www.zaluu.

com
www.zaluu.com

Цахилгаан соронзон
Лекц 11

8. СОРОНЗОН ОРОНГИЙН
ҮҮСГЭГЧҮҮД

www.zaluu.com
www.zaluu.com8.1. Жигд хө
хөдөлж байгаа цэнэгийн соронзон
орон
8.2. БиоБио-Саварын хууль
8.3. Параллель хоѐр дамжуулагчийн
хоорондын соронзон хү
хү ч
8.4. Амперийн хууль
8.5. Соронзон урсгал ба Гауссын хууль
8.6. Соленоидын соронзон орон
8.7. Шилжилтийн гү
гүйдэл ба амперийн нэгдсэн
хууль

8.4. Амперийн хууль

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Эрстедийн туршлага
I
 B-ийн чиглэл баруун гарын дү
дүрмээр
 I гүйдэлтэй урт шулуун дамжуулагч
B
 Үү
Үүний
ний соронзон оронг үзсэн
a
 B векторын циркуляцыг олъѐ
 
 Үү
Үүний
ний тулд B  ds үржвэрийг олж
утсан дээр тө
төвтэй тойрог замын
дагууд нийлүү
нийлүүлнэ
лнэ
 
Энэ замын дагууд хаа ч B, ds векторууд .. B  ds  Bds
Энэ
 тойрог дээр B-ийн хэмжээ тогтмол: B=m0I/2pa
битүү замын дагуух нийлбэр
B  ds үржвэрийн битүү
дараахь шугаман интегралтай эквивалент
 
m0 I
 B  ds  B ds  2p a ( 2p a )  m0 I
Энд 
 ds  2p a - тойргийн урт
Ийнхүү
Ийнх
үү утсыг хү
хүрээлсэн тойрог замын тохиолдолд
циркуляцыг оллооҮргэлжлэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Гэвч дурын битүү
битүү замд хэрэглэж
 болно
Дурын битүү
битүү хүрээний дагуу B  ds -ээс авсан шугаман
 
интеграл m0 I-тэй тэнцүү
тэнцүү
 B  ds  m0 I
Амперийн хууль, Бү
Бүрэн гү
гүйдлийн хууль, B векторын
циркуляцын теорем
I- бит
битүү
үү хүрээний зө
зөвх
вхө
өн дотуур
гарах нийт тогтворжсон гү
гүйдэл: I   I k
Ik бол алгебрийн хэмжигдэхүү
хэмжигдэхүүн
н
Гүйдлийн чиглэл хү
хүрээг тойрох чигтэй баруун
шургийн систем үү
үүсгэж
сгэж байвал гү
гүйдэл эерэг, эсрэг
бол гү
гүйдэл сө
сөрөг
 Зургаас I1, I3 гүйдэл эерэг, I2 нь сө
сөрөг
 
 Хэрэв I=0 бол
 B  ds  0
 Амперийн хуулийг ерө
ерөнхий тохиолдолд
батлах тө
төвөгтэй
I1
I3
I2
 Туршлагаар нотлогдсон постулат гэж үз

Үргэлжлэл


www.zaluu.com
www.zaluu.com

Амперийн хууль зө
зөвх
вхө
өн тогтворжсон гү
гүйдэлд
хүчинтэй
Цэнэгийн тү
түгэлт дээд зэргийн тэгш хэмтэй байхад
цахилгаан оронг Гауссын хуулиар бодоход
тохиромжтой байдаг
Үүний
Үү
ний адилаар гү
гүйдэл дээд зэргийн тэгш хэмтэй
байхад соронзон оронг Амперийн хуулиар бодоход
нэн тохиромжтой
B векторын циркуляц тэгээс ялгаатай байгаа нь
соронзон орон потенциал орон биш гэдгийг үзүү
үүлнэ
лнэ
Ийм оронг хуйларсан орон гэнэ
B соронзон орон бү
бүхий л гү
гүйдлээр үү
үүсдэг
сдэг
Харин B векторын битүү
битүү хүрээгээрх циркуляц зө
зөвх
вхө
өн
тэр хү
хүрээгээр гарах гү
гүйдл
йдлүү
үүдээр
дээр илэрхийлэгднэ
Амперийн хуулийг хэрэглэх хэдэн жишээг үзье

Жишээ 8.5

1

I0
a

r


www.zaluu.com
www.zaluu.com

A long, straight wire of radius a carries
a steady current I0 that is uniformly
distributed through the cross section of
the wire. Calculate the magnetic field
at a distance r from the center of the
wire in the regions ra and r<a
r<a..

a радиустай урт шулуун утсаар I0 тогтворжсон гү
гүйдэл
гүйх ба энэ гү
гүйдэл утасны хө
хөндл
ндлө
өн огтлолын дагууд
жигд тү
түгсэн. Утасны тө
төвөө
өөс
с r зайнд ra бa r<a байх
мужид соронзон оронг бодож ол.
ол.
Бодолт: ra бaйх 1 мужид утсан дээр тө
төвтэй r
радиустай тойрог замыг сонгон авна
Тэгш хэмийн улмаас замын аль ч цэг дээр B тогтмол
B –ийн чиглэл ds
ds--тэй параллель
1 замаар хү
хүрээлэгдсэн нийт гү
гүйдэл I0

Үргэлжлэл

1 замд Амперийн хуулийг хэрэглэвэл
 
 B  ds  B ds  B( 2p r )  m0 I0
m0 I0
Эндээс B 
(ra байхад
байхад))
2p rwww.zaluu.com
www.zaluu.com

Энэ нь Жишээ 27.127.1-д олсонтой тохирч байна
Одоо утасны дотор, r<a байх 2 мужийг үзье
Энэ тохиолдолд тойрог замаар хү
хүрээлэгдсэн гү
гүйдэл
нийт I0 гүйдлээс бага

I0

2

a
r

Утасны хө
хөндл
ндлө
өн огтлолын дагууд
гүйдэл жигд тү
түгсэн гэж үзье
2 замын дотор агуулагдах гү
гүйдэл нь
гүйдлийн нягт j=I0/p a2-ийг 2 замаар
хүрээлэгдсэн p r2 талбайгаар
үрж
ржүү
үүлсэнтэй
лсэнтэй тэнцүү
тэнцүү

Үргэлжлэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com
I0

Гүйдл
йдлүү
үүдийн
дийн харьцааг бичвэл
a
2
2
r
I pr
r
2
 2

I  2 I0
I0 p a
a
1 замд гү
гүйцэлд
йцэлдүү
үүлсэнтэй
лсэнтэй адилаар 2 замд Амперийн
хуулийг хэрэглэвэл
 
 r2 
 B  ds  B( 2p r )  m0  a2 I0 
 m0 I0 
r
Эндээс B  
(r<a үед
ед))
2 
 2p a 
B
 Урт шулуун утасны соронзон орон
r-ээс хамаарахыг зурвал
B~r
 Энэ үр дү
дүн хэлбэрээрээ жигд
B~1/r
цэнэглэгдсэн савааны доторх
цахилгаан оронтой тө
төсөө
өөтэй
тэй
r
 Утасны дотор талд r  0 үед B  0
R

Жишээ 8.6

r


www.zaluu.com
www.zaluu.com

The magnetic field of a toroidal coil:
The toroidal coil consists of N turns of
wire wrapped around a doughnut
shaped structure as in Fig. Assuming
that the turns are closely spaced,
calculate the magnetic field inside the
coil, a distance r from the center.

Тороид ороомгийн соронзон орон. Зурагт үзүү
үүлснээр
лснээр
тороид ороомог гархи хэлбэрийн гол дээр утсаар
эрэгдэж ороосон N тооны ороодсоос тогтоно.
Ороодсууд нягт байрласан гэж үзээд ороомгийн
дотор талд түү
түүний
ний тө
төвөө
өөс
с r зайнд соронзон оронг
бодож ол.
Бодолт:
 
Ороомгийн дотор талд оронг бодохын тулд B  ds
-ээс авсан шугаман интегралыг r радиустай тойргийн
хүрээнд илэрхийлэх хэрэгтэй

Үргэлжлэл

Тэгш хэмийн улмаас энэ замын
дагууд соронзон орон тогтмол
хэмжээтэй бө
бөгөө
өөд
д замд шү
шүргэгчээр
r
чиглэнэ 

 Иймд
B  ds  B  ds
 Энэ битүү
битүү зам N тооны утсан
2a
гархийг сү
сүвэлж гарна
Гархи бү
бүрийн гү
гүйдэл I
Амперийн хуулийн баруун тал энэ тохиолдолд m0NI
Тус битүү
битүү замд Амперийн хуулийг хэрэглэвэл
 
m0 NI
 B  ds  B ds  B( 2p r )  m0 NI  B  2p r
Эндээс B нь 1/r
1/r--ээс хамаарах тул орон жигд биш
Харин r>>a бол орон ойролцоогоор жигд
Ороодсууд нь нягт идеаль тороидын гадна орон тэг
Ороомгийн гадна битүү
битүү замаар хү
хүрээлэгдсэн гү
гүйдэл 0
Бодит байдалд ороодсууд пү
пүрш үү
үүсгэж
сгэж орон  0

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Жишээ 8.7

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Гүйдэлтэй нимгэн хязгааргү
хязгааргүй
хуудасны соронзон орон.
Дамжуулагч хязгааргү
хязгааргүй хуудас yz
хавтгайд орших ба түү
түүгээр
гээр js нягт
бүхий гадаргуугийн гү
гүйдэл гү
гүйнэ.
Гүйдэл y тэнхлэгийн дагуу чиглэх ба
js бол z тэнхлэгийн дагуух нэгж уртад
ноогдох гү
гүйдэл. Хуудасны орчимд
соронзон оронг бодож ол.

Бодолт: Гүйдэлтэй хавтгайг гү
гүйдэлтэй нарийхан
утсууд болгон задлая
Ерө
Ер
өнхий B орон хавтгайтай параллель
Гэхдээ хавтгайн баруун талд дээшээ, зүү
зүүн
н талд доош
Эдгээр чиглэлийг баруун гарын дү
дүрмээр тогтооно
B оронг Амперийн хуулиар олохын тулд хуудсыг
тойруулан l, w талтай тэгш өнц
нцө
өгт зам авна
l урттай талууд хуудастай ,, w өрг
ргө
өнтэй талууд нь 

Үргэлжлэл

Хүрээний дотуур гарах нийт гү
гүйдэл jsl
 Энэ хү
хүрээнд Амперийн хуулийг
хэрэглэе
 Хүрээний w өрг
ргө
өнтэй талууд шугаман
интегралд хувь нэмэргү
нэмэргүй
 Иймд
js
2Bl  m0 jsl

B  m0
2
Соронзон орон гү
гүйдэлтэй хуудас хү
хүртэлх зайнаас
хамаарахгүүй ажээ
хамаарахг
Иймд соронзон орон жигд, хуудастай параллель
Хуудас хязгааргү
хязгааргүй учир ийм байна
Энэ үр дү
дүн хязгаартай хуудасны хувьд хү
хүчинтэй
Гэхдээ хуудсанд ойрхон бө
бөгөө
өөд
д түү
түүний
ний ирмэгээс хол
байгаа цэгүү
цэгүүдэд
дэд тохирно
Энэ нь цэнэг хязгааргү
хязгааргүй хуудас үү
үүсгэн
сгэн тү
түгсэн байхад
жигд цахилгаан орон үү
үүсдэгтэй
сдэгтэй тө
төсөө
өөтэй
тэй ажээ

www.zaluu.com
www.zaluu.com

www.zaluu.com
www.zaluu.com
8.5. Соронзон урсгал ба Гауссын
хууль

Соронзон ба цахилгаан орон адил 2
шинжтэй
 Бүх вектор оронд байдаг урсгал,
циркуляц хоѐр
 Соронзон урсгалыг цахилгаан
урсгалын адилаар тодорхойлно
Дурын битүү
битүү гадаргуу дээр dA гадаргуугийн

 элемент
Үүн
Үү
н дээрх соронзон орон B бол урсгал нь B  dA
dA--г бид мэднэ. Нийт гадаргуугаарх соронзон урсгал
dA
 
 m   B  dA
A гадаргуу хавтгай, B орон
жигд бө
бөгөө
өөд
д dA-тай  q бол
 m  BAcos q
q=90 бол урсгал тэг
Харин q=0 бол урсгал
хамгийн их буюу BA
Нэгж вебер, Вб: 1Вб=1Тл м2Гауссын хууль

Соронзон оронгийн шугамууд битүү
битүү
байдаг онцлогтой
 Аливаа цэгээс эхлэх ч үгүй, тө
төгс
гсө
өх ч
үгүй
 Жишээ: шулуун соронзын орон
 Бит
Битүү
үү гадаргуугийн хувьд соронзон
 
урсгал тэг:
B  dA  0 Гауссын хууль
Томъѐолвол: аливаа битүү
битүү гадаргуугаар гарах нийт
соронзон урсгал ямагт тэг
Битүү
Бит
үү хүрээгээрх соронзон урсгал гадаргуугийн
хэлбэрээс хамаарахгү
хамаарахгүй
Гауссын хууль байгаль дээр B-ийн шугам эхэлдэг ба
төгсд
гсдө
өг соронзон цэнэг байдаггү
байдаггүйг илэрхийлнэ
Соронзон туйлуудыг хооронд нь салгаж болохгү
болохгүй
Соронзын хэлтэрхий бү
бүр урд, хойд туйлтай
Бүх соронзон материал дахь соронзон оронгийн ганц
үүсгэгч
үү
сгэгч нь соронзон диполь гэж үзнэ


www.zaluu.com
www.zaluu.com

Жишээ 8.8
www.zaluu.com
www.zaluu.com

a өрг
ргө
өнтэй, b урттай тэгш өнц
нцө
өгт жааз I
гүйдэлтэй урт утаснаас c зайнд оршин
байв. Утас жаазны урт талтай
параллель. Жаазаар гарах нийт
соронзон урсгалыг ол.
Бодолт: Амперийн хуулиар
m0 I
B
утасны соронзон орон
2p r
Орон дэлгэц рүү
рүү чиглэнэ

B  dA учир гадаргуугийн dA элементээрх соронзон
урсгал dФm=BdA
m0 I


BdA

Нийт гадаргуугаар гарах урсгал m 
 2p r dA
B орон жигд биш, r-ээс хамаарах тул B –ийг
интегралын өмн
мнө
ө гаргаж болохгү
болохгүй
Интеграл авахын тулд гадаргуугийн элементийг
dA=bdr хэлбэртэй бичнэ. Тэгвэл нэг хувьсагчтай болж
m0 I a c dr m0 Ib
m0 Ib  a  c 
a c
m 
b

ln r c 
ln 

c
2p
r
2p
2p
 c 

8.6. Соленоидын соронзон орон

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Пүрш хэлбэртэй урт ороомгийг
соленоид гэнэ
 Ороодсууд нягт бол соленоидын дотор
талд бараг жигд орон үү
үүснэ
снэ
 Ороодсууд зэрэгцэн нягт байрласан
тохиолдолд ороодос бү
бүрийг дугуй
хүрээ гэж үзнэ
 Нийт орон ороодсуудын оронгийн S
 Нягт биш ороодостой соленоидын
соронзон оронгийн шугамуудыг зурвал
Ороомгийн дотор талд шугамууд бараг  шиг
шигүү
үү
Иймд дотор талд орон жигд бө
бөгөө
өөд
д хү
хүчтэй
Ороодсын хооронд хү
хүчний шугамууд усталцахаар
Соленоидын гаднах P мэтийн цэг дээр орон жигд биш
мөртл
ртлөө
өө сулхан
Учир нь: ороомгийн дээд ба доод хэсгийн гү
гүйдлийн
элементүү
элемент
үүдийн
дийн орон усталцах чиглэлтэйИдеаль соленоид
www.zaluu.com
www.zaluu.com

Ороодсууд нягт бө
бөгөө
өөд
д соленоид
хязгаартай урттай бол хү
хүчний шугам:
Оронгийн шугамууд ороомгийн нэг
төгсг
гсгө
өлөө
өөс
с гараад нө
нөгөө дээр цугларч
байна
Эндээс харвал соленоидын гаднах
орон шулуун соронзынхтой тө
төсөө
өөтэй
тэй
Соленоидын нэг тө
төгсг
гсгө
өл соронзон
хойд N туйлын, нө
нөгөө төгсг
гсгө
өл өмн
мнө
өд S
туйлын үү
үүрэг
рэг гү
гүйцэтгэнэ

Соленоидын урт ихсэхийн хэрээр доторх орон улам
улам жигд болно
Ороодсууд зэрэгцэн шигүү
шигүү байрласан бө
бөгөө
өөд
д урт нь
радиусаас их байхад идеаль соленоид үү
үүснэ
снэ
Энэ тохиолдолд соленоидын гадна талын орон
доторхтой харьцуулвал маш сулхан
Соленоидын доторх орон ихээхэн мужид жигд байна

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Идеаль соленоидын оронАмперийн хуулиар бодъѐ
I гүйдэлтэй идеаль соленоидын
нэгээхэн хэсгийн хө
хөндл
ндлө
өн огтлол
Үүний
Үү
ний дотор талд орон жигд бө
бөгөө
өөд
д
тэнхлэгтэй 
Гадна талд орон тэг
l урттай, w өрг
ргө
өнтэй тэгш өнц
нцө
өгт зам
Амперийн хуулиар
дөрв
рвө
өн тал
  дө
бүрийн хувьд B  ds -ийг олъѐ
3 талын орших мужид B=0 учир энэ
талын хувь нэмэр байхгү
байхгүй

Мөн 2 ба 4 талын хувь нэмэр тэг
Учир нь: эдгээр замын дагуу B  ds
l урт бү
бүхий 1 тал интегралд Bl нэмэр оруулна
Учир нь: Энэ замын дагууд B жигд бө
бөгөө
өөд
д ds
ds--тэй 
Иймд тэгш өнц
нцө
өгт битүү
битүү замын дагууд авсан интеграл


Үргэлжлэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com

 B  ds  1 B  ds  B1 ds  Bl
Амперийн хуулийн баруун талд интеграл авч байгаа
замаар хү
хүрээлэгдсэн талбайгаар гарах нийт гү
гүйдэл
байдаг
Манай тохиолдолд энэ нь нэг ороодсын гү
гүйдлийг
ороодсын тоогоор үрж
ржүү
үүлсэнтэй
лсэнтэй тэнцүү
тэнцүү
l уртад ноогдох ороодсын тоо N гэвэл
Тэгш өнц
нцө
өгтийн дотуур гарах
гүйдэл NI
  нийт гү
Иймд амперийн хууль 
B  ds  Bl  m0 NI

m0 NI
N
Эндээс
B  m0 I  m0 nI
B
l
2p r
n=N/l бол нэгж уртад ноогдох ороодсын тоо
Энэ илэрхийллийг тороид ороомгийн оронгоос
хялбархан гаргаж болно. Яаж ?
Энэ томъѐо зө
зөвх
вхө
өн маш урт соленоидын тө
төгсг
гсгө
өлөө
өөс
с
хол орших цэгүү
цэгүүдэд
дэд тохирно

Соленоидын тэнхлэг дээрх орон

www.zaluu.com
www.zaluu.com

l урттай, R радиустай, N тооны
зэрэгцэн шигүү
шигүү байрласан
ороодостой, тогтворжсон I
гүйдэлтэй соленоид авъя
 Түү
үүний
ний дотор талд тэнхлэг дээр
орших P цэгт оронг олъѐ
 Соленоидыг гү
гүйдэлтэй
цагирагуудын цогц гэж үзье
 Ганц цагирагийн орон түү
түүний
ний
тэнхлэг дээр
m0 IR 2
Bx 
3
2
2
2( x  R ) 2
Нийт орон бү
бүх цагирагийн оронгийн суперпозиц
Соленоидын dx уртад ноогдох ороодсын тоо (N/l)dx
Энэ уртад харгалзах гү
гүйдэл I(N/l)dx
2
m
R
N
dx хэсгийн орон P цэгт
0
dB 
I   dx
3
2( x 2  R 2 ) 2  l 
Зургаас x=Rtanf тул dx=Rsec2f dfҮргэлжлэлwww.zaluu.com
www.zaluu.com

Ийнхүү x хувьсагчийг f хувьсагчаар илэрхийлэв
Ийнхүү
Үүнийгээ
Үү
нийгээ орлуулаад f1-ээс f2 хүртэл интеграл авбал
m0 NI f2
m0 NI
B
cos f df 
(sin f2  sin f1 )

f
1
2l
2l
Хэрэв P цэг соленоидын яг голд оршиж байгаад
Соленоид R-тэй харьцангуй урт бол f2=90, f1=-90
m0 NI
m0 NI
Иймд
B
( 1  1) 
 m0 nI
2l
l
 Энэ нь өмн
мнө
өхтэй таарч байна
 Хэрэв P цэг соленоидын тө
төгсг
гсгө
өл дээр
оршвол f2  90, f1  0 болох тул
1
B  m0 nI
2
 Соленодын тэнхлэг дээр орон x-ээс
хэрхэн хамаарахыг зурвал

www.zaluu.com
www.zaluu.com
8.7. Шилжилтийн гүйдэл ба амперийн
нэгдсэн хууль

Гүйдэлтэй дамжуулагч тэгш хэмтэй
бол Амперийн хуулиар соронзон
 
орон::
орон

 B  ds  m I
0

Энэ шугаман интегралыг дотуур нь
дамжуулалтын гү
гүйдэл өнг
нгө
өрч байгаа
битүү
бит
үү замын дагууд авдаг
Амперийн хуулийг зө
зөвх
вхө
өн дамжуулалт хугацаанаас
хамаарахгүүй тогтмол байгаа үед л хэрэглэнэ
хамаарахг
Максвелл энэ хязгаарлалтыг авч бү
бүх нө
нөхц
хцө
өлд тохирч
байх болгожээ
Цэнэглэгдсэн конденсатор авъя
Конденсаторын цэнэг Q бол дамжуулалтын гү
гүйдэлI  dQ / dtI гүйдэл хугацаанаас хамааран өө
өөрчл
рчлө
өгд
гдө
өж байвал
Ялтсууд дээрх цэнэг өө
өөрчл
рчлө
өгд
гдө
өнө. Гэвч:
Ялтсуудын хооронд дамжуулалтын гү
гүйдэл гү
гүйхг
йхгүүй

Үргэлжлэл
www.zaluu.com
www.zaluu.com

Ижилхэн P замаар хү
хүрээлэгдсэн S1 ба
S2 гадаргууг авъя
P замыг S1 гадаргуугийн хувьд үзвэл I
гүйдэл энэ гадаргуугаар гарна
Амперийн хуулийн интеграл m0 I гарна

Харин энэ зам S2-ийг хү
хүрээлж байгаа гэж үзвэл үр дү
дүн
тэг гарна
Учир нь,
нь, S2 гадаргуугаар дамжуулалтын гү
гүйдэл үгүй
Энэ байдал гү
гүйдэл тасралтгү
тасралтгүй байхтай харшилна
Үүнийг
Үү
нийг Максвелл шийджээ
Амперийн хуулийн баруун талд шилжилтийн гү
гүйдэл
нэртэй гишүү
гишүүнийг
нийг постулат маягаар нэмжээ
Энэ гү
гүйдлийг дараахь маягаар тодорхойлсон
d e
Id  0
dt
 
 e   E  dA цахилгаан оронгийн урсгал

Шилжилтийн гүйдэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Конденсатор цэнэглэгдэж эсвэл цэнэгээ алдаж
байвал ялтсуудын хоорондох цахилгаан оронгийн
өөрчл
өө
рчлө
өлт дамжуулалтын гү
гүйдлийг таслалгү
таслалгүй
үргэлжл
ргэлжлүү
үүлнэ
лнэ гэсэн санаа энд агуулагдна
Цахилгаан оронгийн өө
өөрчл
рчлө
өлт гү
гүйдлийн нэгэн тө
төрөл
Энэ гишүү
гишүүнийг
нийг тооцвол Амперийн хууль
 
d e
B

ds

m
(
I

I
)

m
I

m

0
d
0
0 0

dt
Үүнийг
Үү
нийг Ампер
Ампер--Максвеллийн хууль гэнэ
 
 Зургаас   E  dA  EA
e

E, A  ? E   /  0  Q /  0 A
 Тэгвэл
Q
 e  EA 

0

Шилжилтийн гү
гүйдэл I   d e  dQ
d
0

dt

dt

Шилжилтийн гү
гүйдэл дамжуулалтын
гүйдэлтэй яг тэнцүү
тэнцүү,, яг адил B...

Жишээ 8.9
www.zaluu.com
www.zaluu.com

8 мкФ багтаамжтай конденсаторт 3 кГц давтамжтай
30 В далайцтай хувьсах хү
хүчдэлийг шууд өгс
гсө
өн бол
конденсаторын хавтас хоорондын шилжилтийн
гүйдлийг ол.
Бодолт: Үү
Үүсг
сгүү
үүрийн
рийн өнц
нцө
өг давтамж
w=2p f=2p (3103 Гц
Гц)=6
)=6p103 c-1
Конденсаторын хавтас хоорондын хү
хүчдэл
V=Vmsinwt=30sin(6p103t) B
Шилжилтийн гү
гүйдэл
dQ d( CV )
dV
d
Id 

C
 ( 8  10 6 ) 30 sin( 6 p  10 3 t ) 
dt
dt
dt
dt
4,52 cos( 6p  10 3 t ) A
Ийнхүү
Ийнх
үү шилжилтийн гү
гүйдэл хугацаанаас синусан
хуулиар хамаарах бө
бөгөө
өөд
д хамгийн их утга нь 4,52 А

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful