
30,70
274,38
12,24
54,99
41,18
34,96
19,16

Ȃǹȇ
63,26
685,18
38,36
176,55
83,67
90,62
40,29
57,71
43,51
49,99
62,88
36,31
41,50
109,16
102,82
37,47
275,62
8,49
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
65,05
37,26
273,50
12,24
54,99
40,25
36,84
19,16

ǹȆȇ
68,25
685,18
38,36
164,43
83,67
90,62
40,29
57,71
43,04
49,99
58,58
35,37
41,50
109,16
102,82
37,47
236,43
8,49
10,01
28,48
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
40,90
47,90
18,33
65,37
30,70
274,38
12,24
54,99
41,18
35,77
19,16

ȂǹȎ
68,25
685,18
38,36
148,32
83,67
90,62
40,29
57,71
42,48
49,99
57,46
34,32
41,50
109,16
102,82
37,47
239,99
8,49
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
37,53
265,90
12,24
54,99
40,71
42,72
19,16

ǿȅȊȃ
68,25
685,18
38,36
148,32
83,67
90,62
40,07
57,71
42,48
49,99
54,26
34,38
40,13
109,16
102,82
37,47
261,37
8,49
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
37,53
272,27
10,50
54,99
41,18
34,96
19,16

ǿȅȊȁ
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
41,96
57,71
44,28
49,99
60,78
36,86
41,50
109,16
102,82
37,47
236,40
8,49
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
37,53
274,38
10,01
54,99
41,18
34,96
19,16

ǹȊī
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
40,62
57,71
42,48
49,99
51,52
34,54
41,08
109,16
102,82
37,47
238,90
8,49
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
37,53
274,38
10,01
54,99
39,50
34,96
19,16

ȈǼȆ
68,25
685,18
38,36
162,72
102,25
90,62
41,96
57,71
42,48
49,99
60,10
35,51
41,50
110,33
102,82
37,47
271,63
7,38
10,01
27,97
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
30,70
274,38
10,01
54,99
41,18
34,96
19,16

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
66,78
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
37,83
57,71
42,48
49,99
56,35
34,43
41,50
109,16
102,82
33,76
245,77
7,72
10,01
27,97
34,37
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
30,70
269,88
10,01
54,99
39,39
34,96
19,16

ȃȅǼ
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,82
57,71
42,48
49,99
55,98
33,34
41,50
109,16
102,82
36,14
240,54
8,49
10,01
27,97
35,39
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
16,98
66,79
30,70
224,49
11,22
50,40
41,18
42,72
19,16

ǻǼȀ
68,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
37,67
57,71
43,37
49,99
57,59
34,43
38,50
109,16
102,82
31,28
258,26
6,95
10,01
29,98
37,77
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
66,79
30,70
252,13
10,34
48,69
41,18
37,20
19,16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26703

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
71,26
15,12
55,85
685,18
46,89
148,32
83,67
75,30
41,96
57,71
51,52
40,90
62,97
38,69
41,50
131,99
102,82
34,27
229,66
6,95
9,11
30,62
37,77
32,00
46,20
36,02
591,28
40,97
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
10,10
53,94
33,70

ĭǼǺ
69,26
14,28
56,86
685,18
45,31
148,32
102,25
92,04
41,96
57,71
48,68
48,74
51,82
38,88
41,50
131,99
84,13
37,47
229,66
6,95
9,11
32,53
37,77
32,00
46,20
36,02
514,38
35,96
47,90
16,11
54,84
37,53
225,82
10,10
53,94
33,70

Ȃǹȇ
68,87
13,99
55,85
685,18
43,86
148,32
83,67
75,30
41,96
57,71
46,44
41,77
53,91
39,27
41,50
131,99
95,28
37,47
229,66
6,95
9,11
29,96
34,93
32,00
46,20
36,02
521,42
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
10,10
53,94
33,70

ǹȆȇ
60,95
13,97
55,85
685,18
44,11
148,32
83,67
92,04
41,96
57,71
45,32
45,15
62,97
38,58
35,36
131,99
99,23
37,32
229,66
7,57
9,11
29,64
35,33
32,00
46,20
36,02
562,34
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
10,10
53,94
33,70

ȂǹȎ
61,68
13,56
57,10
685,18
46,54
148,32
83,67
75,30
41,96
57,71
42,48
40,90
51,52
35,15
41,50
131,99
84,13
37,47
229,66
6,95
9,11
31,29
33,06
32,00
46,20
36,02
498,26
35,90
47,90
16,11
54,84
37,53
269,14
12,35
53,94
33,70

ǿȅȊȃ
61,15
13,47
55,85
685,18
45,63
148,32
90,75
75,30
41,04
57,71
42,48
40,90
51,52
36,34
41,50
131,99
84,13
30,65
229,66
6,95
9,11
29,02
34,52
32,00
46,20
36,02
498,26
35,09
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
12,35
53,94
33,70

ǿȅȊȁ
65,75
13,76
56,80
685,18
45,92
148,32
102,25
92,04
41,96
57,71
43,86
42,92
61,76
35,59
41,50
131,99
102,82
30,65
229,66
6,95
9,11
30,07
37,21
32,00
46,20
36,02
516,75
37,49
47,90
16,11
54,84
37,53
274,38
10,10
53,94
33,70

ǹȊī
62,81
13,46
56,03
560,60
45,83
148,32
102,25
92,04
39,23
57,71
42,78
48,61
51,52
37,44
41,50
131,99
85,04
30,65
229,66
6,95
9,11
29,35
32,04
32,00
46,20
36,02
498,26
39,65
47,90
16,11
54,84
35,55
261,72
10,10
53,94
33,70

ȈǼȆ
61,09
13,51
68,25
685,18
44,33
148,32
102,25
92,04
39,16
57,71
42,96
40,90
60,93
37,16
41,50
131,99
102,82
30,65
229,66
8,49
9,11
27,97
34,42
32,00
46,20
36,02
498,26
38,59
56,55
16,11
54,84
33,88
274,38
10,10
53,94
33,70

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
62,31
13,63
57,18
627,70
41,58
181,28
102,25
92,04
41,96
57,71
43,32
49,99
59,11
36,08
41,50
131,99
102,82
37,47
229,66
8,49
9,11
29,42
34,07
32,00
46,20
36,02
592,45
40,40
47,90
16,11
54,84
32,10
253,94
12,35
53,94
33,70

ȃȅǼ
61,86
13,81
68,25
685,18
41,03
156,58
102,25
75,30
40,47
57,71
42,48
40,90
51,52
35,76
41,50
131,99
102,82
37,47
229,66
8,49
9,11
29,51
37,77
32,00
46,20
36,02
607,86
36,41
47,90
16,11
54,84
30,70
233,06
10,10
53,94
33,70

ǻǼȀ
63,77
13,77
67,19
560,60
40,24
148,32
102,25
92,04
41,96
57,71
42,54
49,99
51,52
35,82
41,50
131,99
84,13
35,82
229,66
6,95
9,11
30,92
37,77
32,00
46,20
36,02
555,83
37,78
47,90
16,11
54,84
32,89
262,30
10,10
53,94
34,75

26704
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
35,35
19,16
60,61
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
49,41
51,78
49,99
51,52
39,97
41,50
109,16
92,17
30,65
229,66
8,34
9,11
28,07
30,89
26,22
49,23
36,02
534,15
42,76
54,52
18,33
66,11
37,53
224,49
12,24

ĭǼǺ
35,35
19,16
58,61
13,46
57,03
645,40
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
57,71
46,08
49,99
51,52
39,47
41,48
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
31,46
26,22
47,88
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
66,11
37,53
224,49
12,24

Ȃǹȇ
35,35
19,16
61,76
13,46
55,85
587,59
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
51,79
45,04
49,99
51,52
39,97
41,50
109,16
91,15
34,58
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
27,87
46,20
36,02
534,15
35,98
54,52
18,33
66,11
37,53
236,47
12,24

ǹȆȇ
35,35
19,16
58,34
13,46
68,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
49,01
44,02
46,09
51,52
39,97
37,85
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
66,11
37,53
242,48
12,24

ȂǹȎ
35,35
19,16
58,34
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
47,21
43,40
49,99
52,29
38,39
34,09
109,16
85,80
30,65
229,66
6,82
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
534,15
35,09
54,52
18,33
66,11
37,53
266,04
12,24

ǿȅȊȃ
43,21
19,16
58,34
13,46
68,25
560,60
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
47,21
42,48
49,99
51,52
39,97
34,50
109,16
85,80
35,95
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
29,23
46,20
36,02
534,15
35,67
54,52
18,33
66,11
37,53
274,38
12,24

ǿȅȊȁ
35,35
19,16
58,34
13,46
68,25
618,24
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
57,71
44,59
49,99
51,52
39,97
34,19
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
29,95
46,20
36,02
534,15
39,42
54,52
18,33
66,11
37,53
274,38
12,24

ǹȊī
43,21
19,16
58,34
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32
102,25
77,45
34,41
57,71
45,63
49,99
51,52
39,84
35,37
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
534,15
42,89
54,52
18,33
66,11
37,53
274,38
12,24

ȈǼȆ
35,35
19,16
58,34
13,46
55,85
624,87
46,89
148,32
102,25
92,04
34,58
51,92
46,26
49,99
51,52
39,15
37,37
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
31,64
46,20
36,02
534,15
40,79
54,52
18,33
66,11
37,53
274,38
12,24

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
35,35
19,16
58,34
13,46
56,48
560,60
42,60
148,32
102,25
92,04
34,41
57,71
45,36
49,99
51,52
39,36
41,50
109,16
85,80
37,47
229,66
8,34
9,11
28,95
30,89
27,17
46,20
36,02
534,15
38,23
54,52
18,33
66,11
37,53
236,83
12,24

ȃȅǼ
35,35
19,16
58,34
13,46
64,67
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
34,41
57,71
44,20
49,99
51,52
37,77
41,50
109,16
85,80
30,65
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
534,15
36,63
54,52
18,33
66,11
37,53
269,59
12,24

ǻǼȀ
35,35
19,16
60,49
13,46
57,02
560,60
46,89
148,32
102,25
78,13
34,41
57,71
46,18
49,99
51,52
38,62
41,50
109,16
94,82
37,47
229,66
8,34
9,11
27,97
30,89
29,89
46,20
36,02
534,15
41,06
54,52
18,33
66,11
37,53
273,32
12,24

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26705

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹǺǹȁǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
49,99
36,74
41,69
16,74
60,41
13,46
63,25
560,83
40,19
148,32
102,25
90,92
38,56
47,49
51,92
41,27
51,52
37,80
41,50
109,16
87,53
37,47
232,91
6,95
9,11
27,97
36,54
26,22
47,15
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
67,03
37,53

ĭǼǺ
49,99
34,06
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
560,60
45,04
148,32
102,25
92,04
38,56
47,49
51,92
41,27
51,52
35,14
41,50
109,16
87,53
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
32,98
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
61,42
37,53

Ȃǹȇ
49,99
33,70
41,69
16,74
60,00
13,46
63,25
560,60
43,76
148,32
102,25
75,30
38,56
47,49
48,32
41,27
51,52
37,83
39,11
109,16
87,53
37,47
270,13
6,95
9,11
27,97
34,99
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
57,63
37,53

ǹȆȇ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
653,24
42,24
148,32
102,25
75,30
38,56
47,49
50,49
41,27
51,52
34,28
33,96
109,16
87,53
37,47
232,62
6,95
9,11
27,97
31,59
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
62,39
37,53

ȂǹȎ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
92,04
38,56
47,49
51,92
41,27
51,52
34,26
33,96
109,16
87,53
37,47
258,55
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
60,30
37,53

ǿȅȊȃ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
670,61
42,63
148,32
102,25
92,04
37,64
47,49
51,51
41,27
51,52
35,25
33,96
109,16
87,53
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
63,32
37,53

ǿȅȊȁ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
40,54
47,49
50,99
41,27
51,52
36,88
37,47
109,16
87,53
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
33,60
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
67,03
37,53

ǹȊī
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
560,60
44,52
148,32
102,25
92,04
38,94
47,49
47,95
41,27
51,52
36,39
38,85
109,16
87,53
37,47
278,99
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
55,36
37,53

ȈǼȆ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
640,37
38,36
148,32
102,25
92,04
38,99
47,49
51,92
41,27
51,52
35,31
33,96
109,16
87,53
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
67,03
37,53

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
16,45
63,25
685,18
40,43
148,32
102,25
78,27
38,75
47,49
51,92
41,27
51,52
35,60
37,31
109,16
87,53
37,47
232,91
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
67,03
37,53

ȃȅǼ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,46
63,25
560,60
46,89
148,32
102,25
92,04
37,14
47,49
48,50
41,27
51,52
33,83
39,54
109,16
87,53
37,47
232,91
6,95
9,11
27,97
32,15
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
59,85
37,53

ǻǼȀ
49,99
33,70
41,69
16,74
58,78
13,99
63,25
560,60
38,36
148,32
102,25
92,04
37,37
47,49
44,85
41,27
51,52
34,19
34,95
109,16
87,53
37,47
232,91
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
63,38
37,53

26706
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
256,76
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
60,11
13,68
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ĭǼǺ
262,45
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
61,22
13,90
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

Ȃǹȇ
227,30
12,24
45,24
41,18
41,69
19,16
62,69
15,40
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ǹȆȇ
253,80
12,24
54,99
40,36
41,69
19,16
58,31
13,78
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ȂǹȎ
230,83
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,94
63,25
685,18
39,66
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ǿȅȊȃ
224,49
12,24
49,14
41,18
41,69
19,16
58,31
14,01
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ǿȅȊȁ
224,49
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
65,57
13,98
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ǹȊī
224,49
12,24
54,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ȈǼȆ
224,49
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
62,82
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
274,38
12,24
54,99
38,62
41,69
19,16
63,64
14,76
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ȃȅǼ
274,38
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
60,76
14,05
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ǻǼȀ
274,38
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
60,02
14,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26707

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǹȈȉȅȇǿǹ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
51,92
44,77
62,78
39,97
41,50
133,41
102,82
36,27
235,10
6,95
9,11
28,88
33,24
26,22
56,46
36,02
498,35
41,78

ĭǼǺ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
51,92
45,91
62,78
37,61
41,50
109,16
102,82
30,92
264,82
6,95
9,11
28,74
31,18
26,22
56,46
36,02
545,76
37,54

Ȃǹȇ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
50,50
41,21
62,78
37,43
41,00
116,33
102,82
30,92
261,11
6,95
9,11
27,97
31,72
26,22
50,55
36,02
577,62
35,09

ǹȆȇ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,78
685,18
42,67
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
47,93
49,99
62,78
37,39
34,38
133,41
102,82
30,92
279,46
6,95
9,11
28,61
30,89
32,05
53,13
36,02
584,88
37,60

ȂǹȎ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
65,57
560,60
42,63
148,32
86,46
75,30
41,96
47,21
48,12
44,42
62,78
34,77
35,96
109,16
102,82
30,92
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
53,23
36,02
509,55
35,95

ǿȅȊȃ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
582,97
46,89
148,32
86,46
75,30
41,96
47,21
46,54
40,90
62,78
37,28
35,79
112,72
102,82
30,92
233,15
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
56,46
36,02
575,53
36,35

ǿȅȊȁ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
64,96
685,18
46,89
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
50,67
49,99
62,78
36,96
41,50
133,31
102,82
30,92
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
54,88
36,02
570,89
37,46

ǹȊī
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
685,18
42,63
148,32
105,66
75,30
41,96
57,71
49,86
40,90
62,78
39,97
38,12
133,41
102,82
30,92
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
56,46
36,02
566,88
36,56

ȈǼȆ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
68,25
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
41,96
57,71
47,50
44,86
62,78
37,06
36,67
117,72
102,82
37,80
239,97
6,95
9,11
27,97
30,89
30,71
56,46
36,02
498,26
37,23

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
46,89
148,32
86,46
75,30
41,96
49,21
50,01
49,99
62,78
35,16
41,50
127,82
102,82
30,92
239,80
6,95
9,11
29,28
30,89
32,05
52,91
36,02
498,26
40,98

ȃȅǼ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
41,79
57,71
48,45
48,06
62,78
34,45
40,22
109,16
102,82
34,08
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
54,67
36,02
523,64
36,99

ǻǼȀ
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
55,85
685,18
42,63
148,32
86,46
75,30
40,70
57,71
49,19
49,99
62,78
36,48
40,38
109,16
102,82
30,92
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
51,96
36,02
498,26
37,38

26708
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼȇȀȊȇǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ

ǿǹȃ
49,24
18,33
56,85
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18
34,11
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
45,41
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ĭǼǺ
47,90
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
54,42
41,18
34,11
19,16
63,11
16,45
63,25
685,18
39,88
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

Ȃǹȇ
50,18
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18
36,36
19,16
68,45
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ǹȆȇ
54,16
18,33
54,84
37,53
224,49
10,01
49,99
41,18
34,11
19,16
60,96
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ȂǹȎ
58,54
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
33,70
37,79
19,16
61,80
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ǿȅȊȃ
47,90
18,33
64,63
37,53
224,49
12,24
44,99
33,70
34,98
19,16
62,99
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ǿȅȊȁ
47,90
18,33
65,38
37,53
258,59
12,24
44,99
41,18
34,11
19,16
60,73
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ǹȊī
47,90
18,33
67,03
37,53
262,22
12,24
44,99
38,74
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
39,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ȈǼȆ
53,67
18,33
56,35
37,53
265,72
12,24
44,99
39,54
41,69
19,16
61,10
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
56,96
18,33
60,06
37,53
224,49
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
63,15
14,43
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ȃȅǼ
50,26
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
44,99
39,65
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ǻǼȀ
47,90
18,33
54,84
37,53
243,73
12,24
44,99
41,18
38,37
19,16
58,64
13,46
63,25
685,18
41,68
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26709

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǼĭǹȁǾȃǿǹȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
47,67
47,90
51,52
32,70
34,32
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
32,97
32,05

ĭǼǺ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,68
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
43,71
40,90
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

Ȃǹȇ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
82,04
34,42
57,71
42,48
47,28
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ǹȆȇ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
47,21
43,34
40,90
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22

ȂǹȎ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
47,38
51,52
34,17
34,14
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,85

ǿȅȊȃ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
78,13
34,42
47,21
42,48
42,82
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ǿȅȊȁ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
56,37
43,00
40,90
51,52
33,15
34,14
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ǹȊī
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
248,28
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ȈǼȆ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
42,48
40,90
62,97
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
75,30
34,42
47,21
42,48
40,90
51,52
34,28
34,14
109,16
102,82
37,47
236,10
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22

ȃȅǼ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
77,15
34,42
57,71
42,48
41,90
51,52
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

ǻǼȀ
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
51,70
42,54
45,26
62,97
32,70
34,14
109,16
102,82
37,47
241,58
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05

26710
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀǿȁȀǿȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ

ǿǹȃ
46,44
36,02
608,99
39,15
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,49
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
58,83
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,33
48,79
46,85
41,27
51,52
32,70
39,59
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
30,70

ĭǼǺ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
12,49
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
560,60
38,36
148,32
83,67
75,30
34,33
47,37
42,74
41,27
51,52
39,97
37,20
109,16
87,53
37,47
229,66
7,88
9,11
27,97

Ȃǹȇ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
560,60
38,36
148,32
96,43
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
37,14
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
28,90

ǹȆȇ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
560,60
38,36
148,32
83,67
92,04
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
31,18

ȂǹȎ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
560,60
38,40
148,32
87,69
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
30,04

ǿȅȊȃ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
55,03
37,53
227,63
10,88
49,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
583,29
38,36
148,32
83,67
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
31,97

ǿȅȊȁ
46,20
36,02
608,99
37,18
54,52
18,33
59,52
37,53
227,63
10,22
49,99
36,13
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
685,18
40,52
148,32
83,67
75,30
36,57
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
32,70

ǹȊī
46,20
36,02
608,99
35,95
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
35,79
41,69
19,16
68,53
13,46
55,85
563,77
38,36
148,32
95,28
83,67
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
34,25
35,01
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
29,77

ȈǼȆ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
594,77
38,36
148,32
102,25
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
30,83

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,32
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
592,05
38,36
148,32
102,25
92,04
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
36,82
34,63
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
28,77

ȃȅǼ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
41,18
41,69
19,16
58,31
13,46
55,85
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
34,07
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
29,33

ǻǼȀ
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
227,63
10,22
49,99
41,18
41,69
19,16
67,55
13,46
55,85
685,18
38,36
148,32
85,13
75,30
34,33
47,37
42,48
41,27
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
28,38

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26711

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅǽǹȃǾȈ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
31,28
26,22
46,20
36,02
612,99
36,20
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
36,33
36,66
19,16
64,92
13,50
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ĭǼǺ
30,89
26,22
46,20
36,02
612,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
36,66
19,16
61,25
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

Ȃǹȇ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
17,59
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
41,18
36,66
19,16
61,02
13,74
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȆȇ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
38,98
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȂǹȎ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
40,67
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȃ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
55,43
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȁ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
56,28
32,59
227,63
12,24
44,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȊī
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
15,02
54,84
37,53
227,63
12,24
44,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȈǼȆ
30,89
26,22
46,20
36,02
558,48
35,09
47,90
18,33
54,84
34,92
227,63
12,24
44,99
37,40
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
30,89
26,22
46,20
36,02
612,99
35,09
47,90
18,33
54,84
31,97
227,63
12,24
54,35
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȃȅǼ
30,89
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǻǼȀ
31,49
26,22
46,20
36,02
501,54
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
44,99
36,59
36,66
19,16
58,70
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

26712
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȅȇǿȃĬȅȊ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ĭǼǺ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

Ȃǹȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ǹȆȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ȂǹȎ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ǿȅȊȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ǿȅȊȁ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,56
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ǹȊī
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
52,91
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ȈǼȆ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
54,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ȃȅǼ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ǻǼȀ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26713

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȀȊȀȁǹǻǼȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
51,92
40,90
61,50
38,30
34,30
127,79

ĭǼǺ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
51,92
40,90
62,26
34,96
41,50
127,79

Ȃǹȇ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
51,92
48,35
51,52
34,21
33,96
127,79

ǹȆȇ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
46,89
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
51,51
49,96
51,52
32,70
33,96
127,79

ȂǹȎ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
49,85
49,99
51,52
33,82
33,96
127,79

ǿȅȊȃ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
83,67
41,14
47,21
51,92
40,90
51,52
32,70
33,96
127,79

ǿȅȊȁ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
51,92
41,34
51,52
34,07
41,50
127,79

ǹȊī
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
49,53
43,53
51,52
33,81
33,96
127,79

ȈǼȆ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
50,03
49,05
54,38
32,93
33,96
127,79

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
84,92
75,30
41,96
47,21
50,80
40,90
51,52
32,94
33,96
127,79

ȃȅǼ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
103,78
75,30
40,12
57,71
51,65
49,99
51,52
32,70
41,50
127,79

ǻǼȀ
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
103,78
75,30
41,96
57,71
50,83
49,99
51,52
32,70
33,96
127,79

26714
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȀȍȃǿǹȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,30
37,77
26,22
56,01
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,19
68,25
685,18
45,00
159,83
102,25
75,30
37,87
57,71
50,31
49,99
51,52
38,05

ĭǼǺ
102,82
37,47
267,57
6,95
9,11
33,30
35,86
26,22
50,79
36,02
608,99
41,24
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
66,11
13,88
58,53
685,18
39,10
148,32
102,25
75,30
37,87
57,71
48,40
49,99
51,52
35,64

Ȃǹȇ
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
33,30
33,95
26,22
52,51
36,02
608,99
42,88
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
62,65
13,46
55,85
685,18
41,97
148,32
102,25
92,04
37,87
57,71
46,92
49,99
51,52
35,66

ǹȆȇ
102,82
37,47
248,30
6,95
9,11
33,30
37,77
26,22
49,51
36,02
608,99
36,98
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,36
55,85
685,18
38,36
148,32
102,25
75,30
37,87
57,71
44,97
49,99
51,52
34,52

ȂǹȎ
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
33,30
30,89
26,22
49,94
36,02
608,99
38,76
54,52
18,33
54,84
37,53
239,80
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,81
55,85
685,18
38,36
148,32
102,25
92,04
37,87
57,71
43,88
49,99
51,52
34,61

ǿȅȊȃ
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
33,30
37,77
28,39
51,27
36,02
608,99
42,41
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
39,08
148,32
102,25
75,30
38,13
57,71
43,28
49,99
51,52
34,07

ǿȅȊȁ
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
33,30
37,77
26,22
52,35
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
38,36
148,32
102,25
92,04
38,59
57,71
44,92
42,38
51,52
36,47

ǹȊī
102,82
37,47
244,05
7,49
9,11
33,30
30,89
26,22
52,10
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
36,49
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
39,93
148,32
102,25
75,30
39,48
57,71
44,36
49,99
51,52
35,63

ȈǼȆ
102,82
37,47
236,90
6,95
9,11
33,30
37,77
26,22
51,84
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,41
55,85
685,18
38,62
148,32
102,25
92,04
38,39
57,71
44,02
49,99
51,52
35,27

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
102,82
37,47
229,79
6,95
9,11
33,30
37,77
32,05
52,71
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
60,26
14,03
60,52
685,18
38,78
148,32
102,25
75,30
37,22
57,71
46,02
49,99
51,52
33,52

ȃȅǼ
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,30
30,89
26,22
49,40
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
14,28
55,85
685,18
39,93
148,32
102,25
92,04
35,95
57,71
43,83
49,99
51,52
32,70

ǻǼȀ
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
33,30
37,77
26,22
50,78
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
226,52
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,43
14,58
61,24
685,18
38,36
148,32
102,25
79,04
37,24
57,71
45,53
49,99
51,52
32,70

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26715

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȇǿȈǾȈ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
41,50
133,41
100,55
33,28
279,46
6,95
9,11
34,18
34,06
29,52
52,73
36,02
498,26
42,89
58,47
16,11
56,68
37,53
227,63
10,66
48,91
41,18
41,69
16,14
71,26
13,63
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
81,20
41,67
47,49
51,92
41,03

ĭǼǺ
41,50
133,41
85,05
37,47
279,46
6,95
9,11
30,65
37,77
26,22
51,15
36,02
526,76
42,89
47,90
16,11
56,11
37,53
227,63
10,66
52,58
38,33
41,69
16,14
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
41,67
47,49
51,92
41,03

Ȃǹȇ
41,50
122,46
85,05
37,47
270,86
6,99
9,11
31,33
37,33
32,05
50,38
36,02
498,26
41,79
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
40,40
37,59
16,14
69,17
13,68
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,67
47,49
49,41
41,03

ǹȆȇ
41,50
133,41
99,31
30,65
279,46
7,23
9,11
29,71
34,73
32,05
48,42
36,02
498,26
36,99
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
52,15
38,80
35,81
16,14
64,30
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
92,04
41,67
47,49
48,13
41,03

ȂǹȎ
41,50
120,94
85,05
37,47
279,46
7,20
9,11
30,81
36,72
32,05
51,41
36,02
498,26
39,35
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
33,70
35,62
16,14
62,41
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,67
47,49
47,95
41,03

ǿȅȊȃ
37,86
116,13
85,05
30,65
271,06
6,95
9,11
30,01
34,40
32,05
51,42
36,02
608,99
42,89
58,54
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
53,31
41,18
41,13
16,14
68,56
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,25
47,49
47,52
41,03

ǿȅȊȁ
37,91
133,41
85,05
33,79
279,46
6,95
9,11
32,43
33,36
32,05
51,28
36,02
608,99
42,89
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
41,18
35,36
16,14
69,35
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
48,51
41,03

ǹȊī
41,50
128,12
85,05
33,17
279,31
6,95
9,11
29,63
36,48
32,05
49,02
36,02
560,69
42,89
47,90
16,11
56,91
37,53
227,63
10,66
54,99
41,18
34,11
16,14
64,96
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,23
47,49
48,81
41,03

ȈǼȆ
41,50
124,26
85,05
32,30
271,52
6,95
9,11
30,23
35,46
32,05
54,09
36,02
608,99
42,71
47,90
16,11
59,50
37,53
227,63
10,66
51,12
41,18
41,69
16,14
64,80
13,51
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,10
47,49
47,79
43,89

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
41,50
133,41
85,05
32,51
279,46
6,95
9,11
31,90
35,61
32,05
46,70
36,02
608,99
41,58
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
41,18
41,69
19,72
63,10
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
48,12
41,03

ȃȅǼ
41,50
127,21
85,05
37,47
256,41
6,95
9,11
28,65
34,35
32,05
47,82
36,02
604,67
38,56
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
39,46
34,11
16,14
61,71
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,10
47,49
48,49
41,03

ǻǼȀ
41,50
128,37
85,05
30,65
260,68
6,95
9,11
31,74
34,57
31,13
47,68
36,02
608,99
42,33
47,90
16,11
54,84
37,53
227,63
10,66
54,99
41,18
40,80
19,72
70,73
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
41,96
47,49
49,31
41,03

26716
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǹȈǿĬǿȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
62,97
39,97
40,03
113,13
102,82
37,47
229,66
7,20
9,11
33,43
36,83
26,41
54,07
36,02
608,99
42,76
54,52
18,33
63,60
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
46,89
148,32
88,02
75,30
38,73
57,71

ĭǼǺ
62,97
39,71
38,93
109,16
100,00
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
37,77
26,22
51,80
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,89
63,25
668,98
45,27
148,32
88,02
75,30
38,73
57,71

Ȃǹȇ
62,97
37,42
34,92
132,36
84,13
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
32,37
26,22
50,13
36,02
608,99
35,19
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
65,17
14,91
63,25
631,90
44,14
148,32
88,02
75,30
38,73
57,71

ǹȆȇ
62,97
38,82
33,96
110,20
102,82
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
32,53
26,22
49,24
36,02
608,99
35,58
54,52
18,33
67,03
37,53
240,06
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
68,20
15,31
63,25
685,18
44,83
148,32
88,02
75,30
38,73
57,71

ȂǹȎ
54,47
37,56
33,96
123,43
102,82
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
37,77
26,22
46,90
36,02
608,99
37,20
54,52
18,33
67,03
37,53
225,90
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
64,87
14,12
63,25
626,30
45,24
148,32
88,02
75,30
38,73
57,71

ǿȅȊȃ
62,97
36,12
33,96
109,16
84,13
37,47
229,66
6,95
9,11
32,67
31,47
26,22
46,20
36,02
608,99
40,54
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
69,79
14,00
63,25
685,18
45,26
148,32
88,02
75,30
37,40
57,71

ǿȅȊȁ
62,97
37,41
33,96
123,44
102,82
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
32,26
26,22
50,49
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
249,56
12,24
49,99
40,50
41,69
19,16
70,86
14,08
63,25
560,60
45,41
148,32
88,02
75,30
40,51
57,71

ǹȊī
62,97
36,07
33,96
109,16
102,82
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
35,87
26,22
49,68
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
37,21
41,69
19,16
69,09
14,66
63,25
566,90
44,73
148,32
88,02
75,30
38,96
57,71

ȈǼȆ
62,97
36,39
33,96
109,16
85,90
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
31,86
26,22
47,23
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
35,76
41,69
19,16
62,43
13,79
63,25
636,53
40,50
148,32
88,51
75,30
40,27
57,71

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
62,97
37,06
33,96
109,16
96,19
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
33,25
26,22
50,17
36,02
608,99
41,83
54,52
18,33
58,88
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
62,17
14,78
63,25
685,18
43,70
148,32
88,02
75,30
36,57
57,71

ȃȅǼ
62,97
36,02
33,96
109,16
84,13
37,47
229,66
8,43
9,11
32,66
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
41,82
54,52
18,33
67,03
37,53
257,41
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,71
63,25
685,18
39,04
148,32
88,02
75,30
38,02
57,71

ǻǼȀ
53,40
36,17
33,96
109,16
102,82
37,47
229,66
6,95
9,11
33,43
30,89
26,22
49,15
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
261,48
12,24
49,99
41,10
41,69
19,16
68,04
13,46
63,25
596,53
41,29
148,32
88,02
75,30
39,17
57,71

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26717

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȈǺȅȊ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
51,92
40,90
62,97
39,97
39,81
131,99
102,82
37,47
265,25
6,95
9,11
34,18
37,77
32,00
54,97
36,02
498,26
41,18
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
53,94
35,46
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ĭǼǺ
50,06
47,08
62,97
38,80
38,22
131,99
102,82
30,80
279,46
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
54,97
36,02
568,22
35,09
47,90
18,33
67,03
37,53
274,38
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

Ȃǹȇ
50,25
40,90
51,52
36,99
33,96
131,99
102,82
34,22
279,46
7,61
9,11
27,97
37,77
26,22
54,97
36,02
498,26
37,61
47,90
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
59,02
13,81
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ǹȆȇ
46,64
47,63
62,97
39,62
33,96
131,99
102,82
30,65
279,46
6,95
9,11
33,32
36,54
26,22
54,97
36,02
498,26
38,77
47,90
18,33
57,24
37,53
224,49
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ȂǹȎ
47,94
40,90
62,97
37,75
33,99
131,99
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
30,87
34,77
26,22
54,97
36,02
533,98
38,28
47,90
18,33
67,03
37,53
251,35
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ǿȅȊȃ
46,04
40,90
55,76
38,36
34,02
131,99
102,82
37,47
247,20
6,95
9,11
27,97
36,15
27,23
54,97
36,02
608,99
36,49
47,90
18,33
67,03
37,53
253,79
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ǿȅȊȁ
48,74
40,90
62,97
38,33
33,96
131,99
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
32,61
36,56
32,05
54,97
36,02
608,99
39,61
47,90
18,33
67,03
37,53
232,84
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ǹȊī
47,50
40,90
62,97
38,15
33,96
131,99
102,82
37,20
279,46
6,95
9,11
28,30
31,71
32,05
54,97
36,02
608,99
41,94
47,90
18,33
67,03
37,53
234,72
12,24
53,94
39,31
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ȈǼȆ
50,96
40,90
51,52
39,83
33,96
131,99
102,82
33,59
279,46
6,95
9,11
33,38
34,61
32,05
54,97
36,02
598,28
42,89
47,90
18,33
67,03
37,53
271,68
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
48,47
40,90
62,97
35,97
33,96
131,99
102,82
30,65
276,59
6,95
9,11
28,62
32,67
26,22
54,97
36,02
608,99
37,73
47,90
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,62
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ȃȅǼ
48,71
40,90
62,97
36,04
33,96
131,99
102,82
31,93
279,46
6,95
9,11
34,18
31,06
32,05
54,97
36,02
608,99
41,65
47,90
18,33
67,03
37,53
255,47
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

ǻǼȀ
50,98
40,90
51,52
37,77
33,96
131,99
102,82
30,65
279,46
6,95
9,11
34,18
33,83
26,22
54,97
36,02
590,97
38,57
47,90
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67

26718
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȁǼȊȀǹǻǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
41,96
57,71
47,69
49,99
60,45
39,79
41,50
117,24
102,82
37,47
236,02
6,95
9,11
33,27
31,52
26,22
56,46
36,02
608,99
35,20
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32

ĭǼǺ
41,96
57,71
43,82
49,99
60,45
39,79
41,50
109,16
102,82
37,47
246,48
6,95
9,11
29,69
37,77
26,22
55,40
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
37,98
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32

Ȃǹȇ
41,96
57,71
43,50
49,99
60,45
39,79
40,34
127,33
102,82
37,47
254,02
6,95
9,11
33,33
37,77
26,22
52,67
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
57,51
37,53
269,30
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
42,63
148,32

ǹȆȇ
41,96
57,71
42,48
40,90
60,45
39,79
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
37,42
27,48
50,22
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
46,89
148,32

ȂǹȎ
41,96
57,71
42,48
49,99
60,45
39,79
41,50
109,16
102,82
37,47
255,43
6,95
9,11
33,46
35,56
26,22
52,16
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
40,81
148,32

ǿȅȊȃ
36,69
57,71
42,48
47,68
60,45
39,79
33,96
133,41
102,82
37,47
234,25
6,95
9,11
34,18
37,46
26,22
52,20
36,02
608,99
41,75
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
46,89
148,32

ǿȅȊȁ
41,96
57,71
42,48
40,90
60,45
39,79
37,17
109,16
102,82
37,47
271,09
6,95
9,11
29,15
37,53
32,05
56,46
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
46,89
148,32

ǹȊī
41,96
57,71
43,76
48,91
60,45
39,79
36,60
119,45
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
34,30
26,22
53,06
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
573,32
46,89
148,32

ȈǼȆ
41,96
57,71
44,59
49,99
60,45
39,79
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
34,60
26,22
55,34
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
46,89
148,32

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
40,77
57,71
42,63
49,99
60,45
39,79
35,24
114,28
102,82
37,47
271,72
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
53,37
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
61,78
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
685,18
46,89
148,32

ȃȅǼ
41,16
57,71
44,14
49,96
60,45
39,79
35,96
109,16
102,82
37,47
271,00
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
55,31
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
64,23
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
68,25
685,18
46,89
148,32

ǻǼȀ
41,96
57,71
47,97
49,99
60,45
39,79
41,50
133,41
102,82
37,47
247,43
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
53,67
36,02
608,99
40,27
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
55,85
668,59
46,89
148,32

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26719

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǹīȃǾȈǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
93,90
91,02
39,30
57,71
47,36
49,99
62,97
34,78
41,50
127,61
91,84
37,56
279,46
6,95
9,11
28,88
36,48
27,92
46,20
36,02
498,26
41,52
47,90
15,00
54,84
37,53
227,44
10,01
54,99
41,18
41,69
20,08
59,02
13,73
55,85
675,95

ĭǼǺ
83,95
91,02
39,30
55,63
45,37
43,58
62,97
34,00
38,62
109,75
84,50
30,72
279,46
6,95
9,11
27,97
34,27
29,95
46,20
36,02
498,26
35,09
47,90
15,00
54,84
37,53
227,44
12,24
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,63
55,85
685,18

Ȃǹȇ
83,95
86,29
39,30
57,71
42,70
40,90
58,87
33,10
38,87
133,41
84,50
30,72
279,46
6,95
9,11
27,97
33,83
26,22
46,20
36,02
498,26
35,09
58,54
15,00
54,84
37,53
227,44
12,24
44,99
39,43
41,69
16,43
59,02
13,97
55,85
685,18

ǹȆȇ
83,95
91,02
39,30
47,21
43,00
40,90
59,87
33,75
35,24
121,87
84,50
34,97
279,46
6,95
9,11
27,97
32,44
26,22
46,20
36,02
498,26
35,09
58,54
15,00
54,84
37,53
227,44
10,01
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,90
55,85
685,18

ȂǹȎ
83,95
91,02
39,30
47,21
42,48
49,99
62,97
33,02
37,56
124,29
84,50
30,72
279,46
6,95
9,11
28,56
32,76
26,22
46,20
36,02
498,26
41,41
47,90
18,34
54,84
37,53
227,44
10,37
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ǿȅȊȃ
83,95
91,02
41,83
47,21
42,48
40,90
57,25
33,27
33,96
113,74
84,50
30,72
279,46
6,95
9,11
27,97
32,27
26,22
46,20
36,02
498,26
35,09
47,90
15,00
54,84
37,53
227,44
12,24
44,99
33,70
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ǿȅȊȁ
83,95
91,02
40,40
48,19
44,09
41,69
62,97
35,36
33,96
119,18
94,02
30,72
279,46
6,95
9,11
28,03
33,90
32,05
46,20
36,02
573,07
35,09
47,90
15,00
54,84
37,53
227,44
10,01
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ǹȊī
83,95
91,02
39,91
57,71
43,20
40,90
62,97
34,34
35,69
133,41
84,50
34,42
279,46
6,95
9,11
27,97
31,90
26,22
46,20
36,02
608,99
36,63
47,90
18,34
54,84
37,53
227,44
10,01
54,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ȈǼȆ
94,66
91,02
38,42
49,04
42,77
48,72
62,97
34,30
36,78
111,89
103,27
30,72
279,46
6,95
9,11
27,97
32,84
26,94
46,20
36,02
593,47
35,09
47,90
15,00
54,84
37,53
227,44
10,01
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
83,95
91,02
37,29
57,71
43,44
49,99
62,97
33,29
35,75
133,41
85,22
30,72
279,46
6,95
9,11
27,97
36,20
32,05
46,20
36,02
498,26
35,09
47,90
18,34
54,84
37,53
227,44
12,24
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,60
55,85
685,18

ȃȅǼ
93,98
91,02
38,60
47,21
42,48
45,82
62,97
32,70
35,55
113,07
84,50
33,36
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
29,26
46,20
36,02
608,99
38,44
47,90
18,34
54,84
37,53
227,44
10,37
44,99
41,18
41,69
16,43
59,02
13,46
55,85
685,18

ǻǼȀ
102,59
91,02
38,22
57,71
42,48
48,79
62,97
33,54
41,50
109,16
84,50
31,12
279,46
6,95
9,11
28,29
31,57
26,22
46,20
36,02
594,65
37,10
47,90
15,00
54,84
37,53
229,71
10,37
44,99
37,06
41,69
16,43
59,02
14,22
55,85
685,18

26720
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,34
57,71
51,65
49,99
62,47
34,79
41,50
125,72
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
33,14
32,05
51,89
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
64,68
16,45

ĭǼǺ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,34
47,21
48,05
49,99
61,95
32,70
41,50
109,16
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
32,14
32,05
49,09
36,02
608,99
42,11
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
38,16
41,69
19,16
62,03
16,45

Ȃǹȇ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,34
57,71
46,90
41,02
56,33
32,70
40,51
109,16
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
34,77
32,05
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
60,28
16,45

ǹȆȇ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,34
57,71
44,96
49,99
51,52
32,70
36,43
109,16
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
36,49
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,71
16,45

ȂǹȎ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,34
47,21
45,06
49,99
51,52
32,70
35,66
109,82
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
30,89
26,84
46,20
36,02
608,99
40,27
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
64,63
15,50

ǿȅȊȃ
42,63
148,32
84,92
75,30
36,22
55,97
43,76
49,99
51,52
32,70
34,85
109,16
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
15,80

ǿȅȊȁ
42,63
148,32
84,92
75,30
38,80
47,21
46,96
49,99
51,52
32,70
35,06
119,97
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
40,44
41,69
19,16
60,45
14,67

ǹȊī
42,63
148,32
84,92
75,30
37,66
57,71
46,08
49,99
55,07
32,70
37,16
109,16
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
30,89
32,05
46,48
36,02
608,99
42,11
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
40,56
41,69
19,16
58,41
13,46

ȈǼȆ
42,63
148,32
84,92
75,30
37,38
47,21
46,84
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
279,46
7,73
9,11
27,97
30,89
31,35
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
15,87

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
42,63
148,32
84,92
75,30
35,76
49,26
45,25
49,99
51,52
32,70
33,96
114,32
87,53
37,47
279,46
8,25
9,11
27,97
37,77
32,05
46,20
36,02
608,99
38,54
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
58,31
16,45

ȃȅǼ
42,63
148,32
103,78
75,30
36,88
49,40
44,76
49,99
51,52
32,70
38,89
109,16
87,53
37,47
261,95
8,25
9,11
27,97
37,77
28,43
46,20
36,02
608,99
41,10
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
39,81
41,69
19,16
58,31
15,65

ǻǼȀ
42,63
148,32
103,78
75,30
38,63
47,21
46,44
49,99
51,52
32,70
33,96
109,16
87,53
37,47
275,74
8,25
9,11
27,97
37,77
32,05
46,20
36,02
608,99
42,89
47,90
18,33
54,84
33,28
274,38
12,24
44,99
39,57
41,69
19,16
58,31
16,28

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26721

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ

ǿǹȃ
55,85
584,02
42,63
148,32
102,25
75,30
34,42
47,49
44,43
42,60
62,97
39,97
35,74
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
35,26
32,00
52,41
36,02
608,99
42,89
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
16,37

ĭǼǺ
68,25
584,02
38,36
148,32
83,67
75,30
34,42
47,49
42,48
43,75
61,39
39,97
34,47
115,76
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,23
30,89
32,00
52,74
36,02
608,99
39,24
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
16,37

Ȃǹȇ
55,85
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,48
40,90
62,12
39,97
34,93
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
29,34
33,78
32,00
50,08
36,02
608,99
35,96
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
34,91
41,69
17,12

ǹȆȇ
68,25
584,02
38,36
148,32
102,25
81,70
34,42
47,49
42,48
40,90
51,52
39,61
33,96
111,76
102,82
37,47
243,54
6,95
9,11
34,18
36,10
32,00
46,24
36,02
608,99
35,09
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ȂǹȎ
68,25
584,02
38,36
148,32
83,67
84,28
34,42
47,49
42,48
40,90
52,47
37,71
33,96
109,78
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,37
32,09
32,00
46,78
36,02
608,99
39,72
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ǿȅȊȃ
68,25
584,02
38,36
148,32
83,67
75,30
34,42
47,49
42,48
45,25
54,87
39,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
47,52
36,02
608,99
40,93
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ǿȅȊȁ
57,38
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,63
49,99
51,52
39,97
33,96
120,31
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
30,53
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ǹȊī
57,55
584,02
38,36
148,32
83,67
92,04
34,42
47,49
42,48
45,32
53,31
39,97
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
47,69
36,02
608,99
39,05
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ȈǼȆ
68,25
584,02
43,22
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,48
40,90
61,84
39,97
33,96
109,60
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
31,77
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
41,90
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
68,25
584,02
39,70
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,48
49,99
51,52
38,36
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
41,36
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

ȃȅǼ
59,21
584,02
40,41
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,48
49,99
58,75
38,85
35,19
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
32,08
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
40,47
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
20,01

ǻǼȀ
68,25
584,02
40,64
148,32
102,25
92,04
34,42
47,49
42,48
49,99
58,09
38,78
33,96
113,77
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,18
30,89
32,00
46,20
36,02
608,99
42,89
57,72
18,33
54,84
37,53
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
16,37

26722
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȄǹȃĬǾȈ
ȄǹȃĬǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
59,02
13,61
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
47,34
47,20
62,97
36,04
35,49
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,05
30,89
26,22
56,46
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
54,84
37,53
261,08
12,24
49,99
33,70

ĭǼǺ
59,02
13,46
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
44,19
49,33
62,97
33,01
38,32
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,93
30,89
26,22
56,46
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70

Ȃǹȇ
59,02
13,46
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
75,30
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,05
30,89
26,22
50,70
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
225,02
12,24
49,99
33,70

ǹȆȇ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
57,44
42,48
40,90
62,47
33,06
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
33,63
30,89
26,22
46,67
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
236,40
12,24
49,99
33,70

ȂǹȎ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
56,86
42,48
42,13
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
8,10
9,11
34,05
31,08
26,22
47,98
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70

ǿȅȊȃ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
7,39
9,11
34,05
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
240,19
12,24
49,99
33,70

ǿȅȊȁ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
43,20
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
249,57
6,95
9,11
31,91
30,89
26,22
50,41
36,02
608,99
37,62
54,52
18,33
65,52
37,53
257,72
12,24
49,99
33,70

ǹȊī
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
242,79
7,02
9,11
31,16
30,89
26,22
49,12
36,02
608,99
39,32
54,52
18,33
55,22
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70

ȈǼȆ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
30,61
30,89
26,22
47,46
36,02
608,99
38,07
54,52
18,33
67,03
37,53
254,12
12,24
49,99
33,70

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
42,50
40,90
52,10
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,05
30,89
26,22
48,13
36,02
608,99
37,12
54,52
18,33
54,84
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70

ȃȅǼ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
42,48
40,90
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
34,05
30,89
26,22
47,55
36,02
608,99
38,15
54,52
18,33
58,52
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70

ǻǼȀ
59,02
13,46
63,25
584,02
38,36
148,32
102,25
92,04
34,42
57,71
44,53
49,99
51,52
32,70
33,96
109,16
102,82
37,47
237,39
6,95
9,11
34,05
31,47
26,22
48,47
36,02
608,99
36,21
54,52
18,33
54,84
37,53
240,62
12,24
49,99
33,70

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26723

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǼȁȁǾȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
41,69
16,74
71,22
13,46
55,85
651,76
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
51,92
49,99
51,52
39,97
38,11
109,16
87,53
37,47
259,28
8,49
9,11
34,08
30,89
26,22
47,61
36,02
608,99
38,76
54,52
15,43
67,03
37,53
274,38
12,24

ĭǼǺ
41,69
16,74
71,26
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
46,60
49,99
51,52
36,62
38,45
109,16
87,53
37,47
228,65
7,99
9,11
33,51
32,42
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,86
67,03
37,53
274,38
12,24

Ȃǹȇ
41,69
16,74
65,71
13,76
55,85
610,32
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
49,93
43,81
49,99
51,52
35,10
37,43
109,16
87,53
37,47
268,75
8,21
9,11
34,08
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
15,43
63,87
37,53
274,38
12,24

ǹȆȇ
41,69
16,74
63,32
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
44,68
49,99
51,52
35,94
33,96
109,16
87,53
37,47
258,26
6,95
9,11
34,08
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,86
61,90
37,53
274,38
12,24

ȂǹȎ
41,69
16,74
59,45
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
42,48
49,99
51,52
34,36
37,59
109,16
87,53
37,47
279,46
8,31
9,11
34,08
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
15,43
62,11
37,53
274,38
12,24

ǿȅȊȃ
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,67
42,48
49,99
54,13
34,86
34,47
109,16
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
34,08
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
15,43
59,21
37,53
274,38
12,24

ǿȅȊȁ
41,69
16,74
61,97
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
44,80
49,99
51,52
38,19
35,11
109,16
87,53
37,47
238,23
7,00
9,11
32,41
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
38,30
54,52
15,43
59,69
37,53
274,38
12,24

ǹȊī
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
54,01
42,48
49,99
52,12
36,29
38,01
109,16
87,53
37,47
238,31
7,98
9,11
31,51
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
38,37
54,52
15,43
62,40
37,53
249,57
12,24

ȈǼȆ
41,69
16,74
61,75
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
43,65
49,99
51,52
35,61
36,20
109,16
87,53
37,47
257,47
7,01
9,11
34,08
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
42,89
54,52
15,43
60,76
37,53
260,97
12,24

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
41,69
16,74
58,31
13,63
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
35,25
49,46
43,43
49,99
51,94
37,39
33,96
109,16
87,53
37,47
266,90
7,05
9,11
32,60
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
15,43
58,28
37,53
274,38
12,24

ȃȅǼ
41,69
16,74
58,31
13,46
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
42,48
49,99
51,52
33,04
37,37
109,16
87,53
37,47
245,07
6,99
9,11
33,03
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
36,29
54,52
15,43
54,84
37,53
224,49
12,24

ǻǼȀ
41,69
16,74
58,31
13,52
55,85
574,62
42,63
148,32
102,25
90,62
34,35
47,21
42,48
49,99
51,52
36,18
33,96
109,16
87,53
37,47
228,65
6,95
9,11
32,07
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
41,32
54,52
16,74
62,12
37,53
224,49
12,24

26724
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆǿǼȇǿǹȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
44,99
34,34
36,66
19,16
68,37
13,46
63,25
685,18
42,88
148,32
102,25
83,67
37,67
47,49
48,56
40,90
62,97
39,35
41,50
126,30
87,53
37,47
229,66
8,49
9,11
34,18
37,77
26,22
56,24
36,02
608,99
36,99
47,90
18,33
55,21
37,53

ĭǼǺ
44,99
36,17
36,66
19,16
64,35
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
37,67
47,49
47,52
43,31
62,97
39,49
35,32
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22
50,93
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

Ȃǹȇ
44,99
33,70
36,66
19,16
71,26
13,46
63,25
651,51
38,36
148,32
102,25
83,67
37,67
47,49
44,38
40,90
62,97
36,52
35,02
109,16
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
27,97
33,02
26,22
48,46
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
54,84
37,53

ǹȆȇ
44,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
39,12
148,32
102,25
83,67
37,67
47,49
44,42
40,90
51,52
38,11
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
34,18
37,27
26,64
49,11
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
54,84
37,53

ȂǹȎ
44,99
33,70
36,66
19,16
60,88
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
37,67
47,49
44,41
41,57
62,97
33,30
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22
49,05
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53

ǿȅȊȃ
44,99
33,70
36,66
19,16
59,06
13,46
63,25
685,18
41,39
148,32
102,25
83,67
34,33
47,49
43,67
49,99
62,97
32,76
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
29,12
30,89
27,83
46,29
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
54,84
37,53

ǿȅȊȁ
44,99
33,70
36,66
19,16
60,96
13,46
63,25
685,18
40,86
148,32
102,25
83,67
35,87
47,49
44,72
40,90
58,75
38,53
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
34,18
34,58
26,22
47,33
36,02
608,99
35,95
58,54
18,33
54,84
37,53

ǹȊī
44,99
33,70
36,66
19,16
58,31
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
38,48
47,49
44,82
40,90
61,39
34,57
34,71
115,24
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
28,28
30,89
26,27
49,61
36,02
608,99
36,52
58,54
18,33
54,84
37,53

ȈǼȆ
44,99
33,70
36,66
19,16
60,70
13,46
63,25
685,18
38,88
148,32
102,25
83,67
38,47
47,49
47,71
42,49
51,52
34,77
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
29,87
37,77
26,63
47,27
36,02
608,99
41,59
58,54
18,33
59,53
37,53

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
44,99
33,70
36,66
19,16
58,64
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
37,52
47,49
44,82
40,90
51,95
34,38
34,41
133,41
87,53
37,47
229,66
7,09
9,11
34,18
35,54
32,05
48,06
36,02
608,99
35,52
47,90
18,33
54,84
37,53

ȃȅǼ
44,99
33,70
36,66
19,16
58,32
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
37,60
47,49
44,79
46,55
62,02
32,70
33,96
133,41
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
29,56
30,89
32,05
47,24
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
54,84
37,53

ǻǼȀ
44,99
33,70
36,66
19,16
62,62
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,64
47,49
46,80
40,90
58,37
34,27
35,50
116,04
87,53
37,47
229,66
6,95
9,11
32,73
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,11
58,54
18,33
54,84
37,53

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26725

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȆȇǼǺǼǽǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
76,76
38,90
47,21
51,92
49,99
62,97
33,94
41,50
133,41
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
28,01
37,25
32,05
56,46
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33

ĭǼǺ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
92,04
38,90
57,71
49,41
42,52
62,97
32,70
40,49
133,41
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
34,18
37,25
32,05
52,73
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33

Ȃǹȇ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
92,04
38,90
47,21
46,50
45,71
62,97
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
51,42
36,02
608,99
39,38
54,52
18,33

ǹȆȇ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
75,30
38,90
51,38
45,36
49,99
62,97
34,16
35,69
133,41
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
53,86
36,02
608,99
37,66
54,52
18,33

ȂǹȎ
227,63
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,72
148,32
88,06
75,59
38,90
49,58
45,18
49,99
62,97
33,71
36,73
131,03
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
51,41
36,02
608,99
42,20
54,52
18,33

ǿȅȊȃ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
40,54
148,32
88,06
92,04
38,09
50,75
44,21
49,99
62,97
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
54,78
36,02
608,99
41,30
54,52
18,33

ǿȅȊȁ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
39,65
148,32
88,06
88,22
41,96
57,71
47,49
49,99
62,97
36,14
36,14
129,16
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
28,85
34,52
32,05
52,44
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33

ǹȊī
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
41,97
148,32
88,06
92,04
39,24
56,78
47,14
49,99
51,52
32,96
37,87
109,16
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
26,22
52,13
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33

ȈǼȆ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
92,04
39,21
49,35
46,43
45,89
54,82
33,48
39,80
133,41
95,07
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
31,12
54,95
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,56
148,32
88,06
92,04
37,77
48,77
46,09
49,99
62,97
33,49
41,50
122,63
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
51,29
36,02
608,99
41,18
54,52
18,33

ȃȅǼ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
75,30
37,77
49,64
46,41
48,38
62,97
32,70
41,50
109,16
102,82
37,47
229,66
6,95
8,28
27,97
37,25
32,05
50,78
36,02
608,99
38,13
54,52
18,33

ǻǼȀ
227,63
12,24
49,99
41,18
41,69
19,16
59,02
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
88,06
92,04
35,89
52,65
47,40
49,99
62,97
32,70
38,90
129,74
84,13
37,47
229,66
6,95
8,28
28,81
37,25
32,05
50,36
36,02
608,99
39,98
54,52
18,33

26726
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇǼĬȊȂȃǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,15
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
51,92
41,27
62,97
39,97
36,46
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
31,35
30,89
32,05
54,61
36,02
608,99
35,09

ĭǼǺ
59,06
37,53
274,38
12,24
49,99
39,93
41,69
19,16
71,26
15,13
63,25
685,18
46,89
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
51,24
41,27
57,25
39,97
41,50
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
28,72
30,89
28,39
48,78
36,02
608,99
35,09

Ȃǹȇ
60,06
37,53
274,38
12,24
49,99
34,31
41,69
19,16
71,26
16,12
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
54,41
47,40
41,27
53,72
38,78
41,50
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
30,89
32,05
51,48
36,02
608,99
35,09

ǹȆȇ
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,26
63,25
685,18
41,81
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
46,08
41,27
62,97
38,01
39,59
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
28,37
30,89
27,92
46,20
36,02
608,99
35,09

ȂǹȎ
61,46
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,93
63,25
685,18
39,24
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
44,65
41,27
62,97
38,93
35,66
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
31,34
30,89
26,22
47,40
36,02
608,99
35,09

ǿȅȊȃ
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
44,06
41,27
59,53
37,23
33,96
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
34,18
30,89
28,95
49,97
36,02
608,99
35,09

ǿȅȊȁ
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
46,33
41,27
62,97
39,00
37,13
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,98
30,89
26,22
50,83
36,02
608,99
35,09

ǹȊī
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,54
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
44,57
41,27
55,04
39,97
34,51
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
50,04
36,02
608,99
35,09

ȈǼȆ
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
68,71
16,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
44,23
41,27
62,97
38,34
33,96
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
29,53
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,09

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
60,57
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
44,77
41,27
62,97
38,85
41,50
109,16
102,82
37,47
279,46
7,58
9,11
30,32
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09

ȃȅǼ
54,84
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,35
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
43,19
41,27
62,97
36,97
39,73
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
30,55
30,89
26,43
46,20
36,02
608,99
35,09

ǻǼȀ
67,03
37,53
274,38
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
70,41
16,26
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
90,62
34,42
57,71
45,80
41,27
55,74
37,66
34,05
109,16
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
31,18
46,20
36,02
608,99
35,09

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26727

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȇȅǻȅȆǾȈ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ

ǿǹȃ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
41,18
41,50
19,16
59,90
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,52
39,84
41,50
109,16
102,82
31,72
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
55,13
36,02

ĭǼǺ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
40,67
34,11
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,52
39,84
40,53
133,41
102,82
31,72
228,65
7,38
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

Ȃǹȇ
54,52
18,33
57,53
37,53
224,49
12,24
49,99
41,18
34,11
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
60,18
39,84
41,50
133,41
102,82
31,72
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
55,13
36,02

ǹȆȇ
54,52
18,33
62,85
37,53
270,03
12,24
49,99
34,08
41,50
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,52
39,84
33,96
133,41
102,82
31,72
228,65
6,95
9,11
27,97
31,66
26,86
55,13
36,02

ȂǹȎ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,50
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
62,97
39,84
33,96
133,41
102,82
31,72
237,90
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

ǿȅȊȃ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,50
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,52
39,84
33,96
133,41
102,82
31,72
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

ǿȅȊȁ
54,52
18,33
67,03
37,53
225,90
12,24
49,99
33,70
41,50
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,68
39,84
40,63
133,41
102,82
33,34
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

ǹȊī
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,50
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
51,52
39,84
39,93
133,41
102,82
31,72
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

ȈǼȆ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
34,11
19,16
58,94
13,87
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
62,97
39,84
33,96
133,41
102,82
31,72
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
28,61
55,13
36,02

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
37,51
34,11
19,16
58,94
13,86
63,25
685,18
42,63
148,32
84,00
83,67
41,96
47,49
50,11
41,27
51,52
39,15
33,96
109,16
102,82
31,72
228,65
8,49
9,11
27,97
30,89
32,05
55,13
36,02

ȃȅǼ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,13
41,27
59,85
39,84
33,96
109,16
102,82
35,98
228,65
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
53,24
36,02

ǻǼȀ
54,52
18,33
67,03
37,53
224,49
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,94
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
83,67
83,67
41,96
47,49
51,29
41,27
62,97
39,84
41,50
133,41
102,82
31,72
228,65
7,69
9,11
27,97
30,89
26,22
55,13
36,02

26728
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǹȂȅȊ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
608,99
42,89
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
66,66
15,47
63,25
682,62
38,36
148,32
88,06
92,04
34,38
57,71
48,47
41,01
51,52
37,79
34,75
109,16
89,12
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
37,77
26,22

ĭǼǺ
608,99
42,26
54,52
18,33
55,65
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
68,12
14,33
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
92,04
34,38
57,71
45,24
41,01
51,52
37,66
34,10
109,16
93,02
37,47
279,46
8,49
9,11
27,97
30,89
26,22

Ȃǹȇ
608,99
35,09
54,52
18,33
57,31
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
66,43
14,54
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,38
57,71
43,41
41,01
51,52
36,63
34,10
131,15
91,19
37,02
279,46
7,33
9,11
27,97
30,89
26,22

ǹȆȇ
608,99
38,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,48
63,25
595,83
42,63
148,32
88,06
92,04
34,38
57,71
44,59
41,01
51,52
35,69
34,10
109,16
84,13
30,65
268,64
6,95
9,11
27,97
32,33
26,22

ȂǹȎ
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,38
48,55
44,34
41,01
51,52
35,24
34,10
109,16
85,01
30,65
255,63
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22

ǿȅȊȃ
608,99
36,30
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,99
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
92,04
34,38
47,25
42,48
41,01
51,52
36,52
34,10
109,16
98,78
37,47
268,00
6,95
9,11
27,97
34,76
26,22

ǿȅȊȁ
608,99
42,29
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
14,34
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,52
57,71
46,26
41,01
51,52
35,14
34,10
109,16
84,13
34,74
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22

ǹȊī
608,99
38,02
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,38
57,71
44,44
44,12
51,52
35,81
34,10
109,16
90,93
30,65
273,38
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22

ȈǼȆ
608,99
39,59
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,78
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
82,49
34,38
57,71
45,01
41,01
51,52
35,70
34,10
109,16
95,25
30,65
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
29,08

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
608,99
36,10
54,52
18,33
56,55
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
63,17
16,45
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,73
57,71
45,52
41,01
51,52
35,36
34,10
109,16
84,13
30,65
254,32
7,96
9,11
27,97
37,77
32,05

ȃȅǼ
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
58,31
15,59
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,38
57,71
44,09
41,01
51,52
33,86
34,10
109,16
90,76
32,53
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
29,77

ǻǼȀ
608,99
36,76
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
62,09
14,73
63,25
572,98
38,36
148,32
88,06
75,30
34,38
57,71
46,27
41,01
51,52
35,62
34,10
109,16
102,82
30,65
279,46
6,95
9,11
27,97
37,77
32,05

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26729

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȈǼȇȇȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ

ǿǹȃ
47,40
36,02
608,99
35,09
58,54
18,33
67,03
32,67
225,71
12,24
44,99
40,57
41,69
19,16
61,06
15,57
55,85
685,18
46,89
148,32
102,25
90,62
38,18
47,21
46,69
41,27
51,52
34,53
34,16
133,41
87,53
37,47
265,14
6,95
9,11
33,41

ĭǼǺ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
39,94
225,71
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
60,90
16,45
68,25
635,97
46,89
148,32
102,25
90,62
38,18
47,21
45,87
41,27
51,52
34,41
34,16
133,41
87,53
37,47
268,85
7,17
9,11
29,46

Ȃǹȇ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
32,67
225,71
12,24
44,99
38,49
41,69
19,16
60,12
16,45
60,45
685,18
46,89
148,32
102,25
90,62
38,18
47,21
42,69
41,27
51,52
33,86
34,16
115,66
87,53
37,47
269,80
6,95
9,11
29,56

ǹȆȇ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
32,67
225,71
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
58,43
13,77
68,25
653,97
46,89
148,32
102,25
90,62
38,18
47,21
42,48
41,27
51,52
34,52
34,16
133,41
87,53
37,47
253,04
6,95
9,11
28,48

ȂǹȎ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
32,67
225,71
12,24
44,99
38,73
41,69
19,16
59,50
13,96
68,25
685,18
46,89
148,32
102,25
90,62
38,18
47,21
42,48
41,27
51,52
32,70
34,16
131,71
87,53
37,47
247,12
7,44
9,11
30,12

ǿȅȊȃ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
62,20
32,67
225,71
12,24
44,99
39,00
41,69
19,16
60,24
14,45
68,25
631,74
46,89
148,32
83,67
90,62
37,87
47,21
42,48
41,27
51,52
32,98
34,16
115,42
87,53
37,47
259,12
6,95
9,11
28,81

ǿȅȊȁ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
61,14
32,67
225,71
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
63,80
13,46
68,25
560,60
46,89
148,32
102,25
90,62
38,23
49,79
46,92
41,27
51,52
33,38
34,16
131,08
87,53
37,47
257,64
6,95
9,11
27,97

ǹȊī
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
60,82
32,67
225,71
12,24
44,99
41,18
41,69
19,16
62,25
13,46
68,25
560,60
46,89
148,32
102,25
90,62
38,51
47,21
42,48
41,27
51,52
33,24
34,16
133,41
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97

ȈǼȆ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
56,78
32,67
225,71
12,24
44,99
34,53
41,69
19,16
62,16
14,36
68,25
621,26
46,76
148,32
102,25
90,62
38,00
48,91
42,64
41,27
51,52
32,70
34,16
133,41
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
29,03

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
32,67
225,71
12,24
44,99
38,42
41,69
19,16
58,31
13,46
59,90
621,43
46,89
148,32
102,25
90,62
38,44
56,19
42,48
41,27
51,52
32,70
34,16
125,78
87,53
37,47
278,45
8,26
9,11
29,02

ȃȅǼ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
58,80
32,67
225,71
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
58,31
13,46
68,25
589,06
43,03
148,32
102,25
90,62
37,30
47,21
42,48
41,27
51,52
32,70
34,16
128,24
87,53
37,47
279,46
6,95
9,11
28,73

ǻǼȀ
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
32,67
248,78
12,24
44,99
35,01
41,69
19,16
58,31
14,60
68,25
685,18
43,63
148,32
102,25
90,62
38,90
47,21
42,48
41,27
51,52
32,70
34,16
119,53
87,53
37,47
270,32
6,95
9,11
27,97

26730
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ȉȇǿȀǹȁȍȃ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ

ǿǹȃ
36,12
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
58,07
37,53
227,18
12,24
44,99
39,29
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
92,04
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ĭǼǺ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
226,29
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
38,36
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

Ȃǹȇ
34,28
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
57,52
37,53
226,29
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȆȇ
30,99
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
56,07
37,53
237,25
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
70,60
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȂǹȎ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
226,29
12,24
44,99
33,70
41,69
19,16
69,85
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȃ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
61,05
37,53
226,29
12,24
44,99
34,06
41,69
19,16
68,74
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǿȅȊȁ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
226,29
12,24
54,99
41,18
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǹȊī
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
63,09
37,53
226,29
12,24
47,47
35,69
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȈǼȆ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
55,82
37,53
226,29
12,24
46,21
41,18
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
34,27
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
226,29
12,24
45,39
33,70
41,69
19,16
71,26
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ȃȅǼ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
226,29
12,24
44,99
34,55
41,69
19,16
66,28
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ǻǼȀ
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
230,50
12,24
45,40
39,78
41,69
19,16
70,51
13,46
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
75,30
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79
102,82
37,47
279,46
8,21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26731

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭĬǿȍȉǿǻȅȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ǿǹȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
47,90
41,27
60,45
39,97
41,50
109,16
102,82
37,47

ĭǼǺ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
46,30
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
45,89
41,27
60,45
38,12
41,50
109,16
102,82
37,47

Ȃǹȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
37,92
41,50
109,16
102,82
37,47

ǹȆȇ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
39,00
33,96
109,16
102,82
37,47

ȂǹȎ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
48,65
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
39,15
33,96
109,16
102,82
37,47

ǿȅȊȃ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
46,03
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
37,97
33,96
109,16
102,82
37,47

ǿȅȊȁ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
36,74
33,96
109,16
102,82
37,47

ǹȊī
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
36,58
38,41
109,16
102,82
37,47

ȈǼȆ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
35,83
33,96
109,16
102,82
37,47

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
38,11
33,96
109,16
102,82
37,47

ȃȅǼ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
34,29
33,96
109,16
102,82
37,47

ǻǼȀ
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
44,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
34,42
57,71
42,48
41,27
60,45
39,11
41,50
109,16
102,82
37,47

26732
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȁȍȇǿȃǹȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
228,65
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
51,10
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,08
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ĭǼǺ
228,65
6,95
9,11
34,18
37,77
31,45
54,22
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,12
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

Ȃǹȇ
228,65
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
35,56
41,69
19,16
71,26
16,20
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ǹȆȇ
228,65
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ȂǹȎ
262,81
6,95
9,11
34,18
37,77
26,22
46,84
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
15,75
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ǿȅȊȃ
279,46
6,95
9,11
34,18
34,97
26,22
46,48
36,02
608,99
35,09
54,52
18,33
67,03
37,53
269,30
12,24
49,99
33,78
41,69
19,16
71,26
15,72
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ǿȅȊȁ
279,46
6,95
9,11
27,97
37,45
26,22
49,37
36,02
608,99
38,44
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
35,07
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ǹȊī
279,46
6,95
9,11
27,97
35,02
26,22
47,59
36,02
608,99
41,23
54,52
18,33
65,45
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
14,65
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ȈǼȆ
228,65
6,95
9,11
28,41
31,44
26,22
46,83
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
63,56
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,18
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
228,65
6,95
9,11
27,97
36,24
26,22
46,20
36,02
608,99
36,76
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,02
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ȃȅǼ
236,07
6,95
9,11
30,75
36,15
26,22
46,20
36,02
608,99
36,00
54,52
18,33
57,62
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,45
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ǻǼȀ
228,65
6,95
9,11
27,97
36,39
26,22
48,40
36,02
608,99
42,27
54,52
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
49,99
33,70
41,69
19,16
71,26
16,11
63,25
685,18
42,63
148,32
102,25
83,67
39,13
57,71
46,95
49,99
60,45
36,29
41,50
127,79

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26733

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ĭȍȀǿǻȅȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
57,71
51,16
49,99
51,52
37,29

ĭǼǺ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
46,92
41,44
51,52
37,22

Ȃǹȇ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
44,80
49,99
51,52
33,59

ǹȆȇ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
44,86
40,90
51,52
34,97

ȂǹȎ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
56,10
43,07
40,90
51,52
39,97

ǿȅȊȃ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
42,48
40,90
51,52
33,27

ǿȅȊȁ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
44,54
49,99
51,52
39,97

ǹȊī
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
44,08
40,90
51,52
39,56

ȈǼȆ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
43,66
44,79
51,52
39,97

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
42,67
49,99
51,52
39,88

ȃȅǼ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
34,33
47,21
42,48
40,90
51,52
37,70

ǻǼȀ
102,82
37,47
279,46
8,21
9,11
29,38
33,44
32,00
50,19
36,02
608,99
42,84
54,52
18,33
63,59
37,53
269,30
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
14,89
63,25
584,02
42,63
148,32
102,25
83,67
37,30
47,21
43,84
40,90
51,52
37,91

26734
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
41,50
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
31,75
32,05
49,04
36,02
608,99
39,23
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
60,96
13,46
68,25
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
51,92
49,99

ĭǼǺ
36,11
109,16
102,82
34,49
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
58,84
13,46
55,85
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
51,92
49,99

Ȃǹȇ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
8,13
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
39,10
41,69
19,16
58,84
13,46
59,55
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
50,72
49,99

ǹȆȇ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
58,84
13,46
61,14
685,18
42,63
165,59
84,84
75,30
41,96
47,21
48,77
49,99

ȂǹȎ
33,96
109,16
102,82
32,00
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
58,84
13,46
57,74
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
47,74
49,99

ǿȅȊȃ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
58,84
13,46
55,85
572,20
42,63
165,59
102,25
75,30
40,66
47,21
46,57
49,99

ǿȅȊȁ
33,96
109,16
102,82
31,99
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,31
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
58,84
13,46
68,25
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
49,10
49,99

ǹȊī
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
41,18
41,69
19,16
58,84
13,46
68,25
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
47,82
43,70

ȈǼȆ
33,96
109,16
102,82
35,41
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
37,03
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
38,62
41,69
19,16
58,84
13,46
55,85
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
54,63
47,99
49,99

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,65
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
36,98
41,69
19,16
58,84
13,46
57,80
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
47,21
48,10
49,99

ȃȅǼ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
35,23
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
33,70
41,69
19,16
58,84
13,46
68,25
685,18
42,63
165,59
102,25
75,30
41,96
48,47
45,62
46,54

ǻǼȀ
33,96
109,16
102,82
31,57
279,46
6,95
9,11
27,97
30,89
26,22
46,20
36,02
608,99
35,09
47,90
18,33
54,84
37,53
269,30
12,24
53,94
38,02
41,69
19,16
58,84
13,46
68,08
573,30
38,36
165,59
102,25
75,30
41,96
47,60
48,05
43,79

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26735

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǹȃǿȍȃ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ
ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ǹȚȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ǹțIJȚȞȠįȚĮȖȞȦıIJȚțȒ
ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒȠȖțȠȜȠȖȓĮ
ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ
DZȞİȣ
īĮıIJȡİȞIJİȡȠȜȠȖȓĮ

ǿǹȃ
62,78
38,33
41,50
133,41
102,82
34,49
246,71
7,57
9,11
33,30
35,33
28,25
50,50
36,02
519,15
42,84
47,90
15,85
58,41
37,53
274,38
10,66
46,38
33,70
41,69
16,74
71,26
15,40
68,25
580,64
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
50,72

ĭǼǺ
62,78
35,49
41,50
124,54
102,82
32,00
254,00
6,95
9,11
33,30
37,30
31,36
46,88
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
62,68
37,53
274,38
10,66
54,99
38,04
41,69
16,74
71,26
14,51
55,85
641,84
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,75

Ȃǹȇ
62,78
36,74
41,50
127,30
102,82
32,00
234,34
7,06
9,11
33,30
35,87
26,22
46,71
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
63,97
37,53
274,38
10,66
44,91
33,70
41,69
16,74
71,26
15,53
55,85
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21

ǹȆȇ
62,78
36,54
39,04
127,60
102,82
32,00
228,65
6,95
9,11
33,30
36,81
30,50
46,20
36,02
538,01
42,84
47,90
15,85
55,19
37,53
274,38
10,66
44,99
33,70
41,69
16,74
71,26
15,47
55,85
650,16
38,36
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21

ȂǹȎ
62,78
33,70
41,50
133,41
102,82
32,00
228,65
7,10
9,11
33,30
32,13
26,22
46,20
36,02
498,26
42,84
47,90
19,01
63,76
37,53
274,38
10,66
54,99
33,70
41,69
16,74
71,26
14,95
55,85
560,60
46,89
148,32
83,67
83,67
41,96
47,21

ǿȅȊȃ
62,78
34,29
41,44
118,55
102,82
32,00
228,65
6,95
9,11
33,30
37,16
32,05
46,20
36,02
577,08
42,84
47,90
15,85
62,21
37,53
274,38
10,66
54,99
33,70
41,69
16,74
65,18
14,70
59,93
667,92
42,63
148,32
102,25
83,67
38,16
47,21

ǿȅȊȁ
62,78
36,80
41,50
120,75
102,82
32,00
228,65
6,95
9,11
33,30
33,97
28,11
46,20
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
63,83
37,53
274,38
10,66
54,99
33,70
41,69
16,74
71,26
13,46
62,66
685,18
43,58
148,32
102,25
83,67
39,38
47,21

ǹȊī
62,78
36,46
41,50
133,41
102,82
32,00
229,19
6,95
9,11
33,30
33,61
26,22
46,20
36,02
598,63
42,84
47,90
15,85
67,03
37,53
274,38
10,66
54,99
33,70
41,69
16,74
69,98
15,13
55,85
560,60
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21

ȈǼȆ
62,78
36,68
41,50
133,41
102,82
32,00
243,44
6,95
9,11
33,30
35,16
32,05
46,20
36,02
555,69
42,84
47,90
15,85
67,03
37,53
274,38
10,66
46,99
33,70
41,69
16,74
66,22
13,93
67,87
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
57,71

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
62,78
37,22
41,50
128,87
102,82
32,00
228,65
7,76
9,11
33,30
30,89
31,00
46,20
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
54,84
37,53
274,38
10,66
44,78
33,70
41,69
16,74
67,75
14,84
68,25
572,75
46,89
148,32
102,25
83,67
39,78
47,21

ȃȅǼ
62,78
37,32
41,50
111,15
102,82
32,00
279,46
6,95
9,11
33,30
30,89
32,05
46,20
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
54,84
37,53
274,38
10,66
46,39
33,70
41,69
16,74
68,99
14,65
68,25
685,18
45,12
148,32
102,25
83,67
41,96
57,71

ǻǼȀ
62,78
36,97
41,50
133,41
102,82
32,00
248,88
6,95
9,11
33,30
32,05
26,22
48,81
36,02
608,99
42,84
47,90
15,85
54,84
37,53
246,18
10,66
44,97
33,70
41,69
16,74
67,93
14,15
68,25
685,18
46,89
148,32
102,25
83,67
41,96
47,21

26736
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ
ȋǿȅȊ

ǿǹȃ
51,92
40,90
62,97
37,04
41,50
133,41
102,82
37,47
256,24
6,95
9,11
34,18
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

ĭǼǺ
47,95
40,90
51,52
39,97
41,50
133,41
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
40,64
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

Ȃǹȇ
49,57
40,90
51,52
32,89
41,50
133,41
102,82
37,47
245,22
6,95
9,11
28,40
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
41,49
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

ǹȆȇ
45,46
40,90
52,27
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
228,65
6,95
9,11
27,97
37,33
30,13
55,07
36,02
608,99
37,18
54,52
18,33
65,11
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
15,55

ȂǹȎ
47,64
40,90
62,97
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
29,33
37,19
32,05
55,07
36,02
608,99
36,44
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

ǿȅȊȃ
43,28
40,90
51,52
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
37,33
32,05
53,90
36,02
608,99
39,55
54,52
18,33
66,20
37,53
261,44
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
61,54
15,57

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
īİȞȚțȒȚĮIJȡȚțȒ
ǻİȡȝĮIJȠȜȠȖȓĮ$ijȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ
ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ
ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ
ȂĮȚİȣIJȚțȒīȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȃİijȡȠȜȠȖȓĮ
ȅįȠȞIJȚĮIJȡȚțȒ
ȅȡșȠįȠȞIJȚțȒ
ȅȡșȠʌİįȚțȒ
ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ
ȅijșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒĮȞĮIJȠȝȚțȒ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒȅȖțȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȚįȚĮIJȡȚțȒ
ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȆȜĮıIJȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮĭȣȝĮIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȣȡȘȞȚțȒ,ĮIJȡȚțȒ
ȇİȣȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȒțĮȚīȞĮșȠʌȡȠıȦʌȚțȒȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ĭȣıȚțȒȚĮIJȡȚțȒțĮȚ$ʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĬȫȡĮțȠȢ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒȆĮȓįȦȞ
ȌȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ȍIJȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ

ǿȅȊȁ
50,38
40,90
62,19
37,80
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
28,99
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
41,72
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

ǹȊī
47,11
40,90
51,52
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
31,88
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
63,74
15,48

ȈǼȆ
46,77
40,90
62,97
32,70
41,50
133,41
102,82
37,47
279,46
6,95
9,11
27,97
34,95
32,05
55,07
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
67,01
16,02

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ͗ɃɆȻȰɇɉɁɈȰȳɃȳɆȰɌȸɇȸɇȰɁȰɅȵɆȻɌȵɆȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͕ȻȰɈɆȻȾȸȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰȾȰȻɀȸɁȰɈɃɉȵɈɃɉɇ
ȅȀȉ
46,74
42,98
62,97
35,02
41,50
109,16
102,82
37,47
250,74
6,95
9,11
32,83
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
42,76
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
71,26
16,02

ȃȅǼ
46,80
49,99
62,32
37,03
36,25
133,41
102,82
37,47
274,58
6,95
9,11
27,97
37,33
32,05
55,07
36,02
608,99
37,98
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
67,14
16,02

ǻǼȀ
46,08
49,99
62,97
34,19
41,50
133,41
102,82
37,47
242,62
6,95
9,11
33,91
36,11
32,05
55,07
36,02
608,99
42,89
54,52
18,33
66,20
37,53
274,38
12,24
49,99
41,13
41,69
19,16
61,91
16,02

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26737

26738

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.Δ.

5€

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023323010150064*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004