“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

ÒªÑËÈÉÍ ÀÃÓÓËÃÀ
ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ.
1.1

Òºñëèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà

1.2

Òºñëèéí çîðèëãî

1.3

Òºñëèéí ¿íäýñëýë

1.4

Òºñºë õýðýãæèõ áîëîìæèéí ñóäàëãàà

ÕΨÐ. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÝÑÝÃ
2.1.

ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

2.1.1. Ñàëáàðûí ñóäàëãàà
2.1.2. Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ
2.1.3. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷ëýë
2.1.4. Хэрэглэгчдийн судалгаа
2.1.5. ªрсөлдөгчийн судалгаа
2.2.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

2.2.1. SWOT øèíæèëãýý
2.2.2. Борлуулалтын тактик
2.2.3. Үнийн судалаа
2.2.4. Зар сурталчилгаа
ÃÓÐÀÂ. ÒÅÕÍÈÊ, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË
3.1 Òîíîã òºõººðºìæèéí ñóäàëãàà
3.2 Òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷
3.3 Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí òîîöîî
3.4 Òºñëèéí ¿ð àøãèéí òîîöîî
3.5 Çýýë òºëºëòèéí ãðàôèê

1.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
1.1 ÒªÑËÈÉÍ ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
¯éëäâýðëýëèéí íýð: Óòààã¿é øàõìàë ò¿ëø
¯éëäâýðèéí çîðèëãî: Óã төсөë íü түлшний øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð
тухайн орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хямд, чанартай
бүтээгдэхүүнээр хангах àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ, үүнээс учирсан
нийгмийн олон хүнд асуудлуудыг шийдэх, óëñ íèéãìèéí ýäèéí çàñãèéí
өñөëòèéã нэмэгдүүлэх, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ зорилгîòîé.
Õ¿÷èí ÷àäàë: Æèëä 6000 òîíí
¯éëäâýðèéí áàéðøèë: Ìàíäàëãîâü àéìãààñ 30 êì çàéä îðøèõ Òýâøийн
óóðõàéí õàæóóä
Àæèëëàõ õ¿÷íèé òîî: 7 õ¿í
Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí çàðäàë:
Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò 63000000 / жаран гурван ñàÿ / òºãðºã ¿¿íýýñ
Çýýëèéí õºðºí㺺ð 49000000 /òàâèí ñàÿ/ òºãðºã
ªºðèéí õºðºí㺺ð 14000000 /àðâàí äºðâºí ñàÿ/ òºãðºã

2.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

1.2

ÒªÑËÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ
Óã төсөë íü түлшний øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð тухайн орон нутгийн
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хямд, чанартай бүтээгдэхүүнээр
хангах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ, үүнээс
учирсан нийгмийн олон хүнд асуудлуудыг шийдэх, орон нутгийн ýäèéí
çàñãèéí өñөëòèéã нэмэгдүүлэх, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ
зорилгîòîé.

1.3

ÒªÑËÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË

-

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хий, азоны давхаргын

цооролтын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай 1987 оны 9-р сарын
16 нд батлагдсан Монреалын протокол, 1997 оны 12-р сарын 10 нд
батлагдсан Киотогын протоколд Монгол улс нэгдэн орсон ба энэ протокол
2005 оны 2 сарын 16 –с албан ѐсоор хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд манай улс
протоколд тусгагдсаны дагуу хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах үүрэг
хүлээх болсон билээ.
̺í Дэлхийн хэмжээнд олборлож буй нүүрснийхээ 20 – аас дээш хувийг
боловсруулж 1 тэрбум гаруй тонн шахмал түлшийг үйлдвэрлэн ашиглаж
байна.
Энэ технологийн судалгааны ажлын цар хүрээ, тоног төхөөрөмж ба шахмал
түлш үйлдвэрлэлтээр дэлхийд Герман улс тэргүүлж Англи, Япон, Франц,
Бельги, ОХУ, Польш, Чех, Энэтхэг зэрэг олон оронд эрчимтэй хөгжиж Азийн
болон бусад улс оронд шахмал түлш үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд ихээхэн
анхаарал тавьж байна.
Англид 1тн утаагүй шахмал түлш 108 фунт стерлинг буюу 180 мян.òөã,
Солонгост утаа багатай шахмал түлш 1тн нь 70 мянган вонн буюу 70
мян.òөã, Хятадад утаа багатай шахмал түлш 390-460 юань буюу 55-65
мян.òөã байна.
-

21-ð çóóíû òîãòâîðòîé õºãæëèéí ñòðàòåãèéí áîäëîãî íü óëñ îðíû ýäèéí

çàñãèéí ºñºëò, õºãæëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäýõ ¸ñòîé.
Àëèâàà óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûí
ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã àñàð èõ òºäèéã¿é, ìàíàé îðíû õóâüä òåõíèê òåõíîëîãèéí
3.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
äýâøèë ºäðººñ ºäºðò õóðäàöòàéãààð õºãæèæ áàéãàà ýíý ¿åä í¿¿ðñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýý ÷ ìºí àäèë íýìýãäýõ õàíäëàãàòàé áàéíà. ¯¿íýýñ
¿çýõýä òóñ ñàëáàðûí ºìíº òóëãàìäñàí õ¿íäðýëòýé àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çºâ
îíîâ÷òîé áîäëîãî ÿâóóëàõ àñóóäàë òóéëûí ÷óõàë áîëæ áàéíà. Í¿¿ðñèéã èæ
á¿ðýí áîëîâñðóóëæ, õýðýãëýýã íü ºðãºòãºõ ñòðàòåãè çîðèëò íü äàðààõ
ç¿éëýýñ óðãàí ãàð÷ áàéíà. ¯¿íä :
 Ìàíàé óëñûí ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñàä í¿¿ðñ 90 îð÷èì õóâèéã
ýçýëæ áàéíà
 Äèçåëь ò¿ëø áåíçèíèéí õýðýãöýýã 100% èìïîðòîîð õàíãàäàã
 Í¿¿ðñèéã çºâõºí äîòîîäûí õýðýãöýýíèé öàõèëãààí äóëààíû áîëîí ãýð
àõóéí õýðýãöýýíä çàðöóóëäàã
Дээрхээс дүгнэвэл нүүрсийг зайлшгүй боловсруулах шаардлагатай нь
харагдаж байна.
-

Насанд хүрэгчдийн амьсгалын замûí өвчлөл улсын дундажаас 1.8

дахин, бага насны хүүхдийнх 3 дахин их байна.
-

Íèéò õ¿¿õä¿¿äèéí 75 õóâüä íü àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷íèé ÿìàð íýã øèíæ

òýìäýã èëýð÷ áàéíà.
-

Ìîíãîë óëñ íýã õ¿íä íîãäîõ í¿¿ðñ õ¿÷ëèéí äàâõàð ýñëèéí ÿëãàðàëòûí

õýìæýýãýýã àçèä äýýã¿¿ðò îðäîã.
Äýýðõ á¿ãäýýñ ¿çýõýä äýëõèéí óëñ îðíû õýìæýýíä ÷ í¿¿ðñíèé áîëîâñðóóëàëòûí
àñóóäàë óëñ îðíû õºãæëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éë áîëîîä çîãñîõã¿é ýð¿¿ë ìýíäèéí
õ¿ðýýíä÷ ÷óõëààð òàâèãäàæ áàéíà. Òèéìäýý÷ ìàíàé óëñ ýíý ñàëáàðò ººðò áàéãàà
íººö áîëîëöîîã àøèãëàæ õºãæ¿¿ëýõ íü çàéëøã¿é þì.

4.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

ÕΨÐ. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÝÑÝÃ
2.1

ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

2.1.1 Ñàëáàðûí ñóäàëãàà
Ìîíãîë óëñûí õóâüä êîêñ õèìèéí ¿éëäâýð áóþó ñîíãîäîã, óòààã¿é øàõìàë
ò¿ëøíèé ¿éëäâýð çºâõºí ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûí õ¿ðýýíä õèéãäýæ
áàéñíààñ áóñ õýðýãæ¿¿ëñýí òóðøëàãà áàéõã¿é áºãººä Ìîíãîëûí õóâüä ýíý íü øèíý
ñàëáàð þì. Түлш нийлүүлдэг гэдэг утгаар нь нүүрсний уурхайн салбарт
хамааруулж болох юм.
2.1.2 Салбарын танилцуулга, òүëø ýð÷èì õү÷íèé өíөөãèéí áàéäàë
№ Орд газрын Чийглэг Үнслэг
нэр

Дэгдэмхий

Хүхэр

бодис
Wr,%

Ar,%

Дулаан

Нүүрс

гаргах

-ний

чадвар

төрөл

Vdaf,%

Sr,%

МДж/кг

Нягт

Кг/м3

I. Эдийн засгийн төвийн муж
1. Алаг тогоо

3,47

27,87

31,95

1,31

20,90

ГД

1340

2. Багануур

30,80

12,30

45,60

0,36

14,40

Б2

1290

3. Баянтээг

16,60

22,60

51,90

1,01

18,10

Д

1400

4. Гурван тэс

12,30

20,72

27,74

0,87

27,60

ГЭК

1300

5. Жаргалант

16,82

18,50

33,20

1,39

21,8

Д

1320

6. Их хэт

35,40

13,30

48,80

0,40

11,30

Б2

1400

7. Могойн гол

16,50

18,00

34,60

0,90

22,0

Ж

8. Таван

8,54

21,20

25,00

0,69

21,30

ОС,К,

толгой

КЭЖ

9. Түшлэг уул

13,00

25,00

1,50

30,49

20,90

45,50

0,65

11. Төгрөг нуур

7,31

14,89

50,63

12. өвөр-чулуут

9,50

27,17

13. Улаан-овоо

13,40

11,20

10. Тэвшийн

1400

Д

1500

10,46

Б2

1310

0,31

13,00

Б2

43,44

1,42

13,70

46,00

0,29

17,90

говь

5.

1260
Д

1270

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
14. өвдөг худаг

37,05

23,20

2,80

2,80

15. Хамарын

22,82

25,10

32,30

1,70

16. Хотгор

11,69

30,61

41,05

1,77

17. Хотын

8,72

15,40

44,64

9,95

16,90

48,50

1,59

17,30

22,75

50,80

0,70

11,70

Б2
ГЖ

1230

ГД

1480

хурал
19,60

Д

хонхор
18. Цагаан-

24,20

1400

овоо
19. Цайдам

Б3-

нуур

1280

кам

20. Цогтын гол

17,30

18,50

44,70

1,00

21,20

БЗ-Д

1200

21. Шарын гол

18,00

20,00

41,00

0,60

17,20

Б2

1300

Г

1200

22. Шивээ-овоо
23. Эгийн гол

2,39

16,34

29,82

0,56

24,00

Манай орны түлш эрчим хүчний үндсэн нөөц нь нүүрс бөгөөд энэ нь ойрын
ирээдүйд дулаан, цаõèлгааны эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр хэвээр байх
хандлагатай байна. ªнөөдөр манай улс цахилгаан дулааны эрчим хүчний
үйлдэвэрлэл, уул уурхай, тээвэр холбоо, хөдөө аж ахуй, барилгын салбарт
хэрэглэж байгаа эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрүүдийн нийт тэнцлийн 64%-г
нүүрс, 32% - ийг шингэн түлш, 4% -ийг мод, аргал сэргээгдэх эрчим хүч тус тус
эзэлж байна. Харин улсын хэмжээнд үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан, дулааны
эрчим хүчний 93%-ийг нүүрснээс, 6,7%-ийг шингэн түлшнээс, 0,3%-ийг сэргээгдэх
эрчим хүчнээс тус тус үйлдвэрлэдэг. Иймд түлш эрчим хүчний гол нөөцийг
зохистой ашиглах, хэмнэлттэй зарцуулах асуудал юуны өмнө нүүрсийг ашигтай,
зохистой, экологийн хувьд аль болох сөрөг нөлөөгүй аргаар ашиглахад чиглэгдэх
ѐстой. Манай улс жил тутам 5 сая тонн нүүрс олборлон хэрэглэж байгаагийн 84%ийг дулааны цахилгаан станцууд болон халаалтын уурын зууханд , үлдэх 16%-ийг
айл өрх ба нийгэм ахуйн бусад хэрэглэгчид ашиглаж байна.
Манай улсын нүүрсний геологийн нийт нөөц 150 тэрбум тонн бөгөөд 20
гаруй тэрбум тонн нүүрсний нөөцийг урьдчилан болон нарийвчилсан хайгуулын үр
дүнгээр тодорхойлсон. Одоогоор 200 гаруй нүүрсний орд газар илрээд байгаагийн
50 орд газарт геологийн хайгуул хийгджээ. 32 орд газарт нүүрс олборлолт хийгдэж,
төрийн өмчийн оролцоотой 19 уурхайгаас бусад нь хувийн өмчид тулгуурлан
ажилëаж байна.
6.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Дундговь аймгийн хувьд ашигт малтмалын арвин их нөөцтэй. Тухайлбал
чулуун ба хvрэн нvvрс, хайлуур жонш, цагаан тугалга, цайр, гөлтгөнө, төмөр, алт,
мөнгө, уран, байгалийн будаг зэрэг 33 нэр төрлийн ашигт малтмалын 81 орд, 149
илэрц олдож судлагдсан. Бvс нутгийн хөгжилд нөлөө vзvvлэхvйц Хараат, Буянтын
ураны, Эрээний төмрийн хvдрийн, Хөөт, Их-улаан нуур, Тэвш, Өвдөг худгийн
нvvрс, шатдаг занарын, Шар шороот, Булаг Хөөтийн эрдэс будгийн, Тарагт, Ширээ
уулын Гөлтгөний болон барилгын материалын ихээхэн нөөц

орд байна. Одоо

ашигт малтмалын лиценз авсан 90 гаруй аж ахуйн нэгж vйл ажиллагаа явуулж
байна.
2.1.3 Салбарын хэмжээ ба өсөлт
Дундговь аймагт бүр социализмын үед улсын төсвийн болон социалист
орнуудын хөрөнгөөр, дараа нь хувийн компаниудын явуулсан геологийн
судалгаагаар 33 нэр төрлийн ашигт малтмалын 85 орд, 151 илэрц олджээ.
Одоогоор Дундговь аймагт Монгол Улсын хэмжээний стратегийн орд газар
байхгүй. Гэхдээ УИХ-ын 2007 оны 27-р тогтоолоор баталсан “нөөцийг
нарийвчлан тогтоож, стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод
хамааруулах

эсэх

тухай

саналыг

Улсын

Их

Хуралд

өргөн

мэдүүлж

шийдвэрлүүлж байх” жагсаалтад Дэлгэрхангай сумын Ширээ уулын гөлтгөний
орд,

Баянжаргалан,

Өндөршил

сумын

Өвдөг

худгийн

нүүрсний

орд,

Баянжаргалан сумын Хөөтийн хонхрын нүүрсний орд, Сайнцагаан сумын
Тэвшийн говийн нүүрсний ордууд багтсан. Стратегийн орд газарт нэр дэвшигч
хэд

хэд

байна

гэсэн

үг.

Хамгийн том нь Тэвшийн говийн хүрэн нүүрсний орд бөгөөд Таван толгойн
ордын дараа орох 923.1 сая тоннын нөөцтэй. Одоо эндээс “Тэвшийн говь” ХК
нүүрс олборлож зэргэлдээ орон нутагт руу нийлүүлж байна.
Улаанбаатар хотын түлшний хэрэгцээг хангадаг гол уурхайнуудад
-

Багануур

-

Налайх

-

Алаг тогоо

-

Элбэг

-

Шивээ овоо

Уурхайнуудын хотод нийлүүлдэг нүүрсний хэмжээ, (масс болон мөнгөн дүнгээр)
ДЦС
Гэр хорооллын хэрэглэгчид хүрдэг байна.

7.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
ªñөëòөíä íөëөөëөõ õү÷èí çүéëñ
Тухайн салбарын өсөлтөнд нөлөөлөх олон хүчин зүйлс байдаг ба тэдгээрийг дам
болон шууд нөлөөтэй гэж хуваан үзэж болно.
Эдгээр хүчин зүйлс нь манай бизнест эерэгээр ч сөргөөр ч нөлөөлөх талтай
юм. Иймд эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөллийн чиглэлийг харгалзан, бизнесээ
тулгарч болзошгүй асуудлаас урьдчилан сэргийлэх эсвэл орчныхоо боломжийг
ашиглан хөгжүүлэх бололцоотой.
-

Байгаль орчин, экологийн асуудал, үүнтэй холбоотой төрийн бодлого

-

Эдийн засгийн болон соёлын хүчин зүйл

Улирлын нөлөөлөл
Эрс тэс уур амьсгал, жилийн дөрвөн улиралтай манай орны хувьд айл өрхийн
түлшний хэрэглээнд улиралын нөлөө зайлшгүй гарч ирдэг. Зуух пийшинг гэрээ
дулаацуулах, хоол хийх давхар зорилгоор ашигладаг онцлогтой бөгөөд хэрэглэж
буй түлшний ихэнхи хэсгийг дулаан үүсгэхэд зарцуулдаг. Намар, хавар, өвлийн
хүйтэн сэрүүн улирлуудад түлшний хэрэглээ нь эрс нэмэгддэг. Зуны улиралд
зөвхөн хоол хийх зорилгоор галладаг ба удаан асдаг, илчлэг болоод үнэ өндөр
зэрэг шалтгаанаар нүүрсийг хэрэглэдэггүй, мод болон бусад хөнгөн чанарын
түлшийг хэрэглэдэг. Намар 10-11 –р саруудад өвлийнхөө нүүрс, түлшийг бөөнөөр
бэлтгэдэг тул нүүрс болоод түлшний эрэлт оргил үедээ хүрнэ.
Айл өрхийн нүүрсний хэрэгцээг хангадаг төрөлжсөн захууд 4 сараас
хаагдаж 11-р сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэдэг. Нүүрсний ченжүүдийн
дунд явуулсан судалгаанд 11 сараас 3 – сар хүртэл нүүрсний эрэлт, тогтвортой
байдаг гэсэн байна. 11-12 р саруудад худалдан авалт харьцангуй их, 4-р сараас
багасаж 4-сарын сүүлчээр бүрэн зогсдог байна.
Салбарын амьдралын мөчлөг
Салбарын амьдралын мөчлөгийг доорхи шалгууруудаар тодорхойлов.
-

Өсөлтын хурд

- жигд бус

-

Зах зээлийн хувь хэмжээ

- төвлөрөл бага голдуу жижиг дунд аж

ахуйнууд үйл ажиллагаа явуулдаг
-

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

- нэмэгдэх хандлагатай

-

Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

-

-

Зах зээлийн хувь хэмжээний тогтворжилт

8.

-

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
-

Зах зээлд нэвтрэх боломж - боломжтой зэрэг нь тухайн салбар
төлөвшилтийнхөө үед явж байгааг илтгэж байна.

2.1.3 Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ
Манай үйлдвэр нь Монгол улсын хувьд шинээр орж ирж буй шахмал
түлшний зөв хэрэглээ бий болгох, байгаль орчин, хүн ардын эрүүл мэнд, нийгэм
эдийн засгийн ач холбогдол, нүүрсээс ялгарах олон давуу талуудыг хүмүүст бүрэн
таниулах, өөрийн гэсэн зах зээл бий болгон амьдралд нэвтрүүлэх зорилго тавин
ажиллах болно.
Түлшний зах зээл дээр үндсэн 3 хэрэглэгч байдаг.
1. Дулааны цахилгаан станц
2. Бага, дунд оврын халаалтын зуух
3. Гэр хорооллын айл өрхүүд
Манай үйлдвэрийн үндсэн хэрэглэгчид нь гэр хороолын айл өрхүүд болно.
Дундговь аймаг болон бидний бүтээгдэхүүнээ хүргэх аймаг сумуудын хувьд
нэг айл жилд дунджаар 5-7 тонн нүүрс хэрэглэдэг ба үүний зардал нь 130000200000 төг болж байна. Орон нутгийн хэмжээнд 37 мянган өрх айл 485-582 мян.тн
ãàðóé түүхиé нүүрсийг нэг жилд хэрэглэнэ гэвэл 8245-9894 сая төгрөгийн зардал
гарч байна. /”Гэрийн зуух” төслийн судалгааны мэдээг үндэслэн тооцов/
2003 онд авсан Байгаль орчны яам, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Гэрийн
зуух” төслийн судалгааны дүнгээс үзэхэд:
Гэр хорооллын айл өрхийн жилийн дундаж орлого: 360000-840000 төг,
Түлшний зардалд өрхийн орлогын 38-16%, 60-25% -ийг зарцуулж байна.
Эдгээр хэрэглэгчидийн агаар мандалд хаяж байгаа бохирдуулагч бодèсын хэмжээг
Хүснэгт 2.1. үзүүлэв.
Хүснэгт 2.1.

Агаар бохиðдуулагч

Хэмжих нэгж

бодисын нэр

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр
Хотын 3
450
85000
ДЦСтанц

халаалтûí

гэрийн

1

Хүлэмжийн хий СÎ2

тн.жил

-

240358
зóóх

578384.0
зуух

2
3
4
5
6

Нүүрстөрөгчийн
исэл
Хурийн- ангидрид S02
СО
Азотын исэл NОх
Дэгдэмõèé үнс
Хаягдал үнс

тн/жил
тн/жил
тн/жил
тн/жил
тн/жил

15968.6
19822.2
35781.1
33344.7
600000

3382.9
2539.5
6507.2
110000

100352.4
291890
9505.1
3095.7
15500

9.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Хүснэгт ¹2-оос харахад хотын агаарын бохирдол нь бага нүүрс шатаадаг
боловч их утаа гаргадаг халаалтûí уурын зуух ба айл өрхийí гэрийн зуухнаас
гарч байгаа хорт хийнүүдээс үүсэж байна.
Уг төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд нийт айл өрхийн 40 хувь
нүүрсээ бөөнөөр авдаг бөгөөд бөөнөөр авдаг айлуудын 60 орчим хувь нь 11-р
сард, 20 орчим хувь нь 12-р сард үлдсэн хувийг бусад саруудад татаж авдаг
байна. Жижиглэнгээр авдаг хэрэглэгчидийн хувьд гол саад болж байгаа хүчин зүйл
нь амьжиргааны түвшинтэй холбоотойгоор бөөнөөр авах боломжгүй байдаг. Энэ
нь түлшний жижиглэнгийн худалдаа хөгжих үндэс нь болсон байна.
Зун намарын улиралд нүүрсний үнэ хямдрах тул шахмал түлшний
хуримтлал ихсэж, үнэ буурна. Энэ үеэр хэрэглэгчид бөөнөөр хямд авах боломжтой
болно.
2.1.4 Õýðýãëýã÷дèéí ñóäàëãàà
Утаагүй шахмал түлш нь шинэ хэрэглээ тул хэрэглээний соѐлыг хүмүүсийн
ухамсарт анхнаас нь зөв төлөвшүүлэх нь чухал юм.
Нүүрсний

хувьд

хөө

тортог,

тоос

хаягдал

ихтэй,

орчноо

ихээр

бохирдуулдагаас жижиглэнгээр худалдаж авах боломжгүй, нэг дор их хэмжээгээр
муу хувцас өмсөж тусгайлан бэлтгэлтэй авах шаардлагатай болдог.
Нөгөө талаар жижиглэнгээр буюу шуудайгаар нь авахад үнэ өрдөг өндөр
байдаг. 5тн –н даацтай 1 машин нүүрсийг 120-130 мян. төгрөгөөр авах ба 20-25 кг ийн 180-200 ширхэг шуудай нүүрс болно. Худалдааны цэгүүдээр дээр нэг шуудай
нүүрс 800-1000 төг, гэр хорооолол, гудаманд 1000-1500 зарагддаг. Тэгвэл нэг
машин хэмжээний нүүрсийг гудамжнаас худалдаж авахад багаар тооцоход
180*1000 – 130000 = 50000 – аас 150000 төгрөгийн илүү зардал гарч байна.
Иймээс хүмүүс бөөнөөр нь худалдаж авах сонирхол их байдаг бөгөөд энэ нь
судалгааны дүнгээр баталгаажсан буюу асуулгад оролцогсод бүгд - Бөөнөөр нь
авах нь дээр гэж хариулсан юм.
2.1.5 ªðñºëäºã÷èéí ñóäàëãàà
Хүснэгт. 2.3.
¹
1.

¯çүүëýëò
Òåõíîëîãè

“Ãóðâàí

ãîë- “Øàõìàë òүëø” Ìөíõèéí

êîìî” ÕÕÊ

ÕÕÊ

Îðãèë

Ñîëîíãîñ

Õÿòàä

Орос

10.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
2.

Óòààíû áàéäàë

3.

Айл

өрхийн

Õàãàñ óòààòàé
õýäýí 16000

õóâèéã õàíãàõ

өðõ, 3200

16%

àéë

òүëøíèé Àìàðõàí áóòàðíà, Àìàðõàí

áàò

óñ

áөõ,

äààõ óñàíä

íîðîõîä áóòàðíà,

çàäàðíà

Øàõìàë

Х/утаатай

өðõ, 1500

3.2%

Øàõìàë
÷àäâàð
4.

àéë

Õàãàñ óòààòàé

айл

өрх, 1,5%
óñàíä

íîðîõîä çàäàðíà

òүëøíèé ~= 3500

~= 3500

~= 3700

2.5-3.0 òîíí

4,0 тн

40.0 ìÿí.òөã

66,0

èë÷ëýã, êêàë/êã
5.

Íýã

àéëûí

õýðýãöýýíä

өâëèéí 2.5-3.0 òîíí
õýðýãëýõ

øàõìàë
6.

1

òí

øàõìàë 60.0 ìÿí.òөã

òүëøíèé íýã àéëûí 150.0-180.0
өâëèéí

ìÿí 100.0-120.0 ìÿí. мян.төг

õýðýãöýíèé òөãðөã

øàõìàë

òөãðөã

òүëø

õóäàëäàí àâàõ үíý
7.

Øèíýýð

áèé

áîëîõ 30 õүí

13 õүí

22 хүн

àæëûí áàéðíû òîî
8.

Øàõìàë òүëø òүëýõ Òóñãàé

Åðäèéí

çàðèì Ердийн

çóóõ

çóóõíû

ãàëûí зуух

çîðèóëàëòûí

õîòîë áàãàääàã.
9.

Øàõìàë

íîöîîõ Òóñãàé

áàéäàë

àñààã÷ Ìîäîîð íîöîîíî

õýðýãòýé

10. ¯éëäâýðèéí

Ердийн
ноцоогч

үéë Óëèðàëûí

Óëèðàëûí

Улиралын

Áàéõãүé

Байхгүй

àæèëëàãàà
11. ¯éëäâýðèéí äàãàëäàí Áàéõãүé
ãàðàõ

çàâñàðûí

áүòýýãäýõүүí
12. Õөðөíãө

îðóóëàëòàà 2 æèë

2 æèë

íөõөõ õóãàöàà
13. ¯éëäâýðèéí

2400 ñàÿ òөãðөã

áүòýýãäýõүүíèé
áîðëóóëàëòûí
æèëèéí îðëîãî

11.

320 ñàÿ òөãðөã

42254,17

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Утаа багатай шахмал түлш ердийн нүүрсийг шар шавар, шохой зэрэг (15%)
холбогч материалтай хольж зуурмаг болгон нам даралтын шахалтаар хийсэн түлш
юм.
2.2.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀА
Хэрэглэгчийн судалгаан дээр үндэслэн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг

урамшуулах дараах арга хэмжээнүүдийг авч болно. Манай бүтээгдэхүүний хувьд
ердийн шахмал түлш болоод нүүрстэй харчцуулахад үнс гарахгүй, бутарахгүй,
задарахгүй, утаагүй, хурдан асдаг бөгөөд 1,5-2 дахин өндөр илчлэгтэй боловч
нүүрстэй ижилхэн үнээр зарагдах тул эдгээр давуу талтайг хэрэглэгчидэд
ойлгуулсан тохиолдолд борлуулалт өндөр байх нь судалгааны дүнгээс харагдсан.
Судалгаанд оролцогчид ийм түлш гарвал 100% - мэдээж хэрэглэнэ гэж хариулсан
юм. Зах зээлд нэвтрүүлэхдээ бүтээгдэхүүний өөрийн гэсэн онцлог, чанар зэргийг
багтаасан эмбелем, брэндийн тэмдэгтэй имижтэй байлгах.
¯нэ, тариф: 1 ширхэг óòààã¿é шахмал т¿лш нь 500 грамм
1 ширхэг óòààã¿é шахмал т¿лшний ººрийн ºртºг 20 тºгрºг
1тн шахмал т¿лш нь 8000 тºãрºг
3 тонн нь 5 тонн энгийн н¿¿рстэй тэнцэнэ.
2.2.1 SWOT шинжилгээ
Давуу тал :
-

Утаа тортог ялгаруулалт байхгүй учир àãààðûí бохирдол, эрүүл мэндийн
àñóóäàëä ýåðýгээр нºлººлнº.

-

Бүрэн шаталт явагдаж, èлчлэг нь нүүрснээс 2-2,5 дахин их, шаталт нь 7-10
цаг үргэлжилж, дулаанаа удаан хадгална.

-

Н¿¿рснээс 2 дахин бага хэрэглэгдэõ áºãººä шахмал тулш 2,5-3 тн хэрэглэх
бºгººд ¿нийн хувьд ойролцоо байна.

-

Нүүрс хэрэглэдэггүй дулааны, улиралд мод түлэхээс шахмал түлш хэрэглэх
нь эдийн засгийн хувьд ашигтай. 1кг шахмал 4кг модтой тэнцэнэ.

-

Дулааны улиралд орой сэрүүн үед амралт сувилалын газар болон
зуслангийн байшинд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.

-

Шатаж дууссаны дараа үнс үлдэхгүй, /2% ¿íñ/ тоос бужигнахгүй.

-

Хаягдал, хог гарахгүй,

-

Үнэ хямд
12.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
-

Õºº òîðòîã áàéõã¿é ó÷èð îð÷íîî áîõèðäóóëàõã¿é ìàø öýâýðõýí

-

Ò¿¿õèé ýä áóþó í¿¿ðñ, òºìºð çàì, äýä á¿òöýä îéð

Сул тал:
-

Зуухандаа хэмжээг нь тохируулж хийхгүй тохиолдолд зуух хэт хална /хайлах
хүртэл/.

-

¯íäñýí õýðýãëýý íü õ¿éòýí ñýð¿¿íèé óëèðàëä

-

Àñààã÷ øààðäëàãàòàé байдаг. /Тусгай зориулалтын байх албагүй/

-

Áîðëóóëàëò óëèðàëûí ÷àíàðòàé

-

¯éëäâýðëýë çîðèëòîò çàõ çýýë áóþó ¿íäñýí õýðýãëýã÷ íàðààñ õîë

Áîëîìæ:
-

Õýëáýð, õýìæýýã íü çàõèàëãûí äàãóó ººð÷ëºõ, ñàâëàõ

-

Çàõ çýýëèéí 20% -ã õàíãàæ áóé íü öààøèä íýìýãä¿¿ëýõ

-

¯éëäâýðëýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ áîëîìæòîé

-

Áîðëóóëàëòûí ñóâàã õýðýãëýã÷äýä õàìãèéí îéð

-

Томоохон хэмжээний захиалагчтай болох

-

Экспортлох /брикет болон дайвар бүтээгдэхүүн/

-

Үйлдвэрлэлийн цахилгааны хэрэгцээнээс гадна бусад газарт худалдаалах
цахилгааныг дотоод эх үүсвэрээс хангах

-

Зун намрын улиралд бүтээгдэхүүний үнийг эрс бууруулах боломжтой.

Àþóë, çàíàë:
-

Øèíý õýðýãëýýã íýâòð¿¿ëýõ

-

Àйл өрхийн нүүрсний хэрэглээний ахуйн соѐл, хэвшил болсон сэтгэлгээ

-

Тээвэрлэж хураах ÿâöàä хагарч, эвдрýõ

-

Òîíîã òºõººðºìæèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãàà

-

Салбарын өðñºëäºã÷èä íýìýãäýõ, òýäíèé íºëººëºë õ¿÷òýé áîëîõ

2.2.2 Áорлуулалтын тактик
-

Өөрсдийн худалдааны төвийг гэр хороололд үйлчилгээний газар дэлгүүр
болон гудамны түлш нүүрс худалдаалдаг газруудад байгуулж шахмал
түлшийг хамгийн тохиромжтой хэмжээгээр жижиглэн савалж хямд үнээр
хэрэглэгчиддээ ойрхон хүргэх борлуулалтын сувгийг байгуулах.

-

Шаардлага хангахуйц жижиг дэлгүүр, мухлагуудад гэрээгээр тогтмол
нийлүүлж борлуулах,
13.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
-

Нэг удаагийн худалдан авалтаар их хэмжээгээр худалдаж авбал өөрийн
унаагаар хүргэж өгөх, захиалгаар, болон дуудлагаар үйлчлэх зэргээр
урамшуулна.

-

Реклам сурталчилгааны цогц бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх

Нөгөө талаар орчноо бохирдуулахгүй цэвэрхэн, өнгө үзэмжтэй, соѐлтой үйлчилгээ
үзүүлэх тул үүгээрээ хүмүүсийг татах юм.
2.2.3 Зар сурталчилгаа
Утаагүй шахмал түлш анх удаа хэрэглээнд нэвтэрч буй шинэ зүйл учир
эхний жилд зар сурталчилгаанд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нийт 500000
төгрөгийг төсөвлөсөн болно. Зар сурталчилгааг дараах мэдээллийн хэрэгслүүдийг
ашиглан явуулна. Үүнд:

Зурагт

Радио

Сонин, хэвлэл

Зурагт болон радиогоор явуулах сурталчилгаа нь ижил байхаар тооцож байна.
Учир нь дүрс ба авианы хослосон нөлөөлөл хүний тархинд тогтвортой санамжийг
бий болгодог. Зурагт, радиогоор явуулах зар нь утаагүй түлшний хэрэгцээ
шаардлага, хэрэглээний соѐл, бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчилна.
Сонин хэвлэл дээр гарах сурталчилгаа нь бүтээгдэхүүний чанар, нэр төрөл, ач
xолбогдолыг танилцуулах зорилготой байна.

14.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
ÃÓÐÀÂ. ÒÅÕÍÈÊ, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË
2.1.4 ¯éëäâýðëýë ýðõëýõ áîëîìæèò Òîíîã òөõөөðөìæèéí ñóäàëãàà
Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Crusher /Няцлагч/

3

Technical Parameter :
Model/марк/

PCL550

PCL700

PCL1000

PCL1250

PCL1500

Feed Size(mm)/Хоолойн хэмжээ/

13

13

13

20

20

Discharge Size(mm)/Гүйцэтгэлийн хэмжээ/

<3

<3

<3

<3

<3

Production Capacity(t/h)/Бүтээгдэхүүний
хүчин чадал/

4-6

5-7

8-10

16-20

25-30

Motor Power(kw)

15

30

45

75

90

Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Mixer /Холигч/

Technical Parameter : Техник өгөгдөхүүн

15.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Model

Annual Output(10 thousand tons)

Total Power(kw)

SLJ3

5-7t/h

5.5

SLJ5

10t/h

11

SLJ10

20t/h

18.5

SLJ15

30t/h

22

Òîíîã òөõөөðөìæèéí íýð: Холигч машин

№ Үзүүлэлтүүд

Хэмжээ

1

Марк

DJ 565

2

Барбааны хэмжээ

565мм

3

Барбааны өргөн

80см

4

Цахилгаан

28 кватт

хөдөлгүүр
5

Хүчин чадал

9-13 тн.цаг

6

Үйлдвэрлэсэн улс

ОХУ

7

Үнэ

109900
рубль

Бутлагч машин

№ Үзүүлэлтүүд

Хэмжээ

1

Марк

DZ 3.65

2

Урт өргөн

2.5метр

3

Өндөр

1.7 метр

4

Цахилгаан

16-24 кватт

16.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
хөдөлгүүр
5

Хүчин чадал

12-17 тн.цаг

6

Үйлдвэрлэсэн

ОХУ

улс
7
-

Үнэ

309000 рубль

Өндгөн түлш үйлдвэрлэгч машин

Forming machine Хэлбэржүүлэгч машин

17.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

High pressure ball machine Машөндөр даралтын хэлбэр оруулагч машин

Technical Parameter :
Model &
Specification

GY750330B

GY750300

GY750330A

GY750330C

GY650220A

GY650220B

GY550150A

GY550150B

750

750

750

750

650

650

550

650

330~

330~

330~

330~

220~

220~

150~

150~

12

12

12

12

12

12

12

10

Motor Power
(kw)

210~

160~

160~

160~

75~

75~

37~

37~55

Weight

30~

29~

29~

29~

21~

21~

12~

12~15

Dia. of Press
Roller
(mm)
Total
Pressure
(t)
Max. Lineal
Pressure
Ratio
(t/cm)

Remark

Single
Single
Two- Two-Speed
Single
Single
Single
Twoadjustment adjustment Speed (Frequency) adjustment adjustment adjustment Speed

Дамжуулагч

18.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

-

Нүүрсний уут тус улсад бол 70 төгрөгөөр хийгдэж гардаг юм байна

Ачигч буулгагч машин

19.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Çóðàã1. Шахмал түлш үйлдвэрлэх, íүүðñèéã áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéí áүäүүâ÷
3.3

Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òîîöîî
Òºãðºãººð

¹

Õºðºíãèéí æàãñààëò

ªºðèéí õºðºí㺺ð

1

Êîìïüþòåð

1000000

2

Øèðýý,ñàíäàë

800000

3

Òðàêòîð

8000000

4

Àâòîñàìîñâàë

5

Òýðãýíöýð

6

Áðèêåòëýã÷

Çýýëèéí õºðºí㺺ð

8000000
300000
êîìïëåêñ

34000000

òºõººðºìæ
Áóòëàã÷

16300000

Õîëèã÷

11000000

Äàìæóóëàã÷

5000000

Õýâëýã÷

8700000

Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ä¿í

10100000

11

À÷èæ òýýâýðëýõ çàðäàë

900000

12

Óãñàð÷ ñóóðèëóóëàõ çàðäàë

500000

13

Ãààëü, õóäàëäààíû òàòâàð

1700000

14

Öàõèëãààí õàíãàìæèéí øèéäýëä

800000

Õºðºíãèéí íýìýãäýë ä¿í

3900000

Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëòûí ä¿í

14000000

Òºñëèéí

íèéò

õºðºíãº

49000000

49000000
63000000

îðóóëàëò
Æèëèéí áîðëóóëàëòûí îðëîãûí òîîöîî
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé

Õýìæèõ íýãæ

òºðºë
Óòààã¿é øàõìàë

Òºã.òí

Íýãæ ¿íý

¯éëäâýðëýë

Íèéò ä¿í

Ìÿí.òºã

Òí

Ìÿí.òºã

10000

6000

60000000

ò¿ëø
Íèéò

Ìÿí.òºã

60000000

áîðëóóëàëòûí
20.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
îðëîãî

Æèëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº ìÿí.òí
Ñàðààð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ä¿í

Óòààã¿é 250 250 250 250 1000 1000 1000 1000 250 250 250 250 6000
øàõìà
ë ò¿ëø

Áîðëóóëàëòûí ïðîãíîç
Îíóóä

Óòààã¿é øàõìàë ò¿ëø
Òîíí

Íèéò áîðëóóëàëò

Ìÿí.òºã

Ìÿí.òºã

2009

750

10000

7500000

2010

6000

10000

60000000

2011

7000

10000

70000000

2012

7000

10000

70000000

2013

7000

10000

70000000

Íèéò òºñëèéí ä¿í

277500000

3.3.1 Зардлын тооцоо
3.3.1.1 Шууд зардал
Øààðäàãäàõ òүүõèé ýä, ìàòåðèàëын çàðäàë
Нэгжийн
Íýð òөðөë

үнэ
мян.төг

1.

Түүхий

Нийт

Íèéò

хэрэгцээ мян.төг

эд 500

5100

2550000

эд 1300

600

780000

50

67500

нүүрс
2.

Түүхий
шавар

3

Шатах тослох 1350
материал
Нийт зардал

3397500
21.

үнэ

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”

Îðîí òîî õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî

¹
1

Õ¿íèé Ñàðûí öàëèí

Îðîí òîî
Òºñëèéí

òîî

ìÿí.òºã

1

Ñàðûí

Æèëèéí

öàëèíãèéí

ñàí öàëèíãèéí

ìÿí.òºã

ìÿí.òºã

250000

250000

3000000

óäèðäàã÷
2

Öåõèéí äàðãà

1

250000

250000

3000000

3

Íÿãòëàí

1

200000

200000

2400000

4

Öåõèéí àæèë÷èä

2

200000

400000

4800000

5

Æîëîî÷

2

180000

360000

4320000

7

17520000

Õөäөëìөðèéí çàðäàë
Ä/ä

Үçүүëýëò

Õ/í

Õóâü õýìæýý

Íèéò
äүí(ìÿí.òөã)

1

Øàãíàë óðàìøóóëàë

ìÿí.òөã

2.

Íèéãìèéí

áà

ìýíäèéí

äààòãàëûí

ýðүүë ìÿí.òөã

2%

350400

13%

2277600

øèìòãýë
.

2626000

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë
¹

Òîíîã òºõººðºìæ

Òîî

Ñóóðèëñàí ÷àäàë Íèéò
êâò.öàã

Æèëèéí

öàõèëãààíû çàðäàë,
õýðýãëýý

ìÿí.òºã

êâò.öàã
1

Ãýðýëò¿¿ëýã

2

Áðèêåòèéí

5
öåõèéí

1

1300

96450

30.4

63232

1922253

22.

ñàí

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
õýðýãëýýíèé

ýð÷èì

õ¿÷
3

2%

Áóñàä õýðýãëýý

950309
2969012

Íèéò ä¿í

¯íäñýí õөðөíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë
Ä/ä

Àíãèëàë

Íèéò

äүí Æèëèéí

(ìÿí.òөã)

ýëýãäýë Ýëãýäëèéí

õîðãîäëûí

äүí

øèìòãýëèéí íîðì%
Ìàøèí òîíîã òөõөөðөìæ, áàãàæ , òýýâðèéí õýðýãñýë
1.

Òðàêòîð

8000000

2%

160000

2.

Àâòîñàìîñâàë

8000000

2%

160000

3

Òýðãýíöýð

300000

2%

6000

4

Áðèêåòëýã÷

34000000

2%

680000

êîìïëåêñ
òºõººðºìæ
Ä¿í

1006000

Ýä õîãøèë òàâèëãà õýðýãñýë
1.

Îôèñûí

800000

2%

16000

1000000

2%

20000

çîðèóëàëòòàé
ñàíäàë øèðýý
2.

Êîìïüþòåð

36000

Äүí
Íèéò äүí

1042000

Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë
Ä/ä

Íýð òөðөë

Õýìæèõ

Òîî

Íîð

Íèéò

Íýãæèéí

Íèéò

íýãæ

õýìæýý

ì

õýðýãöýý

үíý(òөã)

үíèéí
äүí

23.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
(ìÿí.òөã)
1.

Øîõîéòîé

Ø

320

70

22400

öààñàí óóò
Äүí

22400

Т¿ðýýñèéí çàðäàë
¹ Íýð òºðºë

Ñàðààð

Æèëýýð

1

83333

1000000

Ò¿ðýýñèéí çàðäàë
Ä¿í

1000000

Áîðëóóëàëòûí çàðäàë
¹ Áîðëóóëàëò
õèéõ ãàçàð

Ýðãýëòèéí Òîñëîõ
íèéò óðò

Òîñëîõ

Эргэлтийн Æèëýýð

ìàòåðèàëûí ìàòåðèàëûí тоо
õýìæýý

íýãæèéí ¿íý

литр
1

Ìàíäàëãîâü

60 км

24

1350

4

129600

2

Àäààöàã ñóì

114 км

45,6

1350

3

184680

3

Äýðýí ñóì

178км

72

1350

3

291600

4

Äýëãýðõàíãàé

318 км

128

1350

3

518400

50км

20

1350

3

81000

ñóì
5

Дэлгэрцогт
Нийт

1237680

Зар сурталчилгааны зардал

Íýð òºðºë
Çàð

Жилд,

Улиралд

мян.төг

ñóðòàë÷èëãààíû 50000

200000

çàðäàë
Дүн

200000

3.3.1.2 Шууд бус зардал

1

Зардлын нэр
Харилцаа холбооны зардал

Зардлын хэмжээ

Зардлын хэмжээ

Сард

жилд

10000

120000

24.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
2

Унааны зардал

3

Компьютер

35000

420000

техникийн 1667

20000

үйлчилгээ
4

Бичиг хэргийн зардал

14533

174400

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

16667

200000

Дүн

1424400

Нийт зардлын товчоо
Зардлын ангилал

Зардлын òºðºë
Øààðäàãäàõ

Æèëä
òүүõèé

ýä, 3397500

ìàòåðèàëын çàðäàë
Õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî

17520000

Õөäөëìөðèéí çàðäàë

2626000

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

2969012

¯íäñýí õөðөíãèéí ýëýãäëèéí 1042000
Шууд зардал

Шууд бус зардал

çàðäàë
Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë

22400

Ò¿ðýýñèéí çàðäàë

1000000

Áîðëóóëàëòûí çàðäàë

1237680

Зар сурталчилгааны зардал

200000

Шууд зардлын дүн

30014592

Харилцаа холбооны зардал

120000

Унааны зардал

420000

Компьютер

техникийн 20000

үйлчилгээ
Бичиг хэргийн зардал

174400

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

200000

Хүүгийн зардал

5880000
25.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Шууд бус зардлын дүн

6814400

Íèéò çàðäàë

36828992

Бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг
36828992÷6000=6138

3.4 Санхүүгийн үр ашгийн тооцоо
Төслийн жилийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо
Бүтээгдэхүүний төрөл
Нийт дүн сая.төг
Утаагүй шахмал түлш
67500000
Нийт борлуулалтын орлого
67500000
Үйлдвэрлэлийн зардал
Øààðäàãäàõ
òүүõèé
ýä, 3397500
ìàòåðèàëын çàðäàë
Õөäөëìөðèéí õөëñíèé òîîöîî

17520000

Õөäөëìөðèéí çàðäàë

2626000

Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë

2969012

¯íäñýí

õөðөíãèéí

ýëýãäëèéí 1042000

çàðäàë
Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë

22400

Ò¿ðýýñèéí çàðäàë

1000000

Áîðëóóëàëòûí çàðäàë

1237680

Зар сурталчилгааны зардал

200000

Харилцаа холбооны зардал

120000

Унааны зардал

420000

Компьютер техникийн үйлчилгээ

20000

Бичиг хэргийн зардал

174400

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

200000

Зээлийн хүүгийн зардал 1%

5880000

26.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
Íèéт үйлдвэрлэлийн зардал

36828992

НӨАТ

6000000

Усны төлбөр
Газар ашигласны төлбөр
3га*8000
Татвар ногдох орлого
Орлогын албан татвар
Цэвэр ашиг

150000
24000
24497008
2449701
22047307

3.5 Хөрөнгө оруулалтын зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь
Он

2009он

Сарууд

Зээлийн

Үндсэн

Зээлийн

Сард төлөх

үндсэн

зээлийн

хүү

нийт зээл

төлбөр

үлдэгдэл

11

49000000

49000000

490000

490000

12

49000000

49000000

490000

490000

49000000

980000

980000

Хэсгийн дүн

2010 он

төлөлт

1

49000000

49000000

490000

490000

2

49000000

49000000

490000

490000

3

49000000

49000000

490000

490000

4

49000000

49000000

490000

490000

5

49000000

49000000

490000

490000

6

49000000

49000000

490000

490000

7

49000000

49000000

490000

490000

8

49000000

49000000

490000

490000

9

49000000

49000000

490000

490000

10

49000000

49000000

490000

490000

11

2000000

47000000

490000

2490000

12

2000000

45000000

470000

2470000

5860000

9860000

Хэсгийн
дүн
1

2000000

43000000

450000

2450000

2

2000000

41000000

430000

2430000

3

2000000

39000000

410000

2410000

4

2000000

37000000

390000

2390000

5

2000000

35000000

370000

2370000

27.

“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
2011 он

6

2000000

33000000

350000

2350000

7

2000000

31000000

330000

2330000

8

2000000

29000000

310000

2310000

9

2000000

27000000

290000

2290000

10

2000000

25000000

270000

2270000

11

2000000

23000000

250000

2250000

12

2000000

21000000

230000

2230000

4080000

28080000

Хэсгийн
дүн

2012 он

Хэсгийн

1

2000000

19000000

210000

2210000

2

2000000

17000000

190000

2190000

3

2000000

15000000

170000

2170000

4

2000000

13000000

150000

2150000

5

2000000

11000000

130000

2130000

6

2000000

9000000

110000

2110000

7

2000000

7000000

90000

2090000

8

2000000

5000000

70000

2070000

9

2000000

3000000

50000

2050000

10

2000000

1000000

30000

2030000

1000000

0

10000

1010000

1210000

22210000

11150000

60150000

дүн

Нийт дүн

49000000

28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful