ªìíºõ ¿ã

Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãûã ÅÁÑ-ä ¿çýõ õè÷ýýëèéí öºì àãóóëãûí
õ¿ðýýíä ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõü Òåõíîëîãèéí
ñóðãóóëèéí áàãø íàð áîëîâñðóóëæ,
Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëò
áîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýãñäýä çîðèóëàí ôèçèêèéí õè÷ýýëèéí
ñòàíäàðò àãóóëãàä íèéö¿¿ëýí ýíãèéí õÿëáàð áîëîí ¿íäñýí òóëãóóð
îéëãîëò, õóóëü ç¿é òîãòëûã á¿ðýí áàãòààñàí 100 òåñòèéã áîäîëòûí
õàìò áîëîí áèå äààæ áîäîõ òåñò¿¿äèéã îðóóëæ ýìõýòãýñýí áîëíî.
Ôèçèêèéí òåñò¿¿äòýé àæèëëàñíààð:

Ñóðàã÷ òºãñºëò áîëîí åðºíõèé øàëãàëòàíä áýëòãýõ
• Ñóðàã÷ îëæ àâñàí ìýäëýã, äàäàë, ÷àäâàðûíõàà ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýõ
• Ñóðàã÷èéã øàëãàëòûí òåñòòýé àæèëëàõ äàäëàãàòàé áîëãîõ
çýðýã ¿éë àæèëëàãààíä ñóðàëöàõàä òóñ äºõºì áîëíî.
Ýíý 100 òåñòíýýñ ØÓÒÈÑ-èéí õàðúÿà ªâºðõàíãàé àéìàã äàõü
Òåõíîëîãèéí ñóðãóóëèéí Ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí
òºãñºõ àíãèéí ñóðàã÷äûí òºãñºëòèéí øàëãàëòûã àâàõ áîëíî.

Íîìûí áóÿí äýëãýðýõ áîëòóãàé.

Æèøýý бодолт
1.Машин 10 секундэд 195м замыг 1,5м/с2 хурдатгалтай явсан бол
анхны хурдыг ол.
А. 14м/
Б. 12м/с
В. 1,4м/с
Г. 1,2м/с
Д. 0,12м/с
Тухайн хөдөлгөөн нь шулуун замын жигд хурдсах хөдөлгөөн болно.
at

2

Хөдөлгөөний тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна. S = υ0t +
2
болно. Энэ тэгшитгэлээс

υ0 -г олвол

υ0 =

S
t

at
2

= 19 .5 − 7.5 = 12 м / с

байна. Á- õóâèëáàð
2.Жигд хурдсан хөдөлж байгаа бие эхний 5 секундэнд 30см зам,
дараагийн 5 секундэнд 80см зам явав. Биеийн хурдатгал ба анхны
хурдыг ол.
А. 1м/с, 2м/с2
Б. 1,2м/с, 0,2м/с2
2
В. 1,4м/с, 20м/с
Г. 12м/с, 1м/с2
Д.
0,12м/с, м/с2
Хөдөлгөөнийг харахад шóëóóí çàìûí æèãä õóðäñàõ õºäºë㺺í
болох бөгөөд эхний болон нийт хугацаанд явсан çàìуудын
тэгшитгэлийг бичвэл äàðàà õýëáýðòýé áàéíà.

2

a 1t
 S1 = υ 0t1 +
3 0= 5υ 0 + 1 .25a2

2 
a 2t  1 1 = 01 υ0 + 5 a0

0

 S 2 = υ 0t 2 +

2
Энэ 2 үл мэдэгчтэй тэгшитгэлийн системийг бодоход υ0 = 1м / с
2

гарна. À- õóâèëáàð
3. Ìàøèí çàìûí ýõíèé õàãàñûã 15 êì/ö, õî¸ðäóãààð õàãàñûã 30 êì/ö
äóíäàæ õóðäààð òóóëæýý. Ìàøèí á¿õ çàìûã ÿìàð äóíäàæ õóðäòàé
ÿâñàí áý?
а = 2м / с

À. 22.5 êì/ö

Á. 20êì/ö

Â.

1
êì/ö
20

Ã. 45 êì/ö
Ä. 15 êì/ö
Íèéò ÿâñàí çàìûã, çàðöóóëñàí á¿õ õóãàöààíä õàðüöóóëñàí õàðüöààã

äóíäàæ õóðä ãýíý. Äóíäàæ õóðä íü ñêàëÿð õýìæèãäýõ¿¿í áºãººä
äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
S
υ Ä = Á Á¿õ ÿâñàí çàìûã SÁ=S1+S2 , á¿õ õóãàöààã t Á = t1 + t 2

t1 , t 2
òîìü¸îãîîð
òóñ
òóñ
òîäîðõîéëíî
-õóãàöààã
îëâîë

S
S
S1
S
S
S
, t = 2 = 2 =
áîëíî.
t1 =
= 2 =
2
υ1 υ1 30 êì / ö
υ2 υ2 60 êì / ö
S
S
S
S S
2S
t Á = t1 + t 2 =
+
=
SÁ = + =
=S
,
2 2
2
60 30
20

υ = a *ω 0S (iω n0t + ϕ 0 + π / 2) êì/ö áàéíà. Á- õóâèëáàð

4.Áèåèéí õóðä õóãàöààíààñ õýðõýí õàìààðàõûã ãðàôèêààð ¿ç¿¿ëæýý.
Ýõíèé 2 ñåêóíäýä áèåèéí ÿâñàí çàìûã îë.
À. 1.6ì
Ã. 3ì

Á. 1.5ì
Ä. 0.2ì

Â. 2ì

Øóëóóí çàìûí æèãä õóâüñàõ õºäºë㺺íèé çàì íü õóðäíû ãðàôèêààð
õàøèãäñàí ä¿ðñèéí òàëáàéòàé òýíö¿¿ áàéíà.
S = S1 + S 2

S1 =

1ñ ⋅ 1ì / ñ
2

= 0.5 ì , S 2 = 1ì / ñ ⋅ 1ñ = 1ì

S = 0.5 ì + 1ì = 1.5 ì
Á- õóâèëáàð
5. Дугуйчин дөрөөг 60 эргүүлэхэд хэр хол явах вэ? Дугуйны диаметр
70см . Урд ба хойд араа тус тус 48 ба 18 шүдтэй.
À.350м
Á.343м
Â. 34,3ì,
Ã. 38ì,
Ä. 340ì
2R = d ,


=

48
18

= 2.6 /óðä араа нэг эргэхэд, хойд араа 2,6 удаа

эргэнэ./ Хойд араа хойд дугуйнд хөдөлгөөнтэй бэхлэгдсэн байх тул
хойд араа нэг эргэхэд хойд дугуй мөн нэг эргэнэ. Иймээс дөрөөг 60
эргүүлэхэд дугуйны эргэлтийн тоо

n
48
у
n = 60 ⋅
= 60 ⋅
=156
д
n
18
х

байна.

l = 2πr = dπ гэдгээс S = l ⋅ nд = dπ ⋅ nд = 0.7 ⋅ 3.14 ⋅ 156 = 343 м
Б- õóâèëáàð
6. 72 êì/ö õóðäòàé ÿâàà ìàøèí òîðìîçëîæ 5ì/ñ2 õóðäàòãàëòàé ÿâààä
çîãñæýý. Òîðìîçëîñîí õóãàöàà áà ÿâñàí çàìûã îë.
À.30ì, 3ñ
Á.35ì, 3.2ñ
Â. 20ì, 2ñ
Ã. 38ì, 4ñ
Ä. 40ì, 4ñ
Ìàøèí òîðìîçëîñîí õºäºë㺺í íü øóëóóí çàìûí æèãä óäààøðàõ õºäºë㺺í þì.
Ýíý òîõèîëäîëä õºäºë㺺íèé õóãàöààã a =

υ
t

⇒ a ⋅t =υ ⇒ t =

υ
a

=

20 ì / ñ
= 4ñ
2
5ì / ñ

áàéäëààð îëíî. 72 êì/ö õóðäûã ì/ñ íýãæ ð¿¿ øèëæ¿¿ëâýë 20ì/ñ áîëíî.
Øóëóóí çàìûí æèãä óäààøðàõ õºäºë㺺íèé õóóëü íü äàðààõ òîìü¸îãîîð
at

2

2
2
5 ì / ñ ⋅ 10ñ

òîäîðõîéëîãäîíî. S = υ0t −
= 20 ì / ñ ⋅ 4ñ −
= 80 ì − 40 ì = 40 ì
2
2
Ä- õóâèëáàð
7. Øèëæèëò ãýæ þó âý?
À. ×èãëýë
Á. ×èãëýëòýé õýð÷èì
Â. Ýõíèé áàéðëàëààñ ýõýëñýí âåêòîð
Ã. Ýõíèé áàéðëàëààñ ýöñèéí áàéðëàë ðóó òàòñàí
âåêòîð
Ä. Ýöñèéí áàéðëàëä òºãññºí âåêòîð
Øèëæèëò ãýäýã íü Áèåèéí ýõíèé áà ýöñèéí áàéðëàëûã òîäîðõîéëîõ
ðàäèóñ –âåêòîðûí ÿëãàâàð âåêòîðûã ( ∆r ) -õýëíý.
Ã- õóâèëáàð
8. Äàðààõ ä¿ãíýëò¿¿äèéí àëü íü çºâ áý?
À. Øóëóóí çàìààð æèãä õºäëºõºä an = 0, a ≠ 0
Á.Øóëóóí çàìààð æèãä õóâüñàõ õºäºë㺺í õèéõýä an ≠ 0, aτ = 0
Â. Ìóðóé çàìààð æèãä õºäëºõºä an = 0, aτ ≠ 0
Ã. Ìóðóé çàìààð æèãä õóðäñàí õºäëºõºä an ≠ 0, aτ = const
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Õóðäíû õýìæýýíèé ººð÷ëºëòººð ¿¿ñýõ õурдатгалûã ( aτ ) òàíãåíöèàë
õóðäàòãàë , хурдны чиглэлийн өөрчлөлтөөр үүсэх хурдатгалыг (
an ) нормаль буюу төвд тэмүүлэх хурдатгал гэнэ. aτ нь

an нь
траекторын
шүргэгчээр,
шүргэгчид
перпендикуляр
муруйлтын радиусын эсрэг чиглэнэ. Иймд муруй замаар жигд
хурдсан хөдлөхөд
an ≠ 0, aτ = const байна.
Ã- õóâèëáàð

9. Æèíã¿é ýðãýõ äàìàðàíä 3 êã áà 7 êã à÷ààíóóäûã óòñààð îîñîðëîí
òîõæýý. À÷ààíóóäûí õºäëºõ õóðäàòãàëûã îë.
m1,m2 -ìàññòàé áèå¿äèéí õóâüä õºäºë㺺íèé òýãøèòãýëèéã íü áè÷âýë

 ò1a = T − m1g
⇒ ( m1 + m2 ) a = ( m2 − m1) g

 m2a = m2g − T
 ò1a = T − m1g
⇒ ( m1 + m2 ) a = ( m2 − m1) g

 m2a = m2g − T

a=

( m1 − m2 ) g = ( 7 − 3) êã ⋅ 10 ì / ñ2 = 4 ì / ñ2
( m1 + m2 )
( 3 + 7 ) êã

10. Ìàòåðèàë öýã òàéâàí áàéõ íºõöëèéã äàðààõü òîìú¸îíóóäûí àëü íü
çºâ èëýðõèéëýõ âý?
À. F1 = F2
Á. F = m ∗ a
Â.

∑F i = 0
Ã. F = −k ∗ x

m ∗m
Ä. F = γ ∗ 1 2 2
r

Ìàòåðèàë öýã òàéâàí áàéíà ãýäýã íü ò¿¿íä ¿éë÷èëæ áàéãàà
õ¿÷í¿¿äèéí íèéëáýð òýãòýé òýíö¿¿ òîõèîëäîë þì.
Â-õóâèëáàð
11. Хүүхэд
5 давхрын цонхоор 300 өнцгөөр бөмбөгийг 10м/с
хурдтай шидэв. Бөмбөг ямар хугацааны дараа хэр хол унах вэ?
Давхарын хоорондох зай 3,5 м.
À. 30ì
Á. 124ì
Â. 34ì

Ã. 1,24ì
Ä. 12,4м
Хөдөлгөөний хурдыг х ба у
3
υ = υ cos α = 10 ⋅
=5 3,
x
0
2

тэнхлэг

дээр

1
υ = υ sin α = 10 ⋅ = 5 м / с
y
0
2

задалж

бичвэл

болно.

Бөмбөгний хөдөлгөөний тэгшитгэлийг бичиж бодвол
gt 2
2
2
h =υ t +
⇒17 .5 = 5t + 5t ⇒ t + t − 3.5 = 0
0y
2

t = 1.43сек

l = υx t = 12 .4 м болно.

Ã-

õóâèëáàð
12. P = 160кÍ жинтэй вагоныг t = 50с хугацаанд S = 110 м зайд
шилжүүлэхийн тулд ямар хүчээр чирэх хэрэгтэй вэ? Вагон төмөр
замын хоорондох үрэлтийн коэффициент µ = 0.05
À. 9000Н
Á. 9600Н
Â. 9,6кН
Ã. 9,4кН
Ä. 9,8кН
Вагоны давших хөдөлгөөний динамикийн үндсэн тэгшитгэлийг
бичвэл: ma = F + µmg хэлбэртэй байна.
Үүний тэмдэгийг тооцож бичвэл хөдөлгөөний тэгшитгэл нь
ma = F − µmg → F = ma + mµg /*
áîëíî.
Âàãîíû
õóðäàòãàëûã
S =

at 2
2S
⇒a =
2
t2

явах нийт замаас

олж /*/òýãøèòãýëä îðëóóëæ

áè÷ýýä

бодвол

 2S

2S
P 2S
F =m ⋅
+µ⋅ P =

+ µ ⋅ P = P
+ µ = 9400 Н = 9.4 кН


2
g
2
2
t
t
t g

Г- õóâèëáàð
13. α = 30 0 налуу хавтгайн дагуу 1Тн жинтэй ачааг буулгахын тулд
хэвтээ чигт хамгийн багадаа ямар хүчээр татах хэрэгтэй вэ?
Үрэлтийн коэффифиент 0,7.
À.1070Н
Á.1000Н
В.10кН
Ã. 1,07Н
Ä.
107Н
=mg , реакцын хүч N ,өмнөөс татах хүч F ,
Биед хүндийн хүч P

F

N
үрэлтийн
хүч
үйлчилнэ. Иймд Ньютоны 2-р хууль

ma =P +N +F +F
р гэж бичигдэх ба түүний хөдөлгөөний дагуух ба
перпендикуляр чиглэл дээрх проекц нь : /Зураг бодлогын ном 18
хуудас/

Х: ma =mg sin α+F cos α−Fтр
У: 0 = N + F sin α − mg cos α болно.
N -ийг
/2/-оос
олж
улмаар
F = µN = µ( mg cos α − F sin α ) болох ба

/1/
/2/
үрэлтийн
хүчийг
олвол
үүнийг /1/-д орлуулж биеийн

хурдатгалын олвол: a = g ( sin α − µ sin α ) + F ( cos α + µ sin α ) / m
a ≥ 0 байх ёстой бөгөөд биеийг хөдөлгөх хамгийн бага хүч нь a = 0
гэсэн нөхцлөөр тодорхойлогдоно. Иймд:
µ cos α − sin α
F
=
mg = 1070 H
min
cos α + µ sin α

болно.

А- õóâèëáàð

14. Дэлхийн хиймэл дагуулын нисэх өндөр h = 3500 км бол түүний
хурдыг ол. Дэлхийн радиус r = 6400км
À.7,72км/с
Á. 77,2км/с
Â. 772км/с
Ã.0, 772км/с
Ä. 7,72м/с
Хиймэл дагуул зөвхөн дэлхийн татан хүчний үйлчлэлээр төвд
тэмүүлэх хурдатгал олж авна. ma TT = FГ Дагуул r + h радиустай
тойргоор хөдлөх тул
масс,

γ = 6.67 ⋅10 −11 Нм 2 / кг 2

Эндээс υ =
υ=

mυ2
1 =γ
r +h

γM
r +h

mM
. Үүний m нь хиймэл дагуулын
( r + h )2
таталцлын тогтмол, М нь гаригийн масс.

гэж олдоно.

gr 2
= 7.72 км / с
r +h

γM
r2

2
= g = 9.81 м / с болохыг тооцвол

А- õóâèëáàð

15. Чөлөөтэй унасан бие сүүлийн 1 секундэд бүх замын хагасыг
явсан бол тэр бие ямар өндрөөс унасан болон газардах хүртэл нийт
ямар хугацаа зарцуулахыг тус тус тодорхойл.
À. 3,4с, 57,8м
Á. 3с, 57м
Â.4с, 60м
Ã. 2с, 57,8м

Ä. 4с, 59,8м

Анхны хурдгүй унасан тохиолдолд нийт өндөр нь
Энэ томьёоны нийт хугацаа нь t н
харгалзах
хурдатгалыг
олвол

h=

gt 2
н
2

болно.

=t +1
1

болох ба 1-р хэсэгт
,зураг
оруулах
?????

υ1 −υ
0 ⇒υ = 0,υ1 = g ⋅ t
g = 0
1
0
0
1
t
1

2-р хэсэгт харгалзах хурдатгалыг олвол
Нийт хурдатгалыг олвол

υ −υ

g = t

0

t

н

⇒ gt

н

g


t

2

=

υ −υ1
t

t

0 ⇒ g =υ −υ1
t
0

() ()

Хэсэг тус бүрийн хөдөлгөөний тэгшитгэлийг бичвэл

 tg 1 + 1  tg + 1
 hн = 2  h = 1
н 2
 ⇒
 1 g 2 t h = υ 1 + g
 h2 = υ 0t + 2  2 0 2

Тэгшитгэлийн системээс t1 хугацааг олвол t1 =2.4c áîëæ нийт
хугацаа нь tн = t1 +1 = 2.4 +1 = 3.4c болно. Нийт унах өндөр нь
h=

gt 2
н = 57 .8 м
2

А- õóâèëáàð
16. Òîäîðõîé çàéä áàéãàà õî¸ð áèåèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ F áîë
ìºí òèéì çàéíä áàéãàà òýäãýýðýýñ 2 äàõèí èõ ìàññòàé áèå¿äèéí
õîîðîíäîõ õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 2F
Á. 2.5 F
Â. 4F
Ã. 0.4F
Ä. 0.2F
mm
Á¿õ åðòºíöèéí òàòàëöëûí õóóëü ¸ñîîð F = γ 1 2 2 áàéíà.

R
2 m1 ⋅ 2m2
F1 = γ
= 4F
Â- õóâèëáàð
2
R
17. Гурвалжны 3 орой тус бүр m1, m2 , m3 масстай материал цэг
байрлуулсан бол массын төвийг ол. / зураг 26 хуудас бодлогын ном/
m , m цэгийн массын төв АВ шулуун дээр орших бөгөөд түүнийг М
1
2

гэж тэмдэглэвэл

AM
m
= 2 харьцаагаар хуваасан цэгт байна.
MB
m1

М цэгт байгаа m* =m1 +m2 масстай цэгээр сольж
áолох ба системийн массын төв МС хэрчим дээр орших N цэгт
байгаа гэж үзвэл MN ⋅ (m1 + m2 ) = NC ⋅m3 буюу М цэгээс NC
m , m массыг
1
2

хэрчмийн

(

MN / NC = m / m + m
1
2
3

)

харьцаагаар хуваасан зайд байна.
18. 70ñì óðòòàé æèíã¿é õàòóó ñàâààíû ¿ç¿¿ð¿¿äýä 50ã áà 125ã
ìàññòàé à÷ààíóóäûã ç¿¿æýý.Õºø¿¿ðãèéã òýíöýðòýé áàéëãàõûí òóëä
òóëàõ öýã èõ à÷àà ç¿¿ñýí ¿ç¿¿ðýýñ ÿìàð çàéä áàéðëàõ âý?
À. 50ñì
Á. 5ñì
Â. 2ñì
Ã. 0.2ì
Ä. 3äì
Õºø¿¿ðãèéí ä¿ðýì ¸ñîîð l1 ⋅ P1 = l 2 ⋅ P2 áàéíà. l2 + l1 = l ⇒ l1 = l − l2

P( l − l2 ) 1 = P2 ⋅ l2 òîìü¸îíîîñ

P1l
m1gl
P1 ⋅ l − P1l2 = P2 ⋅ l2 ⇒ P1l = P2l2 + P1l2 ⇒ l2 =
=
=
P2 + P1 g m1 + m2

(

=

(

)

m1l
50 ⋅ 70
=
= 20 ñì = 0.2 ì
m1 + m2
125 + 50

)

Ã- õóâèëáàð
19. О цэг дээр эргэлтийн тэнхлэг бүхий хөшүүрэгт зураãò үзүүлсэн
байдлаар хүч үйлчилнэ. Тэгвэл хөшүүрэгт үйлчлэх хүчний
моментын тэíöүү үйлчлэгч ямар байх ба хаашаа чиглэх вэ?
А. М=F*L, цагийн зүүний
дагуу
Á. М=F* 2L , цагийн
зүүний дагуу
Â.М=F*L , цагийн зүүний эсрэг
Ã. М=Р*2L , цагийн зүүний эсрэг
Хүчний векторыг агуулагч шулуунаас
эргэлтийн тэнхлэг хүртлэх зайг хүчний
мөр гэнэ. Эíд мөр нь L ба 2L болох
бөгөөд хүчний моментийí мөрийг хүчээр үржүүлж нар зөв эргүүлэх
боломж олгож байвал эерэг, íàð буруу эргүүлэх боломж өгч байгаа
бол сөрөг тэмдэгтэй авдаг тул нийлбэр момент нь M=2L*F-F*L=L*F
эерэг гарч байгаа учир цагийн зүүний дагуу чиглэнэ.
À- õóâèëáàð
20. Òîãòâîðòîé òýíöâýð ãýæ þó âý?
À. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðàõàä àìàðõàí
Á. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðààä ýðãýæ òýíöâýðèéí
áàéðàíä îðîõã¿é
Â. Òýíöâýðèéí áàéðíààñ ãàðààä ýðãýæ òýíöâýðèéí
áàéðàíä îðíî.
Ã. Àëü íü ÷ áèø
Áèåèéã òýíöâýðèéí áàéðëàëààñ ãàðãàñàí õ¿÷ ¿éë÷ëýõýý áîëèõîä
àíõíû áàéðëàëäàà áóöàæ îðîõ òýíöâýðèéã òîãòâîðòîé òýíöâýð ãýíý.

Â- õóâèëáàð
21.Хоёр байшингийн хооронд m масстай чийдэн зурагт үзүүлснээр
өлгөжээ. α = 30 0 ба β =45 0 бол утаснуудын татах хүчийг ол.


Чийдэнг өлгөсөн А цэгт хүндийн хүч, утасны татах хүч F1 , F2
үйлчилнэ. Эдгээрийг дайруулан татсан шулуун нь нэг цэгт
огтлолцох учраас эдгээр хүчний моментын нийлбэр тэгтэй тэнцүү
байна. Ийм тохиолдолд биеийн тэнцвэр зөвхөн хүчний нөхцлөөр
бүрэн тодорхойлогдоно. Координатын тэнхлэгийг зурагт үзүүлснээр
сонгож
тэнцвэрийн хүчний нөхцлийг бичвэл: Зураг /26 хуудас /F + F +mg = 0 Энэ вектор тэгшитгэлиийн ох, оу тэнхлэгт
1
2
проекцловол
У: F1 sin α + F2 sin β = mg
Х: − F1 cos α + F2 cos β = 0
cos β

cos α

F = mg
Эдгээрээс F1 = mg sin (α + β ) :
2
sin ( α + β )
22. Àâòîìàøèíû ìîòîðò 2 ñåê-ä øèíãýí ò¿ëøíèé øàòàëòààñ 1200Æ
äóëààí ÿëãàð÷ áàéãàà áîë À.¯.Ê –èéã 0.4 ãýæ ¿çýýä àøèãòàé ÷àäëûã
îë.
À. 200Âò
Á. 240 Âò
Â. 400Âò
Ã. 450Âò
Ä. 300Âò
Àøèãò ¿éëèéí êîýôôèöèåíò ãýäýã íü àøèãòàé ÷àäëûã á¿õ ÷àäàëä
õàðüöóóëñàí õàðüöààòàé òýíö¿¿ áàéíà.

P
Q
1200 Æ
η = a ⇒ Pa = η ⋅ PÁ = η ⋅ = 0.4 ⋅
= 240 Âò

t

Á- õóâèëáàð

23. Ãàçðûí ãàäàðãóó äýýð óíàæ áàéãàà áèåèéí ïîòåíöèàë áà êèíåòèê
ýíåðãèéí àëü íü òýã áàéõ âý?
À. Ïîòåíöèàë
Á. Êèíåòèê ýíåðãè
Â. Ìåõàíèê ýíåðãè
Ã. Àëü íü ÷ òýã áèø
Áèå h -ºíäðººñ óíààä ãàçðûí ãàäàðãà äýýð èðýõýä h=0 áîëíî. Èéìä
õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí áîëîí õàðèëöàí áàéðøëûí ïîòåíöèàë ýíåðãè (
WÏ = m ⋅ g ⋅ h ) òýã áîëíî.
À-õóâèëáàð
24.Äåôîðìàöûí õýìæýýã íü 3 äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä õàðèìõàé ï¿ðøíèé
ïîòåíöèàë ýíåðãè õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 3 äàõèí ºñíº. Á. ººð÷ëºãäºõã¿é
Â. 3 äàõèí áóóðíà
Ã. 9 äàõèí ºñíº.
Ï¿ðøíèé ïîòåíöèàë ýíåðãè Eï =

kx

2

2

ó÷èð E =

k ⋅ ( 3x )
2

2
= 9⋅

kx

2

2

= 9 ⋅ Eï

áîëæ 9 äàõèí ºñíº.
À-õóâèëáàð
25. m = 40кг масстай хүүхэд υ = 5 м / с хурдтай гүйж ирээд М = 20кг
масстай тэргэн дээр үсрэн гарсан бол тэрэг ямар хурдтай болсон

бэ?
À. 3,3м/с
Á.4м/с
Â. 0,4м/с
Ã. 4,5м/с
Ä. 3м/с
Энэ бодлого импульс хадгалагдах хуулийн хүрээнд бодогдоно.
Хүүхэд ба тэргийг систем болгон үзье. Хэвтээ чигт гадны хүч
үйлчлэхгүй учраас системийн импульс хадгалагдана. Системийн
анхны импульс нь P1 =m ⋅υ байна. Хүүхэд тэргэн дээр гарсны дараа
хамтдаа u хурдтай хөдлөнө гэвэл системийн импульс P2 = ( m + M )u
болно. Импульс хадгалагдах P1 =P2 хуулиар m ⋅ υ = ( m + M )u .
Үүнээс хурдыг олвол u =

m ⋅υ
= 3.3 м / с болно.
m+M

À-õóâèëáàð

25. Цахилгаан чийдэн доторх хийн нягт ρ = 0.9кг / м3 . Чийдэн
асахад даралт нь P1 =8 ⋅10 4 Па анхны утгаас P2 =8 ⋅10 5 Па болтол
нэмэгджээ. Хийн молекулуудын дундаж хурд ямар хэмжээгээр өсөх
вэ?
А. 80м/с
Б. 90м/с
В. 95м/с
Ã. 0.9ì/ñ
Ä. 86ì/ñ
Íýã ìîëåêóëûí ìàññ ò 0 áà ìîëåêóëóóäûí êîíöåíòðàöè / íýãæ ýçëýõ¿¿í
äýõü ìîëåêóëóóäûí òîî/ n-èéí ¿ðæâýð íü íýãæ ýçëýõ¿¿í äýõü
ìîëåêóëóóäûí ìàññ áóþó õèéí íÿãòòàé òýíö¿¿ ρ = m0 n
Èéìä ìîëåêóë-êèíåòèê îíîëûí ¿íäñýí òýãøèòãýë
òîìü¸îã P
υ =
2

=

1
3

ρυ 2 õýëáýðòýé

áè÷èæ

3P
2 ãàðàõ áà υ − υ =

ρ

2

1

3

ρ

(

P =

áîëíî.
P −
2

1
3

m0 nυ

Ýíäýýñ

2

υ =

)

1

3P
1 ,

ρ

P = 90 ì / ñ
1

Á-õóâèëáàð
26. 1êã í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéä àãóóëàãäàõ áîäèñûí õýìæýý áà ìîëåêóëûí
òîîã òîäîðõîéë.
А. 20ìîëü, 14 ⋅10 25
Б. 22.7ìîëü, 14 ⋅10 − 25
В. 22.7ìîëü, 18 ⋅10 25
Ã. 2.27ìîëü, 14 ⋅10 25
2
5
Ä. 22.7ìîëü, 14 ⋅10
Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí ìîëü ìàññ M = 0.044êã / ìîëü ó÷ðààñ áîäèìûí òîî
õýìæýý ν =
N =

m
1
=
≈ 22 .7 ìîëü
M
0.44

, ìîëåêóëûí òîî

m
23
25
Na = νNa = 22 .7 ⋅ 6.02 ⋅ 10
= 1.4 ⋅ 10 áîëíî. Ä-õóâèëáàð
M

27. Çóðàãò ¿ç¿¿ëñýí öèêëýýð äóëààíû èäåàë ìàøèí àæèëëàäàã áîë
ò¿¿íèé À.¯.Ê þóòàé òýíö¿¿ âý?
Äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü

η=

Qõàë − Qõºð
Qõàë

=

Aa
*100% ó÷èð

2→3-ä ãàäàãø ýåðýã àæèë 4→1-ä
ãàäíààñ àæèë õèéõ ó÷èð öèêëèéí
òóðøèä 1,2,3,4 òýãø ºíöºãòèéí
òàëáàéòàé òýíöýõ àæèë õèéãäýíý.
η=

( 2 P − P )( 2V − V )
2 P ( 2V − V )

= 0.5 = 50 %

28.

Óñòºðºã÷
õèéí
òåìïåðàòóð
T
äàðàëò
áàéæýý. Õèéã
1 = 10000 K
òåìïåðàòóðòàé áîëòîë õàëààõàä ìîëåêóëóóä íü àòîìóóä áîëîí çàäàð÷ýý.
Õèéí ýçëýõ¿¿í áà ìàññ ººð÷ëºã人ã¿é áîë õàëààñíû äàðààõ P2
äàðàëòûã òîäîðõîéë.
А. 0.04 Ïà
Б. 0.4êÏà
В. 40êÏà
Ã. 40Ïà
Ä. 0.4Ïà
P = nkT òîìú¸î ¸ñîîð Ò1 òåìïåðàòóðòàé ¿åèéí äàðàëòûã îëâîë
T1 = 200 K ,

P1 = n1kT1

P1 = 400 Ïà

n1 -óñòºðºã÷èéí ìîëåêóëóóäûí êîíöåíòðàöè. Óñòºðºã÷èéí

ìîëåêóë àòîìóóä áîëîí çàäðàõàä ñàâàí äàõü Ẻìèéí òîî 2 äàõèí íýìýãäýíý.
Èéìýýñ óñòºðºã÷èéí àòîìóóäûí êîíöåíòðàöè n2 = 2 n1 áîëíî. Óñòºðºã÷èéí
àòîìóóäààñ

òîãòñîí

õèéã

òýãøèòãýëèéã 1-ð õàðüöóóëàõàä
èéã îëâîë

2T
2 = 40 êÏà
P =P
2
1 T
1

äàðàëò
P
2T
2 =
2
P
T
1
1

P2 = n2 kT 2 = 2 n kT 2-ð
1 2

ýíý òýãøèòãýëýýñ P2 -

Â-õóâèëáàð

29. Ýхний зураг дээр идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийг
(Р,V) координатуудаар үзүүлэв. Энэ процåсс эзэлхүүн (V)
ба
температур (Т)-ийн хоороíдох хамаарал бусад зургуудын алинд
харгалзахыг ол.
À. 2
Á. 3
Â. 4
Ã. 5
Ä.1, 2

(1-2) изобар тэлэлт , (2-3) изохор хөрөлт, (3-4) изобар шахалт, (4-1)
изохор халаалт учир (1-2) эзэлхүүн ихсэх, (2-3) температур буурах ,
(3-4) эзэлхүүн буурах, (4-1) температур өсөх график байх ёстой.
2-р зураг áóþó À- õóâèëáàð
30. t = 27 0 Ñ òåìïåðàòóðòàé õèéã òîãòìîë äàðàëòòàé õàëààæ
òåìïåðàòóðûã 10Ñ-ýýð íýìýãä¿¿ëýõýä ýçëýõ¿¿íèé õè÷íýýí õóâü áîëîõ
âý?
À. 1/30
Á. 1/300
Â. 1/250
Ã. 1/3
Ä. 2/250
Õèéí òºëºâèéí ïàðàìåòð¿¿äèéí àíõíû óòãà V1 , T1 = 273 K + t = 300 K
V2 , T2 = T +1K ãýâýë Ãåé-Ëþñàêêèéí õóóëèàð
1
V
T
V
T
2 = 2
2 −1 = 2 −1
.¯¿íèéã
õýëáýðòýé áè÷èæ áîëíî. Ýíäýýñ
V
T
V
T
1
1
1
1

ýöñèéí óòãà

V2 − V1
T − T1
= 2
V1
T1

ýçëýõ¿¿í

1
300

1
V2 −V1 =
V1
300

õóâèàð ºñíº.

Õèéí ýçëýõ¿¿íèé àíõíû

Á- õóâèëáàð

31. 100êÏà äàðàëòòàé 5ë õèé á¿õèé ñàâûã 15ë ýçëýõ¿¿íòýé õîîñîí ººð
ñàâàíä õîëáîæýý. Ýíý ¿åä õèéí òåìïåðàòó𠺺ð÷ëºã人ã¿é áîë ñàâíóóä
ÿìàð äàðàëòòàé áîëîõ âý?
À. 28êÏà
Á. 2.8êÏà
Â. 2.5êÏà
Ã. 20êÏà
Ä. 25êÏà
P ⋅ V1
100 êÏà ⋅ 5 ë
P2 =
=
= 25 êÏà
V1 + V2
20 ë

Ä- õóâèëáàð

32. V = 500 ì 3 ýçëýõ¿¿íòýé àýðîñòàò äàõü ãåëèéí äàðàëò P = 10 5 Ïà
.Íàðíû èë÷ýýð àýðîñòàò äàõü õèé õàëæ òåìïåðàòóð íü t =10 0 Ñ
áàéñíàà t = 25 0 Ñ áîëîâ. Õèéí äîòîîä ýíåðãè ÿìàð õýìæýýãýýð ºññºí âý?
À. 4 ⋅10 6 Æ
Á. 4 ⋅10 − 6 Æ
Â. 4 ⋅10 6 êÆ
Ã. 0.4 ⋅10 6 Æ
Ä. 0.4 ⋅10 −6 Æ

m 3
⋅ RT òîìü¸îãîîð
M 2
m 3
⋅ RT
òîäîðõîéëîãäîíî. T1 -òåìïåðàòóðò õàðãàëçàõ ýíåðãè U =
1
M 2 1
m 3
T2 -òåìïåðàòóðò õàðãàëçàõ ýíåðãè U =
⋅ RT áàéíà. Ìåíäåëååâ2
2
M 2
mR
PV
m
=
RT1 áºãººä
Êëàïåéðîíû òýãøèòãýë ¸ñîîð PV =
.
T
M
M
1

Ãåëèé íýã àòîìò õèé ó÷èð äîòîîä ýíåðãè U =

Ýíåðãèéí ººð÷ëºëòèéã îëîõîä
∆U = U

2

(

)

T

m
3
3
6
−U =
R
T − T = PV  2 −1  ≈ 4 ⋅ 10 Æ


2
1
1
2
2
T
M
 1

A- õóâèëáàð
3
33. V1 =0.5 ì ýçëýõ¿¿íòýé áèò¿¿ ñàâàíä ò = 0.5 êã óñ áàéæýý.
Ñàâûã t =147 0 Ñ òåìïåðàòóðòàé áîëòîë íü õàëààâ. Ñàâàíä çºâõºí
õàíàñàí óóð áàéëãàõûí òóëä ñàâíû ýçëýõ¿¿íèéã ÿìàð õýìæýýãýýð
ººð÷ëºõ âý? t =147 0 Ñ òåìïåðàòóðòàé ¿åä õàíàñàí óóðûí äàðàëт
5
P = 4.7 ⋅10 Ïà áàéíà.
0
À. 0.3 ì 3
Á. 3ì 3
Â. 0.2 ì 3
3
3
Ã. 0.1ì
Ä. 0.03 ì
P
0

äàðàëòòàé õàíàñàí óóð

V =

mRT
3
= 0.2 ì ýçëýõ¿¿íòýé
P M
0

áàéíà.

M = 0.018êã / ìîëü óñíû ìîëü ìàññ. Óóð õàíàñàí áàéõûí òóëä ñàâíû
mRT
3
= 0.3 ì ãàðíà.
ýçëýõ¿¿íèéã îëâîë ∆V = V2 − V1 = V1 −
P0 M

34. 200Ñ òåìïåðàòóðòàé 2ë óñûã 10 ìèíóòàä áóöàëãàäàã 75%-èéí à.
¿.ê –òàé õàëààã÷èéí ÷àäëûã îë. / Óñíû õóâèéí äóëààí áàãòààìæ
C=4200Æ/êãÊ /
À.1.5êÂò
Á. 2.5êÂò
Â. 4.5êÂò
Ã. 3.5êÂò
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Àøèãò ¿éëèéí êîýôôèöèåíò íü
η=

(

)

mc t − t0

Q
2 êã ⋅ 4200 Æ / êã ⋅ Ê (100 − 120 ) Ê
⇒ QÁ = à =
=
= 896 кЖ

η
η
0.75

Q
896 êÆ
PÁ = Á =
= 1.5êÂò болно. À- õóâèëáàð
t
600 ñ
35. Дараахь ºгºгдлийг ашиглаад х¿снэгтийн дутууг бºглºнº ¿¿!
(Хийг 1моль гэж ¿з)
Àíõíû òºëºâ
èçîòåðì
èçîõîð
èçîáàð

5
2
P1 = 2 ⋅ 10 Í / ì

5
2
1.3 ⋅ 10 Í / ì

3 àò

Const

V1 = 2 ë

Const

T1 = 300 K

Const

450Ê

450K

Èçîòåðì ïðîöåññûí õóâüä T=Const áàéíà.
5
2
5
2
P ⋅V
2 ⋅ 10 Í / ì ⋅ 2 4 ⋅ 10 Í / ì
5
2
P1 ⋅ V1 = P2 ⋅ V2 ⇒ P2 = 1 1 =
=
= 1.3 ⋅ 10 Н / м
V2

3

Èçîõîð ïðîöåññûí õóâüä V=Const áàéõ áºãººä õèéí òºëºâèéí ¿íäñýí
òýãøèòãýë
5
2
P2
T
P ⋅T
3 ⋅ 10 Í / ì ⋅ 300 Ê
= 2 ⇒ T2 = 2 1 =
= 450 Ê áàéíà.
5
2
P1
T1
P1
2 ⋅ 10 Í / ì

Èçîáàð ïðîöåññûí õóâüä Ð=Const áàéõ áºãººä õèéí òºëºâèéí ¿íäñýí
òýãøèòãýë
V1
T
T ⋅V
450 K ⋅ 2 ë
= 1 ⇒ V2 = 2 1 =
= 3 ë áàéíà.
V2
T2
T1
300 Ê

36. ò = 0.02êã ìàññòàé êóá õýëáýðòýé áèå óñàí äýýð õºâæ áàéâ.
Êóáèéí èðìýãèéí óðò à = 0.03ì .Ýíý áèåèéã óñ íîðãîäîã áîë êóáèéí äîîä
òàë óсíû ãàäàðãààñ ÿìàð çàéä îðøõ âý?
À. 0.3 ì
Á. 0.023 ì
Â. 3 ì
Ã. 0.03 ì
Ä. 3 ì
Архимедийн хүч a 2 xρg дээш чиглэх бөгөөд биеийн хүндийн хүч

mg

болон гадарга таталцлын хүчийг тэнцүүлнэ. Гадарга таталцлын хүч
F = σl байхаас F = 4aσ . Энэ хүч куб биеийг доош чангаана.
Иймээс босоо тэнхлэгийн дагуух хүчний проекцуудын нийлбэр
a

2

xg ρ−mg −4 aσ =0

.Эндээс

x =

mg + 4 aσ
= 0.023 м
a 2 ρg

Б- õóâèëáàð
37. Гуулин утасны диаметр D = 0.8 мм ,урт l = 3.6 мм . F = 25Н
хүчээр сунгахад утас ∆l = 2 мм -ээр уртасжээ. Гуулийн Юнгийн
модулийг тодорхойл.
À. 9 ⋅10 10 Па
Á. 0,9 ⋅10 10 Па
Â. 0,9 ⋅10 10 Па Ã. 0,9 ⋅10 10 Па
Ä. 0,9 ⋅10 10 Па
Þíãèéí
ìîäóëü
Ãóêèéí
õóóëèàð
òîäîðõîéëîãäîíî.
F =

38.

2
Fl
4 Fl
SE
0 =
0 = 9 ⋅10 10 Па , S = πD
∆l ⇒E =
А- õóâèëáàр
l
S∆l
2
4
πD ∆l
0
5
F =3.14 ⋅10 H хүчээр шахагдсан ган савааны харьцангуй

богиносолтыг ол. Савааны диаметр D = 0.8 мм , Юнгийн модуль
E = 2 ⋅10

11

Н/м

2

À. 0.5% Á. 0.4%
Ã. 0.2% Ä. 0.52%
Гукийн хуулиар

F =

огтлолын талбай

Â. 0.05%

∆l
SE
F
∆l ⇒ ε =
=
l
l
ES
0
0

S =

πD 2
4

учраас ε

=

Савааны хөндлөн

4F

πD 2

E = 0.005

буюу ε

= 0.5%

А- õóâèëáàð
39. Хоорондоо хол орших q1, q2 ижил төрлийн цэнэгтэй r1, r2
радиустай метал
үрлүүдийг шүргэлцүүлээд анхны байрлалд
аваачихад харилцан үйлчлэлийн хүч нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?
r

радиустай

q

цэнэгтэй

метал

үрлийн

потенциал

ϕ =k

q
ц r

томьёогоор илэрхийлэгдэнэ. Анх үрлүүдийн хоорондох зай
l
байсан гэвэл тэдгээрийн хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүчний
хэмжээ

F =k

ц

q q
1 2
l2

байна. Үрлүүдийг шүргэлцүүлэх үед тэдгээрийн

потенциал ижилхэн ϕ1 =ϕ2 болтол нэгээс нөгөөд нь цэнэг урсан
шилжинэ. Цэнэгийн шилжилт дууссаны дараах үрлүүдийн цэнэгийг
/
/
q , q болсон гэвэл цэнэг хадгалагдах хууль болон потенциалын
1
2
тэнцэх нөхцлийг бичье.
Эдгээр тэгшитгэлээс

q

)(

r
/
2
=
⋅ q +q
1
2
2
r +r
1
2

(

)

/
/
q +q =q +q
1
2
1
2

q ,q
1 2

-ийг олвол:

q/
q/
1 = 2
r
r
1
2
r
/
1
q =
⋅ q +q
1
2
1
r +r
1
2

)(

(

)

Үрлүүдийг анхны байрлалд аваачихад

харилцан үйлчлэлийн хүч нь
анхныхтай харьцангуйгаар

F =k

/
/
q q
1 2
ц
l2

болох бөгөөд энэ нь

(

)

2
q/q/
r r q +q
F/
2
= 1 2 = 12 1
F
q q
2
r +r
q q
1 2
1
2
1 2

(

)

дахин

өөрчлөгдөнө.
40. S =10 см 2 талбайтай хавтгай конденсаторын ялтсуудын хооронд
ε = 3 диэлектрик нэвтрүүлэх чадвартай конденсаторын ялтсын
талбайтай ижил талбай бүхий l2 = 2 см зузаан диэлектрик ба l1 =1
см зузаан агаарын үе байна.
А. Уг конденсаторын багтаамжийг ол.

Б. U = 12 B тогтмол хүчдэлд залгаатайгаар ялтасуудыг x = 3 см-ээр
холдуулахад конденсаторын энерги ямар болох вэ?
В. U = 12 B хүчдэлээр цэнэглээд салгасны дараа ялтасуудыг x = 3
см-ээр холдуулахад конденсаторын энерги ямар болох вэ?
А.

Уг

конденсаторыг

конденсаторын
конденсаторын

цуваа

(

C =C C / C +C
1
2
1 2

(

холболт

мэтээр

багтаамжтай

үзэж

) =εε0 S / (l2 +εl1 ) =5.3 ⋅10 −13 Ф

Б. Ялтасуудын
конденсаторын
C =C C / C +C
1
2
1 2

ε S
ε ε
C = 0 ,C = 0
1
2
l
l
1
2

хоорондох

зайг

болно.
хэмжээгээр

х

) =εε0 S / (l2 +εl1 ) =5.3 ⋅10 −13 Ф

2

болно. Иймд
багтаамж
холдуулахад
багтаамж

Á. ßëòñóóäûí õîîðîíäîõ çàéã õ õýìæýýãýýð õîëäóóëàõàä êîíäåíñàòîðûí
áàãòààìæ C / =εε0 S / ((l2 + x ) +ε ⋅ l1 ) =3.3 ⋅10 −13 Ô
Êîíäåíñàòîð äýýð óíàõ õ¿÷äýë ººð÷ëºãäºõã¿é ó÷èð êîíäåíñàòîðûí ýíåðãè
áàãàñàæ áàéíà.
Â. Öýíýãëýõ ¿åä êîíäåíñàòîðûí ÿëòàñ äýýð q =U ⋅ c = 6.4 ⋅10 −12 Êë öýíýã
õóðèìòëàãäàíà.Ñàëãàñíû äàðàà õîëäóóëàõàä êîíäåíñàòîðûí öýíýã
/
ººð÷ëºãäºõã¿é, áàãòààìæ íü ìºí
áîëîõ ó÷èð ýíåðãè íü
C
E =

q2
−11
= 6.2 ⋅10
2C /

Æ. Êîíäåíñàòîðûí ýíåðãè èõñýæ áàéíà.

41. E = 120 В / м хүчлэг бүхий нэгэн төрлийн цахилгаан орны хүчний
шугамын дагуу υ0 =100 м / с анхны хурдтайгаар электрон хөдөллөө.
Хурд тэг болох хүртлээ явахад электрон ямар зам явах вэ?
Электроны
цэнэгийг
массд
харьцуулсан
харьцаа
e
m

= 1.76 ⋅ 10

11

Кл / кг .

Электроныг

явуулж

өнгөрүүлсэн

потенциалыг ялгаварыг ол.
À.0,01м, 2,84В
Á. 0,1м, 2В
Â. 1м, 28В
Ã.0,0237м, 2,84В
Ä.0,27м, 0,24В
Цахилгаан орны хүчний шугамын дагуу хөдлөн яваа электронд


F = eE тогтмол хүч үйлчилнэ. Энэ хүч нь υ0 хурдны эсрэг


 eE

чиглэнэ. Ньютоны 2-р хууль F = ma ёсоор электрон a =
m
хурдатгалтай хөдөлнө. Электроны хөдөлгөөний тэгшитгэлийг
бичвэл:
2
at
S = υ0t −
, υ = υ0 − at ,υ = 0 байхад υ0
2

= at

болно.

2
2
υ0
υ0
S =
=
= 0.0237 м
Иймээс
. Хүчдэл тогтмол байхад
2a
e
2 E
m
электроны
явж
өнгөрсөн
потенциалын
ялгавар
нь
ϕ −ϕ = E ⋅ S = 2.84 B
1

2

Г- õóâèëáàð
42. Èæèëõýí 10 ìêÊë öýíýãòýé 2 æèæèã ¿ðëèéã 1ì óðòòàé óòñààð
õîëáîâ. Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.
À. 9*10-19í
Á. 9Í
Â.0.09Í
Ã. 90Í
Ä.0.9Í
Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã Êóëîíû õóóëü àøèãëàæ îëíî.
2

−6

10 

q1q2
9
 = 0.09 H
F =k
= 9 ⋅10
2
2
r

43. q

2L

A

Â- õóâèëáàð

1

L

q
À öýã äýýðõè ïîòåíöèàëûã îë.

À.
Ã.

q

Á.

8πε0l

q

Ä.

6πε0l

3q
8πε0l

q

Â.

8πε0l

3q
8πε0l

À- öýã äýýðõ ïîòåíöèàë íü öýã òóñ á¿ð äýýðõ ïîòåíöèàëûí íèéëáýðòýé
òýíö¿¿ áàéíà.
–q öýíýãòýé öýãèéí ïîòåíöèàë íü ϕ1 =
q öýíýãòýé öýãèéí ïîòåíöèàë íü ϕ2 =
Ýíä:

q
4πεε0l
q

4πεε0l

=

=

−q
8πεε0l
q

áàéíà.

4πεε0l

ε − îð÷íû äèýëåêòðèê íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð/ àãààðûí õóâüä

ε =1 áàéíà./ ε0 -öàõèëãààí òîãòìîë / ε 0
−q

ϕ1 + ϕ2 =
8πε0l

+

q
4πε0l

=

q
8πε0l

= 8.85 ⋅ 10

−12 Êë
Íì

2

2

/

Â- õóâèëáàð

44. C=10ïô áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðûã q=1íêë öýíýãòýé áîëòîë
öýíýãëýñýí áîë êîíäåíñàòîðûí ýíåðãèéã îë.
À. 5*10-30Æ
Á. 0.05 ìêÆ
Â. 5*106 Æ
Ã. 4*10-40 Æ
Ä. 2*107 Æ

Öýíýãòýé êîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí ñòàòèê îðíû ýíåðãèéã W =

c ⋅U

2

2

òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî. Ýíä: ñ-êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ, U- ÿëòàñóóäûí
õîîðîíäîõ ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàð áóþó õ¿÷äýë

c =

q
U

⇒U =

q
c

áîëíî. Ýíý

òîìü¸îã ýíåðãèéí òîìü¸îíä îðëóóëæ áè÷ýýä îëâîë
W =

c ⋅U

2

2

=

2
2
−9
c⋅q
q
10 Êë
=
=
= 0.05 ìêÆ
2
2c 2 ⋅ 10 −12 Ô
2c

Á- õóâèëáàð
45. Цэнэг шилжиж ажил үйлдэхэд потенциал энерги хорогдох учир
þó вэ?
À.Механик тийм дүрэм гаргасан.
Á.Түлхэх цэнэгээс улам холдох учир харилцан
үйлчлэл
багасна.
Â. Цэнэгийн хурд өөрчлөгдөж байгаа учир(кинетик энерги
өөрчлөгдөх).
Ã. Цэнэг шилжүүлэхэд цахилгаан орон ажил хийх тул
потенциал
ýнерги нь хорогдоно.
m-ìàññòàé áèå òàòàëöëûí îðíû ¿éë÷ëýëýýð U1 ïîòåíöèàë ýíåðãèòýé
öýãýýñ U2 ïîòåíöèàë ýíåðãèòýé öýãò øèëæñýí áîë àæèë íü ïîòåíöèàë
ýíåðãèéí ÿëãàâðààð A=U1-U2-îîð õýìæèãäýíý. Èéìä öэнэг шилжүүлэхэд
цахилгаан орон ажил хийх тул потенциал ýнерги нь хорогдоно.
Ã- õóâèëáàð
46. ε = 6 B цахилгаан хөдөлгөгч r = 0.1Ом дотоод эсэргүүцэлтэй
аккумулятор R = 12 , 4Ом эсэргүүцэл бүхий гадаад хэлхээг тэжээж
байв. t = 10 минутанд хэлхээнд хичнээн хэмжээний дулаан ялгарах
вэ?
А.1728Æ
Á.1728кÆ
Â.17,28 Æ
Ã. 1,728 Æ
Ä. 172,8 Æ
Битүү хэлхээний Омын хууль ёсоор, хэлхээн дэхь гүйдэл I =
Хэлхээний
Q =I
2

2

rt

ε
R +r

гадаад хэсэгт Q1 =I 2 Rt , хэлхээний дотоод хэсэгт
дулаан
ялгарна.
Ялгарах
бүх
дулаан

Q = Q −Q = I
1
2

2

2

( R + r )t = Rε +tr

= 1728 Ж

А- õóâèëáàð
47. 1кг масстай S =0.1мм 2 огтлол бүхий зэс утсаар ороомог ороов.
Дамжуулагчийн эсэргүүлийг тодорхойл. Хэрэв ороомгийн төгсгөл
дээрх потенциалын ялгавар 110В байвал уг ороомогоор гүйх
гүйдлийн хүчийг ол.

А. 56А
Ã. 0,6А

Á.5,6А
Ä. 560А

Â.0,56 А

l
m
,түүний уртыг олвол l =
S
D⋅S
m
U
/D-Бодисын нягт/ Үүнээс R = ρ 2 = 197 Ом, I = = 5.6 А
R
S D

Утасны эсэргүүцэл R = ρ

Б- õóâèëáàð
0
t =10 C температурт
48.Температурыг тодорхойлохын тулд
1
R =15 Ом
эсэргүүцэл бүхий төмөр утсыг хэрэглэв. Ямар
1
температурт түүний эсэргүүцэл R2 =18 .25 Ом болох вэ? Төмрийн
эсэргүүцлийн температурын коэффифиент α =0.006 K −1
À. 4.80 C
Á. 0.48 0 C
Â. 30 0 C
0
Ã. 40 K
Ä. 48 .3 C
t температурт утасны эсэргүүцэл R = R (1 +αt )
1
1
1
0
t температурт утасны эсэргүүцэл R = R (1 + αt )
2
2
2
0
R нь
0
t = 0 C температур дахь утасны эсэргүүцэл
0
Дээрх 2 тэгшитгэлээс

t

2

олвол

t

=

2

(

)

R 1 + αt − R
2
1
1 = 48 .30 C
αR
1

Д- õóâèëáàð
49. Метал эдлэлийг мөнгөлөхөд 3 цагийн дотор катод дээр 4,55 гр
мөнгө ялгарав. Электролизын үед уусмал дундуур гүйх гүйдлийн
хүчийг ол.
А.0,38А
Á.3,8А
Â.38 А
Ã. 380А
Ä. 560А
Фарадейн хуулиар m = kq , цахилгаан цэнэг q = I ⋅ t байдаг учраас
m = kIt ⇒ I =

m
= 0.38 A
kt

эквивалент / k

=1.118 ⋅10

Энд
−6

k − мөнгөний

кг / Кл

/

цахилгаан

химийн

А- õóâèëáàр

50. R = 0.1 ì ðàäèóñòàé äóãóé îðîîìãèéí ñîðîíçîí ìîìåíò P = 0.2 À ⋅ ì 2 áîë
ñîðîíçîí îðíû èíäóêöèéã îë.
А. 4 ⋅10 −5 Òë
Á. 0.4 ⋅10 −5 Òë
Â. 40 ⋅10 −5 Òë

5

5
Ã. 0.04 ⋅10
Òë
Ä. 400 ⋅10
Òë
B
=
µ
µ
I
/ 2 R áàéäàã. ¯¿íèé
Äóãóé ã¿éäëèéí òºâä ñîðîíçîí èíäóêö
0
−7
µ =4π ⋅10
Ãí/ì íü ñîðîíçîí òîãòìîë, àãààðò ñîðîíçîí íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð
0
µ = 1 . ÿéäýëòýé îðîîìîãèéí ñîðîíçîí ìîìåíò Pm =IS =IπR 2 ãýäãýýñ
2
I =P / π
R áîëíî.
Ýäãýýðýýñ äóãóé îðîîìîãèéí òºâä ¿¿ñýõ ñîðîíçîí
m
B
èíäóêöèéã îëâîë =µ0 Pm / 2πR 3 =4 ⋅10 −5 Òë А- õóâèëáàр
−3 Òë
51. I = 0.5 A ã¿éäýë á¿õèé ñîëåíîèäûí òºâä
B = 3.15 ⋅10

èíäóêöòýé ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý. Ñîëåíèîäûã äàìæóóëàã÷ óòñààð
äàâõàðëàëã¿éãýýð íÿãò îðîîæ õèéñýí áîë óòàñíû äèàìåòðèéã îë.
А. 0.4 ⋅10 −3 ì
Á. 4 ⋅10 −3 ì
Â. 2 ⋅10 −3 ì

3

3
Ã. 0.2 ⋅10
ì
Ä. 40 ⋅10
ì
Óðò ñîëåíîèäûí òýíõëýã äýýð B = µµ0 In ñîðîíçîí èíäóêö ¿¿ñíý. ͺ㺺
òàëààñ ñîëåíîèäûã íÿãò îðîîæ õèéñýí ó÷ðààñ óòàñíû äèàìåòð íü 1 ì
óðòàä îíîãäîõ îðîîäñûí òîîíû óðâóóòàé òýíö¿¿: d = 1 / n Ýäãýýðýýñ
d =µ
µ I / B =0.2 ⋅10 −3 ì áîëíî.
0
52. 10À ã¿éäýë á¿õèé øóëóóí óðò äàìæóóëàã÷ààñ 2ìì çàéä ò¿¿íòýé
ïàðàëëåëèàð 10 7 ì/ñ õóðäòàé õºäºëæ áàéãàà ýëåêòðîíä ÿìàð õ¿÷
¿éë÷ëýõ âý?
А. 10 −3 Í
Á. 4 ⋅10 −15 Í
Â. 0.1 ⋅10 −15 Í

3

15
Ã. 0.2 ⋅10
Í
Ä. 10
Í
l çàéä B = µµ0 I / 2πl
I ã¿éäýëòýé øóëóóí äàìæóóëàã÷ààñ
èíäóêöòýé ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý. Ýíý îðîí äàõü õºäºëæ áàéãàà ýëåêòðîíä
F =e ⋅υ⋅ µ
µ I / 2πl =10 −15 Í áîëíî. ¯¿íèé µ = 1 6 Ëîðåíöèéí
Ëîðåíöèéí
ë
0
õ¿÷íèé ÷èãëýë íü øóðãèéí ä¿ðìààð òîäîðõîéëîãäîíî.
Ä- õóâèëáàр
53.  = 0.2Òë èíäóêö á¿õèé ñîðîíçîí îðîíä ïåðïåíäèêóëÿð ÷èãëýëýýð
îðæ èðñýí ýëåêòðîí r = 8ñì ðàäèóñòàé òîéðãîîð ýðãýâ. Ýëåêòðîíû
ýíåðãèéã îë.
А. 4ìêÆ
Á. 4ìÆ
Â. 4Æ
Ã. 4ïÆ
Ä.0.4ïÆ
Ýëåêòðîíä ¿éë÷ëýõ Ëîðåíöûí õ¿÷ íü Fë = e ⋅υ ⋅  õýìæýýòýé áàéõ
áºãººä хурданд үргэлж перпендикуляр чиглэнэ.
Энэ хүчний нөлөөгөөр электрон тойргоор

a
=
TT

mυ 2
r

тэмүүлэх хурдатгалтай хөдлөх тул Ньютоны 2-р хууль
гэж бичигдэнэ. Эндээс электроны хурдыг олвол υ =

eBr
m

гэсэн төвд
eυB =

mυ2
r

болох тул

энерги
E =

mυ2
e 2 B 2r 2
=
= 4 пЖ
2
2m

байна.

Г- õóâèëáàр

54. S = 5 ⋅10 − 3 м2 талбай бүхий битүү дамжуулагч жаазсоронзон
орны хүчний шугаманд прпендикуляраар байрлана. Түүнийг 900
өнцгөөр эргүүлэхэд түүгээр хичнээн хэмжээний цэнэг индукцлэгдэж
урсах вэ? Орны индукц 10Тл дамжуулагчийн эсэргүүцэл 100 Ом
А. 10-4 Кл
Á. 104 Кл
Â. 10-2 Кл
2
-3
Ã. 10 Кл
Ä. 10 Кл

Жаазанд үүсэх дундаж ц.х.х нь ε =
гүйдэл

I =

томьёогоор

∆Ф
BS
=
∆t
∆t

∆q
нь Омын хууль ёсоор
∆t
BS
−4
∆q =
= 10
жаазанд
Кл
R

гэж олдох ба дундаж
I =

ε

байна. Эдгээр

R

хэмжээний

цэнэг

индукцлэгдэн урсахыг олж болно.
55.
Материал цэгийн хэлбэлзлийн õóóëü íü


x = 10 COS 314 t +

π

3

томъёогоор ºгºгдºв . Дараахь õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã îë.
ω0 = ?
x0 = ?
T= ?
ν =?

x0 =10 ñì õýëáýëçëèéí äàëàéö , T
¿å, ν =

1
T

=

1
0.02

= 50 Ãö

=

ω0

=


314

= 0.02 ñ õýëáýëçëèéí

õýëáýëçëèéí äàâòàìæ ϕ0 =

π

õýëáýëçëèéí

3

ôàç, ω0 = 314 õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ
55. m=400ãð ìàññòàé áèåèéã K=1000Í/ì õàòòàé ï¿ðøèíä ä¿¿æëýõýä
õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä âý?
À. 50Ãö
Á. 40Ãö
Â. 45Ãö
Ã. 58Ãö
Ä. 38Ãö
Ï¿ðøèí ä¿¿æèíãèéí òîéðîõ äàâòàìæèéã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
ω=

k
m

=

1000 Í / ì
0.4êã

= 50 Ãö

À- õóâèëáàð

56. Äîëãèîíû óðò íü 20ì, ò¿¿íèé òàðàõ õóðä 5ì/ñ áîë äîëãèîí
¿¿ñãýã÷èéí õýëáýëçëèéí äàâòàìæ õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 0.35ñ-1
Á. 0.30ñ-1
Â. 0.38ñ-1
-1
-1
Ã. 0.5ñ
Ä. 0.25ñ
Äîëãèîíû

óðòûã

λ =ν ⋅ T =

υ
ν

òîìü¸îãîîð

õýëáýëçëèéí äàâòàìæèéã îëáîë ν

=

υ
λ

=

òîäîðõîéëíî.

5ì / ñ
20 ì

49. Гюйгенсийн зарчим юóã үзүүлэх вэ?

= 0.25 c

−1

Ýíý

òîìü¸îíîîñ

Ä- õóâèëáàð

А. Долгионы фронтьí шинээр эзлэх байрлалыг
Á. Долгионы далаéöыг
Â. Долгионы фронтын шинээр ýçлэх байрлал болон долгионы
давтамжийг
Ã. Долгио тарах чиглэл болон долгионы фронтûã шинээр
эзлэх áайрлалыг
Гюйгейнсийн зарчмаар долгионы очсон цэг бүр нь хоёрдогч
долгионы үүсгүүр болох бөгөөд тэдгээрээс гарсан долгионуудын
давхцлын дүнд долгион тархана. Иймд долгион тархах чиглэл
болон долгионы фронтын шинээр эзлэх байрлалыг тодорхойлно.
Ã- õóâèëáàð
50. Нимгэн линзийн томъёог тîäîðõîéë.
À.
Ã.

1
F

=

F =

1
a

+

1

Á.

b

2

Ä.

R

1
F
1
F

=

ab

Â.

a +b

F =

R
2

 1
1 

R + R 
 1
2

= ( n − 1)

A- õóâèëáàð
51. Àæèãëàã÷ààñ 6.6êì çàéä öàõèëàõ àÿíãàíû äóó ãýðýë
àæèãëàãäñàíààñ õîéø ÿìàð õóãàöààíû äàðàà ñîíñäîõ âý?
À. 25ñ
Á. 20ñ
Â. 30ñ
Ã. 45ñ
Ä.40ñ
Ãýðëèéí õóðä 3*108 ì/ñ, àãààðò äóó òàðõàõ õóðä 330ì/ñ áàéíà. Äóóíû
äîëãèîí èðýõ õóãàöàà t =

6.6êì
= 20 ñ áîëîõ áà ãýðýë èõ õóðäòàé
330 ì / ñ

÷ òîäîðõîé õóãàöàà çàðöóóëàõ ó÷èð 20ñ-ýýñ áàãà õóãàöààíû çºðººòýé
ñîíñîãäîíî. Á- õóâèëáàð
52. d=10 äèîïòðè îïòèê ëèíçýýñ 15 ñì çàéä 4 ñì ºíäºð áèåòèéã îïòèê
òýíõëýãò ïåðïåíäèêóëÿðààð òàâüæýý. ßìàð ºíäºðò ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?
À. 10ñì Á. 12ñì
Â. 15ñì
Ã. 8ñì
Ä. 7ñì
D =

1
F

=

1
f

1
a

-èéã
+

1
b

îïòèê

= D ⇒b =

õ¿÷
1
D−

1
a

=

ãýõ

áºãººä
1

10 äïò ð −

1
0.15 ì

=

1äïòð=1/ì
0.15
0.5

= 0.3 ì

áîëíî.

Îïòèê ëèíçèéí ºñãºëòèéã

k =

b
a

=

H
h

=

30 ñì
15 ñì

äàðààõ áàéäëààð îëíî.

=2

Ýíý òîìü¸îíîîñ ä¿ðñèéí ºíäðèéã îëâîë H = k ⋅ h = 2 ⋅ 4ñì = 8ñì áîëíî.
Ã- õóâèëáàð
53.
54. 40 êêàë äóëààí àâñàí 5 êã óñ õè÷íýýí ãðàäóñààð õàëàõ âý?
À. 100Ñ
Á. 200Ñ
Â. 150Ñ
0
0
Ã. 12 Ñ
Ä. 8 Ñ
Äóëààíû íýãæèéã àíõ Êàëîðè íýãæýýð õýìæèæ ýõýëñýí áºãººä 1êàëîðè
äóëààí íü 1ã óñûã 10Ñ õàëààõàä çàðöóóëàãäàõ äóëààí áóþó
1êàë=4.2Æ Ñ=4200Æ/êã0Ñ=1000êàë/êã0Ñ áàéíà.m ìàññòàé t01 –
òåìïåðàòóðòàé áèåèéã t02 –òåìïåðàòóðòàé áîëòîë õàëààõûí òóëä ºãºõ
äóëààíû õýìæýýã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.
Q = mc ∆t

0

⇒ ∆t

2

=

Q
mc

=

40 êêàë
0
=8 C
êêàë
5êã ⋅ 1
0
êã Ñ

Ä- õóâèëáàð
55. 2 ñì-ä 500 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä âý?
À. 0.4 ì
Á. 0.04ì
Â. 0.2ì
Ã. 0.02ì +
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Òîðíû çóðâàñóóä äàâòàãäàõ çàéã òîðûí òîãòìîë ãýíý.
d =

l
N

=

2ñì
500

= 0.04 ìì

Á- õóâèëáàð

56. Материал цэгийн хэлбэлзлийн õóóëü íü


x = 10 COS 314 t +

π

3

томъёогоор ºгºгдºв . Дараахь õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã îë.
x0 = ?

x0 =10 ñì õýëáýëçëèéí äàëàéö , T
¿å, ν =

1
T

=

ν =?

T= ?

1
0.02

= 50 Ãö

=

ω0

=


314

ω0 = ?
= 0.02 ñ õýëáýëçëèéí

õýëáýëçëèéí äàâòàìæ ϕ0 =

ôàç, ω0 = 314 õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ
57.

60. Äîîðõè öºìèéí óðâàëóóäûã íºõºæ áè÷.

π
3

õýëáýëçëèéí

7

N 14 +2 He 4 →8 O17 + ........

13

Al 27 +0 n1 →...... +2 He 4

N 14 +2 He 4 →8 O17 + p

7
13

Al 27 +0 n1 →11 Na 24 +2 He 4

25

Mn 55 + .... →26 Fe 55 +0 n1

12

Mg

25

Mn 55 + p→26 Fe 55 +0 n1

12

Mg 25 + p→1 Na 22 +2 He 4

25

+ .... →1 Na 22 +2 He 4

61. Ëèíçýýñ a=10ñì çàéä îðøèõ биеийн 3 дахин ºссºн д¿рс дэлгэцэн
дээр ¿¿счээ. Линзийн фокусын зайг ол! Íèìãýí ëèíçèéí òîìü¸î ¸ñîîð
1
F

=

1
a

+

1
b

62. 92 U 235

a +b
a ⋅b

=

40

F =

300

À- õóâèëáàð
63.
64.
65.
66.

a +b

= 7.5ñì

a = 10ñì , b = 30ñì

èçîòîïûí õîëáîîñ äåôåêò ìàññ íü 1.916 ì.à.í áîë õóâèéí

õîëáîîñ ýíåðãèéã îë.
À. 7.59ÌýÂ
Ã.0.75ÌýÂ
ε õîë =

a ⋅b

Wõîë
À

Á. 8.9ÌýÂ
Ä.10ÌýÂ
=

∆mc
A

2
=

Â.6ÌýÂ

1.916 ì .à.í ⋅ 931 ÌýÂ / ì .à.í
235

= 7.59 ÌýÂ

67. Рентген туяаны долгионы урт

λP ,

хэт ягаан туяаны долгионы

урт λß , улаан цацрагийн долгионы урт λÓ , үзэгдэх ногоон гэрлийí
долгионы урт

λ¯ , бол зөв тэнцэтгэл бишийг ол.

А. λ Ð λ ß λ¯  λÓ

Á. λ¯ λÓ λ ß λ Ð

Â. λ ß λ¯ λÓ λ Ð
Ä. Ǻâ èëýðõèéëýë àëãà

Ã.

λÓ λ¯ λ ß  λ Ð

Рентген òуяаны долгионы урт 0.012 À λÐ  120 À , хэт ягаан туяа
нь 120 À λß  3800 À , ¿çýãäýõ гэрэл
улаан

цацраг

7600 À λÓ  1ìì

,

3800 À λ¯  7600 À , хэт

радиодолгион

( 1ìì

 λ)

интервалуудад харгалзах цахилгаан соронзон долгионууд учир
λ Ð λ ß λ¯  λÓ

À- õóâèëáàð
68. ßìàð ¿çýãäëèéã äîëãèîíû äèôðàêö ãýæ íýðëýõ âý?
À. Äîëãèîí ñààäûã òîéð÷ ãàðàõ
Á. Äîëãèîí ñààäûã íýâòýð÷ ãàðàõ
Â. Äîëãèîí øóëóóí çàìààð òàðõàõ ÿâöäàà ñààäûí àðä
ãàðàõ
Ã. Äîëãèîí øóëóóí ÷èãëýëýýð òàðàõûã íÿöààñàí
áàòàëãàà
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Äîëãèîí ñààäûã òîéðîí îðîîõ áóþó ò¿¿íèé d ~ λ çàâñðààð íýâòðýõäýý
øóëóóí çàìààñàà õàçàéõ ¿çýãäëèéã äîëãèîíû äèôðàêö ãýíý. À –
õóâèëáàð
69. Õàâòãàé òîëèíä öýãèéí ä¿ðñèéã ÿàæ áàéãóóëàõ âý?
À. Îéñîí öàöðàãóóäààð
Á. Òîëèíû ãàäàðãàä ïåðïåíäèêóëÿð òàòàæ
Â. Îéñîí öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí îãòîëöëîëîîð
Ã. Òîëèí òýãø õýìèéí áàéãóóëàëòààð
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Õàâòãàé òîëèíä öýãèéí ä¿ðñ öýãòýéãýý òîëèí òýãø õýìòýé ãàðàõ ó÷èð

áèåèéí ä¿ðñèéã áàéãóóëàõäàà
îãòîëöëîëä ¿¿ñãýíý. Â –õóâèëáàð

îéñîí

öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí

70. Îïòèê çàìûí çºðºº íü 9000À áàéõàä ÿìàð äîëãèîíû óðòòàé ¿çýãäýõ
ãýðëèéí ìàêñèìóì íºõöºë áèåëýõ âý?
À. λ = 4500A
Á. λ = 3500A
Â. λ = 4800 A
Ä. λ = 4500A

Ã. λ = 4500A
λ=

∆l
m

=

9000 A
m

m=2 ¿åä ë ¿çýãäýõ ãýðýë λ = 4500A õàðãàëçàíà.

71. d = 3λ òîðûí òîãòìîëòîé äèôðàêöûí òîð äýýð λ äîëãèîíû óðòòàé
ãýðýë íîðìàëèàð òóñíà. Õî¸ðäóãààð ýðýìáèéí ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ
ºíöãèéí ñèíóñûí óòãûã îë.
À.2/3
Á. 2/5
Â. 2/4
Ã. 2/7
Ä. Àëü íü ÷ áèø
dSin ϕ = mλ ⇒ Sin ϕ =


d

=


=

2
3

72. ßìàð àòîì ãýðýë öàöðóóëàõ âý?
À. ¯íäñýí òºëºâòºº áàéãàà
Á. Öî÷èðñîí òºëºâòºº áàéãàà
Â. Çàâñðûí òºëºâòºº áàéãàà
Ã. Ñààðìàã òºëºâòºº áàéãàà
Àòîì çºâõºí òîäîðõîé òîãòìîë ýíåðãèòýé òºëºâò îðøèæ áîëîõ áà èéì
òºëºâò áàéõäàà ãýðýë ¿ë öàöðóóëàõ áºãººä öî÷èðñîí áóþó ºäººãäñºí
òºëºâò áàéõäàà ãýðýë öàöðóóëíà. Á- õóâèëáàð
73. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ¿íäñýí E1 òºëºâèéí ýíåðãè -13.6 ý áîë öî÷èðñîí
E2 òºëºâòºº ÿìàð ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. -2.5ýÂ
Á. -3.9ýÂ
Â. -3.4ýÂ
Ã. -4.3ýÂ
Ä. -5.2ýÂ

E2 =

E1 − 13.6 ýÂ
=
= −3.4ýÂ
n2
22

74. 92 U

238

→2 He 4 +? y ?

.

Â- õóâèëáàð

óðâàëûí

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýðëý.
À.

94

Pu 234

Á.

90

Th 242

ìýäýãäýõã¿é

áàéãàà

Â.

90

Th 234

Ã.

94

Pu 242

Ýíý óðâàë íü àëüôà çàäðàëûí õóóëèàð ÿâàãäàõ áºãººä, óðâàëûí ÿâöàä
õèìèéí ýëåìåíòèéí öºìèéí ìàññ òîî À- íü 4-ººð õîðîãäîõ, ïðîòîíû òîî áóþó
ýëåìåíòèéí äýñ äóãààð íü 2-îîð
¸ñòîé áàéäãààñ

90

óðàãøëàõ

Z

×A →2 α 4 +Z −2 Ó À−4

Th 234 áîëíî. Â- õóâèëáàð

75. Áºìáºëºã òîëèíä áàéãóóëñàí ä¿ðñèéí àëü íü çºâ áý?
À. Á çóðàã
Á. À çóðàã
Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã
Ä. Àëü íü ÷ áèø

Бөмбөлөг толинд гол оптик тэнхлэгтэй паралель фокусыг
дайрах чиглэлд, фокусыг дайрах цацраг гол оптик тэнхлэгтэй
параллелиар, толины муруйлтын радиусын төвийг дайрах цацраг
буцаж ойх учир эхний зураг зөв байгуулалт юм.
À- õóâèëáàð
76. Õîëûí õàðàà ìóóòàé õ¿íèé õàðààíû ãàæèã ëèíçýýð çàñàãäñàí
áàéäëûã àëü äèàãðàìì çºâ ä¿ðñýëñýí áý?
À. Á çóðàã
Á. À çóðàã
Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã
Ä.Àëü íü ÷ áèø
Õîëûí õàðàà ìóóòàé õ¿íèé í¿äíèé
îïòèê õ¿÷ èõñýæ áèåèéí ä¿ðñèéã
øàð òîëáîíû ºìíº ¿¿ñãýäýã òóë
ñàðíèóëàã÷ ëèíç ç¿¿æ îïòèê õ¿÷èéã
áàãàñãàæ í¿äíèé ãàæèã çàñàãääàã.
Ñàðíèóëàã÷ ëèíç ãîëîîðîî íèìãýí,
çàõààðàà çóçààí áàéäàã.
Àõóâèëáàð

77. Ýëåêòðîí íýã òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí ðóó íèñ÷ îðîâ. Àëü òîõèîëäîëä
øóëóóí çàìààð õºäëºõ âý?
À. Á çóðàã
Á. À çóðàã
Â. Ã çóðàã
Ã. Â çóðàã
Ä. Àëü íü ÷ áèø

Соронзон хүч нь хурдны чиглэлд ямагт перпендикуляр учир
траектор нь муруйдаг. Шулуун замаар хөдлөхийн тулд Fс = 0
байх шаардлагатай. Иймд соронзон орны дагуу хөдлөх тохиолдолд
шулуун замаар хөдөлнө.
À- õóâèëáàð
78. Öýãýí ãýðýë ¿¿ñãýã÷ýýñ à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E0 áàéâ.
¯¿ñãýã÷ýýñ 3à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E ÿìàð áàéõ âý?
À.

E=

E0
3

Ã. E = 3E 0

Á.

E=

E0
9

B. E =

E0

Ä. ººð÷ëºãäºõã¿é.

Íýãæ õóãàöààíä ãàäàðãóóãûí íýãæ òàëáàéä òóñàõ ãýðëèéí ýíåðãèéã
ãýðýëò¿¿ëýã ãýíý.

E=

I
Ýíä: I -íýãæ áèåëýã ºíö㺺ð öàöðóóëàõ ãýðëèéí óðñãàëòàé
R2

òýíöýõ ãýðëèéí õ¿÷ þì. r=a

E0 =

E
I
I
I
= 2= 2= 0
2
9
R
a 9a

Á- õóâèëáàð

79. Ôîòîíû ìàññûã ýëåêòðîíû ìàññòàé òýíö¿¿ ãýæ ¿çâýë ýíåðãè íü ÿìàð
áàéõ âý?
À. 5 ⋅10 −14 Æ
Ã. 8 ⋅10 −14 Æ

Á. 5.5 ⋅10 −14 Æ
Ä. 9 ⋅10 −14 Æ

Â. 4.5 ⋅10 −14 Æ

Ôîòîíû ýíåðãèéã EÔ = ò Ô ⋅ ñ2 òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.

EÔ = ò Ô ⋅ ñ2 = måñ 2 = 9.1 ⋅10 −31 êã ⋅ 9 ⋅1016 ì

2

/ ñ 2 = 8 ⋅10 −14 Æ

Ã- õóâèëáàð
80. Аль нь цөмийн хүчний шинж биш вэ?
А. Бага зайд үйлчилнэ
Á.Ханах шинжтэй
Â. Зайн квадратаас урвуу хамаарна
Ã. Хүчтэй
Зайн квадратаас урвуу хамаарах шинж чанар байхгүй.
Â-õóâèëáàð
81. Àëü íü öýíýãã¿é öàöðàã âý?
À. α
Á. β

γ
82.

Â.

γ

Ã. Àëü íü ÷ áèø

-íü Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí ó÷èð öýíýãã¿é. Â-õóâèëáàð

3

Li 7 õýäýí íóêëîíòàé âý?
À. 3
Ã. 21

Öºìèéã

Á. 7
Ä. Àëü ÷ áèø

Â. 10

A -ãýæ òýìäýãëýõ áºãººä ýíä Z- ïðîòîíû òîî áóþó öýíýã òîî,
×
Z

A = N P + N n = Z + N n , A –íü íóêëîíû òîî áóþó ïðîòîí íåéòðîíû íèéò òîî
þì. N P -ïðîòîíû òîî, N n −íåéòðîíû òîî

3

Li 7 -ä 7 íóêëîí áàéíà. Á-

õóâèëáàð
83.

4

Be 11 -õýäýí íåéòðîíòîé âý?
À. 3
Ã. 21

Öºìèéã

Z

Á. 7
Ä. Àëü ÷ áèø

Â. 10

× A -ãýæ òýìäýãëýõ áºãººä ýíä Z- ïðîòîíû òîî áóþó öýíýã òîî,

A = N P + N n = Z + N n ⇒ N n = A − Z = 11 − 4 = 7 ,

Á- õóâèëáàð
84.

2

He 4 èçîòîïûí õîëáîîñ ýíåðãè 28.29 ÌýÂ áîë äåôåêò ìàññûã îë.

À. 0.0304
Á. 0.2
Ã. 0. 21
Ä. Àëü ÷ áèø
Èçîòîïûí äåôåêò ìàññûã äàðààõ òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëíî.

∆m =

Â. 0.10

W õîë 28.29 ÌýÂ
=
= 0.0304 ì .à..í
À- õóâèëáàð
ÌýÂ
À
931
ì .à..í

85. Àëü íü öºìèéí ðàäèóñûã îëîõ òîìü¸î âý?
À. R = 1.3 ⋅ 3 A ⋅ 10 −15 ì
Â. R = 1.3 ⋅ À ⋅10

−15

Á. R = 1.3 ⋅

ì

A ⋅ 10

−15

ì

Ã. R = 1.3 ⋅ À 2 ⋅10 −15 ì

Öºìèéí ðàäèóñûã îéðîëöîîãîîð R = 1.3 ⋅ 3 A ⋅10 −15 ì ãýæ
òîäîðõîéëäîã. À- õóâèëáàð
86. Àäðîíóóä áà ëåïòîíóóäûí ÿëãàãäàõ øèíæ ÷àíàð
À. Öýíýãýýðýý ýðñ ÿëãààòàé
Á. Õóðäààðàà ýðñ ÿëãààòàé
Â. ¯åëýõ ñèñòåìä îðîõ áàéäëààðàà ººð
Ã. Àäðîíóóä, ëåïòîíóóäààñ èõ ìàññòàé .
Àäðîíóóä, ëåïòîíóóäààñ èõ ìàññòàé . Ã- õóâèëáàð
87.Àëü íü öºìèéí ðåàêòîðò öºìèéí ò¿ëø áîëäîã âý?
À. Áàë ÷óëóó
Á. Êàäìè
Â. Óñ
Ã. Óðàí
Öºìèéí ðåàêòîðò óðàí ò¿ëø áîëíî. Ã- õóâèëáàð
88. Ýãýë Ẻìñèéí àíãèëëûã ìàññ áóóðàõ äàðààëëààð íü áè÷âýë
À. Áàðèîí, Ëåïòîí, ìåçîí
Á. Ìåçîí, áàðèîí, ëåïòîí
Â. Ëåïòîí, ìåçîí, áàðèîí
Ã. Áàðèîí, ìåçîí, ëåïòîí
Ýäãýýðèéí õàìãèéí áàãà ìàññòàé íü áàðèîí, äàðàà íü ìåçîí, ëåïòîí áàéíà.
Ã- õóâèëáàð

89. Ýñðýã Ẻ쿿ä ãýæ ÿìàð Ẻìñèéã õýëýõ âý?
À. Ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý èæèë Ẻì
Á. Ìàññààðàà ýñðýã, öýíýãýýðýý èæèë Ẻì
Â. Ìàññààðàà ýñðýã, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻì
Ã. Ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻì
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Ýñðýã Ẻ쿿ä ãýæ ìàññààðàà èæèë, öýíýãýýðýý ýñðýã Ẻ쿿äèéã
õýëíý. Ã- õóâèëáàð
90. Õóðö òîäîðäîã îä òîäîðäîã îäíîîñ ÿìàð ÿëãààòàé âý?
À. Ãÿëàëçàëò íü èõ
Á. Èõ ýíåðãè öàöðóóëäàã
Â. Ãÿëàëçàëò íü îãöîì èõýñäýã.
Ã. Ãÿëàëçàëò íü áàãà
Óðüä íü ãÿëàëçàëò áàãàòàé áàéñàí îä õýäõýí õîíîãò ãÿëàëçàëò íü îãöîì
íýìýãäýæ òîäðîîä õýäýí æèëèéí äàðàà õóó÷èí áàéäàëäàà îðäîã îäûã
òîäîðäîã îä ãýíý. Ãÿëàëçàëò íü îãöîì íýìýãääýã îäûã õóðö òîäîðäîã îä
ãýíý. Â- õóâèëáàð
91. Íàðíû òåìïåðàòóð ãàäàãøëàõ òóòàì ÿìàð áîëîõ âý?
À. Áàãàñíà
Á. Òîãòìîë áàéíà.
Â. Èõýñíý.
Ã. Áàéíãà õóâüñàæ áàéíà.
Íàðíû òåìïåðàòóð íü ãàäàãøëàõ òóñìàà áàãàñíà. À- õóâèëáàð
92. 1.31 ïñ õè÷íýýí ãýðëèéí æèë âý?
À. 3.26
Á. 42.6
Â. 4.26
Ã. 426
Äýëõèéí îðáèòûí ðàäèóñ (a) íýã ñåêóíä ºíö㺺ð õàðàãäàõ çàéã 1
ïàðàëëàêñ (ïàðñåê ) ñåêóíä ãýíý. Ïàðñåêèéã ïñ ãýæ òîâ÷èëæ áè÷èõ
áºãººä 1ïñ=3.26 ã.æ=3*1013 êì áàéíà. À- õóâèëáàð
2
93. 4 πR L0 õýìæèãäýõ¿¿í þóã èëýðõèéëýõ âý?

À. Îäíû ãàäàðãóóãèéí öàöðàõ íèéò ýíåðãè
Á. Íàðíû íèéò ýíåðãè
Â. Îäíû íýãæ òàëáàéãààñ öàöðàõ ýíåðãè

Ã. Ãàëàêòèêóóäûí íèéò ýíåðãè
Äýýðõ òîìü¸îãîîð Îäíû ãàäàðãóóãèéí öàöðàõ íèéò ýíåðãèéã òîäîðõîéëíî.
À- õóâèëáàð
94. Íàðíû àãààð ìàíäàë ÿìàð äàâõàðãóóäòàé âý?
À. Òèòýì, êîíâåêöèéí ìóæ
Á. Ãýðýëò ìàíäàë, òóÿàíû ìóæ, ºíãºò ìàíäàë
Â. Ãýðýëò ìàíäàë, ºíãºò ìàíäàë, òèòýì
Ã. Ãýðýëò ìàíäàë, òóÿàíû ìóæ
Íàðíû àãààð ìàíäëûí õàìãèéí äîîä òàëûí äàâõàðãà áîëîõ ãýðýëò ìàíäàë íü
200-300êì ¿ðãýëæëýýä ºíãºò ìàíäàë , òèòýì, çýðýã äàâõàðãóóä áàéíà.
Â-õóâèëáàð
95. Íàðíû ðàäèóñûí 2/3-ààñ õýòðýõã¿é “ Òóÿàíû ìóæ” ÿìàð ¿¿ðýãòýé
âý?
À. ªºðòºº ýíåðãè øèíãýýíý.
Á. Êâàíòûã øèíãýýæ ìºí êâàíòûí õýëáýðòýé ýíåðãýýð
ãàäíàõ ìóæàà õàíãàíà.
Â. Öºìèéí óðâàëûí ìóæòàé èæèë ¿¿ðýãòýé.
Ã. Êîíâåêöûí ìóæèä ýíåðãè äàìæóóëàõ
Íàð íü 4 ¿íäñýí ìóæààñ òîãòäîã. ¯¿íä: öºìèéí óðâàëûí ìóæ, ýíåðãèéí ìóæ,
êîíâåêöûí ìóæ, àãààð ìàíäàë. Íàðíû ðàäèóñûí 2/3-ààñ õýòðýõã¿é “
Òóÿàíû ìóæ” íü öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí ýíåðãèéã äàâõàðãààñ
äàâõàðãàò øèëæ¿¿ëýõ, äàìæóóëàõ ¿¿ðýãòýé. Á- õóâèëáàð
96. Äýëõèéí àãààð ìàíäàëä çîíõèëîõ õèéí¿¿ä àëü íü âý?
À. N2, O2
Á. He, Ar, CO2
Â. Í2, ÑÍ4
Ã. O2, CO2
Ä. Í2, Ar
Äýëõèéí àãààð ìàíäàëä çîíõèëîõ õèéí¿¿äýä 78% àçîò, 16%-í
õ¿÷èëòºðºã÷ àãóóëàãäàíà. À- õóâèëáàð
97. Äýëõèéí äàãóóë àëü íü âý?
À. Ñàð
Á. Íàð
Â. Ñóãàð, Áóä
Ã. Äàãóóëã¿é
Äýëõèé öîðûí ãàíö äàãóóëòàé áºãººä òýð íü ñàð þì.
À- õóâèëáàð

98. Ñàí÷èð ãàðèãèéí õ¿íäèéí õ¿÷íèé õóðäàòãàë õýä áàéõ âý?
À. 9.8 ì/ñ2
Á. 3.71 ì/ñ2
Â. 9.5ì/ñ2
Ã. 8.87 ì/ñ2
Ä. 11 ì/ñ2
ßìàð íýãýí ãàðàã ýðõñèéí ¿¿ñãýõ ãðàâèòàöûí îðíû ç¿ãýýñ íýãæ
ìàññòàé áèåä ¿éë÷ëýõ õ¿÷òýé õýìæýýãýýðýý òýíö¿¿, òóõàéí îðíûã
òîäîðõîéëäîã õýìæèãäýõ¿¿íèéã óã îðíû õ¿íäèéí õ¿÷íèé õóðäàòãàë
ãýíý. Ò¿¿íèé õýìæýý òóõàéí ýðõñèéí ãàäàðãà äýýð

g=

F
M
= γ* 2
m
R

áàéíà.
Ýíä: R- òóõàéí ãàðàã ýðõýñèéí ðàäèóñ
Ì- ò¿¿íèé ìàññ

γ = 6.67 •10

-11

H

ì

2

êã2

Ãðàâèòàöûí òîãòìîë

Ñàí÷èð ãàðèãèéí ðàäèóñ RC=60000êì
Ñàí÷èð ãàðèãèéí ìàññ MC=5.7*1026 êã áàéíà.
g=

F
m

=γ *

M
−11 Í ⋅ ì
= 6.67 ⋅ 10
2
2
R
êã

2

26
5.7 ⋅ 10 êã
2
2
= 10.5 ì / ñ ≈ 11ì / ñ Ä14 2
36 ⋅ 10 ì

õóâèëáàð
99. 1021-1026 ì õýìæýýòýé åðòºíöèéã . . . . . . . . . . ãýíý.
À. Ìèêðî Á. Ìåãà
Â. Ìàêðî
Ã. Ãàëàêòèê
Ä. Àëü íü ÷ áèø
Ертөнцийг хэмжээгээр нь 10 -34 -10 -8 м хэмжээтэй áîë микро ертөнц
(молекул, атом, цөм, эгэл бөөм), 10 -8 -10 21 м хэмжээтэй áîë макро
ертөнц (макро биет ба орон, бүх төрлийн амьтан ургамал,
организм, эд эс, нарны аймгийн гаригууд, эдгээрийн дагуул,
сансрын биет),
10 21 -10 26 м хэмжээтэй мега ертөнц (одод, эдгээрийн бөөгнөрөл,
од хоорондын орчин, галактик, метагалактик) гэж ангилна. Áõóâèëáàð
100. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ñïåêòðèéí /ñåð¿¿ä/-èéí áóðóó íýðèéã îë.
À. Áàëüìåðèéí ñåðè
Á. Ïàøåíèé ñåðè
Â. Ëàéìàíû ñåðè

Ã. Ðåçåðôîðäûí ñåðè
Ðåçåðôîðäûí ñåðè ãýæ áàéõã¿é.

Áèå äààæ ã¿éöýòãýõ äààëãàâàð
А хувилбар
/Кинематик/
1. Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуул.
А. 1e 2c 3d 4a
1.чадал
а.кг/моль

Á. 1e 2d 3c 4a
2.ажил
в.паскал
Â. 1a 2b 3c 4a
3. хүчлэг
с.жоуль
Ã. 1b 2a 3d 4c
4.моль масс d. н/ кл
Ä. 1a 2d 3c 4b
е. ватт
2. Дараах хэмжигдэхүүнүүдийн аль нь вектор õýìæèãäýõ¿¿í
вэ?
1.масс
2. шилжилт
3. хурд
А.зөвхөн1
Б. зөвхөн 2
В.зөвхөн З
Г. 2 ба 3
3. Ìàøèí çàìûí ýõíèé õàãàñûã 40 êì/ö, õî¸ðäóãààð õàãàñûã 20 êì/ö
äóíäàæ õóðäààð òóóëæýý. Ìàøèí á¿õ çàìûã ÿìàð äóíäàæ õóðäòàé
ÿâñàí áý?
À. 22.5 êì/ö

Á. 27êì/ö

Â.

1
êì/ö
20

Ã. 45 êì/ö
Ä. 15 êì/ö
4. Биеийн хурдыг ямар томъёогоор илэрхийлдэг вэ?

a
t
t
В. υ =
S

Б. υ =

А. υ =

S
t

Г. υ = S ⋅ t

5. Биеийн явсан нийт замын уртыг
А. шилжилт
Б. зам
В. траекторè
Г. хурд
6. Явñан зам хугацаанаас хамаарах хамаарлын гурван
графикийг зураг дээр дүрсэлжээ. Ямар бие нь их хурдтай хөдөлсөн
бэ?

В.З

А.1
Б. 2
Г. Гурван биеийн хурд ижил

7. Хурд нь тогтмол биш хөдөлгөөнийг жигд биш хөдөлгөөн гэнэ.
А. үнэн
Б. худал
В. аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
8. Нэгж хугацаанд гарсан хурдны өөðчлөлтийг......... гэнэ.
9. Жигд хурдñах хөдөлгөөний үед
А. Хурд хурдатгал хоёр эсрэг чиглэлтэй
Б. Хурд хурдаòãал хоёр ижил чиглэлтэй
В. Аль ч биш
Г. Хурд хурдатгал хоёр чиглэлгүй

10. Нэгж хугацаан дахü биеийн эргэлтийн тоогоор илэрхийлэгдэх
хэмжигдэхүүнийг .............. гэнэ
11. Тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөний нормаль хурдатгал нь
А. тойргийн төв рүү чиглэнэ.
Б. тойргийн захын цэг рүү чиглэнэ
В. чиглэлгүй
Г. зөв хариу байхгүй
12. υ0 - ямар хэмжигдэхүүнийг илэрхийлдэг вэ?
А.эцсийн хурд
Б.анхны хурд
В.хурдны өөрчлөлт
Г.аль ч биш
13. Нисдэг тэрэг эгц дээш жигд хөөрнº. Нисдэг тэрэгтэй холбон
авсан тооллын ñистемд нисдэг тэрэгний ñэнсний үзүүр дээрх
цэгийн хөдөлгөөний траåкторè ямар байх вэ?
А.цэг
Б.шулуун
В.тойрог
Г.шурган шугам
14. Өнцөг хурдны нэгж хугацаан дахü өөрчлөлтийã.....гэнэ.
15. Автомашин 72êì/ц хурдтайгаар 3600м зам явав. Явсан
хугацааг ол
А.50сек
Б.180сек
В. 2мин
Г. 80 сек
16. 0,4м/сек2 хурдатгалтай хөдөлж буй автомашин хичнээн
хугацааны дотор хурдаа 12м/с-ээс 20м/с хүртэл өөрчлөх вэ?
А.10сек
Б.12сек
В. 20 сек
Г. 2 сек
17. Нисдэг тэрэг 400 км нисээд 90° өнцгººр эргэж 300 км
ниссэн бол шилжилтийн модулийг ол.
А. 400 км
Б. 500 км
В. 50 км
Г.З00км
18. Зурагт биеийн хурдны графикийг ¿з¿¿лэв. Эхний 10с-д биеийн
явсан замыг ол.
À.
50ì
Б.
100м
В. 25

Г. 75м

19. Чулууг υ0 анхны хурдтайгаар, хэвтээ чиглэлд
шидвэл хººрºх ºндрийг яаж тодорхойлох вэ?

α

ºнцгººр

À.

2
υ0
2g

Â. υ02 cos 2 ( α ) / 2 g

Á. υ02 Sin 2 (α ) / 2 g
Ã.υ02 Sin 2α / g

20. aτ = 0 an = const áîë öýã ÿìàð òðàåêòîðîîð õºäëºõ âý?
À. Òîéðîã
Á. Øóëóóí

Á õувилбар /Кинематик/
1. Áèåèéí õóðä õóãàöààíààñ õýðõýí õàìààðàõûã ãðàôèêààð
¿ç¿¿ëæýý. Ýõíèé 2 ñåêóíäýä áèåèéí ÿâñàí çàìûã îë.
À. 1.6ì
Ã. 3ì

Á. 1.5ì
Ä. 0.2ì

Â.2ì

2. Дараах хэмжигдэхүүн¿¿дийн аль нь скаляр хэмжигдэхүүн вэ?
1.Масс
2 Шилжилт
3. Хурд
А.зөвхөн 1
Б. зөвхөн 2
В. зөвхөн 3
Г. 2 ба 3
3.Áèåèéí ÿâñàí çàì õóãàöààíààñ

x =

3 2
t õýëáðýýð
2

õàìààðäàг áîë

ò¿¿íèé õóðä ÿìàð áàéõ âý?
À. υ = 9t
4. a =

υ
t

Á. υ =

9 2
t
2

Ã. υ = 3t

томь¸огоор ямар хэмжигдэхүүнийг олох вэ?

А. хурд
Б. хурдатгал
В. хугацаа
Г. аль ч биш
5. Биеийн эхний ба эцсийн байрлалын хоорондох зайã . . . . ãýíý.
А. траекторè
Б. зам
В. шилжилт
Г. урт
6. 3ураг дээр явсан зам хугацаанаас хамаарах хамаарлын гурван
графикийг дүрсэлжээ. Ямар бие нь бага хурдтай
хөдөлсөн бэ?
А. 1
Б. 2
В.З
Г. гурван биеийн хурд ижил
7.Хурд нь тогтмол байдаг хөдөлгөөнийг жигд
хөдөлгөөн гэнэ.
А. үнэн

Б. худал

В. аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
8. Хурдатгал гэдэг нь :
А. Нэгж хугацаанд явсан зам
Б. Нэгж хугацаанд гарсан хурдны өөрчлөлт
В.Хурд хугацаа хоёрын үржвэр
Г. Зөв хариу алга
9. Жигд удаашрах хөдºлгөөний үед :
А. Хурд хурдатгал хоёр нь эсрэг чиглэлтэй
Б. Хурд хурдатгал хоёр нь ижил чиглэлтэй
В. Аль ч биш
Г. Зөв хариу байхгүй
10.Төвд тэмүүлэх хурдатгалыг ямар томьёогоор олох вэ?
А. a =
В. a =

υ

Б. a =

t

υ2

Г.

r

S
t

a =υ ⋅r

11.Тойргоор жигд эргэх хºдөлгөөний нормаль хурдатгал нь
òойргийн төв рүү чиглэнэ.
А. худал
Б. үнэн
В. зөв хариу байхгүй
Г. аль ч биш
12.Зам гэж юу вэ?
А. энгийн шулуун
Б. муруй мөр
В.траекторийн урт
Г. зөв хариу байхгүй.
13. Биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлыг графикаар
өгчээ. Биеийн хөдөлгөөний хэсэг бүрийн хурдатгалуудыг жишнэ
үү?

А.
а2>a1>a3

V(m/c)
6
III

4
2

II
I
t(c)
2

4

6

8

t

Â. a1>a3>a2
Ã. a3>a1>a2
Ä. a3>a2>a1

Á. a1>a2>a3

14. 1,2 м/с хурдтай алхаж буй хүн цагт ямар зам туулах вэ?.
А. 4,3 км
Б. 400 м
В. 40 м
Г. 40км
15. Хүүхэд хойд чиглэлд 5 км, дараа нь зү¿н зүгт 12 км гүйв. Түүний
шилжилтийн модулийг ол?
А. 15 км
Б. 13 км
В.1,5км
Г. 10 км
16. Тийрэлтэт онгоц 8 км зайг 20 сек-д ниссэн бол түүний хурдыг
ол?
А. 0,4 м/с
Б. 40м/ñ
В. 400 м/с
Г. 40 км/ц
17. 72 км/ ц-ийг м/с-ээр илэрхийлбэл
А.10м/с
Б. 20м/с
В. 100м/с
Г. 0,2 м/с
18. Машин замын туршид б¿х зарцуулах хугацааныхаа эхний
хагасыг υ
хурдтай
1 дундаж хурдтай, 2 дахь хагасыг дундаж υ2
явав. Тэгвэл б¿х замын туршид машины дундаж хурдыг ол.

Â.

υ1υ2
υ1 + υ2
υ1υ2
Ã.
2(υ1 +υ2 )

À.

Á.

2υ1υ2
υ1 + υ2

19. h ºндрººс чºлººтэй унаж буй биеийн унах ¿еийн хурд
ямар байх вэ? Чºлººт уналтын хурдатгал g
À.

Á.

2hg

hg

Â.

hg
2

Ã. 2 hg
Ä. Òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é
20. Бие хөдөлгөөн эхлэхэд тооллын эхэнд хурдтай байсан ба
түүний зам
S(м)
хугацааны
хамаарлыг
графикаар
4
I
II
t(c)
1

2

A. 4м/с
Â. 1м/с
Ä. 8м/с

үзүүлжээ.Жигд хөдлөх хурдыг олно уу?
Á. 2м/с
Ã. 0

В хувилбар /Кинематик/
1. Вектор хэмжигдэхүүн гэж юу вэ?
А. зөвхөн тоон утга заана
Б. зөвхөн чиглэл заана
В. тоон утгаас гадна чиглэл заана
Г. зөв хариу байхгүй
2. Биеийн явсан замыг хугацаанд нь харьцуулсан харьцаа нь:
А. хурдатгал
Б. хурд
В. шилжилт
Г. хугацаа
З. Биеийг эгц дээш 18 км/цаг хурдтай шидсэн бол ямар өндөрт
хөөрөх вэ?
А. 25м
Á. 12,5 м
Â. 1,25м
Ã. 125м
Ä. 16,2м
4. Шулуун замаар тэнцүү хугацаанд тэнцүү зам туулж байвал
уг хөдөлгөөнийг ......................хөдөлгөөн гэнэ.
5. Шилжилт гэж юу вэ?
А. чиглэл
Б. чиглэлтэй хэрчим
В. эхний байрлалаас эцсийн байрлал уруу
татсан вектор
Г. зөв хариу байхгүй
6. Õóðäàòãàë áîëîí õóðäíû ÷èãëýë íü ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
À. Íýã øóëóóí äýýð
Á. Ýñðýã ÷èãëýëòýé
Â. ßìàð ÷ áàéæ áîëíî
Ã.Èæèë ÷èãëýëòýé
7. Бие цагийн зүүний дагуу тойргоор жигд хөдөлнө. Ийм
хөдөлгөөнд хурдатгалын вектор ямар чиглэлтэй байх вэ?

А.1

Б.2
В.З

Г. 4

8. Хурд хурдатгал нь эсрэг чиглэлтэй, биеийн хурд хөдөлгөөний
явцад буурдаг хөдөл㺺íèéã:
А. жигд хөдөлгөөн
Б. жигд биш хөдөлгөөн
В. жигд хурдсах хөдөлгөөн
Г. жигд удаашрах хөдөлгөөн
9. a =

υ2
r

томьёогоор юуг илэрхийлдэг вэ?

А. хурдатгал
Б. хүндийн хүчний хурдатгал
В. төвд тэмүүлэх хурдатгал
Г. зөв хариу байхгүй
10.Äàðààõ õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äýä òîõèðîõ íýãæèéã çºâ õàðãàëçóóëíà
óó?
À. 1 e 2 a 3 b 4 d
Á. 1 e 2 c 3 a 4 d
Â. 1 c 2 e 3 d 4 b
Ã. 1 e 2 c 3 a 4 b
Ä. 1 c 2 a 3 d 4 b
1. Øèëæèëò
2. Àæèë
3.Öàõèëãààíû ïîòåíöèàë
4. Õýëáýëçëèéí äàâòàìæ

à. Âîëüò
b. Âàòò
c. Æîóëü
d. Ãåðö
e. Ìåòð

11. Õ¿í ãàçàðòàé õàðüöàíãóé 5êì/ö õóðäòàé àëõäàã ãýâýë t=15 ìèí
ÿìàð çàì òóóëàõ âý ?
À. 12.5 êì
Á. 1.25ì
Â. 1250ì
Ã. 125ì
12. Траекторийн уртыг:
А. шилжилт
Б. муруй мөр
В. зам
Г. энгийн шулуун
13. Хугацааны ямар нэгж олон улсын системийн үндсэн нэгж вэ?
А. 1 сек
Б. 1 мин
В. 1 цаг
Г. 1 хоног
14. Машин замын 50 м радиус бүхий тойруу хэсгээр 72 км/ц
хурдтай явж байсан бол төвд тэмүүлэõ хурдатгалыг ол.

А. 0,8 м/с2
Б. 8 м/с2
В.80м/с2
Г. 0,08 м/с2
15. Зогсож байгаа машин шулуун замааð жигд хурдсан хөдөлж
0,4 м/с2 хурдатгалтайãààð 0,5 мин хугацаанд явсан бол ямар зам
туулах вэ?
А.180 м
Б.108ì
В. 18 м
Г.100 м
16. 36 км/ц-ийг м/с - эýр илэрхийлбэл
А. 20м/с
Б.1м/с
В.10м/с
Г.0,1 м/с
17. Биеийн хөдөлгөөний тэгшèтгэл х=6t+1,6t2 бол 10 сек-ийн дараа
бие ямар хурдтай болсон вэ?
А. 20м/с
Б. 38м/с
В.2 м/с
Г.0,2 м/с
18. Машин хугацааны эхний хагасыã 36 км/ц, ¿лдсэн хагасыг18 км/ц
хурдтай туулсан бол дундаж хурдыг îë.
À. 27 êì/öàã
Á. 12êì/öàã
Â. 18êì/öàã
Ã.

1
12

êì/öàã

Ä. 54êì/öàã

19. Биеийг эгц дээш 72 км/ц хурдтай шидэв. Биеийн хөөрсөн
өндрийг ол.
А. 20 м
Á.40 м
Â. 10 м
Ã. 8 м
20. Æèãä ýðãýëäýõ õºäºë㺺íèé õóðäàòãàëûí ÷èãëýë ÿìàð áàéõ âý?
À. Ø¿ðãýã÷ýýð
Á. Õóðäòàé èæèë
Â. Òîéðãèéí òºâ ð¿¿
Ã.×èãëýë áàéõã¿é.

Г хувилбар
/Кинематик/
1. Скаляр хэмжигдэхүүн нь:
А. зөвхөн тоон утга заана
Б. зөвхөн чиглэл заана
В.тоон утгаас гадна чиглэл заана
Г. Зөв хариу байхгүй
2. Зөв харгалзуулна уу.
1. Нэгж
а. Хүч
2. Үзэгдэл
b. Бороо орох
3. Хэмжигдэхүүн
с. Сантиметр
4. Ухагдахуун
d. Секундомер
5. Хэмжигч багаж
е. Траектор
А. 1e 2а 3d 4b 5c
Á. 1c 2b 3a 4e 5d
Â. 1a 2b 3c 4d 5e
Ã. 1e 2d 3c 4b 5a
3.
x(м)
Материал цэгийн
4 A
хөдөлгөөний х(t)
хамааралûí
D
2
графикаар өгºãäæýý.
t(c
Хөдөлгөөн эхлэхэд
1 2 3 4 5 6 7 8 )
бие х0=4м
координаттай цэгт
байсан.
-4
4.
B C
Хөдөлгөөний AB ба
CD хэсгийн хурдны аль нь их
Хөдөлгөөний AB ба CD хэсгийн хурдны аль нь их вэ?

A. VAB>VCD
Á. VCD>VAB
Â. VCD=VAB
Ã. VAB>VCD VCD=0
Ä. VAB=0, VCD=0
4. Бие цагийн зүүний эсрэг чиглэлээр тойргоор жигд хөдөлнө. Ийм
хөдөлгөөнд хурдатгалын чиглэл ямар байх вэ?
А.1
В.З

Б.2
Г.4

5. Хурд хурдатгал хоёр ижил чиглэлтэй,
хөдөлгөөний явцад биеийн хурд нэмэгддэг хөдөлгөөнийг:
А. жигд хурдсах хөдөлгөөн
Б. жигд удаашрах хөдөлгөөн
В. жигд хөдөлгөөн
Г.жигд биш хөдөлгөөн
6. Зурàгт биеийн хурдны графикийг ¿з¿¿лэв. С¿¿лийн 10 ñ-д
биеийн явсан замыг ол.
А. 50м
В. 25м

1 0

1 5

Б.100м
Г.75м

2 0

7. Эгц дээш шидсэн бие жигд удаашрах, чөлөөт уналт жигд
хурдсах хөдөлгººн хийнэ.
А. үнэн
Б. худал
В. аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
m -ìàññòàé áèåèéí õºäºë㺺íèé
8.Äîîðõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü
èìïóëüñèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. A = FS cosα
Á. Fтр = µ⋅ N
Â. P = m ⋅ V
Ã. P = mV 2
9. ßìàð õºäºë㺺íèé ¿åä áèåèéí õóðä, õóðäàòãàë 2-í ÷èãëýë äàâõöàõ
âý?
À. øóëóóíààð õóðäñàõ ¿åä
Á. ìóðóé òðàåêòîðòîé ¿åä
Â. øóëóóíààð óäààøðàõ ¿åä
10. ω - үсгээр ямар хэмжигдэхүүнийг тэмдэглэдэг вэ?
А. өнцөг хурд
Б. өнцөг хурдатгал

В. хурдатгал

Г. эргэлтийн өнцөг

11. Биеийн хурд 6 дахин ихсэж масс нь 4дахин бага болсон бол
импульс хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?
А. 15
Á. 18
Â. 17
Ã. 1.5
12. Өнцөг хурдатгал гэдэг нь
А. өнцөг хурдны нэгж хугацаан дахь өөрчлөлтийг
Б. нэгж хугацаанд гарсан хурдны өөрчлºлтийг
В. нэгж хугацаанд эргэсэн өнцгийг
Г. аль ч биш
at

2

13. S = υ0t +
томьёо нь :
2
А. жигд хөдөлгөөний зам
Б. жигд хурдсах хөдөлгөөний зам
В. жигд удаашрах хөдөлгөөний зам
Г. аль íü ч биш
14. Автомашин 72 км/ц хурдтайгаар 1 цаг ÿâñàí бол туулсан
замыг ол?
А.З6км
Б. 70 км
В. 72км
Г. 7 км
15. Биеийã эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв. Хүрэх хамгийн иõ
өндөр нь хэд вэ?
( g = 9.8 м/с2)
А. 22,5 м
Б. 45 м
В. 90 м
Г. 180 м
16. Чөлөөт уналтаар унаж байгаа бие 3 сек-д ямар зам явах вэ? (
g = 9.8 м/с2)
А. 20 м
Б. 45м
В.80 м
Г. 16
17. 10м/с-ийг км/ц-аар илэрхийлбэл:
А. 72 км/ц
Б. 36êì/ö
В. 20 км/ц
Г. 32 км/ц
18. Чºлººтэй унаж байгаа биеийн хурд ба хурдатгалын
чиглэлийг тодорхойл!
À. Хурд нь дээшээ, хурдатгал нь доошоо
Б. Хурд нь доош, хурдатгал нь эгц дээш
В. Хурд ба хурдатгал нь доош
Г. Хурд ба хурдатгал нь дээш
Д. Хурд нь хэвтээ чигт, хурдатгал нь доош
19. Àãààðûã íü ñîðóóëñàí øèë õîîëîé äîòîð áàéãàà òºìºð
¿ðýë, ¿éñ, øóâóóíû ºäèéã øèë õîîëîéí äýýä ¿ç¿¿ðò
áàéõààð áîñîî áàéðëóóëæ çýðýã óíàãààâàë ÿìàð áèå
ò¿ð¿¿ëæ øèë õîîëîéí äîîä ¿ç¿¿ðò î÷èõ âý?
À. òºìºð ¿ðýë
Á. ¿éñ

Â. øóâóóíû ºä
Ã. ãóðâóóëàà çýðýã
20. h ºндрººс чºлººтэй унаж буй бие ямар хугацаанд унах вэ? Чºлººт
уналтын хурдатгал g
À.
Ã. 2

2 hg

Á.

hg

Ä.

hg

Â.

hg
2

2h
g

А хувилбар
/Динамик/
1. F- үсгээр ямар физик хэмжигдэхүүнийг тэмдэглэдэг вэ?
А. энерги
Б. механик ажил
В. хүч
Г.масс
2. Ньютоны I хууль гэж юу вэ?
А. биед хүч үйлчлэхэд шулуун замын жигд
хөдөлгөөн хийнэ
Б. биед хүч үйлчлэхэд тайван байдлаа алдах
бºгөөд шулуун замын жигд хөдөлгөөн хийнэ.
В.биед хүч үйлчлээгүй тохиолдолд тайван байх
буюу шулуун замын жигд хөдөлгөөíºº õàäãàëíà.
Г. зөв хариу байхгүй
З. Хүчний чиглэл ба шилжилт S −ийн хоорондох өнцөг α бол
хүчний ажлыг ямар томьёогоор илэрхийлэх вэ?
А. F ⋅ cosα
Б. F ⋅ S ⋅ cosα
В. F ⋅ Sinα
Г. F ⋅ S ⋅ Sinα
4. Доор дурьдñан хүчнүүдийн ямарынх нь ажил замын
хэлбэрээс хамаарах вэ?
1. таталцлын хүч 2. харимхайн хүч
3. үрэлтийн хүч
А. зөвхөн 1
Б. зөвхөн 2
В. зөвхөн 3
Г. 1,2 ба З
5. Олон улсын системийн үндсэн нэгжээр илэрхийлэгдсэн
кинетик энергийн нэгæ àëü íü вэ?
А. 1 кг*м
Б.1 кг*м/с
В. 1кг*м2/с
Г.1 кг*м2/с2

6. 50 кг масстай бие 1 м/с2 хурдатгалтай хөдөлнө. Уг биед хурдатгал
өгөх хүчийг ол .
А. 20 Í
Á. 10 Í
Â. 50 Í
Ã. 15 Í
7. Äîîðõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü òîéðãîîð æèãä ýðãýõ áèåèéí ºíöºã
õóðäíû íýãæ âý?
À. Н/м2
Á. Ж/с
Â.Рад/с
Ã. Кл/С
8. Тормоз гишгэсэн машин тодорхой хугацаанд тодорхой зам яваад
зогсдог. Энэ ямар хүчний үйлчлэл вэ?
А. хүндийн хүч
Б. уян харимхайн хүч
В. үрэлтийн хүч
Г. таталцлын хүч
9. Äýëõèé äýýð õүндийн хүчний хурдатгал ÿìàð байõ вэ?
А. 11м/с2
Б. 9,8 м/с2
2
В. 10,5 м/с
Г. 3,5 м/с2
10.Дараахь томъёонуудын аль нь Ньютоны II хуулийг илэрхийлэх
вэ?
À. F = µmg
Á. F = ma
Â. F = γ

m1m2
2
r

Ã. F = −kx

11. Тамирчны торон дээгүүр давуулсан бөмбөг, мэргэí харваачийн
тавьсан сум, шидсэн чулуу зэргийн хөдөлгөөн нь:
А. эгц дээш шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн
Б. хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн
В. чөлөөтэй унаж буй биеийн хөдөлгөөн
Г. аль ч биш
12. Биеийн ажил хийх чадварыг.......................гэнэ
13. Бие 180Н хүчний үйлчлэлээр 0,2 м/с2 хурдатгалтай болсон бол
биеийн массыг ол.
А. 90 кг
Б.0,9 кг
В. 900кг
Г. 9 кг
14. 0,5кг масстай материал цэг 4м/с хурдтай тойргоор жигд
хºдºлнº. Хагас ¿етэй тэнц¿¿ хугацаан дахь импульсийн ººрчлºлтийг
ол!
À. ∆Р=0
Б ∆Р =2кгм/с
Â. ∆Р=4êãì/ñ
Ã. ∆Р=1êãì/ñ
Ä. ∆Р=3êãì/ñ
15. Цахилгаан шат эгц дээш чиглэлд 1м/с2 тогтмол
хурдатгалтайгаар удаашрах хөдөлгөөн хийнэ.шатны ашхээгт зогсож
байгаа 70кг масстай хүний бүхээгний шалыг дарах хүчийг ол.
А. 756Н
Б. 630Н
В. 770Н
Г.

616Н
16. Эгц дээш шидсэн бие эргэж газарт унана. Энэ хөдөлгөөний
хурдатгал хугацааны хамаарлын график аль нь вэ?
a
g

g

g
t

0

t

0

t

0

g

g
a

Áa

A

Â

g
t

0

t

0
-g

g

Ä
Ã
17. m=50 кг масстай биеийн жинг ол?
А. 52Í
Б. 490Í
В.400Í
Г. 49Í
18. Хэвтээ чиглэлд өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн анхны хурдыг 3
дахин ихэсгэвэл тусгалын зай яаж өөрчлөгдөх вэ?
A. 3 дахин ихэснэ
Á. 3 дахин багасна
Â. 9 дахин ихэснэ
Ã. 9 дахин багасна
Ä. өөрчлөгдөхгүй
19. Гаригийг т¿¿ний радиусын хагастай тэнц¿¿ ºндрººр
тойрох хиймэл дагуулын хурдыг ол! Гаригийн масс М,
радиус R áàéíà.
À. υ = γ
Â. υ = γ
Ä. υ = γ

M
R
ò
R

Á. υ = 0
Ã. υ = γ

3M
2R

2M
3R

20. 2 òîíí ìàññòàé ìàøèí òîðîìçëîõîä 50ì çàì ÿâààä çîãñîâ. ¯ðýëòèéí

êîýôôèöèåíò 0.4 áîë ò¿¿íèé ¿ðýëòèéí õ¿÷íèé àæëûã òîäîðõîéë.
À. 0.4ÌÆ
Á. 4ÌÆ
Â.40ÌÆ
Ã. 2ÌÆ Ä. 0.2ÌÆ

Б хувилбар /Динамик/
1.Биеийг хэвтээ чиглэлд өнцөг үүсгэн шиджээ. Зурагт үзүүлсэн
траекторийн аль цэгт бүрэн механик энерги хамгийн их утгатай
байх вэ?
А. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. 4
Ä. бүх цэгт ижил

2. Өнцөг үүсгэн шидсэн бие t хугацааны дараа шидсэн цэгээс x
зайд унажээ. t хугацааг өгөгдсөн гэж үзвэл тусгалын зай x нь
υ0 õ , υ0 ó hm хэмжигдэхүүний алинаас нь хамаарах вэ?
A. Зөвхөн

υ0 õ

Â. υ0 ó ба hm

Á.

υ0 õ ба υ0 ó
Ã. υ0 õ , υ0 ó ба hm

Ä. υ0 õ ба hm
З. Бие чөлөөтэй унахад ямар хүч үйлчлэх вэ?
А. дээш шидсэн хүч
Б. газрын татах хүч
В. хүч үйлчлэхгүй
Г. аль ч биш
4. υ0 = 50 м / с анхны хурдтайгаар õýâòýý ÷èãòýé 37î ºíöºã ¿¿ñãýí
биеийг шидэв. Нисэлтийн нийт хугацааг олно уу? / g
Sin37 = 0.6 , cos 37 = 0.8 /

=10 м / с

2

A. 2
Á.3
Â. 4
Ã. 5
Ä. 6
5. Биеийн гадаргуу хоорондоо хавиралдахад молекулуудын
таталцал, түлхэлцлээс үүссэн биеийн шилжих хөдөлгºөнийг
саатуулах чиглэлтэй хүчийг
А. уян харимхайн хүч
Б. үрэлтийн хүч
В. хүндийн хүч
Г. таталцлын хүч
6. Биеийг хэвтээ чигт ямар өнцгөөр шидвэл түүний тусгалын зай
хамгийн их утгатай вэ?
A. 600
Á. 300
Â. 450
0
0
Ã. 0
Ä. 90
7. Хэвтээ чиглэлд шидсэн биеийн хөдөлгөөний траекторè нь
параболын
хагас байна.
А. үнэн
Б. худал
В. аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
8. Унах тохиолдолд хүндийн хүчний хийх ажил
А. A = mgh
Б. A = −mgh
В. A = F ⋅ S
Г. A = 2mgh
9. Механик ажлын íýãæ íü
А. 1Ж
Б. 1Н
Â.1Вт
Г. 1Пà
10.Ажиглагчаас 6,6км зайд цахилсан цахилгааны дуу ямар
хугàцааны дараа сонсдох вэ? Àгаарт дуу тарах хурд 330м/с
А . 20с
Á. 10с.
Â. 40с.
Ã. 2.2·10 -5ñ
Ä. 0.2с
11. Биеийн механик энерги юунд зарцуулагдах вэ?
А. потенциал энергид
Б. ажил хийхэд
В. бие тайван байхад
Г. аль ч биш
12. Уулын бэлээс зурагт үзүүлсэн байдлаар буудсан миномет 16 с
дараа уулын хажуу дээр туссан бол сумны анхны хурдыг ол.Óóëûí
áýëèéí íàëóóãèéí ºíöºã 45î . ( g

=10 м / с

2

,

sin 45 =

2
2

, cos

45 =

2
2

;

sin53 =0.8 cos53 =0.6)
A. 50 м/с
Â. 100
Ä. 400 м/с

Á.80 м/с
м/с
Ã.120м/с

13. 2m масстай K болон m масстай L бие гаригийг тойрон r ба 2r
радиустай тойргоор эргэнэ. K ба L биеèéí õóðäíû õàðüöàà

- ийг ол.
А.1
Â.

Á
1

2

Ã. 2

2

Ä. 4
14. Энерги гэдэг нь:
А. биеийн ажил хийх чадвар
Б. биеийн инерцит шинж чанар
В. биеийн массыг g - ээр үржүүлсэн үржвэр
Г. аль ч биш
15. Байрлалаас хамаарах энергийг..........................гэнэ.
16. Р=350 Н жинтэй биеийн массыг ол?
А. 36 кг
Б. З0 кг
В. 3 кг
Г. 0,3 кг
17. 80 м өндрөөс хажуу тийш 10 м/с хурдтай шидсэн биеийн унах
зай x -ийг олно уу?(g=10м/с2)
A.10
Á. 15
Â. 20
Ã. 30
Ä. 40
18. m масстай биед ¿йлчлэх х¿чн¿¿дийн тэнц¿¿ ¿йлчлэг÷ F бол
биеийн хºдºлгººний хурд, хурдатгал ямар байх вэ?
À. V = 0
Â.
Ä.

a =
a =

F
m
F
m

a =

F
m

υ = at

υ

Á.

υ = at

Ã.

υ = at , a - äóðûí

a=0

-ÿìàð÷ áàéæ áîëíî.

19. Тэгш өнцөгтийн оройнууд дээр m, m ба 2m масстай K, L ба M
материал цэг оршино.
K ба L цэгийн таталцлын хүч F1
L ба M цэгийн таталцлын хүч F2
K ба M цэгийн таталцлын хүч F3
Эдгээр F1 , F2 ба F3 хүчнүүд ямар холбоотой вэ?
А.
Á.
Â.
Ã.
Ä.

20. Гравитацийн харилцан үйлчлэлд байгаа 2 биеийн хоорондын
зай анхныхаааа 3 дахин багассан бол харилцан үйлчлэл нь хэд
дахин өөрчлөгдөх вэ?
А. 3
Á. 3
Â. 1/9
Ã. 9
Ä. 6

В хувилбар
/Динамик/
1. Ижил өндөрт орших 2m, m ба m масстай гурван ижил биед
адилхан υ хурдыг гурван өөр чиглэлд өгчээ. Эдгээр биеийн газарт
хүрэх үеийн хурд υ
1 , υ2 ба υ3 ямар харьцаатай байх вэ?
A.

Á.

Â.

Ã.

Ä.

2. Хоёр

материал
цэгийн харилцан үйлчлэлийн хүч
нь
хэмжээгээрээ тэнцүү тэдгээрийг холбосон шулууны дагуу эсрэг
чиглýëòýé áàéíà.
А.Ньютоны I хууль

Б. Ньютоны II хууль

В. Ньютоны III хууль

Г. Аль ч биш

3. 2m масстай K болон m масстай L бие гаригийг тойрон r ба 2r
радиустай тойргоор эргэнэ. K ба L биед гаригийн зүгээс үйлчлэх
хүчний харьцаа
- ийг олно уу?
А. 2

Á. 4
Â. 6
Ä. 16

Ã. 8

4.Анхны хурдгүй чөлөөтэй унаж байгаа бие 5 секундийн хугацаанд
ямар хурдтай болох вэ? (g = 10 м/с2)
A.30

Á. 50

Â. 60

Ã. 100

Ä. 125

5. υ0 = 50 м / с анхны хурдтайгаар биеийг õýâòýý ÷èãòýé 37o ºíöºã
¿¿ñãýí шидэв. Тусгалын зайг олно ( sin 37 = 0.6 , cos 37 = 0.8 )
A. 240м

Á. 120м

Ã. 50м

Ä. 60м

Â. 100м

6. Хатуу үрэл зурагт үзүүлснээр 5 м өндөрт орших А цэгээс анхны
хурдгүй өнхрөв. Агаарын эсэргүүцэл болон үрэлтийг тооцохгүй бол
үрэл Б цэг дээр ямар хурдтай болох вэ? g=10 м/с2.

м/с

А. 10 м/с
Â. 0 м/с

Á. 5

Ã. 2 м/с

Ä. 20

м/с

7. Дэлхийн дээр 100 Н хүндийн жинтэй байсан биеийг дэлхийгээс 2
дахин их нягттай, 4 дахин их радиустай өөр гариг дээð аваачсан
гэвэл ямар жинтэй болох вэ?
А. 200 H
Á. 800 H
Â. 400 H
Ã. 12.5 H
Ä. 100 H
8. Àãààðò óíàæ áàéãàà áèåèéí õóðäàòãàë 8 м/с 2 áàéâ. Õýðýâ
áèåèéí ìàññ m = 3êã áîë àãààðûí ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã îëíî
óó. g = 9.8 ì / ñ2
À. 53.4Í
Á. 5.4Í
Â. 6Í
Ã. 0
Ä. 2.7Í
9.
10.

11.Äîîðõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü áèåèéí íÿãòûã èëýðõèéëýõ âý?
À. Кг/м3
Á. Ж/с
Â. Рад/с
Ã. Кл/с
12. g =9,8 м/с2 Үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. хүндийн хүчний хурдатгал
Б.биеийн хурдатгал
В. хурдны өөрчлөлт
Г.зөв хариу байхгүй
13. Òýñðýõ áºìáºã 15ì/ñ õóðäòàé ýãö óðàãøàà ÷èãëýí ÿâæ áàéãààä
6 êã áà 14 êã ìàññ á¿õèé õî¸ð õýñýã áîëîí õóâààãäàâ. Õýðýâ õ¿íä
õýñýã íü àíõíû õºäºë㺺íèé äàãóó ÷èãëýëä 24ì/ñ õóðäòàéãààð õºäºëñºí
áîë õºíãºí õýñãèéí õóðä áà õóðäíû ÷èãëýëèéã òîãòîî.
À. 8ì/ñ, ýãö óðàãøàà
Á. 6ì/ñ, ýãö õîéøîî
Â. 6ì/ñ, ýãö áàðóóí
Ã. 8ì/ñ, ýãö õîéøîî
14. Чөлөөт уналтаар унаж байгаа биеийн хурд 3 сек-ийн дараа
ямар болох вэ?
А.15м/с
Б.З0м/с
В.45м/с
Г.90 м/с
15. Цонхоор хэвтээ чигт бºмбөгийг 12 м/ñ хурдтай шидэхэд бөмбөг
2 сек-ийн дараа газарт унав. Цонх ямар өндөрт байсан бэ?
А.10 м
Б. 20 м
В. 15 м
Г. 30 м
16. 1êÍ хэдэн Íüþòîí бэ?
А.103 Í
Б.102 Í
В.10 Í
Г.104 Í
17. Н ºндрººс m масстай бие чºлººтэй унав. Биеийн газарт унах
¿еийн хурд ба кинетик энергийг ол.
À. υ = 2 gH , Wk = mgH
Á. υ =
Â.

g ⋅H

υ = 2 gH

Ã. υ = 0 ,

WK =

,
,

Wk =

m⋅g ⋅H
2
mgH

2
Wk = mgH
Wk = 0

Ä. υ = 2 gH ,
18.Ï¿ðøèí äèíàìîìåòðò 1Í íàðèéâ÷ëàëòàé õóâààðü ãàðãàõàä
ä¿¿æèëñýí à÷ààíû ìàññ ÿìàð áàéõ âý?
À. 100êã
Á.1000ã
Â.0.1 êã
Ã. 0.1ã
19.10м/с хурдтай 1000кг масстай машин тоорозлож зогстолоо
2м гулсаж зогсов. ¯рэлтийн хүчийг ол.
А.2.5*104H
Á. 1.2*105H

Â. 3.1*105H
Ã. 6*105H
20. Òàéâàí áàéñàí m ìàññòàé áèå òîãòìîë õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëýýð øóëóóí
çàìààð õºäºëíº. Ýíý õºäºë㺺íèé çàì õóãàöààíààñ õàìààðàõ õàìààðëûã
àëü ãðàôèê ¿ç¿¿ëæ áàéíà âý?

S

S

1

1

S

t

S

2

S

t

3

t

À. 1
Ã. 4

Á. 2
Â. 3
Ä. 5
à хувилбар
/Динамик/
1. 2m масстай K болон m масстай L бие гаригийг тойрон r ба 2r
радиустай тойргоор эргэнэ. K ба L биеèéí õóðäàòãàëûí õàðüöàà
aK
aL

- ийг олно уу?
А.4

Á. 3

Ã. 1

Ä. 1/ 4

Â. 2

2. Анхны хурдгүй чөлөөтэй унаж байгаа биеийн унасан өндрийн 1/6
нь 1 м байсан бол ямар өндрөөс(м-ээр) унасан бэ?

A. 1/6

Á. 3

Ã. 6

Ä.12

Â. 4

3. 2 кг масстай бие 4 Н тогтмол хүчний үйлчлэлээр яаж хөдлөх вэ?
А. 2 м/с хурдтай жигд хөдөлгөөнөөр

Б. 2 м/с2 хурдатгалтай жигд хурдсах хөдөлгөөнөөр
В. 0,5 м/с хурдтай жигд хөдөлгөөнөөр
Г. 0,5 м/с2 хурдатгалтай жигд хурдсах хөдөлгөөнөөр
4. Бие яагаад хурдатгал авдаг вэ?
А.бие хөдөлснөөс

Б.зогсоход

В. хүч үйлчлэхэд

Г.аль ч биш

5.Ãàäíû õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëèéã çîãñîîõîä . . . . . . . . . . . .áàéâàë
õàðèìõàé, õàðèí . . . . . . . . . . . . . . .áàéâàë íàëàðõàé äåôîðìàöè ãýíý.
6. Áóóíû k = 200í / ì õàòòàé ï¿ðøèéã õ=20ñì àãøààõàä m=125ãð
ìàññòàé ¿ðëýí ñóìàíä ÿìàð õóðä îëãîæ ÷àäàõ âý?
À. 2 ì/ñ Á.4ì/ñ
Â. 6ì/ñ
Ã. 8ì/ñ
Ä. 10ì/ñ
7. Биеийн жинг ямар томьёогоор олох вэ?
А.mà
Б.mg
В. 2mg
Г.m/g
8. m=70êã ìàññòàé õ¿í òîãòìîë óñàíä áàéãàà L=5ì óðòòàé
M=280êã ìàññòàé çàâèíû ñ¿¿ë õýñýãò çîãñîæ áàéãààä çàâèíû
òîëãîé õýñýã ð¿¿ ÿâæ èðýâ. Ýíý õóãàöààíä çàâü óñòàé
õàðüöàíãóé
ÿìàð çàéä øèëæèõ âý?
À.5ì
Á. 4ì
Â. 3ì
Ã. 1ì
9. Ñóì 400ì/ñ õóðäòàéãààð çóçààí õàíàíä òóñàæ 0.5ì øèãäýýä
çîãñîâ.Õýðýâ ñóìíû ìàññ 24ãð áîë õàíàíû ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé äóíäàæ
óòãûã îëíî óó? Ñóì õàíàíä øèãäýõ ¿åä õàéëàõã¿é.
À.38.4êÍ
Á. 5120Í
Â. 2560Í
Ã. 3840Í
10. 1ÌêН-ийг Нüþòîíîîр илэрхийлбэл:
А. 10-6 Н
Б.100Н
В.104 Н
Г. 0,1 Н
11. Ñàðàí äýýð 75 êã æèíòýé áèåèéã àâàà÷ñàí. Áèåèéã äýëõèéãýýñ
ñàðàí äýýð àâàà÷èõàä ò¿¿íèé þó íü ººð÷ëºãäºõã¿é âý?
À. Áèåèéí æèí
Á. Áèåèéí ìàññ
Â. Áèåèéí õ¿íäèéí õ¿÷ Ã. Õ¿íäèéí æèí
Ä. Áèåèéí äàðàëò
12. Хүч үйлчилсэн, шилжилт хийñэн тохиолдолд ажил хийнэ.

А.үнэн
Б. худал
В.аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
13. Òåííèñíèé áºìáºã õýâòýý ãºëãºð õàòóó ãàäàðãóó äýýð óíàâ. Áºìáºã
àãààðò îéæ áóóõ áîëãîíä õººðºõ ºíäºð íü áàãàññààð ýöýñòýý
õºäºë㺺íã¿é áîëæýý. Áºìáºãíèé õºäºë㺺íèé òóðøèä äàðààõààñ ¯ÍÝÍ
ºã¿¿ëáýðèéã ñîíãîíî óó?
À.Áºìáºãíèé êèíåòèê ýíåðãè òîãòìîë áàéíà.
Á.Áºìáºãíèé ïîòåíöèàë ýíåðãè òîãòìîë áàéíà.
Â.Áºìáºãíèé êèíåòèê áà ïîòåíöèàë ýíåðãèéí íèéëáýð òîãòìîë
Ã.Áºìáºãíèé êèíåòèê áà ïîòåíöèàë ýíåðãèéí ÿëãàâàð òîãòìîë
Ä.Áºìáºã, ãàäàðãóó, àãààð ãýñýí ñèñòåìèéí íèéò ýíåðãè òîãòìîë
áàéíà.
14. Äýëõèéí ñàíñðûí õºëºãò õýâòýý ÷èãò ñàíñðûí 1-ð õóðä îëãîõîä
äýëõèéã òîéðîõ õºäºë㺺íä îðäîã. Õºëºã äîòîð æèíã¿éäëèéí íºõöºë
¿¿ñíý. Ýíý íü äàðààõ ç¿éëòýé õîëáîîòîé.
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ áàéõã¿é
Á. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ ãàðñàí
Â. ׺뺺ò óíàëò õèéæ áàéãàà ó÷èð
Ã. Àãààðã¿é ó÷èð
Ä. Íàðíû òàòàëöëûí îðîíä îðñîí ó÷èð
15. Биеийн импульс 8 кг м/с, кинетик энерги нь 16 Ж бол биеийн
масс ба хурдыг ол.
А. 2кг, 4м/с
Б. 1кг, 4 м/с
В.0,5кг, 5 м/с
Г. 2кг, 8 м/с
16. Äýëõèéí ñàíñðûí õºëºãò õýâòýý ÷èãò ñàíñðûí 1-ð õóðä îëãîõîä
äýëõèéã òîéðîõ õºäºë㺺íä îðäîã. Õºëºã äîòîð æèíã¿éäëèéí íºõöºë
¿¿ñíý. Ýíý íü äàðààõ ç¿éëòýé õîëáîîòîé.
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ áàéõã¿é
Á. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ ãàðñàí
Â. ׺뺺ò óíàëò õèéæ áàéãàà ó÷èð
Ã. Àãààðã¿é ó÷èð
Ä. Íàðíû òàòàëöëûí îðîíä îðñîí ó÷èð
17.3 êã ìàññòàé áèåä 0.1Í õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõýä ÿìàð õóðäàòãàë àâàõ
âý?
À.0.03ì/ñ2
Á. 0.3ì/ñ2
Â. 3ì/ñ2
Ã. 30ì/ñ2
18. Äýëõèéí ãàäàðãóó äýýð áàéãàà áèåä äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ 90 Í áîë
äýëõèéí ãàäàðãààñ äýýø R\2 çàéä áèåèéã òàòàõ õ¿÷ ÿìàð áîëîõ âý?
Äýëõèéí ðàäèóñ R
A. 40H
Á.120H
Â. 54H
Ã. 72H
19.1.6 м х 1.0 м х 0.5 м бие шаланд хамгийн багадаа 8000 Па
даралт учруулдаг бол биеийн жинг олно уу?

À. 4000 Н
Á. 6400 Н
Â. 8000 Н
Ã. 12800 Н
Ä. 16000 Н
20.×óëóóã ýãö äýýøýý ÷èãëýñýí V0 õóðäòàéãààãààð øèäæýý.
Ò¿¿íèé êèíåòèê áà ïîòåíöèàë ýíåðãè ÿìàð áàéõ áý?
À.Ãàçàðò óíàõ ¿åä ïîòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà.
êèíåòèê ýíåðãè õàìãèéí èõ áàéíà
Á.Òðàåêòîðûí äýýä öýãò ïîòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà
êèíåòèê ýíåðãè ìºí õàìãèéí áàãà óòãàòàé
Â.Òðàåêòîðûí äýýä öýãò êèíåòèê ýíåðãè õàìãèéí èõ
ïîòåíöèàë ýíåðãè õàìãèéí áàãà áàéíà
А хувилбар /Статик, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Нэрлэсэн хэмжигдэхүүнүүдийн ямар нь ñêàëÿð
хэмжигдэхүүн вэ?
1.Масс
2.Хүчíèé ìîìåíò
А.зөвхºн 1
Б.зөвхөн 2
В.1ба 2
Г.аль ч биш
2. Зурагт үзүүлсэн хөшүүрэг тэнцвэрт оршиж байгаа бол F хүчний
хэмжээг олоорой.
А. 4 Н
Á. 8 Н
Â. 16 Н
Ã. 20 Н
Ä. 28 Н

З. Биеийн тэнцвэрийн нөхцлийг судалдаг бүлгийг ...........гэнэ.
4. F ⋅ r =М томъёо нь юуг илэрхийлдэг вэ?
А. хүчний момент
Б. хүчний мөр
В. хүч
Г.аль ч биш
5. Хэрэв биед хэд хэдэн хүч үйлчилж байвал бүх хүчний
алгебр нийлбэр тэгтэй тэнцүү Үүнийг......................гэнэ.
6. 38.4м урт хөшүүргийг 500н хүчээр дарахад түүний тулгуураас
40см зайтай богино үзүүрт ямар хүчээр үйлчлэх вэ?
А. 4500н
Á. 450н
Â. 0,45н
Ã. 4,5н
7. Хүчний моментуудын алгебр нийлбэр тэгтэй тэнцүү
нөхцөлд эргэх тэнхлэгтэй хатуу бие тэнцвэртэй байна.
А. худал
Б.үнэн
В.аль ч биш
Г. Зөв хариу байхгүй
8. Хүчний момент тогòмол байг. Тэгвэл хүч ихсэхэд мөр яах
вэ?
А.ихсэнэ
Б.багасна
В. хэвээр байна
Г.аль ч биш
9. Байгуулагч хүчнүүдийн нийлбэр хүчийг

А. байгуулагч хүч
Б. тэнцүү үйлчлэгч хүч
В. эсрэг чиглэлтэй хүч
Г. зөв хариу байхгүй
10. Явган хүн үхэртэй адилхан импульстай болохын тулд яах
вэ?
А. массаа нэмнэ
Б. хурдаа нэмнэ
В. зогсоно
Г. өндөрт хөөрнө
11. Хөшүүрэг тэнцвэртэй байна. Р1 =ЗН, r1=6м, r2 =2м бол
Р2 хүчийг ол.
À. 9Í
Á. 0.9Í Â.90Í
Ã.9êÍ
12. Хийн бөмбөлгөөр 60 кг масстай хүн нисч байв. Бөмбөлөгт гэнэт
цоорхой үүссэний улмаас тэр доош 2 м/с2 хурдатгалтай унаж
эхэлсэн бол хүний биеийн жин хэд болох вэ? g = 10 м/ñ2
А. 600 н
Á. 120 н
Â. 480 н
Ã. 720 н
13. Р=720Н жинтэй биеийн массыг ол.
А.70кг
Б.73кг
В.7кг
Г.700кг
14. Пуужингийн хөдөлгүүрийн зүтгэх хүч 100 н, зүтгэх хүчний
үйлчлэлийн чиглэлийн дагуу пуужин 10 м шилжихэä хөдөлгүүрийн
гүйцэтгэх ажлыг ол.
А. 1000 ж
Á. 10 ж
Â. 0,1 ж
Ã.0.01æ
15. Биеийн кинетик энергиийг 2 дахин багасгахад хурд нь яаж
өөрчлөгдөх вэ?
А. 2 дахин ихэснэ.
В. 2 дахин багасна.
С. 4 дахин багасна.
D. өөрчлөгдөхгүй Е
16.Зурагт энгийн мөнгөн уст барометрийг үзүүллээ. Мөнгөн усны
баганын өндөр өөрчлөгдөх шалтгааныг дараахаас аль нь БУРУУ
хэлсэн байна вэ?
А. Агаарын даралт өөрчлөгдөх
Á. Хүндийн хүчний хурдатгал өөрчлөгдөх
Â.Тасалгаан дахь барометрийн байрлал
өөрчлөгдөх
Ã. Мөнгөн усны температур өөрчлөгдөх
Ä.Барометрийг тасалгаанаас уулийн орой руу
шилжүүлэх

17. 600 н жинтэй хүн шатаар 2 м өндөрт 3 секундын хугацаанд
гарав. Энэ хугацаанд хүн ямар чадал гаргах вэ?
А. 4000 вт
Á. 400 вт

Â. 40 вт
Ã. 36000 вт
18. Биеийн хурд 6 дахин ихсэж масс нь 4 дахин бага болсон бол
импульс хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?
А. 15
Á. 18
Â. 17
Ã. 1.5
19. 100 Н жинтэй чулууг эгц дээш шидэхдээ 160 Ж кинетик энерги
өгөв. Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй бол газраас дээш
1 м өндөрт чулууны кинетик ба потенциал энерги ямар байх вэ?
Кинетик энерги
Потенциал энерги
А.
160 Ж
100 Ж
Á.
100 Ж
60 Ж
Â.
100 Ж
160 Ж
Ã.

160 Ж
Ä.
60 Ж
100 Ж
20.40 Вт чадалтай гэрлийн чийдэн дээр 2 минутанд хичнээн
хэмжээний цахилгаан энерги зарцуулагдаж байгаа вэ?
À. 20 Ж
Á. 80 Ж
Â. 800 Ж
Ã. 4800 Ж
Å.

Б хувилбар /Статик, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Õºíãºí èøòýé àëõûã çóðàãò ¿ç¿¿ëñýí 3 áàéðëàëààð òýíöâýðò
áàéõààð õàíàíä ºëãºâ. Àëõ ºëãºñºí öýãèéã òîéðîí ýðãýõ áîëîìæòîé.
Äàðààõ ñîíãîëòóóäûí àëü íü çóðàã äýýðõ àëõíû òýíöâýðèéí òºðë¿¿äèéã
çºâ èëýðõèéëñýí áàéíà âý?

υ = a *ω 0S ( ωi 0nt + ϕ 0 + π / 2)

ßëãàëã¿é
Òîãòâîðòîé
Òîãòâîðã¿é
À.
3
1
2
Á.
1
2
3
Â.
2
1
3
Ã.
3
2
1
Ä.
1
3
2
2. Статик нь:
А. биеийн тэнцвэрийн нөхцлийг судлана
Б. дэлхий дээр байгаа биесийн хөдөлгөºнийг
судлана
В. биеүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг
судлана
Г. зөв хариу байхгүй
З. Тэнцүү үйлчлэгч хүч гэж юу вэ?
А.байгуулагч хүч
Б.эсрэг чиглэлтэй хүч
В.байгуулагч хүчнүүдийн нийлбэр хүч
Г. аль ч биш
4. Хүч нь хөшүүргийг нар зөв эргүүлэхээр үйлчилж байвал
моментыг нь эерэг, эсрэг тохиолдолд мометыг нь сөрөг гэж авна.
А.үнэн
Б. худал
В.аль ч биш
Г. зөв хариу байхгүй
5. Биед үйлчлэх хүч ба түүний шилжилт хоёрын хоорондох өнцөг
ямар байхад энэ хүчний ажил сөрөг байх вэ?
А. 30°
Б. 90°
В. 150°
Г.0
6. Дэлхий дээр өдөр шөнө солигдох нь дэлхий өөрийн тэнхлэгээ
эргэдгээр тайлбарлана гэж бид ярихдаа юутай холбоотой тооллын
системийг авдаг вэ?
А. нартай
Б. гадаргуутай
В. дэлхийтэй
Г. дурын биетэй
7. Хүчний хэмжээг мºрөөр нь үржүүлсэн үржвэрийг
хүчний..........гэнэ.
8. Хүчний моментыг хэмжих нэгж
А.1н*м
Б.1н/м
В.1н*м2
Г.1н2*м
9.40 Вт чадалтай гэрлийн чийдэн дээр 2 минутанд хичнээн
хэмжээний цахилгаан энерги зарцуулагдаж байгаа вэ?
À. 20 Ж
Á. 80 Ж
Â. 800 Ж
Ã. 4800 Ж
Ä. 30 Ж
10. Пүрш 4см-ээр сунахад 20Н харимхай хүч үүсжээ. Пүршний хат
ямар байх вэ?
А.500Н/М
Б.6Н/м

В.0.2Н/М
Г.0.001Н/М
11 Ãóðâàëæèí õýëáýðèéí õàòóó êàðòîí öààñíû õ¿íäèéí òºâèéã Ì
¿ñãýýð òýìäýãëýâ. Öààñíû íýã ¿ç¿¿ðýýñ óòñààð îîñîðëîí ç¿¿ñýí áîë
äàðààõààñ òîõèðîõ çóðãèéã îëíî óó?

.
12. 5кг масстай бие 4м/с хурдтай хөдлөнө. Биеийн импульсийн
тоон холбогдол юутай тэнцүү вэ?
А. 0.8
Б. 1.25
В. 20
Г. 40
13.Дараах элементүүдийн аль дээр кинетик энерги цахилгаан
энергид хувирч байгаа вэ?
А. Цахилгаан хөдөлгүүр
Á. Цахилгаан соронзон реле
Â. Гальванометр
Ã. Динамометр
Ä. Вольтметр
14. 0.2 ìàññòàé 100 ñì óðòòàé íýãýí òºðëèéí øóãàìûã çóðàãò
¿ç¿¿ëñíýýð 2 èæèë ï¿ðøèí äèíàìîìåòðýýñ ç¿¿â. Äèíàìîìåòð¿¿äèéí
çààëò èæèë áàéõûí òóëä 0.1 êã ìàññòàé à÷ààã øóãàìûí àëü õóâààðü
äýýð òàâèõ âý?

Â. 25 ñì

À.
ñì

10

Á.
ñì

15

Ã. 35 ñì

Ä. 45 ñì
15. Явган хүн үхэртэй адилхан импульстэй болохын тулд яах вэ?
А. массаа нэмнэ
Б.хурдаа нэмнэ
В. зогсоно
Г.өндөрт хөөрнө
16. 3 м урттай нэгэн төрөл савааг төвийн цэг дээр нь тулж тэнцвэрт
оруулав. 20 Н жинтэй ачааг савааны янз бүрийн цэгүүдээс зүүж

тулах цэгтэй харьцангуй моментуудыг бичихэд дараахын аль нь
боломжгүй вэ?
А. -10 Н⋅ м
Á. 0 Н⋅ м
Â. 20 Н⋅ м
Ã. 30 Н⋅ м
Ä. 35 Н⋅ м
17. Хүүхэд том хүн хоёр шатаар өгсөж 5 с хугацаанд 10 м өндөрт
гарчээ. Тэдний гаргасан дундаж чадлыг тооцоолно уу? Том хүний
масс 90 кг, хүүхдийн масс 40 кг. g=10 м/с2.
Том хүн
Хүүхэд
А.
900 Вт
400 Вт
Á.
1800 Вт
800 Вт
Â.
9000 Вт
4000 Вт
Ã.
180 Вт
80 Вт
Ä.
450 Вт
200 Вт

18.m масстай хүн сансрын хөлгийн нээлхийгээр задгай сансарт
гарч, хөлгийн ханыг түлхэн υ хурд ба mυ импульстэй болов.
Сансрын хөлгийн масс хүнийхээс 100 дахин их бол түлхэлтийн үед
хөлгийн олж авах импульсын хэмжээг ол.
А. 100mυ

Á. mυ

Â.


100

Ã. 2mυ

19. Уралдааны автомашины хүндийн төвийг яагаад аль болох доор
байлгахыг эрмэлздэг вэ?
À. тоормоз барилтыг сайжруулахын тулд
Á. автомашиныг илүү тогтвортой болгохын тулд
Â. агаарын эсэргүүцлийг багасгахын тулд
Ã. автомашиныг жолоодох хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд
Ä. автомашины хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд
20. m ìàññòàé áèå ãºëãºð õýâòýý øàëàí äýýð çóðàãò

¿ç¿¿ëñíýýð õýëáýëçýë õèéæ áàéíà. Ò¿¿íèé á¿ðýí ìåõàíèê
ýíåðãè 200 Æ áîë òýíöâýðèéí áàéðëàëûí Î öýã äýõ áèåèéí
êèíåòèê ýíåðãèéã îëíî óó?
A. 200 Æ
Á. 100 Æ
Â. 50 Æ
Ã. 20 Æ
Ä. 0 Æ
В
хувилбар /Статик, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. Äàðààõ çóðàãò ºãºãäñºí ºãºãäë¿¿äèéã àøèãëàí 2-ð òóóõàéíû
ìàññûã îë.

2. Биед үйчилж байгаа бүх хүчний тэнцүү үйлчлэгч тэгтэй
тэнцүү. Энэ биеийн траекторè ямар байх вэ?
А. шулуун
Б. парабол
В. тойрог
Ã.эллипс
З. Àâòîìàøèíû ìîòîðò 2 ñåê-ä øèíãýí ò¿ëøíèé øàòàëòààñ
1200Æ äóëààí ÿëãàð÷ áàéãàà áîë À.¯.Ê –èéã 0.4 ãýæ ¿çýýä
àøèãòàé ÷àäëûã îë.
À. 200Âò
Á. 240 Âò
Â. 400Âò
Ã. 450Âò
Ä. 300Âò
4. Хүчний моментыг ямар томъёогоор илэрхийлдэг вэ?
А.М=F/r
Б.М=F*r
В.М=F*r2
Г.М=F2/r
5. Олон улсын системийн үндсэн нэгжээр илэрхийлэгдсэн
кинетик энергийн нэгжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. 1 кг*м
B.1 кг*м/с
C. 1кг*м2/с
D.1 кг*м2/с2
6. Доор дурьдсан хүчнүүдийн ямарынх нь ажил замын
хэлбэрээс хамаарахгүй вэ?
1. Таталцлын хүч 2. Харимхай хүч З.Үрэлтийн хүч
А. зºвхөн 1
Б.зөвхөн 2
В.зөвхөн 3
Г.1 ба 2
7. Ямар тохиолдолд моментыг эерэгээр авах вэ?
А. хүч нь хөшүүргийг нар зөв эргүүлэхээр
үйлчлэхэд
Б.хүч нь хөшүүргийг нар буруу эргүүлэхээр
үйлчлэхэд
В.хүч үйлчлээгүй тохèолдолд
Г.зөв хариу байхгүй
8. 5 кг масстай бие 4 м өндөртэй налуун хавтгайн оройгоос

анхны хурдгүй гулсаж налуугийн дагуу 10 м яваад төгсгөлд нь
ирэв. Энэ үед биеийн кинетик энерги ямар болох вэ?
Үрэлтийг тооцохгүй.
А. 20 Ж

Á. 50 Ж

Â.100 Ж
Ä. 500 Ж

Ã. 200 Ж

9. Тогтвортой тэнцвэр гэж юу вэ?
А.тэнцвэрийн байрнаас гарахад амархан
Б.тэнцвэрийн байрнаас гараад эргэж тэнцвэрийн
байранд орно
В.тэнцвэрийн байрнаас гараад эргэж тэнцвэрийн
байранд орохгүй
Г.аль ч биш
10. Биеийн жижиг хэсэг тус бүрт үйлчлэх хүндийн хүчнүүдийн
тэнцүү үйлчлэгч хүчний үйлчлэх цэгийг.......................гэнэ.
11.Е=mυ 2/2томъёогоор ямар физик хэмжигдэхүүнийг илэрхийлдэг
вэ?
А.потенциал энерги
Á. кинетик энерги
Â. чадал
Ã. ажил
12. Èíåðöèéí ìîìåíò ãýæ ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿í âý ?
À. Áèå òýíöâýðò áàéäëàà áóþó ¿ë õºäëºõ ýðãýëòèéí òýíõëýãýý
òîéðîí æèãä ýðãýõ õºäºëãººíºº õàäãàëàõ ÷àíàð
Á. Áèåèéí èíåðöèò ÷àíàðûí õýìæ¿¿ð
Â. Áèå òàéâàí áàéäëàà áóþó øóëóóí æèãä õºäºëãººíºº
õàäãàëàõ ÷àíàð
13. 5кг масстай бие 4 м/с хурдтай хөдөлнө. Биеийн кинетик
энергийн тоон холбогдол юутай тэнцүү вэ?
А. 0,8
Б. 1,25
В. 20
Г. 40
14. Өргөгч цамхаг ачааг зурагт үзүүлснээр А цэгээс В цэгт
шилжүүлэв. Цамхагийн гүйцэтгэсэн ажлыг олно уу? Ачааны жин Р.
А. P⋅ s
Á. P⋅ h
Â.P⋅ r
Ã. P⋅ (s+h)
Ä. P⋅ (r-h)

15.600 Н жинтэй хүү шатаар өгсөн 20 секундэд 10 м өндөрт гарчээ.

Хүү ямар чадал гаргасан бэ?
А. 300 Вт
Á. 600 Вт
Â. 200Вт
Ã. 6000 Вт
Ä.120000 Вт
16. Дараах нэгжүүдээс аль нь чадлын нэгжтэй адил вэ?

Æ
ñ
êã ⋅ ì
Ã.
ñ
А.

Á. Í ⋅ ì Â.

êã⋅ ì
ñ2

2

Ä. êÂò ⋅ öàã

17. Áºìáºã òàéâàí áàéäëààñ ºíõðºí õîòãîð ã¿äãýð ñààäûã äàâàí õºäºëæ
áàéíà. Àãààðûí ýñýðã¿¿öýë áà ¿ðýëòèéã òîîöîõã¿é ãýæ ¿çýýä
äàðààõààñ ¯ÍÝÍ ºã¿¿ëáýðèéã ñîíãîíî óó?
À.
Á
öýã

äýýðõ áºìáºãíèé
êèíåòèê ýíåðãè Ä öýã
äýõýýñ áàãà áàéíà.
Á.0 öýã äýýðõ áºìáºãíèé
ïîòåíöèàë ýíåðãè Ä öýãèéí
êèíåòèê ýíåðãèýñ èõ áàéíà.
Â. Á öýã äýýðõ áºìáºãíèé
êèíåòèê ýíåðãè Â öýã äýýðõ
êèíåòèê ýíåðãèòýé òýíö¿¿
áàéíà.
Ã. Á öýã äýýðõ áºìáºãíèé
ïîòåíöèàë ýíåðãè Â öýã äýõ
ïîòåíöèàë ýíåðãèýñ áàãà
áàéíà.
18. À÷ààã äîîä òàëûí Î ò¿âøíýýñ äýýä òàëûí Ì ò¿âøèí ðóó 3 ººð çàìààð
øèëæ¿¿ëæýý. Àëü òîõèîëäîëä õàìãèéí áàãà àæèë õèéãäýõ âý?
À. 1-ð çàìààð
Á. 2-ð çàìààð
Â. 3-ð çàìààð
Ã. 1 áà 2-ð çàìààð
Ä. Á¿õ òîõèîëäîëä èæèë
õýìæýýíèé àæèë õèéãäýíý

19. Ñàí÷èð ãàðèãèéí ðàäèóñ 60000êì, ãàäàðãà îð÷ìûí ÷ºëººò óíàëòûí
õóðäàòãàë 11.37ì/ñ2. Ñàí÷èð ãàðèãèéí ñàíñðûí íýãä¿ãýýð õóðäûã
òîäîðõîéë.
À. 11.2êì/ñ
Á. 681êì/ñ
Â. 7.9êì/ñ
Ã. 26.1êì/ñ
20. m = 3êã ìàññòàé áèå ýãö äîîø àíõíû õóðäã¿é óíàâ. Áèå ýõíèé
t = 10ñ õóãàöààíä ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷íèé ýñðýã õèéñýí àæëûã îë.
Ýñýðã¿¿öëèéí õ¿÷èéã òîãòìîë ãýæ ¿çýõ áà õóãàöààíû òºãñãºëä
áèåèéí õóðä υt = 80 ì / ñ
À. 9.6êÆ
Á. 0.6êÆ
Â. 2.16êÆ
Ã. 4.8êÆ
Г хувилбар /Статик, àæèë,÷àäàë, ýíåðãè/
1. 500 Н жинтэй хүү дүүжин даажин тоглоомын баруун талд түүний
төвөөс 2 м зайд суув. Дүүжин даажин тэнцвэртэй байхын тулд
баруун талд 4 м зайд ямар жинтэй хүүхэд суух хэрэгтэй вэ?
А. 100 Н
Á. 150 Н
Â. 200 Н
Ã. 250 Н
Ä. 300 Н
2. Биеийн тэнцвэртэй байх нºхцлийг судалдаг механикийн нэг
салбарыг . . . . . .. ãýíý.
А.динамик
Б. ñтатик
В.кинематик
Г. механик
З. Хүчний момент гэж юу вэ?
А. хүчний хэмжээг мөрөөр нь үржүүлсэн үржвэр
Б. хүчний хэмжээг мөрийн квадратаар үржүүлсэн
үржвэр
В. хүчний хэмжээг түүний мөрөнд харьцуулсан
харьцаа
Г. зөв хариу байхгүй
4.ªðãºã÷ êðàíààð m = 3êã ìàññòàé à÷ààã υ = 6 ì / ìèí òîãòìîë
õóðäòàéãààð ýãö äýýø ºðãºâ. Õýðýâ À¯Ê η = 80% áîë ºðãºã÷ êðàíû
õºäºëã¿¿ðèéí ÷àäëûã îëíî óó?
À. 37êÂò
Á. 3750Âò
Â. 2400Âò
Ã. 1750êÂò
5. m = 0.2êã ìàññòàé áèå h = 1ì ºíäðººñ à = 8 ì / ñ2

õóðäàòãàëòàéãààð óíàâ. Àíõíû õóðäûã υ0 = 0 ãýæ ¿çýýä èìïóëüñûí
ººð÷ëºëòèéã îë.
À. 3êã ⋅ ì / ñ
Á. 0.8êã ⋅ ì / ñ
Â. 0
Ã. 1êã ⋅ ì / ñ
6. Íýãýí òºðëèéí ñàâààíä áîñîî ÷èãëýëä ¿éë÷èëæ áóé 3 õ¿÷íèé õýìæýýã
çóðàãò ¿ç¿¿ëëýý. À, Á, Â, Ã, Ä öýã¿¿ä ñàâààíû äàãóó áèå áèåíýýñýý
èæèë çàéä îðøèíî. Ñàâàà òýíöâýðò áàéëãàõûí òóëä àëü öýãýýñ äýýø
÷èãëýñýí 2 Í õ¿÷ýýð ¿éë÷èëáýë çîõèõ âý?
À. À
Á. Á
Â. Â
Ã. Ã
Ä. Ä

7. Биед үйлчлэх хүч ба түүний шилжилтийн хоорондох өнцөг
ямар байхад энэ хүчний ажил эерэг байх вэ?
А.З00
Б.900
0
В.150
Г.2100
8. Биеийн хурдыг 3 дахин ихэсгэвэл кинетик энерги яаж
өөрчлөгдөх вэ?
А. өөрчлөгдөхгүй
Б. З дахин ихсэнэ
В. 9 дахин ихсэнэ
Г. 27 дахин ихсэнэ
9. Áºìáºã À öýãýýñ àíõíû õóðäã¿é óíàâ. Õºäºë㺺íèé äóíä õýñãèéí  öýã
äýýðõ áºìáºãíèé êèíåòèê ýíåðãèéã ãàçàðò óíàõ ¿åèéí Ñ öýã äýýðõ
êèíåòèê ýíåðãèä õàðüöóóëñàí õàðüöààã îë.
À. 1 : 1.41
Á. 1 : 2
Â. 1 : 4
Ã. 4 : 1
Ä. 2 : 1

10. Ì ìàññòàé ãàðèãèéã òîéðîí m ìàññòàé äàãóóë õºäºëíº. Äàðààõ
ñàíààíóóäààñ àëü íü äàãóóëûí ç¿ãýýñ ãàðèãò ¿éë÷ëýõ ãðàâèòàöûí
õ¿÷íèé òóõàé çºâ òºñººëºë âý?

À. Ì/m õàðüöààíä øóóä õàìààðàëòàé
Á. Ìm ¿ðæâýðò øóóä õàìààðàëòàé
Â. m-ýýñ øóóä õàìààðíà
Ã. M-ээс шууд хамаарна
Ä. Массуудаас хамаарахгүй

11.Ýëåêòðîí υ = 0.6 ì / ñ õºäºëíº.Ýëåêòðîíû èìïóëüñûã îë.
À. 2.05 ⋅10 −22 Æ

Á. 2.05 ⋅ 10 22 êã ⋅ ì / ñ

Â. 0.36 ⋅ 10 −22 êã ⋅ ì / ñ
Ã. 2.05 ⋅ 10 −22 êã ⋅ ì / ñ
12. h = 10 ì ã¿í õóäãààñ m = 8êã ìàññòàé õóâèíòàé óñûã òàòàæ
ãàðãàõûí òóëä õàìãèéí áàãàäàà ÿìàð àæèë ã¿éöýòãýõ âý? Òàòëàãà
îëñíû øóãàìàí íÿãò µ = 0.4êã / ì
À. 800Æ
Á. 1000Æ
Â. 500Æ
Ã. 1200Æ
13. Áîñîî ãºëãºð õàíàíä m ìàññòàé íýãýí òºðëèéí æèæèã áºìáºðöãèéã
óòñààð áýõëýâ. Áýõýëãýýíèé óòàñ áîñîî õàíàòàé α ºíöºã ¿¿ñãýíý.
Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.

mg
mg
Á. T =
COS α
Sin α
Â. T = mgSin α
Ã. T = mgCOS α
14. m = 2êã ìàññòàé L = 1ì óðòòàé ÷àðãà ìºñºí äýýðýýñ àñôàëüòàí
À. T =

çàì äýýð ãóëãàí ãàðàâ. ×àðãà áà àñôàëüòàí çàìûí ãàäàðãûí ¿ðýëòèéí
êîýôôèöèåíò µ = 0.5 áîë ÷àðãà ìºñíººñ àñôàëüòàí çàìûí ãàäàðãà äýýð
á¿ðýí ãàðàõ õ¿ðòýëõ ¿ðýëòèéí õ¿÷íèé õèéõ àæëûã îë.
À. 10Æ
Á. 5Æ
Â. -5Æ
Ã. -10Æ
15.Аль тохиолдолд тогтворгүй тэнцвэр байх вэ?
А.тэнцвэрийн байрнаас нь ялимгүй хазайлгахад
буцаж тэнцвэртээ орохгүй
Б.хүндийн төв эргэх тэнхлэгээс доор
В.суурийн талбай бага
Г. хүндийн төв эргэх тэнхлэгээс дээш

16. Зурагт таван мөнгөн уст барометрийг харуулав. Гаднах
агаарын даралт хамгийн их байгааг аль барометр зааж байна
вэ?

À.À
Á. Â
Â. Ñ
Ã.D
Ä.E
17. 0.2 Н жинтэй нэгэн төрлийн шугамын урт 100 см. Шугамын 80 см
гэсэн хуваарь дээр ачаа тавиж шугамыг тэнцвэрт оруулахын тулд
тулгуурыг 60 см хуваарь дээр байрлуулав. Ачааны жинг ол. g=10
м/с2.
А. 0.1 Н
Á. 0.15 Н
Â. 0. 2 Н
Ã. 0.2667 Н
Ä. 0.25 Н
18. m =1êã ìàññòàé L = 40 ñì óðòòàé ñàâààíû 2 ¿ç¿¿ðò m1 = 4êã
, m2 = 1êã ìàññòàé õî¸ð à÷àà ç¿¿â. Õ¿íä à÷àà ç¿¿ñýí ¿ç¿¿ðýýñ ÿìàð
çàéä òóëáàë ñàâàà òýíöâýðò îðøèõ âý?
À. 0.2ì
Á. 0.3ì
Â. 0.1ì
Ã. 0.25ì
19. Êóá õýëáýðòýé áèåèéí òóëãóóðò ó÷ðóóëàõ äàðàëò Ð. Êóáûí æèíä
ººð÷ëºëò îðóóëàõã¿éãýýð íýã èðìýãèéí óðòûã 2 äàõèí èõýñãýâýë
òóëãóóðò ó÷ðàõ äàðàëò ÿìàð áîëîõ âý?
À.

P
4

Á.

P
2

Â.

P

Ã. 2 P
Ä. 4 P
20. ªðãºã÷ öàìõàã 10 êÍ æèíòýé à÷ààã òàâöàíãààñ ºðãºæ 5 ì ºíäºðòýé
óñàí îíãîö äýýð òàâèâ. Öàìõàãèéí ã¿éöýòãýñýí àæëûã îëíî óó?
À. 50000 Æ
Á. 25000 Æ
Â.10000 Æ
Ã.
5000 Æ
Ä. 2500 Æ
Áîäèñûí ìîëåêóë á¿òýö, Òåìïåðàòóð ìîëåêóëûí äóëààíû õºäºë㺺íèé
ýíåðãè
À õóâèëáàð
1. Хийн температурыг 2 дахин нэмэгдүүлэхэд молекулын дундаж
кинетик энерги яаж өөрчлөгдөх вэ?
À. 3 дахин ихэснэ.
Á.2 дахин ихэснэ.
Â. 1,3 дахин ихэснэ.
Ã. Өөрчлөгдөхгүй
2. Äèôôóçèéí ¿çýãäýë ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëóóäûí ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í

Á. Ìîëåêóëóóäûí òàòàëöàë
Â. Áèå ñèéðýã áîëîõ
Ã. Áîäèñûí ìîëåêóëò á¿òýö
3. 1 ì.à.í-ä õè÷íýýí êã í¿¿ðñòºðºã÷èéí èçîòîï àãóóëàãäàõ âý?
À. 1.66*1027 êã
Á. 1.66*10-27 êã
23
Â. 6.02*10 êã
Ã. 6.02*10-23 êã
4. Õàðüöàíãóé ìàññ ãýæ þó âý?
À. Àòîì ìîëåêóëûí ìàññûí õàðüöàà
Á. Àòîì,ìîëåêóëûí ìàññ íü ì.à.í-ñ õýä äàõèí èõ áîëîõûã
èëýðõèéëñýí òîî
Â. Àòîì ìîëåêóëûíõ íü ìàññòàé òýíö¿¿ òîî
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
5. Àëü íü Àâîãàäðûí òîî âý?
À. 6.02*1023 ìîëü -1
Á. 6.02*10-23 ìîëü -1
23
1
Â. 6.02*10 ìîëü
Ã. 6.02*10-23 ìîëü
6. Ìîëåêóëóóä ÿàæ õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýã âý?
À. Áàéíãà òàòàëöàíà
Á. Áàéíãà ò¿ëõýëöýíý
Â. Òýíöâýðò çàéíààñ õîëäîõîä òàòàëöàæ,
îéðòîõîä ò¿ëõýëöýíý
Ã. Òýíöâýðò çàéíààñ îéðòîõîä òàòàëöàíà,
õîëäîõîä ò¿ëõýëöýíý
7. Äóëààí ñîëèëöîî ãýæ þó âý?
À. Õàðèëöàí áèå áèåäýý äóëààí øèëæ¿¿ëýõ
Á. Õ¿éòýí áèåýñ õàëóóí áèåä äóëààí øèëæèõ
Â. Õàëóóí áèåýñ õ¿éòýí áèåä äóëààí øèëæèõ
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
8. 573Ê0 öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 6560C
Á. 5730C
0
Â. 300 C
Ã. -3000C
9. Íýã ìîëü ÑÎ2 õèéí ìàññûã îë.
À. 0.26 ãð
Á. 2.6õ102 ãð
Â. 26 ãð
Ã. 44 ãð
10. 230Ñ íü Êåëüâèíèé õýäýí ãðàäóñòàé òýíö¿¿ âý?
À. 23Ê
Á. 250Ê
Â. 300Ê
Ã. 273Ê
11. Î3 áîäèñûí 1 ìîëåêóëûí ìàññûã îë.
À. 8õ10-25 ãð
Á. 8õ10-23 ãð
23
Â.2.6õ10 ãð
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
12. Òîãòìîë òåìïåðàòóðòàé ïðîöåññûí ÿâöàä äàðàëò
(P), ýçýëõ¿¿í (V) 2 óðâóó ïîðïîðöèîíàëü
õàìààðàëòàé áàéíà. ¯¿íèéã…………….ãýíý.
13. V=Const ïðîöåññûã ……………………. ïðîöåññ ãýíý.

14. P=Const ïðîöåññûã ……………………. ïðîöåññ ãýíý.
15. Òåìïåðàòóð ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëûí äóíäàæ êèíåòèê ýíåðãèéí õýìæ¿¿ð
Á. Áîäèñûí äîòîîä ýíåðãèéí õýìæ¿¿ð
Â. Äýýðõè õî¸ð õàðèóëò õî¸óë çºâ.
16. Идеал хийг халаахад абсолют температур нь 2 дахин
ихсэв.Хийг халааснаас гарах үр дүнгийн тухай аль дүгнэлт зөв вэ?
A. Хийн молекулын дундаж квадрат хурд 2 дахин ихсэнэ.
Á. Õийн молекулын дундаж кинетик энерги 2 дахин ихсэнэ.
Â. Хийн молекулын дундаж кинетик энерги 4 дахин ихсэнэ.
Ã. Хийн молекулуудын хурдны муж өргөсөх ба дундаж квадрат
хурд 2 дахин ихсэнэ.
17. Битүү саван дотор нэг атомт идеал хий байв. Хийн температур
буурахад дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
A. Хийн даралтаас хамаарна.
Á. Дотоод энерги заавал багасна.
Â. Дотоод энерги заавал ихýснэ.
Ã. Өөрчлөгдөхгүй.
Ä.Нэг атомт хий дотоод энергигүй
18. Èäåàë õèé ãýæ þó âý?
À. Ìîëåêóëóóä íü ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºëäºã
Á. Ìîëåêóëóóä íü áàéíãà õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýã
Â.Ìîëåêóëóóä íü ìºðãºëäºõ人 õàðèëöàí
¿éë÷ëýëöäýã ìàòåðèàë öýã áîëîí ìîëåêóëààñ
òîãòñîí õèé
Ã. Ìîëåêóëóóä íü õàðèëöàí ¿éë÷ëýëöäýãã¿é.
19.Áîäèñûí àòîìûí äèàìåòð îéðîëöîîãîîð ÿìàð ýðýìáèéí
õýìæýýòýé áàéäàã âý?
À. 10-8 ìì
Á. 10-8 ñì
Â. 10-6 äì
20. Òåìïåðàòóð õýìæäýã áàãàæèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
À. Äèíàìîìåòð
Á. Ñïèäîìåòð
Â. Òåðìîìåòð
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà

Á õóâèëáàð
1. Èæèë òåìïåðàòóðò áàéãàà 2 ººð òºðëèéí øèíãýíèéã
õîëèõîä ÿìàð ¿çýãäýë ÿâàãäàõ âý?
À. ßìàð ÷ ¿çýãäýë ÿâàãäàõã¿é
Á. Äèôôóçèéí ¿çýãäýë
Â. Áðîóíû õºäºë㺺í
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
2. Áðîóíû Ẻìèéí äèàìåòð äóíäæààð 0.0001 ìì áàéäãèéã
õýí íîòîëñîí áý?
À. Ýéíøòåéí
Á. Ïåððåíèé
Â. Íüþòîí
Ã. Ôàðàäàé
3. Идеал хийн температурыг 2 дахин , эзэлхүүнийг 8 дахин
нэмэгдүүлбэл даралт нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
A. Даралт 16 дахин багасна.
Á. Даралт 4 дахин багасна.
Â. Даралт 2 дахин багасна.
Ã. Даралт 4 дахин ихэснэ.
Ä . Даралт 16 дахин ихэснэ..
4. 10л багтаамжтай саванд 0.2 моль хүчилтөрөгч( O2), 0.3 моль
азот(N2) байв.Саван доторх хийн нийт нягт хичнээн вэ?
A. 0.74 кг/м3
Á.1.06 кг/м3
Â.1.16 кг/м3
3
3
Ã.1.48 кг/м
Ä.1.62 кг/м
5. 10л багтаамжтай саванд 0.2 моль хүчилтөрөгч( O2) , 0.3 моль
азот(N2) байв.Саван доторх хийн молийн масс хичнээн вэ?
A. 7.4 г /моль
Á.10.6 г/моль
Â.11.6 г/моль
Ã.14.8 г/моль
Ä. 29.6г / моль

6. Áîäèò õèéã ñóäëàõûí òóëä îðóóëæ èðñýí
P, кПа
А
õÿëáàð ôèçèê çàãâàðûã
Б
íýðëý.
2
À. Èäåàë õèé
Á.
Õàðüöàíãóé ìàññ
В
1
Â. Äèôôóçè
Ã. Áðîóíû
Г
Ẻì
P, кПа
А2
7. Òåìïåðàòóð õýäèéä áóóðàõ âý?
1
0
À. Õàëààõàä
Б
Á. Ìîëåêóëûí ÅÊ áàãàñàõàä
2
Â. Ìîëåêóëûí ÅÊ èõñýõýä
В
1
Ã. Ãàäíààñ õàëààõàä
Г
8. Òåìïåðàòóðûí àáñîëþò òýã óòãûã òîîëëûí
ýõëýë áîëãîí àâäàã
1
2
0
òåìïåðàòóðûí õóâààðèéí íýð
À. Öåëüñèéí
Á. Êåëüâèíèé
Â. À,Á õàðèóëò õî¸óëàà çºâ
Ã. À,Á õàðèóëò õî¸óëàà áóðóó
9. 600Ê0 öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 3270C
Á. 8730C
0
Â. -327 C
Ã. -8730C
10. Төмрийн анхны температурыг Фаренгейтийн хуваариар
илэрхийлнэ үү. Санамж: Температурын Цельсийн хуваариас
Фарангейтын хуваарь руу tf =1,8t+32 томъёогоор шилжүүлнэ
A. 350F
Á. 00F
Â. 950F
0
0
Ã.308 F
Ä. 100 F
11. Èäåàë õèéí õóâüä äàðààõ õýëëýã¿¿äèéí àëü íü ÁÎËÎÌÆÃ¯É âý?
A. Ìîëåêóëóóäûí õîîðîíä òàòàëöëûí õ¿÷ áàéõã¿é.
Á. Ìîëåêóëóóä ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í õèéäýã.
Â. Ìîëåêóëóóäûí õóâèéí ýçëýõ¿¿íèéã òîîöäîãã¿é.
Ã. Ìîëåêóëóóä õàðèìõàé ìºðãºë人í õèéäýã.
Ä.Ìîëåêóëûí äóíäàæ êèíåòèê ýíåðãè öåëüñèéí
òåìïåðàòóðò øóóä ïðîïîðöèîíàë õàìààðàëòàé.
12. ÑÎ3 áîäèñûí íýã ìîëåêóëûí ìàññûã îë.
À. 9.9õ10-25 êã
Á. 0.99õ10-25 êã
-23
Â. 99õ10 êã
Ã. 0.99õ1025 êã
13. T=Const ïðîöåññûã ……………………. ïðîöåññ ãýíý.
14. P=Const ïðîöåññò õèéí ýçýëõ¿¿í òåìïåðàòóðò
……….õàìààðàëòàé. ¯¿íèéã Ãåé-Ëþññàêèéí õóóëü ãýíý.
15. ……………………………. Àâîãàäðûí òîî ãýíý.
16. Бүлүүрээр тагласан саван дотор идеал хий байв.Хийн даралт
температураас хамаарах хамаарлыг графикт харуулав.Аль төлөвд

V,м3

V,м3

эзэлхүүн хамгийн их вэ?
A. A
Á. B
Â. C
Ã. D
Ä. бүгд тэнцүү

P

17.1 áà 2 òºëâ¿¿äèéí äàðàëò, ýçýëõ¿¿í, òåìïåðàòóðóóäûí
õàðüöààã (èõ, áàãà ýñâýë òýíö¿¿) òîäîðõîéë.
A. P1 < P2 ; V1 = V2 ; T1 < T2
Á. P1 > P2 ; V1 < V2 ; T1 = T2
Â. P1 = P2 ; V1 > V2 ; T1 > T2
Ã. P1 = P2 ; V1 = V2 ; T1 < T2
Ä. P1 = P2 ; V1 < V2 ; T1 <T2

A

18. Íýã

ìîëü óñòºðºã÷èä ÿâàãäñàí öèêë ïðîöåññûã V – T
äèàãðàìì äýýð ä¿ðñýëæýý. Ñàíàìæ: 2 áà 4 öýã¿¿ä êîîðäèíàòûí
ýõèéã äàéðñàí íýã øóëóóí äýýð îðøèõã¿é.Äèàãðàììààñ 1 - 2, 2 3, 3 - 4, 4 - 1 ïðîöåññûã òîäîðõîéëíî óó.

1–2

B
2–3

3–4

4–1

À.
Èçîòåðì
Èçîáàð
Èçîòåðì
Èçîáàð
Á.
Èçîáàð
Èçîõîð
Èçîáàð
Èçîõîð
Â.
Èçîõîð
Èçîòåðì
Èçîõîð
Èçîáàð
Ã.
Èçîõîð
Èçîòåðì
Èçîõîð
Èçîòåðì
Ä.
Èçîõîð
Èçîáàð
Èçîõîð
Èçîòåðì
19. Èæèë òåìïåðàòóðòàé óñòºðºã÷ áà õ¿÷èëòºðºã÷ õèéí
ìîëåêóëóóäûí äóíäàæ êâàäðàò õóðäíû àëü íü èõ áàéõ âý?
À. Õ¿÷èëòºðºã÷
Á. Óñòºðºã÷
Â. Èæèë
20. Èçîõîð ïðîöåññèéí ¿åä òåìïåðàòóðûã õî¸ð äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä
…………

0

À. Äàðàëò 2 äàõèí áàãàñíà.
Á. Äàðàëò 2 äàõèí íýìýãäýíý.
Â. Íÿãò 2 äàõèí íýìýãäýíý

 õóâèëáàð
1. Идеал хийг халаахад абсолют температур нь 4 дахин ихсэв.Хийг
халааснаас гарах үр дүнгийн тухай аль дүгнэлт зөв вэ?
A. Хийн молекулын дундаж квадрат хурд 4 дахин ихсэнэ.
Á. Õийн молекулын дундаж кинетик энерги 2 дахин ихсэнэ.
Â. Хийн молекулын дундаж кинетик энерги 4 дахин ихсэнэ.
Ã. Хийн молекулуудын хурдны муж өргөсөх ба дундаж
квадрат хурд 2 дахин ихсэнэ.
Ä. Хийн молекулуудын хурдны муж өргөсөх ба дундаж
квадрат хурд 4 дахин ихсэнэ.
2. ªãºãäñºí èäåàë õèéí òºëâèéí ººð÷ëºëòèéí äèàãðàììûã çóðàãò
¿ç¿¿ëæýý. Аль төлөвт хийн даралт хамгийн бага вэ?
A. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. 1 áà 2
Ä. 2 áà 3

3. Áîäèñûí íèéò ìàññûí òîìú¸îã îë.
À. µ = mN a
Á. M = mN a
Â. υ = N / N a

Ã. m = µ / N a

4.
5. Àáñîëþò òåìïåðàòóðûí õóâààðü ãýæ þó âý?
À. Öåëüñèéí -2730C-èéã òýã áîëãîí àâñàí õóâààðü
Á. Öåëüñèéí 00C- èéã 273 Ê áîëãîí àâñàí
Â. 1000C
Ã. 273 K
6. ßìàð õóóëèéí ãðàôèê âý?
À. Ãåé-Ëþñàêèéí õóóëü
Á. Áîéëü Ìàðèîòûí õóóëü
Â. Øàðëèéí õóóëü
Ã. Êëàïåéðîí- Ìåíäåëååâèéí
õóóëü
7. Ãåé-Ëþññàêèéí õóóëü ÿìàð ïðîöåññûã èëýðõèéëäýã âý?
À. Èçîõîð
Á. Èçîòåðì
Â. Èçîáàð
Ã. Àäèàáàò
8. Áîëüöìàíû òîãòìîëûã áè÷
À.1.38x10-23 æ/ãðàä
Á. 8.31 æ/ê
Â. 1.38x1023 æ/ê
Ã. 6.02x1023 ìîëü-1
0
9. 35 Ñ òåìïåðàòóðûã Êåëüâèíèé õóâààðò áè÷.
À. 238K
Á. 308K
Â. 273 K
Ã. 300 K
10. 6 ë õèéã 4 ë áîëòîë øàõàõàä äàðàëò íü 2x105 Ïà áîëîâ.
Àíõ ÿìàð äàðàëòàä áàéñàí áý?
À. 300 Ïà
Á. 3 êÏà
Â. 3õ105 Ïà
Ã. 300êÏà
11. 10 àòì 300Ñ òåìïåðàòóðò 10 ë ýçýëõ¿¿íòýé ÑÎ2-èéí
ìàññûã îë.
À. 0.17 ã
Á. 17 ã
Â. 0.17 êã
Ã. 1.7 êã
12. 2000Ñ òåìïåðàòóðò õèéí äàðàëò 4.2õ106 í/ì2 áàéñàí áîë
3.36õ106 í/ì2 äàðàëòàä ÿìàð òåìïåðàòóðòàé áàéõ âý?
À. 1.6 Ê
Á.160Ñ
Â. 1600Ñ
Ã.160 Ê
13. P,V,T ãóðâàí ïàðàìåòðèéí õàìààðëûã èëýðõèéëñýí

òýãøèòãýëèéã ……………………..ãýíý.
14. Const ýçýëõ¿¿íòýé õèéí äàðàëò, òåìïåðàòóðòàé
…………………… õàìààðàëòàé áàéíà.
15. Ìîëåêóëóóäûí òàñðàëòã¿é õºäºë㺺íèé äóíäà÷ õóðäûã
èëýðõèéëäýã õýìæèãäýõ¿¿íèéã …………………ãýíý.
16. 573Ê íü öåëüñèéí õýäýí ãðàäóñ âý?
À. 6560Ñ
Á. 3000Ñ
Â. -3000Ñ
0
0
Ã. 573 Ñ
Ä. -656 Ñ
17. Áîäèñ þóíààñ òîãòäîã âý?
À. Àòîìààñ
Á. Ìîëåêóëààñ
Â. Àòîì áà ìîëåêóëààñ
Ã. Èîíîîñ
18. Зурагт бодит хийн изотерм муруйг д¿рсэлжээ. Графикийн аль
цэгээс идеал хийд тохирох изотерм процесñ ýõëýõ âý?
À. À
Á. Â
Â. Ñ
Ã. D
Ä. Àëü ÷ öýã äýýð áîëîìæã¿é
0

19. Бит¿¿ системд явагдаж буй изотерм процессын ¿ед доорх
физик хэмжигдэх¿¿н¿¿дээс аль нь ººрчлºгдºх вэ?
А. Температур
Б. Эзэлх¿¿н
В. Масс
Г. Бодисын тоо хэмжээ
Д. Молекулын тоо
20.Èäåàë õèéí ìîëåêóëûí äóíäàæ êâàäðàò õóðä þóíààñ
õàìààðàõ âý?
À. Äàðàëòààñ
Á. Ýçýëõ¿¿íýýñ
Â. Òåìïåðàòóðààñ

à õóâèëáàð
1. ßìàð òîõèîëäîëä Áðîóíû õºäºë㺺í õèéãääýãã¿é âý?
À. Äèàìåòð íü 0.005 ìì-ýýñ èõ
Á. Äèàìåòð íü 0.0001 ìì-ýýñ èõ
Â. Äèàìåòð íü 0.005 ìì-ýýñ áàãà
Ã. Äèàìåòð íü 0.0001 ìì-ýýñ áàãà
2. Àëü íü õèéí òºëºâò õàðãàëçàõ âý?
À. ßìàð ÷ ñàâûã ä¿¿ðãýíý. Õýëáýð ä¿ðñã¿é
Á. Òýíöâýðèéí áàéðàíäàà õýëáýëçýíý
Â. Òîäîðõîé õýëáýð ä¿ðñòýé
Ã. Ñàâíûõàà õýëáýð ä¿ðñòýé
3. Àëü íü íýã ìîëåêóëûí ìàññûã îëäîã òîìú¸î âý?
À. µ = mN a
Á. M = mN a
Â. υ = N / N a
Ã. m = µ / N a
4. 1 ìîëü áîäèñò õè÷íýýí òîîíû àòîì, ìîëåêóë àãóóëàãääàã
âý?

À. 1.66*1027
Á. 1.66*10-27
Â. 6.02*1023
Ã. 6.02*10-23
5. Òºëºâèéí ïàðàìåòð ãýæ þó âý?
À. Ýçýëõ¿¿í
Á. Äàðàëò
Â. Òåìïåðàòóð
Ã. P,V,T
6. ßìàð õóóëèéí ãðàôèê âý?
À. Ãåé-Ëþñàêèéí õóóëü
Á. Áîéëü Ìàðèîòûí õóóëü
Â. Øàðëèéí õóóëü
Ã. Êëàïåèðîí Ìåíäåëååâèéí
òýãøèòãýë
7. Øàðëèéí õóóëü ÿìàð ïðîöåññèéã èëýðõèéëäýã âý?
À. Èçîõîð
Á. Èçîáàð
Â. Èçîòåðì
Ã. Àäèàáàò
8. Õèéí óíèâåðñàëü òîãòìîë àëü íü âý?
À.1.38*10-23 æ/ê
Á. 8.31 æ/ê
Â. 1.38*1023 æ/ê
Ã. 6.02*1023 ìîëü-1
0
9. 17 Ñ òåìïåðàòóðûã Êåëüâèíèé õóâààðüò áè÷
À. 300K
Á.290K
Â.256K
Ã. 2900C
5
10. 1.4*10 Ïà äàðàëòòàé ñàâòàé õèéã 6 ë õîîñîí ñàâòàé
õîëáîõîä õèéí äàðàëò 1*105 Ïà áîëæýý. Õèéí àíõíû
ýçýëõ¿¿íèéã îë.
À. 6.4 ë
Á. 6.4 ì3
Â. 0.64 ë
Ã.0.64*10-3ì3
0
11. 20 àòì äàðàëò 27 Ñ òåìïåðàòóðò 20 ë ýçýëõ¿¿íòýé Î2
ìàññûã îë.
À. 0.52 êã
Á. 520 êã
Â. 5200 ã
Ã. 52000 êã
12. 4000Ñ òåìïåðàòóðò õèéí äàðàëò 3.8*106 Ïà áàéñàí áîë
4.2*106 Ïà äàðàëòàä ÿìàð òåìïåðàòóðòàé áàéõ âý?
À. 4400C
Á.4.40Ñ
Â. 440 K
Ã.400 Ê
13. PV

=

m

µ

RT

òýãøèòãýëèéã…………….………….ãýíý.

14. Òîãòìîë òåìïåðàòóðòàé ïðîöåññûí ÿâöàä
P,V,2……ïðîïîðöèîíàëü õàìààðàëòàé.
15. Öåëüñèéí -2730Ñ-ã òýã áîëãîí àâñàí
õóâààðèéã………………………………ñàíàà÷èëæýý.
16. Усыг халаахад 756кЖ дулаан зарцуулсан бол усны хувийн

дулаан багтаамжийг олно уу? Биеийн масс m=2кг.
A. 2100Ж/кг0С Á. 4200Ж/кг0С Â. 540Ж/кг0С
Ã. 420Ж/кг0С
Ä. 378Ж/кг0С
0
17. 27 Ñ òåìïåðàòóðò îðøèõ àçîòûí ìîëåêóëûí äóíäàæ
êâàäðàò õóðäûã îë.
À. 500 ì/ñ
Á. 100 ì/ñ
Â.600ì/ñ
Ã.300 ì/ñ
18. Дулаан дамжуулалтыг илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь
сонгоно уу?
А. Дулаан нь халуун биеэс хүйтэн бие рүү бөөмийн
хөдөлгөөнөөр зөөгддөг
Á. Металлууд дулааныг харилцан адилгүй дамжуулна
Â. Төмөр нь зэснээс илүү дулаан сайн дамжуулдаг
Ã. Агаар дулаан муу дамжуулдаг
Ä. Тогоог хөнгөн цагаанаар хийх нь дулаан дамжуулах
чанартай холбоотой
19. 0Ê ¿åä ñàâòàé õèéí äîòîðõ äàðàëò ÿìàð áàéõ âý?
À. P>0
Á. P<0
Â. P=0
Ã. Èõýñíý
Ä. Áàãàñíà
20.10моль нэг атомт идеал хийг хөргөхөд даралт нь 3 дахин
буурчээ. Дараа нь хийг анхны 300К температуртай болтол
халаав.1–2
хэсэгт
хийн V
алдсан
дулааныг тодорхойл.

3

V
A. 8.3 кЖ
Á. 16.6 кЖ
Â. 24.9 кЖ
V
2
1
Ã. 83 кЖ
0
Ä.166Æ
p
V
Ìîëåêóë êèíåòèê îíîëûí
¿íäýñ,
Òåðìîäèíàìèêèéí ¿íäýñ
А хувилбар
1. Аль нь молекулуудын дундаж квадрат хурдны томъёо вэ ?
А. E K =

3kT
2

Б. υk =

В. P =

2n
Ek
3

Г. υk =

3kT
m

3RT
m

2.Биед гаднаас өгсөн дулаан юунд зарцуулагдах вэ?

А. молекул Ек өөрчлөгдөхөд
Б. молекул Ек-г ихэсгэх ба ажил хийхэд
В. Молекулуудын мөргөлдөөн удаашрахад
Г. Молекулуудын Ек хорогдход
3.Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн ажиллах зарчим юу
вэ?
А. Механик ажлыг дотоод энерги болгох
Б. Гадàãø дулаан алдаад механик ажил хийнэ
Â. Бүх хариулт зөв
4.∆U=A+Q ямар хуулийг илэрхийлсэн томъёо вэ ?
А. Термодинамикийн 1-р хууль
Б. Термодинамийн 2-р хууль
В. Изотåðì ïроцесñ
Г. Изохор процес
5.Аль нь изотерм процесст харгалзах вэ ?
А.Q<O бол А<O
Б. Q<O бол ∆U<O
В.Q<O бол ∆U<O А<O
Г. Q>O бол А>O бол А>O ∆U>O
6.Бөглөөтэй хуруу шилийг халуун усанд хийв. Хуруу шилэн дотрох
Ек ба Еï өөрчлөгдөх үү ?
А. Ек өөрчлөгдөх Ек өөрчлөгдөхгүй
Б. Ек өөрчлөгдөхã¿é, Еï өөрчлөгдөнº
Â. ººð÷ëºãäºíº

Г. өөрчлөгдөхгүй
7.Аль нь хайлàхын хувийн дулаан шингэлтийн томъёо вэ ?
А. Q = qm
В.

Б. Q = rm

Q = cm( t 2 − t1 )

Г. Q = λm

8.Аль нь түлш шаталтын хувийн дуланы нэгж вэ ?
А. ж/кг

Б. ж/кг

В. Кг /м3

Г. 0С

9.2кг масстай мөсийг хайлуулахàä ямар дулаан шаардагдах вэ ?
λ =3.4*105ж/кг
А. 6,8к/ж

Б. 68кж

В. 6,8*105ж

Г. 6,8*10-5ж

11.4кг масстай хар тугалгыг 900С-аас хүртýë халаахад ямар дулаан
шаардагдах вэ ? Скт=130ж/кг0С
А. 15,6кж

Б. 156ж

В.156кж

Г. 1,56кж

12.6 кг масстай хий 200 к па даралтад 5 сì3эзэлхүүнтэй байв. Хийн
молекулын дундаж квадрат хурдыг ол ?
А. 7км/ц

Б. 700м/с

В. 7км/с

Г. 70м/с

13.Систем гаднаас 200ж дулаан авахад ∆U=80Æ болжээ систем
гадагшаа ямар ажил хийсэн бэ ?
А. 120Æ

Б. 280Æ

В. 20Æ

Г. 80Æ

14.Изотерм процессын үед системд гаднаас өгсөн дулаан бүгд. . . . .
. . . . . .зарцуулагдана.

15.Систем гаднаас дулаан өгөхгүй бол систем гаднаас өгсөн
дулаан бүгд .............гадагшаа .............учир мөнхийн хөдөлгүүр
зохèоæ болохгүй
16.Термодинамик систем дулаан солилцох ажил хйиснээр түүний
дотоод энерги өөрчлөгдөнө Үүнийг ...............гэнэ
17. Äîîð äóðüäñàí äºðâºí òîìü¸îëëûí àëü íü òåðìîäèíàìèêèéí 1-ð

õóóëèéí ñàíààã çºâ èëýðõèéëýõ âý?
À. Äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü õýðýãëýæ áàéãàà
ò¿ëøíýýñ õàìààðíà.
Á. Äîòîîä ýíåðãèýðýý àæèëëàäàã ìàøèí çîõèîí
á¿òýýæ áîëíî.
Â. ßìàð ÷ äóëààíû ìàøèíû à.¿.ê íü 100%-ñ áàãà
áàéíà.
Ã. Äóëààíû àëäàãäàëã¿é áàéâàë à.¿.ê –ã õýä ÷ õ¿ðãýæ
áîëíî.
17. 100êÏà äàðàëòòàé 5ë õèé á¿õèé ñàâûã 15ë ýçëýõ¿¿íòýé
õîîñîí ººð ñàâàíä õîëáîæýý. Ýíý ¿åä õèéí òåìïåðàòóð
ººð÷ëºã人ã¿é áîë ñàâíóóä ÿìàð äàðàëòòàé áîëîõ âý?
À. 28êÏà
Á. 2.8êÏà
Â. 2.5êÏà
Ã. 20êÏà
Ä. 25êÏà
18. Ìîëåêóëóóä ÿàæ ¿éë÷ëýëöýõ âý?
À. Áàéíãà òàòàëöàíà
Á. Áàéíãà ò¿ëõýëöýíý
Â. Òýíöâýðò çàéíààñ õîëäîõîä òàòàëöàæ, îéðòîõîä
ò¿ëõýëöýíý
Ã. Òýíöâýðò çàéíààñ îéðòîõîä òàòàëöàíà, õîëäîõîä
ò¿ëõýëöýíý
19. Ñèñòåì ãàäíààñ 400Æ äóëààí àâàõàä äîòîîä ýíåðãè íü
50Æ-èàð íýìýãäæýý. Ñèñòåì ãàäàãøàà ÿìàð àæèë õèéõ
âý?
À. 250Æ
Á. 200Æ
Â. 350Æ
Ã. 230Æ
20. Аливаа цикл процессûн АҮК –ийг аль томьёогоор тодорхойлдог
вэ?
А.

T1 −T2
T1

Á.

Q2
Q1

Â.

Q1−Q2
Q1

Б õóâèëáàð
1.Хийн молекуын дундаж кинетик энергийг тодорхойл.

А. P =
В. P =

1
nm υ 2
3

2n
Ek
3

Б. E k =

m 2
υ
2

Г. P =

F
S

2. Дотоод энергийг багасгах ямар арга байдаг вэ?
А.Гаднаас дулаан өгнө
Б.Биеэ хөдөлгөөнгүй байлгана
В.Биеэ хөргөнө
Г.Идеал хий авна
3.Адиабат процесс гэж юу вэ?
А.Системд гаднаас өгсөн дулаан бүгдийг ажилд зарцуулна.
Б.Гадаад орчинтойгоо дулаан солилцдог
В. Гадаад орчинтойгоо дулаан солилцдоггүй
Г.Зөв харилт алга
4."Мөнхийн хөдөлгүүр" зохион бүтээж болох уу?
А.Болно
Б.Болохгүй
5. Аль нь изотерм процесст харгалзах вэ ?
А.Q>O бол А>O
Б. Q>O бол ∆U>O
В.Q>O бол А>O,∆U>O
Г. Q<O бол А<O
6.Ойд гарсан түймрийг ажиглахаар нисэх онгоц ойн дээгүүр
нисчээ.Түймэр шатаж байгаа газраар нисч өнгөрөхөд онгоц
дээш нилээд өндөрт шидэгдэв.Шалтгаан юу вэ?
А.Ek
Б. En
В.Даралт
Г.Дотоод энерги
7.Дулааны тоо хэмжээг тодорхойл.
А. Q = Q1 + Q2 + ..... + Qn = 0
Б. Q = qm
В. Q = rm

(

)

Г. Q = cm t 2 − t1
8.Аль нь ууршихын хувийн дулааны тэмдэглэгээ вэ?
А. q
Б.
В. λ
Г. c
9.2кг масстай эфирийг ууршуулахад ямар дулаан шаардагдах
вэ? r=350000ж/кг
А.70*104Æ
Б.7*104Æ.
В. 70*105Æ
Г.70Æ
10.23г усыг 200Ñ аас 800Ñ хүртэл халаахад ямар дулаан
шаардагдах вэ?Сус=4200ж/кг0С
А.5700кÆ
Б.5700Æ
В.5796Æ
Г.5796Æ

r

r

11. 4л эзэлхүүнтэй 75 Па даралтад орших хийн молекулын
тоо 5.4*1026 болно.
А.400С
Б.0.40С
0
В.80 С
Г.4000С
12.Термодинамик системд 400Æ дулаан өгөхөд 200Æ ажил
хийжээ.Дотоод энерийн өөрчлөлтийг ол.
А.600Æ
Б.200Æ
В.2кÆ
Г.6кÆ.
13. Изохор процеñсийг үет системд гаднаас өгсөн дулаан
бүгд .............................зарцуулагдана.
14. Термодèнамик системд ажиë õèйхýä. . . . . . өөрчлөгдөнө.
15. Термодèнамик систем дулаан............................ дотоод
энерги өөрчлөгдөнө.
16. Òåìïåðàòóð òîãòìîë ¿åä òåðìîäèíàìèê ñèñòåìèéí òºëºâ
ººð÷ëºãäºõºä ÿâàãäàõ ïðîöåññèéã . . . . . ãýíý.
À. Èçîáàð
Á. Èçîõîð
Â. Èçîòåðì
Ã. Àäèàáàò
17.

PV =

m
M

* RT

òîìú¸îíû Ì –íü . . . . . . . .áàéíà.

À. Ìîëèéí ìàññ
Á. Õèéí ìàññ
Â. Äàðàëò
Ã. Õàðüöàíãóé ìàññ
18. Идеал хий Карногийн цикл хийхдээ халаагчаас авсан
дулааныхаа 0.5-ыг хөргөгчинд өгчээ. Энэ циклийн АҮК
ямар байх вэ?
A. 50℅
Á.70℅
Â.20℅
Ã.2/3Q℅
19. Саванд 0,5 атм даралттай хий байв. Савтай хийн
молекулын концентраци n=1,8*10 24 м3 бол уг хийн
температурыг ол! K = 1.38 * 10 24 Æ / Ê
А.200°Ñ
Б.2000°С
В. 200К
Ã.2000К
Д. 1500°С
20.Тогтмол даралттай ¿ед идеал хийн температурыг 4
дахин ихэсгэвэл эзэлх¿¿н нь яаæ ººрчлºгдºх вэ?
А. 2 дахин ихэснэ
Б.4 дахин ихэснэ
В.2 дахин багасна
Г. 4 дахин багасна
В õóâèëáàð
1. Хийн хананд учруулах даралтыг ол.
А.

P =

1
3

2
nm υ

Б. E k =

m 2
υ
2

3

В. E k = kT
2

Г.

P =

2
3

nE k

2. Дотоод энергийг өөрчлөх ямар арга байдаг вэ?
А. Систем рүү гаднû хүчний ажил үйлчилж гадагш
дулаан алдахад
Б. Систем рүү гаднû хүчний ажил үйлчилж систем
дулаан авахад
В. Систем ажил хийж дулаан солилцоход
Г. Зөвхөн дулаан солилцоход
Д. Зөвхөн ажил үйлдýхэд
3. Дулаан солилцоо гэж юу вэ?
А. Дулаан термодинамик системд хадгалагдах
Б. Дулааны тоо хэмжээ өөрчлөгдөх
В.Хүйтэн биеэс халуун биед дулаан шилжих
Г. Халуун биеэс хүйтэн биед дулаан шилжих
4. Адибат процесс гэж юу вэ?
А. Дулаан үл солилцдог
Б. Дулаан солилцдог
В.Гаднаас өгсөн дулаан нь дотоод энергийг
өөрчилдөг
Г. Бүгд буруу
5. Аль нь изотерм процесñт харгалзах вэ?
А.Q>O бол A1>O

Б. Q>O бол U>O

В. Q>O бол A>O

Г. Q<O бол U>O

6. Хэрэв цайны халбагыг ширээн дээрээс ханы шүүгээнд
хийвэл түүний дотор энерги өөрчлөгдөх үү?
А. Өөрчлөгдөнө.
Б.Өөрчлөгдөхгүй.
В. Ек өөрчлөгдөнө, Еn өөрчлөгдөхгүй
Г. Ек өөрчилөгдөхгүй, Еn өөрчлөгдөнө.
7. Дараах томъёонуудаас түлш шаталтын дулааныг
илэрхийлсэн томъёог ол

(

)

А. Q = rm

Б. Q = cm t 2 − t1

В. Q = qm

Г. Q = Q1 + Q2 + ..... + Qn = 0

8. Аль нь хувийн дулааны шингээлтèéí нэгж вэ?
А.Æ/кг

Б.Æ/кг0 С

В.кг/м3

Г. 0 С

9. 15кг масстай чулуун нүүрсийг шатаахад ямар дулаан
шаардагдах вэ?q=30x106ж/кг
А. 450х107ж

Б.45х107ж

В.450х105ж

Г.450кг/ж

10. 2кг масстай усыг 1000С хүртэл буцалгахад ямар дулаан
шаардагдах вэ? Сус=4200ж/кг0С
А. 8.4мж

Б.8.4х105ж

В.8.4кж

Г.84кж

11. Хийн нягт нь 1.8 кг/м3 бөгөөд 1.5 атм даралтад оршино
дундаж хурдыг ол
А. 500м/с

Б.15м/с

В. 50м/с

Г.50км/с

12. Термодинамик системд 100ж дулаан өгөхөд 200ж ажил
гүйцэтгэтгэнэ дотоод энергийн өөрчлөлтийг ол .
А.300ж

Б.100ж

В.400ж

Г.-100ж

13. Èзобар процессийг үед системд гаднаас өгсөн
дулаан .............................ба .................зарцуулагдана.
14. Түлш шатахад ялгарсан энергээр ажилëàдаг
хөдөлгүүрийг..........................гэнэ.
15.Термодинамикийн II хуулийг эрдэмтэн ...........томъёолжээ.
16. 6 ë õèéã 4 ë áîëòîë øàõàõàä äàðàëò íü 2x105 Ïà áîëîâ.
Àíõ ÿìàð äàðàëòàä áàéñàí áý?
À. 300 Ïà
Á. 3 êÏà
Â. 3õ105 Ïà
Ã.300êÏà
17. Халаагчийн температур 127ْC бол Карногийн циклийн —
АҮК хэд вэ?
А.40℅
Á.78.8 ℅
Â.30 ℅
Ã.25℅
18. Өвөл гадаа байгаа мод ба төмрийн гараар барихад
төмөр нь хүйтэн байдаг учир нь
А. Төмрийн температур бага
Á. Модны дулаан багтаамж бага
Â. Төмрийн дулаан дамжуулалт их
19. Ямар биеийн дотоод энерги их байдаг вэ?
А.Темïератур багатай
Á.Потенциал энерги ихтэй
Â. Эгэл хэсгүүдийн хурд ихтэй
20. Бит¿¿ системд явагдаж буй изохор процессын ¿ед доорх
физик хэмжигдэх¿¿н¿¿дээс аль нь ººрчлºгдºх вэ?
А. Молекулын тоо
Б. Бодисын тоо хэмжээ
В. Масс

Г. Эзэлх¿¿н

Д. Даралт

Г õóâèëáàð
1.Нэгж эзэлхүүндэх молекулын тоог ол.
À.

n =

N
V
V

Á.

P =

2n
3

Ek

m

2
Г. E k = υ
2
2. Бодисын дотоод энерги юунаас тогдог вэ?
А.Молекулуудыг Ek-ээс
Б.Молекулуудыг En-ээс

Â.

n =

N

В. Молекулуудыг Ek ба En-ээс
Г.Гаднаас өгсөн
дулаанаас
3. AYK юуг илэрхийлдэг вэ?.
А. Ашигтай дулаан байна гэдгийг.
Б. Бүх дулаан механик ажил хийхэд зарцуулагдахыг
В Бүх дулааны хэдэн хувь ашигтай ажилд арцуулахыг
Г. Ашиггүй ажил байна гэдгийг
4. Хэрэв Q=O бол системд гадагш ажил хийхүү?.
А. Q=U+A
Б. -U=A
В. Q=U-A
Г. U=A
5. Аль изобар процест харгалзах вэ?.
А. Q>O бол А>O , U>O
Б. Q>O бол U>O
В. Q>O бол Аi>O
Г. Q<O бол А<O
6. Хүмүүс амьдралынхаа туршид ямар энергиэр амьдардаг вэ?.
А. Eê
Б. En
В. Механик
Г. Дотоод энерги
7. Дараах томъонуудаас дулааны балансын тэгштгэлèéã ол.
A. Q = rm
Б. Q = cm t 2 − t1

(

В. Q = qm

)

Г. Q = Q1 + Q2 + ..... + Qn = 0

8. Аль нь хайлахын коэффициентийн тэмдэглэгээ вэ?.
А. q

Б.

r

В. λ

r

Г.c

9. 5кг масстай хүрэн нүүрсийг шатаахад ямар дулаан ялгарах вэ?.
А. 600кж
В.0.6кж

Б.60кж
Г.6000ж

10.5кг масстай усыг хөлдөх цэгээс буцлах цэг хүртэл халаахад
шаардагдах дулааныг ол. Сус=4200ж/кг0С

А.21*105ж

Б.2.1ж

В.210кж

Г.21ж

11. Ердийн нөхцөлд молекулуудын эмх замбараагүй хөдөлгөөний
дундаж хурд 460м/с , молекулын масс 5.36х10-26кг бол кинетик
энергийг ол
А.26.8*106ж

Б.2.68*106 ж

В. 2.68*10-22ж
Г.268*10-22 ж
12. Термодинамик системд 200ж дулаан өгөхөд 300ж ажил
хийгджээ. Дотоод энергийн өөрчилөлтèéã ол
А.500ж
Б.-100ж
В.100ж
Г.-500ж
13. Орчинтойгоо дулаан солилцдоггүй процессыг . . . . . .гэнэ.
14. AYK -эрдэмтэí ................................................. үндэслэсэн.
15.Орчны биест ямарч өөрчилөлт оруулалгүй хүйтэн биеэс
халуун биед дулаан шилжих боломжгүй. Үүнийг…….. гэнэ.
16. Карногийн зөв циклийн зөв тодоройлолтын заа .
А. 2 изотерм, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
Á. 2 Изобар, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
Â. 2 Изоõîð, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
Ã. Изобар, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
17. P= 10 5 Па даралттай нэг атомт идеал хийг изобараар
эзэлхүүнийг нь 10л-ээс 20л хүртэл чөлөөлөв. Хийн авсан
дулааныг ол.
A.10êЖ
Á. 0.5êЖ
Â. 2.5êÆ
18. Карногийн циклээр ажилладаг идеал дулааны машин
нэг циклийн турш халаагчаас авах дулааны хэмжээ
хөргөгчид өгөх дулааны хэмжээнээс 3 дахин их ба
хөргөгчийн температур T2 =333K бол циклийн АҮК болон
хатаагчийн температурыг ол .
A. η = 66 , T2 = 999 K
Á. η = 33T1 = 666 K
Â. η = 20 , T1 = 583 K
Ã. η = 50 , T2 = 450 K
19. Устөрөгч хийг изобараар халаахад 210Ж дулаан
зарцуулав. Ямар хэмжээний дулаан ажил хийхэд
зарцуулагдсан бэ?
A.210Ж
Á. 120Ж
Â.60Ж
Ã.30Ж
20. m=960 хүчилтөрөгчийг 80К-ээр хөргөхөд дотоод энерги
нь хэдээр хорогдох вэ?
А. 49.86кЖ
Á. 69.8кЖ
Â. 29.9 кЖ
Õèé áà øèíãýíèé õàðèëöàí øèëæèëò
À õóâèëáàð
1.ßìàð ó÷ðààñ äóñàë áºìáºëºã õýëáýðò áàéäàã âý?
À. Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ èõ
ó÷ðààñ
Á.Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷íýýñ
áàãà ó÷ðààñ
Â.Äýëõèéí òàòàõ õ¿÷ ãàäàðãóóãèéí òàòàõ õ¿÷òýé
òýíö¿¿ ó÷ðààñ
Ã.Øèíãýíèé øèíæ ÷àíàðààñ øàëòãààëíà

2. Êàïèëëÿð ¿çýãäëèéã òàéëáàðëà
À.Õàòóó áèå áà øèíãýíèé ìîëåêóëóóä òàòàëöàõ õ¿÷íýýñ
øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí õîîðîíäûí òàòàëöàõ õ¿÷ èõ
áàéíà
Á.Øèíãýí ãóóðñàí õîîëîé õàíûã íîðãîõ ¿ë íîðãîõîîñ
õàìààðàí äýýøëýõ áà äîîøëîõ ¿çýãäýë
Â.Õàòóó áèå áà øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí òàòàëöàõ
õ¿÷íýýñ øèíãýíèé ìîëåêóëóóäûí õîîðîíäûí òàòàëöàõ
õ¿÷ áàãà áàéíà
3. Ãàäàðãà òàòàëöëûí êîýôôèöåíòèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À.n
Á.R
Â.G
4. Àëü íü àíèçîòðîï øèíæ ÷àíàð âý ?
À.Ôèçèê øèíæ íü ÿíç á¿ðèéí ÷èãëýëä ººð áàéäàã
Á.Ôèçèê øèíæ íü èæèë áàéäàã
Â.Ìîëåêóëóóä íü öýãöðýí òîãòñîí á¿òýö
Ã.Àòîì ìîëåêóëóóä íü ýìõ çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í
5. Àòîìò òîð ãýæ þóã õýëýõ âý?
À.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä àòîì áàéðëàñàí
Á.Äàí ãàíö àòîìààñ òîãòñîí
Â.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä åðýã ýåðýã èîí áàéðëàñàí
Ã.Òîðíû çàíãèëààíóóäàä äýýð ìåòàëûí ýåðýã ñºðºã èîн
áàéðëàñàí
6. Àòîì èîíóóäûí ýðýìáýëýãäñýí áàéðëàë ÿìàð ¿ð ä¿íä
õ¿ðãýäýã âý?
À.Áèå õàòóó áàéõàä
Á.Õàòóó áèåèéí õèìèéí øèíæ àäèë áàéõàä
Â.Òàëñò áèåèéí ôèçèê øèíæ ÷àíàð
Ã.ßìàð ÷ ¿ð ä¿íä õ¿ðãýõã¿é
7. PX =

FX
S

ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëñýí òîìú¸î âý?

À.Äàðàëò
Á.Õàðèìõàé õ¿÷
Â.Õ¿÷äýë
Ã.Àáñîëþò ñóíàëò
8.Êîíäåíñàöèéí õóâèéí äóëààí ãýæ þó âý?
À.Øèíãýíèé íýãæ ìàññòàé óóð øèíãýí áîëîí
õóâèðàõàä ÿëãàðàõ äóëààí
Á.Òîãòìîë òåìïåðàòóð íýãæ ìàññòàé óóð øèíãýí
áîëîí õóâèðàõàä ÿëãàðàõ äóëààí
Â.Óóð, øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýðò îðîõ
Ã. 1ì 3 óñíû óóðûí õýìæýý
9.10ìì ðàäèóñòàé êàïèëëÿð õîîëîéä óñ ÿìàð ºíäºðò õººðºõ
âý?
À. 0.146 * 10 −3 ìì
Á. 0.146 * 10 −6 ìì

Â.

14 .6 * 10

−6 ìì

Ã.

1.46 * 10

−5

ìì

0

10. Òåëåãðàôûí øóãàìûí çýñ óòàñíû óðò C ¿åä 140êì .
Òåìïåðàòóðûã -400C 400C áîëãîõîä óðò íü ÿàæ
α =0.000018ãðàä 1
ººð÷ëºãäºõ âý?
4
À.10 ì Á. 1.00118õ104ì
Â. 104ñì
Ã. 1.0018õ10-4 ì
11. 200ãð ìàññòàé óñûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ äóëààíûã
îë. Óñíû óóðøèõûí õóâèéí äóëààí áàãòààìæ
r = 2.3 * 10

6

Æ / êã

À.0.46õ105æ
Á.4.6õ105æ
Â.23õ105æ
Ã. 0.23õ104æ
12. Àãààð äàõü óóðûí ïàðöèàëü äàðàëò 10í/ì2 õàíàñàí óóðûí
óóðûí äàðàëò 15í/ì2 áîë õàðüöàíãóé ÷èéãèéã îë
À.66%
Á.0.66%
Â.6.6%
Ã.150%
13.Øèíãýíèé íýãæ ìàññûã óóðøóóëàõàä øàðäàãäàõ äóëààíûã
…………………ãýíý
14. Óóð øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýð îðîõ ¿åèéí äàðàëòûã
……………………..ãýíý.
15. Áàãà äåöîðìàöèéí ¿åä ¿¿ñýõ õàðèìõàé õ¿÷ íü
äåôîðìàöèéí õýìæýýíä õàìààðàëòàé áàéíà .¯¿íèéã
“Ãóêèéí õóóëü” ãýíý
Á-Õóâèëáàð
1.Êîíäåíñàöèéí ¿çýãäýë ãýæ þó âý?
À.Õèé øèíãýí áîëîõ
Á.Óóð øèíãýí áîëîõ
Â.Øèíãýíèéã óóðøóóëàõ
Ã.Õàòóó áèå øèíãýí òºëºâò øèëæèõ
2. ªíäºð óóëûí îðîéä øèíãýíèé áóöëàõ òåìïåðàòóð èõñýõ ¿¿
áàãàñàõ óó?
À.Èõñýíý
Á.Áàãàñíà
Â.Àäèëõàí
Ã.Ìýäýõã¿é
3.Òîì òóñàë ÿã Ẻðºíõèé áàéæ ÷àääàãã¿éí ó÷èð þó âý?
À.ÿí ð¿¿ ÷èãýëñýí õ¿÷ áàãà
Á.Ìàññ èõòýé ó÷èð ã¿í ð¿¿ ÷èãëñýí õ¿÷ áàãà
Â.Ìàññ èõ ó÷èð äýëõèéä òàòàãäàõ õ¿÷ íü ãàäàðãóóãèéí
òàòàëöëûí õ¿÷íýýñ áàãà
Ã. Ìàññ èõ ó÷èð äýëõèéä òàòàãäàõ õ¿÷ íü ãàäàðãóóãèéí
òàòàëöëûí õ¿÷íýýñ èõ
4. Ãàäàðãà òàòàëöëûí êîýôôèöèåíòèéí íýãæ þó âý?
À.Í
Á.Í/Ì2
Â.Í/ì
Ã.Íýãæã¿é

5.Òàëñò áèåèéí ôèçèê øèíæ ÷àíàð àìîðô áèåýñ ÿìàð
ÿëãààòàé âý?
À.Á¿õ ÷èãëýëäýý àäèë
Á.Ǻâ õàðèóëò àëãà
Â. Çàðèì ÷èãëýëä ººð Ã.Àìîðô áèåýñ ÿëãààã¿é
6.¯ëäýãäýë äåôîðìàö ãýæ þó âý?
À.Õ¿÷äýëèéí áàãà óòãàíä õàðãàëçàõ ñóíàëò
Á.Õ¿÷äýë òýã áîëîõîä ¿ëäñýí äåôîðìàö
Â.Ñóíàëò òýã áîëîõîä õîöðîõ õ¿÷äýë
Ã.Þíãèéí ìîäóëü
7. Àíõíû íýãæ óðòàä íîîãäîõ ñóíàëòûã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
À.Àáñîþò ñóíàëò
Á.Þíãèéí ìîäóëü
Â. Õàðüöàíãóé ñóíàëò
Ã.¯ëäýãäýë äåôîðìàö
8. Ïàðöèàëü äàðàëò ãýæ þó âý?
À.Àãààðûí äàðàëòûí óñíû óóð
Á.1ì3 àãààðò áàéãàà óñíû óóð
Â.Õàðüöàíãóé ÷èéã ¿¿ñãýã÷ äàðàëò
Ã.Øèíãýíèé õàíàíä ó÷ðóóëàõ äàðàëò
9.Òàñàëãààíû òåìïåðàòóð 100C áàéâ. Ïñèõîìåòðèéí ÷èéãòýé
òåðìîìåòð 8 0Ñ çààñàí áîë àãààðûí ÷èéãèéã îë.
À.40C
Á.75%
Â.46%
Ã.76%
10. 1 ìêì ðàäèóñòàé êàïèëëÿð õîîëîéä óñ ÿìàð ºíäºðò
õººðºõ âý?Óñíû σ = 0.073 Í/ì
À.14.6ì
Á.1.46ì
Â.14.6ñì
Ã.1.46ñì
11. ßìàð ðàäèóñòàé õîîëîéä óñ 12ìì ºíäºðò õººðºõ âý?
À.0.12ì
Á.0.12ñì
Â.1.2ì
Ã.1.2ñì
12.100ã óñûã óóðøóóëàõàä ÿìàð äóëààí øààðäàãäàõ âý?
∆ = 2.23õ106æ/êã
À. 2.28Æ
Á.2.23õ105æ
Â. 2.28êæ
Ã. 2.28Ìæ
13.1ì3 àãààðò áàéãàà óñíû óóðûí õýìæýýã …………ãýíý.
14.Íýãæ óðòàä íîîãäîõ ãàäàðãà òàòàëöëûí õ¿÷èéã……ãýíý.
15. …………………………äåôîðìàöè ãýíý.

 õóâèëáàð
1.Õèé áà øèíãýíèé õàðèëöàí øèëæèëò
À. Íýãæ ìàñòàé óóð øèíãýí áîëæ õóâèðàõ äóëààí
Á.Óóð øèíãýí 2 äèíàìèê òýíöâýðò îðîõ ¿åèéí äóëààí
Â.Øèíãýíèé íýãæ ìàññûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ
äóëààí
Ã.Òåìïåðàòóðûí ººð÷ëºëò
2. Õýò õàíàñàí óóð ãýæ þó âý?
À. Óóðûã 6000Ñ õ¿ðòýë õàëààõ
Á. Äàðàëò íü 200 àòì õ¿ðòýë ºñºõ
Â. Øèíãýíèé óóð áîëãîõ
Ã.1 áà 2-ð õàðèóëò çºâ
3.Àëü íü øèíãýíèé õººðºõ ºíäðèéã èëýðõèéëäýã òîìú¸î âý?
А.
Â.

h =
h =

ρgr

A
mg


ρgr
υ

Á.

h =

Ã.

h=

S

4. Шингэний гадарга муруйх үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг
вэ?
А.Гадаргын муруйлт
Б.Хязгаарын өнцөг
В.Мениск
Г.Капиллярын үзэгдэл
5. Металын оронт тор гэж юу вэ?
А.Дан ганц молекулаас тогтсон
Б.Торны зангилаанууд дээр металын эерэг ионууд
В.Торны зангилаанууд дээр эерэг сөрөг ион байрласан
Г.Торны зангилаанууд дээр атом байрласан
6. Бат бөхийн хязгаар гэж юу вэ?
А.Харимхайн хязгаар
Б. Бараг ачаалалгүй сунахыг
В.Хүчдэлээ зогсооход анхны хэлбэртээ ордог
Г.Деформацийн ихсэлтээс болж хүчдэл хамгийн их утгандаа
хүрч тасралт болох
7.Хатуу биеийг халаахад шугаман хэмжээ ба эзэлхүүн
нь ихэсдэгийн учрыг тайлбарла?
А.Халсан учраас
Б.Сунана
В.Агшина.
Г.Молекулуудын хөдөлгөөн нэмэгдэж хоорондох
зай ихэснэ.
8. Эзэлхүүн тэлэлтийн коэффициентийг ямар үсгээр
тэмдэглэдэг вэ?
À. α
Á. β
Â. γ
Ã. δ

9.Òåëåãðàôûí çýñ óòàñíû óðò 00C òåìïåðàòóðò 10 êì áºãººä
òåìïåðàòóðûã 600C áîëãîõîä óðò íü ÿìàð áîëîõ âý? α =0.04 ãð àä −1
À.1.24êì
Á.1.24ì
Â.12.4 ì
Ã.1.24õ104ì
10.300ã ìàññòàé óñûã óóðøóóëàõàä øààðäàãäàõ
äóëààíûг ол? ∆ = 2.23 * 10 6 Æ / êã
А.6,69*105Æ
Б.66.9Æ
В. 6.69*106Æ
Г. 6.69*10-6Æ
11. Гуурсан хоолойгоор спирт 55 мм өндөрт хөөрнº.
Хоолойí радиус 11ìì

6
σ = 0.9 *1 0 Í / ì

бол спиртний

нягтыг ол
А.32*103кг/м3
Б. 0.32*108кг/м3
7
3
В. 0,32*10 кг/м
Г. 3,2*108 кг/м3
12.Агаарын абсолют нягт 17.3*10-3 кг/ м3 ханасан уурын
нягт 10,7*103кг/м3 бол харьцангуй чийгийг ол.
А.0.62%
Б.62%
В.62
Г.0.62
13.Торны зангилаануудад атом байрласан бол ........гэнэ.
14.Уурын парциал даралт тухайн температур дахь
ханасан уурынхаа даралтын хэдэн хувь болохыã.. гэнэ.
15. Агаарын даралтын усны уурт оногдох хэсгийг уурын
............ гэнэ.
Г õóâèëáàð
1. Уур шингэн хоёр динамик тэнцвэрт орших үеийн
уурын даралтыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. Конценсацийн хувийн дулаан
Б.Ханасан уурын даралт
В. Ууршихийн хувийн дулаан
Г. Парциаль даралт
2.Ханаагүй уурыг яаж ханасан болгох вэ?
А.Кондåнсацлана
Б. Халаана
В.Хөргөнө
Г.Температурыг нь багасгах
3. Аль нь гадарга таталцлын хүчний ажлын томъёо вэ?
А. A = σ ∆ P
Б. A = mgh
A
=

S
σ
В.
Г. A = FS
4. Норгох шингэний молекулууд хатуу биеийн молекулуудтай
яаж таталцдаг вэ?
А. Бага хүчээр
Б. Илүү их хүчээр
В. Тэнцүү хүчээр
Г. Өөр хоорондоо таталцах хүчнээс илүү их хүчээр

5. Хоолны äàâñíû оронт тор гэж юуг нэрлэдэг вэ?
А. Дан ганц молекулаас тогтсон
Á. Торны зангилаанууд дээр металын эерэг ионууд
байрласан
В. Торны зангилаанууд дээр эерэг сөрөг ион
байрласан
Ã. Торны зангилаанууд дээр ºòîì áàéðëàñàí
6. Óðñàìòãàéí äåôîðìàöè ãýæ þó âý?
А.Деформацûí ихсэлтээс болж хүчдэл хамгийн их
утгандаа хүрэх
Б.Хүчдэлээ зогсооход анхны хэлбэртээ эргэн ордог
В.Хүчдэлийг өчүүхэн нэмэгдүүлэхэд мэдэгдэхүйц
сунах
Г.Бараг ачаалалгүйгээр сунах чанар
7. Хатуу биеийг халаахад шугаман хэмжээ ба эзэлхүүн
ихэсдэгийн учир юу вэ?
А.Халсан учираас
Б. Сунана
В. Молекулуудын хөдөлгөөн нэмэгдэж хоорондох заé
нь ихэснэ
Г. Агшина
8.Шугаман тэлэлтийн коэффициентийг ямар үсгээр
тэмдэглэдэг вэ?
А. α
Б. β
В. γ
Г. σ
9.Телеграфын зэс утасны урт 00С темпертурт 10 км бөгөөд
темпертурыг 40С0 болгоход урт нь ямар болох вэ?
α =0.04 ãð àä −1

А.0.16м
Б.1.6м
В.1.16*104м
Г.1.6*10-3 м
10.400г масстай усыг ууршуулахад шаардагдàõ
äóëààíûã îë. ∆ = 2.23 * 10 6 Æ / êã
А.8.92*105 Æ
Б. 89.2 Æ
В.89.2*106 Æ
Г. 89.2*10-6 Æ
11. Гуурсан хоолойгоор ус 146 мм өндөрт хөөрнө.
Усны σ=0.073н/м бол хоолойн радиусыг ол.
А.104 м
Б.0.1 мм
В.0.1м
Г.10-2 м
12.Ñ¿үдэр үүсэх үеийн агаарт байгаа уурыг нягò3.51*10-3кг/м3,
ханасан уурын нягт 6.4*10-3 кг/м3 бол харьцангóé чийгийг
ол.
А.0.5%
Б.5.4%
В.54%
Г.100%

13.Торны зангилаануудад эерэг сөрөг ион байрласныг.....гэнэ.
14.1м3 агаарт байгаа усны уурын хэмжээг àãаарын......гэнэ.
15.Уур нь 6000С хүрч, даралт нь 200 атм хүртэл өссөн
уурыг....гэнэ.

Öàõèëãààí ñòàòèê
À õóâèëáàð
1. q1,q2…….qn ¿ñã¿¿äýýð þóã òýìäýãëýñýí áý?

À. Öýíýãèéí õ¿íäèéí õ¿÷
Á. Öýíýãèéí ìàññ
Â. Öýíýãèéí õýìæýý
Ã. Öýíýãèéí íÿãò
2. Áèå ÿàæ ýåðýã öàõèëãààí öýíýãòýé áîëîõ âý?
À. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäíààñ ýëåêòðîí íýãòãýæ àâíà.
Á. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäàãøàà ýëåêòðîíîî àëäàíà.
Â. Áèå ãàäíààñ íýìýõ öýíýã øèíãýýæ àâíà.
Ã. Áèå ãàäíààñ ñºðºã öýíýã øèíãýýæ àâíà.
3. Âàêóóì äîòîð íýã íü íºãººãººñºº 2 êì çàéä îðøèõ òóñ á¿ð 1
Êë öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 2.2*103 Í
Á. 22 Í
Â. 220 Í
Ã. 2.2*10-3 Í
4. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí òîäîðõîéëîëò
âý?
À.

Ñ =

q

ϕ

Â. P = JU

Á.
Ã.

J =
E =

U
R
F
q

5. Õ¿÷íèé øóãàì íü ………….. öýíýãýýñ ãàð÷…………….. öýíýã
ð¿¿ îðíî. Õ¿÷íèé øóãàì îãòëîëöîõã¿é.
6. +q1, - q2 öýíýã¿¿äèéã õîëáîñîí øóëóóí äýýðõ äóðûí öýã äýõ
öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí âåêòîðûã ä¿ðñýë. Ǻâ õàðèóã
ñîíãî.

À. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. Àëü íü ÷ áèø
7. ε ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òýìäýãëýäýã âý?
À. Öàõèëãààí òîãòìîë
Á. Îð÷íû äèýëåêòðèê íýâòð¿¿ëýõ ÷àäâàð
Â. Ýëåêòðîíû öýíýã
Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò áàéõã¿é
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðîíä öýíýã
øèëæèõýä ã¿éöýòãýõ àæëûã òîäîðõîéëîõ âý?
U

À. ϕ = q

Á. P = JU

(

)

Â. Q = JU 2t
Ã. A = q ϕ1 − ϕ2
9. Õîîðîíäîî òóñãààðëàã÷ààð çààãëàãäñàí çýðýãöýý õî¸ð
äàìæóóëàã÷èéã ……………….. ãýíý.

10. Öàõèëãààí îðîíä 4 ⋅ 10-12 Êë òóðøèõ öýíýã îðóóëñàí öýãò
6.4Í õ¿÷ ¿éë÷èëíý. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéã îë.
À. 2 ⋅ 1010 Í/Êë
Á. 1.6 ⋅ 1012 Í/Êë
11
Â. 2.6 ⋅ 10 Í/Êë
Ã. 3.8 ⋅ 1012 Í/Êë
11.Êîíäåíñàòîðûí ãàäíà òàëä 2ìêÔ ãýæ áè÷ñýí áàéâ. Ýíý òîî
¿ñýã þóã çààõ áý?
……………………………………………………………………………………
…………………………….
12. 500 Â õ¿ðòýë öýíýãëýõèéí òóëä 10ìêÔ öàõèëãààí
áàãòààìæ á¿õèé êîíäåíñàòîðò ÿìàð õýìæýýíèé öýíýã ºãºõ
áý?
À. 5 ⋅ 10-3 Êë
Á. 5 ⋅ 103 Êë
Â. 5000 Êë
Ã. 5 Êë
13. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã Êóëîí íýãæýýð õýìæäýã áý?
À. Êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ
Á. Öàõèëãààí öýíýã
Â. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã
Ã. Êîíäåíñàòîðûí ýíåðãè
14. 5ìêÔ, 12ìêÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîâ. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=5ìêÔ
Á. Ñ=12ìêÔ
Â. Ñ=15ìêÔ
Ã. Ñ=17ìêÔ
15. 1600 ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé öàõèëãààí îðíû õî¸ð
öýãèéí õîîðîíä 0.5í Êë öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë
ã¿éöýòãýõ âý?
À. 800íÆ
Á. 800Æ
Â. 800ì Æ
Ã. 800ìêÆ
16. Èæèëõýí 10 ìêÊë öýíýãòýé 2 æèæèã ¿ðëèéã 1ì óðòòàé
óòñààð õîëáîâ. Óòàñíû òàòàõ õ¿÷èéã îë.
À. 9*10-19í
Á. 9Í
Â.0.09Í
Ã. 90Í
Ä.0.9Í
17. Аль тохиолдолд Кулîны хүч хамгийн их байх вэ?
А. Хоорондоо r зайтай q ба 3q цэнэг
Á. Хоорондоо 2r зайтай 2q ба 3q цэнэг
Â. Хоорондоо 2.5r зайтай 4q ба 2q цэнэг
Ã. Хоорондоо 2r зайтай 3.5q ба 2q цэнэг
18. Бие биеэсээ R зайд байгаа q1 ба q 2 цэнэгүүд F хүчээр
харилцан үйлчлэлцдэг бол орчны диэлэктрик нэвтðүүлэх
чадвар ε -г ол.

q q
А. ε = 1 22
kFR

Â. ε =

кq1q2
FR

Á. ε =

кq1q2
2
FR
FT

Ã. ε = kq

1q 2

19. Нэгж эерэг цэнэгт цахилгаан статик орны зүгээс үйлчлэх
хүчтэй тэнцэх физик хэмжигдэхүүн .........................гэнэ.
А. Потенциал
Á. Хүчдэл
Â. Хүчлэг
20. Вакуумд хоорондоо 10 см зайтай орших 2 цэг шиг
цэнэг¿¿д 4*10 -4 Í х¿чээр харилцан ¿йлчлэлцэж байсан
бол 20см зайд ямар х¿чээр ¿йлчлэлцэх вэ?
À. 2*10 -4 Í
Á. 8*10-4 Í
-4
Â. 4*10 Í
Ã. 16*10-4 Í
-4
Ä. 10 Í

Á õóâèëáàð
1. Õî¸ð òºðëèéí öýíýã áàéíà ………………… öýíýã¿¿ä
ò¿ëõýëöýæ, …………….. öýíýã¿¿ä òàòàëöàíà.
2. Áèå ÿàæ ñºðºã öàõèëãààí öýíýãòýé áîëîõ âý?
À. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäíààñ ýëåêòðîí íýãòãýæ àâíà.
Á. Áîäèñûí àòîìóóä ãàäàãøàà ýëåêòðîíîî àëäàíà.
Â. Áèå ãàäíààñ íýìýõ öýíýã øèíãýýæ àâíà.
Ã. Áèå ãàäíààñ ñºðºã öýíýã øèíãýýæ àâíà.
3. Áèå áèåýñýý 1.2 ñì çàéä êåðîñèíä áàéãàà 1.2 ⋅ 10-6 Êë áà
-3 ⋅ 10-6 Êë öýíýã¿¿äèéí õîîðîíä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé õýìæýýã îë.
À. 112 Í
Á. 102 Í

Â. 122 Í
Ã. 13.2 Í
4. Öàõèëãààí îðîíä 2 ⋅ 10-12 Êë òóðøèõ öýíýã îðóóëñàí öýãò
5.2 Í õ¿÷ýýð ¿éë÷èëíý. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéã îë.
À. 2.6 ⋅ 1012 Í/Êë
Á. 1.6 ⋅ 1012 Í/Êë
10
Â. 2.1 ⋅ 10 Í/Êë
Ã. 2 ⋅ 10-10 Í/Êë
5. ¯ë õºäëºõ öýíýãèéí ýðãýí òîéðîíä ………………îðîí
áîäèòîé îðøèí áàéíà. Ýíý îðîí íü òóõàéí öýãò îðóóëñàí
öýíýãò ¿éë÷ëýõ õ¿÷ýýð èëýðíý.
6. +q1, - q2 öýíýã¿¿äèéã õîëáîñîí øóëóóí äýýðõ äóðûí öýã äýõ
öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí âåêòîðûã ä¿ðñýë. Ǻâ õàðèóã
ñîíãî.

À. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. Àëü íü ÷ áèø
7. Ìåòàë áîäèñ ÿìàð îíöëîãòîé âý?
À. Ìåòàëë áèø áîäèñîîñ ÿëãààòàé
Á. ׺뺺ò ýëåêòðîí áàéõã¿é
Â. ׺뺺ò ýëåêòðîíòîé
Ã. Ǻâ õàðèóëò áàéõã¿é
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü öàõèëãààí îðíû ïîòåíöèàëûí
ÿëãàâðûí òîäîðõîéëîëò âý?
À.
Â.

C =

q

ϕ

J =

U
R

Á. (ϕ1 −ϕ2 ) =
Ã.

Q = JR

2

A
q

t

9. Íýãæ ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðò íîîãäîõ
…………………………….. òóõàéí êîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí
áàãòààìæ (Ñ) ãýíý.
10. 6íÔ, 12íÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîæýý. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. 6íÔ
Á. 4íÔ
Â. 12íÔ
Ã. 5íÔ
11. Êîíäåíñàòîðûí öàõèëãààí áàãòààìæèéí íýãæ þó âý?
À. Êóëîí
Á. Æîóëü
Â. Ôàðàä
Ã. Âîëüò
12. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü çýðýãöýý õîëáîãäñîí Ñ1, Ñ2
áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûí åðºíõèé áàãòààìæèéí
òîìü¸î âý?

C1 ⋅ C 2
C1 + C 2

À. Ñ=Ñ1+Ñ2

Á. Ñ =

Â. C>C1+C2

Ã. C <

C1 ⋅ C 2
C1 + C 2

13. Êîíäåíñàòîðóóäûã çýðýãöýý õîëáîõîä á¿ãäýýðýý èæèë
ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé áàéäãèéí ó÷èð þó âý?
À. Õàâòàíãóóä íü õîîðîíäîî õîëáîîòîé ó÷èð
Á. Õàâòàíãóóä íü õîîðîíäîî õîëáîãäîæ öàõèëãààí
îðíû ººð ººð öýãò áàéðëàñàí
Â. Êîíäåíñàòîðûí èæèë öýíýãò õàâòãóóä íü íýã íýã
öýãò õîëáîãäñîí òóë
Ã. Öóâàà õîëáîëòîîñ ÿëãààòàé áàéõûí òóëä
14. 0.18ìêÔ, 24ìêÔ êîíäåíñàòîðóóäûã öóâàà õîëáîæýý.
Åðºíõèé áàãòààìæ íü ÿìàð âý?
À. Ñ=0.18ìêÔ
Á. Ñ=24ìêÔ
Â. Ñ=0.17ìêÔ
Ã. Ñ=20ìêÔ
15. 1400 ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé öàõèëãààí îðíû õî¸ð
öýãèéí õîîðîíä 0.5íÊë öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë
ã¿éöýòãýõ âý?
À. 700íÆ
Á. 700Æ
Â. 700ìÆ
Ã. 700ìêÆ
16. C=10ïô áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðûã q=1íêë öýíýãòýé
áîëòîë öýíýãëýñýí áîë êîíäåíñàòîðûí ýíåðãèéã îë.
À. 5*10-30Æ
Á. 0.05 ìêÆ
Â.5*106 Æ
40
7
Ã.4*10- Æ
Ä. 2*10 Æ

17. Цуваа холбогдсон R1= 6 Ом ба R2= 4 Ом эсэргүүцлүүд
дээрх гүйдлийн (мөн хүчдэлийн ) аль нь их вэ? Энэ
хэлхээний ерөнхий хүчдэл 24 В. Ерөнхий эсэргүүцэл,
ерөнхий гүйдлийн утгыг олно уу.
À. 10 Ом, 10/24 A
Á. 2.4 Ом, 10 A
Â. 10 Ом, 2.4 А
Ã. 24 Ом, 1 А
Ä. Зөв хариулт алга
18. ε ÖÕÕ-òýé R ãàäààä ýñýðã¿¿öýëòýé r äîòîîä ýñýðã¿¿öýëòýé
áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ ã¿éäëèéí õ¿÷íèé
òîìü¸îã òîäîðõîéë.
À.

J =

U
R

Á.

J =

ε
R +r

Â. J

=

R +r

Ã.

ε

J =

q
t

19. 5 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé 50 À ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí
õ¿÷äëèéã îë.
À. 250Â
Á. 25Â
Â. 2.5B
Ã. 2500B
20. Õàâòãàé êîíäåíñàòîðûí ÿëòñûí òàëáàéã 2 äàõèí áàãàñãàæ
õîîðîíäîõ çàéã 2 äàõèí îéðòóóëáàë êîíäåíñàòîðûí
áàãòààìæ õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñíý
Á. 2 äàõèí áàãàñíà
Â. 4 äàõèí áàãàñíà
Ã. 4 äàõèí íýìýãäýíý.
Ä. ººð÷ëºãäºõã¿é

 õóâèëáàð
1. ¯ë õºäëºõ öàõèëãààí öýíýã¿¿äèéí îð÷èìä öàõèëãààí
………………… îðîí ¿¿ñíý.
2. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Êóëîíû õóóëèéí çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?
À.

F =

E
q

Â. P = JU

Á. F =
Ã.

C =

q q
⋅ 1 2
2
4πε ε
r
0
1

q

ϕ

3. Àãààðò õîîðîíäîî 80ñì çàéä áàéãàà -4*10-8 Êë áà 6*10-8 Êë
öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã
òîäîðõîéë.
À. 0.3*10-6Í
Á. 0.3 Í
Â. 300 Í
Ã. 5.9*103Í
4. Òóõàéí öýã äýõ öàõèëãààí îðíîîñ íýãæ öýíýãò ¿éë÷ëýõ
õ¿÷èéã öàõèëãààí îðíû ……………. (Å) ãýíý.
5. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ Êóëîí âý?
À. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã
Á. Öàõèëãààí öýíýã
Â. Öàõèëãààí îðíû ïîòåíöèàë
Ã. Êîíäåíñàòîðûí

áàãòàààìæ
6. 1-ð çóðãèéã àøèãëàí ýåðýã öýíýãèéí õ¿÷íèé øóãàìûã àëü íü
çºâ ä¿ðñýëñíèéã îë.
À. 1
Á. 2
Â. Àëü íü ÷ áèø
7. Öàõèëãààí îðîíä äàìæóóëàã÷ îðóóëàõàä íýìýãäýë
öàõèëãààí îðîí ¿¿ñýõ ó÷èð þó âý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîí áàéñíààñ áîëæ ýåðýã,
ñºð㺺𺺠öýíýã ÿëàãàðíà
Á. Ýåðýã ñºðºã öýíýã õºäºëñºíººñ áîëíî
Â. Íýìýãäýë öàõèëãààí îðîí ¿¿ñýõã¿é
Ã. Ѻðºã öàõèëãààí õºäºëñºíººñ áîëíî
8. Ïîòåíöèàëûí íýãæ þó âý?
À. Æîóëü
Á. Âîëüò
Â. Íüþòîí
Ã. Êóëîí
9. Óðò äàìæóóëàã÷èä 1*10-9 Êë öýíýã ºã÷ 100 ïîòåíöèàë
õ¿ðòýë öýíýãëýâ. Ò¿¿íèé öàõèëãààí áàãòààìæèéã îë.
À. 0.01íÔ
Á. 10-9Ô
-2
Â. 10 Ô
Ã. 10-5Ô
10. Õî¸ð öýãèéí ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàð íü òýäãýýðèéí õîîðîíä
íýãæ öýíýã øèëæ¿¿ëýõýä ã¿éöýòãýñýí ………………………..
òàé òýíö¿¿.
11. 500 ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé íýã öýãýýñ íºãººä 0.2Êë
õýìæýýòýé öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë õèéõ âý?
À. 1000 Æ
Á. 110 Æ
Â. 10 Æ
Ã. 100Æ
12. 1 Ôàðàä þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 1Ô=1Í/Â
Á. 1Ô=1Êë/Â
Â. 1Ô=1Â/Êë
Ã. 1Ô=1Â/í
13. 2-ð çóðàãò ä¿ðñýëñýí êîíäåíñàòîðûí áàòàðåéí åðºíõèé
áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=Ñ1+Ñ2
Â. C>C1+C2

Á. Ñ =

C1 ⋅ C2
C1 + C 2

Ã. C <

C1 ⋅ C 2
C1 + C 2

14. Õýä õýäýí êîíäåíñàòîðóóäûí ………………………..
õàâòãóóäûã äàíãààð íü íýã öýãò, ……………………..
õàâòãóóäûã õîîðîíä íü íºãºº öýãò õîëáîõûã çýðýãöýý

õîëáîëò ãýíý.
À. Ýåðýã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
Á. Ýåðýã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Â. Ѻðºã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Ã. Ѻðºã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
15. Öàõèëãààí öýíýã äàìæóóëäàã íýãýí òºðëèéí áîäèñ
íýðëýíý ¿¿?
À. Äàìæóóëàã÷
Á. Àãààð
Â. Àëü íü ÷ áèø
Ã. Äèýëåêòðèê
16. ÖÕÕ íü 6Â, äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 2 Îì ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä
10 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòîð çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷
íü ÿìàð áàéõ âý?
À.3.6À
Á. 2À
Â.0.5À
Ã.3À
Ä.0.6À
17. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí Ö.Õ.Õ 18 äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 600ì.
Ýíý ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 300ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòåð
çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 0.6 À
Á. 0.2 À
Â. 0.3 À
Ã. 0.9 À
18. 5ìêÔ, 12ìêÔ áàãòààìæòàé õî¸ð êîíäåíñàòîðûã çýðýãöýý
õîëáîâ. Åðºíõèé áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=5ìêÔ
Á. Ñ=12ìêÔ
Â. Ñ=15ìêÔ
Ã. Ñ=17ìêÔ
19. Àãààðò õîîðîíäîî 80ñì çàéä áàéãàà -4*10-8 Êë áà 6*10-8 Êë
öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷íèé õýìæýýã
òîäîðõîéë.
À. 0.3*10-4Í
Á. 0.3 Í
Â. 300 Í
Ã. 5.9*103Í
20. Дараах тодорхойлолтуудын аль нь зөв вэ?
1. Нэгж эерэг цэнэгийг шилжүүлэхэд хөндлөнгийн
хүчний хийсэн ажлаар тодорхойлогдох физик
хэмжигдэхүүнийг ЦХХ гэнэ.
2. Нэгж эерэг цэнэгийг шилжүүлэхэд Кулоны ба
хөндлөнгийн хүчнүүдийн гүйцэтгэх ажлаар õýìæèãäýõ
хэмжигдэхүүнийг гүйдлийн хүч гэнэ.
3. Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын нэгж талбайгаар
өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг хүчдэл гэнэ.
4. Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд

өнгөрөх цахилгаан цэнэгээр тодорхойлогдох физик
хэмжигдэхүүнийг гүйдлийн хүч гэнэ.
А. 3 ба 4
Á. 1 ба 4
Â. 1 ба 3
Ã. бүгд зөв

à õóâèëáàð
Öàõèëãààí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýë èëðýõ îðîéí çàéã
………………………………….. îðîí ãýíý.
2. Öýãýí öýíýã¿¿äèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ íü …………………
¿ðæâýðò øóóä, òýäãýýðèéí õîîðîíäîõ êâàäðàòàä óðâóó
ïðîïîðöèîíàëü õàìààðàëòàé. ¯¿íèéã Êóëîíû õóóëü ãýíý.
3. Õî¸ð ¿¿ëíèé öàõèëãààí öýíýã 20 Êë, 30 Êë ¿¿ë õîîðîíäûí äóíäàæ
çàé 30 êì. Òýä ÿìàð õ¿÷ýýð õàðèëöàí ¿éë÷ëýõ âý?
À. 590Í
Á. 5.9Í
Â. 5.9*103Í
Ã. 5 Í
4. 2000 Í/Êë õ¿÷ëýã á¿õèé íýãýí òºðëèéí öàõèëãààí îðîí
5.9*10-6 Êë öýíýãò ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0.001Í
Á. 0.2Í
Â. 0.1Í
Ã. 0.01Í
5. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýãèéí íýãæ þó âý?
À. Æîóëü
Á. Íüþòîí/Êóëîí
Â. Âîëüò
Ã. Êóëîí
6. 1-ð çóðãèéã àøèãëàí ñºðºã öýíýãèéí õ¿÷íèé øóãàìûã àëü íü
1.

çºâ ä¿ðñýëñýíã îë.
À. 1
Á. 2
Â. Àëü íü ÷ áèø

7. Öàõèëãààí îðíû á¿õ öýã äýõ õ¿÷ëýãèéã ìýäâýë þó òîäîðõîé
áîëîõ âý?
À. Öýã òóñ á¿ðèéí Êóëîíû õ¿÷
Á. Öýã á¿ð äýõ õ¿÷ëýãèéí òîîí óòãà
Â. Öàõèëãààí îðíû á¿ðýí ä¿ð òºðõ íü
òîäîðõîéëîãäîíî.
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
8. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã Æîóëü íýãæýýð õýìæäýã âý?
À. Öýíýã øèëæ¿¿ëýõýä õèéõ àæèë
Á. Öàõèëãààí îðíû õ¿÷ëýã
Â. Êóëîíû õ¿÷
Ã. Êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæ
9. Äàìæóóëàã÷èéã 200 õ¿ðòýë öýíýãëýõèéí òóëä ò¿¿íä 0.001
Êë öýíýã ºãºâ. Äàìæóóëàã÷èéí öàõèëãààí áàãòààìæèéã îë.
À. 0.5*10-5Í
Á. 0.5*10-3Í
-2
Â. 0.5*10 Í
Ã. 0.5Í
10. 2-ð çóðàãò ä¿ðñýëñýí êîíäåíñàòîðûí áàòàðåéí åðºíõèé
áàãòààìæèéã îë.
À. Ñ=Ñ1+Ñ2
C>C1+C2

Á. Ñ =

C1 ⋅ C 2
C1 + C 2

Ã. C <

C1 ⋅ C 2
C1 + C 2

11. Öàõèëãààí îðîíä öýíýã øèëæèõ àæèë íü ýõíèé áà ýöñèéí
áàéðûí ïîòåíöèàëûí ÿëãàâðûã …………………õýìæýýãýýð
¿ðæ¿¿ëñýíòýé òýíö¿¿.
12. 1 Âîëüò þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 1Â=1Æ/Êë
Á. 1Â=1Í/Êë
Â. 1Â=1Êë/Æ
Ã. 1Â=1Æ/Í
13. 400 ïîòåíöèàëûí ÿëãàâàðòàé íýã öýãýýñ íºãººä 0.2 Êë
õýìæýýòýé öýíýãèéã øèëæ¿¿ëýõýä ÿìàð àæèë õèéõ õýðýãòýé
âý?
À. 8Æ
Á. 0.8 Æ
Â. 80Æ
Ã. 800Æ

Â.

14. Íýã êîíäåíñàòîðûí …………………… õàâòãàéã íºãºº
êîíäåíñàòîðûí …………………. Õàâòãàéòàé ãýõ ìýòýýð
äàðààëàí õîëáîõûã öóâàà õîëáîëò ãýíý.
À. Ѻðºã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Á. Ѻðºã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
Â. Ýåðýã öýíýãòýé, ýåðýã öýíýãòýé
Ã. Ýåðýã öýíýãòýé, ñºðºã öýíýãòýé
15. Öàõèëãààí öýíýãèéã äàìæóóëäàãã¿é íýãýí òºðëèéí
áîäèñûã íýðëýíý ¿¿?
À. Äàìæóóëàã÷
Á. Äèýëåêòðèê
Â. Àëü íü ÷ áèø
Ã. Âàêóóì
16. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîíä ⊥ ÷èãëýëä õºäºëæ
áàéãàà Ẻìèéí õóðäûã 3 äàõèí èõýñãýâýë òðàåêòîðûí
ðàäèóñ õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 9 äàõèí èñýñíý.
Á.9 äàõèí áàãàñíà
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é
Ã. 3 äàõèí áàãàñíà
Ä. 3 äàõèí èõýñíý.
17. Хэлхээ 20В ЦХХ r=3 Ом дотоод эсэргүүцэл, R=7 Ом
гадаад эсэргүүцэлтэй байв. Хэлхээгээр гүйх гүйдлийг ол .
А. 5А
Á.2А
Â. 0.5А
Ã.0.2А
18. q
2L
A
L
q
À öýã äýýðõ ïîòåíöèàë
ýíåðãèéã îë.
À.
Ã.

q
8πε0l

q

ε0l

Á.

3q
8πε0l

Â.

3q

ε0l

Ä. 0

19. Хавтгай конденсаторын ялтсын талбай S =100см2 ,
хоорондох зай 1 мм бол т¿¿ний багтаамжийг ол!
А.1,1*1010 Ô
Б. 1,1*1013Ф
В. 8,85*10'13Ф Ã.
-11
8,85*10 Ô
Д. 8,85ìêÔ
20. Вакуумд хоорондоо ЗО см зайтай орших 2 цэг шиг цэнэг
4*10 -4Н х¿чээр ¿йлчлэлцэнэ. Уг хоёр цэнэг 9*10 -4 Н х¿чээр
¿йлчлэлцэх ¿ед хоорондох зай нь ямар байх вэ?
А. 10 сì
Б. 20см
Â. З0см
Г. 40см
Д. 50см

Òîãòìîë ã¿éäýë
À õóâèëáàð
1. Äàìæóóëàã÷èéí äîòîðõ öýíýãò Ẻìèéí íýã ç¿ã ÷èãëýñýí
óðñãàëûã öàõèëãààí ………………………….ãýíý.
2. …………………………..öýíýã¿¿äèéí õºäëºõ ÷èãèéã ã¿éäëèéí
÷èã áîëãîí àâíà.
3. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé çºâ
òîäîðõîéëîëò áý?
À.
Â.

U
J=
R
J =

t
q

Á.

J =

q
t

Ã. Ǻâ õàðèó áàéõã¿é

4. Õýðýâ äàìæóóëàã÷èéã õºíäëºí îãòëîëîîð 5 ìèíóòûí äîòîð
6⋅ 103 Êë öýíýã ºíãºðâºë õýëõýýãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð
áàéõ âý?
À. 2⋅ 10-3 A
Á. 200 A
Â. 2A
Ã. 20A
5. ÿéäëèéí õ¿÷íèé íýãæ þó âý?
À. Âîëüò
Á. Æîóëü
Â. Îì
Ã. Àìïåð
6. Õýëõýýíèé õýñýã äýõ ã¿éäëèéí õ¿÷ íü òýð õýñãèéí……. øóóä
ýñýðã¿¿öýëä óðâóó õàìààðàëòàé áàéíà. ¯¿íèéã õýëõýýíèé
õýñãèéí Îìûí õóóëü ãýíý.

À. ÿéäëèéí õ¿÷
Á. Ýñýðã¿¿öýë
Â. Õ¿÷äýë
Ã. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí àæèë
7. Äàðààõ òîìú¸îíû àëü íü õýëõýýíèé õýñãèéí Îìûí õóóëèéí
À.

U
J=
R

Â.

J =

Á. U = JR

q

Ã.

t

R =

U
J

8. ε ö.õ.õ-òýé R ãàäààä ýñýðã¿¿öýëòýé r äîòîîä ýñýðã¿¿öýëòýé
áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ ã¿éäëèéí õ¿÷íèé
òîìü¸îã òîäîðõîéë.
À.

J =

Â. J

=

U

Á.

R

R +r

J =

Ã.

ε

ε
R +r

J =

q
t

9. Õ¿÷äýëèéí íýãæ þó âý?
À. Îì
Á. Àìïåð
Â.Âîëüò
Ã. Êóëîí
10. Öàõèëãààí õýëõýýí äýõ äàìæóóëàã÷èéí öóâàà õîëáîëòûí
¿åä åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã ÿìàð òîìü¸îãîîð òîäîðõîéëîõ
áý?
À. R = R1 + R2
Â. R =

R1 + R2
R1 ⋅ R2

Á. R =

R1 ⋅ R2
R1 + R2

Ã. Àëü íü ÷ áèø

11. Äàðààõ äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéã Îìîîð èëýðõèéë.
R=100 ìê Îì
12. 5 Îì ýñýðã¿¿öýëòýé 50 À ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí õ¿÷èéã
îë.
À. 250Â
Á. 25Â
Â. 2.5B
Ã. 2500B
13. R1=160ì , R2=480ì áºãººä çóðàãò ä¿ðñýëñýí õýëõýýíèé
åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã îë.
À. R = R1 + R2 = 640 ì

Á. R =

R1 ⋅ R2
= 120 ì
R1 + R2

 . Àëü íü ÷ áèø
Ã. R =

R1 + R2
= 0.080 ì
R1 ⋅ R2

14. Íýãæ õóãàöààíä õèéõ àæèë áóþó ÿëãàðàõ äóëààíûã
ã¿éäëèéí ………………………….ãýíý.
À. ×àäàë
Á. Õ¿÷
Â. Äóëààí
Ã. Àæèë
15. Ìåòàëä öàõèëãààí ã¿éäýë 纺ã÷ íü þó âý?
À. Àòîìóóä
Á. ׺뺺ò ýëåêòðîí
Â. Ýåðýã èîíóóä
Ã. Ìåòàëûí ìîëåêóëóóä
16.
Батарейн ЦХХ 12В, дотоод
эсэрг¿¿цэл нь 1 Îм. Хэлхээн дэх
R
R
амперметрийн дотоод эсэрг¿¿цэл
1Îм, хэлхээний гадаад эсэрг¿¿цэл
A
R
E , r
R1=8 0м, R2=5 0м, R 3=15 0м бол
амперметрийн заалтыг ол.
17. Агаарт хавтгай конденсаторын хоёр ялтасны
хоорондын зай 2мм ба хүчдэл нь 200В болно. Хавтсан
дээрх цэнэгийн гадаргын нягтын ол. СИ –системд
1

2

3

А.

8.85 * 10

−3

Êë / ì

Á.

35 .5 * 10

−13

Êë / м 2

Ã. 8.85 * 10 −12 Êë / м 2
18. Металаар цахилгаан гүйдэл гүйх үед цэнэг зөөгч нь
А. Чөлөөт элетронууд
Á. Эерэг, сөрөг ионууд
Â. Электрон ба нүх
Ã. Àëü íü ÷ áèø
19. Аль тохиолдолд хагас дамжуулагчийн цахилгаан
дамжуулах чадварыг ихэсгэх вэ?
А. ªөр бодис холивол
Á. Цэврээр ялгавал
Â. Хөргөвөл
Ã. Хоёр хагас дамжуулагчыг залгавал
20. Конденсатор дээрх хүчдэл 3В байсан бол 100мкф
Â.

8.85 * 10

−7

2

Êë / м 2

багтаамжтай конденсаторын цахилгаан орны энерги
ямар болох вэ?
А. 450 Ж
Â. 4.5 * 10

Á.
−4

Ж

9 * 10

−4

Ж

Ã. 300 мк Ж

Á õóâèëáàð
1. Äàìæóóëàã÷èéí äîòîðõ öýíýãò Ẻìèéí íýã ç¿ã ÷èãëýñýí
óðñãàëûã öàõèëãààí ……………………ãýíý.
2. Íýãæ õóãàöààíä äàìæóóëàã÷èéí õºíäëºí îãòëîëîîð íýâòðýí
ºíãºðºõ……………… ã¿éäëèéí õ¿÷ (J) ãýíý.
3. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã àìïåð (A) íýãæýýð õýìæäýã
áý?
À. Öàõèëãààí öýíýã
Á. ÿéäëèéí õ¿÷
Â. Õ¿÷äýë
Ã. Ýñýðã¿¿öýë
4. 3⋅ 10-9 Êë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 0.2ñ õóãàöààä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 0.6⋅ 10-9 A
Á. 15⋅ 10-9 A
-9
Â. 10⋅ 10 A
Ã. 0.15⋅ 10-9 A
5. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?
À.

J =

q
t

Á.

J =

U
R

Â. U = J ⋅ R
Ã. q = J ⋅ t
6. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí ÷èãëýë õààøàà áý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîíóóäûí (ñºðºã öýíýãòýé
Ẻìèéí) óðñãàëûí äàãóó
Á. ׺뺺ò ýëåêòðîíóóäûí óðñãàëûí ýñðýã
Â. Ñóìààð çààñàí ÷èãëýë
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
7. Õýëõýýíèé õýñýã äýõ ã¿éäëèéí õ¿÷ íü òýð õýñãèéí õ¿÷äýëä
øóóä,…………………….óðâóó õàìààðàëòàé áàéíà. ¯¿íèéã
õýëõýýíèé õýñãèéí Îìûí õóóëü ãýíý.
À. ÿéäëèéí õ¿÷
Á. Öýíýã
Â. Õ¿÷äýë
Ã. Ýñýðã¿¿öýë
8. S õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàé I óðòòàé ρ õóâèéí ýñýðã¿¿öýë
á¿õèé äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ

òîìü¸î àëü íü âý?
À.
Â.

R = ρ⋅
R =

l

l
t

Ã.

ρ S

S

R = ρ⋅

Á.

S

R =

l

l

S

ρ l

9. Äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí íýãæ íü þó âý?
À. Àìïåð
Á. Âîëüò
Â. Îì
Ã. Êóëîí
10. Öàõèëãààí õýëõýýí äýõ äàìæóóëàã÷óóäûí öóâàà
õîëáîëòûí ¿åä åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã ÿìàð òîìü¸îãîîð
òîäîðõîéëîõ áý?
À. R = R1 + R2
Â. R =

R1 + R2
R1 ⋅ R2

Á. R =

R1 ⋅ R2
R1 + R2

Ã. R = R2 − R1

11. Äàðààõ äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéã Îìîîð èëýðõèéë.
R = 5 ìÎì
12. J =

ε
R +r

¯¿íèéã á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí õóóëü ãýíý.

À. Òèéì

Á. ¯ã¿é
Ã. J =

Â. Àëü íü ÷ áèø

U
R

13. R1 = 100ì R2 = 260ì áîë çóðàãò ä¿ðñýëñýí õýëõýýíèé
åðºíõèé ýñýðã¿¿öëèéã îë.
À. R =

R1 + R2
= 0.10 ì
R1 ⋅ R2

Á. R =

R1 ⋅ R2
= 7.20 ì
R1 + R2

Â. R = R2 − R1 = 16Oì
Ã. R = R2 + R1 = 36Oì
14. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí ÷àäëûí òîìü¸î àëü íü âý?
À. J =

U
R

Á. J =

ε
R +r

Â.

P = JU

Ã. Q = J 2 R ⋅ t

15. Øèíãýíä öàõèëãààí ã¿éäýë (öýíýã) 纺ã÷ íü þó âý?
À. ׺뺺ò ýëåêòðîí
Á. Àòîìóóä
Â. Ýåðýã, ñºðºã èîíóóä
Ã. Óñíû èîíóóä
16. Хэлхээний гүйдлийн хүч 3A хүчдэл 6В бол 2 секундын
хугацаанд энэ хэсэгт хэдий хэмжээний дулаан ялгарах
вэ?
А. 36Ж
Á. 1Ж
Â. 4Ж
Ã. 9 Ж
17. Цахилгаан үүсгүүрийн хоёр хэрэглэгчийн эхлээд цуваа
нь зэрэгцээ холбожээ. Аль тохиолдолд АҮК нь илүү
байх вэ?
А. Цуваа холбосон тохиолдолд
Á. Хоёр тохèолдолд ижил
Â. Зэрэгцээ холбосон тохиолдолд
18.220В-ын хүчдэлээр ажиллаж 60Вт-ын чадалтай
чийдэнгийн эсэргүүцэл, түүгээр гүйх гүйдлийг тодорхойл .
А. 580 Ом, 11/3 А
Á. 3.66 Ом, 60А
Â. 606.6, 3/11А
Ã. 3 Ом, 60А
19. 2 Îм дотоод эсэргүүцэлтэй тэжээл үүсгүүр ба 1 Ом
эсэргүүцэлтэй дамжуулагчаас тогтсон цахилгаан
хэлхээнд гүйдлийн хүч 6А байсан бол гүйдэл
үүсгэгчийн ЦХХ –г ол .
А. 3В
Á.12В
Â. 18В
Ã.6В
20. Цахилгаан халаагуурыг U хүчдэл бүхий үүсгүүрт
залгахад 12 минутад Q хэìжээний дулаан ялгаруулна.
Эхнийхтэй ижилхэн өөр нэг халаагуурыг түүнтэй
зэрэгцээгээр холбон мөнхүү үүсгүүрт залгахад Q
дулааныг тэдгээр нь хамтдаа ялгаруулахад ямар
хугацаа шаардагдах вэ?
А. 24мин
Á.12мин
Â. 6мин
Ã.3мин

Â- Õóâèëáàð
1. ÿéäëèéí õ¿÷ íü õóãàöààíààñ õàìààðàí ººð÷ëºãäºõã¿é
áàéâàë èéì ã¿éäëèéã
À. Òîãòìîë
Á. Õóâüñàõ
Â. Òîãòìîë õóâüñàõ
Ã. Àëü íü ÷ áèø

2. Õýðýâ äàìæóóëàã÷èéí õºíäëºí îãòëîëîîð t õóãàöààíû
äîòîð q öýíýã ºíãºðâºë õýëõýýãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð
áàéõ âý?

q
t
U
Â. J =
R
À. J =

Á. J = q ⋅ t
Ã. J =

ε
R +r

3. Ýñýðã¿¿öýë ¿¿ñýõ ôèçèê ¿íäýñ þó âý?
À. Öýíýãò Ẻìñèéí çàìáàðààã¿é õºäºëãººíººñ
Á. Öýíýãò Ẻìñ íýã ç¿ãò ÷èãëýñýí
Â. Äàìæóóëàã÷èéí èîí áîëîí ýëåêòðîíóóäûí
õàðèëöàí ¿éë÷ëýë
Ã. Äàìæóóëàã÷èéí èîíû çàìáàðààã¿é õºäºë㺺í
4. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí
õóóëèéí çºâ òîìü¸îëîë âý?
À. J =
Â. J =

q
t

ε
R +r

Á. J =

U
R

Ã. Àëü íü ÷ áèø

5. Íýãýí òºðëèéí äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý
äàìæóóëàã÷èéí ………………….. øóóä, õºíäëºí îãòëîëûí
òàëáàéä óðâóó õàìààðàëòàé.
À. Óðò
Á. Õ¿÷äýë
Â. ÿéäýë
Ã. Õóâèéí ýñýðã¿¿öýë
6. Îãòëîëûí òàëáàéã èõýñãýõýä R íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. Èõýñíý
Á. Áàãàñíà
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
7. 120ì, 250ì ýñýðã¿¿öýëòýé äàìæóóëàã÷óóä ºãºãäæýý. Áàãààñ
íü áàãà ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõûí òóëä ÿàõ âý?
À. Îãòîëæ õàñíàÁ. Öóâàà õîëáîíî
Â. Çýðýãöýý õîëáîíî
Ã. Íýìýëò ýñýðã¿¿öýë õîëáîíî.
8. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Æîóëü – Ëåíöèéí õóóëü âý?
À.

A = q (ϕ1 − ϕ2 )

Â. P = JU

Á. Q = J 2 Rt
Ã. J =

U
R

9. 20 Êë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 10ñ õóãàöààíä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 2À
Á. 20À
Â. 200
Ã. 0.2 À
10. 800Âò ÷àäàëòàé öàõèëãààí õàëààãóóð 220 õ¿÷äýëýýð
àæèëëàõ áîë õàëààãóóðààð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 36À
Á. 360À
Â. 3.6 À
Ã. 39À
11. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí ö.õ.õ 18Â, äîòîîä ýñýðã¿¿öýë 300ì. Ýíý
ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 600ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòîð çàëãàñàí
áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ íü ÿìàð áàéõ âý?
À.0.6A
Á.0.3A
Â. 0.2A
Ã.0.9A
12.100 ì óðò, 0.2 ìì2 õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàéòàé
äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí
ýñýðã¿¿öýë 10-6 Îì⋅ ì
À. 2⋅ 10-5 Îì
Á. 5⋅ 10-4 Îì
Â. 0.50 ì
Ã. 5 Îì
13. t õóãàöààíä ýëåêòðîëèòèéí óóñìàë äàõü ã¿éäëèéí õ¿÷ J
áàéâ. Ýíý õóãàöààíä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ áîäèñûí ìàññûã
îë.
À. m = kt
Á. m = kJt
Â. m = kJ
Ã. m = −kJt
14. Äèññèîöèàöè ãýæ þó âý?
À. Óóñìàë
Á.Ýåðýã ñºðºã öýíýã¿¿ä èîíóóä
Â. Õ¿÷èë ø¿ëò äàâñíû óóñìàëä ýåðýã ñºðºã èîí
¿¿ñýõèéã
Ã. Õ¿÷èë ø¿ëò äàâñíû óóñìàë öàõèëãààíààð
çàäðàõûã
15. Çýñèéí áàéâàíãèéí óóñìàë äóíäóóð 2⋅ 104 Êë öýíýã
íýâòðýõýä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ çýñèéí õýìæýýã îë. Çýñèéí
öàõèëãààí õèìèéí ýêâèâàëåíò ê=3.3⋅ 10-7 êã/Êë
À. 6.6⋅ 10-7 êã
Á. 6⋅ 10-5 êã
7
Â. 6⋅ 10 êã
Ã. 6.6⋅ 10-3 êã
16. 20 В хэмждэг Вольтметрээр 200В хэмжийхийн тулд

ямар нэмэлт эсэргүүцэл холбох вэ? Вольтметрийн
өөрийнх нь эсэргүүцэл 20кОм
А. 180к Ом
Á. 100к Ом
Â. 200 к Ом
Ã. 20 кОм
17. Хавтгай конденсаторыг цэнэглэхэд энерги нь хаана
агуулагдах вэ?
А. Энерги нь эерэг сөрөг цэнэгтэй ялтаснуудад
хуваагдаж нөөцлөгдөнө .
Á. Эерэг цэнэгтэй ялтасанд нөөцлөгдөнө.
Â. Сөрөг цэнэгтэй ялтасанд нөөцлөгдөнө .
Ã. Ялтаснуудын хооронд үүсэх цахилгаан оронд
энерги нь агуулагдана .
18. Бие даасан нèргэлтийн үед
А. Хий дэх цэнэг зөөгчдийг гадны үйлчлэлээр бий
болгоно.
Á. Цэнэг зөөгчдийг хий дэх цахилгаан орны
үйлчлэлээр бий болгоно.
19. Хийн цахилгаан дамжуулах чадварыг яаж ихэсгэх вэ?
А. Халаана
Á. Чийгшүүлбэл
Â. Цацрагаар шарвал Ã. Дээрх бүх аргаар
20. Цахилгаан индүү 600Вт чадалтай байв. Хэрэв индүүний
халаагч ороомог утсыг хоёр дахин уртасгавал түүний
чадал ямар болох вэ?
А. 450Вт
Á. ªөрчлөгдөхгүй
Â. 300Вт
Ã.1200Вт
Ã- õóâèëáàð
1. Ìåòàëë áºìáºëãèéã íýìýõ öýíýãýýð öýíýãëýâ. Èíãýõýä
ò¿¿íèé ìàññ íýìýãäýæ, õàñàãäàõ óó? Ýñâýë õýâýýðýý ¿ëäýõ
¿¿?
À. Íýìýãäýíý
Á. Õàñàãäàíà
Â. Ǻâ õàðèóëò àëãà
Ã. Õýâýýðýý ¿ëäýíý
2. 100 Êë öýíýã äàìæóóëàã÷èéí îãòëîëîîð 4 ñ õóãàöààíä
ºíãºðíº. ÿéäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 25 À
Á. 250À
Â. 2.5À
Ã. 22À
3. Öàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñýõ íºõöºë
À. Ãàäààä õýëõýýíèé ¿ç¿¿ðò

ϕ1 ≠ ϕ2 áàéõ

Á. Öàõèëãààí õýëõýý áèò¿¿ áàéõ
Â. Õýìæèã÷ áàãàæ áóþó ãåíåðàòîð (áàòåðåé,
àêêóìëÿòîð áàéõ)
Ã. Ãàäààä õýëõýýíèé ¿ç¿¿ð¿¿äýä

ϕ1 ≠ϕ2 áàéõ,

öàõèëãààí õýëõýý áèò¿¿ðñýí
4. Áèò¿¿ öàõèëãààí õýëõýýãýýð íýâòðýõ……….íü ö.õ.õ øóóä,
ãàäààä äîòîîä õýñãèéí ýñýðã¿¿öëèéí íèéëáýðò áóþó á¿ðýí
ýñýðã¿¿öýëä óðâóó ïðîïîðöèîíàëü õàìààðàëòàé áàéíà.
¯¿íèéã á¿ðýí õýëõýýíèé Îìûí õóóëü ãýíý.
5. Íýãýí òºðëèéí äàìæóóëàã÷èéí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý
äàìæóóëàã÷èéí óðòàä øóóä ……………óðâóó
ïðîïîðöèàíàëü õàìààðàëòàé.
6. R∼ l ó÷èð þó âý?
À. Öýíýãò Ẻìèéí õóðä èõýñíý
Á. Öýíýãò Ẻìèéí òîî îëøèðíî
Â. Öýíýãò Ẻì óðò çàì òóóëæ èõ ñààäòàé ó÷èðíà
Ã. Öýíýãò Ẻì èõ õºíäëºí îãòëîëä áàãà ñààäòàé
ó÷èðíà
7. 1200ì, 200ì ýñýðã¿¿öýëòýé äàìæóóëàã÷óóä ºãºãäæýý. Èõýýñ
íü èõ ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõûí òóëä ÿàõ âý?
À. Íýìýëò ýñýðã¿¿öýë õîëáîíî
Á. Îãòîëæ õàñíà
Â. Öóâàà õîëáîíî
Ã. Çýðýãöýý õîëáîíî
8. Äàìæóóëàã÷ààð ã¿éäýë ã¿éõýä…………………………
ÿëãàðíà. Äóëààíû òîî õýìæýý íü ã¿éäëèéí õ¿÷íèé êâàäðàò,
äàìæóóëàã÷èéí ………………áà ã¿éäýë ã¿éõ õóãàöààíû
¿ðæâýðòýé òýíö¿¿ áàéíà. ¯¿íèéã Æîóëü-Ëåíöèéí õóóëü ãýíý.
9. Íýã áèåýñ íºãºº áèåä øèëæ¿¿ëæ áîëîõ õàìãèéí áàãà ñºðºã
öàõèëãààí öýíýãèéí àáñîëþò õýìæýý ÿìàð áàéõ âý?
À. å=1.6⋅ 10-19 Êë
Á. 2å=3.2⋅ 10-19 Êë
Â.

å
=5.3⋅ 10-20 Êë
3

Ã. 1 Êë

10. 800 Âò ÷àäàëòàé õàëààãóóð 110  õ¿÷äýëýýð àæèëëàäàã
áîë ò¿¿ãýýð ã¿éõ ã¿éäëèéí õ¿÷èéã îë.
À. 72 À
Á. 720 À

Â. 5.7 À
Ã. 7.2 À
11. ÿéäýë ¿¿ñãýã÷èéí Ö.Õ.Õ 18 äîòîîä ýñýðã¿¿öýë íü 600ì.
Ýíý ã¿éäýë ¿¿ñãýã÷èä 300ì ýñýðã¿¿öýëòýé ðåçèñòåð
çàëãàñàí áîë ã¿éäëèéí õ¿÷ ÿìàð áàéõ âý?
À. 0.6 À
Á. 0.2 À
Â. 0.3 À
Ã. 0.9 À
12. 100ì óðò, 0.1 ìì2 õºíäëºí S-òýé äàìæóóëàã÷ óòàñíû
ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí ýñýðã¿¿öýë 5⋅ 10-7
Îì⋅ ì
À. 500 Îì
Á. 50 Îì
Â. 50ì
Ã. 5⋅ 10-4 Îì
13. Ýëåêòðîä äýýð ÿëãàðñàí áîäèñûí ìàññ íü óóñìàë äóíäóóð
íýâòðýí ºíãºðñºí …………… õýìæýýíä øóóä
ïðîïîðöèîíàëü áàéíà.
12. Äàíõûã ÿàæ çýñýýð á¿ðýõ âý?
À. CuSO4 óóñìàëä äàíõûã êàòîä áîëãîíî
Á. NaCl óóñìàëä äàíõûã àíîä áîëãîíî
Â. Çýñ õàéëóóëæ ò¿ðõýíý
Ã. CuSO4 óóñìàëä äàíõûã àíîä áîëãîíî.
15. Çýñèéí áàéâàíãèéí óóñìàëààð 20 ñåêóíäýä 2 À ã¿éäýë
ã¿éõýä êàòîä äýýð ÿëãàðàõ çýñèéí õýìæýýã îë. Çýñèéí
öàõèëãààí õèìèéí ýêâèâàëåíò ê=3.3⋅ 10-7 êã/Êë
À. 166⋅ 10-7 êã
Á. 132⋅ 10-5 êã
-7
Â. 132⋅ 10 êã
Ã. 136⋅ 10-3 êã
16. Ижил хэмжээ, хэлбэр бүхий халсан болон халаагүй хоёр
дамжуулагчийн эсэргүүцлүүд ямар байх вэ?
А. Ижил
Á. Халаагүй нь их эсэргүүцэлтэй
Â. Халсан нь их эсэргүүцэлтэй
Ã. Àëü íü ÷ áèø
17. 25Вт ба 60Вт чадалтай хоёр чийдэнгийн аль нь их
эсэргүүцэлтэй вэ?
А.60Вт
Á. 25Вт
Â. Адилхан
Ã. Àëü íü ÷ áèø
18. Цэгэн цэнэгийн цахилгаан орны энергийн нягт нь зайнаас
хэрхэн хамаарах вэ?

А. Зайн квàäðàòàä урвуу хамааралтай
Á. Зайнаас хамаарахгүй ижилхэн
Â.Зайн квàäðàòàä шууд хамааралтай
Ã. Зайн дөрвөн зэрэгтээс урвуу хамааралтай
19. 100 ì óðò, 0.2 ì2 õºíäëºí îãòëîëûí òàëáàéòàé
äàìæóóëàã÷ óòàñíû ýñýðã¿¿öëèéã îë. Ìàòåðèàëûí õóâèéí
ýñýðã¿¿öýë 10-6 Îì⋅ ì
À. 2⋅ 10-5 Îì
Á. 5⋅ 10-4 Îì
Â. 0.50 ì
Ã. 5Îì
20.Гүйдлийн үүсгүүрт гадаад эсэргүүцэлтэй R эсэргүүцэлтэй
холбоход 2А гүйдэл гүйж байсан бол дотоод
эсэргүүцлийг ол. Гадаад эсэргүүцэл дээрхи хүчдэл 5В ба
хэлхээний АҮК=0.5 гэж үз.
А. 0.25 Ом
Á. 0.5Ом
Â. 2.5 Ом
Ã.5A

Ñîðîíçîí îðîí
A õóâèëáàð
1. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä………………………îðîí ¿¿ñíý.
2. Ýñðýã ÷èãëýëòýé ã¿éäë¿¿ä ……………………………………..
3. Äàìæóóëàã÷ààð ã¿éõ ã¿éäëèéí ÷èãëýëòýé øóðãèéí äàâøèõ
õºäºë㺺íèéã òîõèðóóëáàë òîëãîéí ýðãýëò íü ñîðîíçîí
……………………÷èãèéã çààíà. ¯¿íèéã øóðãèéí ä¿ðýì ãýíý.
4. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã
îðîíä õºäºëæ áàéãàà öýíýãò Ẻìä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã
èëýðõèéëýõ âý?
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α

Ã.

F =k

q2 q1
r2

5. Ñîðîíçîí îðîí äîòîð õºäëºõ ýåðýã öàõèëãààí öýíýãò

ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýëèéã
øóãàì ïåðïåíäèêóëÿð îðæ, äýëãýñýí ãàðûí äºðâºí õóðóó
öýíýãèéí õóðäíû âåêòîðûí ÷èãèéí äàãóó áàéðëàñàí áàéâ.
Ýíä àëü ãàðûã àøèãëàñàí áý?
À. Áàðóóí ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 900 ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà)
Á. Áàðóóí ãàð, öýíýãèéí õºäºë㺺íèé õóðäíû
âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.
Â. Áàðóóí ãàð, èíäóêöèéí âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.
Ã. Ç¿¿í ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 900Ñ ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà.)
6. Äàðààõ òîìú¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã îðîí
äàõü ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã èëýðõèéëýõ
âý?
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α

Ã.

F =k

q2 q1
r2

7. 2 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 1.6⋅ 10-19
Êë öýíýãòýé Ẻì 100000 êì/ñ õóðäòàé õºäºëíº. Áººìèéí
õóðäíû âåêòîð îðíû èíäóêöòýé 300 ºíöºã ¿¿ñãýíý. Ñîðîíçîí
îðîí ÿìàð õ¿÷ýýð Ẻìä ¿éë÷ëýõ âý?
À. 1.6 ⋅ 3 10-11Í
Â.

6.4 ⋅ 10

-11

Í

Á. 1.6 ⋅ 3 10-14Í
Ã.

1.6 ⋅ 10

-14

Í

8. 4 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 10 À
ã¿éäýëòýé, 20 ñì óðò øóëóóí äàìæóóëàã÷ áàéâ. Îðíû
èíäóêöèéí âåêòîðò äàìæóóëàã÷ ïåðïåíäèêëÿð áàéðëàñàí
áîë ýíý îðîí äàìæóóëàã÷èä ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0Í
Á. 800Í
Â. 8Í
Ã. 2Í
9. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã Òåñëà íýãæýýð õýìæèõ âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö
Á. ªºðèéí
Â. Èíäóêöëýë
Ã. Ñîðîíçîí óðñãàë

10. Ñîðîíçîí óðñãàëûí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Òåñëà
Á. Ãàóññ
Â. Âåáåð
Ã. Ãåíðè
11. Èíäóêöèéí öàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñãýõ ¿íäýñ þó âý?
À. Îðîîìîã äîòîð ñîðîíç õºäëºõ
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë áóé áîëîõ
Â. Ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºëò áóé áîëîõ
Ã. Öàõèëãààí ã¿éäýë ã¿éõ
12. Ôàðàäåéí òóðøëàãà þóã õàðóóëàâ.
À. Øóëóóí ñîðîíçîí îðîîìîã äîòîð õºäëºõºä ã¿éäýë
¿¿ñãýõèéã
Á. Ñîðîíçîí îðíû ¿éë÷ëýëýýð öàõèëãààí ã¿éäýë
¿¿ñýõèéã
Â. Îðîîìîã õºäëºõºä ¿¿ñýõ ã¿éäýë õî¸ð ÷èãëýëòýéã
Ã. Ñîðîíçîí îðîîìãèéí õºäëºõºä ¿¿ñýõ ã¿éäýë õî¸ð
÷èãëýëòýéã
13. Áèò¿¿ õ¿ðýýíèé òàëáàéãààð íýâòðýõ ñîðîíçîí óðñãàëûã
ÿìàð àðãóóäàà𠺺ð÷èëæ áîëîõ óó?
À. Òîãòìîë ñîðîíçîíã õºäºëãºõ
Á. Õ¿ðýýíèé òàëáàéã ººð÷ëºõ
Â. Õ¿ðýýã ýðãýëä¿¿ëýõ
Ã. Îðîíã õóâüñãàõ, õ¿ðýýã äåôîðìàöëàõ
14. ? = BS cos α ýíý ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèé òîìü¸î âý?
À. Ñîðîíçîí óðñãàë
Á. Ñîðîíçîí èíäóêö
Â. Àìïåðûí õóóëü
Ã. Ëîðåíöûí õ¿÷
15. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð õ¿÷íèé øóãàìàíä
ÿìàð ºíöºã ¿¿ñãýí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéã áàéðëóóëáàë
ò¿¿íä ñîðîçîí îðíîîñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷ òýãòýé òýíö¿¿ áàéõ âý?
À. 900
Á. 450
0
Â. 30
Ã. 00
4. 3ургийн хавтгайд перпендикуляð öаашаа чиглэсэн
г¿йдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны з¿гээс ¿йлчлэх
х¿ч хаашаа чиглýх вэ?
Â

А. Доош
В.Дээш
J

Б. Баруун гар тийш
Г.3¿¿н гар тийш

Д.Х¿ч ¿йлчлэхг¿й

17. Þóã àøèãëàí ñîðîíçîí îðîíã èëð¿¿ëæ áîëîõ âý?
À. Ñîðîíçîí öýíýã
Á. Òóðøèõ öýíýã
Â. ÿéäýëòýé òóðøèõ æààç
Ã. Øóëóóí äàìæóóëàã÷
18.Îðîîìãèéí èíäóêöëýëèéã 2 äàõèí áàãàñãàæ ã¿éäëèéã 2
äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä ýíåðãè íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõñýíý
Á. 2 äàõèí èõñýíý
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é
Ã. 2 äàõèí áàãàñíà.
19. Ñîðîíçîí îðíû øóãàìûí îíöëîã ÿìàð áàéõ âý?
À. Ýõëýë òºãñãºëã¿é áèò¿¿ øóãàì
Á. Ýõëýë òºãñãºëòýé áèò¿¿ øóãàì
Â. Ýõëýë òºãñãºëòýé áèò¿¿ áèø øóãàì
Ã. Ýåðýã öýíýãýýñ ãàðààä ñºðºã öýíýã äýýð äóóñíà
20. Öàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäëèéã àæèãëàõûí òóëä äàðààõ
òóðøèëòûã õèéíý. ǪÂÈÉà äóãóéëíà óó? (2 îíîî)
A.Çýñ îðîîìîã äîòîð ñîðîíçûã õºäºë㺺íã¿é áàðèíà.
Á.Ñîðîíçíû îð÷èìä çýñ îðîîìãèéã õºäºë㺺íã¿é áàðèíà.
Â. Ñîðîíç áà çýñ îðîîìîã õî¸ðûã íýã ç¿ãò èæèë õóðäààð
õºäºëãºíº.
Ã. Çýñ îðîîìîã äýýð ñîðîíçûã õîéä ç¿ã ÷èãë¿¿ëýí áàðèíà.

Á õóâèëáàð
1. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä ……………………. îðîí ¿¿ñíý.
2. Èæèë ÷èãëýëòýé ã¿éäë¿¿ä òàòàëöàíà.
À. Òèéì
Á. ¯ã¿é
Â. Ò¿ëõýëöýíý
Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò àëãà
3. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíîîñ ã¿éäýëòýé
äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã èëýðõèéëýõ âý?
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α

Ã.

F =k

q2 q1
r2

4. Ñîðîíçîí îðîí äîòîðõ ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ñîðîíçîí
îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýëèéã îëîõäîî
äýëãýñýí ãàðûí àëãà ðóó ñîðîíçîí îðíû èíäóêöèéí øóãàì
ïåðïåíäèêóëÿð îðæ, ãàðûí äºðâºí õóðóó ã¿éäëèéí ÷èãèéí
äàãóó áàéðëàñàí áàéâ. Ýíä àëü ãàðûã àøèãëàñàí áý? ̺í
õ¿÷íèé âåêòîðûí ÷èãëýë ÿìàð áàéñàí áý?
À. Ç¿¿í ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 900 ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà).
Á. Ç¿¿í ãàð ã¿éäëèéí äàãóó ÷èãëýíý.
Â. Ç¿¿í ãàð, èíäóêöèéí âåêòîðûí äàãóó ÷èãëýíý.

Ã. Áàðóóí ãàð, ãàðûí äºðâºí õóðóóíä 900 ºíöºã ¿¿ñãýí
áîñãîñîí ýðõèé õóðóóíû äàãóó ÷èãëýíý (àëãûã
äàéðñàí õàâòãàé äýýð ýðõèé õóðóó áàéíà)
5. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí îðíû ç¿ãýýñ óã
îðîíä õºäºëæ áàéãàà öýíýãò Ẻìä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã
èëýðõèéëýõ âý?
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α
Ã. F = òà
6. Õîîðîíäîî 1 ì çàéòàé, 1 ì óðò ïàðàëåëü õî¸ð øóëóóí
äàìæóóëàã÷èéí ñîðîíçîí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí õ¿÷ýýð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé ÿìàð íýãæèéã òîäîðõîéëäîã âý?
À. Àìïåð
Á. Âîëüò
Â. Òåñëà
Ã. Âåáåð
7. 1 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð
1.6*10-19 Êë öýíýãòýé Ẻì 200000 êì/ñ õóðäòàé õºäºëíº.
Áººìèéí õóðäíû âåêòîð îðíû èíäóêöòýé 300 ºíöºã ¿¿ñãýíý.
Ñîðîíçîí îðîí ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 1.6 ⋅ 3 ⋅10 −11 Í

Á. 1.6 ⋅ 3 ⋅10 −14 Í

Â. 6.4 ⋅10 −11 Í
Ã. 1.6 ⋅10 −11 Í
8. 2 Òë èíäóêöòýé íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð 10 À
ã¿éäýëòýé 40 ñì óðò øóëóóí äàìæóóëàã÷ áàéâ. Îðíû
èíäóêöèéí âåêòîðò äàìæóóëàã÷ ïåðïåíäèêóëÿð áàéðëàñàí
áîë ýíý îðîí äàìæóóëàã÷èä ÿìàð õ¿÷ýýð ¿éë÷ëýõ âý?
À. 0 Í
Á. 800 Í
Â. 8 Í
Ã. 0.5 Í
9. Ñîðîíçîí èíäóêöèéí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Âåáåð
Á. Òåñëà
Â. Ãàóññ
Ã. Ãåíðè
10. ßìàð ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã õýìæèõ íýãæ íü Âåáåð âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö
Á. ªºðèéí èíäóêö
Â. Èíäóêöëýë
Ã. Ñîðîíçîí óðñãàë
11. Áèò¿¿ äàìæóóëàã÷ õ¿ðýýíèé òàëáàéãààð íýâòðýõ ñîðîíçîí
óðñãàë ººð÷ëºãäºõºä óã õ¿ðýýíä ………… ¿¿ñýõèéã
öàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäýë ãýíý. ¯¿ññýí
ã¿éäëèéã èíäóêöèéí ã¿éäýë ãýíý.
12. Öàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöèéí ¿çýãäëèéã õýí íýýñýí áý?

À. Õ. Ýñòðàä
Á. Ø. Êóëîí
Â. À. Âîëüò
Ã. Ì. Ôàðàäåé
13. Öàõèëãààí ñîðîíçîí èíäóêöûí ¿çýãäëèéí ¿åä áèò¿¿
äàìæóóëàã÷èä ¿¿ñýõ ã¿éäëèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Öàõèëãààí
Á. Ñîðîíçîí
Â. Èíäóêöèéí ã¿éäýë
Ã. Èíäóêöëýë
14. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü èíäóêöèéí õóóëèéã çºâ
òîäîðõîéëîëò âý?

∆Ô
∆t
∆Ô
Â. ε =
∆t
À. ε = −k

∆Ô
∆t
∆t
Ã. ε = k
∆Ô
Á. ε = k

15. Íýãýí òºðëèéí ñîðîíçîí îðîí äîòîð õ¿÷íèé øóãàìä ÿìàð
ºíöºã ¿¿ñãýí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéã áàéðëóóëáàë ò¿¿íä
ñîðîíçîí îðíîîñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷ õàìãèéí èõ áàéõ âý?
À. 900
Á. 450
0
Â. 30
Ã. 00
16. Çóðàãò J -г¿йдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны з¿гээс
¿йлчлэх х¿ч хаашаа чиглэх вэ?
J
B

А. Доош
В. Дээш
Д.Баруун гар тийш

Б. Наашаа
Г.Цаашаа

17.Àìïåðûí õ¿÷íýýñ Ëîðåíöûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. Ðàäèóñààð
Á. Ìàññààð
Â. Íýã öýíýãò Ẻìä ¿éë÷èëæ áàéãààãààðàà
Ã. Àëü íü ÷ áèø
18. Îðîîìãèéí èíäóêöëýëèéã 4 äàõèí áàãàñãàæ ã¿éäëèéã 2
äàõèí íýìýãä¿¿ëýõýä ýíåðãè íü ÿàæ ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõñýíý
Á. 2 äàõèí èõñýíý
Â. ªºð÷ëºãäºõã¿é
Ã. 2 äàõèí áàãàñíà.
19. Ñîðîíçîí èíäóêöûí íýãæèéã íýðëýíý ¿¿?
À. Òåñëà
Á. Ãàóññ
Â. Âåáåð
Ã. Ãåíðè

20. Ñîðîíçîí îðîí äàõü ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ñîðîíçîí
îðíû ç¿ãýýñ ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã . . . . . . . ãýíý.
À. Àìïåðèéí õ¿÷
Á. Ëîðåíöèéí õ¿÷
Â. Êóëîíû õ¿÷
Ã. Íüþòîíû õ¿÷

 õóâèëáàð
1. Öàõèëãààí ã¿éäëèéí îð÷èíä ñîðîíçîí îðîí ¿¿ñíý.
À. Òèéì
Á. ¯ã¿é
Â. Öàõèëãààí îðîí
Ã. Òîõèðîõ õàðèóëò àëãà
2. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì ÿìàãò………………….. áàéäàã.
3. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì………………….òóéëààñ
ãàð÷……………….. òóéë ðóó îðíî.
4. J ã¿éäýëòýé I óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã ñîðîíçîí îðîíä α
ºíö㺺ð îðóóëàõàä F õ¿÷ýýð ¿éë÷èëæ áàéñàí áîë ñîðîíçîí
èíäóêö Â-ã îë.

F
eυSin α
Â. B = FJlSin α
À. B =

F
JlSin α
Ã. B = Fe υSin α
Á. B =

5. Ñîðîíçîí óðñãàë ãýæ þó âý?
À. S òàëáàéãààð ýãö íýâòýðñýí ñîðîíçîí èíäóêöèéí
øóãàìûí òîî
Á. S òàëáàéã íýâòðýí ãàðàõ ñîðîíçîí èíäóêöèéí
øóãàìûí òîî
Â. Ñîðîíçîí èíäóêöèéí øóãàìûí òîî
Ã. l óðòûã íýâòðýí ãàðàõ ñîðîíçîí èíäóêöèéí øóãàìûí
òîî
6. Ëîðåíöûí õ¿÷íýýñ Àìïåðûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. Ðàäèóñààð
Á. Ìàññààð
Â. ÿéäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
Ã. ßëãààã¿é
7. 10 À ã¿éäýëòýé 0.1 ì óðò äàìæóóëàã÷èéã 2 Òë èíäóêöëýëòýé
ñîðîíçîí îðîíä 900 ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 0.02 Í
Á. 0.2 Í
Â. 20 Í
Ã. 2 Í

8. 0.1 Òë èíäóêöëýëòýé ñîðîíçîí îðîíä ýãö ÷èãëýëýýð îðñîí
ýëåêòðîäûí õóðä 956 ì/ñ áîë ò¿¿íä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
Ýëåêòðîíû öýíýã 1.6*10-19 Êë.
À. 153*1019 Êë
Á.153*10-19 Í
Â. 153 Í
Ã.1.5*10-19 Í
9. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ººðèéí èíäóêöèéí Ö.Õ.Õ áà
ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºãäºõ õóðäíû õîëáîîã èëýðõèéëýõ
âý?
À. ε = −n
Â.

∆Ô
∆t

ε = −BJ

∆Ô
∆t
∆Ô
Ã. ε = −L
∆t

Á. ε = −

10. Ñîðîíçîí îðîí èíäóêöèéí âåêòîðûí ìîäóëûã /Â/ ñîðîíçîí
îðíû âåêòîð íýâòëýí ãàðàõ ãàäàðãóóãèéí òàëáàé S áà
èíäóêöèéí âåêòîð Â ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü âåêòîð N-ûí
õîîðîíäîõ ºíöãèéí êîñèíóñààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ðæâýð ÿìàð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. Èíäóêöëýë
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë
Â. Ñîðîíçîí èíäóêö
Ã. ªºðèéí ñîðîíçîí èíäóêö
11. 0.5 Òë èíäóêöòýé íýã òºðëèéí ñîðîíçîí îðîíä S = 1000
ñì2 òàëáàéòàé õ¿ðýý îðøèõ áºãººä èíäóêöèéí âåêòîð  áà
õ¿ðýýíèé ãàäàðãóóãèéí íîðìàëèéí õîîðîíäîõ ºíöºã 600.
Õ¿ðýýã íýâòëýí ãàðàõ ñîðîíçîí óðñãàëûí õýìæýýã îë.
À. 250Âá
Á. 1000Âá
Â. 0.1Âá
Ã. 2.5*10-2Âá
12. Äàðààõ òîìü¸îíóóäààñ ñîðîíçîí óðñãàëûí òîìü¸îã îë.
À. ε = −n

∆Ô
∆t

Â. F = υeBSin α

Á. Ô = BS cos α
Ã. B =

F
JlSin α

13. Öàõèëãààí îðîí, ñîðîíçîí îðîí õî¸ð þóãààðàà òºñòýé âý?
À. Êóëîíû õ¿÷ äàìæóóëàõ, ¿éë÷ëýëèéí îðîí ¿¿ñýõ,
õ¿÷íèé øóãàìòàé, õ¿÷íèé øóãàì ýõëýë, òºãñãºëòýé.

Á. Îðíîîð äàìæèí õ¿÷ ¿éë÷ëýõ, õ¿÷íèé øóãàìòàé,
õ¿÷íèé øóãàìûí íÿãòààð îðíû ¿éë÷ëýëèéã
áàðèìæààëàõ áîëîìæòîé.
Â. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëä äàìæèõ, õ¿÷íèé øóãàì
íÿãò îð÷èíä îðîí õ¿÷òýé
Ã. Õ¿÷íèé øóãàì íýìýõýýñ ãàð÷ õàñàõ äýýð òºãñºíº
14. Õ¿ðýýã íýâòëýí ãàðàõ ñîðîíçîí óðñãàëûí õýìæýý íü 5*10-5
ñ õóãàöààíä 10ìÂá-ýýñ 0ìÂá áîëòîë æèãä áóóðàâ. Ýíý
õóãàöààíä õ¿ðýýíèé ö.õ.õ ÿìàð óòãàòàé áàéõ âý?
À. 5*1011 Â
Á. 0.1 Â
Â. 0.2*103 Â
Ã. 0.4Â
15. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Àìïåðûí õóóëü âý?
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α

Ã.

F =k

q2 q1
r2

16. Нэгэн тºрлийн соронзон оронд ïåðïåíäèêóëÿð чиглэлд
хºдºлж байгаа бººмийн траекторын радиусыг 4 дахин
ихэсгэхийн тулд т¿¿ний хурдыг яаж ººрчлºх вэ?
А.16 дахин ихэсгэх
Б.16 дахин багасгах
Â. 4 дахин ихэсгэх

Г.4 дахин багасгах

Ä. ººрчлºгдºхг¿й
17.Èíäóêöèéí öàõèëãààí ã¿éäýë ¿¿ñýõ ¿íäýñ þó âý?
À. Îðîîìîã äîòîð ñîðîíç õºäëºõ
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë áèé áîëîõ
Â. Ñîðîíçîí óðñãàëûí ººð÷ëºëò áèé áîëîà
18. 10À ã¿éäýëòýé 0.1ì óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã 2 Òë èíäóêöëýëòýé
ñîðîíçîí
îðîíä 300 ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 1Í
Á. 0.1Í
Â. 0.01Í
Ã. 10Í
19.Ñîðîíçîí îðíû øóãàì þóã èëýðõèéëýõ âý?
À. Ñîðîíçîí îðîíä îðóóëñàí æèæèã ëóóæèíãèéí õîéä
N òóéëä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé ÷èã
Á. Öàõèëãààí îðîíä îðóóëñàí ýåðýã öýíýãò ¿éë÷ëýõ

õ¿÷íèé ÷èã
Â. Ñîðîíçîí îðîíä îðóóëñàí æèæèã ëóóæèíãèéí õîéä
S òóéëä ¿éë÷ëýõ õ¿÷íèé ÷èã
Ã. Öàõèëãààí îðîíä îðóóëñàí ñºðºã öýíýãò ¿éë÷ëýõ
õ¿÷íèé ÷èã
20. Ñîðîíçîí îðîí õààíà ¿¿ñýõ âý?
À. Öàõèëãààí öýíýãèéí áóþó öýíýãòýé áèåèéí îð÷èìä
Á. Ñîðîíçîí þì óó ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èéí îð÷èìä
Â. Õààíà ÷ õàìààã¿é ¿¿ñýæ áîëíî
Ã. Ñîðîíçîí îðîíã ¿¿ñãýõ áîëîìæã¿é

à õóâèëáàð
1. Öàõèëãààí îðîí, ñîðîíçîí îðîí õî¸ð þóãààðàà òºñòýé âý?
À. Êóëîíû õ¿÷ äàìæóóëàõ, ¿éë÷ëýëèéí îðîí ¿¿ñýõ,
õ¿÷íèé øóãàìòàé, õ¿÷íèé øóãàì ýõëýë,
òºãñãºëòýé.
Á. Îðíîîð äàìæèí õ¿÷ ¿éë÷ëýõ, õ¿÷íèé øóãàìòàé,
õ¿÷íèé øóãàìûí íÿãòààð îðíû ¿éë÷ëýëèéã
áàðèìæààëàõ áîëîìæòîé.
Â.Ñîðîíçîí õ¿÷íèé ¿éë÷ëýëä äàìæèõ, õ¿÷íèé øóãàì
íÿãò îð÷èíä îðîí õ¿÷òýé
Ã. Õ¿÷íèé øóãàì íýìýõýýñ ãàð÷ õàñàõ äýýð òºãñºíº
2. Ñîðîíçîí õ¿÷íèé øóãàì ÿìàãò……………………… áàéäàã.
3. Ñîðîíçîí îðíîîñ ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷ëýõ õ¿÷ íü
…………………… ïðîïîðöèîíàëü áàéíà.
4. J ã¿éäýëòýé l óðòòàé äàìæóóëàã÷èéã  èíäóêöòýé ñîðîíçîí
îðîíä α ºíö㺺ð îðóóëàõàä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. F = qE
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = υeBSin α

Ã.

F =k

q2 q1
r2

5. Þóã àøèãëàí ñîðîíçîí îðíûã èëð¿¿ëæ áîëîõ âý?
À. Ñîðîíçîí öýíýã
Á. Òóðøèõ öýíýã
Â. ÿéäýëòýé òóðøèõ æààç
Ã. Øóëóóí äàìæóóëàã÷
6. Àìïåðûí õ¿÷íýýñ ëîðåíöûí õ¿÷ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
À. Ðàäèóñààð
Á. Íýã öýíýãò Ẻìä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
Â. Ìàññààð
Ã. ÿéäýëòýé äàìæóóëàã÷èä ¿éë÷èëæ áàéäãààðàà
7. 5 ñì óðò, 25 À ã¿éäýë ã¿éæ áàéãàà äàìæóóëàã÷èä 50ìÍ õ¿÷
¿éë÷èëíý. Ñîðîíçîí îðîí ã¿éäýëòýé äàìæóóëàã÷èä
ïåðïåíäèêóëÿð áîë ñîðîíçîí èíäóêöèéã îë.
À. 0.04Òë
Á. 0.4 Òë
Â. 4 Òë
Ã. 0.004 Òë
8. 1.2⋅ 10-4 Òë èíäóêöëýëòýé ñîðîíçîã îðîíä ýãö ÷èãëýëýýð

îðñîí ýëåêòðîíû õóðä 400 ì/ñ áîë ò¿¿íä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èéã îë.
À. 768⋅ 10-4 Í
Á. 768 ⋅ 10-19 Í
Â. 768 ⋅ 10-23 Í
Ã. 768 Í
9. Ãåíðè - ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ âý?
À. Ñîðîíçîí èíäóêö Á. Èíäóêöëýë
Â. Ñîðîíçîí óðñãàë Ã. Äàìæóóëàã÷èéí óðò
10. Ñîðîíçîí ÷àíàðòàé áîäèñûí íýã òºðºë þó âý?
À. Äèàñîðîíçîí áîäèñ
Á. Ôåððîñîðîíçîí áîäèñ
Â. Ïàðàñîðîíçîí áîäèñ
Ã. Á¿õ õàðèóëò çºâ
11. Ôåððîñîðîíçîí ÷àíàðòàé áîäèñóóä òîäîðõîé íýã
òåìïåðàòóðààñ äýýø òåìïåðàòóðò ôåððîñîðîíçîí ÷àíàð
íü ¿ã¿é áîëäîã. Ýíý òåìïåðàòóðûã ………………….. ãýíý.
12. Èíäóêöèéí ã¿éäýë íü ãàäíà ñîðîíçîí óðñãàëûí
ººð÷ëºëòèéã ……………. ýðìýëçýëòýé ñîðîíçîí îðíûã
¿¿ñãýõýýð ÷èãëýñýí áàéíà. ¯¿íèéã Ëåíöèéí ä¿ðýì ãýíý.
À. Õ¿÷òýé áîëãîõ
Á. Íýìýãä¿¿ëýõ
Â. Ñààòóóëàõ
Ã. Áàãàñãàõ
13. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü ñîðîíçîí óðñãàëûí òîìü¸î
âý?
À. F = BJ ∆lSin α
Á. Ô = BS cos α
Â. F = υeBSin α

Ã. ε = −n

∆Ô
∆t

14. Ñîðîíçîí îðîí èíäóêöèéí âåêòîðûí ìîäóëûã /Â/ ñîðîíçîí
îðíû âåêòîð íýâòëýí ãàðàõ ãàäàðãóóãèéí òàëáàé S áà
èíäóêöèéí âåêòîð Â ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü âåêòîð N-ûí
õîîðîíäîõ ºíöãèéí êîñèíóñààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ðæâýð ÿìàð
ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã èëýðõèéëýõ âý?
À. Èíäóêöëýë
Á. Ñîðîíçîí óðñãàë
Â. Ñîðîíçîí èíäóêö Ã. ªºðèéí ñîðîíçîí èíäóêö
15. Äàðààõ òîìü¸îíóóäûí àëü íü Ëîðåíöûí õ¿÷íèé òîìü¸î
âý?
À. F = υeBSin α
Á. F = BJ ∆lSin α
Â. F = qE

Ã.

F =k

q2 q1
r2

16. Хөнгөхөн метал цагаригийг утсанд дүүжилжээ. Цагариг

руу тогтмол соронзонг ойртуулахад цагариг соронзонгоос
түлхэгдэв. Үүнийг яаж тайлбарлах вэ?
À. Цагариг соронзлогдсоноор
Á. Цагариг цахилгаанжсанаар
Â. Цагаригт индукцийн гүйдэл үүссэнээр
Ã. Соронзонд индукцийн гүйдэл үүссэнээр
Ä. Соронзон цэнэглэгдсэнээр
17. Дараах цахилгаан төхөөрөмжүүд дээр ямар энерги ямар
энергид хувирдаг вэ? Зөв харгалзааг тогтооно уу?
1. цахилгаан зууханд (плитка) a. цахилгаан энерги
гэрэлд
2. генераторт
b. цахилгаан энерги дулаанд
3. хөдөлгүүрт
c. хөдөлгөөний энерги
цахилгаанд
4. батарей
d. цахилгаан энерги кинетик
энергид
e. химийн энерги цахилгаанд
A. 1b 2a 3c 4d
Á. 1b 2c 3d 4a
Â. 1b 2a 3c 4e

Ã. 1a 2b 3c 4e

Ä. 1b 2c 3d 4e
18.
Зураг дээр соронзон оронд цэнэгт
бөөмийн хөдөлсөн мөрийг үзүүлжээ.
Бөөм зургийн õавтгай дээр, цагийн
зүүний дагуу радиус нь багассан
спиралиар хөдөлсөн. Цэнэгт бөөмийн
тухай аль тайлбар ЗӨВ бэ?
A. Бөөм эерэг цэнэгтэй, удаашрах
хөдөлгөөн.
Á. Бөөм сөрөг цэнэгтэй, удаашрах хөдөлгөөн.
Â. Бөөм эерэг цэнэгтэй, хурдсах хөдөлгөөн.
Ã. Бөөм сөрөг цэнэгтэй, хурдсах хөдөлгөөн.
Ä. Бөөм цэнэггүй, жигд хөдөлгөөн.

19. F = IBLSin α òîìü¸îãîîð ÿìàð õ¿÷èéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Àìïåðèéí õ¿÷
Á. Ëîðåíöèéí õ¿÷
Â. Êóëîíû õ¿÷
Ã. Íüþòîíû õ¿÷
20. Ñîðîíçîí íýâòð¿¿ëýí ÷àíàð íü âàêóóìûíõààñ àðàé èõ
( µ  1) áàéäàã áîäèñóóäûã . . . . . .ãýíý.
À.ïàðà ñîðîíçîí
Â. Ôåððîñîðîíçîí

Á. Äèàñîðîíçîí
Ã. Òîãòìîë ñîðîíçîí

Õýëáýëçýõ õºäºë㺺í
А.Õóâèëáàð
1.Хүүхдийн тоглоомын савлуурыг тэнцвэрийн байрнаас нь
хазайлгаад зөнд нь орхивол ямар хөдөлгөөн хийх вэ?
А.хэлбэлзэх
Б.давших
В.эргэлдэх
Ã. хөдлөхгүй

2. Нэгж хугацаанд хэлбэлзэх хэлбэлзлийг тоог .................гэнэ.
А.үе
Б. давтамж
В.фаз
Г.далайц
3.Үелэн өөрчилөгдөх гадны хүчийн үйлчлэлээр явагдах
хэлбэлзлийг ......................гэнэ.
А.унтрах хэлбэлзэл
Б.найраг хэлбэлзэл
В.Албадмал хэлбэлзэл
Г.Аль нь ч биш
4. Хэлбэлзэлийн үеийг хэмжих нэгж аль вэ?.
А. Т

Б.ν

В. ω0

Г. с

5. Пүршинд бэхэлсэн ачаа ба математик дүүжингийн шинж
төрх юугаараа адилхан бэ?.
А.хурдатгал нь далайцаас хамаарна.
Б.хурдатгал нь хурднаас хамаарна
В.адилтгах зүйл байхгүй
Г.хурдатгал нь шилжилтээс хамаарна.
6. Пүршинд зүүсэн ачааны хэлбэлзлийн тойрох давтамж
нь.....................хамаарна.
А.далайцаас.
Б.ачааны массаас.
В.шилжилтээс.
Г.хүндийн хүчнээс.
7. Цахилгаан орон, соронзон орон нэг нэгэндээ хувирах
үзэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ?.
А.хэлбэлзэл
Б.цахилгаан хэлбэлзэл
В.соронзон хэлбэлзэл
Г.цахилгаан соронзон хэлбэлзэл.
8. Зөв бичигдсэн томъёог ол.
А. υ = Sin ( ω0t + ϕ0 )

( )

Б. υ = à * ω0 Sin λt
В. υ = a * Sin (νt )
Г.

υ = a * ω0 Sin ( ω0t + ϕ0 + π / 2)

9. Эргэн тойрондоо байгаа хэлбэлзэх хөдөлгөөний жишээ гаргаж
тайлбарла.
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
.......................................................................
10. Математик дүүжин гэж юуг ойлгож байна вэ?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
11.Найраг хэлбэлзэë ãýæ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. Пүршин дүүжин 2 минутад 40 удаа хэлбэлзэж байвал
хэлбэлзэлийн давтамжийг ол.
А. 20с
Б.20Гц
В.0,33Гц
Г.0,33Т
13. 0,1ñ-1 давтамжтай хэлбэлзлийн тойрох давтамжийг ол.
А. 2πñ−1

Б. 0.2πñ−1

Г. 0.2πñ−1
14.Математик дүүжингийн урт 20см бол хэлбэлзлийн үеийг
ол. g = 10м/с2 гэж үз.
А.2с
Б.10с
В. 2πñ
Г. 2.8πñ
В. 20 πñ−1

15. Хэлбэлзэх хөдөлгөөний хууль x = 20 ñìSin πt бол 2 секунд
өнгөрсний дараах шилжилтийг ол.
А.20см
Б.0
В.40см
Г. πc
16. Гюйгенсийн зарчим юóã үзүүлэх вэ?
А. Долгионы фронтьí шинээр эзлэх байрлалыг
Á. Долгионы далаéöыг
Â. Долгионы фронтын шинээр ýçлэх байрлал болон
долгионы давтамжийг
Ã. Долгио тарах чиглэл болон долгионы фронтûã
шинээр эзлэх áайрлалыг
17. Ãàðìîíèê õýëáýëçëèéã õèéæ áàéãàà áèåèéí øèëæèëò

õ = 0.9 Sin3t(ì) õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã áîë ò¿¿íèé
õóðäàòãàëûí äàëàéöûã îë.
À. 0.1 ì/ñ2
Á. 0.3 ì/ñ2
Â. 0.96 ì/ñ2
Ã. 1 ì/ñ2
18. Хэлбэлзэлийн хүрээнд үүсэх цахилгаан соронзон
хэлбэлзлийг яаж үл унтраах болох вэ?
А.Давтамжийг нэмэгдүүлэх
Á.Конденсаòорын багтаамж ороомогийн индукцлýëèéã
2-ыг нэмэгдүүлнэ.
Â.Гаднаас нь тэжээх энерги өгнө.
Ã.Гадны үелэн өөрчлөгдөх хүчээр албадна.
19. Ëîðåíöûí õóâèðãàëò ÿìàð ñèñòåìä òîõèðîõ âý?
À.Ǻâõºí èíåðöèàë ñèñòåìä
Á. Èíåðöèàë áóñ ñèñòåìä
Â. ßìàð ÷ ñèñòåìä
20. Áîñîî áàéðëàëòàé ê=4 Í/ì õàòòàé ï¿ðøèíä m=1 êã
ìàññòàé à÷ààã áýõëýí ï¿ðø ñóíààã¿é áàéðëàëààñ
÷ºëººòýé òàâüæ õýëáýëç¿¿ëæýý. Ï¿ðøíèé õýëáýëçëèéí
¿åèéã îë.
À. 2π ñ
Á. 5ñ
Â. 3ñ
Ã. 3.14ñ

Б. Õóâèëáàð
1. Дараах хөдөлгөөнүүдийн аль нь хэлбэлзэх хөдөлгөөн бэ?.
А.цагийн дүүжин савлах
Б. морь уралдах
В.ус урсах
Г. бөмбөг өнхрөх
2.Бүтэн хэлбэлзэх хугацааг хэлбэлзлийн.........................гэнэ.
А. үе
Б.давтамж
В. фаз
Г.далайц
3. Хэлбэлзлийн далайц нь багассаар хэсэг хугацааны дараа
хэлбэлзэл зогсохоор байвал .....................гэнэ.
А. найраг хэлбэлзэл
Б.албадмал хэлбэлзэл
В.унтрах хэлбэлзэл
Г. аль нь ч биш
4. Хэлбэлзлийн давтамжийг алèнаар нь тэмдэглэдэг вэ?.

А. Гц
Б.с
В.м
Г.ν
5.Пүршинд бэхэлсэн ачаа ба математик дүүжингийн шинж
төрх юугаараа ялгаатай вэ?.
А.үйлчилсэн хэлбэрээр
Б.ялгаа байхгүй
В.пүршний хат ба дүүжингийн уртаар
Г. буцаах хүчний гарал үүсэл
6. Математик дүүжингийн тойрох давтамж íü .........хамаарна.
А. Далайцаас
Б.ачаанû массаас
В.Дүүжингийн урт
Г.Шилжилтээс
7.Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл ямар хэлхээнд үүсэх вэ?.
А.ороомогтой
Б.дамжуулаг÷тай
В.конденсатортой
Г.ороомог, êонденсатороос тогтсон хэлбэлзлийн
хүрээнд
8. Дараах тэгштгэлүүдийн аль нь зөв бэ?.


А. x = aCos ω0
+ ϕ0 
T

Б. x = àCos ϕ0t +
В.

2π 

T 

x = a C o( 2Tsπ + ϕ 0 )

Г. x = aCos (ϕ0t + ϕ0 )
9. Резонансын ашигтай талыг харуулсан жишээ гаргаж
тайлбарла.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
10.Пүршин дүүжин гэж юуг ойлгож байна вэ?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.......................................................................
11. Анхны фаз гэж юу вэ?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. Математик дүүжин 30 удаа хэлбэлзэхдээ 1 минут
зарцуулсан бол хэлбэлзэлийн үеийг ол.
А.30Гц
Б.2с
В.0,03Т
Г.0,5v
13. 2πñ−1 тойрох давтамжтай дүүжингийн хэлбэлзлийн
давтамжийг ол.
А.20с-1
Б.2с-1
-1
В.1с
Г.0,5v
14.Пүршний хат 0,1 Н/м. Үүнд 0,1 кг ачаа дүүжлэхэд
хэлбэлзлийн үе ямар байх вэ?.
А. 2πñ
Б. 0.2πñ
В. 20 πñ

Г. 0.2πñ

15. x = 40 ñìSin πt хуулиар хэлбэлзэх материал цэгийн
далайцыг ол.
А.4м
Б.40см
В. 2π
Г. 40 π
16. Õýëáýëçýõ õºäºë㺺íèé êèíåìàòèê òýãøèòãýë

π

X = X 0Cos ωt +  áîë õýëáýëçýã÷ öýãèéí õóðäíû
4

äàëàéö ÿìàð áàéõ âý?
À. A = x0ω

Á.

A=

x0
ω
2

Â. A =

17. Ãàðìîíèê õýëáýëçýë ãýæ þó âý?
À. Øèëæèëò íü êîíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèàð
ººð÷ëºãääºã õýëáýëçýë
Á. Äàëàéö íü êîñèíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèàð
ººð÷ëºãääºã õýëáýëçýë
Â. Ôàç íü êîñèíóñ áóþó ñèíóñûí õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã
õýëáýëçýë

x0
ω
2

18. Ìàòåìàòèê ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿å T = 2 π ñåêóíä
áàéõûí òóëä ò¿¿íèé óðò õýäýí ìåòð áàéõ õýðýãòýé âý?
À. 0.248 ì
Á. 0.5 ì
Â. 9.81 ì
Ã. 0.347 ì
19. Äàðààõ õ¿÷í¿¿äèéí àëü íü ãàðìîíèê õýëáýëçýë ¿¿ñãýõ âý?
(òîãòìîë íü ýåðýã áîë)
À. F = - kx2
Á. F = - kx
Â.F=FOCos2ω t
20. Ôàç, äàëàéö, äàâòàìæ íü èæèë õàðèëöàí ïåðïåíäèêóëÿð
õî¸ð õýëáýëçëèéã íýìýõýä Ëèññàæóãèéí ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ
âý?
À. Ýëëèïñ
Á. Òîéðîã
Â. Ïàðàáîë
Ã. Øóëóóí

Â. Õóâèëáàð
1. Хэлбэлзэх хөдөлгөөний зөв жишиээг ол.
А.Чулуу шидэх
Б.савлуураар савлах
В.Салхи үлээх
Г.онгоц нисэх
2.Хэлбэлзэгч бие тэнцвэрийн байрнаасаа хамгийн холдох
зайг хэëбэлçлийн..........................гэнэ.
А.Үе
Б.Давтамж
В.фаз Г.далайц
3.Резонансын үед далайц
А.Ихсэнэ
Б.Багасана
В.тогтмол байна
Г.Тогтворгүй
4. Хэлбэлзлийн үе äавтамжаас ............... хамаарна.
А.шууд
Б.урвуу
В.үл
Г.бага
5.Элдэв янзын хэлбэлзэх хөдөлгөөний тэгштгэл нь
математикийн хувьд ижил хэлбэртэй байдгийн учир юу вэ?.
А.Бүгдээрээ хэлбэлзэх хөдөлгөөн учираас
Б.энэ бол санамсаргүй зүйл

В.буцаах хүч үйлчилдэг учèраас
Г.ижил хэлбэргүй байдаг
6. Пүршин дүүжингийн хэлбэлзлийн үе нь,............. хамаарна.
А.далайцаас
Б.ачааны массаас
В.дүүжингийн уртаас
Г.шилжилтээс
7.Хэлбэлзлийн хүрээнд ямар гүйдэл үүсэх вэ?.
А.чиг нь өөрчлөгдөх
Б.хэмжээ нь өөрчлөгдөх
В.хэмжээ чиглэл нь өөрчлөгдөх
Г.тогтмол
8.Координат нь хугацаанаасаа хамааран коснусын хуулиар
өөрчлөгдөх хэлбэлзýëийг ................................хэлбэлзэл гэнэ.
А.унтраах
Б.албадмал
В.найраг
Г. аль нь ч биш
9. Резîíàíсûн хортой талыг харуулсан жишээ гаргаж
тайлбарла.................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
10.Хэлбэлзлийн хүрээ гэж юу вэ?.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................
11. Найраг хэлбэлзэл хийж буй цэгийн шилжилт х хугацаа tээс хамаарах графикийг дүрсэл.

12.Физик дүүжингийн давтамж нь 2с-1 бол тойрох давтамжийг
ол.
А. 2ñ−1
В. 4πñ

−1

Б.
Г. πñ

πñ

−1

13.Систем нэг хэлбэлзэхдээ 6с хугацаа зарцуулдаг бол энэ
системийн давтамжийг ол.
А.1,6с-1
Б. 6с-1

В.1,6с
Г.6с
14. 6см далайцтай косинусын хуулиар хэлбэлзэх цэгийг n/2
фазад тохирох шилжилтийг ол.
А. 6ñì
Б. 3πñì
В. 2πñì

Г. 0

15. x = 40 ñìSin πt хуулиар хэлбэлзэх материал цэгийг
анхны фазыг ол.
А.0
Б.40см
В. 2πñì
Г. πñì
16. Пүршинд бэхэлсэн ачаа ба математик дүүжингийн шинж
төрх юугаараа адилхан бэ?.
А. хурдатгал нь далайцаас хамаарна.
Á. хурдатгал нь хурднаас хамаарна
Â. адилтгах зүйл байхгүй
Ã. хурдатгал нь шилжилтээс хамаарна
17. Ìàòåìàòèê ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿å Ò = 1 ñ áàéõûí
òóëä ò¿¿íèé óðò õýäýí ìåòð áàéõ õýðýãòýé âý?
À. 0.248 ì
Á. 0.5 ì
Â. 9.81 ì
Ã. 0.347 ì
18. Математик д¿¿жингийн уртыг 2 дахин багасгаж, массыг 2
дахин ихэсгэвэл хэлбэлзлийн ¿е яаж ººрчлºгдºх вэ?
А. 4 дахин ихэснэ

Á. 2 2 дахин ихэснэ

В.

Ã. 2 дахин багасна
2 дахин ихэснэ
Ä. 4 дахин багасна
19. Ï¿ðøèí ä¿¿æèíãèéí õýëáýëçëèéí ¿åèéí òîìü¸îã îë.
À. T = 2π

g
l

Â. T = 2π LC
Ä. T = 2π

Á. T = 2π

m
k

Ã. T = 2π

k
m

l
g

20. Математик дүүжингийн урт 20см бол хэлбэлзлийн үеийг
ол. g = 10м/с2 гэж үз.
А.2с
Á.10с

Â. 2πc

Ã. 2.8πc

Â. Õóâèëáàð
1.Пүршинд ачаа зүүгээд тэнцвэрийн нь байрлалаас
хөдөлгөæ орхивол.......................явагдана.
А.Хэлбэлзэл
Б.Эргэлдэх хөдөлгөөн
В.Зөвхөн сунгалт
Г.аль нь ч биш
2.Сунадагүй, жингүй утсанд дүүжилсэн масс бүхий биеийг
.........................дүүжин гэнэ.
А.Пүршийн
Б.Математик
В.Физик
Г.Аль нь ч биш
3.Унтрах хэлбэлзлийн далайц хугацааны туршид
А.Ихсэнэ
Б.Багасана
В.Тогтмол байна
Г.Тогтворгүй
4.Тойрох давтамж нь давтамжаас ......................... хамаарна.
А.Шууд
Б.Урвуу
В.Үл
Г.бага
5. Математик дүүжингийн үе 2с бол давтамжийг ол.
А. 2с-1
Б.0,5с-1
-1
В.4πс
Г. πс-1
6. Хэлбэлзлийн фаз нь хэлбэлзэгч цэгийн тухайн эгшин дэх
байршлûг тодорхойлох..........................юм.
А.өндөр
Б.зай
В.хугацаа
Г.өнцөг
7. Хэлбэлзлийн хүрээнд үүсэх цахилгаан соронзон
хэлбэлзлийг яаж үл унтраах болох вэ?.

А.Давтамжийг нэмэгдүүлэх
Б.Конденсаторын багтаамж ороомогийн индукцëýл
2-ыг нэмэгдүүлнэ.
В.Гаднаас нь тэжээх энерги өгнө.
Г.Гадны үелэн өөрчлөгдөх хүчээр албадна.
8.Томсоны томъёог ол.
l
g

А. T = 2π

k
m

Б. T = 2π

B. T = 2π

L
C

Г. T = 2π LC

9.Хэлбэлзэх хөдөлгөөн ,механик хөдөлгөөнөөс ялагдах
онцлогийг
тохируул ...................................................................................................
.............................................................................................................
10.Физик дүүжин гэж юу
вэ? ........................................................................................................
........................................................................................................
11.Найраг хэлбэлзлийн энерãè хадгалагдах хуулийг
томъёол....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
........................................................................ 12.Хэлбэлзлийн үе нь 4с
байх дүүжингийн тойрох давтамжийг
ол.
А.0,5πс-1
Б.4πс-1
В.8πс-1
Г. 2πс-1
2
13.Пүршний хат 1кг/с . Үүнд 1кг ачаа дүүжлэхэд хэлбэлзлийн
үе ямар байх вэ?.
А.2πс
Б.0,2πс
В.20 πс
Г.0,2 πс
14. Дүүжин нэг бүтэн хэлбэлзэхдээ 6с хугацаа зарцуулдаг бол
энэ системийн давтамжийг ол.
А. 1/6с-1
Б.6с-1
В.1/6с
Г.6с
15.Хэлбэлзэх хөдөлгөөний хууль x = 10 ñìSin πt бол 1ñåê
өнгөрсний дараах шилжилтийг ол
А.20см
Б.0
В.40см
Г.πс

16. Ãàðìîíèê õýëáýëçýë õèéæ áàéãàà áèåèéí øèëæèëò
x = 0.9 Sin 3t (ì) õóóëèà𠺺ð÷ëºãääºã áîë ò¿¿íèé
õóðäàòãàëûí äàëàéöûã îë.
À. 0.1ì/ñ2
Á. 0.3ì/ñ2
Â. 0.96ì/ñ2
Ã.8.1ì/ñ2
17. Ï¿ðøèíä ä¿¿æèëñýí 1 êã à÷àà x = 3Sin 2πt /ì/
òýãøèòãýëýýð èëýðõèéëýãäýõ ãàðìîíèê õýëáýëçýë õèéíý.
Õºäºë㺺í ýõýëñíýýñ õîéø 1ñ-èéí äàðàà à÷àà ÿìàð
êèíåòèê ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. 9π 2 Æ
Á 36π 2 Æ
2
Â. 18π Æ
Ã.0
18.Хэлбэлзэх хөдөлгөөний хууль x = 20 ñìSin πt бол 2
секунд өнгөрсний дараах шилжилтийг ол.
А.20см
Á.0
Â.40см D. πc
19. m=400ãð ìàññòàé áèåèéã K=1000Í/ì õàòòàé ï¿ðøèíä
ä¿¿æëýõýä õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä âý?
À. 50Ãö
Á. 40Ãö
Â. 45Ãö
Ã. 58Ãö
Ä. 38Ãö


20. Математик д¿¿жингийн хэлбэлçýë X = 0.5Sin 10 t +
хуулиар явагдана . Дараахь õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã ол!
X(0)=?
l=?
T=?
ν =?

π

6

Äîëãèîí/ ìåõàíèê, öàõèëãààí ñîðîíçîí /
À. Õóâèëáàð
1. Долгион гэж юу вэ?
А. пүршинд хэлбэлзэл тарàхыг
Б. усанд хэлбэлзэл тарàхыг
В. харимхай орчинд хэлбэлзэл тарàхыг
Г. хэлбэлзлийг
2. Äèôðàêö àæèãëàãäàõ íºõöëèéã ñîíãî.
À. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòààñ èõ
Á. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòààñ áàãà
Â. Ñààäûí õýìæýý äîëãèîíû óðòòàé îéðîëöîî áàéõ
Ã. Óñíû ãàäàðãàä
3. Долгионы уртыг .............. үсгээр тэмдýгëýдэг âý?
А. α
Б. β

В. λ
Г. γ
4. Äолгионоор чухам юу зөөгддөг вэ?
А. масс зөөгднө
Б. энерги зөөгдөнө
В. хэлбэлзэл зөөгдөнө
Г. фаз зөөгдөнө
5. Нягт орчинд дуу ...........тарна
А. хурдан
Б. удаан
В. үл
Г. бага
6. Õүний чихэнд соногдох дууны долгионы давтамж ............
завсарт байна
А. 0,17Гц
Б. 17Гц-20000Гц
В. 20000Гц-ээс их
Г. 0 → ∞
7. m = 600 ãð ìàññòàé áèåèéã k = 1000Í / ì õàòòàé ï¿ðøèíä
ä¿¿æëýõýä õýëáýëçëèéí òîéðîõ äàâòàìæ õýä áîëîõ âý?

8. ßмар долгионуудыг когерент гэх вэ?
А. хоёр долгионы урт ойролцоо
Б. адилхан давтамжтай
Â. äолгионы урт нь ижил , фазын ялгаа нь тогтмол
Г. бүõийл долгионууд
9. Гюйгенсийн зарчмыг тайлбарла
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................
10. ßмар үзэгдлийг долгионы дифракц гэж нэрëэдэг вэ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................... .......
11. Öахилгаан соронзон долгион гэж юу вэ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................
12. 100 с-1 давтамжтай 200м/с хурдтай тарах долгионы уртыг
ол
А. 2м
Б. 0.5м
В. 300м
Г. 100м
13. 2м долгионы урттай бөгөөд 340м/с хурдтай тарах
долгионы давтамжèéã ол
А. 680 с-1
Б. 0,005 с-1
В. 342 с-1
Г. 170 с-1
14. Тусãалын өнцөг ямар байхад туссан ба ойсон гэрлийн
цацраг хоорондоо òэгш өнцөг үүсгэх вэ?
А. 0
Б. 300
В.450
Г.600
15. T = 0.005 ñ ¿åòýé õýëáýëçýë λ = 7.175 ì óðòòàé
äîëãèîí ¿¿ñãýñýí áîë ýíý äîëãèîíû òàðàõ õóðäûã îë.

16. 200Ãö äàâòàìæòàé 340ì/ñ õóðäòàé òàðàõ äîëãèîíû óðòûã
îë.

À. 1.7ì
Á. 0.17ì
Â. 17ì
Ã. 170ì
17. Äîëãèîíû ôðîíòûí öýã á¿õýí íü äîëãèîíû øèíý ¿¿ñã¿¿ð
áîëíî. ¯¿íèéã þó ãýæ íýðëýõ âý?
À. Ãþéíãåíñûí äîëãèîí
Á. Äîëãèîíû èíòåðôåðåíö
Â. Äîëãèîíû ¿¿ñã¿¿ð¿¿ä
Ã. Ãþéíãåíñûí çàð÷èì
18. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû õóãàðëûí çºâ áàðèìòûã
ñîíãî.
À. Ðàäèîëîêàöè
Á. Øèëýí àÿãàòàé óñàíä ä¿ðñýí õàëáàãà õóãàðõàé
õàðàãääàã
Â. ¯¿ëíýýñ ðàäèî äîëãèîí áóöàæ èðäýã.
19. Õýëáýëçëèéí õ¿ðýý 2.5Ãí èíäóêöëýëòýé îðîîìîã, 1.5 ìêÔ
áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðààñ òîãòîîíî. Õýëáýëçëèéí
¿åèéã îë.
À. 3.8 * 10 −3 π ñ
Â.

0.38 * 10 −3 π ñ

Á. 38 *10 −3 π ñ
Ã. 380 * 10 −3 π ñ

20. T = 2π LC òîìü¸îíû L – õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ íü . . . . .
. . þì.
À. Ôàðàä
Á. Ãåíðè
Â. Ãåðö
Ã. Ñåê -1

Б. Õóâèëáàð

1.Ямар долгионыг хөндлөн гэх вэ?:
А.долгион тарах чиглэлтэй цэгийн хөдөлгөөний
чиглэл паралелль
Б. долгион тарах чиглэлтэй цэгийн хөдөлгөөний
чиглэл перпендикуляр
А. цэгийн хөдөлгөөний чиглэл паралелль
Б. цэгийн хөдөлгөөний чиглэл перпендикуляр
2.Харимхай орчинд хэлбэлзэл тарахыг ...........................гэнэ.
А.ìеханик хөдөлгөөн
Б.механик хэлбэлзэл
В. механик долгион
Г.муруй хөдөлгөөн
3.Долгионы урт гэж юу вэ?.
А.цэгийн хөдөлгөөний явсан зам
Б.хамгийн өндөр цэгүүдийн хоорондох зай
В.ижил фазтай хэлбэлзэж буй дараалсан хоёр
цэгийн хоорондох зай
Г.эсрэг фазтай хэлбэлзэж буй дараалсан хоёр
цэгийн хоорондох зай
4.Äèôðàêö íü ãàæèã ìºí ¿¿?
À. ̺í
Á. Áèø
Â. Çàðèìäàà ìºí, çàðèìäàà áèø
5.Орчны төрөл ба............хамаарч , дуу харилцан адилгүй
хурдтай тарна
А.хэлбрээс
Б.өнгөнөөс
В.нягтаас
Г.уртаас
6. 20000Гц-ñ äýýø äàâòàìæòàé äîëãèîí íü
À. Èíôðà àâèà
Á. Äóóíû äîëãèîí
Â. Õýò àâèà
Ã. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí
7. Äóóíû äîëãèîí àãààðààñ óñàíä øèëæèõýä äîëãèîíû óðò íü õýä
äàõèí ººð÷ëºãäºõ âý? Äóóíû äîëãèîí òàðàõ õóðä àãààðò 340ì/ñ,
óñàíä 1435ì/ñ

8.Долгионы интерференц гэж юу вэ?.
А.хоёр долгион нэг цэгт хүрч бие биеэ дэмжих,
сулруулах үзэгдэлийг
Б.когерент долгионуудыг
В. ижил биш урттай долгионууд бие биеэ дэмжих,
сулруулах үзэгдэлийг
Г. когерент долгионуудыг цэгт хүрч бие биеэ дэмжих,
сулруулах үзэгдэлийг
9. Äàðààõ öàõèëãààíñîðîíçîí äîëãèîíû òºð뺺ñ àëü íü õàìãèéí
èõ äîëãèîíû óðòòàé âý?
À. Õýò ÿãààí òóÿà
Á. Íèë óëààí òóÿà
Â. Ðåíòãåí òóÿà
Ã. Ðàäèîäîëãèîí
10.Долгионы дифракц ажиглагдах нөхцөлийг тодорхойл.
...................................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................................................
11.Механик долгион, цахилгаан соронзон долгионы ялгааг
гарга. ........................................................................................................
...................................................................................................................
.
..............................................................................................................
12.Хэлбэлзэлийн үе нь 0,5с ба 20м/с хурдтай тарж буй
долгионы уртыг ол.
А.10м
Б.40м
В.0,025м
Г.20,5м
13. Долгионы урт нь 4м áà 340м/с хурдтай тарах долгионы
үеийг ол.
А.85с
Б.0,01с
В.344с
Г.1360с
14.Гэрэл, ойлгогч хавтгайтай 300 өнцөг үүсгэн туссан бол
ойлтын өнцөг ямар байх вэ?.

15.ªíäºð äàâòàìæòàé äîõèîíû ìîäóëÿöèéã ÿìàð çîðèëãîòîé
õýðýãëýäýã âý? Òàéëáàðëàí áè÷.

...................................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................................................
16. λ долгионы урттай монохромат гэрлийн замд жижиг
хэмжээтэй тунгалаг биш дугуй саад байрлуулжээ. Дэлгэц
дээрõ дифракцийн зургийн тºвд юу ажиглагдах вэ?
А. спектр
Б. цагаан толбо
В. хар толбо
Ã. λ долгионы урттай гэрэл
Д. λ долгионы урттай гэрэп ба хар толбо
17.Öàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçýë ÿìàð õýëõýýíä ¿¿ñýõ âý?
À. Îðîîìîãòîé
Á. Äàìæóóëàã÷òàé
Â. Êîíäåíñàòîðòàé
Ã. Îðîîìîãòîé, êîíäåíñàòîðààñ òîãòñîí õýëõýýíä

18. T = 2π LC òîìü¸îíû C– õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ íü . . . . .
. . þì.
À. Ôàðàä
Á. Ãåíðè
Â. Ãåðö
Ã. Ñåê -1
19. Õýëáýëçëèéí õ¿ðýý 2.5Ãí èíäóêöëýëòýé îðîîìîã, 1.5 ìêÔ
áàãòààìæòàé êîíäåíñàòîðààñ òîãòîîíî. Õýëáýëçëèéí
äàâòàìæèéã îë.
À. 259Ãö
Á. 2.59Ãö
Â. 82.5Ãö
Ã. 0.259Ãö
20. Öàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçëèéã þóíû òóëä
ìîäóëÿöëàäàã âý?
À. Äóóíû õýëáýëçëèéã ºñãºõ
Á. Äóóíû õýëáýëçëèéã ñóëðóóëàõ
Â. Õýðýãöýýò ìýäýýëëèéã öàõèëãààí ñîðîíçîí
äîëãèîíîîð àëñàä äàìæóóëàõ
Ã. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã ºñãºõ áóþó
áóóðóóëàõ
 õóâèëáàð
1. Ямар долгионыг тууш гэх вэ?
А. долгион тарах чиглэлтэй цэгийн хөдөлгөөний
чиглэл параллель

Б. долгион тарах чиглэлтэй цэгийн хөдөлгөөний
чиглэл перпендикуляр
В. цэгийн хөдөлгөөний чиглэл параллель
Г. цэгийн хөдөлгөөний чиглэл перпендикуляр
2. Äóóíû äîëãèîí ÿìàð îð÷èíä òàðàõ âý?
À. Õèéä
Á. Õèé áîëîí âàêóóìä
Â. Øèíãýí, õèé, âàêóóì, õàòóó áèåä
Ã. Õèé, øèíãýí, õàòóó áèåä
3. Хүний чихэнд сонсогдох долгионыг .................долгион гэнэ.
А. инфра
Б. дууны
В.ультра
Г. чанга
4. Äîëãèîí òàðæ áàéãàà ÷èãëýëèéí äàãóó áàéðëàñàí
õîîðîíäîî λ çàéòàé öýã¿¿äèéí õýëáýëçëèéí ôàçûí çºðºº
ÿìàð áàéõ âý?
À. π
Á. 2π
Â.

π
2

Ã. 3π

5. Äîëãèîíû îéëòûí ºíöãèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À. α
Á. β
Â. γ

Ã.

ϕ

6. Öàõèëãààí ñîðîíçîí õýëáýëçýë îãòîðãóéä òàðõàõ ¿çýãäýë
àëü íü âý?
A. Ðàäèî äîëãèîí
Á. Ãàçàð õºäëºëò
Â. Äóó àâèà ãàðàõ
Ã. Óñíû ãàäàðãà äýýð
¿¿ñýõ äîëãèîí
7. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíóóäûã äîð æàãñààâ. Ç¿¿íýýñ
áàðóóí òèéø äîëãèîíûã òîäîðõîéëîõ ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿í
ºññºí áàéõààð äàðààëóóëñàí áàéíà âý?
Ðàäèî äîëãèîí Èíôðà óëààí òóÿà
¯çýãäýõ ãýðýë Õýò ÿãààí
òóÿà
Ðåíòãåí òóÿà
Ãàììà òóÿà
Ñàíàìæ: Ãàììà òóÿà õàìãèéí ºíäºð ýíåðãèòýé öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîí
A. äîëãèîíû äàëàéö

Á. äîëãèîíû óðò

Â. äîëãèîíû äàâòàìæ
Ã. äîëãèîí òàðàõ õóðä
8. Äîîðõ ¿çýãäë¿¿ä ãýðëèéí äîëãèîëîã øèíæèéã èëýðõèéëíý
ãýäýãòýé ñàíàë íýã áàéâàë “Òèéì” ãýäãèéã, ñàíàë çºðæ
áàéãàà áîë “¯ã¿é” ãýäãèéã ñîíãîíî óó?
1. Ãýðëèéí èíòåðôåðåíöè Òèéì ¯ã¿é

2. Ãýðëèéí äàðàëò Òèéì ¯ã¿é
3. Ãýðëèéí äèôðàêö Òèéì ¯ã¿é
4. Ôîòîýôôåêò Òèéì ¯ã¿é
A. Òèéì, ¯ã¿é, Òèéì, ¯ã¿é
Á. ¯ã¿é, ¯ã¿é, ¯ã¿é, Òèéì
Â. ¯ã¿é, Òèéì, ¯ã¿é, Òèéì
Ã. Òèéì, Òèéì, ¯ã¿é, Òèéì
Ä. Òèéì, ¯ã¿é, Òèéì, Òèéì
9. Äàðààõ öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû àëü òºðºë íü èõ
äàâòàìæòàé âý?
À. Ðàäèîäîëãèîí
Á. Ðåíòãåí òóÿà
Â. ¯çýãäýõ ãýðýë
Ã. Õýò ÿãààí òóÿà
10. Долгион ойх хуулыг бич
...................................................................................................................
............................................................................................
11. Äóðüäñàí (1.Óñíû ãàäàðãà äýýðõ äîëãèîí )
(2. Õèé äýõü äóóíû äîëãèîí )
(3. ðàäèî äîëãèîí ) äîëãèîíóóäûí àëü íü
õºíäëºí äîëãèîí âý?
À. 1
Á. 1 áà 3
Â. 2
Ã. 1 áà 2
12. Äîëãèîíû óðò íü 20ì, ò¿¿íèé òàðàõ õóðä 5ì/ñ áîë äîëãèîí
¿¿ñãýã÷èéí õýëáýëçëèéí äàâòàìæ õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 25ñ-1
Á. 4ñ-1
Â. 0.25ñ-1
Ã. 100ñ-1
13. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº îð÷èí ðóó íýâòðýõýä
äîëãèîíû óðò íü 2 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû ºíäºð íàì
õýðõýí ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñíý
Á. 2 äàõèí áàãàñíà
Â. 4 äàõèí áàãàñíà
Ã. ªºð÷ëºãäºõã¿é
14. Äóó äàâòàìæ íü ººð÷ëºã人ã¿é áàéõàä ò¿¿íèé ÷àíãà ñóë
íü þóíààñ õàìààð÷ ººð÷ºãäºõ âý?
À. Äîëãèîíû äàëàéöààñ
Á. Äîëãèîíû ôàçààñ
Â. Äîëãèîíû óðòààñ
Ã. Äîëãèîí òàðàõ õóðäààñ
15. Äîëãèîíû õóðä 440ì/ñ, äàâòàìæ 40Ãö áîë õýëáýëçëèéí ¿å

þóòàé òýíö¿¿ âý?
À. 0.025ñ
Á. 11ñ
Â. 1/11ñ
Ã. 480ñ
16. Äîëãèîí òàðõàæ áàéãàà ÷èãëýëèéí äàãóó áàéðëàõ
õîîðîíäîî 3λ çàéòàé öýã¿¿äèéí ôàçûí çºð¿¿ ÿìàð áàéõ

λ -äîëãèîíû óðò /
À. 6π
Á. 0.6π
Â. 60 π
Ã. 0.06 π
17. d = 3λ òîðûí òîãòìîëòîé äèôðàêöûí òîð äýýð λ
âý? /

äîëãèîíû óðòòàé ãýðýë íîðìàëààð òóñíà. Õî¸ðäóãààð
ýðýìáèéí ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ ºíöãèéí ñèíóñûí óòãûã
îë.
À . 2/3
Á. 3/2
Â. 5/2
Ã. 2/5
18. Èíòåðôåðåíöëýæ áàéãàà õî¸ð òóÿàíû ôàçûí çºð¿¿

∆ϕ =

π
2

áîë ýäãýýð òóÿàíû îïòèê çàìûí õàìãèéí áàãà

ÿëãàà ÿìàð áàéõ âý?
À.

λ

4

Â.
4

Á.

λ

2

Ã.
4

19. Õî¸ð êîãåðåíò äîëãèîí èíòåðôåðåíöèéí ìàêñèìóì ¿¿ñãýæ
áàéõûí òóëä îïòèê çàìûí ÿëãàà íü ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
À. ∆l = ( 2n +1) *

λ

2
Á. ∆l = ( 2n +1) * λ

n = 0.1.2.....

n = 0.1.2.....

λ
n = 0.1.2.....
2
n = 0.1.2.....

Â. ∆l = ( n − 1) *

Ã. ∆l = nλ
20. 10 ñì-ä 250 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä
áàéõ âý?
À. 0.4 ìì
Á. 0.04ìì
Â. 4ìì
Ã. 0.004ìì

Ã. Õóâèëáàð
1. Äîëãèîíû òóñãàëûí ºíöãèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý?
À. α
Á. β
Â. γ
2. Äàðààõ öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû òºð뺺ñ àëü íü
õàìãèéí áîãèíî äîëãèîíû óðòòàé âý?
À. Ðåíòãåí òóÿà
Á. ¯çýãäýõ ãýðýë
Ðàäèîäîëãèîí
Ã. Õýò ÿãààí òóÿà
3. Èíòåðôåðåíöëýæ áàéãàà õî¸ð ãýðëèéí äîëãèîíû ôàçûí

Ã.

Â.

ϕ

çºð¿¿ ∆ϕ =π áîë òýäãýýðèéí îïòèê çàìûí ÿëãàà ÿìàð
áàéõ âý?
À.

λ

Á.

2

Ã.
4

4

Â.
4
4. Îïòèê çàìûí çºðºº íü

λ

0

9000 À áàéõàä ÿìàð äîëãèîíû

óðòòàé ¿çýãäýõ ãýðëèéí ìàêñèìóì íºõöºë áèåëýõ âý?
0

À.

λ = 4500 A

Â.

λ = 5500 A

0

0

Á.

λ = 3500 A

Ã.

λ = 4000 A

0

5. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº ð¿¿ íýâòðýõýä äîëãèîíû
óðò íü 2 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû òàðàõ õóðä õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí áàãàñíà
Á.2 äàõèí èõýñíý
Â. 4 äàõèí áàãàñíà
Ã. 4 äàõèí èõýñíý
6. Àæèãëàã÷ààñ 9 êì çàéä öàõèëàõ àÿíãàíû äóó íü ãýðýë
àæèãëàãäñíààñ õîéø ÿìàð õóãàöààíû äàðàà ñîíñäîõ âý?
Àãààðò äóó òàðàõ õóðä 330ì/ñ
À. 20ñ
Á. 27.2ñ
Â. 22ñ
Ã. 272ñ
7. Äîëãèîíû óðò 4 êì, õýëáýëçëèéí ¿å íü 200ñ áîë äîëãèîí
òàðàõ õóðä ÿìàð áàéõ âý?
À. 20ì/ñ
Á. 0.2ì/ñ
Â. 200ì/ñ
Ã. 0.02ì/ñ
8. Äîëãèîíû õóðä 640ì/ñ, äàâòàìæ íü 80Ãö áîë õýëáýëçëèéí
¿å õýäòýé òýíö¿¿ âý?
À. 0.01ñ
Á. 0.02ñ
Â. 0.03ñ
Ã. 0.1ñ
9. Ðàäèî õ¿ëýýí àâàã÷èéí õýëáýëçëèéí õ¿ðýýã 50ì óðòòàé
äîëãèîíä òîõèðóóëæýý. 25ì óðòòàé äîëãèîíä òîõèðóóëàõûí
òóëä õýëáýëçëèéí õ¿ðýýíèé êîíäåíñàòîðûí áàãòààìæèéã
õýðõýí ººð÷ëºõ âý?
À. 2 äàõèí èõýñãýíý
Á. 4 äàõèí èõýñãýíý

Â. 2 äàõèí áàãàñíà
10. n =

c

υ

Ã. 4 äàõèí áàãàñíà

-òîìü¸îãîîð ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?

À. Îð÷íû àáñîëþò õóãàðëûí èëòãýã÷
Á. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû óðò
Â. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíû äàâòàìæ
Ã. Âàêóóìä ãýðýë òàðàõ õóðä
11. Ðåíòãåí òóÿàíû äîëãèîíû óðò íü . . .. áàéíà.
À. 1.6 ⋅10 −11 ì

Á. 16 ⋅ 10 −11 ì

Â. 1.3 ⋅ 10 −11 ì
Ã. 13 ⋅ 10 −11 ì
12. Õýëáýëçëèéã ìîäóëÿöëàõ ¿çýãäëèéã òàéëáàðëàæ áè÷.
.......................................................................................................
...................................................................................................................
...............................................................................................
13. Ãýðëèéí ÿìàð äîëãèîíóóä èíòåðôåðåíöèä îðäîã âý?
À. Äàâòàìæ èæèë, ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Á. Äàëàéö íü èæèë, ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Â. Íýãíèéíõ íü äàâòàìæ íºãººãèéíõººñ 2 äàõèí èõ
ôàçûí çºð¿¿ íü òîãòìîë
Ã. ¯¿ñãýã÷ýýñýý ãàðààä òýäíèé òóóëæ èðñýí çàé
èæèëõýí áîë
14. Äèôðàêöûí òîðîí äýýð λ äîëãèîíû óðòòàé ãýðýë
íîðìàëèàð òóñ÷ýý. Òîðûí òîãòìîë d = 2λ áîë 2 ýðýìáèéí
ìàêñèìóì àæèãëàãäàõ ºíöãèéã îë.
À. 900
Á. 300
Â. 450
Ã. 600
15. 300Ãö äàâòàìæòàé 500ì/ñ õóðäòàé òàðàõ äîëãèîíû óðòûã
îë.
À. 0.6ì
Á. 0.1ì
Â. 1.77ì
Ã. 1.66ì
16. Äàðààõ äîëãèîíóóäààñ àëèéã íü àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò
îíîøëîãîîíä àøèãëàäàã âý?
1-èíôðà àâèà
2-äóóíû äîëãèîí
3-õýò àâèà
À. 1
Á. 1 áà 2
Â. 3
Ã. 1 áà 3
17. Äîëãèîíû äàâòàìæèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýõ âý?
À. α
Á. β
Â. ν
Ã. λ
18. Êîíäåíñàòîðûí õàìãèéí èõ öýíýã 20íÊë, õàðèí õýëõýýí

äýõü õàìãèéí èõ ã¿éäëèéí õ¿÷ 1À áîë âàêóóì äàõü
äîëãèîíû óðòûã îë. Óã óðò äýýð õýëáýëçýõ õ¿ðýýíèé
òîõèðãîî õèéãäæýý.
À. 3.8ñì
Á. 0.38ì
Â. 38ì
Ã. 3.8ìì
19. Äóóíû äîëãèîí íýã îð÷íîîñ íºãºº ð¿¿ íýâòðýõýä äîëãèîíû
óðò íü 4 äàõèí áàãàññàí áîë äóóíû òàðàõ õóðä õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 4 äàõèí èõýñíý
Á. 4 äàõèí áàãàñíà
Â. 2 äàõèí èõýñíý
Ã. 2 äàõèí áàãàñíà
20. Äîëãèîíû óðò 5 êì, õýëáýëçëèéí ¿å íü 200ñ áîë äîëãèîí
òàðõàõ õóðä áàéõ âý?
À. 25ì/ñ
Á. 2.5ì/ñ
Â. 250ì/ñ
Ã. 25ñì/ñ

Ãýðýë ãåîìåòð îïòèê
À. Õóâèëáàð
1. Ãýðýë îéõ íü ò¿¿íèé ÿìàð ÷àíàðûã õàðóóëäàã âý?
À. ªíöºã òýíö¿¿ãèéí
Á. Ãýðýë Ẻìëºã ÷àíàðòàéã
Â. Ãýðýë äîëãèîí ÷àíàðòàéã
Ã. Îéõûã
2.
Çóðàã äýýðõ ëèíç íü ÿìàð õýëáðèéí ëèíç âý?
À. Õàâòãàé ã¿äãýð
Á. Õ¿íõýð ã¿äãýð

Â. Õàâòãàé õ¿íõýð
Ã. Õ¿íõýð
3. Öýãýí ãýðýë ¿¿ñãýã÷ýýñ à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò E0 áàéâ.
¯¿ñãýã÷ýýñ 3à çàéä ãýðýëò¿¿ëýëò ÿìàð áàéõ âý?
À. E=E0/3
Á. E=E0/9
Â. E=E0/

3 à

Ã. E=3E0

4. Àëü íü îéëòûí õóóëü âý?
À. Ãàäàðãóó äýýð òóññàí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí
íîðìàëü, îéñîí öàöðàã ãóðàâ õîîðîíäîî
ïåðïåíäèêóëÿð áàéíà.
Á. Òóññàí öàöðàã, îéñîí öàöðàã õîîðîíäîî
ïåðïåíäèêóëÿð áàéíà. ̺í íýã õàâòãàé äýýð
îðøèíî.
Â. Òóññàí öàöðàã, îéñîí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí
íîðìàëü 3 íýã õàâòãàé äýýð îðøèíî. ̺í òóñãàëûí
ºíöãèéí ìîäóëü îéëòûí ºíöãèéí ìîäóëüòàé òýíö¿¿
áàéíà.
Ã. Òóññàí öàöðàã, ãàäàðãóóãèéí íîðìàëü íýã øóëóóí
äýýð îðøèíî.
5.Õàâòãàé òîëèíîîñ à çàéä áàéãàà áèå áîëîí ò¿¿íèé ä¿ðñ
õîîðîíäîî ÿìàð çàéòàé áàéõ âý?
À. à çàéòàé
Á. 3à çàéòàé
Â. 2à çàéòàé
Ã. 0.5 à çàéòàé
6.Çóðàã äýýð ëèíçèéí ãîë îïòèê òýíõëýã, ãîë ôîêóñ MN
áèåòèéã ¿ç¿¿ëýâ. ßìàð ä¿ðñ ãàðàõ âý?
À. Áîäèò æèæãýðñýí
Á. Áîäèò òîìîðñîí
Â. Õóóðìàã æèæãýðñýí
Ã. Õóóðìàã òîìîðñîí ä¿ðñ
7. Áºìáºëºã òîëèí äýýð òóññàí ãýðýë õàà÷èõ âý?
À. Òîëèíû îïòèê òºâèéã äàéðàí ãàðñàí öàöðàã îéõäîî
îïòèê òýíõëýãòýé ïàðàëëåëü áàéíà.
Á. Òîëèíû îïòèê òºâèéã äàéðàí ãàðñàí öàöðàã îéõäîî
ôîêóñûã äàéð÷ ºíãºðíº.
Â. Òîëèíû ôîêóñûã äàéðñàí öàöðàã îéãîîä áóöàæ
çàìààðàà ÿâíà.
Ã. Òîëèíû îïòèê òºâèéã äàéðñàí öàöðàã îéãîîä áóöàæ

çàìààðàà ÿâíà.
8. Ãýðëèéí á¿ðýí óðñãàë 200ëì áàéõ èçîòðîï ¿¿ñãýã÷èéí ãýðëèéí
õ¿÷èéã îë.
À. 16êä
Á. 160êä
Â. 0.16êä
Ã. 1.6êä
9. Ëинзээр нэвтэрсэн гэрэл хаачих вэ?
А. Линзийн оптик гол тэнхлэггэй паралель цацраг
линзээр нэвтэрсний дараа түүний фокусыг дайрна.
Á. Линзийн оптик гол тэнхлэгтэй паралель цацраг
линзээр нэвтрэхдээ оптик тэнхлэгтэй паралель
болно.
Â. Линзийн оптик òºвийг дайрсан цацраг линзээр
нэвтрэхдээ оптик тэнхлэгтэй паралель болно.
Ã. Линзийн оптик òºвийг дайрсан цацраг ямар ч
цацраг лèíçээр нýвтрээд оптик тýнхлэгтэй
паралель болно.
10. Ãýðëèéí õóãàðàë ãýæ þó âý?
À. Ãýðýë ÷èãëýëýý ººð÷ëºõ
Á. Ãýðýë íýã îð÷èíä òàðàõ
Â. Ãýðýë íýã îð÷íîîñ ººð îð÷èí ðóó íýâòðýõäýý
÷èãëýëýý õàäãàëàõ
Ã. Ãýðýë íýã îð÷íîîñ íºãºº îð÷èíä íýâòýð÷ ÷èãëýëýý
ººð÷ëºõ
11.Í¿äèéã îïòèêèéí õóâüä ÿàæ òºñººëºõ âý?
À. ã¿äãýð òîëü
Á. Õ¿íõýð ëèíç
Â. Õ¿íõýð òîëü
Ã. ÿäãýð ëèíç
12. Õîëûí õàðàà ìóóäñàí õ¿í õ¿í ÿìàð øèë ç¿¿õ âý?
À. Öóãëóóëàã÷ ëèíç
Á. Ñàðíèóëàã÷ ëèíç
Â. Åðäèéí øèë
Ã. Íàðíû øèë
13. 2 äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçýíä áèåèéí öóãàìàí õýìæýý 5
äàõèí ºññºí áîë ëèíçýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàéã îë.

14.ªºðººñºº 5 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 2 äàõèí ºñãºõ

ã¿äãýð ëèíçèéí ôîêóñûí çàéã îë.

15. Õýâèéí í¿ä ä¿ðñèéã õààíà ãàðãàõ âý?
À. Øàð òîëáîí äîòîð
Á. Øàð òîëáîíû ãàäíà
Â. Øàð òîëáîí äýýð
16. Òîìðóóëàã÷ øèëíèé ºñãºëò 5 áîë îïòèê õ¿÷èéã îë.

17. Öóãëóóëàã÷ ëèíçýýñ 50 ñì çàéä áàéñàí áèåèéí ä¿ðñ 2 äàõèí ºñºæ
ãàðíà Ôîêóñûí çàéã îë.

18. Äýлгэц ба биеийн хоорондох зай L=5м. Дэлгэц дээр 4
дахин ºссºн д¿рс ¿¿сэхийн тулд ямар оптик х¿чтэй
линзийг биеэс ямар зайд байрлуулах вэ?
19.
Хоорондоо 90° ºнцºг ¿¿сгэсэн 2 хавтгай толь зургийн
хавтгайд перпендикуляр байрлажээ.
4 5
Зургийн хавтгайтай параллель
3 4
2
гэрлийн цацраг эхний (1) толин äýýð
5
1
45°-ийн ºнцгººр тусаж хоёр дахь
толиноос ойв. б-г ашиглан 2 дахь
2
толиноос гэрлийн цацраг ямар
чиглэлд тарахыг ол
À. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
Д. 5
20. Оптик системийн гэрлийí öàöðагийн замыг зурагт ¿з¿¿лэв.
Доор дурьдсан систем¿¿дээс аль нь
ил¿¿ тохирохыг ол.
А. Проекцийн аппарат
0

Б. Яндан дуран
В.ªсгºдºг шил
Г. Н¿дний оптик систем
Д. Аль нь ч биш

Б. Õóâèëáàð
1. Та хавтгай толиноос υ тогтмол хурдаар äºõºæ áàéâàë
ä¿ðñ чинь танü ðóó ямар хурдаар îéðòîõ вэ?
À. 2 υ
Б. υ
В.0
Г. υ / 2
Д.4 υ
2. Нимгэн линзийн томъёог тîäîðõîéë.
À.

1
F

=

1
a

+

R
Â. F =
2
Ä.

1
b

Á.

1
F

=

ab
a +b

2
Ã. F =
R

1
1
1 

= ( n −1)
+


F
 R1 R2 

3. Îéðûí õàðàà ìóóòàé õ¿í ÿìàð ëèíçòýé í¿äíèé øèë õýðýãëýõ âý?

À. Öóãëóóëàã÷ ëèíç
Á. Ñàðíèóëàã÷ ëèíç
Â. Åðäèéí øèë
Ã. Íàðíû øèë
ä¿ðñýýð ÿìàð ëèíçèéã òýìäýãëýõ âý?
À. ÿäãýð
Á. Õîòãîð
Â. Áºìáºëºã òîëü
Ã. Àëü íü ÷ áèø
5.Õàâòãàé òîëèíä áèåèéí ä¿ðñèéã ÿàæ áàéãóóëàõ âý?
À. Îéñîí öàöðàãóóäààð
Á. Òîëèíû ãàäàðãàä ïåðïåíäèêóëÿð òàòàæ
Â. Îéñîí öàöðàãèéí ¿ðãýëæëýëèéí îãòîëöëîîð
Ã. Òîëèí òýãø õýìèéí áàéãóóëàëòààð
6. Îéðûí õàðàà ìóóòàé õ¿í íîìîî í¿äíýýñýý 50ñì çàéä áàðèàä
í¿äíèé øèëã¿é óíøèâ. Èéì õ¿íèé íîì óíøèõäàà ç¿¿õ í¿äíèé
øèëíèé îïòèê õ¿÷ õýä áàéõ âý?
À. 3 äïòð
Á. 0.3 äïòð
Â. 2 äïòð
Ã. 0.2 äïòð
7. 25 êä õ¿÷òýé ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéí á¿ðýí óðñãàëûã îë.
À. 100ëì
Á. 100 π ëì
4.

Â. 10ëì
Ã. 10 π ëì
8. Линзийг ямар хугарлын илтгэгчтэй орчинд оруулбал
линз байх чадвараа á¿рэн алдах вэ?
А. Линзийн материалтай адил хугарлын илтгэгчтэй
орчинд оруулбал
Á. Линзийн материалын хугарлын èëòгэгчээс 2 дахин
их хугарлын èëтãэгчтэй орчинд оруулбал
Â. Линзийн материалын хугарлын илтгэгчээс 2 дахин
бага хугарлын илтгэгчтэй орчинд оруулбал
Ã. Еðººñºº ингэх боломжã¿é
9. ªºðººñºº 10 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 3 äàõèí ºñãºõ ã¿äãýð
ëèíçèéí ôîêóñûí çàéã îë
À. 75ñì
Á. 7.5ñì
Â. 0.75ñì
Ã. 750ñì
10.

1
F

=

1
a

+

1
b

òîìü¸îíû à ïàðàìåòð íü . . . . . . .. áîëíî .

À.
Á.
Â.
Ã.

Ôîêóñûí çàé
Ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
Ëèíçíýýñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
Àëü íü ÷ áèø

D=
11. Ëèíç, òîëèíû ôîêóñûí çàéí óðâóó õýìæèãäýõ¿¿í

1
èéã . . . ..
f

ãýíý.
À. Îïòèê õ¿÷
Á. Ôîêóñûí çàé
Â. Ëèíçíýýñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
Ã. Ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
12. 4 äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçýíä áèåèéí øóãàìàí õýìæýý 3 äàõèí
ººð÷ëºãäñºí áîë ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòëýõ çàéã îë.
À. 33ñì
Á. 35 ñì
Â. 40ñì
Ã. 60 ñì
13. k =

H
òîìü¸îíû H -ð ÿìàð
h

õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Ä¿ðñèéí ºíäºð
Ã. Áèåèéí ºíäºð
14. ÿäãýð òîëèíä ä¿ðñ áàéãóóëàõàä öýã áîëîí áèåèéí
ä¿ðñ ÿìàð áàéõ âý?
À. Õóóðìàã, øóóä, óðâóó
Á. Áîäèò ä¿ðñ
Â. Øóóä, óðâóó ä¿ðñ
Ã. Óðâóó ä¿ðñ
15. Ãýðýë õóãàðàõ íü ò¿¿íèé ÿìàð ÷àíàðûã õàðóóëàõ âý?
À. Ãýðýë ýð÷òýé ÷àíàðûã
Á. Ãýðýë øóëóóí çàìààð òàðàõã¿éã
Â. Ãýðýë õî¸ðäìîë ÷àíàðòàéã
Ã. Ãýðýë äîëãèîí ÷àíàðòàéã
16. Õ¿íõýð òîëèíîîñ 12 ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ä¿ðñ 7 ñì
çàéä ãàðíà.Òîëèíû ºñãºëòèéã îë.
À. 0.58
Á. 0.68
Â. 0.8
Ã. 0.7
17. Ôîòîíû ìàññûã ýëåêòðîíû ìàññòàé òýíö¿¿ ãýæ ¿çâýë
ýíåðãè íü ÿìàð áàéõ âý?

À. 6 ⋅10 −14 Æ

Á. 7 ⋅10 −14 Æ

Â. 5 ⋅10 −14 Æ
Ã. 8 ⋅10 −14 Æ
18. 6 ýÂ ýíåðãèòýé ôîòîí ìåòàëûí ãàäàðãóó äýýð òóñàõàä
3.5ýÂ ýíåðãèòýé ýëåêòðîí ñóãàðàí ãàðñàí áîë ãàðàëòûí
àæëûã îë?
À. 2.5ýÂ
Á. 25ýÂ
Â. 0.25ýÂ
Ã. 250ýÂ
19. Ìåòàë äýýð òóñàæ áàéãàà ãýðëèéí äîëãèîíû äàâòàìæ ν ,
ýëåêòðîíû ãàðàëòûí àæèë À, ñóãàðñàí ýëåêòðîíû êèíåòèê
ýíåðãè E k áîë ýäãýýð íü ÿìàð õàìààðàëòàé âý? /h- Ïëàíêèéí
òîãòìîë /
À. hν = A − E k

Á. hν = A + E k

Â. ν = hA + hE k

Ã.

h
= A ⋅ Ek
ν

20. Áîäèñûí õóãàðëûí èëòãýã÷ ãýðëèéí ºíãºíººñ õàìààðàõ
¿çýãäëèéã ãýðëèéí . . . . . . . ãýíý.
À. Èíòåðôåðåíö
Á. Äèôðàêö
Â. Òóéëøðàë
Ã. Äèñïåðñ

 õóáèëáàð
1. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñûí çàéã òîäîðõîéë.

1
1
1
= ( n −1) (
+
)
F
R1 R2
1
2
=
Â.
F
R
À.

2
R
1
ab
=
Ã.
F a +b
Á. F =

2. 1-ð îð÷íû õóãàðëûí èëòãýã÷ íü n1, ò¿¿íä ãýðýë òàðàõ õóðä
υ1 , 2-ð îð÷íû õóãàðëûí èëòãýã÷ íü n2, ò¿¿íä ãýðýë òàðàõ

υ2 áîë äàðààõü èëýðõèéëë¿¿äèéí àëü íü çºâ âý?
n1 υ 2
n1 υ1
n1 υ2
=
=
=
A.
Á.
Â.
n2 υ1
n2 υ 2
υ1 n2

õóðä

3. I = 30 êä ãýðëèéí õ¿÷òýé ÷èéäýíãèéí öàöðóóëàõ ãýðëèéí
íèéò óðñãàëûã îë.
À.


ëì
15

Â. 7.5π ëì

Á. 12 π ëì
Ã. 120 π ëì

Ä.

15
ëì

4. Êèíî òåàòðûí äýëãýöýí äýýðõ êèíîíû ä¿ðñ 10ì*4ì
õýìæýýòýé áºãººä ò¿¿íèé ãýðýëò¿¿ëýã íü 80ëê áàéâ. Äýëãýö
äýýð òóñàõ ãýðëèéí óðñãàëûã îë !

À. 320ëì
Á. 3200ëì
Â. 32ëì
Ã. 2ëì
Ä. 0.5ëì
5. F ôîêóñûí çàéòàé, öóãëóóëàã÷ ëèíçýýñ à çàéä áàéðëàñàí
áèåèéí ä¿ðñèéí áàéðëàëûã F a  2 F òîõèîëäîëä çóð.

6. Çýðãýëýý ¿¿ñýõ íü ÿìàð ¿çýãäýëòýé õîëáîîòîé âý?
À. Ãýðëèéí äèôðàêö
Á. Ãýðëèéí õóãàðàë
Â. Ãýðëèéí äèñïåðñ
Ã. Ãýðëèéí òóéëøðàë
7. Ãýðëèéí öàöðàã 1-ð îð÷èíîîñ 2-ð îð÷èíä øèëæèõ ¿åä
òóñãàëûí ºíöºã 300, õóãàðëûí ºíöºã 600 áàéâ. 2-ð îð÷èíòîé
æèøñýí 1-ð îð÷íû õàðüöàíãóé õóãàðëûí èëòãýã÷ ÿìàð áàéõ
âý?
2
3
À.
Á.
3
2
Â.

1
3

Ã.

3

8. Íîìîí äýýð áàéãàà çóðãèéí ºíäºð h=5ñì, äýëãýöýí äýýð
ãàðñàí çóðãèéí ºíäºð h=0.95ì áàéâ. Õýðýâ ýïèäèàñõîïûí
îáüåêòèâîîñ äýëãýö õ¿ðòëýõ çàé b=4 ì áîë îáüåêòèâûí
ôîêóñûí çàéã òîäîðõîéë.

9. 200êä ãýðëèéí õ¿÷òýé ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéí óðñãàë 100ëì áîë
õàðãàëçàõ áèåëýã ºíöãèéí õýìæýýã îë.

10. Áàéãàëèéí ÿìàð ¿çýãäýëä ãýðëèéí õóãàðàõ ¿çýãäýë èë¿¿ òîä
àæèãëàãäàõ âý?
À. Àÿíãà öàõèëãààí öàõèõ
Á. Ñîëîíãî òàòàõ
Â. Çýðýãëýý ¿¿ñýõ
Ã. Ìàíàí òàòàõ
11. ªºðººñºº 20ñì çàéä áàéãàà áèåèéí ºíäðèéã 6 äàõèí ºñãºõ
ã¿äãýð ëèíçíèé ôîêóñûí çàéã îë.

À. 17ñì
Á. 18.5 ñì
Â.19.5
Ã. 20ñì
12. Áºìáºëºã òîëèíä ä¿ðñ áàéãóóëàõàä îéñîí öàöðàãèéí
¿ðãýëæëýëýýð ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý ?
À. Õóóðìàã ä¿ðñ
Á. Áîäèò ä¿ðñ
Â. Øóóä ä¿ðñ
Ã. Óðâóó ä¿ðñ
13. Ä¿ðñèéí ºíäºð H áèåñèéí ºíäºð h ãýâýë k =

H
-ð ÿìàð
h

õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Áºìáºëºã òîëèíû îðîéãîîñ áèå õ¿ðòëýõ çàé
Ã. Áºìáºëºã òîëèíû îðîéãîîñ ä¿ðñ õ¿ðòëýõ çàé
14.Äàðààõ íýãæ¿¿äýýñ àëü íü ãýðëèéí óðñãàëûí íýãæ âý?
À. Ëþìåí /ëì/
Á. Êàíäåë /êä/
Â. Ëþêñ /ëê/
Ã. Àìïåð /À/
15. Ãýðëèéí îéõ ¿çýãäýë ¿åä òóññàí ãàäàðãóóãèéí îâãîð òîâãîðûí
õýìæýý ãýðëèéí äîëãèîíû óðòààñ . . . . .áàéõàä òîëèí îéëò
¿¿ñýõ âý?
À. Èõ
Á. Áàãà
Â. Òýíö¿¿
16.Ëèíçýýñ 20ñì çàéòàé áèåèéí ä¿ðñ 10ñì çàéä ¿¿ñ÷ýý.
Ëèíçèéí ôîêóñûí çàé, ºñãºëòèéã îë.

17. 2äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ áèå 40 ñì çàéä áàéðëàíà.
Áèåèéã 15 ñì îéðòóóëàõàä ä¿ðñ õ¿ðòýëõ çàé õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
18. Íýã íü íºãººãººñºº 0.02 ñì çàéòàé 2 íàðèéíõàí çàâñðûí
¿¿ñãýñýí èíòåðôåðåíöèéí çóðãèéã àøèãëàí ãýðëèéí
äîëãèîíû óðòûã îë. Äýëãýöýí äýýðõ áàðààí ñóäëóóäûí
õîîðîíäîõ çàé 0.49 ñì çàâñðóóäààñ äýëãýö õ¿ðòýëõ çàé
200 ñì
À.2*10-5 ñì
Á. 4.9*10-5 ì
-5
Â. 4.9*10 ñì
Ã. 4.9*10-5 ìì
19. Àëü îð÷èíä õóãàðëûí èëòãýã÷ èõòýé âý?
1-øèë
2-óñ
3- àãààð
À. 1
Á. 2
Â. 3
Ã. 1 áà 3
20. Òóñãàëûí ºíöãèéã 2 äàõèí èõýñãýõýä õóãàðëûí ºíöºã õýä

äàõèí ººð÷ëºãäºõ âý? (i-òóñãàëûí ºíöºã)
À. 2 cosi
Á. 3 cosi
Â. 2 sini
Ã. 3 sini

à õóâèëáàð
1. k =

H
h

òîìü¸îíû h-ð ÿìàð õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ

âý?
À. Áºìáºëºã òîëèíû ôîêóñ
Á. Áºìáºëºã òîëèíû ºñãºëò
Â. Ä¿ðñèéí ºíäºð
Ã. Áèåèéí ºíäºð
2. Øèëíèé õóãàðëûí èëòãýã÷ óëààí ãýðëèéí õóâüä nó, íîãîîí
ãýðëèéí õóâüä ní, õºõ ãýðëèéí õóâüä nõ, áîë ýäãýýð íü àëü
òýíöýë áèøèéã õàíãàõ âý?
À. n ó ní  n õ
Á. ní  n ó  n õ
Â. n õ  n ó  ní
Ã. ní  n õ  n ó
3. d = 20 äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ 25 ñì çàéä 14 ñì ºíäºð
áèåòèéã îïòèê òýíõëýãò ïåðïåíäèêóëÿðààð òàâüæýý. ßìàð
ºíäºðòýé ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?

4. 6 äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçèíä áèåèéí øóãàìàí õýìæýý 5 äàõèí
ºññºí áîë ëèíçíýýñ áèå õ¿ðòýëõ çàéã îë.
À. 26 ñì
Á. 20 ñì
Â. 28 ñì
Ã. 32 ñì
5. Õàâòãàé ã¿äãýð ëèíçèéí áºìáºëºã òàëûí ìóðóéëòûí ðàäèóñ 50
ìì, øèëíèé õóãàðëûí èëòãýã÷ 1.5 áàéíà. Ëèíçíýýñ 50ìì çàéä
îïòèê òýíõëýã äýýð áèåèéã áàéðëóóëàõàä ÿìàð ä¿ðñ ¿¿ñýõ âý?
À. Õóóðìàã òîìîðñîí ä¿ðñ
Á. Áîäèò òîìîðñîí ä¿ðñ Â.
Áîäèò æèæãýðñýí ä¿ðñÃ. Õóóðìàã æèæãýðñýí ä¿ðñ

0
λ =4000 À íèë õºõ ãýðëèéí 3-ð
0
ýðýìáèéí ìàêñèìóì òºâººñºº 1 ñì çàéä ¿¿ññýí áîë λ =6000
À

6. Þíãèéí áàéãóóëàìæèíä

øàð ºíãèéí 2-ð ýðýìáèéí ìàêñèìóì òºâººñºº ÿìàð çàéä ¿¿ñýõ
âý?
À. 2 ñì
Á. 1 ñì
Â. 0.1 ñì
Ã. 0.01 ñì
7. 6 ñì-ä 700 çóðààñ á¿õèé äèôðàêöûí òîðíû òîãòìîë õýä âý?
À. 0.08ìì
Á. 0.8ìì
Â. 0.8ñì
Ã. 0.08ñì
8. 6 ýÂ ýíåðãèòýé ôîòîíû ýíåðãèéã Æîóëü íýãæýýð èëýðõèéë.
À. 6.4 ⋅10 −19 Æ
Á. 9.6 ⋅10 −19 Æ
Â. 96 ⋅10 −19 Æ
Ã. 0.96 ⋅10 −19 Æ
9.Ôîòîíû ìàññ 3 äàõèí èõýñýõýä äîëãèîíû óðò õýðõýí
ººð÷ëºãäºõ âý?
À. 2 äàõèí óðòñàíà
Á. 3 äàõèí áîãèíîñíî.
Â. 3 äàõèí óðòñàíà
Ã. 2 äàõèí áîãèíîñíî.
10.Äèôðàêöûí òîðîí äýýð λ äîëãèîíû óðòòàé ãýðýë íîðìàëèàð
òóñ÷ýý. Òîðûí òîãòìîë d = β * λ áîë α I-ð ýðýìáèéí max
àæèãëàãäàõ ºíöãèéí îë.

11. Ëèíç, òîëèíû ôîêóñûí çàéí óðâóó õýìæèãäýõ¿¿íèéã. . . . .ãýíý.
À. Ôîêóñûí çàé Á. Îïòèê õ¿÷
Â. Ëèíçèéí ºñãºëò
Ã. Àëü íü ÷ áèø
12. ÿäãýð ëèíç ãýðëèéã. . . . . . ., õ¿íõýð ëèíç . . . . . .
À. Öóãëóóëàõ, ñàðíèóëàõ
Á. Ñàðíèóëàõ, öóãëóóëàõ
Â. 2-óëàà öóãëóóëàõ
Ã. 2-óëàà ñàðíèóëàõ
13. Áèå 10 äïòð îïòèê õ¿÷òýé ëèíçýýñ 12.5ñì çàéä áàéðëàíà.
Ä¿ðñ õààíà ãàðàõ âý?
14. Äàðààõ ºíãºí¿¿äèéã äîëãèîíû óðòûí äàðààëëààð áàéðëóóë.
ÿãààí,õºõ, íîãîîí, óëáàð øàð,øàð, óëààí, öýíõýð
15. Îíöãîé ñàéí òóéëøðóóëàã÷ áîäèñ àëü íü âý?
À. Óñ
Á. Øèë
Â. Ëèíç Ã. Øèíãýí òàëñò
16. Óëààí /0.76 ìêì/, ÿãààí/ 0.4ìêì/ ãýðëèéí äîëãèîíóóäûí
äàâòàìæèéã îë.

5. Õ¿íõýð ëèíçýíä ä¿ðñ áàéãóóëàõ àðãà÷ëàëûã òàéëáàðëàí áè÷.
6. Òýíãýðèéí õàÿà óëàéæ õàðàãäàõ íü ãýðëèéí ÿìàð ¿çýãäýëä
õàìààðàõ âý?
À. Ãýðëèéí òóéëøðàë
Á. Ãýðëèéí õóãàðàë
Â. Ãýðëèéí äèñïåðñ
Ã. Ãýðëèéí ñàðíèë
19. Ãýðëèéí äîëãèîí 2 òóéëøðóóëàã÷èéã íýâòýð÷ áàéâ. 2 äàõü
òóéëøðóóëàã÷èéã ÿìàð ºíö㺺ð ýðã¿¿ëâýë íýâòýðñýí ãýðëèéí
ýð÷èì ººð÷ëºãäºõã¿é áàéõ âý?
À. 900
Á. 1800
Â. 450
Ã. 2700
20. Áèåèéã ÿìàð áóäãààð áóäâàë öàöðóóëàëòààð àëäàõ ýíåðãè
èõ áîëîõ âý? Áóäãóóä äóëààí äàìæóóëàëòûí õóâüä àäèë ãýæ
¿ç.
À. Óëààí
á. Õàð
Â. Ñààðàë
Ã.Öàãààí

Àòîì, öºì
А Õóâèëáàð
1. Аль элемент нь хүнд элемент вэ?
А. 2Не4
Б. 8О16
В. 7N14
Г. 92 U 238
2. I бүл шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. Лаймен
Б.Бальмер
В. Пашен
Г. Брэкет
3. Ðентген туяа нь;
А. Электронуудын урсгал
Б. Фотонуудын урсгал
В. Гелийн цөм
Г. Аль ч биш
4. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ¿íäñýí E1 òºëºâèéí ýíåðãè -13.6ý áîë
öî÷èðñîí E2 òºëºâòºº ÿìàð ýíåðãèòýé áàéõ âý?
À. -3.4ýÂ
Á. 34ýÂ
Â. 3.4ýÂ
Ã. -0.34ýÂ
5. Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ýíåðãè E=-1.5ý áîë óã àòîì ýíåðãèéí
ÿìàð ò¿âøèíä áàéãàà âý?
À. 2
Á. 3
Â. 4
Ã. 1
27
6. 13Al цөмд хэдэн протон хэдэн нейтрон байдаг вэ?
А. N=27, P=13
Б. N=27 P=14
Â. N=14, P=13
Г. N=13, P=14
7. P=25 N=30 байх цөм аль нь вэ?
A 25Mg30
Б. 25Mn30
В. 25Mg55
Г. 25Mn55
8.Àëü íü öýíýãã¿é öàöðàã âý?
À. α
Á. β
Â.

γ

Ã. Àëü íü ÷ áèø

9. Вильсоны камер нь бөөмийг....................... гэнэ.
10. Äараах урвалыг нөхөж бич.
14
17
1
7 N +?→8O +1H
11. Цацраг идэвхт задралын үед 92U238 –ийн цөмөөс α бөөм
нисэн гарна. Цөмийн урвалыг бич.
А. 92U238→2He4+90Th234 Б.92U238→2He4+90Ra234
В.92U238→ 2He4+90Po234
Г. 92U238→2He4+Pa234
12. Ëàéìàíû ñåðèéí õÿçãààðûí øóãàìä ÿìàð λ õàðãàëçàõ âý?
À. 91.1íì
Á. 820íì
Â. 182.2íì
Ã. 1093.5íì
13.Óñòºðºã÷èéí àòîìûí ñïåêòðèéí öóâðàëûí áóðóó íýðèéã îë.
À. Áàëüìåðûí öóâðàë
Á. Ïàøåíû öóâðàë
Â. Ëàéìàíû öóâðàë
Ã. Ðåçîðôîðäûí öóâðàë
14.Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõýä ýíåðãè íü 16 .32 ⋅10 −19 Æ -ð
íýìýãäñýí áîë ÿìàð äàâòàìæòàé ãýðýë øèíãýýãäñýí âý?
À. 2.8 ⋅10 15 Ãö

Á. 0.24 ⋅10 15 Ãö

Â. 2.46 ⋅10 15 Ãö

Ã. 24 .6 ⋅10 15 Ãö

15.Àëü Ẻìèéí ìàññ èõ âý?
À.

p

Á. β+

Â. α
Ã. n
16. Электрон юунаас тогтдог вэ?
А. цөм
Б. протон нейтроноос
В. юунаас ч тогтохгүй
Г. атомаас
6
17. 3 Li + p óðâàëûí ä¿íä α Ẻ캺ñ ãàäíà ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í
¿¿ñýõ âý?
À. n
Á. p
Â. 2 He 3

Ã.

γ

18. β -öàöðàã ãýæ þó âý?
À. Áîäèñ äîòîð õóðäàí ýëåêòðîí òîðìîçëîõîä ¿¿ññýí
öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí óðñãàë
Á. Ãåëèéí àòîìûí öºìèéí óðñãàë
Â. Ýëåêòðîíû óðñãàë
Ã. ֺ캺ñ ¿¿ññýí öàõèëãààí ñîðîíçîí êâàíòûí óðñãàë
19. Дараах цөмийн урвалыг нөхөн бич?
7
10
+ 0n1
3Li +?→ 5В
4
А. 2He
Б.2He3

В. 2He5
Г. 2He2
20. Фòорын(9F19) атомд хичнээн протон байх вэ?
А.10
Б.19
В.9
Г.28
Б Õóâèëáàð
1.Àòîìûí äîòîðõ ýëåêòðîí ýíåðãèý àëäàõàä ÿìàð ¿çýãäýë àæèãëàãäàõ
âý?
À. Ãýðýë øèíãýýõ
Á. Ãýðýë öàöðóóëàõ
Â. Ãýðýë öàöðàõã¿é áàñ øèíãýýãäýõã¿é
2.Атомын III бүл шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А.Пашен
Б.Брэкет
В.Бальмер
Г. Лаймен
3.α-бөөмс нь
А.электронуудын урсгал
Б.фотонуудын урсгал
В.гелийн цөм
Г.аль нь ч биш
4.Ìåíäåëååâèéí ¿åëýõ ñèñòåìä áàéãàà ýëåìåíòèéí äóãààð Z íü þóã
èëýðõèéëýõ âý?
À. Öàõèëãààí ñààðìàã àòîìûí ýëåêòðîí á¿ðõ¿¿ë äýõü
íèéò ýëåêòðîíû òîî ýñâýë äîòîðõ íèéò ïðîòîíû òîî
Á. Ýëåêòðîí, ïðîòîíû íèéëáýð òîî
Â. Öºìèéí äîòîðõ íåéòðîíû òîî
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
5. Àëü íü Ïàøåíû ñåðèéí õÿçãààð øóãàìä õàðãàëçàõ äîëãèîíû óðò âý?
À. 820íì
Á. 91íì
Â. 364.5íì
Ã. 2458íì
6. 11Na22 цөмд хэдэн протон .хэдэн нейтрон байдаг вэ?
А. N=22 P=11
Á. N=11 P=22
Â. N=11 P=11
Ã. N=33 P=11
7. P=5 N=5 байх цөм аль нь вэ?
A 5B10
Б. 5B15
В. 5Be10
Г. 5Be15
8. Àëü ñåðèéí ãýðýë ñïåêòðèéí õýò ÿãààí ìóæèä îðøäîã âý?
À. Áàëüìåð
Á. Ïàøåí
Â. Ëàéìåí
Ã. Áðåêêåò
9.Зузаан эмульстэй фото шил нь бөөмийг .............бүртгэнэ.

10. Дараах урвалыг нөхөж бич.
9
4
1
4В +2He →?+0n
14
11.Азотын 1N изотопыã нейтроноор бөмбөгдөхөд
нүүрстөрөгчийн 6С14 изотоï гарав. Óрвалыг бич.
A.7N14+0n1→6 С14+1P2
Б.7N14+1n0→6C14+1P1
В.7N14+0n1→6C14+1P1
Г.7N14+0n1→6C14+0P1
12.

7

N 14 öºìèéã àëüôà Ẻ캺ð áóóäàæ óðâàëä îðóóëàõàä

ïðîòîíîîñ ãàäíà ÿìàð ýëåìåíòèéí öºì ¿¿ñýõ âý? Óðâàëûã
áè÷.
13.

2

He 4 èçîòîïûí õîëáîîñ ýíåðãè 28.29 ÌýÂ áîë äåôåêò ìàññûã

îë.
À. 0.3ì.à.í
Á. 0.03ì.à.í
Â. 3 ì.à.í
Ã. 0.04ì.à.í
14. Z äóãààðòàé ýëåìåíòèéí öºì àëüôà çàäðàë õèéñíèéõýý
àðàà ¿åëýõ ñèñòåìä ÿìàð òóãààðòàé áîëîõ âý?

Z/ = Z − 2
Â. Z / = Z + 4
À.
15.

92

Z/ = Z − 4
Ã. Z / = Z + 2
Á.

U 235 -õýäýí íåéòðîíòîé âý?

À. 143
Á. 235
Â. 92
Ã. 230
16. Нейтроны цэнэгийн хэмжээ хэд вэ?
А.0
Б.1.6*10-31Êл
-19
В.-1.6*10 Êл
Г.-1.6*10-19Êл
17. Цөмийн реакторт үүссэн их хэмжээний дулааныг
үйлдвэрлэлийн зорилгоор цахилгаан энерги болгон
хувиргадаг төхөөрөмжийг ...............................гэнэ.
18. Доорхи цөмийн урвалыг нөхөн бич? 92U238→ ?+2He4
А. 90Th235
Б. 91Th234
В. .90Th234
Г. 90Th236
234
19. Торий (90Th ) нь 2 β задралын дараа ямар элемент
болж хувирах вэ?
А. 92U234
Б. 90Th254
238
В. 92U
Г.91Pa231
20. 10г радын цацраг идэвхийг ол.
А . 37*1010 задðал/жил
Б . 37*1010 задðал/с
15
В . 37*10 задðал/с
Г .37*1015 задðал/жил
В Õóâèëáàð

1. Аль нь тэгш цөм вэ?
А. 3Li7
Б. 92U238
16
В. 8O
Г. 88Ra226
2.Àëü íü Áîðûí ïîñòóëàò âý?
À. Òîãòîíãè òºëºâò áàéãàà àòîì öàõèëãààí ñîðîíçîí
äîëãèîíûã öàöðóóëàõã¿é áà øèíãýýõã¿é
Á. Àòîì íü íýã òîãòîíãè òºëºâººñ íºãººä øèëæèõ ¿åäýý
öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã çààâàë øèíãýýíý
Â. Àòîìûí öàöðóóëàõ ãýðëèéí äàâòàìæ íü øèíãýýõ
ãýðëèéí äàâòàìæààñ îãò õàìààðàõã¿é
Ã. Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõ çàìààð öî÷èðñîí òºëºâò îðæ
áîëíî.
3. β-бөөмс нь
А. электронуудын урсгал
Б. фотонуудын урсгал
В. гелийн цөм
Г. аль нь ч биш
4. λ =

144
7R

øóãàì ÿìàð ñåðèä õàìààðàõ âý? / R-Ðèäáåðãèéí

òîãòìîë /
Á.Áàëüìåðèéí ñåðè
Ã. Àëü ÷ ñåðèä
õàìààðàõã¿é
5. Àëü Ẻìèéí öýíýã òýãòýé òýíö¿¿ âý?
À. Ïðîòîí
Á. Íåéòðîí
Â. Ýëåêòðîí
Ã. Ïîçèòðîí
25
6. 12Mg цөмд хэдэн протон. хэдэн нейтрон байдаг вэ?
А. P=13
N=12
Б. P=12
N=13
В. P=25
N=12
Г. P=12
N=25
7. P=17, N=18 байх цөм аль нь вэ?
A 17Na18
Б. 17Na35
35
В. 17Cl
Г. 17Cl18
8. Позитрон,электрон 2 юугаараа ялгаатай вэ?
А. Массаараа
Б. Цэнэгээрээ
В.соронзон моментоороо
À. Ëàéìàíû ñåðè
Â. Ïàøåíû ñåðè

Г.аль нь биш вэ?
9. Гейгер-Мюллерийн тоолуураар ..............бөөмийг бүртгэнэ.
10. Дараах урвалыг нөхөж бич.
226
+→?+2He4
88Ra
27
11. 13Al изтопоыг α бөөмөөр бөмбөгдөхөд 1H1 үүсэв.
Урвалыг бич.
А.13Al27+2He4→1H1+14C30
Á. 13Al27+2He4→ 1H1+14Si30
Â.13Al27+2He4→ 1H1+14P30
Г. 13Al27+2He4→ 1H1+14N30
12.Ýëåìåíòèéí ¿åëýõ ñèñòåì äýõü äóãààð íü . . . . . . . òîî áàéíà.
À. Ò¿¿íèé öºì äýõü ïðîòîíû
Á. Öºì äýõü íåéòðîíû
Â. Ò¿¿íèé öºì äýõü ýëåêòðîíû
Ã. Öºì äýõü ïðîòîí áà íåéòðîíû
13. 11 Na

23

öºìèéí öýíýãèéí õýìæýýã êóëîíîîð èëýðõèéë.

À. 11 ⋅10 −19 Êë

Á. 23 ⋅10 −19 Êë

Â. 17 .6 ⋅10 −19 Êë

Ã. 9.1 ⋅10 −19 Êë

14. α çàäðàë õèéõýä øèëæèëòèéí ä¿ðìýýð öºìèéí öýíýã /Z/ áà
ìàññ òîî À ÿàæ õóâèðàõ âý?
À. Z íü 2-îîð, À íü 4-ººð íýìýãäýíý.
Á. Z íü 2-îîð, À íü 4-ººð õîðîãäîíî.
Â. Z íü 2-îîð áàãàñ÷ , À íü 4-ººð íýìýãäýíý.
Ã. Z íü 2-îîð íýìýãäýæ, À íü 4-ººð áàãàñíà.
15.

88

Ra 226 -èéí õàãàñ çàäðàëûí ¿å T1/2=1620 æèë Çàäðàëûí

òîãòìîëûã îë.

λ = 1.35 ⋅10 −11 ñ−1
Â. λ = 226 ⋅10 −11 ñ−1
À.

Á. λ = 88 ⋅10 −11 ñ−1
Ã.

λ = 34 ⋅10 −11 ñ−1

16. Аль цөмийн хүчний онцлог вэ?
А.10-15м зайд үйчлэлцэх цахилгаан хүч
Б. 10-15м зайд үйчлэлцэх татлалцлын хүч
В. 10-15-ээс бага зайд нуклонуудын хооронд
үйлчлэх хүч
17. Ямар элемент дараалсан 2α цацðал хийхэд полонийн
изотоï (84Po216)үүсэх вэ?
А.88Ra 224
Б. 88Ra 226
216
В.84Po
Г. 84Po214

18.

92

U 235 öºìèéí ìàññ òîîã îë

À. 143
Á. 92
Â. 235
19. 2 г радийн цацраг идэвхийг ол?
А. 7,4 *1010задрал /с
Б. 3,7 *1010задрал /с
10
В. 7,4 *10 задрал /с
Г.3,7*1010задрал /с
20. Цэнэгт бөөмсийн явсан замыг ашиглаж цацраг идэвхт
бодисыг судлах багажийг.......................... гэнэ.

Г. Õóâèëáàð
1. ßìàð òîõèîëäîëä àòîì ãýðëèéã øèíãýýõ âý?
À. Àòîìä ýíåðãè äóòàãäñàí ¿åäýý
Á. Àòîìä ãàäíààñ ºãñºí ãýðëèéí ýíåðãè ò¿¿íèé ýíåðãèéí
ò¿âøèí¿¿äèéí õîîðîíäîõ çºð¿¿òýé òýíö¿¿ ¿åä

Â. ¯íäñýí òºëºâò áàéãàà àòîì òóññàí ãýðýë á¿õíèéã
øèíãýýæ ÷àäíà
Ã. Ǻâ õàðèóëò àëãà
2. Íóêëîíóóä àëü íü âý?
À. Ïðîòîí, íåéòðîí, ýëåêòðîí
Á. Íåéòðîí áà ïðîòîí
Â. Á¿õ ýãýë Ẻìñ
Ã. Ǻâõºí ýëåêòðîí
3.

8

O17 öºìèéí öýíýãèéã òîäîðõîéë.
À. 17 ⋅10 −19 Êë

Á. 12 .8 ⋅10 −19 Êë

Â. 8 ⋅10 −19 Êë
Ã. 9.1 ⋅10 −19 Êë
4.Öºìèéí äîòîðõ ¿éë÷ëýë ÿìàð òºðëèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëä
õàìààðàõ âý?
À. Õ¿÷òýé
Á. Öàõèëãààí ñîðîíçîí
Â. Ñóë
Ã. Ãðàâèòàöè
5. Õ¿÷èëòºðºã÷èéí àòîìûã èîí÷ëîõ ýíåðãè íü 14 ý áîë ÿìàð äîëãèîíû
óðòòàé òóÿàãààð ãýðýëò¿¿ëâýë õ¿÷èëòºðºã÷ èîíæèõ âý?
À. 80íì
Á. 76íì
Â. 90íì
Ã. 88.6íì
6. 26Fe56 цөмд хэдэн протон хэдэн нейтрон байдаг вэ?
А. P=30 N=16
Б. P=26 N=30
В. P=26 N=56
Г. P=56 N=26
7. P=11 N=11- байх цөм аль нь вэ?
A 11Al22
Б. 11Na22
В. 11Mn22
Г. 11Mg22
8. Позитрон,электрон 2 юугаараа ялгаатай вэ?
А. Массаараа
Б. Цэнэгээрээ
В.соронзон моментоороо
Г.аль нь биш вэ?
9.Сцинтилецийн тоолуурын гол хэсэг нь...................юм.
10. Дараах урвалыг нөхөж бич.
14
14
+1p1
7N +?→ 6C
11.

3

Li 6 + p óðâàëûí ä¿íä

¿¿ñýõ âý?

α

Ẻ캺ñ ãàäíà ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í

À.

2

He 3

Â.

1

p1

12.Ðàäèíû

86

Á.

2

He 4
Ã.

0

n1

Ra 222 -õàãàñ çàäðàëûí ¿å 382 õîíîã áîë çàäðàëûí

òîãòìîëûã îë.

λ = 6.5ñ−1
Ã. λ = 34 ⋅10 −11 ñ−1

λ = 6.5 ⋅10 −6 ñ−1
Â. λ = 6.5 ⋅10 −3 ñ−1
À.

Á.

13. Äàðààõ öºìèéí çàäðàë ÿìàð çàäðàë âý?
92

U 235 →90 Tr 231 + ?

À. Àëüôà
Â. Ýåðýã áåòòà
14.

2

Á. Ѻðºã áåòòà
Ã. Àëü íü ÷ áèø

He 4 -èéí õîëáîîñ ýíåðãèéã îë?

À. 28.28ÌýÂ
Á. 14.28ÌýÂ
Â. 7.28ÌýÂ
Ã. 9.28ÌýÂ
15. β çàäðàë õèéõýä ýëåìåíòèéí öºì õýðõýí õóâèðàõ âý?
À. Ìàññ òîî 1-ýýð õîðîãäîæ, öºìèéí öýíýã 1-ýýð
íýìýãäýíý.
Á. Öºìèéí öýíýã ±1 -ýý𠺺ð÷ëºãäºæ, ìàññ òîî õýâýýð
Â. Öºìèéí öýíýã, ìàññ òîî ±1 -ýý𠺺ð÷ëºãäºíº.
16. Электроны масс хэд вэ?
А . 9,1*10-31кг
Б . 1,6*10-31кг
-19
В . 1,6*10 кг
Г . 9,1*10-19кг
17. 0.62 ìêì äîëãèîíû óðòòàé ãýðëèéí ôîòîíû ýíåðãè 2 ýÂ
áàéñàí áîë 0.31 ìêì äîëãèîíû óðòòàé ãýðëèéí ôîòîíû
ýíåðãèéã îë.
À. 6ÌýÂ
Á. 59ýÂ
Â. 4ýÂ
Ã. 4ÌýÂ

18.Àòîì ãýðëèéã øèíãýýõýä ýíåðãè íü 16 .32 ⋅10 −19 Æ -ààð íýìýãäñýí
áîë ÿìàð äàâòàìæòàé ýíåðãè øèíãýýãäñýí áý?
À. 2.8 ⋅10 15 Ãö
Á. 2.9 ⋅10 15 Ãö
Â. 2.46 ⋅10 15 Ãö
Ã. 2.46 ⋅10 −15 Ãö
19
19. Фторын /9F / атомд хичнээн нейтрон байх вэ?
А.19
Б.10
В.9
Г.28
235
20. 92 U
èçîòîïûí äåôåêò ìàññ íü 1.916 ì.à.í áîë õóâèéí

õîëáîîñ ýíåðãèéã îë.
À. 7.59ÌýÂ
Â. 8.59ÌýÂ

Á. 7.59ýÂ
Ã. 8.59ýÂ

Òåñòèéí õàðèó
Ñýäýâ
Õóâ
1
2
3
4
5
6
7
8

Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Êèíåìàòèê
À
Á
Â
Ã
À

Á

Â

À

Ã

À

Á

Á

Á

Ã

Á

Á

Â

Â

Á

Â
Òàé
ë
Â

À

Â

Â

À

À
Òà
éë

À

Â

À

Á

Ã

Â

À

Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Äèíàìèê
À
Á
Â
Ã

Ìåõàíèê õºäºë㺺í
Ñòàòèê
À
Á
Â
Ã

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ñýäýâ
Õóâ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ñýäýâ
Õóâ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Á
Òà
éë
À

À

Â

À

Â

Á

Á

Á

â

Ã

Á

Â

Â

À

Â
Òà
éë
Á

Á

À

Á

À

Á

Â

Á

À

Á

Â

Â

Â

Á

Á

Á

Á

Á

À

À

À

Â

Á

À

À

Ã

À

À

â

ä

Áîäèñûí ìîëåêóë
á¿òýö, òåìïåðàòóð
À
Á
Â
Ã

Ìîëåêóë êèíåòèê îíîë,
òåðìîäèíàìèêèéí ¿íäýñ
À
Á
Â
Ã

Öàõèëãààí ñòàòèê
À
Á
Â
Ã

À

Òîãòìîë ã¿éäýë
Á
Â
Ã

Õèé áà øèíãýíèé
õàðèëöàí øèëæèëò
À
Á
Â
Ã

À

Ñîðîíçîí îðîí
Á
Â

Ã

14
15
16
17
18
19
20
Ñýäýâ
Õóâ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Õýëáýëçýõ õºäºë㺺í
À
Á
Â
Ã

Ñýäýâ
Õóâ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

À

Äîëãèîí
Á
Â

Ã

À

Îïòèê
Á
Â

Ã

Â

Á

À

À

Â

À

Â

Ã

Â

Â

Ã

À

À

À

À

À

Â

Â

Á

Á

Á

À

Ã

Áîä

Â

Á

Á

À

Â

À

Á

Ã

À

Â

Á

À

Á

Â

Áîä

À

Á

À

À

Á

Ã

Â

Á

Á

Áîä

Áîä

Á

À

Ã

Á

Ã

À

Â

Ã

À

À

À

À

Áîä

Á

Òàéë

Ã

Á

Ã

À

Á

Áîä

Á

Òàéë

Òàéë

Òàéë

À

Ã

Á

Â

Áîä

Òàéë

Òàéë

Á

Â

Ã

À

À

Á

À

À

Á

Òàéë

Á

À

À

À

Ã

Á

Ã

À

Áîä

Â

Á

Áîä
Áîä

Â

Áîä

À

À

Áîä

À

À

Áîä

Òàéë

À

Ã

Â

Ã

Á

Ã

À

Â

À

Â

Áîä

À

Áîä

Áîä

Ã

Ã

À

Â

Áîä

Ã

Áîä

Áîä

À

À

À

Â

Áîä

À

Â

Ã

À

Â

Ã

Á

Â

Á

Á

Á

Á

Â

À

À

?

Ã

À

?

À

Àòîì öºì
Á
Â

Ã

Ã

Á

Â

Á

À

Ã

À

Á

Á

Â

À

Á

À

À

Â

À

Á

À

Á

Ã

Â

Â

Á

Á

Á

Â

Â

Ã

Â

Â

Á

Á

Òàéë

Òàéë

Òàéë

Òàéë

Òàéë

Òàéë

Òàéë

Òàéë

À

Â

Á

À

À

Òàéë

À

À

Ã

?

Â

À

Â

À

Á

À

Â

À

À

Á

Â

À

Â

À

Â

Òàéë

À

Â

18
19
20

Â

Â

À

Â

À

Â

À

Á

Â

Á

Òàéë

À

1.Физикийн үндсэн тогтмолууд
Áèåèéí ÷ºëººò óíàëòûí õóðäàòãàë
Гравитацын(таталцлын) тогтмол

g=9.81 м/с2

γ = 6.67 ⋅10 −11 ì 3 / ( êã ⋅ ñ2 )

Авоградрогийн тоо

N a = 6.02 ⋅10 26 ìîëü

Хийн түгээмэл тогòмол

R = 8.31 Æ / Ê ⋅ ìîëü

Больцманы тогтмол

ê = 1.38 ⋅10 −23 Æ / Ê

Фарадейн тоо

−1

F = 9.65 ⋅ 10 7 Êë / êã ⋅ ýêâ

Эгэл цэнэг

e = 1.6 ⋅10 −19 Êë

Электроны тайвны масс

ò e = 9.1 ⋅10 −31 êã

Протоны тайвны масс

ò

p

= 1.672 ⋅10 −27 êã

Нейтроны тайвны масс

ò n = 1.675 ⋅10 −27 êã

Электроны хувийн цэнэг

e / m = 1.76 ⋅10 −11 Êë / êã

Вакуумд гэрэл тарах хурд

c = 3 ⋅ 108 ì / ñ

Планкийн тогтмол

h = 6.625 ⋅10 −34 Æ ⋅ ñ

Ридбåрãийн тогтмол

R = 1.1 ⋅10 7 ì

Массын атом нэгж

1ì .à.í = 1.66 ⋅10 −27 êã

Борын нэгдүгээр орбитын радиус

r1 = 5.29 ⋅ 10 −11 ì

Лошмидтын тоо

L = 2.69 ⋅10 −25 ì

Мөсний хайлах цэг

Ò0 = 273 .15 K

Атмосферын даралт

P0 = 1.013 ⋅ 105 Í / ì

Хийн стандарт эзлэхүүн

V = 22.42 ì 3 / êìîëü

Нарны тогтмол

1370Æ/êìîëü*Ê

Цахилгаан тогтмол

−1

−3

ε 0 = 8.85 ⋅ 10−12 Êë 2 / Í ⋅ ì

2

Соронзон тогтмол

µ0 = 1.257 ⋅ 10 −6 Ãí / ì

Агаарын молийн масс

Ì = 29 ⋅ 10−3 êã / ìîëü

2. Одон орны зарим хэмжигдэхүүн
Дэлхийн дундаж радиус

6.37 ⋅ 106 ì

Дэлхийн дундаæ няãт

5500 кг/м3

Нарны радиус

6.95 ⋅ 108 ì

Нарны масс

1.97 ⋅10 30 êã

Дэлхийí масс

5.96 ⋅10 24 êã

Сарны радиус

1.74 ⋅ 106 ì

Сарны масс

7.33 ⋅10 22 êã

Дэлхийгээс нар хүртэлх дуíдаж зай

1.5 ⋅ 1011 ì

Жилийн үргэлжлэх хугацаа
Билгийн сарын үргэлжлэх хугацаа
Аргын сарын үргэлжлэх хугацаа
1 парсек
жил
Манай галактикийн хºндлөн огтлол

365 хоног 5 цаг 49 мин
29,5 хон
27,33 хон .н
206265 а.í áóþó 3.25 гэрлийн
100000 гэрлийн жил

Нүдэнд харагдах одны тоо
Нарны гадаргын температур
Одны температур

6000 орчим
6000° К
3000° К

3. Бодисын нягт (кг/ì3)
Хий (ерийн нөхцөлд)
Áîäèñ
Íÿãò
Áîäèñ
Íÿãò
Устөрөгч
0,0898
Хүчилтөрөгч
1,429
Агаар
1,293
Нүүрсхүчлийн хий
1,977
Азот
1,25
Гели
0,18
Аммиак
0,00129
Нүүрстөрөгчийн исэл
0,00125
Метон
0,00143
Озон
0,00214
Неон
0,00090
Хлор
0,00321
Øèíãýí
Нэрмэл ус
1000
Бензол
880
Керосин
800
Глицерин
1200
Мөнгөн ус
13600
Эрэндийн тос
950
Спирт
790
эфир
700
Хүхэрт нүүрс төрөгч
1260
Агаар(-194°С)
0,86
Азот(-196°С)
0,79
Бензин
0,70
Давирхай
0,87
Далайн ус
1,03
Зэсийн байвангийн уусмал
1,15
Нефть
0,80
Сүү
1,03
Хүхрийн хүчил
1,84
Хүчилтөрөгч (-182°С)
1,11
Ус (4°С)
1,00
Мазут
0,90
Õàòóó áèå
Хөнгөн цагаан
2700
Төмөр
7900
Алт
19300
Гууль
8400
Мөс
900
Чулуун давс
2200
Никель
8800
Тоосго
1800
Цагаан тугалга
7100
Цагаан алт
21400
Хар тугалга
11300
Мөнгө
10500
Ган
7700
Марганц
74С0
Шил
2700
Мод
80
Алмаз
3,5
Текстолит
1,4
Бетон
2,2
Уран -235
18,0
Боржин чулуу
2,6
Үйс
0,20
Гантиг чулуу
2,7
Хус
0,70
Германий
5,4
Цайр
7,1
Зэс
8,9
Царс
0.80
Иридий
22,4
Цахиур
2.3

Лааны тос
Нарс
Полиэтилåн
Эбонит

Áîäèñ
Àçîò
Õºíãºíöàãààí
Âîëüôðàì
Гууль
Агаар
Зэс
Хар гугалга
Алт
Бетон
Глицерин
Керосин
Лааíы тос
Мазут
Мөнгө

0,90
0,50
0,90
1,2

Шаазан
Ширэм
Шохой

2.3
7-7.3
2.4

4. Хувийн дулаан багтаамж, Ж/(кг.К)
Õóâèéí äóëààí
Õóâèéí äóëààí
Áîäèñ
áàãòààìæ
áàãòààìæ
1050
Ãàí
460
896
Óñ(200Ñ)
4190
195
Òºìºð
460
386
Цагаан тугалга 230
1005
Мөс
2100
395
Мөнгөн ус
138
131
Спирт
2510
100
Тоосго
750
880
Шил
830
2400
Цайр
380
2100
Ширэм
540
3200
Эфир
2300
2100
Мод (гацуур)
2700
200
Сүү
3900
5. Дèýлекòрик íýâòð¿¿ëýõ чадвар

Áîäèñ
Ус
Òрансформаторын
òос
Парафиí
Шаазан

Дèýлекòрик
íýâ чадвар

Áîäèñ

Дèýлекòрик
íýâ чадвар

81

Гялтганүур

6

22

Кåросин

2

2
5

Шил
Эбонит

5,510
2,6

6. Хувийн цахилгаан эсэргү¿цэл (нОм.м)
Хувийн
Хувийн
Áîäèñ
цахилгаан
Áîäèñ
цахилгаан
эсэргү¿цэл
эсэргү¿цэл
Хºíãºíцагаан
28
Âîëüôðàì
55
Òºìºð
Çýñ
Íèõðîì
Õàðòóãàëãà

98
17.2
9.8
211

Êîíñòàíòèí
Íèêåëü
̺íãºíóñ
Ãàí

480
400
958
120

Ü

7. Хугарлын илтгэгч
Áîäèñ
Àëìàç
Øèë
Ñêèïèäàð(200Ñ)
Ãëèöåðèí
×óëóóí äàâñ

Õóãàðëûí
èëòãýã÷
2.42
1.5
1.47
1.47
1.54

Áîäèñ
Óñ(200Ñ)
̺ñ(-40Ñ)
Áîëîð
Õóâ
Êâàðö

Õóãàðëûí
èëòãýã÷
1.33
1.31
1.4
1.55
1.54

8. Õàéëàõûí õóâèéí äóëààí 105Æ/êã
Áîäèñ
Õºíãºíцагаан
Зэс
Хар тугалга
Лааны тос
Мөнгөн ус
Нафталин
Саарал ширэм

Õàéëàõûí
õóâèéí äóëààí
3,90
1,80
0,25
1,5
0,1
1,5
0,96

Áîäèñ
Мөс
Цагаан тугалга
Мөнгө
Цагаан ширэм
Цайр
Ган
Төмөр

9. Шаталтын хувийн дуëаан
(илч ялгаруулах чадвар), 10 7 Æ/кг

Õàéëàõûí
õóâèéí äóëààí
3,35
0,58
1,01
1,4
1,2
0,084
2,7

Áîäèñ
Áåíçèí
×óëóóí í¿¿ðñ
Íåôòü
Õóóðàé ò¿ëø
Êîêñ
Äàðü

Áîäèñ
Óñ
̺íãºí óñ
Àììèàê
Äàâèðõàé
Õ¿õýðò
í¿¿ðòºðºã÷

Áîäèñ
Õºíãºíöàãààí
Èíâàð
Çýñ
Ãàí
Âîëüôðàì
Íèõðîì

Øàòàëòûí
õóâèéí äóëààí
4.61
2.93
4.61
0.83
3
0.38

Áîäèñ
Ìîä
Êåðîñèí
Ñïèðò
Ìàçóò
Õ¿äýð

Øàòàëòûí
õóâèéí äóëààí
1.26
1.61
2.93
4.2
1.5

10.Óóðøèõûí хувийн дуëаан105 Æ/кг
Óóðøèõûí
Óóðøèõûí
Áîäèñ
õóâèéí äóëààí
õóâèéí äóëààí
22.60
Ñïèðò
9.05
2.82
Ýôèð
3.68
13.6
Õàð òóãàëãà
8.6
3.0
Áåíçèí
2.3
3.5

11.Õàòóó áèåèéí øóãàìàí òýëýëòèéí
êîýôôèöèåíò 10-5Ê-1
øóãàìàí
òýëýëòèéí
Áîäèñ
êîýôôèöèåíò
2.4
Òºìºð
0.15
Ãóóëü
1.7
Õàðòóãàëãà
1.1
Øèë
45
Êîíñòàíòèí
1.4

øóãàìàí
òýëýëòèéí
êîýôôèöèåíò
1.2
1.9
2.9
0.90
1.5

Áîäèñ
Õºíãºíöàãààí
Ãóóëü
Õàðòóãàëãà
Ãàí

12.Õàòóó áèåèéí õàðèìõàéí ìîäóëü
(Þíãèéí)1011Ïà
Õàòóó áèåèéí
õàðèìõàéí
Áîäèñ
ìîäóëü
0.7
Òºìºð
0.9
Âîëüôðàì
0.17
Çýñ
2.2
̺íãº

Õàòóó áèåèéí
õàðèìõàéí
ìîäóëü
2.1
3.8
0.98
0.74

13.Òàñàëãààíû òåìïåðàòóð äàõü øèíãýíèé ãàäàðãà òàòàëöëûí
êîýôôèöèåíò 10 2Í/ì
Øèíãýíèé
Øèíãýíèé ãàäàðãà
ãàäàðãà
Áîäèñ
òàòàëöëûí
Áîäèñ
òàòàëöëûí
êîýôôèöèåíò
êîýôôèöèåíò
Óñ
7.4
Ñïèðò
2.2
Ñàâàíãèéí
Àíàëèí
4.3
4.0
õººñ
Êåðîñèí
3.6
̺íãºí óñ
47.1

14.Õàòóó áèåèéí õàéëàõ òåìïåðàòóð Ê
Õàòóó áèåèéí
Õàòóó áèåèéí
Áîäèñ
õàéëàõ
Áîäèñ
õàéëàõ
òåìïåðàòóð
òåìïåðàòóð
Õºíãºíöàãààí
933
Çýñ
1356
Öàãààíòóãàëã
Òºìºð
1803
505
à
Ãóóëü
1173
Õàðòóãàëãà
600
̺ñ
273
̺íãº
1233

Áººì
Ýëåêòðîí
Ïðîòîí
Íåéòðîí
Äåéòîí

15. Çàðèì Ẻìèéí ìàññ m0
êã
9.1*10-31
1.672*10-27
1.675*10-27
2.01*10-27

ì.à.í
0.00055
1.007328
1.00867
2.01355

α

4.64*10-27

Ẻì

Áººì
Ýëåêòðîí
Ïðîòîí
Íåéòðîí
Äåéòîí
α Ẻì

Íýð
Àòòî
Ôåìòî
Ïèêî
Íàíî
Ìèêðî
Ìèëëè
Ñàíòè
Äåöè

4.00149

16. Çàðèì Ẻìèéí ýíåðãè W0
Ýíåðãè
8.16*10 -14
1.5*10-10
1.51*10-10
3.00*10-10
5.96*10-10

ÌýÂ
0.511
938
1876
939
3733

17. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèéã áàãàñãàõ áà èõýñãýí
õýìæèõ íýãæ
Õýìæýý
Òýì
Íýð
Õýìæýý
10-18
À
Äåêà
10
10-15
Ô
Ãåêòî
102
10-12
Ï
Êèëî
103
-9
10
í
Ìåãà
106
-6
10
Ìê
Ãèãà
109
-3
10
Ì
Òåðà
1012
-2
10
ñ
Ïåòà
1015
-1
10
Ä
Ýêñà
1018

Òýì
Äà
Ã
ê
ì
Ã
Ò
Ï
ý

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful