You are on page 1of 1

《āryapratītyasamutpādamahāyānasūtra》

《聖緣起大乘經》
〈pratītyasamutpādagāthā〉
〈緣起偈〉

[漢] 任義建 優婆塞 譯

……

tadā bhagavāṃsteṣāṃ pratītyasamutpādagāthāmavocat
時,薄伽梵告彼等是緣起偈曰:

ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat|
teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ||

「若法從因生 如來說彼因
並彼若有滅 是大沙門教

yadidamavalokiteśvara

「若此,觀自在!

ayaṃ pratītyasamutpādastathāgatānāṃ dharmakāyaḥ
yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa tathāgataṃ paśyati

「此緣起是諸如來法身;
若見緣起,即見如來」……